MAXDATA | PLATINUM 500 I M5 | Podręcznik systemowy Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5

Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
Podręcznik systemowy
2
Spis treści
Spis treści
1 Konfigurowanie systemu
5
Ustawianie miejsca serwera ...................................................................................................................5
Konfigurowanie systemu .........................................................................................................................6
Tylne złącza ........................................................................................................................................6
Włączanie systemu .................................................................................................................................7
2 Funkcje płyty głównej serwera
9
Lokacje złącz oraz podzespołów płyty serwerowej ...............................................................................11
Zworki konfiguracyjne i wyborów BIOS’u .............................................................................................12
Wymagania sprzętowe ..........................................................................................................................13
Procesor ...........................................................................................................................................13
Pamięć..............................................................................................................................................13
Sparing online pamięci .....................................................................................................................13
3 Montaż płyty serwerowej i aktualizacji
15
Przed rozpoczęciem ..............................................................................................................................15
Wymagane narzędzia i materiały ...........................................................................................................15
Zakładanie i wyjmowanie kart pamięci ..................................................................................................15
Zakładanie kart DIMM ......................................................................................................................15
Wyjmowanie kart DIMM ..................................................................................................................16
Zakładanie lub wymiana procesora ........................................................................................................17
Montaż procesora.............................................................................................................................17
Wyjmowanie procesora....................................................................................................................19
Montaż karty PCI ...................................................................................................................................19
Wymiana baterii awaryjnej ....................................................................................................................20
4 Narzędzia serwera
23
Wyzerowanie pamięci CMOS ...............................................................................................................24
Kasowanie hasła ....................................................................................................................................25
5 Rozwiązywanie problemów
27
Resetowanie systemu ...........................................................................................................................27
Informacje nt diod LED ..........................................................................................................................27
Komunikaty o błędach BIOS ..................................................................................................................28
Kody sygnałów dźwiękowych testu POST pamięci BIOS .....................................................................29
Kody sygnałów dźwiękowych przywracania pamięci BIOS ...................................................................29
6 Informacje prawne i scalające
31
Zgodno prawna produktu ......................................................................................................................31
Zgodno produktu w zakresie bezpieczeństwa..................................................................................31
Kompatybilno elektromagnetyczna produktu — Zgodno z klas A .........................................................31
Certyfikaty/ Zaświadczenia/ Deklaracje ................................................................................................31
Oznaczenia zgodności prawnej produktu ..............................................................................................31
Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej ......................................................................31
Europa (Deklaracja zgodności CE) ....................................................................................................31
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
3
Rysunek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tylne złącza .......................................................................................................................................6
Elementy sterujące............................................................................................................................7
Rozkład płyty serwera .....................................................................................................................11
Lokacje zworek konfiguracyjnych i wyborów BIOS’u......................................................................12
Zakładanie kart pamięci ...................................................................................................................15
Podnoszenie dźwigni gniazda oraz zakładanie procesora ................................................................17
Wymiana baterii...............................................................................................................................21
Zmiana lokalizacji zworki “Clear CMOS” (wyzerowanie pamięci CMOS) .......................................24
Zmiana lokalizacji zworki “Clear Password” (wyzerowanie hasła) ..................................................25
Tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
Diody LED złącz NIC .........................................................................................................................6
Funkcje płyty głównej serwera ..........................................................................................................9
Zworka konfiguracyjne [J17]............................................................................................................12
Polecenia wydawane z klawiatury ...................................................................................................23
Komunikaty o błędach BIOS ............................................................................................................28
Kody sygnałów dźwiękowych .........................................................................................................29
Kody sygnałów dźwiękowych przywracania pamięci BIOS .............................................................29
Oznaczenia świadectw zgodności produktu....................................................................................31
Spis treści
1 Konfigurowanie systemu
Ustawianie miejsca serwera
Celem uzyskania praktycznego i bezpiecznego miejsca pracy przy instalacji komputera, należy wziąć
pod uwagę następujące informacje:
System można instalować wszędzie tam, gdzie temperatura pomieszczenia jest odpowiednia
dla ludzi. Pomieszczenia o wilgotności powietrza większej niż 70 % lub o wysokim stopniu
zakurzenia oraz silnego zabrudzenia nie nadają się do tego celu. Temperatur pracy serwera
wynosi od +10 °C do +30 °C.
Należy sprawdzić, czy żaden przewód podłączony do serwera nie został zaciśnięty.
Należy sprawdzić, czy wszystkie przewody zasilające i łączące serwera ułożono w sposób nie
stwarzający ryzyka potknięcia.
Podczas zapisywania danych na twardym dysku serwera lub na dyskietce, zostają one
naniesione jako informacja magnetyczna na danym nośniku zakodowane. Należy się upewnić,
że dane nie zostaną uszkodzone bądź skasowane przez pola magnetyczne.
BW związku z tym, że system elektroniczny komputera może ulec uszkodzeniu przez wstrząsy,
nie wolno ustawiać żadnych innych urządzeń mechanicznych na tej samej powierzchni, co
serwer. Dotyczy to zwłaszcza drukarek uderzeniowych, których wibracje mogą uszkodzić
napędy twardych dysków serwera.
Należy się upewnić, że w bezpośrednim otoczeniu serwera jest zawsze dobra wentylacja.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych obudowy serwera, a zwłaszcza zasilacza. Przy
niewystarczającym dopływie powietrza, serwer i/lub jego podzespoły mogą ulec uszkodzeniu.
UWAGA
W celu zupełnego odłączenia serwera od prądu, należy wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka
sieciowego.
UWAGA
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące urządzeń stojących prosto: W celu zapewnienia stabilności,
podstawki podłogowe muszą być przekręcone na zewnątrz.
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
5
Konfigurowanie systemu
Tylne złącza
E
C
A
B
G
D
H
F
Rysunek 1. Tylne złącza
A.
Złącze USB 1
E.
Port szeregowy A
B.
Złącze USB 2
F.
Port VGA
C.
Mysz PS/2
G. Złącze NIC 1
(1 Gbit)
D.
Klawiatura PS/2
H. Złącze NIC 2
(1 Gbit)
Diody LED złącza NIC umieszczone po prawej i lewej stronie każdego złącza NIC dostarczają
następujących informacji.
Tabela 1. Diody LED złącz NIC
Złącze NIC
Kolor diody
LED
Stan diody
LED
Opis
Złącze NIC 2 (1 Gbit)
Lewa dioda
LED
Wyłączona
Brak połączenia sieciowego
Stały
bursztynowy
Nawiązano połączenie sieciowe
Migający
bursztynowy
Aktywność przesyłania / odbierania
Wyłączona
Połączenie z prędkością 10 Mbps (jeżeli lewa
dioda LED jest włączona lub miga)
Stały
bursztynowy
Połączenie o prędkości 100 Mbps
Stały zielony
Połączenie o prędkości 1000 Mbps
Prawa dioda
LED
6
Konfigurowanie systemu
Włączanie systemu
Z przodu obudowy znajdują się części służące do obsługi i elementy sterujące, jak np.: przycisk
zasilający, przycisk resetujący oraz diody LED wskazujące stany w jakich znajdują się napędy twardych
dysków serwera. Serwer jest włączany przez pojedyncze, krótkie w przycisku zasilającego.
H
A
G
B
F
C
E
D
Rysunek 2. Elementy sterujące
A.
Przycisk zasilania
E.
Dioda LED złącza NIC1
B.
Przycisk wyzerowania
F.
Dioda LED złącza NIC2
C.
Wyłączyć ostrzeżenie wentylatora
G.
Dioda LED twardego dysku
D.
Dioda LED ostrzeżenia wentylatora
H.
Dioda LED zasilania
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
7
8
2 Funkcje płyty głównej serwera
Niniejszy rozdział pokrótce opisuje główne funkcje płyty głównej serwera. Przedstawia on zdjęcie
produktu, listę funkcji płyty głównej serwera oraz schematy pokazujące rozmieszczenie ważnych
podzespołów oraz złączy na płycie głównej.
Płyta główna serwera obsługuje dwu kanałowe (Dual—Channel) złącze Serial ATA (SATA) oraz złącze
równoległe Parallel ATA. Dostarczana jest również obsługa napędów typu Serial ATA z obsługą trybu
RAID 0 i 1
Poniżej przedstawiono płytę główną serwera.
Tabela 2 podsumowuje główne funkcje płyty głównej serwera.
Tabela 2. Funkcje płyty głównej serwera
Funkcja
Opis
Procesory
Obsługuje dwa procesory Intel® Xeon™ z 800 MHz magistralą systemową
w dwóch 604—wtykowych gniazdach procesora Intel® Xeon™
Pamięć
• Cztery 240-pinowe gniazda pamięci DDR2—400 MHz SDRAM DIMM
(ang. Dual Inline Memory Module – moduł pamięci w obudowie
podłużnej dwurzędowej).
• Obsługa maksymalnie 8 GB zarejestrowanej pamięci systemowej ECC.
• Obsługa jednostronnych lub dwustronnych pamięci DDR2—400 DIMM
• Obsługa sparingu pamięci
Chipset
Chipset Intel® E7320, składający się z:
• koncentratora kontrolera pamięci Intel® 827320 (ang. MCH — Memory
Controller Hub).
• Koncentratora kontrolera Intel® 6300ESB I/O (ang. Controller Hub)
(ICH5-R)
Koncentrator
oprogramowania
firmowego (FWH)
8 megabitowy adapter Firmware Hub (FWH)
Sterowanie wej / wyj
Chip kontrolera wej./wyj. National PC87427 I/O
Interfejsy urządzeń
peryferyjnych
• Dwa zewnętrzne porty USB 2.0 na tylnym panelu z dodatkowym,
wewnętrznym gniazdem, zapewniającym obsługę dodatkowych dwóch
portów USB z przodu obudowy (całkowita możliwa liczba portów USB
2.0 — 4).
• Jeden port szeregowy i jedno dodatkowe, wewnętrzne gniazdo
szeregowe.
• Jedno złącze ATA z obsługą standardu Ultra 33, 66 i 100 DMA.
• Dwa złącza typu Serial ATA z obsługą trybu RAID 0 i 1
• Jedno złącze napędu dyskietek z obługą jednego napędu.
• Porty PS/2 dla klawiatury i myszy.
LAN
• NIC 1: Jedna karta Marvell Yukon*-EC 88E8050 Platform LAN Connect
(PLC) zapewniająca łączność typu Ethernet LAN z prędkością rzędu
10/100/1000 Mbps
• NIC2: Jeden kontroler Intel® 82541P1 zapewniający łączność typu
Ethernet LAN z prędkością rzędu 10/100/1000 Mbps
Możliwości rozbudowy
Trzy niezależne magistrale PCI:
• Jedno złącze PCI-Express* x8 (przyłączone do magistrali x4). Gniazdo 4
• Dwa złącza 64-bit/66MHz, 3,3 V PCI-X*. Gniazda 1 i 2
• Dwa złącza 32-bit/ 33 MHz, 5 V PCI. Gniazda 3 i 5
Elementy zintegrowane
• Zintegrowana karta graficzna 2D/3D: Karta graficzna ATI Rage™ XL z 8
MB pamięci SDRAM.
Wentylatory
Obsługa maksymalnie trzech wentylatorów systemowych oraz dwóch
wentylatorów procesora
ciąg dalszy
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
9
Funkcje płyty głównej serwera (Ciąg dalszy)
10
BIOS
BIOS Intel®/AMI z obsługą:
• ACPI (skrót od ang. Advanced Configuration and Power Interface —
zaawansowany interfejs zarządzania konfiguracją i zasilaniem).
• 8 megabitów symetrycznej pamięci flash.
• Obsługa SMBIOS.
Zarządzanie poborem
energii
Obsługa ACPI:
• Wybudzanie przez złącza USB, PCI, RS-232, PS/2, LAN oraz panel
sterowania
Zarządzanie serwerem
• Obsługa zarządzania serwera Intel® w wersji 8.x dla obsługi opartej o
hosta. (brak obsługi standardu out-of-band — poza pasmem)
Funkcje płyty głównej serwera
Lokacje złącz oraz podzespołów płyty serwerowej
A
E
CD
B
F
G H
I
J
K
L
HH
GG
FF
M
N
O
EE
DD
CC
Y W VU
AA
BB
Z X
R
TS
Q
P
Rysunek 3. Rozkład płyty serwera
A.
Złącze diody LED SCSI
R.
Gniazdo wentylatora systemowego 5
B.
Gniazda PCI-X 1 i 2, 64-bit / 66 MHz. Gniazdo 1
to RAIDIOS
S.
Gniazdo wentylatora procesora 1
C.
Gniazda PCI: 3 i 5, 32-bit / 33 MHz
T.
Gniazdo wentylatora procesora 2
D.
złącze 4, x4 PCI-Express
U.
Blok zworek
E.
NIC 2: 10/100/1000 Mbps
V.
Gniazdo wentylatora systemowego 4 (góra),
gniazdo wentylatora systemowego 3 (dół)
F.
NIC 1: 10/100/1000 Mbps
W.
Gniazdo HSBP A
G.
Gniazdo wentylatora systemowego 1
X.
Złącze IDE
H.
Złącze szeregowe A (góra), graficzne (dół)
Y.
Złącze napędu dyskietek
I.
Mysz (góra), klawiatura (dół)
Z.
Złącze SATA A1 (góra), złącze SATA A2 (dół)
J.
Złącza USB 2.0 (dwa)
AA.
Gniazdo szeregowego portu B
K.
Złącze sygnału pomocniczego zasilania
BB.
Czujnik temperatury z możliwością
wyprowadzenia odczytu na przedni panel
L.
Gniazdo wentylatora systemowego 2
CC.
Złącze przedniego panelu
M.
Złącze głównego zasilania
DD.
Złącze BMC OEM
N.
Gniazda DIMM (od góry do dołu: 1B, 1A, 2B,
2A)
EE.
Bateria
O.
Złącze zasilania CPU +12 V
FF.
Gniazdo USB 3 i 4
P.
Gniazdo procesora 1
GG.
Gniazdo alarmu otwarcia obudowy
Q.
Gniazdo procesora 2
HH.
Gniazdo szeregowego portu B
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
11
Zworki konfiguracyjne i wyborów BIOS’u
CMOS CLEAR
2
3
BMC Control
Force Erase
J17 (1x11)
4
5
6
7
PASSWORD CLEAR
Protect
Erase
8
9
10
11
RECOVERY BOOT
Normal Boot
Recovery Boot
Rysunek 4. Lokacje zworek konfiguracyjnych i wyborów BIOS’u
Tabela 3. Zworka konfiguracyjne [J17]
12
Nazwa zworki
Ilość
Co się dzieje przy zresetowaniu systemu
Wyzerowani
pamięci CMOS
2–3
Po założeniu zworki na te styki, przy następnym zresetowaniu systemu
zostaną wyzerowane ustawienia pamięci CMOS.
W przypadku normalnej eksploatacji zworka powinna być umieszczona na
stykach 1—2.
Wyzerowanie
hasła (password
clear)
6–7
Po założeniu zworki na te styki, przy następnym zresetowaniu systemu
zostaną wyzerowane hasła administratora i użytkownika.
W przypadku normalnej eksploatacji zworka powinna być umieszczona na
stykach 5—6.
Przywracanie
pamięci BIOS
10–11
Po założeniu zworki na te styki, system wykona próbę przywrócenia
BIOS‘u przez załadowanie kodu pamięci BIOS do urządzenia Flash z
dyskietki. Tej zworki używa się zazwyczaj tylko po uszkodzeniu pamięci
BIOS. W przypadku normalnej eksploatacji zworka powinna być
umieszczona na stykach 9–10.
Funkcje płyty głównej serwera
Wymagania sprzętowe
Żeby uniknąć problemów z integracją oraz ewentualnych uszkodzeń płyty, Państwa system musi
spełniać niżej wymienione wymagania.
Procesor
Serwerowa płyta główna została zaprojektowana do obsługi jednego lub dwóch procesorów Intel®
Xeon™ taktowanych częstotliwościami od 2,8 GHz, wykorzystujących magistralę taktowaną z
częstotliwością 800 MHz. Nie są obsługiwane poprzednie generacje procesorów Intel® Xeon™.
Serwerowa płyta główna została zaprojektowana do zapewniania przepływu prądu o natężeniu
maksymalnie 120 A przez jeden procesor. Procesory o wyższych wymaganiach natężenia prądu nie
są obsługiwane.
Pamięć
Płyta główna serwera może pomieścić cztery karty pamięci DDR2—400 MHz w bankach pamięci
DIMM. Maksymalna ilość pamięci, jaką można zainstalować to 8 GB pamięci. Obsługiwane wielkości
kart pamięci DIMM: 256 MB, 512 MB, 1 GB i 2 GB. Wszystkie karty DIMM muszą być zarejestrowanymi
modułami ECC DDR2-400 MHz, z 240—wtykami. Można używać kart DIMM o pojedynczej i podwójnej
gęstości.
✏
UWAGA
Rozmiary i konfiguracje pamięci są gwarantowane wyłącznie dla zakwalifikowanych kart DIMM
zatwierdzonych przez firmę MAXDATA.
Minimalną konfiguracją pamięci jest jeden 256 MB moduł pamięci DIMM DDR2-400 MHz,
zamontowany w gnieździe DIMM 1B (gniazdo najbardziej oddalone od procesorów). Jednakże, dla
najlepszej wydajności oraz działania z przeplataniem dwóch kanałów, wymagane jest zamontowanie co
najmniej dwóch kart pamięci DIMM. Kostki pamięci DIMM kanału A są sparowane z kartami pamięci
DIMM kanału B, w celu skonfigurowania przeplatania dwóch kanałów.
Przed zamontowaniem jakichkolwiek kart pamięci w banku pamięci 2 (DIMM2B i DIMM2A), należy
zapełnić złącza banku pamięci 1 (DIMM1B i DIMM1A). Bank 2 musi zostać zapełniony parą pamięci
DIMM.
Obydwie karty pamięci DIMM umieszczone w jednym banku pamięci, muszą być identyczne (ten
sam producent, zwłoka CAS, liczba wierszy, kolumn i urządzeń, parametry taktowania, itp.). Chociaż
karty pamięci DIMM umieszczone w jednym banku pamięci muszą być identyczne, pamięć BIOS
obsługuje różne rozmiary i konfiguracje pamięci DIMM, co pozwala powstawanie, de facto, różnych
banków pamięci.
Sparing online pamięci
Serwerowa płyta główna zapewnia sparing online pamięci. Sparing pamięci online stanowi sposób
zapobiegania utracie danych w razie awarii modułu DIMM. W przypadku wykorzystywania sparingu
pamięci online, jedna karta DIMM na kanał jest używana, jako zapas pamięci. Zapasowa karta DIMM
nie jest dostępna do używania, lecz pozostaje w rezerwie. W razie awarii karty DIMM, zawartość
danej karty zostaje skopiowana do zapasowej karty tego kanału. Po skopiowaniu wszystkich danych
do zapasowej karty DIMM, źródłowa karta DIMM zostaje wycofana z użycia a jej miejsce zajmuje
karta zapasowa.
W razie używania sparingu pamięci online, zapasowe karty DIMM muszą być takiej samej wielkości
lub większe od największej używanej karty DIMM w danym kanale.
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
13
14
3 Montaż płyty serwerowej i aktualizacji
Przed rozpoczęciem
Przed rozpoczęciem pracy z niniejszym produktem, należy zwrócić szczególną uwagę na środki
ostrożności, które należy zachować przy montażu, umieszczone na końcu niniejszej instrukcji
obsługi.
Wymagane narzędzia i materiały
•
Śrubokręt krzyżakowy (nr 1 i nr 2)
•
Kombinerki z igłowymi noskami
•
Antyelektrostatyczna opaska na nadgarstek oraz przewodząca podkładka gąbkowa
Zakładanie i wyjmowanie kart pamięci
Poniższa ilustracja pokazuje gniazda DIMM na płycie głównej: od wnętrza płyty są to DIMM1B, DIMM1A,
DIMM2B oraz DIMM2A. DIMM2A jest gniazdem umieszczonym najbliżej gniazda procesora.
✏
UWAGA
Rozmiary i konfiguracje pamięci są gwarantowane wyłącznie dla zakwalifikowanych kart DIMM
zatwierdzonych przez firmę MAXDATA.
Zakładanie kart DIMM
W celu założenia karty DIMM, należy wykonać poniższe czynności:
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych na
początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie
serwera.
3 . Odłączyć przewód zasilający.
4. Zdjąć obudowę serwera. Instrukcje dotyczące zdejmowania obudowy zostały zawarte w jej
dokumentacji.
5. Zlokalizować gniazda DIMM. Patrz: Rysunek 5.
DIMM 1B
DIMM 1A
DIMM 2B
DIMM 2A
Rysunek 5. Zakładanie kart pamięci
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
15
6. Upewnić się, że zaciski na obydwu końcach gniazd(a) DIMM zostały rozwarte w pozycję
“otwarte”.
7. Trzymając kartę za krawędzie, wyjąć ją z opakowania antyelektrostatycznego.
8. Umieścić kartę DIMM nad gniazdem. Ustawić w jednej linii małe nacięcie w dolnej krawędzi
karty DIMM z wpustem gniazda (patrz: wkładka w Rysunku 5).
9. Włożyć dolną krawędź karty DIMM do gniazda.
10. Po włożeniu karty DIMM, dopchnąć górną krawędź do momentu zatrzaśnięcia zacisków
utrzymujących. Upewnić się, że zaciski zostały dokładnie zamknięte.
11. Ponownie podłączyć lub założyć wszelkie podzespoły wewnętrzne, które trzeba było odłączyć
lub usunąć.
12. Założyć obudowę serwera. Ponownie podłączyć wszelkie podzespoły zewnętrzne, które trzeba
było odłączyć.
13. Przyłączyć przewód zasilający.
Wyjmowanie kart DIMM
W celu wyjęcia karty DIMM, należy wykonać poniższe czynności:
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych na
początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie
serwera.
3 . Odłączyć przewód zasilający od serwera.
4. Zdjąć obudowę serwera. Instrukcje dotyczące zdejmowania obudowy zostały zawarte w jej
dokumentacji.
5. Delikatnie otworzyć zaciski utrzymujące umieszczone na końcach gniazda. Karta DIMM
zostanie trochę wysunięta z gniazda.
6. Trzymając kartę DIMM za krawędzie, unieść ją z gniazda i zapakować do opakowania
antyelektrostatycznego.
7. Ponownie podłączyć lub założyć wszelkie podzespoły wewnętrzne, które trzeba było odłączyć
lub usunąć.
8. Założyć obudowę serwera. Ponownie podłączyć wszelkie podzespoły zewnętrzne, które trzeba
było odłączyć.
9. Przyłączyć przewód zasilający.
16
Montaż płyty serwerowej i aktualizacji
Zakładanie lub wymiana procesora
✏ UWAGA
Przy wymianie lub zakładaniu procesora należy stosować się do poniższych instrukcji, a nie do instrukcji
dostarczanych razem z procesorem.
Jeżeli używany jest jeden procesor, należy go zamontować w gnieździe procesora o etykiecie CPU1.
To gniazdo znajduje się blisko rogu płyty serwerowej.
Przy montowaniu drugiego procesora, należy sprawdzić, czy obydwa procesory są identyczne oraz
posiadają taką samą szybkość oraz napięcie pracy. Nie wolno montować procesorów należących do
różnych rodzajów lub pracujących na innych zakresach taktowania.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Procesor musi być odpowiedni: Zamontowanie procesora nieodpowiedniego dla Twojego serwera
może spowodować uszkodzenie płyty serwerowej.
Wyładowania elektrostatyczne a dotykanie procesorów: W celu zredukowania ryzyka uszkodzeń
procesora spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD — ang. ElectroStatic Discharge),
należy: (1) Przed dotknięciem procesora lub płyty serwerowej, dotknąć metalową obudowę. Przy
dotykaniu procesora cały czas utrzymywać kontakt z metalową obudową w celu rozproszenia ładunku
elektrostatycznego. (2) Unikać wykonywania niepotrzebnych ruchów.
Montaż procesora
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych
powyżej oraz na początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie
serwera.
3 . Odłączyć zasilanie systemu przez wyciągnięcie wtyczki przeowdu zasilającego z gniazdka.
4. Zdjąć pokrywę obudowy. Instrukcje dotyczące zdejmowania obudowy zostały zawarte w jej
dokumentacji.
5. Podnieść dźwignię gniazda procesora.
6. Ustawić piny procesora w jednej linii z gniazdem i włożyć procesor do gniazdka. Zupełnie
opuścić dźwignię gniazda.
✏
UWAGA
Sprawdzić czy trójkątne oznaczenie dopasowania oraz trójkątne wycięcie dopasowania są ustawione
prawidłowo w jednej linii. Patrz: Rysunek 6.
A
B
Rysunek 6. Podnoszenie dźwigni gniazda oraz zakładanie procesora
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
17
7. Wyjąć radiator z opakowania. Radiator posiada od spodu przymocowany materiał TIM (ang.
Thermal Interface Material — Materiał interfejsu termalnego). Przy dotykaniu radiatora należy
uważać, żeby nie uszkodzić materiału TIM.
8. Umieścić radiator na procesorze, ustawiając w jednej linii śrubki mocujące radiatora oraz
wsporniki rozmieszczone dookoła gniazda procesora.
9. Dokręcić śrubki palcami, uważając, żeby nie dotknąć radiatora. Równomiernie przykręcić śrubki.
Nie należy maksymalnie przykręcać jednej śrubki na raz. Zaleca się stopniowe i równomierne
przykręcanie każdej śrubki, poruszając się dookoła radiatora.
10. Podłączyć przewód wentylatora radiatora do złącza wentylatora procesora.
11. Ponownie podłączyć lub założyć wszelkie podzespoły wewnętrzne, które trzeba było odłączyć
lub usunąć.
12. Założyć obudowę serwera. Ponownie podłączyć wszelkie podzespoły zewnętrzne, które trzeba
było odłączyć.
13. Przyłączyć przewód zasilający.
18
Montaż płyty serwerowej i aktualizacji
Wyjmowanie procesora
W celu wyjęcia procesora, należy wykonać poniższe czynności:
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych na
początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie
serwera.
3. Odłączyć zasilanie systemu przez wyciągnięcie wtyczki przeowdu zasilającego z gniazdka.
4. Zdjąć pokrywę obudowy. Instrukcje dotyczące zdejmowania obudowy zostały zawarte w jej
dokumentacji.
5. Odłączyć przewód wentylatora procesora.
6. Zupełnie poluzować cztery śrubki mocujące radiator.
7. Skręcić radiator w celu przerwania uszczelki pomiędzy procesorem i materiałem TIM (ang.
Thermal Interface Material — Materiał interfejsu termalnego).
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie wolno próbować unosić radiatora z procesora bez uprzedniego skręcenia w celu przerwania
uszczelki pomiędzy procesorem i materiałem TIM. Podniesienie radiatora bez przerwania uszczelki
może spowodować uszkodzenie procesora lub gniazda procesora.
8. Podnieść radiator z procesora.
9. Podnieść dźwignię procesora.
10. Wyjąć procesor.
11. Ponownie podłączyć lub założyć wszelkie podzespoły wewnętrzne, które trzeba było odłączyć
lub usunąć.
12. Założyć obudowę serwera. Ponownie podłączyć wszelkie podzespoły zewnętrzne, które trzeba
było odłączyć.
13. Przyłączyć przewód zasilający.
Montaż karty PCI
Urządzenia peryferyjne oraz karty rozszerzeń nie stanowią części systemu i muszą zostać nabyte
oddzielnie. Gniazda PCI obsługują karty rozszerzeń o pełnej wysokości lub niskoprofilowe karty
rozszerzeń PCI. Jeżeli w karcie o standardowej wysokości montowana jest w karcie o niskim profile,
musi być ona wyposażona w uchwyt mocujący karty PCI o standardowej wysokości.
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych na
początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie
serwera.
3. Odłączyć zasilanie systemu przez wyciągnięcie wtyczki przeowdu zasilającego z gniazdka.
4. Zdjąć pokrywę obudowy. Instrukcje dotyczące zdejmowania obudowy zostały zawarte w jej
dokumentacji.
5. Wykręcić śrubkę mocującą ekran uchwytu PCI do tylnej strony obudowy w celu usunięcia
ekranu. Zachować śrubkę.
6. Umieścić kartę PCI w gnieździe PCI.
7. Uzyć śrubki wykręconej w etapie 1 w celu przymocowania karty PCI do obudowy.
8. Ponownie podłączyć lub założyć wszelkie podzespoły wewnętrzne, które trzeba było odłączyć
lub usunąć.
9. Założyć obudowę serwera. Ponownie podłączyć wszelkie podzespoły zewnętrzne, które trzeba
było odłączyć.
10. Przyłączyć przewód zasilający.
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
19
Wymiana baterii awaryjnej
Litowa bateria płyty serwerowej zasila układ RTC przez okres do 10 lat przy braku zasilania sieciowego.
Kiedy bateria zacznie się rozładowywać, traci napięcie a ustawienia serwera przechowywane w
pamięci CMOS RAM w układzie RTC (na przykład data i czas) mogą być nieprawidłowe. Prosimy o
skontaktowanie się z przedstawicielem biura obsługi klienta lub z dealerem w celu uzyskania listy
zaaprobowanych urządzeń.
WARNING
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent
type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to
manufacturer’s instructions.
WARNUNG
Wenn eine ungeeignete Batterie eingesetzt wird oder die Batterie falsch eingesetzt wird,
besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien nur durch Batterien gleichen
oder äquivalenten Typs, der vom Hersteller empfohlen wurde. Entsorgen Sie die verbrauchte
Batterie entsprechend den Anweisungen des Herstellers.
AVERTISSEMENT
Danger d’explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Remplacez-la uniquement
par une pile du męme type ou d’un type équivalent recommandé par le fabricant. Mettez au
rebut les piles usagées en vous conformant aux instructions du fabricant.
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją. Wymieniać tylko na taki sam lub
równoważny typ, zalecany przez producenta. Zużyte baterie utylizować zgodnie z instrukcjami
producenta.
ADVARSEL!
Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig hĺndtering. Udskiftning mĺ kun ske med batteri
af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandřren.
ADVARSEL
Lithiumbatteri - Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av
apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandřren.
VARNING
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ
som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion.
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan
suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
20
Montaż płyty serwerowej i aktualizacji
1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności ESD umieszczonych
powyżej oraz na początku niniejszego dokumentu.
2. Wyłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do serwera. Wyłączyć zasilanie
serwera.
3. Odłączyć zasilanie systemu przez wyciągnięcie wtyczki przeowdu zasilającego z gniazdka.
4. Zdjąć pokrywę obudowy. Instrukcje dotyczące zdejmowania obudowy zostały zawarte w jej
dokumentacji.
5. Zlokalizować baterię. Patrz: Rysunek 7.
6. Delikatnie pociągnąć metalową zakładkę, żeby zwolnić baterię.
7. Wyjąć baterię z jej gniazda.
Rysunek 7.
Wymiana baterii
8. Baterię należy utylizować zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami.
9. Wyjąć nową baterię litową z opakowania i włożyć ją w gniazdo baterii, upewniając się, że
zostaje zachowana prawidłowa biegunowość.
10. Ponownie podłączyć lub założyć wszelkie podzespoły wewnętrzne, które trzeba było odłączyć
lub usunąć.
11. Założyć obudowę serwera. Ponownie podłączyć wszelkie podzespoły zewnętrzne, które trzeba
było odłączyć.
12. Przyłączyć przewód zasilający.
13. Uruchomić program Setup w celu przywrócenia ustawień konfiguracyjnych do układu RTC.
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
21
22
4 Narzędzia serwera
Tabela 4. Polecenia wydawane z klawiatury
Wcisnąć
Opis
<F1>
Pomoc – Wciśnięcie klawisza F1 w dowolnym menu powoduje przywołanie okna
ogólnej pomocy.
←→
Klawisze strzałek w lewo i w prawo są używane do przechodzenia pomiędzy stronami
głównego menu. Klawisze te nie mają żadnego efektu, jeżeli wyświetlono podmenu lub
listę wyboru.
↑
Wybierz pozycję z góry – Strzałka w górę jest używana do wybrania poprzedniej
wartości z listy opcji pozycji menu lub listę wyboru pól wartości. Wciśnięcie klawisza
<Enter> aktywuje wybraną pozycję.
↓
Wybierz pozycję z dołu – Strzałka w dół jest używana do wybrania następnej wartości
z listy opcji pozycji menu lub listę wyboru pól wartości. Wciśnięcie klawisza <Enter>
aktywuje wybraną pozycję.
F5/-
Zmień wartość – Znak minus lub klawisz funkcyjny F5 jest używany do zmiany wartości
bieżącej pozycji na wartość poprzednią. Ten klawisz powoduje przewinięcie przez
wartości w skojarzonej liście wyboru bez wyświetlania całej listy.
F6/+
Zmień wartość – Znak plus lub klawisz funkcyjny F6 jest używany do zmiany wartości
bieżącej pozycji menu na wartość następną. Ten klawisz powoduje przewinięcie przez
wartości w skojarzonej liście wyboru bez wyświetlania całej listy. W przypadku 106klawiszowej klawiatury japońskiej, klawisz plus posiada inny kod skanowania od
klawisza plus na pozostałych klawiaturach, lecz jego wciśnięcie ma taki sam efekt.
<Enter>
Wykonaj polecenie – Klawisz Enter jest używany w celu aktywacji podmenu, kiedy
wybrana funkcja jest submenu lub w celu wyświetlenia listy wyboru, jeżeli wybrana
funkcja posiada pole wartości, lub w celu wybrania pod-pola dla funkcji z wieloma
wartościami jak czas i data. Jeżeli jest wyświetlona lista wyboru, klawisz Enter
spowoduje cofnięcie listy wyboru i pozwoli na dokonanie innego wyboru w menu
macierzystym.
<Esc>
Wyjdź – Klawisz ESC zapewnia możliwość wycofania się z dowolnego pola. Ten klawisz
cofa efekty wciśnięcia klawisza Enter. Kiedy klawisz ESC zostaje wciśnięty przy edycji
dowolnego pola lub przy wyborze funkcji menu, zostaje ponownie wyświetlone menu
macierzyste. Kiedy klawisz ESC zostaje wciśnięty w dowolnym submenu, zostaje
ponownie wyświetlone menu macierzyste. Kiedy klawisz ESC zostaje wyświetlony
w dowolnym głównym menu, zostaje wyświetlone okienko potwierdzenia wyjścia z
zapytaniem czy użytkownik chce odrzucić dokonane zmiany.
<F9>
Domyślne ustawienia konfiguracji – Wciśnięcie klawisza F9 powoduje wyświetlenie
następującego okna:
Setup Confirmation
Load default configuration now?
[Yes] [No]
Po wybraniu odpowiedzi twierdzącej (opcja ”Yes”) i wciśnięciu klawisza Enter,
wszystkie pola konfiguracji (Setup) zostaną ustawione na wartości domyślne.
Po wybraniu odpowiedź przeczącej (opcja ”No”) i wciśnięciu klawisza Enter, lub
wciśnięciu klawisza ESC, użytkownik powraca do miejsca, gdzie się znajdował przed
wciśnięciem klawisza F9 bez wpływu na jakiekolwiek istniejące wartości pól.
ciąg dalszy
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
23
Polecenia wydawane z klawiatury (ciąg dalszy)
<F10>
Zapisz i wyjdź– Wciśnięcie klawisza F10 powoduje wyświetlenie następującego komunikatu:
Setup Confirmation
Save Configuration changes and exit now?
[Yes] [No]
Po wybraniu odpowiedzi twierdzącej (opcja ”Yes”) i wciśnięciu klawisza Enter, zostają
zapisane wszystkie zmiany oraz opuszczone okno konfiguracji. Po wybraniu odpowiedź
przeczącej (opcja ”No”) i wciśnięciu klawisza Enter, lub wciśnięciu klawisza ESC,
użytkownik powraca do miejsca, gdzie się znajdował przed wciśnięciem klawisza F10 bez
wpływu na jakiekolwiek istniejące wartości pól.
Wyzerowanie pamięci CMOS
Jeżeli nie można uzyskać dostępu do menu konfiguracji pamięci BIOS, należy użyć zworki CMOS w
celu wyzerowania konfiguracyjnej pamięci RAM. Zworka zerująca pamięć CMOS jest umieszczona
w bloku zworek J17.
1. Wyłączyć zasilanie systemu i odłączyć przewód zasilający.
2. Otworzyć obudowę serwera. Instrukcje dotyczące zdejmowania obudowy zostały zawarte w jej
dokumentacji.
3. Przesunąć zworkę ze styków 1 i 2 w pozycję Zeruj pamięć CMOS, zakrywając styki 2 i 3. Patrz:
Rysunek 8.
CMOS CLEAR
2
3
BMC Control
Force Erase
J17 (1x11)
4
5
6
7
PASSWORD CLEAR
Protect
Erase
8
9
10
11
RECOVERY BOOT
Normal Boot
Recovery Boot
Rysunek 8. Zmiana lokalizacji zworki “Clear CMOS” (wyzerowanie pamięci CMOS)
4. Podłączyć przewód zasilający. Włączyć zasilanie systemu.
5. Kiedy system rozpocznie wydawanie sygnałów dźwiękowych należy odłączyć zasilanie oraz
przewód zasilający.
6. Przenieść zworkę z powrotem na styki 1 i 2.
7. Zamknąć obudowę serwera, podłączyć przewód zasilający. Włączyć zasilanie systemu.
24
Narzędzia serwera
Kasowanie hasła
Jeżeli zostanie zgubione lub zapomniane hasło użytkownika lub administratora, przełożenie zworki
zerującej hasła w odpowiednią pozycję spowoduje wyzerowanie obydwu haseł. Przed ustaleniem
nowego hasła (nowych haseł) należy przywrócić zworkę zerującą hasła w pozycję początkową. Zworka
zerująca hasła jest umieszczona w bloku zworek J17.
1. Wyłączyć zasilanie systemu i odłączyć przewód zasilający.
2. Otworzyć obudowę serwera. Instrukcje dotyczące zdejmowania obudowy zostały zawarte w jej
dokumentacji.
3. Przesunąć zworkę ze styków 5 i 6 w pozycję Zeruj hasła, zakrywając styki 6 i 7. Patrz: Rysunek
9.
CMOS CLEAR
2
3
BMC Control
Force Erase
J17 (1x11)
4
5
6
7
PASSWORD CLEAR
Protect
Erase
8
9
10
11
RECOVERY BOOT
Normal Boot
Recovery Boot
Rysunek 9. Zmiana lokalizacji zworki “Clear Password” (wyzerowanie hasła)
4. Podłączyć przewód zasilający. Włączyć zasilanie systemu.
5. Wyłączyć zasilanie systemu i odłączyć przewód zasilający.
6. Przenieść zworkę z powrotem na styki 5 i 6.
7. Zamknąć obudowę serwera.
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
25
26
5 Rozwiązywanie problemów
Niniejszy rozdział zawiera informacje ułatwiające identyfikację i rozwiązywanie problemów, które mogą
wystąpić w trakcie używania sytemu.
W przypadku dowolnego, napotkanego problemu, najpierw należy sprawdzić czy używana jest najnowsza
wersja oprogramowania wewnętrznego oraz najnowsze pliki. Do modernizacji oprogramowania
wewnętrznego należą aktualizacje BIOS’u oraz kontrolera hot swap (HSC). Oprócz oprogramowania
wewnętrznego systemu oraz plików, należy również zaktualizować sterowniki zainstalowane w
systemie takie, jak sterowniki karty graficznej, karty sieciowej oraz sterowniki SCSI.
Resetowanie systemu
Przed rozpoczęciem przeszukiwania szczegółowych metod rozwiązywania problemów, należy najpierw
spróbować zresetować system przy pomocy jednej z poniższych metod.
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
Nacisnąć:
Miękki reset pozwalający na opróżnienie pamięci systemowej oraz ponowne
załadowanie systemu operacyjnego.
<Ctrl>+<Alt>+<Del>
Opróżnienie pamięci systemowej, ponowne uruchomienie samotestu POST
oraz ponowne załadowanie systemu operacyjnego.
przycisk reset
Reset z rozruchem na zimno. Wyłączyć i włączyć zasilanie. Spowoduje to
opróżnienie pamięci systemowej, ponowne uruchomienie samotestu POST,
ponowne załadowanie systemu operacyjnego oraz chwilowe odłączenie
zasilania od wszystkich urządzeń peryferyjnych.
Włącznik zasilania
Informacje nt diod LED
Płyta serwerowa posiada diody LED, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z
systemem. Poniżej została przedstawiona tabela tych diod LED razem z opisem ich wykorzystania.
Nazwa
diody LED
funkcja
lokalizacja
Kolor
5v Standby
Identyfikacja
zasilania 5 V w
stanie uśpienia
Lewy koniec
płyty
Pomarańczowy Wł. = zasilanie 5 V włączone
Dioda LED
zasilania
Identyfikuje stan
zasilania systemu
Panel
sterowania
Zielony
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
Korekcja
Wył = Zasilanie wyłączone (wył.
lub S5)
Wł = Zasilanie włączone lub S0)
Wolno miga = stan zbyt małego
zasilania (S1 - S3)
27
Komunikaty o błędach BIOS
W razie wystąpienia odwracalnego błędu w trakcie testu POST, BIOS wyświetla komunikat o błędzie
opisujący problem.
Tabela 5. Komunikaty o błędach BIOS
Komunikat o błędzie
Wyjaśnienie
GA20 Error
W trakcie testu pamięci wystąpił błąd w obrębie bramki A20
przy przełączaniu do trybu chronionego.
Pri Master HDD Error
Pri Slave HDD Error
Sec Master HDD Error
Sec Slave HDD Error
Nie można odczytać sektora z odpowiadającego napędu.
Pri Master Drive - ATAPI Incompatible
Pri Slave Drive - ATAPI Incompatible
Sec Master Drive - ATAPI Incompatible
Sec Slave Drive - ATAPI Incompatible
Odpowiadający napęd nie jest urządzeniem zgodnym ze
standardem ATAPI. Należy uruchomić program Setup w
celu upewnienia się, że prawidłowo wybrano urządzenie.
A: Drive Error
Brak odpowiedzi ze stacji dyskietek.
CMOS Battery Low
Bateria może ulegać rozładowaniu. Należy wkrótce
wymienić baterie.
CMOS Display Type Wrong
Rodzaj wyświetlania różni się od ustawień zapisanych
w pamięci CMOS. Sprawdzić w programie Setup, czy
ustawiony rodzaj jest prawidłowy.
CMOS Checksum Bad
Suma kontrolna pamięci CMOS jest nieprawidłowa. Pamięć
CMOS mogła ulec uszkodzeniu. Uruchomić program Setup
w celu wyzerowania wartości.
CMOS Settings Wrong
Wartości CMOS uległy zmianie od ostatniego rozruchu.
Wartości te uległy uszkodzeniu lub bateria uległa awarii.
CMOS Date/Time Not Set
Wartości czasu i / lub daty zachowane w pamięci CMOS
są nieprawidłowe. Uruchomić program Setup w celu
ustawienia prawidłowych wartości.
DMA Error
Błąd w trakcie testu odczytu / zapisu kontrolera DMA.
Memory Size Decreased
Od ostatniego rozruchu zmniejszyła się ilość pamięci.
Jeżeli nie usunięto pamięci możliwe jest, że nastąpiło jej
uszkodzenie.
Memory Size Increased
Od ostatniego rozruchu zwiększyła się ilość pamięci. Jeżeli
nie dodano pamięci możliwe jest, że wystąpił problem z
systemem.
Memory Size Changed
Od ostatniego rozruchu zmieniono ilość pamięci. Jeżeli nie
dodano lub usunięto pamięci możliwe jest, że nastąpiło jej
uszkodzenie.
No Boot Device Available
System nie może odnaleźć urządzenia rozruchowego.
Off Board Parity Error
Błąd parzystości występujący na karcie poza płytą. Po tym
komunikacie błędu podawany jest adres.
On Board Parity Error
Błąd parzystości wystąpił w pamięci zainstalowanej na
płycie. Po tym komunikacie błędu podawany jest adres.
Parity Error
Błąd parzystości wystąpił w pamięci zainstalowanej na
płycie, pod nieznanym adresem.
NVRAM / CMOS /
PASSWORD cleared by Jumper
Pamięci NVRAM, CMOS oraz hasła zostały wyzerowane.
Należy wyłączyć zasilanie systemu i zdjąć zworkę.
<CTRL_N> Pressed
Pamięć CMOS została zignorowana a pamięć NVRAM
została wyzerowana. Użytkownik musi wejść w tryb Setup.
FDC Failure
Wystąpił błąd w trakcie próby uzyskania dostępu do
kontrolera stacji dyskietek.
HDC Failure
Wystąpił błąd w trakcie próby uzyskania dostępu do
kontrolera twardego dysku.
ciąg dalszy
28
Rozwiązywanie problemów
Komunikaty o błędach BIOS (Ciąg dalszy)
Checking NVRAM.....
Sprawdzana jest prawidłowość pamięci NVRAM.
Update OK!
Pamięć NVRAM była nieprawidłowa i została
zaktualizowana.
Updated Failed
Pamięć NVRAM była nieprawidłowa lecz nie można było
przeprowadzić aktualizacji.
Keyboard Error
Błąd w połączeniu klawiatury. Sprawdzić czy prawidłowo
podłączono klawiaturę.
KB/Interface Error
Błąd w trakcie testu interfejsu klawiatury.
Kody sygnałów dźwiękowych testu POST pamięci BIOS
Poniższa tabela wymienia kody sygnałów dźwiękowych testu POST. Przed inicjalizacją układu wideo
systemu, BIOS używa tych kodów sygnałów dźwiękowych w celu poinformowania użytkowników o
stanach awaryjnych. Sygnał dźwiękowy jest wydawany wyłącznie, kiedy wystąpił błąd krytyczny lub
kiedy BIOS nie jest w stanie uruchomić systemu operacyjnego. Proszę pamiętać, że nie wszystkie
stany awaryjne są obsługiwane kodami sygnałów dźwiękowych BIOSu.
Tabela 6. Kody sygnałów dźwiękowych
Ilość sygnałów
dźwiękowych
Opis
1
Błąd odświeżania
2
Nie można zresetować parzystości.
3
Błąd w pierwszych 64 Kb pamięci
4
Zegar nie działa
5
Błąd procesora (Zarezerwowane; nie używane)
6
Nie można przełączyć bramki 8042 GateA20 (błąd lub brak pamięci)
7
Błąd przerwania wyjątku
8
Błąd zapisu/odczytu pamięci wyświetlania
9
(Zarezerwowane; nie używane)
10
Błąd testu rejestru zamykania pamięci CMOS
11
Nieprawidłowa pamięć BIOS (np. w przypadku nie odnalezienia modułu testu POST)
Kody sygnałów dźwiękowych przywracania pamięci BIOS
Tabela 7. Kody sygnałów dźwiękowych przywracania pamięci BIOS
Sygnały
dźwiękowe
Tytul
1
Jeden długi sygnał dźwiękowy — karta graficzna działa.
1-2
Jeden długi sygnał dźwiękowy i dwa krótkie sygnały dźwiękowe: Włożyć dyskietkę
przywracania pamięci BIOS.
Błąd lub stan ostrzeżenia przy rozruchu systemu może prowadzić do wydania serii sygnałów
dźwiękowych, znanych jako “kody sygnałów dźwiękowych”. Te sygnały dźwiękowe służą jako kod
identyfikujący zdarzenia systemowe lub związane z kartą PCI. Przed sprawdzeniem czy wydawany
dźwięk jest systemowym kodem dźwiękowym nalezy upewnić się, że jego przyczyną nie jest karta
rozszerzeń PCI.
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
29
30
6 Informacje prawne i scalające
Zgodno prawna produktu
Zgodno produktu w zakresie bezpieczeństwa
Płyta serwera jest zgodna z wymaganiami następujących norm bezpieczeństwa:
•
EN60950 (Europa)
•
Dyrektywa niskonapiciowa CE – 73/23/EEE (Europa)
Kompatybilno elektromagnetyczna produktu — Zgodno z klas A
✏ UWAGA:
Od produktu prawo wymaga zgodności z wymaganiami Klasy A dotyczącymi emisji, ponieważ jest
on przeznaczony do użycia komercyjnego.
Płyta serwera została przetestowana i sprawdzona pod kątem zgodności z następującymi normami
prawnymi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, kiedy produkt jest zainstalowany na
kompatybilnym systemie host firmy MAXDATA.
•
EN55022 - Emisje (Europa)
•
EN55024 - Odporność (Europa)
•
CE – dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (ang. EMC Directive) 89/336/EEC
(Europa)
Certyfikaty/ Zaświadczenia/ Deklaracje
•
Deklaracja zgodności CE (Europa CENELEC)
Oznaczenia zgodności prawnej produktu
Niniejszy produkt posiada oznaczenie następujących świadectw zgodności produktu:
Tabela 8. Oznaczenia świadectw zgodności produktu
Zgodność z przepisami
Kraj
Oznaczenie CE
Europa
zaznaczanie
Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
Europa (Deklaracja zgodności CE)
Niniejszy produkt został przetestowany w zgodności z, oraz jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową
(73/23/EEC) oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EEC). Produkt został
oznaczony znakiem CE w celu zaświadczenia o jego zgodności z normami.
Serwer MAXDATA PLATINUM 500 I M5
31
Download PDF

advertising