DSC | Digital Security Control PC158O | PC1580 wer. 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PC1580 wer. 1.0
Klawiatury DSC AAT-T
z wyświetlaczem LCD
AAT Trading Company Sp. z o.o.
ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa
tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619
http.://www.aat.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Szanowni Państwo
Mamy przyjemność przekazać Państwu kilka podstawowych informacji o właśnie
zainstalowanym systemie alarmowym, którego sercem jest centrala PC1580 produkowana
przez wiodący kanadyjski koncern DSC (Digital Security Controls Ltd.) oferujący swoje
produkty na całym świecie. Prosimy o zapoznanie się niniejszą instrukcją obsługi. Mamy
nadzieję, że pomoże ona Państwu sprawnie korzystać ze systemu alarmowego oraz wyjaśni
wątpliwości, jakie mogą się pojawić w trakcie eksploatacji układu. Ze względu na to, że
instrukcja zawiera informacje dotyczące Państwa systemu alarmowego, prosimy
przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
Wszelkie zastrzeżenia odnośnie pracy systemu alarmowego prosimy kierować do Państwa
Instalatora, którego dane umieszczone są na końcu tej instrukcji. Zachęcamy również do
podpisania z Instalatorem umowy na serwis pogwarancyjny Waszego Systemu. Sugerujemy
również aby wykorzystać ogromną wiedzę i doświadczenie Państwa Instalatora, dlatego też
poproście go o przekazanie Wam jego uwag i sugestii odnośnie eksploatacji systemu
PC1580
Życzymy Państwu, aby System PC1580 nie musiał nigdy informować o napadzie czy
włamaniu, z poważaniem
Wyłączny Dystrybutor firmy w Polsce:
AAT Trading Company Sp. z o.o.
ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa
Wprowadzenie
Zespół elementów i urządzeń tworzy system alarmowy, którego zadaniem jest informowanie
o zagrożeniach takich jak: napad, włamanie, pożar, ulatniający się gaz mogących wystąpić
w Twoim obiekcie (biurze, mieszkaniu, itp.). Praca poszczególnych elementów systemu
alarmowego nadzorowana jest przez centralę alarmową, realizującą automatycznie Twoje
życzenia, przekazane wcześniej lub nawet w trakcie eksploatacji - Twojemu Instalatorowi.
Klawiatura systemu alarmowego PC1580 w dogodny i prosty sposób przekazuje informacje
poprzez podświetlenie trzech lampek na klawiaturze odpowiadających różnym stanom pracy
systemu alarmowego. Dodatkowo wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), uzupełnia tę
informację o krótkie opisy zdarzeń pojawiających się w systemie - pozwalając tym samym
dokładnie nadzorować stan systemu. Dostęp do funkcji systemu jest bardzo prosty wystarczy pamiętać Kod Główny Systemu oraz dodatkowe kody użytkowników
zaprogramowane w systemie.
Klawiatura podaje sygnały dźwiękowe pozwalające na prostą kontrolę poprawności
naciśnięcia poszczególnych klawiszy.
Dodatkowo system informuje (przy pomocy odpowiednich sekwencji dźwięków) o usterkach
zaistniałych w systemie oraz informuje, czy dane polecenie zostało wprowadzone
poprawnie czy błędnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Centrale Alarmowe PC1580 mogą kontrolować do 6 linii dozorowych, tj. niezależnie
działających obwodów czujek, wykrywających obecność intruza. Przydział linii został już
dokonany przez Instalatora Twojego systemu alarmowego. Z reguły jedna linia obejmuje
czujki np. jednego pokoju, magazynu lub czujki wszystkich okien parteru, kontrolując w ten
sposób jedną strefę. Instalator zgodnie z Państwa życzeniami może zmienić podział linii jak
i ich nazwy, które pokazuje wyświetlacz.
Do komunikowania się z centralą służy klawiatura. Wszystkie czynności, związane
z obsługą systemu alarmowego wykonywane są za pośrednictwem tej klawiatury.
UWAGA!
System alarmowy włamaniowo-napadowy nie zapobiegnie sytuacjom krytycznym.
Jego zadaniem jest zaalarmować użytkownika względnie stację monitorowania
alarmów o zagrożeniu wykrytym przez system. Ogólnie mówiąc systemy alarmowe
(przeciw-włamaniowe, przeciw-napadowe) są bardzo niezawodne, jednak nie mogą
pracować w każdych warunkach i nie można ich traktować jako doskonałego
zabezpieczenia.
System alarmowy powinien być zainstalowany i serwisowany regularnie przez
wykwalifikowanych specjalistów z zakresu systemów ochrony. Państwa Instalator
jest w tym przypadku osobą najbardziej kompetentną.
Stany pracy Twojego systemu alarmowego
Twój obiekt nie jest dozorowany przez system. Możesz swobodnie
poruszać się w pomieszczeniach, nie wywołując alarmu.
Stan gotowości System jest gotów przyjąć od Ciebie polecenie "włącz system"
Twój obiekt jest chroniony przez system. Przebywanie
Stan włączenia w pomieszczeniach chronionych jest zabronione. System po wykryciu
intruza wywoła alarm.
System informuje, alarmując sygnalizacją dźwiękową i świetlną
Stan alarmu
o wykryciu intruza.
Stan wyłączenia
Polecenia sterujące systemem
Sterowanie systemem polega na podawaniu poleceń przez użytkownika, tj. przyciskaniu
odpowiednich klawiszy klawiatury. Poleceniem będzie np. "WYŁĄCZ SYSTEM". Polecenia
opisane są szczegółowo w dalszej części instrukcji.
Jak system komunikuje się z Tobą ?
Za pośrednictwem klawiatury, naciskając odpowiednie klawisze, można otrzymać
dodatkowe informacje o pracy systemu, a wprowadzając odpowiedni kod cyfrowy przekazać polecenia. Za każdym razem klawiatura odpowie nam dźwiękiem oraz informacją
umieszczoną na wyświetlaczu LCD. Pamiętaj, że jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o
tym co aktualnie dzieje się w systemie to użyj klawisza [#].
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Spowoduje to przełączenie się wyświetlacza z trybu wyświetlania daty i czasu na tryb
podpowiadania Ci co można z systemem zrobić.
Dźwięki z klawiatury jako źródło informacji dla Ciebie
Możesz rozróżnić różne rodzaje dźwięków wysyłanych z klawiatury.
Jeden krótki dźwięk
Kilka krótkich dźwięków
Jeden dłuższy dźwięk
Dźwięk ciągły
Informuje o prawidłowym naciśnięciu klawisza klawiatury.
Informuje o prawidłowym wprowadzeniu polecenia np.
polecenie W ŁĄCZ SYSTEM zostało wykonane
poprawnie.
Informuje o nieprawidłowym wprowadzeniu polecenia. Musisz
ponowić próbę.
Po wejściu do obiektu klawiatura przypomina Ci
o konieczności wyłączenia systemu alarmowego.
Podświetlenie lampek klawiatury jako źródło informacji dla Ciebie
Najważniejsze informacje o stanie Twojego systemu alarmowego wyświetlane są na
klawiaturze. W ten sposób klawiatura przekazuje Ci informacje przydatne przy codziennej
obsłudze systemu.
Nie świeci się lampka DOZÓR. Lampka GOTOWOŚĆ może się świecić
lub nie. Wyświetlacz może pokazywać datę i godzinę.
Świeci się lampka GOTOWOŚĆ. System gotowy jest przyjąć
Stan gotowości polecenie "WŁĄCZ SYSTEM". Wyświetlacz informuje: ”Podaj kod by
włączyć system”.
Świecą się lampki GOTOWOŚĆ i DOZÓR. Jednocześnie
klawiatura krótkimi przerywanymi dźwiękami może sygnalizować czas
Opóźnienie na
opóźnienia na wyjście. Przez ostatnie 10 sekund szybkość przerywania
wyjście
dźwięku jest zwiększona. Wyświetlacz informuje: „Opóźn. wyjścia
działa”.
Świeci się lub miga lampka DOZÓR. System wywoła alarm po wykryciu
Stan włączenia
intruza. Wyświetlacz informuje: „Podaj kod by wyłączyć syst.”.
Świeci się DOZÓR. Jednocześnie klawiatura ciągłym dźwiękiem może
Opóźnienie na sygnalizować czas opóźnienia na wejście. Przez ostatnie 10 sekund
dźwięk
jest
przerywany.
W yświetlacz
informuje:
wejście
„Wejście działa podaj swój kod”.
Stan wyłączenia
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Świecenie lampki USTERKA informuje o wystąpieniu uszkodzeń w
systemie alarmowym. Dodatkowo co 10 s klawiatura sygnalizuje usterki
dwoma
krótkimi
dźwiękami.
Aby
odczytać
rodzaj
uszkodzenia naciśnij klawisze [*][2] - lampka USTERKA zacznie migać.
To samo uzyskasz jeżeli po naciśnięciu [*] naciśniesz [>] i jeszcze raz
[*]. Wyświetlone komunikaty poinformują Cię o rodzaju uszkodzeń.
Przeglądanie usterek następuje po naciśnięciu klawisza [*] lub [<], [>], a
wyjście z trybu przeglądania usterek po naciśnięciu [#]. Centrala jest w
stanie informować o poniższych typach usterek:
Sygnalizacja
uszkodzeń
USTERKA
Usterka Urządzenia - wymagana obsługa systemu przez
instalatora, są to usterki:
Wyładowany główny akumulator
Uszkodzenie obwodu sygnalizatorów
Ogólna usterka systemu
Ogólny sabotaż systemu
Brak elementów systemu
Wyładowany dodatkowy akumulator
Brak napięcia zasilającego 230 V do ładowania
dodatkowego akumulatora
Brak zasilania 230 V~
Usterka linii telefonicznej
Błąd komunikacji ze stacją monitorowania
Uszkodzenie linii (uszkodzenie linii pożarowej)
Sabotaż linii dozorowych
Brak ustawienia czasu systemu
Zegar wewnętrzny systemu wymaga poprawnego ustawienia.
Po ustawieniu czasu systemowego usterka przestaje być
wykazywana.
W celu zakończenia przeglądania usterek należy nacisnąć [#]. Lampka
USTERKA pozostanie zapalona do czasu usunięcia usterki.
Sygnalizacja
stanu linii
Wolne miganie lampki USTERKA może oznaczać brak napięcia w sieci
zasilającej 230 V
W stanie wyłączenia systemu, jeżeli po naciśnięciu [#} pojawia się
komunikat „Zamknij system przed włącz.” lub „Zamknij system lub podaj
kod” jest to informacja, że jakaś czujka sygnalizuje naruszenie
chronionej strefy lub sabotaż. Przy naruszonych liniach nie jest możliwe
włączenie całego systemu. Jeżeli chcesz włączyć system, sprawdź czy
nie ma kogoś w pomieszczeniach lub czy nie zostały pozostawione nie
zamknięte okna lub drzwi. Jeżeli w trakcie pojawienia się komunikatu „
Zamknij system przed włacz.” naciśniesz klawisz [<] lub [>], uzyskasz
informację, który fragment systemu nie jest w stanie gotowości komunikat „ System otwarty”.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
W czasie włączenia systemu wystąpił alarm
Jeżeli po wyłączeniu systemu pojawia się komunikat „Wystąpił alarm ostatnio” a
następnie „Przegl. pamięci”, oznacza to, że podczas ostatniego włączenia doszło do sytuacji
alarmowej. Pod opisem „Przegl. pamięci” pojawi się informacja który fragment systemu
wywołał alarm. Korzystając z klawiszy
[<], [>] można podejrzeć czy inne
fragmenty systemu także nie wywołały alarmu. Wyjście z tego trybu wyświetlania
następuje automatycznie lub jeżeli naciśniesz klawisz [#]. Zawsze możesz odczytać co
zostało zapisane w pamięci centrali w czasie ostatniego włączenia, poprzez wejście w
funkcję przeglądania alarmów [*][3] lub [*] i naciskając klawisz [>] lub [<] dojść do
komunikatu „Pamięć alarmów”, kolejne naciśnięcie [*] spowoduje wyświetlenie
informacji, który fragment lub które fragmenty systemu wywołały alarm.
Kody użytkownika - czyli to co jest najważniejsze przy włączaniu i wyłączaniu
systemu alarmowego.
Przy uruchamianiu ważnych poleceń konieczne jest wciśnięcie na klawiaturze kolejno 4 lub
6 cyfr tworzących kod (liczbę cyfr kodów określa instalator). Poszczególni
użytkownicy Twojego systemu mogą posługiwać się kodami o różnych uprawnieniach
określanych w prosty sposób przez Ciebie. Istnieje możliwość utworzenia, oprócz kodu
głównego, 5 różnych kodów. Od Ciebie zależy komu i jaki kod przydzielasz. W ten sposób
dana osoba może zostać uprawniona np. tylko do włączania i wyłączania
systemu.
Umożliwia wszystkie sposoby WŁĄCZENIA i WYŁĄCZENIA systemu
alarmowego,
POMIJANIE
LINII oraz PROGRAMOW ANIE
Kod główny
I USUWANIE KODÓW UŻYTKOWNIKÓW. Instalator może tak
zapro gramować system, aby użytkownik mógł sam zmieniać Kod Główny.
System pozwala na zdefiniowanie jednego z kodów jako kodu
działania pod przymusem. Wprowadzenie tego kodu powoduje
Kod działania
wysłanie specjalnego komunikatu do stacji monitorowania. System
pod
zachowuje się tak, jak w przypadku wprowadzania zwykłego
przymusem
kodu użytkownika. Umożliwia wszystkie sposoby
WŁĄCZENIA
i WYŁĄCZENIA systemu alarmowego i POMIJANIE LINII.
Pozostałe 5 kodów przeznaczonych dla różnych osób. Kody te służą do
załącznia i wyłączania systemu
Kody
Sposób zmiany kodów użytkowników
Adresy w pamięci centrali
Wszystkie parametry systemu, a w tym i kody użytkowników, centrala alarmowa
przechowuje w swojej pamięci. Pamięć centrali nie ulega zniszczeniu nawet przy całkowitym
wyłączeniu zasilania. Programując kody wpisujesz je w odpowiednie miejsca tej pamięci
oznakowane tzw. adresami. W tabeli poniżej podane są numery adresów kodu, które będą
się pojawiać w prawym dolnym rogu wyświetlacza w trakcie jego programowania.
Kod
[1] do [6]
Kody Użytkowników od 1 do 6
UWAGA !!! Do programowania kodów używaj tylko klawiszy 0 - 9.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Programowanie i kasowanie kodów użytkowników
Polecenie
[*] [5] lub [*] i 4x [>]
(„Kody dostępu”) i [*]
[Kod
główny]
[<] lub [>]
Adres dla danego kodu
(wg tabeli powyżej)
[*] i
Cztery lub sześć cyfr
nowego kodu.
Sytuacja i efekt
Świeci się lampka DOZÓR i słychać kilka krótkich dźwięków z
klawiatury. Miga lampka USTERKA. Pojawia się
komunikat „(*) Do edycji Kod użytkow.1 P”. Naciskając [<] lub [>]
przeglądane są pozostałe kody użytkowników i w sytuacji, gdy w
centrali są one zaprogramowane pojawia się litera P w innym
przypadku znak „-”.
Świeci się lampka DOZÓR i słychać kilka krótkich dźwięków z
klawiatury. Miga lampka USTERKA - wartość kodu można
odczytać (jeżeli tak zaprogramował to instalator) naciskając [*].
Świeci się lampka DOZÓR, miga lampka USTERKA i
słychać kilka krótkich dźwięków z klawiatury. Po wpisaniu
nowego kodu (4 lub 6 cyfr) centrala alarmowa
automatycznie je zapamiętuje. W trakcie wpisywania cyfr nie
używaj klawisza [*].
[*]
i [*]
Powoduje wykasowanie danego kodu z pamięci centrali.
(Zamiast czterech lub
sześciu cyfr nowego kodu).
Powoduje wyjście z trybu programowania kodu i jego
zapamiętanie przez centralę. Centrala po 15 sekundach
[#]
automatycznie wychodzi z trybu programowania.
Powtórz procedurę przy wpisywaniu kolejnego kodu używając właściwego adresu.
Włączanie i wyłączanie systemu alarmowego
W zależności od sytuacji lub potrzeb możesz w różny sposób włączać i wyłączać
system alarmowy. Tabela poniżej określa różne sposoby włączania i wyłączania
systemu alarmowego i sytuacje w jakich je się stosuje.
Stosuje się do włączania całego systemu, podsystemu 1 lub 2
Włączenie przy użyciu
lub części systemu/podsystemu, zgodnie z
kodu użytkownika
priorytetem kodu.
Tak samo jak wyżej ale za pomocą jednego lub dwóch
Włączenie szybkie
klawiszy.
Włączenie z ręcznym Stosuje się do włączania systemu alarmowego z trwałym
wykluczeniem wybranych linii.
pomijaniem
Stosuje się do automatycznego włączania czuwania o
określonej porze dnia lub przy braku ruchu w obiekcie przez
Włączanie
określony czas, jeśli przewidział to instalator. Aby funkcja ta
automatyczne
działała prawidłowo należy zapewnić właściwe ustawienie czasu
systemowego.
Wyłączenie systemu
Stosuje się do wyłączenia systemu lub jego części.
alarmowego
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Włączenie systemu alarmowego przy użyciu kodu
W ten sposób możesz włączyć cały system lub jego część. Jeżeli świeci się lampka
GOTOWOŚĆ postępuj w następujący sposób:
1. Centrala bez wyróżnionych linii jako tzw. wewnętrzne sypialniane, które umożliwiają
przebywanie w obiekcie bez wywoływania alarmu w czasie, kiedy linie drzwi i okien taki
alarm wywołują.
Polecenie
Sytuacja i efekt
Uwagi
Świecenie
się
l a m p k i Po upływie czasu na wyjście
GOTOWOŚĆ i DOZÓR oraz świeci się lampka DOZÓR.
[ K o d u p r a w n i o n y ] k i l k a k r ó t k i c h d ź w i ę k ó w System może być wyłączony
potwierdzają
p r z y j ę c i e tylko ważnym kodem. Do
polecenia. System zaczął o b i e k t u n a l e ż y w e j ś ć
odliczanie czasu pozwalając w e j ś c i e m
do
tego
Tobie na wyjście z obiektu. przeznaczonym, umożliwi to
Odliczanie czasu na wyjście systemowi uruchomienie
może być sygnalizowane przez czasowego opóźnienia na
klawiaturę
d ź w i ę k i e m wyłączenie systemu. Alarm
przerywanym. W ciągu ostatnich wystąpi dopiero po upływie
10 sekund częstość przerwań tego czasu i jeżeli nie
d ź w i ę k u j e s t w i ę k s z a . nastąpiło wyłączenie systemu.
Wyświetlacz informuje: „Opóźn.
wyjścia działa”.
Uwaga: Jeden dłuższy dźwięk oznacza, że został wpisany nieprawidłowy kod, dłuższy
dźwięk po serii krótszych oznacza, że któraś z linii sygnalizuje stan naruszenia.
Sprawdź to, naciśnij klawisz [#] i ponownie postępuj jak wyżej.
2. Centrala z wyróżnionymi liniami tzw. wewnętrznymi sypialnianymi, które umożliwiają
przebywanie w obiekcie bez wywoływania alarmu w czasie, kiedy linie drzwi i okien taki
alarm wywołują.
[Kod
Świecenie
się
l a m p k i Po upływie czasu na wyjście
GOTOWOŚĆ i DOZÓR oraz świeci się lampka DOZÓR.
u p r a w n i o n y ] k i l k a k r ó t k i c h d ź w i ę k ó w Przy przeglądaniu komunikapotwierdzają przyjęcie polece- tów pojawi się „Wciśnij (*) by
nia. System zaczął odliczanie u z b r o j .
wewn.”
co
czasu pozwalając Tobie na sygnalizuje, że tylko część
wyjście z obiektu lub w nim systemu została włączona
pozostanie. Odliczanie czasu na tzn. otwarcie drzwi i okien
wyjście
może
b y ć m o że wy wo ła ć a la rm ,
sygnalizowane przez klawiaturę natomiast poruszanie się
dźwiękiem przerywanym. W wewnątrz obiektu nie wywoła
ciągu ostatnich 10 sekund alarmu.
częstość przerwań dźwięku jest
większa.
Wyświetlacz
informuje „Opóźn. wyjścia
działa”.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Jeżeli w czasie opóźnienia na
wyjście nastąpiło otwarcie
drzwi wejściowych i wyjście
osoby z obiektu to system
włącza się cały. System może
być wyłączony tylko ważnym
kodem.
Do obiektu należy
wejść wejściem do tego
przeznaczonym, umożliwi to
systemowi uruchomienie w
obu opisanych tu przypadkach
czasowego opóźnienia na
wyłączenie systemu. Alarm
wystąpi dopiero po upływie
tego czasu i jeżeli nie
nastąpiło wyłączenie systemu.
Uwaga:
Jeden dłuższy dźwięk oznacza, że został wpisany nieprawidłowy kod, dłuższy
dźwięk po serii krótszych oznacza, że któraś z linii sygnalizuje stan naruszenia.
Sprawdź to, naciśnij klawisz [#] i ponownie postępuj jak wyżej.
Włączenie systemu alarmowego przy użyciu klawiszy [*] [0] lub [*] [<] [<]
(szybkie uzbroj.) [*]
W przypadku, gdy instalator zapisał w programie centrali tę opcję, możesz włączyć system,
jeżeli świeci się lampka GOTOWOŚĆ, przez naciśnięcie klawisza [*] i potem [0], bez
konieczności wpisywania swojego kodu. Opcję tę uzyskuje się także w następującej
sekwencji: nacisnąć [*] i za pomocą klawiszy [<] lub [>] wybrać komunikat „Szybkie uzbroj.”,
i powtórnie nacisnąć klawisz [*].
System będzie się zachowywał tak samo jak w przypadku opisanego wyżej włączania za
pomocą kodu.
Włączenie systemu alarmowego przy użyciu jednego klawisza AWAY
W ten sposób możesz włączyć system szybko (bez podawania kodu). Funkcja ta musi być
wcześniej zaprogramowana przez instalatora. Niezależnie od tego czy zostanie naruszona
linia wyjściowa czy nie, system zawsze włącza się jako całość. Jeżeli świeci się lampka
GOTOWOŚĆ postępuj w następujący sposób:
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Polecenie
[AWAY]
Uwaga:
Sytuacja i efekt
Uwagi
Świecenie się lampki GOTOWOŚĆ
i DOZÓR oraz kilka krótkich
Po upływie czasu na wyjście
dźwięków potwierdzają przyjęcie
świeci się lampka DOZÓR.
polecenia. System zaczął
Do obiektu można wejść wejściem
odliczanie czasu pozwalając Tobie
do tego przeznaczonym, umożliwi
na wyjście z obiektu. Odliczanie
to systemowi uruchomienie
czasu na wyjście może być
c za s o we g o o p ó źn i e n ia n a
sygnalizowane przez klawiaturę
wyłączenie systemu. Alarm
dźwiękiem przerywanym. W ciągu
wystąpi dopiero po upływie tego
ostatnich 10 sekund częstość
czasu i jeżeli nie nastąpiło
przerwań dźwięku jest większa.
wyłączenie systemu.
Wyświetlacz informuje: „Opóźn.
wyjścia działa”.
Funkcja AWAY dotyczy tego podsystemu, do którego przypisana jest klawiatura.
Na klawiaturze globalnej należy najpierw wybrać podsystem (klawisz 1 lub 2
naciśnięty na 3 sekundy) a potem użyć klawisza AWAY.
Włączenie systemu alarmowego przy użyciu jednego klawisza STAY
W ten sposób możesz włączyć szybko (bez podawania kodu) część systemu np. na noc.
Funkcja ta musi być wcześniej zaprogramowana przez instalatora. Wszystkie linie
zdefiniowane przez instalatora jako wewnętrzne/sypialniane nie będą wywoływać alarmu
natomiast czujki w oknach lub drzwiach wygenerują alarm. Jeżeli świeci się lampka
GOTOWOŚĆ postępuj w następujący sposób:
Polecenie
[STAY]
Uwaga:
Sytuacja i efekt
Uwagi
Po upływie czasu na wyjście
świeci się lampka DOZÓR. Przy
przeglądaniu komunikatów pojawi
Świecenie się lampki GOTOWOŚĆ się „Wciśnij (*) by uzbroj. wewn.”
i DOZÓR oraz kilka krótkich co sygnalizuje, że tylko część
dźwięków potwierdzają przyjęcie systemu została włączona tzn.
p o l e c e n i a . S y s t e m z a c z ą ł otwarcie drzwi i okien może
odliczanie czasu pozwalając Tobie w y wo ł a ć a la rm , n a t o m ia s t
również na ewentualne wyjście z poruszanie się wewnątrz obiektu
obiektu lub w nim pozostanie. nie wywoła alarmu.
Odliczanie czasu na wyjście w tym Do obiektu można wejść wejściem
trybie nie je st d źwięko wo do tego przeznaczonym, umożliwi
sygnalizowane przez klawiaturę. to systemowi uruchomienie
Wyświetlacz informuje: „Opóźn. c za s o we g o o p ó źn i e n ia n a
wyjścia działa”.
wyłączenie systemu. Alarm
wystąpi dopiero po upływie tego
czasu i jeżeli nie nastąpiło
wyłączenie systemu.
Funkcja STAY dotyczy tego podsystemu, do którego przypisana jest klawiatura.
Na klawiaturze globalnej należy najpierw wybrać podsystem (klawisz 1 lub 2
naciśnięty na 3 sekundy) a potem użyć klawisza STAY.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Włączenie systemu alarmowego przy użyciu klawiszy [*] [9] [kod użytkownika] lub
[*] [<] [<] [<] (uzbroj b/opóź.) [*][kod użytkownika]
W przypadku, gdy instalator zapisał w programie centrali tę opcję, możesz włączyć część
systemu, jeżeli świeci się lampka GOTOWOŚĆ, przez naciśnięcie przycisku [*], potem [9] i
[kod użytkownika]. Opcję tę uzyskuje się także w następującej sekwencji: nacisnąć [*] i za
pomocą klawiszy [<] lub [>] wybrać komunikat „uzbroj b/opóź.”, i powtórnie nacisnąć klawisz
[*] oraz podać kod.
System będzie się zachowywał tak samo jak w przypadku opisanego wyżej włączania za
pomocą klawisza STAY z tym wyjątkiem, że do obiektu teraz nikt nie może wejść zanim
system nie zostanie wyłączony od wewnątrz. Tzn. zostało przez system anulowane
opóźnienie wejściowe. Miganie lampki DOZÓR informuje o tym, że system anulował
opóźnienie wejściowe.
UWAGA: Jeżeli chcesz wpuścić znajomego do środka i nie chcesz wyłączać systemu
alarmowego naciśnij klawisz EXIT na 3 sekundy (funkcję tę musi zaprogramować instalator)
lub [*][0]. Krótkie dźwięki z klawiatury sygnalizują, że w ciągu 2 minut może nastąpić
jednokrotne otwarcie drzwi wejściowych.
Włączenie systemu alarmowego z pomijaniem - blokowaniem linii alarmowych
Jest to częściowe uruchomienie systemu/podsystemu. Wybrane przez Ciebie linie będą
wyłączone z systemu, który obsługujesz. Np. pomijana jest linia garażu w czasie jego
remontu lub linia z uszkodzoną czujką (do czasu jej naprawy). Pamiętaj, że w ten sposób
pomijane mogą być tylko te linie, które zaprogramował instalator, że mają takie uprawnienie.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Polecenie
[*]
Sytuacja i efekt
Pojawia się napis „ Wciśnij (8) by obejść linię”.
Pojawia się napis „ Szukanie linii” oraz nazwa obszaru
systemu np. „kuchnia PIR”. Jeżeli z prawej strony pojawia się
znak „o” oznacza to, że linia - obszar jest naruszony.
Po pojawieniu się opisu linii, która ma być pomijana można ją
pominąć naciskając klawisz [*]. W tym momencie powinien
[ < ] lub [ > ]
Wyświetlanie opisu linii
pojawić się znak „B” oznaczający, że linia ta przy następnym
przeznaczonej do blokowania. włączeniu systemu zostanie pominięta. Jeżeli znak „B” nie
chce się pojawić oznacza to, że linia o tym opisie nie ma
uprawnień do blokowania. Jeżeli ponownie naciśniesz [*] to
linia zostanie odblokowana i będzie normalnie działać w
systemie.
[*] lub [1]
[#]
Powoduje wyjście z trybu blokowania linii z zapamiętaniem
układu zablokowanych linii. Pamiętaj, że ta blokada jest
ważna cały czas do następnego włączenia. Przed
włączeniem systemu upewnij się, czy rzeczywiście chcesz
blokować linie alarmowe.
Świecenie się lampki GOTOWOŚĆ i DOZÓR oraz kilka
krótkich dźwięków potwierdzają przyjęcie polecenia. System
[ K o d u p r a w n i o n y ] zaczął odliczanie czasu pozwalając Tobie na wyjście z
obiektu lub w nim pozostanie. Odliczanie czasu na wyjście
może być sygnalizowane przez klawiaturę dźwiękiem
przerywanym. W ciągu ostatnich 10 sekund częstość
przerwań dźwięku jest większa. Wyświetlacz informuje: „
Opóźn. wyjścia działa”.
Jeden dłuższy dźwięk oznacza, że został wpisany
Uwaga:
nieprawidłowy kod.
Uwaga: Z tej funkcji należy korzystać w wyjątkowych przypadkach, gdyż pomijane
linie są wyłączane z systemu alarmowego, co zmniejsza pewność ochrony.
Włączanie automatyczne
Możliwe jest, aby Twój system włączał się automatycznie o wybranej przez Ciebie porze
dnia lub nocy. Musisz wówczas ustawić czas automatycznego włączenia systemu. Aby
włączenie czuwania nastąpiło o wybranej przez Ciebie godzinie musisz pamiętać o tym, aby
ustawić zegar w Twojej centrali.
Ponadto instalator może tak zaprogramować centralę, że włączy się ona samoczynnie w
stan czuwania, w przypadku, gdy żadna z linii dozorowych nie będzie sygnalizowała stanu
naruszenia przez określony czas. Jest to funkcja dla tych, którzy przez roztargnienie
zapominają o włączeniu systemu alarmowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
•
Jak zaprogramować czas automatycznego włączania systemu ?
System może być codziennie włączany automatycznie o zaprogramowanej godzinie
(klawiatura informuje ciągłym sygnałem na 1 min. wcześniej fakt automatycznego
włączenia),
Dodatkowo system może być włączony automatycznie po zaprogramowanym czasie braku
ruchu w obiekcie (czas ten ustawia instalator) - czas jest mierzony od ostatniego naruszenia
linii opóźnionej tzn. strzegącej drzwi wejściowych (klawiatura informuje ciągłym sygnałem na
1 min. wcześniej fakt automatycznego włączenia), naciśnięcie dowolnego klawisza blokuje
automatyczne włączenie w czasie działania sygnalizacji w klawiaturze.
Aby zaprogramować godzinę automatycznego włączenia postępuj jak poniżej:
Polecenie
[*] [6] [kod główny]
4 razy [>]
Sytuacja i efekt
Pojawia się napis „ Wybierz opcję”. Słychać krótkie dźwięki
potwierdzenia, świeci się lampka DOZÓR i miga lampka USTERKA.
Pojawia się napis „ Czas autouzbroj.” Słychać krótkie dźwięki
potwierdzenia, świeci się lampka DOZÓR i miga lampka USTERKA.
Pojawia się napis „Ustaw czas 24Hr Podaj HH:MM 9999”
[*]
Słychać trzy krótkie dźwięki i pojawia się napis „Wybierz opcję
pamięć zdarzeń” jest to jednoznaczne z przyjęciem przez centralę
alarmową nowego czasu automatycznego włączenia.
[?][?][?][?]
[2 cyfry godzin od 00
do 23] oraz
[2 cyfry minut od 00
do 59]
Naciśnięcie [#] powoduje wyjście z trybu programowania z
Uwaga:
zapamiętaniem nowego czasu nawet, jeżeli nie zostały
wprowadzone wszystkie 4 cyfry. Jeżeli nie jesteś pewien
poprawności przeprowadzonej czynności powtórz programowanie
czasu.
System po 30 sekundach od ostatniej czynności programującej
automatycznie powraca do normalnej pracy.
Pamiętaj ustawiony czas automatycznego włączenia dotyczy tylko
tego podsystemu, z którego klawiatury programowany był czas. W
drugim podsystemie operację programowania należy powtórzyć - nie
koniecznie musi to być ten sam czas.
•
Jak zezwolić/zablokować automatyczne włączenie systemu ?
Po zaprogramowaniu czasu automatycznego włączenia należy zezwolić (można w ten sam
sposób zabronić) na automatyczne włączenie podsystemu. Postępuj jak poniżej:
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Polecenie
[*] [6] [kod główny]
3 razy [>]
[*]
Uwaga:
•
Sytuacja i efekt
Pojawia się napis „ Wybierz opcję”. Słychać krótkie dźwięki
potwierdzenia, świeci się lampka DOZÓR i miga lampka USTERKA.
Pojawia się napis „ Sterow. autouzbr.” Słychać krótkie dźwięki
potwierdzenia, świeci się lampka DOZÓR i miga lampka USTERKA.
Słychać krótkie dźwięki potwierdzenia, pojawiający się na chwilę
napis „Autouzbrojenie możliwe” lub „Autouzbrojenie niemożliwe”
odzwierciedla zachowanie się centrali. Pamiętaj że każde wejście w
tą funkcję powoduje zmianę działania centrali. Jeżeli centrala nie ma
się włączać automatycznie to napis powinien mieć postać „
Autouzbrojenie niemożliwe” Automatyczne włączenie może być
także zablokowane ustawieniem czasu automatycznego włączenia
na wartość 9999.
System po 5 sekundach od ostatniej czynności programującej
automatycznie powraca do normalnej pracy.
Pamiętaj zezwolenie na automatyczne włączenie dotyczy tylko tego
podstystemu, z którego klawiatury zezwolenie zostało
zaprogramowane. W drugim podsystemie operację programowania
należy powtórzyć.
Jak ustawić aktualny czas w centrali alarmowej?
Kwarcowy zegar centrali zapewnia precyzyjne odmierzanie czasu i nie wymaga regulacji. W
przypadku zmiany czasu np. "letniego" na "zimowy" musisz ponownie ustawić zegar.
Ustawienie zegara jest konieczne zawsze po całkowitym odłączeniu zasilania (zasilania
sieciowego i akumulatorowego). Wyeliminuje to świecenie się lampki USTERKA oraz
umożliwi poprawne działanie funkcji automatycznego włączenia systemu.
Jeśli chcesz ustawić zegar w centrali alarmowej postępuj jak poniżej:
Polecenie
[*] [6] [kod główny]
2 razy [>]
[*]
[?][?][?][?]
[2 cyfry godzin od 00
do 23] oraz
[2 cyfry minut od 00
do 59]
Sytuacja i efekt
Pojawia się napis „ Wybierz opcję”. Słychać krótkie dźwięki
potwierdzenia, świeci się lampka DOZÓR i miga lampka USTERKA.
Pojawia się napis „ Czas i data” Słychać krótkie dźwięki
potwierdzenia, świeci się lampka DOZÓR i miga lampka USTERKA.
Słychać krótkie dźwięki potwierdzenia, pojawia się napis „HH:MM
MM/DD/RR”
Wprowadzono godzinę i minuty w zapisie np. 9:03 rano jako
09 03 lub 8:09 wieczorem jako 20 09. Należy jeszcze podać aktualną
datę jak niżej.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Wprowadzono miesiąc, dzień miesiąca i ostatnie dwie cyfry roku.
System potwierdza automatyczne zapamiętanie zmiany czasu
krótkimi dźwiękami potwierdzenia.
[?] [?] [?] [?] [?] [?]
[2 cyfry miesiąca od
01 do 12], [2 cyfry
dnia od 01 do 31] oraz
[2
cyfry końcowe
roku od 01 do 99]
Naciśnięcie [#] powoduje wyjście z trybu programowania
Uwaga:
z zapamiętaniem nowego czasu nawet gdy wszystkie wartości nie
zostały wprowadzone we właściwy sposób. Jeżeli nie jesteś pewien
poprawności przeprowadzonej czynności powtórz programowanie
czasu.
System po 30 sekundach od ostatniej czynności programującej
automatycznie powraca do normalnej pracy. Pamiętaj ustawiony
czas dotyczy całego systemu.
Jak uruchomić alarm napadowy lub pomocy ? (sygnał dźwiękowy ciągły)
Jeżeli chcesz wywołać alarm napadowy lub pomocy to trzymaj naciśnięte jednocześnie dwa
klawisze oznaczone lub przez 2 sekundy. Upewnij się wcześniej, czy instalator
zaprogramował
tę
opcję. Wyłączenie alarmu nastąpi po zaprogramowanym
czasie lub przez podanie kodu użytkownika.
Jak uruchomić alarm pożarowy ? (sygnał dźwiękowy przerywany)
Jeżeli chcesz wywołać alarm pożarowy to trzymaj naciśnięte jednocześnie dwa klawisze
oznaczone przez 2 sekundy. Upewnij się wcześniej, czy instalator zaprogramował tę
o p c j ę . Wyłączenie alarmu nastąpi po zaprogramowanym czasie lub przez podanie
kodu użytkownika
Jak wywołać krótki dźwięk (gong) przy naruszaniu określonych linii ?
Jeżeli chcesz, aby podczas Twojej obecności w obiekcie, naruszenie linii
wywoływało
krótki dźwięk ostrzegawczy w klawiaturze /np. przy otwarciu drzwi wejściowych/, to naciśnij
klawisze [*] i potem [4]. Pojawi się napis „Gong drzwi załączony” lub „Gong drzwi
wyłączony”. Linia do uaktywniania gongu musi zostać zaprogramowana przez instalatora.
Kod działania pod przymusem.
System pozwala na zdefiniowanie kodu nr 6 jako kodu działania pod przymusem.
Wprowadzenie takiego kodu powoduje wysłanie specjalnego komunikatu do stacji
monitorowania. System zachowuje się tak, jak w przypadku wprowadzania zwykłego kodu
użytkownika. Więcej informacji nt. kodów działania pod przymusem można uzyskać u
instalatora.
Klawisze funkcyjne
Każda klawiatura posiada 5 par klawiszy funkcyjnych pozwalających na szybkie
uruchomienie najczęściej używanych funkcji. Klawisze te są fabrycznie zaprogramowane i
zgodnie z opisem ich naciśnięcie na 2 sekundy powoduje:
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
STAY
włączenie części systemu po czasie opóźnienia na wyjście umożliwiające wejście
z opóźnieniem wejściowym (linie wewnętrzne są automatycznie blokowane)
AWAY
włączenie całego systemu po czasie opóźnienia na wyjście umożliwiające
wejście z opóźnieniem wejściowym
CHIME
aktywuje funkcję gongu u drzwi
RESET zresetowanie czujek pożarowych
EXIT
przy włączeniu części systemu bez opóźnienia wejściowego funkcja ta umożliwia
jednokrotne wejście do obiektu w ciągu 2 minut.
Upewnij się czy wyżej opisane funkcje są aktywne.
UWAGA: Istnieje możliwość przeprogramowania klawiszy funkcyjnych na realizowanie
innych przydatnych w codziennej eksploatacji funkcji. Poproś instalatora o zapoznanie Cię z
tymi unikalnymi własnościami systemu.
W systemie wystąpił alarm pożarowy.
Alarm
Sygnalizacją alarmu pożarowego jest pulsujący sygnał syren i lamp.
Transmisja do stacji monitorowania jest opóźniona o 30 s. Jeśli w tym czasie nie nastąpiło
potwierdzenie (wyciszenie) alarmu - patrz niżej.
Wyciszenie
W celu wyciszenia alarmu należy nacisnąć [#].
Jeśli wyciszenie nastąpiło w czasie 30 s, to do stacji monitorowania nie zostanie wysłany
żaden komunikat.
Jeśli alarm został wyciszony, ale czujki dymu nie zostały zresetowane, alarm ponownie
zostanie włączony po 90 s.
Reset czujek dymu
Aby przywrócić pracę czujek dymu do stanu normalnego należy nacisnąć [*][7][2]
Centrala przeprowadzi reset czujek dymu.
Jeśli czujka nie jest zadymiona, to system wróci do normalnej pracy.
UWAGA!
Jeśli w obiekcie chronionym nie ma pożaru, a istnieje obawa, że centrala wysłała
wiadomość o pożarze, należy natychmiast powiadomić o tym Twoją stację
monitorowania alarmów.
Jeśli wystąpił pożar, należy postępować zgodnie z planem ewakuacji. W przypadku
wystąpienia alarmu pożarowego w nocy należy natychmiast opuścić budynek.
Procedura testowania systemu alarmowego
Zaleca się przeprowadzanie cotygodniowych testów systemu alarmowego przez wykonanie
następujących czynności:
1. Poinformowanie stacji monitorowania o testowaniu systemu.
2. Wyłączenie systemu. Powinna palić się lampka GOTOWOŚĆ.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
3. Przeprowadzenie testu Sygnalizatorów dźwiękowych i akumulatorów przez naciśnięcie
następujących klawiszy [*] [6] [Kod Główny] [>]. Pojawi się napis „Test systemu”. Po
naciśnięciu klawisza [*] sygnalizatory dźwiękowe będą podawać sygnał dźwiękowy przez
okres 2 sekund. W celu wyjścia z trybu testowego należy nacisnąć klawisz [#].
4. Uaktywnienie każdej czujki (otwieranie drzwi, okien, poruszanie się w polu dozoru czujki
ruchu). Po naruszeniu danej linii odpowiadająca jej lampka zapali się. Po wykonaniu
testu należy przywrócić czujki do normalnej pracy (pozamykać drzwi, okna, itp.).
Klawiatura powróci do normalnego stanu.
5. Naciśnięcie obu klawiszy w celu wywołania alarmu. Sygnalizatory dźwiękowe będą
podawać sygnał pulsujący. Należy włączyć, a następnie szybko wyłączyć system w celu
wyciszenia alarmu i powrotu do stanu normalnego.
6. Jeśli w systemie jest zainstalowana linia sygnalizacji pożaru, to jej uaktywnienie
spowoduje powstanie alarmu sygnalizowanego pulsującym dźwiękiem. UWAGA! Nie
należy używać otwartego ognia lub materiałów palnych do sprawdzania czujek
dymu. W celu uzyskania informacji dotyczących bezpiecznego testowania czujek
dymu należy skontaktować się z instalatorem.
7. Jeżeli test systemu nie wypadnie poprawnie, to należy się skontaktować z instalatorem .
8. Po zakończeniu testu należy poinformować o tym stację monitorowania.
UWAGA! Część opisanych funkcji może nie działać, jeśli wcześniej nie były
uaktywnione przez instalatora. Poproś instalatora o zaznaczenie Ci jakie funkcje
zostały zaprogramowane w systemie.
Konserwacja systemu
W normalnych warunkach, standardowa obsługa systemu nie wymaga wielu zabiegów.
Powinno się przestrzegać poniższych wskazówek:
1. Niewielkie ilości kurzu na czujkach i klawiaturach należy usunąć lekko zwilżoną wodą z
płynem do mycia naczyń ściereczką.
2. Mimo, że do sprawdzania stanu akumulatorów został przewidziany specjalny test (Test
akumulatorów i sygnalizatorów dźwiękowych), to zalecana jest ich wymiana co 3 lata.
Prace te zleć Swojemu instalatorowi.
3. W celu uzyskania informacji o sposobach testowania i obsługi innych urządzeń systemu
(czujki dymu, czujki ruchu, zbicia szyby, mikrofalowe, ultradźwiękowe, itp.) należy
zwrócić się do instalatora systemu.
Jeżeli klawiatura wyświetla napisy w innym języku - nie polskim
Przełączenie klawiatury na tryb wyświetlania komunikatów w języku polskim jest bardzo
proste. Należy najpierw nacisnąć klawisz [#] a następnie na 3 sekundy jednocześnie
klawisze [<] i [>]. Pojawi się napis „Language English”. Przy pomocy klawiszy [<] lub [>]
wybrać „Polish” i zatwierdzić wybór naciskając klawisz [*]. Może się zdarzyć, klawiatura
wyświetli napis „Jazyk Cesky”. Przy pomocy klawiszy [<] lub [>] wybrać „Polski” i zatwierdzić
wybór naciskając klawisz [*].
Regulacja kontrastu i jasności wyświetlania napisów i poziomu dźwięku klawiatury
Wyświetlacz klawiatury może zostać wyregulowany zgodnie z Twoimi upodobaniami. To
samo dotyczy intensywności dźwięków emitowanych przez klawiaturę.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Jeśli chcesz ustawić te parametry to postępuj jak poniżej:
Polecenie
[*] [6] [kod główny]
2 razy[<]
[*]
[ < ] lub [ > ]
[*]
Uwaga:
Sytuacja i efekt
Pojawia się napis „ Wybierz opcję”. Słychać krótkie dźwięki
potwierdzenia, świeci się lampka DOZÓR i miga lampka USTERKA.
Pojawia się napis „ Stero. brzęczyka” Słychać krótkie dźwięki
potwierdzenia, świeci się lampka DOZÓR i miga lampka USTERKA.
( Jeżeli naciśniesz jeszcze raz [<] Pojawi się napis „ Regul.
kontrastu”, a po ponownym [<] napis „Regul. jaskraw.”
Słychać krótkie dźwięki potwierdzenia, pojawia się napis „Brzęczyk
Poziom .. 05”
Wstaw najlepszy dla Ciebie poziom dźwięku (kontrastu lub
jaskrawości).
Zapamiętanie przez centralę ustawionego parametru. Korzystając z
klawiszy [<] lub [>] możesz ustawić inne parametry.
System po 30 sekundach od ostatniej czynności programującej
automatycznie powraca do normalnej pracy
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Kilka praktycznych uwag, jak uzyskać więcej informacji z klawiatury o Twoim
systemie alarmowym
Pamiętaj, że prawie zawsze jedyną informacją, jaką pokazuje klawiatura, jest aktualna data i
czas. Jeżeli wskazywany przez klawiaturę czas różni się od czasu rzeczywistego, poproś
Swojego instalatora o jego korektę bądź sam spróbuj go ustawić zgodnie z instrukcją
opisaną w punkcie Jak ustawić aktualny czas w centrali alarmowej? Źle ustawiony czas
powoduje jedynie, że system może się włączać automatycznie o innej niż tego chcesz
godzinie (automatyczne włączenie także już umiesz blokować - zobacz punkt Jak zezwolić/
zablokować automatyczne włączenie systemu ?). Staraj się traktować błędne
wskazywanie godziny nie jako usterkę systemu alarmowego, a raczej jako jeden z
czynników mobilizujących Cię do skontaktowania się z instalatorem Twojego systemu
alarmowego.
Jeżeli chcesz uzyskać jakąś informację o systemie naciśnij klawisz [*] a następnie
korzystając z klawiszy [<] lub [>] wybierz interesującą Cię opcję. Pamiętaj, że jeżeli na
wyświetlaczu pojawia się interesująca Cię opcja aby ją uaktywnić - zobaczyć więcej
informacji należy ponownie nacisnąć klawisz [*]. Klawisz [#] powoduje anulowanie
aktualnego wyświetlania i powrót do wyświetlania czasu i daty (w między czasie pojawi się
pewnie komunikat „Podaj kod by włączyć system”, „Zamknij system przed włącz.” lub „
Zamknij system lub podaj kod”. Jeżeli nie naciśniesz klawisza [#] po 30 sekundach
klawiatura automatycznie zacznie pokazywać datę i godzinę.
Pragniemy Ci zwrócić uwagę, że komunikaty wyświetlane przez klawiaturę w pewien
sposób podpowiadają, co jeszcze można, przy danej opcji wyświetlania, uzyskać.
Generalnie pojawienie się znaków < i > oznacza, że można podglądać jeszcze inne
informacje. Pamiętaj jednak, że naciśnięcie klawisza [*] powoduje wykonanie wyświetlonej
opcji np. blokowanie linii. Zapytaj instalatora czy takie Twoje działanie nie spowoduje np.
nieświadomego włączenia systemu.
Niemniej, zachęcamy Cię do wykorzystywania wszystkich możliwości „podglądania” pracy
systemu alarmowego łącznie z wyświetleniem informacji, jakie zdarzenia zostały przez
centrale alarmową zapamiętane. Poproś instalatora o krótkie szkolenie, jak nie opisane, w
tej instrukcji, funkcje uzyskać. W tym celu zostawiliśmy trochę wolnego miejsca na Twoje
uwagi i komentarze.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
MÓJ SYSTEM ALARMOWY
(ZACHOWAJ TE INFORMACJE W BEZPIECZNYM MIEJSCU)
·
OPIS LINII
Nr
linii
1:
2:
3:
4:
5:
6:
•
Opis linii
Gong
Pomijanie
linii
Uwagi
KLAWISZE SPECJALNE:
Klawisz
Przeznaczenie
Alarm cichy
Alarm głośny
Nie używane
Wezwanie pomocy - napad
Wezwanie pomocy medycznej
Wezwanie pomocy - pożar
•
KLAWISZE FUNKCYJNE:
Klawisz
Przeznaczenie
Nieczynny
STAY
AWAY
CHIME
RESET
EXIT
•
KODY UŻYTKOWNIKA:
... 4-cyfrowe
... 6-cyfrowe
Dane osobiste
Imię,
nazwisko
Uprawnienia
Włączanie Systemu 1
Nr kodu*)
Włączanie Pomijanie Sterowanie
Systemu 2
linii
przez
telefon**)
01
02
03
04
05
06
*)
Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się zapisywania kodów użytkowników, a jedynie ich
numery i uprawnienia
**) W przypadku zainstalowania w systemie modułu zdalnej komunikacji ESCORT5580
•
CZASY SYSTEMOWE
Mam ...... sekund na opuszczenie pomieszczeń /czas na wyjście/
Opóźnienie wejściowe 1
wynosi ...... sekund i jest związane z ....................................................................
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Opóźnienie wejściowe 2
wynosi ...... sekund i jest związane z ...............................................................
Czas sygnalizacji akustycznej alarmu wynosi ...... minut
INNE INFORMACJE
Instalator systemu: ..............................................................................
/Imię i nazwisko/Nazwa Zakładu/
................................................................................................................
/Adres i numery telefonu/
Konserwator systemu: ............................................................................
/Imię i nazwisko/Nazwa Zakładu/
.................................................................................................................
/Adres i numery telefonu/
Moja stacja monitorowania alarmów: ......................................................
/Nazwa/
,,,,,,...........................................................................................................
/Adres i numery telefonu/
Mój numer w stacji monitorowania alarmów: ..........................................
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT-T
AAT Trading Company Sp. z o.o.
Wyłączny Dystrybutor produktów DSC w Polsce.
Wszystkie prawa zastrzeżone © AAT-T
Download PDF

advertising