Doro CD200 User manual

Doro CD200 User manual
NOWOTWORY
UKŁADU CHŁONNEGO
Redakcja naukowa
prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
Warszawa 2011
Przygotowanie i druk podręcznika współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego
AUTORZY
Anna Borawska
Barbara Brzeska
Anna Dąbrowska-Iwanicka
Joanna Didkowska
Katarzyna Domańska-Czyż
Agnieszka Druzd-Sitek
Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
Agnieszka Fijołek-Warszewska
Urszula Grzesiakowska
Renata Maryniak
Janusz Meder
Zbigniew Miśkiewicz
Włodzimierz Osiadacz
Michał Osowiecki
Beata Ostrowska
Ewa Paszkiewicz-Kozik
Barbara Pieńkowska-Grela
Hanna Połowniak-Pracka
Lidia Popławska
Joanna Romejko-Jarosińska
Grzegorz Rymkiewicz
Michał Szymczyk
Monika Świerkowska-Czeneszew
Joanna Tajer
Jan Walewski
Ewa Wiśniewska-Gorczyca
Iwona Wyleżoł
WYDAWCA
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103
tel. 22 56 93 700
fax 22 56 93 712
www.cmkp.edu.pl
ISBN 978-83-62110-26-1
Skład, przygotowanie do druku, druk i oprawa
Agencja Reklamowo-Wydawnicza
A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl
Redaktor techniczny
Grażyna Dziubińska
Spis treści
I.
Rozpoznanie i plan postępowania – podejście do chorego na chłoniaka ............
5
Jan WALEWSKI
II.
Klasyfikacja chłoniaków wg WHO 2008 .......................................................................... 11
Renata MARYNIAK
III.
Zasady i możliwości diagnostyki patologicznej chłoniaków ............................... 19
Grzegorz RYMKIEWICZ
IV.
Zastosowania cytogenetyki w diagnostyce chłoniaków ........................................ 31
Barbara PIEŃKOWSKA-GRELA
V.
Epidemiologia nowotworów limfoidalnych ................................................................. 39
Joanna DIDKOWSKA
VI.
Współwystępowanie chłoniaków i innych nowotworów ........................................ 51
Joanna TAJER
VII.
Diagnostyka obrazowa chłoniaków ................................................................................. 57
Urszula GRZESIAKOWSKA
VIII.
Zastosowania USG w diagnostyce chłoniaków ........................................................... 63
Ewa WIŚNIEWSKA-GORCZYCA
IX.
Badanie PET-CT w diagnostyce chłoniaków ................................................................. 67
Agnieszka FIJOŁEK-WARSZEWSKA
X.
Przewlekła białaczka limfocytowa – chłoniak z małych limfocytów B .............. 79
Lidia POPŁAWSKA
XI.
Szpiczak plazmocytowy i inne gammapatie ................................................................ 93
Agnieszka DRUZD-SITEK
XII.
Chłoniaki z dużych komórek B .......................................................................................... 103
Michał OSOWIECKI
XIII.
Chłoniaki limfoblastyczne ................................................................................................... 113
Beata OSTROWSKA
XIV.
Chłoniak Burkitta ..................................................................................................................... 121
Katarzyna DOMAŃSKA-CZYŻ
XV.
Chłoniak Hodgkina ................................................................................................................. 129
Janusz MEDER
XVI.
Chłoniaki grudkowe i strefy brzeżnej ............................................................................. 145
Ewa PASZKIEWICZ-KOZIK
XVII.
Chłoniak z komórek płaszcza ............................................................................................. 157
Michał SZYMCZYK
XVIII. Chłoniaki z obwodowych komórek T ............................................................................... 165
Monika ŚWIERKOWSKA-CZENESZEW
XIX.
Chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego .............................................................. 179
Anna BORAWSKA
XX.
Rola radioterapii w leczeniu chorych na chłoniaki ................................................... 187
Barbara BRZESKA
XXI.
Chłoniaki nawrotowe i oporne. Autotransplantacja komórek krwiotwórczych .... 191
Joanna ROMEJKO-JAROSIŃSKA
XXII.
Allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych
w leczeniu nowotworów układu chłonnego ................................................................ 199
Iwona WYLEŻOŁ
XXIII. Leczenie wspomagające i przeciwdrobnoustrojowe ............................................... 207
Anna DĄBROWSKA-IWANICKA
XXIV. Etiologia zakażeń u chorych na chłoniaki .................................................................... 217
Hanna POŁOWNIAK-PRACKA
XXV. Leczenie niedokrwistości w przypadach chłoniaków i białaczek ...................... 227
Jadwiga DWILEWICZ-TROJACZEK
XXVI. Powikłania zakrzepowo-zatorowe .................................................................................... 239
Jadwiga DWILEWICZ-TROJACZEK
XXVII. Przeciwdziałanie kardiotoksyczności leczenia chorych na chłoniaki ............... 247
Włodzimierz OSIADACZ, Zbigniew MIŚKIEWICZ
XXVIII. Standardy postępowania a badania kliniczne ........................................................... 253
Jan WALEWSKI
I. Rozpoznanie i plan postępowania
– podejście do chorego na chłoniaka
Jan WALEWSKI
Nowotwory układu chłonnego obejmują grupę kilkudziesięciu jednostek chorobowych,
których cechą wspólną jest pochodzenie z linii komórkowej limfoidalnej, czyli limfocyta znajdującego się na dowolnym etapie różnicowania lub dojrzewania czynnościowego. Różnice
właściwości biologicznych komórek wyjściowych, coraz lepiej scharakteryzowane na poziomie genetycznym, powodują praktycznie nieograniczone zróżnicowanie obrazu klinicznego
i dynamiki przebiegu tych chorób: od chorób o przebiegu burzliwym, jak ostra białaczka
limfoblastyczna czy chłoniak Burkitta, do chorób przewlekłych i często nie wymagających
leczenia, jak przewlekła białaczka limfocytowa, czy chłoniak strefy brzeżnej płuca[1]. Ze
względu na szczególne cechy niektórych chorób, związane z dominującym umiejscowieniem
tkankowym, znajdują się one w polu działania różnych specjalności lekarskich, co komplikuje
proces uzgadniania standardów postępowania, a nierzadko wpływa też na losy chorych[4].
Tradycyjnie, choroby z obrazem białaczkowym i szpiczak plazmocytowy, są przypisywane
kompetencjom hematologów, chłoniak Hodgkina – onkologów radioterapeutów, ziarniniak
grzybiasty – dermatologów. Około połowa przypadków chłoniaków ujawnia się klinicznie
w umiejscowieniu pozawęzłowym i może przypominać pierwotny nowotwór charakterystyczny dla tego umiejscowienia – najczęściej raka żołądka, raka w zakresie głowy i szyi, raka
drobnokomórkowego płuca, nasieniaka lub nie-nasieniaka jądra, raka janika, glejaka mózgu,
a nawet czerniaka. W takich przypadkach, losy chorego zależą od decyzji lekarza specjalizującego się w dziedzinie, w której chłoniaki stanowią wyjątkową rzadkość.
Zachorowania na nowotwory limfoidalne stanowią ok. 5% zachorowań na wszystkie nowotwory [2], występują w każdym wieku ale ryzyko zachorowania jest największe w 7. i dalszych dekadach życia. Niektóre chłoniaki – Hodgkina, Burkitta, limfoblastyczne i pierwotne
śródpiersia często występują u młodych dorosłych, w wieku 16-39 lat. Szczególna podatność
chłoniaków na leki przeciwnowotworowe oraz promieniowanie jonizujące spowodowała, że
5
w tej grupie chorób najwcześniej w historii onkologii osiągnięto istotne sukcesy wyrażające się
możliwością trwałego wyleczenia u znacznej i stale rosnącej części chorych. Także w tej grupie chorób wcześnie wykazano zasadnicze znaczenie prospektywnych badań klinicznych dla
osiągnięcia postępu w leczeniu oraz krytycznie ważną rolę precyzyjnego i trafnego rozpoznania
histopatologicznego i czynników rokowniczych w doborze właściwej metody leczenia.
Rycina 1.1. Nowotwory układu limfoidalnego
Rozpoznanie
PBL
DLBCL
MM
Nieokreślone
HL
FL
PTCL
Odsetek zachorowań
na chłoniaki
25
23
19
14
12
4
3
Liczba zarejestrowanych
zachorowań
6 040
Proporcja płci M/K
1.08
Odsetek zachorowań
na nowotwory
4.6
PBL – przewlekła białaczka limfocytowa / chłoniak z małych limfocytów, DLBCL – chłoniak rozlany
z dużych komórek B, MM – szpiczak plazmocytowy, HL – chłoniak Hodgkina, FL – chłoniak
grudkowy, PTCL – chłoniak z obwodowych limfocytów T.
Krajowy Rejestr Nowotworów, Polska 2008, http://epdi.coi.waw.pl/krn
Prawidłowe ustalenie rozpoznania chłoniaka następuje zbyt często ze znacznym opóźnieniem. Najczęstszą przyczyną tego opóźnienia jest nie branie pod uwagę możliwości
takiego rozpoznania przez lekarza pierwszego kontaktu lub przez patologa oceniającego
materiał diagnostyczny. Dodatkowym utrudnieniem jest zróżnicowany obraz kliniczny,
nierzadko błędna ocena kliniczna limfadenopatii (zbyt długotrwałe lub zbędne leczenie
antybiotykami), umiejscowienia pozawęzłowe choroby przypominające inne nowotwory,
niejednoznaczny obraz histopatologiczny, nie wykonanie badań immunofenotypowych
i/lub molekularnych.
Rozpoczęcie leczenia w oparciu o błędne rozpoznanie może prowadzić do utraty przez
chorego szansy wyleczenia w związku z zastosowaniem niewłaściwego programu chemioterapii pierwszej linii, która nie prowadzi do wyleczenia, a wywołuje oporność na inne
leki zastosowane w następnym podejściu lub do nieodwracalnych konsekwencji zabiegów operacyjnych wykonywanych z zamiarem radykalnego leczenia chirurgicznego, które
w przypadku chłoniaków jest z zasady zbędne (np. totalna resekcja żołądka, usunięcie narządu rodnego).
Rozpoznanie histopatologiczne chłoniaka powinno być ustalone w zakładzie patologii
o najwyższym stopniu referencyjności, który dysponuje wszystkimi dostępnymi technikami diagnostycznymi – oprócz patomorfologii, także szerokim panelem przeciwciał do
badań immunohistochemicznych, cytometrią przepływową, cytogenetyką i diagnostyką
molekularną.
6
Ustalenie rozpoznania histopatologicznego chłoniaka wymaga pobrania węzła chłonnego lub innej zmienionej tkanki metodą biopsji wycinającej i wykonania badania histopatologicznego oraz immunohistochemicznego. Węzeł chłonny powinien być pobrany
w całości wraz z torebką. Jeżeli jest możliwość wyboru, należy pobrać węzeł szyjny/nadobojczykowy. Punkcja aspiracyjna cienkoigłowa i badanie cytologiczne uzyskanego materiału,
w zasadzie, nie powinny być jedyną podstawą rozpoznania chłoniaka, ponieważ badanie
to nie pozwala na ocenę struktury tkankowej nowotworu, co jest najczęściej niezbędne
do sprecyzowania typu rozrostu. Punkcja cienkoigłowa jest natomiast bardzo przydatna
w weryfikacji zmian przetrwałych po leczeniu i nawrotowych.
Ważną metodą pomocniczą w diagnostyce chłoniaków jest cytometria przepływowa;
pozwala ona na szybką, ilościową charakterystykę immunofenotypu komórek na podstawie względnie małej liczby komórek uzyskanych z węzła chłonnego, krwi obwodowej, szpiku, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu w jamie ciała lub ze zmian naciekowych w dowolnym miejscu, dostępnym punkcji cienkoigłowej. Określenie immunofenotypu ma obecnie
rozstrzygające znaczenie w różnicowaniu białaczek i niektórych rodzajów chłoniaków (np.
przewlekłej białaczki limfocytowej/chłoniaka z małych komórek B [CLL/SLL], chłoniaka
z komórek płaszcza (MCL), z dużych komórek B [DLBCL], strefy brzeżnej [MZL] i chłoniaków z komórek T [PTCL]). Cytometria przepływowa jest – obok analizy molekularnej,
jedną z dwóch metod oceny choroby resztkowej (minimal residual disease [MRD]), czyli
obecności komórek nowotworowych w krwi i/lub szpiku w ilości mniejszej od progu definicji zajęcia białaczkowego, której monitorowanie jest standardowym elementem leczenia
białaczek i elementem badań klinicznych w wielu rodzajach chłoniaków. Materiał biopsyjny od pacjenta z podejrzeniem chłoniaka powinien być – optymalnie, przekazany do laboratorium w stanie świeżym, nieutrwalony. Nieprawidłowe utrwalenie tkanki jest jedną
z głównym przyczyn złej jakości preparatów histologicznych, uniemożliwiającej ustalenie rozpoznania. Dostępność świeżej tkanki, umożliwia zastosowanie metody cytometrii
przepływowej zawiesiny komórkowej. Metoda ta w krótkim czasie kilku godzin dostarcza
precyzyjnego i wiarygodnego rozpoznania. Badania cytogenetyczne, wymagające krótkiej
hodowli tkankowej, można wykonać jedynie na materiale świeżym.
Ponieważ wiarygodne rozpoznanie chłoniaka jest warunkiem trafnego wyboru leczenia, pierwszym zadaniem klinicysty jest ocena zgodności rozpoznania z obrazem klinicznym, a w razie wątpliwości, uzyskanie badania konsultacyjnego materiału wyjściowego lub
pobrania nowego materiału.
Po ustaleniu precyzyjnego rozpoznania chłoniaka, następnym krokiem diagnostycznym jest określenie stanu zaawansowania choroby, co wymaga wykazania lub wykluczenia obecności zmian nowotworowych we wszystkich możliwych umiejscowieniach.
W odniesieniu do chłoniaków jest to zadanie o tyle złożone, że każda lokalizacja choroby
jest możliwa, a w około 40% przypadków choroba w chwili rozpoznania zajmuje narządy
lub tkanki pozawęzłowe i może naśladować obraz kliniczny innego nowotworu. Ustalenie
stopnia zaawansowania choroby jest ważne z kilku powodów: pozwala na określenie rokowania i zaplanowanie optymalnego leczenia, umożliwia ocenę odpowiedzi na leczenie,
która jest podstawą racjonalnych decyzji leczniczych w kolejnych fazach postępowania,
po uzyskaniu remisji choroby w pierwszym podejściu (obserwacja, leczenie uzupełniające,
7
reindukcja, leczenie podtrzymujące, konsolidacja, leczenie mieloablacyjne z przeszczepieniem komórek krwiotwórczych).
Cała diagnostyka powinna być przeprowadzona energicznie, w możliwie najkrótszym
czasie, ponieważ w około połowie przypadków przebieg choroby jest szybki i upływ czasu bez leczenia może eliminować kolejne opcje lecznicze i prowadzić do katastrofalnych
powikłań. Taka sytuacja występuje szczególnie w przypadkach chłoniaków Burkitta oraz
limfoblastycznych, które powinny być traktowane jako stan naglący w onkologii, podobnie
do ostrych białaczek. Leczenie w tych przypadkach powinno być podjęte niezwłocznie, a
zakres niezbędnych badań ustalony krytycznie z uwzględnieniem czynnika czasu.
Zalecany czas pełnej diagnostyki w przypadku chłoniaka wynosi 3 tygodnie, a czas do
rozpoczęcia leczenia – nie dłuższy niż 2 tygodnie [4].
Zestaw badań potrzebnych do ustalenia zaawansowania i czynników rokowniczych
przedstawia Tabela 1.1.
Tabela 1.1. Badania diagnostyczne niezbędne do ustalenia stopnia zaawansowania chłoniaka
Wywiad i badanie przedmiotowe, w tym ocena skóry, nosogardła i stanu neurologicznego,
badanie ginekologiczne lub jąder
Badania krwi: morfologia + rozmaz, biochemia (w tym LDH), proteinogram, wirusologiczne
(HIV, HBV, HCV, CMV, EBV)
Badania obrazowe: rtg klatki piersiowej (przednie i boczne), tomografia komputerowa szyi,
klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, lub badanie NMR, PET/CT1
Badanie histopatologiczne szpiku z miednicy (2 cm) i mielogram
Badanie cytologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego w chłoniakach limfoblastycznych, Burkitta,
pierwotnych jądra i w razie podejrzenia klinicznego
1
w chłoniakach DLBCL i HL (chłoniak Hodgkina)
W badaniach biochemicznych krwi należy zwrócić uwagę na aktywność LDH (dehydrogenaza mleczanowa), której podwyższenie jest związane z gorszym rokowaniem
i jest przydatne w monitorowaniu przebiegu leczenia. Wykonanie proteinogramu i immunoelektroforezy surowicy pozwala na wykrycie ewentualnej hipogammaglobulinemii lub
paraproteinemii i białka monoklonalnego.
Spośród badań obrazowych praktycznie najbardziej przydatną metodą w diagnostyce
wstępnej jest komputerowa tomografia (KT). Pod warunkiem zachowania odpowiednich
warunków technicznych metody, pozwala ona na wiarygodne ustalenie ognisk choroby
w obrębie klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, a także twarzoczaszki i mózgowia.
Powinna być określona wielkość węzłów chłonnych uznanych za zmienione patologicznie
w ich największym poprzecznym wymiarze, a także ewentualnych ognisk pozawęzłowych
choroby. W diagnostyce wstępnej przyjmuje się, że węzły chłonne o wymiarze poprzecznym powyżej 1 cm są zajęte chłoniakiem. Badanie z zastosowaniem magnetycznego rezonansu (MR) może być równie przydatne, ale jego wartość jest największa w diagnostyce
zmian ograniczonych strukturami kostnymi (mózgowie, kanał kręgowy). Ultrasonografia
8
(USG) jest badaniem bardziej subiektywnym, o wartości zależnej od biegłości wykonującego. Jest bardzo przydatna w monitorowaniu leczenia. USG endoskopowa (endosonografia) pozwala na precyzyjne uwidocznienie zmian naciekowych żołądka, określenie ich
zasięgu i topografii oraz ocenę węzłów chłonnych około-żołądkowych.
Diagnostyka obrazowa odpowiedzi na leczenie bywa trudniejsza niż diagnostyka wstępna. Po skutecznym leczeniu chorych ze zmianami wyjściowo masywnymi często pozostają
zmiany tzw. resztkowe – szczególnie dotyczy to zmian w śródpiersiu, których charakteru nie
można ocenić radiologicznie. Dalsza obserwacja chorych wykazuje, że zmiany te są często
nieczynne i są wynikiem włóknienia i/lub szkliwienia po leczeniu. Jednak w części przypadków zmiany te są wynikiem aktywnej, przetrwałej choroby i oznaczają pierwotną oporność na leczenie, co wiąże się z poważnym rokowaniem i wymaga rozważenia dalszych opcji
terapeutycznych. W różnicowaniu zmian resztkowych i choroby przetrwałej jest pomocna
technika PET (positron emission tomography – tomografia emisyjna pozytonowa) w wersji samodzielnej lub sprzężonej z KT (PET/CT). Badanie PET/CT jest zalecane jako metoda oceny
odpowiedzi na leczenie u chorych na DLBCL i HL, dlatego też badanie PET/CT powinno być
wykonane przed leczeniem w ramach diagnostyki zaawansowania choroby [3].
Rycina 1.2. Kryteria IWG oceny odpowiedzi chłoniaków na leczenie [3]
Odpowiedź na
leczenie
Definicja
FDG-awidne
CR
FDG-nieawidne
Ustąpienie objawów choroby
PET- CT-/+
CT-
Szpik niezajęty (morfologia  IHC / FACS / PCR)
PR
Redukcja wymiarów zmian o ≥ 50%
PET+ w ogniskach wyjściowo
PET+
PD
Wzrost wymiarów zmian o ≥ 50% lub nowe zmiany
PET+
SD
PET– i CT+
CT+
Zmiany wymiarów < 50%
PET+ tylko w ogniskach wyjściowo +
Cheson BD et al. for the International Harmonization Project J Clin Oncol 2007; 25: 579-586
Badanie histopatologiczne i cytologiczne szpiku pozwala na wykrycie jego zajęcia
przez chłoniaka oraz na ocenę ew. zmian ilościowych i jakościowych układu krwiotwórczego. W celu uzyskania pełnej informacji konieczne jest pobranie zarówno aspiratu do
rozmazów, jak i kostki (długości 2 cm) do odwapnienia i wykonania preparatów histologicznych. Zajęcie szpiku jest częste w chłoniakach z małych limfocytów, grudkowych,
limfoplazmocytowych (o niskim stopniu złośliwości histologicznej) oraz w limfoblastycznych, natomiast występuje rzadko (<10% przypadków) we wczesnych postaciach chłoniaka
Hodgkina, pierwotnych chłoniakach śródpiersia z dużych komórek B i pierwotnych izo9
lowanych chłoniakach pozawęzłowych. Biopsja szpiku powinna być wykonana w każdym
przypadku, w którym realistyczne jest dążenie do uzyskania całkowitej remisji choroby,
a zajęcie szpiku – prawdopodobne.
W niektórych chłoniakach istnieje wysokie ryzyko pierwotnego zajęcia płynu mózgowo-rdzeniowego, które często początkowo nie powoduje dolegliwości ani objawów neurologicznych. Dotyczy to chłoniaków Burkitta, typu Burkitta, limfoblastycznych, pierwotnych
chłoniaków jądra i przypadków choroby zaawansowanej z objawami systemowymi i/lub
podwyższeniem LDH. W tych przypadkach należy wykonać przed leczeniem punkcję lędźwiową z pobraniem płynu i jego badaniem ogólnym (pleocytoza) i cytologicznym (morfologia komórek w osadzie po wirowaniu). W razie trudności z odróżnieniem komórek
odczynowych od chłoniakowych pomocna jest cytometria przepływowa.
Oprócz określenia stanu zaawansowania choroby, konieczna jest również ocena stanu biologicznego chorego z punktu widzenia jego możliwości tolerowania toksycznego
leczenia. W tym celu należy ocenić wydolność krytycznych narządów: serca, płuc, nerek
i wątroby. Dla zobiektywizowania i wyrażenia parametrycznego obciążeń pacjenta wynikających z chorób współistniejących oraz określenia ich wpływu na rokowanie, stosuje
się algorytmy opracowane w oparciu o badania populacyjne, np. wskaźnik zintegrowany
chorób współistniejących wg Charlson i wsp. [5].
Badania wirusologiczne są istotne ze względu na ryzyko reaktywacji wirusów latentnych
w następstwie intensywnej chemioterapii/immunochemioterapii. Wystąpienie chłoniaka
u pacjenta z wirusem HIV oznacza rozpoznanie AIDS. W takim przypadku leczenie chłoniaka musi być podjęte równolegle z leczeniem anty-retrowirusowym o wysokiej aktywności.
W przypadkach występowania masywnych zmian nowotworowych lub wysokiej leukocytozy należy liczyć się z niebezpieczeństwem zespołu rozpadu guza (ang. tumor lysis
syndrome), który jest zagrażającym życiu powikłaniem metabolicznym i wymaga odpowiednich działań profilaktycznych. W diagnostyce tego zespołu istotne jest określenie wydolności nerek, stężenia kwasu moczowego i elektrolitów (sód, potas, chlor, wapń, fosfor,
magnez, dwuwęglany).
Zasadnicze elementy podejścia do chorego z możliwym rozpoznaniem chłoniaka obejmują: energiczne uzyskanie wiarygodnego rozpoznania i ocena możliwości trwałego wyleczenia w pierwszej linii.
Piśmiennictwo
1. Campo E, Swerdlow SH, Harris NL et al.: The 2008WHO classification of lymphoid neoplasms and
beyond: evolving concepts and practical applications. Blood 2011; 117: 5019-5032).
2. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2008 roku. Warszawa
2010, http://epid.coi.waw.pl/krn, www.onkologia.org.pl
3. Cheson BD, Pfistner B, Juweid ME et al. for the International Harmonization Project: Revised
Response Criteria for Malignant Lymphoma. J Clin Oncol 2007; 25: 579-586.
4. Wennekes L, Ottevanger PB, Raemaekers JM et al.: Development and measurement of guidelinebased indicators for patients with non-Hodgkin’s lymphoma. J Clin Oncol 2011; 29: 1436-1444.
5. Charlson M, Szatrowski TP, Peterson J et al.: Validation of a combined comorbidity index. J Clin
Epidemiol 1994; 47: 1245-1251.
10
II. Klasyfikacja chłoniaków wg WHO 2008
Renata K. MARYNIAK
W 2001 r. [1] opublikowano 3 wydanie Klasyfikacji Nowotworów Układu Krwiotwórczego i Chłonnego, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Klasyfikacja ta wywodziła się
z założeń wydanej w 1994 r. [2] „Revised European-American Classsification of Lymphoid
Neoplasms” (REAL), która po raz pierwszy opisywała i definiowała „prawdziwe” (real) jednostki chorobowe w oparciu o morfologię, immunofenotyp, cechy genetyczne i kliniczne.
Powstała w wyniku konsensusu wypracowanego przez liczną grupę międzynarodowych
specjalistów (hematopatologów, hematologów i onkologów). Poszczególne choroby zdefiniowano tak, aby można je było w przyszłości uzupełniać o nowe informacje. REAL był
pierwszą klasyfikacją chłoniaków o międzynarodowym zasięgu. Tym samym zakończył się
wieloletni okres jednoczesnego funkcjonowania kilku różnych klasyfikacji.
W 2006 r. rozpoczęto proces unowocześniania 3 wydania, który zakończono 2 lata później
publikacją 4 wydania Klasyfikacji WHO Nowotworów Układu Krwiotwórczego i Chłonnego
[3]. Pracę tę podjęło kilka grup różnych specjalistów, którzy uzgodnili jednolitą terminologię
ułatwiającą porozumiewanie się wspólnym językiem we wszystkich krajach, co ma znaczenie
w badaniach epidemiologicznych, patogenezy i nad celowanymi terapiami. Podkreślono, że
cechy kliniczne są ważnymi wskaźnikami rokowniczymi, a decyzje terapeutyczne to wypadkowa obrazu klinicznego i rozpoznania histopatologicznego. Uznano fakt innego przebiegu
klinicznego i rokowania chłoniaków o tej samej morfologii zależnie od ich lokalizacji. Dotyczy to chłoniaków węzłowych i ich odpowiedników pierwotnie skórnych, a także MZL typu
MALT w porównaniu z węzłowym MZL. Należy również wspomnieć o pierwotnie jelitowym
FL, który pojawia się najczęściej w dwunastnicy w postaci mnogich polipów. Przebieg jest
bezobjawowy, w związku z czym rozpoznawany jest przypadkowo, np. podczas kolonoskopii.
Pozostaje zlokalizowany i leczeniem jest resekcja, a przeżycie jest bardzo dobre. Morfologicznie, fenotypowo i genetycznie jest podobny do węzłowego FL.
Znajomość cech klinicznych stanowi jedno z kryteriów definicji chłoniaka np. zmiana
węzłowa czy też zmiana pozawęzłowa, dokładna pierwotna lokalizacja (skóra, śródpiersie,
przewód pokarmowy, czy też ośrodkowy układ nerwowy).
11
W wielu chłoniakach wykazano powtarzalne zmiany genetyczne, które uznano za ważne w definiowaniu poszczególnych typów. Jednakże błędne byłoby czysto genetyczne podejście do jednostek chorobowych, ponieważ żadna translokacja nie jest specyficzna dla
jednego, określonego chłoniaka, może występować w kilku różnych.
Klasyfikacja nowotworów tkanki krwiotwórczej i tkanki limfatycznej, WHO, 2008
Nowotwory z prekursorowych komórek B i T
– Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek B (9 podtypów z określonymi zmianami genetycznymi, wśród nich podtyp NOS)
– Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek T
Nowotwory z dojrzałych komórek B
– Przewlekła białaczka limfocytowa/chłoniak z małych limfocytów (CLL/SLL)
– Białaczka prolimfocytowa z komórek B
– Śledzionowy chłoniak strefy brzeżnej (SMZL)
– Śledzionowy chłoniak/białaczka z komórek B, nieklasyfikowalny
– Rozlany śledzionowy chłoniak miazgi czerwonej z małych komórek B
– Białaczka włochatokomórkowa (HCL)
– Wariant białaczki włochatokomórkowej
– Chłoniak limfoplazmocytowy (LPL)
– Choroby łańcuchów ciężkich, Alpha, Gamma, Miu (µ)
– Szpiczak plazmocytowy
– Plasmocytoma solitare kości
– Szpiczak pozakostny
– Pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej typu MALT
– Węzłowy chłoniak strefy brzeżnej (MZL)
– Węzłowy chłoniak strefy brzeżnej dzieci
– Chłoniak grudkowy (FL)
– Chłoniak grudkowy dzieci
– Pierwotny skórny chłoniak z ośrodków rozmnażania
– Chłoniak z komórek płaszcza (MCL)
– Chłoniak rozlany z dużych komórek B inaczej nie sprecyzowany (DLBCL, NOS)
$ Chłoniak z dużych komórek B bogaty w komórki T / histiocyty
$ DLBCL pierwotny OUN
$ DLBCL pierwotny skórny typu kończyny dolnej
$ DLBCL EBV dodatni osób w starszym wieku
– DLBCL związany z przewlekłym zapaleniem
– Lymphomatoid granulomatosis (LYG)
– Pierwotny chłoniak śródpiersia (grasicy) z dużych komórek B (PMBL)
– Wewnątrznaczyniowy chłoniak z dużych komórek B
– DLBCL ALK dodatni
– Chłoniak plazmablastyczny
– DLBCL powstały w wieloogniskowej chorobie Castlemana związanej z infekcją HHV8
– Pierwotny chłoniak wysiękowy
– Chłoniak Burkitta (BL)
12
– Nieklasyfikowalny chłoniak z komórek B z cechami pośrednimi pomiędzy DLBCL
i chłoniakiem Burkitta
– Nieklasyfikowalny chłoniak z komórek B z cechami pośrednimi pomiędzy DLBCL i
klasycznym chłoniakiem Hodgkina
Nowotwory z dojrzałych komórek T i NK
– Białaczka prolimfocytowa z komórek T
– Białaczka z dużych ziarnistych limfocytów T (T-LGL)
– Przewlekła choroba limfoproliferacyjna z komórek NK
– Agresywna białaczka z komórek NK
– Choroby limfoproliferacyjne EBV dodatnie T-komórkowe wieku dziecięcego
$ Układowa EBV dodatnia choroba limfoproliferacyjna T-komórkowa wieku
dziecięcego
$ Chłoniak typu hydroa vacciniforme
– Białaczka/chłoniak z komórek T dorosłych
– Pozawęzłowy chłoniak NK/T-komórkowy, typ nosowy
– Chłoniak z komórek T związany z enteropatią
– Chłoniak śledzionowo-wątrobowy z komórek T
– Podskórny chłoniak z komórek T typu panniculitis
– Mycosis fungoides
– Zespół Sézary’ego
– Pierwotne skórne T-komórkowe CD30+ choroby limfoproliferacyjne
$ Lymphomatoid papulosis
$ Pierwotny skórny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek T
– Pierwotny skórny chłoniak T-komórkowy gamma-delta
– Pierwotne skórne chłoniaki z obwodowych limfocytów T, rzadkie podtypy
– Chłoniak z obwodowych limfocytów T, bliżej nieokreślony
– Angioimmunoblastyczny chłoniak T-komórkowy (AITL)
– Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek, ALK – dodatni
– Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek, ALK – ujemny
W klasyfikacji tej pojawiło się wiele nowości, niektóre wymagają zwięzłego omówienia.
Poznano dokładniej etiologię wielu chłoniaków oraz rolę drobnoustrojów i wirusów
w ich patogenezie. W postaci endemicznej chłoniaka Burkitta podkreśla się jego występowanie w rejonach endemicznych dla malarii i powiązanie z infekcją EBV. Jest to ważny czynnik,
jednakże niespecyficzny ani bezpośrednio przyczynowy i wymaga dalszych badań.
W chłoniakach strefy brzeżnej (MZL) różnych okolic pozawęzłowych udokumentowano rolę długotrwałych infekcji, które prowadzą do limfoproliferacji niezależnych od
stymulacji antygenowej. Modelem tej sytuacji jest chłoniak żołądka typu MALT związany
z infekcją Helicobacter pylori [4].
Analogicznie, w części przypadków pierwotnych chłoniaków skórnych (pierwotny skórny
MZL i skórny chłoniak z ośrodków rozmnażania) wykazano związek z infekcją Borellia burgdorferi [5]. W chłoniaku typu MALT przydatków gałki ocznej odgrywa rolę infekcja Chlamydia psittacii. Natomiast w śledzionowym chłoniaku strefy brzeżnej (SMZL) wykazano związek z infekcją
wirusem HCV [6]. Dzięki poznaniu tych mechanizmów wielu pacjentów we wczesnej fazie choroby może być skutecznie leczonych antybiotykami czy lekami antywirusowymi.
13
Dzięki wypracowaniu konsensusu pomiędzy dermatologami i specjalistami unowocześniającymi Klasyfikację Chłoniaków WHO 2008, po raz pierwszy pierwotne chłoniaki
skórne znalazły się obok swoich węzłowych odpowiedników. Zaakceptowano po latach
dyskusji ich odrębność kliniczną, pomimo podobnej morfologii i fenotypu, a także całkowicie inną biologię zależną od miejsca powstania. Z definicji pierwotnego chłoniaka skórnego wynika, że w momencie rozpoznania brak pozaskórnych objawów choroby. Dlatego
też należy zawsze wyłączyć możliwość wtórnego zajęcia skóry w przebiegu chłoniaków
węzłowych i białaczek, które pogarszają rokowanie i wymagają innego leczenia [7].
Dotąd nieznane były „łagodne” czy też wczesne postacie procesów limfoproliferacyjnych
tak, jak to ma miejsce w powstawaniu innych nowotworów np. raków. Okazuje się, że istnieją
tzw. „in situ” chłoniaki grudkowe (FL) i chłoniaki z komórek płaszcza (MCL). Dzięki powszechności badań cytometrycznych stwierdzono, że u około 70% zdrowych dorosłych można znaleźć krążące we krwi obwodowej klonalne komórki B z obecnością t(14;18) (q32;q21).
Odpowiednikiem tkankowym jest wewnątrzgrudkowe nowotworzenie, tzw. FL „in situ” [8].
Są to zmiany rzadkie, przypadkowo wykrywane pojedyncze grudki chłonne w postaci monoklonalnych komórek bcl-2 i CD10+ z t(14;18), w niezmienionym węźle chłonnym. U części
pacjentów można stwierdzić FL w innej lokalizacji, a u większości nie dochodzi do rozwinięcia się FL. Pacjent wymaga przebadania klinicznego, ale nie leczenia.
Podobna sytuacja to kilka opisanych przypadków „in situ” MCL z obecnością komórek
z ekspresją CyklinyD1 w strefie płaszcza odczynowych grudek w węzłach o zachowanej budowie lub krążących we krwi obwodowej zdrowych osobników CD5- atypowych limfocytów
z t(11:14) [9]. Jak dotąd nieznany jest dalszy przebieg izolowanych zmian tego typu [10].
W obecnej klasyfikacji chłoniaków znajdują się nowe jednostki, w których wiek jest
jednym z zasadniczych kryteriów definiujących. W grupie FL i węzłowego MZL wyróżnione są warianty występujące wyłącznie u dzieci i młodzieży, różniące się klinicznie i biologicznie od morfologicznie identycznych postaci u dorosłych. Pediatryczny FL to zwykle
postać zlokalizowana (węzeł szyi, pierścień Waldeyer’a lub jądro), występuje najczęściej
u chłopców, histologicznie jest to G3A. Brak ekspresji białka bcl-2 i t(14:18), często ko-ekspresja CD43(+). Rokowanie jest dobre. Analogicznie, węzłowy MZL dotyczy częściej chłopców i także cechuje się dobrym rokowaniem, wymaga jedynie minimalnego leczenia.
Klasyfikacja WHO 2008 podejmuje również zagadnienia klonalnych rozrostów z komórek B, o małym potencjale histologicznej czy klinicznej progresji. Przykładem jest tzw.
monoklonalna limfocytoza z komórek B, MBL [11]. Powszechność badań cytometrycznych
umożliwiła wykrycie MBL u zdrowych osób, spokrewnionych z chorymi na PBL. Jedynie
niewielki procent komórek krwi obwodowej posiadał fenotyp PBL z monoklonalną populacją limfocytów B CD5+ (poniżej 10%). Biologicznie nie były to komórki pokrewne z PBL,
immunoglobuliny posiadały bowiem aktywność czynnika reumatoidalnego (RF). Brak jest
danych aby przewidzieć, u której z tych osób pojawi się PBL.
Odnośnie stopniowania w FL, to w miejsce 3 stopni, obecnie uznając brak klinicznego
znaczenia odróżniania G1 od G2 (oba indolentne) określa się FL 1-2 z 3. Klinicznie ważne jest G3, stopień G3A z licznymi (>15) centroblastami oraz obecnością centrocytów.
Natomiast G3B to utkanie wyłącznie z centroblastów i immunoblastów. Jeśli chłoniak zawiera utkanie rozlane i utkanie grudkowe to należy je oba określić procentowo i umieścić
w rozpoznaniu.
14
Ponieważ definicje poszczególnych jednostek nie są ostateczne, wyodrębniane są nowe
jednostki lub warianty znanych już chłoniaków jako podgrup specyficznych dla pewnych
lokalizacji i określonego podłoża biologicznego. Wyrazem tego obrazu są zmiany w grupie
agresywnych chłoniaków z dużych komórek B. W nowej klasyfikacji zamieszczono tam
kilka nowych jednostek [12,13].
Definicja pierwotnego chłoniaka z dużych komórek B ośrodkowego układu nerwowego (CNS DLBCL) obejmuje pierwotne chłoniaki śródmózgowe i wewnątrz gałki ocznej.
Sporadycznie dochodzi do rozsiewu poza CNS czy do szpiku. Jeśli pojawiają się wznowy to
dotyczą piersi czy jąder, a więc innych miejsc „azylu” immunologicznego.
Pierwotny skórny DLBCL typu kończynowego występuje u starszych kobiet. Guzowate
zmiany zlokalizowane są na podudziach. Chłoniak ten jest bardzo agresywny, może szerzyć
się do pozaskórnych lokalizacji.
EBV+ DLBCL osób >50. roku życia i starszych, bez obniżonej odporności i bez uprzedniego wywiadu chłoniaka. Zmiany są pozawęzłowe, przebieg choroby agresywny a rokowanie znacznie gorsze niż w EBV(-) DLBCL. Utkanie tworzą duże komórki, niektóre
przypominające komórki R-S, elementy zapalne oraz ogniska martwicy [14]. Uważa się,
że chłoniak ten powstaje w wyniku procesu obniżenia czy też „starzenia się” odporności
w przebiegu biologicznego starzenia się organizmu. W tej jednostce wiek pacjenta jest jednym z kryteriów definicji chłoniaka.
Dwa inne nowe podtypy DLBCL wyodrębniono ze względu na specyfikę ich lokalizacji
i określone podłoże biologiczne.
DLBCL związany z przewlekłym zapaleniem i infekcją EBV ma swój prototyp
w chłoniaku opisanym pierwotnie jako tzw. PAL (pyothorax associated lymphoma). Pojawia się po wielu latach ropnego zapalenia opłucnej po gruźlicy leczonej sztuczną odmą
opłucnową, jako masywny naciek otaczający płuco [15]. Inne lokalizacje tego chłoniaka
u pacjentów z wieloletnim osteomyelitis, czy implantami metalowymi to kości, przestrzenie stawowe, otaczająca je tkanka łączna czy skóra u osób z przewlekłym zapaleniem żył
z owrzodzeniami. Utkanie i fenotyp jest taki, jak w innych DLBCL, ale niekiedy dochodzi
do utraty markerów komórek B. Gdy wykazują różnicowanie plazmocytowe pojawia się
ekspresja CD138 i MUM1(+). Zwykle jest ekspresja EBV-LMP1(+). Przebieg jest agresywny a 5-letnie przeżycia stanowią 20-35%.
Chłoniak ten wymaga różnicowania z pierwotnym wysiękowym chłoniakiem (PEL),
który także pojawia się w jamach ciała. W PEL wysięk występuje w jednej z jam ciała
(opłucnej, osierdziu lub otrzewnej), nie zajmuje węzłów chłonnych. Chorują osoby z niedoborami odporności. Morfologicznie komórki są duże, anaplastyczne lub przypominają plazmablasty. Mogą sprawiać trudności diagnostyczne ponieważ posiadają ekspresję
CD45(+), ale brak markerów komórek B i ekspresji bcl-6. Wykazują ekspresję CD30, EMA
oraz markerów plazmocytów (CD38, Vs38c). Rokowanie jest bardzo złe.
Chłoniak plazmablastyczny to rzadki chłoniak opisany u osób HIV+ [16], ale występuje również u chorych na szpiczaka, w lokalizacji pozawęzłowej, jako wyraz transformacji plazmablastycznej szpiczaka, oraz u osób starszych bez niedoborów odporności także
w lokalizacji pozawęzłowej [17]. Chłoniak ten podobnie jak 2 poprzednie może sprawiać
trudności diagnostyczne. Morfologicznie przypomina wariant immunoblastyczny DLBCL,
ale fenotyp B komórek jest słabo wyrażony lub nieobecny. Komórki posiadają ekspresję
15
różnych antygenów plazmocytów, MUM1, CD79a, EMA i CD30. Aktywność proliferacyjna
jest wysoka. Przebieg jest bardzo agresywny.
Wśród nowych podtypów znajduje się ALK+ DLBCL o morfologii immunoblastycznej lub
plazmablastycznej. Pojawia się w węzłach zajmując zatoki lub w postaci guza śródpiersia [18].
Może stanowić dylemat dla patologa ponieważ brak ekspresji CD45 i antygenów linii B oraz T.
Komórki wykazują ekspresję EMA, antygenów plazmocytarnych i ALK (+) oraz ekspresję cytoplazmatyczną IgA lub IgG, niekiedy CD57 i MUM1 (19). Genetycznie można wykazać klonalną
rearanżację genów Ig. Ekspresja białka fuzyjnego (Clathrin-ALK) odpowiada t(2;17).
Jako DLBCL klasyfikowana jest również rozlana postać chłoniaka grudkowego (FL) G3B.
W Klasyfikacji WHO 2008 ustosunkowano się do trudności diagnostycznych pojawiających się niekiedy w odniesieniu do chłoniaka Burkitta (BL) i DLBCL. Poprzednio
istniał termin „chłoniak Burkitta atypowy” lub Burkitt-like dla chłoniaków o fenotypie BL
ale odmiennej morfologii.
Obecnie stworzono tymczasową kategorię – tzw. nieklasyfikowalny chłoniak z komórek B o cechach pośrednich pomiędzy DLBCL i BL. W kategorii tej mieszczą się rzadkie
przypadki chłoniaków o morfologii BL, ale innym fenotypie i genotypie oraz chłoniaki
o morfologii DLBCL, wysokiej aktywności proliferacyjnej, a zmianach genetycznych odpowiadających BL. Takie przypadki pośrednie pomiędzy molekularnym BL a DLBCL stanowią około 22% w badaniach profili genowych. Należą tu również chłoniaki z obecnością
zmian genotypowych innych niż MYC czy MYC/IG, rearanżacją MYC i bcl-2, bcl-2 i bcl-6,
tzw. double hit, są one bardzo agresywne.
Druga tymczasowa kategoria to nieklasyfikowalny chłoniak z komórek B, z cechami
pośrednimi pomiędzy DLBCL i klasycznym chłoniakiem Hodgkina.
Chłoniaki te opisywano jako Mediastinal Grey Zone Lymphoma. Te pośrednie postacie
są rzadkie i dotyczą jedynie przypadków, które nie dają się jednoznacznie zdefiniować.
PMBL (pierwotny chłoniak z dużych komórek B śródpiersia) i klasyczny chłoniak Hodgkina (cHL) wykazują podobieństwa w badaniach profili genowych. Klinicznie oba wywodzą
się z komórek B. Jednakże w cHL program B jest zahamowany i w komórkach nowotworowych (R-S-H) dochodzi do zmiany fenotypu. Wyodrębnienie tej tymczasowej kategorii ma
znaczenie dla wyboru optymalnej terapii. Pacjenci z chłoniakiem pośrednim mogą lepiej
reagować na leczenie stosowane w przypadkach DLBCL.
W grupie chłoniaków z komórek T istotne zmiany dotyczą terminologii chłoniaka
anaplastycznego z dużych komórek (ALCL). Wyraźnie odróżnia się ALCL, ALK+ jako odrębną jednostkę od ALCL, ALK(-).
ALCL, ALK-dodatni to choroba układowa dzieci i młodych dorosłych. Zmiany dotyczą węzłów chłonnych i okolic pozawęzłowych oraz szpiku (w około 30% przypadków).
Szerokie jest spektrum morfologii komórek tworzących utkanie ale zawsze można znaleźć
charakterystyczne duże komórki podkowiaste lub nerkowate. Fenotyp:
ALK1+, CD30+, EMA+, CD2+, CD4+, TIA1, granzyme B lub perforyna+. W badaniach
genetycznych obecność t(2;5) i wariantowych translokacji; najczęstsza to t(1;2). Choroba
agresywna, ale dobrze rokująca.
ALCL, ALK-ujemny to jednostka tymczasowa. Najczęściej chorują osoby dorosłe.
Chłoniak dotyczy węzłów chłonnych, rzadko okolic pozawęzłowych. Całkowite przeżycie
5-letnie wynosi 49% i jest pomiędzy ALCL-ALK+ (70%) a PTCL-NOS (19%).
16
Dzięki badaniom ostatnich lat zmieniły się poglądy na temat chłoniaka angioimmunoblastycznego z komórek T (AITL), jednego z częstszych chłoniaków z obwodowych limfocytów T. W 80-96% nacieczonych węzłów chłonnych badanych metodą hybrydyzacji in situ,
wykazano obecność EBV co sugerowało jego rolę w patogenezie AITL. Zainfekowane były
transformowane komórki B. Uważa się jednak, że infekcja EBV nie jest przyczyną, ale raczej
wynika ze stanu obniżonej odporności w wyniku choroby nowotworowej. Klinicznie jest to
wyjątkowy chłoniak, z różnorodnymi towarzyszącymi objawami, między innymi uogólnioną
limfadenopatią, organomegalią, zapaleniem stawów, płynem w opłucnej i jamie brzusznej,
poliklonalną hypergammaglobulinemią. W badaniach laboratoryjnych obecne są wykładniki
procesów autoimmologicznych, zimne aglutyniny, kompleksy immunologiczne, przeciwciała
przeciw mięśniom gładkim i antyjądrowe a także czynnik reumatoidalny.
Opisano 3 różne postacie utkania tego chłoniaka [20]. W utkaniu I typu zachowana
jest architektonika węzła z przerostem ośrodków rozmnażania. Utkanie II typu to zatarcie prawidłowej architektoniki i obecność pojedynczych zanikających lub tzw. „wypalonych” ośrodków. Utkanie III typu ,tzw. klasyczne występuje w 50% przypadków i cechuje
się całkowitym zatarciem budowy węzła bez ośrodków rozmnażania. Obserwuje się polimorficzne nacieki z małych i średnich komórek limfoidalnych przemieszane z granulocytami, komórkami plazmatycznymi oraz histiocytami i komórkami nabłonkowatymi.
Zwraca uwagę proliferacja pozawłośniczkowych naczyń z pobudzonym śródbłonkiem. W
otoczeniu naczyń obecne są skupienia komórek z nieregularnymi konturami jąder i obfitą, jasną cytoplazmą oraz fragmentami sieci komórek dendrytycznych. Nacieki chłoniaka
przechodzą do tkanki okołowęzłowej z charakterystycznym pozostawieniem drożnej zatoki brzeżnej. Fenotyp komórek chłoniaka to CD3 i CD5+ i częściowo CD4 i CD8+. Obecnie
uważa się, że populacja chłoniakowa to komórki CD4+. Towarzyszą im w różnej ilości małe
i większe komórki B. Te ostatnie są CD30+ i często EBV-LMP1+. Wykazano, że różne utkania reprezentują fazy choroby i w kolejnych biopsjach przechodzą od I do III w miarę
postępu procesu. We wczesnej fazie choroby rozpoznanie chłoniaka jest trudne ze względu
na przerośnięte ośrodki, imitujące odczynowe, a także zmiany pomiędzy ośrodkami oraz w
okolicy torebki. Rozpoznanie może ułatwić obecność obfitej sieci komórek dendrytycznych
(CD21 lub CD23+) oraz na obrzeżu ośrodków komórki T CD4+ z aberrantną ekspresją
CD10, bcl-6 i PD1 (programmed death1). Ta ostatnia cecha jest bardzo charakterystyczna
i powtarza się w pozawęzłowych naciekach chłoniaka korelując z siecią komórek dendrytycznych. Szereg danych przemawia za tym, że komórki T-helper ośrodków rozmnażania
są komórkami, z których rozwija się chłoniak AITL [21].
Należy pamiętać, że dobra współpraca klinicysty i patologa jest ważnym czynnikiem
warunkującym prawidłowe rozpoznanie.
Piśmiennictwo
1. Jaffe ES, Harris NL, Stein H, Vardiman JW (red): Tumours of Haematopoietic and Lymphoid
Tissues. IARC Press. Lyon, 2001.
2. Harris NL, Jaffe ES, Stein H, Banks PM, Chan JK et al: A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. Blood
1994; 84:1361-1392.
17
3. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES et al. (red): WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. IARC: Lyon 2008.
4. Suarez F, Lortholary O, Hermine O, Lecuit M. Infection-associated lymphomas derived from
marginal zone B cells: a model of antigen-driven lymphoproliferation. Blood 2006; 107: 30343044.
5. Goodlad JR, Davidson MM, Hollowood K et al. Primary cutaneous B-cell lymphoma and Borrelia
burgdorferi infection in patients from the highlands of Scotland. Am J Surg Pathol. 2000; 24:1279-1285.
6. Hermine O, Lefrere F, Bronowicki JP et al. 2002, Regression of splenic lymphoma with villous
lymphocytes after treatment of hepatitis C virus infection. N Engl J Med 347; 89-94.
7. Cerroni L, Gatter K, Kert H. Skin lymphoma The Illustrated Guide 2009 Wiley-Blackwell 3 ed.
8. Harris NL, de Leval L I Ferry JA. Follicular Lymphoma w Hematopathology 2011. Jaffe ES, Harris
NL, Vardiman JW, Campo E, Arber DA (red.) Saunders. ELSEVIER. Philadelphia PA, str. 284-5.
9. Espinet B, Sole F, Pedro C et al. Clonal proliferation of cyclinD1 – positive mantle lymphocytes
in an asymptomatic patient; an early – stage event in the development or an indolent form of a
mantle cell lymphoma? 2005; Hum Pathol.36,1232-37.
10. Nodit L, Bahler DW, Jacobs SA et al. Indolent mantle cell lymphoma with nodal involvement and
mutated immunoglobulin heavy chain genes Hum Path 2003; 34: 1030-4.
11. Viswanatha DS, Montgomery KD I Kathryn Foucar; Mature B-cell Neoplasms in Hematopathology 2011. Jaffe ES, Harris NL, Vardiman JW, Campo E, Arber DA (red.) Saunders. ELSEVIER.
Philadelphia PA, str. 235.
12. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES et al. (red). WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon IARC Pres 2008; str. 233-261.
13. Prakash S, Swerdlow SH. Nodal aggressive B-cell lymphomas: a diagnostic approach. J Clin Pathol. 2007; 60: 1076-1085.
14. Oyama T, Ichimura K, Suzuki R et al. Senile EBV+B-cell lymphoproliferative disorders: a clinicopathologic study of 22 patients. Am J Surg Pathol. 2003; 27: 16-26.
15. Aozasa K, Takakuwa T, Nakatsuka S, Pyothorax-associated lymphoma: a lymphoma developing
in chronic inflammation. Adv Anat Pathol. 2005; 12: 324-331.
16. Delecluse Hj, Anagnostopulos I, Dallenbach F et al. Plasmablastic lymphomas of the oral cavity: a new
entity associated with the human immunodeficiency virus infection. Blood 1997; 89: 1413-1420.
17. Colombo L, Loong F, Rives S et al. Diffuse large B-cell lymphomas with plasmablastic differentiation represent a heterogeneous group of disease entities. Am. J. Surg. Pathol. 2004; 28: 736-747.
18. Delsol G, Lamant L, Mariame B et al. A new subtype of large B-cell lymphoma expressing the
ALK kinase and lacking the 2:5 translocation. Blood 1997; 89: 1483-1490.
19. Reichard KK, McKenna RW, Kroft SF. ALK-positive diffuse large B-cell lymphoma: report of four
cases and review of the literature. Mod Pathol. 2007; 20: 310-319.
20. Attygalle AD, Kyriakou C, Grogg KL at al. Histologic evolution of angioimmunoblastic T-cell
lymphoma in consecutive biopsies: clinical correlation and insights into natural history and
disease progression. Am J Surg Pathol. 2007 31(7):1077-88.
21. Rodriguez-Justo M, Attygalle AD, Munson P et al. Angioimmunoblastic T-cell lymphoma with
hyperplastic germinal centres: a neoplasia with origin in the outer zone of the germinal centre?
Clinicopathological and immunohistochemical study of 10 cases with follicular T-cell markers.
Modern Pathology 2009 22: 753-761.
18
III. Zasady i możliwości
diagnostyki patologicznej chłoniaków
Grzegorz Rymkiewicz
Chłoniaki są heterogenną grupą złośliwych nowotworów układu chłonnego wymagającej prawidłowej i szczegółowej diagnostyki patomorfologicznej opartej na najnowszej
klasyfikacji WHO [1,2] oraz odpowiednio dobranych metod leczenia, uzależnionych od
podtypu chłoniaka [3]. Klasyfikacja WHO definiuje histokliniczne podtypy chłoniaków
nie-Hodgkina (NHL, non-Hodgkin lymphoma) i Hodgkina (HL, Hodgkin lymphoma) ocenianych na podstawie cech morfologicznych, immunofenotypowych, cytogenetyczno-molekularnych oraz obrazu klinicznego [1]. Ilość rozpoznawanych przypadków chłoniaków
wzrasta rok rocznie, szczególnie daje się zauważyć wzrost liczby zachorowań na NHL, przy
podobnej zachorowalności na HL [2]. Przykładowo, Sekcja Hematopatologiczna Polskiego
Towarzystwa Patologów w kooperacji z Polską Grupą Badawczą Chłoniaków zgłosiła 4518
nowych przypadków NHL i HL w roku 2006 [4]. Wartość ta wydaje się niedoszacowana,
gdyż uwzględniono tylko dane z głównych ośrodków diagnostyki patomorfologicznej bez
danych uzyskiwanych na przykład przez pracownie cytometrii przepływowej, w których
diagnozuje się część chłoniaków bez potwierdzenia histopatologicznego. Najprawdopodobniej, orientacyjna ilość nowych zachorowań rocznie w Polsce wynosi około 6000. Trzy
najczęściej występujące chłoniaki NHL to odpowiednio: chronic lymphocytic leukemia/small
lymphocytic lymphoma (CLL/SLL, 26%), diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise specified (DLBCL, NOS, 22%) i plasma cell myeloma (PCM, 10%) [4].
Szczegółowe rozpoznanie patomorfologiczne NHL i HL może być tylko ustalone przez
specjalistę patomorfologa, który ma pełną dostępność do danych kliniczno-laboratoryjnych,
często wymaga współdziałania wielu specjalistów i technik wysokospecjalistycznych z zakresu hematopatologii, cytometrii przepływowej i badań cytogenetyczno-molekularnych.
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków oraz Polska Grupa ds. Hematologii Polskiego Towarzystwa Patologii, zmierzając do poprawy stanu diagnostyki chłoniaków, zaproponowała trzy poziomy referencyjności pracowni i zakładów patologii, opartych na doświadczeniu
diagnostycznym patomorfologów, możliwościach korzystania z różnych dodatkowych metod diagnostycznych i współpracy z klinikami/oddziałami hemato-onkologicznymi [5].
19
Poziom 1 (zakres wykonywanych badań: badania histopatologiczne materiału usuniętego chirurgicznie) dotyczy szpitali niespecjalistycznych, w których zakład patologii dysponuje podstawowymi metodami diagnostycznymi, a patolog, którego praktyka ma charakter
ogólny, nie współpracuje z oddziałami zajmującymi się leczeniem pacjentów onkologicznych. W takim zakładzie diagnostyka oparta jest na badaniach histopatologicznych (HP)
preparatów ze skrawków parafinowych materiałów usuniętych chirurgicznie (barwienia
HE, PAS i srebrzenie siateczki, ewentualnie, z niewielkim zasobem technik dodatkowych)
i pozwala ocenić, czy mamy, na przykład w badanym węźle chłonnym do czynienia z przerzutem raka, stanem zapalnym, czy ewentualnie wyrazić podejrzenie lub ustalić wstępne
rozpoznanie chłoniaka. Jednak w części przypadków nowotworów (np.: w guzach drobnookrągłokomórkowych, niskodojrzałych rakach, w naciekach nowotworowych w drobnych
wycinkach z gastroskopii) na podstawie badań HP nie można ustalić pewnego wstępnego rozpoznania i konieczne jest wówczas wprowadzenie badań immunohistochemicznych (IH) w celu różnicowania z chłoniakami. Większość takich zakładów patologii nie
dysponuje szerszym zakresem badań, toteż ta wstępna, orientacyjna i mało szczegółowa
diagnostyka chłoniaków musi być uzupełniana badaniami w ośrodkach specjalistycznych
dysponującymi większymi możliwościami diagnostycznymi, do których pacjent trafia
na konsultację wraz z materiałem diagnostycznym. W przypadku poziomu pierwszego
wskazane jest rutynowe przesyłanie wszystkich przypadków z podejrzeniem chłoniaka do
ośrodków o wyższym stopniu referencyjnym.
Poziom 2 (zakres wykonywanych badań: badania histopatologiczne i immunohistochemiczne materiału usuniętego chirurgicznie i szpiku, cytometria przepływowa krwi
i szpiku wraz z oceną cytologiczną rozmazów, ocena mielogramów we współpracujących
oddziałach/klinikach hematologicznych) tworzą zakłady patologii wyposażone w pracownie immunohistochemiczne stale współpracujące z oddziałami/klinikami hemato-onkologicznymi, w których możliwa jest diagnostyka większości przypadków chłoniaków. Uważa
się, że w takim zakładzie jeden patolog powinien wykazywać szczególne zainteresowania
hematopatologią i bezwzględnie współpracować z pracownią cytometrii przepływowej ww.
oddziału lub kliniki w celu poprawy jakości badań diagnostycznych. Warunki drugiego
poziomu referencyjności spełnia część pracowni i zakładów histopatologii dużych szpitali wojewódzkich i klinicznych, oddziałów Centrum Onkologii w Gliwicach i Krakowie,
w których rozpoznaje się 40-50 przypadków chłoniaków rocznie oraz ocenia się rutynowo
trepanobiopsję szpiku. Współdziałanie ośrodków pierwszego i drugiego poziomu umożliwia diagnostykę większości chłoniaków. Jednak doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że
wyżej opisany system nie funkcjonuje z powodów ekonomiczno-finansowych i oszczędnościowych w wielu szpitalach oraz olbrzymia ilość badań z pierwszego i drugiego poziomu jest diagnozowana w kilku dużych ośrodkach hemato-onkologicznych.
Poziom 3 (zakres wykonywanych badań: badania histopatologiczne, immunohistochemiczne materiału usuniętego chirurgicznie i szpiku, badanie cytologiczne rozmazów i
ocena mielogramów, cytometria przepływowa krwi i szpiku, płynu mózgowo-rdzeniowego
i z innych jam ciała, badanie cytologiczne z cytometrią przepływową materiału uzyskanego
z pomocą biopsji cienkoigłowej, badania cytogenetyczne i molekularne materiału uzyskanego dzięki biopsji cienkoigłowej lub chirurgicznej). Kryteria te spełniają 2 ośrodki: onkologiczny i hematologiczny w Warszawie, oraz w niepełnym zakresie, ośrodek uniwersytecki
w Krakowie i Poznaniu, diagnozujące około 800 – 900 nowych przypadków chłoniaków
rocznie (łącznie ponad 30% wszystkich nowych przypadków NHL i HL w Polsce) [5].
20
W ośrodkach tych zatrudnionych jest, co najmniej dwóch specjalistów wyspecjalizowanych
w hematopatologii, którzy poświęcają tej dziedzinie większość swojej praktyki diagnostycznej. Ośrodki referencyjne, poza spełnianiem warunków technicznych drugiego poziomu
mają dostęp do metody cytometrii przepływowej (FCM), badań cytogenetycznych (GEN)
i molekularnych (MOL). Do ośrodków tych powinny być kierowane tylko przypadki, stwarzające wyjątkowe trudności diagnostyczne lub wymagające stosowania szerokiego wachlarza metod badawczych (FCM/GEN/MOL), na przykład w diagnostyce różnicowej między: Burkitt lymphoma (BL), chłoniakami o cechach pośrednich między DLBCL i BL (B-cell
lymphomas, unclassifiable with features intermediate between diffuse large B-cell lymphoma
and Burkitt lymphoma, inter DLBCL/BL), chłoniakami rozlanymi z dużej komórki B, bliżej
nieokreślonymi (diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise specified, DLBCL, NOS) z rearanżacją genu MYC (MYC+) a wysoce agresywnymi rzadszymi podtypami DLBCL (diffuse
large B-cell lymphoma) i innymi chłoniakami LBCL (large B-cell lymphoma) oraz chłoniakami z limfocytów T/NK. Ośrodki referencyjne trzeciego poziomu dysponują większymi, niż
poprzednie placówki, możliwościami badań immunohistochemicznych oraz współpracują
z ww. pracowniami FCM/ GEN/ MOL np. w ocenie klonalności materiału utrwalonego
w bloczkach parafinowych metodą multiplex PCR oraz analizą heterodupleksów.
Określenie fenotypu komórek chłoniaka NHL w tych ośrodkach może być oparte na technikach IH z wykorzystaniem skrawków z bloków parafinowych lub za pomocą FCM zawiesiny
żywych komórek nowotworowych. Każda z tych metod ma swoje korzyści i ograniczenia [611]. Zaletą pierwszej z tych, uważanej za metodę rutynową jest ocena morfologiczna zmian
architektonicznych towarzyszących naciekowi NHL (Rycina 3.1) i umiejscowienie odczynu IH
(Rycina 1a) na komórkach chłoniaka i na towarzyszących komórkach nienowotworowych. Jednak metoda ta jest czasochłonna i droga w stosunku do FNAB/FCM (cytometria przepływowa
materiału uzyskanego za pomocą biopsji cienkoigłowej) (Rycina 2, 3 i 3a) i zależy, od jakości
utrwalania materiału histopatologicznego zatopionego w bloczkach parafinowych oraz standardu pracowni immunohistochemicznych, a ilość stosowanych przeciwciał (MoAb) w ww.
pracowniach jest nadal ograniczona [5]. Ponadto, interpretacja uzyskanych odczynów IH (Rycina 1a) z uwagi na ich często słaby i ogniskowy charakter, jest często subiektywna nawet w
gronie referencyjnych hematopatologów. FCM umożliwia analizę kilku parametrów jednocześRycina 3.1. Obraz histopatologiczny chłoniaka typu diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise
specified (DLBCL, NOS). Barwienie HE. (200x)
21
Rycina 3.1a. Rycina 1a. Odczyny immunohistochemiczne uzyskane na badaniu histopatologicznym
z ryciny 1. Komórki chłoniaka typu DLBCL, NOS charakteryzują się następującymi odczynami:
– silnym odczynem błonowym CD20(+)/CD10(+),
– średnio intensywnym odczynem cytoplazmatycznym BCL2(+),
– średnio intensywnym odczynem jądrowym BCL6(+) i brakiem odczynu jądrowego MUM1(-),
– intensywnym odczynem Ki-67(++/+++) w około 70% komórek.
Profil w/w odczynów odpowiada rozpoznaniu germinal center B-cell like LBCL immunohistochemical subgroup. Barwienia IH (100x).
CD20(+)
CD10(+)
BCL2(+)
BCL6(+)
Ki-67
(++/+++)
MUM1 (-)
nie: wielkości komórek dzięki rejestrowaniu ugięcia światła monochromatycznego na brzegach
komórek i ziarnistości cytoplazmatycznych oraz ziarnistości „chromatyny jądra”, ukształtowania powierzchni komórek i błon śródplazmatycznych dzięki rejestracji rozproszenia światła
na organelach wewnątrzkomórkowych oraz równoczesnej oceny różnorodnych antygenów na
powierzchni błony komórkowej, w cytoplaźmie bądź w jądrze komórkowym (Rycina 3.3 i 3.3a).
FCM jest szybką metodą, w której analizuje się bardzo duże ilości komórek z użyciem liczniejszych MoAb, niż w badaniach IH, umożliwiających rutynowo ocenę 4 lub większej liczby
22
Rycina 3.2. Fotografia ukazująca sposób wykonywania biopsji cienkoigłowej guza tarczycy w celu
uzyskania zawiesiny komórek do badań cytometrycznych cytogenetycznych i molekularnych. W igle
i strzykawce znajduje się niewielka ilość soli PBS z antykoagulantem w celu utworzenia zawiesiny komórek z guza tarczycy.
antygenów na tych samych komórkach w jednej próbie i ocenę względnej gęstości antygenów
(ocena ilościowa) na współistniejących subpopulacjach komórek w badanej zawiesinie (Rycina 3 i 3a). Metoda FCM, dzięki stosowaniu negatywnych kontroli izotypowych jest dokładną
i wystandaryzowaną metodą ilościową i jakościową opisującą morfologię i immunofenotyp
komórek. Metoda ta charakteryzuje się bardzo wysoką czułością, wykorzystywaną między innymi: do oceny klonalności, która jest najważniejszą z cech odróżniających B-NHL od zmian
o charakterze odczynowym (nienowotworowym); do poszukiwania utraty antygenów pan-T
na podejrzanych limfocytach T, cechy charakterystycznej dla T-NHL; do poszukiwania niewielkich populacji komórkowych wykorzystywaną do oceny choroby resztkowej. Podkreślaną
przez histopatologów wadą FCM jest brak możliwości oceny obrazu HP oraz teoretycznie utraRycina 3.3. Monomorficzny obraz cytologiczny komórek chłoniaka uzyskany metodą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. Widoczna szczelina w strukturze jądra komórkowego części komórek – cecha
ta występuję często w chłoniaku z komórek płaszcza. MCL, HE (400x).
23
Rycina 3.3a. Analiza FNAB/FCM pierwotnego chłoniaka tarczycy typu DLBCL, NOS z współistniejącym zapaleniem typu Hashimoto thyroiditis. Na wykresach komórki nowotworowe to duże komórki, schematycznie zielone; prawidłowe limfocyty B to komórki czerwone obramowane prostokątami
a prawidłowe limfocyty T to komórki szare. A) Na wykresie FSC/SSC widoczne są dwie różniące sie
wielkością subpopulacje komórek: większe (zielone) komórki chłoniaka i mniejsze (szare) odpowiadajace komórkom limfoidalnym. B) CD19 vs. CD3, komórki chłoniaka wykazują wyraźnie wyższą
ekspresje CD19(+) niż prawidłowe limfocyty B. C) CD20 vs. CD38, komórki chłoniaka wykazują
wyższą ekspresje CD20(+) niż prawidłowe limfocyty B a równocześnie posiadaja ekspresję CD38(+)
(normalne limfocyty B są CD38(-)). D) CD10 vs. CD20, komórki chłoniaka posiadają ekspresje obu
antygenów: CD20(+) i CD10(+). Normalne limfocyty są: CD20(+)weaker/CD10(-). E) CD23 vs. CD22,
komórki chłoniaka wykazują wyraźnie wyższą ekspresje CD22(+)higher niż prawidłowe limfocyty B,
komórki chłoniaka są CD23(-) a prawidłowe limfocyty B są CD23(+/-). F) CD11c vs. CD19, widoczna wybitna ekspresja antygenu CD11c(+) na komórkach chłoniaka. G) HLADR vs. CD3, komórki
chłoniaka wykazują wyraźnie niższą ekspresje HLADR(+)weaker w porównaniu do prawidłowych limfocytów B HLADR(+)higher. H) CD23 vs. FMC7, komórki chłoniaka są FMC7(+)/CD23(-), a normalne limfocyty B FMC7(-)CD23(+). I) CD44 vs. CD19, komórki chłoniaka są CD44(-), a normalne
lymphocyty B i T są CD44(+). J) CD79b vs. CD19, komórki chłoniaka są CD19(+)higher/CD79b(-),
normalne limfocyty B są CD19(+)weaker CD79b(+). K) CD19 vs. λ, komórki chłoniaka są λ(-), normalne lymphocyty B są częściowo (λ+). L) CD62L vs. CD71, 100% komórek chłoniaka posiada ekspresję
CD71(+++)higher/CD62L(-), a prawidłowe limfocyty B są CD71(-)/CD62L(+).
24
ta najbardziej wrażliwych dużych komórek nowotworowych o obfitej i delikatnej cytoplaźmie
podczas procedury pobierania materiału metodą biopsji cienkoigłowej i znakowania MoAg,
jak to ma miejsce w przypadku komórek Reed Sternberga i Hodgkina w HL. W tym opracowaniu podam korzyści płynące z wdrożenia do algorytmu diagnostycznego w Centrum Onkologii-Instytucie (COI) (3 poziom referencyjności) poza metodami rutynowymi, metody FCM,
badań GEN oraz MOL materiału uzyskanego za pomocą biopsji cienkoigłowej (FNAB, fine
needle aspiration biopsy) [11]. Oprócz wymogów technicznych, warunkiem poprawnej diagnostyki chłoniaków jest ścisła współpraca klinicysty z patologiem, co wymaga od obu stron
odpowiedniego przygotowania zawodowego oraz udostępnienie lekarzowi patologowi wszystkich danych kliniczno-laboratoryjnych. W COI lekarz patolog sam wykonuje FNAB i w ten
sposób zdobywa dodatkowe dane kliniczne ułatwiające ustalenie ostatecznego rozpoznania.
Liczne nieprecyzyjne lub nieprawidłowe rozpoznania podtypów NHL wynikają bardzo często
z braków jakichkolwiek danych dotyczących pacjenta przesyłanych do zakładu patologii wraz
z materiałem diagnostycznym.
Znaczenie badania histopatologicznego materiału pobranego chirurgicznie
Badanie HP węzła chłonnego lub innej zmienionej chorobowo tkanki pozawęzłowej
traktowane jest jako standard diagnostyki chłoniaków i innych nowotworów. Pozwala ono
rozstrzygnąć, na przykład, czy mamy do czynienia z przerzutem raka w węźle chłonnym,
odczynem zapalnym czy chłoniakiem. Patomorfolog na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia oraz kryteriów diagnostycznych zawartych w najnowszej klasyfikacji chłoniaków [1] różnicuje podtyp chłoniaka wykorzystując w codziennej praktyce głównie
badania IH oraz dane kliniczno-laboratoryjne. Tylko nieliczne podtypy chłoniaków, o najbardziej charakterystycznej morfologii, można rozpoznać wyłącznie na podstawie badań
HP. Dotyczy to głównie nodular sclerosis classical Hodgkin lymphoma, (NScHL), CLL/SLL
i PCM, jednak coraz częściej w diagnostyce pierwszorazowej, zarówno w przypadku NScHL,
SLL/CLL czy PCM wykonuje się pełną ocenę immunofenotypu komórek nowotworowych
i ocenę czynników prognostycznych odpowiednio: ocenę ekspresji CD38 i ZAP-70 w SLL/
CLL [1,12], liczby makrofagów CD68 w nacieku nowotworowym i ocenę ekspresji BCL2 na
komórkach nowotworowych w NScHL [13] lub ocenę ekspresji CD27, CD28, CD44, CD56
i CD117 w PCM [14], możliwych do realizacji na 3 i częściowo 2 poziomie referencyjnym.
Znaczenie badania histopatologicznego uzupełnionego o badanie
immunohistochemiczne materiału pobranego chirurgicznie
Badanie histopatologiczne wycinków tkankowych wraz z odczynami immunohistochemicznymi (HP/IH) materiału uzyskanego metodą chirurgiczną lub biopsyjną (np.
podczas gastroskopii) jest rutynową i najczęściej stosowaną metodą diagnostyczną HL
i NHL. Zalety badań immunohistochemicznych to możność posłużenia się materiałem
z bloków parafinowych (archiwalnym) i oceny topografii zmian, wady – to zależność od
stanu technicznego materiału (prawidłowego utrwalenia i właściwej obróbki histologicznej) i często, niejednoznaczność barwnych odczynów w preparatach. Jeżeli materiał jest
niediagnostyczny i nie można ustalić pewnego rozpoznania podtypu NHL w ośrodku na
3 poziomie referencyjnym, można wykonać powtórną biopsję chirurgiczną lub nieinwazyjną FNAB/FCM. Pracownie immunohistochemiczne zakładów patologii podejmujące trud
diagnostyki NHL i HL powinny dysponować szerokim panelem MoAb.
25
Znaczenie wprowadzania standardów pobierania i utrwalania
materiału biopsyjnego dla uzyskiwanych wyników diagnostyki
histopatologiczno-immunohistochemicznych
W celu uzyskiwania najwyższej jakości badań histopatologiczno-immunohistochemicznych konieczne jest wprowadzenie w każdym ośrodku standardów dotyczących pobierania przez lekarzy chirurgów odpowiedniego materiału diagnostycznego (pobierania
całego i najbardziej podejrzanego węzła chłonnego lub tkanek), jego szybkiego przesyłania
do pracowni/zakładów patologii i odpowiedniego utrwalania. Z technicznego punktu widzenia, na ostateczną jakość badania HP/IH wpływa prawidłowe buforowanie utrwalaczy,
skrócenie do maksimum przebywania, odpowiednio przygotowanej tkanki w utrwalaczu (skrócenie czasu od momentu pobrania do przygotowania bloczków parafinowych).
Konsekwencją braków tych standardów w Polsce często jest brak możliwości uzyskania
ostatecznego rozpoznania podtypu chłoniaka. Niezadowalające wyniki diagnostyki HP/IH
wiążą się przede wszystkim z niedostatecznie miarodajnymi wynikami badań IH oraz często bardzo skąpym materiałem diagnostycznym. W ocenie autora, ponad 20% materiałów
nie nadaje się do ustalenia ostatecznego rozpoznania metodą HP/IH w ośrodkach specjalistycznych, a niska jakość tej metody diagnostycznej była powodem wdrożenia do rutynowej diagnostyki chłoniaków metody FNAB/FCM w Instytutcie Onkologii w Warszawie.
Znaczenie badania cytologicznego materiału uzyskanego metodą
biopsji cienkoigłowej
Punkcja aspiracyjna cienkoigłowa i badanie cytologiczne (CYT) (Rycina 2, 3) jest pierwszym ogniwem diagnostycznym w algorytmie diagnostyki NHL i innych nowotworów
w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach hemato-onkologicznych (3 i 2 poziom referencyjny), natomiast w ośrodkach hematologicznych zwykle badania FNAB nie wykonuje się.
FNAB nie jest zalecaną metodą ustalania ostatecznego rozpoznania ale stanowi najwcześniejszy element diagnostyki różnicowej nowotworów.
Badanie CYT powinno być wykonywane przez lekarza patologa/cytopatologa zajmującego się m.in. diagnostyką chłoniaków, mającego doświadczenie i możliwość konfrontowania swojego rozpoznania CYT z ostatecznym rozpoznaniem histopatologicznym.
Najtrafniejsze rozpoznania CYT uzyskuje się gdy patolog samodzielnie wykonuje FNAB
we współpracy z lekarzem radiologiem (FNAB pod kontrolą USG i CT) i lekarzem klinicystą i ma bezpośredni kontakt z pacjentem (Rycina 2). FNAB jest powszechnie stosowaną
metodą od wielu lat w diagnostyce nowotworów tarczycy, sutka, ślinianek, jak również
w diagnostyce przerzutów raka do węzłów chłonnych [15,16]. Część specjalistów kwestionowała znaczenie badania CYT uzyskanego FNAB w diagnostyce chłoniaków. Jednak
w 2005 r. ukazał się list otwarty Amerykańskiego Stowarzyszenia Cytologów do wydawcy
Journal of Clinical Oncology [17], w którym autorzy potwierdzili, że sama FNAB jest metodą niewystarczającą do ustalenia ostatecznego rozpoznania podtypu NHL, ale w połączeniu z FCM (i ewentualnie badaniem GEN, jeśli jest ono konieczne) jako badanie diagnostyczne powinno być stosowane nie tylko w ośrodkach akademickich, ale także w centrach
diagnostycznych niższego szczebla po odpowiednim przeszkoleniu.
W COI, często przed wykonaniem biopsji chirurgicznej, wykonuje się badanie FNAB.
W przypadku podejrzenia HL w badaniu CYT wykonuje się badanie HP/IH potwierdzające rozpoznanie oraz określa się nowe czynniki prognostyczne [13]. W przypadku podejrzenia NHL wykonuje się badanie HP/IH materiału usuniętego chirurgicznie, albo częściej
26
FNAB/FCM, szczególnie w szybko rosnących: guzach śródpiersia przedniego pod kontrolą
CT (w nowotworach prekursorowych z limfocytów T, T-LBL vs w chłoniakach pierwotnych
śródpiersia z komórek B, PMBL) lub jamy brzusznej (BL vs inter DLBCL/BL vs DLBCLNOS, MYC+ vs DLBCL) oraz w rutynowej diagnostyce wszystkich chłoniaków [7-11,18].
W szczególnych okolicznościach (stany naglące, brak możliwości biopsji chirurgicznej)
w ośrodkach o odpowiednim doświadczeniu w zakresie cytometrii przepływowej łączna
ocena CYT rozmazu uzyskana metodą FNAB oceniana przez lekarza patologa/hematologa z oceną immunofenotypu metodą FCM aspiratu komórkowego jest wystarczająca do
ustalenia rozpoznania większości chłoniaków przy współpracy patologa z diagnostami laboratoryjnymi wyspecjalizowanymi w hematologii. Diagnostyka FNAB/FCM w „rękach”
doświadczonego hematopatologa jest samodzielną metodą diagnostyczną niezależną od
badań rutynowych, natomiast diagnostyka w rękach biologów, diagnostów laboratoryjnych
niewspółpracujących bardzo ściśle z zakładami patologii nadal będzie traktowana tylko
jako metoda pomocnicza. W klinikach hematologicznych nadal nie wykonuje się FNAB/
FCM, być może z powodu braku wykwalifikowanej kadry specjalistów (brak lekarza patologa w takich zespołach) jak i braku szkolenia w tym zakresie.
Znaczenie badania cytometrycznego krwi i szpiku, oraz płynów
z jam ciała w tym płynu mózgowo-rdzeniowego
Badanie FCM krwi i szpiku jest uznaną metodą diagnostyczną w pracowniach cytometrii przepływowej klinik hematologicznych, w których diagnozuje się ostre białaczki
szpikowe i limfoblastyczne z komórek B i T (B/T –ALL) oraz chłoniaki/białaczki z obwodowych limfocytów B i T o prezentacji białaczkowej [19-22]. Podkreśla się ostatnio
wysoką czułość diagnostyczną FCM w badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR)
u chorych z pierwotnymi chłoniakami centralnego układu nerwowego (głównie diffuse
large B-cell lymphoma of central nervous system DLBCL CNS) jak również w profilaktyce
wtórnego zajęcia CNS przez wysoce agresywne chłoniaki z limfocytów prekursorowych
i obwodowych [23]. W diagnostyce DLBCL CNS, rozpoznanie ustala się metodą HP/IH
biopsji stereotaktycznej, zmiany dostępnej w mózgowiu lub badaniem PMR z zastosowaniem FCM. Należy również przypomnieć, że w części nowotworów jamy brzusznej (szczególnie w przypadku chłoniaka Burkitta okolicy kątniczo-krętniczej, przydatków, nerki) jak
i w chłoniakach śródpiersia przedniego (szczególnie z prekursorowych z komórek T) komórki nowotworowe znajdują się często w płynach jam ciała. W takich przypadkach badanie CYT wraz z FCM i GEN są wystarczające do szybkiego ustalenia rozpoznania [18,24].
Wycinanie dużego guza jamy brzusznej i oczekiwanie na wynik histopatologiczny chłoniaka Burkitta (guz szybko odrasta) wiąże się często z licznymi powikłaniami pooperacyjnymi, brakiem możliwości wdrożenia odpowiedniego leczenia i kończy się ostatecznie
niepowodzeniem terapeutycznym.
Znaczenie badania cytometrycznego materiału uzyskanego
metodą biopsji cienkoigłowej z oceną cytologiczną
Zaletami badań FCM są: szybkość analizy, dysponowanie tkanką żywą w postaci zawiesiny komórek, a więc niezmienioną przez utrwalacze i preparatykę histologiczną, możliwość
badania jednoczesnej ekspresji kilku antygenów i ilościowa oraz jakościowa interpretacja
wyników. Szczególną wartość ma FNAB w przypadkach powiększonych węzłów lub innych
zmian guzowatych usytuowanych powierzchownie i w miejscach wymagających nakłucia
27
pod kontrolą USG (głównie jama brzuszna, tarczyca lub głęboko umiejscowione węzły)
lub CT (głównie klatka piersiowa, grasica ze śródpiersiem przednim) z jednoczesną oceną
mikroskopową rozmazu cytologicznego CYT (Rycina 3) i oceną cytometryczną aspirowanej zawiesiny komórkowej (Rycina 3a). Procedura FNAB/CYT/FCM wykonywana przez
zespół patologa i diagnostów laboratoryjnych jest standardem diagnostyki chłoniaków
w COI w Warszawie jak i w innych ośrodkach diagnostycznych [7,25]. Ponadto, metoda
ta ma ogromne znaczenie u chorych z obciążeniami klinicznymi z przeciwwskazaniem do
biopsji chirurgicznej a także w przypadku trudno dostępnych miejsc do biopsji chirurgicznej, jak przestrzeń zaotrzewnowa czy śródpiersie przednie.
Znaczenie badań cytogenetycznych i molekularnych
materiału uzyskanego metodą biopsji cienkoigłowej
lub materiału pobranego chirurgicznie
Testy cytogenetyczne [26-28] oraz techniki biologii molekularnej [29-31], wykorzystujące jako materiał diagnostyczny krew, szpik lub zawiesinę komórek uzyskanych za pomocą FNAB, mają obecnie kluczowe znaczenie w diagnostyce wielu typów nowotworów
hemato-onkologicznych. Rola, jaką ww. techniki diagnostyczne odgrywają ciągle wzrasta.
Badania genetyczne wykonane za pomocą klasycznych metod cytogenetycznych (badanie
kariotypu metodą prążkową na żywych komórkach uzyskanych za pomocą FNAB) i cytogenetyki molekularnej (FISH, fluorescencyjna hybrydyzacja in situ na żywych komórkach
i tkankach zatopionych w bloczkach) jak również przy zastosowaniu technik biologii molekularnej (PCR – reakcja łańcuchowa polimerazy, polymerase chain reaction) mają na celu
wykrywanie charakterystycznych translokacji chromosomowych, często z powstaniem
genu fuzyjnego widocznego w badaniach kariotypu i badaniach metodą FISH oraz potwierdzić monoklonalny charakter limfocytów B lub T za pomocą metody multiplex PCR
oraz analizy heterodupleksów [30]. Szczególnie badanie rearanżacji genu MYC i potwierdzenie braku genu fuzyjnego IGH/BCL2 w diagnostyce różnicowej BL z inter DLBCL/BL
i DLBCL-NOS MYC+ oraz ocena genu fuzyjnego CCND1/IGH w diagnostyce różnicowej
chłoniaka z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) odgrywają najważniejsze cytogenetyczne znaczenie diagnostyczne w COI [18,26-28].
Badania z użyciem metod biologii molekularnej są szczególnie istotne w ocenie monoklonalności receptora TcR w chłoniakach z obwodowych limfocytów T, kiedy badania
HP/IH lub FCM nie potrafią zróżnicować proces nowotworowego od procesu odczynowego [30]. Dodatkowo, ocena stopnia zmutowania części zmiennej IGH w CLL/SLL odgrywa
rolę prognostyczną [12]. Ostatnie dane na temat profilu ekspresji genów oraz mikroRNA
w chłoniakach sugerują możliwość znacznej poprawy dokładności diagnostyki różnicowej
NHL po uwzględnieniu określonych markerów molekularnych. Na przykład, zaobserwowano podwyższoną ekspresję mikroRNA-155 w DLBCL, NOS a jej brak w BL [31].
Podsumowując, model skoordynowanej diagnostyki HP/IH i FNAB/FCM w jednym zakładzie patologii jest optymalnym rozwiązaniem w nowoczesnej diagnostyce chłoniaków,
nie tylko na poziomie ośrodków referencyjnych (standard w COI i w Instytucie Hematologii
i Transfuzjologii) ale również w innych ośrodkach akademickich (poziom 2 referencyjności
ośrodków diagnostycznych). Ponadto, dla prawidłowości diagnostyki chłoniaków analiza cytogenetyczno-molekularna z wykorzystaniem m.in. metody FNAB/GEN i FNAB/MOL, powinna być inkorporowana lub koordynowana w zakładzie patologii/hematopatologii.
28
Piśmiennictwo:
1. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J, Vardiman JW.: WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, WHO Classification of Tumours,
Vol. 2, IARCPress. Lyon, 2008.
2. Campo E, Swerdlow SH, Harris NL, Pileri S, Stein H, Jaffe ES. The 2008 WHO classification of
lymphoid neoplasms and beyond: evolving concepts and practical applications. Blood 2011, 117:
5019-5032.
3. Walewski J, Dąbrowska-Iwanicka A, Domańska-Czyż K, Rymkiewicz G. Chłoniaki o wysokiej
agresywności klinicznej. Acta Haematologica Polonica 2009, 40: 125-144.
4. Gałązka K, Szpor J, Maryniak R, Olszewski W, Mioduszewska O, Stachura O. Incidence of lymphomas in Polnad. The National Register Date for 2006. Pol J Pathol 2007, 58: 199-206.
5. Gałązka K, Mioduszewska O, Maryniak R, Ziarkiewicz-Wróblewska B, Rymkiewicz G, Pieńkowska-Grela B, Gruchała A, Rudzki Z, Stachura J. Podstawowe zasady i organizacja diagnostyki patologicznej chłoniaków. Pol J Patrol 2007, 58: 3: 1-14.
6. Mioduszewska O. Pathology of lymphoma. Pol J Patrol 1998, Vol. 49, no. 4, supl.
7. Rymkiewicz G. Use of fine needle aspiration biopsy and flow cytometry in diagnosis of nonHodgkin’s lymphoma. A review of 140 cases. 8th International Conference on Malignant Lymphoma. Ann Oncol 2002, Vol.13, abstrakt 316, supl 2.
8. Rymkiewicz G, Woroniecka R, Błachnio K, Pieńkowska-Grela B, Walewski J. Flow cytometry
and fluorescence in situ hybridization are methods of choice for routine diagnosis of mantle cell
lymphoma Blood 2005, 106, abstract 4659, supl 1.
9. Rymkiewicz G, Gos M, Błachnio K, Woroniecka R, Swoboda P , Pieńkowska-Grela B, Kulińska M,
Borawska A, Janik P, Walewski J. Mantle cell lymphoma presenting with paraproteinemia. Med
Oncol 2005, 22: 319-324.
10. Rymkiewicz G, Ptaszyński K, Walewski J, Błachnio K, Swoboda P, Gos M, Paszkiewicz-Kozik E,
Woroniecka R, Pieńkowska-Grela B, Janik P. Unusual cyclin D1 positive marginal zone lymphoma of mediastinum. Med Oncol 2006, 23: 423-428.
11. Rymkiewicz G. Porównanie badań histopatologicznych i cytometrii przepływowej w diagnostyce
chłoniaka z komórek płaszcza. Rozprawa doktorska Centrum-Onkologii Instytut 2007.
12. Gos M, Rymkiewicz G, Błachnio K, Swoboda P, Pieńkowska-Grela B, Janik P, Walewski J. Combined
analysis of ZAP70 and CD38 expression with immunoglobulin variable heavy chain gene (IGVH)
mutation status in B-cell chronic lymphocytic leukaemia/small lymphocytic lymphoma. Preliminary
experience from a single institution. Acta Haematologica Polonica 2006, tom 37, abstract 31, supl 1.
13. Steidl C, Lee T, Shah SP, Farinha P, Han G, Nayar T, et al. Tumor-associated macrophages and
survival in classic Hodgkin’s lymphoma. N Engl J Med 2010, 362: 875–85.
14. Rymkiewicz G. Charakterystyka histopatologiczna, cytologiczna i immunofenotypowa nowotworów wywodzących się z komórek plazmatycznych. ” Szpiczak mnogi – kompleksowa diagnostyka i terapia” pod redakcją Jurczyszyn A. i Skotnicki A.B. 2010: 17-30.
15. Woyke S, Olszewski W. Cytodiagnostyka aspiracyjna nowotworów. Cytologia aspiracyjna nowotworów węzłów chłonnych część 1. PZWL. Warszawa 1979: 57-105.
16. Koss LG, Woyke S, Olszewski W. Malignant lymphomas. Aspiration Biopsy: Cytologic Interpretation and Histologic Bases. New York Igaku-Shoin 1984: 115-32.
17. Austin RM, Birdsong GG, Sidawy MK, Kaminsky DB, Benstein BD, Cibas ES, Mody DR, Guidos
BJ, Moriarty AT, Rimm DL, Ehya H, Facik MS, Howell LP, Gill GW, Kurtycz DF, Powers CN, Young
NA. Fine Needle Aspiration is a feasible and accurate technique in the diagnosis of lymphoma J
Clin Oncol 2005, 36: 9029-30.
29
18. Pienkowska-Grela B, Rymkiewicz G, Grygalewicz B, Woroniecka R, Krawczyk P, Czyz-Domanska K, Walewski J. Partial trisomy 11, dup(11)(q23q13), as a defect characterizing lymphomas with Burkitt pathomorphology without MYC gene rearrangement. Med Oncol. DOI: 10.1007/s12032-010-9614-0, 2010.
19. Craig FE, Foon KA. Flow cytometric immunophenotyping for haematology neoplasms. Blood
2008, 111: 3941-3967.
20. Sun T. Flow cytometric analysis of hematologic neoplasms. A color atlas & text. Second Edition
Lippincott Williams & Wilkins 2002.
21. Jennings D, Foon KA. Recent advances in flow cytometry: Application to the diagnosis of hematologic malignancy. Blood 1997, 90: 2863-2892.
22. Tbakhi A, Edinger M, Myles J, Pohlman B, Tubbs RR. Flow cytometric immunophenotyping of
non-Hodgkin’s lymphomas and related disorders. Cytometry 1996, 25: 113-24.
23. Giebel S, Walewski J, Nowara E, Nieckula J, Ostrowska B, Rymkiewicz G, Warzocha K, Meder J,
Hołowiecki A. Profilaktyka nawrotu w ośrodkowym układzie nerwowym u pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B. Rekomendacje Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków
(PLRG) Nowotwory 2010, 60: 161–169.
24. Ostrowska B, Rymkiewicz G, Romejko-Jarosinska J, Blachnio K, Domanska-Czyz K , Osiadacz W, Osowiecki M, Paszkiewicz-Kozik E , Poplawska L, Rozewska D, Stobiecki J, Wojciechowska-Lampka E, Michalski
W, Walewski J Fine Needle Aspiration Biopsy with Flow Cytometry Is a Reliable Method for Defining
Immunophenotype of Prognostic Value in T Lymphoblastic Lymphoma, Blood 2009, 114; abstrakt 3928.
25. Young NA, Al-Saleem TI, Ehya H, Smith MR. Utilization of fine needle aspiration cytology and
flow cytometry in the diagnosis and subclassification of primary and recurrent lymphoma Cancer Cytopath 1999, 84 : 252-61.
26. Aukema SM, Siebert R, Schuuring E, van Imhoff GW, Kluin-Nelemans HC, Boerma EJ, Kluin
PhM. Double-hit B-cell lymphomas. Blood 2011, 117: 2319-2331.
27. Woroniecka R, Pienkowska-Grela B, Grygalewicz B, Rygier J, Witkowska A, Rymkiewicz G, Jarosińska-Romejko J. Significance of chromosomal markers in the diagnosis of mantle cell lymphoma. J Appl Genet 2002, 43: 545-53.
28. Woroniecka R, Grygalewicz B, Pienkowska-Grela B, Rymkiewicz G, Konecki R, Swoboda P, Janik P. Variant t(2;11)(p11.2;q13) translocation without IGK involvement in a case of mantle cell
lymphoma (MCL) Cancer Genet Cytogenet 2007, 175: 154-8.
29. Swoboda P, Gos M, Rymkiewicz G, Błachnio K, Walewski J, Janik P. Semiquantitative analysis of
cyclin D1, D2 and D3 mRNA in mantle cell lymphoma and other non-Hodgkin’s lymphomas.
Acta Biochimica Polonica 2005, 52, abstract P8.42, supl 1.
30. Błachnio K, Rymkiewicz G, Gos M, Sadowski T, Borawska A, Ptaszyński K „Znaczenie cytometrii przepływowej w diagnostyce białaczki z dużych ziarnistych limfocytów T”, Diagnostyka
laboratoryjna 2009, Vol 45, Number 2, 125-135.
31. Zajdel M, Rymkiewicz G, Pienkowska-Grela B, Krawczyk P, Swoboda P, Chechlinska M, Siwicki
JK. MicroRNAs as potential biomarkers in the differential diagnosis of Burkitt’s lymphoma vs
diffuse large B-cell lymphoma. Diagnostics & Molecular Markers 2009, abstract P059.
30
IV. Zastosowania cytogenetyki
w diagnostyce chłoniaków
Barbara PIEŃKOWSKA-GRELA
Zaburzenia genetyczne obecne w komórkach, pobranych z tkanki nowotworowej pacjenta, są ważnym kryterium diagnostycznym w znacznej części rozpoznawanych chłoniaków. Określone aberracje mogą także prognozować przebieg choroby i uściślać wskazania
do zastosowania określonego leczenia, co staje się coraz istotniejsze w dobie rozwoju terapii
celowanej molekularnie. Badanie cytogenetyczne pozwala wykryć i zdefiniować takie zaburzenia technikami analizy kariotypu i fluorescencyjnej hybrydyzacja in situ. Ze względu
na obserwowany wzrost zachorowalności z jednej strony, z drugiej zaś postępy w diagnostyce i skuteczności leczenia chorób nowotworowych, potrzeba wykonywania badań cytogenetycznych w diagnostyce nowotworów sukcesywnie wzrasta.
Klasycznie, przedmiotem badania cytogenetycznego są chromosomy komórki nowotworowej w tzw. badaniu kariotypowym. Chromosomy odkryto i nazwano w XIX wieku,
ale dopiero w drugiej połowie XX stulecia określono ich liczbę i strukturę w prawidłowych
komórkach człowieka. Ostatecznie ustalono, że człowiek posiada w komórce somatycznej
46 chromosomów (Tjio, Levan 1956). Lata 70. XX wieku przyniosły przełom w diagnostyce
cytogenetycznej. Wówczas to wprowadzono techniki różnicowego barwienia prążkowego,
umożliwiające pełną ocenę kariotypu badanych komórek (Wang Fedoroff 1972). Wzorzec
prawidłowych, barwionych różnicowo chromosomów stanowi do dzisiaj morfologiczny
punkt odniesienia w badaniach cytogenetycznych (ISCN, Schaffer i wsp. 2009). Współczesne możliwości techniczne pozwalają cytogenetykowi oceniać zarówno zaburzenia liczby
i struktury chromosomów metafazowych, jak i status określonych genów/wybranych regionów zdespiralizowanej nici DNA w jądrze interfazowym.
Klasyczna technika cytogenetyczna – kariotypowanie
W chłoniakach, materiałem do analizy cytogenetycznej jest głównie materiał z biopsji zmienionych nowotworowo węzłów chłonnych. Warunkiem powodzenia badania jest
31
uzyskanie wzrostu komórek nowotworu w hodowli in vitro. Preparaty cytogenetyczne, zawierające metafazy, barwione są dla uzyskania prążków G (G-banding), które pozwalają na
identyfikacje poszczególnych chromosomów i określenie odstępstw od ich prawidłowej
liczby i struktury (Ryc. 4.1).
Rycina 4.1. Kariotyp komórki z translokacją t(8;14)(q24 ;q32) w przypadku chłoniaka Burkitt’a.
Strzałki wskazują zmienione kopie chromosomów 8 i 14. (materiały własne SPCyt, COI)
Analiza kariotypowa wykonywana jest w mikroskopie świetlnym, zwykle przy użyciu
komputerowego systemu analizy obrazu. Kariotypowanie nie jest procesem odbywającym się
automatycznie: używane w laboratoriach komputerowe systemy wyposażone w „moduł do kariotypowania” pozwalają jedynie na przybliżoną ocenę kariogramu. Kluczowymi czynnikami
prawidłowej interpretacji są wiedza i doświadczenie diagnosty, który na podstawie uzyskanego
wzoru chromosomów ocenia obecność bądź brak aberracji kariotypowych. W pojedynczym
badaniu ocenianych jest zwykle 20 metafaz, a istotne aberracje prawidłowego muszą wykazywać charakter nielosowy, zgodnie z obowiązującymi zasadami (E.C.A., European LeukemiaNet; Pieńkowska-Grela 2004). Należy podkreślić, że analiza kariotypowa pozwala na ocenę
całego genomu komórki białaczkowej, ujawniając wszystkie występujące aberracje, o ile przemieszczony materiał jest nie mniejszy niż kilka milionów par zasad.
Dzięki analizie prążkowej można jednoznacznie określić w komórkach chłoniaka
obecność określonych, diagnostycznie ważnych translokacji, takich jak t(11;14)(q13;q32)
w chłoniaku z komórek płaszcza Weigert i wsp. czy t(8;14)(q24;q32) w chłoniaku Burkitt’a
(Burkitt’s lymphoma, BL). Zech i wsp. Analiza kariotypowa pozwala także na wykrycie utrat/
powieleń kopii chromosomów bądź ich fragmentów np. dup (1q) - zmiana wtórna w BL.
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) z użyciem specyficznych sond DNA
Technika FISH pozwala na detekcję ilościowych i strukturalne aberracji nie tylko w
metafazach, ale też w jądrach interfazowych badanych komórek (Ryc. 2). Dzięki zastosowaniu zróżnicowanych sond molekularnych można wykryć różnorakie, także stosunkowo
32
małe zmiany (ok.100 tysięcy par zasad). Sonda to oznaczony fluoroforem, znany odcinek
DNA, którego długość skorelowana jest z obszarem badanego genu. Posiada ona zdolność
do hybrydyzacji (specyficznego wiązania) z komplementarną sekwencją DNA komórki nowotworowej pacjenta, co pozwala na detekcję badanego („świecącego”) obszaru w mikroskopie fluorescencyjnym (Pinkel i wsp. 1986). Oznaczone w ten sposób zaburzenia ilości
kopii czy struktury badanego genu mają, w określonej sytuacji klinicznej, znaczenie diagnostyczne. Zastosowanie różnych barwników fluorescencyjnych pozwala na równoczesną
detekcję kilku obszarów DNA, a uzyskany obraz uwidacznia położenie i wzajemne relacje
badanych genów. Dodatkową zaletą tej metody jest jej użyteczność przy badaniu materiału
archiwalnego (skrawki parafinowe).
Rycina 4.2. Rearanżacja genu MYC widoczna w obrazie fluorescencyjnym. Technika FISH z zastosowaniem dwukolorowej sondy rozdzielczej, znakującej gen MYC (LSI MYC BAR, Abbot
Lab.). Rozdzielenie dwukolorowego sygnału sondy (strzałki) wskazuje na pęknięcie w obrębie genu i translokację z jego rozdzieleniem. Sygnał kolokalizacyjny (zielony+czerwony)
wskazuje pozycję kompletnego genu MYC. (materiały własne SPCyt, COI)
Ocena wzoru znakowania FISH jest obwarowana licznymi wskazaniami (granica błędu zależna m.in. od typu użytej sondy czy rodzaju nowotworu, wskazana minimalna liczba
analizowanych komórek w zależności od rodzaju zmiany itp). Rozpoznanie zaburzenia na
przykład „obecność fuzji” czy „rearanżacja genu” w większości przypadków jest jednoznaczne, jednak pełna interpretacja wyniku, zwłaszcza w sytuacjach nietypowych, wymaga dużego
doświadczenia. Wynik badania FISH dotyczy jedynie obszarów komplementarnych do użytej sondy DNA i nie dostarcza informacji o zaburzeniach innych genów. Dzięki tej technice
można jednoznacznie określić w komórkach nowotworowych obecność fuzji genowych np.
IGH/CCND1 czy rearanżacji onkogenów np. MYC. Analiza FISH pozwala także na ocenę
liczby kopii badanych genów (delecje, powielenia) i statusu genów istotnych w stratyfikacji
do grupy wysokiego ryzyka pacjentów ze szpiczakiem mnogim (utrata genu TP53 czy fuzja
FGFR3/IGH), czy przewlekłą białaczką limfocytową (utrata genów TP53 lub ATM).
W diagnostyce hematoonkologicznej opisane powyżej metody stosowane są często
równolegle, ponieważ ekspertyza uzyskana przy użyciu jednej z nich może być niewystarczająca lub niepełna. Precyzyjna ocena statusu wybranych genów w technice FISH nie
33
mówi nic o ewentualnie istniejących w komórce innych aberracjach, zaś całościowa informacja uzyskana podczas kariotypowania jest znacznie mniej szczegółowa ze względu na
niższą rozdzielczość metody. Szczególnie w przypadku diagnozy różnicowej bądź niepewności co do rozpoznania, dopiero uzupełniające się wyniki kariotypowania i FISH pozwalają na uzyskanie miarodajnej opinii.
Rola badań cytogenetycznych
Za początek epoki cytogenetyki hematoonkologicznej można uznać rok 1960. W komórkach szpiku pacjentów z przewlekłą białaczka szpikową (chronic myebid leukenia, Cmt)
zaobserwowano wówczas charakterystyczną nieprawidłowość kariotypu – małą strukturę
chromosomową nazwaną chromosomem Filadelfia (Philadelphia, Ph) (Nowell, Hungerford
1960). Znacznie później określono skład i pochodzenie tej zmiany jako wzajemną translokację pomiędzy chromosomami 9 i 22 z punktami pęknięć, odpowiednio, w prążku 9q34
i 22q11 (Rowley 1973). Zdefiniowanie genów ulegających rearanżacji i późniejsze badania
przyniosły dowód, że gen fuzyjny BCR/ABL1 na chromosomie Ph jest czynnikiem wywołującym CML, a nie tylko jej markerem (Daley i wsp. 1990). Druga z odkrytych aberracji związana jest z chłoniakiem Burkitt’a. W 1967 roku w komórkach takich chorych zaobserwowano
zmianę strukturalną jednego z chromosomów grupy C, która później została zdefiniowana
jako translokacja pomiędzy chromosomami 8 i 14 (Manolov, Manolova 1972). W rezultacie tej zmiany, określonej ostatecznie jako t(8;14)(q24;q32) dochodzi do przeniesienia części
kodującej genu MYC (lokalizacja 8q24), w region regulatorowy genu ciężkiego łańcucha immunoglobulin IGH (14q32) lub wariantowo, w sąsiedztwo genów łańcuchów lekkich lambda
IGL (22q11) lub kappa IGK (2p12), a nadprodukcja białka MYC prowadzi do nadmiernego
wzrostu klonu komórek obciążonych aberracją (Hecht, Aster 2000). Translokacje takie występują we wszystkich przypadkach BL (cecha diagnostyczna), nie są jednak specyficzne dla
tego chłoniaka. Z niską częstością notowane są również w innych nowotworach, zwykle będąc sygnałem progresji/wzrostu agresywności (Boerma i wsp. 1976).
Badanie cytogenetyczne może zdefiniować aberracje chromosomowe w komórkach
nowotworu i rozpoznać te, których obecność przynosi określony skutek kliniczny. Obecnie,
dostęp do takiej wiedzy, a także dobra współpraca między klinicystą i cytogenetykiem jest
nie do przecenienia w diagnostyce chłoniaków. W wiodących ośrodkach onkologicznych
na świecie badanie cytogenetyczne jest jednym z obowiązujących etapów procesu diagnostycznego. Aktualnie obowiązująca klasyfikacja nowotworów układu krwiotwórczego
i chłonnego, opublikowana w 2008 roku przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO), oparta jest przede wszystkim na znajomości zaburzeń genetycznych, wyróżniających typy chłoniaków, o określonych cechach morfologicznych, cytochemicznych, immunofenotypowych i klinicznych (Svierdlow i wsp. 2008). Poznanie podłoża
genetycznego i molekularnego nowotworów stało się podstawą reklasyfikacji wielu chłoniaków w stosunku do wcześniej obowiązujących klasyfikacji.
W grupie chłoniaków (Lymphoid Neoplasms), zarówno prekursorowych (Precursor
Lymphoid Neoplasms) jak i dojrzałych (Mature B-Cell Neoplasms oraz Mature T-Cell &
NK-Cell Neoplasms) specyficzne dla określonych typów aberracje chromosomowe i odpowiadające im zaburzenia genów są wykrywane w laboratoriach cytogenetycznych, często
34
stanowiąc o rozpoznaniu (Tabela 1). Aberracje cytogenetyczne pozwalają na potwierdzenie diagnozy wielu z tych nowotworów, szczególnie w najczęstszej grupie wywodzącej się
z limfocytów B. Dzięki technice FISH można też potwierdzić diagnozę przez jednoznaczne określenie obecność w komórkach nowotworowych fuzji genowych np. IGH/CCND1
w chłoniaku w komórek płaszcza czy rearanżacji genu MYC w chłoniaku Burkitt’a.
Tabela 4.1. Kliniczne znaczenie aberracji cytogenetycznych w chłoniakach (wybór, wg WHO 2008).
Rozpoznanie
Zaangażowane
Zaburzenie
obszary
chromosomów
Białaczki /Chłoniaki prekursorowe, limfoblastyczne
B komórkowy
t(9;22)(q34;q11)
fuzja
z t(9;22)
BCR/ABL1
B komórkowy
z aberracjami 11q23
B komórkowy
z hiperdiploidią
T komórkowy
11q23
powielenie kopii
chromosomów
14q32
14q11, 7p14
Białaczki/Chłoniaki z dojrzałych komórek
Przewlekła białaczka
17p13
limfocytowa/Chłoniak
z małych
11q23
limfocytów B
Szpiczak
plazomcytowy
rearanżacja
MLL
hiperdiploidia
Znaczenie
kliniczne
Metoda
detekcji
złe rokowanie,
KARIO
wskazane leczenia FISH
ITK&
złe rokowanie *
KARIO
FISH
dobra prognoza
KARIO
IGH
TCR
w badaniach
FISH
KARIO
delecja TP53
agresywny
przebieg
agresywny
przebieg
dobre
rokowanie**
ryzyko
standardowe
ryzyko pośrednie
FISH
delecja ATM
13q14
delecja 13q14
powielenia kopii
chromosomów
utraty kopii
chromosomów
t(11;14)(q13q32)
hiperdiploidia
hipodiploidia
fuzja CCND1/IGH ryzyko
standardowe
del(13)(q14~q34) delecja 13
ryzyko pośrednie
t(4;14)(p16;q32)
fuzja FGFR3/IGH ryzyko pośrednie
t(14;16)(q32;q23) fuzja IGH/MAFC ryzyko wysokie
t(14;20)(q32;q11) fuzja IGH/MAFC ryzyko wysokie
Pozawęzłowy szpiczak t(11;18)(q21;q21) fuzja API2/MALT1 oporność na erastrefy brzeżnej(MALT)
dykację H.pylori
Chłoniak z komórek
t(11;14)(q13q32) fuzja CCND1/IGH diagnostyka
płaszcza
Chłoniak Burkitt’a
t(8;14)(q24;q32)# rearanżacja MYC diagnostyka
KARIO
KARIO
KARIO
FISH
KARIO
FISH
FISH
FISH
FISH
KARIO
KARIO
FISH
KARIO
FISH
* z wyjątkiem translokacji t(11;19) związanej z dobrą prognozą & ITK inhibitory kinaz tyrozynowych (np.imatinib)
** jeśli to jedyna aberracja # lub wariantowo t(2;8) lub t(8;22)
35
W określonych jednostkach klinicznych obciążenie pewnymi zaburzeniami genetycznymi ma ważne znaczenie predykcyjne. Takim markerem prognostycznym jest obecność
translokacji t(9;22)(q34;q11) z fuzją BCR/ABL1 w chłoniaku prekursorowym (Schultz
i wsp. 2009), czy występowanie del(17p), powodującej utratę genu supresorowego TP53
w chłoniaku z małych limfocytów B (Hallek i wsp. 2008). Rezultatem obecności hybrydowego białka BCR/ABL w komórkach jest nadmierna aktywacja ich podziałów i zaburzenie
zdolności różnicowania, natomiast zaburzenia białka TP53 prowadzą do utraty jego prawidłowej funkcji w kontroli cyklu komórkowego. Analiza FISH pozwala także na ocenę
liczby kopii badanych genów (utraty, powielenia) i fuzji genów istotnych w stratyfikacji
do grupy wysokiego ryzyka pacjentów ze szpiczakiem mnogim (utrata genu TP53, fuzja
FGFR3/IGH) (Dimopoulos i wsp. 2011). Wymienione standardy diagnostyczne tworzone
przez międzynarodowe grupy badawcze uwzględniają badanie cytogenetyczne w szerszym
niż cytowany wymiarze, co znajduje odbicie w zaleceniach krajowych ekspertów i towarzystw naukowych.
Leczenie
Koniec XX wieku przyniósł znaczny postęp w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego. Dzięki wprowadzeniu skojarzonej chemioterapii, transplantacjom szpiku oraz
zastosowaniu terapii biologicznej, długość i jakość życia pacjentów uległa znacznej poprawie. W chłoniakach najczęściej stosowaną formą leczenia pozostaje chemioterapia.
Punktem krytycznym jest wybór rodzaju leczenia: bardziej intensywnego u pacjentów z
nowotworem wysoce agresywnym, zaś zredukowanie intensywności chemioterapii u tych,
u których można wykluczyć obecność cech niekorzystnych rokowniczo. W przypadku
chłoniaków NHL (Non Hodgkin Lymphoma) o wyższym stopniu złośliwości i agresywnym
przebiegu można uzyskać dziś wysoki odsetek wyleczeń, są jednak grupy pacjentów, na
przykład z chłoniakiem Burkitt’a, którzy od początku wykazują oporność na leczenie konwencjonalne. W takich przypadkach stosuje się wysoko dawkowaną chemioterapię, która
jednocześnie stanowi ogromne obciążenie organizmu. Jest więc bezwzględnie konieczne
szybkie wyodrębnienie takich pacjentów, gdyż zastosowania agresywnej metody leczenia
przynosi korzyści jedynie przy jej natychmiastowym wdrożeniu. Badaniem potwierdzającym diagnozę BL jest cytogenetycznie stwierdzona rearanżacja genu MYC bądź translokacja t(8;14). W przypadku chłoniaków indolentnych o mniejszym stopniu złośliwości
trudno jest uzyskać całkowite wyleczenie. Rola lekarza ogranicza się często do regularnej obserwacji, a konkretna terapia rozpoczyna się w razie progresji choroby. Progresja
zaś następuje najszybciej u pacjentów obciążonych cytogenetycznymi czynnikami złego
rokowania, jakimi są wspomniane wcześniej delecje genów TP53 czy ATM. Wszystkie te
aberracje znajdują odbicie w kariotypie i/lub obrazie FISH i mogą być rutynowo oznaczane
w pracowniach cytogenetyki hematoonkologicznej.
Przyszłością terapii onkologicznej jest indywidualizacja leczenia – dopasowanie leku
do potrzeb konkretnego chorego, w oparciu o określone cechy komórek jego nowotworu.
Istotny postęp w rozumieniu molekularnych zjawisk patogenezy chłoniaków spowodował,
że dziś dysponujemy nowymi możliwościami wybiórczego (celowanego) leczenia nowotworów. Terapie celowane polegają na zaatakowaniu komórek nowotworowych, bez naru36
szenia zdrowej tkanki. Potwierdzenie obecności molekularnego celu (defektu) w komórce
nowotworowej konkretnego pacjenta jest więc nieodzownym warunkiem rozpoczęcia leczenia celowanego.
Leków, w pełnym tego słowa znaczeniu „celowanych”, jest jeszcze stosunkowo niewiele.
Obecnie są to przede wszystkim inhibitory kinaz tyrozynowych (Imatinib) oraz w pewnej
mierze przeciwciała monoklonalne, które wykorzystują mechanizm blokowania określonego
receptora (rituximab, alemtuzumab, bortezomib). Innym lekiem tej grupy jest przeciwciało
monoklonalne trastuzumab (herceptyna), skuteczny w leczeniu raka piersi z zaburzeniami
genu HER2. Leczenie celowane może być efektywne tylko u tych pacjentów, u których komórki nowotworu wykazują cechę molekularną będącą celem terapii, a taką nieprawidłowość
łatwo stwierdzić badaniem cytogenetycznym. Badanie to pozwala na jednoznaczny wybór
docelowej grupy pacjentów. W przypadku imatinibu są to chorzy z fuzją BCR/ABL w CML
bądź ALL. Wśród chłoniaków natomiast, obecność delecji genu TP53 [del(17p)], wykrytej cytogenetycznie u pacjenta z białaczką/chłoniakiem limfocytowym (CLL/SLL) stanowi wskazanie do zastosowania alemtuzumabu i allotransplantacji. Tu decyzja o podaniu pacjentowi
konkretnego przeciwciała zależy od podtypu genetycznego zdiagnozowanej choroby. Obecnie w UE zarejestrowanych jest kilkanaście leków, spełniających kryteria terapii celowanej.
Kilkadziesiąt dalszych jest w trakcie badań, zaawansowanych prób klinicznych lub rejestracji
(m.in. inhibitor genu SYC, fostamatinib w agresywnych chłoniakach B-komórkowych czy
przeciwciało antyCD30: brentuximab vedotin w chłoniaku Hodgkina).
Pełne badanie cytogenetyczne dostarcza obszernej informacji, dotyczącej zmian genetycznych w komórce nowotworowej, jednak ze względu na czułość stosowanych metod nie może
się równać poziomem detekcji z przeprowadzanym wybiórczo, wysokorozdzielczym badaniem
stricte molekularnym np. oceną mutacji. W diagnostyce chłoniaków badania molekularne zalecane są stosunkowo rzadko. Niektóre z zaawansowanych technik molekularnych dostarczają
jednak istotnych informacji klinicznych i mogą być w przyszłości wykorzystywane szerzej.
Ideałem diagnostycznym byłaby zatem ścisła współpraca klinik i oddziałów, w których
leczeni są chorzy na chłoniaki, z wyspecjalizowanymi laboratoriami cytogenetycznymi
i molekularnymi, z zapewnieniem warunków umożliwiających pełną dostępność wykonywanych oznaczeń.
Piśmiennictwo
1. Boerma EG, Siebert R, Kluin PM, Baudis M. (2009) Translocations involving 8q24 in Burkitt
lymphoma and other malignant lymphomas: a historical review of cytogenetics in the light of
today’s knowledge. Leukemia;23(2):225-234.
2. Daley G.Q., Van Etten R.A., Baltimore D. Induction of chronic myelogenous leukemia in mice by
the P210bcr/abl gene of the Philadelphia chromosome. Science 1990; 247: 824–830.
3. Dimopoulos M, Kyle R, Fermand JP, Rajkumar SV, San Miguel J, Chanan-Khan A, Ludwig H, Joshua D,
Mehta J, Gertz M, Avet-Loiseau H, Beksaç M, Anderson KC, Moreau P, Singhal S, Goldschmidt H,
Boccadoro M, Kumar S, Giralt S, Munshi NC, Jagannath S; (2011) International Myeloma Workshop
Consensus Panel 3. Consensus recommendations for standard investigative workup: report of the
International Myeloma Workshop Consensus Panel 3. Blood;117: 4701-4705.
37
4. E.C.A. Permanent Working Group for Cytogenetics and Society http://www.eurogentest.org/
web/info/public/unit1/guidelines/cytogenetics/index.xhtml.
5. European Leukemia Net-Workpackage Cytogenetics http://www.leukemia-net.org.
6. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Döhner H, Hillmen P, Keating MJ, Montserrat E, Rai KR, Kipps TJ; International Workshop on Chronic Lymphocytic
Leukemia. (2008) Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia:
a report from the International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the
National Cancer Institute-Working Group 1996 guidelines. Blood;111:5446-56.
7. Hecht JL, Aster JC. (2000) Molecular biology of Burkitt’s lymphoma. J Clin Oncol.18: 3707-3721
8. Manolov G, Manolova Y (1972): Marker band in one chromosome 14 from Burkitt lymphomas.
Nature, 237(5349):33-4.
9. Nowell P., Hungerford D. (1960) Chromosome studies on normal and leukemic human leukocytes. J. Natl. Cancer Inst.; 25: 85–109.
10. Pieńkowska-Grela B. (red). Analiza cytogenetyczna w nowotworach hematoonkologicznych. Poradnik. Sekcja Cytogenetyki Hematoonkologicznej PTGC, Warszawa (2004).
11. Pinkel D., Sraume T., Gray J.W. (1986). Cytogenetic analysis using quantitative high sensitivity,
fluorescence hybridization. Proc Natl Acad Sci USA 83:2934-2938.
12. Rowley J.D. (1973) A new consistent chromosomal abnormality in chronic myelogenous leukaemia identified by quinacrine fluorescence and Giemsa staining. Nature; 243: 290–293.
13. Schaffer L.G,Slovak M.L, Campbell L.J (eds); ISCN. An International System for Human Cytogenetic Nomenclature. Karger, Basel 2009.
14. Schultz K.R, Bowman W.P., Aledo A., Slayton W.B., Sather H., Devidas M., Wang C., Davies S.M.,
Gaynon P.S., Trigg M., Rutledge R., Burden L., Jorstad D., Carroll A., Heerema N.A., Winick N.,
Borowitz M.J., Hunger S.P., Carroll W.L., Camitta B.J.(2009) Improved early event-free survival
with imatinib in Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: a children’s
oncology group study. Clin Oncol.;27:5175-8.
15. Sverdlow S.H., Campo E., Harris N.L. i wsp. (red.) . WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. IARC Press, Lyon 2008.
16. Tjio J.H, Levan A. (1956) The chromosome number of man. Hereditas. 42: 1-6.
17. Wang H.C. Fedoroff S. (1972) Banding in human chromosomes treated with trypsin. Nature New
Biol. 235, 52 54.
18. Weigert O, Unterhalt M, Hiddemann W, Dreyling M. (2009) Mantle cell lymphoma: state-of-theart management and future perspective. Leuk Lymphoma. 50:1937-50.
19. Zech, L, Haglund, U, Nilsson, K. i wsp.. Characteristic chromosomal abnormalities in biopsies
and lymphoid-cell lines from patients with Burkitt and non-Burkitt lymphomas. Int. J. Cancer
1976;17: 47-56.
38
V. Epidemiologia nowotworów
układu chłonnego
Joanna DIDKOWSKA
Nowotwory układu chłonnego w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych X Rewizja (ICD X) reprezentowane są w rozdziale „Nowotwory
złośliwe tkanki limfatycznej krwiotwórczej i tkanek pokrewnych”. W opracowaniach epidemiologicznych zwykle wydziela się dwie grupy chłoniaków poddawanych oddzielnym analizom: chłoniak Hodgkina i chłoniaki nie-Hodgkina określane w nomenklaturze angielskiej
mianem NHL: non-Hodgkin lymphoma. Do grupy chłoniaków nie-Hodgkina zalicza się: chłoniaki grudkowe (C82), chłoniaki rozlane (C83), obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
(C84), inne i nieokreślone postacie chłoniaków nie-Hodgkina (C85) oraz inny i nieokreślony
nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C96) [1].
W krajach rozwiniętych na przełomie dekady lat 80. i 90. ubiegłego wieku rozpoczął
się spadek umieralności z powodu wielu schorzeń nowotworowych u obu płci. Szczególnie widoczny był sukces związany z chłoniakiem Hodgkina – długoletnie malejące trendy
umieralności świadczą o coraz lepszych sposobach kontrolowania tego schorzenia. Do połowy lat 90. obserwowano jednak w krajach rozwiniętych i USA, a także w Polsce rosnący trend umieralności z powodu nowotworów układu chłonnego, szczególnie chłoniaków
nie-Hodgkina i szpiczaka. Pod koniec XX wieku w krajach rozwiniętych nastąpiło znaczne
wyhamowanie tej tendencji.
Chłoniaki nie-Hodgkina (non-Hodgkin lymphomas – NHL)
Chłoniaki nie-Hodgkina są ósmą przyczyną zachorowań na nowotwory na świecie
u mężczyzn i jedenastą u kobiet. Szacuje się, że chorobę tę diagnozuje się rocznie u około
200 000 mężczyzn i 157 000 kobiet. Liczba zgonów wynosi około 109 000 u mężczyzn i
82 000 u kobiet [2]. Chłoniaki nie-Hodgkina stanowią 3% zachorowań i zgonów na choroby nowotworowe u mężczyzn i 2,5% u kobiet. 40% zachorowań notuje się w krajach
Ameryki Północnej i Unii Europejskiej (por. rys. 5.1).
Najwyższe współczynniki zachorowalności notuje się w USA, Australii i Europie Zachodniej (powyżej 10/105). W Europie Środkowej zachorowalność utrzymuje się na poziomie około 4/105. Najniższa zachorowalność charakteryzuje kraje środkowej i południowowschodniej Azji (<3/105) (rys. 1). W Europie największą częstość obserwuje się w krajach
Beneluksu, Finlandii i Włoszech (powyżej 10/105), najniższą na Bałkanach i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce (rys. 5.1).
39
Rys. 5.1. Częstość występowania chłoniaków nie-Hodgkina w Europie, obie płcie
Grecja
POLSKA
Buágaria
Rumunia
àotwa
WĊgry
Sáowacja
Litwa
Estonia
Austria
Czechy
Sáowenia
Portugalia
Niemcy
Szwajcaria
Hiszpania
Szwecja
Dania
Holandia
Norwegia
Belgia
Wielka Brytania
Wáochy
Finlandia
Luksemburg
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
zgony/100000
Rozkład geograficzny wskazuje na specyfikę niektórych typów: chłoniak Burkitta, który w krajach rozwiniętych stanowi do 20-30% chłoniaków u dzieci, występuje szczególnie
często u dzieci we wschodniej Afryce stanowiąc 25-44% wszystkich chłoniaków [3,4]. Obserwuje się wzrost częstości występowania chłoniaka z komórek T w południowej Japonii
i w niektórych częściach Afryki [3]. Wśród imigrantów do krajów wysokiego ryzyka (USA,
Europa Zachodnia) zachorowalność zwykle utrzymuje się na poziomie kraju pochodzenia,
natomiast dzieci imigrantów przejmują ryzyko kraju, w którym się urodziły [5,6].
Około 30% chłoniaków w USA stanowią chłoniaki grudkowe [5]. W Europie udział
chłoniaków grudkowych szacowany jest na około 20% [5]. Większość chłoniaków nieHodgkina rozwija się w węzłach chłonnych, chociaż w USA około 20-30% ma lokalizację
pozawęzłową [7,5]. W krajach azjatyckich ta lokalizacja chłoniaków nie-Hodgkina jest stosunkowo rzadsza (4-7%) [6,8]. Pewnym wyjątkiem jest chłoniak z obwodowych komórek T,
który w ponad 80% manifestuje się w umiejscowieniu pozawęzłowym oraz chłoniak grudkowy (follicular), który w zaledwie 9% występuje w umiejscowieniu pozawęzłowym [9].
W krajach europejskich (Francja – 42%, Dania – 33%, Izrael – 34%) i niektórych krajach
arabskich (Kuwejt – 52%) lokalizacja pozawęzłowa jest znacznie częstsza.
Wiek jest niezależnym czynnikiem ryzyka w większości nowotworów i taka zależność
widoczna jest również w przypadku chłoniaków nie-Hodgkina. Prawidłowość ta jest widoczna dla obu płci i wszystkich badanych populacjach bez względu na rasę. Wraz z wiekiem
wzrasta ryzyko zachorowania i zgonu z powodu chłoniaków nie-Hodgkina (por. rys. 2), przy
czym po 45. roku życia następuje znaczne przyspieszenie tego wzrostu. Zwiększanie ryzyka
chłoniaków nie-Hodgkina wraz wiekiem prawdopodobnie wynika z osłabienia funkcji układu immunologicznego i wzrostu podatności na infekcje [10]. Chłoniaki nie-Hodgkina występują około 1.5-2 razy częściej w populacji mężczyzn niż kobiet. W krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi około 1,4. Przewaga zachorowań u mężczyzn dotyczy wszystkich
podtypów chłoniaków z wyjątkiem chłoniaków tarczycy [10]. W amerykańskich badaniach
wykazano, że zachorowalność na chłoniaki nie-Hodgkina była około 40-70% wyższa wśród
40
białych. Jedynie w przypadku chłoniaków z obwodowych komórek T notowano wyższą zachorowalność wśród Afroamerykanów [9].
Rys. 5.2. Średnia roczna zachorowalność w grupach wieku na chłoniaki nie-Hodgkina Polska 2004-2008
40
35
zachorowania/100000
30
25
20
15
10
5
MĊĪczyĨni
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
0
Kobiety
Szacuje się, że około 1/4 osób z wrodzonym niedoborem odporności może zachorować
na nowotwory w ciągu swojego życia, z czego około 50% mogą stanowić chłoniaki nieHodgkina [11]. Chorzy na AIDS mają około 60-100 krotnie wyższe ryzyko zachorowania
na chłoniaki nie-Hodgkina niż populacja generalna [10]. Wraz z zwiększającym się stosowaniem leków immunosupresyjnych po przeszczepieniach narządów i szpiku oraz w leczeniu chorób autoimmunologicznych, zanotowano wzrost liczby zachorowań na chłoniaki
nie-Hodgkina. Ryzyko zachorowania po przeszczepieniu allogenicznym jest sześciokrotnie
wyższe niż w populacji generalnej, przy czym gwałtownie wzrasta w ciągu pierwszego roku
po przeszczepieniu. Ryzyko zachorowania pacjentów z przeszczepioną nerką jest trzykrotnie niższe niż pacjentów z przeszczepami innych organów [12].
Podwyższone ryzyko zachorowania na chłoniaki nie-Hodgkina stwierdzono u osób
chorych na choroby o podłożu autoimmunologicznym. Wśród osób z zespołem Sjögrena
ryzyko względne w porównaniu do populacji generalnej zostało oszacowane na poziomie RR=40 [13]. Zwiększone ryzyko chłoniaków nie-Hodgkina stwierdzono u pacjentów
z reumatoidalnym zapaleniem stawów, przy czym za główny czynnik ryzyka uważa się
immunologiczne konsekwencje choroby (przewlekła stymulacja układu odpornościowego,
zmniejszenie aktywności cytokin i komórek NK (natural killer) i podatność na zakażenia
wirusem Epsteina-Barr) [14]. W badaniach prowadzonych we Włoszech w końcu XX wieku wykazano, że u pacjentów z celiakią główną przyczyną zgonu były chłoniaki. W badaniach amerykańskich ryzyko względne zachorowania u pacjentów z celiakią oszacowano
na poziomie RR=9 [15].
Zakażenie wirusem HTLV-1 (human T-lymphotropic virus) jest chorobą występującą
endemicznie w południowo-zachodniej Japonii, na Karaibach i południowo-wschodniej
części USA. U około 4-5% zakażonych rozwija się chłoniak/białaczka z komórek T doro41
słych (adult T-cell leukemia/lymphoma – ATL). Szacuje się, że na terenach endemicznego
występowania wirusa HTLV-1 około 50% chłoniaków stanowi chłoniak/białaczka z komórek T dorosłych [10]. Zakażenie wirusem EBV z rodzaju Herpes (wirus Epsteina-Barr) wywołującym mononukleozę zakaźną jest bardzo rozpowszechnione – przeciwciała wykrywa
się u 80-90% młodych dorosłych w większości krajów. Uważa się, że wirus EBV jest czynnikiem współdziałającym w powstawaniu wielu chorób nowotworowych wywodzących
się z limfocytów B. Zakażenie tym wirusem w połączeniu z zakażeniem pierwotniakiem
Plasmodium falciparum jest jednym z ważniejszych czynników ryzyka chłoniaka Burkitta.
W wielu badaniach sugerowano związek między zakażeniem wirusem zapalenia wątroby
typu C (HCV) a wzrostem ryzyka zachorowania na chłoniaki nie-Hodgkina wywodzące
się z limfocytów B i T. Na podstawie meta-analizy 15 badań łączne ryzyko względne (RR)
zostało oszacowane na poziomie 2.5 (95% CI 2.1-3.1) w badaniach kliniczno-kontrolnych
i 2.0 (95% CI 1.8-2.2) w badaniach kohortowych [16].
Analiza ekspozycji zawodowej na niektóre substancje wskazuje na zwiększone ryzyko zachorowania na chłoniaki nie-Hodgkina wśród osób narażonych głównie na środki
owadobójcze, pestycydy oraz pył. Stosowanie pestycydów, a szczególnie herbicydów wiąże
się z 2-8-krotnym wzrostem ryzyka zachorowania na chłoniaki nie-Hodgkina. W wielu badaniach wykazano, że ryzyko wynikające z narażenia na kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy
wzrasta z czasem trwania ekspozycji na ten związek [10].
Promieniowanie jonizujące przez wiele lat uważane było za czynnik ryzyka chłoniaków
nie-Hodgkina. Nowsze badania wskazują jednak, że chłoniaki, w przeciwieństwie do białaczek, rzadko są indukowane przez promieniowanie jonizujące. W badaniach osób szczególnie narażonych na promieniowanie jonizujące (radiolodzy, technicy radiologii, pracownicy
elektrowni atomowych) nie wykryto nadwyżki zachorowań [10]. Wzrost zachorowań na
chłoniaki nie-Hodgkina wśród chorych na chorobę Hoddgkina wydaje się być niezależny od
radioterapii i wynikać raczej z immunosupresji i zmian w układzie odpornościowym [17].
Chłoniaki nie-Hodgkina stanowiły w 2008 roku w Polsce 2% zachorowań na nowotwory u mężczyzn i 1,9% u kobiet. Co roku diagnozuje się około 2600 nowych zachorowań,
przy nieznacznej przewadze zachorowań u mężczyzn – w 2008 roku zanotowano 1327
zachorowań u mężczyzn i 1260 u kobiet. Podobny udział chłoniaków nie-Hodgkina notuje
się wśród zgonów nowotworowych (1.6% u mężczyzn i 1.8% u kobiet). Liczba zgonów
z tego powodu wynosiła w 2008 roku 842 u mężczyzn i 744 u kobiet.
Udział chłoniaków nie-Hodgkina w strukturze nowotworów jest silnie uzależniony od
wieku. Wśród dzieci (0-19 lat) chłoniaki nie-Hodgkina stanowiły 7,7% zachorowań (4,5%
zgonów) u chłopców i 6,7% zachorowań (7% zgonów) u dziewcząt. U młodych dorosłych
(20-44 lata) chłoniaki nie-Hodgkina również częściej występowały u mężczyzn (w 2008 roku
5,8% zachorowań, 5,3% zgonów) niż u kobiet (2,3% zachorowań, 2,2% zgonów). W pozostałych grupach wiekowych chłoniaki nie-Hodgkina stanowiły 1.5-2% zachorowań i zgonów.
Większość zachorowań (ponad 40% u mężczyzn i ponad 50% u kobiet) występuje
u starszych osób powyżej 65. roku życia; 3% zachorowań u obu płci i około 1% zgonów występuje o dzieci (0-19 lat). Największa część zgonów z powodu chłoniaków nie-Hodgkina
notowana jest w najstarszej grupie wiekowej (60% u mężczyzn, 70% u kobiet).
Wzrost liczby zachorowań i zgonów z wiekiem rozpoczyna się u obu płci po 45. roku
życia, a najwięcej zachorowań przypada w siódmej i ósmej dekadzie życia (rys. 3). Po 75.
roku życia widoczna jest przewaga zachorowań (i zgonów) w populacji kobiet (co wynika
z przewagi kobiet w starszych rocznikach). Do połowy piątej dekady życia współczynniki
42
zachorowalności nie przekraczają 3/105. Po 45. roku życia częstość występowania chłoniaków nie-Hodgkina gwałtownie wzrasta, osiągając szczyt w ósmej dekadzie życia. Zagrożenie tymi nowotworami rośnie szybciej w populacji mężczyzn (rys. 5.3).
Trendy czasowe umieralności z powodu chłoniaków nie-Hodgkina w najmłodszej grupie wiekowej u obu płci wskazują na utrzymującą się od kilku dekad malejącą tendencję.
Wśród młodych dorosłych (między 20. a 44. rokiem życia) u obu płci utrzymuje się rosnący
trend zachorowalności. W ostatniej dekadzie nastąpiła zmiana kierunku trendu umieralności, co sugeruje postęp w leczeniu tych nowotworów (rys. 5.4). Podobne zjawisko występuje
u obu płci wśród osób w średnim wieku (44-64 lat): przy rosnącym trendzie zachorowalności w ostatniej dekadzie notuje się spadek umieralności (rys. 5.5). Wśród najstarszych
osób krzywe zachorowalności i umieralności biegną prawie równolegle (rys. 5.6), co może
świadczyć o braku postępu lub trudnościach w leczeniu osób najstarszych (zjawisko to
widoczne jest w wielu lokalizacjach nowotworowych).
Rys. 5.3. Średnia roczna liczba zachorowań
na chłoniaki nie-Hodgkina Polska
2004-2008
Rys. 5.4. Zachorowalność i umieralność
z powodu chłoniaków nie-Hodgkina Polska, grupa wieku 20-44 lat
200
3
180
2.5
140
zgony/100000
liczba zachorowaĔ
160
120
100
2
1.5
1
80
60
0.5
40
0
1960
20
MĊĪczyĨni
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
0
1970
1980
1990
zachorowania
mĊĪczyĨni
zachorowania
kobiety
Kobiety
R
T
d
2000
2010
zgony-mĊĪczyĨni
zgony-kobiety
i
l
Ğ i
d
Umieralność z powodu chłoniaków nie-Hodgkina w Polsce wykazuje podobną tendencję do obserwowanej w innych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych – po okresie
gwałtownego wzrostu częstości tego schorzenia trwającym do połowy lat 90. ubiegłego
wieku kolejne dekady przyniosły spadek umieralności (rys. 5.7 i 5.8). Wartość współczynników plasuje Polskę na pozycji kraju o niskim ryzyku tego schorzenia (por. rys. 5.7 i 5.8).
43
Rys. 5.5. Zachorowalność i umieralność
z powodu chłoniaków nie-Hodgkina Polska, grupa wieku 45-64 lat
Rys. 5.6. Zachorowalność i umieralność
z powodu chłoniaków nie-Hodgkina
Polska, grupa wieku 65 lat i więcej
35
10
30
25
8
zgony/100000
zgony/100000
12
6
4
15
10
2
5
0
1960
1970
1980
1990
zachorowania
mĊĪczyĨni
zachorowania
kobiety
2000
0
1960
2010
zgony-mĊĪczyĨni
1970
1980
1990
zachorowania
mĊĪczyĨni
zachorowania
kobiety
zgony-kobiety
Rys. 5.7. Trendy czasowe umieralności
z powodu chłoniaków nie-Hodgkina w wybranych krajach, mężczyźni
Ċ
20
2000
zgony-mĊĪczyĨni
zgony-kobiety
Rys. 5.8. Trendy czasowe umieralności
z powodu chłoniaków nie-Hodgkina w wybranych krajach, kobiety
y
5
7
6
Finlandia
USA
Wielka
Brytania
WĊgry
3
Polska
2
zgony/10000
Finlandia
4
Wielka
Brytania
3
WĊgry
Czechy
2
Austria
Polska
Austria
1
0
1950
4
USA
5
zgony/100000
2010
Czechy
1970
1990
2010
1
0
1950
1970
1990
2010
Wskaźniki 5-letnich przeżyć dla chłoniaków nie-Hodgkina w Polsce oszacowane dla
pacjentów zdiagnozowanych w latach 2000-2002 wynosiły 42,8% dla mężczyzn i 48,5%
dla kobiet (46% obie płcie łącznie) [18] i były o około 6 punktów procentowych niższe niż
średnia dla krajów europejskich wynosząca 52% [19] i o ponad 20 punktów procentowych
niższe niż wynoszące 67% dla 17 rejestrów w USA [20].
44
Chłoniak Hodgkina – (Hodgkin lymphoma – HL)
Chłoniak Hodgkina (HL) jest stosunkowo rzadkim schorzeniem onkologicznym. Szacuje się, że na świecie rocznie notuje się około 40 000 zachorowań u mężczyzn i około
27 000 u kobiet [2]. Występuje on z częstością około 1/105 w większości populacji świata.
Wyjątkiem są kraje leżące u wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego i w Azji Mniejszej
(Izrael – 3,8/105, Cypr – 3,6/105, Liban – 3,5/105, Irak – 3,3/105, Czarnogóra 3,3/105, Macedonia i Albania – ponad 3/105). Drugim obszarem podwyższonego ryzyka zachorowania
są rozwinięte kraje Europy Zachodniej, szczególnie skandynawskie oraz Ameryka Północna, gdzie zachorowalność wynosi 2,5/105. Niska zachorowalność jest charakterystyczna dla
krajów Dalekiego Wschodu (Chiny Japonia – 0,4/105) [2].
Chłoniak Hodgkina występuje nieco częściej wśród mężczyzn; w zależności od regionu wskaźnik mężczyźni/kobiety wynosi 1,5-2. HL stanowi zaledwie 0,5% zachorowań na
nowotwory złośliwe i 0,4% zgonów oraz około 10% zachorowań na chłoniaki w krajach
rozwiniętych [21].
Obserwacja trendów zachorowalności na HL jest utrudniona ze względu na małą liczbę
przypadków. Długoterminowe obserwacje w Finlandii i Norwegii wskazują na rosnące zagrożenie tym nowotworem do połowy lat 70. ubiegłego wieku, po czym rozpoczął się spadek
częstości zachorowań. Obserwacje w krajach Europy Zachodniej, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, również wskazują na malejącą tendencję zachorowalności po 1970 roku [22].
Trendy umieralności z powodu HL zostały drastycznie odwrócone przez zmianę leczenia, która miała miejsce w latach 60. i 70. ubiegłego wieku (rys. 5.9). Nieuleczalna choroba,
jaką był HL jeszcze w połowie XX wieku, stała się jednym z najlepiej leczonych nowotworów. W Anglii i Walii umieralność z powodu HL spadła o ponad dwie trzecie u obu płci
we wszystkich grupach wiekowych, a szczególnie spektakularny był spadek u dzieci: liczba
zgonów zmniejszyła się z 16 rocznie w latach 60. XX wieku do 1 zgonu obecnie [23]. W krajach Europy Wschodniej obniżanie się wskaźników umieralności było znacznie wolniejsze.
Te różnice w tempie spadku umieralności przekładają się na różnice we wskaźnikach przeżyć: w USA dla pacjentów zdiagnozowanych w latach 2001-2007 wskaźnik przeżyć 5-letnich
wynosił 84% [20], w krajach europejskich uczestniczących w badaniu Eurocare wskaźnik ten
wynosił 80,1 dla pacjentów zdiagnozowanych w latach 2000-2002 [19], w Polsce natomiast
74% dla pacjentów zdiagnozowanych w latach 2000-2002 [18]. Pięcioletnie przeżycie w populacji dzieci według rejestrów europejskich i amerykańskich przekracza 90%.
Chłoniak Hodgkina charakteryzuje się bimodalnym przebiegiem krzywej zależności
częstości występowania od wieku z pierwszym szczytem zachorowań około 25.-30. roku
życia i drugim około 70. roku życia (rys. 5.10). Obserwowana jest tendencja do spłaszczania się ekstremum około 70. roku życia i utrzymywania się jednoszczytowego rozkładu
z maksimum około 25.-30. roku życia [23].
Od dawna uważa się, że różnice w obrazie epidemiologicznym HL u dzieci, młodych dorosłych i osób starszych powinny być wskazówką do poszukiwania odrębnych czynników
etiologicznych. HL wśród dzieci jest bardziej powszechny w krajach ubogich, a jego obraz
epidemiologiczny pokrywał się z obrazem charakterystycznym dla występowania choroby Heinego-Mediny przed wprowadzeniem szczepień. Jedna z hipotez wyjaśniająca szczyt zachorowań wśród młodych dorosłych w krajach rozwiniętych sugeruje, że wynika on z późnych infekcji popularnymi czynnikami zakaźnymi, które rzadko powodują HL, ale mogą być potencjalną
przyczyną, jeśli zakażenie odsunięte jest w czasie do wieku dojrzewania lub wczesnej dorosłości
[23]. HL u młodych dorosłych częściej występuje wśród osób z wyższych warstw społecznych.
45
Głównym czynnikiem zakaźnym, który wydaje się być jednym z ważniejszych czynników ryzyka, jest wirus Epsteina-Barr (EBV). Wiele badań kohortowych wskazuje, że
osoby, które przeszły mononukleozę zakaźną mają 3-krotnie wyższe ryzyko zachorowania
na HL. Zwiększone ryzyko zachorowania utrzymuje się około 20 lat po przejściu mononukleozy zakaźnej, przy czym zmniejsza się wraz z upływem czasu, ale zwiększa się wraz
z późniejszym wiekiem infekcji. Genom wirusa znaleziono w komórkach nowotworowych
u około 1/3 – 1/2 pacjentów. Z drugiej strony, genom wirusa EBV w materiale biologicznym znaleziono w zaledwie 21-39% przypadków zachorowań u osób z wcześniejszą mononukleozą zakaźną i w około 30-40% przypadków zachorowań u młodych dorosłych [23].
W dotychczasowych badaniach nie uzyskano spójnego obrazu roli zakażeń wirusem EBV
w etiologii chłoniaka Hodgkina.
Ryzyko zachorowania jest wyższe u osób z niedoborami odporności, chociaż niższe niż
ryzyko zachorowania na chłoniaki nie-Hodgkina w tej grupie. Nadwyżkę zachorowań obserwuje się wśród osób zarażonych HIV, a zwłaszcza u osób z rozwiniętym AIDS, u których
ryzyko względne oszacowano na poziomie RR=10. Podobnie podwyższone ryzyko (RR=6)
obserwuje się u osób po allogenicznym przeszczepieniu szpiku kostnego, przy czym w 5 na 6
przypadków w materiale biologicznym nowotworu znajdowano genom wirusa EBV [24].
W wielu badaniach podkreśla się rolę narażenia zawodowego na niektóre czynniki
fizyczne i chemiczne. Wykazano podwyższone ryzyko zachorowania wśród pracowników
przemysłu drzewnego oraz wśród osób narażonych na herbicydy z grupy fenoksykwasów
i chlorofenole, ale dowody nie były spójne i nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego. Narażenie na promieniowanie jonizujące nie wydaje się być związane z ryzykiem
chłoniaka Hodgkina.
Rys. 5.9. Umieralność z powodu chłoniaka
Hodgkina w wybranych krajach
Rys. 5.10. Zachorowalność i umieralność
z powodu chłoniaka Hodgkina
w Polsce, 2005-2009
4.5
skala logarytmiczna
10
4
przypadki/100000
przypadki/100000
3.5
1
3
2.5
2
1.5
1
0.5
Polska - M
Izrael - M
Finlandia - M
Wielka Brytania - M
USA - M
Polska - K
Izrael - K
Finlandia - K
Wielka Brytania - K
USA -K
zachorowania
mĊĪczyĨni
zgony
mĊĪczyĨni
80
-8
4
70
-7
4
60
-6
4
50
-5
4
30
-3
4
40
-4
4
2010
20
-2
4
1990
04
0
1970
10
-1
4
0.1
1950
zachorowania
kobiety
zgony
kobiety
Chłoniak Hodgkina stanowił w 2008 roku w Polsce około 0,5% zachorowań na nowotwory. Co roku diagnozuje się ponad 700 nowych zachorowań, przy nieznacznej przewadze
zachorowań u mężczyzn – w 2008 roku zanotowano 362 zachorowań u mężczyzn i 348
46
u kobiet. Udział chłoniaka Hodgkina wśród zgonów nowotworowych nie przekracza 0,3%.
Liczba zgonów z tego powodu wynosiła w 2008 roku 125 u mężczyzn i 110 u kobiet.
Rozkład zachorowalności i umieralność z powodu ziarnicy złośliwej w zależności od
wieku wskazuje na bimodalny przebieg krzywej z maksimum w trzeciej dekadzie życia i drugim ekstremum w ósmej dekadzie życia (rys. 5.10). W grupie starszej młodzieży i młodych
dorosłych (15-34 lat) występuje 43% zachorowań u mężczyzn i 54% zachorowań u kobiet. Na
ósmą dekadę życia przypada około 10% zachorowań zarówno u mężczyzn jak i kobiet.
W polskiej populacji widoczne są dwie tendencje wyraźnie zależne od wieku (rys. 5.115.12). Wśród dzieci (0-19 lat) i młodych dorosłych (20-44 lat) widoczna jest nieznaczna
tendencja rosnąca zachorowalności przy widocznie malejącej tendencji umieralności (rys.
11). Wśród osób w średnim wieku (45-65 lat) i starszych (powyżej 65. roku życia) utrzymuje się malejąca tendencja zarówno zachorowalności, jak i umieralności (rys. 5.12).
Rys. 5.11. Zachorowalność i umieralność
z powodu chłoniaka Hodgkina,
Polska, grupa wieku 20-44 lat
Rys. 5.12. Zachorowalność i umieralność
z powodu chłoniaka Hodgkina,
Polska, grupa wieku 65 i więcej lat
Ċ
g p
4
j
7
3.5
6
5
przypadki/100000
przypadki/100000
3
2.5
2
1.5
4
3
1
2
0.5
1
0
1960
1970
1980
zachorowania
mĊĪczyĨni
zachorowania
kobiety
1990
2000
zgony
mĊĪczyĨni
zgony
kobiety
2010
0
1960
1970
1980
zachorowania
mĊĪczyĨni
zachorowania
kobiety
1990
2000
2010
zgony
mĊĪczyĨni
zgony
kobiety
Umieralność z powodu HL w Polsce wykazuje tendencję podobną do obserwowanej
w innych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych – po okresie dość stabilnych
współczynników umieralności trwającym do początku lat 90. ubiegłego wieku kolejne dekady przyniosły spadek umieralności (rys. 9). Wskaźniki przeżyć dla chłoniaka Hodgkina
wynoszą w Polsce 71,5% dla mężczyzn i 77,6% dla kobiet [18]. Średnia dla krajów europejskich dla obu płci wynosi 81,4% [19].
Szpiczak plazmocytowy (plasma cell myeloma – MM)
Szpiczak plazmocytowy jest schorzeniem onkologicznym diagnozowanym na świecie
u ponad 100 000 osób rocznie [2]. Szpiczak występuje z częstością około 1,4/105. Najwyższą częstość występowania tego schorzenia notuje się w krajach Ameryki Północnej (Kanada, USA – 3,8/105), Europy Zachodniej i Północnej (Włochy – 4/105, Norwegia, Belgia
– 3,8/105) oraz w Nowej Zelandii i Australii (3,8/105) [2]. Wyjątkowo wysoką częstość zachorowań obserwuje się wśród Maorysów w krajach Polinezji [25] i na Martynice (5,7/105)
oraz w Izraelu (5,5/105). Częstość występowania szpiczaka jest około dwukrotnie wyższa
47
u Afroamerykanów niż u białych [26]. Schorzenie to z kolei zdecydowanie rzadziej występuje w populacjach afrykańskich (poniżej 1/105) i azjatyckich (poniżej 0,8/105). Szpiczak
występuje około 1,5 razy częściej wśród mężczyzn. Wskaźnik mężczyźni/kobiety jest dość
stabilny bez względu na region geograficzny [2].
Za zwiększenie częstości występowania szpiczaka w ostatnim stuleciu wydają się być
odpowiedzialne czynniki środowiskowe. Molekularne i cytogenetyczne zmiany w przebiegu szpiczaka są przedmiotem badań, ale dokładne przyczyny tych zaburzeń w większości
są nieznane. W znacznej liczbie przypadków szpiczak jest poprzedzony gammopatią monoklonalną (MGUS – monoclonal gammopathy of underetmined significance), która zwykle
częściej występuje u osób powyżej 50 roku życia, a u 80-latków występuje u około 5% populacji [26]. Prawdopodobnie wiek jest głównym czynnikiem ryzyka, powodując zwiększenie częstości występowania szpiczaka (rys. 13). Szpiczak jest rzadkim schorzeniem przed
30. rokiem życia (poniżej 0,3% zachorowań).
Narażenie na promieniowanie jest dość dobrze poznanym czynnikiem ryzyka. Osoby,
które przeżyły wybuch bomby jądrowej mają wyraźnie zwiększone ryzyko zachorowania na
szpiczaka. Wśród weteranów z Wielkiej Brytanii narażonych na promieniowanie jądrowe
podczas prób atomowych na Pacyfiku zidentyfikowano 36 osób ze szpiczakiem (na 1500 narażonych) [27]. Dane z obiektów jądrowych w USA i Wielkiej Brytanii potwierdzają związek
narażenia na promieniowanie jonizujące i ryzyka zachorowania na szpiczaka mnogiego. W
wielu badaniach wykazano również związek ryzyka zachorowania wraz ze wzrostem dawki i
czasu trwania ekspozycji [25]. W badaniu osób, które przeżyły wybuchy bomby atomowej w
Japonii, wykazano wzrost ryzyka u osób, które otrzymały dawkę większą niż 1 Gray [26].
Badania dotyczące ryzyka narażenia zawodowego na rozmaite substancje chemiczne
nie wykazały dotychczas powtarzalnego związku typu dawka-efekt dla szpiczaka. Najwięcej
uwagi poświęcono pestycydom wykazując wzrost ryzyka zachorowania w 10 z 14 badań
(ryzyko względne oszacowano na 3,2-8,2) [25]. Niektóre badania szacują ryzyko rozwoju
szpiczaka u osób narażonych na farby i rozpuszczalniki na poziomie 5,5-10 [25]. Po eksplozji w zakładach przemysłowych w Seveso we Włoszech powodującej narażenie na dioksyny
w ciągu 10 lat po katastrofie ryzyko zachorowania na szpiczaka oszacowano na 3,2 u mężczyzn (95% CI 0,8-13,3) i 5,2 u kobiet (95% CI 1,2-22,6) [26].
Otyłość może być związana ze wzrostem ryzyka zachorowania na szpiczaka. W dużym kontrolnym badaniu przypadków w Kanadzie wykazano ponad dwukrotny wzrost
ryzyka u osób z BMI powyżej 30 kg/m2 w porównaniu z osobami o normalnej wadze
(BMI<25 kg/m2) [28]. Zwiększoną częstość występowania szpiczaka u pacjentów z otyłością wiąże się z kumulacją dioksyn w tkance tłuszczowej [25].
Od dawna istnieje przekonanie, że stymulacja układu odpornościowego jest ważnym
chorobotwórczych czynnikiem w ewolucji szpiczaka. W czterech badaniach kohortowych
wykazano podwyższone ryzyko szpiczaka u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
(RR: 3.3-9.5) [25]. Zwiększona częstość występowania szpiczaka u chorych na AIDS podkreśla potencjalną rolę wirusów w patogenezie tego schorzenia. Podobnie w wielu badaniach wykazano związek zarażenia wirusem małpim 40 (SV-40), którego RNA znaleziono
w osoczu 89% pacjentów ze szpiczakiem [25].
W Polsce rocznie diagnozuje się około 1200 przypadków zachorowań na szpiczaka
(w 2008 roku 559 zachorowań u mężczyzn i 613 u kobiet). Liczba zgonów wynosi około
1100 (w 2008 roku 529 zgonów u mężczyzn i 563 u kobiet). Większość zachorowań i zgonów występuje po 40. roku życia (rys. 5.13). Od połowy lat 60. ubiegłego wieku notowano
w Polsce wzrost umieralności. W początku XXI wieku nastąpiło zahamowanie wzrostu
umieralności (szczególnie w populacji kobiet – rys. 5.14).
48
Rys. 5.13. Umieralność z powodu szpiczaka
mnogiego według wieku w Polsce
w latach 2005-2009
atac
Rys. 5.14. Umieralność z powodu szpiczaka
mnogiego w wybranych krajach
005 009
4.5
30
4
25
3.5
3
zgony/100000
zgony/100000
20
15
2.5
2
1.5
10
1
0.5
5
0
MĊĪczyĨni
Kobiety
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
5-9
10-14
0-4
1950
0
1970
Norwegia - M
Wielka Brytania - M
USA - M
Finlandia - M
Polska - M
1990
2010
Norwegia - K
Wielka Brytania - K
USA - K
Finlandia - K
Polska - K
Wskaźniki przeżyć chorych na szpiczaka wynoszą w Polsce 28% (28,1% dla mężczyzn
i 28,1% dla kobiet) [18]. Średnia dla krajów europejskich dla obu płci wynosi 35,9% [19].
Piśmiennictwo
1. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Tom I.UWM Vesalius Kraków 1994.
2. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008 v1.2, Cancer
Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010. Available from: http://globocan.iarc.fr, dostęp z dnia
28.07.2011.
3. Boyle P, Levin E (Eds.) World Cancer Report. IARC, Lyon 2008.
4. Echimane AK, Ahnoux AA, Adoubi I, Hien S, M’Bra K, D’Horpock A, Diomande M, Anongba D,
Mensah-Adoh I, Parkin DM (2000) Cancer incidence in Abidjan, Ivory Coast: first results from
the cancer registry, 1995–1997. Cancer 89:653–663.
5. Anderson JR, Armitage JO, Weisenburger DD (1998) Epidemiology of the non-Hodgkin’s
lymphomas: distributions of the major subtypes differ by geographic locations. Non-Hodgkin’s
lymphoma classification project. Ann Oncol 9:717–720.
6. Herrinton LJ, Goldoft M, Schwartz SM, Weiss NS (1996) The incidence of non-Hodgkin’s lymphoma and its histologic subtypes in Asian migrants to the United States and their descendants. Cancer Causes Control 7:224–230.
7. Newton R, Ferlay J, Beral V, Devesa SS (1997) The epidemiology of non-Hodgkin’s lymphoma:
comparison of nodal and extra-nodal sites. Int J Cancer 72:923–930.
8. Intragumtornchai T, Wannakrairoj P, Chaimongkol B, Bhoopat L, Lekhakula A, Thamprasit T,
Suwanwela N, Suthipinthawong C, Prayoonwiwat W, Meekungwal P, Sirijerachai C, Pairojkul C
(1996) Non-Hodgkin’s Lymphomas in Thailand. A retrospective pathologic and clinical analysis
of 1391 cases. Cancer 78:1813–1819.
49
9. Groves FD, Linet MS, Travis LB, Devesa SS (2000) Cancer surveillance series: non-Hodgkin’s
lymphoma incidence by histologic subtype in the United States from 1978 through 1995. J Natl
Cancer Inst 92:1240–1251.
10. Müller AMS, Gabriele Horst G., Mertelsmann R, Engelhardt M. Epidemiology of non-Hodgkin’s
lymphoma (NHL): trends, geographic distribution, and etiology Ann Hematol (2005) 84: 1–12
DOI 10.1007/s00277-004-0939-7.
11. Filipovich AH, Mathur A, Kamat D, Shapiro RS (1992) Primary immunodeficiencies: genetic risk
factors for lymphoma. Cancer Res 52:5465s–5467s.
12. Adami J, Gabel H, Lindelof B, Ekstrom K, Rydh B, Glimelius B, Ekbom A, Adami HO, Granath F
(2003) Cancer risk following organ transplantation: a nationwide cohort study in Sweden. Br J
Cancer 89:1221–1227.
13. Mariette X (2001) Lymphomas complicating Sjogren’s syndrome and hepatitis C virus infection
may share a common pathogenesis: chronic stimulation of rheumatoid factor B cells. Ann Rheum
Dis 60:1007–1010.
14. Gridley G, McLaughlin JK, Ekbom A, Klareskog L, Adami HO, Hacker DG, Hoover R, Fraumeni
JF Jr (1993) Incidence of cancer among patients with rheumatoid arthritis. J Natl Cancer Inst
85:307–311.
15. Green PH, Fleischauer AT, Bhagat G, Goyal R, Jabri B, Neugut AI (2003) Risk of malignancy in
patients with celiac disease. Am J Med 115:191–195.
16. Marcucci F, Mele Hepatitis viruses and non-Hodgkin lymphoma: epidemiology, mechanisms of
tumorigenesis, and therapeutic opportunities A BLOOD, 10 Vol. 117, No 6, Feb 2011. doi:10.1182/
blood-2010-06-275818.
17. Boice JD Jr (1992) Radiation and non-Hodgkin’s lymphoma. Cancer Res 52:5489s–5491s.
18. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Wskaźniki przeżyć chorych na nowotwory złośliwe
w Polsce zdiagnozowanych w latach 2000-2002. Centrum Onkologii-Instytut. Warszawa 2009.
19. Brenner H., Francisci S., de Angelis R., Marcos-Gragera R., Verdecchia A., Gatta G., Allemani C.,
Ciccolallo L., Coleman M., Sant M. Long-term survival expectations of cancer patients in Europe
in 2000–2002. Eur J Cancer. 2009 Apr;45(6):1028-41.
20. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, Neyman N, Aminou R, Waldron W, Altekruse SF, Kosary CL,
Ruhl J, Tatalovich Z, Cho H, Mariotto A, Eisner MP, Lewis DR, Chen HS, Feuer EJ, Cronin KA, Edwards BK (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2008, National Cancer Institute. Bethesda, MD,
http://seer.cancer.gov/csr/1975_2008/.
21. Banerjee D. Recent Advances in the Pathobiology of Hodgkin’s Lymphoma: Potential Impact on
Diagnostic, Predictive, and Therapeutic Strategies . Advances in Hematology Volume 2011, Article ID 439456, 19 pages, doi:10.1155/2011/439456.
22. Adamson P, Bray F, Costantini AS, Tao M-H, Weiderpass E, Roman E. Time trends in the registration of Hodgkin and non-Hodgkin lymphomas in Europe. Eur J Cancer 43 (2007) 391–401.
23. Swerdlow A. J. Epidemiology of Hodgkin’s disease and non-Hodgkin’s lymphoma. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Vol. 30, Supplement 1, June 2003.
24. Birkeland SA, Storm HH, Lamm LU, Barlow L, Blohmé I, Forsberg B, Eklund B, Fjeldborg O,
Friedberg M, Frödin L, Glattre E, Halvorsen S, Holm NV, Jakobsen A, Jørgensen HE, Ladefoged J,
Lindholm T, Lundgren G, Pukkala E. Cancer risk after renal transplantation in the Nordic countries, 1964–1986. Int J Cancer 1995; 60:183–189.
25. Durie BGM. Epidemiology of Multiple Myeloma and Related Disease. W: Berenson JR. (Ed.)
Biology and Management of Multiple Myeloma. Humana Press 2004.
26. Sirohi B, Powlec R. Epidemiology and outcomes research for MGUS, myeloma and amyloidosis.
Eur J Cancer 42 (2006): 1671–1683.
27. Rabbitt-Roff S. Incidence of multiple myeloma in UK veterans exposed to atomic radiationin
Pacific Nuclear tests. Occup and Environ Med 2003; 60:e18–e36.
28. Pan SY, Johnson KC, Ugnat AM, et al. Association of obesity and cancer risk in Canada. Am J
Epidemiol 2004;159: 259–68.
50
VI. Współwystępowanie chłoniaków
i innych nowotworów
Joanna TAJER
Nowotwory mnogie stanowią około 5,5 – 8,5% wszystkich nowotworów opisywanych
w literaturze medycznej. Wczesna diagnostyka i nowoczesne metody leczenia chemicznego
i napromieniania pozwalają na uzyskanie wzrostu odsetka przeżyć całkowitych i długiego
czasu remisji u coraz większej liczby chorych na nowotwór, u których w okresie obserwacji
rozpoznawany jest kolejny nowotwór.
Wtórne pierwotne nowotwory mogą rozwijać się wkrótce lub w długim okresie czasu
po wyleczeniu pierwszego nowotworu. Pojęcie mnogich nowotworów wprowadził jako
pierwszy w 1889 roku Billroth, a zmodyfikowali je Warren i Gates w 1932 roku.
W 1991 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) uznała następujące
kryteria mnogich nowotworów:
1) oba muszą być potwierdzone histologiczne, że są nowotworami złośliwymi,
2) muszą być oddzielone od siebie przez co najmniej 2 cm zdrowej tkanki, lub jeżeli znajdują się w tym samym narządzie, to musi upłynąć okres dłuższy niż 5 lat pomiędzy
rozpoznaniem pierwotnego i drugiego ogniska,
3) należy wykluczyć możliwość, że drugi guz jest zmianą przerzutową z ogniska pierwotnego.
W 1995 roku WHO przyjęła definicję pierwotnych nowotworów mnogich:
1) rozpoznanie dwóch lub większej liczby pierwotnych nowotworów mnogich nie zależy
od czasu ich wystąpienia,
2) nowotwór pierwotny rozwija się w swoim umiejscowieniu, nie stanowi części istniejącego już procesu nowotworowego, nie jest jego rozsiewem, przerzutem ani wznową,
3) tylko jeden nowotwór może być rozpoznany w jednym narządzie lub w narządach parzystych w przypadku stwierdzenia w obu lokalizacjach procesu rozrostowego o tym
samym utkaniu histopatologicznym,
4) warunek poprzedni traci swoją ważność w przypadku wystąpienia różnego utkania histologicznego,
51
5) nowotwór wieloogniskowy jednorodny histologiczniący występuje w postaci wielu ognisk w obrębie danego narządu np.: skóry, uważany jest za pojedynczy nowotwór.
Rozróżnia się dwa rodzaje pierwotnych mnogich nowotworów: symultaniczne lub
synchroniczne, jeśli okres między rozpoznaniem pierwszego i drugiego jest krótszy niż
6 miesięcy, oraz metachroniczne, jeśli przekracza 6 miesięcy.
Do czynników ryzyka sprzyjających powstawaniu mnogich pierwotnych nowotworów zalicza się: zaburzenia genetyczne, upośledzenie funkcji układu immunologicznego,
ekspozycję na karcinogeny środowiskowe, następstwa przebytego leczenia przeciwnowotworowego. Genetycznie uwarunkowane nowotwory mnogie, szczególnie często występujące u ludzi młodych, opisywane są w przebiegu zespołu Lynch II, Muir-Torre’a, Turcota,
Cowdena, Li-Fraumani.
Prawdopodobieństwo wystąpienia mnogich rozrostów złośliwych wzrasta w przypadku ekspozycji na czynniki zewnętrzne:
1) zakażenie EBV, Papillomavirus,
2) leki immunosupresyjne i przeciwnowotworowe, głównie odpowiedzialne za rozwój
ostrych białaczek czy mięsaka Kaposiego,
3) promieniowanie jonizujące i ultrafioletowe,
4) chemiczne: tytoń – wpływ na powstawanie nowotworów górnych dróg oddechowych,
płuc, układu pokarmowego, układu moczowego, raka szyjki macicy; alkohol i tytoń
– nowotwory głowy i szyi, płuc, układu pokarmowego, metale np.: kadm – rak gruczołu
krokowego, płuc, nerek.
Ryzyko rozwoju drugiego nowotworu pierwotnego jest tym większe, im dłuższy czas
przeżycia chorego po leczeniu ogniska pierwotnego. Na występowanie drugiego pierwotnego nowotworu w większym stopniu narażeni są chorzy, u których guz pierwotny rozpoznano przed 60. rokiem życia i jeśli nowotwór był w niskim stopniu zaawansowania.
Ostatnie badania dowodzą, że 30-letnie skumulowane ryzyko wystąpienia wtórnego
pierwotnego nowotworu u pacjentów diagnozowanych z powodu chłoniaka Hodgkina przed 30. rokiem życia, wynosi u kobiet 26%, gdy w ogólnej populacji 9%, i 18% u
mężczyzn, gdy w ogólnej populacji 7%. Oceniono, że ryzyko wystąpienia białaczki wynosi
17/10 000 rocznie, a guzów litych 29/10 000. Ryzyko wystąpienia ostrej białaczki szpikowej
(AML) po wyleczeniu chłoniaka Hodgkina, wzrasta w ciągu pierwszych 10 lat przeżycia i
wiąże się z przebytym leczeniem lekami alkilującymi. Rokowanie w tej grupie pacjentów
jest złe a średnie przeżycie nie przekracza jednego roku. Zastąpienie schematu MOPP przez
ABVD zmniejszyło ryzyko występowania AML. Zwiększone o 2,5% ryzyko występowania
AML opisano u chorych leczonych według schematu eskalowany BEACOPP, w stosunku
do 0,4% w grupie leczonej według schematu COPP – ABVD. Zwiększone ryzyko występowania AML po zakończeniu leczenia chłoniaka Hodgkina występowało także u chorych leczonych napromienianiem według techniki wielkopolowej: napromienianie całego układu
chłonnego TLI, a także metodą skojarzoną MOPP i radioterapia. Wzrost odsetka zachorowań opisano u pacjentów młodszych niż 30. rok życia w momencie rozpoznania chłoniaka
Hodgkina. W grupie tej 12-miesięczne przeżycia dotyczyły 8-10% populacji.
Po wyleczeniu chłoniaka Hodgkina wzrasta także ryzyko występowania chłoniaków
nieziarniczych. Wyindukowane chłoniaki należą zwykle do grupy o wysokiej złośliwo52
ści w lokalizacji pozawęzłowej, najczęściej w przewodzie pokarmowym. Prawdopodobną
przyczyną ich rozwoju jest przedłużony okres zaburzeń funkcji układu immunologicznego
związany z immunosupresyjnym działaniem terapii chłoniaka Hodgkina.
U chorych wyleczonych z chłoniaka Hodgkina obserwuje się zwiększone ryzyko występowania guzów litych, a w szczególności raka piersi, płuc, przewodu pokarmowego, tarczycy, mięsaków, czerniaka. Umiejscowienie wtórnych nowotworów litych zależy m.in. od
zastosowanej chemioterapii, radioterapii – wielkości pól, dawki, a także czynników środowiskowych – palenia papierosów.
Rak piersi występuje najczęściej 10-15 lat po zakończonej terapii z powodu HL.
Wśród kobiet napromienianych według techniki płaszczowej występuje 30-krotny
wzrost zachorowania na raka piersi, w porównaniu z resztą populacji. Grupa największego
ryzyka to kobiety napromieniane na obszar klatki piersiowej, gdy były w wieku 30-35 lat bądź
młodsze. Badania dowiodły, że ryzyko wystąpienia raka piersi w ciągu 20 lat jest 8-krotnie
wyższe w grupie chorych, która otrzymała dawkę całkowitą powyżej 42 Gy w porównaniu
do niższej dawki całkowitej, a po 30 latach wynosi 29%. Wielkość pól napromienianych także
wpływa na ryzyko wystąpienia raka piersi. Wśród kobiet napromienianych według techniki
wielkopolowej występowało prawie 3-krotnie wyższe ryzyko raka piersi niż w grupie napromienianych tylko na śródpiersie. W trakcie 25-letniej obserwacji pacjentek napromienianych
polami płaszczowymi zauważono, że w grupie kobiet leczonych przed 20. rokiem życia ryzyko wystąpienia raka piersi wyniosło 34%, dla osób leczonych w 20.-30. roku życia 22%, a
dla chorych powyżej 30. roku życia 3,5%. Wśród czynników zwiększających ryzyko rozwoju
wtórnego nowotworu po radioterapii wymienia się: zaburzenia naprawy uszkodzeń DNA,
wielkość dawki i sposób frakcjonowania dawki – ponad 3-krotnie mniejsze ryzyko występowania raka piersi dla niższych dawek frakcyjnych. Niektóre badania kliniczne wskazały, że
wtórny rak piersi charakteryzuje się nieco innymi cechami biologicznymi w porównaniu do
pierwotnego raka piersi m.in. wysoką proliferacją i ekspresją genów oraz wyższym stopniem
aberracji chromosomów, co może powodować agresywniejszy przebieg choroby i niekorzystny wpływ na przeżycia całkowite. Zastosowanie techniki pól wydzielonych zmniejszyło zachorowalność na drugi nowotwór. Nadal problematyczna pozostaje kwestia monitorowania
kobiet leczonych z powodu chłoniaka Hodgkina i zagrożonych wystąpieniem indukowanego
raka piersi. NCCN rekomenduje badania przesiewowe w grupie pacjentów napromienianych
na obszar klatki piersiowej przed 30. rokiem życia w czasie od 8 do 10 lat po leczeniu. Zalecane jest wykonywanie mammografii i rezonansu magnetycznego piersi. U osób wyleczonych z chłoniaka Hodgkina, występuje zwiększone ryzyko raka płuc, co częściowo wynika z
następczego zastosowania leków alkilujących, napromieniania oraz palenia papierosów. Tak
jak w przypadku wyindukowanego raka piersi, znaczącą rolę w rozwoju wtórnego raka płuca
odgrywa dawka napromieniania. Obszar płuca, który otrzymał dawkę powyżej 30 Gy lub
wyższą był prawie 10-krotnie bardziej narażony na wystąpienie raka płuca, niż obszar, który
otrzymał 5 Gy. Ryzyko wystąpienia wyindukowanego raka płuca znacznie zwiększało (49 x)
stosowanie leków alkilujących w schemacie MOPP, zwłaszcza u osób palących i napromienianych na obszar klatki piersiowej. Wydaje się, że badaniem przesiewowym w tej grupie
chorych może być tomografia komputerowa. Rokowanie dla tych chorych jest złe i pomimo
wczesnej diagnozy oraz adekwatnego leczenia czas średniego przeżycia nie przekracza roku.
53
Wśród młodych osób wyleczonych z chłoniaka Hodgkina znacznie wzrasta ryzyko
zachorowania na raka przewodu pokarmowego zwłaszcza przełyku, żołądka, jelita grubego,
trzustki i wątroby. Obserwuje się znaczący trend we wzrastającym ryzyku zachorowań na
raka żołądka, co wiąże się z dawką napromieniania w zależności liniowej 0,84 na każdy
otrzymany Gy. Chemioterapia nie zwiększa ryzyka występowania raka żołądka, z wyjątkiem prokarbazyny. U pacjentów po leczeniu HL wykrywa się również wyindukowane
inne nowotwory: brodawkowaty rak tarczycy, mięsaki tkanek miękkich i kości, czerniaki
złośliwe. Udowodniono bezpośredni wpływ napromieniania na indukcję tych nowotworów. Współcześnie stosowanie niższych dawek frakcyjnych, całkowitych, wydzielonych pól
napromieniania może znacznie zredukować ryzyko występowania nowotworów związanego z bezpośrednim działaniem promieniowania jonizującego. Wśród chorych na chłoniaki
nieziarnicze (NHL) po wyleczeniu, wraz z wydłużeniem okresu obserwacji wzrasta ryzyko
rozwoju zespołu mielodysplastycznego (MDS) lub ostrej białaczki szpikowej (AML). Obserwuje się także występowanie guzów litych: raka pęcherza moczowego, płuc, przewodu
pokarmowego, regionu głowy i szyi, tarczycy, ośrodkowego układu nerwowego, mięsaków,
czerniaka oraz raków skóry. Wśród pacjentów leczonych w latach 80. XX wieku m.in. napromienianiem według technik wielkopolowych: TBI, HBI, TNI, u których wcześniej stosowano chemioterapię zwłaszcza chlorambucil i cyklofosfamid, ryzyko wystąpienia AML
było prawie 9-krotnie wyższe niż w ogólnej populacji. Wiele badań opisywało wzrost ryzyka wystąpienia AML u pacjentów z chłoniakiem indolentnym leczonych fludarabiną.
Występowanie raka pęcherza po wyleczeniu NHL jest związane ze stosowaniem programów zawierających cyklofosfamid a następnie napromienianiem, co daje prawie 5-krotny wzrost zachorowań, zwykle w okresie 10 lat i więcej po pierwotnej diagnozie. Opisywany jest także 3-krotny wzrost ryzyka zachorowania na raka płuca, głównie u mężczyzn,
w porównaniu z resztą populacji. U pacjentów leczonych wyłącznie chemicznie według
CHOP opisuje się wzrost odsetka zachorowań na raka jelita grubego. Częściej występuje
również rak jelita cienkiego, żołądka, odbytu, trzustki. Wiele analiz dotyczy występowania
nowotworów skóry towarzyszących nowotworom układu chłonnego, szczególnie czerniaka i raka kolczystokomórkowego.
W 1954 roku Custer użył pojęcia composite lymphoma opisując symultaniczne, jednoczasowe występowanie chłoniaka Hodgkina z innym chłoniakiem w tej samej tkance,
potwierdzone biopsją. Modyfikację tego terminu wprowadził w 1977 roku Kim, opisując
synchroniczny i metachroniczny rozwój dwóch lub więcej form chłoniaka złośliwego u
tego samego pacjenta. Jak dotychczas w piśmiennictwie opisano około 100 przykładów
współistnienia nieziarniczego chłoniaka złożonego z komórek B i T. Rokowanie w tej grupie chorych zależy od odpowiedzi na leczenie bardziej agresywnej komponenty T. Znacznie
rzadziej obserwuje się jednoczesne występowanie dwóch nowotworów wywodzących się z
utkania chłonnego i krwiotwórczego np.: szpiczaka plazmocytowego i przewlekłej białaczki szpikowej. Nie wiadomo czy jednoczasowe występowanie nowotworów pochodzących
z różnych linii komórkowych to wynik mutacji, czy zmiana przypadkowa, ale pozostaje
trudny problem diagnostyczny.
U chorych z PBL ryzyko rozwoju drugiego nowotworu jest o 10-20% wyższe niż w
populacji ogólnej. Najczęściej opisuje się współwystępowanie czerniaka, mięsaków i raka
54
płuca. Główną przyczyną może być upośledzenie funkcji układu immunologicznego w
przebiegu samej choroby a także sposób leczenia.
Znane jest także zjawisko metachronicznego występowania nowotworów układu
chłonnego po wyleczeniu guzów litych. W przypadku pacjentów operowanych z powodu
raka nerki wtórne nowotwory pierwotne rozpoznano u 27% chorych, w tym najczęściej
występowały: rak prostaty, rak piersi, rak jelita grubego, rak pęcherza moczowego i chłoniaki nieziarnicze.
W związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na mnogie nowotwory istnieje potrzeba prowadzenia szczegółowej, wnikliwej obserwacji, trwającej przez całe życie chorych z
wywiadem onkologicznym pierwotnego nowotworu złośliwego. Dokładna opieka onkologiczna może zapewnić wcześniejsze rozpoznanie nowych ognisk nowotworowych, poprawić skuteczność leczenia, a tym samym wpłynąć na przedłużenie życia chorych na mnogi
nowotwór pierwotny. Należy dążyć do weryfikacji histopatologicznej pojawiających się w
okresie obserwacji zmian, po radykalnym leczeniu onkologicznym guza pierwotnego, co
może się przyczynić do rozpoznania kolejnego nowotworu we wczesnym stopniu zaawansowania i włączenia adekwatnego leczenia. Również istotnym elementem poprawy wyników leczenia chorych na mnogie nowotwory pierwotne jest zmniejszenie wpływu czynników zewnętrznych jak i optymalizacja leczenia pierwszego nowotworu.
Piśmiennictwo
1. Zielińska-Kaźmierska B., Neskromna A. Mnogi pierwotny nowotwór błony śluzowej jamy ustnej
– opis przypadku. Współcz.Onkol 2004; 7: 360-362.
2. Baxi S.S., Matasar M. J. State–of–art Issues in Hodgkin’s Lymphoma Survivorship. Curr Oncol
Rep 2010; 12: 366-373.
3. Josting A., Wiedenmann S., Franklin J., et al.: Secondary Myeloid Leukemia and Myelodysplastic
Syndromes in Patients Treated for Hodgkin’s Disease: A Report From the German Hodgkin’s
Lymphoma Study Group. J Clin Oncol 2003; 21: 3440-3446.
4. Kirkorian J.G., Burke J.S., Rosenberg S.A., et al. Occurrence of non-Hodgkin’s lymphoma after
therapy for Hodgkin’s disease. N Engl J Med 1979; 300: 452-458.
5. De Bruin M.L., Sparidans J., van’t Veer M.B., et al. Breast Cancer Risk in Female Survivors of
Hodgkin’s Lymphoma: Lower Risk After Smaller Radiation Volumes. J Clin oncol 2006; 27; 42394246.
6. Broeks A., Braaf L.M., Wessels L.F.A., et al. Radiation-associated breast tumors display a distinct
gene expression profile. Int. J Radiat Oncol Biol Phys 2010; 76: 540-547.
7. Sanna G., Lorizzo K., Rotmeusz N., et al. Breast cancer in Hodgkin’s disease and non-Hodgkin’s
lymphoma survivors. Ann Oncol 2007; 18: 288-292.
8. Milano M.T., Li H., Guil M.H., et al. Long-Term Survival Among Patients With Hodgkin’s
Lymphoma Who Developed Breast Cancer: A Population-Based Study. J Clin Oncol 2010; 28:
5088-5096.
9. van Leeuwen F.E., Klokman W.J., Hagenbeek A., et al: Second cancer risk following Hodgkin’s
disease: a 20-year follow-up study. J Clin Oncol 1994; 12: 312-325.
10. Ng K., Bernardo M.V., Weller E., et al. Second malignancy after Hodgkin’s disease treated with
radiation therapy with or without chemotherapy: long-term risk and risk factors. Blood 2002;
100: 1989-1996.
55
11. Sacchis S., Marcheselli L., Bari A., et al. Secondary malignancies after treatment for indolent nonHodgkin’s lymphoma: a 16-year follow-up study. Haematologica 2008; 93: 398-404.
12. Travis L.B., Weeks J., Curtis R.E., et al. Leukemia following low-dose total body irradiation and
chemotherapy for non-Hodgkin’s lymphoma. J Clin Oncol 1996; 14: 565-571.
13. Moser E.C., Noordijk E.M., van Leeuwen F.E., et al. Risk of second cancer after treatment of
aggressive non-Hodgkin’s lymphoma; an EORTC cohort study. Haematologica 2006; 91: 14811488.
14. Hemminki K., Jiang Y., Steineck G. Skin cancer and non-Hodgkin’s lymphoma as second malignancies: markers of impaired immune function? Eur J Cancer 2003; 39: 223-229.
15. Campidelli C., Sabattini E., Piccioli M., et al. Simultaneous occurrence of peripheral T-cell
lymphoma unspecified and B-cell small lymphocytic lymphoma. Report of 2 cases. Human Pathology 2007; 38: 787-792.
16. Hisada M., Biggar R. J., Greene M. H., et al. Solid tumors after chronic lymphocytic leukemia.
Blood 2001; 98: 1979-1981.
17. Rabbani F., Reuter V. E., Katz J., et al. Second primary malignancies associated with renal cell
carcinoma: influence of histologic type. Urology 2000; 56: 399-403.
56
VII. Diagnostyka obrazowa chłoniaków
Urszula GRZESIAKOWSKA
Badania obrazowe w onokologii służą do wykrywania choroby, pomagają ustalić rozpoznanie. Głównym ich zadaniem jest jednak dokładna ocena stopnia zaawansowania choroby nowotworowej oraz ocena skuteczności leczenia i monitorowanie przebiegu.
Nowotwory układu chłonnego stanowią ogromne wyzwanie dla radiologa, ponieważ
mogą zajmować prawie wszystkie narządy i występować w każdej lokalizacji.
Najłatwiej więc można omówić badania obrazowe w chłoniakach, dzieląc je na obszary
anatomiczne, które zajmują, ponieważ objawy radiologiczne są raczej związane z lokalizacją chłoniaka a nie z jego typem histologicznym.
Podstawową lokalizacją chłoniaków są węzły chłonne. Te położone obwodowo, powierzchownie (szyjne, pachowe i pachwinowe) są łatwo dostępne badaniu paplpacyjnemu
oraz badaniu ultrasonograficznemu.
Wszystkie pozostałe lokalizacje wymagaja badań obrazowych.
Klatka piersiowa
Węzły w klatce piersiowej, przede wszystkim węzły górnego przedniego śródpiersia są
bardzo często lokalizacją chłoniaka Hodgkina i części chłoniaków nie-Hodgkina.
Zmiany te są dobrze widoczne już na przeglądowym zdjęciu klatki piersiowej, najlepiej
wykonanym w dwóch projekcjach.
Na takim zdjęciu ocenia sie szerokość guza śródpiersia w stosunku do szerkości klatki
piersiowej, co decyduje o stopniu zaawansowania.
Poza lokalizacją węzłową w śródpiersiu zajęta może być również grasica.
Choroba może również zajmować węzły wnęk płucnych czy węzły tylnego śródpiersia.
Dla dokładnej oceny wszystkich węzłów w obrębie klatki piersiowej metodą z wyboru jest
badanie tomografii komputerowej z dożylnym podaniem środka cieniującego.
W badaniu tym można dokładnie ocenić wielkość wszystkich powiększonych węzłów
chłonnych. Należy jednak pamiętać, że ocena zajęcia węzłów chłonnych procesem cho57
robowym opiera się jedynie na ocenie ich wielkości, co jest obarczone pewnym błędem.
Dotyczy to również badania rezonansem magnetycznym.
Bardzo duże guzy śródpiersia w bardzo agresywnych postaciach chłoniaka mogą naciekać ścianę klatki piersiowej, powodują nawet destrukcje struktur kostnych. Wszystkie te
objawy są dobrze widoczne w tomografii komputerowej. Guzy śródpiersia mogą również
naciekać duże naczynia czy osierdzie. Dla dokładnej oceny tych objawów skuteczniejsze
jest badanie magnetycznego rezonansu.
Największe trudności w ocenie zmian napotyka radiolog w monitorowaniu leczenia.
Często po zakończeniu leczenia w śródpiersiu utrzymuje się nieprawidłowa tkanka, która
może być zmianą rezydualną – zwłóknieniem bliznowatym lub niewyleczoną tkanką nowotworową. Nie da się tego zróżnicować w oparciu o badania obrazowe, dlatego w monitorowaniu
leczenia obecnie stosuje się coraz częściej badania czynnościowe, przede wszystkim PET-CT.
Poza zajęciem węzłów śródpiersia i wnęk nacieki chłoniacze mogą również występować w tkance płucnej. Zajęcie tkanki płucnej jest zawsze objawem zaawansowania choroby,
występuje najczęściej w IV stadium zaawansowania.
Objawy zajęcia tkanki płucnej w badaniu radiologicznym mogą być bardzo różne.
Mogą to być nacieki miąższowe, podobne do zmian zapalnych, nacieki śródmiąższowe ale
także nacieki guzowate czy wręcz guzki w miąższu płucnym.
Ta różnorodność objawów stanowi dodatkowe utrudnienie w diagnostyce różnicowej.
Ponieważ zmiany te występują u chorych z zaawansowaną chorobą, poddawanych długiej i toksycznej chemioterapii zawsze wymagają one różnicowania z powikłaniami leczenia
– przede wszystkim z nietypowymi zakażeniami (grzybice, atypowe zapalenia płuc). Różnicowanie takie właściwie nie jest możliwe w oparciu o badania obrazowe. Jedyną metodą
rozpoznania pozostaje badanie bakteriologiczne lub odpowiedź na zastosowane leczenie.
Badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej, wykonane w celu oceny stopnia
zaawansowania chłoniaka musi być wykonane według następującego protokołu:
1. badanie z dożylnym podaniem środka cieniującego
2. obszar badania – od poziomu dolnej szyi (C6-C7) aż do zachyłków żebrowych przepony.
Opisując takie badanie radiolog powinien podać wielkość wszystkich wykrytych zmian
– węzłów w okolicach nad- i podobojczykowych, pachowych, śródpiersia i wnęk płucnych.
Poniważ badanie tomografii komputerowej jest badaniem powtarzalnym pomiar
wszystkich zmian ułatwi monitrowanie oraz ocenę odpowiedzi na leczenie.
Jama brzuszna
Podstawową lokalizacją dla wszystkich typów chłoniaków w jamie brzusznej są węzły chłonne – zaotrzewnowe, wewnątrzotrzewnowe (węzły kreski), węzły położone przy dużych naczyniach. Powiększone węzły chłonne kreski i przestrzeni zaotrzewnowej są dostępne dla badania
ultrasonograficznego ale tylko w niektórych przypadkach. Pacjenci otyli, duża zawartość gazowa
w jelitach – wszystko to bardzo ogranicza skuteczność tego badania.. Dlatego metodą z wyboru
dla oceny zmian węzłowych w jamie brzusznej pozostaje badanie tomografii komputerowej.
Dla zapewnienia dobrej skuteczności tego badania konieczne jest wypełnienie pętli
jelitowych środkiem cieniującym dodatnim – Gastrografiną. Należy dążyć do dokładnego
wypełnienia całego jelita cienkiego, co oznacza podawania doustne kontrastu w czasie nie
58
krótszym niż jedna godzina. Niedokładne wypełnienie jelit może powodować błędną ocenę zarówno węzłów przestrzeni zaotrzewnowej, miednicy jak i węzłów kreski.
Podobnie jak we wszystkich pozostałych lokalizacjach ocena zajęcia węzłów chłonnych
procesem chorobowym opiera się na ocenie ich wielkości co stanowi poważne ograniczenie tej metody.
Badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej powinno być wykonane według stałego protokołu:
1. badanie z dożylnym podaniem środka cieniującego
2. powinno obejmować całą jamę brzuszną od kopuł przepony aż do pachwin
3. jelita powinny być dobrze wypełnione dodatnim środkiem cieniującym (Gastrografina).
Radiolog, oceniając takie badanie, musi ocenić wszystkie widoczne węzły chłonne, w tym
węzły pod odnogami przepony, które często są zajęte chorobą. Należy podać dokładne wymiary wszystkich widocznych węzłów, co ułatwi monitorowanie leczenia. Należy również dokładnie ocenić wątrobę i śledzionę z podaniem największych wymiarów obu tych narządów.
Drugą lokalizacją chłoniaków w jamie brzusznej jest wątroba i śledziona. Nacieki chłoniacze w tych narządach najlepiej widoczne są w badaniu ultrasongraficznym i właśnie to
badanie jest metodą z wyboru w tej ocenie. Przewyższa ono zarówno badanie tomografii
komputerowej, w którym jedynym objawem może być powiększenie obu narządów jak i
rezonans magnetyczny.
Opisana powyżej lokalizacja zmian chłoniaczych, zarówno w chłoniaku Hodgkina jak
i nie-Hodgkina uważana jest za lokalizację typową.
Inna, tak zwana pozawęzłowa lokalizacja występuje przede wszystkim w chłoniakach
Hodgkina.
Według definicji WHO pozawęzłowa lokalizacja chłoniaka występuje w tych przypadkach, gdy jest to jedyne ognisko choroby.
Chłoniaki pozawęzłowe występują w 25 do 40% przypadków.
Poniżej przedstawiono objawy radiologiczne najczęściej występujących chłoniaków
pozawęzłówych.
Przewód pokarmowy
W przewodzie pokarmowym mogą występować prawie wszystkie chłoniaki nie-cHodgkina, ale ponad 90% stanowią chłoniaki typu MALT.
50 – 70% chłoniaków przewodu pokarmowego to chłoniaki żołądka. Jednocześnie jest
to najczęstsza lokalizacja pozawęzłowa. 20% chłoniaków występuje w jelicie cienkim i tylko
5-10% w jelicie grubym.
Chłoniaki żołądka w badaniach obrazowych zawsze wymagają różnicowania z rakiem żołądka. Różnicowanie to nie zawsze jest możliwe i w wielu przypadkach ostateczne rozpoznanie ustala się w badaniu mikroskopowym po operacji.
Chłoniaki jelita cienkiego wymagają zawsze różnicowania z chorobami zapalnymi jelit,
przede wszystkim chorobą Crohna. I w tym przypadku różnicowanie w oparciu o badania
obrazowe nie jest łatwe i często konieczna jest weryfikacja mikroskopowa.
Najrzadsze nacieki w jelicie grubym wymagają różnicowania zarówno ze zmianami
zapalnymi i naciekami raka.
59
Najlepszą metodą do uwidocznienia zmian w obrębie żołądka jest tomografia komputerowana z wypełnieniem żołądka dużą ilością wody dla jego rozdęcia i lepszego uwidocznienia zmian w ścianie żołądka oraz z dożylnym podaniem środka cieniującego.
Nacieki w obrebie jelit zarówno cienkiego jak i grubego łatwiej jest wykryć w konwencjonalnym badaniu radiologicznym z doustnym podaniem barytu czy wlewem doobytniczym.
Jelita ze względu na ich kręty przebieg są trudne do oceny w badaniu tomografii kompouterowej. Nacieki jelit w tym badaniu są widoczne tylko wtedy, gdy są dostatecznie rozległe i towarzyszy im guz, przekraczający 2 cm średnicy.
W ocenie jelit lepszą metodą jest rezonans magnetyczny, ponieważ można wykonać
badanie w różnych płaszczyznach, co lepiej uwidacznia jelita. Żadne z tych badań nie nadaje się do różnicowania wykrytych zmian.
Zajęcie przewodu pokarmowego może wystąpić również w chorobie zaawansowanej. Najczęściej wtedy nacieki chłoniacze szerzą się przez ciągłość od węzłów kreski czy dużych naczyń.
Trzustka również może być zajęta procesem chłoniaczym, najczęściej w przpadkach
zaawansowanych kiedy naciek szerzy się od strony węzłów. Pierwotne zajęcie tego narządu
jest nizwykle rzadkie.
Układ moczowy
Pierwotna lokalizacja nacieków chłoniaka w nerce jako lokalizacja pozawęzłowa jest bardzo rzadka. Częściej nacieki przechodzą i obejmują nerkę od strony węzłów zaotrzewnowych.
Podstawowym badaniem w diagnostyce zmian w nerkach jest tomografia komputerowa. Nacieki chłoniaka w nerkach mogą mieć różny obraz w tym badaniu. Mogą obejmować
całą nerkę, powodując jej obrzęk i powiększenie imitując naciek zapalny. Mogą występować
w postaci nacieków ogniskowych, guzowatych w czym przypominają inne pierwotne nowotwory lub przerzuty nowotworowe do nerek. Nie można postawić rozpoznania chłoniaka nerki jedynie na podstawie badania obrazowego.
Chłoniaki mogą również wystepować w pęcherzu moczowym. I w tych przypadkach w
badaniach obrazowych nie różnią się od innych zmian nowotworowych w tej lokalizacji.
W przypadku lokalizacji w pęcherzu badanie rezonansu magnetycznego przewyższa
badanie tomografii komputerowej w ocenie miejscowej rozległości zmian.
Ośrodkowy układ nerwowy
Pierwotny chłoniak mógu jest niezwykle rzadki, stanowi 1-3% wszystkich chłoniaków.
Znacznie częściej zajęcie mózgu jest wynikiem uogólnionej progresji choroby.
Zmiany ogniskowe w mózgu najczęściej występują w okolicach okołokomorowych,
istocie białej obu półkul oraz ciele modzelowatym. Mogą występować w postaci pojedynczego ogniska lub wieloogniskowo.
Pojedyncze ognisko w mózgu zawsze wymaga różnicowania z glejakami. W badaniu
rezonansu magnetycznego, które jest badaniem z wyboru w diagnostyce tego regionu ogniska chłoniaka od glejaków odróżnia relatywnie niski sygnał w obrazach T2-zależnych.
Poza strukturami mózgu chłoniaki często występują w postaci nacieków w oponach, co
można wykryć jedynie badaniem rezonansu magnetycznego.
60
Pierwotne zajęcie rdzenia kręgowego występuje niezwykle rzadko. Najczęściej zmiany szerzą się na kręgosłup rdzeń kręgowy przez ciągłość od strony nacieków w węzłach
chłonnych.
W ocenie zajęcia opon oraz rdzenia kręgowego metodą z wyboru jest badanie rezonansu magnetycznego.
Głowa i szyja
Chłoniaki na szyi w lokalizacji typowej zajmują węzły chłonne, co jest dobrze dostępne
w badaniu ultrasonograficznym.
Pozawęzłowa lokalizacja chłoniaka w tym rejonie najczęsciej dotyczy migdałków,
głównie podniebiennych, Jest to druga co do częstości lokalizacja pozawęzłowa.
Inne rzadsze lokalizacje to zatoki oboczne nosa, oczodoły lub tkanki miękkie struktur
głębokich twarzoczaszki. W każdej z tej lokalizacji metodą diagnostyczną, która najbardziej
kompleksowo ocenia zmiany jest tomografia komputerowa.
W badaniach obrazowych nacieki chłoniacze mają podobny obraz do znacznie częstszych w tym rejonie raków. Obie te patologie zawsze muszą być różnicowane między sobą,
co nie jest możliwe na podstawie badań obrazowych. O rozpoznaniu decyduje wynik badania mikroskopowego pobranego materiału.
Szczególną postacią chłoniaka pozawęzłowego jest chłoniak oczodołu. Zajmuje on
zwykle tkanki miękkie oczodołu w większości przypadków pozastożkowo. W przypadkach
zaawansowanych nacieki wypełniają zarówno stożek jak i tkanki pozastożkowe. I w tych
przypadkach o rozpoznaniu decyduje badanie mikroskopowe.
W różnicowaniu należy brać pod uwagę nacieki zapalne.
Chłoniaki oczodołów w większości przypadków mają dobre rokowanie i leczone są
miejscowo, co wyróżnia je wśród reszty chłoniaków.
W diagnostyce obrazowej metodą z wyboru jest rezonans magnetyczny, który znakomicie uwidacznia wszystkie struktury oczodołu. Badanie tomografii komputerowej ma
przewagę jedynie w ocenie destrukcji kostnej, która w chłoniakach występuje niezwykle
rzadko.
Kości
Pierwotny chłoniak kości jest niezwykle rzadką jednostką chorobową. Stanowi około
5% wszystkich pierwotnych guzów kości.
Równocześnie wśród złośliwych guzów kości jest jednostką o najlepszym rokowaniu, z
wysokim odsetkiem 5-letnich przeżyć.
W badaniach obrazowych pierwotny chłoniak kości ma objawy identyczne jak guzy
drobnokomórkowe, do których zresztą jest zaliczany. Od pierwotnego guza Ewinga odróżnia go jedynie znacznie mniejszy naciek w tkankach miękkich, otaczających kość.
Pierwotny chłoniak kości może występować w każdym wieku u ludzi dorosłych jednak
szczyt zachorowań przypada na 50-60 lat. Może również występować prawie w każdej lokalizacji w szkielecie ale najczęściej dotyczy kości długich w okolicach dużych stawów.
Chłoniaki kości w odróżnieniu od innych guzów kości zawsze są leczone zachowawczo
w sposób skojarzony – napromienianiem połączonym z chemioterapią.
61
Podobnie jak we wszystkich pierwotnych guzach kości podstawowym badaniem jest
klasyczne zdjęcie radiologiczne kości. Dla oceny rozległości zmiany i dobrego zaplanowania napromieniania metodą z wyboru jest badanie rezonansem magnetycznym.
Podsumowanie
Badania obrazowe są podstawową metodą do wykrywania zmian lecz rozpoznanie
musi opierać się na badaniu mikrospowym pobranej tkanki.
W ocenie stopnia zaawansowania chłoniaków badania obrazowe są podstawową metodą. Dla pełnego wystopniowania tej choroby konieczny jest następujący zestaw badań
obrazowych:
1. zdjęcie klatki piersiowej w dwóch projekcjach z pomiarem wielkości guza w śródpiersiu
2. badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z dożylnym podaniem środka cieniującego
3. badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej z oceną wątroby i śledziony
4. badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej i miednicy z dożylnym podaniem
środka cieniującego oraz doustnym podaniem pozytywnego środka kontrastowego.
W przypadku występowania objawów klinicznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, przewodu pokarmowego, kości itp. należy poszerzyć diagnostykę o dodatkowe badania
– badanie rezonansu magnetycznego, zdjęcia kostne lub pasaż przewodu pokarmowego.
Te same badania służą do monitorowania przebiegu oraz oceny odpowiedzi na leczenie.
Rola innych metod oceny odpowiedzi na leczenie jest omówiona w osobnych rozdziałach.
Każdy nawrót choroby wymaga ponownego wystopniowania według przedstawionego
powyżej algorytmu.
Piśmiennictwo
1. Aiken A.H., Glastonbury C.: „Imaging Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma in the head and
nack“ 2008, Radiol Clin N Am 46, 363-378.
2. Chua S.C., Rozalli F.I., O“Connor S.R.: “Imaging features of primary extranodal lymphomas“ 2009,
Clinical Radiol 64, 574-588.
3. Delbeke D.,Stroobans S.,de Kerville E. i in.: “Expert opinions on Positron Emission Tomigraphy
and computed tomography imaging in lymphoma“ 2009, The Oncologist, 14, 30-40.
4. Engin G., Korman U.: “Gastrointestinal lymphoma: a spectrum of fluoroscopic and CT findings“
2010, Diagn Interv Radiol,10, 130-132.
5. Ghai S., Pattison J., Ghai S. i in.: “Primary gastrointestinal lymphoma: spectrum of imaging findings with pathologic correlation 2007“ Radiographics, 27, 1371-1388.
6. Haldorsen I.S., Espeland A., Larrson E.M.: “Central nervous system lymphoma: characteristic findings on traditional and advanced imaging“ 2011, Am J Neuroradiol, 10, 1-9.
7. Haque S., Meng L., Abrey L.E i in.: “Imaging of lymphoma of central nervpus system, spine and
orbit“ 2008, Radiol Clin N Am, 46, 339-361.
8. Hwang S.: “Imaging of lymphoma of the muskuloskeletal system“ 2008, Radiol Clin N Am, 46,
379-396.
9. Kwee T.C., Kwee R.M., Nievelstein R.A.: “Imaging in staging of malignant lymphoma: a systemic
review“ 2008, Blood, 111,2,504-516.
62
VIII. Zastosowanie USG
w diagnostyce chłoniaków
Ewa GORCZYCA- WIŚNIEWSKA
Ultrasonografia ze względu na dostępność, niski koszt, nieinwazyjność jest ważną metodą obrazową mającą szerokie zastosowanie w klinice chłoniaków jako:
1. badanie pierwszego kontaktu wykrywające zmiany podejrzane o chłoniaczy charakter
2. wygodne narzędzie do wykonania biopsji celowanej w celu pobrania materiału do badań cytologicznych lub histopatologicznych
3. jedna z metod obrazowych przy ustalaniu stopnia zaawansowania klinicznego choroby
4. łatwa w wykonaniu, nieinwazyjna, bez/lub ze środkami kontrastującymi wczesna metoda oceny skuteczności leczenia onkologicznego
5. narzędzie do diagnostyki powikłań związanych z terapią
6. badania „okresowe” kontrolne w okresie remisji.
W ostatnich 10 latach pojawiły się specjalistyczne metody ultradźwiękowe, które coraz
częściej stają się podstawową metodą obrazową stosowaną w diagnostyce i leczeniu chłoniaków. Są to przede wszystkim:
– endoskopowa ultrasonografia EUS – niezwykle przydatna w diagnostyce chłoniaków
śródpiersia, żołądka, jelit, trzustki
– echokardiografia ECHO -konieczny element przy ustalaniu wskazań lub przeciwwskazań do danej terapii i oceny jej skutków ubocznych
– ultrasonografia wysokiej rozdzielczości HRUS – niezbędna w ocenie zmian węzłowych,
chłoniaków narządów położonych powierzchownie: tarczycy, sutka, jąder, oczodołów,
ślinianek, jak również chłoniaków skóry
– badania przezpochwowe TV, transrektalne TR i przezcewkowe TRU – bez których trudno obecnie mówić o chłoniakach w narządach rodnych, gruczole krokowym, pęcherzu
moczowym czy odbytnicy
– techniki obrazujące przepływy naczyniowe w zmianach chłoniaczych: obrazowanie dopplerowskie (Color, Power, tzw. Doppler kierunkowy i inne). Dożylne podanie środka
63
kontrastującego (np.SONOVUE) pozwala na precyzyjną ocenę unaczynienia oraz wykonanie badań czynnościowych zarówno węzłów jak i zmian pozawęzłowych.
Chłoniaki nie-Hodgina (Non-Hodkin Lymphoma – NHL) ze względu na dużą różnorodność komórek limfoidalnych obecnych w różnych narządach mogą manifestować się
różnymi objawami klinicznymi i licznymi bardzo zróżnicowanymi obrazami ultrasonograficznymi związanymi z powiększeniem węzłów chłonnych (adenopatia szyjna, pachowa,
płyn w jamach opłucnej, splenomegalia, wodobrzusze, obrzęk kończyn) oraz naciekami/
guzami chłoniaczymi pozawęzłowymi i pozalimfatycznymi (NHL oczodołu, ślinianki, tarczycy, sutka, płuca i opłucnej, serca i osierdzia oraz przewodu pokarmowego, trzustki, nerek, nadnerczy, narządów rozrodczych).
U prawie 95% chorych z chłoniakiem Hodkina – (HL) występuje niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, często tworzących pakiety. Najczęściej zajęte są węzły chłonne
powyżej przepony: szyjne, nadobojczykowe, pachowe i śródpiersia.
Dzisiaj trudno sobie wyobrazić diagnostykę obwodowych węzłów chłonnych bez
badań USG [1]. Prawidłowy węzeł chłonny w badaniu USG cechuje się: owalnym kształtem, ze stosunkiem długości do szerokości >2 (L/W>2), największym wymiarem poprzecznym <10 mm, hiperechogeniczną wnęką, jednorodną hipoechogeniczną korą. W
obrazowaniu Dopplerowskim unaczynienie powinno być widoczne jedynie we wnęce i
odwnękowo [2].
Natomiast typowy obraz sonograficzny chłoniaczych zmian węzłowych to [3,4,5]:
$ liczne, powiększone węzły chłonne >2 cm, bez martwicy, z tendencją do tworzenia pakietów
$ kulisty kształt węzłów: stosunek długości do szerokości L/W <2
$ obniżona echogeniczność i mozaikowa echostruktura
$ nie rzadko wzmocnienie akustyczne za węzłem
$ brak prawidłowego hiperechogenicznego echa wnęki
$ wzmożone unaczynienie w technikach Dopplerowskich: widoczne naczynia wnękowe i
obwodowe;współczynnik oporu naczyniowego RI >0,7
$ zajęcie węzłów chłonnych podżuchwowych, potylicznych i zagardłowych sugeruje
NHL
$ HL typowo zajmuje najpierw dolne węzły szyjne.
Badanie USG jest najczęściej wykonywanym badaniem obrazowym narządów położonych powierzchownie (tarczycy, sutka, ślinianek) oraz jamy brzusznej. Jest idealną metodą
do oceny zarówno narządów miąższowych jak i zmian węzłowych.
Poniżej wyszczególniono nieprawidłowe obrazy ultrasonograficzne, które powinny
wzbudzić niepokój onkologiczny i uruchomić dalszą diagnostykę w kierunku chłoniaka:
1. zmiany ogniskowe hipoechogeniczne (o obniżonej echogeniczności w stosunku do otaczających tkanek) w narządach miąższowych
2. zmiany ogniskowe bez wyraźnej torebki lub z pseudotorebką
3. zmiany o jednorodnej echostrukturze, świadczącej o zwiększonej komórkowości
4. nieprawidłowe, najczęściej zwiększone, chaotyczne unaczynienie zmian ogniskowych
5. powiększone,kuliste węzły chłonne, bez widocznej wnęki, z patologicznym unaczynieniem, często tworzące pakiety, zwłaszcza gdy towarzyszy im:
64
$ obecność wolnego płynu w jamie opłucnej, otrzewnej, osierdziu
$ zaburzenie perystaltyki jelit
$ zakrzepica żylna w układzie wrotnym, żyłach nerkowych i VCI, żyłach kończyn
$ powiększenie śledziony
$ odcinkowe pogrubienie ścian żołądka, jelit.
Ocena żołądka i jelit w badaniu USG przez powłoki brzuszne wymaga nowoczesnego
sprzętu, dużego doświadczenia lekarza wykonującego badanie oraz prawidłowego przygotowania chorego do badania. Dlatego nie rzadko skuteczność diagnostyczna przesiewowych badań USG jamy brzusznej jest niezadowalająca a chłoniaki przewodu pokarmowego
bywają wykrywane w zaawansowanym stadium choroby. Rozwiązaniem tych trudności
jest połączenie badania endoskopowego z badaniem USG (EUS). Endosonografa z możliwością wykonania biopsji celowanej radykalnie zmieniła wczesną diagnostykę i ocenę
stopnia zaawansowania chłoniaków śródpiersia, serca, żołądka, jelit i trzustki.
Podobnie ocena USG gruczołu krokowego w badaniu przezodbytniczym (TRUS) weszła na stałe do onkologii urologicznej a badania USG przezpochwowe (TV)do schematu
wczesnego wykrywania nowotworów jajnika i macicy [6].
Omawiając diagnostykę obrazową chłoniaków należy wspomnieć także o typowych
obrazach ultrasonograficznych chłoniaków nerek (powiększone nerki, okrągłe, z pseudotorbielami), NHL trzustki (powiększona, o obniżonej echogeniczności, ale bez poszerzenia dróg żółciowych, bez objawów klinicznych ostrego zapalenia) oraz chłoniaka żołądka
(znaczne pogrubienie ściany z patologicznym unaczynieniem).
Podejrzenie chłoniaka zawsze wymaga weryfikacji mikroskopowej a posługiwanie się
obrazem USG w czasie wykonywania biopsji pozwala na bardzo precyzyjne pobranie materiału cytologicznego lub histologicznego do dalszych badań specjalistycznych.
Dzięki wykrywaniu zmian bardzo wczesnych i małych, nowoczesna ultrasonografia ze
stosowaniem środków kontrastowych coraz częściej wpływa na ocenę stopnia zaawansowania klinicznego chłoniaka. Dobrym przykładem są zmiany pozawęzłowe w chłoniakach
nieziarniczych w śledzionie czy wątrobie [7], narządzie rodnym, jądrach, tarczycy, sutku
oraz zmiany węzłowe obwodowo i w śródpiersiu oraz jamie brzusznej (dostępne w badaniach USG endoskopowych USG: przezprzełykowym, EUS żołądka. jelit, TR odbytnicy).
Obecnie badanie USG nie jest jeszcze metodą obrazową stosowaną rutynowo przy
ocenie skuteczności leczenia onkologicznego RECIST opartej na pomiarach wielkości
zmian chorobowych w badaniu TK. Jednak prowadzone badania z zastosowaniem nowoczesnych technik USG i kontrastów ultradźwiękowych dowodzą, że w badaniu USG różnice w unaczynieniu i echostrukturze zmiany ogniskowej uchwytne są znacznie wcześniej
niż widoczna w TK zmiana wielkości [8].
Piśmiennictwo
1. Ahuja AT, Ying M.; Sonographic Evaluation of Cervical Lymph Nodes. AJR 2005; 184:1691-1699.
2. Ying M, Ahuja A. Sonography of neck lymph nodes. Clin Radiol 2003; 58:351 –358.
3. Ahuja A, Ying M. Sonography of neck lymph nodes. Clin Radiol 2003; 58:359 –366.
4. Ahuja AT, Ying M,et al.; `Pseudocystic’ appearance of non-Hodgkin’s lymphomatous nodes: an
infrequent finding with high-resolution transducers. Clin Radiol 2001; 56:111 –11.
65
5. Picardi Mm, Ciancia R et al.; Estimation of bulky lymph nodes by power Doppler ultrasound
scanning in patients with Hodgkin’s lymphoma: a prospective study; Haematologica/the hematology journal | 2006; 91(7).
6. van Nagell JR Jr, DePriest PD, et al.; Ovarian cancer screening with annual transvaginal sonography: findings of 25,000 women screened. Cancer. 2007 May 1;109(9):1887-96.
7. Picardi M, Soricelli et al.; Contrast-enhanced harmonic compound US of the spleen to increase
staging accuracy in patients with Hodgkin lymphoma: a prospective study. Radiology. 2009
May;251(2):574 -82.
8. Lassau N, Chami L, et al.: Dynamic contrast-enhanced ultrasonography (DCE-US) with quantification of tumor perfusion: a new diagnostic tool to evaluate the early effects of antiangiogenic
treatment. Eur Radiol. 2007 Dec;17 Suppl 6:F89-98.
66
IX. Badanie PET/CT
w diagnostyce chłoniaków
Agnieszka FIJOŁEK-WARSZEWSKA
Połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) z tomografią komputerową (CT)
– PET/CT jest jednym z najnowszych osiągnięć w dziedzinie diagnostyki obrazowej. Niniejszy
rozdział omawia zastosowanie badania PET/CT w diagnostyce chłoniaków. Zaprezentowane
zostały podstawowe informacje dotyczące badania PET (w tym podstawy metaboliczne), informacje dotyczące badania PET/CT, a następnie omówiono zastosowanie badania w ocenie
stopnia zaawansowania oraz we wczesnej i końcowej ocenie skuteczności leczenia chłoniaków.
Podstawy badania PET
Standardowe techniki obrazowe jak rentgen, CT, MRI, USG dostarczają głównie informacji o zmianach struktur anatomicznych. Ważnym ograniczeniem tych technik diagnostycznych jest fakt, że ocena zmian chorobowych opiera się głównie na podstawie kryterium wielkości. Dla przykładu chorobowo zmieniony węzeł chłonny, poniżej 10 mm w osi
krótkiej, nie będzie uznany jako patologiczny w oparciu o kryteria oceny CT [1,2], podczas
gdy powiększone odczynowo (w przebiegu infekcji) węzły chłonne mogą zostać błędnie
zinterpretowane jako związane z procesem rozrostowym.
Podczas gdy CT, MRI dostarczają informacji o zmianach strukturalnych metoda PET
dostarcza informacji dotyczących aktywności metabolicznej zmian. Polega ona na zastosowaniu cząsteczek typowych dla danego szlaku metabolicznego, znakowanych izotopem o
krótkim czasie połowiczego rozpadu, emitującym podczas rozpadu pozytron.
Po podaniu radiofarmaceutyku jest on gromadzony przez komórki o zwiększonym
metabolizmie, a detekcja rozpadu izotopu dostarcza informacji o lokalizacji ogniska wzmożonego wychwytu. Emitowany pozyton po przebyciu kilku milimetrów łączy się z elektronem w tkankach i ulega anihilacji emitując dwa kwanty promieniowania gamma o energii
511 keV poruszające się w dwóch przeciwległych kierunkach (pod kątem 180 stopni). Pierścieniowo skonstruowany detektor rejestruje pary kwantów promieniowania i kompute67
rowo tworzy obraz lokalizacji promieniowania/emitowania pozytonów, a co za tym idzie
lokalizację miejsca zwiększonego gromadzenia znacznika.
Najczęściej stosowanym radiofarmaceutykiem jest fluorodeoksyglukoza (FDG) – analog glukozy wyznakowany fluorem 18 o czasie połowiczego rozpadu 109 minut. Zwiększony wychwyt 18F-FDG przez komórki nowotworowe wynika z faktu, zaobserwowanego
przez Otto Heinricha Warburga, że szybko dzielące się komórki nowotworowe wykazują
wysokie zapotrzebowanie na ATP-azę wytwarzaną w procesie glikolizy [3].
Cząsteczka 18F-FDG z krwioobiegu wychwytywana jest przez komórki, podobnie jak
glukoza, przez błonowe transportery glukozy (GLUT). Komórki nowotworowe bardziej
intensywnie niż zdrowe komórki wychwytują FDG dzięki zwiększonej liczbie błonowych
transporterów glukozy (GLUT 1). W komórkach FDG jest przez pierwszy enzym szlaku
glikolizy, heksokinazę, przekształcana w FDG-6 fosforan. W komórkach nowotworowych
nastawionych na glikolizę jako podstawowe źródło energii zwiększona jest ekspresja heksokinazy w porównaniu do komórek zdrowych. FDG-6 fosforan nie jest substratem dla
kolejnych enzymów szlaku glikolizy, nie może również dyfundować na zewnątrz komórki
ani ulegać defosforylacji do FDG – zostaje uwięziony w komórce. W szybkim czasie gromadzi się więc w komórkach nowotworowych w znacznie większej ilości niż w otaczających
zdrowych komórkach. Dopiero po rozpadzie izotopu fluoru, którym wyznakowana jest
cząsteczka, zostaje ona przekształcona do postaci, w której jest metabolizowana w tym samym szlaku co glukoza, z wytworzeniem nieradioaktywnych produktów końcowych.
Właściwa ocena aktywności metabolicznej glukozy w tkankach wymaga specjalnego
przygotowania pacjenta do badania. Pacjent powinien być 4-6 godzin po ostatnim posiłku,
tak by poziom glukozy i insuliny nie były zbyt wysokie. Mierzony przed wstrzyknięciem
FDG poziom glukozy nie powinien przekraczać 150 mg/dl, a w przypadku pacjentów z
cukrzycą 200 mg/dl. Pacjent powinien unikać 24 godziny przed badaniem wysiłku fizycznego celem zminimalizowania wychwytu znacznika w mięśniach. Po wstrzyknięciu znacznika powinien przez 40-90 minut odpoczywać, unikając aktywności mięśniowej oraz pić
wodę niegazowaną ok. 1 litra celem właściwego klirensu znacznika.
Fizjologicznie znacznik gromadzi się w tkankach wychwytujących glukozę takich jak mózg,
wątroba, miokardium, tkanka mięśniowa, tkanka tłuszczowa brunatna. Fizjologiczne, miernie
zwiększone, gromadzenie znacznika może występować w tkance limfatycznej gardła, śliniankach, grasicy u dzieci oraz w przetrwałej grasicy u dorosłych, w proksymalnej części żołądka,
jelicie grubym (głównie we wstępnicy), w jądrach, macicy i jajnikach w zależności od fazy cyklu
miesięcznego. FDG wydalane jest z moczem w formie niezmienionej, stąd w badaniu widoczna
zwiększona aktywność w układzie kielichowo-miedniczkowym nerek, moczowodach, pęcherzu moczowym. Fizjologiczne, zwiększone gromadzenie znacznika, może utrudniać interpretację zmian w tych lokalizacjach np. zmiany w CUN, układzie moczowym.
Wyniki fałszywie ujemne mogą pojawiać się w przypadku zmian małych – rozdzielczość
metody PET to ok 5-8 mm, stąd zmiany poniżej tej wielkości, potencjalnie wychwytujące znacznik, mogą nie zostać uwidocznione. Niektóre typy nowotworów nie wykazują wzmożonego
metabolizmu glukozy – należą do nich rak prostaty, rak oskrzelowo-pęcherzykowy, rak jasnokomórkowy nerki, rak żołądka o utkaniu śluzowym, postaci indolentne mięsaków. Spośród chłoniaków niższym poziomem gromadzenia FDG, mogącym powodować wyniki fałszywie ujem68
ne, cechują się postaci indolentne chłoniaków nieziarniczych, przewlekła białaczka limfocytowa
CLL, chłoniak z małych limfocytów SLL, chłoniak MALT, chłoniaki przewodu pokarmowego.
Wyniki fałszywie dodatnie najczęściej wynikają z współwystępowania infekcji jak również obecności odczynów zapalnych po przebytym leczeniu wykazujących wzmożone gromadzenie FDG. W śródpiersiu często przyczyną wyników fałszywie dodatnich jest fizjologiczna aktywność metaboliczna w grasicy oraz zwiększona jej aktywność po przebytym
leczeniu. Rozlane zwiększone gromadzenie znacznika w śledzionie oraz w szpiku kostnym
może być związane ze stosowaniem czynników wzrostu lub z odczynowym pobudzeniem
szpiku kostnego po zastosowanej chemioterapii.
W interpretacji wychwytu znacznika wykorzystuje się w praktyce klinicznej ocenę wizualną oraz półilościową SUV (standardized uptake value – wystandaryzowana wielkość
wychwytu). Do czynników mających wpływ na ogólny poziom wychwytu znacznika należą: czas od podania znacznika do momentu akwizycji (wychwyt znacznika rośnie z czasem
do 90 min po wstrzyknięciu znacznika), poziom glukozy w trakcie badania, wielkość zmiany, heterogenność guza, a także parametry rekonstrukcji obrazu [4].
Badanie PET/CT
Obecnie powszechnie stosowane są systemy PET/CT umożliwiające niemal jednoczasowe wykonywanie badania CT i badania PET. Połączenie informacji uzyskiwanych z
obrazowania czynnościowego (PET) oraz anatomicznego (CT) zwiększa czułość i specyficzność badania. W badaniu Freudenberga i współpracowników [6] porównano czułość
badania FDG PET/CT z badaniami CT oraz PET wykonywanymi oddzielnie oraz z badaniami PET oraz CT wykonanych oddzielnie lecz interpretowanych łącznie, u pacjentów
z rozpoznanym chłoniakiem. Na grupie 27 pacjentów oceniono czułość samego badania
CT na 78%, samego badania FDG PET na 86%, podczas gdy badań CT i PET wykonanych
oddzielnie, ale ocenianych i porównywanych jednocześnie na 93% oraz badania PET/CT
na 93%. Wyniki wskazują, iż informacje uzyskane w badaniu czynnościowym muszą być
uzupełnione o badanie anatomiczne (CT lub MRI) celem pełnej oceny. Pozwala to głównie
uniknąć fałszywie pozytywnych wyników badania PET np. wychwytu w tkance tłuszczowej brunatnej, układzie moczowym.
Istnieje wiele protokołów wykonywania badania PET/CT. Obecnie najbardziej optymalnym wydaje się wykonywanie badania poczynając od low dose CT bez kontrastu dożylnego, a następnie wykonanie akwizycji PET z korekcją atenuacji w oparciu o badanie
low dose CT. W zależności od problemu klinicznego można wykonać dodatkowe badanie
CT z kontrastem dożylnym, przy czym niektórzy z badaczy wskazują na brak konieczności
rozszerzania badania PET/CT o badanie CT z kontrastem dożylnym w chłoniakach [7].
Wg stanowiska Subcommittee of International Harmonization Project in Lymphoma podczas
wstępnej oceny stopnia zaawansowania choroby powinno się rutynowo wykonać diagnostyczne badanie CT z podaniem kontrastu dożylnego za pomocą skanera CT lub PET/CT.
W przypadku wykonywania badania PET/CT do oceny skuteczności terapii nie wymaga
się przeprowadzenia oddzielnego badania CT z kontrastem lub badania PET/CT z podawaniem kontrastu dożylnego, jeśli podczas wstępnej oceny stopnia zaawansowania nie
stwierdzono zajęcia wątroby lub śledziony [5].
69
Przydatność badania PET/CT w poszczególnych typach chłoniaków
18
F-FDG jest najczęściej używanym znacznikiem w badaniach PET oraz PET/CT w
chłoniakach (zarówno HL i NHL), a co za tym idzie o najlepiej udokumentowanej wartości
diagnostycznej w ocenie stopnia zaawansowania i ocenie skuteczności leczenia poszczególnych typów chłoniaków.
W retrospektywnym badaniu Elstrom i współpracownicy porównali wyniki badania
FDG-PET wykonane u 172 pacjentów z rozpoznanym chłoniakiem, z oceną histopatologiczną wg klasyfikacji WHO [13]. Najczęstszym rozpoznaniem był chłoniak rozlany z
dużych komórek B – Diffuse large B−cell lymphoma – DLBCL (n. 51) następnie chłoniak
Hodgkina – Hodgkin lymphoma HL (n. 47), chłoniak grudkowy – Follicular lymphoma
FL (n. 42), chłoniak strefy brzeżnej – marginal zone lymphoma MZL (n. 12), chłoniak z
komórek płaszcza – Mantle cell lymphoma MCL (n. 7), chłoniak z obwodowych komórek
T-Peripheral T-cell lymphoma PTCL (n. 5).
Badanie FDG-PET było dodatnie u 161 (94%) pacjentów, u 11 (6%) pacjentów ujemne,
w tym dodatnie u 100% pacjentów z DLBCL oraz MCL, u 98% pacjentów z HL i FL. Podczas gdy w przypadku MZL jedynie w 67% oraz w przypadku PTCL w 40%.
Pojedynczy przypadek HL ujemny w badaniu FDG-PET dotyczył wczesnej wznowy potwierdzonej histopatologicznie w podopłucnowym guzku płuca o średnicy poniżej 10 mm,
pojedynczy przypadek FL ujemny w badaniu FDG-PET dotyczył przypadku zmiany w jelicie
cienkim potwierdzonej w badaniu endoskopowym. Przyczyną wyników fałszywie ujemnych
w obu powyższych przypadkach była wielkość zmian poniżej rozdzielczości PET.
Badanie wskazuje, że typ histopatologiczny jest podstawowym czynnikiem określającym
przydatność metody FDG-PET w ocenie chłoniaków. W przypadku typowych awidnych postaci chłoniaków: DLBCL, MCL, HL, FL metoda może być użyteczna w ocenie aktywności
metabolicznej zmian resztkowych nawet w przypadku braku badania wyjściowego.
W badaniu Dolberta i współpracowników [14] oceniano korelację pomiędzy typem
histologicznym chłoniaka Hodgkina, a intensywnością wychwytu FDG: badanie nie wykazało znamiennych zmian różnic w gromadzeniu FDG zależnym od typu histologicznego.
Oprócz powszechnie stosowanego 18F-FDG dostępne są również inne obiecujące radiofarmaceutyki: zarówno znakowane fluorem 18F, jak na przykład 18F fluorotymidyna (FLT)
– marker proliferacji komórkowej, jak również węglem 11C np. 11C-metionina – marker
metabolizmu białek. Zaletą fluorotymidyny w porównaniu do FDG może być fakt, iż nie
jest ona wychwytywana przez tkanki w stanach zapalnych, co potencjalnie może być przydatne w ocenie skuteczności leczenia u pacjentów po radioterapii lub z współwystępującą
infekcją. Niestety nie ma jeszcze wystarczającej liczby badań oceniających zastosowanie
tych radiofarmaceutyków w diagnostyce poszczególnych typów chłoniaków.
PET/CT w ocenie stopnia zaawansowania choroby
Przydatność badania PET/CT w ocenie stopnia zaawansowania chłoniaków jest wysoka. Badania wykazują wyższą czułość FDG-PET (84%) w porównaniu do badania CT
(79%) [15,16], dodatkowo część badaczy wskazuje na wysoką czułość badania w ocenie
zajęcia szpiku kostnego co może pozwalać na uniknięcie rutynowo wykonywanej biopsji
szpiku kostnego [17].
W badaniu Mooga i współpracowników obejmującym 60 pacjentów: 27 z HL oraz 33 z
NHL w 8% przypadków ocena choroby na podstawie badania PET/CT wykazywała wyższy stopień zaawansowania w porównaniu z oceną przeprowadzoną na podstawie badania CT [18].
70
W retrospektywnym badaniu Schodera i współpracowników [19] wykazano iż w 44%
przypadków wyniki badania PET/CT miały wpływ na zmianę postepowania, w 21% przypadków w ocenie na podstawie badania PET/CT choroba miała wyższy stopień zaawansowania niż w oparciu o inne badania.
Podobne wyniki uzyskano w retrospektywnym badaniu Naumanna i współpracowników [20] – w 20% przypadków nastąpiła zmiana stopnia oceny zaawansowania choroby, co
w 18% przypadków miało potencjalny wpływ na zmianę postępowania terapeutycznego.
Na podstawie wieloośrodkowego badania przeprowadzonego we Włoszech [21] oceniającego stopień zaawansowania chłoniaka Hodgkina w oparciu o badanie CT oraz badanie FDG PET/CT określono, że badanie PET/CT jest bardziej czułe głównie w przypadku
zajęcia narządów pozalimfatycznych (IV stopień zaawansowania). Zmiana oceny stopnia
zaawansowania wiązała się w 11 przypadkach (6%) ze zmianą terapii. W przeprowadzonym badaniu nie zaobserwowano różnic zależnych od typu histologicznego HL.
Z uwagi na tezę, że rozdzielczość badania PET może być niewystarczająca do wykrycia umiarkowanego zajęcia szpiku kostnego, rutynową praktyką jest wykonywanie biopsji szpiku. Niektórzy badacze wskazują jednak na możliwość nieinwazyjnej oceny zajęcia szpiku kostnego w oparciu o badanie PET/CT. W retrospektywnym badaniu Mooga i
współpracowników [22] porównano badania 78 pacjentów, u których wykonano biopsję
szpiku kostnego, badanie PET/CT oraz w przypadku rozbieżności dodatkowo MRI. Badanie wykazało czułość 81% i specyficzność 100% badania PET/CT w detekcji zajęcia szpiku
kostnego. Jedynie w 4 przypadkach wynik badania PET był fałszywie ujemny.
W wydaniu online Journal of Clinical Oncology ukazał się 8.08.2011 artykuł badaczy z
Uniwersytetu w Lipsku oraz Uniwersytetu Medycznego Charité w Niemczech wskazujący
na wysoką czułość i specyficzność badania PET/CT w ocenie zajęcia szpiku kostnego u
dzieci z HL. Autorzy wskazują, że nieinwazyjne badanie PET/CT może być alternatywą
dla inwazyjnej biopsji szpiku kostnego i może wyeliminować biopsje szpiku kostnego z
rutynowo wykonywanych procedur w ocenie stopnia zaawansowania choroby. W ocenie
wyjściowej wykonano CT klatki piersiowej, MRI lub CT szyi, brzucha i miednicy, biopsje
szpiku kostnego w stopniu zaawansowania powyżej IIA. U dzieci u których podejrzewano
zajęcie kości zalecano wykonanie scyntygrafii kości. U 175 pacjentów wykonano zarówno
badanie PET/CT wyjściowe jak i biopsję szpiku kostnego. U 45 (26%) spośród 175 badanie
PET było dodatnie w ocenie zajęcia szpiku kostnego. Tylko u 7 pacjentów (4%) spośród
175 wynik biopsji szpiku kostnego był dodatni, u wszystkich 7 obserwowano zmiany w
układzie kostnym w badaniu PET/CT. Badania porównano w wynikami badań CT, MRI,
scyntygrafią kości. Nie uwidoczniono w badaniu PET/CT wyników fałszywie ujemnych.
Główny autor dr Sandra Purz wskazuje na 100% czułość i 100% ujemną wartość predykcyjną badania PET w porównaniu do wyników biopsji szpiku kostnego, CT lub MRI.
Przeprowadzono kilka badań oceniających możliwość wykorzystania badania PET/CT
celem różnicowania pomiędzy postaciami agresywnymi i indolentnymi chłoniaka. Mimo
iż badania te nie potwierdziły tezy, że na podstawie badania PET/CT można zróżnicować
postać agresywną od indolentnej, to w badaniu Schodera i współ. [23] zwrócono uwagę na
fakt iż postacie indolentne miały SUV niższy niż postaci agresywne. Autorzy pracy zasugerowali, że wartość SUV powyżej 10 może przemawiać za większym prawdopodobieństwem
postaci agresywnej chłoniaka.
W niektórych postaciach indolentnych NHL przyjmowana jest strategia wait and watch do momentu znamiennego powiększenia zmian / progresji w badaniu CT. Niektórzy z
71
badaczy proponują rozszerzenie obserwacji o badanie FDG-PET/CT i rozważenie terapii
w przypadku wzrostu aktywności metabolicznej zmian przy braku znamiennego ich powiększenia [24].
Badanie PET/CT po zakończeniu leczenia
Zaletą badania PET w ocenie skuteczności leczenia jest jego zdolność do rozróżniania
zmian aktywnych metabolicznie od martwicy lub zwłóknienia w zmianach resztkowych,
obecnych po leczeniu u prawie 60% pacjentów, bez innych klinicznych lub biochemicznych
dowodów obecności choroby. Konwencjonalna, anatomiczna diagnostyka obrazowa nie
pozwala na dokonanie takiego rozróżnienia, ponieważ morfologiczne cechy tych tkanek są
często nie do odróżnienia.
W retrospektywnym badaniu Cremeriusa na grupie 27 pacjentów stwierdzono, że 15
pacjentów z potwierdzoną histopatologicznie aktywną chorobą po leczeniu oraz 11 spośród 12, którzy byli woli od choroby zostali prawidłowo ocenieni w badaniu FDG-PET. W
porównaniu z badaniem CT badanie FDG-PET wykazało wyższą specyficzność (92% vs
17%), dokładność (96% vs 63%) oraz wartość predykcyjną dodatnią (94% vs 60%) [27].
Mikhaeel i współpracownicy [28] porównali dokładność badania PET z badaniem CT
w ocenie skuteczności leczenia u 49 pacjentów z agresywną postacią NHL. Badania PET
przed i po leczeniu były wykonane u 45 pacjentów, 33 pacjentów miało wykonane badanie
CT przed i po leczeniu. Wznowę procesu rozrostowego stwierdzono u 100% pacjentów z
dodatnim wynikiem badania PET i u 17% z wynikiem ujemnym.
W retrospektywnym badaniu Zinzaniego [29] u 75 pacjentów z HL lub agresywnym
NHL po chemioterapii i u części pacjentów także po radioterapii, zaobserwowano korelację pomiędzy wynikami badania PET a wznową choroby. 59 (79%) pacjentów miało wynik
badania PET ujemny po zakończeniu leczenia, podczas gdy u 16 pacjentów stwierdzono
wynik dodatni. U 14 spośród 16 pacjentów z wynikiem dodatnim wystąpiła wznowa procesu rozrostowego, średnio 9 miesięcy od zakończenia terapii, podczas gdy żaden z 59 pacjentów z ujemnym wynikiem badania PET nie miał wznowy procesu rozrostowego.
Z uwagi na znaczny wzrost wykorzystania badania PET w ocenie chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych oraz fakt, iż kryteria Międzynarodowej Grupy Roboczej do oceny
odpowiedzi na leczenie chłoniaków opublikowane w 1999 r. opierały się głównie na tomografii komputerowej i nie uwzględniały badania PET jako składowej w ocenie odpowiedzi
na leczenie, powołano w 2007. International Harmonization Project in Lymphoma mający
na celu ustalenie kryteriów oraz stworzenie wytycznych dotyczących przeprowadzania i
interpretacji badania PET z zastosowaniem 18F-FDG w celu oceny leczenia agresywnych
chłoniaków (Tab. 1) [32].
Ogólnie stosowana jest definicja dodatniego wyniku badania PET, wykorzystująca ocenę wizualną w postaci ogniskowego lub rozproszonego wychwytu FDG w odniesieniu do
tła w miejscu niezgodnym z normalną budową anatomiczną/fizjologiczną. Zgodnie z wytycznymi International Harmonization Project in Lymphoma w przypadku interpretacji badań PET, wykonanych w celu oceny odpowiedzi na leczenie po zakończeniu terapii, sama
wizualna ocena wystarcza do określenia, czy wynik badania PET jest dodatni czy ujemny
(Tab. 2). Podejścia ilościowe i półilościowe np. wykorzystanie wystandaryzowanej wielkości wychwytu, SUV i ilościowe wydają się zbędne [5]. Badanie PET po zakończeniu lecze72
nia powinno być wykonywane co najmniej 3 tygodnie od zakończenia chemioterapii oraz
8-12 tygodni od zakończenia radioterapii celem zminimalizowania intensywności zmian
odczynowych potencjalnie utrudniających interpretację badania PET [5]. W przypadku
dodatniego badania PET po zakończonym leczeniu, co sugeruje aktywną chorobę, należy
w miarę możliwości zawsze potwierdzić aktywną chorobę badaniem histopatologicznym,
a jeśli nie jest to możliwe należy powtórzyć badanie PET za 6 tygodni (szczególnie w przypadku tylko jednego dodatniego ogniska).
Tabela 9.1. Kryteria oceny odpowiedzi na leczenie według International Harmonization Project in
Lymphoma 2007
Odpowiedź
Całkowita
remisja
(CR)
Określenie
Zmiany węzłowe
Ustąpienie
wszystkich
zmian
chorobowych
a – chłoniaki avidne, lub dodatnie
badanie wyjściowe PET –
badanie PET ujemne niezależnie
od wielkości zmian przetrwałych.
b – chłoniaki o zmiennej avidności
lub ujemne badanie wyjściowe
PET – wielkość węzłów w CT
musi wrócić do normy(<=1,5cm
lub <=1,0cm zależnie od wielkości
wyjściowej
>=50% zmniejszenie wymiarów
SPD do 6 największych zmian,
brak wzrostu innych zmian.
a – chłoniaki avidne lub dodatnie
badanie wyjściowe PET – PET
dodatni w 1 lub więcej miejscu
uprzednio zajętym
b – chłoniaki o zmiennej avidności
lub ujemne badanie wyjściowe
PET – regresja zmian w CT
Częściowa Regresja
remisja
zmian
(PR)
mierzalnych
i brak
nowych
Choroba
stabilna
(SD)
Nawrót
lub
progresja
(PD)
a – chłoniaki avidne lub dodatnie
badanie wyjściowe PET – PET
dodatni w miejscach uprzednio
zajętych, bez nowych zmian
w PET i CT
b – chłoniaki o zmiennej avidności
lub ujemne badanie wyjściowe PET
– wielkości zmian w CT bez zmian
Nowa zmiana Wystąpienie nowej zmiany lub
zmian >1,5 cm w dowolnej osi,
lub wzrost
wzrost SPD o >=50% więcej niż
uprzednio
jednego węzła lub >=50% wzrostu
obecnej
najdłuższego wymiaru węzła
o >50%
o uprzednim wymiarze >1 cm w osi
w stosunku
do najmniej- krótkiej. PET dodatni w przypadku
szej wielkości chłoniaków avidnych lub dodatniego
badania wyjściowego PET
Śledziona,
wątroba
Niepowiększone, ustąpienie
zmian
ogniskowych
Szpik
Ustąpienie
nacieków
w powtórnej
biopsji,
immunochistochemia negatywna, jeżeli
morfologia
niejednoznaczna
Szpik zajęty przy
>=50%
spełnionych
zmniejszenie
innych
wymiarów
kryteriach CR.
SPD zmian
ogniskowych lub Nie ocenia się
stopnia regresji
największego
zmian w szpiku,
wymiaru
jeżeli przetrwały
zmiany
po leczeniu.
pojedynczej,
Rodzaj komórek
bez wzrostu
powinien być
wielkości
sprecyzowany
narządów
Bez regresji,
bez progresji
Wzrost o >50% Wystąpienie lub
nawrót zajęcia
SPD uprzednio obecnych
zmian
w stosunku do
najmniejszej
wielkości
SPD sum of product diameters – suma iloczynów wymiarów prostopadłych
73
Tabela 9.2. Zalecane kryteria oceny badania PET po zakończeniu leczenia u chorych z chłoniakami
Lokalizacja i wielkość zmiany Badanie PET pozytywne
węzłowa i pozawęzłowa ≥2
wychwyt znacznika jest rozlany
cm
lub ogniskowy i wyższy od
wychwytu w MBPS1 (niezależnie
od lokalizacji zmiany)
węzłowa i pozawęzłowa <2cm wychwyt znacznika > od
otaczającego tła2 nawet jeżeli jest
≤ od wychwytu znacznika
w wątrobie
zmiany w wątrobie
jeśli wychwyt znacznika wyższy,
i śledzionie3
niż w pozostałym miąższu
śledziony/wątroby
w płucach4 ≥1,5 cm
wychwyt znacznika jest wyższy
od wychwytu w MBPS
w płucach4 <1,5 cm
wychwyt znacznika > od
otaczającego tła nawet jeżeli jest
≤ od wychwytu znacznika
w wątrobie
Badanie PET negatywne
brak wychwytu lub wychwyt
znacznika jest rozlany
i mniejszy od wychwytu
w MBPS
brak wychwytu
wychwyt mniejszy lub równy
wychwytowi pozostałemu miąższu wątroby
wychwyt znacznika jest niższy
od wychwytu w MBPS
brak wychwytu
1 – pula krwi narządów śródpiersia (mediastinal blood pool structures – MBPS)
2 – przyjęcie za punkt odniesienia intensywność wychwytu otaczających tkanek wynika z zaniżania odczytywanej intensywności wychwytu małych zmian z powodu efektu uśredniania (partial volume effect – PVE)
3 – w przypadku rozlanego wzrostu intensywności znacznika w śledzionie za punkt odniesienia przyjmuje się
intensywność gromadzenia znacznika w wątrobie
4 – tylko wtedy gdy były PET(+) przed leczeniem
Badanie PET/CT w trakcie leczenia
Wyniki badań obrazowych były wykorzystywane jako czynniki prognostyczne także
przed wprowadzeniem PET, zgodnie z kliniczną obserwacją, że pacjenci szybko odpowiadający na zastosowane leczenie mają wyższe szanse na uzyskanie dłuższego przeżycia oraz
dłuższego czasu wolnego od progresji.
W ostatnich latach badacze zwrócili uwagę, że wczesne badanie PET ma wysoką wartość rokowniczą. U prawie 80% chorych z HL stwierdzano ujemne badanie PET już po 2
cyklach ABVD. Prawdopodobieństwo 2 letniego przeżycia wolnego od choroby u chorych
PET negatywnych po 2 cyklu ABVD wynosiło 95% natomiast u chorych PET dodatnich
15%. Zwraca uwagę fakt, że różnice te były widoczne zarówno u chorych z niskim (0-2)
jak i wysokim (3-7) międzynarodowym wskaźnikiem prognostycznym (IPS), co sugeruje
wyższość rokowniczą wczesnej oceny PET nad IPS [26].
W ocenie wczesnego badania PET początkowo korzystano z kryteriów stosowanych
po zakończonym leczeniu. Jednak okazało się, że podejście to jest zbyt rygorystyczne –
głównie w kwestii kwalifikacji chorych do intensywnego leczenia. W badaniu Hutchingsa i
współpracowników wartość predykcyjna negatywnego wyniku badania PET wykonanego
w trakcie leczenia była >95%, natomiast wartość predykcyjna dodatniego wyniku wczesnego badania PET tylko 60% [25]. U 10% pacjentów w obrębie zmian chorobowych utrzymywał się rozlany nieznacznie wzmożony wychwyt znacznika tzw. minimalny wychwyt
rezydualny (minimal residual uptake – MRU) który wg kryteriów stosowanych po zakończonym leczeniu oceniany był jako wynik dodatni.
74
Badacze zaproponowali przyjęcie innych kryteriów badania dodatniego i ujemnego w
ocenie wczesnego badania PET.
Na spotkaniu w Lugano w 2008 r. Malik Juweid zaproponował, aby za punkt odniesienia przyjąć wychwyt stwierdzany w wątrobie (Tab. 3). Przy przyjęciu kryteriów Juweida
ujemna wartość predykcyjna zmniejsza się o 1%, natomiast dodatnia wartość predykcyjna
rośnie o 20% (z 41 do 61%) w porównaniu do pracy Hutchingsa.
W przypadku wykonywania badań w trakcie leczenia termin badania powinien być
zaplanowany tuż przed kolejnym cyklem chemioterapii np. od 17 do 21 dnia w cyklu 21
dniowym lub od 10 do14 dnia w cyklu 14-dniowym [5].
Tabela 9.3. Proponowane przez Juweida zmiany w kryteriach oceny wczesnego badania PET
Lokalizacja i wielkość zmiany
Badanie PET pozytywne
Badanie PET negatywne
Węzłowa i pozawęzłowa ≥ 2cm wychwyt znacznika jest wyższy
od wychwytu w wątrobie
(niezależnie od lokalizacji
zmiany)
brak wychwytu lub wychwyt
znacznika jest niższy od
wychwytu w wątrobie (nawet
jeśli jest wyższy niż w MBPS1)
Węzłowa i pozawęzłowa < 2cm wychwyt znacznika > od
otaczającego tła2 nawet jeżeli
jest ≤ od wychwytu znacznika
w wątrobie
brak wychwytu
Zmiany w wątrobie
i śledzionie
jeśli wychwyt znacznika
wyższy, niż w pozostałym
miąższu wątroby
wychwyt mniejszy lub równy
wychwytowi pozostałemu
miąższu wątroby
w płucach3 ≥1,5 cm
wychwyt znacznika jest wyższy wychwyt znacznika jest niższy
od wychwytu w wątrobie
od wychwytu w wątrobie
(nawet jeśli jest wyższy niż
w MBPS)
w płucach3 <1,5 cm
wychwyt znacznika > od
otaczającego tła nawet jeżeli
jest ≤ od wychwytu znacznika
w wątrobie
brak wychwytu
1 – pula krwi narządów śródpiersia (mediastinal blood pool structures – MBPS)
2 – przyjęcie za punkt odniesienia intensywności wychwytu otaczających tkanek wynika z zaniżania odczytywanej intensywności wychwytu małych zmian z powodu efektu uśredniania (PVE)
3 – tylko wtedy gdy przed leczeniem były PET(+)
Badanie PET/CT w kontrolnej ocenie po leczeniu
Retrospektywne badania wskazują, że – większa liczba wznów procesu rozrostowego
jest rozpoznawana w sytuacjach wznowy klinicznej w porównaniu do badań obrazowych
asymptomatycznych pacjentów [10]. Badanie PET również nie wykazuje na podstawie dotychczasowych badań istotnej przewagi nad obserwacją kliniczną.
Jerusalem i współpracownicy [31] przeprowadzili badanie oceniające przydatność badania FDG/PET w rozpoznaniu przedklinicznej wznowy procesu rozrostowego u pacjentów z chłoniakiem Hodgkina. Badanie wykonywano u 36 pacjentów co 4-6 miesięcy przez
2-3 lata po zakończeniu leczenia. Badanie kontrolne po 4-6 tygodniach było wykonywane
75
w każdym przypadku abnormalnego gromadzenia znacznika. 11 pacjentów miało dodatni
wynik badania PET, z których tylko u 5 potwierdzono wznowę. U wszystkich 5 pacjentów
niemal jednoczasowo wystąpiła wznowa w badaniu klinicznym, laboratoryjnym lub CT.
Nie rozpoznano wznowy w żadnym z przypadków ujemnego badania PET. U 6 z 11 pacjentów wynik badania PET był fałszywie dodatni, jednak w każdym z tych przypadków
badanie kontrolne PET po 4-6 tygodniach wykluczyło wznowę.
Piśmiennictwo:
1. Dorfman RE, Alpern MB, Gross BH, Sandler MA. Upper abdominal lymph nodes: criteria for
normal size determined with CT. Radiology. 1991;180:319–322.
2. Glazer GM, Gross BH, Quint LE, Francis IR, Bookstein FL, Orringer MB. Normal mediastinal lymph nodes: number and size according to American Thoracic Society mapping. AJR.
1985;144:261–265.
3. Warburg O. On the origin of cancer cells. Science. 1956;123:309–314.
4. Weber WA. Use of PET for monitoring cancer therapy and for predicting outcome. J Nucl Med.
2005;46:983–995.
5. Malik E. Juweid Use of Positron Emission Tomography for Response Assessment of Lymphoma:
Consensus of the Imaging Subcommittee of International Harmonization Project in Lymphoma
Journal of Clinical Oncology, Vol 25, No 5 (February 10), 2007: pp. 571-578.
6. Freudenberg LS, Antoch G, Schutt P, et al. FDG-PET/CT in re-staging of patients with lymphoma.
Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2004;31:325–329.
7. Schaefer NG, Hany TF, Taverna C, et al. Non-Hodgkin lymphoma and Hodgkin disease: coregistered FDG PET and CT at staging and restaging – do we need contrast-enhanced CT? Radiology. 2004;232:823–829.
8. Israel O, Front D, Epelbaum R, et al. Residual mass and negative gallium scintigraphy in treated
lymphoma. J Nucl Med. 1990;31:365–368.
9. Front D, Bar-Shalom R, Israel O. The continuing clinical role of gallium 67 scintigraphy in the age
of receptor imaging. Semin Nucl Med. 1997;27:68–74.
10. von Schulthess G.K. Molecular Anatomic Imaging PET-CT Integrated Modality Imaging Lippincott Williams & Wilkins 2003.
11. Paul R.Comparison of Fluorine-18-2-fluorodeoxyglucose and gallium-67 citrate imaging for detection of lymphoma. J Nucl Med.1997;28:288-292.
12. Kostakoglu et al. Comparisonof fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography
and Ga-67 scintigraphy in evaluation of lymphoma.Cancer. 2002 Feb 15;94(4):879-88.
13. Elstrom et al. Utility of FDG PET scanning in lymphoma by WHO classification. Blood.Ret FDGclassification. 2003 May 5;101(10):3875 3875-6.
14. Dobert N. et. al., Positron emission tomography in patients with Hodgkin’s disease: correlation to
histopathologic subtypes; Cancer Biother Radiopharm. 2003 Aug; 18(4):565-71.
15. Jerusalem G, Beguin Y, Fassotte MF, et al: Whole-body positron emission tomography using
18F-fluorodeoxyglucose compared to standard procedures for staging patients with Hodgkin’s
disease. Haematologica 86:266-273, 2001.
16. Najjar F., HustinxR, JerusalemG, et al. PET for staging low-grade NHL. Cancer Biother Radiopharm.2001;16:297-304.
17. Sandra Purz, Christine Mauz-Körholz, Dieter Körholz, et al. [18F]fluorodeoxyglucose Positron
Emission Tomography for Detection of Bone Marrow Involvement in Children and Adolescents
With Hodgkin’s Lymphoma JCO Aug 8, 2011; published online on August 8, 2011;DOI:10.1200/
JCO.2010.32.4996.
76
18. Moog F, Bangerter M, Diederichs CG, et al. Lymphoma: role of whole-body 2-deoxy-2-[F18]fluoro-D-glucose (FDG) PET in nodal staging. Radiology. 1997;203:795–80.
19. Schoder H, Meta J, Yap C, et al. Effect of whole-body18F-FDG PET imaging onclinical staging
and management of patients with malignant lymphoma. J NuclMed. 2001;42:1139–114.
20. Naumann R, Beuthien-Baumann B, Reiss A, et al. Substantial impact of FDG PET imaging on the
therapy decision in patients with early-stage Hodgkin’s lymphoma. Br J Cancer. 2004;90:620–62.
21. Rigacci et al. Positron emission tomography in the staging of patients with Hodgkin’s lymphoma. A prospective multicentric study by the Intergruppo Italiano Linfomi. Ann Hematol (2007)
86:897-903.
22. Moog F, Bangerter M, Kotzerke J, Guhlmann A, Frickhofen N, Reske SN. 18-F-fluorodeoxyglucose-positron emission tomography as a new approach to detect lymphomatous
bone marrow. J Clin Oncol. 1998;16:603–60.
23. Schoder H, Noy A, Gonen M, et al. Intensity of18fluorodeoxyglucose uptake in positron emission
tomography distinguishes between indolent and aggressive non-Hodgkin’s lymphoma. J Clin
Oncol. 2005;23:4643–465.
24. Blum RH, Seymour JF, Wirth A, MacManus M, Hicks RJ. Frequent impact of[18F]fluorodeoxyglucose positron emission tomography on the staging and management of patients with
indolent non-Hodgkin’s lymphoma. Clin Lymphoma. 2003;4:43–4.
25. Hutchings M, Mikhaeel NG, Fields PA, Nunan T, Timothy AR. Prognostic value of interim FDGPET after two or three cycles of chemotherapy in Hodgkin lymphoma. Ann Oncol. 2005;16:1160116.
26. Mikhaeel, N.G., et al., FDG-PET after two to three cycles of chemotherapy predicts progression-free and overall survival in high-grade non-Hodgkin lymphoma. Ann Oncol, 2005. 16(9):
p. 1514-1523).
27. Cremerius U, Fabry U, Neuerburg J, Zimny M, Osieka R, Buell U. Positron emission tomography
with18F-FDG to detect residual disease after therapy for malignant lymphoma. Nucl Med Commun. 1998;19:1055–106.
28. Mikhaeel NG, Timothy AR, O’Doherty MJ, Hain S, Maisey MN. 18-FDG-PET as a prognostic
indicator in the treatment of aggressive non-Hodgkin’s lymphoma: comparison with CT. Leuk
Lymphoma. 2000;39:543–553.
29. Zinzani PL, Fanti S, Battista G, et al. Predictive role of positron emission tomography (PET) in
the outcome of lymphoma patients. Br J Cancer. 2004;91:850–85.
30. Schot B, van Imhoff G, Pruim J et al. Predictive value of early 18F-fluorodeoxyglucose positron
emission tomography in chemosensitive relapsed lymphoma. Br J Heamatol. 2003;123:282-287.
31. Jerusalem G, Beguin Y et al. Early detection of relapse by whole-body positron emission tomography in the follow up of patients with Hodgkin’s disease. Ann Oncol.2003;14:123-130.
32. Cheson BD, Pfistner B, Juweid ME, Gascoyne RD, Specht L, Horning SJ, Coiffier B, Fisher RI,
Hagenbeek A, Zucca E, Rosen ST, Stroobants S, Lister TA, Hoppe RT, Dreyling M, Tobinai K, Vose
JM, Connors JM, Federico M, Diehl V. Revised Response Criteria for Malignant Lymphoma. J
Clin Oncol. 2007;25:579-58.
77
X. Przewlekła białaczka limfocytowa
Lidia POPŁAWSKA
Epidemiologia, charakterystyka i rozpoznanie
Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL, chronic lymphocytic leukemia) jest najczęściej występującym typem białaczki, stanowiąc około 25-30% białaczek osób dorosłych, z
częstością zachorowań 4: 100 000/rok. Jest chorobą nowotworową limfocytów B, w której
dochodzi do zahamowania apoptozy limfocytów i ich nadmiernej akumulacji z naciekaniem szpiku, węzłów chłonnych, śledziony, rzadziej innych narządów. Występuje u osób
starszych, średnia wieku w momencie rozpoznania wynosi 65 lat, mężczyźni chorują dwukrotnie częściej niż kobiety. Rozpoznanie CLL opiera sie na stwierdzeniu hiperlimfocytozy
B-komórkowej 5000/ µL lub większej trwającej co najmniej 3 miesiące. Klonalne pochodzenie limfocytów wymaga oznaczenia fenotypu za pomocą cytometrii przepływowej.
Limfocyty wykazują ekspresję komórek B: CD19, CD23, słabą ekspresją CD20, CD79b oraz
immunoglobulin powierzchniowych sIg (IgM lub IgD) z obecnością jednego z łańcuchów
lekkich κ lub λ oraz koekspresję antygenu CD 5 linii T-komórkowej. Zwykle brak ekspresji:
CD10, cykliny D1 i FMC7. Limfocyty w rozmazie krwi mają wygląd dojrzałych komórek,
z wąskim rąbkiem cytoplazmy i zbitym jądrem komórkowym [1]. Ponadto stwierdza się
fragmenty rozpadłych limfocytów tzw. cienie Gumprechta. Czynniki warunkujące rozpoznanie CLL przedstawiono w Tabeli 10.1.
Tabela 10.1. Rozpoznanie CLL
Limfocytoza >5000/µL
Charakterystyczny rozmaz krwi
Limfocyty atypowe/ niedojrzałe < 55% w rozmazie
Słaba ekspresja sIg (IgM lub IgD) z obecnością lekkich łańcuchów κ lub λ
Antygeny powierzchniowe linii B: CD19, CD20 (słaba), CD23
Antygen powierzchniowy linii T: CD5
79
Przebieg choroby w początkowym okresie jest bezobjawowy i często rozpoznanie stawiane
jest przypadkowo, na podstawie rutynowo wykonanej morfologii krwi. Pierwszymi objawami
choroby są najczęściej objawy ogólne: utrata masy ciała >10% w ciągu 6 miesięcy, podwyższona
temperatura ciała utrzymująca się 2 tygodnie bez cech zakażenia, poty, osłabienie. W badaniu przedmiotowym stwierdza się limfadenopatię obwodową, rzadziej powiększenie śledziony
i/lub wątroby. Może wystąpić zajęcie tkanki chłonnej pierścienia Waldeyera, rzadko innych narządów. Cechą charakterystyczną są zaburzenia układu odpornościowego związane z czynnościową niewydolnością limfocytów B pod względem produkcji przeciwciał i skłonność do zakażeń. Ponadto zaburzenia regulacji układu odpornościowego prowadzą w części przypadków do
występowania niedokrwistości hemolitycznej czy małopłytkowości immunologicznej.
Rozpoznanie stawia się na podstawie obecności klonalnej hiperlimfocytozy B-komórkowej
potwierdzonej badaniem cytometrii przepływowej i charakterystycznego obrazu rozmazu krwi
obwodowej [1]. Inne badania nie są konieczne do postawienia właściwej diagnozy. Badanie
szpiku kostnego jest rekomendowane przed rozpoczynaniem leczenia mielosupresyjnego i w
celu diagnostyki przyczyn niejasnych cytopenii. W rozmazie szpiku naciek limfocytów przekracza często 30% przy prawidłowej jego komórkowości. W surowicy krwi stwierdza się zazwyczaj podwyższoną aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH, lactate dehydrogenase), podwyższone stężenie beta2-mikroglobuliny, niskie stężenie immunoglobulin (rzadko stwierdza się
gammapatię monoklonalną, najczęściej w zakresie IgM) oraz czasami dodatni bezpośredni test
antyglobulinowy. Zalecane jest wykonanie badań obrazowych (tomografii komputerowej lub
USG jamy brzusznej i miednicy oraz rtg klatki piersiowej) w celu oceny wyjściowego zaawansowania choroby i oceny odpowiedzi na leczenia. Ponadto zalecane są badania wirusologiczne
w kierunku wirusowego zapalenia wątroby B i C oraz zakażenia CMV i HIV.
Wykonanie badań cytogenetycznych szczególnie badania metodą FISH (fluorescent in
situ hybridization) oraz badań molekularnych pozwala na ocenę czynników rokowniczych
białaczki.
Niezbędne jest badanie cytometrią przepływową, które poza stwierdzeniem obecności
typowego fenotypowo białaczkowego klonu nowotworowego pozwala na ocenę markerów
CD38 i ZAP-70, mających znaczenie rokownicze.
Rozpoznanie różnicowe
W rozpoznaniu różnicowym CLL należy uwzględnić monoklonalną limfocytozę
B-komórkową (MBL, monoclonal B-cell lymphocytosis), w której liczba komórek o charakterystycznym dla CLL fenotypie wynosi poniżej 5000/µL we krwi, ponadto nie występują
objawy choroby i nie dochodzi do zajęcia szpiku, śledziony czy limfadenopatii. W 1-2%
rocznie obserwuje się progresję MBL w CLL.
Chłoniak z małych limfocytów B (SLL, small lymphocytic lymphoma) jest uznawany za tę
samą chorobę co CLL [2]. Charakteryzuje się brakiem obrazu białaczkowego, liczba limfocytów o identycznym immunofenotypie co CLL we krwi wynosi poniżej 5000/µL, nie stwierdza się zajęcia szpiku kostnego i cytopenii z wyparcia, charakterystyczne jest występowanie
limfadenopatii. Obraz histpatologiczny węzłów chłonnych i innych objętych naciekiem narządów jest identyczny z CLL. W celu różnicowania z CLL należy wykluczyć obecność hiperlimfocytozy we krwi obwodowej. SLL występuje jedynie u około 5% chorych.
80
Prolimfocytowa białaczka B-komórkowa (B- PLL, B-cell prolymphocytic leukemia) występuje rzadko i stanowi 1% białaczek limfocytowych, występuje po 60. roku życia, najczęściej 65-69 lat, równie często u kobiet i mężczyzn. Charakteryzuje się obecnością we
krwi obwodowej prolimfocytów stanowiących >55% całości limfocytozy [3]. W obrazie
klinicznym częściej niż w CLL występuje splenomegalia przy nieobecności limfadenopatii. Komórki białaczkowe wykazują często brak ekspresji CD5 i CD23 oraz silną ekspresję
CD20. Rokowanie jest złe, ponieważ białaczka słabo reaguje na leczenie. Średnie przeżycie
wynosi 30-50 miesięcy.
Ponadto CLL wymaga różnicowania z:
– chłoniakiem z komórek płaszcza (patrz rozdział „Chłoniak z komórek płaszcza”)
– chłoniakiem śledzionowym, najczęściej chłoniakiem strefy brzeżnej (patrz rozdział
Chłoniaki grudkowe i strefy brzeżnej)
– chłoniakiem strefy brzeżnej (patrz rozdział „Chłoniaki grudkowe i strefy brzeżnej”)
– białaczką włochatokomórkową (HCL, hairy cell leukemia): rzadki nowotwór stanowiący
2-3% białaczek osób dorosłych, najczęściej z komórek B, charakteryzuje się obecnością
komórek limfoidalnych z wypustkami cytoplazmy naciekającymi krew obwodową, szpik
i narządy limfatyczne. Fenotyp komórek charakteryzuje obecność antygenów pan-B:
CD11c, CD103, CD25, FMC7. Często konieczne jest wykonanie trepanobiopsji szpiku
z barwieniem na włókna retikulinowe. Próba uzyskania aspiratu szpiku często jest nieskuteczna (punctio sicca). Limfocyty białaczkowe wykazują aktywność fosfatazy kwaśnej
opornej na hamowanie winianem (TRAP, tartrate resistant acid phosphatase). HCL jest
przewlekłą, mało agresywną chorobą, o średnim przeżyciu około 10 lat.
Różnicowanie CLL z innymi chłoniakami na podstawie immunofenotypu i zaburzeń
cytogenetycznych przedstawiono w Tabeli 10.2 [4].
Przebieg kliniczny i czynniki rokownicze
Przebieg kliniczny CLL jest bardzo zróżnicowany. U części chorych przebieg jest przewlekły, często latami niewymagający leczenia, a przeżycia są długie, nawet 10-20-letnie.
U pozostałej liczby chorych wcześnie występują wskazania do leczenia i dochodzi do szybkiej progresji po zastosowanym leczeniu. Do oceny stopnia zaawansowania CLL od wielu
lat stosowane są zamiennie dwie klasyfikacje Rai [5] i Bineta [6]. Uwzględniają one parametry kliniczne jak limfadenopatia i hepatosplenomegalia oraz laboratoryjne jak niedokrwistość i małopłytkowość. Wadą pierwotnych klasyfikacji było nieuwzględnianie badań
obrazowych oraz przyczyn niedokrwistości czy małopłytkowości. W ostatnio prezentowanych modyfikacjach klasyfikacji jedynie cytopenie z wyparcia spowodowane naciekiem
białaczkowym szpiku decydują o kwalifikacji do grupy wysokiego ryzyka. Cytopenie autoimmunologiczne zazwyczaj dobrze reagują na leczenie i w mniejszym stopniu wpływają na
rokowanie. Klasyfikacja wg Rai z odsetkami chorych, u których białaczka jest rozpoznawana w danym stopniu oraz medianami czasu przeżycia przedstawia [4,5,7] Tabela 10.3.
81
82
+
+
+
+
+
+
CLL
LPL
MCL
FL
MZL węzłowy
i pozawęzłowy
MZL śledzionowy
-/+
-/+
-
-
+
-/+
cIg
-
-
-
+
-
+
CD5
-
-
+
-
-
-
CD10
-
-/+
-/+
-
-
+
CD23
-
-/+
-
+
-/+
+
CD43
-
-
-
+
-
-
Cyklina D1
-
-
-
-
-
-
del 7q21-32(40)
Trisomia 3, t(11;18)API2/MLT, t(1;14)BCL10R
t(14;18)-BCL2R
t(11;14)-BCL1R
t(9;14)-PAX5R
del 13q (50); del 11q
(20); trisomia 12 (20);
del 17p (10)
Białko Bcl-6 * Zaburzenia
genetyczne (%)
LPL – chłoniak limfoplamocytowy (lymphaplasmacytic lymphoma)
MCL – chłoniak z komórek płaszcza (mantle cell lymphoma)
FL – chłoniak grudkowy (follicular lymphoma)
MZL – chłoniak strefy brzeżnej (marginal zone lymphoma)
+ oznacza ponad 90% komórek dodatnich, -/+ mniej niż 50% komórek dodatnich, - mniej niż 10% komórek dodatnich
*Fragmenty genomu mogą występować w MZL, MCL
sIg
Chłoniak
50% zmutowany
zmutowany
zmutowany
niezmutowany,
(rzadko zmutowany)
zmutowany
50% niezmutowany
Gen IgVH
Tabela 10.2. Różnicowanie CLL z innymi chłoniakami na podstawie immunofenotypu i zaburzeń cytogenetycznych (Gribben JG, Blood 2010) [4]
Tabela 10.3. Klasyfikacja stopni zaawansowania wg Rai
Stopień
zaawansowania
Odsetek
chorych
Definicja
Mediana
przeżycia
Niskie ryzyko
0
30
Limfocytoza >5000/µL
Pośrednie ryzyko
I
II
25
25
Limfocytoza >5000/µL i limfadenopatia
Limfocytoza >5000/µL i splenomegalia i/lub
hepatomegalia z/bez limfadenopatii
Wysokie ryzyko
III
10
IV
10
Limfocytoza >5000/µL i Hb <11 g/dl z/bez
limfadenopatii/ splenomegalii
Limfocytoza >5000/µL i małopłytkowość
<100 000/µl z lub bez limfadenopatii/splenomegalii
> 10 lat
7 lat
1,5- 3 lata
Klasyfikacja Bineta uwzględnia zajęcie 5 obszarów limfatycznych, są to 3 grupy węzłów
chłonnych: szyjne, pachowe i pachwinowe – jedno- lub obustronne oraz śledziony, wątroby.
Klasyfikację wg Bineta przedstawia Tabela 10.4 [4,6,7].
Tabela 10.4. Klasyfikacja stopni zaawansowania wg Bineta
Stopień
zaawansowania
Odsetek
chorych
Definicja
Mediana
przeżycia
A
B
C
60
30
10
Zajęcie ≤3 obszarów limfatycznych
Zajęcie >3 obszarów limfatycznych
Hb <10 g/dl lub małopłytkowość < 100 000/µl
>10 lat
7 lat
1,5- 2,5 lat
Mediana czasu przeżycia jest zróżnicowana zależnie od stopnia zaawansowania białaczki. U ponad 60% chorych jest ona rozpoznawana w niskim stopniu zaawansowania.
Nawet jednak wówczas może cechować się agresywnym przebiegiem. Na dynamikę białaczki wpływa bowiem szereg innych czynników prognostycznych. Najważniejszymi są:
– wartość bezwzględnej limfocytozy we krwi obwodowej >30 x 109/l
– czas podwojenia limfocytozy ≤12 miesięcy.
Oba te parametry wpływają na przeżycie całkowite (OS) i i czas wolny od progresji
(PFS). Innymi klinicznymi wskaźnikami prognostycznymi są wiek i płeć (starszy wiek i
płeć męska – pogarszają rokowanie). Ponadto znaczenie ma charakter nacieku szpiku kostnego – guzkowy czy rozlany, stężenie beta 2 mikroglobuliny (B2M) w surowicy, obecność
rozpuszczalnego antygenu CD23, aktywność kinazy tymidynowej i LDH. Duże znaczenie
prognostyczne ma stwierdzenie w badaniu molekularnym mutacji genu łańcucha ciężkiego
immunoglobulin w jego zmiennym odcinku IGHV. Chorzy z mutacją IGHV mają szanse
przeżycia nawet powyżej 20 lat, podczas gdy OS z niezmutowanym IGHV wynosi około 8
lat [8,9]. Zaburzenia cytogenetyczne pogarszające rokowanie wykrywane badaniem FISH
to wg siły znaczenia prognostycznego:
del(17p13) – mediana przeżycia 2-3 lata (występuje u mniej niż 10% chorych)
del(11q22) – mediana przeżycia 6-7 lat (występuje u około 20% chorych).
83
Mediana przeżycia przy prawidłowym kariotypie podobnie jak przy trisomii 12 wynosi 9 lat.
Del 13q14 występuje u ponad 50% chorych i jeśli jest jedyną aberracją – poprawia
rokowanie (mediana przeżycia 11 lat) [10]. Monitorowanie zmian cytogenetycznych wykazuje możliwość ich ewolucji [11]. W przypadku pojawienia się del(17p13) lub del(11q22)
mediana przeżycia wynosi jedynie 1,3 lat [12]. W przypadku del(17p13) lub mutacji obejmującej locus genu p53 może dochodzić do chemiooporności i pogorszenia rokowania
[13-15]. W przypadku del11 lub mutacji genu ATM położonego w locus 11q23, również
pogarsza się rokowanie [16]. Istotne znaczenie pogarszające rokowanie ma ekspresja CD38
stwierdzana w > 30% komórek [8] oraz ZAP-70 stwierdzany w >20% komórek. W części
przypadków CLL wysoka ekspresja CD38 i ZAP-70 koreluje z brakiem mutacji somatycznej IGHV. Ekspresja CD38 może ulegać zmianom w czasie trwania choroby. Wykazano, że
ZAP-70 ma większą siłę prognostyczną niż stan mutacji IGVH. Znaczenie rokownicze ma
również czas upływający od rozpoznania do włączenia leczenia <12 miesięcy oraz odpowiedź na leczenie i czas jej trwania. Brak CR po zastosowaniu leczenia Fludarabiną oraz
wczesny nawrót/progresja <6-12 miesięcy po leczeniu są złymi czynnikami prognostycznymi. Niekorzystne czynniki prognostyczne w CLL przedstawia Tabela 10.5.
Tabela 10.5. Niekorzystne czynniki prognostyczne w CLL
Stopień zaawansowania klinicznego w momencie rozpoznania: III/IV wg Rai, C wg Bineta
Czas podwojenia limfocytozy ≤12 miesięcy
Limfocytoza >30 x 109/l
Zaawansowany wiek zachorowania
Płeć męska
Czas od rozpoznania do leczenia <12 miesięcy
Zła odpowiedź na leczenie
Czas trwania odpowiedzi na leczenie <6-12 miesięcy
Rozlany naciek szpiku
Brak mutacji genu IGHV
Ekspresja ZAP-70 >20% komórek
Ekspresja CD38 >30% komórek
del 11q22
Mutacja genu ATM
del 17p13
Mutacja genu p 53
Stężenie β2- mikroglobuliny w surowicy >3,5 mg/l
Wysoka aktywność kinazy tymidynowej w surowicy
Wysokie stężenie rozpuszczalnego receptora CD23 w surowicy
84
W przebiegu CLL, w ok. 10-20% przypadków, dochodzi do rozwoju niedokrwistości
autoimmunohemolitycznej, rzadziej do małopłytkowości lub granulocytopenii autoimmunologicznej czy aplazji czysto czerwonokrwinkowej. Zaburzenia te najczęściej dobrze reagują na leczenie i zazwyczaj nie pogarszają istotnie przebiegu CLL. Typowe są zaburzenia
odporności w przebiegu choroby wynikające głównie z hipogammaglobulinemi, częste infekcje (zarówno bakteryjne jak wirusowe) występujące u chorych bywają częstą przyczyną
zgonów. Rokowanie znacznie pogarsza transformacja CLL w chłoniaka rozlanego z komórek B (DLBC, diffuse large B-cell lymphoma), nosząca nazwę zespołu Richtera, występująca
u ok. 10% chorych i zazwyczaj szybko prowadząca do zgonu. Rzadko CLL ulega transformacji w inne typy chłoniaków jak chłoniak z komórek płaszcza czy Hodgkina. Zaburzenia
układu odpornościowego w przebiegu CLL są też przyczyną występowania wtórnych nowotworów jak rak skóry, rak oskrzela, czerniak i innych.
Leczenie
CLL jest chorobą przewlekłą, często długotrwale przebiega bezobjawowo i bywa przypadkowo rozpoznana na podstawie morfologii krwi. W okresie bezobjawowym choroby
wskazana jest obserwacja, tzw. strategia patrz i czekaj (watch and wait). Zastosowanie leczenia w tej fazie CLL nie wpływa na wydłużenie OS, natomiast może powodować szereg objawów ubocznych. Badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz kontrolę parametrów
morfologii krwi należy przeprowadzać co 3-12 miesięcy [1]. Czynniki prognostyczne nie
mają wpływu na czas rozpoczęcia leczenia. Wskazaniami do rozpoczęcia leczenia są [1,3]:
– objawy ogólne
– zaawansowany okres kliniczny (Rai III-IV, Binet C)
– cytopenie związane z nacieczeniem szpiku
– niedokrwistość i/lub małopłytkowość autoimmunologiczna oporne na kortykosteroidy
– masywna limfadenopatia >10 cm w największym wymiarze lub/i jej powikłania
– masywna splenomegalia >6 cm poniżej lewego łuku żebrowego
– wzrost limfocytozy >50% w okresie krótszym niż 2 miesiące lub podwojenie limfocytozy
w okresie krótszym niż 6 miesięcy.
CLL pozostaje chorobą nieuleczalną przy zastosowaniu konwencjonalnych metod leczenia. Dotychczas celem leczenia było eliminowanie objawów ogólnych przeciwdziałanie
cytogeniom i kontrolowanie leukocytozy. Obecnie w związku z wprowadzeniem nowych
metod leczenia celem jest, szczególnie u młodszych osób uzyskanie CR, a nawet eradykacja
choroby resztkowej co wpływa na wydłużenie przeżycia wolnego od choroby i przeżycia
całkowitego. Metody leczenia stosowane w CLL przedstawia Tabela 10.6.
85
Tabela 6. Metody leczenia stosowane w CLL
Leki alkilujące (chlorambucil, cyklofosfamid) ± kortykosteroid
Schematy leczenia zawierające leki alkilujące ± antracykliny (COP, CHOP)
Analogi puryn (fludarabina, kladrybina, pentostatyna)
Schematy leczenia zawierające analogi puryn (FC, FCM, CC, CMC)
Przeciwciała monoklonalne (rytuksymab, alemtuzumab)
Immunochemioterapia (RFC, RCC, FCA, RFCA)
Procedury przeszczepowe (auto, allo, RIC)
COP – cyklofosfamid, winkrystyna, prednizon; CHOP – cyklofosfamid, adriamycyna, winkrystyna, prednizon; FC – fludarabina, cyklofosamid, FCM – fludarabina, cyklofosamid, mitoksantron, CC – kladrybina, cyklofosamid; CMC – kladrybina, mitoksantron, cyklofosamid; RFC- rytuksymab, fludarabina, cyklofosamid;
RCC – rytuksymab, kladrybina, cyklofosamid; FCA – fludarabina, cyklofosamid, alemtuzumab; RFCA – rytuksymab, fludarabina, cyklofosamid, alemtuzumab; RIC – przeszczep ze zredukowanym kondycjonowaniem
(reduced intensity conditioning)
Chlorambucil jest lekiem o najdłużej udokumentowanej skuteczności w CLL, stosowanym od ponad 40 lat. Nadal jest wskazany u osób starszych, nie kwalifikujących się do
bardziej agresywnego leczenia. Pozwala na uzyskanie odpowiedzi u 40-70% chorych, przy
niewielkim odsetku CR: 0-7% [17,18]. Może być podawany z prednizonem. Najczęściej
stosowane dawkowanie chlorambucilu:
0,4 mg-0,8 mg/kg p.o., 1. dnia, co 15 dni
10 mg/m2/d, 1-7 dzień, co 28 dni, do 12 miesięcy.
Analogi nukleozydów purynowych cechują się silniejszym działaniem przeciwbiałaczkowym, indukując większy odsetek odpowiedzi i całkowitych remisji oraz dłuższy czas
trwania remisji, nie wpływając jednak na czas przeżycia. Fludarabina stosowana w monoterapii indukuje 60-80% ogółu odpowiedzi i 5-20% CR [18-20]. Podobna jest skuteczność
kladrybiny.
Fludarabina w porównaniu ze schematami chemioterapii zawierającymi antracykliny,
jak CHOP i CAP indukuje odsetek odpowiedzi w: 71,1%; 71,5%; 58,2%. Wpływa na wyższy odsetek CR odpowiednio: 40,1%; 29,6%; 15,2% odpowiednio, różnice te są znamienne
statystycznie. Nie powoduje jednak wydłużenia przeżycia. Odsetek powikłań infekcyjnych
(<5%) i częstość indukowanej niedokrwistości autoimmunohemolitycznej (<2%) były we
wszystkich grupach podobne. Fludarabina częściej wywoływała przedłużoną małopłytkowość, natomiast istotnie rzadziej nudności i wymioty oraz nie powodowała wyłysienia [21].
Fludarabina w monoterapii stosowana jest w dawce 25 mg/m2/d i.v. lub 40 mg/m2 p.o. przez
5 dni. Analogi puryn stosowane z cyklofosfamidem działają synergistycznie. Fludarabina
z cyklofosfamidem (FC) jest bardziej skuteczna niż w monoterapii dając, odsetek odpowiedzi 74-94% i CR 23-38% [18-20]. Skuteczność kladrybiny z cyklofosfamidem (CC) jest
podobna jak FC [22]. Najwyższą skuteczność terapeutyczną w CLL ma immunochemioterapia z zastosowaniem fludarabiny, cyklofosfamidu i rytuxymabu (FCR), obecnie uważana jest za standard leczenia tej choroby. W prospektywnym, randomizowanym badaniu
porównującym skuteczność schematu FCR z FC stwierdzono wyższy odsetek odpowiedzi:
95% vs 88%, wyższy odsetek CR: 52% vs 27% oraz PFS: 76.6% vs 62,3%. Zaobserwowano
86
również trend do wydłużenia 2-letniego przeżycia całkowitego w grupie FCR: 91% vs 88%.
Stosowanie schematu FCR powodowało istotnie większą toksyczność hematologiczną przy
ogólnej dość dobrej tolerancji [23]. Leczenie programem FCR jest również bardziej skuteczne
od FC w przypadkach nawrotowej i opornej CLL, wydłuża czas wolny od progresji (PFS),
zwiększa odsetek odpowiedzi i CR [24,25]. U osób starszych, z innymi czynnikami obciążającymi można stosować modyfikację schematu FCR, ze zmniejszonymi dawkami cytostatyków
– FCR-lite [26]. Schematy dawkowania FCR i FCR- lite przedstawia Tabela 10.7.
Tabela 7. Schematy dawkowania
FC i.v.*
Fludarabina – 3 dni
FC p.o.*
2
25 mg/m /d
2
FC- lite i.v.*
2
40 mg/m /d
2
Cyklofosfamid – 3 dni
250 mg/m /d
400 mg/m /d
Rytuksymab i.v.
– 1dzień
Kurs 1: 375 mg/m2; kursy 2-6: 500 mg/m2 i.v.
20 mg/m2/d
150 mg/m2/d
* cykl co 28 dni
W związku z immunosupresyjnym działaniem Fludarabiny w czasie jej stosowania i
do 2-3 miesięcy po odstawieniu wskazane jest stosowanie profilaktyki przeciwwirusowej
i przeciwbakteryjnej w postaci Acykloviru 3 x 400 mg i Biseptolu 960 mg 3 x w tygodniu
doustnie. Alemtuzumab (MabCampath) jest uzyskanym metodą inżynierii genetycznej
humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym anty-CD52 wiążącym antygen obecny
na limfocytach B i T, skutecznym w leczeniu CLL. W porównaniu z chlorambucilem u
nieleczonych pacjentów powoduje wydłużenie PFS i wydłuża czas do włączenia następnej
linii leczenia. Odsetek odpowiedzi po alemtuzumabie i chlorambucilu wynosił odpowiednio 83% i 55%, natomiast CR: 24% i 2%. U części chorych alemtuzumab powodował też
eliminację choroby resztkowej. Alemtuzumab wykazuje znaczną skuteczność w eliminacji
nacieku białaczkowego i małą skuteczność u chorych ze znaczną limfadenopatią. Alemtuzumab podawany jest w dawce 30 mg podskórnie 3 x w tygodniu przez 8-12 tygodni.
Główne działania niepożądane alemtuzumabu są związane z wywoływaną immunosupresją i możliwością reaktywacji wirusów, najczęściej cytomegalii i opryszczki oraz ryzykiem
zakażeń oportunistycznych. W czasie leczenia i do 2-3 miesięcy po zakończeniu wskazane jest stosowanie profilaktyki zakażeń Pneumocystis jirovecii i wirusa opryszczki oraz
monitorowanie reaktywacji zakażenia CMV. Alemtuzumab jest stosowany również w celu
konsolidacji remisji uzyskanej innymi metodami leczenia, np. z zastosowaniem analogów
puryn. Eradykacja choroby resztkowej oraz uzyskanie remisji molekularnej wiąże się z
wydłużeniem PFS i OS [27,28]. W leczeniu konsolidującym/ podtrzymującym skuteczny i mniej immunosupresyjny jest rytuksymab. Rola leczenia podtrzymującego w chwili
obecnej w CLL nie jest ustalona. Trwają badania nad zastosowaniem w tym celu również
ofatumumabu i lenalidomidu.
Stosowanie alemtuzumabu jest wskazane jako leczenie 1. linii w przypadku del 17p i
mutacji p53. Inne leki skuteczne w tych przypadkach CLL to wysokie dawki metylprednozolonu (1 g/m2 i.v. przez 5 dni) i ofatumumab. Ofatumumab jest humanizowanym prze87
ciwciałem monoklonalnym anty CD20, łączącym się z innym epitopem niż rytuksymab
i potencjalnie silniejszym działaniu. U młodszych pacjentów z del 17p i mutacją p53, w
dobrym stanie ogólnym, z szybkim przebiegiem choroby można rozważyć allogeniczne
przeszczepienie szpiku z pełnym, a częściej zredukowanym kondycjonowaniem (RIC alloSCT). Przeszczep allogeniczny można też rozważyć w innych przypadkach choroby opornej lub we wczesnym nawrocie (<12 miesięcy od chemioterapii z analogiem purynowym)
u młodszych chorych. Algorytm postępowania w CLL przedstawia Rycina 10.1.
Rycina 10.1. Algorytm postępowania w CLL
Rozpoznanie
CLL bezobjawowa
CLL z objawami
klinicznymi
Obserwacja
Dobry stan ogólny
Tak
Nie
Del 17p,
mutacja p 53
Chlorambucil
prednizon
rytuksymab
Tak
Nie
Alemtuzumab
R-FC
RIC allo-SCT
Innym lekiem skutecznym w CLL jest bendamustyna. Wykazuje większą skuteczność
stosowana z rytuksymabem (BR). Toczy się badanie porównujące skuteczność BR i FCR.
Kryteria odpowiedzi na leczenie CLL przedstawia Tabela 10.8 [3].
88
Tabela 8. Kryteria odpowiedzi na leczenie CLL [3].
Parametr
CR
PR
PD
Limfadenopatia >1,5 cm
Nieobecna
Zmniejszenie >50%
Wzrost >50%
Hepatomegalia
Nieobecna
Zmniejszenie >50%
Wzrost ≥50%
Splenomegalia
Nieobecna
Zmniejszenie >50%
Wzrost ≥50%
Liczba limfocytów we krwi
<4000/µl
Zmniejszenie >50%
Wzrost ≥50%
Szpik kostny
Normokomórkowy,
Zmniejszenie o 50%
<30% limfocytów,
nacieku lub grudek
bez grudek
limfocytów
>100 000/µl
>100000/µl lub wzrost
Grupa A:
Grupa B:
Płytki krwi
Spadek ≥50%
≥50%
wartości
wyjściowych
Hemoglobina
>11 g/dl
>11 g/dl lub wzrost
Spadek ≥50%
≥50% wartości
wyjściowych
>1500/µl lub >50%
wartości
Neutrofile
>1500/µl
wyjściowych
W leczeniu 2. linii można zastosować ten sam rodzaj terapii jeśli od zakończenia chemioterapii upłynęło ponad 12 miesięcy lub immunochemioterapię jeśli upłynęło od niej
minimum 24 miesiące. Jeśli progresja wystąpiła wcześniej należy zmienić leczenie [1].
W przebiegu CLL dochodzi czasem do zaburzeń autoimmunologicznych jak niedokrwistość autoimmunohemolityczna (AIHA) czy małopłytkowość immunologiczna.
Wskazana jest wówczas kortysteroidoterapia. W przypadku braku odpowiedzi należy rozważyć zastosowanie rytuksymabu czy splenektomię. W przebiegu CLL często występuje
hipogammaglobulinemia i skłonność do zakażeń. W tych przypadkach należy rozważyć
podawanie immunoglobulin co 3- 4 tygodnie w dawce zazwyczaj 0,4 g/kg m.c. i.v.
Wiele nowych preparatów potencjalnie skutecznych w CLL znajduje się w trakcie
badań klinicznych. Są nimi nowe przeciwciała monoklonalne: anty CD20- ofatumumab,
GA101, anty CD23- lumiliximab; inhibitory bcl-2: ABT- 263 (Navitoclax), Obatoclax,
AT-101, analogi nukleozydów: Nelarabina, Sapacytabina; inhibitory kinaz cyklinozależnych: flavopiridol; lek immunomodulujący: lenalidomid i wiele innych.
89
Piśmiennictwo
1. Eichhorst B, Hallek M, Dreyling M: Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice
Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 2010; 21 (Supplement 5):
162–1642.
2. Harris NL, Jaffe ES, Diebold J, et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting-Airlie House, Virginia, November 1997. J Clin Oncol.1999;17(12):3835-3849.
3. Hallek M, Cheson B D, Catovsky D et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic
lymphocytic leukemia:a report from the International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute–Working Group 1996 guidelines. Blood 2008; 111,
12: 5446-5456.
4. Gribben J G. How I treat CLL up front. Blood 2010; 115: 187-197.
5. Rai KR, Sawitsky A, Cronkite EP, et al. Clinical staging of chronic lymphocytic leukemia. Blood
1975 46: 219-234.
6. Binet JL, Auquier A, Dighiero G. A new prognostic classification of chronic lymphocytic leukemia derived from a multivariate survival analysis. Cancer 1981; 48(1):198-206.
7. Robak T, Błoński J Z, Góra-Tybor J. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w
nowotworach złośliwych. Przewlekła białaczka limfocytowa. Onkologia w praktyce klinicznej
2007;3 (supl C): 515-520.
8. Damle RN, Wasil T, Fais F et al. Ig V gene mutation status and CD38 expression as novel prognostic indicators in chronic lymphocytic leukemia. Blood 1999;94(6):1840-7.
9. Hamblin TJ, Davis Z, Gardiner A et al. Unmutated Ig V(H) genes are associated with a more aggressive form of chronic lymphocytic leukemia. Blood 1999;94(6):1848-54.
10. Döhner H, Stilgenbauer S, Benner A et al. Genomic aberrations and survival in chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2000;343(26):1910-6.
11. Shanafelt TD, Witzig TE, Fink SR et al. Prospective evaluation of clonal evolution during longterm follow-up of patients with untreated early-stage chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol. 2006;24(28):4634-41.
12. Shanafelt TD, Hanson C, Dewald GW et al. Karyotype evolution on fluorescent in situ hybridization analysis is associated with short survival in patients with chronic lymphocytic leukemia and
is related to CD49d expression.J Clin Oncol. 2008;26(14):5-6.
13. Zenz T, Kröber A, Scherer K et al. Monoallelic TP53 inactivation is associated with poor prognosis in chronic lymphocytic leukemia: results from a detailed genetic characterization with longterm follow-up. Blood 2008;112: 3322-3329.
14. Dicker F, Herholz H, Schnittger S et al. The detection of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia independently predicts rapid disease progression and is highly correlated with a
complex aberrant karyotypeTP53 mutations predict poor prognosis in CLL. Leukemia 2009;23:
117-124.
15. Gonzalez D, Martinez P, Wade R et al. Mutational status of the TP53 gene as a predictor of response and survival in patients with chronic lymphocytic leukemia: results from the LRF CLL4
trial. J Clin Oncol. 2011;29(16):2223-9.
16. Austen B, Powell JE, Alvi A et al. Mutations in the ATM gene lead to impaired overall and treatment-free survival that is independent of IGVH mutation status in patients with B-CLL. Blood.
2005;106(9):3175-82.
17. Hillmen P, Skotnicki AB, Robak T, et al. Alemtuzumab compared with chlorambucil as first-line
therapy for chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol. 2007;25(35):5616-5623.
90
18. Catovsky D, Richards S, Matutes E, et al. Assessment of fludarabine plus cyclophosphamide for
patients with chronic lymphocytic leukaemia (the LRF CLL4 Trial): a randomised controlled
trial. Lancet. 2007;370(9583):230-239.
19. Eichhorst BF, Busch R, Hopfinger G, et al. Fludarabine plus cyclophosphamide versus fludarabine
alone in first-line therapy of younger patients with chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2006;
107(3):885-891.
20. Flinn IW, Neuberg DS, Grever MR, et al. Phase III trial of fludarabine plus cyclophosphamide
compared with fludarabine for patients with previously untreated chronic lymphocytic leukemia:
US Intergroup Trial E2997. J Clin Oncol. 2007;25(7): 793-798.
21. Leporrie M, Chevret S, Cazin B et al. Randomized comparison of fludarabine, CAP, and ChOP
in 938 previously untreated stage B and C chronic lymphocytic leukemia patients. Blood. 2001;
98: 2319-2325.
22. Robak T, Jamroziak K, Gora-Tybor J et al. Comparison of cladribine plus cyclophosphamide
with fludarabine plus cyclophosphamide as first-line therapy for chronic lymphocytic leukemia:
a phase III randomized study by the Polish Adult Leukemia Group (PALG-CLL3 Study). J Clin
Oncol. 2010;28(11):1863-9.
23. Hallek M, Fingerle-Rowson G, Fink AM et al. Immunochemotherapy with Fludarabine (F), Cyclophosphamide (C), and Rituximab (R) (FCR) Versus Fludarabine and Cyclophosphamide (FC)
Improves Response Rates and Progression-Free Survival (PFS) of Previously Untreated Patients
(pts) with Advanced Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). Blood 2008;112 (supl.1): Abstract
325.
24. Robak T, Moiseev S, Dmoszynska A, et al.. Rituximab, fludarabine, and cyclophosphamide (R-FC)
prolongs progression free survival in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia (CLL)
compared with FC alone: final results from the international randomized phase III REACH trial
[abstract]. Blood 2008;112(11):LBA-1. Abstract 157420.
25. Robak T, Dmoszynska A, Solal-Ce´ligny P et al. Rituximab Plus Fludarabine and Cyclophosphamide Prolongs Progression-Free Survival Compared With Fludarabine and Cyclophosphamide
Alone in Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia. J Clin Oncol. 2010; 28 (10): 17561765.
26. Tarhini AA, Land S, Pietragallo L, et al. Final results of lower dose fludarabine (F) and cyclophosphamide (C), and high dose rituximab (R), (FCR-Lite) for patients with untreated chronic
lymphocytic leukemia (CLL). Blood 2007; 110:606a (abstract 2037).
27. Schweighofer CD, Ritgen M, Eichhorst BF, et al. Consolidation with alemtuzumab improves progression-free survival in patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL) in first remission –
long-term follow-up of a randomized phase III trial of the German CLL Study Group (GCLLSG)
Br J Haematol 2009; 144(1): 95–98.
28. Moreton P, Kennedy B, Lucas G, et al. Eradication of Minimal Residual Disease in B-Cell Chronic
Lymphocytic Leukemia After Alemtuzumab Therapy Is Associated With Prolonged Survival J
Clin Oncol 2005; 23:2971-2979.
91
XI. Szpiczak plazmocytowy
i inne gammapatie
Agnieszka DRUZD-SITEK
Szpiczak plazmocytowy stanowi ok. 10% nowotworów układu krwiotwórczego i ok.
1% wszystkich nowotworów złośliwych. Jest trzecim pod względem częstości występowania nowotworem układu limfoidalnego. Wskaźnik zapadalności na szpiczaka wynosi
dla Polski 4/100 tys. mieszkańców, a dla Europy łącznie 5,7/100 tys. Szczyt zachorowań
przypada na 6-7 dekadę życia. Częściej chorują mężczyźni niż kobiety (1,4:1). W 2008 r.
odnotowano w Polsce 1172 nowe zachorowania na szpiczaka mnogiego. Prawdopodobnie
rzeczywista liczba zarówno nowo rozpoznanych przypadków szpiczaka, jak i zgonów z
jego powodu w ciągu roku są w Polsce wyższe niż podaje to Krajowy Rejestr Nowotworów.
Wynika to z niedorejestrowania tej choroby. Wg szacunkowych danych liczba pacjentów z
nowo rozpoznanym szpiczakiem w Polsce wynosi ok. 1500-1700 osób/rocznie [1,2].
Patogeneza szpiczaka plazmocytowego jest złożona, a czynniki etiologiczne różnorodne i nie do końca poznane. Uważa się, że rozwój szpiczaka plazmocytowego jest procesem
wieloetapowym [3,4]. Transformacja limfocyta B w nowotworową komórkę szpiczaka jest
uwarunkowana zmianami na poziomie molekularnym [5]. Zapoczątkowanie i progresja
nowotworzenia w szpiczaku wiąże się ze zmianami cytogenetycznymi. Niestabilność kariotypu, ułatwiająca transformację nowotworową plazmocytów, stanowi o genetycznej heterogenności szpiczaka mnogiego, warunkującej zarówno przebieg choroby, jak i wyniki jej
leczenia. Badania cytogenetyczne, tj. badanie ploidii DNA metodą FISH (fluoroscencyjna
hybrydyzacja in situ) oraz analiza liczebności chromosomów, stały się podstawą podziału
pacjentów z rozpoznaniem szpiczaka na grupy o określonym ryzyku progresji choroby. I
tak badanie FISH pozwala ustalić jeden z dwóch głównych typów zaburzeń cytogenetycznych w szpiczaku: 1) hiperdiploidalny – najczęściej trisomie licznych chromosomów: 3, 5,
7, 9, 11, 15, 21 związane z małą częstotliwością translokacji genu dla łańcucha ciężkiego immunoglobuliny IgH i tym samym z lepszym rokowaniem, oraz 2) nie-hyperdiploidalny (hi-
93
podiploidalny i pseudodiploidalny), w którym najczęstszymi zaburzeniami są: utrata części
chromosomów 13, 14, 16 i 8 (delecje) i translokacje t (4;14)(p16;q32), t (14;16)(q32;q23),
związane z wysoką częstotliwością translokacji IgH (rokowanie gorsze, zwłaszcza dla delecji chromosomu 13), lub inne translokacje np. t (11;14)(q13;q32) korelujące z nadekspresją genu cykliny D1 (rokowanie lepsze) [6,7,8,9,10]. W badaniu ekspresji genów metodą
mikromacierzy DNA szczególnie istotna jest ekspresja genów dla cykliny D. Zestawienie
informacji na temat ekspresji genów cykliny D z cytogenetycznymi o stanie translokacji
14q pozwoliło na sporządzenie molekularnej klasyfikacji szpiczaka, zwanej klasyfikacją TC
(Translocation/Cyclin). Kryterium podziału na poszczególne klasy molekularne szpiczaka
o odmiennym rokowaniu jest ekspresja genów dla danej cykliny D, sprzężona z odpowiednią translokacją IgH lub jej brakiem. Translokacja 14q IgH jest jedną z częstszych anomalii
chromosomowych w szpiczaku plazmocytowym. Około 60% przypadków tej translokacji
wiąże się z powtarzającymi się 5-cioma zaburzeniami: 11q13, 4p16, 16q23, 20q11, 6p21,
które warunkują ekspresję odpowiednich genów, w tym dla cyklin D1-D3. Nadekspresja
genów dla cyklin D1 i D3 (związana z odpowiednimi translokacjami 14q) ma lepsze rokowanie niż nadmierna ekspresja cykliny D2, sprzężona z inną translokacją 14q. Klasyfikacja
TC, mimo niezaprzeczalnej wartości prognostycznej, jest rzadko stosowana w praktyce
klinicznej ze względu zarówno na małą dostępność jak i wysoki koszt badania profilu ekspresji genów [11].
Szpiczak plazmocytowy na tle innych gammapatii monoklonalnych
Szpiczak plazmocytowy należy do grupy chorób określanych mianem gammapatii monoklonalnych. Poza szpiczakiem należą do niej monoklonalna gammapatia o nieustalonym
znaczeniu (MGUS – Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance) oraz szpiczak
tlący się, bezobjawowy (SMM – Smolderig Multiple Myeloma). Do gammapatii monoklonalnych zalicza się także makroglobulinemię Waldenstroema, zespół POEMS oraz amyloidozę. Cechą wspólną tych jednostek chorobowych jest obecność patologicznego białka monoklonalnego w surowicy i/lub moczu, bądź stwierdzanego jako złogi amyloidu w różnych
narządach. Różnice natomiast mogą dotyczyć m.in. jego typu, tzn. klasy immunoglobuliny
(w makroglobulinemii Waldenstroma występuje paraproteina klasy IgM, która jest bardzo
rzadko spotykana w innych gammapatiach monoklonalnych). W zespole POEMS, poza
białkiem monoklonalnym, często stwierdza się polineuropatię, organomegalię, endokrynopatię i zmiany skórne. Natomiast stężenie patologicznego białka monoklonalnego wraz
z plazmocytozą szpiku oraz obecnością lub brakiem dysfunkcji narządowych różnicują
MGUS i SMM z pełnoobjawowym szpiczakiem plazmocytowym. Zarówno w gammapatii
monoklonalnej o nieustalonym znaczeniu, jak szpiczaku bezobjawowym, nie występują cechy dysfunkcji narządowych, takie jak niewydolność nerek, niedokrwistość, hiperkalcemia
czy osteoliza. Gammapatie te (tj. MGUS i SMM) przebiegają bezobjawowo i nie wymagają
leczenia a jedynie obserwacji [12]. Zdecydowanie jednak różnią się ryzykiem progresji w
aktywnego szpiczaka. Kyle i wsp. w opublikowanej w 2007 r. pracy podają, że na przestrzeni
20 lat ryzyko to ogólnie dla MGUS wynosi 21% versus 78% dla SMM. Wśród pacjentów
z rozpoznaniem szpiczaka bezobjawowego natomiast wyodrębniono 3 grupy różniące się
94
ryzykiem progresji w postać aktywną choroby (różny czas do progresji choroby i różne
prawdopodobieństwo progresji w ciagu 15 lat). W wielowariantowej analizie wykazano, że
stężenie białka monoklonalnego w surowicy i odsetek plazmocytów w szpiku są niezależnymi czynnikami ryzyka progresji szpiczaka tlącego się w postać objawową [13,14].
Tabela 11.1. Podział SMM na grupy ryzyka w zależności od stężenia białka monoklonalnego i plazmocytozy szpiku
SMM
grupa ryzyka
I
II
III
Stężenie
białka M
≥3,0 g/dl
<3,0 g/dl
≥3,0 g/dl
Odsetek
plazmocytów
w szpiku
≥10%
>10%
<10%
Czas do progresji
TTP
2 lata
8 lat
19 lat
Prawdopodobieństwo progresji
w ciagu 15 lat
87%
70%
39%
Istotą szpiczaka mnogiego jest niekontrolowany rozplem komórek plazmatycznych.
Stanowią one efektorowe komórki układu odpornościowego i są zróżnicowanymi do plazmocytów limfocytami B. Prawidłowe plazmocyty odpowiadają za produkcję przeciwciał,
a tym samym za immunologiczną odpowiedź typu humoralnego. W szpiczaku plazmocytowym klonalnie proliferujące, patologiczne plazmocyty produkują nieprawidłową globulinę, często stwierdzaną w surowicy krwi i /lub moczu chorego, określaną mianem białka
monoklonalnego. Jedynie w przypadkach szpiczaka niewydzielającego nie stwierdza się patologicznego białka M w surowicy krwi ani w moczu. Dotyczy to jednak niewielkiej grupy
pacjentów (poniżej 5% wszystkich przypadków szpiczaka mnogiego), u których rozpoznanie szpiczaka mogą sugerować nieprawidłowe stężenia wolnych łańcuchów lekkich lub ich
nieprawidłowe proporcje. Także w szpiczaku izolowanym, poza pojedynczymi ogniskami
choroby w układzie kostnym lub poza nim (guz plazmatycznokomórkowy tkanek miękkich), nie stwierdza się wydzielania patologicznego białka M. Niekontrolowany rozrost plazmocytów i produkowana przez nie paraproteina – białko monoklonalne – są przyczyną
typowych dla szpiczaka mnogiego objawów klinicznych i zaburzeń laboratoryjnych. Klonalna ekspansja plazmocytów w szpiku leży u podłoża wyparcia innych linii hematopoetycznych, co jest jedną z głównych przyczyn niedokrwistości i/lub małopłytkowości, często
spotykanych u pacjentów z rozpoznaniem szpiczaka [15]. Nadmierny rozplem plazmocytów, wydzielane przez nie liczne substancje np. cytokiny oraz oddziaływanie z mikrośrodowiskiem szpiku, sprzyjają rozwojowi szpiczakowej choroby kostnej, objawiającej się w
postaci mnogich ognisk osteolitycznych, którym nierzadko towarzyszy hiperkalcemia [16].
Nadmierne obciążenie nerek patologiczną proteiną, wydzielaną przez plazmocyty, doprowadza u części pacjentów do rozwoju niewydolności nerek oraz do zmian strukturalnych w
nerce, określanej wówczas jako nerka szpiczakowa [17]. Zaburzenia składu krwi (nadmiar
patologicznego białka) są przyczyną tzw. zespołu nadlepkości, a co za tym idzie, zaburzeń
krzepnięcia. Wreszcie niedobór prawidłowych przeciwciał (patologiczna proteina produkowana przez plazmocyty zamiast prawidłowej globuliny) sprzyja zaburzeniom odporności pacjentów z rozpoznaniem szpiczaka. Stwierdzenie cech zespołu zaburzeń klinicznych i
laboratoryjnych, często określane mianem zespołu CRAB (Calcium, Renal Failure, Anemia,
95
Bone lesions), sugerującego obecność dysfunkcji narządowych, wraz z istotnie podwyższonym stężeniem w surowicy krwi i/lub moczu patologicznego białka monoklonalnego oraz
plazmocytozą szpiku przekraczającą 10%, sugeruje rozpoznanie pełnoobjawowego szpiczaka plazmocytowego.
Tabela 11.2. Szpiczak plazmocytowy a inne gammapatie monoklonalne
MGUS
SMM
MM
1. Białko M<3,0 g/dl
2. Plazmocyty w szpiku<10%
3. Brak dysfunkcji
narządowych
1. Białko M≥3,0 g/dl
2. Plazmocyty w szpiku≥10%
3. Brak dysfunkcji
narządowych
1. Białko M>3,0 g/dl
2. Plazmocyty w szpiku>10%
3. Obecne dysfunkcje
narządowe – cechy zespołu
CRAB Calcium Renal
failure Anemia Bone lesions
Diagnostyka szpiczaka
Prawidłowa diagnostyka szpiczaka plazmocytowego obejmuje następujące elementy:
1. Wywiad i badanie fizykalne. Objawy najczęściej zgłaszane przez pacjentów: bóle kości o
różnym umiejscowieniu i nasileniu, narastające uczucie zmęczenia, pogorszenie tolerancji wysiłku, częste, przewlekające się infekcje.
2. Badania laboratoryjne: morfologia krwi obwodowej z rozmazem, OB, β2-mikroglobulina, albuminy, stężenie białka całkowitego w surowicy krwi z elektroforezą/immunofiksacją globulin, badanie ogólne moczu, dobowy białkomocz z elektroforezą/immunofiksacją, wolne łańcuchy lekkie, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, klirens kreatyniny,
elektrolity (Ca, K, Na), fosfataza zasadowa, Fe, LDH, CRP.
3. Badania obrazowe. U pacjentów z podejrzeniem szpiczaka badanie RTG układu kostnego
(czaszka, szkielet osiowy, obręcze barkowa i miedniczna, łopatki, żebra, kości długie kończyn) nadal pozostaje standardem. W wielu przypadkach konieczne są jednak dodatkowe
badania obrazowe, ponieważ niektóre okolice są źle widoczne w RTG. Poza tym w bad.
RTG nie można rozróżnić wczesnych zmian szpiczakowych od osteopenii powstałej na
innym tle. Zmiany pozakostne natomiast są często niewidoczne w radiologicznym badaniu konwencjonalnym. Badanie CT jest przydatne do oceny rozległości zmian w tkankach
miękkich. Bywa wykorzystywane w trakcie biopsji pod kontrolą CT. Jest także niezbędne
do planowania RTH. Badanie NMR jest bardzo pomocne w ocenie kręgosłupa osiowego,
zwłaszcza w przypadku podejrzenia kompresji kręgów i korzeni nerwowych, przydatne
także w ocenie zmian w tkankach miękkich z przerwaniem ich ciągłości. Badanie rezonansem magnetycznym jest dobrą metodą dla oceny zmian w obrębie głowy i szyi – dobrze
widoczne są w nim struktury kostne i tkanki miękkie. Poza tym NMR wyraźnie obrazuje
złogi amyloidu oraz nacieczenie szpiku kostnego. Badanie PET jest zazwyczaj negatywne
w MGUS, a pozytywne w aktywnym szpiczaku. Bywa przydatne szczególnie dla czynnych
zmian w kościach, „niemych” w badaniu RTG (ok. 25% wszystkich zmian kostnych). Jest
także pomocne dla wykrywania zmian pozakostnych, często o nietypowym umiejscowieniu, ukrytych [18]. Badanie USG natomiast jest pomocne w biopsji zmian podejrzanych w
tkankach miękkich dostępnych badaniem USG.
96
4. Badania histopatologiczne i cytologiczne. Istotne znaczenie w diagnostyce szpiczaka
ma trepanobiopsja szpiku. Pozwala na ocenę stopnia zajęcia szpiku przez plazmocyty,
typu jego nacieczenia i stopnia zróżnicowania tj. dojrzałości komórek naciekających.
Kryterium typu naciekania stanowi stosunek nacieku do architektoniki szpiku. Stopień zróżnicowania komórki plazmatycznej określa się natomiast na podstawie gęstości
chromatyny, stosunku jądra do cytoplazmy i jego wielkości oraz obecności jąderka [19].
Badanie histopatologiczne wycinków zmian szpiczakowych (zwłaszcza pozakostnych)
stanowi podstawę rozpoznania guza plazmatycznokomórkowego. Badanie cytologiczne
szpiku (rozmaz) dostarcza mniej informacji, wydaje się, że ocena ilościowa jest mniej
dokładna niż w trepanobiopsji, ale nadal bywa wykorzystywane dla określenia komórkowości szpiku i rodzaju komórek naciekających. Należy jednak pamiętać, że prawidłowy rozmaz szpiku nie wyklucza obecności nacieków plazmatycznych w szpiku kostnym,
co stanowi pewne ograniczenie tej metody.
W celu ułatwienia rozpoznania szpiczaka plazmocytowego stosowane są następujące
kryteria diagnostyczne:
Kryteria duże
1. Obecność plazmocytów w biopsji tkankowej
2. Plazmocyty w szpiku kostnym >30%
3. Białko monoklonalne:
– IgG w surowicy >3,5 g/dl
– IgA w surowicy >2,0 g/dl
– łańcuchy lekkie w moczu >1,0 g/dobę
Kryteria małe
1. Plazmocyty w szpiku kostnym 10-30%
2. Białko M w surowicy krwi w stężeniach mniejszych niż
w kryteriach dużych
3. Ogniska osteolityczne w kościach
4. IgG <600 mg/dl, IgA <100 mg/dl, IgM <50 mg/dl
Rozpoznanie choroby uznaje się za uzasadnione jeśli stwierdza się obecność co najmniej 1 kryterium dużego i 1 kryterium małego lub 3 kryteriów małych, w tym 1 i 2 kryterium małego.
Niepomyślne czynniki rokownicze
Czynniki prognostyczne w szpiczaku plazmocytowym są bardzo zróżnicowane. Od
dawna uznaną niekorzystną wartość prognostyczną mają m.in. niektóre cechy osobnicze
pacjenta, wybrane parametry laboratoryjne i patologiczne. W ostatnim czasie wykazano
istotne znaczenie prognostyczne dla pewnych zaburzeń genetycznych i zmian molekularnych w szpiczaku mnogim. Do najbardziej znanych, niekorzystnych czynników prognostycznych w szpiczaku należą:
1. Odchylenia w badaniach laboratoryjnych: obniżone stężenie Hb <10 g/d, podwyższone
stężenie beta2 mikroglobuliny >3,0 mg/d, hipalbuminemia <3,5 mg/ml, podwyższone
stężenie LDH, podwyższone stężenie CRP, podwyższone stężenie kreatyniny – powyższe
parametry w surowicy krwi, obecne białko Bence-Jonesa – w moczu.
2. Klasa IgA monoklonalnej immunoglobuliny, a w chorobie łańcuchów lekkich typ lambda łańcucha.
97
3. Wiek >65 r.ż. i zły stan sprawności chorego PS>2.
4. Niektóre cechy patologiczne: plazmoblastyczny typ komórki szpiczakowej, masywne >
50% zajęcie szpiku przez plazmocyty, rozlany (lity) typ nacieku szpiku przez plazmocyty.
5. Zaburzenia genetyczne: hypodiploidie: monosomia lub delecja chromosomu 13, monosomia chromosomu 17, translokacje (4;14)(p16;q32), (14;16)(q23;q32), (14;20), w tym
t 14q32 dla IgH, brak ekspresji cykliny D1.
O istotnym znaczeniu niektórych czynników prognostycznych w szpiczaku mnogim
świadczy fakt, że dwie, niedawno wprowadzone do praktyki klinicznej klasyfikacje szpiczaka, powstały w oparciu o wybrane czynniki o uznanym znaczeniu prognostycznym.
W 2005 r. Greipp i wsp. zaproponowali międzynarodową klasyfikację stopnia zaawansowania szpiczaka o znaczeniu rokowniczym. ISS (International Staging System) uwzględnia
tylko dwa parametry laboratoryjne: stężenia beta2 mikroglobuliny i albumin w surowicy krwi. Pozwala na prognozowanie średniego czasu przeżycia chorego z rozpoznaniem
szpiczaka. Jest ona użyteczna klinicznie i coraz częściej zastępuje stosowaną do niedawna
klasyfikację klinicznego zaawansowania wg Salmon-Durie [20].
Tabela 11.3. International Staging System
Stadium
Stężenia β2 i albumin w surowicy
Średni czas przeżycia
I
β2 <3,5 mg/dl i alb≥3,5 g/dl
62 miesiące
II
β2 <3,5 mg/dl i alb<3,5 g/dl
lub
β2 3,5-5,5 mg/dl
44 miesiące
III
β2 >5,5 mg/dl
29 miesięcy
W 2007 r. grupa ekspertów Mayo Clinic po raz pierwszy przedstawiła propozycję klasyfikacji aktywności szpiczaka mnogiego (reprezentowanej przez ryzyko progresji choroby), uwzględniającą głównie zaburzenia cytogenetyczne i molekularne. Klasyfikacja ta, stale uaktualniana (ostatnia wersja z czerwca 2011 r.), umożliwia prospektywną stratyfikację
ryzyka progresji choroby oraz indywidualizację terapii. Mayo Stratification of Myeloma and
Risk-Adapted Therapy (mSMART) dzieli pacjentów na 3 grupy w zależności od ryzyka progresji choroby, uwarunkowanego obecnością określonych zaburzeń, i jednocześnie sugeruje wybór adekwatnego do ryzyka progresji szpiczaka rodzaju terapii [21].
Tabela 11.4. Klasyfikacja ryzyka progresji w szpiczaku plazmocytowym wg Mayo Clinic
Ryzyko wysokie
$ FISH
Del 17p
t(14;16)
t(14;20)
$ GEP
Profil wysokiego ryzyka
98
Ryzyko pośrednie
$ FISH
t (4;14)
$ Del 13 lub
hipodiploidia
$ PCLI≥3%
Ryzyko standardowe
$ Hiperdiploidia
$ t(11;14)
$ t(6;14)
Aktualne możliwości leczenia szpiczaka
Rozpoznanie pełnoobjawowego szpiczaka upoważnia do wdrożenia leczenia systemowego. Do niedawna wybór terapii systemowej uwarunkowany był głównie wiekiem pacjenta, jego stanem ogólnym i obecnością lub brakiem istotnych schorzeń współistniejących. Pacjenci w wieku poniżej 65. r.ż., w dobrym stanie ogólnym i bez istotnych obciążeń
po leczeniu indukcyjnym (antracykliny, leki alkilujące, trucizny wrzeciona mitotycznego,
glikokortykoidy) kwalifikowani byli do chemioterapii wysokodawkowanej wspomaganej
przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych. W badaniach klinicznych wykazano bowiem przewagę chemioterapii w wysokich dawkach wspomaganej autologiczną
transplantacją komórek krwiotwórczych nad chemioterapią w dawkach konwencjonalnych
u chorych z rozpoznaniem szpiczaka zarówno w zakresie odsetka całkowitych remisji, czasu całkowitego przeżycia jak i czasu do progresji choroby [22]. Chorzy starsi, w złym stanie
ogólnym i/lub istotnie obciążeni innymi schorzeniami poddawani byli chemioterapii melfalanem w dawkach konwencjonalnych bez planu procedury przeszczepowej.
Podejście terapeutyczne do szpiczaka mnogiego zmienia się bardzo dynamicznie na
przestrzeni ostatnich lat. Poznanie nowych mechanizmów patogenezy szpiczaka otworzyło
nieznane dotychczas możliwości terapeutyczne. Mimo że nadal szpiczak mnogi uważany
jest za chorobę nieuleczalną (zgodnie z ISS mediana przeżycia dla grupy o najlepszym rokowaniu wynosi niewiele ponad 5 lat), to w ostatniej dekadzie XX wieku odnotowano istotną
poprawę czasu przeżycia pacjentów z rozpoznaniem szpiczaka [23]. Określenie rokowniczego znaczenia zaburzeń cytogenetycznych i molekularnych dla szpiczaka wprowadziło
do jego leczenia pojęcie prospektywnej stratyfikacji ryzyka progresji choroby, co wiąże się z
koniecznością indywidualizacji terapii. Jednocześnie w licznych badaniach klinicznych potwierdzono, że nowe leki, takie jak immunomodulatory (IMiDS) czy inhibitory proteasomu,
wykazują większą aktywność w leczeniu szpiczaka, niż dotychczas stosowane chemioterapeutyki. Ma to bezpośrednie przełożenie na wymierną korzyść kliniczną, tj. wydłużenie OS
i PFS. Poprawa wyników leczenia szpiczaka, uzyskana dzięki zastosowaniu nowych leków,
obserwowana jest zarówno w terapii choroby opornej i nawrotowej, jak i w noworozpoznanym szpiczaku [24]. Nowe leki wykazują istotną aktywność przeciwnowotworową tak
w monoterapii, jak i w skojarzeniu z klasycznymi cytostatykami. Bardzo obiecujące wydają
się także wyniki dotychczasowych badań, oceniające skuteczność nowych leków stosowanych łącznie. Fakt, że mają one często wielokierunkowe (i inne niż cytotoksyczne) działanie
stwarza szansę terapii celowanej. Poprzez odpowiedni dobór preparatu, adekwatnego dla
danej grupy ryzyka progresji choroby, pozwala ona dążyć do maksymalizacji efektu terapeutycznego (już od pierwszej linii leczenia) przy jednoczesnym ograniczeniu toksyczności. I tak, zgodnie z uaktualnioną w 2011 r. wersją zaleceń mSMART, u młodych chorych z
rozpoznaniem szpiczaka o dużym ryzyku progresji, już leczenie indukcyjne I linii powinno
zawierać 2 nowe leki (bortezomib, lenalidomid), po czym pacjenci kwalifikowani powinni
być do leczenia mieloablacyjnego wspomaganego autotransplantacją komórek macierzystych, a następnie do leczenia podtrzymującego przez ok. 1 rok, także z wykorzystaniem
bortezomibu i lenalidomidu. W grupie pacjentów o pośrednim ryzyku progresji również
zalecana jest autotransplantacja, ale w leczeniu indukcyjnym i podtrzymującym postuluje
99
się terapię opartą na bortezomibie. Dla pacjentów o ryzyku standardowym natomiast zalecenia Mayo Clinic przewidują leczenie indukcyjne z udziałem 1 nowego leku (bortezomib
lub lenalidomid) i autotransplantację odroczoną w przypadku braku zadowalającej odpowiedzi lub progresji choroby. Chorzy niekwalifikujący się do procedury przeszczepowej,
ale o wysokim ryzyku progresji, powinni w indukcji otrzymać leczenie złożone z 2 nowych
leków, natomiast dla ryzyka pośredniego i standardowego zalecana jest terapia indukcyjna
z udziałem 1 nowego leku, z rozważeniem terapii podtrzymującej. W warunkach polskich
nadal aktualne pozostają wytyczne leczenia szpiczaka mnogiego opublikowane w 2009 r.
przez Polską Grupę Szpiczakową. Jedynym nowym lekiem dopuszczonym do stosowania
w I linii leczenia indukcyjnego w Polsce, tak u pacjentów młodszych, jak i starszych, jest
talidomid. PGSz zaleca stosowanie schematów indukcyjnych CTD (cyklofosfamid, deksametazon, talidomid) – dla chorych młodszych, przed planowaną procedurą przeszczepową,
i MPT (melfalan, prednison, talidomid) – dla pacjentów starszych, nie kwalifikujących się
do leczenia wysokodawkowanego. Rejestracja lenalidomidu w krajach Unii Europejskiej
nie jest jednoznaczna z refundacją tego leku w Polsce w chwili obecnej. Dlatego lenalidomid dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim w Polsce dostępny jest jedynie od 2 linii
leczenia, w ramach tzw. chemioterapii niestandardowej. Zastosowanie bortezomibu możliwe jest również dopiero od 2 linii leczenia u pacjentów spełniających kryteria programu
terapeutycznego. W leczeniu szpiczaka mnogiego istotną rolę odgrywa radioterapia. W
postaciach odosobnionych, guzach plazmatycznokomórkowych, jest stosowana jako metoda radykalna. Częściej natomiast RTH znajduje zastosowanie w leczeniu paliatywnym
szpiczaka mnogiego. Najczęściej wykorzystuje się dobry efekt przeciwbólowy radioterapii
podczas napromieniania zmian osteolitycznych. Poza tym RTH wykorzystywana bywa do
napromieniania zmian zagrożonych złamaniem patologicznym.
Leczenie szpiczaka mnogiego obejmuje także leczenie wspomagające: przeciwbólowe,
leczenie czynnikami wzrostu dla erytrocytów, a w razie potrzeby dla granulocytów, podawanie bifosfonianów. Nierzadko pacjenci z rozpoznaniem szpiczaka mnogiego wymagają
leczenia ortopedycznego czy nerkozastępczego. Jedynie kompleksowa terapia chorych na
szpiczaka mnogiego, dostosowana do ryzyka progresji choroby i umiejętnie wykorzystująca nowe metody i środki, stwarza szansę poprawy wyników leczenia i jakości życia pacjentów.
Pismiennictwo
1. Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2008 roku. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2010.
2. Morgan G., Davies F., Linet M.: Myeloma etiology and epidemiology. Biomedicine and Pharmacotherapy 2002; 56:223-234.
3. Hallek M., Bergsagel P., Anderson K.: Multiple myeloma: increasing evidence for a multistep
transformation process. Blood 1998; 91:3-21.
4. Bataille R., Harousseau J.: Multiple myeloma. New Eng J of Med 1997; 23:1657-1667.
5. Kastrinakis N., Gorgoulis V., Foukas P.: Molecular aspects of multiple myeloma. Annals of Oncology 2000; 11:1217-1228.
6. Konigsberg R., Zojer N., Ackermann J.: Predictive role of interphase cytogenetics for survival of
100
patients with multiple myeloma. J Clin Oncol 2000; 18:804-812.
7. Fonseca R., Blood E., Rue M.: Clinical and biologic implications of recurrent genomic aberrations
in myeloma. Blood 2003; 101:4569-4575.
8. Smadja N., Bastard C., Brigaudeau C.: Hipodiploidy is a major prognostic factor in multiple myeloma. Blood 2001; 98:2229-2238.
9. Perez-Simon J., Garcia-Sanz R., Tabernero M.: Prognostic value of numericalchromosome aberrations in multiple myeloma: A FISH analysis of 15 different chromosomes. Blood 1998; 91:33663371.
10. Wuilleme S., Robillard N., Lode L.:Ploidy, as detected by fluorescence in situ hybridization, defines different subgroups in multiple myeloma. Leukemia 2005; 19:275-278.
11. Bergsagel P., Kuehl W.: Molecular pathogenesis and a consequent classification of multiple myeloma. J Clin Oncol 2005; 23:6333-6338.
12. International Myeloma Working Group. Criteria for the classification of monoclonal gammopathies, multiple myeloma and related disorders: a report of the International Myeloma Working
Group. Br J Haematol 2003; 121:749-757.
13. Kyle R., Therneau T., Rajkumar S.: A long-term study of prognosis in monoclonal gammopathy
of undetermined significance. N Engl J Med 2002; 346:564-569.
14. Kyle R., Remstein E., Therenau T.: Clinical course and prognosis of smoldering (asymptomatic)
multiple myeloma. N Engl J Med 2007; 356:2582-2590.
15. Silvestris F., Tucci M., Quarto C.: Recent advances in understanding the pathogenesis of anemia
in multiple myeloma. Int J Hematol 2003; 78:121-125.
16. Guiliani N., Rizzoli V., Rodman G.: Multiple myeloma bone disease: patophysiology of osteoblast
inhibition. Blood 2006; 108:3992-3996.
17. Goldschmidt H., Lannert H., Bommer J.: Multiple myeloma and renal failure. Nephrol Dial
Transplant 2000; 15:301-304.
18. Lutje S., Rooy J., Croockewit S.: Role of radiography, MRI and FDG-PET/CT in diagnosing,
staging and therapeutical evaluation of patients with multiple myeloma. Ann Hematol 2009;
88:1161-1168.
19. Bartl R., Frish B., Burghardt R.: Bone marrow histology in myeloma: its importance in diagnosis,
prognosis, classification and staging. Br J Haematol 1982; 51:361-375.
20. Greipp P., San Miquel J., Durie B.: International staging system for multiple myeloma. J Clin
Oncol 2005; 23:3412-3420.
21. Dispenzieri A., Rajkumar S., Gertz M.: Treatment of newly diagnosed multiple myeloma based
on Mayo Stratyfication of Myeloma and Risk-Adapted Therapy (Msmart): consensus statement.
Mayo Clin Proc 2007; 82:323-341; Aktualizacja: http://msmart.org; dostęp 12.07.2011.
22. Child J., Morgan g., Davies F.: High-dose chemotherapy with hematopoietic stem-cell rescue for
multiple myeloma. N Engl J Med 2003; 348:1875-1883.
23. Brenner H., Gondos A., Pulte D.: Recent major improvement in long-term survival of younger
patients with multiple myeloma. Blood 2008; 111:2521-2526.
24. Dmoszyńska A.: Postępy w diagnostyce i leczeniu szpiczaka plazmocytowego. Onkologia w praktyce klinicznej 2007; 3:70-77.
101
XII. Chłoniak rozlany z dużych komórek B
Michał OSOWIECKI
Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) stanowi najczęściej rozpoznawany
podtyp chłoniaka nieziarniczego. Stanowi około 30% wszystkich przypadków tej grupy
chorób w Polsce.W 2008 roku liczba zarejestrowanych zachorowań wyniosła prawie 730
u mężczyzn i prawie 670 u kobiet. Standaryzowany współczynnik zachorowalności wyniósł
w 2008 roku 2,9/100 000 dla mężczyzn oraz 2,1/100 000 dla kobiet. Największa liczba zachorowań przypada na siódmą i ósmą dekadę życia u obu płci [1,2].
Nowoczesna klasyfikacja DLBCL opiera się na sytemie REAL (Revised EuropeanAmerican Lymphoma) opublikowanym w 1994 roku, na którym opiera się wprowadzona w 1999 roku (opublikowana w 2001) klasyfikacja WHO (World Health Organization).
W 2008 roku opublikowano jej ostatnią, obecnie obowiązującą, modyfikację. Podstawę do
podziału stanowi różnorodność cech histologicznych, molekularnych i klinicznych [3].
Tabela 12.1. Klasyfikacja WHO 2008 – DLBCL
– Chłoniak rozlany z dużych komórek B, bliżej nieokreślony (DLBCL NOS, diffuse large B-cell
lymphoma, not otherwise specified)
– Chłoniak rozlany z dużych komórek B, podtypy (diffuse large B-cell lymphoma, subtypes)
> Chłoniak z dużych komórek B z licznymi komórkami T i/lub histiocytami (T-cell/histiocyte
rich large B-cell lymphoma)
> Pierwotny DLBCL mózgu (primary DLBCL of the CNS)
> Pierwotny skórny DLBCL kończyn dolnych (primary cutaneous DLBCL, leg type)
> EBV+ DLBCL wieku podeszłego (EBV positive DLBCL of the elderly)
$ DLBCL związany z przewlekłym zapaleniem (DLBCL associated with chronic inflammation)
$ Lymphamatoid granulomatosis
$ Pierwotny chłoniak z dużych komórek B sródpiersia (primary mediastinal [thymic] large
B-cell lymphoma)
$ Wewnątrznaczyniowy chłoniak z dużych komórek B (intravascular large B-cell lymphoma)
$ Chłoniak rozlany z dużych komórek B-ALK+ (ALK-positive DLBCL)
$ Chłoniak plazmablastyczny (plasmablastic lymphoma)
$ Chłoniak z dużych komórek B rozwijający się w wieloogniskowej chorobie Castlemana
z towarzyszącym zakażeniem HHV-8 (large B-cell lymphoma arising in HHV-8-associated
multicenrtic Castleman disease)
103
$ Pierwotny chłoniak wysiękowy (primary effusion lymphoma)
– Przypadki graniczne (borderline cases)
$ Nieklasyfikowalny chłoniak z komórek B, z cechami pośrednimi między DLBCL a HL
(B-cell lymphoma, unclassifiable, with features between DLBCL and Hodgkin lymphoma)
$ Nieklasyfikowalny chłoniak z komórek B, z cechami pośrednimi między DLBCL a BL
(B-cell lymphoma, unclassifiable, with features between DLBCL and Burkitt lymphoma)
Wyróżnia się cztery główne podtypy chłoniaków DLBCL (patrz tabela 12.1). Poza tym
w klasyfikacji z 2008 roku wyodrębniono kategorię DLBCL bliżej nieokreślony w celu włączenia podgrupy molekularnej powstałej na podstawie profilu ekspresji genów: z komórek B ośrodków rozmnażania grudek chłonnych (GCB – germinal center B-cell like) oraz
z aktywowanych komórek po opuszczeniu ośrodków rozmnażania (ABC, activated B-cell
like). I chociaż wykorzystanie profilu ekspresji genów nie stanowi jeszcze podstawy diagnostycznej w praktyce klinicznej to potwierdzono już immunohistochemiczny algorytm
różnicujący oba podtypy GCB i ABC [4]. Nie ma on jednak jeszcze w tej chwili wpływu na
decyzje terapautyczne. Kolejną nową grupę stanowią tzw. chłoniaki graniczne o cechach
DLBCL i chłoniaka Burkitt’a lub DLBCL i chłoniaka Hodgkin’a.
Rozpoznanie
Rozpoznanie chłoniaka rozlanego z komórek B – podobnie jak innych chłoniakówmusi opierać się na analizie przez doświadczonego patologa materiału uzyskanego na drodze biopsji wycinającej całego zmienionego węzła chłonnego lub rozległej biopsji zajętego
narządu. Część materiału powinna zostać zamrożona w celu dalszych badań genetycznych
różnicujących podtypy DLBCL oraz chłoniaka Burkitt’a. W chwili obecnej większość
z badań prowadzących do różnicowania między poszczególnymi podtypami chłoniaków
DLBCL nie ma przełożenia na decyzje terapeutyczne poza nielicznymi markerami patologicznymi mogącymi wpływać na sposób leczenia:
– rearanżacja genu MYC, której efektem jest translokacja t(8;14) charakterystyczna dla
chłoniaka Burkitt’a może również występować w 5-10% DLBCL. Jeśli współistnieje ona
z t(14;18) – jako efekt rearanżacji genu BCL-2 – stanowi to negatywny czynnik predykcyjny po zastosowaniu konwencjonalnej terapii i stanowi o bardzo złym rokowaniu [6,7].
– identyfikacja podtypów GCB i ABC – w tym pierwszym wykazano lepsze rokowanie
w porównaiu z podtypem z komórek aktywowanych niezależnie od występowania innych czynników rokowniczych czy zastosowania rytuksymabu (3-letnie całkowite przeżycie 85% w GCB i 65% w ACB)[8].
Typowy immunofenotyp to: CD20+, CD45+, CD3-: rekomendowany panel diagnostyczny zawiera: CD20, CD3, CD5, CD10, CD45, BCL2, BCL6, IRF4/MUM1 – dodatkowe
markery mogą mieć zastosowanie przy różnicowaniu poszczególnych podtypów.
Pozostałe procedury wymagane przy rozpoznaniu DLBCL to:
$ wywiad, ze szczególnym naciskiem na obecność i długość trwania gorączki, nocnych
potów i utraty masy ciała powyżej 10% w ostatnich 6 miesiącach
$ badanie przedmiotowe z oceną skóry, nosogardła, stanu neurologicznego, z badaniem
ginekologicznym lub jąder
$ testy laboratoryjne: morfologia krwi z rozmazem i płytkami; badania biochemiczne
$ badania radiologiczne: RTG klatki piersiowej; TK szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej
i miednicy; badanie PET w przypadku wskazań – czułość i wrażliwość tego badania
znacznie przewyższa badanie TK, ale nie stanowi ono jeszcze rutynowego postępowania
104
$
$
$
$
$
$
$
$
$
w diagnostyce DLBCL. Większą wartość ma badanie PET przy re-stagingu oraz różnicowaniu zmian chłoniaka od zwłókniałej tkanki lub blizn
badanie szpiku kostnego (histopatologiczne i mielogram)
test anty-HIV- stanowi czynnik ryzyka chłoniaka
test HBV – (HBsAg, HbcAB-u pacjentów z grup ryzyka również HBeAg) – ważne u
pacjentów planowanych do immunoterapii z zastosowaniem rytuksymabu
badanie echokardiograficzne – ważne u pacjentów planowanych do terapii antracyklinami.
Procedury dodatkowe:
badania radioizotopowe kości w przypadku towarzyszących bólów kostnych i przy podejrzeniu zajęcia układu kostnego
gastroskopia lub kolonoskopia w przypadku podejrzenia zajęcia przewodu pokarmowego
MRI rdzenia kręgowego w przypadku podejrzenia zmian w kanale kręgowym
MRI mózgu w przypadku podejrzenia zajęcia OUN
badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (cytologia i/lub badanie metodą cytometrii przepływowej) w przypadku podejrzenia zajęcia OUN, jąder, zatok przynosowych, węzłów
przykręgosłupowych, oczodołu; niektóre źródła podają również potrzebę kontroli u pacjntów z wysokim stężeniem LDH i/lub zajęciem >1 okolicy pozawęzłowej (szczególnie
nerka i pierś) oraz w IV stopniu zaawansowania [8,9].
Ustalenie stopnia zaawansowania
Szansę na całkowite wyleczenie ma około 60-70% pacjentów. Jednak 1/3 nadal umiera
z powodu DLBCL. Prawie do końca lat 80. XX wieku w celu ustalenia podgrup pacjentów
o niskim i wysokim ryzyku posługiwano się ich wiekiem oraz klasyfikacją Ann Arbor. Klasyfikacja ta pierwotnie została stworzona dla oceny pacjentów z rozpoznaniem chłoniaka
Hodgkin’a – gdzie dochodzi do szerzenia się choroby raczej poprzez sąsiadujące ze sobą
grupy wezłów chłonnych, inaczej niż w chłoniakach nieziarniczych. W 1993 roku powstał
projekt opisujący czynniki prognostyczne, które pozwoliły na zidentyfikowanie czterech
grup chorych przynależących do poszczególnych grup ryzyka – tzw. Międzynarodowy Indeks Prognostyczny (IPI – International Prognostic Index) [10].
Tabela 12.2. Klasyfikacja zaawansowania chłoniaków Ann Arbor [11]
Stopień
I (E)
Zajęcie jednej okolicy limfatycznej (region węzłowy, pierścień Waldeyer’a, grasica,
śledziona) lub ograniczone zajęcie jednego narządu lub okolicy pozalimfatycznej bez
zajęcia węzłów chłonnych (E)
II (E)
Zajęcie dwóch lub więcej okolic limfatycznych po tej samej stronie przepony lub
ograniczone zajęcie jednego narządu lub okolicy pozalimfatycznej (E) oraz zmiany
węzłowe po tej samej stronie przepony. Liczba okolic może być określona, np. II2
III (E)
Zajęcie okolic limfatycznych po obu stronach przepony, także ograniczone zajęcie
narządu lub okolicy pozalimfatycznej, zajęcie śledziony (S)
IV
Rozlane lub uogólnione zajęcie jednego lub więcej narządów pozalimfatycznych
z zajęciem okolic limfatycznych lub bez niego lub ogniskowe zajęcie narządu
pozalimfatycznego bez zajęcia okolicznych węzłów chłonnych, ale z ogniskami
choroby w odległych okolicach. Oraz każde zajęcie wątroby, szpiku kostnego, płuc
lub płynu mózgowo-rdzeniowego
A
Bez objawów systemowych
B
Objawy systemowe: gorączka, poty nocne, utrata 10% masy ciała
105
Tabela 12.3. Ocena ryzyka według IPI
Grupa ryzyka
Niskie
Niskie-pośrednie
IPI
0-1
2
EFS 3-lata
81%
69%
OS 3-lata
91%
81%
Wysokie-pośrednie
3
53%
65%
Wysokie
4-5
50%
59%
Czynniki zwiększonego ryzyka składające się na IPI to: wiek powyżej 60 lat, stan sprawności według WHO >1, LDH powyżej normy, stan zaawansowania >II, lokalizacja pozawęzłowa >1. Dla IPI skorygowanego do wieku dla pacjentów do 60. r.ż. bierze się pod uwagę tylko trzy czynniki: WHO, LDH oraz stan zaawansowania z podziałem na cztery grupy ryzyka
dla 0,1,2 i 3 czynników odpowiednio. Z powodu doniesień, że wprowadzenie nowoczesnego
leczenia z pomocą przeciwciała monoklonalnego rytuksymab zmienia w sposób znamienny
wyniki szacunkowych długości przeżycia, sugerowano wprowadzenie zmodyfikowanego IPI
(R-IPI – revised IPI) dla pacjentów leczonych R-CHOP – nie znalazło to jednak potwierdzenia w badaniach prospektywnych [12]. IPI pozostaje metodą oceny ryzyka pacjentów.
Leczenie
Standardem leczenia od lat 80. pozostaje schemat CHOP (cyklofosfamid, adriamycyna,
winkrystyna, prednizon). Potwierdzono jego działanie w porównaniu z licznymi schematami tzw. trzeciej generacji, które przy podobnej skuteczności cechowały się jednak dużo
większą toksycznością leczenia [13]. Kolejnym przełomem w leczeniu DLBCL było wprowadzenie do terapii przeciwciała monoklonlanego anty CD-20 – rytuksymabu. Opierając
się na badaniu francuskiej grupy GELA (Groupe d’Etude des Lymphomes de l’Adulte) – gdzie
wykazano korzyść w zakresie długości czasu wolnego od progresji oraz całowitego przeżycia w grupie pacjentów powyżej 60. roku życia z zaawansowanym DLBC, u których zastosowano rytuksymab w połączeniu ze schematem CHOP w porównaniu do grupy otrzymującej CHOP – ustanowiono nowy standard leczenia [14,15]. Znakomite wyniki i korzyść
z zastosowania R-CHOP potwierdzono również w młodszej grupie pacjentów z dobrym
rokowaniem w badaniu MiNT (MabThera International Trial) oraz innych prospektywnych
badaniach grup badawczych z Holandii i USA [16,17].
Stopień zaawansowania I/II
Radioterapia jako jedyny sposób leczenia okazała się niewystarczająca. Obecnie podstawą
leczenia nawet w tej mało zaawansowanej grupie chorych jest leczenie systemowe R-CHOP.
Przeprowadzono kilkanaście badań prospektywnych mających na celu ocenę zasadności
i ewentualnej konieczności leczenia skojarzonego z uzupełniającą radioterapią. Uzyskano
bardzo sprzeczne wyniki. W badaniu SWOG (Southwest Oncology Group) porównującym
3 cykle CHOP z następowym leczeniem radioterapią w porównaniu do 8 kursów CHOP
– wykazano poprawę PFS i OS – jednak po dłuższym okresie obserwcji korzyści te zanikają
[18]. Badanie GELA w grupie pacjentów poniżej 60. r.ż. bez czynników ryzyka porównujące 3 cykle CHOP + radioterapia z intensywnym programem ACVBP (adriamycyna,
cyklofosfamid, windezyna, bleomycyna, prednisone, metotreksat podawany dokanałowo
oraz konsolidacja z metotreksatem w wysokich dawkach, etopozyd, ifosfamid, arabinozyd
cytozyny) przyniosło 9% poprawę w zakresie całkowitego przeżycia za cenę jednak większej toksyczności [19]. Dla osób starszych dodanie radioterapii do CHOP nie przyniosło
106
żadnych korzyści [20]. Opierając się na tych wynikach jak również na znacznej poprawie
efektów leczenia po zastosowaniu rytuksymabu w codziennej praktyce – radioterapia nie
jest rutynowo zalecana w leczeniu wczesnych stopni zaawansowania DLBCL. Pacjenci z
chorobą bulky (guz>10 cm) powinni otrzymać 6-8 kursów R-CHOP. Pacjenci z małą masą
guza mogą otrzymać krótsze leczenie R-CHOP 3-4 kursy z ewentualnym leczeniem uzupełniającym radioterapią na okolice pierwotnie zajęte zamiast 6 kursów R-CHOP.
Stopień zaawansowania III/IV
Do początku lat 70. leczenie chłoniaków agresywnych, a w tym DLBCL prawie zawsze kończyło się zgonem pacjenta. Zmiana nastąpiła dopiero po wprowadzeniu do terapii
w 1972 roku wspomnianego już programu CHOP, który od tamtej pory stał się „złotym
standardem“. Nowoczesna era leczenia DLBCL rozpoczęła się wraz z wprowadzeniem rytuksymabu – chimeryczego przeciwciała monoklonalnego ludzko-mysiego, wytwarzanego
dzięki zastosowaniu metod inżynierii genetycznej. Jest to glikozylowana immunoglobulina, zawierająca ludzkie sekwencje stałe IgG1 oraz złożona z łańcuchów lekkich i ciężkich
mysich sekwencji zmiennych. Rytuksymab stosowany u pacjentów z dodatnim antygenem
CD20 w połączeniu z programem CHOP stanowi obecny „złoty standard“ w leczeniu DLBCL. Podstawę rejestracji i ustalenia wskazań stanowiły wymienione wcześniej wieloośrodkowe prospektywne badania przeprowadzone w Europie i USA [14,15,16,17]. Najczęściej
stosowaną metodą jest program R-CHOP podawany co 21 dni przez 6-8 cykli. Istnieją jednak próby modyfikacji lub intensyfikacji tego programu. Jedną z nich jest „zagęszszczenie“
dawek i podawanie R-CHOP co 14 dni. Metoda ta jest szczególnie popularna w Niemczech
– gdzie oparto się na badaniu porównującym 6 cykli CHOP-14 z 6 cyklami CHOP-21 –
z korzyścią dla tego pierwszego. Dotyczy to zwłaszcza grupy pacjentów powyżej 60 r.ż.badanie RICOVER-60 – dla których zastosowanie 6 cykli schematu R-CHOP-14 okazało
się znacznie korzystniejsze w zakresie długości czasu całkowitego przeżycia w porównaniu z 8 cyklami R-CHOP-21. Wykazano również brak korzyści ze stosowania 8 zamiast
6 cykli R-CHOP-14 u pacjentów, krórzy uzyskali częściową remisję po 4 cyklach leczenia
[22]. Ostatnie doniesienia jednak wskazują na brak dowodów, że program R-CHOP-14
poprawia wyniki w zakresie długości całkowitego przeżycia i czasu wolnego od progresji
(PFS) w porównaniu z R-CHOP podawanym co 3 tygodnie [23]. Długotrwała obserwacja pacjentów badania RICOVER-60 potwierdziła wcześniejsze wyniki dotyczące korzyści
w całkowitym przeżyciu w grupie pacjentów powyżej 60. r.ż. – wydaje się więc to ciekawą
opcją dla chorych starszych, u których krótszy okres leczenia dający podobne efekty może
być czynnikiem szybszego powrotu do aktywnego życia[24,25].
Inną próbą zwiększenia skuteczności leczenia jest intensyfikacja dawek leków.
W grupie młodych chorych z IPI skorygowanym do wieku wynoszącym 1 – porówanie schematu R-ACVBP z R-CHOP poprawiło OS po 3 latach obserwcji (92% vs 84%)[26].
Wyniki te jednak odnoszą się to bardzo wąskiej grupy chorych, a samo leczenie okupione
zostało zwiększoną liczbą powikłań toksycznych.
Kolejnym schematem o wykazanej skuteczności w I linii leczenia DLBCL jest program
EPOCH z modyfikowaniem dawek zależnie od nadiru parametrów morfologii krwi – DAEPOCH-R (dose adjusted) (rytuksymab, etopozyd, doksorubicyna, winkrystyna, cyklofosfamid,
prednizon) – wykazano większą skuteczność tego schematu w grupie chorych gorzej rokujących z podtypem ABC DLBCL [27]. Nie wykazano do tej pory korzyści z zastosowania w I linii
leczenia wysokodawkowanej chemioterapii z autologicznym przeszczepieniem szpiku [28].
107
Podsumowując – standardowym leczeniem jest immunochemioterapia R-CHOP-21
– 6-8 cykli. Zależnie od wspomnianych powyżej sytuacji akceptowane jest leczenie za pomocą porównywalnych schematów opartych na antracyklinach zawsze jednak z zastosowaniem rytuksymabu.
Szczególne sytuacje kliniczne
Jak wcześniej wspomniano istnieją pewne specyficzne lokalizacje DLBCL związane
z większym ryzykiem nawrotu choroby w ośrodkowym układzie nerwowym – dotyczy
to zwłaszcza jąder, zatok przynosowych, węzłów przykręgosłupowych, oczodołu czy zajęcia >1 okolicy pozawęzłowej (zwłaszcza u chorych z podwyższonym stężeniem LDH). U
pacjentów tych należy zastosować profilktyczne leczenie metotreksatem i cytarabiną podawanymi dokanałowo w czasie kolejnych cykli leczenia systemowego [29,30]. Podawanie
metotreksatu dożylnie w wysokich dawkach jako profilaktyki zajęcia OUN pozostaje w tej
chwili metodą dotyczącą badań klinicznych.
Pacjenci z pierwotnym zajęciem OUN stanowią grupę o bardzo złym rokowaniu, często
towarzyszy infekcji HIV, która sama w sobie stanowi czynnik ryzyka chłoniaka. Standardowe leczenie jest niewystarczające z powodu bariery krew-mózg hamującej dostęp większości stosowanych cytostatyków do tkanek mózgu. Podstawę leczenia stanowi metotreksat
stosowany w dawkach 3-8g/m2 w połączeniu z leczeniem dokanałowym [31]. Radioterapia
stanowi również opcję leczenia jednak raczej jako leczenie uzupełniające po chemiterapii [32] w przypadku braku odpowiedzi lub nawrotu. Szerzej o chłoniakach ośrodkowego
układu nerwowego w odpowiednim rozdziale.
Chłoniak pierwotny śródpiersia stanowi odrębny podtyp DLBCL – różnice oraz cechy
charakterystyczne zebrano w Tabeli 12.3 i 12.4.
Tabela 12.3. DLBCL / chłoniak pierwotny śródpiersia
Cechy kliniczne
DLBCL
Pierwotny śródpiersia
Mediana wieku
55-60
35
Lokalizacja pozawęzłowa/węzłowa (%)
65/35
0/100
M/K
1,2:1,0
1:2
CS I-II/III-IV (%)
40/60
80/20
Zmiana masywna (%)
30
60-70
Tabela 12.4. Cechy charakterystyczne chłoniaka pierwotnego śródpiersia
– Histologicznie DLBCL (podtyp) lub jako chłoniak szarej strefy między DLBCL a HL (gray
zone)
– Masa w przednim śródpiersiu wywodząca się z grasicy
– Komórki o jasnej cytoplazmie: CD22+,CD10-,MUM-1+, IgM-, IgG-, CD21-, CD30+ słaba
ekspresja na 80% komórek
– CS I-II 80%, bulky >10 cm 60%
– Naciek płuca, ściany klatki piersiowej, opłucnej, osierdzia
– Wysięk w opłucnej, osierdziu, 30% lokalnie inwazyjny bez zajęcia innych węzłów chłonnych
wyjściowo
– Objawy: duszność, suchy kaszel, ból w klatce piersiowej od ok. 6 tyg. do 3 miesięcy
– Objawy B 20%
– Nawroty pozawęzłowe: wątroba, nerki, trzustka, OUN, gonady
108
Nadal brak potwierdzenia wyższości programów wielolekowych nad programem
R-CHOP czy mu podobnymi. Uzyskiwany odsetek CR wynosi 50-80%. Rola uzupełniającej
radioterapii wymaga potwierdzenia w badaniach randomizowanych – w przypadku uzyskania CR po leczeniu systemowym pacjenci mogą zostać poddani obserwacji (rekomendacja National Comprehensive Cancer Network 3.2011) – potwierdzenie uzyskania CR
w badaniu PET. W przypadku wyniku pozytywnego konieczna jest powtórna biopsja zmiany.
Optymalnym rozwiązaniem jest włączanie chorych do toczących się badań klinicznych.
Ocena odpowiedzi na leczenie
Po zastosowaniu 3-4 kursów leczenia należy powtórzyć wszystkie nieprawidłowe badania radiologiczne – jeśli potwierdzi się uzyskanie całkowitej remisji podaje się dodatkowe 2 kursy leczenia. Jeśli natomiast w radiologicznym badaniu kontrolnym stwierdza się
częściową remisję zmian leczenie należy zakończyć na 8 kursach. Na zakończenie leczenia
ponownie wykonujemy badania kontrolne. Badanie PET jest zalecane w przypadku trudnej oceny uzyskania całkowitej remisji po zakończonym leczeniu – i zostało włączone do
nowych kryteriów oceny odpowiedzi na leczenie chłoniaków według International Harmonization Project z 2007 roku [33]. Wykonanie badania PET w trakcie leczenia, po 2-4
kursach, może mieć efekt predykcyjny, jednak w żadnym przypadku nie powinno prowadzić do zmiany leczenia (duża liczba wyników fałszywie dodatnich). Po zakończeniu leczenia zalecane jest odczekanie 6-8 tygodni przed wykonaniem kontrolnego badania PET.
Zaleca się również powtórną biopsję w przypadku pozytywnego wyniku badania PET po
zakończeniu leczenia.
Leczenie nawrotu lub choroby opornej
U ponad 30% chorych z rozpoznaniem DLBCL nastąpi nawrót lub progresja choroby.
W przypadku nawrotu powyżej 12 miesięcy od diagnozy należy zweryfikować rozpoznanie za pomocą ponownej biopsji zmienionej tkanki. Postępowaniem z wyboru w tej grupie chorych, będących w wieku poniżej 65-70 lat, jest chemioterapia w wysokich dawkach
z autotransplantacją komórek krwiotwórczych uzyskanych z krwi obwodowej lub szpiku
kostnego. Około 50% tych pacjentów może zostać wyleczonych [34]. Warunkiem przeprowadzenia procedury przeszczepu jest uzyskanie conajmniej częściowej remisji w wyniku
zastosowania leczenia II rzutu. Nie ma ustalonego schematu chemioterapii. W badaniu
CORAL porównującym dwa schematy R-ICE i R-DHAP zastosowane w II rzucie leczenia
nie wykazano różnicy w wynikach terapii [35]. W tzw. podgrupie BIO-CORAL wykazano
lepszy efekt zastosowania programu R-DHAP u pacjentów z rozpoznanym GCB DLBCL.
Wykazano również gorszy efekt leczenia II rzutu u pacjentów z nawrotem choroby, u których wcześniej stosowano rytuksymab. Inne często stosowane schematy to ESHAP, GDP,
GOX, MINE. W przypadku przeciwskazań do wysokodawkowanej chemioterapii leczenie
ustala się indywidualnie – najlepiej w ramach badania klinicznego. Pacjenci z nawrotem
choroby po zastosowaniu leczenia wysokodawkowaną chemioterapią i przeszczepieniem
szpiku powinni być kwalifikowani do procedury przeszczepienia allogenicznego lub badań
klinicznych. Szerzej o leczeniu choroby nawrotowej w odpowiednim rozdziale.
109
Nowe leki
W chwili obecnej toczą się liczne badania nad zastosowaniem nowych leków w terapii DLBCL. Inhibitor śledzionowej kinazy tyrozynowej (syk) – fostamatinib wykazał 23%
odsetek odpowiedzi w monoterapii. Prowadzone są również badania nad bortezomibem,
który wykazuje jednak ograniczoną skuteczność w monoterapii z nasileniem neurotoksyczności. Inny lek z tej grupy (inhibitor proteasomu) karfilzomib jest również obecnie
w fazie badań. Grupa leków immunomodulujących – głównie lenalidomid jest w fazie II
badań z obiecującą skutecznością zwłaszcza w podgrupie pacjentów z ABC DLBCL. Inhibitory mTOR temsirolimus i ewerolimus wykazują aktywność w badaniach I i II fazy.
Również przeciwciała monoklonalne po dużym sukcesie rytuksymabu są przedmiotem zainteresowania lekarzy – tzw. przeciwciała anty CD20 drugiej generacji – przede wszystkim
ofatumumab, który uzyskał już rejestarcję w leczeniu chłoniaka grudkowego i przewlekłej
białaczki limfocytowej – badania w DLBCL obecnie się toczą. W fazie badań są również
przeciwciala anty CD22 – epratuzumab, inotuzumab, anty CD80 – galiximab, anty CD40
– dacetuzumab. Te i inne badane leki potwierdzają, że nadal możliwa jest poprawa wyników dotychczasowych terapii. I pomimo możliwości wyleczenia około 2/3 pacjentów z rozpoznaniem DLBCL – pozostaje jednak jeszcze duża grupa chorych, która z tego powodu
umrze. Pozostawia to jeszcze szerokie pole do badań nad poprawą wyników leczenia.
Piśmiennictwo
1. http://85.128.14.124/krn/-epid.coi.waw.pl, dostęp 4.11.2011 r.
2. http://www.plrg.pl/images/stories/rejestr-patologiczny-chloniakow/Lymphonix-1.pdf
3. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al. WHO Classification of Tumours of Hematopoietic and
Lymphoid Tissues (ed 4). Lyon: World Health Organization; 2008.
4. Choi WWL, Weisenburger DD, Greiner TC, et al. A new immunostain algorithm classifies
diffuse large B-cell lymphoma into molecular subtypes with high accuracy. Clin Cancer Res
2009;15:5494- 5502.
5. Johnson NA, Savage KJ, Ludkovski O, et al. Lymphomas with concurrent BCL2 and MYC translocations: The critical factors associated with survival. Blood. 2009;114:2273-2279.
6. Snuderl M, Kolman OK, Chen YB, et al. B-cell lymphomas with concurrent IGH-BCL2 and MYC
rearrangements are aggressive neoplasms with clinical and pathologic features distinct from Burkitt lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma. Am J Surg Pathol. 2010;34:327-340.
7. Meyer PN, Fu K, Greiner TC, et al. Immunohistochemical methods for predicting cell of origin
and survival in patients with diffuse large B-cell lymphoma treated with rituximab. J Clin Oncol.
2010;29:200-207.
8. Boehme V, Schmitz N, Zeynalova S, Loeffler M, Pfreundschuh M. CNS events in elderly patients
with aggressive lymphoma treated with modern chemotherapy (CHOP-14) with or without rituximab: an analysis of patients treated in the RICOVER-60 trial of the German High-Grade
Non-Hodgkin Lymphoma Study Group (DSHNHL). Blood. 2009 Apr 23;113(17):3896-902. Epub
2009 Jan 14.
9. Koen van Besien, Chul S. Ha, Sandy Murphy, Peter McLaughlin, Alma Rodriguez, Kamal Amin,
Arthur Forman, Jorge Romaguera, Fredrick Hagemeister, Anas Younes, Carlos Bachier, Andreas
Sarris, Kathleen S. Sobocinski, James D. Cox, and Fernando Cabanillas: Risk Factors, Treatment,
110
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
and Outcome of Central Nervous System Recurrence in Adults With Intermediate-Grade and
Immunoblastic Lymphoma Blood 1998 91:1178-1184.
A predictive model for aggressive non-Hodgkin’s lymphoma. The International Non-Hodgkin’s
Lymphoma Prognostic Factors Project. N Engl J Med 1993;329:987-994.
AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, NY: Springer 2010.
Ziepert M, Hasenclever D, Kuhnt E, et al. Standard International Prognostic Index remains
a valid predictor of outcome for patients with aggressive CD20∼ B-cell lymphoma in the rituximab era. J Clin Oncol. 2010;28(14):2373-2380.
Fisher RI, Gaynor ER, Dahlberg S, et al. Comparison of a standard regimen (CHOP) with
three intensive chemotherapy regimens for advanced non-Hodgkin’s lymphoma. N Engl J Med
1993;328:1002-1006.
Coiffier B, Lepage E, Briere J, et al. CHOP chemotherapy plus rituximab compared with CHOP
alone in elderly patients with diffuse large-B-cell lymphoma. N Engl J Med 2002;346:235-242.
Coiffier B, Thieblemont C, Van Den Neste E, et al. Long-term outcome of patients in the LNH98.5 trial, the first randomized study comparing rituximab-CHOP to standard CHOP chemotherapy in DLBCL patients: a study by the Groupe d’Etudes des Lymphomes de l’Adulte.
Pfreundschuh M, Trumper L, Osterborg A, et al. CHOP-like chemotherapy plus rituximab versus CHOP-like chemotherapy alone in young patients with good-prognosis diffuse large-B-cell
lymphoma: a randomised controlled trial by the MabThera International Trial (MInT) Group.
Lancet Oncol 2006;7:379-391.
Sonneveld P, van Putten W, Holte H, et al. Intensified CHOP with rituximab for intermediate or highrisk Non-hodgkin’s lymphoma: interim analysis of a randomized phase III trial in elderly patients by
the Dutch HOVON and Nordic Lymphoma Groups [abstract]. Blood 2005;106:Abstract 16.
Habermann TM, Weller EA, Morrison VA, et al. Rituximab-CHOP versus CHOP alone or with
maintenance rituximab in older patients with diffuse large B-cell lymphoma. J Clin Oncol
2006;24:3121-3127.
Miller TP, Dahlberg S, Cassady JR, et al. Chemotherapy alone com- pared with chemotherapy
plus radiotherapy for localized intermediate- and high-grade non-Hodgkin’s lymphoma. N Engl
J Med. 1998;339:21-26.
Reyes F, Lepage E, Ganem G, et al. ACVBP versus CHOP plus radiotherapy for localized aggressive lymphoma. N Engl J Med. 2005;352: 1197-1205.
Bonnet C, Fillet G, Mounier N, et al. CHOP alone compared with CHOP plus radiotherapy for
localized aggressive lymphoma in elderly patients: A study by the Groupe d’Etude des Lymphomes de l’Adulte. J Clin Oncol. 2007;25:787-792.
Pfreundschuh M, Schubert J, Ziepert M, et al. Six versus eight cycles of bi-weekly CHOP-14 with
or without rituximab in elderly patients with aggressive CD20+ B-cell lymphomas: a randomised
controlled trial (RICOVER-60). Lancet Oncol 2008;9:105-116.
Cunningham D., Smith P., Mouncey P., et al. R-CHOP14 versus R-CHOP21: Result of a randomized phase III trial for the treatment of patients with newly diagnosed diffuse large B-cell nonHodgkin lymphoma. J Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr 8000).
Pfreundschuh M., Ziepert M., Zeynalova S., et al. Six versus eight cycles of biweekly CHOP-14
with or without R in elderly patients (pts) with aggressive CD20+ B-cell lymphomas: Seven-year
FU of the RICOVER-60 trial of the DSHNHL. J Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr 8029).
Pfreundschuh M. How I treat elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma. Blood. 2010
Dec 9;116(24):5103-10. Epub 2010 Aug 30.
111
26. Recher C, Coiffier B, Haioun C, et al. A Prospective Randomized Study Comparing Dose Intensive Immunochemotherapy with R-ACVBP vs Stan- dard R-CHOP In Younger Patients with
Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL). Groupe d’Etude Des Lymphomes De l’Adulte (GELA)
Study LNH03-2B. ASH Annual Meeting Abstracts. 2010;116 (abstr 109).
27. Wilson WH, Dunleavy K, Pittaluga S, et al. Phase II study of dose- adjusted EPOCH and rituximab in untreated diffuse large B-cell lymphoma with analysis of germinal center and post-germinal center biomarkers. J Clin Oncol 2008;26:2717-2724.
28. Greb A, Bohlius J, Schiefer D, et al. High-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation in the first line treatment of aggressive non-Hodgkin lymphoma (NHL) in adults.
Cochrane Database Syst Rev. 2008:CD004024.
29. Arkenau HT, Chong G, Cunningham D, et al. The role of intrathecal chemotherapy prophylaxis
in patients with diffuse large B- cell lymphoma. Ann Oncol 2007;18:541-545.
30. Zucca E, Conconi A, Mughal TI, et al. Patterns of outcome and prognostic factors in primary
large-cell lymphoma of the testis in a survey by the International Extranodal Lymphoma Study
Group. J Clin Oncol 2003;21:20-27.
31. Batchelor T, Carson K, O’Neill A, et al. Treatment of primary CNS lymphoma with methotrexate
and deferred radiotherapy: a report of NABTT 96-07 J Clin Oncol. 2003 Mar 15;21(6):1044-9.
32. Gavrilovic IT, Hormigo A, Yahalom J, et al. Long-term follow-up of high-dose methotrexate-based therapy with and without whole brain irradiation for newly diagnosed primary CNS lymphoma J Clin Oncol. 2006 Oct 1;24(28):4570-4.
33. Cheson BD, Pfistner B, Juweid ME et al. Revised response criteria for malignant lymphoma. J Clin
Oncol 2007; 25: 1–8.
34. Philip T, Guglielmi C, Hagenbeek A, et al. Autologous bone marrow transplantation as compared
with salvage chemotherapy in relapses of chemotherapy-sensitive non-Hodgkin’s lymphoma. N
Engl J Med 1995;333:1540-1545.
35. Gisselbrecht C, Glass B, Mounier N, et al. Salvage regimens with autologous transplantation for
relapsed large B-cell lymphoma in the rituximab era.. Journal of Clinical Oncology 2010;28:41844190.
36. Thieblemont C, Briere J, Mounier N et al. Prognostic Impact of Germinal Center (GC)/ Activated
B-Cell (ABC) Classification Analysed by Immunochemistry, FISH Analysis and GEP, In Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL): The Bio-CORAL Study ASH 2010,
abstract 993.
37. Gisselbrecht C, Mounier N. Novel Agents for Diffuse Large B-cell Lymphoma. Educational Book
2011 by American Society of Clinical Oncology. 1092-9118/10/1-10.
38. Murawski N, Pfreundschuh M. New drugs for aggressive B-cell and T-cell lymphomas Lancet
Oncol. 2010 Nov;11(11):1074-85.
39. Tilly H, Dreyling M – On behalf of the ESMO Guidelines Working Group, Diffuse large B-cell
non-Hodgkin’s lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 21 (Supplement 5): v172–v174, 2010 doi:10.1093/annonc/mdq203
40. NCCN Guidelines Version 3.2011-DLBCL.
41. Walewski J. Pozostałe chłoniaki z obwodowych limfocytów B, Zalecenia postępowania diagostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2009 r., 574-597.
112
XIII. Chłoniaki limfoblastyczne
Beata OSTROWSKA
Chłoniaki limfoblastyczne (LBL – lymphoblastic lymphoma) stanowią zaledwie 2%
wszystkich chłoniaków nie-Hodgkina (NHL – non-Hodgkin’s lymphoma) [1]. Komórki nowotworowe wywodzą się z prekursorów linii B-komórkowej ze szpiku kostnego lub prekursorów linii T-komórkowej dojrzewających w grasicy. Według aktualnie obowiązującej
klasyfikacji WHO (World Health Organisation) 2008, wraz z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL – acute lymphoblastic leukemia), wyróżnione są jako jedna jednostka chorobowa:
białaczka/chłoniak limfoblastyczny linii T lub B komórkowej. Chłoniaki z limfoblastów
T (T-LBL) stanowią prawie 90% wszystkich chłoniaków limfoblastycznych dorosłych
chorych. Zwyczajowo, nazwy chłoniak używa się, gdy proces chorobowy w sposób dominujący ujawnia się w postaci guza/nacieku w lokalizacjach węzłowych i pozawęzłowych,
w tym typowy dla chłoniaków z linii T rozrost w grasicy, z minimalnym zajęciem szpiku
i krwi obwodowej. W sytuacji gdy jedno-czasowo mamy do czynienia z masą guzowatą/
naciekiem oraz zajęciem szpiku/krwi obwodowej, rozróżnienie nomenklaturowe jednostek
może niekiedy być sporne. Klasyfikacja WHO rekomenduje nie używać nazwy białaczka, przy zajęciu szpiku <20% blastów [2]. Nazwę chłoniak limfoblastyczny wprowadzono
w 1976, opisując guz zbudowany z komórek, których morfologia była identyczna z limfoblastami ostrej białaczki [3]. Morfologiczne i immunofenotypowe rozróżnienie limfoblasta w przebiegu chłoniaka i białaczki nie jest możliwe. Ostatnie badania profilu ekspresji
genów za pomocą testów mikromacierzy, sugerują jednak występowanie różnic w obrębie
T-ALL/LBL na poziomie molekularnym. Opisano na przykład nadekspresję genu MML1
w T-LBL, natomiast w T-ALL nadekspresję genu CD47 (kodującego proteinę – cząstkę
CD47) [4,5].
Morfologia limfoblasta nie różnicuje linii T i B komórkowej, stąd kluczowym elementem diagnostyki jest immunofenotypowanie, ze wskazaniem cytometrii przepływowej jako
metody referencyjnej [6]. W różnicowaniu linii T-komórkowej podstawowe znaczenie ma
tzw. panel pan-T, antygeny, które pojawiają się na powierzchni lub w cytoplazmie limfoblasta na kolejnych etapach jego ontogenezy w grasicy. Panel pan-T obejmuje antygeny: CD1a,
113
CD2, sCD3 (superficial: powierzchniowy), CD4, CD5, CD7, CD8. Klasyfikacja WHO-2008
w zależności od ekspresji poszczególnych antygenów na powierzchni limfoblastów dzieli
T-ALL/LBL na cztery podtypy: pro-T (cCD3+, CD7+, CD2-, CD1a-, CD34+/-); pre-T (cCD3+,
CD7+, CD2+, CD1a-, CD34+/-), cortical/korowy T (cCD3+, CD7+, CD2+, CD1a+, CD34-)
i medullary/rdzeniowy T (cCD3+, CD7+, CD2+, CD1a-, CD34-, sCD3+). Dla wczesnej linii
B-komórkowej charakterystyczna jest obecność antygenów CD19, CD79a i CD22. Podział
B-ALL/LBL w zależności od stopnia dojrzałości limfoblastów wyróżnia typ: pro-B (CD19+,
cCD79a, cCD22+, TdT+), „common” (CD10+/common acute lymphoblastic leukemia antygen) i pre-B (CD20+/cytoplazmatyczne łańcuchy typu ciężkiego mi +) [2,6].
Obraz kliniczny
Obraz kliniczny chłoniaka z limfoblastów T jest zazwyczaj bardzo typowy. Dane z badań wieloośrodkowych, jak i doświadczenia jednoośrodkowe potwierdzają występowanie
cech takich jak obecność zmiany masywnej w śródpiersiu przednio-górnym (ponad 80%90% przypadków T-LBL), z towarzyszącym wysiękiem w jamach opłucnowych (40-50%)
i worku osierdziowym (30-40%) z klinicznym obrazem zespołu żyły głównej górnej. Częste
jest zajęcie innych lokalizacji węzłowych (70%) szczególnie powyżej przepony, zajęcie szpiku <20-25% limfoblastów (20-40%), rzadziej hepatosplenomegalia (15%-20%). W około
3-7% przypadków stwierdza się obecność blastów w płynie mózgowo-rdzeniowym. Chorują ludzie młodzi, mediana wieku około 28 lat (70-80% pacjentów poniżej 35. roku życia),
dominuje płeć męska (70%). Chłoniaki limfoblastyczne z linii B komórkowej występują
niezwykle rzadko (10%LBL). Poza typowym zajęciem węzłów chłonnych, szpiku kostnego,
stosunkowo często obserwuje się nacieki w skórze. Zmiana masywna w śródpiersiu nie jest
typowa. Mediana wieku dorosłych chorych z B-LBL wynosi 39 lat [8,9,10,11,12].
Strategia leczenia LBL
Wyniki leczenia chłoniaków limfoblastycznych w latach 70., oparte na typowych dla
agresywnych NHL programach chemioterapii pulsacyjnej dalekie były od oczekiwań. Mediana przeżycia na podstawie nielicznych publikacji z tego okresu wahała się od 6 do 17 m-cy,
w tym pojedyncze wieloletnie przeżycia wolne od choroby [3,13,14]. W oparciu o przesłanki
wynikające z badań pediatrycznych rozpoczęto w leczeniu LBL stosowanie programów przeciw-białaczkowych. W połowie lat 80. wyniki prac opublikowane przez trzy amerykańskie
ośrodki: Uniwersytet Stanforda, MSKCC w Nowym Jorku oraz Uniwersytet Południowej Kalifornii w Los Angeles, wyznaczyły nowe standardy w leczeniu LBL. Programy przeciw-białaczkowe oparte na intensywnej indukcji remisji, konsolidacji, leczeniu podtrzymującym remisję
z równolegle prowadzoną profilaktyką zmian w ośrodkowym układzie nerwowym i uzupełniającą radioterapią zmian resztkowych w śródpiersiu, pozwoliły uzyskać wysoki odsetek całkowitych remisji CR 72-95% z następowym wieloletnim OS w granicach 45-51% i DFS 5668% [15,16,17]. Kolejne publikacje z lat 90., w tym największej publikowanej do tej pory pracy
niemieckiej grupy ds. leczenia ostrych białaczek-GMALL (German Multicenter Study Group for
Adult Acute Lymphoblastic Leukemia), potwierdziły wyniki z lat 80., bez dalszej istotnej poprawy
przeżyć całkowitych i wolnych od choroby. 7-letnie OS i DFS dla 45 pacjentów z T-LBL, leczonych wg programu GMALL 04/89 i 05/93, wyniosło odpowiednio 51% i 62% [8]. Najnowsze
114
publikacje z lat 2004-2007 wskazują na dalszą niewielką poprawę wyników przeżycia przy zastosowaniu standardowego leczenia. Intensywny program przeciwbiałaczkowy hyper-CVAD
stosowany przez amerykański ośrodek MDACC (M.D. Anderson Cancer Center w Houston)
pozwolił uzyskać prognozowane 3-letnie OS i PFS odpowiednio 70% i 66%. Poprawę wyników
leczenia w porównaniu do innych grup tłumaczono między innymi wczesną konsolidacją leczenia wysokimi dawkami metotreksatu (MTX) i arabinozydu cytozyny (Ara-C) [9]. Na podstawie nielicznych danych z pojedyńczych ośrodków, w oparciu o małe grupy pacjentów, szanse
wieloletniego przeżycia po klasycznym leczeniu należy obecnie ocenić na ok. 50-64% [8,9,18].
Wysokie ryzyko nawrotu (30-40%) i ogólne ryzyko niepowodzenia leczenia sprawia, że poszukuje się nowych, bardziej intensywnych metod leczenia opartych na konsolidacji remisji przeszczepieniem szpiku w procedurze allo lub auto-SCT. Nie ustalono, która z procedur jest potencjalnie optymalna w konsolidacji pierwszej całkowitej remisji (1CR – complete remission). Dane
z pojedynczych ośrodków promujących w konsolidacji auto-SCT wskazywały na możliwość
osiągania DFS w granicach 31-77% [19,20,21,22,23,24]. Dotychczas przeprowadzono tylko jedno badanie prospektywne, którego celem była ocena roli auto-SCT w porównaniu do leczenia
podtrzymującego – CC w konsolidacji remisji LBL. W ramieniu z procedurą przeszczepową
uzyskano istotny spadek ryzyka nawrotu choroby, RFS (relapse free survival) w ramieniu autoSCT i CC odpowiednio 56% do 24%). Mimo to, nie wykazano różnic w przeżyciu całkowitym,
OS w ramieniu z auto-SCT i CC, odpowiednio 56% i 45% (p=0.71). Badanie zakończono przed
czasem, ze względu na trudności w rekrutacji. Krytyce podlega również suboptymalna ocena
leczenia w ramieniu konwencjonalnym, gdzie RFS wyniosło zaledwie 24%. Badanie nie udowodniło jednoznacznie przewagi konsolidacji z autoprzeszczepieniem nad konwencjonalnym
leczeniem podtrzymującym w 1CR [25]. Dane z ośrodka British Columbia, gdzie od 1987 roku
wszyscy pacjenci z LBL w leczeniu poindukcyjnym kwalifikowani są do procedury przeszczepowej, wskazują na wysoką skuteczność takiego postępowania. Do allo-SCT kwalifikowani są
młodsi pacjenci z zajęciem szpiku i dawcą rodzinnym, pozostali do auto-SCT. Istotnym elementem procedury przeszczepowej jest napromienianie całego ciała-TBI (total body irradiation). OS
i EFS dla całej grupy wyniosło odpowiednio 72% i 68% (dla 29 pacjentów po SCT odpowiednio 79% i 73%). Należy podkreślić, że w grupie z auto-SCT odnotowano 6 nawrotów (24%),
w małej 4 osobowej grupie z allo-SCT, nie obserwowano nawrotu choroby [11]. Dane z rejestrów
przeszczepowych IBMR/ABMTR pacjentów poddanych auto-SCT (n=128) i allo-SCT (n=76,
dawcy rodzinni), potwierdzają istotnie mniejsze ryzyko nawrotu po allo-SCT w porównaniu
do auto-SCT, jednak toksyczność TRM (treatment related mortality) związana z procedurą alloSCT, znosi potencjalne korzyści w postaci wpływu na przeżycie całkowite. DFS po 5 latach dla
pacjentów po allo i auto-SCT odpowiednio 36% i 39% (p=0.82) [26]. Rejestr obejmuje dane
z lat 1989-1998, co pozwala przypuszczać, że postęp związany z leczeniem wspomagającym
oraz opieką okołoprzeszczepową i profilaktyką GVHD, wpłynie realnie na obniżenie TRM.
Poza tym ryzyko nawrotu i powikłań związanych z leczeniem było silnie związane ze stanem
choroby w trakcie procedury, zawsze najmniejsze dla pacjentów przeszczepianych w 1CR. Dane
wskazują, na potencjalne korzyści z kwalifikacji do konsolidacji z przeszczepieniem pacjentów
z grupy wysokiego ryzyka nawrotu choroby. W dobrze określonej grupie najwyższego ryzyka,
potencjalne największe korzyści (najmniejsze ryzyko nawrotu) wydają się wskazywać na zasadność przeprowadzenia procedury allo-SCT. Istotny problem polega na tym, że brak obecnie
115
powszechnie uznanych czynników ryzyka dla LBL, które pozwoliłby na wskazanie takiej grupy. Należy podkreślić, że procedury SCT obecnie oparte są na TBI, co stwarza realne ryzyko
wystąpienia niepłodności i wtórnych nowotworów, w grupie bardzo młodych pacjentów [27].
Rokowanie dla nawrotowych i opornych T-LBL jest bardzo złe. Leczeniem z wyboru po próbie
uzyskania ponownie całkowitej remisji jest alloprzeszczepienie. Nawet w grupach pediatrycznych, gdzie DFS pacjentów, którzy uzyskali CR sięga 90%, przeżycie całkowite pacjentów poddanych ratunkowej chemioterapii z powodu progresji lub nawrotu choroby, wynosi zaledwie
ok. 14% [28]. Wobec powyższych danych kluczowym elementem w leczeniu LBL, jest uzyskanie
i podtrzymanie całkowitej remisji w pierwszej linii leczenia.
Rola radioterapii w leczeniu uzupełniającym zmian resztkowych w śródpiersiu jest
niejasna. Uważa się, że może ona mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka wznowy miejscowej.
Jednak w grupach pediatrycznych zwykle rezygnuje się z uzupełniającej radioterapii a doświadczenia z weryfikacji zmian resztkowych wskazują jedynie na poindukcyjne zmiany
o charakterze martwiczo-włókniczym [30].
Czynniki prognostyczne
Próby poszukiwania czynników ryzyka dla pacjentów z LBL wzorowały się na ocenach
prognostycznych dla chłoniaków agresywnych NHL. Pierwszy podział na grupę wysokiego
i niskiego ryzyka wprowadził ośrodek ze Stanford. Do grupy wysokiego ryzyka (tzw. model
Colemana) zaliczono pacjentów w IV stopniu klinicznego zaawansowania wg Ann Arbor
z zajęciem szpiku lub OUN, lub podwyższoną wyjściowo wartością dehydrogenazy mleczanowej (LDH) powyżej 300 IU/L (przy normie LDH <200 IU/L). 5-letnie FFS w grupie
niskiego i wysokiego ryzyka wyniosło odpowiednio 94% i 19% (p=0.0006) [15]. Ośrodek
w Nowym Jorku (model prognostyczny Slatera) istotnie gorsze przeżycie pacjentów z LBL
wiązał z takimi zmiennymi jak: wiek powyżej 30 lat, leukocytoza powyżej 50 G/L, niepowodzenie w osiągnięciu całkowitej remisji (brak CR związany był z progresją choroby
i zgonem). Wpływ na przeżycie miał również czas do uzyskania CR. Prognozowane
6-letnie przeżycie dla tzw. wczesnej i późnej odpowiedzi całkowitej wyniosło odpowiednio
60% i 40% (p=0.14). Wyjściowe zajęcie szpiku, obecność masy w śródpiersiu, obecność
markerów linii T nie wpływało na przeżycie [17]. Do modeli prognostycznych Colemana
i Slatera odnosiły się prace z przełomu lat 80/90. Jednak przedmiotem szczególnych badań
w drugiej połowie lat 90. była wartość prognostyczna IPI – International Prognostic Index
– Międzynarodowy Wskaźnik Rokowniczy, ponieważ system ten znalazł powszechną akceptację w prognozowaniu ryzyka niepowodzenia leczenia agresywnych chłoniaków nieHodgkina [29]. Nie udało się wykazać znaczenia IPI w prognozowaniu niepowodzenia
leczenia dla LBL. Jedynie dane z badania prospektywnego dla EBMT/UK-LG wskazywały
na gorsze przeżycie pacjentów z trzema czynnikami ryzyka (p=0,016) [25]. Grupa GMALL
nie potwierdziła znaczenia prognostycznego IPI, a własny model prognostyczny opierała
na dwóch czynnikach niekorzystnych: LDH >500 IU/L oraz opóźnionym czasie uzyskania
całkowitej remisji powyżej 8 tygodni (różnice w CCR odpowiednio 73% i 43% p=0.09)
[8]. W ośrodku MDACC jedynie wyjściowe zajęcie OUN miało wpływ na 3-letnie PFS
(p=0.02) [9]. Z kolei grupa francuska jako czynnik ryzyka wskazała zajęcie szpiku. 3-letnie
FFP dla pacjentów bez zajęcia szpiku w porównaniu do grupy z naciekiem limfoblastów
116
wyniosło odpowiednio 76+/-24% i 21+/-25% (p=0.02), 3-letnie OS odpowiednio 85+/20% i 37+/-30% (p=0.007) [18]. Przeżycie w grupie bez zajęcia szpiku autorzy porównują
do wyników grup pediatrycznych [30,31]. Jednak dane GMALL [8] i MDACC [9] nie potwierdzają, że zajęcie szpiku pogarsza rokowanie. Również wg francuskiej grupy GOELAMS stan szpiku nie był czynnikiem ryzyka.7-letnie OS dla pacjentów bez zajęcia szpiku,
z zajęciem <20% i >20% limfoblastów wyniosło odpowiednio: 69%, 80% i 58% [NS]. Zaobserwowano też, że osiągnięcie CR w późniejszym czasie nie pogarsza rokowania. Różnica w przeżyciu całkowitym osiągnęła nawet znamienność statystyczną na korzyść grupy
z CR po II cyklach indukcji, 7-letnie OS odpowiednio 59% i 100% (p=0.04) [10]. Podobne
spostrzeżenia przedstawia ośrodek MDACC. Pacjenci wolniej odpowiadający na leczenie
nie mają istotnie gorszych wyników leczenia, ponieważ punktem krytycznie ważnym dla
rokowania w leczeniu LBL jest osiągnięcie CR w ogóle [9]. Reasumując, brak zgodności
co do znaczenia klasycznych czynników rokowniczych takich jak płeć, CD, PS, IPI, zajęcie
szpiku lub OUN, a niejednokrotnie sprzeczne obserwacje z pojedyńczych ośrodków, wynikają najprawdopodobniej z małej liczebności grup pacjentów i dużej zmienności danych.
Wydaje się jednak, że czynników ryzyka dla LBL należy poszukiwać bardziej przez analogie
do ALL niż NHL. Do chwili obecnej nie ukazały się publikacje, które analizowałyby znaczenie prognostyczne immunofenotypu u dorosłych pacjentów z LBL. Jedna z większych
prac oceniająca wpływ immunofenotypu na wyniki leczenia pochodzi z badań pediatrycznych, niemieckiej grupy BMF. Wyjściowo fenotyp limfoblastów T określono jako wczesny,
pośredni i dojrzały, bez wpływu na 5-letni EFS, poszczególnych podtypach odpowiednio:
82%, 93%, 100% [30]. Wydaje się jednak przez analogie do T-ALL, że podtyp fenotypowy może mieć pewne znaczenie dla rokowania dorosłych chorych z LBL. W grupie 304
pacjentów z T-ALL leczonych wg programu GMALL wykazano, że immunofenotyp ma
istotne znaczenie dla prawdopodobieństwa pozostawania w CR. Dla podtypu: korowego,
dojrzałego i wczesnego, CCR wyniósł, odpowiednio, 63%, 28% i 25%. Fenotyp limfoblasta wyeliminował znaczenie prognostyczne klasycznych dla ALL czynników ryzyka, takich
jak wielkość leukocytozy przed leczeniem i czas do uzyskania CR [32]. Doświadczenia
własne naszego ośrodka wskazują, że immunofenotyp jest najistotniejszym czynnikiem
ryzyka niepowodzenia leczenia. 5 letnie OS dla pacjentów CD2(+) / typ późny-wczesnypre i korowy w porównaniu do pacjentów CD2(-) / typ wczesny-pro wyniosło odpowiednio 61% i 7% [12]. Obecnie w leczeniu ALL kluczową rolę odgrywają badania dotyczące
znaczenia i sposobu monitorowania choroby resztkowej MRD (minimal residual disease).
Przede wszystkim MRD pozwala na bardziej dokładne definiowanie całkowitej remisji
w porównaniu do klasycznej remisji hematologicznej i jest czynnikiem predykcyjnym nawrotu białaczki, przed jej pełną manifestacją morfologiczną [33]. Jak można przypuszczać
na podstawie coraz większej liczby publikacji, jest być może najważniejszym czynnikiem
prognostycznym dla dorosłych pacjentów z ALL, wypierającym znaczenie innych czynników kliniczno-laboratoryjnych, w tym również znaczenie immunofenotypu [34,35,36,37].
Znaczenie MRD w LBL jest niepewne, chociaż można przypuszczać przez analogie do ALL,
że potencjalnie duże. Prowadzone są badania mające na celu oznaczenia MRD głównie
w grupach pediatrycznych. Poszukiwanie za pomocą cytometrii przepływowej komórek
CD3+/Tdt+ wykazało u 67% pacjentów obecność tych komórek jednoczesnie we krwi
117
i szpiku, u 33% komórki wykryto jedynie we krwi obwodowej. Wszystkie nawroty wystąpiły
u pacjentów z wyjściowym poziomem komórek CD3+/Tdt+ >0.1%. Kontynuacja badania
A5971 ma na celu ustalenie strategii leczenia poindukcyjnego na podstawie wartości MRD
w dniu 7 i 28 indukcji [38]. Ukazał się również pilotażowy abstrakt włoskiej grupy NILG,
która w protokole przeciwbiałaczkowym NILG09/00 uwzględnia monitorowanie MRD
u dorosłych chorych z LBL. Według autorów abstraktu wczesna analiza MRD pomogła
w podjęciu optymalnej decyzji terapeutycznej w około jednej trzeciej przypadków [39].
Podsumowanie
Klasyczne programy leczenia przeciwbiałaczkowego pozwalają uzyskać w LBL około
75-95% całkowitych remisji oraz 50-64% przeżyć wieloletnich. Leczenie, ze względu na
intensywność postępowania, powinno być prowadzone w wysokospecjalistycznych ośrodkach hemato-onkologicznych. Prawdopodobna jest możliwość poprawy wyników leczenia
przez wdrożenie do leczenia nowych leków takich jak przeciwciało anty-CD20 (rituximab),
anty-CD52 (alemtuzumab) lub nelarabina, w leczeniu pierwszej linii [40]. Nelarabina wykazała wysoką aktywność w leczeniu nawrotowych i opornych T-LBL [41,42]. Rola autoi alloprzeszczepienia w leczeniu pierwszej linii jest niepewna. Autoprzeszczepienie pozwala
uzyskać podobne DFS jak intensywne programy przeciwbiałaczkowe, w krótszym całkowitym czasie leczenia. Jednak procedura skojarzona z TBI może potencjalnie zwiększać
ryzyko niepłodności i wtórnych nowotworów. Prawdopodobnie, ze względu na znacząco mniejsze ryzyko nawrotu, alloprzeszczepienie jest opcją dla grupy najwyższego ryzyka.
Nie znany jest model prognostyczny dla LBL, który pozwoliłby zdefiniować taką grupę.
Przez analogię, pewnych danych należy poszukiwać w badaniach dotyczących ostrych białaczek limfoblastycznych. Wydaje się, że istotne znaczenie może mieć immunofenotyp oraz
monitorowanie choroby resztkowej (szczególnie przy wyjściowym zajęciu szpiku). Coraz
częściej sugeruje się by decyzje dotyczące leczenia poindukcyjnego opierać na wynikach
badania PET i MRD, co wymaga dalszych badań klinicznych.
Piśmiennictwo
1. The Non-Hodgkin’s Lymphoma Classification Project :A clinical evaluation of the International Lymphoma Study Group classification of non-Hodgkins Lymphoma. Blood 1997; 89: 39093918.
2. Borowitz MJ, Chan JK B lymphoblastic leukaemia/lymphoma, with recurrent genetic abnormalities. T lymphoblastic leukaemia/lymphoma. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al.: WHO
classification of tumors of haematopoietic and lymphoid tissues. 4th ed., IARC; 2008, p. 171-178.
3. Nathwani BN, Kim H, Rappaport H, et al. Malignant lymphoma, lymphoblastic. Cancer 1976;
38: 964.
4. Hoelzer D, Gokbuget N. T-cell lymphoblastic lymphoma and T-cell acute lymphoblastic leukemia: a separate entity? Clinical lymphoma & myeloma 2009; 9 suppl 3: 214-221.
5. Raetz EA, Perkins SL, Bhojwani D, et al. Gene expression profiling reveals intrinsic differences
between T-cell acute lymphoblastic leukemia and T-cell lymphoblastic lymphoma. Pediatr Blood
Cancer 2006; 47: 130-140.
6. Cortelazzo S, Ponzoni M, Ferreri AJM, et al. Lymphoblastic lymphoma. Crit Rev Oncol Hematol
2011; 79(3): 330-343.
118
7. Sweetenham JW, Borowitz MJ: Precursor B- and T-cell Lymphoblastic Lymphoma. In: NonHodgkin’s Lymphomas, Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, Chapter 31, pp. 503-510.
8. Hoelzer D, Gokbuget N, Digel W, et al. Outcome of adult patients with T-lymphoblastic lymphoma treated according to protocols for acute lymphoblastic leukemia. Blood 2002; 99: 4379-4385.
9. Thomas DA, OBrien S, Cortes J, et al. Outcome with the hyper-CVAD regimens in lymphoblastic
lymphoma. Blood 2004; 104: 1624-1630.
10. Hunault M, Truchan-Graczyk M, Caillot D et al. Outcome of adult T-lymphoblastic lymphoma
after acute lymphoblastic leukemia-type treatment: a GOELAMS trial. Haematologica 2007; 92:
1623-1630.
11. Song KW, Barnett MJ, Gascoyne RD, et al. Primary therapy for adults with T-cell lymphoblastic
lymphoma with hematopoietic stem-cell transplantaton results in favorable outcomes. Ann. Oncol. 2007; 18: 535-540.
12. Ostrowska B, Rymkiewicz G, Romejko-Jarosińska J, et al. Fine Needle Aspiration Biopsy with
Flow Cytometry Is a Reliable Method for Defining Immunophenotype of Prognostic Value in
T Lymphoblastic Lymphoma. Blood 2009; 114: Abstract 3928.
13. Rosen PJ, Einstein DI, Pattengale PK, et al. Convoluted lymphocytic lymphomas in adults:
A clinicopathology entity. Ann Intern Med 1978; 89: 319.
14. Coleman CN, Cohen JR, Burke JS et al. Lymphoblastic lymphoma in adults : Results of a pilot
protocol. Blood 1981; 52: 679-684.
15. Coleman CN, Picozzi VJ, Cox RS, et al. Treatment of lymphoblastic lymphoma in adults. J Clin
Oncol 1986; 4: 1628-1637.
16. Levine AM, Forman SJ, Meyer PR, et al. Successful therapy of convoluted T-lymphoblasic
lymphoma in the adults. Blood 1983; 61: 92-98.
17. Slater DE, Mertelsmann R, Koziner B, et al. Lymphoblastic lymphoma in adults. Cancer 1986; 4:
57-67.
18. Jabour E, Koscielny S, Sebban C, et al. High survival rate with the LMT-89 regiment in lymphoblastic lymphoma, but not in T-cell acute lymphoblastic leukemia. Leukemia 2006; 20: 814-819.
19. Jost LM, Jacky E, Dommann-Scherrer C et al. Short-term weekly chemotherapy followed by
high-dose therapy with autologous bone marrow transplantation for lymphoblastic and Burkitts
lymphomas in adult patients. Ann Oncol 1995; 6:445-51.
20. Morel P, Lepage E, Brice P, et al. Prognosis and treatment of lymphoblastic lymphoma in adults:
a report on 80 patients. J Clin Oncol 1992; 10:1078-85.
21. Baro J, Richard C, Sierra J, et al. Autologous bone marrow transplantation in adult 22 Patients
with lymphoblastic lymphoma responsive to conventional dose chemotherapy. Bone Marrow
Translant 1992; 10:33-38.
22. Verdonck LF, Dekker AW, de Gast GC, et al. Autologous bone marrow transplantation for adult
poor-risk lymphoblastic lymphoma in first remission. J Clin Oncol 1992; 10: 644-646.
23. Santini G, Congiu AM, Coser P, et al. Autologous bone marrow transplantation for adult Advanced stage lymphoblastic lymphoma in first CR, a study of the NHLCSG. Leukemia 1991; 5(Suppl
1): 42-45.
24. Conde E, Zuazu J, Lopez-Guillermo A, et al. Autologous stem cell transplantation (ASCT) for
LBL. Blood 1999;94(Suppl 1): 477a.
25. Sweetenham JW, Santini G, Qian W, et al. High dose therapy and autologous stem-cell transplantation versus conventional-dose consolidation/maintenance therapy as postremission therapy
for adult patients with lymphoblastic lymphoma: results of a randomized trial of the European
Group for Blood and Marrow Transplantation and the United Kingdom Lymphoma Group. J
Clin Oncol 2001; 19: 2927-2936.
119
26. Levine JE, Harris RE, Loberiza FR Jr, et al. A comaprison of allogeneic and autologous bone marrow transplantation for lymphoblastic lymphoma. Blood 2003; 101: 2476-2482.
27. Pendersen-Bjergaard J, Andersen MK, Christiansen DH et al. Therapy-related acute myeloid leukemia and myelodysplasia after high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation. Blood 2000; 95: 3273-3279.
28. Burkhardt B, Reiter A, Landmann E, et al. Poor outcome for children i adolescents with rogressive
disease or relapse of lymphoblastic lymphoma: A report from the Berlin-Frankfurt-Muenster
Group. J Clin Oncol 2009; 27: 3363-3369.
29. Shipp M, et al. A predictive model for aggressive non Hodgkins lymphoma. The international
non-Hodgkins lymphoma prognostic factor project. N Eng J Med 1993; 329: 987-994.
30. Reiter A, Schrappe M, Ludwig WD, et al. Intensive ALL-type therapy without local radiotherapy
provides a 90% event-free survival for children with T-cell lymphoblastic lymphoma: a BFM
group report. Blood 2000; 95: 416-421.
31. Attarbaschi A, Mann G, Dworzak M, et al. Mediastinal mass in childhood T-cell acute lymphoblastic leukemia: significance and therapy response. Med Pediatr Oncol 2002; 39: 558-565.
32. Gokbuget N, Arnold R, Buechner Th, et al. Intensification of induction and consolidation improves only subgroups of adult ALL: Analysis of 1200 patients in GMALL study 05/93. Blood 2001;
98: 802a.
33. Raff T, Gokbuget N, Luschen S, et al. Molecular relapse in adult standard-risk ALL patients detected by prospective MRD monitoring during and after maintenance treatment: data from the
GMALL 06/99 and 07/03 trials. Blood 2007; 109: 910-915.
34. Bruggemann M, Raff T, Flohr T, et al. Clinical significance of minimal residual disease quantification in adult patients with standard-risk acute lymphoblastic leukemia. Blood 2006; 107:
1116-1123.
35. Hołowiecki J, Krawczyk-Kuliś M, Giebel S et al. Status of minimal residual disease after induction
predicts outcome in both standard and high-risk Ph-negative adult acute lymphoblastic leukemia.
The Polish Adult Leukemia Group ALL 4-2002 MRD Study. Br J Haematol 2008; 142: 227-237.
36. Bassan R, Spinelli O, Oldani E, et al. Improved risk classification for risk-specific therapy based on
the molecular study of MRD in adult ALL. Blood 2009; 113: 4153-4162.
37. Ribera JM, Oriol M, Morgades MA, et al.: Treatment of High-Risk (HR) Philadelphia Chromosome-Negative (Ph-) Adult Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) According to Baseline Risk
Factors and Minimal Residual Disease (MRD). Results of the PETHEMA ALL-AR-03 Trial Including the Use of Propensity Score (PS) Method to Reduce Assignment Bias. Blood (ASH Annual
Meeting Abstracts) 2009; 114: 322 [Abstract].
38. Coustan-Smith E, Abromowitz M, Sandlund JT, et al.: A novel approach for minimal residual disease detection in childhood T-cell lymphoblastic lymphoma (T-LL): a children’s oncology
group report. Blood (ASH) 2007; 110: 3564.
39. Cortelazzo S, Intermesoli T, Oldani E, et al.: A phase II study on intensive ALL-type chemotherapy with minimal residual disease (MRD) oriented postremission strategy in adult patients with
LBL (protocol NILG-ALL 09/00). Haematologica 2008; s1: 305c.
40. Thomas DA, Faderl S, OBrien S et al.: Favorable Outcome for Lymphoblastic Lymphoma (LL) After
Frontline Therapy with the Hyper-CVAD Regimens: An Update. Blood 2009; 114: Abstract 4099.
41. DeAngelo DJ, Yu D, Johnson JL, et al.: Nelarabine induces complete remission in adults with
relapsed or refractory T-lineage acute lymphoblastic leukemia or lymphoblastic lymphoma: Cancer and Leukemia Group B study 19801. Blood 2007; 109: 5136-5142.
42. Commander LA, Seif AE, Insogna IG, et al. Salvage therapy with nelarabine, etoposide, and cyclophosphamide in relapsed/refractory paediatric T-cell lymphoblastic leukaemia and lymphoma.
Br J Haematol 2010; 150 (3): 345-51.
120
XIV. Chłoniak Burkitta
Katarzyna DOMAŃSKA-CZYŻ
Chłoniak Burkitta (BL) jest rzadkim, najbardziej agresywnym nowotworem układu chłonnego wywodzącym się z dojrzałych limfocytów B. Charakteryzuje go burzliwy
przebieg kliniczny wiążący się z 26-godzinnym czasem podwojenia masy wynikającym
z bardzo wysokiego indeksu proliferacyjnego (Ki67/MIB1 >95%). Na poziomie zmian molekularnych wiąże się z rearanżacją onkogenu MYC. BL jest stanem naglącym w onkologii,
wymagającym jak najszybszego postawienia rozpoznania i rozpoczęcia prawidłowego leczenia. Choroba zbyt późno rozpoznana lub w początkowym okresie nieprawidłowo leczona kończy się śmiercią chorego. Obecnie stosowane nowoczesne schematy intensywnej
chemioterapii skojarzone z immunoterapią oraz z bardzo dobrym leczeniem wspomagającym pozwalają uzyskać trwałe wyleczenie u około 85-90% chorych.
Rozpoznanie
Według aktualnie obowiązującej klasyfikacji WHO z 2008 roku wyróżniamy chłoniaka
Burkitta oraz chłoniaka nieklasyfikowalnego o cechach pośrednich między chłoniakiem
rozlanym z dużych komórek B (diffuse large B-cell lymphoma DLBCL) a chłoniakiem Burkitta – w poprzednich klasyfikacjach określanego jako chłoniak podobny do chłoniaka
Burkitta (Burkitt-like lymphoma) [1,2 ].
Rozwój metod diagnostycznych głównie cytometrii przepływowej (FCM) oraz technik molekularnych, pozwala na pewne rozpoznanie chłoniaka Burkitta, ale także dostarcza wiele informacji o typach pośrednich – sklasyfikowanych jako chłoniaki o cechach
pośrednich między BL a DLBCL jak i o postaciach chłoniaków rozlanych z komórek B
z pogarszającymi rokowanie cechami molekularnymi. Pozwala to na podjęcie prawidłowych decyzji terapeutycznych.
Materiał do badania histopatologicznego i cytometrycznego mogą stanowić wycinki
ze zmian guzowatych, pobrane w całości węzły chłonne, ale także materiał cytologiczny
pobrany za pomocą punkcji cienkoigłowej z węzłów chłonnych, guzów, płynów z jam ciała,
płynu mózgowo-rdzeniowego, krwi i szpiku [4,5,6,7,8,10].
121
W badaniu histopatologicznym (barwienia Giemzy oraz hematoksyliną i eozyną) komórki chłoniaka Burkitta są średniej wielkości, monomorficzne o dużych okrągłych jadrach
ze zbitą, grudkowatą chromatyną. Mają zasadochłonną cytoplazmę tworzącą wąski pasek
wokół jądra. Jąderka są liczne, średniej wielkości, zasadowe, rozrost ma charakter rozlany.
Makrofagi rozsiane wśród utkania nowotworowego nadają mu charakterystyczny, ale niespecyficzny obraz gwiaździstego nieba (starry – sky). W badaniu cytologicznym komórki BL są także monomorficzne, średniej wielkości, o zasadowej cytoplazmie cytoplazmie
z położonym centralnie okrągłym jądrem.
Klasyczny immunofenotyp chłoniaka Burkitta to CD20+/CD10+/IgM+/myc+/bcl-6+/
Tcl1+/ CD44-/ Mum1-/CD138-/bcl-2-/TdT – z indeksem proliferacyjnym (IP) Ki67 bliskim 100%.
W FCM komórki BL charakteryzują się w 100% ekspresją CD45 i CD71, obecnością charakterystycznych antygenów limfocytów B (CD19, CD20, CD22,CD79a), HLADR,
CD77 i koekspresją CD43. W FCM istotna jest nie tylko obecność danych antygenów, ale
także ich gęstość na powierzchni danej komórki oraz wzajemny stosunek gęstości określonych antygenów do siebie, różne w poszczególnych typach chłoniaków. Klasyczna postać
BL charakteryzuje się nadekspresją CD10 i CD38 w porównaniu do komórek innych chloniaków B-komórkowych. Kolejną charakterystyczną cechą BL jest obecność powierzchniowych immunoglobulin – w postaci sporadycznej i endemicznej IgM, a w postaci związanej
z infekcją wirusem HIV IgG. Pozostałe charakterystyczne cechy BL to nieobecność CD5,
CD11c, CD23, CD25, TdT oraz nieobecność lub w 20% przypadków bardzo słaba ekspresja
CD44 i bcl-2 [1,4,6,7,8].
W klasycznych badaniach cytogenetycznych – badanie kariotypu w hodowli komórek
oraz FISH (fluorescent hybridization in situ) – w 40% przypadków stwierdza się translokację MYC jako pojedynczą zmianę. Najczęstszy jest wariant t(8;14)(q24;q32) związany
z przeniesieniem onkogenu MYC w okolice regionu genów dla łańcucha ciężkiego immunoglobulin (IGH) w chromosomie 14 (80% przypadków), rzadziej obserwuje się translokacje wariantowe t(2;8) – region dla lekkiego łańcucha kappa (IGK) w chromosomie 2
(15%) i najrzadszy wariant t(8;22) – region dla lekkiego łańcucha lambda (IGL) w chromosomie 22 (5%). Miejsca pęknięcia w obrębie genu MYC są różne w zależności od typu BL.
Ma to związek najprawdopodobniej z obecnością wirusa EBV i typem mutacji. Izolowana
translokacja MYC w połączeniu z nieobecnością BCL2 jest charakterystyczna dla BL, ale
nie jest specyficzna – występuje także w innych typach chłoniaków [1].
Wygląd komórek chłoniaka o cechach pośrednich BL/DLBCL jest bardziej pleomorficzny, czasem z jądrami o nieregularnych obrysach, czasem o niewielkich rozmiarach przypominających jądra komórek chłoniaków limfoblastycznych [1]. Także immunofenotyp
może różnić się od BL, głównie obecnością BCL 2 oraz w niektórych przypadkach brakiem
immumoglobulin powierzchniowych. Indeks proliferacyjny jest wysoki, ale opisywane są
przypadki o Ki67 rzędu 50-100%. Należy jednak podkreślić, że cechy różniące tego chłoniaka od BL nie muszą występować łącznie – jedna wystarczy, aby wykluczyć rozpoznanie
klasycznego BL. W około 15% występują aberracje podwójne – double hit lymphoma – obok
translokacji BCL2 występuje rearanżacja MYC lub triple hit lymphoma przy współistnieniu
translokacji BCL6 [2].
122
Zmiany kariotypowe w klasycznym chłoniaku Burkitta, oprócz rearanżacji MYC nie
powinny być charakterystyczne dla innych chłoniaków oraz ich liczba nie powinna przekraczać 6 (prosty kariotyp). W chłoniaku o cechach pośrednich BL/DLBCL w kariotypie
mogą występować bardzo liczne zmiany (kariotyp złożony) [6,7,8].
Występują trzy odmiany chłoniaka Burkitta – endemiczny, sporadyczny i związany
z zakażeniem HIV. Różnią się one obrazem klinicznym, morfologicznym oraz cechami
genetycznymi.
Typ endemiczny występuje w Afryce równikowej oraz Papui Nowej Gwinei. Obszar
zachorowań pokrywa się z występowaniem malarii. Jest tam najczęstszym nowotworem
u dzieci, związanym zawsze z infekcją wirusem Epstein-Barr (EBV). Szczyt zachorowań
wypada między 4-7 rokiem życia (5-10 zachorowań/100 tys./rok), częściej chorują chłopcy
(proporcja płci: 2:1) [1].
Typ sporadyczny występuje na całym świecie. Stanowi 30-50% wszystkich chłoniaków
nie-Hodgkina u dzieci i 1-2% u dorosłych. Wirus EBV jest stwierdzany w około 15-20% przypadków. Częściej chorują mężczyźni (2-3:1). Zachorowalność w Europie wynosi 0,17/105, co
odpowiada około 1300 nowych zachorowań rocznie [3,9]. Średni wiek chorych to 30 lat [1], ale
w Stanach Zjednoczonych według ostatnich danych aż 60% chorych przekroczyło 40. r.ż. [9].
Typ związany z niedoborem odporności głównie dotyczy chorych zarażonych wirusem HIV i jest często pierwszą manifestacją tego zakażenia, równoznaczną z rozpoznaniem
AIDS [1].
Obraz kliniczny
Jest to to chłoniak o szybkim, agresywnym przebiegu. W postaci sporadycznej, najczęściej
występuje masa w jamie brzusznej (90%) zlokalizowana często w okolicy krętniczo-kątniczej,
naciekająca sieć, zajmująca węzły krezki i zaotrzewnowe. Do częstych umiejscowień pozawęzłowych należą jajniki, migdałki, nerki, żołądek, gruczoły piersiowe, jelito cienkie. Zajęcie wątroby i śledziony jest rzadkie. Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego występuje w 10-20%
przypadków i może mieć postać zmian guzowatych w mózgowiu (pojedyncze i mnogie),
w kanale kręgowym (często powodujące porażenia kończyn), jak również izolowane zajęcie
płynu mózgowo-rdzeniowego – nierzadko wykrywane dopiero metodą FCM. Zajęcie szpiku
jest stosunkowo częste (20-40%), ale postać wyłącznie białaczkowa choroby (L3 według FAB)
jest bardzo rzadka. Objawy kliniczne są różnorodne w zależności od lokalizacji. Jednak gwałtowny przebieg choroby, krótki wywiad przy wstępnej diagnozie chłoniaka B-komórkowego u młodego chorego, zawsze powinien skłaniać do poszerzenia diagnostyki patologicznej
w celu wykluczenia lub potwierdzenia chłoniaka Burkitta. Oprócz objawów klinicznych wynikających z lokalizacji, obserwujemy często jeszcze przed rozpoczęciem leczenia biochemiczne i kliniczne cechy zespołu lizy guza (tumor lysis syndrome TLS) [5,10].
Ocena stanu zaawansowania i czynników rokowniczych
Historycznie, w ocenie stopnia zaawansowania BL stosowano klasyfikację opracowaną
w pediatrycznych grupach badawczych – najbardziej rozpowszechniona była klasyfikacja
Murphy/St Jude oraz klasyfikacja z Uganda Cancer Center w Kampali stosowana w przypadku chłoniaków endemicznych, później przyjęta także w National Cancer Institute w
123
USA, w której wprowadzona była kategoria niemal całkowicie usuniętej zmiany w jamie
brzusznej. Klasyfikacja ta nie jest już stosowana, ponieważ zabiegi w celu redukcji nie są
obecnie wykonywane. Obecnie stosowana jest klasyfikacja z Ann Arbor.
Badania diagnostyczne konieczne do określenia stopnia zaawansowania zależą od lokalizacji – obejmują tomografię całego ciała, rezonans magnetyczny w przypadku zmian
w OUN i rdzeniu kręgowym, badania endoskopowe i endosonograficzne w zajęciu przewodu pokarmowego, badanie szpiku – rozmaz i badanie histopatologiczne, badanie płynu
mózgowo-rdzeniowego, ultrasonografia i mammografia w przypadku zmian w gruczołach
piersiowych, ultarasonografia jąder. Badanie PET-CT nie jest szczególnie przydatne i może
mieć zastosowanie w wyjątkowych przypadkach w celu ew. wykrycia utajonych ognisk
choroby po całkowitym wycięciu zmiany np. jelita lub migdałka. Badania krwi – morfologia z rozmazem, badania biochemiczne – oceniające funkcje nerek łącznie z badaniem
klirensu kreatyniny, poziomy elektrolitów, kwasu moczowego, poziom dehydrogenazy mleczanowej, badania funkcji wątroby, beta2-mikroglobulina, proteinogram, badania wirusologiczne – w kierunku WZW typu B i C oraz infekcji wirusem HIV (serologia i PCR). Wykonanie diagnostyki wstępnej powinno nastąpić w trybie pilnym, aby leczenie rozpocząć
jak najszybciej [5,10].
W przeszłości wyróżniano niepomyślne czynniki rokownicze związane z wiekiem powyżej 40 lat, stopniem zaawansowania (CS II-IV), obecnością zmiany masywnej, zajęciem szpiku
i OUN oraz obrazem białaczkowym. Obecnie, w związku z rozpowszechnieniem wysoce skutecznej chemioterapii, czynniki te w większości (z wyjątkiem wieku) straciły na znaczeniu.
Do grupy niższego ryzyka zaliczamy chorych w dobrym stanie sprawności (ECOG/WHO
Ł2), bez zmiany masywnej, podwyższonego poziomu LDH, w stadium zaawansowania choroby
I lub II. W tych przypadkach, leczenie może być ograniczone do 3-4 kursów leczenia.
Leczenie
Pierwsze sukcesy w leczeniu BL u dorosłych osiągnięto po zastosowaniu programów
chemioterapii o krótkim czasie trwania, z krótkimi odstępami między kursami, we względnie wysokich, submieloablacyjnych dawkach. Schematy tego typu były z powodzeniem
stosowane u dzieci w latach 80. XX wieku przez grupy niemieckie i francuskie. Znaczącą
poprawę wyników leczenia przyniosło zastosowanie łączne leku alkilującego (cyklofosfamid, ifosfamid) [11], antymetabolitów w średnich lub wysokich dawkach (metotreksat 500
– 8000 mg/m2, cytarabina 6000 – 12 000 mg/m2) oraz profilaktycznego leczenia dokanałowego [12,13,14]. Programy leczenia z zastosowaniem tych leków pozwoliły na uzyskanie
całkowitych remisji (CR) u 70%-100% chorych, i znaczące zredukowanie częstości nawrotów choroby – przeżycie wolne od choroby wyniosło 60-85%, a przeżycie całkowite – 5090%. Intensywna chemioterapia wiązała się z głęboką i długotrwałą neutropenią u prawie
wszystkich chorych, a wysokie dawki metotreksatu – z powikłaniami śluzówkowymi i nerkowymi. Średni odsetek zgonów spowodowanych toksycznością leczenia TRM (treatment
related mortality) sięgał 10% [13,14,15,16,17,18,19,20].
Dalszą poprawę wyników osiągnięto dzięki redukcji dawek metotreksatu poprawiającej tolerancję i wprowadzeniu przeciwciała anty-CD20 (rytuksymab) zwiększającego częstość CR.
124
W badaniach klinicznych wykazano, że radioterapia jako leczenie uzupełniające zmian
masywnych oraz napromienianie profilaktyczne mózgowia nie mają znaczenia dla poprawy wyników leczenia BL [12].
W Centrum Onkologii w Warszawie, w latach 90. wprowadzono program CODOX-M/
IVAC, który umożliwił zwiększenie częstości wyleczeń o ok. 50% w porównaniu z chemioterapią konwencjonalną. Występowały jednak liczne powikłania śluzówkowe, gorączkowe
i nerkowe [15]. Redukcja dawki metotreksatu z blisko 8000 mg/m2 do 3000 mg/m2 spowodowała znaczną poprawę tolerancji leczenia, ale także wzrost liczby progresji choroby [16].
Aktualnie, chorzy na chłoniaka Burkitta i chłoniaka o cechach pośrednich są leczeni
według programu GMALL/B-ALL/NHL 2002. Program ten polega na stosowaniu naprzemiennym 3 bloków chemioterapii 5-dniowej, zawierających rytuksymab, frakcjonowany
cyklofosfamid lub ifosfamid (naprzemiennie), metotreksat w dawce 1 500 mg/m2, cytarabinę w niskiej i wysokiej dawce (naprzemiennie), a także antracyklinę, leki antytubulinowe,
kortykosteroidy i profilaktykę dokanałową. Według opublikowanych danych dotyczących
pierwszych 115 chorych, częstość CR wyniosła 90%. Przeżycie 3-letnie chorych w wieku
<55 l. wyniosło 91% i 84% u chorych starszych [19].
Wyniki ważniejszych współczesnych badań klinicznych przedstawia Tabela 14.1.
Tabela 14.1. Chłoniak Burkitta – wyniki współczesnych badań
Protokół
n
Mediana wieku
OS (≥ 2 yr)
Źródło
CODOXM/IVAC
53
37
67%
16
R-C OD OXM/
IVAC
24
45
75%
18
GMALL B-ALL/
NHL 2002
115
36
91% (wiek 15-55)
84% (wiek >55)
19
R-Hyper-CVAD
31
46
89%
20
Chłoniak Burkitta u chorych na AIDS
Upowszechnienie wielolekowego, wysoce aktywnego leczenia antyretrowirusowego
(HAART – highly active antiretroviral therapy) radykalnie poprawiło rokowanie chorych
na AIDS, u których wystąpił chłoniak Burkitta. Badania kliniczne wykazały, że jest możliwe
zastosowanie u tych chorych intensywnego leczenia wg współczesnych programów przewidzianych dla postaci sporadycznej BL i że wyniki leczenia oraz tolerancja są analogiczne
w obu odmianach choroby [18,22].
Chemioterapia mieloablacyjna i transplantacja komórek krwiotwórczych
Chemioterapia w wysokich dawkach i autotransplantacja komórek krwiotwórczych
(auto-HCT) jako leczenie konsolidujące remisję była przedmiotem nielicznych badań
klinicznych (m.in. grupy HOVON), które nie potwierdzają spodziewanych korzyści terapeutycznych. Zastosowanie tej metody w przypadkach nawrotu lub progresji choroby
byłoby teoretycznie racjonalne, jednak w związku z niezwykle szybką dynamiką choroby
nawrotowej i opornej, w praktyce nie udaje się przygotować chorego do tej procedury,
125
tak aby była ona wykonana w sposób rokujący pozytywny efekt – skuteczna mobilizacja
komórek i całkowita remisja choroby. O ile oba te warunki byłyby spełnione, chory byłby
najprawdopodobniej wyleczony przed auto-HCT. Te same okoliczności sprawiają, że przeprowadzenie allotransplantacji u chorych na BL w sytuacji progresji choroby jest jeszcze
trudniejsze do wykonania. Ponadto, nieliczne, wczesne doniesienia dotyczące niewielkich
grup chorych poddanych allo-HCT nie wskazują na możliwość rozwinięcia się znaczącego
klinicznie efektu GvL (przeszczep-przeciwko-chłoniakowi) [23,24,25,26,27].
Leczenie wspomagające
Warunkiem bezpiecznego przeprowadzenia intensywnej immunochemioterapii jest wielokierunkowe leczenie wspomagające. Obejmuje ono przede wszystkim profilaktykę i leczenie
zespołu rozpadu nowotworu (TLS) jako rodzaj premedykacji przed rozpoczęciem właściwej
chemioterapii: intensywne nawodnienie z szybkością 150-200 ml/godz., bilans płynów, kontrola
parametrów nerkowych, poziomu elektrolitów i kwasu moczowego, stosowanie allopurinolu
lub w przypadkach występowania zmian masywnych – rasburykazy (rekombinowany enzym
oksydazy moczanowej) [29], a nawet zabiegi hemofiltracji i hemodializy są postępowaniem
standardowym. Nawodnienie i alkalizacja moczu bezpośrednio przed, w trakcie i po wlewie
metotreksatu oraz stosowanie soli wapniowej kwasu folinowego wraz monitorowaniem stężenia metotreksatu we krwi są także postępowanie standardowym. Metotreksat nie powinien
być podany, jeżeli występują płyny w jamach ciała w ilości przekraczającej, szacunkowo, 500 ml.
Istotnym problemem mogą być odczyny śluzówkowe, które mogą przez kilka dni uniemożliwić
choremu przyjmowanie doustne nawet płynów. Taka sytuacja wymaga energicznego leczenia
wspomagającego – częściowego żywienia pozajelitowego oraz skutecznego leczenia przeciwbólowego [30]. Czynnik wzrostu keratynocytów – palifermin, nie był dostatecznie zbadany w takim kontekście klinicznym i nie może być zalecany [31]. Wskazania do stosowania czynników
wzrostu granulocytów, leków przeciwwymiotnych oraz profilaktyki przeciwdrobnoustrojowej,
nie różnią się od wskazań w leczeniu innych chłoniaków agresywnych [32].
Podsumowanie
Chłoniak Burkitta jest rzadkim, wysoce agresywnym nowotworem układu chłonnego
wywodzącym się z dojrzałych limfocytów B. Komórki BL charakteryzują się ekspresją CD10,
BCL6, obecnością powierzchniowych immunoglobulin oraz nieobecnością BCL2, bardzo
wysokim indeksem proliferacji bliskim 100%, oraz translokacją IG-MYC bez innych translokacji, charakterystycznych dla innych chłoniaków. Ustalenie prawidłowego rozpoznania ma
zasadnicze znaczenie dla losów chorego, ponieważ rozpoczęcie leczenia zbyt mało intensywnego, po krótkim czasie wywołuje oporność choroby, a nie jest w stanie zapobiec nawrotowi. Współczesne leczenie polega na zastosowaniu intensywnej, względnie krótkiej immunochemioterapii zawierającej rituksymab, leki alkilujące i antymetabolity w średnio-wysokich
dawkach oraz profilaktyka dokanałowa. W Polsce są stosowane programy R-CODOX-M/RIVAC, GMALL/B-ALL/NHL 2002 lub R-Hyper-CVAD. Warunkiem bezpiecznego leczenia
zasadniczego jest profilaktyka i leczenie TLS, prawidłowe podawanie metotreksatu z zastosowaniem masywnego nawodnienia i alkalizacji (alkalizacja nie jest natomiast zalecana w celu
profilaktyki TLS) oraz folinianu wapnia. Stosowanie czynników wzrostu granulocytów po126
zwala zapobiec wydłużaniu odstępów między cyklami leczenia. Leczenie chorych na chłoniaki o pośrednich cechach BL/DLBCL, z nietypowymi translokacjami jest przedmiotem badań
klinicznych i wymaga konsultacji w ośrodkach wysokospecjalistycznych. Leczenie chorych
HIV pozytywnych, którzy otrzymują HAART powinno być prowadzone wg analogicznego
programu jak chorych na postać sporadyczną choroby. Rokowanie chorych na BL, w przypadku zastosowania optymalnego leczenia, jest obecnie bardzo dobre: prawdopodobieństwo
wyleczenia wynosi 80-90%. Jednak w przypadku nawrotu lub oporności na leczenie początkowe, nie są znane skuteczne metody ratunkowe.
Pismiennictwo
1. Leoncini L, Raphaël M, Stein H, Harris NL, Jaffe ES, Kluin PM: Burkitt lymphoma. In: Swerdlow
SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J, Vardiman JW (Eds.): WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. IARC: Lyon 2008, pp. 262-264.
2. Kluin PM, Harris NL, Stein H, Leoncini L, Raphaël M, Campo E, Jaffe ES: B-cell lymphoma, unclassifiable with features intermediate between diffuse large B-cell lymphoma and Burkitt lymphoma. In:
Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J, Vardiman JW (Eds.): WHO
classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. IARC: Lyon 2008, pp.265-266.
3. Surveillance of Rare Cancers In Europe, http://www.rarecare.eu/ (1995-2002).
4. Jennings D, Foon KA. Recent advances in flow cytometry: Application to the diagnosis of hematologic malignancy. Blood 1997; 90: 2863-2892.
5. Perkins AS, Friedberg JW Burkitt Lymphoma in Adults. Hematology, Am Soc Hematol Educ
Program 2008; 2008: 341-348.
6. Dave SS, Fu K, Wright GW et al.: Molecular diagnosis of Burkitt’s lymphoma. N Engl J Med 2006;
354: 2431–2442.
7. Hummel M, Bentink S, Berger H, et al. A biologic definition of Burkitt’s lymphoma from transcriptional and genomic profiling. N Engl J Med. 2006;354:2419-2430.
8. Salaverria I, Siebert R.The gray zone between Burkitt’s lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma from agenetics perspective.J Clin Oncol. 2011 May 10;29(14):1835-43.
9. Parkin, D.M., Whelan, S.L., Ferlay, J., Teppo, L. and Thomas, D.B. (Eds.): Cancer incidence in five
continents, Vol. VIII, IARC Scientific Publications No. 155, IARC: Lyon 2002.
10. Blum KA, Lozanski G, Byrd JC: Adult Burkitt leukemia and lymphoma. Blood 2004; 104: 30093020.
11. Burkitt, D: Long-term remissions following one and two-dose chemotherapy for African lymphoma. Cancer 1967; 20: 756-759.
12. Olweny CLM, Katongole-Mbidde E, Kaddu-Mukasa A et al.: Treatment of Burkitt’s lymphoma:
randomized clinical trial of single-agent versus combination chemotherapy. Int J Cancer 1976;
17: 436-440.
13. Magrath I, Adde M, Shad A et al.: Adults and children with small non-cleaved-cell lymphoma
have a similar excellent outcome when treated with the same chemotherapy regimen. J Clin
Oncol 1996; 14: 925-934.
14. Hoelzer D, Ludwig WD, Thiel E et al.: Improved outcome in adult B-cell acute lymphoblastic
leukemia. Blood 1996; 87: 495-508.
15. Mead GM, Sydes MR, Walewski J et al.: An international evaluation of CODOX-M alternating
with IVAC in adult Burkitt’s lymphoma: results of United Kingdom Lymphoma Group LY 06
study. Ann Oncol 2002; 13: 1264-1274.
127
16. Mead GM, Barrans SL, Qian W et al.: A prospective clinicopathologic study of dose-modified
CODOX-M/IVAC in patients with sporadic Burkitt lymphoma defined using cytogenetic and
immunophenotypic criteria (MRC/NCRI LY 10 trial). Blood 2008; 112: 2248-2260.
17. Lacasce A, Howard O, Li S et al.: Modified Magrath regimens for adults with Burkitt and Burkitt-like
lymphomas: preserved efficacy with decreased toxicity. Leukemia Lymphoma 2004; 45: 761-767.
18. Abramson JS, Barnes JA, Toomey CE et al.: Rituximab added to CODOX-M/IVAC is highly effective in HIV-negative and HIV-positive Burkitt lymphoma. Blood 2008; 112: Abstract 3595.
19. Hoelzer D, Hiddemann W, Baumann A et al.: High survival rate in adult Burkitt’s lymphoma/
leukemia and diffuse large B-cell lymphoma with mediastinal involvement. Blood 2007; 110:
Abstract 518.
20. Thomas DA, Faderl S, O’Brien S et al.: Chemoimmunotherapy with Hyper-CVAD plus rituximab
for the treatment of adult Burkitt and Burkitt-type lymphoma or acute lymphoblastic leukemia.
Cancer 2006; 106: 1569-80.
21. Dunleavy K, Pittaluga S, Janik J et al.: Novel treatment of Burkitt lymphoma with dose-adjusted
EPOCH-rituximab: preliminary results showing excellent outcome. Blood 2006; 108: Abstract 2736.
22. Oriol A, Ribera JM, Berguaj, et al. High dose chemotherapy and immunotherapy in adult Burkitt
lymphoma : comparison in human immunodieficiencyvirus-infected and noinfected patients.
Cancer.2008;113:117-125.
23. Song KW, Barnett MJ, Gascoyne RD et al.: Haematopoietic stem cell transplantation as primary
therapy of sporadic adult Burkitt lymphoma. Br J Haematol 2006; 133: 634-637.
24. van Imhoff GW, van der Holt B, MacKenzie MA et al.: Short intensive sequential therapy followed
by autologous stem cell transplantation in adult Burkitt, Burkitt-like and lymphoblastic lymphoma. Leukemia 2005; 19: 945-952.
25. Sweetenham JW, Pearce R, Taghipour G et al.: Adult Burkitt’ and Burkitt-like non-Hodgkin’s
lymphoma – outcome for patients treated with high-dose therapy and autologous stem-cell
transplantation in first remission or at relapse: results from the European Group for Blood and
Marrow Transplantation. J Clin Oncol 1996; 14: 2465-2472.
26. Appelbaum FR, Thomas ED: Review of the use of marrow transplantation in the treatment of
non-Hodgkin’s lymphoma. J Clin Oncol 1983; 1: 440-447.
27. Peniket AJ, Ruiz de Elvira MC, Taghipour G et al.: An EBMT registry matched study of allogeneic
stem cell transplantats for lymphoma: allogeneic transplantation is associated with a lower relapse rate but a higher procedure-related mortality rate than autologous transplantation. Bone
Marrow Transplant 2003; 31: 667-678.
28. Gada P, Defor T, Weisdorf DJ et al.: Prolonged remissions with autologous and allogeneic stem
cell transplantation for Burkitt’s lymphoma: long-term follow-up at a single institution. Blood
2005; 106: Abstract 1133.
29. Coiffier B, Altman A, Pui CH, Younes A, Cairo MS: Guidelines for the management of pediatric
and adult tumor lysis syndrome: an evidence-based review. J Clin Oncol 2008; 26: 2767-2778.
30. Papas AS, Clark RE, Martuscelli G, et al.: A prospective, randomized trial for the prevention of
mucositis in patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation.Bone Marrow Transplant. 2003 Apr;31(8):705-12.
31. Spielberger R, Stiff P, Bensinger W, et al.: Palifermin for oral mucositis after intensive therapy for
hematologic cancers.N Engl J Med. 2004 Dec 16;351(25):2590-8.
32. Aapro MS, Bohlius J, Cameron DA, Dal Lago L, Donnelly JP, Kearney N, Lyman GH,Pettengell R,
Tjan-Heijnen VC, Walewski J, Weber DC, Zielinski C; European Organisation for Research and
Treatment of Cancer.2010 update of EORTC guidelines for the use of granulocyte-colony stimulatingfactor to reduce the incidence of chemotherapy-induced febrile neutropenia in adult patients with lymphoproliferative disorders and solid tumours.Eur J Cancer. 2011 Jan;47(1):8-32.
128
XV. Chłoniak Hodgkina
Janusz MEDER
Chłoniak Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma; HL), jest jednym z nielicznych nowotworów, w których podczas ostatnich kilkudziesięciu lat uzyskano zasadniczą poprawę wyników
leczenia. Przyczyniło się do tego dokładniejsze poznanie naturalnego przebiegu choroby oraz
wprowadzenie bardziej skutecznych metod diagnostyki patomorfologicznej i obrazowej (w tym
diagnostyki służącej do planowania i prowadzenia radioterapii), nowych schematów wielolekowej chemioterapii i strategii kompleksowego leczenia skojarzonego, a także wysokodawkowej
chemioterapii wspomaganej przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych.
Chłoniak Hodgkina należy do stosunkowo rzadkich nowotworów. W Polsce rejestruje
się rocznie około 800-1000 nowych zachorowań (15% wszystkich chłoniaków), co stanowi
około 0,7% wszystkich nowotworów. Wskaźniki zachorowalności (na 100 000 ludności) wynoszą 2,1 dla mężczyzn i 1,9 dla kobiet, a wskaźniki umieralności odpowiednio 1,1 i 0,9.
W krajach wysoko rozwiniętych najwięcej zachorowań występuje między 25. i 30. oraz
50. i 55. rokiem życia. W krajach nisko rozwiniętych ogólna zachorowalność jest niższa i nie
wykazuje korelacji z wiekiem chorych, a także występuje więcej zachorowań u dzieci płci
męskiej i młodocianych poniżej 15. roku życia.
Etiologia chłoniaka Hodgkina nie jest dotychczas wyjaśniona. Stwierdzenie obecności
cech zapalnych, transformacji blastycznej limfocytów i zaburzeń mechanizmów nadzoru
immunologicznego uzasadnia hipotezę o wyzwalającym nowotwór zakażeniu wirusowym.
Wskazuje się na predyspozycje genetyczne i występowanie czynnika rodzinnego u rodzeństwa tej samej płci (10-krotnie wyższe ryzyko zachorowania). Ryzyko zachorowania na
ziarnicę u bliźniąt jednojajowych jest około 100-krotnie wyższe niż u bliźniąt dwujajowych,
u których ryzyko jest porównywalne do obserwowanego w ogólnej populacji). Poza predyspozycjami genetycznymi, wskazuje się na rolę czynnika infekcyjnego lub środowiskowego w okresie dzieciństwa lub wieku młodzieńczego.
Rola wirusa Epsteina-Barr (EBV) nie została bezpośrednio potwierdzona u ludzi.
W materiale biopsyjnym ze zmian ziarniczych stwierdzono w 20-80% obecność fragmentów
129
genomu EBV w komórkach Reed-Sternberga. Obecność wirusa EBV stwierdzono u około
50% chorych w klasycznych postaciach histologicznych (NS – 15-30%, MC – 60-70%).
Brak jest jednoznacznych danych co do zwiększenia częstotliwości występowania chłoniaka Hodgkina w przebiegu zespołów niedoboru immunologicznego u zakażonych wirusem HIV. Wiadomo jednak, że u osób zakażonych wirusem HIV z rozpoznaniem chłoniaka Hodgkina występują najwyższe stopnie zaawansowania oraz charakterystyczne objawy
ogólne i częste zajęcie struktur pozalimfatycznych. Wyniki leczenia tych chorych są bardzo
złe (całkowita remisja – około 60% chorych, średni czas przeżycia – 15 miesięcy). Potencjalnym czynnikiem etiologicznym mogą być inne wirusy.
Do innych czynników, które mogą być przyczyną powstawania chłoniaka Hodgkina
należą: promieniowanie jonizujące, immunosupresja, nieprawidłowości w układzie chromosomalnym lub pierwotne zaburzenia immunologiczne i/lub hormonalne komórek, specyficzne czynniki onkogenne.
W badaniu mikroskopowym stwierdza się obecność atypowych komórek Hodgkina
i Reed-Sternberga, które charakteryzują się aneuploidią oraz częściowo klonalnym charakterem. Jednojądrzaste komórki Hodgkina oraz wielojądrzaste komórki Reed-Sternberga
stanowią zaledwie 0,1-1,0% całej populacji tkanki ziarniczej i otoczone są komórkami odczynowymi (limfocyty, histiocyty, eozynofile, neutrofile, plazmocyty i fibroblasty). Zebrano
wiele informacji, które wskazują na limfoidalny (B-komórkowy) charakter komórek Hodgkina i Reed-Sternberga. W komórkach tych wykazano rearanżację genów dla immunoglobulin i genów dla receptora T. Fenotyp immunologiczny tych komórek przejawia wspólne
cechy z aktywowanymi limfocytami, a ich cechą charakterystyczną jest obecność antygenu
CD 30 – Ki-1 (należy do rodziny receptorów TNF), antygenu CD 25 (stanowi fragment dla
receptora interleukiny 2 – IL-2), a także CD 15 (Leu–M1) i CD 71 (transferyna). Znaczenie
w patogenezie ziarnicy złośliwej mają także niektóre cytokiny wytwarzane przez komórki
nowotworowe (IL-1, IL-2, TNF-a, IL-5). Cytokiny mają nie tylko wpływ na charakter komórek odczynowych, ale także warunkują występowanie niektórych objawów klinicznych.
W przypadkach ziarnicy o podtypie histologicznym LP (NLPHL) wykazano ekspresję antygenów powierzchniowych dla komórek B (CD 19 i CD 20).
W patogenezie chłoniaka Hodgkina badana jest rola czynnika transkrypcyjnego NFkB
(ang. nuclear factor kappa B) i jego związku z pierwotną transformacją nowotworową
w przebiegu chłoniaka Hodgkina. Wzrost aktywności czynnika NFkB prowadzi do powstawania zaburzeń metabolizmu komórkowego będących skutkiem nadekspresji genów
podlegających jego kontroli, w tym regulujących apoptozę i przebieg cyklu komórkowego.
W patogenezie ziarnicy mają swój udział onkogeny BCL-2 i TP53. Onkogen BCL-2
koduje białko mitochondrialne, które kontroluje zaprogramowaną śmierć komórki (apoptoza). Onkogen TP53 jest supresorowym genem nowotworowym zlokalizowanym w chromosomie 17; koduje on jądrową fosfoproteinę, wiążącą się z DNA i kontrolującą przechodzenie komórek z przedziału spoczynkowego do podziałowego w cyklu komórkowym oraz
zjawiska apoptozy. Wydaje się, że powstanie nowotworowego klonu w ziarnicy złośliwej jest
bezpośrednio konsekwencją utraty supresyjnego działania genu TP53 na wzrost komórek.
Diagnostyka: najczęstszym objawem chłoniaka Hodgkina jest niebolesne powiększenie obwodowych węzłów chłonnych, które niekiedy tworzą guzowate pakiety. U około
130
30% chorych adenomegalii towarzyszą objawy ogólne (stany gorączkowe, poty nocne, spadek masy ciała). U niektórych chorych może występować nietolerancja na alkohol i świąd
skóry, chociaż objaw ten nie jest zaliczany do objawów ogólnych.
Częściej zajęte są węzły chłonne powyżej przepony (szyjne i śródpiersia– 60-80% oraz
pachowe – 20-40%), natomiast zajęcie węzłów chłonnych poniżej przepony (pachwinowe
i zaotrzewnowe) jest rzadsze (10%). Przy współistnieniu masywnych zmian w śródpiersiu
występuje duszność i kaszel, a w skrajnych przypadkach zespół żyły głównej górnej. Rzadko
obserwuje się postacie pozawęzłowe (5%).
Rokowanie u chorych na ziarnicę złośliwą zależy od szybkiego ustalenia rozpoznania,
określenia stopnia zaawansowania i wdrożenia właściwego leczenia. Z tego powodu niezwykle ważne jest postępowanie podejmowane przez lekarzy podstawowej opieki u chorych z powiększeniem węzłów chłonnych. W przypadku obecności wyczuwalnych węzłów
o średnicy większej niż 1 cm, które nie zmniejszają się i nie ustępują w okresie 2-3 tygodni
po leczeniu przeciwzapalnym, należy nie zwlekając pobrać materiał do badania histologicznego. O ile jest to możliwe, węzeł chłonny należy pobierać w całości, co pozwala na
bardziej miarodajne badanie mikroskopowe
Rozpoznanie różnicowe obejmuje: chłoniaki nieziarnicze, ostre i przewlekłe białaczki
limfatyczne oraz inne złośliwe nowotwory, a także choroby nienowotworowe (mononukleoza
zakaźna, toksoplazmoza, sarkoidoza, gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych, choroba „kociego pazura”, trzewny toczeń rumieniowaty, limfadenopatia po lekach przeciwpadaczkowych,
kiła wtórna, zakażenie Pasteurella pseudotuberculosis w węzłach chłonnych krezki).
Patologia: podstawą rozpoznania chłoniaka Hodgkina jest badanie histologiczne
z uwzględnieniem metod diagnostyki immunohistochemicznej węzła chłonnego lub materiału biopsyjnego z tkanki objętej naciekiem. W przypadku zmian zlokalizowanych jedynie
w śródpiersiu w celu weryfikacji mikroskopowej konieczne jest wykonanie mediastinoskopii lub biopsji transbronchialnej, natomiast w przypadku umiejscowienia podejrzanych
węzłów chłonnych jedynie w jamie brzusznej wykonuje się laparoskopię diagnostyczną.
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa lub chirurgiczna jest uzasadniona w przypadkach współistnienia zmian podejrzanych w wątrobie, kościach, płucach i skórze.
Dokładne ustalenie typu mikroskopowego przeprowadzano w oparciu o kolejno obowiązujące klasyfikacje Jacksona-Parkera (1944) i Lukesa-Butlera (1966).
Szerokie zastosowanie badań immunohistochemicznych i uchwycenie różnic w przebiegu klinicznym spowodowały następujące zmiany w diagnostyce:
– przyjęcie nazwy chłoniaka Hodgkina dla ziarnicy złośliwej i włączenie jej do chłoniaków
złośliwych w następstwie wykazania, że złośliwe elementy w ziarnicy są limfocytami;
– oddzielenie przypadków o klasycznym fenotypie immunologicznym (ziarnica „klasyczna”
z typami MC, NS, LD i nieliczne przypadki typu LP) od przypadków typu LP z obecnością
markerów komórek B (ang. nodular lymphocyte predominant Hodgkin’s lymphoma; NLPHL).
Przedmiotem badań jest bliższa charakterystyka związków pomiędzy ziarnicą złośliwą
LD i niektórymi postaciami chłoniaków anaplastycznych z dużych komórek.
Po uwzględnieniu wymienionych zmian, w projekcie klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organisation; WHO) w 1997 roku przedstawiono obecnie
obowiązujący podział, który wyróżnia:
131
– nieklasyczny chłoniak Hodgkina guzkowy z przewagą limfocytów (LP) ± rozrost rozlany
(NLPHL);
– klasyczny chłoniak Hodgkina:
– bogaty w limfocyty (ang. lymphocyte rich classic HL; LRCHL),
– stwardnienie guzkowe (ang. nodular sclerosis HL; NSHL) – stopnie I i II,
– mieszany (ang. mixed cellularity HL; MCHL),
– z zanikiem limfocytów (ang. lymphocyte depleted HL; LDHL).
Podstawą optymalnego postępowania jest dokładne ustalenie stopnia klinicznego zaawansowania choroby według klasyfikacji z Ann Arbor (1971) oraz analiza klinicznych i
patologicznych czynników rokowniczych, a także wydolności narządów krytycznie wrażliwych na chemioterapię i radioterapię w związku z przyszłym leczeniem (serce, płuca, nerki,
wątroba) oraz diagnostyka ewentualnych poważnych chorób towarzyszących.
Zestaw obowiązkowych badań diagnostycznych obejmuje:
– wywiad ze szczególnym uwzględnieniem szybkości narastania objawów ogólnych oraz
odnotowaniem stopnia sprawności według skali Karnofsky’ego, a także informacji na
temat stosowanej antykoncepcji, palenia tytoniu i wywiadu ginekologicznego u kobiet;
występowanie świądu nie jest obecnie zaliczane do objawów ogólnych, ale warto odnotować ten objaw, ponieważ nierzadko jest charakterystyczny dla objawów choroby
bardziej zaawansowanej lub nawrotu;
– badanie przedmiotowe ze zwróceniem szczególnej uwagi na obwodowe węzły chłonne
(zajęte okolice oraz pomiar wielkości węzłów), skórę i tkankę podskórną oraz wątrobę i
śledzionę, a także odnotowaniem należnej masy ciała i wzrostu;
– badanie laryngologiczne;
– konsultację stomatologiczną (w razie stwierdzenia ogniskowych zmian zapalnych pilnie konieczne jest leczenie zachowawcze, a w przypadku nasilonej próchnicy dokonanie
ekstrakcji; sanacja uzębienia powinna być przeprowadzone na 10-14 dni przed wdrożeniem radio- i/lub chemioterapii);
– badania laboratoryjne krwi i moczu (badanie morfologii krwi z rozmazem i oznaczeniem
OB, wykonanie testu w kierunku HIV w sytuacji stwierdzenia czynników ryzyka, badania
stężenia glukozy, białka, mocznika, kreatyniny i bilirubiny oraz aktywności enzymów wątrobowych (LDH, AP, GGTP, AST, ALT), immunoelektroforezę białek surowicy z uwzględnieniem poziomu albumin, oznaczenie stężenia ß2 mikroglobuliny w surowicy);
– testy hormonalne (hormony tarczycy – FT3, FT4, TSH i hormony płciowe – FSH, LH,
estradiol, progesteron, testosteron;
– spermogram;
– badania obrazowania:
– RTG klatki piersiowej w dwu projekcjach z pomiarem współczynnika MTR (ang. mediastinum-thoracic ratio) na poziomie kręgów Th5-Th6 na zdjęciu wykonanym w pozycji
stojącej lub na podstawie pomiaru guza w obrazach komputerowej tomografii (KT),
– KT szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy,
– pozytonowa tomografia emisyjna (PET/CT) jedynie w celu oceny końcowej odpowiedzi
na leczenie
132
–
–
–
–
badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej i obwodowych węzłów chłonnych;
trepanobiopsję szpiku z talerza biodrowego;
scyntygrafię kości;
badanie czynności serca (elektrokardiografia i echokardiografia z oceną frakcji wyrzutowej);
– badanie wydolności płuc (spirometria);
Wśród badań laboratoryjnych istotne znaczenie ma podwyższenie wartości OB, fosfatazy zasadowej (AP) i dehydrogenazy mleczanowej (LDH), co świadczy najczęściej
o znacznym zaawansowaniu ziarnicy; w 60-80% występuje u chorych w III i IV stopniu
zaawansowania z objawami ogólnymi i nierzadko zmianami w wątrobie i kościach.
Zmiany w obrazie morfologicznym krwi występują rzadko (10-15%). Najczęściej mają
charakter niedokrwistości niedobarwliwej (zmiany w śledzionie), leukocytozy z eozynofilią i sporadycznie małopłytkowości.
Nierzadko występuje spadek poziomu albumin i wzrost ß-2-mikroglobuliny, a u blisko
połowy chorych stwierdza się hipergammaglobulinemię.
Ocena szpiku powinna być jednym z pierwszych badań, jeśli występuje znaczne prawdopodobieństwo zajęcia szpiku procesem ziarniczym. Do sytuacji tych zaliczamy: obecność objawów ogólnych (kategoria „B”), niewyjaśnioną niedokrwistość lub niskie wartości
leukocytów i płytek krwi (liczba leukocytów poniżej 4,0 x 109/L, stężenie hemoglobiny
poniżej 120 g/L u kobiet i 130 g/L u mężczyzn, liczba płytek krwi poniżej 125 x 109/L),
występowanie bólu kości oraz stwierdzenie zmian w obrazie radiologicznym i scyntygraficznym, współistnienie hiperkalcemii i podwyższonego AP. Poza tym badanie szpiku
należy wykonywać zawsze u chorych w stopniach IIB-IV, szczególnie z zajętymi węzłami
chłonnymi zaotrzewnowymi (okołoaortalnymi i biodrowymi) i śledzioną, a także w przypadku inwazji naczyń krwionośnych w obrazie histologicznym tkanek badanych oraz przy
każdym nawrocie choroby.
Badanie PET/CT może dawać wyniki fałszywie pozytywne w sytuacjach współistniejącego stanu zapalnego, odczynu tkankowego po zastosowanej radioterapii i/lub chemioterapii, w przeroście grasicy, a także w obrębie tzw. „zmian resztkowych” w śródpiersiu
(w ocenie radiologów „brązowy tłuszcz”).
Ocena stopnia zaawansowania (przedstawia Tab. 15.1):
Tabela 15.1. Klasyfikacja zaawansowania chłoniaka Hodgkina (Ann Arbor 1971).
CS I
zajęcie jednej grupy węzłów chłonnych lub jednego narządu pozawęzłowego (I E)
CS II
zajęcie dwu lub więcej grup węzłów chłonnych po tej samej stronie przepony
lub umiejscowione (jednoogniskowe) zajęcie narządu pozalimfatycznego i jednej
lub więcej grupy węzłów chłonnych po tej samej stronie przepony (II E)
CS III
zajęcie węzłów chłonnych po obu stronach przepony, czemu towarzyszyć może
jednoogniskowe zajęcie narządu, pozalimfatycznego (III E) lub zajęcie śledziony
(III S), lub zajęcie narządu pozalimfatycznego (jednoogniskowe) i śledziony (III SE)
CS IV
rozsiane zajęcie narządu pozalimfatycznego, niezależnie od stanu węzłów chłonnych
Uwaga: zajęcie szpiku lub wątroby zawsze daje IV stopień zaawansowania
133
System oceny stopnia zaawansowania chłoniaka jest unikalny w porównaniu z klasyfikacjami dla innych nowotworów. Dotychczas powszechnie przyjęta jest klasyfikacja z Ann
Arbor z 1971 roku (tabela 3), będąca modyfikacją klasyfikacji z Rye (1965 rok). Klasyfikacja
zakładała pierwotnie ocenę:
– stadium klinicznego (ang. clinical staging; CS) – określenie na podstawie: wywiadu chorobowego, badania fizykalnego, badania histologicznego, badań obrazowych (radiologicznych, izotopowych, ultrasonograficznych), badań laboratoryjnych krwi i moczu oraz
badania szpiku;
– stadium patologicznego (ang. pathological staging; PS) – określenie na podstawie: otwarcia i rewizji jamy brzusznej (laparotomia), wycięcia śledziony i węzłów chłonnych
zaotrzewnowych, biopsji wątroby z następowym badaniem histologicznym.
Obecnie, w związku z odstąpieniem od wykonywania laparotomii, nie określa się stopnia zaawansowania patologicznego.
Klasyfikacja z Ann Arbor uwzględnia również występowanie objawów ogólnych chłoniaka Hodgkina. W przypadku ich występowania do ustalonego stopnia zaawansowania
dodaje się literę B, w przypadku niewystępowania literę A. Do objawów ogólnych ziarnicy
zaliczamy: niewyjaśnioną utratę masy ciała o więcej niż 10% w okresie 6 miesięcy poprzedzających leczenie, niewyjaśnioną gorączkę z temperaturą powyżej 38°C i zlewne poty
nocne. Występowanie świądu skóry nie jest obecnie zaliczane do objawów ogólnych.
Ponadto w zapisie klinicznego stopnia zaawansowania (CS) umieszcza się liczbę okolic anatomicznych zajętych ziarnicą, a także – uwzględniając wskazania międzynarodowej
konferencji w Cotswolds (1989) – wprowadzono dodatkowe oznaczenia informacyjne:
– symbol „X” – występowanie dużych zmian węzłowych (ang. bulky disease, np. guz śródpiersia o współczynniku MTR powyżej 1/3 (zmiany zajmujące więcej niż 1/3 szerokości
klatki piersiowej mierzonej na poziomie kręgów TH5-TH6) lub masa węzłowa innych
okolic w największym swym wymiarze wynoszącym 10 cm lub więcej (np. CS II5XEB
oznacza ogólne objawy – „B”, zajęcie 5 okolic anatomicznych po jednej stronie przepony,
tzn. węzłów chłonnych szyjnych i pachowych obustronnie oraz „duże” śródpiersie z cechą MTR powyżej 1/3, przejście procesu ziarniczego na ścianę klatki piersiowej – „E”);
– symbole odpowiadające zajęciu tkanek i narządów, które są uzyskiwane po wykonaniu
badań histologicznych – „M+” (szpik), „H+” (wątroba), „S+” (śledziona), „N+” (węzły
zaotrzewnowe), „L+” (płuco), P+” (opłucna), „O+” (kości), „D+” (skóra).
Ustalenia konferencji w Cotswolds zalecają również dodatkowo następujące modyfikacje:
– uznanie zajęcia wątroby i/lub śledziony wymaga potwierdzenia dwoma metodami obrazowania;
– wprowadzenie kategorii „CR-u” (ang. complete response unconfirmed/uncertain) w sytuacjach, w których trudno jest dostępnymi metodami diagnostycznymi jednoznacznie
stwierdzić całkowitą remisję ziarnicy (typowy przykład kliniczny CR-u – zmiany rezydualne w śródpiersiu trudne do jednoznacznej interpretacji po przebytym leczeniu
radykalnym, przy czym w nowoczesnej diagnostyce wątpliwych zmian pomocne jest
badanie PET/CT.
134
Strategia postępowania terapeutycznego:
Podstawowy wpływ na decyzje terapeutyczne ma analiza czynników rokowniczych.
Wyodrębniono dotąd bardzo wiele czynników prognostycznych o większym lub mniejszym wpływie na rokowanie, a przez to wpływających na decyzje o wyborze optymalnego
leczenia. Najczęściej wymieniane są niekorzystne czynniki prognostyczne:
– rozległe zmiany w śródpiersiu (MTR powyżej 1/3 wymiaru poprzecznego klatki piersiowej) lub zmiana guzowata w innej lokalizacji o średnicy wynoszącej 10 cm lub więcej;
– objawy ogólne (cecha „B”);
– zajęcie chorobą 3 lub więcej okolic anatomicznych;
– wartość OB powyżej 50 przy braku objawów ogólnych ziarnicy lub powyżej 30 przy
współistnieniu objawów ogólnych;
– lokalizacja pozalimfatyczna (cecha „E”);
– wiek 45 lub więcej lat;
– płeć męska.
Czynniki ryzyka: na podstawie retrospektywnej metaanalizy wieloczynnikowej grupy
ponad 5000 chorych leczonych w 25 ośrodkach onkologicznych (stopnie zaawansowania
II-IV) wyodrębniono 7 niezależnych czynników ryzyka:
– poziom albumin poniżej 4,0 g/dL;
– stężenie hemoglobiny poniżej 10,5 g/dL;
– płeć męska;
– zaawansowanie w stopniu IV;
– wiek 45 lub więcej lat;
– leukocytoza 15 000/mL lub powyżej tej wartości;
– limfocytopenia poniżej 600/mL lub poniżej 8%.
Niskie ryzyko rokownicze przyjmuje się przy współistnieniu 0-2 wymienionych czynników, natomiast obecność 3-7 czynników oznacza wysokie ryzyko. Stwierdzono również,
że poziom albumin, stężenie hemoglobiny, wiek i płeć posiadają siłę prognostyczną dla
ziarnicy w stopniach I i II.
Każdy z niezależnych czynników ryzyka wpływa na obniżenie odsetka przeżycia o kolejne 8-10% i z tego powodu Hasenclever i Diehl zaproponowali 7-punktową skalę czynników prognostycznych jako międzynarodowy wskaźnik czynników prognostycznych (ang.
International Prognostic Score; IPS). Znaczenie rokownicze IPS potwierdzono także w przypadkach chorych poddawanych wysokodawkowej chemioterapii wspomaganej przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych.
Badacze z grup EORTC/GELA oraz GHSG wykorzystali 4 główne czynniki rokownicze w opracowaniu propozycji podziału chorych na chłoniaka Hodgkina w zależności od
stopnia zaawansowania i rokowania (szczegóły – tabela 2).
135
Tabela 15.2. Podział chorych na chłoniaka Hodgkina zależnie od zaawansowania choroby i czynników rokowniczych według EORTC/GELA i GHSG.
Grupa chorych
EORTC/ GELA Czynniki
ryzyka (RF)
GHSG Czynniki ryzyka (RF)
a) MTR > 1/3
b) wiek ≥ 50 lat
c) OB ≥ 50 (cecha „A”)
OB ≥ 30 (cecha „B”)
d) zajęcie ≥ 4 okolic
a) MTR > 1/3
b) „E” postać pozalimfatyczna
c) OB ≥ 50 (cecha „A”)
OB ≥ 30 (cecha „B”)
d) zajęcie ≥ 3 okolic
LP (NLPHL, CSI-II bez RF)
NLPHD, powyżej przepony
CS I-II
NLPHD CS I-II,
RF nieobecne
Niższe stopnie zaawansowania
Rokowanie dobre
CS I-II, powyżej przepony
RF nieobecne
CS I-II,
RF nieobecne
Niższe stopnie zaawansowania
Rokowanie niekorzystne
CS I-II powyżej przepony
RF ≥ 1
CS I-II A, RF ≥ 1
CS II B, RF: C i D
Wyższe stopnie
zaawansowania
CS III-IV
CS II B, RF: A i B
CS III-IV
Skróty: EORTC/GELA – European Organisation for Research and Treatment of Cancer/Groupe d’Etude des
Lymphomes de l’Adulte; GHSG – German Hodgkin’s Lymphoma Study Group; CS – stopień klinicznego zaawansowania (ang. clinical stage); LP – lymphocyte-predominant; NLPHD – nodular lymphocyte-predominant
Hodgkin’s disease; RF – czynnik ryzyka (ang. risk factor), „A” – nieobecność ogólnych objawów; „B” – obecność
ogólnych objawów.
Leczenie przedstawiono w tabeli 15.3.
Tabela 15.3. Rekomendacje leczenia pierwotnego chorych na chłoniaka Hodgkina w praktyce klinicznej poza kontrolowanymi doświadczeniami klinicznymi.
Grupa chorych
Stopień zaawansowania
Wczesne stadium
CS I NLPHL
zaawansowania
Rokowanie korzystne CS I-IIA
brak niekorzystnych
czynników rokowniczych
Sposób postępowania
IFRT 30 Gy/T
2ABVD + IFRT (30 Gy/T) na okolice
zajęte pierwotnie
Wczesne stadium
zaawansowania
Rokowanie
niekorzystne
CS IA/B i IIA
Obecność niekorzystnych
czynników rokowniczych
4ABVD + IFRT (30Gy/T)
Późne stadium
zaawansowania
CS IIB – niekorzystne
czynniki rokownicze
CS IIIA/B
CS IVA/B
6-8 ABVD* + RT (20-36Gy/T) na zmiany
rezydualne lub okolice pierwotnie dużej
masy guza
* W wielu ośrodkach na świecie dla chorych
<60. rż. stosuje się obecnie rutynowo 8 kursów
chemioterapii wg programu BEACOPP w dawkach
eskalowanych z pominięciem radioterapii, jeśli
zmiany resztkowe nie przekraczają średnicy 2,5 cm
lub w przypadku prawidłowego wyniku PET.
Skróty: CS – stopień zaawansowania klinicznego; „A” – nieobecność ogólnych objawów; „B” – obecność ogólnych
objawów; EFRT – radioterapia techniką wielkopolową; IFRT – radioterapia techniką pól wydzielonych na okolice
pierwotnie zajęte we wczesnych stopniach zaawansowania oraz na zmiany rezydualne lub pierwotnie dużej masy
chorobowej w stopniach zaawansowanych.
136
1. Radioterapia radykalna wielkopolowa
Dawniej stosowana we wczesnych stadiach klinicznych HL (CSI, CSII) bez niekorzystnych czynników rokowniczych. Z powodu ryzyka występowania niekorzystnych skutków
odległych obecnie rzadko używana.
2. Chemioterapia radykalna
Jest metodą z wyboru w przypadkach bardziej zaawansowanych (CSIII, CSIV). Podstawowym schematem jest ABVD (doksorubicyna, bleomycyna, winblastyna, dakarbazyna), a wyjątkowo – u chorych w starszym wieku ze współistniejącymi chorobami układu
krążenia lub układu oddechowego – można zastosować program MOPP. W programach
drugiego rzutu stosuje się cykle chemioterapii konwencjonalnej (np.ESHAP, ASHAP, ICE,
DHAP, EVA, CN3OP, IGEV). Zakwalifikowanie chorego do chemioterapii radykalnej nie
wyklucza możliwości zastosowania ograniczonej radioterapii jako leczenia uzupełniającego w przypadkach niecałkowitej regresji.
3. Leczenie skojarzone: chemioterapia i radioterapia
Jest stosowane w najliczniejszej grupie chorych, u których przy wczesnym stopniu zaawansowania klinicznego stwierdza się niekorzystne czynniki rokownicze.
4. Leczenie progresji lub wznowy HL
Wyróżnia się:
1) oporność pierwotną choroby – chory nigdy nie osiąga całkowitej remisji (CR)
2) wznowę wczesną – do 12 miesięcy od osiągnięcia CR
3) wznowę późną – po 12 miesiącach od osiągnięcia CR.
Większość (80–90%) wznów HL występuje w ciągu pierwszych 2–3 lat po leczeniu
pierwotnym. Konieczna jest weryfikacja histopatologiczna wznowy i ponowne wykonanie
badań w celu określenia jej zasięgu. Należy dążyć do zaplanowania leczenia maksymalnie radykalnego, szczególnie w przypadkach pierwszej wznowy, gdyż w wielu sytuacjach
możliwe jest uzyskanie całkowitego wyleczenia. Stosuje się chemioterapię wysokodawkową wspomaganą auto HCT (45-68% wyleczeń). Po zastosowaniu jedynie chemioterapii
konwencjonalnej 2 rzutu w przypadkach pierwotnej progresji HL uzyskiwane przeżycia
chorych nie przekraczają 8 lat, natomiast dla wznów wczesnych i późnych całkowite przeżycia 20-letnie wynoszą odpowiednio 11% i 20%. W przypadkach wznów po radioterapii
u chorych w stadium CS I lub CS II przeżycia całkowite po zastosowaniu chemioterapii
konwencjonalnej wynoszą 50–70%. Leczenie wg programu ABVD daje ~50% wieloletnich
bezobjawowych przeżyć. Wznowa po pierwotnej chemioterapii jest trudna do leczenia.
W przypadkach progresji pierwotnej lub wznowy wczesnej konieczne jest rozważenie
zastosowania HDCT+auto HCT. W przypadkach bardziej opornych zastosowanie może
mieć chemioterapia wysokodawkowa wspomagana przeszczepem allogenicznym celem
wykorzystania dodatkowego efektu: przeszczep przeciwko komórkom nowotworowym.
Wznowy późne można leczyć wg programów pierwszego rzutu, ze skutkiem uzyskania
2. remisji całkowitej w 50% przypadków. Znaczną poprawę wyników leczenia obserwuje
się po zastosowaniu programu BEACOPP u chorych na HL, u których występują niekorzystne czynniki rokownicze i/lub w wyższych stopniach zaawansowania (90–95% przeżyć
bezobjawowych). Obecnie oczekuje się na zakończenie dużych międzynarodowych badań
klinicznych, w których porównuje się skuteczność programów BEACOPP z ABVD.
137
CS I-II bez niekorzystnych czynników rokowniczych: w celu zmniejszenia późnych
następstw niekorzystnych prowadzonego leczenia konieczne było dokonanie zmian
w protokołach postępowania realizowanych w latach 1970-1980. W obecnie prowadzonych
kontrolowanych doświadczeniach klinicznych planuje się utrzymać dotychczasowe wysokie współczynniki całkowitych okresów przeżycia przy jednoczesnym obniżeniu odsetka
późnych powikłań po leczeniu, co można osiągnąć dzięki:
$ optymalizacji radioterapii (obniżenie dawki całkowitej radioterapii i redukcja wielkości
pól napromienianych);
$ optymalizacji chemioterapii (krótszy całkowity czas podawania chemioterapii lub dobór
leków o mniejszej toksyczności);
$ kojarzeniu chemioterapii i radioterapii z optymalnym doborem dawek i zmniejszonym
zakresem intensywności każdej z tych metod stosownie do postulatów zawartych wyżej;
$ zastosowaniu chemioterapii jako metody samodzielnej.
Chorzy z grupy CS I-II bez niekorzystnych czynników rokowniczych nie umierają
z powodu niewyleczonej choroby w średnim okresie obserwacji. Z tego powodu użytecznymi kryteriami obecnie testowanych nowych programów leczenia są: czas przeżycia wolnego od pierwszego nawrotu, wskaźniki powikłań wczesnych i jakości życia oraz uwarunkowania farmakoekonomiczne.
CS I-II z niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi:spektakularną poprawę wyników
w tej grupie chorych na chłoniaka Hodgkina – w porównaniu z grupą historyczną, poddawaną jedynie radioterapii lub chemioterapii (nawrót u około 50% chorych) – uzyskano
w związku z powszechnym wprowadzeniem od roku 1970 programów leczenia skojarzonego.
Na podstawie badań klinicznych można wstępnie stwierdzić, że w leczeniu skojarzonym z udziałem przynajmniej 4 cykli chemioterapii standardowej zakres radioterapii może
być ograniczony i zamiast napromieniać duży obszar techniką płaszczową wielkopolową
(EFRT) można zastosować ograniczone pole wydzielone (IFRT) na teren pierwotnych
zmian chorobowych.
CS III-IV: mimo przeprowadzenia wielu klinicznych doświadczeń z różnymi wariantami schematów chemioterapii wielolekowej w dawkach standardowych i zmodyfikowanych, między innymi w oparciu o znaną hipotezę Goldie-Coldmana, schemat ABVD nadal
pozostaje złotym standardem w leczeniu zaawansowanego chłoniaka Hodgkina (5-letnie
przeżycie bezobjawowe 60-70%). Schemat MOPP i jego modyfikacje dają porównywane
wyniki (całkowita remisja – 60-80%, przeżycie 5-letnie – 70-80%, trwałe wyleczenie – około 50%). Główną wadę schematu MOPP stanowią powikłania późne, a szczególnie ryzyko
indukowania ostrych białaczek szpikowych i trwałej bezpłodności (uszkodzenie gonad).
Schematy MOPP i ABVD wykazują wysoką aktywność i toksyczność poszczególnych
leków nie nakłada się na siebie, co uzasadniało ich stosowania naprzemienne (MOPP/
ABVD) lub w kombinacji hybrydowej (MOPP/ABV) w ramach badań klinicznych. Wykazano, że oba schematy z udziałem ABVD i MOPP są jednakowo skuteczne i bardziej
efektywne od schematu MOPP, natomiast schemat ABVD ma przewagę nad MOPP/ABVD
z powodu mniejszego ryzyka powikłań leczenia wczesnych i późnych. Głównym proble138
mem związanym ze stosowaniem schematu ABVD pozostaje toksyczność dla płuc i serca,
co ma szczególne znaczenie u dzieci i młodzieży oraz w sytuacji kojarzenia chemioterapii
z radioterapią klatki piersiowej.
Nadal obowiązuje zasada stosowania 6-8 cykli chemioterapii standardowej – całkowitą
liczbę cykli wyznacza uzyskanie całkowitej remisji, co oznacza konieczność podania dodatkowo 2 cykli po jej uzyskaniu.
Nadzieje związane są z nowymi wielolekowymi schematami STANFORD V i BEACOPP.
Całkowitą remisję uzyskuje 99% (STANFORD V) i 88-94% (BEACOPP) chorych. Przeżycie
wolne od niepowodzenia leczenia wynosi odpowiednio 91% i 79-90%, a całkowite przeżycie
95% i 84-97% (czas obserwacji – 7 lat dla schematu STANFORD V i 3-5 lat dla schematu
BEACOPP). W przypadku schematu BEACOPP wyniki były lepsze przy stosowaniu bardziej
intensywnego wariantu. W związku z tym schemat BEACOPP był standardem w badaniach
nad intensywnością dawki (w wersji eskalowanej zwiększenie dawek cyklofosfamidu i etopozydu o 200%). W grupie około 1000 chorych oszacowano, że umiarkowane podwyższenie
dawek leków w schemacie BEACOPP powoduje poprawę wyników leczenia o około 10-15%
w okresie 5-letniej obserwacji. Niepokojące są jednak doniesienia o wysokiej toksyczności
hematologicznej schematu (konieczne intensywne leczenie wspomagające z uzupełnianiem
erytrocytów i płytek krwi oraz stosowaniem czynników wzrostu kolonii granulocytów)
i występowaniu ostrych białaczek szpikowych w stosunkowo krótkim okresie obserwacji
(średnio 3-letni). Niepożądanymi następstwami było wystąpienie całkowitej niepłodności
u mężczyzn, przedwczesnej menopauzy i całkowitej niepłodności u większości kobiet w wieku powyżej 25. roku życia oraz 3% śmiertelność w grupie chorych poddawanych chemioterapii według schematu BEACOPP w dawkach eskalowanych.
Rola radioterapii uzupełniającej (konsolidującej) po chemioterapii na zmiany rezydualne i/lub na okolice pierwotnie zajęte przez dużą masę guza (szczególnie w obrębie śródpiersia) nie została dotychczas ustalona. Nie można opierać się bezkrytycznie na wynikach
metaanalizy Loefflera (14 badań klinicznych i ponad 1700 chorych), która była negatywna
w swoich wnioskach końcowych na temat korzyści z dodania radioterapii konsolidującej.
Metaanaliza obejmowała badania podejmowane przed 20 laty i okres powszechnego stosowania schematu MOPP, który obecnie nie jest już standardem leczenia. Z ostatecznymi
wnioskami należy wstrzymać się do ukończenia doświadczeń klinicznych prowadzonych
w Europie oraz Ameryce Północnej.
Po ponad 30 latach badań klinicznych zaawansowany chłoniak Hodgkina stał się chorobą uleczalną u znacznej części chorych, co umożliwiły schematy chemioterapii z udziałem antracyklin. Wskaźniki wyleczeń całkowitych oraz przeżycia bez czynnego procesu
wynoszą 60-70%. Obecnie nadzieje uzyskania jeszcze lepszych wyników związane są z programami STANFORD V oraz BEACOPP.
Nietypowe sytuacje kliniczne
W szczególnych sytuacjach ze względu na wskazania życiowe może być konieczne
wdrożenie leczenia przed ukończeniem badań diagnostycznych. Dotyczy to:
$ niezwykle gwałtownej dynamiki choroby;
$ zespołu żyły głównej górnej;
139
$ ucisku na rdzeń kręgowy;
$ ucisku na drogi oddechowe ze znaczną dusznością;
$ zamknięcia moczowodu.
Indywidualizacja postępowania może być konieczna w przypadkach: pierwotnej oporności na leczenie standardowe, wczesnych powikłań chemioterapii lub radioterapii o nasileniu uniemożliwiającym prowadzenie leczenia zgodnie z protokołem, współistnienia
innych chorób stanowiących przeciwwskazanie do stosowania leczenia według przyjętego
programu i współistnienia ciąży (obowiązuje pełna indywidualizacja postępowania zależnie od trymestru ciąży i doświadczenia ośrodka leczącego).
Niemal w każdym przypadku HL rozpoznanego w okresie ciąży istnieje możliwość
leczenia chorej i doprowadzenia do porodu w terminie. W postępowaniu diagnostycznym
konieczne jest ograniczenie stosowania metod związanych z promieniowaniem jonizującym. Należy odroczyć wdrożenie leczenia do II trymestru. Jeśli choroba wykazuje dużą
dynamikę w I trymestrze, stosuje się chemioterapię samą winblastyną (nie jest teratogenna ani karcinogenna) lub napromienianie na ograniczone pola małą dawką całkowitą (25
Gy) z jednoczesnym monitorowaniem dawki na dno macicy i płód. W III trymestrze najczęściej przyjmuje się postawę wyczekującą do rozwiązania (34–37 tydz.). W II trymestrze
ciąży możliwe jest wdrożenie chemioterapii np. schematem EVA (etopozyd, winblastyna,
doksorubicyna) zwykle 3–4 kursów przed porodem w odstępach 4 tygodniowych.
Progresja lub nawrót choroby: większość nawrotów chłoniaka Hodgkina (80-90%) ma
miejsce w ciągu pierwszych 3 lat po leczeniu pierwotnym. Przy podejrzeniu nawrotu choroby konieczna jest weryfikacja histologiczna i ponowne wykonanie badań w celu określenia zasięgu choroby. Należy dążyć do zaplanowania leczenia maksymalnie radykalnego,
szczególnie w przypadkach pierwszego nawrotu.
W wielu sytuacjach możliwe jest uzyskanie całkowitego wyleczenia mimo wystąpienia
nawrotu, szczególnie obecnie, wobec dostępności schematów wysokodawkowej chemioterapii wspomaganej przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych. Zastosowanie może mieć radioterapia lub chemioterapia w oparciu o schematy nie wykorzystane w leczeniu pierwszorazowym stosownie do doświadczeń własnych ośrodka leczącego.
W ramach chemioterapii poprzedzającej procedurę transplantacyjną stosujemy najczęściej schematy: DHAP (deksametazon, cisplatyna, cytarabina w wysokich dawkach), ICE
(ifosfamid, karboplatyna, etopozyd), ESHAP (etopozyd, metylprednizolon, cytarabina
w wysokich dawkach) lub CEP (lomustyna, etopozyd, prednimustyna). Należy pamiętać,
że w nawrotach występujących po okresie dłuższym niż 1,5 roku od pierwszego leczenia
możemy ponownie rozważyć zastosowanie schematu stosowanego pierwotnie.
Planując leczenie drugiej linii, należy uwzględnić czynniki prognostyczne, do których
należą: rodzaj pierwotnego leczenia, wiek chorego, umiejscowienie i wielkość zmian nawrotowych, obecność ogólnych objawów oraz czas pierwszej remisji. W odniesieniu do
niepowodzeń po leczeniu wyróżniamy następujące sytuacje:
$ pierwotna progresja choroby (10% wszystkich niepowodzeń);
$ nigdy nieuzyskana całkowita remisja lub wczesny nawrót w ciągu 12 miesięcy od osiągnięcia całkowitej remisji (15% niepowodzeń);
$ późny nawrót po upływie 12 miesięcy od uzyskania całkowitej remisji (15% niepowodzeń).
140
W przypadkach pierwotnej progresji po zastosowaniu konwencjonalnej chemioterapii
drugiej linii okresy przeżycia chorych nie są dłuższe niż 8 lat. Natomiast dla nawrotów
wczesnych i późnych całkowite okresy przeżycia 20-letniego wynoszą odpowiednio 11%
i 20%. U chorych z nawrotem po radioterapii stosowanej w I-II stopniu zaawansowania
z nawrotem przeżycia całkowite po zastosowaniu chemioterapii konwencjonalnej wynoszą
50-70%. Schemat ABVD jest bardziej efektywny i po jego zastosowaniu odsetek bezobjawowych przeżyć wieloletnich przekracza 80%.
Wystąpienie nawrotu choroby po pierwotnej chemioterapii jest trudne do leczenia.
W przypadkach progresji pierwotnej lub wczesnej, co z góry sugeruje oporność na
dawki konwencjonalne leków cytotoksycznych, konieczne jest rozważenie zastosowania
chemioterapii wysokodawkowej wspomaganej przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych. Nawroty późne mogą być leczone schematami pierwszej linii z możliwością uzyskania w 50% drugiej remisji całkowitej.
Praktycznie brak jest kontrolowanych doświadczeń klinicznych, w których porównywano skuteczność konwencjonalnych schematów chemioterapii ratunkowej.
Brak dużych prospektywnych badań klinicznych uniemożliwia wyciągnięcie jednoznacznych wniosków na temat wyższości wysokodawkowej chemioterapii z autotransplantacją krwiotwórczych komórek nad postępowaniem konwencjonalnym w przypadkach
oporności lub nawrotu ziarnicy. Na uwagę zasługują jednak dwa badania prospektywne
grupy brytyjskiej (BNLI) i niemieckiej (GHSG/EBMT).
Śmiertelność okołotransplantacyjna wynosi około 5%. Jak wynika z dostępnych danych
literaturowych pochodzących z wielu ośrodków światowych, odsetek przeżyć bez objawów
choroby po procedurze wysokodawkowej chemioterapii z autotransplantacją krwiotwórczych komórek wynosi 30-70% w okresie długoletniej obserwacji.
Kwalifikując chorych do tej niekonwencjonalnej procedury, należy wziąć pod uwagę
czynniki niekorzystne prognostycznie (wiek, chemiooporność na dotychczasowe schematy konwencjonalne, stan zaawansowania choroby, niska sprawność w skali Karnowsky’go,
pozalimfatyczna lokalizacja nawrotu, wysoka aktywność LDH, niepowodzenia leczenia
dwóch kolejnych programów chemioterapii konwencjonalnej). Ważnym parametrem
wpływającym na końcowe wyniki leczenia jest wykazanie efektywności ratunkowej chemioterapii konwencjonalnej (zdolność do znaczącej redukcji objętości guza) przed wysokodawkową chemioterapią z autotransplantacją krwiotwórczych komórek. Warto jednak
zaznaczyć, że istnieje podgrupa chorych opornych na konwencjonalną chemioterapię ratunkową, w której można uzyskać po wysokodawkowej chemioterapii z autotransplantacją
krwiotwórczych komórek 10-30% długoletnich przeżyć całkowitych.
Nowe leki cytotoksyczne i immunoterapia: obecnie w ramach prospektywnych badań
klinicznych oceniane są następujące leki cytotoksyczne:
$ winorelbina – półsyntetyczny alkaloid Vinca, pozwalający na uzyskanie odpowiedzi
u około 50% chorych ze średnim czasem trwania remisji około 6 miesięcy (głównym
działaniem niepożądanym jest neutropenia III i IV stopnia u blisko 70% chorych o bardzo krótkim czasie trwania);
$ idarubicyna – półsyntetyczna pochodna daunorubicyny, od której wykazuje większą aktywność przy mniejszym ryzyku objawów kardiotoksyczności w porównaniu z innymi antracy141
klinami oraz większym ryzyku powikłań hematologicznych i śluzówkowych (obecnie prowadzone są badania II fazy w połączeniu z etopozydem, ifosfamidem i deksametazonem);
$ gemcytabina – nowy anytmetabolid pirymidynowy (analog nukleozydowy wywodzący
się z deoksycytydyny), strukturalnie podobny do Cytarabiny, ale różniący się wyraźnie
farmakokinetyką (analiza etapowa badania II fazy wykazała 39% odpowiedzi, przy czym
mielosupresja stanowiła najważniejsze działanie niepożądane).
Immunoterapia znajduje zastosowanie w zwalczaniu przetrwałych komórek nowotworowych (opornych na zastosowane uprzednio intensywne schematy chemioterapii).
Prowadzone badania dotyczą możliwości zastosowania immunoterapii biernej (np. przeciwciała monoklonalne specyficznie ukierunkowane na komórki nowotworowe). Ocenie
poddawana jest również immunoterapia aktywna przez modulowanie odpowiedzi immunologicznej z użyciem odpowiednio przygotowanych cytokin, szczepionek z komórek nowotworu lub z zastosowaniem terapii genowej.
Komórki chłoniaka Hodgkina stanowią idealną tarczę biologiczną dla leczenia przeciwciałami, ponieważ wykazują ekspresję wielu antygenów powierzchniowych komórki (CD 15,
CD 25, CD 30, CD 40, CD 80). Antygeny te obecne są jedynie w bardzo małej proporcji na
komórkach zdrowych. Najbardziej zaawansowane badania kliniczne dotyczą chimerycznego
przeciwciała monoklonalnego anty-CD20 (rytuksymab). Ciekawie zapowiadają się również
badania nad przeciwciałem monoklonalnym połączonym z radioizotopem technetu (Tc99M
– anty-CD30). Promieniowanie cząstkowe beta emitowane przez izotop niszczy dodatkowo
komórki nowotworowe przyległe do tych, które stanowią cel dla przeciwciała (efekt podwójnej skuteczności). Planuje się sprzęganie innych izotopów z przeciwciałami monoklonalnymi
(np. In111, Y90, Rh186) w ramach radioimmunoterapii w wysokich dawkach z wsparciem
autotransplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych.
Prowadzone są badania fazy I i II z poliklonalnym przeciwciałem antyferrytyny znakowanej itrem radioaktywnym (Y90). W ramach aktywnej immunoterapii najbardziej zaawansowane są badania z interleukiną 2, która jest stosowana w celu leczenia podtrzymującego w kombinacji z innymi cytokinami po wysokodawkowej chemioterapii. W leczeniu
infekcji wirusowych próbuje się stosować interferon alfa.
Bardzo duże nadzieje łączy się również z terapią genową (np. próby modulacji aktywności komórek T skierowanych na wirusy Epsteina-Barr).
Obecnie prowadzone są badania kliniczne z zastosowaniem:
1) innych cytostatyków – winorelbiny, idarubicyny, gemcytabiny i ifosfamidu
2) przeciwciał monoklonalnych
3) przeciwciał monoklonalnych sprzęgniętych z radionuklidem (radioimmunoterapia)
4) przeciwciał monoklinalnych sprzęgniętych z cytostatykiem
5) inhibitorów apoptozy i modulatorów dróg transkrypcji: inhibitorów acetylazy histonowej
6) interleukiny 2
7) lenalidomidu.
Nawrót chłoniaka Hodgkina występuje u 15-20% chorych w I i II stopniu zaawansowania oraz u 35-40% w stopniach III i IV.
Zastosowanie w drugiej linii leczenia wysokodawkowanej chemioterapii wspomaganej
przeszczepem komórek macierzystych szpiku jest skuteczne u 45-68% chorych.
142
5-letni okres wolny od progresji obserwuje się u 79% chorych – u których uzyskano całkowitą remisję po chemioterapii przed przeszczepem, w 59% – w przypadku jedynie częściowej
odpowiedzi i jedynie w 17% – jeśli wystąpiła oporność na chemioterapię przed przeszczepem.
Programy chemioterapii, które wykazują największą skuteczność przed procedurą
przeszczepową to: IGEV(CRR – 54%, RR – 81%) ICE (CRR – 26%, RR – 85%), DHAP (CRR
– 21%, RR – 89%).
W przypadku kolejnego nawrotu chłoniaka Hodgkina po procedurze przeszczepowej
i po wdrożeniu kolejnych linii terapeutycznych dochodzi szybko do progresji w średnim
czasie 3,8 miesiąca, a okres całkowitego przeżycia wynosi jedynie 26 miesięcy.
Natomiast zastosowanie tandemowego autologicznego przeszczepu szpiku w odstępie
1-3 miesięcy wykazuje wyższą skuteczność w grupie chorych z przewagą niekorzystnych
czynników rokowniczych (PFS: 49-59%; OS: 54-78%).
Podejmowane są próby kliniczne z zastosowaniem przeszczepów allogenicznych szpiku o zredukowanej intensywności dla chorych młodszych wiekiem uzyskując dwuletni
okres całkowitego przeżycia 50%, przy śmiertelności związanej z tą procedurą 20% w okresie 1 roku po transplantacji.
Z nowych obiecujących opcji terapeutycznych jest preparat SGN-35 (Brentuksymab
Vedotin) połączenie przeciwciała anty CD-30 z chemioterapeutykiem (monomethyl
auristatin E). W grupie 102 chorych w badaniu klinicznym drugiej fazy uzyskano 50%
odpowiedzi u 75% leczonych, w tym CR u 34%, a przezycie całkowite jednoroczne
wynosi 88%.
W badaniach klinicznych I i II fazy testuje się obecnie:
$ w I linii postępowania: chemioterapię wg programu ICE w skojarzeniu z Bortezomibem
(inhibitor proteasomu) lub z inhibitorami acetylazy histionowej (HDACi, Panobinostat,
Vorinostat). U 129 chorych uzyskano 27% odpowiedzi, a średni czas do wystąpienia
progresji wyniósł 5,7 miesiąca.
$ przed zastosowaniem przeszczepu szpiku: połączenie Rytuksymabu z programem chemioterapii ABVD lub ABVD w skojarzeniu z SGN-35 (Vorinostat).
$ po przeszczepieniu: skojarzenie HDACi z inhibitorami mTOR (Everolimus) lub z Bortezomibem. Uzyskano 47% odpowiedzi na tego typu leczenie, u 1 pacjenta na 8 poddanych
leczeniu uzyskano całkowitą remisję, a średni czas do progresji wyniósł 7,2 miesiąca;
4 pacjentów pozostaje w remisji 12 miesięcy.
Przeciwciało anty CD-20- Rytuksymab podawane jest w nawrotach chorym z postacią
NLP HL (CD 20+) uzyskując 86% procent odpowiedzi trwających jednak krótko.
Rytuksymab próbuje się stosować także w grupie chorych już przeleczonych z klasycznymi postaciami chłoniaka Hodgkina (CD 20-) uzyskując 22% odpowiedzi. Dodając
do Rytuksymabu Gemcytabinę zwiększa się odsetek odpowiedzi do 48%. Wykorzystuje się
tu efekt działania na mikrośrodowisko wokół komórek macierzystych dla chłoniaka Hodgkina, które prawdopodobnie wykazują ekspresję antygenu CD20 i stanowią w ten sposób
dodatkową tarczę dla Rytuksymabu.
Powikłania leczenia: niepożądane następstwa leczenia chorych z rozpoznaniem chłoniaka Hodgkina można podzielić na:
143
$ potencjalnie zagrażające życiu – indukowane nowotwory wtórne (ostre białaczki i chłoniaki nieziarnicze o wysokim stopniu złośliwości oraz nowotwory lite, najczęściej rak
piersi, rak płuca, raki przewodu pokarmowego i mięsaki tkanek miękkich) i posocznice
bakteryjne po splenektomii lub napromienianiu śledziony;
$ poważne – uszkodzenia mięśnia sercowego po radioterapii i antracyklinach, zwłóknienia płuc po radioterapii i bleomycynie, sterylizacja zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet,
zaburzenia wzrostu u dzieci i młodzieży, oportunistyczne infekcje i zaburzenia psychosocjologiczne;
$ o mniejszym znaczeniu – niedoczynność tarczycy, przejściowe i odwracalne zaburzenia
neurologiczne (np. zespół Lhermitta) po napromienianiu techniką płaszczową i przewlekłe zaburzenia czynności limfocytów.
Obserwacja po leczeniu: wczesne wykrycie nawrotu choroby daje duże szanse zastosowania skutecznego leczenia. Z tego względu po leczeniu konieczna jest ścisła obserwacja
chorych. Badania kontrolne powinny być prowadzone z następującą częstością: co 3 miesiące w pierwszym półroczu, następnie co 6 miesięcy do 4 lat po leczeniu i raz w roku po
4 latach.
Piśmiennictwo
1. Ansell S M: Hodgkin lymphoma: 2011 update on diagnosis, risk-stratification, and management.
Am J Hematol 2011; 86: 852-858.
2. Connors J: State of the art therapeutics – Hodgkin’s Lymphoma. J Clin Oncol 2005; 23: 6400.
3. Diehl V i wsp: Hodgkin Lymphoma. W: DeVita VT i wsp (red): Cancer – principles & practice of
oncology (wyd 8). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2008: 2167.
4. Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2008 r. Centrum
Onkologii- Instytut Warszawa 2010.
5. Eugert A., Eichenauer D A, Dryling M: Hodgkin’s lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines
for diagnosis, treatment and follow- up. Annals of Oncology 2010; 21 (Supl.5) v. 168-171.
6. Engert A, Horning S J: Hodgkin Lymphoma. A Comprehensive Update on Diagnostics and Clinics. Springer- Verlag; Heidelber 2011.
7. Hoppe RT: Hodgkin Lymphoma. W: Halperin EC, Perez CA, Brandy LW (red.): principles and
practice of radiation oncology (wyd. 5). Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers 2008: 1721.
8. Meder J: Ziarnica złośliwa. W: Krzakowski M (red.): Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Warszawa: PUO 2011: w druku.
9. Hogkin’s Lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow up.
Ann. Oncol. 2011; 22: vi 55.
10. National Comprehensive Cancer Network: Hodgkin’s disease. Clinical Practice Guideline In Oncology v. 1 2010.
144
XVI. Chłoniaki grudkowe i strefy brzeżnej
Ewa PASZKIEWICZ-KOZIK
Chłoniak grudkowy (FL) powstaje w wyniku nagromadzenia dojrzałych, klonalnych
limfocytów B ośrodków rozmnażania i charakteryzuje się grudkowym typem wzrostu
w zajętym węźle chłonnym [1]. W odróżnieniu od chłoniaków o przebiegu agresywnym,
jest chorobą związaną z wydłużeniem czasu przeżycia komórek a nie ich nadprodukcją.
FL występuje najczęściej w krajach rozwiniętych, np. w Stanach Zjednoczonych Ameryki
i stanowi 30% ogółu rozpoznań chłoniaków, w Europie Zachodniej około 20% [2]. W 2008
roku w Polsce, w Krajowym Rejestrze Nowotworów odnotowano 247 przypadków FL: 119 u
mężczyzn oraz 128 u kobiet, współczynniki surowe zachorowalności dla obu grup równają
się 0.6/105, co stanowi mniej niż 10% wszystkich rozpoznawanych chłoniaków [3].
Mediana wieku chorych wynosi 60 lat. FL występują dwa razy częściej u przedstawicieli rasy białej, w równej proporcji w obu płciach. Nie udowodniono wpływu znanych karcynogenów na rozwój FL [4]. Klinicznymi odmianami klasycznego FL są: chłoniak grudkowy
dziecięcy (paediatric follicular lymphoma), pierwotny jelitowy chłoniak grudkowy (primary intestinal follicular lymphoma), pozawęzłowy chłoniak grudkowy (extranodal follicular
lymphoma) oraz pierwotny chłoniak skórny z ośrodków rozmnażania grudek chłonnych
(primary cutaneous follicle centre lymphoma) [1].
W patogenezie FL istotną rolę pełnią: przewlekła stymulacja antygenowa długo żyjących komórek B, wtórne zmiany genetyczne oraz interakcje pomiędzy komórkami chłoniaka a towarzyszącymi im komórkami nienowotworowymi. W ponad 70% przypadków
FL występuje translokacja t(14;18)(q32;q21). Pojawia się ona we wczesnym etapie różnicowania się prekursorów limfocytów B. W aberracji tej gen BCL2 znajdujący się na chromosomie 18 w pozycji q21.3 ulega fuzji z genem łańcucha ciężkiego immunoglobulin IGH
z chromosomu 14 pozycji q32.33. Innymi rzadkimi odmianami translokacji t(14;18) są
połączenia genu BCL2 z odcinkami kodujących łańcuchy lekkie immunoglobulin: lambda
i kappa. Powstają wtedy t(2;18) lub t(18;22). W wyniku wymienionych zdarzeń dochodzi do
zwiększonej ekspresji hamującego apoptozę genu BCL2 i przedłużonego przeżycia komórek
145
B. Sprzyja to pojawianiu się kolejnych mutacji i transformacji nowotworowej limfocytów B.
Translokacja t(14;18) jest jedyną zmianą kariotypową w mniej niż 10% przypadków FL [5].
Oprócz niej w komórkach FL mogą występować korzystne rokowniczo: +7, +8 czy rokujące
bardziej agresywny i nawrotowy przebieg choroby zaburzenia: -6p, -9p,-17p, +12, +1q, +X,
-1p, TP53, cMYC, p16. Przebieg choroby zależy także od stosunku ilości komórek chłoniaka
do komórek nienowotworowych. Przykładowo: obecność zwiększonej liczby makrofagów
w preparacie histologicznym FL (CD68+) koreluje z krótszym, zaś limfocytów T koreluje z
dłuższym przeżyciem chorych [6,7].
Obraz patomorfologiczny
FL powstają się z nieprawidłowych limfocytów B węzłów chłonnych: centrocytów (małych komórek o nieregularnym, szczelinowatym jądrze) i dużych centroblastów. Komórki
obu typów tworzą naciek nowotworowy, a stosunek ilości centrocytów do centroblastów
określa stopień złośliwości histologicznej FL. Dominującymi komórkami nacieku nowotworowego są centrocyty, ale obecność centroblastów jest patognomoniczna dla prawidłowego
rozpoznania. Wyróżniono FL o stopniu złośliwości: G1, G2, G3a i G3b w zależności od liczby
centroblastów widocznych w preparacie histologicznym w dużym powiększeniu mikroskopu
świetlnego (Tab. 16.1). FL G1 i G2 charakteryzują się indolentnym i nawrotowym przebiegiem. Chłoniaki G3b, zbudowane są z litego nacieku centroblastów a z punktu widzenia klinicznego wykazują agresywny przebieg przypominający chłoniaki rozlane z dużych komórek
B. Odmiana FL G3a wykazuje histologicznie i klinicznie cechy pośrednie.
Tabela 16.1. Stopnie złośliwości chłoniaków grudkowych
STOPIEŃ (GRADE)
DEFINICJA
G1
0-5 centroblastów / HPF
G2
6-15 centroblastów / HPF
G3
> 15 cenrtoblastów / HPF
G3a
centrocyty obecne
G3b
centrocyty nieobecne, lity naciek centroblastów
HPF – pole widzenia w mikroskopie przy użyciu obiektywu 40x
Immunohistochemicznie, komórki FL wykazują dodatnie barwienia w kierunku antygenów: CD19+, CD20+, CD22+, CD79a+, w około 60% CD10+, i typowo są CD4 i CD5-,
CD21+, CD35+. Wykazują także monoklonalną ekspresje powierzchniowych immunoglobulin (sIg): IgM w 50-60% przypadków, IgG w 40%, rzadko IgA. Aktywność mitotyczna
komórek nowotworowych, wyrażona wskaźnikiem ki-67 jest niska. W przeważającej części
przypadków, komórki chłoniaka (szczególnie G1 i G2) są w barwieniu immunohistochemicznym BCL2 pozytywne.
Komórki FL początkowo naśladują prawidłową strukturę węzła chłonnego. W wyniku
dalszego rozwoju FL budowa węzła chłonnego może być całkowicie lub częściowo zniszczona. Obszary nacieku nowotworowego składają się wtedy z gęsto upakowanych nowo-
146
tworowych grudek chłonnych o podobnym kształcie i wielkości – budowa rozlana [8].
Chłoniaki o budowie całkowicie grudkowej lub z obszarami wzrostu grudkowo-rozlanego
występują często w odróżnieniu od rzadkich FL, zbudowanych z centrocytów oraz centroblastów, ale o budowie całkowicie rozlanej (bez grudek chłonnych, CD21+, CD23+).
Obraz kliniczny
FL charakteryzuje się nawrotowym przebiegiem z coraz krótszymi okresami remisji po
kolejnych liniach leczenia, aż do rozwinięcia się całkowitej oporności.
Obraz kliniczny FL obejmuje uogólnioną niebolesną limfadenopatię bez towarzyszących objawów klinicznych. 10-20% pacjentów ma objawy systemowe, u 60% stwierdza
się III i IV stopień zaawansowania choroby. W 70% przypadków zajęty jest szpik, w 50%
wątroba, 40% śledziona. Objawy ze strony układów pokarmowego, moczowego czy obwodowego układu nerwowego pojawiają się zwykle z powodu ucisku powiększonych węzłów chłonnych na narządy jamy brzusznej. Wysięki nowotworowe opłucnej, otrzewnej lub
osierdzia są rzadkie, zajęcie ośrodkowego układu nerwowego jest kazuistyką [9].
W FL nie występują charakterystyczne zaburzenia w badaniach laboratoryjnych krwi.
W około 10-20% przypadków pojawia się podwyższenie stężenia LDH, w 25% – wzrost
β2- mikroglobuliny, a w 10% obraz białaczkowy krwi [8,10].
W około 20–30% FL dochodzi do samoistnych częściowych remisji choroby, które
mogą trwać nawet kilka lat.
W 30% przypadków występuje transformacja FL w chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. Transformacja może pojawić się na każdym etapie choroby. Czynniki predysponujące nie są zdefiniowane. Pojawienie się progresji złośliwości chłoniaka nie zależy od
liczby, od rodzajów stosowanych programów leczenia ani od faktu zastosowania terapii
przeciwnowotworowej, czy czasu jej podjęcia. Transformacji mogą sprzyjać: współistnienie
rozlanego typu wzrostu w węźle chłonnym i wtórne zaburzenia materiału genetycznego.
Klinicznie, transformację FL w chłoniaka o wysokim stopniu złośliwości cechuje gwałtowne powiększanie się obwodowych węzłów chłonnych, zajęcie szpiku lub innych narządów
pozawęzłowych, wzrost LDH, występowanie objawów systemowych. Rokowanie tej grupy
pacjentów jest złe, a średnie przeżycie wynosi około 18 miesięcy [11].
Diagnostyka
Diagnostyka histologiczna – biopsja chirurgiczna całego węzła chłonnego. U pacjentów z trudno dostępnymi chirurgicznie węzłami chłonnymi można zastosować immunofenotypowanie za pomocą cytometrii przepływowej (Tab. 16.2).
Trepanobiopsja szpiku – jest niezbędna do ustalenia stadium zaawansowania.
Tabela 16.2. Kryteria diagnostyczne chłoniaka grudkowego
1
Obecność centrocytów oraz centroblastów z oceną stopnia złośliwości G1,G2 i G3
2
Co najmniej częściowo budowa grudkowa
3
Immunofenotyp: CD19+, CD20+, CD10+/-, CD79+, CD23+/-, CD5-, BCL2+, BCL6+ cyklina D1-
4
Klonalność sIgM, sIgG
5 FISH lub PCR: uwidocznienie t(14;18) tylko przy nietypowym fenotypie
147
Diagnostyka laboratoryjna – morfologia krwi z rozmazem leukocytów, poziom LDH
i beta-2-mikroglobuliny.
Diagnostyka obrazowa – ultrasonografia, tomografia komputerowa. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem 18-fluorodeoksyglukozy (FDG) ma znaczenie
pomocnicze: np. w poszukiwaniu subklinicznych ognisk choroby u chorych z prawdopodobnym stadium zaawansowania IA [12,13]. FL zaliczane są do nowotworów FGD – awidnych, jednak ze względu na brak potwierdzonych metod trwałego wyleczenia, wykonywanie rutynowo badań PET przed oraz po zakończeniu leczenia nie jest rekomendowane.
Wyjątek stanowią chorzy leczeni w ramach protokołów badań klinicznych [14].
Leczenie
Z powodu nieuleczalnego charakteru choroby głównym celem leczenia jest uwolnienie
pacjenta od dolegliwości i/lub powikłań FL przy jednoczesnym zachowaniu normalnego trybu życia. Rozpoczęcie leczenia rekomenduje się w przypadkach: szybkiej (w czasie
3 miesięcy obserwacji) progresji chłoniaka, występowania objawów systemowych, masywnej zmiany nowotworowej z upośledzeniem funkcji organów wewnętrznych lub szpiku
(Tab. 16.3). Rozpoczęcie leczenia rozważa się również indywidualnie u chorych z wysokim
ryzykiem nawrotu wg Międzynarodowego Wskaźnika Rokowniczego FLIPI (Tab. 16.4).
Wskazaniem do leczenia może być także zdecydowana wola pacjenta, dla którego zaniechanie terapii nowotworu może być niemożliwe do zaakceptowania. U pacjentów w obserwacji, z narastającą dynamiką choroby przed rozpoczęciem właściwego postępowania onkologicznego należy zweryfikować rozpoznanie histopatologiczne aby wykluczyć progresję
FL w chłoniaka rozlanego z dużych komórek B.
W przypadku nieistnienia poważnych objawów lub powikłań choroby stosuje się obserwacje chorego i planuje badania kontrolne, co 3 miesiące.
Jakość odpowiedzi po leczeniu indukcyjnym prawdopodobnie nie ma wpływu na
wieloletni przebieg choroby. Jednak, zasadnym jest podjęcie próby doprowadzenia do całkowitej remisji chłoniaka po leczeniu indukcyjnym, jeśli tylko działanie to nie powoduje
nasilenia toksyczności leczenia lub nie upośledza jakości życia chorego. Podobnie zawsze
należy rozważyć leczenie podtrzymujące w celu wydłużenia czasu trwania remisji choroby
po terapii pierwszej linii.
Leczeniem choroby ograniczonej CSI bez zmiany masywnej jest radioterapia: IF-RT
30–36 Gy na okolice pierwotnie zajęte, za pomocą, której uzyskuje się 50% 10-letnich przeżyć bez nawrotu. U pozostałych chorych w trakcie obserwacji nawrót występuje najczęściej
poza polem napromieniania [15].
Leczeniem z wyboru choroby ograniczonej (CS I) ze zmianą masywną oraz CS II-IV jest
immunochemioterapia z przeciwciałem monoklonalnym anty-CD20, rituximab. Randomizowane badania III fazy wykazały znamienną statystycznie poprawę wszystkich parametrów
skuteczności leczenia w tym całkowitego przeżycia chorych leczonych tą metodą (Tab. 16.5)
[16-19]. Dzięki stosowaniu immunochemioterapii, ponad 90% chorych przeżywa 3 lata bez
nawrotu choroby. Programy immunochemioterapii stosowane w leczeniu FL przedstawia
Tabela 6. Prowadzone są badania kliniczne III fazy, których celem jest określenie najskuteczniejszego i najmniej toksycznego połączenia [20-22]. Wyniki najnowszych badań wskazują,
148
że terapia podtrzymująca rituksymabem w rytmie co 2 miesiące, powinna być stosowane
rutynowo u chorych, którzy uzyskali, co najmniej częściową regresję choroby. Przedłużone
podawanie rituximabu ma na celu wydłużenie czasu trwania remisji oraz całkowitego czasu
przeżycia chorych, poprawę jakości odpowiedzi w czasie oraz eradykację choroby resztkowej.
Terapia podtrzymująca rituksymabem jest dobrze tolerowana i wydłuża czas do progresji
oraz do kolejnego leczenia u chorych po leczeniu indukcyjnym o około 20% [23].
W chorobie nawrotowej decyzja o rozpoczęciu leczenia powinna być oparta o takie same kryteria jak wyjściowo (Tab. 3). Ponieważ w chłoniakach nawrotowych nie ma
ustalonego standardowego postępowania drugiej i kolejnych linii zawsze należy rozważyć
możliwości włączenia chorego do kontrolowanego badania klinicznego. Indywidualne decyzje lekarzy obejmują: immunochemioterapię, monoterapię rituximabem, chemioterapię,
radioimmunoterapię oraz terapie nowymi lekami (Tab. 6). Jeśli leczenie indukcyjne było
skuteczne i doprowadziło do długotrwałej remisji można zastosować je ponownie. Wysoką
skuteczność wyrażająca się wydłużeniem czasu do progresji w porównaniu z klasycznymi
schematami chemioterapii wykazuje także zarejestrowana przez EMEA w 2010 roku do leczenia nawrotowych chłoniaków indolentnych – bendamustyna. Podaje się ją samodzielnie
lub w połączeniu z rituximabem [24]. Bendamustyna może być bezpiecznie stosowana także przed planowanym autoprzeszczepieniem szpiku, nie kolidując z mobilizacją komórek
macierzystych do krwi obwodowej [25].
Podobnie jak w leczeniu indukcyjnym, efektywność przedłużonego podawania rituximabu występuję w przypadkach choroby nawrotowej i wyraża się wydłużeniem czasu do
kolejnej progresji w porównaniu do obserwacji lub leczenia kolejnej linii [26,27].
Dodatkową możliwością leczenia u chorych z nawrotem po immunochemioterapii
niekwalifikujących się do przeszczepienia komórek macierzystych, jest radioimmunoterapia tiuksetanem ibritumomabu znakowanym itrem 90.
W przypadkach wczesnego nawrotu (~ 12 miesięcy) od zakończenia leczenia wskazana
jest weryfikacja histologiczna w celu wykluczenia progresji złośliwości chłoniaka lub transformacji w DLBCL. W razie jej potwierdzenia u chorych młodych i w dobrym stanie ogólnym, należy rozważyć chemioimmunoterapię wielolekową drugiej linii, jak w chłoniaku
rozlanym z dużych komórek B oraz konsolidację z zastosowaniem auto- lub allogenicznego
przeszczepienia komórek macierzystych. Podobnie w przypadku pierwszego nawrotu FL
u pacjentów w dobrym stanie biologicznym, postępowaniem o udowodnionej skuteczności
jest konsolidacja leczenia drugiej linii auto-HCT (przeżycie bez nawrotu 48% po 12 latach,
[28]). Allotransplantacja komórek krwiotwórczych z kondycjonowaniem o zredukowanej
toksyczności jest także metodą wysoce atrakcyjną ze względu na udowodniony efekt „przeszczep-przeciwko-chłoniakowi” (GVL), jednak w związku ze znacznym ryzykiem powikłań śmiertelnych, powinna być stosowana w ramach protokołów badawczych [29].
149
Tabela 16.3. Wskazania do rozpoczęcia leczenia chłoniaka grudkowego
objawy systemowe
zmiana masywna powyżej 7 cm w najdłuższym wymiarze
cytopenia z powodu zajęcia szpiku
splenomegalia powyżej 16 cm w badaniu CT
objawy uciskowe
płyn wysiękowy w jamach ciała
zagrożenie funkcji narządów wewnętrznych
ogniska kostne grożące złamaniem
grupa wysokiego ryzyka wg FLIPI
wola pacjenta
Tabela 16.4. Międzynarodowy Wskaźnik Rokowniczy chłoniaków grudkowych FLIPI
GRUPA RYZYKA
niska
pośrednia
wysoka
–
–
–
–
–
LICZBA CZYNNIKÓW
ROKOWNICZYCH
0 -1
2
≥3
PRZEŻYCIE
5-LETNIE
91%
78%
53%
PRZEŻYCIE
10-LETNIE
71%
51%
36%
Czynniki ryzyka:
wiek powyżej 60 lat
stopień zaawansowania klinicznego III i IV
stężenie Hb mniejsze niż 12g/dl
aktywność LDH powyżej normy
więcej niż 4 zajęte okolice węzłowe
Tabela 16.5. Badania kliniczne III fazy porównujące skuteczność chemioterapii i immunochemioterapii w pierwszej linii u chorych na chłoniaki grudkowe
Mediana czasu obserwacji (miesiące)
53
Rodzaj
leczenia
CVP
R-CVP
159
162
CHOP
R-CHOP**
205
222
18
MPC
R-MPC***
96
105
48
CHVP+IF
N
R-CHVP+IFN
183
175
60
n
CR
10%
41%
17%
20%
TTP, TTF, EFS
(miesiące)
15
34 p<0.0001
29
nieosiągnięta
p=0.001
25%
26
50%
nieosiągnięta
p<0.0001
63%**** 37
79%
53
p=0.001
OS
Źródło
77%
83%
p=0.0290*
88%
95%
p=0.016
74%
87%
p=0.0096
79%
84%
p>0.005
Marcus
i wsp. [17]
Hiddemann
i wsp. [18]
Herold
i wsp. [19]
Salles
i wsp. [20]
CVP: cyklofosfamind, winkrystyna, prednizolon; R: rituximab, CHOP: cyklofosfamind, adiamycyna, winkrystyna,
prednizolon; MPC: mitoksantron, prednizolon, chlorambucil; CHVP: cyklofosfamind, adiamycyna, etopozyt, prednizolon; IFN: interferon alfa
* prawdopodobieństwo całkowitego przeżycia oszacowane na 48 miesięcy obserwacji
** w zależności od wieku i rodzaju odpowiedzi na chemioterapię indukcyjną dalsza terapia podtrzymująca IFN
lub randomizacja do DexaBEAM i PBSCT.
*** w przypadku osiągnięcia CR lub PR po leczeniu indukcyjny randomizacja do leczenia podtrzymującego IFN
**** oszacowana w 42 miesiącu
150
Tabela 16.6. Programy immunochemioterapii stosowanew leczeniu chłoniaka grudkowego
NAZWA
LEKI
PROGRAMU
DAWKOWANIE
UWAGI
RCVP
Rituximab
Cyklofosfamid
Winkrystyna
Prednison
375 mg/m2 iv dzień 1
750 mg/ m2 iv dzień 1
1,4 mg/ m2 iv dzień 1
(max 2 mg)
100 mg/d pos dzień 1-5
– cykl co 21 dni-6 do 8 cykli – leczenie 1-szej linii, do rozważenia powtórzenie w nawrocie po co najmniej
roku remisji FL
RCHOP
Rituximab
Cyklofosfamid
Winkrystyna
Doxorubicyna
Prednison
375 mg/m2 iv dzień 1
750 mg/ m2 iv dzień 1
1,4 mg/ m2 iv dzień 1
(max 2 mg)
50 mg/m2 iv dzień 1
100 mg/d iv dzień 1-5
– cykl co 21 dni-6 do 8 cykli-leczenie
1. linii – w nawrocie po RCVP lubinnym schemacie bez doksorubicyny
(kumulacja dawki ADM)
RITUXIMAB
monoterapia
Rituximab
375 mg/m2 iv dzień:
1, 8,15, 22
375 mg/m2 iv dzień 1
– choroba nawrotowa-co 8 tygodni
przez 2 lata – leczenie podtrzymujące
po leczeniu indukcyjnym (niestandardowe) – w chorobie nawrotowej
w przypadku oporności na chemioterapię lub w przypadku kolejnej
wznowy
RFC
Rituximab
Fludarabina
Cyklofosfamid
375 mg/m2 iv dzień 1
25 mg/m2 iv dzień 1-3
(ew. 40 mg/m2 pos
dzień 1-3)
250 mg/m2 iv dzień 1-3
(ew. 250 mg/m2 pos
dzień 1-3)
– cykl co 28 dni – 4 do 6 cykl – wskazana profilaktyka przeciwwirusowa
i przeciwpneumocystozie płuc – leczenie 1-szej linii, jeśli nie rozważamy
w przyszłości autoPBSCT (silna immunosupresja szpiku przez puryny)
– choroba nawrotowa
FMD
Fludarabina
Mitoxantron
Dexametason
25 mg/m2 iv dzień 1-3
(ew. 40 mg/m2 pos
dzień 1-3)
10 mg/m2 iv dzień 1
20 mg iv dzień 1-5
– cykl co 28 dni – 4 do 6 cykli
– wskazana profilaktyka przeciwwirusowa i przeciwpneumocystozie
płuc – leczenie 1-szej linii, jeśli nie
rozważamy w przyszłości autoPBSCT
(silna immunosupresja szpiku przez
puryny) – choroba nawrotowa
LP
Chlorambucil
Prednisolon
6 mg/m2 pos dzień 1-14 – co 28 dni – do najlepszej odpowie40 mg/m2 pos dzień 1-14 dzi, max 8 cykli – choroba nawrotowa, można łączyć z rituximabem
2Cda
Kladrybina
0,12 mg/kg iv dzień 1-5
– co 28 dni – 4 do 6 cykli – wskazana
profilaktyka przeciwwirusowa i przeciwpneumocystozie płuc – leczenie
1-szej linii, jeśli nie rozważamy
w przyszłości autoPBSCT (silna immunosupresja szpiku przez puryny)
– choroba nawrotowa
Bendamustyna
Bendamustyna
monoterapia+/- rituximab
120 mg/m2 iv dzień 1-2
lub
90 mg/m2 iv dzień 1-2
z rituximabem
– co 28 dni – 4 do 6 cykli – choroba
nawrotowa – terapia niestandardowa
151
Chłoniaki strefy brzeżnej
Chłoniaki strefy brzeżnej (marginal zone lymphoma, MZL) są nowotworami z limfocytów B proliferujących w lokalizacji węzłowej lub ektopowo, tj. poza tkankę limfoidalną.
W etiopatogenezie MZL główną rolę pełnią: przewlekłe stany zapalne związane z infekcjami bakteryjnymi m.in. Helicobacter pylori (HP), Campylobacter jejuni, Borrelia burgdorferi,
Chlamydia psittacii, wirusowymi: wirus zapalenia wątroby typu C lub chorobami autoimmunologicznymi: zespół Sjögrena, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy typu Hashimoto. MZL są nowotworami przebiegającymi przewlekle, nawrotowo nawet po wielu latach
remisji. W małym procencie przypadków możliwa jest transformacja złośliwości.
MZL stanowią około 10% wszystkich chłoniaków złośliwych, wyłączając chłoniaka
Hodgkina. Na podstawie lokalizacji nowotworu rozróżniamy: chłoniaki strefy brzeżnej
węzłowe (NMZL, nodal marginal zone lymphoma), pozawęzłowe (MALT, extranodal mucosa-associated lymphoid tissue) oraz chłoniaki śledzionowe (SMZL, splenic marginal zone
lymphoma) [1].
W badaniu histologicznym nacieki nowotworowe trzech wariantów MZL składają się
z dojrzałych limfocytów B, o immunofenotypie: CD19+, CD20+, CD79a+, CD5-, CD10-,
CD23-, BCL6-, sIgM+, sIgD+/-, tworzących w zajętych węzłach chłonnych rozrost pomiędzy
grudkami ośrodków rozmnażania, w śledzionie nacieki strefy brzeżnej zaś w szpiku rozrost
międzybeleczkowy, guzkowo-rozlany. Ze względu na różnice w diagnostyce, prezentacji klinicznej i sposobach leczenia każdy z wariantów MZL zostanie omówiony osobno.
Chłoniak strefy brzeżnej węzłowy (NMZL, nodal marginal zone lymphoma)
NMZL stanowią około 2% wszystkich chłoniaków wywodzących się ze strefy brzeżnej
[1]. Zbudowane są z centrocytów, które proliferują wyłącznie w węzłach chłonnych. Powtarzalnym zaburzeniem genetycznym NMZL jest trisomia chromosomu 3. Mediana wieku
chorych wynosi około 60 lat, chorują równie często mężczyźni i kobiety. MZL należą do
chłoniaków o przebiegu powolnym, nawrotowym, o średnim czasie przeżycia około 10 lat.
Większość pacjentów w chwili rozpoznania znajduje się w III i IV stadium zaawansowania
klinicznego, bez objawów systemowych i cech choroby masywnej. Zajęcie szpiku występuje
u 1/3 przypadków. U około 15% chorych średnio po 5 latach od rozpoznania dochodzi do
transformacji NMZL w postać o większej złośliwości [30].
Postępowanie diagnostyczne, strategia i sposoby leczenia w NMZL są analogiczne jak
w FL.
Chłoniak śledzionowy (SMZL, splenic marginal zone lymphoma)
Naciek nowotworowy SMZL zajmuje śledzionę, ale także obwodowe węzły chłonne,
szpik i krew obwodową. W patogenezie rolę odgrywa infekcja WZW typu C, która współistnieje z SMZL nawet do 35% przypadków [31,32]. Najczęstszymi powtarzalnymi zaburzeniami chromosomowymi w SMZL są delecje: 3q oraz 7q22-36. Charakterystyczna dla tego typu
chłoniaka jest ekspresja powierzchniowych immunoglobulin IgD. 5-letnie przeżycie wynosi
76% a wskazaniami do rozpoczęcia leczenia są splenomegalia i obwodowa cytopenia.
Obraz histologiczny chłoniaków MALT jest taki sam jak w pozostałych MZL a diagnostyka opiera się na konwencjonalnych metodach obrazowania.
152
U chorych z izolowanym zajęciem śledziony leczeniem z wyboru jest splenectomia.
W przypadku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego lub w chorobie nawrotowej stosuje się immunochemioterapię lub monoterapię rituximabem podobnie jak w FL.
Chłoniaki strefy brzeżnej pozawęzłowe typu MALT, (MALT, mucosa-associated lymphoid tissue)
Chłoniaki MALT składają się dojrzałych małych limfocytów B przypominających centrocyty, monocytoidne limfocyty B lub komórki plazmocytoidalne. Komórki te w odpowiedzi na przewlekły stan zapalny osiedlają się poza węzłami chłonnymi. W miejscach tych
dochodzi do powstania ekotopowej tkanki limfoidalnej.
Chłoniaki MALT stanowią około 7-8% wszystkich chłoniaków. Mediana wieku chorych wynosi 61 lat, z niewielką przewagą płci żeńskiej. W 30% umiejscawiają się w żołądku,
pozostałe lokalizacje to: jelita, płuca, okolice głowy i szyi, gałki ocznej, tarczycy, piersi.
Charakterystyczne zaburzenia genetyczne chłoniaków MALT to translokacje: t(11;18),
t(1,14), t(14,18)(IgH/MALT1). Skutkują one nadekspresją BCL10 oraz aktywacją NFκB.
Obraz histologiczny chłoniaków MALT jest taki sam jak w pozostałych MZL.
Pozażołądkowe postacie MALT często mają przebieg bezobjawowy lub w przypadku
pojawienia się objawów choroby związane są one z lokalizacją chłoniaka. Chłoniaki MALT
żołądka powodują objawy dyspeptyczne, takie jak ból, niestrawność, rzadko krwawienie.
Średnie 10-letnie przeżycie wynosi w umiejscowieniu poza żołądkowym 80%, w MALT
żołądka – nieznacznie mniej.
Większość pacjentów diagnozowana jest w I – II stopniu zaawansowania klinicznego,
w poniżej 20% przypadków zajęty jest szpik. Nie występują charakterystyczne nieprawidłowości w podstawowych badaniach laboratoryjnych.
Diagnostyka histologiczna i obrazowa stanu zaawansowania chłoniaków MALT są takie same jak w FL. Jeśli chłoniak umiejscowiony jest w żołądku niezbędnym badaniem jest
gastroskopia z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego oraz z wykonaniem
testu na obecność HP. Pomocnicze znaczenie ma także oznaczenie metodą FISH lub PCR
translokacji t(11;18), która jest jednym z czynników predykcyjnych odpowiedzi na antybiotykoterapię (Tab. 16.7). Można także wykonać endosonografię ściany żołądka, która
umożliwia dokładną ocenę głębokości naciekania ściany oraz zajęcia okołożołądkowych
węzłów chłonnych. PET, podobnie jak w FL ma jedynie ograniczone zastosowanie w poszukiwaniu subklinicznych ognisk choroby u chorych w stadium zaawansowania IA.
Wybór sposobu leczenia chłoniaków MALT zależy przede wszystkim od takich czynników jak: obecność przewlekłej infekcji, lokalizacja nowotworu i stopień zaawansowania
klinicznego.
W chłoniakach MALT żołądka w stopniu IE z współistniejącym zakażeniem HP metodą z wyboru w postępowaniu pierwszorazowym jest dwuskładnikowa antybiotykoterapia
z inhibitorem pompy protonowej (Tab. 16.8). Powoduje ona w 80% długotrwałą remisję choroby. Gastroskopową ocenę odpowiedzi należy przeprowadzać po około 3 miesiącach od zakończenia eradykacji. W przypadkach przetrwałego zakażenia HP ze stabilizacją lub regresją
nacieku chłoniaka należy zastosować schemat antybiotykoterapii 2-giej linii. Jeśli zaś leczeniem uzyska się jedynie eradykację HP bez zmniejszenia sie nacieków chłoniaka w żołądku
i bez rozsianej progresji choroby można rozważyć obserwację i kontrolę gastroskopową, co
153
3 miesiące. Wskazaniem do zastosowania chemioimmunoterapii, jako leczenia pierwszej linii
są: wyjściowo negatywny test HP, choroba w stadium zaawansowanym II – IV lub progresja nacieku chłoniaka niezależnie od efektu pierwotnej eradykacji. W leczeniu systemowym
pierwszej jak i kolejnych linii stosuje się schematy chemioimmunoterapii jak w FL [31].
Leczenie chirurgiczne chłoniaków MALT żołądka stosuje się w przypadkach nawracających krwawień, perforacji lub oporności miejscowej na chemioimmunoterapię.
W pozostałych odmianach chłoniaków MALT w związku z bardzo dobrym rokowaniem, w chorobie ograniczonej bezobjawowej należy zaplanować ścisłą obserwację chorego. Przy współistnieniu zakażenia Chlamydia psittaci jedną z opcji leczenia indukcyjnego
jest antybiotykoterapia. Poza tym postępowanie terapeutyczne indukcyjne jak i kolejnych
linii jest podobne jak w FL.
Tabela 16.7. Niekorzystne czynniki predykcyjne odpowiedzi chłoniaka MALT żołądka na eradykację H. pylori
– nieobecność Helicobacter pylori
– t(11;18) (q21;q21) lub ekspresja bcl-10
– histologiczny komponent chłoniaka rozlanego z dużych komórek B
– umiejscowienie proksymalne
– naciek chłoniaka poza błonę śluzową lub zajęcie okołożołądkowych węzłów chłonnych
Tabela 16.8. Schematy eradykacji Helicobacter pylori
2 z 3 antybiotyków + inhibitor pompy protonowej
Klarytromycyna
500 mg 2 x dz.
Inhibitor pompy
500 mg 2 x dz.
Metronidazol
500 mg 2 x dz.
Amoksycylina
1000 mg 2 x dz.
Esomeprazol 20 mg 2 x dz.
Lanzoprazol 30 mg 2 x dz.
Omeprazol 20 mg 2 x dz.
Pantoprazol 40 mg 2 x dz.
Rabeprazol 20 mg 2 x dz.
154
Piśmiennictwo:
1. Swerdlow S, Campo E, Lee Harris N et al. WHO Classification of Tumours of Haematopoetic and
Lymphoid Tissues. International Agency for Research on Cancer 2008.
2. Anderson JR, Armitage JO, Weisenburger D. Epidemiology of the non-Hodgkin’s lymphomas:
distributions of the major subtypes differ by geographic locations. Non-Hodgkin’s Lymphoma
Classification Project. Ann Oncol 1998; 9: 717-720.
3. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2008 r. Krajowy
Rejestr Nowotworów, Warszawa 2010. http://epid.coi.waw.pl/krn
4. Muller AM, Ihorst G, Mertelsmann R et al. Epidemiology of non-Hodgkin’s lymphoma (NHL):
trends, geographic distribution, and etiology. Ann Hematol. . 2005; 84: 1-12.
5. Ott G, Rosenwald A. Molecular pathogenesis of follicular lymphoma. Haematologica 2008; 93:
1773-1776
6. Farinha P, Masoudi H, Skinnider BF et al. Analysis of multiple biomarkers shows that lymphoma-associated macrophage (LAM) content is an independent predictor of survival in follicular
lymphoma (FL). Blood 2005; 106: 2169-2174.
7. Dave SS, Wright G, Tan B et al. Prediction of survival in follicular lymphoma based on molecular
features of tumor infiltrating immune cells. N Engl J Med 2004; 351: 2159-2169.
8. Mioduszewska O. Patologia chłoniaków i ziarnicy złośliwej. Pol J Pathol 1998; 49 (supl. 4): 36-40.
9. Freedman AS, Friedberg JW, Mauch PM et al. Follicular Lymphoma in Non-Hodgkin’s Lymphoma (Mauch P, Armitage J, Coiffier B, Dalla-Favera R, Harris N ed.) 2004; Lippincott Willliams &
Wilkins: 367-388.
10. Rymkiewicz G, Paszkiewicz-Kozik E, Blachnio K, Pastwiska A, Kulik J et al. Unusual IgD+/CD38follicular lymphoma with leukemic presentation. Med Oncol 2006; 23: 131-135.
11. Rohatiner A, Lister TA. The clinical course of follicular lymphoma. Best Pract Res Clin Haematol
2005; 18: 1-10.
12. Zinzani PL, Musuraca G, Alinari L et al. Predictive role of positron emission tomography in the
outcome of patients with follicular lymphoma. Clin Lymphoma Myeloma 2007; 7: 291-295.
13. Janikova A, Bolcak K, Pavlik T et al. Value of [18F]fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the management of follicular lymphoma: the end of a dilemma? Clin Lymphoma
Myeloma 2008; 8: 287-93.
14. Karam M, Novak L, Cyriac J et al. Role of fluorine-18 fluoro-deoxyglucose positron emission
tomography scan in the evaluation and follow-up of patients with low-grade lymphomas. Cancer
2006; 107: 175-183.
15. Tsang NW, Gospodarowicz MK. Low-grade non-Hodgkin Lymphomas. Semin. Radiat. Oncol
2007; 17: 198-205.
16. Marcus R, Imrie K, Belch A et al. CVP chemotherapy plus rituximab compared with CVP as firstline treatment for advanced follicular lymphoma. Blood 2005; 105: 1417-1423.
17. Hiddemann W, Kneba M, Dreyling M et al. Frontline therapy with rituximab added to the combination of cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (CHOP) significantly
improves the outcome for patients with advanced-stage follicular lymphoma compared with therapy with CHOP alone: results of a prospective randomized study of the German Low-Grade
Lymphoma Study Group. Blood 2005; 106: 3725-3732.
18. Herold M, Haas A, Srock S et al. Rituximab Added to First-Line Mitoxantrone, Chlorambucil, and
Prednisolone Chemotherapy Followed by Interferon Maintenance Prolongs Survival in Patients
With Advanced Follicular Lymphoma: An East German Study Group Hematology and Oncology
Study. J Clin Oncol 2007; 25: 1986-1992.
155
19. Salles G, Mounier N, de Guibert S et al. Rituximab combined with chemotherapy and interferon
in follicular lymphoma patients: results of the GELA-GOELAMS FL2000 study. Blood 2008; 112:
4824-4831.
20. First-Line R-CVP vs R-CHOP Induction Immunochemotherapy for Indolent Lymphoma and
R-Maintenance. (PLRG4) http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00801281
21. Multicentric Study, Three Randomized Arms (R−CVP vs R−CHOP vs R−FM),for Patients With
Stage II−IV Follicular Lymphoma http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00774826
22. Rummel MJ, von Gruenhagen U, Niederle N et al. Bendamustine plus rituximab versus CHOP
plus rituximab in the first-line-treatment of patients with follicular, indolent and mantle cell
lymphomas: results of a randomized phase III study of the Study Group Indolent Lymphomas
(StiL). Blood 2008; 112: abstr. 2596.
23. Salles G, Seymour JF, Offner F et al. Rituximab maintenance for 2 years in patients with high
tumour burden follicular lymphoma responding to rituximab plus chemotherapy (PRIMA):
a phase 3, randomised controlled trial. Lancet 2011;1:42-51.
24. Rummel MJ, Kaiser U, Balser C et al. Bendamustine Plus Rituximab Versus Fludarabine Plus
Rituximab In Patients with Relapsed Follicular, Indolent and Mantle Cell Lymphomas– Final Results of the Randomized Phase III Study NHL 2–2003 on Behalf of the StiL(Study Group Indolent
Lymphomas, Germany). Blood 2010; 116: ab str. 856.
25. Rummel MJ, Niederle N, Maschmeyer G et al. Bendamustine Plus Rituximab Is Superior in Respect of Progression Free Survival and CR Rate When Compared to CHOP Plus Rituximab as
First-Line Treatment of Patients with Advanced Follicular, Indolent, and Mantle Cell Lymphomas: Final Results of a Randomized Phase III Study of the StiL (Study Group Indolent Lymphomas, Germany) Blood 2009;114:Abs 405
26. van Oers MH, Van Glabbeke M, Giurgea L et al. Rituximab maintenance treatment of relapsed/
resistant follicular non-Hodgkin’s lymphoma: long-term outcome of the EORTC 20981 phase III
randomized intergroup study. J Clin Oncol. 2010;28:2853-8.
27. Hainsworth JD, Litchy S, Shaffer DW et al. Maximizing Therapeutic Benefit of Rituximab: Maintenance Therapy Versus Re-Treatment at Progression in Patients With Indolent Non-Hodgkin’s
Lymphoma—A Randomized Phase II Trial of the Minnie Pearl Cancer Research Network J Clin
Oncol 2005; 23:1088-1095.
28. Rohatiner AZ Nadler L, Davies AJ et al. Myeloablative therapy with autologous bone marrow
transplantation for follicular lymphoma at the time of second or subsequent remission : longterm follow-up. J Clin Oncol. 2007;25:2554-9.
29. Thomson KJ Morris EC, Milligan D et al. T-cell-depleted reduced-intensity transplantation followed by donor leukocyte infusions to promote graft-versus-lymphoma activity results in excellent long-term survival in patients with multiply relapsed follicular lymphoma J Clin Oncol.
2010;28:3695-700.
30. Berger F, Felman P, Thieblemont C, et al. Non-MALT marginal zone B-cell lymphomas: a description of clinical presentation and outcome in 124 patients. Blood. 2000;95:1950-1956.
31. Arcaini L, Burcheri S, Rossi A, et al. Prevalence of HCV infection in nongastric marginal zone
B-cell lymphoma of MALT. Ann Oncol. 2007;18:346-350.
32. Arcaini L, Lazzarino M, Colombo N, et al. Splenic marginal zone lymphoma: a prognostic model
for clinical use. Blood. 2006;107:4643-4649.
33. Zucca E, Dreyling M. Gastric marginal zone lymphoma of MALT type: ESMO Clinical Practice
Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2010;21:75-76.
156
XVII. Chłoniak z komórek płaszcza
Michał SZYMCZYK
Chłoniak z komórek płaszcza (MCL, Mantle Cell Lymphoma) jest rzadką postacią nowotworu układu chłonnego wywodzącą się z dojrzałego obwodowego limfocyta B z patognomoniczną dla jej powstania translokacją (11,14)(q13;q32) powodującą nadekspresję
cykliny D1 u większości chorych. Stanowi ok. 5–8% wszystkich chłoniaków nie-Hodgkina.
Łączy w sobie dwie niepomyślne cechy chłoniaków nie-Hodgkina – nieuleczalność oraz
szybki wzrost będący dominującym objawem chłoniaków agresywnych. Charakterystyczną cechą jest występowanie coraz krótszych okresów remisji po kolejnych liniach leczenia.
Dotychczas nie został jednoznacznie ustalony standard postępowania terapeutycznego zarówno w pierwszej, jak i kolejnych liniach leczenia.
Przebieg kliniczny oraz czynniki rokownicze
Większość chorych na MCL stanową mężczyźni (proporcja do występowania u kobiet
3:1) z medianą wieku w chwili rozpoznania wynoszącą 68 lat. Przebieg choroby ma charakter nawrotowy z medianą przeżycia całkowitego wynoszącą ok. 5-6 lat. W chwili rozpoznania u większości stwierdza się III lub IV stopień zaawansowania wg klasyfikacji Ann Arbor
oraz umiejscowienia pozawęzłowe (80% chorych), głównie zajęcie szpiku. Wykrywalność
komórek nowotworowych we krwi obwodowej zależy od czułości metody (w przypadku
cytometrii przepływowej wynosi ona ok. 90%). Stosunkowo często rozpoznawane jest zajęcie przewodu pokarmowego (25-60%), śledziony (ok. 50%), w znacznie mniejszym odsetku
pierścienia Waldeyer’a (w tym migdałka podniebiennego), wątroby, ślinianek przyusznych,
skóry, płuc, piersi, ośrodkowego układu nerwowego lub gałki ocznej i oczodołu [1]. Do niekorzystnych czynników rokowniczych zalicza się zaawansowany stan choroby, występowanie zmiany masywnej, objawów systemowych, zły stan ogólny oraz morfologiczny wariant
blastoidny. Chorzy młodsi (poniżej 65. roku życia), bez podwyższonej aktywność LDH
(dehydrogenazy kwasu mlekowego) i β2mikroglobuliny, należą do grupy lepiej rokującej.
Patomorfologicznym czynnikiem rokowniczym dla przeżycia całkowitego jest wskaźnik
proliferacji komórek nowotworowych (Ki67) [3]. W oparciu o grupę chorych leczonych
w ramach 3 prospektywnych badań kontrolowanych ustalono cztery niezależne czynniki
157
rokownicze: wiek, stan sprawności wg skali ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group),
aktywność LDH w surowicy oraz liczbę leukocytów we krwi obwodowej. Opracowano
wzór wskaźnika rokowniczego dla chorych na MCL (MIPI, Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index): [0,03535 x wiek (w latach)] + 0,6978 (jeśli ECOG > 1) + [1,367 x
log10(LDH/ULN)] + [0,9393 x log10(WBC wartość)].Wartości wskaźnika < 5,5 oznaczają
ryzyko niskie, w przedziale 5,7-6,2 – ryzyko średnie, > 6,2 ryzyko wysokie, z medianą przeżycia całkowitego (OS) wynoszącą odpowiednio: ponad 60 miesięcy (nie osiągnięta), 51 i
29 miesięcy. W celu powiązania aktywności proliferacyjnej z indeksem MIPI zaproponowano tzw. biologiczny wskaźnik MIPI (bMIPI) [5]. Analiza profilów ekspresji genów może
stać się kolejnym narzędziem w prognozowaniu przebiegu choroby. Zidentyfikowano wzorzec ekspresji 13 genów, które ulegają silnej ekspresji w przypadku postaci klasycznej i wykazują wyraźnie mniejszą ekspresję w postaci indolentnej. Postaci nie wykazujące jądrowej
ekspresji genu SOX11 charakteryzują się lepszym rokowaniem – przeżycie 5-letnie 78%
(95% CI 56%–100%) w porównaniu do 36% w przypadkach z ekspresją SOX11 (95% CI
25%–47%) [6]. Obiecującą metodą prognozowania przebiegu choroby jest ocena remisji
molekularnej na podstawie badania tzw. minimalnej choroby resztkowej (MRD, Minimal
Residual Disease) we krwi obwodowej lub szpiku. Uzyskanie odpowiedzi molekularnej daje
wydłużenie trwania remisji (78% vs 66%) w 2 roku obserwacji (p=0,0038). Tym samym
odpowiedź molekularna staje się niezależnym czynnikiem prognostycznym czasu trwania odpowiedzi na leczenie (HR 0,5; 95% CI 0,3–0,8; p=0,0053) [7]. Jakkolwiek wszystkie
wymienione powyżej czynniki prognostyczne korelują z czasem przeżycia chorych, to w
chwili obecnej żaden z nich nie jest wykorzystywany do wyboru metody leczenia.
Ocena stopnia zaawansowania choroby
W celu ustalenia stopnia zaawansowania klinicznego wykonuje się morfologię z badaniem cytologicznym, trepanobiopsję szpiku (badanie histopatologiczne i mielogram), tomografię komputerową klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. Cytometria przepływowa
krwi obwodowej oraz szpiku, endoskopia przewodu pokarmowego, badania obrazowe ośrodkowego układu nerwowego (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa) czy płynu
mózgowo-rdzeniowego wykonywane są w zależności od występowania wskazań klinicznych.
Obecnie nie ma jednoznacznych wskazań do wykonywania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-CT) [8].
Diagnostyka patologiczna i podstawy patogenezy molekularnej
Wyróżniamy cztery typy cytologiczne MCL – klasyczny, z małej komórki (podobny do
przewlekłej białaczki limfocytowej), pleomorficzny oraz blastoidny oraz trzy typy architektury histologicznej: strefy płaszcza, grudkowy i rozlany [9]. Rozpoznanie patomorfologiczne wymaga wykonania badań immunohistochemicznych w celu potwierdzenia obecności
antygenów charakterystycznych dla dojrzałego limfocyta B (CD 10 -, CD 19 +, CD 20 +,
CD 22 +, CD 43 +, CD 79a +) i powierzchniowej immunoglobuliny IgM i/lub IgD. Komórki
MCL z reguły wykazują ekspresję CD 5 oraz brak ekspresji CD 23 i CD 200. Patognomoniczne dla rozpoznania jest wykazanie dodatniego odczynu na obecność cykliny D1. Translokację (11,14)(q13;q32) można wykazać również w badaniu fluorescencyjnej hybrydyzacji
in-situ (FISH, Fluorescence in situ hybridization). Nadekspresja cykliny D1 spowodowana
158
jest translokacją proto-onkogenu CCND1 z chromosomu 11q13 w rejon kodujący łańcuch
ciężki immunoglobuliny 14q32 i wpływa na rozregulowanie cyklu komórkowego w fazie
G1-S. Mimo kluczowej roli cykliny D1, do rozwoju choroby niezbędne jest wystąpienie
dodatkowych zmian genetycznych wpływających na rozregulowanie mechanizmów naprawczych DNA, warunkujących przeżycie komórki, progresję złośliwości oraz oporność
na kolejne linie leczenia. W niewielkim odsetku przypadków bez ekspresji cykliny D1 i bez
translokacji (11;14), można stwierdzić ekspresję cykliny D2 lub D3 [10].
Leczenie
Skuteczne leczenie MCL nie jest znane, dlatego chorzy na MCL powinni być, w miarę możliwości, włączani do kontrolowanych badań klinicznych. Dostępne metody leczenia standardowego umożliwiają uzyskanie jedynie przejściowej remisji u znacznej części
chorych, ale u większości dochodzi do nieuniknionych nawrotów choroby, a następnie do
oporności na leczenie. Wybór leczenia w pierwszej linii jest uzależniony od wieku, stanu
biologicznego pacjenta i chorób współistniejących, intencji radykalności podjętej terapii,
możliwości zebrania komórek krwiotwórczych i zastosowania chemoterapii w wysokich
dawkach z autotransplantacją.
Programy leczenia o średniej intensywności
Wśród standardowych programów o średniej intensywności, często stosuje się metody immunochemioterapii oparte o antracykliny np. R-CHOP (rytuksymab, cyklofosfamid,
winkrystyna, prednizon). Wstępne wyniki międzynarodowego randomizowanego badania
klinicznego III fazy European MCL Network u osób starszych (powyżej 60. r.ż.) i niekwalifikujących się do procedury auto-HSCT, w którym chorzy z noworozpoznanym MCL otrzymywali leczenie indukcyjne R-CHOP lub R-FC (rytuksymab, fludarbina, cyklofosfamid) z
następczym leczeniem podtrzymującym rytuksymabem lub interferonem alfa do progresji
choroby lub nieakceptowalnej toksyczności, wykazały wyraźną korzyść z zastosowania leczenia podtrzymującego rytuksymabem po R-CHOP w porównaniu do R-FC w odniesieniu do
przeżycia całkowitego (3-letni OS 87% vs 67%, p=0,0494). Odsetek odpowiedzi całkowitych
(ORR, overall response rate) był większy po R-CHOP (78% vs 87%; p=0,0581). Niezależnie od
zastosowanej indukcji, leczenie podtrzymujące rytuksymabem w porównaniu do interferonu
skutkowało wydłużeniem czasu trwania remisji (51 vs 24 miesiąca; p=0,012). Mimo braku
ostatecznej publikacji wyników badania, leczenie podtrzymujące rytuksymabem po leczeniu
R-CHOP powinno być rozważane jako pierwsze u chorych w starszym wieku z noworozpoznanym MCL, niekwalifikujących się do procedury auto-HSCT [2]. Do innych stosowanych
terapii należą schematy oparte na lekach alkilujących (np. COP – cyklofosfamid, winkrystyna,
prednizon, LP – chlorambucyl, prednizon), analogach purynowych, takich jak wspomniana
wcześniej fludarabina i kladrybina (np. FC, CC – kladrybina, cyklofosfamid, FCM – fludarabina, cyklofosfamid, mitoksantron) oraz coraz częściej, w oparciu o bendamustynę. Leczenie
często skojarzone jest z rytuksymabem [11,12,13,14,38,39].
Programy leczenia o większej intensywności oraz auto-HSCT
Schematy o większej intensywności, planowane jako metody leczenia radykalnego, są
stosowane u chorych młodszych (<65. r.ż.), w dobrym stanie biologicznym, bez istotnych
159
obciążeń internistycznych, w zaawansowanym stadium choroby (II-IV stopień Ann Arbor).
Celem terapii jest uzyskanie całkowitej remisji (również całkowitej remisji molekularnej)
w wyniku leczenia indukcyjnego oraz jej konsolidacja lub konwersja częściowej remisji do
całkowitej po zastosowaniu chemio- i /lub radioterapii w wysokich dawkach z przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych (auto-HSCT). W badaniu III fazy European MCL Network, wykazano znaczące wydłużenie czasu do progresji choroby (39 miesięcy vs 17) u chorych, którzy po uzyskaniu całkowitej lub częściowej remisji po leczeniu
indukcyjnym CHOP lub R-CHOP poddani byli autotransplantacji po kondycjonowaniu z
zastosowaniem napromieniania całego ciała (TBI, Total Body Irradiation) i wysokich dawek
cyklofosfamidu, w porównaniu do chorych otrzymujących leczenie podtrzymujące interferonem alfa (IFN) [15]. Wykazano również istotne wydłużenie czasu trwania odpowiedzi
(RD, response duration) u chorych po auto-HSCT (mediana 3,7 vs 1,6 roku, p=0,0004).
Szczególne wydłużenie RD obserwowano u tych chorych, którzy uzyskali CR (mediana
4,5 roku vs 1,4, p=0,0001). Wykazano także trend w kierunku wydłużenia przeżycia całkowitego w 10. roku obserwacji (mediana 6,1 roku) (7,5 roku vs 5,3, p=0,075) [16]. W leczeniu MCL istotną rolę odgrywa arabinozyd cytozyny (Ara-C). Randomizowane badanie III
fazy European MCL Network przeznaczone dla osób młodszych (poniżej 65 rż) wykazało
przewagę leczenia z naprzemiennym stosowaniem R-CHOP i R-DHAP (rytuksymab, cisplatyna, Ara-C, deksametazon) z następczą konsolidacją radiochemioterapią w wysokich
dawkach (Ara-C, melfalan, TBI) wspomaganą auto-HSCT nad leczeniem bez Ara-C (tj.
R-CHOP z konsolidacją wysokimi dawkami cyklofosfamidu i TBI) w odniesieniu do czasu
do niepowodzenia leczenia (mediana 49 mcy vs nie osiągnięta, przy medianie obserwacji
27 mcy, HR 0,68, p=0,0384). Na leczenie indukcyjne R-CHOP/R-DHAP odpowiedziało
94% (CR/CRu 60%) w porównaniu do 90% (CR/CRu 41%) z zastosowaniem R-CHOP.
Po auto-HSCT, ORR w obu ramionach wyniósł 97% [4]. W badaniu II fazy z zastosowaniem hiperfrakcjonowanego cyklofosfamidu, winkrystyny, doksorubicyny i deksametazonu z naprzemiennym podawaniem wysokich dawek arabinozydu cytozyny i metotreksatu
w skojarzeniu z rytuksymabem (R-hyper C-VAD/MA) ORR wyniósł 97% (w tym 87%
CR/CRu) z 82% OS w trzecim roku obserwacji oraz 64% OS w 10. roku obserwacji, z 52%
chorych wolnych od niepowodzenia leczenia (FFS, failure free survival) (mediana obserwacji 84 miesiące) [18]. W badaniu Southwest Oncology Group (SWOG) ORR wyniósł 88%, z
jedynie 40% CR i 18% CRu i OS w drugim roku obserwacji wynoszącym 76% [17]. Wyniki
porównawcze dwóch badań klinicznych II fazy Nordic Lymphoma Group, wykazały wyższą
skuteczność schematu R-maxi-CHOP z 3 naprzemiennymi cyklami wysokich dawek AraC z rytuksymabem oraz konsolidacji chemioterapią mieloablacyjną BEAM (BCNU, etopozyd, arabiznozyd cytozyny, melfalan) lub BEAC (BCNU, etopozyd, arabinozy cytozyny, cyklofosfamid) z następczym auto-HCT, w porównaniu do leczenia schematem maxi-CHOP
(ORR 96%, CR 54% oraz w 6. roku obserwacji: OS 70% i PFS 66%) [19]. Potwierdzeniem
skuteczność auto-HSCT w pierwszej linii w skojarzeniu z intensywnym leczeniem indukcyjnym R-hyper-C VAD/MA jest uzyskiwany 100% ORR z odsetkiem CR/CRu od 81% do
92%, przy medianie PFS od 78% do 92% oraz OS od 92% do 97% w 3. roku obserwacji.
Leczenie to jest obarczone dużą toksycznością (od 2% do 8% zgonów) [20,21].
160
Rytuksymab
Skojarzenie rytuksymabu z różnymi schematami chemioterapii jest obecnie standardem postępowania w przypadku leczenia chorych na MCL. Zastosowanie rytuksymabu
w skojarzeniu ze schematem CHOP w porównaniu do podawania samego CHOP w leczeniu pierwszej linii, daje znacząco wyższy odsetek odpowiedzi ORR (94% vs 75%, p=0,0054),
z większą częstością CR (34% vs 7%, p=0,0002) oraz wydłuża medianę PFS z 14 do
28 miesięcy (p=0,003) [23,24]. Podobne wyniki uzyskano porównując schemat R-FCM (rytuksymab, fludarabina, cyklofosfamid, mitoksantron) z FCM (ORR 58% vs 46%) (CR 29%
vs 0%) u chorych uprzednio leczonych [25]. W metaanalizie porównującej skuteczność
immunochemioterapii z chemioterapią wykazano wyższość schematów z rytuksymabem
w odniesieniu do przeżycia całkowitego (ryzyko zgonu, HR=0,6, CI 95% 0,37–0,98,
p=0,07). Po wyłączeniu z analizy chorych, którzy leczeni byli z powodu oporności lub nawrotu choroby obserwowano trend na korzyść schematów R-chemioterpia (HR=0,78, 95%
CI 0,45–1,35, p=0,54) [26].
Leczenie poindukcyjne i radioimmunoterapia
U chorych niekwalifikujących się do chemioterapii w wysokich dawkach podejmuje
się próby leczenia poindukcyjnego mające na celu utrzymanie uzyskanej remisji. Potwierdzono skuteczność leczenia podtrzymującego rytuksymabem po leczeniu indukcyjnym
R-CHOP [2]. Kolejną możliwością poprawy efektywności leczenia indukcyjnego jest zastosowanie radioimmunoterapii. Po zastosowaniu ibritumomabu tiuxetanu u chorych na
nawrotową i/lub oporną postać MCL uzyskano 31% odsetek odpowiedzi z medianą EFS
wynoszącą 6 miesięcy [27], natomiast zastosowany po czterech kursach R-CHOP zwiększał
odsetek całkowitych odpowiedzi z 15% do 55% [28]. Zachęcające wyniki uzyskano podając
90
Y-ibritumomab tiuxetan przed chemioterapią mieloablacyjną BEAM. Szacowany dwuletni PFS oraz OS wyniosły odpowiednio 84,6% oraz 68,4%, przy toksyczności porównywalnej do tej, obserwowanej w przypadku zastosowania samej chemioterapii BEAM [29].
Allogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych
Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych jest zarezerwowane do stosowania w ramach protokołu klinicznego u osób młodych z chorobą nawrotową lub progresywną, w bardzo dobrym stanie ogólnym i bez innych obciążeń chorobowych, po odpowiednim leczeniu pierwszej linii, ale mimo zastosowania kondycjonowania o zredukowanej
intensywności, śmiertelność okołoprzeszczepowa może wynosić nawet około 50% [30,31].
Nowe leki
Wydaje się, że leczenie oparte na konwencjonalnych lekach nie spowoduje przełomu
w rokowaniu chorych na MCL. Nadzieję dają nowe generacje leków. Jednym z nich jest lenalidomid należący do grupy leków immunomodulujących (IMiD’s). Zastosowany u chorych
na nawrotową i/lub oporną postać MCL, daje od 42% do 53% odpowiedzi z medianą czasu
do progresji choroby od 5 do 7 miesięcy [32,33]. Bortezomib – selektywny i odwracalny inhibitor podjednostki 26 S proteasomu, dopuszczony w Stanach Zjednoczonych do leczenia
nawrotowej i/lub opornej postaci MCL, zastosowany w monoterapii daje od 33% do 47%
161
ORR u chorych z postacią nawrotową i/lub oporną oraz medianę PFS od 3,9 miesiąca (postać
oporna) do 6,7 miesiąca [34,35]. Temsyrolimus- inhibitor kinazy mTOR (mammalian target
of rapamycin), regulującej translację cykliny D1u chorych uprzednio intensywnie leczonych,
z medianą wcześniejszych linii leczenia wynoszącą 3 (zakres 1-11) daje 38% ORR (3% CR,
35% PR) z 6,5 miesięcznym czasem do progresji choroby (95% CI 2,9 – 8,3 miesiąca) [36].
W 2010 roku EMA (European Medicines Agency) dopuściła temsyrolimus do stosowania
u chorych z nawrotową i/lub oporną postacią MCL w oparciu o wyniki badania, w którym
wykazano wydłużenie PFS w porównaniu do monoterapii klasycznymi lekami (mediana 4,8
vs 1,9 miesiąca) [37]. Lekiem starej generacji, istotnym w leczeniu chorych na MCL, jest
bendamustyna. Wykazuje podobną skuteczność jak klasyczne schematy oparte na antracyklinach przy mniejszej toksyczności. W badaniu porównującym schemat BR (bendamustyna,
rytuksymab) z R-CHOP u chorych uprzednio nieleczonych ORR wyniósł w obu ramionach
93%, z podobnym odsetkiem CR (47% dla BR i 42% dla R-CHOP). Po leczeniu BR nie osiągnięto mediany PFS w 48 miesiącu obserwacji w porównaniu z medianą PFS wynoszącą 39
miesięcy po leczeniu R-CHOP [39]. W badaniach II fazy, zarówno w leczeniu pierwszej, jak
i kolejnych linii, ORR wynosił od 75% do 92% z CR od 35% do 60% [38].
Piśmiennictwo:
1. Szymczyk M., Walewski J. Chłoniak z komórek płaszcza – współczesne poglądy na diagnostykę
i leczenie. Hematologia 2010; 1 (4): 330-341.
2. J. C. Kluin-Nelemans, E. Hoster, O. Hermine i wsp. R-CHOP versus R-FC followed by maintenance with rituximab or IFN: first results of a randomized trial for elderly patients with mantle cell
lymphoma. Ann. Oncol. 2011; 22 (4): (abstract 016).
3. Tiemann M., Schrader C., Klapper W. i wsp. Histopathology, cell proliferation indices and clinical
outcome in 304 patients with mantle cell lymphoma (MCL): a clinicopathological study from the
European MCL Network. Br. J. Haematol; 131: 29–38.
4. Hermine O., Hoster E., Walewski J. i wsp. Alternating courses of 3x CHOP and 3x DHAP plus
rituximab followed by a high dose Ara-C containing myeloablative regimen and autologous stem
cell transplantation (ASCT) is superior to 6 courses CHOP plus rituximab followed by myeloablative radiochemotherapy and ASCT in mantle cell lymphoma: results of the MCL younger trial
of the European Mantle Cell Lymphoma Network (MCL net). Blood 2010; 116 (21): (abstract
110).
5. Hoster E., Dreyling M., Klapper W. i wsp. A new prognostic index (MIPI) for patients with advanced-stage mantle cell lymphoma. Blood 2008; 111: 558-565.
6. Fernàndez V., Salamero O., Espinet B. i wsp. Genomic and gene expression profiling defines indolent forms of mantle cell lymphoma. Cancer Res. 2010; 70: 1408–1418.
7. Pott C., Hoster E., Böttcher S. i wsp. Molecular remission after combined immunochemotherapy
is of prognostic relevance in patients with MCL: results of the randomized intergroup trials of
the European MCL Network. Blood 2010; 115: 3215-3223.
8. Brepoels L., Stroobants S., De Wever W. i wsp. Positron emission tomography in mantle cell
lymphoma. Leuk. Lymphoma 2008; 49: 1693-1701.
9. Bertoni F., Ponzoni M. The cellular origin of mantle cell lymphoma. Int. J. Biochem. Cell Biol.
2007; 39: 1747-1753.
10. Jares P., Colomer D., Campo E. Genetic and molecular pathogenesis of mantle cell lymphoma:
perspectives for new targeted therapeutics. Nat. Rev. Cancer 2007; 7: 750-762.
162
11. Foran J.M., Rohatiner A.Z., Coiffier B. i wsp. Multicenter phase II study of fludarabine phosphate
for patients with newly diagnosed lymphoplasmacytoid lymphoma, Waldenstrom’s macroglobulinemia, and mantle-cell lymphoma. J. Clin. Oncol. 1999; 17: 546-553.
12. Unterhalt M., Herrmann R., Tiemann M. i wsp. Prednimustine, mitoxantrone (PmM) vs cyclophosphamide, vincristine, prednisone (COP) for the treatment of advanced low-grade non-Hodgkin’s
lymphoma: German Low-Grade Lymphoma Study Group. Leukemia 1996; 10: 836-843.
13. Inwards D.J., Fishkin P.A., Hillman D.W. i wsp. Longterm results of the treatment of patients
with mantle cell lymphoma with cladribine (2-CDA) alone (95-80-53) or 2-CDA and rituximab
(N0189) in the North Central Cancer Treatment Group. Cancer 2008; 113: 108-116.
14. Cohen B.J., Moskowitz C., Straus D., Noy A., Hedrick E., Zelenetz A. Cyclophosphamide/fludarabine (CF) is active in the treatment of mantle cell lymphoma. Leuk. Lymphoma 2001; 42:
1015-1022.
15. Dreyling M., Lenz G., Hoster E. i wsp. Early consolidation by myeloablative radiochemotherapy
followed by autologous stem cell transplantation in first remission significantly prolongs progression-free survival in mantle-cell lymphoma: results of a prospective randomized trial of the
European MCL Network. Blood 2005; 105: 2677-2684.
16. Dreyling M., Hoster E. i wsp. Early consolidation with myeloablative radiochemotherapy followed by autologous stem cell transplantation in first remission in mantle cell lymphoma: long
term follow up of a randomized trial. Blood 2008; 112: (abstract 769).
17. Epner E.M., Unger J., Miller T. i wsp. A multi center trial of hyperCVAD+rituxan in patients with
newly diagnosed cell lymphoma. Blood 2007; 110: (abstract 387).
18. Romaguera J.E., Fayad L.E., Feng L. i wsp. Ten-year follow-up after intense chemoimmunotherapy with rituximab-HyperCVAD alternating with rituximab-high dose methotrexate/cytarabine
(R-MA) and without stem cell transplantation in patients with untreated aggressive mantle cell
lymphoma. Br. J. Haematol. 2010; 150: 200-208.
19. Geisler C.H., Kolstad A., Laurell A. i wsp. Long-term progression-free survival of mantle cell lymphoma after intensive front-line immunochemotherapy with in vivo purged stem cell rescue: a nonrandomized phase 2 multicenter study by the Nordic Lymphoma Group. Blood 2008; 112: 2687-2693.
20. Tam C.S., Bassett R., Ledesma C. i wsp. Mature results of the M. D. Anderson Cancer Center riskadapted transplantation strategy in mantle cell lymphoma. . Blood 2009; 113: 4144-4152.
21. Ritchie D.S., Seymour J.F., Grigg A.P. i wsp. The hyper-CVAD-rituximab chemotherapy programme followed by high-dose busulfan, melphalan and autologous stem cell transplantation produces excellent event-free survival in patients with previously untreated mantle cell lymphoma.
Ann. Hematol. 2007; 86: 101-105.
22. Till B.G., Gooley T.A., Crawford N. i wsp. Effect of remission status and induction chemotherapy
regimen on outcome of autologous stem cell transplantation for mantle cell lymphoma. Leuk.
Lymphoma 2008; 29: 1-12.
23. Lenz G., Dreyling M., Hoster E. i wsp. Immunochemotherapy with rituximab and cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone significantly improves response and time
to treatment failure, but not long-term outcome in patients with previously untreated mantle
cell lymphoma: results of a prospective randomized trial of the German Low Grade Lymphoma
Study Group (GLSG). J. Clin. Oncol. 2005; 23:1984-1992.
24. Hoster E., Unterhalt M., Wormmann B. i wsp. The addition of rituximab to first-line chemotherapy (RCHOP) results in superior response rates, time to treatment failure and response duration
in patients with advanced stage mantle cell lymphoma: long term results of a randomized GLSG
trial. Blood 2008; 112: 16 (abstract 3049).
163
25. Forstpointner R., Dreyling M., Repp R. i wsp. The addition of rituximab to a combination of
fludarabine, cyclophosphamide, mitoxantrone (FCM) significantly increases the response rate
and prolongs survival as compared with FCM alone In patients with relapsed and refractory
follicular and mantle cell lymphomas: results of a prospective randomized study of the German
Low-Grade Lymphoma Study Group. Blood 2004: 104: 3064-3071.
26. Schulz H., Bohlius J.F., Trelle S. i wsp. Immunochemotherapy with rituximab and overall survival
in patients with indolent or mantle cell lymphoma: a systematic review and meta-analysis. J. Natl.
Cancer Inst. 2007; 99: 706–714.
27. Wang M., Oki Y., Pro B. i wsp. Phase II study of yttrium-90–ibritumomab tiuxetan in patients
with relapsed or refractory mantle cell lymphoma. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 5213-5218.
28. Smith M., Chen L., Gordon L. i wsp. Phase II study of R-CHOP and 90Y-ibritumomab tiuxetan in
patients with previously untreated mantle cell lymphoma. J. Clin. Oncol. 2006; 24: (abstract 7503).
29. Krishnan A., Nademanee A., Fung H.G. i wsp. Phase II trial of a transplantation regimen of
yttrium-90 ibritumomab tiuxetan and high-dose chemotherapy in patients with non-Hodgkin’s
lymphoma. J. Clin. Oncol. 2008; 26: 90-95.
30. Robinson S.P., Goldstone A., Mackinnon S. i wsp. Chemoresistant or aggressive lymphoma predicts for a poor outcome following reduced intensity allogenic progenitor transplantation: an
analysis from the Lymphoma Working Party of the European Group for Blood and Bone Marrow
Transplantation. Blood 2002; 100: 4310-4316.
31. Khouri I.F., Lee M.S., Saliba R.M. i wsp. Nonablative allogenic stem-cell transplantation for advanced/recurrent mantle-cell lymphoma. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 4407-4412.
32. Habermann T.M., Lossos I.S., Justice G. i wsp. Lenalidomide oral monotherapy produces a high
response rate in patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma. Br. J. Haematol. 2009;
145: 344–349.
33. Witzig T.E., Vose J.M., Zizani P.L. i wsp. Durable responses after lenalidomide oral monotherapy
in patients with relapsed or refractory aggressive non-Hodgkin’s lymphoma: results from an international phase 2 study (CC-5013-NHL-003). Blood 2009; 114: (abstract 1676).
34. Goy A., Bernstein H., Kahl B.S. i wsp. Bortezomib in patients with relapsed or refractory mantle
cell lymphoma: updated time-to-event analyses of the multicenter phase 2 PINNACLE study.
Ann. Oncol 2009; 20: 520–525.
35. O’Connor O.A., Moskowitz C., Portlock C. i wsp. Patients with chemotherapy-refractory mantle
cell lymphoma experience high response rates and identical progression-free survivals compared
with patients with relapsed disease following treatment with single agent bortezomib: results of
a multicentre phase 2 clinical trial. Br. J. Haematol. 2009; 145: 34–39.
36. Witzig T.E., Geyer S.M., Ghobrial I. i wsp. Phase II Trial of Single-Agent Temsirolimus (CCI-779)
for Relapsed Mantle Cell Lymphoma. J.Clin. Oncol. 2005; 23: 5347-5356.
37. Hess G., Herbrecht R., Romaguera J. i wsp. Phase III study to evaluate temsirolimus compared
with investigator’s choice therapy for the treatment of relapsed or refractory mantle cell lymphoma. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 3822-3829.
38. Cheson B.D., Rummel M. Bendamustine: rebirth of an old drug. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 1492-1501.
39. Rummel M.J., von Gruenhagen U., Niederle N. i wsp. Bendamustine plus rituximab versus CHOP
plus rituximab in the first-line treatment of patients with indolent and mantle-cell lymphomas:
The first interim results of a randomized phase III study of the StiL (Study Group Indolent
Lymphomas, Germany). Blood 2007; 110: (abstract 385).
164
XVIII. Chłoniaki z obwodowych komórek T
Monika ŚWIERKOWSKA-CZENESZEW
Chłoniaki z obwodowych limfocytów T są rzadkimi nowotworami wywodzącymi się
z post-grasiczych limfocytów T, które pojawiają się w węzłach chłonnych i wielu innych
lokalizacjach pozawęzłowych takich jak: skóra, jelita, wątroba, śledziona. Komórki NK (naturalnej cytotoksyczności) są ściśle związane z komórkami T, nowotwory wywodzące się
z tych komórek są razem ujęte w klasyfikacji WHO. Częstość występowania chłoniaków
T komórkowych wśród populacji zachodniej Europy waha się od 10 do 15% chłoniaków
nieziarniczych, ale wśród populacji azjatyckiej sięga nawet 45% wszystkich chłoniaków.
Znacznie rzadziej występują nowotwory wywodzące się z komórek naturalnej cytotoksyczności (NK) – około 2%. Częstość występowania podtypów chłoniaków T komórkowych
jest różna w zależności od szerokości geograficznej. W Europie występują głównie chłoniaki z obwodowych limfocytów T (PTCL-NOS), anaplastyczne (ALCL) i angioimmunoblastyczne (AITL) natomiast w Azji przeważają chłoniaki z komórek NK związane z wirusem
Epstein-Barr (EBV). Chłoniaki T komórkowe często współistnieją z infekcją wirusową,
wspomniany już wirus EBV jest związany z chłoniakami z komórek NK i chłoniakiem angioimmunoblastycznym, natomiast wirus HTLV1 współistnieje z białaczką T komórkową
dorosłych (ATLL). Stosowana w chłoniakach B komórkowych czysto morfologiczna klasyfikacja oparta na klasycznych czynnikach takich jak wielkość i wygląd komórki, jej typ
wzrostu nie ma zastosowania w diagnostyce tych nowotworów ze względu na dużą różnorodność tych cech w wielu podtypach chłoniaków T komórkowych. Światowa Organizacja
Zdrowia WHO definiuje podtypy chłoniaków T komórkowych w oparciu o ich lokalizację
pierwotną: postacie białaczkowe, węzłowe i pozawęzłowe.
Tabela 18.1. Klasyfikacja chłoniaków T/NK komórkowych według WHO 2008
1. Chłoniaki T/NK komórkowe dojrzałe (obwodowe) z objawami białaczki
1.1 Białaczka prolimfocytowa T komórkowa (T-PLL)
1.2 Białaczka z dużych ziarnistych limfocytów (T-LGL)
1.3 Agresywna białaczka z komórek NK
165
1.4 Chłoniak/białaczka T komórkowa dorosłych (ATLL)
2. Węzłowe chłoniaki z obwodowych limfocytów T (PTCL)
2.1 Chłoniak z obwodowych limfocytów T nieokreślony (PTCL-NOS)
2.2 Chłoniak angioimmunoblastyczny T komórkowy (AITL)
2.3 Chłoniak anaplastyczny T komórkowy (ALCL), kinaza chłoniaka anaplastycznego (ALK)
dodatnia/ujemna
3. Pozawęzłowe chłoniaki z obwodowych limfocytów T
3.1 Chłoniak T/NK komórkowy typu nosowego
3.2 Chłoniak T komórkowy jelitowy, postać enteropatyczna (EATL)
3.3 Wątrobowo-śledzionowy chłoniak T komórkowy (HSTL)
3.4 Chłoniak T komórkowy tkanki podskórnej alfa/beta (SPTCL)
4. Skórne chłoniaki T komórkowe
4.1 Ziarniniak Grzybiasty (MF)
4.2 Zespół Sezary’ego (SS)
4.3 Pierwotna skórna choroba limfoproliferacyjna T komórkowa CD30+:
Pierwotny skórny chłoniak anaplastyczny T komórkowy (C- ALCL)
Lymphomatoid papulosis (LYP)
4.4 Pierwotny skórny chłoniak T komórkowy z obwodowych limfocytów T (PTCL):
Chłoniak skórny T komórkowy gamma/delta
Chłoniak skórny z małych/średnich limfocytów T CD4+
Chłoniak T komórkowy CD8+
Dobrym źródłem danych o występowaniu i rokowaniu poszczególnych podtypów chłoniaków T komórkowych jest opracowanie International T-cell Lymphoma Project (ITLP), w
którym oceniono 1314 pacjentów z 22 ośrodków na świecie (Vose et al. 2008).
Wyniki tego projektu są podane zbiorczo w Tabeli 18.2.
Tabela 18.2.
Podtyp PTCL
% wszystkich
chłoniaków
T-komórkowych
5-letnie przeżycie
bez niepowodzenia
(%)
5-letnie przeżycie
całkowite
(%)
PTCL NOS
25,9
20
32
AITL
18,5
18
32
Chłoniak NK
typ nosowy
10,4
nosowy 29
pozanosowy 6
nosowy 42
pozanosowy 9
ATLL
9,6
12
14
ALCL, ALK dodatni
6,6
60
70
ALCL, ALK ujemny
5,5
36
49
EATL
4,7
4
20
Pierwotny skórny
ALCL
1,7
55
90
Wątrobowo-śledzionowy
1,4
0
7
Chłoniak
T-komórkowy
tkanki podskórnej
0,9
24
64
166
Podstawą rozpoznania chłoniaków jest badanie histopatologiczne, do którego należy
pobrać cały węzeł chłonny lub fragment zajętego narządu. Diagnoza właściwego podtypu
chłoniaka powinna być potwierdzona przez hematopatologa w ośrodku referencyjnym.
Opiera się na badaniu immunofenotypowym z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych, pomocna bywa również cytometria przepływowa, cytogenetyka i badania molekularne. Klonalność komórek potwierdza obecność rearanżacji genu dla receptora T komórkowego (TCR) wykonane badaniem PCR.
Tabela 18.3. Cechy immunofenotypowe podtypów PTCL
Typ
CD
3
CD
5
CD
7
CD
4
CD
8
CD
25
CD
30
CD
52
CD
103
TCR
EBV
ATLL
+
+
-
+
-
+
-/+
+
-
NA
-
PTCL
NOS
+/-
+/-
+/-
+/-
-/+
NA
-/+
-/+
-
αβ>
γδ
-
AITL
+
+
+
+/-
-/+
NA
-
-/+
-
αβ
Obecny
w wchł.
ALCL
ALK+
i ALK-
+/-
+/-
NA
-/+
-/+
+
+
-
-
αβ
-
SPTCL
+
+
+
-
+
NA
-
NA
NA
αβ
-
Skórny
γδ T-komórkowy
+
-
+/-
-
-
NA
-/+
NA
NA
γδ
-
HSTL
γδ
+
-
+
-
-
NA
-
NA
NA
γδ>
αβ
-
NK/Tnosowy
-/+
-
-/+
-
-
NA
-
NA
NA
-
+
EATL
+
+
+
-
+/-
NA
+/-
NA
+/-
αβ>
γδ
-
Rozpoznanie chłoniaka musi być w każdym przypadku uzupełnione o ocenę stopnia
zaawansowania klinicznego choroby według skali Ann Arbor (badania obrazowe CT, biopsja szpiku) oraz identyfikację pozostałych parametrów kliniczno-biologicznych wpływających na przebieg choroby. Wymagane są badania krwi: morfologia z rozmazem, badania
biochemiczne ze szczególnym uwzględnieniem LDH, Beta2 mikroglobuliny, parametrów
funkcji nerek i wątroby. Znaczenie badanie PET/CT w diagnostyce chłoniaków T komórkowych jest aktualnie przedmiotem badań klinicznych. Dostępne dane sugerują, że większość
z tych nowotworów są fludeoxyglukozo (FDG) – awidne, chociaż z różną intensywnością
(Elstrom et al. 2003; Tsukamoto et al. 2007; Khong et al. 2008). W związku z tym wykonywanie badania PET/CT w diagnostyce nie jest obecnie rekomendowane jako postępowanie
rutynowe, może być natomiast pomocne w ocenie choroby resztkowej pozostałej po leczeniu chemioterapią w przypadku niejednoznacznego opisu CT. Gdy wynik badania PET
sugeruje czynną chorobę konieczne jest wykonanie biopsji celem potwierdzenia obecności
167
nowotworu (Zinzani et al. 2009). Punkcja lędźwiowa i badanie obrazowe ośrodkowego
układu nerwowego (CT lub MRI) jest wymagane tylko wówczas, gdy istnieją podejrzenia
zajęcia OUN co w przypadku chłoniaków T komórkowych zdarza się rzadko. Konieczna
jest dokładna ocena stanu chorego (PS) oraz chorób towarzyszących w celu podjęcia optymalnej decyzji co do sposobu leczenia pacjenta. Ustalenie rokowania w przypadku chłoniaków T/NK komórkowych w oparciu o międzynarodowy wskaźnik rokowniczy (IPI) nie
jest do końca wystarczające, ponieważ większość chłoniaków w momencie rozpoznania
jest w grupie średniego i wysokiego ryzyka i rokują lepiej w stosunku do pacjentów z rozpoznaniem np. chłoniaka enteropatycznego czy chłoniaka NK typu nosowego będących w
grupie niskiego ryzyka według IPI a mających bardzo złe rokowanie. W związku z tym dla
chłoniaków T/NK komórkowych zidentyfikowano cztery czynniki ryzyka: wiek, LDH, zajęcie szpiku, stan sprawności. Na podstawie tych czynników ryzyka powstały cztery grupy
ryzyka: 0, 1, 2 lub >3 czynników. 5-letnie przeżycia dla tych grup wynoszą odpowiednio
62%, 53%, 33%, 18% (Gallamini et al. 2004). Inny system oceny ryzyka bierze pod uwagę
wiek, stan sprawności, LDH i Ki 67, wyróżnia trzy grupy ryzyka i w zależności od nich
inne przeżycie (Went et al. 2006). Rokowanie zależy również od lokalizacji choroby, często
występująca lokalizacja pozawęzłowa w tego typu chłoniakach rokuje źle (wyjątkiem są
niektóre chłoniaki skórne o dobrym rokowaniu). Inne biologiczne markery prognostyczne
mające znaczenie w rokowaniu zostały przedstawione w Tabeli 18.4.
Tabela 18.4. Markery prognostyczne w PTCL
Źródło
Marker prognostyczny
Rokowanie
Gascoyne et al. (1999)
ALK dodatni
dobre
Ishida et al. (2004)
CXCR3
dobre
Nelson et al. (2008)
del(5q), del(10q), del(12q)
dobre
Martinez-Delgadoet al. (2005)
NF-kB “ podpis genowy”
dobre
Vose et al. (2008)
EBV
złe
Went et al. (2006)
Ki-67 >80%
złe
Vose et al. (2008)
% stransformowanych komórek >70%
złe
Asano et al. (2005)
Ziarnistości cytotoksyczne (TIA1,granzym B)
złe
Ishida et al. (2004)
CCR4
złe
Cuadros et al. (2007)
„Podpis genowy” proliferacji
złe
Rzadkość występowania poszczególnych podtypów chłoniaków T komórkowych
utrudnia przeprowadzenie randomizowanych badań klinicznych a brak randomizowanych
badań utrudnia ustalenie optymalnego postępowania terapeutycznego. Rekomendacje
i wytyczne postępowania w poszczególnych podtypach są ustalane w oparciu o doniesienia
na małych grupach pacjentów, badania II fazy, porównania z grupami historycznymi oraz
opinie ekspertów. Dlatego kluczowe wydaje się włączanie nowych pacjentów do aktualnie
prowadzonych randomizowanych badań klinicznych. Poniżej omówione zostaną poszczególne jednostki chorobowe i aktualnie obowiązujące leczenie.
168
Białaczka prolimfocytowa T komórkowa (T-PLL)
Białaczka prolimfocytowa T komórkowa stanowi około 2% wszystkich białaczek z małych limfocytów. Występuje głównie u osób starszych, często współistnieje ze splenomegalią, limfadenopatią obwodową, poziom WBC u około połowy pacjentów osiąga 100 x 109 / l.
Przebieg choroby może być początkowo indolentny ale z czasem zawsze dochodzi do progresji. Rokowanie jest złe, choroba leczona konwencjonalną chemioterapią CHOP charakteryzuje się medianą przeżycia 7 miesięcy. Rokowanie poprawia stosowanie analogów
puryn: pentostatyna podawana w dawce 4 mg/m2 przez 4 tygodnie następnie podtrzymująco co 2 tygodnie aż do osiągnięcia maksymalnej odpowiedzi (Mercieca et al. 1994)
i alemtuzumabu. Przeciwciało anty-CD52 (alemtuzumab) stosowane u pacjentów opornych na konwencjonalną chemioterapię i pentostatynę daje 76% odpowiedzi w tym 60%
całkowitych remisji (badanie II fazy, Dearden et al. 2001). Możliwe jest również stosowanie
chemioterapii według schematu FCM z podtrzymującym leczeniem alemtuzumabem, ale
czynnikiem limitującym jest duża toksyczność i immunosupresja (Hopfinger et al. 2007).
Jako leczenie I linii zaleca się obecnie podawanie alemtuzumabu dożylnie, analogi puryn
zostawiając do leczenia drugiej linii. Rola konsolidacji za pomocą auto/allo HSCT jest dotychczas niezdefiniowana. Najwięcej danych zebranych od 28 pacjentów dostarcza praca
Krishnana i współpracowników (Krishnan et al. 2010). Pacjenci leczeni konsolidacją auto
(15 pts) i allo (13 pts) transplantacją a następnie alemtuzumabem jako leczenie podtrzymujące osiągnęli 5-letnie przeżycie na poziomie 34%. W porównaniu z historyczną grupą
bez transplantacji gdzie 5-letnie przeżycie wynosi 0% nasuwa się wniosek, że wykonanie
transplantacji po osiągnięciu remisji w pierwszej linii leczenia powinno być rozważane
u każdego kwalifikującego się pacjenta. Wiele doniesień o stosowaniu alloprzeszczepienia ze zredukowanym kondycjonowaniem (RIC) potwierdza jego rolę w leczeniu białaczki
prolimfocytowej T komórkowej z uwagi na wiek pacjentów i mniejszą toksyczność przy
porównywalnej skuteczności (Collins et al. 1998; Garderet et al. 2001; Tanimoto et al. 2005;
de Lavallade et al. 2006).
Białaczka z dużych ziarnistych limfocytów (T – LGL)
Białaczka z dużych ziarnistych limfocytów T jest rzadką chorobą limfoproliferacyjną
stanowiącą mniej niż 3% białaczek z limfocytów T. Dotyczy głównie osób starszych (mediana wieku 55 lat), przebiega z limfocytozą, neutropenią, splenomegalią, rzadko występują
powiększone węzły chłonne. Przebieg kliniczny jest łagodny, średni czas przeżycia wynosi
ponad 10 lat, chociaż opisywane są przypadki o przebiegu agresywnym, z towarzyszącymi
objawami ogólnymi, cytopeniami, wtedy rokowanie jest złe. Często współistnieje z reumatoidalnym zapaleniem stawów i innymi chorobami o podłożu autoimmunologicznym.
Choroba przebiega zazwyczaj bezobjawowo, około połowa pacjentów nigdy nie wymaga
leczenia. Wskazaniem do rozpoczęcia leczenia są objawowe cytopenie, obowiązują podobne wskazania jak w chłoniakach indolentnych. Jako leczenie pierwszej linii proponuje się
metotreksat w niskich dawkach 10 mg/m2 raz w tygodniu (Loughran et al.1994; Osuji et al.
2006), cyclofosfamid 50-100 mg dziennie doustnie lub doustna cyklosporyna (Brinkman
et al. 1998; Sood et al. 1998; Battiwalla et al. 2003). Wykorzystujemy głównie efekt immu-
169
nosupresyjny tych leków. Leczeniem pierwszej linii uzyskujemy odpowiedź u około 75%
pacjentów. Do leczenia nawrotów rekomendowane są analogi puryn w monoterapii (Mercieca et al. 1994; Witzig et al. 1994; Sternberg et al. 2003; Tsirigotis et al. 2003; Fortune et al.
2010) lub w połączeniu z dexametazonem i mitoksantronem (Tse et al. 2007). U pacjentów
opornych na leczenie można stosować alemtuzumab (Ru & Liebman 2003; Rosenblum et
al. 2004; Mohan et al. 2008). W przypadku powikłań autoimmunohemolitycznych i/lub
hipersplenizmu można rozważyć wykonanie splenektomii. Pacjenci z chorobą o przebiegu
agresywnym wymagają chemioterapii wielolekowej.
Agresywna białaczka z komórek NK
Agresywna białaczka z komórek NK jest chorobą ludzi młodych, głównie mężczyzn, mediana wieku 45 lat. Występuje przeważnie w krajach azjatyckich, zwykle związana jest z infekcją EBV. Charakterystyczna jest limfadenopatia obwodowa, hepatosplenomegalia, zajęcie
szpiku, towarzyszą objawy ogólne, szybko dochodzi do progresji choroby. We krwi znacznie
podwyższone LDH oraz cechy zespołu DIC. Rokowanie jest bardzo złe, przebieg skrajnie
agresywny, mediana przeżycia 2 miesiące. Choroba jest zazwyczaj chemiooporna. W leczeniu
stosowane są programy jak dla ostrych białaczek limfoblastycznych. Konsolidacja przy pomocy auto HSCT powinna być brana pod uwagę u pacjentów, którzy osiągną remisję.
Chłoniak / białaczka T komórkowa dorosłych (ATLL)
Choroba dotyczy głównie nosicieli wirusa HTLV1, występuje endemicznie w Japonii, Korei, Afryce Środkowej i Ameryce Południowej. ATLL dotyka ludzi w średnim wieku
(mediana 62 lata). Klinicznie manifestuje się zwiększoną limfocytozą we krwi obwodowej,
limfadenopatią i hepatosplenomegalią. U około 10% chorych występują zmiany skórne,
obserwuje się również zmiany osteolityczne a 60% przypadkom towarzyszy hiperkalcemia.
Zajęcie narządów pozalimfatycznych i objawy ogólne występują u 1/3 chorych. Przebieg
kliniczny może być łagodny lub agresywny. Z powodu głębokiej immunosupresji często
dochodzi do ciężkich zakażeń oportunistycznych. Diagnostyka histopatologiczna powinna
być połączona z potwierdzeniem obecności przeciwciał anty HTLV1 metodami serologicznymi lub wykazaniem materiału genetycznego wirusa metodami molekularnymi. Rokowanie dla postaci agresywnych jest złe (przeżycie 6-12 miesięcy), dla postaci przewlekłych
lepsze (2 lata). Pacjenci w przewlekłej fazie choroby często nie wymagają leczenia. W razie
wskazań do leczenia (obowiązujących dla wszystkich chłoniaków indolentnych) stosowany jest Interferon Alfa i leczenie antyretrowirusowe Zydowudyną (AZT) (badania II fazy
Gill et al. 1995; Hermine et al. 1995; 2002; Bazarbachi & Hermine 1996, Matutes et al. 2001,
White et al. 2001). Ostre postacie choroby leczymy chemioterapią CHOP lub schematami
wielolekowymi. Konsolidację allo HSCT należy rozważyć u każdego pacjenta z agresywną
postacią choroby.
Chłoniak z obwodowych limfocytów T nieokreślony (PTCL-NOS)
Chłoniaki z obwodowych limfocytów T stanowią najliczniejszą grupę chłoniaków T
komórkowych (około 30%) oraz 5-7% wszystkich chłoniaków nieziarniczych. Występują
głównie u ludzi w średnim wieku (mediana wieku 60 lat). Większość pacjentów w chwi170
li rozpoznania ma zaawansowane stadium III lub IV z IPI 3–5 punktów. Są to chłoniaki głównie węzłowe, ale lokalizacje pozawęzłowe są również częste: szpik, wątroba, skóra,
płuca i kości. Do niekorzystnych czynników rokowniczych należą objawy ogólne (40%),
podwyższone LDH (65%), lokalizacja pozawęzłowa (55%), zły stan ogólny (30%), choroba
bulky >10 cm (10%). Rokowanie jest gorsze niż dla chłoniaków B komórkowych i zależy
od IPI. Leczeniem konwencjonalnym, którym pozostaje pomimo niezadawalających wyników chemioterapia CHOP można uzyskać odpowiedzi na poziomie 60%, 5-letnie przeżycie
waha się od 20% do 30%. We wczesnych stopniach zaawansowania I, II z niskim IPI możliwe jest podanie 4-6 kursów chemioterapii i uzupełniające napromienianie na okolice zajęte
30-40 Gy. Celem poprawy wyników leczenia pierwszej linii przeprowadzono wiele badań
klinicznych w wyniku których możemy stosować również inne schematy: CHOEP 21 lub
14, CHOP14, ACVBP, CHOP/ICE, CHOP + bleomycyna, Hyper CVAD. W żadnym z badań
nie udało się jednak wykazać poprawy przeżycia w stosunku do chemioterapii CHOP, a
niektóre schematy cechowały się większą toksycznością. Interesujących danych dostarcza
analiza projektu ITLP (Vose et al. 2008), gdzie nie wykazano żadnych korzyści ze stosowania antracyklin w pierwszej linii leczenia w stosunku do schematu bez. Jest to związane z
wysoką ekspresją glikoproteiny P (P-gp), która odpowiada za oporność na antracykliny.
Wobec niekorzystnych wyników leczenia chorych z PTCL -NOS i braku optymalnego postępowania leczniczego w pierwszej linii konieczne jest kwalifikowanie pacjenów do badań
klinicznych. Aktualnie w Europie prowadzone jest badanie III fazy ACT1 i ACT2, gdzie
pacjenci randomizowani są do CHOP14 +/- alemtuzumab, a dla pacjentów < 60. r.ż. jako
konsolidację wykonuje się auto HSCT. Grupa SWOG prowadzi badanie II fazy, gdzie w
pierwszej linii leczenia podawany jest program PEGS (gemcytabina, cisplatyna, etopozyd
i metylprednizon). Konsolidacja za pomocą auto HSC w pierwszej remisji dla pacjentów
nadających się do leczenia mieloablacyjnego jest obecnie zalecana dla chorych z 3-5 niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi wg IPI. Brak jest badań randomizowanych potwierdzających jednoznacznie wydłużenie przeżycia u pacjentów poddanych konsolidacji auto
HSCT w pierwszej remisji, dlatego rola autoprzeszczepienia przeprowadzonego w pierwszej linii leczenia nie jest jednoznaczna. Wiele doniesień opiera się na badaniach retrospektywnych, ale jest kilka badań prospektywnych (Corradini et al. 2006; Rodriguez et al. 2007;
Mercadal et al. 2008; Raimer et al. 2009; d’Amore et al. 2009). Najwięcej pacjentów zebrała
grupa Nordycka (166 pts) leczonych CHOEP14 + BEAM, 3 letnie OS wynosiło 57% a PFS
43% (d’Amore et al. 2009). Ważnym czynnikiem prognostycznym jest uzyskanie całkowitej
remisji przed podaniem HDT/ASCT. W leczeniu nawrotów i postaci opornych wykorzystujemy wiele podobnych schematów jak w chłoniakach B komórkowych: DHAP, ESHAP,
GDP (gemcytabina, dexametazon, cisplatyna) GemOx (gemcytabina, oxaliplatyna) ICE,
MINE, IVAC, romidepsyna, pralatreksat. Jeżeli w pierwszej linii nie zastosowano autoprzeszczepienia wskazana jest po uzyskaniu remisji kwalifikacja do auto- lub allotransplantacji.
Wiele nowych leków jest obecnie w fazie badań klinicznych, niektóre z nich mają ugruntowaną pozycję w leczeniu chłoniaków T komórkowych: romidepsyna (badanie fazy II,
Piekarz et al. 2011), pralatrexet (O Connor et al. 2007; 2008; badanie fazy II 2009), bortezomib (Zinzani et al. 2007). U pacjentów przeleczonych i opornych po zastosowaniu nowych
leków uzyskuje się odpowiedzi na poziomie 30%.
171
Chłoniak angioimmunoblastyczny (AILT)
Chłoniaki angioimmunoblastyczne stanowią od 13 do 24% chłoników T komórkowych. Jest to zazwyczaj choroba ludzi starszych (mediana wieku 60-70 lat), od początku
przebiega jako choroba uogólniona. Objawy ogólne występują u 80% pacjentów. Chorzy
w momencie rozpoznania mają zazwyczaj III lub IV stopnień zaawansowania choroby,
występuje limfadenopatia uogólniona, często towarzyszy hepatosplenomegalia, wysypka
skórna, zapalenie stawów, wodobrzusze, obrzęki. W badaniach laboratoryjnych stwierdza
się anemię, eozynofilię, podwyższone LDH, oraz typową dla tego chłoniaka hipergammaglobulinemię poliklonalną. Często występuje dodatni odczyn Coombsa, aglutyniny zimne,
krioglobuliny i krążące kompleksy immunologiczne. Szpik jest zajęty u 60% pacjentów. Rokowanie jest podobne jak dla chłoniaków PTCL NOS, 5-letnie przeżycie na poziomie 33%
ze średnią przeżycia poniżej 3 lat. Czasami może dochodzić do spontanicznych remisji, ale
zazwyczaj przebieg jest agresywny. Często dochodzi do powikłań infekcyjnych. Leczenie
pierwszej linii jest podobne jak dla chłoniaków PTCL NOS; chemioterapia CHOP. Podanie
chemioterapii FC jest także możliwe. Inne opcje terapeutyczne polecane raczej do leczenia
kolejnych nawrotów to: niskie dawki MTX razem ze sterydami, fludarabiną lub kladrybiną.
Wykorzystywany jest również efekt immunosupresyjny interferonu alfa i cyklosporyny.
U pacjentów w całkowitej remisji należy rozważyć konsolidację auto HSCT. Allo HSCT może
być brane pod uwagę u pacjentów młodych z niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi.
Chłoniaki anaplastyczne T komórkowe (ALCL)
Według nowej klasyfikacji WHO 2008 chłoniaki anaplastyczne T komórkowe występują w trzech podtypach: chłoniak anaplastyczny ALK dodatni, chłoniak, anaplatyczny
ALK ujemny i pierwotny skórny chłoniak anaplastyczny. Chłoniaki anaplastyczne są ALK
dodatnie w 60% przypadków i charakteryzują się dużo lepszym rokowaniem niż chłoniaki
ALK ujemne. Białko ALK jest receptorem kinazy tyrozynowej. Translokacja t(2,5), która
jest molekularnym markerem chłoniaków anaplastycznych prowadzi do powstania białka
hybrydowego NPM/ALK. Fuzja białek NPM i ALK powoduje aktywację kinazy i w rezultacie proliferację komórek oraz działanie antyapoptotyczne.
Chłoniak anaplastyczny ALK dodatni występuje głównie u ludzi młodych (mediana
wieku 30 lat). Większość pacjentów w momencie rozpoznania ma chorobę zaawansowaną,
z towarzyszącymi objawami ogólnymi (75%). Często występuje zajęcie skóry, kości, tkanek
miękkich, płuc, rzadziej szpiku. Rokowanie jest względnie dobre, 5-letnie przeżycie 58%
w porównaniu do chłoniaków ALK ujemnych, gdzie przeżycie wynosi 36%. Leczeniem
z wybory jest chemioterapia CHOP w pierwszej linii a w drugiej schematy oparte na bazie
cisplatyny. Auto HSCT nie jest zalecane jako konsolidacja w pierwszej linii z uwagi na dobre rokowanie, jest natomiast wskazane przy nawrotach. Pacjenci z chorobą ograniczoną
– stopień I i II bez niekorzystnych czynników rokowniczych mogą otrzymać 3–4 kursy
chemioterapii CHOP i radioterapię na okolice pierwotnie zajęte.
Chłoniak anaplastyczny ALK ujemny jest trudniejszy w diagnostyce histopatologicznej
z uwagi na brak specyficznego markera i duże podobieństwo do chłoniaków PTCL NOS i choroby Hodgkina. Mediana wieku wynosi 40-65 lat, rzadziej występuje lokalizacja pozawęzłowa.
Leczenie jest podobne jak ALCL ALK dodatnich, niektóre ośrodki stosują bardziej agresywne
formy terapii. Wskazane jest rozważenie konsolidacji auto HSCT w pierwszej linii leczenia.
172
Pierwotny skórny chłoniak anaplastyczny ALK ujemny występuje głównie u starszych
mężczyzn jako bezobjawowa zmiana skórna lub zlokalizowana w tkance podskórnej. Węzły chłonne zajęte są w 10% przypadków. Rokowanie jest bardzo dobre, przeżycie 10-etnie
wynosi 95%. Czasami dochodzi do remisji spontanicznych. Zmiany wieloogniskowe zlokalizowane na kończynach dolnych rokują gorzej. Leczenie jest miejscowe, wycięcie zmiany
lub radioterapia. Agresywne leczenie zarezerwowane jest dla przypadków uogólnionych.
3.1 Chłoniak z komórek NK/T typu nosowego
Chłoniak z komórek NK typu nosowego jest agresywnym chłoniakiem pozawęzłowym zlokalizowanym w strukturach nosa i zatok przynosowych. Jest to chłoniak związany
z infekcją EBV, występuje głównie w Azji, Ameryce Południowej, rzadziej w Europie, głównie u mężczyzn w średnim wieku (mediana 50-60 lat). Rzadko zajmuje okoliczne węzły
chłonne. Typowy obraz kliniczny to obrzęk nosa i twarzy, często towarzyszy wydzielina
z nosa i deformacja twarzy. Nowotwór nacieka okolice nosa: oczodoły, zatoki, jamę ustną,
może dawać przerzuty do skóry, jąder, jelit. Czynniki ryzyka to wiek >60 lat, objawy ogólne,
PS >2, podwyższone LDH, zajęcie regionalnych węzłów chłonnych, zajęcie skóry, kości w
okolicy guza, wysokie wartości Ki 67, EBV DNA >6,1 x 107 kopii/ml. Nie występuje zajęcie szpiku, zajęcie OUN jest rzadkie, jeśli tak to przez ciągłość. Rokowanie jest bardzo złe,
5-letnie przeżycie na poziomie 20-35% dla postaci zlokalizowanej. W przypadkach choroby uogólnionej pacjenci umierają w ciągu kilku miesięcy. Podstawową metodą leczenia jest
radioterapia a obecnie chemioradioterapia. Po osiągnięciu remisji należy rozważyć auto/
allo HSCT. W przypadku posiadania zgodnego dawcy spokrewnionego zalecane jest alloprzeszczepienie. Schematy polecane do leczenia pierwszej linii w chorobie zlokalizowanej
to DeVIC (dexametazon, etopozyd, ifosfamid, karboplatyna) 3 kursy + radioterapia 50 Gy
lub inna sekwencja: radioterapia 40–50 Gy z cisplatyną, następnie 3 kursy chemioterapii
VIPD (etopozyd, ifosfamid, cisplatyna, dexametazon) (Kim et al. 2009; Yamaguchi et al.
2009). W leczeniu choroby opornej i nawrotowej zalecany jest schemat SMILE oparty na
L-asparaginazie (sterydy, metotrexat, L-asparaginaza, etopozyd) (Yamaguchi et al. 2010).
Chemioterapia wg SMILE jest możliwa do zastosowania również w pierwszej linii leczenia
w chorobie zaawansowanej (stopień IV). (Yamaguchi et al. 2010).
Chłoniak T komórkowy postać enteropatyczna (EATL)
Chłoniak T komórkowy enteropatyczny jest bardzo rzadką chorobą, często współistniejącą z celiakią (80 % chorych). Dotyczy ludzi w średnim wieku (mediana 57 lat). Choroba
rozwija się z limfocytów wewnątrz nabłonka przewodu pokarmowego. Objawia się biegunką, bólami brzucha, chudnięciem, niedożywieniem spowodowanym gorszym wchłanianiem
z przewodu pokarmowego. Stan ogólny jest zwykle ciężki. Główna lokalizacja to jelito cienkie
i grube, zwykle pod postacią wieloogniskowych zmian wrzodziejących. Rzadko dochodzi do
rozsiewu choroby. Rokowanie jest bardzo złe, przeżycie całkowite około 7 miesięcy. Wyniki
leczenia pogarszają dodatkowo zły stan ogólny chorych i zwiększone ryzyko perforacji przewodu pokarmowego. Standardowe leczenia chemioterapią CHOP nie daje zadawalających
wyników, chociaż pozostaje leczeniem z wyboru. Dla pacjentów w dobrym stanie ogólnym
jako konsolidacja proponowane jest auto HSCT. Leczenie to jest stosowane u pacjentów
173
z oporną celiakią i rezultaty są zadawalające. Grupa z Wielkiej Brytanii SNLG proponuje bardziej agresywny schemat leczenia CHOP x 1 kurs, IVE x 3 kursy, alternatywnie z HD MTX +
auto HSCT. W porównaniu z kontrolą historyczną CHOP wyniki są znacznie lepsze 5-lenie
przeżycie na poziomie 67% w porównaniu z 22% (Sieniawski et al. 2010).
Chłoniak wątrobowo-śledzionowy T komórkowy (HSTL)
Chłoniak wątrobowo-śledzionowy jest również bardzo rzadką postacią chłoniaka T komórkowego. Jest to choroba ludzi młodych, z przewagą mężczyzn, średnia wieku wynosi 34
lata. Przebieg jest agresywny, może występować po przeszczepach narządów i w innych stanach immunosupresyjnych. Większość przypadków ma charakterystyczny fenotyp i ekspresję gamma/delta T komórkowego receptora. Jest to choroba pozawęzłowa, zajęte są głównie
śledziona, wątroba i szpik, limfadenopatia jest rzadkością. We krwi stwierdzamy objawy cytopenii – głównie dotyczy płytek. Rokowanie jest złe, pacjenci przeżywają około 12 miesięcy.
Z powodu rzadkiego występowania wytyczne ustalane są w oparciu o małe grupy pacjentów
a nierzadko opisy przypadków. Leki aktywne w tej chorobie to analogi puryn, alemtuzumab.
Powszechnie stosowane schematy leczenia jak dla PTCL NOS takie jak CHOP dają bardzo
złe rezultaty. W przypadku osiągnięcia remisji wskazane jest zastosowanie allo HSCT.
Chłoniak T komórkowy tkanki podskórnej (SPTCL)
Jest to jeden z najrzadszych chłoniaków T komórkowych. Choroba występuje pod postacią guzków podskórnych, dotyczy każdego wieku, mediana 35 lat z przewagą mężczyzn.
Chłoniaki te mają typ receptora T alfa/beta w odróżnieniu od chłoniaków gamma/delta, które
są w obecnie wyodrębnione w nowej klasyfikacji WHO jako pierwotne skórne gamma/delta
chłoniaki T komórkowe (Swerdlow et al. 2008). Choroba ograniczona jest zwykle do tkanki
podskórnej, limfadenopatia i zajęcie innych narządów zdarza się w chorobie uogólnionej.
Objawy ogólne towarzyszą chorym w 50%. Jest to choroba związana z zespołem hemofagocytarnym, chociaż większy związek mają chłoniaki pierwotne skórne gamma/delta T komórkowe. Rokowanie jest generalnie złe, ale są doniesienia, że choroba zlokalizowana w postaci
guzków tylko w tkance podskórnej może mieć przebieg łagodny i zachowywać się jak chłoniak indolentny, wtedy przeżycie całkowite jest dość dobre. ERTC przedstawiło dane zebrane
z 83 przypadków, gdzie rokowanie jest zdecydowanie różne: 5-letnie OS 91% dla podtypu
alfa/beta bez zespołu hemofagocytarnego, 46% dla alfa/beta z zespołem hemofagocytarnym
i 11% dla podtypu gamma/delta z lub bez zespołu hemofagocytarnego. (Willemze et al. 2008).
Leczenie jest trudne, konieczna kontrola objawów ogólnych choroby przy pomocy sterydów.
Zależnie o podtypu chłoniaka alfa/beta czy gamma/delta stosujemy chemioterapię CHOP
lub schematy jednolekowe. W przypadkach opornych i nawrotowych wskazane jest auto
HSCT. Nie jest obecnie do końca jasne, która grupa pacjentów powinna otrzymać up-front
agresywne leczenie. Na zmiany resztkowe, zlokalizowane można stosować radioterapię.
Skórne chłoniaki T-komórkowe
Zalecenia Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków dotyczące
leczenia pierwotnych chłoniaków skóry zostały opublikowane w 2010 r. [64].
174
Piśmiennictwo
1. d’Amore, F., Relander, T., Lauritzsen, G., et al. (2006) Dose-dense induction followed by autologous stem cell transplant (ASCT) as 1st line treatment in peripheral t-cell lymphomas (PTCL) –
a phase II study of the nordic lymphoma group (NLG). Blood (ASH Annual Meeting Abstracts),
108, 401.
2. Asano, N., Suzuki, R., Kagami,Y., et al. (2005) Clinicopathologic and prognostic significance of cytotoxic molecule expression in nodal peripheral T-cell lymphoma, unspecified. American Journal
of Surgical Pathology, 29, 1284–1293.
3. Battiwalla, M., Melenhorst, J., Saunthararajah, Y., et al. (2003) HLA-DR4 predicts haematological
response to cyclosporine in T large granular lymphocyte lymphoproliferative disorders. British
Journal of Haematology, 123, 449-453.
4. Bazarbachi, A. & Hermine, O. (1996) Treatment with a combination of zidovudine and alphainterferon in naive and pretreated adult T-cell leukemia/lymphoma patients. Journal of Acquired
Immune Deficiency Syndromes and Human Retrovirology, 13(Suppl. 1), S186–S190.
5. Brinkman, K., van Dongen, J.J., van Lom, K.., et al. (1998) Induction of clinical remission in
T-large granular lymphocyte leukemia with cyclosporine A, monitored by use of immunophenotyping with Vbeta antibodies. Leukemia, 12, 150–154.
6. Collins, R.H., Pineiro, L.A., Agura, E., et al. (1998) Treatment of T prolymphocytic leukemia with
allogeneic bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplantation, 21, 627–628.
7. Corradini, P., Tarella, C., Zallio, F., et al. (2006) Long-term follow-up of patients with peripheral
T-cell lymphomas treated up-front with highdose chemotherapy followed by autologous stem
cell transplantation. Leukemia, 20, 1533– 1538.
8. Cuadros, M., Dave, S.S., Jaffe, E.S., et al. (2007) Identification of a proliferation signature related to
survival in nodal peripheral T-celllymphomas. Journal of Clinical Oncology, 25, 3321–3329.
9. Dearden, C.E., et al. British Committee for Standards in Haematology (2011). Guidelines for
management of mature T cell and NK cell neoplasms (excluding cutaneous T cell lymphoma).
British Journal of Haematology, 153, 451-485.
10. Dearden, C.E., Matutes, E., Cazin, B., et al. (2001) High remission rate in T-cellprolymphocytic
leukemia with CAMPATH-1H. Blood, 98, 1721–1726.
11. Elstrom, R., Guan, L., Baker, G., et al. (2003) Utility of FDG-PET scanning in lymphoma by WHO
classification. Blood, 101, 3875–3876.
12. Fortune, A.F., Kelly, K., Sargent, J., et al. (2010) Large granular lymphocyte leukemia: natural history and response to treatment. Leukaemia & Lymphoma, 51, 839–845.
13. Gallamini, A., Stelitano, C., Calvi, R., et al. (2004) Peripheral T-cell lymphoma unspecified (PTCLU):
a new prognostic model from a retrospective multicentric clinical study. Blood, 103, 2474– 2479.
14. Garderet, L., Bittencourt, H., Kaliski, A., et al. (2001) Treatment of T-prolymphocytic leukemia
with nonmyeloablative allogeneic stem cell transplantation. European Journal of Haematology,
66, 137– 139.
15. Gascoyne, R.D., Aoun, P., Wu, D., et al.(1999) Prognostic significance of anaplastic lymphoma kinase
(ALK) protein expression in adults with anaplastic large cell lymphoma. Blood, 93, 3913– 3921.
16. Gill, P.S., Harrington, Jr, W., Kaplan, M.H., et al. (1995) Treatment of adult T-cell leukemialymphoma with a combination of interferon alfa and zidovudine. New England Journal of Medicine, 332, 1744–1748.
17. Hermine, O., Dombret, H., Poupon, J., et al. (2004) Phase II trial of arsenic trioxide and alpha
interferon in patients with relapsed/refractory adult T-cell leukemia/lymphoma. The Hematology
Journal, 5, 130–134.
175
18. Hopfinger, G., Busch, R., Barbara, E., et al. (2007) TPLL-1 protocol of the German CLL Study
Group (GCLLSG) – A prospective phase II trial of fludarabine phosphate, mitoxantrone and cyclophosphamide (FMC) followed by alemtuzumab consolidation in T-PLL. Blood (ASH Annual
Meeting Abstracts), 110, 2039.
19. Ishida, T. & Ueda, R. (2006) CCR4 as a novel molecular target for immunotherapy of cancer.
Cancer Science, 97, 1139–1146.
20. Ishida, T., Inagaki, H., Utsunomiya, A., et al. (2004) CXC chemokine receptor 3 and CC chemokine receptor 4 expression in T-cell and NK-cell lymphomas with special reference to clinicopathological significance for peripheral T-cell lymphoma, unspecified. Clinical Cancer Research,
10, 5494–5500.
21. Khong, P.L., Pang, C.B., Liang, R., et al. (2008) Fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission
tomography in mature T-cell and natural killer cell malignancies. Annals of Hematology, 87,
613–621.
22. Kim, S.J., Kim, K., Kim, B.S., et al. (2009) Phase II trial of concurrent radiation and weekly cisplatin followed by VIPD chemotherapy in newly diagnosed, stage IE to IIE, nasal, extranodal NK/
T-Cell Lymphoma: Consortium for Improving Survival of Lymphoma study. Journal of Clinical
Oncology, 27, 6027–6032.
23. Krishnan, B., Else, M., Tjonnfjord, G.E., et al. (2010) Stem cell transplantation after alemtuzumab
in T-cell prolymphocytic leukaemia results in longer survival than after alemtuzumab alone:
a multi-centre retrospective study. British Journal of Haematology, 149, 907–910.
24. de Lavallade, H., Faucher, C., Furst, S., et al. (2006) Allogeneic stem cell transplantation after reduced-intensity conditioning in a patient with T-cell prolymphocytic leukemia: graft-versustumor
effect and long-term remission. Bone Marrow Transplantation, 37, 709–710.
25. Loughran, Jr, T.P., Starkebaum, G., Clark, E., et al. (1987) Evaluation of splenectomy in large granular lymphocyte leukaemia. British Journal of Haematology, 67, 135–140.
26. Loughran, Jr, T.P., Kidd, P.G. & Starkebaum, G. (1994) Treatment of large granular lymphocyte
leukemia with oral low-dose methotrexate. Blood, 84, 2164–2170.
27. Martinez-Delgado, B., Cuadros, M., Honrado, E., et al. (2005) Differential expression of NF-kappaB pathway genes among peripheral T-cell lymphomas. Leukemia, 19, 2254–2263..
28. Matutes, E., Taylor, G.P., Cavenagh, J., et al. (2001) Interferon alpha and zidovudine therapy in
adult T-cell leukaemia lymphoma: response and outcome in 15 patients. British Journal of Haematology, 113, 779–784.
29. Mercadal, S., Briones, J., Xicoy, B., et al. (2008) Intensive chemotherapy (high-dose CHOP/ESHAP
regimen) followed by autologous stem-cell transplantation in previously untreated patients with
peripheral T-cell lymphoma. Annals of Oncology, 19, 958–963.
30. Mercieca, J., Matutes, E., Dearden, C., et al. (1994) The role of pentostatin in the treatment of T
cell malignancies: analisis of response rate In 145 patients according to disease subtype. Journal
of Clinical Oncology, 12, 2588-2593.
31. Mohan, S.R., Clemente, M., Wlodarski, M., et al. (2008) Alemtuzumab shows significant efficacy
in T-LGL leukemia and refractory cases are due to GPI-deficiency of LGL clones. Blood (ASH
Annual Meeting Abstracts), 112, 2038.
32. NCCN Guidelines, Version 3.2011.
33. Nelson, M., Horsman, D.E., Weisenburger, D.D., et al. (2008) Cytogenetic abnormalities and clinical correlations in peripheral T-cell lymphoma. British Journal of Haematology, 141, 461–469.
34. O’Connor, O.A., Hamlin, P.A., Portlock, C., et al. (2007) Pralatrexate, a novel class of antifol with
high affinity for the reduced folate carrier-type 1, produces marked complete and durable re-
176
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
missions in a diversity of chemotherapy refractory cases of T-cell lymphoma. British Journal of
Haematology, 139, 425–428.
O’Connor, O.A., Pro, B., Pinter-Brown, L., et al. (2008) PROPEL: a multi-center phase 2 open-label
study of pralatrexate (PDX) with vitamin B12 and folic acid supplementation in patients with relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), 112, 261.
O’Connor, O.A., Horwitz, S., Hamlin, P., et al. (2009) Phase II-I-II study of two different doses
and schedules of pralatrexate, a highaffinity substrate for the reduced folate carrier, in patients
with relapsed or refractory lymphoma reveals marked activity in T-cell malignancies. Journal of
Clinical Oncology, 27, 4357–4364.
Osuji, N., Matutes, E., Tjonnfjord, G., et al. (2006) T-cell large granular lymphocyte leukemia:
a report on the treatment of 29 patients and a review of the literature. Cancer, 107, 570–578.
Piekarz, R.L., Robey, R.W., Zhan, Z., et al. (2011) T-cell lymphoma as a model for the use of
histone deacetylase inhibitors in cancer therapy: impact of depsipeptide on molecular markers,
therapeutic targets, and mechanisms of resistance. Blood, 103, 4636–4643.
Reimer, P., Rudiger, T., Geissinger, E., et al.(2009) Autologous stem-cell transplantation as firstline therapy in peripheral T-cell lymphomas: results of a prospective multicenter study. Journal
of Clinical Oncology, 27, 106–113.
Rodriguez, J., Conde, E., Gutierrez, A., et al.(2007) The results of consolidation with autologous
stem-cell transplantation in patients with peripheral T-cell lymphoma (PTCL) in first complete
remission: the Spanish Lymphoma and Autologous Transplantation Group experience. Annals of
Oncology, 18, 652– 657.
Rodriguez, J., Conde, E., Gutierrez, A., et al. (2007) Frontline autologous stem cell transplantation
in high-risk peripheral T-cell lymphoma: a prospective study from The Gel-Tamo Study Group.
European Journal of Haematology, 79, 32–38.
Rodriguez, J., Conde, E., Gutierrez, A., et al. (2007) Prolonged survival of patients with angioimmunoblastic T-cell lymphoma after high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation: the GELTAMO experience. European Journal of Haematology, 78, 290–296.
Rosenblum, M.D., LaBelle, J.L., Chang, C.C., et al. (2004) Efficacy of alemtuzumab treatment for
refractory T-cell large granular lymphocytic leukemia. Blood, 103, 1969–1971.
Ru, X. & Liebman, H.A. (2003) Successful treatment of refractory pure red cell aplasia associated with lymphoproliferative disorders with the anti- CD52 monoclonal antibody alemtuzumab
(Campath-1H). British Journal of Haematology, 123, 278–281.
Sieniawski, M., Angamuthu, N., Boyd, K., et al. (2010) Evaluation of enteropathy-associated T-cell
lymphoma comparing standard therapies with a novel regimen including autologous stem cell
transplantation. Blood, 115, 3664–3670.
Sood, R., Stewart, C.C., Aplan, P.D., et al. (1998) Neutropenia associated with T-cell large granular
lymphocyte leukemia: long-term response to cyclosporine therapy despite persistence of abnormal cells. Blood, 91, 3372–3378.
Sternberg, A., Eagleton, H., Pillai, N., et al. (2003) Neutropenia and anaemia associated with
T-cell large granular lymphocyte leukaemia responds to fludarabine with minimal toxicity. British Journal of Haematology, 120, 699–701.
Swerdlow, S.H., Campo, E., Harris, N.L., et al. (2008) WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. IARC, Lyon.
Tanimoto, T.E., Hirano, A., Nagafuji, K., et al. (2005) Mismatched unrelated cord blood transplantation in a patient with T-cell prolymphocytic leukemia. Leukemia, 19, 679–681.
177
50. Tse, E., Chan, J.C., Pang, A., et al. (2007) Fludarabine, mitoxantrone and dexamethasone as firstline treatment for T-cell large granular lymphocyte leukemia. leukemia, 21, 2225–2226.
51. Tsimberidou, A.M., Giles, F., Duvic, M., et al. (2004) Phase II study of pentostatin in advanced T-cell
lymphoid malignancies: update of an M.D. Anderson Cancer Center series. Cancer, 100, 342–349.
52. Tsirigotis, P., Venetis, E., Kapsimali, V., et al. (2003) 2-deoxycoformycin in the treatment of T-large
granular lymphocyte leukemia. Leukemia Research, 27, 865–867.
53. Tsukamoto, N., Kojima, M., Hasegawa, M., et al. (2007) The usefulness of (18)F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography ((18)F-FDG-PET) and a comparison of (18)F-FDG-pet with
(67)gallium scintigraphy in the evaluation of lymphoma: relation to histologic subtypes based on
the World Health Organization classification. Cancer, 110, 652–659.
54. Vose, J., Armitage, J. & Weisenburger, D. (2008) International peripheral T-cell and natural killer/
T-cell lymphoma study: pathology findings and clinical outcomes. Journal of Clinical Oncology,
26, 4124–4130.
55. Went, P., Agostinelli, C., Gallamini, A., et al. (2006) Marker expression in peripheral T-cell
lymphoma: a proposed clinical-pathologic prognostic score. Journal of Clinical Oncology, 24,
2472–2479.
56. White, J.D., Wharfe, G., Stewart, D.M., et al. (2001) The combination of zidovudine and interferon alpha-2B in the treatment of adult T-cell leukemia/lymphoma. Leukaemia & Lymphoma, 40, 287–294.
57. Willemze, R., Jansen, P.M., Cerroni, L., et al. (2008) Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma: definition, classification, and prognostic factors: an EORTC Cutaneous Lymphoma Group
Study of 83 cases. Blood, 111, 838–845.
58. Witzig, T.E., Weitz, J.J., Lundberg, J.H., et al. (1994) Treatment of refractory T-cell chronic lymphocytic leukemia with purine nucleoside analogues. Leukaemia & Lymphoma, 14, 137–139.
59. Yamaguchi, M., Suzuki, R., Kwong, Y.L., et al (2008) Phase I study of dexamethasone, methotrexate, ifosfamide, L-asparaginase, and etoposide (SMILE) chemotherapy for advanced-stage,
relapsed or refractory extranodal natural killer (NK)/T-cell lymphoma and leukemia. Cancer
Science, 99, 1016–1020.
60. Yamaguchi, M., Tobinai, K., Oguchi, M., et al. (2009) Phase I/II study of concurrent chemoradiotherapy for localized nasal natural killer/T-cell lymphoma: Japan Clinical Oncology Group
Study JCOG0211. Journal of Clinical Oncology, 27, 5594–5600.
61. Zinzani, P.L., Baliva, G., Magagnoli, M., et al. (2000) Gemcitabine treatment in pretreated cutaneous T-cell lymphoma: experience in 44 patients. Journal of Clinical Oncology, 18, 2603– 2606.
62. Zinzani, P.L., Musuraca, G., Tani, M., et al. (2007) Phase II trial of proteasome inhibitor bortezomib in patients with relapsed or refractory cutaneous T-cell lymphoma. Journal of Clinical
Oncology, 25, 4293– 4297.
63. Zinzani, P.L., Stefoni, V., Tani, M., et al. (2009) Role of [18F]fluorodeoxyglucose positron emission
tomography scan in the follow-up of lymphoma. Journal of Clinical Oncology, 27, 1781–1787.
64. Sokołowska-Wojdyło M., Lech-Marańda E., Placek W., Meder J., Zaucha J.M., Walewski J., (2010)
w imieniu Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków: Leczenie pierwotnych chłoniaków skóry. Rekomendacje Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG). Onkologia w Praktyce Klinicznej 6: 29-47.
178
XIX. Chłoniaki ośrodkowego
układu nerwowego
Anna BORAWSKA
Pierwotny chłoniak ośrodkowego układu nerwowego (PCNSL primary central nervous system lymphoma) jest pozawęzłową postacią chłoniaka. Stanowi 4-6% pozawęzłowych chłoniaków [1]. Pomimo postępów w leczeniu w ostatnich latach, nadal pozostaje
chorobą szybko postępującą i źle rokującą, zwłaszcza u osób w starszym wieku i w złym
stanie ogólnym. Wtórne zajęcie ośrodkowego układu nerwowego ujawnia się najczęściej
w chłoniakach o wysokim indeksie proliferacyjnym: chłoniaku limfoblastycznym, chłoniaku Burkitt’a, rozlanych chłoniakach z komórek B. Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego
znacznie pogarsza rokowanie w chłoniakach. 29% chorych z pierwotnym i 14% z wtórnym
naciekiem centralnego układu nerwowego przeżywa około roku.
PCNSL jest rzadkim agresywnym nowotworem, stanowiącym 4% wewnątrzczaszkowych guzów mózgu. Znanym czynnikiem ryzyka dla PCNSL jest upośledzenie odporności.
Chłoniak ten występuje u 1,6-9% osób zakażonych wirusem HIV. Stosowanie intensywnej
terapii antywirusowej (HAART) sprawiło, że zmalała ilość PCNSL występujących u osób
zarażonych wirusem HIV. Stale natomiast rośnie występowanie PCNSL u osób immunokompetentnych. Wśród osób ze sprawnym układem immunologicznym średni wiek pacjenta w momencie zachorowania wynosi 60 lat, z niewielką przewagą mężczyzn. 5-15%
pacjentów chorowało w przeszłości na inny nowotwór [2]. Wirus Epstein-Barr (EBV) jest
wykrywany w komórkach guza u 90% pacjentów z AIDS, a tylko u pojedynczych chorych bez zaburzeń odporności. Inne drobnoustroje odgrywają rolę w etiologii chłoniaków wewnątrz-oczodołowych. DNA następujących patogenów: ludzkiego wirusa herpes
8(HHV8), EBV i Tokzoplasma gondii wykryto wstecznie w 19, 10 i 13% chłoniaków o lokalizacji wewnątrzoczodołowej [3]. Chłoniak o mniejszej złośliwości typu MALT oczodołu
powstaje prawdopodobnie na podłożu przewlekłego zakażenia przydatków gałki ocznej
drobnoustrojem Chlamydia psittacii.
179
Objawy kliniczne i diagnostyka
Pierwsze objawy kliniczne obejmują: objawy ubytkowe (70% chorych), zaburzenia
neurologiczne i psychiczne (43%). U 33% chorych występują objawy wynikające z podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego: padaczka, bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, splątanie, śpiączka. Nacieki chłoniaka występują w postaci jednego (66%)
lub wielu ognisk (u 34% pacjentów) w obu półkulach mózgu, najczęściej w płatach czołowych. Lokalizacja w głębokich strukturach mózgu (ciele migdałowatym, zwojach przypodstawnych, przestrzeniach przykomorowych, pniu mózgu i móżdżku) występuje u 34%
pacjentów. U 10-20% pacjentów chłoniak występuje wewnątrz oczodołu [4]. Choroba ma
tendencję do naciekania tkanki podwyściółkowej z rozsiewem do płynu mózgowo-rdzeniowego i do opon. Współistniejące zajęcie opon mózgowych, wykrywalne cytologicznym
badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego, występuje u 16% pacjentów. Izolowane zajęcie
płynu mózgowo-rdzeniowego występuje u mniej niż 5% wszystkich pacjentów. Rdzeń kręgowy jest rzadkim umiejscowieniem chłoniaka. Choroba najczęściej zajmuje górny piersiowy lub dolny szyjny odcinek rdzenia kręgowego i daje objawy wynikające z lokalizacji.
Naciek nerwów kręgowych, zwojów nerwowych, ogona końskiego, nerwów kulszowych
przez chłoniaka (neurolymphomatosis) jest bardzo rzadkie [4].
Optymalną metodą diagnostyczną jest rezonans magnetyczny wykonany z kontrastem
w fazach T1 i T2. Obraz może być identyczny w przerzutach nowotworowych, innych nowotworach pierwotnych mózgu i naciekach zapalnych. Resekcja chirurgiczna zmiany ma
znaczenie głównie diagnostyczne. Najczęstszą metodą uzyskania materiału z guza do badania
histopatologicznego jest biopsja stereotaktyczna. W lokalizacjach trudnodostępnych i przy
zajęciu płynu mózgowo-rdzeniowego rozpoznanie można postawić na podstawie badania
płynu mózgowo-rdzeniowego. Płyn mózgowo-rdzeniowy powinien być zbadany u wszystkich chorych na PCNSL, jeśli nie ma przeciwwskazań do wykonania nakłucia lędźwiowego.
Oprócz badania ogólnego płynu mózgowo-rdzeniowego, obowiązuje wykonanie badania
immunohistochemicznego osadu komórkowego, a optymalnie – cytometrii przepływowej.
Rozpoznanie patomorfologiczne PCNSL
Najczęstszym typem histopatologicznym (85%) jest chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL), w klasyfikacji WHO 2008 wyodrębniony jako osobny podtyp rozpoznania
DLBCL. Nowotworowe limfocyty zazwyczaj tworzą przynaczyniowe nacieki wykazujące
ekspresję markerów pan B i typowych dla ośrodków rozmnażania (germinal center). Analiza immunohistochemiczna wykazuje zazwyczaj typową dla pochodzenia mózgowego
ekspresję MUM-1 – markera aktywacji limfocytów. U pacjentów immunokompetentnych
nacieki są EBV ujemne. Indeks proliferacyjny jest zazwyczaj wysoki. Chłoniak T- komórkowy występuje w około 2% przypadków.
Hipermutacje somatyczne w protoonkogenach takich jak: Pim-1, RhoH/TTF i c-MYC
są zauważane 2-5 razy częściej w PCNSL w porównaniu z chłoniakami w lokalizacji poza
ośrodkowym układem nerwowym [3].
Chłoniaki o mniejszej złośliwości występują przeważnie poza mózgiem – w rdzeniu
kręgowym. Chłoniaki typu MALT lub strefy brzeżnej z komórek B częściej obserwuje się
w oczodole. Chłoniaki te wymagają odmiennego sposobu postępowania niż PCNSL o wysokiej złośliwości.
180
Leczenie PCNSL
Przed rozpoczęciem leczenia obowiązuje badanie w kierunku HIV. Wszyscy chorzy
powinni mieć wykonane badania pozwalające określić stopień zaawansowania chłoniaka.
Badania te powinny być wykonane także w celu wykluczenia wtórnego zajęcia ośrodkowego ukladu nerwowego w przebiegu węzłowej postaci chłoniaka. Wg klasyfikacji z Ann
Arbor, PCNSL odpowiada stopniowi IE.
Na podstawie badania 378 immunokompetentnych pacjentów Ferreri i wsp. zaproponowali określenie indeksu prognostycznego [5]. Wśród różnych czynników mogących
wpływać na przeżycie całkowite i czas wolny od choroby niekorzystne są:
– Wiek >60 lat
– Obniżony stan sprawności – (wg kryteriów ECOG >= 2-3)
– Podwyższony poziom LDH
– Podwyższony poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym
– Zajęcie struktur głębokich mózgu.
Suma liczby występujących czynników tworzy indeks prognostyczny. 2-letnie przeżycia
kształtują się w następujący sposób: 80% u pacjentów z indeksem od 0 do 1 (niskie ryzyko),
48% z indeksem 2 do 3 (pośrednie ryzyko), 15% z indeksem 4 do 5 (wysokie ryzyko).
Na podstawie analizy 338 pacjentów z MSKCC New York, Lauren i wsp. opracowali
model prognostyczny [6]. Brali pod uwagę takie czynniki jak: wiek, stan sprawności, niedowład, zaburzenia świadomości i obniżony klirens kreatyniny. W analizie wieloczynnikowej
tylko wiek i stan sprawności okazały się istotnie wpływające na całkowite przeżycie i czas
wolny od choroby.
Oprócz stanu sprawności bardzo ważne, pod kątem wyboru metody leczenia, jest określenie wydolności narządowej: układu krążenia, wątroby, nerek (poprzez określenie klirensu kreatyniny lub wskaźnika filtracji kłębkowej).
Postępowanie chirurgiczne ogranicza się do biopsji stereotaktycznej będącej metodą
diagnostyczną. Jak wykazała metaanaliza 50 publikowanych prospektywnych i retrospektywnych badań resekcja całej masy masy guza nie przynosi korzyści w postaci wydłużenia
przeżyć, może natomiast spowodować większe ubytki neurologiczne [7].
Chłoniak mózgu z reguły jest wrażliwy na kortykosteroidy. Są one leczeniem z wyboru objawów obrzęku mózgu. Powodują szybką poprawę stanu pacjenta i regresję nacieku.
Nie powinny być podawane przed biopsją guza, ponieważ mogą spowodować trudności
diagnostyczne.
Obecnie stosuje się trzy metody leczenia PCNSL: radioterapię, chemioterapię oraz leczenie skojarzne- chemioterapię z następową radioterapią.
Przez dekady, radioterapia była uważana za podstawową metodę leczenia PCNSL. Napromienia się cały mózg (WBRT – whole brain radiation therapy). Dodatkowe napromienienie
rdzenia kręgowego nie przynosiło korzyści, wiązało się natomiast z większą śmiertelnością. Radioterapia zastosowana w monoterapii daje krótkotrwałe przeżycia od 10 do 18 miesięcy. Zalecana jest dawka 40-50 Gy. Dawka powyżej 50 Gy powoduje większą neurotoksyczność [8].
Obecnie radioterapia jako samodzielna metoda jest stosowana u chorych, którzy ze
względu na obciążenia internistyczne są zdyskwalifikowani od chemioterapii oraz jako leczenie nawrotu po leczeniu systemowym.
181
Chemioterapia uważana jest za podstawową metodę leczenia noworozpoznanego
PCNSL. Obecna wiedza o chemioterapii w tej chorobie opiera się o niewielką liczbę publikowanych badań prospektywnych, metaanalizach i wieloośrodkowych analizach retrospektywnych. W odróżnieniu od chłoniaków występujących poza ośrodkowym układem
nerwowym PCNSL nie reagują na chemioterapię standardową R-CHOP. Przyczyną jest
słaba penetracja doksorubicyny i winkrystyny przez barierę krew–płyn mózgowo-rdzeniowy. Jako leczenie pierwszego rzutu schemat ten można zastosować w przypadku dużego guza, kiedy bariera krew–mózg jest uszkodzona, a także w leczeniu rzadkich postaci
chłoniaków z zajęciem układu nerwowego – chłoniaku wewnątrznaczyniowym rozlanym
z komórek B i neurolymphomatozie [9]. Metotreksat stosowany w dawce większej niż 1g/m2
osiąga terapeutyczne stężenie w tkance mózgowej, a w dawce 3 g/m2 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Nadal brak ustaleń dotyczących optymalnej dawki MTX i czasu trwania
wlewu. W kilku badaniach prospektywnych stosowano MTX w dawce 8 g/m2 we wlewie
24-godzinnym. 2-letnie przeżycia tych chorych wynosiły 51-71%. Ze względu na toksyczność narządową, nie każdy chory może otrzymać tak wysoką dawkę leku. Mniejsze dawki
1 g-3,5 g/m2 podawane są z podobnym efektem, pod warunkiem, że są stosowane w kombinacji z innymi lekami i radioterapią [4]. Skrócenie czasu wlewu z 24 godzin do 3 godzin
pozwala na osiągnięcie wyższego stężenia leku w płynie mózgowo-rdzeniowym [10]. Dawka 3,5 g/m2 wydaje się być dobrym kompromisem między bezpieczeństwem a efektywnością. W zasadzie powinna być dobierana indywidualnie ze względu na stan chorego, klirens
kreatyniny i obciążenia internistyczne. Trzeba wziąć pod uwagę, że wysokie dawki MTX
wymagają masywnego nawodnienia pacjenta, co jest niemożliwe u pacjentów z niewydolnym układem krążenia.
Drugim lekiem skutecznym w leczeniu PCNSL jest cytarabina (Ara-C). Celem randomizowanego badania IELSG 20 [13] było porównie skuteczności leczenia skojarzonego
– MTX 3 g/m2 (we wlewie 3 godzinnym) z Ara-C podanym w czterech dawkach 2 g/m2
z monoterapią MTX. Całkowita odpowiedź wynosiła 46% v 18% i przeżycia 3-letnie 46%
v 32%. W obu ramionach, po chemioterapii zastosowano radioterapię. U młodych chorych
kombinacja tych dwóch leków staje się obecnie standardem.
Inne leki stosowano w próbach klinicznych w nawrotach PCNSL.
Temozolomid to doustny lek alkilujący. Stosowany jest z dobrą tolerancją, osiągając
w nawrotach 31% odpowiedzi i 31% 1-rocznych przeżyć. Połączenie temozolomidu z MTX
pozwala na uzyskanie 47% odpowiedzi i 21 miesięcy mediany przeżycia. Topotekan, inhibitor topoizomerazy 1, wykazuje aktywność w nawrotowych PCNSL. Odpowiedzi są niestety krótkotrwałe (13% jednorocznych przeżyć bez progresji). W różnych kombinacjach
stosuje się kortykosteroidy, lomustynę, ranimustynę, vinkrystynę, procarbazynę, ifosfamid.
Rytuksymab jest stosowany u pacjentów z PCNSL z limfocytów B, ponieważ jest skuteczny
w leczeniu chorych z węzłową postacią DLBCL. Duża cząsteczka białkowa tego leku słabo penetruje do centralnego układu nerwowego i nie zapobiega jego zajęciu u chorych
z DLBCL. Nie potwierdzono skuteczności podawanego dożylnie rytuksymabu u chorych
z PCNSL. Jedno duże badanie retrospektywne sugeruje przejściową skuteczność podania
dokanałowego rytuksymabu [11]. Dwa duże badania retrospektywne nie potwierdziły korzyści dokanałowego podania cytostatyków (MTX, Ara-C) u pacjentów leczonych wyso182
kimi dawkami metotreksatu [12]. Zbiornik Ommaya założony do komory mózgu ułatwia
podawanie leków. Jego obecność wiąże się jednak z ryzykiem infekcji. Nie ma zgodności co
do potrzeby takiego podawania leków. Leczenie dokanałowe powinno być ograniczone do
pacjentów, którzy mają obecne komórki nowotworowe w płynie mózgowo- rdzeniowym
i otrzymują małe dawki metotreksatu w długotrwałym wlewie. Większość obecnie trwających badań, gdzie dawka MTX wynosi co najmniej 3 g/m2 we wlewie 3-godzinnym nie
przewiduje zastosowania leczenia dokanałowego lub dokomorowego.
Stosowanie radioterapii konsolidującej remisję uzyskaną po chemioterapii jest w niektórych ośrodkach stosowane rutynowo, jednak ostatnio opublikowane badanie randomizowane grupy niemieckiej nie potwierdza poprawy przeżycia całkowitego chorych poddanych napromienianiu w porównaniu z obserwacją [21]. Radioterapia mózgowia wiąże
się z większym ryzykiem późnej neurotoksyczności, która występuje u 25-30% pacjentów. Zwykle występują: zaburzenia uwagi, funkcji wykonawczych, pamięci, spowolnienie,
demencja. Czynnikami ryzyka neurotoksyczności, oprócz radioterapii, są: wiek (powyżej
60 lat), wcześniejsze stosowanie dokanałowej chemioterapii i zastosowanie chemioterapii
po radioterapii [10].
Pacjenci z pozostałą rezydualną masą po chemioterapii powinni otrzymać uzupełniającą radioterapię. Rekomendowane są dawki 40-45Gy. Wskazania do WBRT u pacjentów
z całkowitą regresją (CR) wydają się wątpliwe. Badania małych grup szczególnie starszych
pacjentów sugerują, że pominięcie konsolidującej WBRT jest możliwe i wyniki są podobne jak w przypadku samej chemioterapii. Zmniejszenie neurotoksyczności można uzyskać
poprzez optymalizację dawki radioterapii. Dwa badania sugerują, że redukcja dawki do
23-30 Gy u pacjentów z CR jest związana z podobnymi wynikami i lepszą tolerancją neurologiczną [15,16].
Założeniem chemioterapii w wysokich dawkach z autologicznym przeszczepieniem
komórek krwiotwórczych jest przełamanie lekooporności i uzyskanie terapeutycznego stężenia leków w tkance chłoniaka. Początkowo metodę tę stosowano w leczeniu pacjentów
z nawrotowym i opornym PCNSL, osiągając 60% remisji i 45% 2-letnich przeżyć. Leczenie
to związane jest z 16% śmiertelnością zależną od procedury i 12% neurotoksycznością
[17]. Wysokie dawki chemioterapii w pierwszej linii stosowano tylko w małych badaniach
nierandomizowanych. Ocenić wartość tego leczenia można na podstawie prospektywnego
badania randomizowanego. Być może, metoda ta stanowić będzie dobrą alternatywę dla
radioterapii stosowanej po leczeniu chemicznym młodszych chorych z PCNSL [18].
Podsumowanie
W ostatnich latach, dzięki wprowadzeniu do praktyki klinicznej chemioterapii opartej
na wysokich dawkach metotreksatu, osiągnięto duży postęp w leczeniu PCNSL. Najbardziej
skuteczne w kategoriach przeżycia wolnego od progresji, ale nie przeżycia całkowitego,
jest leczenie skojarzone – chemioterapia z następową radioterapią. Problemem jest częste
występowanie opóźnionej neurotoksyczności po zastosowaniu chemioradioterapii. Prowadzone są badania nad optymalizacją dawek i metod radioterapii oraz nad opracowaniem
schematów chemioterapii pozwalających na uzyskanie całkowitej remisji i możliwością odstąpienia od radioterapii.
183
Wtórny chłoniak ośrodkowego układu nerwowego (SCNSL secondary central nervous
system lymphoma)
Komórki chłoniaka, nawet niewykrywalne przy rozpoznaniu, mogą przetrwać w miejscach zwanych „sanktuariami”. Są to ośrodkowy układ nerwowy i jądra. We wczesnych
badaniach, prowadzonych bez profilaktyki SCNSL, obserwowano wysoką częstość nawrotów w OUN (30-50%). Obecnie, wtórne zajęcie OUN występuje u około 5% chorych na
chłoniaki agresywne. Zajęcie OUN obejmuje najczęściej tkankę mózgową, kanał kręgowy
lub oczodoły. Pacjenci z chłoniakami limfoblastycznym i Burkitt’a mają podwyższone ryzyko zajęcia OUN. Profilaktyka, poprzez dokanałowe podawanie metotreksatu, cytarabiny i kortykosteroidu, jest częścią składową programów leczenia tych chłoniaków. Oprócz
dokanałowego podawania leków znaczenie w profilaktyce mają: systemowe podawanie
dużych dawek cytostatyków zwłaszcza metotreksatu i cytarabiny oraz radioterapia. Hollender i wsp. ocenili czynniki ryzyka SCNSL na podstawie retrospektywnej analizy 2514
chorych leczonych w latach 1980-1996 [19]. Stwierdzono nawroty w centralnym układzie
nerwowym u 2,8% pacjentów z chłoniakami o mniejszej złośliwości, u 4,3% z chłoniakami
o większej złośliwości i u 24,4% z chłoniakami limfoblastycznymi i Burkitt’a. Stosunkowo
niewielka ilość nawrotów u chorych z chłoniakami o większej złośliwości jest spowodowana tym, że prowadzono profilaktykę wg uznanych wcześniej czynników ryzyka. Czynnikami tymi były: zajęcie szpiku, umiejscowień nadtwardówkowych, kości, jądra i zatok
obocznych nosa. Większość z nich pozostaje nadal aktualna, zwłaszcza zajęcie jąder i zatok
obocznych nosa. Autorzy wyodrębnili następujące czynniki ryzyka SCNSL:
– Wiek <60 lat
– Podwyższone stężenie LDH
– Obniżone stężenie albumin w surowicy
– Zajęcie węzłów chłonnych zaotrzewnowych
– Lokalizacja pozawęzłowa chłoniaka.
Obecność czterech lub pięciu czynników jest związane z 5-6-krotnym większym ryzykiem wystąpienia SCNSL. Ostatnie obserwacje wykazały, że profilaktyka dokanałowa
powinna być prowadzona w chłoniaku pierwotnym śródpiersia oraz piersi. Leczenie dokanałowe polega na podawaniu, drogą punkcji lędźwiowej, leków – metotreksatu 12-15 mg,
cytarabiny 40 mg i deksametazonu 4-8 mg. Jako profilaktykę stosuje się częściej schemat
dwulekowy – metotreksat i kortykosteroid.
U niektórych chorych stwierdza się podwyższoną cytozę w płynie mózgowo-rdzeniowym, mimo nieobecności objawów klinicznych zajęcia ośrodkowego układu nerwowego.
Zajęcie opon mózgowych (meningitis lymphomatosa) można potwierdzić badaniem cytologicznym płynu (z badaniami immunohistochemicznymi), a w razie dalszych wątpliwości
wynik cytometrii przepływowej płynu mózgowo-rdzeniowego przesądza o rozpoznaniu.
Prowadzi się wtedy leczenie dokanałowe raz lub dwa razy w tygodniu do czasu uzyskania
normalizacji płynu m-r. Wygodniejsze i mniej narażające chorego na infekcję jest podanie
liposomowej postaci cytarabiny. Ta postać Ara-c charakteryzuje się lepszą farmakokinetyką, osiąga większe stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym niż wolna postać leku. Stężenie
terapeutyczne leku utrzymuje się conajmniej 2 tygodnie. Nawrót chłoniaka systemowego
w OUN może być izolowany lub może być wyrazem rozprzestrzenienia się chłoniaka.
184
Nawrót izolowany występuje u około 1% pacjentów z systemowym chłoniakiem nieHodgkina. W badaniu międzynarodowej grupy IPCG przeanalizowano retrospektywnie
113 chorych z izolowanym nawrotem w OUN, obejmującym naciek tkanki mózgowej
[20]. Mediana całkowitego przeżycia w całej grupie wynosiła 1,6 roku, czasu do progresji
1 rok. Leczenie z zastosowaniem metotreksatu znamiennie wydłużało całkowite przeżycie.
Najdłuższy czas do progresji obserwowano u chorych leczonych metotreksatem z następową radioterapią. Leczenie zajęcia OUN w nawrocie uogólnionym zależy od stanu ogólnego
i wydolności narządowej chorego. Wymaga przeważnie leczenia dokanałowego i chemioterapii systemowej. Całkowite przeżycie nie przekracza przeważnie 6 miesięcy.
Posumowanie
Każdy chory z rozpoznaniem chłoniaka powinien być poddany ocenie ryzyka zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Na podstawie badania histopatologicznego, stanu
ogólnego chorego i określenia liczby czynników ryzyka powinna być podjęta decyzja o
profilaktyce wtórnego zajęcia OUN. Nawrót chłoniaka systemowego w OUN wiąże się ze
złym rokowaniem. Chemioterapia z zastosowaniem metotreksatu z następową radioterapią
w izolowanych nawrotach wydaje się optymalnym sposobem leczenia.
Piśmiennictwo
1. E. Marturano, A.J.M Ferreri Primary CNS lymphoma in immunocompetent patients. Annals of
Oncology 20011, 22, (S 4): 42-44.
2. Lister A, Abray LE, Sandlund JT. Central nervous system lymphoma. Hematology (Am Soc Hematol Educ Program) 2002:283-96.
3. Rubenstein J, A. J.M Ferreri Primary lymphoma of central nervous system: epidemiology, patology and current approaches to diagnosis, prognisis and treatment.Leukemia and Lymphoma 2008
49(S10):43-51.
4. Ferreri A J How I treat pimary CNS lymphoma. Blood 2011,118:510-522.
5. Ferreri A J, Blay J, Reni M i wsp. Prognostic Scoring System for Primary CNS Lymphomas: The
International Extranodal Lymphoma Study Group Experience. Journal of Clinical Oncology
2003,21(No2)266-272.
6. Abrey LE, Ben-Porat L, Panageas KS i wsp. Primary Central Nervous System Lymphoma: The
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Prognostic Model Journal of Clinical Oncology 2006,
24(No36):5711-5715.
7. Reni M, Ferer AJ i iwsp. Therapeutic management of primary central nervous system lymphoma in immunocompetent patiens: Results of a critical review of the literature.Ann Oncol
1997,8(3):227-234.
8. Nelson DF Radiotherapy in the treatment of primary central nervous system lymphoma(PCNSL).
J Neurooncol. 1999,43(3):241-247.
9. S. Gisariu S, Ani B i wsp. Neurolymphomatosis:An international primary CNS lymphoma collborative grup report. Blood 2010,115(24):5005-5011.
10. Hashemi-Sadraei N, Peereboom DM. Chemotherapy in newly diagnosed primary central nervous system lymphoma. Therapeutic Advances in Medical oncology.2010,2(4):273-292.
11. Rubensttein JH, Fridyand J i wsp. Phase I study of intraventricular administration of rituximabin
patiens with recurrent CNS and intraocular lymphoma.J Clin Oncol. 2007,25(11):1350-1356.
185
12. Khan RB, Wshi I i wsp. Is intrathecal metotrexate necessary in the treatmentof primary CNS
lymphoma? J Neurooncol.2002,58(2):175-178.
13. Ferreri AJ, Foppoli AM i wsp. High-dose cytarabine plus high-dose methotrexate versus highdose metotrexatealone in patients with primary CZS lymphoma: a randomised phase 2 trial.
14. Abrey LE, Yahalom J, DeAngelis LM. Treatment For primary CNS lymphoma: The next step. J
Clin Oncl.2000, 18(17):3144-3150.
15. Ferreri AJ, Verona C, Polii L. Consolidation radiotherapy in primary CNS lymphomas: Impact on
outcome of different fields and doses in patints in complete remission after upfront chemotherapy. Int Jradiat Oncol Biol Phys.2011,80(1):169-175.
16. Correa DD, Rocco-Donovan M i wsp. Prospective cognitive follow-up in primary CNS lymphomapatients treated with chemioteapy and reduced-dose radiotherapy J Neurooncol.2009,91(3):
315-321.
17. Soussian C, Hoang-Xuan i wsp. Intensive chemotherapy followed by hematopoietic stm-cell rescue for refrectory and recurrent primary CNS and intraokular lymphoma: societe francaise de
greffe de moelle osseuse – theropie cellulaire J Clin Oncol. 2008,26(15)2512-2518.
18. Ferreri AJ, Criocchiolo R, i wsp. High-dose chemotherapy supported by autologous stem cell
transplantation in patients with primary CNS lymphoma fact and opinions. Leuk Lymphoma
2008,49(11): 2042-2047.
19. Hollender A, Kvaloy S i wsp. Central nervous system involvement foollowing diagnosis of nonHodgkin’s lymphoma: a risk model. A nnals of Oncology2002,13: 1099-1107.
20. Noncy D, Lauren E i wsp Brain parenchyma involvement as isolated central nervous system
relapse of systemic non-Hodgin lymphoma: an International primary CNS lymphoma Collaborative Group report. Blood 2008.111:1085-1093.
21. Thiel E, Korfel A, Martus P et al.: High-dose methotrexate with or without whole brain radiotherapy for primary CNS lymphoma (G-PCNSL-SG-1): a phase 3, randomised, non-inferiority trial.
Lancet Oncol 2010; 11: 1036- 1047.
186
XX. Rola radioterapii
w leczeniu chorych na chłoniaki
Barbara BRZESKA
Chłoniaki złośliwe stanowią unikatową grupę nowotworów charakteryzującą się
wysoką promienioczułością. Skuteczne dawki terapeutyczne mieszczą się w granicach
20–50 Gy. W przeciwieństwie do guzów litych (raków, mięsaków) w przypadku chłoniaków w większości lokalizacji anatomicznych promieniowrażliwość guza jest wyższa niż otaczających tkanek zdrowych. Pozwala to m.in. na bezpieczne zastosowanie
większych marginesów terapeutycznych. Zakres objętości napromienianych tkanek
w przypadku chłoniaków jest niezwykle szeroki i uwzględnia większość technik stosowanych w radioterapii: pola wydzielone (IF), techniki wielkopolowe (EF), napromienianie całego ciała (TBI), napromienianie pół ciała (HBI), napromienianie całej skóry
(TSEBI). Stosowane współcześnie w teleradioterapii wiązki promieniowania to wysokoenergetyczne fotony X o energii 4–18 MeV i elektrony o energii 6–22 MeV emitowane z przyspieszacza liniowego. W wybranych przypadkach chłoniaków grudkowych
możliwa do zastosowania jest pewna forma brachyterapii – radioimmunoterapia, tj.
leczenie p-ciałem monoklonalnym sprzężonym z izotopem radioaktywnym: Zevalin
(ibritumomab tiuksetanu, przeciwciało anty-CD20 sprzężone z itrem 90) będące emiterem promieniowania beta lub Bexxar (Tositumomab – przeciwciało anty-CD20 sprzężone z jodem 131) będący emiterem promieniowania beta i gamma [1].
Radioterapia w leczeniu chłoniaków nie-Hodgkina może być stosowana jako terapia
radykalna; rzadko jako metoda samodzielna, częściej w skojarzeniu z chemioterapią – sekwencyjnie, w wybranych przypadkach jednoczasowo (radiochemioterapia). Znajduje również zastosowanie w bardzo szerokiej gamie przypadków paliatywnych, łagodząc pacjentom z chorobami układowymi dokuczliwe objawy, np. ból oraz niejednokrotnie wydłużając
im życie.
187
Chłoniaki złośliwe są grupą heterogenną, wg klasyfikacji WHO składającą się z 31 różnych podtypów rozrostów klonalnych z limfocytów B, z limfocytów T lub z obu linii komórkowych. Dla potrzeb klinicznych chłoniaki nie-Hodgkina można podzielić na trzy grupy:
– Chłoniaki o małym stopniu złośliwości, tj. o przebiegu powolnym, przewlekłym – najczęstszy typ FL
– Chłoniaki o dużym stpniu złośliwości, tj. o przebiegu agresywnym czyli szybko postępujące – najczęstszy typ DLBCL
– Chłoniaki o przebiegu burzliwym: chłoniak Burkitta (B) i chłoniak limfoblastyczny
(T lub B-LBL).
W pierwszej grupie chłoniaków w stopniu zaawansowania klinicznego I-II radioterapia może być stosowana jako samodzielna metoda terapeutyczna o założeniu radykalnym
[3]. Jednakże częściej bywa wykorzystywana jako leczenie paliatywne, uzupełniające po
chemioterapii. W drugiej grupie chłoniaków radioterapia jest stosowana przede wszystkim
jako metoda radykalna w skojarzeniu z chemioterapią – leczenie konsolidujące. Rzadziej
jako forma leczenia paliatywnego. W leczeniu chłoniaka Burkitta radioterapia nie odgrywa
znaczącej roli, w pojedynczych przypadkach może być rozpatrywana jako postępowanie
objawowe. W chłoniaku limfoblastycznym radioterapia jest nadal ważnym elementem skojarzonego leczenia radykalnego. Złożone protokóły terapeutyczne uwzględniają uzupełniające napromienianie zmian węzłowych w śródpiersiu, szczególnie przy dużej masie guza
stwierdzanej wyjściowo. Ponadto w wybranych przypadkach należy rozważyć TBI jako
element kondycjonowania przed procedurą PBSCT.
Chłoniaki pozawęzłowe
Chłoniaki pozawęzłowe stanowią około 1/3 wszystkich przypadków chłoniaków nieHodgkina, w przeciwieństwie do chłoniaka Hodgkina, w którym prezentacja pozawęzłowa
jest rzadka. Najczęstszą grupę chłoniaków pozawęzłowych stanowią chłoniaki przewodu
pokarmowego – 25-35% przypadków w tej grupie. 18-28% stanowią chłoniaki pierścienia
Waldeyera i innych lokalizacji w obrębie głowy i szyi (m.in. zatok obocznych nosa, nosogardła, ślinianek, tarczycy). Trzecią w kolejności grupę chłoniaków pozawęzłowych stanowią
chłoniaki skóry. Chłoniaki węzłowe i pozawęzłowe o tym samym typie histopatologicznym,
stopniu zaawansowania klinicznego i tych samych czynnikach prognostycznych są leczone
wg tych samych algorytmów i mają podobne rokowanie. Techniki radioterapii stosowane
w chłoniakach pozawęzłowych są podobne do tych, które wykorzystuje się w leczeniu guzów
litych tych samych narządów, a więc przede wszystkim planowanie 3D i technika intensywnej modulacji wiązki (IMRT). Jednakże preferuje się szersze marginesy i zwykle w objętości
napromienianej są również regionalne węzły chłonne. Skuteczne dawki terapeutyczne rzędu
30–50 Gy są niższe od tych, które konieczne są w leczeniu guzów litych, co pozwala na napromienianie większych objętości tkanek z mniejszym ryzykiem powikłań [2].
Napromienianie całego ciała (TBI)
Jest to szczególna metoda radioterapii stosowana jako element kondycjonowania łącznie z chemioterapią w wysokich dawkach przed procedurą przeszczepową komórek macierzystych szpiku – własnych lub od dawcy (spokrewnionego lub niespokrewnionego).
188
Kwalifikacja odbywa się w wybranych przypadkach chorych obciążonych AML, ALL, MCL.
Celem jest maksymalna redukcja puli komórek nowotworowych oraz wywołanie immunosupresji, co zmniejsza ryzyko odrzucenia alloprzeszczepu. Mieloablacyjnie TBI najczęściej
stosowane jest wg dwóch protokółów:
– 10 Gy w 5 frakcjach po 2 Gy, 2 frakcje dziennie, ograniczenie dawki na płuca do 8 Gy
– 12 Gy w 6 frakcjach po 2 Gy, 2 frakcje dziennie, ograniczenie dawki na płuca do 10 Gy.
Jest również możliwość kondycjonowania TBI w dawkach niemieloablacyjnych rzędu 2 – 4
Gy, co zmniejsza toksyczność procedury.
Technika TBI jest trudna, pracochłonna, wymaga obecności i ścisłej współpracy lekarza i fizyka medycznego w trakcie realizacji procedury, konieczna jest dozymetria in vivo.
Napromienianie połowy ciała
Jest to skuteczna i prosta technika mająca zastosowanie w leczeniu paliatywnym wybranych przypadków chłoniaków nie-Hodgkina. Najczęściej jest wykorzystywana dla chorych z rozpoznaniem szpiczaka mnogiego. Kwalifikację można rozważyć w zaawansowanym stadium, przy spodziewanym względnie krótkim okresie przeżycia i bez przebytej
radioterapii w dawkach radykalnych. Dysponujemy techniką napromieniania górnej połowy ciała (UHBI) – 1 frakcja 6 Gy z dwóch pól p-ległych z równym obciążeniem oraz techniką napromieniania dolnej połowy ciała (LHBI) – 1 frakcja 8 Gy z dwóch pól p-ległych
z równym obciążeniem. W wybranych przypadkach można połączyć obie techniki (UHBI
+ LMBI), stosując minimalny odstęp czasowy tygodni między procedurami.
Radiochemioterapia
Do rozważenia u chorych z rozpoznaniem chłoniaka z limfocytów T/NK typu nosowego w stopniu zaawansowania klinicznego I- II.
Radioterapia 3D lub techniką IMRT, 50 Gy we frakcjach po 2 Gy. Jednoczasowo chory
powinien otrzymać 3 kursy chemioterapii wg programu DeVIC:
Dx 40 mg/dz. i.v. 1-3 dz.
Vepesid 67-100 mg/m kw. i.v. 1-3 dz.
Ifosfamid 1,0-1,5 g/m kw i.v. 1-3 dz.
Carboplatyna 200-300 mg/m kw i.v. 1 dz.
Wyniki badania klinicznego I i II fazy grupy japońskiej są niezwykle obiecujące [4].
Program jednoczasowej chemioterapii i radioterapii stosowany w tym typie chłoniaka
poprawi być może jego fatalne rokowanie.
Napromienianie całej skóry elektronami (TSEBI)
Stosowane w szczególnym typie chłoniaka z limfocytów T naciekającego skórę –
w ziarniniaku grzybiastym (MF).
Wykorzystywane są elektrony o energii 6 MeV, najczęściej technika 6 pól w pozycji
egipskiej, 3 pola dziennie (przód + prawy skos tylny + lewy skos tylny naprzemiennie
z tył + prawy skos przedni + lewy skos przedni), frakcjonowanie po 1,5–2,0 Gy do dawki
całkowitej 20–40 Gy. Dość popularna jest również technika obrotowa. Konieczna jest osłona rogówek i soczewek. Problem stanowią obszary niedopromienione: czubek głowy, sto189
py, krocze – wymagające ewentualnego uzupełnienia dawki z pól wydzielonych. Technika
TSEBI jest trudna, czasochłonna, wymagająca ścisłej współpracy lekarza i fizyka w trakcie
realizacji, konieczna jest dozymetria in vivo.
WSKAZANIA DO RADIOTERAPII W LECZENIU SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
1. Leczenie radykalne – samodzielna metoda terapii izolowanej postaci szpiczaka
2. Leczenie poliatywne – w skojarzeniu z chemioterapią:
$ Przeciwbólowo przy dolegliwościach niekontrolowanych leczeniem systemowym
$ W zagrzżających lub dokonanych złamaniach patologicznych kości podporowych
$ Odbarczająco w ucisku rdzenia kręgowego lub korzeni nerwowych
W radioterapii paliatywnej szpiczaka plazmocytowego najczęściej wykorzystywane są
następujące schematy frakcjonowania.
$ 20 x 2 Gy
$ 10 x 3 Gy
$ 5 x 4 Gy
$ 1 x 6 Gy
$ 1 x 8 Gy
Piśmiennictwo
1. Perez and Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology, 5th Edition, 2008.
2. Gospodarowicz MK, Sutcliffe SB. The extranodal lymphomas. Semin. Radiat. Oncol. 1995;5:281300.
3. Wilder RB, Jones D, Tucker SL, et al. Long-term results with radiotherapy for stage I – II follicular
lymphomas. Int.J.Radiat.Oncol.Biol.Phys.2001;51:1219-1227
4. Yamaguchi M, Tobinai K, Oguchi M, Ishizuka N, Kobayashi Y, IsobeY,et al. Phase I/II study of
concurrent chemoradiotherapy for localized nasal natural killer/T-cell lymphoma: Japan Clinical
Oncology Group Study JCOG0211. J.Clin. Oncol.2009; 27:5594-600.
190
XXI. Chłoniaki nawrotowe i oporne.
Autotransplantacja
komórek krwiotwórczych
Joanna ROMEJKO-JAROSIŃSKA
Mimo wdrożenia optymalnego leczenia pierwszorazowego, u ponad 50% chorych na
chłoniaki agresywne, u 1/3 chorych na chłoniaka Hodgkina (HL) i około 80% chorych na
pozostałe rodzaje chłoniaków dochodzi do nawrotu lub progresji choroby i konieczności
wdrożenia kolejnej terapii. Najczęstszą przyczyną nieskuteczności leczenia jest pierwotna lub
nabyta oporność na zastosowane leki związana zaburzeniami genetycznymi w komórkach
nowotworowych (oporność bezwzględna). Nierzadką przyczyną oporności jest zastosowanie
niewłaściwego programu chemioterapii przy pierwszym podejściu leczniczym, powikłania
po terapii przeciwnowotworowej wydłużające czas leczenia, czy współistnienie innych chorób ograniczające stosowanie aktywnie działających leków (oporność względna).
Niepowodzenie leczenia obejmuje następujące sytuacje kliniczne:
– progresja choroby w czasie leczenia (oporność pierwotna)
– wczesny nawrót (w czasie krótszym niż 12 miesięcy od uzyskania całkowitej remisji)
– późny nawrót (po 12 miesiącach od uzyskania całkowitej remisji)
– wielokrotne nawroty [6].
W przypadku chłoniaków agresywnych większość nawrotów występuje w ciągu
2 pierwszych lat od pierwszego leczenia, późne nawroty >5 lat dotyczą mniej niż 20% chorych. W HL nawrót lub progresja występuje u 25 – 30% chorych w ciągu pięciu lat od rozpoznania. Natomiast przy rozpoznaniu chłoniaka o powolnym przebiegu u ponad połowy
chorych leczenie z powodu nawrotu wdrażamy po ponad 3 latach.
Strategia postępowania
W sytuacji nawrotu choroby często konieczna jest powtórna biopsja podejrzanych zmian w
celu weryfikacji i potwierdzenia rozpoznania histopatologicznego. Biopsja powinna być rozwa191
żona szczególnie, jeśli pierwotne rozpoznanie było nie pewne, w przypadku późnego nawrotu
choroby po pierwszorazowej terapii, lub gdy bierzemy pod uwagę inne rozpoznanie choroby.
Pacjenta należy skierować na ponowną diagnostykę w celu określenia zasięgu choroby i czynników rokowniczych. W przypadku pierwszego nawrotu należy dążyć do zaplanowania maksymalnie radykalnego leczenia biorąc pod uwagę wiek chorego, choroby współistniejące.
W leczeniu nawrotu lub progresji stosuje się różne podejścia lecznicze: odpowiedni
wybór chemioterapii drugiej lub kolejnej linii leczenia, podawanie przeciwciał monoklonalnych, leczenie z zastosowaniem chemioterapii w wysokich dawkach (ang. high dose therapy – HDT) lub chemio- i radioterapii z następowym autologicznym przeszczepieniem
szpiku (ang. autologous stem cell transplantation – ASCT) lub allogenicznym przeszczepem
szpiku od zgodnego dawcy spokrewnionego lub niespokrewnionego, nowe terapie w ramach badań klinicznych lub chemioterapii niestandardowej.
Najważniejszym celem chemioterapii drugiej czy kolejnej linii leczenia u chorych na
chłoniaki agresywne i HL w fazie oporności i nawrotu jest uzyskanie obiektywnej odpowiedzi na leczenie. Wyrazem efektywności terapii jest zdolność do indukowania całkowitej
lub częściowej remisji, po uzyskaniu której można rozważać konsolidację HDT. Terapia drugiej linii wraz z czynnikami wzrostu G-CSF jest wykorzystywana do mobilizacji komórek
CD34+ ze szpiku do krwi obwodowej i zbiórki komórek krwiotwórczych będących źródłem
dla odnowy układu krwiotwórczego po autotransplantacji. Optymalne leczenie drugiej linii
dla chorych na chłoniaki agresywne i na HL nie zostało dotychczas ustalone. W latach 80.
i 90. ubiegłego stulecia opracowano wiele programów ratunkowego leczenia chorych w fazie
nawrotu i oporności. W skład programów wchodziły leki nie stosowane w terapii pierwszorazowej, aktywne u chorych na chłoniaki, z odmiennym profilem toksyczności, działały synergistycznie, nie podlegały mechanizmowi oporności wielolekowej. Przeprowadzono liczne
badania II fazy z programami zawierającymi cisplatynę (ESHAP, DHAP, ASHAP), ifosfamid
(ICE, VIP, MINE), antracykliny (EPOCH, CDE, CN3OP), czy gemcytabinę IGEV, GVD, GDP.
Programami tymi uzyskano od 50% do 89% odpowiedzi na leczenie, w tym od 15% do 54%
całkowitych remisji. Przy braku konsolidacji metodą chemioterapii mieloablacyjnej, długie
przeżycie bez objawów choroby osiągnięto u mniej niż 10% chorych, niezależnie od schematu leczenia [4,9,10]. Odpowiednia liczba cykli nie została ustalona, choć leczenie powinno
być prowadzone do uzyskania maksymalnej odpowiedzi. W większości ośrodków podawano
2 do 3 cykli, po których oceniano badaniami obrazowymi (TK, PET – TK) odpowiedź na
leczenie. Chorych podatnych na terapię drugiej linii, poddawano mobilizacji komórek CD34,
i w razie utrzymania remisji kwalifikowano do procedury przeszczepowej. Przy braku obiektywnej odpowiedzi na program ratunkowy, można podjąć próbę doprowadzenia do remisji
choroby innym schematem leczenia. Ze względu na brak randomizowanych badań, co do
skuteczności programów, wybór leczenia zależy od preferencji danego ośrodka. Najczęściej
stosowane schematy przedstawiono w Tabeli 21.1. Znaczącym postępem w przeciwdziałaniu
pierwotnej oporności na leki było wprowadzenie przeciwciał monoklonalnych. Dotychczas
najlepiej poznanym przeciwciałem jest rytuksymab – przeciwciało monoklonalne antyCD20. Zaletą jego jest przeciwnowotworowa aktywność w chłoniakach de novo i w fazie
nawrotu, dobra tolerancja leczenia, jak i możliwość połączenia z chemioterapią wielolekową
bez nasilenia toksyczności leczenia.
192
Skojarzenie rytuksymabu z chemioterapią wielolekową u chorych na chłoniaki nawrotowe i oporne B komórkowe dało zachęcające wyniki. U chorych wcześniej nieleczonych
przeciwciałem anty CD20, dodanie rytuksymabu zwiększyło częstość odpowiedzi, całkowitych remisji [8,13,15]. Natomiast kontrolowane, prospektywne porównanie dwóch chemioterapii ratunkowych, skojarzonych z rytuksymabem u chorych na agresywne chłoniaki
oporne i nawrotowe (R-ICE vs R-DHAP) nie wykazało istotnych różnic ich (Odpowiedź:
63,5% vs 62,8%, odpowiednio dla R-ICE vs R-DHAP, p>0,05) [3].
Strategia postępowania w nawrotowych chłoniakach o przebiegu powolnym jest odmienna ze względu na mniej agresywny, ale i nieuleczalny charakter choroby. Postępowanie
jest indywidualne i podobnie jak przy pierwszym podejściu ma na celu poprawę komfortu
życia poprzez zmniejszenie objawów lub powikłań choroby. Szybki nawrót lub progresja
w ciągu roku, objawy systemowe, masywna zmiana upośledzająca wydolność narządów,
w tym szpiku, wymagają wdrożenia leczenia. Wybór terapii zależy od aktualnej sytuacji klinicznej. Jeśli jest możliwość należy rozważyć włączenie chorego do kontrolowanego badania klinicznego. W kolejnym leczeniu wykorzystuje się klasyczne cytostatyki (leki alkilujące, w tym bendamustynę, analogi puryn, alkaloidy Vinca, itd.), przeciwciała monoklonalne,
radioimmunoterapię, inhibitory proteosomaz, leki immunomodulujące np. lenalidomid.
Dla chorych na chłoniaki grudkowe, młodych z szybko postępującą chorobą (progresja w
ciągu 6 miesięcy), ze średnim lub wysokim ryzykiem według FLIPI metodą postępowania
standardowego jest leczenie konsolidujące HDT z autotransplantacją w drugiej lub trzeciej
remisji. Opcją leczenia może być allotransplantacja od zgodnego lub niespokrewnionego
dawcy w drugiej lub kolejnej całkowitej lub częściowej remisji.
Tabela 21.1. Najczęściej stosowane programy w chłoniakach w fazie nawrotu i oporności
PROGRAM
DAWKA
DHAP
Deksametazon
40 mg
Cytarabina
2000 mg/m2
100 mg/m2
Cisplatyna
ESHAP
Etopozyd
40 mg/m2
Metylprednizolon
500 mg/m2
Cytarabina
2000 mg/m2
Cisplatyna
25 mg/m2/d
ICE
Ifosfamid
5000 mg/m2
5000 mg/m2
Mesna
max 800 mg
Karboplatyna
100 mg/m2
Etopozyd
CN3OP
800 mg/m2
6 mg/m2
Cyklofosfamid
1,4 mg/m2
Mitoksantron
100 mg/dziennie
Winkrystyna
Prednisolon
IGEV
Ifosfamid
2000 mg/m2
2600 mg/m2
Mesna
800 mg/m2
Gemcytabina
20 mg/m2
Winorelbina
100 mg/dzienne
Prednisolon
Rituximab
375 mg/m2
i.v. dożylnie, c.i.v. wlew ciągły, p.o. – doustnie
p.o./i.v.
DZIEŃ
p.o.
3h i.v. x 2
24h c.i.v.
1- 4
2
1
i.v.
i.v.
3h i.v.
96h c.i.
1–4
1–4
5
1–4
24h c.i.
24h c.i.
i.v,
i.v.
i,v,
i.v.
i.v.
p.o.
2
2
2
1–3
1
1–3
1
1–5
2h i.v.
24h c.i.v.
i.v.
i.v.
p.o
i.v
1–4
1–4
1i4
1
1–4
1
Uwagi
Cytarabina
podawana we
wlewie 3 h
z odstępem 12h
Dawka
karboplatyny
wyliczana z AUC
193
Postępowanie w chłoniaku z komórek płaszcza w fazie progresji lub nawrotu polega
na wdrożeniu leczenia wysokimi dawkami cytarabiny (DHAP, ESHAP, HYPERCVAD) lub
z analogami puryn (fludarabiną, kladrybiną). U chorych w remisji należy rozważyć allotransplantację jako opcję kliniczną. Chorych tych należy włączać do badań klinicznych.
Czynniki rokownicze
U chorych na chłoniaki nawrotowe i oporne wyłoniono kilka czynników rokowniczych. Czynnikiem najsilniej wpływającym na dalsze losy chorego jest podatność na chemioterapię. Jej wyrazem jest obiektywna odpowiedź na leczenie: całkowita lub częściowa
remisja po 2 do 4 cyklach chemioterapii ratunkowej, trwająca, co najmniej 2 miesiące.
Chorzy z podatną na chemioterapię chorobą są dobrymi kandydatami do konsolidacji
HDT, dzięki której ich prawdopodobieństwo wyleczenia wzrasta. Stan aktywności choroby
wraz z podatnością na chemioterapię koreluje znamiennie z czasem do progresji choroby
(ang. progression free survival – PFS) i czasem całkowitego przeżycia (ang. overall survival
– OS). Pacjenci z prawdziwie oporną chorobą odnoszą nieznaczne korzyści z kolejnych
programów chemioterapii ratunkowej, również z HDT. Ich czas przeżycia całkowitego jest
krótki i nie przekracza zwykle 24–26 miesięcy [6]. Pacjentów tych można włączać do kontrolowanych badań klinicznych nad nowymi lekami. Chorzy z przetrwałą chorobą odnoszą
korzyści z niekrzyżowej chemioterapii i mogą być kandydatami do HDT z ASCT. Chorzy
w częściowej remisji lub późnym nawrotem mają znamiennie dłuższy czas do niepowodzenia (ang. event free survival – EFS) i OS w porównaniu do chorych z wczesnym nawrotem
lub chorobą oporną [13].
Kolejne niekorzystne czynniki rokownicze są to krótki czas od pierwotnego leczenia
do progresji lub nawrotu, masa guza powyżej 10 cm i trzy lub więcej programy leczenia,
Międzynarodowy Wskaźnik Rokowniczy IPI>2 (International Prognostic Index) dla chłoniakówi agresywnych [2,3,5]. Wśród czynników rokowniczych u chorych na chłoniaka B
komórkowego rozważana jest również ekspozycja na rituximab. Badanie CORAL wykazało, że wcześniejsza ekspozycja na rituximab wraz z krótkim czasem do nawrotu jest niekorzystnym czynnikiem prognostycznym przy powtórnej immunochemio terapii [3].
U chorych na chłoniaka Hodgkina, dodatkowo niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi korelującymi z OS I PFS były: zły stan ogólny, wiek >50 lat, stopień zaawansowania III lub IV, objawy systemowe, nawrót polu napromienia, brak całkowitej remisji
po pierwszym leczeniu, postać pozawęzłowa choroby, niedokrwistość, niskie stężenie
albumin [7,9].
Autotransplantacja komórek krwiotwórczych
Przesłanką do zastosowania chemioterapii w wysokich dawkach było założenie, że przy
podaniu standardowych dawek leków u części chorych odpowiedź na leczenie jest niewystarczająca, a zwiększenie dawki może doprowadzić do przełamania oporności, uwrażliwienia komórek nowotworowych na leki i poprawić wyniki leczenia. Ograniczeniem
wysokości dawek jest toksyczność narządowa, jedynie w przypadku toksyczności hematologicznej podawanie własnych wcześniej zebranych komórek macierzystych szpiku powinno zapobiec wydłużonej pancytopenii związanej z mieloablacją (zniszczeniem komórek
194
krwiotwórczych szpiku) wywołaną cytostatykami. Pierwsze próby leczenia HDT z ASCT
u chorych na nowotwory limfoproliferacyjne podjęto na początku lat 60. Późniejsze wyniki badań retrospektywnych, nierandomizowanych sugerowały, że podejściem tym można wyleczyć chorych na chłoniaki, którzy nie odpowiedzieli na terapię w standardowych
dawkach. Chorzy poddani HDT mieli dłuższe OS, dłuższy czas wolny od choroby i dłuższy EFS w porównaniu do chorych leczonych chemioterapią w dawkach standardowych.
W międzynarodowym, prospektywnym randomizowanym badaniu „PARMA” potwierdzono, że zastosowanie HDT z ASCT poprawia wyniki leczenia przez wydłużenie EFS i OS
w porównaniu z leczeniem w dawkach konwencjonalnych u chorych na chłoniaki agresywne (5-letnie EFS 46% vs 12%, p<0,001, 8-letnie OS 47% vs. 27%, p=0,04) [12]. Randomizowane, prospektywne badanie III fazy porównujące chemioterapię standardową
z leczeniem mieloablacyjnym u chorych na HL również wykazało, że HDT z ASCT umożliwia lepszą kontrolę nad chorobą niż tradycyjne leczenie (3-letni EFS 55% dla HDT/ ASCT
i 34% dla konwencjonalnej terapii). Inne badania wskazały, że odległe wyniki: PFS i OS po
przeszczepie dla HL wyniosły 40%–50% i 50%–60%, odpowiednio. Obecnie HDT/ASCT
jest akceptowanym standardem leczenia chorych na chłoniaki (HL i rozlane z dużych komórek B) pierwotnie oporne lub w pierwszym nawrocie. Przed erą rytuksymabu część randomizowanych badań klinicznych wskazywała na korzyści wynikające z przeprowadzenia
HDT z ASCT w pierwszej remisji u chorych na chłoniaki agresywne z 2–3 niekorzystnymi
czynnikami według aaIPI. Obecnie przy zastosowaniu immunochemioterapii u chorych
na chłoniaki agresywne B komórkowe w pierwszej linii leczenia, nie ma danych, które
uzasadniały by takie podejście. Również nie ma badań randomizowanych dla chłoniaków
agresywnych T komórkowych. Jedynie nieliczne badania z udziałem niewielkiej liczby chorych wskazują, że zastosowanie HDT z ASCT w pierwszej remisji może mieć przewagę nad
konwencjonalną terapią.
Procedura chemioterapii w wysokich dawkach z przeszczepem szpiku wymaga odpowiedniego przygotowania pacjenta. Pierwszym etapem jest prawidłowa kwalifikacja do autotransplantacji. Według EBMT wskazania do wykonania autotransplantacji w chłoniakach
obejmują następujące rozpoznania [1]:
– Chłoniak Hodgkina nawrotowy/chemiowrażliwy lub pierwotna oporność – leczenie
standardowe
– Chłoniaki agresywne nawrotowe lub oporne chemiowrażliwe w drugiej lub trzeciej remisji (DLBCL, ATCL, PTCL, MCL, stranformowane FL)
– Chłoniaki agresywne w 1 całkowitej remisji – jako opcja kliniczna u chorych w wysokim
indeksem aaIPI 2 – 3, młodych chorych z DLBCL, PTCL ALK ujemnych
– w ramach badań klinicznych (PTCL, MCL)
– Chłoniaki o niskiej złośliwości
– 2 i 3 całkowita remisja – leczenie standardowe
– pierwsza całkowita remisja – w ramach badań klinicznych
– Szpiczak plazmocytowy – konsolidacja pierwszej remisji, w nawrocie choroby
– ALL/chłoniak limfoblastyczny jako opcja kliniczna dla chorych z wysokim ryzykiem,
w 1 całkowitej remisji bez choroby resztkowej
– CLL – opcja kliniczna w 1 lub drugiej całkowitej remisji.
195
Kolejnym etapem jest kwalifikacja ze względu na wiek i choroby współistniejące. Najlepszymi kandydatami do autotranspalntacji są młodzi pacjenci (limit wieku <65 lat), bez niewydolności narządowej (serca, płuc, nerek, wątroby). Aktywne infekcje wirusowe (np. HIV,
HCV, HBS) mogą przyczynić się do czasowej lub całkowitej dyskwalifikacji. Zły stan ogólny,
oporność na przetaczanie płytek opóźniają wykonanie przeszczepu. Następną czynnością jest
ocena podatności na leczenie drugiej linii w badaniach obrazowych (TK, PET-TK). W wielu
badaniach wykazano, że uprzednia podatność na leczenie wpływa na wyniki HDT z ASCT.
Zarówno OS, przeżycie wolne od choroby (ang. disease free survival DFS) i PFS były znamiennie dłuższe u chorych, którzy uzyskali CR niż u chorych z PR czy stabilizacją choroby. Kolejnym krokiem w procedurze mieloablacyjnej jest zbiórka komórek krwiotwórczych. Do początków lat 80. źródłem komórek macierzystych dla autologicznej procedury mieloablacyjnej
był szpik kostny. Tradycyjnie pobierano komórki hematopoetyczne z talerza kości biodrowej
w trakcie operacyjnej zbiórki szpiku. W 1981 roku opisano pierwszą udaną próbę przeszczepienia z komórek macierzystych krwi obwodowej. Najczęściej komórki CD34+ uzyskiwane
są metodą aferez z krwi obwodowej poprzez mobilizację czynnikami wzrostu dla granulocytów (G-CSF) i chemioterapii mielosupresyjnej takiej jak: ICE, DHAP, ESHAP czy CED z dawką cyklofosfamidu od 2 do 7 g/m2 i etopozydu 200 mg/m2 przez 3 kolejne dni. Kolekcja komórek CD34+ z krwi obwodowej jest bardziej wydajna, a podawana chemioterapia wykazuje
dodatkowe działanie cytoredukcyjne. Do wad tej metody należą efekty uboczne czynników
wzrostu, głęboka pancytopenia po chemioterapii z koniecznością przetaczania składników
krwi, infekcje. Większość chorych wymaga założenia cewnika centralnego do żyły głównej
górnej koniecznego do zabiegu aferezy i z tego powodu mogą wystąpić powikłania. Wadą
operacyjnej zbiórki szpiku jest konieczność znieczulenia ogólnego pacjenta oraz ograniczona
liczba zebranych komórek macierzystych CD34+. Do prawidłowej odnowy hematologicznej
konieczna liczba komórek CD34+ wynosi 2 x 106 kg, a komórek jednojądrzastych 2 x 108 kg.
W razie zbyt niskiej liczby komórek CD34+ w czasie zbiórki można przeprowadzić ponowną
mobilizację, wykonać zbiórkę szpiku lub wspomóc wyrzut plerixaforem. Przyczyną gorszej
mobilizacji może być ekspozycja na rituximab, niektóre leki alkilujące (melfalan, leukeran),
radioterapia, liczne kursy chemioterapii, lub starszy wiek. Przeciwwskazaniem do rozpoczęcia procedury mieloablacyjnej jest niewystarczająca liczba komórek do przeszczepienia [11].
Właściwym etapem autotransplantacji jest HDT z ASCT. Kondycjonowanie odgrywa główną rolę w autologicznej procedurze mieloablacyjnej. Stanowi leczenie, którego celem jest utrzymanie długotrwałej kontroli nad chorobą lub wyleczenie. Kondycjonowanie
może być przyczyną wczesnej toksyczności i śmiertelności. Najczęściej stosowanym obecnie programem kondycjonującym dla chorych na chłoniaki oporne i nawrotowe jest schemat BEAM zawierający karmustynę, etopozyd, cytarabinę i melfalan. [1] Inne podawane
programy to CBV (cyklofosfamid, karmustyna, etopozyd), BEAC (karmustyna cyklofosfamid, etopozyd, cytarabina) lub Mel 200 (melfalan 100 mg/m2 przez 2 dni) dla chorych na
szpiczaka plazmocytowego.
Po okresie eliminacji cytostatyków następuje reinfuzja komórek krwiotwórczych
CD34+. Celem dalszych działań jest zapobieganie lub minimalizacja objawów wczesnych
powikłań (leczenie przeciwwymiotne, leczenie infekcji, przetaczanie preparatów krwiopochodnych, leczenie zmian śluzówkowych, podawanie czynników wzrostu itd.). Do póź196
nych efektów niepożądanych autotransplantacji należą wtórne nowotwory, powikłania
kardiologiczne, zaburzenia funkcji gonad, zarostowe zapalenie oskrzelików, zmiany skórne
w postaci przebarwień, zaćma i niedoczynność tarczycy. Wśród wtórnych nowotworów
występują zespoły mielodysplastyczne, ostre białaczki, chłoniaki oraz guzy lite. Największe
prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu jest w pierwszym roku po autotransplantacji 1,2 / na 100 chorych i w kolejnym roku maleje do 0,4 na 100 chorych i na tym poziomie
utrzymuje się przez kolejne lata. Śmiertelność po autotransplantacji jest niska <5%, i przy
dobrej kwalifikacji autotransplantacja należy do bezpiecznych procedur.
Leczenie nawrotu u chorych na chłoniaki po HDT/ASCT jest trudne. Choroba ma
najczęściej charakter bardzo agresywny z opornością na kolejne leczenie i występuje podwyższone ryzyko znacznej toksyczności stosowanej terapii. Chorzy ci są kandydatami do
badań klinicznych nad nowymi lekami. Wśród nowo stosowanych leków, obiecującą aktywność wykazują lenalidomid, przeciwciała monoklonalne (brentuximab vetotin, ofatumumab, epratuzumab), inhibitory proteasomu (bortezomib, carfilzomib), inhibitory deacetylacji histonów (romidepsin, panobinostat), enzastauryna, everolimus. Ich aktywność jest
intensywnie badana u chorych na chłoniaki w fazie nawrotu i oporności. Część chorych
można zakwalifikować do allotransplantacji. U chorych na HL z nawrotem po 5 latach
podatnym na leczenie można ponownie rozważyć ASCT.
U wszystkich chorych z chorobą oporną przy kolejnej progresji należy rozważyć, czy
podanie kolejnej terapii nie pogorszy jakości i komfortu życia, to jest czy nasilenie toksyczności nie przeważy nad korzyściami z leczenia. Należy zastanowić się nad celowością
chemioterapii, a objawy minimalizować objawową terapią.
Piśmiennictwo
1. Apperley J, Carreras E, Gluckman E et al. Hematopoietic Stem Cell Transplantation. The EBMT
Handbook. ESH. 5-th Edition 2008.
2. Blay J, Gomez F, Sebban C, et al. The International Prognostic Index correlates to survival in
patients with aggressive lymphoma in relapse: Analysis of the PARMA trial. Parma Group. Blood
1998; 92:3562-3568.
3. Gisselbrecht C, Glass B, Mounier N, et al. Salvage regimens with autologous transplantation for
relapsed Large B-Cell Lymphoma in the Rituximab Era. J Clin Oncol. 2010; 28(27):4184-90.
4. Gisselbrecht C: Use of rituximab in diffuse large B-cell lymphoma in the salvage setting. Br J
Haematol 2008; 143:607-621.
5. Guglielmi C, Gomez F, Philip T, et al. Time to relapse has prognostic value in patients with aggressive lymphoma enrolled onto the Parma trial. J Clin Oncol 1998; 16:3264-3269.
6. Josting A, Reiser M, Rueffer U, Salzberger B, Diehl V, Engert A. Treatment of primary progressive
Hodgkin’s and aggressive non-Hodgkin’s lymphoma. Is there a chance for cure? J Clin Oncol
2000; 18: 332-339.
7. Josting A, Engert A, Diehl V, Canellos. Prognostic factors and treatment outcome in patients with
primary progressive and relapsed Hodgkin’s disease. Ann Oncol 2002; 13 (Suppl1): 112-116.
8. Kewalramani T, Zelenetz AD, Nimer SD, et al. Rituximab and ICE as second-line therapy before autologous stem cell transplantation for relapsed or primary refractory diffuse large B-cell
lymphoma. Blood 2004; 103:3684-3688.
197
9. Kuruvilla J, Keating A and Crump M. How I treat relapsed and refractory Hodgkin lymphoma.
Blood 2011: 117: 4208-4217.
10. Mendler JH, Friedberg JW. Salvage Therapy in Hodgkin’s Lymphoma. The Oncologist
2009;14:425–432.
11. Munker R, Lazarus H, Atkinson K. The BMT data book. Cambridge University Press 2009, 2-nd
Edition.
12. Philip T, Guglielmi C, Hagenbeek A, et al. Autologous bone marrow transplantation as compared
with salvage chemotherapy in relapsed of chemotherapy-sensitive non Hodgkin’s lymphoma.
N Engl J Med 1995; 333: 1540-1545.
13. Sud R, Friedberg JW. Salvage therapy for relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma
– Impact of prior rituximab. Haematologica. 2008; 93(12): 1776–1780.
14. von Tresckow B, Engert A. The Role of Autologous Transplantation in Hodgkin Lymphoma Curr
Hematol Malig Rep 2011;6(3):172-9.
15. Vellenga E, van Putten WL, van’t Veer MB, et al. Rituximab improves the treatment results of
DHAP-VIM-DHAP and ASCT in relapsed/progressive aggressive CD20_ NHL: A prospective
randomized HOVON trial. Blood 2008; 111:537-543, 2008.
16. Körbling M, Freireich EJ: Twenty-five years of peripheral blood stem cell transplantation Blood
2011; 117: 6411-6416.
198
XXII. Allogeniczna transplantacja
komórek krwiotwórczych w leczeniu
nowotworów układu chłonnego
Iwona WYLEŻOŁ
Allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych (AlloHSCT) jest jedyną metodą pozwalającą na wybiórczą eliminację patologicznego klonu komórek nowotworowych. Możliwe
jest to nie tylko przez zastosowanie chemioterapii w wysokich dawkach – mieloablacyjnych lub
chemioterapii połączonej z napromienianiem całego ciała (TBI), jako leczenia kondycjonującego, lecz również dzięki spodziewanej reakcji immunologicznej przeszczepionych komórek
dawcy przeciwko komórkom nowotworowym (Graft vs Leukemia /Lymphoma – GvL).
W początkowym okresie AlloHSCT cechował wysoki poziom śmiertelności związanej
z procedurą (TRM). Był on efektem toksycznego leczenia mieloablacyjnego, które ograniczało zastosowanie tego typu terapii tylko u ludzi młodych w dobrym stanie ogólnym. Sytuacje
znacząco zmieniło wprowadzenie do leczenia kondycjonującego schematów chemioterapii
o zredukowanej toksyczności, niemieloablacyjnych (RIC), które znacząco zredukowały
TRM.
Wskazania do AlloHSCT ulegają ewolucji w związku ze stałą poprawą bezpieczeństwa
procedury oraz pojawianiem się nowych danych dotyczących skuteczności metody. EBMT
rejestruje rocznie 25 000 transplantacji, z których 10 000 to przeszczepienia allogeniczne.
Poprawa wyników AlloHSCTs jest efektem wielu czynników jak np. postęp w dziedzinie biologii molekularnej i cytogenetyki, który umożliwia lepszy dobór dawcy, kwalifikacja biorcy
z uwzględnieniem czynników ryzyka TRM, monitorowanie choroby resztkowej i chorób infekcyjnych a także szkolenie i doświadczenie personelu oddziałów transplantacyjnych [1,2].
Do głównych czynników ryzyka wpływających na wyniki leczenia należą: stopień zawansowania choroby, wiek pacjenta, okres jaki upłynął od momentu rozpoznania do przeszczepu, zgodność tkankowa dawcy-biorcy, płeć. Te czynniki ryzyka kumulują się pogarszając
rokowanie lub mogą być niwelowane przez inne korzystne czynniki prognostyczne. Ogólnie
199
rzecz ujmując śmiertelność zależna od przeszczepu rośnie a odsetek przeżycia maleje wraz z zaawansowaniem choroby, wiekiem, wydłużeniem okresu między rozpoznaniem a przeszczepem,
niepełną zgodnością tkankową, kombinacją dawca kobieta – biorca mężczyzna. Kwalifikując
chorego do przeszczepu należy przeanalizować wszystkie czynniki ryzyka, tak aby wybrać optymalny sposób leczenia dla pacjenta. Czynniki te należy odnieść indywidualnie do każdego
chorego, pamiętając, że wiek metrykalny nie zawsze odpowiada wiekowi biologicznemu [1,3].
Rekomendacje EBMT opierają się na wynikach prospektywnych badań klinicznych,
danych rejestru EBMT oraz opinii ekspertów. Nie mają jednak charakteru formalnego,
a wiele wskazań będzie zależało jedynie od indywidualnej opinii ośrodka prowadzącego
leczenie. Badania retrospektywne oparte na obserwacji tysięcy pacjentów kładą nacisk nie
tylko na długość przeżycia, ale również na jakość życia pacjentów po przeszczepie oraz
późne efekty uboczne leczenia. Głównymi wskazaniami do AlloHSCT są ostre białaczki
szpikowe (33% wszystkich allotransplantacji), białaczki limfoblastyczne, zespoły mielodysplastyczne, przewlekła białaczka szpikowa oporna na inhibitory kinazy tyrozynowej,
a w dalszej kolejności nowotwory układu chłonnego (Tabela 22.1.) [2,3].
Tabela 22.1. Wskazania do allo-HCT w chłoniakach wg EBMT
rozpoznanie
Grupa ryzyka
Transplantacja
allogeniczna
Stadium choroby
Dawca –
rodzeństwo
Dawca –
niespokrewniony
Grupa wysokiego
ryzyka, Ph(+)
Standard leczenia
Opcja lecznicza
Grupa standardowego
ryzyka CR>1
Standard leczenia
Opcja lecznicza
NHL agresywne
CR>1, PR
W ramach badań
klinicznych
W ramach badań
klinicznych
Chłoniaki o mniejszej
złośliwości
CR1
Niezalecana
Niezalecana
CR>1
Opcja lecznicza
W ramach badań
klinicznych
Chłoniak Hodgkina
CR1, grupa wysokiego
ryzyka
Niezalecana
Niezalecana
Postać nawrotowa, PR
Opcja lecznicza
Opcja lecznicza
Postać oporna
W ramach badań
klinicznych
W ramach badań
klinicznych
Szpiczak
plazmocytowy
CR1
Niezalecana
Niezalecana
CR>1, PR, grupa
wysokiego ryzyka
Opcja lecznicza
W ramach badań
klinicznych
Przewlekła białaczka
limfocytowa
Grupa wysokiego
ryzyka, dobry stan
biologiczny
Opcja lecznicza
Opcja lecznicza
Ostra białaczka
limfoblastyczna
200
Według EBMT wskazania mogą mieć charakter postępowania standardowego, o ustalonej korzyści dla pacjenta, potwierdzonej badaniami klinicznymi. Mogą mieć również charakter opcji leczniczej, gdzie kwalifikacja do przeszczepu jest bardzo trudna, wymagająca bardzo
szczegółowej analizy korzyści i ryzyka, jakie niesie ze sobą przeszczep i należy do najtrudniejszych decyzji, ze względu na różnorodność doniesień, związanych zarówno z rzadkością
rozpoznań, jak i różnorodnością dotyczącą samej procedury transplantacyjnej. Dlatego też,
przeszczepienia te powinny być przeprowadzane w ośrodkach o dużym doświadczeniu.
Trzecim rodzajem transplantacji są procedury wykonywane w ramach prób klinicznych dla nowych procedur transplantacyjnych związanych z chorobą, jak i metodyką.
Czwartą kategorię stanowią transplantacje niezalecane, ze względu na zbyt duże ryzyko dla pacjenta przy niewielkich korzyściach, poparte badaniami klinicznymi.
Badania EBMT analizują również różne schematy leczenia kondycjonującego klasyfikując je do 3 grup jako standardowe, o zredukowanej intensywności i zintensyfikowane.
Przez ostatnie 10 lat byliśmy świadkami diametralnych zmian w sposobie podejścia
do AlloHSCT oraz przeprowadzania samej procedury, gdzie zaczęły dominować schematy
leczenia kondycjonującego o zredukowanej toksyczności, o działaniu niemieloablacyjnym,
które pozwoliły jednocześnie na rozszerzenie wskazań do AlloHSCT w leczeniu chłoniaków.
Dane te są oparte na analizie opublikowanych w ostatnim czasie wyników licznych badań klinicznych o charakterze randomizowanym, prospektywnym, jak i retrospektywnym.
Chłoniaki nie-Hodgkina
Opublikowane przez Mohameda L. i wsp. wyniki retrospektywnej analizy stosowania AlloHSCT w chłoniakach ogólnie przeprowadzone na grupie 220 chorych, wykazały
ogólnie 3-letnie przeżycie całkowite (OS) na poziomie 53% dla przeszczepów RIC i 45%
dla przeszczepień z kondycjonowaniem mieloablacyjnym, wskazując przy tym na wyższy
odsetek zgonów nie związanych z nawrotem (NRM) u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu – 35 v 25% [4]. Wiele nadziei pokłada się w transplantacji RIC w leczeniu
opornych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej o niekorzystnych czynnikach rokowniczych. Przeprowadzone przez Mohameda L. badanie grupy 82 chorych wykazało 5-letnie
przeżycie wolne od choroby na poziomie (PFS) 39%, OS – 50%, a także niewielki, jak na
transplantacje allogeniczne odsetek NRM na poziomie 23% po 5 latach [5].
Wyniki badań HO18 oraz HO37 opublikowane przez Jan J. i wsp. na grupie 433 chorych z rozpoznaniem chłoniaków z prekursorowych komórek –B i T, wykazały znamienną
przewagę AlloHSCT nad przeszczepami autologicznymi macierzystych komórek krwiotwórczych (AHSCT), które pozwoliły na zwiększenie populacji chorych osiągających remisję, wyrażone przeżyciem wolnym od choroby (DFS), do 60% z 42% po 5 latach. W grupie
chorych po allotransplantacji obserwowano zmniejszenie liczby nawrotów (RR) do 24%
z 55%, jednak większy odsetek NRM 16% v 3% [6,7].
Zachęcające są wyniki RIC u chorych z nawrotową postacią chłoniaków rozlanych
z dużych komórek B (DLBCL) opublikowane przez Kirsty J. i wsp., którzy badali chorych leczonych wcześniej minimum 5 liniami chemioterapii. W tej grupie chorych 4-letnie OS osiągnęło
48% pacjentów i tyle samo pozostawało wolnych od nieszczęśliwych zdarzeń (EFS) [8].
201
RIC potwierdziło swoją skuteczność również w leczeniu nawrotowych chłoniaków
grudkowych (FL). W badaniu przedstawionym przez Issa F. Khouri OS po 60 miesiącach
uzyskało 85% chorych natomiast PFS 83%. W kondycjonowaniu badacze zastosowali fludarabinę z cyklofosfamidem i Rituximabem. W analizowanej grupie znaleźli się również
pacjenci, którzy otrzymali komórki macierzyste od dawcy niespokrewnionego i z tego powodu ich leczenie kondycjonujące było wzbogacone jeszcze o surowicę antylimfocytarną.
W profilaktyce choroby przeszczep przeciw gospodarzowi stosowano takrolimus
z metotreksatem [9,10,11,12,13,14].
Szpiczak plazmocytowy
W ostatnich 10 latach obserwuje się znaczącą poprawę wyników leczenia szpiczaka
mnogiego (MM), wyrażone w zwiększeniu liczby pacjentów, którzy uzyskali remisję całkowitą (CR), lub bardzo dobrą odpowiedź częściową (VGPR), co wiąże się z wprowadzeniem
do standardu leczenia wysokodawkowanej chemioterapii z autotransplantacją macierzystych komórek krwiotwórczych (AHSCT).
W porównaniu ze standardową chemioterapią CR uzyskiwało odpowiednio 50% względem 17% pacjentów, mediana OS wynosiła 71 miesięcy vs 48 miesięcy. Niektóre badania donoszą o przewadze przeszczepu tandemowego nad pojedynczym w połączeniu z leczeniem
indukującym. Szereg randomizowanych badań klinicznych dowodzi jednocześnie, że najlepszym kondycjonowaniem mieloablacyjnym jest Melfalan 200 mg/m2. AlloHSCTs mają swoje
znaczące miejsce w leczeniu MM, dając wysoki odsetek CR, jednak niosą ze sobą duże ryzyko
TRM. To ogranicza grupę pacjentów kwalifikujących się do tego rodzaju zabiegu i jednocześnie wymaga bardzo ścisłej analizy korzyści i ryzyka związanego z AlloHSCT dla pacjenta
w świetle nowych leków skutecznych w leczeniu MM. Należy jednak pamiętać, że AlloHSCT
jest jedynym sposobem na uzyskanie CR na poziomie choroby resztkowej (MRD) badanej nie
tylko za pomocą cytometru przepływowego ale również metodami cytogenetycznymi dzięki
reakcji przeszczep przeciwko-szpiczakowi, czego nie spotykamy w AHSCT. Wyniki badań
klinicznych ostatnich lat dowodzą, że wprowadzenie do leczenia MM nowych leków, takich
jak bortezomib, talidomid i lenalidomid, pozwala na uzyskanie podobnych wyników jak po
AHSCT. Leki te wykazują dużą aktywność u chorych na oporną lub nawrotową postać MM,
a leczenie w kombinacji z kortykosterydami, lekami alkilującymi i antracyklinami pozwoliło
na uzyskanie bardzo obiecujących wyników. Badania II fazy wykazały uzyskanie CR u 43%
lub VGPR 63% chorych. Takie wyniki możliwe były do osiągnięcia jedynie z zastosowaniem
AHSCT [15,16,17]. Badania kliniczne analizujące leczenie indukujące BD (Bortezomib + Dexamethasone) wzmocnione przez AHSCT wykazały, że CR i VGPR uzyskało 78% pacjentów.
Pod znakiem zapytania stoi również zasadność stosowania w obliczu nowych leków transplantacji tandemowych. Wstępne wyniki badań klinicznych wykazały, że u pacjentów, którzy
uzyskali po pierwszej AHSCT CR lub VGPR, wykonanie drugiej transplantacji nie wpłynęło na OS. Prowadzone są również badania z zastosowaniem transplantacji tandemowych
AHSCT plus RIC mające na celu poprawę i wydłużenie PFS i OS [18,19]. Schemat ten wykazał lepsze wyniki aniżeli tandemowy AHSCT w zakresie CR oraz wydłużenia mediany OS.
Bruno i wsp. [20] opublikowali wyniki badania porównujące tandem AHSCT vs tandem
AHSCT plus AlloHSCT w leczeniu chorych do 65. roku życia, które wykazały przewagę sto202
sowania allotransplantacji, która pozwoliła na uzyskanie CR 55% vs 26%. Mediana OS była
również znamiennie wyższa dla tej grupy i wynosiła odpowiednio 80 vs 54 miesięcy. Jednakże inne badania jak IFM99-03 i IFM 99-04 nie wykazały znamiennych różnic pomiędzy
tandemowymi AHSCT i tandemem AHSCT plus AlloHSCT [21]. Jako leczenie standardowe
pozwalające na uzyskanie wysokiego odsetka CR lub VGPR nadal pozostaje AHSCT, a dla
pacjentów, którzy nie uzyskali przynajmniej VGPR po pierwszej transplantacji, jest wykonanie drugiej tandemowej AHCT. Prospektywne badanie PETHEMA opublikowane w 2008
r. przez Rosinol L. et al. porównujące transplantację tandemową AHSCT z tandemem AHSCT plus RIC, jako konsolidację leczenia I linii wykazało znamienne korzyści dla kombinacji
z RIC poprzez uzyskanie większego odsetka CR odpowiednio 40 vs 11%, pięcioletniego EFS
41 vs 31%, pięcioletniego PFS 61 vs 34.5%. Jednakże OS po 5 latach było niemal identyczne
61.8 vs 60%.
AlloHSCT jest zarezerwowana dla wybranej grupy pacjentów i zależy od doświadczenia i decyzji ośrodka prowadzącego leczenia [22,23,24].
Chłoniak Hodgkina
AHSCT nadal pozostaje standardem dla opornych i nawrotowych postaci chłoniaka Hodgkina (HL). Jakkolwiek rola transplantacji allogenicznych nie jest do końca ustalona, to jednak w retrospektywnych analizach AlloHSCT cechuje niższy odsetek wznów w porównaniu
z AHSCT. Niemniej jednak, łączy się ona z wyższym odsetkiem NRM bez żadnej korzyści jeśli
chodzi o przeżycie. Wysoki, trudny do zaakceptowania odsetek NRM skłonił do zmiany mieloablacyjnego leczenia kondycjonującego na kondycjonowanie o zredukowanej toksyczności
szczególnie u pacjentów, którzy wcześniej byli poddani AHSCT. Wyniki z RIC są bardzo obiecujące, szczególnie u chorych z chorobą wrażliwą na chemioterapię wspierane poprzez infuzje
leukocytów dawcy (DLI) dla utrwalenia remisji poprzez reakcję przeszczep przeciw – HL.
Pacjenci, u których doszło do nawrotu choroby po przeszczepie autologicznym, jak
pacjenci z potwierdzoną oporną postacią na pierwszą linię leczenia są kandydatami do
AlloHSCT.
RICs są obecnie poddawane ocenie u pacjentów, u których nie można z różnych powodów przeprowadzić konwencjonalnej AlloHSCT [23,25]. RIC może być szczególnie korzystny dla chorych poddawanych allotransplantacji ze względu na obniżenie NRM. Wiele
grup badaczy donosi o zachęcających wynikach RIC u chorych na HL [26,27,28]. NRM
do 100 doby po przeszczepie spadła poniżej 15%, PFS wzrosła z 30% do 50%, jakkolwiek
obserwacja była krótka i wynosiła 1,5-2 lat.
Retrospektywne badania Grupy Roboczej ds. Chłoniaków przy EBMT na grupie 168 pacjentów porównujące konwencjonalną AlloHSCT z RIC dla opornych i nawrotowych postaci
HL wykazało, że 5-letni PFS jest porównywalne i wynosi odpowiednio 20% vs 18%, 5-letnie
OS było lepsze w grupie RIC (odpowiednio 20% vs 28%) co niewątpliwie wiązało się ze znamiennie mniejszą NMR w tej grupie (odpowiednio 48% vs 24%) [27]. Prospektywne badanie przeprowadzone przez Peggs K.S. i wsp. wykazało, że zastosowanie w kondycjonowaniu
alemtuzumabu w RIC z następowym DLI u pacjentów z nawrotową i oporną postacią HL
znacząco poprawiło wyniki, osiągając 4-letnie OS u 62% vs 39%, PFS 39% vs 25% i znamiennie niższą śmiertelność niezwiązaną z przeszczepem (NRM) – 7% vs 29% po 2 latach [29].
203
Chłoniaki agresywne z komórek T
AlloHSCT wydaje się być szansą dla pacjentów chorujących na agresywne chłoniaki T
komórkowe, co wykazało przeprowadzone przez Le Gouill’a S. i wsp. badanie. Aż 58% chorych z rozpoznaniem chłoniaka z obwodowych limfocytów T (PTCL) osiągnęło 5-letnie
PFS, a OS po 5 latach w tej grupie wynosiło 63%. Jeszcze lepsze wyniki osiągnięto wśród
chorych z rozpoznaniem chłoniaka angioimmunoblastycznego T komórkowym (AITL)
dla którego 5-letnie PFS wynosił 80% podobnie jak OS [30].
Inne badanie porównujące AlloHSCT z AHSCT w nawrotowych PTCL wykazało znamienną korzyść w zakresie zarówno PFS jak i OS dla chorych leczonych autotransplantacją
(odpowiednio 50% vs 33% oraz 53% vs 39% po 3 latach). Biorąc pod uwagę, że 5 letnie OS
chorych z PTCL leczonych konwencjonalną chemioterapią wynosi 38%, wyniki allotransplantacji nie wydają się być zachęcające i pozostają alternatywnym leczeniem dla niewielkiej grupy chorych z tym rozpoznaniem, jako leczenie ratunkowe [31,32].
Wnioski
Wyniki analizowanych przez nas badań wykazały, że przeszczepienia komórek macierzystych wykonywane u pacjentów z rozpoznaniem chłoniaka są zazwyczaj obarczone
dużym ryzykiem powikłań. Dotyczą opornych, nawrotowych postaci choroby, z długim
okresem od rozpoznania do przeszczepu, w przedziale wiekowym zbliżonym do 40. roku
życia lub powyżej. Jednakże, biorąc pod uwagę rokowanie jakie daje tym chorym konwencjonalna chemioterapia, być może należy kierować tych pacjentów wcześniej do transplantacji allogenicznej i nie traktować jej, jako wyłącznie leczenia ratunkowego.
Ewidentną korzyść wynoszą pacjenci chorzy na chłoniaki, u których zastosowano
RIC, gdzie jednocześnie obserwuje się mniejszą toksyczność terapii, wyrażoną znamiennie
obniżoną NRM przy widocznej reakcji przeszczep przeciwko chłoniakowi, będącej istotą
przeszczepu allogenicznego.
Piśmiennictwo
1. Gratwohl, A.; Baldomero, H.; Frauendorfer, K.; Urbano-Ispizua, A.; Niederwieser, D. for the Joint Accreditation Committee of the International Society for Cellular Therapy ISCT, European
Group for Blood and Marrow Transplantation EBMT. Results of the EBMT activity survey 2005
on haematopoietic stem cell transplantation: focus on increasing use of unrelated donors. Bone
Marrow Transplant. 2007; 39: 71-87.
2. Gratwohl, A.; Baldomero, H.; Frauendorfer, K.; Urbano-Ispizua, A. for the Joint Accreditation
Committee, International Society for Cellular Therapy; European Group for Blood and Marrow
Transplantation, EBMT. Activity survey 2004 and changes in disease indication over the past 15
years. Bone Marrow Transplant. 2006; 37: 1069-85.
3. Ljungman, P. [et al.]: for the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Allogeneic
and autologous transplantation for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: definitions and current practice in Europe. Bone Marrow Transplant. 2006; 37: 439-49.
4. Sorror, M.L.; Storer, B.E.; Maloney, D.G.; Sandmaier, B.M.; Martin, P.J.; Storb, R.: Outcomes after
allogeneic hematopoietic cell transplantation with nonmyeloablative or myeloablative conditio-
204
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
ning regimens for treatment of lymphoma and chronic lymphocytic leukemia. The retrospective
analysis (FHCRC; Seattle, WA). Blood 2008; 111: 446-452.
Sorror, M.L. [et al.]: Five-Year Follow-Up of Patients With Advanced Chronic Lymphocytic Leukemia Treated With Allo-HCT After Nonmyeloablative Conditioning. J. Clin. Oncol. 2008; 26:
4912-4920.
Cornelissen, J.J.; van der Holt, B.; Verhoef, G.E.G.: Myeloablative allogeneic versus autologous
stem cell transplantation in adult patients with acute lymphoblastic leukemia in first remission:
a prospective sibling donor versus no-donor comparison. Blood 2009; 113: 1375-1382.
Marks, D. I. [et al.]: Unrelated donor transplants in adults with Philadelphia-negative acute
lymphoblastic leukemia in first complete remission. Blood 2008; 112: 426-34.
Thomson, K. J. [et al.]: Favorable Long Term Survival After Reduced Intensity Allogeneic Transplantation for Multiple-Relapse Aggressive Non- Hodgkin’s Lymphoma. J. Clin. Oncol. 2008;17:
3328.
Rodrigues, C.A. [et al.]: Analysis of Risk Factors for Outcomes After Unrelated Cord Blood
Transplantation in Adults With Lymphoid Malignancies: A Study by the Eurocord-Netcord and
Lymphoma Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. J.
Clin. Oncol. 2009; 27: 256-263.
Magni, M.; Di Nicola, M.; Carlo-Stella, C.: High-dose sequential chemotherapy and in vivo Rituximab-purged stem cell autografting in mantle cell lymphoma: a 10-year update of the R-HDS
regimen. Bone Marrow Transplant. 2009; 43: 509–511.
Martin, P. [et al.]: Intensive treatment strategies may not provide superior outcomes in mantle
cell lymphoma: overall survival exceeding 7 years with standard therapies; Ann. Oncol. 2008; 19:
1327-1330.
Khouri, I.F.; McLaughlin, P.; Saliba, R.M.; Hosing, C.; Korbling, M.; Lee, M.S.: Eight-year experience with allogeneic stem cell transplantation for relapsed follicular lymphoma after nonmyeloablative conditioning with fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab. Blood 2008; 111:
5530-5536.
Reinhard, M. [et al.]: Reduced – toxicity conditioning with fludarabine, BCNU and melphalan in
allogeneic haematopoietic cell transplantation: particular activity against advanced hematologic
malignancies. Blood 2008; 112: 415-425.
Dreger, P. [et al.]: Chronic Leukemia Working Party of the EBMT. Indications for allogeneic stem
cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia: the EBMT transplant consensus. Leukemia
2007; 21: 12-17.
Corradini, P. [et al.]: Molecular remission after myeloablative allogeneic stem cell transplantationpredicts a better relapsefree survival in patients with multiple myeloma. Blood 2003; 102:
1927- 1929.
Galimberti, S. [et al.]: Prognostic role of minimal residual disease in multiple myeloma patients after
non-myeloablative allogeneic transplantation. Leuk. Res. 2005; 29: 961-966.
Bensinger, W.I.: The current status of reduced-intensity allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for multiple myeloma. Leukemia 2006; 20: 1683-1689.
Maloney, D.G. [et al.]: Allografting with nonmyeloablative conditioning following cytoreductive
autografts for the treatment of patients with multiple myeloma. Blood 2003; 102: 3447-3454.
Martino, M. [et al.]: Highdose therapy and autologous peripheral blood stem cells transplantation followed by a very low reduced intensity regimen with fludarabine – cyclophosphamide and
allograft improve complete remission rate in de novo multiple myeloma patients. Am. J. Hematol.
2006; 81: 973-978.
205
20. Bruno, B. [et al.]: A comparison of allografting with autografting for newly diagnosed myeloma.
N. Engl. J. Med. 2007; 356:1110- 1120.
21. Garban, F. [et al.]: Prospective comparison of autologous stem cell transplantation followed by
dose-reduced allograft (IFM99-03 trial) with tandem autologous stem cell transplantation (IFM9904 trial) in high-risk de novo multiple myeloma. Blood 2006; 107:3474-80.
22. Rosinol, L. [et al.]: A prospective PETHEMA study of tandem autologous transplantation versus
autograft followed by reduced-intensity conditioning allogeneic transplantation in newly diagnosed multiple myeloma. Blood 2008; 112: 3591-3593;
23. Kröger, N.: Mini-Midi-Maxi? How to harness the graft-versus-myeloma effect and target molecular remission after allogeneic stem cell transplantation. Leukemia 2007; 21: 1851- 1858.
24. Blade´, J.; Rosin˜ ol, L.; Cibeira, M. T.; Rovira, M.; Carreras, E.: Hematopoietic stem cell transplantation for multiple myeloma beyond 2010. Blood 2010; 115: 3655-3663.
25. Robinson, S.; Schmitz, N.; Taghipour, G.; Sureda, A.: Reduced intensity allogeneic stem cell transplantation for Hodgkin’s disease: Outcome depends primarily on disease status at the time of
transplantation. Blood 2004; 104: 639a.
26. Alvarez, I. [et al.]: Nonmyeloablativestem cell transplantation is an effective therapy for refractory or relapsed Hodgkin lymphoma: Results of a Spanish prospective cooperative protocol. Biol.
Blood Marrow Transplant. 2006; 12: 172-183.
27. Sureda, A. [et al.]: Reduced-Intensity Conditioning Compared With Conventional Allogeneic
Stem-Cell Transplantation in Relapsed or Refractory Hodgkin’s Lymphoma: An Analysis from
the Lymphoma Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. J.
Clin. Oncol. 2008; 26: 455-462.
28. Sarina, B. [et al.]: Allogeneic transplantation improves the overall and progression-free survival
of Hodgkin lymphoma patients relapsing after autologous transplantation: a retrospective study
based on the time of HLA typing and donor availability. Blood 2010; 115: 3671-3677.
29. Peggs, K.S. [et al.]: Reduced-intensity conditioning for allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in relapsed and refraktory Hodgkin Lymphoma: impact of alemtuzumab and donor
lymphocyte infusion on long-term outcomes. Br. J. Haematol. 2007; 139:70-80.
30. Le Gouill, S. [et al.]: Graft-versus-lymphoma effect for aggressive T-cell lymphomas in adults: a
study by the Societe Francaise de Greffe de Moelle et de Therapie Cellulaire; J Clin Onco 2008;
26: 2264-2271.
31. Feyler, S. [et al.]: The role of high – dose therapy and stem cell rescue in the management of Tcell malignant lymphomas: a BSBMT and ABMTRR study. Bone Marrow Transplant 2007; 40:
443-450.
32. Sieniawski, M. [et al.]: Evaluation of enteropathy-associated T- cell lymphoma comparing standard therapies with a novel regimen including autologous stem cell transplantation. Blood 2010;
115: 3664-3670.
206
XXIII. Leczenie wspomagające
i przeciwdrobnoustrojowe
Anna DĄBROWSKA-IWANICKA
Leczenie wspomagające jest zagadnieniem bardzo szerokim, obejmującym wiele różnych tematów ważnych w leczeniu onkologicznym. Ze względu na ograniczoną objętość
tego rozdziału, jak też i fakt, że leczenie wspomagające w chłoniakach nie różni się istotnie
od tego rodzaju terapii stosowanej w innych nowotworach (i zostało wyczerpująco omówione w różnych podręcznikach), w niniejszym rozdziale ograniczono się do profilaktyki
i leczenia gorączki neutropenicznej. Wynika to z kilku przyczyn. W wielu przypadkach
chemioterapia obciążona jest wysokim – >20% (CHOP-14, ICE, DHAP, chemioterapie wysokodawkowe) lub średnim 10-20% (ABVD, (R)-CHOP-21, FM) ryzykiem gorączki neutropenicznej. Wielu pacjentów jest leczonych z założeniem radykalnym, stąd znaczenie
stosowania chemioterapii w należnych dawkach i w odpowiednim rytmie. Ponadto leki
stosowane w chorobach hematoonkologicznych mają często wybitne działanie immunosupresyjne – np. kortykosteroidy w wysokich dawkach/stosowane przewlekle – wpływają na
czynność i dystrybucję neutrofilów, monocytów, limfocytów; „maskowanie” objawów infekcji. Fludarabina ma działanie limfocytotoksyczne, w głównej mierze na limfocyty CD4+;
efekt immunosupresyjny, zwłaszcza w połączeniu z prednizonem może utrzymywać się
przez kilka miesięcy po zakończeniu leczenia. Alemtuzumab – wywołuje głęboką i długotrwałą limfopenię u 100% chorych, neutropenię stopnia 3 i 4 u 70% pacjentów. Również
stosowany w chłoniakach B-komórkowych rytuksymab ma działanie immunosupresyjne
i zaburza liczbę nie tylko limfocytów B, ale wpływa na czynność limfocytów T. Ponadto
u pacjentów hematoonkologicznych stwierdza się czasem leukopenię wynikającą z nacieczenia/dysfunkcji szpiku, a także inne zaburzenia związane ze specyfiką choroby –
u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową hypogammaglobulinemię, a u pacjentów ze
szpiczakiem plazmocytowym hypogammaglobulinemię czynnościową [1]. (NCCN) Przekłada się to na zwiększone ryzyko gorączki neutropenicznej – występuje u >80% pacjentów
207
z rozrostami hematologicznymi, u których występuje neutropenia w trakcie ≥1 cyklu chemioterapii, w porównaniu z 10-50% chorych z guzami litymi [2]. Również śmiertelność w
przebiegu gorączki neutropenicznej jest wyższa u chorych z rozrostami hematologicznymi
– do 11%, w porównaniu z 5% u pacjentów z guzami litymi [3]. Stąd tak ważna rola profilaktyki i leczenia gorączki neutropenicznej, czyli zapobieganie zakażeniom, empiryczne
oraz celowane zwalczanie zakażeń.
Według definicji neutropenia to całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych
poniżej 0.5 G/l lub poniżej 1 G/l ze spodziewanym spadkiem poniżej 0.5 G/l w przeciągu 48 godzin [1] (National Cancer Comprehensive Network – NCCN, European Society of
Medical Oncology – ESMO). W postępowaniu z pacjentem ważny jest stopień neutropenii
– neutrofile 0,1-0,5 G/l – upośledzenie odporności znacznego stopnia; neutrofile <0,1 G/l –
chory pozbawiony możliwości obrony przed infekcjami. Liczy się też czas trwania: obniżenie krótkotrwałe – do 7 dni, obniżenie długotrwałe – ponad 7 dni [1,2]. Przy długotrwałej
i głębokiej neutropenii wzrasta znacznie ryzyko wystąpienia gorączki, ale też i poważnych
infekcji, o etiologii nie tylko bakteryjnej, ale i w późniejszym przebiegu, grzybiczej.
Rola profilaktyki przeciwbakteryjnej przez wiele lat nie została jasno określona, dopiero opublikowane w pierwszej dekadzie XXI wieku metaanalizy pozwoliły na określenie
klinicznych korzyści i wskazań do jej stosowania [4-6]. Wyniki tych metaanaliz wykazały, że stosowanie fluorochinolonów w profilaktyce u pacjentów zagrożonych długotrwała
(powyżej 7 dni) neutropenią zmniejsza nie tylko liczbę mikrobiologicznie udokumentowanych infekcji i bakteriemii, ale też ryzyko zgonu. Na podstawie wyników ww. badań
panele ekspertów NCCN i Infectious Disease Society of America (IDSA) [1,2] wydały zalecenia rozważenia zastosowania profilaktyki flurochinolonami (preferowana lewofloksacyna 500 mg/dz.) u pacjentów wysokiego ryzyka o przewidywanym czasie trwania neutropenii (≤0,1 G/l wg IDSA, 1,0 G/L wg NCCN) >7 dni. Są to przede wszystkim pacjenci
z ostrymi białaczkami, po allogenicznej transplantacji komórek macierzystych (alloHSCT),
z (chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi GVHD), niektórzy pacjenci z agresywnymi chłoniakami. Przy ocenie ryzyka neutropenii pod uwagę należy wziąć rodzaj stosowanej
chemioterapii, w tym leki o działaniu wybitnie immunosupresyjnym jak analogi puryn,
alemtuzumab, rodzaj i stan zaawansowania choroby (np. zajęcie szpiku), linię leczenia oraz
czynniki związane z pacjentem. Szczególną korzyść z profilaktyki fluorochinolonami odnoszą pacjenci po I kursie chemioterapii, a także po epizodach gorączki neutropenicznej
w uprzednich cyklach. Ze względu na ryzyko narastania oporności, w tym infekcji o etiologii Clostridium difficile, gronkowcem metycylinoopornym, profilaktyka fluorochinolonami
nie powinna być stosowana u chorych z ryzykiem neutropenii o krótkim czasie trwania.
Oddzielnym zagadnieniem jest prowadzenie profilaktyki przeciwko pneumocystozie
– u pacjentów wysokiego ryzyka zalecana jest profilaktyka: trimetoprim/sulfmetaksazol
(960 mg p.o. 3 x w tygodniu). Należą do nich: chorzy po o alloHSCT – min. 180 dni, pacjenci
z ostrymi białaczkami w czasie trwania terapii, chorzy leczeni alemtuzumabem – w trakcie i min. 2 miesiące po leczeniu alemtuzumabem i/lub aż liczba CD4+ wzrośnie powyżej
200/mcl. U pacjentów wysokiego ryzyka, takich jak: chorzy leczeni analogami puryn,
otrzymujący przewlekłe leczenie immunosupresyjne (glikokortykosteroidy), pacjenci po
autoHSCT – 3-6 miesięcy po HSCT, profilaktyka p.pneumocystozie jest do rozważenia [1].
208
Profilaktyka p.grzybicza również dotyczy tylko wybranych grup chorych z wysokim ryzykiem infekcji grzybiczych. Jeśli przewidywany czas trwania neutropenii wynosi < 7 dni nie
ma potrzeby jej stosowania [1,2]. Grupę chorych z ryzykiem pośrednim i wysokim stanowią
pacjenci z ostrymi białaczkami, zespołem mielodysplastycznym (MDS), po autoHSCT, alloHSCT, z GVHD – zalecana profilaktyka (wyniki badań randomizowanych – zmniejszenie
liczby kolonizacji i inwazyjnych kandydoz, zmniejszenie śmiertelności w alloHSCT, przewlekłym GVHD). Na podstawie tych badań panele ekspertów NCCN i IDSA wydały zalecenia
dotyczące stosowania leków w profilaktyce p.grzybiczej [1,2]. Lekiem najszerzej stosowanym
jest flukonazol w dawce 400 mg/dz. (białaczki do momentu ustąpienia neutropenii, alloHSCT
– min. 75 dni po HSCT, autoHSCT przy wysokim ryzyku zmian śluzówkowych i przewidywanej długotrwałej neutropenii, np. przy niestosowaniu czynników wzrostu dla granulocytów). Przy stosowaniu flukonazolu należy pamiętać o tym, że niektóre szczepy Candida jak
C. glabrata, C. krusei są na niego oporne. U pacjentów po HSCT alternatywą do flukonazolu
jest mikafungina w dawce 50 mg /dz. iv. Innymi lekami możliwymi do zastosowania w profilaktyce p.drożdżakom są: itrakonazol (400 mg /dz. p.o.), kaspofungina (50 mg 1 x dz. i.v.), worykonazol (200 mg x 2 dz. p.o.) i posakonazol (3 x 200 mg – zawiesina doustna). Ten ostatni
jest zwłaszcza rekomendowany u chorych z MDS i ostrą białaczką szpikową w fazie leczenia
indukcyjnego. Grupą pacjentów o podwyższonym ryzyku zakażenia są chorzy z wywiadem
przebytej inwazyjnej kandydozy, u których rekomendowana jest profilaktyka wtórna. Flukonazol nie ma aktywności przeciwko grzybom z gatunku Aspergillus, dlatego pacjenci o znacznym ryzyku rozwinięcia inwazyjnej aspergilozy, tacy jak chorzy z ostrą białaczką szpikową,
MDS, chorzy z przebytą inwazyjną aspergilozą, z ryzykiem głębokiej neutropenii >14 dni
powinni otrzymywać stosowną profilaktykę. Lekami możliwymi do zastosowania są: posakonazol, worykonazol, itrakonazol, kaspofungina, mikafungina, amfoterycyna B [7]. Ta ostatnia możliwa jest do zastosowania w formie dożylnej, doustnej (nie wchłania się z przewodu
pokarmowego, skuteczność niepotwierdzona randomizowanymi badaniami klinicznymi) jak
i aerozolu. Ze względu na niższą toksyczność przy formie dożylnej zalecane są postacie lipidowe. Najwyższy stopień rekomendacji w profilaktyce inwazyjnych zakażeń kropidlakami
w oparciu o badania kliniczne ma posakonazol.
Infekcje wirusem herpes simplex (HSV) są istotnym problemem u chorych z toksycznością śluzówkową i z neutropenią – głównie chodzi o reaktywację latentnego wirusa (u 6080% chorych). Do pacjentów o wysokim ryzyku reaktywacji należą pacjenci seropozytywni
w kierunku HSV: z ostrymi białaczkami w okresie chemioterapii i neutropenii, po autoHSCT,
alloHSCT (do 30 dni, ale też przy zaostrzeniach GVHD), chorzy leczeni alemtuzumabem
(min. 2 miesiące po leczeniu, aż CD4+≥ 200/mcl). Pacjentom tym zalecana jest profilaktyka
acyklowirem (min. dawka dobowa 1600 mg podzielona na 2-4 dawki) lub walacyklowirem
500 mg – 2-3 x dziennie. Należy też rozważyć takie postępowanie u chorych o pośrednim
ryzyku reaktywacji, takich jak chorzy z chłoniakami z wydłużonym okresem neutropenii
czy też leczeni wysokimi dawkami glikortykosteroidów czy analogami puryn (fludarabina).
Ważne jest też, aby pamiętać, że u pacjentów, u których doszło do reaktywacji wirusa HSV
wskazana jest profilaktyka j.w. podczas wszystkich epizodów neutropenii indukowanej przez
leczenie przeciwnowotworowe. Pacjenci z głębokimi zaburzeniami odporności komórkowej,
którzy przebyli wcześniej zakażenie wirusem varicella zoster (VZV) są narażeni na jego re209
aktywację. Przykładowo reaktywacja i objawy infekcji VZV ma miejsce u 30% chorych po
alloHSCT bez profilaktyki. Pozostałe grupy pacjentów o podwyższonym ryzyku to chorzy
po autoHSCT, pacjenci z rozrostami hematoonkologicznymi z wydłużonym okresem neutropenii, czy leczeni alemtuzumabem lub fludarabiną, a także pacjenci w trakcie terapii bortezomibem – zalecana profilaktyka acyklowirem lub walacyklowirem od 1-2 miesięcy do
12 miesięcy u chorych z wywiadem przebytej ospy wietrznej [1,2].
Kolejną chorobą o etiologii wirusowej, która może stanowić zagrożenie życia pacjenta jest choroba cytomegalowirusowa. Najczęściej dochodzi do reaktywacji wirusa, rzadziej
mamy do czynienia z zakażeniem de novo. Pacjenci z wysokim ryzykiem choroby CMV to
chorzy po alloHSCT (seropozytywni albo u których dawca był seropozytywny – od 1 do 6
miesięcy po HSCT); chorzy z GVHD, gdy CD4 <100/mcl; pacjenci leczeni alemtuzumabem
– min. 2 miesiące po leczeniu, aż CD4 ≥100/mcl. Do grupy pacjentów o podwyższonym ryzyku należą też chorzy powyżej 65. r.ż., z niską liczbą limfocytów T CD4+ (poniżej 50/mcl), leczeni analogami puryn oraz jednocześnie, glikortykosteroidami. Zalecanym postępowaniem
u takich pacjentów jest leczenie preemptywne – wyprzedzające objawy, tzn. monitorowanie,
czyli oznaczanie raz w tygodniu CMV DNA metodą PCR i przy dwóch dodatnich wynikach
wdrożenie terapii wyprzedzającej (gancyklowir 5 mg/kg i.v. co 12 godzin, walgancyklowir
900 mg p.o. 2 x dz.) przez min. 2 tygodnie, aż CMV DNA PCR będzie ujemny. Strategia leczenia wyprzedzającego jest preferowana nad typowe leczenie profilaktyczne ze względu na działania uboczne gancyklowiru i brak dostatecznej ilości badań klinicznych dla walgancyklowiru.
W monitorowaniu dopuszczalne jest też oznaczanie stężenia antygenu CMV pp65 [8].
Oddzielnym zagadnieniem jest profilaktyka reaktywacji wirusa HBV. Problem ten dotyczy wszystkich pacjentów HbsAg (+) oraz w mniejszym stopniu HbsAg (-) i antyHbc (+)
leczonych chemioterapią, a zwłaszcza immunochemioterapią z udziałem przeciwciał antyCD20+. Definicja reaktywacji to wzrost aktywności transaminaz >3 x powyżej górnej
granicy normy (lub o ponad 100 U/l) połączony z conajmniej 10-krotnym wzrostem HBV
DNA (albo wzrostem do >108 IU/ml) [9]. Klinicznie reaktywacja HBV może przyjmować
różne postacie: od bezobjawowego wzrostu aktywności transaminaz do piorunującego zapalenia wątroby, często z powikłaniem śmiertelnym. U pacjentów z chłoniakami ryzyko
reaktywacji jest większe niż u chorych z guzami litymi i wynosi od 24 do 67%, ze śmiertelnością od 4 do 41% [9]. Ma to związek zarówno z wymienionym powyżej leczeniem
rytuksymabem [10,11], jak i też zastosowaniem glikokortykosteroidów w schematach chemioterapii. Ryzyko reaktywacji HBV jest związane z pewnymi czynnikami, z których najważniejsze jest wysokie stężenie HBV DNA przed chemioterapią – powyżej 20 000 IU/ml;
pozostałe to: płeć męska, młodszy wiek, obecny antygen HBe. Jest ono znacznie niższe (4%
vs 41%) u chorych, którzy wyeliminowali antygen Hbs (HbsAg (-), antyHbc (+)) – tak zwana ukryta infekcja (wykrywalne są bardzo niskie stężenie HBV DNA). Należy pamiętać, że
w tej grupie pacjentów – z ukrytą infekcją HBV antyHbc (+) – ryzyko reaktywacji wzrasta,
jeśli są oni leczeni rytuksymabem – wtedy może być 5-krotnie wyższe niż u chorych leczonych bez zastosowania tego przeciwciała. Zalecanym postępowaniem u pacjentów z HbsAg
(+), a także antyHbc (+) w trakcie chemioterapii i immunochemioterapii jest stosowanie
profilaktyki/wirusowej w celu zapobieżenia reaktywacji wirusa HBV. Na podstawie metaanalizy z 2009 r. 9 badań u chorych z chłoniakami [12] wykazano, że w grupach chorych
210
otrzymujących profilaktykę lamiwudyną odsetek reaktywacji wynosił 8.6%, a w grupach
pacjentów bez profilaktyki – 50.6%. Śmiertelność związana z HBV wynosiła odpowiednio
1.7% vs 5.9%. W rekomendacjach wielu towarzystw naukowych i grup roboczych zaleca
się oznaczenie HbsAg i antyHbc u wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem chemioterapii [1,2,9,13]. Chorzy, u których wykryto antygen Hbs powinni zostać zbadani pod kątem
aktywnej infekcji – oznaczenie aktywności transaminaz, HBeAg, HBV DNA, ocena wątroby w badaniu USG. Przy rozpoznaniu cech zapalenia/włóknienia wątroby (podwyższona
aktywność AlaT, HBV DNA >20 000 IU/ml, czy cechy włóknienia w badaniu USG (bądź
bioptacie wątroby) pacjent powinien rozpocząć leczenie przeciwwirusowe zgodnie z zasadami obwiązującymi w danym kraju – w Polsce jest to leczenie lamiwudyną, po stwierdzeniu braku oporności na ten lek (w 2011 w ramach programu NFZ). Przy braku cech
aktywnego zapalenia wątroby chory powinien zacząć profilaktykę lamiwudyną w dawce
100 mg/dz. na 1 tydzień przed rozpoczęciem chemioterapii i kontynuować przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego. Odnotowano bowiem wiele przypadków reaktywacji HBV po wcześniejszym, 3-miesięcznym zakończeniu profilaktyki lamiwudyną – nawet u 29% pacjentów [12]. Z metaanalizy wynika, że przedłużona profilaktyka
lamiwudyną może zwiększyć odsetki przeżyć o 2,4% [12]. U pacjentów z HbsAg (-), ale
antyHbc (+) należy oznaczyć HBV DNA – przy wyniku dodatnim obwiązuje wdrożenie
profilaktyki jak opisano powyżej. Pacjenci z niewykrywalnym HBV DNA nie otrzymują
profilaktyki, ale powinni być monitorowani w trakcie leczenia onkologicznego pod kątem
serokonwersji (aktywność transaminaz, HbsAg, HBV DNA). Problemem przy terapii lamiwudyną jest narastanie oporności na ten lek – u chorych immunokompetentnych opisano
24% oporności na lamiwudynę po 1 roku, a 65-70% po 5 latach [9]. Z tego względu chorzy
otrzymujący profilaktykę lamiwudyną powinni mieć wykonywane regularne oznaczenia
aktywność transaminaz i HBV DNA. W razie wzrostu HBV DNA o 1 wartość logarytmiczną należy wykonać testy oporności i w zależności od ich wyniku modyfikować leczenie.
Według niektórych zaleceń (EASL – European Association for the Study of the Liver) lamiwudynę profilaktycznie można stosować u pacjentów z wyjściowymi niskimi wartościami
HBV DNA i możliwością monitorowania i oznaczenia oporności, a u chorych z wysokimi
wartościami HBV DNA należy w profilaktyce podawać inny lek przeciwwirusowy – np.
entekawir, tenofowir. Są to jednak preparaty o wiele droższe. Profilaktyka lamiwudyną ani
innymi preparatami nie jest, niestety, obecnie zawarta w programie lekowym NFZ.
U pacjentów, u których wystąpi gorączka neutropeniczna, czyli według definicji: gorączka mierzona 1 x ≥38,3oC (mierzona w j. ustnej) lub ≥38oC trwająca ponad godzinę
u chorych z neutropenią, obowiązują określone zasady postępowania [1,2,3]. Należy pamiętać, o tym, że 50-60% chorych gorączkujących ma rzeczywistą, trudną do zdiagnozowania
infekcję, ale czynnik etiologiczny udaje się wyizolować często tylko w 30% przypadków;
a u ok. 10-25% gorączkujących pacjentów z agranulocytozą występuje bakteriemia [2].
U pacjentów z neutropenią i objawami infekcji, ale bez gorączki obowiązuje postępowanie
jak u chorych gorączkujących. W początkowej fazie zakażenia izolowane są bakterie (bakterie G(+) – koagulazoujemne gronkowce, gronkowiec złocisty, paciorkowce zieleniejące,
enterokoki, – 57%, bakterie G(-) – E. coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa – 34%, zakażenia mieszane – 9%) [2]. Bakteriemie wywołane przez bakterie G(-) występują rzadziej, ale
211
obciążone są wyższą śmiertelnością niż przez G (+) (18% vs 5%) [3]. W miarę wydłużania
się neutropenii i trwania gorączki neutropenicznej dochodzi do zakażeń wtórnych – bakteriami wieloopornymi, grzybami (Candida, Aspergillus), wirusami. Najczęstszymi źródłami
infekcji są: przewód pokarmowy (śluzówki), zatoki, układ oddechowy, skóra, cewniki naczyniowe. Podstawowe zasady postępowania to: wnikliwe badanie podmiotowe i przedmiotowe, pobranie posiewów krwi – zaleca się pobranie co najmniej dwóch zestawów:
2 x 2 butelki (tlenowe i beztlenowe). Przy założonym wkłuciu centralnym należy pobrać
oddzielnie z każdego cewnika oraz z żyły obwodowej. Przy nieobecności cewnika centralnego zaleca się pobranie krwi na posiewy z dwóch oddzielnych wkłuć obwodowych.
Wyższą wartość predykcyjną mają posiewy z obwodu. Ważna jest objętość pobranej krwi
– 20 ml z każdego wkłucia podzielona na zestaw tlenowy i beztlenowy. Wykazano, że zachowanie tych zasad i pobranie dwóch zestawów krwi na posiew z dwóch różnych wkłuć
pozwala na wykrycie 80-90% patogenów w krwi u ciężko chorych pacjentów [2]. Kolejnym
krokiem jest wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych, takich jak morfologia krwi
obwodowej z rozmazem, stężenie mocznika, kreatyniny, elektrolitów, bilirubiny, aktywności transaminaz. Oznaczenia innych markerów infekcji takich jak białko C-reaktywne czy
prokalcytonina nie są rutynowo zalecane. Wymazy i posiewy płynów ustrojowych mają
znaczenie w przypadku objawów, takich jak np. biegunka, produktywny kaszel, objawy
dyzuryczne, zmiany skórne, podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Również
badania obrazowe powinny być wykonywane w przypadku objawów klinicznych. Jedną
z najważniejszych zasad postępowania z pacjentem z gorączką neutropeniczną jest ocena
ryzyka dalszych powikłań i na podstawie tego kwalifikacja pacjenta albo do hospitalizacji
i antybiotykoterapii dożylnej, albo do leczenia antybiotykami doustnymi poza oddziałem
szpitalnym. Do oceny klinicznej pomocna jest skala MASCC (The Multinational Association for Supportive Care In Cancer) (1,2,3):
– Objawy choroby – łagodne lub brak– 5 pkt., umiarkowane – 3 pkt., ciężkie – 0 pkt.
– Nieobecność hipofonii (ciśnienie skurczowe >90 mmHg) – 5 pkt.
– Nieobecność POChP – 4 pkt.
– Guz lity albo nowotwór układu krwiotwórczego bez zakażenia grzybiczego w wywiadzie
– 4 pkt.
– Bez objawów odwodnienia – 3 pkt.
– Pacjent niehospitalizowany – 3 pkt.
– Wiek poniżej 60. r.ż. – 2 pkt.
Maksymalna liczba punktów – 26. Wynik 21 pkt. i powyżej oznacza niskie prawdopodobieństwo powikłań i niskie ryzyko zgonu.
Pacjent z wysokim ryzykiem powikłań gorączki neutropenicznej wymagający szerokspektralnej antybiotykoterapii w warunkach szpitalnych to chory z MASCC poniżej 21 pkt
lub spełniający jeden z poniższych warunków:
– Hospitalizacja
– Współistnienie poważnego schorzenia
– Niestabilność hemodynamiczna
– Ryzyko głębokiej (≤100/mcL) i długiej (>7 dni) neutropenii
– Niewydolność wątroby (transaminazy x 5)
212
–
–
–
–
–
–
Niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min)
Zaburzenia neurologiczne
Zapalenie płuc, hypoksemia
Objawy ze strony układu pokarmowego jak bóle brzucha, nudności i wymioty, biegunka
Zapalenie błon śluzowych st. 3,4 wg WHO
Zakażenie cewnika naczyniowego.
U pacjentów bez powyższych czynników ryzyka i/lub z MASCC powyżej 21 zalecana
jest doustna antybiotykoterapia (dopuszczalna jeśli ciprofloksacyna jeśli nie była stosowana w profilaktyce) w warunkach pozaszpitalnych. Jest to ciprofloksacyna + amoksycylina z kwasem klawulanowym (klindamycyna dla chorych uczulonych na penicyliny).
Takie postępowanie jest skuteczne u ok. 80% pacjentów niskiego ryzyka [2]. Należy pamiętać o tym, że ci chorzy powinni mieć zapewniony całodobowy kontakt z lekarzem i w
razie pogorszenia stanu ogólnego możliwość natychmiastowej hospitalizacji i wdrożenia
dożylnej antybiotykoterapii. U chorych wysokiego ryzyka zalecane jest podanie jednego
z następujących antybiotyków o szerokim spektrum: z grupy karbapenemów (imipenem/
cilastatyna 4 x 500 mg i.v., meropenem 3 x 1 g i.v. – kat. 1), cefalosporyn: III generacji
(ceftazydym 3 (2) x 2 g i.v. – kat. 2B) lub IV generacji (cefepim 3 x 2 g i.v – kat. 1), czy piperacylina/tazobaktam 4 x 4,5 g i.v. (kat. 1) [1]. Możliwe jest stosowanie tych antybiotyków
w monoterapii lub w połączeniu z aminoglikozydami, chociaż w niektórych zaleceniach
(IDSA) nie rekomenduje się stosowania aminoglikozydów w pierwszej linii ze wglądu na
ich oto- i neurotoksyczność oraz brak przewagi skuteczności leczenia skojarzonego nad
monoterapią antybiotykami szeroko spektralnymi. Aminoglikozydy mogą być wskazane w
leczeniu skojarzonym w przypadku zakażeń o ciężkim przebiegu, wysokim ryzyku infekcji
Pseudomonas aeruginosa. Ceftazydym otrzymał kategorię 2B ze względu na ograniczoną
aktywność przeciwko bakteriom G (+) i narastającą oporność niektórych szczepów G (-),
w tym Pseudomonas aeruginosa [1]. Wankomycyna nie powinna być stosowana rutynowo
w leczeniu empirycznym gorączki neutropenicznej [1,2]. Należy pamiętać, że najczęściej
identyfikowanym patogenem z posiewów krwi u pacjentów z gorączką neutropeniczną
są gronkowce koagulazo-ujemne [2], które rzadko powodują klinicznie pogorszenie stanu chorego; taki pojedynczy dodatni wynik posiewu krwi nie powinien usprawiedliwiać
zastosowania terapii wankomycyną. Należy natomiast rozważyć jej podanie w następujących sytuacjach (dawka 4 x 500 mg i.v., modyfikacja w zależności od klirensu kreatyniny):
wstrząs czy objawy niestabilności hemodynamicznej; zapalenie płuc udokumentowane radiologicznie; zakażenia związane z cewnikiem naczyniowym (gronkowce koagulazoujemne, oporne na beta-laktamy); dodatnie posiewy krwi – bakterie G (+) przed identyfikacją;
kolonizacja pacjenta metycylinoopornymi szczepami gronkowców (MRS+), pneumokokami opornymi na penicyliny i/lub cefalosporyny; zakażenie skóry i/lub tkanek miękkich;
ryzyko infekcji paciorkowcami zieleniejącymi opornymi na β-laktamy i fluorochinolony;
nasilone zapalenie błon śluzowych (po MTX, Ara-C) przy uprzedniej profilaktyce ciprofloksacyną i/lub stosowaniu ceftazydymu w leczeniu empirycznym. Jeżeli wankomycyna
została zastosowana empirycznie, należy dokonać oceny pacjenta po 2-3 dniach i przy braku potwierdzenia mikrobiologicznego należy wycofać jej stosowanie ze względu na ryzyko
213
narastania oporności wśród bakterii z rodzaju Enterococcus i Staphyloccocus. Linezolid nie
powinien być podawany w leczeniu empirycznym, tylko w udokumentowanych infekcjach
szczepami opornymi na wankomycynę i/lub w leczeniu zapaleniu płuc szczepami G (+)
MRS (+). Po zastosowaniu empirycznej antybiotykoterapii 1 linii należy pamiętać, że przeciętny czas do ustąpienia gorączki u pacjentów z rozrostami hematologicznymi wynosi 5
dni (krócej u chorych z mniejszym ryzykiem i z guzami litymi – 2 dni) przy dobranej antybiotykoterapii [2]. Jeśli stan pacjenta jest stabilny, to według niektórych rekomendacji nie
ma konieczności pobierania codziennych posiewów – należy poczekać na wyniki poprzednich [1]. Po 2-4 dniach empirycznej antybiotykoterapii 1 linii należy dokonać oceny stanu
pacjenta. Jeśli gorączka ustępuje i posiewy krwi są ujemne, należy kontynuować leczenie
dopóki granulocyty obojętnochłonne nie osiągną wartości >0,5 G/l z tendencją wzrostową.
Jeśli gorączka nie ustępuje, to u pacjentów leczonych doustnie poza szpitalem wskazana
jest hospitalizacja i wdrożenie leczenia dożylnego. U chorych już hospitalizowanych obowiązuje wnikliwa ocena stanu chorego i możliwych źródeł infekcji. Jeśli stan kliniczny jest
stabilny, spodziewana jest szybka odnowa granulocytów i brak jest udokumentowanego
mikrobiologicznie źródła zakażenia, to można kontynuować antybiotykoterapię 1 linii.
Przy spodziewanej długotrwałej neutropenii i/lub objawach infekcji, pogarszaniu się stanu
pacjenta konieczne jest dalsze szukanie możliwych źródeł infekcji, rozszerzenie spektrum
przeciwbakteryjnego (dodanie aminoglikozydu, zmiana na karbapenemy) oraz wdrożenie
empirycznego leczenia przeciwgrzybicznego. To ostatnie dotyczy zwłaszcza pacjentów wysokiego ryzyka z uporczywą gorączką, utrzymującą się powyżej 4-7 dni i spodziewanym
czasie trwania neutropenii powyżej 7 dni. Tacy pacjenci zazwyczaj otrzymują już profilaktykę przeciw infekcjom drożdżakowym. Możliwe są tutaj dwa sposoby postępowania
[1,2,7]. Pierwszym jest empiryczne leczenie przeciwgrzybiczne preparatem o aktywności
p.kropidlakom – amfoterycyna B (konwencjonalna w dawce 0.5-1.5 mg/kg /dz. i.v.), ale ze
względu na mniejszą toksyczność preferowane są formy lipidowe – liposomalna amfoterycyna B 3 mg/kg/dz. i.v., kompleks lipidowy i roztwór koloidowy amfoterycyny B w dawce
5 mg/kg /dz. i.v.). Równie wysoki stopień rekomendacji ma kaspofungina – 70 mg i.v. – 1
dnia, następnie 50 mg i.v./dz. w kolejnych dniach. Worykonazol ma mniejszy stopień rekomendacji, ze względu na brak spełnienia wymogów non-inferiority w porównaniu z liposomalną amfoteryczną B, ale jest stosowany przez wiele ośrodków – początkowa dawka 2 x
6 mg/kg i.v., następnie 2 x 4 mg/kg i.v. (2 x 200 mg p.o.). Drugim sposobem postępowania,
u niektórych gorączkujących chorych w neutropenii jest przeciwgrzybicze leczenie wyprzedzające – preemptywne – wdrażane na podstawie danych klinicznych – wyników CT
zatok/płuc i/lub dodatnich wyników seryjnych badań serologicznych – galaktomannanu
lub β-D-glukanu. Takie postępowanie wymaga jednak pewnego doświadczenia i bardziej
przyjęte jest wdrażanie empirycznego leczenia przeciwgrzybiczego. U pacjenta z gorączką
neutropeniczną zawsze obowiązuje wnikliwe szukanie źródeł możliwej infekcji i szybkie
wdrożenie leczenia celowanego: jama ustna – infekcje grzybicze, wirusowe (HSV); przełyk
– kandydozy, HSV; zatoki, oczodoły – gronkowiec, aspergilloza, mukormykoza; bóle brzucha, biegunki – Clostridium difficile; okolica odbytu – enterokoki; cewnik naczyniowy –
MRSA; płuca – wirusy, legionellozy, aspergillozy, mykobakteriozy. W przypadku dodatnich
posiewów ważne jest udokumentowanie ustąpienia bakteriemii. Czas trwania celowanej
214
antybiotykoterapii uzależniony od miejsca infekcji: zakażenie skóry i tkanek miękkich 7-14
dni, bakteriemie G (+) 7-14 dni, bakteriemie G (-) 10-14 dni, gronkowiec złocisty, drożdżaki – ponad 14 dni od pierwszego jałowego posiewu, zapalenie zatok 10-21 dni, bakteryjne
zapalenie płuc – 10-21 dni, zapalenie płuc o etiologii Aspergillus – 12 tygodni.
W profilaktyce gorączki neutropenicznej bardzo ważnym zagadnieniem klinicznym
jest stosowanie czynników stymulujących powstawanie kolonii granulocytów. Postępowanie to w przypadku chłoniaków jest zgodne z obowiązującymi i niedawno opublikowanymi aktualizacjami wytycznych EORTC, ESMO i NCCN i również nie zostało tutaj szerzej
ujęte z powodów wyżej wspomnianych [14,15]. Należy jednak wspomnieć, że stosowanie
czynników stymulujących powstawanie kolonii granulocytów odgrywa istotną rolę w prowadzeniu chemioterapii u pacjentów z chłoniakami, ze względu na to, że wiele schematów
chemioterapii obciążonych jest >20% ryzykiem gorączki neutropenicznej, ale też i wielu
pacjentów leczonych jest z założeniem radykalnym, stąd konieczność utrzymania gęstości
i intensywności dawki.
Piśmiennictwo
1. NCCN Clinical Practice Guidelines In Oncology, Prevention and Treatment of Cancer-Related
Infections. V.2,2011, [dostęp:2011-08-12]. Dostępny w Internecie: http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/infections.pdf
2. A.G. Freifeld, E.J. Bow, K.A. Sepkowitz, M.J. Boeckh, J.I. Ito, C.A. Mullen, I.I.Raad, K.V. Rolston,
J-A.H. Young, J.R. Wingard: Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in
Neutropenic Patients with Cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America.
Clinical Infectious Diseases, 2011; 52 (4), e56-e93.
3. J.de Naurois, I. Novitzky-Basso, M.J. Gill, F. Mart Marti, M.H. Cullen, F. Roila: Management of febrile neutropenia: ESMO Clinical Practice Guidelines. Annals of Oncology, 2010; 21 (s. 5): v252v256.
4. A. Gafter-Gvili, A. Fraser, M. Paul, L. Leibovici: Meta-analysis: antibiotic prophylaxis reduces
mortality in neutropenic patients. Annals of Internal Medicine, 2005; 142: 979-995.
5. G. Bucaneve, A. Micozzi, F. Menicetti et al.: Levofloxacin to prevent bacterial infection in patients
with cancer and neutropenia. New England Journal of Medicine, 2005; 353: 977-987.
6. L.Leibovici, M. Paul, M. Cullen et al.: Antibiotic propyhylaxis in neutropenic patients: new evidence, practical decisions. Cancer 2006, 107 (8): 1743-1751.
7. W.W. Jędrzejczak: Profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych, leczenie wyprzedzające i empiryczne. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2009; 119: 10-17.
8. A. Waszczuk-Gajda, W.W. Jędrzejczak: Zakażenie CMV u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego, w tym chorych po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych. W: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Krajowych Konsultantów w dziedzinie: transplantologii klinicznej, chorób zakaźnych, hematologii dotyczące postępowania profilaktycznego
i leczniczego w zakażeniu wirusem cytomegalii. Warszawa 2009, s.28-36.
9. J.S. Lubel, P.W. Angus: Hepatitis B reactivation in pateints receiving cytotoxic chemotherapy:
diagnosis and management. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2010; 25: 864-871.
10. Y. Tsutsumi, A. Shigematsu, S. Hashino et al.: Analysis of reactivation of hepatitis B virus in the
treatment of B cell non-Hodgkin’s lymphoma in Hokkaido. Annals of Haematology 2009; 88:
375-377.
215
11. A.M. Evens, B.D. Jovanovic, Y-C. Su, D.W. Raisch, D. Ganger, S.M. Belknap, M-S. Dai, B-C. C. Chiu,
B. Fintel, Y. Cheng, S-S. Chuang, m-Y. Lee, T-Y. Chen, S-F. Lin, C-Y. Kuo: Rituximab-associated
hepatitis B virus (HBV) reactivation in lymphoproliferative diseases: meta-analysis and examination of FDA safety reports. Annals of Oncology 2011; 22: 1170-1180.
12. P.D. Ziakas, P. Karsaliakos, E. Mylonakis: Effect of prophylactic lamivudine for chemotherapyassociated hepatitis B reactivation in lymphoma: a meta-analysis of published clinical trials and
a decision tree addressing prolonged prophylaxis and maintenance. Haematologica 2009; 94(7):
998-1005.
13. E. Brojer: Ukryte zakażenia wirusem HBV w hematologii i transfuzjologii. Acta Haematologica
Polonica 2009; 40(2): 435-449.
14. M.S. Aapro, J. Bohlius, D.A.Cameron, Lissandra del Laago, J.P. Donelly, N. Kearney, G.H. Lyman,
R. Pettengel, V.C. Tjan-Heijen, J. Walewski, D.C. Weber, C. Zielinski: 2010 update of EORTC guidelines for the use of granulocyte-colony stimulating factor to reduce the incidence of chemotherapy-induced febrile neutropenia in adult patients with lymphoproliferative disorders and
solid tumours. European Journal of Cancer 2011; 47(1): 8-32.
15. J. Crawford, C. Caserta, F. Roila: Hematopoietic growth factors: ESMO Clinical Practice Guidelines. Annals of Oncology, 2010; 21 (s. 5): v248-v251.
216
XXIV. Etiologia zakażeń
u chorych na chłoniaki
Hanna POŁOWNIAK-PRACKA
Zakażenia u chorych na chłoniaki występują najczęściej jako powikłanie po leczeniu
przeciwnowotworowym. W odpowiedzi na stosowane leczenie w wielu przypadkach dochodzi do neutropenii. Pacjenci z neutropenią stanowią zróżnicowaną populację chorych
pod względem stopnia narażenia na zakażenie. Właściwa ocena ryzyka infekcji determinuje rodzaj antybiotykoterapii empirycznej, drogę podania leku, czas stosowanego leczenia
przeciwdrobnoustrojowego. Powinna także stanowić podstawę podjęcia decyzji o ewentualnej hospitalizacji [1].
Opracowano szereg schematów oceny stopnia narażenia na ciężkie, zagrażające życiu
powikłania u chorych z neutropenią, których podstawą jest status choroby nowotworowej
i współistniejące czynniki ryzyka [2,3]. O wysokim ryzyku poważnych infekcji u chorych
gorączkujących świadczy przedłużająca się >7 dni neutropenia i spadek liczby neutrofili
<100 kom./ml, wiek <1 roku życia i >65 lat, zmiany w RTG płuc, ból, hipotensja, objawy
neurologiczne i inne [1]. Autorzy licznych opracowań [2,3,4] na podstawie wieloletnich obserwacji stwierdzili, że w miarę precyzyjnie można wydzielić grupę chorych o niskim stopniu narażenia na zakażenie, nie obciążonych czynnikami ryzyka, z prawidłowo funkcjonującym układem krwiotwórczym. U pozostałych pacjentów gorączkujących z neutropenią
sytuacja może ulec gwałtownej zmianie, w wyniku czego pojawi się konieczność wdrożenia
odpowiedniego postępowania leczniczego. W ocenie pacjentów niskiego ryzyka pomocna może być 26 stopniowa skala opracowana w 2000 roku przez Multinacional Association
for Supportive Care in Cancer – MASCC [3]. Zakażenia u chorych na chłoniaki, zwłaszcza
u chorych z neutropenią mają w większości charakter endogenny i najczęściej są to zakażenia oportunistyczne. Źródłem może być flora kolonizująca chorego, często w porównaniu
z osobami zdrowymi zmieniona na skutek stosowanego leczenia lub długotrwałego pobytu
w szpitalu. W tym przypadku możliwe jest zasiedlanie pacjenta wielooporną florą szpitalną
[5,6]. Częściej stwierdza się zakażenia metycylinoopornymi szczepami Staphylococcus aureus
217
(MRSA – methicilin resistant Staphylococcus aureus), wankomycynoopornymi enterokokami (VRE – vancomicin resistant Enterococcus), pałeczkami Gram-ujemnymi produkującym
ß-laktamazy typu ESBL (ESBLs-extended spectrum ß-lactamases), ß-laktamazy chromosomalne, karbapenemazy metalozależne typu MBL lub karbapenemazy KPC (KPC – Klebsiella
pneumoniae carbapenemases) i inne. chory z obniżoną odpornością narażony jest również
na zakażenia egzogenne drobnoustrojami patogennymi, ale także florą środowiskową rzadko
spotykaną w zakażeniach u osób z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym.
Istnieje wyraźna różnica w etiologii zakażeń występujących w pierwszym okresie leczenia
przeciwnowotworowego, określanych jako zakażenia wczesne (w piśmiennictwie angielskojęzycznym primary lub initialy infections), a tymi, które pojawiają się przy przedłużającej
się neutropenii, po kolejnych cyklach chemioterapii, określanych jako późne (secondary lub
subsequent). Mają one szczególnie ciężki przebieg, a śmiertelność jest dwukrotnie wyższa niż
w infekcjach wczesnych [7,8]. Na profil epidemiczny zakażeń późnych podstawowy wpływ
mają antybiotyki stosowane w profilaktyce gorączki neutropenicznej. Częste stosowanie np.
fluorochinolonów i kotrimoksazolu, leków aktywnych wobec bakterii Gram-ujemnych, zdecydowanie zwiększa ryzyko ciężkich zakażeń w okresie późniejszym o etiologii Gram-dodatniej
i zakażeń grzybiczych. Należy liczyć się z selekcją szczepów wieloopornych, wobec których leki
stosowane w terapii empirycznej mogą być nieaktywne (9,10). Zdecydowana większość zakażeń u chorych z obniżoną odpornością spowodowana jest florą bakteryjną i wszelkie zmiany
w tej grupie najbardziej rzutują na epidemiologię zarówno pod względem pojawiania się rzadko występujących czynników etiologicznych, jak i selekcji szczepów wieloopornych.
Często, zwłaszcza u chorych po przeszczepie szpiku kostnego lub komórek macierzystych dochodzi do zakażeń wirusowych pierwotnych lub reaktywacji zakażeń przetrwałych. Największym zagrożeniem jest zakażenie lub reaktywacja wirusa cytomegalii – CMV
[11,12]. Opisano także zakażenia wirusem Epsteina-Barr (EBV), Herpes simplex (HSV), wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) i innymi [13,14,15,16].
Możliwe są również zarażenia pierwotne lub reaktywacja zarażeń pasożytniczych np.
Toxoplasma gondii, najczęściej dotyczących centralnego układu nerwowego [17,18].
W dalszej części rozdziału przedstawiono etiologię najczęściej występujących zakażeń
układowych u chorych na chłoniaki.
Zakażenia w łożysku naczyniowym
Zakażenia w łożysku naczyniowym pomimo znacznego postępu w leczeniu i diagnostyce są bezpośrednim zagrożeniem życia. Śmiertelności w porównaniu z ostatnimi dekadami ubiegłego wieku uległa znacznemu obniżeniu, ale nadal jest bardzo wysoka i w
krajach uprzemysłowionych wynosi ok. 15%, a w przypadku ciężkiej sepsy może dochodzić
do 70% [4,8,19,20,21]. Związane jest to ze zwiększającą się populacją ludzi w podeszłym
wieku, osób chorych na nowotwory poddawanych chemioterapii, leczeniu immunosupresyjnemu. Poważnym czynnikiem ryzyka zakażenia w łożysku naczyniowym jest obecność
stałych linii naczyniowych i wprowadzanie coraz bardziej inwazyjnych procedur medycznych. Zakażenia w łożysku naczyniowym występują u około 35% chorych na nowotwory
układu krwiotwórczego z gorączką neutropeniczną. Dla porównania u pacjentów z guzami
litymi do zakażenia krwi dochodzi w około 20% przypadków [4,22].
218
Zakażenie może przebiegać w postaci bakteriemii (fungemii, wiremii), sepsy, ciężkiej sepsy
z objawami wstrząsu septycznego. Najczęściej zakażenie ma charakter wtórny wobec pierwotnego źródła. Bakteriemia może występować w przebiegu zakażeń układowych np. zapalenia
płuc, zakażenia układu moczowego, skóry, tkanek miękkich i innych [23]. U chorych po chemioterapii źródłem zakażenia wieloukładowego może być przewód pokarmowy. Na skutek
uszkodzenia nabłonka jelitowego może dochodzić do translokacji do krwioobiegu flory jelitowej lub toksyn bakteryjnych. Podobnie, u chorych po chemioterapii i radioterapii w wyniku
uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej powstają zmiany zapalne na tle zakażenia bakteryjnego, grzybiczego lub wirusowego, co może być przyczyną infekcji uogólnionej [6,24].
U chorych onkologicznych dominującą rolę w zakażeniach w łożysku naczyniowym należy przypisać bakteriom Gram-dodatnim, natomiast u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego z neutropenią obserwuje się tendencję do wyrównania udziału flory Gram-ujemnej i Gram-dodatniej [25,26]. Bakterie Gram-dodatnie izolowane z zakażeń krwi to przede
wszystkim gronkowce koagulazo-ujemne, S. aureus w tym szczepy MRSA, Streptococcus z grupy
„viridans”, Enterococcus spp., [9,26,27,28]. Obecność gronkowców łączy się głównie z naruszeniem ciągłości skóry, natomiast źródłem infekcji paciorkowcowych może być, jak wspomniano wyżej, uszkodzona śluzówka jamy ustnej. Z grupy bakterii Gram-ujemnych za zakażenie
krwi najczęściej odpowiedzialne są pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae – E. coli, Klebsiella spp.,
Enterobacter spp., Serratia spp. i inne [19,27,28,29]. Znaczący jest udział pałeczek niefermentujących, przede wszystkim Pseudomonas aeruginosa, rzadziej Pseudomonas putida, Psedomonas
fluorescens, Comamonas spp., Alkaligenes spp. [28,30,31]. Poważnym problemem są zakażenia
Stenotrophomonas matophilia ze względu na naturalną oporność na karbapenemy [32,33,34],
czy wieloopornymi szczepami Acinetobacter baumannii [35].
U chorych z wkłuciem centralnym w ok. 25-70% dochodzi do zakażeń odcewnikowych. Za zakażenia najczęściej odpowiedzialne są gronkowce koagulazo-ujemne, głównie
Staphylococcus epidermidis, poza tym Staphylococcus hominis, Staphylococcu haemolyticus
i inne. Odsetek szczepów metycylinoopornych wśród gronkowców koagulazo-ujemnych
w środowisku szpitalnym jest bardzo wysoki i wynosi zależnie od gatunku ok. 70-90%.
W zakażeniach odcewnikowych stwierdza się także obecność pałeczek Gram-ujemnych
z rodziny Enterobacteriaceae i pałeczek niefermentujących [36,37,38,39,40].
U pacjentów z neutropenią częściej niż u innych chorych występują zakażenia mieszane, częściej także spotykane są infekcje florą typowo skórną jak Corenebacterium spp.,
Propionibacterium acnes, czy zakażenia drobnoustrojami o stosunkowo niskiej patogenności z rodzaju Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus, Pediococcus [28,41]. U części chorych
po masywnej chemioterapii może rozwinąć się ciężkie, zagrażające życiu zakażenie Listeria
monocytogenes, w niektórych przypadkach przebiegające z zajęciem centralnego układu
nerwowego [27,28,42]. Wzrasta udział w zakażeniach krwi bakterii beztlenowych z rodzaju
Bacteroides, Clostridium i innych [43,44].
W zakażeniach grzybiczych w większości przypadków występuje Candida albicans.
Pozostałe gatunki, odpowiedzialne głównie za zakażenia odcewnikowe, to Candida parapsilosis i Candida tropicalis, często kolonizujące cewniki dożylne. Wzrasta udział Candida
glabrata i Candida krusei, szczepów o obniżonej wrażliwości lub naturalnie opornych na
flukonazol [28,45].
219
Zapalenie płuc
Około 15-30% zakażeń w gorączce neutropenicznej rozpoznawanych jest jako zapalenie
płuc [46,47]. U chorych na chłoniaki, we wczesnym okresie leczenia przeciwnowotworowego, zapalenie płuc może być wywołane przez drobnoustroje typowe dla pozaszpitalnych
zakażeń – Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis [23,48].
Przy przedłużającej się neutropenii u chorych hospitalizowanych za zakażenie dolnych dróg
oddechowych najczęściej odpowiedzialne są czynniki typowe dla szpitalnych zapaleń płuc.
Są to głównie pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae – K. pneumoniae, Klebsiella oxytoca,
E. coli, Enterobacter spp., pałeczki niefermentujące – P. aeruginosa, A. baumannii, S. maltophilia,
spotykane także w zakażeniach u pacjentów ze wspomaganym oddechem [23,34,47,49,50].
Poważnym problemem są szpitalne i pozaszpitalne zapalenia płuc wywołane przez S. aureus
zarówno szczepy metycylinowrażliwe, jak i szczepy MRSA [51]. Kontrowersyjna jest natomiast rola w zapaleniu płuc gronkowców koagulazo-ujemnych, ich obecność w materiale
klinicznym z dolnych dróg oddechowych świadczy o kolonizacji. Możliwym czynnikiem zapalenia płuc z grupy gronkowców koagulazo-ujemnych jest S. haemolyticus. Z punktu widzenia ewentualnej antybiotykoterapii istotnego znaczenia nabiera fakt, że ponad 90% szczepów
w środowisku szpitalnym wykazuje oporność na metycylinę. W zachłystowym zapaleniu
płuc należy uwzględnić florę beztlenową, najczęściej są to drobnoustroje kolonizujące górne
drogi oddechowe z rodzaju Bacteroides, Fusarium, Prevotella i inne.
Za atypowe zakażenia dolnych dróg oddechowych mogą być odpowiedzialne Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. Zakażenia Mycobacterium spp. i Nocardia spp.
najczęściej dotyczą chorych z zaburzeniami odporności komórkowej [48].
U ponad 20% chorych leczonych z powodu nowotworów układu krwiotwórczego,
zwłaszcza po przeszczepie szpiku kostnego lub komórek macierzystych rozwija się inwazyjne zakażenie grzybicze. Są to typowe zakażenia oportunistyczne i w dużej mierze dotyczą
dolnych dróg oddechowych. Najczęściej są to grzybice inwazyjne spowodowane szczepami
z rodzaju Candida, głównie C. albicans, ale także C. glabrata, C. krusei i innymi. Bezpośrednim zagrożeniem życia u pacjentów z przedłużającą się neutropenią jest aspergiloza inwazyjna, przyczyną której najczęściej jest Aspergillus fumigatus. U chorych po allogenicznym
przeszczepie szpiku kostnego częstość występowania aspergilozy inwazyjnej wynosi ok.
15-20% i obarczona jest wysoką śmiertelnością nawet do 90% [28,52,53,54,55,56]. Obserwuje się wzrost zakażeń szczepami z rodzaju Aspergillus innymi niż Aspergillus fumigatus,
a także grzybami pleśniowymi z gromady Zygomycota oraz z rodzaju Fusarium i Scedosporium, [57,58]. U chorych z obniżoną odpornością może dojść do śródmiąższowego zapalenia płuc o etiologii Pneumocistis jiroveci [28,59,60].
Zakażenie dolnych dróg oddechowych może mieć charakter mieszany, pałeczki Gramujemne często występują w połączeniu z grzybami z rodzaju Candida lub Aspergillus [47].
Największe zagrożenie z zakażeń wirusowych u chorych po przeszczepie szpiku kostnego lub komórek macierzystych łączy się z wirusem cytomegalii [11,12,14]. Dane z piśmiennictwa wskazują także na ciężki przebieg zakażeń EBV, wirusami oddechowymi RSV,
wirusem grypy, paragrypy, adenowirusami [13,14,61,62,63,64].
220
Zakażenia przewodu pokarmowego
Najczęściej spotykanym problemem w zakażeniach przewodu pokarmowego u chorych na chłoniaki są biegunki poantybiotykowe (AAD – antibiotic-associated diarrhea).
W ogromnej większości przypadków czynnik etiologiczny nie jest ustalony. Ze znanych
czynników za objawy biegunki odpowiedzialne mogą być S. aureus, K. oxytoca, enterotoksyczne szczepy Clostridium perfringens [65]. Przyczyną biegunki mogą być także zaburzenia w proporcji flory jelitowej, prowadzące do nadmiernego rozplemu jednego gatunku
drobnoustroju np. z rodzaju Proteus, Enterococcus.
Ocenia się, że około 25-30% chorych z AAD rozwija zakażenie Clostridium difficile.
Zakażenie najczęściej przebiega w postaci biegunki o różnym nasileniu, w niektórych przypadkach może dojść do rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego [65, 66, 67]. Czynnikiem powodującym nadmierny rozplem C. difficile są również cytostatyki.
Jak wspomniano wyżej, u chorych po chemioterapii często dochodzi do uszkodzenia
nabłonka jelitowego, co może prowadzić do neutropenicznego zapalenia jelita cienkiego. Są
to zakażenia mieszane spowodowane tlenową i beztlenową florą jelitową, chociaż przyjmuje
się, że za ciężki przebieg choroby odpowiedzialne jest głównie Clostridium septicum [47]. Zakażenie przewodu pokarmowego u osób chorych na chłoniaki może być spowodowane typowymi czynnikami odpowiedzialnymi za zatrucia pokarmowe jak Salmonella spp., Shigella
spp., Yersinia spp., rzadziej Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Campylobacter spp. Za zakażenia
późne, przede wszystkim u chorych z zaburzeniami odporności komórkowej, mogą być odpowiedzialne prątki Mycobacterium tuberculosis i Mycobacterium avium complex [68].
U chorych z neutropenią częste są zakażenia grzybicze głównie C. albicans, ale także
C. glabrata, C. krusei, zwłaszcza u osób, u których stosowano w profilaktyktyce flukonazol.
Poważne zakażenia przewodu pokarmowego u chorych po przeszczepie szpiku kostnego
lub komórek macierzystych mogą być wywołane przez norovirusy (69,70), adenovirusy,
rotavirusy, a także CMV, HSV (68,71).
Zarażenia pasożytnicze Cryptosporidium parvum i Microsporidium spotykane są głównie u chorych z AIDS, ale mogą dotyczyć pozostałych osób z niedoborami odporności
komórkowej [68,72].
Zakażenia skóry i tkanek miękkich
Zakażenia skóry i tkanek miękkich dotyczą ok. 20% chorych z obniżoną odpornością.
Wyróżnia je różnorodność czynników etiologicznych, są to przede wszystkim zakażenia
oportunistyczne i mogą być także objawem poważnych zakażeń układowych.
W zakażeniach wczesnych zmiany zapalne skóry i tkanek miękkich spowodowane są
przede wszystkim bakteriami Gram-dodatnimi, takimi jak gronkowce koagulazo-ujemne, S. aureus, Streptococcus spp., Enterococcus spp., Corynebacterium spp., bakterie beztlenowe. Często są to szczepy reprezentujące normalną florę skórną. Pałeczki Gram-ujemne
ze zmian wczesnych izolowane są sporadycznie. W zakażeniach późnych zdecydowanie
częściej spotykamy pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,
S. maltophilia i inne pałeczki niefermentujące, w większości są to już szczepy wielooporne.
Z grupy bakterii beztlenowych z miejsc zakażonych częściej są izolowane szczepy z rodzaju
Clostridium [34,73].
221
Pacjenci z niedoborami odporności komórkowej mogą wykazywać zwiększoną podatność na zakażenia prątkami atypowymi – Mycobacterium chelonae, Mycobacterium ulcerans, Mycobacterium fortuitum, rzadziej Mycobacterium kansasii, Mycobacterium marinum,
a także na zakażenia Nocardia spp. [73].
Za zakażenia późne w ok. 50% przypadków odpowiedzialne są grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida i grzyby pleśniowe z rodzaju Aspergillus, Mucor, Fusarium [57,73].
Z rodzaju Candida najczęściej izolowane są C. albicans (ok. 60%) i C. tropicalis (ok. 20%).
Zakażenie skóry C. tropicalis może być wynikiem fungemii. Opisano rzadkie, ale o ciężkim
przebiegu zakażenia spowodowane przez Trichosporon spp. oraz zakażenia Cryptococcus
neoformans, występujące w przebiegu rozsianej kryptokokozy [73].
Z zakażeń wirusowych skóry najczęściej występują zakażenia wirusem Varicella zoster,
Herpes simplex typu 1 i 2 [73].
Omawiając zakażenia skóry i tkanek miękkich należy wspomnieć o odczynie popromiennym u chorych po radioterapii. Jak wynika z własnych obserwacji odczyn popromienny jest czynnikiem ryzyka zakażeń o zróżnicowanym charakterze. Najcięższy przebieg
łączy się z obecnością P. aeruginosa i S. aureus.
Zakażenia układu moczowego
Zakażenia układu moczowego są jednym z najczęściej występujących zakażeń szpitalnych. Większość zakażeń, podobnie jak w warunkach pozaszpitalnych spowodowana
jest E. coli i innymi pałeczkami z rodziny Enterobacteriaceae, z tym że u pacjentów hospitalizowanych wyższy jest udział drobnoustrojów z rodzaju Proteus spp., Klebsiella spp.,
Enterobacter spp., a także pałeczek spoza Enterobacteriaceae [74,75,76]. Zakażenia późne
to przede wszystkim infekcje grzybicze o etiologii C. albicans, C. glabrata, C. krusei i inne.
Dodatni wynik posiewu w kierunku grzybów nie zawsze jest jednoznaczny z zakażeniem,
może świadczyć o kolonizacji [76,77].
U pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego opisano rzadką reaktywację wirusów
Polyomavirus hominis typu 1 (BKV) i typu 2 (JCV) powodujących krwotoczne zapalenie
pęcherza moczowego [78].
Podsumowanie
Omówiona powyżej etiologia zakażeń u chorych na chłoniaki nie wyczerpuje całości
zagadnienia, tym bardziej, że należy liczyć się z ogromną zmiennością w epidemiologii
w odpowiedzi na stosowane leczenie i czynniki środowiskowe. Chorzy na nowotwory, a
zwłaszcza pacjenci z neutropenią stanowią grupę osób najbardziej podatnych na zakażenia,
dlatego też łączenie objawów klinicznych z danymi mikrobiologicznymi i z sytuacją epidemiczną w określonym środowisku ma niezwykle ważne znaczenie.
Piśmiennictwo
1. Freifeld A.G., Bow E.J., Sepkowitz K.A. et al.: Executive Summary: Clinical Practice Guideline
for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer: 2010 Update by the
Infectious Diseases Society of America. Clin. Infect. Dis. 2011; 52:427-431.
222
2. Talcott J.A., Siegel R.D., Finberg R. et al.: Risk Assessment in Cancer Patients With Fever and
Neutropenia: A Prospective, Two-Center Validation of a Prediction Rule. J. Clin. Oncol. 1992;
10:316-322.
3. Klastersky J., Paesmans M., Rubenstein E.B. et al.: The Multinational Association for Supportive
Care in Cancer Risk Index: A Multinational Scoring System for Identifying Low-Risk Febrile
Neutropenic Cancer Patients. J. Clin. Oncol. 2000; 18:3038-3051.
4. Viscoli C., Varnier O., Machetti M.: Infections in Patients with Febrile Neutropenia: Epidemiology, Microbiology, and Risk Stratification. Clin. Infect. Dis. 2005; 40:S240-245.
5. O΄Fallon E., Gautam S., D΄Agata E.M.C. et al.: Colonization with Multidrug-Resistant GramNegative Bacteria: Prolonged Duration and Frequent Cocolonization. Clin. Infect. Dis. 2009;
48:1375-1381.
6. van Vliet M.J., Tissing W.J.E., Dun C.A.J: Chemotherapy Treatment in Pediatric Patients with
Acute Myeloid Leukemia Receiving Antimicrobial Prophylaxis Leads to a Reletive Increase of
Colonization with Potentially Pathogenic Bacteria in the Gut. Clin. Infect. Dis. 2009; 49:262-270.
7. Nucci M., Spector N., Bueno A.P. et al.: Risk Factors and Attributable Mortality Associated with
Superinfections in Neutropenic Patients with Cancer. Clin. Infect. Dis. 1997; 24:575-579.
8. Akova M., Paesmans M., Calandra T. et al.: A European Organization for Research and Treatment
of Cancer-International Antimicrobial Therapy Group Study of Secondary Infections in Febrile,
Neutropenic Patients whit Cancer. Clin. Infect. Dis. 2005; 40: 239-245.
9. Zinner S.H.: Changing Epidemiology of Infections in Patients with Neutropenia and Cancer
Emphasis on Gram-Positive and Resistant Bacteria. Clin. Infect. Dis. 1999; 29:490-494.
10. Lautenbach E., Strom B.L., Nachamkin I. et al.: Longitudinal Trends in Fluoroquinolone Resistance
among Enterobacteriaceae Isolates from Inpatients and Outpatients, 1989-2000: Differences in the
Emergence and Epidemiology of Resistance across Organisms. Clin. Infect. Dis. 2004; 38:655-662.
11. Ljungman P., Griffiths P., Paya C.: Definitions of Cytomegalovirus Infection and Disease in Transplant Recipients. Clin. Infect. Dis. 2002; 34:1094-1097.
12. Barron M.A., Gao D., Springer K.L. et al.: Relationship of Reconstituted Adaptive and Innate Cytomegalovirus (CMV) – Specific Immune Responses with CMV Viremia in Hematopoietic Stem
Cell Transplant Recipients. Clin. Infect. Dis. 2009; 49: 1777-1783.
13. Teira P., Agbalika F., Bergeron A. et al.: Primary Epstein-Barr Virus Innfection with Pneumonia
Transmitted by Allogeneic Bone Marrow after Transplantation. Clin. Infect. Dis. 2006; 43: 892895.
14. Osińska E., Tomaszewska A., Dzieciątkowski T.: Zakażenia betaherpeswirusami u osób z niedoborami odporności. Post. Mikrobiol. 2009; 48, 4:267-276.
15. Bitan M.: Epstein-Barr Virus Infection after Stem Cell Transplatation: New Concepts Are Needed
Bith for the Donor and the Recipient. Clin. Infect. Dis. 2006; 43;896-897.
16. Kempinska A., Kwak E.J., Angel J.B.: Reactivation of Hepatitis B Infection following Allogeneic
Bone Marrow Transplantation in a Hepatitis B-Immune Patient: Case Report and Review of the
Literature. Clin. Infect. Dis. 2005; 41:1277-1282.
17. Walker M., Zunt J.R.: Parasitic Cental Nervous System Infections in Immunocompromised Hosts.
Clin. Infect. Dis. 2005; 40:1005-1015.
18. Martino R., Bretagne S., Einsele H. et al.: Early Detection of Toxoplasma Infection by Molecular
Monitoring of Toxoplasma gondii in Peripheral Blood Samples after Allogeneic Stem Cell Transplantation. Clin. Infect. Dis. 2005; 40:67-78.
19. Llewelyn M.J., Cohen J.: Tracking the Microbes in Sepsis: Advancements in Treatment Bring
Challenges for Microbial Epidemiology. Clin. Infect. Dis. 2007; 44:1343-1348.
223
20. Søgaard M., Nørgaard M., Dethlefsen C. et al.: Temporal Changes in the Incidence and 30-Day
Mortality associated with Bacteremia in Hospitalized Patients from 1992 through 2006; A Population-based Cohort Study. Clin. Infect. Dis. 2011; 52:61-69.
21. Kübler A., Jaeschke R., Jankowski M.: Sepsa i wstrząs septyczny. w: Choroby wewnętrzne pod red.
A. Szczeklika. 2011. 2250-2255.
22. Yadegarynia D., Tarrand J., Raad I. et al.: Current Spectrum of Bacterial Infections in Patients
with Cancer. Clin. Infect. Dis. 2003; 37:1144-1145.
23. Carratalá J., Rosón B., Fernándes-Sevilla A. et al.: Bacteremic Pneumonia in Neutropenic Patients
With Cancer. Arch. Intern. Med. 1998; 158:868-872.
24. Felix D.H.: Oral Problems Associated with Chemotherapy and Radiotherapy [online]. 2006 [dostęp: 27.07.2011]. Dostępny w internecie: http://www.lymphoma.org.uk/.../...
25. Wisplinghoff H., Seifert H., Wenzel R.P. et al.: Current Trends in the Epidemiology of Nosocomial
Bloodstream Infections in Patients with Hematological Malignancies and Solid Neoplasms in
Hospitals in the United Staates. Clin. Infect. Dis. 2003; 36:1103-1110.
26. Rolston K.V.I.: Challenges in the Treatment of Infections Caused by Gram-Positive and GramNegative Bacteria in Patients with Cancer and Neutropenia. Clin. Infect. Dis. 2005; 40:S246-252.
27. Połowniak-Pracka H., Fuksiewicz A., Magdziak A. et al.: Etiological factors of bloodstream infections in neutropenic patients. Nowotwory Journal of Oncology 2001; 51:11-16.
28. Donowitz G.R., Maki D.G., Crnich C.J. et al.: Infections in the Neutropenic Patient-New Views of
an Old Problem. Hematology 2001:113-139.
29. Diekema D.J., Pfaller M.A., Jones R.N. et al.: Survey of Bloodstream Infections Due to GramNegative Bacilli: Frequency of Occurrence and Antimicrobial Susceptibility of Isolates Collected
in the United States, Canada, and Latin America for the SENTRY Antimicrobial Surveillance
Program, 1997. Clin. Infect. Dis. 1999; 29:595-607.
30. Po-Ren H., Lee-Jene T., Hui-Ju P. et al.: Outbreak of Pseudomonas fluorescens Bacteremia among
Oncology Patients. J. Clin. Mikrobiol. 1998; 2914-2917.
31. Escande M.C., Herbrecht R.: Prospective Study of Bacteraemia in Cancer Patients Results of
a French Multicentre Study. Sup. Care Cancer 1998; 6:273-280.
32. Labarca J.A., Leber A.L., Kern V.L. et al.: Outbreak of Stenotrophomonas maltophilia Bacteremia
in Allogenic Bone Marrow Transplant Patients: Role of Severe Neutropenia and Mucositis. Clin.
Infect. Dis. 2000; 30: 195-197.
33. Senol E., DesJardin J., Stark P.C. et al.: Attributable Mortality of Stenotrophomonas maltophilia
Bacteremia. Clin. Infect. Dis. 2002; 34:1653-1656.
34. Safdar A., Rolston K.V.: Stenotrophomonas maltophilia: Changing Spectrum of a Serious Bacterial Pathogen in Patients with Cancer. Clin. Infect. Dis. 2007; 45:1602-1609.
35. Maragakis L.L., Perl T.M.: Acinetobacter baumannii: Epidemiology, Antimicrobial Resistance,
and Treatment Options. Clin. Infect. Dis. 2008; 46:1254-1263.
36. Seifert H.: The Clinical Importance of Microbiological Findings in the Diagnosis and Management of Bloodstream Infections. Clin. Infect. Dis. 2009; 48:S238-S245.
37. Bouza E., Alvarado N., Alcala L., et al.: A Randomized and Prospective Study of 3 Procedures
for the Diagnosis of Catheter-Related Bloodstream Infection without Catheter Withdrawal. Clin.
Infect. Dis. 2007: 44:820-826.
38. Liñares J.: Diagnosis of Catheter-Related Bloodstream Infection: Conservative Techniques. Clin.
Infect. Dis. 2007; 44:827-829.
39. Pawińska A.: Zakażenia związane ze stosowaniem cewników centralnych. w: Dzierżanowska D.
(red.): Zakażenia szpitalne. 2008. 343-357.
224
40. Rosenthal V.D.: Central Line-Associated Bloodstream Infections in Limited-Resource Countries:
A Review of the Literature. Clin. Infect. Dis. 2009; 49:1899-1907.
41. Jones R.N.: Contemporary Antimicrobial Susceptibility Patterns of Bacterial Pathogens Commonly Associated with Febrile Patients wuth Neutropenia. Clin. Infect. Dis. 1999; 29:495-502.
42. Brouwer M.C., van de Beek D., Heckenberg S.G.B. et al.: Community-Acquired Listeria monocytogenes Meningitis in Adults. Clin. Infect. Dis. 2006; 43:1233-1238.
43. Hecht D.W.: Routine Anaerobic Blood Cultures: Back Where We Started?. Clin. Infect. Dis. 2007;
44:901-903.
44. Lassman B., Gustafson D.R., Wood C.M., et al.: Reemergence of Anaerobic Bacteremia. Clin. Infect. Dis. 2007; 44: 895-900.
45. Pfaller M.A., Pappas P.G., Wingard J.R.: Invasive Fungal Pathogens: Current Epidemiological
Trends. Clin. Infect. Dis. 2006; 43:S3-S14.
46. Dettenkofer M., Wenzler-Röttele S., Babikir R. et al.: Surveillance of Nosocomial Sepsis and Pneumonia in Patients with a Bone Marrow or Peripheral Blood Stem Cell Transplant: A Multicenter
Project. Clin. Infect. Dis. 2005; 40:926-931.
47. Rolston K.V., Bodey G.P., Safdar A.: Polymicrobial Infection in Patients with Cancer: An Underappreciated and Underreported Entity. Clin. Infect. Dis. 2007; 45:228-233.
48. Rolston K.V.: The Spectrum of Pulmonary Infections in Cancer Patients. Curr. Opin. Oncol. 2001;
13:218-223.
49. Niederman M.S., Craven D.E., Bonten M.J. et al.: Guidelines for the management of adults with
hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am. J. Res. Critical Car. Med. 2005; 171:388-416.
50. Bonten M.J.M.: Ventilator-Associated Pneumonia: Preventing the Inevitable. Clin. Infect. Dis.
2011; 52:115-121.
51. Rubinstein E., Kollef M.H., Nathwani D.: Pneumonia Caused by Methicillin-Resistant Saphylococcus aureus. Clin. Infect. Dis. 2008; 46:S378-S385.
52. Cornillet A., Camus C., Nimubona S. et al.: Comparison of Epidemiological, Clinical, and Biological Features of Invasive Aspergillosis in Neutropenic and Nonneutropenic Patients: A 6-Year
Survey. Clin. Infect. Dis. 2006; 43:577-584.
53. Greene S.E., Schlamm H.T., Oestmann J-W. et al.: Imaging Findings in Acute Invasive Pulmonary
Aspergillosis: Clinical Significance of the Halo Sign. Clin. Infect. Dis. 2007; 44:373:379. Clin. Infect. Dis. 2007; 44:373-379.
54. Vandewoude K.H., Vogelaers D.: Medical Imaging and Timely Diagnosis of Invasive Pulmonary
Aspergillosis. Clin. Infect. Dis. 2007; 44:380-381.
55. Garcia-Vidal C., Upton A., Kirby K.A. et at.: Epidemiology of Invasive Mold Infections in Allogeneic Stem Cell Transplant Recipients: Biological Risk Factors for Infection According to Time
after Transplantation. Clin. Infect. Dis. 2008; 47:1041-1050.
56. Neofytos D., Horn D., Anaissie E. et at.: Epidemiology and Outcome of Invasive Fungal Infection
in Adult Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients: Analysis of Multicenter Prospective
Antifungal Therapy (PATH) Alliance Registry. Clin. Infect. Dis. 2009; 48:265-273.
57. Kauffman C.A.: The Changing Landscape of Invasive Fungal Infections: Epidemiology, Diagnosis, and Pharmacologic Options: Introduction. Clin. Infect. Dis. 2006; 43:S1-S2.
58. Leventakos K., Lewis R.E., Kontoyiannis D.P.: Fungal Infections in Leukemia Patients: How Do
We Prevent and Treat Them?. Clin. Infect. Dis. 2010; 50:405-415.
59. Jahnz-Różyk K.: Opurtonistyczne zapalenia płuc. w: Płusa T. (red.): Zapalenie płuc aktualne
problemy kliniczne. Warszawa 1998. 146-153.
225
60. Ponce C.A., Gallo M., Vargas S.L.: Pneumocystis Colonization Is Highly Prevalent in the Autopsied Lungs of the General Population. Clin. Infect. Dis. 2010; 50:347-353.
61. Boeckh M., Englund J., Li Y. et al.: Randomized Controlled Multicenter Trial of Aerosolized Ribavirin for Respiratory Syncytial Virus Upper Respiratory Syncytial Tract Infection in Hematopoietic Cell Transplant Recipients. Clin. Infect. Dis. 2007; 44:245-249.
62. Khanna N., Widmer A.F., Decker M. et al.: Respiratory Syncytial Virus Infection in Patients with
Hematological Diseases: Single-Center Study and Review of the Literature. Clin. Infect. Dis. 2008;
46:402-412.
63. Ferguson P.E., Sorrell T.C., Bradstock K.F. et al.: Parainfluenza Virus Type 3 Pneumonia in Bone
Marrow Transplant Recipients: Multiple Small Nodules in High- Resolution Lung Computed Tomography Scans Provide a Radiological Clue to Diagnoisis. Clin. Infect. Dis. 2009; 48:905-909.
64. Pavia A.T.: Viral Infections of the Lower Respiratory Tract: Old Viruses, New Viruses, and the
Role of Diagnosis. Clin. Infect. Dis. 2011; 52:S284-S289.
65. Bartlett J.G.,Gerding D.N.: Clinical Recognition and Diagnosis of Clostridium difficile Infection.
Clin. Infect. Dis. 2008; 46:S12-S18.
66. Owens R.C., Curtis JR., Donskey J. et al.: Anmtimicrobial-Associated Risk Factors for Clostridium difficile Infection. Clin. Infect. Dis. 2008; 46:S19-S31.
67. Gerding D.N., Johnson S.: Management of Clostridium difficile Infection: Thinking Inside and
Outside the Box. Clin. Infect. Dis. 2010; 51:1306-1313.
68. Mach T., Bartnik W., Stefaniak J.: Choroby infekcyjne i pasożytnicze przewodu pokarmowego.
w: Choroby wewnętrzne pod red. A. Szczeklika. 2011. 920-940.
69. Roddie C., Paul J. P. V., Benijamin R. et al.: Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation
and Norovirus Gastroenteritis: A Previously Unrecognized Cause of Morbidity. Clin. Infect. Dis.
2009; 49:1061-1068.
70. Koo H.L., DuPont H.L.: Noroviruses as a Potential Cause of Protracted and Lethal Disease in
Immunocompromised Patients. Clin. Infect. Dis. 2009; 49:1069-1071.
71. Ison M.G.: Adenovirus Infections in Transplant Recipients. Clin. Infect. Dis. 2006;43;331-339.
72. Hunter P.R., Nichols G.: Epidemiology and Clinical Features of Cryptosporidium Infection in
Immunocompromised Patients. Clin. Microbiol. Rev. 2002; 15(1):145-154.
73. Stevens D.L., Bisno A.L., Chambers H.F. et al.: Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft-Tissue Infections. Clin. Infect. Dis. 2005; 41:1373-1406.
74. Połowniak-Pracka H.: Zakażenia na oddziałach onkologicznych i chirurgii onkologicznej. Zakażenia 2003; 3:100-103.
75. Ozorowski T., Hryniewicz W.: Zakażenia Szpitalne. w: Choroby wewnętrzne pod red. A. Szczeklika. 2011. 2234-2239.
76. Duława J., Drabczyk R.: Zakażenia Układu Moczowego. w: Choroby wewnętrzne pod red.
A. Szczeklika. 2011. 1436-1446.
77. Kauffman C.A.: Candiduria. Clin. Infect. Dis. 2005; 41:S371-S376.
78. Hirsch H.H.: BK Virus: Opportunity Makes a Pathogen. Clin. Infect. Dis. 2005; 41:354-360.
226
XXV. Leczenie niedokrwistości
w przypadkach chłoniaków i białaczek
Jadwiga DWILEWICZ-TROJACZEK
Niedokrwistość jest często występującym objawem nowotworów limfoproliferacyjnych.
W szpiczaku plazmocytowym jest pierwszym objawem choroby u 50%, w innych chłoniakach nieziarniczych u 40%. Chemioterapia zwiększa odsetek chorych z niedokrwistością
do 70%. Niedokrwistość w nowotworach limfoproliferacyjnych, nasilająca się lub pojawiająca się po chemioterapii częściej rozwija się u osób >=60. r. ż i dotyczy 80% chorych. U osób
<60. r. ż. anemia występuje u 65,5% leczonych [1]. Wystąpienie niedokrwistości w czasie stawiania rozpoznania jest objawem kwalifikującym chorych na szpiczaka plazmocytowego
(ang. Plasma Cell Myleoma – MM) i przewlekłą białaczkę limfocytową (ang. Chronic Lymphocytic Leukemia – CLL) do wyższego stadium zaawansowania klinicznego. W szpiczaku plazmocytowym, obniżenie stężenia hemoglobiny (Hb) do wartości między 10,0-8,0 g/dL ustala, że choroba jest w II stadium zaawansowania klinicznego, a stężenie Hb <8,5 g/dL w III
stadium wg Durie i Salmona [2]. W przewlekłej białaczce limfocytowej obniżenie stężenie
Hb <11,0 g/dL kwalifikuje chorych do III stadium zaawansowania klinicznego wg Rai’a, a czas
przeżycia jest krótszy niż dwa lata [3]. Wyjątek stanowią chorzy na CLL, u których przyczyną
anemii jest autoimmunizacja. Jeśli brak jest innych objawów choroby skuteczne leczenie niedokrwistości lekami immunosupresyjnymi może spowodować, że przeżycie całkowite będzie
takie jak w stadium zaawansowania do którego „powróci choroba” po ustąpieniu niedokrwistości (stadium 0, I lub II), jednak nie wszyscy się z tym zgadzają. Ustalono, że niedokrwistość
jest złym czynnikiem prognostycznym także w chłoniaku ziarniczym.
Definicja niedokrwistości i jej objawy
Niedokrwistość jest stanem chorobowym, w którym całkowita masa krwinek czerwonych i stężenie hemoglobiny obniżają się poniżej wartości optymalnych dla zapewnienia
właściwego utlenowania tkanek. Wyróżnia się następujące stopnie niedokrwistości: 1. Łagodny gdy stężenie Hb <normy (K-12,0 g/dL; M <13,5 g/dL) >10,0g/dL, 2. Umiarkowany gdy
227
Hb 8,0-10,0 g/dL, 3. Ciężki gdy Hb 6,5-7,9 g/dL, 4. zagrażający życiu gdy Hb <6,5 g/dL. Stężenie Hb <=4 g/dL prowadzi do niewydolności wielonarządowej. Pojawienie się objawów
niedokrwistości wynika z upośledzenia funkcji wielu narządów, spowodowane ich niedotleniem, oraz procesami adaptacyjnymi, które dotyczą przede wszystkim układu sercowonaczyniowego. U chorych z niedokrwistością krew kierowana jest najpierw do ważnych dla
życia narządów: serca, ośrodkowego układu nerwowego, nerek, mięśni. Im szybciej narasta
niedokrwistość tym jej objawy są bardziej nasilone, gdyż brak mechanizmów adaptacyjnych.
Czynniki, które nasilają objawy niedokrwistości zależą od chorego, od nowotworu a także od leczenia. Do czynników zależnych od chorego zalicza się starszy wiek (>60 r.ż.) oraz
współistnienie innych chorób, przede wszystkim serca, płuc, cukrzycy. Czynniki zależne od
nowotworu limfoproliferacyjnego wynikają najczęściej z niewydolności narządowej spowodowanej tym procesem. Należy tu wymienić niewydolność oddechową spowodowaną obliteracją płuca (ucisk przez węzły chłonne na drogi oddechowe lub naciek chłoniaka, płyn
w opłucnej), niewydolność nerek u chorych na szpiczaka plazmocytowego (np. nerka szpiczakowa), zwiększenie objętości osocza (np. w szpiczaku plazmocytowym, makroglobulinemii Waldenstroma), hemolizę (chłoniaki nieziarnicze, w tym przewlekła białaczka limfocytowa). Stosowane leczenie również może powodować niewydolność narządową: antybiotyki
antracyklinowe charakteryzuje uszkodzenie serca; bleomycyna, BCNU są toksyczne dla płuc;
platina i jej pochodne są toksyczne dla nerek, cytostatyki i/lub radioterapia mogą prowadzić
do netropenii lub agranulocytozy i przyczyniać się do rozwoju zakażenia. Zabiegi chirurgiczne, koagulopatie wywołują krwawienia, nasilając stopień niedokrwistości. Niedokrwistość
prowadzi do hipoksji, powodując upośledzenie funkcji tkanek i narządów i rozwój mechanizmów adaptacyjnych. Hipoksja tkanek powoduje rozszerzenie krwionośnych naczyń obwodowych i zmniejszenie oporu obwodowego, dochodzi do przyspieszenia akcji serca i zwiększenia rzutu serca a w końcu do przerostu lewej komory i poszerzenia jam serca. Klinicznie
objawia się to obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, niewydolnością serca, dusznością, niewydolnością fizyczną i zmęczeniem. Spadek utlenowania ośrodkowego układu nerwowego
zmienia metabolizm oun, pojawiają się bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu i koncentracji,
pogorszenie zdolności poznawczych, omdlenia, śpiączka. Zaburzenie utlenowania tkanek i
narządów powoduje obniżenie anabolizmu, pojawia się oporność na insulinę, dochodzi do
utraty apetytu, spadku masy mięśniowej, obniżenia sprawności fizycznej. U mężczyzn stwierdza się częściową lub całkowitą azoospermię, utratę libido, u kobiet wpływ na układ płciowy
manifestuje się zaburzeniami miesiączkowania aż do całkowitej utraty, obniżeniem płodności, utratą libido. Stopień nasilenia ww. objawów jest tym wyższy im niższe jest stężenie Hb.
Niedokrwistość u chorych na nowotwory upośledza jakość życia. Pogorszenie sprawności
fizycznej i intelektualnej przyczynia się często do rezygnacji z pracy zawodowej, wycofania się
z życia towarzyskiego, czasami pogarszają się relacje z najbliższymi, może rozwinąć się depresja [4]. Obniżenie masy krwinek czerwonych wywiera niekorzystny wpływ na przebieg choroby nowotworowej. Niedokrwistość nasila hipoksję tkanki nowotworowej a to prowadzi do
uruchomienia mechanizmów adaptacyjnych komórek nowotworowych i mikrośrodowiska.
Metabolizm komórek nowotworowych przestawia się na beztlenowy, wzrasta wytwarzanie
czynników wzrostu: VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor), PDGF (ang. Platelet-derived Growth Factor), TGF beta (ang. Transforming Growth Factor), angiogeniny. Dochodzi do
zwiększenia wytwarzania białek nasilających inwazyjność guza (ang. Urokinase-type Plasmi-
228
nogen Activator). Zmniejsza się wytwarzanie powierzchniowych integryn, przyczyniając się
do rozsiewu nowotworu. Dochodzi do klonalnej selekcji komórek nowotworowych o zwiększonej ekspansji miejscowej i rozsiewu nowotworu. Do progresji nowotworu przyczynia się
także nasilona angiogeneza mikrośrodowiska guza [5]. Gorsze utlenowanie tkanki nowotworowej przyczynia się do pogorszenia odpowiedzi na chemioterapię i radioterapię.
Przyczyny niedokrwistości w nowotworach limfoproliferacyjnych
Przyczyny niedokrwistości u chorych na nowotwory zależą od nowotworu i/lub leczenia. Do przyczyn zależnych od nowotworu zalicza się niewydolność hematopoezy, skrócenie czasu przeżycia erytrocytów, niedobory witamin, żelaza, niewydolność nerek, utratę
krwi, niedokrwistość typu chorób przewlekłych. Różne metody leczenia: chirurgiczne, chemioterapia, radioterapia wywołują lub nasilają już istniejącą niedokrwistość.
Niedokrwistości zależne od nowotworu:
1. Niewydolność hematopoezy spowodowana jest naciekiem szpiku przez chłoniaka, zwłóknieniem podścieliska szpiku, martwicą podścieliska szpiku, aplazją szpiku. Naciek
szpiku komórkami nowotworowymi występuje w mniejszym lub większym stopniu w białaczkach, takich jak ostre białaczki limfoblastyczne B i T komórkowe, przewlekła białaczka
limfocytowa B komórkowa, białaczki prolimfocytowe B i T komórkowe. U chorych na inne
nowotwory limfoproliferacyjne, zarówno ziarnicze jak i nieziarnicze może wtórnie dojść do
zajęcia szpiku przez nowotwór (IV stadium zaawansowania klinicznego wg Ann Arbor).
U chorych na chłoniaki nieziarnicze komórki nowotworowe mogą wówczas pojawić się we
krwi obwodowej (faza białaczkowa). W szpiczaku plazmocytowym również dochodzi do dużego nacieku nowotworowego w szpiku i niewydolności hematopoezy. Inną przyczyną niewydolności hematopoezy jest zwłóknienie podścieliska szpiku, które występuje rzadko. Nasilone
włóknienie szpiku jest cechą charakterystyczną białaczki włochatokomórkowej (ang. Hairy
Cell Leukemia-HCL). Spowodowane jest czynnikiem wytwarzanym przez komórki nowotworowe. Bardzo rzadko dochodzi do martwicy podścieliska szpiku, co wiąże się zwykle ze złym
rokowaniem. Rzadko dochodzi aplazji szpiku, spotyka się ją u chorych na chłoniaki z komórek
T, przyczyna nie jest wyjaśniona. Opisywano niedokrwistość aplastyczną czystoczerwonokomórkową. Przyczyną tej wybiórczej aplazji mogą być autoprzeciwciała skierowane przeciw
endogennej erytropoetynie lub receptorom dla erytropoetyny, obecnym na komórkach układu czerwonokrwinkowego. Można je wykryć u chorych na szpiczaka plazmocytowego lub
makroglobulinemię Waldenstroma. Wytwarzane przez te nowotwory białko monoklonalne
jest wówczas autoprzeciwciałem skierowanym przeciw erytropoetynie lub jej receptorom. Ta
postać aplazji występuje sporadycznie. Skrócenie czasu przeżycia erytrocytów jest przyczyną
niedokrwistości hemolitycznych, które powstają w wyniku procesów autoimmunizacyjnych
lub bez immunizacji. Są to niedokrwistości normocytowe, normobarwliwe. Uwolniona z erytrocytów do osocza hemoglobina, tworzy kompleks hemoglobina-haptoglobina, który łączy
się z receptorem (CD163), obecnym na powierzchni monocytów/makrofagów, dochodzi do
endocytozy tego kompleksu i jego degradacji. Stężenie haptoglobiny obniża się (jest bliskie
zeru). Niedokrwistości towarzyszy wzrost stężenia bilirubiny niezwiązanej z glukuronianami
(wolnej), powstałej w wyniku metabolizmu hemoglobiny [6]. Wzrasta stężenie żelaza uwolnionego z hemu. Wzrasta również aktywność LDH, uwalnianej z erytrocytów w czasie ich
229
rozpadu. Badanie szpiku wykazuje pobudzenie erytropoezy. Badanie to nie jest wymagane
do rozpoznania anemii hemolitycznej. O pobudzeniu erytropoezy świadczy wzrost liczby retikulocytów i stężenia rozpuszczalnego receptora dla transferyny w surowicy krwi. Dodatni bezpośredni lub pośredni odczyn Coombsa świadczy o procesie autoimmunizacyjnym.
Stwierdza się zwykle występowanie autoprzeciwciał typu ciepłego (klasy IgG), rzadko typu
zimnego (IgM) lub przeciwciał dwufazowych. Niedokrwistość z autoimmunizacji występuje u
10-30% chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. Może wystąpić w każdej fazie choroby:
jako pierwszy objaw, w trakcie jej trwania lub w okresie schyłkowym. Stosowane do leczenia
CLL analogi puryn: cladribina i fludarabina nasilają częstość występowania tego typu anemii.
Stosowanie analogów puryn jest przeciwwskazane do leczenia CLL, jeśli współistnieje autoimmunizacja, lub pojawi się w czasie leczenia jednym z ww. leków. Nie można zastąpić cladribiny
fludarabiną lub odwrotnie. Niedokrwistość z autoimmunizacji występuje także w przebiegu
innych chłoniaków nieziarniczych, zwykle w chłoniakach z dojrzałych komórek B o powolnym przebiegu. Niedokrwistość z autoimmunizacji rozwija się u chorych w zaawansowanej
postaci chłoniaków ziarniczych. Niedokrwistości hemolityczne nieimmunizacyjne u chorych
na chłoniaki nieziarnicze, w tym CLL, oraz chłoniaki ziarnicze spowodowane są hipersplenismem. Hipersplenism występuje częściej u chorych z powiększeniem śledziony, lecz może
rozwinąć się także u chorych z prawidłową wielkością tego narządu. Mogą współwystępować:
granulopenia i/lub trombocytopenia. Erytropoeza jest pobudzona lub prawidłowa. Chemioterapia zwykle nasila cytopenie, co utrudnia leczenie chłoniaka.
3. Niedobory witaminy B12 i/lub kwasu foliowego stosunkowo rzadko są przyczyną
niedokrwistości u chorych na nowotwory limfoproliferacyjne. Są to niedokrwistości makrocytowe, nadbarwliwe (objętość krwinki czerwonej-MCV – jest zwiększona), obniża się
liczba retikulocytów. Może wystąpić granulopenia i/lub małopłytkowość. Stężenie żelaza w
surowicy jest podwyższone, stężenie bilirubiny w surowicy podwyższone (stan pożółtaczkowy), gdyż często współistnieje niewielka hemoliza erytrocytów. Dojrzewanie erytroblastów przebiega zwykle torem megaloblastycznym [7]. Z niedoborem witaminy B12 mamy
do czynienia w przypadku rozwoju pierwotnego chłoniaka w żołądku (najczęściej chłoniak
strefy brzeżnej typu MALT lub chłoniak rozlany z dużej komórki B), jeśli nowotwór spowodował brak wytwarzania czynnika wewnętrznego z powodu naciekania błony śluzowej
w okolicy wpustu żołądka, gdzie ten czynnik jest wytwarzany przez komórki okładzinowe.
Niedobór kwasu foliowego może wystąpić u chorych z naciekiem nowotworowym w jelicie
cienkim, z towarzyszącym zespołem złego wchłaniania (rzadkie przypadki).
4. Niedokrwistość z niedoboru żelaza i utajony niedobór żelaza spowodowane są najczęściej przewlekłymi krwawieniami z przewodu pokarmowego, do których dochodzi w
przebiegu chłoniaków naciekających ścianę żołądka, bardzo rzadko jelito cienkie lub grube.
Do przewlekłych krwawień dochodzi również u chorych na chłoniaki z towarzyszącą skazą
krwotoczną, najczęściej małopłytkową. Skaza małopłytkowa spowodowana jest wyparciem
hematopoezy, w tym trombopoezy ze szpiku przez naciek komórek nowotworowych, lub
powstaje w wyniku autoimmunizacji. Dochodzi wówczas do krwawień z błon śluzowych
przewodu pokarmowego, dróg moczowych, a u kobiet z dróg rodnych. Do niedoboru żelaza
przyczynia się także upośledzone wchłanianie żelaza spowodowane naciekiem nowotworowym w żołądku (niedobór kwasu solnego). Niedobór żelaza prowadzi do rozwoju jawnej niedokrwistości lub utajonego niedoboru żelaza. Niedokrwistość jest niedokrwistością
230
mikrocytową, niedobarwliwą. Stężenie żelaza w surowicy jest obniżone, całkowita zdolność
wiązania żelaza (TBI) podwyższona, gdyż wytwarzanie białka nośnikowego-transferryny jest
duże, natomiast wysycenie transferryny żelazem obniżone. Zapasy żelaza w organizmie są
obniżone, co odzwierciedla obniżone stężenie białka magazynującego żelazo-ferrytyny. Ferrytyna jest białkiem ostrej fazy i współistnienie np. zakażenia może podnosić jej stężenie.
Pomocne jest wówczas oznaczenie ilości rozpuszczalnego receptora dla transferryny w surowicy-sTfR. Receptor dla transferyny znajduje się przede wszystkim na erytroblastach, jego
część rozpuszczalna może złuszczyć się z tych komórek i dostać do krążenia. Stężenie sTfR
jest podwyższone, gdyż erytropoeza jest pobudzona, lecz nieefektywna (upośledzenie hemoglobinizacji na szczeblu erytroblasta polichromatofilnego). Liczba retikulocytów wzrasta.
Niedokrwistość tę należy różnicować z niedokrwistością chorób przewlekłych, w przebiegu
której stężenie żelaza w surowicy jest obniżone, lecz inne wykładniki metabolizmu żelaza
pozwalają na postawienie prawidłowego rozpoznania (patrz niżej).
Utajony niedobór żelaza występuje u około 20% chorych na szpiczaka plazmocytowego i inne chłoniaki w czasie stawiania rozpoznania choroby. Utajony niedobór żelaza może
towarzyszyć także anemii chorób przewlekłych i wystąpić lub nasilić się w czasie leczenia
czynnikami stymulującymi erytropoezę (ESA) anemii spowodowanej chemioterapią. Nasila się wówczas erytropoeza, lecz niedobór żelaza dla erytropoezy upośledza odpowiedź
na ESA. Niedobór żelaza wywiera niekorzystny wpływ na funkcje fizyczne i jakość życia.
Badania Ludwiga i wsp. Muldur [8] przeprowadzone u chorych na guzy lite wykazały, że
fukcjonalny niedobór żelaza lub anemia z niedoboru żelaza korelowały z wyższym stadium
klinicznym choroby, gorszym stanem ogólnym, częściej występowały u chorych leczonych
chemioterapią. O funkcjonalnym niedoborze żelaza (ang. Functional Iron Deficiency – FID)
świadczy stężenie ferrytyny w surowicy 100 ng/ml lub poniżej i obniżona saturacja transferryny (TSAT) 20% i poniżej tej wartości. Pomocne jest stwierdzenie >5% niedobarwliwych erytrocytów we krwi obwodowej, MCH<28 g/dL [9]. Nowym wskaźnikiem wskazującym na niedobór żelaza jest określenie stężenia Hb w retikulocytach (ang. Reticulocyte
Hemoglobin Equivalent – RET-He), który pozwala w sposób pośredni na pomiar stężenia
żelaza w nowowytworzonych krwinkach czerwonych. Obniżenie RET-He dobrze koreluje
z konwencjonalnymi wskaźnikami niedoboru żelaza [10].
5. Niedokrwistość chorób przewlekłych (ang. Anemia of Chronic Disorders – ACD) jest
jedną z częstszych rodzajów niedokrwistości u chorych na nowotwory limfoproliferacyjne.
Spowodowana jest: 1) zaburzeniami metabolizmu żelaza (niedostępność żelaza dla erytropoezy), 2) niedoborem endogennej erytropoetyny (niewspółmiernie niskie stężenie erytropoetyny do nasilenia niedokrwistości) i 3) skrócony czas przeżycia erytrocytów (najrzadziej występujący). Hormonem, który reguluje gospodarkę żelaza, jest hepcydyna. Jest ona
zbudowana z 25 aminokwasów, wytwarzana jest w wątrobie, dostaje się do krążenia, wydalana jest przez nerki. U chorych na nowotwory, zakażenia i zapalenia, dochodzi do wzrostu
wytwarzania IL-6, która zwiększa wytwarzanie hepcydyny. Hepcydyna prowadzi do degradacji ferroportyny – białka transportującego żelazo przez błony komórkowe (enterocyty, hepatocyty, komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego). Pod wpływem hepcydyny
dochodzi do degradacji ferroportyny w lisosomach. Upośledzone jest wówczas przekazywanie żelaza z przewodu pokarmowego do krążenia oraz uwalnianie żelaza z magazynów.
Stężenie żelaza w surowicy obniża się, staje się ono niedostępne dla erytropoezy. W warun-
231
kach fizjologicznych stężenie hepcydyny w surowicy jest stałe u mężczyzn (nie ma związku
z wiekiem), u kobiet przed menopauzą jest niższe, po menopauzie ulega podwyższeniu
i pozostaje na stałym poziomie. Stężenie hepcydyny może wzrastać w niewydolności nerek
(wydalanie hormonu przez nerki zmniejsza się) [11]. W anemii chorób przewlekłych na
zaburzenia uwalniania żelaza z magazynów, prowadzące do hipoferremii odpowiedzialne są także cytokiny prozapalne: IL-1, TNF i interferony. Il-1 zwiększa wytwarzanie IFN
gamma i TNF. Cytokiny te hamują uwalnianie żelaza z komórek układu siateczkowo-śródbłonkowego. Drugim czynnikiem odpowiedzialnym za hipoplazję układu erytroidalnego
w ACD jest niedostateczne wytwarzanie erytropoetyny przez nerki. Spowodowane jest to
działaniem IL-1, TNF i TGF-beta. Cytokiny działają również antyproliferacyjnie na komórki erytropoezy. TNF działa w sposób pośredni, zwiększając wytwarzanie INF-beta.
INF beta hamuje wytwarzanie CFU-E (ang. Colony Forming Unit-Erythropoiesis). Podobny
wpływ na erytropoezę wywierają: IL-1, INF-gamma, TGF-beta. Rozwija się niedokrwistość
normocytowa, normobarliwa, w rzadkich przypadkach część erytrocytów ma zmniejszoną
objętość i jest niedobarwliwa. Rozpoznanie niedokrwistości chorób przewlekłych opiera
się na następujących badaniach: stężenie żelaza w surowicy (obniżone); stężenie ferrytyny
w surowicy (prawidłowe lub podwyższone); stężenie transferryny w surowicy (prawidłowe lub obniżone); wysycenie transferryny żelazem (obniżone); retikulocytoza (obniżona);
stężenie w surowicy rozpuszczalnego receptora dla transferryny (obniżone lub prawidłowe). W przypadkach wątpliwych istotne jest badanie stężenia hepcydyny w surowicy, które
w ACD jest podwyższone. Niedokrwistość chorób przewlekłych wymaga różnicowania
z niedokrwistością z niedoboru żelaza. ACD może towarzyszyć utajony niedobór żelaza.
6. Niewydolność nerek rozwija się przede wszystkim u chorych na szpiczaka plazmocytowego. Przyczyny niewydolności nerek są różne, należy wymienić nerkę szpiczakową, wtórną amyloidozę, naciek nerki przez nowotwór, hiperkalcemię, infekcje dróg moczowych.
Niedokrwistości wtórne do leczenia:
1. Leczenie operacyjne może spowodować krwawienie o różnym nasileniu i spowodować lub nasilić niedokrwistość. Konieczne jest wykonanie badania morfologii krwi przed
i po leczeniu operacyjnym.
2. Chemioterapia. Większość cytostatyków uszkadza komórki ukierunkowane do poszczególnych linii hematopoezy, w tym komórki linii erytroidalnej, wywołując niedokrwistość. Niektóre cytostatyki uszkadzają komórki macierzyste, kolejne cykle chemioterapii
mogą doprowadzić do aplazji szpiku. Należy tu wymienić pochodne nitrozomocznika: bendamustynę, lomustynę. Leki te należy stosować co 6 tygodni, co może zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu komórek macierzystych. Podobnie działa myleran, który był stosowany
do leczenia nowotworów mieloproliferacyjnych. Dzisiaj lek ten stosowany jest w chemioterapii mieloablacyjnej przed auto- lub allotransplantacją komórek krwiotwórczych. Niektóre
z cytostatyków prowadzą do rozwoju anemii także na drodze innych mechanizmów. Platina
i jej pochodne uszkadzają nerki i zmniejszają wytwarzanie przeZ ten narząd endogennej
erytropoetyny. Platina w dawce 60-80 mg/m2 lub karboplatina (większe działanie mielotoksyczne) w dawce 300 mg/m2 prowadzą do rozwoju ciężkiej niedokrwistości po 3-4 cyklach
leczenia. Do czynników złych prognostycznie, przepowiadających ciężką niedokrwistość po
platinie, należą: obniżone stężenie Hb przed chemioterapią, obniżenie stężenia Hb>1-2 g/dL
232
po pierwszym cyklu leczenia, skumulowana dawka leku, starszy wiek chorego, utrata masy
ciała przed chemioterapiĄ, brak odpowiedzi na chemioterapię, wysokie stadium zaawansowania nowotworu. Metotreksat, antagonista kwasu foliowego, przeciwdziała tworzeniu kwasu folinowego i w konsekwencji upośledzenia wytwarzania DNA wywołuje niedokrwistość
megaloblastyczną. Do rozwoju niedokrwistości megaloblastycznej przyczynia się stosowanie
analogów puryn i pirymidyn, używanych w leczeniu ostrych białaczek limfoblastycznych,
chłoniaków limfoblastycznych, rzadziej innych chłoniaków (6-merkaptopuryna, arabinozyd
cytozyny). Fludarabina i cladribina, analogi puryn, wywierają działAnie mielotoksyczne i immunosupresyjne. Prowadzą do rozwoju niedokrwistości u 20% chorych. U około 1% wywołują niedokrwistość z autoimmunizacji. Zastosowanie chemioterapii wielolekowej wg schematu CHOP wywołuje niedokrwistość 17-70% u chorych na chłoniaki. Leczenie chłoniaków
ziarniczych wg schematu ABVD wywołuje to powikłanie dużo rzadziej (0-5%).
Niedokrwistość wywoływana chemioterapią (ang. Chemotherapy Induced Anemia-CIA)
stanowi poważny problem kliniczny. Często współistnieje utajony niedobór żelaza, który
może nasilać objawy anemii.
3. Radioterapia. Radioterapia wywołuje niedokrwistość przez uszkodzenie komórek
macierzystych, dojrzewających i uszkodzenie mikrośrodowiska szpiku. Proces ten w zależności od napromienianego obszaru, może doprowadzić do znacznego uszkodzenia hematopoezy i uniemożliwić mobilizację komórek macierzystych. Uważa się, przy planowaniu
autotransplantacji komórek krwiotwórczych, np. do leczenia szpiczaka plazmocytowego,
najpierw zastosować leki nie uszkadzające tych komórek (np. thalidomid), w odpowiednim
czasie przeprowadzić mobilizację komórek macierzystych a dopiero potem zastosować radioterapię, o ile zachodzi taka potrzeba.
Leczenie niedokrwistości
Przed rozpoczęciem leczenia niedokrwistości u chorych na nowotwory trzeba ustalić
jej przyczynę, gdyż zastosowane metody leczenia są od tego uzależnione. Przyczyny niedokrwistości są często złożone. Niedokrwistość dużego stopnia, powodująca objawy kliniczne
wymaga przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych (KKCz), nawet przed ustaleniem
przyczyny jej rozwoju.
1. Niewydolność hematopoezy spowodowana naciekiem komórek nowotworowych
w szpiku, leczy się dobrze po zastosowaniu skutecznej chemioterapii. W czasie pierwszych
cyklów leczenia niedokrwistość ta może przejściowo nasilić się pod wpływem cytostatyków. Wskazane jest wówczas podanie czynników stymulujących erytropoezę +/- preparaty
żelaza, jeśli współistnieje niedobór tego metalu. U chorych z anemią czystoczerwonokomórkową, jeśli jest ona spowodowana obecnością autoprzeciwciał opisywano dobre wyniki
leczenia niedokrwistości po zastosowaniu plazmaferezy (szpiczak plazmocytowy, makroglobulinemia Waldenstroma). W anemii objawowej polecane jest przetoczenie KKCz.
2. Leczenie niedokrwistości hemolitycznych z autoimmunizacji wymaga stosowania leków immunosupresyjnych. Lekiem z wyboru są glikokortikosteroidy, np. prednison w dawce 1-2 mg/kg c.c. W przypadku nasilonej hemolizy (przełom hemolityczny) stosowany jest
methylprednisolon np. wg schematu: I dzień 1500 mg, II dzień – 1000 mg i III dzień – 500 mg.
Następnie stosuje się prednison w dawce 1 mg/kg c.c. Po 2-3 tygodniach leczenia stężenie
Hb powinno istotnie wzrosnąć, wówczas należy zmniejszyć dawkę prednisonu do jak naj-
233
mniejszej, która pozwala utrzymać prawidłowe lub miernie obniżone stężenie Hb. Odczyn
Coombsa powinien stać się ujemny, chociaż można spotkać przypadki utrzymywania się dodatniego odczynu Coombsa przy prawidłowym stężeniu Hb. Leczenie glikokortikosteroidami
trwa zwykle parę miesięcy. Wystąpienie zjawiska autoimmunizacji świadczy o aktywnym procesie nowotworowym (dyskusyjne u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową) i wymaga
stosowania chemioterapii odpowiedniej dla danego typu chłoniaka. W przebiegu chłoniaka
ziarniczego skuteczna chemioterapia (nie radioterapia) powodują remisję anemii z autoimmunizacji. Glikokortykoidy przynoszą dobre efekty jeśli autoprzeciwciała są przeciwciałami
ciepłymi klasy IgG. Konieczność stosowania długo dużych dawek glikokortikosteroidów (np.
40-60 mg prednisonu dziennie) świadczy o nieskuteczności tej grupy leków. Należy wówczas
zastosować inne leki immunosupresyjne np. Cyklofosfamid w dawce 1,5 mg/kg c. c. codziennie lub w pulsach: 600-750 mg iv. co 3-4 tygodnie. Dobre wyniki daje zastosowanie rituximabu
w dawce 375 mg/m2/tydzień [12]. Poleca się podać 4-6 dawek leku. Odpowiedź na leczenie
pojawia się zwykle z opóżnieniem, po 6-8 tygodniach. Stosowany jest także alemtuzumab.
W mniejszości przypadków skuteczne jest podanie immunoglobuliny iv. w dawce 1-2 g/kg c.c
przez 1-2 dni. Dużo rzadziej autoprzeciwciała są typu zimnego, klasy IgM, wówczas sterydy
zwykle są nieskuteczne. Poleca się stosować cyklosporynę A w dawce 5-10 mg/kg c. c./dobę,
w dwóch dawkach podzielonych, pod kontrolą stężenia leku w surowicy, potem dawkę
podtrzymującą (należy utrzymać stężenie lecznicze). Cyklosporyna A jest lekiem z wyboru
w leczeniu niedokrwistości z autoimmunizacji u chorych na białaczkę z dużych, ziarnistych
limfocytów T(LGL-T). Remisję uzyskuje ~80% chorych. Cyklosporyna A jest neurotoksyczna, może wywoływać nadciśnienie tętnicze. Skuteczny jest także metotreksat w dawce
10 mg/m2/tydzień. Glikokortykoidy stosuje się tu w kolejnej linii leczenia, skuteczność wynosi ~60%.
W ciężkiej niedokrwistości z autoimmunizacji są wskazania do przeprowadzenia plazmaferezy leczniczej, łącznie ze stosowaniem leczenia immunosupresyjnego. Zagrażająca
życiu niedokrwistość jest wskazaniem do przetoczenia KKCz.
Niedokrwistość hemolityczna spowodowana hipersplenizmem stanowi wskazanie do
usunięcia śledziony. Wskazaniem do splenektomii jest również oporna na leczenie immunosupresyjne, niedokrwistość z autoimmunizacji. Przed splenektomią należy przeprowadzić szczepienia ochronne przeciw hemofilus influenzae i pneumokokom. Zaburzenia odporności po splenektomii są wskazaniem do jak najszybszego włączenia antybiotykoterapii
w razie wystąpienia zakażenia (np. augmentin).
3. Leczenie niedokrwistości megaloblastycznych spowodowane niedoborem witaminy
B12 lub kwasu foliowego, spowodowane zaburzeniami wchłaniania są wskazaniem do parenteralnego podania leczenia substytucyjnego. Anemia megaloblastyczna powstała w wyniku działania cytostatyków nie odpowiada na podanie ww. czynników krwiotwórczych.
4. Leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza i utajonego niedoboru żelaza. Nieliczne
dotychczas badania wykazują utajony niedobór żelaza u chorych na chłoniaki w tym na
szpiczaka plazmocytowego jeszcze przed rozpoczęciem chemioterapii. FID może dotyczyć
większego odsetka chorych w czasie leczenia czynnikami stymulującymi erytropoezę niedokrwistości wywołanej chemioterapią. Badania u chorych na guzy lite wykazały niedobór
żelaza lub niedokrwistość z niedoboru żelaza u ponad 50% chorych (najczęściej w raku
trzustki i jelita grubego). Dotychczas leczenie zarówno niedokrwistości z niedoboru żelaza
234
jak i FID polegało na stosowaniu preparatów żelaza doustnie. Efekty takiego leczenia bywały niewystarczające, gdyż wchłanianie żelaza mogło być upośledzone z powodu nacieku
chłoniaka w żołądku lub jelicie cienkim. Prawdopodobnie rolę odgrywa także podwyższone stężenie hepcydyny, które upośledza wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Podawanie parenteralne preparatów żelaza było jednak ograniczone z powodu działań
niepożądanych, w tym wstrząsu anafilaktycznego. Preparaty domięśniowe nie były i nie są
polecane, gdyż działania niepożądane występowały równie często jak po preparatach dożylnych. Ponadto injekcje domięśniowe są bolesne, wywołują trwałe przebarwienia skóry,
opisano przypadki rozwoju mięsaka w miejscu wstrzyknięć leku. Obecnie nie zaleca się domięśniowego stosowania preparatów żelaza. W nowotworach poleca się stosowanie dożylnych preparatów żelaza [13], które są skuteczniejsze od doustnych. Obecnie dysponujemy
kilkoma rodzajami dożylnych preparatów żelaza. Preparaty o dużej masie cząsteczkowej
wywołują więcej objawów niepożądanych. Dużo mniej objawów niepożądanych obserwuje
się po zastosowaniu dextranu żelaza o niskiej masie cząsteczkowej. Dużą dawkę – 1,0 g poleca się stosować we wlewie 1-2 godzinnym w 250-500 ml 0,9% NaCL. Cukrzan żelazowy
stosuje się w dawce 125 mg w bolusie lub w krótkiej infuzji. Dawki leku powtarza się dwatrzy razy w tygodniu (łączna dawka około 1,0-1,5 g). Lek ten ma dawać mniej działań niepożądanych niż dextran żelaza. W ostatnich dwóch latach wprowadzono do leczenia trzy
nowe preparaty żelaza do stosowania dożylnego. Dwa z nich są zarejestrowane w Europie:
Karboksymaltoza żelazowa i isomaltoza żelaza; trzeci lek, ferumoksytol jest zarejestrowany tylko w USA. Preparat karboksymaltozy żelazowej jest pierwszym nowym preparatem
do podania w dużej dawce w szybkim czasie. Zaleca się podanie 500-1000 mg w infuzji
piętnastominutowej. Nie jest wymagane wykonanie testu na nadwrażliwość, lecz można ją
wykonać z wywiadami nadwrażliwości na inne preparaty żelaza lub u osób z alergią (podanie 1/2 amp. a 100 mg). Izomaltoza żelaza podawana jest w dawce 20 mg/kg c.c. we wlewie
30-60 minut. Preparaty żelaza, które można podawać w dużej dawce w szybkim wlewie
dożylnym powodują, że chorzy wymagają rzadszych wizyt w szpitalu (1-2) zamiast np.
dziesięciu przy stosowaniu innych preparatów. Może to poprawiać jakość życia leczonych.
Zmniejsza się również praca pielęgniarek.
Objawy niepożądane po zastosowaniu żelaza parenteralnie to przede wszystkim powikłania alergiczne, aż do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego włącznie. Preparaty żelaza
o dużej masie cząsteczkowej wywołują 8-11 razy częściej objawy niepożądane w porównaniu z preparatami o niskiej masie cząsteczkowej. Wstrząs anafilaktyczny występuje rzadko.
Z innych objawów należy wymienić: bóle mięśni, bóle głowy, wymioty, biegunkę, uczucie
gorąca, wysypkę skórną. Uważa się, że przed podaniem pełnej dawki żelaza należy wykonać próbę, podając 1/2 amp. iv. Chorzy z wywiadami alergii (nie tylko na preparaty żelaza)
powinni otrzymać premedykację (np.methylprednisolon). Szybkie podanie żelaza iv (poza
ww. preparatami, które można stosować w szybkiej infuzji) może prowadzić do spadku
ciśnienia tętniczego, zwolnienie wlewu iv może temu przeciwdziałać.
Odległe działania niepożądane: Brakuje badań prospektywnych oceniających odległe
działania niepożądane u chorych leczonych dożylnymi preparatami żelaza. Bierze się pod
uwagę wzrost zakażeń i niewydolność serca lub śmierć sercową. Żelazo musi zostać dostarczone bakteriom, aby zapewnić ich namnożenie. W badaniach na zwierzętach obserwowano
wzrost występowania sepsy. Obserwacje na ludziach nie potwierdziły, aby dożylne podawa-
235
nie żelaza nasilało częstość zakażeń. Badania ostatnich lat wykazały, że leczenie preparatami
dożylnymi niedokrwistości u chorych z niewydolnością serca, poprawia funkcję serca. Najlepsze wyniki osiągnięto, gdy dawka żelaza wynosiła powyżej 400 mg na miesiąc. Badanie
Beguin, a [14], dotyczące chorych na nowotwory limfoproliferacyjne, u których przeprowadzono autologiczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych nie wykazało różnic w występowaniu powikłań w czasie powyżej 1500 dni obserwacji. Wyniki były podobne u chorych,
którzy otrzymywali darbepoetynę plus żelazo dożylnie lub samą darbepoetynę. Na pewno
należy w czasie leczenia żelazem dożylnie kontrolować stężenie ferrytyny w surowicy i saturację transferryny żelazem i nie przekraczać górnych granic normy.
5. Niedokrwistość chorób przewlekłych często jest niewielka i nie wymaga leczenia.
Remisja nowotworu limfoproliferacyjnego prowadzi do remisji ACD. Współistnienie funkcjonalnego niedoboru żelaza jest wskazaniem do podania dożylnie preparatu żelaza.
6. Niedokrwistość spowodowana chemioterapią (CIA) stanowi wskazanie do podania
czynników stymulujących erytropoezę (ESA). Leczenie należy rozpoczynać jeśli stężenie
Hb jest <9,0-10,0 g/dL, szczególnie jeśli towarzyszą choroby współistniejące, powodujące
wystąpienie niedokrwistości objawowej. Lepsze wyniki uzyskują chorzy, u których stężenie endogennej erytropoetyny <100 mj/ml. Określenie stężenia endogennej Epo nie jest
wymagane przed rozpoczęciem leczenia ESA. Poleca się stosować rekombinowaną erytropoetynę (rHu epo) alfa lub beta po 150 j/kg c.c. 3 x w tygodniu lub rHuEpo alfa 40 000 j
lub rHuEpo beta 30 000 j 1 x w tygodniu. Darbepoetyna alfa ma dłuższy okres półtrwania
i polecana jest w dawce 500 ug co 3 tygodnie, można ją stosować łącznie z chemioterapią. Niedostateczna odpowiedź na leczenie może być wskazaniem do zwiększenia dawki
ESP: Epo alfa 80 000 j/tydzień, Epo beta-60 000 j/tydzień, darbepoetyna alfa 500ug co 1-2
tygodnie. O prawidłowej odpowiedzi na leczenie ESA świadczy wzrost stężenia Hb o 1.52,0 g/dL lub wzrost hematokrytu o 6% w ciągu 4-6 tygodni[15]. Odpowiedź na leczenie
uzyskuje około 60% chorych na chłoniaki, w tym na szpiczaka plazmocytowego. Odpowiedź jest podobna, niezależnie od rodzaju zastosowaj Epo. Do korzyści wynikających ze
stosowania ESA w przebiegu CIA należy zmniejszenie zapotrzebowania na przetaczanie
KKCz i poprawa jakości życia. Wg Hedenusa i wsp. [16] konieczność przetoczeń KKCz dotyczy 27% chorych na chłoniaki, leczonych ESA i 49% otrzymujących placebo. Chorzy na
szpiczaka plazmocytowego leczeni ESA również mieli mniejsze zapotrzebowanie na KKCz
(35% vs 48%). Brak odpowiedzi na ESA może być spowodowany funkcjonalnym niedoborem żelaza. Zastosowanie dożylnie żelaza zwiększa odpowiedź na czynniki stymulujące
erytropoezę. Funkcjonalny niedobór żelaza może pojawić się w czasie leczenia ESA, które
nasilają erytropoezę i prowadzą do wyczerpania magazynów żelaza. Klinicznie objawia się
to pogorszeniem morfologii krwi u osób, które początkowo uzyskały dobrą odpowiedź na
Epo. ESA stosuje się do osiągnięcia stężenia Hb 12,0 g/dL. Przy takim stężeniu lek należy
odstawić. Ponowne obniżenie stężenia Hb jest wskazaniem do ponownego włączenia Epo
w najniższej skutecznej dawce. Do najczęstszych działań niepożądanych ESA należą objawy
miejscowe w postaci zaczerwienienia w miejscu iniekcji, bólu, zakrzepicy (~6%). Stawiany
jest również problem progresji choroby nowotworowej i większej liczby zgonów po podaniu czynników stymulujących erytropoezę. Badanie GELA LNH03-6B[17] wykazało, że
chorzy leczeni z powodu chłoniaka rozlanego z dużej komórki B (DLBCL) R-CHOP 14
lub R-CHOP 21 mieli istotnie dłuższy czas wolny od progresji (PFS) i czas wolny od cho-
236
roby (DFS) jeśli z powodu niedokrwistości otrzymywali darbepoetynę alfa w porównaniu
z chorymi, u których niedokrwistość leczono standardowo, tj. przetoczeniami KKCz i/lub
ESA). W grupie leczonej darbepoetyną alfa stwierdzono tendencję do poprawy przeżycia
całkowitego (OS), lecz nie była to różnica istotna statystycznie. W grupie leczonej darbepoetyną zakrzepicę stwierdzono u 13%, w drugiej grupie u 6%. Bezpieczeństwo leczenia było w obu ramionach podobne. Należy przypomnieć, że stosowanie ESA w leczeniu
niedokrwistości powstałej w wyniku chemioterapii wymaga stosowania zasad podanych
powyżej, uwzględniających wskazania do takiego leczenia (stężenie Hb) i nieprzekraczanie
docelowego stężenia Hb(12,0 g/dL).
7. Przetaczanie koncentratu krwinek czerwonych.
Nie ma jednoznacznych wytycznych, przy jakim stężeniu Hb należy przetaczać KKCz.
Wskazania zależą od wystąpienia objawów wynikających z anemii. Zalecenia wymieniają
stężenie Hb 8-9 g/dL, lecz przy występowaniu chorób współistniejących czasami przetoczenie KKCz wykonuje się przy wyższym stężeniu Hb. Przetoczenie koncentratu krwinek
czerwonych przynosi szybki efekt, lecz jest on krótkotrwały. W szczególnych sytuacjach
klinicznych, w celu zapobiegania działaniom niepożądanym są wskazania do przetoczenia
KKCz przygotowanych w odpowiedni sposób.
1. U chorych z niedokrwistością z autoimmunizacji, w przypadkach z obecnością przeciwciał przeciw białkom osocza, u chorych, u których dochodzi do ostrych reakcji alergicznych po przetoczeniu, zalecane jest stosowanie przemywanego koncentratu KKCz.
2. KKCz ubogoleukocytarny stosuje się profilaktycznie, aby zapobiegać alloimmunizacji antygenami HLA. Dotyczy to szczególnie wielokrotnych biorców preparatów krwi.
Preparat taki zapobiega również zakażeniom CMV.
3. Napromieniane preparaty KKCz stosuje się, aby zapobiegać rozwojowi potransfuzyjnej choroby przeszczep, przeciw gospodarzowi(ang. Graft versus Host Disease – GvHD), która
u ponad 90% chorych prowadzi do zgonu. Napromieniane preparaty KKCz stosuje się u osób
z zaburzeniami odporności, w tym leczonych lekami działającymi immunosupresyjnie (tu
także fludarabina, kladrybina), u chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych.
Przetoczenia KKCz mogą wywołać szereg objawów niepożądanych, w tym zagrażających życiu. Można je podzielić na powikłania ostre i opóżnione lub odległe.
1. Powikłania ostre to: hemoliza wewnątrznaczyniowa po przetoczeniu erytrocytów
z niezgodnością grup głównych krwi lub po przetoczeniu krwi zakażonej bakteriami (rozwija się posocznica); odczyny gorączkowe; odczyny alergiczne; ostra niewydolność oddechowa zależna od przetoczenia (ang. Transfusion-related Acute Lunge Injury – TRALI);
przeciążenie układu krążenia.
2. Powikłania opóżnione i odległe: zakażenia wirusami: HBS, HCV, CMV, HIV i zakażenia prionami; alloimmunizacja wywołana antygenami erytrocytów, płytek krwi i leukocytów; małopłytkowość potransfuzyjna; przeładowanie żelazem [18].
Podsumowanie
Niedokrwistość u chorych na nowotwory limfoproliferacyjne jest objawem często towarzyszącym tym chorobom lub leczeniu. Przyczyny są różnorodne i ich ustalenie jest konieczne w celu prawidłowego leczenia. Skuteczne leczenie niedokrwistości poprawia jakość
życia chorych.
237
Piśmiennictwo
1. Birgegard G, Gascon P, Ludwig H. Evaluation of anaemia in patients with multiple myeloma and
lymphoma: findings of the European CANCER ANAEMIA SURRVEY,Eur. J. Haematol, 2006,
77(5): 432-436.
2. Durie BG, Salmon SE. A clinical staging system for multiple myeloma: correlation of measured
myeloma cell mass with presenting clinical features, response to treatment, and survival. Cancer,
1975: 842-854.
3. Rai KR, Savitsky A, Croncite EP i wsp. Clinical staging of chronic lymphocytic leukemia, Blood,
1975, 46: 219-234.
4. Marangolo M, Papiani G, Treating Anemia in Cancer Patients:Improving their Quality of Life.
Anaemia in Cancer. 2002, 3(3):59-65.
5. Vaupel P , KelleherDK, Hokel M. Oxygenation Status of Malignant Tumors: Pathogenesis of Tumor
Hipoxia and Significance for Tumor Therapy, Sem. Oncol. 2001, 28, suppl. 8: 29-35.
6. Rother RP, Bell L, Hillmen P, Gladwin MT. The Clinical Sequence of Intravascular Hemolysis and
Extracellular Plasma Hemoglobin, JAMA, 2005, 293(13): 1653-1662.
7. Podolak-Dawidziak M. Niedokrwistości w: Choroby Wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011, pod
red. Szczeklika A. 2011: 1526-1549.
8. Ludwig H, Mundur E. Endler W. i wsp. High prevalance of iron deficiency across different tumor
correlates with Anemia increases during cancer treatment and is associated with poor performance status. Abstract of 16thCongress of the European Hematology Assotiation,2011. Abstr 0982:
S447.
9. Katadritou E, Terpos E, Zervas K. i wsp. Hypochromic erythrocytes(%): to reliable marker for
recognizing iron-restricted erythropoiesis and predicting response to erythropoietin in anemic
patients with myeloma and lymphoma, Ann. Hematol. 2007, 86: 369-376.
10. Kanonidou C, Arampatzi S, Pape M i wsp. Reticulocyte hemoglobin as an indicator of iron deficiency in patients with chronic kidney disease, Abstract of 16thCongress of the European Hematology Assotiation, 2011. Abstr. 1596: S695.
11. Galesloot TE, Vermeulen SH, Geurts-Moespot JG i wsp. Serum hepcidin: reference ranges and
biochemical correlates in general population, Blood, 2011, 117(25): e218-e225.
12. Zaja F, Iacona I, Masolini P i wsp. B-cell depletion with rituximab as treatment for immune hemolytic anemia and chronic trombocytopenia, Haematologica, 2002, 87: 189-195.
13. Auerbach M and Ballad H, Clinical use of intavenous iron: Administration, efficacy, and safety,
Hematology, 2010:338-347.
14. Begiun Y, Maertens J, De Prijck B i wsp. Darbepoietin-alfa and IV iron administartion after autologous hematopoietic stem cell transpalntation: a prospective randomized multicenter trial.
Blood, 2008, 112 (suppl): 54.
15. Schrijvers D, de Samblanx H, Rolia F. Erythropiesis-stimulating agents in the treatment of anemia
in cancer: ESMO clinical practice guidelines for use. Ann. Oncol. 2010, 21 suppl. 5: 244-247.
16. Hedenus M, Adransson M, San Miquel J. Efficacy and safety of darbepoetin alfa in anaemia
patients with lymphoproliferative malignancies: a randomized, doble-blinde, placebo-controled
sudy, Br. J. Haematol, 2003, 122(3): 394-403.
17. Delarue R, Haioun C, Coiffier B i wsp. New Safety Data on darbepoetin Alfa in Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma Receiving R-CHOP14 or R-CHOP21. J. Clin. Oncol. 2011, 29(suppl)
abstr. 9048.
18. Łętowska M. Transfuzjologia Kliniczna w: Choroby Wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011, pod
red. Szczeklika A. 2011: 1673-1682.
238
XXVI. Powikłania zakrzepowo-zatorowe
Jadwiga DWILEWICZ-TROJACZEK
W przebiegu nowotworów różnego pochodzenia, w tym wywodzących się z tkanki
chłonnej dochodzi często do aktywacji procesów krzepnięcia i rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism – VTE). Patomechanizm zakrzepicy u chorych na nowotwory jest złożony. Niewątpliwie związany jest z nieprawidłowościami przedstawionymi przez Virchowa (triada Virchowa), czyli: 1) zastojem krwi, 2) uszkodzeniem
ściany naczynia krwionośnego, 3) zmianami w składzie krwi powodującymi nadkrzepliwość. Ad1: Do zastoju krwi dochodzi u chorych leżących. Upośledzenie przepływu krwi
może być spowodowane zewnętrznym uciskiem guza na naczynie krwionośne (może to
być pakiet węzłów chłonnych u chorych na chłoniaki). Zwiększenie lepkości krwi zależne
od obecności białka monoklonalnego (szpiczak plazmocytowy, choroba Waldenströma)
również spowalnia przepływ krwi. Ad 2: Uszkodzenie może być spowodowane bezpośrednią inwazją naczyń przez guz; przedłużonym utrzymaniem centralnego cewnika żylnego lub uszkodzeniem śródbłonka przez cytostatyki. Ad 3: Nadkrzepliwość może zależeć
od uwolnienia prokoagulantów i cytokin przez komórki guza; osłabienia mechanizmów
obronnych komórek śródbłonka i obniżenie aktywności naturalnie występujących inhibitorów krzepnięcia np. antytrombiny, niedoboru białka C lub białka S, aktywacji oporności
białka C; nasilenia przylegania komórek nowotworowych między sobą oraz do komórek
śródbłonka naczyń krwionośnych, płytek krwi i monocytów gospodarza.
Epidemiologia
Wiadomości o występowaniu choroby zakrzepowej u chorych na nowotwory pochodzą z obserwacji klinicznych z dziewiętnastego wieku. Przedstawił je francuski internista
Armand Rousseau i brytyjski chirurg Theodor Billroth. Stwierdzili, że zakrzepica jest częstym powikłaniem występującym w chorobie nowotworowej, a także, że wystąpienie choroby zakrzepowo-zatorowej sprzyja rozsiewowi nowotworu.
Obecnie wiadomo, że u około 20% chorych ze świeżo rozpoznaną chorobą zakrzepowo-zatorową stwierdza się nowotwór. Ryzyko rozwoju VTE jest około siedem razy wyższe
239
u chorych na nowotwór w porównaniu z ludżmi bez nowotworu. Choroba zakrzepowo-zatorowa występuje najczęściej w pierwszych miesiącach [1-3] od rozpoznania nowotworu,
póżniej częstość jej występowania zmniejsza się. Wystąpienie VTE w tej grupie wiąże się z
częstszym nawrotem powikłań zakrzepowo-zatorowych (11,4% vs2,1%; p<0.001), w tym
zatorowości płucnej a także nasilonych krwawień w czasie leczenia przeciwzakrzepowego.
Nawrót VTE w chorobie nowotworowej wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością (20% vs
5,4%; p <0.001) [1]. Nawrót zatorowości płucnej wiąże się z wysoką śmiertelnością (44%).
Przeżycie chorych na nowotwór, u których wystąpiła choroba zakrzepowo-zatorowa żylna
jest gorsze w porównaniu z chorymi na raka, u których powikłanie to nie wystąpiło.
Mechanizm rozwoju choroby zakrzepowej u chorych na nowotwory
Mechanizm prowadzący do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych na
nowotwory jest złożony i być może jest różny u różnych chorych i w różnych rodzajach
nowotworów. Istotną rolę w tym patomechanizmie odgrywa czynnik tkankowy (ang. Tissue Factor – TF), który jest glikoproteiną przezbłonową. TF jest wytwarzany przez komórki nowotworowe. Komórki nowotworowe mogą aktywować kaskadę krzepnięcia także
na drodze pośredniej przez sekrecję czynnika martwicy nowotworu (ang. Tumor Necrosis
Factor – TNF) i IL-1. Cytokiny te aktywują monocyty i komórki śródbłonka naczyń do
wytwarzania TF. Czynnik ten jest obecny także w płytkach krwi. Czynnik tkankowy tworzy
kompleks z czynnikiem VIIa, prowadząc do aktywacji czynnika IX i X (aktywacja kaskady krzepnięcia). Kompleks TF – cz. VIIa i cz. Xa są aktywatorami PAR 2 (ang. proteaseactivated receptor 2 – PAR2) w komórkach nowotworowych. Kompleks TF-VIIa-Xa oraz
trombina skutecznie aktywują PAR-1. Czynniki PAR-1 i PAR-2 wpływają na drogę sygnału prowadzącą do angiogenezy i przerzutów nowotworu (wg 2). Kompleks TF indukuje
również syntezę naczyniowego czynnika wzrostu (ang. Vascular Endothelial Growth Factor
– VEGF) co może nasilać angiogenezę. Niezależnie od TF swoje działanie wywiera również
prokoagulant nowotworowy (ang. Cancer Procoagulant – CP), który bezpośrednio aktywuje czynnik X. Aktywacja krzepnięcia prowadzi do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej i prawdopodobnie wywiera wpływ na aktywność choroby nowotworowej. Depozyty
fibryny gromadzące się wokół komórek guza, tworzą dobre mikrośrodowisko do rozwoju
angiogenezy i wzrostu guza. Aktywacja wtórnej fibrynolizy (generacja plazminy) zwiększa inwazyjność nowotworu. Nie ustalono jednoznacznie czy leczenie przeciwzakrzepowe
może wywierać wpływ na przebieg choroby nowotworowej. Konieczne jest prowadzenie
dalszych badań klinicznych. Należy również pamiętać o przeciwwskazaniach do leczenia
przeciwkrzepliwego w chorobie nowotworowej, uwzględniając powikłania po chemio- lub
radioterapii.
Czynniki ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych na nowotwory
Wymienia się wiele czynników sprzyjających rozwojowi choroby zakrzepowo-zatorowej
w przebiegu nowotworów. Należą do nich czynniki zależne od chorego, od nowotworu,
leczenia przeciwnowotworowego (Tabela 1).
Czynniki zależne od chorego: Znanym czynnikiem jest wiek chorego. U osób >65-70
roku życia VTE występuje częściej w porównaniu z młodszymi. Chorzy na choroby nowotworowe >60. r.ż. operowani również częściej rozwijają powikłania zakrzepowo-zatorowe.
240
Dotyczy to także osób starszych hospitalizowanych. Częstsze powikłania zakrzepowo-zatorowe związane z wiekiem stwierdza się u chorych na nowotwory układu chłonnego, raka
piersi, raka jajnika.
Rasa i płeć: dane statystyczne bywają sprzeczne. Donoszono o rzadszych VTE u osób
rasy orientalnej, a wg innych rasa nie ma znaczenia w rozwoju tego powikłania w chorobie
nowotworowej. Podobnie sprzeczne doniesienia dotyczą płci.
Choroby współistniejące: Obecność chorób współistniejących zwiększa ryzyko rozwoju
VTE.
Należy tu wymienić zakażenie (nawet błahą infekcję), choroby płuc, niewydolność nerek, niewydolność serca, choroby wątroby, otyłość, niedokrwistość. Częstość VTE u otyłych wzrasta czterokrotnie. Indeks masy ciała >=35 jest czynnikiem ryzyka rozwoju VTE.
Jednym z biomarkerów choroby zakrzepowej jest białko ostrej fazy (wskaźnik stanu zapalnego) wytwarzane w wątrobie i przez adipocyty. Brak badań o korelacji między CRP
a otyłością w chorobie nowotworowej. Im więcej chorób współistniejących, tym wyższe
ryzyko rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych.
Czynniki zależne od nowotworu to miejsce rozwoju nowotworu, typ histopatologiczny,
stadium zaawansowania, czas od rozpoznania, a u chorych na nowotwory układu chłonnego także zmiany we krwi obwodowej.
U chorych na nowotwory układu chłonnego powikłania zakrzepowo-zatorowe rozwijają
się znacznie częściej w pierwszych miesiącach od ustalenia rozpoznania, podobnie jak w guzach litych. Wg Larocca i wsp. [3] w szpiczaku plazmocytowym wszystkie powikłania zakrzepowo-zatorowe wystąpiły we wczesnej fazie leczenia (mediana 1,3 miesiąca). W przypadku szpiczaka plazmocytowego istotną rolę w rozwoju VTE odgrywa współistniejący zespół
nadlepkości spowodowany obecnością białka monoklonalnego w surowicy, co ma miejsce
w czasie stawiania rozpoznania lub w okresie schyłkowym choroby spowodowanym wtórną
opornością na leczenie. Zespół nadlepkości może być również spowodowany zwiększeniem
liczby elementów morfotycznych obecnych we krwi obwodowej. W nowotworach układu
chłonnego są to nowotworowe limfocyty lub limfoblasty (przewlekłe białaczki limfocytowe,
ostre białaczki limfoblastyczne, chłoniaki przebiegające z fazą białaczkową). Należy podkreślić, że liczba komórek nowotworowych musi wynosić zwykle kilkaset tysięcy w mm3, gdyż
wielkość tych komórek jest stosunkowo niewielka. W przypadku przewlekłej białaczki szpikowej, gdzie komórki są większe (podobnie jak zdrowe komórki linii mieloidalnej), zespół
nadlepkości może pojawić się przy liczbie komórek >100 x 109/L. Najwyższa liczba nowotworowych limfocytów we krwi obwodowej występuje w przewlekłej białaczce prolimfocytowej
zarówno B jak i T komórkowej. W tym typie białaczki nowotworowe prolimfocyty osiągają
kilkaset tysięcy a nawet powyżej jednego miliona w mm3 krwi obwodowej i może to spowodować wystąpienie zespołu nadlepkości i chorobę zakrzepową. U chorych na chorobę
Waldenstroma przyczyna zespołu nadlepkości może być złożona, gdyż w surowicy obecne
jest białko monoklonalne i mogą być obecne nowotworowe limfocyty (faza białaczkowa).
Do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych na chłoniaki nieziarnicze i ziarnicze może przyczyniać się znaczne powiększenie węzłów chłonnych, powodując upośledzenie
przepływu krwi i zakrzepicę np. żył kończyn dolnych lub górnych (w zależności od lokalizacji powiększonych węzłów chłonnych). W nowotworach mieloproliferacyjnych choroba
241
zakrzepowa występuje najczęściej w czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej.
W rzadkiej chorobie zakrzepowej żył wątrobowych (zespół Budd-Chiari) ww. nowotwory
mieloproliferacyjne są przyczyną zakrzepicy w co najmniej 50% przypadków. W ostrej białaczce promielocytowej zaburzenia krzepnięcia spotykane były stosunkowo często. Nowotworowe promielocyty zawierają w swych ziarnistościach czynniki prokoagulacyjne, rozpad
tych komórek inicjował zaburzenia krzepnięcia, u części chorych rozwijał się zespół wykrzepiania śródnaczyniowego, a chemioterapia nasilała proces rozpadu komórek. Obecnie
stosowany kwas alltransretinowy, powodujący dojrzewanie nowotworowych promielocytów
zdecydowanie zmniejszył częstość zaburzeń krzepnięcia w ostrej białaczce promielocytowej.
Choroba zakrzepowa pojawia się w guzach litych, najczęściej w przebiegu gruczolakoraków
wydzielających śluz. U chorych na raka trzustki to powikłanie występuje u 30% chorych, w
podobnym odsetku u chorych na raka płuca i/lub żołądka (drugie lub trzecie miejsce); w
raku jelita grubego u 3-16%, w raku macicy u 7%, w raku prostaty u 2-7%, w raku piersi u
kobiet przed menopauzą u 1-2%, po menopauzie u 3-8%.
Czynniki zależne od leczenia:
Chemioterapia: Cytostatyki są znanymi czynnikami zwiększającymi rozwój choroby
zakrzepowej żylnej lub tętniczej. Leki te zwiększają generację trombiny śródnaczyniowo.
Mogą także bezpośrednio uszkadzać śródbłonki naczyń i w ten sposób zwiększać działanie
białek o zdolnościach prokoagulacyjnych lub antykoagulacyjnych, które są zaangażowane
w te procesy. Mechanizm prokoagulacyjny cytostatyków nie jest do końca poznany. Połączenie chemioterapii z zastosowaniem Tamoxifenu lub operowanych, u chorych na raka
piersi, zwiększa częstość VTE do siedmiu razy. Zastosowanie gemcytabiny w monoterapii
u kilku procent chorych powoduje wzrost liczby płytek krwi ponad normę przed kolejną
chemioterapią. Liczba płytek krwi może przekraczać jeden milion w mm3 krwi obwodowej.
Obserwowano zakrzepicę tętniczą u pojedynczych chorych (zawal serca). Mechanizm prowadzący do nadpłytkowości nie jest poznany. Zastosowanie gemcytabiny w chemioterapii
skojarzonej, w tym stosowanej w kolejnej linii leczenia chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych nie powoduje wzrostu liczby płytek krwi.
Leki hamujące angiogenezę: Należą do nich leki mające właściwości immunomodulujące: thalidomid, lenalidomid, pomalidomid oraz antagoniści VEGF lub ich receptorów, np.
bevacizumab. Talidomid i lenalidomid znalazły szerokie zastosowanie w leczeniu szpiczaka
plazmocytowego. Są stosowane w pierwszej jak i kolejnych liniach leczenia a także w leczeniu podtrzymującym remisję. Stosowanie tych leków immunomodulujących w połączeniu z dexamethasonem oraz chemioterapią (dotyczy to głównie doxorubicyny) wiąże się
z większą tendencją do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej, przede wszystkim żylnej.
Np. u chorych leczonych lenalidomidem i dexamethasonem częstość powikłań zakrzepowo-zatorowych szacuje się na 11-75%. Thalidomid i lenalidomid stosowane w monoterapii
nie zwiększają ryzyka powikłań zakrzepowych. Nowy lek immunomodulujący, pomalidomid nasila częstość choroby zakrzepowo-zatorowej. Antagoniści VEGF lub receptorów tego
czynnika wzrostu, stosowane w leczeniu guzów litych, predysponują do wystąpienia zakrzepicy. Do leków tych należy bevacizumab, rekombinowane, humanizowane przeciwciało anty-VEGF. Może on również powodować krwawienia. Z innych leków należy wymienić
242
sunitinib, który jest inhibitorem kinazy tyrozyny, blokującym receptory VEGFR-1,-2 i -3.
Stosowany jest do leczenia zaawansowanego i przerzutowego raka nerki lub opornego na
imatinib GIST. Lek ten zwiększa ryzyko zakrzepicy tętniczej(zawał serca).
Leczenie chirurgiczne
Leczenie chirurgiczne jest znanym czynnikiem ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej.
Dotyczy to szczególnie chorych na nowotwory. Ryzyko to nasila dłuższe unierumienie,
dłuższy czas przebywania na sali operacyjnej, dłuższy czas działania leków anestezjologicznych, reoperacja.
Cewnik centralny żylny zwiększa ryzyko rozwoju VTE, które dotyczy około 28% chorych. Ryzyko to zależy od rodzaju użytego cewnika, techniki jego założenia, wysokiej liczby
płytek krwi i zastosowania chemioterapii.
Radioterapia rzadko prowadzi do powikłań zakrzepowych.
Czynniki stymulujące erytropoezę, rekombinowana erytropoetyna alfa lub beta i darbepoetyna alfa są czynnikami ryzyka rozwoju VTE, dotyczy to także chorych leczonych
chemioterapią ambulatoryjnie.
Inne czynniki ryzyka: Należą do nich: zwiększona liczba płytek krwi, podwyższona liczba
leukocytów, wysoki indeks masy ciała. Stwierdzono, że wyższa liczba płytek krwi przed kolejną chemioterapią sprzyja rozwojowi VTE. Podwyższona >11,0 x 109/L liczba leukocytów oraz
obniżone stężenie Hb również należą do czynników ryzyka VTE. Zaproponowano model
ryzyka rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych leczonych chemioterapią ambulatoryjnie [4]. Ryzyko bardzo wysokie dotyczy chorych na raka trzustki i żołądka (2 punkty);
ryzyko wysokie: rak płuca, chłoniaki, nowotwory ginekologiczne, pęcherza, jąder (1 punkt).
Po jednym punkcie otrzymują chorzy, u których stwierdzono, że liczba płytek krwi (przed
chemioterapią) wynosi >350,0 x 109/L; stężenie Hb <10 g/dL; liczba leukocytów >11,0 x 109/L;
indeks masy ciała >=35 kg/m2. Im liczba puktów (score) jest wyższa, tym ryzyko VTE wyższe.
Rozważane jest czy może to wpływać na zastosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej u
chorych leczonych chemioterapią w warunkach ambulatoryjnych.
Postacie choroby zakrzepowej u chorych na nowotwory
W przebiegu choroby nowotworowej pojawiają się postacie zakrzepicy o szczególnym
umiejscowieniu lub przebiegu klinicznym [5]. Należy wymienić 1) zakrzepicę żył głębokich kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakrzepicy żył obu kończyn dolnych. Powikłaniem jest zatorowość płucna. 2) Wędrujące zapalenie żył powierzchownych
(thrombophlebitis migrans), czyli zespół Trousseau. Występuje nawracające zapalenie żył
kończyn górnych, klatki piersiowej. Zapalenie to trudno poddaje się leczeniu przeciwkrzepliwemu, często ustępuje samoistnie. 3) Niebakteryjne zapalenie wsierdzia (endocarditis
marantica), zmiany zakrzepowe pojawiają się na zastawkach, mogą imitować bakteryjne
zapalenie wsierdzia. Powikłaniem jest zatorowość różnych narządów i tkanek (urywają się
mikrozakrzepy) i wtórna martwica. 4) Zakrzepica żył wątrobowych (zespół Budd-Chiari)
prowadząca szybko do uszkodzenia wątroby i nadciśnienia w żyle wrotnej. Za rozwój tego
powikłania u >50% chorych odpowiedzialne są nowotwory mieloproliferacyne, najczęściej
czerwienica prawdziwa lub nadpłytkowość samoistna. 5) Zakrzepica drobnych tętnic mózgowych, objawiająca się przemijającym niedokrwieniem ośrodkowego układu nerwowego.
243
6) Zakrzepica drobnych naczyń paliczków obwodowych kończyn dolnych lub górnych,
mogąca prowadzić do ich martwicy. Występuje zwykle w nadpłytkowości samoistnej.
Nie ma wyrażnych zaleceń do przeprowadzania badań w celu wykrycia nowotworu
u osób z chorobą zakrzepową. Należy przypomnieć, że jednak u około 20% chorych na
VTE wykrywa się nowotwór.
Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej
w przebiegu nowotworów
Leczenie profilaktyczne: Do profilaktycznego leczenia przeciwkrzepliwego kwalifikują
się chorzy hospitalizowani, przede wszystkim unieruchomieni, leczeni chemioterapią. Poleca się stosować heparynę niefrakcjonowaną lub heparyny drobnocząsteczkowe, co jest
znacznie wygodniejsze, gdyż podaje się je podskórnie. Heparyna niefrakcjonowana podawana jest dożylnie i wymaga monitorowania (wydłużenie czasu APTT dwu-trzykrotne).
Wskazanie do leczenia przeciwkrzepliwego mają także chorzy leczeni operacyjnie. Leczenie to należy rozpocząć jak najwcześniej i kontynuować przez 7-10 dni. Dłuższego stosowania heparyny drobnocząsteczkowej wymagają chorzy po dużych zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej i miednicy małej; z niecałkowitym usunięciem nowotworu;
z otyłością lub wywiadem choroby zakrzepowo-zatorowej. Profilaktyka powinna wówczas
trwać 4 tygodnie. Chorzy leczeni chemioterapią ambulatoryjnie nie wymagają profilaktycznego leczenia przeciwkrzepliwego. Wyjątek stanowią chorzy na szpiczaka plazmocytowego leczeni thalidomidem lub lenalidomidem łącznie z chemioterapią (przede wszystkim
doxorubicyna) lub łącznie z dexamethasonem, gdyż zagrożenie VTE jest u nich wysokie.
Ostatnio przedstawiane wyniki profilaktycznego stosowania heparyny drobnocząsteczkowej, antagonistów witaminy K lub kwasu acetylosalicylowego u chorych na szpiczaka plazmocytowego, leczonych lekami immunomodulującymi z glikokortykoidami +/- melfalan
wykazały niski odsetek powikłań zakrzepowo-zatorowych [3,6]. Dotyczyły one 1,2%-3,5%
chorych, niezależnie od linii leczenia, w której stosowano leki immunomodulujące.
Leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej wymaga stosowania heparyny niefrakcjonowanej lub heparyny drobnocząsteczkowej lub fondaparinuxu. Zwykle stosuje się heparynę
drobnocząsteczkową przez 7-10 dni a potem można stosować doustne antykoagulanty.
Leczenie przeciwkrzepliwe powinno być kontynuowane przez 6 miesięcy, aby zapobiec
nawrotowi VTE. Zdecydowanie lepsze wyniki, zmniejszające częstość nawrotów VTE uzyskano, stosując profilaktycznie heparynę drobnocząsteczkowa w porównaniu z antagonistami witaminy K. Wykazano [7], że przedłużenie leczenia przeciwkrzepliwego o kolejne
6 miesięcy jest wskazane u chorych z chorobą zakrzepową żył kończyn dolnych, u których
stwierdzono resztkową zakrzepicę.
Dawki leków przeciwkrzepliwych
W profilaktycznym stosowaniu leków przeciwkrzepliwych u chorych hospitalizowanych, unieruchomionych, leczonych chirurgicznie poleca się następujące dawki: Dalteparina 5000 j dz.; Enoxaparina 40 mg dz.; Fondaparinux 2,5 mg dz. Do leczenia choroby
zakrzepowo-zatorowej polecane są następujące dawki: Heparyna niefrakcjonowana 80 j/kg
c.c. iv w bolusie, a następnie 18 j/kg c.c. iv pod kontrolą APTT.
244
Dalteparina 100 j/kg c.c. co 12 godzin i taką dawkę należy kontynuować przez miesiąc.
Przez kolejne 5 miesięcy stosuje się dalteparinę w dawce niższej o 25%. Przy stosowaniu
Enoxapariny polecana wyjściowa dawka wynosi 1 mg/kg c.c. co 12 godzin. Fondaparinux stosuje się w dawce 7,7 mg dziennie (przy wadze chorego 50-100 kg). Chorzy z wagą
>100 kg wymagają 10 mg leku dziennie. Fondaparinux nie powoduje obniżenia liczby płytek krwi, może więc zastąpić heparynę, jeśli powikłaniem jej stosowania jest małopłytkowość. Zastosowane w kontynuacji leczenia doustne antykoagulanty to warfarina 5-10 mg
dz; acenocumarol 2-4 mg dziennie. Konieczna jest kontrola INR, który powinien wynosić
2-3 (możliwe są indywidualne wahania przewidzianej dawki leków).
Badania nad powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi u chorych na nowotwory trwają nadal. Stanowią one ważny problem kliniczny. Obecnie rozważane jest stosowanie profilaktyczne
leków przeciwkrzepliwych u chorych na nowotwory, leczonych chemioterapią ambulatoryjnie
z dużym zagrożeniem tym powikłaniem przy zastosowaniu modelu ryzyka rozwoju VTE, który
przedstawiono powyżej. Stosowanie nowych leków w onkologii, w tym leków biologicznych
może przynieść kolejne zagrożenia VTE. Badań wymagają także nowe leki przeciwkrzepliwe,
takie badania są przeprowadzane bardzo rzadko u chorych na nowotwory.
Tabela 26.1. Czynniki ryzyka rozwoju zakrzepicy w chorobie nowotworowej
Czynniki ryzyka zależne od chorego
Wiek
Rasa?
Płeć?
Choroby współistniejące
Otyłość
Zakrzepica w wywiadach
Unieruchomienie
Stan ogólny
Czynniki zależne od nowotworu
Miejsce rozwoju nowotworu
Stadium zaawansowania
Histologia nowotworu
Czas od rozpoznania nowotworu
Czynniki ryzyka zależne od leczenia
Chemioterapia+/- leki hamujące angiogenezę
Leczenie chirurgiczne
Zastosowanie cewnika centralnego
Hormonoterapia
Radioterapia
Przetoczenia preparatów krwiopochodnych i/lub czynników stymulujących erytropoezę
Biomarkery
Liczba płytek krwi
Liczba leukocytów
Czynnik tkankowy, D-dimer
245
Piśmiennictwo
1. Montreal M, Trujillo-Santos J. Lessons from VTE Registries: the RIETE experience. Best Practice
& Clin. Haematol. 2009, 22: 25-33.
2. Rickles FR Haemostasis and cancer. Hematology Education, 2008, 2(1): 115-119.
3. Larocca A, Cavallo F, Evangelista A. Thromboprophylaxis for newly diagnosed multiple myeloma
patients treated with lenalidomide-based regimens: a randomized phase III study of aspirin vs
enoxaparin. Abstract 16th of the Congress European Hematology Association, 2011 abstr. 0497.
4. Khorana AA, Kuderer NM, Culacova E. Development and validation of a predictive model for
chemotherapy-associated thrombosis. Blood, 2008, 111: 4902-4907.
5. Wojtukiewicz MZ, Skierko E. Zaburzenia hemostazy u chorych na nowotwory w: Onkologia Kliniczna pod red. Krzakowskiego M. 2006, tom I, 444-476.
6. Leleux, Daley L, Rodon P. i wsp. MEUSSE, a large multicentric observational study to determine
criteria and risk factors of thromboembolism for patients with multiple myeloma treated with
immunomodulator drugs Abstract 16th of the Congress of the European Hematology Assotiation,
20011, abstr. 0494.
7. Saccullo G, Malat A, Mascheroni D i wsp. The optimal duration of anticoagulant therapy in patients with cancer-related deep vein thrombosis: the advantage of using residual vein thrombosis
(the cancer-DACUS study) Abstsract 16th Congress European Hematology, 2011, abstr. 0495.
246
XXVII. Przeciwdziałanie kardiotoksyczności
leczenia chorych na chłoniaki
Włodzimierz OSIADACZ, Zbigniew MIŚKIEWICZ
W ostatnich dekadach nastąpił znaczący postęp w diagnostyce i leczeniu chorych na
wiele nowotworów złośliwych. Zauważalne jest wydłużenie czasu przeżycia po leczeniu,
szczególnie chorych na chłoniaki złośliwe. Wprowadzenie do leczenia nowych leków (m.in.
przeciwciała monoklonalne – rytuksymab, inhibitory proteasomu – bortezomib), nowych
metod leczenia (wysokodawkowana chemioterapia – HDCT), przeszczepienie auto- i allogeniczne szpiku kostnego lub komórek macierzystych krwi obwodowej) oraz rozszerzenie
wskazań do leczenia skojarzonego z uzupełniającą radioterapią (RTH), doprowadziły do
poprawy wyników leczenia. Agresywniejsze leczenie przełożyło się na znaczący procentowy wzrost wyleczeń, szczególnie chorych na chłoniaka Hodgkina – HL jak i na chłoniaka
rozlanego z dużych komórek B – DLBCL. Niestety, poprawa wyników leczenia związana
jest ze wzrostem ryzyka ujawnienia się powikłań ze strony prawidłowych tkanek i narządów, w tym szczególnie, nieodwracalnego uszkodzenia serca. Już dotychczas stosowne
metody leczenia: konwencjonalna chemioterapia (CHTH), radioterapia i leczenie skojarzone – chemioterapia z uzupełniającym napromienianiem obejmującym śródpiersie – obarczone są ryzykiem wystąpienia powikłań kardiologicznych. Powikłania te są następstwem
działań niepożądanych zarówno radioterapii jak i stosowanych leków przeciwnowotworowych. Mogą ujawnić się w czasie leczenia, w ciągu kilku miesięcy po jego zakończeniu jak
i wiele lat po leczeniu. Mają duży wpływ na długość i komfort życia chorych po leczeniu
onkologicznym. Przez wiele lat problem późnej kardiotoksyczności był niedoszacowany
i stosunkowo rzadko opisywany. Jedną z przyczyn tego może być fakt ujawniania się powikłań kardiologicznych wiele lat po leczeniu, gdy pacjenci nie wymagają już regularnej
kontroli onkologicznej. Analiza Alemana i wsp. późnej kardiotosyczności po leczeniu 1474
chorych na chłoniaka Hodgkina wykazała, że była ona trzecią przyczyną zgonów – 73/1474
(progresja choroby – 135 chorych, wtórne nowotwory – 137 chorych, średni czas obserwacji – 18,7 lat.). Zastoinowa niewydolność krążenia (CHF – congestive heart failure) wystąpiła u 7,9% chorych: ryzyko standaryzowane zawału serca wynosiło 3,6 a ryzyko CHF – 4,9.
247
Kardiotoksyczność leków najczęściej stosowanych w leczeniu chłoniaków
Pochodne antracyklinowe
Antybiotyki antracyklinowe stosowane są w leczeniu wielu nowotworów, zarówno hematologicznych jak i guzów litych. Najczęściej stosowane antracykliny to: doksorubicyna, daunorubicyna oraz ich półsyntetyczne pochodne epirubicyna i idarubicyna. Wysoka skuteczność,
tej grupy leków, obarczona jest ryzykiem uszkodzenia serca To one szczególnie odpowiadają za
kardiotoksyczność chemioterapii stosowanej w chłoniakach złośliwych i rakach piersi. Kardiotoksyczość antracyklin jest poważnym problemem klinicznym, który w znaczący sposób wpływa na leczenie i jakość życia chorych na chłoniaki złośliwe. Leki te powodują nieodwracalne
uszkodzenie serca do którego może dochodzić już po podaniu pierwszej dawki.Uszkodzenie
to ma początkowo przebieg subkliniczny a dalsze kontynuowanie terapii powoduje progresję zmian w komórkach mięśnia sercowego. Częstość występowania i nasilenie niepożądanych
działań antracylin zależą głównie od podanej ich dawki kumulacyjnej, ale ostateczny efekt kardiotoksyczny, w znacznym stopniu,uwarunkowany jest także indywidualną wrażliwością na
lek. Poantracyklinowe uszkodzenie serca może wystąpić w czasie leczenia lub krótko po jego
zakończeniu jako powikłanie wczesne, najczęściej pod postacią zaburzeń rytmu serca, zapalenia osierdzia i / lub mięśnia serca. Występuje także w postaci odczynu opóźnionego, w czasie do
12 miesięcy po leczeniu, jako wczesna niewydolność serca. Najczęściej powikłanie to ujawnia
się kilka, a nawet kilkadziesiąt lat po leczeniu jako przewlekła niewydolność serca. Wiele badań
wskazuje na złożoną przyczynę kardiotoksyczności antracyklin, która wynika zarówno ze stresu oksydacyjnego wywoływanego przez wolne rodniki tlenowe i hydroksylowe oraz nadtlenek
wodoru, jak i ze zwiększonej wrażliwości miocytów ssaków na ten stres.Wolne rodniki tlenowe
powstają w wyniku oddziaływania semichinonów (produkty metabolizmu antracyklin) i atomów tlenu a także są generowane przez kompleksy antrcyklina – jony żelaza oraz antracyklina
– kardiolipina (wielonienasycony kwas tłuszczowy –jeden z komponentów ściany mitochondriów). Reagują one z lipidami, białkami i kwasami nukleinowymi co prowadzi zarówno do
uszkodzenia organeli komórkowych jak i do uszkodzeń DNA. Wolne rodniki tlenowe są neutralizowane przez enzymy: katalazę, peroksydazę i transferazę glutationową. Komórki mięśnia
sercowego wykazują niedobór tych enzymów w porównaniu z innymi tkankami, takimi jak;
mięśnie poprzecznie prążkowane (szkieletowe), nerki i śledziona. Fakt ten warunkuje szczególną wrażliwość miocytów na stres oksydacyjny i związaną z nim kardiotoksyczność antracyklin.
Poantracyklinowe zmiany morfologiczne w komórkach mięśnia sercowego, jak: obrzęk siateczki endoplazmatycznej, wakuolizacja cytoplazmy, degeneracja włókien kurczliwych i włóknienie
sa szczególnie wyraźnie widoczne w mikroskopie elektronowym. Na ich podstawie opracowano histopatologiczną skalę kardiotoksyczności doksorubicyny.
Tabela1. Skala histopatologicznej kardiotoksyczności doksorubicyny
Stopień 0
Stopień 1
Prawidłowy obraz miocytów
Minimalna liczba uszkodzonych miocytów (<5% całkowitej liczby komórek w polu
widzenia) z początkowymi zmianami (wczesna utrata miofibrili) i/lub obrzęk siateczki
endoplazmatycznej)
Stopień 1.5
Mała liczba uszkodzonych miocytów. (5%-15%), część z nich z określonymi zmianami
(wyraźna utrata miofibrili i/lub wakuolizacja cytoplazmy)
Stopień 2
Średnia liczba uszkodzonych miocytów (16%-25%), część z nich z określonymi
zmianami(wyraźna utrata miofibrili i/lub wakuolizacja cytoplazmy)
Stopień 2.5
Duża liczba uszkodzonych miocytów (26%-35%) część z nich z określonymi zmianami
(wyraźna utrata miofibrili i/lub wakuolizacja cytoplazmy)
Stopień 3
Rozlane uszkodzenie miocytów (>35 komórek) z wyrażnymi zmianami (całkowita utrata
elementów kurczliwych, utrata organeli cytoplazmatycznych, degeneracja mitochondriów
i jąder komórkowych)
Wg Billingham ME, Mason JW, Bristow MR, Daniels JR. Cancer Treat Rep1978;62:865-72.
248
Z uwagi na inwazyjność biopsji endomiokardialnej wykonuje się ją wyjątkowo (np.
nieznana przyczyna niewydolności serca).
Nie stwierdzono ewidentnej zależności między nasileniem zmian w miocytach a osłabieniem funkcji lewej komory serca. Występuje natomiast liniowa zależność między nasileniem zmian histopatologicznych a całkowitą dawką doksorubicyny oraz wykładnicza
zależność między kumulacyjną dawką doksorubicyny i zmniejszeniem frakcji wyrzutowej
lewej komory serca (LVEF). Ta druga zależność może wynikać z istnienia różnych mechanizmów kompensacyjnych, które częściowo normalizują funkcję lewej komory serca
w stopniu zależnym od narastających zmian w mięśniu sercowym.
Dotychczas opisano wiele czynników ryzyka kardiotoksyczności antracylin. Najważniejsze z nich to:
1 – dawka kumulacyjna
Ryzyko CHF wzrasta od 2% dla dawki 300 mg/m² przez 7% dla dawki 550 mg/m² do 20%30% dla dawki 600 – 700 mg/m² i 50% – dla dawki całkowitej powyżej 1000 mg/m²/.
Dopuszczalna dawka kumulacyjna doksorubicyny to 540 mg/m²/całe życie, –
450 mg/m² w przypadku planowanego uzupełniającego napromieniania śródpiersia.
2 – metoda podawania leku
Ryzyko kardiotoksyczności rośnie wraz ze wzrostem stężenia leku w osoczu. Wlew ciągły 48-96 godzinny doxorubicyny, w porównaniu do równoważnej dawki 50 mg/m²/
dzień (podanej w iniekcji dożylnej w czasie minimum 1/2 godziny), redukuje prawie
3-krotnie (2,8 x) prawdopodobieństwo powikłań kardiologicznych.
Podobny efekt obserwowany jest jeżeli lek podawany jest w dawkach podzielonych co
tydzień w porównaniu do podawania pojedynczej dawki co 3 tygodnie.
3 – wiek chorych w momencie rozpoczęcia leczenia
Większe ryzyko uszkodzenia serca u dzieci i dorosłych w zawansowanym wieku (powyżej 65 lat).
4 – współistniejące choroby układu krążenia
Choroba wieńcowa, przebyty zawał serca, nadciśnienie tętnicze zwiększają ryzyko powikłań kardiologiczych.
5 – inne współistniejące choroby
Stwierdzono, że otyłość, cukrzyca, niewydolność nerek i choroby płuc zwiększają ryzyko uszkodzenia serca.
6 – płeć
Obserwowano większe ryzyko powikłań kardiologicznych u kobiet.
7 – napromienianie śródpiersia
Wzrost ryzyka kardiotoksyczności obserwowano u chorych poddanych uzupełniającemu napromienianiu węzłów chłonnych śródpiersia jak i w przypadku zastosowania
chemioterapii po uprzednim napromienianiu.
8 – inne stosowane leki przeciwnowotworowe
Mitoksantron
Pochodna antrachinonu o podobnej do antracyklin skuteczności przeciwnowotworowej. Początkowe badania na zwierzętach sugerowały jego mniejszą kardiotoksyczność,
w porównaniu do antracyklin. Póżniejsze obserwacje kliniczne ujawniają potencjalną kardiotoksyczność mitoksantronu, szczególnie u chorych obciążonych chorobami układu krążenia i/lub wcześniej leczonych antracyklinami.
249
Antracykliny nowej generacji – niepegylowana i pegylowana liposomalna
doksorubicyna (NPLD i PLD)
Dotychczasowe obserwacje wskazującą na mniejszą kardiotoksyczność NPLD i PLD niż
konwencjonalnej doxorubicyny. Obserwowano mniejsze ryzyko ujawnienia się niewydolności serca oraz mniejszą redukcję frakcji wyrzutowej lewokomorowej. u chorych leczonych
NPLD lub PLD. Część chorych miała wykonaną biopsję mięśnia sercowego – zmiany patologiczne wg skali Billingham w stopniu 2,5 i 3 wystąpiły u mniejszej liczby chorych (NPLD
– 26% versus 71%) lub były u nich mniejsze niż obserwowane u chorych po porównywalnej
dawce konwencjonalnej doksorubicyny i wnosiły 0,75 przy dawce PLD – 708 mg/m².
Inne leki przeciwnowotworowe stosowane częściej w leczeniu chłoniaków
Do najczęściej stosowanych w leczeniu chłoniaków cytostatyków, wykazujących potencjalną kardiotoksyczność należą: leki alkilujące (cyklofosfamid, ifosfamid, cisplatyna),
5-fluorouracyl, mitomycyna C, talidomid, bortezomib. Charakteryzują się one różnymi
mechanizmami skutkującymi uszkodzeniem serca oraz nasileniem ich kardiotoksyczności
w leczeniu skojarzonym z antracyklinami i/lub radioterapią.
Kardiotoksyczność radioterapii
Napromienianie śródpiersia obarczone jest ryzykiem powikłań kardiologicznych. Ryzyko to zależy od zastosowanej dawki frakcyjnej i dawki całkowitej oraz objętości serca
w polu napromieniania. Może ujawnić się już w trakcie leczenia lub krótko po jego zakończeniu, najczęściej w postaci wysiękowego zapalenia osierdzia. Przeważnie występuje
jakoodczyn póżny, dziesięć i więcej lat po napromienianiu. Dominują wtedy zmiany o typie zapalenia sierdzia i osierdzia, zaciskającego zapalenia osierdzia oraz uszkodzenie zastawek serca. Wzrasta ryzyko choroby niedokrwiennej serca, zawału serca i nagłego zgonu
sercowego. W wyniku oddziaływania promieniowania jonizującego z tkankami dochodzi,
między innymi, do radiolizy wody co prowadzi do indukcji wolnych rodników tlenowych
i stresu oksydacyjnego.w komórkach. Dlatego leczenie skojarzone – radioterapia z chemioterapią, szczególnie zawierającą antracykliny – zwiększa ryzyko kardiotoksyczności.
Profilaktyka powikłań kardiologicznych
Profilaktyka pierwotna
1. Identyfikacja chorych o podwyższonym ryzyku kardiotoksyczności
– wywiad dotyczący przebytych i aktualnych chorób układu krążenia, w tym tolerancji wysiłku fizycznego (klasa czynnościowa NYHA w jawnej niewydolności serca)
– współistnienie chorób metabolicznych (szczególnie cukrzyca, dyslipidemie)
– współistnienie chorób nerek i płuc
2. Badanie przedmiotowe z oceną wydolności serca
– pomiar częstotliwości rytmu serca i ciśnienia tętniczego
– osłuchiwanie serca: tony dodatkowe, szmery
– osłuchiwanie płuc
– refluks wątrobowo-szyjny
– obecność obrzęków
3. Badania dodatkowe przed leczeniem
– elektrokardiogram standardowy /EKG)
– echokardiogram przezklatkowy /ECHO/ – oznaczenie EF metodą Simsona – naj250
lepiej, gdy kolejne badania wykonywane są przez tego samego echokardiografistę,
posiadającego indywidualną akredytację
4. Skuteczne leczenie ewentualnych chorób współistniejących np. choroby niedokrwiennej
serca, nadciśnienia tętniczego, migotania przedsionków, niewydolności nerek
5. Adekwatne leczenie onkologiczne
– stosowanie planowanych dawek leków kardiotoksycznych
– eskalowanie dawek leków tylko w uzasadnionych sytuacjach klinicznych
– maksymalne dopuszczalne ograniczenie napromienianej objętości serca
– optymalna kwalifikacja chorych do leczenia skojarzonego szczególnie z zastosowaniem antracyklin
6. W wypadku bezobjawowego obniżenia LVEF <= 50% – należy rozważyć odstawienie
antracyklin i / lub podanie inhibitora konwertazy angiotensyny.
Profilaktyka wtórna
1. Wczesna identyfikacja chorych z niejawnym klinicznie uszkodzeniem serca
– badanie przedmiotowe po każdym kursie chth z oceną układu krążenia
– badanie EKG i ECHO w trakcie chth po podaniu dawki doksorubicyny 300 mg/m²,
– badanie EKG i ECHO – u chorych z podwyższonym ryzykiem powikłań kardiologicznych – po podaniu dawki 200 mg/m² oraz po zakończeniu leczenia
2. Modyfikacja planu leczenia
W przypadku wystąpienia powikłań kardiologicznych lub przekroczenia zalecanych dawek antracyklin lub nawet bezobjawowej redukcji LVEF =<30%, a w naszej praktyce
=<40%,. wskazana jest
– zmiana programu chemioterapii na inny o mniejszej kardiotoksyczności lub
– zamiana antracyklin konwencjonalnych na liposomalne
– ewentualne rozważenie kardioprotekcji:
a – zastosowanie inhibitora konwertazy angiotensyny (np. ramipryl, enalapryl, peryndopryl) pod kontrolą stężenia potasu i kreatyniny we krwi, w dalszej kolejności zastosowanie leku beta-adrenolitycznego
b – trimetazydyna
c – deksrazoksan (obecnie znacznie ograniczono wskazania)
3. Okresowa, regularna kontrola układu krążenia po leczeniu
– badanie przedmiotowe w czasie każdego badania kontrolnego
– kontrolne EKG i ECHO szczególnie u chorych z podwyższonym ryzykiem powikłań
kardiologicznych przynajmniej raz do roku.
5. W przypadku podejrzenia bądź wystąpienia powikłań kardiologicznych konieczna konsultacja i ewentualne leczenie w specjalistycznym ośrodku kardiologicznym.
Dokładniejsze zalecenia zamieszczono w Rekomendacjach Krajowego Nadzoru Kardiologicznego.
Piśmiennictwo
1. Aleman B., van den Belt-Dusebout A.W., De Bruin M.L., i wsp.: Long-term risk of cardiovascular
disease after treatment for Hodgkin Lymphoma. Blood:2007; 109:1878-1886. 31.
2. Altena R., Perik P.J., van Veldhuisen D.J., i wsp. Cardiovascular toxicity caused by cancer treatment: strategies for early detection. Lancet Oncol 2009;10:391-399.
251
3. Billingham M.E, Mason J.W, Bristow M.R. i wsp.: Anthracycline cardiomyopathy monitored by
morphologic changes. Cancer Treat Rep. 1978; 62:865-872.
4. Bonadonna G, Valagussa P: Chemotherapy of breast cancer. Current views and results. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1983;9:279-2975.
5. Diwakar J.: Cardiotoxicity of doxorubicin and other antracycline derivatives. J Nucl Cardiol
2000;7:53-62.
6. Feenstra J, Grobbee DF, Remme WJ i wsp. Drug-Induced Heart Failure. J Am Coll Cardiol
1999;33:1152-62.
7. de Graaf H, Dolsma WV, Willemse PH, i wsp.: Cardiotoxicity from intensive chemotherapy combined with radiotherapy in breast cancer. Br J Cancer 1997;76:943-5.
8. Gabizon A.A., Lyass O.: Cardiac safety of pegylated liposomal doxorubicin (PLD) demonstrated by endomyocardial biopsy in patients with advanced malignances.Proc Am Soc Clin Oncol 2003;22:763a.
9. Gaya A.M., Ashford R.F.U.:Cardiac complications of Radiation Therapy Clin. Oncol. 2005;17:153159.
10. Gharib M.I., Burnett A.K.: Chemotherapy-induced cardiotoxicity: curent practice and prospects
of prophylaxis. Eur. J. Heart Failure. 2002; 4:235-242.
11. Herbst R.S., Bajorin D.F.,Bleiberg H., i wsp.: Clinical cancer advances 2005: major research advances in cancer treatment, prevention, and screening. A report from the American Society of
Clinical Oncology. J Clin Oncol 2006; 24:190-205.
12. La Monte C, Yeh S,Straus D: Long-term follow-up of cardiac function in patients with Hodgkin
s disease treated with mediastinal irradiation and cobination chemotherapy including doxorubicin. Cancer Treat Rep 1986;70:439-444.
13. Legha S.S., Benjamin R.S., Mackay B., I wsp.: Reduction of doxorubicin cardiotoxicity by prolonged continuous intravenous infusion. Ann Intern Med 1982;96;133-139.
14. Limat S., Demesmay K., Voillat L., i wsp.: Early cardiotoxicity of the CHOP regimen in aggressive
non-Hodgkin lymphoma. Ann. Oncol. 2003;14:277-281 (87).
15. Lipshultz S.E., Lipsitz S.R., Mone S.M., i wsp.: Female sex and drug dose as risk for late cardiotoxic
effects of doxorubicin therapy for childhood cancer. N Engl J Med: 1995;332:1738-43.
16. Lipshutz SE, Alvarez JA, Scully RE Antracycline associated cardiotoxicity in survivors of chilhood
cancer. Heart 2008; 94(4):525-33.
17. Machann W., Beer M., Breunig M., i wsp. Cardiac magnetic resonance imaging findings in 20year survivors of mediastinal radiotherapy for Hodgkin disease. Int J Radiat Oncol Biol Phys.
2011;79(4):1117-23.
18. Z. Miśkiewicz Rola echokardiografii w monitorowaniu powikłań sercowo-naczyniowych w raku
piersi. W: Postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi. Rekomendacje
Krajowego Nadzoru Kardiologicznego i Onkologicznego dotyczące bezpieczeństwa kardiologicznego u chorych na raka piersi. Medical Education, Warszawa, 2010, 147-154.
19. Z. Miśkiewicz: Zmiany polekowe w sercu, osierdziu i zastawkach. W: Wielka Interna, t. 2., cz. I., red.
P. Pruszczyk, T. Hryniewiecki, J. Drożdż. Medical Tribune Polska, Warszawa 2009, 470-477.
20. Perez E.A., Suman V.J., Davidson N.E., i wsp.: Effect of doxorubicin plus cyclophosphamide.on
left ventricular ejection fraction in patients with breast cancer in the North Central Cancer Treatment Group N9831 Intergroup Adjuvant Trial. J Clin Oncol. 2004;22:3700-3704.
21. Sawaya H.,Sebag I.A.,Plana J.C. i wsp.: Early detection and prediction of cardiotoxicity in chemotherapy-treated patients. Am J Cardiol 2011;107:1375-1380.
22. Swain S.M., Whaley F.S., Ewer M.S.: Congestive heart failure in patients treated with doxorubicine: a retrospective analysis of three trials. Cancer 2003;97:2869-2879.
23. Weiss A.J., Manthel R.W.: Experience with the use of adriamycin in combination with other
anticancer agents using a weekly schedule with particular reference to lack of cardiac toxicity.
Cancer 1977;40:2046-52.
24. Yeh E.T.H., Bickford C.L.: Cardiovascular complications of cancer therapy.J Am Coll Cardiol.
2009;53(23):3321-2247.
252
XXVIII. Standardy postępowania
a badania kliniczne
Jan WALEWSKI
Wiedza dotycząca diagnostyki i leczenia nowotworów limfoidalnych rozwija się dynamicznie w okresie ostatniej dekady, co stanowi poważną trudność we wdrażaniu jej
w szerokiej praktyce przez specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej i hematologii,
które to dziedziny obejmują także inne obszary wskazań, rozwijające się również szybko.
W każdym roku są publikowane badania kliniczne – dowody naukowe, które mają wpływ
lub istotnie zmieniają praktykę kliniczną, a w każdym tygodniu publikowane są doniesienia zawierające przyczynki do rozwoju dziedziny. Ten postęp wiedzy zapewne przyczynia
się do poprawy skuteczności leczenia i wzrostu wskaźników przeżycia [1] widoczny m.in.
w raportach światowych rejestrów epidemiologicznych (Ryc. 28.1).
Rycina 28.1. Trendy względnego przeżycia 5-letniego: 1975-2005
Rozpoznanie
Wszystkie nowotwory
Chłoniak Hodgkina
Chłoniaki nie-Hodgkina
Białaczki
Szpiczak plazmocytowy
1975-1977 (%)
50
74
48
35
26
Cancer Facts and Figures 2010, Atlanta, GA (Am Cancer Soc)
1984-1986 (%)
54
79
53
42
29
1999-2005 (%)
68
86
69
54
37
p <0.05
W przypadku chłoniaków, dodatkowe utrudnienie stanowi liczba kilkudziesięciu jednostek chorobowych oraz złożoność patomechanizmów i obrazu klinicznego choroby.
Zastosowanie współczesnych metod diagnostyki i leczenia umożliwia natomiast trwałe
wyleczenie ponad 60% chorych na chłoniaki agresywne i Hodgkina oraz na uzyskanie
długotwałego przeżycia bezobjawowego w większości pozostałych jednostek.
Te okoliczności powodują konieczność tworzenia zaleceń – rekomendacji klinicznych,
które w oparciu o systematyczny i wyczerpujący przegląd publikowanych dowodów formu253
łują metody uznane za standard postępowania. Skuteczne wdrażanie tych zaleceń w praktyce
powinno przyczynić się do poprawy przeżycia chorych w skali populacji. Z drugiej strony, istnieje konieczność inicjowania nowych badań klinicznych, zarówno akademickich, jak
i sponsorowanych przez przemysł farmaceutyczny, ponieważ istnieje wiele jednostek chorobowych i sytuacji klinicznych, w których nie jest znane leczenie o zadowalającej skuteczności.
Zarówno wdrażanie standardów, jak i prowadzenie badań klinicznych, napotykają
w obecnych warunkach prawnych i organizacyjnych poważne trudności. Wdrażanie nowych standardów postępowania napotyka opór płatnika, który dąży do minimalizacji
kosztów, a uruchamianie badań klinicznych odbywa się w warunkach licznych barier biurokratycznych i finansowych. Udrażnianie obu tych zasadniczych dróg postępu w onkologii jest strategicznym wyzwaniem dla towarzystw naukowych i instytucji publicznych,
a w szczególności, dla lekarzy specjalistów.
W okresie ostatnich dwóch dekad, szereg stowarzyszeń naukowych i zawodowych
oraz instytucji uruchomiło proces systematycznego tworzenia i aktualizacji zaleceń klinicznych w różnych dziedzinach onkologii i hematologii, na poziomie międzynarodowym
i krajowym. Metoda tworzenia zaleceń uległa w tym czasie, w większości przypadków,
profesjonalizacji i ustrukturyzowaniu, tak aby stanowiły one system stwierdzeń opartych
na analizie wiarygodnych dowodów naukowych, zweryfikowanych i skategoryzowanych
w wyniku dyskusji zespołu uznanych ekspertów [2]. Do zadań, które mają spełnić publikowane zalecenia należą: pomoc w podejmowaniu decyzji przez lekarzy i pacjentów, poprawa
jakości opieki i wyników leczenia, kształtowanie polityki zdrowotnej w kierunku efektywnej alokacji środków i poprawy dostępności optymalnych metod profilaktyki, diagnostyki
i leczenia. Wg Eisenberga i wsp., zalecenia są po to, „aby zapewnić właściwą opiekę we
właściwym czasie, właściwej osobie i we właściwy sposób”.
Proces tworzenia zaleceń obejmuje: sformułowanie problemu klinicznego, systematyczny przegląd – przeszukanie piśmiennictwa i zidentyfikowanie publikacji odnoszących
się do problemu, zestawienie i analiza odpowiednich danych z piśmiennictwa, synteza
i wnioski opracowane przez panel ekspertów metodą dyskusji i osiągania zgodnego poglądu [3,4]. Przykład często, ale nie wyłącznie, stosowanej kategoryzacji dowodów do ustalania zaleceń oraz samych zaleceń przedstawia Rycina 28.2.
Rycina 28.2. Klasyfikacja dowodów i rekomendacji
Poziom dowodu
Stopień rekomendacji
I
Metaanaliza lub badanie
A
Poziom I lub liczne, zgodne dowody
randomizowane o wysokiej mocy
poziomu II, III lub IV
statystycznej
II
Badanie randomizowane o niskiej mocy
B
Dowody poziomu II, III lub IV,
statystycznej
w większości zgodne
III Badania nierandomizowane,
C
Dowody poziomu II, III lub IV,
kohortowe, typu pre-post, z doborem
w większości niezgodne
przypadków kontrolnych, formalne
D
Brak lub nieliczne dowody empiryczne
porówniaia jednoczasowe
IV Formalne porównania z kontrola historyczną, opisowe, korelacyjne
V
Opisy przypadków
Browman GP et al. J Clin Oncol 1995; 13: 502-512
MS Aapro et al. Eur J Cancer 2006; 42: 2433-2453
254
Spośród międzynarodowych zaleceń odnoszących się do hematoonkologii, do najbardziej użytecznych należą zalecenia ESMO (European Society for Medical Oncology) [5],
NCCN (National Comprehensive Cancer Network) [6], ASCO (American Society of Clinical
Oncology) [7], NCI (National Cancer Institute) [8]. Zalecenia krajowe są publikowane przez
PTOK / PUO (Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej / Polska Unia Onkologii) [9] oraz
PTHiT (Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów). Korzystanie z zaleceń nie
jest w Polsce zbyt rozpowszechnione. Wśród 47 krajów, z których pobierano zalecenia ze
strony internetowej ESMO w latach 2008-2010, pobrania z Polski stanowiły 3%, podczas
gdy pobrania z Włoch, Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii – od 10% do 16% [2].
Jednak nawet sama dostępność i korzystanie z zaleceń nie gwarantują zadowalającej
jakości opieki, na co wskazują badania dotyczące aktualnej praktyki z zastosowaniem oceny wskaźników jakości. Takie badania dotyczące praktyki w dziedzinie nowotworów tzw.
litych wykazały, że przestrzeganie zaleceń (adherencja) jest często niezadowalające i znacznie różni się między ośrodkami i regionami.
Unikatowe badanie tego typu dotyczące pomiaru adherencji do zaleceń w dziedzinie
chłoniaków nie-Hodgkina w oparciu o sparametryzowane wskaźniki wynikające z tych
zaleceń, opublikował ostatnio zespół holenderski [10] na podstawie analizy danych 431
chorych losowo wybranych w 22 ośrodkach, u których ustalono rozpoznanie w latach
2006-2007. Przeanalizowano korelacje między wartością wskaźników jakości i czynnikami klinicznymi: wskaźnik chorób współistniejących (Charlson) skojarzony z wiekiem, stadium zaawansowania, zastrzeżenia (wola) pacjenta oraz rodzaj chłoniaka. Wartość wskaźnika jakości obliczano jako procent chorych, u których wykonano zalecaną procedurę
w sposób zgodny z zaleceniami. Wartość <90% traktowano jako suboptymalną, wymagającą poprawy. Zdefiniowano 20 wskaźników jakości w 3 zakresach: 1) diagnostyka i stadium
zaawansowania, 2) leczenie i obserwacja, 3) organizacja i koordynacja opieki. Wartości
suboptymalne wykazywało 16 z nich (80%), w tym najniższe wartości dotyczyły: określania
międzynarodowego wskaźnika rokowniczego IPI (21%), obrazowania łącznie okolic szyi,
klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz wykonywania badania szpiku w procesie diagnostycznym (23%) i po chemioterapii (37%), adekwatnego raportowania badania patomorfologicznego (11%) oraz zespołowego (interdyscyplinarnego) planowania leczenia 21%).
Po wykonaniu korekty obliczeń ze względu na ewentualne występowanie obiektywnych
powodów nieadherencji, wartość wszystkich wskaźników była niższa niż 90%, z wyjątkiem
jednego – zastosowania w leczeniu programu R-CHOP.
Autorzy konkludują, że w zbadanych regionach Holandii, wszystkie wskaźniki jakości opieki nad chorymi na chłoniaki nie-Hodgkina wymagają poprawy. Podobne badania powinny być
przeprowadzone również w innych krajach i w skali międzynarodowej, w celu skoncentrowania
wysiłku nad poprawa jakości opieki nad chorymi na potencjalnie uleczalne choroby.
Standardy postępowania i zalecenia praktyczne powstają na podstawie dowodów pochodzących z badan klinicznych. Zatem badania powinny stanowić kierunek priorytetowy
w działalności ośrodków akademickich, instytutów oraz innych ośrodków o najwyższym
stopniu referencyjności. Jednak prowadzenie badań klinicznych jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym ze względu na obecne wymogi prawne i koszty. Dlatego też, tylko niewielki
odsetek chorych – znacznie poniżej 10%, jest leczonych w ramach programów badawczych.
Powstaje więc paradoksalna sytuacja: zalecenia o charakterze powszechnym opierają się
na danych dotyczących ograniczonej populacji chorych wysoce wyselekcjonowanych ze
255
względu na realne możliwości udziału w badaniu klinicznym. Tymczasem niemal wszystkie jednostki chorobowe w grupie chłoniaków wymagają rozwiązania kolejno pojawiających się problemów badawczych – albo dlatego, że nie jest znane wystarczająco skuteczne
postępowanie, albo postępowanie jest skuteczne, ale nadmiernie toksyczne.
Badania akademickie w dziedzinie chłoniaków w Polsce są prowadzone głównie przez
Polską Grupę Badawczą Chłoniaków (PLRG) i Polską Grupę ds. Leczenia Białaczek Dorosłych (PALG).
Ważniejsze kierunki badań aktualnie prowadzonych w Polsce przedstawia Rycina 28.3.
Rycina 28.3. Chłoniaki: kierunki badań
CLL
CLL
MM
MM
DLBCL
FL, LPL, MZL
HL CS I-II
HL nawrotowe
PTCL
Alemtuzumab-FC vs. FC
R-Bendamustine vs. FCR
Carfilzomib
Pomalidomide
Optymalizacja Io linii leczenia, Lenalidomide, Bortezomib, GA101
Benadmustine, Bortezomib, GA101, R-CVP vs. RCHOP
Leczenie adaptowane do odpowiedzi (PET)
Brentuximab vedotin (SGN-35), HDACi
Alemtuzumab, HDACi, Pralatrexate
HOVON
GCLLSG
GHGLSG
PLRG-4
EORTC
Piśmiennictwo
1. Kris MG, Benowitz SI, Adams S et al.: Clinical cancer advances 2010: annual report on progress
against cancer from the American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol 2010; 28: 53275347.
2. Pavlidis N, Stahel R, Hansen H, Cervantes A: Fourteen years of evolution of ESMO Guidelines:
from the minimum recommendations to the consensus conference-derived guidelines. Ann Oncol 2011; 22 (S6): vi7-vi11.
3. Browman GP, Levine MN, Mohide EA et al.: The practice guidelines development cycle: a conceptual tool for practice guidelines development and implementation. J Clin Oncol 1995; 13:
502-512.
4. Aapro MS, Bohlius J, Cameron DA, Dal Lago L, Donnelly JP, Kearney N, Lyman GH, Pettengell R,
Tjan-Heijnen VC, Walewski J, Weber DC, Zielinski C: 2010 update of EORTC guidelines for the
use of granulocyte- colony stimulating factor to reduce the incidence of chemotherapy-induced
febrile neutropenia in adult patients with lymphoproliferative disorders and solid tumours. Eur
J Cancer 2011; 47: 8-32.
5. http://www.esmo.org/education-research/esmo-clinical-practice-guidelines.html
6. http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp
7. http://www.asco.org/ASCOv2/Practice+%26+Guidelines/Guidelines
8. http://www.cancer.gov/cancertopics/types/non-hodgkin
9. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, część II
– 2009 r. W: Krzakowski, M (red.), Via Medica 2009.
10. Wennekes L, Ottevanger PB, Raemaekers JM et al.: Development and measurement of guidelinebased indicators for patients with non-Hodgkin’s lymphoma. J Clin Oncol 2011; 29: 1436-1444.
256
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement