Downloaded from www.vandenborre.be

d
de
oa
nl
ow
D
m
fro
e
.b
rre
bo
en
d
an
.v
w
w
w
Stoomoven HB25D5.2.
[nl] Gebruiksaanwijzing
d
de
oa
nl
ow
D
m
fro
e
.b
rre
bo
en
d
an
.v
w
w
w
de
oa
nl
ow
D
é Inhoudsopgave
]ksGebrui[nlznjagiw
d
fro
Tabellen en tips ........................................................................ 17
Toebehoren ..................................................................................... 17
Vormen .............................................................................................. 17
Bereidingstijd en ­hoeveelheid ...................................................... 17
Levensmiddelen gelijkmatig verdelen ......................................... 17
Levensmiddelen die gevoelig zijn voor druk .............................. 17
Menu garen....................................................................................... 17
Groente .............................................................................................. 18
Bijgerechten en peulvruchten........................................................ 18
Gevogelte en vlees.......................................................................... 19
Vis ....................................................................................................... 19
Ingrediënten voor in de soep, diversen....................................... 20
Desserts, compote .......................................................................... 20
Gerechten regenereren .................................................................. 20
Ontdooien.......................................................................................... 21
Deeg laten rijzen .............................................................................. 22
Uitpersen ........................................................................................... 22
Inmaken ............................................................................................. 22
Diepvriesproducten ......................................................................... 23
m
Produktinfo
Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en
diensten vindt u op het internet: www.siemens-home.com en in
de online-shop: www.siemens-eshop.com
3
e
.b
rre
bo
en
d
an
.v
w
w
w
Veiligheidsvoorschriften............................................................ 4
Instructies voor uw veiligheid ...........................................................4
Oorzaken van schade ........................................................................4
Uw nieuwe apparaat................................................................... 5
Bedieningspaneel ...............................................................................5
Binnenruimte........................................................................................6
Toebehoren..........................................................................................6
Automatische kalibratie .....................................................................6
Voor het eerste gebruik ............................................................. 7
Tijd instellen .........................................................................................7
Waterhardheid instellen .....................................................................7
Eerste gebruik .....................................................................................7
Toebehoren voorreinigen ..................................................................7
Apparaat bedienen ..................................................................... 8
Watertank vullen..................................................................................8
Apparaat inschakelen ........................................................................8
Apparaat uitschakelen. ......................................................................9
Na het gebruik.....................................................................................9
Tijd wijzigen..........................................................................................9
Automatische programma's .................................................... 10
Programma instellen ....................................................................... 10
Aanwijzingen voor de programma's............................................. 10
Programmatabel............................................................................... 11
Basisinstellingen ...................................................................... 12
Reiniging en onderhoud .......................................................... 13
Schoonmaakmiddelen .................................................................... 13
Ontkalken .......................................................................................... 14
Wat te doen bij storingen? ...................................................... 15
Deurdichting vervangen.................................................................. 16
Lamp van de binnenruimte vervangen ........................................ 16
Servicedienst ............................................................................ 16
E­nummer en FD­nummer .............................................................. 16
Milieubescherming ................................................................... 17
Milieuvriendelijke afvalverwerking................................................. 17
Tips om energie te besparen ........................................................ 17
nl
ow
D
d
de
oa
ã=Veiligheidsvoorschriften
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn
geïnstrueerd door de klantenservice. Wanneer het apparaat
defect is, trek de stekker dan uit het stopcontact of schakel de
betreffende zekering in de meterkast uit. Neem contact op met
de klantenservice.
Oorzaken van schade
Attentie!
■
Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
Risico van letsel!
Open de deur van het apparaat niet voordat het volledig in het
meubel is ingeschoven. Zolang het apparaat nog niet is
vastgeschroefd, mag de deur ervan alleen voorzichtig worden
geopend. Het kan kantelen of uit het meubel vallen.
Neem het installatievoorschrift in acht.
Kans op verbrandingen!
Bij het openen van de apparaatdeur kan er hete stoom
ontsnappen. Tijdens of na de bereiding de apparaatdeur
voorzichtig openen. Bij het openen niet te dicht bij het apparaat
staan. Let erop dat de stoom niet te zien kan zijn, afhankelijk
van de temperatuur.
■
■
■
■
■
■
Risico van verbranding!
Nooit de hete binnenvlakken en verwarmingselementen van de
binnenruimte aanraken. Houd kleine kinderen uit de buurt.
■
Risico van brand!
Geen brandbare voorwerpen in de binnenruimte bewaren.
Kans op verbrandingen!
Nooit water in de hete binnenruimte gieten. Er ontstaat dan hete
waterdamp.
Risico van kortsluiting!
Nooit aansluitkabels van elektrische apparaten tussen de hete
apparaatdeur beklemd laten raken. De isolatie van de kabel
kan smelten.
Risico van verbranding!
Nooit gerechten klaarmaken die een hoog percentage alcohol
bevatten. Alcoholdampen kunnen in de binnenruimte vlam
vatten. Gebruik alleen kleine hoeveelheden drank met een
hoog alcoholpercentage en open de deur van het apparaat
voorzichtig.
Risico van verbranding!
Nooit hete toebehoren of vormen zonder pannenlappen uit de
binnenruimte nemen.
4
■
Plaats niets direct op de bodem van de binnenruimte. Bedek
hem niet met aluminiumfolie. Het apparaat kan door
warmteophoping beschadigd raken.
De bodem van de binnenruimte en de stoomschaal moeten
altijd vrij blijven. Zet vormen altijd op het rooster of in de bak
met gaatjes.
Aluminiumfolie in de binnenruimte mag niet in contact komen
met de deurruit. Hierdoor kunnen permanente verkleuringen
van de ruit optreden.
De vormen dienen hitte- en stoombestendig te zijn.
Gebruik geen vormen die roestplekken vertonen. De kleinste
plekken kunnen al corrosie in de binnenruimte veroorzaken.
Schuif bij het stomen met een bak met gaatjes altijd de
bakplaat of de bak zonder gaatjes eronder in. Vrijkomend
vocht wordt opgevangen.
Geen vochtige levensmiddelen langere tijd in de afgesloten
binnenruimte bewaren. Dit kan corrosie in de binnenruimte tot
gevolg hebben.
Vruchtensap kan vlekken in de binnenruimte achterlaten.
Verwijder vruchtensap altijd direct en neem het oppervlak
daarna af met een vochtige en een droge doek.
Is de deurdichting sterk vervuild, dan sluit de deur tijdens het
gebruik niet meer goed. De aangrenzende voorzijden van
meubels kunnen worden beschadigd. Deurdichting altijd
schoon houden en eventueel vervangen.
De binnenruimte van uw apparaat bestaat uit hoogwaardig
roestvrij staal. Door onjuist onderhoud kan corrosie in de
binnenruimte ontstaan. Neem de aanwijzingen voor het
onderhoud en de reiniging in de gebruiksaanwijzing in acht.
Verwijder vuil in de binnenruimte direct nadat het apparaat is
afgekoeld.
e
.b
rre
bo
en
of niet over de nodige kennis en ervaring beschikken.
Kans op een elektrische schok!
d
an
.v
ze hiertoe lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn,
■
w
■
w
Volwassenen en kinderen mogen het apparaat niet zonder
toezicht gebruiken wanneer
Niet direct nadat het apparaat uitgeschakeld is beginnen met
de reiniging. Het water in de stoomschaal is nog heet. Wacht
tot het apparaat is afgekoeld.
w
Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd.
Gebruik het uitsluitend voor het bereiden van gerechten.
m
Instructies voor uw veiligheid
Kans op verbrandingen!
fro
Lees deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door. Bewaar de
gebruiksaanwijzing en het
installatievoorschrift goed. Geeft u het
apparaat door aan anderen, doe de
gebruiksaanwijzing en het
installatievoorschrift er dan bij.
nl
ow
D
d
de
oa
Uw nieuwe apparaat
de binnenruimte
■
de automatische kalibrering
d
an
.v
w
w
w
het bedieningspaneel
■
de toebehoren
m
■
■
fro
In dit hoofdstuk vindt u informatie over
Bedieningspaneel
.b
rre
bo
en
,QGLFDWLH
e
K
PLQ
NJ
FDOF
RQRII ƒ
7RHWV
$DQ8LW
ƒ
ƒ
ƒ ƒ
7HPSHUDWXXUWRHWVHQ
FDOF
'UDDLNQRS
3
NJ
VWDUW VWRS
)XQFWLHWRHWVHQ
7RHWV6WDUW
Bedieningselement/Indicatie
7RHWV
6WRS
Gebruik/Betekenis
Aan/uit toets
Ž
Apparaat in- en uitschakelen
Temperatuurtoetsen
40°
Stomen bij 40 °C, bijv. om deeg te laten rijzen en om te ontdooien
60°
Stomen bij 60 °C, bijv. om te ontdooien
80°
Stomen bij 80 °C, bijv. voor vis en worstjes
90°
Stomen bij 90 °C, bijv. voor vis en worstjes en soepingrediënten
100°C
Stomen bij 100 °C, bijv. voor groente, vis, vlees en bijgerechten, om uit te persen en in
te koken
(Zie voor nadere gegevens over gerechten het hoofdstuk: Tabellen en tips)
Draaiknop
Waarde op het display instellen
De draaiknop kan ingedrukt worden. Om in en uit te schakelen op de draaiknop drukken.
Functietoets Ontkalken
calc
Ontkalken van het watersysteem en de stoomschaal (zie het hoofdstuk: Ontkalken)
Functietoets Klok
0
Ingeschakeld apparaat:
Tijdsduur instellenÀx
Uitgeschakeld apparaat
Kort indrukken: Tijd À0 wijzigen
Lang indrukken: Basisinstellingen wijzigen
Functietoets Programma
g
Automatische programma's kiezen (zie het hoofdstuk: Automatische programma's
Functietoets Gewicht
h
Gewicht van het product voor een programma instellen
Indicatie Ontkalken
calc
Via het display calc wordt u verzocht het apparaat te ontkalken (zie het hoofdstuk:Ontkalken)
Indicatie
Stoomschaal leegmaken
®
Indicatie Watertank vullen
¯
Via het display ¯ wordt u verzocht de watertank te vullen (zie het hoofdstuk: Watertank
vullen)
Toets Start
start
Functie starten
Toets Stop
stop
Kort indrukken: werking onderbreken (pauze)
®
Via het display
wordt u tijdens het ontkalken verzocht om met het bijgeleverde
schoonmaaksponsje het restwater uit de stoomschaal te verwijderen
Lang indrukken: werking beëindigen
5
ow
D
Automatische kalibratie
Druk op het symbool w om de apparaatdeur te openen.
De kooktemperatuur van het water is afhankelijk van de
luchtdruk. Bij het kalibreren wordt het apparaat op de druk ter
plaatse ingesteld. Dit gebeurt automatisch tijdens het eerste
gebruik (zie het hoofdstuk: Eerste gebruik). Er ontwikkelt zich
meer stoom dan gewoonlijk.
d
m
fro
De binnenruimte heeft drie inschuifhoogtes. De inschuifhoogtes
worden van beneden naar boven geteld.
de
oa
nl
Binnenruimte
w
Belangrijk hierbij is dat het apparaat gedurende 20 minuten bij
100 °C zonder onderbreking stoomt. Open de apparaatdeur
niet in deze tijd.
d
an
.v
w
w
en
Als het apparaat niet automatisch kon worden gekalibreerd
(bijv. omdat de apparaatdeur geopend was), wordt de kalibratie
bij het eerstvolgende gebruik automatisch uitgevoerd.
6WRRPVFKDDO
:DWHUWDQN
Maak de stoomschaal na gebruik altijd schoon met het
meegeleverde schoonmaaksponsje, anders kan hij de
volgende keer overlopen.
Attentie!
Plaats niets direct op de bodem van de binnenruimte. Bedek
hem niet met aluminiumfolie. Het apparaat kan door
warmteophoping beschadigd raken.
De bodem van de binnenruimte en de stoomschaal moeten
altijd vrij blijven. Zet vormen altijd op het rooster of in de bak
met gaatjes.
Toebehoren
Gebruik alleen de meegeleverde of bij de klantenservice te
verkrijgen toebehoren. Deze zijn speciaal op uw apparaat
afgestemd.
Uw apparaat beschikt over de volgende toebehoren:
Bak zonder gaatjes, GN ^, 40 mm
diep
om afdruipende vloeistof op te
vangen en voor het koken van rijst,
peulvruchten, granen, etc.
Bak met gaatjes, GN ^, 40 mm
diep
voor het stomen van hele vis of
grotere hoeveelheden groente, voor
het uitpersen van kleinfruit, etc.
Meer toebehoren kunt u kopen in speciaalzaken:
Toebehoren
Bestelnr.
Bak zonder gaatjes, GN ^, 40 mm diep
HZ36D523
Bak met gaatjes, GN ^, 40 mm diep
HZ36D523G
Bak zonder gaatjes, GN Y, 40 mm diep
HZ36D513
Bak met gaatjes, GN Y , 40 mm diep
HZ36D513G
Schoonmaakspons
643 254
Ontkalkingsmiddelen
311 138
Microvezeldoek met honingraatstructuur
460 770
6
Na een verandering van plaats
Om ervoor te zorgen dat het apparaat zich weer automatisch
instelt op de nieuwe plaats zet u het terug naar de
fabrieksinstellingen (zie het hoofdstuk: Basisinstellingen) en
herhaalt u het eerste gebruik (zie het hoofdstuk:
Eerste gebruik).
Na een stroomonderbreking
Het apparaat slaat de instellingen van de kalibratie ook op na
een stroomonderbreking of wanneer de stekker uit het
stopcontact is gehaald. Het hoeft niet opnieuw te kalibreren.
e
.b
rre
,QVFKXLIKRRJWHV
bo
nl
ow
D
d
de
oa
Voor het eerste gebruik
■
zo nodig de waterhardheid veranderen
■
het eerste gebruik
■
de toebehoren van te voren schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, verwarmt
u het gedurende 20 minuten leeg bij 100 °C. Open de
apparaatdeur niet in deze tijd. Het apparaat wordt automatisch
gekalibreerd (zie het hoofdstuk: Automatische kalibrering).
2. De toets 0 indrukken.
Het apparaat warmt op bij 100 °C. De tijdsduur van
20 minuten gaat pas in wanneer de ingestelde temperatuur
bereikt is. Open de apparaatdeur niet in deze tijd.
De werking wordt automatisch beëindigd en er klinkt een
signaal.
e
1. Met de draaiknop de actuele tijd instellen.
het hoofdstuk: Watertank vullen).
3. De toets Start indrukken.
.b
rre
Na de elektrische aansluiting zijn op het display het
symbool À0 en ‹‹:‹‹ verlicht.
2. Watertank vullen en inschuiven (zie
bo
Tijd instellen
1. De toets Ž indrukken om het apparaat in te schakelen.
en
In de fabriek is de werking van uw apparaat grondig getest.
Daarom kunnen er nog kleine condensaatresten in het
apparaat aanwezig zijn.
d
an
.v
w
w
w
de tijd instellen
m
■
Eerste gebruik
fro
In dit hoofdstuk leest u welke stappen er nodig zijn voor het
eerste gebruik:
4. De toets Ž indrukken om het apparaat uit te schakelen.
Laat de apparaatdeur op een kier staan tot het apparaat
afgekoeld is.
De actuele tijd is overgenomen.
Waterhardheid instellen
Toebehoren voorreinigen
Ontkalk uw apparaat regelmatig. Alleen zo kunt u schade
voorkomen.
Reinig de toebehoren voor het eerste gebruik grondig met
zeepsop en een afwasdoek.
Uw apparaat geeft automatisch aan wanneer het ontkalkt moet
worden. Het is ingesteld op waterhardheid "gemiddeld".
Verander de waarde wanneer het water zachter of harder is.
U kunt de hardheid van het water met de bijgevoegde
teststrook controleren of deze navragen bij uw
waterleidingbedrijf.
Is het water zeer kalkhoudend, dan raden wij u aan om onthard
water te gebruiken.
Alleen wanneer u uitsluitend onthard water gebruikt, is
ontkalken niet nodig. Verander in dit geval de waterhardheid in
"onthard".
U kunt de waterhardheid in de basisinstellingen veranderen
wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
1. De toets Ž indrukken om het apparaat uit te schakelen.
2. De toets 0 ingedrukt houden tot ™‚ ‚‚ op het display
verschijnt.
3. De toets 0 zo vaak indrukken tot ™† ƒ verschijnt
(waterhardheid “gemiddeld“).
4. Aan de draaiknop draaien om de waterhardheid te
veranderen. Mogelijke waarden:
™† ‹
onthard
-
™† ‚
zacht
I
™† ƒ
gemiddeld
II
™† „
hard
II
™† …
zeer hard
IV
5. De toets 0 ingedrukt houden om de basisinstellingen te
verlaten.
De verandering wordt opgeslagen.
7
nl
ow
D
d
de
oa
Apparaat bedienen
waar u na gebruik altijd op moet letten
■
hoe u de tijd wijzigt
K
PLQ
NJ
d
an
.v
■
1. De toets Ž indrukken om het apparaat in te schakelen.
w
hoe u het apparaat in- en uitschakelt
w
■
w
hoe u de watertank vult
m
■
fro
Apparaat inschakelen
In dit hoofdstuk leest u
ƒ
ƒ ƒ&
.b
rre
ƒ
bo
RQRII ƒ
en
Watertank vullen
FDOF
e
Druk op het symbool w om de apparaatdeur te openen.
Rechts ziet u de watertank.
Attentie!
Apparaatschade door gebruik van ongeschikte vloeistoffen
■
■
■
Gebruik uitsluitend vers leidingwater, onthard water of
mineraal water zonder koolzuur.
Bevat het water veel kalk, dan bevelen wij het gebruik van
onthard water aan.
Gebruik geen gedestilleerd water, geen sterk
chloridehoudend leidingwater (> 40 mg/l) of andere
vloeistoffen.
Informatie over uw leidingwater kunt u krijgen bij uw
waterleidingbedrijf. U kunt de waterhardheid controleren met de
meegeleverde teststroken.
Voor gebruik de watertank altijd vullen:
1. apparaatdeur openen en de watertank uitnemen.
2. De watertank vulen met koud water.
MIN
Waterhoeveelheid voldoende voor ca.
30 minuten stomen bij 100 °C
MAX
Waterhoeveelehid voldoende voor ca. 2 uur stomen bij 100 °C
De voorgestelde temperatuur 100 °C is verlicht. Op het
display verschijnen Nx en de voorgestelde tijdsduur
20 min.
2. Op de temperatuurtoets drukken om een temperatuur te
kiezen (zie voor nadere gegevens over gerechten het
hoofdstuk: Tabellen en tips)
Toets
Toepassing
Voorgestelde
tijdsduur
40 °C
bijv. om deeg te laten rijzen en
om te ontdooien
30 m
60 °C
bijv. om te ontdooien
20 m
80 °C
bijv. voor vis en worstjes
20 m
90 °C
bijv. voor vis, worstjes en soepingrediënten
20 m
100 °C
bijv. voor groente, vis, vlees en
20 m
bijgerechten, om uit te persen en
in te koken
Op het display verschijnt de voorgestelde tijdsduur.
K
PLQ
NJ
0$;
FDOF
0,1
0,1
RQRII ƒ
ƒ
ƒ
ƒ ƒ&
3. Watertank inschuiven en op het gearceerde vlak beneden
aandrukken tot hij vergrendelt.
3. Aan de draaiknop draaien om een tijdsduur in te stellen (max.
2 h).
K
PLQ
NJ
FDOF
ƒ
8
ƒ ƒ&
FDOF
3
ow
D
Apparaat uitschakelen.
ã=Kans op verbrandingen!
Bij het openen van de apparaatdeur kan er hete stoom
ontsnappen. Tijdens of na de bereiding de apparaatdeur
voorzichtig openen. Bij het openen niet te dicht bij het apparaat
staan. Let erop dat de stoom niet te zien kan zijn, afhankelijk
van de temperatuur.
De toets Stop lang indrukken om de werking af te breken.
d
K
PLQ
NJ
de
oa
nl
4. De toets Start indrukken.
fro
m
FDOF
NJ
VWDUW VWRS
Wanneer de tijdsduur afgelopen is wordt de bereiding
automatisch beëindigd en klinkt er een signaal.
■
■
De koelventilator kan doorlopen wanneer u de apparaatdeur
opent.
Na het gebruik
Heeft u een lagere temperatuur gekozen, dan loopt de
tijdsduur zonder onderbreking verder.
De watertank altijd leegmaken.
Heeft u een hogere temperatuur gekozen, dan loopt de
tijdsduur pas na de opwarmtijd verder.
1. De watertank langzaam en horizontaal uit het apparaat
Drukt u 2x op een temperatuurtoets, dan wordt het actuele
bereidingsproces afgebroken. De voorgestelde temperatuur
100 °C en de tijdsduur 20 min verschijnen op het display. Om
te starten op de toets Start drukken.
Tijdsduur wijzigen
U kunt de tijdsduur op elk moment veranderen. Draai aan de
draaiknop om een nieuwe tijdsduur in te stellen. Na enkele
seconden wordt de verandering automatisch overgenomen.
Werking onderbreken (pauze)
e
U kunt de temperatuur altijd veranderen. Druk hiervoor op de
gewenste temperatuurtoets:
De toets Ž indrukken om het apparaat uit te schakelen. De
deur van het apparaat voorzichtig openen
.b
rre
Temperatuur wijzigen
bo
Het apparaat warmt op. De tijdsduur loopt pas af na de
opwarmtijd.
en
d
an
.v
w
w
3
w
FDOF
Na gebruik de watertank altijd leegmaken.
trekken, zodat er geen restwater uit het ventiel kan druppelen.
2. De tank leegmaken.
3. Watertank en tankschacht in het apparaat goed drogen.
De binnenruimte drogen
ã=Kans op verbrandingen!
Het water in de stoomschaal kan heet zijn. Laat het voor het
schoonmaken afkoelen.
Laat de apparaatdeur op een kier staan tot het apparaat
afgekoeld is.
De toets Start kort indrukken om de werking te onderbreken.
De koelventilator kan verder lopen. Om te starten opnieuw kort
op de toets Start drukken.
Maak de stoomschaal na gebruik altijd schoon met het
meegeleverde schoonmaaksponsje, anders kan hij de
volgende keer overlopen.
Wanneer u tijdens het gebruik de apparaatdeur opent, wordt de
werking onderbroken. Om te starten de apparaatdeur sluiten en
de toets kort indrukken.
Maak de afgekoelde binnenruimte schoon met de
meegeleverde spons en droog hem goed na met een zachte
doek.
Wanneer u de basisinstelling “Verder na deur sluiten“ heeft
ingeschakeld, hoeft er niet opnieuw gestart te worden (zie het
hoofdstuk: Basisinstellingen).
Wrijf meubels of handgrepen droog als zich daar condenswater
heeft gevormd.
Indicatie Watertank vullen ¯
Er mag geen tijdsduur zijn ingesteld.
Wanneer de watertank leeg is, klinkt er een signaal en
verschijnt het symbool ¯. De werking wordt onderbroken.
1. De deur van het apparaat voorzichtig openen. Er komt stoom
vrij.
2. Watertank eruit nemen en weer inbrengen.
3. Kort de toets Start indrukken.
Wanneer u de basisinstelling “Verder na deur sluiten“ heeft
ingeschakeld, hoeft er niet opnieuw gestart te worden (zie het
hoofdstuk: Basisinstellingen).
Tijd wijzigen
1. De toets 0 indrukken.
Het symbool À0 verschijnt op het display.
2. Met de draaiknop de tijd wijzigen.
3. De toets 0 indrukken.
De verandering wordt opgeslagen.
U kunt ervoor kiezen de tijd niet meer weer te geven. Dan is hij
alleen te zien wanneer het apparaat in werking is (zie het
hoofdstuk: Basisinstellingen).
Aanwijzing: Zit er geen water meer in de tank, dan is er een
luid pompgeluid te horen tot de stoomschaal leeggekookt is.
Pas hierna verschijnt de indicatie ¯ en klinkt het signaal.
Onderbreek in dit geval de bereiding en vul de tank opnieuw
(zie: Werking onderbreken (pauze)).
9
nl
ow
D
d
de
oa
Automatische programma's
5. Aan de draaiknop draaien om het gewicht van het gerecht in
fro
te voeren.
m
U kunt met 20 verschillende programma's heel eenvoudig
gerechten klaarmaken.
w
aanwijzingen en tips bij de programma's
■
welke programma's u kunt instellen
FDOF
3
NJ
VWDUW VWRS
.b
rre
Programma instellen
bo
FDOF
en
■
K
PLQ
NJ
d
an
.v
hoe u een automatisch programma instelt
w
■
w
In dit hoofdstuk leest u
e
Kies het bijpassende programma in de programmatabel. Neem
de aanwijzingen bij de programma's in acht.
1. De toets Ž indrukken om het apparaat in te schakelen.
2. De toets g indrukken.
6. De toets Start indrukken.
Op het display verschijnt het eerste programma ˜ ‚.
K
PLQ
NJ
Op het display kunt u het verloop van de tijdsduur van het
programma aflezen.
Einde van het programma
Er klinkt een signaal. De bereiding wordt beëindigd. De
toets Ž indrukken om het apparaat uit te schakelen.
FDOF
FDOF
3
NJ
VWDUW VWRS
3. Aan de draaiknop draaien om het gewenste programma in te
stellen.
ã=Kans op verbrandingen!
Bij het openen van de apparaatdeur kan er hete stoom
ontsnappen. Tijdens of na de bereiding de apparaatdeur
voorzichtig openen. Bij het openen niet te dicht bij het apparaat
staan. Let erop dat de stoom niet te zien kan zijn, afhankelijk
van de temperatuur.
Programma afbreken:
De toets Ž indrukken om het programma af te breken en het
apparaat uit te schakelen.
K
PLQ
NJ
Aanwijzingen voor de programma's
FDOF
FDOF
3
NJ
VWDUW VWRS
Alle programma's zijn geschikt voor de bereiding op één
niveau.
Het resultaat kan afhankelijk van de grootte en de kwaliteit van
de gerechten variëren.
Vormen
Gebruik de voorgestelde vormen. Alle gerechten worden
hiermee getest. Wanneer u andere vormen gebruikt, kan dit van
invloed zijn op het resultaat.
4. De toets h indrukken.
Op het display verschijnt een voorgesteld gewicht.
Wanneer er een signaal klinkt, hoeft u voor dit programma
geen gewicht in te voeren.
Plaats bij de bereiding in de bak met gaatjes ook altijd de bak
zonder gaatjes op hoogte 1. Vrijkomend vocht wordt
opgevangen.
Hoeveelheid/ Gewicht
Zorg ervoor dat de gerechten in de toebehoren niet hoger zijn
dan 4 cm.
K
PLQ
NJ
FDOF
FDOF
3
NJ
VWDUW VWRS
Bij de automatische programma's is het gewicht van de
gerechten nodig. Het totale gewicht van de gerechten dient
binnen het vastgestelde gewichtsbereik te liggen.
Bereidingstijd
Na de start van het programma wordt de bereidingstijd
weergegeven. Deze kan tijdens de eerste 10 minuten
veranderen, omdat de opwarmtijd o.a. van de temperatuur van
het gerecht en het water afhangt.
Groente klaarmaken P1 ­ P05
Kruid de groente pas na de bereiding.
10
ow
D
Rijstepap klaarmaken P15
Weeg de rijst af en voeg er 2,5 keer zoveel melk aan toe. Vul
de toebehoren tot max. 2,5 cm met de rijst en de melk. Geef
het gewicht van de rijstepap zonder vloeistof op. Na het koken
omroeren. De resterende melk wordt snel opgezogen.
d
de
oa
nl
Graanproducten/linzen klaarmaken P7 ­ P10
Weeg het gerecht en voeg er in de juiste verhouding water aan
toe:
fro
Basmatirijst 1:1,5
Couscous 1:1
m
Yoghurt klaarmaken P16
Verwarm de melk op de kookplaat tot 90 °C. Vervolgens tot
40 °C laten afkoelen. Houdbare melk hoeft niet te worden
verwarmd.
w
w
Natuurrijst 1:1,5
Geef het gewicht zonder vloeistof op.
d
an
.v
w
Groene linzen 1 :2
Roer per 100 ml melk één tot twee theelepels yoghurt of een
gelijke hoeveelheid yoghurtferment door de melk. Doe het
mengsel in schone potten en sluit deze af.
Kipfilets stomen
Leg de kipfilets niet op elkaar in de vorm.
Na de bereiding de potten in de koelkast laten afkoelen.
Flesjes ontsmetten P18
De flesjes altijd direct na het drinken schoonmaken met een
flessenborstel. Vervolgens in de afwasmachine reinigen.
e
Vruchtencompote klaarmaken P14
Het programma is alleen geschikt voor steen- en pitvruchten.
Weeg de vruchten af, voeg ca. 100 ml water en naar smaak
suiker met kruiden toe.
.b
rre
Zorg ervoor dat de visfilets niet op elkaar liggen. Geef het
gewicht van de zwaarste filet op en kies stukken van zo gelijk
mogelijke grootte.
bo
Vis stomen P12 ­ P13
Vet de bak met gaatjes in wanneer u de vis klaarmaakt.
en
Roer de graanproducten na de bereiding om. Het resterende
water wordt snel opgezogen.
Zet de flesjes zó in de bak met gaatjes dat ze elkaar niet raken.
Droog de flesjes na het ontsmetten met een schone doek.
Deze manier komt overeen met de gebruikelijke wijze van
uitkoken.
Eieren koken P19 ­ P20
Prik voor het koken een gaatje in de eieren. Zorg ervoor dat de
eieren niet op elkaar liggen. Grootte M komt overeen met een
stuksgewicht van ca. 50 g.
Programmatabel
In dit hoofdstuk vindt u alle programma's voor uw stoomoven.
Neem de aanwijzingen bij de programma's in acht.
Programma
Opmerkingen
Vormen/Toebehoren
Hoogte
˜‚
Bloemkoolroosjes stomen
roosjes van gelijke grootte
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
˜ƒ
Broccoliroosjes stomen
roosjes van gelijke grootte
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
˜„
Groene bonen stomen
-
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
˜…
Wortelen in plakjes stomen
ca. 3 mm dikke plakjes
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
˜†
Gemengde diepvriesgroente stomen
-
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
˜‡
Aardappels in de schil
middelgroot, Ø 4 - 5 cm
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
˜ˆ
Basmatirijst
max. 0,45 kg
bak zonder gaatjes
2
˜‰
Zilvervliesrijst
max. 0,45 kg
bak zonder gaatjes
2
˜Š
Couscous
max. 0,45 kg
bak zonder gaatjes
2
˜‚‹
Groene linzen
max. 0,4 kg
bak zonder gaatjes
2
˜‚‚
Verse kipfilets stomen
totaalgewicht 0,2 - 1,2 kg
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
˜‚ƒ
Verse vis in zijn geheel stomen
0,3 - 1,5 kg
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
˜‚„
Verse visfilet stomen
max. 2,5 cm dik
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
˜‚…
Vruchtencompote
-
bak zonder gaatjes
2
˜‚†
Rijstepap
-
bak zonder gaatjes
2
˜‚‡
Yoghurt in potten
-
potten +
bak zonder gaatjes
2
˜‚ˆ
Gegaarde bijgerechten regenereren
bak zonder gaatjes
2
˜‚‰
Flesjes desinfecteren
bak zonder gaatjes
1
˜‚Š
Hardgekookte eieren
eieren grootte M, max. 1 kg
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
˜ƒ‹
Zachtgekookte eieren
eieren, grootte M, max. 1 kg
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
11
nl
ow
D
d
de
oa
Basisinstellingen
3. De toets 0 zo vaak indrukken tot de gewenste
Wanneer u alle wijzigingen ongedaan wilt maken, kunt u de
fabrieksinstellingen weer herstellen.
4. Aan de draaiknop draaien om de basisinstelling te
1. De toets Ž indrukken om het apparaat uit te schakelen.
5. De toets 0 ingedrukt houden om de basisinstellingen te
m
basisinstelling verschijnt.
fro
Uw apparaat heeft verschillende standaard basisinstellingen. U
kunt deze basisinstellingen naar wens veranderen.
w
w
verschijnt.
Functie
Mogelijke instellingen
™‚ ‚
Tijd bij uitgeschakeld apparaat weergeven
™‚ ‹ = uit
™‚ ‚ = aan
™ƒ ‚
Geluidssignaal bij het indrukken van een toets.
™„ ƒ
Lengte van het geluidssignaal bij einde gebruik
™ƒ ‹ = uit
™ƒ ‚ = aan
™„ ‚ = kort (30 seconden)
™„ ƒ = gemiddeld (2 minuten)
™„ „ = lang (10 minuten)
™… ‚
Verder na deur sluiten. Opnieuw starten na het openen van de apparaatdeur komt te vervallen
™… ‹ = uit
™† ƒ
Waterhardheid voor ontkalkingsweergave
™† ‹ = onthard
™… ‚ = aan
™† ‚ = zacht (I)
™† ƒ = gemiddeld (II)
™† „ = hard (III)
™† … = zeer hard (IV)
™‡ ‚
Geluidssignaal voor het einde van de opwarmtijd
™‡ ‹ = uit
™‡ ‚ = aan
™ˆ ‚
Bereidingsresultaten bij programma's individueel aanpassen
™ˆ ‚ = normaal gegaard
™ˆ ƒ = zwakker gegaard
™ˆ „ = sterker gegaard
™‰ ‹
Apparaat naar de fabrieksinstelling terugzetten:
■
Alle veranderingen in de basisinstellingen worden gewist
■
automatische kalibrering wordt opnieuw uitgevoerd
Het apparaat wordt naar de fabrieksinstellingen teruggezet wanneer u
™‰ ‚ kiest en vervolgens 4 seconden op de toets 4 drukt.
12
™‰ ‹ = niet terugzetten
™‰ ‚ = terugzetten
e
Basisinstelling
.b
rre
U kunt de volgende basisinstellingen wijzigen.
bo
en
verlaten.
De verandering wordt opgeslagen.
2. De toets 0 ingedrukt houden tot ™‚ ‚ op het display
d
an
.v
w
veranderen.
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging en onderhoud
Schade aan het oppervlak: Gebruik
■ geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen
■ geen ovenreiniger
■ geen bijtende, chloorhoudende of agressieve
reinigingsmiddelen
■ geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen
ã=Risico van kortsluiting!
bo
en
Gebruik geen hogedrukreiniger of stoomstraalapparaat om uw
apparaat schoon te maken.
d
an
.v
w
w
het ontkalken
w
reiniging en onderhoud van uw apparaat
■
m
■
Attentie!
fro
In dit hoofdstuk vindt u informatie over
.b
rre
Wanneer zo'n middel op de voorkant terechtkomt, neem het
dan direct af met water.
e
Attentie!
Schade aan het oppervlak: Wanneer er ontkalkingsmiddel op
de voorzijde of andere gevoelige oppervlakken komt, neem dit
dan direct af met water.
Verwijder vuil in de binnenruimte direct nadat het apparaat is
afgekoeld.
Zouten zijn zeer agressief en kunnen roestige plekken
veroorzaken. Verwijder resten van scherpe sauzen (ketchup,
mosterd) of zoute gerechten direct na het afkoelen uit de
binnenruimte.
Gebruik geen harde schuursponsjes of afwassponsjes.
Schoonmaakmiddelen
Buitenzijde apparaat (voorkant roestvrij
staal)
Zeepsop ­ met een zachte doek nadrogen Kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitvlekken altijd
onmiddellijk verwijderen.
Bij de servicedienst of in de vakhandel zijn speciale reinigingsmiddelen voor roestvrij
staal verkrijgbaar.
Binnenkant oven met stoomschaal
Warm zeepsop of water met azijn.
Het bijgevoegde schoonmaaksponsje of een zachte afwasborstel gebruiken.
Attentie!
■ Schade aan het apparaat: Het water stroomt door een slang over de bodem van de
binnenruimte in de stoomschaal. Let er bij het reinigen op dat u geen druk uitoefent
op de wateringang en dat er niets achter blijft vasthaken. De slang kan dan uit de
binnenruimte worden gedrukt. Neem in dit geval contact op met de klantenservice.
Neem het apparaat niet meer in gebruik!
■ De binnenruimte kan roesten: Geen staal- of schuurspons gebruiken
Watertank
Zeepsop. Niet afwassen in de vaatwasmachine!
U kunt de deksel van de watertank voor het schoonmaken voorzichtig afnemen
Schacht van de tank
Na gebruik altijd droogwrijven
Deurdichting
Warm zeepsop
Ruiten van de deur
Glasreiniger
Attentie!
Schade aan het oppervlak: Neem na het reinigen de ruiten van de deur af met een
droge doek en glasreiniger. Anders ontstaan er vlekken die niet meer verwijderd kunnen
worden.
Binnenkant van de deurruiten (kunststof
afscherming)
Zeepsop ­ met een zachte doek nadrogen. Kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitvlekken altijd
onmiddellijk verwijderen.
Toebehoren
Weken in warm zeepsop. Met een borstel of een spons schoonmaken of meereinigen
in de afwasmachine.
Bij verkleuringen door zetmeelhoudende levensmiddelen (bijv. rijst) met azijnwater
schoonmaken
Schoonmaakspons
Microvezeldoek
De bijgevoegde schoonmaakspons heeft een groot
opnamevermogen. Gebruik de schoonmaakspons alleen om
de binnenruimte te reinigen en het restwater te verwijderen uit
de stoomschaal.
De microvezeldoek met honingraatstructuur is bijzonder
geschikt voor het schoonmaken van gevoelige oppervlakken,
zoals glas, glaskeramiek, roestvrij staal of aluminium
(bestelnr. 460 770, ook online in de eShop verkrijgbaar). Hij
verwijdert in één keer vochtig en vethoudend vuil.
Spoel de schoonmaakspons voor het eerste gebruik goed uit.
U kunt de schoonmaakspons meewassen in de wasmachine
(kookwas).
13
ow
D
2. Spoelen
Voor een goede werking dient u het apparaat van tijd tot tijd te
ontkalken. De indicatie calc herinnert u hieraan.
Na korte tijd verschijnt het symbool
voor de tweede keer.
Op het display verschijnt Nx ‹:„‹ min.
Alleen wanneer u uitsluitend onthard water gebruikt, is
ontkalken niet nodig.
1. Schoonmaakspons goed uitwassen.
inschuiven en de apparaatdeur sluiten.
Attentie!
Schade aan het oppervlak: Wanneer er ontkalkingsmiddel op
de voorzijde of andere gevoelige oppervlakken komt, neem dit
dan direct af met water.
Attentie!
Schade aan het apparaat: Wanneer zich langere tijd een
ontkalkingsmiddel in het apparaat bevindt, kan de waterpomp
beschadigd raken. Let erop dat het ontkalken en spoelen na
uiterlijk drie uur beëindigd is.
Ontkalken starten
De binnenruimte dient volledig afgekoeld te zijn.
1. De toets Ž indrukken om het apparaat in te schakelen.
2. De toets calc indrukken.
Het symbool ¯ (Watertank vullen) verschijnt. Dit herinnert u
eraan de watertank te vullen met de ontkalkingsoplossing
(zie de paragraaf: Ontkalkingsmiddel).
3. De toets Start indrukken.
1. Spoelen
Na ca. 30 minuten klinkt er een signaal. Het symbool ¯
(Watertank vullen) en Nx en ‚:‹‹ min verschijnen.
1. Watertank grondig omspoelen, tot de markering MIN vullen
met water en weer inschuiven.
Het symbool
® (Stoomschaal leegmaken) verschijnt.
2. De ontkalkingsoplossing met de bijgevoegde
schoonmaakspons uit de stoomschaal verwijderen.
3. Apparaatdeur sluiten en op de toets Start drukken.
Het apparaat spoelt.
14
Resterend water verwijderen
Verwijder het resterende water met de schoonmaakspons uit
de stoomschaal. De binnenruimte met de spons schoonmaken
en met een zachte doek nadrogen.
Ontkalken afbreken
Aanwijzing: Als het ontkalken afgebroken is, moet u het
apparaat twee keer spoelen. Tot aan het einde van de tweede
keer spoelen wordt het apparaat voor andere toepassingen
geblokkeerd.
1. De toets Stop lang indrukken, om het ontkalken af te breken.
Om te voorkomen dat er ontkalkingsoplossing in het
apparaat achterblijft, dient u na het afbreken twee keer te
spoelen.
2. De toets Start indrukken.
Het symbool ¯ verschijnt.
Ga nu te werk volgens de beschrijving in paragraaf “1.
Spoelen“.
e
3. Watertank samen met de ontkalkingsoplossing voorzichtig
het apparaat uit te schakelen.
.b
rre
2. Watertank leegmaken en vullen met de ontkalkingsoplossing.
4. De toets Ž indrukken om het ontkalken te beëindigen en
bo
ontkalkingsoplossing mengen.
®
en
1. 300 ml water en 60 ml vloeibaar ontkalkingsmiddel tot een
Het apparaat spoelt.
Na afloop van het ontkalken verschijnt op het display ‹‹:‹‹
en
.
d
an
.v
Gebruik voor het ontkalken uitsluitend het door de
klantenservice aanbevolen vloeibare ontkalkingsmiddel
(bestelnr. 311 138, ook online in de eShop verkrijgbaar).
Andere ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat
veroorzaken.
3. Apparaatdeur sluiten en op de toets Start drukken.
w
Ontkalkingsmiddelen
w
De drie stappen moeten volledig zijn uitgevoerd. Pas na de 2e
keer spoelen is het apparaat weer klaar voor gebruik.
stoomschaal verwijderen.
w
2. Spoelen (30 seconden), verwijder vervolgens het restwater
2. Het resterende water met de schoonmaakspons uit de
m
■
1. Spoelen (30 seconden), maak vervolgens de stoomschaal
leeg
fro
■
Ontkalken (ca. 30 minuten), vul de watertank vervolgens
opnieuw en maak de stoomschaal leeg
®
d
■
de
oa
Het ontkalken bestaat uit:
nl
Ontkalken
nl
ow
D
d
de
oa
Wat te doen bij storingen?
Werkzaamheden aan de elektronica van het apparaat mogen
alleen door een vakman worden uitgevoerd.
Bij het werken aan de elektronica van het apparaat beslist de
netstekker uit het stopcontact halen. Automatische
beveiliging activeren of de zekering in de meterkast van uw
woning eruit draaien.
Storing
Mogelijke oorzaak
Apparaat werkt niet
De stekker is niet in het stopcontact gesto- Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet
ken
Stroomonderbreking
Controleer of andere keukenapparaten
functioneren.
Zekering defect.
Controleer in de meterkast of de zekering
voor het toestel in orde is.
Verkeerde bediening
De zekering voor het apparaat in de meterkast uitschakelen en na ca. 10 seconden
weer inschakelen
Apparaat kan niet worden gestart.
Apparaatdeur is niet helemaal gesloten
Apparaatdeur sluiten
Apparaat kan niet worden gestart Op het
display zijn Nx en ‚:‹‹ min verlicht
Het ontkalken is afgebroken
Apparaat 2x spoelen
(zie het hoofdstuk: Ontkalken afbreken)
Op het display zijn N0 en ‹‹:‹‹ verlicht. Stroomonderbreking
Tijd opnieuw instellen.
(zie het hoofdstuk: Tijd wijzigen)
Apparaat is niet in gebruik. Op het display Er is per ongeluk aan de draaiknop
gedraaid.
zijn Nx en een tijdsduur verlicht
De toets Ž indrukken
Na het instellen is de toets Start niet inge- De toets Start indrukken om te starten of
drukt
de toets Ž indrukken om het apparaat
uit te schakelen
De indicatie ¯ (Watertank vullen) verschijnt, hoewel de tank vol is
Watertank is niet goed ingeschoven
Watertank inschuiven tot hij inklikt
Herkenningssysteem werkt niet
Het apparaat ontkalken (zie het hoofdstuk:
Ontkalken) en de ingestelde waterhardheid controleren (zie het hoofdstuk: Waterhardheid instellen)
De watertank kan moeilijk worden vergren- Rubberen dichting op het ventiel van de
deld
watertank
Rubberen dichting licht invetten met een
smeermiddel (bestelnr. 311 168)
Stoomschaal is leeg gekookt hoewel de
watertank vol is
Watertank is niet goed ingeschoven
Watertank tot de vergrendeling inschuiven
Toevoer is verstopt
Apparaat ontkalken (zie het hoofdstuk:
Ontkalken).
Controleren of de waterhardheid goed
ingesteld is
Stoomschaal loopt over
Stoomschaal is niet leeggemaakt na de
laatste bereiding
Extreem luid pompgeluid tijdens de berei- De watertank is leeg, terwijl er in de
ding
stoomschaal nog water verdampt
De stoomschaal na gebruik altijd leegmaken met het meegeleverde schoonmaaksponsje
Watertank vullen
Watertank is niet goed ingeschoven
Watertank tot de vergrendeling inschuiven
Tijdens de bereiding is een plofgeluidje
hoorbaar
Koud/warm­effect bij diepvriesgerechten,
veroorzaakt door de waterdamp
Dit is normaal
Bij het stomen ontstaat extreem veel
stoom
Apparaat wordt automatisch gekalibreerd
Dit is normaal (zie het hoofdstuk: Automatische kalibrering)
Bij het stomen ontstaat herhaaldelijk
extreem veel stoom
Apparaat kan bij te korte bereidingstijden
niet automatisch worden gekalibreerd
Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen (zie het hoofdstuk: Basisinstellingen) en opnieuw kalibreren (zie het
hoofdstuk: Eerste gebruik)
Pompgeluid tijdens de bereiding
Dit is normaal
Tijdens het garen komt er stoom vrij door
de ontluchtingssleuven
Apparaat stoomt niet meer goed
Dit is normaal
Er heeft kalkafzetting plaatsgevonden
Ontkalkingsprogramma starten.
15
e
.b
rre
Aanwijzing/oplossing
bo
en
d
an
.v
■
w
w
w
■
m
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici
die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. U kunt aanzienlijk
gevaar lopen als gevolg van ondeskundige reparaties.
ã=Kans op een elektrische schok!
fro
Storingen worden vaak veroorzaakt door een kleinigheid. Neem
alstublieft de volgende aanwijzingen in acht voor u de
klantenservice belt.
nl
ow
D
Mogelijke oorzaak
Aanwijzing/oplossing
De slang voor de watertoevoer naar de
binnenruimte is opzij gedrukt of is aan de
wand van de binnenruimte blijven vasthaken
Sterke druk op de slang of het blijven vast- Contact opnemen met de klantenservice
haken van voorwerpen tijdens de reiniging en het apparaat niet meer in gebruik
nemen!
Verlichting in de binnenruimte is uitgevallen
LED-lamp defect
d
de
oa
Storing
m
fro
w
w
w
Contact opnemen met de klantenservice.
Het lampglas kan niet worden verwijderd
Op het display verschijnt een foutmelding Technisch defect.
“...
en
d
an
.v
De toets 0 indrukken om de foutmelding
op te heffen, eventueel de tijd opnieuw
instellen.
Op het display verschijnt de foutmelding
Een toets is te lang ingedrukt of is klem
komen te zitten
De toets 0 indrukken om de foutmelding
te wissen
Alle toetsen apart indrukken en nagaan of
ze schoon zijn
Apparaat warmt niet meer op. Op het dis- Er is een toetscombinatie gebruikt
play knippert de dubbele punt
De toets # indrukken om het apparaat uit
te schakelen. De toets kg 4 seconden
lang indrukken, vervolgens op de
toets clean drukken
Deurdichting vervangen
Is de deurdichting aan de buitenkant van de binnenruimte
defect, dan dient deze vervangen te worden. Vervangende
afdichtingen zijn verkrijgbaar bij de klantenservice. Vermeld
a.u.b. het E­nummer en het FD­nummer van uw apparaat.
1. De deur van het apparaat openen.
2. Oude deurdichting eraf trekken.
3. Nieuwe deurdichting aan één kant inschuiven en er rondom
intrekken. De las dient zich aan de zijkant te bevinden.
4. De bevestiging van de dichting vooral in de hoeken nog eens
controleren.
Lamp van de binnenruimte vervangen
Voor de verlichting van de binnenruimte beschikt uw apparaat
over een duurzame LED-lamp. Mocht de LED-lamp toch eens
defect zijn, neem dan contact op met de klantenservice. Het
lampglas mag niet worden verwijderd
Servicedienst
Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze
servicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een passende
oplossing, ook om onnodig bezoek van een technicus te
voorkomen.
E­nummer en FD­nummer
Geef aan de klantenservice altijd het productnummer (E-nr.) en
het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat op, zodat wij u
goed van dienst kunnen zijn. Wanneer u de apparaatdeur
opent, vindt u het typeplaatje met de nummers beneden aan de
linkerkant.
Om niet te lang te hoeven zoeken wanneer u de klantenservice
nodig heeft, kunt u hier direct de gegevens van uw apparaat en
het telefoonnummer van de servicedienst invullen.
E­nr.
FD-nr.
Servicedienst O
Let erop dat het bezoek van een technicus van de servicedienst
in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de
garantietijd kosten met zich meebrengt.
16
De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst
met Servicedienstadressen.
Verzoek om reparatie en advies bij storingen
NL
088 424 4020
B
070 222 142
Vertrouw op de competentie van de producent. Zo bent u er
zeker van dat de reparatie wordt uitgevoerd door geschoolde
onderhoudstechnici, die beschikken over de originele
onderdelen voor uw huishoudelijke apparaten.
e
“‹‚‚
.b
rre
bo
Verschijnt de foutmelding opnieuw, neem
dan contact op met de klantenservice
nl
ow
D
d
de
oa
Milieubescherming
Tips om energie te besparen
Bij het stomen kunt u gerechten op meerdere niveaus tegelijk
bereiden. Bij gerechten met verschillende bereidingstijden
schuift u het gerecht met de langste bereidingstijd het eerst
in.
e
.b
rre
bo
en
■
Open de apparaatdeur tijdens de bereiding zo weinig
mogelijk.
d
an
.v
■
w
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de
Europese richtlijn 2002/96EG betreffende
afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (WEEE – waste electrical and
electronic equipment). Deze richtlijn bevat de in de
EU geldende bepalingen betreffende terugname
en verwerking van afgedankte apparatuur.
w
Milieuvriendelijke afvalverwerking
Het apparaat alleen voorverwarmen als dit in het recept of in
de tabellen van de gebruiksaanwijzing is opgegeven.
w
■
m
fro
Pak het apparaat uit en voer de verpakking op een
milieuvriendelijke manier af.
Tabellen en tips
Stomen is een hele gezonde manier om gerechten klaar te
maken. De gerechten worden door de stoom omsloten,
waardoor verlies van voedingsstoffen wordt voorkomen. Tijdens
de bereiding treedt er geen overdruk op. Zo blijven de vorm, de
kleur en het typische aroma van de gerechten behouden.
In de tabellen vindt u een keur aan gerechten die u goed kunt
klaarmaken in de stoomoven. U kunt nalezen welke
temperatuur, welke toebehoren en welke bereidingstijd u het
best kunt kiezen. Indien niet anders aangegeven heeft de
informatie betrekking op het plaatsen van gerechten in het
onverwarmde apparaat.
Menu garen
M.b.v. stoom kunt u complete menu's zonder
smaakbeïnvloeding gelijktijdig klaarmaken. Plaats de gerechten
met de langste bereidingstijd eerst in het apparaat en zet
daarna de rest er op het juiste tijdstip in. Zo zijn alle gerechten
tegelijkertijd klaar.
De totale bereidingstijd wordt bij het menugaren langer, omdat
bij het openen van de deur steeds wat stoom ontsnapt en het
apparaat opnieuw opgewarmd moet worden.
Toebehoren
Maak gebruik van de meegeleverde toebehoren.
Schuif bij de bereiding in de bak met gaatjes altijd ook de bak
zonder gaatjes eronder in. Vrijkomend vocht wordt
opgevangen.
Vormen
Wanneer u een vorm gebruikt, plaats deze dan altijd in het
midden van de bak met gaatjes
De vormen dienen hitte- en stoombestendig te zijn. Voor
dikwandige vormen zijn langere bereidingstijden nodig.
Dek levensmiddelen die gewoonlijk au-bain-marie worden
bereid met folie af (bijv. bij het smelten van chocolade).
Bereidingstijd en ­hoeveelheid
De bereidingstijden bij het stomen zijn afhankelijk van de
stuksgrootte, maar onafhankelijk van de totale hoeveelheid. In
het apparaat kan maximaal 1,5 kg gerechten worden
gestoomd.
Houd u aan de stuksgrootten die in de tabellen worden
opgegeven. Bij kleinere stukken is de bereidingstijd korter en
bij grotere stukken langer. De kwaliteit en graad van rijpheid
hebben ook invloed op de bereidingstijd. Daarom kunnen de
opgegeven waarden alleen dienen als richtlijn.
Levensmiddelen gelijkmatig verdelen
Verspreid de levensmiddelen altijd gelijkmatig in de vormen.
Als de hoogte van de lagen verschillend is, wordt het
bereidingsresultaat ongelijkmatig.
Levensmiddelen die gevoelig zijn voor druk
Zorg ervoor dat de hoogte van drukgevoelige levensmiddelen
in de bak beperkt blijft. Wordt het te hoog, dan kunt u beter
twee bakken gebruiken.
17
ow
D
de
oa
nl
Groente
d
Groente in de bak met gaatjes plaatsen en op hoogte 2
inschuiven. De bak zonder gaatjes hieronder op hoogte 1
inschuiven. Vrijkomend vocht wordt opgevangen.
m
fro
Temperatuur in
°C
Artisjokken
heel
met gaatjes + zonder gaatjes
100
Bloemkool
heel
met gaatjes + zonder gaatjes
100
w
Bereidingstijd
in min
30 - 35
d
an
.v
Toebehoren
w
Stuksgrootte
w
Levensmiddelen
25 - 30
roosjes
met gaatjes + zonder gaatjes
100
10 - 15
Broccoli
roosjes
met gaatjes + zonder gaatjes
100
8 - 10
Erwten
-
met gaatjes + zonder gaatjes
100
5 - 10
met gaatjes + zonder gaatjes
100
10 - 14
-
Bain-marie-vorm 1,5 l +
bak met gaatjes op hoogte 1
100
60 - 70
Groene bonen
-
met gaatjes + zonder gaatjes
100
20 - 25
Wortelen
plakjes
met gaatjes + zonder gaatjes
100
10 - 20
Koolrabi
plakjes
met gaatjes + zonder gaatjes
100
15 - 20
Prei
plakjes
met gaatjes + zonder gaatjes
100
4-6
Maïskolven
-
met gaatjes + zonder gaatjes
100
25 - 35
Snijbiet
repen
met gaatjes + zonder gaatjes
100*
8 - 10
Asperges, groen
heel
met gaatjes + zonder gaatjes
100*
12 - 15
Asperges, wit
heel
met gaatjes + zonder gaatjes
100*
15 - 20
Spinazie
-
met gaatjes + zonder gaatjes
100*
2-3
Romanesco
roosjes
met gaatjes + zonder gaatjes
100
8 - 10
Spruitjes
roosjes
met gaatjes + zonder gaatjes
100
20 - 30
Rode biet
heel
met gaatjes + zonder gaatjes
100
40 - 50
Rodekool
in reepjes
met gaatjes + zonder gaatjes
100
30 - 35
Witte kool, zuurkool
in reepjes
met gaatjes + zonder gaatjes
100
25 - 35
Courgettes
plakjes
met gaatjes + zonder gaatjes
100
2-3
Peultjes
-
met gaatjes + zonder gaatjes
100
8 - 12
* Apparaat voorverwarmen
Bijgerechten en peulvruchten
Water of vloeistof in de aangegeven verhouding toevoegen.
Voorbeeld: 1:1,5 = per 100 g rijst 150 ml vloeistof toevoegen.
De inschuifhoogte voor de bak zonder gaatjes kunt u vrij
kiezen.
Levensmiddelen
Verhouding/ aanwijzing
Toebehoren
Hoogte
Temperatuur in
°C
Bereidingstijd
in min
Aardappels in de schil
gemiddelde grootte
met +
zonder gaatjes
2
1
100
35 - 45
Gekookte aardappels
gekwart
met +
zonder gaatjes
2
1
100
20 - 25
Zilvervliesrijst
1:1,5
zonder gaatjes
-
100
30 - 40
Rijst met lange korrel
1:1,5
zonder gaatjes
-
100
20 - 30
Basmatirijst
1:1,5
zonder gaatjes
-
100
15 - 20
Parboiled rijst
1:1,5
zonder gaatjes
-
100
15 - 20
Risotto
1:2
zonder gaatjes
2
100
30 - 35
Groene linzen
1:2
zonder gaatjes
-
100
30 - 45
Witte bonen, voorgeweekt 1:2
zonder gaatjes
100
65 - 75
Couscous
1:1
zonder gaatjes
-
100
6 - 10
Spelt, grof gemalen
1:2,5
zonder gaatjes
-
100
15 - 20
Gierst, heel
1:2,5
zonder gaatjes
-
100
25 - 35
Tarwe, heel
1:1
zonder gaatjes
-
100
60 - 70
Balletjes
-
met +
zonder gaatjes
2
1
90
25 - 30
18
e
plakjes
Groenteflan
.b
rre
Venkel
bo
en
Bloemkool
ow
D
de
oa
nl
Gevogelte en vlees
Gevogelte
d
Hoeveelheid/ Gewicht Toebehoren
Hoogte
Temperatuur in
°C
Bereidingstijd
in min
Kipfilet
per stuk 0,15 kg
zonder gaatjes
2
100
15 - 25
Eendenborst*
per stuk 0,35 kg
zonder gaatjes
2
100
Hoeveelheid/ Gewicht Toebehoren
Hoogte
Temperatuur in
°C
Bereidingstijd
in min
Dunne rosbief, medium*
1 kg
zonder gaatjes
2
100
25 - 35
Dikke rosbief, medium*
1 kg
zonder gaatjes
2
100
30 - 40
m
fro
Levensmiddelen
w
12 - 18
d
an
.v
w
e
.b
rre
bo
en
Rundvlees
Levensmiddelen
w
* vooraf aanbraden en in folie wikkelen
* vooraf aanbraden en in folie wikkelen
Varkensvlees
Levensmiddelen
Hoeveelheid/ Gewicht Toebehoren
Hoogte
Temperatuur in
°C
Bereidingstijd
in min
Varkensfilet*
0,5 kg
2
100
10 - 12
zonder gaatjes
Varkensmedaillons*
ca. 3 cm dik
zonder gaatjes
2
100
10 - 12
Casselerrib
in plakjes
zonder gaatjes
2
100
15 - 20
Levensmiddelen
Toebehoren
Hoogte
Temperatuur in
°C
Bereidingstijd
in min
Weense worstjes
met +
zonder gaatjes
2
1
80 - 90
12 - 18
Witte worst
met +
zonder gaatjes
2
1
80 - 90
15 - 20
* vooraf aanbraden en in folie wikkelen
Worsten
Vis
Levensmiddelen
Hoeveelheid/ Gewicht Toebehoren
Hoogte
Temperatuur in
°C
Bereidingstijd
in min.
Dorade, heel
per stuk 0,3 kg
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
80 - 90
15 - 25
Doradefilet
per stuk 0,15 kg
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
80 - 90
10 - 20
Visterrine
Bain-marie-vorm 1,5 l
zonder gaatjes
2
80 - 100
40 - 80
Forel, heel
per stuk 0,2 kg
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
80 - 90
12 - 15
Kabeljauwfilet
per stuk 0,15 kg
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
80 - 90
10 - 14
Zalmfilet
per stuk 0,15 kg
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
100
8 - 10
Mosselen
1,5 kg
zonder gaatjes
2
100
10 - 15
Roodbaarsfilet
per stuk 0,15 kg
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
80 - 90
10 - 20
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
80 - 90
10 - 20
Zeetongrolletjes, gevuld
19
ow
D
de
oa
nl
Ingrediënten voor in de soep, diversen
Toebehoren
Hoogte
Temperatuur in
°C
Bereidingstijd
in min.
Eiergelei
zonder gaatjes
2
90
15 - 20
Griesmeelballetjes
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
90
Hardgekookte eieren
(grootte M, max. 1,8 kg)
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
100
Zachtgekookte eieren
(grootte M, max. 1 kg)
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
100
d
Levensmiddelen
m
fro
w
w
w
7 - 10
6-8
.b
rre
bo
en
d
an
.v
10 - 12
e
Desserts, compote
Compote
Weeg de vruchten af, voeg ca. 100 ml water en naar smaak
suiker met kruiden toe.
Rijstepap
Weeg de rijst af en voeg er 2,5 keer zoveel melk aan toe. Vul
de toebehoren tot max. 2,5 cm met de rijst en de melk. Na het
koken omroeren. De resterende melk wordt snel opgezogen.
Levensmiddelen
Toebehoren
Temperatuur in
°C
Bereidingstijd
in min
Gistknoedels
bak zonder gaatjes
100
20 - 25
Crème caramel
Vormpjes + bak met gaatjes
90
20 - 25
Rijstepap*
bak zonder gaatjes
100
25 - 35
Appelcompote
bak zonder gaatjes
100
10 - 15
Perencompote
bak zonder gaatjes
100
10 - 15
Kersencompote
bak zonder gaatjes
100
10 - 15
Rabarbercompote
bak zonder gaatjes
100
10 - 15
Pruimencompote
bak zonder gaatjes
100
15 - 20
* U kunt ook het programma ˜‚† gebruiken (zie het hoofdstuk: Automatische programma's)
Gerechten regenereren
Bij het regenereren worden gerechten op een gezonde manier
weer verwarmd. Ze smaken en zien eruit als vers klaargemaakt.
Levensmiddelen
Toebehoren
Hoogte
Temperatuur in
°C
Bereidingstijd
in min
Groente
bak zonder gaatjes
2
100
12 - 15
Noedels, aardappels, rijst
bak zonder gaatjes
2
100
5 - 10
20
ow
D
Levensmiddelen
Hoeveelheid/ Gewicht Toebehoren
Hoogte
Temperatuur in °C Bereidingstijd
in min.
Kip
1 kg
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
40
90 - 110
Kippenbouten
0,4 kg
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
40
60 - 70
Diepvriesgroente in blok (bijv.
spinazie)
0,4 kg
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
40
20 - 30
Kleinfruit
0,3 kg
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
40
5-8
Hele vis
1 kg
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
40 - 60
40 - 50
Visfilet
0,4 kg
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
40
30 - 40
Goulash
-
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
40
85 - 95
Gebraden rundvlees
-
met gaatjes +
zonder gaatjes
2
1
40
90 - 100
e
Gevogelte ontdooien
Voor het ontdooien uit de verpakking nemen. De
ontdooivloeistof beslist weggooien.
.b
rre
bo
en
d
an
.v
w
w
w
Levensmiddelen na het ontdooien met het oog op een
gelijkmatige temperatuurverdeling nog 5 - 15 minuten laten
staan.
m
Indien nodig de gerechten tussendoor uit elkaar halen of al
ontdooide stukken uit het apparaat nemen.
Bij het ontdooien van dierlijke producten dient het ontdooivocht
beslist te worden verwijderd. Dit mag niet met andere
levensmiddelen in contact komen. Anders kunnen kiemen
worden overgebracht.
Laat de stoomoven na het ontdooien gedurende 15 minuten
opwarmen bij 100 °C.
Vlees ontdooien
Stukken vlees die gepaneerd moeten worden, dienen in
zoverre te worden ontdooid dat de kruiden en het paneermeel
eraan blijven hechten.
fro
De gerechten in de diepvriesverpakking op het bord of in de
bak met gaatjes ontdooien. De bak zonder gaatjes hier altijd
onder schuiven. Zo blijven de levensmiddelen niet in het
ontdooiwater liggen en blijft de binnenruimte schoon.
ã=Gezondheidsrisico!
d
Vries de levensmiddelen zo plat mogelijk en per portie in bij 18 °C. Niet te grote hoeveelheden invriezen. Ontdooide
gerechten zijn niet meer zo lang houdbaar en bederven sneller
dan verse gerechten.
de
oa
nl
Ontdooien
21
ow
D
de
oa
nl
Deeg laten rijzen
Plaats de bak met gaatjes op een willekeurige inschuifhoogte.
Plaats de deegkom in de bak met gaatjes. De kom niet
afdekken.
d
In de stoomoven rijst het deeg duidelijk sneller dan bij
kamertemperatuur.
m
fro
Hoeveelheid
Toebehoren
Temperatuur in °C Bereidingstijd
in min.
Gistdeeg
1 kg
Kom + met gaatjes
40
Zuurdesem
1 kg
Kom + met gaatjes
40
w
w
Levensmiddelen
d
an
.v
w
20 - 30
20 - 30
en
Tot slot het kleinfruit in een doek doen en de rest van het sap
uitpersen.
Levensmiddelen
Toebehoren
Hoogte
Temperatuur in °C Bereidingstijd
in min
Frambozen
met +
zonder gaatjes
2
1
100
30 - 45
Rode bessen
met +
zonder gaatjes
2
1
100
40 - 50
Inmaken
Levensmiddelen zo vers mogelijk inmaken. Wanneer ze langer
opgeslagen zijn, wordt het vitaminegehalte kleiner en gisten ze
gemakkelijker.
Rubberringen en potten schoonmaken met heet water. Voor het
reinigen van de potten is ook het programma ˜‚‰ (Flesjes
desinfecteren) geschikt.
Gebruik uitsluitend fruit en groente zonder gebreken.
De potten in de bak met gaatjes plaatsen. Zij mogen elkaar niet
raken.
U kunt de volgende levensmiddelen niet inmaken in uw
apparaat:
De inhoud van blikjes, vlees, vis of paté.
De apparaatdeur na de aangegeven bereidingstijd weer
openen.
De inmaakpotten pas uit het apparaat nemen wanneer ze
volledig afgekoeld zijn.
Inmaakpotten, rubberringen, klemmen en veren controleren.
Levensmiddelen
Toebehoren
Hoogte
Temperatuur in °C
Bereidingstijd in min
Groente
Inmaakpotten 1 liter
1
100
30 - 120
Steenvruchten
Inmaakpotten 1 liter
1
100
25 - 30
Pitvruchten
Inmaakpotten 1 liter
1
100
25 - 30
22
e
Het kleinfruit in de bak met gaatjes doen en op hoogte 2
plaatsen. Voor het opvangen van het sap de bak zonder
gaatjes op hoogte 1 plaatsen.
Het kleinfruit voor het uitpersen in een kom doen en suiker
toevoegen. Minstens een uur laten staan, zodat het sap erin
kan trekken.
.b
rre
bo
Uitpersen
ow
D
de
oa
nl
Diepvriesproducten
De gegevens van de fabrikant op de verpakking in acht nemen.
d
De opgegeven bereidingstijden gelden voor gerechten die in
de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst.
m
fro
Toebehoren
Hoogte
Temperatuur in °C
Bereidingstijd in min
Deegwaren, vers, gekoeld*
bak zonder gaatjes
2
100
5 - 10
Forel
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
80 - 100
20 - 25
Zalmfilet
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
80 - 100
20 - 25
Broccoli
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
100
4-6
Bloemkool
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
100
5-8
Bonen
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
100
4-6
Erwten
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
100
4-6
Wortelen
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
100
3-5
Gemengde groente
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
100
4-8
Spruitjes
bak met +
bak zonder gaatjes
2
1
100
5 - 10
e
.b
rre
bo
en
d
an
.v
w
w
w
Levensmiddelen
* wat vloeistof toevoegen
23
d
de
oa
nl
ow
D
m
fro
e
.b
rre
bo
en
d
an
.v
w
w
w
*9000525948*
Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND
9000525948
910308