AEG | HC652600EB | User manual | AEG HC652600EB User manual

HC652600EB
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
20
37
56
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
3
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van
8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan van een volwassene of van iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is
heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan
worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
4
www.aeg.com
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of
olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de
vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
• Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
2.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat hete pannen van het apparaat vallen als de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.
• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte van 2 mm vrij is tussen het werkblad
en de voorkant van de onderste unit.
De garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebrek aan een adequate ventilatieruimte.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.
NEDERLANDS
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u
welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt
belast door trekken.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met de serviceafdeling of een elektromonteur om
een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3
mm.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
5
2.2 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden
of elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Deze kunnen heet worden.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik. Vertrouw niet alleen op de pandetector.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker moeten een afstand van minimaal 30 cm
bewaren van de inductiekookzones als
het apparaat in werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Brand- of explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de
buurt van vet en olie als u er mee
kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de
eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlamba-
6
www.aeg.com
re producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas of
glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op
het kookoppervlak.
Teppan Yaki Grill
• Tijdens het gebruik van het apparaat
is het normaal dat er geluiden voorkomen. Dit wijst niet op een storing.
• Als het apparaat vaak wordt gebruikt,
dan kan het oppervlak oneven worden. Dit heeft geen ongewenst effect
op de werking van het apparaat.
2.3 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
2.4 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 De belangrijkste
eigenschappen van uw
apparaat
• De kookplaat bestaat uit 2 lagen
roestvrij staal met een laag aluminium
ertussen. De plaat heeft een hoge
thermale capaciteit die een snelle daling van de temperatuur voorkomt (bijvoorbeeld als u vlees bereidt dat
rechtstreeks uit de koelkast komt).
• Elke Teppan Yaki-grillplaat is uniek,
omdat ze handmatig worden bewerkt
en worden geslepen door deskundigen. Verschillen in het slijppatroon zijn
normaal en veroorzaken geen problemen met de werking van het apparaat.
En hoe vaker u uw grill gebruikt, des
te waardevoller hij eruit ziet.
• De groef rond de rand:
– Verlaagt de temperatuur op het installatieoppervlak zodat de kookplaat kan worden geïnstalleerd in
verschillende soorten keukenbladen.
– Absorbeert een deel van de expansie van de verwarmde kookplaat
door de inkeping.
– Verzamelt kleine voedselrestjes en
vloeistoffen, die u na het koken gemakkelijk kunt verwijderen.
• De benodigde temperatuur kan constant worden gehouden met de thermostaat met afleesbare temperatuur-
NEDERLANDS
instelling. Dit voorkomt oververhitting
van het eten en zorgt ervoor dat voedsel met weinig vet kan worden bereid
en de voedingswaarde behouden
blijft.
• Het voedsel wordt direct op de kookplaat verwarmd, met of zonder olie.
Het is ook mogelijk om met pannen te
koken.
7
• Het oppervlak van de grill wordt in ongeveer 4 minuten tot een temperatuur
van 180 °C verwarmd. De temperatuur
van het grilloppervlak neemt in ongeveer 25 minuten af van 180 °C tot 100
°C en in ongeveer 60 minuten tot 60
°C.
• U dient de kookplaat voordat u gaat
koken, altijd voor te verwarmen.
3.2 Algemeen overzicht
1
1 Achterste grilzone 2800W
2 Voorste grilzone 2800W
3 Glazen balk
2
4 Bedieningspaneel
3
4
3.3 Indeling Bedieningspaneel
1 2
3
4
12
5
6
7
11
10
9
8
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays,
indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
-functie
1
Het apparaat in- en uitschakelen.
2
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
3
De reinigingsfunctie in- en uitschakelen.
4
Temperatuurdisplay
Voor het weergeven van de temperatuur.
5
Timerindicatie voor de kookzones
Geeft aan voor welke grillzones u de tijd
instelt
8
www.aeg.com
6
Tiptoets
-functie
Timerdisplay
Geeft de tijd in minuten weer.
7
Tonen dat de timer met optelfunctie in
werking is (1 tot 59 minuten).
8
Toont dat de timer met aftelfunctie in
werking is (1 tot 99 minuten) of dat de
kookwekker in werking is.
De tijd verlengen of verkorten.
/
9
10
De grillzone instellen. .
11
Timerfuncties instellen.
Bedieningsstrip
12
Voor het instellen van de temperatuur.
3.4 Kookstanddisplays
Display
Omschrijving
De grillzone is uitgeschakeld.
60 - 220
De grillzone wordt gebruikt.
+ cijfer
Er is een storing.
/
3 staps restwarmte-indicatie: doorgaan met koken /
warmhoudstand / restwarmte.
/
Slot/kinderbeveiliging is in werking.
De automatische uitschakeling is in werking getreden.
3.5 OptiHeat Control (3-staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
\
\
Gevaar van brandwonden door restwarmte!
OptiHeat Control geeft het niveau van
de restwarmte aan. De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de
pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd
door de warmte van de pannen.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
4.1 In- en uitgeschakeld
Raak
gedurende 1 seconde aan om
het apparaat in- en uit te schakelen.
4.2 Automatisch uitschakelen
De functie schakelt het apparaat
automatisch uit als:
• Alle grillzones zijn uitgeschakeld
.
• U de temperatuur niet instelt nadat u
het apparaat hebt ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het bedieningspaneel
hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Het
geluid klinkt enige tijd en het apparaat
wordt uitgeschakeld. Verwijder het
NEDERLANDS
9
voorwerp of reinig het bedieningspaneel.
• U een grillzone niet uitschakelt of de
temperatuur verandert. Na 90 minuten
branden en wordt het appagaat
raat uitgeschakeld. Voor het volgende
gebruik, dient u de grillzone in te stel.
len op
4.3 Temperatuurinstelling
Raak de bedieningsstrip daar aan waar
de gewenste kookstand zich bevindt.
Corrigeer naar links of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. Het display toont de
kookstand.
Als u de temperatuur instelt, knippert
het display tot de grillzone de temperatuur bereikt. Daarna hoort u een geluid
en toont de display de temperatuur.
• Om de timer met aftelfunctie te wijzigen:stel de kookzone in met
raak
of aan.
• Het uitschakelen van de timer met
aftelfunctie: selecteer de kookzone
. Raak aan. De resterende
met
tijd telt af tot 00 . Het indicatielampje
van de kookzone gaat uit.
4.4 De timer
De timer met aftelfunctie.
Gebruik de timer met aftelfunctie om in
te stellen hoe lang de kookzone deze
keer wordt gebruikt.
Stel de timer met aftelfunctie in nadat
de kookzone is geselecteerd.
De selectie van de timerfunctie is
mogelijk wanneer de kookzones
zijn ingeschakeld en de kookstand is ingesteld.
• Voor het afstellen van de kookzone:raak
meerdere malen aan tot
het lampje van de gewenste kookzone
brandt.
Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, gaat
branden.
• De timer met aftelfunctie activeren:
raak
van de timer aan om de tijd in
te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het
lampje van de kookzone langzamer
gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.
• Resterende tijd weergeven: selec. Het inditeer de kookzone met
catielampje van de kookzone gaat
sneller knipperen. Op het display
wordt de resterende tijd weergegeven.
Als de afteltijd van de timer is verstreken, klinkt er een geluidssignaal en
knippert 00 . De kookzone wordt uitgeschakeld.
• Het geluid uitschakelen: aanraken
van
De timer met optelfunctie
Gebruik de timer met optelfunctie om te
controleren hoe lang de kookzone wordt
gebruikt.
• De selectie van de kookzone (als
meer dan één kookzone werkt):raak
meerdere malen aan tot het
lampje van de gewenste kookzone
brandt.
Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, gaat
branden.
• De timer met optelfunctie activeren:
Raak
aan.
Het symbool
gaat uit en
gaat
branden.
• Om te zien hoe lang de kookzone al
.
werkt:stel de kookzone in met
Het indicatielampje van de kookzone
gaat sneller knipperen. Het display
geeft de tijd aan die de kookzone
werkt. Het display toont de tijd van de
kookzone die langere tijd werkt.
• Het uitschakelen van de timer met
optelfunctie: stel de kookzone in met
10 www.aeg.com
en raak
of aan om de timer
uit te schakelen. Het symbool
gaat
uit en
gaat aan.
Wanneer de twee timerfuncties
tegelijkertijd in werking zijn,
geeft het display eerst de timer
die omhoog telt weer.
De kookwekker.
U kunt de timer gebruiken als kookwekker als de kookzones niet werken. Raak
aan.
Raak
of van de timer aan om de
tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal en knippert
00 .
• Het geluid stoppen: aanraken van
4.5 Slot
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet
. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk
wordt veranderd.
Selecteer eerst de kookstand.
aan.
Raak om deze functie te starten
Het symbool
gaat gedurende 4 seconden branden.
De timer blijft aan.
aan.
Raak om deze functie te stoppen
De kookstand die u eerder hebt ingesteld verschijnt.
Als u het apparaat stopt, stopt deze
functie ook.
4.6 De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt het ongewenste
gebruik van de kookplaat.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het kooktoestel in met
.
Stel geen kookstand in.
• 4 seconden
aanraken Het symbool
gaat branden.
• Schakel de kookplaat uit met
.
Kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het kooktoestel in met
.
4
Stel geen kookstand in. Raak
seconden aan. Het symbool
gaat
branden.
• Schakel de kookplaat uit met
.
De kinderbeveiliging uitschakelen
voor een enkele kooksessie
• Schakel het kooktoestel in met
.
gaat branden.
Het symbool
• Raak
4 seconden aan. Stel de
kookstand binnen 10 seconden in. U
kunt het kooktoestel bedienen.
• Als u het kooktoestel uitschakelt met
, treedt de kinderbeveiliging weer
in werking.
4.7 OffSound Control (In- en
uitschakelen van de geluiden)
Uitschakelen van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
Raak
3 seconden aan. De displays
3 seconden
gaan aan en uit. Raak
aan.
gaat aan, het geluid is aan. Raak
aan,
gaat aan, het geluid is uit.
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u
de geluiden alleen horen als:
• u
aanraakt
• de kookwekker af gaat
• de timer af gaat
• als u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
Inschakelen van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
Raak
3 seconden aan. De displays
gaan aan en uit. Raak
3 seconden
gaat aan, omdat het geluid uit is.
aan.
Raak
aan,
gaat aan. Het geluid is
aan.
NEDERLANDS
11
5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Plaats geen kookgerei in het
midden van de kookplaat tussen
de zones, omdat de oneffenheid
de pannen instabiel kan maken.
Bakken op de kookplaat waar de
zones elkaar raken kan leiden tot
ongelijkmatige bruining (bijv. bij
pannenkoeken).
5.1 Eten bereiden met Teppan
Yaki
U bereidt het voedsel direct op de grillplaat, met of zonder vet. U kunt ook
pannen gebruiken maar de opwarmtijd
is langer dan op de glazen keramische
kookplaat of op de gaskookplaat.
U kunt bijgerechten zoals sauzen, rijst
etc. in potten of pannen bereiden of
warmhouden. Plaats deze direct op de
kookplaat.
We raden niet aan om grote hoeveelheden op de grillplaat te koken, voor bijv.
spaghetti.
Deze geluiden zijn normaal en
hebben niets met een defect te
maken.
5.2 Voorbeelden van
kooktoepassingen
Vetten en oliën gebruiken
Als de temperatuur te hoog is, begint
het vet te roken. Deze temperatuur
wordt het 'rookpunt' genoemd.
Vetten / Olie
Max. temperatuur (°C)
Rookpunt (°C)
Boter
130
150
Varkensvet
170
200
Rundervet
180
210
Olijfolie
180
200
Zonnebloemolie
200
220
Grondnotenolie
200
235
Kokosolie
200
240
U dient het apparaat altijd voor
te verwarmen.
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd / Tips
Vis en schaaldieren
140–160
Verwarm het apparaat
voor.
Zalmfilets
160
8 minuten, draaien na 4
minuten
Reuzegarnalen (gepeld)
140
6 minuten, draaien na 3
minuten
Haaiensteaks, ongeveer
2,5 cm dik
160
10 minuten, draaien na 5
minuten
Zeetong, Müllerin Art
(gebakken in boter)
140
8 minuten, draaien na 4
minuten, lichte kant eerst
Scholfilets
140
6 minuten, draaien na 3
minuten
Kalfsvlees
140–180
Verwarm het apparaat
voor.
12 www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd / Tips
Kalfsbout
180
10 minuten, draaien na 5
minuten
Kalfsmedaillons, dikte
van 4 cm
160
10 minuten, draaien na 5
minuten
Kalfsstuk, 3-4 cm dik
160
6 minuten, draaien na 3
minuten
Kalfslapjes, naturel
180
5 minuten, draaien na 2½
minuten
Fricassee van kalf in
roomsaus
180
6 minuten, draaien na 3
minuten De vleesreepjes
moeten niet aan elkaar
blijven plakken
Rundsvlees
160–180
Verwarm het apparaat
voor.
Biefstuk, erg rood
180
2 minuten, draaien na 1
minuut
Biefstuk, rood
180
6 minuten, draaien na 3
minuten
Biefstuk, medium
180
8 minuten, draaien na 2
minuten
Biefstuk, goed doorbakken
180
8 minuten, draaien na 4
minuten Zonder vet
neemt de baktijd met
20% toe
Hamburger
160
6 - 8 minuten, draaien na
3 - 4 minuten
Châteaubriand
160 dan 100
Bak het vlees aan alle
kanten aan in olie (alleen
draaien als het vlees niet
aan de pan plakt) Gedurende 10 minuten afbakken aan één kant
(100°C )
Varkensvlees
160–180
Verwarm het apparaat
voor.
Varkensmedaillons
160
8 minuten, draaien na 4
minuten (afhankelijk van
de dikte)
Varkenslapjes
180
8 minuten, draaien na 4
minuten
Varkensschnitzels
160
6 minuten, draaien na 3
minuten
Spare ribs
160
8-10 minuten, meerdere
keren draaien
NEDERLANDS
13
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd / Tips
Varkensfilet
160
6–8 minuten, goed aangebakken aan alle zijden
Lamsvlees
160–180
Verwarm het apparaat
voor.
Lamsbout
180
10 minuten, draaien na 5
minuten
Lamsfilet
160
10 minuten, draaien na 5
minuten De filet moet
aan beide zijden worden
gebakken
Lamssteaks
160
6 - 8 minuten, draaien na
3 - 4 minuten
Gevogelte
140–160
Verwarm het apparaat
voor.
Kip supreme
140
8 - 10 minuten, draaien
na 4 - 5 minuten
Kalkoenreepjes
160
6 minuten, meerdere keren draaien
Worstjes
160
Verwarm het apparaat
voor.
Gebakken ei
140
Verwarm het apparaat
voor.
Crepes / Omeletten
140-160
Verwarm het apparaat
voor.
Fruit:
140-160
Verwarm het apparaat
voor.
Groenten
140-160
10-20 minuten, meerdere keren draaien
Groenten
140-160
10 - 15 minuten, met
deksel op de pan (halverwege draaien)
Voorgekookte rijst koken 140-160
10-15 minuten, meerdere keren draaien
Voorgekookte noedels
koken
15 - 20 minuten, halverwege draaien
140-160
6. ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
14 www.aeg.com
WAARSCHUWING!
Scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat.
Het reinigen van het apparaat
met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden.
3.
Maak het apparaat schoon met een
vochtige doek
4. Droog het apparaat af met een
schone doek.
5. Wanneer het apparaat droog is,
wrijft u het grilloppervlak in met wat
kookolie.
WAARSCHUWING!
Glazen balk
6.1 Reinigingsfunctie
1.
Raak
aan. Elke zone is ingesteld
op 80°C. Het display knippert tot de
temperatuur 80°C bereikt. De functie vergrendelt het bedieningspa.
neel, maar niet
2. Als de temperatuur 80°C bereikt is,
klinkt er een geluidssignaal en wordt
het bedieningspaneel ontgrendeld.
3. Plaats de ijsklontjes één voor één op
de grillzone (u kunt ook koud water
gebruiken). Gebruik tegelijkertijd
een spatel om de braadresten los te
maken en schuif alles in de geul.
4. Droog het apparaat af met een
schone doek.
6.2 Reinigen als het apparaat
is afgekoeld
Breng een normaal schoonmaakmiddel op het grilloppervlak aan en laat
dit 5 minuten intrekken.
2. Verwijder de braadresten met een
spatel.
1.
• Gebruik geen schraper of scherpe objecten om de glazen balk, de ruimte
ertussen en de glaskeramische plaat
mee schoon te maken. De glazen balk
is op de glaskeramische plaat bevestigd.
• Plaats geen pannen op de glazen
balk.
• Zorg dat de glazen balk niet door pannen wordt aangeraakt.
7. PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet • U hebt 2 of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.
inschakelen of bedienen.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
• Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel. Reinig het bedieningspaneel
• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 7 seconden in.
• De kinderbeveiliging of toetsblokkering is actief.
Zie het hoofdstuk Dagelijks gebruik.
Er klinkt een geluid als
het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt. Verwijder
het voorwerp van de tiptoetsen.
NEDERLANDS
15
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
De restwarmte-indicatie
gaat niet aan.
De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is gebruikt. Als de kookzone heet moet zijn,
neem dan contact op met de klantenservice.
Er klinkt een geluid en
U heeft iets geplaatst op
het apparaat schakelt in van de tiptoets.
en weer uit. Na vijf seconden klinkt er nog een
geluid.
gaat branden.
. Verwijder het object
De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel het apparaat uit en weer in.
en een getal gaan
branden.
Er is een fout in het apparaat opgetreden.
Maak de zekering los in de meterkast om het apparaat gedurende enige tijd los te koppelen van de
elektriciteit. Sluit opnieuw aan. Als
weer gaat
branden, neem dan contact op met de klantenservice.
Er klinkt geen signaal
wanneer u de tiptoetsen
van het bedieningspaneel aanraakt.
De signalen zijn uitgeschakeld.
Activeer de signalen (zie In- en uitschakelen van de
geluiden).
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet
kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het
typeplaatje, een driecijferige code voor
de glaskeramische plaat (bevindt zich op
de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Bij foutieve bediening van het apparaat
wordt het bezoek van de technicus van
de klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de
klantenservice en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
Voor montage
Noteer voor montage van het apparaat
de onderstaande informatie van het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich
aan de onderkant van de behuizing van
het apparaat.
• Model ...........................
• Productnummer
(PNC) ........................................
• Serienummer (S.N.)..............
8.1 Inbouwapparatuur
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn
in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
8.2 Aansluitkabel
• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde voedingskabel door een speciale kabel (type
H05BB-F Tmax 90°C of hoger). Neem
contact op met een klantenservice bij
u in de buurt.
16 www.aeg.com
8.3 Het bevestigen van de
afdichtstrip.
• Het werkblad op de plaats van de uitsnijding reinigen.
• Trek de afdichtstrip rondom de onderrand van het apparaat langs de buitenrand van de glazen keramische
plaat. Rek het afdichtband daarbij niet
uit. De plaats van het punt waar de
strip samenkomt dient in het midden
van één van de zijden te liggen. Duw
de twee uiteinden tegen elkaar als u
de strip op lengte knipt (houd een
marge van een paar mm aan).
8.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
NEDERLANDS
17
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
• Dicht het gat tussen het werkblad en
het glaskeramiek met siliconen.
• Breng wat sop op de siliconen aan.
• Trek overmatige siliconen eraf met de
schraper.
8.5 De installatie van meer dan één apparaat
Aanvullende onderdelen:aansluitstang(en), hittebestendig silicone, afsluitstrip.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
Gebruik alleen speciaal hittebestendig silicone.
De opening in het werkblad
Afstand vanaf de muur: minimaal 50 mm
Diepte: 490 mm
Breedte: de bij elkaar opgetelde breedtes van alle apparaten die moeten worden ingebouwd, min 20 mm (zie ook
"Overzicht van alle apparaatbreedtes")
De installatie van meer dan één apparaat
1. Bepaal de afmeting van de opening
van het werkblad en zaag het uit.
2.
Plaats de apparatuur, een voor een,
op een zacht oppervlak zoals een
deken met de onderkant omhoog.
3.
Trek de afdichtstrip rondom de onderrand van het apparaat langs de
buitenrand van de glazen keramische plaat.
18 www.aeg.com
4.
Schroef losjes de bevestigingsplaten in de juiste gaten van de beschermende behuizing.
5.
Plaats het eerste apparaat in de
opening van het werkblad. Plaats de
verbindingstang in de opening van
het werkblad en duw de halve
breedte omhoog tegen het apparaat.
6.
Draai de bevestigingsplaten losjes
aan van onder het werkblad op de
aansluitstang.
7.
Plaats het volgende apparaat in de
opening van het werkblad. Zorg dat
de voorkant van de apparaten met
elkaar zijn uitgelijnd.
8.
Draai de schroeven van de bevestigingsplaat/vasthoudgreep aan.
9.
Dicht de kier tussen het aanrecht en
de apparaten en tussen de apparaten met siliconenkit.
10. Breng wat sop op de silicone aan.
11. Duw de rubberen kitstrijker met eni-
ge kracht tegen de glaskeramische
plaat en beweeg deze langzaam
langs de hele naad.
12. Raak het silicone pas weer aan als
het is uitgehard. Dit kan een dag
duren.
13. Verwijder het silicone dat eruit
steekt voorzichtig met een scheermesje.
14. Reinig voorzichtig de glazen kerami-
sche plaat.
NEDERLANDS
9. TECHNISCHE INFORMATIE
Modell HC652600EB
Prod.Nr. 941 560 808 00
Typ 55 TEP 01 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 5.6 kW
Made in Switzerland
Ser.Nr. ..........
5.6 kW
AEG
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
19
20 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
24
26
28
31
32
33
36
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
21
1. SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is
not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions
with the appliance for future reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they are supervised by an adult or a
person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance
when it operates or when it cools down. Accessible
parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
1.2 General Safety
• The appliance and its accessible parts become hot
during use. Do not touch the heating elements.
• Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be
dangerous and may result in fire.
22 www.aeg.com
• Never try to extinguish a fire with water, but switch off
the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a
fire blanket.
• Do not store items on the cooking surfaces.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they
can get hot.
• If the glass ceramic surface is cracked, switch off the
appliance to avoid the possibility of electric shock.
• After use, switch off the hob element by its control
and do not rely on the pan detector.
2.
SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance
from steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent
to a door or under a window. This prevents hot cookware to fall from the appliance when the door or the window
is opened.
• If the appliance is installed above
drawers make sure that the space, between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for
air circulation.
• Make sure that the ventilation space of
2 mm, between the worktop and the
front of the below unit, is free. The
warranty does not cover damages
caused by the lack of an adequate
ventilation space.
• The bottom of the appliance can get
hot. We recommend to install a noncombustile separation panel under the
appliance to prevent access to the
bottom.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• All electrical connections must be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation
make sure that the appliance is disconnected from the power supply.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable
tangle.
• Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot ap-
ENGLISH
•
•
•
•
•
•
pliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near
sockets
Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect electricity mains cable or plug (if applicable)
can make the terminal become too
hot.
Make sure that a shock protection is
installed.
Use the strain relief clamp on cable.
Make sure not to cause damage to the
mains plug (if applicable) or to the
mains cable. Contact the Service or an
electrician to change a damaged
mains cable.
The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at
all poles. The isolation device must
have a contact opening width of minimum 3 mm.
Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
2.2 Use
WARNING!
Risk of injury, burns or electric
shock.
• Remove all the packaging, labelling
and protective film (if applicable) before first use.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not let the appliance stay unattended during operation.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
• Set the cooking zone to “off” after
each use. Do not rely on the pan detector.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
23
• If the surface of the appliance is
cracked, disconnect immediately the
appliance from the power supply. This
to prevent an electrical shock.
• Users with a pacemaker must keep a
distance of minimum 30 cm from the
induction cooking zones when the appliance is in operation.
• When you place food into hot oil, it
may splash.
WARNING!
Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and oils
when you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants, can cause fire at a lower temperature than oil used for the first
time.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
• Do not keep hot cookware on the control panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not let objects or cookware
fall on the appliance. The surface can
be damaged.
• Do not activate the cooking zones
with empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the appliance.
• Cookware made of cast iron, aluminium or with a damaged bottom can
cause scratches on the glass or glass
ceramic. Always lift these objects up
when you have to move them on the
cooking surface.
Teppan Yaki Grill
• Noises during the operation of the appliance are normal. They are not an indication of malfunction.
• A frequent use of the appliance can
cause unevenness of the surface. This
24 www.aeg.com
does not have an unwanted effect on
the performance of the appliance.
2.3 Care and Cleaning
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
• Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface
material.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
2.4 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Contact your municipal authority for
information on how to discard the appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
3. PRODUCT DESCRIPTION
3.1 The most important
features of your appliance
• The cooking surface has 2 layers of
stainless steel with a layer of aluminium between them. It has a high thermal capacity, which prevents temperatures from quickly decreasing (e.g.
when you prepare meat directly from
the refrigerator).
• Each Teppan Yaki grill surface is
unique because they are made by
hand and grounded by grinding specialists. Differences in the grinding
pattern are normal and do not cause
problems in how the appliance operates. Also, the more you use your grill,
the more valuable it looks.
• The groove around the edge:
– Decreases the temperature of the
installation surfaces, which lets you
install the cooking surface into different types of kitchen worktops.
– Absorbs some of the expansion of
the heated cooking surface through
its indentation.
•
•
•
•
– Collects small food remnants and
liquids which you can easily remove
after the operation.
The necessary temperature can be
kept constant by the thermostat with a
readable temperature setting. This
prevents overheating of the food and
permits low-fat cooking that keeps the
nutritional values of the food.
The food is heated directly on the
cooking surface, with or without oil.
There is also the option of cooking
with pots or pans.
The grill surface heats to a temperature of 180 °C in approximately 4 minutes. The temperature of the grill surface decreases from 180 °C to 100 °C
in approximately 25 minutes, and to
60 °C in approximately 60 minutes.
You must always preheat the cooking
surface before an operation.
ENGLISH
25
3.2 General overview
1
1 Rear grilling zone 2800W
2 Front grilling zone 2800W
3 Glass bar
2
4 Control panel
3
4
3.3 Control panel layout
1 2
3
4
12
5
6
7
11
10
9
8
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and
sounds tell which functions operate.
Sensor field
Function
1
To activate and deactivate the appliance.
2
To lock / unlock the control panel.
3
To activate and deactivate the cleaning
function.
4
Temperature display
To show the temperature.
5
Timer indicators of cooking
zones
To show for which of the roasting zones
you set the time
6
Timer display
To show the time in minutes.
7
To show that the Count Up operates (1
to 59 minutes).
8
To show that the Count Down Timer (1
to 99 minutes) or Minute Minder function operates.
9
/
To increase or decrease the time.
26 www.aeg.com
Sensor field
Function
10
To set the roasting zone. .
11
To set the Timer functions.
Control bar
12
To set the heat temperature.
3.4 Heat setting displays
Display
Description
The roasting zone is off.
60 - 220
The roasting zone operates.
+ digit
There is a malfunction.
/
3 step residual heat indicator: continue cooking / keep
warm / residual heat.
/
The Lock / The Child Safety Device operates.
The Automatic Switch-Off operates.
3.5 OptiHeat Control (3 step
Residual heat indicator)
WARNING!
\
\
Risk of burns from
residual heat!
OptiHeat Control indicates the level of
the residual heat. The induction cooking
zones make the heat necessary for cooking directly in the bottom of the cookware. The glass ceramic is heated by the
heat of the cookware.
4. DAILY USE
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
4.1 On and Off
Touch
for 1 second to start or stop
the appliance.
4.2 Automatic Switch Off
The function deactivates the appliance
automatically if:
• All roasting zones are deactivated
.
• You do not set the temperature after
you activate the appliance.
• You spill something or put something
on the control panel for more than 10
seconds, (a pan, a cloth, etc.). The
sound operates some time and the
appliance deactivates. Remove the
object or clean the control panel.
• You do not deactivate a roasting zone
or change the temperature. After 90
comes on and the appliminutes
ance deactivates. Before next use, set
.
the roasting zone to
4.3 The heat setting
ENGLISH
Touch the control bar at the heat setting. Change to the left or the right, if it
is necessary. Do not release before you
have a correct heat setting. The display
shows the heat setting.
If you set the temperature, the display
flashes until the roasting zone reaches
the temperature. Then a signal sounds
and the display shows the temperature.
The Count up timer
4.4 The Timer
When this function is activated,
comes on.
• To activate the Count up timer:
The Count Down Timer.
Use the Count Down Timer to set how
long the cooking zone operates for only
this one time.
Set the Count Down Timer after the
selection of the cooking zone.
The selection of Timer function is
possible for cooking zones that
are active and the heat setting is
set.
• To set the cooking zone: touch
again and again until the indicator of a
necessary cooking zone comes on.
•
•
•
•
When this function is activated,
comes on.
To activate the Count Down Timer:
touch
of the timer to set the time (
00 - 99 minutes). When the indicator
of the cooking zone starts to flash
slow, the time counts down.
To see the remaining time: set the
cooking zone with
. The indicator
of the cooking zone starts to flash
quickly. The display shows the remaining time.
To change the Count Down Timer:set the cooking zone with
touch
or .
To deactivate the Count Down
Time: set the cooking zone with
.
Touch . The remaining time counts
back to 00 . The indicator of the
cooking zone goes out.
When the timer countdown comes to
an end, the sound operates and 00
flashes. The cooking zone deactivates.
• To deactivate the sound: touch
27
Use the Count up timer to monitor how
long the cooking zone operates.
• The selection of the cooking zone (if
more than 1 cooking zone operagain and again until
ates) : touch
the indicator of a necessary cooking
zone comes on.
Touch
The symbol
goes out and
comes
on.
• To see how long the cooking zone
operates:set the cooking zone with
. The indicator of the cooking
zone starts to flash quickly. The display
shows the time that the zone operates. The display shows the time of
the cooking zone that operates for
longer period of time.
• To deactivate the Count up timer:
and
set the cooking zone with
touch
or to deactivate the timer.
the symbol
goes out and
comes
on.
When the two Timer functions
operate at the same time, the
display shows the Count Up Timer first.
The Minute minder.
You can use the timer as a minute minder while the cooking zones do not oper.
ate. Touch
Touch
or of the timer to set the
time. When the time comes to an end,
the sound operates and 00 flashes.
• To stop the sound: touch
4.5 Lock
You can lock the control panel, but not
. It prevents an accidental change of
the heat setting.
First set the heat setting.
. The symTo start this function touch
bol
comes on for 4 seconds.
The Timer stays on.
28 www.aeg.com
To stop this function touch
. The heat
setting that you set before comes on.
When you stop the appliance, you also
stop this function.
4.7 OffSound Control
(Deactivation and activation of
the sounds)
4.6 The Child Safety Device
Deactivation of the sounds
This function prevents an accidental operation of the hob.
Deactivate the appliance.
Touch
for 3 seconds. The displays
come on and go out. Touch
for 3 seconds.
comes on, the sound is on.
Touch
,
comes on, the sound is
off.
When this function operates, you can
hear the sounds only when:
• you touch
Starting the Child Safety Device
• Start the hob with
.Do not set the
heat setting.
• Touch
for 4 seconds. The symbol
comes on.
• Stop the hob with
.
Switching off the Child Safety Device
• Start the hob with
.Do not set the
heat setting. Touch
for 4 seconds.
The symbol
comes on.
• Stop the hob with
.
Overriding the Child Safety Device for
one cooking session
• Start the hob with
. The symbol
comes on.
• Touch
for 4 seconds. Set the heat
setting in less than 10 seconds. You
can operate the hob.
• When you stop the hob with
, the
Child Safety Device operates again.
• the Minute Minder comes down
• the Count Down Timer comes down
• you put something on the control panel.
Activation of the sounds
Deactivate the appliance.
Touch
for 3 seconds. The displays
come on and go out. Touch
for 3 seccomes on, because the sound
onds.
is off. Touch
,
comes on. The
sound is on.
5. HELPFUL HINTS AND TIPS
5.1 Preparing food with the
Teppan Yaki
You prepare the food directly on the
roasting surface, with or without oil. You
can also use pots or pans, but the cookware does not heat up as quickly as it
does on a glass-ceramic hob or a gas
hob
You can cook or keep warm side dishes
or sauces in pots or pans. Put them directly on the cooking surface.
The manufacturer does not recommend
that you boil large quantities of water on
the roasting surface (e.g. for spaghetti).
The noises are normal and are
not the result of an appliance
malfunction.
Do not put cookware in the middle of the cooking surface between the zones, as the unevenness can make them unsteady.
Frying on the surface, where the
zones touch, can cause in uneven
browning (e. g. with pancakes).
5.2 Examples of cooking
applications
Using fats and oils
ENGLISH
29
When the temperature is too high, the
fat begins to produce smoke. This temperature is called the smoke point.
Fats/Oils
Max. temperature (°C)
Smoke point (°C)
Butter
130
150
Pork fat
170
200
Beef fat
180
210
Olive oil
180
200
Sunflower oil
200
220
Groundnut oil
200
235
Coconut oil
200
240
Always preheat the appliance.
Food to be cooked
Temperature (°C)
Time / Tips
Fish and shellfish
140–160
Preheat the appliance.
Salmon fillets
160
8 minutes, turn after 4
minutes.
King prawns (without
shell)
140
6 minutes, turn after 3
minutes.
Shark steaks, approx. 2.5
cm thick
160
10 minutes, turn after 5
minutes.
Sole, Müllerin Art (fried
in butter)
140
8 minutes, turn after 4
minutes, light side first.
Plaice filets
140
6 minutes, turn after 3
minutes.
Veal
140–180
Preheat the appliance.
Veal chop
180
10 minutes, turn after 5
minutes.
Veal medallions, 4 cm
thick
160
10 minutes, turn after 5
minutes.
Veal steaks, 3 - 4 cm
thick
160
6 minutes, turn after 3
minutes.
Veal escalopes, natural
180
5 minutes, turn after 2½
minutes.
Veal fricasee in cream
sauce
180
6 minutes, turn after 3
minutes. The meat strips
must not be stuck to
each other.
Beef
160–180
Preheat the appliance.
Beef steak blau, very rare 180
2 minutes, turn after 1
minute.
30 www.aeg.com
Food to be cooked
Temperature (°C)
Time / Tips
Beef steak blutig, rare
180
6 minutes, turn after 3
minutes.
Beef steak rosa, medium
180
8 minutes, turn after 2
minutes.
Beef steak durch, well
done
180
8 minutes, turn after 4
minutes. Without fatty
substances, the roasting
time increases by approximately 20%.
Hamburger
160
6 - 8 minutes, turn after 3
- 4 minutes.
Châteaubriand
160 then 100
Sauté the meat in oil on
all sides (turn only when
the meat does not stick
to the pan). Finish off on
one side for 10 minutes
(100 °C).
Pork
160–180
Preheat the appliance.
Pork medallions
160
8 minutes, turn after 4
minutes (depending on
the thickness).
Pork steaks
180
8 minutes, turn after 4
minutes.
Pork escalopes
160
6 minutes, turn after 3
minutes.
Spare ribs
160
8 - 10 minutes, turn several times.
Pork skewer
160
6 - 8 minutes, sauté well
on all sides.
Lamb
160–180
Preheat the appliance.
Lamb chops
180
10 minutes, turn after 5
minutes.
Filet of lamb
160
10 minutes, turn after 5
minutes. The filet must
be fried on both sides.
Lamb steaks
160
6 - 8 minutes, turn after 3
- 4 minutes.
Poultry
140–160
Preheat the appliance.
Chicken supreme
140
8 - 10 minutes, turn after
4 - 5 minutes.
Turkey breast strips
160
6 minutes, turn several
times.
Sausages
160
Preheat the appliance.
ENGLISH
31
Food to be cooked
Temperature (°C)
Time / Tips
Fried egg
140
Preheat the appliance.
Crepes/Omelettes
140-160
Preheat the appliance.
Fruits
140-160
Preheat the appliance.
Vegetables
140-160
10 – 20 minutes, turn
several times.
Vegetables
140-160
10 - 15 minutes, under a
cooking lid (turn halfway
through).
Cooking precooked rice
140-160
10 – 15 minutes, turn
several times.
Cooking precooked
noodles
140-160
15 - 20 minutes, turn
halfway through.
6. CARE AND CLEANING
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
WARNING!
Sharp objects and abrasive
cleaning agents will damage the
appliance.
For your safety, do not clean the
appliance with steam blasters or
high-pressure cleaners.
6.1 Cleaning function
1.
Touch
. Each zone is set to 80°C.
The display flashes until the temperature is 80°C. The function locks the
control panel, but not
.
2. When the temperature is 80°C, an
acoustic signal sounds, and the control panel becomes unlocked.
3. Put ice cubes one by one on the
roasting zone (you can use also cold
water). At the same time, use a spatula to remove the remaining roasting pieces and push all pieces into
the trough.
4. Dry the appliance with a clean cloth.
6.2 Cleaning when the
appliance is cold
1.
2.
3.
4.
5.
Apply a usual cleaning agent to the
roasting surface and let it set for 5
minutes.
Remove the cooking residue with a
spatula.
Clean the appliance with a moist
cloth
Dry the appliance with a clean cloth.
When the appliance is dry, rub the
roasting surface with some cooking
oil.
WARNING!
Glass bar
• Do not use the scraper or sharp objects to clean the glass bar and the
space between it and glass ceramic.
32 www.aeg.com
Glass bar is attached to the ceramic
plate.
• Do not put the pots on the glass bar.
• Make sure that the pans and pots do
not touch the glass bar.
7. TROUBLESHOOTING
Problem
Possible cause and remedy
You cannot activate the
appliance or operate it.
• You touched 2 or more sensor fields at the same
time. Only touch one sensor field.
• There is water or fat stains on the control panel.
Clean the control panel
• Activate the appliance again and set the heat setting in 7 seconds.
• The Child Safety Device or the lock operates. See
the chapter Daily use.
A sound operates when
the appliance is deactivated.
You put something on one or more sensor fields.
Remove the object from the sensor fields.
The residual heat indicator does not come on.
The cooking zone is not hot because it operated
only for a short time. If the cooking zone must be
hot, speak to the service centre.
A sound operates and
appliance activates and
deactivates again. After
5 seconds one more
sound operates.
You put something
sensor field.
comes on
and number come
on.
. Remove the object from the
The Automatic Switch Off operates. Deactivate the
appliance and activate it again.
There is an error in the appliance.
Disconnect the fuse from the electrical system of
the house in order to disconnect the appliance from
the electrical supply for some time. Connect again.
comes on again, speak to the service centre.
If
There is no signal when
The signals are deactivated.
you touch the panel sen- Activate the signals (see OffSound Control ).
sor fields.
If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your
dealer or the Customer Care Department. Give the data from the rating
plate, three-digit-letter code for the
glass ceramic (it is in the corner of the
cooking surface) and an error message
that comes on.
If you operated the appliance incorrectly, the servicing by a customer service
technician or dealer will not be free of
charge, even during the warranty period.
The instructions about the customer
service and conditions of guarantee are
in the guarantee booklet.
ENGLISH
33
8. INSTALLATION
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
Before the installation
Before the installation of the appliance,
record the information below from the
rating plate. The rating plate is on the
bottom of the appliance casing.
• Model ...........................
• PNC .............................
• Serial number ....................
8.1 Built-in appliances
• Replace the damaged mains cable
with a special cable (type H05BB-F
Tmax 90°C; or higher). Speak to your
local Service Centre.
8.3 To attach the seal.
• Clean the worktop in the area of the
cut out section.
• Bond the seal stripe supplied on the
lower edge of the appliance along the
outer edge of the glass ceramic. Do
not extend it. Let stay the cut ends in
the middle of one side. When, you cut
it to length (add some mm), push the
two ends together.
• Only use the built-in appliances after
you assemble the appliance into correct built-in units and work surfaces
that align to the standards.
8.2 Connection cable
• The appliance is supplied with the
connection cable.
8.4 Assembly
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
34 www.aeg.com
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
• Seal the gap between the worktop
and glass ceramic with silicone.
• Put some soapy water on the silicone.
• Pull off the excess silicone with the
scraper.
8.5 The installation of more than one appliance
Added parts:connection bar(s), heat resistant silicon, rubber shape, sealing
strap.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
Only use special a heat - resistant
silicon.
The worktop cut out
Distance from the wall : minimum 50 mm
Depth : 490 mm
Width : sum widths of all the appliances
to be built-in and subtract 20 mm (see
also "Overview of all appliance widths" )
ENGLISH
35
The installation of more than one appliance
1. Put down the dimension of the worktop cut out and saw it out.
2.
Put the appliances one at time on
some soft surface, a blanket for example, with the bottom side up.
3.
Put the seal stripe around the lower
edge of the appliance along the
outer edge of the glass ceramic.
4.
Loosely screw the fixing plates into
the appropriate holes in the protective casing.
5.
Put the first appliance in the worktop cut out. Put the connection bar
in the worktop cut out and push up
half of the width against the appliance.
6.
Loosely turn in fixing plates from
below on the worktop and on the
connection bar.
7.
Put the subsequent appliance in the
worktop cut out . Make sure that the
front ends of the appliances are on
the same level.
8.
Tighten the fixing plate / retaining
grip screws.
9.
Seal the gap between the worktop
and appliances and between appliances with silicone.
10. Put some soapy water on the silicon.
11. Press the rubber shape with some
strength against the glass ceramic
and move it slowly along the space.
12. Do not touch the silicon until it be-
come hard, it can last about a day.
36 www.aeg.com
13. Carefully remove silicon that came
out with a shaving blade.
14. Clean glass ceramic fully.
9. TECHNICAL INFORMATION
Modell HC652600EB
Prod.Nr. 941 560 808 00
Typ 55 TEP 01 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 5.6 kW
Made in Switzerland
Ser.Nr. ..........
5.6 kW
AEG
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
FRANÇAIS
37
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
39
42
44
46
49
50
51
55
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
38 www.aeg.com
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut
être tenu pour responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez
toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés par une personne
responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
1.2 Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent
chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas
les éléments chauffants.
FRANÇAIS
39
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de
cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau.
Mettez à l'arrêt l'appareil puis couvrez les flammes,
par exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
• Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
• Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
à l'aide de la manette de commande correspondante
et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
2.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT
L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel
qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils.
• L'appareil est lourd, prenez toujours
des précautions lorsque vous le dépla-
•
•
•
•
cez. Portez toujours des gants de sécurité.
Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de
gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber
de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que
l'air puisse circuler.
40 www.aeg.com
• Assurez-vous de laisser un espace de
ventilation de 2 mm entre le plan de
travail et l'avant de l'unité qui se trouve dessous. La garantie ne couvre pas
les dommages causés par l'absence
d'un espace de ventilation adéquat.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Nous vous recommandons
d'installer un panneau de séparation
ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche (si présente) n'entrent
pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients
brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises électriques situées à
proximité.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si présente) non serrée peuvent être à l'origine
d'une surchauffe des bornes.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le service aprèsvente ou un électricien pour remplacer
le câble d'alimentation s'il est endommagé.
• L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance
d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des
fusibles (les fusibles à visser doivent
être retirés du support), un disjoncteur
différentiel et des contacteurs.
2.2 Utilisation
AVERTISSEMENT
Risque de blessures, de brûlures
ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles
sont chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation. Ne vous fiez pas
uniquement au détecteur de récipient.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
• Si la surface de l'appareil présente des
fêlures, débranchez immédiatement
l'appareil pour éviter tout risque
d'électrocution.
• Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de
30 cm des zones de cuisson à induction lorsque l'appareil est en cours de
fonctionnement.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut éclabousser.
AVERTISSEMENT
Risque d'explosion ou d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflamma-
FRANÇAIS
bles. Tenez les flammes ou les objets
chauds éloignés des graisses et de
l'huile lorsque vous vous en servez
pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
AVERTISSEMENT
Risque d'endommagement de
l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de
cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients dont
le fond est endommagé et rugueux. Ils
risqueraient de rayer le verre ou la surface vitrocéramique. Soulevez toujours
ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.
Gril Teppan Yaki
• Il est normal que vous entendiez certains bruits durant le fonctionnement
41
de l'appareil. Ils ne sont pas signes
d'un dysfonctionnement.
• Une utilisation fréquente de l'appareil
peut provoquer une irrégularité de la
surface. Cela n'affecte pas les performances de l'appareil.
2.3 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT
Risque de dommage de l'appareil.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons
à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
2.4 Mise au rebut
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
42 www.aeg.com
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
3.1 Les caractéristiques
essentielles de votre appareil
• La surface de cuisson comporte 2 couches en acier inoxydable séparées par
une couche d'aluminium. Elle possède
une capacité thermique élevée, qui
empêche une baisse rapide de la température, par exemple lorsque vous
préparez de la viande qui sort du réfrigérateur.
• Chaque surface du gril Teppan Yaki
est une pièce unique car elle est travaillée à la main et polie par des spécialistes. Les différences visibles au niveau du polissage sont normales et
n'ont aucune conséquence sur le plan
fonctionnel. Plus le gril est utilisé, plus
il est précieux.
• La rainure autour du bord :
– Fait baisser la température sur les
surfaces d'installation, de sorte que
la surface de cuisson peut être installée sur différents types de plans
de travail.
– Absorbe une partie de l'expansion
de la surface de cuisson chauffée
grâce à sa dentelure.
•
•
•
•
– Recueille les petits restes d'aliments
et de liquides, faciles à nettoyer
après utilisation.
Il est possible de maintenir la température nécessaire grâce au thermostat,
qui affiche la température. Cela évite
de surchauffer les aliments et permet
une cuisine faible en matières grasses,
où les aliments conservent toutes leurs
valeurs nutritionnelles.
Les aliments sont chauffés directement sur la surface de cuisson, avec
ou sans graisse. Il est également possible de cuisiner avec des casseroles.
La surface du gril atteint une température de 180 °C en 4 minutes environ.
La température de la surface du gril
diminue de 180 °C à 100 °C en 25 minutes environ, puis à 60 °C en 60 minutes environ.
La surface de cuisson doit toujours
être préchauffée avant utilisation.
3.2 Description de l'appareil
1
1 Zone arrière du gril 2800 W
2 Zone avant du gril 2800 W
2
3
4
3 Plaque en verre
4 Bandeau de commande
FRANÇAIS
43
3.3 Description du bandeau de commande
1 2
3
4
12
5
6
7
11
10
9
8
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les
affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions
activées.
Touche sensitive
Fonction
1
Pour allumer et éteindre l'appareil.
2
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande.
3
Pour activer et désactiver la fonction de
nettoyage.
4
Affichage de la température
Pour afficher la température.
5
Voyants du minuteur des zones de cuisson
Pour indiquer les zones de rôtissage
pour lesquelles vous avez sélectionné
une durée.
6
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
7
Pour indiquer que le minuteur progressif fonctionne (de 1 à 59 minutes).
8
Pour indiquer que la fonction décompte
du minuteur est activée (de 1 à 99 minutes) ou que la minuterie fonctionne.
9
Pour augmenter ou diminuer la durée.
/
10
Pour choisir la zone de rôtissage. .
11
Pour régler les fonctions du minuteur.
12
Bandeau de sélection
Pour régler la température.
3.4 Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de rôtissage est désactivée.
60 - 220
+ chiffre
La zone de rôtissage est en fonctionnement.
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
44 www.aeg.com
Affichage
/
/
Description
Voyant de chaleur résiduelle à trois niveaux : continuer
la cuisson/maintien au chaud/chaleur résiduelle.
Le dispositif de verrouillage/sécurité enfants est activé.
La fonction d'arrêt automatique est activée.
3.5 OptiHeat Control (Voyant
de chaleur résiduelle - 3
niveaux)
AVERTISSEMENT
/
/
La chaleur résiduelle
peut être source de brûlures !
OptiHeat Control indique le niveau de
chaleur résiduelle. Les foyers de cuisson
à induction génèrent la chaleur nécessaire directement sur le fond des plats de
cuisson. La table vitrocéramique est
chauffée par la chaleur des récipients.
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
mettre l'appareil en fonctionnement ou
à l'arrêt.
gnal sonore retentit pendant un court
instant, et la table de cuisson se désactive. Enlevez l'objet ou nettoyez le
bandeau de commande.
• La zone de rôtissage n'est pas désactivée ou la température n'est pas modis'affifiée. Au bout de 90 minutes
che et l'appareil s'éteint. Avant la prochaine utilisation, réglez la zone de rôtissage sur
.
4.2 Mise à l'arrêt automatique
4.3 Le niveau de cuisson
L'appareil est automatiquement mis à
l'arrêt si :
• Toutes les zones de rôtissage sont
.
désactivées
• Vous ne réglez pas la température
après avoir activé l'appareil.
• Vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes
(une casserole, un torchon, etc.). Un siAppuyez, sur le bandeau de commande,
sur le niveau de cuisson souhaité. Corrigez-le au besoin en effleurant une autre
position, à droite ou à gauche. Ne relâchez pas la pression tant que le niveau
de cuisson souhaité n’est pas atteint.
L'affichage indique le niveau de cuisson.
Si vous réglez la température, l'affichage
clignote jusqu'à ce que la zone de rôtissage atteigne la température. Un signal
sonore retentit alors et l'affichage indique la température.
4.4 Minuteur
4.1 Mise en fonctionnement et
mise à l'arrêt
Minuteur (Compte à rebours)
Utilisez le minuteur pour régler la durée
de fonctionnement de la zone de cuisson pendant une session.
Réglez le minuteur après la sélection
de la zone de cuisson.
FRANÇAIS
Il est possible de sélectionner la
fonction de minuterie pour les
zones de cuisson actives et dont
le niveau de cuisson est réglé.
• Pour choisir la zone de cuisson : apjusqu'à ce
puyez plusieurs fois sur
que l'indicateur correspondant s'affiche.
•
•
•
•
Lorsque cette fonction est activée,
s'allume.
Pour activer le minuteur en fonction
Décompte du temps : appuyez sur
du minuteur pour régler la durée (
00 - 99 minutes). Lorsque le voyant
de la zone de cuisson clignote plus
lentement, le décompte a commencé.
Pour savoir combien de temps il reste : paramétrez la zone de cuisson
. Le voyant de la zone de
avec
cuisson commence à clignoter rapidement. L'afficheur indique le temps qui
reste.
Pour modifier le minuteur :paramétrez la zone de cuisson avec la touche
ou .
Pour désactiver le minuteur : paramétrez la zone de cuisson avec
.
Touche . Le temps restant est décompté jusqu'à 00 . Le voyant de la
zone de cuisson commence à clignoter rapidement.
Lorsque le décompte du temps du minuteur est terminé, le signal sonore retentit et 00 clignote. La zone de cuisson se désactive.
• Pour désactiver le signal sonore :
appuyez sur
Minuteur progressif
Utilisez le minuteur progressif pour contrôler la durée de fonctionnement de la
zone de cuisson sélectionnée.
• Pour choisir la zone de cuisson (si
plusieurs zones de cuisson sont en
cours de fonctionnement) : appuyez
jusqu'à ce que
plusieurs fois sur
l'indicateur correspondant s'affiche.
Lorsque cette fonction est activée,
s'allume.
• Pour activer le minuteur progressif :
45
Appuyez sur
Le symbole
s'éteint et
s'affiche.
• Pour voir comment fonctionne la zone de cuisson :paramétrez la zone de
. Le voyant de la zocuisson avec
ne de cuisson commence à clignoter
rapidement. L'afficheur indique l'heure à laquelle la zone de cuisson fonctionne.
• Pour désactiver le minuteur progressif : choisissez la zone de cuisson
et appuyez sur
ou
à l'aide de
pour désactiver le minuteur. Le
symbole
s'éteint et
s'allume.
Lorsque les deux fonctions de
minuteur fonctionnent en même
temps, l'écran affiche le minuteur
progressif en premier.
Minuterie
Vous pouvez utiliser le minuteur comme
minuterie lorsque vous n'utilisez pas les
zones de cuisson. Appuyez sur
.
ou du minuAppuyez sur la touche
teur pour régler la durée. Une fois le
temps écoulé, le signal sonore retentit et
00 clignote.
• Arrêt du signal sonore : appuyez sur
4.5 Verrouillage
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande à l'exception de la touche
. Ce qui permet d'éviter une modification involontaire du niveau de cuisson
par exemple.
Réglez tout d'abord le niveau de cuisson.
Pour démarrer cette fonction, appuyez
. Le symbole
s'allume pendant
sur
4 secondes.
Le minuteur reste allumé.
Pour mettre à l'arrêt cette fonction, ap. Le niveau de cuisson prépuyez sur
cédent s'allume.
Lorsque vous mettez l'appareil à l'arrêt,
vous désactivez également cette fonction.
46 www.aeg.com
4.6 Dispositif de sécurité
enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.
Activation du dispositif de sécurité
enfants
• Allumez la table de cuisson en appuy. Ne sélectionnez pas de
ant sur
niveau de cuisson.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Le symbole
s'allume.
• Mettez à l'arrêt la table de cuisson
avec
.
Désactivation du dispositif de sécurité
enfants
• Allumez la table de cuisson en appuyant sur
. Ne sélectionnez pas de
niveau de cuisson. Appuyez sur
pendant 4 secondes. Le symbole
s'allume.
• Mettez à l'arrêt la table de cuisson
avec
.
Désactivation de la sécurité enfants le
temps d'une cuisson
• Allumez la table de cuisson en appuy. Le symbole
s'allume.
ant sur
• Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez utiliser la table de cuisson.
• Lorsque vous éteignez la table de
, le dispocuisson en appuyant sur
sitif de sécurité enfants est de nouveau activé.
4.7 OffSound Control
(Désactivation et activation
des signaux sonores)
Désactivation des signaux
sonores
Mettez l'appareil à l'arrêt.
Appuyez sur
pendant 3 secondes.
Tous les indicateurs s'allument et s'éteignent. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
s'allume, le signal sonore est activé. Appuyez sur
,
s'allume, le signal sonore est désactivé.
Lorsque cette fonction est activée, l'appareil émet des signaux sonores uniquement dans les circonstances suivantes :
• quand vous appuyez sur
• quand le minuteur arrive en fin de
course
• quand le décompte se termine
• quand vous posez un objet sur le bandeau de commande.
Activation des signaux sonores
Mettez l'appareil à l'arrêt.
Appuyez sur
pendant 3 secondes.
Tous les indicateurs s'allument et s'éteipendant 3 secongnent. Appuyez sur
des.
s'allume, le signal sonore est
désactivé. Appuyez sur
,
s'allume.
Les signaux sonores sont activés.
5. CONSEILS UTILES
5.1 Cuisiner avec le Teppan
Yaki
On peut préparer des aliments directement sur la surface de rôtissage avec ou
sans graisse. On peut également utiliser
des casseroles et des poêles, mais le
temps de chauffe sera plus long sur la
table de cuisson en céramique que sur la
table de cuisson à gaz.
Vous pouvez cuisiner ou garder au
chaud les accompagnements, par ex. les
sauces, le riz, etc., dans des plats ou des
casseroles. Placez-les directement sur la
surface de cuisson.
Il n’est pas conseillé de faire bouillir de
grandes quantités d'eau sur la surface
de rôtissage comme, par exemple, pour
faire cuire des spaghetti.
Les bruits décrits sont normaux
et ne constituent pas un dysfonctionnement.
FRANÇAIS
Ne posez pas de récipients au
milieu de la surface de cuisson
entre les deux zones, car la surface inégale peut les faire vaciller.
Si vous faites frire des aliments
au niveau de la séparation des
zones, cela peut engendrer une
coloration inégale (par exemple
lorsque vous faites des crêpes).
47
5.2 Exemples de cuisson
Utilisation de graisses et d'huiles
Si la température est trop élevée, la
graisse se met à fumer. C'est ce qu'on
appelle le « point de fumée ».
Graisses / Huiles
Température max. (°C)
Point de fumée (°C)
Beurre
130
150
Graisse de porc
170
200
Graisse de bœuf
180
210
Huile d'olive
180
200
Huile de tournesol
200
220
Huile d'arachide
200
235
Huile de noix de coco
200
240
Préchauffez toujours l'appareil.
Aliment à cuire
Température (°C)
Durée/Conseils
Poisson et crustacés
140–160
Préchauffez l'appareil.
Darnes de saumon
160
8 minutes, retournez au
bout de 4 minutes.
Grosses crevettes (décortiquées)
140
6 minutes, retournez au
bout de 3 minutes.
Steaks de requin d'environ 2,5 cm d'épaisseur
160
10 minutes, retournez au
bout de 5 minutes.
Soles meunières (au
beurre)
140
8 minutes, retournez au
bout de 4 minutes, côté
clair en premier.
Filets de carrelet
140
6 minutes, retournez au
bout de 3 minutes.
Veau
140–180
Préchauffez l'appareil.
Côtelette de veau
180
10 minutes, retournez au
bout de 5 minutes.
Médaillons de veau, de
4 cm d'épaisseur
160
10 minutes, retournez au
bout de 5 minutes.
Steaks de veau de 3 à
4 cm d'épaisseur
160
6 minutes, retournez au
bout de 3 minutes.
Escalopes de veau, natu- 180
re
5 minutes, retournez au
bout de 2,5 minutes.
48 www.aeg.com
Aliment à cuire
Température (°C)
Durée/Conseils
Emincé de veau, sauce à
la crème
180
6 minutes, retournez au
bout de 3 minutes. Les
morceaux de viande ne
doivent pas se toucher.
Bœuf
160–180
Préchauffez l'appareil.
Steak de bœuf, bleu
180
2 minutes, retournez au
bout de 1 minute.
Steak de bœuf, saignant
180
6 minutes, retournez au
bout de 3 minutes.
Steak de bœuf, à point
180
8 minutes, retournez au
bout de 2 minutes.
Steak de bœuf, bien cuit
180
8 minutes, retournez au
bout de 4 minutes. Sans
matières grasses, les
temps de cuisson augmentent d'environ 20 %.
Steak haché
160
6 - 8 minutes, retournez
au bout de 3 - 4 minutes.
Châteaubriand
160 puis 100
Faites revenir la viande
dans de l'huile sur tous
les côtés (retournez uniquement lorsque la viande n'adhère pas à la
poêle). Terminez la cuisson pendant 10 minutes
sur un côté (100 °C).
Porc
160–180
Préchauffez l'appareil.
Médaillons de porc
160
8 minutes, retournez au
bout de 4 minutes (en
fonction de l'épaisseur).
Échine de porc
180
8 minutes, retournez au
bout de 4 minutes.
Escalopes de porc
160
6 minutes, retournez au
bout de 3 minutes.
Côtes levées
160
8 - 10 minutes, retournez
plusieurs fois.
Brochettes de porc
160
6 - 8 minutes, faites sauter sur tous les côtés.
Agneau
160–180
Préchauffez l'appareil.
Côtelettes d'agneau
180
10 minutes, retournez au
bout de 5 minutes.
FRANÇAIS
49
Aliment à cuire
Température (°C)
Durée/Conseils
Filet d'agneau
160
10 minutes, retournez au
bout de 5 minutes. Le filet doit être frit des deux
côtés.
Pavés d'agneau
160
6 - 8 minutes, retournez
au bout de 3 - 4 minutes.
Volaille
140–160
Préchauffez l'appareil.
Suprême de volaille
140
8 - 10 minutes, retournez
au bout de 4 - 5 minutes.
Émincé de dinde
160
6 minutes, retournez plusieurs fois.
Saucisses
160
Préchauffez l'appareil.
Œufs au plat
140
Préchauffez l'appareil.
Crêpes / Omelettes
140-160
Préchauffez l'appareil.
Fruits
140-160
Préchauffez l'appareil.
Légumes
140-160
10 - 20 minutes, retournez plusieurs fois.
Légumes
140-160
10 - 15 minutes, sous une
cloche de cuisson (retournez à mi-cuisson).
Riz précuit
140-160
10 - 15 minutes, retournez plusieurs fois.
Nouilles précuites
140-160
15 - 20 minutes, retournez à mi-cuisson.
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre et sec, lisse
et plat.
AVERTISSEMENT
Les objets pointus/tranchants et
les produits de nettoyage abrasifs peuvent endommager l'appareil.
Par mesure de sécurité, il est interdit de nettoyer l'appareil avec
un appareil à jet de vapeur ou à
haute pression.
6.1 Fonction de nettoyage
1.
Appuyez sur
. Chaque zone est
réglée sur une température de
80 °C. L'affichage clignote jusqu'à ce
que la température atteigne 80 °C.
Cette fonction verrouille le bandeau
de commande mais pas la touche
.
2. Lorsque la température a atteint
80 °C, un signal sonore retentit et le
bandeau de commande est déverrouillé.
3. Mettez des glaçons, un par un, sur la
zone de rôtissage (vous pouvez également utiliser de l'eau froide). En
même temps, enlevez les restes du
50 www.aeg.com
rôtissage à l'aide d'une spatule et
poussez-les dans le réceptacle.
4. Frottez l'appareil avec un chiffon
propre jusqu'à ce qu'il soit sec.
6.2 Nettoyer lorsque l'appareil
est froid
1.
2.
3.
4.
5.
Appliquez un agent nettoyant habituel sur la surface de cuisson et laissez agir pendant 5 minutes.
Retirez les résidus de la cuisson à
l'aide d'une spatule.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon
humide.
Frottez l'appareil avec un chiffon
propre jusqu'à ce qu'il soit sec.
Lorsque l'appareil est sec, frottez la
surface de cuisson avec de l'huile de
cuisine.
AVERTISSEMENT
Barre en verre
• Ne nettoyez pas la barre en verre ni
l'espace qui la sépare de la vitrocéramique avec le grattoir ou des objets
pointus. La barre en verre est fixée à la
plaque en céramique.
• Ne posez pas les casseroles sur la barre en verre.
• Veillez à ce que les casseroles et récipients ne touchent pas la barre en verre.
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Cause et solution possibles
Vous ne pouvez pas allumer l'appareil ou le faire
fonctionner.
• Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives
en même temps. N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
• Il y a de l'eau ou des taches de graisse sur le bandeau de commande. Nettoyez le bandeau de
commande
• Allumez de nouveau l'appareil et réglez le niveau
de cuisson sous 7 secondes.
• La fonction Sécurité enfants ou Verrouillage est
activée. Reportez-vous au chapitre « Utilisation
quotidienne ».
Un signal sonore retentit
lorsque l'appareil est
éteint.
Vous avez posé quelque chose sur une ou plusieurs
touches sensitives. Retirez l'objet des touches sensitives.
Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas chaude parce qu'elle
n'a fonctionné que peu de temps. Si la zone de
cuisson devrait être très chaude, contactez votre
service après-vente.
FRANÇAIS
Problème
Un signal sonore retentit
et l'appareil s'allume
puis s'éteint. Au bout de
5 secondes, un autre signal sonore retentit.
s'allume
et un chiffre s'affichent.
51
Cause et solution possibles
Vous avez posé quelque chose sur
jet de la touche sensitive.
. Retirez l'ob-
La fonction d'arrêt automatique est activée. Éteignez l'appareil puis allumez-le de nouveau.
Une erreur s'est produite dans l'appareil.
Débranchez le fusible du système électrique de
l'habitation afin de déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique pendant quelque temps. Res'allume à nouveau, contactez votre
branchez. Si
service après-vente.
Aucun signal sonore ne
Les signaux sonores sont désactivés.
se fait entendre lorsque Activez les signaux sonores (reportez-vous au chapivous appuyez sur les tou- tre « Commande son »).
ches sensitives du bandeau.
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème,
veuillez vous adresser à votre magasin
vendeur ou au Service Après-vente.
Veuillez lui fournir les informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique (située dans un des coins de
la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.
En cas d'erreur de manipulation de la
part de l'utilisateur, le déplacement du
technicien du Service Après-vente ou du
magasin vendeur peut être facturé même en cours de garantie. Les instructions
relatives au Service Après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le
livret de garantie.
8. INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.
Avant l'installation
Avant l'installation de l'appareil, notez
ci-dessous les informations figurant sur
la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve au bas de l'enveloppe
extérieure de l'appareil.
• Modèle ...........................
• PNC .............................
• Numéro de série ....................
8.1 Appareils encastrables
• Les appareils encastrables ne peuvent
être mis en fonctionnement qu'après
avoir été installés dans des meubles et
sur des plans de travail homologués et
adaptés.
8.2 Câble d'alimentation
• L'appareil est fourni avec le câble
d'alimentation.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial (type H05BB-F Tmax 90 °C
ou de calibre supérieur). Contactez
votre service après-vente.
52 www.aeg.com
8.3 Pour fixer le joint.
• Nettoyez la zone de découpe du plan
de travail.
• Reliez le joint d'étanchéité fourni au
niveau de la surface inférieure de l'appareil le long des bords externes de la
section vitrocéramique. N'étirez pas le
joint. Les points de jonction doivent se
trouver au milieu d'un des côtés.
Après avoir mesuré la longueur (prévoyez quelques mm en plus), appuyez
fermement les deux extrémités l'une
contre l'autre.
8.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
FRANÇAIS
53
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
• Isolez l'espace entre le plan de travail
et la vitrocéramique avec du silicone.
• Appliquez de l'eau savonneuse sur le
silicone.
• Retirez l'excédent de silicone avec le
grattoir.
8.5 Installation de plusieurs appareils
Pièces ajoutées : barre(s) d'accouplement, silicone résistant à la chaleur, forme en caoutchouc, bride d'étanchéité.
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
N'utilisez que du silicone spécial
résistant à la chaleur.
Découpe du plan de travail
Distance du mur : minimum 50 mm
Profondeur : 490 mm
Largeur : additionnez les largeurs de
tous les appareils à encastrer et soustrayez 20 mm (voir également « Vue
d'ensemble de toutes les largeurs d'appareils »)
Installation de plusieurs appareils
1. Notez la dimension de découpe du
plan de travail et sciez-la.
2.
Posez les appareils, un à la fois, sur
une surface souple, une couverture
par exemple, le dessous vers le
haut.
54 www.aeg.com
3.
Placez le joint d'étanchéité autour
du bord inférieur de l'appareil le
long du bord externe de la surface
vitrocéramique.
4.
Vissez légèrement les plaques de fixation dans les trous prévus dans le
boîtier de protection.
5.
Placez le premier appareil dans la
découpe du plan de travail. Placez
la barre d'accouplement dans la découpe du plan de travail et appuyez-la contre l'appareil sur la moitié de la largeur.
6.
Tournez légèrement les plaques de
fixation par en dessous sur le plan
de travail et sur la barre d'accouplement.
7.
Placez l'appareil suivant dans la découpe du plan de travail. Veillez à
ce que l'avant des appareils soit au
même niveau.
8.
Serrez la plaque de fixation/les vis
de retenue.
9.
Comblez l'espace entre le plan de
travail et les appareils ainsi qu'entre
les appareils à l'aide de silicone.
10. Appliquez de l'eau savonneuse sur
le silicone.
11. Appuyez fermement la forme en
caoutchouc contre la surface vitrocéramique et déplacez-la lentement
le long de l'espace.
12. Ne touchez pas le silicone tant qu'il
n'a pas durci. Cela peut prendre
une journée.
13. Enlevez soigneusement le silicone
en trop avec une lame de rasoir.
14. Nettoyez soigneusement la surface
vitrocéramique.
FRANÇAIS
55
9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modell HC652600EB
Prod.Nr. 941 560 808 00
Typ 55 TEP 01 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 5.6 kW
Made in Switzerland
Ser.Nr. ..........
5.6 kW
AEG
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
56 www.aeg.com
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SICHERHEITSINFORMATIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
58
60
63
65
68
69
70
73
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
57
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die
durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren
Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
WARNUNG!
Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von
Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen
ohne bisherige Erfahrung im Umgang mit solchen
Geräten bedient werden, wenn sie dabei von einer
Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern,
wenn es in Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
1.2 Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden
während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die
Heizelemente.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
58 www.aeg.com
• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten
Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer
Feuerlöschdecke.
• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen
Dampfreiniger.
• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des
Kochfelds, da diese heiß werden können.
• Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf
der Glaskeramikfläche feststellen. Stromschlaggefahr!
• Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab
und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
2.
SICHERHEITSHINWEISE
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte Fachkraft
darf den Elektroanschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.
• Achten Sie darauf, dass zwischen der
Arbeitsplatte und der Gerätefrontseite
ein Abstand von 2 mm zur Belüftung
frei gelassen wird. Schäden, die durch
das Fehlen eines Belüftungsabstands
DEUTSCH
entstehen, sind von der Garantie ausgenommen.
• Der Boden des Geräts kann heiß werden. Wir empfehlen eine feuerfeste
Trennplatte unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
• Die elektrischen Anschlüsse müssen
von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss das Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige
Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des Gerätes sicher, dass das
Netzkabel oder ggf. der Netzstecker
nicht mit dem heißen Gerät oder heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete Netzkabel oder Netzstecker verwendet
werden, kann der Anschluss überhitzen.
• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.
• Kabel zugentlasten.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die
Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3
mm ausgeführt sein.
• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen
59
aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
2.2 Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber und Schutzfolie
(falls vorhanden).
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus. Verlassen Sie sich
nicht auf die Topferkennung.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät umgehend von der Spannungsversorgung.
Dies dient zur Vermeidung eines
Stromschlags.
• Benutzer mit einem Herzschrittmacher
müssen einen Mindestabstand von 30
cm zu den Induktionskochzonen einhalten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Es besteht Explosions- und
Brandgefahr.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe freisetzen. Halten Sie
Flammen und erhitzte Gegenstände
beim Kochen mit Fetten und Ölen von
diesen fern.
60 www.aeg.com
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und schon bei
niedrigeren Temperaturen eher einen
Brand verursachen als frisches Öl.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
WARNUNG!
Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder wenn das Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss oder mit beschädigten
Böden kann die Glas- oder Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie
das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es
auf der Kochfläche umsetzen möchten.
• Eine häufige Verwendung des Geräts
kann Oberflächenunebenheiten verursachen. Diese haben jedoch keine unerwünschten Auswirkungen auf die
Geräteleistung.
2.3 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
2.4 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Gerätes wenden
Sie sich an die zuständige kommunale
Behörde vor Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
Teppan Yaki Grill
• Eine Geräuschentwicklung während
des Betriebs ist normal. Sie deutet
nicht auf eine Störung hin.
3. GERÄTEBESCHREIBUNG
3.1 Die wichtigsten Merkmale
Ihres Gerätes
• Die Kochfläche besteht aus zwei
Schichten Edelstahl mit einer Aluminiumschicht dazwischen. Sie verfügt
über eine hohe Wärmekapazität, welche einen schnellen Temperaturabfall
verhindert (z. B. wenn Sie Fleisch aus
dem Kühlschrank zubereiten möchten).
DEUTSCH
• Jede Teppan Yaki Grill-Oberfläche ist
ein Unikat, da sie von Hand bearbeitet
und von Schleif-Spezialisten geschliffen wird. Abweichungen im Schliff-Bild
sind normal und haben keine Funktionseinschränkungen des Gerätes zur
Folge. Je mehr der Grill benutzt wird,
desto wertvoller sieht er aus.
• Die Nut an den Kanten:
– Reduziert die Temperatur an den
Anlageflächen, so dass die Kochfläche in unterschiedliche Küchen-Arbeitsplatten einbaubar ist.
– Nimmt dank der Einbuchtung einen
Teil der Ausdehnung der erhitzten
Kochfläche auf.
– Sammelt kleinere Speiserückstände
und Flüssigkeiten, die nach Benutzung einfach entfernt werden können.
• Durch den Thermostat mit ablesbarer
Temperatureinstellung wird die erforderliche Temperatur konstant gehalten. Dadurch wird ein Überhitzen der
Speisen vermieden und ein fettarmes,
nährstofferhaltendes Garen ermöglicht.
• Die Speisen werden direkt auf der
Kochfläche mit oder ohne Fett erhitzt.
Es besteht auch die Möglichkeit, mit
Töpfen und Pfannen zu kochen.
• Die Grill-Oberfläche wird in ca. 4 Minuten auf eine Temperatur von 180 °C
erhitzt. Die Temperatur der Grill-Oberfläche verringert sich von 180 °C auf
100 °C in ca. 25 Minuten und in ca. 60
Minuten auf 60 °C.
• Die Kochfläche muss vor Benutzung
immer vorgeheizt werden.
3.2 Allgemeine Übersicht
1
1 Hintere Grillzone 2800 W
2 Vordere Grillzone 2800 W
3 Glasleiste
2
4 Bedienfeld
3
4
3.3 Bedienfeldanordnung
1 2
3
4
12
61
5
6
7
11
10
9
8
62 www.aeg.com
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen,
Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven
Funktionen.
Sensorfeld
Funktion
1
Ein- und Ausschalten des Geräts.
2
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
Ein- und Ausschalten der Reinigungsfunktion.
4
Temperaturanzeige
Zeigt die Temperatur an.
5
Kochzonen-Anzeigen des
Timers
Zeigen an, für welche Grillzone der Timer eingestellt wurde.
6
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
7
Zeigt an, dass der Garzeitmesser eingeschaltet ist (1 bis 59 Minuten).
8
Zeigt an, dass der Kurzzeitmesser (1 bis
99 Minuten) oder der Kurzzeitwecker
eingeschaltet ist.
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
/
9
10
Auswählen der Grillzone: .
11
Zum Einstellen der Uhrfunktionen.
Einstellskala
12
Zum Einstellen der Kochstufe.
3.4 Anzeigen der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Bräterzone ist ausgeschaltet.
60 - 220
Die Bräterzone ist eingeschaltet.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
/
3-stufige Restwärmeanzeige: Weitergaren/Warmhalten/
Restwärme.
/
Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist eingeschaltet.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.
3.5 OptiHeat Control
(Restwärmeanzeige, 3-stufig)
WARNUNG!
\
\
Es besteht Verbrennungsgefahr durch Restwärme!
OptiHeat Control zeigt die Restwärmestufe an. Die Induktionskochzonen erzeugen die erforderliche Hitze zum Kochen direkt im Boden des Kochgeschirrs.
Die Glaskeramik wird nur durch die Wärme des Kochgeschirrs erhitzt.
DEUTSCH
63
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Sicherheitshinweise.
4.1 Ein- und Ausschalten
Berühren Sie 1 Sekunde lang
, um
das Gerät ein- oder auszuschalten.
4.2 Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Gerät in
folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet
.
• Nach dem Einschalten des Geräts wird
keine Temperatur gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit verschütteten Lebensmitteln
oder einem Gegenstand bedeckt
(Topf, Tuch usw.). Ein Signal ertönt eine Zeit lang und das Gerät wird ausBerühren Sie die Einstellskala für die
Kochstufe. Möchten Sie eine andere
Kochstufe einstellen, berühren Sie die
Skala weiter links oder rechts. Nehmen
Sie den Finger erst von der Skala, wenn
die richtige Kochstufe eingestellt ist. Das
Display gibt die eingestellte Kochstufe
an.
Nach der Einstellung der Temperatur
blinkt das Display, bis die Kochzone die
gewünschte Temperatur erreicht hat.
Danach ertönt ein Signalton und das
Display zeigt die Temperatur an.
4.4 Der Timer
Die Zeit läuft rückwärts ab.
Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein,
wie lange eine Kochstelle für einen einzelnen Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Wählen Sie erst die Kochstelle aus und
stellen Sie dann den Kurzzeitmesser
ein.
Die Auswahl der Timerfunktion
ist möglich, wenn die Kochstellen
eingeschaltet und die Kochstufen
eingestellt sind.
geschaltet. Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld.
• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Temperatur nicht geändert. Nach 90 Minuten leuchtet
auf und das Gerät schaltet sich aus.
Stellen Sie die Kochzone vor dem
nächsten Gebrauch auf
.
4.3 Die Kochstufe
• Auswahl der Kochzone:Berühren Sie
wiederholt, bis die Anzeige der
gewünschten Kochzone leuchtet.
Wenn diese Funktion in Betrieb ist,
angezeigt.
wird
• Einschalten des Kurzzeitmessers: Berühren Sie
am Timer, um die Zeit
einzustellen ( 00 - 99 Minuten).
Wenn die Anzeige der Kochstelle
langsam blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.
• So wird die verbleibende Zeit angezeigt: Wählen Sie die Kochzone
aus. Die Anzeige der Kochzone blinkt
schneller. Das Display zeigt die verbleibende Zeit an.
• Einstellung des Kurzzeitmessers ändern:Wählen Sie die Kochzone mit
, berühren Sie
oder .
• Ausschalten des Kurzzeitmessers:
Wählen Sie die Kochzone
aus. Berühren Sie . Die Restzeit wird auf
00 heruntergezählt. Die Anzeige der
Kochzone erlischt.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton und 00 blinkt. Die
Kochstelle wird ausgeschaltet.
64 www.aeg.com
• So schalten Sie den Signalton aus:
Berühren Sie
Der Garzeitmesser
Verwenden Sie den Garzeitmesser, um
festzustellen, wie lange die Kochzone
bereits in Betrieb ist.
• Auswahl der Kochzone (wenn mehr
als 1 Kochzone eingeschaltet ist):Bewiederholt, bis sich die
rühren Sie
Anzeige der gewünschten Kochzone
einschaltet.
Wenn diese Funktion in Betrieb ist,
wird
angezeigt.
• Einschalten des Garzeitmessers:
Berühren Sie
4.5 Verriegelung
Das Bedienfeld kann mit Ausnahme von
verriegelt werden. So wird verhindert,
dass die Kochstufe versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
zum Einstellen der
Berühren Sie
Funktion. Das Symbol
wird 4 Sekunden lang angezeigt.
Der Timer bleibt eingeschaltet.
zum Ausschalten der
Berühren Sie
Funktion. Die zuvor ausgewählte Kochstufe wird eingestellt.
Diese Funktion wird deaktiviert, sobald
das Gerät ausgeschaltet wird.
4.6 Kindersicherung
Das Symbol
erlischt und
leuchtet auf.
• So können Sie feststellen, wie lange
die Kochzone bereits in Betrieb
ist:Stellen Sie die Kochzone mit
ein. Die Anzeige der Kochzone blinkt
schneller. Das Display zeigt die Einschaltdauer der Kochzone an. Das Display zeigt die Einschaltdauer der
Kochzone an, die für längere Zeit benutzt wird.
• Ausschalten des Garzeitmessers:
aus
Wählen Sie die Kochzone mit
oder , um den
und berühren Sie
Timer auszuschalten. Das Symbol
erlischt und
leuchtet auf.
Mit dieser Funktion wird ein versehentliches Bedienen des Kochfelds verhindert.
Wenn zwei Uhrfunktionen gleichzeitig in Betrieb sind, wird im Display zuerst der Garzeitmesser angezeigt.
Kindersicherung für einen einzelnen
Kochvorgang außer Kraft setzen
• Das Kochfeld mit
einschalten. Das
Symbol
leuchtet auf.
• Berühren Sie 4 Sekunden lang
.
Stellen Sie die Kochstufe innerhalb
von 10 Sekunden ein. Das Kochfeld
kann jetzt benutzt werden.
• Nachdem das Kochfeld mit
ausgeschaltet wurde, ist die Kindersicherung
wieder aktiv.
Kurzzeitwecker
Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb
sind, können Sie den Timer als Kurzzeitwecker verwenden. Berühren Sie
.
oder des Timers, um
Berühren Sie
die Zeit einzustellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signal und 00 blinkt.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie
Einschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Kochfeld mit
ein.
Stellen Sie keine Kochstufe ein.
• Berühren Sie 4 Sekunden lang
.
Das Symbol
leuchtet auf.
• Schalten Sie das Kochfeld mit
aus.
Ausschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Kochfeld mit
ein.
Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren Sie 4 Sekunden lang
. Das
Symbol
leuchtet auf.
• Schalten Sie das Kochfeld mit
aus.
DEUTSCH
4.7 OffSound Control
(Aktivierung und
Deaktivierung des Signaltons)
Deaktivieren des Signaltons
Schalten Sie das Gerät aus.
Berühren Sie
3 Sekunden lang. Die
Anzeigen leuchten auf und erlöschen.
Berühren Sie
3 Sekunden lang.
leuchtet und der Signalton ist aktiviert.
Berühren Sie
,
leuchtet auf, der
Signalton ist deaktiviert.
Haben Sie den Signalton deaktiviert, ertönt er nur in folgenden Fällen:
65
• Bei der Berührung von
.
• Bei Ablauf des Kurzzeitweckers.
• Bei Ablauf des Kurzzeitmessers.
• Das Bedienfeld ist bedeckt.
Aktivieren des Signaltons
Schalten Sie das Gerät aus.
Berühren Sie
3 Sekunden lang. Die
Anzeigen leuchten auf und erlöschen.
Berühren Sie
3 Sekunden lang.
leuchtet , da der Signalton deaktiviert
ist. Berühren Sie
,
leuchtet. Der
Signalton ist aktiviert.
5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
5.1 Speisenzubereitung mit
dem Teppan Yaki
Sie können die Speisen direkt auf der
Kochzone mit oder ohne Öl zubereiten.
Sie können aber auch Töpfe und Pfannen verwenden, die Aufheizzeit ist jedoch länger als auf dem Glaskeramikfeld
oder auf dem Gaskochfeld.
Sie können Beilagen oder Saucen in
Töpfen oder Pfannen kochen oder warm
halten. Setzen Sie das Kochgeschirr direkt auf die Kochstelle.
Es ist nicht empfehlenswert, große Mengen Flüssigkeit auf der Kochzone zum
Kochen zu bringen (wie z. B. Wasser für
Spaghetti).
Stellen Sie kein Kochgeschirr in
die Mitte der Kochfläche zwischen die Zonen, da es durch die
Unebenheit instabil steht. Das
Braten auf dem Zonenübergang
kann zu einer ungleichmäßigen
Bräunung führen (z. B. bei Pfannkuchen).
5.2 Anwendungsbeispiele zum
Kochen
Verwendung von Fetten und Ölen
Wenn die Temperatur zu hoch ist, beginnt das Fett zu rauchen. Diese Temperatur wird als „Rauchpunkt“ bezeichnet.
Die Geräusche sind normal und
weisen nicht auf einen Gerätedefekt hin.
Fette / Öle
Höchsttemperatur (°C)
Rauchpunkt (°C)
Butter
130
150
Schweinefett
170
200
Rinderfett
180
210
Olivenöl
180
200
Sonnenblumenöl
200
220
Erdnussöl
200
235
Kokosfett
200
240
Das Gerät immer vorheizen.
66 www.aeg.com
Zu garende Speise
Temperatur (°C)
Dauer/Tipps
Fisch und Schalentiere
140–160
Gerät vorheizen.
Lachsfilets
160
8 Minuten, nach 4 Minuten wenden.
Riesengarnelen (ohne
Schale)
140
6 Minuten, nach 3 Minuten wenden.
Haifischsteaks, ca. 2,5 cm 160
dick
10 Minuten, nach 5 Minuten wenden.
Seezungen, Müllerin Art
140
8 Minuten, nach 4 Minuten wenden, helle Seite
zuerst.
Schollenfilets
140
6 Minuten, nach 3 Minuten wenden.
Kalbfleisch
140–180
Gerät vorheizen.
Kalbskotelett
180
10 Minuten, nach 5 Minuten wenden.
Kalbsmedaillons, 4 cm
dick
160
10 Minuten, nach 5 Minuten wenden.
Kalbssteaks, 3–4 cm dick
160
6 Minuten, nach 3 Minuten wenden.
Kalbsschnitzel, natur
180
5 Minuten, nach 2½ Minuten wenden.
Kalbsgeschnetzeltes
180
6 Minuten, nach 3 Minuten wenden. Die Fleischstreifen sollen sich nicht
berühren.
Rindfleisch
160–180
Gerät vorheizen.
Beefsteak blau, nur leicht 180
angebraten
2 Minuten, nach 1 Minuten wenden.
Beefsteak, blutig
180
6 Minuten, nach 3 Minuten wenden.
Beefsteak, rosa
180
8 Minuten, nach 2 Minuten wenden.
Beefsteak durch
180
8 Minuten, nach 4 Minuten wenden. Ohne Fettstoffe erhöht sich die
Bratzeit um ca. 20 %.
Hamburger
160
6 - 8 Minuten, nach 3 - 4
Minuten wenden.
DEUTSCH
67
Zu garende Speise
Temperatur (°C)
Dauer/Tipps
Châteaubriand
160 und dann 100
Das Fleisch auf allen Seiten in Öl anbraten (nur
wenden, wenn das
Fleisch nicht an der Pfanne haftet). 10 Minuten
auf einer Seite fertig garen (100 °C).
Schweinefleisch
160–180
Gerät vorheizen.
Schweinemedaillons
160
8 Minuten, nach 4 Minuten wenden (je nach Dicke).
Schweinshalssteaks
180
8 Minuten, nach 4 Minuten wenden.
Schweinsschnitzel
160
6 Minuten, nach 3 Minuten wenden.
Rippchen
160
8 - 10 Minuten, mehrmals wenden.
Schweinefleischspießchen
160
6 - 8 Minuten, von allen
Seiten gut anbraten.
Lammfleisch
160–180
Gerät vorheizen.
Lammkoteletts
180
10 Minuten, nach 5 Minuten wenden.
Lammfilets
160
10 Minuten, nach 5 Minuten wenden. Filet auf
beiden Seiten anbraten.
Lammsteaks
160
6 - 8 Minuten, nach 3 - 4
Minuten wenden.
Geflügel
140–160
Gerät vorheizen.
Hähnchen in Rahmsoße
140
8 - 10 Minuten, nach 4 - 5
Minuten wenden.
Putenbruststreifen
160
6 Minuten, dabei mehrmals wenden.
Würstchen
160
Gerät vorheizen.
Spiegeleier
140
Gerät vorheizen.
Crêpes / Omeletts
140-160
Gerät vorheizen.
Früchte
140-160
Gerät vorheizen.
Gemüse
140-160
10 - 20 Minuten, dabei
mehrmals wenden.
Gemüse
140-160
10 - 15 Minuten, unter einem Deckel kochen
(nach der Hälfte der Zeit
wenden).
68 www.aeg.com
Zu garende Speise
Temperatur (°C)
Dauer/Tipps
Kochen von vorgekochtem Reis
140-160
10 - 15 Minuten, dabei
mehrmals wenden.
Kochen von vorgekochten Nudeln
140-160
15 - 20 Minuten, nach
der Hälfte der Zeit wenden.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
WARNUNG!
Scharfe Gegenstände und scheuernde Reinigungsmittel können
das Gerät beschädigen.
Reinigen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger.
6.1 Reinigungsfunktion
2.
3.
4.
5.
Minuten auf der Kochzone einwirken.
Entfernen Sie Bratrückstände mit
dem Pfannenwender.
Reinigen Sie das Geräts mit einem
feuchten Tuch.
Trocknen Sie das Gerät mit einem
sauberen Tuch.
Sobald das Gerät trocken ist, reiben
Sie die Kochzone mit etwas Speiseöl
ein.
WARNUNG!
Glasleiste
1.
Berühren Sie
. Jede Zone wird auf
80 °C gestellt. Das Display blinkt, bis
die Temperatur von 80 °C erreicht
wird. Durch die Funktion wird das
.
Bedienfeld verriegelt, außer
2. Ist die eingestellte Temperatur von
80 °C erreicht, ertönt ein akustisches
Signal und das Bedienfeld wird entriegelt.
3. Legen Sie einen Eiswürfel nach dem
anderen auf die Kochzone (Sie können auch kaltes Wasser verwenden).
Lösen Sie gleichzeitig mit einem
Pfannenwender die Bratrückstände
und schieben Sie diese in die Rinne.
4. Trocknen Sie das Gerät mit einem
sauberen Tuch.
6.2 Reinigung des
abgekühlten Geräts
1.
Verwenden Sie ein handelsübliches
Reinigungsmittel und lassen Sie es 5
• Verwenden Sie keinen Schaber oder
scharfe Objekte zur Reinigung der
Glasleiste und des Zwischenraums zwischen ihr und der Glaskeramik. Die
Glasleiste ist mit der Glaskeramikplatte verbunden.
• Stellen Sie keine Töpfe auf die Glasleiste.
• Stellen Sie sicher, dass die Pfannen
und Töpfe die Glasleiste nicht berühren.
DEUTSCH
69
7. FEHLERSUCHE
Problem
Das Gerät kann nicht
eingeschaltet oder bedient werden.
Mögliche Ursache und Abhilfe
• Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig
berührt. Berühren Sie nur ein einzelnes Sensorfeld.
• Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem
Bedienfeld. Reinigen Sie das Bedienfeld.
• Schalten Sie das Gerät erneut ein und stellen Sie
innerhalb von 7 Sekunden die Kochstufe ein.
• Die Kindersicherung oder die Tastenverriegelung
ist eingeschaltet. Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
Wird das Gerät ausgeEin oder mehrere Sensorfelder wurden bedeckt.
schaltet, ist ein Signalton Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfelzu hören.
dern.
Die Restwärmeanzeige
leuchtet nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in
Betrieb war. Sollte die Kochzone eigentlich heiß
sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.
Ein Signal ertönt und das Sie haben
bedeckt. Entfernen Sie den GegenGerät schaltet sich ein
stand vom Sensorfeld.
und wieder aus. Nach 5
Sekunden ertönt ein weiteres Signal.
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst. Schalten Sie
das Gerät aus und wieder ein.
und eine Zahl leuchten auf.
Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten.
Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten der
Hausinstallation aus, um das Gerät für einige Zeit
von der Stromversorgung zu trennen. Schalten Sie
erneut aufleuchdie Sicherung wieder ein. Wenn
tet, benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Es ertönt kein Signalton,
wenn Sie die Sensorfelder des Bedienfelds berühren.
Der Signalton ist ausgeschaltet.
Schalten Sie den Signalton ein (siehe Einschalten
des Signaltons).
Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an
Ihren Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die Daten auf
dem Typenschild, den dreistelligen
Code für die Glaskeramik (befindet sich
in der Ecke des Kochfelds) und die angezeigte Fehlermeldung an.
Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit
für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr an.
Die Anweisungen zum Kundendienst
und die Garantiebedingungen finden
Sie im Garantieheft.
70 www.aeg.com
8. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Sicherheitshinweise.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des Geräts alle Daten, die Sie unten auf dem
Typenschild finden. Das Typenschild befindet sich unten am Gerätegehäuse.
• Modell ...........................
• Produktnummer
(PNC) ........................................
• Seriennummer ............
8.1 Einbaugeräte
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
passende Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden.
• Ein beschädigtes Netzkabel muss
durch ein entsprechendes Spezialkabel (Typ H05BB-F Tmax 90 °C oder
höher) ersetzt werden. Wenden Sie
sich an den Kundendienst.
8.3 Anbringen der Dichtung.
• Reinigen Sie die Arbeitsplatte im Ausschnittbereich.
• Kleben Sie das mitgelieferte Dichtungsband umlaufend auf der Unterseite des Geräts entlang des äußeren
Randes der Glaskeramikscheibe auf.
Dehnen Sie es nicht. Die Schnittstelle
muss in der Mitte einer Seite liegen.
Wenn Sie es zuschneiden (geben Sie
einige mm hinzu), drücken Sie die beiden Enden zusammen.
8.2 Anschlusskabel
• Das Gerät wird mit dem Anschlusskabel geliefert.
8.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
55mm
490+1mm 560+1mm
DEUTSCH
71
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
• Dichten Sie den Spalt zwischen der Arbeitsplatte und der Glaskeramik mit
Silikon ab.
• Geben Sie etwas Seifenlauge auf das
Silikon.
• Entfernen Sie das überschüssige Silikon mit einem Schaber.
8.5 Montage von mehr als einem Gerät
Mitgelieferte Teile:Verbindungsleiste(n), hitzebeständiges Silikon, Gummiprofil, Dichtungsstreifen.
Verwenden Sie nur spezielles,
hitzebeständiges Silikon.
72 www.aeg.com
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
520 mm
580 mm
Arbeitsplattenausschnitt
Abstand zur Wand: min. 50 mm
Tiefe: 490 mm
Breite: Addieren Sie die Breiten aller einzubauenden Geräte und subtrahieren
Sie 20 mm (siehe auch „Übersicht über
alle Gerätebreiten“).
Montage von mehr als einem Gerät
1. Legen Sie den Arbeitsplattenausschnitt fest und sägen Sie ihn aus.
2.
Legen Sie die Geräte nacheinander
mit der Rückseite nach oben auf eine weiche Fläche, zum Beispiel eine
Decke.
3.
Kleben Sie den Dichtungsstreifen
umlaufend auf der Unterseite des
Geräts entlang des äußeren Randes
der Glaskeramik auf.
4.
Schrauben Sie die Befestigungsplatten locker in die entsprechenden
Öffnungen im Schutzkasten ein.
5.
Setzen Sie das erste Gerät in den
Arbeitsplattenausschnitt ein. Setzen
Sie die Verbindungsleiste in den
Ausschnitt und drücken Sie diese
bis zur Hälfte der Breite gegen das
Gerät.
6.
Drehen Sie die Befestigungsplatten
von unterhalb der Arbeitsplatte locker und auf der Verbindungsleiste
ein.
7.
Setzen Sie das nächste Gerät in den
Arbeitsplattenausschnitt ein. Stellen
Sie sicher, dass die Vorderkanten
der Geräte auf der gleichen Höhe
sind.
8.
Ziehen Sie die Schrauben der Befestigungsplatte/Haltegreifer an.
9.
Dichten Sie den Spalt zwischen der
Arbeitsplatte und den Geräten sowie den Spalt zwischen den Geräten
mit Silikon ab.
10. Geben Sie etwas Seifenlauge auf
das Silikon.
DEUTSCH
73
11. Drücken Sie das Gummiprofil kraft-
voll gegen die Glaskeramik und führen Sie es langsam um den Ausschnitt.
12. Berühren Sie das Silikon nicht, bevor
es ausgehärtet ist. Dies kann einen
Tag dauern.
13. Entfernen Sie das überschüssige Si-
likon vorsichtig mit einer Rasierklinge.
14. Reinigen Sie die Glaskeramikober-
fläche.
9. TECHNISCHE DATEN
Modell HC652600EB
Prod.Nr. 941 560 808 00
Typ 55 TEP 01 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 5.6 kW
Made in Switzerland
Ser.Nr. ..........
5.6 kW
AEG
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
74 www.aeg.com
DEUTSCH
75
892933028-G-212013
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising