Wacker Neuson | BTS 635s | Betjeningsvejledning Benzinskæremaskine 630, 635, 635s

Betjeningsvejledning
Benzinskæremaskine
BTS
630, 635, 635s
02.2011
0217780dk / 004
Producent
Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41
80809 München
www.wackerneuson.com
Tel.: +49-(0)89-354 02-0
Fax: +49-(0)89-354 02-390
Oversættelse af den originale, tyske betjeningsvejledning
Indhold
BTS 630, 635
1
Forord ........................................................................................................................ 5
2
Indledning .................................................................................................................. 6
2.1 Illustrationsmidler i denne betjeningsvejledning ................................................. 6
2.2 Wacker Neuson kontaktperson .......................................................................... 7
2.3 Beskrevede aggregattyper ................................................................................. 7
2.4 Apparatets mærkning ......................................................................................... 8
3
Sikkerhed ................................................................................................................... 9
3.1 Princip................................................................................................................. 9
3.2 Betjeningspersonalets kvalifikation................................................................... 12
3.3 Beskyttelsesudstyr............................................................................................ 13
3.4 Transport .......................................................................................................... 14
3.5 Driftssikkerhed.................................................................................................. 15
3.6 Sikkerhed ved brugen af håndaggregater ........................................................ 17
3.7 Sikkerhed ved brugen af forbrændingsmotoren ............................................... 17
3.8 Sikkerhed ved brugen af skæremaskiner ......................................................... 20
3.9 Vedligeholdelse ................................................................................................ 24
3.10 Sikkerheds- og henvisningsmærkater .............................................................. 25
3.11 Sikkerheds- og henvisningssymboler ............................................................... 29
3.12 Sikkerhedsanordninger..................................................................................... 30
4
Leveringsomfang .................................................................................................... 31
5
Opbygning og funktion .......................................................................................... 32
5.1 Anvendelsesformål ........................................................................................... 32
5.2 Funktionsmåde ................................................................................................. 32
6
Komponenter og betjeningselementer ................................................................. 33
7
Transport ................................................................................................................. 36
8
Første idrifttagning ................................................................................................. 37
8.1 Udvendig montering af skæreanordningen ...................................................... 37
9
Betjening og drift ................................................................................................... 42
9.1 Før ibrugtagning ............................................................................................... 42
9.1.1 Kontroller før ibrugtagning .................................................................... 42
9.1.2 Udskiftning af skæreskiven................................................................... 42
9.2 Ibrugtagning...................................................................................................... 44
9.2.1 Motoren startes..................................................................................... 44
9.3 Anvendelse af aggregatet................................................................................. 48
9.4 Ud-af-brugtagning............................................................................................. 49
Betjeningsvejledning
3
BTS 630, 635
10
Vedligeholdelse ....................................................................................................... 50
10.1 Vedligeholdelsesskema.................................................................................... 51
10.2 Vedligeholdelsesarbejder ................................................................................. 52
10.2.1 Rengøring af aggregatet....................................................................... 52
10.2.2 Påfyldning af brændstof........................................................................ 53
10.2.3 Spænding af kileremmen...................................................................... 55
10.2.4 Kontrol af spændeskiverne................................................................... 56
10.2.5 Luftfiltrene rengøres/udskiftes .............................................................. 57
10.2.6 Kontrol/rengøring/udskiftning af tændrøret........................................... 59
10.2.7 Skift kileremmen ................................................................................... 61
10.2.8 Udskiftning af brændstoffilteret............................................................. 64
10.2.9 Indstilling af tomgangsomdrejningstallet............................................... 65
10.2.10Rengøring af gnistskærmen ................................................................. 66
10.2.11Rengøring af udgangskanalen ............................................................. 67
11
Udbedring af fejl ...................................................................................................... 69
12
Tilbehør .................................................................................................................... 70
13
Opbevaring .............................................................................................................. 71
14
Tekniske data .......................................................................................................... 72
14.1 BTS 630, 635, 635s.......................................................................................... 72
14.2 Brændstof-blandingstabel ................................................................................ 73
EF-konformitetserklæring ...................................................................................... 75
4
Betjeningsvejledning
1 Forord
1
Forord
Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger og procedurer til sikker drift
og sikker vedligeholdelse af dit Wacker Neuson aggregat. Af hensyn til din sikkerhed og til beskyttelse mod kvæstelser skal du læse sikkerhedshenvisningerne grundigt igennem, kende dem og altid overholde dem.
Denne betjeningsvejledning er ikke en vejledning til omfattende vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. Sådanne arbejder skal foretages af Wacker
Neuson service eller af anerkendt fagpersonale.
Ved konstruktionen af dette aggregat blev der lagt stor vægt på brugerens sikkerhed. Men ukorrekt drift eller vedligeholdelse, der ikke svarer til forskrifterne,
kan forårsage farer. Betjen og vedligehold dit Wacker Neuson aggregat i henhold
til angivelserne i denne betjeningsvejledning. Det vil gengælde denne opmærksomhed med fejlfri drift og høj anvendelighed.
Defekte aggregatdele skal udskiftes omgående!
Kontakt din Wacker Neuson partner ved spørgsmål om drift eller vedligeholdelse.
Alle rettigheder forbeholdes, især retten til mangfoldiggørelse og udbredelse.
Copyright 2011 Wacker Neuson SE
Denne betjeningsvejledning må – også i uddrag – kun reproduceres, ændres,
mangfoldiggøres og udbredes med udtrykkelig, forudgående, skriftlig tilladelse
fra Wacker Neuson.
Enhver form for mangfoldiggørelse, udbredelse eller lagring på datamedier, der
ikke er tilladt af Wacker Neuson, er en krænkelse af gældende ophavsret og vil
blive retsligt forfulgt.
Vi forbeholder os udtrykkeligt – også uden særskilt bekendtgørelse – retten til
tekniske ændringer, der tjener en forbedring af vores aggregater eller øger sikkerhedsstandarden.
5
2 Indledning
2
2.1
Indledning
Illustrationsmidler i denne betjeningsvejledning
Advarselssymboler
Denne betjeningsvejledning indeholder sikkerhedsforskrifter i følgende kategorier:
FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG, PAS PÅ.
Disse skal følges for at udelukke faren for operatørens død eller kvæstelse,
tingsskader eller ukorrekt service.
FARE
Denne advarsel gør opmærksom på umiddelbart truende farer, der fører til død
eller alvorlige kvæstelser.
f Med de nævnte foranstaltninger kan De undgå faren.
ADVARSEL
Denne advarsel gør opmærksom på mulige farer, der kan føre til død eller alvorlige kvæstelser.
f Med de nævnte foranstaltninger kan De undgå faren.
FORSIGTIG
Denne advarsel gør opmærksom på mulige farer, der kan føre til lette kvæstelser.
f Med de nævnte foranstaltninger kan De undgå faren.
PAS PÅ
Denne advarsel gør opmærksom på mulige farer, der kan føre til tingskader.
f Med de nævnte foranstaltninger kan De undgå faren.
Henvisninger
Henvisning: Her får De supplerende informationer.
6
2 Indledning
Handlingsinstruktion
f
Dette symbol opfordrer Dem til at gøre noget.
1.
Nummererede handlingsinstruktioner opfordrer Dem til at gøre noget i den angivede rækkefølge.
„
2.2
Dette symbol anvendes i listen.
Wacker Neuson kontaktperson
Deres Wacker Neuson kontaktperson er - afhængigt af det enkelte land - Deres
Wacker Neuson serviceafdeling, Deres Wacker Neuson datterselskab eller Deres Wacker Neuson forhandler.
Adresser findes i internettet under www.wackerneuson.com.
Producentens adresse findes i starten i denne betjeningsvejledning.
2.3
Beskrevede aggregattyper
Denne betjeningsvejledning gælder for forskellige aggregattyper fra en produktrække. Af den grund kan nogle illustrationer evt. afvige noget fra Deres aggregat. Desuden kan komponenter være beskrevet, der ikke findes på Deres aggregat.
Detaljer vedr. de bskrevede aggregattyper findes i kapitlet Tekniske data.
7
2 Indledning
2.4
Apparatets mærkning
Typeskiltets data
Typeskiltet indeholder informationer, der identificerer Deres aggregat entydigt.
Disse informationer er nødvendige til bestilling af reservedele og ved spørgsmål
vedr. tekniske forhold.
f Notér informationerne om Deres aggregat i følgende tabel:
Pos.
8
Betegnelse
1
Gruppe og type
2
Byggeår
3
Maskin-nr.
4
Versions-nr.
5
Artikel-nr.
Deres informationer
BTS 630, 635
3
3.1
3 Sikkerhed
Sikkerhed
Princip
Det tekniske stade
Aggregatet er bygget efter det nyeste tekniske stade og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved faglig ukorrekt brug opstå farer for brugerens eller andres liv og lemmer eller skader på aggregatet og andre materielle
værdier.
Brug i overensstemmelse med formålet
Aggregatet må kun anvendes til følgende formål:
„
„
„
Skæring af beton, sten og keramik.
Skæring af metal.
Skæring af asfalt.
Aggregatet må kun anvendes med skæreskiver, der er beregnet til aggregatet
og materialet, der skal skæres.
Aggregatet må ikke anvendes til følgende formål:
„
„
„
„
„
Skæring af træ.
Skæring af plastik.
Skæring af asbestholdige eller andre sundhedsfarlige materialer.
Skæring af fiberholdige eller bløde materialer.
Slibning (med skæreskivens sideflade).
Aggregatet må ikke anvendes med savklinger, knive, børster, etc.
Aggregatet må ikke anvendes som håndrundsav.
Til brugen i overensstemmelse med formålet hører også overholdelsen af alle
henvisninger i denne betjeningsvejledning samt overholdelsen af de foreskrevne
pleje- og vedligeholdelsesanvisninger.
Enhver anden eller videregående brug regnes for ikke at være i overensstemmelse med formålet. For deraf resulterende skader bortfalder producentens ansvar og garanti. Operatøren bærer risikoen alene.
Betjeningsvejledning
9
3 Sikkerhed
BTS 630, 635
Bygningsmæssig ændring
De må under ingen omstændigheder foretage bygningsmæssige ændringer
uden skriftlig tilladelse fra producenten. Herved bringes Deres egen og øvrige
personers sikkerhed i fare! Desuden bortfalder producentens ansvar og garanti.
En bygningsmæssig forandring foreligger især i følgende tilfælde:
„
„
„
Åbning af aggregatet og permanent fjernelse af komponenter, som stammer
fra Wacker Neuson.
Indbygning af nye komponenter, som ikke stammer fra Wacker Neuson eller
som ikke har en tilsvarende konstruktion og kvalitet som de originale dele.
Tilbygning af tilbehør, som ikke stammer fra Wacker Neuson.
Reservedele, som stammer fra Wacker Neuson, kan monteres uden betænkeligheder.
Tilbehør, som er inkluderet i Wacker Neuson leveringsomfanget for Deres aggregat, kan tilbygges uden betænkeligheder. Følg i den forbindelse monteringsinstruktionerne i denne betjeningsvejledning.
Bor ikke i huset for at anbringe f.eks. skilte. Vand kan trænge ind i huset og beskadige aggregatet.
Betingelser for driften
En korrekt og sikker drift af aggregatet forudsætter følgende:
„
„
„
Faglig korrekt transport, opbevaring, opstilling.
Omhyggelig betjening.
Omhyggelig pleje og vedligeholdelse.
Drift
Brug altid kun aggregatet i overensstemmelse med formålet og i teknisk korrekt
tilstand.
Brug altid kun aggregatet sikkerheds- og farebevidst og med alle beskyttelsesanordninger. Sikkerhedsanordninger må ikke ændres eller kobles udenom.
Inden arbejdet påbegyndes, skal De kontrollere, at betjeningselementerne og
sikkerhedsanordningerne fungerer.
Benyt aldrig aggregatet i eksplosive omgivelser.
Vedligeholdelse
For en korrekt og varig funktion af aggregatet kræves regelmæssige vedligeholdelsesarbejder. Manglende vedligeholdelse reducerer sikkerheden på aggregatet.
„
„
10
Overhold ubetinget de foreskrevne vedligeholdelsesintervaller.
Brug aldrig aggregatet, hvis det er nødvendigt med vedligeholdelser eller reparationer.
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
3 Sikkerhed
Fejl
Ved funktionsforstyrrelser skal De straks slukke og sikre aggregatet.
Fejl, som kunne nedsætte sikkerheden, skal omgående udbedres!
Lad omgående beskadigede eller defekte dele udskifte!
Yderligere informationer fremgår af kapitlet Udbedring af fejl.
Reservedele, tilbehør
Anvend kun reservedele fra Wacker Neuson eller reservedele, som i konstruktion og kvalitet svarer til de originale dele.
Anvend kun tilbehør fra Wacker Neuson.
Ved manglende overholdelse bortfalder ethvert ansvar.
Ansvarsfrihedsgrund
Ved følgende overtrædelser afviser Wacker Neuson ethvert ansvar for personskader og materielle skader:
„
„
„
„
„
„
Bygningsmæssig ændring.
Brug i modstrid med formålet.
Manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning.
Faglig ukorrekt betjening.
Anvendelse af reservedele, som ikke stammer fra Wacker Neuson eller som
ikke har en tilsvarende konstruktion og kvalitet som de originale dele.
Anvendelse af tilbehør, som ikke stammer fra Wacker Neuson.
Betjeningsvejledning
Opbevar altid betjeningsvejledningen inden for rækkevidde ved aggregatet eller
ved aggregatets anvendelsessted.
Skulle De miste betjeningsvejledningen eller have brug for et yderligere eksemplar, bedes De henvende Dem til Deres Wacker Neuson kontaktperson eller
downloade betjeningsvejledningen fra internettet (www.wackerneuson.com).
Udlever denne betjeningsvejledning til alle andre operatører eller aggregatets
senere ejer.
Landets specifikke forskrifter
Overhold også landets specifikke forskrifter, standarder og direktiver vedrørende
forebyggelse af ulykker og miljøbeskyttelse, f.eks. brug af farlige stoffer, brug af
personligt beskyttelsesudstyr.
Suppler betjeningsvejledningen med yderligere anvisninger for at tage hensyn til
firmaets, myndighedernes, de nationale eller almengyldige sikkerhedsdirektiver.
Betjeningsvejledning
11
3 Sikkerhed
BTS 630, 635
Betjeningselementer
Hold altid aggregatets betjeningselementer tørre, rene, olie- og fedtfrie.
Betjeningselementer, som f.eks. afbrydere, gashåndtag, etc., må ikke låses, manipuleres eller ændres utilladeligt.
Kontrol for skader
Kontroller mindst én gang pr. arbejdshold det slukkede aggregat for udvendigt
synlige skader og mangler.
Anvend aldrig aggregatet, hvis der kan fastslås skader eller mangler.
Lad omgående skader og mangler udbedre.
Opsyn
Lad aldrig et aggregat køre uden opsyn!
3.2
Betjeningspersonalets kvalifikation
Operatørens kvalifikation
Kun uddannet fagpersonale må sætte aggregatet i gang og bruge det. Desuden
gælder følgende forudsætninger:
„
„
„
„
„
„
„
„
De er mindst 18 år.
De egner sig legemligt og åndeligt.
De er instrueret i til selvstændigt at kunne drive aggregatet.
De er instrueret i at bruge aggregatet i overensstemmelse med formålet.
De er fortrolig med de nødvendige sikkerhedsanordninger.
De er berettiget til selvstændigt at tage aggregater og systemer i brug i overensstemmelse med sikkerhedsteknikkens standarder.
De er af virksomhedslederen eller ejeren udpeget til at arbejde selvstændigt
med aggregatet.
Du må ikke arbejde med aggregatet, hvis du har en pacemaker.
Fejlbetjening
Ved fejlbetjening, misbrug eller betjening af ikke skolet personale er der risiko for
fare for operatørens og andres helbred samt for aggregatet eller andre materielle
værdier.
Ejerens pligter
Ejeren skal gøre betjeningsvejledningen tilgængelig for operatøren og forvisse
sig om, at operatøren har læst og forstået den.
12
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
3 Sikkerhed
Anbefalinger for arbejdet
Overhold venligst følgende anbefalinger:
„
„
„
„
„
„
„
3.3
Arbejd altid kun i god legemlig tilstand.
Arbejd altid koncentreret, især hen mod arbejdstidens ende.
Arbejd ikke med aggregatet, når De er træt.
Gennemfør alle arbejder roligt, påpasseligt og forsigtigt.
Arbejd aldrig under påvirkning af alkohol, rusgifte eller medikamenter. Deres
synsevne, reaktionsevne og dømmekraft kunne blive nedsat.
Arbejd altid sådan, at ingen udenforstående kommer til skade.
Kontrollér, at der ikke opholder sig personer eller dyr i fareområdet.
Beskyttelsesudstyr
Arbejdstøj
Tøjet skal være formålstjenligt, dvs. tætsluttende, men ikke hindrende.
Bær generetl ikke udslået, langt hår, løse klæder eller smykker inklusive ringe på
byggepladser. Der er fare for kvæstelser, f.eks. ved at blive hængende eller trukket ind af aggregatdele, som bevæger sig.
Bær kun arbejdstøj, der ikke er letantændeligt.
Personligt beskyttelsesudstyr
Brug personligt beskyttelsesudstyr for at undgå kvæstelser og skader på helbredet:
„
„
„
„
„
„
„
„
Sikkerhedssko.
Arbejdshandsker af solidt materiale.
Arbejdsdragt af solidt materiale.
Beskyttelseshjelm.
Høreværn.
Ansigtsskærm.
Øjenbeskyttelse.
Åndedrætsværn ved støvholdig luft.
Bær arbejdstøj, der ikke er letantændeligt, ved skæring af metel. Brandfare på
grund af gnistregn.
Betjeningsvejledning
13
3 Sikkerhed
BTS 630, 635
Høreværn
Det er muligt at de nationalt tilladte støjgrænser (personafhængigt bedømmelsesniveau) overskrides ved brug af dette apparat. Derfor skal der i givet fald bæres høreværn. Den nøjagtige værdi fremgår af kapitel Tekniske data.
Arbejd særligt opmærksomt og forsigtigt med høreværn, da De kun hører lyde,
f.eks. råb eller signaltoner i begrænset omfang.
Wacker Neuson anbefaler, at der altid bæres høreværn.
Bær et specielt høreværn, der gør det muligt at høre audio-signaler.
Åndedrætsværn
Bær altid et egnet åndedrætsværn ved skæring, der udvikler meget støv.
Anvend om muligt vandtilførslen eller en udsugning.
Klargøring af ildslukker
Sørg for, at der altid befinder sig en ildslukker på arbejdsstedet.
Aldrig overskridelse af daglig funktionstid
Aggregatet frembringer vibrationer og støj.
Overfhold de nationale forskrifter og direktiver med hensyn til den tilladte daglige
funktionstid for aggregatet.
Bær altid det foreskrevne beskyttelsesudstyr.
Støj- og svingningsbelastningen, der udgår fra aggregatet, findes i kapitlet Tekniske data.
3.4
Transport
Bæring af aggregatet
Bær eller transportér ikke aggregatet med roterende skæreskive.
Bær kun aggregatet, når motoren befinder sig i tomgang og skæreskiven ikke roterer.
Frakobling af aggregatet
Slå aggregatet fra før transporten, og lad motoren køle af.
Tanken tømmes
Wacker Neuson anbefaler, at man inden transporten tømmer brændstoftanken
og kører karburatoren tom. Brændstoffet kan løbe ud, f.eks. hvis aggregatet vipper.
Overhold forskrifterne for transportmidlet i forhold til farligt gods og de nationale
sikkerhedsdirektiver.
14
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
3 Sikkerhed
Transport af aggregatet
Aggregatet skal sikres på transportmidlet mod at vælte, falde ned eller glide væk.
Næste ibrugtagning
Inden næste ibrugtagning skal De montere og fastgøre aggregater, aggregatdele, tilbehør eller værktøj, som var monteret på til transporten.
Gå altid kun frem i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.
3.5
Driftssikkerhed
Omgivelser med eksplosionsfare
Benyt aldrig aggregatet i eksplosive omgivelser.
Arbejdsomgivelsen
Gør Dem fortrolig med arbejdsomgivelsen, inden arbejdet påbegyndes. Hertil
hører f.eks. følgende punkter:
„
„
„
„
„
Hindringer i arbejds- og trafikområdet.
Undergrundens bæreevne.
Nødvendig sikring af byggepladsen, især mod den offentlige færdsel.
Nødvendig sikring af vægge og lofter.
Muligheder for hjælp ved ulykker.
Sikkerhed i arbejdsområdet
Under arbejdet med dette aggregat bedes De især være opmærksom på følgende punkter:
„
„
„
„
„
Elektriske ledninger eller rør i arbejdsområdet.
Gasledninger eller vandledninger i arbejdsområdet.
Materiale, der brækker af, falder ned eller slynges væk. Bring ikke andre personer i fare.
Vær meget opmærksom i nærheden af afgrund eller skråninger. Falde for at
styrte ned.
Tilstrækkelig afstand til brændbare materialer.
Kontrol før arbejdets påbegyndelse
Inden arbejdet påbegyndes, skal følgende punkter kontrolleres:
„
„
Skæreskivens tilstand.
Sikkerhedsanordninger.
Betjeningsvejledning
15
3 Sikkerhed
BTS 630, 635
Aggregatet tages i brug
Overhold sikkerheds- og advarselshenvisningerne på aggregatet samt i betjeningsvejledningen.
Sæt aldrig et aggregat, som kræver vedligeholdelse eller reparation, i drift.
Sæt aggregatet i drift som anført i betjeningsvejledningen.
Standsikkerhed
Sørg altid for at stå sikkert, når De arbejder med aggregatet.
„
„
Arbejd ikke på stiger eller stilladser.
Arbejd ikke over skulderhøjde.
Fare for at vælte
Anvend aggregatet, så der ikke er fare for, at det falder ned eller vælter, f.eks.
ved rande, kante og afsatser.
Udvis forsigtighed i forbindelse med bevægelige dele
Hold hænder, fødder og løst siddende tøj fjern fra bevægelige og roterende aggregatdele. Alvorlig fare for kvæstelser ved at blive trukket ind eller klemt.
Vær forsigtig over for giftige materialer
Nogle materialer kan indeholde giftige kemikalier, der bliver fri, når de nedbrydes. Brug derfor personligt beskyttelsesudstyr, så du ikke indånder arbejdsstøv
og så arbejdsstøv ikke kommer i kontakt med din hud.
Personer må ikke bringes i fare
Sørg for, at personer ikke bringes i fare på grund af materialer, som slynges væk
eller falder ned. Arbejd altid meget opmærksomt og forudseende.
Frakobling af aggregatet
Slå motoren fra i følgende situationer:
„
„
Før pauser.
Når aggregatet ikke skal bruges.
Vent med at lægge aggregatet fra, til det er standset helt.
Opstil aggregatet således, at det ikke kan vælte, falde ned eller glide væk.
Opbevaring
Opstil aggregatet sikkert således, at det ikke kan vælte, falde ned eller glide væk.
16
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
3 Sikkerhed
Lager
Opbevar det afkølede aggregat efter brug et afspærret, rent, frostsikret og tørt
sted, der er utilgængeligt for børn.
Vibrationsbelastning
Ved intensiv anvendelse af manuelt styrede aggregater kan vibrationsbetingede
langtidsskader ikke udelukkes fuldstændigt.
Overhold de pågældende retlige bestemmelser og direktiver for at holde vibrationsbelastningen så lav som mulig.
Informationer vedr. aggregatets vibrationsbelastning findes i kapitlet Tekniske
data.
Sundhedsfare på grund af støvpartikler eller dampe
Ved arbejdet med aggregatet kan der frigives støvpartikler eller dampe, der kan
indeholde sundhedsskadelige materialer, f.eks. siliciumstøv.
Skær kun materialer, som du kender, og bær altid et egnet åndedrætsværn.
3.6
Sikkerhed ved brugen af håndaggregater
Sikker arbejdsmåde med håndaggregater
Løst værktøj skal sikres med egnede midler.
Under arbejdet holdes aggregatet principielt fast med begge hænder ved de dertil beregnede greb.
Før aggregatet sådan under arbejdet, at håndskader undgås, når faste genstande rammes.
Korrekt fralægning af håndaggregatet
Læg aggregatet forsigtigt fra. Kast ikke aggregatet på gulvet eller ned fra større
højder. Når det kastes ned, kan aggregatet kvæste andre personer eller beskadige sig selv.
3.7
Sikkerhed ved brugen af forbrændingsmotoren
Kontrol for skader
Kontrollér mindst en gang pr. skiftehold den frakoblede motor, om der er utætheder eller revner på brændstofledning, tank eller tankdæksel.
Anvend aldrig aggregatet, hvis der kan fastslås skader eller mangler.
Lad omgående skader og mangler udbedre.
Betjeningsvejledning
17
3 Sikkerhed
BTS 630, 635
Farer under driften
Ved forbrændingsmotorer opstår der især farer under driften og tankningen.
Læs og følg alle sikkerhedshenvisninger. I modsat fald kan der opstå person- og
materielle skader!
I nærheden af spildt brændstof eller hvis De kan lugte brændstof, må De ikke
starte motoren – eksplosionsfare!
„
„
Fjern aggregatet fra sådanne steder.
Fjern det spildte brændstof med det samme!
Ingen ændring af omdrejningstallet
Det forindstillede motoromdrejningstal må ikke ændres, da det kan medføre motorskader.
Du må kun ændre tomgangsomdrejningstallet. Tomgangsomdrejningstallet skal
være indstillet, så skæreskiven ikke drejer i tomgang.
Forhindring af brand
I aggregatets umiddelbare omgivelser er brugen af åben ild samt rygning forbudt.
Kontrollér, at der ikke samler sig affald som papir, tørre blade eller tørt græs omkring lydpotten. Affald kan blive antændt.
Sikkerhedsforanstaltninger under tankning
Følg følgende sikkerhedsrelevante henvisninger under tankningen:
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
18
Tank ikke i nærheden af åben ild.
Rygning forbudt.
Stands motoren, og lad den køle af før tankning.
Tank i godt ventilerede omgivelser.
Bær brændstofbestandige beskyttelseshandsker og ved fare for stænk beskyttelssesbriller og beskyttelsesbeklædning.
Undlad at indånde brændstofdampene.
Undgå hud- eller øjenkontakt med brændstof.
Anvend rene påfyldningshjælpemidler ved tankning, f.eks. en tragt.
Spild ikke brændstof, frem for alt ikke på varme dele.
Fjern spildt brændstof straks.
Anvend den rigtige brændstoftype.
Bland ikke brændstof med andre væsker.
Fyld kun tanken, indtil maksimum-markeringen. Fyld ikke tanken helt, hvis
der ikke findes en maksimum-markering.
Luk altid tankdækslet ordentligt efter tankningen.
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
3 Sikkerhed
Drift i lukkede rum
I lukkede eller delvist lukkede rum, som f.eks. tunneler, minegange eller dybe
grave, skal der sørges for tilstrækkelig udluftning, f.eks. med en kraftig udluftningsventilator.
Fare for forgiftning! Indånd ikke udstødningsgasser, da de indeholder giftig kulmonoxid, som kan medføre bevidstløshed eller død.
Udvis forsigtighed i forbindelse med varme dele
Berør ikke varme dele som f.eks. motorblok eller lydpotte under driften eller kort
tid efter driften. Disse dele bliver meget varme og kan føre til forbrændinger.
Rengøring af motoren
Rengør den afkølede motor for tilsmudsninger.
Undlad at bruge brændstoffer eller opløsningsmidler hertil. Eksplosionsfare!
Sundhedsfare på grund af udstødningsgasser
Advarsel
Udstødningsgasserne fra denne motor indeholder kemikalier, hvorom man i forbundsstaten Californien ved, at de kan fremkalde kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader.
Henvisninger om EPA-motoren (for USA og Canada)
Forsigtig
Dette aggregat er udstyret med en EPA-certificeret motor. Driften af aggregatet
ved et atmosfæretryk på mindre end 96 kPa kan påvirke brændstofforbruget og
effekten.
Ingen anvendelse starthjælpssprays
Brandfare på grund højantændelige starthjælpssprays.
Anvend ikke starthjælpssprays.
Starthjælpssprays er højantændelige og kan forårsage fejltændinger og motorskader.
Betjeningsvejledning
19
3 Sikkerhed
3.8
BTS 630, 635
Sikkerhed ved brugen af skæremaskiner
Tilbageslag (kick-back)
Når den øverste fjerdedel af skæreskiven sættes på et materiale, kan aggregatet
slå tilbage til brugeren med stor kraft.
Aggregatet og den roterende skæreskive kan medføre alvorlige kvæstelser.
Overhold følgende regler for at undgå tilbageslag:
„
„
„
„
„
Under arbejdet holdes aggregatet principielt fast med begge hænder ved de
dertil beregnede greb.
Skær ikke med den øverste fjerdedel af skæreskiven.
Sørg for, at materialet ikke forskyder sig.
Sørg for, at skærestedet ikke indsnævres under skæringen.
Sørg for, at skæreskiven ikke kommer i klemme under skæringen.
Væktrækning
Når skæreskiven sættes på materialet oppefra, trækker aggregatet fremad og
væk.
Under arbejdet holdes aggregatet principielt fast med begge hænder ved de dertil beregnede greb.
20
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
3 Sikkerhed
Forhindring af fastklemning
Undgå, at skærestedet indsnævres under skæringen, og at skæreskiven kommer i klemme.
Understøt materialet, så skærestedet forbliver åbent under hele skæringen og
ikke indsnævres.
Henvisninger vedrørende skæreskiver
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Skæreskiven skal være egnet til skæremaskinen.
Skæreskiven skal altid være egnet til det materiale, som skal skæres.
Skæreskivens tilladte omdrejningstal skal være lige så højt som eller højere
end aggregatets maks. spindelomdrejningstal.
Montér skæreskiven, så aggregatets og skæreskivens omdrejningsretning
stemmer overens.
Anvend kun skæreskiver med tilladt skivediameter.
Anvend en passende adapterring, hvis der anvendes skæreskiver med en
større huldiameter end aggregatets aksel.
Anvend kun ubeskadigede skæreskiver.
Overhold også henvisningerne fra producenten af skæreskiven.
Anvend ikke skæreskiver, der er faldet ned.
Udskift kun skæreskiven, når motoren er slukket.
Spænd altid skæreskiven med det foreskrevne tilspændingsmoment.
Kontrollér en ny skæreskive ca. 1 min. ved maks. omdrejningstal (uden at
skære).
Anvend ikke skæreskiver til at slibe med sidefladen.
Anvend kun skæreskiver, hvis holdbarhedsdato ikke er overskredet.
Opbevar altid skæreskiver, så de ligger tørt og frostbeskyttet.
Kun anvendelse af aggregatet med monteret skæreskive
Hvis den anvendes uden skæreskive, kan spændeskiven og skruen løsne sig og
medføre alvorlige kvæstelser.
Anvend kun aggregatet med monteret skæreskive.
Betjeningsvejledning
21
3 Sikkerhed
BTS 630, 635
Kileremmens beskyttelse
Anvend aldrig aggregatet uden kileremmens beskyttelse!
Fritløbende kileremme og remskiver er farlige og kan forårsage alvorlige kvæstelser, f.eks. hvis man trækkes ind, eller dele slynges væk.
Beskyttelsesskærm
Anvend aldrig aggregatet uden beskyttelsesskærm.
Beskyttelsesskærmen opfylder følgende funktioner:
„
„
Beskyttelse af brugeren mod den roterende skæreskive.
Materialepartikler og gnister eller splinter fra en beskadiget skæreskive ledes
væk fra brugeren.
Indstil beskyttelsesskærmen, så den nederste del af beskyttelsesskærmen næsten ligger op mod emnet.
Vådskæring
Anvend vandoverrisling ved kraft støvudvikling, f.eks. ved skæring af beton og
sten.
Anvend kun skæreskiver, der er egnede til vådskæring.
Lad skæreskiven køre tør uden vandoverrisling, før vådskæringen afsluttes.
Henvisninger vedrørende arbejdsteknik
„
„
„
„
„
„
Indstil beskyttelsesskærmen, så den nederste del af beskyttelsesskærmen
næsten ligger op mod emnet. På den måde opfanges materiale, der slynges
væk, af beskyttelsesskærmen og ledes væk fra brugeren.
Anvend altid aggregatet med fuld kraft, også når snittet startes.
Sæt langsomt skæreskiven på materialet, når snittet startes. Skæreskiven
kan blive beskadiget, hvis den sættes for kraftigt på.
Tryk ikke på aggregatet under snittet.
Før aggregatet på linje med skæreskiven. Sidetryk kan beskadige skæreskiven.
Skær ikke med den øverste fjerdedel af skæreskiven. Aggregatets tilbageslag kan medføre alvorlige kvæstelser.
Hold aggregatet med begge hænder
Under arbejdet holdes aggregatet principielt fast med begge hænder ved de dertil beregnede greb.
Stå ikke i drejeområdet
Hold og før aggregatet, så der ikke befinder sig nogen legemsdel i drejeområdet.
22
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
3 Sikkerhed
Sikring af materiale
Sørg for at sikre materialet mod at glide væk eller vælte, før der skæres. Materialet må aldrig sikres med en fod.
Fjernelse af fremmedlegemer før skæringen
Fjern fremmedlegemer som f.eks. søm, etc. fra skæreområdet, før der skæres.
Opfangelse af aggregatets vægt
Ved afslutningen af skæringen støttes aggregatets vægt ikke længere af skæreskiven. Brugeren skal opfange aggregatets vægt.
Under arbejdet holdes aggregatet principielt fast med begge hænder ved de dertil beregnede greb.
Skæring af flere materialer
Skær ikke flere materialer i en skæring.
Skæring af meget tynde materialer
Sørg for, at meget tynde materialer ikke kommer i klemme mellem skæreskiven
og beskyttelsesskærmen.
Berør ikke en roterende skæreskive
Berør aldrig en roterende skæreskive med hånden eller en anden legemsdel.
Fare for alvorlige kvæstelser.
Efterløbende skæreskive
Skæreskiven løber efter i et stykke tid, når gashåndtaget slippes. Fare for kvæstelser.
Brandfare på grund af gnistregn
Brandfare på grund af varme materialepartikler, der slynges væk.
„
„
Arbejd ikke i nærheden af letantændelige materialer.
Bær kun arbejdstøj, der ikke er letantændeligt.
Lad ikke værktøj sidde
Kontrollér før driften, at værktøjer er fjernet.
Betjeningsvejledning
23
3 Sikkerhed
3.9
BTS 630, 635
Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesarbejder
Pleje- og vedligeholdelsesarbejder må kun udføres i det omfang, de er beskrevet
i denne betjeningsvejledning. Alle andre arbejder skal overtages af Wacker
Neuson kontaktpersonen.
Yderligere informationer fremgår af kapitlet Vedligeholdelse.
Standsning af motoren
Før pleje- og vedligeholdelsesarbejder skal motoren slås fra og køle af.
Ved benzinmotorer skal tændrørshætten tages af.
Rengøring
Hold altid aggregatet rent og rengør det efter enhver brug.
Undlad at bruge brændstoffer eller opløsningsmidler. Eksplosionsfare!
Anvend ikke en højtryksrenser. Indtrængende vand kan beskadige aggregatet.
Ved elektriske aggregater er der alvorlig fare for elektrisk stød.
Montering af sikkerhedsanordninger
Hvis der var nødvendigt at afmontere sikkerhedsanordninger, skal de monteres
igen og kontrolleres umiddelbart efter afslutning af vedligeholdelsesarbejderne.
Spænd altid løsnede skrueforbindelse fast, og overhold i den forbindelse foreskrevne tilspændingsmomenter.
Sikker omgang med driftsmidler
Følg følgende punkter ved omgang med driftsmidler som f.eks. brændstoffer, olier, fedt, kølemidler, etc.:
„
„
„
„
„
„
24
Brug altid personligt beskyttelsesudstyr.
Undgå hud- eller øjenkontakt med driftsmidler.
Driftsmidler må ikke indåndes eller synkes.
Undgå især kontakt med varme driftsmidler. Fare for forbrænding og skoldning.
Bortskaf udskiftede eller spildte driftsmidler i henhold til de gældende miljøbestemmelser.
Hvis der løber driftsmidler ud af aggregatet, må aggregatet ikke længere anvendes og skal omgående repareres af Wacker Neuson kontaktpersonen.
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
3.10
3 Sikkerhed
Sikkerheds- og henvisningsmærkater
På dit aggregat befinder der sig mærkater, som indeholder vigtige anvisninger
og sikkerhedshenvisninger.
„
„
Hold alle mærkater læselige.
Udskift manglende eller ulæselige mærkater.
Artikelnumrene på mærkaterne findes i reservedelskataloget.
Pos.
Mærkat
Beskrivelse
1
„
„
„
2
Overskrid ikke skæreskivens maks.
diameter.
Anvend kun skæreskiver med den
foreskrevne huldiameter.
Overskrid ikke skæreskivens maks.
spændvidde.
Aggregatet må ikke anvendes med savklinger, knive, børster, etc.
Betjeningsvejledning
25
3 Sikkerhed
BTS 630, 635
Pos.
Mærkat
Beskrivelse
2
Brug personligt beskyttelsesudstyr for at
undgå kvæstelser og skader på helbredet:
„ Beskyttelseshjelm.
„ Høreværn.
„ Øjenbeskyttelse.
„ Åndedrætsværn.
„ Ansigtsskærm.
„ Arbejdshandsker af solidt materiale.
„ Arbejdsdragt af solidt materiale.
„ Sikkerhedssko.
2
Brandfare på grund af gnistregn.
„ Arbejd ikke i nærheden af letantændelige materialer.
„ Bær kun arbejdstøj, der ikke er letantændeligt.
2
Læs betjeningsvejledningen før driften,
og overhold den.
2
Rygning og åben ild er forbudt. Brandfare.
2
„
Maks. spindelomdrejningstal.
Maks. omkredshastighed.
Skæreskivens tilladte omdrejningstal skal
være lige så højt som eller højere end aggregatets maks. spindelomdrejningstal.
„
26
2
Garanteret lydtryksniveau.
2
Aggregatet må kun anvendes med en
brændstofblanding af blyfri benzin og totakt-motorolie.
Blandingsforholdet er 50:1.
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
3 Sikkerhed
Pos.
Mærkat
Beskrivelse
2
Fare for tilbageslag.
Aggregatets tilbageslag kan medføre alvorlige kvæstelser.
Skær ikke med den øverste fjerdedel af
skæreskiven.
2
Skæreskiver kan brække og medføre alvorlige kvæstelser.
Anvend kun ubeskadigede skæreskiver.
Anvend ikke revnede, brudte eller bøjede
skæreskiver.
2
Fare for forgiftning.
Indånd ikke udstødningsgasser, da de indeholder giftig kulmonoxid, som kan
medføre bevidstløshed eller død.
I lukkede eller delvist lukkede rum, som
f.eks. tunneler, minegange eller dybe grave, skal der sørges for tilstrækkelig udluftning, f.eks. med en kraftig udluftningsventilator.
3
EU-emissionsgodkendelse
Betjeningsvejledning
27
3 Sikkerhed
BTS 630, 635
Pos.
Mærkat
Beskrivelse
3
EPA-godkendelse (kun ved EPA-aggregater).
Mærkaten anvendes som eksempel og kan på dit aggregat
se lidt anderledes ud.
28
Betjeningsvejledning
EPA-emissionskontrol (udstødningsgasemission og emission ved fordampning)
fra 2010.
Ved motoren anvendes kontrolmetoden
for udstødningsgasemission for motoren
(EM, Engine Modification), ved brændstofbeholderen kontrolmetoden for emissioner ved fordampning (EVAP, Evaporative Emissions) eller for nylontanke (N,
nylon tank).
Produktemissionsbestandighed (Product
Emission Durability). Emissionsbestandighedskontrollens varighed på 300 timer
er tidsrummet, der er anført af producenten. På grundlag heraf certificeres overholdelse af de gældende emissionsforskrifter, så fremt de tilladte vedligeholdelsesarbejder i afsnittet om vedligeholdelse
i denne betjeningsvejledning gennemføres.
BTS 630, 635
3.11
3 Sikkerhed
Sikkerheds- og henvisningssymboler
Pos.
Symbol
Beskrivelse
1
Choker.
2
Start.
3
Stop.
4
Aggregatet må kun anvendes med en
brændstofblanding af blyfri benzin og totakt-motorolie.
Blandingsforholdet er 50:1.
5
Markering til indstilling af kileremmenes
spænding.
6
Aggregatets omdrejningsretning.
Montér skæreskiven, så aggregatets og
skæreskivens omdrejningsretning stemmer overens.
Betjeningsvejledning
29
3 Sikkerhed
3.12
BTS 630, 635
Sikkerhedsanordninger
ADVARSEL
Fare for kvæstelser på grund af åbne bevægelige dele.
f Aggregatet må kun anvendes med korrekt monterede og fungerende sikkerhedsanordninger.
f Sikkerhedsanordningerne må hverken ændres eller fjernes.
Pos.
1
Betegnelse
Beskyttelsesskærm
Beskyttelsesskærm
Anvend aldrig aggregatet uden beskyttelsesskærm.
Beskyttelsesskærmen opfylder følgende funktioner:
„
„
Beskyttelse af brugeren mod den roterende skæreskive.
Materialepartikler og gnister eller splinter fra en beskadiget skæreskive ledes
væk fra brugeren.
Indstil beskyttelsesskærmen, så den nederste del af beskyttelsesskærmen næsten ligger op mod emnet.
30
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
4
4 Leveringsomfang
Leveringsomfang
Pos.
Betegnelse
Pos.
Betegnelse
1
Aggregat
4
Unbrakonøgle 5 mm
2
Betjeningsvejledning
5
Unbrakonøgle 6 mm
3
Reservedelskatalog
6
Kombinationsnøgle 13/19 mm
Betjeningsvejledning
31
5 Opbygning og funktion
5
5.1
BTS 630, 635
Opbygning og funktion
Anvendelsesformål
Anvend kun aggregatet som tilsigtet, se kapitel Sikkerhed, Brug i overensstemmelse med formålet.
5.2
Funktionsmåde
Princip
Aggregatet er en benzinskæremaskine.
Det kører med en 2-takt-forbrændingsmotor.
Kraften overføres fra motoren til skæreskiven med en centrifugalkobling og en
kilerem.
Aggregatet har et vedligeholdelsesfrit elektronisk tændingssystem.
Det flertrins luftfiltersystem består af cyklon, frontskumfilter og papir-luftfilterindsats.
32
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
6
6 Komponenter og betjeningselementer
Komponenter og betjeningselementer
Pos.
Betegnelse
Pos.
Betegnelse
1
Håndtag foran
8
Brændstoftank
2
Vandtilslutning
9
Rekylstarter
3
Kombinationskontakt
10
Skæreskive
4
Gashåndtagsspærre
11
Beskyttelsesskærm
5
Håndtag bagved
12
Dekompressionsventil
6
Gasarm
13
Brændstofpumpe
7
Låseknap
Betjeningsvejledning
33
6 Komponenter og betjeningselementer
BTS 630, 635
Vandtilslutning
Der kan tilsluttes en vandtilførsel til vandtilslutningen.
Vandtilførslen opfylder følgende funktioner:
„
„
Ensartet køling af skæreskiven.
Binding af støv.
Kombinationskontakt
Med kombinationskontakten kan aggregatet til- og frakobles.
Til koldstarten har kombinationskontakten stillingen choker.
Gashåndtagsspærre
Gashåndtagsspærren forhindrer, at der trykkes utilsigtet på gashåndtaget.
Du kan kun trykke på gashåndtaget, når du samtidigt trykker på gashåndtagsspærren.
Når du slipper gashåndtaget, går gashåndtagsspærren også tilbage til udgangsstillingen.
Gasarm
Med gashåndtaget kan du indstille aggregatets omdrejningstal trinløst.
Låseknap
Med låseknappen låser du gashåndtaget i halvgas-positionen.
Rekylstarter
Motoren startes med rekylstarteren.
Beskyttelsesskærm
Beskyttelsesskærmen opfylder følgende funktioner:
„
„
Beskyttelse af brugeren mod den roterende skæreskive.
Materialepartikler og gnister eller splinter fra en beskadiget skæreskive ledes
væk fra brugeren.
Indstil til driften beskyttelsesskærmen, så materialepartikler ledes væk fra brugeren.
Dekompressionsventil
Dekompressionsventilen lader en del af den komprimerede luft fra cylinderen
slippe ud, når motoren startes. På grund af den lavere kompression i cylinderen
reduceres startersnorens trækkraft.
Når motoren kører, springer dekompressionsventilen tilbage til udgangsstillingen.
34
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
6 Komponenter og betjeningselementer
Brændstofpumpe
Brændstofpumpen anvendes til at fylde brændstofledningerne og karburatoren
efter længere standtid for aggregatet. Den integrerede returledning forhindrer, at
der kommer for meget brændstof ind i karburatoren, hvis der pumpes for tit.
Betjeningsvejledning
35
7 Transport
7
BTS 630, 635
Transport
ADVARSEL
Faglig ukorrekt betjening kan medføre kvæstelser eller alvorlige materielle skader.
f Læs og overhold alle sikkerhedsforskrifter i denne betjeningsvejledning, se
kapitel Sikkerhed.
ADVARSEL
Brand- og eksplosionsfare pga. brændstof.
Udløbet brændstof kan antændes og forårsage alvorlige forbrændinger.
f Aggregatet skal løftes og transporteres oprejst.
Transport af aggregatet
1. Sluk for motoren.
2. Afmontér skæreskiven.
3. Løft aggregatet med det forreste håndtag.
4. Anbring aggregatet i eller på et egnet transportmiddel.
5. Sikre aggregatet mod at falde ned eller glide væk.
36
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
8
8 Første idrifttagning
Første idrifttagning
ADVARSEL
Faglig ukorrekt betjening kan medføre kvæstelser eller alvorlige materielle skader.
f Læs og overhold alle sikkerhedsforskrifter i denne betjeningsvejledning, se
kapitel Sikkerhed.
8.1
Udvendig montering af skæreanordningen
Som standard befinder skæreanordningen sig i aggregatets midte.
Hvis der ligger forhindringer meget tæt på skæreprocessen (f.eks. en kantsten
eller en mur), kan det være hensigtmæssigt at montere skæreanordningen udvendigt.
Især hvis føringsvognen anvendes, gør skæreanordningens position uden for
midten et optimalt udsyn til skæreprocessen mulig.
Gennemfør forberedelser
1. Sluk for motoren.
2. Lad aggregatet køle ned.
3. Afmontér skæreskiven.
Henvisning: Du skal afmontere skæreskiven, skæreskivens omdrejningsretning ellers ikke længere stemmer overens med aggregatets omdrejningsretning efter ombygning.
Betjeningsvejledning
37
8 Første idrifttagning
BTS 630, 635
Ombygning af beskyttelsesskærmen
Pos.
Betegnelse
1
Slangetilslutning (2 stk.)
2
Gummibuffer
1. Skru de to slangetilslutninger af, og tag dem af.
2. Drej beskyttelsesskærmen med uret indtil anslag.
3. Skru gummibufferen af, og tag den af.
Pos.
Betegnelse
1
Justeringshåndtag
2
Gummibuffer
4. Drej beskyttelsesskærmen mod uret, indtil gummibufferens fastgørelseshul
kan ses.
5. Sæt gummibufferen på, og skru den fast.
6. Skru justeringshåndtaget af foroven, og tag det af.
7. Sæt justeringshåndtaget på forneden, og skru det fast.
38
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
8 Første idrifttagning
Slækning af kileremmen
Pos.
Betegnelse
Pos.
1
Skrue (2 stk.)
3
2
Indstillingsskrue
4
Betegnelse
Kileremmens beskyttelse
1. Løsn de to skruer på kileremmens beskyttelse et par omdrejninger.
2. Drej indstillingsskruen mod uret, indtil kileremmen er fuldstændigt slækket.
3. Skru skruerne på kileremmens beskyttelse af, og tag dem af.
4. Tag kileremmens beskyttelse af.
Betjeningsvejledning
39
8 Første idrifttagning
BTS 630, 635
Udvendig montering af skæreanordningen
1. Tag skæreanordningen af.
2. Rengør skæreanordningen, kileremsskiven, kileremmens beskyttelse og
skruerne.
3. Drej skæreanordningen 180°, og sæt den på igen.
4. Sæt kileremmen på.
Pos.
Betegnelse
Pos.
Betegnelse
1
Slangetilslutning (2 stk.)
3
Indstillingsskrue
2
Kileremmens beskyttelse
4
Skrue (2 stk.)
5. Sæt kileremmens beskyttelse på, og fastgør den med skruer.
6. Drej indstillingsskruen med uret, indtil firkantmøtrikkerne befinder sig mellem
de to markeringer.
7. Spænd skruerne på kileremmens beskyttelse fast.
Tilspændingsmoment 25 Nm.
40
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
8 Første idrifttagning
8. Sæt slangetilslutningerne på, og skru dem fast.
9. Drej spændeskiven 2-3 gang for at opnå en ensartet kileremsspænding.
10. Kontrollér kileremsspændingen igen, og kileremmen efter behov.
Betjeningsvejledning
41
9 Betjening og drift
9
BTS 630, 635
Betjening og drift
ADVARSEL
Faglig ukorrekt betjening kan medføre kvæstelser eller alvorlige materielle skader.
f Læs og overhold alle sikkerhedsforskrifter i denne betjeningsvejledning, se
kapitel Sikkerhed.
9.1
Før ibrugtagning
9.1.1
Kontroller før ibrugtagning
Kontrol af aggregatet
Inden hver idrifttagning skal følgende punkter kontrolleres:
„
Beskadigelser af aggregatet og alle komponenter.
Tag ikke aggregatet i drift, hvis det er beskadiget. Lad omgående skader og
mangler udbedre.
„
„
„
„
9.1.2
Beskadigelser af skæreskiven (revner, indsnit, formforandringer, ubalance,
etc.)
Brændstofstand, se kapitel Vedligeholdelse.
Kileremsspænding, se kapitel Vedligeholdelse.
Beskyttelsesskærmen sidder fast.
Udskiftning af skæreskiven
Gennemfør forberedelser
1. Stil aggregatet lige på en plan flade.
2. Stil kombinationskontakten på position stop.
42
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
9 Betjening og drift
Udskiftning af skæreskiven
Pos.
Betegnelse
Pos.
Betegnelse
1
Boring
4
Spændeskive
2
Spindel
5
Skrue
3
Skæreskive
1. Sæt unbrakonøglen i hullet for at blokere akslen.
Henvisning: Drej evt. spindlen lidt, indtil unbrakonøglen griber ind i hullet.
2. Skru skruen af sammen med spændeskiven, og tag den af.
3. Rengør spændeskiven og aggregatets spindel.
4. Sæt skæreskiven på spindlen i den rigtige omdrejningsretning.
5. Sæt skruen på sammen med spændeskiven, og spænd den fast.
Tilspændingsmoment 23 Nm.
6. Tag unbrakonøglen ud af hullet.
7. Kontrollér en ny skæreskive ca. 1 min. ved maks. omdrejningstal (uden at
skære).
Betjeningsvejledning
43
9 Betjening og drift
BTS 630, 635
9.2
Ibrugtagning
9.2.1
Motoren startes
Gennemfør forberedelser
Pos.
Betegnelse
1
Brændstofpumpe
2
Dekompressionsventil
1. Læg aggregatet ned, så skæreskiven kan rotere frit.
2. Stil kombinationshåndtaget på den tilsvarende position.
Kold motor: Position "choker".
Varm motor: Position "I".
3. Tryk på brændstofpumpens bælg flere gange, indtil bælgen er fuldstændigt
fyldt med brændstof.
4. Tryk på dekompressionsventilen.
Drej dekompressionsventilen lidt frem og tilbage, hvis der kan mærkes en
modstand, når der trykkes.
Når motoren kører, springer dekompressionsventilen tilbage til udgangsstillingen.
44
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
9 Betjening og drift
Placering af gashåndtag i startstilling
Pos.
Betegnelse
Pos.
1
Gashåndtagsspærre
3
2
Gasarm
4
Betegnelse
Låseknap
1. Tryk på gashåndtagsspærren og gashåndtaget, og hold dem trykket ind.
2. Tryk på låseknappen.
3. Slip gashåndtaget.
Gashåndtaget er låst i halvgas-positionen.
4. Slip låseknappen.
Betjeningsvejledning
45
9 Betjening og drift
BTS 630, 635
Motoren startes
PAS PÅ
Ukorrekt håndtering kan føre til skader på aggregatet.
f Træk ikke startersnoren ud indtil anslag.
f Lad startersnoren rulle langsomt ind igen.
FORSIGTIG
Ukorrekt håndtering ved start kan føre til lette kvæstelser.
f Træk først startersnoren, når der er tilstrækkeligt pladsbehov og ikke opholde sig personer umiddelbart i nærheden.
Henvisning: Gå mindst 3 m væk fra optankningsstedet for at starte motoren.
Pos.
Betegnelse
1
Startersnor
2
Håndtag foran
Pos.
3
Betegnelse
Håndtag bagved
1. Hold det forreste håndtag fast med en hånd.
2. Stil en fod i det bageste håndtag for at stabilisere aggregatet.
3. Træk langsomt startersnoren til kompressionsmodstand, og lad den rulle ind
igen.
46
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
9 Betjening og drift
4. Træk kraftigt i startersnoren, men ikke i ryk.
Skift kombinationskontakten fra positionen "choker" til positionen "I", når den
første tænding af motoren kan høres.
Tryk efter behov en gang til på dekompressionsventilen.
5. Træk kraftigt i startersnoren, men ikke i ryk (evt. flere gange), indtil motoren
starter.
6. Lad startersnoren rulle langsomt ind igen.
7. Tryk på gashåndtaget for at ophæve låsningen i halvgas-positionen.
8. Lad motoren køre varm.
Betjeningsvejledning
47
9 Betjening og drift
9.3
BTS 630, 635
Anvendelse af aggregatet
Henvisning: Når der skæres, og skæreskiven trykkes let mod skærematerialet,
bevirker det en meget behagelig vibrationsreaktion og et særligt
smalt snit.
Sådan holdes og føres aggregatet
ADVARSEL
Kvæstelser på grund af et aggregat, som føres ukontrolleret.
f Hold altid aggregatet fast med begge hænder og sørg for at stå sikkert under arbejdet.
1. Stil dig, så du står sikkert.
2. Hold altid aggregatet fast på de håndtag med begge hænder.
Indstilling af beskyttelsesskærmen
Pos.
1
Betegnelse
Justeringshåndtag
f Indstil beskyttelsesskærmen med justeringshåndtaget, så den nederste del
af beskyttelsesskærmen næsten ligger op mod emnet.
48
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
9.4
9 Betjening og drift
Ud-af-brugtagning
Frakobling af aggregatet
Pos.
Betegnelse
1
Kombinationskontakt
2
Gasarm
1. Slip gashåndtaget.
2. Læg aggregatet fra på en sådan måde, at det hverken kan vælte, falde ned
eller rutsje væk.
3. Stil kombinationskontakten på position "Stop".
4. Afmontér skæreskiven, og opbevar den tørt.
Betjeningsvejledning
49
10 Vedligeholdelse
BTS 630, 635
10 Vedligeholdelse
ADVARSEL
Faglig ukorrekt betjening kan medføre kvæstelser eller alvorlige materielle skader.
f Læs og overhold alle sikkerhedsforskrifter i denne betjeningsvejledning, se
kapitel Sikkerhed.
ADVARSEL
Fare for forgiftning pga. udstødningsgasser.
Udstødningsgasser indeholder giftigt kulmonoxid, som kan medføre bevidstløshed eller død.
f Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres ved slukket motor.
50
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
10.1
10 Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesskema
Arbejde
Dagligt
inden
brug
Kontrollér brændstofsystemet:
„ Brændstoftankens påfyldningsstand.
„ Brændstoftankens og tankdækslets tæthed.
„
Kontrollér kileremsspændingen. Spænd kileremmen efter
behov.
„
Visuel kontrol af alle dele
mht. beskadigelser.
„
Kontrollér gashåndtagets,
gashåndtagsspærrens og låseknappens funktion.
„
Kontrollér beskyttelsesskærmen:
„ Beskadigelse.
„ Sidder fast.
„
Kontrollér skæreskiven:
„ Beskadigelse.
„ Sidder fast.
„
Kontrollér spændeskiverne:
„ Beskadigelse.
„ Slid.
„
Rengør aggregatet.
Dagligt
efter drift
For hver
50 h eller
halvårligt
For hver
90 h eller
årligt
„
Udskift brændstoffilteret.
„
Rengør eller udskift tændrøret.
„
Luftfilter: *
„ Rengør luftfilterhuset.
„ Udskift forfilteret og luftfilterindsatsen.
„
Betjeningsvejledning
51
10 Vedligeholdelse
BTS 630, 635
Arbejde
*
Dagligt
inden
brug
Dagligt
efter drift
For hver
50 h eller
halvårligt
For hver
90 h eller
årligt
Rengør lyddæmperen.
„
Udskift tankdækslets tætning.
„
Rengør gnistskærmen. (kun
ved EPA-apparater i USA og
Canada) *
„
Forkort vedligeholdelsesintervallet, hvis motorens ydelse falder.
Henvisning: Lad ved EPA-apparater (i USA og Canada) serviceafdelingen hos
din Wacker Neuson kontaktperson rengøre aggregatets udgangskanal for hver 90 h.
10.2
Vedligeholdelsesarbejder
Arbejde på værkstedet
Udfør vedligeholdelsesarbejdet på et arbejdsbord på et værksted. Der er følgende fordele forbundet med det:
„
„
„
Aggregatet beskyttes imod snavs fra byggepladsen.
En plan og ren arbejdsflade gør arbejdet nemmere.
Små dele er mere overskuelige og går ikke så nemt tabt.
10.2.1 Rengøring af aggregatet
f Tør kabinettet med en fugtig og ren klud.
52
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
10 Vedligeholdelse
10.2.2 Påfyldning af brændstof
ADVARSEL
Brand- og eksplosionsfare pga. brændstof og brændstofdampe.
f Rygning forbudt.
f Tank ikke i nærheden af åben ild.
f Stands motoren, og lad den køle af før tankning.
FORSIGTIG
Sundhedsfare på grund af brændstof.
f Tank i godt ventilerede omgivelser.
f Undlad at indånde brændstofdampene.
f Undgå hud- eller øjenkontakt med brændstof.
Gennemfør forberedelser
1. Sluk for motoren.
2. Lad aggregatet køle ned.
3. Læg aggregatet på siden, så tankdækslet vender opad.
4. Fjern tilsmudsninger i området omkring tankdækslet.
Betjeningsvejledning
53
10 Vedligeholdelse
BTS 630, 635
Påfyldning af brændstof
Pos.
Betegnelse
1
Tankdæksel
1. Skru tankdækslet langsomt af, og tag det af.
Henvisning: Skru tankdækslet langsomt af, så evt. overtryk kan slippe langsomt ud.
2. Påfyld brændstof.
Brændstofspecifikation, se kapitel Tekniske data.
Brændstofblandingstabel, se kapitel Tekniske data.
3. Sæt tankdækslet på, og skru det fast.
54
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
10 Vedligeholdelse
10.2.3 Spænding af kileremmen
Gennemfør forberedelser
1. Sluk for motoren.
Spænding af kileremmen
Pos.
Betegnelse
1
Skrue (2 stk.)
2
Indstillingsskrue
Pos.
3
Betegnelse
Firkantmøtrik
1. Løsn de to skruer på kileremmens beskyttelse et par omdrejninger.
2. Drej indstillingsskruen med uret, indtil firkantmøtrikken dækker markeringen.
3. Spænd de to skruer på kileremmens beskyttelse fast.
Tilspændingsmoment 25 Nm.
Betjeningsvejledning
55
10 Vedligeholdelse
BTS 630, 635
10.2.4 Kontrol af spændeskiverne
Pos.
Betegnelse
1
Spændeskive (2 stk.)
2
Skæreskive
1. Kontrollér spændeskiverne for slid og skarpe kanter.
Udskift dem, hvis de er slidte eller beskadigede.
2. Rengør spændeskiverne.
56
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
10 Vedligeholdelse
10.2.5 Luftfiltrene rengøres/udskiftes
PAS PÅ
Hvis motoren bruges uden luftfilter, er der risiko for, at motoren hurtigt slides.
f Lad aldrig motoren køre uden luftfilter eller luftfilterdæksel.
Pos.
Betegnelse
Pos.
Betegnelse
1
Luftfilterdæksel
4
Filterafdækning
2
Forfilter
5
Luftfilterindsats
3
Skrue (4 stk.)
6
Tætning (2 stk.)
Gennemfør forberedelser
1. Sluk for motoren.
2. Fjern tilsmudsninger i området omkring luftfilterdækslet.
3. Skru luftfilterdækslet af, og tag det af.
Betjeningsvejledning
57
10 Vedligeholdelse
BTS 630, 635
Udskiftning af forfilteret
1. Tag forfilteret af.
2. Rengør luftfilterdækslet og det komplette luftfilterhus med en pensel og en
ren klud.
Henvisning: Anvend en støvsuger til at fjerne tilsmudsningerne fra luftfilterhuset.
3. Sæt et nyt forfilter i.
Udskiftning af luftfilterindsatsen
PAS PÅ
Der kan falde smuds ind i motorens forbrændingskammer og medføre motorskader.
f Rengør aggregatet grundigt, før luftfilteret udskiftes.
1. Skru filterafdækningen af, og tag den af.
2. Tag luftfilterindsatsen ud.
3. Sæt en ny luftfilterindsats i.
4. Sæt filterafdækningen på, og skru den fast.
5. Sæt luftfilterdækslet på, og skru det fast.
Tilspændingsmoment 5 Nm.
6. Kontrollér, om tætningerne i luftfilterhuset er fri for tilsmudsninger og sidder
rigtigt. Rengør efter behov tætningerne med en pensel.
58
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
10 Vedligeholdelse
10.2.6 Kontrol/rengøring/udskiftning af tændrøret
FORSIGTIG
Hvis det varme tændrør berøres, kan det medføre forbrændinger.
f Skru altid kun tændrøret ud, når motoren er afkølet.
Gennemfør forberedelser
1. Sluk for motoren.
2. Lad aggregatet køle ned.
Afmontering af tændrøret
Pos.
Betegnelse
1
Luftfilterdæksel
2
Tændrørshætte
1. Skru luftfilterdækslet af, og tag det af.
2. Rengør luftfilterhuset og området omkring tændrøret grundigt.
3. Tændrørshætten trækkes af tændrøret.
Henvisning: Træk ikke tændrørshætten af tændrøret med tændkablet.
4. Løsn tændrøret med kombinationsnøglen.
5. Skru tændrøret ud manuelt.
Betjeningsvejledning
59
10 Vedligeholdelse
BTS 630, 635
Kontrol/rengør af tændrøret
Pos.
Betegnelse
1
Elektrodeafstand
2
Isolator
1. Kontroller isolatoren – ved beskadigelse skal tændrøret udskiftes.
2. Rengør elektroderne med en trådbørste.
3. Mål elektrodeafstanden med en følerlære – korriger evt. ved at bøje sideelektroden.
Elektrodeafstand, se kapitel Tekniske data.
4. Kontroller tændrørets pakning – ved beskadigelse skal tændrøret udskiftes.
Montering af tændrøret
PAS PÅ
Tændrør, der er skruet for løst eller fast i, kan medføre motorskader.
f Spænd tændrør fast med det foreskrevne tilspændingsmoment.
1. Skru først tændrøret i manuelt, spænd det derefter fast med en kombinationsnøgle.
2. Sæt tændrørshætten på tændrøret.
3. Sæt luftfilterdækslet på, og skru det fast.
Tilspændingsmoment 5 Nm.
60
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
10 Vedligeholdelse
10.2.7 Skift kileremmen
Gennemfør forberedelser
1. Sluk for motoren.
2. Lad aggregatet køle ned.
Afmontering af afdækningerne
Pos.
Betegnelse
Pos.
Betegnelse
1
Skrue (2 stk.)
4
Skrue (3 stk.)
2
Indstillingsskrue
5
Koblingsafdækning
3
Kileremmens beskyttelse
1. Løsn skruerne på kileremmens beskyttelse.
2. Drej indstillingsskruen mod uret, indtil kileremmen er fuldstændigt slækket.
3. Skru skruerne på kileremmens beskyttelse af, og tag dem af.
4. Tag kileremmens beskyttelse af.
5. Skru skruerne på koblingsafdækningen af, og tag dem af.
6. Tag koblingsafdækningen af.
Betjeningsvejledning
61
10 Vedligeholdelse
BTS 630, 635
Skift kileremmen
Pos.
Betegnelse
1
Skæreanordning
2
Kilerem
1. Tag skæreanordningen af.
2. Tag kileremmen af.
3. Sæt en ny kilerem på.
4. Sæt skæreanordningen på, og før kileremmen ind.
62
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
10 Vedligeholdelse
Montering af afdækningerne
Pos.
Betegnelse
Pos.
Betegnelse
1
Skrue (2 stk.)
4
Skrue (3 stk.)
2
Indstillingsskrue
5
Koblingsafdækning
3
Kileremmens beskyttelse
1. Sæt koblingsafdækningen på, og skru den fast med skruer.
2. Sæt kileremmens beskyttelse på, og fastgør den med skruer.
3. Drej indstillingsskruen med uret, indtil firkantmøtrikken dækker markeringen.
4. Spænd skruerne på kileremmens beskyttelse fast.
Tilspændingsmoment 25 Nm.
Betjeningsvejledning
63
10 Vedligeholdelse
BTS 630, 635
10.2.8 Udskiftning af brændstoffilteret
Henvisning: Brændstoffilteret befinder sig i tantken. Det er ikke muligt at rengøre brændstoffilteret.
Gennemfør forberedelser
1. Sluk for motoren.
2. Lad aggregatet køle ned.
3. Tanken tømmes.
Udskiftning af brændstoffilteret
Pos.
Betegnelse
1
Brændstoffilter
2
Tankdæksel
Pos.
3
Betegnelse
Sikring mod tab
1. Skru tankdækslet af.
2. Træk tankdækslet ud af brændstoftanken sammen med sikringen mod tab.
3. Træk brændstoffilteret ud af brændstoftanken med en wirekrog.
4. Løsn brændstoffilteret med en lille skruetrækker, og tag det af.
5. Sæt et nyt brændstoffilter på, og tryk det fast.
6. Sæt tankdækslets sikring mod tab ind i brændstoftanken.
7. Sæt tankdækslet på, og skru det fast.
64
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
10 Vedligeholdelse
10.2.9 Indstilling af tomgangsomdrejningstallet
Pos.
1
Betegnelse
Indstillingsskrue
1. Start motoren.
2. Lad motoren køre varm.
3. Indstilling af tomgangsomdrejningstallet med en skruetrækker:
Hvis skæreskiven drejer sig i tomgang, skal indstillingsskruen for tomgangsomdrejningstallet drejes mod uret, indtil skæreskiven bliver stående.
Hvis motoren standser i tomgang, skal indstillingsskruen drejes lidt med uret.
Henvisning: Hvis skæreskiven stadig drejer sig, når tomgangsomdrejningstallet er indstillet, skal aggregatet repareres af Wacker Neuson kontaktpersonen.
Betjeningsvejledning
65
10 Vedligeholdelse
BTS 630, 635
10.2.10 Rengøring af gnistskærmen
Henvisning: Kun EPA-aggregater (i USA og Canada) har en gnistskærm.
Pos.
Betegnelse
Pos.
Betegnelse
1
Lyddæmper
3
Ledeplade
2
Gnistskærmsgitter
4
Skrue (2 stk.)
Rengøring af gnistskærmen
1. Afmontér skæreanordningen, se kapitel Første idrifttagning, udvendig montering af skæreanordningen.
2. Skru ledepladen af, og tag den af.
3. Tag gnistskærmsgitteret af.
4. Rengør gnistskærmsgitteret med en trådbørste.
5. Sæt ledepladen og gnistskærmsgitteret på, og skru dem fast.
Tilspændingsmoment 2 Nm.
6. Montér skæreanordningen, se kapitel Første idrifttagning, udvendig montering af skæreanordningen.
66
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
10 Vedligeholdelse
10.2.11 Rengøring af udgangskanalen
Henvisning: Lad ved EPA-apparater (i USA og Canada) serviceafdelingen hos
din Wacker Neuson kontaktperson rengøre aggregatets udgangskanal for hver 90 h.
FORSIGTIG
Ukorrekt håndtering kan føre til alvorlige skader på aggregatet.
f Anvend ikke hårde eller metalliske hjælpemidler til rengøringen.
f Sørg for, at der ikke kommer forbrændingsrester ind i cylinderen.
Pos.
Betegnelse
1
Tætning
2
Lyddæmper
Pos.
3
Betegnelse
Skrue (4 stk.)
1. Afmontér skæreanordningen, se kapitel Første idrifttagning, udvendig montering af skæreanordningen.
2. Træk tændrørshætten af.
3. Skru lyddæmperen af, og tag den af.
4. Placér stemplet i den øverste position for at beskytte cylinderrummet mod tilsmudsninger.
5. Fjern forbrændingsrester i udgangskanalen med hjælpemidler af træ (f.eks.
en stav).
6. Rengør cylinderens og lyddæmperens tætningsflade.
Betjeningsvejledning
67
10 Vedligeholdelse
BTS 630, 635
7. Skru lyddæmperen fast på cylinderen med en ny tætning.
Tilspændingsmoment 18 Nm.
8. Montér skæreanordningen, se kapitel Første idrifttagning, udvendig montering af skæreanordningen.
68
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
11 Udbedring af fejl
11 Udbedring af fejl
Efterfølgende tabel indeholder en oversigt over mulige fejl, årsagen til disse og
hvordan de udbedres.
Ved fejl, som De ikke selv kan eller må udbedre, bedes De kontakte Deres
Wacker Neuson kontaktperson.
Fejl
Årsag
Udbedring
Motor starter ikke.
Kombinationskontakt er på position stop.
Stil kombinationskontakten på
position "I" eller position "choker".
Tændrørshætten er defekt.
Få aggregat repareret. *
Tændrøret er defekt.
Udskift tændrøret.
Tændrøret sidder løst.
Spænd tændrøret fast.
Tændrørets elektrodeafstand er
indstillet forkert.
Indstil elektrodeafstanden.
Brændstoffilteret er tilstoppet.
Udskift brændstoffilteret.
Tomgangsomdrejningstallet er
forkert indstillet.
Indstil tomgangsomdrejningstallet.
Brændstoffilteret er tilstoppet.
Udskift brændstoffilteret.
Brændstoftanken er tom.
Påfyld brændstof.
Motoren giver ikke effekt.
Luftfilteret er tilsmudset.
Skift luftfilteret.
Skæreskiven drejer ikke.
Kileremmen er defekt.
Skift kileremmen.
Koblingen er defekt.
Få aggregat repareret. *
Skæreskiven drejer sig i tomgang.
Tomgangsomdrejningstallet er
forkert indstillet.
Indstil tomgangsomdrejningstallet.
Motoren kan ikke frakobles.
Kombinationskontaktens elektriske forbindelse er defekt.
1. Stil kombinationskontakten
på position "choker". Motoren
frakobles efter få sekunder.
2. Få aggregat repareret. *
Motoren standser igen kort efter
starten.
*
Lad Deres Wacker Neuson kontaktpersons serviceafdeling udføre disse arbejder.
Betjeningsvejledning
69
12 Tilbehør
BTS 630, 635
12 Tilbehør
Vi kan tilbyde et stort tilbehørsprogram til aggregatet.
Informationer om de enkelte tilbehørsartikler fås på Internettet på
www.wackerneuson.com.
70
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
13 Opbevaring
13 Opbevaring
Udfør følgende aktiviteter, hvis De ikke anvender aggregatet i længere tid, f.eks.
i vintermånederne.
Gennemfør forberedelser
1. Sluk for motoren.
2. Afmontér skæreskiven, og opbevar den tørt.
3. Lad aggregatet køle ned.
Tømning af brændstofsystemet
Benzinen i brændstoffet fordamper delvist under en længere opbevaring. 2-taktolien i brændstoffet fordamper ikke. Efter en længere opbevaring ville blandingsforholdet benzin/2-takt-olie ikke længere passe. Derfor skal brændstofsystemet
være tomt under en længere opbevaring.
1. Fjern tilsmudsninger i området omkring tankdækslet.
2. Skru tankdækslet langsomt af, og tag det af.
3. Pump brændstof ud i en egnet beholder eller tank, f.eks. med en hævertpumpe.
4. Sæt tankdækslet på, og skru det fast.
5. Start motoren, og lad den køre i tomgang, indtil brændstoffet i karburatoren
er brugt, og motoren standser.
Opbevaring af aggregatet
1. Rengør aggregatet.
2. Opbevar aggregatet på et tørt sted.
Betjeningsvejledning
71
14 Tekniske data
BTS 630, 635
14 Tekniske data
14.1
BTS 630, 635, 635s
Aggregat
Betegnelse
Enhed
Artikel-nr.
Længde x bredde x højde
mm
Vægt (uden skæreskive,
uden tilbehør, tank tom)
kg
Soft start
*
72
BTS 630
BTS 635
BTS 635s
0610186,
0610187
0610190,
0610191
0610192,
0610193
800 x 315 x 400
825 x 315 x 420
825 x 315 x 420
10,9
11,1
11,3
—
—
„
Skæreskivediameter
maks.
mm
300
350
350
Spændvidde maks.
mm
4,5
4,5
4,5
Spindeldiameter
mm
20
25,4
25,4
Skæredybde maks.
mm
103
128
128
Tankindhold
l
1,1
1,1
1,1
Brændstofforbrug
l/h
2,3
2,3
2,3
Spindelomdrejningstal
maks.
min-1
4240
4240
4240
Omkredshastighed maks.
m/s
67
78
78
Målt lydtryksniveau LWA *
dB(A)
114
115
115
Garanteret
lydtryksniveau LWA
dB(A)
116
117
117
Lydtryksniveau LpA ved
betjeningspladsen *
dB(A)
103
104
104
Samlet svingningsværdi
for accelerationen ahv * på
håndtaget foran
m/s2
4,4
4,2
4,2
Samlet svingningsværdi
for accelerationen ahv * på
håndtaget bagved
m/s2
4,5
4,8
4,8
Usikkerhed K
m/s2
1,5
1,5
1,5
I henhold til DIN EN ISO 19432:2006
Betjeningsvejledning
BTS 630, 635
14 Tekniske data
Drivmotor
Betegnelse
Enhed
BTS 630
BTS 635
Forbrændingsmetode
2-takt
Motortype
Ottomotor
Slagvolumen
cm³
85,8
Nominel effekt
kW
4,3
Nominelt omdrejningstal
min-1
Moment maks.
Nm
Omdrejningstal maks.
min-1
10000
Ubelastet omdrejningstal
min-1
2800
9300
5,0
Driftsmiddel
Benzin-olie-blanding
Brændstof-blandingsforhold
50:1
Brændstofspecifikation
Blyfri normalbenzin 91 ROZ (87 R+M)
Oliespecifikation 2-taktolie
ISO L-EGD
Tændrør
NGK BPMR7A
Elektrodeafstand
14.2
BTS 635s
mm
0,6
Brændstof-blandingstabel
Henvisning: Anvend kun brændstof i blandingsforholdet 1:50.
Benzinmængde (liter)
Oliemængde (liter)
1
0,02
5
0,1
10
0,2
15
0,3
20
0,4
25
0,5
Betjeningsvejledning
73
14 Tekniske data
74
BTS 630, 635
Betjeningsvejledning
EF-konformitetserklæring
Producent
Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41, 80809 München
Produkt
Type
BTS 630
Produkttype
BTS 635
BTS 635S
Skæremaskine
Artikel-nr.
0610186,
0610187
0610190,
0610191
0610192,
0610193
Installeret nytteeffekt
kW
4,3
Målt lydtryksniveau
dB(A)
114
115
Garanteret lydtryksniveau
dB(A)
116
117
Metode til bedømmelse af overensstemmelse iht. 2000/14/EF, bilag V, 2005/88/EF
Direktiver og normer
Hermed erklærer vi, at dette produkt opfylder de gældende bestemmelser og krav i følgende direktiver og normer:
2006/42/EF,
2000/14/EF, 2005/88/EF, 2004/108/EF, EN 55012:2007
Repræsentant for den tekniske dokumentation: Axel Häret
München, 28-01-2010
Franz Beierlein
Leder produktmanagement
Dr. Michael Fischer
Leder forskning og udvikling
www.wackerneuson.com
Download PDF

advertising