Asko | D5544 FI | Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning
Diskmaskin
Kära kund!
Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO.
Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under
många år framöver. Skandinavisk design är en kombination av rena linjer,
vardagsfunktionalitet och hög kvalitet. Det är kännetecknen för alla våra produkter och
anledningen till att de är så uppskattade världen över.
För att få bästa möjliga nytta av er nya diskmaskin, rekommenderar vi er att läsa
bruksanvisningen innan ni använder diskmaskinen. Information om hur man undviker följder
för miljön lämnas också i bruksanvisningen.
ASKO D5544 FI
Bruksanvisning
Innehåll
Innan du diskar första gången
Läs igenom bruksanvisningen
3
Var försiktig med vissa material
3
Dosering vid test
28
Kontrollera vattnets hårdhetsgrad
3
Lastning av diskmaskinen
28
Programskylt
3
Säkerhetsanvisningar
Allmänt
4
4
Teknisk information
Information om energimärkning
Tekniska uppgifter
28
28
29
29
29
Installation
4
Vinterförvaring/transporter
4
Överfyllnadsskydd
4
Transportskydd för luckan
30
Rengöring
4
Uppställning
31
Förpackningsmaterial
4
Anslutning till avlopp
31
Skrotning
4
Anslutning till vatten
31
5
Anslutning till el
31
Barnsäkerhet
Barnsäker disk
Aktivera barnspärr (knapplås)
2
3
Information för testinstitut
Energimärkning
Installation
Säkerhetsanvisningar
30
30
5
Service
32
5
Snabbguide
36
Diskmaskinens delar
6
Diskkorgarna
7
Panelen
9
Doseraren
10
Diska ekonomiskt
11
Ömtåligt diskgods
12
Diska
Fyll korgarna rätt
13
13
Dosera diskmedel
13
Välj program
14
Välj tillval
16
Tryck på Start/Stop och stäng
luckan
Efter disken
16
17
Inställningar
18
Skötsel och rengöring
20
Spolglansmedel
23
Felmeddelande
24
Felsökning
25
Innan du diskar första gången
Läs igenom bruksanvisningen
Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda
diskmaskinen, särskilt kapitlen Säkerhetsanvisningar,
Barnsäkerhet och Diska.
Var försiktig med vissa material
Läs kapitlet Ömtåligt diskgods innan du diskar porslin
med oglaserad dekor eller andra husgeråd av plast, trä
eller kristall som du är rädd om.
Kontrollera vattnets hårdhetsgrad
Kontakta vattenverket i din kommun för att få reda på
vilken hårdhetsgrad vattnet har. Det har betydelse när
du doserar disk- och spolglansmedel.
Programskylt
Med vissa diskmaskiner följer programskyltar på olika
språk. Montera programskylten med önskat språk på
luckans ovansida.
3
Säkerhetsanvisningar
Allmänt
Rengöring
•
•
När du gör rent kanten runt luckan ska du endast
använda en lätt fuktad trasa. Spruta inte med
duschflaska! Vatten kan tränga in i låset och komma i
kontakt med de elektriska komponenterna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Läs och spara bruksanvisningen!
Använd inte diskmaskinen till något utöver det som
anges i denna bruksanvisning.
Belasta inte diskmaskinsluckan eller diskkorgarna
med något utöver diskgods.
Lämna inte diskmaskinsluckan i öppet läge eftersom
det kan utgöra en snubbelrisk.
Använd endast maskindiskmedel!
Placera knivar och andra vassa föremål så att de
inte skadar personer eller diskmaskinen.
Maskinen är inte avsedd att användas av personer
(även barn) som är fysiskt eller psykiskt
handikappade eller saknar erfarenhet och kunskap.
Sådana personer måste få instruktion av den person
som har ansvaret för deras säkerhet, hur maskinen
ska användas.
Barn måste övervakas så att de inte leker med
diskmaskinen.
Skadad nätkabel får endast bytas av behörig
fackman.
Den här diskmaskinen ska användas i hushåll eller
liknande såsom:
- personalkök i butiker, på kontor eller andra
arbetsmiljöer.
- bondgårdar.
- av gäster på hotell, motell och andra typer av
inkvarteringsmiljöer.
- bed & breakfast-hotell.
Placera aldrig diskgods med lösningsmedelsrester
i diskmaskinen på grund av explosionsrisken. Disk
som innehåller aska, vax och smörjfett får heller inte
diskas i diskmaskinen.
Installation
Se kapitel Installation.
Vinterförvaring/transporter
•
•
•
Förvara diskmaskinen frostfritt.
Undvik långa transporter vid stark kyla.
Transportera diskmaskinen upprätt eller liggande
på rygg.
Överfyllnadsskydd
Överfyllnadsskyddet startar utpumpning och stänger
av vattenintag om diskmaskinens vattennivå stiger över
den normala. Om skyddet utlöses, stäng av
vattentillförseln och ring efter service.
4
Förpackningsmaterial
Källsortera enligt din kommuns rekommendationer.
Skrotning
•
•
•
När diskmaskinen tjänat ut och ska skrotas ska den
genast göras obrukbar. Dra ur kontakten och klipp
av sladden så kort som möjligt.
Diskmaskinen är tillverkad och märkt för återvinning.
Kontakta din kommun för information om var och
hur din diskmaskin skall återvinnas på rätt sätt.
Barnsäkerhet
Barnsäker disk
•
•
•
•
Använd knivkorgen, alternativt knivställ, för alla
långa/vassa föremål.
Stäng alltid luckan och sätt genast igång programmet
när du fyllt på diskmedel.
Håll barn borta från diskmaskinen när den är öppen.
Det kan finnas diskmedelsrester kvar!
Låt inte barn använda eller leka med diskmaskinen.
Var särskilt aktsam när luckan är öppen.
VARNING!
Akta barnen - maskindiskmedel är frätande!
Förvara disk- och spolglansmedlet oåtkomligt för barn!
Om någon svalt maskindiskmedel, ge genast dryck,
ett till två glas mjölk eller vatten. Försök inte framkalla
kräkning. Kontakta läkare! Om någon fått
maskindiskmedel i ögonen, skölj (minst 15 minuter) i
rikligt med vatten.
Aktivera barnspärr (knapplås)
För att förhindra att barn startar diskmaskinen kan man
aktivera en barnspärr (knapplås), se kapitel Inställningar.
5
Diskmaskinens delar*
5
6
1
7
6
2
3
8
4
9
10
1.
2.
3.
4.
5.
Knivkorg
Silar
Bestickskorg
Diskmedelsfack
Överkorg
*Avvikelser kan förekomma beroende på modell och marknad.
6
6.
7.
8.
9.
10.
Spolarmar
Typskylt
Underkorg
Behållare för spolglansmedel
Panel
Diskkorgarna*
Överkorg
1
2
1. Vinglashylla
2. Kopphylla
3. Knivstopp
3
Underkorg
1
2
1
1. Fällbart tallriksstöd
2. Främre fäste för tallriksstöd (används för tallrikar med
en diameter större än 25 cm)
3. Handtag
3
2
Knivkorg
1. Korg
2. Knivstöd
1
2
Bestickskorg
a
b
c
*Avvikelser kan förekomma beroende på modell och marknad.
7
Diskkorgarna*
Bestickskorg med lock
a
b
c
Placering av lock för bestickskorg (i överkorgen)
Locket på bestickskorgen kan tas av och exempelvis användas som extra bestickskorg i överkorgen, se nedan.
a
b
c
*Avvikelser kan förekomma beroende på modell och marknad.
8
Panelen
Panelen har sensorknappar med ljudsignal för bekräftelse (se kapitel Inställningar).
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3
4
Huvudströmbrytare
Programväljare
Programsymbol
Display
Indikator för spolglansmedel
Barnspärr (knapplås)
5 6
7
8
9
7.
8.
9.
10.
11.
Hög temperatur
Lång torkning
Fördröjd start
Välj tid (för programmet Tidsprogram)
Start/Stop
10
11
OBS!
•
•
•
Sensorknapparna reagerar endast på knapptryckningar när luckan är öppen. Vänta en kort stund med att trycka
på sensorknapparna efter att du öppnat luckan.
Två minuter efter senaste knapptryckning sätts panelens bakgrundsbelysning i energisparläge. Stäng luckan
och öppna igen, alternativt tryck på huvudströmbrytaren, för att aktivera panelen igen.
Håll sensorknapparna rena och fria från fett. Torka av dem med torr eller lätt fuktad trasa. Använd aldrig
rengöringsmedel – det kan repa ytan. Stäng av diskmaskinen med huvudströmbrytaren vid rengöring av
sensorknapparna för att undvika ofrivilliga knapptryckningar.
9
Doseraren
1
3
2
1.
2.
3.
4.
5.
4
10
5
Fack för fördiskmedel
Fack för huvuddiskmedel
Behållare för spolglansmedel
Lock för diskmedelfack
Lock för spolglansmedel
Diska ekonomiskt
Diska bara full maskin
Vänta med diskningen tills diskmaskinen är full, så
sparar du energi. Använd programmet Avspolning för
att skölja diskgodset om du får problem med lukt, medan
du väntar på att diskmaskinen skall bli full.
Diska med lägre temperatur
Är disken bara lätt smutsad kan du i vissa program välja
en lägre temperatur. Se vidare under avsnittet Välj tillval
i kapitel Diska.
Välj program med Kort torkning
För att spara energi, använd Kort torkning. Du får ett
bättre torkresultat om du efter avslutat program ställer
luckan lite på glänt.
Skölj inte under rinnande vatten
Skrapa bara bort större matrester innan du lastar
diskmaskinen.
Välj miljöanpassat diskmedel
Läs miljödeklarationerna på förpackningen!
Anslut till kallt vatten...
Om du värmer upp din fastighet med olja eller el.
Anslut till varmt vatten (max 70 °C)...
Om du använder exempelvis fjärrvärme, solceller eller
bergvärme för uppvärmning av din fastighet. Genom att
välja varmvattenanslutning sparar du disktid och minskar
diskmaskinens konsumtion av elenergi.
11
Ömtåligt diskgods
En del husgeråd tål inte att maskindiskas. Detta kan
bero på flera saker. Vissa material tål inte stark värme,
andra kan skadas av maskindiskmedlet.
Ömtålig dekor
Porslin med dekor som ligger ovanpå glasyren (godset
känns då strävt) bör inte maskindiskas.
Kristall/ glas
Placera föremålen så att de inte stöter samman under
diskningen. Använd lägsta möjliga disktemperatur och
kortast möjliga program. Välj Kort torkning. Antika och
mycket ömtåliga föremål bör inte diskas i diskmaskin.
Glas som maskindiskas i höga temperaturer kan med
tiden få en grå slöja som inte går att få bort. Diska
finglasen med låg temperatur och låg dosering av
diskmedel.
Silver
Föremål av silver och rostfritt bör inte komma i beröring
med varann, eftersom silvret då kan missfärgas.
Bestick med klistrade handtag
Vissa typer av lim tål inte maskindisk. Handtagen kan i
sådana fall lossna.
Trä
Träföremål bör endast maskindiskas om de är märkta
Maskindisk.
Aluminium
Aluminium kan mattas av maskindisk.
Aluminiumkastruller av god kvalitet kan dock
maskindiskas, även om man får räkna med en minskad
högglans.
Plastföremål
Undvik att diska plastföremål som inte tål höga
temperaturer.
12
Diska
Här följer en steg-för-steg-instruktion som hjälper dig
till bästa möjliga diskresultat.
1
Fyll korgarna rätt
Skölj inte disken under rinnande vatten innan du
lastar in den i diskmaskinen. Skrapa bara bort
större matrester innan du lastar diskmaskinen.
Se kapitel Ömtåligt diskgods, om du vill diska föremål
som kan vara ömtåliga.
Överkorgen och knivkorgen
Placera glas, koppar, skålar, assietter och fat i
överkorgen. Vinglas ställs i vinglashyllan om sådant
finns. Placera vassa knivar i den speciella knivkorg som
är placerad högst upp i diskmaskinen, eller i knivstället
till höger om sådant finns.
OBS!
Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt!
Bestickskorgen
Ställ besticken med skaften nedåt, förutom vassa knivar,
och så spridda som möjligt. Se till att skedar inte ligger
i varandra. Bestickskorgen placeras i underkorgen.
VARNING!
Knivar och andra spetsiga föremål måste ställas med
spetsen nedåt i bestickskorgen eller läggas horisontellt
i övriga korgar.
Placera inte bestick av olika material, till exempel silver
och rostfritt, i samma fack (risk för fläckar).
Bestickskorgen har en fällbar lucka i mitten för
småprylar, eller smala skaft, som till exempel elvispar.
2
3
Kontrollera att spolarmarna kan
röra sig fritt
Dosera diskmedel
Diskmedel skall doseras efter vattnets
hårdhetsgrad.
Följ doseringsanvisningarna på
diskmedelsförpackningen.
Överdosering av diskmedel kan försämra diskresultatet
och medför dessutom en extra belastning för miljön.
Underkorgen
Placera tallrikar, assietter, uppläggningsfat, kastruller
och bestick (i bestickskorgen) i underkorgen. Fäll ned
de fällbara tallriksstöden vid diskning av kastruller.
Häll diskmedlet i diskmedelsfacket. Det finns ett fack
för fördisk och ett för huvuddisk, se kapitel Doseraren.
Om inte tabletter används, dosera en mindre del av
diskmedlet i facket för fördisk. Kontakta
diskmedelstillverkaren om du har frågor rörande
diskmedel.
VARNING!
Akta barnen - maskindiskmedel är frätande!
OBS!
Använd endast maskindiskmedel! Handdiskmedel får
inte användas eftersom skumbildningen hindrar
diskmaskinens arbete.
Diskmedelstabletter
Dela tabletten i två delar om locket till doseraren är svårt
att stänga. Det finns risk att diskmedlet inte doseras
riktigt om locket är spänt och inte kan öppnas på rätt
sätt.
13
Diska
OBS!
Diskmedelstabletter rekommenderas inte i korta
program (under 75 minuter). Använd då istället pulvereller flytande maskindiskmedel.
3in1/ Kombimedel
Normaldisk
Använd för att diska normalt smutsad och även intorkad
disk med tallrikar, uppläggningsfat, koppar och glas
med mera.
Läs noga anvisningarna för dessa produkter. Är något
oklart, kontakta diskmedelstillverkaren.
Daglig disk
4
5
Tryck på huvudströmbrytaren
tills displayen tänds
Ett program som passar för daglig disk. Programmet
klarar även intorkad mat, men är inte avsett för inbränd
mat, till exempel gratängformar.
Välj program
Tryck en eller flera gånger på Programväljaren
tills önskad programsymbol visas i displayen.
Autodisk
Diskmaskinen känner av hur smutsig disken är och
anpassar vattenförbrukning och temperatur därefter.
Vid nyinstallation behöver programmet köras fem gånger
innan det helt anpassat sig och ger bästa resultat.
Snabbdisk
Programmet används till glas och porslin som är lätt
smutsat, exempelvis kaffekoppar.
Supersnabb
Kort program på cirka 15 minuter med acceptabel
prestanda för mycket lätt smutsad disk.
Skondisk
Tidsprogram
Programmet anpassar sig till angiven varaktighet eller
sluttid. För det här programmet är det viktigt att välja tid
efter diskens smutsighet.
0:30-1:15 Lätt smutsad disk
Om disken inte är så hårt smutsad, kan du välja
Skondisk. Programmet är avsett för glas och porslin,
som just använts och därför inte kräver ett så kraftfullt
program.
Detta program kan användas för ömtålig disk. Välj Kort
torkning om du vill vara extra försiktig. Se också kapitel
Ömtåligt diskgods.
1:30-2:00 Normalt smutsad disk
2:15-3:00 Hårt smutsad disk
För att ställa in programtiden, se under avsnittet Välj
tillval.
Grytdisk
Program för hårt smutsad disk som till exempel
kastruller, grytor och gratängformar. Om diskmaskinen
inte fylls av sådan disk, kan du fylla på med tallrikar och
så vidare.
Ecodisk
Använd då du vill spara elenergi. För normalt smutsad
disk.
Sköljning
Programmet består av en sköljning med värme och
torkning. Detta är ett lämpligt program om du till exempel
skall sylta och vill skölja och värma tidigare diskade
glasburkar.
Avspolning
För att skölja diskgodset, medan du väntar på att
diskmaskinen skall bli full.
14
0
2
1
0
0
1
Normaldisk -
-
-
-
Daglig disk
Snabbdisk
Supersnabb -
-
Normaldisk
Skondisk
Ecodisk
0
-
55
40
30
30
60
65
60
55
max. 65
55-65
1
2
2
2
2
2
3
2
3
2-3
2-4
50
55
50
-
-
65
65
60
60
max. 65
65
3)
Varmt vatten
0:45
2:40
1:40
0:15
0:20
1:40
2:30
2:55
3:15
0:30-3:00
1:50-2:50
0,5
1,0
0,9
0,2
0,2
1,3
1,6
1,0
1,3
0,6-1,6
1,3-1,6
0:40
2:20
1:25
0:15
0:20
1:30
2:20
2:35
3:00
0:30-3:00
1:40-2:40
0,4
0,6
0,2
0,1
0,1
0,9
1,0
0,7
0,7
0,4-1,2
0,7-1,0
3
12
15
10
10
14
20
11
18
10-19
13-26
Disktid
Energi Disktid
Energi Vattenförbrukning
(ca timmar:minuter) (ca kWh) (ca timmar:minuter) (ca kWh) (liter)
2)
Kallt vatten
1)
Förbrukningsvärden
1)
Avspolning 0
1
0:06
0,01
0:06
0,01
3
Förbrukningsvärdena varierar beroende på temperatur på inkommande vatten, rumstemperatur, lastmängd, valda tilläggsfunktioner med mera.
2) Anslutning till kallvatten ca 15 °C
3) Anslutning till varmvatten ca 60 °C.
4) Energimärkningsetikettens prestanda bygger på detta program.
Sköljning
2
-
Grytdisk
1
0-2
Tidsprogram -
4)
1-3
Tillval Fördiskar Huvuddisk (°C) Antal Sista
sköljar sköljtemperatur (°C)
-
Autodisk
Program
Diska
Programtabell
15
Diska
6
Välj tillval
För att välja ett tillval tryck på någon av
tillvalsknapparna. Fältet under knappen lyser när
tillvalet är aktiverat. Vilka tillval du kan välja varierar
mellan programmen. När du startat programmet sparas
de tillval du gjort till nästa gång du kör samma program.
Undantag är tillvalet Fördröjd start.
Hög temperatur
Aktivera detta tillval om du önskar ett förbättrat
diskresultat. Maskinen arbetar då med en högre
temperatur i huvuddisken.
Önskar du den lägre temperaturen, tryck igen så att
fältet under knappen släcks.
Du kan variera temperaturerna enligt nedan:
Grytdisk:
Fördröjd start
Vid val av Fördröjd start kommer diskmaskinen att starta
1-24 timmar efter det att du har tryckt på knappen
Start/Stop.
1. Tryck en gång på knappen för att aktivera Fördröjd
start. Tryck flera gånger eller håll in knappen för att
ställa in önskat antal timmar.
2. Tryck på Start/Stop, diskmaskinen räknar ner med
1 timma åt gången och startar vid vald fördröjning.
Tryck och håll in Start/Stop i tre sekunder om du vill
avbryta tillvalet Fördröjd start.
OBS!
Glöm inte att trycka på knappen Start/Stop för att starta
programmet.
55 °C/ 70 °C
Välj tid
Normaldisk: 60 °C/ 65 °C
Daglig disk:
60 °C/ 65 °C
Snabbdisk:
30 °C/ 60 °C
Supersnabb: 30 °C/ 60 °C
Skondisk:
40 °C/ 50 °C
Ecodisk:
55 °C/ 60 °C
Tryck flera gånger eller håll in tillvalsknappen för att
ställa in önskad programlängd för Tidsprogram. Du kan
välja programlängd från 30 minuter upp till 3 timmar.
7
Tryck på Start/Stop och stäng
luckan
Displayen blinkar tre gånger med återstående
tid för att indikera att programmet är startat. Stäng
luckan ordentligt, annars startar inte diskmaskinen.
Displayen visar
om luckan är öppen.
OBS!
Lång torkning
Tack vare en förhöjd temperatur i sista skölj och en
längre torkfas förbättras torkresultatet om du aktiverar
tillvalet Lång torkning. Energiförbrukningen blir då lätt
förhöjd. Tillvalet kan väljas i alla program förutom
Autodisk, Tidsprogram, Sköljning och Avspolning.
Önskar du ett program med Kort torkning, tryck igen så
att fältet under knappen släcks.
Om maskinen inte startas inom 2 minuter efter senaste
knapptryckning återgår den till att visa senast körda
program.
Återstående tid
När du valt program och tillval, visas hur lång tid
programmet tog förra gången det kördes. En
uppdatering av återstående tid görs sedan efter
uppvärmning av sista skölj.
Tiden kan variera något från gång till gång beroende
på temperatur på inkommande vatten, diskmängden,
omgivningens temperatur med mera.
OBS!
Återstående tidvisning kan i den första körningen av
varje program vara något missvisande, eftersom
diskmaskinen gör en uppskattning av tiden. Vid andra
körningen av respektive program utgår diskmaskinen
från den tid programmet tog vid föregående körning.
16
Diska
Om du vill avbryta eller byta program
Öppna luckan, tryck och håll in Start/Stop i tre sekunder,
om du vill byta program sedan du startat diskmaskinen.
Fyll på nytt diskmedel om luckan till doserarens
diskmedelsfack öppnats. Välj därefter ett nytt program,
tryck på Start/Stop och stäng luckan.
Vill du stoppa i mer disk?
Öppna luckan. Diskmaskinen stannar automatiskt. Ställ
in disken, stäng luckan och diskmaskinen fortsätter där
den slutade.
8
Efter disken
När programmet avslutats och luckan öppnats
visas "End" i displayen.
Programslut indikeras även genom en ljudsignal. Se
kapitel Inställningar beskrivs hur du ändrar denna
funktion.
När diskmaskinen är färdig, drar den endast viloström.
Stäng av diskmaskinen med huvudströmbrytaren om
du vill bryta strömmen helt. Stäng av vattenkranen efter
varje användning.
Om diskmaskinen stängs av med
huvudströmbrytaren eller vid strömavbrott
Om diskprogrammet inte är avslutat fortsätter det
avbrutna programmet när diskmaskinen får ström igen.
OBS!
Under torkningen avbryts programmet om strömmen
stängs av eller om luckan är öppen i mer än 2 minuter.
17
Inställningar
Gör så här för att öppna menyn för inställningar:
1. Öppna först luckan. Stäng av diskmaskinen med huvudströmbrytaren (tryck och håll in). Släpp knappen.
2. Tryck och håll in huvudströmbrytaren tills displayen tänds.
PROG +
3. Inom fem sekunder, tryck och håll in knapparna Programväljaren och Lång torkning.
4. Släpp knapparna när displayen visar
.
TIPS!
Var noga med att trycka exakt på symbolerna, för att inte samtidigt komma åt och aktivera någon av
de andra knapparna. Prova igen om du inte lyckas första gången med att öppna menyn för inställningar.
Aktuell inställning.
Tryck för att lagra inställningsvärdet och gå vidare till
nästa inställning.
Aktuellt inställningsvärde.
Tryck för att bläddra mellan inställningsvärden.
Du kan nu göra följande inställningar:
Knapptryck Alternativ
(Av)
(På)
Inställning
Beskrivning
Barnspärr
(knapplås)
För att förhindra att barn startar diskmaskinen
kan man aktivera en barnspärr (knapplås).
Tryck samtidigt ned knapparna Hög temperatur och Lång torkning för att tillfälligt avaktivera
knapplåset när du vill starta diskmaskinen.
Knapplåset slås sedan automatiskt på igen
efter 2 minuter.
Tryck på Start/Stop för att gå lagra inställningsvärdet och gå vidare till nästa inställning.
Om du inte vill göra fler inställningar, tryck upprepade gånger på Start/Stop för att stega dig igenom hela
menyn för inställningar.
(Av)
(Låg)
Ljudsignalvolym
Diskmaskinen talar via en ljudsignal om när
programmet är klart eller om ett fel har uppstått.
(Hög)
Tryck på Start/Stop för att gå lagra inställningsvärdet och gå vidare till nästa inställning.
18
Inställningar
Knapptryck Alternativ
(Av)
Inställning
Beskrivning
Knappljud
Signalen ger bekräftelse på en knapptryckning.
(Låg)
(Hög)
Tryck på Start/Stop för att gå lagra inställningsvärdet och gå vidare till nästa inställning.
(Låg)
LCD kontrast
Justering av kontrasten i displayen som finns
på panelen.
(Hög)
Tryck på Start/Stop för att gå lagra inställningsvärdet och gå vidare till nästa inställning.
(Av)
Spolglansmedel
Inställning för dosering av spolglansmedel.
(Låg dosering)
(Hög dosering)
Tryck på Start/Stop för att gå ur menyn för inställningar.
19
Skötsel och rengöring
Diskmaskinens innerbehållare är tillverkad av rostfritt
stål och hålls ren genom normal användning. Om du
har kalkhaltigt (hårt) vatten kan det dock bildas
kalkavlagringar i diskmaskinen. Kör i så fall programmet
Normaldisk med hög temperatur med två matskedar
citronsyra i diskmedelsfacket (utan disk i maskinen).
1. Vrid handtaget moturs ett varv.
Spolarm
1x
Rördel
Finsil
Grovsil
2. Lyft rördelen rakt upp med handtaget. Avlägsna
sedan grovsilen för att kunna rengöra rördelen.
3. Plocka bort och rengör finsilen.
4. Återmontera i omvänd ordning. Kontrollera att
kanterna tätar ordentligt när du sätter tillbaka finsilen.
Grovsilen
I grovsilen samlas större matrester, som inte utan vidare
kan passera avloppspumpen. Töm grovsilen vid behov.
1. Lyft grovsilen rakt upp med hjälp av handtaget.
2. Töm grovsilen. Glöm inte att sätta tillbaka den!
5. Lås fast silen genom att vrida handtaget medurs till
stoppläge. Handtaget ska peka rakt ut från
diskmaskinen.
Finsilen
Det som samlas på finsilen spolas automatiskt av vid
varje diskomgång. Finsilen och dess rördel bör ändå
rengöras ett par gånger om året.
1x
OBS!
Diskmaskinen får inte användas utan att silen är
monterad!
Diskresultatet kan påverkas om grovsilen inte är rätt
monterat.
20
Skötsel och rengöring
Avloppspumpen
Pumpen kan nås inifrån diskmaskinen.
OBS!
Glöm inte montera tillbaka passbiten.
1. Gör diskmaskinen strömlös genom att dra ut
stickkontakten ur vägguttaget!
2. Ta bort grovsilen och rördelen.
3. Ta bort den lilla gula passbiten till vänster i
bottenbrunnen (se bild nedan).
Undre spolarm
Hål och lagringar kan ibland bli igensatta.
1. Dra den undre spolarmen rakt upp för att lossa den.
2. Peta bort skräpet med en nål eller liknande.
Spolarmarna har även hål på undersidan.
4. Genom att sticka in fingret i hålet kommer du åt att
snurra pumpvingen och ta bort eventuella stopp.
5. Montera tillbaka passbiten och silarna.
6. Sätt i stickkontaken i vägguttaget.
Övre spolarm
För att den övre spolarmen ska kunna lossas måste
överkorgen tas bort.
1. Dra ut överkorgen och vrid korgstoppet utåt på de
båda skenorna (se bild). Korgen går nu att ta loss.
Om diskmaskinen ändå inte går att starta och ett
surrande ljud hörs har överfyllnadsskyddet
aktiverats.
• Stäng av vattnet.
• Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
• Ring service.
2. Lossa den övre spolarmen på samma sätt som den
undre och gör rent den.
21
Skötsel och rengöring
Luckan
När du gör rent kanten runt luckan använd endast en
lätt fuktad trasa (eventuellt med lite rengöringsmedel).
VARNING!
Spruta inte med duschflaska eller liknande runt
lucklåset. Detta för att undvika att vatten tränger in i
lucklåset och kommer i kontakt med de elektriska
komponenterna.
22
Spolglansmedel
Välj dosering
Torkningen går snabbare om man använder
spolglansmedel. När spolglansmedlet är slut och
behöver fyllas på lyser ovanstående symbol i displayen.
Fyll på spolglansmedel
Doseringen av spolglansmedel kan ställas in från 0 (av)
till 6.
Öka doseringen av spolglansmedel:
•
Om diskgodset har vattenfläckar.
Gör så här för att fylla på spolglansmedel:
1. Öppna locket för spolglansmedel.
Minska doseringen av spolglansmedel:
•
•
•
Om diskgodset har en vit/blå kladdig film.
Om diskgodset har ränder.
Vid skumbildning. Om man har mycket mjukt vatten
kan man späda spolglansmedlet med hälften vatten.
Vid vatten med en hårdhetsgrad över 10-12 °dH bör du
använda spolglansmedel med citronsyra (så kallat surt
spolglansmedel).
Ställ in dosering
I kapitel Inställningar beskrivs hur du ställer in
doseringen av spolglansmedel.
2. Fyll försiktigt på spolglansmedel. Fyll endast på så
mycket spolglansmedel tills det når nivån markerad
med max.
3. Torka bort eventuellt överflödigt spolglansmedel runt
om behållaren.
4. Stäng locket ordentligt.
OBS!
Efter påfyllning kan det dröja lite innan symbolen
slocknar.
23
Felmeddelande
Display
Typ av fel
Åtgärd
Överfyllnad
Ring service.
Uttömningsfel
Se ”Tänkbara orsaker” i kapitel Felsökning.
Vattenintagsfel
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Ventilläckage
Stäng av vattenkranen och ring service.
Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren och sätt sedan på den igen för att ta bort felindikationen från displayen.
24
Felsökning
Problem
Tänkbara orsaker
Åtgärder
Disken är inte ren.
Spolarmarna går inte runt.
Lyft av armarna och gör rent.
Kontrollera att diskgods inte hindrar
spolarmarna.
Gammalt diskmedel. Diskmedel är
färskvara.
Undvik storförpackningar.
Felaktig dosering av diskmedel.
Dosera efter vattnets hårdhetsgrad.
Kraftig över- eller underdosering medför
försämrat diskresultat.
För svagt diskprogram.
Välj den högre temperaturen eller byt till
ett kraftigare program.
Felaktig lastning av diskmaskinen.
Täck inte porslin med stora skålar eller
dylikt. Undvik att placera mycket höga
glas i hörnen av korgarna.
Glas och koppar har vält under diskning- Ställ diskgodset stadigt.
en.
Silen är inte i rätt position.
Fläckar eller slöja på diskgodset.
Skruva fast silen. Se kapitel Skötsel och
rengöring.
Felaktigt inställd dosering för spolglans- Se kapitel Spolglansmedel och Inställmedel.
ningar.
För hög temperatur och/eller för mycket Diska kristallglas i låg temperatur och
diskmedel kan orsaka så kallad etsning dosera diskmedel med försiktighet.
på kristallglas. Detta kan tyvärr inte åt- Kontakta diskmedelstillverkaren.
gärdas, bara förebyggas.
Diskgodset har en vit/blå kladdig film.
För hög dosering av spolglansmedel.
Sänk doseringen. Se under kapitel
Spolglansmedel och Inställningar. Om
vattnet är mycket mjukt kan du eventuellt
späda ut spolglansmedlet med hälften
vatten.
Fläckar på rostfritt eller silver.
Vissa matrester såsom senap, majonäs,
citron, vinäger, salt och dressing kan
orsaka fläckar på rostfritt stål om det
lämnas kvar en längre tid.
Skölj bort den här sortens matrester om
du inte ska starta diskmaskinen på en
gång. Använd gärna programmet Avspolning.
Allt rostfritt kan ge fläckar på silver om Föremål av silver och rostfritt bör inte
de kommer i kontakt under diskningen. komma i beröring med varann under
Även aluminium kan orsaka fläckar på diskningen.
diskgodset.
Fläckar som är kvar efter diskningen.
Läppstift och te kan vara svårt att diska Byt till ett diskmedel med blekmedel.
bort.
Slamrande ljud vid diskning.
Disken är inte rätt placerad eller spolar- Kontrollera att diskgodset står stadigt.
marna går inte runt.
Snurra på spolarmarna för att se att de
går runt.
25
Felsökning
Problem
Tänkbara orsaker
Åtgärder
Diskmaskinen startar inte.
Du har glömt att slå på huvudströmbry- Tryck och håll in huvudströmbrytaren
taren.
tills displayen tänds.
Luckan är inte ordentligt stängd.
Kontrollera.
En propp/ säkring har löst ut.
Kontrollera.
Stickkontakten sitter inte i vägguttaget. Kontrollera.
Vattenkranen är stängd.
Kontrollera.
Överfyllnad/läckage.
Kontrollera.
Ett surrande ljud (avloppspumpen) hörs Stäng av vattenkranen. Dra ur kontakten
från diskmaskinen, som ej upphör när och ring därefter service.
strömmen bryts med huvudströmbrytaren.
Kontrollera att inte tillvalet Fördröjd start Tryck och håll in Start/Stop i tre sekunär inkopplat.
der om du vill avbryta tillvalet Fördröjd
start.
1 minut visas i displayen.
Programmet tar längre tid än beräknat. Ingen, nästa gång programmet körs visas den korrigerade tiden.
Vatten kvar i diskmaskinen.
Stopp i avloppsslangen.
Lossa avloppsslangen där den är ansluten till diskbänkens vattenlås. Kontrollera att inget skräp har fastnat. Är den
konformiga delen av röret kapad så att
innerdiametern är minst 14 mm?
Veck på avloppsslangen.
Kontrollera att slangen inte har några
veck eller skarpa böjar.
Silarna är igensatta.
Rensa grovsil och finsil.
Föremål i avloppspumpen.
Rensa avloppspumpen. Se kapitel
Skötsel och rengöring.
Smuts kring lister och hörn.
Gör rent med en diskborste och låglöddrande rengöringsmedel.
Dålig lukt i diskmaskinen.
Program med låg temperatur är valt un- Kör ett program med en högre temperader en längre tid.
tur cirka 1 gång i månaden.
Diskgodset blir inte tillräckligt torrt.
För låg torkeffekt.
Aktivera tillvalet Lång torkning.
Diskmaskinen är inte fullastad.
Lasta diskmaskinen full.
Spolglansmedlet är slut eller inställt på Fyll på eller öka doseringen av spolglansför låg dosering.
medel. Se under kapitel Spolglansmedel
och Inställningar.
Öppna dörren på glänt efter avslutat
program.
Luckan går inte att stänga.
Korgarna sitter inte i rätt läge.
Kontrollera att korgarna är i rätt horisontelläge.
Kontrollera att diskgods inte hindrar
diskkorgarna från att skjutas in i rätt läge.
26
Felsökning
Problem
Tänkbara orsaker
Sensorknapparna reagerar inte på tryck. Du har tryckt på sensorknapparna för
snabbt efter du öppnat luckan.
Smuts på sensorknapparna.
Åtgärder
Vänta en stund och prova igen.
Rengör med torr eller lätt fuktad trasa.
Öppna luckan till displayen tänder upp
Om symbolen visas i displayen är sig.
luckan inte tillräckligt öppen.
Barnspärr (knapplås) är aktiverat.
Se kapitel Inställningar.
27
Information för testinstitut
Energimärkning
Teststandard Europa:
EN 50242
Antal standardkuvert:
13
Diskprogram:
Normaldisk, inga tillval
Anslutning:
Kallvatten 15 °C
Testmetod ljudmätning: IEC 60704-2-3
Dosering vid test
Diskmedel:
Enligt EN 50242
Fördisk:
7,5 gram
Huvuddisk:
25 gram
Spolglansmedel:
Enligt EN 50242
Spolglansmedelsdosering: 5
Lastning av diskmaskinen
a
b
c
a ägg
b köttfärs
c spenat
2
2
8
2
8
2
1
2
5 1
5
5 1 1
5
5
5
5
1
1 7 1
5 1 1
4
5
3
5
5
28
2
5
5
3
2
2
2
3
3
3
4
1
3
3
3
4
1
3
2
2
2
4
4
1 4
4
4
6
1
3
4
4
4
4
3
2
4
3
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Teskedar
Dessertskedar
Soppskedar
Gafflar
Knivar
Serveringsbestick - gaffel
Serveringsbestick - såsslev
Serveringsbestick - skedar
b
Teknisk information
Information om energimärkning
Informationsblad, enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010
ASKO
Modellbeteckning:
D5544
Antal standardkuvert:
13
Energieffektivitetsklass:
A+
Årlig energiförbrukning (AEC):
295 kWh per år
1)
2)
Energiförbrukning i en standarddiskcykel (Et): 1,04 kWh
Effektförbrukning
Frånläge (Po):
0,95 W
Viloläge (Pl):
0,95 W
3)
Årlig vattenförbrukning (AWC):
2990 liter per år
Torkeffektsklass:
A
Diskprogram:
Normaldisk, inga tillval
Programtid för standarddiskcykeln:
175 minuter
Vilolägets varaktighet (Tl):
Infinit
Ljudnivå:
46 dB(A) re 1 pW
Konstruktion:
Inbyggnadsprodukt
1)
2)
3)
4)
5)
4)
5)
Enligt standard, EN 50242.
Baserad på 280 standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och förbrukning enligt energisparläge. Den faktiska
energiförbrukningen beror på hur maskinen används.
Baserad på 280 standarddiskcykler. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.
På en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast).
Detta diskprogram är den standarddiskcykel som informationen för energimärkningen bygger på, är avsett
för diskning av normalt smutsat gods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energioch vattenförbrukning.
Tekniska uppgifter
Höjd:
817-875 mm
Bredd:
596 mm
Djup:
550 mm
Vikt:
49 kg
Vattentryck:
0,03–1,0 MPa
1)
2
0,3–10 kp/cm
2
3-100 N/cm
Elektrisk anslutning:
Se typskylt
Anslutningseffekt:
Se typskylt
1)
Vikten kan variera på grund av olika specifikationer.
29
Installation
[mm]
1189
550
550
519
* Lucklängd
Det är viktigt att du läser igenom och följer de
instruktioner och anvisningar som finns nedan. Utför
installation och anslutning enligt den separata
installationsanvisningen.
670
700
30
30-94
49
VARNING!
Säkerhetsanvisningar
Stickkontakten måste vara urdragen eller eluttaget
spänningslöst under arbetet!
•
Transportskydd för luckan
•
•
•
•
•
•
Anslutning till el, vatten och avlopp ska utföras av
en person med erforderlig kompetens.
Installation av vatten, avlopp och el ska göras av
behörig fackman.
Följ alltid gällande bestämmelser för vatten, avlopp
och el.
En felaktig eller bristfällig installation kan leda till
högre förbrukning av energi, vatten och diskmedel,
vilket kan leda till ökade kostnader och sämre
diskresultat. För att minimera oljud är det viktigt att
anvisningarna följs.
Var försiktig vid installationen! Använd
skyddhandskar! Var alltid två stycken!
Placera ett vattentätt skyddstråg på golvet under
diskmaskinen för att förebyga eventuella
vattenläckage.
Innan du skruvar fast diskmaskinen, provkör
diskmaskinen med programmet Avspolning.
Kontrollera att diskmaskinen tar in vatten och
tömmer. Kontrollera även att det inte förekommer
några läckage vid anslutningar.
VARNING!
Stäng av vattentillförseln när du installerar
diskmaskinen!
30
136-186
680-760
*
824-875
444
377
195
54
596
573
Glöm inte att ta bort transportskydden för luckan då du
packar upp diskmaskinen.
2x
Installation
Uppställning
Anslut till varmt vatten (max 70 °C)...
•
Om du använder exempelvis fjärrvärme, solceller eller
bergvärme för uppvärmning av din fastighet. Genom att
välja varmvattenanslutning sparar du disktid och minskar
diskmaskinens konsumtion av elenergi.
•
•
Inbyggnads- och anslutningsmått finns i den
separata installationsanvisningen. Kontrollera att
alla mått stämmer innan du börjar installera.
Se till att underlaget är stadigt. Justera de ställbara
fötterna så att diskmaskinen står vågrätt. Dra åt
låsmuttrarna.
Det finns starkare luckfjädrar att köpa till
diskmaskiner med påmonterad trälucka. Fjädrarna
finns för olika vikter och storlekar på träluckan. Du
köper luckfjädrarna där du köpt din diskmaskin.
Anslutning till avlopp
Se i den separata installationsanvisningen för
nödvändiga uppgifter.
Avloppsslangen får förlängas med högst 3 m (den totala
längden på avloppsslangen får ej överstiga 4,5 m).
Eventuella skarvkopplingar och skarvrör måste ha en
inre diameter av minst 14 mm. Helst ska man dock
ersätta avloppsslangen med en ny utan skarv.
Anslutning till el
Information om den elektriska anslutningen hittar du på
typskylten. Dessa uppgifter måste stämma överens
med elnätets data.
Diskmaskin utrustad med stickkontakt skall anslutas till
jordat uttag.
Vägguttaget för elanslutning ska placeras utanför
installationsutrymmet för att vara lättåtkomligt efter
installation av diskmaskinen. Använd ej
förlängningsladd!
OBS!
Reparation och underhåll som berör säkerhet eller
prestanda, skall utföras av behörig fackman.
Ingen del av avloppsslangen får ligga högre än 950 mm
över diskmaskinens botten. Slangen får inte ledas direkt
till golvbrunn eller liknande. I så fall kan slangen fungera
som en sughävert som tömmer diskmaskinen.
Slangen måste alltid mynna ut minst 350 mm över
diskmaskinens botten.
Se till att avloppsslangen inte veckar sig.
OBS!
Slangen måste fästas i höjd med diskbänkens
undersida.
Anslutning till vatten
Använd endast den tilloppslang som levereras med
diskmaskinen. Återanvänd inte gamla eller andra lösa
tilloppslangar.
Det måste finnas en avstängningskran på
tilloppsledningen. Avstängningskranen ska placeras
lättåtkomlig, så att vattnet kan stängas av om
diskmaskinen måste flyttas.
När installationen är klar, öppna avstängningskranen
och låta trycket stå på en stund och kontrollera att alla
anslutningar är täta.
Anslut till kallt vatten...
Om du värmer upp din fastighet med olja eller el.
31
Service
Läs kapitel Felsökning innan du kontaktar service.
Anteckna uppgifterna på typskylten som sitter på höger
insida av diskmaskinen. Notera typnumret (1) och
serienummer (2).
1
TYPE
SERIAL NO
2
32
Egna noteringar
33
Egna noteringar
34
Egna noteringar
35
Snabbguide
1
2
3
Fyll korgarna
Skölj inte disken under rinnande vatten innan du
lastar in den i diskmaskinen. Skrapa bara bort
större matrester innan du lastar diskmaskinen.
Dosera diskmedel
Diskmedelsfacket har ett mindre fack för fördisk
och ett för huvuddisk.
Kontrollera att spolarmarna kan
rotera fritt
Art Nr: 8090398. Rev. 04. Rätten till ändringar förbehålles.
36
4
5
6
Tryck på huvudströmbrytaren
tills displayen tänds
Välj program och eventuella tillval
Tryck på Start/Stop och stäng
luckan
Download PDF

advertising