DeWalt | D21570 | DWD522 DWD524 DWD525 DWD530 D21570

509111 - 71 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DWD522
DWD524
DWD525
DWD530
D21570
Rysunek 1
DWD522/DWD524/DWD530
c
DWD525
c
d
d
g
g
b
b
e
a
a
e
j
j
i
c
d
g
h
b
e
a
D21570
j
Rysunek 3
Rysunek 2
l
b
k
a
m
e
2
j
Rysunek 4
n
Rysunek 5
DWD530/D21570
f
d
Rysunek 6
g
e
3
Rysunek 7
c
Rysunek 8
4
Rysunek 9
2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.
Dane techniczne
DWD522 DWD524 DWD525 DWD530 D21570
Napięcie
Typ
Pobór mocy
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Średnica kołnierza wrzeciona
Maksymalne rozwarcie szczęk
Średnice wiercenia:
w metalu przy małych prędkościach
obrotowych
w drewnie przy użyciu wierteł
piórkowych
w murze
zalecana
maksymalna
przy użyciu diamentowej koronki
wiertniczej
Masa
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
VAC
mm
mm
230
1
950
0 - 1250 /
0 - 3500
43
13
230
1
1100
0 - 1250 /
0 - 3500
43
13
230
1
1100
0 - 1250 /
0 - 3500
43
13
230
1
1300
0 - 1250 /
0 - 3500
43
13
230
1
1300
0 - 1250 /
0 - 3500
43
16
mm
13
13
13
16
16
mm
40
40
40
40
40
mm
mm
mm
5 - 10
20
5 - 10
22
5 - 10
22
5- 10
22
5 - 10
22
kg
2,8
2,8
2,8
2,8
127
3,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95
3
106
3
95
3
106
3
94
3
105
3
93
3
104
3
93
3
104
3
W
obr/ min
Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone według normy EN 60745:
przy wierceniu w metalu
5,5
5,5
4
7
wartość skuteczna
m/s2
m/s2
4,3
4,3
1,5
4,8
niepewność pomiaru
przy wierceniu udarowym
18
18
15
16
16
w betonie
m/s2
m/s2
6,3
6,3
1,9
4,6
4,6
wartość skuteczna
niepewność pomiaru
przy wierceniu w betonie
13
wartość skuteczna
m/s2
m/s2
6,8
niepewność pomiaru
5
Podana całkowita ważona wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
ważona wartość skuteczna
przyspieszenia drgań dotyczy
podstawowego zastosowania
narzędzia i może się różnić, gdy jest
ono wykorzystywane w inny sposób,
z innymi akcesoriami, lub niewłaściwie
konserwowane. W takich sytuacjach
ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
może być dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Amperaż bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 10A
230 V
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
6
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje
o działaniu, które wprawdzie nie
grozi doznaniem urazu, ale przy
zignorowaniu może doprowadzić
do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru
Deklaracja zgodności
z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby
nr kat. DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
opisane
w „Danych technicznych” zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą
2004/108/EG. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać pod podanym niżej adresem lub
w jednej z naszych filii wymienionych na końcu
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
26.06.2010
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
e)
f)
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
7
g)
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
8
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wiertarek
• Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
• Używaj dostarczonych rękojeści bocznych.
Utrata panowania nad wiertarką może
doprowadzić do urazu ciała.
• W razie niebezpieczeństwa natrafienia
na przewody elektryczne lub własny
przewód zasilający trzymaj wiertarkę za
izolowane rękojeści. W chwili przecięcia
przewodu elektrycznego napięcie dochodzi
do wszystkich gołych metalowych części
elektronarzędzia, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
• Przedmiot obrabiany zawsze mocuj do
stabilnej powierzchni przy użyciu zacisków
lub innych odpowiednich środków.
Nie należy przytrzymywać przedmiotu
obrabianego ręką ani ciałem, gdyż jest to
niepewny sposób i grozi utratą panowania nad
elektronarzędziem.
• Przy dłużej trwającym wierceniu
udarowym zakładaj nauszniki ochronne.
Długotrwały hałas może doprowadzić do
utraty słuchu. Wysoki poziom hałasu przy
wierceniu udarowym może doprowadzić do
upośledzenia narządu słuchu a nawet do
pęknięcia błony bębenkowej.
• Zakładaj okulary ochronne lub w inny
sposób chroń oczy. Przy wierceniu mogą
odpryskiwać odłamki i trafić w oczy, co jest
bardzo niebezpieczne. Gdy w powietrze jest
wzbijany pył, zakładaj maskę przeciwpyłową
lub sprzęt ochrony dróg oddechowych.
W większości zastosowań jest konieczna
ochrona słuchu.
• Używaj dostarczonej z wiertarką rękojeści
bocznej. Dobrze ją dokręć i mocno trzymaj
maszynę obiema rękami. Wiertarka trzymana
jedną ręką łatwo może wymknąć się spod
kontroli. Przewiercenie na wylot lub natrafienie
na twarde materiały, jak pręty zbrojeniowe,
także może być niebezpieczne.
• Przed użyciem zawsze sprawdzaj koronki
wiertnicze, czy nie są uszkodzone.
• W czasie pracy narzędzia robocze
nagrzewają się. W razie potrzeby chwytaj je
poprzez rękawice ochronne.
Zakładaj nauszniki ochronne.
• Gdy stoisz lub poruszasz się po gładkim
podłożu, zakładaj obuwie na szorstkiej
podeszwie.
Zakładaj okulary ochronne.
• Używaj narzędzi roboczych przeznaczonych
do tego elektronarzędzia. Inne akcesoria grożą
doznaniem urazu na skutek utraty panowania
nad wiertarką.
• Nie używaj wiertarki w dłuższym okresie
czasu. Wibracje wytwarzane w czasie
wiercenia udarowego są szkodliwe dla rąk
i ramion. Dla dodatkowego tłumienia zakładaj
rękawice ochronne i rób częste przerwy, by
nie być narażonym na drgania w dłuższym
okresie czasu.
• Nie zbliżaj się do otworów wentylacyjnych,
które często osłaniają ruchome elementy.
Mogą one pochwycić luźną odzież, biżuterię
lub długie włosy.
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania elektronarzędzia grozi
niebezpieczeństwo:
– doznania urazu w razie dotknięcia
obracających się lub gorących elementów
maszyny.
– Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania
urządzeń ochronnych nie da się uniknąć
pewnych zagrożeń. Należą do nich m.in.:
– uszkodzenie narządu słuchu;
– niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania pyłu
drzewnego wzbijanego podczas pracy;
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (h), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie.
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wiertarka udarowa
1 rękojeść boczna
1 ogranicznik głębokości wiercenia
1 klucz do uchwytu wiertarskiego (tylko
D21570K)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wiertarki w rozłożeniu na części.
• Sprawdź urządzenie, części lub akcesoria czy
nie zostały uszkodzone podczas transportu.
• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi zanim
uruchomisz urządzenie
Opis wiertarki (rys. rys. 1, 4)
OSTRZEŻENIE! By nie
narażać się na doznanie szkód
rzeczowych i osobowych, nigdy
nie dokonuj żadnych przeróbek
w elektronarzędziu.
a. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
b. Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
c. Uchwyt wiertarski
d. Pierścień nastawczy prędkości obrotowej/trybu
pracy
e. Rękojeść boczna
f. Wskaźnik świetlny (DWD530, D21570)
g. Rękojeść główna
h. Kod daty
i. Klucz do uchwytu wiertarskiego (D21570)
j. Przycisk blokujący wyłącznika
9
CEL ZASTOSOWANIA
Wiertarki udarowe DWD522, DWD524, DWD525
i DWD530 są przeznaczone do profesjonalnego
wiercenia bez udaru i wiercenia udarowego.
Wiertarka D21570 nadaje się do profesjonalnego
wiercenia muru na sucho diamentową koronką
wiertniczą.
NIE używaj ich w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Te wydajne wiertarki udarowe stanowią
elektronarzędzia profesjonalne.
NIE pozwalaj dotykać ich dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
WYŁĄCZNIK (RYS. 3)
By załączyć wiertarkę, naciśnij wyłącznik (a), a by
ją wyłączyć, zwolnij go.
REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ (RYS. 3)
Wyłącznik (a) zawiera regulator prędkości
obrotowej. Im głębiej go naciśniesz, tym większa
będzie prędkość obrotowa wrzeciona.
By załączyć wiertarkę na stałe, przytrzymaj
naciśniety wyłącznik, naciśnij guzik blokujący (j),
a następnie zwolnij wyłącznik. Guzik ten działa
tylko przy maksymalnej prędkości obrotowej
w prawo.
By wyłączyć wiertarkę załączoną na stałe, na
chwilę naciśnij wyłącznik i zaraz go zwolnij. Po
zakończeniu pracy najpierw wyłącz wyłącznik,
a następnie wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
WSKAZÓWKA: Przy nawiercaniu otworów
niezaznaczonych punktakiem, przy wierceniu
w tworzywach sztucznych lub ceramice, a także
przy wkręcaniu wkrętów pracuj z małą prędkością
obrotową.
PRZEŁĄCZNIK KIERUNKU OBROTÓW
W PRAWO/W LEWO (RYS. 3)
Dźwignia przełącznika (b) służy do zmiany
kierunku obrotów w lewo w celu wykręcania
wkrętów lub uwolnienia zakleszczonego wiertła.
By zmienić kierunek obrotów w lewo, najpierw
zwolnij wyłącznik, a następnie przestaw dźwignię
w lewo (patrząc na wiertarkę od strony uchwytu
wiertarskiego).
By ponownie zmienić kierunek obrotów w prawo,
najpierw zwolnij wyłącznik, a następnie przestaw
dźwignię w prawo (patrząc na wiertarkę od strony
uchwytu wiertarskiego).
Po każdej zmianie kierunku obrotów w lewo
przestawiaj dźwignię przełącznika w prawo.
10
WIERCENIE Z DUŻĄ/MAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ
OBROTOWĄ (RYS. RYS. 1, 5)
Dwubiegowa przekładnia w tej wiertarce
udarowej umożliwia efektywną pracę w wielu
zastosowaniach przy dużym wyborze narzędzi
roboczych.
W celu wiercenia z MAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ
OBROTOWĄ ustaw pierścień nastawczy (d)
w pozycji 1 z symbolem wiertła.
W celu wiercenia z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ
OBROTOWĄ, ustaw pierścień nastawczy (d)
w pozycji 2 z symbolem wiertła.
Przekładnia jest tak skonstruowana, że jej
bieg można zmienić tylko wtedy, gdy wiertarka
jest wyłączona. Przy obracaniu pierścienia
nastawczego zmiany biegów może jednak
wystąpić konieczność lekkiego obrócenia ręką
uchwytu wiertarskiego.
WSKAZÓWKA: NIE ZMIENIAJ
BIEGU przez obracanie pierścienia
nastawczego, gdy wiertarka
pracuje, gdyż może to spowodować
uszkodzenie przekładni.
WYBÓR TRYBU WIERCENIA UDAROWEGO/
WIERCENIA BEZ UDARU (RYS. RYS. 1, 5)
By przełączyć wiertarkę z trybu wiercenia
bez udaru na tryb wiercenia udarowego (lub
odwrotnie), obróć pierścień nastawczy (d)
do pozycji z odpowiednim symbolem tak, jak
pokazano na rysunku 5.
W celu wiercenia bez udaru obróć pierścień (d)
do pozycji z symbolem wiertła, a w celu wiercenia
udarowego - do pozycji z symbolem młotka, patrz
rysunek.
SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE
Sprzęgło przeciążeniowe ogranicza maksymalny
moment obrotowy, gdyby podczas pracy
zablokowało się wiertło. Funkcja ta zapobiega
także utknięciu przekładni i silnika elektrycznego.
Sprzęgło to jest nastawione fabrycznie i nie
podlega regulacji przez użytkownika.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROLTM (RYS. 4)
DWD530, D21570
Wiertarka DEWALT zależnie od modelu
zawiera elektroniczne zabezpieczenie
przeciwprzeciążeniowe silnika o nazwie
E-CLUTCH Anti-Lock ControlTM.
Zapobiega ono przeciążeniu silnika w razie
zakleszczenia się wiertła, co może się zdarzyć
przy wierceniu otworów w stali lub dużych otworów
w drewnie.
W sytuacji zakleszczenia się wiertła silnik przez
pewien czas cyklicznie się załącza i wyłącza.
W ten sposób ogranicza się siły reakcji powstające
na skutek zablokowania wiertła. Po zwolnieniu
wyłącznika zabezpieczenie to zostaje skasowane
i po ponownym naciśnięciu wyłącznika silnik dalej
pracuje normalnie.
Zabezpieczenie E-CLUTCH Anti-Lock ControlTM
zapobiega także przegrzaniu wiertarki przy dużym
obciążeniu.
Gdy podczas pracy temperatura nadmiernie
wzrośnie, funkcja ta wyłącza silnik. Nawet po
zwolnieniu i ponownym naciśnięciu wyłącznika nie
da się uruchomić wiertarki, zanim się nie ochłodzi.
Na rysunku 4 pokazano umieszczoną na obudowie
tabliczkę informacyjną (n). Istnieją dwa tryby
alarmowe:
1. Aktywne zabezpieczenie: W razie
zakleszczenia się wiertła zapala się lampka
i świeci tak długo, jak długo silnik cyklicznie
się załącza i wyłącza aż do całkowitego
wyłączenia wiertarki przez E-CLUTCH AntiLock ControlTM. Gdy elektronarzędzie działa
normalnie, lampka nie świeci się.
2. Usterka: Ciągłe miganie lampki przy
naciśniętym wyłączniku informuje, że
układ elektroniczny nie działa prawidłowo.
Wiertarka funkcjonuje pomimo to, ale bez
zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego
E-CLUTCH Anti-Lock ControlTM. W takim
przypadku powinno się ją jak najszybciej
oddać do naprawy.
Bezpieczeństwo
elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego sprawdź,
czy napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej
na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
Wiertarka DEWALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą EN 60745
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w przedstawicielstwie firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne).
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Rękojeść boczna (rys. 2)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu,
ZAWSZE używaj wiertarki
z prawidłowo założoną
rękojeścią boczną. Bez właściwie
zamocowanej rękojeści bocznej
łatwo stracić panowanie
nad elektronarzędziem. Dla
bezpieczeństwa trzymaj je
obiema rękami.
Rękojeść boczna (e) należy do zakresu dostawy
wiertarki. Tak jak pokazano na rysunku 2, mocuje
się ją na kołnierzu wrzeciona i można ją obrócić
o 360o tak, by wiertarką mogły się posługiwać
zarówno osoby lewo- jak i praworęczne.
Po obróceniu rękojeści do żądanej pozycji przesuń
ją do tyłu, by wycięcia (k) na uchwycie rękojeści
pokryły się z występami (m) u nasady kołnierza
wrzeciona. Zablokuj rękojeść przez obrócenie jej
w prawo.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
ostrzeżenie: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
OSTRZEŻENIE:
• Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Zaleca się, by minimalny przekrój żył kabla wynosił
1,5 mm2, a jego długość nie przekraczała 30 m.
11
• By zmniejszyć ryzyko doznania
poważnego urazu, ZAWSZE
dobrze mocuj przedmiot obrabiany.
Przy wierceniu w cienkim
materiale podłóż pod niego
drewniany klocek, by nie uszkodzić
przedmiotu obrabianego.
• By zmniejszyć ryzyko
doznania urazu, ZAWSZE
używaj wiertarki z prawidłowo
założoną rękojeścią boczną. Bez
właściwie zamocowanej rękojeści
bocznej łatwo stracić panowanie
nad elektronarzędziem. Dla
bezpieczeństwa trzymaj je obiema
rękami.
• By nie narażać się na uszkodzenie
uchwytu wiertarskiego i doznanie
urazu ciała, nigdy nie próbuj
mocowania wiertła (lub innego
narzędzia roboczego) przez
przytrzymanie przedniej części
uchwytu wiertarskiego i załączenie
wiertarki.
• Niebezpieczeństwo oparzenia.
Przy wymianie narzędzi
roboczych ZAWSZE ZAKŁADAJ
rękawice ochronne. W czasie
pracy metalowe elementy tego
elektronarzędzia i wiertła silnie się
nagrzewają. Niewielkie odpryski
materiału mogą zranić gołe ręce.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 6)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj
elektronarzędzie, tak jak pokazano
na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, ZAWSZE mocno
utrzymuj elektronarzędzie, by
w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść główną (g),
a drugą - rękojeść boczną (e).
Uchwyt wiertarski
szybkozaciskowy (rys. rys. 7 - 9)
Wiertarki DWD522, DWD524, DWD525 i DWD530
dla ułatwienia pracy wyposażono w uchwyt
12
wiertarski szybkozaciskowy (c). By zamocować
wiertło lub inne narzędzie robocze:
1. Jedną ręką przytrzymaj tylną połowę uchwytu
wiertarskiego, a drugą obróć przednią połowę
w lewo, tak jak pokazano na rysunku 7.
Rozewrzyj szczęki zaciskowe na tyle, by móc
włożyć chwyt narzędzia roboczego.
2. Włóż chwyt narzędzia roboczego w uchwyt
wiertarski na głębokość ok. 19 mm i mocno
go zaciśnij przez przytrzymanie tylnej części
uchwytu wiertarskiego i obrócenie przedniej
części w prawo. Tuż przed ostatecznym
dokręceniem rozlega się odgłos klikania. Po
4 do 6 kliknięć narzędzie robocze jest dobrze
zamocowane w uchwycie.
3. By wyjąć narzędzie robocze, powtórz operacje
opisane w punkcie 1.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na uszkodzenie uchwytu
wiertarskiego i doznanie urazu
ciała, nigdy nie próbuj mocowania
wiertła (lub innego narzędzia
roboczego) przez przytrzymanie
przedniej części uchwytu
wiertarskiego i załączenie wiertarki.
ZDEJMOWANIE UCHWYTU WIERTARSKIEGO
SZYBKOZACISKOWEGO (RYS. 8)
Zaciśnij w uchwycie wiertarskim krótszy koniec
sześciokątnego klucza trzpieniowego 6 mm lub
większego (nie należy do zakresu dostawy).
Młotkiem gumowym lub kawałkiem drewna uderz
dłuższy koniec klucza, by obrócić uchwyt w lewo.
Po poluzowaniu uchwytu można go odkręcić ręką.
MONTAŻ UCHWYTU WIERTARSKIEGO SZYBKOZACISKOWEGO (RYS. 9)
Nakręć ręcznie uchwyt wiertarski na wrzeciono.
Zaciśnij w uchwycie krótszy koniec klucza
trzpieniowego 6 mm lub większego (nie należy
do zakresu dostawy). Młotkiem gumowym uderz
dłuższy koniec klucza w prawo.
Uchwyt wiertarski z wieńcem
zębatym (rys. 1)
D21570
Wiertarka D21570 zawiera uchwyt wiertarski
z wieńcem zębatym (c). By zamocować wiertło lub
inne narzędzie robocze:
1. Ręcznie zaciśnij wieniec zębaty.
2. Po kolej wkładaj specjalny, przewidziany do
tego celu klucz we wszystkie trzy boczne
otwory w uchwycie wiertarskim i obracaj klucz
w prawo aż do prawidłowego zamocowania
narzędzia roboczego.
By wyjąć narzędzie robocze, włóż klucz
w jeden z bocznych otworów i obróć go
w lewo, a następnie ręcznie rozewrzyj szczęki
zaciskowe.
W każdym autoryzowanym warsztacie serwisowym
firmy DEWALT można zlecić wymianę uchwytu
wiertarskiego z wieńcem zębatym na uchwyt
szybkozaciskowy.
Ogranicznik głębokości
wiercenia (rys. 2)
BY NASTAWIĆ OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI
WIERCENIA (L):
Poluzuj rękojeść (e) i tak przesuń ogranicznik, by
odległość między końcem ogranicznika a końcem
wiertła odpowiadała żądanej głębokości otworu.
Zaprzestań wiercenia, gdy koniec ogranicznika
dotknie powierzchni przedmiotu obrabianego.
Wiercenie
W celu wiercenia bez udaru obróć pierścień
nastawczy do pozycji z symbolem wiertła, a w celu
wiercenia udarowego - do pozycji z symbolem
młotka. Zamocuj odpowiednie wiertło w uchwycie
wiertarskim.
WIERCENIE BEZ UDARU
Za pomocą przełącznika biegów wybierz
odpowiednią dla siebie prędkość obrotową/
moment obrotowy.
1. Do wiercenia w DREWNIE najlepsze są
wiertła śrubowe, wiertła piórkowe, wiertła kręte
i wiertła cylindryczne. Do METALU najlepsze
są wiertła śrubowe ze stali szybkotnącej
i wiertła cylindryczne. Przy wierceniu w metalu
używaj oleju chłodząco-smarującego.
Wyjątek stanowią żeliwo i mosiądz, które
wierci się na sucho. Do MURU używaj wierteł
udarowych ze spiekami węglikowymi. Lekkie,
równomierne wydostawanie się pyłu świadczy
o właściwym postępie wiercenia.
2. Wywieraj nacisk tylko w osi wiertła. Powinien
on być wystarczająco duży dla zapewnienia
odpowiedniego postępu wiercenia, ale też nie
za mocny, by nie przeciążyć silnika ani nie
wygiąć wiertła.
3. Trzymaj wiertarkę obiema rękami, by cały czas
mieć nad nią pełną kontrolę.
OSTRZEŻENIE: Wiertło może się
zablokować, co powoduje gwałtowne
obrócenie wiertarki. Zawsze miej
to na uwadze i mocno trzymaj
elektronarzędzie za rękojeść, by nie
narażać się na doznanie urazu.
4. PRZYCZYNĄ ZABLOKOWANIA SIĘ
WIERTŁA zwykle jest przeciążenie maszyny
lub niefachowe się nią posługiwanie.
NATYCHMIAST ZWOLNIJ WYŁĄCZNIK,
wyjmij wiertło z przedmiotu obrabianego
i spróbuj znaleźć przyczynę zablokowania.
NIE WŁĄCZAJ ANI NIE WYŁĄCZAJ
WYŁĄCZNIKA, BY W TEN SPOSÓB
ROZRUSZAĆ ZABLOKOWANE WIERTŁO,
GDYŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO
USZKODZENIA WIERTARKI.
5. By nie doszło do zablokowania wiertła lub
wyłamania materiału, tuż przed całkowitym
przewierceniem otworu zmniejsz nacisk
wywierany na wiertarkę.
6. Przy wycofywaniu wiertła z otworu nie
wyłączaj silnika, by narzędzie robocze się nie
zakleszczyło.
7. Przy korzystaniu z wiertarek z regulacją
prędkości obrotowej nie trzeba uprzednio
zaznaczać punktakiem miejsca, w którym ma
być wywiercony otwór. Rozpocznij wiercenie
przy małej prędkości i zwiększ ją, gdy wiertło
przestanie wyskakiwać z rozpoczętego otworu.
WIERCENIE UDAROWE
1. Dociskaj wiertarkę z taką siłą, by wiertło
nadmiernie nie odskakiwało. Jednak zbyt silny
docisk powoduje spowolnienie wiercenia,
przegrzewanie i spadek wydajności.
2. Trzymaj wiertło prosto pod kątem
prostopadłym do przedmiotu obrabianego.
Nie wywieraj bocznego nacisku na narzędzie
robocze, gdyż może to doprowadzić do
zapchania się rowków odprowadzających
i spowolnienia wiercenia.
3. Gdy przy wierceniu głębokich otworów spada
prędkość obrotowa wiertarki, przy załączonym
elektronarzędziu wyciągnij wiertło częściowo
z otworu, by usunąć z niego zwierciny.
4. Do muru najlepsze są wiertła udarowe ze
spiekami węglikowymi. Lekkie, równomierne
wydostawanie się pyłu świadczy o właściwym
postępie wiercenia.
WIERCENIE DIAMENTOWĄ KORONKĄ
WIERTNICZĄ
D 21570
Wiertarka D21570 nadaje się do profesjonalnego
wiercenia muru na sucho diamentową koronką
wiertniczą o średnicy do 127 mm. Przy większych
średnicach i przy częstym wierceniu w betonie
zalecamy stosowanie wiertarek diamentowych
DEWALT D21580, D21582 lub D21583.
13
Przy średnicach koronek wiertniczych między 22
i 68 mm wybierz drugi bieg, a przy średnicach
między 68 i 127 mm - pierwszy bieg.
Przy korzystaniu z tych narzędzi roboczych
przestrzegaj odnoszących się do nich wskazówek
i zaleceń producenta.
WSKAZÓWKA: Używaj tylko koronek wiertniczych
ze zintegrowanym wiertłem centrującym.
1. Załóż wiertło centrujące w uchwycie w środku
koronki wiertniczej.
Wierć z małą prędkością obrotową, aż koronka
wiertnicza zagłębi się w wierconej powierzchni
na głębokość ok. 5 - 10 mm.
2. Wyłącz maszynę i odłącz ją od sieci.
3. Wyjmij wiertło centrujące z uchwytu.
4. Ponownie przyłącz wiertarkę do sieci i przyłóż
koronkę do wywierconego wstępnie otworu.
5. Rozpocznij wiercenie, zwiększ prędkość
obrotową do maksymalnej wartości i wywierć
otwór żądanej głębokości.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz wiertarkę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Sprawdź, czy wyłącznik
jest wyłączony. Niezamierzone
załączenie wiertarki może doprowadzić
do wypadku.
Smarowanie
Wiertarka została nasmarowana fabrycznie.
Zależnie od intensywności wykorzystania zaleca
się co 2 do 6 miesięcy starannie ją oczyścić,
skontrolować i nasmarować w autoryzowanym
warsztacie serwisowym. Elektronarzędzia pracujące
w trybie ciągłym wymagają częstszego smarowania.
Także wiertarki dłuższy czas nieużywane przed
ponownym użyciem powinno się nasmarować.
14
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, wydmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
chemikaliów. Chemikalia mogą
osłabić materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do
tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała
się jakaś ciecz. Żadnego elementu
wiertarki nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tej wiertarki, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się
na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno
wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
15
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję.
Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw
klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
zst00147376 - 14-02-2011
16
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone
w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie
obejmują prawa klienta do domagania się
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
DWD522KS
WIERTARKA UDAROWA
17
DWD524KS
18
WIERTARKA UDAROWA
DWD525KS
WIERTARKA UDAROWA
19
DWD530KS
20
WIERTARKA UDAROWA
D21570K
WIERTARKA UDAROWA
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
02/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising