Zanussi | 1262 W | REGULAMIN PROMOCJI „Przedłużamy gwarancję do 4 lat!” I

REGULAMIN PROMOCJI
„Przedłużamy gwarancję do 4 lat!”
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.
Organizatorem promocji „Przedłużamy gwarancję do 4 lat!”, zwanej dalej „Promocją”,
mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000029692,
o numerze NIP 521-008-43-88, o numerze REGON 011020824, kapitał zakładowy
272 731 500,00 PLN w pełni opłacony, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2.
Działania związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje spółka Grupa 3 Agencja
Reklamowa
Jasonek
Spółka
Jawna
z
siedzibą
w
Krakowie,
przy
ul. Chocimskiej 35/2 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000380913, posiadająca
nr NIP: 6772355485, działająca w imieniu i na rzecz Organizatora, zwana dalej
„Koordynatorem”.
1.3.
Promocja trwa od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
1.4.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
1.5.
Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupu
produktu objętego Promocją w placówkach handlowych znajdujących się na terenie
Polski oraz w polskich sklepach internetowych (pod pojęciem „polskiego sklepu
internetowego” rozumie się sklep prowadzony przez przedsiębiorcę mającego
siedzibę na terytorium Polski, do zakupów w którym znajduje zastosowanie prawo
polskie),
sprzedających
w
ramach
prowadzonej
przez
siebie
działalności
gospodarczej produkty objęte Promocją.
1.6.
Zgłoszenie udziału w Promocji następuje on-line za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.electrolux.pl/promocje
1
1.7.
Celem Promocji jest promocja wskazanych w punkcie 2.1. niniejszego regulaminu
produktów, którego producentem lub dystrybutorem jest Organizator (zwanego dalej
„Produktami”), służąca zwiększeniu ich sprzedaży.
1.8.
Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami organizowanymi przez
Electrolux Poland Sp. z o.o. w czasie jej trwania.
II.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W
PROMOCJI
2.1.
Promocją objęte są urządzenia marki AEG, Electrolux i Zanussi wyszczególnione w
Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu, zwane dalej: Produktami.
2.2.
Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają wszystkie
poniższe warunki:
a)
ukończyły 18 rok życia;
b)
posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c)
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
d)
kupili Produkt jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (ustawa
z dn. 16 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W
Promocji mogą zatem uczestniczyć osoby fizyczne będące jednoosobowymi
przedsiębiorcami, jeżeli zakup Produktu nie ma bezpośredniego związku z
prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
e)
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 7 lipca 2015 r. (liczy się moment rejestracji
zgłoszenia w systemie teleinformatycznym Organizatora) dokonają zgłoszenia do
Promocji Produktu zakupionego przez siebie w czasie jej trwania tj. od 1 stycznia
2015 do 30 czerwca 2015 r., na stronie internetowej www.electrolux.pl/promocje,
wypełniając dostępny na tej stronie formularz rejestracyjny i podając następujące
dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji
(miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy), numer telefonu
kontaktowego, adres e-mail, numer dowodu zakupu (paragonu lub faktury), jak
również model zakupionego urządzenia, jego numer seryjny i kod PNC
zakupionego urządzenia. W ramach rejestracji konieczne jest przesłanie skanu
formularza rejestracyjnego, skanu dowodu zakupu Produktu (paragonu fiskalnego
lub faktury). Do ukończenia rejestracji niezbędne jest podanie wszystkich
2
powyższych
danych
oraz
przesłanie
skanu
paragonu/faktury
dotyczącej
zgłaszanego Produktu. Z momentem zatwierdzenia formularza rejestracyjnego,
osoba spełniająca wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym punkcie 2.2.,
staje się uczestnikiem Promocji (dalej jako: „Uczestnik”).
2.3.
Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie
dobrowolne.
2.4.
Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Promocji otrzyma na podany w
zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Promocji, a także informację o
przeprowadzaniu weryfikacji prawidłowości jego zgłoszenia.
2.5.
Podstawą uznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania nagrody może
być m.in. podanie w zgłoszeniu danych lub dołączenie dowodu zakupu dotyczących
zakupionego Produktu zbieżnych z danymi Produktu/dowodem zakupu zgłoszonymi
w ramach Promocji przez tę samą lub inną osobę. W przypadku dokonania
zgłoszenia w oparciu o te same dane dotyczące Produktu/ten sam dowód zakupu
przez różne osoby, Organizator dokona weryfikacji posiadania przez zgłaszających
się, oryginałów dokumentów dotyczących zakupionych Produktów niezbędnych do
dokonania zgłoszenia udziału w Promocji. Odmowa udostępnienia oryginałów takich
dokumentów do wglądu Organizatora lub osoby działającej w imieniu Organizatora
oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.
2.6.
Za nieprawidłowe zostanie uznane także zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem
podrobionych lub przerobionych dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.e) powyżej.
W razie uzasadnionego podejrzenia wykorzystania przy zgłoszeniu do Promocji
dokumentów podrobionych lub przerobionych Organizator ma prawo zażądać
okazania przez zgłaszającego się oryginałów dokumentów, których skany zostały
przesłane w ramach zgłoszenia,
w celu ich weryfikacji. Odmowa udostępnienia
oryginałów takich dokumentów do wglądu Organizatora lub osoby działającej w
imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.
2.7.
Posłużenie się w ramach Promocji dokumentem podrobionym lub przerobionym jest
podstawą wykluczenia z udziału w Promocji. W przypadku wykluczenia z udziału w
Promocji z tej przyczyny Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nagrody, którą
uzyskał w Promocji na podstawie dokumentu podrobionego lub przerobionego.
3
III.
NAGRODY W PROMOCJI I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
3.1.
Nagrodą w Promocji jest przedłużenie zwykłego dwuletniego okresu gwarancji na
nabyty przez Uczestnika Produkt zgłoszony w Promocji do lat czterech (to jest o dwa
lata).
3.2.
Przedłużony okres gwarancyjny dotyczy Produktu zgłoszonego w ramach Promocji i
wskazanego w treści Certyfikatu, o którym mowa poniżej w pkt. 3.4. W przypadku,
gdy w ramach rękojmi lub gwarancji nastąpi wymiana zgłoszonego w ramach
Promocji Produktu na nowy, przedłużony okres gwarancyjny wygasa. W takim
przypadku Uczestnik powinien zwrócić Certyfikat, o którym mowa w pkt. 3.4. poniżej
wraz z Produktem, który podlega wymianie.
3.3.
Szczegółowe warunki gwarancji, w tym prawa i obowiązki stron, określają „Warunki
gwarancji dla Uczestników Promocji”, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
Warunki
gwarancji
dla
Uczestników
Promocji
różnią
się
od
standardowych warunków gwarancji przedłużonym okresem gwarancji.
3.4.
Nagrody otrzymują wszyscy Uczestnicy, którzy spełnili warunki Promocji określone w
niniejszym Regulaminie. Nagroda jest przyznawana w postaci Certyfikatu ze
wskazaniem danych Produktu objętego niniejszą Promocją, którego Certyfikat
dotyczy.
3.5.
Nagrody w Promocji zostaną wydane uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom w
terminie 21 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Promocji. Weryfikacja
zgłoszenia następuje w terminie 21 dni licząc od dnia poprawnego wypełnienia i
przesłania formularza rejestracyjnego wraz ze skanem dowodu zakupu, za
pośrednictwem strony internetowej www.electrolux.pl/promocje. Nagrody zostaną
przesłane do Uczestników przesyłką poleconą, na adres wskazany w formularzu
rejestracyjnym.
Uczestnik
potwierdza
otrzymanie
nagrody
własnoręcznym
podpisem/podpisem osoby upoważnionej do odbioru korespondencji w imieniu
Uczestnika. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia przez osobę
doręczającą nagrodę o okazanie przez Uczestnika oryginału dowodu zakupu, którego
skan został przesłany w ramach zgłoszenia do Promocji.
3.6.
W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Certyfikatu pomimo dwukrotnej awizacji
i zwrotu przesyłki do Koordynatora, nagroda nie zostanie Uczestnikowi wydana.
4
3.7.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
3.8.
Uczestnik, który spełnił warunek opisany w punkcie 2.2. niniejszego regulaminu i
otrzymał nagrodę, o której mowa w punkcie 3.1 może brać udział w Promocji kolejny
raz, jednak każdorazowo musi się zarejestrować w Promocji wysyłając kompletne
zgłoszenie (poprzez formularz zgłoszeniowy on-line na stronie internetowej
www.electrolux/promocje), dotyczące Produktu dotąd nie zgłoszonego w ramach
Promocji.
3.9.
Uczestnik nie może żądać wypłaty nagrody w gotówce bądź przekazania jej w innej
niż wskazana w punkcie 3.4. niniejszego regulaminu formie.
3.10.
Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Promocji i uzyskania
nagrody na osoby trzecie.
IV.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1.
Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres:
Grupa 3 Agencja Reklamowa, ul. Chocimska 35/2, 30-057 Kraków z dopiskiem
„Przedłużamy gwarancję do 4 lat!” lub za pośrednictwem e-maila na adres:
gwarancja4lata@promocja-electrolux.pl z tematem e-maila: „Przedłużamy gwarancję
do 4 lat!”, do dnia 18 sierpnia 2015 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji
decyduje data nadania przesyłki/e-maila, pod warunkiem dotarcia reklamacji na
powyższy adres/adres e-mail do dnia 25 sierpnia 2015 r.
4.2.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
4.3.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.4.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.
4.5.
Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony, w zależności od formy
otrzymanej reklamacji, e-mailem wysłanym na adres e-mailowy z którego przesłano
5
reklamację, lub listownie na adres Uczestnika podany w reklamacji pisemnej, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
V.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
5.1.
Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy
z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia
Promocji objętej Regulaminem.
5.2.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Promocji jest
Electrolux Poland Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Dane tych osób
przetwarzane
będą
przez
podmioty
działające
na
zlecenie
administratora
w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
5.3.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia
udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.
VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.electrolux.pl/promocje oraz w
siedzibie Organizatora.
6.2.
Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy regulamin.
6.3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych bądź cudzych danych, a zwłaszcza za wynikającą stąd niemożność
wydania nagrody.
6
Załącznik nr 1:
Warunki gwarancji dla Uczestników Promocji
Gwarant:
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
e-mail: reklamacje@electrolux.pl
www.electrolux.pl
Niniejsza gwarancja zostaje wydana w związku i na warunkach przewidzianych w
Regulaminie Promocji „Przedłużamy gwarancję do 4 lat!” (zwanej dalej: Promocją).
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad
fizycznych i prawnych. W przypadku ujawnienia wad fizycznych lub/i prawnych Produktu w
okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem Electrolux
zobowiązuje się do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od
producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika urządzenia w ramach Promocji wynosi łącznie 4 lata,
stosownie do postanowień Regulaminu Promocji, i liczony jest od daty zakupu urządzenia
(Produktu).
5. Urządzenie przeznaczone jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia
niezgodnie z instrukcją obsługi, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej,
wyładowania atmosferycznego, napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby
nieposiadające autoryzacji Electrolux Poland, części z natury łatwo zużywalnych takich jak:
żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana urządzenia na nowe, jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się
wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady przez
podmiot posiadający autoryzację Electrolux. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji,
instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany urządzenia dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli
jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której sprzęt został zakupiony. Sprzęt
zwracany po wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie
tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Montaż urządzenia wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub
elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
7
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na
skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby
nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika
wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest
przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią
i podpisem sprzedawcy, a także przedstawienie oryginału dokumentu niniejszej gwarancji
(Certyfikatu).
15. Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może
spowodować nie uznanie gwarancji.
8
Załącznik nr 2:
Lista modeli urządzeń objętych promocją
PNC
MODEL
MARKA
949640223
EGG6042NSX
Electrolux
943004707
EKK54550OX
Electrolux
949716363
EOB43430OX
Electrolux
911516197
ESF75511LX
Electrolux
911536054
ESL6362LO
Electrolux
911536067
ESL76356LO
Electrolux
914911415
EWF11274BW
Electrolux
914907017
EWP1062TEW
Electrolux
914907037
EWP1262TEW
Electrolux
914907644
EWP1274TOW
Electrolux
914339057
EWS11052NDU
Electrolux
914339058
EWS11052NO
Electrolux
913101379
EWT1062TEW
Electrolux
913101380
EWT1262TEW
Electrolux
911536102
F55312VI0
AEG
943004463
ZCK55201WA
Zanussi
943004785
ZCK552G1WA
Zanussi
913101509
ZWQ61215WA
Zanussi
913101507
ZWY61005WA
Zanussi
9
Download PDF

advertising