ViewSonic
®
E90fSB
CRT Monitor
- User Guide
- Guide de l’utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell’utente
- Guia do usuário
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Руководство пользователя
- 使用手冊
-
ViewSonic
®
Sisällysluettelo
Hyväksyntä ..................................................................................................... 1
Important Safety Instructions .......................................................................... 2
Copyright-tiedot ............................................................................................... 3
Tuotteen rekisterönti ....................................................................................... 3
Aluksi
Pakkauksen sisältö ......................................................................................... 4
Varotoimet ...................................................................................................... 4
Pika+asennus ................................................................................................. 5
Näytöon käyttö
Ajastustilan määritämine ................................................................................ 6
Näytön kuvan säätäminen .............................................................................. 7
OSD Lock-asetukset (OSD+lukitusasetukset) ................................................ 8
Päävalikon (Main Menu) säätimet .................................................................. 9
Muut tiedot
Tekniset tiedot ................................................................................................ 11
Vianmääritys .................................................................................................. 12
Asiakastuki ..................................................................................................... 13
Näytön puhdistaminen ................................................................................... 14
Rajoitettu takuu ............................................................................................... 15
ViewSonic
E90fSB
Hyväksyntä
Yhdysvaltoja varten
Tämä laite on testattu ja todettu olevan FCC:n sääntöjen kohdan 15 digitaalilaitteiden
luokituksen B mukainen. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kotikäytössä riittävän
suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuista energiaa ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaisesti,
se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteeseen. Ei ole kuitenkaan takeita siitä ettei
yksittäisessä asennuksessa esiintyisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai
tv-lähetyksiin, ne voidaan varmistaa kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle.
Häiriöiden poistamiseksi suositellaan seuraavia toimenpiteitä:
• Vaihda vastaanottimen antennin asentoa ja paikkaa.
• Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
• Liitä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistorasia.
• Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio/TV-asentajaan.
FCC-varoitus
Varmistaaksesi jatkuvan FCC-sopivuuden, käytä maadoitettua virtajohtoa ja
kaapeleita, jotka ovat laitteen mukana tai erillisesti määritelty. Samoin mikä tahansa
luvaton muutos tai modifikaatio, jota ei ole vastuussaolevan osapuolen taholta
erikseen hyväksytty, saattaa mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.
Kanadaa varten
Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää kaikki Kanadan häiriötä aiheuttavia laitteita
koskevat säädökset.
Cet appareil numeique de la Classe B repecte toutes les exigences du Reglement
sur le materiel brouilleur du Canada.
CE sopivuussääntöjä Euroopan maille
CE-hyväksytty
Tämä laite on EEC direktiivin 89/336/EEC vaatimusten mukainen,
kuten kohdissa 92/31/EEC ja 93/68/EEC Art.5 elektromagneetista
yhteensopivuutta koskien on määritelty sekä direktiivin 73/23/EEC
mukainen kuten kohdassa 93/68/EEC Art.13 turvallisuutta koskien on
määritelty.
User Information for all Countries
Notice: Use the cables which are included with the unit or specified.
ViewSonic
E90fSB
1
Important Safety Instructions
1.
Lue nämä ohjeet.
2.
Säilytä nämä ohjeet.
3.
Ota huomioon kaikki varoitukset.
4.
Noudata kaikkia ohjeita.
5.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
6.
Puhdistetaan vain kuivalla kankaalla.
7.
Älä tuki ilma-aukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8.
Älä asenna laitetta lähelle lämpölähteitä kuten esimerkiksi lämpöpatteria, lämpörekisteriä
tai uunia sekä muita laitteita (kaiuttimet mukaanlukien) jotka tuottavat lämpöä.
9.
Älä jätä huomiotta polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvarakennetta.
Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi terää ja kolmas pistoke, joka on maadoitusta varten. Leveä terä ja
kolmas piikki on turvatae. Jos pistoke ei sovi sähkörasiaasi, ota yhteyttä sähkömieheen,
joka vaihtaa sähkörasian pistokkeeseen sopivaksi.
10 Varmista että virtajohdon yli ei kävellä tai ettei sitä puristeta varsinkaan pistoke- ja
liitinkohdista, sekä laitteesta ulostulevista kohdista. Varmista että virtalähde on lähellä
laitetta helposti saavutettavissa.
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä liitännäisiä/apulaitteita.
12. Käytä ainoastaan rattaiden, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kanssa, joka
on valmistajan määrittelemä. Käyttäessäsi rattaita, ole varovainen liikuteltaessa laite/
ratasyhdistelmää, jotta välttyisit vahingolta sen kaatuessa.
13. Irroita laitteen virtajohto, jos et käytä sitä pitkään aikaan.
14. Ota yhteyttä ainoastaan valtuutettuun huoltoon. Sinun tulee ottaa yhteyttä huoltoon,
jos laite vahingoittuu esimerkiksi virtajohto tai pistoke vahingoittuu, nestettä kaatuu
laitteen päälle tai tavaroita kaatuu laitteeseen, laite joutuu sateeseen tai kostuu, ei toimi
normaalisti tai putoaa.
ViewSonic
E90fSB
2
Copyright-tiedot
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2005. Kaikki oikeudet pidätetään.
Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
ViewSonic, kolmen linnun logo, OnView, ViewMatch ja ViewMeter ovat ViewSonic
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki. DPMS ja
DDC ovat VESA:n tavaramerkkejä.
ENERGY STAR ® on U.S. Environmental Protection Agencyn (EPA) rekisteröity
tavaramerkki.
Vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa tämän oppaan teknisistä tai
painovirheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän
materiaalin toimittamisesta tai tämän tuotteen toimivuudesta tai käytöstä.
Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta ViewSonic Corporation pidättää oikeuden muuttaa tuotteen
teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä
muutoksia ilman eri ilmoitusta.
Tämän asiakirjan osia ei saa kopioida, jäljentää tai välittää millään tavalla mihinkään
tarkoitukseen ilman ViewSonic Coprorationin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Tuotteen rekisteröinti
Rekisteröi tuotteesi ViewSonicin internet-sivuilla, jotka sisältävät lisätietoja tuotteesta ja
tietoja uusista ja tulevista tuotteista osoitteessa: www.viewsonic.com. ViewSonic® Wizard
CD-levyltä voi tulostaa rekisteröintilomakkeen, jonka voi joko postittaa tai lähettää faksilla
ViewSoniciin.
Tuotteen nimi:
Talleta seuraavat tiedot
Mallin numero:
Dokumentin numero:
Sarjanumero:
Ostopäivä:
E90fSB
ViewSonic 19” CRT Monitor
VCDTS23956-3
E90fSB-3E_UG_FIN Rev. 1C 02-03-05
________________________________
________________________________
Tuotteen hävittäminen käyttöiän päätyttyä
Ympäristönsuojelu on tärkeää ViewSonicille. Hävitä tämä tuote oikein käyttöiän päätyttyä.
Kysy paikalliselta jätehuoltoyhtiöltä lisätietoja tuotteen hävittämisestä oikealla tavalla. Katso
nettisivuiltamme tietoja TCO’03 kierrätyksestä:
1. . USA: www.viewsonic.com/pdf/recyclePlus.pdf
2. . Eurooppa: www.viewsoniceurope.com
3. . Taiwan: recycle.epa.gov.tw
ViewSonic
E90fSB
3
Aluksi
Onneksi olkoon ViewSonic® -värinäytön hankkimisen johdosta. Tärkeää!
Säilytä alkuperäinen laatikko ja pakkausmateriaali myöhempää tarvetta varten.
HUOMAA: Sana ”Windows” tässä käyttöoppaassa viittaa seuraaviin Microsoftin
käyttöjärjestelmiin: Windows 95, Windows NT, Windows 98, Windows 2000,
Windows Me (Millennium) ja Windows XP.
Pakkauksen sisältö
Tuotepakkauksen sisältö:
• Värinäyttö
• DB-15-näyttökaapeli
• Virtajohto
• ViewSonic Wizard CD-ROM
HUOMAA: CD-levyn pakkaus sisältää pikaoppaan ja CD-levyllä on
käyttöoppaan PDF-tiedostot ja INF/ICM-näytön optimointitiedostot. INFtiedosto varmistaa yhteensopivuuden Windows-käyttöjärjestelmien kanssa ja
ICM-tiedosto (Image Color Matching) varmistaa näytön värien tarkkuuden.
ViewSonic suosittelee molempien tiedostojen asennusta.
Varotoimet
• Näyttöä on parasta katsella vähintään
45.72 cm:n etäisyydeltä.
• NÄYTTÖÄ EI SAA KOSKETTAA
SORMILLA. Ihosta lähtevä rasva on
vaikea poistaa.
• TAKAKANTTA EI SAA KOSKAAN
IRROTTAA. Näytön sisällä on
korkeajännitteisiä osia. Näiden osien
koskettaminen voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen.
• Vältä altistamasta näyttöä suoralle
auringonvalolle tai muulle
lämmönlähteelle, mukaan lukien avotuli.
Näytön on oltava suunnattuna poispäin
suorasta auringonvalosta häikäisyn
estämiseksi.
• Käsittele näyttöä aina varovasti sitä
siirtäessäsi.
ViewSonic
E90fSB
• Näyttö on sijoitettava hyvin ilmastoituun
tilaan. Älä aseta näytön päälle mitään,
mikä estää lämmön riittävän
haihtumisen.
• Varmista, että näytön ympärillä oleva
alue on puhdas ja kuiva.
• Näyttöä ei saa pitää magneettien,
moottorien, muuntajien, kaiuttimien tai
televisioiden lähellä.
• Näytön, näyttökaapelin tai virtajohdon
päälle ei saa asettaa painavia esineitä.
• Jos näytöstä tulee savua, epätavallisia
ääniä tai outoa hajua, katkaise heti virta
näytöstä ja soita jälleenmyyjälle tai
ViewSonicille. Näytön käytön
jatkaminen näissä olosuhteissa on
vaarallista.
4
Pika-asennus
1 Virtajohton kytkeminen
(jatkoa)
Kytke virtajohto kunnolla maadoitettuun
vaihtovirtapistorasiaan.
(2) Odota, kunnes CD-levy käynnistyy
automaattisesti.
HUOMAUTUS: Jos CD-levy ei
käynnisty automaattisesti:
kaksoisnapsauta CD-levyn kuvaketta
Windowsin Resurssienhallinnassa ja
kaksoisnapsauta viewsonic.exetiedostoa.
(3) Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
2 Näyttökaapelin kytkeminen
Varmista, että sekä näytön että tietokoneen virta
on POIS PÄÄLTÄ.
• Näyttökaapelin kiinnittäminen
tietokoneeseen.
Macintoshin® käyttäjille: G3:a vanhempiin
malleihin tarvitaan Macintosh-sovitin. Liitä
sovitin tietokoneeseen ja kytke näyttökaapeli
sovittimeen.
Voit tilata ViewSonicin® Macintosh-sovittimen
ViewSonicilta. Katso ”Asiakastuki” sivulla 13.
5 WINDOWS: Ajastuksen
määrittäminen tila (tarkkuus
ja virkistystaajuus)
3 Virran kytkeminen näyttöön ja
tietokoneseen
Kytke virta ensin näyttöön ja sitten
tietokoneeseen. Tämä järjestys (näyttö ennen
tietokonetta) on erittäin tärkeä.
HUOMAUTUS: Tässä vaiheessa Windowskäyttäjät voivat saada viestin, jossa pyydetään
asentamaan INF-tiedosto.
4 Asenna näytön optimointitiedostot
(INF- ja ICM-tiedostot)
(1) Aseta ViewSonic Wizardin CD-levy
tietokoneen CD-levyasemaan.
HUOMAUTUS: Jos tietokoneessa ei ole CDasemaa, katso kohtaa ”Asiakastuki” sivulla 13.
Näyttöjohto
näytöstä
tietokoneeseen
Vaihtovirtapistorasia
ViewSonic
Esimerkiksi: 1024 X 768 @ 75 Hz.
Katso tarkkuuden ja virkistystaajuuden
muuttamista koskevia ohjeita
grafiikkakortin käyttöoppaasta.
Asennus on valmis. Nauti uudesta
ViewSonic-värinäytöstäsi.
Asiakaspalvelutarpeita varten: tulosta
tämä käyttöopas ja kirjoita sarjanumero
kohtaan ”Säilytettäviä tietoja” sivulla 3.
(Katso tietoja näytön takaa.)
Rekisteröi tuotteesi Internetissä
osoitteessa www.viewsonic.com.
ViewSonic Wizard CD-levyltä voit
myös tulostaa rekisteröintilomakkeen,
jonka voit lähettää postissa tai faksilla
ViewSonicille.
Tietokoneen virtajohto
E90fSB
5
Näytön käyttö
Ajastustilan määrittäminen
Ajastustilan määrittäminen on tärkeää, jotta saadaan paras mahdollinen
näytön kuva ja minimoidaan silmien rasitusta. Ajastustilassa on tarkkuus
(esimerkiksi 1024 x 768) ja virkistystaajuus (tai kenttätaajuus;
esimerkiksi 85 Hz). Kun ajastustila on määritetty, säädä näytön kuvaa
OnView®-säätimillä.
Saat parhaan kuvan laadun asettamalla näytön ajastustilaksi:
VESA 1024 x 768 @ 85 Hz.
Tarkkuuden asettaminen:
1 Napsauta hiiren kakkospainikkeella Windowsin työpöytää.
2 Napsauta pudotusvalikossa kohtaa Ominaisuudet.
3 Napsauta Asetukset-välilehteä.
4 Siirrä ikkunassa näkyvää työpöydän tai näyttöalueen liukusäädintä.
HUOMAUTUS: Virkistystaajuuden pitäisi jo olla asetettu, jos olet asentanut
CD:n (tai voit katsoa grafiikkakortin ohjeista).
ViewSonic
E90fSB
6
Näytön kuvan säätäminen
Etupaneelin painikkeilla voit tuoda esiin ja säätää OSD-asetuksia, jotka näkyvät näytössä.
OSD-säätimien selitykset ovat seuraavan sivun ylälaidassa ja määritelmät ovat kohdassa ”
Päävalikon (Main Menu) säätimet” sivulla 9.
Päävalikko jossa
OSD-säätimet
Alla lähikuva näytön
e tupaneelista
• Näyttää korostettuna olevan säätimen
ohjausnäytön.
• Vaihtaa joillakin näytöillä myös kahden
säätimen välillä.
• Siirtyy valikon valintojen valilla ja
saataa esilla olevaa saadinta.
Virta- valo
Vihreä = PÄÄLLÄ
Oranssi = virransäästö
Näyttää päävalikon tai poistuu
ohjausnäytöltä ja säästää säädöt
Memory Recall (muistista palautus)
palauttaa säädöt alkuperäisiin
tehdasasetuksiin, jos näyttö toimii
tässä käyttöoppaassa mainitussa
tehdasasetteisessa ajastustilassa.
ViewSonic
E90fSB
Virta-kytkin
7
OSD Lock -asetukset (OSDlukitusasetukset)
Voit käyttää näyttökuvan (OSD) lukitustoimintoa (OSD LOCK) kuva-asetusten
ei-toivottujen muutosten välttämiseksi.
• OSD Lock (näytön kuvan lukitus): Paina ja pidä alhaalla näytön
O
etupuolella olevia painikkeita [1] ja [▼] 10 sekunnin ajan. Sanoma ”OSD
LOCK” (näyttökuva lukittu) tulee näkyviin lyhyeksi aikaa osoittamaan, että
näyttökuvan asetukset on lukittu.
• OSD Unlock (näytön kuvan lukituksen poisto): Paina ja pidä alhaalla
painikkeita [1] ja [▼] jälleen 10 sekunnin ajan. Sanoma ”OSD UNLOCK”
(näyttökuvan lukitus poistettu) tulee näkyviin lyhyeksi aikaa osoittamaan,
että näyttökuvanasetusten lukitus on poistettu.
Näytön kuvan säätäminen:
1
Tuo esille päävalikko (Main Menu) painamalla painiketta [1].
2
Valitse säädettävä ominaisuus painamalla näytön etupaneelin
nuolinäppäimiä, jolloin valinta siirtyy vaihtoehtojen läpi. Kun haluamasi
ominaisuus näkyy korostettuna, paina painiketta [2].
HUOMAUTUS: Jotkin päävalikon (Main Menu) säätimet näkyvät pareina,
kuten Contrast/Brightness (kontrasti/kirkkaus). Näytön asetusnäyttö
(esimerkki on alla kohdassa 3). Siirry parin toiseen ominaisuuteen
painamalla painiketta [2].
3
Säädä valittua ominaisuutta, kuten alla olevassa esimerkissä CONTRAST
(kontrasti), painamalla nuolinäppäimiä.
BRIGHTNESS
4
Tallenna säätöjen asetukset ja sulje valikko painamalla painiketta [1]
kahdesti
ViewSonic.
E90fSB
8
Päävalikon (Main Menu) säätimet
Säädä alla kuvattuja valikon kohteita käyttämällä ylös- ja alaspainikkeita ▲ ja ▼.
Säädin
Selitys
Contrast (kontrasti) säätää näytön kuvan taustan (mustan
tason) ja edustan (valkoisen tason) välistä eroa.
Brightness (kirkkaus) säätää näytön kuvan taustan mustaa
tasoa.
Zoom (zoomaus) suurentaa ja pienentää koko näytön kuvaa.
H. Position (sijainti vaakasuunnassa) siirtää näytön kuvaa
vasemmalle tai oikealle.
H. Size (vaakakoko) säätää näytön kuvan leveyttä.
V. Position (sijainti pystysuunnassa) siirtää näytön kuvaa
ylös- tai alaspäin.
V. Size (pystykoko) säätää näytön kuvan korkeutta.
Pincushion (tyynyvääristymä) käyristää näytön kuvan
pystyreunoja.
Pin Balance (kuvan taipuma) käyristää näytön kuvan
pystyreunoja vasemmalle tai oikealle.
Trapezoid (kuvan pystyreunojen yhdensuuntaisuus) säätää
näyttökuvan ylä- ja alareunan saman pituisiksi.
Parallel (rinnakkainen) kallistaa näytön kuvan pystyreunoja,
kunnes ne ovat samansuuntaiset.
OSD Position (kuvaruutunäytön sijainti), jonka avulla voit
liikuttaa kuvaruutuvalikoita ja ohjausnäyttöjä.
Tilt (kuvan kierto) kääntää koko näytön kuvaa.
ViewSonic
E90fSB
9
Säädin
Selitys
Degauss (magnetoinnin poisto) poistaa kerääntyneet
magneettiset kentät, jotka voivat aiheuttaa epäsäännöllisiä
värejä näytön kuvien reunoissa. Voit poistaa magnetoinnin
kahdella eri tavalla: automaattisesti kytkemällä näytön virran
päälle tai manuaalisesti valitsemalla valikosta magnetoinnin
poiston säätimen (Degauss).
Kun magnetoinnin poisto on valittu valikosta, poista näytön
magnetointi manuaalisesti painamalla painiketta [2].
Tärkeää: Älä käytä magnetoinnin poistoa toistuvasti. Tämä voi
vahingoittaa näyttöä . Odota vähintään 20 minuuttia, ennen
kuin valitset tämän säätimen uudelleen.
ViewMatch® Color (Viewmatch-väri) tarjoaa useita
väriasetuksia: kolme esimääritettyä värilämpötilaa ja käyttäjän
värin (User Color), jonka avulla voit säätää punaista (R),
vihreää (G) ja sinistä (B). Tehtaan asetus tälle tuotteelle on
9 300 K (9 300º Kelvin).
9300K — Lisää sinistä näytön kuvaan viileämpisävyisen
valkoisen aikaansaamiseksi (käytetään useimpien
toimistotilojen loistevalaistuksessa).
6500K — Lisää punaista näytön kuvaan lämpimämmän
valkoisen ja syvemmän punaisen saamiseksi.
5000K — Lisää sinistä ja vihreää näytön kuvaan tummemman
värin aikaansaamiseksi.
User Color (käyttäjäväri) — Henkilökohtaiset näytön
värimäärittelyn säädöt
Moire (läike) vähentää häiriökuvioita, jotka näyttävät
aaltoilulta, laineilta tai häiritseviltä taustavärikuvioilta. Tällaiset
häiriökuviot näkyvät selvimmin katsottaessa kuvia, joissa on
tiheää viivoitusta tai tarkkoja yksityiskohtia sisältäviä kuvioita.
Language (kieli) antaa valita kielen valikoille ja
asetusnäytöille: kielivaihtoehtoja ovat englanti, ranska, saksa,
italia ja espanja.
Memory Recall (muistista palautus) palauttaa säädöt
alkuperäisiin tehdasasetuksiin, jos näyttö toimii tässä
käyttöoppaassa mainitussa tehdasasetteisessa ajastustilassa.
Poikkeus: Tämä säädin ei vaikuta muutoksiin, jotka on tehty
User Color (käyttäjän väri) -säätimellä.
ViewMeter näyttää tietokoneen grafiikkakortilta tulevat (juovaja kenttä-) taajuudet.
ViewSonic
E90fSB
10
Mutt tiedot
Tekniset tiedot
Kaatodisädekuva
putki
Typpi
Pisteväli
Fosfori
Lasipinta
19”(18.0” diagonaalinäyttöalue). 90 poikkeama, 29.1 mm Neck
0.21 mm vaakasuora, 0.13 mm pystysuora ja,
0.25 mm diagonaalinen pisteväli
Keskiitkä lyhyt P22 RGB-hohtoaika
TM~50%, hälkäisemätön, jeokasta,atpm
O
Tulosignaali
Näyttö
Synkr
RGB analoginen (0.7/1.0 Vp-p, 75 Ohms)
fH:30-86 kHz, fv:50-160 Hz
H/V erillinen (TTL), yhdistetty
Yhteensopivuus
PC
Macintosh1
VGA korkeintaan 1792 x 1344
Power Macintosh (saattaa vaatia Macintosh kaapelilähdön)
Tarkkuus
Suositus ja tuettu
1600 x 1200 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
1024 x 768 @ 75, 85 Hz
800 x 600 @ 75, 85 Hz
Virta
Jännite
100-240 VAC
50/60 (+/-3) Hz
Näyttöalue
Oletus
Täysi pyyhkäisy
352 mm(H) x 264 mm(V)
360 mm(H) x 270 mm(V)
Käyttöolosuhteet
Lämpötila
Kosteus
Korkes
merenpinnasta
0 C to 40 C (32 F to 104 F)
5% to 95% (ei tiivistymistä)
Korkeintaan 3 000 metriin saakka (10 000 jalkaan)
Säilytysolosuhteet
Lämpötila
Kosteus
Korkes
merenpinnasta
-40 C to 60 C (-40 F to 140 F)
5% to 95% (ei tiivistymistä)
Korkeintaan 12 000 metriin saakka (40 000 jalkaan)t
Mitat
Fyysiset
(näyttö)
460 mm (L) x 458 mm (K) x 470 mm (S)
18.1” (L) x 18.0” (K) x 18.5” (S)
Paino
Netto
19.4 kg / 42.7 naulaa (vain näyttö)
Määräykset
Eksponentti
aiheuttaja
KeuhkotautiTapa
O
O
O
O
O
O
O
O
CCC, SASO , MPR II
Ylle
Antaa yösija
Irti
< 110 W Ominainen; (Raaka LED)
< 5 W (Oranssi LED)
<5W
1
. G3:a vanhemmissa Macintosh+malleissa tarvitaan Macintosh+sovitin. Voit tilata ViewSonic® Macintosh sovittimen
asiakaspalvelusta. Pidä tuotteen sarjanumero esillä, kun otat yhteyttä.
HUOMAUTUS : Täma tuote on suunniteltu käytettäväksi sen pllonuoliskon magneettisissa kentissä jossa se on ostettu.
ViewSonic
E90fSB
11
Vianmääritys
Ei virtaa
• Varmista, että virtapainike (tai kytkin) on kytketty päälle.
• Varmista, että vaihtovirtajohto on kytketty oikein näytön takaosaan ja
virtalähteeseen.
• Kytke toinen sähkölaite (esim. radio) virtalähteeseen tarkistaaksesi, että
pistorasiassa on oikea jännite.
Virta on päällä, mutta näytössä ei ole kuvaa
• Varmista, että näytön mukana toimitettu näyttökaapeli on tiukasti kiinni näytön
lähtöportissa tietokoneen takana. Jos näyttökaapelin toinen pää ei ole pysyvästi
kiinni näytössä, kiinnitä se tiukasti näyttöön.
• Säädä kirkkautta ja kontrastia.
• Tarkista, tarvitaanko sovitinta signaalin jatkuvuuden säilyttämiseksi
grafiikkakortin ja näytön välillä.
Välkyntä
• Näyttö ei saa tarpeeksi virtaa. Kytke näyttö toiseen pistorasiaan. Jos käytössä
on ylijännitesuoja, vähennä pistorasioihin kytkettyjä laitteita.
• Tarkista päävalikon ViewMeterista, että virkistystaajuus (kenttätaajuus) on
75 Hz tai korkeampi. Katso ”Tekniset tiedot” sivulla 11.
• Poista näyttöä ympäröivältä alueelta kaikki laitteet, joita ympäröi
magneettikenttä, kuten radiot, ylijännitesuojat, suojaamattomat kaiuttimet,
neonvalot, vaihtovirtamuuntajat, tuulettimet jne.
• Varmista, että tietokoneesi grafiikkakortti voi käyttää lomittamatonta tilaa
halutuilla taajuuksilla. Jotta saisit grafiikkakortin tukemaan korkeampia
virkistystaajuuksia, yritä valita vähemmän värejä tai valitse pienemmät
tarkkuudet.
Väärät tai epätavalliset värit
• Jos jokin väreistä (punainen, vihreä tai sininen) puuttuu, tarkista, onko
näyttökaapeli kytketty kunnolla. Kaapeliliittimen löystyneet tai katkenneet
nastat voivat aiheuttaa huonon yhteyden.
• Yhdistä näyttö toiseen tietokoneeseen.
• Valitse magnetoinnin poisto (Degauss) päävalikosta (Main Menu). Suorita tämä
vain kerran.
• Jos grafiikkakortti on vanha, ota yhteys ViewSonicin® asiakastukeen.
Koko näytön kuva vierii pystysuunnassa
• Varmista, että näytön syöttösignaalit ovat näytön määritettyjen taajuuksien rajoissa.
• Kokeile näyttöä toisessa virtalähteessä, tietokoneessa tai toisen grafiikkakortin
kanssa.
• Kytke näyttökaapeli kunnolla kiinni.
Säätöpainikkeet eivät toimi
• Paina vain yhtä kerrallaan.
ViewSonic
E90fSB
12
Asiakastuki
Jos tarvitset teknistä tukea tai tuotepalvelua, katso osoitetietoja alla olevasta
taulukosta tai ota yhteyttä jälleenmyyjään.
HUOMAUTUS: Tarvitset tuotteen sarjanumeron, kun otat yhteyttä.
Maa/alue
Web-sivusto
Suomi
www.viewsoniceurope.com Ota yhteys
jälleenmyyjään
ViewSonic
E90fSB
P = Puhelin
F = Faksi
Sähköposti
service.eu@
viewsoniceurope.com
13
Näytön puhdistaminen
• VARMISTA, ETTÄ NÄYTÖSTÄ ON KATKAISTU VIRTA.
• ÄLÄ KOSKAAN SUIHKUTA TAI KAADA NESTETTÄ SUORAAN
NÄYTÖN TAI SEN KOTELON PÄÄLLE.
Puhdista näyttö seuraavasti:
1
2
Pyyhi näyttö puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla. Tämä
poistaa pölyn ja muut roskat.
Jos näyttö ei tule puhtaaksi, kaada pieni määrä lasinpuhdistusainetta,
joka ei sisällä ammoniakkia tai alkoholia, puhtaalle, pehmeälle ja
nukkaamattomalle liinalle ja pyyhi näyttö liinalla puhtaaksi.
Puhdista kotelo seuraavasti:
1
2
Käytä pehmeää, puhdasta liinaa.
Jos kotelo ei tule näin puhtaaksi, kaada pieni määrä mietoa hankaamatonta
pesuainetta (ei ammoniakkia tai alkoholia sisältävää) puhtaalle, pehmeälle ja
nukkaamattomalle liinalle ja pyyhi kotelon pinta liinalla puhtaaksi.
VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE:
ViewSonic ei suosittele ammoniakin tai alkoholipohjaisten puhdistusaineiden
käyttöä näyttöruudun tai kotelon puhdistukseen. Joidenkin kemiallisten
puhdistusaineiden on ilmoitettu vahingoittavan näytön ruutua ja/tai koteloa.
ViewSonic ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ammoniakin tai
alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käytöstä.
ViewSonic
E90fSB
14
Rajoitettu takuu
ViewSonic CRT DISPLAY-NÄYTON
Mitä takuu kattaa:
ViewSonic® takaa, että sen tuotteissa ei ilmene materiaalivikoja tai työn laadusta johtuvia vikoja takuuaikana.
Jos tuotteessa osoittautuu olevan materiaalivika tai työn laadusta johtuva vika takuuaikana, ViewSonic® korjaa
tuotteen tai korvaa sen samanveroisella tuotteella oman harkintansa mukaan. Vaihtotuote tai vaihto-osat voivat
sisältä uudelleen valmistettuja tai uusittuja osia tai komponentteja.
Kuinka kauan takuu on voimassa:
ViewSonic® CRT display -näyttöjen kaikki osat, mukaan lukien valonlähteet, taataan yksi (1) vuoden ajaksi ja
valmistus yjsi (1) vuoden ajaksi ensimmäisen kuluttajan ostopäivästä lähtien.
Ketä takuu suojaa:
Tämä takuu on voimassa vain tuotteen ensimmäiselle ostajalle.
Mitä tämä takuu ei kata:
1.
Tuotetta, jonka sarjanumero on hangattu pois, muutettu tai poistettu.
2.
Vahinkoja, vaurioita tai viallista toimintaa,
joka aiheutuu seuraavista tekijöistä:
a. Onnettomuus, vä rinkäyttö, huolimattomuus, tulipalo, vesi, salama tai muut luonnonilmiöt, luvaton
3.
tuotteen muuntelu tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden laiminlyönti.
Muiden kuin ViewSonic® in valtuuttamien henkilöiden tekemät korjaukset tai korjausyritykset.
Tuotteen vahingoittuminen kuljetuksen aikana.
Tuotteen poisto tai asennus.
Tuotteen ulkoiset tekijät, kuten sähkövirran vaihtelut tai katkeaminen.
Muiden kuin ViewSonic®in teknisiä erittelyjä vastaavien osien tai tarvikkeiden käyttö.
Normaali kuluminen.
Mikä tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen tekovikaan.
Poiston, asennuksen ja käyttö n asetuksen palvelumaksut.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Kuinka saat palvelua:
1.
2.
3.
4.
Pyyd tietoja takuunalaisesta huollosta ottamalla yhteytt ViewSonic® in asiakastukeen. Sinun on annettava
tuotteen sarjanumero.
Takuunalaisen huollon saamiseksi sinun on annettava seuraavat tiedot: (a) alkuperäinen päivätty ostotosite,
(b) nimesi, (c) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) tuotteen sarjanumero.
Vie tai lähetä tuote rahti maksettuna alkuperäisessä pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic ®
huoltokeskukseen tai ViewSonic® ille
Pyydä lisätietoja tai lähimmän ViewSonic® -huoltokeskuksen osoite ViewSonic® ilta.
Implisiittisiä takuita koskeva rajoitus:
Tässä kuvatun takuun lisäksi ei ole olemassa mitä n muita takuita, ei ilmaistuja eikä oletettuja, mukaan lukien
oletettu takuu myytävyydestä ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.
Vahinkojen poissulkeminen:
ViewSonic® in Vastuu Rajoittuu Tuotteen Korjauksen Tai Korvauksen Hintaan.
ViewSonic® Ei Ole Vastuussa Seuraavista:
1.
Toiseen Tuotteeseen Kohdistuva Vahinko, Joka Aiheutuu Tuotteen Valmistusviasta,vahingot, Jotka
Perustuvat Epämukavuuteen, Tuotteen Käytön Menetykseen, Ajan Menetykseen, Voittojen Menetykseen,
Liikemahdollisuuden Menetykseen, Liikearvon Menetykseen, Liikesuhteiden Keskeytykseen Tai Muuhun
Kaupalliseen Menetykseen, Vaikka Sellaisten Vahinkojen Mahdollisuudesta Olisi Ilmoitettu.
2.
Mitkä N Muut Vahingot, Joko Satunnaiset, Seurannaiset Tai Muunlaiset.
3.
Mikä N Asiakasta Tai Kolmatta Osapuolta Vastaan Esitetty Korvausvaatimus.
Valtion lain voimassaolo:
Tämä takuu antaa sinulle tietyt lailliset oikeudet. Sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat
hallintoalueittain. Joillakin hallintoalueilla ei sallita oletettujen takuiden rajoituksia ja/tai satunnaisten tai
seurannaisten vahinkojen poissulkua, joten yllä olevat rajoitukset ja poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua.
Myynti USA: n ja Kanadan ulkopuolella:
Pyydä takuutietoja ja huoltoa ViewSonic® in USA:n ja Kanadan ulkopuolella myydyille tuotteille ottamalla
yhteyttä ViewSonic® iin tai paikalliseen ViewSonic® in jälleenmyyjä n
ViewSonic® CRT:n takuu (V3.0).
ViewSonic
E90fSB
15
ViewSonic
®
Download PDF

advertising