Pokaż treść!
Łódź,
M~
28
1IX
I
Kalondarzyk tygodniowy:
221.
Sr
~w. Wacława
Kr. M.
Michala Arch.
Pląt. św. Heronima K.
ł . ODZI:
rb. 6 k.
"3 •
K Wllrtalnle n I .
Mleslęczn. • - •
Odnoszenie 10 k.
llf\~z n le
PółrocznIe
-óO
50
m.
Egz. pojedyńczy 3 k.
Z
prze8yłką pocztową:
rb.
•
1
3
I
I!
Sob. św Hamigiusza B.
Niedz. NMP. R9źańeolVej.
Pan. sw. Kllnjydl'\.
ellna prellUm8raty:
Rocznie
ROk XIII.
r.rJ"'"r r . r . r / .
Czw św.
W
,
/910 r.
Wt. św.
Franciszka.
W~f'M I! qt.;
gO Iz.!) m.
~6
ZlIChód st: godz 5 m. 45
Dllll? dnill godz.11m. 59
Ubylo duta ~odz 4 m. 56
I
...
kop. 40
I
-.
Redakc,a
Półrocznie
" 70 f
w Łodzi,
ZAGRANICĄ:
ul. Przejazd JIA 8.
__Miesięcznie D l » 10
•
W
Nr. telefonu 593.
CENA CGLOS2f:K··
Sroda, dnia 28
aantor,.
_ła.n,
Września 1910
roku.
_ lIIaraza_ie, ul. Kruoza .M 2S, .. Pabinnio"oh
_ Zgierzu, 1H .ptege p. P.młka.
la
p. TOlJ.JQ("..!I
ilWłiq '("'i
na l-ej stronicy 50 kop. ZII wjcr~z pet Z.yc::ujne Ggłosz.~ , .J za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jag;) miejsce
ogłoa:renia po 2 kop. od wyrazu (dll1 poszukujl\cych pracy po III. kop. ) Najmniejsze o~Zoszenie 20 kop •. Rek I a m.y I N e kro logi
po 20 kop. za wienz petitowy. Za dołączenie prospektów (j rub. od tysiąca egzemplu t y. ARTYKULY bez oznaczeDla honoral'yum RedllkcYil u waza
za bezpłatne; rękopisów drobny eh nie zwrllca.
1\ a d e s l a II e"
".iłe
lłedaldor
Jub Jego
zastępca przyjmuj ą
illteresantów codzienuie, z
wy.iątk iem
22!!5_
Teatr
Popularny
A. M I E L E\\' S K I E Go
aoi
świ;~tecznycb,
e
N
d
P-I"
~"a
IlCą ·
o
(KONSTANTYNOWSKA 16).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~
trójporozumienie anglo -frauko · rosyjslde, które ca-
~eatr ~ód.r.fEi~.
Cegielniana 63.
Jutro Uroczysty wi.cz6r ku uczczenIu
ś.
p. ELIZY ORZESZKOWEJ: Odoz,t B.
skI ego
i .. Anastazy." (l
3356
pamięci
Gorczyń­
I
I światWobawa.
s1.tu·ce
~
przYlmuJe osobiśtie.
glię zmieni! na sojuszniczkę
-Ib
erman
l
B ZI
AKU ~ ZERKA
eo
I
~
-
k 37
· t k
P10
r OWS a .
C"'I
.. -ł
pawroc, a.
4l
Barometr polityczny.
»Dziennik Kijowski" w artykule wstępnym
cieltawie oświetla zmiany, zaszłe w ostatnich czasach w ukladzie spraw politycznych mocarstw
europejsl{ich.
Za barometr, wskazują.cy stan ciśnienia politycznego w stosunku trójprzymierza do Rosyi, autor wspomnianego artykulll, który poniżej podajemy w streszczeniu, !l.waŻa Galicyę i mi~dzy in·
nemi tak pisze:
.. Zmiana oryentacyi politycznej nastąpiła po
powrocie Rosyi do Europy. W najbliższym czasie
mają zaJŚć ważne zmiany w personelu dyplomatycznym, niektóre z nich już są faktami ul'zędow­
nie potwierdzonym i, inne są dollOuauymi lecz nie
potwierdzonymi, inne wreszcie zamierzonymi.
Oczywiście najw a żniejszą zmianą. jest usuni~­
cie czy ustąpienie p. Izwolskiego.
W ciągu czterech Jat kierownictwa polityką
zagraniczną Rosyi p. Izwolskij odmienił glówne
podstawy tradycyjnej polityki zewnętrznej Ro·
syi.
On to dokonał pierwszy, czego żaden z jego
poprzedników nie umiar: pogodzi[ Rosyę z An·
glią·
Oczywiście nieszczęśliwa wojna z Japonią,
której Anglia była wierną sojuszniczką, przyczyniIa się w znacznej mierze, do tego zbliżenia. An·
glia, osłabiwszy Rosyę, zawarła z nią. sojusz. Roz ·
dzielono sfery w pływu w Persy i, Afganistanie i
Tybecie i usunięto wszellde sporne punkty.
Tym sposobem położone zostaly podstawy pod
I
~od/lin1
3 -
4-ei po
-
południu.
kiedy ty :ko stosunki polityczne z Rosyą zaostrza .
ją się. Ill\ s tępuje reakcya w stosunku do .moska.
lofIlów· IV Galicyi. Barometr wskazuje zmianę.
O bc cnio jest sil no ciśnienie przeci~ ' "moskalofllolll" . Padlo z Wiednia haslo: żadnych lronce ·
syi. aIoina to stwierdzic. Barometr zapowiada burz~.
Jeszcze niedawno pisma "moskalofilskie" pisaly w Gallcyi o ,,}{raju staroży tnie rosyjskim~ \
I co n:e przeszkodziło rządowi popierać kandydatury mo ~k alofilólV do parlamentu i sejmu galicyjsld ego Dziś stosunki zmieniły się.
.
Nil t"erenie przyszłych operacyi już się nie
, protegi!)e "potrzeb rosyjskich" ani .ludzi rosyj : skirh".
I
Z tem większą sk .wapliwością udziela się
I z Wiednia poparcia kulturalnym potrzebom rusi.
\ nów i pO l' h\rI~ się nkraiuską politykę.
Wall,a przeCIw otwartym zwolennikom .. Pl'zy~
! lączenia odwiecznie rosyjskiego kraju do RO:3yi "
. jest symptomatycznym objawem chwili.
,
Na barometrze galicyjskim-druga wskazów' I.a chwiała się między pogoda. a "zmiennie" dziś
pokaZU je na wiatr i burzę. Z~iana w orye~tacYi
pol ityczn ej wyraziła się na barometrze politycz .
nym w Galicyi ".
sklj. Jak zaspokojoną zwycięstwami Japonii An ·
pokonanej, a więc
już nie groźnej, Rosyi, tak z wycięską i tryumfującą Japonię dopuścil do upragnionego celu jej
marzeń, do ~agarnię()ia na stałym lą.dzie azyatyckim. wielkiego kraju, do ::llekeyi Korei, i za tę
cenę zawarł przymierze z Japollią·
Nie mógł jednakże Izwolskij odwrócić aneksyi Bośni i Hercegowiny przez Austryę, jak nie
mógl dla Rosyi wyjednać żadnej korzyści nad
Bosforem w chwili, kiedy Turcya ulegala gtębokiej wew:nętrznej przemia?ie i ki~dy sąsiedzi li·
kWldowah-to znaczy rwali, co ktory mógł. .
I ten brak sukcesu przy powrocie Rosyl do
Europy, przyprawił glównie IZlVolskiego o utratę
stanowiska !tierow niczego.
Ale pozostawia pQ sobie spadek bardzo zawiklany.
Przygotowuje się obecnie nowe uks'{Łaltowa­
nie sil na blizkim Wschodzie. Konwencya wojikowa Austryi z Rumunią ma być niebawem uzupelnio~
na konwencJą. wojskową Turcyi z Niemcami i z Au· .
stryą.
Caly zachodni front od Bałtyku po morze
Czarne zwraca się w tej ohwili z calą sw<l: militarną potęgą przeciw Rosyi. Rząd niemiecki sprze
daje TUl'(lyi wielkie okręty wojenue. geperał nie
miecki br. Goltz wstępuje do armii tureckiej, wieI ·
, ki wezyr konferuje z hr. Aehrenthalem, a lDinister
. finansów TU1'Cyi szuka zrealizowania pożyczl?i w
Berlinie.
I
Wszystkie te objawy ostatnich kilku tygodni
'\'skazują na zbliżenie Turcyi do Ni emiec i Austryi.
Równocześnie Francya odmawia pożyczld rzą
dowi węgierskiemu i na całej linii garysowuje się
f antagonizm między zachod niemi mocarstwami, nale·
żącemi do trójporozumienia, a odnowionym w Sal z '
borgu tróJprzymierzem.
Ten sarn nastrój , który \V r. 1872 i w r. 1888
groził wybuchem wojny, ponowil się w r . 1909 i po
krótkiem osłabieniu objawia się z całą sitą w obecf nej ch wili.
! Jak barometr nie przepowiada pogody. lecz
oznacza stan ciśnienia atmosferycznego, ta.k stosu
nek rzą.du austryacldego do "moskalofilstwa" IV Ga
Iicyi nie przepowiada wojny i pokoju, lecz oznacza
stan ciśnienia politycznego.
Otóż w warunkach normalnych rząd pozwala
.moskalofilom" działać w Galicyi według uporlo I
bania. Barometr pokazuje pogod~. Ale z chwilą •
I
<o')
PIOTRKOWSKA. 192,
jednania nowych przyjaciół z naj-
zaci~tszych wrogów byl mistrzem minister Izwol ·
I
MI RlfSNIK-EPSTEIN :: I
POfIJfótlła ł
lą silą zwróciło się przeci IV trój przymierzu austroniemiecko· wIoskiemu i pewien czas napełniało
szy raz). Poczl\tek o 8.15 .
DENTYSTKA
I
od
I
"Polowania na lisy."
»La chasse aux l'enards"-:- to ulubiony
obecnie sport • towarzyszów" francuskich.
"Lisami ", na których polują socyaliści francuscy nietyllco z kijem, ale i z rewolwerem
w ręku, są robotnicy, którzy ośmielają się
pracować wówczas, gdy • towarzysze" strejlcować im każą. Sporo już tych "lisów" zabito pokaleczono, a dzienniki francuskie pe.łne sa opisów tych _polowań", które kończą
się zwykle l{rwawym epIlogiem. Rewolwerem uczą "towarzysze" robotników glównie
na prowincyi, w Paryżu zadawalniają się
środkami bardziej polcojowymi, świadcząc tem
że niedarmo są zasadniczymi przeciwnikami
gwałtów fizycznyeh i kary śmierci.
W Paryżu" towarzysze" zadawalniają się
zwykle "aresztowaniem" zuchwalców, ośmie­
lających się pracować. Delegaci partyjni obchodzą podczas strajku - jak to bywalo i u
nas - w szystkie fabryki, warsztaty i zaklady, którym nakazali "stój!", a wyśledziwszy
tam jakiegoś "lisa", aresztują go i każą iŚĆ
za sobą do . giełdy pracy". "Lis" jeśli mu
życie mile, pokornie podąża za delegatami.
W sali "gieldy" istnieje specyalne urządzenie pręgi erz, do którego »towarzysze"
przywiązują "lisa", po uprzedniem zrewidowaniu jego kieszeni i po przelaniu do l{asy
partyjnej znalezionej przy »lisie" gotówki.
Przywiązanemu do slup a-pręgierza "lisowi",
.towarzysze" prawią odpowiednie kazanie na
ROZWOJ. -
Sroda, dnia 28
wrześni a
]i!
'I'.
221
- - -~======================~~
między sobą, wzajemnie udzielać sobie rad i wska-
temat solidarności robotników, by zaś lepiej
zapamiętal kazanie, biją go po t'Yarzy, plują
mu w twarz i t. d. Przez caly dZień pozosta·
je lis" przywiązany do hańbiącego slupa,
Istniejąca od 1903 r. lwmisya współdzielcza
ws~yscy zaś " towarzys~e" i "tow~rzyszki ~,
którzy się przez salę "glełdy pracy przewi- przy Towarzystwie popiel·ania pr:.:emyslu i handlu, wydala trzeci z kolei rocznik.
jają, nie szczędzą mu nauk ~or~lnych ~ postaci policzków, uderzeń pięŚCią, plucia w
Rocznik ten, zawierający cyfry za lata. 1905,
1906, 1907 i 1908. jest trzecim z kolai, a bogate
twarz i t. d.
Celują w tern, według świadectwa pism
dane statystyczne, w nim zawarte-wskazulą barfrancuskich zw laszcza "towarzyszki", które dzo wyraźnie o d01atnich wynikach naszych koo·
nad niebezpiecznymi "lisami" znęcają się z peratyw l{redytowych.
wyrafinowanem okrucieństwem. Wieczorem
Trzy icL mamy rod7.aje: towarzystwa po "lisa u prowadzą na. wie?,. ~a którym m~ spo- , życzkowo-oszczędnościowe, towarzystwa kredy tosobno ść zapoznać SIę blIzeJ z teoryami sowe i towarzystwa wzajemnego kredytu.
cyalis tvcznemi wysluchując pięlmych prze- '
Nadf'slalo do komisyi sprawozdania:
mówie'll na te~at braterstwa, solidarności
Za 1905 rok: towarzystw pożyczkowo-oszczęrobotników i t. d. Wątpliwe jest jednak, czy dnościowych 88, l{redytowych 13, wzajemnego kre·
"lisy" wysluchuj~ ty?h nauI.'- z n~leżytem dytu 40. Razem 141.
skupieniem uwagI, me brak im bowIem poZa ] 908 rok: towarzystw pożyczk.· oszczędno
wodów do dystrakcyi: siedzą przywiązani do 150, kredytowych 19, wzajemnego l<redytu 52.
specyalnej lawy "haniebnej", a wiecownicy Razem 231.
nie sz czędzą im znowu ,,~otykalnych" oznak
Jest to, jak nas objaśnia "Rocznik" 85 pro·
swego oburzenia. 70-letm ślusarz, którego cent stowarzyszeń wsp6tdzielczych kredytowych
niedawno ~p~uczal~o" w te~ ~posób, ~~zchO­ IV kraju. Ale tu nitl chodzi o samą ilość stowarowal się śmletelme po takiej nlel{cYi. Gdy rzyszeń. Daleko ważniejsze są dla nas szczegó·
go zaś zapytano, dlaczego nie odwolal się ly, dotyczące samej jakości stowarzyszeń. Przedo pomocy policyi, gdy "towarzysze'.' PTowa- chodzimy do nich, omawiając lata 1905 i 1908
dziU go do "gieldy pracy", a wl3:ścnyte ~a (końcowe) przy opuszczeniu lat środkowych (1906
salę wyrafinowych tortu:, Od?OWledzlał, .ze i 1907).
Czfonlców stowarzyszenia liczyly IV 1905 r.:
spotkałaby go za to śm~erć m~chy~ma. Bledaczysiw, nie obliczy l SIę z silamI,. bo P~ pożyczkowo-oszczędnościowe 59,739, kredytowe
"Iekcyi", udzielonej mu prz~z .socyallstów, l 9,569, wzajemno kredytu 41,521. Razem 110,829.
tak niewiele mu pozostało zycla.
W roku 1908 liczba uczestników wynosila
Takie oto polowania są obecnie ulu- w towarzystwach: pożyczk.-oszczędność. 105,044,
bionym sportem "towarzyszów" francuskich. kradyto\Vv ch 22,412, wzajemnego l{I'edytu 51,549.
Czy ten pręgierz i ta "lawa han.iebna" Razem 179.005.
nie przypominają nieco ,,~iel~ów średm?h, 0:Kapitaly udzialowe wynosiły tu (w 1905 r.):
wych scen z kacerzamI l czarowmcaml, w towarzystwach pożyczk. · oszczędn. 2.692,697 rb.,
które z taką pogardą cytują "oświeceni" so- kredytowych - , wzajemnego kredytu 7,063,895 rb.
cyaliści, jako dowody barbarzyństwa i cie- Razem 9,756,592 rb.
mnoty "sfanatyzo",:anych" pod. wplywem reW roku ] 908 kapitaly uLlzialowe wzrosły
ligii mas1 Byłoby zle-rozu~uJą zapewne ~o­ w townl'zys.twach poćycz lwwo · oszczęduościowych
cyaliści,-gdyby nas przywiązano do pręgie­
do 4,267.804 rb, kredytowych -, wzajemnego
rza, gdyby nas bito, plwano nam w t~arz. kredytu 8.779.837 rb. Razem 12,047,641 rb.
Dobrze jest natomiast, gdy my to CZyllImy,
W dalszym ciągu zanotować należy bardzo
w imię wzniosłej idei wolności i braterstwa. pocieszający objaw, wzrost wkładów.
Gdy IV roku 1905 wkłady wynosiły w towarzystwaeh: pożyczk.-oszczędnośó. 5,69i,064 rb.,
kredytowych 474,986 rb ., wzajemnego kredytu
31 ,796 ,575 rb., razem 37,869,625 rb. - w roku
1901i lol<~cye przedstawiały się w następują.cy
Przed kilku dniami ogloszono zostalo spra- I sposób: pozyczk.-oszczędn. 13,113,037 rb. kredy to .
wozdanie glównego zarządu podatków niesta1ych , wych 1,581,041 rb., wzajemu. kreJ. 46,816,°91 rb.
i skarbowej sprzedaży trunków za l)ierwszą po , Razem 61 ,510,169 rb.
Pożyczki wynosiły w 1905 roku w towarzylow ę r. b.
stwach:
pożyczk.-oszczędn.: 8,156,270 rb I kredy·
Zestawiając dane za pierwszą Jlolowę r. b.
z takiemiż danemi za pierwsz~ połowę r. Z., wy- towych 497,319 rb., wzajemn kred. 33,996,537 rb.
Razem 42 ,650,126 rb.
ciągnąć można przedews~ystkiem. wn~03ek, ~e spo·
W 1908 r. bylo p'ożyczek w towarzystwach:
życie wódki monopolowe]. znaczme Się powlęk~zy:
lo. W pierwszej polowIe r. 7.. wypIto wodla pożyczk.· oszczędn 13,113,037 rb., kredy to wych
37,830 tys. wiader, a w r .. b. 41,102.tys. wiader 1,570808 ril., wzajemno kredytu 52,402 ,925 rb.
t. j. więcej o 3272 tys. WIader, czylI 8,65 proc • . Razem 67,086,770 rb.
Nie będziemy tutaj za~tanawiali się nad in·
Przytem w RoJyi europejski.ej wzrosło ono z I
nemi
pozycyami. Te najważniejsze. które tutaj
34,800 tys. do il8,081 tys. WIader. t. J. ~ 3,281
tys. wiader, czyli 9,40 proc., a "! SyberyI wscho- przytoczyliśmy, bardzo wymownie motywują nasze
dniej z 954 tys. do 979 tys. t. J. o 25 tys., czy- powyższe tWierdzenie o dodatn ich wynikach koo·
li 2.94 proc. W Syberyi zachodniej. zmniejszyło peratywy kredytowej.
Nie przeczymy, że stowarzyszenia mają te
się 7. 2,070 tys. do 2,042 tys., t. J. o 28 ~y~. !
lub
inne
strony ujemne. Przyszlośó wiele jeszwiader, czyli o 1,36 proc. J?st to. J.edyna .mJeJcze w tym J{jerun lm zdziała, naprawi. Niemniej,
scowość, gdzie spożyl:ie wódkl zll!nJe)szylo Się.
N al bardziej wzrosło spOŻyCIe IV okręgach: mimo wszystko, stowarzyszenia kredytowe w Krówschodńim (a 17,33 proc), środkowo-czarnoziem· lestwie Polakiem przeszły już na grunt realny
nym (o 16,06 proc.), malorosyjskim (o 13,84 pr?c) i w stosunkach gospodarczych nakazują z sobą
i poludniowym (o 19,89 proc.). W okręgach po~­ się liczyć.
nocnym i środkowo-przemYilł.owym, w KrólestwI?
Polskiem i Kraju Nadbaltycklm wzrost konsumcyl
był stosunkowo niezllaczny.
,
a, ż
Dochody monopolu wódczanego wynosiły w .
styczniu-64 044 tys. rb., w lutym-71,634 tys. ~
rb. w marcu-38,898 tys. rb. (rospoczęcie robót '
Organizacya straży ogniowych ochotniczych
. w polu), w kwiatniu-5~,089 tys. rubli, w maju
obejmUje coraz większe kręgi w naszym kraju.
-51 . 439 tys. i w czerwcu -61,132 tys. rub.
Za.zI\aczyć jeszcze należ y, że średnia konsum- NIetylko w miastach więkstych, ale osadach i
cya roczna wódki na jEdnostkę ludności wynosi wsiach organizują się drużyny ochotnicze, by
IV razie wypadlm
spieszyć z pomocą
blizniemu.
12 bulelek po 1/20 wiadra. Najwięcej piją W gub.
Do pierwsl:fJgo etapu doohodzimy, lecz to
pelerstJUrskiej, gdzie na jednego mieszkańca przyjeszcze nie wszystko, jest to dopiero wstęp do
pada 29 butelek rocznie, najmniej - w gub. łom
dalszej pracy. ~amo zorganizowanie straży ogniożymskiej, płockiej, i suwalskiej, gdzie spożycie
wej ochotniczej nie wystarcza, do spelnlenia zaroczne nie przewyższa 4 butelek na jeuJlego miedania potrzebne są jeszcze dobre narzędzia przeszkańca.
ciwpoiarnicze, wyewiczenie i rutyna. Żeby z~ś tu
Qsiłgnąc, straże winnJ' mieć staly kontaki po-
Rozwój kooperatyW kredytOWYCh.
Konsumcya alkoholu.
Cwiezenia s t r
l
y.
zówek.
Zadanie powyższe dós konale zrozumiała straż
ogniowa. ochotni cza w Łęczycy i dzięki temu
wyjednała u wladz pozwolooia na wspólne ćwi.
czenia wszystkich straży ogniowycu ochotuiczycu
z ziemi łęczyckiej.
Pierw~ze . takie ć~ic7.e[lie odbylo się w Łę~
czycy w medzlelę. dma 25 b. m. Na ćwiczenia
przybyły straże ogniowe ochotnicze z Ozorkowa
Leśmierza, PiątklJ, Grabowa, Wa,·tkowic Mazewa'
"
Golicy, Topali i Poddęblc.
.
~traże z Ozorkowa, Topoli , Wartkowic, Go. hcy l. Łęczycy stanęły do ówicleJl z narzędziami.
\ Na lll~truktorów przy ćwiczeniach zaproszono
I delegatow ze straży ochotniczej z Włocławka Ale
ksandrowa Pogranicznego, z Łodzi i p.
Tu.
leszkowskiego z Warszawy.
.Punktual~ie o godz. ~ po pot. wyżej wyHneOlone straze zebrały SIę przed domem l'elcwi
zytowym straży łęczyckiej. Po SfOI mowaniu szeI regów przeszli wszyscy na plac ćwiczeń i na
wieży strażackiej wykonaly
ćwiczenia straże
z Leśmierza, Ozorkowa i Łęczycy. ĆwicLlenia te
llaogól wypadły zupelnie dobrze. Zauważono też
pew: ne ~raki. ~ celu u5unięcia ich instruktorzy
udzI.ela.lI wskazow.ek, a nawet dla lepszego zro.
znmlellla wykonalI ruchy na drabinach i z linami, wskazali sposób ratowania ludzi zaO'rożonych
I p~ża:em, 1l. mających
odcięt1 drogę ~'zez plol mienIe.
i
Z. placu ćwiczeń wszyscy strażacy wr~z z tabore.m przeszli na rjuek, gdzie odbyly się ćwicze~Ia. z narzędziami. I ta prób~l wypadla po.
mysl~le. Straie: łęczycka, ozorkowska i leśmler­
ska, Jako starsze, wywiązały się z zadania. bar.
dzo d:b.rz~ i zaopatrz one .są w narzędz i a dobl·e.
.NaJ\~Jęks.ze Jed.nak zaInteresowanie wz b udziły
straze WIejsIcIe. Nie są Olle tak zamożne IV narzędzill, Jak straże ochotuie7.e miej3kie lub fa.
bl'yczne,. lecz pogta~ą, energią i s k ładnobą. przy
pracy Ule u s tępU j ą Im wcale. Strażacy z Golicy,
Topoli, Wartkowic, włościanie i służba dworslca
: iJ~p.on?lVllli swoJą sjlralvn ością i szybkością roz~
I W1D1ęCIU akcyi ratunkowej.
l'
.Po Ćwiczeniach powrócono do domu rekwi ·
zytowego straży lęczjckiej i w sali teatralnej
i wszy scy uc~estnicy ćwiczeń zaslellli do wspólnej
I kolacyl.
Dużą zasłngę przypisać należy naczelnikowi
straży łęczyckiej, p. Gl'yzelvskielOu i pl'ezesolvi
tej sL~aży, p. Kwewasowi, za podjęte starania i
o~galllzacyę zbIOrowych cwiczell, !\:tóre odbyly
SIę po .raz pierwszy w Królestwie Polsldem.
I
11llcyaLywa zapewne nie pozostanie bez echa·
l skorzy.:itają z niej i inne straże oguiowe ochotni~
I cze, a wtedy cel będzie
osiagnięty.
.
rym.
S.
! .
»Globe" donosi, że w ZWiązku z nowym układem
stosunków politycznych na pÓłwyspIe Bałkańskim, SerbIa
zostala zupelnle Izolowaną· Dyploml1cyl włoskiej udało
sl~ odciągnąć na wet Cl:arnogórze od bliższego porozu .
mienia się z Serbią
.
Rząd! wZoskl I rosyjski zl1rzucają podobno Serbii,
ze dzl~kI Jej polityce proponowany przez Rosy~, a po.
pierany przez WIochy zw i ązek państw bałKańSkich, nIe
doszedł do skutku.
!
I
<b>
"Temps· donosi, że w Austryi 1 pólnocnej Kastylii,
pomimo ogólnego zmniejszenia się naprężenIa, wywola..
nego zatargiem z Rzymem, katolicy przygotowują nil
dzień 2 paź..!zlernlka mauifest:!.Cye. Kardynał Merry deI
Val nadesłl\l miejscowej Juncie katolickIej pozwolenIe
na odprawianie w tym dniu mszy pod golom niebem. '
t:m
\
Specyaloy korespondent "Tlmes'a" donosI z PetersI burga, że mIlluownnle p. Izwolsklego na stangwlsko am.
: basadort\ w Paryżu jest prawie pewne.
Jeżeli ministrem spraw zewnętrznych zostanie p.
Sazonow, to jego dotychczasowe stanowisko zajmie p.
Nleratow, szef wy:izlnlu do spraw Bliskiego Wschodu.
I
Za.wia.da.mia.my wszystkie na.sze do. .
broczynne i spoJ'eczne instytucye, że
obecnie, dla. uniknięcia. niedokJ'a.dności,
będziemy tylko za.mieszcza.li te wzmia.nki,
które zosta.n~ na.m b e z p o ś r e d n i o
na.desJ'a.ne (na. pa.pierze firmowym) do
reda.kcyi (Łódź, "Rozwój ").
Na 221
ROZWOJ. -
a
SI'oda. dnia 28 wr~ja 1910 r.
nem zebraniu Kola pracowników kolei fabryczno16dzkiej bylo postanowione, że w dniu 2 paźI dziernika odbędzie się ogólne zebranie pracownit r o Dadżbo!(8TEATR LÓDZKI (ulica Cegielniana nr. 63). D z I Ś ków tejże kolei, w celu omówienia w jaki sposób
Sen srebrny Salomel~, przedstawienie robotnlc1:e. PoeZI\- zdobyc fundusze na buuowę dom6w mieszkaloych.
iek o godz. 7 mln, 30 wieczorem.
Ze względu jednak, że potrzebne dane nie zo- J u t r o ~ A.nashzya-. dramlIt E Orzeszkowei. Po· staly jeszcze zebrane, zapowiedziane nadzwyczajczątek o godz 8 mln. 16 wieczorem.
ne ogólne zebranie odbędzie si~ dnia 9-go paź TEA.TR POPULARNY (Konstantynowska nr. 16). dziernika.
- D z I II nZl\czarowa~e kolo". (Cauy zniżone). Po(-) Rowy tryb wydawania paszportów. Urz~·
czątek o godz. 8 mln. 15 Wieczorem.
dy
powiatowe w Królestwie otrzymaly rozporz~- J u t r o .Nad Plllcą". Początek o godz. 8 mln. 15
dzenie władzy wyższej o ściągnięcie ze wszyskich
wieczorem.
ODEON. (Przejazd 2). J u t r o staraniem Towarzy- urzędów gmiunych paszportów. Odtą.d paszporty
stwa nWledzll.~ przedstllwlenle kinematograficzne dla mieszkańcom gmin wydawać mają nie urzędy
mlodzleży z objaŚnlenlaml. Pocz\tek o godzinie ł po pogminne, jak dotąd, lecz biura powiatowe.
Zudnlo.
Zarządzenie to wywolane zostalo widocznie
skutkiem ostatnich napadów na urzędy gminne,
połączonych z rabowaniem blankietów paszportowych.
Nowy tryb wydawania paszportów stanowić
będzie wielką niedogodność dla osób zaintereso(a) Komisya teohniclDo-budowIana przy ma- ! wanych, l{tóre po paszporty zjawiać się będą mugistracie lódzkim, pod przewoduictwem wicepre· I siały do odległego nieraz powiatu, zamiast do
zydenta p. Andrejewa, dokonala oględzin nastę­ 'I pobliskiej gminy.
pujących nieruchomości:
(-) Pobór. W czasie poboru tegorocznego
Przy ulicy Sredniej .M 44, Szai Krauskopfa ; do wojsl\a ma być wziętych z całego państwa
pod budowę melJhanicznet fabryki waty. Po zbarosyjsJdego do wojska 456635 ludzi. Z Króledaniu miejscowości komis ya or~ekla. iż nadaje stwa Polsldego postanowiono zaliczyó do wojska
się zu pel nie pod budowę, polecil!!jednak doprow guberniaCh: warszawskiej 7,513 ludzi, kaliskiei
wadzić podwórze do zupelnego porządku, a do
4534, kieleckiej 3,850, łomżyńskiej 2735, luuelfabry kacyi używac czystych odpadków fabl'Y- sJdej 5,289) piott'kowskiej 5,844, plockiej 2,71.3,
eznych po odpowiedniem ich zdezynfekowaniu, radomskiej 4,050, suwalskiej 2,594 i siedleckIej
pod żadnym pozorem nie używając szmat.
3,568.
Przy ulicy Sredniej N! 74, Franciszka Sin(a) Z kom ,tetu giełdowego. Jutro, o godz. 5
dermana, który urządzil fabrykę gilz do papiero: po poluduiu, w lokalu przy ulicy Piotrkowskiej
sów, z motorem elektrycznym, na budowę której N~ 87, odbędzie się posiedzenie łódzkiego koruite ·
nie mial odpowiedniego pozwolenia.
tu gieldowego, na },tórem, między innemi, omaKomisya postanowiła fabryl(ę zamknąć, o ile wiana. będzie sprawa wprowadzenia arhitl'ażu ba.,
wlaśclciel nie uzyska odpowied niego pozwolenia.
wełny i tranzakcyi na gieldzie.
Przy ulicy Magistrackiej ](a 3, Rudolf.\ Ra
(a) Wystawa obrazów. Znany zaszczytnie
dke go pod budowę kuźni, którą właściciel za- artysta malarz N. Altmau. ba w ląc prwz kilka
miel za wznie ść obok szopy drewlllallej.
mi esięcy IV Lodzi i jej okolicach, pracował nad
Komisja orzel{ła, że na wskazanym placu wykonaniem szeregu zamówio nych portretów, pejbudowa projektowan~i kaźui jest możlIwa, o ile zaży, obrazów rod zajowych i t. p. Pokażna licz budynek będzie wzniesiony zdaja, od istniejącycL I ba tych prac wartościowych pozwala na urządzetam zabudowau urewnianych.
( nie specyalnej wystawy dziel artysty.
Przy ulicy Sl'euniej N! 158. Jzra.ela Berma- !
(a) Zarząd Stowan1nenia zawodowego rona, pod budowę dwupiętrow'Cj tkalni i przędzalni i
botników
przelllysłu wJókn lstego "Praca" wzywa
murowanej. Komisya miejscowość tę uznala za I
odpowiednią
pod budowę z warunłdpm jednak, wszystJcich członków, którzy zapisawszy się nie
aby fabrylla wzniesiona byla. \V odleglośui dwóch wnieśli do dnia dzis iejszegl) wpisowego, aby zo: chcieli uregulować w jak /l ajkrótszym czasie.
sażn i ou frontu ulicy.
Wpisowe i skladki przyjmu je hiuro .Pracy"
• - Przy ulicy Sredniej Nl! 16, nieruchomości w lokalu przy ul. Piotrkowskiej ]f.. 175. Zapisy
nalfŻacej do Banku handlowego łÓdzkiego, gdzie
/ l{andydatów na czlonków przyjmuje to samo biuwobec· braku naturalnego ścieku dla wód atmo- ro codzienie 00 godz . 6- ej do 8-eJ wieczorem, za
sferycznych, te ostatnie zbierają. się w końcu wyjątkiem niedziel i świ ąt .
podwórza i zanieczyszczają okolicę.
(x) StoW. nRullzyoieli ohruscljan m. Łodzi.
Komisya poleciła. urząd7.ió prawidłowo funSklau węgla pod firmą Ł. Borkowski przy ulicy
kCJonujący filtr i oczyszczone ścieki za pomoc:)
Widzewsl,iej "~60, sprzedaje węgiel z ustępfiltru spruwadzać do rynsztoków ulicznych.
stwem 5 kop. na korcu dla członków Stowarzy(a) Zegary eIektryezne_ Zal'ząd kolei elek- szenia nauczycieli lll. Łodzi.
trycznej llJiejskiei, mając na względzie prawi(h) le Stow. odlewników. ViI niedzielę, dnia
dlowy i regularny ruch tramwajów na wszyst·
kich liniach, postanowi! zaprowadzic na stacyach 2 paźdz i ernika, o godzinie lO -ej rano w lokalu
przy ul. Mikolajewskiej N~ 40 odbędzie się ze·
kra.ńcowych zegary elektro-magnetyczne. Zegary
branie
zarządu Stowarzyszeuia, odlewników.
te poruszane będą za pomocą prądu elektrycznelX) ZA S~o~. ~ajstrów fabryoznycb. 'Y so·
go co pór minuLy. W tym celn na stacyi cen tralnej przy ul. Tramwajowej umieszczony będzie botQ, d. 1 pazuzIernlka 1'. u. o godz. 8 ej WIeczo
rem, _w !okal.u ~vla~oym ~Nowy. Rynek :N'2 6), o,d
dnżych rozmiarów zegar stojący z matematycznem wahadłem kompensacyjnem. Od zegara, wska- będ~le SIę 11lIeSlęczne posledze.U1e z cl. rządu ze wspol u~zlalelll c~l?nków Stow. majstrów fabrycz. gub.
zującego czas z matematyczną. ścisloscią, prze_
..
prowadzone będą przewoduil\i do zaprojektowa· plotrkowskl~J.
N~ posiedzenIU ~e~ lUżYlll~r Zygf~y~ Meyer
nych w m i eście zegarów elektro-magnetycznycb,
wygłOSI odczyt: ftLl1ll8 l'OZW OJU techmkI podług
~ystemu Bohmeyera. Zegary z elektro magnetem
przymocowaue będą w widocznelll miejscu na danych statystycznych zebranych przez profesora
murze domu lnb też, według istniejącego w przy- !{amerera z ~harlott~nburga".
.Na ten llltereSU)ący odczyt, z,arząd. Stowarzy'
szłości projektu, w górnej CZęŚCI
poczekalni,
sze~Ia uprasza Szanownych kolegolV o lIczne przy ·
', tóre zbudowane zostaną w niektórych dzielni
byCie.
ach miasta.
(x) Ze Igromadz. czeladników szewokich.
Według zawartej przez zarząu tramwajowy
z miejscową. firmą zegarmistrzowsł(!~ H. Russak, Dnia 2 października f. b., w gospodzie czeladniumowy, zegarów elektro-magnetyczoycll urządzo. l,ów szewckich, przy ul. Sredniej nr. 25, o godz.
nych uędzie 12. Ponieważ zaprowadzenie tej in · 2 po por., odbędzie się kwartalne posiedzenie.
stytucyl wymagać będzie sporo czasu, początko­ Członkowie proszeni są o jaknajliczniejsze przywo urządzone będą 3 zegary: róg Dzielnej i byc ie.
Piotrl\Owskiej, na placu Kościelnym, oraz na I
(f) Z Tow. esperantystów. Studya praktyczne
dziedzińcu remizy tram waj owej.
i nad językiem E,peranto, które miały rozpocząć
Wogóle zaprojektowano zaprowadzić zegary: się 21 b. m., odlożono do dnia 5 paździerui!{a
na Górnym Rynku: na Starym Rynku, na stacyi r. b. Kierownictwo nad niemi objął p. Franciszek
obok Helenowa, okolo cmentarzy, w Widzewie, Euder. Z uwagi na krótki już czas, pozostający
prz y ul. Milsza i t. d. Koszty urzą.dzenia. tych do rozpoczęcia zajęć, zarzą.d prosi o wozesne za·
zegarów obliczono ua 10,000 ru.
pisywanie si~ w lokalu Towarzystwa, Mikolajew.
(h) W sprawie domów miellkaloych. Na ogól· ska nr. 11.
(h) lo łódzkiej kasy pogrzebowej. Zarząd lódz
kiej kasy pogrzebowej, opierając się na postano
wieniu ogólnego zeorama w dniu 28 sierpnia r. b.,
zawiadomil swych członków, ażeby ci, którzy przed
dwoma laty wpłacili 75 skladek podlug starej ustawy i którzy uwazani są za członków biernych,
wpłacali dalsze składki w wysokości 20 k., w każ
dym wypadku śmierci, a wtedy wsparcie będzie
im zwiększone do 50 rb., a po wniesieniu 151
skladld, wsparcia będą wyplacane po 60 rb.
Kto zaś do 28 października nie zastosuje się
do powyższego postanowienia, otrzyma wsparcie
pogrzebowe tylko 15'ie rubli i podług starej
normy.
(h) Budżet kolei fabrYClno-łódlkiej. W roku
1909 kolej fabryczno łódzka poniosła ogółem wydatków na utrzymanie drogi 1,599 rb . 62 kop., a
że wpływy wynosiły 2,336,115 rb. 20 k. zysków;
osiągnięto przeto 736,502 rb. 94 kop. Więcej
173,464 rb. 94 kop., niż przewidywano w bud
KALENDARZYK TERMINOWY.
IMIONA. SLOWIAN.3KIK D z I ś WacZawa,
I
K1ł ONI Kft,
I
,
l
fI'
żecie.
(a) Sprawy piekarskie. Odbylo się pierwsze
posiedzenie sądu polubowuego, wybranego z pośród właścicieli piekarń i czeladDl!,ów piekar ·
skich zydÓw. Przewouniczyl Abram Enechowicz.
P03Lanowiono aby: l) IV przeddzien każdego świę­
ta żydowsk i ego praca. w piekarniach trwa.ła. 15
godzin z dwugodziuną przerwą, przyczem \VIaściciele piekarń zobowiązali się płaCić czeladzi
I za dni świątecznC'; 2) w każdy czwartek ozas
I roboczy IV piel,aruiach powinien trwać 13 godzin z d lVugodzinną przerwą; 3) sąd polubowny
zbierać s ę powinien dla rozważeuia spraw raz
na tyuzi oll, a w razie potrzeby dwa razy tygodniowo; 4) na zaj~cia nocue wysylany jest do
piokarl't tylko jeuen czeladui\{ przez komisyę są.­
du polubownego ze strony czeladzi; 5) czeladnik,
udający się ua nocną pracę. obowiązany jest na
kilka. gOdZIli przedtem zameldować się właścicielowi
piekal'lli i przedstawić zaświadczenIe są.dll rozjemczego.
Postanowienie to zostało jednomyślnie zaal,cf!plOwane przez obie strony i podpi!lRne.
(IJ) Kutof1e. W okolicy rozpoczęto kopanie
kart ofli, klóre obrodziły się dobrze.
(a) llew,zya targów. Komisya sanitarno-po·
licY.iua przysląpita już do szczególowych rewizyi
wsz ystkich targó\v na bydło. Wlaściciele, !\tórzy
nie u trzymują ich IV porządku, pociągnięci będą
do odpow Ie dzialności sądowej.
I
(h) W~ gl eI. Dowóz węgla i zapasy tego pro·
duktu w slcludach są duże. Spodziewać się nale2y zap asów jeszcze większych. Przewidywana
jest cena węgla na sezon zimowy 1 rb. 20 Iw!>,
za l{or~ec .
(h) Z ulicy Skwerowej. Roboty przy zmia ·
nie l{oslek drewnianych na ulicy Skwerowej zoI stały ukouczone i najdalej okolo SJboty ruch kol lowy na tej Ulilly będzie przywrócony.
(a) Klinika ginekologic,mo·chirurgiozna za.
I prO jektowana przy Towarzystwie pielęgno\~ania
cIJorych (LinilS Hacholim), otwarta będzie w tych
dniach. Na stanowisko star3zego ordynatora powolano doktora -almszera p. Jana Ginsburga.
(a) Zatwierdzane plany. WyJzial techniczny
rządu gub el'llialnego piotrkowskiego zatwierdził
plany następujące: Lewka Laskowskiego ua bu,
l dowę murowanej tkaln i piętrowej, oraz 3-piętro­
wej przęuzalni, przy ul. Sredniej nr. 40/353j Jó·
zefa Szulca-na budowę 3 · piętrowej oficyny mllrow anej, przy ul, Zarzewikiej nr. 19/1063; Teo·
fila Malowanca, n;1 buuowę pal·terowego domu
I mieszkalnego, drewnianego, oraz zabudowań gospodarczych i ustępów, przy ul. Mazowieckiej nr.
12; Lpjzora lllajmana - na. hudowę jeduopiętro­
wego domu murowanego mieszkalnego, oraz zabudowań gospodarczych, przy ulioy Rokicińskiej
nr. 17/1282; Grzegorza Olszowslt.:iego-na odbu·
dowanie po pożar~e 2 ' piętrowej mechanicznej
przędzalni i tkalni, oraz przebudowę okien w pię·
trowej portyerni, nadto wzniesienie sali jadalne),
nowej portyerni, szopy i t. p., przy ul. Konstan·
tynowskiej nr. 100 i 102; Alberta Dietl'icha-na
?udo~vę domu mUl"ow~nego pięt~oweg? dla sluż?~
l stroza, oraz ustępow, przy ulICY PlOtrkowlłkIeJ
nr. 55/782; Berka Rosenblatt~-:-~a. budowę domu
parterowego murowanego, stajni I szopy, przy ul.
Sredniej nr. 1.20/423; Moszka ~onenberga --:- na
. budowę fabrykI waty, przy UlICY P6rnocnoJ nr.
I 25/326; lcka Szczeclllsldego - na bud~wę 3 - pIę'
ł U"owego domll murowa.nego, oraz dwoch oflcJu
!
I
!
I
l
I
/
ROZWOJ -
Sroda, dnia 28
września
M 221
1910 r.
wraz z zabudowaniami gospodarczemi i ustępami,
- Ogólnemu osłabi e niu uległo pięć osób, z któwym
RynltU
nr.
5/469;
Horsza
Zylbe
rvch
jedną odwieziono do mieszkaniII, jedną odesłano do
przy Targo
Przytułku noclegowego.
ra. - na budowę 3 . piętrowego domu murowanego
- Nil podejrzane kurcze żołl\dkll zapadly trzy
z tremplem i suteryuami, przy ulicy Wschodniej osoby.
·u·
ysla"'a Klechdy na budowe
- N" ul. Przejazd nr 56 w fabryce Pruslnowsklego
L'
"
.iu.1eeZ"
nr. 1"/466
t
h b d , • PIIwłow! AeholDowsklemu, robotnikowi, l t\t 27, maszyna
3 piętrowej oficyny i par ero:wyc za u owan~g~. oderwllła prllwl\ rękę powyżej łokcia. Ojwiezlono go
I!}lodarczych wraz z ustępamI, przy ul. Łom~yn ' do szplt!lla Czerwonego Krzyh,
skiej nr. 13, Moszka Urbacha-na budowę 3-pi.ę . !
- W duiu wczora jszylD Pogotowie ratunkowe wy"nego przy ul WschodnIej jeidżalo lub nil mle)'scu udzlelllo pomocy w 28 wYPIId .
.
, kacb.
trowego domu mu row" ,
nr. 6/300' Jakóba Dymczaka - na przebUdowa- I
nie suteryn oraz piętra w 3-piętrowej oficynie
Prz.y ul. No~omiejsl{jej nr. 29/231.
SZTU!{A i PISMIENN!CTW!J.
(a) Listy lokatorów domu. ~tosownie do rozporządzenia wł~dzy, we wszystkIch. ~ramac~ do(x) Teatr łódzki A. Zehrerowielil (Cegielniana
mów winny byc umieszczone na mIeJSCU WI~~CZ- I ](g 63).
domu.. Rozpo.rza.dzeme
toh rj
Jutro we czw"l'tek
d 2° go b.m
teatr nas7.u
nem II'Sty lolratorów
~
d
"
, . "',
przestrzegane jest o tyle,. ze w wlel.u , omac
występuje z uroczystem widowiskiem ku uczcze listy te pisane są tylko w .lęzy~u, rosYJslw.n, tym. I niu pamięci Elizy Orzeszkowej, na I{tóre zrożą.
czasem przepis wymaga wyraz Ole, aby lIsta 10- ! się: odczyt okolicznościowy Bolesława GOl'czyń ·
katorIw byla zaprowad~ona \~ dwóc~ )ęzykach skiego i trzyaktowa komedya E. Orzeszkowej
rosyjskim i polskim. Wldo~zn~e Wlas~lcIe~e do· (w sCflnizacyi A. Walewskiego) pod tyto nAnastamów zapominają o postanoWIenIU obowlązuJącem. zJa".
(a) Katastrofa n~ ~l~GJ. Wczoraj, o godziWidowisJco to obudzilo wyjątkowe zaintereso nie 7 wieczorem, wlasclcIel domu przy ul. Tar· wanie i kasa posiada już tylke niewiele biletów
gowej :N2 45, Ludwik Rozin, zaprz~głsz.y do br~ ' na tańsze miejsca.
- W piątek, d, 30 cieszący się wcią.ż roczki mlode niedawno kupione konIe. uJąI 7.a leJce i wraz ~e swoim znajomym S. pojechal w',stro- snącem powodzeniem" Tajfun".
nę ulicy Piotrkowskiej. . '
(x) Teatr popularny. Dziś we środę, po raz
Podcza.s jazdy kłomca z prawe) strony ze- drugi ukaże się baśń dramatyczna L. RyJla p. t.
skoczyła z haka i zaczęla. ude~zać koni~ po no- ,.Zaczarowane lwIo".
gach. Powożący na ~azle ~Ie zauwa~~l tego.
- W czwartek po raz 4-ty "Nad Pilicą" St.
Gdy znależli się na .uliCY PIotrkowskiej o}(~lo : ł.ąpińskiego".
W Piątek, wyborna kom. M. Baluckiego
Dzielnej koń z praweJ strony zaczął wyrywac Się; !
gwizd przejeżdżającego samochodu. wystr~8z~ł go "Gęsi i gąski ~.
do tego stopnia, że koń ten rozbIega! Się I po- W sobotę, po połndniu dla mlod:deży, po
cenach najniższych, sztuka w 5-iu aktach Elizy
uiósl bryczkę ku ulicy Południowej.
W biegu natrafiwszy na slup żelazny latar- Orzeszkowej p. t •• EIi Makower"; wieczorem zaś
ni
koń ud~rzyl łbem i zabił się na miejscu. dyrekcya teatru popularnego wprowadza na sce '
Uderzenie by lo tak silne, że słup latarniany wy- nę. po raz pierwszy, jedną z najglośuiejszych sztuk
wrócił się na chodnilc.
granych w bieżącym sezonie z olbrzymiem powo·
Koń padając na ziemię, pociągnąl za sobą dzeuiem pod tytulem .. Wesele podczas rewoludrugiego' konia w zaprzęgu oraz bryczkę, która i cyi ".
:.IwaJila się na ziemift·
Sztuka ta jest do dz:ś dnia graną. na wszystMoment tell. właśnie spowodował przykrą Jdch scenach. Dyrekcya przygoto wuje ją z calym
Lard zo ltalastrofę.
..
I naldadem pracy i reżyseryi, }{tórą prowadzi A.
Pada : ący slup Jatarl~iany, bryczka l kOll - przy- I 1\Iielewski według scenarynsza warszawskiego.
g niotły i poranily kIlka przechouzą.cych podów· I' .
"Wesele podczas r(\wolucyi~ &trzyma zupelme nową wystawę.
czas osób.
Ciężkim obrażeniom uleglo. 6. osób.
.
Do rannych, których przellleslOno z cbodlll:
ka do domów przy ulICY Piotrkowsldej M 24 l
W,bory po.ł..
22 - wezwano natvchmiast Pogotowie. Lekarze
~
Dziś o godzinie pól do 12-ej zgromadzilo się
rany opatrzyli.
W stanie najciężsZYID znaleziono Gordę Bur- ł w oddziale lódzldego magistratu z ogólnej liczby
sz te in, którą zabrano do domu.
..
87 wyborców-58, zarówno chrześcijan jak i ży.
Konia zabitego sprzątnął zakład utylizaCYJny. dów.
Killm przechodniów uleglo lekkim oka.leczeObecny na zebraniu dr. Antoni Rząd złożył
nie m odłamkami szyby struczonej latarni; osoby
te opatrzone zostały przez poblizkiego felczera. oficyalnie mandat.
'-. (a) łeha zabójstwa. Naczeluik str~ży. ziem- ,
Prezydent m. Łodzi przeczy tal instrukcyę
~ód l'
uJ'ą~ trze~h ludzi Sllme po- I o wyborach.
Za pomocą głosowania wybrano
·
I RI(eJ pOW...
z nego
ł.
u
,
szlak owanych
zabójstwo lmpca, Jankla Cukier- dwóch lcandydatów-Józefa Ruminkiewicza i dr.
~ ~ .. l sklepu kololtialnego przy uJ. MaJ'era Bomasza.
.
Jl),lna, w:l.asClc.le. a . ,
.
~ł r ksandrowskleJ'. Jak ",Wiadomo, podczas napadu, l
Kandydaci, na zapytame prezydenta, odpo·
Culucrmana. ograbIOno 'h 2,000 rb.
..
wiedzieli, że wstrzymują się od glosowania..
(a) Napad. Okol0 cmentarza ewangahckIego, I
Do glosowania stan~lo 56 wyborców.
ouegua ' , o godz. \;I wiec~orem, ~apadlo .klIk II }u.
Po obliczeniu kartek wyborczych okazalo się
dzi na Franciszka ChmIelewskIego, mleszkanca
KO:.lin (przy ulicy Wlodzimiel'skiej nr. 17). Na· ~e Józef ~umlDklewlcz . otrzyma! 39 glosów. za
pastuicy zabrali Chmielewskiemu portmonetkę I 17 przeCIW, a dl'. MaJer Bomasz 16 za l 40
z 1 rb. 40 kop.; paszport ~ świadectwo" ~ydan~ przeciw.
przt'z firmę Prade, jako woznemu, oraz sCJl~gn~lI
Na posła. do Dnmy państwowei zostal więc
mu buty i uciekli.
w]brany z knryi robotniczej Józef Ruminkiewicz.
(Ii) Z ...dów. Sędzia pokoju 2 'go rewiru m. ŁoC)
dzl skazal rZ"tdcę domu, Moszka SzwarcblInda, Zll nlea
zameldowanie lokatorów, na 15 rb. lub 3 dni aresztu;
sędzia pokojU 5·go rewiru, za obelgę strażnika p~l1cyj­
nego skazał lt'ryderyka Hartwechera na 10 dnI bezwzgI'ędnego IIresztu Tenże sędzllI pOkoju skazal za nlestaWienie się nil ćwiczenia wojskowe, bez usprllwledlł• Nieprawom v ślność Warszawy.
wionych przyczyn, trzech mleszkllńców n" 4 dni aresztu,
J
J
dwóch zaś Da 5 rb. lub 2 dni aresztu; ZII zakłócenie
"Utro Rossii~ podaje, że według raportów
spokOjU publicznego skazał ~O mieszkańców. na 10 r~ , ! ,.ocbrany" warszawsldej, w Warszawie liczba osób
lub 2 dni aresztu; za szybką Jazdę po mielcie tenze nieprawomyślnych dOSięga 200,000, nie licząc
sędzia skazał trzech woźulCóW na 10 rb. lub 3 dni II'
ł l t . h . d' .
O ób'
'(
b
lesztu' tenże sędzia wyrokiem postllnowll za kradzież ma o e nIC l
ZlecI.
s
mepra womys nye I
przedmiotów w sklepie, iako nlepelnoletnlego, Stefllnll których nazwiska rozpoczynają się od litery G"
Banacha, oddać pod dozór rodziców.
I ochrana miala naliczyć około 10,000. Iluż w ta(h) Pożar. Wczorllj, o godZ. 9 mln. 15.~ieczorem, . kim razie nieprawomyślnych eochrana" liczy w
przy ul. Piotrkowskiej nr. 2ó4" w fabryce KonigIl zapa calem Królestwie Polskiem? Zapewne ze 3 mi.
llłll się podlogll. Na miejsce wypadku ~ospleszrły II.l IV
r onv
oddZiały straży ognlowej ochotnicze) Istraz mieJska,
l
4 •••
Ogleń ugasHl toporniCY IV oddziału. Przyczyna ognia
.
niewiadoma, straty obllczaJI\ na 200 rb.
'I
(p) Pogotowie ratunkowe wczoraj pomlędzJ .~~
' lueml WZyW6J1.0 410 nllSt~p\lJl\cJch wypadkówl
j
Ostatnia poczta.
Wcz oraj o godz. 10 wieczorem dnia 26
.
wrzesnia
tlum robotuilrów
11' I ·ował u1jerzyc' ll a
~
cyrk w. BerJil~ie. Na. wieść o tem ścią.gaięto trt y.
stu pohcyunto w, l\torzy po zaciętym oporze ro ,
botnik6w, ostatecznie tłum rozpro szyć zdolali.
' I?yrekcya policyi postane wiła w razie ponowania
SIę podobnych wybryl<ów, pOIVoly\vać wojsko na
pomoc.
v
I
- Sejm finlandzki
l
wiadczenie, jakie talman zrobU w sejm 'e, i koń' zaWIa
. d.orulslllem,
' .
że sejm
solidaryzuje
Sl.ę z talmau~m l.na zasadzie przytoczonych przez
, n~ego \~zg.lędów Dle mógł przystąpić do omÓwie.
lila wniesIOnych kwestyi.
- Donoszą z Lond YllU. że po oględzinach
sądowo.lekal'skich części tru~i a, znalezioueO'o w
piwnicy domu Crippena, przysięgli orzekIt że
, zwIoki te są zwlokami żony Crippena źe śmierć
l' p'. Crippen~\vej nastąpiI~ wskutek otr~cia i uznali
Crlppena wlllnym rozmyslnego zabójstwa.
I'
Zamknięto w Petersburgu zjazd gineb.
logów. Następny zjazd odbędzie si~ IV Berlinie
na. jesieni 1912 r.
. - Stwie~d~ono, w. Odesie pierwszy wypadek
dzumy 7. wynllnem smwrtelnym.
1?żumę stwi~rdzono na zasadzie sekcyi zwlok
cboye),. któr~ dnll1 21 b: m. umieszczona była na
ogolnel salI. Wszystlnm chorym zaszczepiono
I c~ą.cą SI~
I
dżumę.
Naczelllik miasta oglosil, że wyplaci 15 rb.
za każdego zadżumionego szczura.
- Donoszą z Konstantynopola, że szeik dmzów Achpatras i dwóch innych głównych szeików
wyraziło pokorę; zatrzymano ich w charakterze
zakladników w kwaterze głównej Samibaszy.
Wali Dama'3zku telegrafuje, że 500 l!lieszI kańców wsi Techa poddało się rządowi.
W Strumicy wykryto 25 bomb.
,
- W rzece Darlmg (A ustra/ia) znaleziono
I oszpe~onego trupa młodego, poddanego rosyjskieI go, Elsmon~a, przybyłego z Archangielska. Ejs.
moud pOdll.16st, W Sydney za pr2;ek.azem 630 runtów szterhngo\v. A.resztowano Elsmonda towa.
rz~sza pOdróż,y l'ienldewicza - ~iczmana, przy
ktorym znaleZIOno sumę banlmotow, odpowiada.
jącą zrabowanej Ejsmondowi.
- Stołypin i Kriwoszein }conferowali w Sa.marze ~ przedstawicielami szlachty, ziemstwa i
samorządu miejskiego w sprawie otwarcia poli, techniki,. zb~dowa?ia. m03tu na. Samarze oraz ureI gulowama zeglugl l zaprowadzenia kanalizacyi.
J Po innych naradach IV sprawach miejscowych i
l obejrzeniu różny<:h instytucyi -ministrowie odjechali do p.o~iat,u no\vo~z~eń Bkiego.
.
- l\h~l.stely~mO' oswlat! nagle zaządalo od
kuratora kl)owslneóo okręgu naukowego przed ,
t
t ..
'ł
h d
h
r ' .
. s ~WIenJa szczego owyc
auyc o Icz?le zydow' sl(lch ~akra~ów n.a~kowych z prawamI dla uczą! czych S I ę, mianOWICIe: kto kiedy i na 'alde' od.l stawie prawnej otworzyl' je i jaka jest \i~zba
uczniów
każ dej szkole życlows'kiej ?: kijowskim
okręgu ;: llkowym.
I
I
I
I
I
I
I·
°
I
. . .
l
'
TELEGRAMY.
lIIadryt, 27 września. (Wl) Na najbliższą nie,
klerykali projektują urządzenie wielkich manifestacyi we wszystkich większych miastach Hi.
szpanii.
Canalejas wydal rozkaz prefektom, aby nic
nie przedsiębrano przeciw manifestacyom.
Wiedeń, 27 września. (Wl.) Nastąpilo tutaj
otwarcie międzynarodowego kongresu fjzyolo ,
gów.
Paryż, 27 września. (Wf), ,Herald, ogłasza pamiętniki Artura Mayera, który Lwierdzi, że gene·
ral Boulanger gral rolę dwulicową , Zawad on
I byl uklad potajemny ze stronnikami hrabiego Pa·
ryża, aby we Francyi przywrócić monarchię, Je·
dnocześnie Boulanger należał do komitetu repu-
I
Z WARSZAWY.
I
jedn oglośnie przyjął zre-
da~?wa~ą. przez l\Omisyę e~spedycyjną odezwę do
NaJJaśuleJszpgo Pana, zawIerającą w całości oś.
I
I.
..
.
dzielę
blikańskiego.
~
Berlin,27 września. (Wl.) Sprawa szpiegostwa
w Borkum nabiera coraz większego znaczenia;
wladze portowe rozwijają gor~czkową działa.l·
DQŚĆ.
M 221
Stwierdzono. że aresztowa ni anglicy mieli
.. el u wspólników.
Odesa, 27 września. (Wl.) W ciągu czterech
d li I zachorowało na dżullię trzy, zmarła jedna
, ,u a..
•
.= ========----====
Sroda, tlili. !8 ln'zemia ltl0 r .
ROZWOJ. -
.===========.:=======
-----------;--
"TV czwartek, d. 29 września, jako w dniu imienin
ukochanej Matki i Babki naszej
Z ostatniej chwili.
n
Berlin, 28 września. (\TV
Dzisiejszej nocy
. wLórzyly się tutaj walki uliczne w dzielnicy
.': oubit. Już wieczorem zaczęty się gromadzić Hu·
I'!Y, wydające nieprzychylne okrzyld, skierowane
li o policyi. Policya piesza i konna, w sile 1200
'111z i, natarla szablami na tlum, rozpędzając go.
\;!'lm ady zbierały się w bocznych ulicach. Wo ,
e lego, policya uderz ala na pojedyńcze grupy,
ló re clll'oniZy się do kamienic. Policya strzelała
/. I okien. O pólnocy wybuchła uajgorętsza walka.
_ ,ll m pogasil latarnie na. kilku ulicach l obrzuat policyę kamieniami, oraz strlelat z rewolwe. w Policy a odpowiadala stt'zalami i przypuściła
:'malny szturm do dwóch kamienic, z których
',~a no naczyniami nocnemi i kamieniami. Na
y m terenie walki nie zostalo ani Jednej szyby .
. d icyi jest 10 rannych, z tego 2-ch ciężko.
uemonstrantów w ciężkim stanie odwieziono
., s ~ pitala. Lżej rannych jest przeszło 100. Na
:. ,ach widnieją kałuże krwi.
.'
BerUn, 28 wrześnl3, (Wl.) StrajkUjący ro· I
t tui cy sl\ladów przewozowych węgla oś w iadczy*
~o towość uo ukladów. Syudykat przewozowy '
. ,roni1 firmie wchodzić z l'obotnikami w per", Uacye przez co sytuacya jest poważna.
Berlin, 28 września (Wl.) Orgau socyalisty. ny ,.Vol'wertz" w numerze dzisiejszym stwier'ID ,
że rozruchy nie zosta1y wywolane przez
tru jlmjących robotników.
i
Berlin, 28 września (Wl.) Duże wrażenie wy.o laI tutaj wczoraj list otwarty lorda Beres(ofda . W liśoie tym Beresfol'd wykazuje konie ·
n:no ś6 wybudowania jak naj prędzej 7 nowych
.,dreadnougthów" oprócz projektowanych na przyzły rok 5, fi, to z powodu grożącego niebezpiet ZCllstwa ze strony Niemiec.
Berlin, 28 września. (WI.) Ostatnie zwycię ­
stwo tlocyaJisty w wyborach dzisiejszych do parlalllentu we Frankfurcie nad Odrą wywolalo w koj ach narodowo liberalnych przygnębiające wraże­
Il'e. Jeden z wybitniejszych poslów, wtajemniczol, r W sprawy wewnętrzne stronnictwa, powiedział
dl; naszego korespondenta, że narodowo·liberalni
\\ J lę żyli wszystlde siły dla osiągnięc i a zwycię
stw a, a nawet zawarli w tym celu blok z kon ser watystami.
Rachuby zawiodły i chociaż lIandydat socya
lis tyczny przeszedł niezoaczna większością glosów, jednak wynik ten jest bardzo znamienny; mo ·
ż e przynieść jeszcze nie jedną. niespodzianitę. Po'
sel ów potępil również powiedzenie narodowo-li be· _
rałnego posla Furmana, który wyraził żal, że Bismark wprowadzi1 do parlamentu wybory tajne i I
,.
.
ś.łp
n
z
odziwodzkiej
odbędzie si~ nabożeństwo żałobne
w kościele św. Krzyża
przed wielkim oItarzem o godz. 10 i pól rano, na które
zapraszają
kre\vnych,
przyjaciół
i
życzliwych
Dzieci i Wnuczki.
!
!
i'
Wszystkim, którzy raczyli oddać ostatnią posługę
ś.t p.
" SZKOWI
ackiemu
a w szczególności Szanownemu Duchowieństwu: ks. kanonikowi K. Szmidlowi i prefektowi ks. W. Malczyńskiemu, jak również Sz. Wła.ścicie10m Firmy za okazane współczucie, oraz wspólpracownikom i kolegom
zmarłego, którzy na swych barkach ponieśli najdrozsze dla nas zwloki
na miejsce wiecznego spoczynku, składa z głębi zbolałego serca szczere
"Bóg zapIać"
Żona z Rodziną.
Szanownym Panom Członkom Kola Śpiewaczego "Lutnia" z Dyrektorem p. Dworzaczkiem na czele, którzy podnioslemi pieniami raczyli
przyjąć udzial w nabożeństwie za spokój duszy ś. p. Franciszka. Zasackiego, składa serdeczne wyrazy uznania i wdzięczności
Żona z Rodzi ....
M52
I
bezpośrednie.
RIJm, 28 września. (Wl.) Wyznaczone na 27
lutego r. p. otwarcie międzynarodowej wystawy
sztuk pięlmych postanowiono odroczyć do końca
marca r. p.
Konstantynopol, 28 września. (Wl.) Halcki
pasza donosi z Wiednia, że lwnferowat z dyrektorem austryąckiego banku pań s t\va i z finansi
stami wiedeńskiemi w sprawie pożyozki tureckiej.
Pertraktacye jednak~e idą. spornie.
Berlin, 28 września. (Wl.) W polowie grudnia przyjeżdza tutaj l{ról portugalski. Wizyta ma
na celu nawiązanie sciślejszych stosunków handlowych pomiędzy Portugalią a Niemcami, które
j uż zabiegają od dłużazego czasu 1 aby odciągnąć
Portugalię od wpływów angielskich. Mówią także o małżeństwie młodocianego krój a portugali1\iego Z córką ces. Wilhelma.
cie,
Wszystkim, którzy nam okazali tyle współczucia w ciężkiej niepowetowanej :straprzez zgon Seniora rodziny, naszego kochanego Męża i Ro,Q1zica
jaką ponieśliśmy
l
•
.....
Sruue aCzamańskie~o
a także tym wszystkim, którzy przyjęli udział w odprowadzeniu drogich nam zwłok
na miejsce wiecznego spoczynku, a w szczególności współpracownikom i robotnikom
Towarzystwa Akcyjnego imienia drogiego nam Zmarłego. składamy z głębi serca
szczere podziękowanie.
Stroskana Rodzina.
34M
Sroda, dnia. 28 wrześni n 1910 r.
ROZWOJ. -
•
~
221
się. Po Simplonie
musi alem
silnym wiatrem. Zdawało mi
przedsioulm pieklił..
Wszystkim tym, którzy oddali ostatnią. przyslug~ drogim llam zwlokom
,
- W Gaby-m6wil dalej słabnącym głosem
Chavez, gdzie musiałem wybierać pomiędzy dwiema drogami - Gondo, Inb Mokchera - postrze·
grem się, że nie jestem jeszcz8 dość wysoko, aby
przelecieć przetęcz
Mouchery, gdzie narażalem
a w szczególności szanownemu ks. pastorowi Dietrichowi, ja.k również wsp6lpracowni·
się na uderzenie o sl,aty.
Aby osięgnąć potrzekom firmy J John skladamy z glębi zbolałego serca "Bóg zaprać".
bn:\ wysol\Ość ml1siałem opisać długą linię spiR O D Z & ił A.
ralną, rzecz st.r "iua przy wietrze.
ił
e; Re
- Aparat m 'i leciał z szaloną. szyhkością .
ł5?
MW
- Przelee l;,t,elIl Gondo. Lot mÓl był piorunujący. Znalazrem się w dolinie d'03sola, sam
Z LITWY I RUSI.
Śmierć
niewiedząc jak. Szybkość musiala być wDrost
bajeezną. Zresztą niczego już nie pamiętam. -CzuI
Nowe pismo tygodniowe. W początku grud ·
Depesza dzisiejsza przyniosła nam smutną walem tylko nad manewrowaniem. Wicher wiał
nia uk nże się w Wilnie polsliie pismo tygodnio- wieść. Oto znl1komity francuski lotnik, który we wściekłych pOI'ywach. Wznosiłem się i opa.
we pod nazwą n Tygodnik Wileński". Tygodnik przebył szczęśliwie Alpy Chavez zmarł IV szpita. dalem.
- Nagle w dolinie Domo d'Ossola, znaJa·
zamierza podawać wiadomości z całego świata, a lu w Domo d'Ossola, spadlszy z 7 metrów już na
przeważnie z życia wszystldch narodowości,
za · r6wninie. Byl to jeden z tych rza.dkich ludzi, któ- zlem ciszę atmosferyczną. W dole widziatem Inmieszkujących Litwę. W tygodlliku ma być u IV
rzy złożyli swoje życie na ołtarzu postępu - na dzi ł kt6rzy machali rękami i chorą~wiami. Przy·
hytem. Zlatywałem. Wypadek zaskoczy! mnie.
zgIędniony szeroki dział ilustracyjny.
ołtarzu tworczości dl1cha ludzkiego.
Emigracya iydów. Według informacyi cenDnia 27 b. m. sily zaczęly sralJnąć, chociaż Skrzy dla poramane .
j
Najboleśniejszą rzeczą dla mnie jest, żem
tralnego komitetu żydowskiego Tow. !wlonizacYJ- przytomność go nie opuszc zala.
nie
mógł
dosięgnąc Medyólauu.
nego, w roku j 909 wyemigrowalo żydów z pań­
Rano przyjąr 'ostatnie sakl·amenty. Do ostaUmarł w 2 dni po L(llll opowiadaniu-z wstrzą­
stwa rosyjsl,iego, glównie z guhernii litew skich, tniej chWili rozmawia[ z otaczającymi go i ubo6t tysięcy osób, czyli o 16 tysięcy więcej, niż lewal na tern, że nie doleciał do Metl valcnu. Dzi- śni~nin mózgu i po.rażenia nerwów. Zadanie bylo Jeszcze ponad 811y czfowieka.
w r. 1908.
wne jego przeczucie ziściło się. Przed przelotem
_
5
LS_E&
rzekI:
Kolej bJałoruska. General Tyzl.'lnhauzen, m l-Zwycięzca w b;egu przez Alpy wygra śmierćl
Odpowiedzi Redakcyi.
cyator projektu budowy białoruskiej kolei żelaz­
Chavez przyszedłszy do przy tomu ości po ,
nej, czyni starania co do częściowej rz~dowej
Panu J... Nil sobotniem zebraniu przedwybar .
rzem trzy glosy na kandydata Da posta padły na p
gwa rancyi. W tym celu gen. Tyzenhausen zb ,era swoim upadku, tak opowiedział korespondentowi
,J ourna la" swoją ostatnią w życiu, sla wną po· Szuberskiego, a nie ua p. Jana Wierzbickiego
Jane o stanie przemysłu i handlu miast, leżących
Panu Romanowi Cieśl.k. Rail7.lmy Sz. Panu
dróż powietrzną.;
w obręlJie projektowanej sieci kolejowej.
udać się dJ ali wokata pl'ZjS. p. H ermanowskiogo ulica
To
jest
okropne
być zmuszonym do za·
Kobiety " strażach ochotni(l~ych. W oryński
'
KonstanLyuow ska nr. 11
trzymania się dla glupieRo pl'zypatllcll, gdy się
ES
nrząd gubern. 110 spraw związków i stowal'ąszeli
zaakceptowal projekt zmiany statutu ż ytomie rskiej przebyło najcięźszą część drogi. Nauczyłem się
F I ARY.
ochotniczej straży ogniowej, na. mocy którego ko- wszystkich szcz egółów Jrvgi, bytem pewuy zwy·
cięstwa. Mój wYlaztl przypominal dokonany przeb'ety llarówni z mężczyznami będą moó ły wstę­
zemnie w ponieJzialek. Wzno~ l lem się spir,lInie,
Na budowę kościoZa. św Stanisława Kostki.
pować do straży i pelnić funkcye ocholni1{ów.
potem zmierzyłem wprost na Simplon. Sygnaly,
Bohdan, Wanda, Jerzy I Hllllns 60 kop.
zrobione wzdlllż drogi, posłużyŁy mi lIoskonale
'Ś.
A
do oryentowania
I
PODZIĘKOWAlIlE.
p. Emilii z KriegierOw
Kindł
walczyć z bardzo
się, że jestem w
I
I
. '*
•
Chaveza!
l
ł!'T2!!!2L .
o
- -- - - - - - - - - - G ramOfon konce~io;Y~-łO p1:yt,
DROBNE OGŁOSZENIA.
sprzetl a-n za bezcen. PańskI).
nr. 93-~6.
6375-~śp2
, ' Nlluczy Cifllk ę z
AAAAAA • W'tk8ztalcenie:n
aszynę JlraWi;c~1\ sp.r z e d~ m.
Ulica Zlota XI a m· 52·
,
gimoazyalnem, dOSkonałym nie·
_-,..._ _ _-..,._--:-_5:...:9:...:6.:.,0---=8;...ss::...:6
mleckim, muzyka, 7 poleca biuro
loda panienka, chrzeŚcllnnka.,
LudwińskleI, Piotrkowska 92.
64.10-3-2
znająca polski I niemiecki,
poszukuie zll.ięcla do pomocj'
A Urzędnik. obez nnuy grunw sklepie. Oferty uprasza Dad·
,,.,, 'townie z Vlszolkieml czyn·
syłać do Admin. "Rozwoju" pod
nośclami biurowemi, obejmie ja_Prar,a 1".
6413-5 - l
kiekolwiek zajęcie, za malem
wYDagrodzenlem, mając Wolny
eldunki przyjmę za pOJedyńczas, już od godz. 3 po poludniu.
czy pokój. Oferty w ~Rozwo.
.iu" sub _Urzędnlk~.
6278-32
Łaskawe oferty IV Admin. ~aoz­
woj u" pod l it. B. Z W.
6243d
agiel do sprzedanIa. Poludniowa JW 42·
64.0022
dwoka.t, Warszawa, W llcza ·lB.
Sprawy kflrne, cywilne. Poraeble używaDe sprzedam za
dy. Przyjmuje do 11 ej - 5-7 pop.
bezcen, byle zaraz. UlIca ŚW.
NiezamOŻnym ustępstwo. ll208 ao l8
Ludwiki (Lulz}') 58. 6415-3-1
złOWl6lr w średnIm wieku ze
alżenstwo skromnych wyma·
znaiomoścllt Języków, polskiegań potrzebne do zakl adu
go, rosyjskiego l niemieckiego pokąpielowego. Roklcińska 16 5.
swkuje posady plst\rza, !nkasenZglaszać się od 10 do 12 rano.
t&, ekspedyenta lnb tym podob6418-1
ne. Łaskawe oferty pod ~Okazl·
IluczycIelka z pntentem szkól
dalowi Nr. 7272" proszę składać
początkowych POBzukuie pOS!I.IV fidm .• Rozwoju".
7ł46-3-1
dy. Wiadomość ul. Glówna 3g,
ziewczynka do pOSLUgl potrze36?8-d
m..14.
bna Zlual. Widzewskn 147,
kazy .nle maszynn 1 bieliźniar­
64\8-31
m 10, III pIetro.
ka do sprzedania. Zawadzka
o wynajęCia pokÓj 0.11' In_ellli 10 m· 13
6ł27-1
gentIlej osoby, przy rodzinIe.
okÓJ umeblowany, Andrzeja 7
Tam też potrzebny korepetytor
P m. 32. Wiadomość na miejscu.
do klas 3-5 za utrzymanie. Kolabińskl' .
644.l-2-1
muga NI 123 m. 5, od 3 do 5· ej.
otrzebna podręczna do s:I;ycla.
6348-3pś3
Zlotll. ]i 3 m. 16.
6424'1
o WlIp'ozyczenia na pierwszą
hypotel' ę rubli 4500 lub mniej , potrzebna podręczna do kamizelek. Piotrkowska. 103 m 30
nIL nleruwomość w Łodzi I rubli
642l-3-1
1000 na nieruchomość w Balutach.
otrzebni monterzy do robót
Wiadomość w kancelaryl Rejenta
kanalizacyjno· wOdocl",go wych
Ryflńskiego W ŁodzI, ul. Srednla
na prowincyl. Oferty w "Roznr ].
6289-3.-3
woiu u pod _Monteru.
6U9-3'l
o wynajęe111. 1-2 pok.oJe. Dlu·
okOJU
umeblowanego
froutowe~a 19-4
64l2-!
go W śródmiesclu od dnia l-go
am mieszkanie i życie przypaździernika
poszukuje mlode
zwoItej samotnej panience,
be ,dzietne mal'żeństwo. Oferty
z!.jmnjąeej się szyciem lub ma·
Bub ~Czystoś6u przyjmuje Adm .
jl,cej pól dnia zalęcla, za drobn{\
.. Rozwoju".
6404-3-2
obsługę I przypilnowanie domu.
otl':I;ebue 81\ sprtedaHce konSkwerowa Ni 20 m. la, od l-ej
fekcYę damską I dziecinn~ po
do 3 aj pop.
6425-1
domach,
spódniczarka z krojem
ospoaynt wiejska, roi eC:l;nrka,
1 p ~d ręczne. Zglnszać się proszę
poszukuje miejsca do gospo1
d1lr8twa, na wsi lub w mIejscu, od 1 /,-2 po pol. Róg Wysolde'
i Mieltzianej M l.
6Uł-1
od l-go paźdzlernlita. Posiada
i&IIInO i kredens sprzedam.
Qogre świadectwa. Wtdzewska
P Ul. Anny 17 Dl. fi
0390-3'2
]i 84 m. 8.
64,ilO - 1
M
M
A
M
M
A
- - - --poszUk;;J;~~SlU~1 -;a przYchod:-' -stróź
--- ----- - -)& 12. Z IIglnlłl plls?:port na
Nawrot
potrzebny.
i
II
.
l
I
I
l
I
U
M
M
C
N
D
!I
,
D
D
P
G
l
Z
p
P
P
Z
Z
P
D
Z
U
Z
O
D
imię Wla·
dyslawa Paturaj, wydlIny
64.05-2-2
6~92-i:l-2
Sltlep do Sl'rzedanla z powodu z gmlDY Górki .
zaginąl kwit od paszporLu n/J,
wyjazdu. W6lcl.ańska. 87 .
Imię Jana Grygier3 , wyd8.n {
6385-3-2
639')-3-2
z firmy Ghisa.
S klep spożyWC1.y do sprzedan la
62~ 6-6-!)
ul. Wlodzlmierska 42 6387'3'2 Zaglnąt kwit od pas~portu na
imię Jana Cajdlera, wydlmy
potrzebUj ę 1000 rubli na pierw
Sklnd masla kUJaWSkiego, MI - z hhrvkl Poznaós!<illl!'fJ. fHfH 33
szy numer hypotekl. Oferty
kolajewska
31.
poleca
maslo
proszę składać w Adm. "ROLWOwyborowe w różnych gatunkach, zaglnęta klina Od pastportu nil.
,iu" pod lit S. L
64.17-3-1
Imię Andrzell\ Sm ! etańsklega.
jak równlez miód I powldla.
pOSZUkUJI! się zdolnych panien
6365-3.-2 wydana z fabryki Stlli RosanbJr. \t a.
6n2-3-3
do szycia. Nawrot 2 m 21.
SkIep spożywczo-dyscrybucyjny
6433-~ps1
zaraz do sprzedania z powoda zaglUąi KWIL od pasl portu ua.
imię Józefa Blernllckiegv, wy·
potrzebna zdolaa staniczarka
bardzo tanio, tylko zarllz. GraI nczenlce do pracowni B. Smlll · bowa 31.
6360-3 -3 dany z fabryki Hlrszber~a. i Wi!·
czyń8kieao .
6369-3-3
czyńsklej, PrzejaZd .M 16.
rząd~enle sklepowa w dobrym
6440-3-1
aginąl paszport na Iml~ Stastanie z powodu zmiany In te
nlslawa. Markiewicza, wydany
pokÓ1 umeblowany do odnalęcla
resu jest do sprzedania. Może
r. maRlstratu m. Piotrkowa. 6377
Inteligentnej oBoble. Przejazd
być razem ze sklepem lub bez.
N . 76 - 8
6099-2-1
ZaginąŁ kwit od paszportu na
Wiadomość: ul. muga Nr. 6.
Imię Zygmuntl\ Hoffmana, wy6439-3-·1
POSZUkUje się mlodel osoby,
dany z fabryk! F. ltamlsza.
znającei kuchnię I gospodarrząd)lenie sklepowe Jest ZI\IIIZ
6ł36-3-1
stwo; znajomość częściowa języ.
do sprzedlInia Wiadomo .i ć u
ka niemIeckiego pożądana. Adres
aglnąŁ kwit od paszportu na
Wandy Hibner, Wldzewskn 193
M:lkotajewska. 78·
6397-3-2 I
jml~
Wladysławl'. \Voźnlaka,
6437-3-1
wydany z fabr. W Melstra I S ki
pOkÓj dl!!. IntellgentneJ kobIety.
woźnica potflebny do pary
6~8-3-l
lub też przyjmę dwie panienki
koni. Mlkola)ewska 95, sklad
na stancJę. Pasaż Sznlc~ oM ał
agiuąl plszpon ua ImIę Apu
wędlin .
6394.-3-2
m. 10.
636B-3-2
lonll I(wia.tkowskleJ, wydany
dolna krawcowa poszukUje Zl\' z ~miny GostkóW'.
6ł32-3-'
jęcia w domu prJwatnrm lub
pOSZUkU i ę miejsclI sklepowe i lub
na wyjazd. Nawrot Nr. 25, Bra· l aglnąl kwit od paszportu n.t
w tlIli piekarskiej. Oferty
6ł4-3-3 · 1 ;"'I mlę Franciszka Zwlel'2.yńsklo
tlam
IV wRozwoin~ pod W. B 6366'3'3
go, wydany z warsztatu ma larpotrzebne zdolne panny I podpOKOJe z kuchnl~ na 1 plę~rze s!1iego Gl pisa.
tłU -3-1
frontowe, sloneczne, z balko ·
ręczne do szycia. Srednla 76
6401-3-2 nem t wodociągiem tanio da wy - laglnąl pllSZpOr\ nl!. Imię ::Izmu
m. 2
Ja Rywen Cytryna, wydan 1
najęcIa od 1 październIka 1910 r .
potrzebna do pralni prasowacz
Grnbowa li 32 (róg MIlionowej) . z magistratu m. Sandomierza.
ka. PIOtrkowska ~ 88 64471
64,35-3-1
Tramwaj 16 4,
6326-3pś3
otneba 2,600 rb. na pierwszy
zaginąl kWIt od paszportu n.~
numer hypoteki. M Dziurdziń·
Imię Adolfa WójCika vel Nil'
Zagubione dokumenty.
ski ul. św Andrzeja ul. Nr. 62,
wrocklego, wydany z fabryki M.'
6U6-6 -6
m. 19.
6418-'
acie) Barański zagubll Kartę chala Kona.
po~rzebne zaolne stl!,Ulczarkl.od J.aszportu, wydana, iI fa · zaginęła kllrta od paszportu JI'\
bryki . Tvkoclnera 6)\64-33
imię Teofila Maclejew~kL _".
Piotrkowska 115 oficyna II·gle
piętro .
6379-2-2
SkradzlGnO sWJadectwa slużbo- wydana z fabr. B-ci Lange.
64.23- 3
prz'Jbląlrała się OWC&. OJebrac
we i paszport na Imię Fr~ncl ·
ja, mozna: Bałucki Rynek li! 8
szka ChmielewskIego, wydany z
agllląl paszport na imię Ali '
ZawJik.
6H9'~-3-2
gminy Boreslawlce, pow. kaliski.
ma l3l1l'tcEaka, wydany z ~~ :
6426-3-1 Wodzirady, pow_ laskiego .
sprzedam tanio dwie tlwudzle- •
6422-11
stoletnie agawy. Wicdomość
WllhelmlDa Brodel
Zll.gublla
u W·ei Zarzyckiej, Mlkohjewpaszport, wydany z gmiDy Zaglnąl paszport, wydany r.
ska oM 22.
6370-3-3
Widzew, pow. lódzkla~o. 640932
Widllwa, gub. PIOll'kow s\
pl'zt:dll.Dl ZllrllZ herbaclIHDlę·
ZllglDa,l pll.s&pon z pont'eleDl, na imię Józefy NamirawSll:i e;.
6420-3-l
Konstllntynowska IlO 6376'3'0
wydany z gminy ZYl'ardów, na
Sklep kolonialny ZpOWOilU smJer·
gln8,L kwa od paszportu na
Imię Gotlleba Gottsz1ingll. Ł~skl\
el męża - do sprzedania. Ul.
Wf znalazca zechce zlożyc w Ad
Imię StanislawJ Wtnlare ., IVYmlnlstracyl .Rozwoju". 6129 a.l dany a fabr. Schelblera. 64.16'31
Ciemna Nr. 130.
ti~14-3-.1.
nią. Ulica Wldu'wska >fi 33
mieszkania 1& 11.
63n-13
. pokóJ z calodzleuuem utrzyma·
\
niem odnaimę intellgentnoj
I kobiecie. Piotrkowska 92 m. 21.
M
'
:
Z
S
za
1<2 221
7
Sl'oda, dnia 28 września 1910 r.
ROZWOJ. -
;--;O~~D~iE~or:N1:raf~D~Z~isr·~i~·J~·U~tr~o~~~~~~~~~~-:~~-s;·~le~d~e~n;l~g~n";z~e~c~h;Ó~W~9~ł~Ó;w~n:y~C~h~II~I~;cia
serya. Sceny biblijne, bajecznie koloro\llane.~
Między Lenishllo. Łakomshllo. Gnlel.\l.-Lugano (z natury). - Katarzyna di Medici. Za-"
PROGRAM inne mi bójstvl10
admia'ała Colini (dramat historyczny). Nad program: Wielkie mane~WSPA ntłJ lAlY
Telefon 15-81.
.
i'y armii francuskiej i niemieckiej (z natury). POr6Ulna\lJCZe zdjęcie na 1 taśmie.
ZĘBY
sztuczne od 75 k.
Plomby od 50 k.
na kauczuku, złocie­
bez Ulyjęcia korzeni. PlomboUlanie
zlotem, srebrem, porcelaną. Wyjmowanie zębów bez bóha.
18 lol(ci dIugi i 12 szeroki z elektrycznem kompletnem ut'zą Przeróbka i reparacye na pocze·
dzeniem z motorem 4-konnym i 1 pokojem na kantor zaraz kaniu. Lek.~dent. S. LlPOWSKi.
Piotrkowska 92. 381 r
lub od 1/14 paździ e rnika do wydzierżawienia .
Loka Fabryczny
A. Zachert, Senatorska N!! 3.
2469·d
Ważne
dla pp. kUpców brnntv kolonialnej!
Otrzymując co Lydzień świeże transporty śledzi a.n-
gielskich Krown MaUfull,
fuli w całych i półbeczkach,
przystępnych cenaell.
Krown Fuli i
Maił.
M38 3
B. Piotrkows!d.
polecam takowe po bardzo
Do
TEODOR WAGNER
2417-6 -2
Zaliczeni. :Ni 98635 na sum >
DI\ sumę 121 rb, z prz es yłki Ki
szynlow-Lódź Fabr. ~ 420i O
z dnia 19/1II 910 r., wa J. )t 275
zagubione, które uważać Ul n'''ważne. - Zastrzeżenia Zl'ob :on )
Piotrkowska 213. Telefon 5.9!.
•
mene
~t -P~t~r~~urs~ie~~ T~warzJ~twa U~~zmeGzeń,
wynajęcia
2 pokoje, przedpokój
i kuchnia
piętrze. Ul. Julluna 4,2.
Wiadomość: ul. Długa 24, m. 6.
na I-em
3432-3-1
Do
wynajęcia
domów mieazkalnrch zostaly nie drogo od 1
obniżone z Rub 1.70
Skladki ogniowe' od
na Rub. 1.44 od
w tym stosunku
tysiąca
b ędą.
pobierane tak od starych
nowych ubezpieczeń.
jak
I. I BRZYCZEK
Udzielam lekcyJ
Łódzka
2R75-6
Zostały
AgeD1tura St.-Petersburskiego
Towarz.stwa Ubezpieozeń, Zielo". II.
.
aCln
.e •
otworzone wieczorowe kursy robót (slojd,
modelowanie itp.) w zakładzie freblowskim
,
w wielkim wyborze!
PaUa iesienne
Garnitury
od 17.50 do 34.50
"
2.90 " 12.-
wojażer~
4.90 " 10.50
9.50 " 13.50
inkasent
ielki wybór!
Dziecinne garnitury od
paltociki "
3.50 do
7.50
5.50 ..
niemieckiego
Cena 3 rb. miesięcznie od osoby.
Zgłaszać się moina w dni po ..
Ulszednie. ~ldze\tlska 104, m. 31,
od 6-10 miecz.
2265-6-5
Sędzia-Delegat Sądu
Arcybiskupieg6
w sprawie
w todzi.
Dr. Ark. GdiIDDIr~
powrócil.
"STANISŁA Wy"
Ks. H. Przeźdzleckl.
SCHMECHEL i ROSNEH
Łódź, Piotrkowska
SZKOŁA
róg Kruczej.
języka
o Dlel-iaźność mał­
Zaklad przyjmuje dzieci od lat 3 do 7. Zapis dzieci l kandydatek na zeństwa Juliusza l Marty z Ru.
roboty codziennie od 9 rano do 7 wlMzorem .
2421-5-3 dolphów małżo.nków KłUel (GUkl)
na mocy decyzyl Sądu Arcybiskupiego w Lo.dzl, w dniu 6/19 września 1910 r. zapadlej, wzywlUn
Juliusza Ktttel (GIttel) z po.byta
Poszuki wany jest zdolny
niewiadomego, aby w dniu 15/28
listopad.a 1910 r., o godz. ' ·ej
po pol" stawił się osobiście W
charakterze pozwanego w SłtdZle
w Łodzi, ulica Ogro.dowa li 22
ul. lIawrot Iti 38 (kancelaria
parafii ŚW. Józefa),
1812r pod zagrobnlem,
że jeżeli '\fElpom.
KIttel (GIttel) . w terminie
Pracownia Damskich nlany
wyżei oznaczonym nie stawi się,
za nieposłusznego prawu (contuSukien i Kosłyumów
masz) uznanym zostanie I od wy·
branży kolonialnej, obeznany
roku, jaki po zaocznem przoprowadzeniu sprawy zapadnie, pra·
dobrze z miejsco wą kl1jentePl"zejazd 48, m. 11.
wo apelacYl slużyć mu nie będzie.
lą. Znajomość języka nie2-e piętro, wprost scbodów.
Lódź, d. 6/19 września 1910 r.
Wykonywa roboty elegancko pomieckiego pożąJana. Oferty
dłu~ naiśwjeższvcb żurnali. 2i19
uprasza się sl<ladać w admi2407 ··2-2
POTRZEBNY
atracyi "Rozwoju' pod lit.
2279-3-1
"K. P. Z."
• 12.50 " 36.-
Spodnie
"
Uczniowskie garnit. "
jubki "
"
•
Staro-Zarzewaka 27,
paźdzlerntka
2 ładne pekoje z kuchni ..
na ulicy Przejazd ~ 82. Wiadomość na miejscu lub Targowa
i od Nt! 32 m 9.
2&11,3-3
•
WSzkole Przygotowawczoj KOBdu.. Z d k' . 'Piotrkowska
kaeYJnB) J. awa Z IBJ, ~ 103.
100.
pod kierunkiem artystkl.ll!alar~l
p. GLAMTZ - odhywlIJą. B!ę
Rysunki, malarstwo, modelowanie i kreślenie. Oprócz og61nych kursów osobny komplet dla dzieci w godzinach rannych i popołudniowych. Dla rzemieślników kurs osobny ze specyalnym programem przy znacznie zniżonej opłacie. Zapisy przyjmuje kancelarya szkoły od godz. 11 do 12 Ul południe i od 8 do 9 wieczorem.
Południowa NR 2, III piętro.
3380-3-3
OSOBA,
do
Pokój
dwa raz}'
- od godz .
4 do 5 po pol:udOlU. - Zapisy eoc!zlennle od godziny 3·ei do 5 ej
po południu.
2345-d-39
KI Więckowski
,
l
p. adwokat. przys.
Konstantynowska 33 m. 2.
dla spo.kojnego
,
Przyjm. do 10 r. I od 4-7.
lokaton.
g"tH-I0-4
Połudnlo.wa 2 m 7
2ł2ó·a
odnajęcia
Ł
starszy
chłopiec
wyborowe, zawsze świeże.
Ceny nizkie!
WillA
WHelenówku
przy zgierskiej remizie do sprze~
dania.
DOUliedzieć siC; można u ud\\').
Zglaszać się do biura 'rowarzystwa Wzajemnego Kredy- przys. Kąrwacińskiego (piotrkoUl~
340i-4-4
tu Łódzkich Kupców i Prze. ska NR 93).
myslowców, Piotrkowska 17.
do roznoszenia listów.
34.rł4-:ł-l
lek[ye ry~unkll
~Ia ~lle[1 1 M
.
tJ~Od~iOwo
ebIemało uzywane
RYSU11KOWA l .. LE
która ukończyła wyższe kursy ję­
zyka niemieckiego. w Pet.ersburgu,
pOSZUkuje lekcyl w zkolach.
Oferty Bub "T. H. 75" w r: dmin .
~Rozwoju"
24lił·10 3
§o-
NAUCZYCIEL MUZYKI,
patent Konserwlltoryum Wllrsz.,
udziela lekcy! nu fortepianie,
skrzypcach; teoryi, zbiorowo i
sprzedam za bezcen byle ZlIl'llot: po~edyńczo, a także przyjmuje
garnitur salonowy, gabinetowy, 2 StoUlarzyszenia śpieUlacze. Ulicll
trema, obrazy olejne, biurko, ze. KonstantynoUlska łfR 23, m. 5.
gal' duży, kredens ozdobny, 12 _ _ _ _ _ _ _ _3_27_4_--6-~...;;6
krzeseł, stół, 2 lóżko. z mlltoracaml, bieliźniarkę, toaletkę, umy
wałnję z marmurem, Bl:llfkl nocne,
otomanę, 2 szafy
do ubrania, pracujący poprzednio w przedbiureczko damskie, ekran, słupki, slęborstwe budowłanem, POSIIlgramofon, kredens kuchenny. pral· kuje praktyki w blllrze blldowla.
Jllę domową oraz różne drobiazgI. nem
lub u architekta Oferty
Nawrot J-k 44 m· 3.
338i-]5·5 w"RozwoJu· 1J0d W. Z 3422'33
Miody
człowiek,
poleca Dom Handlowy
"B raci a Ki eszko wscy"
3400d
Piotrkowska 215.
8
Stoda, dnia 28
ROZWOJ. -
.=====-============
wai
września 1910
ŚWJATLOLECZN.~ CZY i
Specyalność:
BAŁUCKIE
ROENTGENOWSKI GABINET
.
włosów,
Choroby skórne,
Krótka
weneryczne i
moczopłciowe.
TOWARZYSTWO
WZAJEMNEGO KREDYTU
(Ił Bołutach
. 4.
teczenie promianiami Roenłg na, 'w~ałłem ~iB.e~a i !,1IIf!,.. ~o~em
(choroby skóry i wypadanie wlo ~ ów), J.lji"ądaml w»,solnego nasuęclilS (swIerzb~,
hemoroidy). - Elekłreliza (radylcalne usuwanie szpecących wloilów). - Masaz
wR~ ... aclfjn" i l:;neumaty cZft l1 podług pl:of. Zabludow:3ki~go (~ie!ll0c i>~ciowa).
Ibtusł,k:a (usuwanie brodawek). Endu .. I cystoskopsa (osl'łletlame orgJ.!low
moczopłciowych). - Elekt ..yozne świetBn. kąpie;e i gorące powiet.·ze.
Godziny przyjęcia: 8-2 rano i 5-9 pp. Dla pań osobna poczek~":ia.
:-1
=
4*4
Tal~ sa
przy ul. PlotrkoroskieJ ng 86, tel. 1'-79.
nadzwyczaj
dostępna
dla wszystkich.
RObn, Zieliński i Ska I
Warszawa, Jerozolimska H! 117.
kUniae znajduje się specyalne jaboratorYUln do wyrobu
sztuczll-ych zębów. - Przyjmujl} tylko skończeni lekarze
dentyści.
Adres telegraficzny
weszka obecnie MIKOLAJEWSKA M 67
przyj. od 8-9 1/, r. I od 5-61/, pp
Cborob, wllwnętrzn! i
1429-r
Rurv tebroooe, Radiatory.
nerwowe.
I
I
Przedsta wiciele:
HORDLICZKA i STAMIROWSKI
5:ł6d 118 ,
ŁODZ.
--~--------------------------------I
Specyalista chorób skórnyoh, i
Dr• Leyberg
wenerJclBJch oraz. niemocy
Ogłoszenie.
D ~ SI• LEW KOWICZ
Dro Jelnicki
powlI'6clł.
Leczenie elektryc~noścl~. elek·
tryczny~ światłem i mu&żelD
WibraCYJnym.
Zaohodnla 33 (obok Lombar. ako.)
Przyjmuie od 9-1 i od 6-ą W·,
W niedziele od 9-3. Dla pan od
6-6 wlecz.
lUr
ol. Andrzeja 7
choroby dzieci.
Pr7.yjmuje od 8-10 1 od 4-6 pp.
WSCHODNIA. J'\i 45· 294
i choroby kobiece.
mieszka obecnie Pasaż _ajere.
róg PiotrkowskIej.
Godz. przyjęcia: 9-11 rano l od
5-7 pp., w niedziele 11-1. 12l8r
Dr. H. Skibiń~ti II Euwaru ~.e~n~arut
powrócił.
Specyalista chorób skór- !
ny-ch, włosów, wenerycz- ! Mieszka:
, nych i dróg moczowych I
w połUdnie I od 4 - 8 wieczorem;
zapomniane lub zagubione w obrębie drogi, a nieodebrane do
dnia. l·go września 1910 roku, będą przechowywaue na stacyi Łódź-Fabryczna. \V ciągu 4-ch miesięcy od daty ogło­
9-11 r. i 5-8 po pot., panie szenia, a nastE}pnie w razie nieodebrania., na. zasadzie §§ 40
Ustawy Ogólnej Dróg Żelaznych Rosyjskich, będą
ł-5 '1>0 poł.: w nIedziele i święta i 90
8-12 r.
1463r sprzedane przez publiczną licytacyę:
A. Bagaże ze stacyj: Warszawa miasto NI 461,
Doktor medycyny
Częstochowa 1\2 108, Warszawa ](2~ 442, 483, 635 i 32,
Końskie M 7267, Tomaszów:M 7020, Radom XII 7028
Choro"~ skórna,
w ••• •
r~czne I
mocz.płoiowe.
Godziny przyjęć: panowie od g.
D!I.Lipszyc
D! ArOnSOn i
Przyjmuję od godziny 8 - l·ej
~
powroCl1.
B. Rzeczy zapomniane w
obrębie drogi żel. Fabrycz·
l<apeJusik ddecinny, żakiet damski, koldra,
3376-4·3 poduszka, szpada urzędnicza, sakpalto męskie.
3U4-3
no·Łódzkiej:
Dr. Feliks Skuslewicz
::Q
PIotrkowsku nr. 1Z3.
I Dr. med. J. Szwarcwasser
i 6903.
001 "ZIEMIA" l!!.fl
Choroby skórne i weneryczne
Andrzeja 13.
Przyjmuje od od 4 - 8 po pol.
niedziele I GWlę~ od g 10-1.
507-d
w
l
W niedziele i śWl"ta od 9 - 2 .
Piotrkowska 18.
w pol.
1~9r I Choroby wewnętrzne i nerwowe.
Dla pań Hohna POCZekalnla' !_ Spec~alnie: <:horoby żoł~dka, kiMAŁO'.'IST
szek l przemlany materyl (cukroII
o
•
wa, podagra, otyłość itd.). Od g.
•
•
8-10 rano i od 4-6 po poło
Ohoroby dzieci
i wewn~trzne.
ulica S ...dni• .M 5.
2165-12-7
..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Godz. przYJęc: 9 - 10 rano i od
Doktór
5-6 pp.
2255-10
Mikołajowska 29 Tel. 4 48.
Dr B R ej·t ' :I'
.~
Dr. A. GROSGLIK il
ml..'k.p~~;'~~ ~~f!:rn'a 68 !
•
Dr J
I
.
;
Choroby uszu, nosa, gardła i krtani
PrzyJ'muJ' e od 10 - 12 rano I od
5 - 7 po por.
Mikołaje.ska 4. Tel. 16-00
Dr. MIC~ał ~~~mR I D L
I r. ·
chorob~ wewn~trzne.
Przyjmuje od 9-11 r. i 5-8 pp.
2237- 12·6
I
I
I
Choroby nerwowe
Reda1rtor oOJll'v ;edzialny St.
i
L"pińaki.
.IWDQtrzne.
Cegielniana 4,
I 3108
I
REDAKCYA i ADMINISTRACYA w WARSZAWIE
Aleje Jerozolimskie 29.
PRZEDPŁATA w WARSZAWIE: rocznie rb. 5.-, półr. 2.50,
kwartal. 1.25; Z PRZESYŁKĄ f'OCZTOWĄ: rocznie rb. 6.50,
p6łroc2;nie 3.30, kwartalnie 1.65.
KLACZKIN '"
Dr. Staiia!al Ln/iBIDa I Allklumlf FABIA) Dr. I. KRUKOWSKI
Dyrektor Zakładu leczn. ~Chojny~
przYimuje codziennie w Łodzi od
4, 7 po południu.
ul. Rzgo.ska M 3 (róg Górnego Ryuku).
2251r
nik~ krajoznawczą
powrócił
CHOROBY KOBIECE.
Piotrkowska 121. Przyjmuje od
3-6 po pol. W niedziela od
godz 9 do 12 rano.
3218m
Choroby skóry i wlos6w (usuwIRie I
włOliw 8zpecąoyoh za p.m,o, I CH9ROBY CHIRURGICZNE. I
Konstl\ntynowska 11.
elekłrtlizy),
weneryczne1 i dró9moo I' PrzYJmuje do g.9r. I od 6-3 pp. : Syphilhi, sk6rne, .aner.,
ozowycll. Puyjmuje 8 /,-11'/, r.
Zawadzka Nr. 4.
: chorOby 1I .. 6g moozowyoh.
I 6-8 wiecz.; panie 5-6 wlecz.
2930 - 30 5 Przyjm. od 8-1 l'a!lO I od 5-8 w.,
W niedziele 1 święta od godz. 9 ')
dla dam od 4-5. W niedziele I
do 12 rano.
2474-r
Dr. med.
l święta tylko do 1 rano.
746·r
przeprowadzll ~ię na ul.
.
WSCHODNII\ 53, róg CegielnianeJ.
J'ów kraJ'u Oj'czystego, prace z zakresu przyrodoznawstwa ogólnego oraz geografii powszechnej, wrażenia
z wycieczek i podróży, opisy zabytków i ciekawszych
miejscowości kraju j ziem przyległych, feljetony i krooraz sprawozdania z literatury
i działalności instytucyi naukowych.
I
.
Karer -GerSZUlll' Dr. D. HELMĄN
.
NCHEROyRCOZBNYESIK.OORCNZEo'pWŁŁCO.OSWfOW'1 NWIEE: l Eunema
~
MOCE PŁCIOWE.
Ul. Południowa JIili 2.
pU"Jmujp~anol'~ go°cła.:· 8S- pl o rp' Ol!. Ocł1f2Q--8!:
:: TYGODNIK KRAJOZNAWCZY ILUSTROWANY::
WYCHODZI W WARSZAWIE POD REDAKCYĄ
:: :: :: :::: KAZIMIERZA KULWIECIA. ::::::::::
podaje artykuły naukowe, dotyczące przyrody i dzie-
!
Dr. L. PRYBULSKI l
v
297-26 -18
b. dlugoletullekarz klinik wledeń- Przyjmuje do 10 rano I od 4, - 6
po poludniu.
2415r
sklch ordynuje lakospecya1.chorÓb
Weneryoznych, płolowycb i Ikórnyoll :
codzlennla 8-12; 5-8; paule 12-1. I
Zarząd Drogi ŻeJazi1ej Fab.... Lódzkiej
Niedziele 1 św ięta tylko przed obi.· .
podaje
do wiadomości) że niżej wymieniony bagaż i rzeczy
dem.
Krótka I.
14891'
płciowej
A~UBl8rJa
nRohnzlelińskl".
Pompy pneumatyczne "Neptun" do sLudni wierconych
Pompy systemu Wort~ingtona do wszelkich celów
Pomp!I1 elektryczne i transmisyjne
Dr. EdttJnrd Hittelstaedt
Konsultacł'a
Wyrwanie zęba 15 ko~. Plomba
35 Ercp. Sztuczn.: zJlb 65 kop. Prze..óbka
i repa .. acł'e eatuczn)'oh zęb6w 50 kop. Przy
6ł,
rów procentowych publlcznycb;
c) uskuteeznla kupno 1 sprzedaż papierów publlc?:nych;
d} Inkasuje waksle, wylosowana papiery i kupony; e) wydaje
przekazy na różne miejscowości Rosyl łzagranicy;
f) przyjmuie wkłady pieniężne od czlonl.ów Towarzystwa i od
osób obcy::h 1 placl od 4% do 6010:,
g) asekuruje 5% rosyjskie pożyczki premiowa od amortyzacyl.
Biuro otwart9 w dni powszednie od 10 rano do 3 pp. 156!r28
Staro-Zerzewska la 36,
róg Sosnowe!·
Choroby żołądka i kiSl:ek,
wewnętrzne i
dzieciane.
PrzYJmu ie do g. 11 lano i od
: 3 ej do 6-e) po pol.
2209.
&!ez~IClltnie.
pod łodziq, ul. Z21erska
załatwia nll!!tępująee, ustawa. przewidziane, oporl'lĆye hakowe:
a) dyskontuje członkom Towarzy8~wa weksle hlln :Howa;
b) u~lzlela członkom Towarzystwa pożyezki pod zastllw papie-
j
(JJ ł~ijzi
221
'. -=:l
%iM t
&
~
r.
Choroby pluc.
w Uoczni "Rozwoju".
Prospekt, ;
n....., okazowe grat...
ol
.,,,
-----------------_____
Wl-ktor BRATKOWSKI
Lódż,
Piotrkows]\:a 81,
2297-16
plótna na bieliz.,ę, ob .. us., serweły.
rę1)zetiki. chusłki do nosa, pł6tna na roi ty,
poleca:
mateiP8Ce i plerniiły,
płótna n" szyby..... KOŁDRY WATOWE, koszule, kolnie"z7ki,
mankiet". skarpetki eto.
SIELIZNA DA_SKA i
Przejazd 16 8.
UCZNIOWSKA.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising