Automaty myjàco - dezynfekujàce G 7823 – PG 8528
Rozwiàzania systemowe w zakresie
przygotowania narz´dzi i instrumentów
medycznych w przychodniach i centralnych
sterylizatorniach szpitalnych
2
Indywidualne rozwiàzania
Profesjonalne procesy technologiczne, pewne rezultaty
Miele stosuje innowacje we wszystkich
obszarach zwiàzanych z systematycznym myciem i dezynfekcjà instrumentów medycznych, tj.: komponenty
systemowe, procesy technologiczne,
serwis – dla elastycznego, niezawodnego
i ekonomicznego wykorzystania powtarzalnoÊci procesów maszynowych.
DoÊwiadczenie niesie ze sobà pewnoÊç.
Optymalne leczenie i opiek´ nad pacjentem w szpitalu zapewnia wiedza medyczna
oraz wyposa˝enie w profesjonalny sprz´t
i instrumenty. G∏ównym warunkiem
unikni´cia ryzyka w przypadku pacjentów
i personelu szpitalnego jest systematyczne
mycie, dezynfekcja i sterylizacja instrumentów medycznych.
Maszynowe przygotowanie instrumentów
medycznych jest dzisiaj czynnikiem
koniecznym dla zapewnienia systemu
zarzàdzania jakoÊcià w szpitalu. Mycie
i dezynfekcja muszà byç procesami
powtarzalnymi oraz z mo˝liwoÊcià ich
dokumentowania. Jedynie takie procesy
w po∏àczeniu z dopasowanymi do
indywidualnych wymogów komponentami
systemowymi i programami dezynfekcji,
zapewniajà spe∏nienie najwa˝niejszych
kryteriów profesjonalnego przygotowania
instrumentów medycznych:
Bezpieczeƒstwo, efektywnoÊç
ekonomiczna, powtarzalnoÊç.
Automaty myjàco-dezynfekujàce Miele
Professional zapewniajà optymalne rezultaty mycia i dezynfekcji termicznej zgodnych z normà DIN EN ISO 15883. Aktualna
oferta urzàdzeƒ z serii G7823/G7824,
G7825/G7826, oraz PG8527/PG8528
przedstawia systemy technologiczne dla
ró˝nych wielkoÊci, dopasowywane indywidualnie zarówno dla centralnych jak
i decentralnych rozwiàzaƒ szpitalnych. Nie
tylko pod wzgl´dem jakoÊci i wydajnoÊci
urzàdzeƒ u˝ytkownik profituje z niezawodnoÊci innowacji wprowadzanych przez
Miele: technologie mycia i dezynfekcji
stworzone przez Miele uwzgl´dniajà rodzaj
materia∏u, wymogi dotyczàce utrzymania
w czystoÊci wszelkiego rodzaju
instrumentów.
KorzyÊci dla u˝ytkownika to nie tylko wysoka jakoÊç i wydajnoÊç urzàdzeƒ wynikajàca
z niezawodnoÊci innowacji Mele: opracowane i rozwini´te przez Miele technologie
mycia, ukierunkowane na jakoÊç oraz
wymogi w zakresie mycia ró˝nego rodzaju
narz´dzi chirurgicznych umo˝liwiajà
uzyskanie optymalnych rezultatów w
zakresie obróbki narz´dzi i instrumentów
medycznych.
Rozwój oraz produkcja urzàdzeƒ myjàcodezynfekujàcych Miele zwiàzane sà z jakoÊcià bezpieczeƒstwa zgodnà z DIN EN
ISO 13485. Firma Miele zobowiàzana jest
przy tym do stosowania zasady produkcji
i sprzeda˝y urzàdzeƒ d∏ugotrwa∏ych o najwy˝szej jakoÊci, wykazujàcych si´ nie tylko
wysokà wydajnoÊcià, efektywnoÊcià
i bezpieczeƒstwem ale równie˝ w ca∏ym
okresie u˝ytkowania w sposób minimalny
obcià˝ajàcych Êrodowisko naturalne.
Urzàdzenia te zaliczane sà do produktów
medycznych klasy 2a, otrzyma∏y certyfikaty
zgodnie z dyrektywà 93/42/EWG i znak
identyfikacyjny CE 0366.
ZawartoÊç
Automaty myjàco-dezynfekujàce G 7823 und G 7824 . ............................................. strona 8
Wózki i wk∏ady ............................................................................................................ strona 14
Automaty myjàco-dezynfekujàce G 7825 und G 7826 . ............................................. strona 20
Wózki i wk∏ady ............................................................................................................ strona 26
Automaty myjàco-dezynfekujàce PG 8527 und PG 8528........................................... strona 34
Wózki i wk∏ady ............................................................................................................ strona 44
Oprogramowanie
VARIO TD, OXIVARIO, OXIVARIO PLUS, ORTHOVARIO ............................................ strona 56
Wózki transportowe ................................................................................................... strona 60
Mi´kka woda, Test Kit . ............................................................................................... strona 61
Mo˝liwoÊci dokumentacji procesu ............................................................................. strona 62
Serwis na odleg∏oÊç „Remote Service” ...................................................................... strona 64
Dane techniczne G 7823/G 7824 ............................................................................... strona 66
Dane techniczne G 7825/G 7826................................................................................ strona 68
Dane techniczne PG 8527/PG 8528............................................................................ strona 70
3
Technologie dla instrumentów krytycznych
dostosowane do indywidualnych wymagaƒ
Bazà dla powstawania innowacyjnych
koncepcji i rozwiàzaƒ jest doÊwiadczenie.
Miele ju˝ od kilkudziesi´ciu lat doskonali
automaty myjàco-dezynfekujàce przeznaczone do przygotowywania narz´dzi
instrumentów medycznych w szpitalach
i gabinetach lekarskich. Obok wprowadzania na rynek urzàdzeƒ ró˝nych rozmiarów i wydajnoÊci, firma Miele Professional
oferuje kompletne rozwiàzania systemowe
do maszynowego przygotowywania narz´dzi i instrumentów medycznych: maszyny,
wyposa˝enie dodatkowe, technologie
mycia oraz kompetentny serwis z rozleg∏ym katalogiem oferowanych us∏ug.
Intensywne i wysoko zaawansowane
badania technologiczne oraz sta∏a bliska
wspó∏praca ze specjalistami z dziedziny
higieny i nauki, producentami narz´dzi
medycznych oraz ich u˝ytkownikami sprawi∏y, ˝e firma Miele sta∏a si´ innowacyjnym
liderem rynku.
4
Krok milowy w kierunku optymalizacji
rezultatów mycia i dezynfekcji;
Innowacje Miele w szczególnie
krytycznych przypadkach.
Gruntowne mycie ska˝onych narz´dzi
i instrumentów chirurgicznych jest warunkiem zasadniczym przeprowadzenia ich
pewnej i bezpiecznej dezynfekcji i sterylizacji. W praktyce, optymalne technologie
oraz wysoko rozwini´te techniki mycia
w niektórych przypadkach napotykajà
na granice mo˝liwych wydajnoÊci, co
powoduje, ˝e zastosowanie dodatkowych
poziomów wydajnoÊci w maszynowym
przygotowywaniu narz´dzi i instrumentów
jest niemo˝liwe. Poprzez jedyne
w swoim rodzaju procedury OXIVARIO,
OXIVARIO PLUS i ORTHOVARIO, firma
Miele stworzy∏a innowacyjnà mo˝liwoÊç
zagwarantowania optymalnych rezultatów
mycia uwzgl´dniajàc jakoÊç materia∏u oraz
rodzaj ska˝enia.
Obok dzia∏aƒ prowadzàcych do sta∏ej
optymalizacji automatów myjàco-dezynfekujàcych pod wzgl´dem ich coraz bardziej
efektywnego wykorzystania, firma Miele
Professional koncentruje si´ na rozwijaniu
w∏asnych maszynowych technologii mycia.
Wprowadzona w 1994 roku procedura
Vario TD obowiàzywa∏a przez d∏ugi czas
jako program standardowy w zakresie
profesjonalnego przygotowywania narz´dzi
i instrumentów medycznych.
Wprowadzajàc w ˝ycie nowe zg∏oszone
do opatentowania procedury OXIVARIO
i OXIVARIO PLUS jak równie˝ procedur´
ORTHOVARIO firma Miele wykona∏a
kolejne kroki milowe na drodze do
osiàgni´cia jeszcze wi´kszego bezpieczeƒstwa i ekonomicznoÊci w zakresie
maszynowego przygotowywania narz´dzi
i instrumentów medycznych.
Przy zastosowaniu nowej technologii,
poprzez utlenianie usuwane sà w sposób
bezpieczny nawet najtrudniejsze pozosta∏oÊci proteinowe, oszcz´dzajàc przy
tym w sposób optymalny narz´dzia ze
stali szlachetnej, czy z aluminium. Tym
samym firma Miele poczyni∏a kolejny
wa˝ny krok w kierunku osiàgni´cia
optymalnego rozwiàzania systemowego
w dziedzinie przygotowywania narz´dzi
i instrumentów medycznych: jeszcze
efektywniej, jeszcze bezpieczniej,
jeszcze oszcz´dniej.
5
System Miele:
technika, post´powanie, serwis
Firma Miele oferuje efektywnoÊç, niezawodnoÊç i bezpieczeƒstwo z jednej r´ki
– zapewniajàc wolny od dodatkowych
k∏opotów dzieƒ pracy w szpitalu.
Firma Miele oferuje warunki dla bezpiecznego i ekonomicznego przygotowywania
narz´dzi i instrumentów medycznych.
Poczynajàc na produkcji urzàdzeƒ i wyposa˝enia dodatkowego, poprzez tworzenie
w∏asnych programów sterowania oraz
technologii mycia, koƒczàc na szerokiej
palecie us∏ug serwisowych – wszystko
z jednej r´ki. Ta kompleksowa paleta us∏ug
niesie ze sobà pakiet istotnych korzyÊci:
Bezpieczeƒstwo dla u˝ytkownika:
kompetentny Serwis Miele,
wykwalifikowani pracownicy
Miele oferuje pakiet serwisowy, który
ukierunkowany jest w sposób optymalny
na wymagania zwiàzane z bran˝à medycznà. Kompetentni doradcy Miele ds.
produktów medycznych s∏u˝à swà wiedzà
fachowà, zarówno w fazie planowania, jak
równie˝ w póêniejszym okresie praktyki.
Jako uzupe∏nienie swojej szerokiej oferty
serwisowej, Serwis Miele pomaga
i doradza równie˝ w zakresie optymalizacji
i dostosowania technologii mycia, jak
równie˝ procedur przygotowywania dla
specyficznych narz´dzi i instrumentów.
6
Wysokorozwini´ta i trwa∏a technologia
• Najwy˝sza jakoÊç produktów
• Oszcz´dne zu˝ycie surowców naturalnych, energii, wody
• Unikanie emisji i odpadów
• Stosowanie dost´pnych i przyjaznych
dla Êrodowiska technologii
Proste, bezpieczne i inteligentne
dzia∏anie urzàdzenia
• Niezawodne oprogramowanie standardowe, innowacyjne programy specjalne
• Elektroniczny uk∏ad sterowania o wysokim
komforcie obs∏ugi
• Porty komunikacyjne dla dokumentowania procesu, dla us∏ug serwisowych
• Gwarantowana zgodnoÊç z normà DIN
EN ISO 15883
Automaty myjàco-dezynfekujàce
Miele wyposa˝one w specjalne wózki
i modu∏y do mycia iniekcyjnego to
optymalne rozwiàzania dostosowane
do poszczególnych ga∏´zi medycyny.
Automaty myjàco-dezynfekujàce Miele
umo˝liwiajà elastyczne rozwiàzania instalacyjne, które mogà zostaç dostosowane
indywidualnie do potrzeb danego szpitala.
Urzàdzenia mogà byç wykorzystywane
w szpitalach zarówno do scentralizowanego jak równie˝ zdecentralizowanego
przygotowywania narz´dzi.
Firma Miele oferuje trzy klasy urzàdzeƒ
podzielone wed∏ug wielkoÊci urzàdzenia
i pojemnoÊci komory myjàcej.
Dok∏adne mycie, pewna technologia
• Intensywne prace nad rozwojem oraz
wspó∏praca ze specjalistami w dziedzinie
higieny i u˝ytkownikami
• Rozwijanie technologii równie˝ w dziedzinie zastosowaƒ krytycznych
Us∏ugi serwisowe w fazie planowania
oraz w okresie u˝ytkowania
• Grupa doradców skierowana na indywidualne wymagania
• G´sta sieç serwisowa z autoryzowanymi
punktami serwisowymi
• Umowy serwisowe
• Atrakcyjne oferty finansowania
7
8
Automaty myjàco-dezynfekujàce
G7823 i G7824
Koncepcja automatów myjàcodezynfekujàcych G7823/G7824 powsta∏a
z myÊlà o zastosowaniu w ma∏ych i Êrednich
szpitalach. Seria urzàdzeƒ o rozmiarze
zewn´trznym rz´du 900 mm szerokoÊci jest
profesjonalnym rozwiàzaniem, zw∏aszcza
tam, gdzie codzienne przygotowywanie
narz´dzi mo˝e odbywaç si´ tylko na
ograniczonej powierzchni. Urzàdzenia
otwierane od frontu (G7823) lub
dwudrzwiowe urzàdzenia przelotowe
z podzia∏em na stron´ czystà i brudnà
pozwalajà szpitalom na wprowadzanie
indywidualnych koncepcji utrzymania
higieny.
Zdecentralizowane przygotowywanie
narz´dzi medycznych
Przyrzàdy u˝ywane np. w oftalmologii
mogà zostaç przygotowane w wysoko
wydajnym urzàdzeniu w bezpoÊrednim
sàsiedztwie z salà operacyjnà, nawet
wtedy, gdy powierzchnia zajmowana przez
to urzàdzenie ma szerokoÊç 900 mm.
Krótki obieg narz´dzi specjalistycznych,
sta∏a ich dost´pnoÊç, a dzi´ki temu brak
koniecznoÊci posiadania nadmiernej
iloÊci drogich zestawów instrumentów
przemawiajà za tym rozwiàzaniem.
Elastyczne rozwiàzania systemowe
scentralizowanego i zdecentralizowanego
przygotowywania narz´dzi medycznych
Automaty myjàco-dezynfekujàce Miele
G7823 i G7824 umo˝liwiajà elastyczne
rozwiàzania instalacyjne, które mogà zostaç
dostosowane indywidualnie do potrzeb
danego szpitala. Urzàdzenia mogà byç
wykorzystywane zarówno do zdecentralizowanego przygotowywania narz´dzi na
oddzia∏ach jak i do przygotowywania
szerokiego instrumentarium w Centralnej
Sterylizatorni.
Scentralizowane przygotowywanie
narz´dzi medycznych
W zale˝noÊci od wielkoÊci szpitala, do
scentralizowanego przygotowywania narz´dzi
w Centralnej Sterylizatorni instalowany
jest jeden lub wi´cej automatów myjàcodezynfekujàcych. Zestawienie Side by Side
kilku urzàdzeƒ Miele pozwala na zwi´kszenie
wydajnoÊci automatów, zwi´kszajàc tym
samym elastycznoÊç ich wykorzystania.
Przy tym zasada jednokomorowej dezynfekcji
w urzàdzeniach Miele (ka˝dy automat
myje, dezynfekuje i suszy niezale˝nie od
innych) okazuje si´ szczególnie elastyczna
i ekonomiczna. Urzàdzenia wyposa˝one
sà w komor´ myjàcà o pojemnoÊci
8 pojemników DIN bàdê do 3 kontenerów
DIN o wielkoÊci 150 x 300 x 600 mm.
W celu zoptymalizowania higieny przebiegu
procesu wymagany jest podzia∏ pomieszczenia na stron´ czystà i stron´ brudnà.
Porównanie wydajnoÊci
RDG
Wymiary urzàdzenia
(szerokoÊç/gł´bokoÊç)
Drzwi
Komora myjàca
Powierzchnia u˝ytkowa
(wys/szer/gł´b/poj)
WydajnoÊç / wsad
G 7823/G 7824
900/750 mm
Otwierane
w p∏aszczyênie poziomej
510/530/620 mm
168 l
8 pojemników DIN
G 7825/G 7826
900/750 mm
Otwierane
w p∏aszczyênie poziomej
683/541/610 mm
225 l
10 pojemników DIN
PG 8527/PG 8528
1150/870 mm
Przesuwane
w p∏aszczyênie pionowej
675/650/800 mm
351 l
15 pojemników DIN
9
Budowa urzàdzeƒ, wydajnoÊç
strona brudna
Wykonanie
• G7823: urzàdzenie otwierane z przodu,
z drzwiami otwieranymi w p∏aszczyênie
poziomej, jednodrzwiowe
• G7824: urzàdzenia przelotowe z drzwiami
otwieranymi w p∏aszczyênie poziomej,
dwudrzwiowe, podzia∏ na stron´ czystà
i stron´ brudnà
WydajnoÊç / wsad
• 8 pojemników DIN
• lub 3 kontenery DIN 150x300x600 mm
• lub 1 kontener DIN 300x300x600 mm
i 1 kontener DIN 150x300x600 mm
• lub 3 zestawy anestezologiczne
• lub 2 zestawy mikrochirurgiczne
Budowa
• Urzàdzenie wolno stojàce, bàdê w ustawieniu szeregowym Side by Side
• 900 mm szerokoÊci
• Modu∏owa koncepcja urzàdzenia, wyposa˝enie dostosowane do indywidualnych
wymagaƒ
• System jednokomorowy (mycie, dezynfekcja i suszenie)
• Konstrukcja u∏atwiajàca obs∏ug´
serwisowà
• Grza∏ka poza komorà myjàcà
• Niska emisja ciep∏a i ha∏asu dzi´ki
podwójnej izolacji
JakoÊç Miele – Made In Germany
Firma Miele od dziesiàtków lat nadaje ton
rozwojowi automatów myjàco-dezynfekujàcych dla szpitali i gabinetów lekarskich.
Wszystkie komponenty Êwiadczà o bezkompromisowej jakoÊci a u˝ytkownik
profituje maksymalnie w zakresie higieny,
bezpieczeƒstwa i ekonomicznoÊci.
Dane techniczne na str. 66/67
10
Podstawowe wyposa˝enie urzàdzenia
strona czysta
Technika mycia
• Higieniczny system Êwie˝ej wody ze
zmianà wody po ka˝dej fazie mycia
• Mycie, dezynfekcja i suszenie w jednym
zamkni´tym systemie
• Intensywne mycie narz´dzi przy pomocy
2 ramion myjàcych
• Maksymalne wykorzystanie roztworu
myjàcego przez bezpoÊrednie sprz´˝enie
wózków z przewodem wodnym
• Mycie powierzchni trudnodost´pnych
przy wykorzystaniu systemu iniekcji
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 2 wydajne pompy obiegowe
• potrójny system filtrów z sitem
powierzchniowym, z filtrem zgrubnym
i mikro-filtrem
• system filtrów w w´˝ach doprowadzajàcych
• licznik ∏opatkowy dla kontroli iloÊçi wlewu
wody
• 1 zawór odp∏ywowy
Dozowanie
• 2 pompy dozujàce dla p∏ynnego Êrodka
myjàcego i Êrodka neutralizujàcego
Sterowanie
• System sterowania PROFITRONIC
• 64 miejsca programowe
13 standardowych programów myjàcych
dezynfekujàcych
8 programów obs∏ugi technicznej
43 wolne miejsca programowe
• Wskazówki dla u˝ytkownika pokazywane
na wyÊwietlaczu
• WyÊwietlanie informacji dot. obs∏ugi,
programu, up∏ywu czasu, komunikatów
o wystàpieniu b∏´dów
• Programowanie nowych programów
bezpoÊrednio na urzàdzeniu bàdê za
pomocà komputera osobistego poprzez
optyczny port komunikacyjny
Porty komunikacyjne
• Szeregowy port komunikacyjny RS232
dla dokumentacji procesu
• Optyczny port komunikacyjny dla obs∏ugi
technicznej i serwisu
Elementy zabezpieczajàce
• Automatyczne zamykanie drzwi
• Zabezpieczenie w wypadku zawieszenia
programu
• Wy∏àczenie w przypadku przecià˝enia
sieci elektrycznej
• Sygna∏y optyczne i akustyczne po
zakoƒczeniu programu
• 2 sensory regulacji i kontroli temperatury
• sensory w komorze myjàcej i w listwach
magnetycznych na wózkach w celu
automatycznego rozpoznawania wózków
i przyporzàdkowania odpowiednich
programów
11
Koncepcja modu∏owa w urzàdzeniach Miele
Opcje wyposa˝enia dodatkowego
strona brudna
Cokó∏ / wanna coko∏owa
Ustawienie urzàdzenia bez coko∏u
murowanego
• Stela˝ ramowy z wbudowanà wannà
• Otwory umo˝liwiajàce doprowadzenie
mediów
• W wypadku ustawienia wi´kszej iloÊci
urzàdzeƒ mo˝liwe jest stworzenie dla
nich specjalnej obudowy
• Podstawa na rolkach - G7823 w wypadku
us∏ug serwisowych jest prosta do przesuwania
12
Dozowanie
• Do 3 dodatkowych pomp dozujàcych
wewnàtrz urzàdzenia
Zmi´kczanie wody
• Zmi´kczanie wody w du˝ej komorze
Przep∏yw wody
• 2 pompy przep∏ywowe
Kondensator pary
• Skraplacz pary wodnej jako wymiennik
ciep∏a, brak zu˝ycia wody w wypadku
pod∏àczenia obwodu wody ch∏odzàcej
reine Seite
Agregat suszàcy
• Agregaty suszàce goràcym powietrzem
(ogrzewanie elektryczne)
• Silnik pràdu zmiennego bez elementów
podlegajàcych zu˝yciu ciernemu
• Regulacja temperatury od 60 do 115°C
• Nie zwiàzana z poziomem mycia/dezynfekcji regulacja czasu od 1 do 240 min.
• 2 filtry wst´pne klasy EU4, stopieƒ
usuwania zanieczyszczeƒ >96%, czas
pracy 200h
• 2x2 filtry powietrza EU 13, stopieƒ
oczyszczenia > 99,992%, czas pracy
500h
Drukarka
• Mo˝liwoÊç pod∏àczenia 6-ig∏owej drukarki
dokumentujàcej istotne parametry procesu
Obudowa MAV23/24
• Nak∏adana obudowa zewn´trzna ze stali
szlachetnej z drzwiczkami do wykonywania
prac serwisowych dla ramy monta˝owej
kondensatora pary
• MAV bez blachy pokrywajàcej
• Kondensator pary mo˝e zostaç przykryty
zestawem monta˝owym
• W 512, S 900, G 768 mm
Mieltransfert MF/3
• Wózek transportowy do koszy za∏adowanych narz´dziami
• Technika suwowa, proste manipulowanie
dzi´ki specjalnej mechanice podnoszàcej
• 4 wbudowane kó∏ka
• W 1182, S 600, G 807 mm +/- 100 mm
• WysokoÊç wjazdu 751 mm, +/- 100 mm
13
Wózki jedno- dwu- oraz trzypoziomowe
Wózek E550
• Wózek z 1 poziomem
• Mo˝liwoÊç wyposa˝enia w ró˝ne uchwyty
• Listwa magnetyczna dla automatycznego
rozpoznawania wózków (bez magnesów ML)
• W 250, S 530, G 645 mm
E550 z uchwytami E 730
• Wózek i uchwyty dla 20 par butów
u˝ywanych na bloku operacyjnym
• Listwa magnetyczna dla automatycznego
rozpoznawania wózków (bez magnesów ML)
• W 228, S 530, G 645 mm
Wózek E555
• Wózek z 2 poziomami
• WysokoÊç wyposa˝enia od do∏u:
210/219 mm
• Dolny poziom S 487, G 592 mm
• Górny poziom S 495, G 548 mm
• Listwa magnetyczna dla automatycznego
rozpoznawania wózków (bez magnesów ML)
• W 298, S 530, G 645 mm
Wózek E524
• Wózek z 3 poziomami
• WysokoÊç wyposa˝enia dla ka˝dego
poziomu 125 mm
• Listwa magnetyczna dla automatycznego
rozpoznawania wózków (bez magnesów ML)
• W 390, S 530, G 645 mm
Zdj´cie pokazuje mo˝liwoÊç wyposa˝enia
w kontenery E135 na butelki dla niemowlàt
i uchwyty E364 na smoczki
14
Zdj´cie pokazuje mo˝liwoÊç wyposa˝enia
w 6 pojemników DIN E142
Wózki trzy- i czteropoziomowe
Wózki na kontenery
Wózek E525/1 TA
• Wózek z 3 poziomami z mo˝liwoÊcià
zwi´kszenia do 4 poziomów
• WysokoÊç wyposa˝enia od do∏u:
80/80/219 mm
• Przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków (bez magnesów ML)
• W 298, S 530, G 645 mm
Wózek E525/1 z modu∏em E702
• Wózek z 4 poziomami
• WysokoÊç wyposa˝enia od do∏u:
80/80/90/80 mm
• Pod∏àczenie do suszenia goràcym
powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków (bez magnesów ML)
• W 458, S 530, G 645 mm
Modu∏ E703/1 do zastosowania
w E 525/1 i E701
• Modu∏ iniekcyjny do umieszczenia
7 przyrzàdów kana∏owych
• W 170, S 80, G 555 mm
Zdj´cie pokazuje mo˝liwoÊç wyposa˝enia
w 8 pojemników DIN E142
Wózek E 527/1
• Wózek na 1 kontener DIN 300x600mm
i 1 kontener DIN 150x600 mm
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków (bez magnesów ML)
• W 500, S 530, G 645 mm
Wózek 528
• Wózek na 3 ma∏e kontenery
DIN 150x600 mm
• listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków (bez magnesów ML)
• W 500, S 530, G 645 mm
15
Wózki na przyrzàdy mikrochirurgiczne
Wózek iniekcyjny E526/1 TA
• Wózek z 2 poziomami na przyrzàdy
mikrochirurgiczne
• WysokoÊç wyposa˝enia na dole: 100 mm
• Maksymalna d∏ugoÊç przyrzàdów
mikrochirurgicznych: 600 mm
• Przy∏àcze do suszenia goràcym
powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków (bez magnesów ML)
• W 498, S 530, G 645 mm
Zdj´cie pokazuje E526/1 z wk∏adem E451
na ma∏e elementy, przyrzàdy optyczne,
wk∏adem E457 na dajàce si´ rozmontowaç
przyrzàdy mikrochirurgiczne
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 3 x tuleja myjàca MIBO na pipety/
przyrzàdy mikrochirurgiczne
• 2 x korek gwintowy E362
• 15 x dysza wtryskiwacza E442 dla przyrzàdów mikrochirurgicznych Ø 4-8 mm
• 5 x dysza wtryskiwacza E443 dla przyrzàdów mikrochirurgicznych Ø 8-12 mm
• 1 x wk∏ad/b´ben E444 na zimny
Êwiat∏owód/ wà˝ ssàcy
• 1 x 12 wieczek E445 dla tulei myjàcych /
przyborów mikrochirurgicznych 6 mm
• 1 x 12 wieczek E446 dla tulei myjàcych /
przyborów mikrochirurgicznych 10 mm
• 3 x z∏àczeni gniazdowe E447 dla wtyku
Luer Lock
• 6 x wà˝ silikonowy E448 o d∏ugoÊci
300 mm, 5x1,5 mm
• 5 x z∏àcze gniazdowe E449 dla wtyku
Luer Lock
• 1 x wk∏ad E451 1/6, wys. 55, szer. 150,
g∏´b.225 mm
• 3 x dysza iniekcyjna E452 2,5 x 60 mm
• 8 x dysza iniekcyjna E453 4,0 x 110 mm
z zaciskiem mocujàcym
• 6 x dysza iniekcyjna E454 dla tulei trokarów
10-15 mm
• 4 x spr´˝yna otwierajàca E456 na przyrzàdy mikrochirurgiczne
• 3 x uchwyt E464 z dyszà wtryskiwacza
E454
• 2 x spr´˝yna zaciskowa E472 na dysze
do wtryskiwacza Ø 4 mm
• 2 m wà˝ silikonowy Ø 5 mm
Wi´cej o wyposa˝eniu na str. 54
16
System modu∏owy dla mikrochirurgii
Wózek iniekcyjny E574/1
• System modu∏owy dla 2 zestawów
mikrochirurgicznych
Przyrzàdy kana∏owe sà umieszczane
w 3 modu∏ach ze zintegrowanymi
dyszami/ z∏àczami
• Mo˝liwoÊç umieszczenia:
E903/1 wk∏ad modu∏owy na krótkie
przyrzàdy mikrochirurgiczne / urologia
E905/1 wk∏ad modu∏owy na krótkie
przyrzàdy mikrochirurgiczne
E906/1 wk∏ad modu∏owy na d∏ugie
przyrzàdy mikrochirurgiczne
3 x wk∏ad/b´ben E444 na zimny
Êwiat∏owód/ wà˝ ssàcy
1 x wk∏ad E460 na sztywne elementy
optyczne i
1 x wk∏ad E457 na dajàce si´
rozmontowaç przyrzàdy
mikrochirurgiczne
1 x E142 pojemnik siatkowy DIN
• Przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków (bez magnesów ML)
• W 500, S 530, G 645 mm)
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 3 x z∏àczeni gniazdowe E447
• 6 x korek gwintowany E362
Opis modu∏ów na str. 51
17
Wózki na przyrzàdy mikrochirurgiczne
Firma GEUDER poleca automaty myjàcodezynfekujàce Miele do mycia i dezynfekcji
w∏asnych przyrzàdów medycznych
Wózek iniekcyjny E529 TA
• Wózek na 4-5 zestawów operacyjnych
• Wózek z 3 poziomami na przyrzàdy
mikrochirurgiczne i wyposa˝enie:
• 2 poziomy na pojemniki siatkowe
• 1 poziom z 16 lub 30 dyszami iniekcyjnymi
• Mo˝liwoÊç pod∏àczenia uchwytu E478
• wysokoÊç wyposa˝enia od do∏u:
124/114,5/160 mm
• Przy∏àcze dla suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków (bez magnesów ML)
• W 471, S 530, G 645 mm
Zdj´cie pokazuje E529 z 4 pojemnikami
siatkowymi E142, wyposa˝onymi w elementy
E476 i E477 na przyrzàdy mikrochirurgiczne
Uchwyt E478
• do umieszczania 4 przyrzàdów o wàskim
przeÊwicie
Wi´cej o wyposa˝eniu dla przyrzàdów
mikrochirurgicznych na str. 55
18
FP
• Filtr dla E478
• porowatoÊç 2
• Êrednica 30 mm
• 20 szt. w opakowaniu
Wózki na sprz´t anestezjologiczny
Wózek iniekcyjny E515 TA
• Wózek na 3 zestawy anestezjologiczne
lub 9 w´˝y oddechowych do d∏ugoÊci
1,5 m oraz inne elementy
• Pojemnik siatkowy E430
• Przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków (bez magnesów ML)
• W 500, S 530, G 645 mm
19
20
Automaty myjàco-dezynfekujàce
G7825 i G7826
Automaty myjàco-dezynfekujàce G7825
i G7826 stanowià pod wzgl´dem wielkoÊci
i wydajnoÊci poÊrednià trzech serii urzàdzeƒ
przeznaczonych do Centralnych Sterylizatorni.
Charakterystyczne dla tej serii urzàdzeƒ
sà wysoka wydajnoÊç do 10 pojemników
siatkowych DIN na wsad oraz wymiary
tj. tylko 900 mm szerokoÊci x 750 mm
g∏´bokoÊci. Obydwie wersje urzàdzenia tj.:
G7825 (wersja jednodrzwiowa z drzwiami
uchylnymi) oraz G7826 dwudrzwiowe urzàdzenie przelotowe z podzia∏em na stron´
czystà i stron´ brudnà mo˝na ustawiç jako
wolno stojàce bàdê w szeregu. Do dyspozycji
postawione zosta∏y rozwiàzania systemowe
umo˝liwiajàce bezpieczne i efektywne
przygotowanie du˝ej a nawet bardzo du˝ej
iloÊci przyrzàdów medycznych.
Wyposa˝enie podstawowe
i opcje dodatkowe
Modu∏owa koncepcja automatów myjàcodezynfekujàcych Miele G7825 i G7826
dzi´ki swemu bogatemu wyposa˝eniu
podstawowemu oraz dodatkowym opcjom
uzupe∏niajàcym oferuje wysokà elastycznoÊç
w stosunku do indywidualnych wymogów
i planów higieny. Konstrukcj´ u∏atwiajàcà
obs∏ug´ serwisowà wykazuje w sposób
szczególny np. cokó∏/wanna coko∏owa
na rolkach w G7825.
Dla pewniejszego i optymalnego u∏o˝enia
narz´dzi w wózkach iniekcyjnych oraz
odpowiedniego transportu do automatów
myjàco-dezynfekcyjnych, firma Miele
skonstruowa∏a wózek transportowy MF/3.
JakoÊç Miele - Made In Germany
Wszystkie elementy urzàdzeƒ wykonane sà
zgodnie z wysokimi standardami JakoÊci
Miele. Komora myjàca, system przep∏ywu
wody oraz wn´trze wykonane sà z wysokiej
jakoÊci stali szlachetnej. Dwa stalowe
przewody doprowadzajàce wod´ zapewniajà
optymalny przep∏yw wody oraz perfekcyjne
rezultaty mycia.
Elementy grzewcze usytuowane sà jako
elementy niezale˝ne poza komorà myjàcà.
Konstrukcja 2-p∏aszczowa zapewnia odpowiednià temperatur´ przy niskim zu˝yciu
energii. Istniejà ró˝ne typy ogrzewania
urzàdzeƒ: ogrzewane energià elektrycznà
lub parà, oraz takie w których mo˝liwe
jest po∏àczenie tych dwóch wariantów:
elektrycznego i parowego. Wszystkie parametry procesu sà sterowane i kontrolowane
przez nowoczesny system sterujàcy.
Porównanie wydajnoÊci
RDG
Wymiary urzàdzenia
(szerokoÊç/gł´bokoÊç)
Drzwi
Komora myjàca
Powierzchnia u˝ytkowa
(wys/szer/gł´b/poj)
WydajnoÊç / wsad
G 7823/G 7824
900/750 mm
Otwierane
w p∏aszczyênie poziomej
510/530/620 mm
168 l
8 pojemników DIN
G 7825/G 7826
900/750 mm
Otwierane
w p∏aszczyênie poziomej
683/541/610 mm
225 l
10 pojemników DIN
PG 8527/PG 8528
1150/870 mm
Przesuwane
w p∏aszczyênie pionowej
675/650/800 mm
351 l
15 pojemników DIN
21
Budowa urzàdzeƒ, wydajnoÊç
strona brudna
Wykonanie
• G7825: urzàdzenie otwierane z przodu,
z drzwiami uchylnymi, jednodrzwiowe
• G7826: urzàdzenie przelotowe z drzwiami
uchylnymi, dwudrzwiowe, podzia∏ na
stron´ czystà i stron´ brudnà
WydajnoÊç / wsad
• 10 pojemników DIN
• lub 4 kontenery DIN 150x300x600 mm
• lub 2 kontenery DIN 300x300x600 mm
• lub 4 zestawy anestezologiczne
• lub 2 zestawy mikrochirurgiczne
Budowa
• Urzàdzenie wolno stojàce, bàdê
w ustawieniu szeregowym Side by Side
• 900 mm szerokoÊci
• Modu∏owa koncepcja urzàdzenia, wyposa˝enie dostosowane do indywidualnych
wymagaƒ
• System jednokomorowy (mycie, dezynfekcja
i suszenie)
• Konstrukcja u∏atwiajàca obs∏ug´ serwisowà
• Grza∏ka poza komorà myjàcà
• Niska emisja ciep∏a i ha∏asu dzi´ki
podwójnej izolacji
JakoÊç Miele – Made In Germany
Firma Miele od dziesiàtków lat nadaje ton
rozwojowi automatów myjàco-dezynfekujàcych dla szpitali i gabinetów lekarskich.
Wszystkie komponenty Êwiadczà o bezkompromisowej jakoÊci a u˝ytkownik
profituje maksymalnie w zakresie higieny,
bezpieczeƒstwa i ekonomicznoÊci.
Dane techniczne na str. 68/69
22
Podstawowe wyposa˝enie urzàdzenia
strona czysta
Technika mycia
• Higieniczny system Êwie˝ej wody ze
zmianà wody po ka˝dej fazie mycia
• Mycie, dezynfekcja i suszenie w jednym
zamkni´tym systemie
• Intensywne mycie narz´dzi przy pomocy
2 ramion myjàcych
• Maksymalne wykorzystanie roztworu
myjàcego przez bezpoÊrednie sprz´˝enie
wózków z przewodem wodnym
• Mycie powierzchni trudnodost´pnych
przy wykorzystaniu systemu iniekcji
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 2 wydajne pompy obiegowe
• Potrójny system filtrów z sitem powierzchniowym, z filtrem zgrubnym i mikro-filtrem
• System filtrów w w´˝ach
doprowadzajàcych
• Licznik ∏opatkowy dla kontroli iloÊçi
wlewu wody
• 1 zawór odp∏ywowy
Dozowanie
• 2 pompy dozujàce dla p∏ynnego Êrodka
myjàcego i Êrodka neutralizujàcego
Sterowanie
• System sterowania PROFITRONIC
• 64 miejsca programowe
17 standardowych programów myjàcych
dezynfekujàcych
8 programów obs∏ugi technicznej
39 wolnych miejsc programowych
• Wskazówki dla u˝ytkownika pokazywane
na wyÊwietlaczu
• WyÊwietlanie informacji dot. obs∏ugi,
programu, up∏ywu czasu, komunikatów
o wystàpieniu b∏´dów
• Programowanie nowych programów
bezpoÊrednio na urzàdzeniu bàdê za
pomocà komputera osobistego poprzez
optyczny port komunikacyjny
Porty komunikacyjne
• Szeregowy port komunikacyjny RS232
dla dokumentacji procesu
• Optyczny port komunikacyjny dla obs∏ugi
technicznej i serwisu
Elementy zabezpieczajàce
• Automatyczne zamykanie drzwi
• Zabezpieczenie w wypadku zawieszenia
programu
• Wy∏àczenie w przypadku przecià˝enia
sieci elektrycznej
• Sygna∏y optyczne i akustyczne po zakoƒczeniu programu
• 2 sensory regulacji i kontroli temperatury
• Sensory w komorze myjàcej i w listwach
magnetycznych na wózkach w celu
automatycznej identyfikacji wózków
i przyporzàdkowania odpowiednich
programów
23
Koncepcja modu∏owa w urzàdzeniach Miele
Opcje wyposa˝enia dodatkowego
Cokó∏ / wanna coko∏owa
Ustawienie urzàdzenia bez coko∏u
murowanego
• Stela˝ ramowy z wbudowana wannà
• Otwory umo˝liwiajàce doprowadzenie
mediów
• W wypadku ustawienia wi´kszej iloÊci
urzàdzeƒ mo˝liwe jest stworzenie dla nich
specjalnej obudowy
• Podstawa na rolkach - G7823 w wypadku us∏ug serwisowych jest prosta do
przesuwania
Komora myjàca
• Bojler dla wody demi
24
Dozowanie
• Do 2 dodatkowych pomp dozujàcych
wewnàtrz urzàdzenia (wyposa˝enie
dodatkowe)
Zmi´kczanie wody
• Zmi´kczanie wody w du˝ej komorze
Przep∏yw wody
• 2 pompy przep∏ywowe
Kondensator pary
• skraplacz pary wodnej jako wymiennik
ciep∏a, brak zu˝ycia wody w wypadku
pod∏àczenia obwody wody ch∏odzàcej
Agregat suszàcy
• 2 agregaty suszàce goràcym powietrzem
(ogrzewanie elektryczne)
• Silnik pràdu zmiennego bez elementów
podlegajàcych zu˝yciu ciernemu ze
spr´˝arkà boczno-kana∏owà
• Regulacja temperatury od 60 do 115°C
• Nie zwiàzana z poziomem mycia/dezynfekcji regulacja czasu od 1 do 240 min.
• 2 filtry wst´pne klasy EU4, stopieƒ
usuwania zanieczyszczeƒ >96%,
czas pracy 200 h
• 2x2 filtry powietrza EU 13, stopieƒ
oczyszczenia > 99,992%, czas pracy
500 h
Drukarka
• zintegrowana drukarka 6-ig∏owa dla
dokumentacji istotnych parametrów
procesu
Obudowa MAV25/26
• Nak∏adana obudowa zewn´trzna ze stali
szlachetnej z drzwiczkami serwisowymi
dla kondensatora pary lub agregatu
suszàcego
• Szczeliny wentylacyjne wy∏àczenie po
stronie brudnej
• Zabudow´ po sufit pomieszczenia
powy˝ej nak∏adane obudowy nale˝y
wykonaç w ramach budowlanego
wykoƒczenia pomieszczenia
• W 430, S 900, G 750 mm
Mieltransfer MF/3
• Wózek transportowy do umieszczania
koszy i wózków w automatach myjàcodezynfekujàcych
• Proste manipulowanie dzi´ki specjalnej
mechanice podnoszàcej
• 4 wbudowane kó∏ka
• W 1182, S 600, G 807mm +/- 100mm
• WysokoÊç wjazdu za∏adunku wzgl´dem
pod∏ogi 751 mm, +/- 100mm
25
Wózki od dwu- do pi´ciopoziomowych
Wózek E775 (pusty)
• Do umieszczania wk∏adów na 2 poziomach
• Zamontowane rami´ spryskiwacza
• Wymiary dla umieszczenia przyrzàdów
od do∏u:
Poziom 1: W 304, S 482, G 590 mm
Poziom 2: W 290, S 488, G 546 mm
• Listwa magnetyczna dla automatycznego
rozpoznawania wózków (bez magnesów ML)
• W 400, S 530, G 600 mm
Wk∏ad A7/1
• Podstawa siatkowa
• Wyci´cia 7 x 7 mm
• Ârodnik 3 mm
• Mo˝liwoÊç zastosowania w E775, E735/1
i E701/1
• W 1, S 543, G 473 mm
26
Wózek E735 (pusty)
• Do umieszczania wk∏adów na 3 poziomach
• 2 zamontowane ramiona spryskiwacza
• Wymiary dla umieszczenia przyrzàdów
od do∏u:
Poziom 1: W 203, S 482, G 590 mm
Poziom 2: W 203, S 488, G 546 mm
Poziom 2: W 133, S 488, G 546 mm
• Listwa magnetyczna dla automatycznego
rozpoznawania wózków (bez magnesów ML)
• W 552, S 530, G 600 mm
Wózek E701/1 TA (pusty)
• Do umieszczania pojemników sitkowych
DIN/ISO na 4 poziomach
• 3 zamontowane ramiona spryskiwacza
• Wymiary dla umieszczenia przyrzàdów
od do∏u:
Poziom 1: W 87, S 482, G 590 mm
Poziom 2/3: W 87, S 488, G 546 mm
Poziom 2: W 223, S 488, G 546 mm
Zdj´cie
E701/1 z nak∏adkà E702
Poziom 4: W 87, S 488, G 546 mm
Poziom 5: W 81, S 488, G 546 mm
• IloÊç mieszczàcych si´ przyborów
• 8 pojemników sitkowych
DIN 485 x 254 x 50 mm
lub
4 pojemniki sitkowe ISO 485 x 344 x 50 mm
• Przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznego
rozpoznawania wózków (bez magnesów ML)
• W 461, S 530, G 600 mm
E702 modu∏ nak∏adany
• Poziom 5 dla wózka E701/1
• do umieszczania 2 pojemników
sitkowych DIN
• W 160, S 530, G 560 mm
E703 modu∏ nak∏adany
• modu∏ iniekcyjny dla wózków E701/1
• Do umieszczania przyborów pustych
w Êrodku
• W 170, S 80, G 555 mm
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 7 x korek gwintowany E362
• 2 x z∏àcze gniazdowe E447 dla wtyku
Luer Lock
• 2 x z∏àcze wtykowe E449 dla gniazda
Luer Lock
• 3 x dysza wtryskiwacza E495 2,5 x 90 mm
• 2 x dysza wtryskiwacza E495 4 x 120 mm
• 3 x dysze Ø 3 mm, d∏ugoÊç 24 mm
(nr cz´Êci 2829560)
• 3 x z∏àcze kàtowe E980
27
Wk∏ady na buty, nerkówki, miski
28
Wk∏ad E730 na 20 butów operacyjnych
• Mo˝liwoÊç zastosowania w wózkach
E550 i E775
• 20 uchwytów 280 mm
• W 290, S 470, G 540 mm
Wk∏ad E484 1/1 (pusty)
• Do umieszczania ró˝nych przyborów
• Siatka druciana 1,4 mm
• Oczka 8 mm
• W 65 (150), S 470, G480 mm
Wk∏ad E484 1/1 (pusty)
• Mo˝liwoÊç wyposa˝enia w 4 uchwyty
E487 na 16 butów operacyjnych
Wk∏ad E484 1/1 (pusty)
• Mo˝liwoÊç wyposa˝enia w 9 uchwytów
uniwersalnych E489 na np. wk∏adki do
butów operacyjnych
Wk∏ad E484 1/1 (pusty)
• Mo˝liwoÊç wyposa˝enia w 9 uchwytów
E485 na 27 nerkówek
Wk∏ad E484 1/1 (pusty)
• Mo˝liwoÊç wyposa˝enia w 4 uchwyty
E486 na 5 misek
Wózki na kontenery
Wózek E710/1 (pusty)
• Do umieszczania 4 pojemników DIN
i wieczek
• WielkoÊç pojemników: 150 x 300 x 600 mm
• WielkoÊç wieczek: 30 x 300 x 600 mm
• Listwa magnetyczna do automatycznej
identyfikacji wózków
• W 450, S 530, G 600 mm
Wózek E711/1 (pusty)
• Do umieszczenia 2 pojemników DIN
i wieczek
• WielkoÊç pojemników: 300 x 300 x 600 mm
• WielkoÊç wieczek: 30 x 300 x 600 mm
• Listwa magnetyczna do automatycznej
identyfikacji wózków
• W 455, S 530, G 600 mm
Wózek E713 (pusty)
• Do umieszczenia 2 kontenerów DIN,
2 wieczek i 4 pojemników siatkowych
na 3 poziomach
• 2 zamontowane ramiona spryskiwacza
• wymiary dla umieszczania przyborów
od do∏u:
Poziom 1:
WielkoÊç kontenerów: 150 x 300 x 600 mm
WielkoÊç wieczek: 30 x 300 x 600 mm
Poziom 2: W 120, S 488, G 546 mm
Poziom 3: W 112, S 488, G 546 mm
• Przy∏àcze dla przyborów pustych w Êrodku
• Listwa magnetyczna do automatycznej
identyfikacji wózków
• W 575, S 530, G 600 mm
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 5 x korek gwintowany E362
• 2 x z∏àcze z gniazdem E447 dla wtyku
Luer Lock
• 3 x dysza Ø 3 mm, d∏ugoÊç 24 mm
• (nr cz´Êci 282950)
29
Wózki na przyrzàdy do mikrochirurgii
Wózek E705/2 TA
• Do umieszczania przyborów mikrochirurgicznych o d∏ugoÊci do 600 mm
• Mo˝liwoÊç umieszczenia do 42 przyborów
pustych w Êrodku (22 przy∏àcza pionowe,
20 przy∏àczy ukoÊnych)
• Wymiary do umieszczania przyborów
od do∏u:
Poziom 1: W 105, S 482, G 590 mm
Poziom 2: W 75, S 488, G 546 mm
Poziom 3: W 365, S 488, T 546 mm
• Przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna do automatycznej
identyfikacji wózków
• W 670, S 530, G 600 mm
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 3 x tuleja myjàca E336 MIBO do pipet/
przyborów mikrochirurgicznych
• 2 x korek gwintowany E362
• 15 x tuleja myjàca E442 do instrumentów
mikrochirurgicznych, Ø 4-8 mm
• 5 x tuleja myjàca E443 do instrumentów
mikrochirurgicznych, Ø 8-12 mm
• 1 x wk∏ad /b´ben E444 na zimny
Êwiat∏owód/ wà˝ ssàcy
• 1 x 12 wieczek E445 dla tulei myjàcej/
przybory mikrochirurgiczne 6 mm
• 1 x 12 wieczek E446 dla tulei myjàcej/
przybory mikrochirurgiczne 10 mm
• 3 x z∏àcze gniazdowe E447 dla wtyku
Luer Lock
• 8 x wà˝ silikonowy E448 o d∏ugoÊci
300 mm, 5 x 1,5 mm
• 5 x z∏àcze wtykowe E449 dla gniazda
Luer Lock
• 1 x pojemnik sitkowy E451 1/6,
W 55, S 150, G 225 mm
• 3 x dysza wtryskiwacza E452, 2,5 x 60 mm
• 8 x dysza wtryskiwacza E453, 4,0 x 110 mm
z zaciskiem mocujàcym
• 6 x dysza wtryskiwacza E454 dla tulei
trokarów 10-15 mm
• 10 x spr´˝yna otwierajàca E456 dla
przyborów mikrochirurgicznych
• 3 x uchwyt E464 na dysze wtryskiwacza
E454
• 2 x spr´˝yna zacikowa E472 dla dyszy
wtryskiwacza, Ø 4,0 mm
• 2 m wà˝ silikonowy nr cz´Êci 4822890
Wi´cej o wyposa˝eniu na str. 54
30
System modu∏owy dla mikrochirurgii
Wózek iniekcyjny E774/1
• System modu∏owy dla 2-3 zestawów
mikrochirurgicznych
Przyrzàdy o budowie kana∏owej sà
umieszczane w 4 modu∏ach ze
zintegrowanymi dyszami/ z∏àczami
• Mo˝liwoÊç umieszczenia:
E903/1 wk∏ad modu∏owy na krótkie
przyrzàdy mikrochirurgiczne / urologia
E905/1 wk∏ad modu∏owy na krótkie
przyrzàdy mikrochirurgiczne
E906/1 wk∏ad modu∏owy na d∏ugie
przyrzàdy mikrochirurgiczne
3 x wk∏ad/b´ben E444 na zimny
Êwiat∏owód/ wà˝ ssàcy
1 x wk∏ad E460 na sztywne elementy
optyczne i
1 x wk∏ad E457 na dajàce si´
rozmontowaç przyrzàdy
mikrochirurgiczne
1 x E142 pojemnik siatkowy DIN
• przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków (bez magnesów ML)
• W 605, S 530, G 600 mm
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 4 x z∏àcze gniazdowe E447
• 6 x korek gwintowany E362
Opis modu∏ów na str. 51
31
Wózki na przyrzàdy mikrochirurgiczne
Firma GEUDER poleca automaty myjàcodezynfekujàce Miele do mycia i dezynfekcji
w∏asnych przyrzàdów medycznych.
Wózek iniekcyjny E729 TA
• Wózek na 4-5 zestawów operacyjne
• Wózek z 3 poziomami na przyrzàdy
mikrochirurgiczne i wyposa˝enie:
• 2 poziomy na pojemniki siatkowe
• 1 poziom z 16 lub 30 dyszami iniekcyjnymi
• Mo˝liwoÊç pod∏àczenia uchwytu E478
• WysokoÊç wyposa˝enia od do∏u:
124/114,5/160 mm
• Przy∏àcze dla suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków (bez magnesów ML)
• W 471, S 530, G 600 mm
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 1 x E 476
• 1 x E 477
• 8 z∏àczy LuerLock gniazdo/LuerLock
gniazdo
• 8 z∏àczy LuerLock gniazdo/LuerLock
wtyk
Uchwyt E478
• Do umieszczenia 4 przyrzàdów
kana∏owych o wàskim przeÊwicie
Wi´cej o wyposa˝eniu dla przyrzàdów
mikrochirurgicznych na str. 55
32
FP
• Filtr dla E478
• PorowatoÊç 2
• Ârednica 30mm
• 20 szt. w opakowaniu
Wózki na przyrzàdy anestezjologiczne
Wózek E715/1 TA
• Do umieszczania ok. 4 zostawów anestezjologicznych lub 12 w´˝y oddechowych
o d∏ugoÊci do 1,5 m i innych przyborów
• Przy∏àcze dla suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków
• W 645, S 530, G 600 mm
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 1 x wk∏ad E430 pojemnik sitkowy 1/3,
W40, S 150, G 445 mm
• 1 x dysza wtryskiwacza E431 dla worka
harmonijkowego drena˝owego, 8 x 193 mm
• 3 x uchwyt E432 dla 3 lub 4 harmonijkowych w´˝y oddechowych
• 3 x uchwyt E433 dla 3 lub 4 w´˝y
oddechowych silikonowych
• 1 x uchwyt E434 na 3 lub 4 w´˝e
oddechowe dla dzieci
• 6 x dysza wtryskiwacza E466 dla worka
oddechowego, 8 x 333 mm
• 15 x dysza wtryskiwacza E496 4 x 120
• 1 x siatka pokrywajàca A3, 206 x 206 mm
33
34
Automaty myjàco-dezynfekujàce
PG 8527 i PG 8528
Nowa wartoÊç w przygotowywaniu
narz´dzi medycznych w Centralnej
Sterylizatorni
Miele Professional od ponad czterdziestu
lat wprowadza innowacyjne kroki milowe
w zakresie efektywnego i bezpiecznego
przygotowywania narz´dzi medycznych
w szpitalach i gabinetach lekarskich.
Ca∏kowicie nowy wymiar to wprowadzona
przez Miele nowa Generacja automatów
PG85.
W zastosowaniu dla zcentralizowanego
i zdecenralizowanego przygotowywania
du˝ych iloÊci narz´dzi medycznych,
automaty myjàco-dezynfekujàce PG8527
i PG8528 przekonujà dodatkowymi zaletami:
wi´ksza wydajnoÊç, wi´ksze bezpieczeƒstwo
wi´ksza ekonomicznoÊç.
Perfekcyjna jakoÊç i zg∏oszone do
opatentowania innowacje
PERFECT TOUCH COTROL: prosta i bezpieczna obs∏uga za pomocà wbudowanego
w urzàdzenie szklanego wyÊwietlacza.
Sk∏adajàcy si´ z modu∏ów elastyczny
system sterowania z mo˝liwoÊcià rozbudowania dla spe∏niania nowych wymogów
w przysz∏oÊci. Prosta integracja systemu
Serwisu na odleg∏oÊç.
PERFECT VISION: drzwi przesuwane
w p∏aszczyênie pionowej wykonane ze szk∏a
oraz zintegrowane oÊwietlenie komory
myjàcej umo˝liwiajàce optymalny wglàd do
komory i zapewniajàce dodatkowà wizualnà
kontrol´ przebiegu procesu mycia.
PERFECT FLOW SENSOR: zintegrowany
system dozowania nale˝àcy do seryjnego
wyposa˝enia urzàdzeƒ, umo˝liwiajàcy bardzo
dok∏adne kontrolowanie iloÊci dozowanych
mediów. Dozowanie zale˝ne jest od
temperatury i st´˝enia dozowanego Êrodka.
PERFECT HEPA DRYING: Zoptymalizowana
czystoÊç powietrza dzi´ki wysokotemperaturowemu filtrowi HEPA, umieszczonemu
bezpoÊrednio przed komorà myjàcà,
zapewniajàca optymalnà higien´ w procesie
suszenia.
PERFECT SPEED SENSOR: umiejscowiona
poza komorà myjàcà listwa z czujnikami
kontrolujàca zdefiniowanà iloÊç obrotów
ramion myjàcych i gwarantujàca maksymalne bezpieczeƒstwo ich prawid∏owego
funkcjonowania.
PERFECT PURE SENSOR: nie wymagajàce
kontaktu pomiar i kontrola przewodnoÊci
floty myjàcej. Jedyna w swoim rodzaju
technologia dzia∏ajàca w oparciu o ciasno
zdefiniowane granice tolerancji dla zapewnienia efektywnoÊci ostatniego p∏ukania.
Porównanie wydajnoÊci
RDG
Wymiary urzàdzenia
(szerokoÊç/gł´bokoÊç)
Drzwi
Komora myjàca
Powierzchnia u˝ytkowa
(wys/szer/gł´b/poj)
WydajnoÊç / wsad
G 7823 / G 7824
900/750 mm
Otwierane
w p∏aszczyênie poziomej
510/530/620 mm
168 l
8 pojemników DIN
G 7825 / G 7826
900/750 mm
Otwierane
w p∏aszczyênie poziomej
683/541/610 mm
225 l
10 pojemników DIN
PG 8527 / PG 8528
1150/870 mm
Przesuwane
w p∏aszczyênie pionowej
675/650/800 mm
351 l
15 pojemników DIN
35
Budowa urzàdzeƒ, wydajnoÊç
Wykonanie
• PG8527: urzàdzenie otwierane z przodu,
z drzwiami uchylnymi, jednodrzwiowe
• G8528: urzàdzenie przelotowe z drzwiami
uchylnymi, dwudrzwiowe, podzia∏ na
stron´ czystà i stron´ brudnà
WydajnoÊç / wsad
• 15 pojemników sitkowych DIN
• lub 6 kontenerów DIN 150x300x600 mm
• lub 4 kontenery DIN 300x300x600 mm
• lub 7 zestawów anestezologicznych
• lub 3 zestawy mikrochirurgiczne
Budowa
• Urzàdzenie wolnostojàce, bàdê w ustawieniu szeregowym Side by Side
• 1150 mm szerokoÊci
• Modu∏owa koncepcja urzàdzenia, wyposa˝enie dostosowane do indywidualnych
wymagaƒ
• System jednokomorowy (mycie, dezynfekcja
i suszenie)
• Konstrukcja u∏atwiajàca obs∏ug´ serwisowà
• Grza∏ka poza komorà myjàcà
• Niska emisja ciep∏a i ha∏asu dzi´ki
podwójnej izolacji
JakoÊç Miele – Made In Germany
Firma Miele od dziesiàtko lat nadaje ton
rozwojowi automatów myjàco-dezynfekujàcych dla szpital i gabinetów lekarskich.
Wszystkie komponenty Êwiadczà o bezkompromisowej jakoÊci a u˝ytkownik
profituje maksymalnie w zakresie higieny,
bezpieczeƒstwa i ekonomicznoÊci.
Dane techniczne na str. 70/71
36
Podstawowe wyposa˝enie urzàdzenia
strona brudna
Technika mycia
• Higieniczny system Êwie˝ej wody ze
zmianà wody po ka˝dej fazie mycia
• Mycie, dezynfekcja i suszenie w jednym
zamkni´tym systemie
• Higieniczna komora myjàca ze stali
szlachetnej z zaokràglonymi kantami
i ukoÊnà Êcianà górnà
• Intensywne mycie zewn´trznych
powierzchni narz´dzi przy pomocy
2 ramion myjàcych
• Maksymalne wykorzystanie roztworu
myjàcego przez bezpoÊrednie sprz´˝enie
wózków z przewodem wodnym
• Mycie powierzchni trudnodost´pnych
przy wykorzystaniu systemu iniekcji
Wyposa˝enie standardowe
• 2 wydajne pompy obiegowe
• Potrójny system filtrów z sitem powierzchniowym, z filtrem zgrubnym i mikro-filtrem
• System filtrów w w´˝ach
doprowadzajàcych
• Licznik ∏opatkowy dla kontroli iloÊçi
wlewu wody
• 1 zawór odp∏ywowy
Dozowanie
• 2 pompy dozujàce dla p∏ynnego Êrodka
myjàcego i Êrodka neutralizujàcego
Sterowanie
• System sterowania PROFITRONIC+
• 64 miejsca programowe
16 standardowych
programów myjàcych
dezynfekujàcych
17 programów obs∏ugi technicznej
31 wolnych miejsc programowych
• Wskazówki dla u˝ytkownika pokazywane
na wyÊwietlaczu
• WyÊwietlanie informacji dot. obs∏ugi,
programu, up∏ywu czasu, komunikatów
o wystàpieniu b∏´dów
• Programowanie nowych programów
bezpoÊrednio na urzàdzeniu bàdê za
pomocà komputera osobistego poprzez
optyczny port komunikacyjny
strona czysta
Porty komunikacyjne
• 4 szeregowe porty komunikacyjne
RS 232 dla dokumentacji procesu
• optyczny port komunikacyjny dla obs∏ugi
technicznej i serwisu
• 1 port komunikacyjny dla pod∏àczenia
do intranetu
Elementy zabezpieczajàce
• Automatyczne zamykanie drzwi
• Zabezpieczenie w wypadku zawieszenia
programu
• Wy∏àczenie w przypadku przecià˝enia
sieci elektrycznej
• Sygna∏y optyczne i akustyczne po
zakoƒczeniu programu
• 2 sensory regulacji i kontroli temperatury
• Sensory w komorze myjàcej i w listwach
magnetycznych na wózkach w celu
automatycznego rozpoznawania wózków
i przyporzàdkowania odpowiednich
programów
• Kontrola iloÊci dozowania
• Sensory ramion myjàcych
Multiport
• Mo˝liwoÊç pod∏àczenia drukarki i/ lub
skanera
37
Bezpieczna obs∏uga i funkcjonalnoÊç
Perfect Miele
Sterowanie PROFITRONIC+
Nowy system sterowania PROFITRONIC+
posiada 64 miejsca na programy.
Na 16 miejscach zapisane sà standardowe
programy myjàce i dezynfekujàce ∏àcznie
z innowacyjnymi programami firmy Miele
OXIVARIO oraz ORTHOVARIO.
17 miejsc zajmujà rozmaite programy
serwisowe, 31 wolnych miejsc mo˝na
zaprogramowaç indywidualnie.
Programowanie mo˝na przeprowadziç
bezpoÊrednio na urzàdzeniu bàdê za
pomocà sprz´tu zewn´trznego jak PC/
laptop, funkcja zdalnego serwisu.
Wszystkie parametry procesu sà na
bie˝àco kontrolowane przez system
sterowania.
38
PERFECT TOUCH-Display
Powierzchnia panelu sterowania zbudowana
jest z g∏adkiej, wbudowanej w przedniej
cz´Êci urzàdzenia szklanej blendy i umo˝liwia
przeprowadzenie w sposób komfortowy
mycia oraz mycia z dezynfekcjà nawet
w przypadku najwy˝szych wymogów
higienicznych. Obs∏uga wykonywana
jest w sposób bardzo prosty za pomocà
3 przycisków. Ka˝dy krok pokazywany jest
w postaci tekstu na graficznym wyÊwietlaczu
panela. J´zyk obs∏ugi mo˝na wybraç z listy
15 zaprogramowanych w urzàdzeniu.
U˝ytkownik ma równie˝ mo˝liwoÊç dowolnego
definiowania wyÊwietlanych na panelu
sterowania wybranych danych kontroli
procesu, jak równie˝ np. aktualnej temperatury, czasu pozosta∏ego do zakoƒczenia
procesu, wartoÊci A0.
Ca∏y system sterowania jest zbudowany
z modu∏ów jako system CAN-BUS i mo˝e
byç dowolnie uzupe∏niany i rozszerzany
o nowe modu∏y.
Optyczne porty komunikacyjne dla prac
serwisowych lub obs∏ugi technicznej oraz
szeregowe porty komunikacyjne dla celów
informatycznych nale˝à do wyposa˝enia
standardowego urzàdzeƒ i umo˝liwiajà
równoczesny przebieg ró˝nych procesów
komunikacyjnych.
Bezpieczny i elastyczny system sterowania
Czas oddzia∏ywania temperatury uzale˝niony
od WartoÊci A0.
¸atwa i bezpieczna obs∏uga za pomocà
niewielkiej iloÊci przycisków.
Bezpieczeƒstwo i Higiena
Perfect Miele
Szklane drzwi przesuwane w p∏aszczyênie
pionowej i oÊwietlona komora myjàca
W celu uzyskania optymalnego podglàdu
oraz dodatkowej wizualnej kontroli mycia,
w nowej serii automatów PG85 zastosowano
opcj´ drzwi przesuwanych w p∏aszczyênie
pionowej, wykonanych ze szk∏a. Drzwi
otwierajà si´ automatycznie po zakoƒczeniu programu. Otwieranie i zamykanie
drzwi jest kontrolowane elektronicznie.
Wariant wyposa˝enia w szklane drzwi
uzupe∏niony zosta∏ o oÊwietlenie komory
myjàcej za pomocà 4 punktów Êwiat∏a.
Czas oÊwietlenia mo˝na zaprogramowaç.
Higieniczna komora myjàca i system
filtrów
Komora myjàca wykonana z wysokiej
jakoÊci stali szlachetnej (jako opcja równie˝
stal szlachetna 316L, wzgl´dnie 1.4404)
posiada ukoÊnà Êcian´ górnà oraz zaokràglone kanty, co zapewnia optymalne Êciekanie
skapujàcej wody przy minimalnym osadzie
Êrodka.
Potrójna kombinacja sit, w sk∏ad której
wchodzà sito komory myjàcej, filtr zgrubny
oraz mikro filtr, daje mo˝liwoÊç uzyskania
wysokiego bezpieczeƒstwa procesu jak
równie˝ ∏atwego oczyszczenia komory
myjàcej. Dodatkowo równie˝ w´˝e
doprowadzajàce zaopatrzone zosta∏y
w system filtrów.
Grza∏ki umiejscowione poza komorà
myjàcà, zosta∏y skonstruowane jako grza∏ki
przep∏ywowe z mo˝liwoÊcià ogrzewania za
pomocà pràdu lub pary.
Sta∏y podglàd i kontrola procesu mycia.
JakoÊç materia∏u, design oraz wyposa˝enie
skonstruowane w celu osiàgni´cia optymalnego rezultatu mycia.
Gospodarka Êciekami zgodnie z DVGW i RKI
Innowacja Miele: opatentowany przep∏yw
wody
39
Wszystko pod kontrolà
Perfect Miele
Kontrola rotacji ramion myjàcych
Automaty myjàco-dezynfekujàce serii
PG85 wyposa˝one zosta∏y w standardzie
w specjalne czujniki PERFECT SPEED
SENSOR. WyÊwietlacz panelu sterowania
pokazuje informacje, czy rotacja ramion
myjàcych komory myjàcej oraz wózków
z narz´dziami przebiega w sposób prawid∏owy. Umiejscowiona na zewnàtrz komory
myjàcej listwa z czujnikami kontroluje
zdefiniowanà iloÊç obrotów ramion myjàcych.
W przypadku wystàpienia niezgodnoÊci,
np. jeÊli praca ramion myjàcych zosta∏a
zak∏ócona przez wytworzonà pian´, u˝ytkownik otrzymuje meldunek o wystàpieniu
b∏´du lub program zostaje zatrzymany.
Informacje o niezgodnoÊciach mogà
byç równie˝ automatycznie zapisywane
w dokumentacji procesu. Dzi´ki temu
funkcja kontroli rotacji ramion myjàcych
gwarantuje pewnà i bezpiecznà ochron´
przed zastosowaniem nieprawid∏owego
za∏adunku oraz wysokie bezpieczeƒstwo
przebiegu procesu.
Automatyczna identyfikacja wózków
Wysoki poziom bezpieczeƒstwa urzàdzeƒ
Miele uzupe∏niony zosta∏ dodatkowo przez
funkcj´ automatycznej identyfikacji wózków.
Listwa magnetyczna zamocowana na wózku
z narz´dziami skanowana jest za pomocà
czujników umieszczonych w komorze
myjàcej, na podstawie czego przyporzàdkowany zostaje odpowiedni program.
Maksymalna kontrola pracy wszystkich ramion
myjàcych.
Pewne i bezpieczne przyporzàdkowanie
programu do rodzaju za∏adunku.
40
Bezpieczeƒstwo, EfektywnoÊç, Higiena
Perfect Miele
PERFECT PURE SENSOR
Pozosta∏oÊci po Êrodku myjàcym mogà
wywieraç istotny wp∏yw na jakoÊç przygotowanych narz´dzi. AlkalicznoÊç pozosta∏a
we flocie myjàcej mo˝e powodowaç negatywne skutki uboczne, w szczególnoÊci
w przypadku narz´dzi u˝ywanych w oftalmologii. W nowej serii automatów PG 85,
przewodnoÊç floty myjàcej jest mierzona
i kontrolowana przez niewymagajàcy
konserwacji system. Jedyna w swoim
rodzaju technologia dzia∏a w oparciu
o ciasne granice tolerancji w zakresie
od 0-40µS/cm oraz 0,4-100 mS/cm.
JeÊli podczas ostatniego p∏ukania,
zdefiniowana przez klienta przewodnoÊç
nie jest prawid∏owa, automatycznie
nast´puje nast´pny proces p∏ukania.
Kontrola procesu pokazywana jest na
wyÊwietlaczu panela starowania a po
zakoƒczeniu dokumentowana.
Rejestrowanie przewodnoÊci w ciàgu
ca∏ego przebiegu procesu daje dodatkowà
mo˝liwoÊç weryfikacji w celu dok∏adnej
reprodukcji powtarzanych procesów.
Nie wymagajàcy konserwacji system
zapewniajàcy efektywnoÊç ostatniego
p∏ukania.
PERFECT FLOW SENSOR
Obowiàzujàca norma DIN EN ISO 15883,
nak∏ada obowiàzek precyzyjnego dozowania
Êrodków chemicznych. Nowy system kontroli
dozowania Miele zapewnia znacznie wi´ksze
bezpieczeƒstwo ni˝ powszechnie stosowane
systemy. System dozowania nale˝y do wyposa˝enia seryjnego urzàdzeƒ i umo˝liwia
bardzo dok∏adne kontrolowanie iloÊci
dozowanych mediów. Tolerancja iloÊci
dozowania mo˝e byç definiowana przez
u˝ytkownika. W przeciwieƒstwie do wielokrotnie stosowanej metody dozowania za
pomocà licznika ∏opatkowego, to dozowanie
jest zale˝ne od temperatury i g´stoÊci Êrodka
dozowanego. W przypadku wystàpienia
niezgodnoÊci, wskazaƒ wykraczajàcych
poza granice tolerancji wyÊwietlany jest
komunikat o b∏´dach lub nast´puje
zatrzymanie programu.
Precyzyjna kontrola st´˝enia mediów.
Dop∏yw powietrza
PERFECT HEPA DRYING
Firma Miele wprowadza nowe standardy
w dziedzinie higieny równie˝ jeÊli chodzi
o faz´ suszenia. Umieszczony bezpoÊrednio
przed komorà myjàcà filtr HEPA klasy EU13
zapobiega przedostawaniu si´ niepo˝àdanych cz´Êci lub zawiesin z grza∏ki, dmuchawy
lub t∏umika dêwi´ku, czego skutkiem jest
wysoka czystoÊç powietrza w komorze
myjàcej. Nale˝y dodaç, ˝e zoptymalizowana
czystoÊç powietrza w komorze myjàcej
zmniejsza nak∏ady na jej naprawy
i konserwacj´.
Dop∏yw
powietrza
Dmuchawa
Filtr HEPA
Filtr zgrubny
Komora myjàca
41
Modu∏owa koncepcja urzàdzeƒ
Opcje wyposa˝enia
Cokó∏ / wanna coko∏owa
Ustawienie urzàdzenia bez coko∏u
murowanego
• Otwory umo˝liwiajàce doprowadzenie
mediów
• Stela˝ ramowy z wbudowanà wannà
• W wypadku ustawienia wi´kszej iloÊci
urzàdzeƒ mo˝liwe jest zastosowanie
specjalnej obudowy
• Podstawa na rolkach PG8527 w wypadku
prac serwisowych jest ∏atwa do wysuni´cia
Komora myjàca
• Wykonana ze stali szlachetnej 316L (1.4404)
• Bojler dla wody demi
• Modu∏ przewodnoÊci
• Szklane drzwi, oÊwietlona komora
myjàca
Dozowanie
• Do 3 dodatkowych pomp dozujàcych
wewnàtrz urzàdzenia, z mo˝liwoÊcià
kontrolowania iloÊci dozowania
Zmi´kczanie wody
• Du˝a komora (zewnàtrz)
Odp∏yw wody
• 2 pompy odp∏ywowe
42
Kondensator pary
• Skraplacz pary wodnej jako wymiennik
ciep∏a
• Brak zu˝ycia wody w wypadku pod∏àczenia
obwodu wody ch∏odzàcej
Agregat suszàcy
• Agregat suszàcy goràcym powietrzem,
ogrzewanie elektryczne lub parowe
• Silnik pràdu zmiennego bez elementów
podlegajàcych zu˝yciu ciernemu
• Regulacja temperatury od 60 do 115°C
• nie zwiàzana z poziomem mycia/dezynfekcji
regulacja czasu od 1 do 240 min.
• Filtry wst´pne klasy EU4, stopieƒ usuwania
zanieczyszczeƒ >95%, czas pracy 200 h
• 2x2 filtry powietrza EU 13, stopieƒ oczyszczenia > 99,992%, czas pracy 1000 h
strona brudna
Nak∏adana obudowa wykoƒczeniowa
• Nak∏adana obudowa wykoƒczeniowa
kondensatora pary, wzgl´dnie agregatu
suszàcego, wykonana ze stali szlachetnej
• Szczeliny wentylacyjne wy∏àczenie po
stronie brudnej
• Zestaw monta˝owy MAV bez pokrywy
górnej
• Zabudow´ po sufit pomieszczenia
powy˝ej nak∏adanej obudowy nale˝y
wykonaç w ramach budowlanego
wykoƒczenia pomieszczenia
• W 760, S 1150, G 765 mm
Drukarka
• Zintegrowana drukarka 8-ig∏owa dla
protoko∏owania parametrów procesu
Skaner
• Mo˝liwoÊç pod∏àczenia skanera
strona czysta
Bogate wyposa˝enie seryjne urzàdzeƒ
oraz opcje wyposa˝enia dodatkowego
umo˝liwiajà zastosowanie rozwiàzaƒ
elastycznych oraz odpowiadajàcych
indywidualnym potrzebom danego
u˝ytkownika
Mieltransfer MF-27/28
• Wózek transportowy u∏atwiajàcy
umieszczanie koszy w urzàdzaniu
• Mo˝liwoÊç zastosowania z obydwu stron
urzàdzenia
• Zdejmowana wanna zbierajàca,
W 70, S 603, G 866 mm
• 4 wbudowane kó∏ka
• W 1050, S 740, G 980 mm
• WysokoÊç wjazdu wzgl´dem pod∏ogi
850 mm +150/-100 mm
TaÊma transportowa
• Automatyczny system za- i roz∏adunkowy
dla urzàdzenia PG 8528
• TaÊma doprowadzajàca na 1, 2 lub 3 wózki
• TaÊma odprowadzajàca na 1 lub 2 wózki
43
Wózki od dwu- do pi´ciopoziomowych
Wózek E975/1 (pusty)
• Do umieszczania wk∏adów na 2 poziomach
• Zamontowane rami´ spryskiwacza
• Wymiary dla umieszczenia przyrzàdów
od do∏u:
Poziom 1:
W 297, S 592, G 780 mm
Poziom 2:
W 290, S 592, G 780 mm
• Listwa magnetyczna dla automatycznego
rozpoznawania wózków (bez magnesów ML)
• W 427, S 640, G 790 mm
Wózek E900-5/1 (pusty)
• Do umieszczania wk∏adów na 5 poziomach
• 4 zamontowane ramiona spryskiwacza
• Wymiary dla umieszczenia przyrzàdów
od do∏u:
Poziomy 1-4:
W 80, S 593, G 780 mm
Poziom 5:
W 73, S 593, G 780 mm
• Listwa magnetyczna dla automatycznego
rozpoznawania wózków (bez magnesów ML)
• W 605, S 640, G 790 mm
44
Wózek E935/1 (pusty)
• Do umieszczania wk∏adów na 3 poziomach
• 2 zamontowane ramiona spryskiwacza
• Wymiary dla umieszczenia przyrzàdów
od do∏u:
Poziom 1:
W 202, S 590, G 780 mm
Poziom 2:
W 202, S 590, G 780 mm
Poziom 3:
W 132, S 590, G 780 mm
• Listwa magnetyczna dla automatycznego
rozpoznawania wózków (bez magnesów ML)
• W 524, S 640, G 790 mm
Wózek E900-4/1 (pusty)
• Do umieszczania wk∏adów na 4 poziomach
• 3 zamontowane ramiona spryskiwacza
• Wymiary dla umieszczenia przyrzàdów
od do∏u:
Poziomy 1-3:
W 112,5, S 593, G 780 mm
Poziom 4:
W 114, S 593, G 780 mm
• Listwa magnetyczna dla automatycznego
rozpoznawania wózków (bez magnesów ML)
• W 557, S 640, G 790 mm
Wózek E 901/1 TA (pusty)
• Do umieszczania pojemników siatkowych/
misek, 8 przyborów kana∏owych
• 3 zamontowane ramiona spryskiwacza
• 4 poziomy
• Wymiary dla umieszczenia przyrzàdów
od do∏u:
Poziomy 1-3:
W 80, S 593, G 780 mm
Poziom 4:
W 210, S 520, G 780 mm
• Mo˝liwoÊç pomieszczenia na 1 poziom,
1-3:
3 pojemniki sitkowe DIN (485x254x50mm)
lub
3 pojemniki sitkowe DIN (540x254x50mm)
lub
2 pojemniki sitkowe ISO (485x344x50mm)
• Mo˝liwoÊç pomieszczenia na poziomie 4:
2 pojemniki sitkowe DIN (540x254x50mm)
lub
3 pojemniki sitkowe DIN (485x254x50mm)
lub
ró˝ne miski operacyjne, dysze wtryskowe
do mycia iniekcyjnego przyrzàdów
kana∏owych
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków
• Przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• W 590, S 640, G790 mm
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 8 x korek gwintowany E362
• 2 x z∏àcze gniazdowe E447 dla wtyku
Luer Lock
• 2 x z∏àcze wtykowe E449 dla gniazda
Lurce Lock
• 4 x dysza wtryskiwacza Ø 4 mm,
d∏ugoÊç 110 mm (nr cz´Êci 4175030)
• 3 x dysza wtryskiwacza Ø 4 mm,
d∏ugoÊç 120 mm ze spr´˝ynà zaciskowà
(nr cz´Êci 4398951)
• 3 x z∏àcze kàtowe E980
E980 z∏àcze kàtowe
• Umo˝liwia umieszczanie d∏ugich
przyborów kana∏owych
• Mo˝liwoÊç nakr´cenia ró˝nych z∏àczy
Luer Lock oraz dysz
45
Wk∏ady na buty
46
Wk∏ad E984 1/2
• Do umieszczania ró˝nych przyborów
• W 65 (150), S 371, G 572 mm
Wk∏ad E984 1/2 (pusty)
• Mo˝liwoÊç wyposa˝enia w 5 uchwytów E987
na 15 butów operacyjnych do rozm 44
Wk∏ad E984 1/2 (pusty)
• Mo˝liwoÊç wyposa˝enia w 10 uchwytów
uniwersalnych E989 na 8 wk∏adek do
butów operacyjnych
Wk∏ad E930 na buty opercyjne
• Mo˝liwoÊç zastosowania w E975
• Wyposa˝ony w uchwyty 280 mm na 36
butów operacyjnych do rozm. 44
• W 289, S 586, G 752
Wk∏ad E984 1/2 (pusty)
• Mo˝liwoÊç wyposa˝enia w 3 uchwyty E993
na 9 butów operacyjnych do rozm. 48
Wk∏ady na nerkówki, miski
Wk∏ad E984 1/2
• Do umieszczania ró˝nych utensyliów
• W 65 (150), S 371, G 572 mm
Wk∏ad E984 1/2 (pusty)
• Mo˝liwoÊç wyposa˝enia w 7 uchwytów
E985 na 12 nerkówek
Wk∏ad E984 1/2 (pusty)
• Mo˝liwoÊç wyposa˝enia w 5 uchwytów
E986 na 5 misek
47
Wózki na kontenery
48
Wózek E910/3 (pusty)
• Do umieszczania 6 kontenerów DIN i wieczek
• Wymiary kontenerów: 150x300x600 mm
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków
• W 455, S 640, G 790 mm
Wózek E911/3 (pusty)
• Do umieszczania 4 kontenerów DIN i wieczek
• Wymiary kontenerów: 300x300x600 mm
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków
• W 455, S 640, G 790 mm
Wózek E912/3 (pusty)
• Do umieszczania 4 kontenerów ISO i wieczek
• Wymiary kontenerów: 180x400x600 mm
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków
• W 455, S 640, G 790 mm
Wózek E913/3 (pusty)
• Do umieszczania kontenerów/wieczek
pojemników sitkowych na 3 poziomach
• Poziom 1 na 3 kontenery DIN
150x300x600 mm z wieczkami
• Poziom 2+3 wysokoÊç za∏adunku 103,
S 590, G 730 mm
• 2 zamontowane ramiona spryskiwacza
• Przy∏àcze na 5 przyborów kana∏owych
• Przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków
• W 574, S 640, G 790 mm
Wózek E934 (pusty)
• Do umieszczania kontenerów
z narz´dziami ortopedycznymi na
4 poziomach
• Wymiary dla umieszczenia przyrzàdów
od do∏u:
Poziom 1: W 90 lub 180 mm
(bez poziomu 2)
Poziom 2: W 90, S 593, G 780 mm
Poziom 3: W 160, S 593, G 780 mm
Poziom 2: W 180, S 593, G 780 mm
• Istnieje mo˝liwoÊç wysuni´cia poziomu
2, w wyniku czego wysokoÊç przyborów
umieszczonych na poziomie 1 wzrasta
do 180 mm
• Ramiona wtryskiwaczy zamontowane sà
pod poziomami 3 i 4
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków
• W 500, S 640, G 790 mm
Wózki i modu∏y na sprz´t ortopedyczny
Uwaga
Stosowanie procedury ORTHOWARIO
w post´powaniu z systemami motorycznymi zosta∏o zatwierdzone przez firm´
AESCULAP.
Wózek E 941 TA (pusty)
• Do umieszczania wk∏adów modu∏owych
na 2 poziomach
• W zale˝noÊci od wielkoÊci przyborów,
mo˝liwe jest umieszczenie po 2 wk∏ady
modu∏owe na jednym poziomie
• Doprowadzenie wody i goràcego powietrza
poprzez bezpoÊrednie pod∏àczenie do
wózka oraz przez pod∏àczenie modu∏ów
za pomocà z∏àczy
• Wymiary dla umieszczenia przyrzàdów
od do∏u:
Poziom 1: (bez górnego modu∏u)
W 609, S 558, G 352 mm
Poziom 1: (z górnym modu∏em)
W 317, S 558, G 352 mm
Poziom 2: W 245, S 558, G 352 mm
• Przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków
• W 421, S 619, G 790 mm
Wk∏ad modu∏owy E948 dla E941
• Na narz´dzia operacyjne u˝ywane
w ortopedii
• Do umieszczenia pojemnika sitkowego
E142 (nie nale˝y do zakresu dostawy)
• Wyposa˝ony w 28 dysz
• Wymiary do umieszczenia przyrzàdów:
W 125, S 520, G 310 mm
• W 230, S 558, G 352
E 949 modu∏ iniekcyjny dla 941
• Na ig∏y i wiert∏a ortopedyczne
• 8 zamocowanych uchwytów na ig∏y
rdzeniowe i 6 tuleji na wiert∏a rdzeniowe
(po∏o˝one luzem)
• W 115, S 558, G 352 mm
Wk∏ad E 955
• Do umieszczania tulei na wiert∏a o Êrednicy
3-15 mm
• W 85, S 221, G 156 mm
49
Wózki na narz´dzia mikrochirurgiczne / System modu∏owy
Wózek E 909 TA
• System modu∏owy na 1-2 zestawy
mikrochirurgiczne
• 26 przy∏àczy do umieszczenia przyborów
kana∏owych na 2 wk∏adach modu∏owych
z zintegrowanymi dyszami / z∏àczami
• Poziom 1-3 do umieszczenia pojemników
sitkowych, np. E142
• Wymiary dla umieszczenia przyrzàdów
od do∏u:
Poziom 1: W 80, S 589, G 755 mm
Poziom 2-3: W 80, S 599, G 780 mm
• Przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków
• W 698, S 640, G 790 mm
Wózek E 902/1 TA
• System modu∏owy do umieszczenia
do 3 zestawów mikrochirurgicznych/
operacyjnych
• Mo˝liwoÊç umieszczenia do 26 instrumentów pustych w Êrodku w 6 wk∏adach
modu∏owych z dyszami/ z∏àczami
• Górny i dolny poziom wolne do umieszczania pojemników sitkowych, np. E142,
wymiary dla umieszczania przyborów
u góry:
W 65, S 593, G 780 mm
wymiary dla umieszczania przyborów
na dole:
W 53, S 500, G 780 mm
• Przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków
• W 620, S 640, G 790 mm
50
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 3 x wk∏ad modu∏owy E 905/1 na krótkie
narz´dzia mikrochirurgiczne
• 3 x wk∏ad modu∏owy E 906/1 na d∏ugie
narz´dzia mikrochirurgiczne
• 3 x wk∏ad/b´ben E 444 na zimny
Êwiat∏owód/ w´˝e zasysajàce
• 2 x 12 wieczek E 445 dla tulei myjàcych/
narz´dzi mikrochirurgicznych 6 mm
• 2 x 12 wieczek E 446 dla tulei myjàcych/
narz´dzi mikrochirurgicznych 10 mm
• 2 m wà˝ silikonowy, Ø 5 mm, nr cz´Êci
4822830
• 2 x korki gwintowane E362
Wk∏ad E908/1
Na dajàce si´ rozmontowaç przyrzàdy
mikrochirurgiczne
• Wymiary oczek 8 x1 mm (spód), boki
zamkni´te
• Wewn´trzne ustawienie regulowane
za pomocà 4 przegródek
• Haczyki do zamocowania w E 906/1
• W 36, S 130, G 460 mm
Wk∏ad 907/1 / pojemnik sitkowy
z pokrywkà na drobne cz´Êci
• Wymiary oczek 3 x 1 mm
• Haki do zamocowania w E905
• W 48, S 129, G 170 mm
Modu∏y
Wk∏ad modu∏owy E 903/1
• Dla zestawów do wyci´cia przezcewkowego
• Mo˝liwoÊç umieszczenia do 10 przyborów
pustych w Êrodku
• W 40, S 461, T 510 mm
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 3 x tuleja myjàca E442 121mm na
przybory mikrochirurgiczne o rozmiarach
4-8 mm
• 1 x wk∏ad/ b´ben E444 na zimny Êwiat∏owód/
wà˝ ssàcy
• 1 x z∏àcze gniazdowe E 447 dla wtyku
Luer Lock
• 4 x wà˝ silikonowy E448 o d∏ugoÊci 300 mm,
5 x 1,5 mm
• 3 x dysza wtryskiwacza E453 4,0 x 110 mm
z zaciskiem przeytrzymujàcym
• 1 x dysza wtryskiwacza E 454 z tulejami
trokara 10-15 mm
• 3 x tuleja myjàca E467 205 mm dla
przyborów mikrochirurgicznych / kleszczy
• 3 x tuleja myjàca E 469 300 mm na
przybory mikrochirurgiczne / urologiczne
• 1 x wk∏ad / pojemnik sitkowy E 907/1
z wieczkiem na ma∏e cz´Êci
• 2 m wà˝ silikonowy rozmiar 5
nr cz´Êci 4822830
Wk∏ad modu∏owy E 905/1
• Na krótkie przybory mikrochirurgiczne
• Mo˝liwoÊç umieszczenia do 16 przyborów
kana∏owych
• podzia∏ na artroskopi´ i laparoskopi´
• W 40, S 461, G 510 mm
Wk∏ad modu∏owy E 906/1
• Na d∏ugie przyrzàdy mikrochirurgiczne
• Mo˝liwoÊç umieszczenia do 10 przyrzàdów
kana∏owych
• podzia∏ na artroskopi´ i laparoskopi´
• W 40, S 461, G 510 mm
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 1 x tuleja myjàca E336 MIBO na pipety/
przyrzàdy mikrochirurgiczne
• 2 x korek gwintowany E 362
• 1 x tuleja myjàca E 442 dla przyrzàdów
mikrochirurgicznych Ø 4-8 mm
• 2 x gniazdo wtykowe E447 dla wtyku
Luer Lock
• 4 x wà˝ E 448 ze z∏àczem Luer Lock
• 2 x z∏àcze wtykowe E 449 dla gniazda
Luer Lock
• 4 x dysza wtryskiwacza E452 2,5 x 60 mm
• 3 x E453 dysza wtryskiwacza 4,0 x 110 mm
z klamrà zaciskowà
• 3 x dysza wtryskiwacza E454 z tulejami
trokarowymi 10-15 mm
• 1 x stojak E 464 na dysze wtryskiwacza
E454
• 1 x wk∏ad / pojemnik sitkowy E 907/1
z wieczkiem na ma∏e cz´Êci
• 1 x spr´˝yna zaciskowa E472 na dysze
wtryskiwacza Ø 4,0 mm
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 2 x korek gwintowany E 362
• 5 x tuleja myjàca E 442 dla przyrzàdó
mikrochirurgicznych Ø 4-8 mm
• 3 x tuleja myjàca E 443 dla przyrzàdów
mikrochirurgicznych Ø 8-12 mm
• 2 x wà˝ E 448 ze z∏àczem Luer Lock
• 1 x dysza wtryskiwacz E 454 z tulejami
trokarowymi 10-15 mm
• 2 x spr´˝yna otwierajàca E 456 dla
przyborów mikrochirurgicznych
• 1 x stojak E 464 na dysz´ wtryskiwacza
E 454
• 1 x wk∏ad E908/1 dla dajàcych si´
rozmontowaç przyborów mikrochirurgicznych/ wk∏adów roboczych
Uwaga
Modu∏y mo˝na zastosowaç w wózkach
E 574/1 (dla G 7823/G 7824) i E 774/1
(dla G 7825/G 7826).
51
Wózki na przyrzàdy dla mikrochirurgii
Firma GEUDER poleca automaty myjàcodezynfekujàce Miele do mycia i dezynfekcji
w∏asnych przyrzàdów medycznych.
Wózek iniekcyjny E 929/ 1TA
• Wózek z 3 poziomami na 6 zestawów
operacyjnych
• WysokoÊç dla umieszczenia przyborów:
Poziom 1: 94 mm
Poziom 2: 100 mm
Poziom 3: 287 mm
• Mo˝liwoÊç umieszczenia 6 pojemników
sitkowych DIN
• 45 dysz po prawej stronie (23 z∏àcza
gniazdowe i 22 z∏àcza wtykowe Luer Lock)
• 28 dysz po lewej stronie (poziomo)
ka˝ada z w´˝em i z∏àczem wtykowym
Luer Lock
• Mo˝liwoÊç pod∏àczenia 2 x E478 na
zaworach dop∏ywowych
• Przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków
• W 492, S 640, G 790 mm
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 14 z∏àczy Luer Lock gniazda / Luer Lock
gniazda
• 14 z∏àczy Luer Lock gniazda / Luer Lock
wtyki
• 2 x uchwyt E476
• 1 x ogranicznik E477
Uchwyt E478
• Do umieszczenia 4 narz´dzi kana∏owych
o wàskim przeÊwicie
Wi´cej o wyposa˝eniu dla przyrzàdów
mikrochirurgicznych na str. 55
52
FP
• Filtr dla E478
• PorowatoÊç 2
• Ârednica 30mm
• 20 szt. w opakowaniu
Wózki na sprz´t anestezjologiczny
Wózek E915/1
• Do umieszczenia ok. 7 zestawów anestezjologicznych lub 20 w´˝y oddechowych
o d∏ugoÊci do 1,5 m oraz innych przyborów
• Umieszczenie w´˝y oddechowych na
konstrukcji spiralnej
• System wtryskiwaczy
• Przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków
• W 637, S 640, G 790 mm
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 1 x wk∏ad E142 1/2 DIN
W 45/55, S 255, G 480 mm
• 10 x dysz wtryskiwacza E 466 na worki
oddechowe, 8 x 333 mm
• 18 x dysza wtryskiwacza E 496, 4 x 120 mm
• 1 x uchwyt na 5 harmonijkowych w´˝y
oddechowych (do∏àczone luzem)
• 4 x uchwyt na 5 w´˝y silikonowych
• 1 x uchwyt na 5 w´˝y oddechowych dla
dzieci (do∏àczone luzem)
• 3 x dysza wtryskiwacza E 495
2,5 x 90 mm (dostarczone luzem)
• 1 x A2 siatka pokrywajàca 1/2,
216 x 456 mm
Wózek E920/1
• Do umieszczenia 30 w´˝y oddechowych
o d∏ugoÊci do 1,5 m
• Umieszczenie w´˝y oddechowych na
konstrukcji spiralnej
• Przy∏àcze do suszenia goràcym powietrzem
• Listwa magnetyczna dla automatycznej
identyfikacji wózków
• W 637, S 640, G 790 mm
Do zakresu dostawy nale˝à:
• 1 x uchwyt na 5 harmonijkowych w´˝y
oddechowych (do∏àczone luzem)
• 6 x uchwyt na 5 oddechowych w´˝y
silikonowych
• 1 x uchwyt na 5 w´˝y oddechowych dla
dzieci (do∏àczone luzem)
53
Wyposa˝enie dodatkowe
1
2
3
4
5
Tuleja myjàca E 469
• Na przybory mikrochirurgiczne
/ urologiczne
• D∏ugoÊç 300 mm, Ø 11 mm
• Wieczko Ø 6 mm
• Obejma mocujàca
Tuleja myjàca E 442 4
• Na przybory mikrochirurgiczne
o Ø 4-8 mm
• D∏ugoÊç 121 mm, Ø 11 mm
• Wieczko Ø 6 mm
• Obejma mocujàca
Tuleja myjàca E 467 2
• Na przybory mikrochirurgiczne/
kleszcze
• D∏ugoÊç 205 mm, Ø 11 mm
Tuleja myjàca E 443 5
• Na przybory mikrochirurgiczne
o Ø 8-8,5 mm
• D∏ugoÊç 121 mm, Ø 11 mm
• Wieczko Ø 10 mm
(numer art. 4 174 960)
• Obejma mocujàca
(numer art. 4 174 850)
1
Tuleja myjàca E 336 MIBO 3
• D∏ugoÊç 121 mm, Ø 11 mm
1
2
3
4
Wieczko E 446
• 12 wieczek na tuleje myjàce
• otwór 10 mm
Spr´˝yna otwierajàca E 456 1
• Na przybory mikrochirurgiczne
Stojak E 456 2
• Do stabilizacji tulei myjàcych
5
1
Z∏àcze E 447, gniazdo
• Dla wtyku Luer Lock, mo˝liwoÊç nakr´cenia na E 450/1,
O 176, O 183
2
Z∏àcze E 449, wtyk
• Dla gniazda Luer Lock,
mo˝liwoÊç nakr´cenia na
E 450/1, O176, O 183
Dysza wtryskiwacza E 452 3
• D∏ugoÊç 60 mm, Ø 2,5 mm
• mo˝liwoÊç nakr´cenia na
wózkach iniekcyjnych
Dysza wtryskiwacza E 453
• D∏ugoÊç 110 mm, Ø 4 mm
• Zacisk mocujàcy
Uchwyt E464
• Dla dyszy wtryskiwacza
E 454, 13 x 65 mm
• Spr´˝yna do regulacji
wysokoÊci
Spr´˝yna zaciskowa E 471
• Dla dysz spryskiwacza
o Ø 2,5 mm,
• Mo˝liwoÊç zastosowania
w E 452
Dysza wtryskiwacza E454
• Dla tulei trokarów o Ø 10-15
mm, 8x 150 mm
• Spr´˝yna do regulacji
wysokoÊci
Spr´˝yna zaciskowa E 472
• Dla dysz spryskiwacza
o Ø 4 mm,
• Mo˝liwoÊç zastosowania
w E 351, E 453
4
Wà˝ silikonowy E 448 5
• D∏ugoÊç 300 mm, Ø 5 mm
• Z∏àcze wtykowe Luer Lock
• Dysza myjàca, gwint 8 x 1 mm
54
Wieczko E 445
• 12 wieczek na tuleje myjàce
• otwór 6 mm
E 790
Z∏àcze
Luer Lock gniazdo/ Luer Lock /
gniazdo
E 791
Z∏àcze
Luer Lock gniazdo / Luer Lock
wtyk
E 792
Z∏àcze wtykowe Luer Lock
z w´˝em silikonowym
E 142 wk∏ad 1/2
• Pojemnik sitkowy DIN
• Siatka druciana 1 mm
• WielkoÊç oczek 5 mm
• 2 ruchome uchwyty noÊne
• max. obcià˝enie 10 kg
• W 45/55, S 255, G 480 mm
Mo˝liwoÊç zamówienia
pojedynczych cz´Êci:
• Opakowanie 4 szt. E790
Luerlock gniazdo/ Luer Lock
gniazdo
• Opakowanie 4 szt. E 791
Luer Lock gniazdo / Luer
Lock wtyk
• Opakowanie 4 szt. E 792
Z∏àcze wtykowe Luer Lock
z w´˝em silikonowym 160 mm
A 3 Siatka pokrywajàca 1/4
(rys. po lewej)
• 206 x 206 mm
• Ramka metalowa pokryta
rilsanem opi´ta siatkà
z tworzywa sztucznego
• Na wk∏ady 1/4
E 476 uchwyty
• Do umieszczania w siatkach
o wielkoÊci oczek 5 mm, np.
w E142
• Opakowanie 50 szt.
• Do umieszczania przyborów
o Ø 4-8 mm
E 479 uchwyty
• Do umieszczania w siatkach
o wielkoÊç oczek 5 mm, np.
w E142
• Opakowanie 50 szt.
• Do umieszczania przyborów
do Ø 4 mm
A 6 siatka pokrywajàca 1/2
• 215 x 460 mm
• Ramka ze stali szlachetnej
opi´ta siatkà z polipropylenu
• np. dla pojemników sitkowych
E142
A 2 Siatka pokrywajàca 1/2
(rys. po prawej)
• 216 x 456 mm
• Ramka metalowa pokryta
rilsanem opi´ta siatkà
z tworzywa sztucznego
• Na wk∏ady 1/2
E 477 ograniczniki
• Do umieszczania w siatkach
o wielkoÊç oczek 5 mm, np.
w E142
• Opakowanie 20 szt.
55
Technologie mycia dla ró˝nych zastosowaƒ
Gruntowne mycie jest podstawowym
warunkiem do przeprowadzenia pewnej
i bezpiecznej dezynfekcji i sterylizacji.
Proces mycia musi byç realizowany wed∏ug
okreÊlonych standardów na wysokim
poziomie oraz w sposób maszynowy przy
zastosowaniu wydajnej technologii. Proces
termicznej dezynfekcji wiedzie prym nad
procesami dezynfekcji chemiczno-termicznej
i dezynfekcji chemicznej. Nawet jeÊli granice
dopuszczalnego ska˝enia proteinowego
pozosta∏ego na narz´dziach, instrumentach
medycznych by∏y przedmiotem dyskusji, to
ogólna wizualna czystoÊç by∏a minimalnym
wymogiem oczywistym. W tej sytuacji
nawet optymalne metody i techniki mycia
w niektórych przypadkach w praktyce
zderzajà si´ z granicami swoich mo˝liwoÊci
– to poszlaka przemawiajàca za koniecznoÊcià opracowania i wprowadzenia dodatkowych poziomów wydajnoÊci w zakresie
maszynowego przygotowywania narz´dzi
i instrumentów medycznych.
56
Firma Miele Professional przyj´∏a wyzwanie
zwiàzane z problematykà mycia narz´dzi
i instrumentów medycznych w specyficznych
sytuacjach wyst´pujàcych w szpitalach
i odpowiedzia∏a wprowadzeniem innowacyjnych metod mycia.
1994
2004
2005
Program VARIO TD jest dzisiaj programem
standardowym stosowanym w przypadku
rutynowego mycia i dezynfekcji narz´dzi
i instrumentów medycznych, dobrze
usuwajàcym ska˝enia proteinowe (krew,
wydzielina). Dezynfekcja termiczna nast´puje
w temperaturze >90°C w czasie 5 min.
W celu uzyskania optymalnej ochrony
instrumentów, do ostatniego p∏ukania
zalecane jest zastosowanie wody demineralizowanej bez Êrodków p∏uczàcych. Jako
wariant programu ze zmodyfikowanymi
parametrami dla odpornych na temperatur´ narz´dzi anestezjologicznych
zastosowaç mo˝na VARIO TD-AN.
– intensywne mycie w temperaturach nie
powodujàcych ska˝enia
– dezynfekcja zgodnie z EN ISO 15883
– ochrona materia∏u
Program mycia OXIVARIO
Wprowadzajàc metod´ mycia OXIVARIO,
firma Miele oferuje wysoka wydajnoÊç
w przygotowywaniu narz´dzi w automatach
myjàco dezynfekujàcych G 7835 CD
i G 7836 CD, która daje mo˝liwoÊç osiàgni´cia
szczególnie dobrych rezultatów w przypadku
instrumentów krytycznych.
Wzros∏a ÊwiadomoÊç problemu odpowiedniego mycia narz´dzi i instrumentów
chirurgicznych. Granice wydajnoÊci dotychczas stosowanych metod objawiajà si´
cz´sto w przypadku zbyt d∏ugich okresów
usuwania odpadów lub w przypadku
instrumentów z poprzedniego dnia lub
operacji przeprowadzonych w weekend.
Raczej nie ustandaryzowane przygotowywanie wst´pne narz´dzi i instrumentów
medycznych oraz nast´pujàce po obróbce
maszynowej przygotowanie koƒcowe
powinny zostaç zastàpione nowà metodà.
Zg∏oszona do opatentowania metoda
OXIVARIO charakteryzuje si´ znacznie
wy˝szà wydajnoÊcià mycia alkalicznego
narz´dzi i instrumentów chirurgicznych,
w przypadku których, zastosowanie
dotychczasowych metod okaza∏o si´ nie
wystarczajàce oraz tych, które zgodnie
z wytycznymi Instytutu Roberta Kocha
sklasyfikowane zosta∏y jako najbardziej
niebezpieczne.
OXIVARIO
Program specjalny przeznaczony dla
instrumentów, które zgodnie z wytycznymi
Instytutu Roberta Kocha sklasyfikowane
zosta∏y jako niebezpieczne ze szczególnymi
wymogami w zakresie mycia, np. narz´dzia
u˝ywane w traumatologii i chirurgii wysoko
frekwencyjnej.
– bardzo efektywne mycie i usuwanie
ska˝eƒ organicznych
– oszcz´dnoÊç czasu poprzez pomini´cie
mycia wst´pnego i przygotowania
koƒcowego
57
Program OXIVARIO PLUS
Przygotowanie narz´dzi i instrumentów
metodà OXIVARIO PLUS:
Dekontaminacja prionów:
Ju˝ w roku 2006 dowiedziono, ˝e metoda
przygotowywania narz´dzi i instrumentów
OXIVARIO PLUS, wykazujàca szczególnie
dobre wyniki w zakresie mycia w automatach
myjàco-dezynfekujàcych Miele, charakteryzuje
si´ skutecznà dekontaminacjà pozosta∏ych
na powierzchni narz´dzi prionów (zarazki
wywo∏ujàce chorob´ Creutzfeldta-Jacoba).
Na podstawie przeprowadzonych dalszych
badaƒ in vivo, wyniki te zosta∏y potwierdzone
przez Instytut Neuropatologii Uniwersytetu
w Monachium.
58
Perfekcyjna czystoÊç narz´dzi jest warunkiem
koniecznym w zapobieganiu jatrogennej
transmisji zarazków wywo∏ujàcych chorob´
Kreutzfeldta- Jacoba. W tym celu, jako
zmodyfikowany wariant dotychczasowej
metody Oxivario opracowana i wprowadzona
zosta∏a technologia OXIVARIO PLUS, która
metodà chemicznà rozpuszcza nawet trudno
rozpuszczalne po∏àczone lub ska˝one proteiny.
OXIVARIO PLUS polega na oddzia∏ywaniu
w drugiej fazie procesu wysokoskoncentrowanym alkalicznym Êrodkiem myjàcym jak
równie˝ tlenkiem wodoru z uwzgl´dnieniem
dodatkowego d∏u˝szego czasu dzia∏ania.
OXIVARIO PLUS
Program specjalny stosowany w zapobieganiu
jatrogennemu przenoszeniu zarazków wywo∏ujàcych chorob´ Kreutzfeldta-Jacoba
zgodnie z wytycznymi Instytutu Roberta
Kocha.
– bardzo efektywne mycie i usuwanie ska˝eƒ
organicznych
– oszcz´dnoÊç czasu poprzez pomini´cie
mycia wst´pnego i obróbki koƒcowej
Program ORTHOVARIO
Metoda OXIVARIO mo˝e byç jednak stosowana jedynie w ograniczonym zakresie,
jeÊli chodzi o przygotowywanie narz´dzia,
zakwalifikowanych jako krytyczne przyrzàdy
medyczne, stosowanych w chirurgii ortopedycznej. Kodowanych kolorystycznie
implantów nie mo˝na przygotowywaç
stosujàc metod´ utleniania.
Równie˝ u˝ywanych w tej dziedzinie
systemów motorowych, w sk∏ad których
wchodzà cz´Êci wykonane z aluminium nie
mo˝na przygotowywaç, stosujàc Êrodki
alkaliczne i tlenek wodoru.
ORTHOVARIO
Program specjalny przeznaczony do
przygotowywania narz´dzi ortopedycznych
∏àcznie z systemami motorowymi oraz
innych narz´dzi medycznych wykonanych
z aluminium.
– perfekcyjny efekt czystoÊci
– ochrona materia∏u równie˝ w przypadku
narz´dzi nieodpornych na dzia∏anie
alkaliów
W nast´pstwie wprowadzona zosta∏a
procedura ORTHOVARIO, charakteryzujàca
si´ znakomitymi rezultatami mycia,
uwzgl´dniajàcymi ochron´ materia∏ów.
Metoda ORTHOVARIO to zastosowanie
optymalnego rozwiàzania w odniesieniu do
przegotowywania narz´dzi zakwalifikowanych
jako krytyczne przyrzàdy medyczne, równie˝
tych wykonanych z aluminium.
59
Wózki transportowe
Mieltransfer MF/3 dla G 7823/G 7824,
G 7825/G 7826
• Wózek transportowy do umieszczania
wózków i koszy w automatach myjàcodezynfekujàcych
• Proste manipulowanie dzi´ki specjalnej
mechanice podnoszàcej
• 4 regulowane rolki bie˝ne
• W 1182, S 660, G 807 mm +/- 100 mm
• WysokoÊç wjazdu za∏adunku 751 mm
+/- 100 mm
Mieltransfer MF 27/28 dla PG 8527/PG 8528
• 4 regulowane rolki bie˝ne, Ø 100 mm
• Obustronne pod∏àczenie do urzàdzenia
• W 1050, S 740, G 930 mm
• WysokoÊç wjazdu za∏adunku 850 mm
- 100 mm, +150 mm
60
System Aqua Soft
Test Kit
Test Kit
• Zestaw testujàcy do kontroli czystoÊci
za pomocà pomiaru zanieczyszczenia
proteinowego
• ZawartoÊç na 48 kontroli
• Z paskami kodujàcymi na reflektometry
G8597 System Aqua Soft
Pendelenthärter
• S∏u˝y do sta∏ego zapewnienia zmi´kczonej
wody, przy wodzie o twardoÊci do 40° dH
WydajnoÊç
• 19 l/min (wartoÊç sta∏a), wartoÊç max.
30 l/min)
Konstrukcja
• Urzàdzenie stojàce na rolkach, nape∏niane
od góry obudowa zewn´trzna z tworzywa
sztucznego
Sterowanie
• Sterowany iloÊciowo system
dwuzbiornikowy
Do zakresu dostawy nale˝à
• 2 pojemnniki z ˝ywicami po 4,5 l ka˝dy
• 1 pojemnik 20 kg na sól
Pod∏àczenie elektryczne
• Eksploatacja bez udzia∏u pràdu
elektrycznego
Pod∏àczenie wody
• 2 w´˝e ciÊnieniowe o d∏ugoÊci 1,5 m
z gwintem 3/4"
• 1 x woda zimna lub ciep∏a max. 70°C
min. CiÊnienie hydrauliczne
doprowadzone do systemu 1 bar
max ciÊnienie sta∏e 8 bar
2,5 bar minimalne ciÊnienie hydrauliczne
przy urzàdzeniach bez zmi´kczacza
3,5 bar minimalne ciÊnienie hydrauliczne
przy urzàdzeniach ze zmi´kczaczem
1 x pod∏àczenie od systemu do maszyny
• 2 w´˝e odp∏ywowe, ok. 1,5 m (DN 8 do
wody regeneracyjne i przelew)
Zu˝ycie wody
• 19 l na 1 proces regeneracji
Wymiary/ waga
• W 570, S 360, G 360 mm
• waga (bez soli) ok. 30 kg
Dla przeprowadzenia prostej kontroli
czystoÊci narz´dzi i instrumentów, firma
Miele we wspó∏pracy z firmà Merck opracowa∏y test proteinowy (Test Kit), za pomocà którego mo˝liwe jest sprawdzenie
czystoÊci danego przyrzàdu. W ten sposób
mo˝na regularnie poddawaç kontroli
jakoÊç przeprowadzonych specyficznych
procesów mycia narz´dzi i instrumentów.
61
Mo˝liwoÊci prowadzenia dokumentacji procesu
w Centralnej Sterylizatorni
Podstawy dokumentacji procesu
Dokumentowanie procesu jest czynnikiem
zapewnienia jakoÊci w dziedzinie przygotowywania narz´dzi i instrumentów medycznych.
Mycie i dezynfekcja sà procesami charakteryzujàcymi si´ powtarzalnoÊcià i walidacjà,
przy czym dopiero walidacja stawia wymóg
dokumentowania procesów. Dowód na
to, ˝e proces mycia i dezynfekcji zosta∏
przeprowadzony prawid∏owo najlepiej
przedstawiç za pomocà sporzàdzonego
protoko∏u zawierajàcego najistotniejsze
parametry przebiegu procesu.
W celu umo˝liwienia sporzàdzania wy˝ej
wymienionej dokumentacji procesu oraz
zarzàdzania nià przy pomocy powszechnie
u˝ywanych Êrodków zarzàdzania danymi,
wspólnie z niemiecka firmà IBH Datentechnik
GmbH opracowany zosta∏ program NetBox
przeznaczony dla automatów myjàcodezynfekujàcych Miele.
NetBox to kompletny system, sk∏adajàcy
si´ z komputera i oprogramowania. Umo˝liwia on opracowywanie i archiwizacj´
protoko∏ów równoczeÊnie z nawet do
4 automatów myjàco-dezynfekujàcych.
62
Wymagania stawiane przejrzystemu
systemowi dokumentacji procesu
• System kompletny z odpowiednimi zabezpieczeniami, zainstalowane i skonfigurowane
wczeÊniej oprogramowanie
• Zabezpieczenie przed manipulacjà
• Prosty w obs∏udze, równie˝ dla osób bez
znajomoÊci obs∏ugi komputera
• ¸atwa instalacja
• Wizualizacja danych procesu
• Dokumentacja w odniesieniu do danego
za∏adunku
• Rejestracja za∏adunku
• Zatwierdzanie za∏adunku
• Archiwizacja d∏ugich okresów
Cz´Êci sk∏adowe systemu
• NetBox, klawiatura, mysz oraz wymagane
okablowanie do pod∏àczenia do automatów
myjàco-dezynfekujàcych
Opcje:
• Monitor
• Barcode-Scanner (przewodowy, lub
bezprzewodowy Bluetooth), s∏u˝àcy do
optymalnej obs∏ugi programu i prostej
rejestracji za∏adunku
• Kabel sieciowy o ile wymagany jest
dost´p do sieci
Rodzaje za∏adunku, zapisywanie danych
i archiwizacja danych
Rejestracja protoko∏ów przy pomocy
sytemu NetBox: bezpiecznie i komfortowo
System NetBox to kompletny system s∏u˝àcy
do dokumentacji ∏àcznie ze skonfigurowanym
oprogramowaniem. System jest po∏àczony
z automatami myjàco-dezynfekujàcymi
poprzez port komunikacyjny. System NetBox
gromadzi automatycznie wszystkie istotne
dane dotyczàce wybranego programu
mycia i dezynfekcji. Oznacza to zapewnienie
maksymalnego poziomu bezpieczeƒstwa
przebiegu procesu, poniewa˝ NetBox
posiada zabezpieczenie przed b∏´dami
u˝ytkownika. Dane procesu magazynowane
sà w pami´ci, ogó∏em mo˝na zapisaç dane
w iloÊci do 1000 za∏adunków. Zgromadzone
dane mo˝na nast´pnie archiwizowaç
w sieci lub na innych noÊnikach danych.
W przypadku pod∏àczenia do sieci, mo˝liwa
jest obs∏uga oraz kontrola przy pomocy
komputera.
Dla nowego systemu dokumentujàcego
oferowany jest opcjonalnie monitor LCD,
na którym wizualizowane sà krzywe rejestrujàce dane takie jak temperatura, czas
przebiegu procesu.
W wersji opcjonalnej oferowane sà równie˝
skaner Barcode Scanner lub RFID Scanner,
s∏u˝àce do szybkiej i bezpiecznej identyfikacji
za∏adunku.
Przy starcie pobierania danych, ze wszystkich
automatów myjàco-dezynfekujàcych
rejestrowane sà dane dotyczàce procesu
i przyporzàdkowane numery za∏adunków:
Protoko∏y mogà (w zale˝noÊci od urzàdzenia)
zawieraç nast´pujàce parametry:
• Numer za∏adunku, data, numer urzàdzenia
• Nazwa programu
• Godzina startu i zakoƒczenia programu,
jak równie˝ czasy poszczególnych faz
• Informacje na temat dozowania, numeru
pompy, koncentracja, temperatura, czas
• Osiàgni´te temperatury planowe
• Ocena temperatury dezynfekcji i czasu
dzia∏ania
• Ingerowanie w przebieg procesu
W przypadku automatów myjàcodezynfekujàcych z systemem sterowania
PROFITRONIC, ka˝dy protokó∏ zawiera
informacje na temat temperatury i czasu
procesu (takt np. co 5 sek.)
Klips z kodem umieszczony na koszu
Skanowanie kodu
Skanowanie kodu personalnego po zatwierdzeniu za∏adunku
Zarzàdzanie protoko∏ami
Po wyj´ciu za∏adunku, protokó∏ jest automatycznie przesuwany do pami´ci. Ka˝dy
protokó∏ mo˝na wyszukaç w dowolnym
momencie podajàc odpowiednie zapytanie
np. o numer za∏adunku, numer urzàdzenia
itp. Dane podlegajà ochronie i nie ma
mo˝liwoÊci wprowadzania do nich zmian.
Osoba posiadajàca dost´p do programu
dokumentacji procesu jest rejestrowana
jako autoryzowany u˝ytkownik, jej dost´p
mo˝e te˝ zostaç dodatkowo zabezpieczony
has∏em. Za pomocà klucza dost´pu mo˝liwe
jest ustalenie jakie uprawnienia do korzystania z systemu posiada dany u˝ytkownik.
Analiza przebiegu programu
System NetBox pozwala na prowadzenie
statystycznej analizy wszystkich programów
w odniesieniu do danego urzàdzenia.
System dokumentacji procesu dost´pny
jest równie˝ opcjonalnie jako program
mo˝liwy do zainstalowania w komputerze
z oprogramowaniem Windows.
Istotnà zaletà systemu NetBox, w porównaniu
do systemu komputerowego, jest optymalna
pewnoÊç i bezpieczeƒstwo funkcjonowania.
Za prowadzeniem dokumentacji procesu
przy u˝yciu systemu NetBox przemawiajà
równie˝ prosta instalacja i ∏atwa obs∏uga,
ma∏e zapotrzebowanie przestrzenne,
urzàdzenie bez wentylatora oraz niskie
koszty eksploatacji.
63
Us∏ugi serwisowe na odleg∏oÊç Miele Remote Service
W obiektach s∏u˝by zdrowia oraz w laboratoriach na pierwszym planie stawiane sà
maksymalna dost´pnoÊç, ekonomicznoÊç
oraz pewnoÊç osiàgni´cia dobrych rezultatów
procesów mycia i dezynfekcji.
Piele Professional oferuje w tym zakresie
perfekcyjne rozwiàzanie: Miele Remote
Service – inwestycja w pewnà i bezpiecznà
przysz∏oÊç. Za pomocà specjalnie opracowanego przez Miele modu∏u dodatkowego
RSA (Remote Service Assistant), technik
serwisu Miele nawiàzuje zdalne po∏àczenie
z automatem myjàco- dezynfekujàcym
i z regu∏y na tym etapie mo˝e ju˝ dokonaç
wst´pnej diagnozy i oceny podj´cia koniecznych kroków.
Praktyczne przyk∏ady takich przypadków to
analiza problemów technicznych jak równie˝
zmiana parametrów programu po dokonaniu
aktualizacji programów.
64
Analiza wst´pnej diagnozy przeprowadzonej
na odleg∏oÊç, daje mo˝liwoÊç szybszego
i bardziej precyzyjnego wyboru i zastosowania
Êrodków w celu rozwiàzania problemu.
Dodatkowo, w razie potrzeby, komunikaty
o b∏´dach wyst´pujàcych w automatach
myjàco-dezynfekujàcych mogà byç automatycznie przekazywanie do Serwisu Klienta
Miele. Miele Remote Service jest idealnym
uzupe∏nieniem umów serwisowych Miele.
RSA
Miele Remote Service Assistant
• Obudowa zapewniajàca ochron´ przed
rozpryskiem wody, monta˝ na Êcianie
• Pod∏àczenie poprzez port komunikacyjny
RS232 dla nawet 6 urzàdzeƒ Miele
• Pod∏àczenie do Intranetu
• Dost´pne warianty: analogowy, GSM
(ISDN na ˝yczenie)
• Wymiary: S 217, W 130, G 85 mm
• Waga: 650 g
Specjalnie opracowane przez Miele systemy
diagnozowania wyst´pujàcych b∏´dów
mo˝na instalowaç zdalnie. Umo˝liwiajà
one ingerencj´ we wszystkie parametry
systemu sterowania w automatach
myjàco-dezynfekujàcych Miele.
Warunki instalacyjne
W celu zainstalowania RSA w wersji analogowej lub ISDN wymagane sà odpowiednie
przy∏àcza telekomunikacyjne
W przypadku wariantu GSM, nale˝y zapewniç
dost´p do sieci.
Optymalna dost´pnoÊç, maksymalna
ekonomicznoÊç dzi´ki znacznie
zredukowanym przestojom
• Efektywniejsza komunikacja w przypadku
serwisu
• Unikanie interwencji bezpoÊrednich
(redukcja kosztów serwisowania)
• Wsparcie personelu i techników u˝ytkownika przy rozwiàzywaniu problemów
• Precyzyjny dobór koniecznych cz´Êci
zamiennych dzi´ki wczesnej diagnozie
przeprowadzonej na odleg∏oÊç
Remote Service – zysk na czasie
W przypadku pojawienia si´ nieprzewidzianych problemów, specjalnie przeszkoleni
technicy Remote Service Miele mogà
szybko i prosty sposób sprawdziç status
urzàdzenia Miele a dzi´ki temu zapobiec
nieplanowanym przestojom urzàdzeƒ
myjàco-dezynfekujàcych. W przypadku,
jeÊli bezpoÊrednia interwencja serwisu
okaza∏aby si´ konieczna, technik dysponuje
ju˝ wa˝nymi informacjami dotyczàcymi
rodzaju i zakresu problemu.
Remotre Service – Bezpieczeƒstwo
Po∏àczenie us∏ugi Remote Service oraz
umowy serwisowej daje pewnoÊç uzyskania
wymaganych rezultatów przy sta∏ej dost´pnoÊci urzàdzenia oraz nie przekraczajàc
zaplanowanych kosztów serwisowania.
Remote Service – Inwestycja w przysz∏oÊç
Dzi´ki mo˝liwoÊci dostosowywania uk∏adu
sterowania urzàdzenia oraz przeprowadzenia
kompletnej aktualizacji oprogramowania
u˝ytkownik jest stale na bie˝àco z nowoÊciami techniki.
65
Dane techniczne
Automaty myjàco-dezynfekujàce
G 7823 (jednodrzwiowe)
G 7824 (dwudrzwiowe)
Urzàdzenie ∏adowane od przodu z drzwiami uchylnymi
●
–
Urzàdzenie przelotowe z drzwiami uchylnymi
–
●
Ustawienie pojedyncze lub szeregowe
●
●
System mycia bie˝àcà wodà, max 93°C
●
●
BezpoÊrednie pod∏àczenie wózków do mycia /suszenia powierzchni trudnodost´pnych
●
●
2 pompy obiegowe (Qmax. l/min)
300/500*
300/500*
PROFITRONIC, mo˝liwoÊç dowolnego programowania
●
●
64 miejsca programowe
●
●
Elektryczne zamykanie drzwi
●
●
Automatyczne wy∏àczanie przy przecià˝eniu sieci
●
●
Szeregowy port komunikacyjny dla dokumentowania procesu
●
●
Czujniki automatycznej identyfikacji wózków
●
●
1 x woda zimna, ciÊnienie hydrauliczne 2-10 bar, (200-1000 kPa) 4°dH
●
●
1 x woda ciep∏a, ciÊnienie hydrauliczne 2-10 bar, (200-1000 kPa) 4°dH
●
●
1 x woda demi, ciÊnienie hydrauliczne 2-10 bar, (200-1000 kPa)
●
●
3 w´˝e doprowadzajàce 1/2" z dwuz∏àczkà 3/4"
●
●
Zawór odp∏ywowy DN 50
●
●
Sterowanie / programy
Pod∏àczenie wodne
2 pompy odp∏ywowe, wà˝ DN 22
Pod∏àczenie elektryczne: Podgrzewanie elektryczne
3 N AC 400 V 50 Hz
●
●
Podgrzewanie [kW]
9,0
9,0
Pompa biegowa [kW]
0,4/0,8
0,4/0,8
Ca∏kowita moc bez agregatu suszàcego [kW]
10,2
10,2
Ca∏kowita moc z agregatem suszàcym [kW]
10,2
10,2
Zabezpieczenie [A]
3 x 16
3 x 16
3 N AC 400 V 50 Hz
●
●
Pompa biegowa [kW]
0,4/0,8
0,4/0,8
Ca∏kowita moc bez agregatu suszàcego [kW]
1,5
1,5
Ca∏kowita moc z agregatem suszàcym [kW]
4,5
4,5
Zabezpieczenie [A]
3 x 16
3 x 16
Przy∏àcze parowe G 1/2" (DN 10)
●
●
CiÊnienie robocze 250 – 1000 kPa (przy elektrycznym agregacie suszàcym)
●
●
Przy∏àcze spr´˝onego powietrza 600 kPa
●
●
3 N AC 400 V 50 Hz
●
●
Ogrzewanie [kW]
9,0
9,0
Pompa obiegowa [kW]
0,4/0,8
0,4/0,8
Pod∏àczenie elektryczne: Podgrzewanie parà
Mo˝liwoÊç prze∏àczenia ogrzewania elektrycznego na parowe
Ca∏kowita moc z elektrycznym agregatem suszàcym [kW]
10,2
10,2
Zabezpieczenie [A]
3 x 16
3 x 16
Przy∏àcze parowe 1/2" (DN 10)
●
●
CiÊnienie robocze 250 – 1000 kPa (przy elektrycznym agregacie suszàcym)
●
●
Przy∏àcze spr´˝onego powietrza 600 kPa
●
●
* 300 L dla strumienia wody / 500 L przy bezpoÊrednim pod∏àczeniu wózka
66
G 7823 i G 7824
Automaty myjàco-dezynfekujàce
G 7823 (jednodrzwiowe)
G 7824 (dwudrzwiowe)
●
Dozowanie
1 x pompa dozujàca DOS 10/30 dla p∏ynnych Êrodków neutralizujàcych
●
1 x pompa dozujàca DOS 60/30 dla p∏ynnych Êrodków myjàcych
●
●
Szuflada z z 2 pojemnikami po 5 l
●
●
1 x pompa dozujàca DOS 10/30 dla p∏ynnych Êrodków
●
●
1 x pompa dozujàca DOS 60/30 dla dezynfekcji chemicznej
●
●
Dmuchawa [kW]
0,9
0,9
Grzejnik [kW]
3,6
3,6
Ca∏kowita moc przy∏àczeniowa [kW]
4,5
4,5
PrzepustowoÊç [m3]
125
125
Zmiana temperatury w etapach co 1° C
60–115
60–115
Filtr wst´pny klasy EU 4, stopieƒ oddzielenia > 95%, czas pracy 200h
1–240
1–240
Filtr zawiesin / Filtr HEPA H 13
1x
1x
Stopieƒ oddzielenia >99,992% (DIN 1822), czas pracy 500h
2x
2x
Mo˝liwoÊci pod∏àczenia dodatkowych pomp wewnàtrz (opcja)
Agregat suszàcy
Wymiary, waga
Wymiary zewn´trzne: wysokoÊç wraz z wannà coko∏owà [mm] oraz MAV 23/24
1928
1928
Wymiary zewn´trzne: szerokoÊç / g∏´bokoÊç [mm]
900/768
900/768
Komora myjàca, powierzchnia u˝ytkowa wysokoÊç/ szerokoÊç/ g∏´bokoÊç [mm]
510/530/620
510/530/620
Komora myjàca wysokoÊç/ szerokoÊç/ g∏´bokoÊç [mm]
700/530/660
700/530/660
WysokoÊç wsuwania w stosunku do pod∏ogi (z coko∏em) [mm]
865
865
Waga [kg]
350
370
●
●
VDE, VDE-EMV, DVGW, MPG CE 0366
●
●
IP 20; IP X1 w przypadku zestawu MAV z blachà pokrywajàcà
●
●
Obudowa
Stal szlachetna (AE)
Klasyfikacje
67
Dane techniczne
Automaty myjàco-dezynfekujàce
G 7825 (jednodrzwiowe)
G 7826 (dwudrzwiowe)
Urzàdzenie ∏adowane od przodu z drzwiami uchylnymi
●
–
Urzàdzenie przelotowe z drzwiami uchylnymi
–
●
Ustawienie pojedyncze lub szeregowe
●
●
System mycia bie˝àcà wodà, max 93°C
●
●
BezpoÊrednie pod∏àczenie wózków do mycia /suszenia powierzchni trudnodost´pnych
●
●
2 pompy obiegowe (Qmax. l/min)
300/400*
300/400*
PROFITRONIC, mo˝liwoÊç dowolnego programowania
●
●
64 miejsca programowe
●
●
Elektryczne zamykanie drzwi
●
●
Automatyczne wy∏àczanie przy przecià˝eniu sieci
●
●
Szeregowy port komunikacyjny dla dokumentowania procesu
●
●
Czujniki automatycznej identyfikacji wózków
●
●
1 x woda zimna, ciÊnienie hydrauliczne 2-10 bar, (200-1000 kPa) max 4°dH
●
●
1 x woda ciep∏a, ciÊnienie hydrauliczne 2-10 bar, (200-1000 kPa) max 4°dH
●
●
1 x woda demi, ciÊnienie hydrauliczne 2-10 bar, (200-1000 kPa)
●
●
3 w´˝e doprowadzajàce 1/2" z dwuz∏àczkà 3/4"
●
●
Zawór odp∏ywowy DN 50
●
●
3 N AC 400 V 50 Hz
●
●
Podgrzewanie [kW]
9,0
9,0
Pompa biegowa [kW]
0,3/0,7*
0,3/0,7*
Ca∏kowita moc bez agregatu suszàcego [kW]
10,0
10,0
Ca∏kowita moc z agregatem suszàcym [kW]
10,0
10,0
Zabezpieczenie [A]
3 x 16
3 x 16
3 N AC 400 V 50 Hz
●
●
Pompa biegowa [kW]
0,3/0,7*
0,3/0,7*
Ca∏kowita moc bez agregatu suszàcego [kW]
1,65
1,65
Ca∏kowita moc z agregatem suszàcym [kW]
9,0
9,0
Zabezpieczenie [A]
3 x 16
3 x 16
Przy∏àcze parowe G 1/2" (DN 15)
●
●
CiÊnienie robocze 250 – 1000 kPa (przy elektrycznym agregacie suszàcym)
●
●
Przy∏àcze spr´˝onego powietrza 600 kPa
●
●
3 N AC 400 V 50 Hz
●
●
Ogrzewanie [kW]
9,0
9,0
Pompa obiegowa [kW]
0,3/0,7
0,3/0,7
Sterowanie / programy
Pod∏àczenie wodne
2 pompy odp∏ywowe DN 22
Pod∏àczenie elektryczne: Podgrzewanie elektryczne
Pod∏àczenie elektryczne: Podgrzewanie parà
Mo˝liwoÊç prze∏àczenia ogrzewania elektrycznego na parowe
68
Ca∏kowita moc z elektrycznym agregatem suszàcym [kW]
10,0
10,0
Zabezpieczenie [A]
3 x 16
3 x 16
Przy∏àcze parowe G 1/2" (DN 15)
●
●
CiÊnienie robocze 250 – 1000 kPa (przy elektrycznym agregacie suszàcym)
●
●
Przy∏àcze spr´˝onego powietrza 600 kPa
●
●
G 7825 i G 7826
Automaty myjàco-dezynfekujàce
G 7825 (jednodrzwiowe)
G 7826 (dwudrzwiowe)
1 x pompa dozujàca DOS 10/30 dla p∏ynnych Êrodków neutralizujàcych
●
●
1 x pompa dozujàca DOS 60/30 dla p∏ynnych Êrodków myjàcych
●
●
2 x pojemniki po 10 l
●
●
1 x pompa dozujàca DOS 10/30 dla p∏ynnych Êrodków neutralizujàcych
●
●
1 x pompa dozujàca DOS 60/30 dla Êrodków myjàcych/dezynfekcji chemicznej
●
●
Dozowanie
Mo˝liwoÊci pod∏àczenia dodatkowych pomp
Agregat suszàcy
Dmuchawa [kW]
2 x 0,9
2 x 0,9
Grzejnik [kW]
2 x 3,6
2 x 3,6
Ca∏kowita moc przy∏àczeniowa [kW]
9
9
PrzepustowoÊç [m3]
250
250
Zmiana temperatury w etapach co 1° C
60–115
60–115
Ustawienie czasu w etapach co 1 min.
1–240
1–240
Filtr wst´pny klasy EU 4, stopieƒ oddzielenia > 95%, czas pracy 200h
●
●
●
●
1974
Filtr zawiesin / Filtr HEPA H 13
Stopieƒ oddzielenia >99,992% (DIN 1822), czas pracy 500h
Wymiary, waga
Wymiary zewn´trzne: wysokoÊç wraz z wanna coko∏owà [mm]
1974
Wymiary zewn´trzne: wysokoÊç wraz z wanna coko∏owà oraz MAV [mm]
2404
2404
Wymiary zewn´trzne: szerokoÊç / g∏´bokoÊç [mm]
900/750
900/750
Komora myjàca, powierzchnia u˝ytkowa wysokoÊç/ szerokoÊç/ g∏´bokoÊç [mm]
683/541/610
683/541/610
Komora myjàca wysokoÊç/ szerokoÊç/ g∏´bokoÊç [mm]
900/567/610
900/567/610
WysokoÊç wsuwania w stosunku do pod∏ogi (z coko∏em) [mm]
850
850
Waga [kg]
360
360
●
●
●
●
Obudowa
Stal szlachetna (AE)
Klasyfikacje
VDE, VDE-EMV, DVGW, IP X1, MPG CE 0366
69
Dane techniczne
Automaty myjàco-dezynfekujàce
PG 8527 (jednodrzwiowe)
PG 8528 (dwudrzwiowe)
Urzàdzenie ∏adowane od przodu z drzwiami suwanymi w p∏aszczyênie pionowej
●
–
Urzàdzenie przelotowe z drzwiami suwanymi w p∏aszczyênie pionowej
–
●
Ustawienie pojedyncze lub szeregowe
●
●
System mycia bie˝àcà wodà, max 93°C
●
●
BezpoÊrednie pod∏àczenie wózków do mycia /suszenia powierzchni trudnodost´pnych
●
●
2 pompy obiegowe (Qmax. l/min)
400/600*
400/600*
Sterowanie / programy
PROFITRONIC+, 16 programów standardowych
●
●
64 miejsca programowe
●
●
Elektryczne zamykanie drzwi
●
●
Automatyczne wy∏àczanie przy przecià˝eniu sieci
●
●
Port komunikacyjny dla dokumentowania procesu
●
●
Czujniki automatycznej identyfikacji wózków
●
●
Kontrola rotacji ramion myjàcych
●
●
1 x woda zimna, ciÊnienie hydrauliczne 2-10 bar, (200-1000 kPa) max 4°dH
●
●
1 x woda ciep∏a, ciÊnienie hydrauliczne 2-10 bar, (200-1000 kPa) max 4°dH
●
●
1 x woda demi, ciÊnienie hydrauliczne 2-10 bar, (200-1000 kPa)
●
●
3 w´˝e doprowadzajàce 1/2" z dwuz∏àczkà 3/4"
●
●
Zawór odp∏ywowy DN 50
●
●
3 N AC 400 V 50 Hz
●
●
Podgrzewanie komora myjàca [kW]
18
18
Podgrzewanie bojler [kW]
15
15
Pompa biegowa [kW]
0,7/1,2*
0,7/1,2*
Ca∏kowita moc bez agregatu suszàcego [kW]
20
20
Ca∏kowita moc z agregatem suszàcym [kW]
20
20
Zabezpieczenie [A]
3 x 32
3 x 32
Drzwi wykonane ze szk∏a/ oÊwietlenie komory myjàcej
Bojler do podgrzewania wody demi
Pomiar przewodnoÊci
Pod∏àczenie wodne
2 pompy odp∏ywowe DN 22
Pod∏àczenie elektryczne: Podgrzewanie elektryczne
Pod∏àczenie elektryczne: Podgrzewanie parà
3 N AC 400 V 50 Hz
●
●
Pompa biegowa [kW]
0,7/1,2*
0,7/1,2*
Ca∏kowita moc bez agregatu suszàcego [kW]
2
2
Ca∏kowita moc z agregatem suszàcym [kW]
10
10
Zabezpieczenie [A]
3 x 16
3 x 16
Przy∏àcze parowe G 1/2" (DN 10)
●
●
CiÊnienie robocze 250 – 600 kPa (przy parowym agregacie suszàcym)
●
●
Przy∏àcze spr´˝onego powietrza 600 kPa
●
●
Mo˝liwoÊç prze∏àczenia ogrzewania elektrycznego na parowe
70
3 N AC 400 V 50 Hz
●
●
Ogrzewanie komora myjàca [kW]
18
18
Ogrzewanie bojler [kW]
15
15
Pompa obiegowa [kW]
0,7/1,2*
0,7/1,2*
Ca∏kowita moc z elektrycznym agregatem suszàcym [kW]
20
20
Zabezpieczenie [A]
3 x 32
3 x 32
Przy∏àcze parowe G 1/2" (DN 10)
●
●
CiÊnienie robocze 250 – 1000 kPa (przy elektrycznym agregacie suszàcym)
●
●
Przy∏àcze spr´˝onego powietrza 600 kPa
●
●
PG 8527 i PG 8528
Automaty myjàco-dezynfekujàce
PG 8527 (jednodrzwiowe)
PG 8528 (dwudrzwiowe)
2 pompy mieszkowe dla p∏ynnych Êrodków myjàcych i neutralizujàcych
●
●
2 x pojemniki po 10 l
●
●
Kontrola iloÊci dozowania
●
●
Dozowanie
Max. 3 dodatkowe pompy
Wymiary, waga
Wymiary zewn´trzne: wysokoÊç wraz z wannà coko∏owà [mm]
1660
1660
Wymiary zewn´trzne: wysokoÊç wraz z ramà agregatu suszàcego [mm]
2420
2420
Wymiary zewn´trzne: szerokoÊç / g∏´bokoÊç [mm]
1150/870
1150/870
Komora myjàca, powierzchnia u˝ytkowa wysokoÊç/ szerokoÊç/ g∏´bokoÊç [mm]
675/650/800
675/650/800
Komora myjàca wysokoÊç/ szerokoÊç/ g∏´bokoÊç [mm]
860/685/800
860/685/800
WysokoÊç wsuwania w stosunku do pod∏ogi
850
850
Waga [kg]
408
386
●
●
●
●
Obudowa
Stal szlachetna (AE)
Klasyfikacje
VDE, VDE-EMV, IP 20, MPG CE 0366
* dla strumienia wody / przy bezpoÊrednim pod∏àczeniu wózka
●
= wyposa˝enie standardowe,
= opcja, – = niedost´pne
71
Miele Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Biuro tel. 022 548 40 11/15
fax 022 548 40 20
www.miele-professional.pl
profi@miele.com.pl
Serwis Centralny
ul. Rzymowskiego 19 lok. 2a
02-697 Warszawa
tel. 022 548 40 19
(D)
Miele & Cie., Gütersloh
www.miele-professional.de
info@miele.de
Zagraniczne spó∏ki Miele:
(A)
Miele Ges.mbH., Wals/Salzburg
(AUS)
Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)
Miele N.V., Mollem
(CDN)
Miele Limited, Richmond Hill/Ontario
(CH)
Miele A.G., Spreitenbach/Zürich
(CZ)
Miele spol. s.r.o., Brno
(DK)
Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)
Miele S.A., Alcobendas/Madrid
(F)
Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)
Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)
Miele Co. Ltd., Abingdon/Oxford
(GR)
Miele Hellas GmbH, Psychiko-Athen
(H)
Miele Kft., Budapest
(HK)
Miele Hong Kong Ltd., Hong Kong
(HR)
Miele d.o.o., Zagreb
(I)
Miele S.r.L., Appiano/Bolzano
(IRL)
Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)
Miele Japan Corp., Shibuya/Tokyo
(L)
Miele S.à r.l., Luxemburg-Gasperich
(MEX)
Miele S.A. de C.V., Mexico City
(N)
Miele AS, Rud/Oslo
(NL)
Miele Nederland B.V., Vianen
(P)
Miele Portuguesa, Lda., Carnaxide/Lissabon
(RU)
000 Miele CIS, Moskau
(S)
Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)
Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)
Miele spol. s.r.o., Bratislava
(SLO)
Miele d.o.o., Trzin
(TR)
Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)
TOV Miele, Kiew
(USA)
Miele Appliances Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)
Miele Pty. Ltd., Bryanston/Johannesburg
Firma Miele Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian asortymentu i b∏´dów edytorskich.
Wszelkie prawa zastrze˝one
04/08
Download PDF

advertising