Acer | LK-W14 Series | Acer K330i UM A_Dutch.book

d
de
oa
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Acer-projector
K330/K330i/L225/LK-W14 serie
Gebruikershandleiding
d
de
oa
nl
ow
D
Copyright © 2011 Acer Incorporated.
Alle rechten voorbehouden.
m
fro
Van dit document mag geen enekl deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
zoeksysteem, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.
Acer Projector K330/K330i/L225/LK-W14-serie
Modelnummer: __________________________________
Serienummer: ___________________________________
Aankoopdatum: ________________________________
Plaats van aankoop: ________________________________
Acer en het Acer-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of
handelsmerken van andere bedrijven die in dit document worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld
voor identificatiedoeleinden en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.
"HDMITM, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC."
e
Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de
onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat
op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten
worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.
.b
Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder de
verplichting melding te doen van de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden
opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en
publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet,
voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of
geschiktheid voor een bepaald doel af.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Handleiding Acer Projector K330/K330i/L225/LK-W14-serie
Originele uitgave: 06/2011
nl
ow
D
d
de
oa
iii
m
fro
Informatie voor uw veiligheid en
comfort
Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u de voeding aansluit op
of loskoppelt van de externe voedingseenheid.
•
•
•
Installeer de voedingseenheid voordat u de voedingskabel aansluit op het
wisselstroomcontact.
Koppel de voedingskabel los voordat u de voedingseenheid van de
projector verwijdert.
Als het systeem meerdere stroombronnen heeft, schakel dan de voeding
van het systeem uit door alle stroomkabels van de voedingsbronnen los te
koppelen.
Waarschuwing voor toegankelijkheid
Zorg dat het stopcontact waarop u de voedingskabel aansluit gemakkelijk
toegankelijk is en zich zo dicht mogelijk bij het apparaat bevindt. Wanneer u de
voeding van het apparaat moet loskoppelen, moet u de voedingskabel uit het
stopcontact trekken.
Waarschuwingen!
•
•
•
Gebruik dit product niet in de buurt van water.
Zet dit product niet op een onstabiel wagentje of op een wankele voet of
tafel. Het product kan ernstige schade oplopen wanneer u het laat vallen.
Er zijn sleuven en openingen voorzien voor de ventilatie om een
betrouwbare werking van het product te garanderen en het tegen
oververhitting te beschermen. Deze openingen mogen niet worden
geblokkeerd of afgedekt. De openingen mogen nooit worden
geblokkeerd door het product op een bed, sofa, tapijt of een ander
gelijkaardig oppervlak te zetten.
Dit product mag nooit bij of boven een radiator of een verwarmingsapparaat
worden geplaatst of in een installatie worden ingebouwd, tenzij voldoende
ventilatie is voorzien.
•
Duw nooit objecten in dit product door de sleuven van de behuizing
aangezien deze objecten gevaarlijke voltagepunten kunnen raken of een
e
Waarschuwing voor stekker bij het loskoppelen van
het apparaat
.b
Trek de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een
vochtige doek om het product te reinigen.
re
or
nb
Het product uitschakelen voordat u het reinigt
de
an
.v
w
w
w
Lees deze instructies aandachtig. Bewaar dit document zodat u het later
opnieuw kunt raadplegen. Volg alle waarschuwingen en instructies op die op
het product zijn gemarkeerd.
nl
ow
D
d
de
oa
iv
m
fro
kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan vuur of
elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof op of
in het product morst.
Om schade aan interne onderdelen en het lekken van de batterij te
vermijden, mag u het product niet op een trillend oppervlak plaatsen.
Gebruik het nooit in een sport-, trainings- of andere trillende omgeving
omdat dit mogelijk onverwachte kortsluitingen of schade aan de
draaiende onderdelen kan veroorzaken.
•
•
Waarschuwing! De pool voor de aarding is een veiligheidsfunctie. Wanneer
u een stopcontact gebruikt dat niet correct is geaard, kan die elektrische
schok en/of letsels veroorzaken.
Opmerking: de aardingspool biedt ook een goede bescherming tegen
onverwachte ruis die wordt geproduceerd door andere elektrische
apparaten in de nabije omgeving die de prestaties van dit product kunnen
storen.
•
Gebruik het product alleen met de bijgeleverde voedingskabelset. Als u de
voedingskabelset moet vervangen, moet u ervoor zorgen dat de nieuwe
voedingskabel voldoet aan de volgende vereisten: afneembaar type, ULgeregistreerd/CSA gecertificeerd, VDE goedgekeurd of gelijkwaardig,
maximale lengte 4,5 meter (15 voet).
e
•
.b
•
Dit product moet worden gebruikt met het type stroom dat op het
markeerlabel is aangegeven. Als u niet zeker bent van het beschikbare
stroomtype, moet u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale
elektriciteitsmaatschappij.
Zorg ervoor dat er niets op de voedingskabel staat. Plaats dit product niet
op een plaats waar mensen op de kabel kunnen trappen.
Als u een verlengkabel gebruikt met dit product, moet u ervoor zorgen dat
het totale ampèrevermogen van de apparatuur die op de verlengkabel is
aangesloten, het ampèrevermogen van de verlengkabel niet overschrijdt.
Zorg er ook voor dat het totale vermogen van alle producten die op het
stopcontact zijn aangesloten, het vermogen van de zekering niet
overschrijdt.
Zorg dat u het stopcontact, de strip of de contactdoos niet overbelast door
teveel apparaten aan te sluiten. De algemene systeembelasting mag niet
meer zijn dan 80% van het vermogen van het circuit. Als u powerstrips
gebruikt, mag de belasting niet hoger zijn dan 80% van het
invoervermogen van de powerstrip.
De wisselstroomadapter van het product is uitgerust met een geaarde
stekker met drie draden. De stekker past alleen in een geaard elektrisch
stopcontact. Controleer of het stopcontact correct is geaard voordat u de
stekker van de wisselstroomadapter aansluit. Stop de stekker niet in een
niet-geaard stopcontact. Neem contact op met uw elektricien voor meer
informatie.
re
or
nb
•
de
an
Elektriciteit gebruiken
.v
•
w
w
w
•
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Reparatie en onderhoud product
v
w
wanneer er vloeistof in het product is gemorst
wanneer het product werd blootgesteld aan regen of water
als het product is gevallen of als de behuizing beschadigd is
als het product een opvallende verandering in prestaties vertoont, wat
erop wijst dat reparatie of onderhoud nodig is
als het product niet normaal werkt nadat u de bedieningsinstructies hebt
gevolgd
Opmerking: pas alleen de bedieningselementen aan die door de
gebruiksaanwijzingen zijn beschreven. Onjuiste aanpassingen aan andere
bedieningselementen kunnen schade veroorzaken. In dat geval is het
mogelijk dat een bevoegde technicus uitgebreide werkzaamheden moet
uitvoeren aan het apparaat om het product te herstellen naar de normale
toestand.
Waarschuwing! Omwille van veiligheidsredenen mag u geen nietcompatibele onderdelen gebruiken wanneer u componenten toevoegt of
wijzigt. Raadpleeg uw wederverkoper voor aankoopopties.
Uw apparaat en de uitbreidingen kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze
buiten het bereik van kleine kinderen.
Aanvullende veiligheidsinformatie
•
•
•
Kijk niet in de lens van de projector wanneer de lamp is ingeschakeld. Het
heldere licht kan uw ogen beschadigen.
Schakel eerst de projector en daarna de signaalbronnen in
Plaats het product niet in de volgende omgevingen:
•
•
•
een ruimte die slecht geventileerd of zeer ingesloten is. Zorg voor minstens
50 cm afstand van de muren. Er moet altijd lucht rond de projector kunnen
stromen.
Locaties waar de temperatuur extreem hoge waarden kan bereiken, zoals het
interieur van een auto waarvan alle ruiten gesloten zijn.
Locaties waar een extreme vochtigheid, veel stof of sigarettenrook de optische
onderdelen kan aantasten waardoor de levensduur wordt verkort en het beeld
wordt verdonkerd.
e
•
wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd of gerafeld is
.b
•
•
•
•
•
re
or
nb
In de volgende omstandigheden moet u dit product loskoppelen van het
stopcontact en contact opnemen met bevoegd onderhoudspersoneel:
de
an
.v
w
w
Probeer niet zelf het product te repareren, aangezien het openen of
verwijderen van de deksels u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningspieken
of andere risico's. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde
monteur.
nl
ow
D
d
de
oa
vi
•
•
•
Waarschuwing voor het beluisteren
Volg deze instructies om uw gehoor te beschermen.
•
•
•
•
•
Verhoog het volume geleidelijk aan tot u duidelijk en comfortabel kunt horen.
Verhoog het volumeniveau niet nadat uw oren zich hebben aangepast.
Beluister geen muziek met een hoog volume gedurende lange perioden.
Verhoog het volume niet om lawaaierige omgevingen buiten te sluiten.
Verlaag het volume als u de mensen in uw nabije omgeving niet kunt horen.
e
•
.b
•
re
or
nb
•
Wanneer u de projector uitschakelt, moet u controleren of de volledige
koelcyclus van de projector is voltooid voordat u het apparaat loskoppelt
van de netstroom.
Schakel de hoofdvoeding niet abrupt uit of koppel de projector niet los
tijdens de werking. De beste manier is te wachten tot de ventilator
uitschakelt, voordat u de hoofdvoeding uitschakelt.
Raad het rooster van de luchtuitlaat en de grondplaat niet aan. Deze
onderdelen kunnen zeer warm worden.
Reinig regelmatig de luchtfilter als deze is voorzien. De
binnentemperatuur kan stijgen en schade veroorzaken wanneer de filter/
ventilatie-openingen met vuil of stof zijn verstopt.
Kijk niet in het rooster van de luchtuitlaat wanneer de projector in gebruik
is. Dit kan uw ogen beschadigen.
Open altijd de lenssluiter of verwijder de lensdop wanneer de projector is
ingeschakeld.
Blokkeer de projectorlens niet met een object wanneer de projector wordt
gebruikt, anders kan het object hierdoor opwarmen, vervormen of zelfs
brand veroorzaken.
Probeer deze projector niet te demonteren. Er is gevaarlijke spanning
aanwezig in het apparaat waardoor u letsels kunt oplopen. Laat reparaties
alleen over aan bevoegd professioneel onderhoudspersoneel.
Zet de projector niet verticaal op zijn zijkant. Hierdoor kan de projector
omvallen en letsels of schade veroorzaken.
de
an
•
Koppel het apparaat onmiddellijk uit als er iets verkeerd is met uw
projector. Gebruik het apparaat niet als er rook, vreemde geluiden of
geuren uit uw projector komen. Dit kan brand of elektrische schok
veroorzaken. Koppel in dat geval het apparaat onmiddellijk los en neem
contact op met uw leverancier.
Blijf dit product niet langer gebruiken als het gebroken of gevallen is.
Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier voor inspectie.
Richt de lens van de projector niet naar de zon. Dit kan brand veroorzaken.
.v
•
w
w
•
•
w
•
m
•
Locaties in de buurt van een brandalarm.
Locaties met een omgevingstemperatuur van meer dan 40 ºC/104 ºF.
Locaties die hoger liggen dan 3000 m.
fro
•
•
•
nl
ow
D
d
de
oa
vii
m
fro
Instructies met betrekking tot afvalverwijdering
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het
niet langer gebruikt. Recycleer om de pollutie te minimaliseren en de maximale
bescherming van het wereldwijde milieu te garanderen. Meer informatie over
afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vindt u op de website
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
m
fro
Beginnen bij het begin
d
de
oa
nl
ow
D
viii
•
Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het product
gedurende langere tijd niet gebruikt.
Dat mag u niet doen:
•
De sleuven en openingen van het apparaat die voor de ventilatie zijn
voorzien, blokkeren.
•
Schurende reinigingsmiddelen, was of oplosmiddelen gebruiken om het
apparaat te reinigen.
•
In de volgende omstandigheden gebruiken:
•
•
•
•
In een extreem warme, koude of vochtige omgeving.
In gebieden die onderhevig zijn aan overmatig stof en vuil.
In de buurt van een apparaat dat een krachtig magnetisch veld genereert.
In direct zonlicht.
Voorzorgsmaatregelen
Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsinstructies
zoals ze in deze gebruiksaanwijzing worden aanbevolen om de levensduur van
uw apparaat te optimaliseren.
Waarschuwing:
•
•
Kijk niet in de lens van de projector wanneer de lamp is ingeschakeld. Het heldere
licht kan uw ogen beschadigen.
Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische
schokken te vermijden.
•
Open of demonteer het product niet, anders loopt u het risico op elektrische
schokken.
•
Wanneer u de projector uitschakelt, moet u controleren of de volledige koelcyclus
van de projector is voltooid voordat u het apparaat loskoppelt van de netstroom.
•
•
Schakel eerst de projector en daarna de signaalbronnen in.
Gebruik de lenskap niet terwijl de projector wordt gebruikt.
e
Gebruik een zachte doek, bevochtigd met zacht schoonmaakmiddel om de
behuizing van het scherm schoon te maken.
.b
Schakel het product uit voordat u het reinigt.
•
re
or
nb
•
de
an
Dit moet u doen:
.v
w
w
w
Gebruiksmededelingen
m
fro
iii
1
1
Overzicht verpakking
2
Projectoroverzicht
3
Uiterlijk projector
3
Bedieningspaneel
4
Schema afstandsbediening
5
Aan de slag
7
De projector aansluiten
7
De projector in-/uitschakelen
8
De projector inschakelen
8
De projector uitschakelen
9
Het geprojecteerde beeld aanpassen
10
De hoogte van het geprojecteerde beeld aanpassen10
De beeldgrootte en afstand optimaliseren
11
Bedieningselementen
13
Menu Installatie
13
Acer Empowering Technology
14
OSD-menu's
15
Kleur
16
Beeld
17
Instelling
20
Beheer
20
Geluid
21
3D
22
Taal
23
Media op iPhone/iPod/iPad afspelen via
K330/K330i/L225/LK-W14
Foto's weergeven
24
24
e
Producteigenschappen
.b
Inleiding
re
or
nb
viii
de
an
Voorzorgsmaatregelen
.v
viii
w
w
viii
Gebruiksmededelingen
w
Beginnen bij het begin
Inhoud
d
de
oa
nl
ow
D
Informatie voor uw veiligheid en comfort
26
35
Compatibiliteitsmodi
37
Voorschriften en veiligheidsrichtlijnen
41
e
Specificaties
.b
32
re
or
nb
31
Installatie plafondmontage
de
an
Definitielijst LED's & alarmberichten
.v
27
w
w
Problemen oplossen
w
27
m
fro
Bijlagen
d
de
oa
nl
ow
D
Video's weergeven
nl
ow
D
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
Dit product is een DLP®-projector met één chip. De uitstekende functies
omvatten:
de
an
.v
w
w
w
Producteigenschappen
Nederlands
m
fro
Inleiding
1
•
DLP®-technologie
•
Resolutie 1280 x 800 WXGA
Ondersteuning voor beeldverhouding 4:3 / 16:9/Volledig/L.box
•
Veelzijdige weergavemodi (Helder, Presentatie, Standaard, Video, Foto,
Spel, Gebruiker) zorgen voor optimale prestaties in elke situatie
•
Compatibel met NTSC / PAL / SECAM en ondersteuning van HDTV (480i/p,
576i/p, 720p, 1080i/p)
•
Projector met compact formaat, uitstekend geschikt voor zakelijke
doeleinden en thuisamusement.
•
De Acer EcoProjection-technologie biedt een intelligente benadering van
energiebeheer en een verbetering van de fysische efficiëntie
•
Met de Empowering-toets worden de hulpprogramma's van de Acer
Empowering Technology (Acer eView, eTimer, e3D, ePower Management)
weergegeven voor het gemakkelijk aanpassen van de instellingen
•
Uitgerust met HDMITM-aansluitingen met HDCP-ondersteuning
•
De geavanceerde digitale trapeziumcorrectie biedt optimale presentaties
•
Meertalige OSD-menu's
•
Milieuvriendelijke lichtbron en langere levensduur via LED-oplossing.
•
Geniet van de mediaweergave via USB, RAM en SD-kaartlezer.
•
Compatibel met de besturingssystemen Microsoft® Windows® 2000, XP,
Vista®, Windows® 7, Macintosh®.
Overzicht verpakking
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
Deze projector wordt geleverd met alle onderstaande items. Controleer alle
items zodat u zeker bent dat uw apparaat compleet is. Neem onmiddellijk
contact op met uw leverancier als een item ontbreekt.
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
nl
ow
D
2
Projector met lenskap
Voedingskabel
Composiet videokabel
A/V-kabel met 3,5 mm
stekker
VGA-kabel
Afstandsbediening
K330/K330i/L225/
LK-W14 Series
XXXXXX
3V
Batterij
Draagtas
Gebruikershandleiding x2
Snelstartgids
Adapter voor iPod/iPhone/
iPad (optioneel)
USB WiFi-adapter
(optioneel)
nl
ow
D
d
de
oa
3
w
w
w
de
an
.v
Uiterlijk projector
Voorkant / bovenkant
re
or
nb
6
5
Nederlands
m
fro
Projectoroverzicht
7
e
.b
4
5
2
1
#
1
2
3
Beschrijving
#
Beschrijving
Lenskap
5
Ontvangers voor de afstandsbediening
Regelwiel voor kantelhoek
6
Bedieningspaneel
3
Zoomlens
7
Voedingsknop
4
Scherpstelring
Achterkant
1
10
#
2
3
4
5
6
7
8
9
Beschrijving
#
Beschrijving
1
SD-kaartlezer
6
Composiet-video-ingang
2
USB-A aansluiting (voor multimedia)
7
Audio/video-ingang (3,5mm
ministekker, voor audio/ composiet
bron, iphone/ipod-ondersteuning)
3
Mini-USB
8
Aansluiting voor de audio-uitgang
4
HDMI-aansluiting
9
Voedingsaansluiting
5
Ingang analoog pc-signaal/HDTV/
component video
10
Kensington™-slotpoort
nl
ow
D
Bedieningspaneel
m
fro
8
4
9
5
#
Pictogram
2
Functie
Beschrijving
1
LAMP
LED lampindicator
2
Trapezium
Past de beeldvervorming aan die door het
kantelen van de projector wordt
veroorzaakt (±40 graden).
3
RESYNC
Synchroniseert de projector automatisch
met de invoerbron.
4
MENU
•
5
POWER
Voedingsknop en indicator-LED voeding
Raadpleeg de inhoud in het hoofdstuk
"De projector in-/uitschakelen".
Druk op "MENU" om het OSD-menu
(On screen display) te openen, terug
te keren naar de vorige stap van de
OSD-menubewerking of het OSDmenu af te sluiten.
6
TEMP
LED temperatuurindicator
7
Vier
richtingstoetsen
Gebruik de toetsen om items te selecteren
of aanpassingen aan te brengen aan uw
selectie.
8
SOURCE
Wijzigt de actieve bron.
9
Empoweringknop
Unieke Acer-functies: eView, eTimer, e3D
en ePower Management.
e
3
.b
7
re
or
nb
2
de
an
6
.v
1
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
4
nl
ow
D
d
de
oa
5
w
w
w
1
4
6
9
10
11
12
13
15
16
14
#
Pictogram
Functie
Beschrijving
1
Infraroodzender
Verzendt signalen naar de projector.
2
FREEZE
Om het beeld op het scherm te pauzeren.
3
POWER
Raadpleeg het hoofdstuk "De projector in-/
uitschakelen".
4
HIDE
Schakelt de video tijdelijk uit. Druk op de knop
"HIDE" om het beeld te verbergen. Druk opnieuw om
het beeld opnieuw weer te geven.
5
ASPECT RATIO
Om het beeld op het scherm te pauzeren.
6
RESYNC
Synchroniseert de projector automatisch met de
invoerbron.
7
SOURCE
Druk op "SOURCE" om de bron RGB, Component, SVideo, Composite, Video of HDTV te selecteren.
8
VORIGE/STOP
Druk op "Vorige/Stop" om het afspelen van het
mediabestand te stoppen of terug te keren naar de
bovenliggende gegevensmap.
9
Invoeren/
Afspelen/
Pauzeren
Druk op "Invoeren/Afspelen/Pauzeren" om het
mediabestand af te spelen/te pauzeren.
10
MENU
•
11
Vier richtingstoetsen
Gebruik de knoppen omhoog, omlaag, links en rechts
om items te selecteren of uw selectie aan te passen.
Druk op "MENU" om het OSD-menu (On screen
display) te openen, terug te keren naar de vorige
stap van de OSD-menubewerking of het OSDmenu af te sluiten.
e
7
8
.b
5
re
or
nb
3
de
an
.v
2
Nederlands
m
fro
Schema afstandsbediening
nl
ow
D
Pictogram
Functie
Beschrijving
m
#
fro
12
MEDIA
Druk op "MEDIA" om te schakelen tussen de RAM,
SD- en USB A-bron. Deze projector ondersteunt
verschillende bestandsindelingen voor foto/audio/
video.
13
Empoweringknop
Unieke Acer-functies: eView, eTimer, e3D en ePower
Management.
Druk op de toets " " onder de bron SD/USB A/RAM.
De instelpagina wordt weergegeven voor de
gebruikersaanpassing.
16
AV
Druk op "AV" om de bron te wijzigen naar composiet
video of AV.
e
Druk op "HDMITM/VGA" om de bron in te stellen op
HDMITM/VGA.
.b
Druk op "USB B" om de bron te wijzigen naar USB B.
HDMI/VGA
re
or
nb
USB B
de
an
14
15
.v
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
6
nl
ow
D
d
de
oa
7
w
w
w
de
an
.v
De projector aansluiten
re
or
nb
iPod/iPhone/iPad batterijlader
iPod/iPhone/iPad
e
USB
.b
7
USB
14
2
USB
D-Sub
9
D-Sub
11
6
SD CARD
R
Y
HDTV adapter
3
1
10
5
12
R B G
8
Y
R B G
Video-uitgang
4
HDMI
Beschrijving
Dvd-speler, Settop Box, HDTVontvanger
R B G
Dvd-speler
#
W
13
HDMI
#
Beschrijving
1
Voedingskabel
8
A/V-naar-RCA kabel met 3,5 mm stekker
2
VGA-kabel
9
(*)
SD-kaart
USB-schijf/stick
USB WiFi-adapter
3
VGA naar component/HDTV-adapter
4
3 RCA-componentkabel
11
USB-laadsnoer voor iPod/iPhone/iPad
5
HDMI-kabel
12
Composiet videokabel
6
3,5 mm stekker AV
13
Aansluiting audiokabel/RCA
7
Adapter voor iPod/iPhone/iPad
14
USB-kabel
10
Nederlands
m
fro
Aan de slag
Opmerking: om zeker te zijn dat de projector goed werkt met uw
computer, moet u ervoor zorgen dat de timing van de
weergavemodus compatibel is met de projector.
w
w
w
De projector inschakelen
2
Controleer of de voedingskabel en de signaalkabel stevig zijn bevestigd.
Het lampje van de voedingsindicator zal rood knipperen.
3
Druk op het bedieningspaneel op de knop "Power" om de projector in te
schakelen. Het lampje van de voedingsindicator wordt blauw. (afbeelding
2)
4
Schakel uw bron in (computer, notebook, videospeler, enz.). De projector
zal de bron automatisch detecteren.
•
Als "Geen signaal" op het scherm verschijnt, moet u controleren of de
signaalkabels stevig zijn aangesloten.
•
Als u meerdere bronnen tegelijk aansluit, gebruik dan de knop
"Bron" op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening of de
directe brontoets op de afstandsbediening om tussen de ingangen te
schakelen.
2
Voedingsknop
1
Lenskap
e
Verwijder de lenskap. (afbeelding 1)
.b
1
re
or
nb
de
an
.v
Nederlands
m
fro
De projector in-/uitschakelen
d
de
oa
nl
ow
D
8
nl
ow
D
d
de
oa
De LED van de voedingsindicator licht ROOD op en knippert snel nadat de
projector is uitgeschakeld en de ventilators blijven ongeveer 30 seconden
werken om ervoor te zorgen dat het systeem goed afkoelt.
3
Nadat het systeem is afgekoeld, stopt de LED van de voedingsindicator met
knipperen en licht deze stabiel rood op om de stand-bymodus aan te
geven.
4
Het is nu veilig om de voedingskabel los te koppelen.
"Projector oververhit. Schakelt zichzelf automatisch uit."
Dit bericht op het scherm geeft aan dat de projector is oververhit. De
projector wordt automatisch uitgeschakeld. Neem contact op met uw
lokale leverancier of uw servicecentrum.
•
"Ventilator defect. Schakelt zichzelf automatisch uit."
Dit bericht op het scherm geeft aan dat de ventilator defect is. De
projector wordt automatisch uitgeschakeld. Neem contact op met uw
lokale leverancier of uw servicecentrum.
Opmerking: Als de projector automatisch uitschakelt, moet u
contact opnemen met uw lokale wederverkoper of
onderhoudscentrum.
re
or
nb
•
de
an
.v
w
w
Waarschuwingsindicators:
e
2
.b
Druk op de voedingsknop om de projector uit te schakelen. Dit bericht
verschijnt: "Druk opnieuw op de voedingsknop om het afsluitproces te
voltooien."Druk opnieuw op de voedingsknop.
w
1
Nederlands
m
fro
De projector uitschakelen
9
Het beeld verlagen/verhogen:
1
Gebruik het wiel voor het regelen van de kantelhoek om de weergavehoek
fijn af te stellen.
Regelwiel voor kantelhoek
e
.b
re
or
nb
De projector is voorzien van een regelwiel voor de kantelhoek waarmee u de
hoogte van het beeld kunt aanpassen.
de
an
De hoogte van het geprojecteerde beeld aanpassen
.v
w
w
w
Nederlands
m
fro
Het geprojecteerde beeld aanpassen
d
de
oa
nl
ow
D
10
nl
ow
D
d
de
oa
11
w
Opmerking: Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding is
een hoogte van 70 cm vereist wanneer de projector op 1,5 m
afstand is geplaatst.
49,7"
70cm
C
A
1,5m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Raadpleeg de onderstaande tabel om het optimale beeldformaat te zoeken
wanneer de projector op de gewenste afstand van het scherm is geplaatst.
Voorbeeld: als de projector zich 1,5 m van het scherm bevindt, is een goede
beeldkwaliteit voor beeldformaten van 49,7".
Nederlands
m
fro
De beeldgrootte en afstand optimaliseren
nl
ow
D
m
fro
(Min. zoom)
0,91
30,0
64 x 40
42
1,00
33,2
71 x 45
47
1,25
41,5
89 x 56
59
1,50
49,7
107 x 67
70
2,00
66,3
143 x 89
94
2,41
80,0
172 x 108
113
Zoomfactor: 1,0x
e
Van onderkant tot
bovenkant van
beeld (cm)
<C>
.b
B (cm) x H (cm)
re
or
nb
Diagonaal
(inch)
<B>
de
an
.v
Gewenste
afstand (m)
<A>
Boven
w
w
Schermformaat
w
Nederlands
d
de
oa
12
nl
ow
D
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
Het installatiemenu biedt een OSD (onscreen display) voor de installatie en het
onderhoud van de projector. Gebruik het OSD alleen wanneer het bericht
"Geen signaalingang" wordt weergegeven op het scherm.
de
an
.v
w
w
w
Menu Installatie
Nederlands
m
fro
Bedieningselementen
13
De menuopties omvatten instellingen en aanpassingen voor de schermgrootte
en -afstand, de scherpstelling, de trapeziumcorrectie en meer.
1
Schakel de projector in door op de knop "Power" op het bedieningsblok te
drukken.
2
Druk op de knop "MENU" op het bedieningsblok om het OSD voor het
onderhoud en de installatie van de projector te starten.
3
Het achtergrondpatroon werkt als een gids om de kalibratie- en
uitlijningsinstellingen, zoals de schermgrootte en -afstand, de scherpstelling
en meer aan te passen.
4
Het menu Installatie bevat de volgende opties:
•Projectiemethode
•Menulocatie
•Automatische trapeziuminstellingen
•Handmatige trapeziuminstellingen
•Taalinstellingen
•Opnieuw instellen naar de standaard fabrieksfuncties
Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om een optie te selecteren, de
pijltoetsen naar links en rechts om de geselecteerde optie-instellingen aan
te passen en de pijl naar recht om een submenu voor de functie-instelling
te openen. De nieuwe instellingen worden automatisch opgeslagen
wanneer het menu wordt afgesloten.
5
Druk op een willekeurig ogenblik op de knop om het menu af te sluiten en
terug te keren naar het welkomstscherm van Acer.
w
Acer Empowering Key biedt drie unieke Acer-functies: "Acer eView
Management", "Acer eTimer Management", "Acer ePower Management" en
"Acer e3D Management".
Acer eView Management
"Acer eView Management" wordt
gebruikt voor de selectie van de
weergavemodus. Raadpleeg het
hoofdstuk OSD-menu's voor meer
informatie.
Acer eTimer Management
"Acer eTimer Management" biedt een
herinneringsfunctie voor de
tijdregeling van de presentatie.
Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's
voor meer informatie.
Acer ePower Management
"Acer ePower Management" biedt de
gebruiker een sneltoets om de
levensduur van de projector te
verlengen. Raadpleeg het hoofdstuk
OSD-menu's voor meer informatie.
Acer e3D Management
"Acer e3D Management" levert de 3Dfuncties. Raadpleeg het hoofdstuk OSDmenu's voor meer informatie.
e
" om het hoofdmenu
.b
Druk als het Empowering Menu verschijnt op de toets "
te kiezen.
re
or
nb
" om het hoofdmenu op het scherm weer te geven en zijn
de
an
Druk op de knop "
functie te wijzigen.
.v
w
w
Nederlands
m
fro
Acer Empowering Technology
d
de
oa
nl
ow
D
14
nl
ow
D
d
de
oa
15
w
re
or
nb
De OSD-menu's gebruiken
Om het OSD-menu te openen, drukt u op "MENU" op de
afstandsbediening.
•
Wanneer het OSD wordt weergegeven, kunt u de knoppen
gebruiken om een item in het hoofdmenu te selecteren. Nadat u het
Gebruik de
e
•
.b
•
gewenste hoofdmenu-item hebt geselecteerd, drukt u op
submenu voor de functie-instelling te openen.
om het
knoppen om het gewenste item te selecteren en pas de
instellingen aan met de
knoppen.
•
Selecteer het volgende item dat u wilt aanpassen in het submenu en pas
het aan zoals hierboven beschreven.
•
Druk op "MENU" op de afstandsbediening. Het scherm keert terug naar
het hoofdmenu.
•
Om het OSD-menu af te sluiten, drukt u opnieuw op "MENU" op de
afstandsbediening. Het OSD-menu wordt gesloten en de projector zal de
nieuwe instellingen automatisch opslaan.
Hoofdmenu
Instelling
Submenu
de
an
.v
w
w
De projector beschikt over een meertalig OSD waarmee u aanpassingen kunt
aanbrengen aan het beeld en verschillende instellingen kunt wijzigen.
Nederlands
m
fro
OSD-menu's
nl
ow
D
Kleur
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
16
Weergavemodus
Wandkleur
Helderheid
Contrast
Verzadiging
Er zijn talrijke instellingen die vooraf in de fabriek zijn
gedefinieerd en voor verschillende typen beelden zijn
geoptimaliseerd.
•
•
•
•
•
•
•
Helder: voor de optimalisatie van de helderheid.
•
Druk op
om het beeld donkerder te maken.
•
Druk op
om het beeld helderder te maken.
Presentatie: voor presentaties tijdens vergaderingen.
Standaard: voor een algemene omgeving.
Video: voor het afspelen van video in een heldere omgeving.
Foto: voor grafische beelden.
Spel: voor spelinhoud.
Gebruiker: herinnert de gebruikersinstellingen.
Gebruik deze functie om een geschikte kleur te kiezen in
overeenstemming met de achtergrond. Er zijn verschillende
keuzemogelijkheden, zoals wit, lichtgeel, lichtblauw, roze,
donkergroen. Dit zal de kleurafwijking die door de wandkleur
wordt veroorzaakt, compenseren om de juiste beeldtint weer te
geven.
Past de helderheid van het beeld aan.
Het "Contrast" beheert het verschil tussen de helderste en
donkerste gedeelten van het beeld. Als u het contrast aanpast
wordt de hoeveelheid zwart en wit in het beeld gewijzigd.
•
Druk op
voor minder contrast.
•
Druk op
voor meer contrast.
Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde
kleuren.
•
Druk op
verlagen.
om de hoeveelheid kleur in het beeld te
•
Tint
Druk op
om de hoeveelheid kleur in het beeld te
verhogen.
Past de kleurbalans van rood en groen aan.
•
Druk op
om de hoeveelheid groen in het beeld te
verhogen.
•
Druk op
verhogen.
om de hoeveelheid rood in het beeld te
nl
ow
D
d
de
oa
17
m
Heeft effect op de voorstelling van een donkere scène. Met een
hogere gammawaarde ziet een donkere scène er helderder uit.
Dynamisch zwart
Beeld
Projectie
Vooraan-bureau
•
De standaardinstelling.
Vooraan-plafond
•
Wanneer u deze functie selecteert, draait de projector het beeld
ondersteboven voor projectie op het plafond.
Achteraan-bureau
•
Wanneer u deze functie selecteert, keert de projector het beeld
om zodat u kunt projecteren van achter een doorschijnend
scherm.
Achteraan-plafond
•
Wanneer u deze functie selecteert, wordt het beeld gespiegeld en
tegelijk ondersteboven gedraaid. U kunt projecteren vanachter
een doorzichtig scherm met een projectie op het plafond.
e
Opmerking: de functies "Verzadiging" en "Tint" worden niet ondersteund
in de computermodus of de HDMI-modus.
.b
Kies “Aan” om de weergave van donkere filmscènes automatisch
te optimaliseren zodat ze tot in de kleinste details kunnen worden
weergegeven.
re
or
nb
de
an
Hiermee kunt u de kleurtemperatuur aanpassen. Bij een hogere
kleurtemperatuur ziet het scherm er koeler uit, bij een lagere
temperatuur ziet het er warmer uit.
.v
w
w
w
Kleurtemperatuur
Nederlands
Degamma
fro
Geavanceerd
nl
ow
D
•
m
Frequentie
Tracking
HDMI-kleurbereik
om de scherpte te verminderen.
Druk op
om de scherpte te vermeerderen.
•
Druk op
om het beeld naar links te verplaatsen.
•
Druk op
om het beeld naar rechts te verplaatsen.
•
Druk op
om het beeld omlaag te verplaatsen.
•
Druk op
om het beeld omhoog te verplaatsen.
Met "Frequentie" wordt de bemonsteringsfrequentie van de projector
aangepast aan de frequentie van de grafische kaart van uw computer.
Als u een verticale knipperende balk in het geprojecteerde beeld ziet,
kunt u deze functie gebruiken om de nodige aanpassingen uit te
voeren.
Synchroniseert de signaaltiming van de projector met deze van de
grafische kaart. Als u een onstabiel of flikkerend beeld hebt, kunt u
deze functie gebruiken om dit te corrigeren.
Stel het kleurenbereik van het HDMI-beeld in om fouten in de
kleurweergave te verbeteren.
•
•
Auto: automatisch aanpassen aan informatie van de speler.
Beperkt bereik: Verwerkt het invoerbeeld zoals beperkt door de
gegevens van het kleurbereik.
•
HDMI-scaninfo
Vol bereik: Verwerkt het ingevoerde beeld als gegevens met een
volledig kleurenbereik.
Regelt de overscanverhouding van het HDMI-beeld op het scherm.
•
•
•
Auto: automatisch aanpassen aan informatie van de speler.
Onderscan: Nooit overscan houden op het HDMI-beeld.
Overscan: Altijd overscan houden op het HDMI-beeld.
e
V. Positie
Druk op
•
.b
H. Positie
•
re
or
nb
Scherpte
<Opmerking> de handmatige trapeziumcorrectie is niet beschikbaar
wanneer de automatische trapeziumcorrectie is ingesteld op "Aan".
Past de scherpte van het beeld aan.
de
an
Automatische
trapeziumcorrectie
Handmatige
Pas de beeldvervorming aan die door het kantelen van de projectie
keystone
wordt veroorzaakt. (±40 graden)
.v
w
w
w
Nederlands
Gebruik deze functie om de gewenste beeldverhouding te kiezen.
Auto: het beeld blijft behouden met de oorspronkelijke breedtehoogteverhouding om het beeld optimaal aan te passen
aan de originele horizontale of verticale pixels.
•
4:3: het beeld wordt geschaald om te passen op het scherm en
weer te geven met een verhouding 4:3.
•
16:9: het beeld wordt geschaald om te passen op de breedte van
het scherm en de breedte wordt aangepast om het beeld
weer te geven met de verhouding 16:10.
•
Volledig: pas de grootte van het beeld aan naar volledige
schermgrootte volgens breedte (1280 pixels) en hoogte
(800 pixels).
•
L.Box: behoudt de originele signaalbeeldverhouding en zoomt tot
1.333 keer in.
Past automatisch het verticale beeld aan.
fro
Beeldverhouding
d
de
oa
18
nl
ow
D
d
de
oa
19
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Nederlands
m
fro
Opmerking: de functies "H. positie", "V. positie", "Frequentie" en
"Tracking" worden niet ondersteund in de HDMI- of videomodus.
Opmerking: de functie "Scherpte" wordt niet ondersteund in de HDMI- en
computermodus.
Opmerking: de functies "HDMI kleurbereik" en "HDMI-scaninfo" worden
alleen in de DVI-modus ondersteund.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
Instelling
nl
ow
D
20
Menulocatie
Selecteer de locatie van het menu op het weergavescherm.
Ondertitels
Selecteert een gesloten bijschriftmodus van uw voorkeur uit CC1,
CC2, CC3, CC4, (CC1 toont bijschriften in de primaire taal in uw
gebied). Selecteer “Uit” om de opnamefunctie uit te schakelen.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een composiet videoof S-Video-ingangssignaal is geselecteerd en het systeemformaat
NTSC is.
<Opmerking> stel de beeldverhouding van uw scherm in op 4:3.
Deze functie is niet beschikbaar wanneer de beeldverhouding
"16:9" of "Auto" is.
USB-scherm
Standaard Uit (USB-opslagmodus).
Kies "Uit" om het interne geheugen (RAM) te gebruiken bij
aangesloten USB-kabel.
Kies "Aan" voor USB-projectie.
Terugzetten
Druk op de knop
en kies "Ja" om de parameters op alle menu's
opnieuw in te stellen naar de standaard fabrieksinstellingen.
Beheer
ECO-modus
Kies "Aan" om de projectorlamp te dimmen zodat er minder
energie wordt verbruikt, de levensduur van de lamp wordt
verlengd en de ruis wordt verminderd. Kies "Uit" om terug te
keren naar de normale modus.
Grote hoogte
Kies "Aan" om de modus Grote hoogte in te schakelen. Gebruik de
ventilators doorlopend op volle snelheid zodat de geschikte
koeling voor de projector op grote hoogte wordt voorzien.
Automatisch uit
De projector wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er geen
signaal invoer is na de opgegeven tijd. (in minuten)
nl
ow
D
d
de
oa
21
•
Onmiddellijk uit: schakelt de projector uit zonder
ventilatorkoeling.
•
Standaard: sluit de projector correct af na de
ventilatorkoeling.
Volume alarm
om het volume te verlagen.
Druk op
om het volume te verhogen.
•
•
•
Kies "Aan" om het volume te dempen.
Kies "Uit" om het volume opnieuw weer te geven.
•
Selecteer deze functie om het volume van alle
waarschuwingsmeldingen aan te passen.
Selecteer deze functie om het meldingsvolume bij het in-/
uitschakelen van de projector aan te passen.
e
Volume in/
uitschakelen
Druk op
•
.b
Dempen
•
re
or
nb
Volume
de
an
Geluid
.v
w
w
w
Druk op
nadat u "Ja" hebt geselecteerd. Wacht 10 seconden
tot het fijn afstemmen van de witte kleur is voltooid. Dit helpt de
LED-kleurprestaties aan te passen.
Nederlands
Onmiddellijk hervatten: hervat het systeem wanneer binnen 2
minuten opnieuw op de voedingsknop wordt gedrukt.
m
Led ijken
•
fro
Modus Uitschakelen
nl
ow
D
3D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
22
3D
Selecteer "Aan" om de DLP 3D-functie in te schakelen.
3D sync omkeren
•
Aan: Selecteer dit item terwijl u een DLP 3D-bril, een quad
buffer (NVIDIA/ATI...) grafische kaart en een bestand of dvd
in HQFS-formaat gebruikt met de overeenkomende
softwarespeler.
•
Uit: de 3D-modus uitschakelen.
Als u een discreet of overlappend beeld zielt terwijl u een DLP
3D-bril draagt, zult u mogelijk "Omkeren" moeten uitvoeren om
de beste overeenkomst tussen de beeldreeksen links/rechts te
krijgen voor een correct beeld (voor DLP 3D).
3DKies "Aan" om het 3D-waarschuwingsbericht weer te geven.
waarschuwingsbericht
Opmerking: Voor een correcte 3D-weergave moeten de instellingen in het
3D toepassingsprogramma van de grafische kaart correct zijn opgegeven.
Opmerking: De softwarespelers, zoals de stereoscopische speler en de DDD
TriDef-mediaspeler, kunnen bestanden in 3D-formaat ondersteunen. U
kunt deze drie spelers downloaden vanaf de onderstaande webpagina.
- Stereoscopische speler (demo): http://www.3dtv.at/Downloads/
Index_en.aspx
- DDD TriDef-mediaspeler (demo):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Opmerking:"3D sync omkeren" is alleen beschikbaar wanneer 3D is
ingeschakeld.
Opmerking:Er is een herinneringsscherm als 3D nog steeds is ingeschakeld
wanneer de projector wordt ingeschakeld. Pas de instellingen aan op basis
van uw doelstellingen.
nl
ow
D
d
de
oa
23
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
m
fro
Taal
Taal
Kies het meertalige OSD-menu. Gebruik de toets
om de menutaal van uw voorkeur te selecteren.
•
Druk op
om de selectie te bevestigen.
of
nl
ow
D
Media op iPhone/iPod/iPad afspelen via K330/
K330i/L225/LK-W14
m
fro
e
.b
re
or
nb
iPod/iPhone/iPad
de
an
Stel de bron van K330/K330i/L225/LK-W14 in op "AV" en maak verbinding met
de iPod/iPhone/iPad.
.v
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
24
2
1
#
Beschrijving
1
A/V-kabel met 3,5 mm stekker
2
Adapter voor iPod/iPhone/iPad
Foto's weergeven
Voor een iPhone:
ga als volgt te werk
1. Klik op de toepassing "Foto's" op het hoofdscherm en kies een album.
2. Druk op de pagina met miniaturen op X .
Foto's
Voor een iPod:
Opmerking:
stel vooraf Foto in.
• Voor iPod Nano:
Foto's J instellingen
• Voor iPod Classic:
Instellingen
Diavoorstelling
a. TV uitgang: kies Aan
b. TV-signaal: kies NTSC
nl
ow
D
d
de
oa
25
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
2. Voor iPod Nano: Druk op Xin de miniatuurmodus.
w
w
w
1. Selecteer de foto's en vervolgens het gewenste album. (bijv. Amsterdam)
Nederlands
m
fro
ga als volgt te werk
3. Voor iPod Classic: indrukken om naar de modus "diavoorstelling" te
gaan, waarna de foto's automatisch via K330/K330i/L225/LK-W14 worden
weergegeven.
Bij gebruik van een iPad,
Foto's
Ga als volgt te werk:
1. Tik op de toepassing "Foto’s" in het hoofdvenster.
2. Druk op "Diavoorstelling" J "Start diavoorstelling"
nl
ow
D
Video's weergeven
m
fro
w
Voor een iPhone:
w
w
ga als volgt te werk
1. Tik op de toepassing "Video's" in het hoofdvenster.
e
.b
re
or
nb
2. Tik op de gewenste videoclip in de lijst, waarna de video automatisch via
K330/K330i/L225/LK-W14 wordt weergegeven.
de
an
.v
Nederlands
d
de
oa
26
iPod
Bij gebruik van een iPad,
Ga als volgt te werk:
1. Tik op de toepassing "Video" in het hoofdvenster.
2. Tik op de gewenste videoclip in de lijst en druk op X, waarna de video
automatisch via K330/K330i/L225/LK-W14 wordt weergegeven.
Video's
nl
ow
D
d
de
oa
27
w
w
w
#
1
2
Probleem
Er verschijnt geen
beeld op het
scherm
Gedeeltelijk,
rollend of onjuist
weergegeven
beeld (voor pc
(Windows 95/98/
2000/XP/Vista/
Win7))
Oplossing
•
Is het apparaat aangesloten zoals beschreven in het
hoofdstuk "Aan de slag".
•
Controleer of er geen aansluitpinnen gebogen of
gebroken zijn.
•
Controleer of u de lenskap hebt verwijderd en of de
projector is ingeschakeld.
•
•
Druk op "RESYNC" op de afstandsbediening.
Voor een onjuist weergegeven beeld:
•
Open "Deze computer", open het
"Bedieningspaneel" en dubbelklik op het
pictogram "Beeldscherm".
•
Selecteer het tabblad "Instellingen".
•
Controleer of de instelling voor de
beeldschermresolutie lager is dan of gelijk is
aan 1080P-EIA.
•
Klik op de knop "Geavanceerde
eigenschappen".
Als het probleem zich blijft voordoen moet u het
beeldscherm dat u gebruikt vervangen en de
onderstaande stappen volgen:
•
Controleer of de resolutie-instelling lager is
dan of gelijk is aan 1080P-EIA.
•
Klik op de knop "Wijzigen" op het tabblad
"Beeldscherm".
•
Klik op "Alle apparaten weergeven". Selecteer
vervolgens "Standaardbeeldschermtypen"
onder het vak SP. Selecteer de resolutiemodus
die u nodig hebt onder het vak "Modellen".
•
Controleer of de resolutie-instelling van de
monitor lager is dan of gelijk is aan 1080P-EIA.
e
Beeldproblemen en -oplossingen
.b
Raadpleeg de volgende gids voor probleemoplossingen als u problemen
ondervindt met uw Acer-projector. Neem contact op met uw lokale verdeler of
met een onderhoudsdienst als het probleem zich blijft voordoen.
re
or
nb
de
an
.v
Problemen oplossen
Nederlands
m
fro
Bijlagen
nl
ow
D
•
Als u een notebook met Microsoft® Windows®
gebruikt: Sommige notebooks kunnen uw eigen
scherm deactiveren wanneer een tweede
weergaveapparaat in gebruik is. Elk scherm wordt
op een andere manier opnieuw geactiveerd.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer
voor details.
•
Als u een notebook met Apple® Mac® OS gebruikt:
Open Display (Beeldscherm) in System Preferences
(Systeemvoorkeuren) en stel Video Mirroring
(Videospiegelen) in op "Aan".
•
Gebruik "Opsporing" om dit te corrigeren.
Raadpleeg de sectie "Beeld" voor meer informatie.
•
Wijzig de kleurdiepte-instellingen voor het
beeldscherm op uw computer.
Het beeld
vertoont een
verticale
flikkerende balk
•
Gebruik "Frequentie" om een aanpassing uit te
voeren. Raadpleeg de sectie "Beeld" voor meer
informatie.
•
Controleer de weergavemodus van uw grafische
kaart en configureer deze opnieuw om de kaart
compatibel te maken met de projector.
Beeld is niet
scherpgesteld
•
•
•
Controleer of de lenskap is verwijderd.
Zorg ervoor dat het projectiescherm op de vereiste
afstand van 0,91 tot -2,40 meter van de projector
staat. Raadpleeg de sectie "De gewenste
beeldgrootte verkrijgen door de afstand en
zoomfactor aan te passen" voor meer informatie.
e
Stel de scherpstelring op de projectorlens bij.
.b
Beeld is instabiel
of flikkert
re
or
nb
Het scherm van de
notebook geeft
uw presentatie
niet weer
de
an
Nederlands
Als u problemen ondervindt met het aanpassen van
de resolutie of als uw beeldscherm vastloopt, start
dan alle apparatuur en de projector opnieuw op.
.v
7
•
Voor een onjuist weergegeven beeld:
•
Volg de stappen voor item 2 (hierboven) om de
resolutie van uw computer aan te passen.
•
Druk op de schakelaar voor de
uitvoerinstellingen. Voorbeeld: [Fn]+[F4],
Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway
[Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC
[Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
w
w
6
Druk op "RESYNC" op de afstandsbediening.
w
5
•
•
m
4
Gedeeltelijk,
rollend of onjuist
weergegeven
beeld (voor
notebooks)
fro
3
d
de
oa
28
nl
ow
D
d
de
oa
29
Pas de zoomring op de bovenkant van de projector
aan.
•
Plaats de projector dichter bij of verder van het
scherm.
•
Druk op de afstandsbediening of het
bedieningspaneel op "MENU". Ga naar "Beeld -->
Beeldverhouding" en probeer verschillende
instellingen.
•
Verplaats de projector indien mogelijk zodat het
beeld gecentreerd is op het scherm.
•
Druk op de knop "Trapezium / " op de
afstandsbediening tot de zijkanten verticaal zijn.
•
Selecteer "Beeld --> Projectie" in het OSD en pas de
richting van de projectie aan.
Problemen met de projector
#
1
Omstandigheid
Oplossing
De projector reageert op geen
enkele besturing
Schakel, indien mogelijk, de projector uit en
trek vervolgens de voedingskabel uit. Wacht
30 seconden voordat u de voeding opnieuw
aansluit.
e
•
.b
Als u een DVD-titel in Letterbox-formaat (LBX)
afspeelt, moet u het formaat in het OSD van de
projector wijzigen naar Letterbox (LBX).
Nederlands
•
re
or
nb
Als het beeld nog steeds uitgerekt is, moet u ook de
beeldverhouding aanpassen. Stel het
beeldschermformaat in op de beeldverhouding 16:9
(breedbeeld) op uw dvd-speler.
de
an
•
.v
Het beeld is
omgedraaid
w
w
11
Het beeld heeft
schuine zijden
w
10
Het beeld is te
klein of te groot
Wanneer u een dvd afspeelt die is gecodeerd met een
anamorfe of 16:9 beeldverhouding, zult u mogelijk de
volgende instellingen moeten aanpassen:
•
Als u een DVD-titel in 4:3-formaat afspeelt, moet u
het formaat in het OSD van de projector wijzigen
naar 4:3.
m
9
Het beeld is
uitgerekt
wanneer een dvdtitel met
"breedbeeld"
wordt
weergegeven.
fro
8
OSD-berichten
m
fro
Ventilator defect - de systeemventilator werkt niet.
e
.b
re
or
nb
Bericht
Herinneringsbericht
de
an
1
Omstandigh
eid
.v
#
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
nl
ow
D
30
Projector oververhit - de projector heeft de aanbevolen
bedrijfstemperatuur overschreden en moet afkoelen voordat u
het apparaat kunt gebruiken.
nl
ow
D
m
Nederlands
fro
Definitielijst LED's & alarmberichten
d
de
oa
31
w
w
w
LED-berichten
Voedings_LED
Voedings_LED
Blauw
Flitser AAN
naar UIT
100ms
Flitser AAN
naar UIT
100ms
Flitser AAN
naar UIT
100ms
--
Stand-by
--
--
AAN
--
Voedingsknop
AAN
--
--
--
AAN
Lamp opnieuw
proberen
--
--
--
Snel
knipperend
Uitschakelen
(koelstatus)
--
--
Snel
knipperend
--
Voedingsknop
UIT: koeling
klaar; standbymodus
--
--
AAN
--
Fout (thermisch
defect)
--
AAN
--
AAN
Fout
(ventilatorvergre
ndeling)
--
Snel
knipperend
--
AAN
AAN
--
--
AAN
e
.b
Rood
rre
Rood
bo
Rood
en
Temp_LED
nd
a
.v
Lamp_LED
Bericht
Ingangsstekker
Fout (lamp
defect)
nl
ow
D
Installatie plafondmontage
m
fro
m
m
m
13 m
20
e
.b
re
or
nb
de
an
Boor vier gaten in een stevig, structureel gezond deel van het plafond en
maak de montagevoet vast.
.v
1
w
w
Raadpleeg de onderstaande stappen als u de projector wilt installeren met
plafondmontage.
w
.9
49mm
mm
130 mm
8.4
Nederlands
d
de
oa
32
Opmerking: De schroeven zijn niet bijgeleverd. Schaf de geschikte
schroeven aan voor uw type plafond.
2
Maak de plafondstaaf vast met he geschikte type viercilinderschroeven.
nl
ow
D
d
de
oa
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
Gebruik het geschikte aantal schroeven voor het projectorformaat om
deze aan de plafondmontagehaak te bevestigen.
fro
3
33
Opmerking: Wij raden u aan een redelijke ruimte te behouden
tussen de haak en de projector zodat een goede warmtespreiding
mogelijk is. Gebruik twee sluitringen voor extra steun als u denkt
dat dit nodig is.
4
Bevestig de plafondhaak aan de plafondstaaf.
nl
ow
D
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Opmerking: Het geschikte type voor de schroef en sluitring voor
elk model, wordt in de onderstaande tabel weergegeven. Het
schroevenpakket bevat schroeven met een diameter van 3 mm.
Modellen
Type sluitring
Lengte (mm)
Groot
Klein
3
25
V
V
62 mm
61 mm
49 mm
69 mm
K330/K330i/L225/
LK-W14
Schroef type B
Diameter (mm)
41 mm
Nederlands
Pas de hoek en plaatsing aan zoals nodig.
fro
5
d
de
oa
34
SCHROEFSPEC. M3 x 25 mm
nl
ow
D
d
de
oa
Videocompatibiliteit
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Beeldverhouding
Volledig/4:3/16:9/L.Box
Weergeefbare kleuren
1,07 miljoen kleuren
Projectielens
F# 1,5, f = 13,92 mm
Projectieschermgrootte
(diagonaal)
30" (0,76 m) - 80" (2,03 m)
Projectiebereik
2,99' (0,91 m) - 7,87' (2,40 m)
Spreidingsverhouding
1,4
Horizontale scansnelheid
30 k - 100 kHz
Verticale
scanvernieuwingsfrequentie
50 - 120 Hz
Trapeziumcorrectie
± 40º
Gewicht
1,3 Kg
Afmetingen (B x D x H)
217,5 mm x 168 mm x 46,5 mm (8,56" x 6,61" x 1,83")
Voeding
AC 100 – 240 V, 50-60 Hz
Energieverbruik
Normale modus: 120 W +/- 20% @ 230 V ac (Heldere
modus @ vol vermogen)
ECO-modus: 60 W +/-20% @ 230 V ac (Videomodus@
ecovermogen)
Stand-by < 1 W
Bedrijfstemperatuur
5ºC tot 35ºC / 41ºF tot 95ºF
I/O-aansluitingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Voedingsaansluiting x1
SD x1
USB A x1: voor multimedia
Mini USB B x 1: voor DoUSB
HDMI x 1
VGA-ingang x1
Composiet-ingang x1
Audio/video-ingang x1
Audio-uitgang x 1
e
IBM-pc en compatibel, Apple Macintosh, iMac en
VESA-standaarden: SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA
.b
WXGA (1280 x 800)
Computercompatibiliteit
re
or
nb
DLP®
Resolutie
de
an
.v
w
w
w
De hieronder weergegeven specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de gepubliceerde
marketingspecificaties van Acer voor de definitieve specificaties.
Nederlands
m
fro
Specificaties
Projectiesysteem
35
nl
ow
D
Batterij x 1 (voor afstandsbediening)
Handleiding (cd-rom) x 1 (voor projectorfunctie)
*Het ontwerp en de specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
e
Draagtas x1
.b
Handleiding (cd-rom) x 1 (voor
multimediafunctie)
re
or
nb
Nederlands
Afstandsbediening x1
de
an
Composiet video x1
.v
Snelstartgids x1
A/V-kabel met 3,5 mm stekker x1
w
w
•
•
VGA-kabel x1
w
Wisselstroomkabel x1
m
•
•
•
•
•
•
•
•
fro
Standaardinhoud verpakking
d
de
oa
36
nl
ow
D
d
de
oa
w
w
w
A. VGA analoog
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
e
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
Horizontale
frequentie [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
.b
VGA
Verticale
frequentie [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
re
or
nb
Resolutie
de
an
Modi
.v
VGA analoog - pc-signaal
Nederlands
m
fro
Compatibiliteitsmodi
1
37
66,6
47,7
Verticale
frequentie [Hz]
Horizontale
frequentie [KHz]
59,94(29,97)
15,7
50(25)
15,6
Modi
480i
576i
Resolutie
720x480
(1440x480)
720x576
(1440x576)
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
Verticale
frequentie [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
Horizontale
frequentie [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
B. HDMI digitaal
1
HDMI - PC-signaal
Modi
Resolutie
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
SVGA
e
VGA analoog - component-signaal
.b
3
60
60
re
or
nb
WSXGA+
de
an
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(Verminderde
inactief-timing)
1366x768
Horizontale
frequentie [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
.v
WXGA
Verticale
frequentie [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
w
w
Resolutie
w
Modi
m
Nederlands
VGA analoog - uitgebreide breedbeeldtiming
fro
2
d
de
oa
nl
ow
D
38
nl
ow
D
d
de
oa
39
WSXGA+
60
66,6
60
47,7
e
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(Verminderde
inactief-timing)
1366x768
Horizontale
frequentie [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
59,9
65,3
.b
WXGA
Verticale
frequentie [Hz]
60
75
85
60
60
60
60
Nederlands
Resolutie
re
or
nb
Modi
de
an
HDMI - uitgebreide breedbeeldtiming
.v
2
w
w
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
w
QuadVGA
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
m
SXGA
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
60
75
60
60
66.6 (67)
60
60
75
75
75
fro
XGA
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
nl
ow
D
m
Resolutie
e
.b
150MHz
re
or
nb
50~120Hz
de
an
30k~100kHz
Horizontale
frequentie [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
67,5
56,3
.v
480i
720x480(1440x480)
576i
720x576(1440x576)
480p
720x480
576p
720x576
720p
1280x720
720p
1280x720
1080i
1920x1080
1080i
1920x1080
1080p
1920x1080
1080p
1920x1080
Limieten
Horizontale
grafisch bereik
scansnelheid:
Verticale
bronmonitor
scansnelheid:
Max.z
pixelverhouding
Verticale
frequentie [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
60
50
w
w
Modi
w
Nederlands
HDMI - videosignaal
fro
3
d
de
oa
40
nl
ow
D
d
de
oa
Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
•
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat
waarop de ontvanger is aangesloten.
•
Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
Opmerking: Afgeschermde kabels
Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met
afgeschermde kabels zodat de FCC-voorschriften steeds worden nageleefd.
Opmerking: Randapparaten
Alleen randapparaten (invoer-/uitvoerapparaten, terminals, printers, enz.) die
het certificaat dragen voor naleving van de beperkingen voor Klasse Bapparaten, mogen op dit apparaat worden aangesloten. Het gebruik met nietgecertificeerde randapparatuur kan mogelijk storingen in radio- en tvontvangst veroorzaken.
Let op
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn
goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker, die wordt verleend
door de Federale Communicatiecommissie, om dit apparaat te gebruiken, nietig
verklaren.
Gebruiksvoorwaarden
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is
onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen
schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen
storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking
kunnen veroorzaken.
e
•
.b
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere
installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan
radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in
en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren met
een van de volgende maatregelen:
re
or
nb
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal
apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging
te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze
apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die,
indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies,
schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties.
de
an
.v
w
w
w
FCC-verklaring
Nederlands
m
fro
Voorschriften en
veiligheidsrichtlijnen
41
Regelgevende voorschriften radio-apparatuur
Opmerking: De onderstaande regelgevende informatie is alleen
voor modellen met draadloos LAN en/of Bluetooth.
Algemeen
Dit product voldoet aan de radiofrequentie- en veiligheidsnormen van elk land
of elke regio waar het werd goedgekeurd voor draadloos gebruik. Afhankelijk
van de configuratie kan dit product al dan niet draadloze radio-apparatuur
bevatten (zoals draadloos LAN en/of Bluetooth-modules).
Canada — Licentievrijstelling radiocommunicatieapparatuur met laag vermogen (RSS-210)
a
b
Algemene informatie
Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
2. Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van
storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
Werking in 2.4 GHz-band
Om radiostoring van de gelicentieerde service te voorkomen, is dit
apparaat bedoeld om binnenshuis te worden gebruikt. Als het
buitenshuis wordt geïnstalleerd, is het apparaat onderworpen aan
licenties.
Lijst van landen waar dit van toepassing is
Dit apparaat moet worden gebruikt in strikte naleving van de voorschriften en beperken
van het land waar het wordt gebruikt. Neem contact op met de lokale instanties van het
e
Conform de Russische regelgevende certificering
.b
Acer verklaart hierbij dat deze projectorserie voldoet aan de essentiële
vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 1999/5/EC.
re
or
nb
Verklaring van conformiteit voor EU-landen
de
an
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
.v
w
w
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
w
Nederlands
m
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
fro
Opmerking: Canadese gebruikers
d
de
oa
nl
ow
D
42
d
de
oa
nl
ow
D
m
fro
land waarin het product wordt gebruikt voor meer informatie. Raadpleeghttp://
ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm voor de recentste landenlijst.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
d
de
oa
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
CWX1012
K330/K330i/L225/LK-W14
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
d
de
oa
nl
ow
D
m
fro
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2011.
_______________________________
Jun. 10, 2011
Easy Lai /Manager
Date
Regulation Center, Acer Inc.
-
e
-. EN60950-1
-. EN62311
.b
z Article 3.1(a) Health and Safety
re
or
nb
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
de
an
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
.v
w
w
w
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221,Taiwan, R.O.C.
nl
ow
D
d
de
oa
46
m
Nederlands
fro
Product:
DLP Projector
Model Number:
CWX1012
Machine Type:
K330/K330i/L225/LK-W14
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
e
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
.b
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
re
or
nb
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
de
an
.v
w
w
w
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Download PDF

advertising