Cisco | EPC3008 | 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja
2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS
Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu
operacyjnego. W oprogramowanie Cisco IOS (Internetwork Operating System) są
wyposażone wszystkie routery firmy Cisco oraz przełączniki Catalyst. Każdy router ma także
własny system plików. System Cisco IOS udostępnia następujące usługi sieciowe:
• podstawowe funkcje routingu i przełączania,
• kontrola dostępu do zasobów sieciowych,
• skalowalność rozmiarów sieci.
2.2. Wewnętrzne podzespoły routera
•
CPU (Central Processing Unit) – procesor - wykonuje instrukcje w systemie
operacyjnym. Funkcje te to między innymi inicjowanie systemu, funkcje
routingu oraz sterowanie interfejsem sieciowym. Duże routery mogą zawierać
wiele jednostek CPU.
• RAM (Random Access Memory) - Pamięć RAM jest używana do
przechowywania informacji tablicy routingu, konfiguracji roboczej oraz kolejek
pakietów. W większości routerów pamięć RAM zawiera w czasie uruchomienia
oprogramowanie Cisco IOS oraz jego podsystemy. Pamięć RAM jest zazwyczaj
logicznie podzielona na główną pamięć procesora oraz współdzieloną pamięć
wejścia/wyjścia (I/O). Współdzielona pamięć we/wy jest współdzielona
pomiędzy interfejsami w celu tymczasowego przechowywania pakietów.
Zawartość pamięci RAM jest tracona po odłączeniu zasilania.
• NVRAM (Non-Volatile RAM) – służy do przechowywania konfiguracji
początkowej. Zachowuje zawartość po odłączeniu zasilania.
• pamięć flash – używana do przechowywania pełnego obrazu oprogramowania
Cisco IOS. Router zazwyczaj pobiera domyślne oprogramowanie IOS z pamięci
flash. Te obrazy mogą być aktualizowane poprzez załadowanie nowego obrazu
do pamięci flash. Oprogramowanie IOS może być przechowywane w formie
skompresowanej lub nieskompresowanej. W większości routerów wykonywalna
kopia oprogramowania IOS jest przenoszona do pamięci RAM podczas procesu
rozruchu. W innych routerach oprogramowanie IOS może być uruchamiane
bezpośrednio z pamięci flash. Można ją dowolnie rozszerzać.
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
1
•
•
ROM - używana do trwałego przechowywania diagnostycznego kodu
startowego zwanego monitorem ROM. Głównymi zadaniami kodu zapisanego w
pamięci ROM są: diagnostyka sprzętu podczas rozruchu routera oraz ładowanie
oprogramowania Cisco IOS z pamięci flash do RAM. Niektóre routery mają
również okrojoną wersję oprogramowania ISO, która może służyć jako
alternatywne źródło rozruchu. Pamięci ROM nie można skasować. Można ją
uaktualnić jedynie poprzez wymianę układów scalonych pamięci ROM w
gniazdach.
Interfejsy - to połączenia routera ze światem zewnętrznym. Trzema typami
interfejsów są: LAN, WAN oraz interfejs konsoli lub pomocniczy (AUX). Porty
konsoli i AUX to porty szeregowe służące głównie do wstępnej konfiguracji
routera. Są one używane do prowadzenia sesji terminala z portów
komunikacyjnych w komputerze lub poprzez modem.
2.3. Ustanawianie sesji konsoli
Port konsoli jest wyposażony w gniazdo RJ-45. Terminalem konsolowym może być
specjalizowany terminal ASCII lub zwykły komputer osobisty, na którym uruchomiono
odpowiednie oprogramowanie emulacyjne, na przykład program HyperTerminal. Aby
dołączyć komputer PC do portu konsoli, należy użyć kabla do konsoli (rollover) ze złączami
RJ-45 oraz adaptera żeńskiego styku RJ-45 na DB-9.
Domyślne ustawienia portu konsoli to: 9600 b/s, 8 bitów danych, brak bitu kontroli
parzystości, 1 bit stopu i brak kontroli przepływu.
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
2
2.4. Pierwsze uruchamianie routerów Cisco
Każdy router posiada dwa pliki konfiguracyjne. Jeden z nich opisuje stan pracy, w
którym urządzenie znajduje się w danej chwili i jest on nazywany aktualnym plikiem
konfiguracyjnym (running – config). Drugi z plików jest wykorzystywany podczas
uruchamiania routera i z tego względu nazywa się startowym plikiem konfiguracyjnym
(startup-config). W pamięci NVRAM przechowywany jest jedynie plik startup-config. Z tego
względu należy okresowo sprawdzać czy wersja startowa pliku konfiguracyjnego jest zgodna
z aktualnym plikiem konfiguracyjnym wykorzystywanym przez router w danej chwili.
Synchronizacja tych dwóch plików zostanie omówiona w dalszej części wykładu.
Celem procedur uruchomieniowych oprogramowania Cisco IOS jest rozpoczęcie
działania routera. W tym celu podczas procedur uruchomieniowych są wykonywane
następujące czynności:
• sprawdzenie, czy sprzęt routera został przetestowany i działa poprawnie,
• znalezienie i załadowanie oprogramowania Cisco IOS,
• znalezienie i użycie konfiguracji początkowej lub przejście do trybu konfigurowania
setup.
Po włączeniu zasilania w routerze Cisco jest wykonywany wewnętrzny test (power-on
self test, POST). Podczas tego testu dla wszystkich modułów sprzętowych wykonywane są
procedury diagnostyczne znajdujące się w pamięci ROM. Sprawdzana jest poprawność
działania procesora, pamięci i portów interfejsów sieciowych. Po sprawdzeniu funkcji
sprzętowych następuje inicjowanie oprogramowania. Następnie ładowany jest obraz systemu
operacyjnego, po nim zaś odszukiwany jest plik konfiguracyjny. Jeśli nie zostanie znaleziony,
rozpoczyna się dialog konfiguracyjny. Nie jest on przeznaczony do wprowadzania w routerze
skomplikowanych ustawień protokołów, lecz służy wyłącznie podstawowej konfiguracji.
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
3
W trybie konfigurowania setup po pytaniu w nawiasach kwadratowych [ ] wyświetlane
są odpowiedzi domyślne. Naciśnięcie klawisza Enter, spowoduje użycie tych wartości
domyślnych. Proces konfiguracji można przerwać w dowolnej chwili, naciskając kombinację
klawiszy Ctrl-C. W przypadku zakończenia konfiguracji przy użyciu klawiszy Ctrl-C
wszystkie interfejsy są administracyjnie zamykane.
Po zakończeniu konfigurowania w trybie konfigurowania setup wyświetlane są
następujące opcje:
[0] Go to the IOS command prompt without saving this
config. ([0] Przejdź do symbolu zachęty systemu IOS bez
zapisywania tej konfiguracji).
[1] Return back to the setup without saving this config. ([1]
Powróć do konfigurowania bez zapisywania tej konfiguracji).
[2] Save this configuration to nvram and exit. ([2] Zapisz tę
konfigurację w pamięci nvram i zakończ pracę). Enter your
selection [2]: (Wybierz opcję [2]:)
2.5. Interfejs użytkownika routera
Oprócz dostępu konsolowego do środowiska CLI (Command Line Interface) istnieją
jeszcze dwie inne metody dostępu. Do sesji CLI można również uzyskać dostęp zdalny przy
użyciu połączenia telefonicznego, wykorzystując modem dołączony do portu AUX routera.
Drugą z alternatywnych metod uzyskania dostępu do sesji CLI jest ustanowienie z routerem
sesji Telnet. Aby ustanowić sesję Telnet z routerem, należy skonfigurować adres IP dla co
najmniej jednego interfejsu, a dla sesji terminala wirtualnego trzeba ustawić login i hasła.
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
4
2.6. Tryby pracy interfejsu użytkownika routera
W interfejsie CLI jest używana struktura hierarchiczna. Struktura ta wymaga przejścia
do odpowiedniego trybu w celu wykonania określonych zadań. Na przykład aby
skonfigurować interfejs routera, należy włączyć tryb konfiguracji interfejsu. Wszystkie
ustawienia wprowadzone w trybie konfiguracji interfejsu dotyczą tylko danego interfejsu.
Każdy z trybów konfiguracji jest oznaczony specjalnym symbolem i umożliwia
wprowadzenie tylko tych poleceń, które są właściwe dla danego trybu.
System IOS udostępnia usługę interpretacji poleceń o nazwie EXEC. Po wprowadzeniu
każdego polecenia usługa EXEC sprawdza jego poprawność i wykonuje je.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w systemie Cisco IOS występują dwa poziomy
dostępu do sesji EXEC. Są to tryb EXEC użytkownika oraz uprzywilejowany tryb EXEC.
Uprzywilejowany tryb EXEC po angielsku jest również nazywany trybem „enable". Poniżej
przedstawiono cechy trybu EXEC użytkownika oraz uprzywilejowanego trybu EXEC:
• Tryb EXEC użytkownika udostępnia jedynie ograniczony zestaw podstawowych
poleceń do monitorowania. Z tego powodu jest on również nazywany trybem „tylko do
odczytu". Tryb EXEC użytkownika nie udostępnia żadnych poleceń, które umożliwiają
zmianę konfiguracji routera. Tryb EXEC użytkownika jest oznaczony symbolem >.
• Uprzywilejowany tryb EXEC umożliwia dostęp do wszystkich poleceń routera. Do
wejścia w ten tryb może być potrzebne hasło. Polecenia związane z konfigurowaniem sieci i
zarządzaniem nią wymagają od administratora sieci pracy w uprzywilejowanym trybie EXEC.
Tryb konfiguracji globalnej oraz wszystkie inne bardziej szczegółowe tryby konfiguracji są
dostępne tylko z uprzywilejowanego trybu EXEC. Uprzywilejowany tryb EXEC jest
oznaczony symbolem #.
Aby z poziomu EXEC użytkownika uzyskać dostęp do uprzywilejowanego poziomu
EXEC, należy po symbolu > wprowadzić polecenie enable. Jeśli skonfigurowane jest hasło,
router zażąda jego podania. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie sieciowe firmy Cisco
nie wyświetla wprowadzanego hasła. Po wprowadzeniu poprawnego hasła symbol zachęty
routera zmieni się na symbol #. Oznacza to, że użytkownik jest w uprzywilejowanym trybie
EXEC. Po wprowadzeniu znaku zapytania w uprzywilejowanym trybie EXEC zostanie
wyświetlonych o wiele więcej opcji poleceń niż w trybie EXEC użytkownika.
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
5
2.7. Pomoc klawiaturowa w interfejsie CLI routera
Wpisanie znaku zapytania (?) po znaku trybu EXEC użytkownika
uprzywilejowanego trybu EXEC powoduje wyświetlenie listy dostępnych poleceń.
lub
Krok 1 Użyj znaku ? do znalezienia polecenia ustawiającego zegar. Z informacji
wyświetlanych przez system pomocy wynika, że należy użyć polecenia clock.
Krok 2 Sprawdź składnię polecenia zmieniającego godzinę.
Krok 3 Wprowadź aktualną godzinę, wpisując godziny, minuty i sekundy tak, jak to
pokazano na rysunku. System wskazuje, że trzeba wprowadzić dodatkowe informacje, aby
wykonać to polecenie.
Krok 4 Naciśnij klawisze Ctrl-P lub klawisz strzałki w górę, aby powtórzyć uprzednio
wprowadzone polecenie. Następnie dodaj do niego spację i znak zapytania (?), aby
wyświetlić dodatkowe argumenty. Teraz można uzupełnić polecenie.
Krok 5 Znak korekty (^) i tekst wyświetlany przez system pomocy oznacza błąd.
Pozycja znaku korekty wskazuje prawdopodobne miejsce wystąpienia błędu. Aby
wprowadzić polecenie o prawidłowej składni, należy wprowadzić je do miejsca, w którym
znajduje się znak korekty, a następnie wpisać znak zapytania (?).
Krok 6 Wprowadź rok, używając prawidłowej składni.
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
6
2.8. Tryby poleceń CLI
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji routera Cisco za pomocą interfejsu
CLI jest możliwe po przejściu do trybu konfiguracji globalnej (global config). Tryb
konfiguracji globalnej jest podstawowym trybem konfiguracyjnym. Poszczególne tryby służą
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
7
do wprowadzania różnorakich zmian w konfiguracji, lecz wszystkie one są podzbiorami trybu
konfiguracji globalnej.
Polecenia trybu konfiguracji globalnej powodują zastosowanie instrukcji
konfiguracyjnych w odniesieniu do całego systemu routera. Następujące polecenie przełącza
router do trybu konfiguracji globalnej i umożliwia wprowadzanie poleceń z terminala:
Router#configure terminal
Router(config)#
Symbol zachęty ulegnie zmianie, wskazując, że router jest w trybie konfiguracji
globalnej. Niektóre z trybów, do jakich można przejść z poziomu trybu konfiguracji
globalnej, to:
•
•
•
•
•
tryb interfejsu,
tryb linii,
tryb routera,
tryb podinterfejsu,
tryb sterownika.
Po przejściu do jednego z tych trybów symbol zachęty routera zmienia się, wskazując
na bieżący tryb konfiguracyjny. Wszelkie zmiany w konfiguracji będą dotyczyć tylko tych
interfejsów lub procesów, które są objęte danym trybem.
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
8
Aby powrócić z dowolnego z nich do trybu konfiguracji globalnej, należy wpisać
polecenie exit. Naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl-Z powoduje całkowite opuszczenie
trybów konfiguracyjnych routera i powrót do uprzywilejowanego trybu EXEC.
2.9. Konfigurowanie nazwy routera
Jednym z pierwszych zadań konfiguracyjnych powinno być nadanie routerowi
unikatowej nazwy. Zadanie to wykonuje się w trybie konfiguracji globalnej za pomocą
następującego polecenia:
Router(config)#hostname Tokyo
Tokyo(config)#
2.10. Konfigurowanie haseł routera
Hasła ograniczają dostęp do routerów. Należy je zawsze konfigurować dla linii
terminala wirtualnego (vty) oraz linii konsoli.
W celu ustawienia opcjonalnego, ale zalecanego, hasła dla linii konsoli używa się
następujących poleceń:
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password <hasło>
Router(config-line)#login
Aby użytkownicy mieli zdalny dostęp do routera przez połączenie Telnet, należy
ustawić hasło dla jednej lub wielu linii vty. Większość routerów Cisco obsługuje pięć linii vty
o numerach od 0 do 4. Inne platformy sprzętowe obsługują różne liczby połączeń vty.
Zazwyczaj używa się tego samego hasła dla wszystkich linii vty. Można jednak ustawić inne
hasło dla jednej linii, co zapewni dostęp do routera w sytuacji awaryjnej, gdy pozostałe cztery
połączenia będą w użyciu. Do ustawienia hasła dla linii vty używa się następujących poleceń:
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#password <hasło>
Router(config-line)#login
Polecenia enable password i enable secret służą do ograniczania dostępu do
uprzywilejowanego trybu EXEC. Polecenie enable password używane jest tylko wtedy, gdy
nie zostało zastosowane polecenie enable secret. Należy korzystać z polecenia enable secret,
ponieważ jest ono szyfrowane, podczas gdy polecenie enable password nie jest. Do
ustawienia haseł używa się następujących poleceń:
Router(config)#enable password <hasło>
Router(config)#enable secret <hasło>
Czasami niepożądane jest, aby hasła były widoczne w postaci niezaszyfrowanej w
danych wyświetlanych przez polecenie show running-config lub show startup-config.
Następujące polecenie służy do szyfrowania haseł w danych wyjściowych poleceń
konfiguracyjnych:
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
9
Router(config)#service password-encryption
2.11. Analiza poleceń show
• show interfaces: Wyświetla dane statystyczne dotyczące wszystkich interfejsów
routera. Aby wyświetlić dane statystyczne dotyczące określonego interfejsu, należy wpisać
polecenie show interfaces wraz z nazwą określającą typ interfejsu oraz numerem
gniazda/portu. Pokazano to na poniższym przykładzie:
Router#show interfaces serial 0/1
• show controllers serial: Wyświetla specyficzne informacje dotyczące sprzętu
interfejsu. W poleceniu należy także podać port lub numer gniazda/portu interfejsu
szeregowego. Na przykład:
Router#show controllers serial 0/1
• show clock: Wyświetla godzinę ustawioną w routerze
• show hosts: Wyświetla przechowywaną w pamięci podręcznej listę nazw i adresów
hostów
• show users: Wyświetla nazwy wszystkich użytkowników podłączonych do routera
• show history: Wyświetla historię wprowadzonych poleceń
• show flash: Wyświetla informacje o pamięci flash oraz o plikach IOS w niej
przechowywanych
• show version: Wyświetla informacje o załadowanej w danym momencie wersji
oprogramowania wraz z danymi o sprzęcie i urządzeniach
• show arp: Wyświetla tablicę ARP routera
• show protocols: Wyświetla status wszystkich skonfigurowanych protokołów warstwy
3 w ujęciu globalnym i z uwzględnieniem konkretnych interfejsów
• show
startup-configuration:
Wyświetla
zawartość
startowego
pliku
konfiguracyjnego z pamięci NVRAM
• show running-config: Wyświetla zawartość aktualnego pliku konfiguracyjnego
2.12. Konfigurowanie interfejsu szeregowego
Aby skonfigurować interfejs szeregowy, należy wykonać następujące czynności:
1.
2.
3.
4.
Przejść do trybu konfiguracji globalnej.
Przejść do trybu interfejsu.
Podać adres interfejsu i maskę podsieci.
Jeśli podłączony jest kabel DCE, ustawić częstotliwość zegara. Pominąć tę czynność,
jeśli podłączony jest kabel DTE.
5. Włączyć interfejs.
Każdy podłączony interfejs szeregowy musi mieć zdefiniowany adres IP i maskę
podsieci, aby mógł przesyłać pakiety IP. Adres IP konfiguruje się za pomocą następujących
poleceń:
Router(config)#interface serial 0/0
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
10
Router(config-if)#ip address <adres_ip> <maska_podsieci>
Interfejsy szeregowe wymagają sygnału zegarowego sterującego komunikacją. W
większości środowisk sygnału zegarowego dostarcza urządzenie DCE. Domyślnie routery
Cisco są urządzeniami DTE, ale można je skonfigurować jako urządzenia DCE.
W przypadku bezpośrednio połączonych ze sobą łączy szeregowych, jedna ze stron
musi być traktowana jako urządzenie DCE i dostarczać sygnału zegarowego. Polecenie clock
rate powoduje włączenie zegara i określenie jego szybkości. Dostępne szybkości w bitach na
sekundę to: 1200, 2400, 9600, 19 200, 38 400, 56 000, 64 000, 72 000, 125 000, 148 000,
500 000, 800 000, 1 000 000, 1 300 000, 2 000 000 i 4 000 000. W przypadku niektórych
interfejsów szeregowych pewne szybkości mogą nie być dostępne. Zależy to od
przepustowości interfejsu.
Domyślnie interfejsy są wyłączone lub nieaktywne. Aby włączyć lub uaktywnić
interfejs, należy użyć polecenia no shutdown. Jeśli zachodzi potrzeba administracyjnego
wyłączenia interfejsu w celu przeprowadzenia czynności serwisowych lub rozwiązania
problemu, należy użyć polecenia shutdown.
Router(config)#interface serial 0/0
Router(config-if)#clock rate 56000
Router(config-if)#no shutdown
2.13. Konfigurowanie interfejsu Ethernet
Każdy interfejs Ethernet musi mieć zdefiniowany adres IP i maskę podsieci, aby mógł
przesyłać pakiety IP.
Aby skonfigurować interfejs Ethernet, należy wykonać następujące czynności:
1.
2.
3.
4.
Przejść do trybu konfiguracji globalnej.
Przejść do trybu konfigurowania interfejsu.
Podać adres interfejsu i maskę podsieci.
Włączyć interfejs.
2.14. Przegląd i modyfikacja konfiguracji
Tak jak to zostało już wcześniej wspomniane, aby przejrzeć bieżącą konfigurację
routera należy użyć polecenia show running-config. Jeśli wyświetlone zmienne nie są
prawidłowe, można zmienić środowisko w jeden z następujących sposobów:
• Wydać polecenie konfiguracyjne w postaci no ....
• Ponownie załadować system, aby przywrócić pierwotny plik konfiguracyjny z pamięci
NVRAM (reload).
• Skopiować archiwalny plik konfiguracyjny z serwera TFTP.
• Jeśli chcemy całkowicie wyczyścić konfigurację routera, należy użyć polecenia erase
startup-config, po czym zrestartować router i przejść do trybu konfigurowania setup.
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
11
Aby zapisać zmienne konfiguracyjne do pliku uruchomieniowego w pamięci NVRAM,
należy w wierszu poleceń uprzywilejowanego trybu EXEC wydać polecenie:
Router#copy running-config startup-config
Należy zwrócić uwagę, że plik konfiguracyjny zawiera zestaw poleceń CLI, które
konfigurują router. Jest on więc dosłownie wykonywany podczas uruchomienia routera.
2.15. Kopiowanie konfiguracji (TFTP)
Za pomocą polecenia copy running-config tftp można zapisać bieżącą konfigurację na
sieciowym serwerze TFTP, jak pokazano na poniższym rysunku:
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1. Wprowadzić polecenie copy running-config tftp.
2. Wpisać adres IP hosta, na którym ma zostać zapisany plik konfiguracyjny.
3. Wpisać nazwę, jaka ma zostać nadana plikowi konfiguracyjnemu.
Plik konfiguracyjny zapisany na serwerze sieciowym może służyć do skonfigurowania
routera.
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
12
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1. Za pomocą polecenia copy tftp running-config przejść do trybu konfiguracyjnego
(jak pokazano na powyższym rysunku).
2. W trakcie dalszej konwersacji z systemem można wprowadzić opcjonalny adres IP
zdalnego hosta, na którym znajduje się serwer TFTP.
3. Wpisać nazwę pliku konfiguracyjnego lub zaakceptować nazwę domyślną.
2.16. Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi przy użyciu funkcji
kopiowania i wklejania (program HyperTerminal)
Aby przechwycić dane konfiguracyjne wyświetlone w oknie programu HyperTerminal
należy wykonać następujące instrukcje:
1. Wybrać opcję Transfer.
2. Wybrać opcję Capture Text (Przechwyć tekst).
3. Określić nazwę pliku tekstowego, do którego mają zostać przechwycone dane
konfiguracyjne.
4. Wybrać opcję Start, aby przechwycić tekst.
5. Użyć polecenia show running-config, aby wyświetlić bieżące dane konfiguracyjne na
ekranie.
6. Za każdym razem, gdy pojawi się monit "-More -", naciśnąć klawisz spacji.
Po wyświetleniu wszystkich danych konfiguracyjnych należy wykonać następujące
kroki, aby zatrzymać przechwytywanie:
1. Wybrać opcję Transfer.
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
13
2. Wybrać opcję Capture Text (Przechwytuj tekst).
3. Wybrać opcję Stop.
Po zakończeniu przechwytywania należy dokonać edycji pliku konfiguracyjnego w celu
usunięcia zbędnego tekstu - usunąć z przechwyconego pliku konfiguracyjnego wszystkie
niepotrzebne informacje, aby mógł on zostać przekazany z powrotem do routera. Można także
dodać komentarze opisujące poszczególne części konfiguracji. Aby dodać komentarz, należy
wstawić na początku wiersza znak wykrzyknika (!).
Wiersze, które powinny zostać usunięte, zawierają następujące informacje:
•
•
•
•
•
show running-config
Building configuration...
Current configuration:
- More wszystkie wiersze występujące po słowie „End"
Należy dodać polecenie no shutdown na końcu każdej sekcji interfejsu.
Kopię zapasową konfiguracji można odtworzyć podczas sesji programu HyperTerminal.
Przed odtworzeniem konfiguracji należy usunąć wszystkie pozostałe konfiguracje zapisane na
routerze (w tym celu należy w wierszu poleceń uprzywilejowanego trybu EXEC wprowadzić
polecenie erase startup-config, a następnie wprowadzić polecenie reload w celu ponownego
uruchomienia routera).
Konfigurację można odtworzyć przy użyciu programu HyperTerminal. Należy wykonać
poniższe kroki, aby skopiować czystą kopię zapasową pliku konfiguracyjnego do routera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przejść do trybu konfiguracji globalnej routera.
W oknie programu HyperTerminal kliknąć kolejno opcje: Transfer > Send Text File.
Wybrać nazwę pliku kopii zapasowej pliku konfiguracyjnego.
Sprawdzić, czy nie wystąpiły żadne błędy.
Nacisnąć klawisze Ctrl-Z, aby opuścić tryb konfiguracji globalnej.
Odtworzyć konfigurację początkową przy użyciu polecenia copy running-config
startup-config.
2.17. Kable proste i kable z przeplotem – wykaz właściwych połączeń
urządzeń w sieci
Kabli prostych należy używać przy wykonywaniu następujących połączeń:
•
•
•
przełączniki z routerem
przełącznika z komputerem
huba z komputerem
Kabli z przeplotem (cross-over) należy używać przy wykonywaniu połączeń:
•
przełącznika z przełącznikiem
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
14
•
•
•
•
•
przełącznika z hubem
huba z hubem
routera z routerem
komputera z komputerem
routera z komputerem
2.18. Routing statyczny, trasa domyślna – konfiguracja
Aby skonfigurować trasę statyczną na routerze należy zastosować polecenie ip route o
następującej składni:
ip route <adres-IP> <maska> {<interfejs> | <adresnastępnego-przeskoku>} [odległość-administracyjna] [permanent]
W poleceniu tym pole „maska” „nałożone na” pole „adres-IP” wskazuje na docelową
sieć jakiej ta trasa statyczna się tyczy. Odległość administracyjna to parametr,
wykorzystywany przez router podczas wybierania jednej z kilku tras prowadzących do
samego celu (wybierana jest trasa prowadząca do danej sieci o najmniejszej wartości tego
parametru). Jeżeli dla danej trasy nie została określona wartość odległości, router
automatycznie przyjmie wartość 1. Słowo „permanent” (opcjonalne) definiuje trasę statyczną
jako stałą, co oznacza jej zachowanie w tablicy routingu nawet w przypadku wyłączenia
interfejsu routera, do którego ta trasa prowadzi.
Spójrzmy na poniższe konfiguracje:
Router#conf term
Router(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.35.6.1 2
Router(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 10.35.7.2
2
Router(config)#end
Choć może się wydawać, że pojawia się konflikt między wymienionymi wpisami (sieć
172.16.3.0/24 zawiera się w sieci 172.16.0.0/16), to w rzeczywistości nie ma on miejsca, gdyż
stosowana jest zasada najdłuższego dopasowania. Router użyje dokładniej zdefiniowanej
trasy nawet jeżeli odległość administracyjna jest większa niż w innych przypadkach.
Wielkość ta jest brana pod uwagę jeżeli dwie trasy będą miały maskę o tej samej długości:
Router#conf term
Router(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 10.35.6.1
2
Router(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 10.35.7.2
5
Router(config)#end
Przy takiej konfiguracji router będzie wybierał pierwszy z wpisów. Trasa o wyższym
współczynniku zostanie wybrana tylko wtedy, gdy „lepszy” router stanie się niedostępny.
Aby zdefiniować trasę domyślną należy użyć następującego polecenia:
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
15
Router(config)#ip route 0.0.0.0
<adres-następnego-przeskoku>}
0.0.0.0 {<interfejs>
Techniki Routingu w Sieciach Komputerowych – Podstawy routingu IP - mgr Marcin Raniszewski, mgr inż. Roman Krzeszewski
Opracowanie na podstawie materiałów Cisco
|
16
Download PDF