Dell | M4500 | Dell Precision M4500 servisní příručka

Dell Precision M4500 servisní příručka
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500 Práce s počítačem
Demontáž a montáž součástí
Technické údaje
Diagnostika
Nastavení systému
Poznámky, upozornění a varování
POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.
UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ označuje potenciální poškození hardwaru nebo ztrátu dat, pokud není postupováno dle návodu. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ označuje potenciální poškození majetku, zranění osoby nebo smrt. Pokud jste zakoupili počítač Dell™ řady n, odkazy na operační systémy Microsoft® Windows® nacházející se v tomto dokumentu nejsou platné.
Informace v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit.
© 2010 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.
Jakákoli reprodukce tě chto materiálů bez písemného povolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.
Ochranné známky použité v tomto textu: Dell, logo DELL, Latitude ON, Precision a Wi-Fi Catcher jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.; Intel, SpeedStep, TurboBoost a Core jsou
b uď ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation; Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., a společnost
Dell ji používá na základě licence;
Blu-ray Disc je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association; Microsoft, Windows, Windows Vista a tlačítko Start systému Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Adobe, logo Adobe a Adobe Flash Player jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems
Incorporated.
V tomto dokumentu mohou být použity další ochranné známky a obchodní názvy s odkazem na společnosti, které si na tyto známky a názvy činí nárok, nebo na jejich produkty. Společnost Dell Inc. si nečiní nárok na jiné ochranné známky a obchodní názvy než své vlastní.
červen 2010 Rev. A00
Zpět na stránku obsahu
Přístupový panel
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž přístupového panelu
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Povolte šroub, kterým je přístupový panel připevněn k základně p očítače.
3.
Posuňte přístupový panel směrem k přední části počítače.
4.
Zvedněte přístupový panel nahoru a vyjměte jej z počítače.
Instalace přístupového panelu
Chcete-li nainstalovat přístupový panel, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Baterie
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž baterie
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit obrázky níže, bude možná zapotřebí nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Přesuňte uvolňovací západky baterie do odemčené polohy. 3.
Vysuňte baterii z počítače.
Montáž baterie
Chcete-li namontovat baterii, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Spodní část šasi
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Odstranění dolní části šasi
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte kartu SIM.
Vyjměte optickou jednotku.
Vyjměte klávesnici.
Vyjměte knoflíkovou baterii.
Vyjměte krytky závěsů.
Vyjměte sestavu displeje.
Vyjměte pevný disk.
Vyjměte kartu Latitude ON™.
Vyjměte kartu sítě WWAN (Wireless Wide Area Network).
Vyjměte kartu sítě WLAN (Wireless Local Area Network).
Vyjměte sestavu chladiče a ventilátoru.
Vyjměte procesor.
Vyjměte sestavu opěrky rukou.
Vyjměte kartu s bezdrátovou technologií Bluetooth®.
Vyjměte panel karty ExpressCard.
Vyjměte panel karty SD.
Vyjměte kartu s porty I/O.
Montáž dolní části šasi
Chcete-li dolní část šasi opět namontovat, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Nastavení systému
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
Přehled
Otevření programu Nastavení systému
Nabídka zavádění systému
Navigační klávesové zkratky
Možnosti v nabídkách nastavení systému
Přehled
Pomocí programu Nastavení systému můžete
l
změnit informace o konfiguraci systému po přidání, změně nebo odebrání hardwaru v počítači;
l
nastavit nebo změnit uživatelem volitelné možnosti, například heslo;
l
zjistit aktuální velikost paměti nebo nastavit typ nainstalovaného pevného disku.
Než z ačnete používat program Nastavení systému, doporučuje se zapsat si informace z obrazovek tohoto programu pro pozdější potřebu.
UPOZORNĚNÍ: Pokud nejste odborným uživatelem počítače, nemě ňte nastavení tohoto programu. Některé změny mohou způsobit nesprávnou funkci p očítače.
Otevření programu Nastavení systému
1.
2.
Zapněte (nebo restartujte) počítač.
Ihned po zobrazení loga DELL™ stiskněte klávesu <F2>. Nabídka zavádění systému
V nabídce spuštění systému se nachází veškerá platná zaváděcí zařízení vašeho počítače. Nabídku spuštění systému lze použít k:
l
l
l
spuštění diagnostiky vašeho počítače
spuštění programu nastavení systému změně zaváděcí sekvence, aniž by se tato sekvence změnila v programu nastavení systému trvale Chcete-li vstoupit do nabídky spuštění systému:
1.
2.
Zapněte (nebo restartujte) počítač.
Ihned po zobrazení loga DELL™ stiskněte klávesu <F12>.
Navigační klávesové zkratky
K navigaci v obrazovkách nastavení systému použijte následující klávesové zkratky.
Pohyb
Akce
Klávesové zkratky
Rozbalit a sbalit pole
<Enter>, klávesa s šipkou vlevo nebo vpravo nebo +/–
Rozbalit a sbalit všechna
pole
<>
Opustit systém BIOS
<Esc> – Zobrazí možnosti Remain in Setup (Zůstat v nastavení systému), Save/Exit (Uložit/Konec) a Discard/Exit
(Zrušit/Konec).
Změnit nastavení
Klávesa s šipkou vlevo nebo vpravo
Vybrat pole pro změnu
<Enter>
Zrušit úpravy
<Esc>
Obnovit výchozí nastavení
<Alt><F> nebo položka nabídky Load Defaults (Načíst výchozí nastavení)
Možnosti v nabídkách nastavení systému
Následující tabulky popisují možnosti nabídek programu nastavení systému.
General (Obecné)
Možnost
Popis
V této části najdete seznam primárních funkcí hardwaru vašeho počítače. V této části nejsou žádné konfigurovatelné položky.
l
Informace o systému
¡ BIOS Version (Verze systému BIOS) ¡ Service Tag (Servisní štítek) l
l
Informace o systému
l
¡ Asset Tag (Inventární štítek) ¡ Ownership Tag (Vlastnický štítek) Memory Information (Informace o paměti)
¡ Memory Installed (Nainstalovaná paměť)
¡ Memory Available (Dostupná paměť)
¡ Memory Speed (Rychlost paměti)
¡ Memory Channel Mode (Režim kanálů paměti)
¡ Memory Technology (Technologie paměti)
¡ DIMM A Size (Velikost modulu DIMM A)
¡ DIMM B Size (Velikost modulu DIMM B)
Processor Information (Informace o procesoru)
¡ Processor Type (Typ procesoru)
¡ Core Count (Počet jader)
¡ Processor ID (ID procesoru)
¡ Current Clock Speed (Aktuální taktovací frekvence) Device Information (Informace o zařízeních)
¡ Primární pevný disk ¡ System eSATA Device (Systémové zařízení eSATA) ¡ Dock eSATA Device (Dokované zařízení eSATA) ¡ Video Controller (Grafická karta) ¡ Video BIOS Version (Verze systému BIOS grafické karty) ¡ Video Memory (Videopaměť)
¡ Panel Type (Typ panelu)
¡ Native Resolution (Nativní rozlišení) ¡ Audio Controller (Řadič zvukové karty) ¡ Modem Controller (Řadič modemu)
¡ Wi-Fi Device (Zařízení Wi-Fi)
¡ Cellular Device (Mobilní zařízení) ¡ Bluetooth Device (Zařízení Bluetooth) Battery Information (Informace o baterii) Zobrazuje stav baterie a typ nabíjecího adaptéru připojeného k počítači.
Specifikuje pořadí, ve kterém se počítač pokouší vyhledat operační systém.
l
l
Boot Sequence (Pořadí pro zavádění systému)
l
l
l
l
l
Date/Time (Datum/čas)
Cardbus NIC (Síťová karta Cardbus) Diskette drive (Disketová jednotka) USB Storage Device (Paměťové zařízení USB) Internal HDD (Interní pevný disk) CD/DVD/CD-RW Drive (Jednotka CD/DVD/CD-RW)
Zabudovaný EFI shell Onboard NIC (Integrovaná síťová karta) Zobrazuje aktuální nastavení data a času.
POZNÁMKA: Konfigurace systému obsahuje možnosti a nastavení, které se vztahují k integrovaným systémovým zařízením. V závislosti na počítači a
nainstalovaných zařízeních se položky uvedené v této části mohou, ale nemusí zobrazit.
System Configuration (Konfigurace systému)
Možnost
Popis
Integrated NIC (Integrovaná karta NIC)
Umožňuje vám konfigurovat integrovanou síťovou kartu. Existují následující možnosti: Zakázáno, Povoleno a Povoleno
w/PXE.
Parallel Port (Paralelní port)
Umožňuje povolit nebo zakázat paralelní porty na dokovací stanici. Existují následující možnosti: Zakázáno, AT, PS2 a
ECP.
Serial Port (Sériový port)
Umožňuje předcházet konfliktům zdrojů mezi zařízeními tak, že zakáže nebo změní mapování adresy portu. Možnosti
nastavení jsou: Zakázáno, COM1, COM2, COM3 a COM4.
SATA Operation (Operační režim SATA)
Umožňuje konfigurovat provozní režim interního řadiče pevného disku SATA. Možnosti nastavení jsou Zakázáno, ATA a
AHCI.
Umožňuje zapnout nebo vypnout následující zařízení:
l
l
l
Miscellaneous Devices (Různá zařízení)
l
l
l
l
l
Internal Modem (Interní modem) Module Bay (Pozice pro moduly)
Karta ExpressCard
Ochrana pevného disku při pádu External USB Port (Externí port USB) Microphone (Mikrofon)
eSATA Ports (Porty eSATA)
Media Card, PC Card and 1394 (Paměťová karta, karta PC Card a 1394) Na notebooku umožňuje nabíjet externí zařízení ze systémové baterie pomocí portu USB PowerShare, i když je notebook
vypnutý.
Funkce USB PowerShare
Video
Možnost
Popis
Ambient Light Sensor (Senzor okolního světla)
Umožňuje systému automaticky měnit jas panelu LCD v závislosti na množství světla v okolním prostředí.
LCD Brightness (Jas LCD displeje)
Umožňuje vám nastavit jas displeje v závislosti na zdroji energie (na baterii a na napájecím adaptéru).
Security (Zabezpečení)
Možnost
Popis
Umožňuje nastavit nebo změnit heslo správce. Heslo správce umožňuje několik funkcí zabezpečení, mezi které patří:
l
l
Admin Password (Heslo
l
omezení změn v části Nastavení, omezení zaváděcích zařízení uvedených v seznamu pro zavádění <F12> na zařízení uvedená v poli „Sekvence zavádění“,
zákaz změn vlastnického štítku a asset tagu, správce)
l
nahrazení hesla systému a pevného disku POZNÁMKA: Heslo správce musíte nastavit ještě předtím, než nastavíte heslo systému nebo heslo pevného disku.
POZNÁMKA: Úspě šné změny hesla se projeví okamžitě.
POZNÁMKA: Smažete-li heslo správce, automaticky dojde ke smazání i systémového hesla. System Password
(Systémové heslo)
Umožňuje nastavit, změnit nebo smazat systémové heslo. Poté, co provedete nastavení, vás počítač bude žádat o zadání systémového hesla pokaždé, když p očítač zapnete nebo restartujete.
POZNÁMKA: Úspě šné změny hesla se projeví okamžitě.
Heslo interního pevného disku
Pomocí tohoto pole můžete nastavit, změnit či vymazat heslo na systémové jednotce interního pevného disku (HDD). Úspě šná změna hesla se projeví okamžitě a vyžaduje restart počítače. Heslo pro pevný disk se přenáší s pevným diskem, takže disk je
chráněn i v případě, že ho nainstalujete do jiného systému. Umožňuje vám obejít žádosti o systémové heslo a heslo pevného disku při restartu počítače nebo při návratu z klidového režimu.
Password Bypass
(Vynechání hesla)
Možnost obejít heslo lze nastavit na: zakázáno, obejít při restartu, obejít při návratu z klidového režimu a obejít při restartu
a návratu z klidového režimu.
POZNÁMKA: Pokud zapínáte počítač, který byl předtím vypnutý, není možné obejít systémové heslo ani heslo pevného disku.
Password Change (Změna Pokud je nastaveno heslo správce, umožňuje tato možnost povolit nebo zakázat změny systémového hesla a hesla pevného hesla)
disku.
Umožňuje na počítači povolit nebo zakázat modul TPM.
POZNÁMKA: Zákaz této položky nijak nezmění nastavení, která jste případně v modulu TPM provedli, ani nedojde k odstranění informací a klíčů, které jste tam uložili.
TPM Security
(Zabezpečení modulu TPM)
Povolíte-li modul TPM, budou k dispozici následující možnosti:
l
l
l
Deaktivovat — zakáže modul TPM. Modul TPM omezuje přístup k informacím uloženým uživatelem a nevykonává žádné příkazy, které by využívaly zdroje TPM. Aktivovat — Povolí modul TPM. Smazat — Smaže informace, které do TPM uložil uživatel.
Slouží k povolení nebo zakázání volitelného softwaru Computrace. Možnosti nastavení jsou Deaktivovat, Zakázat a Aktivovat.
Computrace®
CPU XD Support (Podpora
režimu XD procesoru)
POZNÁMKA: Možnosti Aktivovat a Zakázat tuto funkci aktivují nebo zakáží trvale a nebudou povoleny žádné další změny
nastavení. Slouží k povolení nebo zakázání režimu XD (Execute Disable) procesoru.
Výchozí nastavení: Enabled (Povoleno)
Pomocí této položky můžete určit, zda jsou povoleny změny nastavení, když je nastavené heslo správce. Pokud je zakázána, jsou možnosti nastavení zamčené heslem správce. Nelze je upravovat, dokud nebude nastavení znovu odemčeno. Nastavení je Non-Admin Setup Changes odemčeno, pokud není nastaveno heslo správce nebo pokud uživatel zadá korektní heslo správce. Pokud je povoleno nastavení (Změny nastavení bez určitého zařízení, je možné nastavení tohoto zařízení měnit, i pokud jsou ostatní zařízení chráněna heslem správce.
oprávnění správce)
Výchozí nastavení: Disabled (Zakázáno)
Performance (Výkon)
Možnost
Popis
Multi Core Support (Podpora více jader)
Slouží k povolení nebo zakázání podpory vícejádrového režimu procesoru.
HDD Acoustic Mode (Zvukový režim pevného disku)
Umožňuje optimalizovat výkon a úroveň hluku pevného disku.
Intel® SpeedStep™ (Režim Intel® SpeedStep™)
Slouží k povolení či zakázání režimu Intel SpeedStep.
Intel® TurboBoost™
Slouží k povolení či zakázání režimu Intel TurboBoost.
Power Management (Řízení spotřeby)
Možnost
Popis
Wake on AC (Funkce Wake on
AC)
Slouží k povolení nebo zakázání automatického zapnutí počítače poté, co je připojen napájecí adaptér.
Slouží k nastavení času, kdy se počítač musí automaticky zapnout.
Auto On Time (Čas
automatického zapnutí)
Umožňuje vám nastavit, v které dny se má počítač automaticky zapínat. Možnosti nastavení jsou Disabled (Zakázáno), Everyday (Každý den) nebo Weekdays (Pracovní dny).
Výchozí nastavení Vypnuto
Slouží k povolení nebo zakázání schopnosti zařízení USB vzbudit počítač z klidového režimu.
USB Wake Support (Podpora
probuzení pomocí USB)
Tato funkce je aktivní, pouze je-li připojen adaptér pro napájení střídavým proudem. Jestliže během úsporného režimu
odeberete adaptér pro napájení střídavým proudem, systém BIOS odpojí napájení všech portů USB v zájmu úspory energie baterie.
Umožňuje zapnutí počítače pomocí speciálního signálu LAN. Umožňuje též ukončit režim hibernace pomocí speciálního signálu bezdrátové LAN. Probuzení počítače z úsporného režimu nebude tímto nastavením ovlivněno a je potřeba ho
povolit v operačním systému.
Wake on LAN (Funkce Wake
on LAN)
l
l
Disabled (Zakázáno) – Nepovolí zapnutí systému při přijetí signálu k probuzení ze sítě LAN nebo bezdrátové sítě LAN.
LAN Only (Pouze LAN) – Povolí zapnutí systému pomocí speciálních signálů sítě LAN.
Výchozí nastavení z výroby je Zakázáno.
Umožňuje povolit nebo zakázat funkci ExpressCharge:
Funkce ExpressCharge
POZNÁMKA: Funkce ExpressCharge nemusí být k dispozici u všech baterií.
Charger Behavior (Chování nabíječky)
Umožňuje povolit nebo zakázat nabíječku baterie. Jestliže tuto funkci zakážete, baterie se během připojení k adaptéru střídavého proudu nebude spotřebovávat, ale ani dobíjet.
Výchozí nastavení: Enabled (Povoleno)
Post Behavior (Režim testu POST)
Možnost
Popis
Varování adaptéru
Slouží k povolení nebo zakázání varovných hlášení systému BIOS při používání určitých napájecích adaptérů. Systém BIOS zobrazí tyto zprávy, pokud se pokusíte použít napájecí adaptér s nedostatečnou kapacitou pro konfiguraci vašeho
systému.
Výchozí nastavení z výroby je Povoleno.
Slouží k výběru jedné ze dvou metod povolení skupiny kláves, které jsou součástí interní klávesnice.
l
l
Keypad (Embedded)
(Numerická klávesnice (vestavěná))
Fn Key Only (Pouze klávesa Fn) – Numerická klávesnice je aktivní, pouze když stisknete a podržíte klávesu <Fn>. By Num Lk (Pomocí funkce Num Lk) – Numerická klávesnice je aktivní, když (1) svítí indikátor Num Lock a (2) není připojená žádná externí klávesnice. Poznámka: Systém nemusí zaznamenat odpojení externí klávesnice okamžitě.
POZNÁMKA: Když je spuštěno nastavení, nemá toto pole žádný vliv - nastavení funguje v režimu Pouze klávesa Fn.
Výchozí nastavení: Pouze klávesa Fn
Určuje, jak systém zachází s myší a dotykovou plochou.
Myš / dotyková podložka
Výchozí nastavení: Dotyková plocha/PS-2 myš.
NumLock LED (Indikátor NumLock)
Slouží k povolení nebo zakázání činnosti indikátoru LED numerické klávesnice při startu počítače.
Výchozí nastavení: Povoleno
Definuje způsob, jakým systém BIOS pracuje se zařízeními USB. Emulace USB je během testu POST vždy povolena.
USB Emulation (Emulace USB)
Výchozí nastavení z výroby je Povoleno.
Toto pole umožňuje používat klávesu <Scroll Lock> na externí klávesnici PS/2 stejným způsobem jako klávesu <Fn> na interní klávesnici.
Fn Key Emulation (Emulace
klávesy Fn)
POZNÁMKA: Klávesnice USB nemohou emulovat klávesu <Fn>, pokud je spuštěn operační systém s rozhraním ACPI, například Microsoft® Windows® XP. Klávesnice s připojením USB může emulovat klávesu <Fn> v režimu bez rohraní ACPI (např. při spuštění systému DOS).
Výchozí nastavení: Povoleno
Umožňuje povolit nebo zakázat funkci Rychlé spouštění. K dispozici jsou následující možnosti:
l
Fast Boot (Rychlé spouštění)
l
l
Minimal (Minimální) – Použije rychlé spouštění, pokud nedošlo k aktualizaci systému BIOS, změně paměti nebo
nedokončení předchozího testu POST. Thorough (Důkladné) – Nevynechá žádné kroky v procesu spouštění. Auto (Automaticky) – Umožňuje operačnímu systému řídit toto nastavení (funguje pouze v případě, že operační sytém podporuje příznak jednoduchého spouštění). Výchozí nastavení: Minimal (Minimální)
Služba Rychlé volání o pomoc
Používá se společně s iAMT 4.0. Umožňuje uživatelům zahájit spojení s řídicí konzolou, zatímco se nachází mimo firemní infrastrukturu (např. ve vzdáleném umístění, při použití firewallu nebo NAT atd.) Tuto funkci můžete povolovat/zakazovat
pomocí zaškrtávacího pole.
Výchozí nastavení: Disabled (Zakázáno)
Virtualization Support (Podpora virtualizace)
Možnost
Popis
Tato možnost určuje, zda může monitor VMM používat přídavné funkce hardwaru, které nabízí virtualizační technologie Intel Virtualization.
Virtualizace
Výchozí nastavení: Povoleno
VT for Direct I/O (Technologie VT
for Direct I/O)
Toto pole určuje, zda může monitor virtuálního přístroje (VMM) používat přídavné funkce hardwaru, které nabízí virtualizační technologie Intel® Virtualization Technology pro přímý I/O. Výchozí nastavení: Disabled (Zakázáno)
Trusted Execution (Technologie
Trusted Execution)
Tato možnost určuje, zda může monitor MVMM používat přídavné funkce hardwaru, které nabízí technologie Intel Trusted Execution.
Výchozí nastavení: Disabled (Zakázáno)
Bezdrátové připojení
Možnost
Popis
Wireless Switch
(Přepínač bezdrátové komunikace)
Umožňuje zvolit bezdrátová zařízení, která lze ovládat přepínačem bezdrátové komunikace. Povolit bezdrátová zařízení
Umožňuje povolit nebo zakázat následující interní bezdrátová zařízení: WWAN, WLAN a Bluetooth.
Maintenance (Údržba)
Možnost
Service Tag (Servisní štítek)
Asset Tag (Inventární štítek)
Popis
Zobrazí servisní označení počítače. Jestliže ještě není servisní označení z nějakého důvodu nastaveno, můžete použít toto pole k jeho nastavení.
Jestliže pro tento systém nebylo nastaveno servisní označení, počítač automaticky vyvolá tuto obrazovku při vstupu uživatele do
systému BIOS. Budete vyzváni k zadání servisního štítku. Pomocí tohoto pole můžete vytvořit asset tag. Pole lze aktualizovat pouze v případě, že asset tag ještě není nastaven.
System Logs (Systémové protokoly)
Možnost
Popis
BIOS Events (Události systému BIOS)
Toto pole umožňuje prohlížet a mazat události v testu BIOS POST. Zahrnuje datum a čas události a kód indikátorů LED.
DellDiag Events (Události diagnostiky Dell)
Toto pole umožňuje zobrazit výsledky diagnostiky z nástrojů Dell Diagnostics a PSA. Obsahuje datum a čas,
diagnostiku a spuštěnou verzi a výsledný kód.
Thermal Events (Teplotní události)
Toto pole umožňuje prohlížet a mazat teplotní události. Obsahuje datum a čas a název události.
Power Events (Události napájení)
Toto pole umožňuje prohlížet a mazat události napájení. Obsahuje datum a čas události, stav napájení a důvod.
Průběh událostí BIOSu
Umožňuje prohlížet a mazat informace o průběhu události v systému BIOS. Obsahuje datum a čas události a stav napájení.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Karta Bluetooth
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž karty Bluetooth
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte optickou jednotku.
Vyjměte klávesnici.
Vyjměte krytky závěsů.
Demontujte sestavu opěrky rukou.
Vyjměte sestavu displeje.
Demontujte šroub, který připevňuje kartu Bluetooth® k základní desce. 10.
Odpojte kabel Bluetooth z konektoru na základní desce a vyjměte kartu Bluetooth z počítače.
11.
Odpojte kabel od karty Bluetooth.
Montáž karty Bluetooth
Chcete-li namontovat kartu Bluetooth, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Kamera a mikrofon
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž kamery a mikrofonu
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte krytky závěsů.
Vyjměte sestavu displeje.
Vyjměte rámeček displeje.
Uvolněte šrouby připevňující kameru a mikrofon k panelu displeje.
8.
Odpojte datový kabel od kamery a mikrofonu a vyjměte kameru a mikrofon z panelu displeje směrem vzhůru.
Montáž kamery a mikrofonu
Chcete-li namontovat kameru a mikrofon, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Knoflíková baterie
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž knoflíkové baterie
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Odpojte kabel knoflíkové baterie od konektoru na základní desce. 5.
Zvedněte knoflíkovou baterii a vyjměte ji z počítače.
Montáž knoflíkové baterie
Chcete-li namontovat knoflíkovou baterii, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Port pro napájení
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Vyjmutí portu pro napájení
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte kartu SIM.
Vyjměte optickou jednotku.
Vyjměte klávesnici.
Vyjměte knoflíkovou baterii.
Vyjměte krytky závěsů.
Vyjměte sestavu displeje.
Vyjměte pevný disk.
Vyjměte kartu Latitude ON™.
Vyjměte kartu sítě WWAN (Wireless Wide Area Network).
Vyjměte kartu sítě WLAN (Wireless Local Area Network).
Vyjměte sestavu chladiče a ventilátoru.
Vyjměte procesor.
Vyjměte sestavu opěrky rukou.
Vyjměte kartu s bezdrátovou technologií Bluetooth®.
Vyjměte panel karty ExpressCard board.
Vyjměte panel karty SD.
Vyjměte základní desku.
Vyjměte kartu s porty I/O.
Uvolněte port pro napájení z vodítek na šasi.
23.
Vyjměte port pro napájení a odstraňte jej ze šasi.
Montáž portu pro napájení
Chcete-li port pro napájení opět namontovat, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Diagnostika
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
Indikátory stavu zařízení
Indikátory stavu baterie
Nabití a stav baterie Indikátory stavu klávesnice
Chybové kódy indikátorů LED
Indikátory stavu zařízení
Kontrolka svítí po zapnutí počítače a bliká, pokud je počítač v režimu řízení napájení.
Svítí, když p očítač načítá nebo zapisuje data.
Svítí stále nebo bliká podle stavu nabití baterie.
Svítí, když je zapnuta bezdrátová síť.
Svítí, když je aktivována karta s bezdrátovou technologií Bluetooth®. Chcete-li vypnout pouze funkci bezdrátové technologie Bluetooth, klepněte pravým tlačítkem na ikonu v oznamovací oblasti a pak na položku Zakázat komunikaci Bluetooth.
Indikátory stavu baterie
Pokud je počítač připojen k elektrické zásuvce, svítí indikátor stavu baterie následujícím způsobem:
l
l
l
l
l
Střídavě bliká oranžový indikátor a modrý indikátor – K notebooku je připojen neověřený nebo nepodporovaný adaptér střídavého proudu od jiného výrobce než Dell.
Střídavě bliká oranžová kontrolka a trvale svítí modrá kontrolka – d očasné selhání baterie s připojeným adaptérem střídavého proudu. Trvale bliká oranžová kontrolka – závažné selhání baterie s připojeným adaptérem střídavého proudu. Světla vypnuta – baterie je v režimu plného nabití s připojeným adaptérem střídavého proudu. Svítí modrá kontrolka – baterie je v režimu nabíjení s připojeným adaptérem střídavého proudu. Nabití a stav baterie
Chcete-li zkontrolovat nabití baterie, stiskněte a uvolněte stavové tlačítko na měřidle nabití baterie. Zobrazí se indikátory úrovně nabití. Každý indikátor představuje přibližně 20 procent celkové kapacity baterie. Pokud baterii zbývá například 80 procent energie, svítí čtyři indikátory. Pokud nesvítí žádný indikátor, baterie je vybitá. Chcete-li zkontrolovat stav baterie pomocí měřidla nabití, stiskněte a podržte stavové tlačítko na měřidle nabití baterie alespoň 3 sekundy. Pokud se nezobrazí žádné indikátory, baterie je v dobrém stavu a má k dispozici více než 80 procent své původní kapacity nabíjení. Každý indikátor představuje postupnou
degradaci stavu baterie. Pokud se zobrazí pět indikátorů, zbývá méně n ež 60 procent kapacity nabíjení a je třeba zvážit pořízení nové baterie.
Indikátory stavu klávesnice
Zelené indikátory nad klávesnicí signalizují tyto informace:
Svítí, když je aktivní numerická klávesnice.
Svítí, když je povolena funkce Caps Lock.
Svítí, když je povolena funkce Scroll Lock.
Chybové kódy indikátorů LED
V následující tabulce jsou zobrazeny kódy indikátorů LED, které se mohou zobrazit, jestliže dojde k chybě mimo rámec testu POST.
Vzhled
Popis
SVÍTÍ-BLIKÁ-BLIKÁ
Další krok
1.
2.
Nejsou nainstalovány žádné moduly SODIMM.
3.
4.
BLIKÁ-SVÍTÍ-SVÍTÍ
Nainstalujte podporované paměťové moduly. Pokud je paměť již nainstalována, usaď te znovu moduly
v každém slotu. Vyzkoušejte funkční moduly z jiného počítače, nebo moduly
vymě ňte.
Vymě ňte základní desku. Chyba základní desky
1.
2.
3.
Usaď te řádně procesor.
Vymě ňte základní desku. Vymě ňte procesor.
Chyba panelu displeje
1.
2.
3.
Usaď te řádně kabel displeje.
Vymě ňte panel displeje.
Vymě ňte grafickou kartu nebo základní desku. 1.
2.
Nainstalujte kompatibilní paměťové moduly. Pokud jsou nainstalovány dva moduly, jeden vyjměte a
proveď te otestování. Vyzkoušejte ve stejném slotu druhý modul. Otestujte druhý slot s pomocí obou modulů.
Vymě ňte paměťové moduly. Vymě ňte základní desku. BLIKÁ-SVÍTÍ-BLIKÁ
NESVÍTÍ-BLIKÁ-NESVÍTÍ
Chyba kompatibility paměti
3.
4.
SVÍTÍ-BLIKÁ-SVÍTÍ
1.
2.
Paměť je detekována, vykazuje však poruchu.
3.
4.
Znovu usaď te paměťové moduly. Pokud jsou nainstalovány dva moduly, jeden vyjměte a
proveď te otestování. Vyzkoušejte ve stejném slotu druhý modul. Otestujte druhý slot s pomocí obou modulů.
Vymě ňte paměťové moduly. Vymě ňte základní desku. 1.
2.
3.
Znovu usaď te modem.
Vymě ňte modem.
Vymě ňte základní desku. 1.
Vymě ňte základní desku. 1.
2.
3.
Znovu usaď te zařízení. Vymě ňte příslušné zařízení. Vymě ňte základní desku. 1.
2.
Vymě ňte pevný disk a optickou jednotku. Otestujte počítač pouze s pevným diskem a optickou jednotkou.
Vymě ňte zařízení, které způsobuje poruchu.
Vymě ňte základní desku. NESVÍTÍ-BLIKÁ-BLIKÁ
Chyba modemu
BLIKÁ-BLIKÁ-BLIKÁ
Chyba základní desky
BLIKÁ-BLIKÁ-NESVÍTÍ
Chyba jednotky ROM
NESVÍTÍ-SVÍTÍ-NESVÍTÍ
Chyba paměťového zařízení
3.
4.
BLIKÁ-BLIKÁ-SVÍTÍ
Chyba grafické karty
Zpět na stránku obsahu
Vymě ňte základní desku.
Zpět na stránku obsahu
Panel ExpressCard
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž panelu ExpressCard
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, bude možná zapotřebí nainstalovat program Adobe Flash Player z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte kartu ExpressCard.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte optickou jednotku.
Vyjměte klávesnici.
Vyjměte krytky závěsů.
Vyjměte sestavu displeje.
Demontujte sestavu o pěrky rukou.
Vymontujte šrouby, které zajišťují panel ExpressCard k základní desce. 11.
Odpojte panel ExpressCard ze základní desky a odstraňte jej z počítače.
Montáž panelu ExpressCard
Chcete-li namontovat panel ExpressCard, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Karta ExpressCard
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Vyjmutí karty ExpressCard
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
Zamáčknutím karty ExpressCard ji uvolněte z počítače.
2.
Vysuňte kartu ExpressCard z počítače.
Montáž karty ExpressCard
Chcete-li namontovat kartu ExpressCard, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Fingerprint Reader (Čtečka otisků prstů)
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Vyjmutí čtečky otisků prstů
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte optickou jednotku.
Vyjměte klávesnici.
Uvolněte jisticí šroub (označený písmenem „F“), který připevňuje čtečku otisků prstů k počítači.
7.
Otevřete svorku, která upevňuje datový kabel čtečky otisků prstů, a odpojte ji ze základní desky. 8.
Chcete-li čtečku otisků prstů odstranit z počítače, zezadu na ni zatlačte a vysuňte ji z počítače.
Montáž čtečky otisků prstů
Chcete-li znovu nainstalovat čtečku otisků prstů, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Pevný disk
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž pevného disku
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Položte počítač spodní stranou vzhůru na čistý rovný povrch. Vyšroubujte šrouby, které připevňují pevný disk k počítači. 4.
Vysuňte pevný disk z počítače.
5.
Vyšroubujte šroub, který zajišťuje přední část k pevnému disku. 6.
Chcete-li přední část vysunout z pevného disku, vyjměte ji.
Montáž pevného disku
Chcete-li namontovat pevný disk, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Sestava chladiče a ventilátoru
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž sestavy chladiče a ventilátoru
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Odpojte kabel, který připojuje ventilátor k základní desce. 5.
Povolte šroubky, které připevňují chladič k základní desce. 6.
Zdvihněte okraj chladiče, který je nejblíže středu počítače, a vysuňte chladič a ventilátor z počítače.
7.
Demontujte šrouby zajišťující ventilátor k chladiči.
8.
Sejměte ventilátor z chladiče.
Montáž sestavy chladiče a ventilátoru
Chcete-li namontovat sestavu chladiče a ventilátoru, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Deska I/O
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Vyjmutí vstupně-výstupní desky
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte kartu SIM.
Vyjměte optickou jednotku.
Vyjměte klávesnici.
Vyjměte knoflíkovou baterii.
Vyjměte krytky závěsů.
Vyjměte sestavu displeje.
Vyjměte pevný disk.
Vyjměte kartu Latitude ON™.
Vyjměte kartu sítě WWAN (Wireless Wide Area Network).
Vyjměte kartu sítě WLAN (Wireless Local Area Network).
Vyjměte sestavu chladiče a ventilátoru.
Vyjměte procesor.
Vyjměte sestavu opěrky rukou.
Vyjměte kartu s bezdrátovou technologií Bluetooth®.
Vyjměte panel karty ExpressCard.
Vyjměte základní desku.
Vyšroubujte šroub (označený písmenem „I“), který připevňuje desku I/O k počítači.
21.
Vyšroubujte dva šrouby připevňující desku I/O k počítači.
22.
Vyjměte desku I/O z počítače.
Instalace vstupně-výstupní desky
Chcete-li namontovat desku I/O, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Klávesnice
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž klávesnice
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, bude možná zapotřebí nainstalovat program Adobe Flash Player z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Sejměte krytku panelu LED.
Vyjměte šrouby v horní části klávesnice. 5.
Pomocí ouška jemně zvedněte klávesnici a vytáhněte ji z počítače.
Montáž klávesnice
Chcete-li namontovat klávesnici, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Karta Latitude ON
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž karty Latitude ON
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Demontujte šroub, který připevňuje kartu Latitude ON k základní desce. 5.
Vysuňte kartu Latitude ON z konektoru na základní desce. Montáž karty Latitude ON
Chcete-li vložit kartu Latitude ON, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Sestava displeje
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž sestavy displeje
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte krytky závěsů.
Uvolněte jisticí šrouby, které upevňují kabel displeje k základní desce a odpojte kabel displeje z konektoru na základní desce. 6.
Odpojte a vyjměte kabely antény od karty WLAN. 7.
Demontujte šrouby upevňující sestavu displeje k počítači.
8.
Odpojte a vyjměte kabely antény od karty WWAN. 9.
Demontujte šrouby upevňující sestavu displeje k počítači.
10.
Zvedněte sestavu displeje nahoru a vyjměte ji z počítače.
Montáž sestavy displeje
Chcete-li nainstalovat sestavu displeje, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Čelní kryt displeje
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž čelního krytu displeje
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte krytky závěsů.
Vyjměte sestavu displeje.
Začněte od spodní části a opatrně vyjměte čelní kryt z jednotky displeje.
7.
Sundejte rámeček ze sestavy displeje.
Montáž čelního krytu displeje
Chcete-li namontovat čelní kryt displeje, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Kryt displeje
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž krytu displeje
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte krytky závěsů.
Vyjměte sestavu displeje.
Vyjměte čelní kryt displeje.
Vyjměte panel displeje.
Vyjměte kameru a mikrofon.
Montáž krytu displeje
Chcete-li namontovat kryt displeje, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Krytky závěsů
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž krytek závěsů
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Demontujte šrouby upevňující pravou krytku závěsů k počítači.
5.
Demontujte šrouby upevňující levou krytku závěsů k počítači.
6.
Vysuňte levé a pravé krytky závěsů směrem do zadní části počítače a vyjměte je.
Montáž krytek závěsů
Chcete-li namontovat krytky závěsů, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Jisticí očko
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Vyjmutí jisticích oček
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte čelní kryt displeje.
Vyšroubujte šroub, který připevňuje jisticí očko k panelu displeje.
5.
Sejměte jisticí očko z panelu displeje. 6.
Vyšroubujte šroub, který připevňuje jisticí očko k panelu displeje.
7.
Sejměte jisticí očko z panelu displeje. Montáž jisticího očka
Jisticí očko znovu nainstalujete provedením předchozích kroků v obráceném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Panel displeje
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž panelu displeje
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte krytky závěsů.
Vyjměte sestavu displeje.
Vyjměte čelní kryt displeje.
Demontujte šrouby upevňující panel displeje k sestavě displeje.
8.
9.
Zdvihněte panel displeje a opatrně jej položte na čistý rovný povrch.
Odpojte kabel displeje od panelu displeje.
10.
Vyjměte panel displeje ze sestavy displeje.
11.
Vyjměte šrouby na obou stranách panelu displeje, a uvolněte tak držáky displeje.
12.
Sejměte držáky displeje z panelu displeje. Montáž panelu displeje
Chcete-li namontovat panel displeje, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Krytka LED panelu
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Sejmutí krytky LED panelu
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Zatlačte na uvolňovací páčky krytu LED v přihrádce pro baterii. 4.
Otočte počítač pravou stranou nahoru a odstraňte kryt LED z počítače.
Nasazení krytky LED panelu
Chcete-li nasadit krytku panelu LED, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Konektor modemu
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Vyjmutí konektoru modemu
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte kartu SIM.
Vyjměte optickou jednotku.
Vyjměte klávesnici.
Vyjměte knoflíkovou baterii.
Vyjměte krytky závěsů.
Vyjměte sestavu displeje.
Vyjměte pevný disk.
Vyjměte kartu Latitude ON™.
Vyjměte kartu sítě WWAN (Wireless Wide Area Network).
Vyjměte kartu sítě WLAN (Wireless Local Area Network).
Vyjměte sestavu chladiče a ventilátoru.
Vyjměte procesor.
Vyjměte sestavu opěrky rukou.
Vyjměte kartu s bezdrátovou technologií Bluetooth®.
Vyjměte panel karty ExpressCard.
Vyjměte panel karty SD.
Vyjměte základní desku.
Vyjměte panel I/O.
Vyjměte kabel modemu z vodítek ve spodní části počítače.
23.
Vyjměte kabel modemu z vodítek ve vnitřní části počítače.
24.
Zvedněte konektor modemu a vyjměte jej z počítače.
Montáž konektoru modemu
Chcete-li znovu nainstalovat konektor modemu, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Záslepka portu modemu
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Odstranění záslepky portu modemu
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Do uvolňovacího otvoru vsuňte kancelářskou sponku a odstraňte záslepku z počítače. Zpětná montáž záslepky portu modemu
Chcete-li záslepku portu modemu namontovat zpět, stačí ji zasunout zpět do portu.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Paměť
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž paměťových modulů
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Opatrně roztáhněte zajišťovací svorky na obou koncích konektoru paměťového modulu, dokud paměťový modul nepovyskočí. 5.
Vyjměte paměťový modul z konektoru. Nasazení paměťových modulů Chcete-li namontovat paměťové moduly, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Modem
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Vyjmutí modemu
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte šroubek, který připevňuje modem k počítači.
5.
Pomocí plastového výčňelku modem opatrně zdvihněte.
6.
Od modemu odpojte kabel a vyjměte modem z počítače.
Montáž modemu
Chcete-li namontovat modem, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Optická jednotka
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž optické jednotky
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Demontujte šroub upevňující optickou jednotku k počítači.
3.
Stiskněte uvolňovací výčnělek na disku a uvolněte optickou jednotku z počítače.
4.
Vysuňte optickou jednotku z počítače.
Montáž optické jednotky
Chcete-li namontovat optickou jednotku, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Sestava opěrky rukou
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Vyjmutí sestavy opěrky rukou
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte optickou jednotku.
Vyjměte klávesnici.
Vyjměte krytky závěsů.
Vyjměte čtečku otisků prstů.
Vyjměte sestavu displeje.
Vyjměte šroubky, které připevňují opěrku rukou k dolní části počítače.
10.
Vyjměte šroubky, které připevňují opěrku rukou k počítači.
11.
Odpojte kabely čipové karty, reproduktorů, dotykové plochy a RFID (pokud existuje) z konektorů na základní desce.
POZNÁMKA: Pokud jste si zakoupili počítač s bezkontaktní čtečkou čipových karet, musíte odpojit kabel RFID.
12.
Vyjměte opěrku rukou z počítače.
a. Směrem od zadní části počítače zvedejte pravou stranu opěrky rukou, čímž ji z počítače uvolníte. b. Opatrně táhněte opěrku rukou vpřed a poté ji otočte.
13.
Odpojte kabel čidla HAL od základní desky. 14.
Vyjměte opěrku rukou z počítače.
Montáž sestavy opěrky rukou
Chcete-li nainstalovat opěrku rukou, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Demontáž a montáž součástí Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500 Baterie
Paměťová karta Secure Digital (SD)
Karta Subscriber Identity Module (SIM)
Čipová karta
Karta ExpressCard
Karta PCMCIA
Optická jednotka
Pevný disk
Krytka LED panelu
Klávesnice
Přístupový panel
Paměť
Fingerprint Reader (Čtečka otisků prstů)
Krytky závěsů
Modem
Zástrčka do portu modemu
Knoflíková baterie
Bezdrátová síťová karta (WLAN)
Karta sítě WWAN (Wireless Wide Area Network)
Karta Latitude ON™
Sestava chladiče a ventilátoru
Procesor
Sestava displeje
Čelní kryt displeje
Jisticí očko
Panel displeje
Kamera a mikrofon
Kryt displeje
Sestava opěrky rukou
Ochranná klec karty PCMCIA
Karta Bluetooth®
Základní deska
Panel ExpressCard
Panel karty SD
Deska I/O
Napájecí kabel
Konektor modemu
Zpět na stránku obsahu
Spodní část šasi
Zpět na stránku obsahu
Karta PCMCIA
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž karty PCMCIA
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Chcete-li odstranit vysouvací tlačítko karty PCMCIA z počítače, zatlačte je dovnitř.
3.
Chcete-li odstranit kartu PCMCIA z počítače, znovu zatlačte dovnitř vysouvací tlačítko karty PCMCIA. 4.
Vysuňte kartu PCMCIA z počítače.
Instalace karty PCMCIA
Chcete-li nainstalovat kartu PCMCIA, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Ochranná klec karty PCMCIA
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž ochranné klece karty PCMCIA
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte kartu PCMCIA.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte krytky závěsů.
Sejměte krytku panelu LED.
Vyjměte klávesnici.
Vyjměte pevný disk.
Vyjměte čtečku otisků prstů.
Vyjměte sestavu chladiče a ventilátoru.
Vyjměte sestavu displeje.
Vyjměte sestavu opěrky rukou.
Vyjměte šroubky, které připevňují ochrannou klec karty PCMCIA k šasi.
14.
Zatlačte na ochrannou klec karty PCMCIA a za okraje ji zdvihněte. Klec tak uvolníte z bezpečnostních západek. 15.
Vyjměte ochrannou klec karty PCMCIA z počítače.
Instalace ochranné klece karty PCMCIA
Chcete-li nainstalovat ochrannou klec karty PCMCIA, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Procesor
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž procesoru
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte sestavu chladiče a ventilátoru.
Otáčejte vačkovým šroubem proti směru hodinových ručiček, dokud se nezarazí a procesor nebude uvolněn ze základní desky. 6.
Opatrně vyjměte procesor z patice na základní desce a odstraňte jej z počítače.
Montáž procesoru
VAROVÁNÍ: Před montáží modulu procesoru zkontrolujte, zda je vačkový zámek zcela v otevřené poloze. Modul procesoru, který není řádně usazen, může způsobit přerušované spojení nebo trvalé poškození mikroprocesoru a patice. Chcete-li nainstalovat procesor, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Panel karty SD
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž panelu karty SD
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte optickou jednotku.
Vyjměte klávesnici.
Vyjměte krytky závěsů.
Vyjměte kartu SD.
Vyjměte sestavu displeje.
Demontujte sestavu o pěrky rukou.
Uvolněte výčnělek kabelu a odpojte datový kabel karty SD ze základní desky. 11.
Vyšroubujte šroub, který připevňuje kartu SD k počítači.
12.
Zvedněte panel karty SD nahoru a vyndejte jej z počítače.
Montáž panelu karty SD
Chcete-li namontovat kartu SD, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Paměťová karta Secure Digital (SD)
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž karty SD
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
Zamáčknutím karty SD ji uvolněte z počítače.
2.
Kartu SD vysuňte z počítače.
Instalace karty SD
Chcete-li nainstalovat kartu SD, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Karta Subscriber Identity Module (SIM)
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Vyjmutí karty SIM
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Zamáčknutím karty SIM ji uvolněte z počítače.
4.
Vysuňte kartu SIM z počítače.
Vložení karty SIM
Chcete-li vložit kartu SIM, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Čipová karta
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž čipové karty
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vysuňte čipovou kartu z počítače.
Montáž čipové karty
Chcete-li znovu namontovat čipovou kartu, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Technické údaje
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500 Informace o systému
Čtečka otisků prstů (volitelná)
Procesor
Paměť
Video
Porty a konektory
Drives (Jednotky)
Displej
Zvuk
Komunikace
Karta ExpressCard
Klávesnice
Dotyková podložka
Baterie
Karty PC card
Čtečka paměťových karet Secure Digital (SD)
Bezkontaktní čipové karty (volitelné)
Napájecí adaptér
Rozměry a hmotnost
Pracovní prostředí
POZNÁMKA: Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Další informace týkající se konfigurace počítače získáte kliknutím na tlačítko Start®
Nápověda a podpora a volbou možnosti zobrazení informací o počítač.
Informace o systému Čipová sada
Čipová sada řady Intel® 5 Mobile (QM57)
Šířka datové sběrnice
64 bitů
Šířka sběrnice DRAM
dual-channel 64 bitů
POZNÁMKA: Chcete-li, aby byla k dispozici funkce
dual-channel, je nutné instalovat paměťové moduly po dvojicích.
Flash EPROM
SPI 32 Mb
Sběrnice PCI
32 bitů, 33 MHz
Procesor Typy
Série Intel Core™ i5 Intel Core řady i7
Mezipaměť L2
Intel
Intel
Intel
Intel
Intel
Frekvence externích sběrnic
1333 MHz
Core
Core
Core
Core
Core
i5-520M/540 M Dual Core — 3 MB
i7-620M Dual Core — 4 MB
i7-720QM Quad Core — 6 MB
i7-820QM Quad Core — 8 MB
i7-920XM Quad Core Extreme — 8 MB
Paměť Typ
DDR3
Rychlost
1 066 MHz nebo 1 333 MHz
POZNÁMKA: Procesory Intel Core i5, dvoujádrové i7 dual core a čtyřjádrové Intel Core i7 quad core, které byly dodány ve vašem počítači, podporují paměťové moduly o frekvenci 1066 MHz i 1333 MHz. Avšak
dvoujádrové procesory pracují pouze s 1 066MHz paměťovými moduly.
Konektory
dva konektory SODIMM
Kapacity modulů
1 GB, 2 GB, 4 GB
Minimální velikost paměti
2 GB
Maximální velikost paměti
8 GB
POZNÁMKA: Paměti větší kapacity než 4 GB mohou být rozpoznány pouze 64bitovými operačními systémy.
Video
Typ
samostatný grafický adaptér
Datová sběrnice
PCI-Express 16 Gen1 (pro procesory 620M, 540M
nebo 520M)
PCI-Express 16 Gen2 (pro procesory 920XM, 820QM
nebo 720QM)
Řadič
NVIDIA Quadro FX 880M
NVIDIA Quadro FX 1800M
Výstup
15kolíkový konektor VGA
20kolíkový konektor DisplayPort
Zvuk Typ
Dvoukanálový zvukový kodek s vysokým rozlišením (HDA)
Řadič
IDT 92HD81B
Reproduktory
Dva
Interní zesilovač reproduktorů
2W kanál
Ovládání hlasitosti
tlačítka zesílení, zeslabení a ztlumení hlasitosti
Komunikace Modem
interní (volitelný)
Síťový adaptér
10/100/1000Mb/s síťový adaptér Intel 82577LM Gigabit Ethernet
Bezdrátové připojení
dedikovaná WLAN, WWAN, WiMAX a Bluetooth® GPS
minikarta pro mobilní internet
Karta ExpressCard
POZNÁMKA: Slot pro karty ExpressCard NEPODPORUJE karty PC Card.
Konektor ExpressCard
otvor pro ExpressCard (rozhraní PCI-Express a USB)
Podporované karty
34mm karta ExpressCard
Karty PC Card
POZNÁMKA: Slot pro karty PC card NEPODPORUJE karty ExpressCard.
Konektor karty PC Card
Slot pro kartu PC card
Podporované karty
Karty PC card, 54 mm
Čtečka paměťových karet Secure Digital (SD)
Podporované karty
Bezkontaktní čipové karty (volitelné)
SD / MMC / SDHC / SDHS / MiniSD / MicroSD / SDIO
Podporované čipové karty a technologie
ISO14443A — 106 kb/s, 212 kb/s, 424 kb/s a 848
kb/s
ISO14443B — 106 kb/s, 212 kb/s, 424 kb/s a 848
kb/s
ISO15693
HID iClass
FIPS201
NXP Desfire
Čtečka otisků prstů (volitelná)
Typ
Protahovací snímač otisků prstů, FIPS 140-2/FIPS 201
Porty a konektory Zvuk
konektor mikrofonu, konektor stereo pro sluchátka a reproduktory
Video
jeden 15kolíkový konektor VGA a
jeden konektor DisplayPort
Síťový adaptér
jeden konektor RJ-45
Modem
jeden konektor RJ-11 (volitelný)
IEEE 1394
jeden 4kolíkový konektor
USB
Tři konektory USB 2.0
Jeden konektor eSATA/USB 2.0
Čtečka paměťových karet
jedna čtečka paměťových karet 6v1
Čtečka karet Smart Card
integrovaná čtečka čipových karet
Karta Mini-Card
Dva sloty pro kartu Mini-Card poloviční výšky
Dva sloty pro kartu Mini-Card plné výšky
Dokovací konektor
Jeden 144kolíkový dokovací konektor řady E-Family
Drives (Jednotky)
Pevný disk
2 pevné disky SATA
2 pevné disky SATA Mobile
Optické jednotky
DVD
DVD+/-RW
Blu-ray
Displej Možnost 1: vysoké rozlišení
Maximální rozlišení
1366 x 768 při 262 tis. barvách
Obvyklý jas
220 nitů
Obnovovací frekvence
60 Hz
Zobrazovací úhel
Horizontální
40 stupňů/40 stupňů
Vertikální
15 stupňů/30 stupňů
Rozteč pixelů
0,250 mm x 0,250 mm
Možnost 2: Vysoké rozlišení a široký zobrazovací úhel s antireflexní vrstvou
Maximální rozlišení
1600 x 900 při 262 tis. barvách
Obvyklý jas
250 nitů
Obnovovací frekvence
60 Hz
Zobrazovací úhel
Horizontální
55 stupňů/55 stupňů
Vertikální
45 stupňů/45 stupňů
Rozteč pixelů
0,216 mm x 0,216 mm
Možnost 3: plné vysoké rozlišení
Maximální rozlišení
1920 x 1080 při 262 tis. barvách Maximální jas
300 nitů
Obnovovací frekvence
60 Hz
Zobrazovací úhel
Horizontální
55 stupňů/55 stupňů
Vertikální
45 stupňů/45 stupňů
Rozteč pixelů
0,179 mm x 0,179 mm
Typ a rozměry
TFT s úhlopříčkou 396,24 mm s bílým podsvícením LED
Aktivní oblast (X/Y)
344,2 mm x 193,5 mm
Rozměry
Výška
210 mm
Šířka
360 mm
Úhlopříčka
417 mm
Klávesnice P očet kláves
Spojené státy: 83 kláves
Evropa: 84 kláves
Japonsko: 87 kláves
Rozvržení
QWERTY/AZERTY/Kanji
Podsvícená klávesnice
Ano
Dotyková podložka Aktivní oblast
osa X
80 mm
osa Y
45 mm
Baterie Typ
6článková baterie „smart“ Li-Ion (60 Wh)
3letá celoživotní, 9článková baterie „smart“ Li-Ion (81
Wh)
9článková baterie „smart“ Li-Ion (90 Wh)
12článková baterie „smart“ Li-Ion (88 Wh)
Doba nabíjení při vypnutém počítači
6-9článková — asi 1 hodinu na 80 % kapacity a 2
hodiny na 100 % kapacity.
12článková — asi 3 hodiny a 20 minut na 100 %
kapacity.
Doba provozu
Doba provozu baterie závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.
Životnost
Přibližně 300 cyklů nabití/vybití
Rozměry
Hloubka
6článková
206,00 mm
9článková
208,00 mm
12článková
14,48 mm
Výška
6článková
19,80 mm
9článková
22,30 mm
12článková
217,17 mm
Šířka
6článková
47,00 mm
9článková
69,00 mm
12článková
322,07 mm
Hmotnost
6článková
329,00 g
9článková
485,00 g
12článková
848,22 g
Napětí
11,10 Vstř. nebo 14,8 Vstř.
Teplotní rozsah
Provozní
0 až 35 °C (32 °F to 95 °F)
Úložiště
–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)
Knoflíková baterie
3V lithiová knoflíková baterie CR2032
Napájecí adaptér Vstupní napětí
100 V–240 V ~
Vstupní proud (maximální)
1,50 A / 2,50 A
Vstupní frekvence
50 Hz až 60 Hz
Výstupní výkon
130 W
Výstupní proud
7,7 A (maximum při 4sekundovém pulsu)
6,7 A (nepřetržitý)
Rozměry
Hloubka
25,40 mm
Výška
76,20 mm
Šířka
154,70 mm
Teplotní rozsah
Provozní
0 až 35 °C (32 °F to 95 °F)
Úložiště
–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)
Rozměry a hmotnost Hloubka
253,30 mm
Výška
29,10 mm
Šířka
374,30 mm
Hmotnost (minimální):
s panelem HD a 6článkovou baterií
2,73 kg
Pracovní prostředí Teplotní rozsah
Provozní
0 až 35 °C (32 °F to 95 °F)
Neprovozní
–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)
Provozní
10 až 90 % (bez kondenzace)
Neprovozní
5 až 95 % (bez kondenzace)
Maximální vibrace
Provozní
0,66 Grms (2 Hz až 600 Hz)
Neprovozní
1,3 Grms (2 Hz až 600 Hz)
POZNÁMKA: Vibrace se měří za použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.
Maximální ráz
Provozní
140 G (2 ms)
Neprovozní
160 G (2 ms)
POZNÁMKA: Maximální ráz (měřeno s pevným diskem v poloze se zaparkovanou hlavou při 2ms
polosinusovém impulzu)
Nadmořská výška
Provozní
–15,20 až 3048 m (–50 až 10 000 stop)
Neprovozní
–15,20 m až 10 668 m (–50 ft až 35 000 ft)
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Základní deska
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž základní desky
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte kartu SIM.
Vyjměte optickou jednotku.
Vyjměte klávesnici.
Vyjměte knoflíkovou baterii.
Vyjměte krytky závěsů.
Vyjměte pevný disk.
Vyjměte kartu Latitude ON™.
Vyjměte kartu sítě WWAN (Wireless Wide Area Network).
Vyjměte kartu sítě WLAN (Wireless Local Area Network).
Vyjměte sestavu displeje.
Vyjměte sestavu chladiče a ventilátoru.
Vyjměte procesor.
Vyjměte sestavu opěrky rukou.
Vyjměte panel karty ExpressCard.
Vyjměte kartu s bezdrátovou technologií Bluetooth®.
Uvolněte výčnělek kabelu a odpojte kabel panelu SD od základní desky. 19.
Vyšroubujte šrouby, které připevňují základní desku k šasi.
20.
Odpojte základní desku od desky I/O a základní desku otočte.
21.
Odpojte napájecí kabel od základní desky. 22.
Vyjměte základní desku ze skříně p očítače.
Montáž základní desky
Chcete-li namontovat základní desku, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Bezdrátová síťová karta (WLAN)
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž karty sítě WLAN
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
5.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Vyjměte krytky závěsů.
Vyjměte kabel displeje z vodítek v počítači.
6.
Odpojte anténní kabely od karty sítě WLAN.
7.
Vyšroubujte šroub, který připevňuje kartu WLAN k počítači.
8.
Vytáhněte kartu sítě WLAN z konektoru na základní desce a vyjměte ji z počítače.
Montáž karty sítě WLAN
Chcete-li nainstalovat síťovou kartu WLAN, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Práce s počítačem
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500 Před manipulací uvnitř p očítače
Doporučené nástroje
Vypnutí počítače
Po manipulaci uvnitř p očítače
Před manipulací uvnitř počítače
Dodržováním následujících bezpečnostních zásad předejdete poškození počítače a případnému úrazu. Není-li uvedeno jinak, u každého postupu se v tomto dokumentu předpokládá, že platí tyto podmínky:
l
l
l
Provedli jste kroky v části Práce s počítačem.
Prostudovali jste si bezpečnostní informace dodané s počítačem.
Součást lze vyměnit – nebo v případě jejího samostatného zakoupení namontovat – v opačném pořadí kroků, uskutečněných při jejím odebírání.
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
UPOZORNĚNÍ: Velkou část oprav může provádět pouze certifikovaný servisní technik. Vy byste měli řešit pouze jednoduché potíže a provádět
jednoduché opravy podle oprávnění v dokumentaci k produktu nebo podle pokynů týmu zákaznického servisu online nebo po telefonu. Na škody
způsobené neoprávněným servisním zásahem se nevztahuje záruka. Přečtěte si bezpečnostní pokyny dodané s produktem a řiďte se jimi.
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k elektrostatickému výboji, použijte uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu (například konektoru na zadní straně počítače).
UPOZORNĚNÍ: Zacházejte se součástmi a kartami opatrně. Nedotýkejte se součástí nebo kontaktů na kartě. Držte kartu za hrany nebo za kovový montážní držák. Součásti jako je procesor držte za hrany, nikoli za kolíky.
UPOZORNĚNÍ: Při odpojování kabelu táhněte za konektor nebo za ouško, nikoli za samotný kabel. Některé kabely jsou vybaveny konektory s pojistkami. Pokud odpojujete tento typ kabelu, před odpojením kabelu pojistky stiskněte. Konektory odpojujte rovnoměrně a kolmo, předejdete
tak ohnutí kolíků. Také se před zapojením kabelu ujistěte, že jsou oba konektory správně nasměrovány a zarovnány. POZNÁMKA: Barva vašeho počítače a některých součástí může být jiná, než je uvedeno v tomto dokumentu. Před manipulací uvnitř p očítače proveď te následující kroky – zabráníte tak případnému poškození. 1.
2.
3.
Zkontrolujte, zda je pracovní povrch plochý a čistý, aby nedocházelo k poškrábání krytu počítače.
Vypněte počítač (viz část Vypnutí počítače).
Pokud je počítač připojen k dokovací stanici, například do volitelné multimediální základny nebo k externí baterii, odpojte jej. UPOZORNĚNÍ: Při odpojování síťového kabelu nejprve odpojte kabel od počítače a potom ze síťového zařízení.
4.
5.
6.
Odpojte od počítače veškeré síťové kabely. Odpojte počítač a všechna připojená zařízení z elektrických zásuvek. Zavřete displej a položte počítač spodní stranou nahoru na plochý pracovní povrch. UPOZORNĚNÍ: Před servisním zásahem uvnitř počítače je třeba vyjmout hlavní baterii, aby nedošlo k poškození základní desky.
7.
8.
9.
10.
Vyjměte hlavní baterii (viz část Baterie).
Otočte počítač horní stranou nahoru. Otevřete displej.
Stisknutím tlačítka napájení uzemněte základní desku. UPOZORNĚNÍ: Zabraňte nebezpečí úrazu elektrickým proudem – před otevřením displeje vždy odpojte počítač z elektrické zásuvky.
UPOZORNĚNÍ: Než se dotknete některé součásti uvnitř počítače, odveďte elektrostatický náboj z vašeho těla tím, že se dotknete nenatřeného kovového povrchu, například na zadní stěně počítače. Během manipulace se opakovaně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu, abyste odvedli potencionální elektrostatický náboj, který může poškodit vnitřní součásti.
11.
12.
Vyjměte veškeré nainstalované karty ExpressCard nebo čipové karty z příslušných slotů.
Vyjměte pevný disk (viz část Pevný disk).
Doporučené nástroje
Postupy uvedené v tomto dokumentu mohou vyžadovat použití následujících nástrojů:
l
l
l
l
l
malý plochý šroubovák,
šroubovák Phillips č. 0,
šroubovák Phillips č. 1,
malá plastová jehla,
disk CD s aktualizačním programem pro systém BIOS Flash.
Vypnutí počítače
UPOZORNĚNÍ: Před vypnutím počítače uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné programy, aby nedošlo ke ztrátě dat.
1.
Vypněte operační systém: l
V systému Windows® 7:
l
V systému Windows Vista®:
Klikněte na tlačítko Start
Klikněte na tlačítko Start
Vypnout.
l
, poté klikněte na tlačítko Vypnout.
, poté klikněte na šipku v pravém dolním rohu nabídky Start, jak je znázorněna níže, a pak klikněte na příkaz V systému Windows® XP:
Klikněte na tlačítko Start® Vypnout počítač® Vypnout.
Po dokončení procesu vypnutí operačního systému se počítač vypne.
2.
Zkontrolujte, zda je počítač a všechna připojená zařízení vypnutý. Pokud se počítač a všechna připojená zařízení nevypne automaticky po vypnutí operačního systému, vypněte jej tak, že stisknete a podržíte tlačítko napájení po dobu asi 6 sekund. Po manipulaci uvnitř počítače
Po dokončení montáže se před zapnutím počítače ujistěte, že jsou připojena všechna externí zařízení, karty, kabely atd.
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze baterii určenou speciálně pro tento počítač Dell. Předejdete tak poškození počítače. Nepoužívejte baterie určené pro jiné počítače Dell.
1.
Připojte veškerá externí zařízení, například replikátor portů, externí baterii nebo mediální základnu, a namontujte všechny karty, například kartu ExpressCard.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li připojit síťový kabel, nejprve připojte kabel do síťového zařízení a pak do počítače.
2.
3.
4.
5.
Připojte všechny telefonní nebo síťové kabely k počítači.
Vložte baterii.
Připojte počítač a všechna připojená zařízení do elektrických zásuvek. Zapněte počítač.
Zpět na stránku obsahu
Zpět na stránku obsahu
Karta sítě WWAN (Wireless Wide Area Network)
Servisní příručka Dell Precision™ Mobile Workstation M4500
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce Shoda s předpisovými požadavky na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
Demontáž karty sítě WWAN
POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit následující ilustrace, může být nutné nainstalovat program Adobe™ Flash Player™ z webu Adobe.com.
1.
2.
3.
4.
Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř p očítače.
Vyjměte baterii.
Vyjměte přístupový panel.
Odpojte anténní kabely od karty sítě WWAN.
5.
Demontujte šroub upevňující kartu sítě WWAN k základní desce. 6.
Vytáhněte kartu sítě WWAN z konektoru na základní desce a vyjměte ji z počítače.
Montáž karty sítě WWAN
Chcete-li nainstalovat kartu WWAN, proveď te předchozí kroky v opačném pořadí.
Zpět na stránku obsahu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising