Black & Decker | GS2400 | GS2400 - Black & Decker

GS2400 - Black & Decker
www.blackanddecker.eu
1
3
2
4
7
5
6
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599111-92 SK
GS2400
11
12
9
10
8
15
14
13
A1
2
13
14
15
16
A2
20
16
17
17
20
18
14
19
A3
2
21
3
21
6
1
B
C
3
D
E
4
SLOVENČINA
•
Použitie výrobku
Váš záhradný dr vič Black & Decker GS2400 je
určený na drvenie väčšiny kuchynských a záhradných
odpadov, vrátane odrezkov stromov, živých plotov, vetví
a ostatných organických záhradných odpadov, rovnako
ako papiera a kartónov. Drvený odpad je ideálny na
kompostovanie a drvením získate tiež menšie množstvo
odpadu, čo uľahčí jeho likvidáciu.
•
•
Tento záhradný drvič je určený len na spotrebiteľské
použitie. Je určený na prerušované použitie: odporučená
doba plnenia drviča materiálom zodpovedá 40 %
celkovej doby chodu drviča. Výber a zber materiálu
poskytne bežne dostatočne dlhú dobu chodu drviča
naprázdno.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného káblom by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y ny, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného
poranenia a materiálnych škôd.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Tento návod si uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Pred v ykonávaním údr žby, opravou alebo
nastavovaním, vytiahnite zástrčku prívodného
sieťového kábla zo zásuvky.
•
Nepoužívajte zariadenie na dláždených alebo
štrkových povrchoch, kde by mohol odmrštený
materiál spôsobiť úraz.
Na ochranu pred poškodením rezného ostria
z koreňov odstráňte zeminu. Nikdy sa nepokúšajte
drviť kosti, kamene, sklo, kovy, plasty alebo
handry.
Pred každým použitím náradie a prívodný kábel
starostlivo skontrolujte, či nie sú poškodené.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich
sa častí, opotrebované časti a ďalšie prvky, ktoré
môžu ovplyvniť prevádzku náradia. Zaistite,
aby bol chod náradia celkom v poriadku a aby
náradie správne plnilo funkciu, na ktorú je určené.
Ak je akákoľvek časť zariadenia poškodená,
nepoužívajte ho. Pokiaľ nejde hlavný vypínač
náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Zverte opravu alebo výmenu akejkoľvek poškodenej
alebo zničenej časti autorizovanému servisu. Nikdy
neprevádzajte žiadne opravy sami.
Poškodený kábel musí byť vzhľadom na bezpečnosť
vymenený výrobcom alebo servisným zástupcom,
prípadne mechanikom s príslušnou kvalifikáciou.
Poškodené alebo nečitateľné nálepky vymeňte.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom
•
Zariadenie sa musí pripojiť k elektrickej zásuvke
alebo predlžovaciemu káblu so zapojeným
uzemnením.
•
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená
použitím zariadenia pre zbytkový prúd (RCD)
s vysokou citlivosťou (30 mA / 30 mS).
•
Vaše náradie je určené iba na napájanie z elektrickej
siete. Nepripájajte ho k akémukoľvek inému zdroju
napätia.
Inštruktáž
•
Nikdy neumožnite obsluhovať záhradný drvič
deťom alebo osobám, ktoré nie sú zoznámené
s obsluhou tohto typu náradia, alebo ktoré nie sú
zoznámené s týmto návodom na použitie.
•
Berte na vedomie, že je obsluha zodpovedná za
úrazy a nebezpečenstvá týkajúce sa ďalších ľudí
a ich majetku.
Predlžovacie káble
•
Pri práci s náradím vonku používajte vždy
predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
•
Bez straty výkonu je možné použiť 3 žilový
predlžovací kábel s dĺžkou až 25 m a prierezom
jednotlivých žíl 1,5 mm.
Príprava
•
Záhradný dr vič nepoužívajte v prítomnosti
okolostojacich osôb.
•
So záhradným drvičom pracujte iba v otvorenom
priestore (napr. ho nepoužívajte v blízkosti stien
alebo iných pevných predmetov) a na pevnom,
rovnom povrchu.
•
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
•
Pri nadmernej hlučnosti používajte vhodnú ochranu
sluchu.
•
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, tieto môžu
byť zachytené pohybujúcimi sa časťami náradia. Ak
pracujete vonku, používajte pokiaľ možno gumené
rukavice a nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé vlasy,
používajte vhodnú pokrývku hlavy.
•
Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte náradie
na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo
explózie, napríklad v blízkosti horľavých alebo
výbušných kvapalín a plynov.
Napájanie zo siete
Výrobok zodpovedá technickým štandardom EN 610003-11. Toto zariadenie podlieha určenému zapojeniu
a užívateľ, podľa potreby po konzultácii s oprávnenou
osobou, by mal byť inštruovaný na vykonanie zapojenia
iba k prívodu s impedanciou 0.087 + j0.087 Ohm alebo
menej.
Prevádzka
•
Pred zapnutím zariadenia sa uistite, či je násypník
prázdny.
•
Tvár a telo držte mimo oblasť podávacieho otvoru,
dlhé vetvy môžu pri zachytení drviacim súkolím
okolo seba švihať. Zabráňte tomu, aby sa do oblasti
násypníka, výstupného otvoru alebo do blízkosti
akejkoľvek pohyblivej časti zariadenia dostali ruky
alebo iné časti tela.
•
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Neprekážajte sami sebe. Pri zavádzaní materiálu
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
do drviča nestojte vyššie, než je položená základňa
drviča.
Pri práci s drvičom vždy zaujmite polohu mimo
oblasť plnenia zariadenia.
Pri zavádzaní materiálu do zariadenia dávajte
obzvlášť veľký pozor, či drvený odpad neobsahuje
úlomky kovu, kameňa, fliaš, plechoviek alebo iných
cudzorodých predmetov.
Pokiaľ sa v reznom mechanizme zachytí akýkoľvek
nevhodný predmet, alebo pokiaľ začne zariadenie
vydávať neobvyklý zvuk, vypnite ho, odpojte
sieťový prívod a vyčkajte, až sa zariadenie celkom
zastaví.
Skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené.
Skontrolujte a dotiahnite všetky uvoľnené
súčasti.
Zverte opravu alebo výmenu akejkoľvek
poškodenej alebo zničenej časti
autorizovanému servisu.
Zabráňte usadzovaniu a vrstveniu drveného
materiálu v oblasti výstupného otvoru; mohlo by
tak dôjsť k narušeniu správneho odvádzania drte
a výsledkom by bolo spätné nasávanie materiálu
do vstupného otvoru.
Pokiaľ sa zariadenie zanesie, vypnite ho, odpojte
od siete a pred odstránením úlomkov vyčkajte, až
sa drvič celkom zastaví.
Všetk y bezpečnostné kr y t y a odchyľovač e
ponechávajte upevnené na svojom mieste
a udržujte ich v dobrom prevádzkovom stave.
Zariadenie neprepravujte ani nenakláňajte, pokiaľ
je v chode.
Zariadenie nenechávajte bez dozoru. Pokiaľ
opúšťate pracovisko, zariadenie vypnite, odpojte od
siete a vyčkajte, až sa celkom zastaví. Deti musia
byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Pokiaľ je zariadenie pod napätím, nenakláňajte
ho.
R
Nepoužívajte náradie za vlhka a nevystavujte
ho dažďu.
F
Vždy používajte ochranu zraku.
Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte kábel od siete.
Držte z dosahu okolitých osôb.
Vždy používajte ochranné okuliare, ochranná
slúchadlá a respirátor.
G
Pri práci so zariadením používajte pracovné
rukavice.
Elektrická bezpečnosť
•
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
Volič smeru chodu
Tlačidlo ochrany pred preťažením
Násypník
Stojan
Zberný vak
Nastavovací gombík
Nastavenie
Údržba a uskladnenie
•
Pokiaľ je zariadenie zastavené za účelom opravy,
kontroly alebo uskladnenia, prípadne kvôli výmene
príslušenstva, vypnite ho a odpojte od siete. Pred
vykonaním akejkoľvek kontroly, nastavenia a pod.
sa uistite, či sa všetky pohyblivé časti celkom
zastavili.
•
Náradie skladujte na bezpečnom a suchom mieste.
K uloženému prístroju nesmú mať prístup deti.
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Nastavenie stojanu (obr. A1 - A3)
Varovanie! Pri nastavovaní stojanu budete potrebovať
niekoho na výpomoc.
Zariadenie je pre manipuláciu jednou osobou príliš
ťažké.
•
Otočte drvič naopak a postavte ho na podlahu.
•
Zarovnajte otvory v oporných nohách s otvormi
v zariadení. Zarovnajte značku na nohe so značkou
na kryte.
Značka na ľavej nohe „L“.
Značka na pravej nohe „R“.
•
Nohy upevnite k zariadeniu pomocou inbusových
skrutiek (13), perových podložiek (14) a sedlových
podložiek (15) podľa obrázku (obr. A1).
•
Koncovú časť rámu (8) nasuňte na pravú nohu (10)
a ľavú nohu (9).
•
Koncovú časť rámu zaistite pomocou skrutky (11)
a poistnej podložky (12).
Na zariadení je možné nájsť nasledujúce varovné
symboly:
t tento návod.
Pred začatím obsluhy si starostlivo preštudujte
Nebezpečenstvo - rotujúce nože. Ruky a nohy
držte mimo oblasť otvorov.
6
•
•
•
Stlačte tlačidlo I do tej doby, až bude zablokovanie
odstránené.
Varovanie! Pokiaľ zariadenie beží v spätnom chode,
môže dôjsť k vymršteniu vetví z násypníka.
Zarovnajte otvory v osi kolies (16) s otvormi
v stojane (obr. A2).
Os kolies zaistite pomocou sedlových podložiek
(15), perových podložiek (14) a inbusových skrutiek
(13) podľa obrázku.
Pokiaľ nedošlo k odstráneniu zablokovaných vetví:
•
Vypnite zariadenie a odpojte ho od prívodného
zdroja.
•
Pomocou kúsku dreva uvoľnite zablokované vetvy
v sekacej komore.
•
Sieťový kábel pripojte späť k sieti a vyššie
uvedeným postupom odstráňte všetky úlomky.
Varovanie! Pri odstraňovaní zaseknutých vetví
zariadenie vždy vypnite a odpojte od prívodu napätia.
Nepokúšajte sa zablokované vetvy odstrániť rukami
cez násypník alebo výstupný otvor. Ruky držte mimo
oblasť sekacej komory.
Nasadenie kolies (obr. A3)
•
Na os (16) nasaďte koleso (17).
•
Koleso zaistite pomocou plochej podložky (18),
perovej podložky (14) a inbusovej skrutky (19).
•
Na koleso nacvaknutím upevnite krytku (20).
•
Vyššie uvedený postup zopakujte pre druhé
koleso.
Uchytenie zberného vaku (obr. B)
•
Zberný vak (6) umiestnite pod výstupný otvor podľa
obrázku.
•
Rukoväte zberného vaku navlečte cez háčiky
(21).
Užitočné rady pre prácu s drvičom
•
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
•
Nevypínajte drvič pred jeho úplným vyprázdnením,
pretože by mohlo dôjsť k jeho z aneseniu
a k následným ťa žkostiam pr i opätovnom
zapnutí.
•
Pred drvením rastlín odstráňte z ich koreňov zeminu
a kamene.
•
Pri vkladaní vetví do násypníka drviča tieto vetvy
vždy pevne držte.
•
•
•
Ako posledné drvte suché materiály, pretože takéto
materiály pomáhajú odstrániť väčšinu rozdrveného
materiálu z drviča.
Nehromaďte a nekompostujte materiál pred jeho
drvením.
Ak chcete zmenšiť objem drveného materiálu,
môžete ešte raz previesť jeho drvenie.
Viď tabuľka na konci tohto textu.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí
od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
•
Zariadenie udržujte čisté a suché.
•
Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie
čistiace prostriedky.
•
Pravidelne čistite vetracie drážky na prístroji
pomocou mäkkej kefy alebo suchej handričky.
Zapnutie a vypnutie (obr. C)
Zapnutie
•
Volič smeru chodu (2) prepnite vľavo.
•
Stlačte tlačidlo I hlavného vypínača.
Vypnutie
•
Stlačte tlačidlo O hlavného vypínača.
Varovanie! Volič smeru chodu/vypínač neprepínajte
v r ýc hl o m s l e de z a s e b o u. N áhle p r epínani e
môže vytvárať prúdové špičky a môže tak viesť
k potenciálnemu poškodeniu drviča.
Nastavenie reznej dosky
Pokiaľ drvenie materiálu zlyháva, je nutné vykonať
nastavenie reznej dosky.
•
Nastavovací gombík (7) otočte o polovicu otáčky
v smere chodu hodinových ručičiek do polohy
pre rezanie na kompletné rozdrvenie drobného
materiálu.
•
Gombík otočte o polovicu otáčky proti smeru pohybu
hodinových ručičiek do polohy pre drvenie hrubších
materiálov. Pre kompletné rozrezanie môže byť
nutné dvojnásobné pretiahnutie drvičom.
•
Uistite sa, či sa rezné ostrie nedotýka ostria
kovadliny, aby nedošlo k poškodeniu drviča.
Pokiaľ drvený materiál začne visieť jako reťaz, ak
je znázornené na obr. D, preveďte nasledujúce
nastavenie:
•
Zapnite zariadenie.
•
Veľmi pomaly otáčajte gombíkom (7) v smere
pohybu hodinových ručičiek, až začujete zvuk
mierneho drvenia, alebo až budú z výstupného
otvoru vypadávať drobné hliníkové hobliny. Drvený
Uvoľnenie zachytených úlomkov (obr. C)
Pokiaľ dôjde k zablokovaniu zariadenia príliš hrubými
alebo tvrdými vetvami, alebo cudzími telesami,
vo väčšine prípadov dôjde k odblokovaniu drviča
automaticky. Smer otáčania sa automaticky prepne na
opačný a materiál sa uvoľní posunom k hornej strane
zariadenia. Smer otáčania prepnite späť do normálnej
polohy nasledovne:
•
Drvič vypnite a počkajte, až sa rezné nože celkom
zastavia.
•
Drvič opäť zapnite a rotácia bude prebiehať znovu
smerom dopredu.
Pokiaľ je materiál zaseknutý:
•
Vypnite zariadenie.
•
Volič smeru chodu (2) prepnite vpravo.
7
materiál sa bude teraz oddeľovať tak, ako je
znázornené na obrázku E.
Varovanie! Zaistite, aby bolo zariadenie zapnuté a aby
pracovalo normálne smerom dopredu. Nastavovanie
reznej dosky pri vypnutom drviči vedie k vážnemu
poškodeniu zariadenia.
Technické údaje
Napätie
Kmitočet
Príkon
Záťažová trieda motora
pri 2 400
pri 2 000
Otáčky naprázdno
Maximálny priemer
rezaného materiálu
Hmotnosť
Ochrana pred preťažením (obr. C)
Toto zariadenie má ochranu pred preťažením. Pokiaľ
sa zariadenie zablokuje a motor stojí, napájanie sa
automaticky vypne.
•
Počkajte dobu okolo 5 minút, až sa ochrana
zresetuje.
•
Odpojte prívodný kábel náradia od siete.
•
Vyš šie popísaným spôsobom odstráňte
zablokované vetvy.
•
Prívodný kábel náradia pripojte k elektrickej sieti.
•
Stlačte tlačidlo ochrany pred preťažením (3).
•
Zapnite zariadenie.
GS2400
V 230-240
Hz 50
W 2 400
W S6-40%
W S1
min-1 46
mm 40
kg 26,5
Poznámky
Záťažová trieda motora: S6-40% značí zavádzací profil
4 min záťaže a 6 min doby nečinnosti.
Maximálny priemer rezaného materiálu: 40 mm.
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
Ochrana životného prostredia
08
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
GS2400
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC, 2000/14/
EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, EN 13683, EN 55014,
EN 60335, EN 61000
Pokiaľ nebudete prístroj ďalej používať alebo ak chcete
prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Likvidujte ho v triedenom
odpade.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
LWA (zaručený akustický výkon)
Tr i e d e ný o dp a d um o ž ň uj e r e c y k l ác iu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Recyklácia napomáha
chrániť životné prostredie a znižuje spotrebu
surovín.
84 dB(A)
91 dB(A)
93 dB(A)
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-1-2008
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
posky tuje spoločnosť Black & Decker možnosť
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto
službu, vráťte prosím Váš výrobok ktorémukoľvek
servisnému stredisku, ktoré náradie odoberie a zaistí
jeho recykláciu.
Kontakty na Vaše regionálne strediská Black & Decker
nájdete v tomto návode. Zoznam autorizovaných
stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce
sa popredajného servisu nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
8
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00063386 - 22-04-2008
9
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
10
TYP.
1
GS2400
Čiastočná podpora – K dispozícii sú iba vyobrazené
náhradné diely.
2
1
E15288
www.2helpU.com
11
07 - 01 - 08
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising