CAMMSYS
la
B
-B
ck
Video nahrávací systém - kamera do vozidla
Užívateľský
manuál
k
.s
es
ox
BLACKSYS CF-100
2 - kanálové Full HD video s briliantným obrazom
Simultánny záznam z prednej kamery s Full HD rozlíšením (1920x1080, 30 snímok za sekundu)
a spätnej kamery s HD rozlíšením (1280x720, 30fps) poskytuje extra vysokú kvalitu videa.
Upozornenie
la
B
Tento produkt vám pomôže využiť nahrané video ako dôkaz v prípade dopravnej nehody. Zaznamenané video týmto produktom nenesie žiadnu právnu záväznosť.
CammSys ani distribútor nenesú zodpovednosť za akékoľvek súdne spory a škody spôsobené nahraným či nenahraným video záznamom.
• Z bezpečnostných dôvodov nemanipulujte s výrobkom počas jazdy. Manipulácia môže spôsobiť autonehodu.
ck
• Berte do úvahy, že pri nehode s dopadom nižším ako určitá miera zrýchlenia, môže dôjsť k nezaznameniu dát
pre udalosť vo výrobku. (Avšak video je zaznamenané ako normálny súbor)
• Záznam nemusí byť vykonaný v prípade, že produkt je vadný v dôsledku dopravnej nehody alebo z iných dôvodov.
-B
• Kvalita záznamu môže byť skreslená v podmienkach náhlej zmeny jasu , ako napríklad prejazd tunelom, priamym
slnečným žiarením počas dňa, alebo tam, kde svetlo nie je k dispozícii v nočneých hodinách.
• Všetky práva na hardvér, softvér a príslušné údaje sú vyhradené CammSys Corp a sú chránené podľa autorského zákona
k
.s
es
ox
a zákona o duševnom vlastníctve.
• Nepoužívajte tento produkt pre iné účely, než na aké bol určený.
• Za vyhotovenie záznamu iných osôb bez ich súhlasu môžete niesť právnu zodpovednosť..
• CammSys nenesie zodpovednosť za škody spôsobené z nedbanlivosti, neopatrným a nevhodným zaobchádzaním
zo strany užívateľa.
02 Upozornenie
Obsah
B
19 Inštalácia prehliadača PC Viewer
02 Poznámky
19 …… Inštalácia a odinštalácia softvéru
20 …… Inštalácia softvéru
21 …… Odinštalácia softvéru
22 …… Usporiadanie prvkov PC Viewer
23 …… Základné používanie
24 …… Konfigurácia
la
04 Upozornenia
06 Hlavné vlastnosti
10 Popis komponentov
25 Aktualizácia firmvéru
-B
ck
04 …… Inštalácia a manipulácia
05 …… Používanie SD karty
05 ...... Používanie napájania
13 Inštalácia
13 …… Predná kamera
15 …… Zadná kamera
16 Funkcie
16 …… Detaily nahávania videa
17 …… LED a Hlasový sprievodca
25 …… Aktualizácia firmvéru
25 …… Ako stiahnuť softvér a firmvér
25 Formátovanie SD karty
k
.s
es
ox
10 …… Štandardné a voliteľné komponenty
11 …… Predná strana
11 …… Zadná strana
12 …… Bočná strana - ľavá
12 …… Bočná strana - pravá
26 …… PC formátovanie
26 …… Manuálne formátovanie
27 Technické parametre
28 Starostlivosť o zákazníkov
29 Záručné podmienky
30 Záručná karta
Obsah
03
Upozornenia
B
Pred použitím výrobku skontrolujte, či nič nebráni v prevádzke a nahrávaní videa.
la
Inštalácia a manipulácia
• Zabráňte prenikaniu prachu alebo iným cudzím čiastočkám do objektívu a tým objektív kamery udržujte čistý.
ck
V opačnom prípade môže dôjsť k deformácii obrazu. V prípade umietnenia iného objektu okolo, môže byť obraz tohoto
predmetu odrazený od okna. Preto neumiestňujte iné predmety v okolí kamery.
• Zmena umiestnenia produktu môže spôsobiť zhoršenie kvality záznamu, aj keď zariadenie pracovalo po počiatočnej
inštalácii korektne. Preto výrobok riadne upevnite a zabráňte prílišným otrasom alebo pohybu produktu.
spadnúť.
-B
• Priebežná zmena umiestnenia výrobku z čelného skla môže spôsobiť oslabenie lepiacej prídržnosti a produkt môže
• Než vložíte SD kartu do zariadenia, skontrolujte, či je orientácia SD karty správna.
k
.s
es
ox
• V prípade nepoužívania zariadenia dlhší čas a použitia napájania z vozidla (DC poistka), odpojte napájací
kábel od produktu. (Mohlo by dôjsť k vybitiu akumulátora.)
• Nevypínajte zariadenie počas aktualizácie firmvéru. Môže to spôsobiť poruchu.
• Dlhodobé používanie zariadenia alebo v prípade silných vibrácií pri jazde po nespevnenej ceste môže spôsobiť zmenu
uhla alebo umiestnenie produktu. Opravte uhol natočenia alebo správne umiestnenie výrobku na rovnej ceste.
• Na čistenie zariadenia nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá . To môže mať za následok znefunkčnenie výrobku.
• Nikdy nepoužívajte nadmernú silu pri manipulácii alebo nevkladajte cudzie látky do výrobku. Nadmerná sila alebo otras
alebo aplikácia cudzej látky do produktu môže spôsobiť poruchu.
• Pre korektnú prevádzku zariadenia zabráňte vplyvu vysokých teplôt (priame slnečné svetlo) alebo vysokej vlhkosti.
• Zariadenie nerozoberajte ani nijak neupravujte. To môže spôsobiť znefunkčnenie zariadenia a bude to mať za následok,
že výrobok sa stane nevhodný pre používanie a taktiež stratu záruky.
04
Inštalácia a manipulácia
Upozornenia
B
Používanie SD karty
la
Pred vložením alebo vybratím SD karty sa uistite, že je napájanie vypnuté a LED nesvieti. Vybratie SD karty počas prevádzky môže spôsobiť poruchy.
• Použite autorizovanú SD kartu poskytnutú výrobcom / distribútorom.
Ak nie je použitá autorizovaná SD karta, môže to spôsobiť poruchy a stratu zaznamenaných dát.
ck
• Nerozoberajte ani neupravujte tento produkt. To môže spôsobiť poruchy.
• SD karta je príslušenstvo. Po dlhšej dobe používania, môže stratiť schopnosť zaznamenávať dáta korektne.
Prosím, vymeňte SD kartu za novú. Dáta môžu byť stratené a poškodené, ak sú uložené na SD karte po dlhý čas.
-B
• Ak chcete zachovať videá, zálohujte dáta do iných zariadení pre ukladanie dát, ako je pevný disk, CD, USB.
Ak uchovávate dáta len na SD karte, mohlo by dôjsť k strate dát a poškodeniu dát.
• V pravidelných intervaloch kontrolujte zaznamenané údaje na SD karte,či nahrávanie funguje dobre.
k
.s
es
ox
Používanie napájania
• Tento výrobok je určený na použitie napájania zo zásuvky cigarového zapaľovača v aute. V prípade použitia
napájaním z inej časti vozidla sa poraďte s predajcom. Výrobca ani distribútor nenesú v žiadnom prípade
akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené zlým užívateľským zaobchádzaním.
• Použite autorizovaný kábel obsiahnutý v balení produktu. Vyhnite sa pripájaniu napájania bez znalostí a skúseností.
Vyhnite sa používaniu napájacieho kábla pre trvalé napájanie. Výrobca nie je zodpovedný v žiadnom prípade za
škody spôsobené použitím permanentného napájacieho kábla.
• Nevyberajte alebo nevkladajte SD kartu, keď je zariadenie zapnuté. Môže to spôsobiť závažnú chybu výrobku.
Pred vložením alebo vybratím karty SD sa uistite, že je napájanie vypnuté a LED nesvieti. Vybratie SD karty, zatiaľ
čo je prístroj v prevádzke, môže spôsobiť poškodenie súboru videa.
Používanie SD karty & Používanie napájania
05
Hlavné vlastnosti
B
Rozlíšenie Full HD pre vysoko kvalitné video
la
Objektív F 1.8 so SONY Exmor snímačom poskytuje jasnejší a vysoko kvalitný Full HD obraz.
ck
HD zadná kamera
HD rozlíšenie 720P s 30fps
-B
Normálne Nahrávanie
k
.s
es
ox
Pri zapnutí zapaľovania sa spustí nepretržité Nahrávanie videa a snímky sa ukladajú v súboroch
po 1 minúte. Ak je pamäť plná, nahrávanie začne v poradí prepisovať najstaršie súbory.
Detekcia pohybu v Parkovacom režime
V prípade detekcie pohybu pri parkovaní alebo odstavení vozidla sa spustí nahrávania po určitú dobu.
Pokiaľ nie je detekovaný pohyb, je nahrávanie v pohotovostnom režime. Pre efektívne využitie pamäťovej
SD karty tento režim ukladá iba nevyhnutné video súbory.
3D Senzor pohybu (G-Sensor)
3-osý G-Sensor detekuje náraz vozidla, brzdenia, akceleráciu a automaticky nahráva videozáznamy
a ukladá súbory do samostatnej zložky, aby sa zabránilo prepísanie.
06
Hlavné vlastnosti
Hlavné vlastnosti
B
Nahrávanie v Parkovacom režime
la
Parkovací režim sa aktivuje automaticky, keď vozidlo zastaví na určitú dobu a pokiaľ je pripojený
napájací kábel (permanentné napájanie). Takto môže byť zaznamenané akekoľvek poškodenie vozidla.
ck
Záložná batéria
Kapacita vstavanej batérie zabezpečuje bezpečné ukladanie zaznamenaných dát aj v prípade odpojenia
napájacieho zdroja v dôsledku neočakávanej havárie alebo nárazu.
-B
Predné a Zadné nahrávanie
LED Indikácia
k
.s
es
ox
Predné s Full HD, Zadné s HD rozlíšením pri 30 fps
Bezpečnostná LED v prednej kamere znamená, že kamerový systém je nainštalovaný v tomto vozidle
a to vždy zapnutím systému. Zadné LED modrou farbou indikuje stav jednotlivých funkcií, ako je
nahrávanie, príjem GPS.
Hlasový sprievodca / Nahrávanie
Prívetivý hlas sprievodcu oznámi každú akciu a stav. Vstavaný mikrofón zaznamená hlas s priestorovým
zvukom, ktorý pomáha k analýze videa v prípade nehody.
Hlavné vlastnosti
07
Hlavné vlastnosti
B
130° Uhol snímania
la
Pozorovací uhol 130° zabezpečuje zaznamenať širší uhol pohľadu.
ck
Dedikovaný prehliadač PC viewer
BlackSys softvér (PC viewer) zabezpečuje nielen prehrávanie videa ale aj analýzu videa.
-B
Nahrávanie pomocou Núdzového tlačidla
k
.s
es
ox
Užívateľ môže nahrávať udalosť ručne pomocou núdzového tlačidla počas jazdy, parkovania a nehody.
Nahrávanie zabezpečí celkom 30 sec. vrátane 10 sec. pred a 20 sekúnd po stlačení Núdzového tlačidla.
Zaznamenané video je uložené v priečinku udalosti (Event).
Manuálne formátovanie
Manuálne formátovanie je dostupné bez použitia PC. (pozri str. 26)
Zväčšenie cez PC viewer
Zväčšenie dôležitých položiek videa cez prehliadač PC viewer.
08
Hlavné vlastnosti
Hlavné vlastnosti
B
Poloha a informácie o trase (GPS voliteľne)
la
Voliteľný vysoko citlivý GPS (SiRF 4) záznamená rýchlosť vozidla, trasu a informácie o polohe , ktoré
synchronizuje s Google Maps a jazdené trasy sa zobrazia na mape.
ck
Video výstup (kábel voliteľne)
Kábel pre Video výstup synchronizuje monitoring v reálnom čase so všetkými prehrávačmi médií.
-B
Napájací kábel s poistkou DC (kábel voliteľne)
k
.s
es
ox
Pokiaľ je pripojený napájací kábel s poistkou DC (permanentné napájanie), je k dispozícii nahrávanie
v parkovacom režime.
※ Dlhodobé nahrávanie cez pripojený napájací kábel môže spôsobiť vybitie batérie a znefunkčnenie zariadenia.
Hlavné vlastnosti
09
Popis komponentov
la
B
Zloženie sady sa môže líšiť s obrázkami a niektoré komponenty sa môžu v prípade potreby meniť.
Ak balík neobsahuje komponenty uvedené nižšie, obráťte sa na predajňu alebo distribútora, kde sa produkt predáva.
Štandardné komponenty
ck
E
USER GUID
Užívateľský manuál
Držiaky káblov
Voliteľné komponenty
HD Zadná kamera
10
Externý GPS modul
Štandardné komponenty & Voliteľné komponenty
Napájací kábel do
cigaretového zapaľovača
k
.s
es
ox
-B
Zariadenie
Micro SD karta
kábel pre A/V výstup
Napájací kábel s poistkou
Popis komponentov
la
B
Reproduktor
Stav činnosti, Hlasový sprievodca
ck
Tlačidlo pre Núdzové
nahrávanie
Pre manuálne nahrávanie
Objektív kamery
-B
Pre nahrávanie videa
Ovládanie hlasitosti
k
.s
es
ox
Ovládanie hlasitosti
Hlasitosť reproduktora (-)
Bezpečnostná LED
LED indikácia pre nahrávanie
Normálne alebo pri Parkovaní
Hlasitosť reproduktora (+)
REC LED
GPS LED
Indikácia stavu nahrávania
Indikácia stavu signálu GPS
MIC
Simultánne nahrávanie
videa a hlasu
Predná & zadná strana
11
Popis komponentov
B
Držiak
la
Napájanie
Konektor pre
napájanie zariadenia
Prezeranie videa
cez externé zariadenie
Pre kontrolu polohy a
rýchlosti vozidla
prostredníctvom
špecializovaného
prehliadača na PC
Upínacia matica
Pre upevnenie produktu k držiaku
Nastavenie je možné do
strán - hore/dole, vľavo/vpravo
k
.s
es
ox
GPS Port
-B
ck
Port pre A/V výstup
Pre umiestnenie
zariadenia na
prednom skle
Port pre pripojenie
Zadnej kamery
Port Mini USB pre HD Zadnú
kameru
Slot pre Micro SD
① GND
② AV OUT
③ GPS údaje
④ Napájanie
12
Ľavá & Pravá strana
Štrbina pre externú Micro SD kartu
Inštalácia
la
B
k
.s
es
ox
-B
ck
1.Pripojenie obojstrannej lepiacej pásky
Dôkladne zotrite cudzie látky alebo vlhkosť z
miesta inštalácie.
Odstráňte ochranný papier z obojstrannej lepiacej
pásky a pripevnite ju k držiaku. Odstráňte červenú
lepiacu ochrannú fóliu.
2. Inštalácia produktu
Inštalácia sa odporúča v priestore spätného zrkadla
(vľavo/vpravo). Zatlačením pevne upevnite držiak k
čelnému sklu. Nastavte uhol kamery pre nahrávanie
vpredu. Zariadenie musí byť inštalované vertikálne.
Nakoniec utiahnite upínaciu maticu.
※ V maximálnej miere sa vyhnite odrazom videa z navigačného
systému alebo odrazu palubnej dosky na prednom skle.
Môže to ovplyvniť kvalitu záznamu.
Inštalácia prednej kamery
13
Inštalácia
la
B
k
.s
es
ox
-B
ck
3. Napájací kábel - usporiadanie a pripojenie
Pomocou držiakov káblov usporiadajte napájací kábel
cigaretového zapaľovača a pripojte ho ku konektoru
DC IN (horný otvor). Ak je inštalovaný navigačný systém
vo vozidle, je doporučené pripojiť kábel pre video výstup
(voliteľný) k navigačnému systému a kontrolne nastaviť
aktuálny pohľad kamery.
14
Inštalácia prednej kamery
4. Pripojenie napájacieho kábla a kontrola stavu LED
Po zasunutí kábla cigaretového zapaľovača (napájací kábel)
do konektoru cigaretového zapaľovača, zapnite zapaľovanie.
Ak svietia všetky LED diódy stavu napájania, je inštalácia
dokončená.
Inštalácia
la
B
ck
※ Caution ※
Install arrow to the up
k
.s
es
ox
-B
1. Inštalácia Zadnej kamery
Pripojte kábel Zadnej kamery k AV portu Prednej
kamery (hlavná jednotka). Ukryte kábel Zadnej kamery.
2. Inštalácia
Dôkladne zotrite cudzie látky alebo vlhkosť z miesta
inštalácie. Odstráňte červený kryt obojstrannej lepiacej
pásky a pripevnite kameru k zadnému sklu.
Inštalácia sa odporúča uprostred zadného skla
a držiak by mal byť smerovaný k ľavej strane.
※ Tónované okná môžu spôsobiť nejasný obraz videa zo zadnej
kamery. Vyhnite sa preto miestam s tónovaním.
Inštalácia zadnej kamery
15
Funkcie
la
B
Ukladajú sa súbory pre Normálne nahrávanie, Nahrávanie Udalostí a nahrávanie v Parkovacom režime. V prípade, že dôjde k zaplneniu externej micro SD karty,
prepisovanie začína od najstaršieho súboru.
Normálne nahrávanie (NORMAL)
• Nahrávanie sa spustí, keď vozidlo naštartuje a zaznamenané dáta sú uložené na SD karte v zložke "NORMAL".
ck
Nahrávanie v Parkovacom režime (PARK)
• V prípade, že nie je detekovaný pohyb, tak 10 minút po zaparkovaní alebo odstavení vozidla sa zariadenie automaticky
prepne do Parkovacieho režimu.
-B
(V prípade použitia napájacieho kábla s poistkou DC alebo je produkt spojený s akumulátorom vozidla)
• Ak je neustále detekovaný pohyb a riadenie sa obnoví, zariadenie sa opätovne prepne do Normálneho nahrávania.
• Pri zistení napr. pohybu v Parkovacom režime (detekcia pohybu), je video súbor uložený v zložke "PARK".
※ Dlhodobé nahrávanie počas parkovania môže spôsobiť vybitie akumulátora vozidla.
k
.s
es
ox
Nahrávanie poslednej scény
• Aj keď je napájanie odpojené následkom nárazu alebo ručne, zariadenie obnoví a uloží poslednú zaznamenanú scénu
pomocou vstavanej vysokokapacitnej batérie.
Nahrávanie Udalostí (EVENT)
• Ak senzor zrýchlenia (G-Sensor) počas jazd detekuje vplyv, náhle nezamýšľané zrýchlenie a rýchle brzdenie alebo ručne
stlačenie Núdzového tlačidla, zariadenie zaznamená 30 sekúnd videa a uloží ho v zložke "EVENT". (10 sec. pred a
20 sek. po skončení Udalosti)
※ Ak je napájanie odpojené počas 2 min. po zapnutí, môže byť nahraný súbor poškodený.
※ Čím nižšia hodnota G-Sensora, tým menšia citlivosť na otrasy.(Východiskové nastavenia sú dodávané s 3 úrovňami. 1 necitlivý,
3 stredná, 5 citlivý)
16
Detaily nahrávania Videa
Funkcie
B
Mód
EVENT
Nahrávanie
Udalostí Manuálne
X
OFF
GPS
Parking
Zvukový efekt 1
▲ Podržte stlačené cez 3 sek.
Parking mode is starting.
▲ Podržte stlačené cez 3 sek.
Parking mode is ending.
-B
Nahrávanie
hlasu
ON
REC
Zvukový efekt 1 +
Zvukový efekt 2
Krátke stlačenie Núdzového
tlačidla
ck
Nahrávanie
v
Parkovacom
Režime
stav LED
Hlasový sprievodca
la
Automatické
Tlačidlo
(3 krát zabliká)
(3 krát zabliká)
ON
▼ Podržte stlačené cez 3 sek.
Voice recording is starting.
OFF
▼ Podržte stlačené cez 3 sek.
Voice recording is ending.
(3 krát zabliká)
(3 krát zabliká)
Chybové hlásenia
Mód
k
.s
es
ox
※ Funkcie môžu byť zmenené v závislosti na aktualizácii produktu
※ CF-100 podporuje SD karty od 16 do 32GB.
Tlačidlo
Hlasový sprievodca
Chýbajúca SD karta
X
Please insert SD CARD.
Poškodená SD karta
X
SD CARD cannot be read.
Poškodená kamera
X
Camera is out of order.
Nízka kapacita
pamäťovej karty
X
SD CARD is not compatible.
※ Hlasový spievodca je momentálne dostupný len v anglickom jayzku.
18
LED a Hlasový sprievodca
stav LED
REC
GPS
Parking
Funkcie
※ Funkcie môžu byť zmenené v závislosti na aktualizácii produktu.
B
Mód
ON
X
OFF
X
la
Napájanie
Tlačidlo
Nepripojené
X
X
X
X
Nepripojené
X
Aktualizácia firmvéru
2CH recordings are getting
started
X
Pripojené
Spustenie
formátovania
Zrušenie
formátovania
1CH recordings are getting
started.
k
.s
es
ox
Fomát
SD karty
Parking
X
GPS
Formátovací
režim
GPS
Car DVR is ending.
-B
Pripojené
A/V výstup
stav LED
REC
X
ck
Začiatok nahávania
Hlasový sprievodca
GPS is connected
(1 krát,keď je pripojené)
-
Podržte stlačené Núdzové
tlačidlo aspoň 8 sekúnd.
Do you want to format
SD CARD?
▲ Tlačidlo
SD CARD is getting formatted.
▼ Tlačidlo
Automatická aktualizácia sa spustí
ak je novší súbor na SD karte.
※ Hlasový spievodca je momentalne dostupný len v anglickom jayzku.
SD CARD is not formatted.
Update is starting.
LED a Hlasový sprievodca
17
Inštalácia prehliadača PC Viewer
B
la
PC Viewer Inštalácia
ck
Vložte SD kartu do počítača alebo stiahnuť softvér z
Black-Boxes.sk > Podpora > Na stiahnutie a spustite.
Akonáhle je inštalácia ukončená,
kliknite na CF-100 Player a spustite prehliadač.
Odinštalácia
k
.s
es
ox
-B
CF-100
Player
1. Control panel > Program uninstallation & change
> Uninstall CF-100 Player
Doporučená konfigurácia PC pre PC viewer
- OS : Windows XP SP3, Vista(32bit), 7(32/64bit)
- H/W : Pentium 4 2.8GHz a viac / 1G RAM a viac
2. C:₩Program Files(x86)₩BlackSys₩CF-100 Player
₩ Uninstall CF-100Player
- Web prehliadač : MS Internet Explorer 8.0 a viac
3. Execute Start > All program
> CF-100 Player > Uninstall CF-100Player
- Other : Windows.NET Framework 3.5 a viac
- Direct X ver. : Direct X 9.0(JUNE2010) a viac
Inštalácia & odinštalácia softvéru
19
Inštalácia prehliadača PC Viewer
B
Inštalácia softvéru
la
1. Stiahnite & Spustite Setup.exe
2. Príprava inštalácie
3. Výber zložky
20
Inštalácia softvéru
k
.s
es
ox
-B
ck
4. Začiatok inštalácie
5. Priebeh inštalácie
6. Ukončenie inštalácie
Inštalácia prehliadača PC Viewer
B
Odinštalácia softvéru
la
1. Kliknite ne Start
2. kliknite na Všetky programy a
vyhľadajte Uninstall CF-100Player
3. Vyberte
CF-100Player > Uninstall CF-100Player
k
.s
es
ox
-B
ck
4. kliknite [Yes] pre odinštaláciu
5. Príprava odinštalácie
6. Priebeh odinštalácie
Odinštalácia softvéru
21
Inštalácia prehliadača PC Viewer
B
Výber jednotky
• [
] Vyberte SD kartu ktorú chcete otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo “OK”.
la
ck
• Video súbory vo vybranej jednotky sa zobrazia v časovom slede.
-B
• Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť a dvakrát naň kliknite v zozname súborov
[
] alebo kliknite na ikonu prehrať .pre prehrávanie videa
k
.s
es
ox
Otvorenie zložky
• [
] Vyberte ikonu pre Otvorenie zložky a v okne prehľadávania zložky vyberte zložku, ktorú chcete otvoriť.
Kliknite na tlačidlo OK.
Základné používanie
21
Inštalácia prehliadača PC Viewer
la
B
: Minimalizovať
: Plná / Predchádzajúca obrazovka
: Zavrieť
ALL : Zoznam pre všetky videa
NORMAL : Zoznam pre Normáne
EVENT : Zoznam pre Udalosti
PARKING : Zoznam pre Parkovacie
Obrazovka prehliadača
ck
Prehľad G-Sensor Dát
-B
Progres videa
Zoznam súborov na prehrávanie
Prehľad na mape
k
.s
es
ox
GPS rýchlosť (Km/h ↔ mph)
Infomácia o verzii :
: Ovládanie hlasitosti
Konfigurácia :
Zachytenie obrázku videa :
Tlač :
Otvoriť zložku :
Výber jednotky :
: Ovládanie jasu obrazu
: Posun na Predchádzajúci súbor
: Zväčšenie časti obrazovky
: Posun 1sek. Vzad
: Obrazovka Vertikálne
: Prehrávanie a Pozastavenie videa
: Obrazovka Horizontálne
: Posun 1sek. Vpred
: Prehrávanie prednej kamery
: Posun na Následujúci súbor
: Prehrávanie zadnej kamery
: Posun na Následujúci snímok
: Zväčšenie mapy
※ PC Viewer rozšírenie (základnej obrazovky): v prípade posunu kolečkom myši nahor na mieste prehrávaného videa, sa veľkosť videa zakaždým zväčší 0,2 krát a celkom je
k dispozícii 2,8 krát (úroveň 1 ~ 15 ).
※ PC Viewer rozšírenie (plnej obrazovky): v prípade posunu kolečkom myši nahor na mieste prehrávaného videa, sa veľkosť videa zakaždým zväčší 0,2 krát a celkom je
k dispozícii 2,2 krát (úroveň 1 ~ 12 ).
22
Usporiadanie prvkov PC Viewer
Inštalácia prehliadača PC Viewer
la
B
k
.s
es
ox
-B
ck
Užívateľ
Nastavenia
Nahravanie Zvuku
: OFF / ON
Reproduktor
: 0-10 (Nastavenie hlasitosti)
Meno užívateľa
Evidenčné Číslo Vozidla
Nastavenie citlivosti G-Sensor: Low-High (1~5)
Čas pre Parkovací režim
: OFF/10 min./20 min./30 min.
Parkovacia LED
: OFF / ON
Časové pásmo
: GPS Nastavenie časového pásma
Nastavenie Dátumu & Času :
24
Zaškrtnite a nastavte d/m/y/time/min/sec
Uloženie
: Uložiť hodnoty nastavení na SD kartu
Pôvodné
: Zmena nastavení do Pôvodného stavu
Konfigurácia
Aktualizácia firmvéru
B
Aktualizácia Firmvéru
la
Prosím, nasledujte postup nižšie v prípade potreby aktualizácie firmvéru.
① Vyberte SD kartu zo zariadenia.
ck
• Vypnite zapaľovanie a vyberte kábel napájania z jednotky.
② Zo stránky (Black-Boxes.sk > Podpora > Na stiahnutie ) stiahnite najnovší aktualizačný súbor.
-B
③ Pripojte SD kartu k počítaču a vložte stiahnutý najnovší aktualizačný súbor (CF100update.tar) do kmeňového
adresára prenosného disku.
④ Vložte SD kartu, ktorá obsahuje najnovší aktualizačný súbor do zariadenia.
• Zapnite zapaľovanie a pripojte napájací kábel k jednotke.
Ako stiahnuť sofvér a firmvér.
k
.s
es
ox
⑤ Všetky LED svietia a spustí sa aktualizácia. Po dokončení aktualizácie pokračuje nahrávanie automaticky.
• Počas procesu aktualizácia neodpájajte napájací kábel. Môže to spôsobiť poruchy.
• Zo stránky (Black-Boxes.sk > Podpora > Na stiahnutie ) stiahnite najnovší aktualizačný súbor
• Dokončite inštaláciu softvéru v počítači.
※ Pre stiahnutie softvéru a firmvéru je potrebné pripojenie k internetu.
※ Skontrolujte prosím upozornenie pred aktualizáciou firmvéru, kedže to môže mať dopad na niektoré
funkcie zariadenia.
Ako stiahnuť softvér a firmvér
25
Formátovanie SD karty
B
Skontrolujte prítomnosť vírusov a pravidelne naformátujte pamäťovú kartu SD (dvakrát za mesiac najmenej), aby sa zabránilo možným chybám spôsobených
skladovaním, ako je nehrávanie prípadne chybný záznam.
la
PC formátovanie
① Vložte alebo pripojte SD kartu k počítaču.
ck
② Kliknite na [Start] → [My Computer]
-B
③ Umiestnite kurzor myši na [prenosný USB disk] SD kartu a kliknite pravým tlačidlom na myši. Potom kliknite
.
na tlačidlo [Format]
④ Kliknite na tlačidlo [Štart] a spustí sa formátovanie.
• Ak sa vyskytne chyba pri rozpoznávaní SD karty alebo nahrávaní, je potrebné vykonať Formátovanie FAT 32.
• A k počítač nerozpozná pamäťovú SD kartu alebo formát nie je možné dokončiť, vymeňte SD kartu.
k
.s
es
ox
• Taktiež môže spôsobiť poruchy, ak SD karta obsahuje ďalšie dáta. Preto ich, prosím, odstráňte.
※ SD karta je dodávaná ako príslušenstvo. Výrobca a ani distribútor nie je nijakým spôsobom zodpovedný za stratu alebo poškodenie dát alebo
za nahrané dáta na SD karte.
Manuálne formátovanie
Manuálne formátovanie je možné bez použita PC.
① Stlačením núdzového tlačidla viac ako 8 sek. Hlas sprievodca oznámi “Do you want to format SD Card ?”
(Chcete formátovať SD kartu?).
② Stlačením ľavého tlačidla [ ▲ ] hlasový sprievodca oznámi “SD CARD is getting formatted” (SD karta bude
naformátovaná) a spustí sa formátovanie.
③ Po dokončení formátovania sa zariadenie reštartuje a začne automaticky nahrávať.
※ Hlasový spievodca je momentalne dostupný len v anglickom jayzku.
26
Formátovanie SD karty
Technické parametre
CF-100
B
Názov modelu
Objektív
Predný: 2M Pixelov / Zadný: 1M Pixel
Uhol záberu
Predná: 130° Zadná: 120°
Citlivosť
1.0 LUX
Video / Zvuk Kódovanie
H.264(AVI)/ PCM
la
Kamera
※ Za účelom zlepšovania produktov môže byť technická špecifikácia zmenená
bez predchádzajúceho upozornenia.
ck
Rozlíšenie
Predná : 1920(H)x1080(V) Full HD, Zadná : 1280(H)x720(V) HD
Režim Nahrávania
NORMAL (70% pamäťovej kapacity, 1min./súbor, 30 snímkov/s)
EVENT (20% pamäťovej kapacity , 30sek./súbor, 30 snímkov/s)
Možnosti
Funkcie
Nahrávanie hlasu
Formátovanie
Teplotný rozsah
Napájanie
V prípade, že SD karta je plná, odstráni najstaršie súbory v poradí
Vstavaný mikrofón zaznamenáva hlasy a priestorový zvuk
Formátovanie Micro SD karty
k
.s
es
ox
Zobrazovanie
Parkovací režim (1min./súbor, 30 snímkov/s)
-B
Prepisovanie
Externé GPS
SiRF 4 (Voliteľné)
Otrasový Senzor
Tri-osá detekcia nárazu, G-Sensor
Pamäťové úložisko
Pamäťová Micro SD karta (16G ~ 32G)
Počet snímkov
Max. 30 snímkov za sekundu
Externý Video Výstup
NTSC (Kompozitný)
Externé Prehrávanie
PC Media player & PC Viewer prehliadač
Video Analýza
Video analýza cez PC Viewer softvér
Prevádzková
-20℃ ~ 70℃
Skladovanie
-30℃ ~ 80℃
Prevádzka
Rozmery (mm)
DC 12V ~ 24V (±0.3V) / Napájací kábel do cigaretového zapaľovača
58(w) x 100 (L) x 34 (H)
Technical Specification27
la
B
k
.s
es
ox
-B
ck
Download PDF

advertising