VOLTCRAFT | VC960 - V06-09 | Multimetr cyfrowy Voltcraft VC 960 TRMS, rejestrujący

www.conrad.pl
Multimetr cyfrowy Voltcraft VC 960 TRMS, rejestrujący do 10000 wartości, CAT
IV 600 V
Instrukcja obsługi
Numer produktu: 123298
Wersja: 11/10
Strona 1 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
1. ELEMENTY STEROWANIA
1. Wyświetlacz LCD 40,000-cyfrowy z wyświetlaczem funkcji i jednostek pomiarowych
2. Klawisze funkcyjne
3. Przełączany przycisk do różnych funkcji
4. Tylna odginana podpórka
5. Obrotowy przełącznik do przełączania funkcji pomiarowych
6. Gniazda wejściowe
7. Tylna komora baterii
8. Pomiar prawdziwej wartości skutecznej (TrueRMS) AC+DC
9. Interfejs optyczny
10. Lewy podwyświetlacz
11. Prawy podwyświetlacz
12. Wyświetlacz główny
13. Wyświetlacz wykresów słupkowych
Strona 2 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
2. OPIS PRODUKTU
Multimetr cyfrowy posiada wysoki kontrast, wyświetlacz LCD 4 i ¾ z
wyświetlaczem funkcji i jednostek pomiarowych, jak również zintegrowany
wyświetlacz wykresów słupkowych. Rozdzielczość może być zmieniana z 40,000
cyfr do 4,000 cyfr. Podnosi to szybkość wyświetlania.
Odginana podpórka (4) z tyłu pozwala ustawić urządzenie pod delikatnym
kątem dla łatwego odczytywania danych z wyświetlacza podczas pomiarów.
Rodzaje pomiarów indywidualnych są wybierane za pomocą przełącznika
obrotowego, w którym jest aktywny „auto zakres” (automatyczna selekcja
zakresu). Automatyczna selekcja zakresu zawsze ustawia odpowiedni zakres
pomiarowy.
Funkcje dodatkowe to:

MIN/MAX – dla rejestrowania minimalnych i maksymalnych wartości
pomiaru

PEAK – dla rejestrowania wartości szczytowych

HOLD – dla ‘zamrażania’ mierzonej wartości

REL – funkcja pomiaru względnego

STORE/RECALL – do rejestrowania i przywoływania różnych pomiarów
(VC920 oraz VC940: 10 pomiarów / VC960: 10,000 pomiarów)

Funkcja automatycznego wyłączania (Auto Power Off) wyłącza
urządzenie po ustawionym upływie czasu, aby oszczędzać baterie.

Podświetlenie wyświetlacza z funkcją włączania/wyłączania.

Interfejs optyczny

Menu ustawień dla indywidualnego ustawiania różnych parametrów.
Strona 3 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Uniwersalne urządzenie pomiarowe może być używane przez amatorów,
profesjonalistów, i studentów. Bateria alkaliczna 9V, np. typu 6LR61, MN1604, 6F22,
lub 006P jest wymagana/używana do zasilania.
Strona 4 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
3. OBSŁUGA I URUCHAMIANIE
Wskaźniki wyświetlacza i symbole
oznacza ‘pomiar względny’
AUTO
oznacza ‘selekcję automatycznego zakresu pomiarowego’
OL
oznacza ‘przeciążenie’, wartość poza zakresem pomiaru
symbol niskiego poziomu baterii, należy niezwłocznie wymienić baterię,
aby uniknąć błędów w pomiarach!
symbol testu diodowego
akustyczny test ciągłości obwodu
Symbol zegara wskazujący aktywne wyłączanie automatyczne (Auto
Power OFF)
Symbol wskazujący aktywne podświetlenie wyświetlacza
Wyświetlacz zmierzonej wartości jako wyświetlacz analogicznego
wykresu słupkowego
TRUE
RMS
Wskaźnik pomiaru prawdziwej wartości skutecznej (AC, lub AC+DC
połączone)
AC
Napięcie przemienne lub prąd
DC
Napięcie stałe lub prąd
mV
milivolt (exp-3)
V
Wolt (jednostka potencjału elektrycznego)
A
Amper (jednostka natężenia prądu elektrycznego)
mA
Miliamper (exp-3)
μA
Mikroamper (exp-6)
Hz
Hertz (jednostka częstotliwości)
Strona 5 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
kHz
KiloHertz
(exp3)
MHz
Megahertz
(exp6)
Ω
Om (jednostka rezystancji elektrycznej)
kΩ
Kiloom
(exp3)
MΩ
Megaom
(exp6)
nF
Nanofarad (jednostka pojemności elektrycznej)
μF
Mikrofarad (exp-6)
mF
Millifarad (exp-3)
ºC
Stopień Celsjusza (jednostka temperatury)
ºF
Stopnie Fahrenheita
W
Watt (jednostka mocy)
VA
Woltamper (jednostka miary mocy pozornej)
cos φ
cosinus φ (Współczynnik mocy)
%
Wyświetlacz procentowy dla zakresu pomiarowego od 4 mA do 20 mA
lub dla współczynnika wypełnienia
MIN
Wyświetlacz dla najniższego zarejestrowanego pomiaru
MAX
Wyświetlacz dla najwyższego zarejestrowanego pomiaru
PEAK
Wyświetlacz aktualnej wartości szczytowej
HOLD
Oznacza „Wstrzymanie danych”; mierzona wartość zostaje wstrzymana
(np. do rejestracji) dopóki przycisk EXIT nie zostanie wciśnięty, lub
przyrząd nie zostanie wyłączony.
LOW
Wskazuje, że wartość jest poniżej ustawionej dolnej granicy limitu
HIGH
Wskazuje, że wartość jest powyżej ustawionej górnej granicy limitu
SET
Funkcje ustawień mogą być skonfigurowane
Strona 6 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
STO
„Store”; zmierzona wartość została zapisana przez rejestratora danych
(pamięć danych)
RCL
„Recall”, odczytywanie danych z pamięci
No.
Wyświetlacz miejsca w pamięci dla zapisywania pomiaru
SEND
Trwa transmisja danych do komputera
Strona 7 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Zakresy pomiaru na przełączniku obracanym w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara
VC920/VC960:
OFF
Urządzenie pomiarowe jest wyłączone
Pomiar napięcia V – DC
Pomiar napięcia V – AC
Pomiar napięcia mV – DC, pomiar częstotliwości, i wyświetlacz
procentowy dla pomiaru współczynnika wypełnienia
Pomiar rezystancji, test diodowy, akustyczny test ciągłości obwodu
Pomiar pojemności
Pomiar temperatury
Pomiary natężenia prądu μA – AC oraz DC
Pomiary natężenia prądu mA – AC oraz DC
Pomiary natężenia prądu A – AC oraz DC
VC940
OFF
Urządzenie jest wyłączone
Pomiary napięcia V – AC oraz DC
Pomiar napięcia mV – DC
Strona 8 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Pomiar rezystancji, test diodowy, akustyczny test ciągłości
obwodu
W
Pomiar mocy
Pomiar pojemności
Pomiar temperatury, częstotliwości, wyświetlacz procentowy dla
pomiaru współczynnika wypełnienia
Pomiary natężenia prądu μA – AC oraz DC
Pomiary natężenia prądu mA – AC oraz DC oraz pętli
Pomiary natężenia prądu A – AC oraz DC
Strona 9 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
4. PRZYCISKI FUNKCYJNE
Wszystkie parametry oraz dodatkowe funkcje mogą być ustawione za pomocą
przycisków funkcyjnych. Ze względu na dużą ilość funkcji, zostały im przypisane
podfunkcje. Podfunkcje są aktywowane poprzez naciśnięcie przycisków i
przytrzymanie ich przez ok. 1 s. Należy zawsze naciskać przycisk EXIT, aby
dezaktywować funkcje.
HOLD / PEAK HOLD / >

Tryb normalny (nacisnąć szybko):
W trybie STORE: Przełączanie pomiędzy „Delete all values” („Kasowanie
wszystkich wartości”) oraz „Continue at next free memory location”
(Kontynuować w następnej wolnym miejscu w pamięci”).
EXIT / LIGHT

Tryb normalny (nacisnąć szybko):
Dezaktywacja wszystkich dodatkowych funkcji.

Podfunkcja (nacisnąć i przytrzymać przez 1 sekundę):
Przełączanie podświetlenia wyświetlacza na poziom 1. Nacisnąć szybko
ponownie, aby przełączyć na poziom 2, oraz ponownie, aby wyłączyć
podświetlenie.

Funkcja ustawień (szybko nacisnąć):
Wychodzenie z menu ustawień.
MAXMIN / SEND / -

Tryb normalny (szybko nacisnąć):
Wartości maksymalne i minimalne są pokazywane na podwyświetlaczach.
Aktualnie mierzona wartość jest pokazana na głównym wyświetlaczu.
W trybie RECALL:
Strona 10 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Ręczne odczytywanie danych z poprzedniego miejsca w pamięci.
W trybie STORE:
Za każdym razem, kiedy ta funkcja zostanie wciśnięta, interwał pomiaru
automatycznego zmniejsza się o jedną sekundę (S).

Podfunkcja (nacisnąć i przytrzymać przez 1 sek.):
Rozpoczęcie transmisji aktualnie mierzonych wartości. Mierzone wartości są
transmitowane „online” do interfejsu i mogą być dalej przetwarzane przez
oprogramowanie.

Funkcja ustawień (szybko nacisnąć):
Zmniejszanie aktualnego parametru.
REL / +

Tryb normalny (szybko nacisnąć):
Pomiar względny: Lewy podwyświetlacz pokazuje faktyczną zmierzoną wartość,
prawy podwyświetlacz pokazuje wartość odniesienia, a wyświetlacz główny
pokazuje wyliczoną różnicę pomiędzy faktyczną zmierzoną wartością i wartością
referencyjną.
W trybie RECALL:
Odczytywanie danych z następnego miejsca w pamięci.
W trybie STORE:
Za każdym razem, kiedy ta funkcja zostanie wciśnięta, interwał automatycznego
pomiaru jest zwiększany o jedną sekundę (S).

Funkcja ustawień (nacisnąć szybko):
Zwiększanie aktualnego parametru.
Żółty wciskany przycisk AC+DC
Strona 11 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl

Tryb normalny (szybko nacisnąć):
Przełączanie w zakresach pomiarowych AC do funkcji pomiaru prawdziwej
wartości skutecznej (TrueRMS) AC+DC. Uwaga! Przełącznik posiada funkcję
blokady.
Niebieski przycisk

Tryb normalny (szybko nacisnąć)
Przełączanie do funkcji pomiarowych nadrukowanych w kolorze niebieskim.
Reaktywacja multimetra ze stanu „Auto Power Off”.
Strona 12 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
5. USTAWIENIA DOMYŚLNE (KONFIGURACJA)
Różne domyślne parametry mogą być konfigurowane w menu ustawień. Nacisnąć
przycisk SETUP i przytrzymać przez dłuższy czas, aby przejść do menu ustawień.
Nacisnąć ponownie przycisk SETUP, aby przejść do następnej opcji menu.
Przyciski „MAXMIN -” oraz „REL +” zmniejszają (-) lub zwiększają (+) parametr za
każdym razem, kiedy zostają naciśnięte.
Przyciski „STORE <” oraz „HOLD >” przemieszczają miejsce dziesiętnej odpowiednio w
przód lub w tył.
Menu ustawień jest zbudowane w następującym porządku:
LOW Ustawienie limitu dla niskiego poziomu; jeśli pomiar schodzi poniżej tej wartości
uruchamia się brzęczyk. Ustawienie domyślne = LOW (OFF), wartość maksymalna: 40,000; aby przywrócić ustawienie domyślne należy nacisnąć przycisk „STORE <”
(Wyłączanie).
HIGH Ustawianie limitu dla wyższego poziomu; jeśli pomiar przekracza tę wartość,
uruchamia się brzęczyk.
Ustawienie domyślne = OFF (wyłącz.)
Maksymalna wartość: 40,000; aby przywrócić to ustawienie domyślne należy
nacisnąć przycisk ”STORE <´(wył.).
Ustawienie automatycznego wyłączanie zasilania Auto Power OFF w
minutach:
10 / 20 / 30 / OFF. Domyślnie = 10 minut
Ustawianie sygnału dźwiękowego dla testu ciągłości obwodu:
1 = nieprzerwane brzęczenie i wyświetlanie symbolu
OFF = bez brzęczenia, symbol miga; ustawienie domyślne = 1
Strona 13 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Wyłączanie ustawienia czasu dla podświetlenia wyświetlacza w sekundach
10 / 20 / 30 / OFF; domyślne = 10
„Bar graph”: Ustawienie wyświetlacza wykresu słupkowego
1 = punkt zero znajduje się w środku (jedynie dla DC oraz temperatury)
2 = punkt zero jest na lewej krawędzi
Ustawienie domyślne = 1
Aby zachować ustawienia, należy zatwierdzić każdą zmianę parametru
przez naciśnięcie przycisku EXIT. Różne parametry nie mogą być zapisane
jednocześnie.
Strona 14 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
6. PRZEPROWADZANIE POMIARÓW
Nigdy nie przekraczać dozwolonych wartości wejściowych dla kategorii
przepięcia III lub IV (obszar mieszkalny lub przemysłowy). Nie dotykać
obwodów, lub części obwodów, jeśli mogą się w nich znajdować napięcia
wyższe niż 25 VACrms, lub 35 VDC. Może to stanowić zagrożenie dla życia!
Przed rozpoczęciem pomiaru należy sprawdzić, czy podłączone przewody
testowe nie zawierają uszkodzeń takich jak przecięcia, pęknięcia, lub
zaciśnięcia. Wymienić niezwłocznie uszkodzone przewody testowe na nowe;
nie używać uszkodzonych przewodów testowych! Może to stanowić
zagrożenie dla życia!
Można przełączyć wyświetlacz z 40,000 cyfr do 4000 cyfr w następujący
sposób:
Przytrzymać wciśnięty niebieski przycisk podczas włączania urządzenia. Ta funkcja
zostaje automatycznie dezaktywowana, kiedy urządzenie jest wyłączane. Zakres
pomiaru rezystancji jest ustawiony fabrycznie na 4000 cyfr i nie może być zmieniony.
Strona 15 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
a) Pomiar napięcia DC
Aby zmierzyć napięcia DC, należy postępować w następujący sposób:

Podłączyć czarny przewód testowy do gniazda
wejściowego COM, a czerwony przewód
testowy do gniazda wejściowego VΩ tak, aby
leżały płasko na urządzeniu pomiarowym.

Ustawić przełącznik wybory zakresu (5) do
pozycji
VC940:

lub
lub
(dla
).
Podłączyć dwie końcówki sondy do obiektu
pomiaru (bateria, układ, itd.)

Odpowiednia polaryzacja zmierzonej wartości i mierzona wartość zostaną
pokazane na głównym wyświetlaczu (12).

Aktywny zakres pomiaru będzie pokazany na lewym podwyświetlaczu.
Zakres napięcia DC „V DC” przedstawia rezystancję wejścia ok. 10MΩ. Jeśli znak
minus („ – „) pojawi się na przedzie mierzonej wartości dla napięcia DC, mierzone
napięcie jest ujemne (lub przewody testowe są odwrócone).
Strona 16 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
b) Pomiar napięcia AC
(Pomiar prawdziwej wartości skutecznej – TrueRMS)
Nigdy nie przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości
wejściowych, nawet podczas pomiaru nałożonych napięć DC (np. falujących
napięć). Maksymalnie 750 VACrms. Nie dotykać obwodów, ani ich części, jeśli
mogą się w nich znajdować napięcia wyższe niż 25 VACrms, lub 35 VDC.
Aby zmierzyć napięcia AC należy postępować w następujący sposób:

Podłączyć czarny przewód testowy do
gniazda wejściowego COM, a czerwony
przewód testowy do gniazda wejściowego
VΩ tak, aby leżały płasko na przyrządzie
pomiarowym.

Ustawić przełącznik selektora zakresu (5)
do „V ~” (dla VC940:

).
Dla VC940 należy przełączyć pomiar
napięcia AC naciskając niebieski przycisk.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „AC True RMS”.

Teraz podłączyć dwie końcówki sondy do mierzonego obiektu (generator,
obwód, itd.)

Zmierzona wartość będzie pokazana na głównym wyświetlaczu (12).
Częstotliwość napięcia AC zostanie pokazana na prawym
podwyświetlaczu. Aktywny zakres pomiaru będzie pokazany na lewym
podwyświetlaczu.
Zakres pomiaru napięcia AC „V AC” przedstawia rezystancję wejścia o wys. ok. 10
MΩ.
Strona 17 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Nacisnąć żółty wciskany przycisk „AC+DC”, aby przełączyć na pomiar prawdziwej
wartości skutecznej True RMS połączonego AC i DC. Na wyświetlaczu (1) pojawi się
komunikat „AC+DC True RMS” .
Strona 18 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
c) Pomiar rezystancji
Upewnić się, że wszystkie części obwodu, komponenty, jak również inne
przedmioty, na których ma być dokonywany pomiar są odłączone od zasilania.
Aby zmierzyć rezystancję i przeprowadzić akustyczny test ciągłości obwodu należy
postępować w następujący sposób:

Podłączyć czarny przewód testowy do
gniazda wejściowego COM, a czerwony
przewód testowy do gniazda wejściowego
VΩ tak, aby leżały płasko na urządzeniu
pomiarowym.

Ustawić przełącznik selektora zakresu (5) na
.

Sprawdzić ciągłość przewodów testowych stykając końcówki sondy. To
powinno wytworzyć rezystancję ok. 0 Ω.

Teraz podłączyć końcówki sondy do mierzonego obiektu. Mierzona wartość
zostanie pokazana na głównym wyświetlaczu (12), jeśli mierzony obiekt nie
posiada wysokiej rezystancji lub przerwanego obwodu. Zakres aktywnego
pomiaru będzie pokazany na lewym podwyświetlaczu.
Uwaga!
Podczas przeprowadzania pomiaru rezystancji należy upewnić się, że punkty
pomiarowe, do których dotykają końcówki sondy w celu sporządzenia pomiaru są
pozbawione brudu, oleju, farby do lutowania, i podobnych zanieczyszczeń. Takie
zanieczyszczenia mogą spowodować nieprawidłowe pomiary.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „OL” (dla przeciążenia), pomiar jest ponad
zakresem pomiarowym, lub mierzony obwód jest uszkodzony.
Strona 19 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
d) Akustyczny test ciągłości
Aby przeprowadzić ten pomiar należy postępować w następujący sposób:

Wpiąć przewody testowe do urządzenia pomiarowego, jak opisano w
sekcji c powyżej („Pomiar rezystancji”).

Ustawić przełącznik selektora zakresu (5) na

Nacisnąć niebieski przycisk, aby przełączyć zakres akustycznego testu
ciągłości. Na wyświetlaczu pojawi się ” ”. Zmierzona wartość będzie
pokazana na głównym wyświetlaczu (12). Ciągłość jest wykrywana dla
mierzonych wartości < 50 Ω, rozlegnie się brzęczyk. Funkcja brzęczyka
może być dezaktywowana w menu ustawień.
e) Test diodowy
Aby przeprowadzić ten pomiar należy postępować w następujący sposób:

Wpiąć przewody testowe do urządzenia
pomiarowego, jak opisano w sekcji c powyżej
(„Pomiar rezystancji”).

Ustawić przełącznik selektora zakresu (5) na
”.

Dwukrotnie nacisnąć niebieski przycisk, aby
przełączyć zakres testu diodowego. Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat

.
Sprawdzić ciągłość przewodów testowych
stykając razem końcówki sondy. Powinno to wytworzyć wartość ok. 0.
Teraz połączyć końcówki sondy do mierzonego obiektu (dioda). Napięcie będzie
pokazane na głównym wyświetlaczu (12).
Strona 20 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
f) Pomiar pojemności
Nigdy nie przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości wejścia.
Wyładować każdy kondensator przed podłączeniem go do urządzenia
pomiarowego. Jeśli kondensatory uległy zwarciu, może to skutkować
wyładowaniami wysokiej energii. Nie dotykać obwodów ani ich części, ponieważ
mogą być w nich napięcia wyższe niż 25 VACrms, lub 35 VDC. Nigdy nie
przeprowadzać pomiarów na kondensatorach, które są zainstalowane w obwodach,
lub komponentach obwodów.
Aby zmierzyć pojemność kondensatorów należy postępować w następujący
sposób:

Podłączyć czarny przewód testowy do
gniazda wejściowego COM, a czerwony
przewód testowy do gniazda wejściowego
VΩ tak, aby leżały płasko na urządzeniu
pomiarowym.


Ustawić przełącznik selektora zakresu (5) na
Teraz połączyć końcówki sondy do obiektu, na którym ma być
przeprowadzany pomiar (kondensator).

Zapewnić prawidłową polaryzację („+” oraz „- „) jednobiegunowych
(biegunowych) kondensatorów .

Zmierzona wartość zostanie pokazana na głównym wyświetlaczu (12).
Aktywny zakres pomiarowy będzie pokazany na lewym podwyświetlaczu.
Strona 21 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Uwaga!
Należy pamiętać, że multimetr potrzebuje ok. 2 – 3 sekund, aby ustabilizować
wyświetlacz.
g) Pomiar częstotliwości / współczynnika wypełnienia w %
Nie przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości wejściowych.
Nie dotykać obwodów, ani ich części, ponieważ mogą być w nich napięcia wyższe
niż 25VACrms, lub 35 VDC.
Aby zmierzyć częstotliwość należy postępować w następujący sposób:

Podłączyć czarny przewód testowy do gniazda wejściowego COM, a
czerwony przewód testowy do gniazda wejściowego V/Hz tak, aby leżały
płasko na przyrządzie pomiarowym.

Ustawić przełącznik selekcji zakresu (5) na
i nacisnąć
szybko niebieski przycisk – jeden raz. Dla VC940 należy ustawić przełącznik
selekcji zakresu (5) na “°C °F Hz %” i nacisnąć“°C °F Hz %” dwukrotnie niebieski
przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Hz”.

Teraz połączyć końcówki sondy do mierzonego obiektu (generator, obwód,
itp.).

Zmierzona wartość zostanie pokazana na głównym wyświetlaczu (12).
Aktywny zakres pomiaru będzie pokazany na lewym podwyświetlaczu.

Aby dokonać pomiaru współczynnika wypełnienia należy naciskać ponownie
niebieski przycisk, dopóki na wyświetlaczu nie wyświetli się „%”.
Strona 22 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
h) Pomiar temperatury
Nigdy nie przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wartości
wejściowych. Nie dotykać obwodów, ani ich części, ponieważ może być w nich
napięcie wyższe niż 25 VACrms lub 35 VDC!
Pomiary temperatury mogą być przeprowadzane z gniazdami wejściowymi “V°C” =
plus oraz „COM” = minus, i jedynie z użyciem sond typu K z termoogniwem.
Temperatury mogą być aplikowane na sondę. Urządzenie pomiarowe jest określone
(zagwarantowana dokładność) dla temperatury otoczenia 23°C (+/-5°C).
Aby przeprowadzić pomiar temperatury należy postępować w następujący sposób:

Usunąć wszystkie przewody testowe z multimetru i ustawić przełącznik selekcji
zakresu (5) do „°C”.

Włożyć wtyczki od dołączonej do zestawu sondy typu K do gniazd
wejściowych „V°C” oraz „COM”, zapewniając prawidłową polaryzację;
temperatura zostanie pokazana na wyświetlaczu głównym (12) w °C (=
stopnie Celsjusza). Aktywny zakres pomiaru będzie pokazany na lewym
podwyświetlaczu.

Można przełączyć jednostki temperatury ze stopni Celsjusza na stopnie
Fahrenheita, naciskając niebieski przycisk.
Dołączony do zestawu przewód sondy z termoogniwem może być
używany do pomiaru temperatur do +230°C. Przy użyciu opcjonalnego zasilacza
do urządzenia mogą zostać podłączone inne sondy temperatury ze
standardowymi mini-złączami.
Strona 23 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
i) Pomiar prądu w zakresach μA oraz mA
Natężenia prądu do 4000 μA mogą być mierzone w zakresie pomiarowym μA i do
400 mA i w zakresie pomiarowym mA. Oba zakresy pomiarowe są
wyposażone w bezpieczniki, zatem chronione przez przeciążeniem. W
zakresie AC natężenie jest mierzone jak wartość pomiaru wartości skutecznej
TrueRMS. Można przełączyć na „pomiar wartości skutecznej True RMS AC+DC”
naciskając żółty wciskany przycisk.
Aby dokonać pomiaru natężeń μA oraz mA:

Podłączyć czarny przewód testowy do gniazda
wejściowego COM, a czerwony przewód testowy
do gniazda wejściowego mA/μA.

Aby dokonać pomiaru natężeń do 4000 μA,
należy nastawić przełącznik selekcji zakresu (5) na
„μA”; nastawić przełącznik na „mA” dla natężeń
prądu o wys. maksymalnie 400mA. Po ustawieniu
zakresu pomiarowego za pomocą przełącznika
selekcji zakresu (5), pomiar DC jest automatycznie
aktywowany.

Teraz podłączyć dwie końcówki sondy szeregowo z przedmiotem, na którym
ma być przeprowadzany pomiar (bateria, obwód, itd.); odpowiednia
polaryzacja mierzonej wartości oraz mierzona wartość zostaną pokazane na
głównym wyświetlaczu (12). Aktywny zakres pomiaru będzie wyświetlony na
lewym podwyświetlaczu.

Dla pomiarów AC należy raz nacisnąć niebieski przycisk. Na wyświetlaczu (1)
pojawi się komunikat „AC True RMS”.

Dla pomiarów AC mierzona wartość zostanie pokazana na głównym
wyświetlaczu (12). Częstotliwość prądu przemiennego będzie pokazana na
prawym podwyświetlaczu, a aktywny zakres pomiaru zostanie wyświetlony na
lewym podwyświetlaczu.
Strona 24 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Nigdy nie przeprowadzać pomiaru natężeń prądów, które mają
wartości większe niż 400 mA w zakresie mA/μA, ponieważ to wyzwala
miniaturowy bezpiecznik.
j) Pomiar prądu w zakresie 10A (AV = True RMS)
W tym zakresie mogą być przeprowadzane pomiary prądu do 10 ADC/AAC. Zakres
pomiarowy jest wyposażony w bezpieczniki, zatem jest zabezpieczony przed
przeciążeniem. W zakresie AC prąd jest mierzony jako wartość pomiaru prawdziwej
wartości skutecznej. Można przełączyć na „Pomiar prawdziwej wartości skutecznej
AC+DC” naciskając żółty wciskany przycisk.
Aby dokonać pomiaru prądu 10A:

Podłączyć czarny przewód testowy do gniazda
wejściowego COM, a czerwony przewód testowy
do gniazda wejściowego 10A.

Ustawić przełącznik selekcji zakresu (5) na „A”. Po
wybraniu zakresu pomiaru za pomocą
przełącznika selekcji zakresu (5), pomiar DC
zostanie automatycznie aktywowany.

Teraz podłączyć dwie końcówki sondy
szeregowo z przedmiotem pomiaru (bateria, obwód itd.); odpowiednia
polaryzacja mierzonej wartości oraz mierzona wartość zostaną pokazane na
głównym wyświetlaczu (12). Aktywny zakres pomiaru będzie wyświetlony na
lewym podwyświetlaczu.

Dla pomiarów AC należy raz nacisnąć niebieski przycisk. Na wyświetlaczu
(1)pokaże się komunikat „AC True RMS”.
Strona 25 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl

Dla pomiarów AC mierzona wartość zostanie wyświetlona na głównym
wyświetlaczu (12). Częstotliwość prądu przemiennego wyświetli się na prawym
podwyświetlaczu, a aktywny zakres pomiarowy wyświetli się na lewym
podwyświetlaczu.
Nigdy nie dokonywać pomiaru prądu o wartości wyższej niż 10 A. Pomiar
prądów o wartościach > 5A do 10 A może być przeprowadzany przez maksymalnie
10 sekund i jedynie w interwałach 15-minutowych (faza chłodzenia). Nieprzerwany
pomiar jest możliwy dla natężenia prądu 0 – 5 A.
k) Pomiar prądu pętli DC w procentach
Ten zakres pomiarowy jest używany do wyświetlania natężenia prądu pętli w
procentach.
Ten zakres pomiarowy wynosi 4 mA = 0% do 20 mA = 100%.
Aby dokonać pomiaru natężenia prądu pętli, należy postępować w następujący
sposób:

Ustawić przełącznik selektora zakresu (5) na „mA”.

Podłączyć czarny przewód testowy do gniazda
wejściowego COM, a czerwony przewód testowy
do gniazda wejściowego mA/μA.

Nacisnąć dwukrotnie niebieski przycisk; na
wyświetlaczu pojawi się „LO %”.

Teraz podłączyć dwie końcówki sondy szeregowo z
obiektem pomiaru (bateria, obwód, itd.); natężenie
prądu pętli zostanie pokazane w procentach.
Strona 26 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
l)
Pomiar mocy (tylko dla VC940)
Za pomocą tej funkcji pomiaru można szybko i łatwo przeprowadzić pomiary mocy
na urządzeniach z dwu-stykowymi wtyczkami typy Schuko (uziemionymi) lub Euro,
używając dołączonego do zestawu zasilacza wtykowego.
Zakres pomiaru wynosi 0 – 2500 W.
Aby przeprowadzić pomiar mocy należy postępować w następujący sposób:

Ustawić przełącznik selektora
zakresu (5) na „W”.

Wpiąć w urządzenie
dołączony do zestawu
adapter (C) pomiaru mocy.

Włożyć wtyczkę (A) adaptera
pomiaru mocy do wyjścia
typu Schuko (maks. 250 VAC).

Wpiąć testowane urządzenie elektroniczne do gniazda (B) na adapterze
pomiaru mocy. Upewnić się, że urządzenie elektroniczne jest wyłączony.

Włączyć urządzenie elektroniczne. Jego faktyczne zużycie mocy pokaże się
na głównym wyświetlaczu (12) w watach (W). Moc pozorna będzie
wyświetlona na prawym podwyświetlaczu w VA, a współczynnik mocy będzie
pokazany jako “cos φ” na lewym podwyświetlaczu.

Przed odłączeniem testowanego urządzenia od urządzenia pomiarowego,
należy upewnić się, że jest ono wyłączonye.
Strona 27 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Nigdy nie podłączać urządzeń o poborze mocy > 2500 W do urządzenia
pomiarowego. Adapter pomiaru mocy może być podłączony jedynie do napięcia
AC (190 VAC do maks. 250 VAC).
Czas trwania pomiaru dla pomiaru mocy: 0 – 1150 W: bezustanny pomiar, 1150 –
2500 W: maks. 10 sekund z 15-minutową przerwą pomiędzy pomiarami.
7. FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA ZASILANIA (AUTO POWER OFF)
Aby uniknąć niepotrzebnego skrócenia żywotności baterii została zapewniona
funkcja automatycznego wyłączania zasilania. Urządzenie pomiarowe zostało
ustawione fabrycznie tak, aby wyłączało się po 10 minutach. Ten czas może być
zmieniony, a funkcja może być dezaktywowana w menu ustawień. Urządzenie
pomiarowe może być ponownie włączone przez naciśnięcie niebieskiego przycisku,
albo przekręcenie przełącznika obrotowego.
Jeśli funkcja Send (transmisja aktualnie mierzonych wartości do interfejsu) jest
aktywna, funkcja Auto Power OFF jest nieaktywna.
Strona 28 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
8. FUNKCJA HOLD
Funkcja HOLD (zatrzymania wskazania bieżącego) zamraża aktualnie wyświetlaną
mierzoną wartość, aby mogła zostać odczytana lub zarejestrowana.
Podczas sprawdzania przewodów pod napięciem należy upewnić się, że ta
funkcja została dezaktywowana na początku testu. W innym wypadku odczyt
będzie fałszywy!
Aby aktywować funkcję HOLD należy nacisnąć przycisk HOLD; sygnał dźwiękowy
potwierdzi czynność, a na wyświetlaczu pojawi się „HOLD”.
Aby dezaktywować funkcję HOLD należy nacisnąć przycisk EXIT, lub przekręcić
obracany przełącznik.
9. FUNKCJA
Funkcja REL pozwala na przeprowadzenie pomiaru względnego, aby uniknąć
możliwych stratności linii jak te, które zdarzają się podczas pomiarów rezystancji. W
tym celu aktualnie wyświetlana wartość jest ustawiona na zero.
Nacisnąć przycisk „REL∆” aby aktywować tę funkcję pomiaru; na wyświetlaczu
pojawi się „∆”.
Wartość zmierzona po wciśnięciu „REL∆” jest używana jako wartość względna i jest
pokazywana na prawym podwyświetlaczu. Rzeczywista zmierzona wartość jest
pokazywana na lewym podwyświetlaczu. Różnica pomiędzy faktyczną zmierzoną
wartością i wartością względną jest pokazana na głównym wyświetlaczu (12).
Automatyczna selekcja zakres pomiarowego jest w rezultacie dezaktywowana. Aby
wyłączyć tę funkcję należy nacisnąć przycisk EXIT.
Strona 29 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
10. INTERFEJS
Z tyłu urządzenia pomiarowego znajduje się zintegrowany interfejs optyczny (9), który
może być używany do transmisji danych pomiarowych do komputera do dalszej
obróbki.
Należy ustanowić połączenie interfejsu za pomocą dołączonego do zestawu
przewodu do przesyłania danych RS232, używając wolnego portu COM w
komputerze.
Dostępny jest także adapter optycznego interfejsu USB.
Wsunąć adapter w kształcie klina z góry i wyrównać ze szczeliną obudowy na
urządzeniu pomiarowym.
Zainstalować dołączone oprogramowanie.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji i obsługi,
znajdującymi się na CD-ROMie.
11. REJESTROWANIE I USUWANIE POMIARÓW
W zależności od rodzaju, cyfrowy multimetr może rejestrować 10 (VC920/VC940) lub
10,000 (VC960) zmierzonych wartości.
Aby zapisać pomiary należy postępować w następujący sposób:

Z włączonym urządzeniem, należy nacisnąć raz przycisk STORE.

Używając przycisku „HOLD” wybrać opcję „Delete memory and start
recording from the beginning” („Skasować pamięć i rozpocząć rejestrowanie
od początku”) (nr 0000) lub „Start at next free memory location” („Rozpocząć
w następnym wolnym miejscu w pamięci”) (np. nr 0005).

Ponownie nacisnąć „STORE”. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „STO”.
Czas interwału w sekundach wyświetli się w lewym podwyświetlaczu.
Strona 30 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl

Można wprowadzić jakikolwiek interwał czasu od 1 do 256 sekund przy użyciu
„+” lub „-„. Urządzenie pomiarowe automatycznie rejestruje i zapisuje
aktualnie mierzoną wartość po wybranym interwale czasu.

Aby ręcznie zachować zmierzone wartości należy ustawić interwał czasowy
na „0” (ustawienie domyślne).

Nacisnąć „STORE” po raz trzeci aby rozpocząć rejestrowanie mierzonych
wartości. Liczba użytych miejsc w pamięci będzie pokazana w lewym
podwyświetlaczu. Prawy podwyświetlacz pokazuje aktualnie zachowywaną
wartość, a główny wyświetlacz pokazuje aktualnie mierzoną wartość.

Dodatkowo, podczas automatycznego zachowywania można w każdej chwili
nacisnąć przycisk STORE, aby przeprowadzić ręczne zachowanie danych.
Zostanie to wskazane przez licznik.

Jeśli pamięć jest pełna, pierwsze miejsce w pamięci zostanie nadpisane.

Aby zatrzymać operację zachowywania danych należy nacisnąć przycisk
EXIT.
Strona 31 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
12. ODZYSKIWANIE/ POPRAWIANIE ZAPISANYCH POMIARÓW
Aby odzyskać zapisane pomiary należy:

Z włączonym urządzeniem – nacisnąć przycisk RECALL i przytrzymać go
przez ok. 1 sekundę.

Na wyświetlaczu pojawi się „RCL”. Lewy podwyświetlacz pokazuje
aktualne miejsce w pamięci, prawy wyświetlacz – liczbę zapisanych
wartości, a główny wyświetlacz – zapisany pomiar.

Nacisnąć przycisk „HOLD >” aby przetransmitować wszystkie zapisane
dane pomiarowe do interfejsu. Danę są odczytywane automatycznie i
mogą być dalej obrabiane (należy zapoznać się z instrukcją dla
oprogramowania; instrukcja znajduje się w pliku PDF na płycie CD
dołączonej do urządzenia). Operacja odczytu kończy się samoistnie, kiedy
zostaną przetransmitowane wszystkie dane.

Można ręcznie odczytać dane z wszystkich miejsc w pamięci za pomocą
„+” oraz „ – „.

Aby zatrzymać tę funkcję należy nacisnąć przycisk EXIT.
Strona 32 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
13. REJESTROWANIE DŁUGOTERMINOWE
Dla korzystania z nagrań długoterminowych urządzenia pomiarowego, urządzenie to
może przekazać aktualnie mierzoną wartość online przez oprogramowanie za
pomocą funkcji SEND do interfejsu do dalszej obróbki.
Aby aktywować funkcję SEND należy nacisnąć przycisk „MAXMIN/SEND” i
przytrzymać go przez ok. 1 sek., dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się „SEND”. Aby
dezaktywować tę funkcję należy nacisnąć przycisk EXIT.
14. UTRZYMANIE, WYMIANA ATERII, WYMIANA BEZPIECZNIKA, KONFIGURACJA
URZĄDZENIA POMIAROWEGO
Informacje ogólne
Aby zapewnić dokładność przyrządu przez długi czas, należy kalibrować urządzenie
raz na rok.
Informacje na temat wymiany baterii i bezpieczników znajdują się poniżej. Używać
czystej, suchej, niestrzępiącej się, antystatycznej szmatki czyszczącej do czyszczenia
urządzenia, wyświetlacza oraz przewodów testowych.
Uwaga!
Nie używać środków czyszczących zawierających węgiel, naftę, alkohol itp. do
czyszczenia produktu.
Może to spowodować korozję powierzchni urządzenia.
Ponadto, opary są niebezpieczne dla zdrowia, a także wybuchowe. Nie wolno
używać ostro zakończonych narzędzi, śrubokrętów, ani metalowych szczotek itp. do
czyszczenia.
Należy regularnie sprawdzać bezpieczeństwo techniczne urządzenia i przewodów
testowych, np. sprawdzać czy nie ma uszkodzeń obudowy, ani zaciśnięcia.
Strona 33 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Przed czyszczeniem urządzenia należy zapoznać się z poniższą informacją dotyczącą
bezpieczeństwa:
Kiedy użytkownik otwiera pokrywy lub usuwa części, mogą zostać odkryte
pod napięciem.
Przed rozpoczęciem naprawy należy odłączyć wszystkie podłączone przewody z
urządzenia. Naprawy mogą być przeprowadzane jedynie przez specjalistów
znających zagrożenia oraz odpowiednie przepisy.
Wymiana baterii
Urządzenie pomiarowe wymaga do działania baterii 9V. Jeśli na wyświetlaczu pojawi
się symbol niskiego poziomu baterii, musi zostać ona niezwłocznie wymieniona.
Aby wymienić baterię należy :

Odłączyć urządzenie pomiarowe od obwodu pomiaru.

Usunąć wszystkie przewody testowe oraz adapter z urządzenia pomiarowego i
wyłączyć.

Odkręcić tylną śrubę na pokrywie komory baterii (tylko jedną śrubę!) i
wyciągnąć pokrywę pionowo z obudowy.

Wymienić starą baterię na nową tego samego typu.

Ponownie ostrożnie zamknąć pokrywę. Podczas jej wkładania należy upewnić
się, że przewody połączeniowe nie są ściśnięte.
Nigdy nie uruchamiać urządzenia pomiarowego, kiedy jest otwarte.
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU!
Strona 34 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Nie pozostawiać wyczerpanych baterii w urządzeniu. Nawet baterie zabezpieczone
przed wyciekiem mogą korodować, a zatem uwalniać chemikalia, które mogą być
szkodliwe dla zdrowia i zniszczyć urządzenie.
Strona 35 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Wymiana bezpieczników
Wymieniając bezpieczniki należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa! Należy upewnić się, że tylko odpowiedniego typu
bezpieczniki z określonym prądem znamionowym są używane do wymiany. Używacie
naprawionych bezpieczników i mostkowanie uchwytów bezpiecznika nie jest
dozwolone.
Aby wymienić bezpieczniki należy odłączyć urządzenie
pomiarowe ze wszystkich obwodów pomiarowych.
Wyjąć wszystkie przewody testowe i wyłączyć urządzenie
pomiarowe. Usunąć dwie dolne podkładki gumowe
znajdujące się z tyłu urządzenia, odkręcić cztery tylne śruby i
ostrożnie otworzyć obudowę. Teraz bezpieczniki będą
dostępne.
Usunąć uszkodzony bezpiecznik(i) i wymienić tylko na
bezpiecznik(i) tego samego typu i tym samym prądem
znamionowym.
Bezpiecznik 1 do zabezpieczania zakresu mA:
0,5 A 250 V szybko-działający 5 / 20 mm (F0.5A 250V)
Bezpiecznik 2 do zabezpieczania zakresu 10A:
10 A 250V szybko-działający 5 / 20 mm (F10A 250V)
Po udanej wymianie bezpiecznika (-ów) należy ostrożnie przykręcić z
powrotem tył obudowy. Uruchomić urządzenie pomiarowe tylko jeśli obudowa jest
bezpiecznie zamknięta i dokręcona.
Strona 36 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Nabywając niniejsze urządzenie pomiarowe użytkownik nabył produkt
zaprojektowany zgodnie z najnowocześniejszą techniką i niezawodny w działaniu.
Mogą jednak wystąpić pewne problemy lub nieprawidłowe działanie.
Z tego względu poniżej podano opis, jak można wyeliminować możliwe
nieprawidłowe działanie przyrządu.
Należy zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Usterka
Możliwa przyczyna
Multimetr nie działa
Czy bateria została wyczerpana?
Pomiar prądu nie jest możliwy.
Czy bezpiecznik dla zakresu
pomiarowego mAμA lub 10A jest
uszkodzony? Sprawdzić bezpiecznik
(wymiana bezpiecznika).
Wartość pomiaru się nie zmienia.
Czy jest aktywna funkcja HOLD?
Nacisnąć przycisk HOLD.
Strona 37 z 37
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,
Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
Download PDF

advertising