Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-85 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
MFL143
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
d.
Vaše viacúčelové náradie Black & Decker je určené na
širokú škálu prác v domácej dielni.
S pomocou vŕtacej / skrutkovacej hlavice je toto náradie
určené na skrutkovanie a na vŕtanie do dreva, kovu,
plastov a ľahkého muriva.
S použitím pílovej hlavy je toto náradie určené na rezanie dreva, kovu a plastov.
S použitím brúsnej hlavy je toto náradie určené na
brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných povrchov.
Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
Vaša nabíjačka Black & Decker je určená na nabíjanie akumulátorov Black & Decker dodaných s týmto
náradím.
e.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
vážne poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je opatrené prívodným
káblom) alebo náradie napájané z akumulátora (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
b.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f.
g.
4.
a.
4
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte
stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie,
ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv,
prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných
podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý
hlavný vypínač. Prenášanie elektrického náradia
s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie
prívodného kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný
vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na
náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa nehôd býva
spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá bude vykonávaná. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
6.
a.
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre vŕtačky a príklepové vŕtačky
♦
♦
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
Pou žívajte elek t r ické náradie v ýhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ
náradia. Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora
môže viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu
s touto kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne
zasiahnete, zasiahnuté miesto umyte vodou.
Ak sa Vám dostane kvapalina do očí, zasiahnuté miesto opláchnite a vyhľadajte lekársku
pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú ochranu
sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu
sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri
kontakte pracovného nástroja so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu montážneho prvku so
skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Montážne
prvky, ktoré sa dostanú do kontaktu so „živým“
vodičom, spôsobia, že neizolované kovové časti
elektrického náradia budú tiež „živé“, čo môže
obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nikdy nepoužívajte sekáče v režime vŕtanie. Príslušenstvo sa v materiáli zasekne a bude sa otáčať
vŕtačka.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate
kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
V tomto návode je opísané odporučené použitie
tohto náradia. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom,
môže predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo
riziko spôsobenia hmotných škôd.
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre priamočiare a mečové píly
♦
5
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri
kontakte pracovného nástroja so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od
miesta rezu. Zo žiadneho dôvodu nikdy nesiahajte
do priestoru pod obrobok. Nevkladajte prsty alebo
palec do blízkosti pílového listu a upínacej svorky
pílového listu. Nepokúšajte sa stabilizovať pílu
uchopením pätky píly.
Udržujte rezné násady ostré. Tupé alebo poškodené pílové listy môžu pri práci spôsobiť vychýlenie
alebo zablokovanie pílového listu. Vždy používajte
typ pílového listu zodpovedajúci materiálu obrobku
a typu rezu.
Pri rezaní rúrok a potrubia sa uistite, či sa v nich
nenachádzajú elektrické vodiče, voda atď.
Nedotýkajte sa obrobku alebo rezného nástroja
ihneď po ukončení rezu. Môžu byť veľmi horúce.
Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá. Pred
rezaním do stien, podláh a stropov skontrolujte
polohu elektrických vodičov a potrubia.
Po uvoľnení hlavného vypínača bude príslušenstvo
pokračovať v pohybe. Pred odložením náradia
vždy uvoľnite vypínač a počkajte, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu príslušenstva.
Varovanie! Vyhýbajte sa kontaktu alebo
vdýchnutiu prachu vzniknutého brúsením.
Tento prach môže ohrozovať zdravie obsluhy
a okolostojacich osôb. Používajte masku
proti prachu určenú špeciálne na ochranu
pred toxickým prachom a podobnými látkami
a zaistite, aby boli takto chránené všetky
osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do
pracovného priestoru.
♦
♦
♦
Bezpečnosť ostatných osôb
Varovanie! Kontakt alebo vdychovanie prachu a pilín, ktoré vznikajú pri rezaní, môže
ohroziť zdravie pracovníka i okolostojacich
osôb. Používajte masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým prachom
a podobnými látkami a zaistite, aby boli takto
chránené všetky osoby nachádzajúce sa
alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
♦
♦
♦
V tomto návode je opísané odporučené použitie
tohto náradia. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom,
môže predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo
riziko spôsobenia hmotných škôd.
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so zariadením
nehrali.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa brúsok
♦
Po brúsení starostlivo odstráňte všetok prach.
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov s nátermi,
ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo pri
brúsení drevených alebo kovových materiálov, pri
ktorom môžu vznikať toxické látky:
♦
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
♦
V pracovnom priestore nejedzte, nepite a nefajčite.
♦
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných nečistôt vzniknutých pri brúsení.
V tomto návode je opísané odporučené použitie
tohto náradia. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom,
môže predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo
riziko spôsobenia hmotných škôd.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri
kontakte pracovného nástroja so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
6
Vibrácie
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka má dvojitú izoláciu. Preto nie
je nutné použitie uzemňovacieho vodiča.
Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej
sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na
výkonovom štítku výrobku. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením
k zásuvke elektrického prúdu.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
♦
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia
vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého / ľavého chodu
3. Uvoľňovacie tlačidlo hlavy
4. Držiak nástrojov
5 Akumulátor
6. Uvoľňovacie tlačidlá akumulátora
7. Vŕtacia / skrutkovacia hlava
8. Prstenec na nastavenie uťahovacieho momentu
9. Skľučovadlo
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Elektrická bezpečnosť
Obr. A
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
10.
11.
12.
13.
14.
Akumulátory
♦
Nikdy sa nepokúšajte akumulátor z akéhokoľvek
dôvodu rozoberať.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozsahu
od 10 do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Pílová hlava
Upínacia svorka pílového listu
Pätka píly
Brúsna hlava
Brúsna základňa
Zostavenie
Varovanie! Pred zostavením vyberte z náradia akumulátor.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
♦
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
♦
Nabíjačky
♦
Používajte nabíjačku Black & Decker len na
nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto
výrobkom. Ostatné akumulátory môžu prasknúť,
spôsobiť poranenie alebo iné škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú na nabíjanie určené.
♦
Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦
Nepokúšajte sa nabíjačku otvoriť.
♦
Nepokúšajte sa nabíjačku rozoberať.
Ak chcete akumulátor (5) nasadiť, vyrovnajte ho
s miestom jeho uloženia na náradí. Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (6) a súčasne vysúvajte akumulátor z náradia.
Nasadenie a odobratie hláv náradia (obr. C)
♦
♦
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre smer chodu (2) do stredovej polohy.
Hlavu vyberiete tak, že stlačíte uvoľňovacie tlačidlo
hlavy (3) a hlavu z náradia vysuniete von.
Hlavu nasadíte tak, že ju zarovnáte s miestom jej
uloženia na náradí podľa obrázku a zatlačíte na ňu
tak, aby došlo k jej riadnemu usadeniu.
Upnutie a vybratie vrtáka alebo
skrutkovacieho nástavca
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Hlava vŕtačky / skrutkovača je vybavená rýchloupevňovacím skľučovadlom, ktoré uľahčuje výmenu nástrojov.
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Varovanie! Pri vyberaní špice z podložky dávajte pozor,
aby ste nevytiahli z brúsnej základne podložku.
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre smer chodu (2) do stredovej polohy.
Otvorte skľučovadlo (9) otáčaním prednej časti
objímky v smere chodu hodinových ručičiek jednou
rukou, zatiaľ čo zadnú časť objímky držíte druhou
rukou.
Do skľučovadla (9) zasuňte upínaciu stopku nástroja.
Dotiahnite skľučovadlo (9) otáčaním prednej časti
objímky proti smeru chodu hodinových ručičiek
jednou rukou, zatiaľ čo zadnú časť objímky držíte
druhou rukou.
Skrutkovací nástavec vyberte z držiaka nástrojov
vytiahnutím von.
Skrutkovací nástavec uložíte zatlačením do držiaka.
Nasadenie a vybratie adaptéra odsávania
prachu (obr. G)
♦
♦
♦
♦
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Nasadenie a odobratie pílového listu
(obr. D)
♦
♦
♦
♦
♦
Adaptér odsávania prachu (17) zarovnajte s brúsnou hlavou (13) podľa obrázku.
Adaptér pevne a rovnomerne zatlačte do brúsnej
základne.
K adaptéru odsávania prachu pripojte vysávač.
Adaptér odsávania prachu (17) vytiahnite z brúsnej
hlavy (13) von.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite polohu elektrických vedení a vodovodných,
plynových alebo iných potrubí.
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre smer chodu (2) do stredovej polohy.
Pílový list upnete tak, že stlačíte dole páčku (15)
a v tejto polohe ju podržíte.
Do upínacej svorky (11) zasuniete spôsobom
znázorneným na obrázku pílový list. Uistite sa, či
ozubenie smeruje dopredu.
Uvoľnite páčku.
Pílový list vyberiete tak, že stlačíte dole páčku (15)
a pílový list vysuniete z upínacej svorky von.
Nabíjanie akumulátora (obr. H)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny
stav, ktorý neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude akumulátor nabíjať,
ak je teplota jeho článku nižšia než zhruba 0 °C
alebo vyššia než 40 °C. Akumulátor by mal byť ponechaný v nabíjačke a nabíjačka ho začne automaticky
nabíjať, hneď ako sa teplota článkov akumulátora
zvýši alebo zníži.
♦
Ak chcete akumulátor (5) nabiť, vložte ho do nabíjačky (18). Akumulátor je možné do nabíjačky vložiť
iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú
silu. Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (19) bude nepretržite zeleno blikať
(pomaly).
Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne indikátor
nabíjania (19) neprerušovane zeleno svietiť. Akumulátor
môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou diódou
neobmedzene dlhý čas. Svietiaca dióda LED prejde pri
občasnom dobíjaní akumulátora z trvale svietiacej zelenej na blikajúcu zelenú (nabíjanie). Indikátor nabíjania
(19) bude svietiť tak dlho, ako dlho bude akumulátor vložený do nabíjačky, ktorá je pripojená k elektrickej sieti.
♦
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak
ho budete skladovať vo vybitom stave.
Montáž a demontáž brúsnych papierov
(obr. E)
Na brúsnu hlavu sa upínajú už vyseknuté brúsne
papiere.
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre smer chodu (2) do stredovej polohy.
♦
Pred upevnením nového papiera odstráňte dve
doplnkové kosoštvorcové špičky (16).
♦
Brúsny papier upevnite tak, že ho zarovnáte so
základňou (14) podľa obrázku.
♦
Pritlačte brúsny papier na brúsnu základňu a uistite sa, či sú otvory v brúsnom papieri zarovnané
s otvormi v brúsnej základni.
♦
Brúsny papier odstránite tak, že ho z brúsnej podložky stiahnete.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez nasadeného brúsneho papiera alebo príslušenstva.
Výmena kosoštvorcovej brúsnej špičky
(obr. F)
Brúsne papiere sa dodávajú s dvoma náhradnými kosoštvorcovými špičkami. Pokiaľ je kosoštvorcová špička
opotrebená, je ju možné obrátiť. Pokiaľ sú obe strany
opotrebené, kosoštvorcovú špicu vymeňte.
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre smer chodu (2) do stredovej polohy.
♦
Špicu obrátite tak, že ju vyberiete, otočíte o 180°
a pritlačíte späť do základne.
♦
Špicu vymeníte tak, že opotrebenú zo základne
vyberiete a novú do základne pritlačíte.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka
bude akumulátor udržiavať v nabitom stave.
8
Diagnostická funkcia nabíjačky
♦
Ak nabíjačka deteguje vybitý alebo poškodený akumulátor, indikátor nabíjania (19) začne rýchlo červeno blikať.
Postupujte nasledovne:
♦
Vyberte akumulátor (5) z nabíjačky a vložte ho späť
do nabíjačky.
♦
Ak bude kontrolka nabíjania stále rovnako rýchlo
červeno blikať, použite iný akumulátor, aby ste sa
uistili, či nabíjačka pracuje správne.
♦
Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne,
pôvodný akumulátor je poškodený a mal by byť
vrátený autorizovanému servisu, kde bude zaistená
jeho recyklácia.
♦
Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká ako pri pôvodnom, zverte kontrolu a testovanie
nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 60 minút. Ak je akumulátor
príliš horúci alebo príliš studený, LED dióda bude
striedavo pomaly a rýchlo červeno blikať.
Rezanie
♦
♦
♦
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač s plynulou reguláciou otáčok (1). Otáčky náradia závisia
od intenzity stlačenia tohto vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač s plynulou reguláciou otáčok.
Rady na optimálne použitie
Vŕtanie
♦
♦
♦
Toto náradie je vybavené objímkou na nastavenie uťahovacieho momentu pre doťahovanie skrutiek.
♦
Ak chcete vŕtať , nastavte objímku (8) do polohy
pre vŕtanie zarovnaním symbolu so značkou (20).
♦
Pri skrutkovaní nastavte objímku na požadovanú
hodnotu momentu.
♦
Ak nepoznáte ešte vhodné nastavenie, postupujte
nasledovne:
♦
Objímku (8) natočte do polohy (1).
♦
Dotiahnite prvú skrutku.
♦
Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného výsledku preklzávať, zväčšite hodnotu
momentu nastavením objímky do ďalšej polohy a pokračujte v uťahovaní skrutky. Opakujte
tento postup, kým nedosiahnete požadované
nastavenie. Použite toto nastavenie aj na
dotiahnutiu zostávajúcich skrutiek.
♦
♦
♦
♦
♦
Vždy vyvíjajte mierny tlak v osi vrtáka.
Tesne pred preniknutím špičky vrtáka druhou
stranou obrobku zmenšite tlak vyvíjaný na náradie.
Aby pri prieniku vrtáka nedochádzalo k tvorbe
triesok na povrchu obrobku, podložte obrobok
kúskom dreva.
Pri vŕtaní otvorov do dreva, ktoré majú väčší priemer, používajte ploché vrtáky do dreva.
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky z rýchloreznej
ocele (HSS).
Pri vŕtaní do muriva použite vrtáky do muriva.
Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte
pri vŕtaní kovov mazivo.
Pre zvýšenie presnosti vŕtania si vždy uprostred
diery, ktorú chcete vŕtať, vytvorte na povrchu
obrobku pomocou priebojníka vodiacu značku.
Skrutkovanie
♦
♦
Voľba smeru otáčania (obr. J)
Pri vŕtaní, doťahovaní skrutiek, rezaní a brúsení používajte otáčanie smerom dopredu (v smere pohybu
hodinových ručičiek). Na povoľovanie skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných vrtákov používajte ľavý chod
(proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
♦
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte prepínač pre
chod (2) doľava.
♦
Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte prepínač pre
chod doprava.
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre chod do stredovej polohy.
♦
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho nástavca.
Ak sa nedajú skrutky správne pritiahnuť, použite
ako mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového roztoku.
Vždy držte náradie so skrutkovacím nástavcom
v jednej osi so skrutkou.
Rezanie
♦
♦
Vždy používajte typ pílového listu zodpovedajúci
materiálu obrobku a typu rezu.
Pokiaľ je potrebné, v počiatočnom mieste rezu
vyvŕtajte otvor.
Pri rezaní obrobkov z dreva nie je treba vyvŕtať
vodiaci otvor:
♦
Vyznačte si požadovaný počiatočný bod.
♦
Náradie nakloňte dopredu a predný zaoblený okraj
pätky píly priložte k obrobku.
♦
Zapnite náradie a pomaly zarežte pílový list do
obrobku v požadovanom počiatočnom bode.
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač s plynulou reguláciou otáčok (1). Otáčky náradia závisia
od intenzity stlačenia tohto vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač s plynulou reguláciou otáčok.
Brúsenie
Voľba uťahovacieho momentu alebo polohy
pre vŕtanie (obr. I)
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač s plynulou reguláciou otáčok.
Pomocou prepínača pre chod (2) zvoľte smer
otáčania vpred alebo vzad.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač s plynulou reguláciou otáčok (1). Otáčky náradia závisia
od intenzity stlačenia tohto vypínača.
9
Pri rezaní tabuľových plechov:
♦
Pre dosiahnutie čistého rezu upnite zo zadnej
strany obrobku kus preglejky alebo mäkkého dreva
a rez veďte touto zostavou.
♦
Pílový list netlačte do obrobku silou. Vezmite do
úvahy, že rezanie tabuľového plechu zaberie viac
času ako rezanie hrubých drevených obrobkov.
♦
Pred rezaním naneste na reznú čiaru tenký olejový
film.
♦
Rez vykonáte tak, že zapnete náradie a znížite ho
dole tak, aby bol pílový list presne nad miestom
zárezu. Zadnú stranu pätky píly spustite dole
k obrobku a udržujte pevný prítlak. S pätkou píly
pritlačenou k ploche obrobku veďte pílový list
obrobkom.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri rezaní laminátov:
♦
Tenké lamináty režte zadnou stranou otočenou
nahor, keďže sa viac štiepi tá strana obrobku, ktorá
je smerom k pätke píly.
♦
Pre dosiahnutie čistých rezov, upnite na obe
strany obrobku kúsok odpadového dreva alebo
drevotriesky a vykonajte rez cez celú túto zostavu.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Brúsenie
♦
♦
♦
♦
♦
Alebo náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor,
ak je náradie vybavené samostatným akumulátorom.
Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte
náradie v chode, kým nedôjde k jeho úplnému
vybitiu.
Pred čistením nabíjačky odpojte nabíjačku od siete.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak má
náradie skľučovadlo).
Nevyvíjajte na náradie príliš veľký tlak.
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho papiera. Ak
je to nutné, vymeňte ho.
Ak brúsite náterové vrstvy pred nanesením novej
vrstvy farby, používajte brúsny papier s veľmi
jemnými brúsnymi zrnami.
Na veľmi nerovnom povrchu alebo pri odstraňovaní
náterových vrstiev začnite prácu s brúsnym papierom s hrubými zrnami. Na ostatných povrchoch
začnite prácu s brúsnym papierom so strednou
veľkosťou zŕn. V oboch prípadoch postupne nahrádzajte hrubší brúsny papier jemnejším, aby ste
dosiahli dokonalú povrchovú úpravu.
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve pre
brúsenie, leštenie, stieranie a kefovanie získate
u Vášho predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom komunálnom odpade.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvá Black & Decker a Piranha sú
navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu
a sú určené na zvýšenie výkonu Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok,
ktorý Vám Vaše náradie môže poskytnúť.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o výrobok a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Miesto najbližšieho autorizovaného ser visu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
elektrického náradia s prívodným káblom alebo náradia
s batériami:
♦
Zariadenie vždy odpojte od elektrickej siete.
10
Akumulátory
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
♦
Vŕtanie do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2,
Skrutkovanie bez rázov (ah) < 2,5 m/s2, odchýlka (K)
1,5 m/s2, Rezanie dosiek (ah, B) 8,2 m/s2, odchýlka (K)
1,5 m/s2, Rezanie tabuľových plechov (ah, M) 8,9 m/s2,
odchýlka (K) 1,5 m/s2, Brúsenie (ah) 3,9 m/s2, odchýlka (K)
1,5 m/s2
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Odovzdajte ich v autorizovanom servise
alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované
alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Technické údaje
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
MFL143 (H1)
Napätie
V
11
14,4
0-700
15
10
1,3
MFL143
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-1, EN60745-2-2, EN60745-2-4, EN607452-11,
10
25
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Vŕtačka/skrutkovač
Otáčky naprázdno
min-1
Max. krútiaci moment
Nm
Maximálny priemer skľučovadla mm
Hmotnosť
kg
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní
Oceľ
mm
Drevo
mm
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Priamočiara píla
Otáčky naprázdno
Hmotnosť
Max. hĺbka rezu
Drevo
Oceľ
Hliník
min-1
kg
mm
mm
mm
2500
1,28
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22/06/2011
50
5
10
Brúska
Otáčky naprázdno
Hmotnosť
min-1
kg
Akumulátor
Napätie
Kapacita
Typ
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
BL1314
V
Ah
14,4
1,3
Li-Ion
V
V
mA
h
230
16,4
200
5-7
Nabíjačka
Napájacie napätie
Výstupné napätie
Prúd
Približný čas nabíjania
0-8 500
1,12
905531** (typ. 1)
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením;
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi
autorizovaného servisu Black & Decker.
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 82,7 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 93,7 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
11
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom rade našich
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
12
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00160366 - 07-09-2011
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising