Object Oriented Programming in Director

Object Oriented Programming in Director
Revista Informatica Economică, nr.4 (40)/2006
25
Object Oriented Programming in Director
Conf.dr. Marian DÂRDALĂ, prof.dr. Ion SMEUREANU, lect.dr. Adriana REVEIU
Catedra de Informatică Economică, ASE Bucureşti
Director is one of the most popular authoring software. As software for developing
multimedia applications, Director is an object oriented programming environment. A very
important issue to develop multimedia applications is the designing of their own classes. This
paper presents the particular aspects concerning the available facilities offered by Lingo to
design classes and to generate objects.
Keywords: class, object, encapsulation, inheritance, script
I
ntroducere
Conceptele şi proprietăţile ce ţin de programarea orientată obiect sunt implementate
în mod diferit în mediile de programare. De
exemplu, în C++ se permite moştenirea
multiplă în timp ce în C# sau Java acest lucru
nu este permis. Pe de altă parte, în C# sau
Java există implementat conceptul de interfaţă în timp ce acesta lipseşte din implementarea C++. Diferenţele de implementare a conceptelor legate de programarea orientată obiect sunt mai vizibile cînd acestea sunt implementate în limbajele de tip script. Astfel,
în Lingo (limbajul scriptic al produsului Director) conceptele legate de programarea orientată obiect sunt simplificate în sensul că,
nu se permite supraîncărcarea operatorilor,
definirea de clase abstracte, de interfeţe etc.
Proprietăţile programării orientate obiect implementate în Lingo se referă, în mod deosebit, la încapsulare şi moştenire.
Indiferent de implementare, cu ajutorul obiectelor se pot crea noi entităţi capabile să eficientizeze dezvoltarea aplicaţiilor în sensul
dorit de programator.
Încapsularea
Este bine cunoscut că încapsularea este o
proprietate a programării orientate obiect care presupune ca datele şi codul aferent datelor respective să coexiste într-o structură unică denumită clasă. In Director nu există o entitate sintactică a limbajului Lingo care să
permită definirea unei clase, ea se defineşte
utilizîndu-se un script de tip parent script care se va stoca în mod corespunzător în componenta Cast.
O clasă conţine date, care în mod uzual se
definesc în legătură cu tipul lor (de exemplu:
int a sau float x). In Lingo variabilelor nu li
se asociază tipuri de date, acestea derivă din
contextul de utilizare (de exemplu, în expresia a + b, a şi b sunt de tip numeric pentru că
operatorul + se aplică valorilor numerice în
timp ce în expresia x & y, x şi y sunt variabile
de tip şir de caractere pentru că operatorul &
se aplică şirurilor de caractere în sensul concatenării lor). Deoarece în Lingo nu se asociază tipuri variabilelor, într-o clasă datele
membre se precizează prin intermediul
cuvîntului cheie property (de exemplu
property a, b).
Referitor la metode, acestea pot primi parametri şi pot întoarce rezultate. O metodă specială care are rolul de a iniţializa datele
membre ale unui obiect şi de a genera obiecte
se numeşte constructor; în Lingo el are numele predefinit new.
property a
on new me, xx
a=xx
return me
end
Proprietatea a a fost iniţializată din parametrul de apel al constructorului (xx) iar return
me are ca scop generarea obiectului identificat prin me. Parametrul me (cuvînt cheie al
limbajului) este similar cu this din limbajul
C# sau C++ şi referă obiectul curent.
Dacă se doreşte definirea unei metode pentru
a furniza valoarea proprietăţii a, atunci ea
poate avea forma:
on get_a
return a
end
Revista Informatica Economică, nr.4 (40)/2006
26
iar pentru a modifica valoarea parametrului a
din parametrul de apel, metoda se poate defini în forma:
on set_a me, t
a=t
end
Este important de reţinut faptul că, atunci
cînd o metodă primeşte parametri, primul parametru trebuie să fie me, după care se indică
şi ceilalţi parametri. Membrii clasei se pot
invoca şi prin obiectul curent (me), astfel:
on set_a me, t
me.a=t
end
Definirea obiectelor în Director
Un obiect în Director se crează prin apelul
constructorului care are ca scop alocarea spaţiului de memorie şi reţinerea adresei respective într-o variabilă prin intermediul căreia se
vor accesa proprietăţile şi metodele obiectului respectiv. In Lingo clasa se identifică prin
numele parent script-ului care memorează
definiţia clasei. Dacă numele scriptului este
clasa_mea, atunci generarea obiectului se face în forma:
ob = script("clasa_mea").new(100)
proprietatea a ia valoarea 100.
Accesarea unui membru al obiectului se face
printr-o construcţie sintactică asemănătoare
cu cea cunoscută din limbajele de programare orientate obiect. In exemplul prezentat dacă se doreşte accesarea proprietăţii a, atunci
expresia de referire este ob.a:
vint = ob.a
put vint
Cînd membrul este o metodă, referirea se face în acelaşi mod, doar că se sugerează prin (
) apelul ei:
ob.set_a(200)
vint=ob.get_a()
put vint
Încapsularea tipului media
In Director se definesc obiecte pentru a crea
noi entităţi, cu semnificaţii particulare, ce ţin
de scopul unei aplicaţii. Astfel, dacă se consideră o aplicaţie care are ca scop colorarea
judeţelor ţării în funcţie de valoarea ratei şomajului, atunci un judeţ se reprezintă în Di-
rector ca un obiect de tip imagine (bitmap).
Existînd sub forma unui obiect de tip imagine
el are proprietăţi şi comportamente specifice,
deja definite. Din punctul de vedere al aplicaţiei judeţul trebuie să aibă proprietăţi specifice cum ar fi numărul de şomeri, populaţia activă precum şi metode specifice cum ar fi cele pentru colorarea judeţului în funcţie de rata
şomajului, resetarea culorii etc.
In această abordare, judeţul trebuie să existe
ca un obiect unic care să aibă proprietăţi şi
metode ce-l exploatează din punct de vedere
grafic dar şi proprietăţi şi metode ce ţin de
semnificaţia aplicaţiei.
Incapsularea elementelor într-o singură clasă
se face din punct de vedere al obiectului grafic prin definirea unei proprietăţi care va referi canalul (sprite-ul) pe care va fi instanţiat
judeţul respectiv. Datele cu privire la culoarea utilizată (cul) pentru colorarea judeţului
precum şi intervalele de valori definite prin
(limita minimă – li şi maximă – ls a ratei şomajului) se vor stoca într-o listă de proprietăţi (vector de structuri – intervale), în forma:
it1=[#li:0, #ls:10, #cul:96]
it2=[#li:10, #ls:20, #cul:97]
it3=[#li:20, #ls:100, #cul:98]
intervale=[it1,it2,it3]
Clasa judeţ se defineşte în forma:
-- populaţia activă
property pa
-- numărul de şomeri
property ns
-- numărul canalului pe care se află instanţiat
judeţul
property nsp
-- vectorul de intervale
property interv
-- definirea constructorului
on new me, fpa, fns, finterv, fnsp
pa=fpa
ns=fns
nsp=fnsp
interv=finterv
return me
end me
-- metoda de colorare a judetului
on coloreaza_judet me
-- rata somajului calculată procentual
rs=ns*100/pa
repeat with i=1 to interv.count
if rs>=interv[i].li and
rs<interv[i].ls then
Revista Informatica Economică, nr.4 (40)/2006
27
-- colorarea judetului cu culoarea
corespunzatoare
sprite(nsp).backcolor=interv[i].cul
exit repeat
end if
end repeat
end
-- metoda de resetare a culorii judeţului
on reseteaza me
-- colorarea judetului cu culoarea alba
sprite(nsp).backcolor=0
end
Considerînd că parent script-ul care stochează clasa se numeşte judet, se vor genera obiectele sub forma unui vector de obiecte (jud).
Datele referitoare la judeţe, cu care se vor
iniţializa obiectele, se vor prelua din fişierul
text date.txt.
jud=[]
pf=new xtra("fileio")
pf.openfile("date.txt",1)
lc=pf.readline()
i=1
repeat while lc<>EMPTY
repeat with j=1 to nj
if
sprite(j).member.name=lc.word[1]
then
nsp=j
exit repeat
end if
end repeat
jud[i]=script("judet").new(lc.word[2
], lc.word[3], intervale, nsp)
lc=pf.readline()
i=i+1
end repeat
pf.closefile()
Pentru procesarea hărţii se vor apela metodele:
- de colorare:
repeat with i=1 to jud.count
jud[i].coloreaza_judet()
end repeat
- de resetare a culorilor:
repeat with i=1 to jud.count
jud[i].reseteaza()
end repeat
In figura 1 se ilustrează modul de afişare a
rezultatului şi interfaţa grafică.
Fig.1 Interfaţa grafică a aplicaţiei
Moştenirea
Proprietatea de moştenire în Director, ca şi în
alte medii de dezvoltare a aplicaţiilor, în manieră orientată obiect este utilă pentru a construi clase ca extensii ale altora deja existente. In Lingo moştenirea se stabileşte prin declararea unei proprietăţi denumită ancestor
prin intermediul căreia se referă proprietăţile
şi metodele clasei de bază. Considerînd clasa
de bază ca fiind parent scriptul definit la
punctul 2 avînd numele baza, clasa derivată
se defineşte în parent script-ul derivat în
forma:
property der
property ancestor
on new me, yy, zz
-- creare obiect de bază
ancestor=script("baza").new(yy)
der=zz
return me
end
on get_add_prop
return der+ancestor.a
end
unde, metoda get_add_prop returnează rezultatul adunării dintre der, proprietatea clasei derivate şi a proprietatea clasei de bază.
Se observă că, proprietatea din clasa de bază
a fost referită prin proprietatea ancestor. O
altă modalitate de referire a unei proprietăţi
din clasa de bază din clasa derivată constă în
utilizarea lui me în forma:
on get_add_prop me
return der+me.a
end
28
Generarea obiectelor de clasă derivată precum şi referirea proprietăţilor sau a metodelor fie din clasa de bază, fie din clasa derivată
se exemplifică prin secvenţa:
obd=script("derivat").new(1000,
7000)
varder=obd. get_add_prop ()
put varder
varder=obd.get_a()
put varder
Concluzii
Utilizarea conceptelor specifice programării
orientate obiect, în produsele de creaţie
multimedia, oferă un mod elegant şi eficient
de dezvoltare a aplicaţiilor. Definirea de clase care să încapsuleze proprietăţi obişnuite cu
cele care referă resurse multimedia precum şi
ataşarea de noi comportamente constituie argumente în favoarea dezvoltării de aplicaţii
modularizate avînd la bază aceste entităţi.
Revista Informatica Economică, nr.4 (40)/2006
Bibliografie
⇒ Nyquist, R. J., Martin, R. (2000). ⎯ Director 8 and Lingo Bible, IDG Books Inc.
⇒ * * * ⎯ (2004). Director MX 2004 – Director Scripting Reference, Macromedia Inc.
⇒ * * * ⎯ (2004). Director MX 2004 –
Using Director, Macromedia Inc.
⇒ * * * ⎯ (2001). Macromedia Director
8.5 Shockwave Studio – What’s New in Director Shockwave Studio, Macromedia Inc.
⇒ http://www.fbe.unsw.edu.au/learning/dire
ctor/
⇒ http://brennan.young.net/Edu/Lingvad.ht
ml#LessonTOC
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising