Návod k obsluze pro Váš
přístroj Baumatic
BTM17.4SS
Mikrovlnná trouba o objemu 17 litrů
POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje
důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které
Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče.
Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno
přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které
nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.
Ochrana životního prostředí
LIKVIDACE ODPADU
Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a
zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o
odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do
sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).
Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám
pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro
budoucí potřebu.
Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si
právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez
upozornění v této Příručce.
ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.
Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do
provozu.
Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/
fakturu.
Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem
při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu
oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění
závady zaniká.
POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje
jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda
jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte
naše servisní středisko:
Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na
www.baumatic.cz
Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:
• typ výrobku / model
• sériové číslo
• datum zakoupení spotřebiče
1
Poznámka
Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace,
včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní
získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na
bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí
použití.
2
Obsah
Ochrana životního prostředí
1
Důležité bezpečnostní informace
4
Specifikace
5
Popis přístroje
6
Používání mikrovlnné trouby
8
Rozměry výrobku
Specifikace produktu
Ovládací panel
Otočný talíř
Nastavení hodin
Před prvním použitím
Úprava pokrmů
Při provozu
Rychlý start
Program automatického rozmrazování
Programy automatické tepelné úpravy
Nastavení několika fází ohřevu
Nastavení odloženého startu
Bezpečnostní zámek
Pokyny pro ohřev mikrovlnnou troubou
Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě
Materiály, které nesmí být umísťovány do mikrovlnné trouby
Pokyny pro rozmrazování
Tabulka pro rozmrazování
5
5
7
7
8
8
8
9
10
10
11
12
12
13
13
14
15
16
17
Čištění a údržba
18
Instalace
19
Odstraňování závad
22
Exteriér spotřebiče
Interiér spotřebiče
Otočný talíř a základna
Všeobecné rady pro čištění
Montáž omezovače posunu
Umístění
Elektrické připojení
18
18
18
18
20
20
21
3
Důležité bezpečnostní informace
Instalace
Toto zařízení musí být správně instalováno řádně
kvalifikovanou osobou při přísném dodržování
pokynů výrobce.
o Firma Baumatic odmítá jakoukoli odpovědnost za
zranění osob či poškození majetku v důsledku
nesprávného použití či instalace tohoto zařízení.
o Během použití zařízení se vytváří teplo, pára a vlhkost, snažte
se vyhnout zranění a zajistěte, aby byla místnost správně
odvětrávaná. Pokud bude zařízení používáno po delší dobu,
pravděpodobně bude zapotřebí dodatečná ventilace.
o Máte-li pochybnosti ohledně rozsahu požadované ventilace,
poraďte se prosím s kvalifikovaným pracovníkem, který
instalaci provádí.
Prohlášení o shodě
o CE: Zařízení splňuje evropské směrnice 89/336/EHS,
93/68/EHS, 73/23/EHS a jejich následné revidované znění a
směrnici "RoHS" 2002/95/ES.*
o Výrobce prohlašuje, že trouba byla vyrobena s použitím
schválených materiálů, a vyžaduje, aby bylo zařízení
instalováno v souladu s aktuálně platnými normami. Toto
zařízení musí být používáno proškolenou osobou pouze pro
domácí účely.
*
Směrnice RoHS se týká „omezení používání určitých
nebezpečných látek u elektrických a elektronických zařízení“.
Tato směrnice zakazuje v rámci trhu EU uvádění nových
elektrických a elektronických zařízení, které obsahují větší než
schválené množství olova, kadmia, rtuti, šestivazného
chrómu, samozhášecích přísad polybromovaných bifenylů
(PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE).
4
Specifikace
Rozměry výrobku*
Výška:
295 mm
Šířka:
458 mm
Hloubka: 339 mm
* Ventilační mezery, které je třeba zajistit okolo spotřebiče, najdete
v pokynech k instalaci v této uživatelské příručce.
Specifikace produktu
o 5 úrovní výkonu
o Ovládání tlačítkovým spínačem
o Bezpečnostní zámek
o Vnitřní světla
o LED displej
o Úplný LED programátor
o Rozmrazování v režimu podle hmotnosti
o Nerezový exteriér a interiér
o Průhledové okénko
o Kapacita:
17 litrů
o Výkon mikrovln:
800 W
Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace,
které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je
uveden na Vašem účtu/faktuře:
Model
…………………………
Výrobní číslo
…………………………
Datum prodeje
…………………………
5
Popis přístroje
1. Dvířka mikrovlnky
2. Pojistky dveří
3. Vnitřní prostor spotřebiče
4. Otvor pro otočnou základnu
5. Otočný talíř
6. Otočná základna
7. Tlačítko pro otevírání dveří
8. Ovládací tlačítka
9. LED displej
10. Plášť mikrovlnky
11. Kryt vlnovodu (viz obrázek)
Kryt vlnovodu
6
Ovládací panel
A. Tlačítko výkon mikrovln
(tlačítko úrovně
výkonu)
B. Tlačítko Express
(tlačítko rychlého
startu)
C. Tlačítko přednastavení
hodin (tlačítko
odloženého startu)
D. LED displej
E. Tlačítko zastavit/zrušit
F. Tlačítko okamžité
spuštění (tlačítko
spuštění)
G. Tlačítko automatické
rozmrazování
H. Tlačítko automatické
vaření
I. Tlačítko čas/hmotnost
Otočný talíř
Střed talíře (na spodní straně)
o Rotující talíř nikdy
obráceně, vrchní stranou
dolů.
Otočný
talíř
o Během vaření musíte
vždy použít rotující talíř a
základnu.
o Během vaření musí být
veškeré potraviny a
Otočná základna
nádoby s potravinami
vždy umístěny na skleněném talíři.
o Pokud rotující talíř nebo základna praskne nebo se rozbije,
okamžitě je vyměňte. Originální díly Baumatic lze získat
v Oddělení náhradních dílů společnosti Baumatic.
7
Používání mikrovlnné trouby
Nastavení hodin
o Pokud je vaše mikrovlnka zapojená do elektřiny, můžete
nastavit aktuální čas.
o Bude blikat celý LED displej a pak jen symbol „:“. Pro
nastavení aktuálního času stiskněte tlačítko přednastavení
hodin (C). Spotřebič má hodiny v režimu 24 hodin.
o Stiskněte tlačítko čas/hmotnost (I) a rozblikají se číslice
hodin. Mačkejte dál tlačítko čas/hmotnost, dokud se neobjeví
hodnota aktuální hodiny.
o Stiskněte opět tlačítko přednastavení hodin a tím potvrdíte
nastavení hodin. Začnou blikat číslice minut. Mačkejte dál
tlačítko čas/hmotnost, dokud se neobjeví hodnota aktuálních
minut.
o Stiskněte tlačítko přednastavení hodin a tím potvrdíte čas
v minutách. Číslice na LED displeji přestanou blikat a aktuální
čas je nastaven.
o Pokud nenastavíte aktuální čas, kdykoliv zapojíte vaši
mikrovlnku do elektřiny, budete muset před jejím použitím
stisknout tlačítko zastavit/zrušit (E).
Před prvním použitím
o Abyste z trouby odstranili případné zbytky, které byly
zanechány z výrobního procesu, umístěte do mikrovlnné
trouby šálek z poloviny naplněný vodou.
o Nastavte mikrovlnnou troubu na nejvyšší výkonový stupeň na
2 minuty.
o Otvor trouby a vnější povrch přístroje čistěte teplou mýdlovou
vodou pomocí houby nebo měkké tkaniny. Nepoužívejte
abrazivní čisticí prostředky. Poté přístroj nechejte důkladně
vysušit.
o Doporučujeme, abyste nerezové plochy spotřebiče pravidelně
ošetřovali vhodným čisticím prostředkem na nerezové plochy.
Úprava pokrmů
o Po nastavení hodin je mikrovlnná trouba připravená k použití.
o Pro otevření dvířek mikrovlnky použijte tlačítko otevírání
dvířek (7).
o Zkontrolujte, zda jsou uvnitř otočný talíř a základna správně
umístěny.
8
o Doprostřed otvoru trouby umístěte požadovanou potravinu a
poté dvířka mikrovlnky zavřete. DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, zda
jsou dvířka mikrovlnky bezpečně uzavřená.
o Stiskněte tlačítko výkonu (A) pro nastavení požadované
úrovně výkonu, na LED displeji se objeví 100P, 80P, 60P, 40P,
20P.
LED
displej
100P
80P
60P
40P
20P
Úroveň výkonu
mikrovlnné trouby
Plný výkon (100%)
Střední/vyšší výkon
(80%)
Střední výkon (60%)
Střední/nízký výkon
(40%)
Nízký výkon (20%)
Úroveň výkonu
vhodná pro...
Maso a zelenina
Vejce, ryby, congee, rýže,
polévky
Ohřívání pokrmů párou
Rozmrazování pokrmů
Udržování teploty pokrmů
o Jakmile se zobrazí správná úroveň výkonu, stiskněte tlačítko
čas/hmotnost (I) pro nastavení doby vaření. Maximální doba
vaření, kterou lze nastavit, je 60 minut.
o Stiskněte tlačítko okamžitého spuštění (F) a vaše mikrovlnka
začne ohřívat.
o Na konci tepelné úpravy vydá vaše mikrovlnná trouba
zvukový signál a LED displej zobrazí slovo „END“ (konec).
o Zvukový signál zazní každé 3 minuty, dokud nestisknete
tlačítko zastavit/zrušit nebo neotevřete dvířka pomocí tlačítka
otevření dvířek.
o Důležité
Vnitřek mikrovlnné trouby a jídlo, které jste ohřívali, mohou
být velmi horké. Při vyjímání potravin z mikrovlnné trouby
tedy postupujte opatrně. Doporučujeme používat chňapku.
o Po vyjmutí potravin z mikrovlnné trouby se ujistěte, zda jsou
dvířka zavřená.
Při provozu
o Proces vaření přerušíte, z důvodu otočení nebo zamíchání
pokrmu, jedním stisknutím tlačítka zastavit/zrušit (E).
o Pro otevření dvířek mikrovlnky použijte tlačítko otevření
dvířek (7).
o Jakmile otevřete dvířka, můžete zamíchat pokrm, který
upravujete, nebo upravit jeho polohu na otočném talíři.
o Pro restartování procesu úpravy pokrmu zavřete dvířka
mikrovlnky a poté jednou stiskněte tlačítko okamžité spuštění.
9
o Pokud si přejete vyjmout pokrm před uplynutím doby
přípravy, stiskněte dvakrát tlačítko zastavit/zrušit, čímž
zrušíte proces vaření.
Rychlý start
o Pro otevření dvířek mikrovlnky použijte tlačítko otevírání
dvířek (7).
o Zkontrolujte, zda jsou uvnitř otočný talíř a základna správně
umístěny.
o Doprostřed vnitřku trouby umístěte požadovanou potravinu a
poté dvířka mikrovlnky zavřete. DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, zda
jsou dvířka mikrovlnky bezpečně uzavřené.
o Stiskněte tlačítko express (B) a na LED displeji se objeví
0:30, 1:00, 1:30.
LED displej
0:30
1:00
1:30
Doba ohřevu
30 vteřin
1 minuta
1 minuta 30 vteřin
o Mikrovlnka začne okamžitě ohřívat. Tato funkce umožňuje
běžně ohřívat hrnek vody nebo jiného nápoje, není nutné
nastavovat úroveň výkonu nebo dobu vaření.
Program automatického rozmrazování
o Pro otevření dvířek mikrovlnky použijte tlačítko otevírání
dvířek (7).
o Zkontrolujte, zda jsou uvnitř otočný talíř a základna správně
umístěny.
o Doprostřed vnitřku trouby umístěte požadovanou potravinu a
poté dvířka mikrovlnky zavřete.
Důležité
Ujistěte se, zda jsou dvířka mikrovlnky bezpečně uzavřené.
o Stiskněte tlačítko automatického rozmrazování (G) a LED
displej zobrazí d.1, d.2, d.3.
LED displej
Úroveň rozmrazování
vhodná pro...
d.1
d.2
d.3
Rozmrazování masa
Rozmrazování drůbeže
Rozmrazování mořských plodů
Rozmezí
hmotnosti
(kg)
0.1 – 2.0
0.2 – 3.0
0.1 – 0.9
o Jakmile se zobrazí správný program rozmrazování, stiskněte
tlačítko čas/hmotnost (I) a nastavte hmotnost pokrmu, který
chcete rozmrazit.
10
o Stiskněte tlačítko okamžité spuštění (F) a vaše mikrovlnka
začne rozmrazovat.
o V určitém bodě procesu rozmrazování vydá mikrovlnka
zvukový signál. Poté otevřete dvířka mikrovlnky a otočte
pokrm.
o Pro restartování procesu úpravy pokrmu zavřete dvířka
mikrovlnky a poté jednou stiskněte tlačítko okamžité spuštění.
o Na konci rozmrazování vydá vaše mikrovlnná trouba zvukový
signál a LED displej zobrazí slovo „END“ (konec).
o Zvukový signál zazní každé 3 minuty, dokud nestisknete
tlačítko zastavit/zrušit nebo neotevřete dvířka pomocí tlačítka
otevření dvířek.
Programy automatické tepelné úpravy
o Pro otevření dvířek mikrovlnky použijte tlačítko otevírání
dvířek (7).
o Zkontrolujte, zda jsou uvnitř rotující talíř a základna správně
umístěny.
o Doprostřed otvoru trouby umístěte požadovanou potravinu a
poté dvířka mikrovlnky zavřete.
Důležité
Ujistěte se, zda jsou dvířka mikrovlnky bezpečně uzavřená.
o Stiskněte tlačítko tepelné úpravy (H) a LED displej zobrazí
A.1 - A.8.
LED
displej
Potravina
skupina
A.1
Popcorn
A.2
A.3
Popcorn
Pizza
A.4
Nápoje
A.5
Nápoje
A.6
Brambory
A.7
Brambory
A.8
Ryby
Návod
Vhodný pro dělání popcornu, který koupíte
v sáčcích v supermarketu. Pokud během
přípravy popcornu vždy po 1 – 2 vteřinách
praskání zpomalí, stiskněte tlačítko stop,
čímž proces ukončíte.
Viz A.1
Vhodný pro ohřívání pizzy.
Použijte hrnek s velkým průměrem hrdla a
NEZAKRÝVEJTE ho.
Viz A.4
Rozřízněte bramboru na cca 5cm³ kousky.
Položte je na velký talíř a ten přikryjte
pokličkou určenou do mikrovlnky.
Viz A.6
Rybu omyjte, odstraňte šupiny a na více
místech nařízněte kůži. Ryby položte na
mělký talíř a podle potřeby okořeňte. Talíř
přikryjte pokličkou určenou do mikrovlnky.
Po ukončení tepelné úpravy počkejte 2
minuty.
Maximální
výkon
Hmotnost
85 g
100 g
150 g
250 ml
500 ml
450 g
650 g
450 g
11
o Automatické doby vaření jsou vhodné pro potraviny
skladované při pokojové teplotě.
o Teplota, hmotnost a tvar pokrmu ovlivní výsledek tepelné
úpravy. Doby vaření je možné upravovat dle potřeb uživatele.
Nastavení několika fází ohřevu
Existuje možnost nastavit mikrovlnnou troubu tak, aby během jedné
doby ohřevu ohřívala při různých výkonových stupních. Najednou
lze nastavit maximální počet 4 fází ohřevu.
o Pro nastavení požadované úrovně výkonu pro první fázi
tepelné úpravy stiskněte tlačítko výkonu (A). Na LED displeji
se zobrazí 100P, 80P, 60P, 40P a 20P
o Dobu tepelné úpravy pro první fázi tepelné úpravy nastavíte
stisknutím tlačítka čas/hmotnost (I).
o Prostřednictvím dvou kroků výše je možné naprogramovat
další tři fáze tepelné úpravy.
o Když máte nastavenou konečnou fázi tepelné úpravy,
stiskněte tlačítko start (F) a mikrovlnka zahájí první fázi
tepelné úpravy.
o Po dokončení první fáze tepelné úpravy, automaticky přejde
k další fázi.
o Na konci všech fází tepelné úpravy vydá vaše mikrovlnná
trouba zvukový signál a LED displej zobrazí slovo „END“
(konec).
o Zvukový signál zazní každé 3 minuty, dokud nestisknete
tlačítko zastavit/zrušit nebo neotevřete dvířka pomocí tlačítka
otevření dvířek.
o Po vyjmutí potravin z mikrovlnné trouby se ujistěte, zda jsou
dvířka zavřená.
Nastavení odloženého startu
Tato funkce vám umožní nastavit časový okamžik, ve kterém se
mikrovlnná trouba v budoucnu zapne.
o Důležité
Před použitím této funkce se musíte ujistit, zda jsou hodiny
nastaveny na správný čas.
o Důležité
Nelze nastavit odložený start, pokud používáte automatické
vaření, automatické rozmrazování nebo rychlý start.
o Nastavte úroveň výkonu a dobu tepelné úpravy (jak je
12
popsáno výše v této uživatelské příručce).
o V tomto okamžiku nemačkejte tlačítko okamžité spuštění
(F), jinak mikrovlnka začne s ohřevem okamžitě.
o Stiskněte a podržte tlačítko přednastavení hodin (C), dokud
neuslyšíte krátký zvukový signál.
o Stiskněte tlačítko čas/hmotnost (I) a rozblikají se číslice
hodin. Mačkejte dál tlačítko čas/hmotnost, dokud se neobjeví
hodiny, kdy si přejete zahájit tepelnou úpravu.
o Stiskněte opět tlačítko přednastavení hodin a tím potvrdíte
nastavení hodin. Začnou blikat číslice minut. Mačkejte dál
tlačítko čas/hmotnost, dokud se neobjeví minuty, kdy si
přejete zahájit tepelnou úpravu.
o Potřetí stiskněte tlačítko přednastavení hodin, čímž potvrdíte
čas, kdy má mikrovlnka zahájit tepelnou úpravu.
o Po dosažení času, který jste naprogramovali, se z mikrovlnky
ozve dvojnásobné pípnutí a poté trouba začne s ohřevem
automaticky.
o Důležité
Pokud se dvířka mikrovlnky po dosažení času, který jste
naprogramovali, nezavřou, ohřev nezačne.
Důležité
Ačkoli má vaše mikrovlnka funkci nastavení času
předem, doporučujeme, aby mikrovlnná trouba
nebyla NIKDY programována tak, aby se zapnula
bez dozoru.
Bezpečnostní zámek
o Když mikrovlnná trouba nehřeje, je možné zapnout pojistku.
o Stiskněte a podržte tlačítko zastavení/zrušení (E), dokud se
na LED displeji neobjeví slovo "OFF" (vypnuto).
o Dokud nebude pojistka vypnutá, všechna tlačítka na
mikrovlnce budou uzamčena.
o Pro vypnutí bezpečnostního zámku stiskněte a podržte tlačítko
zastavit/zrušit dokud se na LED displeji neobjeví „:“.
Pokyny pro ohřev mikrovlnnou troubou
o Pokud v mikrovlnné troubě ohříváte tekutinu, nesmíte do
nádoby vložit čajovou lžíci. To zajistí, že tekutina nebude vřít
ihned po vytažení z vnitřku mikrovlnné trouby.
o Jev "opožděný var", to znamená, že tekutina může být blízko
13
bodu varu, i když z tekutiny neodchází žádná pára nebo
tekutina nebublá. I když s nádobou s tekutinou třesete pouze
mírně, tekutina může bez varování vytéct nebo dokonce
vystříknout. Může dojít k popálení koncového uživatele.
o Pokud mají potraviny, které ohříváte, obal nebo slupku (např.
párky, rajčata, brambory atd.), obal nebo slupku propíchněte
vidličkou. Tím se zajistí, že pokud se během ohřevu vytvoří
pára, bude moci unikat a potravina nepraskne.
o Při ohřevu dětského jídla nesmí nikdy mít láhev či sklenice s
obsahem jídla nasazený uzávěr nebo víčko. Po ohřevu se
ujistěte, zda se jídlo ohřálo rovnoměrně tím, že jej zamícháte
nebo s ním zatřesete.
Důležité
Před podáváním jídla dítěti musíte zkontrolovat teplotu jídla.
o Při ohřevu potravin v mikrovlnné troubě se teplo přenáší do
nádoby, ve které nebo na které se jídlo nachází. Při vyjímání
věcí z mikrovlnky vždy používejte chňapku.
o Ujistěte se, že jídlo neohříváte příliš dlouho nebo při velmi
vysokém výkonovém stupni. To by mohlo způsobit vysychání
určitých povrchů jídla nebo dokonce vznícení.
o Ve vaší mikrovlnné troubě byste neměli používat keramické
nebo porcelánové nádobí nebo porézní hliněné nádobí. Toto
nádobí by mohlo absorbovat vlhkost z jídla, které se ohřívá,
což by mohlo způsobit nárůst tlaku a nádobí zničit.
o Pokud zahříváte určitou potravinu a tekutinu, bude se
odpařovat vlhkost a může se objevit kondenzace. To
nesignalizuje, že je zařízení vadné a lze to zvláště zpozorovat,
pokud je okolní teplota v místnosti vysoká.
o Důležité
Kondenzát otřete měkkou tkaninou, jakmile dokončíte
používání mikrovlnné trouby.
o Po dokončení ohřevu nechejte jídlo na pár minut stát. Tomu
se říká "doba odstání" a umožní se tím rovnoměrné rozložení
tepla vytvořeného během ohřevu mikrovlnkou po celém jídle.
Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě
14
Materiál
Hliníková
fólie
Sádropískové
nádobí
Stolní nádobí
Skleněné
džbány
Skleněné
nádobí
Varné sáčky
do trouby
Papírové
talíře
a kelímky
Papírové
utěrky
Pergamenový
papír
Umělá hmota
Silonový
sáček
Teploměry
Voskovaný
papír
Poznámky
Používá se pouze jako ochranný kryt. Malé hladké
kusy lze použít pro zakrytí tenkých částí masa nebo
drůbeže, aby se zamezilo jejich převaření. Pokud je
fólie příliš blízko stěnám otvoru, může dojít
k jiskření. Fólie by se měla nacházet alespoň 2,5 cm
od stěn otvoru.
Dodržujte pokyny výrobce předpřipraveného
pokrmu. Spodní část sádropískového nádobí musí
mít nad talířem tloušťku alespoň 5 mm. Nesprávné
použití může zapříčinit prasknutí talíře.
Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Dodržujte
pokyny výrobce předpřipraveného pokrmu.
Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Vždy odstraňte víčko. Použijte pouze pro mírný
ohřev jídla. Většina skleněných džbánů neodolává
teplotám a může prasknout.
Používejte pouze tepelně odolné skleněné nádobí do
trouby. Ujistěte se, že neobsahuje kovovou obrubu.
Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Dodržujte pokyny výrobce předpřipraveného
pokrmu. Neuzavírejte kovovou smyčkou. Do sáčku
udělejte zářezy, abyste páru nechali unikat.
Používejte pro krátkodobé vaření/ohřev. Během
úpravy pokrmů nenechávejte troubu bez dozoru.
Použijte pro zakrytí ohřívané potraviny a absorpci
tuku. Používejte pod dozorem a pouze pro
krátkodobou úpravu.
Používejte jako obal pro zabránění cákání nebo jako
obal pro odpařování
Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Dodržujte
pokyny výrobce předpřipraveného pokrmu. Musí být
označena jako "bezpečná do mikrovlnné trouby".
Některé plastové nádoby změknou, když se jídlo
uvnitř nich zahřeje. "Varné sáčky" a těsně uzavřené
plastové sáčky by měly být rozříznuty, propíchnuty
nebo odvětrány, jak je popsáno na obale.
Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Použijte
pro zakrytí jídla během ohřevu pro uchování
vlhkosti. Nedovolte, aby se silonový sáček jídla
dotýkal.
Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Teploměry
pro měření teploty masa a cukrovinek.
Používejte jako obal pro zabránění cákání a pro
zadržení vlhkosti.
Materiály, které nesmí být umísťovány do mikrovlnné trouby
15
Materiál
Hliníkový tácek
Poznámky
Může způsobit jiskření. Přeneste jídlo na
nádobí bezpečné pro použití v mikrovlnné
troubě.
Krabice na
Může způsobit jiskření. Přeneste jídlo na
potraviny
nádobí bezpečné pro použití v mikrovlnné
s kovovou rukojetí troubě.
Kovové náčiní nebo Kov tvoří štít pro potraviny před mikrovlnnou
náčiní s kovovou
energií. Kovová obruba může způsobit jiskření.
obrubou
Kovové zkroucené
Mohou způsobit jiskření a mohly by v troubě
proužky
způsobit požár.
Papírové sáčky
Mohou v troubě způsobit požár.
Pěna z plastu
Pěna z plastu může roztát nebo znečistit
tekutinu uvnitř, pokud je vystavena vysoké
teplotě.
Dřevo
Dřevo se může při použití v mikrovlnné troubě
vysušit a může se štěpit nebo praskat.
Pokyny pro rozmrazování
o Pro rozmrazování potravin používejte pouze nádobí určené pro
použití v mikrovlnné troubě (porcelán, sklo, vhodné plasty).
o Doba rozmrazování závisí na množství a hmotnosti pokrmu,
který chcete rozmrazit. Při zmrazování rozdělte potraviny na
množství vhodné k rozmrazování v mikrovlnce.
o Pokrm v mikrovlnce rozprostřete rovnoměrně. Nejsilnější části
ryb nebo stehna kuřat je nutno umístit navrch.
o Silnější části pokrmu je nutné během rozmrazování několikrát
otočit.
o Potraviny, které jsou bohaté na tuky, jako je máslo,
tvarohové sýry a krémy, by se neměly úplně rozmrazovat.
Pokud mají pokojovou teplotu, budou připraveny k podávání
během několika minut. V případě hluboce zmrazených krémů,
které ještě obsahují zbytky ledu, musí být před konzumací
ještě prošlehány.
o Chleba je nutno zabalit do ubrousku, aby se příliš nevysušil.
o Zmrazené potraviny vyjměte z jejich obalů a nezapomeňte
odstranit kovové sponky. Pokud je pokrm umístěn v nádobě
vhodné jak do mrazáku, tak i do mikrovlnky, jednoduše jen
odstraňte víko.
o Kapalinu vytvořenou v průběhu rozmrazování, především
v případě drůbeže, je třeba odstranit. Za žádných okolností
nesmí přijít do styku s pokrmem.
o Při rozmrazování pokrmu je nezbytná klidová doba, aby byl
16
dostatečně rozmražen. Tato doba normálně představuje 15 až
20 minut.
Tabulka pro rozmrazování
Typ pokrmu
Steaky/kotlety
Pokyny pro rozmrazování
o Konec masa zakryjte fólií.
o Pokrm umístěte v jedné vrstvě na mělký
talíř, silnější část pokrmu umístěte na střed
talíře.
o Pokud jsou kousky slepené, pokuste se je
co nejrychleji oddělit.
o Po vybídnutí pokrm otočte a části, které
jsou již rozmražené, zakryjte fólií.
Mleté hovězí
maso
o Po uplynutí doby rozmrazování, nechte
pokrm zakrytý alobalem po dobu 5 – 15
minut.
o Mražené mleté hovězí maso umístěte na
mělký talíř a okraje zakryjte fólií.
o Po vybídnutí otočte pokrm a vyndejte již
rozmražené části. Otočte a okraje zakryjte
fólií.
Pečeně
(hovězí,
skopová,
vepřová)
o Po uplynutí doby rozmrazování, nechte
pokrm zakrytý alobalem po dobu 5 – 15
minut.
o Pečeni umístěte na mělký talíř tak, aby
kloub směřovat nahoru, okraje zakryjte
proužky fólie.
o Po vybídnutí pokrm otočte a části, které
jsou již rozmražené, zakryjte fólií.
Drůběž
o Po uplynutí doby rozmrazování, nechte
pokrm zakrytý alobalem po dobu 10 – 30
minut.
o Drůbež vyjměte z obalu. Umístěte na mělký
talíř a křidýlka a konce stehen zakryjte fólií.
o Po vybídnutí pokrm otočte a části, které
jsou již rozmražené, zakryjte fólií.
o Po uplynutí doby rozmrazování, nechte
pokrm zakrytý alobalem po dobu 15 – 30
minut.
o Po době ponechání v klidu maso omyjte pod
17
Kousky kuřete
(křidýlka nebo
stehna)
studenou vodou a odstraňte droby (je-li
třeba).
o Kuře položte na mělký talíř a vyčnívající
kosti zakryjte fólií.
o Po vybídnutí pokrm otočte a části, které
jsou již rozmražené, zakryjte fólií.
o Po uplynutí doby rozmrazování, nechte
kousky kuřete zakryté alobalem po dobu 5
– 30 minut.
Čištění a údržba
Čištění musí být prováděno, pouze pokud je
trouba chladná.
Spotřebič by měl být před započetím jakéhokoli
čištění odpojen ze síťového napájení.
Exteriér spotřebiče
o Přední část spotřebiče přetřete měkkou tkaninou navlhčenou
teplou vodou s přídavkem malého množství jaru.
o Pro čištění předního povrchu mikrovlnné trouby nepoužívejte
abrazivní čisticí prostředky nebo ostré předměty
Interiér spotřebiče
o Interiér spotřebiče přetřete měkkou tkaninou navlhčenou
teplou vodou s přídavkem malého množství jaru.
o Věnujte zvláštní pozornost těsnění dveří a okolní oblasti.
o Pro čištění vnitřku mikrovlnné trouby nepoužívejte abrazivní
čisticí prostředky nebo ostré předměty.
Otočný talíř a základna
o Otočný talíř a základna musíte při čištění vyndat z mikrovlnky
ven.
o Otočný talíř a základnu myjte v teplé vodě s trochou
saponátu.
Všeobecné rady pro čištění
o Důležité
Kondenzát otřete měkkou tkaninou, jakmile dokončíte
používání mikrovlnné trouby.
o Abyste z vnitřku mikrovlnné trouby odstranili zápachy,
ohřívejte uvnitř šálek vody s několika lžícemi citrónové šťávy.
o Mikrovlnku důkladně očistěte před jejím použitím poprvé a po
18
každém použití. Tím zabráníte připečení zbytků jídel na
interiér trouby. Po několikerém připečení zbytků bude daleko
složitější je odstranit.
o Povrchy trouby nikdy nečistěte parou.
o Doporučujeme, abyste nerezové plochy spotřebiče pravidelně
ošetřovali vhodným čisticím prostředkem na nerezové plochy.
o Pokud na vašem zařízení používáte určitý druh čisticího
prostředku na čištění trub, musíte u výrobce čisticího
prostředku ověřit, zda je vhodný pro použití u vašeho zařízení.
o Poškození, které je způsobeno na přístroji čisticím
prostředkem, nebude firmou Baumatic opraveno
zdarma, i když je zařízení v záruční lhůtě.
Instalace
19
Instalace musí být provedena příslušně
kvalifikovanou osobou v souladu s platnými
verzemi následujících předpisů.
o Příslušné předpisy a Bezpečnostní normy nebo evropské
normy, které je nahrazují.
o Stavební předpisy
o Stavební normy (vydané v příslušné zemi!)
o Elektrotechnické předpisy
o Předpisy o elektřině při práci.
Montáž omezovače posunu
Důležité
Omezovač posunu MUSÍ být namontován ke
spotřebiči, aby zabránil jeho zatlačení na stěnu za
ním.
o Omezovač posunu zatlačte ve směru zobrazeném na nákresu
výše.
o Svorku A upevněte do otvoru A.
o Svorky B a C vložte do příslušných čtvercových otvorů.
Umístění
20
Elektrické připojení
o Před vlastním připojením spotřebiče se ujistěte, že
hodnota napájecího napětí, uvedená na typovém
štítku, je stejná jako hodnota napětí vašeho
síťového zdroje.
o Varování
Toto zařízení musí být uzemněno.
o Toto zařízení je dodáváno s lisovanou zástrčkou, která musí
být připojena do uzemněné zásuvky.
o Bude-li v budoucnu v zástrčce zapotřebí vyměnit pojistku, je
nutno použít 16 A pojistku.
o Zásuvka musí být přístupná, i když je mikrovlnka umístěna na
lince.
o Vodiče v napájecím kabelu jsou barevně označeny takto:
Hnědý
Pod proudem
Modrý
Nulový
Žlutozelený
Uzemňovací
o Vzhledem k tomu, že barvy síťových vodičů nemusejí
odpovídat barevnému označení svorek ve vaší rozvodné
skříňce, prosím postupujte následovně:
- Hnědý vodič je nutno připojit ke svorce označené
písmenem „L“ nebo ke svorce označené červeně.
- Modrý vodič je nutno připojit ke svorce označené
písmenem „N“ (nulová) nebo ke svorce označené černě.
- Žlutozelený vodič je nutno připojit ke svorce označené
písmenem „E“ (uzemnění), symbolem země nebo ke
21
svorce označené žlutozeleně.
o Když je zapojení dokončeno, neměly by se vyskytovat
zbloudilé dráty nebo ustřižené dráty. Svorka kabelu musí být
zajištěna nad vnějším krytem.
o Porušené nebo poškozené napájecí kabely může vyměnit
pouze kvalifikovaná osoba. Při výměně se musí použít stejný
typ přívodního kabelu.
Odstraňování závad
Mikrovlnka se nezapíná.
o Zkontrolujte, zda bylo zařízení připojeno správně ke zdroji
napájení.
o Zkontrolujte, zda se pojistka v lisované zástrčce nespálila.
o Zkontrolujte, zda se pojistky v pojistkové skříni nespálily.
o Pokud se pojistky spalují pravidelně, potom bychom
doporučovali poradit se s kvalifikovaným elektrotechnikem.
o Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu.
Mikrovlnka nezačíná ohřívat.
o Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.
o Zkontrolujte, zda jsou dveřní těsnění a okolní oblast čisté.
Talíř se neotáčí.
o Zkontrolujte, zda je otočná základna připojena správně
k hnacímu motoru.
o Zkontrolujte, zda není nádobí větší než otočný talíř.
o Zkontrolujte, zda potravina, kterou ohříváte, nepřesahuje přes
skleněný talíř.
o Zkontrolujte, zda se pod talířem nenachází nic, co by mu
zabraňovalo v jeho otáčení.
Mikrovlnka se nevypíná.
o Izolujte mikrovlnku od síťového napájení a poté kontaktujte
Servisní oddělení Baumatic.
Vnitřní žárovka nesvítí.
o Volejte oddělení péče o zákazníky Baumatic. Vnitřní žárovku
může vyměnit pouze proškolený servisní technik.
Mé jídlo se neohřívá správně.
22
o Zkontrolujte, zda jsou výkonový stupeň a doba ohřevu, které
jste nastavili, vhodné pro jídlo, které ohříváte.
o Pokud ohříváte dvojnásobné množství jídla, potom budete
běžně potřebovat téměř dvojnásobnou dobu ohřevu.
o Pokud je jídlo, které jste vložili do mikrovlnky, studenější než
normálně, potom bude pravděpodobně nutné zvýšit výkonový
stupeň a dobu ohřevu.
V troubě se hromadí kondenzát.
o Pára a kondenzát jsou přirozeným vedlejším produktem při
ohřevu v mikrovlnce.
o Nenechávejte jídlo v troubě, aby se ochladilo poté, co bylo
ohřáté, a trouba byla vypnutá.
o Tam, kde je to praktické, používejte při ohřevu pro snížení
množství vytvořené kondenzace zakrytou nádobu.
o Otřete veškerou kondenzaci, která se vytvořila, jakmile se
jídlo přestane ohřívat.
Důležité informace a závěrečná upozornění!
Vyskytne-li se v záruční době na spotřebiči závada, nebo se Vám
zdá, že Váš spotřebič nefunguje správně, postupujte dle
následujících rad:
1. Před zahájením prací na jakékoliv údržbě spotřebiče je nutno
nejprve spotřebič odpojit od elektrické sítě. Nepokoušejte se
sami spotřebič opravit zásahem do elektroinstalace a
ostatních komponentů!
2. Pokud Váš spotřebič detekuje, že nepracuje správně, může
signalizovat chybový kód. Podle doporučeného postupu
odpovídajícímu chybovému kódu můžete provést všeobecnou
diagnostiku a takovouto závadu odstranit sami, přičemž se
musí dodržet pokyny uvedené v návodu k použití.
3. Jednou z příčin závady může byt nesprávně provedená
instalace a zapojení spotřebiče. Kompletní instalace musí být
v souladu s návodem k použití, se všemi požadavky
příslušných stavebních předpisů a místních
vodohospodářských orgánů. Zkontrolujte správnost instalace
podle pokynů uvedených v návodu k použití.
Pokud se i přes dodržení výše uvedených rad znovu objeví závada,
případně závada přetrvává, vypněte spotřebič a odpojte jej z
elektrické sítě. Reklamaci uplatněte u svého prodejce v prodejně, ve
které jste spotřebič zakoupili nebo pozvěte technika k prohlídce
spotřebiče kontaktováním servisního oddělení firmy Baumatic na
telefonním čísle 800 185 263. Při uplatnění reklamace se řiďte
23
textem ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK.
Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že v případě využití
služby popsané v bodě 2. odstavec 2. Záručních podmínek (výjezd
technika Baumatic k zákazníkovi) při zjištění rozporu s Návodem k
použití, nebo v případě, kdy nebude zjištěna vada na výrobku, bude
tato reklamace klasifikována jako “reklamace nezjištěna”. Zákazník
je povinen v takovémto případě uhradit náklady vzniklé v souvislosti
s takovou reklamací. Mějte prosím toto na vědomí.
Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést
náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke
spotřebiči, technik opravu neprovede. V případě trvajícího
požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi
vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození
způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem
odpovídá zákazník. To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče
obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou
zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také
v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle
specifikace firmy Baumatic.
Upozornění
Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z
inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv
na funkci spotřebiče.
Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových
stránkách společnosti Baumatic www.baumatic.cz –
www.baumatic.com nebo se obraťte na svého prodejce.
24
Download PDF

advertising