DeWalt | XR LI-ION DCT416 | DCT416 - DeWalt Service Technical Home Page

588777-82 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCT416
Obrázek 1
Obrázek 2
c
f, g
j
h
b
d, e
k
e
d
a
Obrázek 4
Obrázek 3
a
o
n
p
2
m
i
l
ZOBRAZOVACÍ TEPLOMĚR –
TERMOKAMERA DCT416
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Typ baterie
Rozměr displeje
Hmotnost
DCT416
VDC
10,8
1
Li-Ion
mm
55,9
Barevný TFT LCD displej s podsvícením
Hmotnost
(bez baterie)
kg
0,5
Provozní doba
Asi 10 hodin
Rozsah teploty
-5 °C až 45 °C (23 °F až 113 °F)
(pracovní)
Rozsah teploty
-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
(úložná)
Teplota
-10 °C až 250 °C (14 °F až 480 °F)
Rozsah měření
Relativní vlhkost
10 až 90 %, nekondenzující
Spektrální odezva
8 μm až 12 μm
Zobrazovací pole
20° x 20°
Okamžité zorné pole
25 mm při 1 m (1" při 39,3")
(IFOV)
Přesnost aktuální
Pod 100 °C (212 °F) +/- 2 °C (+/- 3,6 °F)
hodnoty
Nad 100 °C (212 °F) +/- 2 °C (+/- 3,6 °F).
Okolní teplota pro stanovenou přesnost
23 °C (73,4 °F).
Emisivita
0,1 až 1,0, nastavitelná v krocích 0,01
Stupnice teploty
°C nebo °F
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
V
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
V
35 min
(1,3 Ah)
kg
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB100
230 V
Li-Ion
40 min
(1,5 Ah)
0,30
DCB127
Li-Ion
10,8
2,0
0,2
65 min
(2,0 Ah)
kg
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
V
kg
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
V
V
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
25 min
30 min
40 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
55 min
70 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
60 min
70 min
90 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
140 min
185 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
Li-Ion
40 min
45 min
60 min
(1,3 Ah)
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
90 min
120 min
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,36
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie & Irsko
Nářadí 230 V 3 A v zástrčce napájecího kabelu
VAROVÁNÍ: Výrobek třídy A.
V domácím prostředí může tento
výrobek způsobit rušení rádiovými
vlnami, v takovém případě může být
požadováno provedení adekvátních
opatření.
VAROVÁNÍ: Zvýšené elektrostatické
napětí může mít za následek selhání
displeje a ztrátu všech neuložených
dat. Dojde-li k zamrznutí obrazu na
displeji,vyjměte baterii 10,8 V, aby
došlo k obnovení funkce jednotky.
Vložte baterii zpět a stiskněte spínací
tlačítko.
3
Definice: Bezpečnostní pokyny
b)
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k hmotným škodám.
Osobní bezpečnost
a)
b)
a)
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
b)
• Pozorně si přečtěte všechny pokyny.
• Tyto pokyny uschovejte.
• Dbejte na všechna varování.
• Dodržujte všechny pokyny.
• Používejte výhradně přídavná zařízení/
příslušenství doporučená výrobcem.
• Všechny opravy svěřte kvalifikovanému
servisnímu technikovi. Oprava je vyžadována
při jakémkoli poškození přístroje, při jeho
vystavení dešti nebo vlhkosti, nepracuje-li
správně nebo došlo-li k jeho pádu na zem.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
4
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
Uložte nepoužívaný zobrazovací
teploměr mimo dosah dětí a nedovolte
ostatním osobám, které tento
zobrazovací teploměr neumí ovládat
nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto zobrazovacím
teploměrem pracovaly. Zobrazovací
teploměr může být v rukou neproškolených
osob nebezpečný.
Používejte zobrazovací teploměr,
příslušenství atd., podle těchto pokynů
a berte v úvahu provozní podmínky
a práci, která bude prováděna.
Použití zobrazovacího teploměru k jiným
účelům, než k jakým je určen, může být
nebezpečné.
Použití nářadí napájeného
bateriemi a jeho údržba
a)
b)
Bezpečnost v pracovním
prostoru
a)
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci se zobrazovacím
teploměrem pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte zobrazovací teploměr,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem
drog, alkoholu nebo léků. Chvilková
nepozornost při práci se zobrazovacím
teploměrem může vést k vážnému zranění.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný
postoj. To umožňuje lepší ovladatelnost
zobrazovacího teploměru v neočekávaných
situacích.
Použití výrobku a jeho údržba
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Důležité bezpečnostní pokyny
Při práci se zobrazovacím teploměrem
zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí
a ostatních osob. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
c)
Nabíjejte pouze v nabíječce určené
společností DEWALT. Nabíječka vhodná
pro jeden typ baterie může při vložení
jiného nevhodného typu způsobit požár.
Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jejich kontaktů. Zkratování
kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Dojde-
li k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Dostane-li se kapalina do
očí, ihned si je vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc.
Unikající kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
Bezpečnostní pokyny pro
zobrazovací teploměry
VAROVÁNÍ: Neprovádějte
demontáž a žádné úpravy
zobrazovacího teploměru. Uvnitř
se nenachází žádné části určené
k opravám. Potřebujete jakoukoli
pomoc, kontaktujte autorizovaného
prodejce.
• Nepracujte se zobrazovacím teploměrem
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek. Při
použití zobrazovacích teploměrů může
docházet k jiskření, které může způsobit
vznícení prachu nebo výparů.
• Zobrazovací teploměr by měla být
používán pouze se specificky určenými
bateriemi DEWALT. Použití jiných typů může
vést k způsobení požáru.
• Pokud zobrazovací teploměr
nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí
a nekvalifikovaných osob. Přístroje jsou
v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
• Neodstraňujte výstražné štítky a udržujte
je čitelné.
• Nepoužívejte zobrazovací teploměr
k měření teplot vařených či nevařených
pokrmů.
• Nedotýkejte se tímto teploměrem povrchu,
abyste zjistili jeho teplotu.
• Nepoužívejte tento teploměr k měření
teploty těla osob nebo zvířat.
• Abyste se během měření vyvarovali
poškození zobrazovacího teploměru nebo
zkoušeného zařízení, chraňte je před
následujícím:
– EMF (elektromagnetická pole), například
z obloukových svářeček, indukčních
ohřívačů, atd.
– ESD (elektrostatickým výbojem).
– Tepelným šokem (způsobeným skokovou
změnou teploty okolí – nejvyšší přesnosti
dosáhnete, necháte-li zobrazovací
teploměr před použitím asi 30 minut
stabilizovat).
VAROVÁNÍ: Riziko popálení.
Odečtená hodnota nemusí být přesná,
nachází-li se zobrazovací teploměr
v blízkosti silných elektromagnetických
polí (jako jsou obloukové svářečky,
indukční ohřívače, vysílače atd.).
Nepoužívejte zobrazovací teploměr
v takových podmínkách.
VAROVÁNÍ: Zobrazovací teploměr
měří pouze teplotu povrchu. Objekty
nacházející se za těmito povrchy
mohou mít značně odlišné teploty,
které mohou představovat riziko
popálení nebo požáru.
VAROVÁNÍ: Aktuální teploty - viz
informace týkající se emisivity.
Objekty způsobující odrazy mohou při
měření poskytovat nižší než aktuální
hodnoty a mohou představovat riziko
popálení.
VAROVÁNÍ: Nevystavujte
zobrazovací teploměr nadměrné
teplotě, jako například slunečnímu
záření, ohni apod.
UPOZORNĚNÍ: Není-li zobrazovací
teploměr používán, při odkládání jej
postavte na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
POZNÁMKA: Úpravy neschválené
výrobcem mohou ukončit pravomoc
uživatele pro obsluhu tohoto zařízení.
POZNÁMKA: Z důvodu zabránění
zobrazovacího teploměru
nenechávejte tento teploměr na
místech s vysokou teplotou nebo
v blízkosti zdrojů tepla, například
ve vozidle stojícím na slunci. Vždy
používejte tento zobrazovací teploměr
v rámci provozního rozsahu, který je
specifikován v tabulce s technickými
údaji.
POZNÁMKA: Nesměrujte tento
zobrazovací teploměr (s nasazenou
nebo sejmutou krytkou) na slunce
nebo na jiný zdroj intenzivní energie,
který emituje laserové záření. Tak
by mohlo dojít k poškození detektoru
uvnitř zobrazovacího teploměru
a k ovlivnění jeho přesnosti.
5
PAMĚŤOVÁ KARTA MICRO SD
VAROVÁNÍ: Riziko udušení.
Paměťová karta Micro SD je malou
částí, která představujte riziko udušení
a není určena pro děti.
POZNÁMKA: Doporučujeme
vám používat paměťovou kartu
Micro SD, která je dodávána
s tímto zobrazovacím teploměrem.
Společnost DEWALT nezaručuje
použitelnost nebo spolehlivost jiných
karet prodávaných na trhu, které
mají odlišnou značku a paměťovou
kapacitu. Doporučujeme vám také
provádět časté ukládání uložených dat
z této karty do počítače, aby byla tato
data zálohována.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
– Riziko poranění osob způsobené neúmyslným
kontaktem s částmi pod proudem během
pracovního procesu.
Štítky na zobrazovacím
teploměru
Na zobrazovacím teploměru jsou následující
piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny
pro použití pro nabíječky DCB100, DCB105,
DCB107 a DCB112.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
6
se na nabíječce, na baterii a na výrobku,
který je touto baterií napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Jiné typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění osob nebo
k hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby si s tímto přístrojem
nehrály.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena k napájecímu napětí, může dojít ke zkratování
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou, ale
ne pouze, brusný prach, kovové třísky,
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte napájecí kabel nabíječky od sítě.
Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému
servisu. Nesprávně provedená opětovná
montáž může vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být neprodleně vyměněn výrobcem, jeho
servisním zástupcem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby bylo zabráněno jakémukoli
riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječky DCB100, DCB105, DCB107 a DCB112
mohou nabíjet baterie Li-Ion s napájecím napětím
10,8 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 1)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k příslušné síťové zásuvce.
2. Vložte do nabíječky baterii (a). Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterie Li-Ion před prvním
použitím zcela nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití – DCB100 a DCB105
nabíjení
– – – –
zcela nabito
prodleva zahřátá/
studená baterie
–– – –– –
výměna baterie
•••••••••••
Stav nabití – DCB107 a DCB112
nabíjení
–
–
– –
zcela nabito
prodleva zahřátá/
studená baterie
–
–
–|
Prodleva zahřátá/studená
baterie
DCB100 A DCB105
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
DCB107 A DCB112
Bude-li nabíječka detekovat vysokou teplotu
baterie, automaticky odloží nabíjení, dokud
baterie nevychladne.
Bude-li nabíječka detekovat příliš nízkou teplotu
baterie, automaticky odloží nabíjení, dokud se
baterie nezahřeje.
Červená kontrolka bude stále blikat, ale během
tohoto procesu bude svítit také žlutá kontrolka.
7
Jakmile dojde k vychladnutí baterie, žlutí kontrolka
zhasne a nabíječka zahájí proces nabíjení.
Nářadí řady XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
POUZE PRO BATERIE TYPU LI-ION
Baterie Li-Ion jsou vybaveny systémem
elektronické ochrany, která je chrání před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte
níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení
potom postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy nevkládejte baterii do nabíječky
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí jejího obalu a k následnému
vážnému zranění.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (105 °F)
(jako jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období).
8
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterie nebo nabíječky, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozená
baterie by měla být vrácena do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna její recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION (Li-Ion)
• Baterie nespalujte, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie může v ohni explodovat. Při spalování
baterie typu Li-Ion dochází k vytváření
toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li
se vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po dobu, dokud podráždění neustane. Je-li
nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie
je směs tekutých organických uhličitanů a solí
lithia.
• Výpary z otevřených článků baterie
mohou způsobit potíže s dýcháním.
Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže
potíže stále přetrvávají, vyhledejte lékařské
ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Přeprava
Baterie DEWALT splňují požadavky všech
platných předpisů pro přepravu, které jsou
předepsány v průmyslových a právních normách,
které zahrnují doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro
mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro námořní
přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a Evropská
dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy
nebezpečného zboží (ADR). Články a baterie
Li-Ion byly testovány podle požadavků části
38.3, která je uvedena v příručce testů a kritérií
dokumentu Doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být baterie
zcela nabita.
Ve většině případů bude přeprava baterií DEWALT
vyjmuta z klasifikace plně regulovaná přeprava
nebezpečného materiálu třídy 9. V zásadě platí
dva případy, které vyžadují přepravu třídy 9:
Nálepky na nabíječce
a na baterii
1. Letecká přeprava více než dvou baterií
DEWALT Li-Ion, pokud toto balení obsahuje
pouze baterie (žádné nářadí), a
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
2. Jakákoli zásilka obsahující baterie Li-Ion,
jejichž energetický výkon je větší než
100 watthodin (Wh). Na všech bateriích Li-Ion
je na obalu uveden energetický výkon ve
watthodinách.
Bez ohledu na to, zda je zásilka považována
za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou
zásilku, povinností dopravce je postupovat
podle nejnovějších předpisů týkajících se balení,
označování a vyžadované dokumentace.
Při přepravě baterií může případně dojít
k způsobení požáru, pokud se kontakty baterie
dostanou náhodně do styku s vodivými materiály.
Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty
baterie řádně chráněny a dobře izolovány od
materiálů, se kterými by se mohly dostat do
kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.
Informace uvedené v této části příručky jsou
uvedeny v dobré víře a jsou považovány za
přesné v době vytvoření tohoto dokumentu.
Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná
záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je
povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti
splňovaly požadavky platných předpisů.
Baterie
TYP BATERIE
Model DCT416 pracuje s bateriemi s napájecím
napětím 10,8 V.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
baterie při pokojové teplotě.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
100%
Nabíjení baterie.
100%
Nabitá baterie.
Poškozená baterie.
Prodleva zahřátá/studená baterie.
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C.
Není určeno pro venkovní použití.
Likvidaci baterie provádějte s ohledem
na životní prostředí.
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT
nabíjeny jiné baterie než baterie
9
DEWALT, může dojít k jejich prasknutí
nebo k vzniku jiných nebezpečných
situací.
l.
Baterie nespalujte.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 zobrazovací teploměr
1 paměťovou kartu Micro SD
1
1
1
1
baterii XR Li-Ion 10,8 V
nabíječku
návod k obsluze
výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s baterií a nabíječkou.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy zobrazovacího
teploměru ani jeho součástí. Mohlo by
dojít k jeho poškození nebo k zranění.
m.
Tlačítko Menu/Napájení: Chceteli přístroj zapnout, stiskněte toto
tlačítko (držte jej 0,5 s) a chcete-li
přístroj vypnout, stiskněte znovu
toto tlačítko (držte jej 3 s). Je-li
přístroj zapnutý, stisknutí tohoto
tlačítka umožní prohlížení nabídek
menu.
Tlačítko spouště fotoaparátu:
Stiskem tohoto tlačítka pořídíte
fotografii.
POUŽITÍ VÝROBKU
Zobrazovací teploměr měří vyzařovanou energii
z povrchu objektu a potom používá tyto naměřené
hodnoty pro vytvoření zobrazení a pro odhad
teploty.
Mohou být pořízeny fotografie, které mohou
být potom uloženy (ve formátu bitové mapy) na
paměťovou kartu Micro SD.
Zobrazovací teploměr může být použit pro
kontrolu a odstraňování problémů u elektrických
systémů, klimatizací, vodovodních a plynových
potrubí, mechanických zařízení, obytných budov
nebo systémů vozidel.
Zobrazovací teploměr je přístroj pro profesionály.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
a. Baterie XR Li-Ion 10,8 V
Elektrická bezpečnost
b. Rukojeť
Nabíječka je určena pro použití pouze pod
jedním napájecím napětím. Vždy zkontrolujte,
zda napájecí napětí baterie odpovídá napětí na
výkonovém štítku. Také se ujistěte, zda napájecí
napětí vaší nabíječky odpovídá napětí v síti.
c. Displej
d. Kryt slotu pro kartu Micro SD
e. Slot pro kartu Micro SD
f. Čočka
g. Kryt čočky
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
h.
Tlačítko se šipkou zpět: Stiskem
tohoto tlačítka se přesunete
o úroveň zpět.
i.
Tlačítko volby: Stiskem tohoto
tlačítka provedete potvrzení volby.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
j.
Tlačítko se šipkou vpřed: Stiskem
tohoto tlačítka se přesunete
o úroveň dopředu.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
k.
Tlačítko nastavení prolínání
zobrazení: Stisknutím tohoto
tlačítka provedete změnu prolínání
mezi vizuálním a tepelným
zobrazením.
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
10
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm²; maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před vložením nebo
vyjmutím baterie zobrazovací teploměr
vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
nabíječky a baterie DEWALT.
Závěs na řemen (obr. 3)
(volitelné příslušenství)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění
NEZAVĚŠUJTE zobrazovací teploměr
nad hlavou a nezavěšujte na tento
závěs jiné předměty. Zavěšujte závěs
na řemen zobrazovacího teploměru
POUZE na pracovní řemen.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění
zkontrolujte, zda je řádně zajištěn
šroub (n), který připevňuje závěs
na řemen.
DŮLEŽITÉ: Při nasazování a výměně závěsu na
řemen používejte pouze dodaný typ šroubu.
Závěs na řemen (o) může být připevněn na nářadí
pouze pomocí dodaného šroubu (n), a to na levé
nebo pravé straně nářadí, což vyhovuje pravákům
i levákům. Nebudete-li závěs na řemen používat,
může být z nářadí demontován.
Chcete-li závěs na řemen (o) přemístit,
vyšroubujte šroub (n), který připevňuje závěs
na řemen k nářadí a zašroubujte jej na opačné
straně nářadí.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Vložení a vyjmutí baterie ze
zobrazovacího teploměru
(obr. 4)
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie zcela
nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii (a) s vodítky uvnitř rukojeti.
2. Nasuňte ji řádně na své místo tak, abyste
slyšeli kliknutí.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (p) a vysuňte
baterii z rukojeti zobrazovacího teploměru.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
Začínáme (obr. 2)
1. Sejměte kryt (g), aby došlo k odkrytí čočky.
Zapnutí/Vypnutí
1. Chcete-li zobrazovací teploměr zapnout,
stiskněte tlačítko (l) a držte toto tlačítko
stisknuto 0,5 s.
2. Chcete-li zobrazovací teploměr vypnout,
stiskněte tlačítko (l) a držte toto tlačítko
stisknuto 3 s.
ÚVODNÍ NASTAVENÍ
Nastavení data a času
Po prvním zapnutí zobrazovacího teploměru
budete požádáni o nastavení času a data. Po
úvodním nastavení může být provedena změna
data a času využitím příslušné nabídky v menu.
1. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j) nebo
vzad (h), aby došlo k zvýraznění pole, které
chcete změnit.
11
2. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k aktivaci pole. Pole bude zobrazeno zeleně.
3. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j) nebo
vzad (h), aby došlo k změně aktivovaného
pole.
4. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo k uložení
provedené změny.
5. Zopakujte výše uvedené kroky, aby došlo
k provedení změn u dalších polí.
6. Stiskněte tlačítko menu/napájení (l), aby došlo
k opuštění menu.
ZÁKLADNÍ ÚKONY
Vytváření a ukládání fotografií (obr. 2)
Ujistěte se, zda je v teploměru paměťová karta
Micro SD, aby bylo umožněno ukládání fotografií.
Otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu Micro
SD (d) a zasuňte kartu do slotu (e).
1. Stiskněte spoušť fotoaparátu (m).
2. Vytvořená fotografie bude na displeji
zobrazena po dobu 3 sekund, abyste si ji
mohli prohlédnout.
3. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j) nebo
vzad (h), aby došlo k zvýraznění volby Uložit
na SD kartu nebo volby Vymazat.
Hlavní zobrazovací displej
Hlavní displej se skládá z několika sekcí:
r. Zobrazení skenované plochy
s. Měření teploty uprostřed zobrazení (+)
t. Nastavení emisivity
u. Ukazatel stavu nabití baterie
v. Barevná stupnice teplot
u
s
t
r
v
4. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení volby.
5. Po provedení uložení nebo vymazání se
zobrazovací teploměr automaticky vrátí do
režimu hlavní zobrazovací displej.
POZNÁMKA: Není-li v teploměru žádná
paměťová karta nebo došlo-li k problému s SD
kartou, na displeji se objeví níže uvedené
zobrazení.
Prolínání zobrazení
Zobrazovací teploměr DCT416 umožňuje
zobrazení vizuálního zobrazení i infračerveného
zobrazení. Zobrazení se mohou na displeji
také prolínat, což poskytne překrytí vizuálního
zobrazení tepelným zobrazením. Prolínání
zobrazení může být užitečné při diagnostikování
problémových bodů nebo při komunikaci se
zákazníky.
Chcete-li změnit nastavení prolínání, stiskněte
tlačítko pro nastavení prolínání (k). Prolínání
zobrazení může být na displeji opakovaně
zobrazováno s různou intenzitou prolnutí:
100% vizuální
75% vizuální, 25% tepelné
50% vizuální, 50% tepelné
25% vizuální, 75% tepelné
100% tepelné
12
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta zaplněna, na
displeji se objeví níže uvedené zobrazení.
NABÍDKY MENU
POZNÁMKA: Při každém stisknutí tlačítka menu/
napájení (l) dojde k návratu na předcházející
menu.
Prohlížení fotografií
1. Stiskněte tlačítko menu/napájení (l).
2. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j)
nebo vzad (h), aby v tomto menu došlo
k zvýraznění volby složka.
3. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení volby.
4. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j) nebo
vzad (h), abyste mohli procházet uloženými
fotografiemi.
5. Stiskněte tlačítko volby (i), abyste mohli
vstoupit do podmenu pro mazání.
6. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j) nebo
vzad (h), aby došlo k zvýraznění volby Uložit
na SD kartu nebo volby Vymazat.
7. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení volby.
8. Po provedení uložení nebo vymazání se
zobrazovací teploměr automaticky vrátí do
režimu následující postupné zobrazení.
Emisivita
Emisivita popisuje charakteristickou vlastnost
materiálů týkající se vyzařování energie. Většina
organických materiálů a lakovaných nebo
zoxidovaných povrchů má hodnotu intenzity
vyzařování zhruba 0,95, což je také výchozí
nastavená hodnota. S ohledem na odstranění
nepřesnosti měření, která vzniká u materiálů
s nízkou intenzitou vyzařování, jako jsou leštěné
kovové plochy, se doporučuje provést kompenzaci
měření. Takové plochy zakryjte lepicí krycí páskou
nebo je zatřete černým nátěrem (< 148 °C/300 °F)
a použijte výchozí nastavení (0,95). Počkejte,
dokud krycí páska nebo černý nátěr nedosáhnou
stejné teploty jako má zakrytá plocha, a potom
změřte teplotu této krycí pásky nebo černého
nátěru.
Nemůžete-li černý nátěr nebo krycí pásku použít,
musíte u měření provést kompenzaci podle
intenzity vyzařování. I s nastavitelnou intenzitou
vyzařování může být u lesklých nebo kovových
povrchů obtížné provedení přesného měření
teploty infračerveným teploměrem. Možná bude
nutné provést několik pokusů se vzájemným
srovnáním výsledků a podle zkušenosti zvolit pro
dané měření to nejlepší nastavení.
Zobrazovací teploměr má emisivitu (intenzitu
vyzařování) nastavitelnou od hodnoty 0,1 do 1,0
v krocích po 0,01. Viz Tabulka nominálních
hodnot intenzity vyzařování v tomto návodu.
Odkazy na nastavení intenzity vyzařování
v tabulce jsou doporučené hodnoty pro typické
stavy a vaše konkrétní situace se může lišit.
POZNÁMKA: Kalibrace tohoto přístroje byla
provedena při intenzitě vyzařování 0,95.
13
JMENOVITÁ HODNOTA EMISIVITY
MATERIÁL
Povrch obsahující uhlík
Krystalky ledu
Lidská pokožka
Břidlice
Voda, destilovaná
Led, hladký
Půda, nasáklá vodou
Uhlík, saze
Sklo, leštěné desky
Nátěr, olejový
Cihla, červená
Papír, bílý
Beton
Půda, suchá
Omítka, hrubá vrstva
Dřevo, hoblovaný dub
Keramická hlína, glazovaná
Sníh, granule
Křemen, glazovaný
Oxid měďný při teplotě 38 °C
Smirkový korund
Sníh
Nerez, oxidovaný při teplotě
800 °C
Železo, oxidované při teplotě
500 °C
Oxid měďný při teplotě 260 °C
Sníh, jemný prašan
Mosaz, neoxidovaná
Sklo, vypouklé ve tvaru D
Ocel, oxidovaná
Měď, velmi oxidovaná
Oděv, bavlna
Písek
Křemen, neglazovaný
Železo, oxidované při teplotě
100 °C
Vrstva č. C20A
Čedič
Uhlík, grafitizovaný při teplotě
500 °C
Červená koroze
Plechy, velmi zkorodované
Voda
Černá hlína
Cement, bílý
Litina, oxidovaná
Olovo, oxidované při teplotě
1 100 °C
Zirkonium v niklové slitině
Cu-Zn, oxidovaná mosaz
Plechy z niklové slitiny při teplotě
760 °C
14
HODNOTA
0,98
0,98
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,95
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,85
Mramor, hladký bílý
Kompletně eloxovaný povrch
kyselinou chromovou
Litina, leštěná
Mosaz, leštěná smirkem s hrubostí
zrna 80
Nerezová ocel, leštěná 18-8
Hliník
Ocel, leštěná
Hliník, leštěný plech
Měď, leštěná
Mosaz, s vysokým leskem
0,56
0,55
0,21
0,20
0,16
0,09
0,07
0,05
0,05
0,03
Změna emisivity
1. Stiskněte tlačítko menu/napájení (l).
2. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j)
nebo vzad (h), aby v tomto menu došlo
k zvýraznění volby Emisivita (intenzita
vyzařování).
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,58
3. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení volby.
4. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j) nebo
vzad (h), aby došlo k nastavení emisivity
(intenzity vyzařování). Emisivita může být
nastavena v krocích po 0,01 od hodnoty 0,10
po hodnotu 1,00.
5. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení nastavené emisivity.
6. Po uložení nastavené emisivity se
zobrazovací teploměr automaticky vrátí do
režimu hlavní zobrazovací displej.
Teplota pozadí
Chcete-li získat přesnější měření teploty,
doporučujeme vám nastavit měření na měření
teploty pozadí (nebo odražené teploty). To je
důležité zejména v případě, kdy se měřený objekt
nachází ve značně odlišné teplotě než je okolní
teplota nebo má-li měřený objekt nízkou emisivitu.
Nastavení teploty pozadí pomůže kompenzovat
vyzařování z okolních prostředí.
Změna teploty pozadí
1. Stiskněte tlačítko menu/napájení (l).
5. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení nastavené barevné palety.
2. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j)
nebo vzad (h), aby v tomto menu došlo
k zvýraznění volby Teplota pozadí.
6. Po uložení nastavené barevné teploty se
zobrazovací teploměr automaticky vrátí do
režimu hlavní zobrazovací displej.
Změna nastavení sledování
Je-li zapnuta funkce sledování, zobrazovací
teploměr bude lokalizovat body s nejvyšší
teplotou (červené o) a nejnižší teplotou (modré
o) na zobrazené ploše. Zobrazovací teploměr
může přesunout centrální bod měření (+) na
požadované místo.
POZNÁMKA: Zobrazená teplota vždy odpovídá
centrálnímu bodu (+).
1. Stiskněte tlačítko menu/napájení (l).
3. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení volby.
2. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j)
nebo vzad (h), aby v tomto menu došlo
k zvýraznění volby Sledování.
4. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j) nebo
vzad (h), aby došlo k nastavení teploty
pozadí. Teplota pozadí může být nastavována
v krocích po 1 stupni.
5. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení nastavené teploty pozadí.
6. Po uložení nastavené teploty pozadí se
zobrazovací teploměr automaticky vrátí do
režimu hlavní zobrazovací displej.
Změna barevné palety
1. Stiskněte tlačítko menu/napájení (l).
2. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j)
nebo vzad (h), aby v tomto menu došlo
k zvýraznění volby Barevná paleta.
3. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení volby.
4. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j) nebo
vzad (h), aby došlo k zapnutí nebo vypnutí
funkce Sledování.
5. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení nastavení funkce sledování.
6. Po uložení nastavení funkce sledování se
zobrazovací teploměr automaticky vrátí do
režimu hlavní zobrazovací displej.
Nastavení data a času
1. Stiskněte tlačítko menu/napájení (l).
3. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení volby.
2. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j)
nebo vzad (h), aby v tomto menu došlo
k zvýraznění volby Datum a čas.
4. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j) nebo
vzad (h), abyste mohli procházet volbami
barevných palet. K dispozici je pět barevných
palet: Ironbow, White Hot, Black Hot,
Rainbow a High Contrast.
15
3. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení volby.
4. Zobrazovací teploměr zobrazí verzi softwaru.
5. Stiskněte tlačítko menu/napájení (l), aby došlo
k opuštění menu.
Změna nastavení měrných jednotek teploty
1. Stiskněte tlačítko menu/napájení (l).
2. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j)
nebo vzad (h), aby v tomto menu došlo
k zvýraznění volby C/F.
3. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení volby.
4. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j) nebo
vzad (h), aby došlo k zvýraznění pole, které
chcete změnit.
3. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení volby.
5. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k aktivaci pole. Pole bude zobrazeno zeleně.
6. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j) nebo
vzad (h), aby došlo k změně aktivovaného
pole.
7. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo k uložení
provedené změny.
8. Zopakujte výše uvedené kroky, aby došlo
k provedení změn u dalších polí.
9. Stiskněte tlačítko menu/napájení (l), aby došlo
k opuštění menu.
Prohlížení informací
4. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j) nebo
vzad (h), aby došlo k zvýraznění stupňů C
nebo F.
5. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení volby.
6. Po uložení nastavení měrných jednotek se
zobrazovací teploměr automaticky vrátí do
režimu hlavní zobrazovací displej.
Návrat na hlavní zobrazovací displej
1. Stiskněte tlačítko menu/napájení (l).
2. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j)
nebo vzad (h), aby v tomto menu došlo
k zvýraznění Home.
1. Stiskněte tlačítko menu/napájení (l).
2. Stiskněte tlačítko se šipkou vpřed (j)
nebo vzad (h), aby v tomto menu došlo
k zvýraznění volby Informace.
3. Stiskněte tlačítko volby (i), aby došlo
k potvrzení volby.
16
Stažení obrázků do počítače
Zobrazovací teploměr zaznamenává tepelná
i vizuální zobrazení pro každou uloženou
fotografii. Obrázky jsou uloženy ve formátu bitové
mapy.
Paměťová karta Micro SD může být přenášena do
počítačů, aby bylo umožněno prohlížení obrázků.
Software pro psaní zpráv
Zobrazovací teploměr využívá software pro psaní
zpráv pro vytváření profesionálních záznamů.
Tento software může být stažen na adrese
www.dewalt.eu nebo www.2helpU.com.
Vypnutí zobrazovacího teploměru
1. Chcete-li zobrazovací teploměr vypnout,
stiskněte tlačítko (l) a držte toto tlačítko
stisknuto 3 s. Není-li zobrazovací teploměr
používán déle než 10 minut, automaticky se
vypne.
2. Není-li tento přístroj používán, zakryjte čočku
krytkou (g).
Rady k obsluze
• Používejte pouze baterie DEWALT
s napájecím napětím 10,8 V.
• Ujistěte se, zda je baterie DEWALT v dobrém
pracovním stavu.
• Zabraňte náhlým změnám teploty, k jakým
dochází při vstupování nebo při opouštění
vyhřátých budov během chladných dnů,
protože může docházet ke kondenzaci uvnitř
zobrazovacího teploměru. Před vystavením
teploměru náhlým změnám teploty vložte
tento teploměr do kufříku nebo do plastového
sáčku, abyste zabránili vzniku kondenzace.
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte pro čištění
čočky žádná rozpouštědla, protože
by mohlo dojít k jejímu poškození.
Neprovádějte čištění infračervených
čoček příliš energicky, protože
by mohlo dojít k poškození jemné
antireflexní vrstvy.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Váš zobrazovací teploměr DEWALT je určen
pro dlouhodobé použití s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nabíječka a baterie nejsou určeny k opravám.
Uvnitř se nenachází žádné části určené
k opravám.
Řešení problémů
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
• Ujistěte se, zda je otevřen kryt čočky (g).
• Ujistěte se, zda je nabita baterie s napájecím
napětím 10,8 V.
• Pokud používáte tento přístroj, ujistěte se,
zda je v rukojeti vložena baterie.
Čištění
VAROVÁNÍ: Nejméně jednou týdně
vyfoukejte prach a nečistoty čistým
suchým vzduchem. Při tomto úkonu
vždy používejte ochranné brýle, aby
bylo sníženo riziko poranění zraku.
• Dojde-li k zamrznutí obrazu na
displeji,vyjměte baterii 10,8 V, aby došlo
k obnovení funkce jednotky. Vložte baterii
zpět a stiskněte spínací tlačítko.
17
HLAVNÍ POKYNY PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
PŘI MĚŘENÍ
1. Ujistěte se, zda jste vysoce odrazné plochy
zakryli krycí páskou nebo černým nátěrem
(použijte výchozí hodnotu intenzity vyzařování
0,95).
2. Ujistěte se, zda máte nastavenu správnou
hodnotu intenzity vyzařování pro měřený
materiál. Viz části Emisivita a Tabulka
jmenovité emisivity.
3. Pokud je měřená plocha znečistěna prachem,
olejem atd., před měřením ji očistěte.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné
pracovní operace. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00241195 - 14-07-2014
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising