Zanussi | ZWQ 5104 | Instrukcja obsługi Pralka ZWQ 75104

PL
Instrukcja obsługi
Pralka
ZWQ 75104
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _ _
Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Obsługa pralki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programy prania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parametry eksploatacyjne _ _ _ _ _ _ _ _ _
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
5
7
8
8
Problemy z funkcjonowaniem urządzenia
______________________
Środki piorące i zmiękczające _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10
11
11
12
13
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją oraz przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Niniejszą instrukcję
należy przechowywać wraz z urządzeniem.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie wolno przerabiać ani nawet próbować
modyfikować tego urządzenia. Grozi to niebezpieczeństwem.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki należy
sprawdzić, czy nie pozostały w nich monety, agrafki, broszki, śrubki, itp. Przedmioty
takie pozostawione w ubraniach do prania
mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia.
• Używać zalecanej ilości detergentu.
• Małe rzeczy (skarpetki, paski itp.) należy
prać w płóciennym woreczku lub poszewce
na poduszkę.
• Po zakończeniu prania należy odłączyć
urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
• Przed przystąpieniem do konserwacji lub
czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych brzegach
lub rozdartych.
Instalacja
• Po dostarczeniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego rozpakowanie. Sprawdzić, czy urządzenie nie
jest uszkodzone z zewnątrz. Wszelkie usz2
•
•
•
•
•
•
•
•
kodzenia spowodowane transportem należy zgłosić sprzedawcy.
Przed podłączeniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy blokady transportowej i opakowania.
Podłączenie do sieci wodociągowej należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu hydraulikowi.
Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w domowej sieci elektrycznej w celu
podłączenia urządzenia, należy zlecić ich
wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi.
Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić,
czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym.
Gdy urządzenie jest zainstalowane na wykładzinie podłogowej, należy sprawdzić,
czy nie zasłania ona otworów wentylacyjnych znajdujących się w podstawie urządzenia.
Urządzenie, zgodnie z przepisami, powinno być wyposażone we wtyczkę z uziemieniem.
Przed podłączeniem urządzenia do źródła
zasilania należy uważnie zapoznać się z
instrukcjami podanymi w rozdziale "Podłączenie elektryczne".
Wymianę przewodu zasilającego można
zlecić jedynie autoryzowanemu serwisantowi.
www.zanussi.com
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji urządzenia.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące
środki ostrożności:
• Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża dopływowego
oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
• Wybrać program „Odpompowanie” i odczekać, aż się zakończy.
• Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru programów
w pozycji „Stop” .
• Wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
• Dokręcić wąż dopływowy i spustowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach
spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się lodu i w
konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia należy upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura
nie spada poniżej 0°C.
UWAGA To urządzenie jest przeznaczone do
eksploatacji w normalnej temperaturze pokojowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zamarznięciem.
Eksploatacja
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego. Nie wykorzystywać urządzenia
do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych celów, do których nie
zostało ono zaprojektowane.
• Przed przystąpieniem do prania należy zapoznać się z informacjami podanymi na
metce producenta ubrań.
• Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W
razie stosowania takich środków jako odplamiaczy należy odczekać, aż produkt wyparuje i dopiero wtedy włożyć rzeczy do
bębna.
• Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność,
że nie bawią się urządzeniem.
Opis urządzenia
www.zanussi.com
3
1
2
3
1 Panel sterowania
2 Uchwyt pokrywy
3 Nóżki regulowane do poziomowania
Panel sterowania
1
2
7
1 Pokrętło wyboru programów
2 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
3 Kontrolki przebiegu programu
6
5
3
4
5 Przycisk DODATKOWE PŁUKANIE
6 Przycisk wyboru OPCJI
7 Przycisk WIROWANIE
4 Przycisk START/PAUZA
4
www.zanussi.com
Dozownik detergentów
Pranie wstępne
Pranie
Płyn zmiękczający (nie napełniać
powyżej poziomu MAX M )
Obsługa pralki
Uruchomienie po raz pierwszy
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane zgodne
z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.
• Przeprowadzić pierwsze pranie w temperaturze 90°C bez wkładania prania,
lecz z dodatkiem detergentu. Pozwoli
to na oczyszczenie bębna.
Codzienna eksploatacja
Wkładanie prania
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyć bęben
naciskając przyA
cisk blokady A:
dwie klapki otworzą się automatycznie.
• Włożyć pranie,
zamknąć klapki bębna oraz pokrywę pralki.
Ostrzeżenie! Przed zamknięciem
pokrywy urządzenia sprawdzić, czy
klapki bębna są prawidłowo zamknięte :
• Gdy klapki są zamknięte,
• przycisk blokady A zostaje zwolniony.
Dozowanie detergentów
Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość detergentu do komory prania zasadniczego
oraz, jeśli wybrano opcję prania wstępnego,
. W razie podo komory prania wstępnego
trzeby wlać płyn zmiękczający do przegródki
oznaczonej symbolem .
www.zanussi.com
Wybór programu
Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym programie. Przycisk „Start/Pauza” zacznie migać na zielono.
Jeśli podczas trwania programu pokrętło wyboru programów zostanie ustawione na innym programie, urządzenie nie uwzględni nowego ustawienia. Przycisk „Start/Pauza” będzie migać na czerwono przez kilka sekund.
Wybór prędkości wirowania
Nacisnąć przycisk „Wirowanie”, aby zmienić
prędkość wirowania, jeśli pranie ma zostać
odwirowane z inną prędkością niż prędkość
wybrana przez urządzenie. Można również
.
ustawić funkcję „Stop z wodą”
Więcej informacji na temat maksymalnej
prędkości wirowania można znaleźć w punkcie „Programy prania”.
Stop z wodą
Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego płukania nie jest odpompowywana, co zapobiega powstaniu zagnieceń.
Po zakończeniu programu, jeśli wybrano op, należy wybrać procję „Stop z wodą”
5
gram „Wirowanie” lub „Odpompowanie”, aby
zakończyć cykl i odpompować wodę.
Wybór opcji
Opcje należy wybrać po wybraniu programu,
lecz przed naciśnięciem przycisku „Start/Pauza” (patrz „Tabela programów”). Nacisnąć
wymagane przyciski: zaświecą się odpowiednie kontrolki. Po ponownym naciśnięciu kontrolki zgasną. Jeżeli jedna z opcji nie jest
zgodna z wybranym programem, przycisk
„Start/Pauza” miga na czerwono.
Opcja „Pranie wstępne”
Urządzenie przeprowadza program prania
wstępnego w temperaturze maks. 30°C.
“Szybkie”
Czas prania zostanie skrócony w zależności
od wybranego programu.
“Dodatkowe płukanie”
Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych
cykli płukania w trakcie trwania programu.
Opcja ta jest zalecana dla osób z wrażliwą
skórą oraz tam, gdzie woda jest bardzo miękka.
“Opóźniony start”
Ta opcja pozwala na opóźnienie czasu rozpoczęcia programu prania o 3, 6 lub 9 godzin
poprzez kilkukrotne naciśnięcie przycisku
„Opóźniony start”.
Można zmienić lub anulować opóźnienie rozpoczęcia programu w dowolnej chwili przed
naciśnięciem przycisku „Start/Pauza” poprzez
ponowne naciśnięcie przycisku „Opóźniony
start” (gdy wszystkie wskaźniki są wyłączone,
program prania rozpocznie się natychmiast).
Jeśli przycisk „Start/Pauza” został już naciśnięty, a zachodzi konieczność zmiany lub
anulowania opóźnienia rozpoczęcia programu, należy wykonać poniższe czynności:
• Aby anulować opóźnione rozpoczęcie programu i natychmiast uruchomić cykl prania,
należy nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, a
następnie „Opóźniony start”. Nacisnąć
przycisk „Start/Pauza” w celu uruchomienia
programu.
6
• Aby zmienić czas opóźnienia, należy ustawić pokrętło w położeniu „Stop” , a następnie od nowa ustawić program.
Podczas odliczania czasu opóźnienia pokrywa urządzenia jest zablokowana. Aby ją otworzyć, należy najpierw wstrzymać działanie
urządzenia, naciskając przycisk „Start/Pauza”. Po zamknięciu pokrywy ponownie nacisnąć przycisk „Start/Pauza”.
Uruchomienie programu
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza” w celu uruchomienia programu. Odpowiednia kontrolka
zaświeci się na zielono. Świeci się kontrolka
aktualnej fazy programu.
Pokrętło wyboru programów pozostaje nieruchome podczas wykonywania programu.
Przerwanie trwającego programu
Dodawanie prania w ciągu pierwszych 10
minut
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”. Zatrzymanie
urządzenia jest sygnalizowane miganiem na
zielono odpowiedniej kontrolki. Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut
od zatrzymania pralki. Aby kontynuować program, należy ponownie nacisnąć przycisk
„Start/Pauza”.
Modyfikacja trwającego programu
Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany w
trwającym programie należy zatrzymać pralkę poprzez naciśnięcie przycisku „Start/Pauza”. Jeśli zmiana nie jest możliwa, przycisk
„Start/Pauza” przez kilka sekund miga na
czerwono. Aby mimo wszystko zmienić program, należy anulować trwający program
(patrz niżej).
Anulowanie programu
Aby anulować program, należy ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu „Stop”
.
Zakończenie programu
Pralka zatrzyma się automatycznie, zgaśnie
przycisk „Start/Pauza” i zapali się kontrolka
„Koniec”. Pokrywę można otworzyć dopiero
po upływie około 2 minut od zatrzymania
pralki. Ustawić pokrętło wyboru programów w
położeniu „Stop” . Wyjąć pranie. Odłączyć
www.zanussi.com
urządzenie od zasilania i zamknąć zawór wody.
Programy prania
Program/rodzaj prania
Ciężar wsadu
Dostępne opcje
Bawełna (30–90°): Biała lub kolorowa odzież
bawełniana, np. średnio zabrudzone ubrania
robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki.
Maks. prędkość wirowania: 1000 obr/min
6 kg
Stop z wodą, Szybkie, Pranie wstępne,
Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Bawełna eko (40° i 60°)1): Biała lub kolorowa
odzież bawełniana, np. średnio zabrudzone
ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna,
ręczniki.
Maks. prędkość wirowania: 1000 obr/min
6 kg
Stop z wodą, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Syntetyki (30°–60°): Tkaniny syntetyczne, bielizna, ubrania kolorowe, koszule, które nie wymagają prasowania, bluzki.
Maks. prędkość wirowania: 900 obr/min
2,5 kg
Stop z wodą, Szybkie, Pranie wstępne,
Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Łatwe prasowanie (40°): Tkaniny bawełniane i
syntetyczne. Zmniejsza ilość zagnieceń i ułatwia prasowanie.
Maks. prędkość wirowania: 900 obr/min
1,0 kg
Stop z wodą, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Delikatne (30°–40°): Delikatne tkaniny: akryl,
wiskoza, poliester.
Maks. prędkość wirowania: 700 obr/min
2,5 kg
Stop z wodą, Szybkie, Pranie wstępne,
Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Pranie ręczne (30°–40°): Bardzo delikatne
rzeczy z metką „pranie ręczne”.
Maks. prędkość wirowania: 1000 obr/min
1,0 kg
Stop z wodą Opóźniony start
Wełna (40°): Rzeczy wełniane, które można
prać w pralce, z napisem na metce „czysta żywa wełna, można prać w pralce, nie kurczy się
w praniu”.
Maks. prędkość wirowania: 1000 obr/min
1,0 kg
Stop z wodą Opóźniony start
Sport (40°): W przypadku średnio i mocno zabrudzonej odzieży sportowe pralka automatycznie doda fazę prania wstępnego przed praniem zasadniczym, aby wyeliminować plamy
od błota.2)
Maks. prędkość wirowania: 900 obr/min
2,5 kg
Stop z wodą Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Zasłony (40°): Do prania zasłon. Opcja prania
wstępnego jest włączona.
Maks. prędkość wirowania: 700 obr/min
2 kg
Stop z wodą Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Płukanie: W ramach tego programu można
wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
Maks. prędkość wirowania: 1000 obr/min
6 kg
Stop z wodą Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Odpompowanie: Przeprowadza pusty cykl po
opcji Stop z wodą.
6 kg
www.zanussi.com
7
Program/rodzaj prania
Ciężar wsadu
Wirowanie: Program wirowania z prędkością
od 500 do 1000 po opcji „Stop z wodą”.
6 kg
Dostępne opcje
Opóźnienie rozpoczęcia programu
1) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej
Zgodnie z normą 1061/2010 programy „Bawełna eko 60°C” i „Bawełna eko 40°C” są odpowiednikami
standardowych programów „Bawełniane 60°C” i „Bawełniane 40°C”. Są one najbardziej wydajnymi
programami pod względem zużycia wody i energii do prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych.
Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla wybranego programu.
2) Nie zaleca się stosowania detergentu w fazie prania wstępnego.
Parametry eksploatacyjne
Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne czynniki, takie jak ilość i
rodzaj prania oraz temperatura wody i otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych wartości.
Programy
Ciężar
wsadu
(kg)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(litry)
Przybliżony
czas trwania
programu (minuty)
Wilgotność
(%)1)
Bawełniane 60°C
6
1.30
62
145
60
Bawełniane 40°C
6
1.20
58
120
60
Syntetyczne 40°C
2,5
0.65
48
80
37
Delikatne 40°C
2,5
0.55
53
70
37
1
0.40
48
54
32
Wełniane/Pranie
ręczne 30°C
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych
Bawełniane 60°C
– program standardowy
6
1.03
48
224
60
Bawełniane 60°C
– program standardowy
3
0.78
41
150
60
Bawełniane 40°C
– program standardowy
3
0.60
42
138
60
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
Tryb wyłączenia (W)
Tryb włączenia (W)
0.1
1.6
Konserwacja i czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy
zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
8
www.zanussi.com
Usuwanie kamienia
Aby usunąć kamień z urządzenia, należy stosować specjalne niekorozyjne środki odkamieniające przeznaczone do pralek. Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości
stosowania podanych na opakowaniu.
Obudowa
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą
wodą z mydłem. Do czyszczenia obudowy
nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych środków czyszczących.
8
7
9
10
CLACK
11
Dozownik detergentów
W celu oczyszczenia należy:
Filtry na dopływie wody
W celu oczyszczenia należy:
3
1
2
4
Filtr odpływowy
Należy regularnie czyścić filtr odpływowy,
który znajduje się na dnie bębna:
1
2
4
3
www.zanussi.com
CLACK
5
6
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące
środki ostrożności:
• Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża dopływowego
oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
• Wybrać program „Odpompowanie” i odczekać, aż się zakończy.
• Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru programów
w pozycji „Stop” .
• Wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
• Dokręcić wąż dopływowy i spustowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach
spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się lodu i w
konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia należy upewnić się, że zostało ono zainstalowa9
ne w pomieszczeniu, w którym temperatura
nie spada poniżej 0°C.
UWAGA To urządzenie jest przeznaczone do
eksploatacji w normalnej temperaturze poko-
jowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zamarznięciem.
Problemy z funkcjonowaniem urządzenia
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłoProblem
wości w jego działaniu, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem należy
zapoznać się z poniższymi wskazówkami.
Przyczyny
Urządzenie nie włącza
się lub nie napełnia się
wodą:
• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, instalacja elektryczna jest
niesprawna, występuje awaria zasilania,
• pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte,
• nieprawidłowo wybrano polecenie uruchomienia programu,
• odcięcie dopływu wody, zamknięty zawór doprowadzenia wody,
• filtry dopływu wody są zabrudzone (patrz „Konserwacja i czyszczenie”).
Urządzenie napełnia się
wodą i natychmiast ją wypompowuje:
• prowadnica „U” węża spustowego jest zamocowana zbyt nisko (patrz „Instalacja”).
Urządzenie nie płucze
prania lub nie odpompowuje wody:
• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
• filtr spustowy jest zatkany (patrz „Konserwacja i czyszczenie”),
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• wybrano program „Odpompowanie” albo opcję „Cykl nocny” lub „Stop z
wodą”,
• prowadnica „U” węża spustowego jest zainstalowana na niewłaściwej wysokości.
Urządzenie nie wiruje:
• problem z wyważeniem prania: włożyć więcej prania lub ręcznie rozłożyć
je w bębnie.
Wokół urządzenia widoczna jest woda:
•
•
•
•
nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,
detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
prowadnica „U” węża spustowego nie jest prawidłowo zamocowana,
wąż dopływowy jest nieszczelny.
Efekty prania są niezadowalające:
•
•
•
•
detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
do bębna urządzenia włożono za dużo prania,
wybrano niewłaściwy program prania,
dodano za mało detergentu.
Drgania lub głośna praca
urządzenia:
• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz „Instalacja”),
• urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie (patrz „Instalacja”),
• urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli,
• pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie, za małe obciążenie bębna,
• urządzenie musi się dotrzeć – hałas ustanie z czasem.
10
www.zanussi.com
Problem
Przyczyny
Program prania trwa zbyt
długo:
•
•
•
•
•
filtry dopływu wody są zabrudzone (patrz „Konserwacja i czyszczenie”),
nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody,
włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika,
temperatura doprowadzanej wody jest niższa niż zwykle,
uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za
dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: została dodana dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie w bębnie.
Urządzenie zatrzymuje
się w trakcie programu
prania:
• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,
• wybrano opcję „Stop z wodą”,
• klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się
po zakończeniu programu:
• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie,
• pokrywa odblokuje się po upływie 1–2 minut po zakończeniu programu.
Środek zmiękczający dostaje się bezpośrednio do
bębna podczas wlewania
go do dozownika:
• przekroczono poziom MAX.
Przycisk „Start/Pauza” 1)
miga na czerwono 2):
•
•
•
•
•
•
•
pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta,
filtr spustowy jest zatkany,
wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
wąż spustowy jest umieszczony za wysoko (patrz „Instalacja”),
pompa opróżniająca jest zablokowana,
syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany,
zamknięty zawór wody, odcięcie dopływu wody.
1) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy
2) Po usunięciu problemu nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wznowić przerwany program.
Środki piorące i zmiękczające
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki
przeznaczone do pralek automatycznych.
Odradza się mieszanie różnych detergentów.
Może to spowodować uszkodzenie tkanin.
Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowania detergentów w proszku. Detergentów w płynie nie można stosować, gdy wybra-
no pranie wstępne. W przypadku programów
bez prania wstępnego należy wlać detergent
w płynie bezpośrednio do bębna lub użyć
specjalnego dozownika (dostarczonego przez
producenta detergentu). Detergent w tabletkach należy wkładać bezpośrednio do komory na detergenty w urządzeniu.
Dane techniczne
WYMIARY
www.zanussi.com
Wysokość
Szerokość
Głębokość
850 mm
400 mm
600 mm
11
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
230 V / 50 Hz
2300 W
CIŚNIENIE WODY
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
0,05 MPa (0,5 bara)
0,8 MPa (8 barów)
Podłączenie do sieci wodociągowej
Rodzaj 20/27
Instalacja
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy usunąć wszystkie zabezpieczenia
transportowe. Zachować zabezpieczenia na
przyszłość: transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie
wewnętrznych komponentów, nieszczelność
lub nieprawidłowości w pracy. Urządzenie
może zostać uszkodzone w wyniku uderzeń.
2
B
1 B
2
1
Rozpakowanie
1
1
D
2
2
Zaleca się zachowanie blokad transportowych na przyszłość.
1
2
Aby zainstalować
urządzenie na tym
samym poziomie co
przylegające meble,
należy przyciąć te
plastikowe elementy.
Dopływ wody
Demontaż zabezpieczeń
A
B
A
90O
C
D
12
www.zanussi.com
W razie potrzeby
przesunąć wąż dopływowy w kierunku
pokazanym na rysunku. W tym celu
należy odkręcić nakrętkę węża dopływowego i skierować
wąż w dół – jak pokazano na rysunku.
Ponownie dokręcić
nakrętkę i upewnić
się, że nie ma wycieków.
Otworzyć zawór wody. Sprawdzić
szczelność. Węża
dopływowego nie
można przedłużać.
Jeśli jest za krótki,
należy skontaktować
się z serwisem.
Uwaga! Sprawdzić,
czy podłączenia wody są dobrze zamocowane.
Spust wody
Zamontować prowadnicę w kształcie litery
"U" na wężu spustowym. Zamontować
min
max
70 cm 100 cm
końcówkę węża do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub na krawędzi umywalki) na wysokości od 70 do 100
cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić dostęp powietrza do
końcówki węża spustowego, aby zapobiec
zasysaniu wody.
Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać
węża spustowego. Jeśli jest za krótki, należy
skontaktować się z serwisantem.
Podłączenie elektryczne
Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania jednofazowego o napięciu 230 V. W obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić
następujący bezpiecznik: 10 A dla 230 V.
Urządzenie nie może być podłączane do sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani rozgałęziaczy. Sprawdzić czy wtyczka oraz gniazdko jest uziemione i zgodne z obowiązującymi
przepisami.
Miejsce instalacji
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym
podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentylacją.
Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani
z meblami. Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu
się urządzenia w trakcie pracy.
Ochrona środowiska
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
www.zanussi.com
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Utylizacja starego urządzenia
Wszystkie materiały oznaczone symbonadają się do recyklingu. Należy
lem
oddać je do właściwego punktu zbiórki (informacje na temat takich punktów można uzyskać w urzędach gminy), aby umożliwić ich
przetworzenie na surowce wtórne. Oddając
urządzenie do utylizacji, należy również zadbać o to, aby usunąć wszelkie potencjalne
zagrożenia z nim związane: odciąć przewód
zasilający tuż przy urządzeniu.
13
Zalecenia ekologiczne
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej, a tym samym przyczynienia
się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• O ile to możliwe, urządzenie należy ładować do pełna unikając małych ilości prania.
14
• Z programów z praniem wstępnym lub namaczaniem należy korzystać wyłącznie w
przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do stopnia
twardości wody oraz do wielkości wsadu
oraz stopnia zabrudzenia prania.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
15
192982520-A-162012
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising