Denon | TU-1500AE | Denon TU-1500AE

HI-FI Tunery 800-13 000 z³
O D S £ U C H
Cena [z³]
Dystrybutor
795
HORN DISTRIBUTION
www.horn.pl
Wykonanie i komponenty
£adna obudowa i komplet wskaŸników. W œrodku
modu³ OEM i niez³y zasilacz.
FunkcjonalnoϾ
£atwe strojenie, intuicyjna obs³uga, a tak¿e czytelny
wyœwietlacz. Dobra czu³oœæ.
Brzmienie
Miêsiste, dynamiczne, z ciep³¹ œrednic¹.
30
maj 2007
H
TU-1500AE
C
Tuner Denona oparto o scalony modu³ firmy
KSE, jednak p³ytka jest spora, bo i zasilacz
jest niez³y, pozostawiono te¿
miejsce na modu³ DAB
(zrealizowany w modelu
TU-1800AE).
U
kami ceramicznymi. Blacha na obudowê pokryta
jest specjaln¹ winylow¹ farb¹, t³umi¹c¹ wibracje.
Dodatkowo, góra i boki maj¹ usztywniaj¹ce
przet³oczenie.
Pilot zdalnego sterowania jest du¿y, mo¿e
przez to nie za bardzo porêczny, ale operuje siê
nim bardzo dobrze, dziêki wyodrêbnieniu najwa¿niejszych przycisków.
£
Strojenie – w Denonie za pomoc¹ ga³ki.
S
TU-1500AE ma znakomity wyœwietlacz,
z dwoma linijkami i dobrze prezentowanymi
informacjami.
D
T
U-1500AE (nie pomylmy z testowanym
w roku 2002, zupe³nie innym TU-1500
RD) jest najnowszym tunerem Denona,
przypisanym znanej ju¿ z naszych testów (odtwarzacz CD i wzmacniacz) serii 1500AE. Wy¿ej
jest jeszcze model TU-1800AE, niemal taki sam
jak 1500, tylko z dodan¹ sekcj¹ DAB. TU-1500AE
jest to odbiornikiem AM/FM, za³adowanym do
³adnej, niewielkiej obudowy z panelem przednim
w kolorze szampañskiem, z niewielk¹ ga³k¹ strojenia, s³u¿¹c¹ tak¿e do sterowania funkcjami menu. Wyœwietlacz ma dwie linijki, i wreszcie jest
dobrze widoczny i czytelny. Takie same s¹
wskaŸniki dostrojenia, stereo i RDS-u, jest te¿
guzik przyciemniaj¹cy wyœwietlacz. Z ty³u gniazda analogowe RCA, antenowe oraz p³askie (typu
8) gniazdo sieciowe.
Wnêtrze wyjaœnia podobieñstwo z ST-7001
Marantza. To po porostu ten sam tuner, tyle, ¿e
bez obsadzonej sekcji DAB. Przypuszczam wiêc,
¿e TU-1800 jest niemal identyczny z ST-7001,
a testowany TU-1500AE z Marantzem ST-6001.
Ale to ju¿ wiemy – ¿e Marantz i Denon nale¿¹ do
D&M Holding, a kilka lat temu przedstawiciel
prasowy Marantza nie ukrywa³, ¿e projekty badawcze oraz pewne elementy produkcji bêd¹
scalane. Tu scalono je na dobre. Uk³ad umieszczono na jednej, sporej p³ytce. Podstaw¹ jest dostarczony przez koreañsk¹ firmê KSE (Kwang
Sun Electronics) modu³ tunera – to kompletny
uk³ad, zapakowany w ekranuj¹c¹ puszkê. Na
p³ytce g³ównej jest tylko zegar oraz zasilacz –
ca³kiem rozbudowany. Na g³ówny transformator
naklejono pasek t³umi¹cy wibracje (jest te¿ ma³y
transformator “stand-by”. Transformator ulokowano pod k¹tem w stosunku do p³ytki,
a diody w zasilaczu odsprzêgniêto kondensator-
³uchaj¹c Marantza i Denona “³eb w ³eb”, nie
wiedz¹c, co siê kryje w œrodku (najpierw
wszystkie tunery przes³ucha³em, potem pyta³em
o ich ceny, a na koñcu rozkrêci³em i opisa³em),
nie by³em wcale sk³onny dostrzec w nich jakiegokolwiek pokrewieñstwa. To kompletnie inaczej brzmi¹ce urz¹dzenia. Wiedz¹c teraz to, co
wiem, nie mam pojêcia, dlaczego. NajwyraŸniej
drobne zmiany w uk³adzie, mo¿e jakieœ delikatne
zmiany wartoœci, a mo¿e inne ustawienie transformatora, albo wszystko razem sprawi³o, ¿e
mamy dwa ró¿ne produkty.
Denon gra doœæ ciep³ym, skupionym dŸwiêkiem, ale o du¿ej dynamice – dŸwiêkiem, o którym mówimy “radiowy” i który w niemal ka¿dej
sytuacji powinien siê spodobaæ. Góra jest nieco
z³agodzona, choæ nie a¿ tak jak w Arcamie, a tym
bardziej w Cyrusie. Wydaje siê, ¿e brzmienie
projektowano pod k¹tem wzmacniaczy PMA
z serii 1500 i 2000, które graj¹ z kolei doœæ mocno i wyraziœcie, z którymi jasny tuner zabrzmia³by twardo i sucho. W kategoriach bezwzglêdnych dŸwiêk jest “ustawiony”, jednak – mój Bo¿e! – niechby wszyscy tak “ustawiali”: pos³uchajmy g³osu z dobrej stacji, jak Trójka, a zobaczymy, na czym polega magia radia. Maj¹cy swój
program rano (teraz od 9.00, przez lata koñczy³
go o tej godzinie…) Piotr Baron, którego g³os
znam na wylot (lata praktyki), dos³ownie stan¹³
przede mn¹ w glorii i chwale. I dobrze, ¿e mamy
tutaj mocny i nasycony œrodek, a tak¿e miêsisty
bas. Czystszy, bardziej wyrazisty górny zakres
dostaniemy z Marantza i Cambridge Audio, jednak w Denonie komplet wra¿eñ jest znakomity.
Dlatego przy jaœniej nadawanych programach, jak
Eska Rock czy RMF FM, Denon te¿ potrafi³ zagraæ przyjemnie – w ramach ograniczeñ sygna³u
– a nawet mo¿na powiedzieæ, ¿e dobrze.
W ka¿dym razie nie rwa³em w³osów z g³owy, jak
przy innych tunerach tego testu. Pochwaliæ nale¿y tak¿e dobr¹ czu³oœæ, nie tak wyœmienit¹ jak
CA i Yamahy, jednak lepsz¹ ni¿ Arcama i Cyrusa.
O
Denon TU-1500AE
S
Download PDF

advertising