Sherwood | RD-7505 | RD-7505 MANUAL FINAL.cdr

INSTRUKCJA OBSŁUGI
RD-7505
AMPLITUNER A/V
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
WSTĘP
PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM
POLSKI
Ten symbol ostrzega, że wewnątrz urządzenia istnieje możliwość wystąpienia
"niebezpiecznego napięcia" gdy jest podłączone do sieci zasilającej.
Napięcie może być wystarczającej wysokości, aby stać się niebezpiecznym dla człowieka.
UWAGA
ABY ZREDUKOWAĆ MOŻLIWOŚC PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ
OBUDOWY. WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH OBSŁUGI
UŻYTKOWNIKA. OBUDOWA MOŻE BYĆ ZDEJMOWANA WYŁĄCZNIE
PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU
UWAGA
Ten symbol ostrzega, użytkownika o istotnych czynnościach obsługowych, jakie należy
wykonywać, aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzenia.
Dokładny opis znajduje się w dołączonej literaturze.
: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WILGOCI I WODY!
Uwagi dotyczące instalacji: Dla utrzymania możliwości odprowadzania ciepła nie instaluj urządzenia w zamkniętych
przestrzeniach takich jak szafki itp.
NETWORK AV RECEIVER
RD -705i
MASTER VOLUME
STANDBY
SOUND
POWER
AUTO / MANUAL
ON / STANDBY
ON
INPUT
SURROUND
STEREO
VIDEO
AUDIO
USB
5V / 1A
OFF
PHONES
SETUP MIC
F.AUX
SPEAKER
AUDIO ASSIGN
ON / OFF
RETURN
TONE
CH.LEVEL
SETUP
ENTER / MEMO
TUNE
PRESET
VIDEO 4
VIDEO
L
AUDIO
R
BAND
MAIN MENU
Nie blokuj otworów wentylacyjnych i nie kładź urządzeń jedno na drugim
DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
EUROPA
AUSTRALIA
220 V
240 V
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy urządzenie należy podłączyć załączonym 3-pinowym kablem
do uziemionego gniazdka elektrycznego. Proszę stosować tylko przedłużacze 3-pinowe z
uziemieniem. Niewłacśiwe przedłużacze są główną przyczyną usterek. Prawidłowa praca
urządzenia nie oznacza, że jest ono uziemione. Dla Twojego bezpieczeństwa w razie wątpliwości
skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
ZASILANIE PAN-EUROPEJSKIE
Wszystkie urządzenia pracują na zasilaniu 220-240 V AC.
UWAGA
· Pozostaw miejsce dookoła urządzenia w celu prawidłowej wentylacji.
WAŻNE: Produkt jest oznaczony symbolem jak na
rysunku obok
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym wdrażająca postanowienia
dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/WE z dnia 27
stycznia 2003r. określa zasady postępowania ze zużytym
sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia
ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju w celu ograniczenia ilości
odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia
odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu
zużytego sprzętu.
Symbol umieszczony na Twoim urządzeniu wskazuje na
selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Nigdy nie wyrzucaj tego urządzenia do
pojemników na śmieci. Istnieje odrębny system
kolekcjonowania zużytych urządzeń elektronicznych,
zgodnie z legislacją wymagającą właściwego
postępowania, odzysku i ponownego wykorzystania.
Prywatne gospodarstwa domowe mogą oddać zużyty
sprzęt elektroniczny w desygnowanych punktach lub do
sprzedawcy (przy zakupie nowego podobnego
urządzenia). Postępując w ten sposób możesz być
pewien, że oddany sprzęt zostanie prawidłowo
wykorzystany, odzyskany i ponownie przetworzony
zapobiegając potencjalnie negatywnym efektom
oddziałującym na środowisko i ludzi.
· Unikaj instalacji: w gorących, chłodnych, nasłonecznionych miejscach, trzymaj
urządzenie z daleka od źródeł ciepła.
· Chroń urządzenie przed: wilgocią, wodą i kurzem.
· Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na obudowie.
· Nie zasłaniaj przewodów wentylacyjnych, gazetami, obrusami, zasłonami, itp.
· Unikaj otwartego ognia (np. zapalonych świec, itp.) w pobliżu urządzenia.
· Zachowaj odpowiednie procedury utylizacji starych baterii.
· Nie wolno dopuścić, aby cokolwiek kapało lub zostało wylane na urządzenie.
· Nie stawiaj na urządzeniu pojemników z płynami (takich jak dzbanki, wazony,
itp.).
· Nie pozwól na kontakt ze środkami owadobójczymi, takimi jak np. benzen.
· Nigdy nie rozkręcaj urządzenia lub modyfikuj go w dowolny sposób.
2
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
SPIS TREŚCI
Wstęp
|
Połączenia systemowe
|
4
Obsługa na panelu przednim
|
11
Obsługa pilotem zdalnego sterowania
|
13
• ZASIĘG PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
|
|
• WŁOŻENIE BATERII
2
POLSKI
PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM
14
14
Obsługa
|
• ODSŁUCHIWANIE ŹRÓDŁA
|
• DŹWIĘK SURROUND
15
17
|
• KORZYŚCI DŹWIĘKU SURROUND
19
|
• ODSŁUCH STACJI RADIOWYCH
24
|
• ODSŁUCH STACJI RADIOWYCH RDS (TYLKO FM)
26
(Tuner RDS(Opcja regionalna dla niektórych państw, etc.))
• NAGRYWANIE
|
28
|
• POZOSTAŁE FUNKCJE
29
|
• POTWIERDZENIE FUNKCJI HDMI
USTAWIENIE SYSTEMU
|
30
31
|
• USTAWIENIA SYSTEMU
|
• USTAWIENIA WEJŚĆ
33
35
|
• USTAWIENIA GŁOŚNIKÓW/KALIBRACJA
• USTAWIENIA POZIOMÓW KANAŁÓW
|
43
• USTAWIENIA MULTIROOM
|
45
• USTAWIENIA PARAMETRÓW
|
46
|
• USTAWIENIA HDMI
ELIMINACJA BŁĘDÓW
SPECYFIKACJA
|
|
37
48
50
51
3
POŁĄCZENIA
Przed dokonaniem podłączeń upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
Ponieważ różne komponenty mają różne oznaczenia terminali zapoznaj się uważnie z instrukcjami obsługi podłączonych
urządzeń.
Zwracaj uwagę na kolorowe oznaczenia przy podłączaniu kabli dźwięku, obrazu i głośników.
Upewnij się, że podłączenia są solidne, trwałe i poprawne. W przeciwnym wypadku może to doprowadzić do utraty sygnały,
szumów lub awarii.
POLSKI
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
10
2
8
5
OUT
R ROOM 2L
VIDEO 3
3
SUBWOOFER
PREOUT
9
Manufactured under licenseunder U.S. Patent# ’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwi
de
patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks & the DTS logos
are trademarks of DTS, Inc. © DTS,Inc. All Rights Reserved.
N18041
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dol
by, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
VIDEO 2
L
IN UT
IN
OUT
COAX 1
VIDEO 1
AUX
OUT
L
R
CD
VIDEO 1 VIDEO 2
(iPod)
AUDIO
3
30W
DESIGNED IN USA
ASSEMBLED IN CHINA
SN.
DIGILINK- i
30V
50Hz
2
R
DIGITAL IN
2
POWER SOURCE
POWER CONSUMPTION
L
VIDEO 2 MONITOR
OUT
(iPod)
GND
OPT 1
(V1)
2 10 4
R
SURROUNDBACK/
F.HEIGHT / ROOM 2 / BiAMP
(6 )
L
IN
ASSIGNABLE
HDMI
L
CENTER
(6 )
O
IN
VIDEO 3
OPT 2
(CD)
R
FM 75
R
(V2)
SURROUND
(6 )
FRONT
(6 )
VIDEO 1
MONITOR
OUT
RD-7505
AUDIO/ VIDEO RECEIVER
COAX 2
(AUX)
AM
LOOP
ANTENNA
2
1
1. PODŁĄCZANIE ANTEN
VIDEO 1 VIDEO 1
VIDEO
2
AVIS : RISQUE DE CHOCELECTRIQUE-NEPAS OUVRIR.
WARNING : SHOCK HAZARD-DO NOTOPEN.
SPEAKERS
6
7
7, 8
Wewn. antena FM
Zewn. antena FM
FM 75
FM 75
GND
GND
AM
LOOP
AM
LOOP
ANTENNA
Zmień umiejscowienie anteny do czasu
uzyskania odpowiedniego odbioru.
ANTENNA
Dla lepszego odbioru można zastosować 75 Ohm antenę
zewnętrzną, odłącz antenę wewnętrzną przed podłączeniem anteny
zewnętrznej.
FM 75
Zewn. Antena AM
GND
Antena AM
Antena AM
Ÿ
Ÿ
AM
LOOP
ANTENNA
Ustaw antenę AM najdalej od odbiornika, telewizora, kabli głośnikowych i zasilających i ustaw w kierunku najlepszego
odbioru.
W przypadku słabego odbioru można zastosować zewnętrzną antenę AM.
4
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Złącza VIDEO 1 można podłączyć do nagrywarki DVD lub innego komponentu nagrywającego. Dalsze szczegóły znajdziesz w
instrukcji nagrywarki.
Do gniazd VIDEO 2/VIDEO 3 można podłączyć dodatkowe komponent wideo takie jak tuner TV lub satelitarny
Wejście audio VIDEO 3 można wykorzystać do podłączenia komponent, który nie posiada wyjścia video.
Amplituner posiada wejścia wideo Composite (analogowe wideo) i HDMI (cyfrowe wideo i audio).
Dla najlepszej jakości dźwięku i obrazu zalecamy łączyć urządzenia w pierwszej kolejności za pomocą HDMI.
■Uwagi:
Ÿ
Ÿ
Jeżeli chcesz nagrywać obraz za pośrednictwem złącza VIDEO 1 OUT lub korzystać z wyjścia video MONITOR OUT, musisz
podłączyć źródło za pomocą kabla Composite Video.
Do amplitunera można podłączyć Apple iPod za pomocą stacji dokującej Sherwood. Jeżeli stacja podłączona jest do gniazda
DIGILINK-i powinieneś również podłączyć jeje wyjścia audio/video do wejść VIDEO 2.
VIDEO 2
L
IN
IN
OUT
R
VIDEO 1
VIDEO 1
AUX
VIDEO 3
IN
OUT
VIDEO 2 MONITOR
OUT
(iPod)
L
IN
R
CD
VIDEO 1 VIDEO 2
(iPod)
AUDIO
VIDEO 1 VIDEO 1
VIDEO
OUT
MONITOR
OUT
MONITOR
OUT
HDMI
VIDEO 1
OUT
VIDEO
5
POLSKI
2. PODŁĄCZANIE KOMPONENTÓW VIDEO
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Kontynuacja z poprzedniej strony
■Połączenie HDMI (High Definition Multimedia Interface) : (*)
Możesz podłączyć komponent źródłowy (odtwarzacz DVD/BD etc.) do wyświetlacza (TV, Projektor etc.) przez amplituner
korzystając z kabla HDMI.
Złącze HDMI przenosi nieskompresowane cyfrowe sygnały audio i video.
Złącze HDMI jest kompatybilne z DVI-D, możliwe jest podłączenie do wyświetlacza wyposażonego w złącze DVI-D za pomocą
przejściówki HDMI-DVI. Złącze DVI-D nie przyjmuje sygnału audio, dlatego należy ustawić opcję HDMI AUDIO AUT na AMP (więcej
detali na stronie 48. (ustawienia opcji HDMI AUDIO OUT).
Ÿ
POLSKI
Ÿ
Ÿ
■Ochrona praw autorskich
To urządzenie obsługuje HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), technologię chroniąca prawa autorskie cyfrowych
sygnałów video przed nielegalnym kopiowaniem. HDCP musi również być obsługiwane przez inne komponenty podłączone do tego
urządzenia.
HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing LLC.
Ÿ
Ÿ
■Uwagi :
Dla stabilnego transferu sygnału zalecamy używać kable HDMI o długości do 5 metrów.
Niektóre komponenty mogę obsługiwać inne poprzez złącze HDMI. Zobacz rozdział „Potwierdzanie funkcji HDMI” na stronie 40. i
„Ustawienia HDMI” na stronie 58.
Sygnały audio pochodzące ze złącza HDMI mogą zostać ograniczone przez podłączony komponent.
Sygnały video nie zostaną wyprowadzone prawidłowo, jeżeli podłączony komponent nie jest zgodny z HDCP.
Jeżeli rozdzielczość sygnału video na wyjściu MONITOR OUT nie jest dopasowana do wyświetlacza, obraz nie jest czysty,
naturalny, albo w ogóle nie jest wyświetlany, zmień rozdzielczość w ustawieniach komponentu źródłowego.
Jeżeli na wyświetlaczy chcesz odtwarzać tylko obraz, bez dźwięku, ustaw opcję HDMI AUDIO AUT na AMP (więcej detali na stronie
48. (ustawienia opcji HDMI AUDIO OUT).
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
3. PODŁĄCZANIE KOMPONENTÓW AUDIO
Ÿ
Ÿ
Do wejścia AUX IN można podłączyć dodatkowy komponent tj. magnetofon, odtwarzacz MD etc.
.
Jeżeli
chcesz nagrywać sygnały audio podłącz złącza AUDIO IN/OUT do komponentu źródłowego: magnetofonu, odtwarzacza MD
etc.
AUX
OUT
CD player
VIDEO 1
AUX
CD
VIDEO 1
Tape deck, MD player, etc.
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
4. PODŁĄCZENIA CYFROWE
Wyjścia cyfrowe OPTICAL i COAXIAL komponentów źródłowych
można podłączyć do tych wejść.
Ÿ Do wejśc cyfrowych powinno podłączać się urządzenia tj.
odtwarzacze CD, DVD, wysyłające cyfrowe sygnały DTS Digital
Surround, Dolby Digital lub PCM, etc.
Ÿ Dla większej ilości szczegółów sprawdź instrukcję komponentów
źródłowych.
Ÿ Korzystając ze złącza COAXIAL upewnij się, że korzystasz z
koncentrycznego przewodu 75Ω, a nie ze zwykłego kabla audio.
Ÿ Niektóre kable optycznie nie współpracują z tym urządzeniem, w
takim przypadku skonsultuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
Ÿ
■Uwaga :
Ÿ Upewnij się, że korzystasz z podłączenia OPTICAL lub COAXIAL
(nie potrzebujesz obu).
COAX 2
(AUX)
Komponent z
COAX 1
(V2)
Komponent z
OPT 2
(CD)
Komponent z
OPT 1
(V1)
ASSIGNABLE
■Domyślne ustawienia wejść cyfrowych
Ÿ Podłączenia cyfrowe komponentów najłatwiej przeprowadzić
zgodnie z ustawieniami domyślnymi.
Ÿ Jeżeli połączenia cyfrowe różnią się od ustawień domyślnych,
powinieneś je przypisać zgodnie z procedurą „Ustawienia wejść
cyfrowych” na stronie 46.
Ÿ Domyślne ustawienia wyglądają następująco:
OPTICAL IN1 : VIDEO 1, OPTICAL IN2 : CD, COAXIAL IN 1 : VIDEO
2/iPod, COAXIAL IN 2 : AUX
DIGITAL IN
5. PODŁĄCZENIE SUBWOOFERA AKTYWNEGO
Ÿ
Dla wzmocnienia głębokich dźwięków basowych podłącz
subwoofer aktywny.
SUBWOOFER
PREOUT
Subwoofer aktywny
6. PODŁĄCZENIE DLA OBSŁUGI
Ÿ
Podłącz to gniazdo do gniazda DIGILINK-i w stacji dokującej
SHERWOOD. Pozwoli Ci to na obsługę iPod’a za
pośrednictwem pilota zdalnego sterowania.
DIGILINK-i
7
POLSKI
Komponent z
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
POLSKI
7. PODŁĄCZENIE GŁOŚNIKÓW
• Upewnij się, że głośniki podłączone są solidnie i
poprawnie (lewy i prawy) z zachowaniem polaryzacji (+ i ). Jeżeli połączenie nie jest poprawny nie usłyszych
dźwięku, a jeżeli zamieniona jest polaryzacja, dźwięk
będzie nienaturalny i zabraknie basu.
• Podczas instalacji głośników przejdź do rozdziału
„Umiejscowienie głośników” na stronie 9.
• Po zainstalowaniu głośników ustaw swoje głośniki
zgodnie z warunkami i rozstawieniam (więcej szczegółów
w rozdziale „Ustawienie głośników/kalibracja” na stronie
47.)
※ Kanały SURROUND BACK mogą zostać podłączone
do głośników surround tylnych, przednich wysokich,
drugiej strefy lub w celu bi-ampingu kolumn przednich.
• W zależności rozwiązania należy ustawić odpowiednio
wzmacniacz (szczegóły w rozdziale „Ustawienia AMP
ASSIGN” na stronie 43.)
■Głośniki Surround back
• Jeżeli korzystach tylko z jednego głośnika tylnego
surround, podłącz go pod kanał SURROUND BACK
LEFT.
■Głośniki Front height
• Odsłuchując tryb Dolby Pro Logic Iiz, podłącz głośniki
przednie surround.
■Głośniki ROOM 2 (druga strefa)
• Dla odtwarzania w drugiej strefie podłącz głośniki do
kanałów ROOM 2. (Więcej szczegółów w rozdziale
„Podłączenia złączy drugiej strefy” na stronie 10.)
■Podłączenie Front Bi-Amp
• Niektóre głośniki wyposażone są w podwójne terminale
głośnikowe.
• Podłącz kanały FRONT i SURROUND BACK do
głośników z dwoma parami terminali głośnikowych.
(Więcej szczedgółów znajdziesz w instrukcji głośników)
■Uwagi :
• Przed wykonaniem połączenia Bi-Amp usuń zwory
łączące terminale głośnikowe.
UWAGA :
• Korzystaj tylko z głośników o impedancji 6Ohm lub
wyższej.
• Nie zwieraj kabli głośnikowych i nie dopuść do styku
kabla głośnikowego z metalowymi elementami obudowy.
Może to doprowadzić do uszkodzenia amplitunera i
głośników
• Nigdy nie dotykaj gołych kabli głośnikowych jeżeli
amplituner podłączony jest do prądu, może to
doprowadzć do porażenia prądem.
SURROUND
(6 )
FRONT
(6 )
R
L
R
CENTER
(6 )
L
SURROUND BACK /
F.HEIGHT / ROOM 2 / BiAMP
(6 )
R
L
SPEAKERS
Surround back/
Front height/
ROOM 2 right
FRONT
(6 )
R
SURROUND
(6 )
L
R
CENTER
(6 )
L
SPEAKERS
8
Surround back/
Front height/
ROOM 2 left
SURROUND BACK /
F.HEIGHT / ROOM 2 / BiAMP
(6 )
R
L
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Continued
■Connecting speaker wire
3. Włóż odizolowany kabel.
2. Poluzuj terminal kręcąc w
kierunku przeciwnym do
wskazówek zegara.
4. Przykręć terminal zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
POLSKI
1. Obierz około 10 mm izolacji
i skręć koniec kabla.
Umiejscowienie głośników
Idealne umiejscowienie głośników różni się w zależności od
pomieszczenia (rozmiar, umiejscownie drzwi/okien itp..)
Poniżej przedstawiamy zalecany roskład głośników:
■Głośniki przednie lewy, prawy i centralny
• Ustaw głośniki przednie jak najbardziej na lini rozciągającej
się na boki telewizora.
• Ustaw głośnik centralny pomiędzy głośnikami frontowymi w
odległości nie większej, niż odległość do głośników frontowych.
• Ustaw każdy głośnik tak, by skierowany był w kierunku ucha
słuchacza na głównej pozycji odsłuchowej.
■Głośniki surround lewy i prawy
• Ustaw głośniki surround około 60-90cm ponad poziomem
ucha dokładnie po bokach pozycji odsłuchowej lub lekko z tyłu.
■Głośniki surround back lewy i prawy
• Ustaw głośniki surround back speakers z tyłu w kierunku do
przodu, ale wężej, niż głośniki przednie.
•Jeżeli używasz pojedynczego głośnika, ustaw go pośrodku z
tyłu odrobinę wyżej (0-20cm) od głośników surround)
• Zalecamy lekkie skierowanie głośników surround back w dół.
To w efektywny sposób zapobiega odbiciom od ściany
przedniej.
■Subwoofer
• Subwoofer odtwarza potężny, głęboki bas, ustaw go w
dowolnym miejscu z przodu
■Głośniki przednie wysokie (Zalecane do trybu
Dolby Pro Logic IIz)
• Ustaw głośniki wysoki przynajmniej 1 metr bezpośrednio nad
głośnikami przednimi.
■Uwagi :
11
12
13
1. TV lub ekran
8. Głośnik Surround Back lewy
2. Głośnik Front lewy
9. Głośnik Surround Back prawy
3. Subwoofer
10. Głośnik centralny Surround
4. Głośnik centralny
11. Głośnik wysoki lewy
5. Głośnik Front prawy
12. Głośnik wysoki prawy
6. Głośnik Surround lewy 13. Miejsce odsłuchowe
7. Głośnik Surround prawy
• 5.1 system :
- front(2,5), center(4), surround(6,7), subwoofer(3)
• 6.1 system :
- 5.1 channel speaker system + surround center(10)
• 7.1 system :
- 5.1 channel speaker system + surround back(8,9)
• 7.1 system(dla Dolby Pro Logic IIz)
- 5.1 system + front wysoki(11,12)
• Jeżeli korzystasz z konwencjonalnego telewizora CRT,
w celu uniknięcia zakłóceń korzystaj z ekranowanych
magnetycznie głośników przednich i centralnego.
• Dla osiągnięcia najlepszej jakości efektów surround,
wszystkie głośniki (oprócz subwoofera) powinny być
głośnikami pełno pasmowymi.
Głośnik przedni wysoki
Skieruj lekko
w dół
Głośnik surround
Głośnik surround
Back
Skieruj lekko
w dół
Minimum 1 m
Głośnik przedni
9
POLSKI
8. PODŁĄCZENIE DRUGIEJ STREFY
• Funkcja drugiej strefy pozwala na odtwarzanie dowolnego źródłe w drugiej strefie jak i dowolnego innego (lub tego samego) w
strefie głównej w tym samym momencie.
• W celu odtwarzania w drugiej strefie podłącz złącze ROOM 2 OUT do wzmacniacza znajdującego się w drugiej strefie lub
podłącz głośniki drugiej strefy do terminali ROOM 2.
• W celu napędzenia głośników drugiej strefy ustaw wzmacniacz na ROOM 2 w meny AMP ASSIGN (detale na stronie 33.)
■Uwagi :
• W celu zminimalizowania szumów zalecamy korzystanie z wysokiej jakości kabli połączeniowych.
Druga strefa
Strefa główna
Podłączenie do innego wzmacniacza
Wzmacniaca
OUT
R ROOM 2L
Głośniki
Podłączenie do głośników
SURROUNDBACK/
F.HEIGHT / ROOM 2 / BiAMP
(6 )
R
L
Głośniki
9. PODŁĄCZENIE ZASILANIA
• Podłącz kabel zasilania do gniazdka w ścianie.
10. TERMINALE DLA AKTUALIZACJI
• Terminale te mogą zostać wykorzystane w przyszłości w celu zaktualizowania oprogramowania na przykład obsługa nowych
formatów.
■Uwagi :
• Programowanie aktualizacji wymaga wiedzy w zakresie programowania i może być wykonane tylko przez wykwalifikowanego
instalatora.
10
OBSŁUGA PANELU PRZEDNIEGO
2
3 4
A
VIDEO
/
RECEIVER
12
7 6
5
8
RD-7505
POLSKI
1
MASTER VOLUME
STANDBY
SOUND
POWER UDIO
ON / STANDBY
ON
AUTO / MANUAL
INPUT
STEREO
SURROUND
VIDEO
AUDIO
OFF
PHONES
VIDEO 4
VIDEO
SETUP MIC
F.AUX
9 1011
SPEAKER
AUDIO ASSIGN
ON / OFF
RETURN
TONE
CH.LEVEL
SETUP
ENTER / MEMO
TUNE
PRESET
L
BAND
MAIN MENU
13 14 15 16 17 18 19 20
1. Przełącznik POWER
2. Wskaźnik STANDBY
3. Przycisk POWER ON/STANDBY
4. Dioda IR
5. WYŚWIETLACZ
Detale poniżej.
6. Przycisk selektora wejść VIDEO
7. Przycisk selektora wejść AUDIO
8. Gałka regulacji głośności
9. Gniazdo słuchawkowe
10. Złącze mikrofony pomiarowego
Detale na nastepnej stronie
11. Gniazdo FRONT AUX IN
Detale na nastepnej stronie
12. Przycisk AUTO/MANUAL
13. Przyciski trybów Surround(▶/◀)
21
22
23
24
14. Przycisk STEREO
15. Przycisk SPEAKER
16. Przycisk AUDIO ASSIGN
17. Przycisk TONE MODE
18. Przycisk CHANNEL LEVEL
19. Przycisk SETUP
20. Przycisk ENTER/MEMORY
21. Przyciski TUNING UP/DOWN(+/-),
CURSOR LEFT/RIGHT(◀/▶)
22. Przyciski PRESET UP/DOWN(+/-),
CURSOR UP/DOWN(▲/▼)
23. Przycisk BAND
24. Złącza VIDEO 4 IN
Detale na nastepnej stronie
■WYŚWIETLACZ
1. Wejście, częstotliwość, głośność, tryb
surround, informacje o obsłudze, etc.
2. Wskaźniki trybu surround
3. Wskaźnik AUTO
4. Wskaźnik DIGITAL INPUT
5. Wskaźnik DIRECT
6. Numer stacji, czas SLEEP
7. Wskaźnik pamięciMEMORY
8. Wskaźnik PRESET
9. Wskaźnik SLEEP
10. Wskaźnik TUNEDr
11. Wskaźnik STEREO
12.Wskaźnik HDMI
13. Wskaźnik ROOM 2
14. Wskaźniki RDS
(Opcje regionalne dla Europy etc.)
11
AUDIO
R
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
POLSKI
■ZŁĄCZE MIKROFONU POMIAROWEGO
• Aby skorzystać z funkcji Auto Setup podłącz dostarczony mikrofon do gniazda SETUP MIC jack. (Szczegóły w rozdziale
„Autokonfiguracja" na stronie 47.)
■Uwagi:
• Ponieważ mikrofon został zaprojektowany do współpracy z tym urządzeniem, nie sotsuj innego mikrofonu, niż
dostarczony wraz z amplitunerem.
• Po zakończeniu procesu autokalibracji odłącz mikrofon.
SETUP MIC
MIKROFON
■ZŁĄCZE FRONT AUX IN
Do złącza FRONT AUX IN można podłączyć dodatkowe komponenty audio np. odtwarzacz MP3
■Uwagi :
• Podłączając odtwarzacz Mp3 używaj kable mini-jack stereo.
F.AUX
■ZŁĄCZA VIDEO IN 4
• Do złączy VIDEO 4 IN można podłączyć dodatkowe komponenty video
takie jak kamera, konsola do gier itp.
12
USB
5V / 1A
VIDEO 4
VIDEO
L
AUDIO
R
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
POLSKI
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
przycisk
przycisk
przycisk
przycisk
przyciski
przyciski
NUMERYCZNE
przycisk
przycisk
przycisk
przyciski
przycisk
przycisk
przycisk
przyciski
CURSOR CONTROL( , , , ),
ENTER
przycisk
przycisk
przyciski
przyciski
SELEKTRO WEJŚĆ
przycisk
ROOM 2
przycisk
NETWORK CONTROL
(NETWORK, RATING ( ),
PAUSE( ), PLAY( ), STOP( ),
REPEAT(
), SHUFFLE(
),
BACKWARD SKIP(
),
FORWARD SKIP(
))
■Uwagi :
• Przyciski kontroli sieci nie działają w tym modelu
13
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
POLSKI
ZASIĘG PRACY PILOTA
NETWORK AV RECEIVER
RD -705i
MASTER VOLUME
STANDBY
SOUND
INPUT
POWER
ON / STANDBY
ON
AUTO / MANUAL
SURROUND
STEREO
VIDEO
AUDIO
USB
5V / 1A
OFF
PHONES
SETUP MIC
F.AUX
SPEAKER
AUDIO ASSIGN
ON / OFF
RETURN
TONE
CH.LEVEL
SETUP
ENTER / MEMO
TUNE
PRESET
VIDEO 4
VIDEO
L
AUDIO
R
BAND
MAIN MENU
• Używaj pilota zdalnego sterowania w odległości do 7 metrów i maksymalnie
pod kątem 30 stopni względem czujnika IR.
WYMIANA BATERII
1.
Otwórz klapkę.
2. Włóżo dwie bateria ("AAA"
1.5 V) zachowując polaryzację
• Wyciągnij baterie jeżeli przez długi czas nie będą w użyciu.
• Nie używaj akumulatorów (typu Ni-Cd).
14
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
OBSŁUGA
ODSŁUCH ŹRÓDŁA
• Każde naciśnięcie przycisku “VIDEO” na przednim panelu
powoduje zmianę wejścia wg poniższego schematu:
Przed obsługą
• Włącz tryb standby.
• Zaświeci się wskaźnik STANDBY. Oznacza to,
że amplituner podłączony jest do zasilania i
pobiera niewielką ilość energii w celu
zachowania gotowości do uruchomienia
• Aby wyłączyć zasilanie naciśnij ponownie
przycisk POWER..
• Wówczas odcinane jest zasilanie i gaśnie
wskaźnik STANDBY.
POLSKI
■Uwagi : Przed rozpoczęciem obsługi ustaw amplituner dla optymalnej wydajności poprzez ustawienia systemowe (szczególy w
„Ustawieniach systemowych” na stronie 31.)
→VIDEO 1 →V2/iPOD →VIDEO 3 →VIDEO 4
POWER
• Każde naciśnięcie przycisku “AUDIO” na przednim panelu
powoduje zmianę wejścia wg poniższego schematu:
→CD →AUX→ TV*→ F.AUX→
Tuner
(Wyświetlenie częstotliwości)
ON
OFF
* : Tylko jeżeli opcja HDMI CONTROL jest włączona można
uzyskać sygnał audio z TV za pośrednictwem kabla HDMI
(szczególy w rozdziale „HADMI CONTROL” na stronie 48.)
• Każde naciśnięcie przycisku BAND (lub TUNER na pilocie)
spowoduje następującą zmianę pasm:
1. W trybie standy włącz zasilanie.
ON / STANDBY
→ FM STEREO → FM MONO →
AM
Kiedy wybrane jest źródło inne niż TV, tuner
• Aby słyszeć dźwięk z wybranego źródła cyfrowego, należy je
najpierw ustawić w menu (”Ustawienia źródeł” na stronie 35.)
oraz za pomocą przycisku AUDIO MODE
• Naciśnięcie przycisku POWER ON/STANDBY włącza lub
wyłącza amplituner (w trybie standby).
• W celu uruchomienia amplituner a pilota naciśnij przycisk
POWER ON, w celu jego wyłączenia naciśnij przycisk
STANDBY.
4. Wybór wejscia cyfrowego
.
AUDIO ASSIGN
2. Włącz głośniki.
RETURN
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie źródła
dźwięku wg schematu:
→OPTI.1 →OPTI.2 →COAX.1 →COAX.2 →ANALOG
• Wyświetli się komunikat “SPEAKER ON” i dźwiek pojawi się
w głośnikach.
• Wyłącz głośniki, gdy korzystasz ze słuchawek (Pojawi się
komunikat “SPEAKER OFF”).
■Uwagi :
• Kiedy wybierzemy wejście VIDEO 1 ~ 3 i odpowiednie wejścia HDMI są
podłączone, przycisk AUDIO MODE nie zmieni wejścia cyfrowego
(“AUTO”, “HDMI”).
• Kiedy wybrane jest źródło TV lub tuner Nie można wybrać wejścia
cyfrowego.
• Wybrane wejście cyfrowe lub analogowe jest automatycznie przypisane
do konkretnego źródła w menu ustawień wejść (szczególy w
„Ustawieniach wejść” na stronie 35.)
3. Wybierz żądane źródło.
VIDEO
INPUT
AUDIO
BAND
15
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
5. Obsługa odtwarzania wybranego komponentu.
Kontrole tonów (bas i wysokie tony)
• Podczas odtwarzania wybranego źródła w trybie surrouns
patrz rozdział „Tryby Surround” na stronie 19.
9. Wejdź w tryb TONE.
POLSKI
TONE
6.
Regulacja głośności.
MASTER VOLUME
• Tryb TONE wyświetla się
przez kilka sekund.
DOWN
7.
UP
- 30
TO N E : O F F
FM 8 7 . 5 0 MH z P 0 1
10.
Naciskaj przyciski CURSOR LEFT(◀)/RIGHT(▶) w
celu wyboru odpowiedniego trybu.
Wyciszenie - MUTE.
TUNE
MUTE
• Każde naciśnięcie przycisku zmienia tryb wg poniższego schematu:
:
OFF : Odsłuch bez regulacji tonów
↕
(Wyświetla się "DIR")
ON : Możliwość dopasowania tonów.("DIR" gaśnie)
• Na wyświetlaczu pojawi się “MUTING”.
• Naciśnij jeszcze raz, aby powrócić do wczesniejszego
poziomu głośności .
8.
■Kiedy TONE ustawiony jest na ON możesz regulować
tony.
11. Użyj przycisków CURSOR UP(▲)/DOWN(▼) w celu
Słuchawki.
wybrania odpowiedniego tonu.
PHONES
PRESET
• Wyłącz głośniki.
• Podczas odsłuchu źródła DTS lub Dolby Digital, po
wyłączeniu głośników amplituner przechodzi
automatycznie w tryb 2CH downmix. (Szczegóły w “Tryb
2CH downmix” na stronie 20.)
■Uwagi:
• Uważaj, żeby nie ustawić zabyt dużej głośności podczas
odsłuchu na słuchawkach.
• Każde naciśnięcie przycisku zmienia wybrane tony wg poniższego
schematu:
→ BASS ↔ TREBLE ↔ TONE: ON
12.
Użyj przycisków CURSOR LEFT(◀)/RIGHT(▶) w celu
dostosowanie poszczególnych tonów.
• Tony można regulować w zakresie -10 ~ +10 dB.
• Zalecamy pozostawić regulacją na poziomie 0 dB (flat level).
• Ekstremalne ustawienia przy wysokich poziomach głośności mogą
uszkodzić głośniki.
• Jeżeli wyświetlanie tonów zniknie, zacznij ponownie od kroku 9.
16
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
DŹWIĘK SURROUND
■DTS Digital Surround
■Dolby Digital
■DTS-ES™ Discrete 6.1
■Dolby Digital Ex
.
■DTS - ES™ Matrix 6.1
■Dolby Digital Plus
■DTS Neo : 6™ surround
■Dolby TruehD
■DTS 96/24
This is high resolution DTS with a 96 kHz sampling rate and
24 bit resolution, providing superior fidelity. Use it with DVDs
bearing the DTS 96/24 logo.
■DTS-HD High Resolution Audio
■Dolby Pro Logic IIz
■Dolby Pro Logic IIx
■DTS-hD master Audio
■Dolby Pro Logic II
Wyprodukowany zgodnie z licencją U.S. Patent #'s: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents
issued & pending.
DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD
and DTS-HD Master Audio are trademarks of DTS, Inc.
ⓒ 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.
■Dolby Pro Logic
Wyprodukowane zgodnie z licencją Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered
trademarks of Dolby Laboratories.
17
POLSKI
Tryby Surround
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
■Classic
POLSKI
■Rock
■Theater
■Acoustic
■Movie
■Auto Volume Level Control
■Hall
■Virtual
■Game
■Multi CH Stereo
■Stadium
Dźwięk każdego kanału może być odtwarzany zgodnie z tabelą poniżej:
Tryby
Kanały
FRONT L/R
CENTER
SURROUND L/R
SURROUND BACK/
FRONT HEIGHT L/R
SUBWOOFER
/—
O
DTS-HD HIGH RESOLUTION AUDIO/MASTER AUDIO
O
O
O
DTS, DTS 96/24
O
O
O
DTS ES DISCRETE/MATRIX
O
O
O
O
DTS NEO: 6 CINEMA/MUSIC
O
O
O
O
DOLBY DIGITAL PLUS / DOLBY TRUEHD
O
O
O
DOLBY DIGITAL
O
O
O
DOLBY DIGITAL EX
O
O
O
O
O
—
O
O
—(*)
/—
O
O
—
O
O
DOLBY PRO LOGIC IIz
O
O
O
O
O
DOLBY PRO LOGIC IIx MOVIE/MUSIC/GAME
O
O
O
O
O
DOLBY PRO LOGIC II MOVIE/MUSIC/GAME
O
O
O
(MULTI) PCM
O
O
O
AUTO VOLUME LEVEL CONTROL/VIRTUAL
O
DOLBY PRO LOGIC
O
O
O
Other Surrounds
O
O
O
STEREO
O
—
—
—
O
—
/—
O
—
—(*)
—
—(*)
O
—
O
—(*)
—
—(*)
(*): W zależności od ustawień subwoofer dźwięk może być odtwarzany na subwooferze.
• W zależności od ustawień głośników i liczby dekodowanych kanałów dźwięk poszczególnych kanałów może nie być
reprodukowany (szczegóły w „Ustawieniach głośników/autokalibracji” na stronie 37.)
18
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
TRYBY SURROUND
AUTO/MANUAL
• Każde naciśnięcie przycisku zmienia tryby w następujący sposób :
Auto surround mode : (zapala się „AT”) Optymalny tryb surround zostanie
wybrany w zależności od sygnału wejściowego.
Manual surround mode : (gaśnie „AT”) Możesz samodzielnie wybrać tryb
surround za pomoća przycisków SURROUND MODE UP/DOWN (>/<).
■Uwagi :
• Nawet w automatycznym trybie surround i przy tym samym typie sygnałów wejsciowych różne tryby surround mogą zostać
wybrane w zależności od konfiguracji głośników.
• W trybie AUTO tryby inne niż optymalne nie mogą zostać wybrane.
SOUND
SURROUND
• Każde naciśnięcie przycisków SURROUND MODE UP/
DOWN (>/<) zmienia tryb surround wg poniższego
schematu (zależne od typu sygnału wejściowego):
Format sygnału wejściowego
Dolby Digital Plus 5.1 ch*1
Dolby Digital Plus 7.1 ch
Dolby TrueHD 5.1 ch*1
Dolby TrueHD 7.1 ch
Dolby Digital 5.1 ch,
Dolby Digital EX 6.1 ch
DTS-HD Master Audio 5.1 ch* 1,
DTS-HD High Resolution Audio 5.1 ch* 1
DTS-HD Master Audio 7.1 ch,
DTS-HD High Resolution Audio 7.1 ch
DTS ES Discrete 6.1 ch
DTS ES Matrix 6.1 ch
DTS 5.1 ch,
DTS 96/24 5.1 ch
PCM 7.1 ch
PCM 5.1 ch*1
Dolby Digital 2 ch,
PCM 2 ch ,
Analog 2 ch
Możliwe do wyboru tryby surround
“SURR B”/”F.HEIGHT” “NO” or
“F.HEIGHT”:“LARGE”/”SMALL”
(DOLBY D+ +PLIIx MOVIE), DOLBY DIGITAL +, DOLBY D++ EX,
DOLBY DIGITAL+,
DOLBY D+ +PLIIx MUSIC, DSP Surround modes*2
[DOLBY D++PLIIz HEIGHT]
DOLBY DIGITAL+
DOLBY TrueHD,
(DOLBY HD+PLIIx MOVIE), DOLBY TrueHD, DOLBY HD+ EX,
[DOLBY HD+PLIIz HEIGHT]
DOLBY HD+ PLIIx MUSIC, DSP Surround modes*2
DOLBY TrueHD
(DOLBY D+PLIIx MOVIE), DOLBY DIGITAL, DOLBY DIGITAL EX,
DOLBY DIGITAL,
DOLBY D+PLIIx MUSIC, DSP Surround Modes*2
[DOLBY D+PLIIz HEIGHT]
(DTS-HD+PLIIx MOVIE), DTS-HD MASTER or DTS-HD HI RES,
DTS-HD MASTER or DTS-HD HI RES,
DTS-HD+NEO:6, DTS-HD+PLIIx MUSIC, DSP Surround modes*2
[DTS-HD+ PLIIz HEIGHT]
DTS-HD MASTER or DTS-HD HI RES
“SURR B” : “L2”, “S2”, “L1”, “S1”
(DTS+PLIIx MOVIE), DTS ES DISCRETE, DTS+PLIIx MUSIC
(DTS+PLIIx MOVIE), DTS, DTS ES MATRIX, DTS+PLIIx MUSIC,
DSP Surround modes*2
(DTS+PLIIx MOVIE), DTS or DTS 96/24, DTS+NEO:6, DTS+PLIIx
MUSIC, DSP Surround modes*2
PCM
(PCM+PLIIx MOVIE), PCM, PCM+EX, PCM+PLIIx MUSIC,
DSP Surround modes*2
DOLBY PRO LOGIC, DOLBY PLIIx MOVIE, DOLBY PLIIx MUSIC,
DOLBY PLIIx GAME, NEO:6 CINEMA, NEO:6 MUSIC, DSP
Surround modes*2
DTS, [DTS+PLIIz HEIGHT]
DTS or DTS 96/24, [DTS+PLIIz HEIGHT]
PCM, [PCM+PLIIz HEIGHT]
DOLBY PRO LOGIC, DOLBY PLII MOVIE,
DOLBY PLII MUSIC, DOLBY PLII GAME,
NEO:6 CINEMA, NEO:6 MUSIC, DSP
Surround modes*2, <DOLBY DIGITAL>,
[DOLBY PLIIz HEIGHT]
• W zależności od ustawień głośników Surround Back i F.Height niektóre tryby można wybrać lub nie zgodnie z poniższym:
( ) : Możliwe tylko, jezeli “SURR B”jest ustawiony na 2 channel(“L2”, “S2”). (“Konfiguracja głosników” na stronie 50.)
[ ] : Możliwe tylko, jezeli “F.HEIGHT” jest ustawiony na “LARGE” lub “SMALL”.
< > : Możliwe tylko, jezeli “SURR B” lub “F.HEIGHT” jest ustawiony na “NO” i odtwarzany jest cyfrowy sygnał Dolby Digital 2ch.
*1 : Jeżeli źródła nagrano w 19 kHz, można wybrać tylko te tryby(DOLBY DIGITAL+, DOLBY TrueHD, DTS-HD MASTER lub DTS-HD HI RES, PCM)
*2 : Oznacza THEATER, MOVIE, HALL, GAME,ΩBRRSTADIUM, CLASSIC, ROCK, ACOUSTIC, AUTO VOLUME LEVEL CONTROL, VIRTUAL,
19
POLSKI
■Note: Przed korzystaniem z trybów surround wykonaj procedurę ustawień głośników w menu SETUP. (Szczególy w
„Ustawienia głosników/autokalibracja” na stronie 47.)
W zalezności od sposobu wyboru wybierz tryb automatyczny lub ręczny trybów surround.
RD-705i(G)_ENG_101206_RD-705i(G)_ENG2010-12-07!"10:25
10:24#$%44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Ciąg dalszy
■Anulowanie trybu surround dla trybu stereo
• W zalezności od formatu sygnału wejściowego wybrany zostaje
tryb stereo lub 2CH downmix.
• Aby anulować tryb stereo lub 2CH downmix wybierz tryb
surround za pośrednictwem przycisków SURROUND
MODE UP/ DOWN (>/<).
POLSKI
STEREO
■Tryb 2Ch downmix
• Tryb ten pozwala zmiksować wielokanałowe sygnały zakodowane w DTS lub Dolby Digital do postaci 2-kanałowej w celu odtworzenia
na dwóch głosnikach/słuchawkach.
• Wyłączenia głośników na czas odsłuchy na słuchawkach powoduje automatyczne uruchomienie trybu 2CH downmix (w czasie
odtwarzania wielokanałowych formatów cyfrowych).
Dostosowanie parametrów Dolby Pro Logic II Music
1. Naciśnij przycisk SOUND PARAMETER.
3. Naciskaj CURSOR LEFT(◀)/ RIGHT(▶)
w celu dostosowania parametru
TUNE
• Tryb parametru wyświetli się przez kilka sekund
("PANORAMA : ~ ", “DRC : ~”, etc.)
• Jeżeli tryb parametrów zniknie, naciśnij przycisk jeszcze
raz..
2. Naciskaj CURSOR UP(▲)/DOWN(▼)
w celu wyboru parametru
PRESET
→ "PANORAMA" ↔ "C.WIDTH" ↔ "DIMENSION" ←
→ „H.GAIN" ↔ "DRC" ←
20
Ciąg dalszy
• Poziom poszczególnych kanałów można łatwo dopasować
za pomoca tonu testowego.
■Uwagi :
• Jeżeli głośniki są wyłączone (przyciskiem SPEAKER) ton
testowy nie będzie odtwarzany.
1. Uruchomienie trybu tonu testowego.
→ AUTO : Automatyczne dopasowanie zakresu
↕
OFF : Funkcja kompresji wyłączona
↕
MID
Wyższa kompresja
↕
→ MAX
• Funkcję “AUTO” można wybrać tylko dla sygnałów cyfrowych
ze źródeł Dolby TrueHD.
■Funkcja "H.GAIN (height gain)"
• Możesz dopasować poziom głośników przednich wysokich
L(Low) : Zmniejszenie poziomu
↕
M(Mid) : Standardowy poziom
↕
H(High) : Zwiększenie poziomu
• Wyświetlony zostanie tryb tonu testowego, ton zostanie
odtworzony po 2 sekundy na każdym kanale w kolejności:
→ FL [ →FHL] →C [ →FHR] →
Front
Left
Front Heigt Center
Left
SW
Subwoofer
←
SL
←
FR → SR
Front Height Front
Right
Right
(SBL
←
Surround Left Surr.Back Left
Surround
Right
SBR) ←
Surr.Back Right
• Jeżeli dany głośnik jest wyłączony w ustawieniach, jego ton
testowy zostanie pominięty.
• ( ) : Możliwe tylko jeżeli głośniki surround back ustawione są
na 2ch(“Lx2”, “Sx2”) lub 1ch(“Lx1”,“Sx1”).
• [ ] : Możliwe tylko jeżeli głośniki przednie wysokie (“FH”) są
włączone.
4. Powtórz powyższe kroki 2. i 3. dla dostosowania
2. Przy każdym kanale dostosuj poziom głośności, aż
pozostałych parametrów.
wszystkie głośniki będą grały na tym samym poziomie.
TUNE
• Możesz wybrać żądany kanał przyciskami
CURSOR UP(▲)/DOWN(▼).
3. Wyłączenie funkcji tonu testowego.
21
POLSKI
Dopasowanie poziomów za pomocą tonu testowego
■Funkcja "DRC (Dynamic Range
Compression)"
• Ta funkcja kompresuje zakres dynamiki sygnałów Dolby
Digital lub Dolby TrueHD (z ekstremalnie wysoką
głośnością) minimalizując skoki dynamiki. Ułatwia to nocne
odsłuchy.
■Uwagi :
• W niektórych wersjach oprogramowania Dolby Digital
funkcja DRC może nie być aktywna.
Dopasowanie poziomu aktualnego kanału
POLSKI
• Po dopasowaniu poziomów za pomocą tonu testowego, możesz dopasować kanały dla konkretnego źródła wedle uznania.
• Możesz dopasować dowolnie aktualne kanały. Te ustawienia zapisywane są w pamięci użytkownika ("CAL"), a nie w
ustawieniach stałych ("REF 1", "REF 2").
1. Naciśnij przycisk
CHANNEL LEVEL.
3. Dopasuj poziom wybranego kanału.
CH.LEVEL
TUNE
• Poziom LFE można dostosować w zakresie -10 ~ 0 dB,
pozostałe kanały w zakresie -15 ~ +15 dB.
• Zalecamy pozostawienie poziomu LFE na 0 dB.
(Zalecany poziom LFE dla wczesnych sygnałów DTS
wynosił -10 dB.) Jeżeli zalecane ustawienie wydaje się za
wysokie, obniż je w miarę potrzeb.
• Wyświetli się tryb pamięci ("CAL", etc.).
• Jeżeli tryb zniknie, naciśnij przycisk ponownie.
2. Wybierz żądany kanał.
4. Powtórz powyższe kroki 2. i 3. dla każdego
kanału.
PRESET
• Każde naciśnięcie przycisku przełącza kanały w następującej
kolejności:
→REF 1, 2(or CAL)↔L[ ↔FHL] ↔C[ ↔FHR] ↔R ↔SR ←
→ <DD or DTS> ↔ SW ↔ SL ( ↔ SBL ↔ SBR)
( ) : Możliwe w zależności od ustawienia głośników surround back
2ch(“Lx2”, “Sx2”) lub 1ch(“Lx1”, “Sx1”).
[ ] : Możliwe tylko jeżeli głośniki przednie wysokie są włączone.
< >: Możliwe tylko jeżeli źródło Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD lub
DTS HD zawiera sygnał LFE.
• W zalezności od ustawień głośników i trybów surround
niektóre głośniki mogą nie być dostępne.
• Jeżeli głośniki są wyłączone (Przycisk SPEAKER) możliwe
jest wybranie tylko kanałów przednich lewego i prawego.
22
Przywołanie zapamiętanych ustawień kanałów
• Możesz zapisać ustawienia kanałów do pamięci stałej
("REF 1", "REF 2") i przywołać je w dowolnym momencie
1. Naciśnij przycisk
1. Po wykonaniu kroków 1 ~ 4 w procedurze
CHANNEL LEVEL.
CH.LEVEL
"dopasowanie aktualnych poziomów kanałów" na
stronie 22. naciśnij przycisk ENTER(/MEMORY).
ENTER/MEMO
• Przez kilka sekund wyświetli się "CAL " (lub "REF 1", etc.)
• Jeżeli tryb wyłączy się, naciśnij przycisk ponownie.
2. Wybierz żądaną pamięć REF 1lub REF 2.
• Wskaźnik "1" lub "REF 1"zacznie migać przez kilka sekund.
TUNE
2. Wybierz żądaną pamięć REF 1 lub REF 2.
TUNE
• Ustawienia kanałów zapisane w danej pamięci zostały
przywołane.
• Jeżeli ustawienie zniknie, wykonaj ponownie krok 1.
3. Potwierdź wybór.
ENTER/MEMO
• Dopasowane ustawienia kanałów zostały zapisane do
wybranej pamięci.
23
POLSKI
Zapamiętywanie ustawien kanałów
ODSŁUCH STACJI RADIOWYCH
POLSKI
Strojenie automatyczne
Strojenie ręczne
• Strojenie ręczne jest przydatne, jeżeli znasz częstotliwość
żądanej stacji radiowej.
• Po wybraniu odpowiedniego pasme naciskaj przyciski
TUNING UP(+) / DOWN(-) do czasu uzyskania żądanej
częstotliwości.
1. Wybierz żądane pasmo.
BAND
TUNE
PASMO
CZĘSTOTLIWOŚĆ
• Nacisnięcie przycisku zmienia pasmo w kolejności:
Automatyczna zapamiętywanie stacji
→
FM ST
→ FM MONO → AM
("ST" zapala się)
• Funkcja automatyczne zapamiętywania automatycznie
poszukuje stacji FM i zapisuje je w pamięci tunera.
• Podczas odsłuchu stacji FM naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2
sekundy przycisk ENTER(/MEMORY).
("ST" gaśnie)
• Jeżeli sygnał stacji FM jest słaby, wybierz tryb FM MONO w
celu zredukowania szumów. Powoduje to przejście w tryb
monofoniczny.
ENTER/MEMO
2. Przytrzymaj przycisk TUNING UP(+)/DOWN(-)
ponad 0.5 sekundy.
TUNE
• Wskaźnik "AUTO MEM" zacznie migać i amplituner rozpocznie
proces automatycznego zapamiętywania.
• W celu zatrzymania funkcji naciśnij przycisk jeszcze raz..
• Można zapamiętać do 30 stacji FM..
■Uwagi:
• Stacje FM o słabym sygnale nie zostaną zapisane.
• W celu zapamiętania stacji AM lub stacji FM o słabym sygnale
wykonaj procedurę „Ręczne zapamiętywanie stacji”
• Tuner automatycznie wyszuka stacje o wystarczającej sile
sygnału, na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość i wskaźnik
TUNE.
• Jeżeli szukasz innej stacji po prostu powtórz powyższe
kroki.
• Stacje o słabym sygnale są pomijane podczas
automatycznego wyszukiwania..
24
Ręczne zapamiętywanie stacji
Przywołanie zapamiętanej stacji
• Po wybraniu tunera jako źródła wybierz żądaną stację.
• Możesz zapisać do 30 stacji radiowych w pamięci..
POLSKI
1. Dostrój żądaną stację ręcznie lub automatycznie.
PRESET
2. Naciśnij przycisk ENTER(/MEMORY).
ENTER/MEMO
Ÿ
Korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.
Przykłady: Dla “3” :
Dla “15” :
Dla “30” :
• "MEM", etc. zacznie migać.
3. Wybierz numer stacji (1~30) i naciśnij przycisk
ENTER(/MEMORY).
TUNE
ENTER/MEMO
PRESET
Ÿ
Korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.
Przykłady : Dla “3” :
Dla “15” :
Dla “30” :
• Stacja została zapamietana.
• Przy korzystaniu z klawiszy numerycznych na pilocie
naciśnięcie przycisku ENTER(/MEMORY) nie jest wymagane
przy 2-cefrowych numerach stacji.
4. Powtórz powyższe kroki 1. - 3. w celu zapamietania
pozostałych stacji.
■Funkcja pamięci ustawień
Następujące ustawienia są zapamiętywane po wyłączeniu
amplitunera:.
• Ustawienia selektora źródeł
• Ustawienia trybu surround
• Zapamiętane stacje radiowe.
25
RDS Tuner (Opcja regionalna dla niektórych regionów)
POLSKI
ODSŁUCH STACJI RDS (TYLKO FM)
RDS(Radio Data System) to metoda wysyłania informacji razem z sygnałami transmisji radiowych. Twój tuner posiada możliwość
odbioru i wyświetlania tych informacji na wyświetlaczu. Te kody zawierają nastepujące informacje:
Nazwę serwisu programowego (PS), listę typów programów (PTY), Radio Text (RT).
■Uwagi :
• Poza Europą funkcja RDS może nie być dostępna.
• RDS działa tylko w paśmie FM.
• RDS przeszukuje tylko zapamietane stacje. Jeżeli nie zapamiętano żadnej stacji lub nie można odnaleźć typu programu, na
wyświetlaczu pojawi się informacja „NO PTY”, dlatego zapamietaj stacje radiowe przed dokonaniem szukania stacji RDS.
Szukanie stacji po typie
3.
Kiedy wyświetli się żądany typ programu naciśnij
ENTER.
• Możesz szukać stacji po typie.
1. W trybie FM naciśnij przycisk SEARCH MODE.
• Tuner rozpocznie szukanie typu programu wśród zapisanych
stacji
• Kiedy stacja zostanie odnaleziona, szukanie zatrzyma się i
stacja zostanie odtworzona przez 5 sekund.
• Jeżeli tuner nie odnajdzie żadnej stacji, wyswietli się
komunikat “NO PTY”
• “SEARCH” zostanie wyświetlone przez kilka sekund.
2.
Podczas wyświtlania "SEARCH" wybierz żądany
rodzaj programu.
4.
Jeżeli chcesz słuchać danej stacji, naciśnij
przycisk ENTER w ciągu 5 sekund.
• Jeżeli nie naciśniesz ENTER tuner wznowi szukanie stacji.
• Po każdym naciśnięciu przycisku wybrany zostaje jeden z
rodzajów programów”
(NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA,
CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M, ROCK M,
EASY M, LIGHT M, CLASSICS, OTHER M, WEATHER,
FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE
IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M,
OLDIES, FOLK M, DOCUMENT)
• Jeżeli "SEARCH" zniknie, naciśnij przycis „SEARCH
MODE” ponownie.
26
Wyświetlanie informacji RDS
POLSKI
W trybie FM.
• Po każdym naciśnięciu przycisku tryb wyświetlania
zmienia się następująco::
Nazwa
→ Poziom →
Głośności
Źródło
(częstot.)
Tryb
Surround
←
→ Sygnał → Programu
Radio
Text (RT)
wej.
←
(PS)
Typ
Programu ←
(PTY)
* Program Service Name(PS)-Nazwa stacji radiowej
* Typ programu (PTY)-Wskazuje typ stacji radiowej.
* Radio Text(RT)-Wiadomości nadawane przez stacje
radiowe na przykład kurs walut, nr telefonu.
• Jeżeli sygnał jest za słaby, lub RDS nie jest nadawany,
wyświetli się komunikat "NO NAME", "NO PTY" lub "NO
TEXT"
27
POLSKI
NAGRYWANIE
• Sygnały cyfrowe z wejść koncentrycznych, optycznyh i HDMI można odtwarzać, ale nie można ich nagrywać.
• Nagrywając sygnały analogowe z wejść CD, AUX, F.AUX, VIDEO 2~4, upewnij się, że wybrałeś wejście analogowe.
(Szczegóły "Kiedy wybrane jest źródło inne niż TV, tuner" na stronie 15.)
• Regulacja głośności i tonów nie wpływa na sygnał do nagrywania.
Powielenie sygnału z komponentów video na VIDEO 1
1. Wybierz żądane źródło VIDEO 2 lub VIDEO 4 jako
sygnał źródłowy, oprócz VIDEO 1.
VIDEO
■Nagrywanie sygnałów audio (nie sygnałów video)
• Kiedy podłączone jest urządzenie do nagrywania dźwięku
(do gniazd AUDIO IN/OUT wejścia “VIDEO 1”) wybierz
żądane źródło do nagrywania: CD, AUX, F.AUX, TUNER,
2. Rozpocznij nagrywanie na źródle VIDEO 1.
3. Rozpocznij odtwarzanie na wybranym źródle.
• Sygnały audio i video z wybranego źródła zostana
powielona na wejściu VIDEO 1 i będziesz mógł je odsłuchac
na głośnikach i obejrzeć na TV.
28
POZOSTAŁE FUNKCJE
• Funkcja Sleep wyłącza amplituner po określonym czasie.
• Aby uruchomić funkcję Sleep naciśnij odpowiedni przycisk na pilocie.
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie funkcji
w następującej kolejności (czas w minutach):
POLSKI
Funkcja sleep
→10 →20 →30 →--- →90 →OFF
• Kiedy funkcja sleep jest aktywna na
wyświetlaczu zapala się wskaźnik SLEEP
• W czasie jej aktywności wyświetlacz się
przyciemnia.
Dostosowanie jasności wyświetlacza
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie funkcji
w następującej kolejności:
→ ON → dimmer → OFF
• Kiedy wyświetlacz jest wyłączony (OFF) naciśnięcie dowolnego
przycisku funkcyjnego ponownie go włącza.
Wyświetlanie informacji o statusie
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie funkcji
wyświetlanie informacji w następującej kolejności:
Poziom
Tryb
→ Głośności → Surround
→
Sygnał
wej.
→
Wybrane
Źródło
• Kiedy słuchasz stacji radiowej z funkcją RDS zobacz rozdział
„Wyświetlanie informacji RDS” na stronie 27.
Odtwarzanie źródeł w drugiej strefie
• Każde naciśnięcie przycisku zmienia tryb drugiej strefy w
następujący sposób:
ON : Włączenie drugiej strefy.(Zapala się “R2")
↕
OFF : Wyłączenie drugiej strefy. (“R2” gaśnie)
• Możesz wybrać żądane źródłe strefy drugiej tylko w menu
MULTIROOM. (Szczegóły odtwarzania w strefie drugiej w rozdziale
„Ustawienia multiroom” na stronie 45.)
■Uwagi :
• Druga strefa pracuje nawet po wyłączeniu strefy głównej (świeci
się „R2").
• Jeżeli nie prowadzisz odsłuchu w drugiej strefie, wyłącz ją w celu
oszczędności energii.
• Opcja drugiej strefy pozwala na odsłuch jednego źródła w
głównej strefie i równoczesny odsłuch innego źródła w strefie
drugiej.
29
POLSKI
POTWIERDZENIE FUNKCJI HDMI
W celu skorzystanie z funkcji HDMI Control zalecamy jej potwierdzenie z każdym podłączonym komponentem poprzez
wykonanie następujących kroków.
■Uwagi :
• Niektóre funkcje HDMI Control mogą nie działać z poszczególnymi komponentami i wyświetlaczami, które nie są z nimi
kompatybilne.
Przed obsługą
• Sprawdź czy amplituner, wyświetlacz i odtwarzacz połączone są kablami HDMI.
• sprawdź czy funkcja HDMI Control jest uruchomiona w wyświetlaczu i odtwarzaczu..
(Szczególy znajdziesz w instrukcjach komponentów)
• Włącz funkcję HDMI CONTROL i POWER CONROL w celu uruchomienia funkcji HDMI Control w amplitunerze.
(Szczegóły w rozdziale “USTAWIENIA HDMI” na stronie 48.)
Potwierdzenie podstawowej obsługi HDMI
1. Włącz zasilanie wszystkich komponentów podłączonych kablami HDMI.
2. Ustaw wejście w TV na to, do którego podłączony jest amplituner.
3. Na aplitunerze wybierz źródło podłączone kablem HDMI
• Upewnij się, że obraz jest wyświetlany prawidłowo i odtwarzany jest dźwięk w głośnikach.
Potwierdzenie funkcji HDMI Control
1. Włącz zasilanie wszystkich komponentów podłączonych kablami HDMI.
2. Wyłącz telewizor (Tryb Stand-By).
• Sprawdź czy wszystkie urządzenia się wyłączyły.
3.Przy wszystkich komponentach wyłączonych zacznij odtwarzanie (na odtwarzaczu podłączonym kablem HDMI).
• Sprawdź czy wszystkie urządzenia się włączyły i czy wybrane zostały odpowiednie wejście w wyświetlaczu i amplitunerze.
30
USTAWIENIE SYSTEMU
■Nawigacja przez menu ustawień
• Poniższe wyjaśnienia zakładają, że korzystasz z pilota podczas ustawień, jednakże możesz również dokonać ich za pomocą
przycisków na panelu przednim.
Przyciski na pilocie odpowiadają tym na panelu w poniższy sposób.
Przyciski na
pilocie
Przyciski na
panelu
przednim
SETUP
ENTER / MEMO
TUNE
PRESET
MAIN MENU
1. Uruchom menu ustawień.
3. Potwierdź wybór.
• Po wybraniu "SYSTEM",zobacz „Ustawienia systemu” na
stronie 33.
• Po wybraniu "INPUT", zobacz „Ustawienia wejść” na stronie
35.
• Po wybraniu "SPK/EQ", zobacz „Ustawienia
głośników/Autokalibracja” na stronie 37.
• Po wybraniu "CH LEVEL", zobacz „Ustawienia poziomu
kanałów” na stronie 43.
• Po wybraniu "MLT ROOM", zobacz „Ustawienia multiroom” na
stronie 45.
• Po wybraniu "PARAMTR", zobacz „Ustawienia parametrów” na
stronie 46.
• Po wybraniu "HDMI", zobacz „Ustawienia HDMI” na stronie 48.
• Po wybraniu "EXIT", menu ustawień zostanie wyłączone.
• Wyświetli się menu ustawień.
• Aby wyłączyć menu naciśnij przycisk ponownie.
2.
Wybierz żądane menu za pomocą przycisków
CURSOR UP(▲)/ DOWN(▼).
31
POLSKI
• Menu ustawień wyświetla się na wyświetlaczu pozwalając na łatwe dokonanie ustawień. W większości przypadków wystarczy
zrobić to raz podczas pierwszej instalacji amplitunera i rzadko wymaga późniejszej ingerencji. Menu składa się z siedmiu
głównych sekcji: System, wejścia (Input), Głośniki/Kalibracja (speaker/room EQ), Poziom kanałów (CH leve)l, multi room,
Parametry (parameter) oraz HDMI.Menu te podzielone są na pod-menu
■Rozkład menu
• Menu ustawień posiada poniższy rozkład:
AMP : S.BACK / F.H / ROOM 2 / BI AMP
Ustawienia domyślne
SW M : NORM / SW+
* : Ustawienia domyślne dla AUDIO ASSIGN
różnią się w zależności od wybranego źródła..
TONE : OFF / ON
RETURN
BASS : 0 / - 10 ~ + 10
POLSKI
TRE : 0 / - 10 ~ + 10
SPK / EQ ID 1 CFG
V
V2IPD CFG
VID 3 CFG
VID 4 CFG
CD CFG
AUX CFG
F.AUX CFG
RETURN
AUTO SET
ROOM EQ
A.MODE : AT / HD / DG / AN
AUD* : OPT1 / OPT 2 / COX 1 / COX 2 / - -AUTO : ON / OFF
SYNC : 0 / 0 ~ 200
RETURN
MODE : OFF / ON
RETURN
CONFIG
F : LARGE / SMALL
C : LARGE / SMALL / NO
S : LARGE / SMALL / NO
SB : L x 2 / L x 1 / S x 2 / S x 1 / NO
SW : YES / NO
RETURN
X-OVER
FC : 30 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200
DISTANCE
UNIT : M
RETURN
RETURN
/ FT
L : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
L : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
C : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
C : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
R : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
R : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
SR : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
SR : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
SBR : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
SBR : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
SBL : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
SBL : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
SL : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
SL : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
SW : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
SW : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
RETURN
RETURN
MODE : CAL / REF 1 / REF 2
L : 0 dB / -15 ~ + 15
C : 0 dB / -15 ~ + 15
R : 0 dB / -15 ~ + 15
SR : 0 dB / -15 ~ + 15
SBR : 0 dB / -15 ~ + 15
SBL : 0 dB / -15 ~ + 15
SL : 0 dB / -15 ~ + 15
SW : 0 dB / -15 ~ + 15
DD : 0 dB / -10 ~ 0
DTS : 0 dB / -10 ~ 0
RETURN
MLT ROOM
ROOM 2 : OFF / ON
RETURN
IN : MAIN / TUNER / CD / AUX / F.AUX / VIDEO 1 / ~ / VIDEO 4
VOL : 30 / MIN(0) ~ MAX(80)
RETURN
PANO : OFF / ON
C.WIDTH : 3 / 0 ~ 7
DIMEN : 0 / -3 ~ +3
DRC DD
DRC THD
DRC : OFF / MID / MAX
RETURN
DRC : AUTO / OFF / MID / MAX
RETURN
H.GAIN : L / M / H
RETURN
HDMI
HDMI : AMP / THRU
CEC : OFF / ON
PWR : OFF / ON
RETURN
EXIT
• Naciśnięcie przycisku AUDIO ASSIGN(/RETURN) powoduje powrót do menu o poziom wyżej.
■Uwagu : Podczas ustawień tylko przycisk (POWER ON/)STANDBY i przyciski sterujące menu będą funkcjonowały.
32
USTAWIENIE SYSTEMU
SW M : NORM / SW+
TONE : OFF / ON
RETURN
BASS : 0 / - 10 ~ + 10
TRE : 0 / - 10 ~ + 10
• AMP ASSIGN : Przypisanie końcówek mocy do odpowiednich głośników
• SW M(SUBWOOFER MODE) : Wybór trybu pracy subwoofera.
• TONE : Regulacja tonów.
• RETURN : Powrót do poprzedniego menu.
2.
1. Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼)
Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/RIGHT(▶)
dokonaj żądanych ustawień.
wybierz żądane menu.
Ustawienia AMP ASSIGN
• Końcówka mocy SURROUND BACK może napędzać głośniki surround tylne, przednie wysokie, głośniki drugiej strefy lub służyć
do Bi-ampingu. W zalezności od konfiguracji głośników dokonaj odpowiednich ustawień. (Szczególy w „Podłączanie głośników na
stronie 8. i „Podłączanie drugiej strefy” na stronie 10.)
→S.BACK (SURROUND BACK) : W celu napędzenia głośników SURROUND BACK.
↕
F.H (FRONT HEIGHT) : W celu napędzenia głośników przednich wysokich w Dolby Pro Logic IIz
↕
ROOM 2 : W celu napędzenia głośników Drugiej strefy
↕
→BI AMP : W celu Bi-Ampingu kolumn przednich
Ustawienia SUBWOOFER MODE
• Ustawienie "SW +" działa tylko jeżeli głośniki “F”(Front) i "C"(Center) są ustawione na "LARGE" i "SW"(Subwoofer) jest ustawiony
na "YES" w menu SPEAKER/ROOM EQ. (Szczegóły „Ustawienia głośników/Autokalibracja” na stronie 37.)
NORM : Dźwieki basowe głośników ustawionych na "LARGE" odtwarzane są tylko w tych głośnikach.
W tym trybie subwoofer odtwarza tylko sygnały LFE (.1) oraz sygnały basowe głośników ustawionych na „SMALL”.
↕
SW +: Dźwięki basowe głośników ustawionych na „LARGE” odtwarzane sę jednocześnie przez te głośniki oraz subwoofer.
W tym trybie niskie częstotliwości rozchodzą się w pomieszczeniu bardziej jednolicie, ale w zależności od wielkości
pomieszczenia mogą pojawić się zniekształcenia niskich częstotliwości.
33
POLSKI
AMP : S.BACK / F.H / ROOM 2 / BI AMP
Regulacja tonów - TONE
POLSKI
OFF : Odsłuch źródła bez regulacji tonów (Zapala się "DIR")
↕
ON : Uruchomiona regulacja tonów ("DIR" gasnie)
■Kiedy TONE Ustawione jest na ON możesz dostosować basy i wysokie tony.
① Naciśnij przycisk ENTER aby dostosować ustawienia.
② Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼) wybierz żądany ton.
Po wybraniu BASS
③ Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/RIGHT(▶) dopasuj wybrany ton.
• Zakres regulacji tonów wynosi -10 ~ +10 dB.
• Zalecamy pozostawić ustawienia tonów na poziomie 0 dB (flat level).
• ekstremalne ustawienia przy wysokich poziomach głośności mogą
doprowadzić do uszkodzenia głośników.
34
USTAWIENIA WEJŚĆ
V2IPD CFG
VID 3 CFG
VID 4 CFG
CD CFG
AUX CFG
F.AUX CFG
RETURN
A.MODE : AT / HD / DG / AN
AUD : OPT1 / OPT 2 / COX 1
AUTO : ON / OFF
SYNC : 0 / 0 ~ 200
RETURN
A.MODE : AT / HD / DG / AN
AUD : OPT1 / OPT 2 / COX 1
AUTO : ON / OFF
SYNC : 0 / 0 ~ 200
RETURN
A.MODE : AT / HD / DG / AN
AUD : OPT1 / OPT 2 / COX 1
AUTO : ON / OFF
SYNC : 0 / 0 ~ 200
RETURN
A.MODE : AT / DG / AN
AUD : OPT1 / OPT 2 / COX 1
AUTO : ON / OFF
SYNC : 0 / 0 ~ 200
RETURN
A.MODE : AT / DG / AN
AUD : OPT1 / OPT 2 / COX 1
AUTO : ON / OFF
RETURN
A.MODE : AT / DG / AN
AUD : OPT1 / OPT 2 / COX 1
AUTO : ON / OFF
RETURN
A.MODE : AT / DG / AN
AUD : OPT1 / OPT 2 / COX 1
AUTO : ON / OFF
RETURN
/ COX 2 / - --
/ COX 2 / - --
/ COX 2 / - --
/ COX 2 / - --
/ COX 2 / - --
/ COX 2 / - --
/ COX 2 / - --
• A.MODE (AUDIO MODE) : Wybór odtwarzanego sygnału audio.
• AUD (AUDIO ASSIGN) : Przypisanie wejśc cyfrowych do źródeł.
• AUTO (AUTO SURROUND) : Wybór trybu surround (Automatyczny lub Ręczny)
• SYNC (AV SYNC) Tdostosowanie opóźnienie pomiędzy sygnałem audio i video.
• RETURN : Powrót do poprzedniego menu.
2. Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼)
1. Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼) wybierz
wybierz żądaną pozycję.
żądane źródło i naciśnij ENTER.
3.
Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/RIGHT(▶)
dokonaj żądanych ustawień.
35
POLSKI
VID 1 CFG
POLSKI
Ustawienia trybu AUDIO (AUDIO MODE)
• Możesz wybrać odtwarzany sygnał wejściowy.
■Uwagi :
• Upewnij się, że ustawisz AUDIO MODE dla sygnały podłączonego to konkretnego źródła.
• Kiedy opcja HDMI AUDIO OUT ustawiona jest na THRU, dźwięk nie będzie odtwarzany na głośnikach (nie dotyczy głośników
drugiej strefy). (Szczegóły „Ustawienia HDMI AUDIO OUT” na stronie 48.)
• “HD”(HDMI) nie można ustawić w menu “VID 4 CFG”, “CD CFG”, “AUX CFG” oraz “F.AUX CFG”.
• Kiedy AUDIO MODE ustawiony jest na “HD”(HDMI), podłącz wejścia HDMI IN odpowiednio dla źródeł (VIDEO 1, VIDEO 2/iPod,
VIDEO 3). W przeciwnym wypadku “H1”(, “H2” lub “H3”) będzie migać i nie będzie odtwarzany dźwięk.
• Kiedy AUDIO MODE ustawiony jest na “DG”(DIGITAL), podłącz wejścia DIGITAL IN i przypisz odpowiednio wejścia (AUDIO
ASSIGN), w przeciwnym wypadku“O1”(, “O2”, “C1” lub “C2”) będzie migać i nie będzie odtwarzany dźwięk.
→ AT (AUTO) : W przypadku wielu różnych sygnałów wejściowych, są one wykrywane i automatycznie wybierane w następującej
kolejności:
↕
HDMI audio > DIGITAL audio > ANALOG audio
HD(HDMI) : Odtwarzany jest sygnał z wejścia HDMI.
↕
DG(Cyfrowy) : Odtwarzany jest sygnał z wejścia cyfrowego koncentrycznego lub optycznego.
↕
→AN(ANALOGOWY) : Odtwarzany jest sygnał z wejścia analogowego.
Przypisanie wejść (AUDIO ASSIGN)
• Przypisz wejścia cyfrowe do odpowiednich źródeł.
(Szczegóły „Podłączenia wejśc cyfrowych” na stronie 7.)
• Możesz wybrać spośród OPT 1 (optyczne 1), OPT 2(optyczne 2), COX 1(koncentryczne 1), COX 2(koncentryczne 2) oraz --(analogowe).
■Uwagi :
• W przypadku przypuisanie jednego wejście cyfrowego dla kilku źródeł, po wybraniu tych źródeł sygnał odtwarzany będzie z tego
samego wejścia cyfrowego.
• Kiedy komponent podłączony jest kablem HDMI i AUDIO MODE ustawione jest na “AT”(AUTO) lub “HD”(HDMI), opcja AUDIO
ASSIGN nie powoduje żadnych zmian.
Tryb AUTO SURROUND
• W zależności od potrzeby możesz ustawić ręczny lub automatyczny tryb surround.
OFF(Ręczny tryb surround) : Możesz wybrać żądany tryb surround w menu SURROUND MODEprzyciskami UP/DOWN ( > / <).
(Szczegóły „Automatyczny/ręczny tryb surround” na stronie 19.)
↕
ON(Automatyczny tryb surround) : Optymalny tryb surround zostanie wybrany automatycznie w zależności od sygnału wejściowego.
■Uwagi :
• Nawet w automatycznym trybie surround i przy tym samym typie sygnałów wejsciowych różne tryby surround mogą zostać wybrane
w zależności od konfiguracji głośników.
• W trybie AUTO tryby inne niż optymalne nie mogą zostać wybrane.
Synchronizacja audio (AV SYNC)
• Czasami mogą wystąpić opóźnienia obrazu w stosunku do dźwięku z powodu procesu przetwarzania obrazu, w takim przypadku
możesz dostosować opóźnienie dźwięku w celu synchronizacji z obrazem.
• Opóźnienie można dostosować w zakresie 0 ~ 200 msec.
■Note :
• Funkcja “SYNC”(AV SYNC) nie jest dostepna w menu “CD CFG”, “AUX CFG” oraz “F.AUX CFG”.
36
USTAWIENIA GŁOŚNIKÓW/AUTOKALIBRACJA
SPK / EQ
POLSKI
• Po zainstalowaniu amplitunera i wszystkich komponentów powienieneś dostosować ustawienia głośników dla optymalnej
wydajności w zalezności od rozmieszczenia głośników i warunków otoczenia.
• Po zmianie głośników, ich umiejscowienia lub rozkładu powinieneś ponownie dostosować ustawienia.
• Jeżeli kozystasz z procedury AUTO SETUP nie musisz dostosowywać parametrów CONFIGURATION, DISTANCE oraz CH
LEVEL, musisz jednakże dostosować ustawienia zwrotnicy (CROSSOVER), jeżeli głośniki ustawione są na „SMALL”.
AUTO SET
ROOM EQ
MODE : OFF / ON
CONFIG
F : LARGE / SMALL
RETURN
C : LARGE / SMALL / NO
S : LARGE / SMALL / NO
SB : L x 2 / L x 1 / S x 2 / S x 1 / NO
SW : YES / NO
RETURN
X-OVER
FC : 30 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200
RETURN
DISTANCE
RETURN
UNIT : M
/ FT
L : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
L : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
C : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
C : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
R : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
R : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
SR : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
SR : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
SBR : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
SBR : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
SBL : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
SBL : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
SL : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
SL : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
SW : 3.0 M / 0.1 ~ 9.0
SW : 10.0 FT / 0.5 ~ 30.0
RETURN
RETURN
• AUTO SET(AUTO SETUP) : Automatyczne ustawienie głośników i poziomów.
• ROOM EQ : Włączenie/Wyłączenie equalizacji.
• CONFIG (CONFIGURATION) : Wybór rozmiarów podłączonych głośników
• X-OVER (CROSSOVER) : Wybór częstotliwości zwrotnicy.
• DISTANCE: Ustawienie odległości głośników od pozycji odsłuchowej.
• RETURN : Powrót do poprzedniego menu.
Funkcja AUTO SETUP
• Funkcja Auto Setup pozwoli Ci uniknąć kłopotliwej i czasochłonnej konfiguracji głośników. Funkcja ta dopasowuje te ustawienie w
sposób optymalny dla danego pomieszczenia.
Podłącz dostarczony mikrofon do wejścia SETUP MIC, żeby amplituner mógł przeanalizować informacje z serii tonów testowych i
odpowiednio dopasować konfigurację, odległości, poziomy i pasma każdego głośnika.
• Jeżeli chcesz personalizować ustawienia, szczegóły znajdziesz w „Konfiguracja” na stronie 40, „Ustawienia zwrotnicy” na stronie 41,
„Ustawienia odległości” na stronie 42 oraz „Ustawienia poziomów kanałów” na stronie 43.
• Kiedy procedura się zakończy, ustaw equalizacje pomieszczenia (szczegóły „Funkcja equalizacji pomieszczenia (ROOM EQ)” na
stronie 39.)
■Przygotowanie
①. Sprawdź czy głośniki są solidnie podłączone do amplitunera.
• Jeżeli Twój subwoofer posiada regulację głośności ustaw ją na połowę, a zwrotnicę ustaw na wartość maksymalną lub „Bypass”.
②. Podłącz dostarczony mikrofon do wejścia SETUP MIC na przednim panelu .(Szczegóły "Gniazdo SET UP MIC" na stronie 12.)
■Uwagi :
• Ponieważ mikrofon został zaprojektowany dokładnie dla tego amplitunera, nie korzystaj z innych mikrofonów.
• Po zakończeniu procedury odłącz mikrofon.
37
Ciąg dalszy
POLSKI
1. Ustaw mikrofon na płaskiej powierzchni w miejscu odsłuchowym.
2. Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼) wybierz “AUTO SET” i naciśnij ENTER.
• Rozpocznie się nadawanie serii głośnych tonów testowych i po zakończeniu procedury ustawienia zostaną zapisane w pamięci
amplitunera.
• Aby zatrzymać funkcję auto setup naciśnij przycisk AUDIO ASSIGN(/RETURN) lub SETUP(/MAIN MENU).
• W przypadku wystąpienia błędów z głośnikami przednimi lub mikrofonem, odpowiedni komunikat zostanie wyświetlony. W takim
wypadku wyłącz zasilanie, sprawdź połączenia i rozpocznij procedurę od nowa.
• Sprawdź ustawienia w każdym menu ustawień (CONFIGURATION na stronie 40, DISTANCE na stronie 42 oraz CH LEVEL
dla opcji “CAL” na stronie 43).
• Jeżeli wyniki nie są satysfakcjonujące, możesz uruchomić procedurę ponownie, lub spersonalizować ustawienia samodzielnie
(szczegóły na stronach: 21-22 oraz 40-42)
■Uwagi :
• Ponieważ tony testowe są głośne, upewnij się, że w pomieszczeniu nie ma niemowląt i małych dzieci.
• Dla najlepszych wyników przeprowadź procedurę autokalibracji w absolutnej ciszy, zbyt duże hałasy mogą sprawić, że wyniki nie
będą satysfakcjonujące.
38
• Room EQ jest rodzajem equalizacji pomieszczenia dla głośników. W zależności od charakterystyki akustycznej
pomieszczenia zmierzonej przez mikrofon pomiarowy, funkcja ROOM EQ automatycznie dopasowuje pasma przenoszenia
Twoich głośników.
• Jeżeli korzystasz z głośników różnych marek lub wymiarów dla niektórych kanałów, lub posiadasz pomieszczenie z unikalną
charakterystyką akustyczną (ściany, meble, kształt i wymiary pomieszczenia) zalecamy z korzystania z funkcji ROOM EQ.
■Uwagi :
• Aby skorzystać z funkcji ROOM EQ, musisz najpierw wykonać procedurę AUTO SETUP (Szczegóły na stronie 37.)
1. Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼) wybierz “ROOM EQ” i naciśnij ENTER.
2. Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/ RIGHT(▶) ustaw żądany tryb equalizacji.
OFF : Wyłączenie funkcji room EQ.
↕
ON : Dopasowanie pasma przenoszenia do jak najbardziej
płaskiej charakterystyki.
39
POLSKI
Opcja equalizacji pomieszczenia (ROOM EQ )
Menu konfiguracji (CONFIGURATION)
POLSKI
1. Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼) wybierz "CONFIG"i naciśnij ENTER.
2. Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼) wybierz żądany głośnik.
3. Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/ RIGHT(▶) ustaw dany głośnik.
• W zależności od typu głośników możesz wybrać:
• Głośniki Front, Center, Surround i Surround Back(lub Front Height):
LARGE(lub L) : Wybierz dla głośników odtwarzających dźwięk poniżej ustawień zwrotnicy.
SMALL(lub S) : Wybierz dla głośników odtwarzających dźwięk powyżej ustawień zwrotnicy.
W tym ustawieniu dźwięki z zakresu poniżej ustawień zwrotnicy wysyłane są do subwoofera, lub głośników ustawionych na
„LARGE” (jeżeli nie korzystasz z subwoofera).
NO : Wybierz dla głośników, które nie są podłączone, dźwięk z tych kanałów wysyłany jest na pozostałe podłączone głośniki
( ) : Możliwość wyboru dla głośników Surround Back.
• Głośniki Surround Back:
x2/x1 : Wybierz ile głośników podłączono do terminali SURROUND BACK.
• Subwoofer :
YES : Sygnały LFE i kanałów ustawionych na “SMALL” wysyłane są na subwoofer.
NO : Wyłączenie subwoofera, sygnały basowe wysyłane są na głośniki.
■Uwagi :
• Kiedy głośniki ustawione są na "SMALL", ustaw wartość zwrotnicy zgodnie z ich specyfikacjami (Szczególy na stronie 41.)
• Kiedy głośniki "F"(Front) ustawione są na "SMALL", głośniki “C”(Center), “S”(Surround) oraz "SB"(Surround Back) (lub
“FH”(Front Height)) nie mogą zostać ustawione na „LARGE” i subwoofer nie może zostać ustawiony na „NO”.
• Kiedy "S"(Surround) ustawiony jest na "SMALL", "SB"(Surround Back) nie można ustawić na "L"(Large).
4. Powtórz powyższe kroki 2. i 3. dla każdego głośnika.
■Rozmiary głośników
• Wybierz "LARGE" lub "SMALL" nie w zależności od wymiarów głośnika, ale jego pasma przenoszenia (możliwości odtwarzania
dźwięku o częstotliwości poniżej częstotliwości zwrotnicy)
• Jeżeli nie znasz parametrów, spróbuj porównać oba ustawienia i wybierz lepiej brzmiące.
40
Ustawienia zwrotnicy (CROSSOVER)
• Kiedy głośniki ustawione są na "SMALL", ustaw wartość zwrotnicy zgodnie z ich specyfikacjami.
■Uwagi :
1. Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼) wybierz "X-OVER" i naciśnij ENTER.
2. Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/RIGHT(▶) ustaw częstotliwość zwrotnicy.
• Możesz wybrać następujące częstotliwości zwrotnicy: 30, 50, 80, 100, 150 oraz 200 Hz.
■O częstotliwości zwrotnicy
• Kiedy głośniki ustawione są na "SMALL", niskie czestotliwości tych kanałów, które znajduja się poniżej częstotliwości
zwrotnicy wysyłane są na subwoofer, lub głośniki ustawione na „LARGE” (kiedy nie korzystasz z subwoofera).
• Sprawdź instrukcje obsługi podłączonych głośników. Jeżeli pasmo przenoszenia twoich głośników wynosi 100 Hz~20 kHz,
częstotliwość zwrotnicy powinna zostać ustawiona na 100 Hz (lub odrobinę wyżej).
41
POLSKI
• Nawet po wykonaniu procedury AUTO SETUP powinieneś ręcznie ustawić zwrotnicę dla głośników ustawionych na „SMALL”.
Ustawienia odległości (DISTANCE)
POLSKI
1. Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼) wybierz “DISTANCE” i naciśnij ENTER.
2. Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼) wybierz żądany głośnik.
■Uwagi :
• Nie możesz wybrać głośników ustawionych na "NO".
3. Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/RIGHT(▶) ustaw odległość głośników.
■Wybieranie jednostki miary (UNIT)
• Możesz wybrać "M (Meter)" lub "FT (Feet)".
• Po wybraniu jednostki, odległości są przeliczane automatycznie.
■Ustawienia odległości
• Możesz ustawić odległość w zakresie 0.1 ~ 9.0 metrów w krokach
0.1 metra (lub 0.5 ~ 30.0 stóp w krokach 0.5 stopy).
4. Powtórz powyższe kroki 2. i 3. dla wszystkich głośników.
■O odległościach głośników
Odtwarzając źródła Dolby Digital i DTS etc idealnym rozwiązaniem jest ta sama odległość każdego głosnika od miejsca
odsłuchowego. Podając odległości poszczególnych głośników, sprawiamy, że amplituner automatrcznie dostosowuje opóźnienie
poszczególnych kanałów w celu „idealnego wirtualnego” rozstawienia głośników.
42
USTAWIENIA POZIOMU KANAŁÓW
MODE : CAL / REF 1 / REF 2
L : 0 dB / -15 ~ + 15
C : 0 dB / -15 ~ + 15
POLSKI
R : 0 dB / -15 ~ + 15
SR : 0 dB / -15 ~ + 15
SBR : 0 dB / -15 ~ + 15
SBL : 0 dB / -15 ~ + 15
SL : 0 dB / -15 ~ + 15
SW : 0 dB / -15 ~ + 15
DD : 0 dB / -10 ~ 0
DTS : 0 dB / -10 ~ 0
RETURN
■Uwagi : W zależności od ustawień głośników ("NO", etc), niektóre kanały mogą nie być widoczne.
Dopasowanie poziomu aktualnego kanału
• Możesz dopasować dowolnie aktualne kanały. Te ustawienia zapisywane są w pamięci użytkownika ("CAL"), a nie w
ustawieniach stałych ("REF 1", "REF 2").
• Po dopasowaniu poziomów za pomocą tonu testowego, możesz dopasować kanały dla konkretnego źródła wedle uznania.
(Szczegóły na stronie 22.)
2.
1.
Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/RIGHT(▶)
dostosuj poziom kanału lub sygnału LFE dla aktualnego
źródła.
Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼) wybierz
żądany kanał.
• Poziom LFE można dostosować w zakresie -10 ~ 0 dB,
pozostałe kanały w zakresie -15 ~ +15 dB.
• Zalecamy pozostawienie poziomu LFE na 0 dB.
(Zalecany poziom LFE dla wczesnych sygnałów DTS wynosił 10 dB.) Jeżeli zalecane ustawienie wydaje się za wysokie,
obniż je w miarę potrzeb.
Przykład: Wybranie LFE dla źródła Dolby Digital
3. Powtórz powyższe kroki 1. i 2. dla każdego kanału.
43
Przywołanie zapamiętanych ustawień kanałów
Zapamiętywanie ustawien kanałów
POLSKI
• Możesz zapisać ustawienia kanałów do pamięci stałej
("REF 1", "REF 2") i przywołać je w dowolnym momencie
1. Naciśnij przycisk
1. Po wykonaniu kroków 1 ~ 4 w procedurze
CHANNEL LEVEL.
CH.LEVEL
"dopasowanie aktualnych poziomów kanałów" na
stronie 22. naciśnij przycisk ENTER(/MEMORY).
ENTER/MEMO
• Przez kilka sekund wyświetli się "CAL " (lub "REF 1", etc.)
• Jeżeli tryb wyłączy się, naciśnij przycisk ponownie.
2. Wybierz żądaną pamięć REF 1lub REF 2.
• Wskaźnik "1" lub "REF 1"zacznie migać przez kilka sekund.
TUNE
2. Wybierz żądaną pamięć REF 1 lub REF 2.
TUNE
• Ustawienia kanałów zapisane w danej pamięci zostały
przywołane.
• Jeżeli ustawienie zniknie, wykonaj ponownie krok 1.
3. Potwierdź wybór.
ENTER/MEMO
• Dopasowane ustawienia kanałów zostały zapisane do
wybranej pamięci.
44
USTAWIENIA MULTIROOM
• Funkcja drugiej strefy pozwala na odsłuch jednego źródła w strefie głównej i innego źródła w strefie drugiej.
ROOM 2 : OFF / ON
RETURN
IN : MAIN / TUNER / CD / AUX / F.AUX / VIDEO 1 / ~ / VIDEO 4
VOL : 30 / MIN(0) ~ MAX(80)
RETURN
• ROOM 2(Tryb drugiej strefy) : Włączenie/Wyłączenie drugiej strefy.
• IN(wejscie drugiej strefy) : Wybór źródła drugiej strefy.
• VOL(Poziom głośności drugiej strefy) : Dopasowanie głośności w drugiej strefie.
• RETURN : Powrót do poprzedniego menu.
POLSKI
MLT ROOM
■Notes:
• Jeżeli głosniki drugiej strefy podłączone są do amplitunera, upewnij się, że opcja “AMP” ustawiona jest na “ROOM 2”. (Szczegóły
na stronie 33)
• W drugiej strefie odtwarzane są tylko sygnały analogowe, upewnij się, że dokonałeś podłączenia analogowego dla danego
źródła.
1. Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/RIGHT(▶) wybierz
3.
Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/RIGHT(▶)
dokonaj żądanych ustawień.
tryb pracy drugiej strefy.
ON : Włączenie funkcji drugiej strefy.(Zapala się “R2”)
↕
OFF : Wyłączenie drugiej strefy.(“R2” gaśnie)
■Uwagi:
• Kiedy ROOM 2 ustawiony jest na OFF, nie możesz wybrać
ROOM 2 INPUT ani ROOM 2 VOLUME.
• Druga strefa pracuje nawet po wyłączeniu strefy głównej
(świeci się „R2").
• Jeżeli nie prowadzisz odsłuchu w drugiej strefie, wyłącz ją w
celu oszczędności energii.
■Wybór źródła drugiej strefy (ROOM 2 INPUT)
• Możesz wybrać spośród: MAIN (źródło strefy głównej), TUNER,
CD, AUX, F.AUX, VIDEO 1, V2/IPOD, VIDEO 3 oraz VIDEO 4.
■Głośność drugiej strefy (ROOM 2 VOLUME)
• Możesz dopasować poziom głośników podłączonych w drugiej
strefie.
■Kiedy ROOM 2 MODE ustawiony jest na ON.
2.
Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼)
wybierz żądany element.
45
USTAWIENIA PARAMETRÓW
PANO : OFF / ON
C.WIDTH : 3 / 0 ~ 7
POLSKI
DIMEN : 0 / -3 ~ +3
DRC DD
DRC : OFF / MID / MAX
DRC THD
RETURN
DRC : AUTO / OFF / MID / MAX
RETURN
H.GAIN : L / M / H
RETURN
• DOLBY PRO LOGIC II MUSIC PARAMETERS :
(PANO(PANORAMA), C.WIDTH(CENTER WIDTH),
DIMEN(DIMENSION)
Dostosowanie parametrów Dolby Pro Logic II/Dolby Pro Logic IIx Music.
• DRC DD/THD(DYNAMIC RANGE COMPRESSION :
DOLBY DIGITAL/DOLBY TRUEHD)
Dostosowanie kompresji dynamiki.
• H.GAIN(HEIGHT GAIN) :
Dopasowanie poziomu głośników przednich wysokich.
• RETURN :
Powrót do poprzedniego menu
Funkcje “PANO”, “C.WIDTH”, “DIMEN”
Dostosowanie parametrów Dolby Pro Logic II/Dolby Pro Logic IIx Music.
■Uwagi:
• Ustawienia parametrów działają tylko w trybie Dolby Pro Logic II/Dolby Pro Logic IIx Music.
1. Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼) wybierz żądany parametr.
2. Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/ RIGHT(▶) dostosuj parametr.
■Funkcja "PANO"(PANORAMA)
Ten tryb poszerza przednią scenę stereo o głośniki surround, Wybierz „OFF” lub „ON” (domyslnie „OFF”).
■Funkcja "C. WIDTH" (CENTER WIDTH)
Ta opcje dostosowuje scenę centralną, aby była słyszalna z głośnika centralnego, głośników frontowych lub ze wszystkich trzech.
Funkcję można ustawić w ośmiu stopniach 0 do 7 (domyslnie: 3).
■Funkcja "DIMEN"(DIMENSION)"
Funkcja ta stopniowo przesuwa pole dźwiękowe w kierunku przodu lub tyłu.
Funkcję można ustawić w siedmiu stopniach -3 do +3 (domyslnie: 0).
46
Funkcja “H.GAIN”
Funkcje “DRC DD”, “DRC THD”
1.
Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼)
wybierz “H.GAIN”.
1.
Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼)
wybierz żądany tryb DRC i naciśnij ENTER.
2.
Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/ RIGHT(▶)
dopasuj poziom głośników przednich wysokich.
2.
Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/ RIGHT(▶)
dopasuj zakres kompresji dynamiki.
→ L(Low) : Zmniejszenie poziomu
↕
M(Mid) : Standardowy poziom
↕
→ H(High) : Zwiększenie poziomu
■Funkcja "DRC DD" (DYNAMIC
RANGE COMPRESSION DOLBY DIGITAL)
→ OFF : Funkcja kompresji wyłączona
↕
MID
Wyższa kompresja
↕
→ MAX
■Funkcja "DRC THD"(DYNAMIC RANGE
COMPRESSION DOLBY TRUE HD)
→ AUTO : Automatyczne dopasowanie zakresu
↕
OFF : Funkcja kompresji wyłączona
↕
MID
Wyższa kompresja
↕
→ MAX
47
POLSKI
• Możesz dopasować poziom głośników przednich
wysokich.
■Uwagi:
• To ustawienie działa tylko w trybie Dolby Pro Logic IIz.
• Ta funkcja kompresuje zakres dynamiki ścieżek Dolby
Digital lub Dolby TrueHD (z ekstremalnymi poziomami
głośności) w celu zminimalizowania różnic pomiędzy
ekstremami.
Ułatwia to odsłuchy przy niskich poziomach głośności w
późnych porach.
■Uwagi:
• Te ustawienia działają tylko na ścieżkach Dolby Digital lub
Dolby TrueHD.
• W niektórych wersjach oprogramowania Dolby Digital
funkcja DRC może nie być aktywna.
USTAWIENIA HDMI
HDMI
HDMI : AMP / THRU
CEC : OFF / ON
POLSKI
PWR : OFF / ON
RETURN
• HDMI(HDMI AUDIO OUT) : Aby wypuścić dźwięk na wyjście HDMI amplitunera (brak dźwięku w głośnikach)
• CEC(HDMI CONTROL) : Aby sterować urządzeniami zgodnymi z HDMI CONTROL.
• PWR(POWER CONTROL) : Aby kontrolować włączanie/wyłączanie poprzez HDMI CONTROL
• RETURN : Powrót do poprzedniego menu.
1. Przyciskami CURSOR UP(▲)/DOWN(▼) wybierz
2.
Przyciskami CURSOR LEFT(◀)/RIGHT(▶)
dopasuj ustawienia.
żądaną funkcję.
Funkcji HDMI AUDIO OUT
• Połączenie HDMI przenosi nieskompresowane sygnały audio i video.
Ustaw funkcję HDMI AUDIO OUT w zalezności od potrzeb:
AMP : Sygnał audio nie jest wysyłany przez wyjście HDMI MONITOR OUT, dźwięki odtwarzane są na głośnikach podłączonych do
amplitunera.
↕
THRU : Wysłanie cyfrowych sygnałów audio na wyjście HDMI MONITOR OUT, dźwięk odtwarzany będzie na głośnikach TV.
■Uwagi:
• Kiedy HDMI AUDIO OUT ustawione jest na THRU, dźwięk nie jest odtwarzany na głośnikach podłączonych do amplitunera (oprócz
głośników drugiej strefy).
Funkcja HDMI CONTROL
• Funkcja HDMI control pozwala sterować innymi urządzeniami zgodnymi z HDMI CONTROL podłączonymi kablami HDMI.
OFF : Funkcja HDMI CONTROL wyłączona.
↕
ON : Funkcja HDMI CONTROL włączona.
• Kiedy HDMI CONTROL ustawione jest na ON, możesz również skorzystać z ARC(Audio Return Channel - zwrotny kanał audio),
pozwala to na odbieranie sygnałów audio z telewizora przez kabel HDMI.
■Notes:
• Funkcja HDMI control może nie działać z niektórymi komponentami.
• Aby skorzystać z ARC, TV musi obsługiwać funkcjonalność ARC standardu HDMI 1.4.
• Szczegóły na stronie 30.
48
Funkcja POWER CONTROL
POLSKI
• Funkcja Power Control pozwala sterować zasilaniem innych urządzeń (oraz sterowaniem zasilania amplitunera przez inne
urządzenia) podłączonych kablami HDMI..
OFF : Wyłączona funkcja POWER CONTROL.
↕
ON : Włączona funkcja POWER CONTROL.
■Note:
• Funkcję POWER CONTROL można włączyć tylko jezeli HDMI CONTROL ustawione jest na ON.
49
WYKRYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM
Brak zasilania
Brak dźwięku
MOŻLIWA PRZYCZYNA
• Odłączony przewód zasilania
• Słabe połączenie lub niedziałające gniazdko
• Podłącz przewód zasilania
• Sprawdź zasilanie w gniazdku
• Odłączone kable głośnikowe
• Za niski poziom głośności
• Włączona funkcja MUTE
• Wybrane nieprawidłowe źródło
• Nieprawidłowo podłączone źródło
• Opcja HDMI AUDIO OUT ustawiona na THRU.
• Nieprawidłowe ustawienia dotyczące dźwięku
• Sprawdź podłączenie głośników
• dostosuj poziom głośności
• Naciśnij przycisk MUTE.
• Wybierz odpowiednie źródło
• Popraw połączenia źródeł
• Ustaw opcję na AMP (szczególy na stronbie 48.)
• Popraw ustawienia (Szczegóły na stronie 35.)
Brak dźwięku z głośników surround • Wyłączony tryb surround (włączony tryb stereo)
• Zbyt niski poziom głośności i kanałów surround
• Wybrano źródło monofoniczne
• Głośniki surround ustawione na "NO".
Brak dźwięku z głośnika
centralnego
ROZWIĄZANIE
• Wybrany tryb stereo
• Głośnik centralny ustawiony na "NO".
• Zbyt niski poziom głośności i kanału centralnego
Brak dźwięku z głośników surround • Sygnał lub tryb surround nie obsługują trybu
back (lub przednich wysokich)
7.1 lub 6.1
• Wzmacniacz kanału surround back ustawiony na
"BIAMP" lub "ROOM 2".
• Zbyt niski poziom głośności i kanałów surround
• Głośniki surround ustawione na "NO".
• Wybierz tryb surround
• Dostosuj głośność i poziom kanałów surround
• Wybierz źródło wielokanałowe
• Włącz głośniki surround w ustawieniach
• Wybierz tryb surround
• Włącz głośnik centralny w ustawieniach
• Dostosuj głośność i poziom kanału centralnego
• Zobacz rozdział TRYBY SURROUND na stronie 19.
• Ustaw opcję AMP ASSIGN (szczegóły na stronie 33.)
• Dostosuj głośność i poziom kanałów surround
• Włącz głośniki surround w ustawieniach
Brak obrazu
• Nieprawidłowe połączenie z wyświetlaczem.
• Wybrane nieprawidłowe źródło na wyświetlaczu.
• Nieprawidłowe ustawienia dotyczące obrazu.
• Sprawdź połączenia.
• Wybierz prawidłowe wejście.
• Dokonaj odpowiednich ustawień (Szczegóły na
stronie 35.)
Brak obrazu przy podłączeniu
HDMI
• Nieprawidłowe połączenie HDMI do wyświetlacza.
• Wyświetlacz lub inne urządzenie nie obsługuje
HDCP.
• Sprawdź połączenia HDMI.
• To urządzenie współpracuje tylko z urządzeniami
zgodnymi z HDCP.
Szum lub zniekształcony obraz
• Format Video Twojego wyświetlacza, odtwarzacza
jest inny niż PAL.
• Zmień format video na PAL.
Stacje radiowe nie odbierają
• Nie podłączona antena.
• Nieprawidłowa częstotliwość stacji.
• Antena źle umiejscowiona.
• Podłącz antenę.
• Wybierz odpowiednią częstotliwość.
• Zmień położenie anteny i ponów próbę.
Zapamiętane stacje nie są
odbierane
• Zapamiętana nieprawidłowa częstotliwość.
• Pamięć została wymazana.
• Zapamiętaj właściwą częstotliwość.
• Zapamiętaj stacje ponownie.
Słaby odbiór FM
• Nie podłączona antena.
• Antena źle umiejscowiona.
• Słaby sygnał stacji.
• Podłącz antenę.
• Zmień położenie anteny i ponów próbę.
• Skorzystaj z anteny zewnętrznej.
Syczący sygnał podczas odsłuchów • Szumy generowane przez silniki, lampy
AM, szczególnie nocą.
fluorescencyjne i oświetlenie.
• Trzymaj amplituner z dala od źródeł szumów
• Skorzystaj z zewnętrznej anteny AM.
Pilot zdalnego sterowania nie
działa.
• Brak lub wyczerpane baterie.
• Zasłonięty nadajnik.
• Wymień baterie.
• Usuń przeszkody.
50
POLSKI
W przypadku wystapienia awarii zapoznaj się z poniższą tabelą zanim dostarczysz sprzęt do serwisu.
Jeżeli wada się utrzymuje, spróbuj wyłączyć i włączyć amplituner, jeżeli to nie pomoże, skonsultuj się ze sprzedawcą.
Pod żadnym pozorem nie próbuj samodzielnej naprawy, może to skutkować utratą gwarancji.
■SEKCJA WZMACNIACZA
• Moct, tryb stereo, 6 Ω, THD 0.1 %, 40 Hz~20 kHz | 2× 110 W (Wersja EU z zasilaczem 240V)
• THD przyt -3 dB, 6 Ω, 1 kHz | 0.02%
• Zniekształcenia intermodulacyjne
60 Hz : 7 kHz= 4 : 1 SMPTE, 6 Ω, 80 W | 0.05%
• Czułość wejścia/impedancja
Liniowe (CD, AUX, VIDEO) | 250 mV/47kΩ
• SNR, IHF mierzone "A"
Liniowe (CD, AUX, VIDEO) | 95 dB
• Pasmo przenoszenia
Liniowe (CD, AUX, VIDEO), 10 Hz ~ 90 kHz | +0, -3 dB
• Poziom wyjściowy
ROOM 2 OUT, 2.2 kΩ | 250 mV
• Kontrola Bass/Treble, 100 Hz/10 kHz | ±10 dB
• Tryb surround / jeden kanał
Moc głośników przednich, 6 Ω, 1 kHz, THD 1.0 % | 110 W / 110 W (Wersja EU z zasilaczem 240V)
Moc głośnika centralnego , 6 Ω, 1 kHz, THD 1.0 % | 110 W (Wersja EU z zasilaczem 240V)
Moc głośników surround, 6 Ω, 1 kHz, THD 1.0 % | 110 W / 110 W (Wersja EU z zasilaczem 240V)
Moc głośników Surround back /Front height / ROOM 2, 6 Ω, 1 kHz, THD 1.0 % | 110 W / 110 W (Wersja EU z zasilaczem 240V)
■SEKCJA CYFROWEGO AUDIO
• Częstotliwość próbkowania | 32, 44.1, 48, 96, 192 khz
• Cyfrowy poziom wejściowy
Koncentryczny, 75 Ω | 0.5 Vp-p
Optyczny, 660 nm | -15 ~ -21 dBm
■SEKCJA VIDEO
• Format video | PAL
• Czułość wejścia(=Poziom wyjściowy), 75 Ω
Video (Composite(normalny)) | 1 Vp-p
• Złącza HDMI | 19 pin
■SEKCJA TUNERA FM
• Zakres częstotliwości | 87.5~108 mhz
• Czułość, S/N 26 dB | - 4 dBu
• SNR, mono/stereo | 70 / 60 dB
• THD, 1 kHz, mono/stereo | 0.05 / 1.4 %
• Pasmo przenoszenia, 17 Hz~12 kHz | ±3 dB
• Separacja stereo, 1 kHz | 40 dB
• Współczynnik odrzucenia IF | 130 dB
■SEKCJA TUNERA AM
• Zakres częstotliwości | 522~1611 khz
• Czułość, S/N = 20 dB | 54 dBu/m
• SNR | 40 dB
• Wybór | 50 dB
■OGÓLNE
• Zasilanie | 230 V ~ 50 hz
• Pobór mocy | 230 W
• Wymiary (SxWxG, łącznie z odstającymi częściami) | 435x143x371 mm(17-3/8x5-5/8x14-5/8 cali)
• Waga netto | 9.1 kg (20.1 Ibs)
Uwagi: Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
51
POLSKI
SPECYFIKACJE
RD-7505
AMPLITUNER AUDIO/VIDEO
www.POLPAK.com.plIMPORTER /
DYSTRYBUTOR:
POLPAK POLAND Sp. z o.o.
BIURO HANDLOWE / SALON SPRZEDAŻY:
AL. JEROZOLIMSKIE 333A, 05-816 REGUŁY k/WARSZAWY
Tel./Fax. (22) 353-14-14 ; Email: biuro@polpak.com.plPRODUCENT
SPRZĘTU: Inkel Corporation/Sherwood
3-8, Cheongcheon-Dong, Bupyeong-Gu, Incheon, Korea, 403-853
Download PDF

advertising