AEG SKS41200S0 User manual

AEG SKS41200S0 User manual
nl
ow
D
SKS41200S0
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
d
de
oa
NL KOELKAST
EN REFRIGERATOR
FR RÉFRIGÉRATEUR
2
23
44
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
2
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
VEILIGHEIDSINFORMATIE
BEDIENING
HET EERSTE GEBRUIK
DAGELIJKS GEBRUIK
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
REINIGING EN ONDERHOUD
PROBLEMEN OPLOSSEN
MONTAGE
GELUIDEN
TECHNISCHE GEGEVENS
fro
4
7
8
9
10
11
13
15
21
22
d
de
oa
INHOUD
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
LEGENDA
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
nl
ow
D
3
d
de
oa
VOOR PERFECTE RESULTATEN
NEDERLANDS
m
fro
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze informatie treft u aan op het
typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
ALGEMENE VEILIGHEID
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij
van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of
dranken in een gewoon huishouden,
zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in
koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a)
bevindt zich in het koelcircuit van het
apparaat, dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar
ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich
bevindt grondig ventileren
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar
voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan
de stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de
m
VEILIGHEID VAN KINDEREN
EN KWETSBARE MENSEN
deur om te voorkomen dat kinderen
een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een
ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de
deur of het deksel, zorg er dan voor
dat u het slot onbruikbaar maakt
voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er
in opgesloten kunnen raken.
fro
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen
dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg
ervoor dat zij bij het apparaat blijven als
het wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik
en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet
verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen
veroorzaakt is.
d
de
oa
VEILIGHEIDSINFORMATIE
nl
ow
D
4
nl
ow
D
or
nb
de
an
.v
w
ONDERHOUD EN REINIGING
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen
voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast
regelmatig op dooiwater. Reinig de
afvoer, indien nodig. Als de afvoer
verstopt is, zal er zich water onder in
het apparaat verzamelen.
e
.b
re
•
w
•
w
•
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze
kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
m
•
1. Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van
het apparaat. Een platgedrukte
of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het
lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak
en raak ze niet aan als uw handen
vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig
bloot aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en
uitsluitend bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
DAGELIJKS GEBRUIK
fro
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen
(netsnoer, stekker, compressor)
mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
5
d
de
oa
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan
te brengen in de specificaties of dit
product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan
kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
NEDERLANDS
INSTALLATIE
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het
apparaat gekocht heeft. Gooi in dat
geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden,
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien
of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de
van toepassing zijnde regels die
u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom
beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant
bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit
apparaat en die voorzien zijn
zijn recyclevan het symbool
baar.
fro
ONDERHOUD
BESCHERMING VAN HET
MILIEU
d
de
oa
teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator)
aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst
worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een
drinkwaterleiding. (Indien er een wateraansluiting voorzien is)
nl
ow
D
6
nl
ow
D
INSCHAKELEN
Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op
de achterwand gevormd wordt.
In dat geval moet de knop op
een hogere temperatuur gezet
worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en
zodoende het energieverbruik
te beperken.
e
.b
re
Een gemiddelde instelling is
over het algemeen het meest
geschikt.
or
nb
de
an
.v
w
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te
verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te
verkrijgen.
w
TEMPERATUURREGELING
w
Draai de thermostaatknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
m
UITSCHAKELEN
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het
feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
fro
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
7
d
de
oa
BEDIENING
NEDERLANDS
m
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
fro
DE BINNENKANT
SCHOONMAKEN
d
de
oa
HET EERSTE GEBRUIK
nl
ow
D
8
nl
ow
D
VERPLAATSBARE SCHAPPEN
9
d
de
oa
DAGELIJKS GEBRUIK
NEDERLANDS
fro
m
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat
de legrekken op de gewenste plaats
gezet kunnen worden.
te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
e
.b
re
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk
or
nb
de
an
.v
w
w
w
HET PLAATSEN VAN DE
DEURSCHAPPEN
nl
ow
D
10
d
de
oa
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
NUTTIGE TIPS VOOR HET
KOELEN
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat
volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs
op de verdamper ontstaat. Als dit
gebeurt, zet u de thermostaatknop
naar een warmere instelling om de
koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te
besparen.
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de
speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale
luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te
sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in
het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in
de koelkast bewaard worden.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
m
TIPS VOOR HET KOELEN VAN
VERS VOEDSEL
fro
TIPS VOOR
ENERGIEBESPARING
nl
ow
D
or
nb
de
an
.v
w
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te
maken met warm water met een beetje
afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
e
.b
re
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig
ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
w
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat
neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon zijn en vrij
van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig
droog.
w
PERIODIEKE REINIGING
m
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen
uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Maak de condensor (zwart rooster) en
de compressor op de achterkant van
het apparaat schoon met een borstel of
stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en
het elektriciteitsverbruik besparen.
fro
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker uit het stopcontact trekken.
11
d
de
oa
REINIGING EN ONDERHOUD
NEDERLANDS
nl
ow
D
12
d
de
oa
HET ONTDOOIEN VAN DE KOELKAST
m
fro
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt,
automatisch van de verdamper van het
koelvak verwijderd. Het dooiwater
loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje
van het dooiwater in het midden van
het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor
de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Als het apparaat gedurende lange tijd
niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig)
en toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier
staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft, als de
stroom uitvalt.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
PERIODES DAT HET
APPARAAT NIET GEBRUIKT
WORDT
nl
ow
D
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
WAARSCHUWING!
Voordat u storingen opspoort,
de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd
technicus of competent persoon.
13
d
de
oa
PROBLEMEN OPLOSSEN
NEDERLANDS
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt
niet. Het lampje
brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in standby.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De compressor werkt De temperatuur is niet
continu.
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open
gedaan.
Laat de deur niet langer
open staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te Verlaag de kamertemperahoog.
tuur.
Er loopt water over
de achterkant van de
koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces ontdooit
de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt. Maak de waterafvoer
schoon.
Producten verhinderen het Zorg ervoor dat de producwater om in de wateropten de achterwand niet ravangbak te lopen.
ken.
e
.b
Het lampje werkt
niet.
re
Probleem
nl
ow
D
14
Mogelijke oorzaak
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt
niet in de verdamperbak
boven de compressor.
Oplossing
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag.
De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
hoog.
De thermostaatknop is
niet goed ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat is.
d
de
oa
Probleem
m
fro
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de schroef van de afdekking van het lampje.
3. Verwijder de afdekking van het
lampje (raadpleeg de afbeelding).
4. Vervang het kapotte lampje door
een nieuw lampje met hetzelfde
vermogen dat specifiek bedoeld is
voor huishoudelijke apparaten. (het
maximale vermogen wordt getoond op de afdekking van het
lampje).
5. Plaats de afdekking van het lampje
terug.
6. Draai de schroef van de afdekking
van het lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Open de deur. Controleer of het
lampje gaat branden.
DE DEUR SLUITEN
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact
met de service-afdeling.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
HET LAMPJE VERVANGEN
nl
ow
D
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact
niet geaard is, sluit het apparaat dan
aan op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande
veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
e
.b
SN
ELEKTRISCHE AANSLUITING
re
Omgevingstemperatuur
or
nb
de
an
.v
w
Klimaatklasse
+16°C tot + 43°C
w
Installeer dit apparaat op een plaats
waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
T
w
De stekker van het apparaat
moet na installatie toegankelijk
zijn.
Omgevingstemperatuur
m
WAARSCHUWING!
Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een
deurslot of vergrendeling, zorg
er dan voor dat dit onbruikbaar
gemaakt wordt, zodat kinderen
er niet in opgesloten kunnen raken.
Klimaatklasse
fro
OPSTELLING
15
d
de
oa
MONTAGE
NEDERLANDS
nl
ow
D
16
d
de
oa
OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR
m
fro
De deur van het apparaat gaat naar
rechts open. Als u wilt dat de deur naar
links open gaat, ga dan als volgt te werk,
voordat u het apparaat installeert:
1. Maak de bovenste pen los en verwijder deze.
2. Verwijder de deur.
3. Verwijder het afstandsstuk.
4. Maak de onderste pen los met een
sleutel.
Op de tegenoverliggende zijde:
1. Zet de onderste pen vast.
2. Installeer het afstandsstuk.
3. Monteer de deur.
4. Zet de bovenste pen vast.
5 cm
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
DE INSTALLATIE VAN HET
APPARAAT
LET OP!
Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij kan bewegen.
Ga als volgt te werk:
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
VENTILATIEVEREISTEN
nl
ow
D
NEDERLANDS
17
d
de
oa
Knip indien nodig de zelfklevende afdichtstrip op maat en bevestig het op
het apparaat zoals aangegeven op de
afbeelding.
m
fro
x
2
Plaats het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in de richting van de
pijl (1) totdat de de afdekplaat aan de
bovenkant van het apparaat tegen het
keukenmeubel aankomt.
Duw het apparaat in de richting van de
pijl (2) tegen de kast tegenover het
scharnier.
1
4mm
44mm
Stel het apparaat af in de nis.
Zorg ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en de voorste rand van de
kast 44 mm is.
Het afdekplaatje voor het onderste
scharnier (in de zak met accessoires)
zorgt ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en het keukenmeubel correct
is.
Zorg ervoor dat er een ruimte van 4 mm
tussen het apparaat en de kast aanwezig is.
Open de deur. Bevestig het afdekplatje van het onderste scharnier op de
juiste plek.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
x
nl
ow
D
18
d
de
oa
Bevestig het apparaat met 4 schroeven
in de nis.
fro
m
I
D
Bevestig de afdekplaatjes (C, D) aan de
uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.
Bevestig de de afdekplaatjes (E) op het
scharnier.
C
E
E
e
.b
Verwijder het juiste onderdeel van het
afdekplaatje van het scharnier (E). Verwijder onderdeel DX als het scharnier
rechts staat, of onderdeel SX als het
scharnier links staat.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
I
nl
ow
D
NEDERLANDS
19
d
de
oa
Maak de onderdelen (Ha), (Hb), (Hc) en
(Hd) los.
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Monteer onderdeel (Ha) aan de binnenkant van de keukenkastdeur.
e
.b
re
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Duw onderdeel (Hc) op onderdeel (Ha).
Ha
Hc
Zet de deur van het apparaat en de
keukenkastdeur open onder een hoek
van 90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de
geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat en de
keukenkastdeur tegen elkaar en markeer de gaten.
8 mm
Ha
Hb
nl
ow
D
20
d
de
oa
Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand
van de deur waar de spijker moet worden vastgemaakt (K).
8 mm
m
fro
Ha
Plaats het kleine vierkantje terug op de
geleider en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de deur van het keukenmeubel en
de keukenkastdeur uit met behulp van
onderdeel Hb.
Hb
Druk onderdeel (Hd) op onderdeel
(Hb).
Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De afdichtingsstrip goed bevestigd is
aan de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Hb
Hd
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
K
nl
ow
D
BRRR!
!
BB
CR
AC
K!
e
.b
re
U
BL
!
ICK
CL
or
nb
de
an
.v
w
OK
w
HISSS!
w
SSS
RRR
!
m
fro
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
21
d
de
oa
GELUIDEN
NEDERLANDS
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
nl
ow
D
22
d
de
oa
HISSS!
m
fro
HISSS!
CRACK!
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1225 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de linker binnenkant in
het apparaat en op het energielabel.
e
.b
CRACK!
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
SSSRRR!
SSSRRR!
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
SAFETY INFORMATION
OPERATION
FIRST USE
DAILY USE
HELPFUL HINTS AND TIPS
CARE AND CLEANING
WHAT TO DO IF…
INSTALLATION
NOISES
TECHNICAL DATA
23
d
de
oa
25
28
29
30
31
32
34
36
42
43
nl
ow
D
CONTENTS
ENGLISH
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers
to recycle it.
Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
VISIT OUR WEBSITE FOR:
- Products
- Brochures
- User manuals
- Trouble shooter
- Service information
www.aeg.com
LEGEND
Warning - Important Safety information.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
d
de
oa
FOR PERFECT RESULTS
nl
ow
D
24
m
fro
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend
a few minutes reading to get the very best from it.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG
appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from
specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate.
Model
PNC
Serial Number
nl
ow
D
w
w
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a
normal household as explained in
this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or
any artificial means to speed up the
thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside
of refrigerating appliances, unless
they are approved for this purpose
by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental
compatibility, which is nevertheless
flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that
none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut
the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove
the door to prevent playing children
to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap
for a child.
WARNING!
m
CHILDREN AND VULNERABLE
PEOPLE SAFETY
GENERAL SAFETY
fro
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary
mistakes and accidents, it is important
to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its
operation and safety features. Save
these instructions and make sure that
they remain with the appliance if it is
moved or sold, so that everyone using
it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
25
d
de
oa
SAFETY INFORMATION
ENGLISH
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must
be replaced by a certified service agent or qualified service
personnel to avoid hazard.
nl
ow
D
26
e
.b
• Before maintenance, switch off the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately to the place you bought it. In
that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm
parts (compressor, condenser) to
prevent possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the
appliance.
• Connect to potable water supply only (If a water connection is foreseen).
re
CARE AND CLEANING
For electrical connection carefully follow the instructions given
in specific paragraphs.
or
nb
de
an
.v
w
• Do not put hot pot on the plastic
parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they
may explode.
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
w
DAILY USE
INSTALLATION
w
•
m
•
fro
•
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
d
de
oa
•
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your
hands are damp/wet, as this could
cause skin abrasions or frost/freezer
burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances
use only. They are not suitable for
household room illumination.
SERVICE
• Any electrical work required to do
the servicing of the appliance should
be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
nl
ow
D
27
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be
discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be
disposed according to the applicable regulations to obtain
from your local authorities.
Avoid damaging the cooling
unit, especially at the rear near
the heat exchanger. The materials used on this appliance
are remarked by the symbol
cyclable.
d
de
oa
ENVIRONMENT PROTECTION
ENGLISH
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
SWITCHING ON
re
or
nb
de
an
.v
w
If the ambient temperature is
high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to
the lowest temperatures, it may
run continuously causing frost to
form on the rear wall. In this
case the dial must be set to a
higher temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption.
e
.b
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as
follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the
minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the
maximum coldness.
w
TEMPERATURE REGULATION
w
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
However, the exact setting should be
chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends
on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
m
SWITCHING OFF
A medium setting is generally
the most suitable.
fro
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.
d
de
oa
OPERATION
nl
ow
D
28
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
fro
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
29
d
de
oa
CLEANING THE INTERIOR
nl
ow
D
FIRST USE
ENGLISH
MOVABLE SHELVES
d
de
oa
DAILY USE
nl
ow
D
30
fro
m
The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
e
.b
re
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
POSITIONING THE DOOR
SHELVES
nl
ow
D
31
d
de
oa
HELPFUL HINTS AND TIPS
ENGLISH
HINTS FOR REFRIGERATION
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high
and the Temperature Regulator is set
to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor
may run continuously, causing frost
or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator
toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in
electricity consumption.
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene
bags and place on the glass shelf
above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed
on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap
and should be stored in the bottle rack
on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
m
HINTS FOR FRESH FOOD
REFRIGERATION
fro
HINTS FOR ENERGY SAVING
w
Take care of not to damage the
cooling system.
or
nb
de
an
.v
w
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/
damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water
with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
e
.b
re
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
w
PERIODIC CLEANING
m
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
Clean the condenser (black grill) and
the compressor at the back of the appliance with a brush. This operation will
improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
fro
CAUTION!
Unplug the appliance before
carrying out any maintenance
operation.
d
de
oa
CARE AND CLEANING
nl
ow
D
32
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed
cleaning products or wax polishes to clean the interior as this
will damage the surface and
leave a strong odour.
DEFROSTING OF THE REFRIGERATOR
Frost is automatically eliminated from
the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The
defrost water drains out through a
trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle
of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing
and dripping onto the food inside. Use
the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain
hole.
nl
ow
D
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent
unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in
case of a power failure.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
When the appliance is not in use for
long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
33
d
de
oa
PERIODS OF NONOPERATION
ENGLISH
There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or
competent person must do the
troubleshooting that is not in
this manual.
d
de
oa
WHAT TO DO IF…
nl
ow
D
34
Possible cause
Solution
The appliance does
not operate. The
lamp does not operate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
e
.b
re
Problem
The appliance has no
Connect a different electripower. There is no voltage cal appliance to the mains
in the mains socket.
socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp does not
work.
The compressor operates continually.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
The temperature is not set Set a higher temperature.
correctly.
The door is not closed cor- Refer to "Closing the
rectly.
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door open
longer than necessary.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the
refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into the water
collector.
Make sure that products do
not touch the rear plate.
nl
ow
D
ENGLISH
Possible cause
Water flows on the
ground.
The melting water outlet
does not flow in the evaporative tray above the
compressor.
Solution
The temperature in
the appliance is too
low.
The temperature regulator Set a higher temperature.
is not set correctly.
The temperature in
the appliance is too
high.
The temperature regulator Set a lower temperature.
is not set correctly.
d
de
oa
Problem
35
m
fro
Attach the melting water
outlet to the evaporative
tray.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored
at the same time.
Store less products at the
same time.
There is no cold air circula- Make sure that there is cold
tion in the appliance.
air circulation in the appliance.
REPLACING THE LAMP
1. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
2. Remove the screw from the lamp
cover.
3. Remove the lamp cover (refer to
the illustration).
4. Replace the used lamp with a new
lamp of the same power and specifically designed for household appliances. (the maximum power is
shown on the lamp cover).
5. Install the lamp cover.
6. Tighten the screw to the lamp cover.
7. Connect the mains plug to the
mains socket.
8. Open the door. Make sure that the
lamp comes on.
CLOSING THE DOOR
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer
to "Installation".
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
The door is not closed cor- Refer to "Closing the
rectly.
door".
POSITIONING
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
e
.b
N
Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
re
+10°C to + 32°C
ELECTRICAL CONNECTION
or
nb
de
an
.v
w
SN
w
Climate Ambient temperature
class
+16°C to + 43°C
w
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds
to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
T
m
The appliance shall have the
plug accessible after installation.
Climate Ambient temperature
class
fro
WARNING!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch
on the door, you must ensure
that it is made unusable to prevent young children being trapped inside.
d
de
oa
INSTALLATION
nl
ow
D
36
nl
ow
D
37
d
de
oa
DOOR REVERSIBILITY
ENGLISH
m
fro
The door of the appliance opens to the
right. If you want to open the door to
the left, follow these steps before you
install the appliance:
1. Loosen and remove the upper pin.
2. Remove the door.
3. Remove the spacer.
4. With a key, loosen the lower pin.
On the opposite side:
1. Tighten the lower pin.
2. Install the spacer.
3. Install the door.
4. Tighten the upper pin.
5 cm
The airflow behind the appliance must
be sufficient.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
INSTALLING THE APPLIANCE
CAUTION!
Make sure that the mains cable
can move freely.
Do the following steps:
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
VENTILATION REQUIREMENTS
nl
ow
D
38
d
de
oa
If necessary cut the adhesive sealing
strip and apply it to the appliance as
shown in figure.
m
fro
x
2
Install the appliance in the niche.
Push the appliance in the direction of
the arrow (1) until the upper gap cover
stops against the kitchen furniture.
Push the appliance in the direction of
the arrow (2) against the cupboard on
the opposite side of the hinge.
1
4mm
44mm
Adjust the appliance in the niche.
Make sure that the distance between
the appliance and the cupboard frontedge is 44 mm.
The lower hinge cover (in the accessories bag) makes sure that the distance
between the appliance and the kitchen
furniture is correct.
Make sure that the clearance between
the appliance and the cupboard is 4
mm.
Open the door. Put the lower hinge
cover in position.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
x
nl
ow
D
ENGLISH
39
d
de
oa
Attach the appliance to the niche with 4
screws.
fro
m
I
or
nb
de
an
.v
w
w
w
I
Attach the covers (C, D) to the lugs and
the hinge holes.
Attach the hinge covers (E) to the
hinge.
D
C
E
E
e
.b
re
Remove the correct part from the hinge
cover (E). Make sure to remove the part
DX, in the case of right hinge, SX in opposite case.
nl
ow
D
40
d
de
oa
Disconnect the parts (Ha), (Hb), (Hc)
and (Hd).
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Install the part (Ha) on the inner side of
the kitchen furniture door.
e
.b
re
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Push the part (Hc) on the part (Ha).
Ha
Hc
Open the appliance door and the kitchen furniture door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb) into guide
(Ha).
Put together the appliance door and
the furniture door and mark the holes.
8 mm
Ha
Hb
nl
ow
D
ENGLISH
41
d
de
oa
Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of
the door where the nail must be fitted
(K).
8 mm
m
fro
Ha
Place the small square on the guide
again and fix it with the screws supplied.
Align the kitchen furniture door and the
appliance door by adjusting the part
Hb.
Hb
Press the part (Hd) on the part (Hb).
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The sealing strip is attached tightly to
the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
Hb
Hd
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
K
nl
ow
D
42
m
fro
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
d
de
oa
NOISES
BRRR!
!
BRRR!
BLUBB!
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
e
.b
CLICK!
CR
re
BB
U
BL
K!
IC
CL
or
nb
de
an
.v
w
OK
w
HISSS!
w
SSS
RRR
!
nl
ow
D
d
de
oa
HISSS!
ENGLISH
43
m
fro
HISSS!
CRACK!
TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1225 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
Frequency
The technical information are situated
in the rating plate on the internal left
230-240 V
50 Hz
side of the appliance and in the energy
label.
e
.b
CRACK!
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
SSSRRR!
SSSRRR!
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
FONCTIONNEMENT
PREMIÈRE UTILISATION
UTILISATION QUOTIDIENNE
CONSEILS UTILES
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
INSTALLATION
BRUITS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
fro
46
49
50
51
52
53
55
58
64
65
d
de
oa
SOMMAIRE
nl
ow
D
44
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole
avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services municipaux.
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR CONSULTER:
- Produits
- Brochures
- Notices d'utilisation
- Dépannage
- Informations sur le service après-vente
www.aeg.com
LÉGENDE
Avertissement – Informations importantes sur la sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
nl
ow
D
45
d
de
oa
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
FRANÇAIS
m
fro
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé pour vous offrir la meilleure
performance pour une longue durée, avec des technologies innovantes qui vous
simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne trouverez pas sûrement pas
sur d'autres appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin
d'utiliser au mieux votre appareil.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos
appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Lorsque vous contactez le service après-vente, assurez-vous de disposer des
données suivantes. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Modèle
PNC
Numéro de série
or
nb
de
an
.v
w
w
w
CONSIGNES GÉNÉRALES DE
SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT
e
.b
re
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance
les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut,
veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter
que des enfants ne restent enfermés
à l'intérieur.
m
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET
DES PERSONNES
VULNÉRABLES
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre
celle-ci inutilisable avant de vous en
débarrasser. Ceci afin d'éviter aux
enfants de s'enfermer dans l'appareil
et de mettre ainsi leur vie en danger.
fro
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les
conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou
accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien
son fonctionnement et ses fonctions de
sécurité. Conservez cette notice avec
l'appareil. Si l'appareil doit être vendu
ou cédé à une autre personne, veillez à
remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser
avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au
non-respect de ces instructions.
d
de
oa
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
nl
ow
D
46
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil
ou la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments
et/ou des boissons dans le cadre
d’un usage domestique normal, tel
que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un
gaz naturel offrant un haut niveau de
compatibilité avec l’environnement
mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation
de votre appareil, assurez-vous
qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute
autre source d'allumage
nl
ow
D
or
nb
de
an
.v
w
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Avant toute opération de nettoyage,
mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques
pour nettoyer l'appareil.
• Contrôlez régulièrement l'orifice
d'évacuation de l'eau de dégivrage
dans le compartiment réfrigérateur
Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est
bouché, l'eau s'écoulera en bas de
l’appareil
e
.b
re
•
w
•
w
•
• Ne posez pas d'éléments chauds sur
les parties en plastique de l'appareil
• Ne stockez pas de gaz et de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le
fabricant de l’appareil Consultez les
instructions respectives
m
•
1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est
pas écrasée ou endommagée
par l'arrière de l'appareil. Une
prise de courant écrasée ou endommagée peut s'échauffer et
causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de
l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en
tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien
fixée, n'introduisez pas de prise
dedans. Risque d'électrocution
ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le
diffuseur de l'ampoule (si présent) de l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et
d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas adaptées à
l'éclairage d'une habitation.
UTILISATION QUOTIDIENNE
fro
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou
interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du
câble d'alimentation, ne doivent
être effectuées que par un professionnel qualifié.
47
d
de
oa
– aérez soigneusement la pièce où
se trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation
est endommagé, il peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une
électrocution.
FRANÇAIS
INSTALLATION
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. Ne branchez
pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur
de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins
quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il
ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur
et le condenseur (risque de brûlure).
nl
ow
D
48
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu
et réparé que par un Service aprèsvente autorisé, exclusivement avec
des pièces d'origine.
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation
contient des gaz inflammables :
l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des
autorités locales. Veillez à ne
pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
fro
MAINTENANCE
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
d
de
oa
• Placez de préférence votre appareil
loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de
l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.)
nl
ow
D
MISE EN FONCTIONNEMENT
Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la température ambiante
est élevée et que l'appareil est
plein, il est possible que le compresseur fonctionne en régime
continu. Dans ce cas, il y a un
risque de formation excessive
de givre sur la paroi postérieure
à l'intérieur de l'appareil. Pour
éviter cet inconvénient, placez
le thermostat sur une température plus élevée de façon à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent, des
économies de courant.
e
.b
re
Une position moyenne est la
plus indiquée.
or
nb
de
an
.v
w
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers
le bas pour obtenir un réglage de
froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers
le haut pour obtenir un réglage de
froid maximum.
w
RÉGLAGE DE LA
TEMPÉRATURE
w
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez
le bouton du thermostat sur la position
"O".
m
MISE À L'ARRÊT
Toutefois, le réglage doit être choisi en
tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend
de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
fro
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans
le sens des aiguilles d'une montre sur
une position moyenne.
49
d
de
oa
FONCTIONNEMENT
FRANÇAIS
NETTOYAGE INTÉRIEUR
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge
métallique pour ne pas abîmer
la finition.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous
les accessoires internes avec de l'eau
tiède savonneuse pour supprimer
l'odeur caractéristique du "neuf" puis
séchez soigneusement.
d
de
oa
PREMIÈRE UTILISATION
nl
ow
D
50
nl
ow
D
CLAYETTES AMOVIBLES
51
d
de
oa
UTILISATION QUOTIDIENNE
FRANÇAIS
fro
m
Plusieurs glissières ont été installées sur
les parois du réfrigérateur pour vous
permettre de placer les clayettes comme vous le souhaitez.
la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
e
.b
re
En fonction de la taille des paquets
d'aliments conservés, les balconnets de
or
nb
de
an
.v
w
w
w
EMPLACEMENT DES
BALCONNETS DE LA PORTE
d
de
oa
CONSEILS UTILES
nl
ow
D
52
• Placez les aliments pour que l'air
puisse circuler librement autour.
• N'ouvrez pas la porte trop souvent
ou plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la position de froid
maximum et l'appareil est plein : il
est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où
un risque de formation excessive de
givre sur l'évaporateur. Pour éviter
ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du
compresseur et ainsi permettre un
dégivrage automatique, d'où des
économies d'énergie.
CONSEILS POUR LA
RÉFRIGÉRATION
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la
dans des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus
du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2
jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placezles bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois
nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes
fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des
récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air
possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placezle dans le balconnet de la contreporte
réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et
ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement emballés.
e
.b
re
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont
aromatiques.
m
CONSEILS POUR LA
RÉFRIGÉRATION DE DENRÉES
FRAÎCHES
fro
CONSEILS POUR
L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
nl
ow
D
or
nb
de
an
.v
w
Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants
contiennent des produits chimiques qui
peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude
additionnée d'un peu de savon liquide
pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
e
.b
re
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur
de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni
d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à
ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
w
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de
porte et nettoyez-les en les essuyant
pour éviter toute accumulation de
déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
w
NETTOYAGE PÉRIODIQUE
m
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et
le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur.
Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des
économies d'énergie.
fro
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
53
d
de
oa
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
FRANÇAIS
nl
ow
D
54
d
de
oa
DÉGIVRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR
m
fro
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à
chaque fois que le compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est collectée
dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment
réfrigérateur pour empêcher l'eau de
déborder et de couler à l'intérieur de
l'appareil. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans
l'orifice.
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez
l'appareil ainsi que tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation
d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI,
faites vérifier régulièrement son bon
fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de
courant.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
EN CAS D'ABSENCE
PROLONGÉE OU DE NONUTILISATION
nl
ow
D
FRANÇAIS
55
Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, système réfrigérant) sont normaux.
m
fro
Cause possible
Remède
L'appareil ne fonctionne pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correcte- Branchez correctement la fiment branchée sur la prise che sur la prise de courant.
de courant.
Le courant n'arrive pas à
Branchez un autre appareil
l'appareil. La prise de cou- électrique sur la prise de
rant n'est pas alimentée.
courant.
Faites appel à un électricien
qualifié.
L'ampoule ne fonctionne pas.
L'ampoule est en mode
veille.
Ouvrez et fermez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe
"Remplacement de l'ampoule".
Le compresseur fonc- La température n'est pas
tionne en permanen- correctement réglée.
ce.
Sélectionnez une température plus élevée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe
"Fermeture de la porte".
La porte a été ouverte
trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que
nécessaire.
La température du produit Laissez le produit revenir à
est trop élevée.
température ambiante
avant de le ranger dans
l'appareil.
De l'eau s'écoule sur
la plaque arrière du
compartiment réfrigérateur.
La température ambiante
est trop élevée.
Réduisez la température
ambiante.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond
sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
e
.b
Anomalie
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
AVERTISSEMENT
Avant de résoudre les problèmes, débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes,
non mentionnés dans le présent
manuel, doit être exclusivement
confiée à un électricien qualifié
ou une personne compétente.
d
de
oa
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Cause possible
Remède
d
de
oa
Anomalie
nl
ow
D
56
Nettoyez la gouttière d'évacuation.
m
fro
De l'eau s'écoule
La gouttière d'évacuation
dans le compartiment de l'eau de dégivrage est
réfrigérateur.
obstruée.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la
plaque arrière.
L'eau de dégivrage ne
s'écoule pas dans le plateau d'évaporation situé
au-dessus du compresseur.
Fixez la gouttière d'évacuation de l'eau au plateau
d'évaporation.
La température à l'in- La température n'est pas
térieur de l'appareil
correctement réglée.
est trop basse.
Sélectionnez une température plus élevée.
La température à l'in- La température n'est pas
térieur de l'appareil
correctement réglée.
est trop élevée.
Sélectionnez une température plus basse.
Consultez le paragraphe
"Fermeture de la porte".
La température du produit Laissez le produit revenir à
est trop élevée.
température ambiante
avant de le ranger dans
l'appareil.
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en même temps.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid
circule dans l'appareil.
REMPLACEMENT DE L'AMPOULE D'ÉCLAIRAGE
1. Débranchez l'appareil de la prise
secteur.
2. Retirez la vis du diffuseur.
3. Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
4. Remplacez l'ampoule défectueuse
par une ampoule neuve de puissance identique, spécifiquement
conçue pour les appareils électroménagers. (La puissance maximale
est indiquée sur le diffuseur.)
5. Installez le diffuseur de l'ampoule.
6. Serrez la vis du diffuseur.
7. Branchez l'appareil sur le secteur.
8. Ouvrez le hublot. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
La porte n'est pas correctement fermée.
w
De l'eau coule sur le
sol.
w
Des produits empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
nl
ow
D
3. Si nécessaire, remplacez les joints
défectueux. Contactez le Service
Après-vente.
m
fro
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
57
d
de
oa
FERMETURE DE LA PORTE
FRANÇAIS
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
EMPLACEMENT
+16°C à +32°C
ST
+16°C à +38°C
Contrôlez, avant de brancher l'appareil,
si la tension et la fréquence indiquées
sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte
un logement pour mise à la terre. Si la
prise de courant murale n'est pas mise
à la terre, branchez l'appareil sur une
prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil
à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité susmentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
e
.b
+10°C à +32°C
N
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
re
SN
or
nb
de
an
.v
w
Température ambiante
+16°C à +43°C
w
Classe
climatique
T
w
Installez cet appareil à un endroit où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Température ambiante
m
La prise de l'appareil doit être
facilement accessible après son
installation.
Classe
climatique
fro
AVERTISSEMENT
Si l'appareil qui doit être mis au
rebut est équipé d'un dispositif
de fermeture, rendez celui-ci
inutilisable de manière à ce que
les enfants ne puissent pas rester enfermés à l'intérieur de
l'appareil.
d
de
oa
INSTALLATION
nl
ow
D
58
nl
ow
D
59
d
de
oa
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE
FRANÇAIS
m
fro
La porte de l'appareil s'ouvre vers la
droite. Si vous souhaitez modifier le sens
d'ouverture de la porte (vers la gauche),
effectuez les opérations suivantes avant
d'installer définitivement l'appareil :
1. Dévissez, puis retirez le pivot supérieur.
2. Retirez la porte.
3. Retirez l'entretoise.
4. À l'aide d'une clé, desserrez le pivot
inférieur.
Du côté opposé :
1. Serrez le pivot inférieur.
2. Mettez en place l'entretoise.
3. Mettez en place la porte.
4. Serrez le pivot supérieur.
5 cm
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
INSTALLATION DE L'APPAREIL
ATTENTION
Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit accessible après
avoir installé l'appareil.
Procédez comme suit :
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
VENTILATION
nl
ow
D
60
d
de
oa
Si nécessaire, coupez la bande d'étanchéité adhésive puis appliquez-la sur
l'appareil, comme indiqué sur la figure.
m
fro
x
2
Insérez l'appareil dans le meuble d'encastrement.
Poussez l'appareil dans la direction indiquée par la flèche (1) jusqu'à ce que
la partie couvrant l'interstice en haut de
l'appareil butte contre le meuble de
cuisine.
Poussez l'appareil dans la direction indiquée par la flèche (2) contre le meuble, du côté opposé à la charnière.
1
4mm
44mm
Ajustez la position de l'appareil dans le
meuble d'encastrement.
Assurez-vous que la distance entre l'appareil et le bord avant du meuble est
de 44 mm.
Le cache de la charnière inférieure
(dans le sachet d'accessoires) vous permet de vérifier que la distance entre
l'appareil et le meuble de cuisine est
correcte.
Assurez-vous que l'écart entre l'appareil et le meuble est de 4 mm.
Ouvrez la porte. Mettez en place le cache de la charnière inférieure.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
x
nl
ow
D
FRANÇAIS
61
d
de
oa
Fixez l'appareil au meuble d'encastrement à l'aide de 4 vis.
fro
m
I
or
nb
de
an
.v
w
w
w
I
Fixez les protections (C, D) sur les ergots et dans les trous des charnières.
Fixez les cache-charnières (E) sur la
charnière.
D
C
E
E
e
.b
re
Retirez la pièce correcte du cache-charnière (E). Assurez-vous que vous retirez
bien la pièce DX s'il s'agit de la charnière droite, SX s'il s'agit de l'autre charnière.
nl
ow
D
62
d
de
oa
Détachez les pièces (Ha), (Hb), (Hc) et
(Hd).
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Mettez en place la pièce (Ha) sur la face
intérieure du meuble de cuisine.
e
.b
re
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Poussez la pièce (Hc) sur la pièce (Ha).
Ha
Hc
Ouvrez la porte de l'appareil et la porte
du meuble de cuisine à un angle de
90 °C.
Insérez le petit carré (Hb) dans le guide
(Ha).
Joignez la porte de l'appareil et la porte du meuble et repérez les trous.
8 mm
Ha
Hb
nl
ow
D
FRANÇAIS
63
d
de
oa
Retirez les supports et repérez une distance de 8 mm à partir de l'arête extérieure de la porte où le clou doit être
posé (K).
8 mm
m
fro
Ha
Placez de nouveau le petit carré sur le
guide et fixez-le à l'aide des vis fournies.
Alignez la porte du meuble de cuisine
et celle de l'appareil en réglant la pièce
Hb.
Hb
Appuyez la pièce (Hd) sur la pièce (Hb).
Faites une dernière vérification pour
vous assurer que :
• Toutes les vis sont bien serrées.
• Le joint d'étanchéité est solidement
fixé au meuble.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Hb
Hd
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
K
nl
ow
D
64
m
fro
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).
d
de
oa
BRUITS
BRRR!
!
BRRR!
BLUBB!
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
e
.b
CLICK!
CR
re
BB
U
BL
K!
IC
CL
or
nb
de
an
.v
w
OK
w
HISSS!
w
SSS
RRR
!
nl
ow
D
d
de
oa
HISSS!
FRANÇAIS
65
m
fro
HISSS!
CRACK!
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche
d'encastrement
Hauteur
1225 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les données techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté
gauche à l'intérieur de l'appareil et sur
l'étiquette d'énergie.
e
.b
CRACK!
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
SSSRRR!
SSSRRR!
nl
ow
D
66
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
67
nl
ow
D
FRANÇAIS
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
www.aeg.com/shop
222350786-A-252011
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement