American DJ | Mega Go Flood Par | NL_MEGA GO FLOOD PAR - Amazon Web Services

GEBRUIKERSHANDLEIDING
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 1
Mega Go Flood Par
Inhoud
Hoofdfuncties……………………………………………………………………………………. 2
Introductie………………………………………………….……………………………………. 3
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit ……………………………………. 4
Algemene veiligheidsvoorschriften……………………………………………………………. 5
Montagevoorschriften………………………………………………………………………….. 6
Voorzorgsmaatregelen batterij………………………………………………………………… 6
Installatie………………………………………………………………………………………… 8
Bediening………………………………………………………………………………………… 10
Master/Slave configuratie……………………………………………………………………… 13
Doorlussen netspanning……………………………………………………………………….. 13
ADJ RFC bediening…..…………………….………………………………………………….. 13
DMX waarden en functies 1 kanaal modus………….. …………………………………….. 14
DMX waarden en functies 2 kanaal modus………….. …………………………………….. 15
DMX waarden en functies 3 kanaal modus………..… …………………………………….. 15
DMX waarden en functies 4 kanaal modus………….. …………………………………….. 15
DMX waarden en functies 5 kanaal modus……….….. …………………………………….. 16
DMX waarden en functies 6 kanaal modus………….. …………………………………….. 16
DMX waarden en functies 7 kanaal modus…………………………………………………. 16
Fotometrische tabel…………………………………………………………………………… . 18
Batterij status & opladen………………………………………………………………………. 18
Vervangen zekering……………………………………………………………………………. 18
Problemen oplossen……………………………………………………………………………. 19
Onderhoud………..…………………………………………………………………………….. 19
Technische gegevens………………………………………………………………………….. 19
ROHS…………….………………………………………………………………………………. 20
WEEE…………………………………………………………………………………………….. 20
Mega Go Flood Par
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hoofdfuncties
Oplaadbare lithium batterij
Multi-colors
5 werkmodi
Ingebouwde microfoon
Elektronische dimmer (0-100%)
3-polige DMX aansluitingen
7 DMX modi; 1, 2, 3, 4, 5, 6, of 7-kanaal modus
DMX-512 protocol
Compatibel met ADJ RFC radiografische afstandsbediening (optioneel leverbaar)
Doorlussen netspanning (zie pagina 13)
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 2
Mega Go Flood Par
Introductie
Algemene instructie: Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig
door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke
informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze instructie
bij het apparaat.
Uitpakken: Bedankt voor de aanschaf van de Mega Go Flood Par van American DJ®. Elke
Mega Go Flood Par wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt en gebruiksklaar geleverd.
Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport.
Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de Mega Go Flood Par op
eventuele schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen van de Mega
Go Flood Par aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen,
neemt u contact op met uw American DJ® dealer.
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.
Introductie: De Mega Go Flood Par maakt onderdeel uit van American DJ’s streven naar
het creëren van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige intelligente lichteffecten. De Mega
Go Flood Par is een oplaadbare compacte intelligente DMX LED par met een lithium
batterij. Het apparaat kan op iedere gewenste plaats worden ingezet zonder gebruik te
maken van de netspanning. De ingebouwde batterij heeft een capaciteit van minimaal 4,5
uur (alle kleuren op maximale output) wanneer deze volledig opgeladen is. Het apparaat
heeft vijf verschillende werkmodi; auto mode, RGB mode, sound-active, static color mode of
DMX besturing. Het apparaat kan gebruikt worden als stand-alone effect of in een
meervoudig geschakelde Master/Slave configuratie. Ook kan het apparaat via DMX gestuurd
worden.
Waarschuwing! Ter voorkoming van elektrische schok of brand, het apparaat niet
blootstellen aan regen of vocht.
Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhoud behoeven. Reparaties mogen
niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de fabrieksgarantie. In het
onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan contact op met uw
lokale dealer of stuur een mail naar service@adjgroup.eu.
American DJ® is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van
deze gebruikershandleiding of door schade die is veroorzaakt door ongeautoriseerde
aanpassingen van het apparaat.
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 3
Mega Go Flood Par
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit
Waarschuwing: ter voorkoming van
brandgevaar en elektrische schok moet
het apparaat beschermd worden tegen
water en vocht.
Attentie:
1. Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt
beschadigd, bijvoorbeeld doordat de
kabel wordt gedraaid, geknikt of bekneld
raakt. Beschadigingen kunnen leiden tot
elektrische schok, brandgevaar of storing
in het apparaat. Houd het stopcontact
vast als u de steker eruit trekt. Niet aan
de kabel trekken.
2. Ter voorkoming van een elektrische
schok mag de behuizing nooit worden
geopend als het apparaat op de
netspanning is aangesloten. Bij
problemen kunt u contact opnemen met
uw American DJ dealer.
3. Geen metalen voorwerpen in het
apparaat steken of vloeistoffen in het
apparaat gieten. Dit kan leiden tot een
elektrische schok of storing in het
apparaat.
PAS OP!
niet openen gevaar voor
elektrische schok
Pas op: teneinde het risico van een
elektrische schok te verkleinen mag de
behuizing niet worden geopend.
Reparaties of veranderingen mogen niet
door gebruikers worden uitgevoerd.
Wendt u zich tot een erkende American
DJ dealer.
LET OP! Ter voorkoming van elektrische
schok alleen gebruik maken van het
originele netsnoer. Maak geen gebruik
van een verlengkabel of tussenstuk met
een steker die niet volledig in het
stopcontact past.
LET OP! Andere toepassingen of instellingen
dan in deze handleiding beschreven worden,
kunnen gevaarlijke straling veroorzaken. De
speler mag alleen door gekwalificeerd
personeel afgeregeld en onderhouden
worden.
LET OP. Het apparaat kan storingen in
de ontvangst van radio- en
televisieontvangst veroorzaken.
Lees voor gebruik de gebruikershandleiding
zorgvuldig door. De gebruikershandleiding
bevat belangrijke informatie over de
veiligheid bij het gebruik en over het
onderhoud van dit apparaat. Let vooral op de
symbolen en waarschuwingstekens die op
het apparaat en in de gebruikershandleiding
staan. Bewaar deze handleiding bij het
apparaat.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker
voor ongeïsoleerde onderdelen in het
apparaat waar spanning op staat. Het
negeren van dit symbool kan ernstig
letsel, een ongeval of de dood tot gevolg
hebben.
Dit symbool geeft aan dat er in de
handleiding belangrijke informatie staat
voor gebruik en onderhoud. Het negeren
van deze informatie kan leiden tot
persoonlijk letsel of beschadiging van het
product.
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 4
Mega Go Flood Par
Algemene veiligheidsvoorschriften
1. Handleiding lezen - Voor gebruik van de apparatuur de gebruikershandleiding zorgvuldig
lezen en de handleiding bewaren.
2. Waarschuwingen in acht nemen - Alle waarschuwingen op het product en in de
gebruikershandleiding dienen
precies opgevolgd te worden. Verwijder geen
waarschuwingstekens van het product.
3. Reinig het apparaat alleen met een pluisvrije droge doek. Gebruik geen agressieve
poetsmiddelen of middelen die oplosmiddel bevatten.
4. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Water en vocht - Het apparaat mag NIET in de buurt van water gebruikt worden. Bijv.
naast het bad, wasbak, spoelbak, in een vochtige kelder, in de buurt van het zwembad
en/of vergelijkbare plaatsen.
6. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, zodanig dat het in geen geval naar
beneden kan vallen.
7. Vervoer het apparaat voorzichtig, bij voorkeur in de originele verpakking of in een
daarvoor bedoelde flightcase. Vermijdt schokken en stoten.
8. Openingen dienen voor de ventilatie en voorkomen oververhitting. Ventilatie is
noodzakelijk om het betrouwbaar functioneren van het apparaat te garanderen.
Openingen mogen niet afgedekt worden of verstopt raken. Oververhitting leidt tot
storingen en verhoogt de kans op brandgevaar. Het apparaat mag niet op een bed, bank,
tapijt of een vergelijkbare ondergrond geplaatst worden. Het apparaat mag niet in een
boekenkast of in een rek ingebouwd worden, tenzij de noodzakelijke ventilatie
gegarandeerd is.
9. Hittebronnen - Het apparaat verwijderd houden van warmtebronnen zoals radiatoren,
verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur (incl. versterkers) die hitte
produceren.
10. Stroomvoorziening - De Mega Go Flood Par mag alleen worden aangesloten op een
stroomvoorziening zoals aangegeven in de gebruikershandleiding of op het apparaat.
Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer.
11. Wanneer het apparaat is geleverd met een netsteker met randaarde (VDE), dan dient
deze ook op een stopcontact met randaarde te worden aangesloten. Dit is belangrijk voor
een goede werking en verhoogt de veiligheid.
12. Aansluitkabels dienen zo te worden gelegd dat men er niet over kan struikelen. Voorkom
dat kabels geknikt worden of bekneld raken. Sluit de stekers alleen aan op de daarvoor
bedoelde aansluitingen.
13. Indien een buitenantenne direct of indirect op het apparaat is aangesloten, dient u de
voorschriften voor het plaatsen en aarden van antennes op te volgen. Dit ter voorkoming
van blikseminslag. Plaats nooit een buitenantenne in de buurt van hoogspanningsmasten
of hoogspanningskabels.
14. Trek bij onweer de netsteker uit het stopcontact om het apparaat voor stroompieken op
het net te beveiligen. Een blikseminslag op het lichtnet zal het apparaat naar alle
waarschijnlijkheid beschadigen.
15. Voorkom overbelasting van de elektriciteitsgroep. Overbelasting kan brandgevaar tot
gevolg hebben.
16. Zorg dat geen voorwerpen en of vloeistoffen in het apparaat komen om kortsluiting of
elektrische schokken te voorkomen.
17. Onderhoud - De gebruiker mag geen reparaties of onderhoud uitvoeren, tenzij dit in de
gebruikershandleiding is aangegeven. Alle overige verrichtingen dienen door hiervoor
gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Bij zichtbare schade aan het apparaat
dient u de netsteker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat bij de
servicedienst ter reparatie aan te bieden.
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 5
Het apparaat moet ook in de volgende gevallen naar de servicedienst worden gebracht:
• Kabel of steker zijn beschadigd.
• Vloeistoffen of vreemde voorwerpen zijn in het apparaat gekomen.
• Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
• Het apparaat functioneert niet, of niet volgens de gebruiksaanwijzing.
18. Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
De garantie vervalt indien er geen originele onderdelen worden gebruikt.
Serienummer en typenummer van dit apparaat staan op de achterkant. Noteer dit nummer
hier en bewaar deze notities.
Typenummer……………………………………………………………………………………………
Serienummer……………………………………………………………………………………………
Aankoop:
Aankoopdatum…………………………………………………………………………………………
Dealer…………………………………………………………………………………………………..
Adres dealer……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer dealer………………………………………………………………………………
Mega Go Flood Par
Montagevoorschriften
Het apparaat dient met een montageklem (niet meegeleverd) die aan de meegeleverde
ophangbeugel wordt bevestigd te worden gemonteerd. Zorg dat het apparaat stevig wordt
bevestigd om vibraties of verschuiven tijdens gebruik te vermijden. Bij montage dient erop
gelet te worden dat de Truss- of installatieconstructie waaraan het apparaat bevestigd wordt
tenminste 10 keer het gewicht van het apparaat kan dragen zonder te deformeren. Bij
montage dient het apparaat gezekerd te worden met een extra veiligheidskabel die
tenminste 12 keer het gewicht van de Mega Go Flood Par kan dragen. De montage dient
door een hiervoor bevoegd persoon te worden uitgevoerd en dient buiten het bereik van
publiek te worden geïnstalleerd.
Mega Go Flood Par
Voorzorgsmaatregelen batterij
Gebruik van de batterij.
1. Veroorzaak geen kortsluiting
Voorkom kortsluiting van de batterij. Kortsluiting genereert een zeer hoge stroom
waardoor de batterij oververhit raakt en deze kan gaan lekken, schadelijke rook
vrijkomt of de batterij explodeert. De contactpunten van de oplaadbare Lithium batterij
kunnen kortsluiting veroorzaken door ze op een geleidend oppervlak te plaatsen.
Kortsluiting leidt tot oververhitting en schade aan de batterij. De oplaadbare batterij is
uitgerust met PCM (Protection Circuit Modules) ter voorkoming van plotselinge
kortsluiting
.
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 6
2. Mechanische schok
Laat het apparaat nooit vallen; harde stoten, buigen etc. kunnen disfunctioneren of
het verkorten van de levensduur van de batterij veroorzaken.
3. Aansluiting batterij
• Soldeer nooit kabels direct op de batterij.
• Loden clips met voorgesoldeerde bedrading wordt gepuntlast op de batterij.
Rechtstreeks op de batterij solderen kan door oververhitting componenten
beschadigen, zoals de separator of de isolator.
4. Beveiliging tegen kortsluiting in de batterij
Als extra beveiliging tegen interne kortsluiting bevinden zich genoeg isolatielagen
tussen de bedrading en de batterij. De batterij is dusdanig ontworpen dat er geen
interne kortsluiting kan ontstaan met rook of brand ten gevolg.
5. Demonteer de batterij niet
• Demonteer de batterij nooit. Dit kan kortsluiting veroorzaken met schadelijke
rookontwikkeling, brand, ontploffing of andere problemen tot gevolg.
• Elektrolyt gel is schadelijk.
Er mag geen gel uit de LIR batterij lekken. Indien de gel toch in aanraking
komt met de huid of ogen moeten deze onmiddellijk met water gespoeld
worden en dient een arts geraadpleegd te worden.
6. Stel de batterij niet bloot aan hitte of vuur
Steek de batterij nooit in brand, gooi de batterij nooit weg in vuur. Dit kan leiden tot
een gevaarlijke explosie.
7. Stel de batterij niet bloot aan water of vloeistoffen
Laat de batterij niet vallen. Dompel de batterij niet onder in vloeistoffen zoals, water,
zeewater, frisdrank, sap, koffie of andere vloeistoffen.
8. Vervangen batterij
Neem voor het vervangen van de batterij contact op met uw lokale dealer of stuur een
mail naar service@adjgroup.eu.
9. Gebruik geen beschadigde batterij
De batterij kan tijdens vervoer beschadigd raken. Indien de batterij beschadigd is, de
plastic behuizing beschadigd is, de behuizing is gedeformeerd, de batterij naar
elektrolyt ruikt, de batterij lekt, of een andere beschadiging heeft, gebruik de batterij
dan NOOIT. Een batterij met een elektrolyt geur of een lekkende batterij dient u
verwijderd te houden van vuur of hitte ter voorkoming van een explosie.
10. Bewaren batterij
Een batterij dient bewaard te worden bij kamertemperatuur en dient tenminste 50%
opgeladen te zijn. Bij opslag voor langere periodes dient de batterij iedere 6 maanden
opgeladen te worden. Dit verlengt de levensduur van de batterij en verhindert dat de
laadcapaciteit niet onder de 30% grens komt.
11. Overige chemische reacties
Omdat batterijen gebruik maken van een chemische reactie zal de prestatie
geleidelijk verminderen, zelfs als de batterij gedurende langere tijd niet wordt
gebruikt. Als de diverse gebruiksvoorwaarden zoals opladen, ontladen,
omgevingstemperatuur, etc. niet in acht worden genomen binnen de gespecificeerde
waarden, zal de levensduur van de batterij verkorten of kan het apparaat waarin de
batterij wordt gebruikt schade oplopen door elektrolyt gel lekkage. Als de batterij
sneller leeg gaat, zelfs na correct opladen, kan dit indiceren dat de batterij aan
vervanging toe is.
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 7
Mega Go Flood Par
Installatie
Stroomvoorziening: De Mega Go Flood Par is uitgevoerd met een elektronische ballast die
zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Mega Go Flood Par op de
netspanning wordt aangesloten. Met deze elektronische ballast kan het apparaat overal
direct worden aangesloten en worden gebruikt, ongeacht de hoogte van de netspanning.
Gebruik alleen de bijgeleverde I.E.C. netkabel.
DMX-512: DMX is de afkorting van Digital Multiplex en is een universeel internationaal
protocol voor communicatie tussen intelligente effecten en controllers. Een DMX controller
stuurt data instructies naar het aangesloten effect. DMX data wordt serieel van lichteffect
naar lichteffect doorgekoppeld via de DATA “IN” en DATA “OUT” XLR aansluitingen op alle
DMX apparaten (de meeste controllers hebben alleen een DATA “OUT” aansluiting).
DMX Linking: DMX is een taal waarmee alle merken en modellen van verschillende
fabrikanten, indien ze DMX compatibel zijn, met elkaar verbonden, en door één
besturingsorgaan bediend kunnen worden. Om gegarandeerd te zijn van correcte DMX data
transmissie dient u steeds de kortst mogelijke kabel te gebruiken. De volgorde waarin de
lichteffecten zijn aangesloten op een DMX leiding heeft geen invloed op de DMX
adressering. Bijv.: een lichteffect met DMX adres 1 kan willekeurig op de DMX lijn worden
aangesloten, in het midden, in het begin of op het einde. Indien een lichteffect
geprogrammeerd is met adres 1, zal de controller alle data gericht aan adres 1 naar het
specifieke apparaat zenden, ongeacht de positie in de DMX lijn.
DATA KABEL (DMX kabel) productvereisten (voor DMX en Master/Slave toepassing):
De Mega Go Flood Par kan via het DMX-512 protocol gestuurd
worden. De Mega Go Flood Par is een 1, 2, 3, 4, 5, 6, of 7-kanaal
DMX apparaat. Het DMX adres wordt elektronisch ingevoerd op
het achterpaneel van de Mega Go Flood Par. Zowel het apparaat
als de DMX controller moeten een 3-polige XLR connector voor
data-ingang en data-uitgang hebben (zie fig. 1). Indien u uw eigen
kabels maakt dient u erop te letten 2-aderige afgeschermde kabel
met een impedantie van 110 Ohm te gebruiken (te verkrijgen bij de
professionele licht- en geluidsvakhandel). De kabels moeten
voorzien zijn van een mannelijke en vrouwelijke XLR connector.
Let er ook op dat de DMX kabel in serie en niet parallel wordt
aangesloten.
Fig. 1
OPMERKING: Volg figuur twee en drie, indien u uw eigen kabel maakt. Gebruik de aardlip
van de XLR connector niet. De afscherming van de DMX kabel wordt niet op de aardlip of
op de behuizing van de XLR connector aangesloten. Dit kan kortsluiting veroorzaken of
onberekenbaar functioneren ten gevolge hebben.
Fig. 2
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 8
XLR Pinbezetting
Pin 1 = massa
Pin 2 = - signaal
Pin 3 = + signaal
Fig. 3
EXTRA AANWIJZING: Afsluitweerstand. Indien langere stukken kabel worden gebruikt,
wordt het aanbevolen om een afsluitweerstand te gebruiken op het laatste apparaat teneinde
storingen te voorkomen. Een afsluitweerstand is een 120 Ohm ¼ watt weerstand die is
verbonden tussen pin 2 en 3 van een mannelijke XLR connector (DATA + en DATA -). Deze
afsluitweerstand wordt op de vrouwelijke XLR connector aangesloten van het laatste
apparaat in de DMX keten en dient als eindstop van het circuit. Het gebruik van een
afsluitweerstand (ADJ onderdeel nummer 1613000030) verkleint de kans op storingen. (Zie
Fig. 4)
Een afsluitweerstand verkleint de kans op signaalstoringen
en voorkomt interferentie- en signaaloverdrachtproblemen.
Het is altijd raadzaam een DMX afsluitweerstand (120 Ohm
/ ¼W) tussen Pin 2 (DMX-) en Pin 3 (DMX+) van het laatste
apparaat in de DMX keten aan te sluiten.
Fig. 4
5-POLIGE XLR DMX CONNECTORS. Sommige fabrikanten gebruiken 5-polige XLR
connectoren voor DATA transmissie in plaats van 3-polige. 5-Polige XLR apparaten kunnen
worden geïmplementeerd in een 3-polige XLR DMX lijn. Wanneer 5-polige XLR connectoren
worden gebruikt in een 3-polige DMX lijn, moet er een kabeladapter worden gebruikt. Deze
adapters zijn verkrijgbaar in de professionele vakhandel. Onderstaande tabel geeft de details
voor de juiste kabelconversie.
3-polige XLR naar 5-polige XLR Kabelconversie
Geleider
3-polige XLR Female (Uit) 5-polige XLR Male (In)
Massa / Afscherming
Pin 1
Pin 1
Data (- signaal)
Pin 2
Pin 2
Data (+ signaal)
Pin 3
Pin 3
Niet gebruikt
Pin 4 – Niet gebruiken
Niet gebruikt
Pin 5 – Niet gebruiken
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 9
Mega Go Flood Par
Bediening
STROOMVOORZIENING:
Er zijn twee mogelijkheden om de Mega Go Flood Par van stroom te voorzien.
• Netspanning – Sluit het apparaat aan op een stopcontact en zet de LOAD schakelaar
in de ON positie. Let op dat de batterij schakelaar in de OFF positie staat tijdens
gebruik van het apparaat op de netspanning.
• Batterij – Zet de LOAD en BATTERY schakelaars in de ON stand om het apparaat op
batterijstroom te gebruiken.
LED DISPLAY AAN/UIT:
Het LED display kan worden geprogrammeerd om na 20 seconden automatisch uit te
schakelen. Druk op de MODE toets totdat “don” in het display verschijnt. Druk op de UP
toets totdat “doff” in het display verschijnt. Het display zal nu na 20 seconden uitschakelen.
Door op een willekeurige toets te drukken gaat het display weer branden. Let op: het display
zal ook dan weer automatisch uitschakelen na 20 seconden.
Druk op de MODE toets totdat “dXX” wordt weergegeven om het display in te stellen.
“don” = het LCD display blijft branden
“doFF” = het LCD display gaat uit na 20 seconden
LED DISPLAY INVERSIE:
Met deze functie kan het display 180° gedraaid worden.
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk op de MODE toets totdat
“dXX” in het display verschijnt. “XX” vertegenwoordigt “on” of “oFF”.
2. Druk op de SET UP toets totdat “Stnd” in het display verschijnt.
3. Druk op de UP of DOWN toetsen om het display 180° te keren.
BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN:
De Mega Go Flood Par kan als stand-alone effect of in een Master/Slave configuratie
gebruikt worden. Er zijn 5 bedieningsmogelijkheden:
• Static color mode - er kan uit 35 verschillende kleuren gekozen worden.
• RGB dimmer mode – kies een van de drie kleuren en stel de gewenste intensiteit in.
Door dit voor iedere kleur te doen, kan iedere gewenste mengkleur gemaakt worden.
• Auto mode – met deze functie kan uit 3 verschillende automatische programma’s
gekozen worden.
• Sound-active mode – het apparaat reageert op de beat van de muziek en doorloopt
de voorgeprogrammeerde shows.
• DMX control mode – Met deze functie kan een Elation® universele DMX-512
controller of een Show Designer™ worden gebruikt om alle afzonderlijke functies te
bewerken.
DMX MODUS:
Met deze functie kan bijvoorbeeld een universele Elation® DMX-512 controller worden
gebruikt om alle afzonderlijke functies te bewerken. Met de DMX controller kunnen unieke,
op ieders persoonlijke wensen toegesneden programma’s worden gecreëerd. Met deze
functie kan de Mega Go Flood Par ook als een spot worden gebruikt.
De Mega Go Flood Par heeft 7 DMX modi: 1-kanaal modus, 2-kanaal modus, 3-kanaal
modus, 4-kanaal modus, 5-kanaal modus, 6-kanaal modus en een 7-kanaal DMX modus. Zie
de tabel op pagina 14-17 voor gedetailleerde beschrijving van de DMX kenmerken.
1. Met deze functie kan een universele DMX-512 zoals bijvoorbeeld een Elation® Show
Designer™ of een Elation® DMX Operator™ worden gebruikt om alle afzonderlijke
functies te bewerken.
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 10
2. Druk voor het gebruik van het apparaat in de DMX modus op de MODE toets totdat “
A.XXX” in het display verschijnt. “ XXX” geeft het actuele DMX adres weer. Gebruik
de UP en DOWN toetsen om het DMX adres aan te passen. Druk op de SET UP
toets om de DMX kanaalmodus te selecteren.
3. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de DMX kanaalmodus te selecteren.
Voor de 1-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.01” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 1-kanaal modus.
Voor de 2-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.02” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 2-kanaal modus.
Voor de 3-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.03” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 3-kanaal modus.
Voor de 4-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.04” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 4-kanaal modus.
Voor de 5-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.05” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 5-kanaal modus.
Voor de 6-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.06” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 6-kanaal modus.
Voor de 7-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.07” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 7-kanaal modus.
4. Zie de tabel op pagina 14-17 voor gedetailleerde beschrijving van de DMX
kenmerken.
5. Na het instellen van een DMX kanaal modus kan het apparaat via de XLR
aansluitingen worden aangesloten op een DMX controller.
RGB DIMMER MODUS:
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk op de MODE toets totdat:
2. r.XXX in het display verschijnt. Dit is de Red dimmer modus. Druk op de UP of
DOWN toets om de intensiteit aan te passen.
3. G.XXX in het display verschijnt. Dit is de Green dimmer modus. Druk op de UP of
DOWN toets om de intensiteit aan te passen.
4. b.XXX in het display verschijnt. Dit is de Blue dimmer modus. Druk op de UP of
DOWN toets om de intensiteit aan te passen.
5. Na het aanpassen van de RGB kleuren om een eigen kleur te creëren kan de strobe
geactiveerd worden door op de SET UP toets te drukken om in Flash (strobe) modus
te komen.
6. “FS.XX” wordt in het display weergegeven. Dit is de Flash modus. De Flash kan
worden ingesteld tussen “FS.00” (flash uit) en “FS.15” (hoogste flash snelheid).
SOUND ACTIVE MODE:
In de sound active modus reageert de Mega Go Flood Par op de beat van de muziek en
doorloopt de verschillende kleuren.
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk op de MODE toets totdat
“SoXX” in het display verschijnt. “XX” vertegenwoordigt de sound active modus (115). Het apparaat verandert nu de kleuren op de beat van de muziek.
2. Door op de SETUP toets te drukken kan het niveau van de geluidsgevoeligheid
worden aangepast. “SJ-X” wordt in het display weergegeven. Gebruik de UP en
DOWN toetsen om de geluidsgevoeligheid in te stellen. De geluidsgevoeligheid kan
worden aangepast van “SJ-1” tot “SJ-8” waarbij “SJ-1” de laagste gevoeligheid is en
“SJ-8” de hoogste gevoeligheid is.
AUTO MODUS:
Met deze functie doorloopt de Mega Go Flood Par een van de 16 automatische
programma’s. Er kan uit 2 modi gekozen worden; Color Fade modus of Color Change
modus. De snelheid kan bij alle modi worden ingesteld.
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 11
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening druk op de MODE toets totdat
“APXX”
in het display verschijnt. “XX” vertegenwoordigt het actuele
programmanummer (1-16).
2. Druk na het selecteren van het gewenste programma op de SET UP toets om te
kiezen tussen color fade modus of color change modus. Druk op de SET UP toets
totdat “SP.XX” (snelheid color change) of “F-XX” (snelheid color fade) in het display
verschijnt.
3. Als de color change modus is geselecteerd kan met de UP en DOWN toetsen de
snelheid worden aangepast tussen “SP.01” (laagste snelheid) en “SP.99” (hoogste
snelheid). Druk na het aanpassen van de snelheid op de SET UP toets om naar “FXX” te gaan (color fade). Gebruik de UP en DOWN toetsen om de color fade snelheid
in te stellen op “F-00”. Dit betekent dat de color fade modus uit staat en dat het
apparaat de kleuren wisselt met de ingestelde snelheid. Om het apparaat in color
fade modus te bedienen dient de instructie in omgekeerde volgorde te worden
uitgevoerd. Dus eerst de color fade snelheid instellen en de color change snelheid op
“SP.01” instellen.
VASTE KLEURINSTELLING (STATIC COLOR MODUS):
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk op de MODE toets totdat
“CLXX” in het display verschijnt.
2. Er kan uit 35 kleuren gekozen worden. Selecteer de gewenste kleur met de UP of
DOWN toetsen. Na het selecteren van de gewenste kleur kan de FLASH (Strobe)
modus geactiveerd worden door op de SET UP toets te drukken.
3. “FS.XX” verschijnt in het display. Dit is de FLASH modus. De Flash kan worden
ingesteld tussen “FS.00” (geen strobe) en “FS.15” (snelste strobe).
AUTO RUN MODUS FABRIEKSINSTELLINGEN:
Met deze functie worden alle eerder gemaakte instellingen in de Auto Run modus
teruggebracht naar de fabrieksinstellingen.
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk op de MODE toets totdat
“dXX” in het display verschijnt. “XX” vertegenwoordigt “on’ of “oFF”.
2. Druk op de SET UP toets totdat “dEFA” in het display verschijnt.
3. Druk de UP en DOWN toetsen tegelijkertijd in. Druk op de MODE toets om deze
modus te verlaten.
ADJ RFC (radiografische afstandsbediening) Aan/uit:
Met deze functie kan de ADJ RFC (afstandsbediening) aan- of uitgeschakeld worden. Als
deze functie is geactiveerd kunnen de functies van het apparaat via de ADJ RFC bediend
worden. Zie hiervoor de uitgebreide beschrijving van de functies op pagina 13.
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk op de MODE toets totdat
“dXX” in het display verschijnt. “XX” vertegenwoordigt “on’ of “oFF”.
2. Druk op de SET UP toets totdat “rFXX” in het display verschijnt. “XX”
vertegenwoordigt “on” of “oFF”.
3. Druk op de UP of DOWN toetsen om de afstandsbediening te activeren (On) of uit te
schakelen (Off).
STATUS BATTERIJ:
Met deze functie kan de resterende capaciteit van de batterij gecontroleerd worden.
1. Zet het apparaat aan en druk zo vaak op de MODE toets totdat “bXXX” in het display
verschijnt. “XXX” vertegenwoordigt een nummer tussen 0 – 100. Het nummer dat
wordt weergegeven is de resterende batterijcapaciteit. Als “b---“ wordt weergegeven
betekent dit dat de batterij leeg is of dat het apparaat op de netspanning is
aangesloten.
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 12
Mega Go Flood Par
Master/Slave configuratie
MASTER/SLAVE BEDIENING:
Met deze functie kunnen apparaten met elkaar verbonden worden en zonder controller
functioneren. De apparaten reageren op geluid. In de Master/Slave functie stuurt een
apparaat het programma aan en de andere apparaten reageren hierop. Elk willekeurig
apparaat kan zowel Master als Slave zijn. Slechts een apparaat kan als “Master”
geprogrammeerd worden.
1. Gebruik standaard XLR DMX kabel, verbind de apparaten met elkaar via de XLR
connector aan de achterkant van de apparaten. De mannelijke XLR connector is de
input en de vrouwelijke XLR connector is de output. Het eerste apparaat in de keten
(Master) gebruikt alleen de vrouwelijke connector. Het laatste apparaat in de keten
gebruikt alleen de mannelijke connector.
2. Selecteer de gewenste show op het Master apparaat en sluit de “Slave” apparaten (of
apparaat) aan.
3. Druk bij de “Slave” apparaten op de MODE toets totdat “SLAV” in het display
verschijnt. De Slave apparaten functioneren nu identiek aan het Master apparaat.
Mega Go Flood Par
Doorlussen netspanning
De netspanning van de apparaten kan op de apparaten met elkaar worden doorgelust,
gebruik makend van de IEC netstekers. Het maximum aantal apparaten dat op elkaar
aangesloten kan worden bedraagt 30. Bij een groter aantal moet er op een nieuwe
spanningsgroep worden aangesloten. Kies voor het doorlussen ALLEEN apparaten van
hetzelfde type.
Mega Go Flood Par
ADJ RFC bediening
De ADJ RFC radiografische afstandsbediening (optioneel leverbaar) heeft veel verschillende
functies en geeft complete controle over de Mega Go Flood Par. De afstand tot het te
bedienen apparaat mag maximaal 45 meter bedragen. Om de ADJ RFC afstandsbediening
te kunnen gebruiken dient eerst de ontvanger van de Mega Go Flood Par te worden
geactiveerd. Zie de instructies op pagina 12.
BLACKOUT – Het indrukken van deze toets dooft de lichtbron. Hou deze toets gedurende
tenminste 3 seconden ingedrukt om naar de fabrieksinstellingen en de op de fabriek
ingestelde programma’s terug te keren.
AUTO RUN – Met deze functie doorloopt het apparaat een van de 16 automatisch
programma’s. Zoek met de “+” en “-“ toetsen door de programma’s. De snelheid van het
programma kan worden bediend door op de SPEED toets te drukken en vervolgens de “+”
en “-“ toetsen te bedienen. De fade snelheid van het automatische programma kan worden
ingesteld door eerst de FLASH toets in te drukken en vervolgens de snelheid met de “+” en ““ toetsen in te stellen.
PROGRAM SELECTION – Deze toets activeert de kleuren macro modus. Gebruik de “+” en
“-“ toetsen om een van de 35 kleuren te selecteren. Na het selecteren van een kleur kan de
FLASH toets worden ingedrukt om de strobe te activeren. Gebruik de “+” en “-“ toetsen om
de flash rate in te stellen.
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 13
FLASH – Met deze toets wordt het strobe effect geactiveerd. Met de “+” en “-“ toetsen kan
de snelheid van de strobe worden aangepast.
SPEED – Druk deze toets in en gebruik de “+” en “-“ toetsen om de snelheid van het
automatisch programma in te stellen. Met deze toets wordt ook de geluidsgevoeligheid
ingesteld in de sound active modus.
SOUND ACTIVE – Met deze toets wordt de sound active modus geactiveerd. Gebruik de “+”
en “-“ toetsen om door de 15 sound active programma’s te scrollen. Gebruik de SPEED toets
om met de “+” en “-“ toetsen de geluidsgevoeligheid in te stellen.
R G B – Druk op een van deze toetsen (RGB) en druk op “+” of “-“ om de helderheid van de
kleur in te stellen. Druk op de FLASH toets om de strobe te activeren en gebruik de “+” en “-“
toetsen om de flash rate in te stellen.
“+” en “-“ – Met deze toetsen kan de flash rate, de snelheid van het automatische
programma, de geluidsgevoeligheid en de intensiteit van de RGB kleuren worden ingesteld.
Tevens kan met deze toetsen een automatisch programma, een kleurenmacro of een sound
active programma worden geselecteerd.
Mega Go Flood Par
Kanaal
1
1 kanaal modus - DMX waarden en functies
Waarde
0 – 10
11 – 17
18 – 24
25 – 31
32 – 38
39 – 45
46 – 52
53 – 59
60 – 66
67 – 73
74 – 80
81 – 87
88 – 94
95 – 101
102 – 108
109 – 115
116 – 122
123 – 129
130 – 136
137 – 143
144 – 150
151 – 157
158 – 164
165 – 171
172 – 178
179 – 185
186 – 192
193 – 199
Functie
KLEURENMACRO’S
UIT
BASTARD AMBER
MEDIUM AMBER
PALE AMBER GOLD
GALLO GOLD
GOLDEN AMBER
LIGHT RED
MEDIUM RED
MEDIUM PINK
BROADWAY PINK
FOLLIES PINK
LIGHT LAVENDER
SPECIAL LAVENDER
LAVENDER
INDIGO
HEMSLEY BLUE
TIPTON BLUE
LIGHT STEEL BLUE
LIGHT SKY BLUE
SKY BLUE
BRILLIANT BLUE
LIGHT GREEN BLUE
BRIGHT BLUE
PRIMARY BLUE
CONGO BLUE
PALE YELLOW GREEN
MOSS GREEN
PRIMARY GREEN
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 14
1
200 – 206
207 – 213
214 – 220
221 – 227
228 – 234
235 – 241
242 – 248
249 – 255
Mega Go Flood Par
2 kanaal modus - DMX waarden en functies
Kanaal
1
Waarde
0 – 255
2
0 – 255
Mega Go Flood Par
Kanaal
1
Functie
KLEURENMACRO’S
(ZIE 1-KANAAL MODUS VOOR KLEUREN)
DIMMER 0% - 100%
3 kanaal modus - DMX waarden en functies
Waarde
0 – 255
2
0 – 255
3
0 – 255
Mega Go Flood Par
Kanaal
1
DOUBLE CTB
FULL CTB
HALF CTB
DARK BLUE
WHITE
FULL RED
FULL GREEN
FULL BLUE
Functie
ROOD
0% - 100%
GROEN
0% - 100%
BLAUW
0% - 100%
4 kanaal modus - DMX waarden en functies
Waarde
0 – 255
2
0 – 255
3
0 – 255
4
0 – 255
Functie
ROOD
0% - 100%
GROEN
0% - 100%
BLAUW
0% - 100%
MASTER DIMMER
0% - 100%
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 15
Mega Go Flood Par
Kanaal
1
5 kanaal modus - DMX waarden en functies
Waarde
0 – 255
2
0 – 255
3
0 – 255
4
0 – 255
5
0 – 255
Functie
ROOD
0% - 100%
GROEN
0% - 100%
BLAUW
0% - 100%
MASTER DIMMER
0% - 100%
KLEURENMACRO’S
(ZIE 1-KANAAL MODUS VOOR KLEUREN)
Kanaal 1,2 en 3 werkt niet wanneer kanaal 5 gebruikt wordt.
Mega Go Flood Par
Kanaal
1
6 kanaal modus - DMX waarden en functies
Waarde
0 – 255
2
0 – 255
3
0 – 255
4
0 – 255
5
0 – 15
16 – 255
6
0 – 255
Functie
ROOD
0% - 100%
GROEN
0% - 100%
BLAUW
0% - 100%
KLEURENMACRO’S
(ZIE 1-KANAAL MODUS VOOR KLEUREN)
STROBING
GEEN STROBE
STROBING LANGZAAM - SNEL
MASTER DIMMER
0% - 100%
Kanaal 1,2 en 3 werkt niet wanneer kanaal 4 gebruikt wordt.
Mega Go Flood Par
Kanaal
1
7 kanaal modus - DMX waarden en functies
Waarde
0 – 255
2
0 – 255
3
0 – 255
4
0 – 255
5
0 – 15
16 – 255
Functie
ROOD
0% - 100%
GROEN
0% - 100%
BLAUW
0% - 100%
KLEURENMACRO’S
(ZIE 1-KANAAL MODUS VOOR KLEUREN)
STROBING/PROGRAMMASNELHEID
GEEN
STROBING/SNELHEID INSTELLING
LANGZAAM - SNEL
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 16
6
0–7
8 – 15
16 – 23
24 – 31
32 – 39
40 – 47
48 – 55
56 – 63
64 – 71
72 – 79
80 – 87
88 – 95
96 – 103
104 – 111
112 – 119
120 – 127
128 – 135
136 – 143
144 – 151
152 – 159
160 – 167
168 – 175
176 – 183
184 – 191
192 – 199
200 – 207
208 – 215
216 – 223
224 – 231
232 – 239
240 – 247
248 – 255
7
0 – 255
PROGRAMMA’S/SOUND ACTIVITY
UIT
PROGRAMMA 1
PROGRAMMA 2
PROGRAMMA 3
PROGRAMMA 4
PROGRAMMA 5
PROGRAMMA 6
PROGRAMMA 7
PROGRAMMA 8
PROGRAMMA 9
PROGRAMMA 10
PROGRAMMA 11
PROGRAMMA 12
PROGRAMMA 13
PROGRAMMA 14
PROGRAMMA 15
PROGRAMMA 16
SOUND MODUS 1
SOUND MODUS 2
SOUND MODUS 3
SOUND MODUS 4
SOUND MODUS 5
SOUND MODUS 6
SOUND MODUS 7
SOUND MODUS 8
SOUND MODUS 9
SOUND MODUS 10
SOUND MODUS 11
SOUND MODUS 12
SOUND MODUS 13
SOUND MODUS 14
SOUND MODUS 15
MASTER DIMMER
0% - 100%
Kanaal 1,2 en 3 werkt niet wanneer kanaal 4 gebruikt wordt.
Wanneer kanaal 6 gebruikt wordt (8-135), controleert kanaal 5 de snelheid van de
programma’s en kanaal 4 controleert de fade snelheid van de programma’s.
Wanneer kanaal 6 gebruikt wordt (136-255), controleert kanaal 5 de geluidsgevoeligheid. De
geluidsgevoeligheid werkt nadat kanaal 5 voorbij DMX waarde 31 is.
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 17
Mega Go Flood Par
Photometrische tabel
Mega Go Flood Par
Batterij status & opladen
Status batterij:
Met deze functie kan de resterende capaciteit van de batterij gecontroleerd worden.
Zet het apparaat aan en druk zo vaak op de MODE toets totdat “bXXX” in het display
verschijnt. “XXX” vertegenwoordigt een nummer tussen “000” en “100”. Het nummer dat in
het display weergegeven wordt is de resterende capaciteit. Indien “b---“ wordt weergegeven,
betekent dit dat de batterij leeg is of dat het apparaat op de netspanning is aangesloten. Laat
de batterij NIET volledig leeg gaan, dit verkort de levensduur van de batterij
aanzienlijk.
Voorbeeld: Als “b050” wordt weergegeven betekent dit dat de batterijcapaciteit 50% is. Als
“b025” wordt weergegeven betekent dit dat de batterijcapaciteit 25% is.
Opmerking: Het display knippert wanneer de batterij oplaadt of wanneer de capaciteit van
de batterij lager is dan 30%.
Opladen batterij:
Om de batterij op te laden dient de meegeleverde netkabel op de AC ingang op de zijkant
van het apparaat aangesloten te worden. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de
stroomvoorziening. Na ongeveer 6½ uur is de batterij volledig opgeladen. Het display
knippert niet meer als de batterij 100% opgeladen is.
Opmerking: Wanneer het apparaat na het laden weer via de batterij van stroom wordt
voorzien, zal er een minimaal capaciteitsverlies zijn.
Sneller opladen kan door de LOAD schakelaar in de OFF positie en de Battery schakelaar in
de ON positie te zetten.
Mega Go Flood Par
Vervangen zekering
Verwijder de netkabel uit het apparaat. De zekeringhouder bevindt zich in de
spanningsconnector. Wip de zekeringhouder voorzichtig met een platte schroevendraaier uit
de spanningsconnector en verwijder de defecte zekering. De zekeringhouder biedt tevens
plaats aan een reservezekering. Vervang de defecte zekering door een gelijkwaardige
nieuwe zekering.
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 18
Mega Go Flood Par
Problemen oplossen
Hieronder staan een aantal mogelijk problemen met de bijbehorende oplossingen.
Apparaat reageert niet op geluid:
1. Het apparaat reageert alleen op lage frequenties. Zachte en hoge tonen activeren het
apparaat niet, evenals zachtjes tikken tegen de microfoon.
2. Controleer of de sound active modus is geactiveerd.
Apparaat reageert niet op DMX:
1. Controleer of de DMX kabels goed zijn aangesloten (pin 3 is “heet”(+), mogelijk is op
andere DMX apparatuur pin 2 “heet”). De richting van de in- en uitgangen is hierbij niet
belangrijk.
Neem bij alle andere problemen contact op met uw American DJ® dealer.
Mega Go Flood Par
Onderhoud
Schoonmaken apparaat: voor een optimaal lichteffect dienen zowel de interne als de
externe lenzen regelmatig gereinigd te worden en te worden ontdaan van aanslag ontstaan
door nevel, rook en stof. De schoonmaakfrequentie is afhankelijk van de omgeving waarin
het apparaat wordt gebruikt. Bij veelvuldig gebruik in een club adviseren we het apparaat
maandelijks te reinigen. Regelmatig onderhoud garandeert een lange levensduur en een
scherpe heldere output.
1. Gebruik normale glasreiniger en een zachte doek om de behuizing te reinigen.
2. Reinig de externe optiek en de spiegel iedere 20 dagen met glasreiniger en een
zachte doek.
3. Zorg dat alle onderdelen en de behuizing volledig droog zijn alvorens het apparaat
weer op de netspanning aan te sluiten.
Mega Go Flood Par
Technische gegevens
MODEL:
MEGA GO FLOOD PAR
Netspanning:
Capaciteit batterij:
LED’s:
Projectiehoek:
Opgenomen vermogen:
Zekering:
Doorlussen netspanning:
Gewicht:
Afmetingen:
Kleuren:
DMX:
100V~240V / 50Hz~60Hz
4,5 uur (alle LED’s aan) volledig opgeladen
27 TRI SMD (3-in-1 RGB) LED’s
120°
18W
1Amp
max. 30 apparaten
1kg.
202 (L) x 195 (B) x 92mm (H)
RGB kleurenmenging
7 DMX kanaalmodi; 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, en 7-kanaal DMX
modus.
Iedere veilige werkpositie
Werkpositie:
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 19
Automatische netspanning instelling: De Mega Go Flood Par is uitgevoerd met een
elektronische ballast die zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Mega
Go Flood Par op de netspanning wordt aangesloten.
ATTENTIE: Specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat onder
voorbehoud.
ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu
Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van
gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een
veel besproken thema in de elektronica branche.
Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:
Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium ( Cd), broomhoudende
vlamvertragers (PBB en PBDE).
Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle
elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.
Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en
ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden. Reeds 2 jaar
voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve,
milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de
ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement
geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de
toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk
mogelijk worden geproduceerd.
De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant
voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.
WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur
Jaarlijks
worden
er
wereldwijd
duizenden
tonnen
milieuverontreinigende
elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en
recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de
WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.
Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer
1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die
betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.
Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het
milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten..
Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@americandj.eu.
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
service@adjgroup.eu / www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu – Mega GO Flood Par – Gebruikershandleiding pagina 20
Download PDF

advertising