Epson | Stylus TX810FW SERIES | Nastavení faxu

Nastavení faxu
Příručka pro faxování
Představení nástroje FAX Utility (Pouze Windows) ................................................. 3
Informace o napájení............................................................................................... 3
Připojení telefonu nebo záznamníku ....................................................................... 3
Kontrola připojení faxu ............................................................................................ 4
Nastavení funkcí faxu .............................................................................................. 4
Faxování fotografií nebo dokumentů
Manipulace s originály........................................................................................... 10
Manipulace s papírem ........................................................................................... 10
Odesílání faxů........................................................................................................ 10
Přijímání faxů ......................................................................................................... 13
Výběr nastavení Odeslat/přijmout ......................................................................... 13
Tisk sestav............................................................................................................. 15
Řešení problémů
Chybové zprávy..................................................................................................... 16
Problémy a jejich řešení ........................................................................................ 16
Dodatek
Důležité bezpečnostní pokyny .............................................................................. 17
Osobní informace uložené v paměti...................................................................... 18
Seznam nabídky režimu faxu ................................................................................ 19
Česky
Nastavení faxu
Varování, upozornění a poznámky
Při čtení této příručky respektujte následující pokyny:
w Varování: Varování je nutno respektovat, aby nedošlo ke zranění.
c Upozornění: Upozornění je nutné respektovat, aby nedošlo k poškození tiskárny.
Poznámky: Poznámky obsahují důležité informace o tiskárně.
Tipy: Tipy obsahují rady k používání tiskárny.
Informace o autorských právech
Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část
této publikace, ukládat ji ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to
elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Informace zde obsažené jsou
určeny výhradně k použití při práci s tímto zařízením. Společnost Epson neodpovídá za důsledky použití těchto
informací při práci s jinými tiskárnami.
Společnost Seiko Epson Corporation ani její pobočky nenesou vůči kupujícímu nebo třetím stranám žádnou
odpovědnost za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené kupujícímu nebo třetím stranám jako důsledek
náhodného či nesprávného použití tohoto produktu, neodborné úpravy, opravy či změny produktu nebo nedodržení
pokynů pro obsluhu a údržbu dodaných společností Seiko Epson Corporation (mimo USA).
Společnost Seiko Epson Corporation neodpovídá za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli
příslušenství nebo spotřebního materiálu, na nichž není uvedeno označení originálních produktů Original Epson
Products nebo Epson Approved Products od společnosti Seiko Epson Corporation.
Společnost Seiko Epson Corporation nezodpovídá za žádné škody způsobené elektromagnetickým rušením vzniklým
v důsledku použití kabelů rozhraní, které nejsou označeny jako schválené produkty Epson Approved Products
společnosti Seiko Epson Corporation.
®
®
EPSON a EPSON STYLUS jsou ochranné známky a Exceed Your Vision je ochranná známka společnosti Seiko
Epson Corporation.
Všeobecná poznámka: Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být
ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.
Zásady používání dotykového panelu
c Upozornění:
❏ Tiskněte dotykový panel špičkou prstu. Netiskněte jej příliš silně ani se jej nedotýkejte
nehty.
❏ Nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty, například kuličková pera, ostré tužky atd.
❏ Kryt dotykového panelu je vyroben ze skla a v případě silného nárazu by mohl prasknout.
Pokud sklo praskne nebo se rozbije, kontaktujte technickou podporu společnosti Epson
a nedotýkejte se ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo.
Nastavení faxu
Připojení telefonu nebo
záznamníku
1. Připojte telefonní kabel vedoucí od
zásuvky ve zdi k portu LINE na zadní
straně výrobku.
Česky
Tento výrobek umožňuje odesílat faxy
zadáním faxových čísel nebo výběrem
položek ze seznamu telefonní
paměti/skupinového vytáčení. Informace
v záhlaví faxu si můžete uzpůsobit, vybrat
tisk různých zpráv a nastavení odesílání
a příjmu. Můžete také nastavit přístroj na
automatický příjem faxů nebo tak, aby
vyžadoval před příjmem každého faxu
potvrzení.
a
Představení nástroje FAX
Utility (Pouze Windows)
FAX Utility je softwarová aplikace
s funkcemi, jako je například faxový
přenos, správa informací adresáta
a faxových nastavení tiskárny (výrobku).
Poznámka:
Více podrobnosti naleznete v on-line nápovědě
pro Fax Utility.
Informace o napájení
Vypnutí napájení
a
Zásuvka na zdi
2. Před připojením telefonu nebo
záznamníku z portu EXT. sejměte
krytku konektoru.
Je-li napájení vypnuto, vymažou se
následující data uložená v dočasné paměti
výrobku.
❏ Data o příjmu faxů
❏ Data uložená ve schránce Delayed Fax
(Odložený fax)
❏ Data pro opakované vytáčení
Když zařízení nebudete delší dobu
používat, hodiny se mohou resetovat
a způsobit tak nepřesnosti. Při dalším
zapnutí přístroje hodiny zkontrolujte.
Funkce úsporného režimu
Z důvodu úspory energie se po 13
minutách nečinnosti displej vypne.
Stisknutím displeje obnovíte předchozí
stav.
Viz také „Automatické restartování po
výpadku napájení“ v Základní uživatelské
příručce.
Nastavení faxu
3
Jiné způsoby připojení
telefonu nebo záznamníku
Připojení linky ISDN (dvě
telefonní čísla)
Připojení DSL
b
c
a
a
a
Zásuvka na zdi
b
Rozdělovač
c
Modem DSL
b
a
b
Adaptér terminálu nebo směrovač
ISDN
Další informace naleznete v dokumentaci
dodané s adaptérem terminálu nebo
směrovačem ISDN.
4
Nastavení faxu
Zásuvka ISDN na zdi
b
Adaptér terminálu nebo směrovač
ISDN
Kontrola připojení faxu
Připojení linky ISDN (jedno
telefonní číslo)
Zásuvka ISDN na zdi
a
Další informace naleznete v dokumentaci
dodané s adaptérem terminálu nebo
směrovačem ISDN.
Další informace naleznete v pokynech
k modemu DSL.
a
b
Nabídka Check Fax Connection (Kontrola
připojení faxu) umožňuje provádět
kontrolu stavu faxového připojení.
1. Vložte normální papír A4 do hlavního
zásobníku.
2. Vyberte F Setup z nabídky Home.
3. Stiskněte r a potom stiskněte Fax
Setting.
4. Stiskněte r a potom stiskněte Check
Fax Connection.
5. Stisknutím x Start vytiskněte protokol.
6. Stisknutím Home se vrátíte na první
obrazovku.
Nastavení funkcí faxu
Před odesíláním nebo příjmem faxů
můžete vytvořit záhlaví faxu, nastavit
předvolby faxu a seznam v telefonní
paměti/skupinové vytáčení na často
používaná faxová čísla.
Před použitím přístroje je nutné vybrat
oblast, kde budete přístroj používat.
1. Vyberte F Setup z nabídky Home
menu.
2. Stiskněte Printer Setup.
3. Stiskněte dvakrát l a potom stiskněte
Country/Region.
4. Pokud musíte oblast změnit, použijte
l nebo r a požadovanou oblast vyberte.
Zobrazí se obrazovka s informacemi.
5. Stisknutím Yes změňte oblast.
Poznámka:
❏ Stisknutím No zrušíte změnu oblasti.
❏ Když změníte oblast, nastavení faxu se
vrátí na výchozí hodnoty.
6. Stisknutím Home se vrátíte na první
obrazovku.
Nastavení automatického
příjmu faxových zpráv
Je-li připojen záznamník, zajistěte správné
nastavení času záznamu jako pro
záznamník, tak pro výrobek. Je-li spuštění
záznamníku nastaveno na čtvrté zazvonění,
výrobek by se měl nastavit na čtvrté nebo
pozdější zazvonění.
Poznámka:
Možnost Rings to Answer nemusí být
k dispozici nebo se rozsah hodnot může lišit
v závislosti na oblasti.
1. Vyberte F Setup z nabídky Home
menu.
2. Stiskněte r a potom stiskněte Fax
Setting.
3. Stiskněte l a potom stiskněte
Communication.
4. Stiskněte Rings to Answer.
5. Stisknutím
nebo
vyberte počet
zazvonění a potom stiskněte OK.
Navolte vyšší číslo, než je počet
zavonění potřebný pro aktivaci
záznamníku.
6. Způsob nastavení naleznete
v dokumentaci k telefonu.
7. Stiskněte
a zapněte režim Auto
Answer.
8. Stiskněte tlačítko OK.
9. Stisknutím Home se vrátíte na první
obrazovku.
Pokud je v případě příjmu hovoru druhou
stranou faxový signál a vy zvednete telefon
nebo se aktivuje záznamník, výrobek
automaticky spustí příjem přenosu. Pokud
je volající stranou osoba, může použít
telefon normálním způsobem nebo může
zanechat odpověď na záznamníku.
Poznámka:
Když je režim Automatické odpovědi vypnutý,
můžete přijmout fax ručně zvednutím
sluchátka. (& „Ruční přijímání faxů“ na str. 13)
Používání tlačítek ovládacího
panelu v režimu faxování
Při zadávání čísel nebo znaků se řiďte
následujícími pokyny.
❏ Přesun kurzoru, vložení mezery nebo
vymazání znaku
l, r
Přesouvá kurzor
doleva nebo
doprava.
Odstraňuje znak
nebo přesouvá
kurzor o jednu
mezeru doleva.
Vkládá pauzu (-)
a přesouvá
kurzor o jeden
znak doprava.
Vkládá mezeru
nebo přesouvá
kurzor o jeden
znak doprava.
Nastavení faxu
5
Česky
Kontrolka vybrané oblasti
❏ Pro zadání faxového čísla použijte
numerickou klávesnici. Pokud se během
vytáčení vyžaduje krátká pauza, pro
vložení symbolu mezery (-) stiskněte .
Při zadávání telefonního čísla
v mezinárodním formátu symbol +
zadejte pomocí tlačítka #.
❏ Při zadávání znaků pro přepínání mezi
velkými písmeny, malými písmeny nebo
čísly opakovaně stiskněte číslo na
klávesnici.
Stiskněte 1 symb pro zadávání těchto
znaků: ! # % & ' ( ) P + , - . / : ; = ? @ _ ~
Vytváření informací v záhlaví
Před odesláním nebo příjmem faxů můžete
vytvořit faxové záhlaví přidáním zadáním
takových informací, jako je například
telefonní číslo nebo jméno.
1. Vyberte F Setup z nabídky Home
menu.
2. Stiskněte r a potom stiskněte Fax
Setting.
7. Stiskněte Your Phone Number.
Telefonní číslo se zobrazí na vstupní
obrazovce.
8. Pomocí číselné klávesnice a dalších
tlačítek na ovládacím panelu zadejte své
vlastní telefonní číslo (& „Používání
tlačítek ovládacího panelu v režimu
faxování“ na str. 5). Můžete zadat až 20
číslic.
Poznámka:
Při zadávání telefonního čísla tlačítka „*“
a
nefungují a tlačítko „#“ má funkci
tlačítka „+“ (mezinárodní volání).
9. Stiskněte tlačítko OK. Vrátíte se do
nabídky Header.
10.Stisknutím Home se vrátíte na první
obrazovku.
Nastavení data a času
3. Stiskněte l a potom stiskněte Header.
4. Stiskněte Fax Header. Informace
záhlaví se zobrazí na vstupní obrazovce.
5. Pomocí číselné klávesnice a dalších
tlačítek na ovládacím panelu zadejte
informace záhlaví (& „Používání
tlačítek ovládacího panelu v režimu
faxování“ na str. 5). Můžete zadat až 40
znaků.
6. Stiskněte tlačítko OK. Vrátíte se do
nabídky Header.
6
Nastavení faxu
Pokud jste dosud nenastavili datum nebo
čas nebo pokud jsou hodiny nastaveny
nesprávně, můžete provést nastavení
pomocí nabídky Printer Setup.
1. Vyberte F Setup z nabídky Home
menu.
2. Stiskněte Printer Setup.
3. Stiskněte dvakrát r a potom stiskněte
Date/Time.
4. Stiskněte typ datumu, který chcete
zobrazit.
5. Pomocí číselné klávesnice datum
změňte a pak stiskněte tlačítko OK.
6. Stiskněte 12hodinové nebo 24hodinové
zobrazení.
7. Pomocí číselné klávesnice čas změňte.
Poznámka:
Chcete-li vybrat letní čas, nastavte Daylight
Saving Time (Letní čas) na hodnotu On
(Zap).
10.Stisknutím Home se vrátíte na první
obrazovku.
Nastavení seznamu telefonní
paměti
Můžete vytvořit seznam telefonní paměti
až na 60 faxových čísel tak, abyste je mohli
při faxování rychle vybírat. Můžete také
přidat jména a identifikovat tak příjemce
a seznam telefonní paměti tisknout.
Vytvoření nového seznamu
telefonní paměti
1. Vyberte F Setup z nabídky Home
menu.
2. Stiskněte r a potom stiskněte Fax
Setting.
3. Stiskněte Speed Dial Setup.
4. Stiskněte Create. Zobrazí se dostupná
čísla seznamu telefonní paměti.
5. Stisknutím
nebo
vyberte nebo
zadejte číslo seznamu telefonní paměti,
které chcete uložit. Můžete zadat až 60
záznamů.
6. Stiskněte tlačítko OK.
7. Pomocí číselné klávesnice a dalších
tlačítek na ovládacím panelu zadejte
telefonní číslo (& „Používání tlačítek
ovládacího panelu v režimu faxování“
na str. 5). Můžete zadat až 64 číslic.
8. Stiskněte tlačítko OK.
9. Pomocí číselné klávesnice a dalších
tlačítek na ovládacím panelu zadejte
jméno bližší identifikace záznamu
v seznamu telefonní paměti
(& „Používání tlačítek ovládacího
panelu v režimu faxování“ na str. 5).
Můžete zadat až 30 znaků.
10.Stiskněte tlačítko OK. Vrátíte se do
nabídky Speed Dial Setup.
11.Pokud chcete přidat další záznam do
seznamu telefonní paměti, zopakujte
kroky 4 až 10.
12.Stisknutím Home se vrátíte na první
obrazovku.
Česky
8. Pokud vyberete 12h, stiskněte AM nebo
PM.
9. Stiskněte tlačítko OK. Vrátíte se do
nabídky Printer Setup.
Úprava seznamu telefonní
paměti
1. Stiskněte Edit z nabídky Speed Dial
Setup. Zobrazí se uložená čísla seznamu
telefonní paměti.
2. Stisknutím
nebo
vyberte nebo
zadejte číslo seznamu telefonní paměti,
které chcete upravit, pak stiskněte
tlačítko OK.
3. Pomocí číselné klávesnice a dalších
tlačítek na ovládacím panelu upravte
telefonní číslo (& „Používání tlačítek
ovládacího panelu v režimu faxování“
na str. 5).
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Pomocí číselné klávesnice a dalších
tlačítek na ovládacím panelu upravte
jméno, které blíže identifikuje záznam
v seznamu telefonní paměti
(& „Používání tlačítek ovládacího
panelu v režimu faxování“ na str. 5).
Nastavení faxu
7
6. Stiskněte tlačítko OK. Vrátíte se do
nabídky Speed Dial Setup.
7. Stisknutím Home se vrátíte na první
obrazovku.
4. Stiskněte Create. Zobrazí se dostupná
čísla pro skupinové vytáčení.
Odstranění položky seznamu
telefonní paměti
1. Stiskněte Delete z nabídky Speed Dial
Setup. Zobrazí se uložená čísla seznamu
telefonní paměti.
2. Stisknutím
nebo
vyberte nebo
zadejte číslo seznamu telefonní paměti,
které chcete odstranit, pak stiskněte
tlačítko OK.
3. Zobrazí se hlášení s potvrzením.
Stisknutím Yes odstraňte položku.
Vrátíte se do nabídky Speed Dial Setup.
Poznámka:
5. Stisknutím
nebo
vyberte nebo
zadejte číslo seznamu rychlého vytáčení,
které chcete uložit.
6. Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
obrazovka Enter Name (Zadat jméno).
7. Pomocí číselné klávesnice zadejte název
položky skupinového vytáčení (max. 30
znaků). Pomocí kláves s čísly zadávejte
písmena A až Z (malá nebo velká),
číslice 0 až 9 a různé symboly.
8. Stiskněte tlačítko OK.
9. Stisknutím
nebo
vyberte nebo
zadejte číslo seznamu telefonní paměti,
které chcete uložit v seznamu
skupinového vytáčení.
Stisknutím No zrušíte odstranění položky.
4. Stisknutím Home se vrátíte na první
obrazovku.
Nastavení seznamu
skupinového vytáčení
Skupinové vytáčení umožňuje snadno
odeslat jednu faxovou zprávu na více
faxových čísel.
Před vytvořením položky skupinového
vytáčení je nutné registrovat faxové číslo
jako položku telefonní paměti pro rychlé
vytáčení. V seznamech rychlého
vytáčení/skupinového vytáčení lze zadat až
60 položek.
Vytvoření nového seznamu
skupinového vytáčení
1. Vyberte F Setup z nabídky Home
menu.
2. Stiskněte r a potom stiskněte Fax
Setting.
3. Stiskněte Group Dial Setup.
8
Nastavení faxu
10.Stisknutím tlačítka přidejte položku
telefonní paměti do skupinového
vytáčení.
Poznámka:
Opětovným stisknutím tlačítka stornujete
přidání vybrané položky telefonní paměti.
11.Opakujte kroky 9 a 10 a přidejte další
vybrané položky telefonní paměti do
seznamu skupinového vytáčení.
V seznamu skupinového vytáčení
můžete registrovat až 30 položek
telefonní paměti.
12.Vytváření seznamu skupinového
vytáčení dokončíte stisknutím tlačítka
OK.
13.Stisknutím Home se vrátíte na první
obrazovku.
Úprava seznamu skupinového
vytáčení
1. Stiskněte Edit z nabídky Group Dial
Setup. Zobrazí se zaregistrovaná čísla
pro skupinové vytáčení.
2. Stisknutím
nebo
vyberte nebo
zadejte číslo seznamu rychlého vytáčení,
které chcete upravit.
3. Opakujte kroky 6 až 13 z předchozí části
a upravte seznam skupinového vytáčení.
Česky
Odstranění položky seznamu
skupinového vytáčení
1. Stiskněte Delete z nabídky Group Dial
Setup. Zobrazí se zaregistrovaná čísla
pro skupinové vytáčení.
2. Stisknutím
nebo
vyberte nebo
zadejte číslo seznamu rychlého vytáčení,
které chcete odstranit, a pak stiskněte
tlačítko OK.
3. Zobrazí se hlášení s potvrzením.
Stisknutím Yes odstraňte položku.
Poznámka:
Stisknutím No zrušíte odstranění položky.
4. Stisknutím Home se vrátíte na první
obrazovku.
Nastavení faxu
9
Faxování fotografií nebo dokumentů
Manipulace s originály
Při faxování můžete vybrat desku
dokumentu nebo automatický podavač
dokumentů. Viz část „Vkládání originálů“
v Základní uživatelské příručce.
Manipulace s papírem
2. Chcete-li zadat číslo faxu, stiskněte
.
Na displeji LCD se zobrazí numerická
klávesnice.
3. Pomocí tlačítek na číselné klávesnici
zadejte faxové číslo a potom stiskněte
OK. Můžete zadat až 64 číslic.
Před příjmem faxu se ujistěte, zda je
v hlavním zásobníku založen normální
papír A4. Viz část „Vkládání papíru“
v Základní uživatelské příručce. Ujistěte se
také, že je nastavení Auto Reduction
(Auto zmenšení) nastaveno na On
(& „Výběr nastavení Odeslat/přijmout“ na
str. 13).
Pokud chcete opakovaně vytočit poslední
použité faxové číslo, stiskněte tlačítko
Redial namísto zadání faxového čísla.
Poslední faxové číslo se zobrazí na displeji
LCD.
Poznámka:
Pokud jsou příchozí faxy větší než formát
papíru A4, velikost faxu se zmenší tak, aby se
vešel na zvolený papír, nebo je vytištěn na
několik stránek, podle toho, jakou volbu
vyberete v možnosti Auto Reduction
(Automatické zmenšení).
Poznámka:
❏ Chcete-li změnit barevný režim, vyberte
Color nebo B&W.
❏ Chcete-li změnit rozlišení nebo kontrast,
stiskněte x Menu a potom stiskněte
Fax Send Settings. Vyberte položku,
kterou chcete změnit. Tato nastavení
můžete provést nebo změnit.
❏ Můžete rovněž nastavit čas, kdy chcete
odeslat fax (& „Časovač přenosu“ na str.
12)
Odesílání faxů
Před odesláním faxu položte originál do
automatického podavače nebo na desku
dokumentu. Pak odešlete fax zadáním
faxového čísla, opakovaným vytočením
předchozího faxového čísla nebo zvolením
záznamu ze seznamu telefonní paměti.
Zadání nebo opakované
vytočení faxového čísla
4. Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
obrazovka Confirm FAX Settings.
5. Stiskněte x Start.
1. Vyberte K Fax v nabídce Home.
Poznámka:
Jestliže vložíte předlohu do automatického
podavače dokumentů, zobrazí se ikona
.
10
Faxování fotografií nebo dokumentů
Poznámka:
❏ Barevné faxy nelze ukládat v paměti,
takže tiskárna vytočí faxové číslo
a dokument v reálném čase odfaxuje.
❏ Pokud přístroj příjemce tiskne pouze
černobílé faxy, data se automaticky
odešlou v černobílém formátu, i když
zvolíte možnost Barva nebo ČB.
❏ Pokud faxování potřebujete kdykoliv
zrušit, stiskněte tlačítko y Cancel.
Pokud je nutné odfaxovat další stránku,
stiskněte tlačítko Yes, otevřete kryt
dokumentu, vyjměte první originál, vložte
další originál a uzavřete kryt dokumentu.
Potom stisknutím tlačítka OK odfaxujte
následující stranu. Tyto kroky opakujte při
odesílání dalších stránek.
Pokud nechcete faxovat žádnou další
stranu, stiskněte tlačítko No.
Vícenásobné odeslání umožňuje snadno
odeslat jednu faxovou zprávu na více
faxových čísel pomocí rychlého
vytáčení/skupinového vytáčení nebo
zadání telefonního čísla. Zprávu lze zaslat
až na 30 telefonních čísel.
1. Vyberte K Fax z nabídky Home
a potom stiskněte x Menu.
2. Stiskněte Broadcast Fax.
3. Pokud nepotřebujete použít telefonní
pamět’, přejděte na Krok 5; jinak
stiskněte Speed Dial.
4. Stisknutím
nebo
vyberte číslo
položky a potom stiskněte .
Poznámka:
Chcete-li zrušit přidání položky, znovu
.
stiskněte
Poznámka:
❏ Pokud je faxové číslo obsazeno nebo se
vyskytne problém se spojením, zobrazí
se informace o opakovaném vytáčení
a přístroj po jedné minutě číslo vytočí
znovu. Vyčkejte na opakované vytáčení
nebo během odpočítávání doby
k opakovanému vytáčení stiskněte
tlačítko Redial a číslo vytočte opakovně
ihned.
❏ Po 20 sekundách budou přeneseny
dokumenty naskenované do té doby.
Rychlé vytáčení faxového
čísla, vytáčení skupiny čísel
5. Pokud nepotřebujete použít skupinové
vytáčení, přejděte na Krok 7; jinak
stiskněte Group Dial.
6. Stisknutím
nebo
vyberte číslo
položky a potom stiskněte .
Poznámka:
1. Vyberte K Fax v nabídce Home.
2. Stiskněte Speed Dial nebo Group Dial.
3. Vyberte číslo položky, kterou chcete
odeslat.
Chcete-li zrušit přidání položky, znovu
.
stiskněte
Je-li k dispozici více než jedna stránka,
stisknutím l nebo r procházejte mezi
stránkami.
4. Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
obrazovka Confirm FAX Settings.
5. Opakujte kroky 5 až 6 v předchozí části
a proveďte faxování.
Poznámka:
7. Pokud nepotřebujete zadat telefonní
číslo přímo, přejděte na Krok 10; jinak
stiskněte Enter No. .
8. Stisknutím
zadejte telefonní číslo.
Pokud použijete číslo ze seznamu
skupinového vytáčení, je k dispozici pouze
černobílé faxování.
Faxování fotografií nebo dokumentů
11
Česky
Vícenásobné odeslání
6. Pokud použijete desku dokumentu, po
naskenování originálu se zobrazí tato
obrazovka.
9. Zadejte telefonní číslo přímo pomocí
numerické klávesnice a potom stiskněte
OK.
Chcete-li přidat jiné telefonní číslo,
stiskněte
a potom zopakujte kroky 8
až 9.
10.Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
hlášení s potvrzením.
6. Vrátíte se do nabídky Fax Send Settings
a potom stiskněte OK.
7. Stisknutím x Start rezervujte fax.
Poznámka:
Pokud použijete možnost Delayed Fax, je
k dispozici pouze černobílé faxování.
Jakmile byl dokument naskenován, fax se
přenese ve stanovený čas.
Poznámka:
❏ Při používání Vícenásobného odesílání
nelze změnit barevný režim.
❏ Chcete-li změnit zadané číslo, stiskněte
y Back a zopakujte kroky 3 až 10.
11.Proveďte kroky 5 až 6 z části „Zadání
nebo opakované vytočení faxového
čísla“ na str. 10.
Poznámka:
Pokud použijete vícenásobné odesílání, je
k dispozici pouze černobílé faxování.
Časovač přenosu
Můžete také specifikovat, kdy chcete fax
odeslat.
1. Proveďte kroky 1 až 3 v části Zadání
nebo opakované vytočení faxového čísla
(& „Zadání nebo opakované vytočení
faxového čísla“ na str. 10). Můžete
rovněž vybírat faxová čísla ze seznamu
telefonní paměti nebo seznamu
skupinového vytáčení.
2. Stiskněte x Menu a potom stiskněte
Fax Send Settings.
3. Stiskněte Delayed Fax a potom
stiskněte On.
4. Stisknutím
nebo
vyberte hodinu,
minutu nebo AM/PM a potom
stisknutím l nebo r přesuňte kurzor.
5. Nastavte čas, kdy chcete fax odeslat,
a stiskněte tlačítko OK.
12
Poznámka:
Pokud faxování potřebujete kdykoliv zrušit,
stiskněte tlačítko y Cancel.
Odeslání faxů z připojeného
telefonu
Pokud je telefon připojen k produktu,
můžete po vytvoření spojení odeslat faxová
data.
1. Položte originál do automatického
podavače nebo na desku dokumentu.
2. Vytočte číslo pomocí telefonu
připojeného k tiskárně. Zobrazí se tato
obrazovka.
3. Stiskněte Send.
4. Postupujte podle kroků 5 až 6 v části
Odesílání faxu (& „Zadání nebo
opakované vytočení faxového čísla“ na
str. 10).
5. Položte telefon.
Faxování fotografií nebo dokumentů
Poznámka:
Pokud faxování potřebujete kdykoliv zrušit,
stiskněte tlačítko y Cancel.
Přijímání faxů
3. Stiskněte Poll to Receive.
Faxy lze přijímat třemi způsoby.
Přístroj automaticky přijme a vytiskne faxy
v režimu automatické odpovědi.
1. Vložte normální papír A4 do hlavního
zásobníku.
2. Stiskněte
a zapněte režim Auto
Answer.
Ruční přijímání faxů
Pokud je telefon připojen k produktu
a když je režim Automatické odpovědi
vypnutý, můžete po vytvoření spojení
přijmout faxová data.
1. Vložte normální papír A4 do hlavního
zásobníku.
2. Když telefon zazvoní, zvedněte
sluchátko připojené k tiskárně. Zobrazí
se tato obrazovka.
4. Stiskněte
a potom zadejte faxové
číslo protistrany. Pro zadávání faxových
čísel můžete rovněž použít Speed Dial
nebo Redial.
5. Stisknutím x Start spust’te přenos.
Výběr nastavení
Odeslat/přijmout
Poznámka:
Technické údaje se mění v závislosti na oblasti
a hodnoty zobrazené na displeji se mohou od
následujícího seznamu lišit.
Setting and
Options
(Nastavení
a možnosti)
Popis
Resolution
(Rozlišení)
Standard, Jemn, Foto
Nastavuje rozlišení ke
čtení dokumentů.
3. Stiskněte Receive.
4. Stisknutím x Start přijměte faxy.
5. Po zobrazení předchozí obrazovky
zavěste sluchátko.
6. Stisknutím OK vytiskněte faxy.
Contrast
(Kontrast)
Příjem faxů z faxové
informační služby (Příjem
s dotazováním)
Auto
Reduction
(Auto
zmenšení)
Tato funkce slouží k získání informací
uložených v faxovém přístroji jiného
uživatele.
1. Vložte normální papír A4 do hlavního
zásobníku.
2. Vyberte K Fax z nabídky Home
a potom stiskněte x Menu.
+4 až -4
Nastavujte kontrast ke
čtení dokumentů.
On (Zap), Off (Vyp)
Označuje, zda jsou
velké přijaté faxy
zmenšeny na velikost
A4 nebo jsou vytištěny
v původní velikosti na
několik listů.
Faxování fotografií nebo dokumentů
13
Česky
Automatické přijímání faxů
Setting and
Options
(Nastavení
a možnosti)
Popis
Setting and
Options
(Nastavení
a možnosti)
Popis
Last
Transmission
Report (Posl.
přenos sestava)
Off (Vyp), On Error (Při
chyb), On Send (Při
ode)
V.34
On (Zap), Off (Vyp)
Označuje, zda nebo kdy
má přístroj vytisknout
zprávu o odchozích
faxech. Vyberte Off
(Vyp) a vypněte tisk
zpráv, vyberte On Error
(Při chyb), pokud
chcete tisknout zprávy
pouze v případě výskytu
chyby, nebo vyberte On
Send (Při ode), pokud
chcete zprávu tisknout
v každém odeslaném
faxu.
Dial Mode
(Režim
vytáčení)
Tone, Pulse
DRD
Vše, Jednou, Dvakr,
Třikr, 2x a 3x
Toto nastavení může být
On (Zap) nebo Off (Vyp)
podle oblasti.
Udává typ telefonního
systému, ke kterému je
produkt připojen.
Označuje typ vyzvánění
volání, kterou chcete
použít při příjmu faxů.
Musíte nastavit telefonní
systém tak, aby
používal jiné vyzvánění
k výběru možnosti, než
je nastavení All (Vše)
(nebo Off (Vyp)).
ECM
On (Zap), Off (Vyp)
Označuje, zda použijete
Režim opravy chyb pro
automatický opakovaný
přenos faxových dat,
která byla přijata se
zjištěnými chybami.
14
Faxování fotografií nebo dokumentů
Označuje rychlost, se
kterou se budou faxy
odesílat a přijímat.
On je 33,6 kb/s a Off je
14,4 kb/s.
Rings to
Answer
(Počet
zazvonění)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Dial Tone
Detection
(Detekce ozn.
tónu)
On (Zap), Off (Vyp)
Označuje počet
zazvonění, která musí
zaznít, než přístroj
automaticky fax přijme.
Je-li tento parametr
nastaven na ON (Zap),
přístroj automaticky
vytáčí po detekování
oznamovacího tónu.
Přístroj však nemusí být
schopen detekovat
oznamovací tón
v případě, že je připojen
k pobočkové ústředně
nebo zakončovacímu
adaptéru. V takovém
případě nastavte
možnost na Off (Vyp).
Tisk sestav
Česky
1. Vložte normální papír do hlavního
zásobníku.
2. Vyberte K Fax z nabídky Home
a potom stiskněte x Menu.
3. Stiskněte r a potom stiskněte Fax
Report.
4. Stisknutím l nebo r procházejte mezi
stránkami a potom stiskněte některou
z těchto možností:
❏ Fax Log (Pro fax)
❏ Last Transmission (Posl. přenos)
❏ Speed Dial List (Seznam telefonní
paměti)
❏ Group Dial List (Skupinové vytáčení)
❏ Reprint Faxes (Přetisk faxy)
❏ Protocol Trace (Sled. protok.)
5. Pokud zvolíte cokoliv jiného než Fax
Log, jděte na krok 6. Stisknutím Print
vytiskněte Fax Log.
Poznámka:
Můžete si rovněž prohlédnout Fax Log na
displeji LCD.
Stiskněte View a potom stisknutím
l nebo r procházejte mezi záznamy.
6. Stisknutím x Start vytiskněte
požadovaný protokol.
7. Stisknutím Home se vrátíte na první
obrazovku.
Faxování fotografií nebo dokumentů
15
Řešení problémů
Nápověda k používání tiskárny
s počítačem viz Základní uživatelská
příručka nebo online Uživatelská příručka.
Chybové zprávy
Chybové zprávy
Řešení
No Dial Tone
Fax job
incomplete.
Ujistěte se, že je
telefonní kabel
správně připojen
a telefonní linka je
funkční.
Nabídka Check Fax Connection umožňuje
provádět kontrolu stavu faxového
připojení (& „Kontrola připojení faxu“ na
str. 4).
Problémy a jejich řešení
Problémy s faxováním
❏ Pokud se vyskytují problémy
s faxováním, zkontrolujte, zda je
telefonní kabel správně připojen,
a připojením telefonu ověřte, zda je
telefonní linka funkční. Ověřte také, zda
je zapnutý a funkční faxový přístroj
příjemce.
❏ Máte-li problémy s příjmem faxu,
zkontrolujte, zda je papír řádně založen,
zda je správně připojen telefonní kabel
a zda je telefonní linka funkční.
❏ Pokud připojíte přístroj k telefonní lince
DSL, musíte k lince připojit filtr DSL
nebo nebudete moci faxovat.
Potřebujete-li filtr, kontaktujte svého
poskytovatele služeb DSL.
16
Řešení problémů
❏ Je-li telefonní linka rušená statickým
šumem nebo jinými poruchami, vypněte
nastavení V.34 a pokuste se faxovat
znovu (& „Výběr nastavení
Odeslat/přijmout“ na str. 13). Pokud
problém přetrvává, vypněte nastavení
ECM (Error Correction Mode)
a pokuste se faxovat znovu.
Obnovení výchozích
nastavení
1. Vyberte F Setup z nabídky Home
menu.
2. Stiskněte l a potom stiskněte Restore
Default Settings.
3. Stisknutím l nebo r procházejte mezi
stránkami a potom stiskněte některou
z těchto možností:
❏ Reset Fax Send/Receive Settings
(Obnovit nastavení
Odeslat/přijmout)
❏ Reset Fax Data Settings (Obnovit
datová nastavení faxu)
❏ Reset Network Settings (Obnovit
nastavení sítě)
❏ Reset All except Network & Fax
Settings (Obnovit vše vyjma
nastavení sítě a faxu)
❏ Reset All Settings (Obnovit všechna
nast.)
4. Stisknutím Yes obnovíte výchozí
nastavení.
Poznámka:
Stisknutím No zrušíte obnovení výchozích
nastavení.
5. Stisknutím Home se vrátíte na první
obrazovku.
Důležité bezpečnostní
pokyny
Před používáním této tiskárny si přečtěte
a dodržujte bezpečnostní pokyny:
❏ Používejte pouze napájecí kabel dodaný
s touto tiskárnou. Použití jiného kabelu
může způsobit požár nebo úraz
elektrickým proudem. Kabel
nepoužívejte s jinými zařízeními.
❏ Dbejte na to, aby napájecí kabel, který
používáte, splňoval všechny místní
bezpečnostní normy.
❏ Používejte typ zdroje, který je uveden
na štítku.
❏ Tiskárnu umístěte v blízkosti elektrické
zásuvky, aby bylo možné napájecí kabel
snadno odpojit.
❏ Dbejte na to, aby nedošlo k poškození
nebo odření sít’ové šňůry.
❏ Ujistěte se, že celková kapacita proudu
všech zařízení zapojená pomocí této
šňůry nepřekračuje kapacitu šňůry
v ampérech.
❏ Zařízení neumist’ujte do prostředí
s výrazně proměnlivou teplotou
a vlhkostí, do prašného prostředí, na
přímé sluneční záření ani do prostředí,
kde by mohlo být vystaveno vibracím.
❏ Nezakrývejte otvory na skříni ani do
nich nezasunujte žádné předměty.
❏ Umístěte tiskárnu na rovný pevný
povrch, který na všech stranách
přesahuje základnu tiskárny. Zařízení
nebude plně funkční, pokud bude
nakloněné nebo postavené našikmo.
Aby bylo zajištěno dostatečné větrání,
umístěte zadní část tiskárny alespoň
10 cm od stěny.
❏ Během kopírování, tisku nebo
skenování neotevírejte jednotku
skeneru.
❏ Nedotýkejte se bílého plochého kabelu
uvnitř tiskárny.
❏ Dávejte pozor, aby se na tiskárnu
nevylila žádná tekutina.
❏ Uvnitř ani v okolí této tiskárny
nepoužívejte aerosolové výrobky, které
obsahují hořlavé plyny. Mohl by
vzniknout požár.
❏ Kromě případů výslovně popsaných
v této příručce se tiskárnu nesnažte sami
opravovat.
❏ Za následujících podmínek odpojte
tiskárnu a svěřte servisní zásah
kvalifikovanému servisnímu personálu:
pokud byly napájecí kabel nebo zástrčka
poškozené; pokud do tiskárny pronikla
kapalina; pokud došlo k pádu tiskárny
na zem nebo poškození skříně; pokud
tiskárna nepracuje normálně nebo
vykazuje výrazné změny ve výkonech.
❏ Tiskárnu při skladování nebo přepravě
neklopte, nestavte ji na bok ani ji
nepřevracejte, jinak může dojít vytečení
inkoustu z kazet.
❏ Při zavírání jednotky skeneru dejte
pozor, abyste si neporanili prsty.
❏ Při vkládání dokumentů netlačte příliš
na desku na dokumenty.
❏ Kromě originálů nevkládejte žádné
předměty do automatického podavače
dokumentů.
Bezpečnostní pokyny pro
telefonní zařízení
Při používání telefonního zařízení musíte
vždy dodržovat následující základní
bezpečnostní opatření, abyste tak snížili
riziko požáru, úrazu elektrickým proudem
a zranění osob, včetně následujícího:
❏ Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody.
❏ Nepoužívejte telefon během
elektrických bouří. Může se vyskytnout
vzdálené riziko úrazu elektrickým
proudem v důsledku zásahu bleskem.
❏ Nepoužívejte telefon k nahlášení úniku
plynu v blízkosti takového úniku.
Dodatek
17
Česky
Dodatek
❏ Tuto příručku si uschovejte poblíž místa
budoucího použití.
Pro uživatele na Novém Zélandu:
Obecné výstrahy
Poskytnutí povolení k provozování
telefonního zařízení pro jakékoliv koncové
zařízení znamená pouze to, že společnost
Telecom souhlasí, že toto zařízení splňuje
minimální požadavky na připojení k její
síti. Nevyjadřuje žádný souhlas
s produktem ze strany společnosti
Telecom, ani neposkytuje žádný typ
záruky. Především neposkytuje žádnou
záruku, že přístroj bude pracovat správně
ve všech ohledech k jiným zařízením
s tímto povolením, avšak od jiného výrobce
nebo jiného modelu, ani to neznamená, že
je přístroj kompatibilní se všemi službami
sítě společnosti Telecom.
Osobní informace
uložené v paměti
Tento výrobek umožňuje do paměti
ukládat jména a telefonní čísla, která
zůstanou uchována i při vypnutém
napájení.
Pokud chcete vymazat obsah paměti
v případě, že výrobek předáváte jiné osobě
nebo ho jinak likvidujete, doporučujeme
postupovat následujícím způsobem:
Vymazání paměti
1. Vyberte F Setup z nabídky Home
menu.
2. Stiskněte l a potom stiskněte Restore
Default Settings.
18
Dodatek
3. Stiskněte l a potom stiskněte Reset All
Settings.
4. Výběrem Yes obnovte všechna
nastavení.
5. Stiskněte Yes a potom stiskněte OK
jako konečné potvrzení.
Všechny údaje uložené v paměti se
vymažou.
Seznam nabídky režimu faxu
Nabídka faxu pro režim faxu a nastavení faxu pro režim nastavení.
Česky
Fax Mode (Rež faxu)
Nabídka
Položka nastavení
Popis
Send Fax
Speed Dial
Vyberte faxové číslo ze seznamu rychlého vytáčení.
Group Dial
Vyberte faxové číslo ze seznamu skupinového
vytáčení.
Redial
Odešlete fax na předchozí vytočené faxové číslo.
Zadejte faxové číslo pomocí numerické klávesnice.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, , ,
Color Mode
Color, B&W
Vyberte barevné nebo černobílé faxování.
Fax Send Settings pro režim faxu
Nabídka
Položka nastavení
Popis
Resolution
(Rozlišení)
Standard, Fine,
Photo (Standard,
Jemn, Foto)
Výběrem této volby změníte rozlišení odesílaných
faxových dat.
Contrast
(Kontrast)
-4 až +4
Výběrem této volby změníte kontrast odesílaných
faxových dat.
Delayed Fax
(Odložený fax)
Off, On (Čas)
Výběrem této možnosti nastavíte rezervace
přenosů.
Dodatek
19
Broadcast Fax pro režim faxu
Nabídka
Položka nastavení
Popis
Add Fax Number
Speed Dial
Vyberte faxové číslo ze seznamu Speed dial.
Group Dial
Vyberte faxové číslo ze seznamu Group dial.
Zadejte faxové číslo pomocí numerické klávesnice.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, , ,
Poll to Receive pro režim faxu
Nabídka
Položka nastavení
Popis
Polling
Speed Dial
Vyberte faxové číslo ze seznamu Speed dial.
Redial
Přijměte fax z předchozího faxového čísla.
Zadejte faxové protistrany pomocí numerické
klávesnice.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, , ,
20
Dodatek
Fax Report pro režim faxu
Položka nastavení
Popis
Fax Log (Pro fax)
Print, View (Tisk,
Zobrazení)
Vytiskne nebo zobrazí komunikační protokol
o veškeré zaznamenané komunikaci.
Last
Transmission
(Posl. přenos)
Vytiskne poslední komunikaci v protokolu (přenos a příjem s dotazováním).
Speed Dial List
(Seznam
telefonní paměti)
Vytiskne seznam telefonní paměti.
Group Dial List
(Skupinové
vytáčení)
Vytiskne seznam skupiny.
Reprint Faxes
(Přetisk faxy)
Vytiskne znovu faxy, které byly dosud přijaty.
Protocol Trace
(Sled. protok.)
Vytiskne nejnovější sledování protokolu jedné komunikace.
Česky
Nabídka
Režim nastavení
Položka nastavení
Popis
Printer Setup
Viz Základní uživatelská příručka.
Dodatek
21
Fax Setting pro režim nastavení
Nabídka
Setting and Options (Nastavení a možnosti)
Speed Dial Setup
(Nast. tel. pam.)
Create, Edit, Delete
Group Dial Setup
(Nast. skupin)
Create, Edit, Delete
Scan & Print
Setup (Nast.
sken. a tisk)
Resolution
(Rozlišení)
Standard, Fine, Photo (Standard, Jemn, Foto)
Contrast (Kontrast)
-4 až +4
Auto Reduction
(Auto zmenšení)
On, Off (Zap, Vyp)
Last Transmission
Report (Posl.
přenos - sestava)
Off, On Error, On Send (Vyp, Při chyb, Při ode)
Dial Mode (Režim
vytáčení)
Tone, Pulse (Tónový, Pulsní)
DRD
All, Single, Double, Triple, Double&Triple
(Toto nastavení může být On nebo Off podle
oblasti.)
ECM
On, Off (Zap, Vyp)
V.34
On, Off (Zap, Vyp)
Rings to Answer
(Počet zazvonění)
1 až 9
Dial Tone Detection
(Detekce ozn. tónu)
On, Off (Zap, Vyp)
Communication
(Komunikace)
Check Fax
Connection
(Zkontrolovat
připojení faxu)
Kontroluje stav faxového připojení.
Header (Záhlaví)
Fax Header (Záhlaví faxu)
Vaše telefonní číslo
22
Dodatek
Poznámka:
Technické údaje se mění v závislosti na oblasti a hodnoty zobrazené na displeji se mohou od
seznamu výše lišit.
Česky
Restore Default Settings pro režim nastavení
Nabídka
Popis
Reset Fax Send/Receive
Settings (Obnovit
nastavení
Odeslat/přijmout)
Inicializuje tovární nastavení následujících položek:
Scan & Print Setup (Resolution/Contrast/Auto Reduction/Last
Transmission Report), Communication (Dial
Mode/DRD/ECM/V.34/Rings to Answer/Dial Tone Detection).
Reset Fax Data Settings
(Obnovit datová nastavení
faxu)
Inicializuje tovární nastavení následujících položek:
Speed Dial Setup, Group Dial Setup, Header (Fax Header/Your
Phone Number), Fax Log.
Reset Network Settings
(Obnovit nastavení sítě)
Inicializuje tovární nastavení sít’ových nastavení.
Reset All except Network
& Fax Settings (Obnovit
vše vyjma nastavení sítě
a faxu)
Inicializuje tovární nastavení všech nastavení vyjma nastavení sítě
a faxu.
Reset All Settings (Obnovit
všechna nast.)
Inicializuje výchozí tovární nastavení všech položek.
Dodatek
23
Autorská práva © 2009 Seiko Epson Corporation. Veškerá práva
vyhrazena.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising