Οδηγίες Χρηςης - ALAN ELECTRONICS GmbH

M AN U ALE D ’ U SO
IN ST R U C T I O N G U I D E
B E D IEN U N G SAN LEI T U N G
M A N U A L D E I N ST R U C C I O N ES
G U I D E D ’ U T I LI SAT I O N
M anual de I nstruç õ es
Οδηγίες Χρήσης
G ebrui kers H andleiding
Р У К О В О Д С Т ВО П О Л ЬЗ О ВАТ ЕЛ Я
I
Sommario
Contenuto Confezione ............................................................................................................ 2
Caratteristiche tecniche XTC400............................................................................................... 2
Rimuovere la batteria............................................................................................................. 3
Formattare la Micro SD card..................................................................................................... 4
Microfono esterno.................................................................................................................. 4
HDMI..................................................................................................................................... 4
Batteria................................................................................................................................. 4
Montare ed impostare la camera............................................................................................. 5
Montare ed impostare la camera............................................................................................. 5
Funzione “Low Light”.............................................................................................................. 6
Scaricare i video..................................................................................................................... 6
Wi-Fi...................................................................................................................................... 6
Applicazione per Smartphone................................................................................................. 7
Guarda................................................................................................................................... 7
Condividi................................................................................................................................ 7
Sistemi compatibili................................................................................................................. 7
Riprendi................................................................................................................................. 7
Requisiti minimi di sistema..................................................................................................... 8
Aggiornamenti & Firmware..................................................................................................... 8
Indicazioni............................................................................................................................. 8
Midland XTC400 - 1
Grazie per aver acquistato una Midland XTC400 HD Action Camera. Siamo orgogliosi di offrirle un prodotto completo in grado
di filmare le sue avventure senza perdere nemmeno un attimo. Grazie al semplicissimo sistema “Slide on” per accendere e
spegnere la camera ed una batteria di lunga durata le possibilità sono davvero infinite.
Facile da collegare al computer è possibile scaricare i filmati e condividerli con i propri amici. Seguici sulla pagina facebook
Midland Italia (https://www.facebook.com/midlandcom)e condividi i tuoi video.
Contenuto Confezione
Caratteristiche tecniche XTC400
Lente Rotante
170° Angolo visuale
Microfono
Led Frontale
Slitta aggancio
accessori
Presa jack microfono
esterno
Tasto di attivazione ON/OFF
XTC400 contenuto della confezione:
›› 1. Midland XTC400 Camera
›› 2. Custodia Waterproof 85m
›› 3. Cavo Micro USB
›› 4. Batteria al Litio
›› 5. Aggancio adesivo “Basic”
›› 6. Aggancio “Mini Spider” (10° and 45°)
Midland XTC400 - 2
H 1920x1080p (30/25*fps)
L 1280x720p (60/50*fps)
* 848x480 (120/100fps)
Foto*
12 Mp/5Mp/3Mp
Rapporto
16:9
Formato
H.264 File Type - MP4
Gruppo Lenti
7 elementi (6 vetro temprato, 1 IRF)
Lente rotante
Sì
Angolo visuale
170° Variabili*
SD Card
Fino a 32 GB
Batteria
Li-Ion 1700 mAH
Durata batteria
5 Ore circa
Accensione immediata Si
Modalità silenziosa*
Opzionale
Waterproof
85 m con custodia subacquea
Foto
Sì
Aggancio a vite
Sì
Presa HDMI
Sì
WiFi
Sì
Presa microfono esterno Sì
Peso
140 g
Dimensioni (HxLxP)
52 x 95 x 35 mm
Sistemi compatibili
Win XP, SP2, Vista 7&8,
Mac OSX 10.4+
Risoluzione
LED Micro SD
LED Batteria
Presa HDMI
Slot Micro SD
Batteria
Presa Micro USB
Selettore Wi-Fi
Selettore Low Light
Tasto formattazione
Selettore risoluzione
*Disponibile solo tramite APP “Action Connect”
Rimuovere la batteria
I
I
Midland XTC400
HD ACTION VIDEO CAMERA
1. Premere e trascinare verso sinistra il tasto di blocco .
2. Spingere lo sportello per aprire.
3. Dopo aver ruotato il fermo, la batteria si rimuoverà facilmente.
Midland XTC400 - 3
HDMI
Montare ed impostare la camera
Nota: Al primo utilizzo formattare la Micro SD card seguendo la procedura qui di seguito.
La Micro SD Card può essere formattata direttamente dentro la Camera. Questo permette di cancellare tutti i file in
una volta sola. Segui questi punti:
1. Premi e tieni premuto il tasto di formattazione
2. Spostare il tasto in avanti in posizione On.
3. La camera emetterà 4 Beep di conferma e l’icona della
memoria lampeggerà alternativamente Rosso/Blu
Una volta terminato, la camera emetterà due Beep di conferma per poi spegnersi.
Connetti il cavo Micro HDMI (non incluso) ad entrambi i dispositivi - Camera/Tv monitor. Una volta connessi, accendi
la camera spostando il tasto in avanti. Questo darà inizio
allo streaming ma non registrerà alcun video sulla scheda
Micro SD.
Quando il tasto è in posizione Off, inizierà la riproduzione video direttamente dalla microSD. Per passare al file
successivo, spostare il selettore in posizione ON. Per il file
successivo spostare il selettore in posizione OFF. Continua
in questa maniera per scorrere i tuoi file. Puoi solo scorrere
i file in avanti e non puoi tornare indietro. Se vuoi tornare
all’inizio dell’ elenco file disconnetti il cavo Micro HDMI e
riconnetti ancora, oppure continua a scorrere i file.
Installarla tramite la slitta laterale.
La XTC400 è stata progettata con 3 innovativi punti di aggancio su entrambi i lati e sulla base. Questo permette di
montarla su ogni lato con facilità.
Per montare la telecamera sull’aggancio basic, far scorrere
la telecamera sulla slitta, mantenendo le linguette di sgancio verso il retro della telecamera. Per sganciare la XTC400
schiacciare le linguette e spingere la telecamera in avanti.
Lente rotante
Per mantenere l’obbiettivo sempre orientato correttamente
una volta che la camera è stata montata, la XTC400 permette di ruotare l’obbiettivo di 180° in una direzione e 90° in
quella opposta.
Microfono esterno
Per connettere un microfono esterno alla telecamera aprire
il tappo di protezione ed inserire il jack da 3,5 mm. Se si sta
usando una cuffia auricolare, lo speaker sinistro deve essere
utilizzato come microfono. Inoltre è possibile collegare un
lettore mp3 per registrare musica direttamente al video.
Midland XTC400 - 4
Batteria
La batteria contenuta all’interno della confezione è parzialmente carica. Per caricarla connettere l’estremità del cavo
micro USB alla telecamera e l’altra ad una presa di ricarica
USB come quella di un computer, ad un caricatore da muro
o un caricatore da auto. La batteria non subirà danni se utilizzata prima della fine della carica. Guardare a Pag. 8 il capitolo sulle indicazioni luminose sullo stato della batteria.
Puntare la camera una volta montata sulle slitte laterali:
Quando montate la telecamera ad es. su di un casco, dovete
seguire queste indicazioni:
1. Valutate quello che volete riprendere e montate la telecamera di conseguenza sul lato destro, sinistro o in alto.
2. Trovare il punto appropriato e pulite la superficie, Rimuovete l’adesivo dal mount e fatelo aderire alla superficie del
casco.
3. Una volta fissato l’aggancio inserite la camera e regolate-
la in modo da riprendere nella direzione giusta.
4. Se necessario ruotate la lente per avere una ripresa dritta.
5. Per controllare se la vostra telecamera è orientata
in modo corretto abilitate il Wi-Fi ed utilizzate il vostro
smartphone come schermo remoto.
Montare ed impostare la camera
Installarla tramite l’aggancio a vite
Nella parte sotto la XTC400 un filetto a vite standard consente di montare la telecamera sopra un treppiedi oppure
altri accessori con agganci a vite standard. Per agganciare
la telecamera inserire la vite dell’aggancio dentro il filetto
della telecamera e girate la stessa in senso orario tenendo
fermo l’aggancio per stringere forte le due parti.
Nota: una stretta eccessiva può causare danni alla telecamera e all’aggancio
Aggancio a vite treppiedi
Midland XTC400 - 5
I
I
Formattare la Micro SD card
Funzione “Low Light”
La funzione luce bassa permette di riprendere anche in condizione scarsa luminosità. Per attivare la funzione spostate
il selettore nella posizone “L”. Per disattivarlo spostate il
selettore nella posizione “N”.
Scaricare i video
Non è necessario installare nessun software per la XTC400. É
un dispositivo “plug and play” che viene riconosciuto in automatico dal Computer. Per scaricare i video segui le istruzioni
qui di seguito a seconda che tu abbia un PC o un MAC.
Scaricare i filmati su di un PC con sistema operativo Windows
Midland XTC400 - 6
1. Connettere la camera al computer utilizzando il cavo
MicroUSB/USB.
2. Assicurarsi che il tasto a slitta sia in posizione OFF
3. Doppio click su “risorse del computer” e cercate il disco
removibile.
4. PC:
a. Se il Disco removibile non viene mostrato chiudere la
finestra e ripetere l’operazione. L’icona del disco rimovibile
dovrebbe apparire.
b. Aprite il disco removibile.
5. MAC
a. MAC dovrebbe riconoscere in automatico la telecame
ra come disco esterno.
b. Clicca l’icona sul desktop.
6. Aprire l’icona “DCIM”.
7. Aprire l’icona “100MEDIA”.
8. I video registrati saranno dentro a questa cartella.
Note: La telecamera creerà due clip per ogni singolo video,
una nella risoluzione prescelta ed una in bassa risoluzione
(.tmb)
Wi-Fi
Nota: il Wi-Fi non si accenderà senza una microSD inserita
nella telecamera.
Il Wi-Fi integrato della XTC400 permette di collegare e
controllare tramite uno smartphone o tablet la telecamera.
1. Spostare il selettore Wi-Fi nella posizione ON.
2. Sposta il tasto a slitta centrale in avanti per accendere
la telecamera.
3. Attendere pochi secondi per inizializzare il Wi-Fi.
a. La telecamera emetterà due volte un doppio Beep e l’indicatore luminoso diventerà Blu.
b. Quando il Wi-Fi è pronto, la camera emetterà un Beep
e l’indicatore luminoso sarà verde fisso.
Attenzione: Wi-Fi TIME OUT
Se la telecamera viene accesa con con il Wi-Fi attivo e nessun dispositivo viene connesso per circa 60 sec. la telecamera inizierà a registrare automaticamente.
Molte funzioni e opzioni sono disponibili tramite App. per
smartphone e tablet.
Applicazione per Smartphone
Per poter controllare la telecamera dovrete scaricare l’applicazione “Action Connect”.
Disponibile sull’“Apple store” e “Google Play”.
Con questa applicazione è possibile:
Riprendi
• Anteprima
• Start and stop
• Impostazioni video
• Zoom (angolo visuale)
• Foto
• Timelapse (Burst mode)
I
I
Impostare la camera una volta montata sul treppiedi:
Quando montate la telecamera su di un treppiedi seguite
queste indicazioni:
1. Valutate quello che volete riprendere e montate la telecamera di conseguenza.
2. Assicuratevi, una volta montata, che la camera sia stretta
forte e che non punti troppo verso il cielo o verso la terra.
3. Se necessario ruotate la lente per avere sempre una ripresa
corretta.
4. Per verificare che la telecamera inquadri il punto giusto,
abilitate il Wi-Fi e tramite il vostro smartphone controllate
l’inquadratura.
• Autoscatto
• Impostazioni Wi-Fi
• Impostazioni Data e ora
• Molto altro ancora
Guarda
• Guarda direttamente dal tuo smartphone i video e le foto
salvate sulla XTC400
• Gestisci i tuoi file
Condividi
• Scarica i video sul tuo telefonino
• Condividili attraverso i social network, e-mail e messaggi.
Sistemi compatibili
La XTC400 può essere usata sia tramite PC che tramite MAC.
Di seguito i sistemi operativi compatibili:
Windows XP SP2, Vista, 7, 8
Macintosh OSX 10.4 e superiori
Per rivedere i video raccomandiamoWindows Media Player,
Quick Time or VLC Media Player.
Midland XTC400 - 7
Processore
3.2GHz o superiore
Indicazioni
LED Stato memory card
Stato della batteria
Ram
1GB o superiore
LED Batteria
Significato
Video Card
256MB o superiore
Blu Fisso
Riproduttore video necessità il codec H.264 codec.
Per avere maggiori informazioni visita actioncamxtc.com
Batteria carica Carica
completa)
Blu lampeggiante
Livello batteria medio
(batteria in carica)
Aggiornamenti & Firmware
Rosso Fisso
Livello batteria basso
Nota: assicuratevi di avere l’ultima versione di firmware.
Rosso Lampeggiante*
Per verificare se si tratta dell’ultima versione di firmware
connettere la telecamera allo smartphone e tramite l’applicazione entrare in “settings” - “about” - “version”.
Livello batteria molto
basso
Nessuna luce
Batteria esaurita
Per aggiornare la tua telecamera visita actioncamxtc.com
e segui la procedura.
Midland XTC400 - 8
*Nota: quando il LED della batteria inizia a lampeggiare, la batteria necessita di essere caricata perchè sta per
esaurirsi.
Posizione Selettori
I
I
Requisiti minimi di sistema
LED Memory Card
Significato
Posizione
Significato
Blu Fisso
66% - 100% Disponibile
Wi-Fi su (ON)
Wi-Fi Abilitato
Blu lampeggiante
33% - 66% Disponibile
Wi-Fi Giù
Wi-Fi Disabilitato
Rosso Fisso
0% - 33% Disponibile
Low Light su (N)
Luce normale
Rosso Lampeggiante
0% Disponibile
Low Light giù (L)
Modalità luce scarsa
Nessuna luce
Nessuna memory card /
Errore memory card
Risoluzione su (H)
Registrazione a 1080p 30
Risoluzione giù (L)
Registrazione a 720p 60
Rosso/Blu lampeggiante
Formattazione - Aggiornamento Firmware
Capacità memory card
LED Frontale Status
LED Frontale
Significato
Verde Lampegginte
Registrazione a 1080p
Blu Lampeggiante
Registrazione a 720p
Rosso Lampeggiante
Registrazione a WVGA
Blu Fisso
Wi.Fi Abilitato
Verde Fisso
Wi-Fi On
Rosso Fisso
USB Connesso
Dimensione
memoria
Capacità a 720p
Capacità a 1080p
512MB
6.5 Minuti
5.5 Minuti
1 GB
13 Minuti
11 Minuti
2 GB
26 Minuti
22 Minuti
4 GB
52 Minuti
44 Minuti
8 GB
104 Minuti
88 Minuti
Midland XTC400 - 9
208 Minuti
176 Minuti
32 GB
416 Minuti
352 Minuti
Problema
704 Minuti
Batterie
64 GB
832 Minuti
Note: la telecamera dividerà automaticamente i filmati
in clip da 29 minuti ciascuna
Soluzione
La telecamera non si ac- Assicurarsi della carica
cende
della batteria
Registrazione
La telecamera non registra
Suoni
Suoni
Significato
1 Beep
Accensione (Wi-Fi Off)
2 x 2 Beeps
Accensione (Wi-Fi On)
3 Beeps
Inizio registrazione
5 x 3 Beeps
Memory Card esaurita
2 Beeps
Spegnimento
1 Beep (Wi-Fi On)
Conferma applicazione
4 Beeps
Formattazione Memory Card
Note: i beep di segnalazione possono essere tolti tramite
l’applicazione.
Midland XTC400 - 10
Assicurarsi che il pulsante centrale si trovi a fine
corsa. Se il LED di registrazione non si accende,
provare a rimuovere la
batteria e re inserirla.
Memoria Micro SD
Assicurarsi che la Memry
Card sia inserita correttamente.
La memoria MicroSD non
viene letta
Consigli e trucchi
Riproduzione Video
Collegare la telecamera al
computer per assicurarsi
che ci sia sufficiente spazio sulla memoria.
Verificare che la telecamera sia inserita in una
presa USB 2.0 o 3.0
Rimuovere le altre conRiproduzione lenta o a nessioni USB inutili
scatti
Verificare i requisiti minimi del computer
Verificare che il codec sia
installato correttamente
Problema
I
I
Consigli e Trucchi
16 GB
Soluzione
Download Video
Trasferimento dati lento
Verificare che la telecamera sia inserita in una
presa USB 2.0 o 3.0. Se
non viene riconosciuta
provare a ricollegare la
telecamera.
Rimuovere altri collegamenti USB inutili
Assicurarsi che il tasto
principale sia in posizione OFF.
Assicurarsi che la scheda
Computer non riconosce
Micro SD sia inserita bene.
la telecamera
La scheda MicroSD potrebbe essere rovinata.
Provare a formattare la
memoria.
Provare a formattare la
memoria
Midland XTC400 - 11
Dal menù START selezionare il comando ESEGUI
e digitare:
chkdsk volume:/f
quindi premere invio
Souni
Posiziona un pezzo di
nastro adesivo davanti al
micorofono della telecamera.
Eccessivo rumore di vento
Prova ad utilizzare un microfono esterno
Prova ad usare la custodia
waterproof.
Wi-Fi
Non si connette all’APP
Midland XTC400 - 12
Verificare lo stato della
connessione Wi-Fi e le impostazioni del telefono.
Index
What’s in the Box.................................................................................................................. 14
Features and Controls........................................................................................................... 14
Removing the Battery........................................................................................................... 15
Reformatting the Micro SD card............................................................................................. 16
Rotating Lens....................................................................................................................... 16
External Microphone............................................................................................................. 16
HDMI................................................................................................................................... 16
Battery................................................................................................................................ 16
Mounting and Aiming Your Camera........................................................................................ 17
Aiming the Camera when mounted with the thread mount:.................................................... 18
Low Light Function............................................................................................................... 18
Downloading Videos............................................................................................................. 18
Wi-Fi.................................................................................................................................... 18
Smartphone Application....................................................................................................... 19
Shoot................................................................................................................................... 19
Show................................................................................................................................... 19
Share................................................................................................................................... 19
Compatible Systems.............................................................................................................. 19
Minimum System Requirements............................................................................................ 20
Upgrade & Firmware............................................................................................................. 20
Indications........................................................................................................................... 20
Midland XTC400 - 13
UK
I
Non trasferisce i file dalla
MicroSD
Thank you for purchasing the XTC400 action video camera. We are proud to offer you an exciting tool to record your life’s
adventures. With an easy slide-on switch, wi-fi capability, and long battery life, you’ll never miss a moment. Easily connect to
your computer and upload to share with your friends.
See what other people are doing with their XTC cameras at facebook.com/midlandcom, and post your own video too. Enjoy!
What’s in the Box
Features and Controls
Rotating Lense
170° Lens
Track for mounting
accessories
Microphone
Record LED
External Microphone Jack
on the underside
Record Switch
Back OFF / Stop
Micro SD Card LED
Battery LED
XTC400VP Package Includes:
›› 1. Midland XTC400 Camera
›› 2. Submersible Case 85m
›› 3. Micro USB Cable
›› 4. Lithium-Ion Battery Pack
›› 5. Basic Adhesive Mount
›› 6. Mini Spider Mount (10° and 45°)
Midland XTC400 - 14
Record Switch
Forward On / Record
HDMI Jack
Micro SD Jack
Battery
Micro USB Jack
Wi-Fi Switch
Low Light Switch
Format Button
Resolution Switch
Resolution
Photo*
Aspect Ratio
Format
Lens
Rotating lens
Angle lens
SD Card
Battery
Battery last
Instant Recording
Stealth mode*
Waterproof
Photo
Tripod mount
HDMI jack
WiFi
External mike jack
Weight
Dimension (HxLxD)
Compatible System
H 1920x1080p (30/25*fps)
L 1280x720p (60/50*fps)
* 848x480 (120/100fps)
12 Mp/5Mp/3Mp
16:9
H.264 File Type - MP4
7 elements (6 tempered glass, 1 IRF)
Yes
170° Variable*
Up to 32 GB
Li-Ion 1700 mAH
Up to 5 Hours
Yes
Optional
85 m
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
140 g
52 x 95 x 35 mm
Win XP, SP2, Vista 7&8,
Mac OSX 10.4+
*Available only with the APP “Action Connect”
Removing the Battery
UK
UK
Midland XTC400
HD ACTION VIDEO CAMERA
1. Press and hold the lock release to the left. Slide the door
upwards.
2. Pull the door to open.
3. After rotating the latch counter-clockwise, the battery
can easily be removed.
Midland XTC400 - 15
HDMI
Mounting and Aiming Your Camera
Note: Before the first usage Format the microSD card following this procedure
The micro SD card can be reformatted while in the camera. This allows you to completely delete all the files at one
time. Follow these steps:
1. Press and hold the format button
2. Move the RECORD switch to the forward/ON position.
3. The camera will beep 4 times and the icon will alternate
blinking red and blue
When complete, the camera will beep twice, then turn off.
Connect your micro HDMI cable (not included) to both devices –camera and tv/monitor. Once connected, switch the
camera to the ON (forward) position. This will enable live
streaming, but will not record.
When the switch is moved back to the OFF position, video
playback will start from the micro SD card. To skip to the
next file, toggle the switch ON. For the next file, toggle the
switch OFF. Continue in this manner to flip through your
files. You can always skip forward to the following file, but
cannot move backward to previous files. If you would like to
return to a previous file, you must either unplug the device
from the HDMI cable and plug it in again, or loop through
all of your files.
Mount on Dual Track System
The XTC400 was designed with an innovative 3 point
mount system on both sides and the bottom of the camera.
This allows you to mount it on any side with ease.
To mount the camera on the basic mount, slide the camera
onto the track system with the notches on the mount facing toward the back of the camera.
To detach the camera from the mount, squeeze the mount
release tabs and slide the camera forward.
Rotating Lens
To maintain upright orientation for your video when the
camera is mounted at an angle, the XTC400’s lens can rotate 180° in one direction and -90° in the other. There are
indentations every 90° to enable you to twist the lens into
place at commonly used angles.
External Microphone
To connect your camera to an external microphone, first open
the rubber cover and then insert the 3.5mm microphone jack
into the plug. If you are using a headset, the left speaker will
be used as the microphone. In addition, you may also connect
an mp3 player to directly record music to your video.
Midland XTC400 - 16
Battery
The included lithium-ion battery comes partially charged.
To charge, connect the included micro USB cable to camera
and connect the other end of the cable to a power source
such as a computer, wall charger or vehicle charger. No damage will occur to the camera or battery if used prior to a
full charge. See page 20 for battery status indications.
Aiming the Camera when mounted with the dual track
mount:
When mounting the camera on a helmet, you must do the
following:
1. Consider what you would like to shoot and mount the
camera accordingly- left side, right side or top.
2. Find an appropriate surface and ensure the area is clean
of dirt and debris.Remove the cover of the adhesive pad
and adhere to the helmet.
3. Once attached, adjust the camera to be sure you are filming in the intended direction
4. If needed, rotate the lens to maintain an upright viewing
angle
5. To see where your camera is aimed, enable Wi-Fi and use
your smartphone with the app as a viewfinder.
Mounting and Aiming Your Camera
Mount using the Thread Mount
On the bottom of the XTC400 is a standard thread mount
that allows the camera to be mounted to a tripod or other
fixture with a 1/4-20 (1/4” diameter, 20 threads per inch)
5/16 deep thread. To attach the camera, insert the screw on
the mount into the camera thread and rotate the camera
clockwise to tighten down onto the screw.
Note: Over tightening may cause damage to the mount and/
or camera
Tripod Mount
Midland XTC400 - 17
UK
UK
Reformatting the Micro SD card
When mounting the camera on a thread mount, follow these steps:
1. Consider what you would like to shoot and mount accordingly.
2. Ensure, once attached, that the camera is aimed straight
and not toward the ground or at the sky.
3. If needed, rotate the lens to maintain an upright viewing
angle
4. To see where your camera is aimed, enable Wi-Fi and use
your smartphone with the app as a viewfinder.
Low Light Function
The low light function allow the user to take video also in
low light conditions.
To activate the function move the related switch to the L
position. To deactivate the function move the switch to the
N position.
Downloading Videos
There is no need to install any software with the XTC400.
It is a plug and play device. To download video, follow the
instructions below depending upon whether you have a PC
or a MAC. Downloading Videos on a PC with a WINDOWS
Operating System
Midland XTC400 - 18
1. Connect the camera to the computer using included
micro USB cable.
2. Ensure the record switch is in the OFF position
3. Double click “My Computer” and locate “Removable Disk.”
4. PC:
a. If “Removable Disk” is not showing, close “My Computer” folder and reopen it. The “Removable Disk” icon
should appear.
b. Open the “Removable Disk” icon.
5. MAC
a. MAC should automatically recognize the camera
external hard drive.
b. Click on the icon on the desktop.
6. Open the “DCIM” folder icon.
7. Open the “100MEDIA” icon.
8. Your videos will be in this folder.
Note: the camera will generate two clips for each video, one
in the selected resolution and the other in low res. (.tmb)
Wi-Fi
Note: The Wi-Fi doesn’t turn ON if the MicroSD isn’t inserted.
The XTC400’s built in Wi-Fi allows you to connect and control the camera using a smartphone or tablet.
1. Toggle the Wi-Fi switch inside the back cover to the ON
position.
2. Slide the record switch forward.
3. Allow a few seconds for the camera to power on and
initiate the Wi-Fi
a. The camera will double beep twice and the front indicator will be blue.
b. When the Wi-Fi is ready, the camera will beep once
and the front indicator will be solid green
Attention: Wi-Fi TIME OUT: If the camera is turned on in
Wi-Fi mode and no devices are connected for 60 sec. the
camera will automatically start recording.
Many features and options are avialiable with the
smartphone app:
Smartphone Application
In order to control the camera you have to download “Action Connect” app.
Available from the “Apple store” and “Google Play”. With
this application is possible to:
Shoot
• Live Preview
• Start and stop recording
• Customize Video Settings
• Zoom (Change angle of view)
• Pictures
• Timelapse (Burst mode)
• Time Delayed Pictures
• Wi-Fi Settings
• Time and data setting
• Any many more
UK
UK
Aiming the Camera when mounted with
the thread mount:
Show
• Watch directly from your mobile device the video and pictures saved on the XTC400.
• Manage your files
Share
• Downlaod video on your mobile
• Share them with your world through Social Networks,
e-mail and messages.
Compatible Systems
The XTC400 can be used on both a PC or MAC. Below are the
compatible operating systems:
Windows XP SP2, Vista, 7, 8
Macintosh OSX 10.4 and higher
For video playback, we recommend Windows Media Player,
Quick Time or VLC Media Player.
Midland XTC400 - 19
Processor
3.2GHz or faster
Indications
Memory card LED Status
Battery status
Switch Position
Memory Card LED
Meaning
Position
Meaning
Solid Blue
66% - 100% available
Wi-Fi Up (ON)
Wi-Fi Enabled
Blinking Blue
33% - 66% Available
Wi.Fi Down
Wi-Fi Disabled
Solid Red
0% - 33% Available
Light Settin Up (N)
Normal Light Mode
Ram
1GB or greater
Battery LED
Meaning
Video Card
256MB or greater
Solid Blue
Video playback requires H.264 codec.
To obtain more information go to xtcactioncam.com
Full battery level (fully
charged)
Blinking Blue
Medium battery level
(battery charging)
Blinking Red
0% Available
Light Setting Down (L)
Low Light Mode
No light
No card / Card error
Resolution UP (H)
Record at 1080p 30
Upgrade & Firmware
Solid Red
Low Battery level
Blinking Red/Blue
Record at 720p 60
Blinking Red*
Battery level too low
Formatting - Upgrading
Firmware
Resolution Downn (L)
Note: Be sure the camera has the latest firmware
No light
Battery is depleted
To check the firmware version connect the camera to your
mobile device, open action connect App. go to settings about - version.
To upgrade your device visit actioncamxtc.com and follow
the procedure.
Midland XTC400 - 20
*Note: When the red battery LED begins blinking, be prepared to charge the battery because the camera will stop
recording at this point.
Recording Time
Front LED Status
1080 Record Time
Meaning
Memory
size
720 Record Time
Front LED
Blinking Green
Recording 1080p
512MB
6.5 Minutes
5.5 Minutes
Blinking Blue
Recording 720p
1 GB
13 Minutes
11 Minutes
Blinking Red
Recording WVGA
2 GB
26 Minutes
22 Minutes
Solid Blue
Wi.Fi Enabling
4 GB
52 Minutes
44 Minutes
Solid Green
Wi-Fi On
8 GB
104 Minutes
88 Minutes
Solid Red
USB Connected
16 GB
208 Minutes
176 Minutes
Midland XTC400 - 21
UK
UK
Minimum System Requirements
416 Minutes
352 Minutes
64 GB
832 Minutes
704 Minutes
Note: the camera automatically splits the video into 29
minute segments
Tips and Tricks
Problem
Solution
Be sure battery is fully
charged
Recording
Sounds
Sounds
Meaning
1 Beep
Power On (Wi-Fi Off)
2 x 2 Beeps
Power On (Wi-Fi On)
3 Beeps
Start Recording
5 x 3 Beeps
Memory Card Full
2 Beeps
Power Off
1 Beep (Wi-Fi On)
App Confirmation
4 Beeps
Formatting Memory Card
Note: the beeps can be turned off via smartphone app.
Camera not recording
Slow or choppy video
Make sure the switch
is pushed all the way
forward. If the Record
LED does not come ON,
turn OFF the device and
reinstall the battery
Problem
Remove other unused
USB devices
Verify computer meets
minimum requirements
Ensure the Micro SD Card
is inserted properly.
MicroSD Card not reading
Solution
Video Downloading
Slow data transfer
Verify the camera is plugged into a USB 2.0 or 3.0
device. If registering as
1.1, unplug and than replug the device
Remove other unused
USB device
Verify proper codec is
installed
Ensure record switch is
in the OFF position while
connected to computer.
Micro SD Card
Computer does not recognize camera
Plug camera into the
computer to verify it has
available storage.
Attempt formatting process
Midland XTC400 - 22
Verify the camera is plugged into a USB2.0 or 3.0
device
Batteries
Camera not turning ON
Tips and Tricks
Video Playback
UK
UK
32 GB
Ensure the Micro SD card
is inserted properly.
Micro SD card may be
corrupted. Attempt formatting process
File won’t transfer off memory card
In the run command type:
chkdsk volume:/f
then press enter
Midland XTC400 - 23
Inhalt
Sound
Excessive Wind Noise
Try using an external microphone
Try using the submersible
case
Wi-Fi
Can’t connect to App
Midland XTC400 - 24
Verify the device’s Wi-Fi
setting and ensure it is
connected to the XTC400’s
Wi-Fi.
Was ist in der Box?................................................................................................................ 26
Eigenschaften und spezifikationen........................................................................................ 26
Austausch der Batterie.......................................................................................................... 27
Formatierung der Micro SD-Karte.......................................................................................... 28
Drehbares Objektiv............................................................................................................... 28
Externes Mikrofon................................................................................................................ 28
HDMI................................................................................................................................... 28
Batterie............................................................................................................................... 28
Montage und Ausrichtung der Kamera................................................................................... 29
Anpassung an Lichtverhältnisse............................................................................................. 30
Videos herunterladen........................................................................................................... 30
W-LAN / Wi-Fi........................................................................................................................ 31
Smartphone App.................................................................................................................. 31
Aufnehmen.......................................................................................................................... 31
Anschauen: .......................................................................................................................... 31
Teilen................................................................................................................................... 31
Unterstützte Betriebssysteme............................................................................................... 32
Mindestanforderungen......................................................................................................... 32
Update & Firmware............................................................................................................... 32
Midland XTC400 - 25
D
UK
Place piece of tape over
microphone hole.
Vielen Dank, dass Sie sich für die XTC400 Action Kamera entschieden haben. Wir sind stolz darauf, Ihnen ein aufregendes Produkt zum Festhalten Ihrer Abenteuer zu präsentieren. Mit dem einfachen Schiebeschalter, eingebautem WiFi und langer Akkulaufzeit verpassen Sie keinen
Moment des Lebens. Einfach an Ihren Computer anschließen, hochladen und mit Ihren Freunden teilen.
Sehen Sie sich auf facebook.com/midlandcom an, was andere Menschen mit Ihrer XTC-Kamera festhalten und posten Sie Ihr eigenes Video.
Viel Spaß!
Was ist in der Box?
Eigenschaften und spezifikationen
Drehbare Linse
170° Linse
Schiene für
Halterungszubehör
Mikrofon
Aufnahme
Externer Mikrofon-Eingang
auf der Unterseite
Aufnahmeschalter
Hinten / Stop
Mikro SD Karten LED
Batterie LED
XTC400VP Lieferumfang umfasst:
›› 1. Midland XTC400 Kamera
›› 2. Wasserdichtes Gehäuse bis 85m
›› 3. Micro USB Kabel
›› 4. Lithium-Ionen Akku
›› 5. Klebehalterung
›› 6. Universal Halterung (10° und 45°)
Midland XTC400 - 26
Aufnahmeschalter
Vorne / Aufnahme
HDMI Buchse
Micro SD Buchse
Batterie
Micro USB Buchse
Wi-Fi Schalter
Lichtverhältnisse Schalter
Formatierungsknopf
Auflösungsschalter
Auflösung
Foto*
Seitenbildverhältnis
Format
Linse
Drehbares Objektiv
Aufnahmewinkel
Micro SD Card
Akku
Akkulaufzeit
Sofort-Aufnahme
Stealth mode
Wasserdicht
Fotos
Stativgewinde
HDMI Ausgang
WiFi / W-LAN
Externer
Mikrofonausgang
Gewicht
Maße (H x L x B)
Betriebssysteme
H 1920x1080p (30/25*fps)
L 1280x720p (60/50*fps)
* 848x480 (120/100fps)
12 Mp/5Mp/3Mp
16:9
H.264 File Type - MP4
7 Elemente-Linse (6x gehärtetes Glas,
1 IRF)
Ja
170° Variabel*
Bis zu 32 GB
Li-Ionen 1700mAh
Bis zu 5 Stunden
Ja
Optional**
Bis 85 m
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
140 g
52 x 95 x 35 mm
Win XP, SP2, Vista 7&8,
Mac OSX 10.4+
* Nur mit der APP “Action Connect” verfügbar
Austausch der Batterie
D
D
Midland XTC400
HD ACTION VIDEO CAMERA
1.Drücken und halten Sie die Verriegelung nach links.
2. Schieben Sie die Klappe auf der Rückseite nach oben.
3. Wenn Sie die Batterie-Verriegelung gegen den Uhrzeiger
bewegen, lässt sich der Akku einfach austauschen.
Midland XTC400 - 27
Achtung: Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den folgenden
Schritten folgen
Die Micro SD Card muss zur Formatierung nicht aus der Kamera
entfernt werden. Sie können alle Dateien in einem Schritt wie
folgt löschen:
1. Drücken und halten Sie den Format-Knopf
2. Drücken Sie den Schiebeschalter nach vorne
3. Die Kamera wird 4 mal Piepen und die LED Lampen abwechselnd rot und blau blinken.
Nach Beendigung piept die Kamera noch 2 mal, danach bitte
die Kamera ausschalten.
Drehbares Objektiv
Das Objektiv der XTC400 lässt sich um 180° in die eine und 90°
in die andere Richtung drehen. Damit wird gewährleistet, dass
Sie stets ein gerades Bild haben, auch wenn die Kamera in
einem Winkel befestigt ist. Es sind jeweils die 90° Winkel auf
der Kamera markiert, um Ihnen bei der Orientierung zu helfen.
Externes Mikrofon
Zum Anschluss eines externen Mikrofons müssen Sie zuerst die
Gummiabdeckung an der Unterseite öffnen, um den 3.5mm
Mikrofonstecker einstecken zu können. Wenn Sie ein Headset
benutzen, wird der linke Kanal als Mikrofon benutzt. AußerMidland XTC400 - 28
dem können Sie einen MP3-Player anschließen, um direkt
Musik in Ihr Video einzuspielen.
HDMI
Verbinden Sie ein Micro HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang)
an die XTC400 und Ihren Fernseher/Monitor. Danach schalten
Sie die Kamera ein. Sie können nun das Live-Bild sehen, aber
nicht aufnehmen.
Wenn Sie nun den Schiebeschalter nach hinten (OFF) bewegen,
startet automatisch die Videowiedergabe von der Micro SD
Card. Um zu der nächsten Aufnahme zu wechseln, schieben Sie
den Schiebeschalter wieder nach vorne (ON). Wiederholen Sie
diesen Vorgang, um zu weiteren Aufnahmen zu gelangen. Sie
können auf diese Art und Weise immer zur nächsten Aufnahme
springen, aber nicht zurück. Wenn Sie zu einer vorherigen
Aufnahme wechseln möchten, müssen Sie das HDMI-Kabel
neu verbinden oder sich durch alle Aufnahmen durchschalten.
Montage und Ausrichtung der Kamera
Montage mit der Schienenhalterung
Die XTC400 ist mit einem innovativen 3 Schienen Halterungssystem auf beiden Seiten und auf der Unterseite der
Kamera ausgestattet.
Diese ermöglichen eine sehr einfache Montage der Kamera.
Um die Kamera an der Universal Halterung zu montieren,
schieben Sie die Halterung mit den 2 Hebeln nach hinten
gerichtet in die gewünschte Schiene.
Um die Halterung wieder zu entfernen, drücken Sie die
beiden Hebel der Halterung zusammen und ziehen die
Kamera nach vorne raus.
Batterie
Der beiliegende Lithium-Ionen Akku ist bei der Auslieferung
nur teilweise geladen. Um ihn aufzuladen, verbinden Sie
das beiliegende Micro USB-Kabel mit der Kamera und einer
Stromzufuhr wie z.B. einem Computer oder einem USB-etzteil.
Natürlich funktioniert die Kamera auch ohne das vorherige
vollständige Laden.
Ausrichtung auf der Schienenhalterung
Wenn Sie die Kamera auf einem Helm befestigen, beachten Sie
bitte folgende Punkte:
1. Was möchten Sie aufnehmen? Montieren Sie die Kamera
entsprechend auf der linken oder auf der rechten oder oben
auf dem Helm.
2. Stellen Sie sicher, dass die geeignete Oberfläche vor der
Montage staub- und schmutzfrei ist. Dann entfernen
Sie die Klebeabdeckung der Halterung und kleben Sie
fest auf den Helm.
3. Richten Sie die Kamera in die richtige Richtung aus
4. Drehen Sie eventuell das Objektiv in eine senkrechte
Position
5. Sie können sich die genaue Ausrichtung der Kamera
auch anschauen. Hierfür schalten Sie das W-LAN ein
und benutzen Sie die App auf Ihrem Smartphone um
die Kamera zu justieren.
Montage und Ausrichtung der Kamera
Montage mit dem Stativgewinde
Auf der Unterseite der XTC400 befindet sich eine Stativhalterung mit Standardgewinde, die es Ihnen erlaubt,
die Kamera auf einem Dreibeinstativ oder Ähnlichem mit
Standardgewinde zu montieren. Um die Kamera zu befestigen, drehen Sie die Schraube des Stativs in das Gewinde
bis die Kamera fest sitzt.
Achtung: Zu starkes Anziehen der Schraube könnte das
Gewinde oder die Kamera beschädigen.
Midland XTC400 - 29
D
D
Formatierung der Micro SD-Karte
D
Videos herunterladen
Stativgewinde
Ausrichtung der Kamera auf dem Stativgewinde
Wenn Sie die Kamera auf dem Stativgewinde befestigen
wollen, beachten Sie bitte folgende Punkte:
1. Richten Sie die Kamera in die richtige Richtung aus
2. Drehen Sie eventuell das Objektiv in eine senkrechte
Position
3. Sie können sich die genaue Ausrichtung der Kamera
auch anschauen. Hierfür schalten Sie das W-LAN ein
und benutzen Sie die App auf Ihrem Smartphone um
die Kamera zu justieren.
Anpassung an Lichtverhältnisse
Die Anpassung der Kamera an die Lichtverhältnisse
ermöglicht es Ihnen auch bei schwachem Umgebungslicht
Videos aufzunehmen.
Um die Funktion zu aktivieren, schieben Sie den „Light“
Schalter auf die untere „L“-Position. Sie deaktivieren die
Midland XTC400 - 30
Die XTC400 ist ein Plug-and-Play Gerät und sie müssen
somit keine Software installieren. Um ein Video herunterzuladen, folgen Sie den folgenden Schritten (für PC und
Mac gültig):
1. Verbinden Sie die Kamera mit dem beiliegenden Micro
USB-Kabel
2. Der Schiebeschalter muss auf „OFF“ stehen
3. PC:
a) Öffnen Sie den „Arbeitsplatz“ unter Windows
b) Gehen Sie auf den „Wechseldatenträger“
4. Mac:
a) Ihr Mac erkennt die Speicherkarte der Kamera automatisch
b) Klicken Sie auf das Symbol auf Ihrem Desktop
5.) Öffnen Sie den Ordner „DCIM“
6.) Öffnen Sie den Ordner „100MEDIA“
7.) In diesem Ordner finden Sie Ihre Videos
Bitte beachten: die Kamera erstellt 2 Dateien von jedem
Video: eines in der gewählten Qualität und ein weiteres mit
niedriger Auflösung (im .tmb-Format)
W-LAN / Wi-Fi
Smartphone App
Achtung: Die W-LAN Funktion lässt sich nicht einschalten,
wenn keine Micro SD-Card in der Kamera steckt
Das eingebaute W-LAN ermöglicht es Ihnen die Kamera
von Ihrem Smartphone oder Tablet aus zu steuern
1. Schalten Sie W-LAN auf der Rückseite der Kamera ein
2. Schieben Sie den Aufnahmeregler nach vorne
3. Warten Sie ein paar Sekunden bis die W-LAN Verbindung
aufgebaut ist
a) Die Kamera piept 2 mal und die LED auf der Vorderseite leuchtet blau
b) Wenn die W-LAN Verbindung steht, piept die Kamera
1 mal und die LED wechselt auf grün
4. Suchen Sie mit Ihrem Smartphone nach W-LAN
Netzwerken
5. Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk „XTC 400“
6. Nun können Sie Action Connect App nutzen.
Achtung: W-LAN Time Out
Wenn die Kamera im W-LAN Modus eingeschaltet wird und
keine Geräte innerhalb von 60sek. gefunden werden, startet automatisch die Videoaufnahme
Viele Funktionen und Einstellungen sind in der Smartphone App vorhanden:
Bitte laden Sie die App “Action Connect” herunter, um Ihre
Kamera per App bedienen zu können.
Verfügbar im „Apple Store“ und bei „Google Play“.
Mit der App sind folgende Funktionen möglich:
D
Funktion, indem Sie den Schalter auf die obere „N“-Position
schieben.
Aufnehmen
•Livebild
•Starten oder Stoppen der Aufnahme
•Video Einstellungen
•Zoom (Betrachtungswinkel ändern)
•Fotos
•Serienbilder
•Selbstauslöser
•W-LAN Einstellungen
•Zeit und Datum Einstellungen
•Vieles mehr
Anschauen:
•Schauen Sie sich Ihre Videos und Fotos direkt auf Ihrem
mobilen Gerät an
• Verwalten Sie Ihre Aufnahmen
Teilen
•Laden Sie Ihre Videos auf Ihr mobiles Gerät
Midland XTC400 - 31
D
Unterstützte Betriebssysteme
Die XTC400 kann sowohl an einen PC als auch einen Mac
angeschlossen werden. Folgende Betriebssysteme werden
unterstützt:
Windows XP SP2, Vista, 7, 8
Macintosh OSX 10.4 und höher
Für die Video-Wiedergabe empfehlen wir den Windows
Media Player, Quick Time oder den VLC Media Player.
Mindestanforderungen
Prozessor
3.2GHz oder schneller
RAM
1GB oder mehr
Grafikkarte
256MB oder mehr
Zur Videowiedergabe benötigen Sie den H.264 Codec. Für
mehr Informationen schauen Sie auf xtcactioncam.de
Update & Firmware
Status der Speicherkarte (oben rechts)
Anzeige Speicherkarte
Bedeutung
Position
Bedeutung
Blau
66% - 100% frei
WiFi oben (On)
WLAN aktiviert
Um die Firmware Version zu überprüfen, verbinden Sie die
Kamera mit Ihrem Mobiltelefon und öffnen Sie die Action
Connect App. Gehen Sie zu „Settings/About/Version“.
Um die Firmware auf den neuesten Stand upzudaten,
gehen Sie auf die Seite xtcactioncam.de und folgen Sie den
Anweisungen.
Blau blinkend
33% - 66% frei
WiFi unten
WLAN deaktiviert
Rot
0% - 33% frei
Rot blinkend
0% Available
Light oben (N)
Für normale Lichtverhältnisse
Kein Licht
Keine Speicherkarte eingelegt
Light unten (L)
Bei schwachen
Lichtverhältnissen
Rot/Blau blinkend
Formatierung / Update
der Firmware
RES oben (H)
Auflösung 1080p/30fps
RES unten (L)
Auflösung 720p/60fps
Anzeigen & Signale
Batteriestatus (oben links)
LED-Anzeige auf der Vorderseite
Batterieanzeige
Bedeutung
Blau
Voll aufgeladen
LED-Anzeige
Bedeutung
Blau blinkend
50% geladen
Grün blinkend
Aufnahme mit 1080p
Rot
Niedriger Batteriestand
Blau blinkend
Aufnahme mit 720p
Rot blinkend
Batteriestand zu niedrig
Rot blinkend
Aufnahme mit WVGA
Kein Licht
Batterie ist leer
*Achtung: Wenn die Batterieanzeige anfängt rot zu
blinken, laden Sie bitte die Batterie umgehend auf. Die
Aufnahme wird zu diesem Zeitpunkt gestoppt.
Midland XTC400 - 32
Schalterpositionen
Achtung: Stellen Sie sicher, dass sich die neueste Firmware auf der Kamera befindet
Blau
WLAN Aufbau
Grün
WLAN eingeschaltet
Rot
USB verbunden
Aufnahmedauer
Speicherkarte
720p Aufnahmedauer
1080p
Aufnahmedauer
512MB
6.5 Minuten
5.5 Minuten
1 GB
13 Minuten
11 Minuten
2 GB
26 Minuten
22 Minuten
4 GB
52 Minuten
44 Minuten
8 GB
104 Minuten
88 Minuten
Midland XTC400 - 33
D
•Teilen Sie diese mit der Welt über die sozialen Netzwerke,
E-Mails oder andere Nachrichtendienst
208 Minuten
176 Minuten
32 GB
416 Minuten
352 Minuten
64 GB
832 Minuten
704 Minuten
Achtung: die Kamera teilt die Videos automatisch in 29
Minuten große Abschnitte auf.
Tipps und Tricks
Problem
Video Wiedergabe
Lösung
Batterien
Camera not turning ON
Sind die Batterien voll
aufgeladen?
Aufnahme
Warntöne
Warnton
Bedeutung
1 Piepton
Eingeschaltet mit WLAN
deaktiviert
2x 2 Pieptöne
Eingeschaltet mit WLAN
aktiviert
3 Pieptöne
Start Aufnahme
5x 3 Pieptöne
Speicherkarte voll
2 Pieptöne
Ausgeschaltet
1 Piepton (WiFi On)
App Bestätigung
Formatierung der Speicherkarte
Die Pieptöne können über Smartphone-App ausgeschaltet werden.
4 Pieptöne
Midland XTC400 - 34
Kamera nimmt nicht auf
Der Aufnahmeschalter
muss ganz nach vorne
geschoben sein. Wenn die
LED auf der Vorderseite
nicht aufleuchtet, schalten Sie das Gerät aus und
installieren Sie die Batterie erneut.
Mikro SD Speicherkarte
- Ist die Speicherkarte
richtig eingesteckt?
- Schließen Sie die KameSpeicherkarte lässt sich ra an einen Computer an
und überprüfen Sie die
nicht lesen
freie Speicherkapazität
der Speicherkarte.
- Formatieren Sie die
- Ist die Kamera an einen
USB2.0 oder 3.0 Anschluss angeschlossen?
- Entfernen Sie andere
Langsame oder ruckelnde USB Geräte
Video Wiedergabe
- Entspricht Ihr Computer
den Mindestanforderungen??
- Ist der richtige Video
Codec installiert?
- Der Aufnahmeschalter
muss auf AUS stehen,
während die Kamera an
einen Computer angeschIhr Computer erkennt die
lossen ist
Kamera nicht
- Ist die Speicherkarte
richtig eingelegt?
- Formatieren Sie eventuell die Speicherkarte
Sound
Tipps und Tricks
Problem
Lösung
Starke Windgeräusche
- Ist die Kamera an einen
USB2.0 oder 3.0 Anschluss angeschlossen?
- Entfernen Sie andere
USB Geräte
WLAN
Videos herunterladen
Langsamer Datentransfer
- Platzieren Sie einen
Klebestreifen über der
Mikrofonöffnung
- Schließen Sie ein externes Mikrofon an
- Benutzen Sie das wasserdichte Gehäuse
Überprüfen Sie die WLAN
Verbindet sich nicht mit Einstellungen an ihrem
der App
Mobilgerät und verbinden Sie es mit der XTC400
Midland XTC400 - 35
D
D
16 GB
D
Contenido de la caja ............................................................................................................. 38
Características técnicas XTC400.............................................................................................. 38
Retirar la batería.................................................................................................................. 39
Formatear la tarjeta Micro SD................................................................................................ 40
Lente Rotativa...................................................................................................................... 40
Micrófono externo................................................................................................................ 40
HDMI................................................................................................................................... 40
Batería................................................................................................................................. 40
Soportes y grabación cámara................................................................................................. 41
Función “Low Light”.............................................................................................................. 42
Descargar Videos.................................................................................................................. 42
Wi-Fi.................................................................................................................................... 43
Aplicación para Smartphone................................................................................................. 43
Visualización........................................................................................................................ 43
Compartir............................................................................................................................ 43
Sistemas Compatibles........................................................................................................... 43
Requisitos mínimos del sistema............................................................................................. 44
Actualizaciones & Firmware................................................................................................... 44
Indicadores.......................................................................................................................... 44
Midland XTC400 - 36
Midland XTC400 - 37
E
Indice
E
Gracias por comprar la XTC 400 Action Camera. Estamos entusiasmados de poder compartir junto a usted los vídeos de sus aventuras. Con un sólo botón para una grabación inmediata, Wi-Fi, y una larga duración de la batería, no se perderá nunca más ningún
momento especial. Conéctela fácilmente a su ordenador y suba los vídeos a la red para compartirlos con sus amigos.
Entre ahora en en facebook.com/Midland.es, para saber que se dice de las cámaras y publique su propio vídeo en la comunidad.
Contenido de la caja
Características técnicas XTC400
Lente rotativa
Gran angular 170°
Micrófono
LED grabación
Guía para
Accesorios
Toma micrófono externo
Botón Grabación
OFF / Stop
LED Tarjeta de Memoria
LED Batería
XTC400 contenido de la caja:
›› 1. Cámara Midland XTC400
›› 2. Funda sumergible 85m
›› 3. Cable Micro USB
›› 4. Pack de Baterías de Litio
›› 5. Soporte básico adhesivo
›› 6. Soporte “Mini Spider” (10° y 45°)
Midland XTC400 - 38
Botón Grabación
ON / Grabar
Toma HDMI
Toma Micro SD
Batería
Toma Micro USB
Selector Wi-Fi
Selector Low Light
Botón Formateo
Selector Resolución
Resolución
Foto*
Ratio
Formato
Lente
Lente rotativa
Ángulo de la lente
Tarjeta SD
Batería
Autonomía
Grabación inmediata
Stealth mode*
Sumergible
1920x1080p (30/25fps)
1280x720p (60/50fps)
WVGA848x480 (120/100fps)
12 Mp/5Mp/3Mp
16:9
H.264 Archivos - MP4
7 elementos (6 tempered glass, 1 IRF)
Sí
170° Variable*
Hasta 32 GB
Li-Ion 1700 mAH
Hasta 5 Horas
Sí
Opcional
Hasta 85 m
Foto
Soporte Tripode
Salida HDMI
Wi-Fi
Salida Jack externa
Peso
Dimensiones
Compatiblilidad
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
140 g
52 x 95 x 35 mm
Win XP, SP2, Vista 7&8,
Mac OSX 10.4+
*Disponible solo con APP “Action Connect”
Retirar la batería
E
Midland XTC400
HD ACTION VIDEO CAMERA
1. Mantenga pulsado el botón de bloqueo hacia la izquierda. Deslice la pestaña hacia arriba.
2. Tire de la pestaña abierta.
3. Después de girar el pestillo en sentido contrario a las
agujas del reloj, la batería se puede quitar fácilmente.
Midland XTC400 - 39
Nota: Antes del primer uso, formatee la tarjeta micro SD
siguiento estos pasos:
La tarjeta micro SD puede ser formateada dentro de la
cámara. Esto le permite eliminar por completo todos los
archivos a la vez. Siga los siguientes pasos:
1. Mantenga pulsado el botón de formato
2. Deslice el botón RECORD hacia delante /en posición ON.
3. La cámara emitirá un pitido 4 veces y el icono parpadeará
con una luz rojo y azul
Al terminar, la cámara emitirá un pitido dos veces, luego
se apagará.
Lente Rotativa
Para mantener la orientación vertical en su vídeo cuando la
cámara esté montada en un ángulo, la lente de la XTC400
puede girar 180º en una dirección y -90º en el otro. Hay
muescas cada 90° para que pueda girar cómodamente la
lente en ángulos de uso común.
Micrófono externo
Para conectar la cámara a un micrófono externo, abra primero la cubierta de goma y luego inserte el conector de
micrófono de 3,5 mm. Si utiliza un auricular, el altavoz
izquierdo se utiliza como micrófono. Además, también
Midland XTC400 - 40
puede conectar un reproductor de MP3 para grabar música
directamente en su vídeo.
se utiliza antes de una carga completa. Consulte la página 7
para indicaciones de estado de batería.
HDMI
Soportes y grabación cámara
Conecte el cable micro HDMI (opcional) para los dos dispositivos: la cámara y un televisor/monitor. Una vez conectado, ponga la cámara en la posición ON (hacia adelante).
Esto permitirá la retransmisión en directo, pero no realiza
ninguna grabación.
Cuando se mueve el interruptor a la posición OFF, la reproducción de vídeo se iniciará desde la tarjeta micro SD.
Para saltar al siguiente archivo, mueva el botón a ON. Para
cambiar al siguiente archivo, mueva de nuevo el botón ON.
De la misma manera, podrá visualizar todos los archivos de
la tarjeta de memoria. Siempre puede buscar los archivos
hacia el siguiente, pero no podrá ir hacia atràs en busca de
los archivos anteriores. Si usted desea volver a la foto anterior, debe desconectar el dispositivo del cable HDMI y volver
a conectarlo, o llegar a él pasando por todos sus archivos.
Soporte de doble vía
El XTC400 fue diseñada con un innovador sistema de 3
puntos de anclaje: dos en ambos laterales y uno en la parte
inferior de la cámara. Esto permite montarla en cualquier
lugar con suma facilidad.
Para montar la cámara con el soporte básico, deslice la
cámara sobre el sistema de rieles con las ranuras mirando
hacia la parte posterior de la cámara.
Para desmontar la cámara del soporte, apriete las lengüetas y deslice la cámara hacia delante.
Batería
La batería de iones de litio incluida viene parcialmente
cargada. Para cargar, conecte el cable micro USB incluido y
conecte el otro extremo del cable a una fuente de energía,
como un ordenador, cargador de pared o cargador de
vehículo. No se producirán daños a la cámara o la batería si
Apuntar con la cámara cuando está montada mediante
el soporte de doble vía:
1. Piense qué quiere grabar y monte la cámara en función
de la grabación que quiere realizar. Lateral izquiero o
derecho o encima del casco.
2. Encuentre una superficie adecuada y asegúrese de que
el área está limpia de polvo. Retire el protector de la
almohadilla adhesiva 3M y adhiéralo al casco.
3. Una vez montado, puede ajustar la cámara para asegurarse de que está filmando en la dirección deseada
4. Si es necesario, gire la lente rotativa para conseguir un
plano horizontal
5. Para ver dónde apunta la cámara para grabar, habilite el
Wi-Fi y utilice su smartphone con la App para comprobar dónde está grabando.
E
E
Formatear la tarjeta Micro SD
Soportes y grabación cámara
Soporte de rosca fotográfico
En la parte inferior de la XTC400 hay un soporte de rosca
estándar que permite que la cámara se monte en un trípode u otro dispositivo con tornillo estándar de fotografía
(1/4 “de diámetro, 20 hilos por pulgada) 5/16 hilo profundo. Para conectar la cámara, inserte el tornillo en el soporte
de rosca de la cámara y gire la cámara en sentido horario
para apretarla en el tornillo.
Nota: Si se aprieta demasiado el tornillo puede causar
daños a la funda y/o a la cámara
Midland XTC400 - 41
Apuntando con la cámara cuando está montada mediante el tornillo fotográfico:
1. Piense qué quiere grabar y monte la cámara en función
de la grabación que quiere realizar. Lateral izquiero o
derecho o encima del casco.
2. Asegúrese, una vez conectado, que la cámara graba hacia
adelante y al frente y no la tierra o el cielo.
3. Si es necesario, gire la lente rotativa para conseguir un
plano horizontal
4. Para ver dónde apunta la cámara para grabar, habilite el
Wi-Fi y utilice su smartphone con la App para comprobar dónde está grabando.
Función “Low Light”
Esta función permite grabar en condiciones de poca luz.
Para activar la función, mueva el selector a la posición “L”.
Para desactivarla, mueva el selector a la posición “N”.
Midland XTC400 - 42
Wi-Fi
Aplicación para Smartphone
No hay necesidad de instalar ningún software con la
XTC400. Se trata de un dispositivo plug and play. Para descargar el vídeo, siga las siguientes instrucciones, dependiendo de si tiene un PC o un MAC.
Descarga de vídeos en un PC con un sistema operativo
Windows:
1. Conecte la cámara al ordenador utilizando el cable micro
USB incluido.
2. Encienda la cámara deslizando el interrupotor a “ON”
3. Haga doble clic en “Mi PC” y busque “Disco extraíble”.
4. Si “Disco extraíble” no aparece, cierre la carpeta “Mi PC”
y vuelva a abrirla. Debe aparecer el icono de “Disco
extraíble”.
Ábralo.
Un MAC reconocerá automáticamente a la cámara cuando
ésta se encienda. Lo hará como unidad de almacenamiento externa.
1. Abra el “Finder” y busque las unidades externas conectadas.
2. Abra la correspondiente a la Midland XTC400 y, a continuación, abra la carpeta “DCIM”.
3. Abra la carpeta “100MEDIA”. los vídeos estarán en esta
carpeta.
Nota: la cámara va a generar dos tipos de fichero para cada video,
uno en la resolución seleccionada y el otro en baja resolución (.tmb)
Nota: El Wi-Fi no se activará si la microSD no está insertada.
La XTC400 permite conectar y controlar la cámara usando
un smartphone o tableta.
1. Coloque el interruptor de Wi-Fi dentro de la cubierta de
la cámara a la posición ON.
2. Deslice el interruptor de grabación hacia adelante “ON”.
3. Espere unos segundos para que la cámara se enciendea
e inicie el Wi-Fi.
4. La cámara emitirá un ndoble pitido doble y el indicador
frontal será de color azul.
5. Cuando el Wi-Fi esté listo, la cámara emitirá un pitido y el
indicador frontal será de color verde
Para poder disfrutar de todas las posibilidades de la XTC400,
deberá descargarse la aplicación gratuita “Acción Connect”.
Disponible en ” Apple store “y” Google Play “.
Con esta aplicación podrá:
• Reproducción en directo
• Iniciar y detener la grabación
• Personalizar la configuración
de vídeo
• Zoom (Cambiar el ángulo de
visión)
• Tomar fotografías
•Timelapse (modo ráfaga)
•Tiempo entre fotos
• Configuración Wi-Fi
• Ajuste de hora y la fecha
• Muchas funciones más
Visualización
Atención: Wi-Fi TIME OUT
Si la cámara se enciende en el modo Wi-Fi y no hay dispositivos conectados durante 60 segundos, la cámara empezará a grabar automáticamente.
• Vea directamente desde su dispositivo móvil el vídeo y las
imágenes almacenadas en la XTC400
• Gestione sus archivos
Muchas de las características y opciones están disponibles con la aplicación para smartphones:
• Descargue los vídeos en su smartphone
• Comparta los vídeos con sus amigos a través de las redes
sociales, correo electrónico y mensajes.
Compartir
Sistemas Compatibles
XTC400 se puede utilizar tanto en PC como MAC. A contiMidland XTC400 - 43
E
E
Soporte rosca
Descargar Videos
E
Requisitos mínimos del sistema
Procesador
3.2GHz o superior
Ram
1GB o superior
Tarjeta de Video
256MB o superior
Reproducción de vídeo requiere códec H.264.
Para obtener más información, visite xtcactioncam.com
Actualizaciones & Firmware
Nota: asegúrese de tener la última versión del firmware.
Para comprobar si ésta es la última versión del firmware conecte la cámara a su smartphone y, mediante la App, vaya
a “Ajustes” - “Acerca de” - “Versión”.
Para actualizar su cámara, visite www.actioncamxtc.com
y siga los pasos que allí se indican.
Indicadores
Estado de la batería
Capacidad tarjeta memoria
LED Frontal
Significado
Memoria
Capacidad a 720p
Capacidad 1080p
LED indicador batería
Significado
Verde parpadeante
Grabación a 1080p
512MB
6.5 Minutos
5.5 Minutos
Azul fijo
Carga completa
Azul parpadeante
Grabación a 720p
1 GB
13 Minutos
11 Minutos
Azul parpadeante
Nivel medio de batería
Rojo parpadeante
Grabación a WVGA
2 GB
26 Minutos
22 Minutos
Rojo fijo
Nivel bajo de batería
Azul fijo
Wi-Fi - Habilitado
4 GB
52 Minutos
44 Minutos
Rojo parpadeante*
Nivel muy bajo de batería
Verde fijo
Wi-Fi - ON
8 GB
104 Minutos
88 Minutos
Ninguna luz
Sin batería
Rojo fijo
USB - Conectado
16 GB
208 Minutos
176 Minutos
32 GB
416 Minutos
352 Minutos
64 GB
832 Minutos
704 Minutos
* Nota: Cuando el LED de la batería comienza a parpadear, la
batería necesita ser cargada.
Estado de la tarjeta de memoria
LED indicador memoria
Significado
Azul fijo
66% - 100% Disponible
Azul parpadeante
33% - 66% Disponible
Rojo fijo
0% - 33% Disponible
Rojo parpadenate
0% Disponible
Ninguna luz
Sin tarjeta de memoria /
Error tarjeta memoria
Rojo/Azul parpadeante
Midland XTC400 - 44
LED Frontal
Formateando - Actualizando Firmware
Botones
Nota: La cámara divide automáticamente las películas en el clips
de 29 minutos cada una.
Posición
Significado
Wi-Fi arriba (ON)
Wi-Fi - Habilitado
Wi-Fi abajo
Wi-Fi - Deshabilitado
Low Light arriba (N)
Luz normal
Sonidos
Significado
Low Light abajo (L)
Low Light ON
1 Beep
Iluminación (Wi-Fi Off)
Resolución arriba (H)
Grabación a 1080p 30
2 x 2 Beeps
Iluminación (Wi-Fi On)
Resolución abajo (L)
Grabación a 720p 60
3 Beeps
Inicio grabación
5 x 3 Beeps
Tarjeta memoria agotada
Sonidos
Midland XTC400 - 45
E
nuación se presentan los sistemas operativos compatibles:
Windows XP SP2, Vista, 7, 8
Macintosh OSX 10.4 o superior
Para la reproducción de video, recomendamos Windows
Media Player, QuickTime o VLC Media Player.
Cámara apagada
1 Beep (Wi-Fi On)
Confirmación
4 Beeps
Formateo Tarjeta Memoria
Nota: La señal acústica puede inhabilitarse a través de la App.
E
Consejos y Trucos
Problema
Reproducir Video
Reproducción lenta o se
entrecorta
Solución
Batería
La cámara no se enciende
Problema
Si el LED de grabación no
se enciende, intente quitar
la batería y volver a insertar
Tarjeta de Memoria Micro SD
No lee la tarjeta de memoria
Midland XTC400 - 46
-Asegúrese de que la tarjeta
está bien colocada.
-Conecte la cámara a su equipo para comprobar si hay suficiente espacio en la memoria.
-Intente formatear la tarjeta
-Asegúrese de que el
interruptor principal está
en la posición ON.
-Asegúrese de que la
El ordenador no reconoce
tarjeta Micro SD está inla cámara
sertada correctamente.
-La tarjeta microSD puede
estar dañada. Intente formatear la memoria.
No se transfieren los archivos de la tarjeta
Revise si la batería está
correctamente colocada y si
está cargada.
Grabaciones
La cámara no graba
-Compruebe que la cámara
está conectada a un puerto
USB 2.0 ó 3.0
-Retire todas las conexiones
USB innecesarias
-Compruebe los requisitos
mínimos del sistema
-Verifique que el codec esté
correctamente instalado
Solución
Descargar Video
-Asegúrese de que la
cámara está conectada a
un puerto USB 2.0 ó 3.0.
Transferencia de datos -Vuelva a conectar la
lenta
cámara
-Retire las conexiones
USB adicionales innecesarias
Wi-Fi
No se conecta a la APP
Compruebe el estado de
Wi-Fi y la configuración
del teléfono.
E
2 Beeps
-En el menú Inicio, seleccione Ejecutar y escriba el
comando:
chkdsk volumen:/f
y luego presione Intro
Sonido
Excesivo ruido del viento
-Coloque cinta adhesiva
en la parte delantera del
micorofono.
-Trate de usar un micrófono externo
-Trate de usar la funda.
Midland XTC400 - 47
E
Le contenu de la boite ......................................................................................................... 50
Caractéristiques et Contrôles................................................................................................. 50
Retirer la batterie................................................................................................................. 51
Reformatage de la carte Micro SD.......................................................................................... 52
Lentille rotative................................................................................................................... 52
Microphone Externe.............................................................................................................. 52
HDMI................................................................................................................................... 52
Batterie............................................................................................................................... 52
Fixer et orienter la caméra.................................................................................................... 53
Fonction lumière basse......................................................................................................... 54
Télécharger les vidéos........................................................................................................... 54
Wi-Fi.................................................................................................................................... 55
Applications pour Smartphone.............................................................................................. 55
Prise de vue.......................................................................................................................... 55
Visualisation........................................................................................................................ 55
Partage................................................................................................................................ 55
Système compatible............................................................................................................. 55
Configuration minimale requise............................................................................................ 56
Mise à jour & Firmware.......................................................................................................... 56
Indications........................................................................................................................... 56
Midland XTC400 - 48
Midland XTC400 - 49
F
Sommaire
Résolution Merci d’avoir choisi la caméra vidéo d’action XTC400. Nous sommes fiers de vous offrir un outil intéressant pour enregistrer les
aventures de votre vie . Avec un simple interrupteur à glissière, le Wi-Fi et une batterie longue durée vous ne raterez aucun instant.
Connectez-vous facilement à votre ordinateur , télécharger et partager avec vos amis.
Regardez ce que font d’autres personnes avec leur caméras XTC sur facebook.com/midlandcom et postez également vos propres
vidéos. profitez-en!
Le contenu de la boite
Caractéristiques et Contrôles
F
Lentille rotative
170°
Microphone
Voyant d’enregistrement
Glissière pour le montage d’accessoire
Prise jack pour le
microphone externe
OFF / Stop
Voyant carte microSD
Voyant batterie
Le pack XTC400VP comprend:
›› 1. Caméra Midland XTC400
›› 2. Caisson étanche 85m
›› 3. Câble micro USB
›› 4. Pack batterie Lithium-Ion
›› 5. Support Adhésif de base
›› 6. Support Mini Spider (10° et 45°)
Midland XTC400 - 50
ON / Record
HDMI
Micro SD
Batterie
Micro USB
Selector Wi-Fi
Lumière
Formater
Résolution
1920x1080p (30/25fps)
1280x720p (60/50fps)
WVGA848x480 (120/100fps)
Photo*
Aspect
Format
Lentille
Lentille rotative
Angle
Carte micro SD
Batterie
Autonomie
Enregistrement
instantané
Mode Furtif*
Waterproof
12 Mp/5Mp/3Mp
16:9
H.264 Type de fichier - MP4
7 éléments (6 verres trempés, 1 IRF)
Oui
170° Variable*
Jasqu’à 32 GB
Li-Ion 1700 mAH
Jasqu’à 5 Hures
Oui
Photo
Pas de vis pour support
Tripod
Prise HDMI
Wi-Fi
Jack micro externe
Poids
Dimensions
Système Compatible
Oui
Oui
Retirer la batterie
F
Midland XTC400
HD ACTION VIDEO CAMERA
Optionnel
85 m
Oui
Oui
Ouiw
140 g
52 x 95 x 35 mm
Win XP, SP2, Vista 7&8,
Mac OSX 10.4+
*Disponible uniquement avec l’application “Action Connect”
1. Appuyez et maintenez le verrou vers la gauche. Faites
glisser le couvercle vers le haut.
2. Tirez pour ouvrir le couvercle.
3. Après avoir tourné le loquet dans le sens antihoraire, La
batterie peut être retirée facilement.
Midland XTC400 - 51
Note: Avant la première utilisation formatez la carte
micro-SDHC en suivant la procédure suivante
La carte micro SD peut être formatée depuis la caméra. Cela
vous permet de supprimer totalement les fichiers en une
seule fois. Suivez ces étapes:
1. Appuyez et maintenez le verrou vers la gauche. Faites
glisser le couvercle vers le haut.
2. Tirez pour ouvrir le couvercle.
3. Après avoir tourné le loquet dans le sens antihoraire, La
batterie peut être retirée facilement.
comme microphone. En outre, vous pouvez également
connecter un lecteur mp3 pour enregistrer de la musique
directement sur votre vidéo
HDMI
Microphone Externe
Batterie
Pour connecter votre appareil à un microphone externe, commencez par ouvrir le couvercle en caoutchouc et
insérez la prise du microphone dans le jack 3,5 mm. Si
vous utilisez un casque, le haut-parleur gauche sera utilisé
La batterie lithium-ion incluse est livrée partiellement
chargée. Pour la recharger, branchez le câble micro USB
fourni à la caméra et branchez l’autre extrémité du câble
F
Pour maintenir l’orientation verticale de votre vidéo
quand la caméra n’est pas montée bien droite, l’objectif de
l’XTC400 peut tourner de 180° dans un sens et -90° dans
l’autre. Il y a des repères tous les 90° de manière à ce que
vous puissiez tourner l’objectif aux angles les plus couramment utilisés.
Connectez votre câble micro HDMI (non inclus) aux deux
appareils caméra et tv/monitor. Une fois connecté placez
l’interrupteur de la caméra en position ON (vers l’avant).
Cela permettra la diffusion en direct, mais n’enregistrera
pas.
Quand l’interrupteur est replacé en position OFF, la lecture
de vidéo débute depuis la carte micro SD. Pour passer à la
vidéo suivante placez l’interrupteur en position ON ; pour
passer à nouveau à la suivante replacez l’interrupteur en
position OFF. Continuez de cette manière pour avancer
dans vos fichiers vidéo. Vous pouvez toujours passer au fichier suivant, mais vous ne pourrez pas revenir aux fichiers
précédents. Si vous souhaitez revenir en arrière, vous devez
soit débrancher l’appareil du câble HDMI et le rebranchez,
ou effectuer une boucle à travers l’ensemble de vos fichiers.
Lentille rotative
Midland XTC400 - 52
à une source d’alimentation tel qu’un ordinateur, un chargeur mural ou de véhicule. Ni la caméra, ni la batterie ne
subirons de dommage si elles sont utilisées avant une charge complète. Voir en page 56 pour les indications d’état de
la batterie.
Fixer et orienter la caméra
Montez la caméra sur le système à double glissière
L’ XTC400 a été conçue avec un système novateur de fixation
en 3 points, un de chaque et un à sa base. Cela vous permet
de la monter de n’importe quel côté avec facilité.
Pour monter l’appareil sur le support de base, faites glisser
la caméra sur le système de rails avec les loquets du support vers l’arrière de l’appareil.
Pour retirer la caméra du support, pincez les deux loquets
et faites la glisser vers l’avant.
Orientez la caméra quand elle est montée avec le système
à double glissière:
Lors du montage de la caméra sur un casque, vous devez
procéder comme suit:
1. Pensez à ce que vous souhaitez filmer et montez la
caméra en conséquence du côté gauche, du côté droit ou
sur le dessus.
2. Trouvez une surface adaptée et assurez-vous qu’elle soit
propre. Retirez le film protecteur de l’adhésif et appliquezle sur le casque.
3. Une fois collée, réglez la caméra pour être sûr que vous
filmez dans la direction souhaitée.
4. Si besoin, faites pivoter l’objectif afin de maintenir l’image verticale.
5. Pour voir ce que filme votre caméra activez le Wi-Fi,
ensuite utilisez votre Smartphone et l’application comme
un viseur.
Fixer et orienter la caméra
Montez la caméra en utilisant le pas de vis photo
A la base de l’XTC400 se trouve le pas de vis standard photo
disponible sur toutes les caméras Midland, permettant l’utilisation d’un trépied ou toute autre fixation avec 1/4-20
(1/4” de pouce de diamètre, 20 pas par pouce) et 5/16 de
profondeur. Pour fixer la caméra, insérez la vis du support
dans le filetage de la caméra et tournez la vis dans le sens
horaire pour la serrer.
Note: Trop serrer la vis peut endommager le support et/ou
la caméra
Midland XTC400 - 53
F
Reformatage de la carte Micro SD
Télécharger les vidéos
F
Support Trépied
Orientez la caméra en utilisant le pas de vis photo:
Lors du montage de la caméra sur un support, vous devez
procéder comme suit:
1. Pensez à ce que vous souhaitez filmer et montez la
caméra en conséquence.
2. Vérifiez une fois attachée que la caméra soit droite et non
pas face contre terre ou vers le ciel.
3. Si besoin, faites pivoter l’objectif afin de maintenir l’image verticale.
4. Pour voir ce que filme votre caméra activez le Wi-Fi, en
suite utilisez votre Smartphone et l’application comme un
viseur
Fonction lumière basse
La fonction lumière basse permet à l’utilisateur de filmer
dans des conditions d’éclairage faible.
Pour activer la fonction placez l’interrupteur sur la position
Midland XTC400 - 54
Il n’est pas nécessaire d’installer un logiciel avec l’XTC400.
Il s’agit d’un périphérique Plug and Play. Pour télécharger
les vidéos, suivez les instructions ci-dessous selon que vous
ayez un PC ou un MAC.
Téléchargez les vidéos sur PC avec WINDOWS
1. Branchez la caméra à l’ordinateur à l’aide du câble micro
USB fourni.
2. Vérifiez que l’interrupteur est sur la position OFF.
3. Double cliquez sur “Poste de travail” puis sur “Disques
amovibles”
4. PC:
a. Si “Disques amovibles” n’apparaît pas, fermez “Poste
de travail” et ouvrer le à nouveau. L’icône “Disques amovibles” doit apparaître.
b. Ouvrez l’icône “Disques amovibles”.
5. MAC
a. Votre MAC doit reconnaître automatiquement la
caméra comme disque dur externe.
b. Cliquez sur l’icône sur votre bureau.
6. Ouvrez le répertoire “DCIM”.
7. Ouvrez le répertoire “100MEDIA”.
8. Les vidéos sont dans ce répertoire.
Note: la caméra génère deux fichiers pour chaque vidéo,
un dans la résolution sélectionnée et l’autre en basse
résolution. (.tmb)
Wi-Fi
Note: Le Wi-Fi ne s’active pas si la carte micro-SD est absente.
Le WIFI intégré à l’XTC400 permet de vous connecter et
de contrôler la caméra en utilisant un Smartphone ou une
tablette.
1. Basculer l’interrupteur Wi-Fi en position ON sous le cache
à l’arrière de la caméra.
2. Poussez l’interrupteur d’enregistrement vers l’avant.
3. Attendez quelque secondes que la caméra s’allume et
initialise le WIFI.
a. La caméra double « Beep » deux fois et le voyant
avant passe au bleu.
b. Quand le Wi-Fi est prêt la caméra « Beep » une fois, et
le voyant avant passe au vert fixe.
Attention: Wi-Fi TIME OUT
Si la caméra est allumée et qu’il n’y pas de connexion dans
les 60sec l’enregistrement démarre automatiquement.
Beaucoup de caractéristiques et d’options sont disponibles
par l’application Smartphone:
Applications pour Smartphone
Pour contrôler la caméra, vous devez télécharger l’application “Action Connect”.
C’est disponible sur “Apple store” et “Google Play”.
Avec cette application c’est possible:
Prise de vue
•Aperçu en direct
•Démarrer et arrêter un enregistrement
•Personnaliser la configuration
vidéo
•Zoom (Changer l’angle de vision)
• Photo
•Rafale (Time lapse)
•Retardateur
•Configuration Wi-Fi
•Réglage date et heure
•Et beaucoup d’autre
Visualisation
• Regardez directement depuis votre appareil mobile les
vidéos et les photos enregistré dans l’XTC400.
• Gérer vos fichiers
Partage
• Télécharger les vidéos sur votre mobile
• Partagez les avec le monde entier à travers les réseaux
sociaux, e-mail et messages
Midland XTC400 - 55
F
« L », pour la désactiver placez le sur la position « N ».
L’XTC400 peut être utilisé sur PC ou MAC. Ci-dessous les
systèmes d’exploitation compatibles:
Windows XP SP2, Vista, 7, 8
Macintosh OSX 10.4 et supérieur
Pour la lecture des vidéos, nous recommandons Windows
Media Player, Quick Time ou VLC Media Player.
Configuration minimale requise
3.2GHz ou plus
Ram
1GB ou plus
Carte Vidéo
256MB ou plus
La lecture des vidéos nécessite le codec H.264.
Pour plus d’information rendez-vous sur : www.xtcactioncam.com ou notre HOT LINE au 01 34 21 46 90 (Guy à votre
service)
Mise à jour & Firmware
Note: Vérifiez que la caméra possède bien la dernière version du firmware.
Pour contrôler la version du firmware connectez la caméra
à votre Smartphone et ouvrez l’application. Allez dans le
Midland XTC400 - 56
Bleu fixe
Bleu clignotant
Indications
État de la batterie
Voyant batterie
Signification
Bleu fixe
Batterie pleine (batterie
chargée)
Bleu clignotant
Niveau batterie moyen
(ou batterie en charge)
Rouge fixe
Batterie faible
Rouge clignotant*
Batterie trop faible pour
enregistrer
Pas d’indication
Batterie totalement vide
F
Processeur
menu « Setting » puis « About » et enfin « Version ».
Pour mettre à jour votre caméra visitez « www.actioncamxtc.com » et suivez les instructions.
*Note: Quand le voyant batterie commence à clignoter rouge,
préparez-vous à charger la batterie parce que la caméra s’arrête
d’enregistrer à partir de cet instant.
État de la carte mémoire
Voyant carte mémoire
Signification
66% - 100% de place disponible
33% - 66% de place disponible
Rouge fixe
0% - 33% de place disponible
Rouge clignotant*
0% de place disponible
Pas d’indication
Pas de carte / erreur de
carte
Rouge/bleu clignotant
Formatage – mise à jour
Firmware
Interrupteurs
Position
Signification
Wi-Fi Haut(ON)
Wi-Fi activé
Wi-Fi Bas
Wi-Fi désactivé
Réglage lumière en Position N
Mode lumière normale
Réglage lumière en Position N
Mode lumière basse
Résolution en position H
Enregistrement en 1080p
30fps
Résolution en position L
Enregistrement en 720p
60fps
Indications en face avant
Voyant
Signification
Vert clignotant
Enregistrement en 1080p
Bleu clignotant
Rouge clignotant
Temps d’enregistrement
Enregistrement en 720p
Taille
mémoire
Temps d’enregistrement en 720p
(en Min.)
Temps d’enregistrement en
1080p (en Min.)
Enregistrement en WVGA
512Mo
6.5 Minutes
5.5 Minutes
Bleu fixe
Wi-Fi en activation
1 GO
13 Minutes
11 Minutes
Vert fixe
Wi-Fi actif et opérationnel
2 GO
26 Minutes
22 Minutes
Rouge fixe
USB connecté
4 GO
52 Minutes
44 Minutes
Midland XTC400 - 57
F
Système compatible
104 Minutes
88 Minutes
16 GO
208 Minutes
176 Minutes
32 GO
416 Minutes
352 Minutes
64 GO
832 Minutes
704 Minutes
Note: La caméra découpe automatiquement les vidéos en segments de 29 minutes.
F
Indications sonores
Sons
Signification
1 Beep
Allumage (Wifi OFF)
2x2 Beeps
Allumage (Wifi ON)
3 Beeps
Débute l’enregistrement
5x3 Beeps
Carte mémoire pleine
2 Beeps
Extinction
1 Beep (Wifi ON)
Confirmation commande
de l’application
4 Beeps
Formatage de la carte
mémoire
Note: Les « Beeps « peuvent être désactivés depuis l’application
Smartphone.
Midland XTC400 - 58
Trucs et astuces
Problème
Vérifiez que la caméra soit
connectée à un port USB
2.0 ou 3.0
Batterie
La caméra ne s’allume
pas
Vérifiez que l’interrupteur
est en position OFF lors de
la connexion de la caméra.
Lecture de vidéo
Solution
Vérifiez que la batterie soit
totalement chargée.
Enregistrement
Vérifiez que l'interrupteur
soit poussé au maximum
La caméra n’enregistre vers l'avant. Si le voyant
pas
d'enregistrement ne s'allume pas, éteignez la caméra
et réinstallez la batterie.
Carte micro SD
Vérifiez que la carte micro SD
soit insérer correctement.
la caméra à un orPas de lecture de la car- Connectez
dinateur et vérifiez qu’il reste
te micro SD
de la mémoire.
Essayez un processus de formatage.
Retirez les autres périphériques USB non utilisés
Vidéo lente ou saccadée
Le contenue de la carte micro SD est peut être corrompu. Essayez un processus de
formatage.
Vérifiez que l’ordinateur
répond aux exigences minimales
Vérifiez que le bon codec est
installé sur l’ordinateur
Téléchargement de vidéo
Lent transfert
données
Vérifiez que la carte micro
L’ordinateur ne recon- SD soit insérer correctenaît pas la caméra
ment.
Vérifiez que la caméra soit
connectée à un port USB 2.0
ou 3.0. Si elle est reconnue
de comme une version USB
1.1, débrancher la recommencez.
Retirez les autres périphériques USB non utilisés
En ligne de commande
Les fichiers ne se charge tapez :
pas.
chkdsk « lettre de lecteur
»:/f puis entrez.
Sons
Placez un bout de scotch audessus le trou du microphone.
Fort souffle
Essayez d’utiliser un microphone externe.
Essayez d’utiliser le caisson
étanche.
Midland XTC400 - 59
F
8 GO
F
L’application ne se connecte pas
Midland XTC400 - 60
Vérifiez la configuration Wifi
de la caméra et d'être bien
connecté avec le Smartphone.
Conteúdo da Embalagem...................................................................................................... 62
Recursos e Controlos............................................................................................................. 62
Remoção da Bateria.............................................................................................................. 63
Reformatar o cartão Micro SD................................................................................................ 64
Lente giratória..................................................................................................................... 64
Microfone externo................................................................................................................ 64
HDMI................................................................................................................................... 64
Bateria................................................................................................................................. 64
Montagem e Focagem da sua Câmara.................................................................................... 65
Função de pouca luz.............................................................................................................. 66
Descarregar Vídeos............................................................................................................... 66
Wi-Fi.................................................................................................................................... 67
Aplicação Smartphone.......................................................................................................... 67
Filmar.................................................................................................................................. 67
Mostrar................................................................................................................................ 67
Partilhar.............................................................................................................................. 67
Requisitos mínimos do sistema.............................................................................................. 68
Sistemas Compatíveis........................................................................................................... 68
Atualização Firmware........................................................................................................... 68
Indicações............................................................................................................................ 68
Midland XTC400 - 61
P
Sumário
Wi-Fi
Obrigado por adquirir a câmara de vídeo XTC400 action. Estamos orgulhosos de oferecer-lhe uma ferramenta emocionante
para gravar as aventuras da sua vida. Com um fácil interruptor deslizante, capacidade wi-fi e uma bateria de longa duração,
nunca irá perder um momento. Liga-se facilmente ao seu computador para fazer o upload e compartilhar com os seus amigos.
Veja o que outras pessoas fazem com as suas câmeras XTC em facebook.com/midlandcom e coloque também o seu próprio
vídeo. Aproveite!
Conteúdo da Embalagem
Recursos e Controlos
Lente giratória
Lente 170°
Estrutura para a Montagem de Acessórios
Microfone
LED Gravação
Tomada para microfone
externo na parte inferior
P
Interruptor de GRAVAÇÃO
Retroceder/ Stop
LED Cartão SD Micro
LED Bateria
O Pacote XTC400VP inclui:
›› 1. Câmara Midland XTC400
›› 2. Estojo Submersível 85m
›› 3. Cabo USB micro
›› 4. Bateria de iões de lítio
›› 5. Estrutura adesiva básica
›› 6. Estrutura Mini Spider (10° e 45°)
Midland XTC400 - 62
Interruptor de GRAVAÇÃO
Avançar on/ gravação
Tomada HDMI
Tomada Micro SD
Bateria
Tomada Micro USB
Interruptor Wi-Fi
Interruptor da luz baixa
Botão Formatar
Interruptor Resolução
Resolução
Fotografia*
Relação de aspecto
Formato
Lente
Lente giratória
Ângulo Lentes
Cartão SD
Bateria
Duração bateria
Gravação Instantânea
* Modo invisível
À prova de água
Fotografia
Montagem do tripé
Tomada HDMI
WiFi
Tomada microfone
externo
Peso
Dimensões (AxLxP)
Sistemas Compatíveis
1920x1080p (30/25fps)
1280x720p (60/50fps)
WVGA848x480 (120/100fps)
12 Mp/5Mp/3Mp
16:9
Tipo de ficheiro H.264 - MP4
7 elementos (6 vidro temperado, 1 IRF)
Sim
170° Variável*
Até 32 GB
Li-Ion 1700 mAH
Até 5 horas
Sim
Opcional
85 m
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
140 g
52 x 95 x 35 mm
Win XP, SP2, Vista 7&8,
Mac OSX 10.4+
* Disponível apenas com o aplicativo “Action Connect”
Remoção da Bateria
P
CÂMARA DE VÍDEO
Midland XTC400 HD ACTION
1. Pressione e mantenha o trinco para a esquerda. Deslize
a porta para cima.
2. Empurre a abertura da porta.
3. Depois de girar o fecho no sentido anti-horário, a bateria
pode ser facilmente removida.
Midland XTC400 - 63
Nota: Antes do primeiro uso Formate o cartão micro SD
seguindo este procedimento
O cartão micro SD pode ser reformatado enquanto estiver
na câmara. Isto permite-lhe apagar todos os ficheiros duma
só vez. Siga estes passos:
1. Premir e segurar o botão de formatação
2. Mova o interruptor de GRAVAÇÃO para a posição avançar/ON.
3. A câmara emite um sinal sonoro 4 vezes e o ícone irá
alternadamente piscar vermelho e azul
Quando terminar, a câmara emitirá um sinal sonoro duplo,
em seguida, desliga-se.
P
Lente giratória
Para manter a orientação vertical do seu vídeo quando a
câmara está montada num ângulo, a lente da XTC400 pode
girar 180º numa direção e -90º noutra. Existem reentrâncias a cada 90º para que possa torcer a lente na posição
correta para ângulos comumente usados.
Microfone externo
Para ligar a câmera a um microfone externo, em primeira
lugar, abra a tampa de borracha e, em seguida, insira a
tomada do microfone de 3,5 mm na ficha. Se estiver a usar
auscultadores, o altifalante esquerdo será usado como miMidland XTC400 - 64
crofone. Além disso, também pode ligar um leitor mp3 para
gravar diretamente música para o seu vídeo.
HDMI
Ligue o seu cabo micro HDMI (não incluído) a ambos os
dispositivos – câmara e tv/monitor. Uma vez conectado,
coloque a câmara na posição ON (avançar). Isso permitirá
transmissão ao vivo, mas não gravação.
Quando o interruptor é movido para a posição OFF, a reprodução de vídeo iniciará do cartão micro SD. Para saltar
para o próximo ficheiro, coloque o interruptor em ON. Para
o próximo ficheiro, coloque o interruptor em OFF. Continue
desta maneira para percorrer os ficheiros. Pode sempre saltar para o seguinte ficheiro, mas não é possível retroceder
para ficheiros anteriores. Se desejar voltar para um ficheiro
anterior, deve desligar o aparelho do cabo HDMI e ligá-lo
novamente ou passar através de todos os seus ficheiros.
Montagem e Focagem da sua Câmara
Montagem no Sistema de Estrutura Dual
A XTC400 foi projetada com um inovador sistema de montagem de 3 pontos em ambos os lados e na parte inferior
da câmara. Isso permite-lhe de montá-la em qualquer dos
lados com facilidade.
Para montar a câmara na estrutura básica, faça deslizar a
câmara no sistema de estrutura com os encaixes na estrutura de frente para a parte de trás da câmara.
Para desmontar a câmara da estrutura, aperte as patilhas
de liberação de montagem e deslize a câmara para a frente.
Bateria
A bateria de lítio incluída vem parcialmente carregada.
Para carregar, ligue o cabo micro USB à câmera e conecte
a outra extremidade do cabo a uma fonte de alimentação,
tal como um computador, carregador de parede ou
carregador do veículo. Nenhum dano ocorrerá à câmara
ou bateria se usada antes de um carregamento completo.
Consulte a página 7 para indicações do estado da bateria.
Focagem da Câmara quando montada com a estrutura
de montagem dual:
Ao montar a câmara num capacete, deve fazer o seguinte:
1. Considere o que gostaria de filmar e monte a câmara em
conformidade- lado esquerdo, lado direito ou topo.
2. Encontre uma superfície adequada e certifique-se de que
a área esteja limpa de sujidade e resíduos.Retire a tampa
do adesivo e adira ao capacete.
3. Assim que colocada, ajuste a câmera para ter certeza de
que está filmando na direção desejada
4. Se for necessário, rode a lente para manter um ângulo
de visão vertical
5. Para ver onde a sua câmara está focada ative o Wi-Fi
e,use o seu smartphone com o aplicativo como um visor.
Montagem e Focagem da sua Câmara
Montagem utilizando a Estrutura com Encaixes
Na parte inferior da XTC400 está um suporte roscado padrão que permite a câmara de ser montada num tripé ou
outro dispositivo com rosca profunda 1/4-20 (1/4” diâmetro, 20 roscas por polegada) 5/16. Para fixar a câmara, introduza o parafuso na estrutura na rosca da câmara e rode
a câmara no sentido dos ponteiros do relógio para apertar
bem o parafuso.
Nota: Um aperto excessivo pode causar danos à estrutura e/
ou câmara
Midland XTC400 - 65
P
Reformatar o cartão Micro SD
Focagem da Câmara quando montada com a estrutura
com encaixes:
Ao montar a câmara numa estrutura com encaixes, siga estas
etapas:
1. Considere o que pretende filmar e monte em conformidade
com isso.
2. Assegure, uma vez ligada, que a câmara está direita e não
voltada para o chão ou para o céu.
3. Se for necessário, rode a lente para manter um ângulo de
visão vertical
4. Para ver onde a sua câmara está focada ative o Wi-Fi e,use
o seu smartphone com o aplicativo como um visor.
Função de pouca luz
A função de pouca luz permite ao usuário de fazer um vídeo
também em condições de pouca luz.
Para ativar a função mover o interruptor respetivo para a
Midland XTC400 - 66
7. Abra o ícone “100MEDIA”.
8. Os seus vídeos estarão nesta pasta.
Descarregar Vídeos
Nota: a câmara irá gerar dois clipes para cada vídeo, um
está na resolução selecionada e o outro em baixa res
(.tmb)
Não é necessário instalar nenhum software com a XTC400.
É um dispositivo plug and play. Para fazer download de
vídeo, siga as instruções abaixo de acordo se possui um PC
ou um Mac.
Download de vídeos num PC com um Sistema Operativo
WINDOWS
1. Conecte a câmara ao computador utilizando o cabo USB
micro incluído.
2. Certifique-se de que o interruptor de gravação está na
posição OFF
3. Faça duplo clique em “Meu computador” e localize “Disco
removível”.
4. PC:
a. Se não for exibido “Disco removível”, feche a pasta
“Meu computador” e reabra-a. O ícone “Disco removível” deve aparecer.
b. Abra o ícone “Disco removível”.
5. MAC
a. O MAC deve reconhecer automaticamente o disco
rígido externo da câmara.
b. Clique no ícone no ambiente de trabalho.
6. Abra o ícone da pasta “DCIM”.
Wi-Fi
Nota: O Wi-Fi não se liga se o MicroSD não está inserido.
O Wi-Fi interno do XTC400 permite-lhe conectar-se e controlar a câmera usando um smartphone ou tablet.
1. Coloque o interruptor Wi-Fi no interior da tampa traseira
para a posição ON.
2. Deslize o interruptor de gravação para a frente.
3. Aguarde alguns segundos para a câmara ligar-se e iniciar
o Wi-Fi
a. A câmara irá imitir duas vezes um sinal sonoro duplo e o
indicador frontal ficará azul.
b. Quando o Wi-Fi estiver pronto, a câmara emitirá um sinal
sonoro uma vez e o indicador frontal será verde fixo
Atenção: TEMPO LIMITE Wi-Fi
Se a câmara é ligada no modo Wi-Fi e nenhum dispositivo
for ligado durante 60 segundos a câmara irá iniciar automaticamente a gravação.
Muitos recursos e opções estão disponíveis com o aplicativo de smartphone:
Aplicação Smartphone
A fim de controlar a câmara terá de descarregar o aplicativo
“Action Connect”.
Disponível na “Apple Store” e “Google Play”. Com este aplicativo é possível:
Filmar
• Pré-visualização ao vivo
• Iniciar e parar a gravação
• Personalizar as Configurações de Vídeo
• Zoom (Alteração do ângulo de visualização)
• Fotos
• Timelapse (modo Burst)
• Tempo de Atraso Fotos
• Configurações Wi-Fi
• Configuração hora e data
• E muito mais
Mostrar
• Assista diretamente do seu dispositivo móvel, os vídeos e
imagens guardadas no XTC400.
• Gerir os seus ficheiros
Partilhar
• Downlaod de vídeo no seu telemóvel
Midland XTC400 - 67
P
P
Montagem do Tripé
posição L. Para desativar a função mover o interruptor para
a posição N.
Requisitos mínimos do sistema
Processador
3.2 GHz ou mais rápido
Ram
1GB ou superior
Placa de vídeo
256MB ou superior
Reprodução de vídeo requer codec H.264
Para obter mais informações, aceda a xtcactioncam.com
P
Sistemas Compatíveis
A XTC400 pode ser usada tanto em PC ou Mac. Abaixo estão
os sistemas operativos compatíveis:
Windows XP SP2, Vista, 7, 8
Macintosh OSX 10.4 e superior
Para a reprodução de vídeo, recomendamos o Windows
Media Player, Quick Time ou VLC Media Player.
Atualização Firmware
Nota: Certificar-se de que a câmara tem o firmware mais recente
Para verificar a versão do firmware conectar a câmara ao
seu dispositivo móvel, abrir o Aplicativo action connect ir a
Midland XTC400 - 68
configurações - sobre - versão.
Para atualizar o seu dispositivo visitar actioncamxtc.com e
seguir o procedimento.
Indicações
Estado da bateria
Cartão de memória LED Status
Posição de Troca
Cartão de memória LED
Significado
Posição
Significado
Sólido Azul
66% 100% Disponível
Wi-Fi Cima (ON)
Wi-Fi Ativado
Piscar Azul
33% 66% Disponível
Wi.Fi Baixo
Wi-Fi Desativado
Sólido Vermelho
0% 33% Disponível
Definição Luz Alta (N)
Normal Modo Luz
LED da bateria
Significado
Piscar Vermelho
0% Disponível
Definição Luz Baixa (L)
Modo Luz Baixa
Azul contínuo
Nível da bateria completo
(totalmente carregada)
Sem luz
Sem cartão/ Erro de
cartão
Resolução Para Cima (H)
Gravação em 1080p 30
Azul intermitente
Nível da bateria médio
(bateria em carga)
Resolução Para Baixo (L)
Gravação em 720p 60
Piscar Vermelho/Azul
Formatação Atualizando
o Firmware
Vermelho contínuo
Nível da bateria fraco
Vermelho intermitente*
Nível da bateria muito
baixo
Sem luz
Bateria está descarregada.
*Nota: Quando o LED vermelho da bateria começar a piscar,
preparar-se para carregar a bateria, porque a câmara irá
interromper a gravação neste ponto.
Tempo de Gravaçao
LED Frontal Estado
720 Tempo de
Gravação
1080 Tempo de
Gravação
Gravação 1080p
Tamnho
da
memória
Gravação 720p
512MB
6.5 Minutos
5.5 Minutos
Piscar Vermelho
Gravação WVGA
1 GB
13 Minutos
11 Minutos
Sólido Azul
Permissão Wi.Fi
2 GB
26 Minutos
22 Minutos
Sólido Verde
Wi-Fi Ligado
4 GB
52 Minutos
44 Minutos
Sólido Vermelho
Conexão USB
8 GB
104 Minutos
88 Minutos
LED Frontal
Significado
Piscar Verde
Piscar Azul
Midland XTC400 - 69
P
• Compartilhá-los com o seu mundo através das Redes Sociais, email e mensagens.
208 Minutos
Dicas e Truquesv
176 Minutos
32 GB
416 Minutos
352 Minutos
Problema
64 GB
832 Minutos
704 Minutos
Baterias
Câmara não ligada em ON
Nota: a câmara divide automaticamente o vídeo em segmentos de 29 minutos
P
Sons
Video Playback
Solução
Certifique-se se a bateria
está completamente carregada
Gravação
Sons
Significado
1 Sinal sonoro
Ligado (Wi-Fi Desligado)
2 x 2 Sinais sonoros
Ligado (Wi-Fi Ligado)
3 Sinais sonoros
Início gravação
5 x 3 Sinais sonoros
Cartão de Memória completo
2 Sinais sonoros
Desligado
1 Sinais sonoros
(Wi-Fi Ligado) Confirmação App
4 Sinais sonoros
Formação
Memória
Cartão
Câmara que não grava
de
Verifique se o interruptor é
pressionado para a frente.
Se o LED de Gravação não
vem ligado em ON, desligue o dispositivo e reinstale a bateria
Cartão Micro SD
Verifique se o cartão Micro
SD está inserido corretamente. Ligue a câmara ao
para verificar
Cartão MicroSD sem leitura computador
se ele tem capacidade de
armazenamento disponível.
Processo de tentativa de
formatação
Verifique se a câmara está
conectada a um dispositivo
USB 2.0 ou 3.0
Remover outros dispositiVídeo lento ou entrecorvos USB não utilizados
tado
Verifique se o computador
atende aos requisitos mínimos. Verifique se o codec
correcto está instalado
Certifique-se se o interruptor está na posição
OFF quando conectado a
um computador.
O computador não reconhece a câmara
Micro cartão SD pode
estar corrompido. Processo de tentativa de
formatação
Dicas e Truques
Problema
Solução
Vídeo Downloading
Transferência lenta de
informação
Verifique se a câmara
está conectada a uma
porta USB 2.0 ou dispositivo 3.0. Caso se inscreva
como 1.1, desconecte e
reconecte o dispositivo.
Verifique se o cartão
Micro SD está inserido
corretamente.
O arquivo não irá transferir o cartão de memória
No tipo de comando
de operação: chkdsk
volume:/f então pressione enter
Nota: os sinais sonoros podem ser desligados via
aplicativo de smartphone
Midland XTC400 - 70
Midland XTC400 - 71
P
16 GB
Barulho Excessivo do
Vento
Coloque um pedaço
de fita adesiva sobre o
orifício de microfone.
Tente usar um microfone
externo
Tente usar um caixa
submersível
Wi-Fi
P
Não conecta à App
Midland XTC400 - 72
Verifique a configuração
Wi-Fi do dispositivo e garanta que ele está ligado
ao do Wi-Fi XTC400
Περιεχόμενα συσκευασίας..................................................................................................... 74
Χαρακτηριστικά και Χειριστήρια............................................................................................ 74
Αφαίρεση Μπαταρίας............................................................................................................ 75
Ανασχεδιασμός (Reformat) της κάρτας Micro SD...................................................................... 76
Περιστρεφόμενοι Φακοί........................................................................................................ 76
Εξωτερικό Μικρόφωνο......................................................................................................... 76
HDMI................................................................................................................................... 76
Μπαταρία............................................................................................................................. 77
Τοποθέτηση και Προσανατολισμός Κάμερας........................................................................... 77
Προσανατολισμός της Κάμερας όταν έχει τοποθετηθεί σε Βιδωτή Βάση στήριξης:..................... 78
Λειτουργία Χαμηλού Φωτισμού.............................................................................................. 78
Κατέβασμα “Downloading” Βίντεο......................................................................................... 79
Wi-Fi.................................................................................................................................... 79
Εφαρμογή Smartphone Κινητών............................................................................................ 80
Εγγραφή βίντεο.................................................................................................................... 80
Διανομή “Share”................................................................................................................... 80
Συμβατά Συστήματα.............................................................................................................. 80
Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος......................................................................................... 80
Αναβάθμιση & Firmware........................................................................................................ 81
Ενδείξεις.............................................................................................................................. 81
Midland XTC400 - 73
GR
Περιεχόμενα
Som
Ανάλυση
Ευχαριστούμε που αγοράσατε την Action βιντεοκάμερα XTC 400. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε ένα
εντυπωσιακό εργαλείο για την καταγραφή των δραστηριοτήτων της ζωής σας. Με τη χρήση ενός μόνο πλήκτρου, τη δυνατότητα
wi-fi και μεγάλη αυτονομία, δεν θα χάσετε ούτε στιγμή από τις περιπέτειες σας. Συνδέεται εύκολα με τον υπολογιστή σας και
μπορείτε να ανεβάσετε καθώς και να μοιραστείτε τα βίντεο σας με τους φίλους σας.
Δείτε τι κάνουν άλλοι με την XTC Action κάμερα τους στο facebook.com/midlandcom και κάνετε post το δικό σας βίντεο.
Διασκεδάστε το!
Περιεχόμενα συσκευασίας
Χαρακτηριστικά και Χειριστήρια
Περιστρεφόμενος φακός
Φακός 170°
Μικρόφωνο
Λυχνία LED Εγγραφής
Διακόπτης ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Υποδοχή για τις βάσεις
στήριξης
Υποδοχή Εξωτερικού
Μικροφώνου στην κάτω
πλευρά της κάμερας
Πίσω απενεργοποίηση / Διακοπή
GR
Λυχνία κάρτας μνήμης Micro SD
Λυχνία μπαταρίας
Η συσκευασία της XTC 400 περιλαμβάνει:
1. Κάμερα Midland XTC 400
2. Αδιάβροχη θήκη για βάθος έως 85m
3. Καλώδιο USB
4. Πακ μπαταριών Li-Ion
5. Βασική αυτοκόλλητη βάση στήριξης
6. Βάση mini Spider (10ο και 45ο)
Midland XTC400 - 74
Μπροστά ενεργοποίηση / Εγγραφή
Υποδοχή HDMI
Υποδοχή Micro SD
Μπαταρία
Υποδοχή Micro USB
Διακόπτης Wi-Fi
Διακόπτης χαμηλού φωτισμού
Πλήκτρο Ανασχεδιασμού (Format)
Διακόπτης Ανάλυσης
Ανάλυση
Φωτογραφίας*
Aspect Ratio
Φορμάτ
Lente
Περιστρεφόμενοι Φακοί
Γωνιακή θέαση
Κάρτα SD
Μπαταρία
Αυτονομία
Άμεση Εγγραφή
Λειτουργία Stealth*
Αδιαβροχότητα
Φωτογραφική Μηχανή
Βάση Τρίποδο
Υποδοχή HDMI
WiFi
Εξωτερική Υποδοχή
Μικροφώνου
Βάρος
Διαστάσεις
Συμβατά Συστήματα
H 1920x1080p (30/25*fps)
L 1280x720p (60/50*fps)
* 848x480 (120/100fps)
Αφαίρεση Μπαταρίας
12 Mp/5Mp/3Mp
16:9
Tipo de ficheiro H.264 - MP4
7 στοιχεία (6 στοιχεία γυαλιού, 1 IRF)
Ναι
170° Κυμαινόμενο*
Έως 32GB
Li-Ion 1700mAh
Έως 5 ώρες
Ναι
Προαιρετική
85m βάθος
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
GR
Midland XTC 400
HD ACTION ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ
Ναι
140 g
52 x 95 x 35 mm
Win XP, SP2, Vista 7&8,
Mac OSX 10.4+
* Διαθέσιμο μόνο με την εφαρμογή “Action Connect”
1. Πιέστε και κρατήστε την ασφάλεια μπαταρίας προς τα
αριστερά. Σύρετε το πορτάκι προς τα επάνω.
2. Τραβήξτε το πορτάκι να ανοίξει.
3. Αφού περιστρέψετε το κούμπωμα αριστερόστροφα, η
μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα.
Midland XTC400 - 75
GR
Σημείωση: Κάνετε ανασχεδιασμό (format) της κάρτας microSD πριν την πρώτη χρήση της κάμερας ακολουθώντας
την παρακάτω διαδικασία
Η κάρτα Micro SD μπορεί να ανασχεδιαστεί ενώ βρίσκεται
μέσα στην βιντεοκάμερα. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να
σβήσετε μονομιάς όλα σας τα βίντεο. Ακολουθήστε αυτά τα
βήματα:
1.Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο format
2.Μετακινείστε τον διακόπτη RECORD στη θέση εγγραφής
3.Θα ακουστεί ήχος μπιπ 4 φορές και το λαμπάκι θα
εναλλάσσεται σε μπλε-κόκκινο φωτισμό.
Όταν ολοκληρωθεί ο ανασχεδιασμός, θα ακουστεί ήχος
μπιπ 2 φορές, στη συνέχεια απενεργοποιήστε την κάμερα.
Περιστρεφόμενοι Φακοί
Για να διατηρήσετε σωστό προσανατολισμό του βίντεο
σας όταν τοποθετείτε την κάμερα υπό γωνία, οι φακοί της
XTC 400 μπορούν να περιστραφούν κατά 180ο προς μία
κατεύθυνση και 90ο από την άλλη. Υπάρχουν εσοχές κάθε
90ο ώστε να περιστρέφετε τους φακούς σε θέση συνήθων
γωνιών.
Midland XTC400 - 76
Εξωτερικό Μικρόφωνο
Για να συνδέσετε την κάμερα σας με εξωτερικό μικρόφωνο,
πρώτα ανοίξτε το λαστιχένιο κάλυμμα και στη συνέχεια
εισάγετε το βύσμα 3.5mm του μικροφώνου στην υποδοχή.
Αν χρησιμοποιείτε κεφαλακουστικό, το αριστερό μεγάφωνο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μικρόφωνο. Επιπλέον, μπορείτε
επίσης να συνδέσετε MP3 Player για να καταγράψετε
απευθείας μουσική στο βίντεο σας.
HDMI
Συνδέστε το καλώδιο micro HDMI σας (δεν περιλαμβάνεται)
και στις δύο συσκευές – κάμερα και τηλεόραση/οθόνη. Μόλις
κάνετε τη σύνδεση, ενεργοποιήσετε την κάμερα (πλήκτρο
στην μπροστινή θέση ΟΝ). Αυτό θα επιτρέψει την απευθείας
μετάδοση αλλά όχι την εγγραφή.
Μόλις ο διακόπτης επιστρέψει στην θέση απενεργοποίησης
(OFF), θα αρχίσει η αναπαραγωγή του βίντεο από την
κάρτα Micro SD. Για να προσπεράσετε το επόμενο αρχείο,
σύρετε γρήγορα το διακόπτη ενεργοποίησης ΟΝ. Για να
μεταβείτε στο επόμενο αρχείο σύρετε γρήγορα το διακόπτη
απενεργοποίησης OFF. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο για να
μετακινείστε μεταξύ των αρχείων σας. Μπορείτε πάντα να
μεταπηδήσετε σε επόμενα αρχεία αλλά όχι σε προηγούμενα.
Αν θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενο αρχείο, μπορείτε
είτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το καλώδιο HDMI και
να την ξανασυνδέσετε ή να μετακυλήσετε όλα τα αρχεία σας.
Μπαταρία
Η περιεχόμενη μπαταρία λιθίου παρέχεται μερικώς
φορτισμένη. Για να τη φορτίσετε, συνδέστε το περιεχόμενο
καλώδιο USB στην κάμερα και συνδέστε το άλλο άκρο του
καλωδίου σε μια συσκευή παροχής ενέργειας όπως τον
υπολογιστή, επιτοίχιο φορτιστή ή φορτιστή οχήματος. Δεν
θα προκληθεί καμία βλάβη στην κάμερα ή την μπαταρία αν
χρησιμοποιηθεί προτού μια πλήρη φόρτιση. Βλέπε σελ.7 για
τις ενδείξεις κατάστασης μπαταρίας.
Τοποθέτηση και Προσανατολισμός
Κάμερας
Τοποθέτηση σε Σύστημα Διπλής Βάσης στήριξης
Η XTC 400 δημιουργήθηκε με καινοτόμο σχεδιασμό 3
σημείων στήριξης και στις δύο πλευρές και στο κάτω μέρος
της κάμερας. Αυτό επιτρέπει την εγκατάσταση της κάμερας
με ευκολία σε οποιαδήποτε πλευρά της κάμερας.
Για να τοποθετήσετε την κάμερα στη βασική βάση στήριξης,
σύρετε την κάμερα στις εσοχές τοποθέτησης έχοντας
μπροστά σας την πίσω όψη της κάμερας.
Για να αφαιρέσετε την κάμερα από τη βάση στήριξης,
πιέστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης της βάσης και σύρετε
την κάμερα προς τα εμπρος.
Προσανατολισμός της Κάμερας όταν
έχει τοποθετηθεί σε Σύστημα Διπλής
Βάσης Στήριξης:
Όταν τοποθετείτε την κάμερα σε κράνος, θα πρέπει
να κάνετε τα παρακάτω:
1.Σκεφτείτε τι θα θέλατε να καταγράψετε και στηρίξτε
κατάλληλα την κάμερα είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά
εσοχή ή στο πάνω μέρος.
2.Βρείτε μια κατάλληλη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι
είναι καθαρή από σκόνη ή απορρίμματα. Αφαιρέστε το
κάλυμμα της αυτοκόλλητης περιοχής και κολλήστε τη
βάση στο κράνος.
3.Μόλις την κολλήσετε, τοποθετήστε την κάμερα ώστε να
καταγράφετε προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
4.Αν χρειαστεί, περιστρέψτε τους φακούς ώστε να
διατηρήσετε την εικόνα με προσανατολισμό ευθεία.
5.Για να δείτε που στοχεύει η κάμερα σας, ενεργοποιήστε το
Wi-Fi και χρησιμοποιήστε το smartphone κινητό σας με
την κατάλληλη εφαρμογή.
Midland XTC400 - 77
GR
Ανασχεδιασμός (Reformat) της κάρτας
Micro SD
Montagem do Tripé
GR
Τοποθέτηση και Προσανατολισμός
Κάμερας
Τοποθέτηση σε Βιδωτή Βάση στήριξης
Στο κάτω μέρος της XTC 400 υπάρχει μια στάνταρ βιδωτή
βάση στήριξης που επιτρέπει την τοποθέτηση της κάμερας
σε τρίποδο ή άλλη βάση με 1/4-20 (1/4” διάμετρο, 20 thread ανά ίντσα) 5/16 thread βάθους. Για να τοποθετήσετε την
κάμερα, εισάγετε τη βίδα της βάσης στην υποδοχή βίδας
της κάμερας και περιστρέψτε την κάμερα δεξιόστροφα για
να τη σφίξετε στη βίδα.
Σημείωση: Μη σφίγγετε πολύ την κάμερα στη βάση
γιατί μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη βάση ή/και
στην κάμερα.
Midland XTC400 - 78
Όταν τοποθετείτε την κάμερα σε βιδωτή βάση στήριξης,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Σκεφτείτε τι θα θέλατε να καταγράψετε και στηρίξτε
κατάλληλα την κάμερα.
2. Βεβαιωθείτε, μόλις την τοποθετήσετε ότι η κάμερα είναι
προσανατολισμένη ευθεία και όχι προς το έδαφος ή τον
ουρανό.
3. Αν χρειαστεί, περιστρέψτε τους φακούς ώστε να
διατηρήσετε την εικόνα με προσανατολισμό ευθεία.
4.Για να δείτε που στοχεύει η κάμερα σας, ενεργοποιήστε το
Wi-Fi και χρησιμοποιήστε το smartphone κινητό σας με
την κατάλληλη εφαρμογή.
Λειτουργία Χαμηλού Φωτισμού
Η λειτουργία χαμηλού φωτισμού επιτρέπει στο χρήστη να
τραβάει βίντεο και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μετακινήστε το
σχετικό διακόπτη στη θέση L. Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία μετακινήστε το διακόπτη στη θέση N.
Κατέβασμα “Downloading” Βίντεο
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κάποιο λογισμικό στον
υπολογιστή σας για την XTC 400. Είναι συσκευή άμεσης
λειτουργίας “plug and play”. Για να κατεβάσετε βίντεο,
ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω ανάλογα αν έχετε PC
ή MAC.
Κατέβασμα βίντεο σε Η/Υ με λειτουργικό σύστημα WINDOWS
1. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας
το περιεχόμενο καλώδιο micro USB.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης εγγραφής είναι στη θέση
απενεργοποίησης OFF.
3. Κάντε διπλό κλικ στο “O Υπολογιστής μου” και βρείτε το
“Αφαιρούμενος Δίσκος”.
4. WINDOWS:
α. Αν δεν εμφανίζεται το “Αφαιρούμενος Δίσκος”, κλείστε
το φάκελο “O Υπολογιστής μου” και ανοίξτε τον ξανά.
Το εικονίδιο “Αφαιρούμενος Δίσκος” θα πρέπει να
εμφανιστεί.
β. Ανοίξτε το εικονίδιο “Αφαιρούμενος Δίσκος”.
5.MAC:
α. Ο υπολογιστής MAC θα πρέπει να αναγνωρίσει αυτόματα
την κάμερα ως εξωτερικό σκληρό δίσκο.
β. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας.
6. Ανοίξτε το φάκελο με εικονίδιο “DCIM”
7. Ανοίξτε το φάκελο “100MEDIA”
8. Τα βίντεο βρίσκονται σε αυτό το φάκελο.
Σημείωση: η κάμερα θα ενεργοποιήσει δύο λήψεις για κάθε βίντεο,
ένα με την επιθυμητή ανάλυση και ένα με χαμηλή ανάλυση (.tmb)
Wi-Fi
Σημείωση: Η λειτουργία Wi-Fi δεν ενεργοποιείται αν δεν έχει
εισαχθεί η κάρτα MicroSD
Η ενσωματωμένη λειτουργία Wi-Fi της XTC 400 σας επιτρέπει
να συνδέσετε και να ελέγξετε την κάμερα χρησιμοποιώντας
το smartphone κινητό σας ή τα tablet σας.
1. Μετακινήστε τον διακόπτη Wi-Fi μέσα στην πίσω πλευρά
της κάμερας στη θέση ON.
2. Σύρετε το διακόπτη εγγραφής προς τα εμπρός.
3. Αφήστε την κάμερα μερικά δευτερόλεπτα να
ενεργοποιηθεί και να προετοιμάσει τη λειτουργία Wi-Fi
α. Θα ακουστεί ένας διπλός ήχος μπιπ από την κάμερα και η
μπροστινή ένδειξη θα γίνει μπλε.
β. Όταν είναι έτοιμο το Wi-Fi, θα ακουστεί ένας ήχος μπιπ
και η μπροστινή ένδειξη θα γίνει μόνιμα πράσινη.
Προσοχή: Wi-Fi Time Out
Αν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη σε κατάσταση Wi-Fi και
δεν είναι συνδεδεμένες συσκευές για 60 δευτερόλεπτα, η
κάμερα θα ξεκινήσει αυτόματα την εγγραφή βίντεο.
Midland XTC400 - 79
GR
Προσανατολισμός της Κάμερας όταν
έχει τοποθετηθεί σε Βιδωτή Βάση
στήριξης:
Εφαρμογή Smartphone Κινητών
Για να ελέγξετε την κάμερα θα πρέπει να κατεβάσετε στο
κινητό σας την εφαρμογή “Action Connect”.
Είναι διαθέσιμη στο “Apple Store” και το “Google Play”. Με
αυτή την εφαρμογή είναι εφικτά παρακάτω:
GR
Εγγραφή βίντεο
• Live επισκόπηση
• Έναρξη και διακοπή εγγραφής βίντεο
• Προσαρμογή των ρυθμίσεων βίντεο
• Zoom (αλλαγή γωνίας θέασης)
•Φωτογραφίες
• Πάροδος χρόνου “time lapse” (κατάσταση burst)
• Χρόνος καθυστέρησης φωτογραφιών
• Ρυθμίσεις Wi-Fi
• Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
• Πολλές ακόμα ρυθμίσεις
Προβολή
• Αναπαραγωγή απευθείας από τη συσκευή κινητού σας
των βίντεο και φωτογραφιών που αποθηκεύσατε στην XTC
400.
• Διαχείριση των αρχείων σας
Midland XTC400 - 80
Διανομή “Share”
Αναβάθμιση & Firmware
• Κατεβάστε βίντεο στο κινητό σας
• Μοιραστείτε τα με τον κόσμο σας μέσω των Κοινωνικών
Δικτύων (Social Networks), e-mail και μηνυμάτων.
Βεβαιωθείτε πως η κάμερα διαθέτει το πιο πρόσφατο
firmware
Για να ελέγξετε την έκδοση του firmware συνδέστε
την κάμερα στο κινητό σας και ανοίξτε την
εφαρμογή Action Connect, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις
- σχετικά με την έκδοση (about version).
Συμβατά Συστήματα
Η XTC 400 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε υπολογιστή
Windows και MAC. Παρακάτω αναφέρονται τα συμβατά
λειτουργικά συστήματα:
Windows XO SP2, Vista, , 8
Macintosg OSX 10.4 και υψηλότερο
Για αναπαραγωγή βίντεο συνιστούμε το Windows Media
Player, το Quick Time ή το VLC Media Player.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος
Επεξεργαστής
3.2GHz ή γρηγορότερο
Μνήμη RAM
1GB ή μεγαλύτερη
Κάρτα βίντεο
256MB ή μεγαλύτερη
Η αναπαραγωγή βίντεο απαιτεί H.264 codec
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
τη σελίδα xtcactioncam.com
Για να αναβαθμίσετε τη συσκευή σας, επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα actioncamxtc.com και ακολουθήστε
την αναγραφόμενη διαδικασία.
Κατάσταση Μπαταρίας
Μόνιμα Μπλε
Αναβοσβήνει Μπλε
Χαμηλό
μπαταρίας
επίπεδο
Αναβοσβήνει κόκκινη*
Πολύ Χαμηλό επίπεδο
μπαταρίας
Καθόλου φωτισμός
Ξεφόρτιστη μπαταρία
*Σημείωση: Όταν η ένδειξη μπαταρίας LED αρχίσει να
αναβοσβήνει, ετοιμαστείτε να φορτίσετε την μπαταρία
γιατί σε αυτή τη φάση η κάμερα θα σταματήσει την
εγγραφή.
Ένδειξη Κατάστασης Κάρτας Μνήμης
Ενδείξεις
Φωτισμός Ένδειξης
Μπαταρίας
Μόνιμα Κόκκινη
Σημασία
Μέγιστο επίπεδο
μπαταρίας (πλήρως
φορτισμένη)
Μεσαίο επίπεδο
μπαταρίας (φόρτιση
μπαταρίας)
Ένδειξη Κάρτας Μνήμης
Σημασία
Μόνιμα Μπλε
66% -100% διαθέσιμη
Αναβοσβήνει Μπλε
33%-66% διαθέσιμη
Μόνιμα Κόκκινη
0%-33% διαθέσιμη
Αναβοσβήνει κόκκινη
0% διαθέσιμη
Καθόλου φωτισμός
Δεν υπάρχει κάρτα /
Σφάλμα κάρτας
Αναβοσβήνει
Μπλε
Ανασχεδιασμός –
Αναβάθμιση Firmware
Κόκκινη/
Midland XTC400 - 81
GR
Πολλά χαρακτηριστικά και επιλογές είναι διαθέσιμες με
την εφαρμογή για το smartphone κινητό σας.
Μπροστινή Φωτεινή
Ένδειξη LED
Σημασία
Αναβοσβήνει Πράσινη
Εγγραφή 1080p
Αναβοσβήνει Μπλε
Αναβοσβήνει Κόκκινη
Εγγραφή σε 1080p 30fps
Ανάλυση κάτω (L)
Εγγραφή σε 720p 60fps
Χρόνος Εγγραφής
Σημασία ήχων
Συμβουλές και Κόλπα
Ήχος
Σημασία
Πρόβλημα
1 Μπιπ
Ενεργοποίηση
(Wi-Fi- Off)
Μπαταρίες
Δεν ανάβει η κάμερα
720 Χρόνος
Εγγραφής
1080 Χρόνος
Εγγραφής
2 x 2 Μπιπ
Εγγραφή 720p
Μέγεθος
Μνήμης
Ενεργοποίηση
(Wi-Fi- ON)
Εγγραφή WVGA
512MB
6.5 Λεπτά
5.5 Λεπτά
3 Μπιπ
Έναρξη εγγραφής
Μόνιμα Μπλε
Ενεργοποίηση Wi-Fi
1 GB
13 Λεπτά
11 Λεπτά
5 x 3 Μπιπ
Πλήρης κάρτα μνήμης
Μόνιμα Πράσινη
Ενεργό το Wi-Fi
2 GB
26 Λεπτά
22 Λεπτά
2 Μπιπ
Απενεργοποίηση
1 Μπιπ
(ενεργό Wi-Fi)
Επιβεβαίωση εφαρμογής
4 Μπιπ
Ανασχεδιασμός (format)
Κάρτας Μνήμης
Μόνιμα Κόκκινη
Συνδεδεμένο USB
Θέση Διακόπτη
GR
Ανάλυση πάνω (Η)
Θέση
Σημασία
Wi-Fi πάνω (ON)
Ενεργοποίηση Wi-Fi
Wi-Fi κάτω
Απενεργοποίηση
Wi-Fi
Φωτισμός πάνω (Ν)
Κατάσταση κανονικού
φωτισμού
Φωτισμός κάτω (L)
Κατάσταση χαμηλού
φωτισμού
Midland XTC400 - 82
4 GB
52 Λεπτά
44 Λεπτά
8 GB
104 Λεπτά
88 Λεπτά
16 GB
208 Λεπτά
176 Λεπτά
32 GB
416 Λεπτά
352 Λεπτά
64 GB
832 Λεπτά
704 Λεπτά
Σημείωση: η κάμερα αυτόματα διαιρεί το βίντεο σε τμήματα 29
λεπτών
Σημείωση: οι ήχοι μπιπ μπορούν να απενεργοποιηθούν
μέσω της εφαρμογής για κινητά Smartphone
Λύση
Βεβαιωθείτε
ότι
η
μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη
Εγγραφή
Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο
είναι
τοποθετημένο
τελείως μπροστά. Αν η
Η κάμερα δεν κάνει ένδειξη εγγραφής LED
δεν
ενεργοποιείται,
εγγραφή
κλείστε τη συσκευή και
επανατοποθετήστε
τη
μπαταρία.
Κάρτα micro SD
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα
Micro SD έχει τοποθετηθεί
σωστά.
Η κάμερα δεν διαβάζει την Συνδέστε την κάμερα
στον υπολογιστή για να
κάρτα Micro SD
επαληθεύσετε ότι έχει
διαθέσιμη μνήμη.
Επιχειρήστε τη διαδικασία
ανασχεδιασμού.
Midland XTC400 - 83
GR
Κατάσταση Μπροστινής Φωτεινής
Ένδειξης LED
Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα
είναι συνδεδεμένη σε
συσκευή USB 2.0 ή 3.0.
Πρόβλημα
Κατέβασμα Βίντεο
Αφαιρέστε άλλες USB
συσκευές
που
δεν
χρησιμοποιείτε.
Αργό ή κομμένο βίντεο
Βεβαιωθείτε
ότι
ο
υπολογιστής
είναι
συμβατός με τις ελάχιστες
προϋποθέσεις συστήματος.
Λύση
Αργή
δεδομένων
Επιβεβαιώστε ότι η
κάμερα είναι συνδεδεμένη
σε συσκευή USB 2.0
ή 3.0. Αν συνδεθείτε
μεταφορά με 1.1. αποσυνδέστε
και συνδέστε πάλι τη
συσκευή.
Αφαιρέστε οποιαδήποτε
άλλη συσκευή USB που
δεν χρησιμοποιείτε.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε
εγκαταστήσει
το
κατάλληλο codec
GR
Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης
εγγραφής
είναι στη θέση OFF ενώ
συνδέετε την κάμερα στον
υπολογιστή.
Ο υπολογιστής δεν
αναγνωρίζει την κάμερα
Δεν μεταφέρονται τα Στην εντολή “εκτέλεση”:
αρχεία από την κάρτα chkdsk volume:/f και
πατήστε enter
μνήμης
Ήχος
Τοποθετήστε ένα κομμάτι
ταινίας στην ωπή του
μικροφώνου.
Έντονος θόρυβος ανέμου
Δοκιμάστε τη χρήση
εξωτερικού μικροφώνου
Χρησιμοποιήστε
αδιάβροχη θήκη
την
Wi-Fi
Δεν
μπορείτε
συνδεθείτε με
Εφαρμογή κινητού
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις
να Wi-Fi της συσκευής και
την βεβαιωθείτε ότι έχει
συνδεθεί με το Wi-Fi της
XTC 400
GR
Συμβουλές και Κόλπα
Αναπαραγωγή Βίντεο
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα
Micro SD είναι σωστά
τοποθετημένη.
Η κάρτα Micro SD
ίσως έχει πρόβλημα.
Δοκιμάστε να κάνετε
ανασχεδιασμό (format)
Midland XTC400 - 84
Midland XTC400 - 85
GR
Wat zit er in de Doos?............................................................................................................ 88
Functies en Regelingen......................................................................................................... 88
De Batterij Verwijderen......................................................................................................... 89
De Micro SD-card herformatteren.......................................................................................... 90
Roterende Lens.................................................................................................................... 90
Externe Microfoon................................................................................................................ 90
HDMI................................................................................................................................... 90
Batterij................................................................................................................................ 90
Uw Camera Monteren en Richten........................................................................................... 91
Video’s Downloaden ............................................................................................................. 92
Laaglicht Functie.................................................................................................................. 93
Wi-Fi.................................................................................................................................... 93
Smartphone Applicatie......................................................................................................... 93
Opnemen............................................................................................................................. 93
Bekijken.............................................................................................................................. 94
Compatibele Systemen......................................................................................................... 94
Minimum Systeemvereisten.................................................................................................. 94
Upgrade & Firmware............................................................................................................. 94
Aanwijzingen....................................................................................................................... 94
Midland XTC400 - 86
Midland XTC400 - 87
NL
Inhoud
Bedankt voor het aanschaffen van de sportieve XTC400-videocamera. Wij zijn er trots op u een interessant instrument aan te
bieden om de avonturen van uw leven op te nemen. Met een makkelijke, verschuifbare AAN/UIT-knop, Wi-Fi-functie en lange
batterijduur, zult u nooit een moment missen. Eenvoudig aan te sluiten op uw computer en laden van bestanden om te delen
met uw vrienden. Kijk wat andere mensen allemaal doen met hun XTC-camera's op facebook.com/midlandusa, en presenteer
ook uw eigen video. Geniet ervan!
Wat zit er in de Doos?
Functies en Regelingen
Roterende Lens
170° Lens
Microfoon
Registratie-led
Geleiderail voor Montage
Accessoires
Externe Microfoon-jack aan
de onderkant
REGISTRATIE-knop
Naar achteren Uit / Stop
NL
LED Micro SD-card
Batterij-LED
XTC400VP Verpakking Bevat:
›› 1. Midland XTC400 Camera
›› 2. Onderwaterbehuizing 85m
›› 3. Micro-USB-kabel
›› 4. Lithium-ion batterijset
›› 5. Basis kleefhouder
›› 6. Mini Spider-houder (10° en 45°)
Midland XTC400 - 88
REGISTRATIE-knop
Naar Voren / Registratie
HDMI-jack
Micro SD-jack
Batterij
Micro USB-jack
Wi-Fi-knop
Laag Licht-knop
Formaat-knop
Resolutie-knop
Resolutie
Foto*
Beeldverhouding
Formaat
Lens
Roterende lens
Lenshoek
SD-card
Batterij
Batterijduur
Instant Recording
Stealth-modus*
Waterdicht
Foto
Standaard
HDMI-jack
Wi-Fi
Externe microfoon-jack
Gewicht
Afmetingen (hxlxd)
Compatibel Systeem
1920x1080p (30/25fps)
1280x720p (60/50fps)
WVGA848x480 (120/100fps)
12 Mp/5Mp/3Mp
16:9
H.264 Bestandstype - MP4
7 elementen (6 gehard glas, 1 IRF)
Ja
170° Variabel*
Max. 32 GB
Li-Ion 1700 mAH
Max. 5 Uur
Ja
Optioneel
85 m
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
140 g
52 x 95 x 35 mm
Win XP, SP2, Vista 7&8,
Mac OSX 10.4+
*Alleen beschikbaar met de APP “Action Connect”
De Batterij Verwijderen
1. Druk de slotontgrendeling in en houd deze links vast.
Schuif het deurtje omhoog.
2. Trek het deurtje open.
3. Na de grendel tegen de klok in te roteren, kan de batterij
makkelijk verwijderd worden.
Midland XTC400 - 89
NL
Midland XTC400
HD SPORTIEVE VIDEOCAMERA
Opmerking: Formatteer de micro SD-kaart voor het eerste
gebruik door deze procedure te volgen
De micro SD-card kan opnieuw worden geformatteerd terwijl hij zich in de camera bevindt. Hierdoor kunt u alle bestanden in één keer volledig wissen. Volg deze stappen op:
1. Druk de formaat-knop in en houd deze vast
2. Beweeg de opnameknop naar de voorste/AAN-positie.
3. De camera maakt 4 biepjes en het pictogram knippert
afwisselend rood en blauw
Aan het einde maakt de camera 2 biepjes, zet hem vervolgens uit.
Roterende Lens
NL
Om ervoor te zorgen dat uw video rechtop wordt opgenomen, als de camera met een hoek gemonteerd is, kan de
lens van de XTC400’s 180° in één richting roteren en -90°
in de andere richting. Er zijn inkervingen om de 90°, zodat
u de lens vast kunt zetten op de meest gebruikte hoeken.
Externe Microfoon
Om uw camera aan te sluiten op een externe microfoon,
opent u eerst de rubber afdekking en steekt u vervolgens
de 3,5mm-microfoonjack in de contactstop. Als u een he-
Midland XTC400 - 90
adset gebruikt, wordt de linker luidspreker gebruikt als microfoon. Daarnaast kunt u ook een mp3-speler aansluiten
om rechtstreeks muziek bij uw video op te nemen.
HDMI
Sluit uw micro-HDMI-kabel (niet inbegrepen) aan op beide
apparaten –camera en tv/monitor. Zet de camera, eenmaal aangesloten, in de AAN(vooruit)-positie. Hierdoor is live
streaming mogelijk, maar wordt er niet opgenomen.
Als de knop terug wordt bewogen naar de UIT-positie, start
het afspelen van de video vanaf de micro-SD-card. Om het
volgende bestand over te slaan, de knop op AAN schakelen. Voor het volgende bestand, schakelt u de knop op UIT.
Ga op deze wijze verder om uw bestanden te doorlopen.
U kunt altijd verder springen naar het volgende bestand,
maar u kunt niet teruggaan naar vorige bestanden. Als u
naar een eerder bestand wilt terugkeren, dient u de HDMIkabel uit het toestel te halen en deze er weer in te steken,
of alle bestanden te doorlopen.
als deze worden gebruikt voordat ze volledig geladen zijn.
Zie pagina 7 voor indicaties batterijstatus
Uw Camera Monteren en Richten
Montage op Dual Track-systeem
De XTC400 is ontworpen met een innovatief 3-punts
montagesysteem aan beide zijden en de onderkant van
de camera. Hierdoor kunt u hem eenvoudig monteren aan
iedere zijde.
Om de camera te monteren op de basishouder, schuift u de
camera op het geleidingssysteem met de inkepingen op de
houder gericht naar de achterkant van de camera.
Om de camera van de houder los te koppelen, drukt u op de
ontkoppelschakelaars en schuift u de camera naar voren.
Batterij
De inbegrepen lithium-ion batterij is al gedeeltelijk geladen. Sluit voor het laden de inbegrepen micro-USB-kabel
op de camera aan en sluit het andere uiteinde van de kabel
aan op een stroombron zoals een computer, muurlader of
autolader. De camera of batterij worden niet beschadigd ,
De Camera richten wanneer deze gemonteerd is met de
dual track-houder:
Wanneer u de camera op een helm monteert, moet u het
volgende doen:
1. Denk na over wat u wilt opnemen en monteer de camera
dienovereenkomstig- linkerkant, rechterkant of bovenkant.
2. Zoek een passend oppervlak en zorg ervoor dat het gebied vrij is van vuil en afval. Verwijder de bescherming van
de kleefpad en plak hem op de helm.
3. Eenmaal bevestigd, stelt u de camera bij om er zeker van
te zijn dat u in de gewenste richting filmt
4. Roteer de lens, indien nodig, om een rechte kijkhoek te
verkrijgen
5. Om te zien waarop uw camera gericht is, activeert u WiFi en gebruikt u uw smartphone met de app als viewfinder.
Uw Camera Monteren en Richten
Montage met behulp van de Houder met Schroefdraad
Op de onderkant van de XTC400 bevindt zich een standaard
houder met schroefdraad waarmee de camera kan worden
gemonteerd op een drievoet of andere houder met een
1 /4-20 (1/4” diameter, 20 threads per inch) 5/1 6 diepe
schroefdraad Om de camera te bevestigen, schroeft u de
schroef op de houder in de schroefdraad van de camera en
roteert u de camera met de klok mee om hem op de schroef
vast te draaien
Opmerking: Te strak vastdraaien kan schade veroorzaken
aan de houder en/of camera
Midland XTC400 - 91
NL
De Micro SD-card herformatteren
NL
Montage met Drievoet
De Camera richten wanneer deze gemonteerd is op de
schroefdraadhouder:
Volg onderstaande stappen bij het monteren van de camera
op een schroefdraadhouder:
1. Denk na over wat u wilt opnemen en monteer de camera
dienovereenkomstig.
2. Zorg ervoor dat de camera na bevestiging recht vooruit
gericht is en niet in de richting van de grond of de lucht.
3. Roteer de lens, indien nodig, om een rechte kijkhoek te
verkrijgen.
4. Om te zien waarop uw camera gericht is, activeert u WiFi en gebruikt u uw smartphone met de app als viewfinder.
Er hoeft geen enkele software geïnstalleerd te worden met
de XTC400. Het is een plug&play-inrichting. Volg onderstaande instructies om video’s te downloaden, afhankelijk
van het feit of u een pc heeft of een MAC.
Video’s Downloaden op een pc met een WINDOWS-besturingssysteem
1. Sluit de camera aan op de computer met behulp van de
meegeleverde USB-microkabel.
2. Zorg ervoor dat de opnameknop in de UIT-positie staat
3. Dubbelklik op “Mijn Computer” en lokaliseer “Verwijderbare Schijf.”
4. PC:
a. Als “Verwijderbare Schijf” niet verschijnt, sluit dan de
map “Mijn Computer” en open deze opnieuw. Het pictogram “Verwijderbare Schijf” moet verschijnen.
b. Open het pictogram “Verwijderbare Schijf”.
5. MAC
a. MAC moet automatisch de externe harde schijf van de
camera herkennen.
b. Klik op het pictogram op de desktop.
6. Open het pictogram “DCIM”-map.
7. Open het pictogram “100MEDIA”.
8. Uw video’s zijn in deze map.
Opmerking: de camera produceert twee clips voor iedere
Midland XTC400 - 92
video, één in de geselecteerde resolutie en de andere in
lage
Laaglicht Functie
Met de laaglicht functie kan de gebruiker ook filmen bij
weinig licht.
Activeer deze functie door de desbetreffende schakelaar
op de positie L te plaatsen. Deactiveer deze functie door
de desbetreffende schakelaar op de positie N te plaatsen.
Wi-Fi
Opmerking: De Wi-Fi gaat niet AAN, als de MicroSD niet
geplaatst is.
De geïntegreerde Wi-Fi van XTC400 maakt het u mogelijk
de camera aan te sluiten en te bedienen met behulp van
een smartphone of tablet.
1. Schakel de Wi-Fi-knop in de afdekking aan de achterkant
in de AAN-positie.
2. Schuif de opnameknop naar voren.
3. Laat de camera enkele seconden opwarmen en start de
Wi-Fi op
a. De camera maakt twee piepjes en de indicator op de
voorkant is blauw.
b. Als de Wi-Fi klaar is, maakt de camera één piepje en is de
indicator op de voorkant continu groen.
Opgelet: Wi-Fi TIME OUT
Als de camera wordt aangezet in Wi-Fi-modus en er gedurende 60 sec. geen inrichtingen zijn aangesloten, begint de
camera automatisch met registreren.
Er zijn veel functies en opties beschikbaar met de
smartphone app:
Smartphone Applicatie
U moet de app “Action Connect” downloaden om de camera te kunnen bedienen.
Verkrijgbaar in “Apple store” en in “Google Play”. Met deze
applicatie kunt u:
Opnemen
• Live Preview
• Start en stop registratie
• Video-instellingen aanpassen
• Zoom (Kijkhoek veranderen)
• Foto’s
• Timelapse (Burst-modus)
• Tijdvertraagde Foto’s
• Wi-Fi-instellingen
• Instelling tijd en datum
• En nog veel meer
NL
Video’s Downloaden
Midland XTC400 - 93
Ga voor meer informatie naar xtcactioncam.com
• Bekijk de video en foto’s opgeslagen op de XTC400
rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat
• Beheer uw bestanden Delen
• Download video op uw mobiele apparaat
• Deel ze met uw omgeving via Sociale Netwerken,
e-mail en berichten.
Compatibele Systemen
De XTC400 kan zowel op een pc als MAC worden gebruikt.
Hieronder vindt u de compatibele besturingssystemen:
Windows XP SP2, Vista, 7, 8
Macintosh OSX 10.4 en hoger
Voor het afspelen van video, raden wij Windows Media Player, Quick Time of VLC Media Player aan.
NL
Minimum Systeemvereisten
Processor
3.2GHz of sneller
Ram
1GB of groter
Videocard
256MB of groter
Upgrade & Firmware
Opmerking: Verzeker u ervan dat de camera de laatste
firmware heeft.
Controleer de firmware-versie door de camera aan te sluiten op uw mobiele apparaat, open de app “Action Connect”
en ga naar instellingen - over- versie.
Upgrade uw apparaat door actioncamxtc.com te bezoeken
en de procedure te volgen.
Aanwijzingen
Batterijstatus
Batterij-LED
Betekenis
Vast blauw
Batterijspanning hoog
(helemaal opgeladen)
Knipperend blauw
Batterijspanning middelmatig (wordt opgeladen)
Vast rood
Status-led geheugenkaart
Positie schakelaar
Led geheugenkaart
Betekenis
Positie
Betekenis
Vast blauw
66% 100% beschikbaar
Wi-FI omhoog (AAN)
Wi-Fi ingeschakeld
Knipperend blauw
33% 66% beschikbaar
Wi-Fi omlaag
Wi-Fi gedeactiveerd
Vast rood
0% 33% beschikbaar
Knipperend rood
0% beschikbaar
Instelling licht omhoog Modus normaal licht
(N)
Geen lampje
Geen kaart / fout kaart
Knipperend rood/blauw
Formattering upgrading
firmware
Status-led vooraan
Instelling licht omlaag (L)
Modus zwak licht
Resolutie OMHOOG (H)
Registreren op 1080p 30
Resolutie omlaag (L)
Registreren op 720p 60
Registratietijd
Led vooraan
Betekenis
Knipperend groen
Registratie 1080p
Knipperend blauw
Registratie 720p
Knipperend rood
WVGA-registratie
Batterijspanning laag
Vast blauw
Inschakeling Wi-Fi
Knipperend rood*
Batterijspanning te laag
Vast groen
Wi-Fi aan
Geen lampje
Batterij uitgeput
Vast rood
USB aangesloten
Formaat
geheugen
720 Registratietijd
1080 Registratietijd
512MB
6,5 minuten
5,5 minuten
1 GB
13 minuten
11 minuten
2 GB
26 minuten
22 minuten
4 GB
52 minuten
44 minuten
8 GB
104 minuten
88 minuten
Voor het afspelen van video is H.264 codec nodig.
Midland XTC400 - 94
Midland XTC400 - 95
NL
Bekijken
208 minuten
176 minuten
32 GB
416 minuten
352 minuten
Probleem
64 GB
832 minuten
704 minuten
Batterijen
Opmerking: de camera splitst de video automatisch in
segmenten van 29 minuten
Camera gaat niet AAN
Video afspelen
Oplossing
Controleer of de batterij
helemaal is opgeladen
Registratie
Geluid
Betekenis
1 Piepje
Aan (Wi-Fi uit)
2 x 2 piepjes
Aan (Wi-Fi aan)
Controleer of de schakelaar helemaal naar voren
is geduwd. Schakel het
De camera registreert niet
apparaat uit en herinstalleer de batterij als de led
registratie niet AAN gaat
3 Piepjes
Registratie opstarten
MicroSD-card
5 x 3 piepjes
Geheugenkaart vol
2 Piepjes
Uit
Geluid
1 Piepje
(Wi-FI aan) App bevestiging
4 Piepjes
Formattering geheugenkaart
Verwijder alle andere onVideo langzaam of hor- gebruikte USB-apparaten
tend
Controleer of uw computer aan de minimum
vereisten voldoet
Controleer of de juiste codec geïnstalleerd is
Tips en trucjes
Probleem
Downloaden video
Oplossing
Controleer of de camera
is aangesloten op een
USB 2.0 of 3.0 apparaat.
Ontkoppel het apparaat
Langzame gegevensver- bij een 1.1 registratie en
zending
sluit het weer aan
Verwijder alle andere
USB-apparaten
1
Controleer of de registratieschakelaar op OFF
is geplaatst terwijl het
apparaat op de computer
is aangesloten.
De computer herkent de
Controleer of de MicroSDcamera niet
card correct is aangebracht.
MicroSD-card kan foutief
zijn. Poging tot formattering
Het bestand wordt niet Type in run command
vanuit de geheugenkaart chkdsk volume:/f in en
verzonden
druk vervolgens op enter
RU
Opmerking: de piepjes kunnen via de smartphone app
worden uitgeschakeld
MicroSD-card leest niet
Controleer of de MicroSDcard correct is aangebracht. Sluit de camera op
de computer aan en controleer of er voldoende
opslagruimte is. Poging
tot formattering
Controleer of de camera
is aangesloten op een
USB2.0 of 3.0 apparaat
Midland XTC400 - 96
Midland XTC400 - 97
NL
Tips en trucjes
16 GB
индекс
Geluid
Te veel wind geluid
Dek de microfoonopening
af met een stukje tape.
Probeer een externe microfoon te gebruiken
Probeer de onderwaterbehuizing te gebruiken
Wi-Fi
RU
NL
Controleer de Wi-Fi-instellingen van het appaKan geen verbinding legraat en controleer of het is
gen met de app
aangesloten op de Wi-FI
van XTC400.
Комплектация....................................................................................................................100
Характеристики видеокамеры и элементы управления....................................................100
Извлечение аккумулятора.................................................................................................101
Форматирование Micro SD карты памяти...........................................................................102
Поворачивающийся объектив...........................................................................................102
Внешний микрофон...........................................................................................................102
HDMI..................................................................................................................................103
Зарядка аккумулятора.......................................................................................................103
Установка камеры и ее использование..............................................................................103
Использование камеры, установленной на универсальную систему крепления:..............104
Винтовая система соединения камеры с крепежом...........................................................104
Функция “Low Light”...........................................................................................................105
Загрузка видеозаписей на персональный компьютер.......................................................105
Wi-FI...................................................................................................................................106
Приложение для смартфона..............................................................................................107
Режим видеозаписи...........................................................................................................107
Просмотр фото и видео......................................................................................................107
Передача видео в социальные сети...................................................................................107
Совместимость видеокамеры с операционными системами.............................................107
Минимальные потребности в системных ресурсах............................................................108
Обновление прошивки......................................................................................................108
Индикаторы.......................................................................................................................109
Midland XTC400 - 98
Midland XTC400 - 99
Midland XTC400
HD ACTION VIDEO CAMERA
Разрешение
H 1920x1080p (30/25*fps)
L 1280x720p (60/50*fps)
* 848x480 (120/100fps)
Благодарим за приобретение HD Action камеры XTC-400, которая позволит любителям острых ощущений делать видеозаписи своих
приключений. Простота в использовании, широкий угол обзора, встроенный Wi-Fi и продолжительная работа аккумулятора не дадут
Вам упустить самые волнительные моменты Вашей жизни. Сделав запись, просто подключите камеру к компьютеру, загрузите
видеоролик в Интернет и разделите свои эмоции с друзьями!
Режим фото*
12 Mp/5Mp/3Mp
Формат изображения
16:9
Формат видео
H.264 File Type - MP4
Объектив
Комплектация
7 элементов (6 линз высокой прочности
и 1 IRF)
Поворачивающийся
объектив
Да
Угол обзоа
170° переменный *
Ёмкость карты памяти
до 32 Гб
Питание
Li-Ionen аккумулятор 1700 мА/ч
Продолжительность
работы аккумулятора
до 5 часов
Мгновенная запись
Да
Режим “Невидимка” *
на выбор, дополнительный
Водонепроницаемый
чехол
85 метров
Режим фото
Да
Крепление для штатива
Да
HDMI разъем
Да
WiFi
Да
Внешний микрофон
Да
Вес
140 г
Габариты
52 x 95 x 35 мм
Совместимость с ПК
Win XP, SP2, Vista 7&8,
Mac OSX 10.4+
Характеристики видеокамеры и
элементы управления
Поворачивающийся
объектив
Угол обзора 170
градусов
Микрофон
Индикатор записи
Ползунок записи (Rec) в нижней позиции –
остановка записи/выключение камеры
Внешний разъем для
микрофона
Индикатор
состояния
карты памяти
Индикация
уровня разряда
аккумулятора
HDMI разъём
Wi-Fi переключатель
Low Light переключатель
Кнопка форматирования
Переключатель разрешения
*Доступно только с приложением ‘Action Connect’ для Вашего смартфона.
1. Отсек для аккумулятора расположен на задней
панели камеры. Чтобы извлечь аккумулятор,
передвиньте ползунок фиксатора вправо. Сдвиньте
RU
Micro SD разъём
Аккумулятор
Micro USB разъём
RU
Комплектация XTC-400:
›› Видеокамера XTC-400 Action camera
›› Водонепроницаемый чехол (85 м)
›› Кабель Micro USB
›› Li-Ion аккумулятор
›› Основное крепление на липучке
›› Mini Spider крепление (10 градусов и 45 градусов)
Направляющее
бороздки для
аксессуаров
Извлечение аккумулятора
Midland XTC400 - 100
Midland XTC400 - 101
крышку батарейного отсека, как показано стрелкой,
чтобы открыть ее.
2. Открыв крышку, Вы увидите аккумулятор. Поверните
ораньжевую защелку против часовой стрелки. Затем
извлеките аккумулятор.
3. удалить
Форматирование Micro SD карты
памяти
Примечание: Новую карту памяти или карту памяти,
ранее отформатированную в другой камере или
компьютере, необходимо отформатировать в камере.
Для этого необходимо выполнить следующую
процедуру:
Внимание: При форматировании карты памяти с нее
стираются все данные Стираются даже защищенные
изображения, поэтому убедитесь, что на карте нет
важной информации. При необходимости перед
форматированием карты перенесите изображения на
компьютер.
HDMI
Зарядка аккумулятора
После завершения форматирования карты памяти,
камера издаст двойной звуковой сигнал. Можете
отключить камеру.
Подключите micro HDMI кабель (не поставляется
в комплекте) к камере с одной стороны, а другой
строной к телевизору или монитору. После успешного
подключения, включите камеру переместив ползунок
записи “REC” в позицию записи. Данная процедура
позволяет Вам смотреть видео по телевизоу/монитору
в режиме ‘Live streaming’, но не записывать видео.
Li-Ion аккумулятор входящий в комплект с камерой,
поставляется частично заряженным. Для того чтобы
зарядить аккумулятор, подключите micro USB кабель
к камере, другой стороной к источнику питания
таких как: компьютер, зарядное устройство или
автомобильное зарядное устройство.
Поворачивающийся объектив
Для того чтобы продолжить видеосъемку в
вертикальной позиции в то время, как камера
установлена ​​под углом, для удобства, объектив XTC-400
камеры оснащён поворотным механизмом, который
может вращаться на 180 градусов в одну сторону и 90
градусов в другую. Чтобы выставить желаемый угол на
объективе, каждые 90 градусов отмечены специальным
щелчком.
Внешний микрофон
Продолжайте перемещать ползунок из позиции “OFF”
в позицию “ON”, чтобы перелистывать имеющиеся
на карте памяти файлы. Помните, что Вы всегда
можете перейти вперед к следующему файлу, но не
можете двигаться назад к предыдущему. Если Вы
все же хотите вернуться к предыдущему файлу, Вам
необходимо отсоединить устройство от кабеля HDMI,
а затем подключить его обратно, или пролистать все
видеоролики до нужного файла.
(см. раздер “Индикациия уровня заряда аккумулятора”
на странице 7 этого руководства пользователя).
Установка камеры и ее использование
Универсальная система крепления
Midland XTC400 является единственной Action Камерой,
которая может быть установлена с обеих сторон или
снизу на базе c помощью единой/универсальной
системы крепления. Таким образом, камера может с
легкостью быть закреплена с любой стороны.
Чтобы установить видеокамеру на держатель,
вставьте направляющие выступы видеокамеры
в соответствующие бороздки крепления и плавно
двигайте камеру вдоль бороздок. Для отсоединения
камеры от крепежа, зафиксируйте камеру в руке,
RU
Для того чтобы подключить внешний микрофон к
камере, Вам необходимо открыть резиновую заглушку,
находящуюся на нижней панели камеры и вставить
разъем микрофона (диаметром 3,5 мм) в разъем
камеры. При использовании наушников, левый динамик
можно использовать в качестве микрофона. Также
Вы можете подключить MP3 плеер, чтобы записать/
наложить музыку для Вашего видео напрямую.
Когда ползунок “REC” перемещается в позицию “OFF”
воспроизведение видео начинается с micro SD карты.
Чтобы перейти к следующему файлу, переместите
ползунок/переключатель в позицию “ON”. Для
перехода к следующему файлу, переместите ползунок
в предыдущую позицию.
Постарайтесь не отсоединять камеру или зарядное
устройство до полной подзарядки.
RU
1. Нажмите и удерживайте кнопку форматировать.
2. Переместите ползунок записи “REC” в верхнюю
позицию (позиция записи).
3. Камера издаст 4 звуковых сигнала, при этом красный
и синий индикаторы начнут мигать поочередно.
Midland XTC400 - 102
Midland XTC400 - 103
нажмите на рычажки и плавно тяните крепление на
себя, не отпуская рычажки.
Использование камеры,
установленной на универсальную
систему крепления:
Использование камеры,
установленной на винтовую систему
крепления:
Функция “Low Light”
Функция “Low Light” позволяет пользователю
снимать видео в условиях низкой освещенности. Для
активации функции переместите соответствующий
переключатель в положение “L”. Для отключения
функции установите переключатель в положение “N”.
Винтовая система соединения камеры
с крепежом
В нижней части камеры XTC-400 находится стандартное
резьбовое соединение, которое позволяет камере быть
установленной на штатив или на другое аналогичное
крепление (диаметром 1/4-20 (1/4 “диаметр, 20 резьба
на дюйм) 5/16 глубина резьбы).
Для фиксации камеры на подобный крепеж, вставьте
винт крепежа в резьбовое соединение видеокамеры
и вращайте камеру по часовой стрелке, закручивая ее
до упора.
Резьбовое соединение
Перед установкой видеокамеры на винтовую систему
соединения, пожалуйтса, выполните следующие
действия:
1.
Установите видеокамеру в необходимом
направлении, учитывая объект предстоящей
съемки.
2. Удостоверьтесь, что объектив видеокамеры
направлен строго вперед, а не на землю или небо.
3. Чтобы обеспечить вертикальную видео съемку,
вращайте объектив камеры (см. раздел
“Поворачивающийся объектив” на странице 17
этого руководства пользователя).
Загрузка видеозаписей на
персональный компьютер
Для загрузки видеоролика на персональный
компьютер (ПК) установка какой-либо программы не
требуется. Подключите видеокамеру к персональному
компьютеру через USB посредством кабеля,
поставляемого в комплекте. Чтобы загрузить видео
на ПК, следуйте инструкциям, соответствующим
операционной системе Вашего компьютера (ПК либо
MAC).
RU
Примечание: Чрезмерное закручивание соединительных
частей может привести к повреждению крепления или камеры
4. Если Вы хотите увидеть куда направлена Ваша
камера, включите Wi-Fi и используйте приложение
‘Action Connect’ для Вашего смартфона в качестве
«видоискателя».
RU
Перед установкой видеокамеры на шлем, пожалуйтса,
выполните следующие действия:
1. Подумайте над тем, какое видео Вы хотели бы
заснять и закрепите камеру на одну из трех сторон
(левая, правая или нижняя панель видеокамеры).
2. Найдите подходящую поверхность. Убедитесь, что
данная поверхность очищена от грязи и пыли.
Снимите защитную пленку с крепления и аккуратно
приклейте крепление на шлем.
3. После установки крепления и камеры на шлем,
убедитесь, что объектив видеокамеры направлен
на объект предстоящей съемки.
4. Чтобы обеспечить вертикальную видео съемку,
вращайте объектив камеры (см. раздер
“Поворащивающийся объектив” на странице 17
этого руководства пользователя).
5. Если Вы хотите увидеть, куда направлена Ваша
камера, включите Wi-Fi и используйте приложение
‘Action Connect’ для Вашего смартфона в качестве
«видоискателя».
Midland XTC400 - 104
Midland XTC400 - 105
Загрузка видео на ПК с операционной системой WINDOWS.
1. Подключите видеокамеру к персональному
компьютеру с помощью micro USB кабеля.
2. Убедитесь, что ползунок записи “REC” находится в
позиции “OFF”.
3. В разделе “Мой компьютер” (My computer) найдите
“Съемный диск”, соответствующий XTC видеокамере.
4. ПК:
а. В случае, если “Съемный диск” не отображается в разделе “Мой компьютер”, закройте раздел и повторите процедуру снова.
Иконка/значок “Съемный диск” должен отобразиться.
b. Двойным быстрым нажатием левой клавиши мышки откройте “Съемный диск”.
5. MAC:
a. MAC автоматически распознает внешний жесткий диск камеры. ИЛИ распознает камеру как внешний жесткий диск.
b. Нажмите на иконку “внешний жесткий диск” на рабочем столе.
Wi-FI
Примечание: Midland XTC-400 видеокамера имеет
встроенный Wi-Fi модуль, который позволяет
подключать и управлять камерой через Ваш
смартфон или планшетный компьютер.
Внимание: Вы не сможете подключиться к Wi-Fi, если
Micro SD карта не установлена или установлена не
корректно.
Приложение для смартфона
Для того чтобы управлять видеокамерой, Вам
необходимо скачать приложение “Action connect” для
сматрфона.
• Фотографирование с выдержкой времени
• Wi-Fi настройки
• Установка времени и даты
Просмотр фото и видео
•Вы можете просмотреть фото и видео, сохраненные
на XTC-400 камеру, непосредственно с Вашего
мобильного телефона.
• Вы можете осуществлять управление файлами
Передача видео в социальные сети
Данные приложения доступны для скачивания с “Apple
store” и “Google Play”. С помощью этого приложения
будут доступны следующие функции:
• Загрузите видео на Ваш мобильный телефон
• Делись отснятым видео со своими друзьями и всем
миром через социальные сети, электронную почту и
сообщения.
Режим видеозаписи
Совместимость видеокамеры с
операционными системами
• Просмотр видео
• Запуск и остановка записи
• Настройка видео
• Увеличить (изменить угол обзора)
• Изображения
• Временный интервал (режим серийной съемки)
Action камера XTC-400 может работать с
операционными системами ПК и MAC.
Ниже перечислены операционные системы
совместимые с камерой:
Windows XP SP2, Vista, 7, 8 - Macintosh OSX 10.4 или выше
RU
1. Чтобы включить Wi-Fi, переместите соответствующий
ползунок, находящийся на задней панели камеры в
позицию “ON”.
2. Далее, переместите ползунок записи “REC” ближе к
объективу.
3. Подождите несколько секунд пока камера включится
и сможет обнаружить Wi-Fi сигнал.
a. Камера дважды издаст двойной звуковой сигнал,
индикатор на передней панели камеры начнет гореть
синим цветом.
б. После успешного Wi-Fi соединения, камера издаст
один звуковой сигнал при этом индикатор на передней
панели камеры будет гореть ЗЕЛЕНЫМ цветом.
Внимание: Потеря Wi-Fi сигнала ИЛИ Wi-Fi функция TIME OUT
Если камера работает в режиме Wi-Fi, и не одно устройство
не было подключено в течение 60 секунд, в этом случае камера
автоматически начнет запись.
Благодаря специально разработанному приложению
“Action connect” для смартфонов, Вы получаете доступ к
широкому кругу настроек и функций видео и фото съемки:
RU
6. Откройте папку с названием “DCIM”.
7. Затем откройте папку “100MEDIA”.
8. Ваше видео находится в этой папке.
Примечание: камера будет создавать два файла для
каждого видео, один будет в выбранном разрешении, а
другой в низком разр ешении (формат tmb).
Midland XTC400 - 106
Midland XTC400 - 107
Для воспроизведения видео, мы рекомендуем Windows Media Player,
Quick Time или VLC Media Player.
Минимальные потребности в
системных ресурсах
Процессор
3.2 ГГц или
быстрее
Оперативная
память
1 Гб или больше
Видео карта
256 Мб или
больше
Для воспроизведения видео требуется H.264 кодек.
Для получения дополнительной информации посетите
xtcactioncam.com
Обновление прошивки
Индикаторы
Примечание: Убедитесь, что камера имеет
последнюю версию прошивки
Индикация уровня разряда аккумулятора
Чтобы проверить версию прошивки, подключите камеру
к Вашему сматрфону. Откройте приложение “Action connect”. Перейдите в настройки. В основных настройках
найдите пункт “About” (т.е информация об устройстве). В
этом пункте находится информация о версии устройства.
Чтобы обновить устройство, посетите сайт actioncamxtc.
com и следуйте инструкциям.
Индикатор состояния
аккумулятора
Индикатор состояния карты памяти
Соответствующее
значение
Постоянно горит синим Аккумулятор полностью
цветом
заряжен
(полная зарядка)
Мигает синим цветом
Постоянно
горит
красным цветом
Средний
уровень
заряда аккумулятора
(идет
зарядка
аккумулятора)
Низкий уровень заряда
аккумулятора
Мигает красным цветом Уровень
заряда
аккумулятора слишком
низкий
Не горит
Аккумулятор разряжен
Индикатор карты
памяти
Соответствующее
значение
Постонно горит синим
цветом
карта памяти доступна
на 66%-100%
Мигает синим цветом
карта памяти доступна
на 33%-66%
Постонно
горит
красным цветом
карта памяти доступна
на 0%-33%
память карты не
Мигает красным цветом доступна/полностью
занята
Не горит
карта не вставлена в
камеру либо не читается
(ошибка карты)
Мигает Сигим/Красным Форматирование карты
цветом
- Обновление прошивки
RU
RU
*Внимание! Мы советум заряжать видеокамеру,
когда индикатор аккумулятора начинает гореть
красным цветом.
Midland XTC400 - 108
Midland XTC400 - 109
Индикатор передней панели камеры
Индикатор передней
панели камеры
Соответствующее
значение
Мигает зеленым цветом
запись в режиме 1080p
Мигает сигим цветом
запись в режиме 720p
Мигает красным цветом запись в режиме
Постоянно горит синим Процесс
цветом
Wi-Fi
включения
Постоянно
горит
зеленым цветом
Wi-Fi подключен
Постоянно
горит
красным цветом
USB кабель подключен
Положение переключателя REC
Положение
переключателя
Соответствующее
значение
Переключатель уровня
освещенности
(N) Нормальный уровень
перемещен в вверхнюю освещенности
позицию
Переключатель уровня
уровень
освещенности
(L) Низкий
перемещен в нижнюю освещенности
позицию
Переключатель
(H)
(высокое разрешение) Запись в режиме 1080p
перемещен в вверхнюю 30 кадров/сек
позицию
Сигналы видеокамеры
Объем
памяти
Доступное
время записи
(720p)
Доступное
время записи
(1080p)
512Мб
6.5 минут
5.5 минут
1 Гб
13 минут
11 минут
2 Гб
26 минут
22 минут
4 Гб
52 минут
44 минут
8 Гб
104 минут
88 минут
16 Гб
208 минут
176 минут
32 Гб
416 минут
352 минут
64 Гб
832 минут
704 минут
Примечание: Камера автоматически делит
отснятые видеоролики на фрагменты, каждый по 29
минут.
Сигналы
Соответствующее
значение
1 звуковой сигнал
Power On (Wi-Fi Off)
2 x 2 звуковых сигнала
Power On (Wi-Fi On)
3 звуковых сигнала
Начало записи
5 x 3 звуковых сигнала
Карта памяти заполнена
2 звуковых сигнала
Переключатель (REC)
находится в позиции
(OFF)
1 звуковой сигнал (Wi-Fi П о д т в е р ж д е н и е
подключен)
приложения
4 звуковых сигнала
Форматирование карты
памяти
Примечание: Звуковые сигналы можно отключить с
помощью приложения на Вашем смартфоне.
RU
Переключатель
(L) Запись в режиме 720p
(низкое разрешение) 60 кадров/сек
перемещен в нижнюю
позицию
Время записи видео
RU
W-Fi переключатель
перемещен в вверхнюю включен
позицию
W-Fi переключатель отключен
перемещен в нижнюю
позицию
Midland XTC400 - 110
Midland XTC400 - 111
Советы и подсказки
Проблема
Решение
Аккумулятор
Камера не включается
Удостоверьтесь,
что
аккумулятор полностью
заряжен.
Запись
Удостоверьтесь,
что
ползунок
записи
расположен в верхней
Камера
не позиции (до щелчка).
осуществляет запись Если индикатор записи не
загорается, то выключите
камеру и переустановите
аккумулятор.
Карта памяти Micro SD
Удостоверьтесь, что карта
памяти
установлена
должным образом.
Карта памяти
читается
не
Советы и подсказки
Просмотр записи
Посредством ПК проверьте
доступный объем памяти.
Проверьте правильность
установки кодека.
Решение
Загрузка видео файла на ПК
Меленная передача
данных
File won’t transfer off In the run command type:
chkdsk volume:/f
memory card
then press enter
Звук
Удостоверьтесь, что камера
подключена к устройству,
поддерживающему
USB
2.0 или 3.0. Если камера
регистрируется
как
устройство USB 1.1, то
отсоедините камеру и снова
подключите к ПК.
Чрезмерный шум, Попробуйте использовать
задувание ветра
внешний микрофон.
Отсоедините другие USB
устройства от ПК.
Попробуйте использовать
водонепроницаемый чехол.
Удостоверьтесь,
что
ползунок записи “REC”
находится в позиции “OFF”
при подключении к ПК.
Персональный
компьютер
не Удостоверьтесь, что карта
распознает камеру, памяти
установлена
как внешнее USB должным образоvм.
устройство
Micro SD карта может быть
повреждена. Попробуйте
отформатировать
карту
памяти.
Прикройте
микрофона.
отверстие
Wi-Fi
Удостоверьтесь, что Wi-Fi
Не подключается к ус тройс тва/смартфона
приложению “Action настроен и убедитесь, что
Вы подключились к XTC-400
connect”
Wi-Fi.
RU
карту
Медленное
или Отсоедините другие USB
п р е р ы в и с т о е устройства от ПК.
воспроизведение
Удостоверьтесь,
что
видео файла
компьютер
отвечает
минимальным
требованиям.
Проблема
RU
Отформатируйте
памяти.
Удостоверьтесь, что камера
подключена к устройству,
поддерживающему USB
2.0 или 3.0.
Midland XTC400 - 112
Midland XTC400 - 113
EC Certificate of Conformity
(to EC Directive 99/5 -2004/108- 2006/95/EC)
DO:
7.1.4.4
Rev:
5
Authorised on: 02/02/2010
By :
S. Peterlini
Signature
DECLARATION OF CONFORMITY N°2013082802 Rev 1
Manufacturer:
Address:
Products Name:
C.T.E INTERNATIONAL S.rl.
VIA SEVARDI, 7 – ZONA INDUSTRIALE MANCASALE – 42124 REGGIO EMILIA
XTC400
Product Type:
Wi-Fi Camera Video Recorder
Brand :
MIDLAND
The product described above is in conformity with the following Specifications based on sample testing:
Item of
Standard
99/05/CE
3.1a
EN 60950-1
3.1.a
EN 62311
3.1b
EN 301 489-01
3.1b
3.2
EN 301 489-17
EN 300 328
Title
Information technology equipment - Safety - Part 1:
General requirements
Assessment of electronic and electrical equipment related
to human exposure restrictions for electromagnetic fields
(0 Hz - 300 GHz)
IEC 62311:2007 (Modified)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for
radio equipment and services; Part 1: Common technical
requirements
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for
radio equipment; Part 17: Specific conditions for
Broadband Data Transmission Systems
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM); Wideband transmission systems; Data
transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM
band and using wide band modulation techniques;
Harmonized EN covering essential requirements under
article 3.2 of the R&TTE Directive
Edition
or date of issue
EN 60950-1 : 2006
+A11:2009+A1:2010
+A12 :2011
2008
V1.9.2
V2.2.1
V1.7.1
Supplementary information to the conformity assessment result on which the declaration is based:
Conformity assessment procedures are referred to art. 10(4) linked with Annex III of Directive 1999/5/ec.
The test sample fullfils the requirements specified above, on the basis of test result and their evaluation.
The product herewith complies with the essential requirements of EC Directive 99/05/EC, 2004/108/EC and
following implements and modifications, 2006/95/EC and following implements and modifications, 93/97/EC.
Reference to any marking or other indication (e.g. on the product) is exhibited in attachment to this
declaration.
Reggio Emilia, 28/08/2013
CTE International srl
Quality Assurance Manager
Peterlini Stefano
This document is owned by Cte International srl. It is forbiddeen to reproduce or diffuse it without the authorisation of the Quality
Assurance Manager of CTE International srl.
Vertrieb durch:
Prodotto o importato da:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R.Sevardi 7- 42124 Reggio Emilia Italia
www.cte.it - www.midlandradio.eu
ALAN ELECTRONICS GmbH
Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland
www.alan-electronics.de
Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni. Se il prodotto contiene
batterie: non gettare nel fuoco, non disperdere nell’ambiente dopo l’uso,
usare gli appositi contenitori per la raccolta.
Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Bei Verwendung von
Batterien beachten Sie bitte die Umweltbestimmungen. Batterien niemals
ins offene Feuer werfen, und nur in dafür vorgesehene Sammelbehälter
entsorgen.
Produced or imported by:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy
Импортер в России:
ЗАО “Алан-Связь”
Москва, 105187, Фортунатовская, д.31 А, стр.2
www.midland.ru
Importado por:
ALAN COMMUNICATIONS, SA
C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat - España
Tel: +34 902 384878 Fax: +34 933 779155
www.midland.es
Lea atentamente las instrucciones antes de usar el equipo. si el producto
contiene pilas o baterías no las tire al fuego ni las disperse en el ambiente
después de su uso, utilice los contenedores apropiados para su reciclaje.
AC T I O N C A MX TC. CO M
|
Compliant