Zanussi | ZWN 7140 AL | Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWNB 7140AC

Gebruiksaanwijzing Wasautomaat ZWNB 7140AC
NL
Gebruiksaanwijzing
Wasautomaat
ZWNB 7140AC
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Aanpassing aan persoonlijke wensen _ _ _ _ 8
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Wasprogramma's _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Verbruikswaarden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
16
19
22
23
23
26
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
Waarschuwing! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat
van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de
deur open is.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij
aan dit te activeren.
Algemene veiligheid
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoudshandelingen verricht.
2
www.zanussi.com
• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
• Respecteer het maximale laadvermogen van 8 kg (raadpleeg
hoofdstuk “Programmaschema”).
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of diens
technische dienst of een gekwalificeerd persoon deze vervangen
teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
• De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0,5 bar
(0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa)
• De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing)
mogen niet worden afgedekt door tapijt
• Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden aangesloten
op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
Veiligheidsvoorschriften
Montage
• Verwijder de verpakking en de transportbouten.
• Bewaar de transportbouten. Als u het apparaat gaat verplaatsen, moet de trommel worden geblokkeerd.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
• Gebruik of installeer het apparaat niet als de
temperatuur lager is dan 0 °C of als het is
blootgesteld aan het weer.
• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u
het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
• Plaats het apparaat niet op een plek waar de
deur niet helemaal open kan.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het
apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de
vloer kan circuleren.
www.zanussi.com
• Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte
tussen het apparaat en de vloerbedekking te
creëren.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Controleer of de elektrische informatie op het
typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met
een elektromonteur.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Neem contact op met de serviceafdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• Steek de stekker pas in het stopcontact als
de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
3
• Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet aan met
natte handen.
• Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Aansluiting aan de waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
• Het apparaat moet met de nieuwe slangset
worden aangesloten op een kraan. Oude
slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
• Laat het water stromen tot het schoon is
voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u het apparaat de eerste keer gebruikt.
Gebruik
Waarschuwing! Gevaar voor letsel,
elektrische schokken, brand, brandwonden
en schade aan het apparaat.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
• Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
• Plaats geen ontvlambare producten of items
die vochtig zijn door ontvlambare producten
in, bij of op het apparaat.
• Raak het glas van de deur niet aan als een
programma in werking is. Het glas kan heet
worden.
• Zorg dat u alle metalen onderdelen uit het
wasgoed verwijdert.
4
• Plaats geen bak om mogelijke waterlekkage
op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met de servicedienst om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
schade aan het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi
dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in
het apparaat.
Service
• Contact opnemen met de klantenservice voor
reparatie van het apparaat. Wij raden uitsluitend het gebruik van originele onderdelen
aan.
www.zanussi.com
Beschrijving van het product
1 Wasmiddellade
2 Bedieningspaneel
1
2
3 Deurhandgreep
4 Typeplaatje
5 Afvoerpomp
6 Verstelbare pootjes
3
4
5
6
Wasmiddellade
Vakje voor wasmiddel voor de voorwas- en
inweekfase of voor vlekkenverwijderaar die gebruikt wordt tijdens de vlekkenverwijderingsfase
(indien aanwezig). Het voorwas- en inweekmiddel wordt het begin van het wasprogramma ingespoeld. De vlekkenverwijderaar wordt tijdens
de VLEKKEN-fase ingespoeld.
Vakje voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas. Als u vloeibaar wasmiddel
gebruikt, schenk dit net voor het begin van het
programma in.
Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).
Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en
overschrijd het «MAX» teken in de wasmiddellade niet. Wasverzachter of stijfsel moeten in het
vakje voor vloeibare toevoegingen worden gegoten voordat u het wasprogramma start.
Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel (zie ; Klep voor waspoeder of vloeibaar
wasmiddel in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie).
Kinderbeveiliging
Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de
trommel kunnen klimmen. Om te voorkomen dat
kinderen of huisdieren binnen in deze machine
vast komen te zitten, heeft deze een speciale
functie.
www.zanussi.com
5
Om deze functie te
activeren dient u de
knop (zonder deze in
te drukken) aan de
binnenkant van de
deur naar rechts te
draaien tot de groef
horizontaal staat. Gebruik zo nodig een
muntstuk.
Om deze functie uit
te schakelen en de
mogelijkheid te herstellen om de deur te
sluiten, dient u de
knop naar links te
draaien tot de groef
verticaal staat.
Bedieningspaneel
Op de volgende pagina staat een afbeelding van het bedieningspaneel. Hier ziet u de programmakeuzeknop en de verschillende toetsen, controlelampjes en het display. Deze onderdelen
worden op de volgende pagina's met verwijzing naar de relevante nummers uitgelegd.
1
2
3
4
Startuitstel
Katoen
90°
Centrifugeren
Pompen
Spoelen
60°
1400
40°
30°
Inweken 30°
Wol
900
60°
40°
Handwas
1200
700
Jeans 40°
30°
ECO
Extra
kort
Centrifugeren Opties
Voorwas
Strijkvrij
Extra
spoelen
Start/Pauze
8
7
6
5
30° Synthetica
30° 40°
Fijne was
10
9
1 Programmakeuzeknop
2 Display
7 toets KREUKVRIJ (STRIJKVRIJ)
8 toets VOORWAS (VOORWAS)
3 toets STARTUITSTEL (STARTUITSTEL)
9 toets OPTIES (OPTIES)
– Zuinig
(ECO)
– Supersnel (EXTRA KORT)
10 Toets kort centrifugeren (CENTRIFUGEREN)
4 Controlelampje Deur
5 toets START/PAUZE (START/PAUZE)
6 toets EXTRA SPOELEN (EXTRA
SPOELEN)
6
www.zanussi.com
Tabel met symbolen
= Koude was
= Kinderslot
= Spoelstop
= Deur
Programmakeuzeknop, centrifugeersnelheidknop en beschikbare
opties
Programmakeuzeknop
Hiermee kunt u het apparaat aan/uit schakelen
en/of een programma selecteren.
CENTRIFUGEREN
Door deze toets in te drukken kunt u de maximaal toegestane centrifugesnelheid verlagen of
de beschikbare optie(s) selecteren
SPOELSTOP
Als u deze functie kiest, wordt het laatste spoelwater niet weggepompt om te voorkomen dat
het wasgoed kreukelt. Voordat de deur wordt
geopend, moet het water worden weggepompt.
Om het water weg te pompen, leest u de paragraaf «Aan het einde van het programma».
Beschikbare keuzemogelijkheden:
EXTRA KORT
Kort programma voor licht vervuild wasgoed, of
voor was die alleen opgefrist moet worden. Wij
adviseren u om een kleinere hoeveelheid was in
de machine te doen.
ECO
Alleen voor katoenen en synthetisch wasgoed
dat licht of normaal vervuild is, bij een temperatuur van 40°C of hoger. De wastijd wordt verlengd en de wastemperatuur wordt verlaagd.
Deze optie kunt u gebruiken als u normaal vervuild wasgoed wilt wassen en energie wilt besparen
VOORWAS
Als u deze optie kiest, voert de machine een
voorwasprogramma uit voordat de hoofdwasfase begint. De wastijd zal worden verlengd. Deze
optie wordt aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed.
www.zanussi.com
STRIJKVRIJ
Als deze optie wordt geselecteerd, wordt het
wasgoed voorzichtig gewassen en gecentrifugeerd om kreuken te voorkomen. Op deze manier is strijken gemakkelijker. Bovendien zal de
machine extra spoelingen uitvoeren bij enkele
programma's. Het maximale centrifugetoerental
wordt automatisch verlaagd bij katoenprogramma's
EXTRA SPOELEN
Dit apparaat is ontworpen om water te besparen. Als het noodzakelijk is het wasgoed te
spoelen met een extra hoeveelheid water, kiest
u deze optie. De machine voert enkele extra
spoelgangen uit. Deze optie wordt aanbevolen
voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht
is.
START/PAUZE
Met deze toets kunt u het geselecteerde programma starten of onderbreken.
STARTUITSTEL
Met deze knop kan de start van het hoofdwasprogramma worden uitgesteld met 30 min - 60
min - 90 min, 2 uur en vervolgens steeds met 1
uur tot maximaal 20 uur.
Deurlampje
Het controlelampje 4 gaat aan als het programma start en geeft aan dat de deur kan worden
geopend:
• lampje aan: de deur kan niet geopend worden. De machine is in werking of is gestopt,
maar er zit nog water in de trommel.
• lampje uit: de deur kan nu geopend worden.
Het programma is afgelopen of het water is
weggepompt.
7
• lampje knippert: de deur opent na een paar
minuten.
Display
Op het display verschijnt:
A
B
A) Het symbool Kinderslot.
Het symbool verschijnt op de display wanneer
deze functie wordt ingeschakeld.
B)
• Duur van het gekozen programma
Nadat u een programma gekozen heeft, wordt
de tijdsduur in uren en minuten weergegeven
). De duur wordt auto(bijvoorbeeld
matisch berekend op basis van de aanbevolen maximale lading voor elk type wasgoed.
Na de start van het programma wordt de resterende tijd elke minuut bijgewerkt.
• Startuitstel
Het gekozen uitstel, ingesteld met de betreffende toets, wordt gedurende enkele seconden op het display weergegeven, daarna verschijnt de duur van het eerder gekozen programma De vertragingstijd neemt elk uur met
eenheden van een uur af; daarna, wanneer er
nog 1 uur resteert, met eenheden van één minuut.
• Alarmcodes
Indien de werking van de wasmachine problemen oplevert, kunnen er alarmcodes wor(zie
den weergegeven, bijvoorbeeld
hoofdstuk «Problemen oplossen...»).
• Onjuiste optieselectie
Als een optie wordt gekozen die niet compatibel is met het ingestelde wasprogramma,
wordt de boodschap Err een paar seconden
weergegeven. Het geïntegreerde rode lampje
van toets Start knippert.
• Einde van het programma
Als het programma is afgelopen verschijnt er
een knipperende nul ( ). De controleveren de controleverlichting van de toets
lichting Start gaan uit. De deur kan nu geopend worden.
Het eerste gebruik
• Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan
de installatie-instructies.
• Verwijder het polystyreenblok en evt. andere materialen uit de trommel.
• Giet 2 liter water in het vakje voor het
van de wasmiddelhoofdwasmiddel
lade om de ECO-klep te activeren. Laat
vervolgens het katoenprogramma op de
hoogste temperatuur draaien, zonder
wasgoed in de machine, zodat eventuele
fabricageresten uit de trommel en de
kuip worden verwijderd. Giet een halve
maatbeker wasmiddel in het vakje voor
de hoofdwas en start de machine.
Aanpassing aan persoonlijke wensen
Geluidssignalen
De wasmachine is voorzien van een akoestisch
alarm, dat in de volgende gevallen te horen zal
zijn:
• aan het einde van een cyclus
• als er een storing is
Door voor ongeveer 6 seconden gelijktijdig te
drukken op 7 en 8 , wordt het geluidssignaal uit8
geschakeld (behalve bij problemen met de
werking). Door nogmaals op deze 2 toetsen te
drukken, wordt het geluidssignaal weer ingeschakeld
Kinderslot
Dankzij deze voorziening kunt u het apparaat
onbeheerd laten, u hoeft zich dan geen zorgen
te maken dat kinderen gewond raken of het apwww.zanussi.com
paraat schade toebrengen. Deze functie blijft ingeschakeld, ook als de machine niet in werking
is
Er zijn twee manieren om deze optie in te stellen:
1. Voor het drukken op de toets 5: de machine kan niet gestart worden
2.
Na drukken op de toets 5: ingestelde programma's of opties kunnen niet veranderd
worden
Om deze optie in- of uit te schakelen tegelijkertijd gedurende ongeveer 6 seconden op de
toetsen 9 en 10 drukken tot het pictogram
verschijnt of verdwijnt.
Dagelijks gebruik
Wasgoed in de machine doen
Open de deur voorzichtig door de handgreep naar buiten te
trekken. Doe het wasgoed stuk voor stuk in
de trommel; schud
het eerst zo goed mogelijk uit. Sluit de vuldeur.
Zorg ervoor dat er
geen wasgoed tussen
de deur blijft klemmen. Er kan waterlekkage of beschadigd
wasgoed ontstaan.
MA
X
M
AX
Wasmiddel en wasverzachter doseren
Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk naar
buiten. Meet de vereiste hoeveelheid wasmiddel af, giet het vervolgens in het vak voor de
of in een ander vak als het gehoofdwas
selecteerde programma/de optie dit vereist
(zie voor meer informatie "Wasmiddeldoseervakje")
Giet indien gewenst wasverzachter in het vak(de gebruikte hoeveelheid mag niet de
je
markering "MAX" in de lade overschrijden).
Schuif de wasmiddellade er weer voorzichtig
in.
Klep voor waspoeder of vloeibaar
wasmiddel
UP- De kleppositie
bij het gebruik van
wasmiddel in POEDER-vorm
DOWN (omlaag) De kleppositie bij
gebruik van VLOEIBAAR wasmiddel
tijdens de hoofdwas
Als de klep zich niet in de gewenste positie bevindt:
www.zanussi.com
9
• Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk
naar buiten.
De klep staat omlaag en u wilt waspoeder toevoegen:
• Zet de klep omhoog.
• Meet het wasmiddel af.
• Doe het waspoeder
in het vakje voor de
.
hoofdwas
• Verwijder het overgebleven poeder op
de klep.
• Er zit nog waspoeder in het vakje voor
de hoofdwas aan het einde van een
wasprogramma. Controlleer of het vakje in de juiste positie staat.
De klep staat omhoog en u wilt vloeibaar wasmiddel toevoegen:
• Zet de klep omlaag.
10
• Meet het wasmiddel af.
Voor de hoeveelheid wasmiddel
raadpleegt u altijd de
aanwijzingen op de
verpakking van het
product en zorgt u ervoor dat het wasmiddel in de lade kan
worden gegoten.
• Giet vloeibaar wasmiddel in het vakje
zonder dat de limiet die op de klep wordt
aangegeven, wordt overschreden.
• Sluit de wasmiddellade.
Waarschuwing! Gebruik de klep niet in
de positie 'DOWN' (omlaag) bij:
• Gelachtig wasmiddel of dik wasmiddel.
• Waspoeder.
• Programma's waarin een voorwas is opgenomen.
• Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als het
wasprogramma niet onmiddellijk start.
In deze gevallen, gebruikt u de klep in de positie
'UP' (omhoog).
Selecteer het gewenste programma met
de programmakeuzeknop (1)
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma.
Het groene controlelampje van toets 5 gaat
knipperen. De programmakeuzeknop kan met
de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid.
om het proDraai de keuzeknop op stand
gramma te resetten/om de machine uit te schakelen.
Aan het einde van het programma moet
gedraaid worde keuzeknop op stand
den, om de machine uit te schakelen.
www.zanussi.com
Belangrijk! Wanneer u de
programmakeuzeknop naar een ander
programma draait wanneer de machine in bedrijf
is, zal het rode controlelampje van knop 5 3 keer
knipperen en wordt de meldingErr op het
display weergegeven om een onjuiste keuze aan
te geven. De machine zal het nieuw gekozen
programma niet uitvoeren.
Selecteer de centrifugeersnelheid door te
drukken op toets 10
Wanneer het gewenste programma is gekozen,
stelt uw machine automatisch het maximale
centrifugetoerental voor dat programma voor.
(Zie "Wasprogramma's" voor de maximaal toegestane centrifugesnelheid).
Druk herhaaldelijk op deze toets om de centrifugesnelheid te veranderen, als u wilt dat uw wasgoed op een andere snelheid wordt gecentrifugeerd. Het desbetreffende lampje gaat branden
De opties selecteren
Afhankelijk van het programma, kunnen er verschillende functies gecombineerd worden. Deze
functies moeten geselecteerd worden, nadat u
het gewenste programma gekozen heeft en
voordat het programma start. Als deze toetsen
worden ingedrukt, gaan de bijbehorende controleverlichtingen aan. Als zij opnieuw worden
ingedrukt, gaan de controleverlichtingen uit. Als
er een verkeerde optie wordt gekozen, knippert
het ingebouwde rode controlelampje van de
knop Start 3 keer en verschijnt de melding Err.
Zie voor de mogelijke combinaties van wasprogramma's en opties hoofdstuk 'Wasprogramma's'.
Start het programma door te drukken op
toets 5
Druk op deze toets om het geselecteerde programma te starten. Het bijbehorende groene
controlelampje stopt met knipperen.
Het controlelampje 4 gaat branden om aan te
geven dat het apparaat begint te werken en dat
de deur vergrendeld is.
Als u een uitgestelde start gekozen heeft, begint
de machine af te tellen.
Belangrijk! Als een onjuiste optie is
geselecteerd, wordt de melding Err een paar
www.zanussi.com
seconden weergegeven en het rode
controlelampje van deze knop knippert 3 keer.
Kies het Startuitstel met toets 3.
Druk als u de start wilt uitstellen voordat u het
programma start op deze toets om het gewenste uitstel te selecteren.
De geselecteerde starttijd verschijnt een paar
seconden op het display, daarna verschijnt de
duur van het programma weer
U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u het programma
start
U kunt de uitgestelde start te allen tijde annuleren of wijzigen, voordat u op toets 5 drukt.
De uitgestelde start kiezen:
1. Kies het programma en de gewenste opties.
2. Kies het Startuitstel met toets 3.
3. Druk op de toets 5:
- de machine begint de tijd af te tellen in
uren.
- het programma zal beginnen als het gekozen uitstel is afgelopen.
De uitgestelde start annuleren nadat u het programma gestart heeft:
1. Zet de wasmachine op PAUZE door te
drukken op toets 5.
2. Druk eenmaal op toets 3. Op het display
verschijnt '.
3. Druk nogmaals op toets 5 om het programma te starten.
Belangrijk!
• Het gekozen uitstel kan alleen worden veranderd nadat u het wasprogramma opnieuw
hebt gekozen.
• De deur blijft gedurende het uitstel vergrendeld. Als u de deur toch wilt openen, moet u
de wasmachine eerst op PAUZE zetten door
op toets 5 te drukken en een paar minuten te
wachten. Nadat u de deur weer gesloten
heeft drukt u weer op dezelfde toets.
Belangrijk! De functie STARTUITSTEL kan
niet worden geselecteerd bij het
afpompprogramma.
11
Een optie of lopend programma wijzigen
Het is mogelijk om een optie te veranderen
voordat het programma deze uitvoert
Voordat u iets kunt veranderen, moet u de wasmachine laten pauzeren door op de toets 5 te
drukken.
U kunt een lopend programma alleen veranderen door het te resetten Draai de programmaen dan op de stand van
keuzeknop eerst op
het nieuwe programma. Start het nieuwe programma door weer op toets 5 te drukken.
Het water in de kuip zal niet worden weggepompt
Een programma onderbreken
Druk op toets 5 om een lopend programma te
onderbreken, het bijbehorende controlelampje
gaat knipperen. Druk nogmaals op de toets om
het programma opnieuw te starten.
Een programma annuleren
om een lopend proDraai de keuzeknop op
gramma te annuleren. U kunt nu een nieuw programma kiezen.
De deur openen nadat het programma is
gestart
Zet de machine eerst op pauzeren door op
toets 5 te drukken.
Als kontroleverlichting 4 knippert en enkele minuten later uit gaat, kan de deur geopend worden.
Als de kontroleverlichting 4 aanblijft, betekent
dit dat de machine al aan het opwarmen is of
dat het waterniveau te hoog is. Probeer in ieder
geval de deur niet open te forceren!
Als u de deur niet kunt openen terwijl dit toch
nodig is, schakelt u de machine uit door de keute zetten. Na een paar minuten
zeknop op
kan de deur worden geopend.
Stand-by : zodra het programma is geëindigd,
wordt na enkele minuten het energiebesparingssysteem ingeschakeld. De helderheid van het
(Let op het waterniveau en de temperatuur!).
Nadat u de deur gesloten heeft, moet u het programma opnieuw selecteren en op de toets 5
drukken.
Aan het einde van het programma.
Het apparaat stopt automatisch. Er klinken een
aantal geluidssignalen en een knipperend
verschijnt op het display. Het controlelampje
van toets Start en het controlelampje
gaan uit.
Als er een programma of een optie is geselecteerd die eindigt met water in de kuip, dan blijft
branden. De deur is
het controlelampje
geblokkeerd om aan te geven dat het water
weggepompt moet worden. De trommel blijft nu
met regelmatige tussenpozen draaien tot het
water is afgepompt.
Volg de onderstaande instructies om het water
af te pompen:
1. Zet de programmakeuzeknop op
.
2.
Kies het programma pompen of centrifugeren.
3. Verlaag indien nodig de centrifugeersnelheid met de betreffende toets.
4. Druk toets Start:
Aan het einde van het programma wordt de
deur vrijgegeven en kan hij worden geopend.
om het
Draai de programmakeuzeknop naar
apparaat uit te schakelen.
Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de trommel leeg is. Als u niet
van plan bent om nog een was te draaien, sluit u
de waterkraan. Laat de deur open staan om vorming van schimmel en onaangename luchtjes te
voorkomen.
display wordt verminderd. Door op een willekeurige toets te drukken haalt u het apparaat uit de
energiebesparende modus.
Nuttige aanwijzingen en tips
De was sorteren
Houd u aan de wassymbolen op de etiketten,
waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de was12
voorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch, fijne was,
wol.
www.zanussi.com
Voordat u de was in de machine doet
Was witte en bonte was nooit samen. Wit kan
in de was zijn "witheid" verliezen.
Nieuwe bonte weefsels kunnen uitlopen als zij
de eerste keer worden gewassen; was dit soort
kleding de eerste keer dan ook apart.
Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes
en drukknopen. Bind ceintuurs of lange riemen
vast.
Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen.
Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta.
Behandel vitrage met speciale zorg. Verwijder
haken of stop ze in een zak of net.
Vlekken verwijderen
De kans bestaat dat hardnekkige vlekken niet
kunnen worden verwijderd met alleen water en
wasmiddel. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het kledingstuk te wassen.
Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud
water. Laat opgedroogde vlekken een nacht in
water met een speciaal wasmiddel inweken;
daarna de vlek met het sop uitwassen.
Verf op oliebasis: bevochtig de vlek met wasbenzine, leg het kledingstuk op een zachte doek
en dep de vlek; herhaal de behandeling enkele
keren.
Opgedroogde vetvlekken: bevochtig de vlek
met terpentine, leg het kledingstuk op een zacht
oppervlak en dep de vlek met de vingertoppen
en een katoenen doek.
Roest: oxaalzuur opgelost in warm water of een
roestverwijderingsproduct dat koud wordt gebruikt. Wees voorzichtig met oude roestvlekken
omdat de cellulosestructuur in dat geval beschadigd zal zijn en de kans groot is dat de vlek
een gat wordt.
Schimmelvlekken: behandel de vlek met
bleekmiddel; goed uitspoelen (alleen witte en
kleurechte weefsels).
Gras: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel
behandelen (alleen witte en kleurechte weefsels).
Balpeninkt en lijm: bevochtig met aceton1),
leg het kledingstuk op een zachte doek en dep
de vlek.
Lippenstift: bevochtig de vlek met aceton
zoals hierboven, vervolgens de vlekken met
brandspiritus behandelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.
Rode wijn: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur of
citroenzuur, vervolgens uitspoelen. Behandel
evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.
Inkt: bevochtig de stof afhankelijk van het type
inkt eerst met aceton1) en dan met azijnzuur;
behandel evt. achtergebleven sporen op wit textiel met bleekmiddel; daarna grondig uitspoelen.
Teervlekken: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar, brandspiritus of wasbenzine, vervolgens inwrijven met reinigingspasta.
Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen
Een goed wasresultaat is ook afhankelijk van de
keuze van het wasmiddel en het gebruik van de
juiste hoeveelheden om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen.
Ofschoon zij biologisch afbreekbaar zijn bevatten wasmiddelen stoffen die - in grote hoeveelheden - de broze balans van de natuur kunnen
verstoren.
De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.), de kleur,
wastemperatuur en de mate van vervuiling.
Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden gebruikt:
• waspoeder voor alle soorten weefsels;
• waspoeder voor tere weefsels (60°C max) en
wol;
• vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor
wasprogramma's op lage temperatuur (60°C
max) voor alle soorten weefsels, of speciaal
voor alleen wol.
De wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen
moeten in het juiste vakje van de wasmiddellade
worden gedaan voordat het wasprogramma
wordt gestart.
Als gebruik wordt gemaakt van vloeibaar wasmiddel, dient een programma zonder voorwas
te worden gekozen.
De wasautomaat is uitgerust met een recirculatiesysteem dat een optimaal gebruik van geconcentreerd wasmiddel mogelijk maakt.
1) Gebruik geen aceton op kunstzijde.
www.zanussi.com
13
Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor
wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en
overschrijd het «MAX» teken in de wasmiddellade niet.
Hoeveelheid wasmiddel
Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de
hardheid van het water.
Volg de instructies van de wasmiddelenfabrikant
over de te gebruiken hoeveelheden.
Gebruik minder wasmiddel als:
• als u een kleine lading wast;
• het wasgoed licht vervuild is;
• er veel schuimvorming is tijdens het wassen.
Graden van waterhardheid
De hardheid van water wordt geclassificeerd in
zogenaamde hardheidsgraden. Informatie over
de hardheid van het water in uw omgeving kan
worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf. Als de waterhardheid middelmatig
of hoog is, raden we aan een waterontharder
toe te voegen, waarbij u altijd de instructies van
de fabrikant opvolgt. Als de hardheid van het
water zacht is, pas dan de hoeveelheid wasmiddel aan.
Wasprogramma's
Programma
Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximaal centrifugetoerental – Maximale belading - Type wasgoed
Opties
Wasmiddeldoseerbakje
KATOEN1)
90° - Koud (
)
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugeersnelheid bij 1400 toeren
Max. belading 8 kg - gereduceerde belading 4 kg
Wit en bont katoen (normaal vervuilde artikelen).
CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
ECO2)
EXTRA KORT3)
VOORWAS
STRIJKVRIJ
EXTRA SPOELEN
4)
SYNTHETICA
60° - Koud (
)
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugeersnelheid bij 900 toeren
Max. belading 3,5 kg - gereduceerde belading 2 kg
Synthetische of gemengde stoffen: ondergoed, gekleurde kledingstukken, krimpvrije overhemden, blouses.
CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
ECO2)
EXTRA KORT3)
VOORWAS
STRIJKVRIJ
EXTRA SPOELEN
4)
FIJNE WAS
40° - Koud (
)
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugeersnelheid bij 700 toeren
Max. belading 3,5 kg - gereduceerde belading 2 kg
Fijne was: acryl, viscose, polyester.
SPOELSTOP
EXTRA KORT3)
VOORWAS
EXTRA SPOELEN
4)
HANDWAS
30° - Koud (
)
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugeersnelheid bij 900 toeren
Max. belading 2 kg
Speciaal programma voor delicate stoffen voorzien van het
symbool 'handwas'.
CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
14
www.zanussi.com
Programma
Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximaal centrifugetoerental – Maximale belading - Type wasgoed
Opties
WOL
40°
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugeersnelheid bij 900 toeren
Max. belading 2 kg
Wasprogramma voor wol die in de machine kan worden
gewassen en met de hand wasbare wol en kwetsbare stoffen. Opmerking: Een enkel of groot stuk wasgoed kan een
verkeerd evenwicht van de trommel tot gevolg hebben. Als
het apparaat de laatste centrifugefase niet uitvoert, moet u
meer stukken toevoegen, de lading opnieuw handmatig
verspreiden en dan het centrifugeprogramma selecteren.
CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
JEANS
40°
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugeersnelheid bij 1200 toeren
Max. belading 3 kg
Met dit programma is het mogelijk om kleding te wassen
zoals broeken, overhemden of jacks van spijkerstof en truien die uit hi-tech-materialen bestaan. (De extra spoelenkeuze zal automatisch worden geactiveerd).
CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
VOORWAS
STRIJKVRIJ
Wasmiddeldoseerbakje
4)
INWEKEN
30°
Voorwas – gedurende 40 minuten inweken - stop met water in de kuip
Max. belading 8 kg
Speciaal programma voor zwaar vervuild wasgoed. De machine voert een inweekfase
uit op 30°C. Na afloop van de inweektijd stopt de machine automatisch, met het water nog in de trommel.
Voordat een nieuwe wasfase gestart kan worden, moet het water uit de trommel worden afgevoerd door:
• Alleen water wegpompen: zet de programmakeuzeknop op het programma
Pompen (druk op toets Start).
• Pompen en centrifugeren: zet de programmakeuzeknop op het programma
Centrifugeren, verlaag het centrifugetoerental door aan de betreffende knop te
draaien en druk vervolgens op toets Start:
Belangrijk! Dit programma kan niet gebruikt worden voor heel delicate stoffen zoals
zijde of wol. Giet het wasmiddel voor het inweekprogramma in het desbetreffende
vakje met het symbool. Aan het einde van het inweken (als het water is afgepompt),
kunt u het wasprogramma selecteren (draai de programmakeuzeknop eerst naar
,
dan naar het wasprogramma en druk vervolgens op de toets Start).
www.zanussi.com
15
Programma
Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximaal centrifugetoerental – Maximale belading - Type wasgoed
Opties
SPOELEN
Spoelgangen
Maximale centrifugeersnelheid bij 1400 toeren
Max. belading 8 kg
Met dit programma is het mogelijk om katoenen kledingstukken die met de hand gewassen zijn, uit te spoelen en te
centrifugeren. De machine voert 3 spoelingen uit, gevolgd
door een laatste, lange centrifugefase. De centrifugeersnelheid kan verlaagd worden.
Wasmiddeldoseerbakje
CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
STRIJKVRIJ
EXTRA SPOELEN
POMPEN
Water afpompen
Max. belading 8 kg
Om het laatste spoelwater af te voeren in programma's met
de optie geselecteerd, waardoor het programma eindigt
met water in de trommel.
CENTRIFUGEREN
Afpompen en lang centrifugeren
Maximale centrifugeersnelheid bij 1400 toeren
Max. belading 8 kg
Aparte centrifugegang voor kledingstukken die met de
hand gewassen moeten worden en na programma's met de
optie geselecteerd, waardoor het programma eindigt met
water in de trommel. U kunt de centrifugeersnelheid met
behulp van de betreffende toets aanpassen aan de stoffen
die gecentrifugeerd moeten worden.
CENTRIFUGEREN
= UIT
Om het lopende programma te annuleren of om de machine uit te schakelen.
1) Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden
Volgens de regulering 1061/2010, is de “KATOEN
” met "ECO” optie geselecteerd en “KATOEN
” met "ECO” optie geselecteerd respectievelijk het “standaard 60°C katoenprogramma” en het “standaard
40°C katoenprogramma”. Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteit- en waterverbruik bij het
wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.
De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.
2) Deze optie is niet actief bij een temperatuur lager dan 40°.
3) Als u de optie EXTRA KORT kiest, adviseren wij u de maximale belading te beperken, zoals aangegeven.
Maximale belading is wel mogelijk, maar de wasresultaten zullen minder goed zijn.
4) Gebruik geen afwasmiddel voor de VOORWASfase.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! U moet het apparaat
LOSKOPPELEN van de elektrische
voeding, voordat u welke reinigings- of
16
onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt
uitvoeren
www.zanussi.com
Ontkalken
Het water dat wij gebruiken bevat gewoonlijk
kalk. Het is aan te bevelen om regelmatig een
waterontharder in de machine te gebruiken. Doe
dit apart van het wassen van wasgoed en volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de
waterontharder. Hiermee voorkomt u de vorming
van kalkaanslag.
Buitenkant reinigen
Maak de buitenkant van het apparaat alleen
schoon met water en zeep, droog het daarna
grondig af.
MA
X
M
AX
De wasmiddellade schoonmaken
De lade voor was- en nabehandelingsmiddelen
moet regelmatig worden schoongemaakt.
Verwijder de lade
door de vergrendeling
naar beneden te drukken en de lade naar
buiten te trekken.
Spoel de lade af onder een kraan om
eventuele resten waspoeder te verwijderen.
Om het schoonmaken
te vergemakkelijken
kan het bovenste gedeelte van het vakje
voor nabehandelingsmiddelen verwijderd
worden.
De uitsparing van de lade schoonmaken
Nadat u de lade verwijderd heeft, kunt u
met een borsteltje de
uitsparing schoonmaken, zo zorgt u er voor
dat alle resten waspoeder verwijderd
worden van de boven
en onderkant van de
uitsparing.
www.zanussi.com
Schuif de lade weer naar binnen en laat het
spoelprogramma lopen, zonder kleding in de
trommel.
De pomp schoonmaken
De pomp moet regelmatig worden gecontroleerd en in het bijzonder als:
• de machine niet pompt en/of niet centrifugeert;
• de machine tijdens het pompen een abnormaal geluid maakt als gevolg van veiligheidsspelden, munten, enz. die de pomp blokkeren;
• een probleem met de waterafvoer wordt gedetecteerd (zie hoofdstuk 'Problemen oplossen...' voor meer informatie).
Waarschuwing! Voordat u het
pompdeurtje opent, schakelt u de machine
uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.
Ga hiervoor als volgt te werk:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Wacht indien nodig tot het water is afgekoeld.
Open het pompdeurtje.
Plaats een opvangbak
dichtbij de pomp om
het vrijkomende water
op te vangen.
Trek de noodafvoerslang naar buiten,
plaats hem in de opvangbak en verwijder
de dop.
17
Als er geen water meer naar buiten komt,
schroef dan het deksel van de pomp los door
deze naar links te draaien en verwijder het filter. Gebruik indien nodig een tang. Houd altijd
een oude doek bij de hand om het eventueel
gemorste water te kunnen opvegen.
Spoel het filter af onder een kraan om eventuele resten waspoeder te verwijderen.
Verwijder vreemde
materialen en waspoeder van het filter
en het schoepenrad.
Sluit het pompdeurtje.
Let op! Als het apparaat in werking is en
afhankelijk van het gekozen programma kan
er heet water in de pomp aanwezig zijn.
Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een
wascyclus, wacht altijd tot de machine de
cyclus heeft afgemaakt en u het wasgoed uit de
trommel hebt kunnen halen. Wanneer u het
deksel weer vastschroeft, dient u goed te
controleren of het stevig is vastgezet om
lekkages te voorkomen en te voorkomen dat
jonge kinderen het kunnen verwijderen.
De watertoevoerfilters schoonmaken
Controleer nauwkeurig of het schoepenrad
draait (het draait schokkend). Als hij niet
draait, neemt u contact op met de klantenservice.
Plaats de dop terug op de noodafvoerslang
en zet de slang terug op zijn plaats.
Vervang het filter in
de pomp door het op
de juiste wijze in de
speciale geleiders te
plaatsen. Schroef de
pompklep stevig vast
door het naar rechts
te draaien.
Belangrijk! Als het apparaat niet met water
wordt gevuld, het lange tijd duurt voordat het
water wordt gevuld, de startknop geel knippert
of het display (indien aanwezig) het
bijbehorende alarm toont (zie hoofdstuk
"Problemen oplossen" voor meer informatie),
moet u controleren of de watertoevoerfilters niet
geblokkeerd zijn.
De watertoevoerfilters schoonmaken:
• Draai de waterkraan dicht.
• Schroef de slang
van de kraan.
• Reinig het zeefje in
de slang met een
harde borstel.
• Schroef de waterslang weer op de kraan.
Zorg ervoor dat de aansluiting stevig vast
zit.
18
www.zanussi.com
plaats na eerst de stop te hebben teruggeplaatst.
• Als u de machine opnieuw wilt starten, controleer dan of de omgevingstemperatuur boven de 0°C ligt.
• Schroef de slang los van de machine. Houd
een oude doek bij de hand om eventueel
gemorst water te kunnen opvegen.
• Maak het filter in de klep schoon met een
stevige borstel of met een doek.
35°
45°
• Schroef de slang terug op de machine en
zorg dat de aansluiting stevig vastzit.
• Draai de waterkraan open.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Als de machine wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0°C, dient u enkele voorzorgsmaatregelen te treffen.
• draai de waterkraan dicht.
• Schroef de watertoevoerslang los.
• Plaats het uiteinde van de noodafvoerslang
en van de toevoerslang in een op de vloer geplaatste opvangbak en laat het aanwezige
water weglopen.
• Schroef de watertoevoerslang weer aan de
kraan en zet de noodafvoerslang weer op zijn
Machine legen in geval van nood
Ga, als het water niet wordt afgevoerd, als volgt
te werk om de machine leeg te laten lopen:
• trek de stekker uit het stopcontact;
• draai de waterkraan dicht;
• wacht indien nodig totdat het water is afgekoeld;
• open het pompdeurtje;
• zet een opvangbak op de vloer en houd het
uiteinde van de noodafvoerslang in de bak.
Trek de stop eruit. Het water zou door de
zwaartekracht in de opvangbak moeten lopen.
Plaats als de opvangbak vol is de stop terug
op de slang. Gooi de opvangbak leeg. Herhaal deze procedure totdat er geen water
meer uit de slang komt;
• reinig indien nodig de pomp, zoals hierboven
beschreven;
• plaats de stop terug op de noodafvoerslang
en zet de slang terug op zijn plaats;
• schroef het pompdeksel vast en sluit het
deurtje.
Belangrijk! Elke keer dat u het water met
behulp van de noodafvoerslang afvoert, moet u
2 liter water in het vakje voor het
hoofdwasmiddel van de wasmiddellade gieten
en daarna het pompprogramma laten draaien.
Dit activeert de SPAARKLEP-voorziening,
waarmee wordt voorkomen dat een gedeelte
van het wasmiddel bij de volgende wasbeurt
ongebruikt blijft.
Problemen oplossen
Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of van onoplettendheid; dergelijke problemen kunnen gemakkelijk zonder de hulp van een monteur worden
opgelost. Controleer voordat u contact opneemt
www.zanussi.com
met onze serviceafdeling eerst de onderstaande
checklist.
Als de machine is ingeschakeld, is het mogelijk
dat het rode controlelampje van toets 5 knippert, een van de volgende alarmcodes op het
display verschijnt en tegelijkertijd iedere 20 se19
conden geluidssignalen te horen zijn om aan te
geven dat de machine niet werkt:
•
: probleem met de watertoevoer.
•
: probleem met de waterafvoer.
•
: deur open.
Probleem
Druk, nadat het probleem is verholpen, op toets
5 om het programma opnieuw te starten. Als het
probleem zich na alle controles nog steeds
voordoet, neemt u contact op met onze serviceafdeling.
Mogelijke oorzaak/oplossing
De machine start niet:
De deur is niet goed gesloten.
• Doe de deur stevig dicht.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
• Steek de stekker in het stopcontact.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
• Controleer de elektrische installatie in uw woning.
De hoofdzekering is doorgebrand.
• Vervang de zekering.
De keuzeknop is niet goed ingesteld en er is niet op toets 5 gedrukt.
• Draai de keuzeknop en druk nogmaals op toets 5.
De uitgestelde start is gekozen.
• Als het wasgoed meteen gewassen moet worden, annuleert u de uitgestelde start.
Het kinderslot is geactiveerd.
• Deactiveer het kinderslot.
De machine wordt niet met
water gevuld:
De waterkraan is dicht.
• Draai de waterkraan open.
De toevoerslang is bekneld of geknikt.
• Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.
Het filter in de toevoerslang of het inlaatklepfilter is verstopt.
• Reinig de watertoevoerfilters. (Zie 'Watertoevoerfilters reinigen' voor
meer informatie).
De deur is niet goed gesloten.
• Doe de deur stevig dicht.
De machine pompt het water
niet weg en/of centrifugeert
niet:
De afvoerslang is bekneld of geknikt.
• Controleer de aansluiting van de afvoerslang.
Het afvoerfilter is verstopt.
• Maak het afvoerfilter schoon.
Er is een optie of programma gekozen waarbij het water in de trommel
niet wordt weggepompt of een programma dat alle spoelfasen annuleert.
• Kies het programma pompen of centrifugeren.
Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld.
• Verdeel het wasgoed opnieuw.
20
www.zanussi.com
Probleem
Mogelijke oorzaak/oplossing
Er ligt water op de vloer:
Er is te veel of een verkeerd wasmiddel gebruikt (te veel schuimvorming).
• Verminder de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander middel.
Controleer of een van de koppelingen van de toevoerslang lekkage vertoont. Dit is niet altijd gemakkelijk te zien, omdat het water langs de slang
naar beneden loopt; controleer of de slang vochtig is.
• Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.
De afvoer- of toevoerslang is beschadigd.
• Vervang deze door een nieuwe.
De dop op de noodafvoerslang is na het schoonmaken niet teruggeplaatst of het filter is niet goed vastgeschroefd.
• Zet de dop terug op de noodafvoerslang en draai het filter volledig aan.
Onbevredigende wasresultaten:
Er is te weinig of een verkeerd wasmiddel gebruikt.
• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.
Hardnekkige vlekken zijn niet voor aanvang van het wassen behandeld.
• Gebruik normaal in de handel verkrijgbare producten om hardnekkige
vlekken te behandelen.
De juiste temperatuur is niet gekozen.
• Controleer of u de juiste temperatuur hebt gekozen.
Te veel wasgoed in de trommel.
• Verminder het wasgoed in de trommel.
De deur gaat niet open:
Het programma loopt nog.
• Wacht tot het wasprogramma is afgelopen.
De deur is niet ontgrendeld.
• Wacht tot de kontroleverlichting 4 uit gaat.
Er staat water in de trommel.
• Kies het programma voor pompen of centrifugeren om het water te
verwijderen.
De machine staat te schudden of maakt lawaai:
De transportbouten en het verpakkingsmateriaal zijn niet verwijderd.
• Controleer of de machine correct geïnstalleerd is.
De steunvoetjes zijn niet afgesteld
• Controleer of de machine goed waterpas staat.
Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld.
• Verdeel het wasgoed opnieuw.
Mogelijk bevat de trommel te weinig wasgoed.
• Plaats meer wasgoed in de trommel.
www.zanussi.com
21
Probleem
Mogelijke oorzaak/oplossing
Centrifugeren begint traag of
de machine centrifugeert niet:
De elektronische voorziening voor het detecteren van onbalans is ingeschakeld, omdat het wasgoed niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld.
Het wasgoed wordt opnieuw verdeeld doordat de machine de trommel in
tegenovergestelde richting ronddraait. Dit kan verschillende keren nodig
zijn voordat de verkeerde balans verdwijnt en het normale centrifugeren
kan worden hervat. Als het wasgoed na 10 minuten nog steeds niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld, zal de machine niet centrifugeren. Verdeel het wasgoed in dat geval met de hand in de trommel en selecteer
het programma centrifugeren.
• Verdeel het wasgoed opnieuw.
De lading is te klein.
• Voeg meer wasgoed toe, verdeel de lading handmatig opnieuw en kies
vervolgens het programma centrifugeren.
De machine maakt een
vreemd geluid:
De machine is uitgerust met een type motor die vergeleken met andere
traditionele motoren een vreemd geluid maakt. Deze nieuwe motor zorgt
voor een soepelere start en een betere verdeling van het wasgoed in de
trommel tijdens het centrifugeren en voor een betere stabiliteit van de
machine.
Er is geen water zichtbaar in
de trommel:
Machines die gebaseerd zijn op moderne technologie werken erg zuinig
en verbruiken weinig water zonder dat dit ten koste gaat van de prestatie
van de machine.
Mod
Prod . ...
. No.
...
...
...
...
..
Ser.
No.
...
...
...
Als u het probleem niet kunt vinden of oplossen,
neem dan contact op met onze Klantenservice.
Noteer alvorens te bellen het model, serienummer en de aankoopdatum van de machine: de
Klantenservice zal om deze informatie vragen.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Technische gegevens
Afmeting
Breedte
Hoogte
Diepte
Diepte (totale afmeting)
60 cm
85 cm
60 cm
63 cm
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Spanning - Totale vermogen - Zekering
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de
binnenkant van de deur van het apparaat.
Waterdruk
Minimaal
Maximaal
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximale belading
Katoen
8 kg1)
Centrifugeersnelheid
Maximaal
1400 toeren per minuut
1) Maximale lading overeenkomstig EN60456.
22
www.zanussi.com
Verbruikswaarden
De gegevens van deze tabel zijn gemiddelden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens
wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed, het water en de omgevingstemperatuur.
Programma’s
Katoen 60 °C
Katoen 40 °C
Lading
(kg)
Energieverbruik (kWh)
Waterverbruik
(liter)
Gemiddelde
programmaduur (minuten)
Resterend
vocht (%)1)
8
1.4
63
160
52
8
0.6
63
130
52
Synthetica 40 °C
3,5
0.6
54
80
35
Fijne was 40 °C
3,5
0.6
63
65
35
2
0.25
55
60
30
Wol/Handwas 30
°C
Standaard katoenprogramma's
Standaard 60 °C
katoen
8
1.17
61
205
52
Standaard 60 °C
katoen
4
0.77
49
159
52
Standaard 40 °C
katoen
4
0.7
48
161
52
1) Aan het einde van de centrifugeerfase.
Uit-modus (W)
Modus aan laten (W)
0.10
0.98
De gegevens in de bovenstaande grafieken zijn in overeenstemming met de regelgeving 1015/2010 van de
EU Commissie die richtlijn 2009/125/EC implementeer.
Montage
Uitpakken
Alle transportbouten en verpakkingsmaterialen
moeten worden verwijderd alvorens de machine
in gebruik te nemen.
Wij raden u aan alle transportbeveiligingen te
bewaren, zodat zij kunnen worden gemonteerd
als de machine ooit nog eens moet worden vervoerd.
www.zanussi.com
23
Als u al het verpakkingsmateriaal hebt
verwijderd, legt u de
machine voorzichtig
op zijn achterkant om
de basis van piepschuim van de onderkant te kunnen verwijderen.
Verwijder het stroomsnoer en de slang van
de slanghouders op
de achterkant van het
apparaat.
Plaatsen
Installeer de machine op een vlakke harde vloer.
Zorg er voor dat de luchtcirculatie rond de machine niet wordt belemmerd door tapijten,
kleedjes enz. Controleer of de machine vrij staat
van de muur of andere keukenmeubelen. Zet de
wasmachine waterpas door de pootjes hoger of
lager te zetten. Het kan enige moeite kosten om
de pootjes te verstellen omdat ze voorzien zijn
van een zelfborgende moer, maar de machine
MOET horizontaal en stabiel staan.
Alle noodzakelijke afstellingen kunnen uitgevoerd worden met een moersleutel.
Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen, lawaai of verschuiving van de machine
tijdens de werking. Leg nooit karton, hout of iets
dergelijks onder de machine om oneffenheden
van de vloer te compenseren.
Controleer de afstelling, indien nodig, met
een luchtbelwaterpas.
Draai de drie bouten
los.
Open de vuldeur, verwijder het polystyreen
blokje bevestigd op
de afdichting van de
deur en haal alles uit
de trommel.
24
Schuif de betreffende
kunststof afstandhouders naar buiten.
Rubberen voetenset (4055126249)
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt.
De rubberen voeten zijn vooral handig op zwevende, gladde en houten vloeren.
Monteer de rubberen voeten om trillingen, lawaai of verschuiving van de machine tijdens de
werking te voorkomen.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door.
Maak het kleine gatje aan de bovenkant
en de twee grotere
gaten dicht met de
plastic doppen die in
het zakje bij de gebruiksaanwijzing zitten.
www.zanussi.com
Watertoevoer
Let op!
• Deze machine moet worden aangesloten
op een koudwatertoevoer.
• Voordat u de machine op nieuwe leidingen aansluit, of op leidingen die lange
tijd niet zijn gebruikt, moet u een aanzienlijke hoeveelheid water gebruiken om
vuil dat zich in de leidingen heeft opgehoopt, weg te spoelen.
• Gebruik voor aansluiting op de waterleiding geen eerder gebruikte slangen.
• Als de toevoerslang zich in de juiste positie
bevindt, draai de ringmoer dan weer vast
om lekkage te voorkomen.
• De toevoerslang mag niet worden verlengd.
Als de slang te kort is en u de kraan niet
wilt verplaatsen, zult u een nieuwe, langere
slang moeten kopen die speciaal voor dit
doel is gemaakt.
Waterstop
De toevoerslang wordt meegeleverd met de machine en zit in de trommel van de machine.
35°
A
45°
Open de vuldeur en haal de toevoerslang uit
de trommel.
Sluit de slang met de haakse aansluiting op
de machine aan. Bevestig de toevoerslang
niet naar beneden gericht. Bevestig de slang
altijd onder een hoek naar links of naar rechts,
afhankelijk van de plaats waar de waterkraan
zich bevindt.
Breng de slang in de juiste positie door de
ringmoer los te draaien.
Sluit de slang aan op
een kraan met 3/4”schroefdraad.
www.zanussi.com
De toevoerslang is voorzien van een waterstop, een beveiligingsvoorziening tegen schade veroorzaakt door waterlekkage die kan ontstaan door natuurlijke slijtage van de slang.
Deze storing wordt aangegeven door een
rood vlak in venster «A». Als dit gebeurt, draait
u de kraan dicht en neemt u contact op met
de klantenservice om de slang te laten vervangen.
Waterafvoer
Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:
Over de rand van
een gootsteen gehaakt, met behulp
van de plastic
slanggeleider.
25
Zorg er in dit geval voor dat het uiteinde niet
van de rand kan losschieten als de wasautomaat aan het leeglopen is. U kunt de slang
met een stuk touw aan de kraan vastbinden of
aan de wand bevestigen.
In een aftakking van een gootsteenafvoer. De aftakking dient zich boven de sifon
te bevinden, zodat de bocht zich ten minste
60 cm boven de grond bevindt.
Rechtstreeks in een afvoerpijp op een
hoogte van min. 60 cm en max. 90 cm. Het
einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van
de afvoerpijp groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang. De afvoerslang
mag niet geknikt zijn.
Milieubescherming
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact
op met de gemeente.
Verpakkingsmaterialen
zijn recyclebaar.
Materialen met het symbool
>PE<=polyethyleen
>PS<=polystyreen
>PP<=polypropyleen
Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden
als u ze netjes weggooit in de daarvoor bestemde containers.
26
Milieutips
Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan de
volgende tips ter harte te nemen:
• Normaal vuile was kan zonder voorwas worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te
besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!).
• De machine werkt economischer als hij volledig wordt gevuld.
• Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd; het wasgoed
kan daarna bij een lagere temperatuur worden gewassen.
• Doseer het wasmiddel aan de hand van de
waterhardheid, de mate van vervuiling van het
wasgoed en de hoeveelheid wasgoed.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
27
192977420-A-152013
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising