Návod CZ
Síťový videorekordér SEENERGY
SVR-2104 / SVR-2108 / SVR-2116
Uživatelský manuál
PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Autorská práva a ochranné známky
Autorská práva (Copyright)
SEEnergy Corp © 2008
Ochranné známky
SEEnergy SVR-2104/2108/2116 Network Video Recorder (NVR) je registrovaná ochranná známka
společnosti SEEnergy Corp.
Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
Ostatní názvy firem, produktů a technologií mohou být registrovanými ochrannými známkani příslušných
vlastníků.
Prohlášení
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout obecné informace a jeho přípravě byla věnována odpovídající
péče.
Veškeré riziko vyplývající z použití těchto informací spočívá na uživateli; na obsažené informace se
nevztahuje žádná záruka.
SEEnergy si vyhrazuje nárok na provedení změn nebo úprav bez předchozího upozornění.
Jména osob nebo společností uvedená v příkladech provozu nebo nastavení přístroje jsou fiktivní.
Jakákoliv shoda nebo podobnost se jménem osob nebo organizací je čistě náhodná a neúmyslná.
-2-
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Obsah
Popis částí a ovládacích prvků ..............................................................................................................................................4
LED kontrolky a tlačítka .....................................................................................................................................................4
Instalace pevného disku.........................................................................................................................................................5
Instalace HDD.....................................................................................................................................................................6
Instalace SATA kabelu a napájecího kabelu ....................................................................................................................7
Připojení k NVR ......................................................................................................................................................................8
Použití utility „NVR Search“ ...............................................................................................................................................8
Přístup k NVR pomocí jeho IP adresy z výroby............................................................................................................. 11
Hlavní displej / živý náhled.................................................................................................................................................. 13
5 hlavních funkcí uživatelského rozhraní ....................................................................................................................... 13
Zobrazení data a času..................................................................................................................................................... 14
Správa uživatelů .............................................................................................................................................................. 14
Notifikace hardwarových událostí („Hardware Events Notification“) ............................................................................ 15
Stav kanálu („Channel Status“)....................................................................................................................................... 15
Obrazové okno („Video Frame“)..................................................................................................................................... 15
Seznam kanálů (pohledů) (záložka „List View“) ............................................................................................................ 16
Uspořádání kamerového okna („1, 4, 9, 16 Pattern View“)........................................................................................... 17
Sekvenční zobrazení („Sequence View“)....................................................................................................................... 17
Uložení pohledů / uspořádání obrazovky („Save View“) ............................................................................................... 18
Zobrazení uloženého obrazového okna („Saved View“) ............................................................................................... 18
Zobrazení / skrytí rolovacího menu ................................................................................................................................ 19
Přehrávání záznamu ........................................................................................................................................................... 21
Nastavení měřítka časové osy („Zoom on a range time“)............................................................................................. 22
Minimalizace časové lišty................................................................................................................................................ 22
Funkce dostupné při přehrávání videa........................................................................................................................... 22
Sejmutí statického snímku při přehrávání záznamu...................................................................................................... 22
„Event View“ – zobrazení událostí...................................................................................................................................... 27
Nastavení rekordéru – „Settings“........................................................................................................................................ 29
„Display“ - nastavení zobrazení pro lokální monitor ...................................................................................................... 30
Sekce „Device Configuration“ ......................................................................................................................................... 32
„Network“ – síťová nastavení...................................................................................................................................... 32
„Time and Date“ – datum a čas.................................................................................................................................. 35
„Storage“ – záznamové médium ................................................................................................................................ 36
„Users & privileges“ – uživatelé a oprávnění ............................................................................................................. 37
Sekce „Video & Recording configuration“ ...................................................................................................................... 39
„Cameras“ – nastavení kamer .................................................................................................................................... 39
„Recording“ – nastavení záznamových parametrů.................................................................................................... 47
Podmenu „Scheduling“ – časovač.............................................................................................................................. 48
Podmenu „Preset Point“ - nastavení předvolených pozic PTZ kamer (prepozice).................................................. 50
Podmenu „OSD“- nastavení údajů vkládaných do obrazu....................................................................................... 52
Sekce „Event Configuration“ – konfigurace událostí ..................................................................................................... 55
Podmenu „Event Sources“ – zdroje události ............................................................................................................. 55
Podmenu „Notification“ - notifikace událostí .............................................................................................................. 57
„Event Actions“ – akce rekordéru při výskytu události .............................................................................................. 59
Podmenu „E-map“ ....................................................................................................................................................... 59
Sekce „Device operations“.............................................................................................................................................. 63
Podmenu „Device info“................................................................................................................................................ 63
Podmenu „Log“ – provozní deník systému ................................................................................................................ 64
Podmenu „Maintenance“ – údržba systému .............................................................................................................. 65
„USB Backup“ – zálohování záznamu............................................................................................................................ 68
Přehrávač NVR Media Player ............................................................................................................................................. 69
Přehrávání zazálohovaných dat pomocí NVR Media Player ........................................................................................ 69
Zobrazení statických snímků uložených při výskytu události pomocí NVR Media Player .......................................... 73
-3-
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Popis částí a ovládacích prvků
LED kontrolky a tlačítka
Kontrolka
POWER
ALARM
Stav
Svítí
Svítí
Nesvítí
STATUS
NETWORK
Tlačítka
MANUAL RECORD
RESET
BUZZER STOP
Svítí
Nesvítí
Svítí
Spuštění
nahrávání
Zastavení
nahrávání
Návrat na
tovární
nastavení
Restart zařízení.
Vypnutí bzučáku
Význam
Napájení přístroje je zapnuté
Kontrolka bliká při výskytu události na přístroji nebo na
kameře.
Kontrolka zhasne po 10s od výskytu události nebo při stisku
tlačítka BUZZER STOP.
 Trvale svítí – normální provoz.
 Kontrolka bliká při stisku tlačítka RESET po dobu 5s při
resetu přístroje na tovární nastavení. Stav ostatních
kontrolek zůstává nezměněn.
 Kontrolka bliká při upgrade systému.
 Pokud se upgrade nezdaří, kontrolka zůstává blikat.
Systému se nedaří správně najet.
Aktivita na síti.
Tlačítko přidržte stisknuté 2s.
Tlačítko přidržte stisknuté 2s.
Tlačítko přidržte stisknuté 10s.
Tlačítko přidržte stisknuté 2-10s.
Stiskněte tlačítko.
-4-
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Instalace pevného disku
Povolte šrouby na bocích a na zadní části přístroje.
Sejměte horní kryt přístroje.
-5-
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Instalace HDD
 NVR podporuje SATA HDD max. 4TB. Do rekordéru lze nainstaloat 2 HDD (dohromady max. 8TB).
Vložte disk do přístroje.
Připevněte disk k držáku pomocí přiložených šroubů.
-6-
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Instalace SATA kabelu a napájecího kabelu
Pomocí přiloženého SATA kabelu a napájecího kabelu připojte HDD k hlavní desce přístroje.
Nasaďte na jednotku zpět horní kryt a připevněte jej pomocí šroubů.
-7-
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Připojení k NVR
Existují různé způsoby jimiž se můžete připojit k NVR. Níže jsou navrženy některé metody různých
síťových nastavení:
 NVR je připojen do sítě se serverem DHCP: Připojte se k NVR pomocí utility “NVR Search”.
 NVR je připojen do sítě bez serveru DHCP (nebo se připojujete přímo): Přihlaste se k NVR pomocí
jeho IP adresy, nastavenou ve výrobě.
Použití utility „NVR Search“
Začněte tak, že spustíte utilitu “SEEnergy Device Search” z CD a pak budete pokračovat v instalaci:
-8-
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Když skončíte instalaci, zaškrtněte volbu “Launch the Search AP” (spustit hledání AP) a klikněte “Finish”
(skončit):
Vyhledávání by mělo začít automaticky a měl by se zobrazovat jeho průběh:
Měl by se lokalizovat NVR a dále by se měla zobrazit jeho IP adresa:
-9-
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Dvakrát na ni klikněte a program by měl z vašeho prohlížeče automaticky otevřít přístup na stránku síťové
administrativy NVR.
Můžete být požádání o uživatelské jméno NVR a o heslo. Zadejte uživatelské jméno nastavené ve výrobě
( “admin”) a heslo “admin” a pak klikněte ”OK”, abyste vstoupili do systému.
Pozn.:
 Ujistěte se, že používáte IE7 nebo vyšší.
 Pokud používáte Windows Vista nebo 7, ujistěte, že jste spustili IE jako administrátor.
- 10 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Přístup k NVR pomocí jeho IP adresy z výroby
NVR vám bude dodán s předem nastavenou statickou IP adresou “192.168.101.50”. Tato adresa se ale
používá jen když v síti není žádný server DHCP. NVR zapne svou funkci serveru DHCP a v síti se bude
chovat jako server DHCP. K připojení k NVR použijte nějaký PC, který je v téže síti nad nějakým switchem
nebo hubem, nebo připojte PC přímo k NVR pomocí kříženého Ethernetového kabelu CAT5.
PC, který je připojen přímo k NVR (nebo ve stejné lokální síti), by měl od NVR přijmout nějakou IP. Přístup
k NVR získáte jednoduše z vašeho internetového prohlížeče pomocí jeho IP adresy.
- 11 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Můžete být znovu požádáni o uživatelské jméno a heslo. Zadejte uživatelské jméno nastavené ve výrobě
(“admin”) a heslo “admin” a pak klikněte ”Login”, abyste vstoupili do systému.
Pokud k obsluze přístroje používáte lokální rozhraní, použijte k zadání přístupových údajů virtuální
klávesnici.
- 12 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Hlavní displej / živý náhled
Při přístupu k NVR pomocí IE se nejprve zobrazí hlavní displej se živými obrazy z přidaných kamer.
Na hlavní stránce NVR jsou k dispozici tyto funkce:
 Získání živého video streamu.
 Získání údajů o stavu kamer.
 Přepínání obrazů z kamer v sekvenci.
 Ovládání PTZ kamer.
 Automatická obchůzka po PTZ prepozicích.
 Manuální nahrávání.
 Sejmutí statickéh snímku.
 Příjem audia a video streamu.
 Odeslání audia.
 Ovládání bzučáku („Buzzer“).
 Změna jazyka OSD menu.
5 hlavních funkcí uživatelského rozhraní
- 13 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„Live“: Živé video.
„Playback“: Přehrávání záznamu.
„Events“: Události.
„Google map“: Google mapa.
„Settings“: Konfigurace systému.
Podrobnosti k jednotlivým funkcí naleznete v návodu dále.
Zobrazení data a času
Datum a čas lze nastavit v konfiguraci přístroje („Settings“).
Správa uživatelů
Je zobrazeno jméno aktuálního uživatele.
- 14 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Když kliknete na uživatele, zobrazí se související menu:
„Language Settings“: Nastavení jazyka.
„User Setting“: Nastavení uživatele.
„Locking the screen“: Zamknutí obrazovky.
„Logout function“: Odhlášení ze systému.
Notifikace hardwarových událostí („Hardware Events Notification“)
V této sekci přijmete notifikace, pokud se spustí bzučák nebo pokud selže nahrávání na HDD.
Stav kanálu („Channel Status“)
Když kliknete na tuto ikonu, zobrazí se záložka s aktuálními informacemi o stavu kanálu.
Může být rovněž zobrazeno aktuální nastavení záznamových parametrů pro událostní záznam, záznam
podle časovače a pro manuální záznam.
Záložka s informacemi o stavu kanálu se aktualizuje při každém vstupu do hlavního uživatelského
rozhraní.
Obrazové okno („Video Frame“)
Veškerá videa jsou zobrazena v tomto okně.
 Když kliknete levým tlačítkem myši do obrazu, zobrazí se PTZ funkce.
 Když kliknete 2x levým tlačítkem myši do obrazu, je k dispozici digitální zoom.
- 15 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Když je kurzor v některé kameře, zobrazí se lišta s nástroji.
V této liště je zobrazeno číslo kanálu a další funkce (viz níže).
Seznam kanálů (pohledů) (záložka „List View“)
- 16 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Je zobrazen seznam kanálů přidaných do rekordéru. Každý kanál reprezentuje kameru a její jméno, číslo
kanálu a jeho stav.
„Channels number“: Číslo kanálu.
„Channels Name“: Jméno kanálu.
„Channels Status“: Stav kanálu.
Stav kanálu je barevně indikován takto:
Červená: Kanál se nahrává a je kdispozici živý náhled.
Modrá: Kanál je připojen a je kdispozici živý náhled.
Zelená: Kamera je odpojená.
Uspořádání kamerového okna („1, 4, 9, 16 Pattern View“)
Obrazy z kamer mohou být v kamerovém okně různě uspořádány.
Můžete zobrazit jednu kameru v celém obrazovém okně, nebo více kamer (4, 9, 16) současně
v rozděleném obrazovém okně.
Pokaždé, když kliknete na ikonu „n“, zobrazí se další dělené okno s živými kamerami.
Sekvenční zobrazení („Sequence View“)
V tomto režimu se automaticky přepínají obrazová okna s jednou kamerou nebo s více kamerami. Lze
nastavit přepínací interval (resp. rychlost přepínání).
- 17 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Uložení pohledů / uspořádání obrazovky („Save View“)
Když kliknete na tlačítko „Save view“, můžete pojmenovat a uložit aktuální uspořádání obrazového okna.
Později můžete rychle vyvolat toto uspořádání.
Zobrazení uloženého obrazového okna („Saved View“)
V této sekci můžete zobrazit dříve uložené obrazové okno.
Můžete vybírat obrazové okno ze seznamu vytvořených oken. Můžete rovněž spustit automatické
přepínání vytvořených oken, když kliknete na ikonu „start sequence function“.
Když zaškrtnete políčko u některého obrazového okna, můžete toto okno editovat nebo vymazat.
- 18 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Zobrazení / skrytí rolovacího menu
Klikněte na tlačítko  k zobrazení rolovacího menu.
Rolovací menu slouží k ovládání video kanálu, dostupné funkce závisí na konkrétním typu kamery.
Funkce zahrnují „Main function“ (digitální PTZ, shapshot, audio post), ovládání objektivu („Lens controls“),
prepozice („Preset point controls“), volba streamu („Change channel“), režim „rybí oko“, volba objektivu.
- 19 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Hlavní funkce
Význam (zleva doprava):
 Zapnutí / vypnutí digitálních PTZ funkcí (výchozí nastavení: off (vypnuto)).
 Sejmutí 1 statického snímku (snapshot).
 Sejmutí 3 následujících statických snímků.
 Audio post (pokud kamera nepodporuje audio, měla by být tato funkce zakázaná).
Pokud NVR podporuje multi-stream režim, můžete vybrat požadovaný video stream pro zobrazení.
- 20 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Přehrávání záznamu
Funkce „Playback“ umožňuje přehrávat jedno nebo více dříve nahraných videí. NVR podporuje
synchronní přehrávání záznamu až ze 4 kamer najednou. Jsou k dispozici vyhledávací metody pro rychlé
nalezení požadovaného záznamu.
Během přwehrávání záznamu lze vyžít funkci snapshout (sejmutí a uložení statického snímku).
Přehrávání - postup
1. Zvolte kanál
2. Zvolte požadovanou vyhledávací metodu („By time“ – vyhledávání podle data a času, „By events“ –
vyhledávání v seznamu událostí)
- 21 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Nastavení měřítka časové osy („Zoom on a range time“)
Když kliknete na tuto ikonu, můžete vyzoomovat časovou lištu se záznamy pro detailnější vyhledávání.
Minimalizace časové lišty
Abyste získali na displeji více místa pro obrazové okno, klikněte na ikonu pro minimalizaci časové lišty.
Funkce dostupné při přehrávání videa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Přehrávání audia
Sejmutí statického snímku (snapshot)
Export záznamu do AVI souboru
Digitální PTZ fce
Nastavení jasu
Nastavení kontrastu
Sejmutí statického snímku při přehrávání záznamu
K sejmutí snímku klikněte na
. Máte množnost uložit 1 snímek nebo 3 snímky.
Když zvolíte 3 nímky („3 cnotinuous snapshot“, zobrazí se nové okno, ve kterém si můžete prohlédnout
jednotlivé snímky pomocí tlačítek „Prec“ (předcházející) a „Next“ (další.
Po výběru volby se snímek (snímky) automaticky uloží do složky „X:\SnapshotFolder“ (kde „X“ představuje
drive s Windows, tedy např. „C“).
- 22 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Nebo můžete kdekoliv v obraze kliknout pravým tlačítkem myši a pomocí „Save Picture As...“ můžete
uložit snímek do jiné, vámi zvolené složky.
- 23 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Tlačítko „Bookmark“ slouží k označení rozsahu (období) pro export záznamu.
1. Když kliknete na tlačítko „Bookmark“, označí se aktuální čas přehrávaného záznamu jako začátek
období („Start“). Na časové ose se zobrazí modrý jezdec.
2. Když kliknete znovu na tlačítko „Bookmark“, označí se aktuální čas přehrávaného záznamu jako konec
období („End“). Na časové ose se zobrazí modrý jezdec.
- 24 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Když kliknete na „Download“, zobrazí se pop-up okno s volbami pro export.
Na webovém rozhraní:
- 25 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Na lokálním rozhraní můžete zazálohovat nahrané video na USB disk do AVI souboru. Nejprve připojte
k NVR USB disk, naformátovaný ve FAT32. Pak klikněte na „OK“ k zobrazení voleb pro USB disk.
Klikněte na „OK“ ke spuštění zálohování.
- 26 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„Event View“ – zobrazení událostí
Tato sekce zobrazuje psolední události zaznamenané rekordérem.
Události mohou být detekovány a zobrazeny pouze v případě, že jste provedli odpovídající nastavení
v konfiguraci NVR. Můžete zobrazit události všech kanálů najednou nebo po jednotlivých kanálech.
K zobrazení události klikněte na odpovídající náhledový obrázek ve spodní části displeje. Událost můžete
také zobrazit kliknutím na odpovídající položku v seznamu vpravo.
- 27 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
- 28 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Nastavení rekordéru – „Settings“
Tato stránka vám umožní rychle a správně nastavit rekordér. V drop-down menu zvolte buď „Basic
Options“ (základní volby) nebo „Advanced Options“ (pokročilé volby).
- 29 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Když jsou správně provedena všechna nastavení ve všech podmenu, uživatel má k dispozici plně funkční
síťový video rekordér, který je schopen spravovat kamery v síti.
Nejprve začneme síťovými nastaveními, abychom se ujistili, že rekordér řádně funguje v síti.
Dále vás provedeme nastavením času, aby byl videozáznam opatřen správným časovým razítkem.
K zabezpečení systému je pak třeba provést nastavení uživatelských účtů včetně přístupových práv.
Nakonec bude vysvětleno, co lze očekávat po nainstalování disku a jak ho připravit pro video záznam.
„Display“ - nastavení zobrazení pro lokální monitor
Stránka „Display“ umožňuje nastavit optimální rozlišení pro monitor připojený k NVR.
- 30 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Monitor je vybaven 2 výstupy pro monitor: HDMI – standarně nastaven jako primární, VGA – standardně
nastaven jako sekundární.
Pozn.: Po změně rozlišení v menu „Display“ se NVR automaticky zrestartuje, aby bylo zavedeno nové
nastavení.
- 31 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Sekce „Device Configuration“
„Network“ – síťová nastavení
Jsou k dispozici 3 typy síťového nastavení NVR:
- 32 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
1. „Set NVR Automatically“ – automatické nastavení NVR
 Pro automatické síťové nastavení NVR zvolte tuto volbu.
 Když není ve vaší síti jiný DHCP server, NVR využije svojí výchozí IP adresu (192.168.101.50) a
zapne vestavěný DHCP server.
 Když je zvolen tento typ nastavení, uživatel nemůže měnit síťová nastavení NVR.
 Uživatel nemůže vypnuot vestavěný DHCP server.
2. „Get Network Configuration Automatically“ – automatické získámí síťové konfigurace
 Pokud zvolíte tento typ nastavení, NVR funguje jako DHCP klient.
 Pro tento typ nastavení je vyžadováno, aby ve vaší síti byl funkční DHCP server. Pokud ve vaší síti
není funkční DHCP server, NVR by měl automaticky zvolit typ nastavení „Set Network
Automatically“.
 Když je zvolen tento typ nastavení, uživatel nemůže měnit síťová nastavení NVR.
 Uživatel nemůže vypnuot vestavěný DHCP server.
3. „Use Manual Configuration“ – manuální nastavení síťových parametrů
 Při tomto typu NVR využívá statickou IP adresu.
 Pokud je zovlen tento typ, je třeba vypnout vnitřní DHCP server v NVR.
 NVR použije svoji výchozí staticku IP adresu (192.168.101.50).
 Uživatel může měnit síťová nastavení NVR.
Uživatel může zapnout / vypnout vnitřní DHCP server
Aby NVR správně fungoval v síti, musíte provést správná nastavení na této stránce. Jedná se o důležitá
nastavení, která musí vyhovovat vašemu síťovému prostředí, a která umožní konfigurovat NVR a
připojovat k němu kamery.
Z výroby je zvolen typ nastavení „Set Network Automatically“. Pokud je ve vaší síti funkční DHCP server,
NVR od něj získá IP adresu. NVR lze potom vyhledat v síti pomocí utility „NVR Search“.
Když ve vaší síti není funkční DHCP server, a zapnete vnitřní DHCP server v NVR, rekordér využije svoji
výchozí IP adresu (191.168.101.50).
Když chcete, aby NVR využíval statickou IP adresu:
1. Zvolte „Use Manual Configuration“.
2. Nastavte ručně síťové parametry NVR:
„IP Address“: IP adresa NVR.
„Subnet Mask“: Maska sítě.
„Gateway“: IP adresa brány.
„DNS 1“: IP adresa primárního DNS serveru.
- 33 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„DNS 2“: IP adresa sekundárního DNS serveru.
„Device Name“: Jméno zařízení.
Pozn.:
Při spuštění si NVR zjišťuje, zda je v síti funkční DHCP server. Pokud v síti není DHCP server, NVR si
nastaví statickou výchozí IP adresu (192.168.101.50). Zároveň si NVR zapne svůj vnitřní DHCP server,
by mohl automaticky přidělovat IP adresy kamerám, které později připojíte do sítě. Pokud chcete využít
iný DHCP server, ,můžete vnitřní DHCP server v NVR vypnout.
„DHCP Server“
Vestavěný DHCP server je konfigurovatelný v závislosti na zvoleném typu síťového nastavení v „Network
Settings“.
„DDNS“ – služba DDNS
DDNS („Dynamic DNS“) je služba, která umožňuje síťovému zařízení (v našem případě NVR) informovat
v reálném čase DNS server o změně své adresy, host jména a dalších informací.
To lze s výhodou využít například když chcete vzdáleně přistupovat přes Internet k NVR, který je připojen
k Internetu pomocí dynamické IP adresy. Když je DDNS služba správně nastavena, můžete k NVR
vzdáleně přistupovat, aniž byste se starali o to, jakou má přípojka na straně NVR IP adresu.
Pozn.:
 NVR podporuje např. tyto DDNS služby: www.dyndns.com, www.noip.com. Tyto DDNS služby jsou
poskytovány zdarma.
- 34 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
 Pokud je NVR umístěn za routerem, musíte v routeru přimapovat vnitřní IP adrese rekordéru web port
(standardně 80), aby se DDNS funkce u mohla registrovat u zvolené DDNS služby. Případně můžete
využít DDNS funkci v routeru.
 Když jste správně nastavili DDNS, nezapomeňte v routeru přimapovat vnitřní IP adrese rekordéru web
port (standardně 80) a port pro streamování videa (standardně 9877).
 Když jste provedli všechna výše uvedená nastavení, můžete k rekordéru vzdáleně přistupovat
zadáním jeho zaregistrovaného doménového jména do prohlížeče.
„Time and Date“ – datum a čas
„Time Zone Configuration“: Zvolte odpovídající časové pásmo.
„Enable Summer Time“: K automatickému přepínání letního / zimního času zatrhněte tuto položku.
„Time Configuration“: Zvolte způsob nastavení data a času rekordéru.
„Sync with NTP Server“: Datum a čas NVR se synchronizuje podle NTP serveru. Zadejte IP adresu
NTP serveru, podle kterého se má NVR synchronizovat. Dále zvolte interval pro synchronizaci pomocí
„Update interval“.
„Configure Manually“: Ruční nastavení data a času.
„Sync with PC“: Datum a čas NVR se synchronizuje podle PC, ze kterého přistupujete k NVR.
- 35 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„Storage“ – záznamové médium
Když do NVR nainstalujte pevný disk, musíte jej inicializovat, aby byl připraven pro nahrávání. Na této
stránce jsou zobrazeny informace o nainstalovaných discích.
K inicializaci zvolte „Disk Actions“ -> „Format“ a pak zvolte disk, který chcete formátovat. Pak klikněte na
„Apply“.
Pozn.:
Na této stránce jsou zobrazeny informace o pevných discích (HDD) a o USB discích. HDD bude
zformátován ve formátu EXT4.
„Disk ID“: ID číslo disku.
„Model“: Model HDD.
„Capacity“: Kapacity HDD (GB).
„Remaining Space“: Zbývající volná kapacita HDD (GB).
„Online Time“: Čas, kdy byl HDD zformátován.
„Recording Period“: Doba uloženého záznamu.
„Est Remainnig Recording Time“: Doba záznamu, který se ještě vejde na disk.
„Status“: Stav HDD.
- 36 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„Users & privileges“ – uživatelé a oprávnění
K rekordéru může přistupovat více uživatelů současně. Na této stránce můžete přidávat, odstraňovat a
editovat uživatele. Z výroby je nastaven uživatel „admin“ s heslem „admin“. Doporučuje se toto heslo při
prvním přihlášení změnit.
„Create New User“ – přidání nového uživatele






Pro přidání nového uživatele klikněte na „Add“.
Zadejte jméno (položka „Username“) a heslo (položka „Password“).
Potvrďte heslo jeho opětovným zadáním (položka „Confirm password“).
Zařaďte nového uživatele do skupiny uživatelů (položka „Group“).
Zvolte pro daného uživatele požadovaný jazyk (položka „Language“).
K ukončení konfigurace nového uživatele klikněte na „Apply“.
- 37 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Změna helsa uživatele „admin“




V seznamu uživateleů vyberte uživatele „admin“.
Zobrazí se údaje o tomto uživateli.
Do okénka „Password“ zadejte nové heslo.
Do okénka „Confirm Password“ zadejte znovu nové heslo pro ověření.
„Group Privilleges“ – nastavení uživatelských práv
Uživatele můžete zařazovat do skupin a každé skupině uživatelů pak můžete přiřadit různá oprávnění.
Celkem je k dispozici 7 uživatelských skupin.
Z výroby jsou přednastaveny účty „admin (správce systému) a guest“ (host). Oprávnění ostatních 5 skupin
lze libovolně nastavovat. Uživatele „guest“ má pouze oprávnění „view-only“ – může pouze sledovat živý
obraz z kamery a nemůže provádět žádná nastavení.
Ke změně skupiny, po kliknutí na „Add“ pro přidání uživatele klikněte na „Edit“ ke změně skupiny.
„Group Name“: Jméno skupiny.
- 38 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„Live Videos“: Oprávnění sledovat živé video.
„Alow use of PTZ“: Oprávnění používat PTZ funkce.
„Playback videos“: Oprávnění přehrávat video záznam.
„System Settings“: Oprávnění provádět systémová nastavení.
Sekce „Video & Recording configuration“
„Cameras“ – nastavení kamer
- 39 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Automatické vyhledávání kamer
K vyhledání kompatibilních kamer ve vaší síti klikněte na „Cameras“ a pak na „Auto Search“.
Pak se spustí vyhledávání a zobrazen jeho stav.
Je zobrazen seznam vyhledaných kamer. Vyberte v seznamu požadovanou kameru.
- 40 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
V záložce „Camera info“ jsou zobrazeny informace o zvolené kameře. Zadejte uživatelské jméno (položka
„Username“) a heslo (položka „Password“) a klikněte na „Next“ pro detekci kamery.
Když se úspěšně naváže spojení s kamerou, jsou zobrazeny detailní indormace o kameře.
Zde můžete nastavit video parametry kamery:
„Video port“: Video port kamery.
„Format“: Kompresní formát.
„Resolution“: Rozlišení.
„Frame Rate“: Snímková rychlost (fps).
„Bitrate Mode“: Řízení datového toku. CBR – konstatní datový tok, VBR – proměnný datový tok.
- 41 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„Bitrate“: Max. datový tok.
Pokud kamera podporuje multistream, můžete nastavit parametry jednotlivých streamů pomocí
„Configure with advanced mode“.
Nejprve nastavíte první stream, pak druhý atd.
Některé kamery podporují až 4 streamy, přičemž lze volit různé kodeky pro různé účely.
- 42 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
- 43 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„Format“: Kompresní formát daného streamu.
„Resolution“: Rozlišení streamu.
„Bitrate Mode“: Řízení datového toku. CBR – konstatní datový tok, VBR – proměnný datový tok.
„Bitrate“: Max. datový tok.
- 44 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
K ukončení přidání kamery klikněte na „Apply“.
Pomocí „Stream function Settings“ můžete nastavit, na co chcete jednotlivé streamy použít.
„Live View“: Zvolte stream, který chcete použít pro živé sledování.
„Recording“: Zvolte stream, který chcete použít pro nahrávání.
Pokud je zatržena volba „Enable dynamic streaming live view“, NVR dynamicky vybírá nejvhodnější
rozlišení v závislosti na zvoleném uspořádání obrazovky. Toto nastavení „přebije“ profil streamu pro živé
sledování.
- 45 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Pokud jste zatrhli „Enable dynamic streaming live view“, stav položky „Dynamic Streaming“ se nastaví na
ON.
Manuální přidání kamery
Postupujte dle výše zobrazených pokynů. Klikněte na „Add Manually“ a pak zadejte informace o kameře,
kterou chcete přidat.
- 46 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Pokud je některá kamera v seznamu vyhledaných kamer označena symbolem „*“, znamená to, že tato
kamera je již nakonfigurována a připojena k rekordéru.
„Recording“ – nastavení záznamových parametrů
Toto menu poskytuje uživateli celkovou kontrolu nad tím, kdy a jak se bude nahrávat. Pro jednotlivé
kanály lze nastavit různé typy záznamové kvality.
V sekci „General“ lze nastavit toto:
 Pokud chcete, aby po zaplnění disku pokračovalo nahrávání přepisováním nejstarších dat, zatrhněte
položku „Enable HDD recycle“. Když zbývající volná kapacita dosáhne pouze 20GB, začnou se
přepisovat nejstarší data po úsecích 32GB.
 Snímkovou záznamovou rychlost.
 Délka záznamu (počet dní), který se má uchovávat. Tuto položku lze s výhodou využít pro splnění
požadavků ÚOOÚ.
 Povolení / zakázání různých typů záznamu pro jednotlivé kamery.
 Povolení / zakázání záznamu audia.
Pomocí rolovací nabídky můžete nastavit požadovanou snímkovou záznamovou rychlost pro jednotlivé
typy záznamu:
„Continuous“: Nepřetržité nahrávání.
- 47 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„Schedule“: Nahrávání podle časovače.
„Event“: Nahrávání při výskytu události.
„Manual“: Manuálně ovládaný záznam.
Podmenu „Scheduling“ – časovač
Pro jednotlivé kamery a pro každý den v týdnu můžete nastavit období, kdy se má nahrávat.
Nejprve pomocí okénka „Channel“ zvolte kameru, jejíž časovač chcete nastavit.
Časovač se nastavuje pomocí časové tabulky.
- 48 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Řádky: Dny v týdnu („Sunday“ – neděle, „Monday“ – pondělí, „Tuesday“ – úterý, „Wednesday“ – středa,
„Thursday“ – čtvrtek, „Friday“ – pátek, „Saturday“ – sobota).
Sloupce: Jednotlivé hodiny během dne (každé okénko časové tabulky reprezentuje 15 min.).
Pro rychlé a jednoduché nastavení časovače můžete využít část „Quick Configuration“.
„Days“: Dny v týdnu. „Sunday“ – neděle, „Monday“ – pondělí, „Tuesday“ – úterý, „Wednesday“ – středa,
„Thursday“ – čtvrtek, „Friday“ – pátek, „Saturday“ – sobota, „All“ – každý den.
„Duration“: Období pro nahrávání. „All day“ – celý den, „During“ – pomocí „Start Time“ a „End Time“
zadejte začátek a konec období, kdy se má nahrávat.
Časovač, nastavený pro zvolenou kameru, můžete pomocí „Copy Schedule To Channel“ zkopírovat i pro
jiné vybrané kamery.
- 49 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Podmenu „Preset Point“ - nastavení předvolených pozic PTZ kamer (prepozice)
NVR rekordér podporuje PTZ kamery a lze do něj uložit předvolené pozice, nebo využít prepozice, které
jsou uloženy v PTZ kameře.
Nastavení PTZ prepozic
1. Pomocí „Channel“ zvolte PTZ kameru, jejíž prepozice chcete nastavit.
2. Klikáním do obrazu nastavte kameru do pozice, kterou chcete uložit. Kolečkem myši nastavte zoom (tj.
požadovaný zorný úhel) a pomocí „Focus“ kameru zaostřete.
3. Pro uložení této pozice do paměti (tj. do prepozice) klikněte na „Add“.
K editaci jména prepozice nebo k vymazání stávající prepozice klikněte na „Edit“.
K zavedení prepozic z kamery do rekordéru klikněte na „Sync from kamery“.
Pomocí „Home“ můžete tuto prepozici nastavit jako domovskou (výchozí).
Pomocí „Move Here when Event Trigger“ můžete nastavit, aby do této prepozice kamera najela při
výskytu události. Aby tato funkce správně fungovala, musíte také provést odpovídající nastavení v sekci
„Event Configuration „ >> „Event Trigger“.
- 50 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„PTZ Preset Sequence“ – obchůzka prepozic
Když jste nakonfigurovali více prepozic, můžete nastavit, aby kamera automaticky objížděla tyto
prepozice.
1. Pomocí „Channel“ zvolte kameru, jejíž obchůzku chcete nastavit. V sekci „Preset points“ se zobrazí
seznam prepozic, které jsou pro zvolenou PTZ kameru nastavené.
2. Pomocí šipek  vytvořte sekvenci prepozic, které má kamera objíždět („Sequence points and
orders“).
3. Pomocí šipek  nastavte pořadí, v jakém mají být prepozice objížděny.
4. Nakonec pomocí „Dwell Time“ nastavte dobu, jak dlouho má kamera v jednotlivých prepozicích při
obchůzce setrvat. Pak klikněte na „Apply“.
- 51 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Podmenu „OSD“- nastavení údajů vkládaných do obrazu
V tomto podmenu můžete zvolit, které údaje se mají zobrazovat v obraze z kamery (např. jméno kamery,
datum a čas, atd.).
Pokud chcete, aby se zvolené údaje vkládaly do obrazu, zatrhněte políčko „Display OSD“.
- 52 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Pomocí zatrhávacích okének vyberte údaje, které se mají vkládat do obrazu.
„Display Time“: Systémové datuma a čas.
„Display FPS“: Snímková záznamová rychlost.
„Display Channel Number“: Číslo kanálu.
„Display customized text“: Vložení libovolného uživatelského textu, poznámky apod.
„Display Position“
Zde můžete zvolit místo v obraze, kam se mají vkládat zvolené údaje.
Buď můžete přímo zadat X/Y souřadnice požadované pozice, nebo k volbě umístění můžete využít
zobrazenou šablonu s předvolenými pozicemi.
- 53 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„Preview“
K zobrazení náhledu, jak budou provedená OSD nastavení vypadat, klikněte na „Preview“.
K uložení provedených nastavení klikněte na „Apply“.
- 54 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Sekce „Event Configuration“ – konfigurace událostí
Podmenu „Event Sources“ – zdroje události
Nejprve musíte definovat podmínky, za kterých se spustí alarm (událost):
 Povolte kanály, na kterých se může spouštět alarm (událost).
 Zadejte, co je považováno za událost.
Pomocí zatrhávacích okének zvolte události, při jejichž výskytu rekordér odešle notifikaci.
- 55 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Pomocí zatrhávacích okének povolte události pro jednotlivé kamery.
„From Camera“: Rekordér „přebírá“ události od kamery.
„Cameras digital inputs“: Událost na digitálním (alarmovém) vstupu kamery.
„Digital input“: K povolení události na digitálním vstupu kamery nastavte „Enable“.
„Port condition“: Zadejte podmínky pro událost na digitálním vstupu kamery.
„Motion Detection“: Povolení události při detekci pohybu kamerou.
„From CMS software“: Povolení události zjištěné CMS softwarem.
„Enable Event Log“: Povolení zápisu výskytu událostí do deníku (log).
Pozn.:
 Když v tomto podmenu povolíte událost spuštěnou detekcí pohybu v kameře, musíte v menu kamery
nakonfigurovat detekci pohybu. Pozor: NVR rekordér přebírá od kamery pouze pohyb zaznamenaný
v první detekční zóně kamery!
 NVR rekordér umí rovněž přebírat události detekované CMS softwarem (např. inteligentní video
detekce apod.).
 Ve výše uvedeném seznamu jsou uvedeny pouze připojené kamery.
 Některé kamery umožňují nakonfigurovat pouze jeden zdroj (spuštěč) události. Tj. když např. zapnete
detekci pohybu, nelze již zapnout alarmový (digitální) vstup a opačně.
K nastavení časovače pro spouštění událostí klikněte na „Advanced“.
„Schedule Table“: Časový rozvrh pro spouštění událostí.
„Event Trigger Interval“: Interval mezi 2 událostmi.
- 56 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„Event Recording Buffer“: Buffer pro záznam událostí.
„Pre-alarm Buffer“: Délka záznamu do bufferu těsně před výskytem události.
„Post-alarm Buffer“: Délka záznamu do bufferu těsně po výskytu události.
Podmenu „Notification“ - notifikace událostí
V případě výskytu pohybu v obraze z kamery nebo při poruše pevného disku apod. může rekordér odeslat
zprávu o výskytu události na určený server.
Notifikace události na e-mail
„Primary SMTP Server“ – Primární server pro odchozí poštu.
„Network address“: Zadejte jméno nebo IP adresu vašeho serveru pro odchozí poštu.
„Port“: Zadejte číslo portu pro odchozí poštu.
„Authentication“: Pokud je vyžadováno ověřování, zatrhněte toto okénko.
„Username“: Uživatelské jméno pro přístup k účtu.
„Password“: Heslo pro přístup k účtu.
„Add Backup SMTP Server“: Přidat záložní SMTP server.
„Send mail setting“ – nastavení notifikačního e-mailu.
„Sender’s name“: Jméno odesílatele.
„Send From“: E-mail odesílatele.
„Send To“: E-mail příjemce.
K odeslání testovacího e-mailu klikněte na tlačítko „Test“.
- 57 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
 NVR podporuje SMTP servery s ověřováním base4 a MDS.
 NVR podporuje bezplatné E-mailové služby třetích stran jako např. Gmail (openssl).
Notifikace na FTP server
Přidání FTP serveru
1. „Server Name“: Zadejte jméno FTP serveru, který chcete přidat.
2. „Network Address“: Zadejte host jméno nebo IP adresu FTP serveru.
3. „Port“: Zadejte číslo portu pro komunikaci s FTP serverem (obvykle 21).
4. „Allows anonymous login“: K povolení anonymního přihlášení k FTP serveru zatrhněte toto okénko.
5. Pokud jste nepovolili anynonymní přihlášení, zadejte jméno („Username“) a heslo („Password“) pro
přístup k FTP serveru.
6. „Use passive mode“: K povolení pasivního módu zatrhněte toto okénko, pro aktivní mód nechte
nezatržené.
7. Pro přidání zadaného FTP serveru klikněte na „Add“.
- 58 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„Event Actions“ – akce rekordéru při výskytu události
Zvolte činnost rekordéru při výskytu události.
„Warning sound“: Akustická signalizace.
„E-mail pre-defined text file“: Odeslání předvoleného textu na e-mail.
„Upload pre-defined text file to FTP servers“: Odeslání předvoleného textu na FTP servery.
„E-mail video snapshot“: Při události se sejme statický snímek (snapshot) a odešle se na e-mail.
„Upload video snapshot to FTP servers“: Při události se sejme statický snímek (snapshot) a odešle se na
FTP servery.
Podmenu „E-map“
„Local E-map Setting“ - nastavení lokální e-mapy
- 59 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Funkce „E-map monitor“ umožňuje upozornit uživatele na výskyt události na plánku sledovaného místa
nebo objektu, tj. z geografické perspektivy. Uživatel tak může rychle identifikovat, která kamera
detekovala výskyt události, a kde se událost vyskytla.
Ke změně e-mapy klikněte na „Browse“ a zvolte umístění nové mapky na vašem PC. Pak klikněte na
„Upload“. Jsou podporovány obrázky JPG, PNG a GIF o velikosti do 500KB.
„Channel list“ – seznam kanálů
„Add All Channels“: Přidat všechny kamery (kanály) do e-mapy.
„Reset E-map“: Odstranění všech ikon všech kamer z e-mapy.
Pro přidání požadované kamery do e-mapy klikněte na odpovídající kanál v zobrazeném seznamu.
Potom klikněte na ikonu kamery a s přidrženým tlačítkem myši ji přetáhněte na požadovanou pozici v emapě.
- 60 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Pro přístup k e-mapě povolte „Event view“.
K zobrazení videa klikněte na ikonu kamery v e-mapě.
- 61 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„Google Map Setting“- nastavení Google mapy
Funkce „Google Map monitor“ ke obdobná jako „E-map monitor“. Je výhodná v případě, že spravujete
více kamer v různých místech.
- 62 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Nejprve musíte lokalizovat kamery do mapy. To můžete udělat těmito způsoby:
1. Vyzoomujte menší oblast pomocí jezdce na liště zoomu v google mapě.
2. Vyzoomujte menší oblast pomocí kolečka myši.
Nebo můžete zadat adresu nebo jméno místa / oblasti do okénka „Address or places of interest“.
Jakmile jste určili oblast, přetáhněte ikonu kamery do požadovaného místa na mapě.
Pozn.: Funkce „Google Map Monitor vyžaduje aktivní připojení k Internetu a nelze ji použít ve spojení
s funkcí E-Map Monitor.
Sekce „Device operations“
Podmenu „Device info“
Celkový přehled o stavu systému.
„General Information“: Obecné inforamce.
„Device Name“: Jméno zařízení.
:Model name“: Označení modelu.
„Firmware version“: Verze firmware.
„Device up since“: Datum zprovoznění zařízení.
„Network Information“: Síťové informace.
„Connection Type“: Druh síťového připojení.
„Device IP“: IP adresa zařízení.
- 63 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„HTTP port“: Číslo HTTP portu.
„Streaming port“: Číslo streamovacího portu.
„MAC Address“: MAC adresa.
„DHCP server“: Zapnutí / vypnutí DHCP serveru.
UPnP port forwarding“: Zapnutí / vypnutí UPnP funkce.
Podmenu „Log“ – provozní deník systému
- 64 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Podmenu „Maintenance“ – údržba systému
Pomocí tohoto menu je možné:

Aktualizovat firmware (pouze přes webové rozhraní)

Restartovat rekordér v případě potřeby

Restartovat kamery z NVR

Resetovat konfiguraci NVR na tovární nastavení

Změnit logo NVR

Povolit automatický reboot NVR
- 65 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„Upgrade Firmware“ – aktualizace firmware
Firmware lze upgradovat pouze přes webové UI. Před upgradem si nejprve zazálohujte konfiguraci NVR.
Aktualizační soubor je dodáván s příponou „.bin“.
Klikněte na „Browse“ („Procházet“) a zadejte umístění aktualizačního souboru.
Potom klikněte na „Upgrade“.
Postupujte dle zobrazených instrukcí a vyčkejte až se upgrade ukončí. Potom se NVR automaticky
zrestartuje.
Podmenu „Backup & Restore“ - zálohování / zavádění konfigurace
„Backup Configuration“: Uložení konfigurace NVR na lokální disk.
„Restore Configuration“: Zavedení dříve uložené konfigurace do rekordéru.
- 66 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Přes webové rozhraní můžete konfiguraci ukládat / zavádět z lokálního PC.
Klikněte na „Backup“ k uložení konfiguračbího souboru na lokální PC.
Pokud NVR ovládáte lokálně (VGA/HDMI výstup), můžete konfiguraci ukládat / zavádět z připojeného
USB disku. USB disk musí být naformátován v FAT32. Jakmile je USB disk zdetekován, klikněte na
„Backup“ k uložení konfiguračního souboru na USB disk.
- 67 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
„USB Backup“ – zálohování záznamu
Tato funkce umožňuje zazálohovat nahraná dat ba externí USB hard disk a to buď v databázovém
formátu nebo v AVI.
Připojený externí USB hard disk je zobrazen v rolovací liště, vč. údaje o zbývající volné kapacitě. Pokud je
k NVR připojeno více USB disků, zvolte disk, na který chcete zálohovat.
Dále zvolte kanály, jejichž záznam chcete zálohovat. Současně lze zvolit max. 4 kanály.
Potom zvolte časové období, záznam ze kterého chcete zálohovat. Pak klikněte na „Backup“.
Pozn.:
 Není podporováno více USB disků připojených k NVR přes USB hub.
 V jeden okamžik lze provádět pouze jeden zálohovací proces.
 Lze zálohovat max. 4 kanály najednou.
 Pro zálohování je podporován FAT32 USB hard disk.
 Zbývající volná kapacita USB HDD musí být minimálně 100 MB.
 Pokud má USB HDD více partition, pro zálohování bude zdetekována a využita pouze první partition.
 Průběh zálohování je zobrazen na UI.
 Pokud se zálohování přeruší v čase, který předchází nastavenému konci období „END Time“, je tento
čas zobrazen na UI.
 Při zálohování se na USB HDD automaticky vytvoří složka se jménem ve formátu: MAC adresa_datum
a čas stisku tlačítka „Backup“_datum a čas začátku období („Start Time“)_ datum a čas začátku období
(„Start Time“). Příklad jména složky:
0028687831_20100610151515_20100605110010_20100606110010
- 68 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
 USB HDD připojte k NVR teprve, až když je NVR plně spuštěn.
 Zálohovaná data lze přehrávat pomocí NVR Media Player.
Přehrávač NVR Media Player
NVR Media Player umožňuje přehrávat zazálohovaná data a to jak v databázovém formátu, tak v AVI.
NVR Media Player se automaticky nainstaluje při instalaci CMS software. Pak ho můžete nalézt v menu
Windows „Start“.
Přehrávání zazálohovaných dat pomocí NVR Media Player
Přehrávání souborů media database
Spusťte přehrávač NVR Media Player a zvolte „Open“ >> „Media Database“.
- 69 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Klikněte na „Browse“ k vyhledání požadovaného souboru na USB HDD.
Když jste vybrali soubor, klikněte na „Check“ pro jeho validaci.
- 70 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Když byl soubor úspěšně ověřen, zobrazí se níže uvedené okno.
Zvolte časové pásmo vaší lokality.
- 71 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Nakonec klikněte na „OK“ ke spuštění přehrávání.
Přehrávání AVI souborů
Spusťte NVR Media Player a zvolte „Open“ >> “AVI File”.
- 72 -
SVR-2104/2108/2116 Síťový videorekordér
Uživatelský manuál
Zvolte AVI soubor pro přehrávání.
Klikněte na “Open” ke spuštění playbacku.
Zobrazení statických snímků uložených při výskytu události pomocí
NVR Media Player
Při výskytu události posílá NVR statické snímky (snapshoty) na FTP server nebo na e-mail. Tyto snímky
jsou uloženy ve formátu h4i nabo p4i a lze je zobrazit pouze pomocí NVR Media Playeru.
Český překlad Copyright © ESCAD Trade s.r.o. 2015
- 73 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising