Meinberg | GPS163TDHS | Vlasništvo Elektroprenosa BiH - samo za uvid

-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x kV Mostar 1
Bi
H
TENDERSKA DOKUMENTACIJA
tro
pr
en
os
a
OTVORENI POSTUPAK
Broj: T-01-77/14
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
ZA NABAVKU REKONSTRUKCIJE TRAFOSTANICE
TS 110/x kV MOSTAR 1
Banja Luka, 2014. godine
Strana 1 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x kV Mostar 1
SADRŽAJ
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE
7
2.
OPĆE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
8
3.
INFORMACIJE O UGOVORNOM TIJELU
9
4.
PREDMET NABAVE
10
5.
INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE
11
5.1
Način komuniciranja sa dobavljačima
11
5.2
Priprema ponude
11
5.3
Povjerljivost
12
5.4
Dostavljanje ponuda
12
5.5
Izmjena ili povlačenje ponuda
13
5.6
Računanje cijene
5.7
Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda
5.8
Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
5.9
Jamstvo za ponudu
5.10
Razdoblje važenja ponuda
6.
KVALIFIKACIJA
6.1
Kriteriji za sudjelovanje i potrebni dokazi
15
6.2
Dokazi koji se zahtjevaju
15
7.
OCJENA PONUDA
7.1
Kriteriji dodjele ugovora
7.2
Zabrana pregovora
7.3
Neprirodno niske ponude
7.4
Ispravke grešaka i propusta
19
8.
INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA
20
9.
POTPISIVANJE UGOVORA
20
9.1
Jamstvo za dobro izvršenje ugovora
20
9.2
Uvjeti iz ugovora
20
10.
INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
21
11.
ANEKSI
22
ANEKS 1 - OBAVIJEST O NABAVI S MEĐUNARODNOM OBJAVOM
23
ANEKS 2 - OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE
29
ANEKS 2A - IZJAVA DOBAVLJAČA
30
ANEKS 3 - OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
31
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
1.
ANEKS 4 – PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
ANEKS 5 – DINAMIČKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA
13
13
13
13
14
15
19
19
19
19
33
68
Strana 2 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 7 - OBRAZAC JAMSTVA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA
70
ANEKS 7a – OBRAZAC JAMSTVA ZA AVANSNO PLAĆANJE
71
ANEKS 8 - POVJERLJIVE INFORMACIJE
72
ANEKS 9 – TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE
73
OBIM ISPORUKE DOKUMENTACIJE, OPREME I RADOVA
73
A1.
UVOD
73
A2.
DETALJAN OPIS OBIMA NABAVE
74
uv
id
PROJEKTNA I OSTALA DOKUMENTACIJA
B1.
Projektna dokumentacija
B2.
Zahtijevane karakteristike projektne i ostale dokumentacije
75
75
77
D.
ELEKTRO DIO – OPREMA I RADOVI
D.1.
OPREMA ZA TS
-s
GRAĐEVINSKI DIO – OPREMA, RADOVI
tro
pr
en
os
a
Bi
H
C.
am
o
B.
69
za
A.
ANEKS 6 - OBRAZAC JAMSTVA ZA OSIGURANJE PONUDE
D.1.1. ENERGETSKI TRANSFORMATOR
D.1.1.8. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA NOVA ULJA
89
89
89
89
ek
D.1.1.1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I ZAHTJEVI
82
119
D.1.2.1. PREKIDAČI 110 kV
121
Vl
as
ni
št
vo
El
D.1.2. PRIMARNA OPREMA VN 110 kV POSTROJENJA
121
D.1.2.1.1.
OPĆI UVJETI
121
D.1.2.1.2.
123 kV PREKIDAČI DETALJNI ZAHTJEVI
124
D.1.2.1.3.
TEHNIČKI DETALJI Trofazni tropolni SF6
prekidači za vanjsku montažu
TEHNIČKI DETALJI Trofazni jednopolni SF6
prekidači za vanjsku montažu
D.1.2.1.4.
D.1.2.2. RASTAVLJAČI 110 kV
132
135
137
D.1.2.2.1.
OPĆI UVJETI
137
D.1.2.2.2.
123 kV RASTAVLJAČI DETALJNI ZAHTJEVI
140
D.1.2.3. STRUJNI MJERNI TRANSFORMATORI 123 kV
151
D.1.2.4. NAPONSKI MJERNI TRANSFORMATORI 123 kV
155
D.1.2.5. ODVODNICI PRENAPONA
157
D.1.2.6. POTPORNI IZOLATORI 123 kV
167
Strana 3 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.7. SPOJNA I OVJESNA OPREMA
169
D.1.2.8. PROVODNICI I ZAŠTITNA UŽAD
171
D.1.2.9. SN OPREMA ZA SVOĐENJE SN STRANE
ENERGETSKOG TRANSFORMATORA
172
D.1.3. POSTROJENJE 36 kV i 24 kV za unutarnju montažu
183
D.1.3.1. POSTROJENJE 36 kV za unutarnju montažu
183
D.1.3.1.1
Tehničke specifikacije
183
D.1.3.2. POSTROJENJE 24 kV za unutarnju montažu
198
D.1.3.2.1
198
D.1.3.3. ZAŠTITNO-UPRAVLJAČKI UREĐAJ ZA
217
za
SN POSTROJENJE TS 110/x kV Mostar 1
uv
id
Tehničke specifikacije
-s
D.1.4.1. ORMARI ZAŠTITA I UPRAVLJANJA
am
o
D.1.4. SEKUNDARNA OPREMA
OBIM ISPORUKE
D.1.4.1.2.
ORMARI ZAŠTITE I UPRAVLJANJA ZA
DALEKOVODNO 110 KV POLJE
tro
pr
en
os
a
Bi
H
D.1.4.1.1.
219
219
220
222
Ormari lokalnog upravljanja (OLU) za 110 kV polja
228
ek
Ormar zaštite i upravljanja 110 kV dalekovodnog polja
233
PREDMET NABAVE
233
D.1.4.2.2.
TEHNIČKI OPIS
233
D.1.4.2.3.
OPĆI TEHNIČKI ZAHTJEVI
242
D.1.4.2.4.
POSEBNI TEHNIČKI ZAHTJEVI
246
D.1.4.2.5.
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA
KVALITETE
247
D.1.4.2.6.
NADZOR I ISPITIVANJA
250
D.1.4.2.9.
SPECIFIKACIJA I KARAKTERISTIKE OPREME
252
OPREMA SCADA SUSTAVA
Vl
as
ni
št
vo
D.1.4.2.1.
El
D.1.4.2
219
D.1.4.3. OPREMA OBRAČUNSKOG MJERENJA
253
D.1.4.4. TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA
254
Strana 4 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.5. OPREMA POMOĆNOG NAPAJANJA – VLASTITA POTROŠNJA
D.1.5.1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
255
UVOD
255
Industrijska Baterija VRLA AGM
Ormar akumulatorske baterije
ORMAR PUNJAČA/ISPRAVLJAČA SA
ISPRAVLJAČKIM MODULIMA
ORMAR ISTOSMJERNOG RAZVODA 220V DC
ORMAR IZMJENIČNOG RAZVODA 400/230 V,
50 HZ
ORMAR Invertera 220 VAC sa inverterskim
razvodom
D.1.5.1.4.
D.1.5.1.5.
D.1.5.1.6.
uv
id
D.1.5.1.1.
D.1.5.1.2.
D.1.5.1.3.
D.1.6. KUĆNI TRANSFORMATOR SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM
za
D.1.6.1. Transformator vlastite potrošnje
am
o
D.1.6.2. Rastavna sklopka sa osiguračima
-s
D.1.6.3 Jednožilni 24 kV energetski kabel za spoj na energetski transformator
Bi
H
D.1.6.4. Kabelske stopice i završetci
D.1.6.5. Energetski kabel
tro
pr
en
os
a
D.1.6.6. Kabelske završnice za vanjsku montažu
D.1.7. KOMANDNO SIGNALNI KABELI
ek
D.1.7.1. OPĆENITO
vo
El
D.1.7.2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA KABELA
D.1.8. OPREMA PPZ
255
255
256
257
260
261
264
267
268
268
268
268
269
269
271
271
276
278
279
D.1.10. NATPISNE PLOČICE
281
D.2.
282
Vl
as
ni
št
D.1.9. SREDSTVA I OPREMA ZA ZAŠTITU NA RADU
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
D.2.1. Transformator 110/x/y kV
282
D.2.2. Transformatorsko polje 110 kV
283
D.2.3. Dalekovodno polje DV 110 kV Jablanica
283
D.2.4. SN postrojenje
284
D.2.5. Kućni transformator
284
D.2.6. Ormari upravljanja i zaštita, OLU
285
D.2.7
286
Oprema SCADA sustava
D.2.8. Oprema obračunskog mjerenja
286
D.2.9. Telekomunikacijska oprema
286
Strana 5 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
287
D.2.11. Natpisne pločice
287
E.
TEHNIČKI DETALJI(TECHNICAL PARTICULARS)
288
F.
NACRTI
387
G.
POPIS POSTOJEĆE OPREME TS MOSTAR 1
391
H.
PROJEKTNI ZADACI
407
I.
POPIS RASPOLOŽIVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I
GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA TS 110/X Mostar 1
418
ANEKS10 – NACRT UGOVORA
419
uv
id
D.2.10. Oprema pomoćnih napajanja – vlastita potrošnja
426
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
ANEKS 11 – OBRAZAC OVLAŠTENJA OD STRANE PROIZVOĐAČA
Strana 6 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE
Broj nabave: Tender br. T-01-77/14
Ovim pozivom za dostavljanje ponuda objavljenom u „Službenom glasniku BiH“ od 24.11.2014.
godine, pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za Nabavu rekonstrukcije
trafostanice TS 110/x kV Mostar 1.
Da bi se kvalificirali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uvjete iz čl. 22.
– 26. Zakona o javnim nabavama BiH, koji su detaljno opisani u točki 6. tenderske
dokumentacije.
Ne predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma.
uv
id
Uz sve ponude se mora dostaviti jamstvo za ponudu na iznos od 2% bez PDV-a od vrijednosti
ponude, sa važnošću opcija ponude plus 30 dana. Primjer obrasca jamstva se nalazi u Aneksu 6.
Tenderske dokumentacije.
za
Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu:
am
o
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina,
najkasnije do 08.01.2015. godine do 11 sati po lokalnom vremenu.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
Ponude se otvaraju javno, u sali za sastanke u "Elektroprenosu – Elektroprijenosu BiH" a.d. Banja
Luka, ul. Marije Bursać 7a, Banja Luka, dana 08.01.2015. godine u 11.30 sati po lokalnom
vremenu u prisutnosti dobavljača koji žele biti nazočni.
Kriteriji dodjele ugovora
Kriteriji dodjele ugovora je: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
ek
Cijena ponude – učešće 100% (100 bodova).
vo
El
Ugovori će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće
ponude.
Vl
as
ni
št
Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog tijela, o rezultatu postupka javne nabave, u
roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u
skladu sa Zakonom o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).
Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavama i smatra da je
ugovorno tijelo u tijeku postupka dodjele ugovora izvršilo povredu jedne ili više odredbi Zakona
i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak, na način i u roku koji je
određen u članku 51. Zakona.
Strana 7 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
2. OPĆE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće:
“Ovlaštena osoba / osobe” – osoba / osobe koje/a je ugovorno tijelo ovlastio da djeluje/u u
njegovo ime i osoba / osobe koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime dobavljača;
“Ugovorno tijelo” – Elektroprenos – Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka;
“Zakon” – Zakon o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10, 87/13 i 47/14);
“Postupak nabave”– postupak koji provodi ugovorno tijelo na temelju ove tenderske
dokumentacije;
am
o
za
uv
id
“Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na temelju Zakona: Uputstvo o primjeni
Zakona o javnim nabavama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 3/05 i 24/09), Uputstvo o načinu
objavljivanja obavjesti u postupcima javnih nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 43/11, 47/11 i
46/13), Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj
17/05 i 27/08) i Uputstvo o pripremi i korištenju modela STD za postupke javnih nabavi
(„Službeni glasnik BiH“ broj 56/07);
tro
pr
en
os
a
“TD” – ova tenderska dokumentacija.
Bi
H
-s
“Dobavljač” – svaki gospodarski subjekt koji može biti fizička ili pravna osoba koja na tržištu
nudi robe, usluge i radove, te koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom
(dobavljač);
Postupak javne nabave će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni
u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.
Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
El
ek
U skladu sa člankom 12. Zakona, Ugovorno tijelo može poništiti postupak nabave iz jednog od
slijedećih razloga:
Vl
as
ni
št
vo
– nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku;
– nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;
– cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog tijela;
– broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju;
– broj kvalificiranih dobavljača je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju;
– zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog tijela i nisu se mogli
predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.
Strana 8 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
3. INFORMACIJE O UGOVORNOM TIJELU
Ugovorno tijelo:
"ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BiH" a.d. BANJA LUKA
Adresa:
Ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, BiH
Jedinstveni identifikacijski broj:
4402369530009
Broj bankovnog računa (ukoliko je dostupan):
Unicredit banka Banja Luka, račun br. 5510010003400849
uv
id
Raiffeisen banka, račun br. 1610450028020039
za
Detaljna adresa za korespodenciju:
o
Ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, BiH
am
Telefon:
-s
+ 387 (0)36 326 023
Bi
H
Faks:
tro
pr
en
os
a
+ 387 (0)36 316 531
E-mail:
valentina.radisic@opmostar.ba
Web stranica:
ek
www.elprenosbih.ba
vo
El
Osoba koja je ovlaštena voditi komunikaciju u ime ugovornog tijela sa dobavljačima:
Vl
as
ni
št
Dr. sc. Alen Bernadić, dipl.ing.el.
Tel. +387(0)36 346 002, Fax. +387(0)36 316 531,
e-mail adresa: alen.bernadic@opmostar.ba
Strana 9 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x kV Mostar 1
4.
PREDMET NABAVE
Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji trafostanice TS 110/x kV Mostar 1 sve u
skladu sa tehničkom specifikacijom i troškovnikom iz Aneksa 3. tenderske dokumentacije.
Dobavljač je obvezan ponuditi sve stavke iz obrazca za cijene (troškovnik) - Aneks 3, u suprotnom
ponuda se neće razmatrati i biti će odbijena kao nepotpuna i neodgovarajuća.
Radove treba izvesti u skladu sa dinamičkim planom, Aneks 5 tenderske dokumentacije.
Mjesto realizacije je OP Mostar, TS 110 kV Mostar 1-Raštani, Raštani bb.
Dobavljačima nije dozvoljeno dostavljati alternativne ponude.
Dobavljačima je dozvoljeno podugovoranje u visini od 50% vrijednosti ugovora s PDV-om.
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Dobavljači trebaju u ponudi navesti je li, i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa
trećom stranom. Dobavljač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne suglasnosti
ugovornog tijela, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden
u njegovoj ponudi. Ugovornoi tijelo će biti blagovremeno obaviješteno, prije sklapanja podugovora,
o elementima ugovora za koji sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni tijelo će
obavijestiti podugovarača o svojoj odluci u roku od 15 dana od prijema obavijesti i navesti svoje
razloge ukoliko odbije odobriti takvu odluku. Ugovorno tijelo neće odobriti zaključenje ugovora sa
podugovaračem, ako on ne ispunjava uvjete propisane člankom 22.-26. Zakona. Dobavljač kojem je
dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.
tro
pr
en
os
a
Napomena: Pod pojmom Podugovor se smatra ugovor koji trećoj strani dodjeluje dobavljač za
izvođenje jednog dijela radova prema temeljnom ugovoru; Čin dodjele takvih radova trećoj strani.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
(Izvor: http://www.javnenabavke.ba/publikacije/glosar_bs_sr_hr.pdf)
Strana 10 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE
5.1. Način komuniciranja sa dobavljačima
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između ugovornog tijela i
dobavljača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili osobno na adresu
naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.
Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa uz obvezu da se ista
proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.
5.2. Priprema ponude
uv
id
Dobavljači su obavezni pripremiti ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj
dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene
kao neprihvatljive.
za
Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorno
tijelo ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.
Bi
H
-s
am
o
Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog tijela
moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i
tiskana literatura koju dostavlja dobavljač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se
najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uvjetom da je dostavljen i konačan prijevod
odgovarajućih poglavlja (katalozi koji se odnose na ponuđeni materijal i opremu, koji su predmet
nabave) na jezik na kojem je napisana ponuda.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Original i sve kopije ponude trebaju biti otipkani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi
ponude moraju biti sa označenim (numeriranim) stranicama i čvrsto uvezani tj. uvezani tako da se
sadržaj (listovi) ponude ne mogu nesmetano vaditi ili dopunjavati, a da se pri tome ne ugrozi
cjelovitost ponude. Jamstvo za ponudu se ne smije bušiti, oštećivati niti uvezivati, stoga je
isključeno uvezivanje jamstva u ponudu na opisan način. Jamstvo je potrebno uložiti u pvc
košuljicu ("U" fascikla) za dokumete i zajedno sa istom uvezati u ponudu i na njoj naznačiti broj
strane dokumenta. Svi listovi ponude, osim neizmijenjene otiskane literature, trebaju parafirati ili
potpisati osobe koja su ovlaštene da zastupaju dobavljača. Sve dopune i izmjene ponude moraju
biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba. Osim toga, u slučaju da ponude dostavljaju skupine
dobavljača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da
predstavljaju skupinu dobavljača u tijeku postupka nabave (punomoć može također sadržavati i
ovlaštenje za potpisivanje ugovora).
Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:
– Obrazac za dostavljanje ponude i izjava dobavljača, propisno popunjen, potpisan i
ovjeren od strane dobavljača u skladu sa formom koja je data u Aneksu 2 tenderske
dokumentacije;
– Obrazac za cijenu ponude (troškovnik), propisno popunjen, potpisan i ovjeren od
strane dobavljača u skladu sa formom koja je data u Aneksu 3 tenderske
dokumentacije;
– Original jamstva za ozbiljnost ponude (jamstvo za ponudu) u obliku bezuvjetnog
bankovnog jamstva na iznos 2% (dva posto) vrijednosti ponude bez PDV-a, sa rokom
važenja opcija ponude plus minimalno 30 (trideset) dana, u skladu sa formom koja je
data u Aneksu 6 tenderske dokumentacije;
– Izjava Dobavljača da se obvezuje, ukoliko bude izabran, osigurati garantni depozit za
dobro izvršenje Ugovora u vidu bezuvjetnog bankovnog jamstva poslovne banke
prihvatljive od strane Ugovornog ograna, na iznos 10% (deset posto) ugovorene
vrijednosti, u skladu sa točkom 9.1 tenderske dokumentacije i Aneksom 7;
Strana 11 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
– Obrazac za povjerljive informacije, propisno popunjen, potpisan i ovjeren od strane
dobavljača u skladu sa formom koja je dana u Aneksu 8, tenderske dokumentacije.
Ukoliko dobavljač ne dostavi ovaj obrazac, Naručitelj će smatrati da ponuda ne
sadrži povjerljive informacije;
– Dokumentaciju koja se odnosi na kvalifikaciju dobavljača, uvjeti i dokumenta koji
se traže u točki 6. tenderske dokumentacije – Kvalifikacija;
– Dokumenti koji se odnose na predmet nabave:

uv
id

Propisno popunjen, potpisan i ovjeren dinamički plan izvođenja radova u
skladu sa formom koja je dana u Aneksu 5 tenderske dokumentacije;
Ovlaštenje proizvođača (ili ovlaštenje generalnog zstupnika proizvođača) za
nuđenje njihove opreme (za tranaformatore, prekidače, rastavljače, terminal
upravljanja i zaštita) propisno popunjena, potpisana i ovjerena od strane
proizvođača u skladu sa formom koja je dana u Aneksu 11 tenderske
dokumentacije.
am
o
za
Svaki dobavljač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljači dostave više
modaliteta ponude.
-s
5.3. Povjerljivost
Bi
H
Članak 9. (a) Zakona navodi:
tro
pr
en
os
a
“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne,
financijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju
se ni pod kojim uvijetima otkrivati bilo kojoj osobi koja nije zvanično uključena u postupak
nabave.”
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Ugovorno tijelo pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljači dostave potpuno
povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, financijske ili tehničke i know how
će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje. Ukoliko dobavljač kao povjerljive
informacije navede dijelove ponude koji po svojoj prirodi su javni (katalozi, financijski
izvještaji koji su dostuopni na web-u, podaci koji se koriste za ocjenu ponude, uvjerenja iz
javnih registara i slični dokumenti) ponuda će se smatrati neprihvatljivom.
Ugovorno tijelo zahtijeva od dobavljača da u ponudi navedu koje informacije se moraju
smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti
povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju.
Dobavljači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u Aneksu 8) informacija
koje bi se trebale smatrati povjerljivim.
Ukoliko dobavljač ne dostavi popunjen obrazac povjerljivih informacija znači da istih nema i
njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom.
5.4. Dostavljanje ponuda
Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu i dvije kopije na kojima će čitko napisati:
“ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom i potpisom
trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na
kojoj će pisati slijedeće : “Ponuda za Nabavku rekonstrukcije trafostanice TS 110/x kV
Mostar 1 - ne otvarati do 08.01.2015. godine u 11.30 sati”.
Strana 12 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
5.5.
Izmjena ili povlačenje ponuda
Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uvjetom da se izmjene ili povlačenje
ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorno tijelo mora biti
obaviješteno u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u
kojoj se nalazi izjava dobavljača, treba pisati slijedeće: “Izmjena ponude” ili “Povlačenje
ponude”.
5.6.
Računanje cijene
Dobavljač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude (Aneks 2) i obrazac za cijenu ponude
(Aneks 3) koje se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije.
za
uv
id
Sve cijene trebaju biti navedene u KM (BAM) ili EUR. Ako su navedene u EUR, navedeni
iznos će se preračunati u KM po srednjem tečaju koji utvrđuje Centralna banka Bosne i
Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom tečaju sve do isteka razdoblja
važenja ponude. Plaćanje domaćim dobavljačima biti će izvršeno u KM ako ponude iskažu u
EUR.
5.7.
Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda
Bi
H
-s
am
o
Cijena koju navede dobavljač neće se mijenjati tijekom izvršenja ugovora i ne podliježe bilo
kakvim promjenama. Ugovorno tijelo će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži
cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.
tro
pr
en
os
a
Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu:
"Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
Vl
as
ni
št
5.8.
vo
El
ek
Rok za dostavljanje ponuda istječe 08.01.2015. u 11 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku
ovoga roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.
Javno otvaranje ponuda će se održati 08.01.2015. godine u 11.30 sati, u prostorijama
ugovornog tijela, “Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7a,
78 000 Banja Luka, u Sali za sastanke. Dobavljači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati
otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u tijeku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti
svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude. Predstavnici dobavljača moraju imati
ovlaštenje za učešće na javnom otvaranju ponuda u ime Dobavljača, ovjerenu i potpisanu od
strane odgovorne osobe, da bi mogli potpisati i preuzeti Zapisnik sa otvaranja ponuda i vršiti
druge pravne radnje zastupanja interesa Dobavljača na otvaranju ponuda. U suprotnom,
prisustvovati će otvaranju i smatrat će se ostalim zainteresovanim osobama bez gore
navedenih prava.
5.9.
Jamstvo za ponudu
Da bi učestvovali u postupku javne nabavke dobavljači trebaju dostaviti u originalu jamstvo za
ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: jamstvo za ponudu). Iznos traženog jamstva za ponudu je
dva posto (2%) od vrijednosti ponude bez PDV-a sa rokom važnosti, razdoblje važnosti
ponude plus minimalno trideset (30) dana. Obrazac jamstva se nalazi u Aneksu 6 tenderske
dokumentacije.
Strana 13 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Jamstvo za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uvjet za
dostavljanje jamstva ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena.
Jamstvo za ponudu treba biti u obliku bezuvjetnog bankovnog jamstva.
Okolnosti pod kojima se iznos jamstva za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u
podzakonskim aktima.
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Razdoblje važenja ponuda
Ponude moraju važiti 120 (stodvadeset) dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.
Sve dok ne istekne razdoblje važenja ponuda, ugovorno tijelo ima pravo da traži od dobavljača
u pisanoj formi da produže razdoblje važenja njihovih ponuda do određenog datuma.
Dobavljači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu.
Dobavljač koji pristane da produži razdoblje važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi
obavijesti ugovorno tijelo, produžit će razdoblje važenja ponude i dostaviti produženu
garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavljač ne odgovori na zahtjev
ugovornog tijela u vezi sa produženjem razdoblja važenja ponude ili ne dostavi produženu
garanciju za ponudu, smatrat će se da je dobavljač odbio zahtjev ugovornog tijela. U tom
slučaju ugovorno tijelo odbacuje ponudu.
Vl
as
ni
št
5.10.
Strana 14 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
6. KVALIFIKACIJA
6.1. Kriteriji za sudjelovanje i potrebni dokazi
U skladu sa čl. 22-26. Zakona, dobavljači trebaju ispunjavati slijedeće uvijete:
a)
b)
c)
d)
da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbi članaka 23. Zakona;
da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u
relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;
da njihovo ekonomsko i financijsko stanje jamči uspješnu realizaciju ugovora;
da njihova tehnička i profesionalna sposobnost jamči uspješnu realizaciju ugovora.
uv
id
U skladu sa članakom 23. Zakona ponuda će biti odbijena ako je dobavljač:
pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman s vjerovnicima, ili je
obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz
osobnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini
ili u zemlji u kojoj je registriran;
b)
predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju
ili postizanja sporazuma s vjerovnicima, ili bilo kojeg drugog osobnog postupka u skladu
sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je
registriran;
c)
osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog
ponašanja u razdoblju od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
d)
proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda (BiH ili
zemlji porijekla) u razdoblju od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
e)
nije ispunio obveze u vezi plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa
relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
f)
nije ispunio obveze u vezi plaćanja poreza u skladu sa relevantnim zakonskim
odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
g)
propustio dostaviti ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članku 23. do
26. Zakona.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
a)
6.2. Dokazi koji se zahtjevaju
6.2.1
a)
b)
Dobavljači trebaju dostaviti slijedeće dokaze:
izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj
dobavljač dolazi, s ciljem dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti
da je ušao u određeni aranžman sa vjerovnicima, niti da je obustavio ili ograničio
poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistječe iz osobnog postupka u
skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran;
izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadležno sudsko, ili upravno tijelo u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj
dobavljač dolazi, s ciljem dokazivanja da nije predmet postupaka za proglašenje
stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa
vjerovnicima, niti bilo kojeg drugog osobnog postupka u skaldu sa relevantnim zakonima
i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;
Strana 15 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
NAPOMENA: Dobavljač je obvezan dostaviti jednu potvrdu na kojoj je evidentirano
nepostojanje razloga navedenih u točkama a) i b) čl. 23 Zakona, ili dvije potvrde koje će
evidentirati nepostojanje razloga navedenih u točci a) odnosno točci b) čl. 23 Zakona.
c)
uv
id
d)
izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj
dobavljač dolazi, s ciljem dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje
zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u razdoblju od 5 (pet) godina prije
dostavljanja ponude;
izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u BiH ili u zemlji porijetkla ili zemlji iz koje taj
dobavljač dolazi, s ciljem dokazivanja da nije proglašen krivim za teži profesionalni
prekršaj od strane nadležnog suda (u BiH ili zemlji porijekla) u razdoblju od 5 (pet)
godina prije dostavljanja ponude.
am
o
za
NAPOMENA: Ukoliko je dobavljač kažnjavan treba dostaviti dokaz da je izvršio plaćanje
novčane kazne i troškova postupka odnosno da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja
djelatnosti. Za ugovorno tijelo je validno samo uvjerenje o nekažnjavanju ponuditelja kao
pravne osobe, a ne uvjerenje o odgovornoj osobi u pravnoj osobi.
uvjerenje izdano od strane ovlaštenog tijela u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju
dokazivanja da je ispunio obveze u vezi plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje, a koje
obuhvaća mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim
zakonskim propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran. Sporazum o izmirenju duga
sa nadležnim tijelom je prihvatljivo za ugovorno tijelo ukoliko dobavljač dostavi valjano
uvjerenje da taj sporazum izvršava.
f)
uvjerenje izdano od strane ovlaštenog tijela u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju
dokazivanja da je ispunio obveze u vezi plaćanja poreza, a koji obuhvaća direktne i
indirektne poreze sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je
registriran. Sporazum o izmirenju duga sa nadležnim tijelom je prihvatljiv za ugovorno
tijelo ukoliko ponuditelj dostavi valjano uvjerenje da taj sporazum izvršava.
6.2.2
Dokumenti ili uvjerenja navedena u točki 6.2.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca
računajući od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti
originali ili ovjerene kopije.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
e)
Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom
profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili
dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se
profesionalno bave određenom djelatnošću (ovjernu kopiju izvoda iz sudskog registra
sa prilozima);
Napomena: Dobavljač je obvezan dostaviti Izvod iz sudskog registra ili dokument koji je
ekvivalent izvodu iz sudskog registra kojim se dokazuje da je registriran za obavljanje
predmetne djelatnosti, a koji ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca, o svim bitnim
elementima i podacima o registriranoj djelatnosti koja je predmet ove nabave. Za
ugovorno tijelo nije prihvatljiva ovjerena fotokopija registracije ukoliko je sama
registracija starija od tri (3) mjeseca.
6.3.
Što se tiče ekonomskog i financijskog stanja, u skladu sa članakom 25. Zakona, ponuda
će biti odbijena ako dobavljač ne ispuni slijedeće minimalne kriterije:
a)
ukupan promet (ukupan prihod iz bilansa uspjeha) u zadnje tri godine, ne smije
biti ispod 2.500.000,00 KM.
Strana 16 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
6.4.
Ocjena ekonomskog i financijskog stanja dobavljača će se izvršiti na temelju slijedeće
izjave i dokumenata:
a)
bilans stanja i bilans uspjeha za posljednje tri financijske godine za koju se raspolaže
podacima.
6.5.
Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 26. Zakona, ponuda
dobavljača će biti odbijena ako nije ispunio slijedeće minimalne uvjete:
uspješno iskustvo u realizaciji najmanje tri (3) izvedena objekta čiji su karakter i
kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u posljednje tri
godine, ili jedan ugovor ukoliko je dobavljač počeo sa radom u roku manjem od
jedne (1) godine. Vrijednost pojedinog od tih ugovora mora biti: minimalno po
2.500.000,00 KM.
uv
id
a)
Ovlaštenje za izvođenje radova izdato od Federalnog Ministarstva za Prostorno
uređenje.
Bi
H
-s
b)
am
o
za
Napomena: Pod sličnim podrazumjevamo realizaciju poslova projektiranja i izgradnje
TS 110/x kV ili višeg naponskog nivoa, koja se sastojala minimalno od jednog
transformatorskog polja 110 kV (ili višeg naponskog nivoa), dva DV 110 kV ( ili višeg
naponskog nivoa) polja i SN postrojenja.
tro
pr
en
os
a
6.6. Utvrđivanje tehničke i profesionalne sposobnosti dobavljača će se izvršiti na temelju
slijedećih izjava i dokumenata koje dostave dobavljači:
listu glavnih radova koje se odnose na predmet nabave, izvršenih u posljednje tri (3)
godine ili od dana početka poslovanja , sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i
primateljima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvršenim radovima koje su
izdali investitori ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan
kontrole izvođača radova, samo uz izjavu izvođača o izvršenim radovima;
b)
dokaz ovlaštenja za izvođenje radova izdan od Federalnog Ministarstva za prostorno
uređenje.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
a)
Napomena: Ukoliko dobavljač nije u mogućnosti pribaviti potvrdu ranijeg investitora o
izvedenim radovima, izuzetno može dostaviti i svoju izjavu obrazloženu sa razlozima izvan
kontrole dobavljača. Nije prihvatljivo dostavljanje kopija ugovora umjesto potvrda o
izvršenim isporukama.
Ako je razdoblje od registracije/osnivanja dobavljača kraći od razdoblja za koji ugovorno tijelo
zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i financijsko stanje i tehničku i
profesionalnu sposobnost dobavljača, dobavljač treba dostaviti dokumente samo za razdoblje od
svoje registracije/osnivanja.
a)
U slučaju da zahtjeve dostavljaju skupine dobavljača, ugovorno tijelo će prilikom ocjene
stupnja u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir
financijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova skupine
dobavljača. Stoga, članovi skupine dobavljača mogu dostaviti jedan paket dokumenata
koji su navedeni u točki 6.5 i 6.7 tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa predmetom
nabave (točka 4). Dokumenti koji su navedeni pod točkom 6.2 i 6.3 moraju se posebno
pripremiti za svakog člana skupine dobavljača.
Napomena: Skupina dobavljača koja želi sudjelovati u ovom postupku nabave dužna je
dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u skupinu dobavljača
radi učešća u postupku javne nabave. Navedeni pravni akt mora sadržavati: tko su članovi
skupine dobavljača sa točnim identifikacionim elementima; tko ima pravo istupa,
Strana 17 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime skupine dobavljača kao i
utvrđenu solidarnu odgovornost između članova skupine dobavljača za obaveze koje
preuzima skupine dobavljača. Ukoliko se dobavljač odlučio da sudjeluje na tenderu kao
član skupine dobavljača za ugovorno tijelo nije prihvatljivo da može sudjelovati
samostalno sa svojom ponudom u istom postupku nabave, tj. postupanje suprotno ovom
zahtjevu će imati za posljedicu odbijanje obe ponude (ponuda skupine dobavljača kao i
pojedinačne – samostalne ponude dobavljača – člana skupine dobavljača).
Dokumenti koji su pomenuti pod točkom 6.2 i 6.3 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji
ovjerenoj od strane nadležne institucije. Dokumenti koji su pomenuti pod točkom 6.4,
6.5, 6.6 i 6.7 moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležne institucije
ili od strane dobavljača, u ovisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. U
slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorno tijelo može
zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.
c)
U skladu sa člankom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorno tijelo
će odbaciti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem
ili bivšem zaposleniku ugovornog tijela u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom
obliku, u pokušaju da izvrši utjecaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tijek
postupka javne nabave. Ugovorno tijelo će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i
Agenciju za javne nabave o odbacivanju ponude, te o razlozima za to i o tome će
napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabave.
d)
Ugovorno tijelo može u pisanoj formi tražiti od dobavljača da pojasni dokumente koje je
dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoje ponude, i to u roku koji odredi ugovorno tijelo.
e)
Dobavljači će biti obaviješteni, što je prije moguće, o odlukama u vezi sa rezultatima
postupka, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
b)
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Ponude koje nisu ispunile eliminatorne zahtjeve u poglavlju 6. – Kvalifikacija, neće biti predmet
daljih razmatranja.
Strana 18 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
7. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabave.
7.1. Kriteriji dodjele ugovora
Kriteriji dodjele ugovora je: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ugovor se dodjeljuje kvalificiranom dobavljaču koji je dostavio najnižu cijenu tehnički
zadovoljavajuće ponude. Kriterij za odabir ponude je 100% cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
7.2. Zabrana pregovora
uv
id
Sa dobavljačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim, ugovorno tijelo
može od dobavljača tražiti pismenim putem pojašnjenje njegove ponude, u određenom roku s tim da
ne unose bilo kakve promjene u ponudu.
7.3. Neprirodno niske ponude
am
o
za
Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene radove, ugovorno tijelo će
zahtjevati od dobavljača da opravda ponuđenu cijenu. Ako dobavljač ne dostavi zadovoljavajuće
opravdanje, ugovorno tijelo ima pravo odbiti takvu ponudu.
Bi
H
-s
Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorno tijelo u pisanoj formi zahtijeva od
dobavljača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i
elemente cijene i kalkulacija. Ugovorn tijelo će uzeti u obzir objašnjenje:
vo
7.4. Ispravke grešaka i propusta
El
ek
tro
pr
en
os
a
– ekonomičnosti procesa proizvodnje;
– tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uvjeta koji su na raspolaganju
dobavljaču za dostavu roba;
– originalnosti roba koje dobavljač nudi;
– poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uvjete koji su na snazi na lokaciji
gdje će se radovi obavljati.
Vl
as
ni
št
Ugovorno tijelo će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista
otkrije tijekom ocjene ponude. Ugovorno tijelo će neodložno dobavljaču uputiti obavjest o svakoj
ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uvjetom da je dobavljač to
odobrio u roku koji je odredilo ugovorno tijelo. Ako dobavljač ne odobri predloženu ispravku, ponuda
se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća dobavljaču.
Ugovorno tijelo će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:
–
kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima
iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;
–
ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične
cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti
konačan iznos;
–
ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa zbrajanjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos
će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.
Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za dobavljača. Ako ih dobavljač kao takve ne
prihvaća, njegova ponuda se odbija.
Strana 19 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA
Svaki dobavljač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorno tijelo
tijekom postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti
prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članku 51. Zakona.
Prigovor se podnosi ugovornom tijelu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je
dobavljač saznao ili je trebao saznati da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od
datuma navodne povrede.
o
9. POTPISIVANJE UGOVORA
za
uv
id
Ako ugovorno tijelo ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članku 51. stav (4) Zakona, ili
prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u
roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u članku 51. stav (4) ili u
slučaju da ugovorno tijelo odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten
od strane ugovornog tijela. Ugovornom tijelu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim
podnošenjem Uredu.
Bi
H
-s
am
Ugovorno tijelo će obavijestiti dobavljača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu zaključivanja
ugovora.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
9.1. Jamstvo za dobro izvršenje ugovora
9.1.1. Ugovorno tijelo će tražiti jamstvo za izvršenje ugovora. Iznos jamstva za izvršenje ugovora je
deset posto (10%) od vrijednosti ugovora sa PDV-om. Jamstvo za dobro izvršenje ugovora će
biti dostavljena ugovornom tijelu u roku od sedam (7) dana nakon potpisa ugovora. Nakon
završetka radova i primopredaje objekta i nakon dostavljanja jamstva za osiguranje u
jamstvenom razdoblju, na dva posto (2%) od ukupne cijene Ugovora bez PDV-a, jamstvo za
dobro izvršenje Ugovora biti će vraćeno Dobavljaču.
9.1.2. Sastavni dio ponude je i Izjava dobavljača da će ukoliko bude izabran kao najpovoljniji
dobavljač, u roku od sedam (7) dana od dana obostranog potpisa ugovora, dostaviti bezuvjetno
bankovno jamstvo za dobro izvršenje ugovora u iznosu navedenom u stavu 9.1.1.
9.1.3. Jamstvo za dobro izvršenje ugovora će biti nominirana u valuti Ugovora, i biti će u formi
bankovnog jamstva, izdane od banke koja je prihvaćena od strane Ugovornog tijela. Primjer
obrasca jamstva se nalazi u Aneksu 7. tenderske dokumentacije.
9.1.4. Uvjeti povrata ili zadržavanja jamstva za dobro izvršenje ugovora vršiti će se u skladu sa
odredbama člana 19. Uputstva o primjeni zakona o javnim nabavama BiH (Službeni glasnik
BiH broj 3/05), odnosno odredbama Zakona o obligacionim odnosima:
– Osiguranje izvršenja će biti plativo Ugovornom tijelu kao kompenzacija za bilo
kakav gubitak uzrokovan greškom izabranog dobavljača, u svrhu izvršenja njegovih
obveza prema Ugovoru,
– Osiguranje izvršenja će biti ukinuto od strane Ugovornog tijela i vraćeno dobavljaču
ne kasnije od 30 (trideset) dana nakon datuma izvršenja obaveza dobavljača,
uključujući sve jamstvene obveze prema Ugovoru.
Strana 20 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
9.2. Uvjeti iz ugovora
Ugovorno tijelo će zaključiti ugovor sa dobavljačem čija je ponuda odabrana kao najbolja za
izvođenje radova na rekonstrukciji trafostanice TS 110/x kV Mostar 1.
Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora su uključeni u Aneksu 10. tenderske dokumentacije
(“nacrt”). Dobavljač treba popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi
(tj. cijena i drugi uvjeti).
Svaku stranu nacrta koju popuni dobavljač, treba parafirati ovlaštena osoba i priložiti uz ponudu
skupa sa izjavom dobavljača i obrascem za podnošenje ponuda koji se nalazi u tenderskoj
dokumentaciji. U obrascu za podnošenje ponuda dobavljač potvrđuje svoju spremnost da zaključi
ugovor.
uv
id
Napomena: Ukoliko dobavljač ne popuni i ne dostavi nacrt ugovora, smatrati će se da je suglasan
sa svim odredbama nacrta Ugovora.
za
9.3. Jamstvo i druge obveze dobavljača
Bi
H
-s
am
o
Dobavljači su obvezni da dostave jamstvo za izvedene radove i ugrađenu opremu. Dužina trajanja
jamstva se treba navesti u ponudi. Minimalno jamstvo za izvedene radove je tridesetšest (36)
mjeseci od dana primopredaje građevinskih radova u trafostanici, a za svu ugrađenu opremu iz
Obrasca za cijenu ponude-Aneks 3, jamstveni rok je minimalno 36 mjeseci.
tro
pr
en
os
a
10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ OKUMENTACIJI
ek
Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 23,40 KM. Ovaj iznos pokriva stvarne
troškove i troškove slanja tenderske dokumentacije dobavljačima. Zainteresirani dobavljači imaju
pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe.
vo
El
Zainteresirani dobavljači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog tijela u
pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje
ponuda.
Vl
as
ni
št
Ugovorno tijelo će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarni konkurentski
temelj postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim dobavljačima najkasnije 5 (pet) dana
prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno
mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorno tijelo će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to
najmanje za 7 (sedam) dana.
Ugovorno tijelo može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uvjetom da su sve
izmjene dostupne zainteresiranim dobavljačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma
koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske
dokumentacije.
Strana 21 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
11. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:
Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci
Aneks 2a: Izjava dobavljača
Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude i izjava dobavljača
Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude
uv
id
Aneks 4: Predmjer i predračun radova
za
Aneks 5: Dinamički plan izvođenja radova
am
Aneks 7: Obrazac garancije za dobro izvršenje Ugovora
o
Aneks 6: Obrazac garancije za osiguranje ponude
Aneks 9:
Tehnički opis
Aneks 10: Nacrt ugovora
Bi
H
Povjerljive informacije
tro
pr
en
os
a
Aneks 8:
-s
Aneks 7a: Obrazac garancije za dobro izvršenje Ugovora u garantnom periodu
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Aneks 11: Ovlaštenje proizvođača/generalnog zastupnika
Strana 22 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 1
OBAVIJEST O NABAVI S MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 21-1-1-11-798/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv
"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
Adresa
Marije Bursać 7A
Kontakt osoba
Valentina Radišić
Općina/Grad
Banja Luka
IDB/JIB
4402369530009
Telefon
051246500
Faks
051246550
Elektronska pošta
admin@elprenosbih.ba
Internet adresa
www.elprenosbih.ba
tro
pr
en
os
a
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Poštanski broj
78000
Kao pod I.1
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
El
ek
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.5.a. Vrsta
I.5.b. Razina
Vl
as
ni
št
vo
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
Javno poduzeće
Državna razina
I.5.c. Djelatnost
Električna energija
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe
Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni
sporazum?
Ne
Strana 23 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava rekonstrukcije trafostanice TS 110/x kV Mostar 1
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava i ugradnja transformatora 110/35/10(20) kV sa pripadajućim poljima, SN postrojenja,
opreme DV 110 kV polja Jablanica, sanacije sustava upravljanja, signalizacije, zaštite i vlastite
potrošnje trafostanice, izrada projektne dokumentacije i izgradnje SN postrojenja
2.475.000,00
am
o
za
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez
PDV-a u KM
uv
id
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tehničkoj specifikaciji
-s
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
tro
pr
en
os
a
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Bi
H
Trafostanica Mostar 1 - Raštani
18 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
El
ek
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da
Da
Vl
as
ni
št
vo
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija izvršenje ugovora?
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
(Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz člana 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani
detaljno u tenderskoj dokumentaciji).
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Strana 24 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
Otvoreni postupak
IV.1. Vrsta postupka
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV.3.a. Datum
2.1.2015.
IV.3.b. Novčana naknada
Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade
23,40
8.1.2015.
Vrijeme
Vrijeme
vo
El
ek
8.1.2015.
Vl
as
ni
št
Datum
tro
pr
en
os
a
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
-s
Datum
11:00
Bi
H
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
am
o
za
uv
id
Može se osigurati/dostaviti zahtjev do
11:30
Mjesto
Elektroprenos –
Elektroprijenos
BiH a.d. Banja
Luka, Marije
Bursać 7a,
78000 Banja
Luka, u Sali za
sastanke
Strana 25 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tendersku dokumentaciju dobavljači mogu preuzeti osobno, radnim danom u vremenu od 8:00 do 15:00 sati, na
protokolu u sjedištu Naručioca, ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, uz dokaz o uplati 23,40 KM ili 11,96
EUR, ili se ista može dostaviti poštom, nakon pisanog zahtjeva i dostave dokaza o izvršenoj uplati. Zahtjev se
može dostaviti na fax +387 (0)51 246-550.
Plaćanje za "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, unutar BiH vrši se preko Unicredit Bank
a.d. Banja Luka na račun broj: 551001-0003-4008-49, sa identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske
dokumentacije broj: T-01-77/14.
Plaćanje za "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, izvan BiH vrši se preko Unicredit Bank a.d.
Banja Luka, swift BLBABA22, korespodentna banka BKAUATWW (Bank Austria CA Vienna), IBAN:
BA395517904801164548, sa naznakom: Za "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka i
identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske doku
entacije broj: T-01-77/14.
Prilikom uplate tenderske dokumentacije iz inozemstva potrebno je na nalogu za uplatu navesti (označiti) da
proviziju za platni promet snosi Nalogodavac (onaj tko vrši uplatu).
Strana 26 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
PROCUREMENT
NOTICE
–
INTERNATIONAL
PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Contact person
Valentina Radišić
Address
Marije Bursać 7A
Postal code
78000
Municipality/City
Banja Luka
Identification number
4402369530009
Telephone
051246500
Fax
051246550
E-mail
admin@elprenosbih.ba
Internet address
www.elprenosbih.ba
As in I.1
Bi
H
I.2. Address for obtaining tender documents
-s
am
o
za
uv
id
Official name
Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka
I.3.a. Type of contracting authority
tro
pr
en
os
a
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
Public enterprise
State level
El
ek
I.3.b. Level of government where contracting
authority belong to
Eletricity
Vl
as
ni
št
vo
I.3.c. Main activity of contracting authority
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Procuration of reconstruction of substation (SS) 110x kV Mostar 1
II.1.b. Description of the object of the contract
Procuration and installation of transformer 110/35/10(20)kV with associated bays, MV facilities, equipment
of TL 110 kV bay Jablanica, sanation of substation system for control, signalization, protection and power
supply, making of Project Design, and building of MV facility
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to tender's documentation
Strana 27 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Part III: PROCEDURE
Open procedure
III.1. Type of procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date Obtainable until
8.1.2015
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
23,40 KM
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Time
11:00
Address and
place
uv
id
8.1.2015.
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
Date
"Elektroprenos
Elektroprijenos
BiH" a.d. Banja
Luka, ul,
Marije Bursać
7A, Banja
Luka, in
conference
room
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Tender documentation can be obtained at the premises of the "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" - protocol,
Marije Bursac 7a, Banja Luka, with proof of payment in the nonreturnable amount of 23.40 BAM (or 11.96
EUR) each working day from 8,00 to 15,00 hrs, with written reguest for exception of tender documentation.
Payment fee for tender documentation is 23.40 BAM (or 11,96 EUR).
Payment instructions:
Payments inside Bosnia and Herzegovina:
ACCEPTEE: "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Unicredit Bank a.d. Banja Luka, account
no: 551001-0003-4008-49 Payment purpose: Payment for tender documentation T-01-77/14. Payments outside
Bosnia and Herzegovina:
Receiving Bank SWIFT: BLBABA22, Name: UniCredit bank a.d. Banja Luka Correspodent bank
SWIFT: BKAUATWW, Name: Bank Austria CA Vienna, Beneficiary IBAN: BA395517904801164548
"Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Marije Bursac 7A, Bosnia and Herzegovina Payment
purpose: Payment for tender documentation T-01-77/14.
For payments from abroad it is necessary in payment order to state that the costs borne by the supplier.
Strana 28 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 2
OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE
Naziv ugovora i broj nabavke:
Tender br. T – 01 – 77/14 – Nabava rekonstrukcije trafostanice TS 110/x kV Mostar 1
Obavjest o nabavci objavljeno u “Službenom glasniku BiH” od 24.11.2014., broj obavjesti
21-1-1-11-798/14.
Mjesto: _________________
Datum: _________________
o
za
"ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BiH" a.d. BANJA LUKA
Ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
uv
id
PRIMA:
-s
am
DOSTAVIO:
Potpis
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Naziv dobavljača
ek
KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)
vo
Vl
as
ni
št
Adresa
El
Ime i prezime
Telefon
Faks
E-mail
Strana 29 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 2A
IZJAVA DOBAVLJAČA
U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim
izjavljujemo slijedeće:
1)
Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije, br. T – 01 –77/14
– Nabava rekonstrukcije trafostanice TS 110/x kV Mostar 1. Ovom izjavom prihvaćamo
njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2)
Nudimo izvođenje radova u skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i
utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3)
Cijena naše ponude (sa PDV-om):
uv
id
____________________, slovima___________________________________.
za
U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa Aneksom 3.
tenderske dokumentacije.
Dajemo popust u iznosu _____ % .
5)
Rok izvođenja radova je ___________ dana od dana potpisa Ugovora.
6)
Jamstveno razdoblje za izvršene građevinske radove iznosi _____ (minimalno 36) mjeseci od
dana primopredaje objekta.
Bi
H
-s
am
o
4)
tro
pr
en
os
a
Minimalno jamstvo za ugrađenu opremu je _________ (minimalno 36) mjeseci od dana
primopredaje objekta.
Ova ponuda važi __ (_______) dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda, tj. do
_____________ (datum).
8)
Jamstvo za ponudu je dostavljeno u skladu sa kriterijima iz točke 5. tenderske dokumentacije.
9)
Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti jamstvo za dobro
izvršenje ugovora, u skladu sa točkom 9. tenderske dokumentacije.
vo
El
ek
7)
Vl
as
ni
št
10) Ispunjavamo sve kvalifikacijske uvjete koji su navedeni u točki 6. tenderske dokumentacije i
ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo
bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su
kvalifikacijski uvjeti ispunjeni.
Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja dobavljača:
[…………………………………………………………………]
Potpis: […………………………………………………………]
Mjesto i datum: [………………………………..………………]
Pečat firme / poduzeća:
Uz ponudu je dostavljeno slijedeće: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]
Strana 30 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 3
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
Stavka
Ukupna
cijena
(bez pdv-a)
(_______)*
(3)
Opis
(2)
Projektna dokumentacija i dozvole - Tablica 1
2
Građevinski radovi i oprema - Tablica 2
3
Elektro oprema - Tablica 3
4
Elektromontažni radovi - Tablica 4
5
Ispitivanje - Tablica 5
6
Supervizija - Tablica 6
uv
id
1
Bi
H
-s
am
o
za
(1)
tro
pr
en
os
a
UKUPNO BEZ PDV
IZNOS PDV (17%)
UKUPNO SA PDV
El
ek
*) Valuta u kojoj se nudi cijena robe
vo
Napomena:
Vl
as
ni
št
1.Cijena treba biti izražena u KM ili EUR (potrebno je upisati valutu).
2.U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa ispravka će se izvršiti sukladno
jediničnim cijenama
Potpis i pečat dobavljača
Signature and stamp of Bidder ________________________
Strana 31 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Tablice sa cijenama su podijeljene u posebne Tablice i to:
Tablica sa cijenama za projektnu dokumentaciju i dozvole
Tablica br.2
Tablica sa cijenama za građevinske radove i opremu
Tablica br.3
Tablica sa cijenama za elektro opremu
Tablica br.4
Tablica sa cijenama za elektromontažne radove
Tablica br.5
Tablica sa cijenama za ispitivanje sa dostavom važećih certifikata
Tablica br.6
Tablica sa cijenama za superviziju
Tablica br.7
Rekapitulacija – Ukupno
za
uv
id
Tablica br.1
-s
am
o
1.
Tablice ne daju potpuni opis opreme koja se isporučuje kao ni usluga koje se vrše. Smatra se
da su Ponuđači pročitali Tehničke specifikacije i ostale dijelove Tenderske dokumentacije
kako bi imali potpuni uvid u sadržaj i predmet zahtjeva za svu opremu prije ispunjavanja
cijena. Smatra se da unijeti iznosi i cijene uključuju sve gore navedeno.
3.
Ukoliko je Ponuđačima nejasan ili su nesigurni u predmet bilo koje stavke, moraju zatražiti
razjašnjenje u skladu sa Zakonom o javnim nabavama koje je dato u tenderskoj
dokumentaciji, prije podnošenja tendera.
4.
Cijene navedene u ponudi moraju biti date na način i u valuti specificiranoj u Upustvu za
Ponuđače u Tenderskoj dokumentaciji.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
2.
Za svaku opremu, Ponuđač mora ispuniti svaku kolonu relevantne Tablice, i unese jedinične
cijene kako je navedeno u Tablicama.
Cijene date u Tablicama za svaku opremu moraju odgovarati sadržaju prema detaljima datim
u Tehničkim specifikacijama, crtežima ili drugdje u Tenderskoj dokumentaciji.
5.
Stavke koje nisu ispunjene smatraće se da su uključene u cijene drugih stavki. Ukupan iznos
za svaku tablicu i ukupan iznos općeg zbroja smatrati će se ukupnom cijenom za realizaciju
po ugovoru, bilo da je ili nije uz svaku data cijena.
6.
Kada Naručitelj zahtijeva za svrhe koje su opravdane, Izvođač mora osigurati Naručitelju
razbijene cijene svake ukupne stavke ili paušalne pozicije date u Tablicama.
Strana 32 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 4
PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I DOZVOLE
Projekt
izvedenog
stanja
TS
(građevinski i elektro dio).
Predmetnu dokumentaciju izraditi u 6
tvrdo uvezanih primjeraka te u
digitalnoj formi (AutoCAD i MS
Office). Obračun set.
(5)
(_______)*
(6)
Set
1
(_______)*
(7)
za
uv
id
(4)
Set
1
Set
1
Set
1
El
ek
2.
(3)
o
1.
Količina
am
(2)
Izrada Glavnog i izvedbenog projekta
(elektro i građevinski dio)
konsolidirana tehnička dokumentacija
za sve segmente postrojenja TS
110/35/10 kV Mostar 1 (Transformator
110/35/10 kV, SN postrojenje i sanacija
upravljanja, zaštite, signalizacije i
vlastite potrošnje) sukladno tenderskoj
dokumentaciji.
Predmetnu dokumentaciju izraditi u 6
tvrdo uvezanih primjeraka te u
digitalnoj formi (AutoCAD i MS
Office). Obračun set.
Jedinica
mjere
Ukupna
cijena
(bez pdv-a)
-s
(1)
Zemlja
porijekla
Jedinična
cijena
(bez pdv-a)
Bi
H
Tablica 1
Projektna dokumentacija i dozvole
Opis
tro
pr
en
os
a
Sta
vka
4.
Troškovi tehničkih prijema i Uporabnih
dozvola za sve radove obuhvaćene
ovom tenderskom dokumentacijom.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sve
aktivnosti i troškove u proceduri
ishođenja istih. Obračun set.
Vl
as
ni
št
vo
3.
Nakon revizije dokumentacije iz točke
1. (Tablica 1), koju će provesti
Ugovorno tijelo te dobivenog Glavnog
i izvedbenog projekta SN zgrade i
Urbanističke suglasnosti za istu od
Ugovornog tijela, Dobavljač će ishoditi
Građevnu dozvolu od nadležne
institucije za sve radove obuhvaćene
ovom tenderskom dokumentacijom.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sve
aktivnosti i troškove u proceduri
ishođenja istih. Obračun set.
UKUPNO BEZ PDV:
Strana 33 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
GRAĐEVINSKI DIO – OPREMA I RADOVI
OPĆI I TEHNIČKI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA
Sve eventualne nejasnoće dužan je izvoditelj razjasniti dogovorno s Investitorom i Projektantima, prije
podnošenja ponude, jer se naknadne primjedbe u tom smislu neće moći uvažiti.
Radove treba izvesti po opisu pojedine stavke troškovnika, općim uvjetima pojedinih grupa radova i
ovim općim i tehničkim uvjetima, te prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji.
A.1.1
Sve radove treba izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, projektnim detaljima te
pismenim nalozima Nadzora, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene.
A.1.2
Sve štete učinjene prigodom rada, vlastitim ili tuđim radovima, trebaju se ukloniti na
račun počinitelja.
uv
id
Svi nekvalitetni radovi trebaju se otkloniti i zamijeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane
investitora.
za
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju u način izvedbe, treba pravovremeno prije predaje
ponude tražiti objašnjenje od Ugovornog tijela.
am
o
Eventualne izmjene materijala te način izvedbe tijekom građenja moraju se izvršiti isključivo
pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
-s
Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se moći priznati u obračunu.
Bi
H
Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i
obračun istih.
tro
pr
en
os
a
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od
količine u troškovniku.
ek
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo od
izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta te izvedeni radovi
moraju istima u cijelosti odgovarati.
El
Sve mjere koje se daju u projektnoj dokumentaciji treba provjeriti u naravi.
vo
Svu kontrolu treba vršiti bez posebne naplate .
Vl
as
ni
št
U jediničnim cijenama uračunata su sva davanja, svi troškovi terenskog rada, kao i svi troškovi
materijala i rada na izradi osnovne stavke.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
A. Materijal
Pod cijenom materijala podrazumijeva se nabavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom
procesu kao osnovni materijal tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao
pomoćni.
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim
prebacivanjima, utovarima i istovarima te uskladištenjem i čuvanjem na gradilištu od uništenja
(prebacivanje, zaštita i sl.).
U cijenu je također uračunato i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih materijala.
Rad
U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni te sav unutarnji transport.
Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekata od štetnog
atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
Strana 34 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Skele
Sve vrste radnih skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada.
Oplata
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate
prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon
određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Za dio građevina na ovom Projektu, dokaznica za Troškovnik je napravljena tako da oplata nije
iskazana posebno te je uključena u cijenu betona.
Dakle, ako oplata nije iskazana posebno, uključena je u cijenu betona.
Izmjere
Zimski i ljetni rad
za
B.
uv
id
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu
rada ili prosječnih normi u graditeljstvu.
-s
am
o
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja građevine uključen i zimski period, odnosno ljetni period, to se
neće izvoditelju priznati nikakve naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi te zaštite
konstrukcije od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda, sve to mora biti uključeno u jediničnu
cijenu.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Za vrijeme zime izvoditelj ima građevinu zaštititi te se svi eventualno smrznuti dijelovi istog imaju
otkloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature od koje
je dozvoljen dotični rad, a investitor traži da se radi, izvoditelj ima pravo zaračunati naknadu po normi
6006, ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
C. Faktor
El
ek
Na jediničnu cijenu radne snage izvoditelj ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i
privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
-
Vl
as
ni
št
vo
Povrh toga izvoditelj ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće posebno naplatiti, bilo
kao stavka troškovnika, bilo kao naknadni rad i to:
kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, strojeve i sl.
najamne troškove za posuđene strojeve, koje izvoditelj sam ne posjeduje, a potrebni su mu pri
izvođenju radova,
čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke,
sva ispitivanja materijala,
ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih,
uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom svih otpadaka, šute, ostataka,
građevinskog materijala, inventura, pomoćnih građevina itd..
D. Ostali opći uvjeti
Pravo na izmjene u projektima:
1. Naručitelj ima pravo na izmjene u projektima prema kojima se izvode radovi radi postizanja
boljih tehničkih rješenja i smanjenja troškova. Izvoditelj nema pravo da zbog izmjena u
projektu traži od naručitelja odštetu ili izmjenu ugovorenih jediničnih cijena.
2. Izvoditelj nema pravo mijenjati projekte po kojima se izvode radovi, ali može predložiti
izmjene, ako se na taj način dobije tehnički ispravno rješenje ili se uz istu kvalitetu postiže
ušteda i cijena.
Strana 35 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
3. Radovi po izmjenama projekata mogu se izvoditi samo ako je te izmjene odobrio odnosno
usvojio Naručitelj.
ZEMLJANI RADOVI
Sve iskope izvesti točno po projektu, u skladu sa statičkim proračunom.
Troškovnikom predviđenu kategoriju tla treba provjeriti te ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu u
prisutnosti rukovoditelja gradilišta i nadzornog inženjera, te konstatirati upisom u Građ. Dnevnik.
Kod zatrpavanja pojedinih iskopa, materijal treba polijevati zbog boljeg zbijanja.
Kod materijala koji će se ponovno upotrijebiti (npr. Za zatrpavanje oko temelja), isti treba prevesti na
gradilišnu deponiju, uskladištiti je te poslije upotrijebiti. Sve prenose do i sa gradilišne deponije treba
uključiti u jediničnu cijenu iskopa, te ponovnog nasipavanja.
za
o
am
-s
Bi
H
-sav rad na iskopu,
-razupiranja ako je potrebno,
-eventualno crpljenje vode,
-sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke),
-sve vertikalne i horizontalne transporte,
-sva osiguranja gradilišta i objekta,
-sve mjere zaštite na radu.
uv
id
Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati još i:
ARMIRAČKI RADOVI
tro
pr
en
os
a
U cijenama svih stavki radova treba uračunati i odgovarajuće koeficijente zbijenosti ili rastresitosti, jer
isti nisu uključeni u količine.
Armiračke radove izvesti u skladu s važećim standardima.
Željezo se upotrebljava po oznakama:
ek
- glatki čelik,
RA 400/500
vo
El
- rebrasti čelik tvrdi,
GA 240/360
Vl
as
ni
št
- mreža od glatko hladno vruče žice . MAG 500/560
Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja armaturu pregledava
nadzorni inženjer investitora ili statičar kod složenijih konstrukcija.
Betonsko željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopnim i nastavcima izvedenim
po važećim propisima.
Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u
skladu sa svim važećim propisima i pravilima strukture.
Upisom u Građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti
betoniranje.
Obračun se radi prema postojećim normama GN-400.
Jedinična cijena armiračkih radova sadrži:
- sav potreban materijal sa transportom na gradilište,
- sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sječenje, savijanje), postavljanje
armature na mjesto ugradbe sa vezanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za oplatu,
- unutarnji transport,
- čišćenje armature od hrđe, masnoće i ostalih nečistoća,
- primjena zaštite na radu i drugih važećih propisa.
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
Strana 36 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
BETON I ARMIRANI BETON
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa važećim
standardima za armirane i ne armirane betone prema pravilniku o tehničkim normativima za beton i
armirani beton.
Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuće propise.
Pri betoniranje jedne cjelovite betonske ili AB konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa.
Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema “Pravilniku o tehničkim mjerama” bez
posebne naplate.
Agregat mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju
upotrebljava se agregat u granulometrijskom sustavu predviđenom u “Pravilniku o tehničkim mjerama
i uvjetima za beton i armirani beton”.
uv
id
Sve gore navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenje.
za
Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona određuje se
prema proračunu statičara.
am
o
Beton treba zaštititi dok se nije vezao i to od atmosferskih i temperaturnih utjecaja.
-s
Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. Može uzeti seriju kocki i dati ih
na ispitivanje.
tro
pr
en
os
a
Obračun se vrši po postojećim normama GN 400-1.
Bi
H
U slučaju pozitivnog nalaza troškove ispitivanja snosi investitor.
U jediničnu cijenu betonskih i AB radova uključeni su:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
- sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona,
- sav potreban rad uključujući unutarnji transport,
- zaštita betonskih i armirano-betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih
utjecaja,
- ubacivanje betona u oplatu,
- ugradba uz pomoć vibratora,
- svi otvori za prolaz elektrike i kanalizacije,
- poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih mjera,
- čišćenje nakon završenih radova,
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika.
Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dobaviti odgovarajući atesti i certifikati
kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme.
NAPOMENA IZVOĐAČU:
Razne pripremne radove vršiti u dogovoru sa investitorom . Sve radove potrebno je izvesti u skladu sa
važećim normativima, pravilnicima i standardima za kompletan završetak određene pozicije rada.
STANDARDI I CERTIFIKATI:
Standardi kvalitete:
Brandovi su uz tehničku dokumentaciju uključeni jedino kao primjeri. Sličan/jednak materijal ili
oprema je u potpunosti u skladu i prihvatljiva.
Strana 37 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
RADNA SNAGA
Izvođač će osigurati primjenu svih standarda radne snage. Primjenjivat će se odgovarajuće
uskladištenje, rukovanje i korištenje materijala.
OSTALO
Izvođač mora kontrolirati gdje je locirana infrastruktura kao što su PTT i električni kablovi i cijevi za
vodu prije nego počne iskop ili bušenje tla. Izvođač je odgovoran za sve štete na javnom ili privatnom
vlasništvu koje prouzrokuje.
PRED GRAĐEVINSKI RADOVI:
uv
id
Pregled radilišta treba obaviti Izvođač. Pregled će pokazati sve neophodne nadmorske visine i
razmake. Sastanak prije građenja će organizirati predstavnici Investitora i Izvođač da bi pregledali
slijedeće informacije:
pregled uvjeta
‐
pregled radilišta
‐
izjavu o radnom metodu
‐
raspored rada
‐
plan sigurnosti i okoliša
‐
spisak materijala
tro
pr
en
os
a
ek
DOKAZI O KVALITETI:
Bi
H
-s
am
o
za
‐
Vl
as
ni
št
vo
El
Pored tvorničkih atesta i dokaza o kvaliteti, Izvođač radova je dužan u okviru izvođenja radova
predvidjeti i kontinuirano vršiti kontrolu svih ugrađenih materijala i sklopova te dokaze o kvaliteti
istih prezentirati Nadzornim inženjerima (građevinski i elektro), te na kraju radova sva ovjerena
izvješća predati za potrebe Tehničkog pregleda objekta i samo arhiviranje dokumentacije.
Strana 38 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA TS MOSTAR 1
1.
ZEMLJANI RADOVI
Poz.
Opis pozicije
J.M.
Količina
01.01
Široki iskop (građevne jame) zemljišta IVVI kategorije. Iskop do kote temeljenja
Prosječna debljina iskopa 3,30 m.
Odlaganje
iskopanog
materijala
na
građevnoj parceli.
m3
537,90
Jed.cijena
Ukupno
3
Obračun po m sraslog tla.
16,30x10.00x3,30=
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
za
o
am
m3
30,80
m3
94,75
m3
443,15
tro
pr
en
os
a
15,70x9,80x0,20=
-s
Nasipanje,
razastiranje
i
zbijanje
tamponskog sloja šljunka (podloga za
podnu temeljnu ploču debljine 40 cm).
Obuhvaćena je nabavka, ugradba i zbijanje
materijala.
Bi
H
01.02
uv
id
= 537,90
= 30,80
Nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala
iz iskopa oko objekta u slojevima po 30 cm.
Obuhvaćena je ugradba i zbijanje
materijala.
El
ek
01.03
Vl
as
ni
št
14,10x0,5x1,75+
vo
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
10,70x0,5x1,4+
7,80x3,3x0,5x+
9,4x1x2x3,3=
= 94,75
01.04
Transport materijala iz iskopa na deponij.
Obuhvaćen je utovar, prijevoz, istovar i
održavanje deponije. Prosječna udaljenost
deponije do 2 km.
Obračun po m3 sraslog tla.
537,90-94,75=
= 443,15
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
Strana 39 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
2.
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Poz.
Opis pozicije
02.01
Betoniranje sloja podložnog betona MB 15
debljine 10 cm ispod temeljne ploče.
Obuhvaćena je nabavka i ugradba betona.
Tem. Ploče
J.M.
Količina
m3
15,40
m3
61,55
Jed.
Cijena
Ukupno
15,70x9,80x0,10=
15,70x9,80x0,40=
Bi
H
= 61,55
-s
am
Tem. Ploča
Betoniranje AB ravnih ploča u oplati betonom
MB 30. Obuhvaćena je izrada, postavljanje i
skidanje oplate, te nabavka, ugradba, zbijanje i
zaštita betona.
tro
pr
en
os
a
02.03
za
Betoniranje AB temeljne ploče MB 30 u oplati.
Obuhvaćena je izrada, postavljanje i skidanje
oplate, te nabavka, ugradba, zbijanje i zaštita
betona.
o
02.02
uv
id
= 15,40
m3
41,41
m3
18,75
ek
Pozicija 000
Vl
as
ni
št
pozicija 101
= 19,84
vo
El
15,30x9,40x0,20-(1,60x13,50+2x11,20)x0,20
15,30x9,40x0,15= 21,57
02.04
= 41,41
Betoniranje AB podrumskih zidova u oplati
betonom MB 30. Obuhvaćena je izrada,
postavljanje i skidanje oplate, te nabavka,
ugradba, zbijanje i zaštita betona.
Podrum
1,72x(13,30x2+8,50x2)x0,25=
= 18,75
02.05
Betoniranje AB vertikalnih serklaža i AB
stupova pravokutnog poprečnog presjeka
betonom MB 30. Obuhvaćena je izrada,
postavljanje i skidanje oplate, te nabavka,
ugradba, zbijanje i zaštita betona.
Strana 40 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Pozicija 000
1,75x0,25x0,25x8 +
m3
1,75x0,25x0,20x4 +
5,91
1,75x0,4x0,3x4
= 2,10
Pozicija 100
4,10x0,25x0,25x4 +
4,10x0,25x0,20x4 +
4,10x0,4x0,3x4
uv
id
= 3.81
o
Bi
H
Pozicija 000
am
Betoniranje AB greda pravokutnog poprečnog
presjeka betonom MB 30 u oplati. Obuhvaćena
je izrada, postavljanje i skidanje oplate, te
nabavka, ugradba, zbijanje i zaštita betona.
-s
02.06
za
= 5,91
m3
3,36
m3
5,98
m3
25,50
tro
pr
en
os
a
0.25x0.25x14,80x2=
= 1,85
Pozicija 100
= 3,36
Betoniranje
AB
horizontalnih
serklaža
pravokutnog poprečnog presjeka betonom MB
30. Obuhvaćena je izrada, postavljanje i
skidanje oplate, te nabavka, ugradba, zbijanje i
zaštita betona.
Vl
as
ni
št
02.07
= 1,51
vo
El
ek
0.25x0.35x8,60x2=
Pozicija 000
0.25x0.25x47,8= 2,99
Pozicija 100
0.25x0.5x47,8= 2,99
= 5,98
02.08
Betoniranje AB kabelskih kanala betonom MB
30. Obuhvaćena je izrada, postavljanje i
skidanje oplate, te nabavka, ugradba, zbijanje i
zaštita betona.
Kanal uz istočnu stranu objekta:
1,05x14,10+
Strana 41 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
-----------------------= 14,80
Kanal uz zapadnu stranu objekta:
1,00x10,70=
-----------------------= 10,70
= 25,50
UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:
3.
uv
id
ARMIRAČKI RADOVI
J.M.
03.01
Čelik RA 400/500-2 i čelik MAG
500/560, mreže. Dobava, sječenje,
čišćenje, savijanje i montaža armature
srednje složenosti, prema statičkom
računu i nacrtima armature. Obračun po
kg.
Količina
za
Opis pozicije
Jed. Cijena
Ukupno
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
Poz.
162,50x75
kg
12.187,50
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
= 12.187,50,00
4.
ZIDARSKI RADOVI
Poz.
Opis pozicije
04.01
Zidanje vanjskih nosivih zidova debljine
20 cm šupljim opekarskim blokovima u
produžnom
mortu
omjera
1:2:6.
Obuhvaćena je nabavka materijala,
transport do mjesta ugradbe, izvedba, kao
i izrada potrebne skele.
Obračun po m3.
J.M.
Količina
m3
40,40
Jed.
Cijena
Ukupno
Prizemlje
46,34x2x0,2+
4,11x13,3x2x0,2
Strana 42 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
= 40,40
04.02
Žbukanje ravnih unutarnjih strana
vanjskih zidova produžnom žbukom s
prethodnim
prskanjem
rijetkom
cementnom žbukom u dva sloja, grubom i
finom
završnom.
Obračunom
je
obuhvaćena
laka
zidarske
skela,
namještanje i premještanje, nabavka
materijala, potrebna sredstva i rad.
Obračun po m2.
m2
267,89
Podrum
uv
id
1,75x(2x14,70+2x8,8) = 82,25
Prizemlje
za
3.90x(2x9,00+2x14,8)= 185,64
am
-s
Bi
H
Žbukanje stropova u dva sloja s
nanošenjem rijetke cementne žbuke 1 : 3 i
produžne
žbuke.
Obračunom
je
obuhvaćena
laka
zidarske
skela,
namještanje i premještanje, nabavka
materijala, potrebna sredstva i rad.
Obračun po m2.
Podrum
129,36+
Prizemlje
133,20
= 262,56
Izrada cementog estriha debljine 5,0 cm
na površinama gdje je industrijski pod
završni sloj, uključujući armiranje
mrežnom armaturom. Obuhvaćena je
nabavka materijala, transport do mjesta
ugradbe i izrada.
Obračun po m2.
Podrum
134,10+
prizemlje
99,20=
= 233,30
tro
pr
en
os
a
04.03
o
= 267,89
262,56
m2
233,30
Vl
as
ni
št
04.04
vo
El
ek
m2
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:
Strana 43 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
5.
HIDROIZOLACIJSKI RADOVI
m2
148,80
m2
170,10
Jed.
Cijena
Ukupno
o
za
uv
id
Količina
Zaštita vertikalne hidroizolacije zidova
podruma, polietilenska zaštitna membrana
(PEHD). Obuhvaćena je nabavka materijala,
transport do mjesta ugradbe i izrada.
Obračun po m2.
Zidovi podruma
3,00x48,60=
= 145,80
m2
145,80
m2
174,90
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
05.03
tro
pr
en
os
a
Bi
H
05.02
Izrada horizontalne hidroizolacije na temeljnoj
ploči podruma, hladni premaz + 1 sloj varenog
Bitufixa. Podloga izolacije mora biti ravna i
suha. Obuhvaćena je nabavka materijala,
transport do mjesta ugradbe i izrada.
Obračun po m2.
Podrum
148,80=
= 148,80
Izrada
vertikalne
hidroizolacije
zidova
podruma, hladni premaz Resitolom + 2 sloja
varenog Bitufixa. Obuhvaćena je nabavka
materijala, transport do mjesta ugradbe i izrada.
Obračun po m2.
Zidovi podruma
3,50x48,60=
= 170,10
J.M.
am
05.01
Opis pozicije
-s
Poz.
05.04
Izrada hidroizolacije kosog krova, hladni
premaz resitolom + 1 sloj varenog Bitufixa. HI
izvesti uz vijence 10 cm i u AB olucima.
Obuhvaćena je nabavka materijala, transport do
mjesta ugradbe i izrada.
Obračun po m2.
Kosi krov
174,90=
= 174,90
UKUPNO HIDROIZOLACIJSKI I TERMOIZOLACIJSKI RADOVI:
Strana 44 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
6.
SOBOSLIKARSKI RADOVI
Poz.
Opis pozicije
06.01
Nabava i bojenje zidova i stropova
jupolom u boji i tonu po želji naručitelja sa
svim predradnjama za tu vrstu radova.
Obračun po m2.
Podrum
J.M.
Količina
m2
267,89
Jed. Cijena
Ukupno
82,25+
Prizemlje
uv
id
185,64=
za
= 267,89
7.
Bi
H
-s
am
o
UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI:
tro
pr
en
os
a
BRAVARSKI RADOVI
Opis pozicije
07.01
Izrada i ugradnja ulaznih jednokrilnih
vrata od PVC profila izrađena od
petokomornih profila.
07.02
Količina
kom
1
kom
1
kom
10
kom
1
Jed. Cijena
Ukupno
vo
Vl
as
ni
št
100/210
J.M.
El
ek
Poz.
Izrada i ugradnja ulaznih dvokrilnih
vrata od PVC profila izrađena od
petokomornih profila.
200/295
07.03
Izrada i ugradnja vanjskih prozora od
PVC profila ostakljena izo staklom
(4+10+4) mm – izrađeni od
petokomornih profila.
100/220
75/100
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:
Strana 45 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
8.
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Poz.
08.01
Opis pozicije
J.M.
Količina
m2
174,90
Jed.cijena
Ukupno
Nabava i postavljanje drvenih gredica 5x8 cm,
na kosoj krovnoj ploči, od zdrave, suhe jelove
građe prema projektu. Obračun prema ukupnoj
slivnoj površini krova.
Površina krova
174,90=
Nabava i letvisanje krova letvama 3/5 cm.
Obračun prema ukupnoj slivnoj površini krova.
o
za
08.02
uv
id
= 174,90
am
Površina krova
m2
174,90
m2
174,90
m2
174,90
-s
174,90=
Dobava i postavljanje krovne armirane folije
Bramac 210 i postavljane preko rogova sa
preklopom od najmanje 10 cm. Obračun prema
ukupnoj slivnoj površini krova.
ek
08.03
tro
pr
en
os
a
Bi
H
=174,90
08.04
=174,90
Vl
as
ni
št
vo
El
Površina krova
174,90=
Dobava i postavljanje krovnog pokrivača
limenog sa svim potrebnim fazonskim
elementima (opšivanje uvala, zaštitne mrežice).
Obračun prema ukupnoj slivnoj površini krova.
Površina krova
174,90=
=174,90
UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI:
Strana 46 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
9.
LIMARSKI RADOVI
Opis pozicije
09.01
Opšivanje vijenca i istaka krova pocinčanim
bojenim limom. Obuhvaćena je nabavka,
transport do mjesta ugradbe i izrada.
Obračun po m1.
Vijenac krova
J.M.
Količina
m1
50,00
Jed.cijena
Ukupno
uv
id
Poz.
za
50=
-s
am
o
= 50,00
Bi
H
Izrada i montaža horizontalnih oluka od
pocinčanog bojenog lima presjeka promjera 15
cm. Obuhvaćena je nabavka, transport do
mjesta ugradbe i izrada.
tro
pr
en
os
a
09.02
Obračun po m1.
m1
8,60
El
Vl
as
ni
št
vo
28=
09.04
28,00
ek
Horizontalni oluci
m1
= 28,00
Izrada i montaža vertikalnih oluka od
pocinčanog bojenog lima presjeka promjera 10
cm. Obuhvaćena je nabavka, transport do
mjesta ugradbe i izrada.
Obračun po m1.
Vertikalni oluci
8,60=
= 8,60
UKUPNO LIMARSKI RADOVI:
Strana 47 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
FASADERSKI RADOVI
Poz.
Opis pozicije
10.01
Obrada vanjske fasade se vrši slojem
strojne žbuke i završnim slojem
plemenite žbuke (SISI putz 1,5 mm ili
jednakovrijedno).
J.M.
Količina
m2
218,00
Jed. Cijena
Ukupno
Obračun po m2.
uv
id
Fasada
218,00=
= 218,00
za
10.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
UKUPNO FASADERSKI RADOVI:
Strana 48 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
11. OSTALI RADOVI
Mjere
Montaža čelične konstrukcije konzole za nošenje
spojne opreme transformatora (35 i 10 kV strana
Tr 1). Predmetnu konstrukciju isporučuje
Ugovorno tijelo i ista se nalazi u krugu
postrojenja, a za istu su pripremljeni temelji –
sidreni vijci. Jediničnom cijenom obuhvatiti
zidarske radove na formiranju „kapa“ na
temeljima te sve druge radove i materijale do
pune funkcionalnosti.
Ukupno
za
uv
id
1
o
Izvedba
svih
eventualnih
građevinskih
prilagodbi
na
temelju
energetskog
transformatora za prijem novog energetskog
transformatora. Predmetni temelj, dat sa svim
relevantnim podacima, u privitku ove
dokumentacije, je predviđen za energetski
transformator 20 MVA, maksimalne mase 43 Komplet
tone. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve
potrebne radove i materijale na temelju
energetskog
transformatora
do
pune
funkcionalnosti. Obračun komplet.
jed.
Cijena
tro
pr
en
os
a
Bi
H
11.02
količina
am
11.01
jed.
Opis pozicije
-s
Poz.
Kom.
1
Kom.
1
vo
Izrada AB temelja za prihvat kućnog
transformatora (uz Tr 1), a sve sukladno
projektnom rješenju iz točke 11.01 ovog
troškovnika. Navedeni temelj će se nalaziti u
blizini pripadajućeg energetskog transformatora.
Svojom konstrukcijom (visinom) moraj biti
dovoljno odignut od zemlje – iz sigurnosnih
razloga. Na vrhu temelja se nalaze U profili kao
vodilice za kotače kućnog transformatora, a u
sredini temelja se nalazi otvor za prijem
eventualnog oticanja ulja koje se preko cijevi
Ø200 sa dna otvora odvodi u uljnu jamu tj.
Prostor iz koga se ulje može u slučaju havarije
pokupiti i ekološki prihvatljivo odložiti.
Jediničnom cijenom obuhvatiti i AB temelj te
vruće cinčano postolje rastavne 10 kV sklopke
koje se preko sidrenih vijaka veže za pripadajući
temelj te mrežu kao zaštitu rastavljača.
Vl
as
ni
št
11.03
El
ek
Obračun po komadu finalno ugrađene
konstrukcije za prijem 35 i 10 kV kabela.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sve navedeno te
sve druge radove i materijale do pune
funkcionalnosti. Obračun po komadu finalno
ugrađenog kućnog transformatora.
Strana 49 od 426
1
Kom.
o
za
6
am
Isporuka postolja za prihvat novih 110 kV
prekidača uz korištenje postojećih temelja i
sidrenih vijaka (trafo 110 kV polje Tr 1 i DV
110 kV Jablanica).
Sva nova konstrukcija mora biti vruće
pocinčana. Jediničnom cijenom obuhvatiti
montažu novih postolja, zidarske radove na
formiranju „kapa“ na temeljima te sve druge
radove i materijale do pune funkcionalnosti.
Obračun po komadu finalno montiranih postolja.
Kom.
Bi
H
11.05
Prilagodba metalne konstrukcije postolja nul
točke Tr 1 za prihvat noževa za uzemljenje. Sva
nova, prilagodna konstrukcija mora biti vruće
pocinčana, a postojeću isporučuje Ugovorno
tijelo. Ista se nalazi u krugu postrojenja, a temelj
je spreman – sidreni vijci. Jediničnom cijenom
obuhvatiti montažu postojećeg postolja, zidarske
radove na formiranju „kapa“ na temelju te sve
druge
radove
i
materijale
do
pune
funkcionalnosti. Obračun po komadu finalno
izvedenih prilagodbi.
-s
11.04
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
tro
pr
en
os
a
Montaža čelične konstrukcije odvodnika
prenapona. Predmetnu konstrukciju isporučuje
Ugovorno tijelo i ista se nalazi u krugu
postrojenja, a za istu su pripremljeni temelji –
sidreni vijci. Jediničnom cijenom obuhvatiti
zidarske radove na formiranju „kapa“ na
temeljima te sve druge radove i materijale do
pune funkcionalnosti. Obračun po komadu
finalno ugrađenih postolja odvodnika prenapona.
Kom.
3
Kom.
1
11.07
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
11.06
Prilagodba metalne konstrukcije postolja
izlaznog rastavljača (DV 110 kV Jablanica) za
prihvat novog izlaznog rastavljača. Postojeće
postolje je betonsko sa vruće pocinčanom
čeličnom riglom.
Sva nova konstrukcija mora biti također vruće
pocinčana, a postojeći portal treba temeljito
revitalizirati u smislu obijanja svih oštećenih
dijelova betona, sanacijom sa reparaturnim
mortom te premazivanjem sa zaštitnim
vodonepropusnim premazom kao i sve druge
radove i materijale do pune funkcionalnosti.
Za slučaj nemogućnosti korištenja postojećeg
portala i čelično rešetkaste rigle zbog
konstrukcije samog izlaznog rastavljača izvršiti
izgradnju novih AB temelja kao i potpuno nove
vruće cinčane konstrukcije koja preko sidrenih
vijaka prenosi opterećenje na pripadajući temelj
uz ugradnju PVC cijevi Ø100 u temelje za
Strana 50 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
prolaz kabela. Sve do pune funkcionalnosti.
Obračun po komadu finalno izvedenih
prilagodbi (temelja i novih postolja) izlaznih
rastavljača.
Prilagodba metalne konstrukcije postolja
sabirničkih rastavljača (DV 110 kV Jablanica) za
prihvat novih sabirničkih rastavljača.
Sva nova konstrukcija mora biti vruće
pocinčana, a postojeće betonske sklopove treba
temeljito revitalizirati u smislu obijanja svih
oštećenih dijelova betona, sanacijom sa
reparaturnim mortom te premazivanjem sa
zaštitnim vodonepropusnim premazom kao i sve
druge
radove
i
materijale
do
pune
funkcionalnosti.
Kom.
-s
am
o
za
2
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Za slučaj nemogućnosti korištenja postojećih
temelja i čelično rešetkastih postolja zbog
konstrukcije samog sabirničkog rastavljača
izvršiti izgradnju novih AB temelja kao i
potpuno nove vruće cinčane konstrukcije koja
preko sidrenih vijaka prenosi opterećenje na
pripadajući temelj uz ugradnju PVC cijevi Ø100
u temelje za prolaz kabela. Sve do pune
funkcionalnosti.
uv
id
11.08
Prilagodba metalne konstrukcije postolja SMT
(DV 110 kV Jablanica i trafo 110 kV polje Tr 1)
za prihvat novih SMT.
Vl
as
ni
št
11.09
vo
El
ek
Obračun po komadu finalno izvedenih
prilagodbi (temelja i novih postolja) sabirničkih
rastavljača.
Sva nova konstrukcija mora biti vruće
pocinčana, a postojeću treba temeljito ostrugati,
očistiti te zaštiti antikorozivnom bojom na bazi
hladnog cinka. Pored navedenog jediničnom
cijenom obuhvatiti revitalizaciju svih vidljivih
dijelova pripadajućeg temelja („kapa“ i bočne
strane do kote -15 cm) sa reparaturnim mortom
te zaštitnim, vodonepropusnim premazom kao i
sve druge radove i materijale do pune
funkcionalnosti. Obračun po komadu finalno
izvedenih prilagodbi.
11.10
Kom.
6
Prilagodba metalne konstrukcije postolja NMT u
DV 110 kV polju Jablanica za prihvat novog
NMT.
Sva nova konstrukcija mora biti vruće
pocinčana, a postojeću treba temeljito ostrugati,
očistiti te zaštiti antikorozivnom bojom na bazi
Strana 51 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
hladnog cinka. Pored navedenog jediničnom
cijenom obuhvatiti revitalizaciju svih vidljivih
dijelova pripadajućeg temelja („kapa“ i bočne
strane do kote -15 cm) sa reparaturnim mortom
te zaštitnim, vodonepropusnim premazom kao i
sve druge radove i materijale do pune
funkcionalnosti. Obračun po komadu finalno
izvedenih prilagodbi.
uv
id
za
o
am
-s
Izrada AB kanala za potrebe polaganja
energetskih (35 kV i 10 kV) kabela od
energetskog transformatora do SN postrojenja.
Dimenzije kanala i rova sukladno podacima iz
elektro projekta (prema odabranim kabelima i
tehničkim propisima). Iskop se vrši isključivo
ručno. Zemljište IV-VI kategorije. Jediničnom
cijenom obuhvatiti iskop, betoniranje u oplati,
armaturu, izradu poklopaca, zasipanje, odvoz
viška materijala te sve druge radove i materijale
do pune funkcionalnosti. Na kabelskom kanalu
predvidjeti ručke za mogućnost skidanja svakog
5. Poklopca. Obračun po m` finalno izvedenog
AB kanala. Dio poklopaca će biti izložen i
prometnom opterećenju.
1
m`
40,0
m`
35,0
m`
15,0
ek
30,0
Izrada AB kanala za potrebe polaganja signalnih
kabela od energetskog transformatora do OLU
trafo 110 kV polja Tr 1. Dimenzije kanala i rova
sukladno podacima iz elektro projekta (prema
odabranim kabelima i tehničkim propisima).
Iskop se vrši isključivo ručno. Zemljište IV-VI
kategorije. Jediničnom cijenom obuhvatiti iskop,
betoniranje u oplati, armaturu, izradu poklopaca,
zasipanje, odvoz viška materijala te sve druge
radove i materijale do pune funkcionalnosti. Na
kabelskom kanalu predvidjeti ručke za
mogućnost skidanja svakog 5. Poklopca.
Obračun po m` finalno izvedenog AB kanala.
Dio poklopaca će biti izložen i prometnom
opterećenju.
El
11.12
AB kanal u prometnici (opterećenje poklopacaauto dizalice i teški kamioni)
m`
vo
b)
AB kanal u postrojenju (opterećenje poklopacaljudska navala)
Vl
as
ni
št
a)
tro
pr
en
os
a
Bi
H
11.11
Kom.
AB kanal u postrojenju (opterećenje poklopacaljudska navala)
AB kanal u prometnici (opterećenje poklopacaauto dizalice i teški kamioni)
Strana 52 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
1.13
Ručni iskop u zemlji IV-VI kategorije za rov za
kabelsku trasu (signalni kabeli), prema
elektrostrojarskom projektu, dimenzija 40×60
cm. Ovim iskopom su predviđeni slijedeći
rovovi:
-od prekidača do OLU (2x);
-od sabirničkog rastavljača do OLU (2x);
-od izlaznog rastavljača do OLU (2x);
-od SMT do OLU (6x);
-od NMT do OLU (1x);
-od kućnog transformatora do energetskog
transformatora (1x);
-s
am
o
za
uv
id
100,0
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Sve izvesti prema elektrostrojarskom projektu i
ustanovljenom stanju postojećih instalacija na
terenu. Iskop je predviđen s pravilnim
vertikalnim zasjecanjem stranica. Iskopanu
zemlju treba odbaciti 1 m od rova jer će se
ponovo koristiti za zatrpavanje, i to na onoj
strani koja se neće koristiti za dopremanje
materijala za zamjenu opreme. Jediničnom
cijenom obuhvatiti otežanost iskopa zbog
postojanja podzemnih instalacija. U cijenu
uključen iskop, odbacivanje materijala u stranu,
obilježavanje trase sa trakom upozorenja,
zatrpavanje, odvoz viška materijala te fino
planiranje iskopanog zemljišta. Obračun po m`
komplet izrađenog rova.
M`
11.14
Vl
as
ni
št
vo
U cijenu uključeni i svi ostali iskopi na
funkcionalnom
zaokruživanju
polaganja
komandno-signalnih kabela te sav potreban
materijal i radovi do pune funkcionalnosti.
Nabava i polaganje antistatik podova SN
postrojenja na već pripremljenu podlogu.
Obračun po m2.
Podrum
134,10+
prizemlje
99,20=
= 233,30
m2
233,30
Strana 53 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
o
za
uv
id
700,00
am
Zidarski radovi na sanaciji 110 kV portala uz
energetski transformator Tr 1. Tehnologija
obnavljanja: odstranjivanje svog trošnog
betonskog materijala, materijala eventualne
karbonatizacije sa i oko oštećenog mjesta na
portalu do zdrave podloge, premazivanje
grundom te nanošenje reparaturnog morta u
jednom ili više slojeva. Ukoliko je vidljiva
armatura ukloniti trošni beton oko armature na
dužini zahvaćenoj korozijom i čišćenje korozije
sa armature. Odstranjivanje betona vršiti
štemovanjem, a korozije armature s čeličnim
četkama; -Premazivanje armature antikorodinom
a zatim nanošenje premaza radi bolje
ostvarljivosti veze izmedju starog i novog
materijala; Jediničnom cijenom obuhvatiti radnu
skelu, otežanost usljed izvođenja radova na
visini te sve radove i materijale do potpune
funkcionalnosti. Obračun komplet izvedeni
radovi.
Kg
1
Komplet
1
Komplet
1
komplet
1
ek
Postavljanje kabelskih uvodnica u zidove SN
zgrade (strana ka transformatoru te strana prema
distribuciji) sukladno potrebama. Uvodnice
kompletirati sa svom pratećom opremom (brtve
kako bi zgrada bila zaštićena od ulaza oborinske
vode, razdjelnice, brtveni čepovi, …) Uvodnice
izvesti po sustavu proizvođača HAUFF technik
GmbH ili od jednakovrijenog proizvođača
sukladno njegovim naputcima Jediničnom
cijenom obuhvatiti i PVC cijevi između vanjskih
kanala i kabelskog prostora te sve ostale radove i
materijale do potpune funkcionalnosti. Obračun
komplet izvedeni radovi.
Komplet
Vl
as
ni
št
vo
El
11.17
tro
pr
en
os
a
Bi
H
11.16
Nabava, dobrema i ugradnja vruće valjanih
čeličnih profila za poprečne nosače ćelija.
Predmetne nosače antikorozivno zaštiti bojom na
bazi hladnog cinka Dimenzije profila i detalji
oslanjanja
definirani
projektnom
dokumentacijom. Obračun po kg finalno
ugrađenih nosača.
-s
11.15
11.18
11.19
Razni radovi na probijanjima postojećih
kabelskih kanala, razgradnji dijelova temelja,
raznih šlicanja, povezivanja na uzemljivač, …, a
sve u smislu funkcionalnom završetku
predviđenih radova. Jediničnom cijenom
obuhvatiti sve radove i materijale do potpune
funkcionalnosti. Obračun komplet izvedeni
radovi.
Elektroinstalacije SN zgrade
Strana 54 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
11.20
Gromobranska instalacija i uzemljenje SN komplet
zgrade
1
11.21
Vatrodojava SN zgrade
1
komplet
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
UKUPNO OSTALI RADOVI:
Strana 55 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Tablica 2 – Rekapitulacija građevinskih radova u TS 110/x kV Mostar 1
Poz.
Ukupno
Vrsta radova
ZEMLJANI RADOVI
02
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
03
ARMIRAČKI RADOVI
04
ZIDARSKI RADOVI
05
HIDROIZOLACIJSKI RADOVI
06
SOBOSLIKARSKI RADOVI
07
BRAVARSKI RADOVI
08
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
09
LIMARSKI RADOVI
10
FASADERSKI RADOVI
11
OSTALI RADOVI
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
01
UKUPNO (KM):
Strana 56 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ELEKTRO DIO – OPREMA I RADOVI
Tablica 3 – ELEKTRO OPREMA sukladno D1
Stavka
Tablica 3
Oprema D.1.
Zemlja
porijekla
Opis
Jedinica
mjere
Količina
Jedinična
cijena
(bez pdv-a)
(_______)*
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Ukupna
cijena
(bez pdva)
(_______)
*
(7)
D.1.1 Energetski transformator
Energetski transformator
kom
20/14/20 MVA
1
za
1
uv
id
110/36,75/10,5(21) kV;
o
Ynd5yn0
am
sukladno poglavlju D.1.1
1.1
Trofazni tropolni prekidači 123 kV
sukladno D.1.2.1.3.
Trofazni jednopolni prekidači 123 kV
Sukladno D.1.2.1.4.
Bi
H
kom
kom
1
1
ek
1.2
Prekidači 123 kV sukladno D.1.2.1.
tro
pr
en
os
a
1
-s
D.1.2. Primarna oprema 110 kV
kg
____
1.4
Oprema za punjenje prekidača SF6
plinom sukladno D.1.2.1.2.3.5.1.
set
1
2
2.1
Vl
as
ni
št
vo
El
1.3
Količina SF6 plina za prvo punjenje i
dodatna količina jednaka 33% prvog
punjenja – Neophodno je navesti
količinu SF6 plina po prekidaču.
Također, treba navesti i kalkulaciju:
_____kg SF6 plina = ____ kg po
prekidaču x 1,33 x 3 kom.,
sukladno D.1.2.1.2.3.5.
Rastavljači sukladno D.1.2.2.
Tropolni rastavljač 123 kV
kom
sukladno D.1.2.2.2.3.7.
2.2
Tropolni rastavljač 123 kV sa nožem
za uzemljenje sukladno D.1.2.2.2.3.8.
2.3
Rastavljač za uzemljenje nul točke
transformatora sukladno
D.1.2.2.2.3.9.
kom
kom
4
1
1
Strana 57 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
3
Strujni mjerni transformatori 123
kV sukladno D.1.2.3.
3.1
Strujni mjerni transformatori 123 kV
2x300/1/1/1/1 A Sukladno D.1.2.3.1
kom
3
3.2
Strujni mjerni transformatori 123 kV
2x150/1/1/1/1 A Sukladno D.1.2.3.2
kom
3
4
Naponski mjerni transformatori
110 kV sukladno D.1.2.4.
kom
1
3
prenapona
mjerni
Sukladno
Sukladno
110 kV odvodnici prenapona fazazemlja Sukladno D.1.2.5.1
kom
5.2
110 kV odvodnici prenapona
zvjezdište-zemlja Sukladno D.1.2.5.2
kom
5.3
35 kV odvodnici prenapona fazazemlja Sukladno D.1.2.5.3
5.4
12 kV odvodnici prenapona fazazemlja Sukladno D.1.2.5.4
5.5
12
kV
odvodnici
prenapona
zvjezdište-zemlja Sukladno D.1.2.5.5
-s
am
5.1
uv
id
Odvodnici
D.1.2.5.
naponski
123 kV
za
5
Kapacitivni
transformator
D.1.2.4.
o
4.1
1
3
kom
3
kom
1
kom
4
7.1
T priključna stezaljka za spoj dva
vodiča AlČe 240/40 mm u snopu na
vodič AlČe 240/40 mm(21,9 mm)
kom
15
7.2
Ravna stezaljka za spoj Al/Če 240/40
mm2(21,90mm)
na Al ploču
100x100 mm2 , 4 rupe fi 14 na
rastojanju od 50 mm
kom
26
7.3
90O stez. Za spoj vodiča AlČe
240/40 mm na cijev (Sfornjak) (Allegura) Ø25-30/125mm
kom
20
7.4
45O stez. Za spoj vodiča AlČe
240/40 mm na cijev (Sfornjak) (Allegura) Ø25-30/125mm
kom
20
tro
pr
en
os
a
ek
Potporni Izolatori 123 kV
sukladno D.1.2.6.
El
6
Bi
H
kom
7
vo
123 kV potporni izolator Sukladno
D.1.2.6
Vl
as
ni
št
6.1
Spojna i ovjesna oprema
sukladno D.1.2.7.
Strana 58 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
7.10
7.11
kom
3
kom
18
Ravna stezaljka, AlČE uže 240/40
mm 2 na pokositreni svornjak 30/125
mm
450 priključna stezaljka stezaljka za
spoj Al/Če240/40 mm2(21,90mm) na
Al ploču 100x100 mm2 , 4 rupe fi 14
na rastojanju 50mm
Dvostruki zatezni lanac sa kapastim
izolatorima sa zaštitnom
armaturom(elektromehanički
pojačani) , Oznaka DZ p
uv
id
za
90 stezaljka, AlČe uže 240/40 mm2
na pokositreni svornjak 30/125 mm
energetskog transformatora
Jednostruki nosni lanac sa kapastim
izolatorima U 120 BS za uže Al uže
240/40 mm2 (izolatore osigurava
Naručitelj)
6
kom
3
kom
o
7.9
Ravna stezaljka, AlČE uže 240/40
mm 2 na pokositreni svornjak 30/125
mm energetskog transformatora
am
7.8
21
-s
7.7
kom
Bi
H
7.6
T stezaljka, AlFe uže 240/40 mm2 na
AlFe uže 240/40 mm2
tro
pr
en
os
a
7.5
kom
kom
6
12
7.12
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Izolator U 120BS 146/255 (2x8kom)
po lancu te zateznom kompresionom
stezaljkom za uže AlFe 240/40mm2
Jednostruki zatezni lanac sa
kapastim izolatorima sa zaštitnom
armaturom(elektromehanički
pojačani) , Oznaka DZ p
Izolator U 120BS 146/255 (2x8kom)
po lancu te zateznom kompresionom
stezaljkom za uže AlFe 240/40mm2
9
kom
7.13
Zatezač vilica –očka
kom
7.14
Vijak sa očkom za kočenje pomoćnih
lanaca
kom
9
9
Strana 59 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
8.1
9
9.1
Provodnici i zaštitna užad
sukladno D.1.2.8.
Al Fe uže 240/40 mm2
m
1000
4
SN oprema za svođenje SN strana
energetskog transformatora
sukladno D.1.2.9.
SN potporni izolatori
sukladno D.1.2.9.1
9.1.1
Potporni Izolatori 36 kV
kom
9.1.2
Potporni Izolatori 24 kV
kom
4
za
Energetski kablovi 36 kV i 24 kV
sukladno D.1.2.9.2
-s
Bi
H
9.2.1
Jednožilni Cu energetski kabel
20,8/36/42 kV sa izolacijom od
umreženog polietilena i PE plaštom sa
vodonepropusnom izvedbom
električne zaštite, tip: XHE 49,
presjeka 120/16mm2 sa rezervnom
žilom za povezivanje energeskog
transformatora T1 sa 36 kV sklopnim
blokom trafo polja transformatora T1
am
o
9.2
uv
id
8
320 m
9.2.2
Jednožilni Cu energetski kabel
12/20/24 kV sa izolacijom od
umreženog polietilena i PE plaštom sa
vodonepropusnom izvedbom
električne zaštite , tip: XHE 49,
presjeka 185/25mm2 sa rezervnom
žilom za povezivanje energetskog
transformatora T1 sa 10 kV sklopnim
blokom polja 10 kV Trafoa T1
m
1000 m
9.2.3
Jednožilni Cu energetski kabel
12/20/24 kV sa izolacijom od
umreženog polietilena i PE plaštom sa
vodonepropusnom izvedbom
električne zaštite, tip: XHE 49,
presjeka 70/16 mm2 bez rezervne žile
za priključak kućnog transformatora
na energetski transformator T1
m
120 m
9.3
Kablovski pribor, stopice i završeci
sukladno D.1.2.9.3
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
m
Strana 60 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
set
2
9.3.2
Toploskupljajuća kabel završnica
20,8/36/42 kV za unutarnju montažu
50-120 mm2 ( 1 set = 3 završnice)
set
2
Toploskupljajuća kabel završnica
12/20/24kV za vanjsku montažu 120240 mm2 (1set =3 završnice)
set
5
Toploskupljajuća kabel završnica
12/20/24kV za unutarnju montažu
120-240 mm2 (1set =3 završnice)
set
5
Toploskupljajuća kabel završnica
12/20 /24kV za vanjsku montažu 50120 mm2 (1set =3 završnice)
set
Kabel stopica bakrena , cjevna za
gnječenje, uzdužno vodonepropusna
za jednožilne bakrene kabele presjeka
120mm2
kom
9.3.7
Kabel stopica bakrena , cjevna za
gnječenje, uzdužno vodonepropusna
za jednožilne bakrene kabele presjeka
185mm2
za
o
9.3.6
3
am
9.3.5
10
-s
9.3.4
Bi
H
9.3.3
uv
id
9.3.1
Toploskupljajuća kabel završnica
20,8/36/42 kV za vanjsku montažu
50-120 mm2 ( 1 set = 3 završnice)
25
Kabel stopica bakrena , cjevna za
gnječenje, uzdužno vodonepropusna
za jednožilne bakrene kabele presjeka
70mm2
kom
10
9.3.9
Nemagnetni držač za kablela
kom
50
9.3.10
PVC umetak za
kom
300
set
1
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
9.3.8
tro
pr
en
os
a
kom
držanje kablova u formaciji trokut
9.3.11
9.4
9.4.1
Ostali sitni nespecificirani kabelski
materijal do pune funkcionalnosti
Bakreni profili i uže
sukladno D.1.2.9.4
Bakreni profili 80 x 10 x 4000 mm
kom
9.4.2
Bakreno uže 50 mm2
9.5.
Klizni nosač bakarnih sabirnica
sukladno D.1.2.9.5
Klizni nosač bakarnih sabirnica na
potpornom izolatoru sa vijkom M16 i
pripadnom vijčanom opremom
Ostali sitni nespecificirani materijal
sukladno D.1.2.9.6
9.6.3
9.6.
7
m
300
kom
8
Strana 61 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Postrojenje 36 kV i 24 kV za unutarnju montažu –
Sukladno D.1.3.
10.3
1
Odvodna ćelija 36 kV sa zaštitno
– upravljačkim uređajem u
skladu sa stavkom D.1.3.1.2.
Tehničke specifikacije
kom
3
Mjerna ćelija 36 kV sa zaštitno –
upravljačkim uređajem u skladu
sa stavkom D.1.3.1.3 Tehničke
specifikacije
D.1.3.2.
uv
id
kom
o
za
Transformatorska ćelija 36 kV
sa zaštitno – upravljačkim
uređajem u skladu sa stavkom
D.1.3.1.1 Tehničke specifikacije
am
10.2
36 kV postrojenje za unutarnju montažu
-s
D.1.3.1.
10.1
1
set
kom
1
Bi
H
10
Ostali sitni nespecificirani materijal
do pune funkcionalnosti
tro
pr
en
os
a
9.6.1
24 kV postrojenje za unutarnju montažu
10.4
Transformatorska ćelija 24 kV
sa zaštitno – upravljačkim
uređajem u skladu sa stavkom
D.1.3.2.1 Tehničke specifikacije
1
10.5
Odvodna ćelija 24 kV sa zaštitno
– upravljačkim uređajem u
skladu sa stavkom D.1.3.2.2
Tehničke specifikacije
kom
7
10.6
Ćelija za podužno rastavljanje sa
zaštitno
–
upravljačkim
uređajem 24 kV u skladu sa
stavkom D.1.3.2.3 Tehničke
specifikacije
kom
10.7
Mjerna ćelija 24 kV sa zaštitno –
upravljačkim uređaja u skladu sa
stavkom D.1.3.2.4 Tehničke
specifikacije
kom
1
kom
15
10.8
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
kom
Zaštitno-upravljački uređaj za
SN postrojenje TS 110/x Mostar
1 sukladno D.1.3.3
1(2)
Strana 62 od 426
10.9
11.
Softver za zaštitno-upravljačke
uređaje sa kablovima potrebnim
za programiranje, licencirani na
"Elektroprenos BiH" a.d. Banja
Luka za 2 korisnika u skladu s
„Tehnička
specifikacija
i
zahtjevi za zaštitno-upravljački
uređaj za SN postrojenje TS
110/x Mostar 1“, D.1.3.3
set
1
kom
za
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Sekundarna oprema sukladno D .1.4
11.3
12
Softver za parametriranje i
podešavanje uređaje zaštite i
upravljanja sukladno D.1.4.1.2.7.
Sistem SCADA
sukladno D.1.4.2
o
1
am
-s
Bi
H
OLU za DV polje 110 kV sa dva
sustava sabirnica sukladno
D.1.4.1.2.6.2.
tro
pr
en
os
a
11.2.
Ormar zaštita i upravljanja za DV
polje 110 kV
sukladno D.1.4.1.2.2.
ek
11.1.
uv
id
Ormari zaštita i upravljanja
sukladno D.1.4.1
1
kom
2
set
1
kom
1
Računalo SCADA sustava sa svom
opremom sukladno D.1.4.2.9.
12.2
Programska oprema sukladno
D.1.4.2.9.
komplet
1
12.3
Ostala oprema sustava nadzora i
upravljanja sukladno D.1.4.2.9.
komplet
1
12.4
Sav ostali nespecificirani material i
oprema potrebna za realizaciju pune
funkcionalnosti SCADA sustava
13
13.1
14
15
Vl
as
ni
št
vo
El
12.1
Oprema obračunskog
sukladno D.1.4.3
paušal
mjerenja
Oprema obračunskog mjerenja
set
1
Telekomunikacijska oprema
sukladno D.1.4.4
Obveza
naručitelj
postojeća oprema
Obveza
naručitelj
postojeća oprema
Oprema pomoćnog napajanja – vlastita potrošnja sukladno D 1.5
Vlastita potrošnja
Strana 63 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
15.1
Industrijska baterija, 38 baterijskih
članaka, sa opremom za montažu –
Sukladno D.1.5.1.1
15.2
Ormar akumulatorske
Sukladno D.1.5.1.2
-
kom
15.3.
Ormar
punjača/ispravljača
sa
ispravljačkim modulima Sukladno
D.1.5.1.3
kom
15.4.
Ormar istosmjernog razvoda 220 V
DC sukladnoD.1.5.1.4.
kom
1
15.5.
Ormar izmjeničnog razvoda 220 V
AC sukladno D.1.5.1.5.
kom
1
uv
id
za
1
o
am
15.7.
Ostali
nespecificirani
materijal
potreban za kompletnu montažu
opreme do pune funkcionalnosti
kom
1
paušal
Bi
H
15.6.
Ormar invertera 220 V AC sa
inverterskim razvodom sukladno
D.1.5.1.6.
1
-s
baterije
1
set
Sukladno D 1.6
Transformator vlastite potrošnje
sukladno D.16.1.
Rastavna sklopka sa osiguračima
sukladno D.1.6.2.
Četverožilni energetski kabel 0,4
kV, bakarni, presjeka 4x150 mm2
sukladno D.1.6.5.
Toploskupljajuća kabl završnica 0,4
kV za vanjsku
montažu za
četverožilne kabele za četverožilni
energetski kabel 0,4 kV, bakreni,
presjeka 4x150 mm2
Toploskupljajuća kabl završnica 0,4
kV za unutarnju
montažu za
četverožilne kabele za četverožilni
energetski kabel 0,4 kV, bakreni,
presjeka 4x150 mm2
Kabelske
stopice
cijevne
za
gnječenje, uzdužno vodonepropusne
za četverožilni energetski kabel 0,4
kV, bakarni, prsjeka 4x150 mm2
Ostali
nespecificirani
materijal
potreban za kompletnu montažu
opreme do pune funkcionalnosti
kom
1
kom
1
m
150
set
1
set
1
kom
8
set
1
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
Vl
as
ni
št
16.3.
vo
El
16.2.
tro
pr
en
os
a
16.1.
Kućni transformator sa pripadajućom opremom
ek
16
Strana 64 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
17
Komandno signalni kabeli
oprema Sukladno D 1.7
i
17.1
PP40 2x6 mm2
set
17.2
PP40 4x6 mm2
17.3
1
Obveza naručitelj
set
1
Obveza naručitelj
PP40 4x2,5 mm2
m
5500
17.4
PP40 7x2,5 mm2
m
9000
17.5
PP40 21x1,5 mm2
set
17.6
Ostali nespecificirani kabeli i
kabelski
materijal
do
pune
funkcionalnosti
set
uv
id
-s
1
Bi
H
D.1.9. Sredstva i oprema za zaštitu na radu
Sredstva i oprema za zaštitu na radu
sukladno D..1.9.6
20
20.1
set
o
Oprema PPZ –PP aparati sukladno
D.1.8.
19
19.1
za
D.1.8. Oprema PPZ
tro
pr
en
os
a
18.1
Obveza naručitelj
1
am
18
1
set
1
set
1
D.1.10. Natpisne pločice
Natpisne pločice sukladno D.1.10
UKUPNO (bez PDV-a)
(1)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5
4.6.
Vl
as
ni
št
Tablica 4.
Sta
vka
vo
El
ek
Oprema D.1.
Elektro-montažni radovi sukladno
D.2.
Opis
(2)
Radovi u obimu sukladno poglavlju
D.2.1. Transformator 110/x/y kV
Radovi u obimu sukladno poglavlju
D.2.2. Trafo polje 110 kV
Radovi u obimu sukladno poglavlju
D.2.3. DV 110 kV polje Jablanica
Radovi u obimu sukladno poglavlju
D.2.4. SN postrojenje
Radovi u obimu sukladno poglavlju
D.2.5. Kućni transformator s
pripadajućom opremom
Radovi u obimu sukladno poglavlju
D.2.6. Ormari zaštita i upravljanja i
OLU 110 kV postrojenja
(3)
Količina
Jedinična
cijena
(bez pdv-a)
(_______)*
Ukupna cijena
(bez pdv-a)
(_______)*
(4)
(5)
(6)
(7)
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
set
1
Jedinica
mjere
Strana 65 od 426
set
1
4.8.
Radovi u obimu sukladno poglavlju
D.2.8 Oprema obračunskog mjerenja
set
1
4.9.
Radovi u obimu sukladno poglavlju
D.2.9. Telekomunikacijska oprema
set
1
Radovi u obimu sukladno poglavlju
D.2.10. Oprema pomoćnih napajanja –
vlastita potrošnja
set
1
Radovi u obimu sukladno poglavlju
D.2.11. Natpisne pločice
set
1
4.7.
4.10.
4.11.
za
Radovi u obimu sukladno poglavlju
D.2.7. Puštanje u rad postojećeg
SCADA sustava
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
UKUPNO (bez PDV-a)
(1)
ek
5.1
Bi
H
Količina
(4)
(5)
set
1
set
1
Jedinična
cijena
(bez pdv-a)
(_______)*
(6)
Ukupna
cijena
(bez pdv-a)
(_______)*
(7)
vo
El
Mjerenje otpora uzemljivača i sustava
uzemljenja TS sa izradom važećeg
Elaborata
Vl
as
ni
št
5.2
Jedinica
mjere
tro
pr
en
os
a
Sta
vka
Tablica 5.
Ispitivanja sa dostavom važećih
certifikata
Opis
(2)
Ispitivanje elektroinstalacija i
gromobranske zaštite objekata i
izdavanje važećih certifikata (atesta)
-s
am
o
Elektro-montažni radovi D.2
Ispitivanja sa dostavom važećih certifikata
UKUPNO (bez PDV-a)
Strana 66 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Sta
vka
Tablica 6.
Supervizija
Količina
(2)
Supervizija nad montažom i puštanjem
u pogon energetskog transformatora
110/x/y kV od strane proizvođača
opreme
(4)
(5)
set
1
2
Supervizija nad montažom i puštanjem
u pogon prekidača 123 kV od strane
proizvođača opreme
set
1
3
Supervizija nad montažom i puštanjem
u pogon SN postrojenje 36 kV i 24 kV
sklopnih blokova od strane proizvođača
opreme sukladno D.1.3.1 i D.1.3.2.
set
1
(1)
1
Ukupna
cijena
(bez pdv-a)
(_______)*
(7)
za
Opis
Jedinična
cijena
(bez pdv-a)
(_______)*
(6)
uv
id
Jedinica
mjere
UKUPNO (bez PDV-a)
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
Supervizija
Strana 67 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 5
DINAMIČKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA
Stavka
Opis
PONUĐENI
rok isporuke
Količina
1.
2.
3.
uv
id
4.
za
5.
am
o
6.
-s
7.
Bi
H
8.
tro
pr
en
os
a
9.
10.
11.
14.
15.
El
vo
Vl
as
ni
št
13.
ek
12.
*)
Rok izvođenja radova podrazumijeva: izvođenje radova te isporuku i ugradnju predviđene opreme.
Rok se računa od dana potpisa ugovora.
**)
Rokovi isporuke navedeni tabeli, iskazani u kalendarskim danima predstavljaju datum do
primopredaje izvedenih radova i računaju se od datuma potpisa Ugovora.
Potpis i pečat dobavljača _________________________
Strana 68 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 6
OBRAZAC JAMSTVA ZA OSIGURANJE PONUDE
(Naziv Banke)
(Adresa)
(Datum)
JAMSTVO ZA PONUDU BR. ___
Jamstvo se izdaje u korist "Elektroprenos – Elektroprijenost BiH" a.d. Banja Luka, u daljnjem
tekstu: Korisnik.
2.)
(naziv Banke) je upoznata da je (naziv Dobavljača) (u daljnjem tekstu: Dobavljač) podnio svoju
ponudu broj: __________ od __________ za rekonstrukciju trafostanice TS 110/x kV Mostar 1.
3.)
U vezi gornjeg, (naziv Banke), sa registrovanim sjedištem u ( adresa sjedišta ), neopozivo jamči
Korisniku da će na njegov prvi pisani poziv, bez prava prigovora Banke ili Dobavljača, biti
isplaćen iznos od _______ KM, (Slovima: ___________________ KM) istog dana kad plaćanje
bude zatraženo, a u slučaju:
b)
vo
El
ek
c)
ako Dobavljač povuče ponudu nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda i prije isteka
roka valjanosti ponude;
ako Dobavljač koji je obaviješten da je njegova ponuda prihvaćena od strane
Korisnika odbije potpisati Ugovor;
ako Dobavljač koji je obaviješten da je njegova ponuda prihvaćena od strane
Korisnika propusti ili odbije dostaviti jamstvo za dobro izvršenje Ugovora u skladu s
odredbama tenderske dokumentacije.
tro
pr
en
os
a
a)
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
1.)
U zahtjevu za plaćanje po ovom jamstvu dovoljno je da Korisnik navede broj i iznos jamstva te
točku uvjeta iz jamstva na temelju kojeg se zahtijeva plaćanje.
5.)
Ovo jamstvo je validna minimalno trideset (30) dana nakon isteka razdoblja validnosti ponude
tj. do dana _________ (upisati datum do kojeg važi jamstvo) i svaki zahtjev mora biti dostavljen
u Banku do gore navedenog datuma.
Vl
as
ni
št
4.)
U ___________, dana ________ .
Broj: _____________
(potpis i pečat Banke)
Strana 69 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 7
OBRAZAC JAMSTVA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA
(Naziv Banke)
(Adresa)
(Datum)
uv
id
Na temelju Ugovora broj: _______ od _________ (naziv Banke) izdaje po nalogu i za račun (naziv i
adresa Dobavljača) u daljnjem tekstu "Nalogodavac", a u korist "Elektroprenosa – Elektroprijenosa
BiH" a.d. Banja Luka, u daljnjem tekstu "Korisnik" sljedeće
am
o
za
JAMSTVO br.________
Bi
H
-s
1.) Utvrđuje se da je Nalogodavac preuzeo obvezu po temelju Ugovora broj: __________ od
_____________ za izvođenje radova na rekonstrukciji trafostanice TS 110/x kV Mostar 1.
tro
pr
en
os
a
2.) Ovim bezuvjetnim jamstvom, (naziv Banke) obvezuje se u korist Korisnika jamstva da će na
prvi poziv i bez prava prigovora isplatiti bilo koji iznos, ali najviše do visine od iznosa (10%
ugovorenog iznosa) __________ KM (slovima: __________) ukoliko Nalogodavac svoju
obavezu iz točke 1. ne ispuni uz uvjete i na način kako je određeno navedenim Ugovorom.
El
ek
3.) (naziv Banke) će isplatiti jamstveni iznos djelomično ili u cijelosti na temelju pisanog zahtjeva
Korisnika
Vl
as
ni
št
vo
4.) Ovo jamstvo važi od potpisivanja ugovora 20 mjeseci ___________ .
(potpis i pečat Banke)
Strana 70 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 7a
Obrazac –Minimalni elementi garancije
(BANKA)
Elektroprenos – Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka,
Ul. Marije Bursać br. 7a, 78000 Banja Luka, BiH
za
uv
id
OBRAZAC JAMSTVA ZA AVANSNO PLAĆANJE BROJ ____
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
Obaviješteni smo da ste Vi, Elektroprenos – Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Ul. Marije Bursać
br. 7a, 78000 Banja Luka BiH (u daljem tekstu: Naručilac), dana _______ godine zaključili ugovor sa
firmom________________, za ___________________, u vrijednosti od ________________
KM/EUR.
U skladu sa navedenim ugovorom predviđeno je plaćanje avansa od strane Naručioca u visini od 10 %
ugovorene vrijednosti bez PDV-a , uz prezentaciju bankovne garancije koja će Naručiocu koristiti u
slučaju neizvršenja obaveza preuzetih gore pomenutim ugovorom za koji je plaćen avans.
U skladu sa naprijed navedenim, ovim se mi, __________________________, sa sjedištem u
_________________________, neopozivo obavezujemo da ćemo Vam platiti, po prijemu Vašeg
prvog pismenog zahtjeva, svaki iznos do maksimalnog iznosa od
Vl
as
ni
št
vo
El
________________KM/EUR
(slovima: ______________________ )
što odgovara gore pomenutom avansu, u slučaju da Izvođač ne izvrši ugovorenu obavezu za koju se
izdaje ova garancija.
Vaš zahtjev za plaćanje mora biti proslijeđen nama preko prvoklasne banke koja će potvrditi
ispravnost potpisa i autentičnost Vašeg zahtjeva.
Ova garancija se izdaje direktno u Vašu korist i nije prenosiva.
Ova garancija stupa na snagu danom uplate avansa na račun Izvođača broj _________ kod
__________________ i važi do _________ godine i po isteku navedenog roka prestaju sve naše
obaveze po istoj, te Vas molimo da nam je vratite kao nevažeću.
Shodno tome, bilo kakav zahtjev za plaćanje po ovoj garanciji moramo primiti u našem uredu na ili
prije naprijed navedenog datuma.
Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena ili ne, poslije isteka pomenutog roka, smatraćemo se
oslobođenim svake obaveze po istoj.
Strana 71 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 8
POVJERLJIVE INFORMACIJE
Brojevi stranica s tim
informacijama, u
ponudi
Razlozi za
povjerljivost tih
informacija
Vremenski period u
kojem će te informacije
biti povjerljive
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Potpis i pečat dobavljača: ________________________
-s
am
o
za
uv
id
Informacija koja je
povjerljiva
Strana 72 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 9
TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE
A
A.1
OBIM ISPORUKE DOKUMENTACIJE, OPREME I RADOVA
UVOD
Opće informacije o postrojenju
-s
am
o
za
uv
id
Trafostanica 110/35 kV Mostar 1 (Raštani) izgrađena 1952 godine na k.č. 598, 599 i 600 K.O. Raštani
sa pripadajućim starim brojevima k.č. 305/2, 304 i 303/1 K.O. Raštani. TS Mostar 1 (Raštani) je prije
1992.g. bila kompletna. TS Mostar 1 je u ratu gotovo u potpunosti uništena. Stoga je planirana
ugradnja/zamjena energetskog transformatora 110/x kV u TS Mostar 1, koji će biti potporna točka SN
mreži u širem okruženju sjevera općine Mostar. Rekonstrukcijom sekundarnih sustava će se postići
potpuna funkcionalnost 110 kV postrojenja što je neophodno za pouzdan rad EES-a.
Bi
H
110 kV postojenje – postojeće stanje:
=E+E01 DV 110 kV Mostar 6
=E+E10 DV 110.kV HE Mostar (I)
=E+E02 DV 110 kV HE Mostar (II)
El
vo
=E+E03 DV 110 kV Mostar 4
ek
=E+E05 DV 110 kV Čapljina
tro
pr
en
os
a
Postrojenje 110 kV je vanjsko i ima dva sistema sabirnica, dva mjerna polja 110 kV, spojno 110 kV
polje (trenutačno se ne koristi) i sljedeća 110 kV polja:
Vl
as
ni
št
=E+E09 DV 110 kV Mostar 2
=E+E08 Spojno po1je
=E+MT 1, mjemo polje sistem I
=E+MT 2, mjerno polje sistem II
Predmetom tendera je izgradnja polja
=E+E04 DV 110 kV Jablanica
Predmet ovog postupka javne nabave je izrada potrebne tehničke dokumentacije, nabava opreme i
izvođenje radova na rekonstrukciji TS 110/x kV Mostar 1.
Nabava i usluge koje treba izvršiti Izvođač obuhvaća sljedeće:
Strana 73 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
za
uv
id
- Pribavljanje potrebne dokumentacije (uvjetovane rješenjem o urbanističkoj saglasnosti i
urbanističko-tehničkim uvjetima iz iste) za potrebe izrade tehničke dokumentacije, izvođenja radova i
puštanja u pogon u skladu sa zakonima i propisima FBiH;
- Izrada tehničke dokumentacije: Glavni projekat, Izvedbeni projekat, Projekat izvedenog stanja, sa
svim potrebnim elaboratima i tehničkim podlogama;
- Isporuka opreme u obimu koji je definiran predmetnim tenderom;
- Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova koji su definirani predmetnim tenderom;
- Sva potrebna funkcionalna ispitivanja za puštanje objekta u rad;
- Garancija za uređaje i izvedene radove.
- Primopredaja Naručitelju – tehnički prijem svih radova, u obimu pune funkcionalnosti postrojenja
- Obuka uposlenika Naručioca (Elektroprijenos BiH - OP Mostar) na objektu u toku
implementacije projekta;
- Ishođenje Uporabnih dozvola za sve segmente posla (ugradnja energetskog transformatora, SN
postrojenje, sanacija opreme upravljanja, signalizacije, zaštite i VP )
DETALJAN OPIS OBIMA NABAVE
tro
pr
en
os
a
A.2
Bi
H
-s
am
o
Za TS 110/35/10 kV Mostar 1 postoji Glavni projekat za 110 kV postrojenje, Glavni projekat za
Transformator 110/35/10 kV, projektna dokumentacija za postojeće ormare lokalnog i daljinskog
upravljanja dalekovodnih polja 110 kV.
El
ek
Predmet nabave je rekonstrukcija TS 110/x kV Mostar 1 što podrazumijeva: izradu Glavnih i
Izvedbenih projekata (elektromontažni dio), projekata izvedenog stanja (građevinski i
elektromontažni dio), građevinske radove, isporuku opreme, elektromontažne radove,
ispitivanje i stavljanje u punu funkcionalnost cijelog postrojenja TS Mostar 1, tj. puštanje u
pogon postrojenja nakon izvršene rekonstrukcije, što podrazumijeva:
Nabavu i ugradnju energetskog transformatora 110/35/10(20) kV sa pripadajućim poljima,
-
Ishođenje građevinske dozvole i izgradnja nove zgrade SN postrojenja u TS 110/x Mostar 1.
Vl
as
ni
št
vo
-
(Građevinski radovi se trebaju izvesti sukladno Glavnom te Izvedbenom projektu),
-
-
-
Nabava i ugradnja kućnog transformatora,
Nabava primarne (VN aparati za kompletno 110 kV polje) i sekundarne opreme (ormar
upravljanja i zaštita i ormar lokalnog upravljanja OLU) za polje DV 110 kV Jablanica,
Nabava sekundarne opreme (ormar lokalnog upravljanja OLU) za polje DV 110 kV Čapljina,
Građevinski radovi na prilagodbi postolja VN aparata i montaži čelične konstrukcije svih VN
aparata SN poljima transformatora 110/35/10 kV, 110 kV polju transformatora 1 i polju DV
110 kV Jablanica,
Izrada projektne dokumentacije (Glavni i Izvedbeni projekat elektromontažni dio, projekt
izvedenog stanja (građevinski i elektromontažni dio), za SN postrojenje (36 kV i 24 kV
postrojenje),
Nabava i ugradnja SN postrojenja (ćelije 36 kV i 24 kV) u TS 110/x Mostar 1,
Izrada konsolidirane projektne dokumentacije (Glavni i Izvedbeni projekat elektromontažni
dio, projekt izvedenog stanja (građevinski i elektromontažni dio), za transformatorsko polje
110/35/10 kV na temelju postojećeg Glavnog projekta transformatorskog polja 1, 110/35/10
kV,
Strana 74 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Izrada konsolidirane projektne dokumentacije (Glavni i Izvedbeni projekat elektromontažni
dio, projekt izvedenog stanja elektromontažni dio), za sanaciju opreme upravljanja,
signalizacije, zaštite i vlastite potrošnje koja se ima ugraditi u novu komandno-radioničku
zgradu u TS 110/x Mostar 1,
-
Nabava opreme vlastite potrošnje za puni kapacitet TS Mostar 1 - novih ormara AC i DC
glavnih razvoda i ormara ispravljača koji se smještaju u novoj komandnoj zgradi TS Mostar 1.
Napajanje preko novog sustava vlastite potrošnje se mora izvesti za cijelo postrojenje TS
Mostar 1.
-
Ugradnja sve od prije, kroz projekt SCADA/EMS, nabavljene opreme upravljanja,
signalizacije, obračunskog mjerenja, i zaštite Naručitelja sukladno popisu u poglavlju G i nove
opreme koja je predmetom nabave ove tenderske dokumentacije u novu komandnu zgradu TS
110/x Mostar 1 (sanacija predmetne opreme),
-
Izrada projektne dokumentacije za implementiranje SCADA sustava u TS Mostar 1 (Glavni i
Izvedbeni Projekt za SCADA sustav),
-
Ugradnja i puštanje u pogon od ranije nabavljenog od strane Naručitelja kroz projekt SCADA
EMS sustava nadzora i upravljanja - SCADA sustav, kojim će se omogućiti nadzor i
upravljanje SN i VN postrojenjem iz komandne zgrade postrojenja te daljinski iz nadležnih
DC (puni obim postrojenja TS Mostar 1 (Transformator 110/35/10 kV, dalekovodi 110 kV,
spojno polje 110 kV i SN postrojenje).Oprema za SCADA sustav biti će smještena u novoj
komandnoj zgradi u TS Mostar 1.
-
Građevinski radovi, elektromontažni radovi, funkcionalna ispitivanja i dostava izvješća
o istima za svu opremu i radove koji su predmetom nabave u ovoj tenderskoj
dokumentaciji do puštanja u pogon cijelog postrojenja TS Mostar 1, tj. do potpune
funkcionalnosti sve opreme koja je predmetom ove tenderske dokumentacije.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
-
Ovaj opis nije definirao ili opisao kompletan materijal i opremu koja se isporučuje kao ni sve usluge
koje se imaju uraditi. Sav materijal i oprema se mora obezbijediti prema zahtjevu, kompletna, ispravno
funkcionalno instalirana i mora odgovarati najstrožijim standardima inženjerskog projektiranja i
izgradnje.
Ponuđač je u obvezi osigurati kompletne uređaje, čak i ako oprema ili usluge koje treba osigurati, nisu
posebno navedeni u obimu radova.
B
PROJEKTNA I OSTALA DOKUMENTACIJA I DOZVOLE
B.1
Projektna dokumentacija
Izvođač radova obavezan je:
-
Sačiniti Izvedbeni projekat - elektromontažni dio, projekt izvedenog stanja (građevinski i
elektromontažni dio), za SN postrojenje (36 kV i 24 kV postrojenje),
Strana 75 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
-
-
-
Sačiniti konsolidiranu projektnu dokumentaciju (Glavni i Izvedbeni projekat - elektromontažni dio,
projekt izvedenog stanja (građevinski i elektromontažni dio), za transformatorsko polje 110/35/10
kV na temelju postojećeg Glavnog projekta transformatorskog polja 1, 110/35/10 kV i postojećeg
Glavnog projekta za zgradu SN postrojenja (građevinski dio).
Sačiniti Glavni i Izvedbeni projekat – elektromontažni dio za SN postrojenje TS Mostar 1 na
temelju postojećeg Glavnog projekta za zgradu SN postrojenja (građevinski dio).
Sačiniti konsolidiranu projektnu dokumentaciju (Glavni i Izvedbeni projekat elektromontažni dio,
projekt izvedenog stanja elektromontažni dio), za sanaciju opreme upravljanja, signalizacije, zaštite
i vlastite potrošnje koja se ima ugraditi u novu komandno-radioničku zgradu u TS 110/x Mostar 1.
uv
id
Sva navedena dokumentacija se ima dostaviti Naručitelju na odobrenje prije početka radova,
sukladno B.2. Također, izvođač radova dužan je Naručitelju dostaviti svu tvorničku dokumentaciju
opreme koju isporučuje na odobrenje prije izrade Izvedbenog projekta i početka proizvodnje iste.
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
popise kabela,
priključne planove.
sheme djelovanja,
sheme vezivanja,
liste alarma i signala SCADA sustava
logičku shemu upravljanja - SCADA sustav
logičke sheme rada svih terminala upravljanja
konfiguraciju lokalne komunikacijske mreže sa svim parametrima
vo
El
Ponuđaču sa kojim se sklopi Ugovor biti će na raspolaganju postojeći Glavni projekti 110
kV postrojenja TS Mostar 1, Glavni projekt Transformatora 1 110/35/10 kV, Glavni projekt nove
komandne zgrade TS Mostar 1 i Glavni projekt SN postrojenja (građevinski dio) TS Mostar 1,
sukladno u tenderu priloženom popisu postojeće projektne dokumentacije za TS Mostar 1.
Vl
as
ni
št
-
-s
am
o
za
Izvođač radova je obavezan izraditi Izvedbeni projekat sa crtežima za svaki dio opreme kao i da
uradi sveobuhvatnu tehničku dokumentaciju projekta i crteža za cijelu TS 110/x kV Mostar 1 u
svemu prema obimu radova opisanim u okviru ove tenderske dokumentacije. Izvedbeni projekat
mora uvažiti postojeće stanje izgrađenosti i postojeće projekte. Izvedbeni projekt osim onog što
sadrži Glavni projekt mora sadržavati minimalno još i:
Sva projektiranja, elektromontažu i funkcionalna ispitivanja je potrebno izvršiti sukladno
podlogama – postojećoj tehničkoj dokumentaciji postrojenja TS 110/x Mostar 1, Projektnim
zadacima i raspoloživim dozvolama za gradnju izdatima od strane nadležnih tijela - pravosnažna
građevinska dozvola za ugradnju transformatora 110/35/10 kV i pravosnažna građevinska dozvola
za novu komandnu zgradu postrojenja TS Mostar 1 u koju se ima smjestiti sva oprema zaštite
(ormari daljinskog upravljanja), vlastite potrošnje, signalizacije i upravljanja (SCADA sustav), te
ormar obračunskog mjerenja i raspoloživa telekomunikacijska oprema.
- Ponuđač je obavezan osigurati i:
- Svu potrebnu, zakonom definiranu dokumentaciju za prijavu gradilišta i izvođenje radova;
- Prijavu radova koje se imaju izvesti na sanaciji opreme vlastite potrošnje, upravljanja,
signalizacije i zaštite TS Mostar 1 nadležnim tijelima,
Napomena: Za zgradu SN postrojenja u TS 110/x Mostar 1 je nadležnoj instituciji predat
uredan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.
Strana 76 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Nakon završetka radova Izvođač radova je dužan izraditi sve navedene projekte Izvedenog
stanja (elektro i građevinski dio) i dostaviti ih Naručitelju na odobrenje. Nakon što korigira
dokumentaciju u skladu sa primjedbama Naručitelja, Izvođač je dužan dostaviti šest (6) primjeraka
Projekta izvedenog stanja u hard kopiji i jedan primjerak u elektronskom obliku sa mogućnošću
unošenja kasnijih izmjena (u programima AutoCAD, Word i sl.) na CD/DVD mediju.
B.2
Zahtjevane karakteristike projektne i ostale dokumentacije
Općenito
Sljedeće klauzule specificiraju podatke i dokumenta koji se traže od Izvođača u toku trajanja
ugovora.
Izvođač mora dostaviti Naručitelju dokumentaciju kao što se ovdje traži.
za
uv
id
Kvalitet dostavljenih dokumenata mora biti u skladu sa međunarodnom praksom i koja
omogućava brzu proceduru provjere. Dokumenti koji ne ispunjavaju ove zahtjeve biti će vraćeni
Izvođaču bez prijedloga za poboljšanje i ponovno dostavljanje.
am
o
Naručitelj ima bezrezervno pravo da odluči da li su dokumenti prihvatljivi ili nisu.
Bi
H
-s
Sve dimenzije na crtežima moraju biti u SI jedinicama i moraju se smatrati korektnim iako se
mjerenja preko skale mogu razlikovati. Detaljni crteži se moraju podnijeti kada se razlikuju od
crteža općeg sklopa.
tro
pr
en
os
a
Svi crteži moraju biti na bijeloj podlozi sa crnim linijama sa jasno označenom revizijom.
Greške u crtežima i informacije
vo
El
ek
Izvođač će biti odgovoran za sva neslaganja ili omaške u crtežima kao i za druge razlike koje
je on uradio, bilo da je takve crteže i razlike prihvatio Naručitelj ili nije. Izvođač mora biti
odgovoran za provjeru i verifikaciju svih crteža i informacija isporučenih u pisanoj formi od strane
Naručitelja i za utvrđivanje detalja specijalnih radova koje je bilo ko od njih specificirao.
Vl
as
ni
št
Crteži specifikacija i odziv Izvođača
Crteži specifikacija
Crteži koje dostavi Naručitelj sa specifikacijama koji čine dio dokumenata za svrhu tendera,
predviđeni su tako da opisno definišu karakter poslova i da se koriste u vezi sa zahtjevima
specifikacija i ne smiju ni na koji način da ograniče odgovornost Izvođača da isporuči opremu,
materijale i neophodne usluge radi osiguranja kompletnog funkcionalnog kompleksa. Svako
izostavljanje iz crteža ili specifikacije ili pozivanje na neki detalj ili posao neophodan i očigledno
predviđen, ne smije osloboditi Izvođača njegove odgovornosti da uključi ovakav detalj ili posao u
svoju isporuku.
Smatra se da je Izvođač provjerio sve dokumente i crteže i da ih je prihvatio bez ograničenja.
Neće se prihvatiti prigovori koji potiču od izostavljanja ili neslaganja.
Odziv Izvođača
Izvođač mora dostaviti zajedno sa crtežima, šemama, graficima, i sve informacije neophodne
za potpuno razumijevanje sa tehničkog, finansijskog i administrativnog gledišta.
Strana 77 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Dispozicijski crtež
Izvođač mora da dostavi Naručitelju na pregled i usvajanje:
Dispozicijski crtež opreme koja se nabavlja prema ovom ugovoru zajedno sa utvrđenim
težinama, detaljima vješanja, i dovoljnim ukupnim dimenzijama, kako bi se olakšala priprema
finalnog projektiranja strukture u koju oprema treba da se ugradi.
Sheme djelovanja i vezivanja
Izvođač mora pripremiti i dostavi Naručitelju:
za
uv
id
Kompletne sheme djelovanja i vezivanja za svu isporučenu opremu. Crteži moraju
prikazivati vanjske veze svih uređaja kao i unutarnje sheme povezivanja za sve instrumente, releje,
i druge uređaje. Sheme moraju prikazivati oznaku za sve uređaje, broj klema, broj provodnika, ili
boju i oznaku. Isto tako, za sve ormare (zaštita i upravljanje, SCADA i sl.) neophodno je priložiti i
tablicu internog ožičenja.
am
o
Detaljni crteži
Prije otpočinjanja procedure sa Proizvođačem opreme, Izvođač mora dostaviti Naručitelju:
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
Opće crteže sklopa, dovoljno crteža pod-sklopova, i detalje koji pokazuju da će svi djelovi
potpuno zadovoljiti uvjete i odredbe ugovornih dokumenata i zahtjeve njihovih instalacija, rada i
održavanja. Ovi crteži moraju prikazati sve neophodne dimenzije i pod-sklopove.
Proračuni/kriterijumi za projektiranje
El
ek
Pored crteža ili kada ugovorna dokumenta to traže, Naručitelj mora dostaviti radi provjere i
odobrenja odgovarajuće proračune za utvrđivanje glavnih mjera, dimenzija i radnih karakteristika,
jasno označavajući principe na kojima su proračuni zasnovani.
Vl
as
ni
št
vo
Montaža i upute za puštanje u rad
Izvođač mora dostaviti Naručitelju na odobrenje:
- Sve informacije koje su neophodne da se obavi zadovoljavajuća montaža, povezivanje i
puštanje opreme u rad.
- Upute i crteži moraju sadržati informacije za rukovanje glavnih komada opreme, montažu,
tolerancije i mjere predostrožnosti pri montaži.
Upute za rad i održavanje
Mjesec dana prije završetka radova, Izvođač mora proslijediti Naručitelju radi odobrenja
kopiju Uputa za rad i održavanje.
Poslije provjere i prihvatanja od strane Naručitelja, Izvođač mora osigurati minimalno 2
(dvije) hard kopije Uputa za rad i održavanje i jednu kopiju u elektronskoj verziji (Word).
Sadržaj Uputa mora odgovarati navedenom sadržaju što je moguće kompletnije.
Dokumentacija mora odgovarati isporučenom materijalu i opremi u skladu sa Ugovorom.
Nomenklatura ili reference za svaku poziciju moraju biti dosljedne kroz cijele Upute.
Upute za rad moraju biti točne i lake za razumijevanje i moraju sadržati redosljed,
pojedinačnih manipulacija koje se zahtijevaju u radu. Informacija moraju biti tako pripremljene da
Strana 78 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
se sadržaj može koristiti za obučavanje osoblja u radu i upravljanju sistemom i njegovim
komponentama.
Upute za održavanje moraju sadržati kompletan i tačan opis opreme, njenog sastavlja i
rastavljanja, montaže kao i sve komponente i kopiju odgovarajućih izvještaja o ispitivanju.
Zahtijeva se i točan spisak ustanovljenih razmaka, tolerancija, temperatura, zazora itd.
Jedno poglavlje treba obraditi redovno i preventivno održavanje i mora utvrditi zahtijevane
preglede u redovnim intervalima, proceduru pregleda, pravila za kalibraciju i podešavanje, redovne
provjere sigurnosti i slične korake.
Dokumentacija izvedenog stanja
za
uv
id
Nakon završetka radova na terenu sva dokumentacija o montaži mora se revidirati gdje je to
neophodno kako bi se prikazala oprema onako kako je montirana i instalirana i 2 (dvije) kopije
revidiranih uputa se moraju dostaviti na odobrenje. Mora se osigurati kompletan set usvojenih
izvještaja, što podrazumijeva kopije u punoj veličini. Crteži sa izvještajima moraju biti označeni sa
“Izvedeno stanje’’ i moraju imati ispravan naslov i nositi broj odobrenja Naručitelja, broj crteža
Izvođača i gdje je prikladno pridruženi broj Naručitelja.
Bi
H
-s
am
o
Izvođač mora koristiti komercijalni PC kompatibilan softver (Word, Exel, AutoCAD i sl.)
radi pripreme dokumentacije postojećeg stanja. Izvođač mora da osigura kopiju ove dokumentacije
na elektronskim medijima CD/DVD. Ta kopija mora biti čista i sadržati samo finalnu verziju
svakog dokumenta.
tro
pr
en
os
a
Procedura odobrenja
El
ek
Izvođač mora osigurati 6 (šest) kopija finalno odobrenih crteža/dokumentacije u papirnom
obliku. Ovi crteži moraju imati kolonu za reviziju označenu sa “Odobreno za izgradnju’’ prema
pismu br............. datum .................., sa brojem revidiranog crteža, korektno ispravljenog.
vo
Pregled i odobrenje dokumenata
Vl
as
ni
št
Izvođač mora pripremiti i osigurati Naručitelju dokumente za odobrenje ili pregled kako je
specificirano.
Na bilo kojem dijelu opreme na koji se odnosi dokumentacija koju Naručitelj odobrava,
može se raditi samo poslje odobrenja Naručitelja.
U roku od 14 (četrnaest) dana pošto je Naručitelj primio dokument za koji se traži odobrenje,
Naručitelj mora bilo da vrati jednu kopiju Isporučiocu sa suglasnošću o odobrenju na njegovoj
poleđini ili mora pismeno obavijestiti Izvođača o ne-odobravanju kao i razlozima za to i izmjenama
koje predlaže.
Ako Naručitelj odbaci dokument, Izvođač mora izmijeniti dokument i ponovo ga dostaviti
Naručitelju na odobrenje. Ako Naručitelj odobri dokument koji je predmet izmjene, Izvođač mora
izvršiti zahtijevane izmjene, poslje čega se dokument mora smatrati odobrenim.
Odobrenje od strane Naručitelja, sa ili bez izmjena dokumenta koji je dostavio Izvođač, ne
smije osloboditi Izvođača odgovornosti koja se utvrđuje odredbama Ugovora.
Izvođač ne smije odustati od bilo kojeg odobrenog dokumenta osim ako je Izvođač dostavio
Naručitelju izmijenjen dokument i dobio na njega suglasnost Naručitelja u skladu sa gore
navedenim uvjetima.
Strana 79 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Izvođač mora osigurati da je sva dokumentacija proslijeđena Naručitelju i da ima dovoljno
vremena za pregled dokumenata u prostorijama Naručitelja. Izvođač mora takođe osigurati da je
dokumentacija ponovo dostavljena radi odobrenja bez odlaganja.
Crteži označeni sa "Odobren" i "Odobren sa izmjenama" daju odobrenje Izvođaču da nastavi
sa izgradnjom ili proizvodnjom opreme prema takvim crtežima sa korekcijama, ako ih ima, koje su
na njima date. Odobreni crteži moraju biti dostupni prije nego što se oprema ispita u tvornici ili
prije nego što otpočnu radovi postavljanja/izgradnje na terenu.
Izvođač mora biti odgovoran za neslaganja i greške ili propuste u crtežima, bilo da su takvi
crteži odobreni ili ne od strane Naručitelja, i nikakvo odobrenje od strane Naručitelja ne može
osloboditi Izvođača od obaveze da završi ugovorene radove u skladu sa ovom specifikacijom i
uvjetima ugovora ili ga oslobodi bilo kakvih garancija.
uv
id
Ako Izvođač mora zahtijevati odobrenje crteža u kraćem periodu od njihovog predavanja da
bi se izbjeglo kašnjenje završetka radova on mora upozoriti Naručitelja na takve efekte kad predaje
crteže.
za
Crteži, uzorci i modeli koje je Izvođač već predao a Naručitelj odobrio ne smiju biti
razdvojeni od pisanih uputa Naručitelja.
am
o
Izvođač mora takođe osigurati besplatno crteže i/ili kopije crteža koje traži Naručitelj.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
Ukoliko bi se otkrila greška u crtežima Izvođača za vrijeme postavljanja konstrukcije ili
montaže opreme, korekcije, uključujući izmene u projektu koje se smatraju neophodnim, moraju se
zapisati na crtežu i on se ponovo dostaviti radi odobrenja a u napomeni treba zapisati "Promjena
narudžbine".
Program, napredovanje radova i izvještavanje
Planiranje radova
El
ek
Izvođač mora biti informiran i praviti raspored u svom programu za situaciju na terenu i u
glavnim centrima u periodu nacionalnih i vjerskih praznika.
vo
Mjesečni izvještaj o radu
Vl
as
ni
št
U mjesečnim intervalima najkasnije petog dana tekućeg meseca u toku trajanja Ugovora,
Izvođač mora dostaviti 2 (dvije) kopije detaljnog Izvještaja o radu.
Izvještaji moraju jasno i točno prikazivati položaj svih aktivnosti vezanih za projektiranje,
nabavu materijala, proizvodnju, ispitivanja kod proizvođača, utovar, postavljanje na terenu,
ispitivanja i puštanje u rad sa stanovišta usuglašenih ugovornih dinamika.
Aspekt projektiranja u Izvještaju o radu mora sadržavati sažeto stanje o crtežima,
proračunima, prijedlozima i sheme koje se podnose radi odobrenja, moraju biti aktualizirane u gore
navedenim intervalima. Aktualizirani spisak crteža će biti uključen da bi se vidjelo najnovije stanje
podnijetih crteža i njihovo odobrenje.
Pozicija o nabavama materijala mora imati datum i detalje o naručivanju sa podatkom o
isporuci proizvođača. Ukoliko datum isporuke ima suprotan efekt na dinamiku realizacije Ugovora,
Izvođač mora da predvidi poboljšanja kako ne bi došlo do kašnjenja.
Pozicija o proizvodnji mora označiti stizanje materijala, napredovanje proizvodnje i datum
kada će oprema biti spremna za transport. Zabilježene informacije moraju takođe sadržavati sva
specijalna događanja (kao što su nesreće, kvarovi itd.), koji će uticati na dan završetka radova u
proizvodnji.
Početak ispitivanja i puštanja u rad, detalji o trajanju tokom ovog perioda i poduzetim mjerama
o poboljšanjima, datumi završetka itd. moraju biti zapisani i razdvojeni za svaku grupu poslova.
Strana 80 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Sva izvedena ispitivanja moraju se navesti kao i kratka zapažanja o rezultatima ispitivanja.
Posebna pažnja se mora obratiti na opremu koja nije ispunila zahtjeve ispitivanja. Ispitivanja u
fabrici predviđena za naredni mjesec moraju se označiti.
Utovar svake narudžbe i dijela narudžbe mora se pojaviti u Izvještaju o radu i dati datum do
kojeg će oprema biti raspoloživa za utovar, procijenjeno vrijeme dolaska na teren i stvarni datum
dolaska.
Izvještaj o napredovanju montaže na objektu mora se voditi i uraditi tako da se jasno odvoje
djelovi glavnih i pomoćnih građevinskih radova, mašinskih i električnih radova i svaka pozicija
ovih radova se mora nadgledati i njen obim procentualno prikazati u odnosu na predviđeni datum
završetka radova a u skladu sa usvojenim ugovornim programom radova.
uv
id
Svako kašnjenje koje može uticati na završetak radova, ispitivanje i primopredaju a koje se
odnosi na bilo koji dio Postrojenja mora se detaljno prikazati od strane Izvođača sa naznačenim
aktivnostima koje će preduzeti kako bi kompletirao svoje radove prema ugovornom programu
radova.
za
Ako smatra potrebnim, Naručitelj može zahtijevati od Izvođača da mu dostavlja tjedne pa
čak i dnevne izvještaje.
am
o
Sastanak u vezi sa projektom i zapisnici
Bi
H
-s
Sastanci u vezi sa radovima moraju biti održavani radi kontrole statusa Projekta da bi se
osiguralo ispunjavanje i korektna interpretacija specifikacije, pregledao projekt i održala opća
koordinacija između osoblja koje sudjeluje u projektu Naručitelja i Izvođača.
tro
pr
en
os
a
Sastanci će biti održavani bilo u prostorijama Naručitelja ili Izvođača. Izvođač mora
pripremiti dnevni red prije svakog sastanka za pregled i odobrenje od strane Naručitelja.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Izvođač mora sačiniti zapisnike sa svakog sastanka i dostaviti ga Naručitelju na
usuglašavanje i odobrenje u roku od pet radnih dana poslije sastanka. Odluke sa prethodnog
sastanka moraju biti zapisane u zapisniku narednog sastanka i moraju postati zvanične.
Strana 81 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
C
GRAĐEVINSKI DIO – OPREMA I RADOVI
Uopćeno - građevinski dio
U okviru rekonstrukcije te zamjene opreme u TS 110/35/10(20) kV MOSTAR 1 (Raštani) potrebno
je izvršiti određene građevinske zahvate koji se načelno mogu podijeliti na:
C.1.
C.2.
C.3.
C.1.
Izgradnja SN postrojenja sukladno Glavnom i izvedbenom projektu,
V. postrojenje (portali, temelji postolja aparata, kabel. kanali, kabel. rovovi, …),
Čelična konstrukcija.
Izgradnja SN postrojenja sukladno Glavnom i izvedbenom projektu
za
uv
id
Temeljem Idejnog rješenja SN zgrade Ugovorno tijelo je ishodilo Urbanističku suglasnost. Zatim je
uradilo Glavni i izvedbeni projekt SN zgrade te je zadatak Dobavljača ishoditi Građevnu dozvolu.
Nakon dobivanja iste i prijave radova, radovi na izgradnji mogu početi.
am
o
C.2. Vanjsko postrojenje (portali, temelji postolja aparata, kabel. kanali, kabel. rovovi)
Bi
H
-s
U građevinskom dijelu projekta, predmetni zahvat obuhvaća sve potrebne radnje kako bi se mogla
izvršiti ugradnja opreme, te dobilo kvalitetno rješenje koje će zadovoljiti potrebe kasnijih zahvata u
preostalom dijelu postrojenja.
El
ek
Sanacija postojećih portala;
Temelj kućnog transformatora;
Kabelski kanali i kabelski rovovi;
vo
-
tro
pr
en
os
a
Ovim građevinskim dijelom obuhvaćeni su građevinski zahvati na izgradnji koje je neophodno
izvesti da bi se osigurali uvjeti za ugradnju nove elektroopreme. Od građevinskih radova predviđeno
je slijedeće:
Vl
as
ni
št
Sanacija postojećih portala
Postojeći portal, smješten neposredno uz energetski transformator Tr 2, sa koga se preko visokih veza
energetski transformator povezuje na 110 kV stranu nužno je sanirati na način da se svi oštećeni i
podbuhli dijelovi obiju i razgrade, a zatim reparaturnim mortom saniraju i finalno premažu sa
vodootpornim zaštitnim premazima. To isto vrijedi i za portale sabirničkih rastavljača te portal
potpornih izolatora.
Temelj kućnog transformatora
Temelj kućnog transformatora rasporedit će se u blizini energetskog transformatora i služi za nošenje
kućnog transformatora. Detaljan tlocrtni i visinski položaj bit će vidljiv u nacrtima Glavnog i
izvedbenog projekta. Temeljenje se vrši blok temeljima s potrebnom dubinom temeljenja na sloju
mršavog betona.
Temelj kućnog transformatora radit će se kao armiranobetonski monolitni blok. Osim što nosi
transformator temelj u slučaju istjecanja ulja onemogućuje njegovo razlijevanje po platou, odnosno
omogućuje hvatanje razlivenog ulja i njegovo vođenje u uljnu jamu. Preko temelja postavljene su
šine na kojima stoji transformator.
Zahtjevi za beton su slijedeći:
- Betoni moraju zadovoljavati normu JUS EN 206-1.
Strana 82 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Predviđena je trajnost građevine 60 g.
Prema uvjetima u kojima će se betonski elementi nalaziti, razred izloženosti je:
- Za temelje (zona zamrzavanja) XC4, XF1.
- Razred tlačne čvrstoće za ove betonske elemente je:
- Za temelje (zona zamrzavanja) C30/37.
- Osim podložnih betona za koje je predviđen razred tlačne čvrstoće C8/10.
- Beton treba imati vodonepropusna svojstva.
- Debljina zaštitnog sloja armature je minimalno 40 mm.
- Način spravljanja, prijevoz, ugradnju, njegu i kontrolu ugrađenog betona odredit će izvođač
radova, prije početka betoniranja, prema Projektu betona koji mora biti u skladu s ovim
projektom.
Statička koncepcija temeljenja je blok temelj koji se dimenzionira na način da isključuje vlačnu zonu
ispod stope temelja. Projektom je predviđena armatura od betonskog čelika kvaliteta B500, čelik
normalne duktilnosti – razred B.
Beton se u pravilu izrađuje strojno. Sastav betona, cement, agregat, voda i dodaci moraju odgovarati
odredbama važećeg TPBK. Tijekom ugradnje mora se spriječiti segregacija betona. Posebna svojstva
betona navedena su u projektu betonske konstrukcije. Ugrađeni beton se obavezno vibrira, a propisanu
kvalitetu betona treba postići odgovarajućim izborom agregata i vodocementnog faktora, te po potrebi uz
dodatak plastifikatora. Tijekom betoniranja mora se obavljati kontinuirani stručni nadzor izvedbe
temelja. Izvoditelj radova je dužan posjedovati propisane ateste o kvaliteti betonskog čelika, cementa,
agregata i vode, te mora kontinuirano nadzirati kvalitetu betona, te je dužan dati na ispitivanje kocke
betona koje su pripremljene i čuvane na način propisan TPBK. Ispitivanje obavlja ovlaštena
organizacija, sukladno važećim propisima i u propisanom roku. O rezultatu ispitivanja izvođač mora
posjedovati ateste. Kvaliteta izrade, ugradnje i kontrole kvalitete betona i armature moraju zadovoljiti
odredbe TPBK. Ostale detalje izvedbe odrediti će izvoditelj radova prema svojoj tehnologiji izvedbe.
Ostali uvjeti navest će se u projektu betonske konstrukcije.
U temelje kućnih transformatora se ugrađuju bravarske pozicije (šine). Bravarske pozicije se ugrađuju
istovremeno s betoniranjem. Tlocrtni i visinski položaj pozicija i same oplate mora biti posebno
pažljivo izveden i geodetski kontroliran. Gornja površina se fino zagladi da se dobije potpuno glatka i
zatvorena površina. Šine i građevinska armatura se obvezno vežu na raster postrojenja.
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
-
Vl
as
ni
št
vo
Temelji se izvode u glatkoj oplati. Oplata mora biti ravna i glatka sa dobro stisnutim sljubnicama,
izvedena po nacrtima i dobro učvršćena da kod betoniranja zadrži projektirani oblik. Nakon postavljanja
oplate provjerava se ispravni položaj armature, tlocrtni i visinski položaj bravarskih pozicija i oplate,
te se započinje s betoniranjem. Sve vidljive bridove temelja (nadzemni dio) obraditi kutnim
letvicama. Oplata mora ostati u svom položaju najmanje 24 sata nakon betoniranja. Temelj je spojen s
revizionim oknom zauljene kanalizacije rebrastim savitljivim cijevima 200. Cijevi se ugrađuju
istovremeno s betoniranjem.
Nakon završetka betoniranja temeljna jama se zatrpava materijalom iz iskopa. Površinski sloj tla
(humus i sl.), slabo nosivo tlo i sl. ne smije se upotrebljavati za nasip. Zatrpavati u slojevima debljine
do 20 cm, s eventualnim vlaženjem i nabijanjem ručnim nabijačem ili strojno do potrebne zbijenosti.
Minimalna zapreminska gustoća materijala nasipa 1.50 t/m3. Najveća dozvoljena krupnoća zrna 10
cm. Materijal se u uzdužnom smislu razastire i zbija u približno horizontalnim slojevima. Nabijanje
slojeva nasipa izvesti do zbijenosti MS=20 MN/m2 s vlaženjem po potrebi.
Beton mora biti najmanje 7 dana "star" da bi se tretirao kao minimalno sposoban za radove na
pripremi i montaži transformatora.
Kabelski kanali i kabelski rovovi
Kabelski kanali služe za vođenje kabela kroz postrojenje. Detaljan tlocrtni i visinski položaj
kabelskih kanala i kabelskih rovova bit će vidljiv na nacrtima Glavnog i izvedbenog projekta.
Vanjski kabelski kanali predviđeni su kao armiranobetonski monolitni. Kanali su pokriveni
demontažnim armiranobetonskim poklopcima.
Zahtjevi za beton su slijedeći:
Strana 83 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Betoni moraju zadovoljavati normu JUS EN 206-1.
Predviđena je trajnost građevine 60 g.
Prema uvjetima u kojima će se betonski elementi nalaziti, razred izloženosti je:
- Za kanale, poklopce i okna (zona zamrzavanja) XC4, XF1.
- Razred tlačne čvrstoće za ove betonske elemente je:
- Za kanale, poklopce i okna (zona zamrzavanja) C30/37.
- Osim podložnih betona za koje je predviđen razred tlačne čvrstoće C8/10.
- Beton treba imati vodonepropusna svojstva.
- Debljina zaštitnog sloja armature je minimalno 40 mm.
- Način spravljanja, prijevoz, ugradnju, njegu i kontrolu ugrađenog betona odredit će izvođač
radova, prije početka betoniranja, prema Projektu betona koji mora biti u skladu s ovim
projektom.
Kabelski kanali i okna su dimenzionirana na način da isključuju vlačnu zonu ispod dna. Projektom je
predviđena armatura od betonskog čelika kvaliteta B500, čelik normalne duktilnosti – razred B.
Beton se u pravilu izrađuje strojno. Sastav betona, cement, agregat, voda i dodaci moraju odgovarati
odredbama važećeg TPBK. Tijekom ugradnje mora se spriječiti segregacija betona. Posebna svojstva
betona navedena su u projektu betonske konstrukcije. Ugrađeni beton se obavezno vibrira, a propisanu
kvalitetu betona treba postići odgovarajućim izborom agregata i vodocementnog faktora, te po potrebi uz
dodatak plastifikatora. Tijekom betoniranja mora se obavljati kontinuirani stručni nadzor izvedbe
temelja. Izvoditelj radova je dužan posjedovati propisane ateste o kvaliteti betonskog čelika, cementa,
agregata i vode, te mora kontinuirano nadzirati kvalitetu betona, te je dužan dati na ispitivanje kocke
betona koje su pripremljene i čuvane na način propisan TPBK. Ispitivanje obavlja ovlaštena
organizacija, sukladno važećim propisima i u propisanom roku. O rezultatu ispitivanja izvođač mora
posjedovati ateste. Kvaliteta izrade, ugradnje i kontrole kvalitete betona i armature moraju zadovoljiti
odredbe TPBK. Ostale detalje izvedbe odrediti će izvoditelj radova prema svojoj tehnologiji izvedbe.
Ostali uvjeti navest će se u projektu betonske konstrukcije. Građevinska armatura se obvezno veže na
raster postrojenja.
Tlocrtni i visinski položaj oplate mora biti posebno pažljivo izveden i geodetski kontroliran. Gornja
površina se fino zagladi da se dobije potpuno glatka i zatvorena površina.
Temelji se izvode u glatkoj oplati. Oplata mora biti ravna i glatka sa dobro stisnutim sljubnicama,
izvedena po nacrtima i dobro učvršćena da kod betoniranja zadrži projektirani oblik. Nakon postavljanja
oplate provjerava se ispravni položaj armature i oplate, te se započinje s betoniranjem. Sve vidljive
bridove temelja (nadzemni dio) obraditi kutnim letvicama. Oplata mora ostati u svom položaju
najmanje 24 sata nakon betoniranja, osim ploče.
Kabelski kanali se pokrivaju armirano betonskim montažnim predgotovljenim poklopcima potrebnih
dimenzija. Svaki peti poklopac se izvodi kao poklopac za otvaranje, tj. u poklopcu se izvode dvije
ručke.
Nakon završetka betoniranja temeljna jama se zatrpava materijalom iz iskopa. Površinski sloj tla
(humus i sl.), slabo nosivo tlo i sl. ne smije se upotrebljavati za nasip. Zatrpavati u slojevima debljine
do 20 cm, s eventualnim vlaženjem i nabijanjem ručnim nabijačem ili strojno do potrebne zbijenosti.
Minimalna zapreminska gustoća materijala nasipa 1.50 t/m3. Najveća dozvoljena krupnoća zrna 10
cm. Materijal se u uzdužnom smislu razastire i zbija u približno horizontalnim slojevima. Nabijanje
slojeva nasipa izvesti do zbijenosti MS=20 MN/m2 s vlaženjem po potrebi.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
-
Kabelski rovovi se izvode na mjestima definiranim glavnim projektom i dimenzija su 40×60 cm.
C.3. Čelična konstrukcija
U građevinskom dijelu projekta, predmetni zahvat obuhvaća sve potrebne radnje kako bi se mogla
izvršiti ugradnja opreme, te dobilo kvalitetno rješenje koje će zadovoljiti potrebe kasnijih zahvata u
preostalom dijelu postrojenja.
Strana 84 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Od građevinskih radova predviđeno je slijedeće:
Čelična konstrukcija postolja aparata
za
uv
id
Prilagodba postojeće odnosno nova čelična konstrukcija postolja aparata projektirana je u svrhu
nošenja visokonaponskih aparata i pripadne spojne i ovjesne opreme uz zadovoljenje naprezanja,
stabilnosti i mehaničke sigurnosti svakog elementa konstrukcije, kao i cjelokupne konstrukcije.
Proračun i dimenzioniranje čelične konstrukcije provesti prema zadanom opterećenju konstrukcije.
Čelična konstrukcija prekidača 110 kV isporučuje se zajedno s aparatom.
U statičkom smislu konstrukcija postolja aparata sastavljena je od grednog nosača oslonjenog na dva
stupa ili pak od pojedinačnih stupova (u funkciji ukliještenog stupa-konzole). Stupovi su rešetkasti
nosači potrebitih dimenzija, a grede ravninske rešetke. Spojevi greda i stupova su vijčani, a
uklještenje cijele konstrukcije u temelje postiže se sidrenim vijcima.
S obzirom na funkciju, važnost i potrebnu trajnost konstrukcije, projektom treba propisati postupak
vrućeg cinčanja prema Pravilniku kao antikorozivna zaštita čelične konstrukcije.
Međusobnim galvanskim spajanjem svih metalnih dijelova sa zaštitnim vodičem mreže uzemljivača
postiže se izjednačavanje potencijala.
am
o
Čelična konstrukcija
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
Materijal čelične konstrukcije
Osnovni materijal
Profili i limovi:
Opći konstrukcijski čelik:
JUS C.B0.500, EN 10025
JUS Č.0361, ČN 24-B1
Oblik i mjere:
JUS C.B3.101; C.B3.141; C.K6.020; C.B9.020
Cijevni profili:
JUS Č.B5.221; Č.1212; EN 10210
HOP profili:
Č.0361, ČN 24-B1
Spojni materijal
Vijci:
5.8 klasa čvrstoće
JUS M.B1.023; M.B1.068
Matice:
JUS M.B1.028; M.B1.601
Podložne pločice:
JUS M.B2.012; M.B2.110; M.B2.032
Varovi:
prema statičkom proračunu, nacrtima i tehničkim propisima
Osnovne mehaničke karakteristike
Osnovni materijal:
Spojni materijal:
B
V
dop
dop
B
V
dop
dop
dop
=
=
=
=
=
=
=
=
=
370 N/mm2
240 N/mm2
160 N/mm2
96 N/mm2
500 N/mm2
300 N/mm2
150 N/mm2 - vlak
420 N/mm2 - bočni tlak
168 N/mm2 - posmik
Izrada konstrukcije
Prilikom izrade čelične konstrukcije u radionici valja voditi računa o statičkoj koncepciji, osiguranju
kota, mjera i razmaka radi ostvarenja pretpostavki proračuna. Geometrijski odnosi i detalji razradit će
Strana 85 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
se i definirati u radioničkim nacrtima.
Materijal koji će se koristi za izradu čelične konstrukcije mora odgovarati materijalu propisanim
ovim projektom. Eventualnu uporabu drugog materijala mora odobriti nadzorni inženjer.
Svi zavareni spojevi na konstrukciji nisu posebno označeni u smislu kvalitete jer je propisana
uobičajena II kvaliteta prema odgovarajućim Tehničkim propisima. U slučaju radioničkog nastavka
glavnog nosača obavezan je sučeoni var I. kvalitete. Izvoditelj radova dužan je prije početka radova
izraditi i predočiti nadzornom inženjeru na odobrenje slijedeće dokumente:
- planove redoslijeda zavarivanja;
- plan montaže konstrukcije u kojem će biti razrađeni način i redoslijed montaže.
Prije početka radova izvoditelj je dužan pribaviti i staviti na uvid i odobrenje nadzornom inženjeru
slijedeće dokumente:
- ateste materijala od kojih će biti izrađena čelična konstrukcija;
- ateste za spojni materijal (vijci, matice, elektrode);
- ateste zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji;
- plan redoslijeda zavarivanja;
- plan montaže.
Ova dokumentacija ovjerena po nadzornom inženjeru sastavni je dio dokumentacije za tehnički
pregled konstrukcije. Ukoliko se materijal nabavlja tijekom rada na izradi konstrukcije potrebno je
ateste materijala prije početka rada s istom dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru.
Tijekom izrade konstrukcije u radionici i montaže izvođač radova dužan je voditi zakonom propisane
dnevnike. Dužnost je nadzornog inženjera da kontrolira izvedbu radova u svim fazama izrade i
montaže, tj. da li je sukladna tehničkoj dokumentaciji i važećim standardima, tehničkim normama i
pravilima struke, da ovjerava navedene dokumente i ateste, te zapisnik o preuzimanju elemenata u
radionici prije isporuke na montažu.
Za preuzimanje čelične konstrukcije u radionici izvođač je dužan predočiti svu potrebnu
dokumentaciju: projekt, ateste o osnovnom materijalu, spojnim sredstvima, dodatnom materijalu i
zavarivačima, uvjerenje o kvalifikacijama stručnih osoba, te podatke o kontroli varova u opsegu koji
propisuju Tehnički propisi za određenu kvalitetu vara.
Sve faze izrade čelične konstrukcije, kontrole i potrebne pokusne montaže, uvjeti izrade i ostali
detalji moraju biti sukladni odredbama "Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu
čeličnih konstrukcija" (u daljnjem tekstu ove točke: PRAVILNIK). Dopuštena odstupanja mjera i
oblika čelične konstrukcije propisane su odgovarajućim Tehničkim propisima.
Po završetku radova u radionici svu potrebnu dokumentaciju prema PRAVILNIKU izvođač je dužan
dostaviti investitoru, a jedan primjerak zadržati kod sebe do isteka garantnog roka.
Za vrijeme izrade čelične konstrukcije u radionici posebno je potrebno obratiti pozornost na:
- deformacije uslijed zavarivanja;
- izbjegavanje pojave lokalnih zareza;
- preuzimanje spojnog i dodatnog materijala;
- kvalitetu upotrijebljenog materijala;
- tehnologiju zavarivanja.
Prilikom zavarivanja potrebno je primijeniti postupak sprečavanja pojave deformacija pri
zavarivanju. Prilikom sječenja treba paziti na mogućnost pojave lokalnih zareza, naročito u
zategnutim elementima. Svaki zarez potrebno je izbrusiti ili dovariti i izbrusiti. Ne dozvoljava se
zavarivanje na temperaturi nižoj od 0°C. Postupak izrade dijelova konstrukcije, sklopova i pozicija
treba osigurati u potpunosti dimenzije prema projektu, sukladno propisima o dozvoljenim
tolerancijama. Prije zavarivanja treba pregledati površine koje se zavaruju. Površine moraju biti
metalno čiste bez prljavštine, rđe i masnoća. Poslije završetka radioničkih radova na dijelovima
konstrukcije mora se izvršiti geometrijska kontrola i po potrebi probno sklapanje, o čemu se vodi
zapisnik koji ovjerava nadzorni inženjer. Dijelovi konstrukcije prije isporuke moraju biti označeni.
Za vrijeme radova na izradi konstrukcije potrebno je provoditi mjere zaštite na radu.
Prije otpreme konstrukcije iz radionice izvoditelj je dužan propisati mjere osiguranja konstrukcije u
transportu u svrhu sprečavanja oštećenja i deformacija.
Strana 86 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Transport i uskladištenje konstrukcije
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Čelična konstrukcija prevozi se sukladno odredbama propisa o gabaritima i prometnim uvjetima
transporta u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu.
Mjesta za pričvršćenje za dizanje konstrukcije moraju se nalaziti na takvom dijelu konstrukcije koja
neće izazivati deformacije i oštećenje konstrukcije. Ako postoje mjesta za koje bi bilo opasno
prihvaćanje konstrukcije kod dizanja, onda se pogodna mjesta za dizanje označe bojom. U fazi
razrade radioničkih nacrta predvidjeti eventualno potrebne rupe, kuke i sl. kao mjesta za prihvat.
Uobičajeno je pravilo da se elementi duljine do maksimalno 3,00 m dižu prihvaćanjem na jednom
mjestu (na kraju elementa), a elementi dulji od 3,00 m prihvaćanjem na 2 mjesta simetrično na
duljinu elementa i to tako da su mjesta zahvata na 1/4 duljine od kraja. Prilikom manipuliranja
konstrukcijom koja je već antikorozivno zaštićena, mora se voditi računa da pribor za prihvat (užeta,
vilice, kuke i sl.) koji dolazi u doticaj s konstrukcijom bude obavezno od materijala koji ne oštećuje
antikorozivnu zaštitu.
Za vrijeme prijevoza i uskladištenja potrebno je osigurati nalijeganje konstrukcije na drvenim
podmetačima, odnosno osigurati položaj koji neće uzrokovati deformacije. Dijelovi konstrukcije se
slažu tako da se omogući lagano pronalaženje pozicija i pristup zbog dizanja i transporta.
U slučaju oštećenja elemenata konstrukcije (u mehaničkom ili antikorozivnom smislu) uslijed
prijevoza, oštećeni elementi se pregledaju od strane nadzornog inženjera i odgovorne osobe od strane
izvođača radova. Elementi koji se ne mogu dovoljno kvalitetno sanirati zamjenjuju se novim. Za
oštećene i naknadno popravljene elemente prema "Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za
montažu čeličnih konstrukcija" sastavlja se zapisnik.
Za radove u prijevozu, manipuliranju i uskladištenju vrijede odgovarajući propisi zaštite na radu.
tro
pr
en
os
a
Zaštita konstrukcije od korozije
ek
Svi radovi na zaštiti čelične konstrukcije od korozije obavljaju se u skladu s odredbama "Pravilnika o
tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije" (u daljnjem tekstu ove
točke: PRAVILNIK).
El
Zaštita konstrukcije od korozije vrućim cinčanjem
Vl
as
ni
št
vo
Prema izboru sistema zaštite predmetnih čeličnih konstrukcija van zgrade ovim se projektom svrstava
u 2. klasu prema članu br. 7. PRAVILNIKA. S obzirom na funkciju, važnost i potrebnu trajnost
konstrukcije ovim se projektom propisuje postupak vrućeg cinčanja prema PRAVILNIKU.
Pod vrućim cinčanjem podrazumijeva se takva zaštita kojom se nanosi na površinu konstrukcije
prevlaka cinka po toplom postupku. Ovim projektom određuje se OSNOVNA zaštita. Osnovna
zaštita je odabrani postupak vrućeg cinčanja za sredine s normalnim atmosferskim uvjetima.
Osnovna zaštita vrućim cinčanjem provodi se s najmanjom debljinom prevlake cinka od 64 mikrona
odnosno prosječnu debljinu od najmanje 71 mikrona, prema tablici br. 1. PRAVILNIKA (čl. 63.),
odnosno prema tablici br. 5. Način i faze pripreme, kao i samog postupka zaštite konstrukcije
propisan je odredbama PRAVILNIKA. Za potrebe tehničkog pregleda potreban je zapisnik o
preuzimanju "crne" konstrukcije s konstatacijom o zadovoljenju konstrukcije uvjetima tehnologije
vrućeg cinčanja. Pregled konstrukcije vrši se od strane izvođača radova na antikorozivnoj zaštiti, tj. u
cinčaoni, uz prisutnost nadzornog inženjera.
Također je potrebno vizualno pregledati obavljenu antikorozivnu zaštitu u prostoru cinčaone, dobiti
od izvođača dokument o potrebnoj kvaliteti, mjerodavnim atestima primijenjenog materijala (cink) i
debljini prevlake. Ostali podaci o tehnologiji, detaljima i uvjetima određeni su PRAVILNIKOM.
Radi visokih temperatura i radnih uvjeta za ove radove je važno provoditi mjere zaštite na radu.
Strana 87 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Montaža konstrukcije
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Svi radovi na montaži konstrukcije obavljaju se sukladno odredbama "Pravilnika o tehničkim
mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija".
Prije početka radova na montaži potrebno je izvršiti preuzimanje temelja, odnosno pregledati i
provjeriti geometrijske odnose svih temelja, tj. svih mjesta oslanjanja konstrukcije, te provjeriti da li
su izvršene sve potrebne predradnje.
Prije radova na montaži potrebno je pregledati svu konstrukciju na skladištu gradilišta, te provjeriti
mehaničku i geometrijsku ispravnost nosača i ispravnost antikorozivne zaštite. Eventualno oštećene
elemente (u mehaničkom ili antikorozivnom smislu) valja sanirati i nakon provedene sanacije treba
ih pregledati od strane nadzornog inženjera, investitora ili odgovorne osobe izvođača radova, te po
potrebi izdati odobrenje za ugradnju.
Nakon prethodno navedenih obveznih provjera i potrebnih pripremnih radnji pristupa se montaži
čelične konstrukcije koja je u tolikoj mjeri jednostavna da se ovdje ne daje njen opis.
Strana 88 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D
ELEKTRO DIO – OPREMA I RADOVI
Uvod
Nabava opreme i radova koje treba izvršiti Izvođač obuhvaćaju izradu tehničke dokumentacije
Izvedbenih elektrotehničkih projekata, Projekata izvedenog stanja, projektiranje opreme, izradu
tvorničke dokumentacije, tvorničko ispitivanje, pakiranje, transport, osiguranje, istovar, privremeno
skladištenje na gradilištu, konstruktivne radove i montažu, zaštitu od korozije, povezivanje, ispitivanje
na objektu, dostavljanje dokumentacije, primopredaju, obuku osoblja Naručitelja i garanciju za
opremu i radove.
OPREMA ZA TS
uv
id
D.1
Bi
H
ENERGETSKI TRANSFORMATOR
D.1.1.1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I ZAHTJEVI
D.1.1.1.1
tro
pr
en
os
a
D.1.1
-s
am
o
za
U daljnjem tekstu bit će navedene zahtjevane karakteristike opreme koju je potrebno isporučiti,
ugraditi i pustiti u pogon. Opremu koja nije eksplicitno navedena, a nužna je za realizaciju izgradnje,
punu funkcionalnost i puštanje TS u pogon, potrebno je također predvidjeti, isporučiti, ugraditi i
pustiti u pogon bez dodatnog troška za Naručitelja.
OPSEG POSLA
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Posao koji treba uraditi po ovim specifikacijama obuhvaća osiguranje potrebnih radnika, i
postrojenja i potrebnog materijala i izvođenje svih radova neophodnih za kompletno projektirnje,
nabavku, proizvodnju, tvorničko testiranje, isporuku na lice mjesta u postrojenje u TS Mostar 1,
istovar, nadgledanje tokom montaže i puštanje u rad, kao što je zahtjevano i garancija za sljedeću
opremu i materijale:
Projektiranje, proizvodnja, tvorničko testiranje, isporuka na mjesto ugradnje, istovar, montaža, nadzor
tokom montaže i puštanje u rad energetskog transformatora: 110/36,75/10,5(21) kV; 20/14/20 MVA,
YN d5 yn0 i njemu pripadne opreme.
Strana 89 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.1.1.2
PRIMJENJENI STANDARDI
Ove tehničke specifikacije se uvjek odnose na najnovije izdanje IEC standarda (International
Electro technical Commission).
Energetski transformator treba ispuniti zahtjeve tehničke specifikacije i IEC standarda nabrojanih
ispod:
IEC 60044
Current transformers
IEC 60050
International Electrotechnical Vocabulary
IEC 60050(421)International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 421: Power transformers and
reactors
High Voltage test techniques
IEC 60060-1
General definitions and test requirements
IEC 60060-2
Measuring systems
IEC 60071-1
Insulation coordination - Part 1: Definitions, principles and rules
IEC 60071-2
Insulation coordination - Part 2: Application guide
IEC 60076 1
Power transformers - Part 1: General
IEC 60076 2
Power transformers - Part 2: Temperature Rise for liquid-immersed transformers
za
o
am
-s
Bi
H
Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances
in air
tro
pr
en
os
a
IEC 60076 3
uv
id
IEC 60060
IEC 60076-4 Power transformers - Part 4: Guide to the lightning impulse and switching impulse
testing Power transformers and reactors
Power transformers - Part 5: Ability to Withstand Short circuits
IEC 60076-6
Power transformers - Part 6: Reactors
IEC 60076-7
Power transformers - Part 7: Loading guide for oil-immersed power transformers
IEC 60076-8
Power transformers – Part 8: Application Guide
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
IEC 60076 5
IEC 60076-10 Power transformers – Part 10: Determination of sound levels
IEC 60137
Bushings for Alternating Voltages above 1000V
IEC 60214-1
Tap-changers - Part 1: Performance requirements and test methods
IEC 60214-2
Tap-changers - Part 2: Application Guide
IEC 60270
High-voltage test techniques - Partial discharge measurements
IEC 60296
Fluids for electrotechnical applications - Unused mineral insulating oils for
transformers and switchgear
IEC 60422
Mineral Insulating Oil in Electrical Equipment – Supervision and Maintenance Guide
IEC 60529
Degrees of Protection provided by Enclosures (IP Code)
IEC 60567
Oil-filled electrical equipment - Sampling of gases and analysis of free and dissolved
gases – Guidance
ISO 8501-1
visual
Preparation of steel substrates before application of paints and related products –
assessment of surface cleanliness
Strana 90 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ISO 9001
Quality management systems – requirements
ISO 12944-2 Paints and varnishes – corrosion protection of steel structure by protective paint
systems – classification of environments
ISO 14001
Environmental systems – requirements, with guidance for use
ISO 19011
Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing
uv
id
Ostali standardi, uključujući standarde drugih zemalja, mogu se prihvatiti da osiguraju zahtjeve
pod uvijetom, isključivo po mišljenju Ugovornog organa, ako su barem jednaki sa zahtjevima
navedenog standarda. Ekvivalentnost standarda mora biti dokazana u pisanom obliku od strane
Dobavljača.
Dobavljač može predložiti ekvivalentan standard koji nije naveden iznad, u kom slučaju će dostaviti
Ugovornom organu predloženi standard i pisani dokaz da je predloženi standard ekvivalentan
navedenom standardu u svim značajnim aspektima. U slučaju neusaglašenosti između standarda,
odluka Ugovornog organa će biti konačna i obavezujuća.
am
o
za
U slučaju sukoba između standarda primenjuju se najstrožiji standardi. Ako su ove tehničke
specifikacije u sukobu sa bilo kojim standardima ove tehničke specifikacije će imati prednost i prema
njima će se upravljati.
Bi
H
-s
Dobavljač će koristiti međunarodni standard međunarodne organizacije ISO 9001 kao program
osiguranja kvaliteta.
PAKIRANJE I TRANSPORT
ek
D.1.1.1.3
tro
pr
en
os
a
Međunarodni sistem jedinica (SI) će se koristi za projektiranje, proračune, crteže i testiranje opreme
obuhvaćene ovim tehničkim specifikacijama.
Vl
as
ni
št
vo
El
Transformator sa njegovim aktivnim dijelom (namotaji, jezgra, stezni sustav i opća struktura) i
regulacijska sklopka mora biti robustne konstrukcije, sigurne za transport sposobne da izdrži udare
kojima može biti izložen tokom prijevoza, uzimajući u obzir sve planirane načine prijevoza.
Neophodna sposobnost mehaničke izdržljivosti mora biti ugrađena u konstrukciju (dizajn), bez
privremenih, u tank ugrađenih ukruta/potpora/pojačanja
Odgovornost Dobavljača je osigurati da su sva oprema i komponente ispravno zapakirane, prema vrsti
prijevoza koji će se koristiti. Oprema treba biti zaštićena od:
a) Korozije
b) Udaraca tokom utovara / istovara i prijevoza
c) Drugih mogućih načina oštećenja
Posebna pažnja treba biti posvećena svim izolacijskim materijalima.
Sva električna i mehanička oprema mora biti zaštićena u njihovim kutijama i/ili kontejnerima,
zapečaćenim tako da spriječe prodor vlage i topline.
Dovoljna količina silikagela (ili ekvivalentnog materijala) treba biti isporučena u okviru pakovanja
tako da održi opremu u vodootpornim uvijetima i u suhom stanju tokom najmanje šest mjeseci.
Sva oprema i njihovi dijelovi moraju biti jasno obilježeni tako da je osigurana laka identifikacija i da
se olakša njihova montaža u najkraćem roku. Sve oznake moraju biti jasne, lako čitljive i otporne na
vodu i djelovanje sunca.
Pakovanja ulja, boja, opasnih ili zapaljivih materijala moraju biti označeni sa:
Strana 91 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
a) Indikacija njihove "točke paljenja" ,
b) Preporučenim uvjetima i temperaturom za skladištenje,
c ) Metodama rukovanja.
Tokom transporta energetskog transformatora, barem jedan 3D – akcelerometar (impact
recorder) sa mjerenjima po X, Y I Z osi (sa plus i minus smjerom) treba biti korišten.
D.1.1.1.4
CRTEŽI I LITERATURA
uv
id
Detaljni crteži: Za svaki komad opreme Dobavljač će dostaviti Ugovornom organu, na
odobrenje, četiri kopije sljedećih dokumenata:
(a) Proračun i projektne zabilješke
za
(b) Crteže glavnih komponenti
am
o
(c) Crteže komponenti i detalja
-s
(d) Planove i uputstva za montažu i održavanje
Bi
H
(e) Crteže za sklapanje sa dimenzijama
El
ek
tro
pr
en
os
a
Dobavljač podnosi Ugovornom organu, na reviziju i komentar, detaljne crteže u skladu sa
dogovorenim rasporedom između Dobavljača i Ugovornog organa, ali ne kasnije od jednog mjeseca
do datuma na koji će biti potreban za proizvodnju. Crteži će biti propraćeni proračunima koji će
pokazati adekvatnost projekta koji je obavio Dobavljač. Dobavljač dostavlja na razmatranje i
odobrenje, tvorničke i montažne crteže, kompletne sheme ožičenja za svu elektroopremu, shematske
dijagrame koji pokazuju sve veze, podešenja i montažne crteže i slične takve crteže zahtjevane od
Ugovornog organa koji će pokazati da su svi dijelovi opreme koji su isporučeni u skladu sa
zahtjevima tehničkih specifikacija.
Vl
as
ni
št
vo
U roku od 15 dana od dana prijema, Naručitelj će vratiti reproduciranu kopiju Dobavljaču sa sljedećim
pečatom i / ili komentarom :
(a) "Odobreno". U ovom slučaju Dobavljač će odmah početi proizvodnju robe.
(b) "Odobreno sa primjedbama". U ovom slučaju Dobavljač će odmah početi proizvodnju robe
u skladu sa primjedbama Ugovornog organa, i sukladno tome ažurirati nacrte. Dobavljač će
potom poslati Ugovornom organu pet originalnih projekata i jedan primerak kopije na
konačno usvajanje .
(c) "Da se revizira". U ovom slučaju Dobavljač će odmah početi zahtjevanu reviziju, ali je
zabranjeno da nastavi sa proizvodnjom. Međutim, Dobavljaču je dozvoljeno nabaviti sve
standardne komponente, na koje neće utjecati završetak revizije.
U roku od deset dana od dana prijema, Dobavljač će ponovno dostaviti Ugovornom organu revizirane
dokumente za odobravanje. Nakon odobrenja, četiri kopije svih dokumenata trebaju se isporučiti
Ugovornom organu. Odobrenje crteža i dokumenata od strane Ugovornog organa neće osloboditi
Dobavljača od bilo kakve odgovornosti pod ovim ugovorom.
Crteži i dokumenti koje Dobavljač podnosi dostavljaju se i u tiskanom i u digitalnom formatu. Softver
koji se koristi za crteže i dokumente od strane Dobavljača biti će usuglašen sa Ugovornim organom.
Tri mjeseca prije isporuke transformatora Dobavljač treba osigurati i dostaviti kompletnu projektnu
dokumentaciju u jednom od službenih jezika BiH.
Strana 92 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Konačna dokumentacija za Ugovornog organa mora sadržavati najmanje:
o
za
uv
id
- Osnovnu projektnu dokumentaciju uključujući potrebne crteže (crteže glavnih komponenti,
crteže komponenti i detalja, planove i uputstava za montažu i održavanje, montažni crtež sa
dimenzijama, fabričke i montažne crteže, kompletne sheme ožičenja za svu elektroopremu,
shematske dijagrame koji pokazuju sve veze, crteže podešavanja i montaže)
- Protokole o završenoj fazi montaže, i konačno testiranje transformatora
- Certifikate o završnom ispitivanju energetskog transformatora kod proizvođača (rutinski
testovi i početno merenje Lx , C , tg )
- Potvrde o ugrađenoj opremi i materijalu
- Uputstvo za montažu i demontažu transformatora,
- Uputstvo za održavanje (na jednom od službenih jezika BiH)
- Uputstvo za korištenje (na jednom od službenih jezika BiH)
- Tehnička dokumentacija za dijelove transformatora na jednom od službenih jezika BiH: Fe
(magnetni lim), Cu, papir, ulje, VN, SN i NN provodne izolatore, vakuumska regulacijska
sklopka pod opterećenjem, zaštitni relej, ventilatori za hlađenje, termo slika, sigurnosni
ventil nadtlaka,.
- Druge dijelove standardne tehničke dokumentacije za transformatore
- Operativni dijagram proizvodnje i isporuke za transformatore
-s
am
Svi crteži trebaju biti nacrtani u skladu sa IEC standardima i da nose sljedeći naslov u naslovnom
bloku:
Bi
H
Elektroprenos BiH AD BANJA LUKA
TS Mostar 1
tro
pr
en
os
a
OP MOSTAR
prema mjestu isporuke kao što je navedeno u ovim tehničkim specifikacijama
UPUTSTVA ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE
El
ek
D.1.1.1.5
Vl
as
ni
št
vo
Biće isporučene četiri kopije priručnika (uputstava). Priručnik treba biti dovoljno detaljan da je
na osnovu njega moguće sklapanje, rasklapanje, održavanje i prilagođavanje opreme i njihovih
komponenti.
Priručnici će sadržavati minimum sljedeća poglavlja:
a ) Opći opis opreme
b ) Instrukcije za upravljanje
c ) Instrukcije za montažu i testiranje
d ) Periodičnost i procedure za redovitu kontrolu i preventivno održavanje
e ) Periodičnost i procedure za vanredne i planske (programirane) kontrole
f ) Spisak svih crteža i dokumenata pripremljenih od strane Dobavljača
g ) Spisak rezervnih dijelova, uključujući dijelove za ugrađene komponente sa imenom
proizvođača i serijskim brojem
Priručnici se dostavljaju otiskani na papiru formata A4.
Ako bude neophodna revizija priručnika, kao rezultat prikupljenih informacija tokom montaže i prvog
puštanja u rad, Dobavljač će izvršiti neophodne izmjene i dostaviti šest kopija reviziranih sekcija (na
papiru i u digitalnom formatu) bez dodatnih troškova za Ugovornog organa.
Strana 93 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.1.1.6
DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA TENDER
Dobavljač će dostaviti sve priručnike kontrole kvaliteta, tipične standardne planove kontrole
kvaliteta za glavne stavke opreme, ISO 9001 i ISO 9002 , montažne procedure i druge takve
dokumenate, dovoljne da se ukaže na mogućnost predloženog Ugovarača i namjeru vršenja kontrole
kvaliteta cjelovitog rada Ugovorača u skladu sa ovim zahtjevima. Osim toga Dobavljač je obavezan da
uz ponudu dostavi i sljedeće dokumente:
uv
id
• Neophodni crteži
a ) crtež kontura transformatora
b ) crtež transformatora sa dimenzijama
c ) crtež temelja
d ) transportne skice
e ) natpisnu pločicu
đ ) crtež vakuumske regulacione preklopke
o
za
• Neophodne šeme i dijagrami
a) dijagram vezivanja za motorni pogon regulacione sklopke
b ) dijagram signalizacije
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
Sva oprema obuhvaćena ovim specifikacijama će biti ispitana u skladu sa važećim standardima. Sva
ispitivanja trebaju imati izvještaje, a izveštaji o ispitivanjima se dostavljaju u četiri primjerka.
Dobavljač je u obavezi da sa ponudom dostavi izveštaje o tipskim ispitivanjima obavljenim na
energetskim transformatorima istog naponskog nivoa i snage kao što su energetski transformatori koji
su predmet ponude, ne starije od deset (10) godina.
Neophodno je dostaviti kompletne tipske testove u skladu sa najnovijim izdanjem standarda IEC
60076, a za testove koji nisu bili predmetom izmjena/dopuna da nisu stariji od deset (10) godina, uz
podnošenje dokaza / izjave da nije došlo do promjene u dizajnu.
ek
Pored toga, Dobavljač mora dostaviti sa ponudom spisak neophodnih ispitivanja i eksperimenata za
energetski transformator kao što sljedi:
Vl
as
ni
št
vo
El
a ) Spisak ispitivanih materijala, pribora i opreme
b ) Spisak ispitivanja transformatora tokom proizvodnje u tvornici
c ) Spisak ispitivanja poslije montaže i prije puštanja u rad
d ) Spisak ispitivanja pri opterećenju
D.1.1.1.7
KOORDINACIJA SA DRUGIM STRANKAMA
Odgovornost Dobavljača je raspitati se za sve potrebne informacije kako bi projektiranje,
proizvodnja, tvornička ispitivanja, isporuka na mjesto ugradnje, montaža na licu mjesta, montaža
dodatne opreme radi spremnosti za ispitivanje na licu mjesta i puštanje u rad energetskog
transformatora u skladu sa zahtevima tehničke specifikacije Ugovornog organa i uvijetima rada. Stoga
se preporučuje da isporučitelj ode na lice mjesta i on sam prikupi sve potrebne informacije.
Dobavljač će također osigurati neophodnu koordinaciju sa drugim strankama koje učestuju u ovom
projektu razmjene potrebnih informacija .
D.1.1.2
D.1.1.2.1
OPISI, ZAHTJEVI I PODACI
OPĆI OPIS
Ovaj odjeljak pokriva, zajedno sa općim tehničkim specifikacijama, tehničke zahtjeve za
projektiranje, proizvodnju, tvornička ispitivanja, smještanje i ugradnje na planirano mjesto,
opterećenje i ispitivanje energetskog transformatora za TS Mostar 1.
Strana 94 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Ovo je specifikacija osnovnih perfomansi i pokriva samo osnovne opće aspekte koji će osigurati
minimalni standard kvalitete i izvršenja. Ostali detalji i specifični podaci su sadržani u tenderskim
crtežima, tehničkim karakteristikama i drugim dokumentima koji čine dio tenderske dokumentacije.
D.1.1.2.2
UVJETI OKOLINE
Transformatori trebaju biti pogodni za rad u sljedećim uvjetima:
OPĆE
o
D.1.1.3.1
za
PODRUČJE I OGRANIČENJA RADA
am
D.1.1.3
40˚C/-25˚C
1030 mbar/930 mbar
100%
<1000 m
34 m/s
75
Ne
uv
id
Maksimalna/minimalna temperature zraka:
Maksimalni/minimalni atmosferski tlak:
Maksimalna relativna vlažnost:
Nadmorska visina:
Brzina vjetra, maksimalna u godini:
Izokeraunički nivo:
Seizmički uslovi
Bi
H
-s
Dobavljač će projektirati, izraditi, tvornički ispitati, dostaviti na mjesto ugradnje, istovariti,
ugraditi, ispitati i pregledati te garantirati za transformator i pripadajuću opremu.
ENERGETSKI TRANSFORMATOR
El
ek
D.1.1.3.2
tro
pr
en
os
a
Ovaj član specificira opremu i dijelove koje treba isporučiti i radove koje Dobavljač treba izvršiti za
ispunjenje obaveza ovog poglavlja o radu. Dobavljač se obvezuje osigurati opremu i izvrši radove koji
se ne razmatraju posebno u ovom poglavlju, a koji se podrazumijevaju kod ovakve vrste poslova.
Vl
as
ni
št
1 kom.
vo
Nabavka sadrži:
Energetski transformator 110/36,75/10,5(21) kV; 20/14/20 MVA
YNd5yn0, kompletno sa svom opremom
D.1.1.3.3
USLUGE
Sljedeće usluge trebaju biti uključene u ovu nabavku:
-
D.1.1.3.4
Pakovanje, pošiljka i transport do odredišta i istovar na pripremljenu podlogu;
Osiguranje za transport energetskog transformatora i pojedinačna isporuka
opreme i izvršavanje obveza;
Montaža – Nadzor na ugradnji (1 specijalist /2 dana po transformatoru)
Puštanje u rad i garancija za transformator i prateću opremu – Nadzor na
puštanju u pogon ( 1 specijalist/ 1 dan po transformatoru);
DOKUMENTACIJA
Isporučuju se četiri kompleta tehničke dokumentacije u papirnatom obliku i jedan na
elektronskom mediju (CD) na jednom od službenih jezika BiH, koji obavezno sadrže sljedeće stavke,
ne ograničavajući se samo na njih:
Strana 95 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
- Osnovna projektna dokumentacija uključujući neophodne nacrte (nacrti osnovnih
komponenti, nacrti osnovnih komponenti sa detaljima, plan montaže i uputstva za održavanje,
sklopni nacrti sa dimenzijama, fabrički sklopni nacrti, kompletan dijagram ožičenja za svu
električnu opremu, šematski dijagram sa svim detaljima kompletnog spajanja, nacrti za
montažu i podešavanja)
- Izvještaji o završnoj fazi, i završnom ispitivanju transformatora
- Protokoli završnog ispitivanja energetskog transformatora kod proizvođača (rutinska
ispitivanja i mjerenja početnih vrijednosti Lx, C, tg )
- Certifikati za ugrađenu opremu i materijale
- Uputstvo za montažu i demontažu transformatora,
- Uputstvo za održavanje (na jednom od zvaničnih jezika BiH)
uv
id
- Uputstvo za eksploataciju (na jednom od zvaničnih jezika BiH)
o
za
- Tehnička dokumentacija za pojedine dijelove transformatora na jednom od zvaničnih jezika
BiH: željezo, bakar, papir, ulje, VN, SN i NN provodne izolatore, vakuumsku regulacionu
sklopku, zaštitni relej, ventilatore, termo sliku, relej nadpritiska.
am
- Ostalu standardnu tehničku dokumentaciju za transformatore
PROJEKTIRANJE, MATERIJALI I IZRADA
OPĆI PROJEKT I SIGURNOSNI ZAHTJEVI
tro
pr
en
os
a
D.1.1.4.1
Bi
H
-s
D.1.1.4
Energetski transformatori trebaju biti trofazni, tronamotajni, potopljeni u ulje, namijenjeni za
vanjsku montažu. Trebaju biti u skladu sa zahtjevanom listom IEC standarda navedenim u poglavlju
D.1.1.1.2.
El
ek
Energetski transformatori i pripadajuća oprema trebaju biti projektirani na način da ispunjavaju
zahtjeve navedene u ovoj Specifikaciji, tehničke propise i nacrte stanja na terenu. Transformatori istog
tipa biti će u potpunost zamjenljivi.
vo
ONAF/ONAN tip transformatora treba biti sposoban da trajno radi pod definisanim opterećenjem.
Vl
as
ni
št
Energetski transformatori trebaju biti u skladu sa najnovijim dostignućima u pogledu projektiranja,
konstrukcije, proizvodnje i materijala.
Energetski transformatori trebaju biti spojeni u skladu sa specificiranom oznakom vektorske grupe.
Pri radu na bilo kojem od položaja regulacijske sklopke, transformator treba dati punu nazivnu snagu,
kako je specificirano.
Takođe, oni trebaju biti u stanju da izdrže specificirana naponska ispitivanja, za najnepovoljnije
uvijete/položaj regulacijske sklopke.
Transformatori i sva pripadajuća oprema (npr. regulacijska sklopka) trebaju imati sposobnost izdržati
utjecaje struja kratkog spoja, definiranih kao simetrična struja kratkog spoja u Tehničkim propisima
pri bilo kojem položaju regulacijske sklopke u skladu sa zahtjevima standarda IEC 60076-5.
Svi metalni dijelovi transformatora sa izuzetkom ploča jezgra, vijaka na jezgru i pripadajućih bočnih
ploča jezgra trebaju biti na istom potencijalu.
Sustav uzemljenja mora biti projektiran tako da maksimalnu moguću struju kvara izdrži bez oštećenja
u vremenu ne manjem od vremena kratkog spoja glavnih namotaja.
Projekt i izrada transformatora i pomoćnih uređaja treba biti takav da je nivo buke minimalan i da
stupanj vibracija ne utječe negativno na bilo koji od spojeva i da ne izazove pretjerano naprezanje bilo
kojeg od ugrađenih materijala.
Strana 96 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Energetski transformator treba biti konstruiran tako da rasipanje fluksa bude toliko da ne izazove
pregrijavanje bilo kojeg od dijelova transformatora.
Transformator će bez oštećenja izdržati praktično neograničen broj uključivanja u prazan hod sa VN
ili NN strane, sa regulacijskom sklopkom u bilo kojem položaju i naponom 1.05 puta većim od
pripadajućeg napona pri tom položaju regulacijske sklopke.
Transformatori trebaju biti konstruirani sa posebnom pozornošću na prigušenje viših harmonika,
posebno trećeg i petog, da bi se eliminirala valna izobličenja i mogućnost bilo kakvih
visokofrekventih smetnji, inuktivnih utjecaja ili cirkulacijskih struja između neutralnih tačaka u
različitim stanicama dostižući vrijednost da uzrokuju interferenciju sa komunikacionim krugovima.
D.1.1.4.2
ZAHTJEVI ZA KOMPONENTE ENERGETSKOG TRANSFORMATORA
a. Jezgra
za
uv
id
Jezgra treba biti izrađena od visoko kvalitetnog lima, visoke permeabilnosti u tehnologiji ‘grain
oriented’ sa malim gubicima. Svaki lim treba biti izoliran sa pečenim emajl lakom ili nekim drugim
sredstvom otpornim na ulje i visoku temperaturu. Čelični limovi moraju biti u tankim slojevima.
am
o
Jezgra treba biti stegnuta i poduprta, da bez oštećenja ili deformacije, izdrže sile naprezanja usljed
struje kratkog spoja, transporta ili rukovanja i da se spriječi pomjeranje limova u jezgri.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
Vijci, matice i krajnje ploče za spajanje i učvršćivanje moraju biti efikasno izolirane, pričvršćene i
blokirane tako da osiguraju podjednak tlak na cijeli sklop jezgra i da ne bi došlo do popuštanja usljed
vibracija pri radu i transportu. Noseći kostur jezgre mora biti konstruiran tako da se izbjegne
postojanje džepova koji mogu spriječiti kompletno pražnjenje ulja iz kotla ili zadržati zrak tokom
punjenja transformatora uljem.
Prikladni kanali za hlađenje trebaju osigurati slobodnu cirkulaciju ulja i efikasno hlađenje jezgre.
Kanali trebaju biti dimenzionirani tako da maksimalna temperatura bilo koje točke ostane u okviru
dozvoljenih granica.
El
ek
Temperatura bilo kojeg dijela jezgre i njegove potporne strukture u kontaktu sa transformatorskim
uljem neće premašiti vrijednosti navedene u IEC 60076-2.
Vl
as
ni
št
vo
Posebna pozornost treba biti posvećena projektiranju i konstrukciji kuteva na spoju stubova i jarma da
bi se izbjegla koncentracija mehaničkih i magnetnih naprezanja a rastavljanje pri održavanju na terenu
čini jednostavnim.
Odgovarajući metalni mostovi trebaju osigurati da svi paketi limova jezgra budu na istom potencijalu.
Kuke za manipuliranjem jezgre trebaju biti postavljene na odgovarajuće točke jezgre.
Jezgra treba biti uzemljena samo u jednoj točki sa demontažnim spojem, lako dostupnim izvana kroz
ogovarajući otvor, napravljenoj tako da se lako može otpojiti radi ispitivanja izolacije jezgre bez
ispuštanja ulja.
Jezgra treba biti izvedena tako da ne dolazi do prevelikog magnetskog fluksa, odnosno zasićenja
jezgre, odgovornog za uzrokovanje kvara ili pogrešnog funkcioniranja zaštitne opreme kada je u
pogonu pod stalnim prenaponskim stanjem opisanom u Tehničkim propisima. Pod ovim stalnim
stanjem prenapona struja magnetiziranja ne smije preći 5% vrijednosti nazivne struje opterećenja pri
nominalnom nazivnom naponu.
b. Namotaji
Namotaji trebaju biti izrađeni od elektrolitičkog bakra visoke provodnosti. Papir će biti korišten
za izolaciju provodnika.
Provodnici trebaju biti raspoređeni da minimiziraju vrtložne struje i izjednače raspored gustine struje i
temperature duž namotaja. Namotaji trebaju biti konstruirani da spriječe oštećenje izolacije (npr.
Strana 97 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
raspored provodnika), dozvoljavajući širenje i skupljanje usljed promjena temperature ili vibracija
nastalih tokom normalne eksploatacije.
Namotaji trebaju biti dizjnirani tako dobiju vrijednosti serijskih i paralelnih kapacitivnosti povoljno
raspoređenih za odgovarajuću distribuciju napona punog i isprekidanog valnog oblika.
Izvodi od namotaja do provodnih izolatora trebaju biti adekvatno učvršćeni da bi se izbjegla oštećenja
usljed vibracija i sila kratkog spoja.
Stalni strujni spojevi ili podupirači trebaju biti zavareni i pričvršćeni pravilno, završeni i izolirani tako
da se spriječe naprezanja izolacije.
Navoji, namotaji i provodnici trebaju biti dovoljno poduprti i pričvršćeni u formu krutog sklopa,
sprečavajući bilo kavo pomjeranje tokom transporta, vibracija ili drugih okolnosti koje mogu nastati u
toku rada.
uv
id
Namotaji trebaju biti dizajnirani da se na minimum smanje sile neravnoteže neizbježne u
transformatorima.
za
Regulacijska sklopka treba biti napravljena da na tom položaju, koliko je moguće, sačuva
elektromagnetsku ravnotežu pri prijenosnom omjeru.
am
o
Sastavljena jezgra i namotaji trebaju biti osušeni u vakuumu da bi se osiguralo uklanjanje vlage.
-s
Sekundarni namotaj
vo
Tercijarni namotaj
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Sekundarni namotaj treba biti izveden sa mogućnošću izmjene spoja sa 21 na 10,5 kV i obrnuto.
Potrebno je predvidjeti da se izmjena spoja 21 na 10,5 kV i obrnuto vrši u beznaponskom stanju
energetskog transformatora. Proizvođač će ispod poklopca transformatora napraviti odjeljak za
preklapanje 21/10,5 kV, a pristup odjeljku će biti omogućen kroz revizijski otvor ugrađen na poklopcu
transformatora. Pristup spojevima za promjenu serijsko – paralelne veze namotaja treba biti omogućen
nakon zatvaranja ventila između plinskog releja i kotla transformatora, istakanja određene količine ulja
iz transformatora (ovaj podatak daje proizvođač transformatora u dokumentaciji – uputstva za
eksploataciju) i demontaže poklopca revizijskog otvora iznad odjeljka za preklapanje. Neophodno je
predvidjeti da tijekom postupka preklapanja aktivni dio transformatora-jezgra sa namotajima ostane
potopljen u ulju.
Vl
as
ni
št
Sva četiri izvoda tercijarnog namotaja (u, v, w i x) trebaju biti izvedeni na kotao kroz provodne
izolatore u rasporedu da omoguće spoj u zatvoreni trokut ili otvoreni trokut u svrhu provođenja
naponskih ispitivanja.
Za spoj zatvoreni trokut izvodi (w) i (x) trebaju biti kratko spojeni sa jednim izvodom galvanski
uzemljenim i drugim izvodom spojenim na uzemljenje kroz ogovarajuću zaštitu.
U slučaju da zapisi sa oscilografa pokažu da prenaponi preneseni na tercijarni namotaj prekoračuju
ispitni napon tercijarnog namotaja, Dobavljač je obvezan isporučiti zaštitni kondenzator ili razmotriti i
izvesti neku drugu zaštitnu metodu.
Metoda zaštite i rješenje biće predmet dogovora sa Ugovornim organom.
Tercijarni namotaj treba biti dimenzioniran da izdrži ponavljajuće elektrodinamičke i termičke udare
uzrokovane strujama kratkog spoja opisanih u ovoj specifikaciji.
c. Kotao, oprema, zaptivke i točkovi
Kotao energetskog transformatora treba biti od zavarene konstrukcije sa poklopcem koji se
pričvršćuje zavrtnjima, oba izrađeni od čelika visoke čvrstoće.
Strana 98 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Dizajn kotla treba biti čvrsto konstruiran sa visoko kvalitetnim završnim radovima i treba biti
pregledan u proizvodnji.
Kotao treba biti odgovarajuće čvrstoće tako da, kada je sastavljen sa jezgrom i namotajima i napunjen
uljem, pri dizanju, okretanju ili rukovanju prilikom pakovanja ne dođe do prenaprezanja ili oštećenja
bilo kojeg dijela kotla ili curenja ulja.
Tijelo glavnog kotla, radijatori i pripadajuće cijevi trebaju biti u stanju izdržati puni vakum kada se
ulje isprazni. Također, kotao treba biti dizajniran tako da bez trajnih deformacija i bez curenja ulja
izdrži stacionarni test nadtlaka, koji nastaje usljed trajanja struje kratkog spoja u trajanju od 24 sata ili
tipskih ispitivanja.
Rezonantna frekvencija kotla treba biti dovoljno udaljena od frekvencije od 50 i 100 Hz. Potrebno je
provesti specijalna mjerenja da bi se smanjio efekat rasipnog fluksa primjenjujući nemagnetni čelik
gdje je to neophodno.
uv
id
Varenje kotla treba biti provedeno u skladu sa strogim standardima primjenjivim na ovu vrstu
konstrukcije. Dvostruki varovi trebaju se ispitati na curenje ulja koje može nastati.
o
za
Potrebno je obezbijediti vijčane otvore na poklopcu kotla da bi se imao pristup nižim dijelovima
provodnih izolatora i lakše provjere spojeva i namotaja.
-s
am
Svaki kotao mora imati minimalno četiri povoljno postavljena prihvata koji omogućavaju dizanje i
spuštanje kompetno montiranog i uljem napunjenog transformatora.
Bi
H
Nosivost svakog od četiri prihvata mora biti najmanje 50% ukupne težine transformatora.
tro
pr
en
os
a
Kotao treba biti opremljen kukama za dizanje i očkama za vučenje sa mogućnošću dizanja ili spuštanja
kompletno sklopljenog i uljem napunjenog transformatora u bilo kom pravcu. Učvršćenja i nosači
trebaju biti trajno zavarena na kotao.
ek
Osnova kotla treba imati čvrsti ram koji će bez deformacija nositi ukupnu težinu kompletno
opremljenog transformatora na četiri jednostruka točka, podesiva po pravcu i podešena za željezniče
šine. Transformator treba biti opremljen točkovima. Grupe točkova trebaju biti podesive u dva
okomita pravca, za horizontalno pomjeranje u oba pravca.
vo
El
Energetski transformatori trebaju biti opremeljeni točkovima.
Vl
as
ni
št
Transformatore isporučiti sa ugrađenim pokretnim točkovima izvedenim da dozvole kretanje u dva
smjera. Kada se tranformator podiže točkovi ostaju na njemu. Neophodno je da je transformator
opremljen pristrojem za blokiranje točkova/kočnice neophodnim za fiksiranje transformara na
njegovoj poziciji..
Dobavljač treba ugraditi efikasan sustav brtvljenja (sa dvije O-ring brtve) i osigurati dokaz da neće
doći do curenja ulja tokom rada transformatora. Sve zaptivke za ulje trebaju biti sa tvorničkim
flanšnama i odgovarajućim tipom brtvi. Brtve trebaju biti izrađene od visokokvalitetnog materijala
koji je otporan na utjecaj ulja i predviđen za cijeli životni vijek transformatora.
Pripremni nacrti predviđenih brtvi trebaju se uraditi sa kvalitetnim brtvama koje će spriječiti curenje
ulja.
Kotao treba biti opremljen sljedećom opremom:
- Ispusni ventil
- Ventili za obradu ulja
- Izvodi za uzimanje uzoraka ulja (gornji, srednji i donji)
- Izvod za vakuum pumpu (karakteristike i lokacija treba biti dogovorena sa Ugovornim
organom prije narudžbe)
- Dva termometarska džepa na kotlu transformatora tako da su oba pogodna za termo sliku.
- Klapna-ventili na spojnom mjestu kotla sa radijatorom
- Flanšne za spajanje radijatora
Strana 99 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
-s
am
o
za
uv
id
- Minimalno dvije podloge za uzemljenje kotla, čelična podloga sa srebrnim naličjem ili
nehrđajuća čelična podloga. Podloe za uzemljenje trebaju biti zavarene na kućište kotla. Svaka
od podloga treba imati priključnu klemu i vijke pogodne za priključenje provodnika za
uzemljenje.
- Uređaj za rasterećenje nadtlaka treba se nalaziti na poklopcu kotla sa kontaktima za isklop.
Proradni tlak ovog uređaja treba biti odabran tako da se izbjegne nepotrebno djelovanje tokom
kratkih spojeva u radu i tokom ispitivanja.
- Ovaj uređaj treba biti takav da se sam prepodesi i da je u stanju da radi bez električnog
napajanja za brzo djelovanje pri bilo kojem tlaku koji se može pojaviti unutar kotla i može
izazvati oštećenja opreme, ali istovremeno treba da osigura zaptivenost ulja pod svim
uvijetima u normalnom pogonu transformatoru. Ovaj uređaj treba proraditi na statičkom tlaku
manjem od ispitnog hidrauličkog tlaka transformatora kotla i treba biti konstruiran tako da
spriječi curenja ulja iz transformatora tokom pogona.
- Uređaj za nadtlak treba biti montiran na glavnom kotlu a ako je montiran na poklopcu treba
biti opremljen sa zasunima koji sprečavaju nakupljanje gasa u uređaju. Potrebno je da ima dva
para kontakata koji će osigurati pokretanje releja alarma i isklopa.
- Revizijski otvor za regulacijsku sklopku.
- Revizijski otvor za prespajanje sekundarnog namota
- Natpisna pločica sa podacima specificiranim prema IEC 60076 izrađena od nerđajućeg čelika
treba biti pričvršćena na kotao transformatora na odgovarajućem mjestu i na visini 1.75 m od
nivoa tla.
Bi
H
d. Vakuumska regulacijska sklopka i regulacija napona
tro
pr
en
os
a
Tronamotni transformator treba biti opremljen sa vakumskom regulacijskom sklopkom
montiranom na visokonaponskim namotajima. Vakumska regulacijska sklopka treba biti u skladu sa
zahtjevima IEC 60214 i drugim važećim IEC standardima ako nije drugačije zahtjevano u
Specifikaciji. Ona treba biti pogodna za protok snage u oba smjera. Vakumska regulacijska sklopka
treba biti proizvedena od strane ‘Maschinen Fabrik Reinhausen (MR)’, Germany ili proizvođača
jednakog kvaliteta.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Jedinica teretne preklopke treba biti smještena u odvojenu zaptivenu plinsku zonu koji će, kao i cijela
regulacijska sklopka, biti integrirana u kotlu transformatora (montaža unutar kotla).Teretna preklopka
treba imati sustav ulja kompletno odvojen od ostalog ulja u transformatoru, treba biti opremljena sa
konzervatorom, uredjajem za nadtlak sa kontaktima alarm/isklop i drugim uređajima kao na glavnom
kotlu. Zaseban zaštitni uređaj osigurava vezu između posude vakuumske regulacijske sklopke i
konzervatora. Također, potrebno je osigurati priključke za uzimanje uzoraka ulja za ispitivanje i za
sustav manipulacije uljem iz posude teretne preklopke.
Odjeljak teretnog dijela treba biti lako pristupačan za pregled i jednostavan za izvlačenje bez
poteškoća u svrhu održavanja teretnog dijela. Pregled i održavanje tertnog dijela regulacije treba
omogućiti bez spuštanja nivoa ulja u glavnom kazanu. Treba osigurati četiri kompleta pristroja
različitog tipa, da bi se olakšalo vađenje jedinice regulacijske sklopke.
Potrebni pristroji trebaju biti objedinjeni sa dizajnom glavnog kotla.
Treba osigurati način na koji će pogonski mehanizam zabraviti samo kada su glavni kontakti u
potpunosti sastavljeni.
Pogonski motor treba biti za nazivni napon 380/220 V i opremljen termičkom i zaštitom preoterećenja
postavljenoj u pogonskom ormaru. Treba da postoje prekidači krajnjeg hoda koji će spriječiti prolazak
regulacijske sklopke iznad prvog ili iznad zadnjeg položaja. Ovi prekidači trebaju biti vezani direktno
na glavni krug napajanja motora. Dodatno, mora biti osigurana mehanička blokada koja će spriječiti
prelazak pogona regulacijske sklopke ispod najnižeg i iznad najvišeg položaja pri bilo kojim
uvijetima. Ove blokade će osigurati da ne dođe do oštećenja na opremi i dijelovima regulacijske
sklopke, pri punom obrtnom momentu pogonskog mehanizma. Priključci motora pogona trebaju biti
Strana 100 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
jasno i trajno obilježeni za brojnim ozakama koje odgovaraju oznakama na provodnicima na koje se
priključuje.
Potrebno je ugraditi brojač manipulacija pogona regulacijske sklopke koji će pokazivati broj operacija
kompletetne regulacijske sklopke.
Vakumska sklopka treba biti prilagođena za ručni i električni pogon, daljinski električni pogon i
automatsko upravljanje.
Oprema za ručni pogon sa lica mjesta i električni lokalni i daljinski pogon trebaju ispunjavati sljedeće
uvijete:
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
- Treba biti onemogućen rad električnog pogona dok je u upotrebi poluga za ručni pogon
- Treba biti onemogućeno upravljanje pogonom sa dva mjesta u isto vrijeme
- Svaki korak pokretanja treba zahtjevati posebnu signalizaciju u upravljačkoj točki
- Svi električni upravljački mikroprekidači i pogonski djelovi mehanizma trebaju biti jasno
obilježeni na odgovarajući način da pokazuju smjer kretanja regulacije
- Daljinska komanda treba biti onemogućena kada je regulator napona u poziciji "automatski"
- Mikroprekidači za lokalno upravljanje trebaju biti montirani u upravljačkom ormaru. Ovi
mikroprekidači trebaju biti podešeni tako da je neophodno da selektor automatske regulacije
napona, kada je postavljen u položaj "ne-automatskog" upravljanja, može funkcionirati samo
ako je prekidač "lokalno/daljinski", lociran u upravljačkom ormaru, postavljen u položaj
"lokalno". Pod ovim uvijetima lokalni selektor treba imati prioritet (overriding control). Ako
je prekidač "lokalno/daljinski" u položaju "lokalnog" upravljanja tada rad regulacione sklopke
treba biti blokiran.
tro
pr
en
os
a
Oprema treba biti podešena tako da osigura da, kada se jedan korak pokrene da se dovede do kraja,
nezavisno od rada upravljačkih releja, mikroprekidača ili kvara na pomoćnim krugovima ili bilo
kakvih drugih razloga.
Upravljačka i signalna oprema treba osigurati:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
- Pokazivanje trenutnog položaja regulacije, mehaničke na samom transformatoru a električne
na mjestu daljinskog upravljanja. Pokazivač na transformatoru treba pokazivati trenutni
položaj u toku rada, a pokazivač na daljinskom upravljanju treba jasno pokazivsti položaj
regulacije. Brojevi trebaju biti numerirani od 1 naviše. Susjedni položaji trebaju biti
numerirani u nizu na takav način da, sa kretanjem prema većem broju položaja dobivamo viši
napon namotaja u praznom hodu.
- Na mjestu daljinskog upravljanja treba postojati signalana lampica ili zvučno upozorenje da
je regulacijska sklopka u radu. Ako promjena položaja nije završena unutar predviđenog
vremena lampica će nastaviti da svijetli dok se promjena položaja ne završi.
- Signal sa opsegom 4-20 mA za daljinsko pokazivanje položaja regulacije u komandnoj
prostoriji.
- Jedinica motornog pogona mora biti opremljena sa modulom pretvarača položaja (matrica
dioda) , pružajući BCD kod pozicije regulacione preklopke.
Potrebna oprema mora da se sastojati od sljedećih elemenata:
a ) matrica dioda ( BCD kod )
b ) galvanski izolovana jedinica sa dva para izlaznih terminala bez potencijala
( BCD kod ) za sljedeću namjenu:
• za numeričku jedinicu za automatsko upravljanje naponom
• za digitalni displej indikacije pozicije
e. Provodni izolatori i priključci
Energetski transformatori trebaju biti projektirani za priključenje na Al/Č provodnike u
vanjskom postrojenju. Treba osigurati provodne izolatore uljno-zračnog tipa propisno dimenzionirane
za završetak primarnog, sekundarnog i tercijarnog namotaja kao i za neutralne izvode transformatora.
Strana 101 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Provodni izolatori trebaju imati kliznu stazu najmanje 25 mm/kV, sa najmanje 30% zaštićene klizne
staze.
Energetski transformatori i provodni izolatori trebaju biti projektovani tako da se svaki provodni
izolator može zamijeniti bez podizanja poklopca transformatora. Za ovu svrhu potrebno je osigurati
odgovarajuće otvore sa poklopcima na pogodnim mjestima.
Provodni izolatori trebaju biti u skladu sa IEC60137 i 60270 i drugim važećim IEC standardima.
Provodni izolatori trebaju biti dizajnirani tako da minimizuju parcijalna pražnjenja i radio smetnje.
Trebaju biti zamjenljivi sa provodnim izolatorima istog naponskog nivoa. Potrebno je osigurati
odgovarajuće pristroje i pribor za dizanje izolatora.
Provodni izolatori nazivnog napona višeg od 38 kV trebaju biti kondenzatorskog tipa impregnirani
uljem. Za nazivni napon jednak ili niži od 38 kV izolatori od čvrstog porculana su prihvatljivi.
uv
id
Glavni izvodi za spajanje transformatora trebaju biti cilindrični, odgovarajućeg promjera i dužine i
trebaju biti izrađeni od bakra ili legure mesinga u skladu sa mjestom primjene. Priključci izrađeni od
bakra ili mesinga moraju biti posrebreni slojem minimalne debljine 40 µm.
Ventili
am
f.
o
za
Spojni dio između provodnog izolatora i glavnog kotla treba biti projektiran tako da osigura porcelan
od oštećenja zbog naprezanja izazvanih kratkim spojevima tokom rada ili ispitivanja.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
Ventili trebaju biti potpuno zatvorog ‘’full-way’’ tipa i trebaju se otvarati okretanjem zasuna
suprotno smjeru kazaljke na satu gledajući prema ventilu. Ovi ventili trebaju biti u stanju da obavljaju
svoju funkciju na temperaturama od najniže temperatue okoline do maksimalne temperature ulja
opisane u Specifikaciji. Svi ventili trebaju imati mogućnost zaključavanja sa odgovarajućim
katancima. Katanci trebaju omogućiti zaključavanje u otvorenom i zatvorenom položaju. Na svim
ventilima osim ventila za pražnjenje transformatora i ventila za manipulaciju uljem treba osigurati
pokazivač na kojem se sa zemlje jasno vidi položaj u kom se ventil nalazi.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Svaki kotao transformatora treba biti opremljen minimalno sa sljedećim:
- Po jedan 50 mm ventil na vrhu i dnu kotla, montirani dijagonalno jedan nasuprot drugom, za
priključenje opreme za cirkulaciju i filtriranje ulja. Donji ventil može služiti i kao ventil za
ispust ulja.
- Po jedan pristroj za uzimanje uzoraka ulja sa gornjeg, srednjeg i donjeg nivoa glavnog kotla.
Svi dijelovi koji sadrže ulje, kod kojih postoji mogućnost nakupljanja zraka tokom punjenja,
trebaju biti opremljeni sa priključcima za odzračivanje na najvišim tačkama.
g. Uljni konzervatori
Svaki od transformatora treba biti opremljen uljnim konzervatorom izrađenim od zavarenog
čelika, koji je u stanju da primi promjenu zapremine ulja u kotlu koja nastaje na razlici temperature
između -25°C i najviše temperature nastale usljed najnepovoljnijih uvijeta temperature okoline i
opterećenja transformatora.
Konzervator transformatora koji ima regulacijsku sklopku treba imati odgovarajući odjeljak za ulje
regulacijske sklopke.
Svaki od uljnih odjeljaka treba biti opremljen sa:
- Pokazivač nivoa ulja sa alarmnim kontaktima za minimalni i maksimalni nivo ulja,
- Sušionik zraka sa silikagelom postavljen na visini čovjeka,
- Ventil za punjenje ulja,
- Ventil za ispuštanje ulja,
- Revizijski otvor.
Pokazivač nivoa ulja treba biti montiran na bočnu stranu konzervatora tako da se može očitati sa
zemlje. Oznake na pokazivaču trebaju pokazivati minimumalni i maksimalni nivo ulja na 20°C.
Konzervator treba biti opremljen sa dvije kuke za podizanje.
Strana 102 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Radi sprečavanja apsorpcije plinova i vlage od strane ulja, ekspanzijska posuda ulja ne smije biti u
direktnom kontaktu sa vanjskim zrakom. Potrebno je primjeniti sistem tzv. «Atmoseal». Pored toga,
potrebno je montirati sušionik zraka sa silikagelom između konzervatora i atmosferskog zraka da bi se
spriječila kondenzacija vlage unutar zračne ćelije. Ponuđači su slobodni ponuditi alternativne sustave
za zaštitu ulja ali moraju imati široko iskustvo za dugotrajnost i postojanost bez održavanja u pogonu.
Prijedlog treba biti adekvatno dokumentiran nacrtima, referenc listom i ostalom dokumentacijom koja
opravdava predloženo.
h. Transformatorsko ulje
Nabavka uključuje ulje zahtjevano za punjenje u energetske transformatore. Osnovne
karakteristike uljnih transformatora trebaju biti u skladu sa standardom IEC 60296 Ed.4(2012)special
applications and IEC 60422:13 Table 3.
uv
id
Transformatorsko ulje je mineralno inhibirano transformatorsko ulje. Isporuka transformatorskog ulja
podliježe odobrenju Ugovornog organa. Transformatorsko ulje koje se isporučuje mora biti novo i
fabrički zapečaćeno.
za
Tehnički zahtjevi za nekorištena inhibirana mineralna izolacijska ulja za energetske transformatore
dani su u Točki D.1.1.8. Tehnički zahtjevi za nova ulja.
o
Transformatorsko ulje
am
i.
-s
Sustav hlađenja
Bi
H
Sustav hlađenja energetskih transformatora treba biti tipa ONAN/ONAF za tronamotne transformatore
opisane u ovoj Specifikaciji.
tro
pr
en
os
a
Hlađenje transformatora treba osigurati tako što će radijatori biti ugrađeni na kotao transformatora.
Radijatori trebaju biti demontažnog tipa spojeni na kotao sa prirubnicama.
Radijatori trebaju biti projektirani da izdrže puni vakuum. Svaki radijator treba imati kuke za dizanje,
ispust i odzračni priključak.
vo
El
ek
Jedan radijator treba biti u rezervi, tako da će sa uklanjanjem bilo kojeg od radijatora biti omogućen
nastavak pogona prema specificiranoj punoj ONAN i ONAF nazivnoj snazi bez prekoračenja
specificiranog porasta temperature.
Vl
as
ni
št
Projektiranje i izrada radijatora trebaju biti takvi da osiguraju pogon bez vibacija i odsustvo bilo
kakvog curenja ulja, bez obzira na jačinu vjetra i atmosferske uvijete. Radijatori trebaju biti čvrste
konstrukcije i snažno pričvršćeni za kotao.
Motori ventilatora trebaju biti potpuno zatvoreni i vodonepropusni za vanjsku montažu. Propeleri
ventilatora trebaju biti zaštićeni od slučajnog pristupa sa .mrežom od nehrđajuće čelične žice sa
okcima ne većim od 25 mm.
Motor i ventilatori trebaju postići visoku efikasnost i mali nivo buke u skladu sa smanjenjem prenosa
buke i vibracija. Ventilatori trebaju biti montirani nezavisno od radijatora ili će eventualno biti
usvojena neke vrste priznate anti-vibracione montaže.
Rashladna oprema treba biti podjeljena u dvije grupe. Svaka od grupa treba biti električno odvojena i
posebno upravljana i štićena prekidačem. Posebno, svaki motor treba da bude štićen sklopnikom sa
termičkom zaštitom. Upravljenje dva stupnja hlađenja treba izvesti tako da prvi i drugi stupanj budu
zamjenljivi.
Preklopka "ručno/automatski’’ treba biti predviđena za svaku grupu. U automatskom režimu rada
pokretanje i zaustavljanje rashladne opreme treba biti upravljano sa termometrom koji mjeri
temperaturu namotaja i gornjeg nivoa ulja.
Upravljački sustav treba sadržavati karakteristike za lokalno i daljinsko pokazivanje:
-
Rashladni sustav u radu,
Ispad jednog od motora ventilatora,
Strana 103 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
-
Gubitak napona napajanja,
Kvar kontrole pokretanja,
Položaj preklopke «Ručno-Automatski».
Upravljačka i zaštitna oprema treba biti smještena u upravljački ormar postavljen na kotao
transformatora na pristupačnom mjestu.
j.
Zaštitni, mjerni i pokazni uređaji
Sljedeća oprema treba biti uz svaki transformator i njihova cijena će biti uključena u cijenu
transformatora.
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
- Termometar sa kazaljkom za gornji nivo ulja sa pokaznom skalom i pokazivačem
maksimuma, i dva zasebno podesiva i električki odvojena kontakta za alarm i isklop, kao i dva
zasebno podesiva i električki odvojena kontakta za upravljanje hlađenjem i električni pretvarač
sa opsegom 4-20 mA.
- Temperatura namotaja treba se mjeriti tehnikom termo slike. Termo osjetljivi element treba
biti smješten u džepu koji je u gornjem nivou ulja. Treba osigurati zasebnu jezgru strujnog
transformatora koji je ugrađen na jednom od VN provodnih izolatora za napajanje grijanog
elementa termo slike. Potrebno je osigurati dva zasebno podesiva i električki odvojena
kontakta za alarm i isklop kao i dva zasebno podesiva i električki odvojena kontakta za
upravljanje hlađenjem. Potrebno je ugraditi i električni pretvarač sa opsegom 4-20 mA za
daljinski registrator temperature.
- Buholc relej montiran na cijev koja spaja kotao sa konzervatorom, sa dva plovka i nezavisne
kontakte alarma i isklopa. Uz relej treba osigurati pristroj za ispitivanje i pristroj za uzimanje
uzoraka ulja izveden u visini čovjeka..
- Buholc relej ne treba djelovati tokom kratkih spojeva u radu i tokom ispitivanja na kratki
spoj.
- Zaštitni uređaj montiran na cijevnu vezu teretnog dijela preklopke sa odjeljkom konzervatora
za regulaciju, sa kontaktom za isklop.
- Leptir ventili ispred i iza svakog od gore razmatranih releja
- Relej alarma nivoa ulja
El
k. Upravljački ormari i ožičenje
Vl
as
ni
št
vo
Svaki od transformatora treba biti opremljen sa upravljačkim ormarom izrađenim od varenog
čelika i ofarbanim. Ormar treba biti čvrste konstrukcije, nepropustan za vodu i prašinu za stepen
zaštite IP54 prema IEC standardu. Ormar treba sadržavati sve upravljačke i zaštitne uređaje za sustav
hlađenja kao i izvode svih sekundarnih kola transformatora..
Interno ožičenje ormara treba biti izvedeno sa jasno razdvojenim krugovima jedan od drugog tako da
se omogući bezbjedno održavanje i popravka svakog od njih nezavisno, bez ometanja drugih.
Pored toga, potrebno je osigurati odvojen upravljački ormar za lokalno upravljanje regulacijskom
sklopkom.
Ormari trebaju biti postavljeni tako da im se omogući lak pristup sa zemlje.Ormari trebaju biti
opremljeni grijačima protiv vlage, internim osvjetljenjem, utičnicom 220 V AC, 16 A. Vrata ormara
trebaju imati prozorčić ili providno staklo.
Svi električni izvodi prema vani trebaju biti provedeni iz ormara kroz čelične cijevi ili druga zaštićena
metalna kućišta Ožičenje unutar ormara treba biti izvedeno sa uljno otpornom PVC izolacijom. Svi
signalni i alarmni kablovi koji su položeni po transformatoru moraju biti sa čeličnim plaštom,
višestruko oklopljeni i zatvoreni u čelične cijevi.
Provodnici se trebaju uvesti na spojnu lajsnu i da na njima postoje odgovarajuće stopice (hilzne).
Ormar treba imati dovoljan broj rupa za uvođenje kablova opremljenih sa kablovskim uvodnicama i
plastičnim čepovima..
Strana 104 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
l.
Pomoćni napon napajanja
Pomoćni istosmjerni napon za sve upravljačke, alarmne i pokazne funkcije treba biti 220 V DC.
Pomoćni izmjenični napon treba biti 400/230 AC, 50 Hz. Opseg radnog napona za istosmjerno i
izmjenično napajanje treba biti između 85% i 110% nazivnog napona.
m. Zaštita od korozije i farbanje
Svi dijelovi transformatora proizvedeni od korozivnih metala trebaju se zaštiti od korozije
bojenjem. Unutrašnje površine transformatora (uključujući uljni konzervatore) biće zaštićeni od
korozije temeljnom bojom dokazane nerastvorljivosti u vrelom ulju do maksimalno 100˚C.
Spoljašne metalne površine tretiraju se kao što sljedi:
a ) Priprema površine:
uv
id
Prije farbanja sve površine će biti podvrgnute čišćenju pjeskarenju prema specifikaciji SSPC- SPS-63
preporuka za farbanje čeličnih konstrukcija.
b ) Osnovni premaz:
am
o
za
Katalizirane epoksi boje sa antikorozivnim pigmenatima koriste se kao osnovni premaz za kotao,
razmjenjivače topline i radijatore, za radijatore , mogu se koristiti također sintetičke boje.
-s
c ) Završni sloj:
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Završni premaz rezervoara, izmenjivača topline i radijatora vrši se bojama koje pripadaju jednoj od
sledećih kategorija:
- Poliuretanskim bojama,
- Bojama na bazi alkida i silicijuma,
- Modificirani vinil bojama.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Bilo koji srednji sloj između osnovnog i završnog sloja mogu biti izabrani od strane dobavljača.
Različiti slojevi boje moraju biti različite boje radi omogućavanja njihove brze identifikacije.
Minimalna debljina svakog sloja će biti 35 mikrona. Boja završnog sloja podliježe odobrenju
Ugovornog organa. Dobavljač će dostaviti na usvajanje metod antikorozivne zaštite koji namjerava da
usvoji, a posebno će se navesti nominalnu vrijednost debljine svakog sloja. Farbanje transformatora
mora biti završeno prije rutinskih ispitivanja. Gotove ofarbane površine moraju biti propisno zaštićene
od mogućeg oštećenja tokom transporta i montaže. Dobavljač će osigurati dovoljnu količinu boje u
cilju popravke oštećenih djelova. Ako se koristi pocinčani djelovi, cinčanje mora biti obavljeno
postupkom toplog cinčanja u skladu sa preporukom ISO 81461.
n. Oznake i natpisne ploče
Svaki transformator će imati dvije natpisne pločice pričvršćene na dijametralno suprotnim
pozicijama na dužoj strani kotla. Motori, releji i svi drugi aparati, kao i kablovski i žičani završeci
imaće identifikacijske oznake. Sve oznake i ploče za vanjsku upotrebu moraju biti od nehrđajućeg
čelika ili nekog drugog tipa koji je odobren i moraju biti fiksirane sa nehrđajucěim zavrtnjima i
slovima koja neće izblijediti s vremenom. Ploče sa nominalnim vrijednostima i drugim uputstvima ili
upozorenjima će biti na jednom od službenih jezika BiH i odobrene od strane Ugovornog organa.
Ploče sa nominalnim vrijednostima će prikazati sve podatke specificirane u IEC 60076-1, tačka C,
uključujući i broj ugovora Ugovornog organa.
o. Pakovanje, transport i isporuka
Energetski transformatori će biti pogodno upakovani za sve vrste transporta. Ako se
transformator transportira sa uljem treba biti napunjen do nivoa da ulje potpuno pokrije namotaje. Ako
se transformatori isporučuju bez ulja, kotao će biti ispunjen suhim azotom ili suhim zrakom, i mora se
osigurati oprema za automatsku regulaciju tlaka koja održava tlak plina. Transformatori koji se
Strana 105 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
transportiraju ispunjeni plinom biće napunjeni plinom i održavani pod tlakom od strane Dobavljača
dok se plin ne zamijeni uljem. Tlak plina prije otpreme i nakon prijema na licu mjesta biće zabilježeni.
Biće osigurana sredstva za mjerenje tlaka u kotlu. Ulje za prvo punjenje Dobavljač treba isporučiti u
nepovratnim buradima. Svi otvori za trafo komponente, na primjer otvori za provodne izolatore koji su
uklonjeni sa transformatora tokom transporta, biće pokriveni slijepim pločama. Transformatori će biti
opremljeni instrumentom koji registrira eventualne stresove nastale tokom utovara, istovara i
prijevoza. Svi dijelovi moraju biti pažljivo upakirani za transport na takav način da su zaštićeni od
mehaničkih oštećenja i štetnih uticaja vode i klimatskih uvijeta sa kojima se susreću tokom prijevoza
do njihovog odredišta, kao i tokom dugog skladištenja prije montaže. Dobavljač će pripremiti i
dostaviti na odobrenje Ugovornom organu crteže i potpuna uputstva o načiima i metodama koje se
koriste za montažu i demontažu teške opreme, kao što su transformatori.
Strana 106 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.1.5
ZAHTJEVI PRI MONTAŽI
D.1.1.5.1
OPSEG MONTAŽNIH RADOVA
Montažni radovi obuhvaćaju: montažu, nadzor pri montaži i puštanju u rad energetskih
transformatora.
D.1.1.5.2
ZAHTJEVI ZA MONTAŽNE RADOVE
Pored zahtjeva opće tehničke specifikacije, primjenjuje se i sljedeće :
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
- Transformatorti moraju biti postavljeni na svoje pozicije u trafo polju i opremljen sa svim
djelovima koji su transportirani odvojeno;
- Transformatori moraju biti ispunjeni suhim i prečišćenim uljem koje će biti prikladno
ispitano poslije toga;
- Sve površine na transformatoru će se očistiti od ulja i prašine i popraviti boja tamo gdje
je potrebno prije nego što se transformator pusti pod napon;
- Odgovarajuća pozornost će biti posvećena zatezanju vijaka kako bi se dobio dobar
električni kontakt između komponenti;
- Transformator će biti opremljen sa četiri kotača koji omogućavaju montažu na par šina.
Transformator će biti prikladno učvršćen na šinama pomoću uređaja za blokiranje točkova;
Strana 107 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.1.6
KONTROLA I ISPITIVANJA
D.1.1.6.1
OPĆE
Oprema navedena u ovim Specifikacijama biti će predmet ispitivanja u skladu sa odgovarajućim
standardima. Sva ispitivanja trebaju biti potvrđena, a rezultati ispitivanja trebaju biti dostavljeni u
četiri primjerka. Tipska ispitivanja se mogu izbjeći ukoliko Dobavljač dostavi tipska ispitivanja,
ovjerena od strane međunarodno priznatog, nezavisnog i akreditiranog laboratorija. Protokoli o
tipskim ispitivanjima trebaju biti dostavljeni u okviru ponude Dobavljača i kao takvi će biti razmatrani
u okviru evaluacije ponuda.
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Uz ono što je predviđeno tehničkom specifikacijom, potrebno je izvršiti sljedeće:
- Testove je potrebno sprovesti u svrhu provjere da li materijali i aparature ispunjavaju
uvijete Specifikacija. Sva ispitivanja će se izvesti tako da što više odgovaraju radnim
uvijetima. Rezultati ispitivanja su predmet odobrenja od strane Ugovornog organa.
- Svi testovi opreme, kao i fabrička ispitivanja će se provesti u skladu sa IEC preporukama,
osim ako nije drugačije traženo od strane Ugovornog organa. Ako za određenu vrstu
ispitivanja ne postoje IEC preporuke, opseg, standard i primijenjene metode ispitivanja će
biti specificirana od strane proizvođača opreme i biti će predmet odobrenja od strane
Ugovornog organa.
- Bilo koje dodatno ispitivanje u odnosu na ispitivanja koja su dolje specificirana, a koja su
potrebna da se potvrde garantiranii podaci ili da se osigura kompletnost i sigurnost opreme
biti će provedena kako to bude zahtijevano od strane Ugovornog organa.
- Dobavljač će dostaviti ispitne sheme Ugovornom organu, koji će ih odobriti. Rezultati
ispitivanja trebaju biti potpisani od strane predstavnika Ugovornog organa.
- Četiri kopije ispitnih protokola će biti dostavljene Ugovornom organu na pregled i
odobrenje u roku od 30 dana nakon obavljenih ispitivanja.
- Ugovorni organ zadržava pravo da njegov predstavnik prisustvuje obavljanju ispitivanja.
Zvanični poziv za prisustvo ispitivanjima, zajedno sa predloženom listom ispitivanja i
ispitnim procedurama moraju biti dostavljeni najmanje četiri (4) tjedna prije početka
ispitivanja. Lista ispitivanja i ispitne procedure su predmet odobrenja od strane Ugovornog
organa.
Vl
as
ni
št
vo
U svakom slučaju, detaljni izvještaj o uspješno provedenim ispitivanjima treba dostaviti Ugovornom
organu na pregled i odobrenje.
Ispitivanja koja će se obaviti na transformatorima i njihovim komponentama obuhvaćaju:
-
Tvornička ispitivanja
Ispitivanja pri puštanju u pogon
Ugovorni organ neće prihvatiti energetske transformatore u sljedećim slučajevima:




Ako gubici bez opterećenja prelaze tražene gubitke
Ako gubici u bakru, pod nominalnim teretom, prelaze tražene gubitke,
Ako ukupni gubici premašuju tražene gubitke ,
Ako odstupanje od tražene vrijednosti napona kratkog spoja prelazi +7,5% (kod
VN/SN), +10% (kod VN/NN) i +15% (kod SN/NN), transformator će biti odbijen,
Strana 108 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1


Transformator će biti odbijen zbog prekoračenja maksimalno dozvoljene temperature
(prema zahtjevu u tehničkoj specifikaciji),
Ako dimenzije transformatora premašuju one date u tehničkim partikularima
D.1.1.6.2
TVORNIČKA ISPITIVANJA
a. Opće
Oprema specificirana u ovom poglavlju biti će podvrgnuta tvorničkim ispitivanjima. Svaka
kategorija ispitivanja ima svoju svrhu:
Ispitivanja u toku proizvodnje vrši se na materijalima i transformatorskim
komponentama u cilju verifikacije usuglašenosti sa standardima, dobre izrade i
sposobnosti komponenti da obavljaju zatjevane funkcije kada su u radu
-
Rutinska ispitivanja da se sprovedu na svim transformatorima navedenim u ovom
odjeljku radi provjere proizvodnje i montaže pod-sklopova
za
uv
id
-
-s
am
o
Ukoliko nije drugačije izričito napomenuto sva ispitivanja vrše se u skladu sa važećim IEC
standardima ili prema standardu ili metodu predloženom od strane Dobavljača podnesenom na
odobrenje Ugovornom organu.
Bi
H
Svi troškovi u vezi sa ispitivanjima će biti na teret Dobavljača.
tro
pr
en
os
a
b. Ispitivanja komponenti transformatora
Prije nego što su postavljene na transformator sve komponente trebaju biti podvrgnute
rutinskim ispitivanjima u tvornici proizvođača transformatora ili u tvornici kod proizvođača
pojedinih komponenti ili dijelova kako je predviđeno odgovarajućim IEC standardima.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Ugovorni organ zadržava pravo da organizira svog predstavnika da prisustvuje ispitivanjima.
Formalni poziv da prisustvuje ispitivanjima, zajedno sa predloženom listom ispitivanja i
procedura ispitivanja, moraju biti primljene najmanje četiri ( 4 ) nedjelje prije početka
ispitivanja. Spisak ispitivanja i procedure ispitivanja podliježu odobrenju od strane Ugovornog
organa.
U svakom slučaju, detaljan izveštaj o uspešnim ispitivanjima podnosi se Ugovornom organu
za procjenu i odobravanje
Kotao transformatora
Kotlovi transformatora trebaju biti tipski i rutinski ispitani prema odgovarajućim IEC
standardima.
Ventilatori, motori, ventili, cijevi
Sva ova oprema treba biti rutinski ispitana i izveštaji dostavljeni Ugovornom organu na
razmatranje i usvajanje.
Ispitivanja uzoraka ulja
Uzorci iz svake pošiljke će biti ispitivani u skladu sa IEC 60296 prije slanja i
certifikati
dostavljeni Ugovornom organu. Prije puštanja u rad bilo kog transformatora, dielektrična čvrstoća
njegovog ulja biti će ispitana i rezultati odobreni od strane Ugovornog organa.
Strana 109 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Provodni izolatori
Ne predviđa se ispitivanja provodnih izolatora posebno tokom tvorničkih ispitivanja
transformatora. Dobavljač treba dostaviti na odobravanje evidenciju ispitivanja i podatake za sve
provodne izolatore ispitane prema IEC 60137. Izveštaji o ispitanjima trebaju obuhvaćati:
-
Standardni test 1 minutnim naponom mrežne frekvencije u suhim / vlažnim uvijetima za
sve vrste provodnih izolatora.
-
Ispitivanje udarnim valom (1.2/50) za sve vrste provodnih izolatora.
Klizna staza mora biti verificirana u tvornici.
Regulacijska sklopka
uv
id
Vakuumska regulacijska sklopka treba biti rutinski testirana prema IEC 60124 i ispitni
certifikati trebaju biti dostavljeni Ugovornom organu za razmatranje i usvajanje.
o
am
-s
tro
pr
en
os
a
Kontrolni ormar
Bi
H
Sljedeći testovi se vrše na svim ovim relejima:
- Test curenja ulja,
- Test prikupljanja gasa,
- Funkcionalni test u tvornici,
- Ispitivanje strujnih krugova naponom od 2000 V,
- Funkcionalni test nakon montiranja na transformator
za
Releji koji se aktiviraju gasom i uljem
ek
Kontrolni ormar transformatora biti će testiran na svoja svojstva i funkcije. Ispitivanja trebaju
biti izvedena u skladu sa IEC 60947 i programu dostupnom na raspolaganje od strane Dobavljača i
odobrenog od strane Ugovornog organa.
El
Farbanje
Vl
as
ni
št
vo
Kontrola kvalitete farbanja vrši se na svim energetskim transformatorima. Izmjeriti će se
debljina i adhezija filma u deset ( 10 ) točaka nasumično izabranih na obojenoj površini svakog
transformatora. Izmjeriti će se ukupna debljina boje, kao i debljina pojedinačnih slojeva korišćenjem
mjerača za boju.
Srednja vrijednosti svakog sloja ne smije biti niža od relevantne nominalne vrijednosti deklarirane od
strane Dobavljača i odobrene od strane Ugovornog organa. Nijedna vrijednost ne može biti manja od
minimalne debljine odobrene za svaki sloj .
Prijanjanje filma verificira se metodom mrežice (‘’cross-cut’’) prema DIN 53151 standardu . Stepen
promjene ne može biti veći od Gt1.
Strana 110 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
c. Ispitivanja na energetskom transformatoru
Svi testovi na energetskim transformatorima se vrše u skladu sa IEC 60060, IEC 60076 Dio 1 do 5, IEC 60270 i drugim relevantnim IEC standardima.
Ugovorni organ zadržava pravo da organizira svoje predstavnike (trošak puta i
smještaja snosi Ugovorni organ) da prisustvuje ispitivanju. Formalni poziv da
prisustvuju ispitivanju, zajedno sa predloženom listom ispitivanja i procedura
ispitivanja, moraju biti primljene najmanje četiri (4) nedjelje prije početka testiranja.
Spisak ispitivanja i procedura ispitivanja podliježe odobravanju od strane Ugovornog
organa.
uv
id
U svakom slučaju, detaljan izvještaj o uspešnom ispitivanju podnosi se Ugovornom
organu za procjenu i odobravanje.
d. Tipska ispitivanja
am
Bi
H
e. Rutinska ispitivanja
-s
1. Test zagrijavanja (IEC 60076-2),
2. Određivanje nivoa buke (IEC 60076-10),
3. Mjerenje potrošnje sistema hlađenja
o
za
Tipska ispitivanja koja će biti sprovedena na svakoj različitoj konstrukciji (dizajnu) energetskog
transformatora:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
f.
vo
El
ek
Vizualni pregled i provjera dimenzija transformatora,
Mjerenje otpora namotaja,
Mjerenje prijenosnog omjera i provjera grupe spoja,
Mjerenje napona kratkog spoja i gubitaka pri opterećenju,
Mjerenje gubitaka u praznom hodu i struja praznog hoda,
Dielektrični rutinski testovi prema IEC 60076-3,
Ispitivanja rada regulacijske sklopke (OLTC),
Ispitivanje nepropusnosti pomoću tlaka (tightness test),
Provjera prijenosnog omjera i polariteta ugrađenih strujnih transformatora,
Provjera izolacije jezgra i okvira,
Određivanje kapaciteta namota prema zemlji i između namota,
Mjerenje istosmjernim naponom otpora izolacije namota prema zemlji i između
namota,
Mjerenje tanδ izolacije namota prema zemlji i između namota,
Mjerenje plinova rastvorenih u ulju ( prije i poslije svih vrsta testova),
Mjerenje gubitaka i struja praznog hoda pri 90% i 110% nazivnog napona,
Mjerenje probojne čvrstoće izolacijskog ulja,
Ispitivanje upravljačkog ormara,
Funkcionalna ispitivanja elemenata transformatora,
Mjerenja C i tanδ na 110 kV provodnim izolatorima nakon
rutinskih/tipskih/specijalnih testova.
Vl
as
ni
št
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
tro
pr
en
os
a
Ispitivanja koja će biti provedena na svim energetskim transformatorima:
Specijalna ispitivanja
Specijalna ispitivanja koja će biti sprovedena na svim energetskim transformatorima:
1. Ispitivanje neutralnog izvoda udarnim naponom (LIN),
2. Mjerenje nulte impedancije na trofaznom transformatoru,
Strana 111 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
3. Mjerenje frekventnog odziva (FRA), Ispitna procedura će biti prema dogovoru
proizvođača i kupca,
4. Provjera vanjskog premaza (ISO 2178 i ISO 2409)
g. Ispitivanja pri puštanju u pogon
Nakon ugradnje energetskih transformatora na terenu se provode sljedeća mjerenja i ispitivanja:
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
nakon
vo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Mjerenja C i tanδ na 110 kV provodnim izolatorima
rutinskih/tipskih/specijalnih testova.
Mjerenje struje magnetiziranja
Mjerenje otpora izolacije namotaja
Mjerenje prenosnog odnosa transformatora za sve položaje regulacione sklopke
Mjerenje otpornosti namotaja pri jednosmjernoj struji
Električka i hemijska ispitivanja ulja
Provjera gasova rastvorenih u ulju
Provjera alarma, isključnih i upravljačkih krugova
Provjera povezanosti uzemljenja
Naponska ispitivanja za sve krugove niskog napona
Ispitivanja na strujnim transformatorima postavljenim na provodne izolatore:
Mjerenje otpora i tereta na sekundarnom
Ispitivanja prenosnog odnosa,
Test polarizacije,
Test izolacije,
Provjera sa injekcijom struje na primarnom i sekundarnom namotaju,
Provjera krive magnećenja
Provjera ispravnosti rada sistema za hlađenje
Vl
as
ni
št
1.
Strana 112 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.1.7
TEHNIČKI DETALJI
Energetski transformator 110/36,75/ 10,5(21) kV ; 20/14/20 MVA
Opis
Zahtijevane karakteristike
ENERGETSKI TRANSFORMATOR
110/36,75/10,5(21) kV;
20/14/20 MVA
YN d5 yn0
am
o
za
uv
id
IEC 60076
Primar/Tercijer/Sekundar
20 / 14 / 20 MVA
12 / 8,4 /12 MVA
A
50Hz / 3
40°C maks.
30°C /prosječna dnevna
20°C /prosječna godišnja
60 / 65 K
vanjska
trajni pogon transformator
maks. 1000 m
YN, d5,yn0 (yn0)
pod opterećenjem
Inhibirano mineralno ulje
(prema IEC 60296 ed. 4 (2012) special application
and IEC 60422: 13 table 3) – vidjeti zahtjeve za ulje
Točki 9. Tehnički zahtjevi za nova ulja
- 6000 MVA na 110 kV strani
- 1000 MVA na 36,75 kV strani
- 500 MVA na 10,5 (21) kV strani
- 2 sekunde
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
6. Dozvoljeni porast temperature ulja/namotaja
7. a) montaža
b) namjena
c) nadmorska visina na mjestu ugradnje
8. Grupa spoja
9. Regulacija napona
10. Izolacijski medij
Bi
H
-s
1. Standard
2. Nazivna snaga prema IEC standardu
(ONAF)
(ONAN)
3. Klasa izolacije namotaja
4. Nazivna frekvencija/broj faza
5. Temperatura okoline
Vl
as
ni
št
11. Snage kratkog spoja prema IEC
Trajanje struje kratkog spoja (IEC)
12. Prijenosni omjer transformatora u praznom
hodu
na primaru
na sekundaru
na tercijaru
13. Regulacija na visokonaponskoj strani:
110 ± 10 x 1,5 kV
10,5 (21) kV
(Tvornički postavljen na 10,5 kV)
36,75 kV
Vakuumska regulacijska sklopka
Strana 113 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Zahtijevane karakteristike
Maks.
Ispitni napon
Podnosivi
napon
50Hz/1min
udarni
sistema
napon
123
230
550
14. Izolacijski nivoi
Primar - međufazni napon kV
123
230
-
24
50
125
24
50
-
38
70
uv
id
Opis
Primar - neutralna točka kV
Sekundar- međufazni napon kV
am
o
Tercijar - međufazni napon kV
15. Gubici
≤ 18 kW
Bi
H
tro
pr
en
os
a
Gubici pri punom opterećenju pri
temperaturi namotaja 75C , nultom položaju
regulacijske sklopke baznom opterećenju
primar-sekundar od 20 MVA
-s
Gubici u praznom hodu pri nazivnom naponu
Ukupni gubici
ek
16. Pomoćno napajanje
170
za
Sekundar - neutralna točka kV
Vl
as
ni
št
vo
El
17. Impedancija pri nultom položaju teretnog
mjenjača
Pr - Sek
20 MVA
11,0
≤ 120 kW
≤ 138 kW
≤ 2 kW
Pr - Ter
20 MVA
17,5
Sek-Ter
20 MVA
4,5
18. Dimenzije i masa transformatora
- Dužina (uključujući konzervator ulja)
- Širina (uključujući radijatore)
 6200 mm
 3700 mm
- Visina (uključujući kotače)
 5000 mm
- Masa ulja
 14000 kg
Transportna masa (najteži dio)
- sa uljem
- bez ulja
- dužina, širina i visina pri transportu
 50000 kg
Strana 114 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Opis
Zahtijevane karakteristike
kondenzatorskog tipa 550-800A
(izvod za mjerenje tgδ , C)
Tip “OIP” sa gornjim i donjim izolatorom od
porculana
19. Provodni izolatori
na izlazu sekundara
porculanski
na izlazu tercijara
porculanski
uv
id
220 V DC
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
Upravljački napon regulacijske sklopke
25 mm/kV
Izrađeni od bakra ili mesinga, posrebreni slojem
srebra debljine 40 μm
380/ 220V ..... trofazni
50 Hz... 4-žični
za
Specifična dužina strujne staze
20. Izvodi primara, sekundara i tercijara za
spajanje transformatora
21. Napon za pomoćno napajanje (ventilatori i
regulacijska sklopka)
Strana 115 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Opis
Zahtijevane karakteristike
22. Signalna oprema
a) Magnetski pokazivač nivoa ulja
- na strani transformatora
da: sa alarmnim kontaktom "nizak nivo ulja"
- na strani regulacijske sklopke
da: sa alarmnim kontaktom "nizak nivo ulja"
dva N.O. kontakta
jedan za alarm
jedan za isklop
c) Regulacijska sklopka
- Zaštitni relej za regulacijsku sklopku
1 N.O. kontakt za isklop
da
uv
id
b) Buholc-relej transformatora
da
- Indikacija položaja regulacijske sklopke
4-20 mA
- Pretvarač za daljinsko pokazivanje
položaja regulacijske sklopke
4 N.O. kontakta
1 za pokazivanje daljinskog položaja regulacione
sklopke
2 za moguće krugove blokade u krugovima zaštita
-s
Bi
H
tro
pr
en
os
a
4-20 mA
d) Termo-slika sadrži:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
-Termometar za mjerenje temperature ulja
- Pretvarač
am
o
za
- Indikacija promjene položaja regulacijske
sklopke
- Indikator temperature namotaja za primarni
namotaj
4 N.O. kontakta
1 za alarm
1 za isklop
1 za prvu grupu ventilatora
1 za drugu grupu ventilatora
4-20 mA
da
- Pretvarač
- Strujni transformator zasebno za jedan VN
namotaj)
g) Sušenje
Sa silikagelom
h) Upravljački ormar hlađenja
da
23. Hlađenje:
- radijatori na kotlu transformatora
da (100% izdržljiv na vakuum)
- ventilatori (ONAF)
da
Strana 116 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Opis
Zahtijevane karakteristike
24. Očuvanje ulja:
- konzervator instaliran na kotlu
transformatora
da (100% izdržljiv na vakuum)
- dva odjeljka:
jedan za trafo-ulje
jedan za ulje regulacijske sklopke
- sa otvorima za punjenje i ventilima na
otvoru za pražnjenje ulja
25. Kotao i poklopac
- izdržljiv na vakuum
da
100% ispod atmosferskog tlaka
25% iznad atmosferskog tlaka
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
- zabrtvljen sa dvije "O"-ring brtve
- priključci za dizalicu
- kuke za vuču
- kuke za podizanje
postoji
- kuke za podizanje aktivnog dijela
- natpisna ploča na lokalnom jeziku
- pločica sa oznakom priključaka
- kotači demontažni sa mogućnošću okretanja Razmak prema pružnom rastojanju 1435, 2400 mm
u dva smjera
26. Ventili sa mogućnošću blokade
- Filterski ventili NW40 (gornji i donji)
- Tri ventila za uzimanje uzoraka ulja NW15
(gornji srednji i donji)
- Ventil za ispuštanje na kotlu
- Ventil za zatvaranje između buholc-releja i
osigurati specificiranu opremu
konzervatora
- Ventil za zatvaranje između releja RS2001
(zaštitni relej regulacijske sklopke) i
konzervatora
- Leptir-ventili između radijatora i kotla
- Džep za termometar prema DIN 42554
27. Uzemljenje magnetne jezgre
- Svaki paket magnetne jezgre će biti vidljivo
osigurano
uzemljen radi kontrole
28. Revizijski otvor
- za regulacijsku sklopku (min.1400x520 mm)
osigurano
- za prespajanje sekundarnog namota sa 10,5
na 21 kV u beznaponskom stanju
29. Stepenice (dva komada)
- za reviziju transformatora, zavarene na dvije
osigurano
suprotne strane transformatora
30. Zaštita od korozije-bojanjem
- U skladu sa standardnom specifikacijom
osigurano
- Zaštita od korozije unutar kotla transfromatora
- Zaštita od korozije unutar radijatora
31. Vijci
- pocinčani postupkom vrućeg cinčanja ili od
osigurano
nehrđajućeg čelika
Strana 117 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Opis
Zahtijevane karakteristike
osigurano
32. Uređaj za nadtlak
1 N.O. kontakt za isklop
Sistem odvođenja ulja u jamu
33. Nivo buke
Osigurati minimalan nivo buke tako da ne
zahtijeva specijalnu konstrukciju transformatora
34.Priključak za sofisticirani elektronski uređaj
visoke preciznosti za detekciju kvara i praćenje
sadržaja vlage u budućnosti
35. Nadzor na ugradnji
osigurano
da
da
jedan specijalist/ dva dana
jedan specijalista/ jedan dan
Min. 36 mjeseci od dana puštanja u pogon
Neophodno je dostaviti kompletne tipske testove
(za transformator istog naponskog nivoa i snage) u
skladu sa najnovijim izdanjem IEC 60076, a za
ispitivanja koja nisu bila predmetom
izmjena/dopuna, da nisu starija od deset (10) godina
uz dostavljanje dokaza/izjave da nije došlo do
promjene u dizajnu.
Ostali detalji će biti određeni naknadno u postupku odobrenja
dokumentacije
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
36. Nadzor nad puštanjem u pogon
37. Garancijski period
38. Certifikat o provedenim tipskim ispitivanjima
Vl
as
ni
št
KONZERVATOR
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
39.Raspored faza
110 kV (YN)
1W 1V 1U 1N




POKLOPAC TRANSFORMATORA
10.5(21) kV (yn0)

2W

2V
 
2U 2N
36.75 kV (d5)

3X

 
3W 3V 3U
Strana 118 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.1.8
TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA NOVA ULJA
za nekorištena inhibirana mineralna izolaciona ulja za energetske transformatore u skladu sa IEC
60296 Ed.4 (2012) i IEC 60422:2013
Granične vrijednosti
ISO 3104
ISO 3104
ISO 3106
IEC 60814
Probojni napon
IEC 60156
Gustina na 20⁰C
ISO 3675 ili ISO12185
Max. 12 mm2/s
Max. 1800 mm2/s
Max. - 40 oC
Max. 40 b (mg/kg )
- prije obrade: Min. 30 kV
- nakon obrade: Min. 70 kV
Max. 0,895 g/ml
DDF na 90⁰C
IEC 60247 ili IEC 61620
Max. 0,005
Sadržaj čestica
IEC 60970
Pogledaj c
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
Metoda ispitivanja
uv
id
Karakteristike ulja
1- Funkcija
Viskoznost na 40⁰C
Viskoznost na -30⁰C
Tačka tečenja
Sadržaj vode
Strana 119 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
2- Rafinacija/Stabilnost
Sadržaj
aromatskih/naftenskih IEC 60590
ugljikovodika
Čisto, bistro, bez taloga i
suspendovanih materija
IEC
62021-1
ili
IEC62021-2
EN 14210 ili ASTM
D971
Kiselinski broj
Međupovršinski
napon
Ukupni
sadržaj
IP 373 ili ISO 14596
sumpora
Korozivni sumpor
DIN 51353
Potencijalno
IEC 62535
korozivni sumpor
Nekorozivno
am
o
Inhibitor
(DBPC)
IEC 60666
IEC 60666
Metal
pasivator
IEC 60666
aditivi
Ostali aditivi
-s
Nije detektovan
Bi
H
Pogledaj d
Nije detektovan
(< 0,05 mg/kg) za svaki
pojedinačni spoj srodnika
tro
pr
en
os
a
3-Primjena
Max. 0,05 % (prije testa
oksidacione stabilnosti)
Nekorozivno
Nije detektovan
(< 5 mg/kg)
( I ) inhibirano ulje:
Min. 0,25 – max. 0,40 %
IEC 62697-1
Sadržaj 2-furfurala i
IEC 61198
njegovih srodnika
Min 40 mN/m
za
DBDS
Max. 0,01 mgKOH/g
uv
id
Izgled
CA (≤ 5%) / CN (≥ 42%)
IEC 61125:1992 (metod C) Indukcioni period : ( I ) Inhibirano ulje: 500 h
- Ukupna kiselost e
1.9.4 IEC 61125:1992
DDF na 90⁰C e
El
vo
1.9.1 IEC 61125.1992
1.9.6
IEC
61125,
Amandman 1 (2004) +
IEC 60247
Vl
as
ni
št
- Talog
e
ek
Oksidaciona
stabilnost
Max. 0,06 mg KOH/g
Max. 0,02 %
Max. 0,03
4- Zdravlje, bezbjednost, okoliš
Tačka paljenja
ISO 2719
PCA sadržaj
IP 346
Min. 135⁰C
Max. 3 %
PCB sadržaj
IEC 61619
Nije detektovan (<2mg/kg)
b Kada se ulje isporučuje u bačvama.
c Sadržaj čestica u ulju koje se isporučuje u bačvama treba biti definisan kao u tački 6.4 IEC 60296:12.
d Dobavljač je dužan deklarisati tipove svih aditiva i njihovih koncentracija.
e Nakon ispitivanja oksidacione stabilnosti za inhibirana ulja sa specijalnim zahtjevima (IEC 60296:12
tačka 7.1).
Strana 120 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2
D.1.2.1
PRIMARNA OPREMA VN 110 kV POSTROJENJA
PREKIDAČI 110 kV
Predmet ove nabave je isporuka jednog jednopolnog prekidaca 123 kV za jedno DV polje i
jednog tropolnog prekidača za transformatorsko polje 110 kV.
D.1.2.1.1
OPĆI UVJETI
D.1.2.1.1.1. Poštivanje standarda
Ako nije drugačije navedeno, svi materijali, oprema i proizvodi isporučeni od strane dobavljača
moraju biti u skladu sa odgovarajućim uvijetima sljedećeg standarda:
uv
id
International Electrotechnical Commission (IEC).
za
Gdje se standardi spominju od strane dobavljača, podrazumjeva se da je to zadnje objavljeno izdanje
standarda, osim ako nije drugačije izričito navedeno.
-s
am
o
D.1.2.1.1.2. Izvedba i sigurnosni zahtjevi
tro
pr
en
os
a
Bi
H
123 kV rasklopna oprema mora biti primjereno projektirana i izrađena za siguran, pravilan i
kontinuirani rad u svim navedenim ili očekivanim uvijetima opisanim u ovoj tehničkoj specifikaciji
bez pretjeranog zagrijavanja, naprezanja, vibracija, korozije ili drugih radnih poteškoća.
Osim ako nije drugačije navedeno, sva oprema mora biti serijske izvedbe koja u potpunosti odgovara
tehničkoj specifikaciji. Mješanje različitih tehnologija da bi se postigla saglasnost sa tehničkom
specifikacijom, nije prihvatljivo.
ek
Oprema i njene komponente moraju biti tako izvedene da omoguće slobodno širenje i stezanje pod
utjecajem temperature, bez izazivanja pretjeranih naprezanja, izobličenja ili curenja.
vo
El
Oprema mora biti projektirana i proizvedena na način da se omogući zamjenjivosti dijelova, što
omogućuje zamjenu između svakog aparata iste funkcije ili iz zaliha rezervnih dijelova.
Vl
as
ni
št
Sve mehanička i električna oprema mora biti projektirana, proizvedena i pakirana na način da se neće
oštetiti pri prekomorskom transportu i skladištenju, instalaciji i radu opreme u klimatskim uvijetima
kojima će biti izloženi.
Svi materijali moraju biti u skladu sa specifikacijom, novi (nekorišteni) i prvoklasni u svim aspektima.
lijevanje i kovanje nije dozvoljeno na opremi na mjestu ugradnje.
Svi teški dijelovi moraju biti opremljeni prikladnim sredstvima za vezivanje ili rukovanje tokom
transporta, instalacije i održavanja, kao što su uške za podizanje, okasti zavrtanj i sl.
Sva oprema mora biti izrađena u standardnim metričkim veličinama.
123 kV rasklopna oprema mora osigurati maksimalni nivo sigurnosti za osoblje trafostanice
(operatere) i druge osobe koje se nalaze u blizini opreme u svim normalnim radnim uvijetima i pod
uvijetima kvara (kratki spojevi) .
Operater koji stoji u uobičajenom radnom položaju ne bi trebao biti ugrožen od bilo kojeg pokretnog
dijela rasklopne opreme.
Svi izloženi željezni dijelovi opreme moraju biti toplopocinčani.
Strana 121 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.1.1.3. Pakiranje i transport
- Dobavljač je odgovoran za pravilno pakiranje sve opreme i komponenti, sa obzirom na vrstu
transporta koji će se koristiti. Oprema mora biti zaštićena od:
a) korozije,
b) udara tokom utovara / istovara, i transporta,
c) ostalih mogućih tipova oštećenja.
Posebnu pažnju treba obratiti na sve izolacijske materijale (izolatore).
- Sva električna i mehanička oprema treba biti zaštićena u svojim kutijama i / ili kontejnerima,
zaštićena od prodora vlage i topline.
Dovoljna količina silika gela (ili odgovarajućeg materijala) treba se staviti u pakiranje zajedno sa
opremom, za održavanje opreme suhom i u vodootpornim uslovima, tokom najmanje šest mjeseci.
uv
id
Sva oprema i njeni dijelovi, mora biti jasno označena da osigura jednostavanu identifikaciju i omogući
montažu u najkraćem vremenu. Sve oznake moraju biti jasne, lako čitljive i otporne na vodu i sunce.
-s
am
o
naznačenom "točke paljenja" ,
preporučenim uvijetima i temperaturom za skladištenje,
metodama za rukovanje.
Bi
H
a)
b)
c)
za
Pakiranje ulja, boja, opasnih ili zapaljivih materijala moraju biti označeni sa:
D.1.2.1.1.4. Nacrti i publikacije
tro
pr
en
os
a
- Detaljni nacrti; za svaku vrstu ponuđene opreme dobavljač će dostaviti kupcu, na odobrenje u
roku od trideset (30) dana od dana potpisa Ugovora, četiri kopije sljedećih dokumenata:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
a) Nacrti glavnih komponenti,
b) Nacrt dijelova i detalja,
c) Planovi i uputstva za montažu i održavanje,
d) Nacrti za montažu sa dimenzijama.
Dobavljač će dostaviti, za pregled i komentare od strane Naručioca, detaljne nacrte u skladu sa planom
dogovorenim između dobavljača i kupca. Nacrti moraju biti sa izračunima, kao dokazom prikladnosti
izvedbe. Dobavljač će također poslati na pregled i odobrenje, nacrte za izradu i sastavljanje, sheme
vezivanja za svu električnu opremu, sheme djelovanja koje pokazuju sve priključke, nacrte za
postavljanje i montažu, i druge nacrte po zahtjevu kupca u svrhu dokazivanja da su svi dijelovi
isporučene opreme u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije.
U roku od 15 dana od dana primitka nacrta, Naručitelj će vratiti kopiju Dobavljaču sa sljedećim
pečatom i / ili komentarima:
a) "Odobreno". U ovom slučaju Dobavljač će odmah započeti proizvodnju robe .
b) "Odobreno sa komentarima". U ovom slučaju Dobavljač će odmah početi proizvodnju robe u
skladu sa komentarima Kupca, te ažurirati nacrte u skladu sa istima. Dobavljač će tada poslati
Kupcu, pet originalnih nacrta i jednu kopiju na konačno usvajanje .
c) "Revidirati". U ovom slučaju Dobavljač će odmah početi traženu reviziju, ali nije dozvoljeno
nastaviti sa proizvodnjom. Međutim, Dobavljaču je dopušteno nabaviti sve standardne
komponente, koje neće biti promjenjene nakon revizije.
U roku od deset (10) dana od dana primitka, Dobavljač će ponovno dostaviti Kupcu revidirane
dokumente na odobrenje.
Strana 122 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
- Nakon odobrenja, kopije svih dokumenata dostavljaju se Kupcu. Odobrenje nacrta i dokumenata od
strane Kupca, neće osloboditi Dobavljača bilo kakve odgovornosti za izvršenje ovog Ugovora. Ovjera
tehničke dokumentacije je potvrda u smislu njene kompletnosti i ne predstavlja suglasnost Kupca za
eventualna loša tehnička rješenja.
Nacrti i dokumenti Dobavljača, podnose se u printanom (hard copy) i digitalnom .dwg formatu i
trebaju biti na lokalnom jeziku. Softver koji će Dobavljač koristiti za nacrte i dokumenata, biće
dogovoren sa Kupcom.
- Svi nacrti moraju biti urađeni u skladu s IEC standardima i nositi će sljedeći naslov u
naslovnom bloku:
Elektroprijenos BiH a.d. BANJA LUKA
OP Mostar ;
uv
id
Stavka ( ime i tip uređaja )
za
D.1.2.1.1.5. Uputstva za korištenje i održavanje
-s
am
o
- Biće dostavljene u četiri (4) kopije uputstva na lokalnom jeziku u BiH i jedan (1) primjerak u
digitalnom formatu. Uputstvo će biti dovoljno detaljno da se omogući montaža, demontaža,
održavanje i prilagodba opreme i njenih dijelova.
Bi
H
- Uputstva moraju najmanje sadržavati sljedeće dijelove:
Opći opis opreme,
Uputstva za rad,
Uputstva za montažu i testiranje,
Učestalost i postupke za redoviti pregled i preventivno održavanje,
Učestalost i postupke za izvanredne i planske preglede,
Popis svih nacrta i dokumenata pripremljenih od strane dobavljača,
Popis rezervnih dijelova, uključujući i dijelove komponenti, sa dobavljačevim nazivom i
serijskim brojem,
h) Preporučeni rezervni dijelovi za malu i veliku reviziju i period nakon kojeg se iste obavljaju.
- Uputstva se daju u formatu A4 papira.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ako revizija Uputstva bude neophodna, kao rezultat informacijama dobivenih tokom montaže i
probnog rada, Dobavljač će izvršiti potrebne izmjene i dostaviti četiri kopije revidiranih dijelova ( na
papiru i u digitalnom formatu) bez dodatnih troškova za kupca .
D.1.2.1.1.6. Ispitivanja
- Sva oprema obuhvaćena ovim specifikacijama biti će ispitana u skladu sa važećim
standardima. Sva ispitivanja moraju biti dokumentirana, a izvještaji o ispitivanju dostavljaju se u četiri
primjerka.
- Dobavljač je sa ponudom, obvezan dostaviti izvještaje o tipskom ispitivanju, potpisane od
strane međunarodnog priznatog laboratorija, za prekidače, rastavljače i rastavljače sa noževima za
uzemljenje, istog tipa kao što su prekidači, rastavljači i rastavljači sa noževima za uzemljenje koji su
predmet ponude.
D.1.2.1.1.7. Suradnja sa drugim stranama
Dobavljač ima obvezu prikupljanja svih potrebnih informacija za projektiranje, proizvodnju,
isporuku, nadzor nad instalacijom i puštanjem u rad opreme u skladu sa zahtjevima iz tehničkih
specifikacija i uvijetima rada. Stoga se preporučuje da Dobavljač posjeti mjesto montaže opreme i sam
prikupi sve neophodne informacije.
Strana 123 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Dobavljač će također osigurati potrebnu suradnju sa drugim stranama koje sudjeluju u ovom projektu
za razmjenu neophodnih informacija.
D.1.2.1.2
123 kV PREKIDAČI DETALJNI ZAHTJEVI
D.1.2.1.2.1.
Opći dio
Ovo poglavlje navodi detaljne zahtjeve za projektiranje i izradu 123 kV prekidača u skladu sa
ovim Tehničkim specifikacijama.
D.1.2.1.2.2.
Opći tehnički podaci
D.1.2.1.2.2.1. Radni uvjeti
- Postrojenja rade u sljedeći klimatskim uslovima:
Manje od 1000m
uv
id
- Nadmorska visima
- Zagađenje
III - teško
za
- Temperatura okoline
40°C
am
o
- (i)Maximum
- (ii)Minimum
-s
- (iii)Maximum dnevni prosjek
Bi
H
- Relativna vlažnost
tro
pr
en
os
a
- (i)Vlažnost
- Brzina vjetra
- (i)Maximum
- Isokeranuički nivo
El
Vl
as
ni
št
D.1.2.1.2.2.2.
vo
- (i)Horizontalno ubrzanje
- (ii)Vertikalno ubrzanje
30°C
80%
34 m/s
75
ek
- Seizmički uslovi
-25°C
0.3 g
0.3 g
Nazivne vrijednosti opreme
- Nazivni napon sistema
123 kV
- Nazivni podnosivi napon osnovne učestanosti (50Hz/1 min)
230 kV rms
- Nazivni podnosivi udarni napon (1,2/50 µs)
550 kV peak
- Nazivna podnosiva struja kratkog spoja
40 kA
- Učestanost sistema
50 Hz
- Uzemljenje sistema
Direktno
D.1.2.1.2.3.
123 kV Prekidači
D.1.2.1.2.3.1.. Nazivne vrijednosti i karakterisrike
Prekidači (isporučeni zajedno sa čeličnim nosačima prekidača) će ispunjavati sve zahtjeve
koje su ovdje navedeni i biće u skladu sa standardom IEC 62271-100.
Prekidači će biti izolirani sa SF6 plinom niskog tlaka, sa spontanim samootpuhivanjem (selfblasting)
luka, sa izoliranim kućištem, za vanjsku montažu. Prekidači su specificirani sa jednopolnim
pogonskim mehanizmom (jednopolni prekidači) i tropolnim pogonskim mehanizmom (tropolni
prekidači).
Strana 124 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Operacija ponovnog uključivanja prekidača u dalekovodnim poljima (jednopolni prekidač) biti će
pogodna za jednofazno, brzo i trofazno, sa zadrškom cikluse ponovno uključivanja, da bi osigurali
zaštitnu funkciju sa automatskim ponovnim uključivanjem.
za
uv
id
Nazivni napon
123 kV rms
Nazivna učestanost
50 Hz
Nazivna struja trofaznog jednopolnog i tropolnog prekidača
= 3150 A rms
Nazivna prekidna struja kratko spoja
≥40 kA rms
Nazivno trajanje kratkog spoja
3s
Vrijeme isklopa, maximum
60 milliseconds
Vrijeme uklopa
< 80 milliseconds
Jednominutni podnosivi napon industrijske učestanosti
230 kV rms
Udarni podnosvi napon impulsa oblika (1,2/50 µs)
550 kV peak
Faktor prvog pola
1.5
Nazivni radni ciklus (O-otvoren, C-zatvoren)
O-0.3 sec-CO-3 min-CO
Rastojanje između faza
1700-2000 mm
Tip VN priključka
Ravni za Al priključak
Materijal izolatora
Polimer kompozit ili porcelan
am
o














-s
Prekidač mora izvršiti:
Bi
H
Prekidanje kapacitivnih struja (struja punjenja) na dalekvodima do 31.5 A, bez ponovnog preskoka, pri
naponima čije su vrijednosti do najvišeg napona sustava;
D.1.2.1.2.3.2.
tro
pr
en
os
a
Prekidanje struje magnetiziranja transformatora i kapacitivnih struja (struja punjenja) kablova bez
ponovnog preskoka ili prenapona većeg od dvostruke fazne vrijednosti;
Detaljni zahtjevi
D.1.2.1.2.3.2.1.
Opće
vo
El
ek
Prekidači su tipa za vanjsku ugradnju i trebaju biti tako izvedeni da omogućavaju jednostavnu
montažu i demontažu sa mjesta ugradnje. Prekidači će ispunjavati sve zahtjeve koji su ovdje navedeni
bez da se mehanički naprežu, da SF6 plin curi ili drugih vidova ponašanja koji mogu da ugroze njihov
rad.
Vl
as
ni
št
Prekidački elementi će biti identični i zamjenjivi sa kontaktima predviđenim za termičko i strujno
opterećenje pri prijenosu nazivne vrijednosti struje bez prekoračenja dozvoljenog temperaturnog
porasta definiranog u relevantnom IEC strandardu. Glavni prekidački dijelovi (između kojih dolazi do
pojave luka) biće dostupni za pregled i održavanje sa minimumom demontaže i rastavljanja prekidača.
Kontakti će biti podesivi kako bi dozvoli trošenje i lako i brzo zamjenjivi.
Treba imati standardni ravni priključak za aluminijumski konektor za vezu sa drugim
visokonaponskim aparatima.
Bakrena ploča za uzemljenje treba imati spojnicu (klemu) pogodnu za prihvat uzemljivačkog užeta
presjeka 50-95 mm2. Ormari pogona, ukoliko se posebno montiraju, moraju imati spojnice za
uzemljenje.
D.1.2.1.2.3.2.2. Pogonski mehanizam
Tražen je prekidač sa opružnim pogonskim mehanizmom. Drugi tipovi pogonskih mehanizama
nisu prihvatljivi. Za jednopolni prekidač dobavljač će isporučiti tri (3) pogonska mehanizma, za svaku
fazu po jedan, kao što je traženo u tenderskoj dokumentaciji, sposobne za izvršavanje svih funkcija
navedenih u Tehničkim specifikacijama. Za tropolni prekidač dobavljač će isporučiti jedan pogonski
mehanizam kao što je traženo u tenderskoj dokumentaciji, sposoban za izvršavanje svih funkcija
navedenih u Tehničkim specifikacijama.
Strana 125 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Pogonski mehanizam svakog prekidača mora imati dovoljne rezerve energije za izvršavanje najmanje
jednog radnog ciklusa bez pomoćnog napajanja. Potrebno minimalno trajanje pauze između dva
uzastopna radna ciklusa također biti će navedeni u Tehničkim detaljima.
Motori za navijanje opruga biti će opremljeni sa svim potrebnim graničnim prekidačima (krajnjeg
hoda), sklopnicima, električnom zaštitom (prekostrujnom i preopterećenje) i sredstvima za daljinsko
upravljanje i biti će smješteni u vodootporna kućišta sa zaptivenim vratima, pogodna za montažu na
čeličnu konstrukciju.
Prekidači trebaju biti opremljeni sa relejima za zaštitu od ponovnog uključenja (anti-pumping).
Prekidači trebaju biti pripremljeni za daljinsko uključenje i isključenje. Prekidači će biti mehanički i
električno "trip – free", izuzev u slučaju ručnog rada za ispitivanje i podešavanje, da bi se osigurao
isklop prekidača unutar zadanog vremena prekidanja ako stigne komanda isključivanja u poziciji
potpuno ili djelimično zatvorenog prekidača.
za
uv
id
Biti će opremljeni sa dva potpuno nezavisna isključna kola zajedno sa isključnim špulama (kalemovi),
jedan za primarnu zaštitu i jedan za rezervnu (back-up) zaštitu. Isključne špule biti će fizički odvojene,
električno i magnetno nezavisne i radiće simultano, na taj način da kvar jedne špule ne ugrozi rad
druge. Svaki isključni krug kod jednopolnog prekidača biti će pogodan za jednofazni i trofazni isklop.
-s
am
o
Jednopolni prekidač biti će opremljeni sa zaštitom od nesklada polova sa podesivim vremenom starta
i pogodni za blokadu u slučaju jednofaznog automatskog ponovnog uklopa i kontaktima za daljinsku
signalizaciju.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Električni uređaji za isključenje trebaju raditi u granicama napona od 70% do 110% nazivnog DC
napona. Svi ostali električni uređaji koji se napajaju AC ili DC pomoćnim naponom, trebaju raditi u
granicama napona od 85% do 110% nazivnog napona.
ek
Poluge ili tasteri za ručni uklop i isklop trebaju biti na svakom pogonu prekidača za manipulacije
prilikom testiranja ili održavanja. Katanci ili druga odgovarajuća sredstva biti će predviđena da bi se
izvršilo zaključavanje mehanizma u položaju "otvoreno – isključeno" i za blokiranje svake ručne
poluge u položaju "neutralno".
vo
El
Konačna pozicija svakog prekidača za svaku fazu ("otvoreno" ili "zatvoreno") mora biti direktno i
nedvojbeno vizualno prepoznatljiva. Mehanički indikator treba biti vidljiv kroz prozorčić na
pogonskom mehanizmu. Svi prekidači imati će brojač operacija u krugu uklopa.
Vl
as
ni
št
D.1.2.1.2.3.2.3. Upravljački ormari
Svaki prekidač može imati glavni upravljački ormar, montiran na srednjem polu za jednopolnu
izvredbu prekidača. Ormari će biti zaštićeni od prodora vlage (IP54), sa prednje strane trebaju imati
vrata sa šarkama i sa donje strane ploču sa uvodnicama za kablove koja se može skinuti i biće
opremljen sa higrostatski ili termostatski kontroliranim grijačem predviđenim za kontinualan rad radi
prevencije pojave kondenzacije. Svi ormari trebaju imati odgovarajuća sredstva za zaključavanje
(ključ) i ključ će biti isti za sve ormariće u 123 kV postrojenju.
Sljedeće upravljačke funkcije ugrađene su u glavnom upravljačkom ormaru svakog prekidača:
1. Preklopka sa tri pozicije za izbor lokalno – off – daljinsko upravljanje. Pozicija "lokalno"
blokirati će komande prekidača iz bilo koje daljinske komande, ali neće blokirati isklop
zaštitnih uređaja. U tom slučaju samo je lokalna komanda moguća. Pozicija "off"
blokirati će sve komande prekidača i daljinske i lokalne, ali neće blokirati isklop zaštitnih
uređaja. Pozicija "daljinski" neće dozvoliti lokalno upravljanje i omogućiti će daljinsku
komandu. Isklop zaštitnih uređaja treba biti omogućen nezavisno od položaja L/R
preklopke.
2. Tasteri ili druga odgovarajuća sredstva za isklop i uklop prekidača.
Sve preklopke moraju imati signale pozicije radi daljinske signalizacije.
Ormari trebaju biti napravljeni od limova aluminijumskih legura ili od nehrđajućih limova.
Strana 126 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Glavni upravljački ormar mora imati odgovarajuću lampu radi osvjetljavanja unutrašnosti ormarića
koja će biti kontrolirana otvaranjem vrata i utičnicu 230 V AC.
Veze pogonskih mehanizama do glavnog upravljačkog ormara biti će ostvarene preko kablova
postavljenih na kablovske regale montirane na visini koja će biti definirana u toku odobravanja
dokumentacije. Svaki pol jednopolne izvedbe prekidača treba biti povezan za glavnim upravljačkim
ormarom preko konektora koji će biti uključeni u isporuku.
Glavni upravljački ormar biti će opremljen sa priključcima za tri DC pomoćna napona i jedan AC
pomoćni napon. DC naponi će biti: Upravljanje/Isklop1, Isklop2 i Napajanje motora. AC pomoćni
napon napaja grijače, osvjetljenje i utičnicu.
uv
id
Sva ožičenja koja idu od prekidača trebaju biti u skladu sa odgovorajućim standardima IEC za
priključne blokove (kleme). Svaki priključni blok imati će traku za označavanje koja će biti ne brisiva
i moći će se skinuti. Svaki priključni blok imati će 10% dodatnih slobodnih klema (ali ne manje od
dve) i dodatno biti će ostavljeno dovoljno prostora za dodavanje najmanje 20 dodatnih klema.
Redosljed klema biti će odobren od strane Naručioca.
za
Ormar mora imati bakarnu traku za uzemjenje predviđenu za prihvat pet kablovskih plašteva radi
povezivanja kablovskih omotača.
am
o
D.1.2.1.2.3.2.4. Pomoćni kontakti
Bi
H
-s
Prekidači će biti opremljeni sa pomoćnim kontaktima, koji će se direktno pogoniti sa pogonskog
mehanizma (za jednopolnu izvedbu prekidača, na svakoj fazi). Dvanaest normalno otvorenih i
dvanaest normalno zatvorenih pomoćnih kontakata će biti dodatno osigurano (za jednopolnu izvedbu
prekidača, na svakoj fazi) bez onih koje je koristio proizvođač.
tro
pr
en
os
a
Svi pomoćni prekidači, kontakti i strujni krugovi moraju biti predviđeni za strujno opterećene od
najmanje 10 A DC, bez prekoračenja dozvoljenih temperaturnih porasta definiranih u odgovarajućim
IEC standardima.
D.1.2.1.2.3.2.5. Manometri i nadzor tlaka
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Svaki pol SF6 prekidača imati će manometar za indikaciju tlaka SF6 plina i nadzor tlaka za jednopolnu
izvedbu prekidača, dok će za tropolnu izvedbu imati jedan manometar i jedan nadzor tlaka.
Manometar mora biti smješten na prednjoj strani glavnog upravljačkog ormara. Manometar mora biti
odgovarajuće prigušen da bi se osigurala neosjetljivost na tranzijentne oscialcije tlaka i mora se moći
očitati sa zemlje.
Manometri će imati mogućnost pokazivanja viskog i niskog tlaka.
Tlačne sklopke biti će temperaturno kompenzirane i sadržavati sljedeće funkcije:


Signal alarma za nizak tlak SF6 plina,
Blokadu automatskog ponovnog uklopa ukoliko je tlak nedovoljan za izvršenje ciklusa
O-C-O,
 Blokada uklopa ukoliko je tlak nedovoljan za izvršenje ciklusa C-O
 Blokadu isklopa ukoliko je tlak nedovoljan za izvršenje operacije isključenja,
 Isklop i blokadu prekidača u isključenoj poziciji u koliko tlak SF6 plina opada.
Zasebni kontakti biti će predviđeni za svaki kontrolni i isključni krug.
D.1.2.1.2.3.2.6. Upravljački krugovi:
– napon napajanja upravljačkih krugova 220 V DC
– jedan krug uklopa za tri faze
– dva nezavisna kruga isklopa (za jednopolnu izvedbu prekidača 3x jednofazna isklopna
kruga)
– dvopolna komanda uklopa, jednopolna komanda isklopa
– krugovi uklopa i glavnog isklopa povezani na isti napon, drugi krug isklopa povezan na
zaseban napon
Strana 127 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
tro
pr
en
os
a
D.1.2.1.2.3.2.7. Krug motornog pogona
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
– lokalna komanda uklop/isklop sa glavnog upravljačkog ormara
– preklopka lokalno/daljinski (L/R)
– poseban priključak za komandu daljinskog isklopa (prije preklopke L/R) od komande
daljinskog nužnog isklopa (isklop djelovanjem zaštite) (poslije L/R preklopke), tj. položaj
"lokalno", L/R preklopke blokiraće daljinski isklop ali neće blokirati daljinski nužni
isklop
– brojač radnih operacija u krugu uklopa
– funkcija zaštite od ponovnog uključenja (anti-pumping funkcija)
– SF6 tlačna sklopka opremljena sa tri kontakta:
 jedan za signalizaciju
 jedan za blokadu uklopa i blokadu/nužni isklop glavnog isklopnog kruga
 jedan za blokadu/nužni isklop drugog isklopnog kruga
– mogućnost za izbor između blokiranja i nužnog isklopa pri padu tlaka SF6 plina
korištenjem jednostavnih kratkih veza (kratkospojnika) u oba isklopna kruga
– blokadu komande uklopa u slučaju da opruge nisu nabijene
– mora postojati NC kontakt, sa jednim krajem spojenim na špulu isklopa i drugim krajem
vezanim za priključnu lajsnu da bi se ostavila mogućnost rada kontrole isključnih
krugova u isklopljenom stanju prekidača (za sve špule isklopa)
– otpornici 33 kOhm, 5W, povezani na priključnu lajsnu, kao priprema za korištenje pri
ispitivanju isključnih krugova u isklopljenom stanju prekidača (za sve špule isklopa – šest
za jednopolnu izvedbu prekidača i dve za tropolnu izvedbu prekidača)
– isklop pri neskladu polova
– napon napajanja motora pogonskog mehanizma je 220 V DC
– napajanje motora pogonskog mehanizma se vrši odvojeno od napajanja upravljačkih
kurgova
ek
D.1.2.1.2.3.2.8. Signalni krugovi
Vl
as
ni
št
vo
El
– svi signali su beznaponski ("potential free"), odvojeni jedni od drugih, povezani na
priključnu lajsnu
– najmanje šest indikacija pozicije NO kontaktima sa svakog pola u serijskoj vezi
– najmanje šest indikacija pozicije NC kontaktima sa svakog pola u serijskoj vezi
– najmanje šest indikacija pozicije NO kontaktima sa svakog pola vezanih posebno na
priključnu lajsnu
– najmanje šest indikacija pozicije NC kontaktima sa svakog pola vezanih posebno na
priključnu lajsnu
– 1x signal pada tlaka SF6 plina (nivo alarma)
– 2x signal pad/ispravan tlak SF6 plina (prijelazni NO/NC "change-over " kontakt) (nivo
blokade glavnog isključnog kruga)
– 2x signal pad/ispravan tlak SF6 plina (prijelazni NO/NC "change-over " kontakt) (nivo
blokade drugog isključnog kruga)
– 2x signal opruge nabijene/nisu nabijene (prijelazni NO/NC "change-over " kontakt)
– signal isklopa zbog nesklada polova
– signal isklopa MCB
– 2x signal lokalno/daljinski (prijelazni NO/NC "change-over " kontakt)
D.1.2.1.2.3.2.9. Izolator
Preferiraju se prekidači sa izolatorom od polimernih materijala za izradu izolacijskih nosača i
kućišta. Porcelan je također prihvatljiv. Izolatori od kompozitnih materijala neće biti bonificirani.
Izolacija prekidača biti će u skladu sa podnosivim nivoima izolacije datim u ovoj tenderskoj
dokumentaciji i odgovarajućim IEC standardima.
Strana 128 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Izolator prekidača biti će pogodan za korištenje u uvijetima jako zagađene atmosfere i minimalna
strujna staza (stepen zagađenja) biti će 25 mm/kV. Izolator će biti u skladu sa zahtjevima koji
definiraju pojavu korone i RIV smetnje.
Mehanička čvrstoća i fizičke osobine izolatora biti će takve da izolator može podnjeti najteže udare
prekidača za sve pogonske uvijete unutar nazivnih granica, naprezanje od strane priključene užadi i
promjene vlage i temperature. Izolator će biti pogodan za vanjsku montažu i rad u svim vremenskim
uvijetima i periodima godine kada se može pojaviti kondenzacija vlage unutar prekidača.
Porculanska izolacija biće klase C130 u skladu sa IEC 60672-3.
D.1.2.1.2.3.2.10. Sustav sa SF6 plinom
uv
id
SF6 plin za punjenje prekidača biti će isporučen od strane Dobavljača. Isporuka SF6 plina
izvršiti će se u specijalnim zapečaćenim bocama. Dobavljač će dostaviti dodatne količine SF6 plina za
svaki isporučeni prekidač (33% SF6 gasa potrebnog za prvo punjenje) koje će biti isporučene na
definirano mjesto isporuke zajedno sa SF6 plinom za prvo punjenje. Isporučen SF6 plin biti će u
specijalnim bocama sa maksimalnom količinom SF6 plina od 20 do 25 kg.
o
za
SF6 plin biti će u skladu sa svim zahtjevima IEC publikacije br. 60376 “Specification and acceptance
of new sulphur hexafluoride”.
am
Curenje plina biti će manje od 1% godišnje; vrijeme između dva punjenja neće biti manje od 4 godine.
-s
D.1.2.1.2.3.2.11. Pomoćna napajanja
Bi
H
Pomoćno DC napajanje za sve upravljačke, alarmne i indikativne funkcije, uključujući isklop i uklop
biti će 220 V DC za sve trafostanice.
tro
pr
en
os
a
Motori za navijanje opruga napajaće se sa 220 V DC i raditi će ispravno pri naponima od 85% do
110% nazivnog napona.
Pomoćni AC napon biti će 230 V AC, 50 Hz.
D.1.2.1.2.3.3. Natpisne pločice i označavanje
El
ek
Prekidači i njegovi radni dijelovi moraju imati natpisnu pločicu od nehrđajućeg čelika ili drugog
odobrenog nehrđajućeg materijala.
Vl
as
ni
št
vo
Natpisne ploče biti će istaknute na vidljivu poziciju. Slova i brojevi biti će utisnuti (ugravirani) i neće
se oštetiti vremenom. Jezik natpisne ploče biti će jedan od zvaničnih jezika u BiH i biti će predmet
odobravanja od strane Naručioca.
Natpisne pločice će sadržavati sve informacije navedene u odgovarajućoj IEC publikaciji.
D.1.2.1.2.3.4. Tvornička montaža, pregled i ispitivanja
Iako nije navedeno u tekstu, sva potrebna ispitivanja će se izvršiti da bi se utvrdilo da oprema
radi ispravno i ima odgovarajuće perfomanse.
D.1.2.1.2.3.4.1. Tipski testovi
Izvedba prekidača 123 kV će se izvršiti u skladu sa svim zahtjevima navedenim u ovim
Tehničkim specifikacijama. Niže navedeni tipski testovi biti će izvršeni od strane Dobavljača o
njegovom trošku i u skladu sa IEC 62271-100, osim u koliko Dobavljač sa ponudom može dostaviti
ovjereni izvještaj o testiranju, urađen od strane nezavisne, međunarodno priznate i poznate ispitne
institucije o prethodno izvršenim tipskim ispitivanjima opreme identičnog tipa, dizajna i nazivnih
vrijednosti, ne stariji od (10) deset godina.
Dostavljeni sa ponudom, izvještaji o ispitivanju mogu biti stariji od deset (10) godina, ali u tom
slučaju Dobavljač mora dati Izjavu da u slučaju dodjele Ugovora, Dobavljač će ponoviti sva tipska
ispitivanja koja su starija od deset (10) godina o svom trošku i kopije protokola o tipskom ispitivanju
dostaviti Naručiocu zajedno sa pozivom na tvorničko testiranje. Ukoliko Dobavljač ne ponovi tipska
ispitivanja oprema neće biti prihvaćena (biti će odbijena).
Strana 129 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Tipski testovi na prekidačima 123 kV biti će u skladu sa navedenim IEC standardnima.
D.1.2.1.2.3.4.2. Rutinska ispitivanja
Prekidači će u tvornici biti kompletno sastavljeni, ožičeni, podešeni i testirani. Nakon
sastavljanja, biti će ispitan rad prekidača u simuliranim radnim uvijetima da bi se osiguralo ispravno
funkcioniranje opreme, uključujući blokade specificirane u ovoj tehničkoj specifikaciji i točnost
ožičenja.
Ispitivanja trebaju biti u skladu sa IEC 62270-100. Svi testovi, uključujući i ponovljene testove
izvršene na odbijenim jedinicama nakon modificiranja i prepravke kao dokaz da odgovaraju
zahtjevima ove Tehničke specifikacije, biti će izvršeni o trošku Dobavljača.
uv
id
Rutinska ispitivanja će se izvršiti na svakom 123 kV prekidaču u skladu sa navedenim IEC
standardom.
za
D.1.2.1.2.3.4.3. Tvorničko prijemno ispitivanje
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
Predstavnici Naručitelja prisustovati će tvorničkom prijemnom ispitivanju (ponovljeno rutinsko
ispitivanje) prekidača o svom trošku (put i smještaj). Broj i tip prekidača za testiranje biti će definiran
prije početka testiranja. Formalni poziv za prisustvovanje testiranju, uključujući i predloženu listu
testova i procedure ispitivanja moraju se dostaviti najmanje tri tjedna prije početka tvorničkog
ispitivanja. Lista testova i procedura su predmet odobravanja od strane Naručitelja.
D.1.2.1.2.3.4.4. Instalacija, ispitivanje na mjestu ugradnje, puštanje u rad i prijemno ispitivanje
Isporučitelj je dužan izvršiti montažu, ispitivanje i puštanje u pogon uz osiguranje supervizije
od strane proizvođača ili certificiranog osoblja Izvođača.
Vl
as
ni
št
D.1.2.1.2.3.5. SF6 plin
vo
El
ek
Ispitivanje na mjestu ugradnje i puštanje u rad prekidača biti će izvršeno od specijalista iz tvornice
proizvođača ili certificiranog osoblja Izvođača.
Potrebno je predvidjeti količinu SF6 plina za prvo punjenje i dodatna količinu koja je jednaka
33% prvog punjenja prekidača. Neophodno je navesti količinu SF6 plina po prekidaču. Također, treba
navesti i kalkulaciju:
_____kg SF6 plina = ____ kg po prekidaču x 1,33 x 3 kom.
D.1.2.1.2.3.5.1. Oprema za punjenje SF6 plina
Isto tako predvidjeti i opremu za punjenje SF6 plina ( jedan set ).
Set opreme za punjenje prekidača sa SF6 plinom u pravilu se sastoji od redukcionog ventila sa
preciznim manometrima sa zapornim ventilom i osiguračem podtlaka (nepovratni ventil)
i visokotlačnog crijeva sa pratećim priključcima za punjenje plinom i vakumiranje prekidača (Trazdjeljnik sa pripadajućim ventilima).
Strana 130 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.1.2.3.6. Dokumentacija koja se podnosi zajedno sa ponudom
Dobavljač je obvezan zajedno sa ponudom da dostavi i sljedeću tehničku dokumentaciju:
–
–
–
–
–
Nacrte (nacrte sa dimenzijama prekidača, nacrte temelja, natpisnu pločicu)
Shemu djelovanja, shemu veza, i spisak uređaja
Uputstva za pakovanje, transport, montažu, održavanje i skladištenje
Tipske testove ne starije od 10 godina ili starije od 10 godina u skladu sa točkom
D.1.2.2.2.3.4.1. Tipski testovi
Specifikaciju svih neophodnih alata i opreme za montažu i puštanje u rad prekidača nakon
montaže.
D.1.2.1.2.3.6.1. Dokumentacija koja se dostavlja zajedno sa robom
Sljedeća tehnička dokumentacija treba biti isporučena zajedno sa robom:
uv
id
za
o
am
-s
Bi
H
tro
pr
en
os
a
ek
El
vo
–
–
Nacrti;
Sheme djelovanja, sheme vezivanja i listu opeme;
Uputstva za pakiranje, transport, montažu i skladištenje na jednom od zvaničnih jezika u BiH;
Uputstvo za održavanje na jednom od službenih jezika u BiH;
Certifkat za porcelanske izolatore C 130 ili certifikat za polimerne kompozitne izolatore
prema IEC 61462;
Certifkat o završnom ispitivanju prekidača u radionicama proizvođača (Rutinski testovi);
Druga standardna proizvođačka dokumentacija.
Vl
as
ni
št
–
–
–
–
–
Strana 131 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.1.3. TEHNIČKI DETALJI
Trofazni tropolni SF6 prekidači za vanjsku montažu
Tehnička specifikacija
1 komad
Zahtjevane karakteristike
Proizvođač
Tip
Primjenjivi standard
IEC
uv
id
a/ Podaci o sustavu:
123 kV
o
za
1. najveći napon
-s
am
2. frekvencija
Bi
H
3. broj faza
tro
pr
en
os
a
4. uzemljenje zvjezdišta
b/ Radni uvjeti:
Vl
as
ni
št
3. solarno zračenje
El
vo
2. maks. temperature okoline
ek
1. min. temperatura okoline
50 Hz
3
direktno
-25°C
40 °C
< 1000 W/m2
4. nadmorska visina
< 1000 m
5. zagađenost zraka
III- velika
6. vlažnost
7. max. brzina vjetra
80 %
34 m/s
c/ Karakteristike prekidača:
1. standard
2. broj polova
3. medij za gašenje luka
IEC 62271-100
3
SF6
Strana 132 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
4. temperatura okoline, klasa:
''-25 °C spoljašnja''
5. nakupljanje leda
klasa: 10
6. nazivni napon
123 kV
7. nazivni nivoi izolacije:
- nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
oblika impulsa (1,2/50 s)
- nazivni kratkotrajni podnosivi napon nazivne
učestanosti sistema (50 Hz/1 min)
550 kV
230 kV
50 Hz
uv
id
8. nazivna frekvencija
=3150 A
za
9. nazivna struja
≥40 kA
am
o
10. nazivna prekidna struja kratkog spoja
Bi
H
-s
11.nazivna udarna podnosiva struja
tro
pr
en
os
a
12. faktor prvog pola
13. nazivni slijed operacija
14. nazivno trajanje kratkog spoja
Vl
as
ni
št
16. vrijeme uklopa
vo
El
ek
15. vrijeme isklopa
17. princip prekida
18. ponovni preskok pri uklopu/isklopu
kapacitivnih struja
19. učestanost mehaničkih operacija
20. materijal izolatora
21. strujna staza (stupanj zagađenja):
22. VN priključci (terminali)
23. sile naprezanja na priključcima:
-statičko
-statičko + dinamičko
24. vanjska kontrola SF6 plina (temperaturno
kompenzirano)
100 kA
1,5
O-0,3s-CO-3min-CO
3s
≤60 milliseconds
≤ 80 milliseconds
(spontano) samo otpuhivanje luka SF6
kl. C2: veoma mala vjerojatnost
klasa M2
Polimerni kompozitni IEC 61462 ili
porculan C130, IEC 60672-3
≥25 mm/kV
aluminijski ravni
(DIN opcija za rupe)
 1500 N
 3000 N
1 senzor gustine
Strana 133 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
25. rastojanje između faza
1700-2000 mm
d/ Karakteristike pogonskog mehanizma
prekidača:
1. broj pogonskih mehanizama
1
2. radna metoda
motorno opružni pogon male snage
3. broj i tip slobodnih pomoćnih kontakata
12 NO+12 NC
4. automatsko ponovno uključivanje pogodno za:
3 pola
220 V DC
6. upravljački naponi:
-dvopolna komanda za uklop prekidača
-jednopolna komanda za isklop prekidača
220 V DC
am
o
za
uv
id
5. nazivni napon pomoćnih krugova
Bi
H
-s
7. broj kalemova za isklop
tro
pr
en
os
a
8. broj kalemova za uklop
9. indikator pozicije
2
1
indikator i pomoćni kontakti direktno
pogonjeni
ek
e/ Karakteristike upravljačkog ormara:
Vl
as
ni
št
2. zaštita od korozije
vo
El
1. nivo zaštite upravljačkog ormara
3. grijač sa termostatom:
4. ormar lokalnog upravljanja
IP 54
limovi od legure aluminija ili limovi od
nehrđajućeg čelika
220 V AC
ožičen
f/ Posebni zahtjevi
- nosiva čelična konstrukcija za prekidač i
materijal potreban za montažu
- SF6 gas sa opremom za punjenje
toplocinčana, min. zaštita 70m.
IEC 60376
Strana 134 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.1.4. TEHNIČKI DETALJI
Trofazni jednopolni SF6 prekidači za vanjsku montažu
Tehnička specifikacija
1 komad
Zahtjevane karakteristike
Proizvođač
Tip
Primjenjivi standard
IEC
a/ Podaci o sustavu:
1. najveći napon
123 kV
2. frekvencija
50 Hz
3. broj faza
3
direktno
uv
id
4. uzemljenje zvjezdišta
za
b/ Radni uvjeti:
-25°C
o
1. min. temperatura okoline
am
2. maks. temperature okoline
-s
3. solarno zračenje
Bi
H
4. nadmorska visina
tro
pr
en
os
a
5. zagađenost zraka
6. vlažnost
7. maks. brzina vjetra
c/ Karakteristike prekidača:
ek
1. standard
vo
3. medij za gašenje luka
El
2. broj polova
Vl
as
ni
št
4. temperatura okoline, klasa:
5. nakupljanje leda
6. nazivni napon
7. nazivni nivoi izolacije:
- nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
oblika impulsa (1,2/50 s)
- nazivni kratkotrajni podnosivi napon nazivne
učestanosti sistema (50 Hz/1 min)
8. nazivna frekvencija
9. nazivna struja
40 °C
< 1000 W/m2
< 1000 m
III- velika
80 %
34 m/s
IEC 62271-100
3
SF6
''-25 °C vanjska''
klasa: 10
123 kV
550 kV
230 kV
50 Hz
≥2 000 A
10. nazivna prekidna struja kratkog spoja
≥40 kA
11.nazivna udarna podnosiva struja
100 kA
12. faktor prvog pola
13. nazivni slijed operacija
14. nazivno trajanje kratkog spoja
1,5
O-0,3s-CO-3min-CO
3s
Strana 135 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
15. vrijeme isklopa
≤60 ms
16. vrijeme uklopa
≤ 80 ms
17. princip prekida
(spontano) samo otpuhivanje luka SF6
18. ponovni preskok pri uklopu/isklopu
kapacitivnih struja
kl. C2: veoma mala vjerovatnoća
19. učestalost mehaničkih operacija
klasa M2
Polimerni kompozitni IEC 61462 ili
porculan C130, IEC 60672-3
20. materijal izolatora
≥25 mm/kV
21. strujna staza (stupanj zagađenja):
aluminijski ravni
(DIN opcija za rupe)
za
 1500 N
 3000 N
am
o
1 senzor gustoće po polu
Bi
H
-s
1700-2000 mm
3
motorno opružni pogon male snage
12 NO+12 NC
1 + 3 pola
220 V DC
220 V DC
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
23. sile naprezanja na priključcima:
-statičko
-statičko + dinamičko
24. vanjska kontrola SF6 gasa (temperaturno
kompenzirano)
25. rastojanje između faza
d/ Karakteristike pogonskog mehanizma
prekidača:
1. broj pogonskih mehanizama
2. radna metoda
3. broj i tip slobodnih pomoćnih kontakata
4. automatsko ponovno uključivanje pogodno za:
5. nazivni napon pomoćnih krugova
6. upravljački naponi:
-dvopolna komanda za uklop prekidača
-jednopolna komanda za isklop prekidača
7. broj kalemova za isklop
8. broj kalemova za uklop
uv
id
22. VN priključci (terminali)
9. indikator pozicije
e/ Karakteristike upravljačkog ormara:
1. nivo zaštite upravljačkog ormara
2. zaštita od korozije
3. grijač sa termostatom:
4. ormar lokalnog upravljanja
2
1
indikator i pomoćni kontakti direktno
pogonjeni
IP 54
limovi od legure aluminija ili limovi od
nehrđajućeg čelika
220 V AC
ožičen
f/ Posebni zahtjevi
- nosiva čelična konstrukcija za prekidač i
materijal potreban za montažu
- SF6 plin sa opremom za punjenje
toplocinčana, min. zaštita 70m.
IEC 60376
Strana 136 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.2. RASTAVLJAČI 110 kV
Predmet ove nabave je isporuka četiri sabirnička rastavljača i jedan linijski (izlazni)
rastavljač sa noževima za uzemljenje i jednog rastavljača za uzemljenje neutralne točke 110 kV starne
energetskog transformatora.
D.1.2.2.1. OPĆI UVJETI
D.1.2.2.1.1. Poštivanje standarda
Ako nije drugačije navedeno, svi materijali, oprema i proizvodi isporučeni od strane dobavljača
moraju biti u skladu sa odgovarajućim uvijetima sljedećeg standarda:
uv
id
International Electrotechnical Commission (IEC).
o
za
Gdje se standardi spominju od strane Dobavljača, podrazumjeva se da je to zadnje objavljeno izdanje
standarda, osim ako nije drugačije izričito navedeno.
am
D.1.2.2.1.2. Izvedba i sigurnosni zahtjevi
Bi
H
-s
123 kV rasklopna oprema mora biti primjereno projektirana i izrađena za siguran, pravilan i
kontinuirani rad u svim navedenim ili očekivanim uvijetima opisanim u ovoj tehničkoj specifikaciji
bez pretjeranog zagrijavanja, naprezanja, vibracija, korozije ili drugih radnih poteškoća.
tro
pr
en
os
a
Osim ako nije drugačije navedeno, sva oprema mora biti serijske izvedbe koja u potpunosti odgovara
tehničkoj specifikaciji. Mješanje različitih tehnologija da bi se postigla saglasnost sa tehničkom
specifikacijom, nije prihvatljiva.
ek
Oprema i njene komponente moraju biti tako izvedene da omoguće slobodno širenje i stezanje pod
utjecajem temperature, bez izazivanja pretjeranih naprezanja, izobličenja ili curenja.
vo
El
Oprema mora biti projektirana i proizvedena na način da se omogući zamjenjivost dijelova, što
omogućuje zamjenu između svakog aparata iste funkcije ili iz zaliha rezervnih dijelova.
Vl
as
ni
št
Sva mehanička i električna oprema mora biti projektirana, proizvedena i pakirana na način da se neće
oštetiti pri prekomorskom transportu i skladištenju, instalaciji i radu opreme u klimatskim uvijetima
kojima će biti izloženi.
Svi materijali moraju biti u skladu sa specifikacijom, novi (nekorišteni) i prvoklasni u svim aspektima.
Lijevanje i kovanje nije dozvoljeno na opremi na namjestu ugradnje.
Svi teški dijelovi moraju biti opremljeni prikladnim sredstvima za vezivanje ili rukovanje tokom
transporta, instalacije i održavanja, kao što su uške za podizanje, okasti zavrtanj i sl.
Sva oprema mora biti izrađena u standardnim metričkim veličinama.
123 kV rasklopna oprema mora osigurati maksimalni nivo sigurnosti za osoblje trafostanice
(operatere) i druge osobe koje se nalaze u blizini opreme u svim normalnim radnim uvijetima i pod
uvijetima kvara (kratki spojevi) .
Operater koji stoji u uobičajenom radnom položaju ne bi trebao biti ugrožen od bilo kojeg pokretnog
dijela rasklopne opreme.
Svi izloženi željezni dijelovi opreme moraju biti toplopocinčani.
D.1.2.2.1.3. Pakiranje i transport
1.3.1 . Dobavljač je odgovoran za pravilno pakiranje sve opreme i komponenti, s obzirom na
vrstu transporta koji će se koristiti. Oprema mora biti zaštićena od:
Strana 137 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
d) korozije,
e) udara tokom utovara / istovara, i transporta,
f) ostalih mogućih tipova oštećenja.
Posebnu pažnju treba obratiti na sve izolacijske materijale (izolatore).
1.3.2 . Sva električna i mehanička oprema treba biti zaštićena u svojim kutijama i / ili kontejnerima,
zaštićena od prodora vlage i topline.
Dovoljna količina silika gela (ili odgovarajućeg materijala) treba se staviti u pakiranje zajedno sa
opremom, za održavanje opreme suhom i u vodootpornim uvijetima, tokom najmanje šest mjeseci.
Sva oprema i njeni dijelovi, moraju biti jasno označeni da osiguraju jednostavanu identifikaciju i
omoguće montažu u najkraćem vremenu. Sve oznake moraju biti jasne, lako čitljive i otporne na vodu
i sunce.
za
naznačenom "točke paljenja" ,
preporučenim uvijetimai temperaturom za skladištenje,
metodama za rukovanje.
am
o
d)
e)
f)
uv
id
Pakiranje ulja, boja, opasnih ili zapaljivih materijala moraju biti označeni sa:
-s
D.1.2.2.1.4. Nacrti i publikacije
Bi
H
- Detaljni nacrti; za svaku vrstu ponuđene opreme dobavljač će dostaviti kupcu, na odobrenje u
roku od trideset (30) dana od dana potpisa Ugovora, četiri kopije sljedećih dokumenata:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
e) Nacrti glavnih komponenti,
f) Nacrt dijelova i detalja,
g) Planovi i uputstva za montažu i održavanje,
h) Nacrti za montažu sa dimenzijama.
Dobavljač će dostaviti, za pregled i komentare od strane Naručitelja, detaljne nacrte u skladu sa
planom dogovorenim između dobavljača i kupca. Nacrti moraju biti sa izračunima, kao dokazom
prikladnosti izvedbe. Dobavljač će također poslati na pregled i odobrenje, nacrte za izradu i
sastavljanje, sheme vezivanja za svu električnu opremu, sheme djelovanja koje pokazuju sve
priključke, nacrte za postavljanje i montažu, i druge nacrte po zahtjevu kupca u svrhu dokazivanja da
su svi dijelovi isporučene opreme u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije.
U roku od 15 dana od dana primitka nacrta, Naručitelj će vratiti kopiju Dobavljaču sa sljedećim
pečatom i / ili komentarima:
d) "Odobreno". U ovom slučaju Dobavljač će odmah započeti proizvodnju robe .
e) "Odobreno sa komentarima". U ovom slučaju Dobavljač će odmah početi proizvodnju robe u
skladu sa komentarima Kupca, te ažurirati nacrte u skladu sa istima. Dobavljač će tada poslati
Kupcu, pet originalnih nacrta i jednu kopiju na konačno usvajanje .
f) "Revidirati". U ovom slučaju Dobavljač će odmah početi traženu reviziju, ali nije dozvoljeno
nastaviti sa proizvodnjom. Međutim, Dobavljaču je dopušteno nabaviti sve standardne
komponente, koje neće biti promjenjene nakon revizije.
U roku od deset (10) dana od dana primitka, Dobavljač će ponovno dostaviti Kupcu revidovane
dokumente na odobrenje.
-
Nakon odobrenja, kopije svih dokumenata dostavljaju se Kupcu. Odobrenje nacrta i
dokumenata od strane Kupca, neće osloboditi Dobavljača bilo kakve odgovornosti za
izvršenje ovog Ugovora. Ovjera tehničke dokumentacije je potvrda u smislu njene
kompletnosti i ne predstavlja suglasnost Kupca za eventualna loša tehnička rješenja.
Strana 138 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Nacrti i dokumenti Dobavljača, podnose se u printanom (hard copy) i digitalnom .dwg formatu i
trebaju biti na lokalnom jeziku. Softver koji će Dobavljač koristiti za nacrte i dokumenata, biće
dogovoren sa Kupcom.
-
Svi nacrti moraju biti urađeni u skladu s IEC standardima i nositi će sljedeći naslov u
naslovnom bloku: Elektroprijenos BiH a.d. BANJA LUKA OP Mostar
Stavka ( ime i tip uređaja )
D.1.2.2.1.5. Uputstva za korištenje i održavanje
- Biti će dostavljene u četiri (4) kopije uputstva na lokalnom jeziku u BiH i jedan (1) primjerak
u digitalnom formatu. Uputstvo će biti dovoljno detaljno da se omogući montaža, demontaža,
održavanje i prilagodba opreme i njenih dijelova.
Uputstva moraju najmanje sadržavati sljedeće dijelove:
uv
id
-
Opći opis opreme,
Uputstva za rad,
Uputstva za montažu i testiranje,
Učestalost i postupke za redovni pregled i preventivno održavanje,
Učestalost i postupke za izvanredne i planske preglede,
Popis svih nacrta i dokumenata pripremljenih od strane dobavljača,
Popis rezervnih dijelova, uključujući i dijelove komponenti, sa dobavljačevim nazivom i
serijskim brojem,
p) Preporučeni rezervni dijelovi za malu i veliku reviziju i period nakon kojeg se iste obavljaju.
o
am
-s
Bi
H
tro
pr
en
os
a
-
za
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Uputstva se daju u formatu A4 papira.
Vl
as
ni
št
D.1.2.2.1.6. Ispitivanja
vo
El
ek
Ako revizija Uputstva bude neophodna, kao rezultat informacijama dobivenih tokom montaže i
probnog rada, Dobavljač će izvršiti potrebne izmjene i dostaviti četiri kopije revidiranih dijelova ( na
papiru i u digitalnom formatu) bez dodatnih troškova za kupca .
- Sva oprema obuhvaćena ovim specifikacijama biti će ispitana u skladu sa važećim
standardima. Sva ispitivanja moraju biti dokumentirana, a izvještaji o ispitivanju dostavljaju se u četiri
primjerka.
- Dobavljač je sa ponudom, obvezan dostaviti izvještaje o tipskom ispitivanju, potpisane od strane
međunarodnog priznatog laboratorija, za prekidače, rastavljače i rastavljače sa noževima za
uzemljenje, istog tipa kao što su prekidači, rastavljači i rastavljači sa noževima za uzemljenje koji su
predmet ponude.
D.1.2.2.1.7. Suradnja sa drugim stranama
Dobavljač ima obvezu prikupljanja svih potrebnih informacija za projektiranje, proizvodnju,
isporuku, nadzor nad instalacijom i puštanjem u rad opreme u skladu sa zahtjevima iz tehničkih
specifikacija i uvijetima rada. Stoga se preporučuje da Dobavljač posjeti mjesto montaže opreme i sam
prikupi sve neophodne informacije.
Dobavljač će također osigurati potrebnu suradnju sa drugim stranama koje sudjeluju u ovom projektu
za razmjenu neophodnih informacija.
Strana 139 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.2.2. 123 kV RASTAVLJAČI DETALJNI ZAHTJEVI
D.1.2.2.2.1.
Opći dio
Ovo poglavlje navodi detaljne zahtjeve za projektiranje i izradu 123 kV rastavljača u skladu sa
ovim Tehničkim specifikacijama.
D.1.2.2.2.2.
Opći tehnički podaci
Radni uvjeti
Postrojenja rade u sljedeći klimatskim uslovima:
- Nadmorska visima
Manje od 1000m
- Zagađenje
III - teško
- Temperatura okoline
40°C
- (ii)Minimum
-25°C
za
uv
id
- (i)Maximum
30°C
o
- (iii)Maximum dnevni prosjek
am
- Relativna vlažnost
-s
- (i)Vlažnost
Bi
H
- Brzina vjetra
tro
pr
en
os
a
- (i)Maximum
- Isokeranuički nivo
- Seizmički uslovi
- (i)Horizontalno ubrzanje
ek
- (ii)Vertikalno ubrzanje
vo
Vl
as
ni
št
- Nazivni napon sistema
34 m/s
75
0.3 g
0.3 g
El
Nazivne vrijednosti opreme
80%
- Nazivni podnosivi napon osnovne učestanosti (50Hz/1 min)
- Nazivni podnosivi udarni napon (1,2/50 µs)
123 kV
230 kV rms
550 kV peak
- Nazivna podnosiva struja kratkog spoja
40 kA
- Učestanost sistema
50 Hz
- Uzemljenje sistema
Direktno
Strana 140 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.2.2.3.
123 kV Rastavljači i rastvljači sa noževima za uzemljenje
D.1.2.2.2.3.1. Nazivne vrijednosti i karakteristike
Rastavljači trebaju biti za vanjsku montažu, rotacijski, sa dva stuba i središnjim rastavljanjem,
sabirnički i linijski rastavljači su troplone izvedbe sa motornim pogonskim mehanizmom. Linijski
rastavljači trebaju imati noževe za uzemljenje sa ručnim pogonom. Rastavljači i rastavljači sa
noževima za uzemljenje biti će sa polovima u paraleli.
Dizajn, nazivne vrijednosti i karakteristike rastavljača i noževa za uzemljenje, biti će kako je niže
navedeno:
za
uv
id
123 kV rms
50 Hz
≥1250 A rms
≥40 kA rms
1s
230 kV rms
550 kV peak
Horizontalni ravni
2000 mm
Polimer kompozit ili
porcelan
o
am
-s
Nazivni napon
Nazivna učestanost
Nazivna struja
Nazivna prekidna struja kratkog spoja
(1s)
Nazivno trajanje kratkog spoja
Jednominutni podnosivi napon industrijske učestanosti
Udarni podnosvi napon impulsa oblika (1,2/50 µs)
Tip VN priključka
Rastojanje između faza
Materijal izolatora
Bi
H










tro
pr
en
os
a
Napomena: Nije prihvatljivo da se tip priključka sa horizontalnim ravnim ili vertikalnim
okruglim za Al konektor ostvaruje na način da se dodaju dodatni konektori.
El
ek
D.1.2.2.2.3.2. Detaljni zahtjevi
vo
D.1.2.2.2.3.2.1. Opće
Vl
as
ni
št
Rastavljači trebaju biti u skladu sa zahtjevima iz IEC publikacije br. 62271-102 za rastavljače i
rastavljače sa noževima za uzemljenje za izmjeničnu struju.
Rastavljači i pogonski mehanizmi biti će opremljeni sa čeličnim nosačima i potrebnom vijčanom
robom za montažu na čeličnu konstrukciju, sama čelična konstrukcija (nosači aparata) nije predmet
isporuke. Rastavljači će biti u kompletu sa pogonskim mehanizmom koji je ovdje opisan, cijevnim
spojevima vertikalnog mehanizma, okretljivim zglobovima po potrebi, ležajevima, balastom i
nosačima. Linijski rastavljači trebaju biti u kompletu sa ručno pogonjenim noževima za uzmeljenje.
Užad za uzemljenje biti će isporučena uz svaki rastavljač, pogodna za povezivanje radne osovine sa
konstrukcijom.
Rastavljači trebaju imati standardne ravne horizontalne priključke za aluminijumski konektor za
povezivanje sa drugim visokonaponskim aparatima. Broj rastavljača sa određenim tipom priključka će
biti definiran ugovorom.
Rastavljači trebaju biti takve izvedbe da osiguraju pouzdano upravljanje kontaktima rastavljača u svim
pozicijama sa minimumom mehaničkog naprezanja izolatora. Svi dijelovi rastavljača moraju podnjeti
mehanička naprezanja uzrokovana navedenim strujama kratkih spojeva i drugim dodatnim
mehaničkim teretima. Kontakti rastavljača neće pasti, bilo da su otvoreni ili zatvoreni, u slučaju kvara
pogonske osovine.
Momenti potrebni za rad svakog rastavljača sa ručnim upravljanjem, biti će u normalnim granicama
(ne većim od 400 Nm). Rastavljači će raditi ravnomjerno i slobodno bez bilo kakvih većih potresa i
vibracija. Kontakti rastavljača biti će precizno strojno obrađeni, samo centrirajući sa velikim tlakom
Strana 141 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
kontakata i posrebreni. Kontakti će se sami čistiti i hod kontakta će biti dovoljan da ukloni površinsku
kontaminaciju i naslage oksida, a da pri tome ne dovede do abrazije kontaktnih površina.
Rastavljači će biti tako izvedeni da obezbjede potpun kontakt i strujno opterećenje pri premašaju i
podbačaju pozicije mehanizma rastavljača u iznosu tolerancije od 7.5 posto.
Noževi za uzemljenje imati će iste prolazne dinamičke i kratkotrajne strujne kapacitete kao i rastavljač
i svaki će biti opremljen sa fleksibilnim pletenim bakarnim užetom za uzemljenje promjera ne manjim
od 120 mm2 sa konektorima sa zavrtnjima za spajanje noževa za uzemljenje sa zemljom. Kontakti
noža biti će iste izvedbe i kvalitete kao glavni kontakti rastavljača gore opisani.
D.1.2.2.2.3.2.2. Pogonski mehanizam
za
uv
id
Motorni pogonski mehanizam biti će reverzibilnog tipa u kompletu sa svim neophodnim
graničnim prekidačima (krajnjeg hoda), kontaktorima, električnom zaštiom (prekostrujna i
preoptrećenje) i relejima za daljinsku komandu i biti će zatvoren u vodootporno kućište sa zaptivenim
poklopcem koji se može skinuti, pogodan za montažu na čeličnu konstrukciju. Radni napon motora i
upravljanja dat je tenderskoj dokumentaciji.
Bi
H
-s
am
o
Mehanizam će imati mogućnost nužnog ručnog pogona rastavljača i noževa za uzemljenje korištenjem
uzemljene poluge koja će normalno biti odvojena od mehanizma. Upravljački krugovi biti će
automatski isključeni kada se stavi poluga za ručnu manipulaciju. U slučaju da su rastavljač ili nož za
uzemljenje blokirani, zbog uklopnog stanja nekog aparata (interlocking), biti će nemoguće da se stavi
poluga za ručnu manipulaciju i ručno pokrene rastavljač ili nož za uzemljenje.
tro
pr
en
os
a
Rastavljači će imati mogućnost da se zaključaju u potpuno zatvorenom ili potpuno otvorenom
položaju.
El
ek
Mehanička blokada, biti će izvedena između svakog rastavljača i njegovih noževa za uzemljenje, na
taj način da glavni kontakti rastavljača i noževi za uzemljenje ne mogu biti istovremeno zatvoreni.
Postojati će također i električna blokada koja će spriječavati start motora u slučaju pokušaja
istovremene opreacije svakog rastavljača i njegovih noževa za uzemljenje.
vo
D.1.2.2.2.3.2.3. Upravljački ormar
Vl
as
ni
št
Svaki rastavljač može imati upravljački ormar. Ormar će imati vodonepropusno kućište (IP54),
prednja vrata i ploču za ulazak kablova sa uvodnicama sa donje strane koja se može skinuti, biti će
opremljen sa higrostatski ili termostatski kontroliranim grijačem predviđenim za kontinualan rad da bi
se spriječila pojava kondenzacije. Svi ormari imati će odgovarajuće brave i ključeve koji će biti isti za
sve ormare u 123 kV postrojenju.
Sljedeće upravljačke funkcije biti će ugrađene u svaki upravljački ormar svakog rastavljača:
1. Preklopka sa tri pozicije za izbor lokalno – off – daljinsko upravljanje. Izbor lokalnog upravljanja
blokirati će upravljanje rastavljača iz bilo koje daljinske komande. U tom slučaju samo lokalna
komanda je moguća. Izbor "off" pozicije blokirati će komandu rastavljača sa bilo koje lokacije,
lokalne i daljinske. Izbor pozicije "daljinsko", blokirati će lokalno upravljanje i dozvoliti daljinsku
komandu.
2. Tipkala ili druga odgovarajuća sredstva za otvaranje ili zatvaranje rastavljača.
Sve preklopke moraju imati signale pozicije radi daljinske signalizacije.
Ormari trebaju biti napravljeni od limova aluminijumskih legura ili od nehrđajućih limova.
Upravljački ormar mora imati odgovarajuću lampu radi osvjetljavanja unutrašnosti ormarića koja će
biti kontrolirana otvaranjem vrata i utičnicu 230 V AC.
Strana 142 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Upravljački ormar biti će opremljen sa priključcima za dva DC pomoćna napona i jedan AC pomoćni
napon. DC naponi će biti: upravljanje i napajanje motora. AC pomoćni napon napaja grijače,
osvjetljenje i utičnicu.
Sva ožičenja koja idu od rastavljača trebaju biti u skladu sa odgovorajućim standardima IEC za
priključne blokove (kleme). Svaki priključni blok imati će traku za označavanje koja će biti ne brisiva
i moći će se skinuti. Svaki priključni blok imati će 10% dodatnih slobodnih klema (ali ne manje od
dve) i dodatno biće ostavljeno dovoljno prostora za dodavanje najmanje 20 dodatnih klema. Redosljed
klema biti će odobren od strane Naručitelja.
Ormar mora imati bakrenu traku za uzemjenje predviđenu za prihvaćanje pet kablovskih plašteva radi
povezivanja kablovskih omotača.
D.1.2.2.2.3.2.4. Pomoćni kontakti
am
o
za
uv
id
Rastavljači i noževi za uzemljenje će biti opremljeni sa pomoćnim kontaktima, koji će se
direktno pogoniti sa pogonskog mehanizma. Za rastavljač, osam normalno otvorenih i osam normalno
zatvorenih pomoćnih kontakata će biti dodatno osigurano bez onih koje je koristio proizvođač. Za nož
za uzemljenje, šest normalno otvorenih i šest normalno zatvorenih pomoćnih kontakata će biti dodatno
osigurano bez onih koje je koristio proizvođač.
Bi
H
-s
Svi rastavljači biti će opremljeni sa kontaktima za signalizaciju položaja, takvima da pozicije
"zatvoreno" i "otvoreno" budu signalizirane samo kada kontakti rastavljača i noževa za uzmeljenje
dostignu krajnje pozicije.
D.1.2.2.2.3.2.5. Upravljački krugovi
–
–
–
–
vo
El
ek
napon napajanja upravljačkih krugova 220 V DC
dvopolna komanda zatvaranja, dvopolna komanda otvaranja
krugovi zatvaranja i otvaranja povezani na isti napon
lokalno zatvoreno/otvoreno sa upravljačkog ormara rastavljača
preklopka lokalno/daljinski (L/R)
daljinska komanda treba da se blokira preklopkom L/R bez potrebe za povratom
upravljačkog napona u upravljački sistem stanice
komande otvaranja i zatvaranja treba da se blokiraju međusobno
komande otvaranja i zatvaranja treba da se blokiraju u slučaju gubitka napona napajanja
motornog pogona
funkcija zadrške; kad se daju impulsi za zatvaranje ili otvaranje (1-2 sekunde) rastavljač
mora završiti traženu operaciju
komande otvaranja i zatvaranja treba da se se blokiraju u slučaju postavljanja poluge za
ručnu manipulaciju.
Vl
as
ni
št
–
–
–
–
–
–
tro
pr
en
os
a
Svi pomoćni prekidači, kontakti i strujni krugovi moraju biti predviđeni za strujno opterećene od
najmanje 10 A DC, bez prekoračenja dozvoljenih temperaturnih porasta.
D.1.2.2.2.3.2.6. Krug motoronog pogona
–
–
–
napon napajanja motora pogonskog mehanizma je 220 V DC
napajanje motora pogonskog mehanizma se vrši odvojeno od napajanja upravljačkih
kurgova
mora postojati relej nadzora prisutstva napona napajanja motora pogona; ovaj relej se
pobuđuje iz istog napona kao i motorni pogon, sa kontaktima u upravljačkim krugovima u
funkciji blokade operacija otvaranja / zatvaranja u slučaju gubitka napona napajanja
motornog pogona.
Strana 143 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.2.2.3.2.7. Signalni krugovi
–
–
–
–
–
–
svi signali su beznaponski ("potential free"), odvojeni jedni od drugih, povezani na
priključnu lajsnu
najmanje osam NO kontakata
najmanje osam NC kontakata
signal ispada automata pomoćnog napajanja u ormaru,
signal lokalno/daljinski (prelazni "change-over" kontakt)
signal nema/ima napona napajanja motornog pogona (prelazni "change-over" kontakt)
D.1.2.2.2.3.2.8. Izolator
uv
id
Preferiraju se rastavljači sa izolatorima od polimernih materijala. Porcelan je također prihvatljiv.
Izolatori od kompozitnih materijala neće biti bonificirani. Izolacija rastavljača biti će u skladu sa
podnosivim nivoima izolacije datim u ovoj tenderskoj dokumentaciji i odgovarajućim IEC
standardima.
o
za
Izolator rastavljača biti će pogodan za korištenje u uslovima jako zagađene atmosfere i minimalna
strujna staza biće 25 mm/kV. Izolator će biti u skladu sa zahtjevima koji definiraju pojavu korone i
RIV smetnje.
Bi
H
-s
am
Mehanička čvrstoća i fizičke osobine izolatora biti će takve da izolator može podnjeti najteže udare
rastavljača za sve pogonske uslove unutar nazivnih granica, naprezanje od strane priključene užadi i
promjene vlage i temperature. Izolator će biti pogodan za vanjsku montažu i rad u svim vremenskim
uslovima i periodima godine kada se može pojaviti kondenzacija vlage. Svi nosivi izolatori istog tipa
biti će međusobno zamjenjivi.
D.1.2.2.2.3.2.9. Pomoćna napajanja
tro
pr
en
os
a
Porculanska izolacija biti će klase C130 u skladu sa IEC 60672-3.
ek
Pomoćno DC napajanje za sve upravljačke, alarmne i indikativne funkcije, uključujući
zatvaranje i otvaranja biće 220 V DC za sve trafostanice.
El
Pomoćni AC napon biće 230 V AC, 50 Hz.
vo
Radni opseg AC i DC pomoćnih napona treba biti od 85% do 110% nazivnog napona.
Vl
as
ni
št
Motori za pogon rastavljača sa 220 V DC i radiće ispravno pri naponima od 85% do 110% nazivnog
napona.
D.1.2.2.2.3.3. Natpisne pločice i označavanje
Rastavljači i njegovi radni dijelovi moraju imati natpisnu pločicu od nehrđajućeg čelika ili
drugog odobrenog nehrđajućeg materijala.
Natpisne ploče biti će istaknute na vidljivu poziciju. Slova i brojevi biti će utisnuti (ugravirani) i neće
se oštetiti vremenom. Jezik natpisne ploče biti će jedan od zvaničnih jezika u BiH i biti će predmet
odobravanja od strane Naručitelja.
Natpisne pločice će sadržavati sve informacije navedene u odgovarajućoj IEC publikaciji.
D.1.2.2.2.3.4. Tvornička montaža, pregled i ispitivanja
Iako nije navedeno u tekstu, sva potrebna ispitivanja će se izvršiti da bi se utvrdilo da oprema
radi ispravno i ima odgovarajuće perfomanse.
D.1.2.2.2.3.4.1. Tipski testovi
Izvedba 123 kV rastavljača i noževa za uzemljenje izvršiti će se u skladu sa svim zahtjevima
navedenim u ovim Tehničkim specifikacijama. Niže navedeni tipski testovi biti će izvršeni od strane
Dobavljača, o njegovom trošku i u skladu sa standardom IEC 62271-102, osim ukoliko Dobavljač sa
ponudom može dostaviti ovjereni izvještaj o testiranju, urađen od strane nezavisne, međunarodno
Strana 144 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
priznate i poznate ispitne institucije o prethodno izvršenim tipskim ispitivanjima opreme identičnog
tipa, dizajna i nazivnih vrijednosti.
D.1.2.2.2.3.4.2. Rutinska ispitivanja
Rastavljači i noževi za uzemljenje će u tvornici biti kompletno sastavljeni, ožičeni, podešeni i
testirani. Nakon sastavljanja, biti će ispitan rad u simuliranim radnim uvijetima da bi se osiguralo
ispravno funkcionisanje opreme, uključujući blokade specificirane u ovoj tehničkoj specifikaciji i
točnost ožičenja.
Ispitivanja trebaju biti u skladu sa standardom IEC 62270-102. Svi testovi ovdje navedeni, uključujući
i ponovljene testove izvršene na odbijenim jedinicama nakon modifikacije i prepravke kao dokaz da
odgovaraju zahtjevima ove Tehničke specifikacije, biti će izvršeni o trošku Dobavljača.
uv
id
Rutinska ispitivanja će se izvršiti na svakom 123 kV rastavljaču i rastavljaču sa noževima za
uzemljenje u skladu sa navedenim IEC standardom.
za
D.1.2.2.2.3.4.3. Tvorničko prijemno ispitivanje
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
Predstavnici Naručitelja prisustvovati će tvorničkom prijemnom ispitivanju (ponovljeno
rutinsko ispitivanje) rastavljača i rastavljača sa noževima za uzemljenje, o svom trošku (put i
smještaj). Broj i tip rastavljača za testiranje biti će definiran prije početka testiranja. Formalni poziv
za prisustvovanje testiranju, uključujući i predloženu listu testova i procedure ispitivanja moraju se
dostaviti najmanje tri tjedna prije početka tvorničkog ispitivanja. Lista testova i procedura su predmet
odobravanja od strane Naručitelja.
D.1.2.2.2.3.5. Dokumentacija koja se podnosi zajedno sa ponudom
Dobavljač je obvezan zajedno sa ponudom dostaviti i slijedeću tehničku dokumentaciju:
vo
El
ek
Nacrte (nacrte sa dimenzijama rastavljača, nacrte temelja, natpisnu pločicu);
Tehničku dokumentaciju pogonskog mehanizma zajedno sa opisom rada;
Shemu djelovanja, shemu veza, i spisak uređaja;
Uputstva za pakovanje, transport, montažu, održavanje i skladištenje;
Tipske testove u skladu sa točkom D.1.2.2.2.3.4.1.Tipski testovi;
Preporučenu listu rezevnih dijelova za petogodišnji rad opreme.
Vl
as
ni
št
–
–
–
–
–
–
D.1.2.2.2.3.6. Dokumentacija koja se dostavlja zajedno sa robom
Sljedeća tehnička dokumentacija treba biti isporučena zajedno sa robom:
–
–
–
–
–
–
–
Nacrti,
Seme djelovanja, sheme vezivanja i listu opeme,
Uputstva za pakiranje i transport na jednom od službenih jezika u BiH,
Uputstvo za održavanje, montažu i skladištenje na na jednom od službenih jezika u BiH,
Certifkat za porcelanske izolatore C 130 ili certifikat za polimerne izolatore prema IEC 61462,
Certifkat o završnom ispitivanju prekidača u radionama proizvođača (Rutinski testovi)
Druga standardna proizvođačka dokumentacija.
Strana 145 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.2.2.3.7. TEHNIČKI DETALJI
Tropolni, dvokoloni okretni rastavljači sa središnjim rastavljanjem; za vanjsku
montažu; sa polovima u paraleli
4 komada
Tehnička specifikacija
Zahtjevane karakteristike
Proizvođač
Tip
Primjenjivi standard
IEC
a/ Podaci o sustavu:
123 kV
2. frekvencija
50 Hz
3. broj faza
3
-25°C
2. maks. temperature okoline
40 °C
am
o
1. min. temperatura okoline
za
b/ Radni uvjeti:
uv
id
1. najveći napon
< 1000 W/m2
-s
3. solarno zračenje
Bi
H
4. nadmorska visina
tro
pr
en
os
a
5. zagađenost zraka
6. vlažnost
7. max. brzina vjetra
ek
c/ Karakteristike rastavljača:
El
1. standard
vo
2. broj polova
Vl
as
ni
št
3. temperatura okoline, klasa:
4. nakupljanje leda
5. nazivni napon
6. nazivni nivoi izolacije:
- nazivni podnosivi atmosferski udarni napon oblika
impulsa (1,2/50 s)
- nazivni kratkotrajni podnosivi napon nazivne
učestalosti sustava (50 Hz/1 min)
7. nazivna frekvencija
< 1000 m
III- velika
80 %
34 m/s
IEC 62271-102
3
''-25 °C vanjska''
klasa: 10
123 kV
550 kV
230 kV
50 Hz
8. nazivna struja
≥1250 A
9. nazivna podnosiva struja kratkog spoja, 1s
≥40 kA
10.nazivna udarna podnosiva struja
100 kA
11. trajanje kratkog spoja
12. strujna staza (stupanj zagađenja)
13. materijal izolatora
1s
≥25 mm/kV
Polimerni kompozitni IEC 62231 ili
porculan C130, IEC 60672-3
Strana 146 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
14. prekidna sila izolatora
 6000 N
15. sile naprezanja na priključcima:
-statičko
-statičko + dinamičko
 1500 N
 3000 N
16.VN priključci (terminali)
Horizontalni ravni Al priključak ili
vertikalni okrugli (Cu posrebreni sa
najmanje 20 m debljine)
Toplocinčano 70 m debljina
17 . zaštita od korozije čeličnih dijelova
18. nivo zaštite upravljačkog ormara i pogonskog
mehanizma
IP 54
d/ Karakteristike pogonskog mehanizma:
1
uv
id
1. broj mehanizama
2. radna metoda
motorno pogonjen
8 NO + 8 NC
za
3. broj i tip rezervnih pomoćnih kontakata
220 V DC
-s
indikator i pomoćni kontakti direktno
pogonjeni
7. kućište pogonskog mehanizma
tro
pr
en
os
a
6. indikator pozicije
220 V DC
Bi
H
5. upravljački napon:
- dvopolna komanda za otvaranje i zatvaranje
rastavljača
am
o
4. nazivni napon pomoćnih krugova
limovi od legure aluminija ili limovi
od nehrđajućeg čelika
e/ Karakteristike upravljačkog ormara:
El
Vl
as
ni
št
3. Upravljački ormar
vo
2. napon grijača
ek
1. kućište upravljačkog ormara
limovi od legure aluminija ili limovi
od nehrđajućeg čelika
220 V AC
Ožičen
Strana 147 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.2.2.3.8. TEHNIČKI DETALJI
Tropolni, dvokolni okretni rastavljači sa središnjim rastavljanjem; za vanjsku montažu; sa
polovima u paraleli; sa noževima za uzemljenje
1 komad
Tehnička specifikacija
Zahtjevane karakteristike
Proizvođač
Tip
Primjenjivi standard
IEC
a/ Podaci o sustavu:
123 kV
2. frekvencija
50 Hz
uv
id
1. najveći napon
3
za
3. broj faza
o
b/ Radni uvjeti:
am
1. min. temperatura okoline
-s
2. max. temperature okoline
Bi
H
3. solarno zračenje
tro
pr
en
os
a
4. nadmorska visina
5. zagađenost zraka
7. max. brzina vjetra
40 °C
< 1000 W/m2
< 1000 m
III- velika
80 %
34 m/s
El
c/ Karakteristike rastavljača:
ek
6. vlažnost
-25°C
Vl
as
ni
št
2. broj polova
vo
1. standard
3. temperatura okoline, klasa:
4. nakupljanje leda
IEC 62271-102
3
''-25 °C vanjska''
klasa: 10
class: 10
5. nazivni napon
123 kV
6. nazivni nivoi izolacije:
- nazivni podnosivi atmosferski udarni napon oblika
impulsa (1,2/50 s)
- nazivni kratkotrajni podnosivi napon nazivne
učestalosti sistema (50 Hz/1 min)
550 kV
7. nazivna frekvencija
50 Hz
230 kV
8. nazivna struja
≥1250 A
9. nazivna podnosiva struja kratkog spoja, 1s
≥40 kA
10.nazivna udarna podnosiva struja
100 kA
11. trajanje kratkog spoja
1s
Strana 148 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
≥25 mm/kV
12. strujna staza (stupanj zagađenja)
13. materijal izolatora
Polimerni kompozitni IEC 62231 ili
porculan C130, IEC 60672-3
14. prekidna sila izolatora
 6000 N
15. sile naprezanja na priključcima:
-statičko
-statičko + dinamičko
 1500 N
 3000 N
16.VN priključci (terminali)
Horizontalni ravni Al priključak ili
vertikalni okrugli (Cu posrebreni sa
najmanje 20 m debljine)
toplocinčano
70 m debljina
uv
id
17 . zaštita od korozije čeličnih dijelova
18. nivo zaštite upravljačkog ormara i pogonskog
mehanizma
za
IP 54
d/ Karakteristike pogonskog mehanizma:
1 za glavne kontakte 1 za noževe za
uzemljenje
motorno pogonjen za glavne kontakte;
ručni pogon za noževe za uzemljenje
8 NO + 8 NC
2. radna metoda
3. broj i tip rezervnih pomoćnih kontakata
Bi
H
-s
am
o
1. broj mehanizama
6/6 ožičeni
5. nazivni napon pomoćnih krugova
220 V DC
tro
pr
en
os
a
4. pomoćni NO/NC kontakti za nož za uzemljenje
vo
El
ek
6. upravljački napon:
- dvopolna komanda za otvaranje i zatvaranje
rastavljača
7. indikator pozicije
Vl
as
ni
št
8. kućište pogonskog mehanizma
220 V DC
indikator i pomoćni kontakti direktno
pogonjeni
limovi od legure aluminija ili limovi
od nehrđajućeg čelika
e/ Karakteristike upravljačkog ormara:
1. kućište upravljačkog ormara
2. napon grijača
3. Upravljački ormar
limovi od legure aluminija ili limovi
od nehrđajućeg čelika
220 V AC
Ožičen
Strana 149 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.2.2.3.9. TEHNIČKI DETALJI
Jednopolni, jednokoloni rastavljač za vanjsku montažu za uzemljenje nul točke 110 kV strane
transformatora
1 komad
Jednopolni, jednokoloni rastavljač za vanjsku montažu sa noževima za uzemljenje sa paralelnim
izolatorima: Montaža rastavljača i ručnog pogona na čelični profil ili na protupožarni zid
Osnovni tehnički podaci rastavljača za uzemljenje nul točke transformatora:
Tehnička specifikacija
Zahtjevane
uv
id
karakteristike
72,5 kV
Stupanj izolacije
72,5Si
Nazivna struja
Sukladno Izvedbenom
projektu
25 kA/1sek
am
o
za
Nazivni napon
Bi
H
Nazivna vršna struja
-s
Nazivna podnosiva kratkotrajna struja
tro
pr
en
os
a
Klizna staza min
63 kA
3,075 m
ručni
Pomoćni napon za upravljanje
220V DC
Signalna sklopka noževa za uzemljenje
4NO+4NC
Pomoćni napon za grijače pogona
230V, 50 Hz
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Pogon noževa za uzemljenje
Strana 150 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
D.1.2.3
STRUJNI MJERNI TRANSFORMATORI 123 kV
D.1.2.3.1 DV 110 kV Jablanica
kom 3
123 kV Strujni mjerni transformator 2x300/1/1/1/1
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
uv
id
2. Tip
inhibirano ulje bez
PCB
za
3. Izolacioni medij
am
o
4. Montaža
-s
5. Nazivni izolacioni nivo
vanjska
123 kV
230 kV
7. Nazivni podnosivi udarni napon (1,2/50 s)
550 kV
tro
pr
en
os
a
8. Nazivna frekvencija
El
Vl
as
ni
št
vo
10. Broj sekundarnih jezgara
ek
9. Prenosni odnos (primarno prespojiv)
11. Prenosni odnos I jezgra
Bi
H
6. Nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije (50 Hz/1 min)
50 Hz
2x300/1/1/1/1 A
4
2x300/1 A
11.1. Klasa tačnosti I jezgra
0,2
11.2. Prošireni strujni opseg
120%
11.3. Nazivna trajna termička struja Icth
1,2In
11.4. Faktor sigurnosti
11.5. Nazivna snaga
Fs = 10
5 VA
12. Prenosni odnos II jezgra
2x300/1 A
12.1. Klasa tačnosti II jezgra
0,5
12.2. Prošireni strujni opseg
120 %
12.3. Nazivna trajna termička struja Icth
1,2In
12.4. Faktor sigurnosti
Fs = 10
Strana 151 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
12.5. Nazivna snaga
15 VA
13. Prenosni odnos III jezgra
2x300/1 A
13.1. Klasa tačnosti III jezgra
5P30
13.2. Nazivna trajna termička struja Icth
1,2 In
13.3. Nazivna snaga
30 VA
2x300/1 A
14.1. Klasa tačnosti IV jezgra
5P30
14.2. Nazivna trajna termička struja Icth
1,2 In
uv
id
14. Prenosni odnos IV jezgra
30 VA
za
14.3. Nazivna snaga
am
o
15. Nazivna kratkotrajna termička struja Ith
Bi
H
16. Nazivna dinamička struja Idyn min.
-s
(za oba prenosna odnosa)
 40 kA; 1 s
100 kA
 3000 N
18. Ukupna masa
 600 kg
tro
pr
en
os
a
17. Statička podnosiva sila na primarnom priključku Fr
El
ek
19. Visokonaponski priključci
Vl
as
ni
št
(čelični dijelovi)
vo
20. Zaštita od korozije
21. Stepen zagađenja
22. Minimalna klizna staza
23. Izolator
ravni za Al
priključnu stezaljku
vruća galvanizacija
 70 m debljine
veliki
25 mm/kV
porcelan (C 130) /
polimer
24. Klimatski uvjeti
24.1. Temperatura
24.2 Maksimalna brzina vjetra
24.3. Nadmorska visina
25. Primjenjeni standardi
od – 25C do 40C
34 m/s
< 1000 m
IEC 61869-1 i
IEC 61869-2
Strana 152 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.3.2
Polje 110 kV Transformatora 1 110/35/10 kV
kom 3
123 kV Strujni mjerni transformator 2x150/1/1/1/1
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
2. Tip
inhibirano ulje bez
PCB
4. Montaža
uv
id
3. Izolacioni medij
5. Nazivni izolacioni nivo
123 kV
am
6. Nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije (50Hz/1min)
Bi
H
-s
7. Podnosivi udarni napon (1,2/50 s)
tro
pr
en
os
a
8. Nazivna frekvencija
9. Prenosni odnos (primarno prespojiv)
10. Broj sekundarnih jezgara
230 kV
550 kV
50 Hz
2x150/1/1/1/1 A
4
2x150/1 A
El
ek
11. Prenosni odnos I jezgra
o
za
vanjska
Vl
as
ni
št
11.2. Prošireni strujni opseg
vo
11.1. Klasa tačnosti I jezgra
11.3. Nazivna trajna termička struja Icth
11.4. Faktor sigurnosti
11.5. Nazivna snaga
0,2
120 %
1,2 In
Fs = 10
5 VA
12. Prenosni odnos II jezgra
2x150/1 A
12.1. Klasa tačnosti II jezgra
0,5
12.2. Prošireni strujni opseg
120%
12.3. Nazivna trajna termička struja Icth
1,2 In
12.4. Faktor sigurnosti
Fs = 10
12.5. Nazivna snaga
15 VA
13. Prenosni odnos III jezgra
2x150/1 A
Strana 153 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
13.1. Klasa tačnosti III jezgra
5P30
13.2. Nazivna trajna termička struja Icth
1,2In
13.3. Nazivna snaga
30 VA
14. Prenosni odnos IV jezgra
2x150/1 A
14.1. Klasa tačnosti IV jezgra
5P30
14.2. Nazivna trajna termička struja Icth
1,2 In
14.3. Nazivna snaga
30 VA
uv
id
15. Nazivna kratkotrajna termička struja Ith
 40 kA; 1 s
za
(za oba prenosna odnosa)
-s
Bi
H
17. Statička podnosiva sila na primarnom priključku Fr
tro
pr
en
os
a
18. Ukupna težina
19. Viskokonaposnki priključci
 3000 N
600 kg
ravni za Al
priključnu stezaljku
vruća galvanizacija
70 m debljine
Vl
as
ni
št
21. Stepen zagađenja
vo
El
ek
20. Antikorozivna zaštita (čelični dijelovi)
100 kA
am
o
16. Nazivna dinamička struja Idyn min.
22. Minimalna klizna staza
23. Izolator
veliki
25 mm/kV
porcelan (C 130) /
polimer
24. Klimatski uvjeti
24.1. Temperatura
24.2 Maksimalna brzina vjetra
24.3. Nadmorska visina
25. Primjenjeni standardi
od – 25C do 40C
34 m/s
< 1000 m
IEC 61869-1 i
IEC 61869-2
Strana 154 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
D.1.2.4.
NAPONSKI MJERNI TRANSFORMATORI 110 kV
DV 110kV Jablanica
kom 1
D.1.2.4 Kapacitivni naponski mjerni transformator 123kV
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
uv
id
2. Tip
za
3. Izolacioni medij:
inhibirano ulje bez
PCBs
-s
am
o
3.1. Elektomagnetna jedinica
tro
pr
en
os
a
Bi
H
3.2. Kapacitivni djelitelj
4. Montaža
5. Izvedba transformatora
ek
6. Nazivni izolacioni nivo
vo
El
7. Nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije (50 Hz/1min)
sintetički
impregnant bez
PCBs
vanjska
kapacitivni
123 kV
230 kV
550 kV
9. Nazivna frekvencija
50 Hz
Vl
as
ni
št
8. Nazivni podnosivi udarni napon (1,2/50 s)
10. Nazivni prenosni odnos
11. Broj sekundarnih namotaja
110/3/0,1/3/0,1/
3/0,1/3 kV
3
12. Prenosni odnos I sekundarnog namotaja
110/3/0,1/3 kV
12.1. Klasa tačnosti I sekundarnog namotaja
0,2
12.2. Nazivna snaga
10 VA
13. Prenosni odnos II sekundarnog namotaja
110/3/0,1/3 kV
13.1. Klasa tačnosti II sekundarnog namotaja
0,5
13.2. Nazivna snaga
30 VA
Strana 155 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
14. Prenosni odnos III sekundarnog namotaja
110/3/0,1/3 kV
14.1. Klasa tačnosti III sekundarnog namotaja
0,5/3P
14.2. Nazivna snaga
50 VA
15. Granična termička snaga
 1000 VA
16. Nazivni faktor napona Fv
1,5/30 s
8800 pF
17. Nazivni kapacitet
(+10%,-5%)
 1000 N
19. Ukupna masa
 400 kg
za
uv
id
18. Dozvoljena statička sila na VN priključku Fr
o
ravni za Al
priključnu stezaljku
22. Stepen zagađenja
23. Minimalna klizna staza
25.2. Maksimalna brzina vjetra
26. Primjenjeni standardi
 70 m debljine
veliki
25 mm/kV
porcelan (C 130) /
polimer
vo
Vl
as
ni
št
25.1. Temperatura okoline
25.3 Nadmorska visina
vruća galvanizacija
El
ek
24. Izolator
25. Klimatski uslovi
Bi
H
tro
pr
en
os
a
21. Zaštita od korozije (čelični dijelovi)
-s
am
20. Visokonaponski priključci
od – 25C do 40C
34 m/s
< 1000 m
IEC 61869-1 i
IEC 61869-5
Strana 156 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
D.1.2.5.
ODVODNICI PRENAPONA
D.1.2.5.1 – 110 kV Odvodnici prenapona faza-zemlja
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
uv
id
2. Tip
metalni oksid
4. Standard
IEC 60099-4:2006
EC 60099-5:2013
-s
am
o
za
3. Izvedba
tro
pr
en
os
a
Bi
H
5. Mjesto ugradnje:
faza-zemlja
110 / 123 kV
7. Izolacioni nivo opreme koja se štiti LIWL
550 kV
ek
6. Nazivni napon mreže/maksimalni napon
mreže
≥ 1.25
vo
El
8. Koeficijent zaštite Kp=LIWL/Ures
104,5 kV
10. Nazivni napon (Ur)
96kV
11. Stalni radni napon (Uc)
76kV
Vl
as
ni
št
9. Amplituda privremenog prenapona (TOV)
u vremenu od 1 sec.
12. Nazivna frekvencija
50 Hz
13. Nazivna struja pražnjenja
10 kA
14. Klasa odvodnika po IEC Cl. 8.5.5
15. Energetska sposobnost (dva impulsa)
2
min 5,0 kJ/kV Ur
16. Podnosiva struja pražnjenja, dugotrajna
struja odvođenja 2000 µs
 500 A
17. Podnosiva struja pražnjenja, visoka
100 kA vršno
Strana 157 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
struja 4/10 µs
18. Sposobnost oslobađanja pritiska
40 kA
19. Mehanička snaga:
19.1. Maksimalni dozvoljeni moment
savijanja
 1000 Nm
 1600 Nm
19.2. Dinamički moment savijanja
20. Kućište
polimer
uv
id
Al ploča 100x100x10 mm,
rupe 4x 14 Geometrija
rupa 50x50 mm
za
21. VN priključak
25. Klimatski uvjeti
am
-s
da
da
od - 40C do 40C
El
ek
25.1. Temperatura okoline
tro
pr
en
os
a
24. Izolaciono postolje za odvodnik
 100 m debljine
Bi
H
23. Opremljen je sa brojačem prorade
o
vruća galvanizacija
22. Zaštita od korozije (čelični dijelovi)
vo
25.2. Maksimalna brzina vjetra
Vl
as
ni
št
25.3. Nadmorska visina
26. Način montaže
27. Stepen zagađenja
28. Minimalna klizna staza (Um)
29. Priključak - uzemljenje
28. Minimalna klizna staza (Um)
Količina
34 m/s
≤ 1000 m
vertikalan
veliko
 25 mm/kV
Vijak M12 za
stopicu za Cu 95
mm2
 25 mm/kV
kom 3
Strana 158 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.5.2 - 110 kV Odvodnici prenapona zvjezdište-zemlja
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
2. Tip
metalni oksid
3. Performanse
IEC 60099-4:2006
uv
id
4. Standard
za
IEC 60099-5:2013
zvjezdište - zemlja
am
o
5. Mjesto ugradnje:
Bi
H
tro
pr
en
os
a
7. Izolacioni nivo opreme koja se štiti LIWL
-s
6. Nazivni napon mreže/maksimalni napon
mreže
8. Koeficijent zaštite Kp=LIWL/Ures
El
vo
10. Nazivni napon (Ur)
ek
9. Amplituda privremenog prenapona (TOV)
u vremenu od 2 sec.
Vl
as
ni
št
11 Stalni radni napon (Uc)
110/123 kV
550 kV
≥ 1.25
61,5 kV
72 kV
57 kV
12. Nazivna frekvencija
50 Hz
13. Nazivna struja pražnjenja
10 kA
14. Klasa odvodnika po IEC Cl. 8.5.5
15. Energetska sposobnost (dva impulsa)
2
min 5,0 kJ/kV Ur
16. Podnosiva struja pražnjenja, dugotrajna
struja odvođenja 2000 µs
 500 A
17. Podnosiva struja pražnjenja visoka struja
4/10 µs
100 kA vršno
18. Sposobnost oslobađanja pritiska
40 kA
Strana 159 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
19. Mehanička snaga:
19.1.Maksimalni
savijanja
dozvoljeni
moment
 1000 Nm
 1600 Nm
19.2. Dinamički moment savijanja
20. Kućište
polimer
21. VN priključak
vruća galvanizacija
 100 m debljine
za
22. Zaštita od korozije (čelični dijelovi)
da
am
o
23. Opremljen je sa brojačem prorade
da
Bi
H
25.1. Temperatura okoline
tro
pr
en
os
a
25. Klimatski uvjeti
Vl
as
ni
št
vo
El
25.3. Nadmorska visina
ek
25.2. Maksimalna brzina vjetra
27. Stepen zagađenja
28. Minimalna klizna staza (Um)
29. Priključak - uzemljenje
Količina
-s
24. Izolaciono postolje za odvodnik
26. Način montaže
uv
id
Al ploča 100x100x10 mm,
rupe 4x 14 Geometrija
rupa 50x50 mm
od - 40C do 40C
34 m/s
≤ 1000 m
vertikalan
veliko
25 mm/kV
Vijak M12 za
stopicu za Cu 95
mm2
Kom 1
Strana 160 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.5.3 – 35 kV Odvodnici prenapona faza-zemlja
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
2. Tip
metalni oksid
3. Performanse
IEC 60099-4:2006
uv
id
4. Standard
za
IEC 60099-5:2013
faza - zemlja
am
o
5. Mjesto ugradnje:
Bi
H
tro
pr
en
os
a
7. Izolacioni nivo opreme koja se štiti LIWL
-s
6. Nazivni napon mreže/maksimalni napon
mreže
36/38 kV
170kV
>1.25
9. Amplituda privremenog prenapona (TOV)
u
vremenu od 2 sec.
40kV
El
vo
10. Nazivni napon (Ur)
ek
8. Koeficijent zaštite Kp=LIWL/Ures
Vl
as
ni
št
11 Stalni radni napon (Uc)
42 kV
36 kV
12. Nazivna frekvencija
50 Hz
13. Nazivna struja pražnjenja
10 kA
14. Klasa odvodnika po IEC Cl. 8.5.5
15. Energetska sposobnost (dva impulsa)
2
min 2,7 kJ/kV Ur
16. Podnosiva struja pražnjenja, dugotrajna
struja odvođenja 2000 µs
> 500A
17. Podnosiva struja pražnjenja visoka struja
4/10 µs
100kv Vršno
18. Sposobnost oslobađanja pritiska
20kA
Strana 161 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
19. Mehanička snaga:
 200 Nm
19.1. Maksimalni dozvoljeni moment savijanja
 300 Nm
19.2. Dinamički moment savijanja
20. Kućište
Polimer
Vijak M12 za stopicu
Cu 50mm2
21. VN priključak
vruća galvanizacija
 100 m debljine
uv
id
22. Zaštita od korozije (čelični dijelovi)
za
23. Opremljen je sa brojačem prorade
am
o
24. Izolaciono postolje za odvodnik
Bi
H
-s
25. Klimatski uvjeti
tro
pr
en
os
a
25.1. Temperatura okoline
25.2. Maksimalna brzina vjetra
ek
25.3. Nadmorska visina
vo
El
26. Način montaže
Vl
as
ni
št
27. Stepen zagađenja
28. Minimalna klizna staza (Um)
29. Priključak – uzemljenje
Količina
od – 40C do
40C
34 m/s
≤ 1000 m
vertikalan
veliko
25 mm/kV
Vijak M12 za
stopicu za Cu 50
mm2
kom 3
Strana 162 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.5.4 – 12 kV Odvodnici prenapona faza -zemlja
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
2. Tip
metalni oksid
3. Performanse
IEC 60099-4:2006
uv
id
4. Standard
za
IEC 60099-5:2013
faza - zemlja
am
o
5. Mjesto ugradnje:
Bi
H
tro
pr
en
os
a
7. Izolacioni nivo opreme koja se štiti LIWL
-s
6. Nazivni napon mreže/maksimalni napon
mreže
10/12 kV
75kV
> 1.25
9. Amplituda privremenog prenapona (TOV)
u vremenu od 2 sec.
12,6kV
El
vo
10. Nazivni napon (Ur)
ek
8. Koeficijent zaštite Kp=LIWL/Ures
Vl
as
ni
št
11 Stalni radni napon (Uc)
15 kV
12,7 kV
12. Nazivna frekvencija
50 Hz
13. Nazivna struja pražnjenja
10 kA
14. Klasa odvodnika po IEC Cl. 8.5.5
15. Energetska sposobnost (dva impulsa)
2
min 2,7 kJ/kV Ur
16. Podnosiva struja pražnjenja, dugotrajna
struja odvođenja 2000 µs
>500A
17. Podnosiva struja pražnjenja visoka struja
4/10 µs
100kA vršno
18. Sposobnost oslobađanja pritiska
Strana 163 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
19. Mehanička snaga:
 200 Nm
19.1. Maksimalni dozvoljeni moment savijanja
 300 Nm
19.2. Dinamički moment savijanja
Polimer
20. Kućište
Vijak M12 za stopicu
Cu 50mm2
21. VN priključak
vruća galvanizacija
 100 m debljine
uv
id
22. Zaštita od korozije (čelični dijelovi)
za
23. Opremljen je sa brojačem prorade
da
am
o
24. Izolaciono postolje za odvodnik
Bi
H
-s
25. Klimatski uvjeti
tro
pr
en
os
a
25.1. Temperatura okoline
25.2. Maksimalna brzina vjetra
ek
25.3. Nadmorska visina
vo
El
26. Način montaže
Vl
as
ni
št
27. Stepen zagađenja
28. Minimalna klizna staza (Um)
29. Priključak – uzemljenje
Količina
od – 40C do
40C
34 m/s
≤ 1000 m
vertikalan
veliko
25 mm/kV
Vijak M12 za
stopicu za Cu 50
mm2
kom 3
Strana 164 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.5.5 – 12 kV Odvodnici prenapona zvjezdište - zemlja
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
2. Tip
metalni oksid
uv
id
3. Performanse
IEC 60099-4:2006
za
4. Standard
am
o
IEC 60099-5:2013
faza - zemlja
10/12 kV
tro
pr
en
os
a
6. Nazivni napon mreže/maksimalni napon
mreže
Bi
H
-s
5. Mjesto ugradnje:
7. Izolacioni nivo opreme koja se štiti LIWL
ek
8. Koeficijent zaštite Kp=LIWL/Ures
vo
El
9. Amplituda privremenog prenapona (TOV)
u vremenu od 2 sec.
Vl
as
ni
št
10. Nazivni napon (Ur)
11 Stalni radni napon (Uc)
9 kV
7,65 kV
12. Nazivna frekvencija
50 Hz
13. Nazivna struja pražnjenja
10 kA
14. Klasa odvodnika po IEC Cl. 8.5.5
15. Energetska sposobnost (dva impulsa)
2
min 2,7 kJ/kV Ur
16. Podnosiva struja pražnjenja, dugotrajna
struja odvođenja 2000 µs
17. Podnosiva struja pražnjenja visoka struja
4/10 µs
18. Sposobnost oslobađanja pritiska
Strana 165 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
19. Mehanička snaga:
19.1. Maksimalni dozvoljeni moment
savijanja
 1000 Nm
 1600 Nm
19.2. Dinamički moment savijanja
Silikonsko
20. Kućište
Vijak M12 za stopicu
Cu 50mm2
21. VN priključak
vruća galvanizacija
 100 m debljine
uv
id
22. Zaštita od korozije (čelični dijelovi)
za
23. Opremljen je sa brojačem prorade
da
am
o
24. Izolaciono postolje za odvodnik
Bi
H
-s
25. Klimatski uvjeti
tro
pr
en
os
a
25.1. Temperatura okoline
25.2. Maksimalna brzina vjetra
ek
25.3. Nadmorska visina
34 m/s
≤ 1000 m
vertikalan
El
26. Način montaže
od – 40C do
40C
Vl
as
ni
št
vo
27. Stepen zagađenja
28. Minimalna klizna staza (Um)
29. Priključak – uzemljenje
Količina
veliko
25 mm/kV
Vijak M12 za
stopicu za Cu 50
mm2
kom 1
Strana 166 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
D.1.2.6
POTPORNI IZOLATORI 123 kV
Predmet ove nabave je isporuka četiri ( 4) potporna izolatora 123 kV
Tehnička specifikacija
Zahtjevane karakteristike
123 kV POTPORNI IZOLATOR
Za vanjsku montažu
kao C10-550-II iz projekta ili odgovarajući
ekvivalent
123 kV
3. Nazivni podnosivi atmosferski
udarni napon na suho:
550 kV
4. Nazivni kratkotrajni podnosivi napon
industrijske frekvencije na vlažno:
230 kV
o
am
-s
50 Hz
Bi
H
5. Nazivna frekvencija:
za
2. Nazivni napon:
Silikonski/Porculan C 130, prema IEC 60672-3
7. Zaptivni materijal:
Portland cement
ek
8. Ukupna dužina izolatora:
tro
pr
en
os
a
6. Materijal:
vo
Vl
as
ni
št
10. Min. prelomna sila:
8 kN
11. Min. moment torzije:
12. Gornji metalni fiting:
1220 mm
3075 mm
El
9. Min. klizna staza:
11. Fiting:
uv
id
1. Tip:
4 kNm
lijevano željezo, vruće cinčano
-broj rupa: 4
-osovinski razmak rupa:127 mm
-promjer rupe: M16
13. Donji metalni fiting:
-broj rupa: 8
-osovinski razmak rupa:225 mm
-promjer rupe: Ø 18 mm
14. Standard:
15. Testovi:
IEC 60273
U suglasnosti sa IEC 60168
Strana 167 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
16.Tehnička
dokumentacija -Detaljna mjerna skica
(dostavlja se uz Ponudu):
-Kompletni protokoli tipskih ispitivanja (ne stariji
od 10 godina)
17.Tehnička dokumentacija (dostavlja
Protokoli rutinskih ispitivanja
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
se uz isporuku opreme):
Strana 168 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
D.1.2.7 SPOJNA I OVJESNA OPREMA
Svi primarni spojevi u vanjskom 110 kV postrojenju između sabirnica i aparata, kao i između
samih aparata postrojenja izvode se AlČe užetom projektiranog presjeka 240/40 mm2 u polju 110 kV
transformatora 1 110/35/10 kV i na DV 110 kV Jablanica.
Predmet ove nabave je sva spojna i ovjesna oprema potrebna da se izvrši primarno
povezivanje aparata, 110 kV sabirnica u polju 110 kV transformatora 1 110/35/10 kV i DV 110 kV
Jablanica te povezivanje dalekovoda koji će biti sveden na ulazni portal sa izlaznim rastavljačem
pripadajućeg polja.
Opći tehnički podaci
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
- Ponuditelj je dužan posjedovati Internacionalni standard organizacije za proizvodnju (ISO).
- Spojna oprema treba bude biti tehnički funkcionalna i kvalitetna.
- Spojna oprema treba imati mala zagrijavanja pri nazivnoj struji, da izdrži dinamička i termička
djelovanja struja kratkog spoja, te da ima nizak nivo radio i TV smetnji i male gubitke od korone.
- Spojna oprema treba biti ispitana (tipska i rutinska ispitivanja), u skladu sa važećim IEC
standardima.
- Spojna oprema treba posjedovati tipska ispitivanja a za konkretnu isporuku rutinska ispitivanja
ponuđene spojne opreme.
- Spojna oprema treba odgovarati vrsti i veličini navedenih vodiča.
- Svaka stezaljka pojedinačno treba imati detaljan nacrt sa kataloškim brojem ponuđača.
- Svaka stezaljka treba biti označena imenom proizvođača i njihovim kataloškim brojem. Ove oznake
trebaju biti čitljive i neizbrisive.
- Spojna oprema treba biti isporučena zajedno sa vijcima, maticama i podloškama
- Spojna oprema treba biti propisno upakovana u drvene sanduke.
El
ek
Vrste potrebne spojne i ovjesne opreme
Vl
as
ni
št
vo
Tehnička specifikacija
količina
T priključna stezaljka za spoj dva vodiča AlČe 240/40 mm u snopu na vodič
AlČe 240/40 mm(21,9 mm)
kom 15
Ravna stezaljka za spoj Al/Če240/40 mm2(21,90mm) na Al ploču 100x100
mm2 , 4 rupe fi 14 na rastojanju od 50 mm
90O stez. za spoj vodiča AlČe 240/40 mm na cijev (Sfornjak) (Al-legura)
Ø25-30/125mm
45O stez. za spoj vodiča AlČe 240/40 mm na cijev (Sfornjak) (Al-legura)
Ø25-30/125mm
T stezaljka, AlFe uže 240/40 mm2 na AlFe uže 240/40 mm2
kom 26
Ravna stezaljka, AlČE uže 240/40 mm 2 na pokositreni svornjak 30/125 mm
energetskog transformatora
Ravna stezaljka, AlČE uže 240/40 mm 2 na pokositreni svornjak 30/125 mm
450 priključna stezaljka stezaljka za spoj Al/Če240/40 mm2(21,90mm) na Al
ploču 100x100 mm2 , 4 rupe fi 14 na rastojanju 50mm
kom 20
kom 20
kom 21
kom 3
kom 18
kom 6
Strana 169 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
90 stezaljka, AlČe uže 240/40 mm2 na pokositreni svornjak 30/125 mm
energetskog transformatora
Jednostruki nosni lanac sa kapastim izolatorima U 120 BS za uže Al uže
240/40 mm2 (izolatore osigurava Naručitelj)
kom 3
kom 6
Dvostruki zatezni lanac sa kapastim izolatorima sa zaštitnom
armaturom(elektromehanički pojačani) , Oznaka DZ p
Izolator U 120BS 146/255 (2x8kom) po lancu te zateznom kompresionom
stezaljkom za uže AlFe 240/40mm2
Jednostruki zatezni lanac sa kapastim izolatorima sa zaštitnom
armaturom(elektromehanički pojačani) , Oznaka DZ p
kom 9
o
za
uv
id
Izolator U 120BS 146/255 (2x8kom) po lancu te zateznom kompresionom
stezaljkom za uže AlFe 240/40mm2
Zatezač vilica –očka
kom 9
kom 9
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
Vijak sa očkom za kočenje pomoćnih lanaca
kom 12
Strana 170 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
D.1.2.8 PROVODNICI I ZAŠTITNA UŽAD
Predmet ove nabave je nabava Al užeta presjeka AlČe 240/40 za spoj između Sabirnica 110kV
sistem I i II, Sabirničkih rastavljača sistem I i II , prekidača, strujnih mjernih transformatora, visoka
veza između portala 1 i 2 , visoka veza – odvodnik prenpona, visoka veza – energetski transformator
110 kV strana u polju 110 kV Transformatora 1 110/35/10 kV i primarne veze između opreme u polju
110 kV DV Jablanica. Sve primarne veze između aparata u polju 110 kV transformatora I 110/35/10
kV i DV 110 kV Jablanica se izvode AlČe užetom 240/40 mm2
Tehnička specifikacija
količina
1000 m
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
AlFe uže 240/40 mm2
Strana 171 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
D.1.2.9 SN OPREMA ZA SVOĐENJE SN STRANE ENERGETSKOG TRANSFORMATORA
D.1.2.9.1 POTPORNI IZOLATORI
Predmet ove nabave je isporuka četiri (4) potporna izolatora 36 kV i četiri (4) potporna
izolatora 24 kV. Tražene karakteristike istih dane su u nastavku.
36 kV POTPORNI IZOLATOR
Zahtjevane karakteristike
Za vanjsku montažu
PSA-30K iz projekta ili odgovarajući ekvivalent
2. Nazivni napon:
36 kV
3. Nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
na suho:
170 kV
4. Nazivni kratkotrajni podnosivi napon
industrijske frekvencije na vlažno:
70 kV
5. Nazivna frekvencija:
50 Hz
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
1. Tip:
6. Materijal:
Porculan C 120, prema IEC 60672-3
7. Zaptivni materijal:
Portland cement
El
ek
8. Ukupna dužina izolatora:
550 mm
Vl
as
ni
št
vo
9. Min. klizna staza:
490 mm
10. Min. prelomna sila:
4 kN
11. Min. moment torzije:
890 Nm
11. Fiting:
lijevano željezo, vruće cinčano
12. Gornji metalni fiting:
Pripremljeno za ugradnju vijka M16 za pričvršćenje kliznog
nosača sabirnica
-broj rupa: 1
-opremljen vijčanom opremom i vijkom M12 za učvršćenje
za čeličnu konstrukciju
12. Donji metalni fiting:
14. Standard:
IEC 60273
15. Testovi:
U saglasnosti sa IEC 60168
16.Tehnička dokumentacija (dostavlja se uz
-Detaljna mjerna skica
-Kompletni protokoli tipskih ispitivanja
Ponudu):
17.Tehnička dokumentacija (dostavlja se uz
isporuku opreme):
Protokoli rutinskih ispitivanja
Strana 172 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
24 kV POTPORNI IZOLATOR
Zahtjevane karakteristike
vanjske montaže
1. Tip:
PSA-20K iz projekta ili odgovarajući ekvivalent
24 kV
3. Nazivni podnosivi atmosferski udarni
napon na suho:
125 kV
4. Nazivni kratkotrajni podnosivi
industrijske frekvencije na vlažno:
50 kV
napon
5. Nazivna frekvencija:
50 Hz
Porculan C 120, prema IEC 60672-3
za
6. Materijal:
uv
id
2. Nazivni napon:
Portland cement
am
o
7. Zaptivni materijal:
375 mm
Bi
H
-s
8. Ukupna dužina izolatora:
420 mm
tro
pr
en
os
a
9. Min. klizna staza:
10. Min. prelomna sila:
11. Min. moment torzije:
890 Nm
lijevano željezo, vruće cinčano
ek
11. Fiting:
4 kN
Vl
as
ni
št
vo
El
12. Gornji metalni fiting:
12. Donji metalni fiting:
Pripremljeno za ugradnju vijka M16 za pričvršćenje kliznog
nosača sabirnica
-broj rupa: 1
- opremljen vijčanom opremom i vijkom M12 za učvršćenje za
čeličnu konstrukciju
14. Standard:
IEC 60273
15. Testovi:
U saglasnosti sa IEC 60168
16.Tehnička dokumentacija (dostavlja se uz
Ponudu):
-Detaljna mjerna skica
17.Tehnička dokumentacija (dostavlja se uz
isporuku opreme):
Protokoli rutinskih ispitivanja
-Kompletni protokoli tipskih ispitivanja (ne stariji od 10 godina)
Strana 173 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.9.2
ENERGETSKI KABELI 36 kV i 24 kV
Predmet ove nabave je isporuka energetskih kabela za spoj energetskog transformatora
110/36.75/10.5(21) kV sa pripadajućim 36 kV i 24 kV ćelijama i sa kućnim transformatorom 10/0,4
kV sukladno Glavnom projektu.
Tehnička specifikacija
Zahtjevane karakteristike
za
uv
id
Jednožilni Cu energetski kabel 20,8/36/42 kV sa
izolacijom od umreženog polietilena i PE plaštom
sa vodonepropusnom izvedbom električne zaštite,
tip: XHE 49, presjeka 120/16mm2 sa rezervnom
žilom za povezivanje energeskog transformatora
T1 sa 36 kV sklopnim blokom trafo polja
transformatora T1
Količina:
am
o
320 m
-s
Tipska oznaka kabela:
Bi
H
Nazivni napon Uo/U:
tro
pr
en
os
a
Najviši napon mreže:
Presjek vodiča:
vo
Vl
as
ni
št
Vodič:
Izolacija:
Um=42 kV
1x120/16 mm2
IEC 60502 – 2
DIN VDE 0276
El
Opis konstrukcije:
Ekran vodiča:
20,8/36/42 kV
ek
Standard:
XHE 49
okrugli vodič sastavljen od standardnih bakarnih
žica
poluvodljivi sloj na vodiču
umreženi polietilen - XLPE
Ekran izolacije:
poluvodljivi sloj na izolaciji
Separator:
bubriva poluvodljiva vrpca
Električna zaštita/ekran:
od bakrenih žica i
bakrene vrpce
Separator:
Vanjski plašt:
bubriva vrpca
Polietilen PE-HD
Strana 174 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Jednožilni Cu energetski kabel 12/20/24 kV sa
izolacijom od umreženog polietilena i PE plaštom
sa vodonepropusnom izvedbom električne zaštite ,
tip: XHE 49, presjeka 185/25mm2 sa rezervnom
žilom za povezivanje energetskog transformatora
T1 sa 10 kV sklopnim blokom polja 10 kV Trafoa
T1
1000 m
Tipska oznaka kabla:
XHE 49
Nazivni napon Uo/U:
12/20 kV
Najviši napon mreže:
Um=24 kV
1x185/25 mm2
Standard:
za
Presjek vodiča:
o
uv
id
Količina:
-s
am
IEC 60502 – 2
Bi
H
Opis konstrukcije:
okrugli vodič sastavljen od standardnih bakarnih
žica
tro
pr
en
os
a
Vodič:
Ekran vodiča:
ek
Izolacija:
vo
El
Ekran izolacije:
Vl
as
ni
št
Separator:
Električna zaštita/ekran:
Separator:
Vanjski plašt:
DIN VDE 0276
poluvodljivi sloj na vodiču
umreženi polietilen – XLPE
poluvodljivi sloj na izolaciji
bubriva poluvodljiva vrpca
od bakrenih žica i
bakrene vrpce
bubriva vrpca
polietilen PE-HD
Strana 175 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Jednožilni Cu energetski kabel 12/20/24 kV sa
izolacijom od umreženog polietilena i PE
plaštom sa vodonepropusnom izvedbom
električne zaštite, tip: XHE 49, presjeka 70/16
mm2 bez rezervne žile za priključak kućnog
transformatora na energetski transformator
T1
120 m
Količina:
Tipska oznaka kabla:
XHE 49
12/20 kV
Najviši napon mreže:
Um=24 kV
za
uv
id
Nazivni napon Uo/U:
1x70/16 mm2
am
o
Presjek vodiča:
Bi
H
DIN VDE 0276
tro
pr
en
os
a
Opis konstrukcije:
Vodič:
okrugli vodič sastavljen od standardnih
bakarnih žica
poluvodljivi sloj na vodiču
ek
Ekran vodiča:
umreženi polietilen - XLPE
vo
El
Izolacija:
Vl
as
ni
št
Ekran izolacije:
Separator:
IEC 60502 – 2
-s
Standard:
Električna zaštita/ekran:
poluvodljivi sloj na izolaciji
bubriva poluvodljiva vrpca
od bakrenih žica i
bakrene vrpce
Separator:
bubriva vrpca
Vanjski plašt:
polietilen PE-HD
Strana 176 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.9.3 KABELSKI PRIBOR, STOPICE I ZAVRŠETCI ZA SN KABELE 36 kV i 24 kV
Tehmičke karakteristike i količine:
Kabelski završetci
Toploskupljajuća kabel završnica 20,8/36/42 kV za
vanjsku montažu 50-120 mm2
Zahtjevane karakteristike
Količina:
2 seta (1 set = 3 završnice)
uv
id
Materijal:
polimer
umrežen
radijacijom s
elastomeričkim
pamćenjem
oblika
Izolacijska cijev oslojena sa unutrašnje strane sa
ljepilom otpornim na puzne struje i vremenske
utjecaje
Nazivni napon Uo/U:
20,8/36 kV
-s
am
o
za
Vodonepropusno trajno brtvljenje:
Do 120 mm2
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Nazivni presjek vodiča:
Zahtjevane karakteristike
Količina:
2 seta ( 1 set = 3 završnice)
ek
Toploskupljajuća kabel završnica 20,8/36/42 kV za
unutarnju montažu 50-120 mm2
polimer
umrežen
radijacijom s
elastomeričkim
pamćenjem
oblika
Vl
as
ni
št
vo
El
Materijal:
Vodonepropusno trajno brtvljenje:
Izolacijska cijev oslojena sa unutrašnje strane sa
ljepilom otpornim na puzne struje i vremenske
utjecaje
Nazivni napon Uo/U:
20,8/36 kV
Nazivni presjek vodiča:
Do 120 mm2
Toploskupljajuća kabel završnica 12/20/24kV za
vanjsku montažu 120-240 mm2
Zahtjevane karakteristike
Količina:
5 setova (1 set = 3 završnice)
Materijal:
polimer umrežen radijacijom s elastomeričkim
pamćenjem oblika
Strana 177 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Vodonepropusno trajno brtvljenje:
Izolacijska cijev oslojena sa unutrašnje strane sa
ljepilom otpornim na puzne struje i vremenske
utjecaje
Nazivni napon Uo/U:
12/20 kV
Nazivni presjek vodiča:
Do 185 mm2
Toploskupljajuća kabel završnica 12/20/24kV za
unutarnju montažu 120-240 mm2
Zahtjevane karakteristike
5 setova (1 set = 3 završnice)
Materijal:
polimer umrežen radijacijom s elastomeričkim
pamćenjem oblika
Vodonepropusno trajno brtvljenje:
Izolacijska cijev oslojena sa unutrašnje strane sa
ljepilom otpornim na puzne struje i vremenske utjecaje
Nazivni napon Uo/U:
12/20 kV
Nazivni presjek vodiča:
Do 185 mm2
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Količina:
Zahtjevane karakteristike
Količina:
3 seta (1 set = 3 završnice)
El
ek
Toploskupljajuća kabel završnica 12/20 /24kV za
vanjsku montažu 50-120 mm2
Vl
as
ni
št
vo
Materijal:
Vodonepropusno trajno brtvljenje:
Nazivni napon Uo/U:
Nazivni presjek vodiča:
polimer umrežen
radijacijom s
elastomeričkim
pamćenjem oblika
Izolacijska cijev oslojena sa unutrašnje strane sa
ljepilom otpornim na puzne struje i vremenske utjecaje
12/20 kV
Do 70 mm2
Strana 178 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Kabelske stopice
Kabel stopica bakrena , cjevna za gnječenje,
uzdužno vodonepropusna za jednožilne bakrene
kabele presjeka 120mm2
Zahtjevane karakteristike
Količina:
10 kom
Materijal:
bakar
elektrotehniku
Vanjska površina:
galvanski
pokositrena
za priključak bakarnog vodiča nazivnog presjeka 120
mm2 za priključni vijak M12
za
uv
id
Namjena:
za
Kabel stopica bakrena , cjevna za gnječenje, uzdužno
vodonepropusna za jednožilne bakrene kabele
presjeka 185mm2
-s
am
o
Zahtjevane karakteristike
kom 25
Bi
H
Količina:
Bakar
za
elektrotehniku
tro
pr
en
os
a
Materijal:
Vanjska površina:
za priključak bakarnog vodiča nazivnog presjeka
185 mm2 za priključni vijak M12
vo
El
ek
Namjena:
galvanski
pokositrena
Kabel stopica bakrena , cjevna za gnječenje, uzdužno
vodonepropusna za jednožilne bakrene kabele
presjeka 70mm2
Vl
as
ni
št
Količina:
Zahtjevane karakteristike
Kom 10
Materijal:
bakar
za
elektrotehniku
Vanjska površina:
galvanski
pokositrena
Namjena:
za priključak bakarnog vodiča nazivnog presjeka 70
mm2 za priključni vijak M12
Držači kabela
Nemagnetni držač za kablela
Zahtjevane karakteristike
Količina:
Kom 50
Materijal:
Strana 179 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
PVC umetak za
Zahtjevane karakteristike
držanje kablova u formaciji trokut
Količina:
Kom 300
Materijal:
Ostali sitni nespecificirani kabelski materijal
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Izvođač će isporučiti sav ostali nespomenuti sitni nespecificirani materijal za montažu kabela do pune
funkcionalnosti. To uključuje, ali se ne ograničava na kabelske držače, kabelske odstojnike, stopice za
povezivanje plašta kabela i uzemljenja, iznake kabela i dr.
Strana 180 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.9.4
BAKRENI PROFILI I UŽE
Predmet nabave je i isporuka bakrenih profila koji se spajaju na srednjenaponske bušinge
energetskog transformatora i na SN potporne izolatore montirane na portalu uz transformator.
Bakarni profili
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Zahtjevano
Bakreni profil
7 kom po 4 m
Količina:
bakar za elektrotehniku
Materijal:
o
za
80x10x4000mm
Dimenzije :
Bakreno uže
tro
pr
en
os
a
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Bi
H
-s
am
4m
Jedinična dužina
Bakreno uže
ek
Količina:
Vl
as
ni
št
vo
El
Materijal:
Presjek
uv
id
neobojani
Vanjska površina:
Zahtjevano
300m
bakar
za
elektrotehniku
50mm2
Strana 181 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D1.2.9.5
KLIZNI NOSAČI SABIRNICA
Klizni nosači
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Zahtjevano
Klizni nosač bakarnih sabirnica na potpornom
izolatoru sa vijkom M16 i pripadnom
vijčanom opremom
8 kom
Materijal:
mesing
Vanjska površina:
neobojani
uv
id
Količina:
80 x10 mm
Položaj sabirnica:
vertikalni
Montaža :
Učvršćivanje na potporni izolator 36 i 24 kV
pomoću vijka M16
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
Dimenzije sabirnica:
D.1.2.9.6 OSTALI SITNI NESPECIFICIRANI MATERIJAL
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Isporučitelj će isporučiti sav ostali nespomenuti nespecificirani materijal potreban za realizaciju
svođenja SN strane energetskog transformatora i povezivanje istog sa SN postrojenjem sve do pune
funkcionalnosti. To uključuje, ali se ne ograničava na odgovarajuće bakreno uže i bakarne stopice za
spojeve SN aparata na uzemljivač, odgovarajuće bakreno uže i bakarne stopice za vođenje užeta po
čeličnoj konstrukciji, kabelske držače, kabelske odstojnike, stopice za povezivanje plašta kabela i
uzemljenja, vezice, oznake kabela i žila, vijke i vijčanu opremu i drugo.
Strana 182 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.3
POSTROJENJE 36 kV i 24 kV ZA UNUTARNJU MONTAŽU
D.1.3.1.
POSTROJENJE 36 kV ZA UNUTARNJU MONTAŽU
D.1.3.1.1. Tehničke specifikacije
Nazivne vrijednosti opreme 36 kV postrojenja
TEHNIČKI DETALJI
Zahtjevane
karakteristike
Nazivni napon
36 kV
udarni
napon
Nazivna trenutna struja
za
o
25 kA
63 kA
Nazivna struja sabirnica
1250 A
50 Hz
Izolirano
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Frekvencija sistema
Uzemljenje sistema
170 kV peak
tro
pr
en
os
a
Naziva kratkotrajna podnosiva struja: (3s)
am
atmosferski
70 kV rms
-s
Nazivni podnosivi
(1,2/50s)
frekvencije
Bi
H
Nazivni podnosivi napon industrijske
(50 Hz/min)
Ponuđene
karakteristike
uv
id
Opis
Svaka ćelija treba biti projektirana, proizvedena i ispitana u skladu sa važećim standardom BAS
62271-200 ili odgovarajućem IEC 62271-200 standardu, metalom oklopljena i metalom pregrađena
(metal clad), minimalno 36 kV, zrakom izolirana, sa tehničkim karakteristikama i dimenzijama kako
je definirano u Tabelarnim tehničkim detaljima.
Ćelija treba biti podijeljena u sljedeće odjeljke:
- Sabirnički odjeljak koji sadrži 3 izolirane jednofazne bakrene sabirnice i izolacijom pokriven
spoj prema odjeljku prekidača za prekidačke ćelije, tj. prema odjeljku NMT u mjernim
ćelijama, i izolacione provodne pregrade između susjednih ćelija,
- Odjeljak prekidača (odjeljak NMT u mjernim ćelijama)/aparatni odjeljak,
- Odjeljak kablovskih završetaka koji u ovisnosti od tipa ćelije sadrži strujne transformatore,
uzemljivač i priključke za priključenje kablova, i ostalu opremu
- NN odjeljak za smještaj pomoćne opreme
Strana 183 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Osnovna konstrukcija ćelije treba biti proizvedena od Al-Zinc presvučenih čeličnih ploča (min.
debljina Al-Zinc 14 mikrona) koje kasnije ne zahtijevaju bilo kakav daljnji tretman površine – sa
debljinom ne manjom od 2 mm. Prednja vrata i bočne stranice trebaju biti proizvedene od normalnih
čeličnih ploča i obojene sa svjetlo sivom bojom RAL 7035.
Prednji i zadnji paneli svake ćelije trebaju biti sa ugraviranim pločicama koje označavaju naziv i
funkciju ćelije.
Ponuđač će ponuditi željezno podnožje odgovarajućeg profila sa sidrenim vijcima za fiksiranje i
nivelisanje postrojenja na betonski pod. Detaljna uputstva za montažu željeznog podnožja i tolerancije
za postavljanje podnog okvira trebaju biti u montažnim uputstvima postrojenja i trebaju biti isporučene
tri mjeseca prije isporuke postrojenja.
Kućište
za
uv
id
Svaka ćelija mora imati stupanj zaštite IP 4X/IP 2X (u skladu sa BAS 62271-200 ili ekvivalentnom
IEC standardu). Montaža opreme na prednju stranu ćelije na smije imati utjecaja na stupanj zaštite
kućišta. Prozori moraju imati mehaničku otpornost najmanje jednaku mehaničkoj otpornosti kućišta.
-s
am
o
Svaka ćelija mora osiguravati odgovarajuće tehničko rješenje da ograniči trajanje unutrašnjeg luka do
100 ms sa selektivnošću zaštite. Određeni dokaz u formi ispitnog izvještaja za potvrđivanje ponuđenog
rješenja treba priložiti ponudi.
Bi
H
Tipkala za uklop i isklop moraju biti ugrađena na vratima svakog odjeljka prekidača omogućujući
rukovanje prekidačem bez otvaranja vrata.
tro
pr
en
os
a
Ventilacijski kanali i zaklopke koje otvara nadpritisak uslijed kvara trebaju jamčiti sigurnost operatera.
Kućište treba biti izvedeno tako da nije moguć slučajni pad alata u odjeljke ćelije.
Sigurnost operatora u slučaju internog kvara
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Interni kvar kao što je pojava luka prema zemlji, neuspješna operacija prekidanja, pojava luka duž
izolacijske udaljenosti i sl. ne smije imati nikakve posljedice za operatera koji stoji ispred, sa strane ili
iza (gdje je to moguće) postrojenja, tj. postrojenje treba da ima klasifikaciju prema otpornosti na
unutrašnji luk prema BAS 62271 ili ekvivalentnom IEC standardu.
Svi konstrukcijski zahvati trebaju biti poduzeti da se ovakvi rizici izbjegnu.
Odgovarajući uređaji za odušak moraju biti smješteni u svakom odjeljku. Korisnost ovih zahvata mora
biti potvrđena internim testom na el. luk.
Uzemljenje
Ćelije moraju biti uzemljene preko odgovarajuće bakrene šine za uzemljenje koja se proteže cijelom
dužinom postrojenja, i odgovarajuće je spojena na uzemljenje objekta u najmanje dvije tačke.
Bakarna šina za uzemljenje mora biti osigurana za cijelu dužinu svakog dijela postrojenja, sa svakom
šinom za uzemljenje koja ima krajnji spoj na oba kraja, sa fleksibilnim bakarnim užetom za
uzemljenje. Završeci uzemljenja, će biti spojeni na svakoj sekciji i svakom odjeljku, te će spojiti
priključke za uzemljenje na šinu za uzemljenje.
Pokretni metalni dijelovi trebaju biti povezani na uzemljivački krug putem kliznog kontakta.
Strana 184 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Sabirnički odjeljak
Sabirnički odjeljak treba se sastojati od:
 Izolovanih bakarnih sabirnica,
 Spoj između sabirnica i odgovarajućih priključaka na prekidački odjeljak, pokrivenih odgovarajućim
izolacijskim poklopcima/štitnicima.
Sabirnice trebaju biti na izolatorima ili provodnim izolatorima napravljenim od kompozitnog
izolacijskog materijala.
Izolacijski poklopac treba osigurati pokrivanje visokonaponskih spojeva. Pristup sabirnicama treba biti
moguć uklanjanjem gornje/bočne ploče koja je vijcima spojena na glavni okvir.
Glavne sabirnice i spojevi na prekidače trebaju biti projektirani i izrađeni da podnesu termička i
elektrodinamička naprezanja.
Uklonjivi bočni paneli trebaju omogućiti proširenje sabirnica bez teškoća.
uv
id
Kablovski odjeljak
Bi
H
-s
am
o
za
Odjeljak treba sadržavati sljedeće:
Strujne transformatore,
Rastavljač za uzemljenje, ručnog pogona sa prednje strane ćelije putem uklonjive poluge,
Kapacitivni naponski djelitelj za svaku fazu za indikaciju napona
Potrebni prostor i opremu za priključak potrebnog broja kablova (min 2 po fazi za odvodne
ćelije a min. 4 po fazi za trafo i spojne ćelije - maksimalan presjek kablova 300 mm2).
tro
pr
en
os
a
Pristup odjeljku treba biti moguć otvaranjem prednjih vrata odjeljka.
Ulaz kablova treba biti sa donje strane ćelija kroz isporučenu ploču od nemagnetizirajućeg materijala
sa uvodnicama u svrhu sprječavanja pristupa dijelovima pod naponom.
Prekidački odjeljak
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Ovaj odjeljak treba biti smješten na prednjem dijelu ćelije i treba imati:
Izvlačivi dio koji nosi prekidač i šest izolacionih komora provodnih izolatora koje podržavaju
fiksne kontakte,
Uzemljivački spoj izvlačivog dijela,
Niskonaponska utičnica za spoj pomoćnih strujnih krugova prekidača.
Prekidač se može potpuno ukloniti iz ćelije nakon skidanja utikača pomoćnih krugova.
Prekidači istih karakteristika trebaju biti zamjenjivi bez demontaže bilo kojeg odjeljka.
Servisna kolica
Postrojenje treba biti opremljeno sa najmanje dvoje servisnih kolica, koja služe za izvlačenje
prekidača i naponskih mjernih transformatora iz ćelija.
Kolica trebaju biti opremljena sa odgovarajućim brojem točkova koji omogućavaju kretanje i trebaju
imati gornji poklopac od čeličnog lima.
NN odjeljak
Svaka SN ćelija treba imati NN odjeljak sa vratima na prednjoj strani i uklonjivu ploču sa uvodnicama
sa donje strane za ulaz provodnika, kao i grijač upravljan higrostatom za neprekidan rad u cilju
sprečavanja kondenzacije vlage. Takođe, treba imati prikladnu LED svjetiljku za osvjetljenje
unutrašnjosti odjeljka, upravljanu tipkalom kojeg aktiviraju vrata, kao i utičnicu 230 V AC. Potrebno
je osigurati prostor za instaliranje brojila aktivne i reaktivne energije u budućnosti.
Strana 185 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Svi pomoćni krugovi trebaju biti štićeni automatskim osiguračima (za motorni pogon prekidača,
napajanje upravljačko zaštitnih uređaja, komandu, signalne ulaze) smještenim u ovaj odjeljak.
Na prednjim vratima svakog NN odjeljka treba biti:
Ime i oznaka polja,
Upravljačko-zaštitni uređaj,
Indikator napona za svaku fazu.
uv
id
Kompletno ožičenje treba biti urađeno do priključnih stezaljki (800 V) unutar NN odjeljka izvedeno sa
izolovanim bakarnim provodnicima presjeka 1,5 mm2 i 2,5 mm2. Priključne stezaljke moraju biti
proizvedene od strane svjetski priznatog proizvođača i moraju zadovoljavati sve primjenjive BAS ili
ekvivalentne IEC propise. Svaka priključna stezaljka mora imati zamjenjivu i neizbrisivu oznaku. Sve
priključne stezaljke moraju biti rastavnog tipa, a stezaljke za mjerne krugove rastavno-ispitnog tipa.
Najmanje 25 % dodatnih rezervnih stezaljki treba biti predviđeno. Raspored stezaljki će bit odobren od
strane Naručioca. I izolacija žica i redne stezaljke moraju biti od materijala koji ne podržavaju gorenje.
za
Bakrena sabirnica za uzemljenje mora biti postavljena tako da omogući spajanje plaštova kablova.
Bi
H
-s
am
o
Ožičenje između ćelija (blokade, signali, razvod mjernih napona, razvod pomoćnih napona)
treba biti izvedeno fleksibilnim ožičenjem odgovarajućeg presjeka, sa konektorima koji se lako i
nedvosmisleno spajaju na odgovarajuće blok-stezaljke.
Prekidači
tro
pr
en
os
a
Prekidači trebaju biti vakuumski i ugrađeni na izvlačivi dio.
ek
Svaki prekidač treba biti opremljen sa opružnim pogonskim mehanizmom. Mehanizam mora biti
električno navijan preko mehaničkog prijenosa, a putem 220 V DC motora. U slučaju nužde, mora biti
moguće naviti opruge ručnom polugom. Mehanizam mora raditi korektno između 85 % i 110 %
nazivnog napona napajanja.
vo
El
Nakon gubitka napajanja, opruge pogonskog mehanizma moraju biti sposobne izvesti sekvencu OFFON-OFF (isključenje-uključenje-isključenje) sa nazivnim vrijednostima.
Vl
as
ni
št
Svi prekidači trebaju biti zaštićeni od slučajnog uklopa ili isklopa. Prekidači trebaju biti opremljeni
zaštitom od pumpanja, i moraju moći izvršiti najmanje 50 prekidanja nazivne vrijednosti struje
kratkog spoja bez održavanja.
Prekidač ili ćelija treba biti opremljena sa:
Mehaničkom indikacijom koja pokazuje položaj prekidača,
Mehaničkom indikacijom koja pokazuje stanje navijenosti opruge,
Vizualni indikator za položaj prekidača,
Brojač operacija,
Jedan svitak za uklop i dva za isklop,
poluga za ručno navijanje.
Maksimalno prekidno vrijeme prekidača je 60 ms.
Uzemljivač - Noževi za uzemljenje
Svaka odvodna ćelija mora imati tropolne noževe za uzemljenje. Nazivna kratkotrajna podnosiva
struja 3 s treba biti 25 kA za 36 kV postrojenje.
Strana 186 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Upravljanje uzemljivačima treba biti ručno. Pogonski mehanizam uzemljivača treba biti sa oprugom,
brzi tip.
Uzemljivački uređaj mora biti potpuno i sigurno blokiran za sprečavanje slučajnog uklopa. Ovo
podrazumijeva da uzemljenje može biti uključeno samo u slučaju da je prekidač u izvučenom
položaju, uz mogućnost zaključavanja lokotom.
Uzemljivač treba imati mehaničku blokadu sa prekidačem, tako da nije moguće upravljati
uzemljivačem dok prekidač nije izvučen.
Mjerna ćelija
uv
id
Tri naponska mjerna transformatora opremljena sa osiguračima trebaju biti ugrađena na izvlačivi dio.
Zatvarači primara NMT u rastavljenom položaju trebaju biti predviđeni. Osigurači trebaju imati
vizualni indikator koji pokazuje proradu osigurača. Dimenzije osigurača moraju biti u skladu sa
odgovarajućim BAS ili ekvivalentnim IEC standardima.
Sekundarni krugovi NMT-a trebaju biti zaštićeni automatskim osiguračima (MCB).
am
o
za
U mjernoj ćeliji će biti ugrađen uzemljivač za uzemljenje sabirnica.
-s
Mjerni transformatori
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Mjerni transformatori trebaju biti suhi tip, sa nazivnim vrijednostima i prijenosnim omjerima kako se
traži. Svi mjerni transformatori trebaju imati adekvatnu tačnost, faktor zasićenosti i nazivnu snagu. Svi
mjerni transformatori moraju biti pogodni za neprestani rad za 20% preopterećenja pod uslovima
ambijenta na terenu i za rad po svim nazivnim i uslovima kvara.
Tip konstrukcije i izolacije, kao i klasa tačnosti i opterećenja trebaju odgovarati najnovijim verzijama
standarda BAS 60044-1 i -2 ili ekvivalentnim IEC 60044-1 i -2, odnosno BAS EN 61869-1,-2,-3, i
zadovoljiti zahtjeve odgovarajućeg postrojenja i postojeće mreže.
vo
El
ek
Priključne stezaljke za povezivanje strujnog kruga strujnih i naponskih transformatora moraju biti
ispitno rastavnog tipa. Sva ožičenja svakog mjernog transformatora trebaju ići do priključnih stezaljki
u NN odjeljku.
Vl
as
ni
št
Strujni transformatori ne smiju biti ugrađeni na kolica prekidača jer isti taj prekidač se može koristiti
na različitim poljima.
Nazivna snaga SMT i NMT treba biti prikladna ulaznoj snazi mjernih i zaštitnih instrumenata.
Svi mjerni transformatori moraju biti opremljeni sa oznakom koja identificira tip, omjer, klasu, izlaznu
snagu i serijski broj. Ako se koriste sekundarni namoti višestrukog omjera, oznaka će tačno označavati
potrebno povezivanje za svaki namot, i biti će prikazani na odgovarajućim šemama sa svim detaljima.
Nazivna primarna struja, omjer, koljeno karakteristike e.m.f. i otpor sekundarnih namota (ispravljeno
na maksimalnu radnu temperaturu) biti će dostavljeni Naručiocu za odobrenje.
Za mjerne transformatore koji su ugrađeni u ćelije postrojenja 36 kV ponuđač uz ponudu na uvid treba
dostaviti Certifikat o odobrenju tipa ("Službeni glasnik BiH" br. 67 od 28.08.2012. godine, Naredba o
mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije Član 1.(3));
Ponuđač uz ponudu treba dostaviti izjavu da će o svom trošku obaviti prvu verifikaciju mjerila
("Službeni glasnik BiH" br. 67 od 28.08.2012. godine, Naredba o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu
i rokovima verifikacije Član 2. (1) a);
Strana 187 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Blokade
Sljedeće blokade moraju biti izvedene:
Nemogućnost izvlačenja i uvlačenja pokretnog dijela kada je prekidač uključen,
Nemogućnost uključenja (lokalno ili daljinski) prekidača ako pokretni dio nije u radnom ili test
položaju,
Nemogućnost uvlačenja prekidača kada utičnica pomoćnih krugova nije spojena,
Nemogućnost potpunog uklanjanja pokretnog dijela kada je utičnica pomoćnih krugova spojena,
Nemogućnost uključenja uzemljenja kada pokretni dio nije u test položaju,
Nemogućnost uključenja uzemljivača u slučaju prisustva napona na kablovskim završecima.
Nemogućnost uvlačenja pokretnog dijela kada je uzemljivač uključen.
uv
id
Nemogućnost uključenja uzemljenja sabirnica kada je pokretni dio svih ćelija odgovarajuće
sekcije uključujući i ćeliju za podužno rastavljanje nije u test položaju,
-s
am
o
za
Nemogućnost uvlačenja pokretnog dijela svih ćelija odgovarajuće sekcije uključujući i ćeliju za
podužno rastavljanje kada odgovarajući uzemljivač nije u položaju isključeno.
Dodatno gore navedenim blokadama, sljedeće blokade se zahtijevaju za 36 kV postrojenje:
Bi
H
Nemogućnost mijenjanja prekidača koji imaju različitu nazivnu struju.
tro
pr
en
os
a
Otvaranje vrata prekidačkog odjeljka, ako prekidač nije u test položaju.
Uvlačenje prekidača ako su vrata odjeljka otvorena.
Vrata odjeljka za kabl ne mogu biti otvorena, ako uzemljivač nije u položaju uključeno
El
ek
Uzemljivač ne može biti isključen dok vrata odjeljka za kabl nisu zatvorena.
vo
Pomoćni kontakti
Vl
as
ni
št
Za svako stanje aparata moraju postojati pomoćni kontakti sukladno sljedećoj listi:

Prekidač
Minimalno 5 NO (normalno otvoren) i 5 NC
(normalno zatvoren)

Izvlačiva kolica
Minimalno 3 NO i 3 NC

Uzemljivač/Earthing
switch
Minimalno 1 NO i 2 NC
Svi pomoćni kontakti trebaju biti ožičeni do stezaljki u NN odjeljku.
Svi pomoćni kontakti i krugovi trebaju biti sposobni da prenesu struju od najmanje 10 A DC, bez
prelaženja dopuštenog porasta temperature kako je navedeno u primjenljivim BAS ili ekvivalentnim
IEC standardima. Pomoćni kontakti trebaju biti sposobni da prekidaju struju od 2 A sa induktivnim
opterećenjem τ = 30 ms.
Strana 188 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Pomoćno napajanje
Pomoćno DC napajanje za sve upravljačke, alarmne i signalne funkcije, uključujući isklop i uklop,
treba biti 220 V DC.
Motori za navijanje opruge trebaju biti odgovarajući za napon 220 V DC i moraju ispravno raditi
između 85 % i 110 % nazivnog napona.
Pomoćno AC napajanje treba biti 230 V AC, 50 Hz.
Poštovanje standarda
uv
id
Ako nije drugačije navedeno, svi materijali, oprema i proizvodi isporučeni od strane Dobavljača
moraju biti u skladu sa odgovarajućim uslovima BAS standarda. Ukoliko BAS standard za određeni
tehnički segment nije donesen ili nije važeći na dan objavljivanja tenderske dokumentacije,
primjenjivat će se standardi usvojeni od International Electrotechnical Commission (IEC).
za
Ispitivanja
-s
am
o
Sva oprema obuhvaćena ovim specifikacijama biće ispitana u skladu sa važećim standardima. Sva
ispitivanja moraju biti dokumentirana, a izvještaji o ispitivanju dostavljaju se u četiri primjerka.
Bi
H
Tipska ispitivanja
tro
pr
en
os
a
Proizvodnja SN ćelija mora zadovoljiti sve zahtjeve ovih Tehničkih specifikacija.
ek
Dobavljač je obavezan da sa ponudom dostavi i izvještaje o tipskim ispitivanjima, sa prethodno
izvedenih tipskih ispitivanja na SN ćelijama koje su predmet ponude - Ponuđač treba pisanom izjavom
potvrditi da se dostavljena tipska ispitivanja odnose na sve podtipove i podvarijante SN ćelija koje se
nude u predmetnom postrojenju, ukoliko se neke od ponuđenih podtipova SN ćelija razlikuju po
gabaritima, strujnoj dimenzioniranosti i sl. od tipski ispitivane ćelije.
Vl
as
ni
št
vo
El
Sva oprema obuhvaćena ovim specifikacijama biće ispitana u skladu sa važećim standardima (BAS
ili ekvivalentni IEC standard). Sva ispitivanja moraju biti dokumentirana, a izvještaji o ispitivanju
dostavljaju se u četiri primjerka.
Rutinska ispitivanja
Ćelije trebaju biti potpuno montirane, ožičene, podešene i ispitane u tvornici. Nakon montiranja, ćelije
će biti testirane za rad pod simuliranim uvjetima kako bi se uvjerili u pravilno funkcioniranje opreme,
uključujući blokade kako je ranije navedeno, i ispravnost ožičenja.
Rutinski testovi će biti napravljeni na svakoj ćeliji u skladu sa BAS 62271-200 ili ekvivalentnom IEC
62271-200 standardu.
Fabričko prijemno ispitivanje
Predstavnici Naručitelja će prisustvovati fabričkom prijemnom ispitivanju (dio ponovljenih rutinskih
ispitivanja) SN ćelija (FAT) o svom trošku (putovanje i smještaj). Formalni poziv za prisustvo
ispitivanju, uključujući predloženi popis testova i ispitnih procedura moraju se dobiti najmanje tri
sedmice prije početka tvorničkih ispitivanja. Popis testova i ispitnih procedura su predmet odobrenja
Naručitelja.
Strana 189 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Montaža, ispitivanje na mjestu ugradnje i puštanje u rad
Montaža, ispitivanje na mjestu ugradnje i puštanje u rad 36 kV ćelija predstavlja obavezu Izvođača.
Puštanje u rad SN ćelija treba biti pod nadzorom jednog ili više specijalista iz fabrike proizvođača koji
imaju obavezu supervizije nad montažom SN postrojenja.
Na osnovu izvještaja o superviziji nad montažom SN postrojenja i protokola o provedenim
ispitivanjima predmetnog postrojenja na licu mjesta, predstavnik proizvođača sačinjava zapisnik kojim
konstatira da je SN postrojenje spremno za puštanje pod napon.
Garantni period koji proizvođač daje za isporučeno SN postrojenje ne smije biti kraći od 36 mjeseci od
momenta ishođenja upotrebne dozvole za objekat.
Tehnička dokumentacija – nacrti i publikacije
uv
id
Detaljni nacrti: Za svaki dio opreme Isporučitelj će poslati Naručitelju, na odobrenje, četiri kopije
sljedećih dokumenata:
Nacrte glavnih komponenti
za
Nacrte komponenti i detalje
am
o
Planove i uputstva za montažu i održavanje
-s
Dimenzijske montažne nacrte
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Isporučitelj će poslati, na pregled i komentare Naručitelju, detaljne nacrte u skladu sa rasporedom
dogovorenim između Isporučitelja i Naručitelja. Nacrti će biti popraćeni proračunima kako bi se
pokazala adekvatnost nacrta kojeg je napravio Isporučitelj. Isporučitelj će također poslati na pregled i
odobrenje, konstrukcijske i montažne nacrte, kompletne šeme ožičenja za svu električnu opremu,
shematske dijagrame koji pokazuju sve veze za kompletan posao, nacrte postavljanja i podešavanja te
ostale nacrte prema zahtjevu Naručitelja da bi se pokazalo da su svi dijelovi opreme u skladu sa
zahtjevima Tehničkih specifikacija.
El
ek
U roku od 15 dana od datuma prijema, Naručitelj će vratiti kopiju dokumentacije Isporučiocu sa
slijedećim oznakama i/ili komentarima:
vo
“Odobreno”. U ovom slučaju Isporučitelj će odmah početi proizvodnju robe.
Vl
as
ni
št
“Odobreno s primjedbama”. U ovom slučaju Isporučitelj će odmah početi proizvodnju robe u
skladu sa primjedbama Naručitelja, i ispraviti će nacrte u skladu s tim. Isporučitelj će onda
poslati Naručitelju 4 primjerka za konačno odobrenje.
“Treba revidirati”. u ovom slučaju Isporučitelj će odmah početi traženo revidiranje, ali je
zabranjeno da se nastavi sa proizvodnjom. Međutim, Isporučiocu je dozvoljeno da nabavi sve
standardne komponente (sastavne dijelove), na koje neće utjecati konačna revizija.
U roku od deset dana od prijema, Isporučitelj će ponovo poslati Naručitelju revidirane dokumente na
odobrenje. Nakon odobrenja, četiri kopije svih dokumenata dostavljaju se Naručitelju. Odobrenje
nacrta i dokumenata od strane Naručitelja, neće osloboditi Isporučioca bilo kakve odgovornosti za
izvršenje ovog Ugovora. Ovjera tehničke dokumentacije je potvrda u smislu njene kompletnosti i ne
predstavlja saglasnost Naručitelja za eventualna loša tehnička rješenja.
Nacrti i dokumenti Isporučitelja, podnose se u printanom (hard copy) i digitalnom .dwg ili .dxf
formatu i trebaju biti na lokalnom jeziku. Softver koji će Isporučitelj koristiti za nacrte i dokumenata,
biće dogovoren sa Naručiteljem.
Svi nacrti moraju biti urađeni u skladu s BAS ili odgovarajućim IEC standardima i nosiće sljedeći
naslov u naslovnom bloku:
Strana 190 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Elektroprijenos BiH a.d. BANJA LUKA
Stavka ( ime i tip uređaja )
Sva tražena tehnička dokumentacija gore navedena će biti predmet za odobrenje predstavnika
Naručitelja najmanje mjesec dana prije početka proizvodnje. Sva zahtjevana dokumentacija će biti
poslana u sjedište Naručitelja gdje će biti odobrena.
Ukoliko proizvodnja počne prije odobrenja tehničke dokumentacije, trošak odbijenih ćelija je o trošku
Isporučitelja.
Uputstva za rad i održavanje
uv
id
Četiri (4) kopija uputstva na jednom od zvaničnih jezika u BiH trebaju biti dostavljene. Uputstva
moraju biti detaljna koliko je potrebno kako bi omogućile montažu, rastavljanje, održavanje i
prilagođavanje opreme i njihovih dijelova (komponenti).
Uputstva će uključiti najmanje sljedeće dijelove :
za
Opći opis opreme
am
o
Uputstva za rad
-s
Ugradnja i uputstva za ispitivanje
Bi
H
Učestalost i procedure za normalne preglede i preventivno održavanje
Učestalost i procedure za iznimne i programske inspekcije
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Popis svih nacrta i dokumenata koje je pripremio Isporučitelj
Strana 191 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 36 kV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
Transformatorska ćelija 36 kV za unutarnju
montažu sa uređajem zaštite i upravljanja
1
uv
id
Tip ćelije: metalom oklopljena i pregrađena („metalclad“), zrakom izolirana, sa sljedećim odjeljcima:
sabirnički, prekidački, kablovski i odjeljak za
niskonaponsku (NN) opremu, sa izvlačivim vakuumskim
prekidačem, za unutarnju montažu („slobodnostojeća“)
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
 nazivni napon: 36 kV
o
za
 nazivna frekvencija: 50 HZ
am
 nazivna struja sabirnica: 1250 A
Bi
H
-s
 nazivna struja ćelije: 1250 A
tro
pr
en
os
a
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
vo
El
ek
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 80%
 stupanj mehaničke zaštite: IP 40
Vl
as
ni
št
1.3.1.1
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
1. Tropolni vakuumski prekidač sa elektromotornim
opružnim mehanizmom
 nazivni napon: 36 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 nazivna struja : 1250 A
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
 nazivna uklopna struja (uklopna moć): 63 kA
 nazivna isklopna struja (isklopna moć): 25 kA
 napon upravljanja i napajanja: 220V DC
1
 napon radnog mehanizma elektro motora: 220 V DC
Strana 192 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 36 kV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
 signalna sklopka: min. NO/NC: 5/5
 nazivni slijed operacija: O-0,3 s – CO - 3 min – CO
uv
id
 trajnost, mehanička za pogon: minimalno 10.000
operacija bez održavanja (prema BAS 62271-200 ili
ekvivalentnom IEC standardu)
 električna izdržljivost vakuumske komore: minimalno
50 operacija isklopa nazivne struje kratkog spoja 25 kA
bez održavanja
o
am
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
 nazivni napon: 36 kV
 nazivna frekvencija: 50 Hz
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 nazivna termička struja: 120% In
100 In
 Nazivna kratkotrajna termička struja Ith/1s:
kA
 nazivna dinamička struja 2,5 Ith
 broj jezgara strujnog transformatora: 4
 prijenosni odnos: 200-400/5/5/5/5 A RMS (primarno
prespojivi)
3
za
2. Strujni mjerni transformator
vo
klasa točnosti i opterećenje:
I jezgro: kl. 0,2; 10 VA; Fs=5
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
II jezgro: kl. 10P20; 10 VA
III jezgro: kl. 10P20; 10 VA
IV jezgro: kl. 10P20; 15 VA
3. Kapacitivni naponski indikator
 kapacitivna naponska indikacija na prednjoj strani
vrata ćelije (spojen na odgovarajući kapacitivni
naponski djelitelj)
4. Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije sukladno tabelarnim tehničkim detaljima
- “Zahtjevima za zaštitno – upravljački uređaj za
SN postrojenje TS Mostar 1”
1
Dimenzije ćelije:
maksimalna širina: 1500 mm
maksimalna dubina: 2500 mm
maksimalna visina: 2500 mm
Strana 193 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 36 kV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
Završna boja ćelije je RAL 7035.
Odvodna ćelija 36 kV sa uređajem zaštite i
upravljanja za unutarnju montažu
za
o
am
-s
tip ćelije: metalom oklopljena i pregrađena („metalclad“), sa sljedećim odjeljcima: sabirnički, prekidački,
kablovski i niskonaponski (NN) odjeljak, zrakom
izolirana, sa izvlačivim vakuumskim prekidačem, za
unutarnju montažu („slobodnostojeća“)
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
uv
id
3
Bi
H
 nazivni napon: 36 kV
tro
pr
en
os
a
 nazivna frekvencija: 50 Hz
 nazivna struja sabirnica: 1250 A
 nazivna struja vodne 36 kV ćelije: 1250 A
ek
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
vo
El
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 80%
 stupanj mehaničke zaštite: IP 40
Vl
as
ni
št
1.3.1.2
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
1. Tropolni vakuumski prekidač sa elektromotornim
opružnim mehanizmom
 nazivni napon: 36 kV
 nazivna frekvencija: 50 Hz
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 nazivna struja : 1250 A
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
1
Strana 194 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 36 kV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
 nazivna uklopna struja (uklopna moć): 63 kA
 nazivna isklopna struja (isklopna moć): 25 kA
 napon upravljanja i napajanja: 220V DC
 napon radnog mehanizma elektro motora: 220 V DC
 signalna sklopka: min. NO/NC: 5/5
2. Strujni mjerni transformator
za
o
am
Bi
H
-s
 trajnost, mehanička za pogon: minimalno 10.000
operacija bez održavanja (prema BAS 62271-200 ili
ekvivalentnom IEC standardu)
 električna izdržljivost vakuumske komore: minimalno
50 operacija isklopa nazivne struje kratkog spoja 25 kA
bez održavanja
uv
id
 nazivni slijed operacija: O-0,3 s – CO - 3 min – CO
3
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
 nazivni napon: 36 kV
 nazivna frekvencija: 50 Hz
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 nazivna termička struja: 120% In
 Nazivna kratkotrajna termička struja Ith/1s
100 In
kA
 nazivna dinamička struja 2,5 Ith
 broj jezgra strujnog transformatora: 2
 prijenosni odnos: 150-300/5/5 A RMS (primarno
prespojivi)
klasa točnosti i opterećenje:
I jezgro: kl. 0,5; 15 VA; Fs=10
II jezgro: kl. 10P20; 20 VA
3. Tropolni nož za uzemljenje





1
ručni pogonski mehanizam
pomoćni kontakti: min. NO/NC: 1/2
nazivna kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
nazivni napon pomoćnih kontakata: 220 V DC
mehanička blokada između izvlačivog prekidača i
noževa za uzemljenje
Strana 195 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 36 kV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
4. Kapacitivni naponski indikator
1
 kapacitivna naponska indikacija na prednjoj strani
vrata ćelije
5. Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije sukladno tabelarnim tehničkim detaljima
- “Zahtjevima za zaštitno – upravljački uređaj za
SN postrojenje TS Mostar 1”
1
uv
id
Dimenzije ćelije:
za
maksimalna širina: 1500 mm
am
o
maksimalna dubina: 2500 mm
Bi
H
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
-s
maksimalna visina: 2500 mm
tro
pr
en
os
a
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
Završna boja ćelije je RAL 7035.
1
ek
Mjerna ćelija 36 kV sa uređajem zaštite i
upravljanja za unutarnju montažu
vo
El
tip ćelije: metalm oklopljena i pregrađena („metal-clad“),
sa sljedećim odjeljcima: sabirnički, odjeljak naponskih
transformatora i niskonaponski (NN) odjeljak, zrakom
izolirana,
sa
izvlačivim
naponskim
mjernim
transformatorima i VN osiguračima, „slobodnostojeća“
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
Vl
as
ni
št
1.3.1.3
 nazivni napon: 36 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivna struja sabirnica: 1250 A
 nazivna struja ćelije: 1250 A
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
Strana 196 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 36 kV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1




sa atikondenzacijskim grijačem
sa termostatom za kontrolu grijanja
relativna vlažnost: 80%
stupanj mehaničke zaštite: IP 40
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
za
-s
 nazivni napon: 36 kV
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 Broj namota: 3
3
uv
id
mjerni
o
naponski
am
1.
Jednopolni
izolirani
transformator i VN osigurači
35/√3/0.1/√3/0.1/√3 /0,1/3kV
tro
pr
en
os
a
I namotaj: kl. 0,2; 10 VA
Bi
H
Prijenosni odnos:
II namotaj: kl. 0,5; 25 VA
III namotaj: kl. 6P; 25 VA
vo
El
ek
 nazivna struja VN osigurača: 4 – 6 A
 nazivni napon VN osigurača: 36 kV
 otpornik za prigušenje ferorezonancije
Vl
as
ni
št
 indikator prorade osigurača
2. Voltmetar sa preklopkom
Dimenzije ćelije:
maksimalna širina: 1500 mm
maksimalna dubina: 2500 mm
maksimalna visina: 2500 mm
3.Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije sukladno tabelarnim tehničkim detaljima
- “Zahtjevima za zaštitno – upravljački uređaj za
SN postrojenje TS Mostar 1”
1
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
Završna boja ćelije je RAL 7035.
Strana 197 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.3.2. POSTROJENJE 24 kV ZA UNUTARNJU MONTAŽU
D.1.3.2.1. Tehničke specifikacije
Općenito
Ovaj dio specificira detaljne zahtjeve za projektiranje i proizvodnju ćelija srednjeg
napona u skladu sa Tehničkim specifikacijama.
Opći tehnički podaci
Uvjeti okoline
uv
id
Postrojenje mora biti predviđeno za unutarnju montažu i sljedeće klimatske uvjete:
Nadmorska visina
< 1000 m
40 °C
- Minimum
-5 °C
35 °C
ek
- Dnevni prosjek - maksimum
El
Relativna vlažnost
Vl
as
ni
št
vo
- Maksimum
- Minimum
-s
tro
pr
en
os
a
- Maksimum
Ponuđene karakteristike
Bi
H
Temperatura okoline
o
Zahtjevane karakteristike
am
Opis
za
TEHNIČKI DETALJI
100 %
25 %
- Dnevni prosjek
90 %
Izokeraunički nivo
75
Seizmički uslovi
- Horizontalno ubrzanje
0.3 g
- Vertikalno ubrzanje
0.3 g
Strana 198 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Nazivne vrijednosti opreme 24 kV postrojenja
TEHNIČKI DETALJI
Opis
Zahtjevane
karakteristike
Nazivni napon
24 kV
udarni
napon
125 kV peak
25 kA
Nazivna trenutna struja
63 kA
Nazivna struja sabirnica
2000 A
Frekvencija sistema
50 Hz
Uzemljenje sistema
-s
am
o
Naziva kratkotrajna podnosiva struja: (3s)
uv
id
atmosferski
50 kV rms
Bi
H
Nazivni podnosivi
(1,2/50s)
frekvencije
za
Nazivni podnosivi napon industrijske
(50 Hz/min)
Ponuđene
karakteristike
tro
pr
en
os
a
Izoliran/uzemljen
preko malog otpora
Metalom oklopljene i pregrađene ćelije srednjeg napona
ek
Općenito
Vl
as
ni
št
vo
El
Svaka ćelija treba biti projektirana, proizvedena i ispitana u skladu sa važećim standardom
BAS 62271-200 ili ekvivalentnom IEC standardu, metalom oklopljena i metalom pregrađena
(metal clad, kategorija LSC 2B, PM) 24 kV, zrakom izolirana, sa tehničkim karakteristikama
i dimenzijama kako je definirano u Tabelarnim tehničkim detaljima.
Ćelija treba biti podijeljena u sljedeće odjeljke:
- Sabirnički odjeljak koji sadrži 3 izolirane jednofazne bakrene sabirnice i izolacijom pokriven
spoj prema odjeljku prekidača za prekidačke ćelije, tj. prema odjeljku NMT u mjernim
ćelijama, i izolacione provodne pregrade između susjednih ćelija
- Odjeljak prekidača (odjeljak NMT u mjernim ćelijama)/aparatni odjeljak,
- Odjeljak kablovskih završetaka koji u zavisnosti od tipa ćelije sadrži strujne
transformatore,uzemljivač i priključke za priključenje kablova, i ostalu opremu,
- Niskonaponski (NN) odjeljak za smještaj pomoćne opreme.
Osnovna konstrukcija ćelije treba biti proizvedena od Al-Zinc presvučenih čeličnih ploča
(min. debljina Al-Zinc 14 mikrona) koje kasnije ne zahtijevaju bilo kakav dalji tretman
površine – sa debljinom ne manjom od 2 mm. Prednja vrata i bočne stranice trebaju biti
proizvedene od normalnih čeličnih ploča i obojene sa svjetlo sivom bojom RAL 7035.
Prednji i zadnji paneli svake ćelije trebaju biti sa ugraviranim pločicama koje označavaju
naziv i funkciju ćelije.
Strana 199 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Ponuđač će ponuditi željezno podnožje odgovarajućeg profila sa sidrenim vijcima za
fiksiranje i nivelisanje postrojenja na betonski pod. Detaljna uputstva za montažu željeznog
podnožja i tolerancije za postavljanje podnog okvira trebaju biti u montažnim uputstvima
postrojenja i trebaju biti isporučene tri mjeseca prije isporuke postrojenja.
Kućište
Svaka ćelija mora imati stepen zaštite IP 4X/IP 2X (u skladu sa standardom BAS 62271200:2009). Montaža opreme na prednju stranu ćelije na smije imati utjecaja na stupanj zaštite
kućišta. Prozori moraju imati mehaničku otpornost najmanje jednaku mehaničkoj otpornosti
kućišta.
uv
id
Svaka ćelija mora osiguravati odgovarajuće tehničko rješenje da ograniči trajanje unutrašnjeg
luka do 100 ms sa selektivnošću zaštite. Određeni dokaz u formi ispitnog protokola/izvješća
za potvrđivanje ponuđenog rješenja treba priložiti ponudi.
o
za
Tipkala za uklop i isklop moraju biti ugrađena na vratima svakog odjeljka prekidača
omogućujući rukovanje prekidačem bez otvaranja vrata.
tro
pr
en
os
a
Sigurnost operatora u slučaju internog kvara
Bi
H
-s
am
Ventilacijski kanali i zaklopke koje otvara nadpritisak uslijed kvara trebaju jamčiti sigurnost
operatera. Kućište treba biti izvedeno tako da nije moguć slučajni pad alata u odjeljke ćelije.
ek
Interni kvar kao što je pojava luka prema zemlji, neuspješna operacija prekidanja, pojava luka
duž izolacijske udaljenosti i sl. ne smije imati nikakve posljedice za operatera koji stoji ispred,
sa strane ili iza (gdje je to moguće) postrojenja, tj. postrojenje treba da ima klasifikaciju
prema otpornosti na unutrašnji luk prema BAS 62271 ili ekvivalentnom IEC standardu.
El
Svi konstrukcijski zahvati trebaju biti poduzeti da se ovakvi rizici izbjegnu.
Vl
as
ni
št
vo
Odgovarajući uređaji za odušak moraju biti smješteni u svakom odjeljku. Korisnost ovih
zahvata mora biti potvrđena internim testom na el. luk sa sljedećim minimalnim
vrijednostima:
Sabirnički i prekidački odjeljci
25 kA – 1 s
Kablovski odjeljak
25 kA - 1 s
Uzemljenje
Ćelije moraju biti uzemljene preko odgovarajuće bakrene šine za uzemljenje koja se proteže
cijelom dužinom postrojenja, i odgovarajuće je spojena na uzemljenje objekta u najmanje
dvije tačke.
Bakarna šina za uzemljenje mora biti osigurana za cijelu dužinu svakog dijela postrojenja, sa
svakom šinom za uzemljenje koja ima krajnji spoj na oba kraja, sa fleksibilnim bakarnim
užetom za uzemljenje. Završeci uzemljenja, će biti spojeni na svakoj sekciji i svakom
odjeljku, te će spojiti priključke za uzemljenje na šinu za uzemljenje.
Pokretni metalni dijelovi trebaju biti povezani na uzemljivački krug putem kliznog kontakta.
Strana 200 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Sabirnički odjeljak
Sabirnički odjeljak treba da se sastoji od:
 Izoliranih bakarnih sabirnica,
 Spoj između sabirnica i odgovarajućih priključaka na prekidački odjeljak, pokrivenih
odgovarajućim izolacijskim poklopcima/štitnicima.
Sabirnice trebaju biti na izolatorima ili provodnim izolatorima napravljenim od kompozitnog
izolacijskog materijala.
Izolacijski poklopac treba osigurati pokrivanje visokonaponskih spojeva. Pristup sabirnicama
treba biti moguć uklanjanjem gornje/bočne ploče koja je vijcima spojena na glavni okvir.
uv
id
Glavne sabirnice i spojevi na prekidače trebaju biti projektovani i izrađeni da podnesu
termička i elektrodinamička naprezanja.
za
Uklonjivi bočni paneli trebaju omogućiti proširenje sabirnica bez teškoća.
am
o
Kablovski odjeljak
-s
Odjeljak treba sadržavati sljedeće:
Strujne transformatore,
Bi
H
Rastavljač za uzemljenje, ručnog pogona sa prednje strane ćelije putem uklonjive poluge,
tro
pr
en
os
a
Kapacitivni naponski djelitelj za svaku fazu za indikaciju napona
Potrebni prostor i opremu za priključak potrebnog broja energetskih kabela (min 2 po fazi za
odvodne ćelije a min. 4 po fazi za transformatorske i spojne ćelije-maksimalan presjek
kablova 300 mm2).
ek
Pristup odjeljku treba biti moguć otvaranjem prednjih vrata odjeljka.
Vl
as
ni
št
vo
El
Ulaz kablova treba biti sa donje strane ćelija kroz isporučenu ploču od nemagnetizirajućeg
materijala sa uvodnicama u svrhu sprječavanja pristupa dijelovima pod naponom.
Prekidački odjeljak
Ovaj odjeljak treba biti smješten na prednjem dijelu ćelije i treba imati:
Izvlačivi dio koji nosi prekidač i šest izolacijskih komora provodnih izolatora koje podržavaju
fiksne kontakte,
Uzemljivački spoj izvlačivog dijela,
Niskonaponska utičnica za spoj pomoćnih strujnih krugova prekidača.
Prekidač se može potpuno ukloniti iz ćelije nakon skidanja utikača pomoćnih krugova.
Prekidači istih karakteristika trebaju biti zamjenjivi bez demontaže bilo kojeg odjeljka.
Servisna kolica
Postrojenje treba biti opremljeno sa najmanje dvoje servisnih kolica, koja služe za izvlačenje
prekidača i naponskih mjernih transformatora iz ćelija.
Kolica trebaju biti opremljena sa odgovarajućim brojem točkova koji omogućavaju kretanje i
trebaju imati gornji poklopac od čeličnog lima.
Strana 201 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
NN odjeljak
Svaka SN ćelija treba imati NN odjeljak sa vratima na prednjoj strani i uklonjivu ploču sa
uvodnicama sa donje strane za ulaz provodnika, kao i grijač upravljan higrostatom za
neprekidan rad u cilju sprečavanja kondenzacije vlage. Takođe, treba imati prikladnu LED
svjetiljku za osvjetljenje unutrašnjosti odjeljka, upravljanu tipkalom kojeg aktiviraju vrata,
kao i utičnicu 230 V AC.
Svi pomoćni krugovi trebaju biti štićeni automatskim osiguračima (za motorni pogon
prekidača, napajanje upravljačko zaštitnih uređaja, komandu, signalne ulaze) smještenim u
ovaj odjeljak.
Na prednjim vratima svakog NN odjeljka treba biti:
Ime i oznaka polja,
uv
id
Upravljačko-zaštitni uređaj,
za
Indikator napona za svaku fazu.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
Kompletno ožičenje treba biti urađeno do priključnih stezaljki (800 V) unutar NN odjeljka
izvedeno sa izolovanim bakarnim provodnicima presjeka 1,5 mm2 i 2,5 mm2. Priključne
stezaljke moraju biti proizvedene od strane svjetski priznatog proizvođača i moraju
zadovoljavati sve primjenjive BAS ili ekvivalentne IEC propise. Svaka priključna stezaljka
mora imati zamjenjivu i neizbrisivu oznaku. Sve priključne stezaljke moraju biti rastavnog
tipa, a stezaljke za mjerne krugove rastavno-ispitnog tipa. Najmanje 25 % dodatnih rezervnih
stezaljki treba biti predviđeno. Raspored stezaljki će bit odobren od strane Naručitelja. I
izolacija žica i redne stezaljke moraju biti od materijala koji ne podržavaju gorenje.
Bakrena sabirnica za uzemljenje mora biti postavljena tako da omogući spajanje plaštova
kablova.
Prekidači
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Ožičenje između ćelija (blokade, signali, razvod mjernih napona, razvod pomoćnih
napona) treba biti izvedeno fleksibilnim ožičenjem odgovarajućeg presjeka, sa
konektorima koji se lako i nedvosmisleno spajaju na odgovarajuće blok-stezaljke.
Prekidači trebaju biti vakuumski i ugrađeni na izvlačivi dio.
Svaki prekidač treba biti opremljen sa opružnim pogonskim mehanizmom. Mehanizam mora
biti električno navijan preko mehaničkog prijenosa, a putem 220 V DC motora. U slučaju
nužde, mora biti moguće naviti opruge ručnom polugom. Mehanizam mora raditi korektno
između 85 % i 110 % nazivnog napona napajanja.
Nakon gubitka napajanja, opruge pogonskog mehanizma moraju biti sposobne izvesti
sekvencu OFF-ON-OFF (isključenje-uključenje-isključenje) sa nazivnim vrijednostima.
Svi prekidači trebaju biti zaštićeni od slučajnog uklopa ili isklopa. Prekidači trebaju biti
opremljeni zaštitom od pumpanja, i moraju moći izvršiti najmanje 50 prekidanja nazivne
vrijednosti struje kratkog spoja bez održavanja.
Prekidač ili ćelija treba biti opremljena sa:
Mehaničkom indikacijom koja pokazuje položaj prekidača,
Mehaničkom indikacijom koja pokazuje stanje navijenosti opruge,
Vizualni indikator za položaj prekidača,
Strana 202 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Brojač operacija,
Jedan svitak za uklop i dva za isklop,
poluga za ručno navijanje.
Maksimalno prekidno vrijeme prekidača je 60 ms.
Uzemljivač - Noževi za uzemljenje
Svaka odvodna ćelija mora imati tropolne noževe za uzemljenje. Uzemljivač sabirnica će biti
smješten u mjernu ćeliju, u skladu sa Tabelarnim tehničkim detaljima. Nazivna kratkotrajna
podnosiva struja 3 s treba biti 25 kA za 24 kV postrojenje.
uv
id
Upravljanje uzemljivačima treba biti ručno. Pogonski mehanizam uzemljivača treba biti sa
oprugom, brzi tip.
am
o
za
Uzemljivački uređaj mora biti potpuno i sigurno blokiran za sprečavanje slučajnog uklopa.
Ovo podrazumijeva da uzemljenje može biti uključeno samo u slučaju da je prekidač u
izvučenom položaju, uz mogućnost zaključavanja lokotom.
Bi
H
-s
Uzemljivač treba imati mehaničku blokadu sa prekidačem, tako da nije moguće upravljati
uzemljivačem dok prekidač nije izvučen.
Mjerna ćelija
tro
pr
en
os
a
Tri naponska mjerna transformatora opremljena sa osiguračima trebaju biti ugrađena na
izvlačivi dio.
Primarni kontakti trebaju biti samopodešavajući.
vo
El
ek
Zatvarači primara NMT u rastavljenom položaju trebaju biti predviđeni. Osigurači trebaju
imati vizualni indikator koji pokazuje proradu osigurača. Dimenzije osigurača moraju biti u
skladu sa odgovarajućim BAS ili ekvivalentnim IEC standardima.
Vl
as
ni
št
Sekundarni krugovi NMT-a trebaju biti zaštićeni automatskim osiguračima (MCB).
U mjernoj ćeliji će biti ugrađen uzemljivač za uzemljenje sabirnica.
Mjerni transformatori
Mjerni transformatori trebaju biti suhi tip, sa nazivnim vrijednostima i prijenosnim omjerima
kako se traži. Svi mjerni transformatori trebaju imati adekvatnu točnost, faktor zasićenosti i
nazivnu snagu. Svi mjerni transformatori moraju biti pogodni za neprestani rad za 20%
preopterećenja pod uslovima ambijenta na terenu i za rad po svim nazivnim i uslovima kvara.
Tip konstrukcije i izolacije, kao i klasa tačnosti i opterećenja trebaju odgovarati najnovijim
verzijama standarda BAS 60044-1 i -2 ili ekvivalentnim IEC 60044-1 i -2, odnosno BAS EN
61869-1,-2,-3, i zadovoljiti zahtjeve odgovarajućeg postrojenja i postojeće mreže.
Priključne stezaljke za povezivanje strujnog kruga strujnih i naponskih transformatora moraju
biti ispitno rastavnog tipa. Sva ožičenja svakog mjernog transformatora trebaju ići do
priključnih stezaljki u NN odjeljku.
Strujni transformatori ne smiju biti ugrađeni na kolica prekidača jer isti taj prekidač se može
koristiti na različitim poljima.
Strana 203 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Nazivna snaga SMT i NMT treba biti prikladna ulaznoj snazi mjernih i zaštitnih instrumenata.
Svi mjerni transformatori moraju biti opremljeni sa oznakom koja identificira tip, omjer,
klasu, izlaznu snagu i serijski broj. Ako se koriste sekundarni namoti višestrukog omjera,
oznaka će tačno označavati potrebno povezivanje za svaki namot, i biti će prikazani na
odgovarajućim šemama sa svim detaljima.
Nazivna primarna struja, omjer, koljeno karakteristike e.m.f. i otpor sekundarnih namota
(ispravljeno na maksimalnu radnu temperaturu) biti će dostavljeni Naručitelju za odobrenje.
Za mjerne transformatore koji su ugrađeni u ćelije postrojenja 24 kV ponuđač uz ponudu na uvid treba
dostaviti Certifikat o odobrenju tipa ("Službeni glasnik BiH" br. 67 od 28.08.2012. godine, Naredba o
mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije Član 1.(3));
Ponuđač uz ponudu treba dostaviti izjavu da će o svom trošku obaviti prvu verifikaciju mjerila
za
uv
id
("Službeni glasnik BiH" br. 67 od 28.08.2012. godine, Naredba o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu
i rokovima verifikacije Član 2. (1) a);
o
Blokade
am
Sljedeće blokade moraju biti izvedene:
-s
Nemogućnost izvlačenja i uvlačenja pokretnog dijela kada je prekidač uključen,
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Nemogućnost uključenja (lokalno ili daljinski) prekidača ako pokretni dio nije u radnom ili test
položaju,
Nemogućnost uvlačenja prekidača kada utičnica pomoćnih krugova nije spojena,
Nemogućnost potpunog uklanjanja pokretnog dijela kada je utičnica pomoćnih krugova spojena,
Nemogućnost uključenja uzemljenja kada pokretni dio nije u test položaju,
ek
Nemogućnost uključenja uzemljivača u slučaju prisustva napona na kablovskim završecima.
El
Nemogućnost uvlačenja pokretnog dijela kada je uzemljivač uključen.
Vl
as
ni
št
vo
Nemogućnost uključenja uzemljenja sabirnica kada je pokretni dio svih ćelija odgovarajuće
sekcije uključujući i ćeliju za podužno rastavljanje nije u test položaju,
Nemogućnost uvlačenja pokretnog dijela svih ćelija odgovarajuće sekcije uključujući i ćeliju za
podužno rastavljanje kada odgovarajući uzemljivač nije u položaju isključeno.
Dodatno gore navedenim blokadama, sljedeće blokade se zahtijevaju za 24 kV postrojenje:
Nemogućnost mijenjanja prekidača koji imaju različitu nazivnu struju.
Otvaranje vrata prekidačkog odjeljka, ako prekidač nije u test položaju.
Uvlačenje prekidača ako su vrata odjeljka otvorena.
Vrata odjeljka za kabl ne mogu biti otvorena, ako uzemljivač nije u položaju uključeno
Uzemljivač ne može biti isključen dok vrata odjeljka za kabl nisu zatvorena.
Strana 204 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Pomoćni kontakti
Za pokazivanje stanja, aparati se moraju opremiti pomoćnim kontaktima prema sljedećoj listi:
Prekidač
8 NO (normalno otvoren) i 8 NC (normalno zatvoren)
Izvlačiva kolica
4 NO i 4 NC
Uzemljivač
5 NO i 5 NC
Svi pomoćni kontakti trebaju biti ožičeni do stezaljki u NN odjeljku.
uv
id
Svi pomoćni kontakti i krugovi trebaju biti sposobni da prenesu struju od najmanje 10 A DC,
bez prelaženja dopuštenog porasta temperature kako je navedeno u primjenljivim BAS ili
ekvivalentnim IEC standardima. Pomoćni kontakti trebaju biti sposobni da prekidaju struju od
2 A sa induktivnim opterećenjem τ = 30 ms.
za
Pomoćno napajanje
-s
am
o
Pomoćno DC napajanje za sve upravljačke, alarmne i signalne funkcije, uključujući isklop i
uklop, treba biti 220 V DC.
Bi
H
Motori za navijanje opruge trebaju biti odgovarajući za napon 220 V DC i moraju ispravno
raditi između 85 % i 110 % nazivnog napona.
tro
pr
en
os
a
Pomoćno AC napajanje treba biti 230 V AC, 50 Hz.
Poštovanje standarda
Ispitivanja
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Ako nije drugačije navedeno, svi materijali, oprema i proizvodi isporučeni od strane
Dobavljača moraju biti u skladu sa odgovarajućim uslovima BAS standarda. Ukoliko BAS
standard za određeni tehnički segment nije donesen ili nije važeći na dan objavljivanja
tenderske dokumentacije, primjenjivat će se standardi usvojeni od International
Electrotechnical Commission (IEC).
Sva oprema obuhvaćena ovim specifikacijama biće ispitana u skladu sa važećim standardima. Sva
ispitivanja moraju biti dokumentovana, a izvještaji o ispitivanju dostavljaju se u četiri primjerka.
Tipska ispitivanja
Proizvodnja SN ćelija mora zadovoljiti sve zahtjeve ovih Tehničkih specifikacija.
Dobavljač je obavezan da sa ponudom dostavi i izvještaje o tipskim ispitivanjima, sa prethodno
izvedenih tipskih ispitivanja na SN ćelijama koje su predmet ponude. Ponuđač treba pisanom izjavom
potvrditi da se dostavljena tipska ispitivanja odnose na sve podtipove i podvarijante SN ćelija koje se
nude u predmetnom postrojenju, ukoliko se neke od ponuđenih podtipova SN ćelija razlikuju po
gabaritima, strujnoj dimenzioniranosti i sl. od tipski ispitivane ćelije.
Sva oprema obuhvaćena ovim specifikacijama biće ispitana u skladu sa važećim standardima (BAS
EN 62271-1:2010 ili IEC standardu 62271-1:2007). Sva ispitivanja moraju biti dokumentirana, a
izvještaji o ispitivanju dostavljaju se u četiri primjerka.
Strana 205 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Rutinska ispitivanja
Ćelije trebaju biti potpuno montirane, ožičene, podešene i ispitane u tvornici. Nakon montiranja, ćelije
će biti testirane za rad pod simuliranim uvjetima kako bi se uvjerili u pravilno funkcioniranje opreme,
uključujući blokade kako je ranije navedeno, i ispravnost ožičenja.
Rutinski testovi će biti napravljeni na svakoj ćeliji u skladu sa BAS 62271-200 ili ekvivalentnom IEC
62271-200.
Fabričko prijemno ispitivanje
za
uv
id
Predstavnici Naručitelja će prisustvovati fabričkom prijemnom ispitivanju (dio ponovljenih rutinskih
ispitivanja) SN ćelija (FAT) o svom trošku (putovanje i smještaj). Formalni poziv za prisustvo
ispitivanju, uključujući predloženi popis testova i ispitnih procedura moraju se dobiti najmanje tri
sedmice prije početka tvorničkih ispitivanja. Popis testova i ispitnih procedura su predmet odobrenja
Naručitelja.
o
Montaža, ispitivanje na mjestu ugradnje i puštanje u rad
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
Montaža, ispitivanje na mjestu ugradnje i puštanje u rad 24 kV ćelija predstavlja obavezu Izvođača.
Puštanje u rad SN ćelija treba biti pod nadzorom jednog ili više specijalista iz fabrike proizvođača koji
imaju obavezu supervizije nad montažom SN postrojenja.
Na osnovu izvještaja o superviziji nad montažom SN postrojenja i protokola o provedenim
ispitivanjima predmetnog postrojenja na licu mjesta, predstavnik proizvođača sačinjava zapisnik kojim
konstatira da je SN postrojenje spremno za puštanje pod napon.
Garantni period koji proizvođač daje za isporučeno SN postrojenje ne smije biti kraći od 36 mjeseci od
momenta ishođenja upotrebne dozvole za objekat.
ek
Tehnička dokumentacija – nacrti i publikacije
vo
El
Detaljni nacrti: Za svaki dio opreme Isporučitelj će poslati Naručitelju, na odobrenje, četiri kopije
sljedećih dokumenata:
Vl
as
ni
št
Nacrte glavnih komponenti
Nacrte komponenti i detalje
Planove i uputstva za montažu i održavanje
Dimenzijske montažne nacrte
Isporučitelj će poslati, na pregled i komentare Naručitelju, detaljne nacrte u skladu sa rasporedom
dogovorenim između Isporučitelja i Naručitelja. Nacrti će biti popraćeni proračunima kako bi se
pokazala adekvatnost nacrta kojeg je napravio Isporučitelj. Isporučitelj će također poslati na pregled i
odobrenje, konstrukcijske i montažne nacrte, kompletne šeme ožičenja za svu električnu opremu,
shematske dijagrame koji pokazuju sve veze za kompletan posao, nacrte postavljanja i podešavanja te
ostale nacrte prema zahtjevu Naručitelja da bi se pokazalo da su svi dijelovi opreme u skladu sa
zahtjevima Tehničkih specifikacija.
U roku od 15 dana od datuma prijema, Naručitelj će vratiti kopiju dokumentacije Isporučiocu sa
slijedećim oznakama i/ili komentarima:
“Odobreno”. U ovom slučaju Isporučitelj će odmah početi proizvodnju robe.
“Odobreno s primjedbama”. U ovom slučaju Isporučitelj će odmah početi proizvodnju robe u
skladu sa primjedbama Naručitelja, i ispraviti će nacrte u skladu s tim. Isporučitelj će onda
poslati Naručitelju 4 primjerka za konačno odobrenje.
Strana 206 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
“Treba revidirati”. u ovom slučaju Isporučitelj će odmah početi traženo revidiranje, ali je
zabranjeno da se nastavi sa proizvodnjom. Međutim, Isporučiocu je dozvoljeno da nabavi sve
standardne komponente (sastavne dijelove), na koje neće utjecati konačna revizija.
U roku od deset dana od prijema, Isporučitelj će ponovo poslati Naručitelju revidirane dokumente na
odobrenje. Nakon odobrenja, četiri kopije svih dokumenata dostavljaju se Naručitelju. Odobrenje
nacrta i dokumenata od strane Naručitelja, neće osloboditi Isporučitelja bilo kakve odgovornosti za
izvršenje ovog Ugovora. Ovjera tehničke dokumentacije je potvrda u smislu njene kompletnosti i ne
predstavlja saglasnost Naručitelja za eventualna loša tehnička rješenja.
Nacrti i dokumenti Isporučitelja, podnose se u printanom (hard copy) i digitalnom .dwg ili .dxf
formatu i trebaju biti na lokalnom jeziku. Softver koji će Isporučitelj koristiti za nacrte i dokumenata,
biće dogovoren sa Naručiteljem.
o
am
Stavka ( ime i tip uređaja )
za
Elektroprijenos BiH a.d. BANJA LUKA
uv
id
Svi nacrti moraju biti urađeni u skladu s BAS ili odgovarajućim IEC standardima i nosiće sljedeći
naslov u naslovnom bloku:
Bi
H
-s
Sva tražena tehnička dokumentacija gore navedena će biti predmet za odobrenje predstavnika
Naručitelja najmanje mjesec dana prije početka proizvodnje. Sva zahtjevana dokumentacija će biti
poslana u sjedište Naručitelja gdje će biti odobrena.
tro
pr
en
os
a
Ukoliko proizvodnja počne prije odobrenja tehničke dokumentacije, trošak odbijenih ćelija je o trošku
Isporučitelja.
Uputstva za rad i održavanje
El
ek
Četiri (4) kopija uputstva na jednom od zvaničnih jezika u BiH trebaju biti dostavljene. Uputstva
moraju biti detaljna koliko je potrebno kako bi omogućile montažu, rastavljanje, održavanje i
prilagođavanje opreme i njihovih dijelova (komponenti).
Vl
as
ni
št
Opšti opis opreme
vo
Uputstva će uključiti najmanje sljedeće dijelove :
Uputstva za rad
Ugradnja i uputstva za ispitivanje
Učestalost i procedure za normalne preglede i preventivno održavanje
Učestalost i procedure za iznimne i programske inspekcije
Popis svih nacrta i dokumenata koje je pripremio Isporučitelj
Strana 207 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 24 KV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
Transformatorska ćelija 24 kV
za unutarnju
montažu sa uređajem zaštite i upravljanja
1
tip ćelije: metalom oklopljena i pregrađena („metalclad“) sa sljedećim odjeljcima: sabirnički, prekidački,
kablovski i NN odjeljak, zrakom izolirana sa izvlačivim
vakuumskim prekidačem, „slobodnostojeća“
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
uv
id
 nazivni napon: 24 kV
za
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivna struja ćelije: 2000 A
Bi
H
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
-s
am
o
 nazivna struja sabirnica: 2000 A
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 90%
 stupanj mehaničke zaštite: IP 4X
Vl
as
ni
št
1.3.2.1
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
1. Tropolni vakuumski prekidač sa elektromotornim
opružnim mehanizmom
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 nazivna struja : 2000 A
 nazivna prekidna struja: 25 kA
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
 nazivna uklopna struja (vršna vrijednost): 2,5 Ith
 napon upravljanja i napajanja: 220V DC
1
 napon radnog mehanizma elektro motora: 220 V DC
Strana 208 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 24 KV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
 signalna sklopka: NO/NC: 8/8
uv
id
 nazivni redoslijed operacija: O-0,3 s – CO - 3 min –
CO
 trajnost, mehanička za pogon: minimalno 10.000
operacija bez održavanja (prema BAS 62271-200 ili
ekvivalentnom IEC standardu)
 električna izdržljivost vakuumske komore: minimalno
50 operacija isklopa nazivne struje kratkog spoja 25 kA
bez održavanja
o
am
El
klasa točnosti i opterećenje:
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 Hz
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 vrijeme trajanja termičke struje: 25 kA; 3 s
 nazivna termička struja: 120% In
 nazivna dinamička struja 2,5 Ith
 broj jezgara strujnog transformatora: 4
 prijenosni odnos: 600-1200/5/5/5/5 A rms (sekundarno
prespojivi)
3
za
2. Strujni mjerni transformator
vo
I jezgro: kl. 0,2; 10VA,Fs=5
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
II jezgro: kl. 10P20; 10 VA
III jezgro: kl. 10P20; 10 VA
IV jezgro: kl. 10P20; 15 VA
3. Kapacitivni naponski indikator
1
 kapacitivna naponska indikacija na prednjoj strani
vrata ćelije (spojen na odgovarajući kapacitivni
naponski djelitelj)
4. Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije sukladno tabelarnim tehničkim detaljima “Zahtjevima za zaštitno – upravljački uređaj za SN
postrojenje TS Mostar 1”
1
Dimenzije ćelije:
maksimalna širina: 1000 mm
maksimalna dubina: 1900 mm
Strana 209 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 24 KV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
maksimalna visina: 2600 mm
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
Završna boja ćelije je RAL 7035.
Odvodna ćelija 24 kV sa uređajem zaštite i
upravljanja za unutarnju montažu
uv
id
za
o
am
-s
tip ćelije: metalom oklopljena i pregrađena („metalclad“), sa sljedećim odjeljcima: sabirnički, prekidački,
kablovski i NN odjeljak, zrakom izolirana sa izvlačivim
vakuumskim prekidačem, „slobodnostojeća“
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
7
tro
pr
en
os
a
 nazivna frekvencija: 50 Hz
Bi
H
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna struja sabirnica: 2000 A
 nazivna struja ćelije: 1250 A
El
ek
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
vo
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 90%
 stupanj mehaničke zaštite: IP 4X
Vl
as
ni
št
1.3.2.2.
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
1. Tropolni vakuumski prekidač sa elektromotornim
opružnim mehanizmom
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 Hz
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 nazivna struja: 1250 A
1
Strana 210 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 24 KV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1




nazivna prekidna struja: 25 kA
nazivna kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3
nazivna uklopna struja (vršna vrijednost): 2,5 Ith
napon upravljanja i napajanja: 220V DC
 napon radnog mehanizma elektro motora: 220 V DC
2. Strujni mjerni transformator
za
o
am
Bi
H
-s
 nazivni redoslijed operacija: O-0,3 s – CO - 3 min –
CO
 trajnost, mehanička za pogon: minimalno 10.000
operacija bez održavanja (prema BAS 62271-200 ili
ekvivalentnom IEC standardu)
 električna izdržljivost vakuumske komore: min. 50
operacija isklopa nazivne struje kratkog spoja 25 kA bez
održavanja.
uv
id
 signalna sklopka: NO/NC: 8/8
3
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 Hz
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 vrijeme trajanja termičke struje: 25 kA; 3 s
 nazivna termička struja: 120% In
 nazivna dinamička struja 2,5 Ith
 broj jezgra strujnog transformatora: 3
 prijenosni odnos: 200-400/5/5/5 A rms (sekundarno
prespojivi)
klasa točnosti i opterećenje:
I jezgro: kl. 0,2; 10 VA; Fs=10
II jezgro: kl. 10P20; 10 VA
III jezgro: kl. 10P20; 10 VA
3. Tropolni nož za uzemljenje






1
ručni pogonski mehanizam
pomoćni kontakti: NO/NC: 5/5
nazivna kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
nazivna podnosiva dinamička struja: 63 kA
nazivni napon pomoćnih kontakata: 220 V DC
mehanička blokada između izvlačivog prekidača i
noževa za uzemljenje
Strana 211 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 24 KV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
4. Obuhvatni strujni transformator
uv
id
nazivni napon: 0.72 kV rms
nazivna frekvencija: 50 Hz
broj jezgara: 1
nazivna primarna struja: 50-150 A rms
nazivna sekundarna struja: 1A rms
klasa točnosti: 10P10
nazivni podnosivi napon radne frekvencije: 3 kV rms
izolacija: epoksidna
minimalni dijametar otvora: 150 mm
za









1
am
-s
 kapacitivna naponska indikacija na prednjoj strani
vrata ćelije
1
Dimenzije ćelije:
maksimalna širina: 800 mm
El
ek
maksimalna dubina: 1900 mm
tro
pr
en
os
a
Bi
H
6. Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije saglasno tabelarnim tehničkim detaljima “Zahtjevima za zaštitno – upravljački uređaj za SN
postrojenje TS Mostar 1”
1
o
5. Kapacitivni naponski indikator
vo
maksimalna visina: 2600 mm
Vl
as
ni
št
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
Završna boja ćelije je RAL 7035.
1.3.2.3.
Ćelija za podužno rastavljanje 24 kV sa uređajem
zaštite i upravljanja za unutarnju montažu (ćelija za
podužno rastavljanje + ćelija za podužno
rastavljanje)
Ćelija za podužno rastavljanje 24 kV
1 (2)
1
tip ćelije: metalom oklopljena i pregrađena („metalclad“), sa sljedećim odjeljcima: sabirnički i NN odjeljak,
zrakom izolirano, slobodnostojeće
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
 nazivni napon: 24 kV
Strana 212 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 24 KV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivna struja sabirnica: 2000 A
 nazivna struja ćelije: 2000 A
Dimenzije ćelije:
maksimalna širina: 1000 mm
maksimalna dubina: 1900 mm
za
o
am
ek
maksimalna visina: 2600 mm
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 90%
 stepen mehaničke zaštite: IP 4X
uv
id
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
vo
El
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
Završna boja ćelije je RAL 7035.
Ćelija za podužno rastavljanje 24 kV
1
tip ćelije: metalom oklopljena i pregrađena („metalclad“), sa sljedećim odjeljcima: sabirnički, prekidački i
NN odjeljak zrakom izolirana sa izvlačivim vakuumskim
prekidačem, „slobodnostojeća“
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivna struja sabirnica: 2000 A
 nazivna struja ćelije: 2000 A
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
Strana 213 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 24 KV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
uv
id
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 90%
 stepen mehaničke zaštite: IP 4X
o
am
1
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
1. Tropolni vakuumski prekidač sa elektromotornim
opružnim mehanizmom
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 nazivna struja: 2000 A
 nazivna prekidna struja: 25 kA
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
 nazivna uklopna struja (vršna vrijednost): 2,5 Ith
 napon upravljanja i napajanja: 220V DC
za
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
vo
 napon radnog mehanizma elektro motora: 220 V DC
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
 signalna sklopka: NO/NC: 8/8
 nazivni redoslijed operacija: O-0,3 s – CO - 3 min –
CO
 trajnost, mehanička za pogon: min. 10.000 operacija
bez održavanja (prema BAS 62271-200 ili
ekvivalentnom IEC standardu)
 električna izdržljivost vakuumske komore: min. 50
operacija isklopa nazivne struje kratkog spoja 25 kA bez
održavanja
2. Strujni mjerni transformator
3
Nazivni napon: 24 kV
Nazivna frekvencija: 50Hz
Nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/ 1 min): 50 kV
Nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1.2/50 µs): 125 kV
Vrijeme trajanja termičke struje: 25 kA; 3s
Strana 214 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 24 KV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
Nazivna termička struja 120 %In
Nazivna dinamička struja 2,5 Ith
Broj jezgara strujnog transformatora: 4
Prijenosni
odnos:
600-1200/5/5/5/5
(sekundarno prespojivi)
RMS
klasa točnosti i opterećenje:
I jezgro: kl. 0,2; 10VA,Fs=5
uv
id
II jezgro: kl. 10P20; 10 VA
III jezgro: kl. 10P20; 10 VA
o
am
1
Bi
H
-s
3.Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije sukladno “Zahtjevima za zaštitno –
upravljački uređaj za SN postrojenje TS Mostar 1“
za
IV jezgro: kl. 10P20; 15 VA
maksimalna širina: 1000 mm
maksimalna dubina: 1900 mm
maksimalna visina: 2600 mm
tro
pr
en
os
a
Dimenzije ćelije:
El
ek
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
Vl
as
ni
št
vo
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
Završna boja ćelije je RAL 7035.
1.3.2.4
Mjerna ćelija 24 kV sa uređajem zaštite i
upravljanja za unutarnju montažu
1
tip ćelije: metalm oklopljena i pregrađena („metal-clad“),
sa sljedećim odjeljcima: sabirnički, odjeljak naponskih
transformatora i NN odjeljak, zrakom izolirana, sa
izvlačivim naponskim mjernim transformatorima i VN
osiguračima, „slobodnostojeća“
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivna struja sabirnica: 2000 A
 nazivna struja ćelije: 2000 A
Strana 215 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 24 KV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
za
uv
id
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 90%
 stepen mehaničke zaštite: IP 4X
am
mjerni
-s
naponski
3
Bi
H
1.
Jednopolni
izolirani
transformator i VN osigurači
o
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
tro
pr
en
os
a
 nazivni napon: 24 kV
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 nazivni naponski faktor: 1,9/8h
El
ek
prijenosni odnos:
vo
10-20/3/0,1/3/0,1/3/0,1/3 kV
I namotaj: kl. 0,2; 30 VA
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
II namotaj: kl. 0,5; 30 VA
III namotaj: kl. 3P; 25 VA
 nazivna struja VN osigurača: 6 A
 nazivni napon VN osigurača: 24 kV
 otpornik za prigušenje ferorezonancije
 indikator prorade osigurača
2. Voltmetar sa preklopkom
1
3. Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije sukladno “Zahtjevima za zaštitno –
upravljački uređaj za SN postrojenje TS Mostar 1”
1
Dimenzije ćelije:
maksimalna širina: 1000 mm
maksimalna dubina: 1900 mm
Strana 216 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 24 KV
POSTROJENJE
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
maksimalna visina: 2600 mm
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
za
uv
id
Završna boja ćelije je RAL 7035.
D.1.3.3. ZAŠTITNO-UPRAVLJAČKI UREĐAJ ZA SN POSTROJENJE TS
-s
am
o
110/x kV MOSTAR 1

tro
pr
en
os
a
Vl
as
ni
št
vo

ek



Kućište 1/2 19”, 20 BI, 20 BO, 1 kontakt-status , grafički displej (monochrome LCD)
minimalne rezolucije 320x240 (240x320)
Mjerni ulazi (4xV, 4 x I) Iph=5A
Pomoćno napajanje: 220V DC, proradni napon binarnih ulaza 88 V DC
Ugradnja u ravnini blind ploče, vijkasti tip terminala (direktno povezivanje kabelskom
stopicom)
Zaštitno-upravljački uređaj mora biti opremljen komunikacijskim sučeljima sa protokolima
PROFIBUS (iz razloga kompatibilnosti sa postojećim sustavom stanične automatizacije) kao i
BAS 60870-5-103 ili ekvivalentnim IEC protokolom. Uređaj treba imati mogućnost
komunikacije sa SCADA sustavom i za tu svrhu izveden poseban port na poleđini.
funkcije: zaštita, upravljanje, mjerenje, signalizacija i sposobnost komunikacije,
Zaštitne funkcije
– ANSI: 50/51 neusmjerena trofazna prekostrujna vremenska zaštita (najmanje dva stupnja
sa definiranim vremenom djelovanja i IEC inverznim karakteristikama),
– ANSI:50N/51N neusmjerena zemljospojna zaštita sa dva stupnja (low-set stage, high-set
stage),
– ANSI: 67 usmjerena prekostrujna zaštita sa dva stupnja (low-set stage, high-set stage),
– ANSI: 67 N usmjerena osjetljiva zemljospojna zaštita sa dva stupnja (low-set stage, highset stage)
– ANSI: 50BF zaštita od zatajenja prekidača
– ANSI:79 automatski ponovni uklop (najmanje dva ciklusa, beznaponska pauza podesiva u
opsegu min. 0-300s)
– ANSI: 59 trofazna nadnaponska zaštita (najmanje dva stupnja),
– ANSI: 59 N nadnaponska zaštita napona otvorenog trokuta/nulti napon,
– ANSI:27 trofazna podnaponska zaštita (najmanje dva stupnja)
– ANSI: 81U/81O pod/nad frekvencijska zaštita (4 stupnja),
– ANSI: 49 zaštita od termičkog preopterećenja
– Detekcija potezne struje bazirana na 2. harmoniku
El

Bi
H
Multifunkcionalni mikroprocesorski zaštitno-upravljački terminal zadnje generacije sa
lokalnom kontrolom i sinkronizacijom mora imati sljedeće karakteristike
Strana 217 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
–
–
–
snimanje poremećaja, (min. 5 zadnjih poremećaja, vremenska rezolucija 1ms, format
zapisa u aktualnom COMTRADE formatu.
snimanje pogonskih događaja,
mjerenje napona, struje, aktivne i reaktivne energije itd. (3xI, I0 , 3xU, U0, E, Ep, Eq, P, Q,
cos φ, f)
Analogi ulazi
– 4 strujna ulaza, nazivna struja ulaza, 5 A
– 4 naponska ulaza, nazivni napon ulaza, 100 V
Binarni ulazi/izlazi:
–
uv
id
Bi
H
tro
pr
en
os
a
Vl
as
ni
št
vo
–
El
ek
–
–
–
–
–
–
–
-s
am
–
–
za
–
Minimalno 20 digitalih ulaza 220 V istosmjerno DC
Minimalno 20 programibilnih binarnih izlaza od kojih su 6 brzih isključnih (trip) 220 V
istosmjerno (DC) kontakata pojačane snage,
Minimalno 14 LED programibilnih višebojnih svjetlosnih indikatora s prednje strane
uređaja
Jedan izlaz za signalizaciju stanja samog uređaja (samonadzor)
Uređaj treba imati mogućnost komunikacije sa inženjerskim računarom preko direktnoglokalnog prednjeg porta (Ethernet – bazirani RJ-45 ili optički port, ili USB ili RS 232) za
parametriranje, konfiguriranje i programiranje uređaja.
kontrola isključnih krugova
programibilna logika (AND, OR, NOT, vremenska kola, brojači itd.)
Upravljanje i blokade na nivou polja
Izbor mjesta upravljanja Lokalno/Daljinski
funkcija samonadzora – IRF
sat sa realnim vremenom
Funkcije za upravljanje i blokade upravljanja aparatima trebaju biti integrirane u zaštitnoupravljački uređaj, sa komandama za uključenje/isključenje prekidača, indikacijom
položaja prekidača, kolica i noža za uzemljenje, sa prikazom mjerenja P, Q, I, U, Ep, Eq,
sa mogućnošću izbora mjesta upravljanja Lokalno/Daljinski.
Uređaj treba biti opremljen velikim grafičkim (engl. Large) LCD zaslonom (engl. HMI)
minimalne rezolucije 320x240 (240x320) za prikaz jednopolne šeme polja, kontrolnih
mjerenja, te lokalnog parametriranja i konfiguriranja uređaja.
Uređaj upravljanja i zaštite SN ćelije mora imati mogućnosti ostvarenja širokog spektra
logičkih i upravljačkih funkcija, mogućnost zapisa događaja (event log), zapisa kvara
(fault record), mogućnost nadzora rada prekidača polja – mjerenje vremena nabijanja
opruge, vrijeme odrade prekidača, brojač operacija, te nadzor rada prekidača preko
funkcija koje sumiraju struje za vrijeme kvara (i2t).
o
–
–
Softver za zaštitno-upravljačke uređaje:
– Softver za konfiguriranje i parametriranje ponuđenih uređaja
– Svi softveri moraju biti isporučeni sa instalacijskim CD-om, DVD-om ili USB-om,
– Svi kablovi potrebni za programiranje uređaja zaštite i upravljanja moraju biti isporučeni
(minimalno dva kompleta kablova)
Sve funkcije su obvezne. Puna funkcionalnost (potrebne zaštitne i upravljačke funkcije) prema
specifikaciji se može ostvariti uporabom više uređaja. Za slučaj da se nudi više uređaja svaki
od uređaja zasebno mora sadržavati tražene portove za komunikaciju. Konverteri protokola
nisu dozvoljeni.
Strana 218 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4
SEKUNDARNA OPREMA
D.1.4.1
ORMARI ZAŠTITA I UPRAVLJANJA
D.1.4.1.1
OBIM ISPORUKE
Ova tehnička specifikacija detaljno opisuje dizajn, način izrade, tehničke značajke i način
isporuke zaštitne i upravljačke opreme za TS 110/x kV. Ormari zaštita i upravljanja, za navedenu
trafostanicu trebaju biti opremljeni suvremenim mikroprocesorskim numeričkim uređajima za
upravljanje i zaštitu.
Svi potrebni pomoćni releji, testne preklopke, tipkala, oprema za komunikaciju sa uređajima zaštite i
upravljanja i ostala oprema neophodna za punu funkcionalnost VN polja treba biti ugrađena u ormare
lokalnog upravljanja i ormare zaštite i upravljanja (detaljna specifikacija u nastavku).
uv
id
Popis ormara zaštite i upravljanja i ormara lokalnog upravljanja po svakom polju u predmetnoj
trafostanici dan je u Tablici 1:
Opći uvjeti
am
Ormar zaštite i
upravljanja za
transformatorsko
polje
1
0
-s
2
Ormar zaštite
i upravljanja
za DV 110 kV
Bi
H
TS 110/x kV
Mostar 1
Ormar lokalnog
upravljanja za
trafo polje
(OLU)-jedan
sustav sabirnica
tro
pr
en
os
a
Trafostanica
Ormar lokalnog
upravljanja za
DV polje (OLU)
-dva sustava
sabirnica
o
za
Tablica 1: Popis opreme
0
Oprema koja je predmet ove isporuke će biti ugrađena u VN postrojenju, aparatnoj kućici i
komandnoj prostoriji trafostanice.
–
Uređaji zaštite i upravljanja za jedno dalekovodno 110 kV polje trebaju biti ugrađeni u jedan
zaštitno-upravljački ormar polja.
–
Oprema za pokazno mjerenje (indikacijski instrumenti sa preklopkom odabira) za sve naponske
razine treba biti ugrađena u ormar zaštite i upravljanja za transformatorska polja prema
specifikaciji ormara navedenoj u nastavku dokumenta.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
–
Sva oprema mora zadovoljavati opće BAS ili ekvivalentne IEC standarde i to:
–
BAS 60255: Relejna oprema; BAS 60038: IEC Standardni naponi;
–
BAS 60068: Testiranja utjecaja na okoliš;
–
BAS 60664: Koordinacija izolacije za instalacijsku opremu
–
Svako VN polje će imati i ormar lokalnog upravljanja (OLU) koji će se ugraditi u VN postrojenju
u ciljnom 110 kV polju blizu VN prekidača polja. Na nivou OLU-a moraju biti izvedene sve
osnovne električne blokade upravljanja aparata na nivou polja.
–
Minimalna garancija za svu opremu koju isporučuje Isporučitelj je 36 mjeseci,
–
Detaljna izvedba za svu opremu koja je predmetom ove specifikacije biti će odobrena od
Elektroprijenosa BiH, OP Mostar (U daljem tekstu Naručitelj)
Strana 219 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.1.2
ORMARI ZAŠTITE I UPRAVLJANJA ZA DALEKOVODNO 110 KV POLJE
D.1.4.1.2.1. Opći zahtjevi za ormare zaštite i upravljanja dalekovodnog 110 kV polja
Svaki ormar zaštite i upravljanja koji je predmetom ove tehničke specifikacije mora biti
isporučen u cijelosti ožičen, sa ugrađenim pomoćnim relejima i ostalom opremom, tvornički ispitan i
spreman za ugradnju i puštanje u pogon. U sklopu ormara isporučuje se i pripadna projektna
dokumentacija (razina ormara) u elektronskom obliku (DWG format) i jedna hard kopija.
Ormari moraju imati prikladnu antikorozivnu zaštitu, čiji tip će odobriti Naručitelj.
za
uv
id
Ormari zaštite i upravljanja moraju biti slobodnostojeći razvodni ormar izrađen od čeličnog lima
debljine 2 i 3 mm i predviđeni za unutarnju montažu. Nazivni napon izolacije do 1000 V. Ormar mora
biti opremljen zakretnim okvirom. Na zakretnom okviru ugrađuju se montažni okviri za ugradnju
upravljačkog terminala polja, numeričkih uređaja zaštite, ispitnih utičnica i ostale opreme. S prednje
strane ormara moraju biti ostakljena vrata. Ormar mora biti kompletno ožičen i funkcionalno
ispitan. Stupanj mehaničke zaštite IP 54. Detaljna specifikacija pod D.1.4.1.2.2.
am
o
Konstrukcija mora biti dovoljno čvrsta da se ne bi oštetila tijekom transporta i instaliranja. Također
mora biti otporna na sile koje su posljedica kratkih spojeva.
Bi
H
-s
Uvjeti garancije terminala će biti specificirani u tehničkom opisu terminala.
D.1.4.1.2.1.2. Ožičenje
tro
pr
en
os
a
Unutarnje ožičenje ormara zaštite i upravljanja mora biti izvedeno sa 0.6/1 kV prepletenim
bakarnim vodičem, sa otpornošću na vlagu, toplinu i plamen prema BAS 60227 ili ekvivalentnom IEC
standardu. Izolacija ožičenja mora moći izdržati temperaturno opterećenje do 90 C. Svaki vodič
zasebno mora biti otporan na pregrijavanje čak i u najtežim uvjetima koji se mogu pojaviti u pogonu.
El
ek
Ožičenje treba biti uredno, posloženo u odgovarajuće kanalice i fleksibilne cijevi kako bi bilo otporno
na vibracije, mehaničke utjecaje i česta savijanja tokom eksploatacije.
Vl
as
ni
št
vo
Svaki vodič mora imati odgovarajuću oznaku na oba kraja. Interno ožičenje različitih napona treba biti
izvedeno sa različitim bojama.
U jednu priključnu stezaljku treba biti spojen samo jedan vodič iz vanjskih komandno-signalnih
kabela. Unutarnje ožičenje ormara također treba biti izvedeno na način da se u jednu priključnu
stezaljku spaja jedan vodič. Izuzetak čine slučajevi kada najviše dva vodiča trebaju biti spojena u
jednu električnu točku zbog svojstava aparata. Tada pripadne priključne stezaljke treba prikladno
dimenzionirati za spoj dvaju vodiča.
Vodiči kabela ožičenja ormara trebaju imati sljedeće poprečne presjeke:
–
Vodiči u strujnim krugovima: 4.0 mm2
–
Vodiči u naponskim mjernim krugovima: 4.0 mm2
–
Vodiči u upravljačkim krugovima: 2.5 mm2
–
Vodiči u signalnim krugovima: 1.5 mm2
Signalni kabeli moraju biti izrađeni od prepletenog (engl. stranded) bakra i svi kabeli moraju imati
bakarne plašteve za uzemljavanje. Ožičenje ormara treba biti izvedeno na način da se dovod
potencijala i potrebni mostovi spajaju samo sa jedne strane stezaljki dok se svi odvodi (nastavak
strujnih krugova) spajaju sa druge strane stezaljki.
Strana 220 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.1.2.1.3. Priključne stezaljke
Priključne stezaljke moraju biti rastavnog tipa.
D.1.4.1.2.1.3.1.
Priključne stezaljke za spoj sekundara naponskih i strujnih transformatora moraju biti rastavnog
tipa, sa klizajućim elementom za rastavljanje strujnog/naponskog kruga i odgovarajućom pripremom
za spajanje ispitne utičnice. Stezaljke na koje se priključuju kabeli sa strujnih mjernih transformatora
(SMT) moraju imati pomične mostove kako bi se svaka struja posebno mogla umostiti na strani na
kojoj dolaze kabeli sa SMT.
D.1.4.2.2.1.3.2.
uv
id
Priključne stezaljke upravljačkih i signalnih krugova također moraju biti rastavne. Jedan i drugi
kraj stezaljke moraju biti povezani mostom (čepom) koji se može lako skinuti (izvaditi) i ponovo
staviti za potrebe ispitivanja, a da se ne diraju spojevi kojima su vodiči pričvršćeni na rednu stezaljku.
am
o
za
Svaki red priključnih stezaljki mora biti isporučen sa najmanje 10% rezervnih stezaljki. Ukoliko 10%
iznosi manje od 2 stezaljke, 2 rezervne stezaljke moraju biti isporučene. Tip rednih stezaljki koji se
planira koristiti potrebno je navesti u ponudi i dostaviti kataloge za iste.
-s
D.1.4.1.2.1.4. Uzemljenje
Bi
H
Sva oprema u ormarima zaštite i upravljanja mora biti uzemljena u skladu s odgovarajućim IEC
propisima. Svi ugrađeni aparati moraju imati vijke za uzemljenje.
tro
pr
en
os
a
D.1.4.1.2.1.5. Zaštitni automati
Svi zaštitni automati u ormarima zaštite i upravljanja moraju biti tropolni, nazivnog napona 400
V izmjenično (AC) dok istosmjerni (DC) zaštitni automati moraju biti dvopolni, nazivnog napona 250
V istosmjerno (DC).
vo
El
ek
Zaštitni automati štite krugove u ormaru od preopterećenja i kratkog spoja, moraju biti opremljeni sa
mehaničkim indikatorom položaja i setom od dva pomoćna kontakta za alarmnu signalizaciju.
Vl
as
ni
št
D.1.4.1.2.1.6. Pomoćni releji
Pomoćni releji moraju biti opremljeni sa svjetlosnim ili mehaničkim indikatorom položaja.
Kontakti moraju biti dimenzionirani na 10 A strujnog izdrživog opterećenja i naponski opseg od 20 to
600 V.
D.1.4.1.2.1.7. Upravljačka oprema
Sklopke, tipkala, grebenaste preklopke moraju imati kontakte dimenzionirane na prekidnu moć
od 10 A struje pri 220 V istosmjernom (DC) naponu.
D.1.4.1.2.1.8. Napajanja
Ormari moraju biti napojeni sa 220 V izmjeničnim i 220 V istosmjernim napajanjem za potrebe
upravljanja i zaštite.
Strana 221 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.1.2.2. Ormar zaštite i upravljanja 110 kV dalekovodnog polja
D.1.4.1.2.2.1. Specifikacija terminala glavne zaštite 110 kV dalekovodnog polja
Dalekovodna 110 kV polja moraju biti štićena sa numeričkom mikroprocesorskom zaštitom
zadnje generacije. Svi analogni ulazi potrebni za rad terminala glavne zaštite ožičavaju se izravno na
priključne stezaljke uređaja. Terminal glavne zaštite dalekovodnog polja mora imati i ispitnu utičnicu.
Osnovna funkcija terminala glavne zaštite 110 kV dalekovodnog polja je distantna zaštita koja mora
imati mogućnosti koje zadovoljavaju i najzahtjevnije konfiguracije električnih mreža.
Terminal glavne zaštite mora imati mogućnost ostvarenja komunikacijskih shema zaštita sa zaštitama
na drugom kraju štićenog dalekovoda (ubrzanje distantne zaštite i usmjerene zemljospojne zaštite).
uv
id
Pored zaštitnih funkcija, terminal glavne zaštite dalekovodnog polja moraju imati preko upravljačkog
softvera uređaja mogućnosti ostvarenja širokog spektra logičkih i upravljačkih funkcija, mogućnost
zapisa događaja (event log), mogućnost oscilogramskih zapisa kvarova u odgovarajućem aktualnom
COMTRADE formatu.
-s
am
o
za
Glavna zaštita dalekovodnog 110 kV polja mora imati mogućnost jednopolnog i tropolnog isklopa.
Isključni krugovi prekidača nadzirani su sklopovima nadzora. Prekidač štićenog polja se isključuje
izravno sa djelovanjem uređaja glavne zaštite polja na oba isključna svitka prekidača.
kućište za ugradnju u zakreni okvir, vijčani priključci za žice sa stražnje strane,
tro
pr
en
os
a
–
Bi
H
Terminal glavne zaštite 110 kV dalekovodnog polja mora imati slijedeće:
Modul analognih ulaza:(4xU: 100 V,4x I: 1A)
–
Nadzor mjerenja izmjeničnih analognih ulaza
Binarni ulazi i izlazi:
Minimalno 23 binarnih ulaza 220 V DC, (traženi broj binarnih ulaza se mora postići
karticama unutar kućišta uređaja, externe kartice nisu dozvoljene)
–
Minimalno 23 programabilnih binarnih izlaza od kojih je minimalno 6 brzih isključnih
(trip) 220 V istosmjerno (DC) kontakata pojačane snage, (traženi broj binarnih izlaza se
mora postići karticama unutar kućišta uređaja, externe kartice nisu dozvoljene)
–
Minimalno 14 LED programabilnih višebojnih svjetlosnih indikatora s prednje strane
uređaja,
–
Izlaz za signalizaciju stanja samog uređaja (samonadzor),
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
–
Sučelje i komunikacija:
–
Lokalno upravljačko sučelje (engl. human machine interface (HMI)), engleski jezik,
srednje veliki (engl. middle with min 192 x 128 pixels for display of measured values
and small control displays) LCD zaslon visoke razlučivosti sa pozadinskim osvjetljenjem,
programabilan sa upravljačkim softverom, mogućnost odabira nadzora mjerenja, logičkih
funkcija i karakterističnih vrijednosti štićenog dalekovoda uz mogućnost slobodnog
programiranja funkcije minimalno 2 tipke na HMI sučelju uređaja (tipične namjene –
promjena grupe podešenja, uključivanje/isključivanje automatskog ponovnog uklopa),
–
Lokalni RJ 45 (Ethernet – bazirani) ili USB ili RS 232, programski upravljivi port za
lokalnu komunikaciju sa računalom (PC) za parametriranje, konfiguriranje i
programiranje uređaja,
Strana 222 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
–
Minimalno jedan PROFIBUS port za komunikaciju sa postojećim sustavom stanične
automatizacije,
–
Zaštitni uređaj treba podržavati još minimalno i komunikacijski protokol sukladno BAS
60870-5-103 ili ekvivalentnom IEC protokolu,
–
Treba postojati mogućnost proširenja binarnim ulazno-izlaznim modulima,
–
Mogućnost daljinskog pristupa releju (zapisi pogonskih događanja, parametriranje),
–
Port za impuls vremenske sinkronizacije.
Zaštitne funkcije:
Četiri grupe parametara zaštite
–
Distantna zaštita voda za međufazne i dozemne kratke spojeve (21, 21 N)
–
5 zona distantne zaštite za međufazne i dozemne kvarove sa poligonalnom
karakteristikom sa razdvojivim podešenjima u radnom i reaktivnom smjeru.
–
Vrijeme reagiranja max. 40 ms.
–
Komunikacijske logike distantne zaštite zaštite: (PUTT, POTT, blocking, unblocking,
echo- (ANSI: 85/21, 27WI)
–
Zaštita kod njihanja snage (ANSI: 68),
–
Dva funkcijska bloka nadstrujne zaštite s nezavisnom karakteristikom za međufazne
kratke spojeve (ANSI: 50/51),
–
Neusmjerena i usmjerena zemljospojna zaštita (ANSI: 50N/51N, 67N)
–
Usmjerena zemljospojna zaštita s komunikacijskom logikom (ANSI: 85/67N),
–
Termička zaštita/ zaštita od preopterećenja (ANSI: 49)
–
Zaštita od zatajenja prekidača (ANSI: 50F),
–
Zaštita od prenapona (ANSI: 59),
–
Zaštita od podnapona (ANSI: 27),
–
Zaštita kod uklapanja na kvar (ANSI: 50HS)
–
Logika slabo napajanog kraja
–
Mogućnost jednopolnog i tropolnog isklopa
–
Zaštita od prekida vodiča (ANSI: 46),
–
Nadzor krugova napona
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
–
Upravljačke i logičke funkcije:
–
Automatski ponovni uklop (APU), jednopoloni i tropolni (ANSI: 79)
–
Funkcija provjere sinkronizma (synchrocheck) (ANSI: 25),
–
Funkcija detekcije potezne (inrush) struje (ANSI: 68),
–
Kontrola napona na vodu
–
Logika isklapanja 1 i 3 polna
–
Nesklad polova
–
Programske funkcije za ostvarenje logike štićenja (Engl: AND, OR, NOT, Timers,
Counters, SR)
Mjerenje:
–
Mjerenje P, Q, 3I,Io, 3U, Uo, Ep, Eq faktor snage, klase. 2
Strana 223 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Zapisi kvara i događaja:
–
Memoriranje kvara (minimalno 7 analognih veličina)
–
Memoriranje događaja sa minimalnom vremenskom rezolucijom uzorkovanja 1 ms
–
Datoteke memoriranja kvara moraju biti u formatu COMTRADE sukladno BAS/IEC
60255-24 standardu),
–
Funkcija lokatora kvara
Ostale funkcije:
–
Funkcija samonadzora zaštitnog releja sa internim snimačem događaja
–
Realno vrijeme
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Sve funkcije su obvezne. Puna funkcionalnost (potrebne zaštitne i upravljačke funkcije) prema
specifikaciji se može ostvariti upotrebom više uređaja. Za slučaj da se nudi više uređaja svaki od
uređaja zasebno mora sadržavati tražene portove za komunikaciju. Konverteri protokola nisu
dozvoljeni. Moguće je ponuditi dodatni (eksterni) displej pod uvjetom da je isti proizveden ili
preporučen od strane proizvođača terminala te da proizvođač terminala garantira mogućnost nabavke
displeja kao rezervnog dijela. Ako se nudi posebna izvedba terminala, uz popunjeni tehnički partikular
potrebno je dostaviti od proizvođača terminala ovjeren detaljan tehnički opis terminala koji se nudi (sa
detaljanim popisom zaštitnih i upravljačkih funkcija koje sadrži ponuđeni tip terminala, detaljnim
opisom hardvera i detaljnim popisom komunikacijskih protokola i portova koji se nude. Pored
traženog potrebno je dostaviti i potvrđenu listu preporuka koja mora sadržavati najmanje 3 kompanije
(kompanije sa prostora ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for
Electricity, odnosno Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju ) koje se
bave prijenosom el.energije i koje koriste ponuđenu seriju terminala. Tvornička garancija na uređaj
mora iznositi minimalno sedam (7) godina.
El
ek
D.1.4.1.2.2.2. Specifikacija terminala upravljanja i rezervne zaštite 110 kV dalekovodnog polja
Vl
as
ni
št
vo
Upravljanje dalekovodnim 110 kV poljima se vrši numeričkim mikroprocesorskim terminalom
upravljanja sa funkcijama rezervne zaštite polja. Numerički terminal upravljanja sa funkcijama
rezervne zaštite mora biti zadnje generacije. Svi analogni ulazi potrebni za rad upravljačkog
numeričkog terminala ožičavaju se izravno na priključne stezaljke sa zadnje strane.
Terminal upravljanja i rezervne zaštite dalekovodnog polja mora imati preko upravljačkog softvera
mogućnosti ostvarenja širokog spektra logičkih i upravljačkih funkcija, mogućnost zapisa događaja
(event log), mogućnost nadzora rada prekidača polja preko funkcija koje sumiraju struje za vrijeme
kvara (i2t), mogućnost oscilogramskih zapisa kvarova u odgovarajućem aktualnom COMTRADE
formatu.
Prekidač štićenog polja se isključuje izravno sa djelovanjem uređaja rezervne zaštite polja na oba
isključna svitka prekidača.
Terminal upravljanja i rezervne zaštite 110 kV dalekovodnog polja mora imati slijedeće:
–
kućište za ugradnju u zakreni okvir, vijčani priključci za žice sa stražnje strane,
Napajanje:
–
Napajanje: 220V istosmjerno (DC)
Modul analognih ulaza:
–
Modul analognih ulaza:(4xU: 100 V,4x I: 1A)
Strana 224 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Binarni ulazi i izlazi:
–
Minimalno 23 digitalih ulaza 220 V istosmjerno DC (traženi broj binarnih ulaza se mora
postići karticama unutar kućišta uređaja, externe kartice nisu dozvoljene)
–
Minimalno 23 programabilnih binarnih izlaza od kojih je 6 brzih isključnih (trip) 220 V
istosmjerno (DC) kontakata pojačane snage 220 V istosmjerno (traženi broj binarnih
izlaza se mora postići karticama unutar kućišta uređaja, externe kartice nisu dozvoljene)
–
Minimalno 14 LED programabilnih višebojnih svjetlosnih indikatora s prednje strane
uređaja
–
Jedan izlaz za signalizaciju stanja samog uređaja (samonadzor)
Sučelje i komunikacija:
Uređaji upravljanja i rezervnih zaštita dalekovodnog 110 kV polja mora imati lokalno
upravljačko sučelje (engl. human machine interface (HMI)), engleski jezik i (Large with
min. 240 x 320 ili min, 320 x 240 pixels for showing measured values and control displays
) LCD zaslon visoke razlučivosti. Mora imati mogućnost prikaza jednopolne sheme polja
sa kontrolnim mjerenjima, ostalim bitnim informacijama iz polja i prikaz stanja svih VN
aparata u polju uz mogućnost upravljanja prekidačem i rastavljačima. Lokalno upravljačko
sučelje (HMI) na taj način predstavlja jedno mjesto upravljanja u trafostanici. Stoga
uređaji upravljanja i rezervnih zaštita moraju imati i tipku za odabir lokalno/daljinski.
Također mora imati dovoljno funkcijskih tastera za upravljanje i lokalno parametriranje.
–
Lokalno sučelje je programabilno sa upravljačkim softverom, ima mogućnost odabira
nadzora mjerenja, logičkih funkcija i karakterističnih vrijednosti štićenog dalekovoda.
–
Lokalni RJ 45 (Ethernet – bazirani) ili USB ili RS 232 , programski upravljivi port za
lokalnu komunikaciju sa računalom (PC) za parametriranje, konfiguriranje i programiranje
uređaja.
–
Minimalno jedan PROFIBUS port za komunikaciju sa postojećim sustavom stanične
automatizacije,
–
Uređaji upravljanja i rezervnih zaštita mora podržavati još minimalno i komunikacijski
protokol sukladno BAS ili ekvivalentnom IEC 60870-5-103.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
–
Zaštitne funkcije:
–
Distantna zaštita voda za međufazne i dozemne kratke spojeve (21, 21 N) sa tropolnim
isklopom.
–
4 zone međufazne i dozemne zaštite sa poligonalnom karakteristikom sa razdvojivim
podešenjima u radnom i reaktivnom smjeru.
–
Neusmjerena nadstrujna trofazna zaštita sa dva stupnja (low-set stage, high set stage),
(ANSI: 50/51),
–
Neusmjerena zemljospojna zaštita sa dva stupnja (low-set stage, high set stage), (ANSI:
50N/51N,)
–
Nadstrujna usmjerena prekostrujna zaštita sa dva stupnja (low-set stage, high set stage)
(ANSI:67),
–
Zemljospojna usmjerena zaštita sa dva stupnja (low-set stage, high set stage) (ANSI:67N),
–
Zaštita od prenapona (ANSI: 59),
–
Zaštita od podnapona (ANSI: 27),
–
Nadfrekvencijska / podfrekvencijska zaštita (ANSI 81O, 81U ),
Strana 225 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
–
Zaštita od zatajenja prekidača (ANSI: 50BF)
–
Uređaji upravljanja i rezervnih zaštita 110 kV polja moraju imati blok trofazne detekcije
potezne struje (engl.inrush) za funkciju privremenog povećanja vrijednosti parametara
softverskih blokova prekostrujnih zaštita.
Upravljačke funkcije:
–
Tipkalo Lokalno/daljinski
–
Upravljanje sa rastavljačima (4) i prekidačem (1) VN polja
–
Ostvarenje blokada na razini polja i trafostanice
–
Nadzor isključnih krugova
–
Programske funkcije za ostvarenje logike upravljanja i štićenja (Engl: AND, OR, NOT,
Timers, Counters, SR)
3xI, Io, 3XU, f, P, Q, Ep, Eq, faktor snage
za
–
uv
id
Funkcije mjerenja:
o
Zapisi kvara i događaja (Disturbance and event recorder):
Memoriranje kvara (minimalno 7 analognih veličina)
–
Memoriranje događaja sa minimalnom vremenskom rezolucijom uzorkovanja 1 ms
–
Datoteke memoriranja kvara moraju biti u formatu COMTRADE (IEC 60255-24)
Bi
H
-s
am
–
Funkcije nadzora prekidača:
Uređaji upravljanja i rezervnih zaštita vrše stalni nadzor prekidača polja. Nadzor prekidača
obuhvaća mjerenje nabijanja opruge, SF6 pritisak (ukoliko je prekidač SF6), vrijeme
odrade prekidača, brojač operacija, nadzor akumulirane energije - nadzor rada prekidača
polja preko funkcija koje sumiraju struje za vrijeme kvara (i2t).
–
Funkcije nadzora prekidača na osnovu spremljenih i akumuliranih podataka o radu
prekidača polja moraju imati procjenu vijeka prekidača (estimator).
El
ek
tro
pr
en
os
a
–
vo
Ostale funkcije:
Funkcija samonadzora zaštitnog releja sa internim snimačem događaja
–
Realno vrijeme
Vl
as
ni
št
–
Sve funkcije su obvezne. Puna funkcionalnost (potrebne zaštitne i upravljačke funkcije) prema
specifikaciji se može ostvariti uporabom više uređaja. Za slučaj da se nudi više uređaja svaki od
uređaja zasebno mora sadržavati tražene portove za komunikaciju. Konverteri protokola nisu
dozvoljeni. Moguće je ponuditi dodatni (eksterni) displej pod uvjetom da je isti proizveden ili
preporučen od strane proizvođača terminala te da proizvođač terminala garantira mogućnost nabavke
displeja kao rezervnog dijela. Ako se nudi posebna izvedba terminala, uz popunjeni tehnički partikular
potrebno je dostaviti od proizvođača terminala ovjeren detaljan tehnički opis terminala koji se nudi (sa
detaljanim popisom zaštitnih i upravljačkih funkcija koje sadrži ponuđeni tip terminala, detaljnim
opisom hardvera i detaljnim popisom komunikacijskih protokola i portova koji se nude. Pored
traženog potrebno je dostaviti i potvrđenu listu preporuka koja mora sadržavati najmanje 3 kompanije
(kompanije sa prostora ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for
Electricity, odnosno Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju ) koje se
bave prijenosom el.energije i koje koriste ponuđenu seriju terminala. Tvornička garancija na terminal
mora iznositi minimalno sedam (7) godina.
Strana 226 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.1.2.2.3.
Detaljna specifikacija ormara zaštita i upravljanja dalekovodnog 110 kV polja
Ormar zaštite i upravljanja za dalekovodno 110 kV polje mora sadržavati minimalno sljedeće:
Samostojeći ormar Dim.(HxWxD): 2200x800x600 mm + podnožje 100 mm, napravljen od
metalnog okvira te metalnih bočnih i zadnje stranice ormara. Vrata su prozirna, staklena
umetnuta u metalni okvir opremljena sa bravom i ključem. Ormar je pristupačan samo s
prednje strane. Ormar posjeduje zakretni okvir, rasvjetu, grijač, jednofaznu utičnicu, stupanj
zaštite IP54, boja RAL 7035. Ormar treba imati i sljedeće:
–
Debljina lima: okvir vrata min 2 mm, okvir za montažu min3 mm,
–
Podnožje 100 mm,
–
Vrata sa kutom otvaranja 180 °,
–
Veliki zakretni okvir 19“ sa nosačima,
–
Na dno ormara treba postaviti trodijelnu ploču za montažu uvodnica sa kabelskim
uvodnicama,
–
Otvor za među-vezu između ormara,
–
Kuke za transport ormara,
–
Bakreno uzemljenje povezano sa svim metalnim dijelovima te relejnim kućištima,
–
Električni grijač koji mora biti zaštićen sa MCB i kontroliran higrostatom,
–
Krajnji kontakt za vrata,
–
Fleksibilne cijevi za kabele za spajanje uređaja na zakretnom svitku i rednih stezaljki na
poleđini.
–
Tri (3) - dvopolna istosmjerna automata s pomoćnom sklopkom s dva NC kontakta, Un: 250V
dc,In: 10A, Icu/Ics: 25/20kA, C karakteristika,
–
Jedan (1) - jednopolni automat, Un: 230V ac, In: 10A, Icu/Ics: 15/10kA, C karakteristika s
dva NC kontakta,
–
Jedna (1) - jednofazna utičnica 10/16A, 230V ac, 50 Hz,
–
Šest (6) - monostabilnih brzih isključnih releja sa minimalno 4xNO, Pomoćni napon: 220 V
DC,
–
Šest (6) - releja za nadzor isključnog kruga, Pomoćni napon: 220 V DC
–
Jedan (1) - terminal upravljanja i rezervne zaštite 110 kV dalekovodnog polja, sukladno
D.1.3.2.2.2.2.
–
Jedan (1) – terminal glavne zaštite dalekovodnog 110 kV polja, sukladno D.1.3.2.2.2.1.
–
Dvije (2) - ispitne utičnica uz kućište terminala glavne i rezervne zaštite dalekovoda,
–
–
Jedan (1) - programibilni Ethernet preklopnik, industrijske izvedbe sa 8 priključaka ( vrsta
priključka ovisi o ponuđenim uređajima upravljanja i zaštite), pomoćno napajanje 220 V DC,
u skladu sa BAS 60255 ili ekvivalentnom IEC standardu. Komunikacija do Ethernet
preklopnika mora biti izvedena optičkim kabelima. Ovaj preklopnik je potreban jedino ako se
koristi za udaljeno konfiguriranje,parametriranje, i isčitavanje iz uređaja zaštite.
Dvije (2) - grebenaste preklopke
–
Jedno (1) - svjetleće tipkalo s grlom i ledicom, crveno s 1xNO i 1NC kontaktom,
–
Tridesetdvije (32) - redne stezaljke 6 mm2 , karakteristika kao D.1.3.2.2.1.3.1.
–
Dvijestotinepetnaest (215) - rastavnih stezaljki, 0,2-4mm2, karakteristika kao D.1.3.2.2.1.3.2.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
–
Strana 227 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Svi ormari zaštite i upravljanja moraju biti u cijelosti ožičeni i tvornički testirani prije isporuke. Prije
početka proizvodnje ormara isporučitelj je dužan dostaviti projektnu dokumentaciju ormara zaštita i
upravljanja na odobrenje.
D.1.4.1.2.6. Ormari lokalnog upravljanja (OLU) za 110 kV polja
D.1.4.1.2.6.1. Opći zahtjevi za ormare lokalnog upravljanja 110 kV polja
D.1.4.1.2.6.1.1. Općenito
Svaki ormar lokalnog upravljanja (OLU) koji je predmetom ove tehničke specifikacije mora biti
isporučen u cijelosti ožičen, sa ugrađenim pomoćnim relejima i ostalom opremom, tvornički ispitan i
spreman za ugradnju i puštanje u pogon.
uv
id
Ormari moraju imati prikladnu antikorozivnu zaštitu, čiji tip će odobriti Naručitelj.
am
o
za
Ormari lokalnog upravljanja moraju biti slobodnostojeći razvodni ormari izrađen od čeličnog lima
debljine 1,5 i 2 mm. Nazivni napon izolacije do 1000 V. Ormar mora biti opremljen zakretnim
okvirom. Ormar mora biti kompletno ožičen i funkcionalno ispitan. Stupanj mehaničke zaštite IP
55.
-s
Konstrukcija mora biti dovoljno čvrsta da se ne bi oštetila tijekom transporta i instaliranja. Također
mora biti otporna na sile koje su posljedica kratkih spojeva.
D.1.4.1.2.6.1.2. Ožičenje
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Detaljna izvedba OLU koja je predmetom ove specifikacije trebati će biti odobrena od strane
Naručitelja
El
ek
Unutarnje ožičenje ormara lokalnog upravljanja mora biti izvedeno sa 0.6/1 kV prepletenim
bakarnim vodičem, sa otpornošću na vlagu, toplinu i plamen prema standardu IEC 60227. Izolacija
ožičenja mora moći izdržati temperaturno opterećenje do 90 C. Svaka žica zasebno mora biti otporna
na pregrijavanje čak i u najtežim uvjetima koji se mogu pojaviti u pogonu.
Vl
as
ni
št
vo
Ožičenje treba biti uredno, posloženo u odgovarajuće kanalice i fleksibilne cijevi kako bi bilo otporno
na vibracije, mehaničke utjecaje i česta savijanja tokom eksploatacije.
Svaka žica mora imati odgovarajuću oznaku na oba kraja. Interno ožičenje različitih napona treba biti
izvedeno sa različitim bojama.
U jednu priključnu stezaljku treba biti spojen samo jedan vodič iz vanjskih komandno-signalnih
kabela. Unutarnje ožičenje ormara također treba biti izvedeno na način da se u jednu priključnu
stezaljku spaja jedna žica. Izuzetak čine slučajevi kada najviše dvije žice trebaju biti spojene u jednu
električnu točku zbog svojstava aparata. Tada pripadne priključne stezaljke treba prikladno
dimenzionirati za spoj dvaju vodiča.
Vodiči kabela ožičenja ormara trebaju imati sljedeće poprečne presjeke:
–
Vodiči u strujnim krugovima: 4.0 mm2
–
Vodiči u naponskim mjernim krugovima: 4.0 mm2
–
Vodiči u upravljačkim krugovima: 2.5 mm2
–
Vodiči u signalnim krugovima: 1.5 mm2
Signalni kabeli moraju biti izrađeni od prepletenog (engl. stranded) bakra i svi kabeli moraju imati
bakarne plašteve za uzemljavanje.
Strana 228 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.1.2.6.1.3. Priključne stezaljke
Priključne stezaljke moraju biti rastavnog tipa.
D.1.4.1.2.6.1.3.1.
Priključne stezaljke za spoj sekundara naponskih i strujnih transformatora moraju biti rastavnog
tipa, sa klizajućim elementom za rastavljanje strujnog/naponskog kruga i odgovarajućom pripremom
za spajanje ispitne utičnice. Stezaljke na koje se priključuju kabeli sa strujnih mjernih transformatora
(SMT) moraju imati pomične mostove kako bi se svaka struja posebno mogla umostiti na strani na
kojoj dolaze kabeli sa SMT.
D.1.4.1.2.6.1.3.2.
za
uv
id
Priključne stezaljke upravljačkih i signalnih krugova također moraju biti rastavne. Jedan i drugi
kraj stezaljke moraju biti povezani mostom (čepom) koji se može lako skinuti (izvaditi) i ponovo
staviti za potrebe ispitivanja, a da se ne diraju spojevi kojima su vodiči pričvršćeni na rednu stezaljku.
Bi
H
-s
am
o
Svaki red priključnih stezaljki mora biti isporučen sa najmanje 10% rezervnih stezaljki. Ukoliko 10%
iznosi manje od 2 stezaljke, 2 rezervne stezaljke moraju biti isporučene. Tip rednih stezaljki koji se
planira koristiti potrebno je navesti u ponudi i dostaviti kataloge za iste.
D.1.4.1.2.6.1.4. Uzemljenje
tro
pr
en
os
a
Sva oprema u ormarima lokalnog upravljanja mora biti uzemljena u skladu s odgovarajućim
IEC propisima. Svi ugrađeni aparati moraju imati vijke za uzemljenje.
D.1.4.1.2.6.1.5. Zaštitni automati
El
ek
Svi zaštitni automati u ormarima lokalnog upravljanja moraju biti tropolni, nazivnog napona
400 V izmjenično (AC) dok istosmjerni (DC) zaštitni automati moraju biti dvopolni, nazivnog napona
250 V istosmjerno (DC).
Vl
as
ni
št
vo
Zaštitni automati štite krugove u ormaru od preopterećenja i kratkog spoja, moraju biti opremljeni sa
mehaničkim indikatorom položaja i setom od dva pomoćna kontakta za alarmnu signalizaciju.
D.1.4.1.2.6.1.6. Pomoćni releji
Pomoćni releji moraju biti opremljeni sa svjetlosnim ili mehaničkim indikatorom položaja.
Kontakti moraju biti dimenzionirani na 10 A strujnog izdrživog opterećenja i naponski opseg od 20 to
600 V.
D.1.4.1.2.6.1.7. Upravljačka oprema
Sklopke, tipkala, grebenaste preklopke moraju imati kontakte dimenzionirane na prekidnu moć
od 10 A struje pri 220 V istosmjernom (DC) naponu.
D.1.4.1.2.6.1.8. Napajanja
Ormari moraju biti napojeni sa 230 V izmjeničnim i 220 V istosmjernim napajanjem za potrebe
upravljanja i zaštite.
Strana 229 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.1.2.6.2. Ormar lokalnog upravljanja dalekovodnog 110 kV polja (dva sustava sabirnica)
Ormar lokalnog upravljanja 110 kV polja sa dva sustava sabirnica mora sadržavati minimalno:
Ormar limeni, samostojeći, za vanjsku montažu, dvostruka vrata sprijeda s bravom i
univerzalnim ključem, montažna ploča, krov, okretni okvir, zajedno sa rasvjetom, grijačem,
jednofaznom utičnicom, stupanj zaštite IP55, Dim. 1000x1200 (1400)x300 mm + podnožje
200 mm
–
Krajnji kontakt za vrata,
–
Rasvjeta ormara, žarulja sa žarnom niti (Linestra) i konektorom, 60W, 230V AC, 50 Hz,
–
Higrostat,
–
Grijač 120/50W, 230V, 50Hz,
–
Jednofazna priključnica 10/16A, 230V, 50 Hz
–
Jedna (1) - Preklopka za izbor mjesta upravljanja L-D (90, pet preklopnih kontakata),
–
Četiri (4) - Magnetska pokazivača položaja,
–
Tri (3) dvopolna automata sa 2 NC pomoćna kontakta Un: 250 V DC, In: 10 A, Icu: 25/10
kA, C
–
Dva (2) - Jednopolna istosmjerna automata s dva pomoćna NC kontakta 250V DC, 4A, 10kA,
D,
–
Četiri (4) - Dvopolni istosmjerni automat s dva pomoćna NC kontakta 250V DC, 16A, 10kA,
C,
–
Jedna (1) - Tropolni izmjenični automat s dva pomoćna NC kontakta 400V, 50Hz, 16A, 10kA,
C,
–
Četiri (4) - Tipkala za uklop aparata zeleno, s dva radna i jednim mirnim kontaktom,
–
Tri (3) - Tipkala za isklop aparata crveno, s dva radna i jednim mirnim kontaktom,
–
Jedno (1) - Tipkalo za isklop aparata crveno, s tri radna i jednim mirnim kontaktom,
–
Tri (3) – Pomoćna releja 220 VDC s 3 preklopna kontakta,
–
Dva (2) - Sklopnika za preklop 220 V DC napajanje, s 4xNC kontakta i svitkom 220 V DC
–
Šezdeset (60) - rednih stezaljki 6 mm2, karakteristika kao D.1.4.1.2.6.1.3.1.
-
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
–
Dvijestotinedvadeset (220) - rastavnih stezaljki, 0,2-4 mm2,
D.1.4.1.2.6.1.3.2.
karakteristika kao
Svi ormari lokalnog upravljanja (OLU) moraju biti u cijelosti ožičeni i tvornički testirani prije
isporuke. Prije početka proizvodnje ormara Isporučitelj je dužan dostaviti projektnu dokumentaciju
ormara lokalnog upravljanja (OLU) na odobrenje.
Strana 230 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.1.2.7. Zahtjevi za programsku opremu
Isporučitelj je obvezan isporučiti cjelovitu programsku opremu za parametriranje,
konfiguriranje, programiranje logičkih funkcija i nadzor te programski paket za rad sa datotekama
zapisa kvara. Programska oprema mora podržavati lokalni i daljinski pristup zaštitnim i upravljačkim
uređajima sa osobnim računalom (PC).
Isporučitelj je u obvezi isporučiti sve konfiguracijske fileove zaštitne i upravljačke opreme, kao i
fileove za integriranje opreme u SCADA sustav.
Programska oprema (software) mora biti licencirana za korisnika “Elektroprijenos Bosne i
Hercegovine, a.d. Banja Luka, OP Mostar”. Softver mora biti isporučen na DVD-u, CD-u ili USB
memoriji. Programska oprema mora omogućavati proširenja trafostanice. Detaljna specifikacija za
programsku opremu uređaja biti će odobrena od Naručitelja.
uv
id
D.1.4.1.2.8. Tvorničko prijemno ispitivanje
za
Pregled i ispitivanje prije isporuke ormara upravljanja i zaštite i konačni tvornički prijem su kao
što slijedi:
-s
am
o
Sva ispitivanja na ormarima upravljanja i zaštite moraju se provesti u skladu sa BAS 60255 ili
ekvivalentnom IEC 60255 standardu, te drugim primjenljivim BAS/IEC standardima.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Naručitelj zadržava pravo da organizira prisustvo ispitivanju svojih predstavnika. Formalni poziv za
prisustvo ispitivanju zajedno sa predloženim spiskom ispitivanja i ispitnih procedura mora se dostaviti
najmanje tri tjedna prije početka ispitivanja. Spisak ispitivanja i ispitnih procedura će biti predmet
odobrenja kupca.
U svakom slučaju detaljan ispitni protokol uspješnog prolaska ovakvih ispitivanja mora se dostaviti
kupcu na vrednovanje i odobrenje.
ek
Objekti i pomoć ne uključuju smještaj i/ili prevoz za osoblje kupca i/ili predstavnike.
El
D.1.4.1.2.9. Posebni zahtjevi
Oprema koja je predmetom ove specifikacije mora biti izrađena u skladu s BAS/ IEC 60255 i
ostalim odgovarajućim IEC standardima.
–
Tipovi uređaja, verzije i funkcije moraju biti detaljno opisane u Ponudi (npr. Opseg
podešenja, vremenska zatezanje itd..).
–
U ponudi se moraju dostaviti originalni katalozi sve opreme koja se nudi iz kojih će se
nedvosmisleno moći isčitati karakteristike opreme koja se nudi.
–
Sva odstupanja od tenderske dokumentacije moraju biti jasno naznačena i objašnjena.
Vl
as
ni
št
vo
–
D.1.4.1.2.10. Projektna dokumentacija
D.1.4.1.2.10.1. Osnovna projektna dokumentacija
Isporučitelj treba uz ponudu dostaviti i osnovnu projektnu dokumentaciju koja se sastoji
od:
–
–
–
Kratki tehnički opis
Izgled ormara i dispoziciju uređaja u ormaru
Popis svih komponenti i uređaja s osnovnim karakteristikama u ormaru
Strana 231 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
–
Tipske ateste i protokole o ispitivanju opreme, za svaki tip ponuđenog IED uređaja
D.1.4.1.2.10.2. Detaljna projektna dokumentacija
Isporučitelj nakon potpisivanja Ugovora treba dostaviti detaljnu projektnu dokumentaciju ormara
na odobrenje. Detaljna projektna dokumentacija mora sadržavati minimalno sljedeće:
Sadržaj
Tehnički opis
Izgled ormara i dispoziciju uređaja i komponenti u ormaru
Osnovne podatke o upravljačkim, zaštitnim i drugim uređajima
Popis svih komponenti i uređaja s osnovnim karakteristikama u ormaru
uv
id
Blok shema
za
Shema djelovanja
o
Shema vezivanja (internog ožičenja)
am
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Logička shema rada terminala upravljanja i zaštita
Bi
H
-s
Detaljna projektna dokumentacija mora se dostaviti Naručitelju prije početka proizvodnje ormara
na odobrenje. Tek nakon odobrenja može se ići u proizvodnju istih.
tro
pr
en
os
a
Detaljna projektna dokumentacija mora biti izrađena sa alatima za Windows okruženje. Tekst
mora biti pisan u Microsoft Office aplikacijama, a shematski dio dokumentacije u .dwg
(AutoCAD) formatu.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Kod isporuke ormara potrebno je isporučiti jedan primjerak detaljne projektne dokumentacije za
svaki ormar u elektronskom formatu ( tekst –Word; tablice - Excel; sheme – AutoCad) i jednu
hard kopiju.
Strana 232 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.2 OPREMA SCADA SUSTAVA
D.1.4.2.l. PREDMET NABAVE
za
uv
id
Predmet nabave podrazumijeva dopunu i ugradnju sustava nadzora i upravljanja za postrojenje
TS 110/x Mostar 1, što obuhvaća:
‐ Dopunu, ugradnju i puštanje u rad ormara staničnog računala;
‐ Instaliranje, konfiguriranje i puštanje u rad SCADA sustava
‐ Povezivanje sustava daljinskog nadzora i upravljanja na sustava telekomunikacija;
‐ Nabavu i dopremu ostale opreme koja je detaljno opisana u tehničkoj specifikaciji;
‐ Komunikacijsko povezivanje (žičano / optički), konfiguriranje, parametriranje i integracija
sekundarnog sustava;
‐ Ispitivanja nakon montaže i puštanje u pogon cjelokupnog sustava nadzora, upravljanja,
zaštite, mjerenja i telekomunikacija, lokalno i daljinski;
am
o
D.1.4.2.2. TEHNIČKI OPIS
-s
D.1.4.2.2.1. Uvod
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Postrojenje 110 kV će biti izvedeno kao klasično vanjsko postrojenje s dvostrukim sabirnicama
i SN postrojenjem.
D.1.4.2.2.2. Oprema sustava nadzora i upravljanja
D.1.4.2.2.2.1. Uvod
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Sustav se temelji na primjeni distribuiranog procesnog sustava osnovanog na korištenju
mikroprocesorskih uređaja. Sustav koordinira funkcije nadzora, signalizacije, upravljanja, regulacije
napona, mjerenja i zaštite. Pri tome su pojedine funkcije u radu potpuno nezavisne od ostalih i rade
potpuno autonomno.
U normalnom pogonu postrojenje će biti vođeno daljinski iz DC Mostar i DC Distribucije
Elektroprivrede Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar.
Dispečerski centar NOS-a nad 110 kV dijelom postrojenja imati će mogućnost nadzora i upravljanja.
U samoj TS treba biti izvedeno centralno upravljačko mjesto – stanično računalo. Upravljati se može
sa ormara upravljanja i zaštite, sa OLU i servisno sa aparata.
Moguće razine upravljanja međusobno su uvjetovane položajima izbornih preklopki na način da
položajem niže razine onemogućuju upravljanje s više. Nadzor nad postrojenjem moguć je
istovremeno na svim razinama, bez obzira na položaj preklopki.
Razine nadzora i upravljanja su slijedeće:
1. ORMAR LOKALNOG UPRAVLJANJA (OLU) – Smješten u polju 110kV postrojenja i preko
njega je moguće upravljati prekidačima i rastavljačima (linijskim i sabirničkim) polja. Žičano
trebaju biti izvedene sve uzdužne i poprečne blokade.
2. ORMAR UPRAVLJANJA I ZAŠTITA (OUZ) – Za postrojenje 110 kV smješten je u komandnoj
zgradi, a SN postrojenje (ćelije) je vođeno putem upravljačko-zaštitnih terminala na ćelijama.
Strana 233 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
3. STANIČNO RAČUNALO – Smješteno na komandnom stolu u komandnoj prostoriji.
4. DC Mostar – Cjelokupni sustav vođenja postrojenja u smislu optimalne raspoloživosti biti će
izveden na način da u slučaju neraspoloživosti više razine uvijek postoji mogućnost upravljanja s
niže razine.
5. DC NOS (postrojenje 110 kV) – Cjelokupni sustav vođenja postrojenja u smislu optimalne
raspoloživosti biti će izveden na način da u slučaju neraspoloživosti više razine uvijek postoji
mogućnost upravljanja s niže razine.
uv
id
6. DC EP HZ HB (SN postrojenje) – Cjelokupni sustav vođenja postrojenja u smislu optimalne
raspoloživosti biti će izveden na način da u slučaju neraspoloživosti više razine uvijek postoji
mogućnost upravljanja s niže razine.
za
D.1.4.2.2.2.2. Upravljanje
‐
o
am
-s
Bi
H
‐
Upravljanje se treba realizirati na sljedećim razinama:
lokalno upravljanje i nadzor na razini polja (OUZ smješten u aparatnoj kućici i OLU smješten u
vanjskom dijelu postrojenja),
lokalno upravljanje i nadzor na razini transformatorske stanice (upravljačko mjesto u komandnoj
prostoriji),
daljinsko upravljanje i nadzor iz nadređenih centara (DC Mostar, DC NOS BiH i DC EP HZ HB).
tro
pr
en
os
a
‐
vo
El
ek
Na svim razinama mora biti zadovoljen uvjet subordinacije obzirom na upravljanje. Najviši prioritet
ima lokalno upravljanje na razini polja, a najniži upravljanje iz nadređenog centra (DC). Razina
upravljanja bira se preklopkom LOK/DAL koja se nalazi na svakoj navedenoj razini.
Uz navedena mjesta upravljanja dodatno se u polju može biti omogućeno servisno upravljanje
visokonaponskim aparatima na svakom VN aparatu. Servisno mjesto je zabranjeno koristiti kao
upravljačko mjesto u normalnom pogonu.
Vl
as
ni
št
Upravljačke funkcije moraju podržavati (omogućiti) sljedeće:
‐ provjeru komande prije izvršenja,
‐ nemogućnost izdavanja dvije ili više komande istovremeno,
‐ prethodnu automatsku provjeru uvjeta za izvršenje komande obzirom na ispunjenje zadanih uvjeta
blokade, sinkročeka, izabrane razine upravljanja ili nekih drugih vanjskih uvjeta.
Sve izdane komande na svim razinama i upravljačkim mjestima u normalnom pogonu moraju se prije
izvršenja podvrgnuti provjeri zadovoljenja svih unaprijed zadanih uvjeta blokada. Ako iz bilo kojeg
razloga ti uvjeti nisu zadovoljeni ili su signalizacije položaja aparata koji ulaze u uvjete blokade
nepoznate, komanda se ne smije izvršiti i mora se signalizirati nemogućnost upravljanja.
Odabir razine upravljanja
Izbornom preklopkom lokalno/daljinski odabire se razina i način upravljanja:
LOKALNO:
Lokalno upravljanje vođeno je putem upravljačko-zaštitnih terminala. U ovom položaju preklopke
onemogućeno je upravljanje s viših razina (stanično računalo, nadređeni DC-ovi).
Strana 234 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
DALJINSKI:
Lokalno upravljanje je onemogućeno. Upravlja se sa staničnog računala ili iz nadređenih DC-ova.
Upravljanje se provodi putem distribuiranog procesno informacijskog sustava, a izvršni član je
jedinica polja.
Temeljni zahtjev na funkciju nadzora je da niti jedno stanje koje ugrožava pogon u TS Mostar 1
(Raštani) ne smije ostati nealarmirano, te da se sve promjene stanja bilo kojeg od davača moraju
registrirati na jedan od mogućih načina (lista događaja, lista alarma, svjetlosna signalizacija, zvučna
signalizacija).
Nadzor stanja alarmne signalizacije, položaja visokonaponskih aparata i vrijednosti mjerenja mora biti
omogućen na svim razinama sustava nadzora, upravljanja, zaštite i mjerenja.
uv
id
D.1.4.2.2.2.3. Kriterij zahvata procesnih signala i mjerenja
am
o
za
Temeljni princip zahvata signala koji nuđeni sustav nadzora, upravljanja, zaštite i mjerenja mora
zadovoljiti je da se svi signali, mjerenja i komande samo jednom zahvaćaju i uvode u sustav, a zatim
se posredstvom optičke veze mogu distribuirati u realnom vremenu do svakog potencijalnog odredišta
u sustavu, kako na razini objekta tako i na razini polja.
Bi
H
-s
Detaljna razrada principa zahvata signala i mjerenja biti će definirana tijekom izrade izvedbenog
projekta i parametriranja sekundarnog sustava.
tro
pr
en
os
a
Na razini transformatorske stanice uvođenje procesnih signala s pomoćnih pogona i uređaja
telekomunikacija predvidjeti kroz posebnu U/I jedinicu predviđenu za tu namjenu, koja je smještena u
ormariću staničnog računala. Konačni kapaciteti (komandi, signalizacije i mjerenja) definirati će se
tijekom projektiranja.
ek
D.1.4.2.2.2.4. Sučelje čovjek – sustav (Korisničko sučelje u transformatorskoj stanici)
‐
‐
El
Vl
as
ni
št
vo
‐
Generalni zahtjevi na komunikaciju i sučelje čovjek – sustav su:
svi natpisi, poruke, ispisi na listama i ekranskim prikazima namijenjeni pogonskom osoblju
moraju biti na hrvatskom jeziku;
osoblje bez dodatnog informatičkog obrazovanja mora moći jednostavno i sigurno upravljati i
nadzirati pogon transformatorske stanice;
svi događaji i sve akcije operatera se automatski bilježe i arhiviraju tijekom cijelog trajanja
eksploatacije sustava.
Stanično računalo mora biti standardno računalo industrijske izvedbe. Stanično računalo parametrirano
je za provođenje SCADA aplikacije centralnog vođenja cijelog postrojenja.
Na stanično računalo instalira se postojeća programska podrška za vođenje postrojenja – SCADA
aplikacija (WIN CC - Siemens). Korisničko sučelje vizualizira se na osnovu informacija priređenih
putem staničnog računala smještenog u ormaru W + W01 kao sučeljem prema numeričkoj opremi
polja. Svi tekstovi i poruke u korisničkom sučelju, kao i gravure na funkcionalnoj tipkovnici trebaju
biti na hrvatskom jeziku.
Osnovke značajke aplikacije su:
‐ prikaz jednopolne sheme postrojenja s aktivnim prikazom promjena uklopnih stanja i aktivnim
bojanjem prikaza u ovisnosti o naponskom stanju
‐ odabir pojedinog polja za detaljni prikaz stanja opreme u polju, status alarmne signalizacije u
polju i prikaz svih mjerenja
Strana 235 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
uv
id
‐
upravljanje aparatima, regulacijskom preklopkom i promjena regulacijskih parametara
prikaz kronološke liste događaja i liste alarma
pretraživanje po listama po zadanom ključu
trenutni prikaz pojave pojedinog alarma s istaknutim treperenjem i zvučnim signalom
upozorenje operateru na svaku promjenu položaja aparata alarmom, treperenjem i zvučnim
signalom
prikaz mjerenja u obliku trenda promjene mjernih veličina s mogućnosti slobodnog unosa željenih
mjerenja iz postrojenja i trenutnog uspoređivanja
dohvat arhiviranih podataka iz komunikacijskog računala i lokalni prikaz
samonadzor i samodijagnostika, automatsko ponovno pokretanje (watchdog) s dojavom kvara na
jedinicu alarma
selektivni pristup podacima i upravljačkim funkcijama, hijerarhijski organiziran zaporkama za
pojedine nadležnosti operatera
Bi
H
-s
am
o
za
Detaljan popis svih signala koji će se prikazati na radnom mjestu, način njegova prikaza definirat će se
naknadno tijekom izrade izvedbenog projekta, liste parametara obrade procesnih signala, te
parametriranje i integracija sustava nadzora i upravljanja. Načini prikaza procesnih podataka moraju
biti realizirani u skladu sa standardima koje takve funkcije zadovoljavaju u već ugrađenim SCADA
sustavima.
tro
pr
en
os
a
D.1.4.2.2.2.5. Ormar staničnog računala – postojeća oprema TS Mostar 1
U svrhu realizacije sustava daljinskog nadzora i upravljanja koristiti će se postojeći ormar
W+W01 čija detaljna specifikacija se nalazi pod G.
El
ek
D.1.4.2.2.2.6. Procesiranje analognih ulaza
Vl
as
ni
št
vo
Nakon što su analogni podaci primljeni bez grešaka u komunikaciji, izvršit će se slijedeće
funkcije:
o Provjera podataka i validacija – Prije procesiranja telemetriranih analognih podataka, njihova
vrijednost se upoređuje sa vrijednostima maksimalnog i minimalnog limita kako bi se detektirao
nekorektan rad i greške pretvarača. Ako su telemeterirane vrijednosti izvan unaprijed definiranog
opsega, ovaj podatak će aktivirati alarm.
o Konverzija analognih podataka – Nakon validacija podaci će biti konvertirani u inženjerske
jedinice, vodeći računa o karakteristikama mjernih pretvarača.
o Provjera vrijednosti maksimalnog i minimalnog limita – Jednom kada su podaci konvertirani u
inženjerske jedinice, oni će biti provjereni u odnosu na definirani opseg maksimalnih i minimalnih
operativnih vrijednosti. Ove limite će korisnik moći modificirati. Treba biti moguće definirati
najmanje 4 (četiri) nivoa alarma: 2 (dva) za gornje i donje upozorenje, i 2 (dva) za gornji i donji
alarm. Kada su ovi limiti narušeni aktivira se odgovarajući alarm. Signali “vraćanje u normalu” se
izdaju kada nestane alarmirajuća situacija i sistem se vrati u normalno stanje. U slučaju djelomične
greške u opremi koja ne uzrokuje ispad iz rada elementa mreže elektroenergetskog sistema, treba
biti moguće da se ručno unese smanjeni limit koji odgovara takvoj situaciji.
o Pohrana u bazu podataka – Analogne vrijednosti u inženjerskim jedinicama se označavaju kao
korektne, pridodaje im se vrijeme i smještaju se u bazu podataka.
D.1.4.2.2.2.7. Procesiranje impulsnih ulaza
Strana 236 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Ponuđači trebaju uključiti u ponudu podršku za obradu impulsnih ulaza i jasno je opisati.
D.1.4.2.2.2.8. Procesiranje “double-point” digitalnih ulaza
Ovi ulazi se procesiraju kako bi se odredilo stanje elementa elektroenergetskog sistema i kako bi
se izvjestilo o promjenama stanja i vanrednim stanjima. Ove indikacije stanja se uspoređuju sa
prethodno primljenim podacima već pohranjenim u bazu podataka. Ako je detektirana promjena stanja
koja nije rezultat izdate komande, treba se aktivirati alarm. I alarmno stanje i vraćanje u normalu
moraju biti jasno prezentirani na zaslonima.
D.1.4.2.2.2.9. Procesiranje alarma
uv
id
Događaj se definira kao bilo koja promjena u elektroenergetskom sistemu. Alarm je podgrupa
događaja. Bilo koja neočekivana promjena stanja ili prekoračenje bilo kog dozvoljenog limita varijabli
elektroenergetskog sistema mora inicirati alarm.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
Događaji sa alarmima su:
o bilo koja neočekivana promjena stanja;
o bilo koji upravljački zahtjev na kontrolnu točku ili indikacija, a što ne rezultira promjenom
pridruženog stanja položaja unutar određenog perioda;
o bilo koji analogni ulaz koji prekorači jednu od četiri alarmne granice definirane od strane
operatora;
o telemetrijski uređaj ne odgovara korektno na unaprijed definirani broj prozivanja.
Promjena stanja inicirana od strane operatora će biti smatrana događajem.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
U alarmnom procesiranju, između ostalog, treba uzeti u obzir slijedeće:
o Bilo koji alarm će biti upadljivo oglašen, i na zvučni i na vizualni (blinkanjem i bojom) način i to
na takav način da će ga korisnik moći brzo i lako identificirati i klasificirati.
o Nezahtijevana promjena stanja bilo kojeg elementa, treba rezultirati blinkanjem simbola koji
predstavlja taj elemenat na zaslonu.
o Blinkanje će uvijek ukazivati na nepotvrđeni alarm.
o Svaki alarm, ovisno od područja odgovornosti kojem je dodijeljen, treba biti potvrđen od strane
korisnika, zavisno od njegovih prava prisupa. Dodatno, treba postojati mogućnost potvrde alarma
na jednoj stranici ili na grupnoj osnovi. U svakom slučaju zadatak potvrđivanja neće zahtijevati
značajan napor niti potrošnju previše operatorovog raspoloživog vremena, čak ni u slučaju važnog
događaja.
o Alarm neće biti uklonjen iz alarm liste, sve dok ne iščezne uslov koji je izazvao alarm.
o Ni pod kakvim uvjetima nepotvrđeni alarmi neće uzrokovati narušavanje performansi sistema ili
narušavanje sistemskog procesiranja.
o Mogućnost gubitka alarma usljed prepunjenja alarmnog buffer-a mora biti svedena na minimum.
o Prekoračenje bilo kojeg unaprijed definiranog limita varijabli elektroenergetskog sistema treba
proizvesti odgovarajuće indikacije (vizualnu indikaciju promjenom boje mjerenja i ubacivanje u
datoteke alarma i događaja).
o Potvrda alarma treba uzrokovati prestanak odgovarajućeg blinkanja. Potvrda se treba obaviti samo
jedanput, bez obzira na to koliko mnogo zaslona i lista sadrži neki alarm.
o Treba biti osigurana mogućnost utišavanja zvučne indikacije alarma na jednostavan način.
Ponuđači će opisati mehanizme zabrane zvučnih alarma.
Strana 237 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Treba biti omogućeno definiranje različitih izvještaja o alarmima i događajima i njihovo štampanje
na izlaznim uređajima odabranim od strane korisnika.
Alarmi se trebaju prezentirati tako da sve značajne informacije (porijeklo, kategorija) koje se odnose
na alarm budu jasno identificirane sa ciljem da ih korisnik klasificira i obradi korektno. Liste alarma i
događaja trebaju biti generirane po kronološkom redu.
Kao minimum, slijedeće informacije treba da budu raspoložive za svaki alarm:
o datum i vrijeme,
o naziv objekta,
o identifikator elementa,
o kratki opis alarma.
o
za
uv
id
Tokom cijelog trajanja alarmnih okolnosti, na zaslonu koji odgovara objektu gdje se alarm događa,
drži se stalna vizualna informacija (atributi boje i blinkanja za nepotvrđene alarme – boje samo za
potvrđene alarme).
o
D.1.4.2.2.2.10. Podaci o kronologiji događaja (SOE)
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
Softver treba biti u stanju prihvatiti, obraditi i pohraniti podatke o redosljedu i kronologiji
događaja (engl. “Sequence of Events” - SOE) poslane od strane telemetrijskih uređaja. Softver
“daljinskog” radnog mjesta će pregledati SOE buffer u svakom telemetrijskom uređaju. Buffer-i sa
novim SOE podacima će biti čitani tako da se minimizira prekid procesa skeniranja. Bufferi će biti
resetirani samo nakon što je potvrđen prijem poslanih SOE podataka. Niti jedan događaj iz SOE
buffer-a ne bi smio biti izgubljen.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Komande nadzora i upravljanja trebaju biti pokretane na zahtjev operatora, putem grafičkih zaslona i
poslane ka objektu samo nakon što je komanda potvrđena kao validna. Procedura potvrđivanja treba
uključivati također i promjenu stanja upravljanog uređaja. Nepotvrđeni upravljački zahtjevi će biti
odbijeni i alarmirani sa odgovarajućom porukom greške. Upravljačka sekvenca će biti bazirana na
konceptu “odaberi i provjeri prije izvršenja” (engl. “select and check before operate”), sa ciljem da se
osigura sigurnost operacije.
Neizvršene ili nepotpune upravljačke sekvence trebaju aktivirati odgovarajuće alarme. Promjene stanja
uređaja, nastale kao rezultat akcije nadzora i upravljanja izvršene od strane operatora će biti tretirane
kao događaji, ali neće uzrokovati alarme.
Preporučena sekvenca nadzora i upravljanja po koracima je slijedeća:
o Selektiraj uređaj za daljinsko upravljanje pozicioniranjem kursora - važeća selekcija će rezultirati
vizualnom potvrdom na ekranu da je taj uređaj selektiran.
o Zahtijevano upravljanje će biti odbijeno ako:
o tom uređaju nije pridružena komanda;
o uređaj je označen da zabrani akciju (npr. ako su na uređaju u toku aktivnosti održavanja);
o telemetrijski uređaj je van funkcije, u kojem slučaju jedina dozvoljena akcija treba biti ručno
osvježavanje stanja položaja uređaja;
o selektiran je drugi uređaj ili bilo koje izdavanje komande nije izvršeno u unaprijed definiranom
vremenu.
o Nevažeći zahtjevi će rezultirati porukom, koja će pokazivati razlog za odbijanje i otkazivanje
selekcije točke
Strana 238 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
o
Treba doći do promjene boje i blinkanja datog uređaja na shematskom dijagramu kao posljedica
komandne promjene.
D.1.4.2.2.2.11. Ručno uneseni podaci
uv
id
Operator mora imati mogućnost ažuriranja onih podataka koji nisu telemetrirani ili koji nisu
dostupni zbog grešaka u telemetriranju. U slučajevima kada su ne-telemetrirane informacije dostupne
ili se na drugi način znaju, operator mora biti u stanju unesti ih ručno. Također, ručno se mogu unositi
i podaci koji se telemetriraju, ali iz bilo kojeg razloga nisu raspoloživi.
Status ručno unesenih podataka mora biti jasno prikazan na zaslonima. Kada se telemetrijski uređaj
vrati u normalan rad, podaci će biti zamjenjeni informacijom poslanom od strane telemetrijskog
uređaja iz objekta. Operator treba i da bude u mogućnosti da ručno zamijeni ponovno korištenje
telemetriranih vrijednosti za podatke koje je prethodno ručno unio.
Unos će biti zabilježen u listi alarma i događaja, identificirajući promjenu, datum, sat i korisnika.
o
za
D.1.4.2..2.12. Aritmetičke operacije
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
Treba biti osigurana mogućnost dolaska do izračunatih vrijednosti izvođenjem artimetičkih
operacija sa „real-time“ podacima. Izračunata vrijednost se definira kao vrijednost pribavljena od
jedne ili više sastavnih vrijednosti primjenom određenih aritmetičkih operacija. Sastavne vrijednosti u
stvarnosti mogu biti skenirani podaci, druge izračunate vrijednosti ili ručno uneseni podaci.
vo
Vl
as
ni
št
D.1.4.2.2.2.13.“Trending”
El
ek
Aritmetičke operacije, koje mogu biti primjenjene na real-time podatke, trebaju uključivati:
o zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i vađenje kvadratnog korijena;
o integraciju promjenjivih ili razlomaka za period od jednog sata, sa prilagodljivim intervalima;
o postotke i razlomke;
o srednje vrijednosti.
SCADA sistem mora imati “trending” funkcionalnost. Ponuđači moraju opisati formate
raspoložive za “trending”, broj trendova koji mogu istovremeno biti prikazani i fleksibilnost.
D.1.4.2.2.2.14.“Tagiranje”


Mora biti moguće postaviti sigurnosne “tagove” (etikete) da se:
preventivno spriječe nedozvoljene upravljačke operacije na elemente gdje se obavljaju bilo kakvi
radovi;
identificira objekat ili elemenat koji je van pogona.
“Tagovi”, kao minimum, moraju osigurati sljedeće informacije:
 datum i lokaciju;
 naziv objekta;
 identifikaciju elementa;
 tekst za “tag”;
 status uređaja;
 identifikaciju korisnika koji je postavio “tag”.
Strana 239 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Alarmiranje mora biti pod pauzom za cijelo vrijeme u toku kojega su pojedini uređaj ili grupa uređaja
označeni “tagom”.
D.1.4.2.2.2.15. Izvještaji i printanje


Generiranje izvještaja treba udovoljavati slijedećim zahtjevima:
“on-line” generiranje izvještaja,
“off-line” generiranje izvještaja.
-s
am
o
za
uv
id
Izvještaji se moraju moći prikazati na ekranu i/ili otiskati na printeru. Za obimne izvještaje operator će
biti u mogućnosti da selektira i otiska dijelove izvještaja na pojedinačnoj stranici. Mora biti moguće
prebaciti izvještaje u neki od procesora teksta ili tabelarnih procesora u MS Office okruženju (MS
Word, MS Excel i sl.). Mora biti moguće specificirati podatke na satnoj, dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj
bazi za inkorporiranje u dnevne, tjedne, mjesečne i/ili godišnje izvještaje.
Također, mora biti moguće izvršavati aritmetičke, algebarske i logičke operacije sa specificiranim
podacima i definirati izračunate vrijednosti u izvještajima. Bilo koji podatak pohranjen u “real-time”
bazu podataka mora biti moguće konfigurirati u programu za generiranje izvještaja.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Mora biti moguće, otiskati/kopirati bilo koji zaslon koji postoji na monitorima, uključujući grafiku,
slike, nepokretnu pozadinu displeja i dinamičke vrijednosti prikupljene iz elektroenergetskog sistema.
D.1.4.2.2.2.16. Komunikacija unutar sustava nadzora i upravljanja u objektu
ek
Komunikacija za potrebe sustava nadzora i upravljanja, zaštite i mjerenja mora biti riješena
pomoću optičkih veza i komunikacije vrlo visoke raspoloživosti i kvalitete.
Vl
as
ni
št
vo
El
Pri tome se mora trajno nadzirati ispravnost rada komunikacijskog podsistema i integritet prijenosa.
Svako odstupanje od zadanih postavljenih vrijednosti kao i greška u podacima mora se automatski
signalizirati.
Komunikacija među uređajima sustava nadzora i upravljanja odvija se po PROFIBUS i IEC 60870-5103 protokolu.
D.1.4.2.2.2.17. Zahtjevi na opremu
Prilikom izrade prijedloga konfiguracije sustava nadzora i upravljanja treba se ponuditi takvo
rješenje kod kojega kvar pojedine komponente (dijela) sustava ne smije uzrokovati neželjenu
upravljačku akciju niti smije imati bilo kakav utjecaj na energetski sustav (primarnu opremu) koja se
nadzire i upravlja. Također, mora biti osigurano i dokazano da će sustav raditi ispravno i zadržati sve
deklarirane karakteristike (kao što su npr.: vremena odziva i izvršenja komande) i u uvjetima
poremećaja u energetskom postrojenju kad nastupa lavinski efekt priliva procesnih podataka (generira
se ogromna količina procesnih podataka u vrlo kratkom vremenskom periodu).
Isporučitelj mora garantirati da niti u kojem slučaju neće doći do gubitka informacija, kako na razini
polja, tako i na razini objekta.
Strana 240 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Sve informacije predviđene za prijenos u nadređeni centar moraju se prenijeti u centar u svim
pogonskim uvjetima (ukoliko su telekomunikacijske veze raspoložive) uključujući i havarijska stanja,
tj da ne dođe do gubitka informacija predviđenih za prijenos u nadređene DC-ove.
D.1.4.2.2.2.18. Vremenska sinkronizacija
Vrijeme unutar cijelog sustava mora biti sinkronizirano pomoću vanjskog prijemnika signala
točnog vremena GPS. Signal točnog vremena se prosljeđuje svim jedinicama sustava putem protokola
za komunikaciju BAS 60870-5-103 ili PROFIBUS. Zahtijeva se točnost od +/- 10 ms unutar cijelog
sustava i vremena pridjeljena nastanku/pojavi svakog događaja (osim mjerenja) moraju imati
rezoluciju od 1 ms.
D.1.4.2.2.2.19. Dohvat arhiviranih procesnih podataka
uv
id
Dohvat arhiviranih procesnih podataka podrazumijeva arhiviranje procesnih podataka i
mogućnost njihovog pretraživanja.
Bi
H
-s
am
o
za
Sastavni dio ove funkcije je i pripadna programska podrška pomoću koje se može provesti evaluacija
arhiviranih procesnih podataka i mjerenja. Evaluacija sadrži alate za jednostavno pretraživanje po
zadanom ključu, vremensko pretraživanje ili kronološko sortiranje događaja. Sastavni dio evaluacije
podataka je i prezentacija rezultata kako u alfanumeričkoj, tako i grafičkoj obradi rezultata mjerenja,
odnosno događaja vezanih uz zaštitu. Svi rezultati se moraju moći vidjeti na ekranu i ispisati na
ponuđenom printeru. U ponudi se moraju specificirati svi nuđeni programi za evaluaciju s kratkim
opisom djelovanja i mogućnostima.
tro
pr
en
os
a
Zapis svih procesnih podataka mora biti u nekom od standardnih općeprihvaćenih formata.
Sastavni dio ove funkcije je “disturbance analysis system” pomoću kojeg će se moći obaviti temeljita
analiza kvara i djelovanja zaštite.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Funkcija dohvata arhiviranih podataka mora biti potpuno neovisna od prijenosa podataka u realnom
vremenu, baze podataka realnog vremena i neovisna od podataka koji se šalju u nadređeni centar
vođenja.
D.1.4.2.2.2.20. Uključenje u sustav daljinskog nadzora i upravljanja
o
o
o
Nadležni centri daljinskog upravljanja su:
DC NOS (110 kV postrojenje),
DC Mostar (kompletno postrojenje),
DC Distribucije EP HZ H-B (SN postrojenje).
Svi procesni signali, komande i mjerenja koji su raspoloživi na razini TS istovremeno moraju biti
raspoloživi i za daljinski nadzor i upravljanje za svaki od centara ovisno o dodjeljenim ovlastima.
Detaljna tablica signala definirat će se tijekom izrade izvedbenog projekta u skladu s odabranom
opremom i bit će usklađena s usvojenim prinicipima Elektroprijenosa BiH – OP Mostar.
Sučelje prema nadređenim centrima je stanično računalo. Za omogućenje upravljanja iz nadređenih
centara, izborna preklopka u ormaru staničnog računala mora biti u položaju DC-ovi.
Strana 241 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.2.2.2.21. Mjerni, upravljački i signalni kabeli
Za povezivanje opreme vlastitog napajanja koristiti će se kabeli tipa NYCY. Plašt kabela
uzemljuje se na sabirnice uzemljenja u ormarima. Plašt se uzemljuje na jednom završetku kabela. Za
strujne i naponske grane koriste se kabeli presjeka 4 i 2.5 mm2. Za krugove upravljanja i signalizacije
koriste se kabeli minimalnog presjeka 1.5 i 2.5 mm2, a stvarne presjeke odredit će kontrola presjeka
prema dopuštenim padovima napona i dopuštenom zagrijavanju tijekom kratkog spoja u izvedbenom
projektu.
D.1.4.2.2.3. Telekomunikacije
uv
id
Kako bi se osigurao pouzdan i siguran rad predmetnog objekta potrebno ga je uključiti u
postojeće telekomunikacijske mreže Elektroprijenosa BiH čime se stvaraju pretpostavke za
povezivanje istog sa nadređenim centrima upravljanja (DC NOS BiH, DC Mostar i DC Distribucije
EP HZ HB). Komunikacija prema nadređenim centrima predviđena je preko dvije MCP kartice u
ormaru W +W01 po IEC 60870-5-101.
o
za
D.1.4.2.3 OPĆI TEHNIČKI ZAHTJEVI
-s
am
D.1.4.2.3.1.Norme i pravila struke
ek
D.1.4.2.3.2. Konstrukcija (dizajn)
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Svi materijali i uređaji trebaju biti u skladu s tehničkim normama Međunarodne organizacije za
normizaciju (ISO). IEC norme se primjenjuju na sve sustave i opremu koja je predmet isporuke. Ostale
dostupne norme mogu se primijeniti ukoliko osiguravaju jednaku ili veću kvalitetu od spomenutih i
ukoliko su njihove odredbe dostupne u izdanju na hrvatskom ili engleskom jeziku.
Isporučitelj se mora nedvosmisleno izjasniti o tome koju normu namjerava primijeniti za pojedini dio
ugovorenog posla, te o tome zajedno s tekstom svih relevantnih normi obavijestiti Naručitelja.
Vl
as
ni
št
vo
El
Oprema treba biti tako izvedena da se u najvećoj mjeri olakšaju pregledi, čišćenje, održavanje.
Mora raditi zadovoljavajuće u svim pogonskim uvjetima i u uvjetima okoline koji se mogu očekivati.
Pojedini ugrađeni dijelovi moraju biti međusobno zamjenjivi kada je god to potrebno, čime se postiže
racionalizacija u održavanju i uskladištenju pričuvnih dijelova. Uređaji se moraju uklopiti unutar
uobičajenih gabarita sličnih uređaja. Sva dodatna oprema uređaja mora također odgovarati važećim
normama i propisima.
D.1.4.2.3.3. Elektromagnetska kompatibilnost
Sva oprema postrojenja svi sastavni dijelovi moraju biti projektirani, proizvedeni i montirani na
način, da ugrađena oprema sigurno udovoljava pod svim normalnim uvjetima i krajnjim uvjetima
kvarova.
Tijekom normalnih uvjeta i krajnjih uvjeta kvarova, sva oprema mora djelovati ispravno i bez
pogrešnih prorada.
Tijekom normalnih uvjeta i pri krajnjim uvjetima kod kvarova, prenaponski utjecaji na opremu moraju
biti smanjeni na vrijednosti da ta oprema može opstati bez bilo kakvog oštećenja i ispravno djelovati.
U ponudi Isporučitelj mora dati jamstvo da je sva ugrađena oprema elektromagnetski kompatibilna.
Ako druga oprema ili instalacija izvan obima aktivnosti Kupca može smetati elektromagnetskoj
kompatibilnosti opreme koja je predmet isporuke, ili isporučena oprema može utjecati na ispravno
funkcioniranje opreme isporučene od trećeg Isporučitelja. Isporučitelj mora navesti problem i dati
rješenje problema.
D.1.4.2.3.4. Pakiranje i označavanje paketa
Strana 242 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Isporučitelj će pripremiti opremu za transport tako da je zaštiti od svakog oštećenja, a bit će
odgovoran i za utovar i istovar.
Prije pakiranja svaki pojedini dio sustava treba biti numeriran i označen tako da se kod montaže točno
zna njihov međusobni položaj. Ove oznake moraju biti jasno vidljive i u skladu sa "sustavom
klasifikacije uređaja".
Pakiranje treba biti u sekcijama koje će omogućiti u pogledu veličine i težine što lakši transport, a
onemogućit će oštećenja i koroziju tijekom transporta i pri eventualnom prekrcavanju ili privremenom
uskladištenju.
Pakiranje opreme potrebno je provesti posebno za svaku vrstu opreme i način transporta. Mali dijelovi
trebaju biti pakirani u kutijama ili kontejnerima i odgovarajuće zaštićeni i učvršćeni.
za
uv
id
Svaki paket treba imati svoj popratni list u omotnici koja ga štiti od vlage. Na vanjskoj strani paketa na
vidljivom mjestu treba biti označena ukupna težina, pozicija težišta i zahtijevani položaj. Način
označavanja mora biti takav da onemogući brisanje ili bilo kakvo drugo oštećenje.
-s
am
o
Način pakiranja mora biti odgovarajući da omogući siguran transport opreme od tvornice do mjesta
ugradnje.
Bi
H
Lista pakiranja mora biti za svaku posebnu transportnu jedinicu i mora omogućiti Naručitelju laku
identifikaciju na terenu.
tro
pr
en
os
a
Odobrenje i prihvaćanje bilo koje opreme od strane Naručitelja ne oslobađa proizvođača od
odgovornosti da će oprema pravilno funkcionirati i da je izrađena prema svim garancijama.
Svi troškovi pakiranja su na teret Isporučitelja. Materijal za pakiranje ostaje vlasništvo Naručitelja.
ek
D.1.4.2.3.5. Doprema (transport) i skladištenje
Vl
as
ni
št
vo
El
Isporučitelj će osigurati pogodan transport i bit će odgovoran za njega. Vrijeme transporta treba
biti što kraće. Iskrcavanje će se vršiti na lokaciji TS 110/35/10 kV Mostar 1. Isporučitelj treba navesti
uvjete i način uskladištenja opreme.
D.1.4.2.3.6 . Mjerne jedinice
U korespondenciji, tehničkim tablicama, nacrtima, skalama instrumenata i sl., bit će korištene
mjerne jedinice isključivo po međunarodnom sistemu (SI).
D.1.4.2.3.7. Zaštitne mjere
Sva oprema treba imati odgovarajuću zaštitu kako bi se spriječila bilo kakva mogućnost ozljeda
osoblja. Ova zaštita mora biti u skladu s odgovarajućim pravilima zaštite na radu i zaštite od požara.
D.1.4.2.3.8. Zaštita od malih životinja
Isporučitelj je dužan, tamo gdje je moguć dodir malih životinja tijekom buduće eksploatacije s
opasnim naponom, provesti tvorničke mjere zaštite od "malih životinja" na ugovorenoj opremi
gdjegod se očekuje da bi "male životinje" mogle doći u dodir s opasnim naponom ili izazvati
oštećenja na opremi, uvažavajući pri tome mjere zaštite na radu. Potrebno je u ormarima
sekundarne opreme predvidjeti gumene uvodnice za kabele iz postrojenja, čime se sprečava
ulazak malih životinja u ormar. Pri izboru komunikacionih optičkih kabela potrebno je voditi
računa da su na dokazan način zaštićeni od malih životinja, prije svega glodavaca.
Strana 243 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.2.3.9. Materijali
Svi korišteni materijali trebaju biti novi najviše kvalitete i pogodni za rad u očekivanim
uvjetima, tako da osiguraju dugotrajan i siguran rad.
Posebnu pažnju treba posvetiti izbjegavanju korozije uslijed galvanskih efekata i zaštiti od
elektromagnetskih utjecaja.
D.1.4.2.3.10. Zaštita od korozije
uv
id
Oprema treba biti zaštićena kvalitetnim premazima otpornim na utjecaj okoline.
Isporučitelj ima obvezu da o svom trošku otkloni svaku pojavu korozije čiji uzrok bi bio nekvalitetan
materijal i neadekvatna zaštita površina i to 5 godina nakon preuzimanja. Naručitelj zadržava pravo da
odluči da li je došlo do takve pojave.
za
D.1.4.2.3.11. Dokumentacija
am
o
D.1.4.2.3.11.1. Općenito
Bi
H
-s
Sva dokumentacija i crteži opreme koja se isporučuje treba imati tehnički karakter za potrebe
projektiranja, pogona i održavanja, a ne komercijalni karakter. Dimenzije na nacrtima moraju biti u
metričkom sustavu.
tro
pr
en
os
a
Tehnička dokumentacija, koju Isporučitelj treba predati Naručitelju, mora biti složena u funkcionalne
cjeline.
El
ek
Isporučitelj će pripremiti "sustav klasifikacije uređaja" s alfa-numeričkim oznakama u skladu s BAS
EN 81346 i BAS IEC 60617-DB. Te oznake moraju se primijeniti u svim nacrtima, listama, kao i u
drugoj dokumentaciji koju će pripremiti Isporučitelj.
Vl
as
ni
št
vo
Ponuditelj mora detaljno pregledati raspoloživu dokumentaciju, a posebno tehničke
specifikacije iz Dokumentacije za nadmetanje.
D.1.4.2.3.11.2. Tehnička dokumentacija uz ponudu
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Ponuditelj će uz ponudu dostaviti slijedeću tehničku dokumentaciju:
tehnički opis opreme
detaljnu specifikaciju opreme s količinama
ispunjene liste tehničkih podataka, garantirane tehničke i ostale podatke o ponuđenoj opremi
vremenski plan izvođenja radova
prijedlog plana osiguranja i kontrole kvalitete (QA i QC)
popis odstupanja od dokumentacije za nadmetanje
popis propisa, normi i preporuka za ponuđenu opremu
D.1.4.2.3.11.3. Tehnička dokumentacija nakon potpisivanja ugovora
Tehnička dokumentacija, koju će Isporučitelj dostaviti Naručitelju u razdoblju od sklapanja ugovora
do isporuke opreme mora sadržavati najmanje:
‐ plan kontrole kvalitete
‐ detaljni vremenski plan izvođenja radova
Strana 244 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
‐
‐
upitne liste prije početka proizvodnje (u roku do 20 dana nakon potpisa ugovora) obvezno
dostaviti Naručitelju na odobrenje,
mjerne skice (u roku do 20 dana nakon potpisa ugovora)
Isporučitelj će u roku od deset (10) dana po potpisu Ugovora dostaviti Naručitelju detaljan vremenski
plan svih aktivnosti na izvršenju Ugovora za predmetni dio (u tiskanom i elektroničkom obliku –
otvoren file). U roku od deset (10) dana po primitku, vremenski plan treba biti usuglašen i prihvaćen
od strane Naručitelja i Isporučitelja.
D.1.4.2.3.11.4. Tehnička dokumentacija u fazi izrade
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tehnička dokumentacija, koju će Isporučitelj dostaviti Naručitelju u razdoblju prije početka
proizvodnje opreme mora sadržavati najmanje:
‐ prijedlog procedura i program osiguranja kontrole kvalitete (QA program) pri proizvodnji i
ispitivanju;
‐ knjiga zapisnika o provedenim kontrolnim mjerenjima, ispitivanjima i preuzimanju;
‐ pogonske upute za montažu;
tro
pr
en
os
a
D.1.4.2.3.11.5. Tehnička dokumentacija prilikom isporuke
Tehničku dokumentaciju s dokazima o postignutoj kvaliteti opreme, radova i svih ispitivanja
isporučene opreme, Isporučitelj će dostaviti Naručitelju prilikom preuzimanja.
vo
El
ek
Također prilikom preuzimanja Isporučitelj je dužan dostaviti Naručitelju svu dokumentaciju potrebnu
za tehnički pregled građevine u koju se predmetna oprema ugrađuje, uključujući i dokumentaciju o
sukladnosti opreme i uređaja.
Vl
as
ni
št
Tehničku dokumentaciju treba isporučiti sukladno odjeljku B. Projektna i ostala dokumentacija.
D.1.4.2.3.11.6. Tehnička dokumentacija nakon montaže
Isporučitelj treba dostaviti program izvođenja ispitivanja nakon montaže.
Nakon što je montirana sva oprema, položeni svi energetski, signalno – upravljački i komunikacijski
kabeli te obavljena sva ispitivanja, Izvoditelj je dužan Naručitelju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
‐ ispitna izvješća o provedenim ispitivanjima:
 funkcionalnosti i ispravnosti sve ugrađene opreme
 lokalne (stanične) komunikacije PROFIBUS/IEC 103
 funkcija staničnog računala i sustava upravljanja i nadzora komunikacije prema
nadređenim DC-ovima
 konfiguracijske datoteke (fileove) sve ugrađene opreme u elektroničkom obliku;
 upute za pogon i održavanje opreme.
Tehničku dokumentaciju treba isporučiti sukladno odjeljku B. Projektna i ostala dokumentacija.
Strana 245 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.2.3.11.7. Upute za održavanje
Tehničku dokumentaciju s detaljnim uputama za pogon i održavanje predmetne opreme,
Isporučitelj će dostaviti Naručitelju prilikom preuzimanja. Upute za pogon i održavanje isporučiti:
tiskano, uvezanu u 6 (šest) primjeraka i 1 (jedan) primjerak na CD/DVD.
D.1.4.2.3.11.8. Odobravanje tehničke dokumentacije
o
za
uv
id
Za svu opremu koja je predmet nabave Isporučitelj će Naručitelju dostaviti tehničku
dokumentaciju za odobrenje.
Isporučitelj je dužan dostaviti Naručitelju na odobrenje upitne listove ponuđene opreme prije
izdavanja radioničkog naloga za proizvodnju.
Svi dijelovi projektne dokumentacije podliježu odobrenju Naručitelja, Isporučitelj će na odobrenje
dostaviti zaokružene projektne cjeline ovjerene od strane projektanta.
Odobrenje od strane Naručitelja, ne oslobađa Izvođača njegovih odgovornosti glede, točnosti i
usklađenosti s ostalom tehničkom i ugovornom dokumentacijom.
-s
am
D.1.4.2.4. POSEBNI TEHNIČKI ZAHTJEVI
Bi
H
D.1.4.2.4.1. Izvođenje radova (usluga)
ek
tro
pr
en
os
a
Isporučitelj će izvoditi radove (usluge) u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije za
uključujući proizvodnju, isporuku, ispitivanje, transport do gradilišta, izvođenje radova (usluga) na
gradilištu i ispitivanja nakon montaže.
Isporučitelj će osigurati kvalificirano osoblje koje će tijekom i nakon montaže ispitati opremu i
prisustvovati njenom puštanju u pogon.
Isporučitelj je dužan prisustvovati puštanju u rad/probni rad te tehničkom pregledu.
El
D.1.4.2.4.2. Ormari
Vl
as
ni
št
vo
D.1.4.2.4.2.1. Ormar staničnog računala
Ugrađuje se u komandnu prostoriju. U ormaru se nalazi oprema kao što je navedeno u stavki G
– popis postojeće opreme TS Mostar 1.
‐ stanično računalo SICAM SAS S400
‐ GPS prijemnik točnog vremena
‐ preklopnici za servisni pristup
‐ uređaji za komunikaciju prema drugim centrima
‐ napajanje
D.1.4.2.4.2.2. Općenito
‐
‐
‐
Svi ormari koji se naručuju trebaju zadovoljiti slijedeće zahtjeve:
Boja ormara treba biti RAL 7035.
Ormari trebaju biti predviđeni za ugradnju na pod, te trebaju imati otvor za uvod kabela sa
zaštitom od malih životinja i držačima kabela.
Sve oplate kabela trebaju biti uzemljene unutar ormara. Sabirnica uzemljenja treba biti ugrađena
pri dnu ormara.
Strana 246 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
‐
Ormari trebaju imati ugrađen grijač s termostatom, sijalicu i razvod napona (min. 2 utičnice) za
230 VAC. Sijalica se treba uključiti prilikom otvaranja zakretnog okvira.
‐ Sve veze unutar ormara trebaju biti označene istim brojevima na obje strane vodiča. Veze na istom
uređaju ne treba označavati.
‐ Ožičenje ormara treba biti izvedeno vodičima od negorive žice.
Svi dijelovi ormara (osim uređaja koji se u njih ugrađuju) uključujući i metalne elemente (limove)
između uređaja moraju biti identične boje kao i vanjske površine ormara.
D.1.4.2.4.3. Natpisi
za
D.1.4.2.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
uv
id
Na svakom dijelu postrojenja koji je u funkciji sustava daljinskog nadzora i upravljanja postaviti
natpisne pločice sukladno BAS i IEC normama i Izvedbenom projektu.
am
o
D.1.4.2.5.1. Općenito
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
Program kontrole i osiguranja kvalitete u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje daje opće odredbe
za nadzor kvalitete materijala, pojedinih dijelova, cijelih uređaja, te kvalitete izrade ugovorene
opreme, i to tijekom proizvodnje, tijekom završnih ispitivanja prije isporuke, kao i nakon montaže.
Isporučitelj treba u svim etapama realizacije Projekta dosljedno primjenjivati sustav osiguranja i
kontrole kvalitete (QA/QC) kojeg određuje norma ISO 9001.
Nadalje, Isporučitelj je odgovoran za osiguranje kvalitete kod svojih kooperanata odnosno
Podizvoditelja.
Naručitelj ili njegov predstavnik, odnosno tvrtka koju angažira Naručitelj da u njegovo ime provodi
kontrolu kvalitete (u daljnjem tekstu Naručitelj) imaju pravo kod Isporučitelja i Podizvoditelja
provjeriti usuglašenost proizvoda sa specificiranim zahtjevima.
U osiguranju kvalitete bitnu ulogu imaju primijenjeni kontrolni i ispitni postupci, kontrolna, mjerna i
ispitna oprema. Isporučitelj treba održavati kontrolne, mjerne i ispitne uređaje u svrhu dokazivanja da
oprema ispunjava specificirane zahtjeve.
Isporučitelj treba voditi redovnu evidenciju i čuvanje izvještaja o kvaliteti. To je neophodno, jer ovi
izvještaji svjedoče o efikasnosti provođenja sustava kvalitete. Izvještaji moraju biti pregledno napisani,
s jasnom oznakom objekta, primijenjenog postupka i rezultata ispitivanja. Pripadne izvještaje za
proizvode Podizvoditelja također treba uključiti u dokumentaciju o kvaliteti.
Kopije potvrdi svih ispitivanja, s podacima o kemijskim i mehaničkim svojstvima materijala, trebaju
se čuvati kod Isporučitelja i trebaju biti dostupni na uvid predstavniku Naručitelja. Kopije tipskih
potvrdi obavezno se trebaju dostaviti Naručitelju, najkasnije na dan isporuke.
U slučaju da potvrde o tipskom ispitivanju nisu dostupne, sva tipska ispitivanja treba provesti u skladu
s odgovarajućim normama na trošak Isporučitelja.
Odustajanje od ispitivanja ili prisustvovanje ispitivanju od strane Naručitelja, ne oslobađa Isporučitelja
od pune odgovornosti za ispunjenje specificiranih zahtjeva.
Isporučitelj treba omogućiti nadzor i ispitivanje svih materijala, opreme i komponenti. Ovaj nadzor i
ispitivanja se provode u procesu proizvodnje kod Isporučitelja. Njihovi rezultati pokazuju o kojoj su
mjeri ispunjeni zahtjevi iz Ugovora.
Sve troškove koji se odnose na takva ispitivanja snosi Isporučitelj. Jedino Naručitelj podmiruje
troškove svojih predstavnika koji kontroliraju i prate ispitivanja.
Svi pokusi, nadzor i ispitivanja, kao i njihovi rezultati, trebaju biti zapisani i valjano potpisani od
ovlaštenih predstavnika. Izvještaji trebaju biti u obliku koji se zahtjeva u Ugovoru.
Tvornička i funkcionalna ispitivanja parcijalnih i kompletnih sklopova i sustava treba izvršiti kod
Isporučitelja (ili njegovih kooperanata). Takva ispitivanja trebaju se izvesti u uvjetima koji su što više
slični radnim.
Strana 247 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Ako Naručitelj zahtjeva, mogu se tvornička i funkcionalna ispitivanja ponavljati sve dok se ne
postigne potpuni dokaz da dotični sklop ima svojstva u skladu sa zahtjevima u dokumentima Ugovora.
D.1.4.2.5.2. Obveze Isporučitelja
El
vo
D.1.4.2.5.3. Prava Naručitelja
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Isporučitelj će primijeniti efikasan program osiguranja kvalitete (QA). Osoblje za osiguranje i
kontrolu kvalitete djelovat će nezavisno od proizvodnje i imat će dovoljno ovlaštenja da predloži i
izvrši potrebne radnje u cilju postizavanja tražene kvalitete.
Program osiguranja kvalitete (QA program) će biti definiran Priručnikom osiguranja kvalitete, a bit će
popraćen kontrolnim i radnim planovima i postupcima.
QA program će se primjenjivati na sve aktivnosti Isporučitelja (nabava, proizvodnja, pakiranje,
rukovanje, transport, skladištenje), u opsegu ovisnom o važnosti pojedine aktivnosti.
Isporučitelj će pripremiti i dostaviti Naručitelju na odobrenje planove kontrole kvalitete (QC planove)
za cjelokupni opseg isporuke.
Isporučitelj će omogućiti Naručitelju pristup u prostorije Isporučitelja i Podizvoditelja kao i učiniti
dostupnima QA/QC informacije i dokumentaciju radi kontrole, provjere, prisustvovanja i nadzora
aktivnosti.
Isporučitelj će pravovremeno pozvati Naručitelja da obavi nadzor odnosno prisustvuje "hold (H)" i
"witness (W)" točkama u skladu s H i W oznakama u QC planovima. Najava i poziv Naručitelju za H i
W inspekcije bit će 15 dana unaprijed.
Isporučitelj će obaviti i dokumentirati sve aktivnosti kao što je utvrđeno u QC planovima, neovisno o
tome, dali im Naručitelj prisustvuje.
Isporučitelj će obavijestiti Naručitelja o svim promjenama i neusklađenostima za vrijeme realizacije
projekta i treba ishoditi od Naručitelja suglasnost na predložena rješenja.
Isporučitelj će tijekom aktivnosti prikupljati dokaze o kvaliteti, te nakon dovršenja pojedinih cjelina
(proizvodnje, demontaže, montaže, probnog pogona) pripremiti paket QC dokumentacije i dostaviti ga
Naručitelju na pregled.
Nakon što Naručitelj prihvati paket QC dokumentacije, Isporučitelj će ga predati Naručitelju u
dogovorenom broju kopija i roku isporuke.
Vl
as
ni
št
Naručitelj ima pravo davanja komentara i odobravanja QA programa Isporučitelja u cilju
poboljšanja njegove efikasnosti na projektu.
Naručitelj ima pravo davati komentar, zahtijevati ispravke ili dopune, odobriti dostavljene QC
planove, te utvrditi način i učestalosti prisustvovanja/nadzora nad aktivnostima Isporučitelja
(Podizvoditelja).
Naručitelj ima pravo proširiti opseg nadzora definiran u QC planovima ovisno o efikasnosti QA/QC
sistema i pouzdanosti QC rezultata.
Naručitelj ima pravo pristupa u prostorije, pravo uvida u dokumentaciju i QA/QC informacije
Isporučitelja (Podizvoditelja) u mjeri potrebnoj za izvođenje provjera, nadzora, kontrole i
prisustvovanja aktivnostima.
Naručitelj ima pravo obustave radova ako je kvaliteta ugrožena, a sve troškove će snositi Isporučitelj.
Naručitelj ima pravo odobriti ili odbiti sve promjene ili neusklađenosti.
Naručitelj ima pravo zatražiti ponavljanje ili proširenje kontrole/ispitivanja ako posumnja u kvalitetu
opreme. Trošak dodatnih kontrola/ispitivanja snosi Naručitelj, a ako dodatne kontrole/ispitivanja
dokažu nedostatke, Isporučitelj osim što treba otkloniti nedostatke o svom trošku snosi i sve troškove
tih kontrola/ispitivanja uključujući i nadzor Naručitelja.
Naručitelj ima pravo odbiti opremu koji ne odgovara kvaliteti, ili ima manjkavosti u dokumentaciji.
Naručitelj ima pravo odgoditi konačno preuzimanje opreme, dok konačni paket QC dokumentacije ne
bude prihvatljiv.
Strana 248 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.2.5.4. QA program
uv
id
Program osiguranja kvalitete Isporučitelja treba imati jasno ustanovljene, definirane i
dokumentirane postupke i aktivnosti od utjecaja na kvalitetu, te prava dužnosti i odgovornosti odjela i
osoblja Isporučitelja koji provode aktivnosti osiguranja i kontrole kvalitete.
QA program treba biti razvijen na osnovi ISO normi ili ekvivalentnih propisa. Program osiguranja i
kontrole kvalitete potrebno je provoditi u svim fazama procesa proizvodnje opreme, što znači da je
potrebno provesti:
‐ kontrolu tvorničke dokumentacije
‐ kontrolu konstrukcijske dokumentacije
‐ kontrolu opreme u procesu proizvodnje
‐ kontrolu i ispitivanje opreme pri preuzimanju
‐ provjeru projektiranih parametara
o
za
Isporučitelj je dužan dostaviti Naručitelju u roku do 15 dana nakon potpisa ugovora, na komentar i
odobrenje, svoj standardni QA program (priručnik).
am
D.1.4.2.5.5. QC planovi
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
Isporučitelj je dužan cjelokupni ugovoreni opseg isporuke provesti u skladu s odobrenim QC
planovima. Planovi QC se trebaju bazirati na razrađenim tehnološkim postupcima i metodama
ispitivanja.
Isporučitelj je dužan u QC planovima, predložiti sve kontrolne aktivnosti, naznačiti za koje će kontrole
izdati dokaz o kvaliteti (potvrda, ispitni list i sl.), referentni opis po kojem se kontrola obavlja, te točke
prisustvovanja Naručitelja kontrolnim aktivnostima.
Isporučitelj će predložiti i dostaviti Naručitelju u roku do 15 dana nakon potpisa ugovora, na pregled i
odobrenje planove kontrole za cjelokupni opseg isporuke.
El
D.1.4.2.5.6. Kontrola kvalitete
Vl
as
ni
št
vo
O nadzoru nad aktivnostima kvalitete Isporučitelja, Naručitelj odlučuje na temelju predloženih
QC planova.
Način i učestalost nadzora kvalitete od strane Naručitelja (u svim fazama aktivnosti Isporučitelja, do
preuzimanja opreme) će se utvrditi i adekvatno označiti u odobrenim QC planovima.
Isporučitelj će pisanim putem obavijestiti Naručitelja, u skladu s odobrenim QC planovima, o
gotovosti za kontrolu odnosno ispitivanje materijala ili dijelova opreme. Ova obavijest mora biti dana
Naručitelju barem 15 dana unaprijed i mora sadržavati:
‐ vrijeme i mjesto kontrole
‐ oznaku materijala ili dijela opreme odnosno aktivnosti koja se treba
‐ kontrolirati ili pregledati
‐ prema QC planu
‐ opseg i način ispitivanja/pregleda
Naručitelj će najkasnije 3 dana prije datuma zakazanog početka kontrole odnosno ispitivanja potvrditi
Isporučitelju svoj dolazak.
Nakon izvršene svake kontrole odnosno ispitivanja kojem je prisustvovao Naručitelj sastavit će se
zapisnik (ispitni protokol o provedenom završnom ispitivanju, sa ispitnim listovima kao garancijom
tehničke ispravnosti i kvalitete isporučenog proizvoda) kojeg će potpisati ovlašteni predstavnik
Naručitelja i ovlašteni predstavnik Isporučitelja.
Strana 249 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Niti jedan dio opreme koja treba biti isporučena ili korištena u vezi s ugovorom, a koja se treba ispitati
i kontrolirati prema programu kontrole kvalitete ne može biti otpremljen prije nego što se izvrši
zadovoljavajuća kontrola i/ili ispitivanje.
Ako Naručitelj propusti prisustvovati kontroli i/ili ispitivanju na dan najavljen od strane Isporučitelja
ili onaj kasniji datum predložen od strane Naručitelja, a koji je prihvaćen od Isporučitelja, tada će
Isporučitelj sam provesti kontrolu i/ili ispitivanje, sam sastaviti i potpisati zapisnik, poslati ga
Naručitelju, a opremu smatrati slobodnom za otpremu. U slučaju da rezultati ovako izvršene kontrole
i/ili ispitivanja ne udovoljavaju zahtjevima ugovora, a dokaže se da je oprema neispravna, Isporučitelj
mora nakon otklanjanja manjkavosti pozvati Naručitelja da prisustvuje novoj kontroli i/ili ispitivanju.
Ako dođe do ponavljanja kontrole/ispitivanja ili se poveća opseg kontrole/ispitivanja
zbog nedostatka koji su ustanovljeni za vrijeme kontrole/ispitivanja, svi troškovi, uključujući i
troškove nadzora Naručitelja, bit će na teret Isporučitelja.
uv
id
D.1.4.2.5.7. Završni paket QC dokumentacije
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
Isporučitelj/Podisporučitelji su dužni pripremiti, prikupljati i čuvati zapise o kvaliteti (izvještaje,
potvrde, certifikate, zapisnike, itd.) za kompletan opseg isporuke. Zapisi moraju biti čitljivi, pregledni,
jasno označeni i imati jednoznačnu vezu s proizvodom/aktivnošću na koju se odnose. Tijekom
odvijanja aktivnosti Isporučitelj je dužan davati zapise na uvid Naručitelju na njegov zahtjev.
Isporučitelj je dužan nakon završnih aktivnosti pripremiti završni paket QC dokumentacije, u skladu s
važećim QC planovima, primjenjivim propisima, normama i specifikacijama.
Završni paket QC dokumentacije treba minimalno sadržavati:
‐ naziv i oznaku cjeline, koja je predmet kontrole
‐ QC planove
‐ sadržaj paketa
‐ prikaz veze pozicija (aktivnosti)
‐ dokaze o kvaliteti i postignutim performansama (potvrde, izvještaji,
‐ ispitni listovi i sl)
Vl
as
ni
št
vo
Naručitelj i Isporučitelj će dogovoriti, a Isporučitelj u obliku upute prikazati cjeline koje će se
formirati kao pojedini paket potvrdbene dokumentacije.
Završni paket QC dokumentacije Isporučitelj je dužan dostaviti Naručitelju u roku od 15 dana nakon
završenih aktivnosti kontrole kvalitete.
Naručitelj zadržava pravo traženja izmjena i dopuna završnog paketa QC dokumentacije, te pridržava
pravo da odbije prihvat paketa do potpunog otklanjanja eventualnih nedostataka.
Nakon odobrenja od strane Naručitelja, Isporučitelj dostavlja paket potvrdbene dokumentacije u 3
primjerka.
D.1.4.2.6. NADZOR I ISPITIVANJA
D.1.4.2.6.1. Općenito
Isporučitelj treba u svim fazama realizacije Ugovora dosljedno primjenjivati sustav osiguranja i
kontrole kvalitete (QA/QC) kojeg određuje norma ISO 9001( EN 29001). U skladu s tom normom
Isporučitelj treba primjenjivati efikasan Program osiguranja kvalitete. Program osiguranja kvalitete
(QA program) treba imati jasno ustanovljene, definirane i dokumentirane postupke i aktivnosti od
utjecaja na kvalitetu, te prava, dužnosti i odgovornosti odjela i osoblja Isporučitelja koji provode
aktivnosti osiguranja i kontrole kvalitete, a posebno u segmentu:
‐ organizacije,
‐ kontrole projektiranja,
‐ kontrole nabavnih dokumenata,
Strana 250 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
‐
‐
o
za
uv
id
kontrole nabavnog materijala, dijelova opreme i usluga,
kontrole kvalitete i ispitivanja za vrijeme proizvodnje, sastavljanja i ispitivanja rukovanja,
skladištenja i otpreme (transporta),
‐ dokumentacije,
‐ neusklađenosti i korektivnih akcija,
‐ kontrolnih aktivnosti,
‐ zapisa o kvaliteti.
Osoblje i odjel Isporučitelja koje obavlja kontrolu kvalitete treba djelovati nezavisno od proizvodnje i
treba imati dovoljno ovlaštenja da predloži i izvrši potrebne radnje u cilju postizanja tražene kvalitete.
Naručitelj ima pravo u svakom razumnom času pristup prostorima Isporučitelja sa svrhom pregleda
pojedinih komponenata i čitave ugovorene opreme. Isporučitelj je tada dužan učiniti Naručitelju
dostupnim sve QA/QC informacije i dokumentaciju o odvijanju radova. Propust Naručitelja, u tom ili
bilo kojem drugom času, da otkrije greške u materijalu ili radovima u odnosu na ugovorene
karakteristike, ne mogu se smatrati preuzimanjem.
Čak ni izričito preuzimanje sa strane Naručitelja ne može spriječiti Naručitelja da odbije opremu ako
ona ne zadovoljava kod kasnije provjere.
am
D.1.4.2.6.2. Norme i pravila ispitivanja
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
Vrsta i opseg pregleda treba biti u skladu s odgovarajućim normama koje se koriste u izradi i
konstrukciji opreme koja je predmet nabave.
Ukoliko pojedina norma dozvoljava više stupnjeva kvalitete, u pravilu će se odabrati onaj stupanj koji
predviđa najvišu kvalitetu, s time da će konačnu odluku o tome donijeti Naručitelj.
U svim slučajevima, konačno prihvaćeno pravilo ili norma bit će u onoj verziji koja je objavljena
posljednja prije dana prihvaćanja ponude koja je osnova za ugovaranje.
U onim slučajevima u kojima ne postoje odgovarajuće norme ispitivanja će se provesti u skladu s
uobičajenom praksom proizvođača, a prijedlog postupaka ispitivanja treba biti opisan u QC planovima
kako bi se s njim mogao suglasiti Naručitelj.
vo
El
D.1.4.2.6.3. Nadzor i program ispitivanja
Vl
as
ni
št
Neće biti nikakvog pregleda dok Naručitelj ne odobri QC planove koje mu je dostavio
Isporučitelj, te dok Naručitelj ne bude u posjedu svih potrebnih nacrta i postupaka za svako pojedino
ispitivanje. Isporučitelj je dužan uručiti Naručitelju na njegov zahtjev kopiju pojedinog nacrta ili
postupka i tijekom samog ispitivanja.
Isporučitelj je dužan osigurati da svi uređaji i instrumenti korišteni kod pregleda ili ispitivanja budu
baždareni kod ovlaštene ustanove, te da rok valjanosti nije istekao u vrijeme ispitivanja.
D.1.4.2.6.4. Kontrola kvalitete materijala i radova
Materijali trebaju biti novi, izrađeni i ispitani u skladu s odgovarajućim normama prihvaćenim
od Naručitelja. Radove treba kontrolirati u svim fazama proizvodnje u skladu s QA programom.
Potvrde o kvaliteti materijala dostavljene od dobavljača bit će mjerodavne ako ih prihvati Naručitelj.
D.1.4.2.6.5. Ispitivanja opreme u tvornici Isporučitelja
Komponente opreme će se ispitivati za vrijeme proizvodnje.
Prije primopredaje opreme, u tvornici Isporučitelja izvršiti će se završna ispitivanja opreme, koja se
sastoje od tipskih (samo ako Isporučitelj ne raspolaže valjanim certifikatom o provedenim tipskim
ispitivanjima) i završnih ispitivanja u tvornici.
Strana 251 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Sva ispitivanja se trebaju provesti u skladu s odgovarajućim IEC normama. Završna ispitivanja se
moraju provesti za cjelokupni predmet nabave. Rezultati ispitivanja se trebaju unijeti u QC
dokumentaciju koja će se predati Naručitelju.
D.1.4.2.6.6. Ispitivanja nakon montaže
Nakon završene montaže opreme te polaganja i spajanja kabela (ne spada u predmet ove
nabave), izvode se ispitivanja nakon montaže odnosno provjere i dokazivanja pune funkcionalnosti i
spremnosti izvedenih instalacija kao funkcionalne cjeline sukladno usuglašenom i prihvaćenom Planu
kontrole kvalitete isporučene opreme, u skladu s projektnom dokumentacijom i važećim tehničkim
propisima, normama i pravilima struke.
OPIS STAVKE
Količina
kom
1
kom
1
komplet
1
kom
1
kom
1
komplet
1
kom
komplet
1
1
komplet
1
komplet
1
set
1
za
Stolno računalo industrijske izvedbe za operatera
(HMI) predviđeno za 24 - satni rad – smješteno u
komandnoj prostoriji. Računalo treba biti predviđeno za
operativni sustav XP Windows
Pisač za ispis listi i izvještaja;
tip: kao HP LaserJet Enterprise P3015dn ili jednakovrijedan
Jedinica
mjere
Bi
H
2
-s
am
o
Redni
broj
1.
uv
id
D.1.4.2.9. SPECIFIKACIJA I KARAKTERISTIKE OPREME KOJA JE PREDMET NABAVE
Programska oprema
Operacijski programski sustav;
tip: Operativni programski sustav koji podržava instaliranje
Siemens WIN CC 6.0 sa pripadajućim programskih alatima
i karticom Simatic Net CP 5613 A2 (MLFB 6GK15613AA01) kao Windows XP "MICROSOFT"
Paket uslužnih programa za obradu teksta i tablične
kalkulacije
4
vo
Vl
as
ni
št
3.2
El
ek
3.1
tro
pr
en
os
a
3
Ostala oprema sustava nadzora i upravljanja
4.1
4.2
4.3
4.4
5
Komandni stol sa stolicom, dimenzija 1000x2000x800
mm
Pribor i police potrebni za ugradnju LAN mreže
Veze između staničnog računala smještenog na komadnom
stolu i SICAM SAS računala smještenog u ormaru W +
W01
Komandno signalni kabeli i energetski NN kabeli za nadzor
i povezivanje sa sustavima pomoćnih napajanja (vlastite
potrošnje)
Sav ostali nespecificirani material i oprema potrebna za
realizaciju pune funkcionalnosti SCADA sustava
Strana 252 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.3. OPREMA OBRAČUNSKOG MJERENJA
- Postojeći ormar mjerenja u RP Mostar 1(Raštani) je ožičen za 6 brojila. Trenutno u tom ormaru su
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
dva brojila aktivna ( DV 110 kV Mostar 2 i EVP). Oba brojila su multifunkcijska. U ormaru
se također nalazi 6 nosača brojila (2 iskorištena).
Strana 253 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.4.4. TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
- Postojeću telekomunikacijsku opremu (popis u točki G) potrebno je prebaciti u novu komandnu
zgradu postrojenja TS Mostar 1.
Strana 254 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.5. OPREMA POMOĆNOG NAPAJANJA – VLASTITA POTROŠNJA
Tablica 1: Popis opreme vlastite potrošnje koja se isporučuje
Ormar
punjača
akumulator
ske baterije
Ormar
istosmjern
og
razvoda
220 V DC
Ormar
izmjeničn
og
razvoda
400 V AC
Ormar
inverter
a sa
razvodo
m
Količina
koja se
isporučuje
1
1
1
1
1
uv
id
TS Mostar
1
Ormar
stacionarne
akumulator
ske olovne
baterije
o
za
D.1.5.1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
am
UVOD
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
Sustav istosmjernog napajanja naponom 220 V DC služi za besprekidno napajanje specifičnih
trošila istosmjernog napona, čiji je rad od posebne važnosti za sigurnost i pouzdanost opreme i
ljudi u transformatorskoj stanici. Besprekidnost napajanja se ostvaruje istovremenim napajanjem
priključenih trošila i punjenju akumulatorske baterije, te besprekidnom napajanju trošila iz
akumulatorske baterije u slučaju ako iz bilo kojeg razloga dođe do ispada napajanja punjača
baterije (ispad 400/230 V napona). Sustavom istosmjernog napona napajati će se i nužna rasvijeta
zgrade transformatorske stanice. Ormari sustava bit će smješteni komandnu zgradu TS Mostar 1.
Sustav istosmjernog napona 220 V DC sastoji se od slijedećih cijelina:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
 Ormar stacionarne akumulatorske olovne baterije, hermetički zatvorene
 Ormar punjača akumulatorske baterije 220 V DC, 3x15A
 Ormar istosmjernog razvoda 220 V DC, =NK
D.1.5.1.1 Industrijska VRLA AGM baterija, set od 38 baterijskih članaka (36 članaka u
ormaru + 2 članka rezerve), sa spojnim vezama među člancima, vijcima i ostalom potrebnom
opremom za montažu
količina 1 set
Tražene karakteristike:











Tehnologija: VRLA AGM, elektrolit je apsorbiran u formi vlakna, konstrukcija rešetkastih ploča
od legure olova i kalcija,
Radni/životni vijek prema EUROBAT klasifikaciji minimalno 12 godina Long Life,
Jamstvo: minimalno 36 mjeseci od dana isporuke
Nazivni napon: UN =6 V,
kapacitet min C10=179Ah pri 20°C,
Izrađene prema propisu IEC (EN) 60896 Part 21-22,
unutarnja impedancija prema IEC (EN) 60896-21: manja od 2 mΩ,
Malo samopražnjenje pri 20°C: < 2% / mjesečno,
Napon odražavajućeg punjenja pri 20°C: 2,27 V/ćeliji,
Temperaturna kompenzacija: -2.5 mV/ćeliji,
Vrlo malo razvijanje plinova (99% efikasnosti), predviđeno za instalaciju u prostoriji u kojoj
borave ljudi,
Strana 255 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1


Potpuno reciklirajući baterijski članci,
Terminal M-M8, F-M6, F-M8.
U trenutku isporuke baterija ne smije biti starija od 12 mjeseci (prethodno potpuno napunjena).
Proizvod namijenjen za evropsko tržište (CE) i domaću postprodajnu podršku. Naljepnice za
obilježavanje blokova.
Budući da se baterija isporučuje kao sastavni dio projekta sanacije opreme vlastite potrošnje
transformatorske stanice TS Mostar 1, nakon ugradnje i prije predaje objekta na bateriji će se
izvršiti ispitivanje kapaciteta prema normi BAS/IEC 60896-21 u prisustvu predstavnika
naručioca.
Uočena odstupanja na robi u odnosu na Ugovor prije i nakon isporuke (prijem u skladištu i za vrijeme
ugradnje na objektu), Isporučilac će otkloniti o vlastitom trošku.
uv
id
Lista važećih standarda, propisa i preporuka koji se odnose na bateriju isporučiće se zajedno sa
baterijom.
za
D.1.5.1.2 Ormar akumulatorske baterije u koji se ugrađuje baterija pod D.1.5.1.1
am
-s
Bi
H
vo




tro
pr
en
os
a

ek

Ormar limeni samostojeći, za unutrašnju montažu, vrata sprijeda s bravom i univerzalnim ključem,
montažna ploča, krov, stupanj zaštite IP21, Dim. 2200 x 1200 x 600mm+podnožje 100mm,
čelični lim min. 1,5 mm, nijansa: RAL 7032, elektrostatski nanešena boja (1 kom)
Dvopolni istosmjerni zaštitni automat s pomoćnom sklopkom 440V DC, 4A, 5 kA, C
karakteristika (1 kom)
Ampermetar DC, 96x96mm, mjerni opseg:- 60VmV ÷ 0÷ +60VmV, Skala: -100A÷ 0÷ +100A,
Klasa točnosti:1,5 (1 kom)
Voltmetar DC, 96x96mm, Ulazni napon: 0-300V, Skala:0-300V, Klasa točnosti:1,5(1 kom)
Shunt 100A /60mV; kl.0,5 (1 kom)
Osigurač- rastavljač 3 p, 690V, ugrađen na sabirnice 60mm, NH00 160A(1 kom)
Umetak osigurača rastalni, 400V, NH00 160A, gl (1 kom)
El

o
Tražene karakteristike:
Vl
as
ni
št
Baterijski ormari s riješenom cirkulacijom za prirodno hlađenje (bez ventilatora). Ormari u koje se
smješta baterija trebaju se projektirati i izvesti tako da je svakoj pojedinačnoj ćeliji u normalnom radu
moguće pristupiti univerzalnim mjernim instrumentom (unimerom) i bez odvajanja ćelije od ostatka
baterije izvršiti neophodna mjerenja u sklopu redovnih ispitivanja i održavanja (mjerenje napona ćelije
itd.). U ponudi je potrebno dostaviti specifikaciju i izgled (nacrt) ormara, sa prikazanim načinom
slaganja baterijskih članaka i razmještaja ostale opreme u njemu.
Baterijski blokovi se smještaju u 4 police, u gornjem dijelu smještaj ostale opreme (prekidač, redne
stezaljke, MCB za voltmetar).
Interno ožičenje izvedeno do stezaljki za vanjske kablove. Raspored DIN šina za stezaljke i ostale
elemenata mora osigurati jednostavan i komotan pristup za spajanje ili demontažu.
Svaki vodić, kabal, priključnica moraju biti označeni sa trajnim trakama, signafilima i sl. Svi elementi
moraju biti označeni i usklađeni s oznakama u projektnoj dokumentaciji. Pristup kablovima s poda
ormara preko gumenih uvodnica. Interni kablovi koji prelaze na vrata moraju biti osigurani od
gnječenja, lomova i istezanja te uvezani u fleksibilno crijevo. Vrata opremljena s fleksibilnom
pletenicom za uzemljenje. Sva uzemljenja povezana na Cu sabirnice na podu ormara
Džep za dokumentaciju s unutrašnje strane vrata ormara.
Unutrašnje ožičenje: Kabel tipa P/F min 50 mm2, originalne spojnice, redne stezaljke
Strana 256 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Električna oprema (baterijski blokovi, automatski prekidači, releji,...) mora biti tipski certificirana od
strane BiH i/ili europskih agencija za kontrolu kvaliteta čija je kompetentnost priznata i kojima se
jasno potvrđuje podobnost proizvoda
Dokumentacija mora biti tehničke prirode za jednostavno korištenje i izmjene tokom održavanja
Obavezna je upotreba jedinica međunarodnog sistema mjera (SI) i korištenje IEC sistema označavanja
opreme i dokumentacije (dimenzije na crtežima moraju biti u metričkom sistemu)
Prije početka projektovanja Dobavljaču će se omogućiti uvid u postojeće instalirane tipske ormare u
nekoj postojećoj TS.
Prodavac je obavezan najkasnije u roku od 15 dana prije početka izrade ormara u tvornici podnijeti
zahtjev za provjeru i odobrenje dokumentacije od strane Kupca .
Korisničko uputsvo na službenim jezicima BiH/engleskom jeziku.
o
za
uv
id
Uočena odstupanja na robi u odnosu na Ugovor prije i nakon isporuke (prijem u skladištu i za vrijeme
ugradnje na objektu), Prodavac će otkloniti o vlastitom trošku. Dostaviti projektnu dokumentaciju
izvedenog stanja.
-s
am
D.1.5.1.3. ORMAR PUNJAČA/ISPRAVLJAČA SA ISPRAVLJAČKIM MODULIMA
220 V DC MIN 45A
Bi
H
D.1.5.1.3.1. Tražene karakteristike
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Sustav se sastoji metalnog samostojećeg ormara u koji su ugrađeni ispravljači 220V min 45A sa
pripadajućom opremom. Sistem napajanja mora biti modularne izvedbe i mora osiguravati DC napon
za industrijsku opremu. Sastoji se od Switch-mode, hot plug ispravljači sa prirodnim hlađenjem 220 V
DC min. 45A (3 modula u paralelnom radu nazivne struje minimalno 15A tj redudantna konfiguracija
N+1 (2+1 modul)). Sustav mora imati mogućnost zamjene ispravljača sa rezervnim modulom hot-plug
u bilo koje vrijeme, bez prekida u napajanju. Mora postojati mogućnost nadogradnje sustava barem još
jednim modulom. Mjerenje i daljinski nadzor sustava realiziran je posebnim kontrolnim modulom. U
ponudi je potrebno dostaviti izgled (nacrt) ormara s popisom opreme u njemu.
Količina
Zahtjevane tehničke karakteristike
1.
(kom.)
6.
Ormar limeni samostojeći, za unutrašnju montažu, vrata sprijeda s bravom
i univerzalnim ključem, zajedno sa grijačem i rasvjetom,
montažna
ploča, krov, stupanj zaštite IP21, Dim. 2200 x 600 x 600mm + podnožje
100mm, , IP21, boja RAL 7035
Ispravljački sustav 3f/1f napon mreže 400/230V AC, DC strana: 220V,
min 45 A( 3 modula od minimalno 15A), Switch-mode, hot plug moduli
sa prirodnim hlađenjem
Kontrolni modul za prethodno navedeni ispravljački sustav prema dole
navedenoj tehničkoj specifikaciji
Jednopolni izmjenični zaštitni automat s pomoćnimm kontaktom 400V,
50 Hz, 25 A, 10 kA, C karakteristika
Dvopolni istosmjerni zaštitni automat s pomoćnom sklopkom 440 V DC,
40A, 20 kA, C karakteristika
Redne stezaljke
7.
Odvodnici prenapona 500V, 5kA
2.
3.
4.
5.
1
1
1
3
3
1 set
3
Strana 257 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
8.
Temperaturna sonda sa kablom dužine 15 m
9.
10.
Sklop sa podnaponskim relejem i diodnim protuspojem V20 (20 dioda) za
limitiranje napona potrošača na maksimalno 110 % Un
Jednofazna priključnica 10/16A, 230VAC, higrostat, grijač
11.
Ostali montažni pribor (set)
1
1
1
1
uv
id
Ispravljač 220 V DC min 45A ( 3 monofazna modula po minimalno 15A), izvedbe u prekidačkom
režimu rada i modularne tehnologije, sa prirodnim hlađenjem, pretvara 3f/1f napon mreže 400/230V
AC u zahtijevani DC napon. Moduli ispravljača moraju biti zamjenjivi u bilo koje vrijeme tijekom
rada sistema ( hot-plug tehnologija). Izvedba modula ispravljača mora podržavati montažu u kućište
19“ visine 2U, 3U, 4U, 3HE ili neke druge standardne visine za navedenu opremu.
Uređaj mora biti u skladu sa sljedećim standardima:
tro
pr
en
os
a
Tehničke karakteristike jednog modula:
Bi
H
-s
am
o
za
Kontrolni modul treba biti mikroprocesorski kontroliran uređaj za nadzor i upravljanje sustava. Ovim
sustavom (sa radom i pristupom preko displeja) mora biti moguće nadzirati i upravljati svim glavnim
komponentama sustava za besprekidno napajanje. Kontrolni modul se direktno spoja na računalo (PC)
preko serijskog interfejsa. Veza sa računalom bi se po potrebi trebala moći ostvariti preko TCP/IP
adaptera i interneta koristeći modem.
Zahtjevane tehničke karakteristike
Izvedba
switched mode
200-260 VAC, faza, nula, zemlja
Frekvencija
47-63 Hz
Faktor snage
>0,98 nominalni
vo
El
ek
Ulazni napon
Vl
as
ni
št
1.
Količina
(kom.)
Izlazni DC napon
220 VDC
Napon punjenja 2,4V/ćeliji
Napon održavanja
2,23-2,27 V/ćeliji
Statička točnost ± 1%
Dinamička točnost
± 5% (pri promjeni opterećenja 10%-90%-10%)
1
Vrijeme odziva <2ms (pri promjeni opterećenja 10%-90%-10%)
Nominalna izlazna snaga
Stepen iskorištenja
min 4000 W
>92%
Hlađenje
prirodno bez ventilatora
Riple/Valovitost
<1%
Temperatura ambijenta do +50 ˚C
Vlažnost
F prema DIN 40040
Stupanj zaštite
IP 20
Strana 258 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Instalacija
Zaštita
do 1000 m nadmorske visine
klasa I ( u skladu sa standardom EN 60950)
Svjetlosna indikacija Višebojnim led diodama (u radu, u kvaru, prenapon,
alarm, osigurač, visoka temperatura
Mjerenje Indikacija struje i napona na LCD displeju naprednjoj strani uređaja
Dimenzije: dimenzije samoga modula nisu bitne uz uvjet da se modul
maksimalne širine 19“ (483mm), maksimalne dubine 500mm, kućište visine
2U, 3U, 4U, 3HE ili neke druge standardne visine za navedenu opremu
Masa max 20kg
am
o
za
uv
id
Sigurnost:
IEC60950/ EN 60950 Safety of information technology equipment
Electromagnetna sigurnost / EMC:
EN 61000-6-3 Generic emission standard - residential, commercial and light
industry
EN 61000-6-2 Generic immunity standard - industrial environment
EN 55022 Radio interference standard - limits and methods of measurement
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
Ispravljač treba da je izveden u visokofrekvencijskoj izvedbi sa niskim šumom (switcher izvedba).
Slijedeći režimi rada trebaju biti rapoloživi: punjenje (forsirano), održavanje, direktno napajanje (bez
priključene baterije), testiranje baterije i isključeno stanje. Karakteristika punjenja je IU pri čemu se
kod dostizanja nominalne snage sa naponskog prelazi na strujni limit. U režimu održavanja punjenje se
vrši sa nominalnom strujom do postizanja napona održavanja. Napon održavanja treba da je nezavisno
podesiv ili podesiv s obzirom na temperaturu ambijenta. Fluktuacije ulaznog napona i frekvencije
unutar dozvoljenog ranga, pojave tranzienata u mreži, te skokovite promjene opterećenja ne smiju
uticati na zadate iznose i oblik izlaznih veličina. Ispravljač treba da je opremljen prenaponskom
zaštitom sa strane napajanja, termičkom zaštitom od pregrijavanja, te samodijagnostikom internog
kvara. Ulazni i izlazni krugovi trebaju biti galvanski odvojeni.
Ispravljač treba da ima slijedeće funkcije: nadzor ulaznog naizmjeničnog napona, nadzor izlazne struje
i napona, nadzor strujno-zavisnog rada sa sniženim naponom, prenaponsku zaštitu sa impulsnom
blokadom, nadzor ispražnjenosti baterije, mogućnost periodične provjere stanja baterije, nadzor pojave
zemljospoja u DC krugovima, temperaturnu korekciju napona dopunjavanja baterije, IxR
kompenzaciju pada naponana spojnim provodnicima baterije, programibilno automatsko punjenje,
prikaz režima rada, aktivnu raspodjelu opterećenja, omogućnost hardverskog podešenja osnovnih
parametara u slučaju kvara mikroprocesorske upravljačke jedinice, interfejs za spoj na PC računar,
beznaponske kontakte za lokalnu i daljinsku signalizaciju kvara ispravljača. Prednja ploča ispravljača
ili signalno- upravljačka jedinica treba da ima integrisanu optičku indikaciju slijedećih događaja ili
režima: održavanje baterije, punjenje baterije, test baterije u toku, test baterije negativan, kvar
mrežnog napona (napajanja ispravljača), kvar ispravljača, nizak napon baterije , kvar u krugu baterije,
taster za provjeru signalnih sijalica, itd.
D.1.5.1.3.2. Tehničke karakteristike kontrolnog modula:
Kontrolni modul treba biti mikroprocesorski kontroliran uređaj za nadzor i upravljanje sustava.
Kontrolni modul mora biti montiran na vratima (prednjoj ploči). Kontrolni modul mora podržavati
slijedeće mogućnosti:
Kontrolnim modulom (sa radom i pristupom direktno preko displeja) se mora nadzirati i upravljati
svim glavnim komponentama sustava za besprekidno napajanje. Kontrolni modul na na prednjoj ploči
(vratima ormara) bi se koristio samo za mjerenje i daljinski nadzor sustava . Preko posebnog softvera
mora se omogućiti potpuni nadzor sustava za besprekidno napajanje. Kontrolni modul se spaja
Strana 259 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
direktno i na računalo (PC) preko serijskog interfejsa. Veza sa računalom bi se po potrebi trebala moći
ostvariti i preko TCP/IP adaptera i interneta koristeći modem. Kontrolni modul se treba sadržavati
slijedeće komponente: baznu jedinicu, grafički displej, mjerne kartice, relejne kartice i Led ploču .
D.1.5.1.4. ORMAR ISTOSMJERNOG RAZVODA 220V DC
Oprema istosmjernog razvoda 220V DC smještena je u jedan samostojeći ormar od čeličnog
lima dimenzija 600x600x2200mm s fiksno ugrađenim aparatima. Glavne sabirnice na pajaju se s
izlaza punjača i olovne akumulatorske baterije preko prekidača glavnog dovoda.
za
uv
id
Odvodi su opremljeni minijaturnim automatskim prekidačima 40A (30korn) i 100A (2kom) za
napajanje ormara podrazvoda u aparatnim kucicarna postrojenja). Predviđeno je mjerenje ukupne
struje potrošača preko shunta 250A/60mV, ampermetrom 60mV/250A. Za mjerenje napona koristi se
voltmetar za istosmjerni napon 0-300V. Mjerni krug se štiti minijaturnim automatskim prekidačem
4A. Relej za kontrolu napona otpora izolacije prema masi signalizira nedopustivi porast ili sniženje
napona na sabirnicama, sniženje otpora izolacije prema masi ispod dopuštene razine i prekid
(povećanje impedancije) u krugovima napajanja istosmjernog razvoda. Prekidač na glavnom dovodu
se isključuje automatski u slučaju previsokog iii preniskog napona ili povećanja impedancije izvora.
tro
pr
en
os
a
Karakteristike ormara sa pripadajućom opremom:
Bi
H
-s
am
o
U ovaj ormar smješten je i uređaj za alarmnu signalizaciju sustava za pomoćna napajanja istosmjernim
i izmjeničnim naponom, kojim se ostvaruje lokalna signalizacija, a sam uređaj je povezan sa staničnim
računalom glede ostvarivanja daljinske signalizacije.
Količina
Zahtjevane tehničke karakteristike
2.
Dvopolni istosmjerni zaštitni automat s pomoćnom sklopkom 440 DC, 40 A, 5 kA,
C karakteristika
30
3.
Ampermetar DC, 96x96 mm, Mjerni opseg: 0÷60 mV, Skala: 0÷250A, Klasa
točnosti: 1,5
1
4.
Shunt, 250A /60mV; kl.0,5
1
5.
Tropolni utični zaštitni prekidač glavnog dovoda S2N, 160A, R160, 400V, 50Hz,
35kA, F FC III-160, s dva pomoćna preklopna kontakta za signalizaciju
uklop/isklop
3
6.
Set uređaja (mjerni releji, jedan ili više uređaja) za nadzor baterije i razvoda koji
sadrži: -Nadzor izolacije u DC razvodu, -Nadzor impedancija baterije (alarm visoka
impedancija), -Nadzor napona baterije (pod napon i prenapon), - Minimalno po dva
preklopna kontakta za dojavu urgentnih alarma i po dva preklopna kontakta za
dojavu ne urgentnih alarma
1
7.
Voltmetar DC, 96x96mm, Ulazni napon:0-300 V, Skala: 0-300V, Klasa točnost: 1,5
1
8.
Dvopolni istosmjerni zaštitni automat 440V DC, 4A, 5 kA, C karakteristika
2
1
vo
El
ek
1.
Ormar limeni, samostojeći, za unutrašnju montažu, vrata sprijeda s bravom i
univerzalnim ključem, zajedno s grijačem i rasvjetom, montažna ploča, krov,
stupanj zaštite IP21, Dim.2200x 800x 600 mm + podnožje100 mm
Vl
as
ni
št
(kom.)
Strana 260 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
9.
Elektronički signalni uređaj za lokalnu i daljinsku signalizaciju stanja DC sustava.
Pomoćni napon: 220V+10,-20%; DC, Broj ulaznih signala:minimalno 16. Uređaj se
mora spojiti na scada sustav TS koji se isporucuje u sklopu predmetne nabavke
1
10.
Redna stezaljka za spajanje priključaka 0.2-6mm2 sa odgovarajućim priborom
(oznake, graničnici,…) Un=800V In=50A
80
11.
Rastavna redna stezaljka 0,2-4mm2 sa pripadajućim Ubodni sastavnikom (Junper)
Nominal current: 16 A, Nominal voltage: 500V
20
1
13. Rasvjetno tijelo, žarulja sa žarnom niti (Linestra) i konektorom 230V, 60W
1
14. Jednofazna utičnica sa zaštitnim uzemljenjem 250V 16A
1
uv
id
12. Krajnja sklopka za uključenje rasvjete ormara
am
1
1
1
Bi
H
-s
17. Ostali montažni pribor (set)
o
16. Grijač, nazivni napon 240V, nazivna snaga 50/120W
za
15. Hygrostat sa opsegom udešenja 50-100% relativne vlažnosti
tro
pr
en
os
a
D.1.5.1.5. ORMAR IZMJENIČNOG (GLAVNOG) RAZVODA 400/230 V, 50 HZ
ek
Oprema glavnog razvoda izmjeničnog napona 400/230 V, 50Hz, je smještena u
jedansamostojeći ormar,=NE, od čeličnog lima, sa ugrađenim fiksnim aparatnim grupama i kabelskim
priključcima odozdo. Ormar je smješten u komandnu zgradu. Postojeći ormar se mjenja novim
ormarem koji je predmet ove nabavke.
Vl
as
ni
št
vo
El
Oprema glavnog razvoda izmjeničnog napona 400/230 V,50Hz,je smještena u jedan samostojeći
ormar od čeličnog lima, dimenzija 800x600x2200mm, sa ugrađenim fiksnim aparatnim grupama i
kabelskim priključcima odozdo. Ormar sustava će se smjestiti u postojeću komandnu zgradu. Glavne
sabirnice napajaju se sa sekundara dva transformatora 250kVA, 10/0,4 kV, preko prekidača za nazivnu
struju 400A, s ručnim pogonom i termomagnetnim okidačima za zaštitu transformatora od kratkog
spoja i preopterećenja. Prekidači su međusobno mehanički blokirani, zbog sprječavanja paralelnog
rada transformatora. Dva su odvoda opremljeni prekidačima za nazivne struje 160A, s ručnim
pogonom i termomagnetskim prekidačima za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja, a služe za
napajanje podrazvoda u aparatnim kućicama, postrojenja 110kV.Osim toga jedan odvod je opremljen
prekidačima za nazivne struje 100A, s ručnim pogonom i termomagnetskim prekidačima za zaštitu od
kratkog spoja i preopterećenja za napajanje krugova rasvjete. Ostali odvodi su opremljeni
minijaturnim automatskim prekidačima 40/16/10 A ovisno o potrošačima koje napajaju.
Sa ormara razvoda izmjeničnog napona 400/230 V,50Hz, napajaju se krugovi vanjske i unutarnje
rasvjete, grijanja i hlađenja zgrade, krugovi za grijanje i rasvjetu aparata srednjeg napona i svih drugih
ormara u transformatorskoj stanici.
Razvod za vanjsku rasvjetu uključuju se automatski preko sklopnika, kojeg upravlja svjetlosna
sklopka sa vanjskim senzorom ili ručno grebenastom sklopkom.
Mjerni krugovi sadrže niskonaponske strujne transformatore tipa 400/5A, trofazno brojilo radne
energije, ampermetar dimenzija 96x96mm 5 ampermetarskom preklopkom, voltmetar, dimenzija
96x96mm, 5 voltmetarskom preklopkom za mjerenje svih linijskih i faznih napona.
Strana 261 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Naponski mjerni krugovi zaštićeni su od kratkog spoja i preopterećenja minijaturnim automatskim
prekidačem za nazivnu struju 4A.
Glavne sabirnice L1,L2,L3,N dimenzionirane suza maksimalni napon 660V, nazivnu struju 400A
(minimalno), kratkotrajnu podnosivu struju10 kA ef (minimalno).
Za zaštitu od prenapona predvedeni su odvodnici prenapona, nazivnog napona 0,5kV,5kA, koji se
spajaju između faza i zemlje.
Stupanj mehaničke zaštite ormara je IP21. Zaštitna sabirnica PE presjeka 30x5 mm postavljena je
horizontalno na dnu ormara. Instalacije izmjeničnog napona izvedene su TN-C-S sistemom.
Karakteristike ormara sa pripadajućom opremom:
Količina
(kom.)
za
Ormar limeni samostojeći, za unutrašnju montažu, vrata sprijeda bravom i
univerzalnim ključem, zajedno s grijačem i rasvjetom, montažna ploča, krov,
stupanj zaštite IP21, 2200x800x600 mm+podnožje 100 mm
4.
-s
1
Bi
H
Mehanička blokada za prekidače pod 2
1
Ampermetar Ulazna struja: 0-5A, Skala 90°, 0-400 A, Klasa točnosti: 1,5,
Veličina instrumenta: 96x96mm
1
Trofazno transformatorsko polu indirektno brojilo, sa impulsnim izlazom
230/400V, 50Hz, 5A, Karakteristika kao ISKRA Tip: MT3 ili odgovarajući
ekvivalent
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ampermetarska preklopka
1
Voltmetar Ulazni napon: 0-500 V, Skala: 90°, 0-500 V, Klasa točnosti: 1,5,
Veličina instrumenta: 96x96mm Opis
1
Voltmetarska preklopka
1
Preklopka 1-0-2 (A-O-R za uključenje rasvjete, Un=660V, In=6A)
1
Strujni mjerni transformator 400/5A kl. 05Fs10
3
Tropolni izmjenični zaštitni automat s pomoćnom sklopkom 400V, 50Hz, 40 A,
10 kA, C karakteristika
13
Tropolni izmjenični zaštitni automat s pomoćnom sklopkom 400V, 50Hz, 25 A,
10 kA, C karakteristika
14
Tropolni izmjenični zaštitni automat 400V, 50Hz, 4 A, 10 kA, C karakteristika
1
Jednopolni izmjenični zaštitni automat 400V, 50Hz, 4 A, 10 kA, C karakteristika
3
Vl
as
ni
št
6.
vo
El
5.
2
tro
pr
en
os
a
3.
Tropolni fiksni zaštitni prekidač S5N, 400A, PR211/P, 400V, 50 Hz, 35 kA, s dva
pomoćna preklopna kontakta za signalizaciju uklop/isklop i isklopnim svitkom
ek
2.
1
am
o
1.
uv
id
Zahtjevane tehničke karakteristike
Strana 262 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Tropolni izmjenični zaštitni automat 400V, 50Hz, 63A, 10 kA, C karakteristika
1
Tropolni izmjenični zaštitni automat 400V, 50Hz, 125A, 10 kA, C karakteristika
2
Jednopolni izmjenični zaštitni automat 400 V , 50Hz, 10A, 10kA, C karakteristika
1
Tropolni sklopnik 230V, 50Hz, 32A
2
Luksomat 230V, 50Hz, 10A, s foto sondom
1
Sklopnik, 230V AC
1
Jednofazna priključnica 10/16A, 230V AC
1
22.
Redna stezaljka 16 mm2 Current Rating 101A
23.
Stezaljka za spoj kabela 150 mm2
24.
Redna stezaljka za spajanje priključaka 0.2-6mm2 800V sa odgovarajućim
priborom (oznake, graničnici,…)
uv
id
1000 V
o
Ostali montažni pribor (set)
4
1
Tropolna prenaponska zaštita (odvodnik prenapona) Uc=275V, In=20kA,
Imax=40kA, 3P+N,
3
El
ek
27.
Bi
H
26.
-s
am
120
Redna stezaljka za spajanje priključaka 70-240 mm2 Nominal current IN 415 A,
Nominal voltage UN 1000V
tro
pr
en
os
a
25.
8
8
za
Voltage Rating




Vl
as
ni
št
vo
Opći zahtjevi prilikom isporuke opreme sustava vlastite potrošnje
Za svu opremu koja se nudi ponuđač mora priložiti potvrdu proizvođača opreme o davanju
jamstvenih uvjeta za robu koju nudi ponuđač (odnosi se na ispravljače, invertere i baterije).
Za svu opremu koja se nudi (odnosi se na ispravljače, invertere i baterije).mora biti osiguran
ovlašteni servis opreme za područje BIH.
Jamstvo na ponuđenu opremu vlastite potrošnje (osim baterije koja je minimalno 36 mjeseci) mora
iznositi minimalno 24 mjeseca od dana isporuke.
Ponuda mora sadržavati odgovarajuću tehničku specifikaciju i upute (na nekom od službenih
jezika u BiH ili na engleskom jeziku) : Tehničke kataloge, Upute za transport i skladištenje, Upute
za montažu i održavanje, Upute za korištenje.
Strana 263 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.5.1.6 Ormar invertera 220VAC min 3kVA sa inverterskim razvodom
Tražene karakteristike:
Za besprekidno napajanje uređaja u trafostanici koji ne smiju ostati bez napajanja, koristi se
invertorski razvod s izlaznim jednofaznim naponom 230V,50Hz, snage min 3kVA.
Odvodi su zaštićeni minijaturnim automatskim prekidačima.
Napajanje potrošača moguće je i iz izmjeničnog razvoda vlastite potrošnje trafostanice prebacivanjem
preklopke iz položaja za napajanje preko invertora u položaj za direktno napajanje iz mreže
izmjeničnog napona.
Invertorski moduli s razvodom napona 230V, 50Hz smješteni su u jedan samostojeći ormar
uv
id
od čeličnog lima, dimenzija 600x600x2200mm.
za
Sustav se sastoji metalnog samostojećeg ormara u koji je ugrađen inverter 220VAC min 3kVA sa
pripadajućom opremom i odgovarajućim inverterskim razvodom.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
Sistem napajanja mora biti modularne izvedbe i mora osiguravati AC napon za industrijsku opremu.
Sastoji se od invertera snage 3kVA (dva modula invertera snage min 1,5kVA u paralelnom radu ili tri
modula invertera snage min 1 kVA u paralelnom radu ili neka druga kombinacija dva ili više modula
sa zbrojem snage od minimalno 3kVA) modula statičke preklopke i modula ručne (servisne)
preklopke. Sustav mora imati mogućnost proširenja invertera sa minimalno jednim dodatnim
modulom hot-plug u bilo koje vrijeme, bez prekida u napajanju. Mjerenje i daljinski nadzor sustava
realiziran je posebnim kontrolnim modulom.
U ponudi je potrebno dostaviti izgled (nacrt) ormara s popisom opreme u njemu.
Ormar limeni, samostojeći, za unutrašnju montažu,vrata sprijeda s bravom i univerzalnim ključem,
zajedno s grijačem i utičnicom, montažna ploča, krov s otvorima za ventilaciju, stupanj zaštite
IP21, boja RAL 7035. Dim. 2200x600x600mm+ podnožje 100 mm (1 kom)

Pretvarač DC/AC 220 (+20%/-15%)V /230(±5%)V; 50 Hz, minimalno 3kVA sa energetskim i
komunikacijskim kabelima i konektorima
(1 kom)
Dvopolni izmjenični zaštitni prekidač sa signalnim kontaktom 400V DC, 16A, 10kA, C
karakteristika
(2
kom)
Jednopolni izmjenični zaštitni prekidač 230V, 50Hz, 40A, 10kA, C karakteristika
(1 kom)
(3 kom)
Jednopolni izmjenični zaštitni prekidač 230V, 50Hz, 4A, 10kA, C karakteristika
Dvopolni izmjenični zaštitni 250V DC , 2A, 10kA, C karakteristika
(2 kom)
Jednopolni izmjenični zaštitni prekidač 230V, 50Hz, 16A, 10kA, C karakteristika
(15 kom)
Jednopolni izmjenični zaštitni prekidač 230V, 50Hz, 2A, , C karakteristika
Signalna svjetiljka, crvena okrugla
(4 kom)
Pomoćni relej230V, 50 Hz, s LED pokazivačem i podnožjem
(1 kom)
Ampermetar AC, 96X96mm, Ulazna struja 0÷60A , Skala:90°, 0÷60A,
Klasa točnosti: 1,5 (1 kom)
Voltmetar AC, 96x96mm, Ulazni napon: 0÷300V, Skala: 90°, 0÷300V, Klasa točnosti:1,5 (1 kom)
Frekvencmetar AC, 96X96mm, Nazivni napon: 230V, 50 Hz, Skala: 90°, 45 ÷55 Hz, Klasa
točnosti:1,5
(1 kom)
Preklopka 1-0-2, 63A
(1 kom)
Jednofazna priključnica 10/16A, 230VAC, higrostat, grijač,…..
(1 set)
Redne stezaljke
(1 set)













vo
Vl
as
ni
št

El
ek

Strana 264 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Tehničke karakteristike invertera:
Za pretvaranje napona 220VDC u napon 230VAC koristi se moduli invertera ukupne snage od
minimalno 3000kVA, tehnologija switched mode, izvedba 1/5-19-inch (dva modula invertera snage
min 1,5kVA ili tri modula invertera snage min 1 kVA u paralelnom radu ili neka druga kombinacija
dva ili više modula sa zbrojem snage od minimalno 3kVA) s tim da je minimalna snaga jednog
modula minimalno 1 kVA.
U kompaktno kućište, modularne strukture, mora biti moguća je montaža do min 2+1 ili min 3+1
modula invertera zajedno sa modulom statičke preklopke i modulom ručne preklopke i kontrolnim
modulom. Digitalni signal procesor vrši regulaciju izlaznih parametara.
uv
id
Ručna preklopka može biti izvedena kao jedinica/moduli mimo kućišta za smještaj modula.
Moguće ponuditi invertere sa integriranom statičkom preklopkom u svakom pojedinačnom modulu uz
priloženi dokaz izdat od strane proizvođača opreme da su ponuđeni inverteri predviđeni za trajni rad u
on line modu. Integrirana statička preklopka mora zadovoljiti tražena vremena preklopa mrežainverter i inverter mreža prema traženom standardu.
za
Tehničke karakteristike jednog modula:
forsirano, ventilatorima
Ugradnja
plug kontakt ugrađen na zadnjoj strani modula invertera
Izvedba
switched mode
Bi
H
-s
am
o
Hlađenje
Ulaz
220 VDC
tro
pr
en
os
a
Napon
Dozvoljene promjene
+20%, -15%
9,5 A (za 1,5kVA modul)
Dozvoljeni ripl
5% eff ili <200mV za DC, THD < 1,5%
ek
Struja pri Pn
Napon
Vl
as
ni
št
Statička točnost
vo
El
Izlaz
230 VAC
± 1%
Snaga (cosφ=0,8)
1,5 kVA ili 1,0 kVA
Aktivna snaga
1,2 kW ili 0,8 kVA
Struja (cosφ=0,8)
6,6 A
Preopterećenje
ili 4,4 A
1,1 x In trajno, 1,2xIn za 15 s
Crest faktor
≥2,8 (230 V)
Frekvencija
50Hz
Točnost frekvencije
± 0,1% ( vlastita frekvencija quartz)
max ± 5% vođen mrežom
Faktor izobličenja
< 2% sa linearnim opterećenjem
Efikasnost
> 90%
Predviđeni režim rada
on line (trajno)
Temperatura okoline
do 40˚C
Radio
B ( EN 55022)
Strana 265 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Karakteristike statičke preklopke:
Nominalni napon
230VAC ± 15%
Frekvencija
50 Hz ± 5% ( sinkronizacija sa inverterom)
Napon invertera
230 VAC
Izlaz
Max. struja
100 A (u slučaju da se nudi integrirana statička preklopka
zahtjev se odnosi na ručnu preklopku)
Napon
230 VAC
Statika točnost
± 15% ( mrežni rad)
± 1% ( inverterski rad)
50 Hz
uv
id
Frekvencija
za
± 5% ( vođen mrežom)
o
± 0,1% ( vlastita frekvencija invertera, quartz)
120% 10 min (odnosi se za neintegriranu preklopku)
am
Dozvoljeno preopterećenje
-s
1000% 10ms (odnosi se za neintegriranu preklopku)
inverterski rad (inverter prioritet)
Bi
H
Režimi rada
tro
pr
en
os
a
mrežni rad ( mreža prioritet)
Temperatura okoline
0˚C....+40˚C
Hlađenje
ventilator, kontrolirana temperatura
ek
Vrijeme preklopa inverter-mreža prema DIN VDE 0558 part 5, internacionalni elektro
standard 146-4: preklop mreža-inverter i inverter-mreža
2ms ( tipična vrijednost)
max 1,5 ms....6ms, zavisno od pozicije mreže
Vl
as
ni
št
vo
El

Strana 266 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.6. KUĆNI TRANSFORMATOR SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM
Predmet ove nabave je isporuka i ugradnja jednog trofaznog uljnog kućnog transformatora
(transformatora vlastite potrošnje) sa pratećom opremom. Kućni transformator montira se na
otvorenom, na povišene temelje pored temelja energetskog transformatora. VN priključak je izveden
preko rastavne sklopke 24 kV i osigurača putem 24 kV jednožilnih kabela 70 mm2 direktno na
izvode 10(20) kV energetskog transformatora. Niskonaponski priključak je izveden kabelski do
ormara razvoda 0,4 kV koji je smješten u postojećoj komandnopogonskoj prostoriji, kabelom
presjeka 4x150mm2.
kom
2.
Rastavna sklopka sa osiguračima
sukladno D.1.6.2.
kom
3.
Četverožilni energetski kabel 0,4
kV, bakarni, presjeka 4x150 mm2
sukladno D.1.6.5.
4.
Toploskupljajuća kabl završnica 0,4
kV za vanjsku
montažu za
četverožilne kabele za četverožilni
energetski kabel 0,4 kV, bakreni,
presjeka 4x150 mm2
1
uv
id
potrošnje
za
Transformator vlastite
sukladno D.1.6.1.
1
o
1.
am
D.1.6 Kućni transformator sa pripadajućom opremom
150
set
1
4.
Toploskupljajuća kabel završnica
0,4 kV za unutarnju montažu za
četverožilne kabele za četverožilni
energetski kabel 0,4 kV, bakreni,
presjeka 4x150 mm2
set
1
5.
Kabelske stopice cijevne za
gnječenje, uzdužno vodonepropusne
za četverožilni energetski kabel 0,4
kV, bakarni, prsjeka 4x150 mm2
kom
8
6.
Ostali nespecificirani materijal
potreban za kompletnu montažu
opreme do pune funkcionalnosti
set
1
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
m
Strana 267 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.6.1. Transformator vlastite potrošnje
Zahtijevane karakteristike
Tehničke karakteristike
2x102.5%/0.4/0.231kV
Prenosni omjer
250kVA
Nazivna snaga
0.4kV
Izvod zvjezdišta s punom izolacijom
4%
Napon kratkog spoja
ONAN
za
uv
id
Hlađenje
am
o
D.1.6.2. Rastavna sklopka sa osiguračima
Bi
H
-s
Tehničke karakteristike
Nazivna struja
Nazivna struja osigurača
Pogon
Vl
as
ni
št
Izolatori
vo
El
ek
Struja kratkog spoja
tro
pr
en
os
a
Nazivni napon
Pomoćni kontakti
Zahtijevane karakteristike
24 kV
400 A
4A
16 kA, 1s
silikonski
ručni
2NO i 2 NC
D.1.6.3. Jednožilni 24 kV energetski kabel za spoj na energetski transformator
Jednožilni 24 kV energetski kabel za spoj na energetski transformator specificiran je u poglavlju
D.1.2.9.2.
D.1.6.4. Kabelske stopice i završetci
Kabelske stopice i završetci za 24 kV energetski kabel specificirane su u poglavlju D.1.2.9.3.
Strana 268 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.6.5. Energetski bakreni kabel izoliran termopl. masom i plaštem od pvc mase nazivnog
napona 1 kV, TIP: PP00 4X150 mm2
Zahtijevane karakteristike
Tehničke karakteristike
Tipska oznaka kabla:
PP00
Nazivni napon U0/U:
0,6/1 kV
Ispitni napon:
4 kV
IEC 60332-1
uv
id
Otpornost prema gorenju
Opis konstrukcije:
Cu, klase 1 prema IEC 60228 / DIN VDE
0295, višežični, sektorski (SE), presjeka 150
mm2
PVC smjesa
• žile označene bojom
am
o
za
Vodič:
-s
Izolacija:
Brizgana elastomerna ili plastomerna
mješavina ili omotane termoplastične vrpce
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Ispuna:
PVC masa
Vanjski Plašt mora pored ostalog nositi oznake
dužine postavljene na svaki dužni metar
El
ek
Vanjski plašt:
Vl
as
ni
št
vo
D.1.6.6. Kabelske završnice za vanjsku montažu
Tehničke karakteristike
Materijal:
Zahtijevane karakteristike
polimer
umrežen
radijacijom
s
elastomerički
m pamćenjem
oblika
Vodonepropusno trajno brtvljenje:
Izolacijska cijev oslojena sa unutrašnje strane
sa ljepilom otpornim na puzne struje i
vremenske utjecaje
Nazivni napon Uo/U:
Nazivni presjek vodiča:
Materijal:
1 kV
4x150 mm2
polimer
Strana 269 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
umrežen
radijacijom
s
elastomerički
m pamćenjem
oblika
Nazivni napon Uo/U:
1 kV
4x150 mm2
Nazivni presjek vodiča:
uv
id
D.1.6.7. stopica bakrena , cjevna za gnječenje, uzdužno vodonepropusna
Zahtijevane karakteristike
o
za
Tehničke karakteristike
Bi
H
-s
am
Materijal:
tro
pr
en
os
a
Vanjska površina:
galvanski
pokositrena
za priključak bakarnog vodiča nazivnog
presjeka 150 mm2 za priključni vijak M12
El
ek
Namjena:
bakar
za
elektrotehnik
u
Vl
as
ni
št
vo
D.1.6.8. Ostali sitni nespecificirani materijal
Izvođač će isporučiti sav ostali nespomenuti sitni nespecificirani materijal za montažu
transformatora vlastite potrošnje i povezivanje istog sa energetskim transformatorm s jedne i glavnim
ormarom AC razvoda smještenog u komandnooj prostoriji s druge strane te uzemljenjem sve do pune
funkcionalnosti. To uključuje, ali se ne ograničava na odgovarajuće bakreno uže i bakarne stopice za
spojeve SN aparata na uzemljivač, odgovarajuće bakreno uže i bakarne stopice za vođenje užeta po
čeličnoj konstrukciji, kabelske držače, kabelske odstojnike, stopice za povezivanje plašta kabela i
uzemljenja, vezice, oznake kabela i žila, bakarne sabirnice odgovarajućeg presjeka (krute i
dilatacione), vijke i vijčanu opremu i dr.
Strana 270 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.7. KOMANDNO SIGNALNI KABELI
D.1.7.1. OPĆENITO
Svi materijali i oprema moraju biti u skladu sa zahtjevom kako bi se izvele kompletne
instalacije koje pravilno funkcionišu i moraju da ispunjavaju najviše standarde inženjerskog
projektovanja i izvođenja zanatskih radova.
Svi djelovi kablovskih instalacija moraju da ispunjavaju zahtjeve u skladu sa ovom specifikacijom i
najnovijom izmenama u publikacijama koje predstavljaju IEC standarde, osim ako nije drugačije
navedeno.
uv
id
Poslovi i radovi koje treba da obavi izvođač radova obuhvataju projektovanje, isporuku, ispitivanje u
fabrici, pakovanje, transport, osiguranje, istovar, skladištenje na mjestu obavljanja radova, radove na
polaganju kablova, ispitivanja na mjestu obavljanja radova, podnošenje dokumentacije, puštanje u
pogon i odgovornost za nedostatke na izvedenim radovima.
za
Izvođač radova je obavezan da obezbijedi kompletnu strukturu, čak i ako oprema ili radovi koji se
obavljaju nisu eksplicitno navedeni u slijedećem opisu posla.
am
o
Opis obima posla se može sumirati kako slijedi:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s

niskonaponski napojni kablovi koji se koriste za povezivanje 110 kV primarne opreme i
odgovarajućih niskonaponskih razvodnih postrojenja/razvodnih tabli, kabineta i ormarića,

niskonaponski kablovi koji se koriste za povezivanje pomoćnih naponskih sistema i
potrošača kao što su lokalni kontrolni ormarići, kontrolni i zaštitni ormarići, kabineti sa opremom,
potrošači koji se napajaju direktno iz razvodnih postrojenja / razvodnih tabli i ostalih distributivnih
tabli,

višežilni (kontrolni, zaštitni, mjerni, alarmni i signalni) kablovi koji se koriste za
povezivanje lokalnih kontrolnih ormarića, kontrolnih i zaštitnih ormarića, ormarića za mjerenje
energije i/ili kabineta sa opremom sa panelima za daljinsko upravljanje, kao i za povezivanje
elemenata kontrolnih ormarića i povezivanje telemetrijskog upravljačkog ormarića i kontrolnih
ormarića,

nosači kablova i uređaji za fiksiranje kablova za sve niskonaponske kablove gore navedene,

završni kablovski materijal za sve navedene kablove.
Izvođač radova će biti odgovoran za sve detalje u vezi sa veličinom, trasiranjem i pozicijom kablova,
osim ako u specifikaciji nije drugačije navedeno. Izvođač radova je obavezan da obezbijedi montažu u
skladu sa najboljom savremenom praksom koja će u potpunosti odgovarati zahtjevima trajne upotrebe.
Svi kablovi i dodatna oprema biće u skladu sa potrebama funkcionisanja pod punim opterećenjem u
uslovima na mjestu rada.
Pri projektovanju instalacija biće neophodno uzeti u obzir sve zahtjeve za odvajanje kablova i
izolacijom koja se postavlja između različitih sistema, na primjer, između strujnih kablova, kontrolnih
kablova i kablova za instrumente i komunikaciju, a sve to u cilju obezbeđivanja sigurnosti i
bezbjednosti i ograničavanja dejstva kvara ili požara, kako bi se održala stabilnost rada
transformatorske stanice.
D.1.7.1.1. STRUJNE NOMINALNE VRIJEDNOSTI
Prije kupovine i montaže kablova i opreme, izvođač radova mora uzeti u obzir sve faktore
uključujući i klimatske uslove i vrstu zemljišta na mjestu izvođenja radova, struju za pokretanje
motora, padove napona, prekide struja zbog kratkog spoja, blizinu opreme koja dostiže visoke
temperature, itd.
Strana 271 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Potrebno je primijeniti sve faktore smanjenja nominalne vrijednosti pri određivanju veličine kablova
kako bi podnijeli maksimalne ambijentne temperature, temperature zemljišta, vrijednosti termičke
otpornosti tla, betona i drugih materijala, ako je potrebno.
Biće dozvoljena određena tolerancija u vezi sa metodom instaliranja, dubinom polaganja kablova,
razmacima i grupisanjem kablova.
Proračuni za sve kablove zasnivaće se za slučaj kvara do kojeg dolazi kada je kabl u pogonu i na
maksimalnoj radnoj trajnoj temperaturi.
Kablovi za sva napojna i kola za osvetljenje biće izabrani tako da obezbijede da padovi napona između
transformatorskih terminala ili glavne razvodne table i potrošača ne prelaze 5% od odgovarajućeg
nominalnog napona sistema. Padovi napona na terminalima motora ne smeju da pređu 10% za vreme
polaska motora. Ovi uslovi se odnose na maksimalno opterećenje.
uv
id
Nominalne karakteristike kablova biće projektovane za 40C temperaturu ambijenta i pri 100%
vlažnosti, i njihova veličina biće definisana u skladu sa standardom IEC 60287 i preporukama
proizvođača.
-s
am
o
za
Izvođač radova će obezbijediti kopije proračuna i ostale detalje kojima će pokazati kako su postignute
nominalne vrijednosti svih kablova i kako su raspoređena mjesta njihovog presecanja, kao i faktore
tolerisanog smanjenja nominalnih vrijednosti.
Bi
H
D.1.7.1.2. MAKSIMALNA TRAJNA RADNA TEMPERATURA PROVODNIKA
maksimalna temperatura PVC izolacije
maksimalna temperatura XLPE izolacije
70 ºC
90 ºC
ek


tro
pr
en
os
a
Maksimalna trajna radna temperatura provodnika ne smije da bude veća od one koju je odredio
proizvođač kablova, kada je struja smanjena faktorima smanjenja nominalnih vrijednosti u skladu sa
uslovima postavljanja kablova. Vrijednost ove temperature mora biti jasno navedena u tenderskoj
dokumentaciji i ne smije da prelazi sledeće vrijednosti:
vo
El
D.1.7.1.3. MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA PROVODNIKA PRI KRATKOM
SPOJU


Vl
as
ni
št
Maksimalna radna temperatura provodnika pri kratkom spoju ne smije da bude veća od one koju
je odredio proizvođač kablova. Vrijednost ove temperature mora biti jasno navedena u tenderskoj
dokumentaciji i ne smije da prelazi sledeće vrijednosti:
maksimalna temperatura PVC izolacije
maksimalna temperatura XLPE izolacije
140 ºC
250 ºC
D.1.7.1.4. KONSTRUKCIJA NAPOJNIH I KONTROLNIH KABLOVA
Provodnici moraju da budu napravljeni od kružne, obične upredene žice od prekaljenog bakra u
skladu sa standardom IEC 60228.
Izolacija mora da bude XLPE. Uo izolacije mora da bude A ili B kategorije u skladu sa standardom
IEC 60502, osim ukoliko nije potrebna kategorija C zbog veličine struje kvara.
Provodnici višežilnih kablova moraju biti urađeni sa solidnim, presovanim, nefibroznim ispunama,
kako bi formirali kompaktni kružni kabl. Ležište mora imati presovani PVC sloj. Unutrašnja obloga i
ispune moraju biti dobro longitudinalno zatvoreni kako bi se zaštitili od vlage, gasa i isparenja.
Niskonaponski kablovi za zaštitu, kontrolu, mjerenje, alarm i signalizaciju naizmjenične i
jednosmjerne struje (višežilni kablovi) biće opremljeni električnim zaštitnim plaštom koji može da
podnese strujno opterećenje. Ovi plaštovi biće izvučeni van kabla i uzemljeni na oba kraja.
Strana 272 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Pocinčani okrugli ili ravni čelični žičani omotač obezbijediće mehaničku zaštitu kablova. Debljina
omotača biće u skladu sa standardom IEC 60502. Pregrada za odvajanje biće postavljena između
unutrašnjeg i čeličnog omotača. Zaštitni omotač za kablove biće uzemljen na oba kraja.
Čelični omotač jednožilnog kabla za korišćenje u kolu naizmenične struje biće od nemagnetnog
materijala.
Izvođač radova je odgovoran za preduzimanje mjera opreza kako bi se spriječilo oštećenje zaštitnih
električnih i čeličnih omotača kablova od struja zemljospoja. Pored toga, izvođač radova će predložiti
u glavnom projektu rješenje kojim rješava smanjenje tranzijentnih prenapona u sekundarnim kolima.
Spoljni omotač kabla mora da bude u vidu presovanog PVC sloja otpornog na UV zrake, crne boje i sa
oznakom napona od 600/1000V.
D.1.7.1.5. OZNAČAVANJE KABLOVA
za
o
am
-s
Bi
H
broj žila.
vrsta provodnika.
napon.
informacije o protivpožarnim osobinama.
standardi koje kabl ispunjava.
naziv proizvođača.
godina proizvodnje.
tro
pr
en
os
a







uv
id
Na svakih 10 m duž čitavog kabla na spoljnoj strani spoljnog omotača biće označeno sledeće:
D.1.7.1.6. DUŽINA KABLA I KABLOVSKI BUBANJ
Izvođač radova biće odgovoran za provjeravanje dužine kabla.
El
ek
Tamo gdje je to moguće, kablovi će biti isporučeni u maksimalnoj dužini na bubnjevima imajući na
umu transportna ograničenja i pristup mjestu izvođenja radova.
Vl
as
ni
št
vo
Nijedan bubanj neće sadržati više od jedne dužine. Kablovi će biti instalirani u maksimalnim mogućim
dužinama i direktno spajanje kraćih kablova neće biti dozvoljeno bez prethodnog pismenog ovlaštenja
od strane Naručioca.
Kablovski bubnjevi neće se vraćati i biće napravljeni od drveta, impregniranog pod pritiskom radi
sprečavanja od napada gljivica i štetočina ili od čelika koji je zaštićen od korozije na odgovarajući
način. Moraju biti pričvršćeni čvrsto stegnutim lajsnama.
Svaki kablovski bubanj nosiće broj za razlikovanje na spoljnoj strani vijenca. Podaci o kablu, tj.
proizvođač, napon, veličina i materijal provodnika, broj žila, vrsta, dužina, bruto i neto težina, takođe
moraju biti jasno naznačeni na jednom vijencu. Pravac okretanja mora biti označen strelicama na oba
vijenca. Način označavanja bubnja mora da odobri Naručilac.
D.1.7.1.7. ZAHTJEVI U VEZI SA MONTAŽOM
Niskonaponski kablovi i kablovi za spoljašnju rasvjetu biće položeni u kablovske kanale ili
direktno u zemlju, u skladu sa zahtjevima projekta.
Minimalna dubina iskopanih kanala za polaganje kablova direktno u zemlju, ukoliko nije drugačije
dogovoreno, neće biti manja od 0,8 metara.
Trake za označavanje od nehrđajućeg materijala odgovarajuće boje sa neizbrisivim natpisom
„Opasnost Električni Kabl” ili sa ekvivalentnim natpisom biće postavljeni u kanal nakon njegovog
zatrpavanja do nivoa od oko 150 mm ispod gornje granice površine, po obavljanju radova u
područjima na kojima je moguće nekontrolisano iskopavanje od strane trećeg lica.
Strana 273 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Zatrpavanje kanala izvodiće se u slojevima debljine 150 mm koji će biti nabijeni i učvršćeni. Prva dva
sloja iznad zaštitnih pokrova neće sadržati kamenje ili stijene.
Podupirači i nosači kablova, zajedno sa stezaljkama za pričvršćivanje, navrkama i šrafovima za
spoljašnju upotrebu i za upotrebu u spoljašnjim kanalima obloženim betonom moraju da budu
napravljeni od toplo pocinkovanog čelika. Projekat za podupirače i nosače za kablove mora biti
odobren prije početka proizvodnje i montaže.
Nosači za kablove postavljeni jedan iznad drugog moraju imati najmanje 250 mm razmaka između
vrha donjeg nosača i dna sledećeg gornjeg nosača.
Nosači za kablove imaće najmanje 10% rezervnog prostora.
Nosači za kablove u unutrašnjem prostoru biće napravljeni od perforiranog čelika koji je naknadno
pocinčan, sa prirubnicama za teške terete.
uv
id
Svi T spojevi, kao i unakrsne, vertikalne i druge postavke, lukovi, itd. nosača za kablove, moraju se
sastojati od prefabrikovanih elemenata nosača tako da se u potpunosti izbjegne gnječenje kablova na
tim prelaznim mjestima.
am
o
za
Kablovi moraju biti uvučeni u cijevi na svim ukrštanjima puteva i staza. Cijevi moraju biti PVC ili
betonske cevi, kako je uobičajeno.
Bi
H
-s
Cijevi položene u zemlji protezaće se najmanje jedan metar izvan ivice ukrštanja. PVC cijevi biće
kompletno ugrađene u beton s tim da će minimalna debljina betona koji okružuje cijevi sa svih strana
biti 150 mm. Sve cijevi biće zaptivene na svakom kraju drvenim čepovima i zaliveni bitumenom ili
bilo kojim drugim odobrenim sredstvom za sprečavanje ulaska vode ili štetočina.
tro
pr
en
os
a
Izvođač radova biće u potpunosti odgovoran za zaptivanje krajeva kablova i njihovo završavanje na
ormanima, spojevima i svih drugih spojeva i prolaza postavljenih u skladu sa ovim Ugovorom.
Zaptivanje i spajanje kablova mora da bude u skladu sa najboljom savremenom praksom i
prvoklasnim zanatskim radovima.
ek
Napojni kablovi biće završeni u skladu sa preporukama proizvođača kablova.
vo
El
Za ožičenje kontrolnih kablova, krajevi kablova biće tako povezani da može bez teškoća da se pronađe
sa kojim je kablom povezana svaka žica. Žile u uvrnutim parovima ili grupama moraju biti zajedno.
Sve rezervne žile biće numerisane i završene u rezervnim klemama.
Vl
as
ni
št
Izvođač radova će obezbijediti ispravnu rotaciju faza i povezivanje. Posebna pažnja se mora obratiti na
kablove velikih presjeka, kod kojih se teško mogu uvesti naknadne ispravke. Naručilac će
prisustvovati provjerama rotacije faza i ako je potrebno, izvođač radova će izvesti prevezivanje istih.
Izvođač radova obezbijediće kompresione kablovske stopice kao i ostali neophodni alat i materijale za
izvođenje kompresionih spojeva, koji će biti u skladu sa preporukama isporučioca kablova u fazi
pripreme i izvođenja svakog završetka.
Pored „Opštih tehničkih zahtjeva“, primenjivaće se i slijedeći uslovi:
-Srednje naponski napojni kablovi biće postavljeni u odvojenim kanalima.
-Niskonaponski
napojni kablovi, višežilni kablovi i telekomunikacioni kablovi će biti postavljeni svaki na posebnim
regalima, u cevima, kanalima ili odeljcima koji su odvojeni pregradama od čeličnog lima.
Otvori u podovima i postolja biće dovoljno veliki da omoguće slobodno polaganje kablova za vrijeme
montaže.
Otvori u zidovima i podovima biće čvrsto zaptiveni nakon montaže kablova, sa protivpožarnom
pregradom.
Montaža kablova i provodnika biće izvedena tako da se smanji rizik od požara i oštećenja do kog
može da dođe u slučaju pojave požara.
Strana 274 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.7.1.8. KONTROLA I ISPITIVANJE
Ispitivanja će se obaviti kako bi se ustanovilo da li materijal i oprema odgovaraju postavljenim
zahtjevima.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Ispitivanja će se obaviti u skladu sa IEC standardima.
Strana 275 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.7.2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE KABELA ZA TS 110/x kV Mostar 1
D.1.7.2.1. Bakreni kabel izoliran termoplastičnom masom i plaštem od PVC mase nazivnog napona
1 kV, tip: PP00 4x2,5 mm2 dužina 5500 m
Zahtijevane karakteristike
Tehničke karakteristike
Tipska oznaka kabla:
PP40
Nazivni napon U0/U:
0,6/1 kV
Ispitni napon:
4 kV
IEC 60332-1
uv
id
Otpornost prema gorenju
za
Opis konstrukcije:
Cu, klase 1 prema IEC 60228 / DIN VDE 0295,
puni, okrugli (RE), presjeka 2,5 mm2
PVC smjesa
• žile koncentrično použene i označene bojom
am
o
Vodič:
-s
Izolacija:
Brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina
ili omotane termoplastične vrpce
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Ispuna:
Vanjski plašt:
PVC masa
ek
Vanjski Plašt mora pored ostalog nositi oznake
dužine postavljene na svaki dužni metar
Vl
as
ni
št
vo
El
D.1.7.2.2. Bakreni kabel izoliran termoplastičnom masom i plaštem od PVC mase nazivnog napona
1 kV, tip: PP00 7x2,5 mm2 dužina 9500 m
Tehničke karakteristike
Zahtijevane karakteristike
Tipska oznaka kabla:
PP40
Nazivni napon U0/U:
0,6/1 kV
Ispitni napon:
Otpornost prema gorenju
4 kV
IEC 60332-1
Opis konstrukcije:
Vodič:
Izolacija:
Ispuna:
Cu, klase 1 prema IEC 60228 / DIN VDE 0295,
puni, okrugli (RE), presjeka 2,5 mm2
PVC smjesa
• žile koncentrično použene u slojevima, crne,
numerirane s bijelim brojkama
Brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina
ili omotane termoplastične vrpce
Strana 276 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Vanjski plašt:
PVC masa
Vanjski Plašt mora pored ostalog nositi oznake
dužine postavljene na svaki dužni metar
D.1.7.2.3. Ostali nespecificirani kabeli i kabelski materijal
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Izvođač će isporučiti sve ostale kabele koji nisu spomenuti i sav ostali nespomenuti nespecificirani
materijal za montažu svih komandno signalnih kabela do pune funkcionalnosti. To uključuje, ali se ne
ograničava, kabele, kabelske držače, kabelske odstojnike, stopice, pinove, vezice, oznake kabela i
žila, vijčani materijal, uvodnice i dr.
Strana 277 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.8. OPREMA PPZ
TS mora biti projektirana prema zahtjevima Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu
elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara.
Vrsta i broj aparata za gašenje požara i njihov razmještaj dati Elaboratom protivpožarne zaštite.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Potrebno je isporučiti 1 set PP aparata u zgradu SN postrojenja Sukladno Elaboratu protivpožarne
zaštite.
Strana 278 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.9. SREDSTVA I OPREMA ZA ZAŠTITU NA RADU
ZAŠTITNA SREDSTVA
D.1.9.1. PRIJENOSNA UZEMLJENJA
U pribor za postavljanje privremenog uzemljenja spada:
-
izolacijske motke za odgovarajuće naponske nivoe,
bakarna užad za uzemljenje i kratko spajanje, sa stezaljkama.
Presjek užeta i priključnih stezaljki odabira se prema "Tehničkim propisima za elektroenergetska
postrojenja iznad 1000 V" u zavisnosti od struje kratkog spoja.
uv
id
D.1.9.2. INDIKATORI NAPONA
za
Indikatori napona moraju biti izrađeni za određeni naponski nivo.
am
o
D.1.9.3. IZOLACIJSKE MANIPULACIJSKE MOTKE
tro
pr
en
os
a
D.1.9.4. IZOLACIJSKA KLIJEŠTA
Bi
H
-s
Izolacijske manipulacijske motke moraju imati karakteristike koje su propisane za odgovarajuće
napone za koje se koriste.
Izolacijske kliješta služe za postavljanje i vađenje visokonaponskih osigurača, moraju imati izolaciju
koja odgovara naponu uređaja na kome se radi.
D.1.9.5. DOPUNSKA IZOLACIJSKA SREDSTVA
El
Vl
as
ni
št
- IZOLACIJSKE ČIZME
vo
- IZOLACIJSKE RUKAVICE
ek
- IZOLACIJSKI ŠLJEM
- ZAŠTITNI OPASAČ
D.1.9.6. SPECIFIKACIJA I KOLIČINE ZAŠTITNA SREDSTVA
-Pribor za prenosno uzemljenje 110 kV
kompleta 3
-Pribor za prenosno uzemljenje 24 kV
kompleta 2
-Jednopolni visokonaponski štapni
indikator teleskopski sa ispitivačem
110 kV
komplet 1
-Jednopolni visokonaponski štapni
indikator teleskopski sa ispitivačem
20/10 kV
komplet 1
-Dvopolni visokonaponski štapni indikator
teleskopski sa ispitivačem od 20/10 kV
komplet 1
Strana 279 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
-Visokonaponske rukavice
par 2
-Visokonaponske čizme
par 2
-Zastavice PVC za upozorenje "zelene"
kom 25
-Zastavice PVC za upozorenje "crvene"
kom 25
m 200
-Izolacioni šljem
kom 5
-Kišna kabanica
kom 4
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
-PVC uže debljine min. 6 mm
Strana 280 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.10. NATPISNE PLOČICE
NATPISNE PLOČICE U VANJSKOM POSTROJENJU
Pločice moraju biti otporne na sve vremenske uvjete, izvedene na nerđajućem zaštićenom čeličnom
limu, debljine 2 mm
uv
id
Oznake moraju biti izvedene tzv. "pečenom" bojom (automobilska tehnologija, pečenje na min. 60
C°), crnim slovima na bijeloj podlozi. (prije izrade natpisa, tekst usuglasiti sa stručnim službama OP
Mostar)
Garancija na trajnost oznaka - minimalno 10 godina.
Oznake faza izvesti u tako da je podloga u bojama i to na slijedeći način: L1- crvena, L2- žuta, L3plava.
U kutovima oznaka izbušiti rupe za šarafe Phi=5 mm za pričvršćivanje
komplet
1
komplet
1
komplet
1
komplet
1
tro
pr
en
os
a
Natpisne tabele
• natpisna tabela na ulazu u objekt s nazivom objekta
• natpisna tabela na ulazu s brojevima telefona
• tabela s oznakom *zabrane ulaza neovlaštenima*
• tabela s oznakom *obavezno nošenje kacige*
Bi
H
-s
am
o
za
Natpisne pločice po postrojenju, za montažu na aparate/opremu/ormare
(unutra i vani):
• natpisi po aparatima, pogonima, opremi, ormarima, vratima,…
• oznake faza, sekcija, sistema sabirnica
• oznake na portalima: naziv dalekovoda i oznaka faza (s obje strane portala)
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Opomenske table, postavljene s vanjske strane ograde na više mjesta, s
natpisom:
- OPREZ! VISOKI NAPON
- OPASNO NE DIRAJ! VISOKI
NAPON
Uputstva i oznake:
• uputstva za osiguranje mjesta rada (5 pravila sigurnosti) (kom 3)
• uputstva za pružanje prve pomoći (kom 3)
• uputstva za pružanje prve pomoći (kom 3)
Jednopolne sheme izvedenog stanja (A2; - uokvirene) – potpisane od strane
projektanta
• jednopolna shema stanice (kom 2)
Strana 281 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
Predmet ove nabave su svi potrebni radovi na montaži opreme u TS Mostar 1, primarnom i
sekundarnom povezivanju iste, ispitivanju i puštanju u pogon sa izradom svih potrebnih izvješća. U
daljnjem tekstu biti će detaljnije specificirani potrebni radovi. Svi radovi koji ne budu specificirani, a
potrebni su da bi se TS dovela do potpune funkcionalnosti također su predmet ove nabave i neće se
dodatno platiti.
D.2.1 Transformator 110/35/10 kV
Potrebno je izvršiti:
isporuku na predviđeno mjesto i montažu transformatora,
isporuku na predviđeno mjesto i montažu odvodnika prenapona 110 kV, 35 kV i 10 kV,
isporuku na predviđeno mjesto i montažu rastavljača i odvodnika prenapona za spoj neutralne
točke 110 kV sa uzemljivačem TS, a sve sukladno izvedbenom projektu,
povezivanje primarne strane transformatora sa aparatima trafo polja 110 kV sukladno
izvedbenom projektu ,
polaganje SN energetskih kabela i povezivanje sekundarne i tercijarne strane transformatora sa
ćelijama 10 i 35 kV postrojenja sukladno izvedbenom projektu,
povezivanje kućišta aparata na glavni uzemljivač bakrenim užetom projektiranog presjeka,
polaganje komandno signalnih kabela i sekundarno povezivanje ormara na transformatoru i
ormara upravljanja i zaštita i ormara pomoćnih napajanja u aparatnoj kućici,
Doprema opreme navedene pod točkama D 1.2.5, tenderske dokumentacije na lokaciju TS
110/35/10 kV Mostar 1 za ugradnju i povezivanje odvodnika prenapona 110 kV, 35 kV i 10
kV po izvedbenom projektu.
Iskoristiti nosače (rešetkaste konstrukcije) za montažu nosača za odvodnike prenapona 35 kV i
10 kV na sekundarima 35 kV i 10 kV transformatora 1 110/35/10 kV po izvedbenom projektu.
Izvršiti montažu nosača (rešetkaste konstrukcije) za ugradnju odvodnika prenapona 110 kV u
polju 110 kV transformatora 1 110/35/10 kV po izvedbenom projektu u 110 kV postrojenju.
Izvršiti montažu na postojeći zajednički nosač (rešetkaste konstrukcije) potporne izolatore i
bakarne šine na 35 kV i 10 kV strani transformatora 1 110/35/10 kV po izvedbenom projektu.
Izvršiti montažu odvodnika prenapona, spajanje na primarne veze u polju 110 kV, 35 kV i 10
kV transformatora 1 110/35/10 kV po izvedbenom projektu.
Izvršiti montažu brojčanika odvodnika prenapona, u polju 110 kV transformatora 1
110/35/10 kV po izvedbenom projektu.
Izvršiti uzemljenje odvodnika prenapona 110 kV , 35 kV i 10 kV u polju 110kV, 35 kV i
10 kV Trafoa 1 110/35/10 kV po izvedbenom projektu.
Izvršiti ispitivanje odvodnika prenapona 110kV u polju 110kV trafoa 1 110/35/10 kV.
Izvršiti montažu bakarnih profila sa kliznim nosačima bakarnih sabirnica 80x10 mm dužine
3,5-4 m komada na potporne izolatore 35 kV i 24 kV i na bušinge sekundara 35 kV i 10 kV
Transformatora 1 110/35/10 kV po izvedbenom projektu.
Doprema opreme navedene pod točkama D1.2.9. tenderske dokumentacije na lokaciju TS
110/35/10(20) kV Mostar 1 za ugradnju energeskih kablova 35 kV i 24 kV i povezivanje
transformatora I 110/35/10 kV sa sklopnim blokovima 35 kV i 10 kV po izvedbenom
projektu.
Izvršiti izradu kablovskih kanala za polaganje energetskih kablova u polju 35 kV i 10 kV
Trafoa T1 110/35/10kV za povezivanje trafoa sa sklopnim blokovima po izvedbenom
projektu.
Izvršiti polaganje energetskih kabela (tri žile plus rezervna žila) u kablovske kanale u polju 35
kV i 10 kV Transformatora 1 110/35/10 kV za povezivanje transformatora sa sklopnim
blokovima po izvedbenom projektu.
Izvršiti izradu kablovskih završnica sa završnim stopicama na krajevima energeskog kabla i
uv
id
-
o
za
-
-s
am
-
Bi
H
-
tro
pr
en
os
a
-
-
El
ek
-
vo
-
Vl
as
ni
št
-
-
-
-
-
Strana 282 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
pripremiti energetski kabel za montažu na energetski trafo 35 kV i 10 kV strana i pripadajuće
sklopne blokove u polju 35 kV i 10 kV Trafoa 1 110/35/10 kV.
Izvršiti montažu noseće konstrukcije za priključak energetskih kablova na sekundar 35 kV i 10
kV Trafoa 1 110/35/10kV po izvedbenom projektu.
Izvršiti montažu potpornih izolatora 35 kV i 24 kV na noseću konstrukciju da nose bakarne
profile 80x10mm dužine 3,5-4 m za spoj energetskih kablova i bušinga na sekundaru 35 kV i 10
kV transformatora 1 110/35/10 kV.po izvedbenom projektu.
Izvršiti montažu i spajanje energetskih kablova 35 kV i 10 kV (tri žile + rezervna žila) na bakarne
profile na sekundaru trafoa I 110/35/10kV i u kablovskom prostru sklopnih blokova 35 kV i 10
kV u polju 35 kV i 10 kV transformatora 1 po izvedbenom projektu.
Izvršiti mjerenje otpora izolacije energetskih kablova zajedno sa pripadajućom opremom i
transformatorom T1 110/35/10 kV po izvedbenom projektu
-
-
-
funkcionalno ispitivanje,
početna referentna ispitivanja transformatora na terenu uz izradu potrebnih protokola,
puštanje u pogon transformatora,
svi ostali radovi koji nisu navedeni a potrebni su za punu funkcionalnost, puštanje u pogon i
ispravan rad, a sve sukladno izvedbenom projektu.
am
o
za
-
uv
id
-
-s
D.2.2 Transformatorsko polje 110 kV
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Potrebno je izvršiti:
isporuku na predviđeno mjesto i montažu prekidača sukladno izvedbenom projektu,
isporuku na predviđeno mjesto i montažu sabirničkih rastavljača na pripremljenu čeličnu
konstrukciju nosača aparata sukladno izvedbenom projektu,.
isporuku na predviđeno mjesto i montažu SMT na pripremljenu čeličnu konstrukcij nosača
aparata sukladno izvedbenom projektu,
primarno povezivanje između aparata te između aparata i sabirnica,
povezivanje aparata na glavni uzemljivač bakrenim užetom projektiranog presjeka,
Doprema opreme navedene pod stavkom D1.2.7 za ugradnju spojne opreme za povezivanje
aparata u 110 kV polju trafoa 1 110/35/10 kV po izvedbenom projektu.
Izvršiti montažu ovjesne opreme u 110 kV polju Transformatora 1 110/35/10 kV
Izvršiti montažu priključnih stezaljki na aparate i transformator 1 110/35/10 kV u 110 kV
postrojenju po izvedbenom projektu
Izvršiti montažu primarnih veza sa AlFe užetom 240/40 mm2 po izvedbenom projektu u 110
kV polju Trafoa 1 110/35/10 kV
svi ostali radovi koji nisu navedeni a potrebni su za punu funkcionalnost, puštanje u pogon i
ispravan rad, a sve sukladno izvedbenom projektu.
D.2.3 DV 110 kV polje Jablanica
Potrebno je izvršiti:
isporuku na predviđeno mjesto i montažu prekidača sukladno izvedbenom projektu,
isporuku na predviđeno mjesto i montažu sabirničkih rastavljača na pripremljenu čeličnu
konstrukciju nosača aparata sukladno izvedbenom projektu,.
isporuku na predviđeno mjesto i montažu izlaznih rastavljača na pripremljenu, čeličnu
konstrukciju nosača aparata sukladno izvedbenom projektu,
isporuku na predviđeno mjesto i montažu SMT na pripremljenu čeličnu konstrukciju nosača
aparata sukladno izvedbenom projektu,
isporuku na predviđeno mjesto i montažu ormarića SMT sukladno izvedbenom projektu,
isporuku na predviđeno mjesto i montažu NMT na pripremljenu čeličnu konstrukciju nosača
aparata sukladno izvedbenom projektu,
Strana 283 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
-
uv
id
ek
-
za
-
o
-
am
-
-s
-
Bi
H
-
primarno povezivanje između aparata, između aparata i sabirnica,
povezivanje aparata na glavni uzemljivač bakrenim užetom projektiranog presjeka,
isporuku na predviđeno mjesto i montažu izolatorskih lanaca na portalima za omogućavanje
ulaska DV- a u TS.
primarno povezivanje DV-a preko portala na izlazni rastavljač i NMT u liniji,
Doprema opreme navedene pod stavkom D1.2.7 za ugradnju spojne opreme za povezivanje
aparata u 110 kV polju Jablanica po izvedbenom projektu.
Izvršiti montažu priključnih stezaljki na aparate i transformator 1 110/35/10 kV u
110 kV postrojenju po izvedbenom projektu
Izvršiti montažu primarnih veza sa AlFe užetom 240/40 mm2 po izvedbenom projektu u
polju DV 110 kV Jablanica
Izvršiti montažu ovjesne opreme u polju DV 110 kV Jablanica,
isporuku na predviđeno mjesto i montažu OLU sukladno izvedbenom projektu,
isporuku na predviđeno mjesto i montažu ormara upravljanja i zaštita sukladno izvedbenom
projektu,
polaganje upravljačko signalnih kabela i kabela za napajanje izmedu aparata i OLU, između
OLU i ormara upravljanja i zaštita 110 kV polja i ormara pomoćnog napajanja,
ožičenje ormara na aparatima, OLU, ormara upravljanja i zaštita i ormara pomoćnih
napajanja,
provjera ispravnosti ožičenja,
parametriranje i ispitivanje upravljačkih i zaštitnih terminala,
polaganje optičkog kabela za spoj terminala upravljanja i zaštita i opreme SCADA staničnog
sustava, provjera komunikacije između terminala upravljanja i zaštita i opreme SCADA
staničnog sustava,
funkcionalno ispitivanje polja uz izradu potrebnih protokola,
puštanje u pogon,
svi ostali radovi koji nisu navedeni a potrebni su za punu funkcionalnost, puštanje u pogon i
ispravan rad, a sve sukladno izvedbenom projektu.
tro
pr
en
os
a
-
El
D.2.4. SN postrojenje 36 kV i 24 kV sklopni blokovi u TS Mostar 1
Vl
as
ni
št
vo
U skladu sa izvedbenim projektom, potrebno je izvršiti:
- montažu 36 kV ćelija sa uređajem zaštita i upravljanja;
- montažu 24 kV ćelija sa uređajem zaštita i upravljanja;
- povezivanje ćelija na uzemljivač TS;
- polaganje kablova za napajanje izmedu SN ćelija i ormara pomoćnih napajanja;
- ožičenje SN ćelija i ormara pomoćnih napajanja;
- provjera ispravnosti ožičenja;
- parametriranje i ispitivanje zaštitno-upravljačkih uređaja;
- polaganje komunikacijskih kabela za spoj zaštitno-upravljačkih uređaja i opreme SCADA staničnog
sistema;
- provjera komunikacije između zaštitno-upravljačkih uređaja i opreme SCADA staničnog sistema;
- funkcionalno ispitivanje SN ćelija uz izradu potrebnih protokola;
- sve ostale radove koji nisu navedeni a potrebni su za punu funkcionalnost, puštanje u pogon i
ispravan rad, a sve u skladu sa izvedbenim projektom.
D.2.5 Kućni transformator sa pripadajućom opremom
Obveza isporučitelja je: izrada, isporuka, montaža, priamrno i sekundarno povezivanje i ožičavanje,
funkcionalno ispitivanje (SAT) sa izdavanjem ispitnih izvještaja i puštanje u pogon kućnog
transformatora.
Strana 284 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
uv
id
Potrebno je izvršiti:
isporuku na predviđeno mjesto i montažu kućnog transformatora sukladno izvedbenom
projektu,
isporuku na predviđeno mjesto i montažu rastavne sklopke i osigurača na pripremljenu čeličnu
konstrukciju nosača aparata sukladno izvedbenom projektu,
- polaganje SN kabela i povezivanje primarne strane kućnog transformatora preko osigurača i
rastavne sklopke na energetski transformator,
- polaganje NN kabela i povezivanje sekundarne strane kućnog transformatora na ormar
glavnog izmjeničnog razvoda,
povezivanje aparata na glavni uzemljivač bakrenim užetom projektiranog presjeka,
provjera ispravnosti ožičenja,
funkcionalno ispitivanje uz izradu početnih izvješća,
puštanje u pogon,
svi ostali radovi koji nisu navedeni a potrebni su za punu funkcionalnost, puštanje u pogon i
ispravan rad, a sve sukladno izvedbenom projektu.
o
za
D.2.6 Ormari upravljanja i zaštita, ormari lokalnog upravljanja (OLU)
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
Obveza isporučitelja je: isporuka ormara upravljanja i zaštita za DV 110 kV Jablanica, isporuka
ormara lokalnog upravljanja (OLU) za DV 110 kV Jablanica i DV 110 kV Čapljina, montaža,
primarno i sekundarno povezivanje i ožičavanje, funkcionalno ispitivanje (SAT) sa izdavanjem
ispitnih izvještaja i puštanje u pogon svih Ormara upravljanja i zaštita i OLU za svu postojeću opremu
Naručitelja sukladno popisu pod točkom G. i novoisporučenu opremu za sva polja 110 kV postrojenja
TS Mostar 1:
- ormarića lokalnog upravljanja za DV 110 kV polje Jablanica
- zaštitno-upravljački ormar dalekovodnog polja DV 110 kV Jablanica
- ormarić lokalnog upravljanja za DV 110 kV polje Čapljina
- zaštitno-upravljački ormar dalekovodnog polja DV 110 kV Čapljina
- zaštitno-upravljački ormar transformatorskog polja 1 110/35/10 kV
- zaštitno-upravljački ormar dalekovodnog polja DV 110 kV Mostar 6
- zaštitno-upravljački ormar dalekovodnog polja DV 110 kV HE Mostar (2)
- zaštitno-upravljački ormar dalekovodnog polja DV 110 kV Mostar 4
- zaštitno-upravljački ormar spojnog polja 110 kV
- zaštitno-upravljački ormar dalekovodnog polja DV 110 kV Mostar 2
- zaštitno-upravljački ormar dalekovodnog polja DV 110 kV HE Mostar (1)
Radovi obuhvaćaju:
isporuku na predviđeno mjesto i montažu OLU u poljima 110 kV, sukladno izvedbenom
projektu,
isporuku na predviđeno mjesto i montažu ormara upravljanja i zaštita u novu komandnoradioničku zgradu TS Mostar 1, sukladno izvedbenom projektu,
polaganje upravljačko signalnih kabela i kabela za napajanje izmedu aparata i OLU, između
OLU i ormara upravljanja i zaštita 110 kV polja i ormara pomoćnog napajanja,
ožičenje ormara na aparatima, OLU, ormara upravljanja i zaštita i ormara pomoćnih
napajanja,
provjera ispravnosti ožičenja,
konfiguriranje, parametriranje i ispitivanje upravljačkih i zaštitnih terminala
polaganje optičkig kabela za spoj terminala upravljanja i zaštita i opreme SCADA staničnog
sustava,
provjera komunikacije između terminala upravljanja i zaštita i opreme SCADA staničnog
sustava,
funkcionalno ispitivanje polja uz izradu potrebnih protokola,
Strana 285 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
puštanje u pogon,
svi ostali radovi koji nisu navedeni a potrebni su za punu funkcionalnost, puštanje u pogon i
ispravan rad, a sve sukladno izvedbenom projektu.
D.2.7. Oprema SCADA sustava
o
za
uv
id
Obveza isporučitelja je: instaliranje ormara W + W01 na zato predviđeno mjesto u komandnoj
prostoriji, njegovo povezivanje sa terminalima polja (sekundarnom opremom), sa opremom vlastitog
napajanja, sa telekomunikacijskim sustavom za ostvarivanje veza prema DC ovima i staničnim
računalom smještenim na komandnom stolu.
Izraditi projekt za SICAM SAS i projekt za WIN CC koji trebaju zadovoljiti zahtjeve naručitelja i
povezati stanični sustav daljinskog nadzora i upravljanja na predmetne DC-ove.
Potrebno je izvršiti funkcionalno ispitivanje (SAT) SCADA sustava sa izdavanjem ispitnih izvještaja i
puštanje u pogon.
Sa nadređenim centrima potrebno je izvršiti „Point to Point“ ispitivanje sukladno listama koje će biti
zajednički usuglašene sa izdavanjem potrebnih certifikata.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
Nakon završenih radova potrebno je Isporučitelj je dužan dostaviti konfiguracijske datoteke
Naručitelju.
Također, potrebno je predvidjeti sve potrebne radove koji nisu navedeni a potrebni su za punu
funkcionalnost, puštanje u pogon i ispravan rad, a sve sukladno projektu.
D.2.8 Oprema obračunskog mjerenja
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Obveza isporučitelja je: prebacivanje postojećeg ormara obračunskog mjerenja u novu komandnu
zgradu TS Mostar 1, montaža, povezivanje i ožičavanje i puštanje u pogon brojila u ormaru
obračunskog mjerenja.
Obveza isporučitelja su i svi ostali radovi koji nisu navedeni a potrebni su za punu funkcionalnost,
puštanje u pogon i ispravan rad, a sve sukladno izvedbenom projektu.
D.2.9. Telekomunikacijska oprema
Obveza isporučitelja je:
-
-
Premještanje ormara sa SDH opremom u novu komandnu zgradu TS Mostar 1
Premještanje ormara sa PDH opremom i opremom besprekidnog napajanja u novu komandnu
zgradu TS Mostar 1
Premještanje ormara sa optičkim razdjelnicima
Premještanje postojećih podzemnih optičkih kabela do nove TK prostorije. Potrebno ih je odspojiti
od postojećih ODF razdjelnika
Ponovno spajanje optičkih razdjelnika s 24 niti (2 komada)
Ponovno spajanje optičkih razdjelnika s 48 niti (2 komada)
Ponovno spajanje optičkog razdjelnika s 12 niti (1 komad)
Ukoliko na nekoj optičkoj liniji postojeća raspoloživa duljina podzemnog optičkog kabela od
portala do ODF razdjelnika nije dovoljna za prebacivanje do lokacije u novoj komandnoj zgradi ,
potrebno je položiti novi podzemni optički kabel i izvršiti spajanje niti na obje strane. Podzemni
kabel će osigurati naručitelj.
Završna mjerenja svih optičkih linija s OTDR instrumentom
Premještanje telefonskih instalacija u novu komandnu zgradu (podzemni telefonski kabeli,
telefonski ormarić s razdjelnikom i translatorima, IPI uređaj)
Strana 286 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
-
Svi ostali radovi koji nisu navedeni a potrebni su za punu funkcionalnost, puštanje u pogon i
ispravan rad, a sve sukladno izvedbenom projektu.
D.2.10. Oprema pomoćnih napajanja – vlastita potrošnja
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
U skladu sa izvedbenim projektom, potrebno je izvršiti:
- montažu na predviđeno mjesto (nova komandna zgrada postrojenja TS Mostar 1) ormara za razvod
pomoćnog napona 3x380/220 V 50 Hz;
- povezivanje ormara za razvod pomoćnog napona 3x380/220 V 50 Hz sa izvorom napajanja izmjeničnim naponom u TS (kućni transformator);
- polaganje kablova za napajanje između ormara za razvod pomoćnog napajanja AC i ormara na
aparatima dalekovodnih polja 110 kV, transformatora, transformatorskih polja i SN postrojenja;
- ožičenje ormara za razvod pomoćnog napajanja AC, ormara na aparatima dalekovodnih polja 110
kV, transformatora, transformatorskih polja i SN postrojenja;
- polaganje kablova za napajanje između ormara za razvod pomoćnog napajanja AC i ormara
upravljanja i zaštita (dalekovodnih polja 110 kV i transformatorskog polja), SN ćelija i ormara
daljinskog upravljanja;
- polaganje signalnih kablova između ormara za razvod pomoćnog napajanja AC i ormara daljinskog
upravljanja;
- provjera ispravnosti ožičenja;
- funkcionalno ispitivanje ormara i razvoda uz izradu potrebnih protokola;
- puštanje u pogon;
- montažu na predviđeno mjesto (nova komandna zgrada postrojenja TS Mostar 1) baterije i ormara
baterije za razvod pomoćnog napona;
- montažu na predviđeno mjesto (nova komandna zgrada postrojenja TS Mostar 1) ormara
ispravljača sa ispravljačkim modulima za razvod pomoćnog napona;
- montažu na predviđeno mjesto (nova komandna zgrada postrojenja TS Mostar 1) ormara za razvod
pomoćnog napona 220 V DC;
- polaganje kablova za napajanje između ormara za razvod pomoćnog DC i AKU baterije 220V i
ispravljača;
- polaganje kablova za napajanje između ormara za razvod pomoćnog napajanja DC i ormara na
aparatima dalekovodnih polja 110 kV, transformatora, transformatorskih polja i SN postrojenja;
- ožičenje ormara za razvod pomoćnog napajanja DC, ormara na aparatima dalekovodnih polja 110
kV, transformatora, transformatorskih polja i SN postrojenja ;
- polaganje kablova za napajanje između ormara za razvod pomoćnog napajanja DC i ormara
upravljanja i zaštita (dalekovodnih polja 110 kV i transformatorskog polja), SN ćelija i ormara
daljinskog upravljanja;
- polaganje signalnih kablova između ormara za razvod pomoćnog napajanja DC i ormara daljinskog
upravljanja;
- provjera ispravnosti ožičenja;
- funkcionalno ispitivanje ormara i razvoda uz izradu potrebnih protokola;
- puštanje u pogon;
- montažu, povezivanje i puštanje u rad AKU baterije;
- montažu, povezivanje i puštanje u rad ispravljača;
- sve ostale radove koji nisu navedeni a potrebni su za punu funkcionalnost, puštanje u pogon i
ispravan rad, a sve u skladu sa izvedbenim projektom.
D.2.11. Natpisne pločice
U sklopu ovih radova Isporučitelj je dužan postaviti sve natpisne pločice na predviđena mjesta
sukladno Izvedbenom projektu.
Strana 287 od 426
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
E. TEHNIČKI DETALJI
TECHNICAL PARTICULARS
Strana 288 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
Energetski transformator 110/36,75/10,5(21)kV ; 20/14/20 MVA sukladno D.1.1.7 i D.1.1.8.
Opis
Zahtijevane karakteristike
Ponuđene karakteristike
ENERGETSKI TRANSFORMATOR
110/36,75/10,5(21) kV;
20/14/20 MVA
Primar/Sekundar/Tercijar
20 / 14 / 20 MVA
12 / 8,4 /12 MVA
A
50Hz / 3
40°C maks.
30°C /prosječna dnevna
20°C /prosječna godišnja
za
2. Nazivna snaga prema IEC standardu
(ONAF)
(ONAN)
3. Klasa izolacije namotaja
4. Nazivna frekvencija/broj faza
5. Temperatura okoline
o
IEC 60076
am
1. Standard
uv
id
YN yn0 d5
6. Dozvoljeni porast temperature
ulja/namotaja
7. a) montaža
b) namjena
c) nadmorska visina na mjestu
ugradnje
8. Grupa spoja
9. Regulacija napona
10. Izolacijski medij
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
60 / 65 K
vanjska
trajni pogon transformator
maks. 1000 m
vo
El
ek
YN, d5, yn0 (yn0),
pod opterećenjem
Inhibirano mineralno ulje
(prema IEC 60296 ed. 4 (2012)
special application and IEC 60422:
13 table 3) – vidjeti zahtjeve za
ulje Točki 9. Tehnički zahtjevi za
nova ulja
- 6000 MVA na 110 kV strani
- 1000 MVA na 36,75 kV strani
- 500 MVA
na 10,5 (21) kV
strani
Vl
as
ni
št
11. Snage kratkog spoja prema IEC
Trajanje struje kratkog spoja (IEC)
12. Prijenosni omjer transformatora u
praznom hodu
na primaru
na sekundaru
na tercijaru
13. Regulacija na visokonaponskoj strani:
- 2 sekunde
110 ± 10 x 1,5 kV
10,5 (21) kV
(Tvornički postavljen na 10,5 kV)
36,75 kV
Vakuumska regulacijska sklopka
Strana 289 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Opis
Zahtijevane karakteristike
14. Izolacijski nivoi
Maks.
Ispitni napon
Podnosivi
napon
50Hz/1min
sistema
Ponuđene karakteristike
udarni
napon
123
230
550
Primar - neutralna točka kV
123
230
-
Sekundar- međufazni napon kV
24
50
125
Sekundar - neutralna točka kV
24
50
-
Tercijar - međufazni napon kV
15. Gubici
38
70
170
uv
id
Primar - međufazni napon kV
≤ 18 kW
o
za
Gubici u praznom hodu pri nazivnom
naponu
-s
am
Gubici pri punom opterećenju pri
temperaturi namotaja 75C , nultom
položaju regulacijske sklopke
baznom opterećenju primar-sekundar
od 20 MVA
Ukupni gubici
Bi
H
≤ 120 kW
tro
pr
en
os
a
≤ 138 kW
≤ 2 kW
16. Pomoćno napajanje
Pr - Ter
20 MVA
17,5
Sek-Ter
20 MVA
4,5
 6200 mm
El
18. Dimenzije i masa transformatora
Pr - Sek
20 MVA
11,0
ek
17. Impedancija pri nultom položaju
teretnog mjenjača
Vl
as
ni
št
vo
- Dužina (uključujući konzervator
ulja)
 3700 mm
- Širina (uključujući radijatore)
- Visina (uključujući kotače)
 5000 mm
- Masa ulja
 14000 kg
Transportna masa (najteži dio)
- sa uljem
- bez ulja
- dužina, širina i visina pri transportu
19. Provodni izolatori
 50000 kg
kondenzatorskog tipa 550-800A
(izvod za mjerenje tgδ , C)
Tip “OIP” sa gornjim i donjim
izolatorom od porculana
na izlazu sekundara
porculanski
na izlazu tercijara
porculanski
Specifična dužina strujne staze
25 mm/kV
Strana 290 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Zahtijevane karakteristike
20. Izvodi primara, sekundara i tercijara
za spajanje transformatora
Izrađeni od bakra ili mesinga,
posrebreni slojem srebra debljine
40 μm
380/ 220V ..... trofazni
50 Hz... 4-žični
21. Napon za pomoćno napajanje
(ventilatori i regulacijska sklopka)
Ponuđene karakteristike
220 V DC
e)
Magnetski pokazivač nivoa ulja
- na strani transformatora
da: sa alarmnim kontaktom "nizak
nivo ulja"
- na strani regulacijske sklopke
da: sa alarmnim kontaktom "nizak
nivo ulja"
Buholc-relej transformatora
dva N.O. kontakta
jedan za alarm
jedan za isklop
o
-s
da
Indikacija promjene položaja
regulacijske sklopke
tro
pr
en
os
a
-
1 N.O. kontakt za isklop
am
g) Regulacijska sklopka
- Zaštitni relej za regulacijsku
sklopku
Bi
H
f)
za
Upravljački napon regulacijske sklopke
22. Signalna oprema
uv
id
Opis
da
4-20 mA
ek
- Indikacija položaja regulacijske
sklopke
Vl
as
ni
št
vo
El
- Pretvarač za daljinsko
pokazivanje položaja regulacijske
sklopke
h) Termo-slika sadrži:
4 N.O. kontakta
1 za pokazivanje daljinskog
položaja regulacione sklopke
2 za moguće krugove blokade u
krugovima zaštita
4-20 mA
-Termometar za mjerenje
temperature ulja
4 N.O. kontakta
1 za alarm
1 za isklop
1 za prvu grupu ventilatora
1 za drugu grupu ventilatora
- Pretvarač
4-20 mA
- Indikator temperature namotaja za
primarni namotaj
da
- Pretvarač
- Strujni transformator zasebno za
jedan VN namotaj)
g) Sušenje
Sa silikagelom
h) Upravljački ormar hlađenja
da
Strana 291 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Opis
Zahtijevane karakteristike
23. Hlađenje:
- radijatori na kotlu transformatora
Ponuđene karakteristike
da (100% izdržljiv na vakuum)
- ventilatori (ONAF)
24. Očuvanje ulja:
- konzervator instaliran na kotlu
transformatora
da
da (100% izdržljiv na vakuum)
- dva odjeljka:
jedan za trafo-ulje
jedan za ulje regulacijske sklopke
- sa otvorima za punjenje i ventilima
na otvoru za pražnjenje ulja
25. Kotao i poklopac
- izdržljiv na vakuum
am
o
za
uv
id
100% ispod atmosferskog tlaka
25% iznad atmosferskog tlaka
Bi
H
-s
postoji
tro
pr
en
os
a
Razmak prema pružnom rastojanju
1435, 2400 mm
osigurati specificiranu opremu
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
- zaptiven sa dva "O"-ring diktunga
- priključci za dizalicu
- kuke za vuču
- kuke za podizanje
- kuke za podizanje aktivnog dijela
- natpisna ploča na lokalnom jeziku
- pločica sa oznakom priključaka
- kotači demontažni sa mogućnošću
okretanja u dva smjera
26. Ventili sa mogućnošću blokade
- Filterski ventili NW40 (gornji i
donji)
- Tri ventila za uzimanje uzoraka
ulja NW15 (gornji srednji i donji)
- Ventil za ispuštanje na kotlu
- Ventil za zatvaranje između
buholc-releja i konzervatora
- Ventil za zatvaranje između releja
RS2001 (zaštitni relej regulacijske
sklopke) i konzervatora
- Leptir-ventili između radijatora i
kotla
- Džep za termometar prema DIN
42554
27. Uzemljenje magnetne jezgre
- Svaki paket magnetne jezgre će biti
vidljivo uzemljen radi kontrole
28. Revizijski otvor
- za regulacijsku sklopku
(min.1400x520 mm)
- za prespajanje sekundarnog namota
sa 10,5 na 21 kV u beznaponskom
stanju
29. Stepenice (dva komada)
- za reviziju transformatora, zavarene
na dvije suprotne strane
transformatora
da
osigurano
osigurano
osigurano
Strana 292 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Opis
Zahtijevane karakteristike
30. Zaštita od korozije-bojanjem
- U skladu sa standardnom
specifikacijom
- Zaštita od korozije unutar kotla
transfromatora
- Zaštita od korozije unutar radijatora
31. Zavrtnji
- pocinčani postupkom vrućeg cinčanja ili
od nehrđajućeg čelika
32. Uređaj za nadtlak
Ponuđene karakteristike
osigurano
osigurano
osigurano
1 N.O. kontakt za isklop
Sistem odvođenja ulja u jamu
33. Nivo buke
Osigurati minimalan nivo buke tako da
ne zahtijeva specijalnu konstrukciju
transformatora
34.Priključak za sofisticirani elektronski
uređaj visoke preciznosti za detekciju
kvara i praćenje sadržaja vlage u
budućnosti
35. Nadzor na ugradnji
uv
id
osigurano
za
da
-s
am
o
da
Bi
H
jedan specijalist/ dva dana
36. Nadzor nad puštanjem u pogon
jedan specijalista/ jedan dan
110 kV (YN)
1W 1V 1U 1N
KONZERVATOR
39.Raspored faza
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
38. Certifikat o provedenim tipskim
ispitivanjima
Min. 36 mjeseci od dana puštanja
u pogon
Neophodno je dostaviti kompletne
tipske testove (za transformator
istog naponskog nivoa i snage) u
skladu sa najnovijim izdanjem IEC
60076, a za ispitivanja koja nisu
bila predmetom izmjena/dopuna,
da nisu starija od deset (10) godina
uz dostavljanje dokaza/izjave da
nije došlo do promjene u dizajnu.
Ostali detalji će biti određeni naknadno u postupku odobrenja
dokumentacije
tro
pr
en
os
a
37. Garancijski period




POKLOPAC TRANSFORMATORA
10.5(21) kV (yn0)

2W

2V
 
2U 2N
36.75 kV (d5)

3X

 
3W 3V 3U
Potpis i pečat Dobavljača/ Signature and Stamp of Bidder ________________________
Strana 293 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA NOVA ULJA
za nekorištena inhibirana mineralna izolaciona ulja za energetske transformatore u skladu sa IEC 60296 Ed.4
(2012) i IEC 60422:2013
Karakteristike ulja
Metoda ispitivanja
Granične vrijednosti
ISO 3104
ISO 3104
ISO 3106
IEC 60814
Probojni napon
IEC 60156
Gustina na 20⁰C
ISO 3675 ili ISO12185
Max. 12 mm2/s
Max. 1800 mm2/s
Max. - 40 oC
Max. 40 b (mg/kg )
- prije obrade: Min. 30 kV
- nakon obrade: Min. 70 kV
Max. 0,895 g/ml
DDF na 90⁰C
IEC 60247 ili IEC 61620
Max. 0,005
Sadržaj čestica
IEC 60970
Pogledaj c
Čisto, bistro, bez taloga i
suspendovanih materija
IEC
62021-1
ili
IEC62021-2
EN 14210 ili ASTM
D971
Kiselinski broj
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Međupovršinski
napon
Ukupni
sadržaj
IP 373 ili ISO 14596
sumpora
Korozivni sumpor
DIN 51353
Potencijalno
IEC 62535
korozivni sumpor
DBDS
za
am
Bi
H
-s
CA (≤ 5%) / CN (≥ 42%)
tro
pr
en
os
a
Izgled
o
2- Rafinacija/Stabilnost
Sadržaj
aromatskih/naftenskih IEC 60590
ugljikovodika
uv
id
1- Funkcija
Viskoznost na 40⁰C
Viskoznost na -30⁰C
Tačka tečenja
Sadržaj vode
Ponuđeno
(obavezno popuniti)
IEC 62697-1
Inhibitor
(DBPC)
IEC 60666
IEC 60666
Metal
pasivator
IEC 60666
aditivi
Ostali aditivi
Sadržaj 2-furfurala i
IEC 61198
njegovih srodnika
Max. 0,01 mgKOH/g
Min 40 mN/m
Max. 0,05 % (prije testa
oksidacione stabilnosti)
Nekorozivno
Nekorozivno
Nije detektovan
(< 5 mg/kg)
( I ) inhibirano ulje:
Min. 0,25 – max. 0,40 %
Nije detektovan
Pogledaj d
Nije detektovan
(< 0,05 mg/kg) za svaki
pojedinačni spoj srodnika
3-Primjena
Oksidaciona
stabilnost
IEC 61125:1992 (metod C) Indukcioni period : ( I ) Inhibirano ulje: 500 h
- Ukupna kiselost e
1.9.4 IEC 61125:1992
- Talog
e
DDF na 90⁰C e
1.9.1 IEC 61125.1992
1.9.6
IEC
61125,
Amandman 1 (2004) +
IEC 60247
Max. 0,06 mg KOH/g
Max. 0,02 %
Max. 0,03
Strana 294 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
4- Zdravlje, bezbjednost, okoliš
Tačka paljenja
ISO 2719
PCA sadržaj
IP 346
Min. 135⁰C
Max. 3 %
uv
id
PCB sadržaj
IEC 61619
Nije detektovan (<2mg/kg)
b Kada se ulje isporučuje u bačvama.
c Sadržaj čestica u ulju koje se isporučuje u bačvama treba biti definisan kao u tački 6.4 IEC 60296:12.
d Dobavljač je dužan deklarisati tipove svih aditiva i njihovih koncentracija.
e Nakon ispitivanja oksidacione stabilnosti za inhibirana ulja sa specijalnim zahtjevima (IEC 60296:12
tačka 7.1).
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
Potpis i pečat Dobavljača/ Signature and Stamp of Bidder ________________________
Strana 295 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
Trofazni tropolni SF6 prekidači za vanjsku montažu
ehnička specifikacija
1 komad sukladno D.1.2.1.3
Zahtjevane
karakteristike
Ponuđene
karakteristike
Proizvođač
Tip
Primjenjivi standard
IEC
2. frekvencija
50 Hz
za
123 kV
am
o
1. najveći napon
uv
id
a/ Podaci o sustavu:
3
-s
3. broj faza
direktno
tro
pr
en
os
a
Bi
H
4. uzemljenje zvjezdišta
b/ Radni uvjeti:
1. min. temperatura okoline
El
ek
2. maks. temperature okoline
40 °C
< 1000 W/m2
Vl
as
ni
št
vo
3. solarno zračenje
-25°C
4. nadmorska visina
< 1000 m
5. zagađenost zraka
III- velika
6. vlažnost
7. max. brzina vjetra
80 %
34 m/s
c/ Karakteristike prekidača:
1. standard
2. broj polova
3. medij za gašenje luka
4. temperatura okoline, klasa:
IEC 62271-100
3
SF6
''-25 °C spoljašnja''
Strana 296 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
5. nakupljanje leda
klasa: 10
6. nazivni napon
123 kV
7. nazivni nivoi izolacije:
- nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
oblika impulsa (1,2/50 s)
- nazivni kratkotrajni podnosivi napon nazivne
učestanosti sistema (50 Hz/1 min)
550 kV
230 kV
8. nazivna frekvencija
50 Hz
=3150 A
10. nazivna prekidna struja kratkog spoja
≥40 kA
11.nazivna udarna podnosiva struja
100 kA
za
o
am
1,5
Bi
H
-s
12. faktor prvog pola
O-0,3s-CO-3min-CO
tro
pr
en
os
a
13. nazivni slijed operacija
14. nazivno trajanje kratkog spoja
15. vrijeme isklopa
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
16. vrijeme uklopa
17. princip prekida
uv
id
9. nazivna struja
18. ponovni preskok pri uklopu/isklopu
kapacitivnih struja
19. učestanost mehaničkih operacija
20. materijal izolatora
21. strujna staza (stupanj zagađenja):
22. VN priključci (terminali)
23. sile naprezanja na priključcima:
-statičko
-statičko + dinamičko
24. vanjska kontrola SF6 plina (temperaturno
kompenzirano)
3s
≤60 milliseconds
≤ 80 milliseconds
(spontano) samo
otpuhivanje luka SF6
kl. C2: veoma mala
vjerojatnost
klasa M2
Polimerni kompozitni
IEC 61462 ili
porculan C130, IEC
60672-3
≥25 mm/kV
aluminijski ravni
(DIN opcija za rupe)
 1500 N
 3000 N
1 senzor gustine
Strana 297 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
25. rastojanje između faza
1700-2000 mm
d/ Karakteristike pogonskog mehanizma
prekidača:
1. broj pogonskih mehanizama
1
motorno opružni
pogon male snage
3. broj i tip slobodnih pomoćnih kontakata
12 NO+12 NC
3 pola
220 V DC
6. upravljački naponi:
-dvopolna komanda za uklop prekidača
-jednopolna komanda za isklop prekidača
220 V DC
am
o
5. nazivni napon pomoćnih krugova
uv
id
4. automatsko ponovno uključivanje pogodno za:
za
2. radna metoda
2
Bi
H
-s
7. broj kalemova za isklop
1
tro
pr
en
os
a
8. broj kalemova za uklop
indikator i pomoćni
kontakti direktno
pogonjeni
9. indikator pozicije
El
ek
e/ Karakteristike upravljačkog ormara:
Vl
as
ni
št
vo
1. nivo zaštite upravljačkog ormara
2. zaštita od korozije
3. grijač sa termostatom:
IP 54
limovi od legure
aluminija ili limovi od
nehrđajućeg čelika
220 V AC
4. ormar lokalnog upravljanja
ožičen
f/ Posebni zahtjevi
- nosiva čelična konstrukcija za prekidač i
materijal potreban za montažu
- SF6 gas sa opremom za punjenje
toplocinčana, min.
zaštita 70m.
IEC 60376
Garancijski period
Napomena: Za ponuđemi tip prekidača potrebno je dostaviti odgvarajuću dokumentaciju (katalog,
tipski atest,…)
Potpis i pečat dobavljača
Signature and stamp of Bidder _______________________
Strana 298 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
Trofazni jednopolni SF6 prekidači za vanjsku montažu
D.1.2.1.4.
1
komad
Zahtjevane
karakteristike
Tehnička specifikacija
sukladno
Ponuđene
karakteristike
Proizvođač
Tip
Primjenjivi standard
IEC
123 kV
2. frekvencija
50 Hz
3. broj faza
3
direktno
am
o
4. uzemljenje zvjezdišta
-s
b/ Radni uvjeti:
1. min. temperatura okoline
-25°C
Bi
H
2. maks. temperature okoline
tro
pr
en
os
a
3. solarno zračenje
4. nadmorska visina
5. zagađenost zraka
6. vlažnost
Vl
as
ni
št
1. standard
40 °C
< 1000 W/m2
< 1000 m
III- velika
80 %
34 m/s
El
vo
c/ Karakteristike prekidača:
ek
7. maks. brzina vjetra
2. broj polova
za
1. najveći napon
uv
id
a/ Podaci o sustavu:
3. medij za gašenje luka
4. temperatura okoline, klasa:
5. nakupljanje leda
6. nazivni napon
7. nazivni nivoi izolacije:
- nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
oblika impulsa (1,2/50 s)
- nazivni kratkotrajni podnosivi napon nazivne
učestanosti sistema (50 Hz/1 min)
8. nazivna frekvencija
IEC 62271-100
3
SF6
''-25 °C vanjska''
klasa: 10
123 kV
550 kV
230 kV
50 Hz
9. nazivna struja
=3150 A
10. nazivna prekidna struja kratkog spoja
≥40 kA
11.nazivna udarna podnosiva struja
100 kA
12. faktor prvog pola
1,5
Strana 299 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
13. nazivni slijed operacija
O-0,3s-CO-3min-CO
14. nazivno trajanje kratkog spoja
3s
15. vrijeme isklopa
≤60 ms
16. vrijeme uklopa
≤ 80 ms
17. princip prekida
(spontano) samo
otpuhivanje luka SF6
18. ponovni preskok pri uklopu/isklopu
kapacitivnih struja
kl. C2: veoma mala
vjerovatnoća
19. učestalost mehaničkih operacija
klasa M2
≥25 mm/kV
21. strujna staza (stupanj zagađenja):
za
20. materijal izolatora
uv
id
Polimerni kompozitni
IEC 61462 ili
porculan C130, IEC
60672-3
o
aluminijski ravni
(DIN opcija za rupe)
am
22. VN priključci (terminali)
-s
23. sile naprezanja na priključcima:
-statičko
-statičko + dinamičko
tro
pr
en
os
a
Bi
H
 1500 N
 3000 N
24. vanjska kontrola SF6 gasa (temperaturno
kompenzirano)
25. rastojanje između faza
1 senzor gustoće po
polu
1700-2000 mm
El
Vl
as
ni
št
2. radna metoda
vo
1. broj pogonskih mehanizama
ek
d/ Karakteristike pogonskog mehanizma
prekidača:
3. broj i tip slobodnih pomoćnih kontakata
3
motorno opružni
pogon male snage
12 NO+12 NC
4. automatsko ponovno uključivanje pogodno za:
1 + 3 pola
5. nazivni napon pomoćnih krugova
220 V DC
6. upravljački naponi:
-dvopolna komanda za uklop prekidača
-jednopolna komanda za isklop prekidača
220 V DC
7. broj kalemova za isklop
2
8. broj kalemova za uklop
1
9. indikator pozicije
indikator i pomoćni
kontakti direktno
pogonjeni
e/ Karakteristike upravljačkog ormara:
1. nivo zaštite upravljačkog ormara
2. zaštita od korozije
IP 54
limovi od legure
aluminija ili limovi od
Strana 300 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
nehrđajućeg čelika
3. grijač sa termostatom:
220 V AC
4. ormar lokalnog upravljanja
ožičen
f/ Posebni zahtjevi
- nosiva čelična konstrukcija za prekidač i
materijal potreban za montažu
toplocinčana, min.
zaštita 70m.
- SF6 plin sa opremom za punjenje
IEC 60376
Garancijski period
am
o
za
uv
id
Napomena: Za ponuđemi tip prekidača potrebno je dostaviti odgvarajuću dokumentaciju (katalog,
tipski atest,…)
-s
Potpis i pečat dobavljača
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Signature and stamp of Bidder ________________________
Strana 301 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
Tropolni, dvokoloni okretni rastavljači sa središnjim rastavljanjem; za vanjsku
montažu; sa polovima u paraleli
4 komada sukladno D.1.2.2.2.3.7.
Zahtjevane
karakteristike
Tehnička specifikacija
Ponuđene
karakteristike
Proizvođač
Tip
Primjenjivi standard
IEC
2. frekvencija
50 Hz
za
123 kV
-s
am
o
1. najveći napon
uv
id
a/ Podaci o sustavu:
3
Bi
H
3. broj faza
tro
pr
en
os
a
b/ Radni uvjeti:
1. min. temperatura okoline
ek
2. maks. temperature okoline
40 °C
< 1000 W/m2
Vl
as
ni
št
4. nadmorska visina
vo
El
3. solarno zračenje
-25°C
5. zagađenost zraka
6. vlažnost
7. max. brzina vjetra
< 1000 m
III- velika
80 %
34 m/s
c/ Karakteristike rastavljača:
1. standard
2. broj polova
3. temperatura okoline, klasa:
4. nakupljanje leda
5. nazivni napon
IEC 62271-102
3
''-25 °C vanjska''
klasa: 10
123 kV
Strana 302 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
6. nazivni nivoi izolacije:
- nazivni podnosivi atmosferski udarni napon oblika
impulsa (1,2/50 s)
- nazivni kratkotrajni podnosivi napon nazivne
učestalosti sustava (50 Hz/1 min)
550 kV
7. nazivna frekvencija
50 Hz
230 kV
8. nazivna struja
≥1250 A
9. nazivna podnosiva struja kratkog spoja, 1s
≥40 kA
10.nazivna udarna podnosiva struja
100 kA
1s
≥25 mm/kV
12. strujna staza (stupanj zagađenja)
Polimerni kompozitni
IEC 62231 ili
porculan C130, IEC
60672-3
am
o
za
13. materijal izolatora
uv
id
11. trajanje kratkog spoja
-s
 6000 N
El
ek
16.VN priključci (terminali)
tro
pr
en
os
a
15. sile naprezanja na priključcima:
-statičko
-statičko + dinamičko
Bi
H
14. prekidna sila izolatora
Vl
as
ni
št
vo
17 . zaštita od korozije čeličnih dijelova
18. nivo zaštite upravljačkog ormara i pogonskog
mehanizma
 1500 N
 3000 N
Horizontalni ravni Al
priključak ili vertikalni
okrugli (Cu posrebreni
sa najmanje 20 m
debljine)
toplocinčano
70 m debljina
IP 54
d/ Karakteristike pogonskog mehanizma:
1. broj mehanizama
2. radna metoda
3. broj i tip rezervnih pomoćnih kontakata
1
motorno pogonjen
8 NO + 8 NC
4. nazivni napon pomoćnih krugova
220 V DC
5. upravljački napon:
- dvopolna komanda za otvaranje i zatvaranje
rastavljača
220 V DC
6. indikator pozicije
7. kućište pogonskog mehanizma
indikator i pomoćni
kontakti direktno
pogonjeni
limovi od legure
aluminija ili limovi od
nehrđajućeg čelika
Strana 303 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
e/ Karakteristike upravljačkog ormara:
1. kućište upravljačkog ormara
limovi od legure
aluminija ili limovi od
nehrđajućeg čelika
2. napon grijača
220 V AC
3. Upravljački ormar
Ožičen
Garancijski period
za
uv
id
Napomena: Za ponuđeni tip rastavljača potrebno je dostaviti odgvarajuću dokumentaciju (katalog,
tipski atest,…)
am
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
Signature and stamp of Bidder ________________________
o
Potpis i pečat dobavljača
Strana 304 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
Tropolni, dvostubni okretni rastavljači sa središnjim rastavljanjem; za vanjsku montažu; sa
polovima u paraleli; sa noževima za uzemljenje
1 komad sukladno D.1.2.2.2.3.8.
Zahtjevane
karakteristike
Tehnička specifikacija
Ponuđene
karakteristike
Proizvođač
Tip
Primjenjivi standard
IEC
2. frekvencija
50 Hz
za
123 kV
am
o
1. najveći napon
uv
id
a/ Podaci o sustavu:
3
-s
3. broj faza
tro
pr
en
os
a
Bi
H
b/ Radni uvjeti:
1. min. temperatura okoline
2. max. temperature okoline
40 °C
< 1000 W/m2
El
ek
3. solarno zračenje
-25°C
< 1000 m
Vl
as
ni
št
vo
4. nadmorska visina
5. zagađenost zraka
6. vlažnost
7. max. brzina vjetra
III- velika
80 %
34 m/s
c/ Karakteristike rastavljača:
1. standard
2. broj polova
3. temperatura okoline, klasa:
4. nakupljanje leda
5. nazivni napon
IEC 62271-102
3
''-25 °C vanjska''
klasa: 10
class: 10
123 kV
Strana 305 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
6. nazivni nivoi izolacije:
- nazivni podnosivi atmosferski udarni napon oblika
impulsa (1,2/50 s)
- nazivni kratkotrajni podnosivi napon nazivne
učestalosti sistema (50 Hz/1 min)
550 kV
7. nazivna frekvencija
50 Hz
230 kV
8. nazivna struja
≥1250 A
9. nazivna podnosiva struja kratkog spoja, 1s
≥40 kA
10.nazivna udarna podnosiva struja
100 kA
1s
≥25 mm/kV
12. strujna staza (stupanj zagađenja)
Polimerni kompozitni
IEC 62231 ili
porculan C130, IEC
60672-3
am
o
za
13. materijal izolatora
uv
id
11. trajanje kratkog spoja
-s
 6000 N
16.VN priključci (terminali)
tro
pr
en
os
a
15. sile naprezanja na priključcima:
-statičko
-statičko + dinamičko
Bi
H
14. prekidna sila izolatora
Horizontalni ravni Al
priključak
toplocinčano
70 m debljina
El
ek
17 . zaštita od korozije čeličnih dijelova
 1500 N
 3000 N
Vl
as
ni
št
vo
18. nivo zaštite upravljačkog ormara i pogonskog
mehanizma
IP 54
d/ Karakteristike pogonskog mehanizma:
1. broj mehanizama
2. radna metoda
3. broj i tip rezervnih pomoćnih kontakata
1 za glavne kontakte1
za noževe za
uzemljenje
motorno pogonjen za
glavne kontakte;
ručni pogon za noževe
za uzemljenje
8 NO + 8 NC
4. pomoćni NO/NC kontakti za nož za uzemljenje
6/6 ožičeni
5. nazivni napon pomoćnih krugova
220 V DC
6. upravljački napon:
- dvopolna komanda za otvaranje i zatvaranje
rastavljača
7. indikator pozicije
220 V DC
indikator i pomoćni
kontakti direktno
pogonjeni
Strana 306 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
8. kućište pogonskog mehanizma
limovi od legure
aluminija ili limovi od
nehrđajućeg čelika
e/ Karakteristike upravljačkog ormara:
1. kućište upravljačkog ormara
limovi od legure
aluminija ili limovi od
nehrđajućeg čelika
2. napon grijača
220 V AC
3. Upravljački ormar
Ožičen
Garancijski period
-s
am
o
za
uv
id
Napomena: Za ponuđemi tip rastavljača potrebno je dostaviti odgvarajuću dokumentaciju (katalog,
tipski atest,…)
Bi
H
Potpis i pečat dobavljača
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Signature and stamp of Bidder ________________________
Strana 307 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
Jednopolni, jednokoloni rastavljač za vanjsku montažu za uzemljenje nul točke 110 kV strane
transformatora
1 komad sukladno D.1.2.2.2.3.9.
Zahtjevane
karakteristike
Tehnička specifikacija
Ponuđene
karakteristike
Proizvođač
Tip
IEC
2,5 kV
Stupanj izolacije
72,5Si
Nazivna struja
Nazivna podnosiva kratkotrajna struja
Sukladno Izvedbenom
projektu
25 kA/1sek
Nazivna vršna struja
63 kA
Klizna staza min
Pogon noževa za uzemljenje
ručni
-s
am
o
za
uv
id
Nazivni napon
Bi
H
Primjenjivi standard
Pomoćni napon za upravljanje
tro
pr
en
os
a
3,075 m
220V DC
Signalna sklopka noževa za uzemljenje
230V, 50 Hz
ek
Pomoćni napon za grijače pogona
4NO+4NC
Vl
as
ni
št
vo
El
Garancijski period
Napomena: Za ponuđemi tip rastavljača potrebno je dostaviti odgvarajuću dokumentaciju (katalog,
tipski atest,…)
Potpis i pečat dobavljača
Signature and stamp of Bidder ________________________
Strana 308 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
123 kV Strujni mjerni transformator 2x300/1/1/1/1 za DV 110 kV Jablanica
sukladno D.1.2.3.1
kom 3
123 kV Strujni mjerni transformator 2x300/1/1/1/1
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
2. Tip
inhibirano ulje bez
PCB
za
uv
id
3. Izolacioni medij
vanjska
o
4. Montaža
-s
am
5. Nazivni izolacioni nivo
tro
pr
en
os
a
7. Nazivni podnosivi udarni napon (1,2/50 s)
8. Nazivna frekvencija
9. Prenosni odnos (primarno prespojiv)
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
10. Broj sekundarnih jezgara
11. Prenosni odnos I jezgra
Bi
H
6. Nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije (50 Hz/1 min)
123 kV
230 kV
550 kV
50 Hz
2x300/1/1/1/1 A
4
2x300/1 A
11.1. Klasa tačnosti I jezgra
0,2
11.2. Prošireni strujni opseg
120%
11.3. Nazivna trajna termička struja Icth
1,2In
11.4. Faktor sigurnosti
11.5. Nazivna snaga
Fs = 10
5 VA
12. Prenosni odnos II jezgra
2x300/1 A
12.1. Klasa tačnosti II jezgra
0,5
12.2. Prošireni strujni opseg
120 %
12.3. Nazivna trajna termička struja Icth
1,2In
12.4. Faktor sigurnosti
Fs = 10
Strana 309 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
12.5. Nazivna snaga
15 VA
13. Prenosni odnos III jezgra
2x300/1 A
13.1. Klasa tačnosti III jezgra
5P30
13.2. Nazivna trajna termička struja Icth
1,2 In
13.3. Nazivna snaga
30 VA
2x300/1 A
14.1. Klasa tačnosti IV jezgra
5P30
uv
id
14. Prenosni odnos IV jezgra
1,2 In
za
14.2. Nazivna trajna termička struja Icth
30 VA
am
o
14.3. Nazivna snaga
15. Nazivna kratkotrajna termička struja Ith
tro
pr
en
os
a
16. Nazivna dinamička struja Idyn min.
Bi
H
-s
(za oba prenosna odnosa)
17. Statička podnosiva sila na primarnom priključku Fr
18. Ukupna masa
100 kA
 3000 N
 600 kg
ravni za Al
priključnu stezaljku
Vl
as
ni
št
20. Zaštita od korozije
vo
El
ek
19. Visokonaponski priključci
 40 kA; 1 s
(čelični dijelovi)
21. Stepen zagađenja
22. Minimalna klizna staza
23. Izolator
vruća galvanizacija
 70 m debljine
veliki
25 mm/kV
porcelan (C 130) /
polimer
24. Klimatski uvjeti
24.1. Temperatura
24.2 Maksimalna brzina vjetra
24.3. Nadmorska visina
25. Primjenjeni standardi
od – 25C do 40C
34 m/s
< 1000 m
IEC 61869-1 i
IEC 61869-2
Strana 310 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
123 kV Strujni mjerni transformator 2x150/1/1/1/1 Polje 110 kV Transformatora 1,
110/35/10 kV sukladno D.1.2.3.2
kom 3
123 kV Strujni mjerni transformator 2x150/1/1/1/1
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
2. Tip
inhibirano ulje bez
PCB
uv
id
3. Izolacioni medij
vanjska
o
za
4. Montaža
-s
am
5. Nazivni izolacioni nivo
Bi
H
6. Nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije (50Hz/1min)
tro
pr
en
os
a
7. Podnosivi udarni napon (1,2/50 s)
8. Nazivna frekvencija
9. Prenosni odnos (primarno prespojiv)
El
Vl
as
ni
št
vo
11. Prenosni odnos I jezgra
11.1. Klasa tačnosti I jezgra
ek
10. Broj sekundarnih jezgara
123 kV
230 kV
550 kV
50 Hz
2x150/1/1/1/1 A
4
2x150/1 A
0,2
11.2. Prošireni strujni opseg
120 %
11.3. Nazivna trajna termička struja Icth
1,2 In
11.4. Faktor sigurnosti
11.5. Nazivna snaga
Fs = 10
5 VA
12. Prenosni odnos II jezgra
2x150/1 A
12.1. Klasa tačnosti II jezgra
0,5
12.2. Prošireni strujni opseg
120%
12.3. Nazivna trajna termička struja Icth
1,2 In
12.4. Faktor sigurnosti
Fs = 10
Strana 311 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
12.5. Nazivna snaga
15 VA
13. Prenosni odnos III jezgra
2x150/1 A
13.1. Klasa tačnosti III jezgra
5P30
13.2. Nazivna trajna termička struja Icth
1,2In
13.3. Nazivna snaga
30 VA
2x150/1 A
14.1. Klasa tačnosti IV jezgra
5P30
uv
id
14. Prenosni odnos IV jezgra
1,2 In
za
14.2. Nazivna trajna termička struja Icth
30 VA
am
o
14.3. Nazivna snaga
15. Nazivna kratkotrajna termička struja Ith
tro
pr
en
os
a
16. Nazivna dinamička struja Idyn min.
Bi
H
-s
(za oba prenosna odnosa)
 40 kA; 1 s
100 kA
17. Statička podnosiva sila na primarnom priključku Fr
 3000 N
18. Ukupna težina
600 kg
ravni za Al
priključnu stezaljku
vo
El
ek
19. Viskokonaposnki priključci
Vl
as
ni
št
20. Antikorozivna zaštita (čelični dijelovi)
21. Stepen zagađenja
22. Minimalna klizna staza
23. Izolator
vruća galvanizacija
70 m debljine
veliki
25 mm/kV
porcelan (C 130) /
polimer
24. Klimatski uvjeti
24.1. Temperatura
24.2 Maksimalna brzina vjetra
24.3. Nadmorska visina
25. Primjenjeni standardi
od – 25C do 40C
34 m/s
< 1000 m
IEC 61869-1 i
IEC 61869-2
Strana 312 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
Kapacitivni naponski mjerni transformator 123kV za DV 110kV Jablanica
Sukladno D.1.2.4
kom 1
D.1.2.4 Kapacititivni naponski mjerni transformator 123kV
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
2. Tip
uv
id
3. Izolacioni medij:
inhibirano ulje bez
PCBs
am
o
za
3.1. Elektomagnetna jedinica
Bi
H
-s
3.2. Kapacitivni djelitelj
tro
pr
en
os
a
4. Montaža
5. Izvedba transformatora
ek
6. Nazivni izolacioni nivo
vanjska
kapacitivni
123 kV
230 kV
El
7. Nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije (50 Hz/1min)
sintetički
impregnant bez
PCBs
Vl
as
ni
št
vo
8. Nazivni podnosivi udarni napon (1,2/50 s)
9. Nazivna frekvencija
10. Nazivni prenosni odnos
11. Broj sekundarnih namotaja
550 kV
50 Hz
110/3/0,1/3/0,1/
3/0,1/3 kV
3
12. Prenosni odnos I sekundarnog namotaja
110/3/0,1/3 kV
12.1. Klasa tačnosti I sekundarnog namotaja
0,2
12.2. Nazivna snaga
10 VA
13. Prenosni odnos II sekundarnog namotaja
110/3/0,1/3 kV
13.1. Klasa tačnosti II sekundarnog namotaja
0,5
13.2. Nazivna snaga
30 VA
Strana 313 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
14. Prenosni odnos III sekundarnog namotaja
110/3/0,1/3 kV
14.1. Klasa tačnosti III sekundarnog namotaja
0,5/3P
14.2. Nazivna snaga
50 VA
15. Granična termička snaga
 1000 VA
16. Nazivni faktor napona Fv
1,5/30 s
8800 pF
17. Nazivni kapacitet
(+10%,-5%)
 1000 N
19. Ukupna masa
 400 kg
za
uv
id
18. Dozvoljena statička sila na VN priključku Fr
o
ravni za Al
priključnu stezaljku
tro
pr
en
os
a
21. Zaštita od korozije (čelični dijelovi)
22. Stepen zagađenja
ek
23. Minimalna klizna staza
Vl
as
ni
št
25.1. Temperatura okoline
25.2. Maksimalna brzina vjetra
25.3 Nadmorska visina
26. Primjenjeni standardi
vruća galvanizacija
 70 m debljine
veliki
25 mm/kV
porcelan (C 130) /
polimer
vo
El
24. Izolator
25. Klimatski uslovi
Bi
H
-s
am
20. Visokonaponski priključci
od – 25C do 40C
34 m/s
< 1000 m
IEC 61869-1 i
IEC 61869-5
Strana 314 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
D.1.2.5 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ODVODNIKA PRENAPONA
D.1.2.5.1 – 110 kV Odvodnici prenapona faza-zemlja
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
metalni oksid
4. Standard
IEC 60099-4:2006
EC 60099-5:2013
5. Mjesto ugradnje:
o
za
uv
id
3. Izvedba
am
2. Tip
tro
pr
en
os
a
6. Nazivni napon mreže/maksimalni napon
mreže
Bi
H
-s
faza-zemlja
110 / 123 kV
550 kV
8. Koeficijent zaštite Kp=LIWL/Ures
≥ 1.25
ek
7. Izolacioni nivo opreme koja se štiti LIWL
104,5 kV
Vl
as
ni
št
vo
El
9. Amplituda privremenog prenapona (TOV)
u vremenu od 1 sec.
10. Nazivni napon (Ur)
96kV
11. Stalni radni napon (Uc)
76kV
12. Nazivna frekvencija
50 Hz
13. Nazivna struja pražnjenja
10 kA
14. Klasa odvodnika po IEC Cl. 8.5.5
15. Energetska sposobnost (dva impulsa)
2
min 5,0 kJ/kV Ur
16. Podnosiva struja pražnjenja, dugotrajna
struja odvođenja 2000 µs
 500 A
17. Podnosiva struja pražnjenja, visoka
struja 4/10 µs
100 kA vršno
Strana 315 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
18. Sposobnost oslobađanja pritiska
40 kA
19. Mehanička snaga:
 1000 Nm
19.1. Maksimalni dozvoljeni moment savijanja
 1600 Nm
19.2. Dinamički moment savijanja
20. Kućište
polimer
21. VN priključak
vruća galvanizacija
 100 m debljine
o
za
22. Zaštita od korozije (čelični dijelovi)
uv
id
Al ploča 100x100x10 mm,
rupe 4x 14 Geometrija
rupa 50x50 mm
-s
am
23. Opremljen je sa brojačem prorade
25.1. Temperatura okoline
tro
pr
en
os
a
25. Klimatski uvjeti
Vl
as
ni
št
vo
El
25.3. Nadmorska visina
ek
25.2. Maksimalna brzina vjetra
26. Način montaže
27. Stepen zagađenja
28. Minimalna klizna staza (Um)
29. Priključak - uzemljenje
28. Minimalna klizna staza (Um)
Količina
da
Bi
H
24. Izolaciono postolje za odvodnik
da
od - 40C do 40C
34 m/s
≤ 1000 m
vertikalan
veliko
 25 mm/kV
Vijak M12 za
stopicu za Cu 95
mm2
 25 mm/kV
kom 3
Strana 316 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.5.2 - 110 kV Odvodnici prenapona zvjezdište-zemlja
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
2. Tip
metalni oksid
3. Performanse
IEC 60099-4:2006
uv
id
4. Standard
za
IEC 60099-5:2013
zvjezdište - zemlja
am
o
5. Mjesto ugradnje:
Bi
H
tro
pr
en
os
a
7. Izolacioni nivo opreme koja se štiti LIWL
-s
6. Nazivni napon mreže/maksimalni napon
mreže
8. Koeficijent zaštite Kp=LIWL/Ures
El
vo
10. Nazivni napon (Ur)
ek
9. Amplituda privremenog prenapona (TOV)
u vremenu od 2 sec.
Vl
as
ni
št
11 Stalni radni napon (Uc)
110/123 kV
550 kV
≥ 1.25
61,5 kV
72 kV
57 kV
12. Nazivna frekvencija
50 Hz
13. Nazivna struja pražnjenja
10 kA
14. Klasa odvodnika po IEC Cl. 8.5.5
15. Energetska sposobnost (dva impulsa)
2
min 5,0 kJ/kV Ur
16. Podnosiva struja pražnjenja, dugotrajna
struja odvođenja 2000 µs
 500 A
17. Podnosiva struja pražnjenja visoka struja
4/10 µs
100 kA vršno
18. Sposobnost oslobađanja pritiska
40 kA
Strana 317 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
19. Mehanička snaga:
 1000 Nm
19.1. Maksimalni dozvoljeni moment savijanja
 1600 Nm
19.2. Dinamički moment savijanja
20. Kućište
polimer
Al ploča 100x100x10 mm,
rupe 4x 14 Geometrija
rupa 50x50 mm
21. VN priključak
 100 m debljine
da
o
za
23. Opremljen je sa brojačem prorade
da
-s
am
24. Izolaciono postolje za odvodnik
tro
pr
en
os
a
25.1. Temperatura okoline
Bi
H
25. Klimatski uvjeti
25.2. Maksimalna brzina vjetra
ek
25.3. Nadmorska visina
vo
El
26. Način montaže
Vl
as
ni
št
27. Stepen zagađenja
28. Minimalna klizna staza (Um)
29. Priključak - uzemljenje
Količina
uv
id
vruća galvanizacija
22. Zaštita od korozije (čelični dijelovi)
od - 40C do 40C
34 m/s
≤ 1000 m
vertikalan
veliko
25 mm/kV
Vijak M12 za
stopicu za Cu 95
mm2
Kom 1
Strana 318 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.5.3 – 35 kV Odvodnici prenapona faza-zemlja
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
2. Tip
metalni oksid
3. Performanse
IEC 60099-4:2006
uv
id
4. Standard
za
IEC 60099-5:2013
faza - zemlja
am
o
5. Mjesto ugradnje:
Bi
H
tro
pr
en
os
a
7. Izolacioni nivo opreme koja se štiti LIWL
-s
6. Nazivni napon mreže/maksimalni napon
mreže
36/38 kV
170kV
>1.25
9. Amplituda privremenog prenapona (TOV)
u
vremenu od 2 sec.
40kV
El
vo
10. Nazivni napon (Ur)
ek
8. Koeficijent zaštite Kp=LIWL/Ures
Vl
as
ni
št
11 Stalni radni napon (Uc)
42 kV
36 kV
12. Nazivna frekvencija
50 Hz
13. Nazivna struja pražnjenja
10 kA
14. Klasa odvodnika po IEC Cl. 8.5.5
15. Energetska sposobnost (dva impulsa)
2
min 2,7 kJ/kV Ur
16. Podnosiva struja pražnjenja, dugotrajna
struja odvođenja 2000 µs
> 500A
17. Podnosiva struja pražnjenja visoka struja
4/10 µs
100kv Vršno
18. Sposobnost oslobađanja pritiska
20kA
Strana 319 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
19. Mehanička snaga:
 200 Nm
19.1. Maksimalni dozvoljeni moment savijanja
 300 Nm
19.2. Dinamički moment savijanja
20. Kućište
Polimer
Vijak M12 za stopicu
Cu 50mm2
21. VN priključak
vruća galvanizacija
 100 m debljine
uv
id
22. Zaštita od korozije (čelični dijelovi)
za
23. Opremljen je sa brojačem prorade
am
o
24. Izolaciono postolje za odvodnik
Bi
H
-s
25. Klimatski uvjeti
tro
pr
en
os
a
25.1. Temperatura okoline
25.2. Maksimalna brzina vjetra
ek
25.3. Nadmorska visina
vo
El
26. Način montaže
Vl
as
ni
št
27. Stepen zagađenja
28. Minimalna klizna staza (Um)
29. Priključak – uzemljenje
Količina
od – 40C do
40C
34 m/s
≤ 1000 m
vertikalan
veliko
25 mm/kV
Vijak M12 za
stopicu za Cu 50
mm2
kom 3
Strana 320 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.5.4 – 12 kV Odvodnici prenapona faza -zemlja
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
2. Tip
metalni oksid
3. Performanse
IEC 60099-4:2006
uv
id
4. Standard
za
IEC 60099-5:2013
faza - zemlja
am
o
5. Mjesto ugradnje:
Bi
H
tro
pr
en
os
a
7. Izolacioni nivo opreme koja se štiti LIWL
-s
6. Nazivni napon mreže/maksimalni napon
mreže
10/12 kV
75kV
> 1.25
9. Amplituda privremenog prenapona (TOV)
u vremenu od 2 sec.
12,6kV
El
vo
10. Nazivni napon (Ur)
ek
8. Koeficijent zaštite Kp=LIWL/Ures
Vl
as
ni
št
11 Stalni radni napon (Uc)
15 kV
12,7 kV
12. Nazivna frekvencija
50 Hz
13. Nazivna struja pražnjenja
10 kA
14. Klasa odvodnika po IEC Cl. 8.5.5
15. Energetska sposobnost (dva impulsa)
2
min 2,7 kJ/kV Ur
16. Podnosiva struja pražnjenja, dugotrajna
struja odvođenja 2000 µs
>500A
17. Podnosiva struja pražnjenja visoka struja
4/10 µs
100kA vršno
18. Sposobnost oslobađanja pritiska
Strana 321 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
19. Mehanička snaga:
 200 Nm
19.1. Maksimalni dozvoljeni moment savijanja
 300 Nm
19.2. Dinamički oment savijanja
Polimer
20. Kućište
Vijak M12 za stopicu
Cu 50mm2
21. VN priključak
vruća galvanizacija
 100 m debljine
uv
id
22. Zaštita od korozije (čelični dijelovi)
za
23. Opremljen je sa brojačem prorade
da
am
o
24. Izolaciono postolje za odvodnik
Bi
H
-s
25. Klimatski uvjeti
tro
pr
en
os
a
25.1. Temperatura okoline
25.2. Maksimalna brzina vjetra
ek
25.3. Nadmorska visina
vo
El
26. Način montaže
Vl
as
ni
št
27. Stepen zagađenja
28. Minimalna klizna staza (Um)
29. Priključak – uzemljenje
Količina
od – 40C do
40C
34 m/s
≤ 1000 m
vertikalan
veliko
25 mm/kV
Vijak M12 za
stopicu za Cu 50
mm2
kom 3
Strana 322 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.2.5.5 – 12 kV Odvodnici prenapona zvjezdište - zemlja
Zahtijevane
karakteristike
Tehničke karakteristike
Ponuđene
karakteristike
1. Proizvođač
2. Tip
metalni oksid
3. Performanse
IEC 60099-4:2006
uv
id
4. Standard
za
IEC 60099-5:2013
faza - zemlja
am
o
5. Mjesto ugradnje:
Bi
H
10/12 kV
tro
pr
en
os
a
7. Izolacioni nivo opreme koja se štiti LIWL
-s
6. Nazivni napon mreže/maksimalni napon
mreže
8. Koeficijent zaštite Kp=LIWL/Ures
El
vo
10. Nazivni napon (Ur)
ek
9. Amplituda privremenog prenapona (TOV)
u vremenu od 2 sec.
Vl
as
ni
št
11 Stalni radni napon (Uc)
9 kV
7,65 kV
12. Nazivna frekvencija
50 Hz
13. Nazivna struja pražnjenja
10 kA
14. Klasa odvodnika po IEC Cl. 8.5.5
15. Energetska sposobnost (dva impulsa)
2
min 2,7 kJ/kV Ur
16. Podnosiva struja pražnjenja, dugotrajna
struja odvođenja 2000 µs
17. Podnosiva struja pražnjenja visoka struja
4/10 µs
18. Sposobnost oslobađanja pritiska
Strana 323 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
19. Mehanička snaga:
 1000 Nm
19.1. Maksimalni dozvoljeni moment savijanja
 1600 Nm
19.2. Dinamički oment savijanja
Silikonsko
20. Kućište
Vijak M12 za stopicu
Cu 50mm2
21. VN priključak
vruća galvanizacija
 100 m debljine
uv
id
22. Zaštita od korozije (čelični dijelovi)
za
23. Opremljen je sa brojačem prorade
da
am
o
24. Izolaciono postolje za odvodnik
Bi
H
-s
25. Klimatski uvjeti
tro
pr
en
os
a
25.1. Temperatura okoline
25.2. Maksimalna brzina vjetra
ek
25.3. Nadmorska visina
vo
El
26. Način montaže
Vl
as
ni
št
27. Stepen zagađenja
28. Minimalna klizna staza (Um)
29. Priključak – uzemljenje
Količina
od – 40C do
40C
34 m/s
≤ 1000 m
vertikalan
veliko
25 mm/kV
Vijak M12 za
stopicu za Cu 50
mm2
kom 1
Strana 324 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
POTPORNI IZOLATORI sukladno D.1.2.6
4 komada
Tehnička specifikacija
Zahtjevane karakteristike
123 kV POTPORNI IZOLATOR
Za vanjsku montažu
1. Tip:
kao C10-550-II iz projekta ili
odgovarajući ekvivalent
123 kV
550 kV
4. Nazivni kratkotrajni podnosivi napon
industrijske frekvence na vlažno:
230 kV
5. Nazivna frekvencija:
50 Hz
Silikonski/Porcelan C 130, prema
IEC 60672-3
Bi
H
-s
6. Materijal:
o
za
atmosferski
am
3. Nazivni podnosivi
udarni napon na suho:
uv
id
2. Nazivni napon:
Portland cement
tro
pr
en
os
a
7. Zaptivni materijal:
El
vo
Vl
as
ni
št
13. Donji metalni fiting:
1220 mm
3075 mm
8 kN
4 kNm
lijevano željezo, vruće cinčano
-broj rupa: 4
-osovinski razmak rupa:127 mm
-diametar rupe: M16
-broj rupa: 8
-osovinski razmak rupa:225 mm
-diametar rupe: Ø 18 mm
IEC 60273
U saglasnosti sa IEC 60168
ek
8. Ukupna dužina izolatora:
9. Min. klizna staza:
10. Min. prelomna sila:
11. Min. moment torzije:
11. Fiting:
12. Gornji metalni fiting:
14. Standard:
15. Testovi:
Ponuđene karakteristike
16.Tehnička dokumentacija (dostavlja se
uz Ponudu):
-Detaljna mjerna skica
17.Tehnička dokumentacija (dostavlja se
uz isporuku opreme):
Protokoli rutinskih ispitivanja
-Kompletni
protokoli
tipskih
ispitivanja (ne stariji od 10 godina)
Strana 325 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
Spojna i ovjesna oprema sukladno D.1.2.7.
količina
T priključna stezaljka za spoj dva vodiča AlČe 240/40 mm u snopu na vodič
AlČe 240/40 mm(21,9 mm)
kom 15
Ravna stezaljka za spoj Al/Če240/40 mm2(21,90mm) na Al ploču 100x100
mm2 , 4 rupe fi 14 na rastojanju od 50 mm
90O stez. za spoj vodiča AlČe 240/40 mm na cijev (Sfornjak) (Al-legura)
Ø25-30/125mm
45O stez. za spoj vodiča AlČe 240/40 mm na cijev (Sfornjak) (Al-legura)
Ø25-30/125mm
T stezaljka, AlFe uže 240/40 mm2 na AlFe uže 240/40 mm2
kom 26
kom 20
kom 20
am
o
za
uv
id
Tehnička specifikacija
Bi
H
-s
Ravna stezaljka, AlČE uže 240/40 mm 2 na pokositreni svornjak 30/125 mm
energetskog transformatora
Ravna stezaljka, AlČE uže 240/40 mm 2 na pokositreni svornjak 30/125 mm
tro
pr
en
os
a
450 priključna stezaljka stezaljka za spoj Al/Če240/40 mm2(21,90mm) na Al
ploču 100x100 mm2 , 4 rupe fi 14 na rastojanju 50mm
kom 3
kom 18
kom 6
kom 3
kom 6
vo
El
ek
90 stezaljka, AlČe uže 240/40 mm2 na pokositreni svornjak 30/125 mm
energetskog transformatora
Jednostruki nosni lanac sa kapastim izolatorima U 120 BS za uže Al uže
240/40 mm2 (izolatore osigurava Naručitelj)
kom 21
Vl
as
ni
št
Dvostruki zatezni lanac sa kapastim izolatorima sa zaštitnom
armaturom(elektromehanički pojačani) , Oznaka DZ p
Izolator U 120BS 146/255 (2x8kom) po lancu te zateznom kompresionom
stezaljkom za uže AlFe 240/40mm2
Jednostruki zatezni lanac sa kapastim izolatorima sa zaštitnom
armaturom(elektromehanički pojačani) , Oznaka DZ p
Izolator U 120BS 146/255 (2x8kom) po lancu te zateznom kompresionom
stezaljkom za uže AlFe 240/40mm2
Zatezač vilica –očka
Vijak sa očkom za kočenje pomoćnih lanaca
kom 12
kom 9
kom 9
kom 9
Strana 326 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
PROVODNICI I ZAŠTITNA UŽAD sukladno D.1.2.8.
Tehnička specifikacija
količina
AlFe uže 240/40 mm2
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
1000 m
Strana 327 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
D.1.2.9 SN OPREMA ZA SVOĐENJE SN STRANE ENERGETSKOG
TRANSFORMATORA
D.1.2.9.1 POTPORNI IZOLATORI
36 kV POTPORNI IZOLATOR
Zahtjevane karakteristike
Za vanjsku montažu - 4 komada
PSA-30K iz projekta ili odgovarajući ekvivalent
2. Nazivni napon:
36 kV
3. Nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
na suho:
170 kV
4. Nazivni kratkotrajni podnosivi napon
industrijske frekvencije na vlažno:
70 kV
5. Nazivna frekvencija:
50 Hz
6. Materijal:
Porculan C 120, prema IEC 60672-3
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
1. Tip:
7. Zaptivni materijal:
Portland cement
8. Ukupna dužina izolatora:
490 mm
El
ek
9. Min. klizna staza:
4 kN
Vl
as
ni
št
vo
10. Min. prelomna sila:
550 mm
11. Min. moment torzije:
890 Nm
11. Fiting:
lijevano željezo, vruće cinčano
12. Gornji metalni fiting:
12. Donji metalni fiting:
Pripremljeno za ugradnju vijka M16 za pričvršćenje kliznog
nosača sabirnica
-broj rupa: 1
-opremljen vijčanom opremom i vijkom M12 za učvršćenje
za čeličnu konstrukciju
14. Standard:
IEC 60273
15. Testovi:
U saglasnosti sa IEC 60168
16.Tehnička dokumentacija (dostavlja se uz
-Detaljna mjerna skica
-Kompletni protokoli tipskih ispitivanja
Ponudu):
17.Tehnička dokumentacija (dostavlja se uz
isporuku opreme):
Protokoli rutinskih ispitivanja
Strana 328 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
24 kV POTPORNI IZOLATOR za
Zahtjevane karakteristike
vanjsku montažu – 4 komada
1. Tip:
PSA-20K iz projekta ili odgovarajući ekvivalent
24 kV
3. Nazivni podnosivi atmosferski udarni
napon na suho:
125 kV
4. Nazivni kratkotrajni podnosivi
industrijske frekvencije na vlažno:
50 kV
napon
50 Hz
za
5. Nazivna frekvencija:
uv
id
2. Nazivni napon:
Porculan C 120, prema IEC 60672-3
am
o
6. Materijal:
Portland cement
-s
7. Zaptivni materijal:
420 mm
tro
pr
en
os
a
9. Min. klizna staza:
10. Min. prelomna sila:
11. Min. moment torzije:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
11. Fiting:
12. Gornji metalni fiting:
375 mm
Bi
H
8. Ukupna dužina izolatora:
12. Donji metalni fiting:
4 kN
890 Nm
lijevano željezo, vruće cinčano
Pripremljeno za ugradnju vijka M16 za pričvršćenje kliznog
nosača sabirnica
-broj rupa: 1
- opremljen vijčanom opremom i vijkom M12 za učvršćenje za
čeličnu konstrukciju
14. Standard:
IEC 60273
15. Testovi:
U saglasnosti sa IEC 60168
16.Tehnička dokumentacija (dostavlja se uz
Ponudu):
-Detaljna mjerna skica
17.Tehnička dokumentacija (dostavlja se uz
isporuku opreme):
Protokoli rutinskih ispitivanja
-Kompletni protokoli tipskih ispitivanja (ne stariji od 10 godina)
Strana 329 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
D.1.2.9.2 ENERGETSKI KABELI 36 kV i 24 kV
Tehnička specifikacija
Zahtjevane karakteristike
uv
id
Jednožilni Cu energetski kabel 20,8/36/42 kV sa
izolacijom od umreženog polietilena i PE plaštom
sa vodonepropusnom izvedbom električne zaštite,
tip: XHE 49, presjeka 120/16mm2 sa rezervnom
žilom za povezivanje energeskog transformatora
T1 sa 36 kV sklopnim blokom trafo polja
transformatora T1
Količina:
za
320 m
XHE 49
o
Tipska oznaka kabela:
20,8/36/42 kV
-s
am
Nazivni napon Uo/U:
Bi
H
Najviši napon mreže:
tro
pr
en
os
a
Presjek vodiča:
Standard:
ek
Opis konstrukcije:
Izolacija:
Ekran izolacije:
Vl
as
ni
št
Ekran vodiča:
vo
El
Vodič:
Separator:
Električna zaštita/ekran:
Um=42 kV
1x120/16 mm2
IEC 60502 – 2
DIN VDE 0276
okrugli vodič sastavljen od standardnih bakarnih
žica
poluvodljivi sloj na vodiču
umreženi polietilen - XLPE
poluvodljivi sloj na izolaciji
bubriva poluvodljiva vrpca
od bakrenih žica i
bakrene vrpce
Separator:
Vanjski plašt:
bubriva vrpca
Polietilen PE-HD
Strana 330 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Jednožilni Cu energetski kabel 12/20/24 kV sa
izolacijom od umreženog polietilena i PE plaštom
sa vodonepropusnom izvedbom električne zaštite ,
tip: XHE 49, presjeka 185/25mm2 sa rezervnom
žilom za povezivanje energetskog transformatora
T1 sa 10 kV sklopnim blokom polja 10 kV Trafoa
T1
1000 m
Količina:
XHE 49
Nazivni napon Uo/U:
12/20 kV
Najviši napon mreže:
Um=24 kV
1x185/25 mm2
Standard:
za
Presjek vodiča:
o
uv
id
Tipska oznaka kabla:
-s
am
IEC 60502 – 2
Bi
H
Opis konstrukcije:
okrugli vodič sastavljen od standardnih bakarnih
žica
tro
pr
en
os
a
Vodič:
Ekran vodiča:
ek
Izolacija:
vo
El
Ekran izolacije:
Vl
as
ni
št
Separator:
Električna zaštita/ekran:
Separator:
Vanjski plašt:
DIN VDE 0276
poluvodljivi sloj na vodiču
umreženi polietilen – XLPE
poluvodljivi sloj na izolaciji
bubriva poluvodljiva vrpca
od bakrenih žica i
bakrene vrpce
bubriva vrpca
polietilen PE-HD
Strana 331 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Jednožilni Cu energetski kabel 12/20/24 kV sa
izolacijom od umreženog polietilena i PE
plaštom sa vodonepropusnom izvedbom
električne zaštite, tip: XHE 49, presjeka 70/16
mm2 bez rezervne žile za priključak kućnog
transformatora na energetski transformator
T1
120 m
Količina:
Tipska oznaka kabla:
XHE 49
12/20 kV
Najviši napon mreže:
Um=24 kV
za
uv
id
Nazivni napon Uo/U:
1x70/16 mm2
am
o
Presjek vodiča:
Bi
H
DIN VDE 0276
tro
pr
en
os
a
Opis konstrukcije:
Vodič:
okrugli vodič sastavljen od standardnih
bakarnih žica
poluvodljivi sloj na vodiču
ek
Ekran vodiča:
umreženi polietilen - XLPE
vo
El
Izolacija:
Vl
as
ni
št
Ekran izolacije:
Separator:
IEC 60502 – 2
-s
Standard:
Električna zaštita/ekran:
poluvodljivi sloj na izolaciji
bubriva poluvodljiva vrpca
od bakrenih žica i
bakrene vrpce
Separator:
bubriva vrpca
Vanjski plašt:
polietilen PE-HD
Strana 332 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
KABELSKI PRIBOR, STOPICE I ZAVRŠETCI ZA SN KABELE 36 kV i 24 kV sukladno
D.1.2.9.3.
Kabelski završetci za vanjsku montažu
Red.
Tehnička specifikacija
Zahtjevane karakteristike
Ponuđene
karakteristike
broj
1.1
Toploskupljajuća kabl
završnica 20,8/36/42 kV za
vanjsku montažu 50-120 mm2
2 seta
Količina:
1 set = (3 završnice)
Materijal:
polimer umrežen
radijacijom s
elastomeričkim pamćenjem
oblika
Vodonepropusno trajno
brtvljenje:
Izolacijska cijev oslojena sa
unutrašnje strane sa ljepilom
otpornim na puzne struje i
vremenske utjecaje
1.5
Nazivni presjek vodiča:
20,8/36 kV
Do 120 mm2
Tehnička specifikacija
El
Red.
-s
Bi
H
Nazivni napon Uo/U:
ek
1.4
tro
pr
en
os
a
1.3
am
o
za
1.2
uv
id
1.
2.
Toploskupljajuća
kabel Zahtjevane karakteristike
završnica 20,8/36/42 kV za
unutarnju montažu 50-120
mm2
2.1
Količina:
2 seta (1 set = 3 završnice)
Materijal:
polimer umrežen radijacijom
s elastomeričkim pamćenjem
oblika
2.2
2.3
Ponuđene
karakteristike
Vl
as
ni
št
vo
broj
Zahtjevane karakteristike
Vodonepropusno
brtvljenje:
2.4
Nazivni napon Uo/U:
2.5
Nazivni presjek vodiča:
trajno Izolacijska cijev oslojena sa
unutrašnje strane sa ljepilom
otpornim na puzne struje i
vremenske utjecaje
20,8/36 kV
Do 120 mm2
Strana 333 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Tehnička specifikacija
Zahtjevane karakteristike
broj
polimer umrežen
radijacijom s
elastomeričkim pamćenjem
oblika
Materijal:
Vodonepropusno
brtvljenje:
trajno Izolacijska cijev oslojena sa
unutrašnje strane sa ljepilom
otpornim na puzne struje i
vremenske utjecaje
Nazivni napon Uo/U:
3.5
Nazivni presjek vodiča:
Red.
12/20 kV
Do 185 mm2
Tehnička specifikacija
El
ek
broj
tro
pr
en
os
a
3.4
4.1
4.2
Zahtjevane
karakteristike
Ponuđene karakteristike
Zahtjevane karakteristike
vo
Toploskupljajuća kabel
završnica 12/20/24kV za
vanjsku montažu 120-240
mm2
Količina:
Vl
as
ni
št
4
Bi
H
-s
3.3
5 setova (1 set = 3
završnice)
za
3.2
Količina:
o
3.1
Toploskupljajuća
kabl
završnica 12/20 /24kV za
vanjsku montažu 120-240
mm2
am
3.
Ponuđene
karakteristike
uv
id
Red.
Materijal:
5 setova
1 set = (3 završnice)
polimer umrežen
radijacijom s
elastomeričkim
pamćenjem oblika
trajno Izolacijska cijev oslojena
sa unutrašnje strane sa
ljepilom otpornim na
puzne struje i vremenske
utjecaje
4.3
Vodonepropusno
brtvljenje:
4.4
Nazivni napon Uo/U:
12/20 kV
4.5
Nazivni presjek vodiča:
Do 185 mm2
Strana 334 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Red.
broj
Tehnička
specifikacija
Zahtjevane karakteristike
5.
Toploskupljajuća kabl
završnica 12/20
/24kV za vanjsku
montažu 50-120 mm2
5.1
Količina:
5.2
Materijal:
5.3
Vodonepropusno
trajno brtvljenje:
5.4
Nazivni napon Uo/U:
5.5
Nazivni
vodiča:
Ponuđene
karakteristike
3 seta (1 set = 3 završnice)
za
uv
id
polimer
umrežen
radijacijom s
elastomeričkim
pamćenjem
oblika
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
Izolacijska cijev oslojena sa unutrašnje strane
sa ljepilom otpornim na puzne struje i
vremenske utjecaje
presjek
El
vo
broj
Tehnička specifikacija
Vl
as
ni
št
Red.
Do 70 mm2
ek
Kabelske stopice
12/20 kV
Zahtjevane
karakteristike
1.
Kabel stopica bakrena , cjevna
za
gnječenje,
uzdužno
vodonepropusna
1.1
Količina:
10 kom
1.2
Materijal:
bakar za elektrotehniku
1.3
Vanjska površina:
galvanski pokositrena
Namjena:
za priključak bakarnog
vodiča nazivnog presjeka
120 mm2 za priključni
vijak M12
1.4
Ponuđene karakteristike
Strana 335 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Tehnička specifikacija
Zahtjevane
karakteristike
broj
2.
Ponuđene karakteristike
Kabl stopica bakarna uzdužno
vodonepropusna
2.1. Količina:
Kom 25
2.2. Materijal:
bakar za elektrotehniku
2.3. Vanjska površina:
galvanski pokositrena
Namjena:
za priključak bakarnog
vodiča nazivnog presjeka
185 mm2 za priključni
vijak M12
Zahtjevane
karakteristike
-s
Tehnička specifikacija
broj
tro
pr
en
os
a
Kabel stopica bakrena , cjevna
za
gnječenje,
uzdužno
vodonepropusna
Količina:
Kom 10
3.2.
Materijal:
3.3.
Vanjska površina:
ek
3.1.
Vl
as
ni
št
vo
El
3.
Namjena:
3.4
Red.
Tehnička specifikacija
broj
4.
Ponuđene karakteristike
Bi
H
Red.
am
o
za
2.4.
uv
id
Red.
bakar za elektrotehniku
galvanski pokositrena
za priključak bakarnog
vodiča nazivnog presjeka
70 mm2 za priključni vijak
M12
Zahtjevane
karakteristike
Ponuđene karakteristike
Nemagnetni držač za kablove
4.1.
Količina:
4.2.
Materijal:
Kom 50
Strana 336 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Red.
Tehnička specifikacija
Zahtjevane
karakteristike
broj
5.
Ponuđene karakteristike
PVC umetak za držanje
kablova u formaciji trokut
Količina:
5.2.
Materijal:
Kom 300
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
5.1.
Strana 337 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
BAKRENI PROFILI I UŽE sukladno D.1.2.9.4
Bakarni profili
Red.
TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE
broj
Zahtjevano
Ponuđeno
Bakreni profil
1.1
Količina:
7 kom po 4 m
1.2
Materijal:
bakar za elektrotehniku
1.3
Vanjska površina:
neobojani
1.4
Dimenzije :
80x10x4000mm
1.5
Jedinična dužina
4m
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
1.
Red.
TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE
broj
tro
pr
en
os
a
Bakarno uže
Zahtjevano
Bakreno uže
1.1
Količina:
1.2
Materijal:
bakar za elektrotehniku
1.3
Presjek
50mm2
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
1.
Ponuđeno
300 m
Strana 338 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
KLIZNI NOSAČI SABIRNICA sukladno D.1.2.9.5
Klizni nosači
Red.
TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE
Zahtjevano
Ponuđeno
broj
Količina:
8 kom
1.1
Materijal:
mesing
1.2
Vanjska površina:
neobojani
1.3
Dimenzije sabirnica:
80 x10 mm
1.4
Položaj sabirnica:
vertikalni
Montaža :
Učvršćivanje na potporni
izolator 36 i 24 kV
pomoću vijka M16
-s
am
o
za
uv
id
1.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
1.4
Strana 339 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
POSTROJENJE 36 kV ZA UNUTARNJU MONTAŽU sukladno D.1.3.1
TABELARNI TEHNIČKI DETALJI SN 36 kV postrojenje
Br.
stavke
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
Transformatorska ćelija 36 kV za unutarnju
montažu sa uređajem zaštite i upravljanja
za
o
Bi
H
-s
 nazivni napon: 36 kV
am
Tip ćelije: metalom oklopljena i pregrađena („metalclad“), zrakom izolirana, sa sljedećim odjeljcima:
sabirnički, prekidački, kablovski i odjeljak za
niskonaponsku (NN) opremu, sa izvlačivim vakuumskim
prekidačem, za unutarnju montažu („slobodnostojeća“)
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
uv
id
1
tro
pr
en
os
a
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivna struja sabirnica: 1250 A
 nazivna struja ćelije: 1250 A
ek
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
vo
El
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 80%
 stupanj mehaničke zaštite: IP 40
Vl
as
ni
št
D.1.3.1.1.
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
1. Tropolni vakuumski prekidač sa elektromotornim
opružnim mehanizmom
 nazivni napon: 36 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 nazivna struja : 1250 A
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
1
Strana 340 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
 nazivna uklopna struja (uklopna moć): 63 kA
 nazivna isklopna struja (isklopna moć): 25 kA
 napon upravljanja i napajanja: 220V DC
 napon radnog mehanizma elektro motora: 220 V DC
 signalna sklopka: min. NO/NC: 5/5
Bi
H
2. Strujni mjerni transformator
za
o
am
-s
 trajnost, mehanička za pogon: minimalno 10.000
operacija bez održavanja (prema BAS 62271-200 ili
ekvivalentnom IEC standardu)
 električna izdržljivost vakuumske komore: minimalno
50 operacija isklopa nazivne struje kratkog spoja 25 kA
bez održavanja
uv
id
 nazivni slijed operacija: O-0,3 s – CO - 3 min – CO
3
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
 nazivni napon: 36 kV
 nazivna frekvencija: 50 Hz
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 nazivna termička struja: 120% In
100 In
 Nazivna kratkotrajna termička struja Ith/1s
kA
 nazivna dinamička struja 2,5 Ith
 broj jezgara strujnog transformatora: 4
 prijenosni odnos: 200-400/5/5/5/5 A RMS (primarno
prespojivi)
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
klasa točnosti i opterećenje:
I jezgro: kl. 0,2; 10 VA; Fs=5
II jezgro: kl. 10P20; 10 VA
III jezgro: kl. 10P20; 10 VA
IV jezgro: kl. 10P20; 15 VA
3. Kapacitivni naponski indikator
 kapacitivna naponska indikacija na prednjoj strani
vrata ćelije (spojen na odgovarajući kapacitivni
naponski djelitelj)
4. Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije sukladno tabelarnim tehničkim detaljima
- “Zahtjevima za zaštitno – upravljački uređaj za
1
Strana 341 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
SN postrojenje TS Mostar 1”
Dimenzije ćelije:
maksimalna širina: 1500 mm
maksimalna dubina: 2500 mm
maksimalna visina: 2500 mm
uv
id
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
 nazivni napon: 36 kV
El
ek
 nazivna frekvencija: 50 Hz
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
tip ćelije: metalom oklopljena i pregrađena („metalclad“), sa sljedećim odjeljcima: sabirnički, prekidački,
kablovski i niskonaponski (NN) odjeljak, zrakom
izolirana, sa izvlačivim vakuumskim prekidačem, za
unutarnju montažu („slobodnostojeća“)
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
3
am
o
Odvodna ćelija 36 kV sa uređajem zaštite i
upravljanja za unutarnju montažu
vo
 nazivna struja sabirnica: 1250 A
 nazivna struja vodne 36 kV ćelije: 1250 A
Vl
as
ni
št
D.1.3.1.2.
za
Završna boja ćelije je RAL 7035.
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 80%
 stupanj mehaničke zaštite: IP 40
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
1. Tropolni vakuumski prekidač sa elektromotornim
opružnim mehanizmom
 nazivni napon: 36 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
1
Strana 342 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
uv
id
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 nazivna struja : 1250 A
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
 nazivna uklopna struja (uklopna moć): 63 kA
 nazivna isklopna struja (isklopna moć): 25 kA
za
 napon upravljanja i napajanja: 220V DC
am
o
 napon radnog mehanizma elektro motora: 220 V DC
Bi
H
 nazivni slijed operacija: O-0,3 s – CO - 3 min – CO
-s
 signalna sklopka: min. NO/NC: 5/5
ek
tro
pr
en
os
a
 trajnost, mehanička za pogon: minimalno 10.000
operacija bez održavanja (prema BAS 62271-200 ili
ekvivalentnom IEC standardu)
 električna izdržljivost vakuumske komore: minimalno
50 operacija isklopa nazivne struje kratkog spoja 25 kA
bez održavanja
3
El
2. Strujni mjerni transformator
vo
 nazivni napon: 36 kV
 nazivna frekvencija: 50 Hz
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 170 kV
 nazivna termička struja: 120% In
100 In
 Nazivna kratkotrajna termička struja Ith/1s
kA
 nazivna dinamička struja 2,5 Ith
 broj jezgra strujnog transformatora: 2
 prijenosni odnos: 150-300/5/5 A RMS (primarno
prespojivi)
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
klasa točnosti i opterećenje:
I jezgro: kl. 0,5; 15 VA; Fs=10
II jezgro: kl. 10P20; 20 VA
3. Tropolni nož za uzemljenje
1
 ručni pogonski mehanizam
 pomoćni kontakti: min. NO/NC: 1/2
Strana 343 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
 nazivna kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
 nazivni napon pomoćnih kontakata: 220 V DC
 mehanička blokada između izvlačivog prekidača i
noževa za uzemljenje
4. Kapacitivni naponski indikator
1
 kapacitivna naponska indikacija na prednjoj strani
vrata ćelije
5. Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije sukladno tabelarnim tehničkim detaljima
- “Zahtjevima za zaštitno – upravljački uređaj za
SN postrojenje TS Mostar 1”
uv
id
za
o
am
-s
Bi
H
Dimenzije ćelije:
maksimalna širina: 1500 mm
maksimalna dubina: 2500 mm
maksimalna visina: 2500 mm
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
1
tro
pr
en
os
a
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
Završna boja ćelije je RAL 7035.
1
El
ek
Mjerna ćelija 36 kV sa uređajem zaštite i
upravljanja za unutarnju montažu
vo
tip ćelije: metalm oklopljena i pregrađena („metal-clad“),
sa sljedećim odjeljcima: sabirnički, odjeljak naponskih
transformatora i niskonaponski (NN) odjeljak, zrakom
izolirana,
sa
izvlačivim
naponskim
mjernim
transformatorima i VN osiguračima, „slobodnostojeća“
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
Vl
as
ni
št
D.1.3.1.3.
 nazivni napon: 36 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivna struja sabirnica: 1250 A
 nazivna struja ćelije: 1250 A
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon (1,2/50s):
170 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
Strana 344 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
sa atikondenzacijskim grijačem
sa termostatom za kontrolu grijanja
relativna vlažnost: 80%
stupanj mehaničke zaštite: IP 40
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
 nazivni napon: 36 kV
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/min): 70 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon (1,2/50s):
170 kV
 Broj namota: 3
tro
pr
en
os
a
I namotaj: kl. 0,2; 10 VA
Bi
H
35/√3/0.1/√3/0.1/√3 /0,1/3kV
-s
Prijenosni odnos:
II namotaj: kl. 0,5; 25 VA
III namotaj: kl. 6P; 25 VA
3
uv
id
mjerni
za
naponski
o
1.
Jednopolni
izolirani
transformator i VN osigurači
am




El
ek
 nazivna struja VN osigurača: 4 – 6 A
 nazivni napon VN osigurača: 36 kV
 otpornik za prigušenje ferorezonancije
Vl
as
ni
št
vo
 indikator prorade osigurača
2. Voltmetar sa preklopkom
Dimenzije ćelije:
maksimalna širina: 1500 mm
maksimalna dubina: 2500 mm
maksimalna visina: 2500 mm
3.Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije sukladno tabelarnim tehničkim detaljima
- “Zahtjevima za zaštitno – upravljački uređaj za
SN postrojenje TS Mostar 1”
1
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
Završna boja ćelije je RAL 7035.
Strana 345 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
POSTROJENJE 24 kV ZA UNUTARNJU MONTAŽU sukladno D.1.3.2
TABELARNI TEHNIČKI DETALJI SN 24 kV postrojenje
Br.
stavke
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
Transformatorska ćelija 24 kV
za unutarnju
montažu sa uređajem zaštite i upravljanja
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivna struja ćelije: 2000 A
uv
id
za
o
tro
pr
en
os
a
 nazivna struja sabirnica: 2000 A
Bi
H
-s
 nazivni napon: 24 kV
am
tip ćelije: metalom oklopljena i pregrađena („metalclad“) sa sljedećim odjeljcima: sabirnički, prekidački,
kablovski i NN odjeljak, zrakom izolirana sa izvlačivim
vakuumskim prekidačem, „slobodnostojeća“
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
1
ek
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
vo
El
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 90%
 stupanj mehaničke zaštite: IP 4X
Vl
as
ni
št
1.3.2.1
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
1. Tropolni vakuumski prekidač sa elektromotornim
opružnim mehanizmom
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 nazivna struja : 2000 A
 nazivna prekidna struja: 25 kA
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
1
Strana 346 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
 nazivna uklopna struja (vršna vrijednost): 2,5 Ith
 napon upravljanja i napajanja: 220V DC
 napon radnog mehanizma elektro motora: 220 V DC
za
o
am
-s
 nazivni redoslijed operacija: O-0,3 s – CO - 3 min –
CO
 trajnost, mehanička za pogon: minimalno 10.000
operacija bez održavanja (prema BAS 62271-200 ili
ekvivalentnom IEC standardu)
 električna izdržljivost vakuumske komore: minimalno
50 operacija isklopa nazivne struje kratkog spoja 25 kA
bez održavanja
uv
id
 signalna sklopka: NO/NC: 8/8
2. Strujni mjerni transformator
3
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 Hz
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 vrijeme trajanja termičke struje: 25 kA; 3 s
 nazivna termička struja: 120% In
 nazivna dinamička struja 2,5 Ith
 broj jezgara strujnog transformatora: 4
 prijenosni odnos: 600-1200/5/5/5/5 A rms (sekundarno
prespojivi)
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
klasa točnosti i opterećenje:
I jezgro: kl. 0,2; 10VA,Fs=5
II jezgro: kl. 10P20; 10 VA
III jezgro: kl. 10P20; 10 VA
IV jezgro: kl. 10P20; 15 VA
3. Kapacitivni naponski indikator
1
 kapacitivna naponska indikacija na prednjoj strani
vrata ćelije (spojen na odgovarajući kapacitivni
naponski djelitelj)
4. Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije sukladno tabelarnim tehničkim detaljima “Zahtjevima za zaštitno – upravljački uređaj za SN
postrojenje TS Mostar 1”
1
Strana 347 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
Dimenzije ćelije:
maksimalna širina: 1000 mm
maksimalna dubina: 1900 mm
maksimalna visina: 2600 mm
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
uv
id
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
o
7
 nazivni napon: 24 kV
ek
 nazivna frekvencija: 50 Hz
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
tip ćelije: metalom oklopljena i pregrađena („metalclad“), sa sljedećim odjeljcima: sabirnički, prekidački,
kablovski i NN odjeljak, zrakom izolirana sa izvlačivim
vakuumskim prekidačem, „slobodnostojeća“
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
am
Odvodna ćelija 24 kV sa uređajem zaštite i
upravljanja za unutarnju montažu
vo
El
 nazivna struja sabirnica: 2000 A
 nazivna struja ćelije: 1250 A
Vl
as
ni
št
1.3.2.2.
za
Završna boja ćelije je RAL 7035.
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 90%
 stupanj mehaničke zaštite: IP 4X
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
1. Tropolni vakuumski prekidač sa elektromotornim
opružnim mehanizmom
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 Hz
1
Strana 348 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
uv
id
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 nazivna struja: 1250 A
 nazivna prekidna struja: 25 kA
 nazivna kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3
 nazivna uklopna struja (vršna vrijednost): 2,5 Ith
 napon upravljanja i napajanja: 220V DC
za
 napon radnog mehanizma elektro motora: 220 V DC
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
 nazivni redoslijed operacija: O-0,3 s – CO - 3 min –
CO
 trajnost, mehanička za pogon: minimalno 10.000
operacija bez održavanja (prema BAS 62271-200 ili
ekvivalentnom IEC standardu)
 električna izdržljivost vakuumske komore: min. 50
operacija isklopa nazivne struje kratkog spoja 25 kA bez
održavanja.
am
o
 signalna sklopka: NO/NC: 8/8
2. Strujni mjerni transformator
3
vo
El
ek
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 Hz
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 vrijeme trajanja termičke struje: 25 kA; 3 s
 nazivna termička struja: 120% In
 nazivna dinamička struja 2,5 Ith
 broj jezgra strujnog transformatora: 3
 prijenosni odnos: 200-400/5/5/5 A rms (sekundarno
prespojivi)
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
klasa točnosti i opterećenje:
I jezgro: kl. 0,2; 10 VA; Fs=10
II jezgro: 10P20; 10 VA
III jezgro: kl. 10P20; 10 VA
3. Tropolni nož za uzemljenje
1
 ručni pogonski mehanizam
 pomoćni kontakti: NO/NC: 5/5
 nazivna kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
Strana 349 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
 nazivna podnosiva dinamička struja: 63 kA
 nazivni napon pomoćnih kontakata: 220 V DC
 mehanička blokada između izvlačivog prekidača i
noževa za uzemljenje
za
o
am
nazivni napon: 0.72 kV rms
nazivna frekvencija: 50 Hz
broj jezgara: 1
nazivna primarna struja: 50-150 A rms
nazivna sekundarna struja: 1A rms
klasa točnosti: 10P10
nazivni podnosivi napon radne frekvencije: 3 kV rms
izolacija: epoksidna
minimalni dijametar otvora: 150 mm
-s









1
uv
id
4. Obuhvatni strujni transformator
1
Bi
H
5. Kapacitivni naponski indikator
tro
pr
en
os
a
 kapacitivna naponska indikacija na prednjoj strani
vrata ćelije
1
ek
6. Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije saglasno tabelarnim tehničkim detaljima “Zahtjevima za zaštitno – upravljački uređaj za SN
postrojenje TS Mostar 1”
El
Dimenzije ćelije:
Vl
as
ni
št
vo
maksimalna širina: 800 mm
maksimalna dubina: 1900 mm
maksimalna visina: 2600 mm
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
Završna boja ćelije je RAL 7035.
1.3.2.3.
Ćelija za podužno rastavljanje 24 kV sa uređajem
zaštite i upravljanja za unutarnju montažu (ćelija za
podužno rastavljanje + ćelija za podužno
rastavljanje)
Ćelija za podužno rastavljanje 24 kV
1 (2)
1
tip ćelije: metalom oklopljena i pregrađena („metalclad“), sa sljedećim odjeljcima: sabirnički i NN odjeljak,
zrakom izolirano, slobodnostojeće
Strana 350 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivna struja sabirnica: 2000 A
 nazivna struja ćelije: 2000 A
Dimenzije ćelije:
za
o
am
El
ek
maksimalna širina: 1000 mm
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 90%
 stepen mehaničke zaštite: IP 4X
uv
id
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
vo
maksimalna dubina: 1900 mm
maksimalna visina: 2600 mm
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
Završna boja ćelije je RAL 7035.
Ćelija za podužno rastavljanje 24 kV
1
tip ćelije: metalom oklopljena i pregrađena („metalclad“), sa sljedećim odjeljcima: sabirnički, prekidački i
NN odjeljak zrakom izolirana sa izvlačivim vakuumskim
prekidačem, „slobodnostojeća“
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
Strana 351 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
 nazivna struja sabirnica: 2000 A
 nazivna struja ćelije: 2000 A
Bi
H
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
za
o
am
-s
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 90%
 stepen mehaničke zaštite: IP 4X
uv
id
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
1
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
1. Tropolni vakuumski prekidač sa elektromotornim
opružnim mehanizmom
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 nazivna struja: 2000 A
 nazivna prekidna struja: 25 kA
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
 nazivna uklopna struja (vršna vrijednost): 2,5 Ith
 napon upravljanja i napajanja: 220V DC
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
 napon radnog mehanizma elektro motora: 220 V DC
 signalna sklopka: NO/NC: 8/8
 nazivni redoslijed operacija: O-0,3 s – CO - 3 min –
CO
 trajnost, mehanička za pogon: min. 10.000 operacija
bez održavanja (prema BAS 62271-200 ili
ekvivalentnom IEC standardu)
 električna izdržljivost vakuumske komore: min. 50
operacija isklopa nazivne struje kratkog spoja 25 kA bez
održavanja
Strana 352 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
2. Strujni mjerni transformator
3
za
o
am
-s
klasa točnosti i opterećenje:
Bi
H
I jezgro: kl. 0,2; 10VA,Fs=5
tro
pr
en
os
a
II jezgro: kl. 10P20; 10 VA
III jezgro: kl. 10P20; 10 VA
uv
id
Nazivni napon: 24 kV
Nazivna frekvencija: 50 Hz
Nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/ 1 min): 50 kV
Nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1.2/50 µs): 125 kV
Vrijeme trajanja termičke struje: 25 kA; 3s
Nazivna termička struja 120 %In
Nazivna dinamička struja 2,5 Ith
Broj jezgara strujnog transformatora: 4
Prijenosni
odnos:
600-1200/5/5/5/5
RMS
(sekundarno prespojivi)
IV jezgro: kl. 10P20; 15 VA
1
ek
3.Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije sukladno “Zahtjevima za zaštitno –
upravljački uređaj za SN postrojenje TS Mostar 1”
vo
El
Dimenzije ćelije:
Vl
as
ni
št
maksimalna širina: 1000 mm
maksimalna dubina: 1900 mm
maksimalna visina: 2600 mm
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
Završna boja ćelije je RAL 7035.
1.3.2.4.
Mjerna ćelija 24 kV sa uređajem zaštite i
upravljanja za unutarnju montažu
1
tip ćelije: metalm oklopljena i pregrađena („metal-clad“),
sa sljedećim odjeljcima: sabirnički, odjeljak naponskih
transformatora i NN odjeljak, zrakom izolirana, sa
izvlačivim naponskim mjernim transformatorima i VN
osiguračima, „slobodnostojeća“
 izvedba ćelije: sa jednim sustavom sabirnica
Strana 353 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
 nazivni napon: 24 kV
 nazivna frekvencija: 50 HZ
 nazivna struja sabirnica: 2000 A
 nazivna struja ćelije: 2000 A
tro
pr
en
os
a
za
o
am
Bi
H
-s
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/1min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 max. temperatura: 40 C
 min. temperatura: - 5 C
 sa atikondenzacijskim grijačem
 sa termostatom za kontrolu grijanja
 relativna vlažnost: 90%
 stepen mehaničke zaštite: IP 4X
uv
id
 naziva kratkotrajna podnosiva struja: 25 kA; 3 s
Sljedeća oprema će biti ugrađena u ćeliju:
naponski
mjerni
3
El
ek
1.
Jednopolni
izolirani
transformator i VN osigurači
vo
 nazivni napon: 24 kV
 nazivni podnosivi napon industrijske frekvencije
(50 Hz/min): 50 kV
 nazivni podnosivi atmosferski udarni napon
(1,2/50s): 125 kV
 nazivni naponski faktor: 1,9/8h
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
prijenosni odnos:
10- 20/3/0,1/3/0,1/3/0,1/3 kV
I namotaj: kl. 0,2; 30 VA
II namotaj: kl. 0,5; 30 VA
III namotaj: kl. 3P; 25 VA
 nazivna struja VN osigurača: 6 A
 nazivni napon VN osigurača: 24 kV
 otpornik za prigušenje ferorezonancije
 indikator prorade osigurača
Strana 354 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
TS Mostar 1
1
2. Voltmetar sa preklopkom
3. Zaštitno - upravljački uređaj ugrađen na vrata NN
prostora ćelije sukladno “Zahtjevima za zaštitno –
upravljački uređaj za SN postrojenje TS Mostar 1”
1
Dimenzije ćelije:
maksimalna širina: 1000 mm
uv
id
maksimalna dubina: 1900 mm
za
maksimalna visina: 2600 mm
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Završna boja ćelije je RAL 7035.
Bi
H
-s
Ćelija treba biti kompletno ožičena i funkcionalno
ispitana.
am
o
U ćeliji predvidjeti mjesto za uzemljenje.
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
Strana 355 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI ZA ZAŠTITNO-UPRAVLJAČKI UREĐAJ
ZA SN POSTROJENJE TS Mostar 1 sukladno D.1.3.3.
Br.
stavke
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Uređaj zaštite i upravljanja




Količina
/kom/
15
nazivni napon: 100 V; 50 Hz
nazivna struja: 5 A
nazivna frekvencija: 50 Hz
pomoćni napon: 220 V istosmjerno (DC)
za
o
-s
Funkcije zaštite:
am
 funkcije:
zaštita,
upravljanje,
mjerenje,
signalizacija i sposobnost komunikacije,
uv
id
Sve ćelije će biti opremljene sa mikroprocesorskim,
upravljačko-zaštitnim uređajem zadnje generacije sa
sljedećim tehničkim karakteristikama:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
 ANSI: 50/51 neusmjerena trofazna prekostrujna
vremenska zaštita (najmanje dva stupnja sa
definiranim vremenom djelovanja i IEC inverznim
karakteristikama),
 ANSI:50N/51N neusmjerena zemljospojna zaštita
sa dva stupnja (low-set stage, high-set stage),
 ANSI: 67 usmjerena prekostrujna zaštita sa dva
stupnja (low-set stage, high-set stage),
 ANSI: 67 N usmjerena osjetljiva zemljospojna
zaštita sa dva stupnja (low-set stage, high-set stage)
 ANSI: 50BF zaštita od zatajenja prekidača
 ANSI:79 automatski ponovni uklop (najmanje dva
ciklusa, beznaponska pauza podesiva u opsegu min.
0-300s)
 ANSI: 59 trofazna nadnaponska zaštita (najmanje
dva stupnja),
 ANSI: 59 N nadnaponska zaštita napona otvorenog
trokuta/nulti napon,
 ANSI:27 trofazna podnaponska zaštita (najmanje
dva stupnja)
 ANSI: 81U/81O pod/nad frekvencijska zaštita
(4 stupnja),
 ANSI: 49 zaštita od termičkog prepopterećenja
 Detekcija potezne struje bazirana na 2. harmoniku
 snimanje poremećaja, (min. 5 zadnjih poremećaja,
vremenska rezolucija 1ms, format zapisa u
aktualnom COMTRADE formatu.
 snimanje pogonskih događaja,
Strana 356 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
 mjerenje napona, struje, aktivne i reaktivne
energije itd. (3xI, I0 , 3xU, U0, E, Ep,Eq, P, Q, faktor
snage(cos φ), f)
Analogi ulazi:
 4 strujna ulaza, nazivna struja ulaza, 5 A,
 Ulaz za osjetljivu zemljospojnu zaštitu: prema
obuhvatnom strujnom transformatoru
 4 naponska ulaza, nazivni napon ulaza, 100 V
za
o
am
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
 Minimalno 20 digitalih ulaza 220 V istosmjerno
DC
 Minimalno 20 programabilnih binarnih izlaza od
kojih je 6 brzih isključnih (trip) 220 V istosmjerno
(DC) kontakata velike snage,
 Minimalno 14 LED programabilnih višebojnih
svjetlosnih indikatora s prednje strane uređaja
 Jedan izlaz za signalizaciju stanja samog uređaja
(samonadzor)
uv
id
Binarni ulazi/izlazi:
Uklapanje u postojeći sustav stanične automatizacije
vo
El
ek
 Zbog kompatibilnosti sa postojećim SCADA
sustavom, svi zaštitno-upravljački uređaji moraju
biti opremljeni komunikacijskim sučeljem s
protokolom PROFIBUS kao i komunikacijskim
BAS 60870-5-103 ili ekvivalentnom IEC
protokolom. Uređaj treba imati mogućnost
komunikacije sa SCADA sustavom i za tu svrhu
izveden poseban port na poleđini.
Vl
as
ni
št
Br.
stavke
 Uređaj treba imati mogućnost komunikacije sa
inžinjerskim računarom preko direktnog-lokalnog
prednjeg porta (Ethernet – bazirani RJ-45 ili optički
port, ili USB ili RS 232) za parametriranje,
konfiguriranje i programiranje uređaja.
 kontrola isključnih krugova
 programibilna logika (AND, OR, NOT, vremenska
kola, brojači itd.)
 Upravljenje i blokade na nivou polja
 Izbor mjesta upravljanja Lokalno/Daljinski
 funkcija samonadzora – IRF
 sat sa realnim vremenom
 Funkcije za upravljanje i blokade upravljanja
aparatima trebaju biti integrirane u zaštitnoupravljački
uređaj,
sa
komandama
za
uključenje/isključenje
prekidača,
indikacijom
položaja prekidača, kolica i noža za uzemljenje, sa
prikazom mjerenja P, Q, I, U, Ep, Eq, sa
Strana 357 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Br.
stavke
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
ZAHTJEVANE KARAKTERISTIKE
Količina
/kom/
za
o
am
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
 Uređaj upravljanja i zaštite SN ćelije mora imati
preko upravljačkog softvera mogućnosti ostvarenja
širokog spektra logičkih i upravljačkih funkcija,
mogućnost zapisa događaja (event log), zapisa
kvara (fault record), mogućnost nadzora rada
prekidača polja – mjerenje vremena nabijanja
opruge, vrijeme odrade prekidača, brojač operacija,
te nadzor rada prekidača preko funkcija koje
sumiraju struje za vrijeme kvara (i2t).
 Uređaj zaštite i upravljanja treba biti ugrađen na
otvor
u
vratima
NN
odjeljka
ćelije
(upuštena/poravnata ugradnja - „flush mounting“),
izvedba uređaja u jednom kućištu.
 Softver za zaštitno-upravljačke uređaje kao što
slijedi:
-Softver za podešavanje parametara za sve uređaje
-Softver za kreiranje i iščitavanje/učitavanje
(download/upload) konfiguracijskih datoteka za sve
uređaje
-Softver za lokalno i daljinsko učitavanje pogonskih
događaja i zapisa poremećaja
-Softver za grafičku analizu zapisa poremećaja
(CFG).
-Svi softveri moraju biti isporučeni sa instalacijskim
CD-om, DVD-om ili USB-om,
- Svi uređaji moraju biti konfigurirani u skladu s
internim ožičenjem ćelije u koju su ugrađeni.
Konfiguracijske datoteke moraju biti isporučene na
zasebnom mediju (CD/USB),
-Svi kablovi potrebni za programiranje uređaja
zaštite i upravljanja moraju biti isporučeni
(minimalno dva kompleta kablova),
-Svi softveri mora imati licencu na "Elektroprijenos
BiH" a.d. Banja Luka za 2 korisnika
uv
id
mogućnošću
izbora
mjesta
upravljanja
Lokalno/Daljinski. Pomoćni napon za napajanje
zaštitno-upravljačkih uređaja je 220 V DC.
Zaštitno-upravljački uređaj treba biti ugrađen u
niskonaponskom odjeljku SN ćelije. Uređaj treba
biti opremljen velikim grafičkim (engl. Large)
LCD zaslonom (engl. HMI) velike rezolucije za
prikaz jednopolne šeme polja, kontrolnih mjerenja,
te lokalnog parametriranja i konfiguriranja uređaja.
Potpis i pečat Dobavljača_______________________
Strana 358 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
Ormar zaštite i upravljanje 110 kV dalekovodnog polja sukladno D.1.4.1.2.2. 1 komad
ORMAR ZA SMJEŠTAJ OPREME
PROIZVOĐAČ:
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
PONUĐENE KARAKTERISTIKE
za
o
am
-s
Bi
H
Samostojeći ormar Dim.(HxWxD): 2200x800x600 mm +
podnožje 100 mm, napravljen od metalnog okvira te
metalnih bočnih i zadnje stranice ormara. Vrata su prozirna,
staklena umetnuta u metalni okvir opremljena sa bravom i
ključem. Ormar je pristupačan samo s prednje strane. Ormar
posjeduje zakretni okvir, rasvjetu, grijač, jednofaznu
utičnicu, stupanj zaštite IP54, boja RAL 7035. Ormar treba
imati i sljedeće:
uv
id
ZAHTIJEVANE KARAKTERISTIKE OPREME
Podnožje 100 mm,
Vrata sa kutom otvaranja 180 °,
ek
Veliki zakretni okvir 19“ sa nosačima,
tro
pr
en
os
a
Debljina lima: okvir vrata min 2 mm, okvir za montažu min3
mm,
vo
El
Na dno ormara treba postaviti trodijelnu ploču za montažu
uvodnica sa kabelskim uvodnicama,
Vl
as
ni
št
Otvor za među-vezu između ormara,
Kuke za transport ormara,
Bakreno uzemljenje povezano sa svim metalnim dijelovima
te relejnim kućištima,
Električni grijač koji mora biti zaštićen sa MCB i kontroliran
higrostatom,
Krajnji kontakt za vrata,
Fleksibilne cijevi za kabele za spajanje uređaja na zakretnom
svitku i rednih stezaljki na poleđini.
jednofazna utičnica 10/16A, 230V ac, 50 Hz
Strana 359 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Istosmjerni dvopolni automat s pomoćnom sklopkom s dva NC kontakta Un: 250V dc,In: 10A,
Icu/Ics: 25/20kA, C karakteristika
PROIZVOĐAČ:
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
Jednopolni automat, Un: 230V ac, In: 10A, Icu/Ics: 15/10kA, C karakteristika s dva NC kontakta
uv
id
PROIZVOĐAČ:
za
TIP:
-s
am
o
KATALOŠKI BROJ:
Bi
H
Monostabilni brzi isključni relej sa minimalno 4xNO, Pomoćni napon: 220 V DC
tro
pr
en
os
a
PROIZVOĐAČ:
TIP:
El
ek
KATALOŠKI BROJ:
PROIZVOĐAČ:
TIP:
Vl
as
ni
št
vo
Relej za nadzor isključnog kruga, Pomoćni napon: 220 V DC
KATALOŠKI BROJ:
Strana 360 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Terminal glavne zaštite 110 kV dalekovodnog polja 1 komad
PROIZVOĐAČ:
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
ZAHTIJEVANE KARAKTERISTIKE OPREME
PONUĐENE KARAKTERISTIKE
kućište za ugradnju u zakreni okvir, vijčani priključci za žice (POTREBNO POTVRDITI SVE
sa stražnje strane,
ZAHTJEVANE
KARAKTERISTIKE ZASEBNO)
Modul analognih ulaza:(4xU: 100 V,4x I: 1A)
uv
id
Nadzor mjerenja izmjeničnih analognih ulaza
za
Binarni ulazi i izlazi:
am
-s
Bi
H
Minimalno 23 programabilnih binarnih izlaza od kojih je
minimalno 6 brzih isključnih (trip) 220 V istosmjerno (DC)
kontakata pojačane snage,
o
Minimalno 23 binarnih ulaza 220 V DC,
tro
pr
en
os
a
Minimalno 14 LED programabilnih višebojnih svjetlosnih
indikatora s prednje strane uređaja,
Izlaz za signalizaciju stanja samog uređaja (samonadzor),
Sučelje i komunikacija:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Lokalno upravljačko sučelje (engl. human machine interface
(HMI)), engleski jezik, srednje veliki (engl. middle with min
192 x 128 pixels for display of measured values and small
control displays) LCD zaslon visoke razlučivosti sa
pozadinskim osvjetljenjem, programabilan sa upravljačkim
softverom, mogućnost odabira nadzora mjerenja, logičkih
funkcija i karakterističnih vrijednosti štićenog dalekovoda uz
mogućnost slobodnog programiranja funkcije minimalno 2
tipke na HMI sučelju uređaja (tipične namjene – promjena
grupe podešenja, uključivanje/isključivanje automatskog
ponovnog uklopa),
Lokalni RJ 45 (Ethernet – bazirani) ili USB ili RS 232,
programski upravljivi port za lokalnu komunikaciju sa
računalom (PC) za parametriranje, konfiguriranje i
programiranje uređaja,
Minimalno jedan PROFIBUS port za komunikaciju sa
postojećim sustavom stanične automatizacije,
Zaštitni uređaj treba podržavati još minimalno i
komunikacijski protokol BAS 60870-5-103 ili ekvivalentni
IEC protokol,
Treba postojati mogućnost proširenja binarnim ulaznoizlaznim modulima,
Strana 361 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Mogućnost daljinskog pristupa releju (zapisi pogonskih
događanja, parametriranje),
Port za impuls vremenske sinkronizacije.
Zaštitne funkcije:
Četiri grupe parametara zaštite
Distantna zaštita voda za međufazne i dozemne kratke
spojeve (21, 21 N)
uv
id
5 zona distantne zaštite za međufazne i dozemne kvarove sa
poligonalnom karakteristikom sa razdvojivim podešenjima u
radnom i reaktivnom smjeru. Vrijeme reagiranja max. 40 ms.
za
Komunikacijske logike distantne zaštite zaštite: (PUTT,
POTT, blocking, unblocking, echo- (ANSI: 85/21, 27WI))
-s
Dva funkcijska bloka nadstrujne zaštite s nezavisnom
karakteristikom za međufazne kratke spojeve (ANSI: 50/51),
am
o
Zaštita kod njihanja snage (ANSI: 68),
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Neusmjerena i usmjerena zemljospojna zaštita (ANSI:
50N/51N, 67N)
Usmjerena zemljospojna zaštita s komunikacijskom logikom
(ANSI: 85/67N),
Termička zaštita/ zaštita od preopterećenja (ANSI: 49)
El
Zaštita od prenapona (ANSI: 59),
ek
Zaštita od zatajenja prekidača (ANSI: 50F),
vo
Zaštita od podnapona (ANSI: 27),
Vl
as
ni
št
Zaštita kod uklapanja na kvar (ANSI: 50HS)
Logika slabo napajanog kraja
Mogućnost jednopolnog i tropolnog isklopa
Zaštita od prekida vodiča (ANSI: 46),
Nadzor krugova napona
Upravljačke i logičke funkcije:
Automatski ponovni uklop (APU), jednopoloni i tropolni
(ANSI: 79)
Funkcija provjere sinkronizma (synchrocheck) (ANSI: 25),
Funkcija detekcije potezne (inrush) struje (ANSI: 68),
Kontrola napona na vodu
Logika isklapanja 1 i 3 polna
Nesklad polova
Strana 362 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Programske funkcije za ostvarenje logike štićenja (Engl:
AND, OR, NOT, Timers, Counters, SR)
Mjerenje:
Mjerenje P, Q, 3I,Io, 3U, Uo, Ep, Eq faktor snage, klase. 2
Zapisi kvara i događaja:
Memoriranje kvara (minimalno 7 analognih veličina)
Memoriranje događaja sa
rezolucijom uzorkovanja 1 ms
minimalnom
vremenskom
Datoteke memoriranja kvara moraju biti u formatu
COMTRADE (BAS/IEC 60255-24)
uv
id
Funkcija lokatora kvara
Ostale funkcije:
o
za
Funkcija samonadzora zaštitnog releja sa internim snimačem
događaja
Bi
H
Tvornička garancija na terminal minimalno 84 mjeseca
-s
am
Realno vrijeme
tro
pr
en
os
a
Minimalno tri (3) preporuke od kompanija sa prostora
ENTSO-E koje se bave prenosom el. en.
ek
Ispitna utičnica glavne i rezervne zaštite 110 kV dalekovodnog polja
vo
El
PROIZVOĐAČ:
Vl
as
ni
št
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
Strana 363 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Terminal upravljanja i rezervne zaštite 110 kV dalekovodnog polja - 1 komad
PROIZVOĐAČ:
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
ZAHTIJEVANE KARAKTERISTIKE OPREME
PONUĐENE KARAKTERISTIKE
uv
id
kućište za ugradnju u zakreni okvir, vijčani priključci za žice (POTREBNO POTVRDITI SVE
sa stražnje strane,
ZAHTJEVANE
KARAKTERISTIKE
Napajanje:
ZASEBNO)
Napajanje: 220V istosmjerno (DC)
za
Modul analognih ulaza:
o
Modul analognih ulaza:(4xU: 100 V,4x I: 1A)
am
Binarni ulazi i izlazi:
-s
Minimalno 23 digitalih ulaza 220 V istosmjerno DC
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Minimalno 23 programabilnih binarnih izlaza od kojih je 6
brzih isključnih (trip) 220 V istosmjerno (DC) kontakata
pojačane snage 220 V istosmjerno
Minimalno 14 LED programabilnih višebojnih svjetlosnih
indikatora s prednje strane uređaja
za
signalizaciju
stanja
samog
uređaja
ek
Jedan izlaz
(samonadzor)
El
Sučelje i komunikacija:
Vl
as
ni
št
vo
Uređaji upravljanja i rezervnih zaštita dalekovodnog 110 kV
polja mora imati lokalno upravljačko sučelje (engl. human
machine interface (HMI)), engleski jezik i (Large with min.
240 x 320 ili min, 320x240 pixels for showing measured
values and control displays) LCD zaslon visoke razlučivosti.
Mora imati mogućnost prikaza jednopolne sheme polja sa
kontrolnim mjerenjima, ostalim bitnim informacijama iz polja
i prikaz stanja svih VN aparata u polju uz mogućnost
upravljanja prekidačem i rastavljačima. Lokalno upravljačko
sučelje (HMI) na taj način predstavlja jedno mjesto
upravljanja u trafostanici. Stoga uređaji upravljanja i rezervnih
zaštita moraju imati i tipku za odabir lokalno/daljinski.
Lokalno sučelje je programabilno sa upravljačkim softverom,
ima mogućnost odabira nadzora mjerenja, logičkih funkcija i
karakterističnih vrijednosti štićenog dalekovoda.
Lokalni RJ 45 (Ethernet – bazirani) ili USB ili RS 232 ,
programski upravljivi port za lokalnu komunikaciju sa
računalom (PC) za parametriranje, konfiguriranje i
programiranje uređaja.
Minimalno jedan PROFIBUS port za komunikaciju sa
Strana 364 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
postojećim sustavom stanične automatizacije,
Uređaji upravljanja i rezervnih zaštita mora podržavati još
minimalno i komunikacijski protokol prema BAS 60870-5103 ili ekvivalentnom IEC standardu.
Zaštitne funkcije:
Distantna zaštita voda za međufazne i dozemne kratke spojeve
(21, 21 N) sa tropolnim isklopom.
4 zone međufazne i dozemne zaštite sa poligonalnom
karakteristikom sa razdvojivim podešenjima u radnom
i
reaktivnom smjeru.
uv
id
Neusmjerena nadstrujna trofazna zaštita sa dva stupnja (lowset stage, high set stage), (ANSI: 50/51),
o
am
-s
Nadstrujna usmjerena prekostrujna zaštita sa dva stupnja
(low-set stage, high set stage) (ANSI:67),
za
Neusmjerena zemljospojna zaštita sa dva stupnja (low-set
stage, high set stage), (ANSI: 50N/51N,)
Zaštita od prenapona (ANSI: 59),
Zaštita od podnapona (ANSI: 27),
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Zemljospojna usmjerena zaštita sa dva stupnja (low-set stage,
high set stage) (ANSI:67N),
Nadfrekvencijska / podfrekvencijska zaštita (ANSI 81O, 81U
),
El
ek
Zaštita od zatajenja prekidača (ANSI: 50BF)
Vl
as
ni
št
vo
Uređaji upravljanja i rezervnih zaštita 110 kV polja moraju
imati blok trofazne detekcije potezne struje (engl.inrush) za
funkciju privremenog povećanja vrijednosti parametara
softverskih blokova prekostrujnih zaštita.
Upravljačke funkcije:
Tipkalo Lokalno/daljinski
Upravljanje sa rastavljačima (4) i prekidačem (1) VN polja
Ostvarenje blokada na razini polja i trafostanice
Nadzor isključnih krugova
Programske funkcije za ostvarenje logike upravljanja i
štićenja (Engl: AND, OR, NOT, Timers, Counters, SR)
Funkcije mjerenja:
3xI, Io, 3XU, f, P, Q, Ep, Eq, faktor snage
Zapisi kvara i događaja (Disturbance and event recorder):
Memoriranje kvara (minimalno 7 analognih veličina)
Memoriranje događaja sa
rezolucijom uzorkovanja 1 ms
minimalnom
vremenskom
Strana 365 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Datoteke memoriranja kvara moraju biti
COMTRADE (BAS/IEC 60255-24 standard)
u
formatu
Funkcije nadzora prekidača:
Uređaji upravljanja i rezervnih zaštita vrše stalni nadzor
prekidača polja. Nadzor prekidača obuhvaća mjerenje
vremena nabijanja opruge, SF6 pritisak (ukoliko je prekidač
SF6), vrijeme odrade prekidača, brojač operacija, nadzor
akumulirane energije - nadzor rada prekidača polja preko
funkcija koje sumiraju struje za vrijeme kvara (i2t).
Funkcije nadzora prekidača na osnovu spremljenih i
akumuliranih podataka o radu prekidača polja moraju imati
procjenu vijeka prekidača (estimator).
uv
id
Ostale funkcije:
za
Funkcija samonadzora zaštitnog releja sa internim snimačem
događaja
-s
am
o
Realno vrijeme
Bi
H
Tvornička garancija na terminal minimalno 84 mjeseca
tro
pr
en
os
a
Minimalno tri (3) preporuke od kompanija sa prostora
ENTSO-E koje se bave prenosom el. en.
TIP:
Vl
as
ni
št
PROIZVOĐAČ:
vo
El
ek
Programibilni Ethernet preklopnik , industrijske izvedbe sa 8 priključaka ( vrsta priključka ovisi o
ponuđenim uređajima upravljanja i zaštite), pomoćno napajanje 220 V DC, u skladu sa IEC 60255.
Komunikacija do Ethernet preklopnika mora biti izvedena optičkim kabelima.(Ovaj preklopnik je
potreban jedino ako se koristi za udaljeno konfiguriranje,parametriranje, i isčitavanje iz uređaja
zaštite.)
KATALOŠKI BROJ:
Grebenasta preklopka dvopoložajna sa 2xNO kontaktom
PROIZVOĐAČ:
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
Strana 366 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Svjetleće tipkalo s grlom i ledicom, crveno s 1xNO i 1NC kontaktom
PROIZVOĐAČ:
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
Rastavne redne stezaljke 6 mm2
PROIZVOĐAČ:
uv
id
TIP:
am
o
za
KATALOŠKI BROJ:
Bi
H
-s
Rastavne redne stezaljke 0,2 - 4 mm2
tro
pr
en
os
a
PROIZVOĐAČ:
TIP:
ek
KATALOŠKI BROJ:
Vl
as
ni
št
vo
El
Za zaštitne i upravljačke terminale potrebno je priložiti originalne kataloge. Za svu ostalu opremu
potrebno je dostaviti originalne kataloge i na DVD mediju (uz svaku kopiju po jedan).Svi katalozi na
priloženom mediju moraju biti pregledno razvrstani u odgovarajuće foldere.
Ostalu opremu koja se nalazi u ormaru a nije gore navedena potrebno je specificirati na isti način.
Strana 367 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
Ormar lokalnog upravljanja dalekovodnog 110 kV polja (dva sustava sabirnica) sukladno
D.1.4.1.2.6.2.
2 komada
Ormar za smještaj opreme
PROIZVOĐAČ:
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
za
o
-s
Ormar limeni, samostojeći, za vanjsku montažu, dvostruka
vrata sprijeda s bravom i univerzalnim ključem, montažna
ploča, krov, okretni okvir, zajedno sa rasvjetom, grijačem,
jednofaznom utičnicom, stupanj zaštite IP55, Dim.
1000x1200x300 mm + podnožje 200 mm
uv
id
PONUĐENE KARAKTERISTIKE
am
ZAHTIJEVANE KARAKTERISTIKE OPREME
Bi
H
Krajnji kontakt za vrata,
tro
pr
en
os
a
Rasvjeta ormara, žarulja sa žarnom niti (Linestra) i
konektorom, 60W, 230V AC, 50 Hz,
Higrostat,
Grijač 120/50W, 230V, 50Hz,
vo
El
ek
Jednofazna priključnica 10/16A, 230V, 50 Hz
PROIZVOĐAČ:
TIP:
Vl
as
ni
št
Preklopka za izbor mjesta upravljanja L-D (90, pet preklopnih kontakata)
KATALOŠKI BROJ:
Magnetski pokazivač položaja
PROIZVOĐAČ:
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
Strana 368 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Jednopolni istosmjerni automat s dva pomoćna NC kontakta 250V DC, 4A, 10kA, D
PROIZVOĐAČ:
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
Dvopolni automat s dva pomoćna NC kontakta, Un: 250V DC, In: 10A, 25/10kA, C
PROIZVOĐAČ:
uv
id
TIP:
am
o
za
KATALOŠKI BROJ:
Bi
H
-s
Tropolni izmjenični automat s dva pomoćna NC kontakta 400V, 50Hz, 16A, 10kA, C
tro
pr
en
os
a
PROIZVOĐAČ:
TIP:
ek
KATALOŠKI BROJ:
vo
El
Dvopolni istosmjerni automat s dva pomoćna NC kontakta 250V DC, 16A, 10kA, C
TIP:
Vl
as
ni
št
PROIZVOĐAČ:
KATALOŠKI BROJ:
Tipkala za uklop aparata zeleno, s dva radna i jednim mirnim kontaktom
PROIZVOĐAČ:
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
Strana 369 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Tipkala za isklop aparata crveno, s dva radna i jednim mirnim kontaktom
PROIZVOĐAČ:
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
Tipkala za isklop aparata crveno, s tri radna i jednim mirnim kontaktom
PROIZVOĐAČ:
uv
id
TIP:
am
o
za
KATALOŠKI BROJ:
Bi
H
-s
Pomoćni releji 220 VDC s 3 preklopna kontakta
tro
pr
en
os
a
PROIZVOĐAČ:
TIP:
ek
KATALOŠKI BROJ:
vo
El
Sklopnik za preklop 220 V DC, s 4 NC kontakta i svitkom 220 V DC
TIP:
Vl
as
ni
št
PROIZVOĐAČ:
KATALOŠKI BROJ:
Rastavne redne stezaljke 6 mm2
PROIZVOĐAČ:
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
Strana 370 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Rastavne redne stezaljke 0,2 - 4 mm2
PROIZVOĐAČ:
TIP:
KATALOŠKI BROJ:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Za zaštitne i upravljačke terminale potrebno je priložiti originalne kataloge. Za svu ostalu opremu
potrebno je dostavitioriginalne kataloge i na DVD mediju (uz svaku kopiju po jedan).Svi katalozi na
priloženom mediju moraju biti pregledno razvrstani u odgovarajuće foldere.
Strana 371 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
OPREMA SCADA SUSTAVA sukladno D.1.4.2.9.
Redni
broj
1.
2
OPIS STAVKE
Stolno računalo industrijske izvedbe
za operatera (HMI) predviđeno za 24
- satni rad – smješteno u komandnoj
prostoriji. Računalo treba biti
predviđeno za operativni sustav XP
Windows
Pisač za ispis listi i izvještaja;
tip: kao HP LaserJet Enterprise
P3015dn ili jednakovrijedan
Jedinica
mjere
Količina
kom
1
kom
1
komplet
1
PONUĐENE
KARAKTERISTIKE
uv
id
3
o
am
-s
Bi
H
3.2
Operacijski programski sustav;
tip: Operativni programski sustav koji
podržava instaliranje Siemens WIN CC
6.0 sa pripadajućim programskih
alatima i karticom Simatic Net CP 5613
A2 (MLFB 6GK1561-3AA01) kao
Windows XP "MICROSOFT"
Paket uslužnih programa za obradu
teksta i tablične kalkulacije
kom
tro
pr
en
os
a
3.1
za
Programska oprema
4
1
kom
1
komplet
1
kom
1
komplet
1
komplet
1
komplet
1
Ostala oprema sustava nadzora i
upravljanja
Komandni stol sa stolicom, dimenzija
1000x2000x800
mm
Pribor i police potrebni za ugradnju
LAN mreže
Veze između staničnog računala
smještenog na komadnom stolu i
SICAM SAS računala smještenog u
ormaru W + W01
Komandno signalni kabeli i energetski
NN kabeli za nadzor i povezivanje sa
sustavima pomoćnih napajanja (vlastite
potrošnje)
4.3
4.4
5
vo
Vl
as
ni
št
4.2
El
ek
4.1
Sav ostali nespecificirani material i
oprema potrebna za realizaciju pune
funkcionalnosti SCADA sustava
set
1
Strana 372 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
OPREMA VLASTITE POTROŠNJE SUKLADNO 1.5
D.1.5.1.1 Industrijska VRLA AGM baterija, set od 38 baterijskih članaka (36 članaka u
ormaru + 2 članka rezerve), sa spojnim vezama među člancima, vijcima i ostalom potrebnom
opremom za montažu
količina 1 set
Tražene karakteristike:


uv
id
za
o
am
-s
Bi
H










Tehnologija: VRLA AGM, elektrolit je apsorbiran u formi vlakna, konstrukcija rešetkastih ploča
od legure olova i kalcija,
Radni/životni vijek prema EUROBAT klasifikaciji minimalno 12 godina Long Life,
Jamstvo: minimalno 36 mjeseci od dana isporuke
Nazivni napon: UN =6 V,
kapacitet min C10=179Ah pri 20°C,
Izrađene prema propisu IEC (EN) 60896 Part 21-22,
unutarnja impedancija prema IEC (EN) 60896-21: manja od 2 mΩ,
Malo samopražnjenje pri 20°C: < 2% / mjesečno,
Napon odražavajućeg punjenja pri 20°C: 2,27 V/ćeliji,
Temperaturna kompenzacija: -2.5 mV/ćeliji,
Vrlo malo razvijanje plinova (99% efikasnosti), predviđeno za instalaciju u prostoriji u kojoj
borave ljudi,
Potpuno reciklirajući baterijski članci,
Terminal M-M8, F-M6, F-M8.
tro
pr
en
os
a

D.1.5.1.2 Ormar akumulatorske baterije u koji se ugrađuje baterija pod D.1.5.1.1 -






El
vo
Ormar limeni samostojeći, za unutrašnju montažu, vrata sprijeda s bravom i univerzalnim ključem,
montažna ploča, krov, stupanj zaštite IP21, Dim. 2200 x 1200 x 600mm+podnožje 100mm,
čelični lim min. 1,5 mm, nijansa: RAL 7032, elektrostatski nanešena boja (1 kom)
Dvopolni istosmjerni zaštitni automat s pomoćnom sklopkom 440V DC, 4A, 5 kA, C
karakteristika (1 kom)
Ampermetar DC, 96x96mm, mjerni opseg:- 60VmV ÷ 0÷ +60VmV, Skala: -100A÷ 0÷ +100A,
Klasa točnosti:1,5 (1 kom)
Voltmetar DC, 96x96mm, Ulazni napon: 0-300V, Skala:0-300V, Klasa točnosti:1,5(1 kom)
Shunt 100A /60mV; kl.0,5 (1 kom)
Osigurač- rastavljač 3 p, 690V, ugrađen na sabirnice 60mm, NH00 160A(1 kom)
Umetak osigurača rastalni, 400V, NH00 160A, gl (1 kom)
Vl
as
ni
št

ek
Tražene karakteristike:
1 kom
Strana 373 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.5.1.3. ORMAR PUNJAČA/ISPRAVLJAČA SA ISPRAVLJAČKIM MODULIMA
220 V DC MIN 45A
- 1 kom
Uređaj mora biti u skladu sa sljedećim standardima:
Tehničke karakteristike jednog modula:
Količina
(kom.)
Zahtjevane tehničke karakteristike
Izvedba
switched mode
200-260 VAC, faza, nula, zemlja
Frekvencija
47-63 Hz
Faktor snage
>0,98 nominalni
Izlazni DC napon
uv
id
Ulazni napon
220 VDC
o
2,23-2,27 V/ćeliji
am
Napon održavanja
za
Napon punjenja 2,4V/ćeliji
± 5% (pri promjeni opterećenja 10%-90%-10%)
Bi
H
Dinamička točnost
-s
Statička točnost ± 1%
Nominalna izlazna snaga
Stepen iskorištenja
tro
pr
en
os
a
Vrijeme odziva <2ms (pri promjeni opterećenja 10%-90%-10%)
min 4000 W
>92%
1
vo
El
ek
Hlađenje
prirodno bez ventilatora
Riple/Valovitost
<1%
Temperatura ambijenta do +50 ˚C
Vlažnost
F prema DIN 40040
Stupanj zaštite
IP 20
Instalacija
do 1000 m nadmorske visine
Zaštita
klasa I ( u skladu sa standardom EN 60950)
Svjetlosna indikacija Višebojnim led diodama (u radu, u kvaru, prenapon,
alarm, osigurač, visoka temperatura
Mjerenje
Indikacija struje i napona na LCD displeju
naprednjoj strani uređaja
Dimenzije: dimenzije samoga modula nisu bitne uz uvjet da se modul
maksimalne širine 19“ (483mm), maksimalne dubine 500mm, kućište visine
2U, 3U, 4U, 3HE ili neke druge standardne visine za navedenu opremu
Masa max 20kg
Sigurnost:
IEC60950/ EN 60950 Safety of information technology equipment
Electromagnetna sigurnost / EMC:
EN 61000-6-3 Generic emission standard - residential, commercial and light
industry
EN 61000-6-2 Generic immunity standard - industrial environment
EN 55022 Radio interference standard - limits and methods of measurement
Vl
as
ni
št
3.
Strana 374 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.5.1.4. ORMAR ISTOSMJERNOG RAZVODA 220V DC -
1 kom
Količina
Zahtjevane tehničke karakteristike
(kom.)
1
19.
Dvopolni istosmjerni zaštitni automat s pomoćnom sklopkom 440 DC, 40 A, 5 kA,
C karakteristika
30
20.
Ampermetar DC, 96x96 mm, Mjerni opseg: 0÷60 mV, Skala: 0÷250A, Klasa
točnosti: 1,5
1
uv
id
Ormar limeni, samostojeći, za unutrašnju montažu, vrata sprijeda s bravom i
18. univerzalnim ključem, zajedno s grijačem i rasvjetom, montažna ploča, krov,
stupanj zaštite IP21, Dim.2200x 800x 600 mm + podnožje100 mm
1
za
21. Shunt, 250A /60mV; kl.0,5
3
Set uređaja (mjerni releji, jedan ili više uređaja) za nadzor baterije i razvoda koji
sadrži: -Nadzor izolacije u DC razvodu, -Nadzor impedancija baterije (alarm visoka
23. impedancija), -Nadzor napona baterije (pod napon i prenapon), - Minimalno po dva
preklopna kontakta za dojavu urgentnih alarma i po dva preklopna kontakta za
dojavu ne urgentnih alarma
1
24. Voltmetar DC, 96x96mm, Ulazni napon:0-300 V, Skala: 0-300V, Klasa točnost: 1,5
1
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
Tropolni utični zaštitni prekidač glavnog dovoda S2N, 160A, R160, 400V, 50Hz,
22. 35kA, F FC III-160, s dva pomoćna preklopna kontakta za signalizaciju
uklop/isklop
2
El
25. Dvopolni istosmjerni zaštitni automat 440V DC, 4A, 5 kA, C karakteristika
1
27.
Redna stezaljka za spajanje priključaka 0.2-6mm2 sa odgovarajućim priborom
(oznake, graničnici,…) Un=800V In=50A
80
28.
Rastavna redna stezaljka 0,2-4mm2 sa pripadajućim Ubodni sastavnikom (Junper)
Nominal current: 16 A, Nominal voltage: 500V
20
Vl
as
ni
št
vo
Elektronički signalni uređaj za lokalnu i daljinsku signalizaciju stanja DC sustava.
26. Pomoćni napon: 220V+10,-20%; DC, Broj ulaznih signala:minimalno 16. Uređaj se
mora spojiti na scada sustav TS koji se isporucuje u sklopu predmetne nabavke
29. Krajnja sklopka za uključenje rasvjete ormara
1
30. Rasvjetno tijelo, žarulja sa žarnom niti (Linestra) i konektorom 230V, 60W
1
31. Jednofazna utičnica sa zaštitnim uzemljenjem 250V 16A
1
32. Hygrostat sa opsegom udešenja 50-100% relativne vlažnosti
1
33. Grijač, nazivni napon 240V, nazivna snaga 50/120W
1
34. Ostali montažni pribor (set)
1
Strana 375 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.5.1.5. ORMAR IZMJENIČNOG (GLAVNOG) RAZVODA 400/230 V, 50 HZ
1 kom
Karakteristike ormara sa pripadajućom opremom:
Količina
Zahtjevane tehničke karakteristike
30.
Tropolni fiksni zaštitni prekidač S5N, 400A, PR211/P, 400V, 50 Hz, 35 kA, s dva
pomoćna preklopna kontakta za signalizaciju uklop/isklop i isklopnim svitkom
2
Mehanička blokada za prekidače pod 2
1
Trofazno transformatorsko polu indirektno brojilo, sa impulsnim izlazom
230/400V, 50Hz, 5A, Karakteristika kao ISKRA Tip: MT3 ili odgovarajući
ekvivalent
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
-s
tro
pr
en
os
a
Bi
H
1
Voltmetar Ulazni napon: 0-500 V, Skala: 90°, 0-500 V, Klasa točnosti: 1,5,
Veličina instrumenta: 96x96mm Opis
1
Voltmetarska preklopka
1
ek
35.
Ampermetarska preklopka
El
34.
1
Preklopka 1-0-2 (A-O-R za uključenje rasvjete, Un=660V, In=6A)
1
vo
33.
Ampermetar Ulazna struja: 0-5A, Skala 90°, 0-400 A, Klasa točnosti: 1,5,
Veličina instrumenta: 96x96mm
Strujni mjerni transformator 400/5A kl. 05Fs10
3
Tropolni izmjenični zaštitni automat s pomoćnom sklopkom 400V, 50Hz, 40 A,
10 kA, C karakteristika
13
Tropolni izmjenični zaštitni automat s pomoćnom sklopkom 400V, 50Hz, 25 A,
10 kA, C karakteristika
14
Tropolni izmjenični zaštitni automat 400V, 50Hz, 4 A, 10 kA, C karakteristika
1
Jednopolni izmjenični zaštitni automat 400V, 50Hz, 4 A, 10 kA, C karakteristika
3
Tropolni izmjenični zaštitni automat 400V, 50Hz, 63A, 10 kA, C karakteristika
1
Tropolni izmjenični zaštitni automat 400V, 50Hz, 125A, 10 kA, C karakteristika
2
Jednopolni izmjenični zaštitni automat 400 V , 50Hz, 10A, 10kA, C karakteristika
1
Tropolni sklopnik 230V, 50Hz, 32A
2
Vl
as
ni
št
32.
1
am
o
31.
1
uv
id
29.
Ormar limeni samostojeći, za unutrašnju montažu, vrata sprijeda bravom i
univerzalnim ključem, zajedno s grijačem i rasvjetom, montažna ploča, krov,
stupanj zaštite IP21, 2200x800x600 mm+podnožje 100 mm
za
28.
(kom.)
Strana 376 od 426
-
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
46.
47.
48.
Luksomat 230V, 50Hz, 10A, s foto sondom
1
Sklopnik, 230V AC
1
Jednofazna priključnica 10/16A, 230V AC
1
49.
Redna stezaljka 16 mm2 Current Rating 101A
50.
Stezaljka za spoj kabela 150 mm2
51.
Redna stezaljka za spajanje priključaka 0.2-6mm2 800V sa odgovarajućim
priborom (oznake, graničnici,…)
4
Ostali montažni pribor (set)
1
uv
id
Redna stezaljka za spajanje priključaka 70-240 mm2 Nominal current IN 415 A,
Nominal voltage UN 1000V
Tropolna prenaponska zaštita (odvodnik prenapona) Uc=275V, In=20kA,
Imax=40kA, 3P+N,
3
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
54.
8
120
za
53.
1000 V
8
o
52.
Voltage Rating
D.1.5.1.6 Ormar invertera 220VAC min 3kVA sa inverterskim razvodom - 1 kom
Ormar limeni, samostojeći, za unutrašnju montažu,vrata sprijeda s bravom i univerzalnim ključem,
zajedno s grijačem i utičnicom, montažna ploča, krov s otvorima za ventilaciju, stupanj zaštite
IP21, boja RAL 7035. Dim. 2200x600x600mm+ podnožje 100 mm (1 kom)

Pretvarač DC/AC 220 (+20%/-15%)V /230(±5%)V; 50 Hz, minimalno 3kVA sa energetskim I
komunikacijskim kabelima I konektorima
(1 kom)

Dvopolni izmjenični zaštitni prekidač sa signalnim kontaktom 400V DC, 16A, 10kA, C
karakteristika
(2 kom)








Jednopolni izmjenični zaštitni prekidač 230V, 50Hz, 40A, 10kA, C karakteristika
(1 kom)
Jednopolni izmjenični zaštitni prekidač 230V, 50Hz, 4A, 10kA, C karakteristika
(3 kom)
Dvopolni izmjenični zaštitni 250V DC , 2A, 10kA, C karakteristika
(2 kom)
Jednopolni izmjenični zaštitni prekidač 230V, 50Hz, 16A, 10kA, C karakteristika (15 kom)
Jednopolni izmjenični zaštitni prekidač 230V, 50Hz, 2A, , C karakteristika
Signalna svjetiljka, crvena okrugla
(4 kom)
Pomoćni relej230V, 50 Hz, s LED pokazivačem i podnožjem
(1 kom)
Ampermetar AC, 96X96mm, Ulazna struja 0÷60A , Skala:90°, 0÷60A,
Klasa točnosti: 1,5
(1 kom)
Voltmetar AC, 96x96mm, Ulazni napon: 0÷300V, Skala: 90°, 0÷300V, Klasa točnosti:1,5 (1 kom)
Frekvencmetar AC, 96X96mm, Nazivni napon: 230V, 50 Hz, Skala: 90°, 45 ÷55 Hz, Klasa
(1 kom)
točnosti:1,5
(1 kom)
Preklopka 1-0-2, 63A
Jednofazna priključnica 10/16A, 230VAC, higrostat, grijač,…..
(1 set)
Redne stezaljke
(1 set)





Vl
as
ni
št
vo
El
ek

Strana 377 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Tehničke karakteristike jednog modula:
Hlađenje
forsirano, ventilatorima
Ugradnja
plug kontakt ugrađen na zadnjoj strani modula invertera
Izvedba
switched mode
Ulaz
Napon
220 VDC
Dozvoljene promjene
+20%, -15%
Struja pri Pn
9,5 A (za 1,5kVA modul)
Dozvoljeni ripl
5% eff ili <200mV za DC, THD < 1,5%
Izlaz
230 VAC
Aktivna snaga
1,2 kW ili 0,8 kVA
Struja (cosφ=0,8)
6,6 A
1,1 x In trajno, 1,2xIn za 15 s
≥2,8 (230 V)
tro
pr
en
os
a
Crest faktor
Bi
H
Preopterećenje
ili 4,4 A
o
1,5 kVA ili 1,0 kVA
-s
Snaga (cosφ=0,8)
za
± 1%
am
Statička točnost
uv
id
Napon
Frekvencija
50Hz
Točnost frekvencije
± 0,1% ( vlastita frekvencija quartz)
max ± 5% vođen mrežom
< 2% sa linearnim opterećenjem
El
ek
Faktor izobličenja
vo
Efikasnost
Vl
as
ni
št
Predviđeni režim rada
> 90%
on line (trajno)
Temperatura okoline
do 40˚C
Radio
B ( EN 55022)
Karakteristike statičke preklopke:
Nominalni napon
230VAC ± 15%
Frekvencija
50 Hz ± 5% ( sinkronizacija sa inverterom)
Napon invertera
230 VAC
Izlaz
Max. struja
100 A (u slučaju da se nudi integrirana statička preklopka
zahtjev se odnosi na ručnu preklopku)
Napon
230 VAC
Statika točnost
± 15% ( mrežni rad)
± 1% ( inverterski rad)
Strana 378 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Frekvencija
50 Hz
± 5% ( vođen mrežom)
± 0,1% ( vlastita frekvencija invertera, quartz)
Dozvoljeno preopterećenje
120% 10 min (odnosi se za neintegriranu preklopku)
1000% 10ms (odnosi se za neintegriranu preklopku)
Režimi rada
inverterski rad (inverter prioritet)
mrežni rad ( mreža prioritet)
Temperatura okoline
0˚C....+40˚C
Hlađenje
ventilator, kontrolirana temperatura
uv
id
Vrijeme preklopa inverter-mreža prema DIN VDE 0558 part 5, internacionalni elektro
standard 146-4: preklop mreža-inverter i inverter-mreža
2ms ( tipična vrijednost)

Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
max 1,5 ms....6ms, zavisno od pozicije mreže
Strana 379 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
D.1.6 Kućni transformator sa pripadajućom opremom
D.1.6.1. Transformator vlastite potrošnje 1 kom
Zahtijevane karakteristike
Tehničke karakteristike
2x102.5%/0.4/0.231kV
Prenosni omjer
250kVA
Nazivna snaga
uv
id
0.4kV
Izvod zvjezdišta s punom izolacijom
am
o
za
Napon kratkog spoja
ONAN
Bi
H
-s
Hlađenje
4%
Tehničke karakteristike
ek
Nazivni napon
tro
pr
en
os
a
D.1.6.2. Rastavna sklopka sa osiguračima 1 kom
24 kV
400 A
vo
El
Nazivna struja
Zahtijevane karakteristike
Vl
as
ni
št
Nazivna struja osigurača
4A
Struja kratkog spoja
16 kA, 1s
Izolatori
silikonski
Pogon
Pomoćni kontakti
ručni
2NO i 2 NC
D.1.6.3. Jednožilni 24 kV energetski kabel za spoj na energetski transformator
Jednožilni 24 kV energetski kabel za spoj na energetski transformator specificiran je u poglavlju
D.1.2.9.2.
D.1.6.4. Kabelske stopice i završetci
Kabelske stopice i završetci za 24 kV energetski kabel specificirane su u poglavlju D.1.2.9.3.
Strana 380 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
D.1.6.5. Energetski bakreni kabel izoliran termopl. masom i plaštem od pvc mase nazivnog
napona 1 kV, TIP: PP00 4X150 mm2
- 150 metara
Zahtijevane karakteristike
Tehničke karakteristike
Tipska oznaka kabla:
PP00
Nazivni napon U0/U:
0,6/1 kV
Ispitni napon:
4 kV
IEC 60332-1
uv
id
Otpornost prema gorenju
Opis konstrukcije:
Cu, klase 1 prema IEC 60228 / DIN VDE
0295, višežični, sektorski (SE), presjeka 150
mm2
PVC smjesa
• žile označene bojom
am
o
za
Vodič:
-s
Izolacija:
Brizgana elastomerna ili plastomerna
mješavina ili omotane termoplastične vrpce
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Ispuna:
PVC masa
Vanjski Plašt mora pored ostalog nositi oznake
dužine postavljene na svaki dužni metar
El
ek
Vanjski plašt:
1 set
Vl
as
ni
št
vo
D.1.6.6. Kabelske završnice za vanjsku montažu
Tehničke karakteristike
Materijal:
Zahtijevane karakteristike
polimer
umrežen
radijacijom
s
elastomeričkim
pamćenjem
oblika
Vodonepropusno trajno brtvljenje:
Izolacijska cijev oslojena sa unutrašnje strane
sa ljepilom otpornim na puzne struje i
vremenske utjecaje
Nazivni napon Uo/U:
Nazivni presjek vodiča:
Materijal:
1 kV
4x150 mm2
polimer
umrežen
Strana 381 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
radijacijom
s
elastomeričkim
pamćenjem
oblika
Nazivni napon Uo/U:
1 kV
4x150 mm2
Nazivni presjek vodiča:
D.1.6.7. stopica bakrena , cjevna za gnječenje, uzdužno vodonepropusna 8 komada
Zahtijevane karakteristike
uv
id
Tehničke karakteristike
am
o
za
Materijal:
galvanski
pokositrena
Bi
H
-s
Vanjska površina:
bakar
za
elektrotehnik
u
za priključak bakarnog vodiča nazivnog
presjeka 150 mm2 za priključni vijak M12
tro
pr
en
os
a
Namjena:
D.1.6.8. Ostali sitni nespecificirani materijal
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Izvođač će isporučiti sav ostali nespomenuti sitni nespecificirani materijal za montažu
transformatora vlastite potrošnje i povezivanje istog sa energetskim transformatorm s jedne i glavnim
ormarom AC razvoda smještenog u komandnooj prostoriji s druge strane te uzemljenjem sve do pune
funkcionalnosti. To uključuje, ali se ne ograničava na odgovarajuće bakreno uže i bakarne stopice za
spojeve SN aparata na uzemljivač, odgovarajuće bakreno uže i bakarne stopice za vođenje užeta po
čeličnoj konstrukciji, kabelske držače, kabelske odstojnike, stopice za povezivanje plašta kabela i
uzemljenja, vezice, oznake kabela i žila, bakarne sabirnice odgovarajućeg presjeka (krute i
dilatacione), vijke i vijčanu opremu i dr.
Strana 382 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
Bakreni kabel izoliran termoplastičnom masom i plaštem od PVC mase nazivnog napona 1 kV,
tip: PP00 7x2,5 mm2 ,
dužina 9000 m
Tehnička specifikacija
Zahtjevane karakteristike
Tipska oznaka kabla:
PP40
Nazivni napon U0/U:
0,6/1 kV
Ispitni napon:
Ponuđene karakteristike
4 kV
Cu, klase 1 prema IEC 60228
/ DIN VDE 0295, puni,
okrugli (RE), presjeka 2,5
mm2
PVC smjesa
• žile koncentrično použene u
slojevima, crne, numerirane s
bijelim brojkama
am
o
Vodič:
uv
id
IEC 60332-1
za
Otpornost prema gorenju
Bi
H
-s
Izolacija:
Brizgana elastomerna ili
plastomerna mješavina ili
omotane termoplastične vrpce
tro
pr
en
os
a
Ispuna:
PVC masa
Vanjski Plašt mora pored
ostalog nositi oznake dužine
postavljene na svaki dužni
metar
Vanjski plašt:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Koncentrični vodič:
Cu, klase 1 prema IEC 60228
/ DIN VDE 0295, puni,
okrugli (RE), presjeka 2,5
mm2
Strana 383 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Bakreni kabel izoliran termoplastičnom masom i plaštem od PVC mase nazivnog napona
1 kV, tip: PP00 4x2,5 mm2
dužina 5500m
Zahtijevane karakteristike
Tehničke karakteristike
Tipska oznaka kabla:
PP40
Nazivni napon U0/U:
0,6/1 kV
Ispitni napon:
4 kV
Otpornost prema gorenju
IEC 60332-1
uv
id
Opis konstrukcije:
Cu, klase 1 prema IEC 60228 / DIN VDE 0295,
puni, okrugli (RE), presjeka 2,5 mm2
PVC smjesa
• žile koncentrično použene i označene bojom
za
Vodič:
am
o
Izolacija:
Brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina
ili omotane termoplastične vrpce
Bi
H
-s
Ispuna:
PVC masa
tro
pr
en
os
a
Vanjski plašt:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
Vanjski Plašt mora pored ostalog nositi oznake
dužine postavljene na svaki dužni metar
Strana 384 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
SREDSTVA I OPREMA ZA ZAŠTITU NA RADU sukladno D.1.9.
Pribor za prenosno uzemljenje 110 kV
Pribor za prenosno uzemljenje 24 kV
uv
id
za
Izolacijske kliješta služe za postavljanje i vađenje
visokonaponskih osigurača, moraju imati izolaciju
koja odgovara naponu uređaja na kome se radi.
Jednopolni visokonaponski štapni indikator teleskopski
sa ispitivačem 110 kV (karakterisrtika kao CATU
Francuska tip CC-245-63/150-K IEC-31243-1 , CM4345-K IEC60855 ili odgovarajući ekvivalent)
1.8
Jednopolni visokonaponski štapni indikator teleskopski
sa ispitivačem 24/12 kV
Dvopolni visokonaponski štapni indikator teleskopski
sa ispitivačem od 20/10 kV
1.15
1.16
vo
Visokonaponske rukavice
Visokonaponske čizme
Zastavice PVC za upozorenje "zelene"
Zastavice PVC za upozorenje "crvene"
PVC uže debljine min. 6 mm
Izolacioni šljem
Vl
as
ni
št
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
El
ek
1.9
tro
pr
en
os
a
Bi
H
1.5
1.6
1.7
izolacijskemotke za odgovarajuće naponske nivoe
bakarna užad za uzemljenje i kratko spajanje, sa
stezaljkama. Presjek užeta i priključnih stezaljki
odabira se prema "Tehničkim propisima za
elektroenergetska postrojenja iznad 1000 V" u
zavisnosti od struje kratkog spoja
o
1.3
Ponuđene karakteristike
am
1.1
1.2
Zahtjevane karakteristike
-s
1
Kišna kabanica
Strana 385 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
TEHNIČKI DETALJI/TECHNICAL PARTICULARS
NATPISNE PLOČICE sukladno D.1.10.
uv
id
ek
El
vo
Vl
as
ni
št
1.5
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
1.3
natpisne pločice po postrojenju, za montažu na
aparate/opremu/ormare (unutra i vani):
• natpisi po aparatima, pogonima, opremi, ormarima,
vratima,…
• oznake faza, sekcija, sistema sabirnica
• oznake na portalima: naziv dalekovoda i oznaka faza
(s obje strane portala)
Natpisne tabele
• natpisna tabela na ulazu u objekt s nazivom objekta
• natpisna tabela na ulazu s brojevima telefona
• tabela s oznakom *zabrane ulaza neovlaštenima*
• tabela s oznakom *obavezno nošenje kacige*
Opomenske table, postavljene s vanjske strane ograde
na više mjesta, s natpisom:
- OPREZ! VISOKI NAPON
- OPASNO NE DIRAJ! VISOKI
NAPON
Uputstva i oznake:
• uputstva za osiguranje mjesta rada (5 pravila
sigurnosti) (kom 3)
• uputstva za pružanje prve pomoći (kom 3)
• uputstva za pružanje prve pomoći (kom 3)
Jednopolne sheme izvedenog stanja (A2; - uokvirene)
– potpisane od strane projektanta
• jednopolna shema stanice (kom 2)
za
1.2
Ponuđene karakteristike
o
1.1
Zahtjevane karakteristike
am
1
Strana 386 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
F. NACRTI
- Jednopolna shema 110 kV postrojenja TS Mostar 1
Strana 387 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
- Nacrti buduće komandne zgrade TS Mostar 1 (smještaj ormara zaštite i upravljanja 110 kV
postrojenja, SCADA sustava i opreme vlastite potrošnje)
Situacijski prikaz komandne zgrade
Strana 388 od 426
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
- Osnova prizemlja komandne zgrade
Strana 389 od 426
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
- Osnova kata komandne zgrade
Strana 390 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
G. POPIS POSTOJEĆE OPREME U TS MOSTAR 1
‐
Ormari upravljanja i zaštite
Podaci o ormarima zaštite za TS 110/35/10 kV Mostar 1
1. Ormar upravljanja i zaštite za =E+E01 DV 110 kV Mostar 6
Naziv: Ormari upravljanja, mjerenja, zaštite i signalizacije
Tv.broj: MO1EUE010401
Oznaka: =E+E01.S1
uv
id
Tehnička dokumentacija: EC-D-MO1-EUE01-04-01
am
o
za
Tip: EC MO1EUE010401
-s
1.1. Terminal zaštita i upravljanja
Bi
H
Oznaka: =E+E01.S1-F1011
Verzija: V04.61.01
tro
pr
en
os
a
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6321
Pomoćno napajanje: 220 V DC
Serijski broj: BF0509074288
ek
Narudžbeni broj: 75779/20
vo
El
7SA6321-5BB42-4AH4
Vl
as
ni
št
1.2. Terminal distantne zaštite
Oznaka: =E+E03.S1-F42011
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6111
Verzija: V04.61.01
Pomoćno napajanje: 220 V DC
Serijski broj: BF0509078202
Narudžbeni broj: 75779/10
7SA6111-5AB49-7PR4+M2A
Strana 391 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
2. Ormar upravljanja i zaštite za =E+E02 DV 110 kV HE Mostar II
Naziv: Ormari upravljanja, mjerenja, zaštite i signalizacije
Tv.broj: MO1EUE020401
Oznaka: =E+E02.S1
Tehnička dokumentacija: EC-D-MO1-EUE02-04-01
Tip: EC MO1EUE030401
2.1. Terminal zaštita i upravljanja
uv
id
Oznaka: =E+E02.S1-F1011
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6321
za
Verzija: V04.61.01
am
o
Pomoćno napajanje: 220 V DC
-s
Serijski broj: BF0509074289
2.2. Terminal distantne zaštite
Oznaka: =E+E02.S1-F42011
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6111
ek
Verzija: V04.61.01
tro
pr
en
os
a
7SA6321-5BB42-4AH4
Bi
H
Narudžbeni broj: 75779/20
El
Pomoćno napajanje: 220 V DC
Vl
as
ni
št
vo
Serijski broj: BF0509078206
Narudžbeni broj: 75779/10
7SA6111-5AB49-7PR4+M2A
Strana 392 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
3. Ormar upravljanja i zaštite za =E+E03 DV 110 kV Mostar 4
Naziv: Ormari upravljanja, mjerenja, zaštite i signalizacije
Tv.broj: MO1EUE030401
Oznaka: =E+E03.S1
Tehnička dokumentacija: EC-D-MO1-EUE03-04-01
Tip: EC MO1EUE030401
3.1. Terminal zaštita i upravljanja
uv
id
Oznaka: =E+E03.S1-F1011
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6321
za
Verzija: V04.61.01
am
o
Pomoćno napajanje: 220 V DC
-s
Serijski broj: BF0509074290
3.2. Terminal distantne zaštite
Oznaka: =E+E03.S1-F42011
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6111
ek
Verzija: V04.61.01
tro
pr
en
os
a
7SA6321-5BB42-4AH4
Bi
H
Narudžbeni broj: 75779/20
El
Pomoćno napajanje: 220 V DC
Vl
as
ni
št
vo
Serijski broj: BF0509078207
Narudžbeni broj: 75779/10
7SA6111-5AB49-7PR4+M2A
Strana 393 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
4. Ormar upravljanja i zaštite za =E+E09 DV 110 kV Mostar 2
Naziv: Ormari upravljanja, mjerenja, zaštite i signalizacije
Tv.broj: MO1EUE090401
Oznaka: =E+E09.S1
Tehnička dokumentacija: EC-D-MO1-EUE09-04-01
Tip: EC MO1EUE090401
4.1. Terminal zaštita i upravljanja
uv
id
Oznaka: =E+E09.S1-F1011
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6321
za
Verzija: V04.61.01
am
o
Pomoćno napajanje: 220 V DC
-s
Serijski broj: BF0509074291
4.2. Terminal distantne zaštite
Oznaka: =E+E09.S1-F42011
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6111
ek
Verzija: V04.61.01
tro
pr
en
os
a
7SA6321-5BB42-4AH4
Bi
H
Narudžbeni broj: 75779/20
El
Pomoćno napajanje: 220 V DC
Vl
as
ni
št
vo
Serijski broj: BF0509078208
Narudžbeni broj: 75779/10
7SA6111-5AB49-7PR4+M2A
Strana 394 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
5. Ormar upravljanja i zaštite za =E+E10 DV 110 kV HE Mostar I
Naziv: Ormari upravljanja, mjerenja, zaštite i signalizacije
Tv.broj: MO1EUE100401
Oznaka: =E+E10.S1
Tehnička dokumentacija: EC-D-MO1-EUE10-04-01
Tip: EC MO1EUE100401
5.1. Terminal zaštita i upravljanja
Oznaka: =E+E10.S1-F1011
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6321
uv
id
Verzija: V04.61.01
za
Pomoćno napajanje: 220 V DC
o
Serijski broj: BF0509074292
am
Narudžbeni broj: 75779/20
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6111
Verzija: V04.61.01
tro
pr
en
os
a
Oznaka: =E+E10.S1-F42011
Bi
H
5.2. Terminal distantne zaštite
-s
7SA6321-5BB42-4AH4
ek
Pomoćno napajanje: 220 V DC
El
Serijski broj: BF0509078209
vo
Narudžbeni broj: 75779/10
Vl
as
ni
št
7SA6111-5AB49-7PR4+M2A
Strana 395 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
6. Ormar upravljanja i zaštite za =E+E05 DV 110 kV Čapljina
Naziv: Ormari upravljanja, mjerenja, zaštite i signalizacije
Tv.broj: /
Oznaka: =E+E05.S1
Tehnička dokumentacija: EC-D-MO1-EUE01-04-01 modificirano
Tip: /
6.1. Terminal zaštita i upravljanja
Oznaka: =E+E05.S1-F1011
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6321
uv
id
Verzija: V04.61.01
za
Pomoćno napajanje: 220 V DC
o
Serijski broj: BF0803061354
am
Narudžbeni broj:
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6111
Verzija: V04.61.01
tro
pr
en
os
a
Oznaka: =E+E05.S1-F42011
Bi
H
6.2. Terminal distantne zaštite
-s
7SA6321-5BB42-4AH4
ek
Pomoćno napajanje: 220 V DC
El
Serijski broj: BF0803061257
vo
Narudžbeni broj: 75779/10
Vl
as
ni
št
7SA6111-5AB49-7PR4+M2A
Strana 396 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
7. Ormar upravljanja i zaštite za =E+E07 Transformator
Naziv: Ormari upravljanja, mjerenja, zaštite i signalizacije
Tv.broj: KNKEUE040401
Oznaka: =E+E02.S1
Tehnička dokumentacija: EC-D-KNK-EUE04-04-01
Tip: EC KNKEUE040401
7.1. Terminal zaštita i upravljanja
uv
id
Oznaka:
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6321
za
Verzija: V04.61.01
am
o
Pomoćno napajanje: 220 V DC
-s
Serijski broj: BF0602098769
7SA6321-5BB42-4AH4
tro
pr
en
os
a
7.2. Terminal zaštite transformatora
Bi
H
Narudžbeni broj: 75779/20
Oznaka:
Tip: SIPROTEC 4 – SIPROTEC 7UT6331
ek
Verzija: V04.02.02
El
Pomoćno napajanje: 220 V DC
Vl
as
ni
št
vo
Serijski broj: BF0603041494
Narudžbeni broj: 69836/50
7UT6331-5EB49-4BB0+M2F
7.3. Terminal LV i MVzaštite (2 kom)
Oznaka: LV =
MV
Tip: SIPROTEC 4 – SIPROTEC 7SJ6105
Verzija: V04.60.12
Pomoćno napajanje: 220 V DC
Narudžbeni broj: 69836/40
7SJ6105-5EB42-1FA0
Strana 397 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
8. Ormar upravljanja i zaštite za =E+E08 110 kV Spojno polje
Naziv: PANEL DALJINSKOG UPRAVLJANJA, ZAŠTITE, MJERENJA I
SIGNALIZACIJE (PDU)
Tv.broj: /
Oznaka: =E+EA08.S1
Tehnička dokumentacija SIJA 005 M01 108 PDU
Tip: /
8.1. Terminal zaštita i upravljanja
Oznaka: =E+E08.S1-F1011
uv
id
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6321
za
Verzija: V04.63.04
o
Pomoćno napajanje: 220 V DC
am
Serijski broj: /
Tip: SIPROTEC 4 – 7SA6111
Bi
H
ek
Verzija: V04.63.04
tro
pr
en
os
a
8.2. Terminal distantne zaštite
Oznaka: =E+E05.S1-F42011
-s
Narudžbeni broj: 7SA63215BB424AH4
El
Pomoćno napajanje: 220 V DC
vo
Serijski broj: BF0803061257
Vl
as
ni
št
Narudžbeni broj: 7SA61115AB497PR4
Strana 398 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Podaci o postojećoj opremi SCADA sustava – postojeći ormar =W+W01
Poz.
1.
Oznaka
=W+W01
Opis
Kol.
Samostojeći ormar,napravljen od metalnog okvira te metalnih
bočnih i zadnje stranice ormara. Vrata su metalna opremljena sa
bravom i ključem. Ormar je pristupačan samo s prednje strane.
1
Polje je opremljeno sa:
 Ploča dna ormara,kabelskom ulaznom pločom sa kabelskim
uv
id
za
o


am

-s

uvodnicama,kabelskim stezaljkama , kabelskom šinom i
potpornim šinama,otvor za međuvezu između ormara,kuke za
transport ormara.
Bakreno uzemljenje povezano sa svim metalnim dijelovima te
relejnim kućištima.
Električni grijač. Grijač je zaštićen sa MCB i kontroliran
termostatom.
Unutarnja rasvjeta aktivirana vratima.
220 V AC jednofazna utičnica
Prednja vrata: RAL 7035
Bočne i zadnja stranica: RAL 7032
tro
pr
en
os
a
-
Bi
H
Boja:
Dim.(HxWxD): 2200+100x800x600 mm
-S951
Krajnji kontakt za vrata
1
vo
2.
El
ek
Proizvođač: RITTAL
Vl
as
ni
št
Tip: SZ2586
Proizvođač: RITTAL
3.
-E951
Rasvjeta ormara
1
60W, 230V AC, 50 Hz
Tip: PS4107
Proizvođač: RITTAL
4.
-E952
Električni grijač 120/50W, 230V ac, 50 Hz,
1
Tip: SK3116000
Proizvođač: RITTAL
Strana 399 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Poz.
5.
Oznaka
Opis
Kol.
-X951
Jednofazna utičnica 10/16A, 230V ac, 50 Hz
-X901
Tip: M1173
2
Proizvođač: ABB
6.
-S962
Termostat
1
Tip: SK3110000
za
Jednopolni automat, Un: 230V ac, In: 10A, Icu/Ics: 15/11kA, C
o
-F951
1
am
7.
uv
id
Proizvođač: RITTAL
-s
Tip: 1p -S271-C10
-F1001
-F1002
-F1003
-F1011
Dvopolni automat sa 2 NC pomoćna kontakta, Un: 250V dc, In:
6A, Icu: 25/10kA, C
5
Tip: S282UC-C6 + S2-H02 I
Proizvođač: ABB
ek
8.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
Proizvođač: ABB
9.
-U1001
Vl
as
ni
št
vo
El
-F1012
PM240 DC-DC Pretvarač sa spojnicom na DIN-šinu za montažu
PM240 na 35mm DIN-šinu.
1
Tip: PM240
Ulaz: 220 VDC
Izlaz: 24VDC, 10A, 240W
Narudžbeni kod: PM240 220/24
Proizvođač: POLYAMP
Strana 400 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Poz.
10.
Oznaka
-U1301
Opis
Kol.
GPS163DHS GPS satelitski prijemni sat sa pomoćnom opremom
1
 CN-UB/E zaštita
 100 m of orginal koaksijalni kabel sa konektorom

(RG58C, 50Ohm)
GPS167 antena
Ulazni napon Vnom: 19-72 VDC,
Tip: GPS163DHS
SIMEAS T Univerzalni pretvarač sa RS485 sučeljem
-U1111
Pomoćno napajanje: 100 V to 230 V AC/DC
-U1121
Narudžbeni kod: 7KG6000-8EB
Proizvođač: SIEMENS
-U1201
Pretvarač napona baterije
3
am
o
za
-U1101
12.
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
11.
uv
id
Proizvođač: MEINBERG
1
Tip: MCR-VDC-UI-B-DC
Ulaz: 0 …. +/-20VDC do 0 …. +/-660VDC
ek
Izlaz: +/-20mA …. +/-10V
12.
-U901
Vl
as
ni
št
vo
El
Narudžbeni kod: 2811116
Proizvođač: PHOENIX CONTACT
7XV5700 RS232 – RS485 konverter kabel
1
Type:7XV5700-0BB000
Proizvođač: SIEMENS
13.
SICAM stanično upravljanje V3.1
1
Narudžbeni broj: 6MD2001-1BB27-2BB0
Proizvođač: SIEMENS
Rack prikladan za 19”, 18 redova
1
Rack: 1
Strana 401 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Oznaka
Opis
Kol.
Flash-Memorijska-Kartica 16 MB
1
Rezevni dijelovi narudžbeni kod: 6ES7952-1KS00-0AA0
-A1051
PS napajanje
1
Tip: PS 6EP8090
Ulazni napon Vnom: 110V / 250V DC
Rezevni dijelovi narudžbeni kod: 6EP8090-0AC00
uv
id
Rack: 1
CPU 488-3 CPU processor (high)
1
-s
-A112
am
o
za
Utor: 1-3
Bi
H
Tip: CPU 488-3
Rack: 1
Utor: 4-5
tro
pr
en
os
a
Rezevni dijelovi narudžbeni kod: 6ES7488-3AA00-0AB0
MCP komunikacijski procesor
-A621
Tip: MCP
2
vo
El
ek
-A611
Rezevni dijelovi narudžbeni kod: 6MD1010-0BA00
Vl
as
ni
št
Poz.
Rack: 1
Utor: 6,7
-A711
XC2 komunikacijski procesor
1
Tip: XC2
Rezevni dijelovi narudžbeni kod: 6MD1010-0BA10
Rack: 1
Utor: 8
-A751
CP 443-5 PROFIBUS FMS komunikacijski procesor.
-A752
Tip: CP 443-5
2
Rezevni dijelovi narudžbeni kod: 6GK7443-5FX01-0XE0
Red: 1
Utor: 11,12
Strana 402 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Poz.
Oznaka
-A801
Opis
Kol.
XF6 komunikacijski procesor (STAKLENO SUČELJE)
1
Tip: XF6
Rezevni dijelovi narudžbeni kod: 6MD1010-0BA20
Rack: 1
-A761
CP 443-5 BASIC SIMATIC NET CP PROFIBUS
komunikacijski procesor.
za
-A751
2
o
14.
uv
id
Utor: 9
am
Tip: CP 443-5 BASIC
-s
Rezevni dijelovi narudžbeni kod: 6GK7443-5FX02-0XE0
Bi
H
Rack: 1
15.
-A2601
tro
pr
en
os
a
Utor: 11 , 12
Kartica analognih ulaza
1
ek
Ulazi: 16 , 12-bit
El
Ulazni napon Vnom: 24 V to 60 V DC
Vl
as
ni
št
vo
Narudžbeni kod: 6MD1032-0AA00
Rack: 1
Utor: 15
Proizvođač:SIEMENS
16.
-A2201
Kartica digitalnih ulaza
1
Ulazi: 32
Ulazni napon Vnom: 24 V to 60 V DC
Narudžbeni kod: 6MD1021-0AA00
Rack: 1
Utor: 16
Proizvođač:SIEMENS
17.
-A1901
Kombinirana ulazno(izlazna kartica
1
Tip: 6MD1023-0AA00
Naredba opuštanje, provjeravanje struje
Strana 403 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Poz.
Oznaka
Opis
Kol.
8 relejnih izlaza
8 binarnih ulaza, 24 to 60 V DC
Narudžbeni kod: 6MD1023-0AA00
Rack: 1
Utor: 17
SICAM Ključ za standardni protokol:
18.
2
IEC 60870-5-101 Master/Save
uv
id
IEC 60870-5-103
za
SINAUT 8-FW
o
DNP V3.0 MASTER/SLAVE
am
TELEGYR 800 Slave
-s
TELEGYR 8979 Slave
tro
pr
en
os
a
Proizvođač:SIEMENS
Bi
H
Narudžbeni kod: 6MD7160-0AD20-3AA0
Konektor za ulazno/izlazne kartice
19.
3
ek
Narudžbeni kod: 6ES7492-1AL00-0AA0
20.
-U851
Vl
as
ni
št
vo
El
Proizvođač::SIEMENS
Teleservice adapter (TS adapter)
1
Narudžbeni kod: 6ES7972-0CA34-0XA0
Proizvođač:SIEMENS
21.
22.
-K3201-08
Pomoćni relej sa 1 otvoren/zatvoren kontakt
-K3211-18
Tip: PLC-RSC-230UC/21
-K3221-28
Narudžbeni broj: 2966537
-K3231-38
Proizvođač: Phoenix Contact
-K2001-08
Pomoćni relej sa 2 otvoren/zatvoren kontakt
GRUNER Releji sa utičnicom
771B-E2U-G500 + FASG-ZKR-771
Proizvođač: GRUNER
32
8
Strana 404 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Poz.
Oznaka
23.
-XDI220 (17)
-XE220 (10)
Opis
Kol.
Rastavne redne stezaljke 4 mm2
Tip: UK4-TG
Proizvođač: Phoenix Contact
55
-X24 (6)
-XDI24 (15)
-XCO (4)
uv
id
-XRS485 (4)
25.
-XAC1 (1)
6
am
o
-X220
za
Redne stezaljke 6 mm2
Tip: UK6N
Proizvođač: Phoenix Contact
24.
26.
-XCR (2)
-XOUT(1)
-s
3
Bi
H
tro
pr
en
os
a
-XDI1 (2)
Redne stezaljke rastavne 2.5 mm2, 16 elemenata u bloku
Tip: UMSTVBK 2,5/16 + MVSBVR 2,5/16
Proizvođač: Phoenix Contact
Redne stezaljke rastavne 2.5 mm2, 8 elemenata u bloku
Tip: UMSTVBK 2,5/8 + MVSBVR 2,5/8
Proizvođač: Phoenix Contact
El
ek
-XCO1 (2)
9
Vl
as
ni
št
vo
-XAI1 (4)
27.
-XI1 (4)
Redne stezaljke rastavne 6 mm2
-XU1 (4)
Tip: URTK/S
-XI2 (4)
Proizvođač: Phoenix Contact
24
-XU2 (4)
-XI3 (4)
-XU3 (4)
Strana 405 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Podaci o postojećoj telekomunikacijskoj opremi u TS Mostar 1
Postojeća TK oprema TS Mostar 1
5
6
uv
id
Vl
as
ni
št
4
vo
El
ek
3
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
2
-Ormar Rittal (visina 200 cm, širina 80 cm,
dubina 60 cm)
-SDH multiplekser Siemens Surpass hiT
7050CC, sa optičkim vezama prema TS
Ormar s SDH opremom
Mostar 6, TS Mostar 4 i HE Mostar (2x)
-digitalni E1 radjelnik na Krone regletama
-osigurački panel
-Ormar Rittal (visina 200 cm, širina 80 cm,
dubina 60 cm)
-PDH multiplekser Siemens FMX2 povezan
Ormar s PDH opremom i opremom na SDH opremu E1 linkovima te optičkom
vezom s PDH opremom u TS Mostar 2
besprekidnog napajanja 48 VDC
-osigurački panel
-panel s konektorima i regletama
-ispravljački sustav Bening MPR2600
-baterije 4x12 V Marathon 50FT
-Ormar (visina 200 cm, širina 80 cm, dubina
80 cm)
-2 ODF radjelnika s 24 FC/PC konektora za
optičke linije 24 SMF prema HE Mostar i TS
Ormar s optičkim razdjelnicima
Mostar 2
-2 ODF razdjelnika s 48 FC/PC konektora za
optičke linije 24 SMF + 24 NZDSF prema TS
Mostar 4 i TS Mostar 6
-ODF radjelnik s 12 FC/PC konektora za
optičku liniju 12 SMF prema TS Vrapčići (EP
BiH)
-Telefonski ormarić s razdjelnikom
Telefonske instalacije
-IPI uređaj za sustav zaštite telefonskih parica
-Podzemni optički kabeli povezuju OPGW na
Podzemni optički kabeli
spojnim kutijama na dalekovodnim portalima i
ODF razdjelnike u ormaru
-3 podzemna telefonska kabela završavaju u
Podzemni telefonski kabeli
telefonskom ormariću (vanjski dovodni kabel
prema HT-u, kabel prema Poslovnoj zgradi u
Raštanima, kabel prema portirnici)
za
1
Opis
Strana 406 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
H.PROJEKTNI ZADACI
Strana 407 od 426
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Strana 408 od 426
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Strana 409 od 426
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Strana 410 od 426
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Strana 411 od 426
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Strana 412 od 426
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Strana 413 od 426
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Strana 414 od 426
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Strana 415 od 426
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Strana 416 od 426
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Strana 417 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
I. POPIS RASPOLOŽIVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
ZA TS MOSTAR 1
Projekti:
Glavni Projekt sanacije RS 110 kV Mostar 1 (2006. godina),
‐
Izvedbeni Projekt sanacije RS 110 kV Mostar 1 (2007. godina),
‐
Glavni Projekt Komandna zgrada (2007. godina),
‐
Glavni i Izvedbeni Projekt ugradnje transformatora 110/35/10(20) kV u RP 110 kV
Mostar 1 (2013. godina),
‐
Glavni Projekt izgradnje zgrade SN postrojenja TS Mostar 1 (građevinski dio), (2014.
godina).
am
o
za
uv
id
‐
Bi
H
-s
Građevinske dozvole:
tro
pr
en
os
a
- Pravosnažna građevinska dozvola za novu komandnu zgradu postrojenja TS Mostar 1
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
- Pravosnažna građevinska dozvola za ugradnju energetskog transformatora 110/35/10 kV
u TS Mostar 1.
Strana 418 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 10
NACRT UGOVORA za nabavu radova na rekonstrukciji trafostanice TS 110/x kV Mostar 1
1.
Ugovorne strane:
“ELEKTROPRIJENOS BiH-ELEKTROPRENOS BiH” a.d. BANJA LUKA
78000 Banja Luka, BiH, Marije Bursać br.7a, koga zastupa Mato Žarić, dipl.ing.el., Generalni
direktor, u daljem tekstu ovog Ugovora “Naručitelj – Investitor”
PDV broj 402369530009
i
________________________________________________
Opće odredbe
Na temelju Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10, 87/13 i 47/14) i na temelju obavjesti o nabavci za
rekonstrukciju trafostanice TS 110/x kV Mostar 1, br. 21-1-1-11-798/14, objavljenom u Službenom
glasniku od 24.11.2014.godine proveden je otvoreni postupak javne nabave. Izvođač je dostavio
ponudu br. ___ od ____ koja se nalazi u prilogu Ugovora i u potpunosti odgovara tehničkim
specifikacijama iz tenderske dokumentacije koje se nalaze u prilogu ovog Ugovora, te Odluke o
izboru najuspješnijeg dobavljača i dodjeli ugovora.
Naručitelj je na temelju ponude Izvođača i odluke o dodjeli ugovora izabrao Izvođača za
rekonstrukciju trafostanice TS 110/x kV Mostar 1 koji su predmet ovog Ugovora.
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
2.
za
uv
id
_____________________________________________________________________________
___________, u daljem tekstu ovog Ugovora “Izvođač”
PDV broj ___________________
Vl
as
ni
št
vo
El
3. Predmet ugovora
Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na rekonstrukciji trafostanice TS 110/x kV Mostar
1, ugradnja transformatora 110/35/10(20) kV sa pripadajućim poljima, SN postrojenja,
opreme DV 110 kV polja Jablanica, sanacija sustava upravljanja, signalizacije, zaštite, i
vlastite potrošnje trafostanice, izrada projektne dokumentacije i izgradnje zgrade SN
postrojenja, prema tehničkim uvjetima, tehničkom opisu, Predmjeru i predračunu radova, iz
tenderske dokumentacije, a koji su sastavni dijelovi ovog Ugovora.
4. Cijena
Cijena ugovorenih radova, koji su predmet ovog Ugovora iznosi:
Cijena bez PDV:
PDV (17%):
Ukupno:
(Slovima:_______________________________________________)
Cijena obuhvaća izvođenje radova na rekonstrukciji trafostanice TS 110/x kV Mostar 1, a u svemu
prema općim tehničkim uvjetima, tehničkom opisu, i Predmjeru i predračunu radova, a koji su
sastavni dijelovi ovog Ugovora.
Strana 419 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
Naručitelj će platiti ugovorenu cijenu, na temelju faktura Izvođača, na kojoj je naznačen iznos bez
PDV-a, PDV i sveukupni iznos s PDV-om, sukladno članu 55. Zakona o porezu na dodanu
vrijednost.
Ugovorene jedinične cijene su fiksne i obuhvaćaju sve troškove za rad, materijal, opremu,
transport, ugradnju, alat, skele, režije, amortizaciju, zaštitu na radu.
U ukupnu vrijednost radova ulaze i posebno se neće obračunavati svi pripremni radovi, završni
radovi, kao i drugi prateći radovi i troškovi potrebni za kvalitetnu organizaciju i izvođenje radova.
Konačna vrijednost materijala, opreme i radova utvrditi će se obračunom izvršenih radova između
ugovornih strana i na temelju stvarno izvršenih radova uz primjenu ugovorenih cijena.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
uv
id
5. Način plaćanja
5.1 Plaćanje za materijal, opremu, radove i uslugu po ovom Ugovoru, u skladu sa točkom 4. ovog
Ugovora, vršiće se bezgotovinski, prenosom sredstava na račun Izvođača i to:
1) Avansno plaćanje: Deset posto (10%) ugovorene cijene sa PDV će biti naplativo nakon
potpisivanja Ugovora i dostavljanja sljedeće dokumentacije:
– Avansnog računa (predračuna) u iznosu definiranog avansa;
– Bankarsko jamstvo za osiguranje na iznos avansa;
– Bankarsko jamstvo za dobro izvršenje posla.
Dati avans Izvođač mora potrošti isključivo za materijal i opremu potreban za izvođenje
predmetnih radova.
Iznos uplaćenog avansa obračunavati će se na temelju ispostavljenih privremenih situacija,
tako što će se iznos svake privremene situacije umanjiti za trideset posto (30%) do konačnog
uračunavanja uplaćenog avansa, nakon čega će Naručitelj vratiti Izvođaču bankarsko jamstvo
za obezbjeđenje avansa u roku plus 30 dana.
2) Privremene mjesečne situacije - Naručitelj će Izvođaču platiti nesporne iznose od
ugovorene cijene po privremenim situacijama, a preostalih minimalnih 10 % po
okončanoj situaciji i to na način:
–
Izvođač će izvedene količine radova obračunavati privremenim mjesečnim situacijama,
koje sastavlja na temelju podataka iz građevinske knjige i građevinskog dnevnika i
ugovorenih jediničnih cijena. Privremenu situaciju Izvođač je dužan sačiniti zadnjeg
dana u mjesecu za tekući mjesec uz potvrdu nadzornog organa, ovjeru Naručitelja i
Izvođača i predati je Naručitelju najdalje u roku od osam (8) dana. Naručitelj je dužan u
roku od petnaest (15) dana, od dana prijema privremene mjesečne situacije platiti
neosporeni dio cijene, a osporeni dio pisano obrazloženo odbiti u roku od tri dana od
dana prijema privremene situacije.
–
Naručitelj može osporavati privremenu situaciju, ukoliko je nadzorno tijelo tijekom
mjeseca za koji se ispostavlja privremena situacija, istakao primjedbe na kvalitet
izvedenih radova i te primjedbe su unijete u građevinsku knjigu i dnevnik, a Izvođač te
primjedbe nije otklonio do roka, kada se vrši obračun privremene situacije. Ukoliko
izvođač naknadno otkloni nedostatke o tome će pismeno obavjestiti Naručitelja.
Pismena obavijest sadržavati će i suglasnost ili potvrdu nadzornog tijela, a nakon čega
će Naručitelj u roku od 15 dana od prijema obavjesti iz prethodnog stava izvršiti
plaćanje ranije osporenog dijela ili cijele privremene situacije.
–
Izvođač može tražiti uplatu osporenog dijela privremene mjesečne situacije, ako
ustanovi da nadzorno tijelo neopravdano osporava dio situacije, odnosno ako u roku od
tri (3) dana ne dostavi Izvođaču pisano obrazloženje nepotpisanog dijela privremene
mjesečne situacije.
Strana 420 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
3)
5.2
5.3
uv
id
5.4
Završni obračun – Okončanu situaciju Izvođač ispostavlja Naručitelju nakon izvršene
primopredaje izvedenih radova u skladu sa točkom 10 ovog Ugovora. Naručitelj će
Izvođaču izvršiti plaćanje po okončanoj situaciji u roku od 15 dana od dostavljanja
zapisnika komisije za tehnički prijem objekta bez primjedbi i dostave Uporabnih
dozvola.
Investitor će sve uplate izvršiti na račun Izvođača br. _____________________ koji se vodi
kod poslovne banke: _______________________.
Izvođač dostavlja Naručitelju ovjerenu situaciju na naplatu na adresu "Elektroprenos –
Elektroprijenos BiH" a.d Banja Luka, ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka.
Obračun i naplata ugovorne kazne iz točke 8. ovog Ugovora izvršiti će se umanjenjem računa
Isporučitelja za vrijednost obračunate kazne, i to računajući od prvog računa koji se ispostavlja
nakon nastupanja uvjeta i okolnosti iz članka 8. ovog Ugovora.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
za
6. Finansijske garancije
6.1 Jamstvo za dobro izvršenje ugovora:
- Izvođač se obavezuje da Naručitelju odmah po potpisivanju ovog Ugovora, na iznos deset
posto (10%) ukupne ugovorene vrijednosti sa PDV-om, kao jamstvo za dobro izvršenje
ugovora, sa rokom važnosti, ugovoreni rok završetka radova plus šezdeset (60) dana.
6.2 Jamstvo za osiguranje u jamstvenom razdoblju:
- Izvođač se obvezuje da Naručitelju, prije uplate po okončanoj situaciji, preda Naručitelju
bankarsko jamstvo na iznos dva posto (2%) ukupne ugovorene vrijednosti sa PDV-om, kao
jamstvo za otklanjanje grešaka u jamstvenom roku, sa rokom važnosti ponuđeno jamstveno
razdoblje plus trideset (30) dana;
6.3 Bankarska jamstva moraju biti neopozive, bezuvjetne, plative na prvi poziv, bez prava na
prigovor i primjedbe. Naručitelj će sredstva iz financijskih jamstava naplatiti zbog neizvršenja,
zakašnjenja ili neurednog izvršavanja ugovornih obaveza Izvođača.
6.4 Naručitelj se obavezuje da Izvođaču, na njegov pismeni zahtjev vrati nerealizirano bankarsko
jamstvo, a najkasnije petnaest (15) dana od dana isteka iste.
Naručitelj se obavezuje da Izvođaču, na njegov pismeni zahtjev vrati nerealizirano bankarsko
jamstvo, a najkasnije petnaest (15) dana od dana isteka iste.
7. Mjesto i rok izvođenja radova
Mjesta isporuke materijala, opreme i izvođenja radova je TS Mostar1-Raštani, prema
lokacijama definiranim u predmjeru, predračunu i tehničkom opisu ovog ugovora.
Izvođač će ugovorene radove iz člana 3. ovog Ugovora izvesti u roku od ________ kalendarskih
dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Uvođenje Izvođača u posao će se obaviti neposredno
po potpisivanju Ugovora, u skladu sa zahtjevom i tehničkim mogućnostima Naručitelja. To
znači da se podrazumijeva da Izvođač ima raspoloživu svu opremu i materijal za izvođenje
predviđenih radova i da je spreman za uvođenje u posao neposredno po potpisivanju Ugovora, a
na zahtjev Naručitelja. Uvođenje Izvođača u posao, kao i okončanje posla će se konstatirati
obostrano potpisanim Zapisnikom o izvedenim radovima.
Ugovorne strane su suglasne da se ugovorni rok automatski produžava za vrijeme kašnjenja ili
smetnji, ako su iste nastale zbog više sile. (Zakon o obligacionim odnosima)
Strana 421 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
za
uv
id
8. Ugovorna kazna i naknada štete
U slučaju prekoračenja roka za završetak radova, iz ovog Ugovora, Izvođač se obavezuje platiti
Naručitelju ugovornu kaznu u visini 2‰ (dva promila) od ukupne vrijednosti ugovorenih
poslova za svaki kalendarski dan prekoračenja roka iz točke 7.2 ovog Ugovora.
Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka završetka radova.
Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% vrijednosti ugovora, iz točke 4.1 ovog
Ugovora. Ukoliko obračunata ugovorna kazna pređe iznos od 10% od vrijednosti ugovora,
ugovorno tijelo zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor.
Ugovorna strana koja neurednim ispunjenjem ili neispunjenjem ugovorne obaveze prouzrokuje
štetu drugoj ugovornoj strani, dužna je da štetu nadoknadi prema važećim propisima i pravnim
pravilima.
Ako je Naručitelj zbog zakašnjenja Izvođača u izvođenju radova pretrpio štetu koja je veća od
iznosa ugovorene kazne, može umjesto ugovorene kazne zahtijevati naknadu štete, odnosno
pored ugovorene kazne može zahtijevati i razliku do punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i
iznos štete Naručitelj mora da dokaže.
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
am
o
9. Viša sila
Izvođač ne gubi garanciju za dobro izvršenje Ugovora i ne podliježe ugovornim kaznama i
raskidu Ugovora zbog neizvršavanja obaveza, ako i u onoj mjeri u kojoj je njegovo kašnjenje s
izvršenjem Ugovora ili drugi propust u izvršavanju ugovornih obaveza rezultat više sile.
U ovom ugovoru "viša sila" znači događaj koji je izvan kontrole Izvođača i koji ne
podrazumijeva pogrešku ili nemar Izvođača i koji nije predvidiv.
Ako dođe do situacije "više sile" Izvođač odmah pismeno obavještava Ugovorno tijelo o
takvom stanju i njegovom uzroku. Ako Naručitelj drugačije ne zatraži u pismenom obliku,
Izvođač nastavlja ispunjavati svoje ugovorne obveze u mjeri u kojoj je to realno izvodljivo i
nastoji naći sve realne alternativne načine za izvršenje obveza iz Ugovora koje ne spriječava
viša sila.
Vl
as
ni
št
10. Primopredaja radova
Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova, obavijestiti Naručitelja, da su ugovoreni
radovi završeni, te da su ispunjeni uvjeti za primopredaju izvedenih radova. Ako se prilikom
primopredaje izvedenih radova uoče nedostatci na izvedenim radovima, Naručitelj će
Izvođaču odrediti primjeren rok za otklanjanje svih uočenih nedostataka, a što će se zapisnički
konstatirati. Nakon otklanjanja nedostataka, Naručitelj i Izvođač radova izvršiće primopredaju
izvedenih radova o čemu će sastaviti Zapisnik o prijemu izvedenih radova. Nakon izvršene
primopredaje Izvođač je obavezan ispostaviti Naručitelju fakturu u roku od 7 dana od dana
ovjere zapisnika o prijemu izvedenih radova. Naručitelj je ovlašten zaprimljenu fakturu
umanjiti za iznos ugovorene kazne, a iznos će se utvrditi u primopredajnom zapisniku.
Primopredajnim zapisnikom koji su stranke obavezne sačiniti kod primopredaje naročito treba
utvrditi:
– jesu li radovi izvedeni u cijelosti u skladu s Ugovorom, troškovnikom iz ovog Ugovora,
odnosno po propisima i pravilima struke,
– da li su radovi završeni u ugovorenom roku, a ako nisu, odstupanja od ugovorenog roka
treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok završetka, te iskazati u novcu,
– odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti,
Strana 422 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
–
–
11. Kvalitet
–
–
Radovi koji su predmet ovog Ugovora izvest će se u skladu sa zahtjevima i važećim
propisima iz tehničkog opisa, koji je sastavni dio ovog ugovora.
Ugrađeni materijali i oprema moraju biti u obujmu, sa karakteristikama i garantiranim
tehničkim parametrima i standardima u svemu prema Tehničkim specifikacijama
navedenim u Predmjeru i predračunu iz priloga ovog Ugovora.
Izvođač je odgovoran za štetu nastalu upotrebom materijala i opreme koji ne odgovaraju
ugovorenom ili propisanom kvalitetu.
am
o
za
–
prilikom primopredaje Naručitelj i Izvođač, dužni su u primopredajni zapisnik navesti
sve prigovore na nedostatke u izvedenim radovima, te rokove u kojem se iskazane
primjedbe trebaju otkloniti,
nakon otklanjanja primjedbi iz prethodnog stava Naručitelj i Izvođač dužni su to
konstatirati u zapisnik o primopredaji, te istaći da se otklanjanjem uočenih nedostataka
stvorio uvjet za primopredaju izvedenih radova,
definirati datum završetka radova i datum primopredaje
uv
id
–
vo
Obveze Izvođača
– Izvođač je obavezan da ugovorene radove izvrši u skladu sa općim tehničkim uvjetima i
tehničkim opisom iz Tenderske dokumentacije, važećim tehničkim propisima,
standardima i preporukama i u skladu sa instrukcijama Ugovornog tijela. Izvođač
odgovara za kvalitet izvršenih radova, za kvalitet materijala koji je upotrebljen prilikom
izvođenja radova i kvalitet ugrađene opreme.
– Izvođač garantira da će sve ugovorene radove izvršiti u obujmu i kvalitetu prema
Ugovoru i da će se pridržavati ugovorenih rokova za izvršenje radova. Za izvođenje
predmetnih radova izvođač će osigurati svu potrebnu opremu, alat, materijal i
kvalificiranu radnu snagu za izvršenje predmetnih radova.
– Izvođač odgovora za sve štete koje proizlaze u tijeku izvođenja radova, osim štete koje
nastanu zbog radnji ili propusta Naručitelja.
– Izvođač snosi odgovornost za štetu koja u tijeku izvođenja radova nastane radnicima
Izvođača ili trećim licima.
– Izvođač je obavezan da odredi stručnu osobu koja će rukovoditi izvođenjem radova.
– Izvođač je dužan da na objektu poduzima sve mjere radi sigurnosti objekta, radova i
radnika koji izvode radove.
– Izvođač je obavezan omogućiti nadzornom tijelu stalan nadzor nad radovima i kontrolu
količina i kvaliteta upotrebljenog materijala.
Vl
as
ni
št
13.
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
12. Obveze Naručitelja
– Naručitelj je dužan da blagovremeno uvede Izvođača u posao i u posjed objekata u
kojima će se izvoditi ugovoreni radovi.
– Naručitelj je dužan da omogući Izvođaču nesmetano izvođenje ugovorenih radova.
– Naručitelj je dužan da omogući plaćanje predmetnih radova kao što je navedeno u
članku 5. ovog Ugovora.
– Naručitelj je dužan da odredi stručnu osobu koja će vršiti nadzor nad izvođenjem
radova, te izvršiti prijem izvedenih radova.
– Obavljati sve radnje za koje je po ovom ugovoru direktno zadužen Naručitelj.
Strana 423 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
–
–
–
Izvođač je obavezan da po završetku svih ugovornih radova iz objekata ukloni preostali
materijal, svoju opremu i sredstva za rad i očisti ga od građevinskog i drugog otpada.
Izvođač je obavezan da prihvati eventualne reklamacije na ugrađene materijale i opremu
i izvedene radove, na osnovu reklamacije Naručitelja i iste bez odlaganja otkloni.
Izvođač je dužan dostaviti sve ishođene građevinske i uporabne dozvole za
Rekonstrukciju TS 110/x kV Mostar 1.
14. Jamstveno razdoblje
am
o
za
uv
id
14.1. Građevinski radovi:
Jamstveno razdoblje za sve radove koji su izvedeni po ovom Ugovoru, računajući od dana
primopredaje objekta Naručitelju, iznosi 36 mjeseci.
Naručitelj će pismeno obavijestiti Izvođača o bilo kakvom zahtjevu koji proizilazi iz ovog
jamstva. Nakon prijema takve obavijesti Izvođač će izvršiti otklanjanje nedostataka o svom
trošku, u jamstvenom roku.
U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku, Naručitelj može ugovoriti
otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem, a za troškove teretiti Izvođača.
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
14.2. Ugrađena oprema:
Jamstveno razdoblje za svu ugrađenu opremu, po ovom Ugovoru, računajući od dana
primopredaje objekta Naručitelju, iznosi 36 mjeseci.
Izvođač snosi odgovornost za sve manjkavosti odnosno nedostatke vezane za isporučenu
opremu koja se isporučuje po ovom Ugovoru, koje se mogu javiti ili nastati tijekom jamstvenog
razdoblja, pod uvjetom da se koriste i održavaju u skladu sa preporukama Izvođača. Za materijal
i opremu vrijede jamstveni rokovi koje nude njihovi proizvođači, odnosno dobavljači.
Naručitelj mora odmah pismenim putem da obavijesti Izvođača u vezi bilo kakvih reklamacija –
zahtjeva po temelju ovog jamstva.
Izvođač je dužan da izvrši popravku ili izmjenu opreme koja je predmet reklamacije novom, o
svom trošku i to odmah po prijemu obavještenja o nedostatcima ili oštećenju, a najkasnije 72
sata od izvršenog stručnog uvida kvara od strane Izvođača.
Ako Izvođač, po dostavljenom obavještenju, ne otkloni nedostatke, Naručitelj ima pravo da sam
otkloni nedostatke ili da angažira treće lice koje će taj nedostatak otkloniti, na rizik i o trošku
Izvođača i bez štete po bilo koje drugo pravo koje Naručitelj, na osnovu ovog Ugovora, može da
potražuje od Izvođača.
Jamstveno razdoblje će se produžiti za razdoblje jednako razdoblju tijekom kojeg se predmetna
oprema nije mogla koristiti zbog popravke greške ili oštećenja, odnosno jamstveni rok počinje
teći ponovo u slučaju zamjene opreme novom.
14.3. Rješavanje sporova
Ugovorne strane su suglasne da sve eventualne nesporazume koji mogu proizaći tijekom
realizacije ovog Ugovora ili povodom ovog Ugovora, po mogućnosti, riješe sporazumno.
O svim sporovima koje Naručitelj i Izvođač ne mogu riješiti sporazumno odlučuje stvarno
nadležan sud prema sjedištu Naručitelja.
Na ovaj Ugovor primjenjuju se pozitivni propisi prema sjedištu Naručitelja.
Strana 424 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
14.4. Raskid ugovora i naknada štete
Kada jedna ugovorna strana ne ispuni svoju obavezu, druga strana može, ako nije drugačije
određeno Ugovorom, zahtjevati ispunjenje obaveza ili, pod uvjetima predviđenim Ugovorom i
ugovorenim materijalnim pravom, raskinuti Ugovor, ako raskid Ugovora ne nastupa po samom
zakonu, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete.
U slučaju raskida/djelomičnog raskida Ugovora, ugovorne strane imaju pravo na naknadu štete
koju trpe zbog kršenja Ugovora od druge ugovorne strane.
Svaka od ugovornih strana može ugovor raskinuti ukoliko nastupe okolnosti iz stav 1. ovog
članka, jednostranom izjavom volje, slanjem pismenog obavještenja o otkazu ugovora
preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 8 dana
od izvršenog dostavljanja izjave o raskidu ugovora.
uv
id
14.5. Odgovorne osobe
am
o
za
Odgovorna osoba za provedbu ovog ugovora od strane Naručitelja je: ________________ .
Odgovorna osoba za provedbu ovog ugovora od strane Izvođača je:_______________.
Broj:
Datum:
Vl
as
ni
št
vo
El
ek
tro
pr
en
os
a
Bi
H
-s
14.6. Završne odredbe
Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane, i kada Izvođač dostavi
bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora.
Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom primjeniće se odredbe Zakona o obveznim
odnosima.
Prilozi Ugovora i njegov sastavni dio su dijelovi Ponude Izvođača: Obrazac ponude, Izjava
dobavljača (Izvođača), Obrazac za cijenu ponude, Predmjer i predračun radova, Rok izvođenja
radova, Opći tehnički uvjeti sa tehničkim opisom za izvođenje svih radova predviđenih
predračunom.
Ovaj ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se po tri (3) primjerka nalaze
kod svake ugovorne strane.
Broj:
Datum:
Za Naručitelja:
Za Izvođača:
Generalni direktor
Mato Žarić, dipl. ing.el
Izvršni direktor za rad i
održavanje sustava
Cvjetko Žepinić, dipl. ing.el.
Strana 425 od 426
Tender br. T – 01 – 77/14
Nabava rekonstrukcije trafostanice
TS 110/x Mostar 1
ANEKS 11
OBRAZAC OVLAŠTENJA OD STRANE PROIZVOĐAČA
(za svakog proizvođača opreme zasebno)
za
uv
id
Za: “Elektroprenos-Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7 a, 78000 Banja Luka
Bi
H
-s
am
o
[Naziv proizvođača] je afirmisani proizvođač [naziv i/ili opis robe] sa fabrikom na adresi [adresa] i
ovim ovlašćuje [naziv i adresa agenta] da preda ponudu, kao i da pregovara i potpiše ugovor sa vama
u vezi sa tenderom Br. [referentni broj raspisianog tendera] za gore navedenu robu iz naše
proizvodnje.
tro
pr
en
os
a
Dajemo punu garanciju za robu koju nudi gore navedeni agent, a u vezi sa raspisanim tenderom.
ek
_________________________________________________________
[potpis za i u ime proizvođača]
Vl
as
ni
št
vo
El
Napomena: Ova punomoć treba da ima zaglavlje proizvođača i treba da je potpiše kompetentna osoba
koja ima potpuno ovlaštenje da da ponudu u ime
proizvođača. Ponuđač treba da je priloži zajedno sa ponudom.
Strana 426 od 426
Download PDF

advertising