Black & Decker | GPC1800L | INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL GPC1800

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
dla majsterkowiczów
505101-62 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GPC1800
2
3
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa Black & Decker jest
przeznaczona do przycinania gałęzi drzew. Urządzenie to
nie nadaje się do użytkowania profesjonalnego.
Do ładowania akumulatorów służy ładowarka
Black & Decker dostarczona razem z pilarką.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne,
nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda
sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
e.
5
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie
włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj narzędzia
odpowiednie do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi zapoznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
ujemnie wpływają na funkcjonowanie urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem
należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. używaj
zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie
elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
•
•
•
•
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy
elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie
akumulatora do załączonego elektronarzędzia może
doprowadzić do wypadku.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez produ-centa.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu
ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ,
śrub i innych małych przedmiotów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie
dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, zgłoś się ponadto do lekarza.
Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienie
oczu lub oparzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przycinanie
Przed przycięciem drzewa upewnij się, czy jakieś
rozporządzenia lub przepisy nie zabraniają takiego
działania.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
•
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy pilarek
sadowniczych
W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem. Nie używaj pilarki do celów, do
których nie jest ona przystosowana, na przykład do
ścinania drzew. Stosowanie przystawek i akcesoriów
innych niż zalecone w tej instrukcji lub wykonywanie
prac niezgodnych z przeznaczeniem elektronarzędzia
grozi wypadkiem.
•
ochronne, obuwie na szorstkiej powierzchni, spodnie
ogrodniczki i mocne, skórzane rękawice.
Trzymaj się z dala od spadających gałęzi.
Odstęp bezpieczeństwa ścinanych gałęzi od
osób, budynków lub innych przedmiotów musi
wynosić przynajmniej 2,5-krotność długości gałęzi.
W przeciwnym razie wzrasta ryzyko trafienia
spadającą gałęzią.
Zaplanuj sobie pewną drogę ucieczki przed
spadającymi gałęziami. Upewnij się, czy na drodze
tej nie ma jakichś przeszkód, które mogłyby utrudnić
lub uniemożliwić odwrót. Pamiętaj, że mokra trawa i
świeża kora są śliskie.
Na wszelki wypadek zapewnij sobie towarzystwo jakiejś
innej osoby (ale w odstępie bezpieczeństwa).
Nie używaj pilarki, stojąc na drzewie, drabinie lub
innej niestabilnej powierzchni.
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Gdy silnik pracuje, mocno trzymaj pilarkę obiema
rękami.
Uważaj, by przy załączonej pilarce nie dotknąć
końcem miecza jakiegoś przedmiotu.
Cięcie rozpoczynaj dopiero wtedy, gdy łańcuch
osiągnie swoją pełną prędkość.
Nie próbuj kontynuować cięcia w poprzednim rzazie.
Zawsze rozpoczynaj je od nowa.
Obserwuj gałęzie i pilnuj, by w rzazie nie zakleszczył
się łańcuch. Nie próbuj ścinać gałęzi, których
średnica przekracza długość miecza.
Gdy pilarka ma być transportowana lub
przechowywana, zawsze wyjmuj z niej akumulator
i zakładaj pochwę na miecz.
Łańcuch pilarki musi być ostry i prawidłowo napięty.
Regularnie sprawdzaj jego naprężenie.
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
regulacji, napraw lub prac konserwacyjnych wyłącz
pilarkę, odczekaj, aż łańcuch się zatrzyma, i wyjmij
akumulator.
Stosuj tylko oryginalne części zamienne
i akcesoria.
•
Zakładaj ściśle przylegającą odzież, kask ochronny
z wizjerem bądź okulary ochronne, słuchawki
6
Miej świadomość kierunku, w którym może spaść
gałąź. Uwzględnij wszelkie okoliczności, które
mogą wpłynąć na zmianę kierunku upadku, jak na
przykład:
długość i ciężar ścinanej gałęzi,
zamierzony kierunek upadku,
nietypowy kształt gałęzi lub zgnilizna,
drzewa i inne przeszkody, jak na przykład
przewody napowietrzne w najbliższym
sąsiedztwie,
splecenie z innymi gałęziami,
prędkość i kierunek wiatru.
Zastanów się nad dostępem do gałęzi.
Gałęzie mają tendencję do spadania w kierunku pnia
drzewa. Oprócz samego użytkownika, również inne,
znajdujące się w sąsiedztwie osoby, budynek lub
przedmioty są narażone na trafienie spadającą gałęzią.
-
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub
w oczy, zastosuj się do następującej porady.
Uwaga! Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku
potasowego o stężeniu od 25% do 30%, który jest
szkodliwy dla zdrowia. Gdyby środek ten zetknął się ze
skórą, natychmiast obficie spłucz ją wodą. Zobojętnij
roztwór łagodnym kwasem, jak sok cytrynowy lub ocet.
Gdyby roztwór prysnął w oczy, przepłucz je dużą ilością
czystej wody przez przynajmniej 10 minut. Zgłoś się
do lekarza.
Symbole ostrzegawcze
Na pilarce znajdują się następujące symbole
ostrzegawcze:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
•
•
Nie używaj pilarki w wilgotnym otoczeniu i nie
wystawiaj jej na deszcz.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
Nie próbuj ładować uszkodzonego akumulatora
Ładowarka do akumulatorów
•
Ładowarki Black & Decker używaj tylko do
ładowania akumulatorów dostarczonych wraz
z elektronarzędziem. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na
nowy.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
•
Nie otwieraj ładowarki.
•
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
ładowarki.
Zawsze zakładaj kask ochronny z wizjerem.
Zakładaj bezpieczne obuwie na szorstkiej
podeszwie.
Uważaj na spadające przedmioty. Nie
dopuszczaj innych osób do niebezpiecznego
obszaru.
Zagrożenie życia przez porażenie prądem
elektrycznym! Utrzymuj się w odległości
przynajmniej 10 m od przewodów
napowietrznych.
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
użytku w zamkniętych pomieszczeniach.
Elementy pilarki
Dla bezpieczeństwa co 10 minut pracy
sprawdzaj naprężenie łańcucha zgodnie
z opisem w tej instrukcji. Ewentualnie wyreguluj
luz na 3 mm. Oliw łańcuch co 10 minut pracy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kierunek przesuwu łańcucha.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
•
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 °C.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 4 °C i 40 °C.
•
Akumulator ładuj tylko przy użyciu dostarczonej
ładowarki.
•
Przy likwidacji akumulatorów przestrzegaj
wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
•
W ekstremalnych warunkach zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. W razie
zauważenia cieczy na obudowie akumulatora:
ostrożnie zetrzyj szmatą roztwór z akumulatora.
Uważaj, by ciecz nie zetknęła się ze skórą.
Wyłącznik
Blokada wyłącznika
Rękojeść główna
Głowica tnąca
Osłona koła łańcuchowego
Miecz
Łańcuch
Pochwa
Butelka na olej smarowy
Rura przedłużająca
Akumulator
Rys. A
12. Ładowarka
13. Wskaźnik ładowania
14. Wskaźnik stanu
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montaż wyjmij akumulator
z pilarki.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. B)
•
By włożyć akumulator (11), odpowiednio ustaw go
względem uchwytu, a następnie wsuń w uchwyt aż
do zatrzaśnięcia.
•
By wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający (15)
i jednocześnie wyciągnij akumulator z uchwytu.
Uwaga! By nie doszło do przypadkowego uruchomienia
pilarki, przed wykonaniem opisanych niżej czynności
7
upewnij się, czy akumulator jest wyjęty, a pochwa
założona na łańcuch. W przeciwnym razie grozi
niebezpieczeństwo doznania poważnych urazów ciała!
•
Ładowarka 3-godzinna
Akumulator zostaje całkowicie naładowany w ciągu
około 3 godzin. W każdej chwili można go jednak wyjąć
z ładowarki lub pozostawić w niej na nieograniczony
okres czasu.
Mocowanie głowicy tnącej (rys. C)
Dla uzyskania standardowego zasięgu głowicę tnącą
można zamocować bezpośrednio na rękojeści.
•
Zewnętrzny rowek na końcu rury rękojeści (3) zgraj
z wewnętrznym wybrzuszeniem na końcu rury
głowicy tnącej (4).
•
Nasuń głowicę tnącą (4) na rękojeść (3).
•
Przesuń pierścień (16) do dołu i obróć go w prawo
do oporu.
Ładowarka 1-godzinna
Sprawdź, czy świeci się czerwony wskaźnik ładowania
(13). Gdy zamiast niego zapali się zielony wskaźnik
informujący o zakończeniu operacji ładowania (14),
to znaczy że akumulator jest zbyt gorący. W takim
przypadku wyjmij go z ładowarki i pozostaw na godzinę
w celu ochłodzenia, a następnie ponownie włóż do
ładowarki.
Uwaga! Regularnie sprawdzaj połączenia, czy są dobrze
dokręcone.
Przedłużanie głowicy tnącej (rys. D)
Maksymalny zasięg uzyskuje się przez zamontowanie
rury przedłużającej (10) między głowicą tnącą (4)
a rękojeścią (3).
•
Zewnętrzny rowek na końcu rury rękojeści (3) zgraj
z wewnętrznym wybrzuszeniem na końcu rury
przedłużającej (10).
•
Nasuń rurę przedłużającą (10) na rękojeść (3).
•
Przesuń pierścień (17) do dołu i obróć go w prawo
do oporu.
•
Zewnętrzny rowek na końcu rury przedłużającej (10)
zgraj z wewnętrznym wybrzuszeniem na końcu rury
głowicy tnącej (4).
•
Nasuń głowicę tnącą (4) na rurę przedłużającą
(10).
•
Przesuń pierścień (16) do dołu i obróć go w prawo
do oporu.
Po około godzinie ładowania gaśnie czerwony wskaźnik
i zapala się zielony. Akumulator jest teraz całkowicie
naładowany.
•
Wyjmij akumulator z ładowarki.
Załączanie i wyłączanie (rys. E)
Ze względów bezpieczeństwa pilarka jest wyposażona
w blokadę wyłącznika, która zapobiega niezamierzonemu
załączeniu elektronarzędzia.
Załączanie
•
Blokadę wyłącznika (2) przesuń kciukiem do tyłu
i jednocześnie naciśnij wyłącznik (1).
•
Zwolnij blokadę wyłącznika (2).
Wyłączanie
•
Zwolnij wyłącznik (1).
Uwaga! Regularnie sprawdzaj połączenia, czy są dobrze
dokręcone.
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokowania włączonego
wyłącznika.
Zdejmowanie głowicy tnącej (rys. rys. C i D)
Jeżeli jest założona rura przedłużająca (10), najpierw
trzeba zdjąć głowicę tnącą.
•
By zdjąć głowicę tnącą (4), oprzyj rękojeść (3)
o ziemię, odkręć pierścień (16) i ściągnij głowicę.
Przycinanie (rys. rys. F i G)
•
Przed rozpoczęciem cięcia upewnij się, czy pilarka
pracuje z maksymalną prędkością.
•
Mocno trzymaj pilarkę, by nie odskoczyła ani nie
ześlizgnęła się w bok.
•
Wywieraj tylko lekki nacisk na gałąź.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania pilarki.
Przy cięciu grubych gałęzi istnieje niebezpieczeństwo
rozszczypania się i uszkodzenia drzewa. By tego
uniknąć:
•
Wykonaj pierwsze cięcie w odległości 15 cm od pnia
drzewa od spodu gałęzi. Przy tej operacji przyłóż do
gałęzi górną krawędź miecza (7).
•
Nadetnij gałąź do 1/3 średnicy, a następnie odetnij
ją całkowicie od góry do dołu.
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
narzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać.
Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy lub po
dłuższym okresie składowania, jego ładunek osiąga
tylko 80% pojemności znamionowej. Akumulator daje się
naładować do pełna dopiero po kilku cyklach ładowania
i rozładowania. Podczas ładowania akumulator może się
nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko.
Czyszczenie, konserwacja
i przechowywanie
Akumulatorowa pilarka firmy Black & Decker do obcinania
gałęzi odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie
nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jej regularne
czyszczenie. Natomiast ładowarka nie wymaga żadnej
konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 oC ani powyżej 40 oC. Zalecana temperatura
ładowania wynosi około 24 oC.
•
tylko w jednej pozycji. Nie używaj siły. Sprawdź, czy
akumulator został dobrze włożony do ładowarki.
Wtyczkę ładowarki włóż do gniazda sieciowego.
By naładować akumulator (11), wyjmij go z pilarki
i włóż do ładowarki (12). Akumulator daje się włożyć
8
Oliwienie łańcucha
Przed każdym użyciem i po czyszczeniu łańcuch trzeba
naoliwić. Do tego celu służy specjalny olej (numer
katalogowy A 6027).
•
Równomiernie naoliw cały łańcuch (7) olejem
z butelki (9).
Uwaga! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych wyjmuj akumulator z pilarki. Przed
czyszczeniem wyjmij wtyczkę ładowarki z gniazda
sieciowego.
Po użyciu i przed składowaniem
•
Regularnie czystym, suchym pędzlem do farb czyść
szczeliny wentylacyjne.
•
Do mycia używaj tylko łagodnego roztworu
mydlanego i wilgotnej szmaty. Uważaj, by do wnętrza
pilarki nie przedostała się ciecz i nigdy nie zanurzaj
w cieczy żadnych elementów elektronarzędzia.
•
Przywarte osady usuń twardą szczotką.
•
Naoliw łańcuch.
Przechowywanie
Gdy pilarka ma nie być używana przez kilka miesięcy,
zaleca się, by akumulator pozostał w przyłączonej
ładowarce. Jeżeli to niemożliwe, wykonaj następujące
czynności:
Całkowicie naładuj akumulator.
Wyjmij akumulator z pilarki.
Pilarkę i akumulator schowaj w bezpiecznym i suchym
miejscu. Temperatura w miejscu składowania
zawsze powinna się zawierać w zakresie od
+5 °C do +40 °C. Umieść akumulator na równym
podłożu.
W celu ponownego użycia pilarki po dłuższym
przechowywaniu znów całkowicie naładuj
akumulator.
Zakładanie i zdejmowanie łańcucha (rys. H i I)
Uwaga! Przy zakładaniu lub zdejmowaniu łańcucha
zawsze korzystaj z rękawic ochronnych. Łańcuch jest
ostry i można się nim skaleczyć nawet, gdy się nie
porusza.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Połóż pilarkę na stabilnej powierzchni.
Za pomocą dostarczonego klucza trzpieniowego
odkręć śruby (18) i wyjmij je.
Zdejmij osłonę koła łańcuchowego (5) i zacisk
miecza (19).
Obróć śrubę (20) w lewo, by przesunąć miecz (6)
do tyłu i zmniejszyć naprężenia łańcucha (7).
Zdejmij łańcuch z koła (21) i miecza (6).
Załóż nowy łańcuch na koło i rowek miecza.
Sprawdź, czy zęby są zwrócone we właściwym
kierunku. Strzałka na łańcuchu musi się zgadzać
ze strzałką na obudowie.
Sprawdź, czy szczelina (22) w mieczu naszła na kołki
ustalające (23), a kołek nastawczy (25) znajduje się
w otworze (24) poniżej szczeliny.
Ponownie załóż osłonę koła łańcuchowego (5),
zacisk miecza (19) i śruby (18).
Dostarczonym kluczem trzpieniowym dokręć śruby
(18).
Napręż łańcuch zgodnie z poniższym opisem.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt Black & Decker nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Kontrola i regulacja naprężenia łańcucha (rys. J)
•
Sprawdź naprężenie łańcucha. Jest ono prawidłowe,
gdy łańcuch (7) z niewielką siłą odciągnięty palcem
i kciukiem na 3 mm od miecza po puszczeniu
sprężyście powraca do swojej pozycji. Na spodzie
miecza (6) łańcuch (7) nie może zwisać.
By wyregulować naprężenie:
•
Poluzuj śruby (18).
•
Obróć śrubę (20) w prawo.
Uwaga! Nie naprężaj nadmiernie łańcucha, gdyż
powoduje to nadmierne zużycie oraz zmniejszenie
trwałości użytkowej miecza i łańcucha.
•
Po właściwym naprężeniu łańcucha ponownie
dokręć śruby (20).
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory
Akumulatory firmy Black & Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
Uwaga! Gdy łańcuch jest nowy, w ciągu pierwszych
2 godzin pracy częściej sprawdzaj jego naprężenie, gdyż
łańcuch używany po raz pierwszy nieco się wydłuża.
9
•
•
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
pilarki.
Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe
podlegają recyklingowi. W celu ponownego
wykorzystania lub zgodnej z przepisami likwidacji
oddaj je do autoryzowanego warsztatu naprawczego
lub do komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Dane techniczne
GPC1800
18
Napięcie
VDC
Prędkość przesuwu łańcucha
na biegu jałowym
m/min 114
Masa
kg 3,5
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Masa
Ładowarka
Napięcie
Czas ładowania
(w przybliżeniu)
VDC 18
Ah 1,5
kg 0,8
VAC
h
3-godzinna
230
1-godzinna
230
3
1
Deklaracja zgodności z normami UE
GPC1800
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że pilarka
akumulatorowa GPC 1800 została wykonana zgodnie
z następującymi dyrektywami i normami: 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 60745, EN 55014,
EN 61000, EN 60335.
Poziom ciśnienia akustycznego i wibracje zostały
zmierzone według normy EN ISO 11680-1:
Poziom ciśnienia akustycznego
78 dB(A)
poziom mocy akustycznej
89 dB(A)
ważona wartość skuteczna wibracji
na rękojeści
< 2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Dyrektor d.s. Technicznych
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
Wielka Brytania, 01.01.2005
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
10
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00055230 -07-12-2007
11
PRUNER 1
©
GPC1800 - - - A
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising