Samsung | M1974 | Specifications | Samsung M1974R Specifications

Samsung M1974R Specifications
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:51 PM
Page 1
MIKROVÅGSUGN
M1974 / M1914
Bruksanvisning
och
Tillagningsguide
Code No. : DE68-00239A
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:51 PM
Page 2
Snabbguide (M1974)
Tillaga matvaror
SV
1 Placera matvarorna i ugnen.
Välj en effektnivå genom att trycka på
gånger.
knappen en eller flera
2 Välj tillagningstid genom att vrida på ratten efter behov.
3 Tryck på
Resultat:
knappen.
Tillagningen aktiveras.
Ugnen avger fyra ljudsignaler när tillagningen är klar.
Tina upp matvaror
1 Placera det frysta i ugnen.
Tryck på Auto ( ) .
2 Välj vikt genom att vrida på ratten efter behov.
3 Tryck på
knappen.
Lägga till en extra minut
1 Låt matvarorna ligga kvar i ugnen.
Tryck på +30s en eller flera gånger; för varje tryckning lägger du
till ytterligare 30 sekunder.
2
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:51 PM
Page 3
Snabbguide (M1914)
Tillaga matvaror
SV
1 Placera matvarorna i ugnen.
Välj en effektnivå med hjälp av EFFEKTKONTROLLEN.
2 Välj tillagningstid genom att vrida på TIMER-ratten
Tina upp matvaror
1 Vrid EFFEKTKONTROLLEN till avfrostningssymbolen(
).
2 Vrid på TIMERN och välj önskad avfrostningstid.
Justera tillagningstiden
1 Låt matvarorna ligga kvar i ugnen.
Vrid på TIMERN och välj önskad tid.
SAMSUNG ELECTRONICS
3
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:51 PM
Page 4
Innehållsförteckning
SV
Snabbguide ..............................................................................................2
Ugnen ......................................................................................................5
Kontrollpanelen ........................................................................................6
Tillbehören ..............................................................................................8
Använda bruksanvisningen......................................................................9
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................10
Installera din mikrovågsugn ....................................................................12
Ställa klockan (M1974) ............................................................................12
Så fungerar en mikrovågsugn..................................................................13
Kontrollera att din ugn fungerar som den ska ........................................14
Om du tvekar eller stöter på problem ......................................................15
Tillagning / uppvärmning..........................................................................16
Effektnivåer ..............................................................................................17
Avbryta tillagningen..................................................................................18
Justera tillagningstiden ............................................................................18
Använda autouppvärmningen /
autotillagningsfunktionen (M1974) ..........................................................19
Ställa in autouppvärmning / autotillagning (M1974) ................................20
Använda snabbuppvärmningen ..............................................................21
Ställa in snabbuppvärmning ....................................................................21
Använda autoavfrostningen (M1974) ......................................................22
Manuell avfrostning (M1914) ..................................................................22
Ställa in autoavfrostning (M1974) ............................................................23
Använda deodoreringsfunktionen (M1974)..............................................24
Manuellt stopp av roterande tallrik ..........................................................24
Stänga av ljudsignalen (M1974) ..............................................................25
Säkerhetslåsning av mikrovågsugnen (M1974) ......................................25
Användbara husgeråd..............................................................................26
Tillagningsguide ......................................................................................27
Rengöra din mikrovågsugn ......................................................................35
Förvara och reparera din mikrovågsugn..................................................36
Tekniska specifikationer ..........................................................................37
4
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:51 PM
Page 5
Ugnen
Modell : M1974
SV
BELYSNING
KONTROLLPANEL
VENTILATIONSSPRINGOR
DISPLAY
DÖRRHA
NDTAG
RULLSKENA
DÖRR
DÖRRKLINKOR
KOPPLING
SÄKERHETSLÅS
ROTERANDE TALLRIK
Modell : M1914
BELYSNING
TIMER
VENTILATIONSSPRINGOR
EFFEKTKONTROLL
DÖRRHA
NDTAG
RULLSKENA
DÖRR
DÖRRKLINKOR
KOPPLING
SÄKERHETSLÅS
ROTERANDE TALLRIK
SAMSUNG ELECTRONICS
5
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:51 PM
Page 6
Kontrollpanelen (M1974)
SV
1
2
4
5
3
9
6
7
8
1. VÄLJARE FÖR AUTOUPPVÄRMNING /
AUTOTILLAGNING
2. VÄLJARE FÖR AUTOAVFROSTNING
3. EFFEKTNIVÅVÄLJARE
4. DRYCKESVÄLJARE
5. DEODORERINGSKNAPP
6
SAMSUNG ELECTRONICS
6. ROTERANDE TALLRIK, PÅ/AV
7. STOPP/ÅTERKALLA
8. STARTRATT
(Tillagningstid, vikt och portioner)
9. INSTÄLLNING AV KLOCKA
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:51 PM
Page 7
Kontrollpanelen (M1914)
SV
1
2
3
1. AVFROSTNING
2. SNABBUPPVÄRMNING
3. ROTERANDE TALLRIK, PÅ/AV
SAMSUNG ELECTRONICS
7
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:51 PM
Page 8
Tillbehören
SV
Beroende på vilken modell du har köpt, kommer du även att erhålla
diverse tillbehör som kan användas på en mängd olika sätt.
1
Koppling, sitter redan placerad över motoraxeln på mikrovågsugnens
golv.
Syfte: Kopplingen får tallriken att rotera.
2
Rullskena, placeras i mitten av ugnen.
Syfte: Ger stöd åt den roterande tallriken.
3
☛
8
SAMSUNG ELECTRONICS
Roterande tallrik, placeras på rullskenan med mittpunkten över
kopplingen.
Syfte:
Den roterande tallriken är själva tillagningsytan; den är lätt
att lyfta ur och rengöra.
Du får INTE använda mikrovågsugnen utan rullskena och
tallrik.
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:51 PM
Page 9
Använda bruksanvisningen
Du har just köpt en SAMSUNG mikrovågsugn. Den här bruksanvisningen
innehåller en hel del värdefull information när det gäller tillagning med
mikrovågsugn:
◆ Säkerhetsåtgärder
◆ Lämpliga tillbehör och husgeråd
◆ Användbara matlagningstips
På första sidan hittar du en bra guide som ger dig en snabblektion i de tre
grundläggande funktionerna:
◆ Tillagning av en maträtt
◆ Avfrostning av en maträtt
◆ Ökning av tillagningstiden
Längst fram i bruksanvisningen hittar du illustrationer dels av ugnen och
dels av kontrollpanelen, för att du lättare ska hitta knapparna.
SV
I kapitlet med stegvisa anvisningar kommer du att stöta på följande tre
symboler.
☛
➢
Viktigt
Anmärkning
Vrid
SÅ UNDVIKER DU ATT UTSÄTTA DIG FÖR MIKROVÅGSSTRÅLAR
Tänk på följande så att du inte utsätter dig för skadliga mikrovågsstrålar.
(a) Ugnen får under inga omständigheter aktiveras så länge dörren är öppen; du får
heller inte manipulera säkerhetslåsen (dörrklinkorna) eller försöka föra in saker i
säkerhetslåsens hål.
(b) Placera aldrig föremål mellan dörren och själva dörramen; låt inte matrester eller
rengöringsmedel samlas på dörrens tätningslist. Se till att dörr och tätningslist
hålls rena, tvätta av med en fuktig trasa och eftertorka med en mjuk, torr trasa.
(c) Använd aldrig ugnen om den är trasig, låt först en kvalificerad servicetekniker
reparera den.
ISe noga till att ugnsdörren verkligen sluter tätt samt att följande delar inte är
skadade:
(1) Dörren, dörrens tätningslister
(2) Dörrens gångjärn (trasiga eller lösa)
(3) Elsladden
(d) Dörren får inte justeras eller repareras av annan än en kvalificerad servicetekniker som har utbildats av tillverkaren.
SAMSUNG ELECTRONICS
9
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:52 PM
Page 10
Säkerhetsåtgärder
Innan du tillagar någon form av livsmedel i mikrovågsugnen, bör du kontrollera
att följande säkerhetsåtgärder är vidtagna.
SV
1. Använd INTE metalltillbehör i mikrovågsugnen:
◆ Metallbehållare
◆ Servisdelar med guld- eller silverdekor
◆ Grillspett, gafflar, etc.
Orsak:
Kan leda till elektrisk ljusbågsbildning eller gnistbildning vilket skadar ugnen.
2. Värm INTE:
◆ Lufttäta eller vakuumtäta flaskor, burkar, behållare
Ex) Barnmatsburkar
◆ Lufttäta livsmedel
Ex) Ägg, nötter i skal, hela tomater
Orsak:
Förhöjt tryck kan får matvarorna att explodera.
Tips:
Skruva av locken och tryck hål på skinn, påsar, etc.
3. Aktivera INTE mikrovågsugnen om den är tom.
Orsak:
Ugnens väggar kan ta skada.
Tips:
Låt alltid ett glas vatten stå inuti ugnen.
Vattnet absorberar mikrovågorna om du av misstag startar ugnen när den är tom
4. Täck INTE över de bakre ventilationsspringorna med tyg eller papper.
Orsak:
Tyget eller papperet kan fatta eld när varm luft strömmar ut ur ugnen.
5.
Använd ALLTID grytvantar när du lyfter ut tallrikar ur ugnen.
Orsak:
Vissa tallrikar suger åt sig mikrovågor och dessutom överförs alltid värme från
maten till tallriken. Tallrikarna är därför varma.
6. Vidrör INTE värmeelementen eller ugnens inre väggar.
Orsak:
Väggarna kanske inte ser varma ut, men de kan vara så varma att du bränner dig
även efter att tillagningen är avslutad. Låt aldrig lättantändliga material komma i
närheten av ugnens inre ytor. Låt ugnen svalna först.
7. Reducera brandrisken inuti ugnen:
◆ Förvara inga brännbara material inuti ugnen
◆ Avlägsna metallförslutningar från pappers- eller plastpåsar
◆ Torka inte tidningar inuti mikrovågsugnen
◆ Om rökutveckling uppstår håller du ugnens dörrar stängda, slår av strömmen och kopplar
bort ugnen från eluttaget.
10
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:52 PM
Page 11
Säkerhetsåtgärder (fortsättning)
8.
9.
Var speciellt försiktig när du värmer vätskor och barnmat.
◆ Låt ALLTID det värmda stå minst 20 sekunder efter att ugnen har avslutat uppvärmnin
gen, så att temperaturen kan jämna ut sig.
◆ Rör vid behov under uppvärmningens gång, och rör ALLTID efter uppvärmning.
◆ Var försiktig när du tar i behållaren efter avslutad uppvärmning. Du kan bränna dig om
behållaren är för varm.
◆ Tänk på att kokningen inte avbryts omedelbart, det finns alltid en risk att det bubblar upp
även en stund efter att du har tagit ut behållaren.
◆ Du kan undvika att maten bubblar upp och bränner dig genom att placera en plastsked
eller en glaspinne i drycken och röra om före, under och efter uppvärmningen.
Orsak: Vid uppvärmning av vätskor kan kokpunkten senareläggas; detta innebär att själ
va kokningen, med bubblor, startar först efter att du har tagit ut behållaren ur
ugnen. Du kan då skålla dig.
◆ IOm du skållar dig, följ nedanstående FÖRSTA HJÄLPEN-instruktioner:
• Häll kallt vatten över det skållade området i minst 10 minuter.
• Täck över med ett rent, torrt omslag.
• Använd inte kräm, olja eller lotion..
◆ Fyll ALDRIG en behållare ända upp; välj en behållare som är bredare upptill än nedtill,
vilket hjälper till att förhindra att vätskan kokar över. Flaskor med smal hals kan faktiskt
explodera om de överhettas.
◆ Kontrollera ALLTID temperaturen på barnmat eller välling innan du serverar barnet.
◆ Värm ALDRIG en nappflaska med nappen på, flaskan kan explodera om den blir för varm.
SV
Se till att inte elsladden skadas.
◆ Sänk aldrig ner sladden eller kontakten i vatten och håll sladden undan från varma ytor.
◆ Använd aldrig ugnen om elsladden eller kontakten är skadade.
10. Stå på armslängds avstånd från ugnen när du öppnar dörren.
Orsak:
Varm luft eller ånga kan strömma ut och skålla dig.
11. Se till att ugnens insida är ren.
Orsak:
Matpartiklar eller oljestänk som fastnar på inuti ugnen kan orsaka skador på mål
ningen vilket minskar ugnens effektivitet.
12. Emellanåt kan du höra klickljud när du använder ugnen, speciellt vid avfrostning.
Orsak:
Klickljudet innebär att effektnivåerna förändras. Detta är helt normalt.
13. Om du aktiverar en tom mikrovågsugn kommer strömmen att slås av automatiskt, som en
säkerhetsåtgärd. Du måste då låta ugnen stå cirka 30 minuter innan du kan använda den
som vanligt igen.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Om du tillagar matvaror i engångsbehållare av plast, papper eller brännbara material bör du då
och då kasta ett öga in i ugnen.
VIKTIGT
Små barn får ALDRIG använda eller leka med mikrovågsugnen. De får heller aldrig lämnas
ensamma i närheten av ugnen om den är igång. Förvara inte föremål som är av intresse för barnen omedelbart ovanför ugnen.
SAMSUNG ELECTRONICS
11
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:52 PM
Page 12
Installera din mikrovågsugn
Placera ugnen på ett plant, jämnt underlag som utan problem klarar av ugnens
vikt.
SV
20 cm
ovanför
10 cm
bakom
10 cm på
sidorna
1 När du installerar din ugn måste du se till att det finns tillräckligt med ventila
tionsutrymme runt omkring ugnen. Lämna minst 10 cm fritt utrymme bakom
ugnen och på sidorna, och 20 cm ovanför.
2 Ta ur alla förpackningsmaterial inuti ugnen.
Installera rullskenan och den roterande tallriken.
Kontrollera att tallriken kan rotera utan hinder.
✽
✽
✽
Blockera inte luftintagen. Ugnen kan då överhettas och kommer i sådant fall att stängas av
automatiskt. Den går därefter inte att använda förrän den har svalnat.
För din säkerhets skull bör du ansluta ugnen till ett AC 230 V, 50 Hz, jordat växelströmsuttag
med två stift. Om ugnens elsladd är skadad måste den bytas ut mot en specialkabel (ISHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG
EP-48E). Kontakta din lokala återförsäljare för byte. I ISRAEL används elsladd PENCON
(ZD16A), i SYDAFRIKA APEX LEADS SA16 och i NIGERA, GHANA, KENYA och
FÖRENADE ARABEMIRATEN PENCON (UD13A1).
Installera inte mikrovågsugnen i utrymmen som är mycket varma eller fuktiga, som till exem
pel jämte en vanlig ugn eller ett element. Den här ugnens specifikationer avseende nätanslut
ning måste iakttas och eventuella förlängningskablar ska hålla samma standard som den
medföljande elsladden. Torka ur ugnens inre och dörrens tätningslister med en fuktig trasa
innan du använder ugnen första gången.
Ställa klockan (M1974)
Din mikrovågsugn har en inbyggd klocka. Du kan välja att visa tiden antingen
med 24-timmarsformat eller 12-timmarsformat. Du behöver ställa klockan när:
◆ Du först installerar din nya mikrovågsugn
◆ Efter strömavbrott
➢
Glöm inte att justera klockan när du går över till sommartid / vintertid.
1
Om du vill visa tiden med...
Tryck på
24-timmarsformat
12-timmarsformat
12
SAMSUNG ELECTRONICS
2
Ange timmen genom att vrida på ratten.
3
Tryck på
knappen.
knappen...
En gång
Två gånger
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:52 PM
Page 13
Ställa klockan (M1974) - (fortsättning)
4
Ange minuterna genom att vrida på ratten.
SV
5
Tryck på
knappen.
Så fungerar en mikrovågsugn
Mikrovågor är elektromagnetiska högfrekvensvågor och den energi som
genereras gör att matvaror kan tillagas eller värmas utan att matens form eller
färg förändras.
Mikrovågsugnen kan användas för följande ändamål:
◆
◆
◆
◆
Avfrostning
Snabbtillagning
Autotillagning / autouppvärmning (M1974)
Tillagning
Principer avseende tillagning
1 De mikrovågor som alstras av magnetronen distribueras jämnt över maten med
hjälp av den roterande tallriken. Maten blir därmed jämnt tillagad.
2 Mikrovågorna absorberas av maten upp till ett djup av cirka 2,5 cm. Tillagningen
fortskrider efter hand som värmen tas upp inuti matvarorna.
3 Tillagningstiderna varierar beroende på vad som tillagas samt mängden mat:
◆
◆
◆
Kvantitet och densitet
Mängden vatten i matvarorna
Initial temperatur (kylskåpskallt eller ej)
☛ Matvarornas mittpunkt tillagas genom att värme tas upp av maten.
Tillagningen fortsätter således även efter att du har tagit ut maten ur ugnen.
Du bör därför iaktta de anvisningar vad gäller hålltider som återfinns i olika
recept och i den här broschyren:
◆ Jämn tillagning ända in till mitten
◆ Samma temperatur rakt igenom
SAMSUNG ELECTRONICS
13
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:52 PM
Page 14
Kontrollera att din ugn fungerar som den ska
Med hjälp av följande enkla handgrepp kan du när som helst kontrollera att din
mikrovågsugn fungerar som den ska.
SV
Placera först en skål vatten på tallriken.
Modell : M1974
1 Tryck på
2 Tryck på
Resultat:
knappen och ange tiden 4-5 minuter med hjälp av ratten.
knappen.
Ugnen värmer nu upp vattnet under 4-5 minuter.
Därefter bör vattnet ha nått kokpunkten.
Modell : M1914
1 Välj maximal effektnivå med hjälp av EFFEKTKONTROLLEN.
2 Ange tiden 4-5 minuter genom att vrida på TIMERN.
➢
14
Ugnen måste vara ansluten till lämplig typ av eluttag. Den roterande
tallriken ska också sitta på plats. Om du väljer annan effektnivå än max,
kommer det att ta längre tid för vattnet att börja koka.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(SW1)
10/20/00 5:52 PM
Page 15
Om du tvekar eller stöter på problem
Om du stöter på något av nedanstående problem, följ angivna åtgärder.
SV
● Följande är normalt
• Kondens inuti ugnen
• Luft strömmar ut runt dörren och över huvud taget runt omkring ugnen
• Ljusreflexer runt dörr och runt omkring ugnen
• Ånga strömmar ut runt dörr eller ventilationsspringor
● Ugnen startar inte när du trycker på
• Har du stängt dörren ordentligt?
knappen (M1974)
● Ugnen startar inte när du vrider på TIMERN (M1914)
• Har du stängt dörren ordentligt?
● Maten har inte tillagats
• Har du ställt in timern korrekt och/eller tryckt på
knappen (M1974)?
• Har du ställt in timern korrekt (M1914)?
• Är dörren stängd?
• Har du kanske överbelastat strömkretsen, vilket i sin tur har gjort att säkringen
har gått eller att en brytare har slagit till?
● Maten är antingen för hårt eller för dåligt tillagad
• Har du verkligen valt korrekt tillagningstid för maten i fråga?
• Was an appropriate power level chosen?
● Det bildas gnistor och knäpper inuti ugnen (ljusbågsbildning)
• Använder du en tallrik med metalldekor?
• Har du glömt en gaffel eller annat metallredskap inuti ugnen?
• Aluminiumfolie ligger för nära ugnens väggar?
● Ugnen stör radio- eller TV-mottagning
• Du kan uppleva en viss störning av TV- eller radiomottagning när ugnen är
igång. Det är normalt. För att lösa det här bör du placera ugnen så långt ifrån
TV, radio och antenner som möjligt.
• Om störningar påverkar ugnens mikroprocessor kan teckenfönstret nollställas.
Du löser det här genom att koppla ur nätkontakten och därefter koppla in den
igen. Justera klockan (M1974).
➢
Om ovanstående riktlinjer inte är tillräckliga för att åtgärda problemet, bör
du kontakta din lokala återförsäljare alternativt SAMSUNGS tekniska
service.
SAMSUNG ELECTRONICS
15
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 16
Tillagning / uppvärmning
Nedan förklarar vi hur du tillagar eller värmer upp matvaror.
Kontrollera ALLTID inställningarna innan du lämnar ugnen utan tillsyn.
SV
Placera först maten mitt på den roterande tallriken. Stäng dörren.
Modell : M1974
1 Tryck på
knappen.
Resultat: 1000W-indikatorerna (maximal tillagningseffekt) visas:
Välj en lämplig effektnivå genom att trycka på
knappen till dess att
önskat wattal visas. Se vidare effektnivåtabellen på nästa sida.
2 Ange tillagningstiden med hjälp av ratten.
3 Tryck på
knappen.
Resultat: Lampan inuti ugnen tänds och tallriken börjar snurra.
Tillagningen startar och när den är klar avges fyra ljudsignaler.
☛
➢
Starta aldrig mikrovågsugnen när den är tom.
Om du vill värma endast en kort stund på maxeffekt (1000W), trycker du bara på
+30s-knappen en gång per 30 sekunders tillagningstid. Ugnen sätter igång
omedelbart.
Modell : M1914
1 Välj maximal effektnivå genom att vrida på EFFEKTKONTROLLEN.
(MAXEFFEKT: 1000W)
2 Ange tiden med hjälp av TIMER-ratten.
Resultat: Lampan inuti ugnen tänds och tallriken börjar snurra.
☛
➢
16
Starta aldrig mikrovågsugnen när den är tom.
Du kan ändra effektnivån under pågående tillagning, genom att vrida på
EFFEKTKONTROLLEN.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 17
Effektnivåer
Du kan välja mellan nedanstående effektnivåer.
SV
Effektnivå
Uteffekt
FULL
1000W
HÖG
850W
SAUT
700W(M1914)
MEDIUM HÖG
600W
MEDIUM
450W
MEDIUM LÅG
AVFROST(
300W
)
LÅG / VARMHÅLLNING
➢
180W
100W
◆ Om du väljer en högre effektnivå måste du sänka tillagningstiden.
◆ Om du väljer en lägre effektnivå ökar du tillagningstiden.
SAMSUNG ELECTRONICS
17
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 18
Avbryta tillagningen
Du kan när som helst avbryta tillagningen för att kontrollera maten.
SV
Modell : M1974
1 Tillfälligt avbrott
Öppna dörren.
Resultat: Tillagningen avbryts. För att återuppta tillagningen stänger du
dörren och trycker på
en gång till.
2 Avbryt tillagningen
Tryck på
Resultat:
☛
knappen.
Alla inställningar återkallas.
Du kan även återkalla inställningarna innan du aktiverar ugnen, genom att helt
enkelt trycka på Avbryt
.
Modell : M1914
1 Tillfälligt avbrott
Öppna dörren.
Resultat: Tillagningen avbryts. Du återupptar tillagningen genom att stän
ga dörren.
2 Avbryt tillagningen
Vrid TIMER-ratten till “0”.
Justera tillagningstiden
Modell : M1974
Du ökar tillagningstiden genom att trycka på +30s-knappen; tryck en gång för
varje 30-sekunders ökning.
Tryck på +30s-knappen; tryck en gång för varje 30-sekunders ökning.
Under tillagningen kan du öka eller minska tillagningstiden genom att vride
knappen åt höger eller vänster.
18
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 19
Justera tillagningstiden
Modell : M1914
SV
Justera återstående tillagningstid genom att vrida på TIMER-ratten.
Använda autouppvärmningen / autotillagningsfunktionen (M1974)
Autouppvärmningen / autotillagningsfunktionen har sex förprogrammerade
tillagningstider. Du behöver varken ställa in tillagningstid eller effektnivå. Du
justerar bara antalet portioner med hjälp av ratten.
Placera först maten mitt på den roterande tallriken och stäng dörren.
1 Välj typ av livsmedel som ska tillagas genom att trycka på Autovärm /
Autotillagning (
) en eller flera gånger.
2 Välj portionsstorlek med hjälp av ratten.
(Se tabell på nästa sida.)
3 Tryck på
Resultat:
➢
-knappen
Tillagningen startar. När den är klar:
1) Ugnen avger fyra ljudsignaler.
2) Slutsignalen ljuder 3 gånger per 1 minut.
3) Displayen återgår till att visa klockan.
Använd endast mikrovågssäkra behållare / kärl.
SAMSUNG ELECTRONICS
19
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 20
Ställa in autouppvärmning / autotillagning (M1974)
I tabellen nedan hittar du de olika programmen för autouppvärmning & -tillagning,
kvantiteter, hålltider och rekommendationer.
SV
Knapp
Livsmedel
Portions
storlek
Hålltid
Färdig måltid 300-350 g
Kyld
400-450 g
500-550 g
20
Soppa/sås
Kyld
200
300
400
500
600
-
Fryst mat /
Fryst middag
(Pastarätter som
t ex lasagne)
300 g
400 g
500 g
600 g
700 g
800 g
Färska
grönsaker
200
300
400
500
600
700
250
350
450
550
650
3 minuter
ml 2-3 minuter
ml
ml
ml
ml
Rekommendationer
Placera maten på en keramiktallrik och täck
med mikrovågsfilm. Programmet lämpar sig för
måltider bestående av 3 komponenter, t ex kött
med sås, grönsaker och potatis, ris eller pasta.
Häll soppan/såsen i en djup keramiktallrik eller skål och täck över; iaktta hålltid efter uppvärmning. Rör före och efter hålltiden.
3 minuter
Ta ut den frysta maten ur förpackningen och
placera den på en flat glastallrik. Täck med
mikrovågsfilm och placera på den roterande tallriken.
-
250
350
450
550
650
750
g
g
g
g
g
g
3 minuter
Tvätta, rensa och dela grönsakerna i lika stora
bitar; väg dem. Placera bitarna i en glasskål
med lock. Tillsätt 45 ml (3 matskedar) vatten vid
tillagning av 200-450 g, 60 ml (4 matskedar) vid
500-650 g och 75 ml (5 matskedar) vid 700-750
g. Rör efter tillagningen. (Om du tillagar större
mängder bör du röra även under tillagningens
gång.)
Kokt potatis / 200 skalad potatis 300 400 500 600 700 -
250
350
450
550
650
750
g
g
g
g
g
g
3 minuter
Skala, tvätta och dela potatisen i lika stora bitar;
väg. Placera bitarna i en glasskål med lock.
Tillsätt 45 ml (3 matskedar) vatten vid tillagning
av 200-450 g, 60 ml (4 matskedar) vid 500-650
g och 75 ml (5 matskedar) vid 700-750 g.
Färsk fisk
250
350
450
550
650
750
g
g
g
g
g
g
3 minuter
Skölj med vatten och stänk citronjuice över.
Använd mikrovågssäkert glas-eller keramikfat.
Lägg på hela fidkar, med huvud och stjärt.
Täck med mikrovågsfilm och låt vila etfer
uppvärmningen.
SAMSUNG ELECTRONICS
200
300
400
500
600
700
-
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 21
Använda snabbuppvärmningen
(Modell : M1974)
Med hjälp av snabbuppvärmningen ställs tillagningstiden in automatiskt och du
behöver inte trycka på
Du justerar antalet portioner genom att trycka på
lämplig snabbuppvärmningsknapp så många gånger som krävs.
SV
Placera först maten mitt på den roterande tallriken och stäng dörren.
Tryck på
-knappen (Drycker) så många gånger som krävs.
Resultat: Tillagningen startar efter cirka två sekunder. När den är klar:
1) Ugnen avger fyra ljudsignaler
2) Slutsignalen upprepas tre gånger per en minut
3) Displayen återgår till att visa klockan.
Exempel: Tryck på
➢
knappen tre gånger om du vill värma tre koppar kaffe. Se tabellen nedan.
Använd endast mikrovågssäkra behållare / kärl.
(Modell : M1914)
Placera först maten mitt på den roterande tallriken och stäng dörren.
1 Vrid EFFEKTKONTROLLEN till maxeffekt.
1 Vrid på TIMERN och välj snabbuppvärmning.
(drycker eller soppa/sås, färska grönsaker)
➢
Använd endast mikrovågssäkra behållare / kärl.
Ställa in snabbuppvärmning
I tabellen nedan hittar du de olika programmen för snabbuppvärmning, kvantiteter, hålltider och rekommendationer.
(Modell : M1974)
Knapp Livsmedel
Drycker
kaffe, mjölk,
te, vatten
Portions
storlek
Hålltid
150 ml (1 kopp) 1-2 minuter
300 ml (2 koppar)
450 ml (3 koppar)
600 ml (4 koppar)
Rekommendationer
Häll vätskan i keramikkoppar och värm
utan lock. Placera 1 kopp i mitten, 2 koppar mitt emot varandra och arrangera 3
och 4 koppar i en cirkel. Låt stå i mikrovågsugnrn. Rör före och efter hålltiden och
var försiktig när du tar ut kopparna(se säkerhetsanvisningar avseende vätska).
(Modell : M1914)
Symbol
Livsmedel
Portionsstorlek
Drycker
150 ml
Soppa/Sås
200-250 ml
Färska grönsaker
300-350 g
Tillagningstid
1 min
2 min 50 sek
5 min 30 sek
Hålltid
1-2 minuter
2-3 minuter
3 minuter
SAMSUNG ELECTRONICS
21
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 22
Använda autoavfrostningen (M1974)
Med autoavfrostningen kan du tina kött, kyckling eller fisk. Avfrostningstid och
effektnivå ställs in automatiskt.
Du väljer bara program och anger vikten..
SV
➢
Använd endast mikrovågssäkra behållare / kärl.
1 Tryck på Auto (
).
Resultat: Följande indikator visas:
O O O O (vikt)
) en eller flera gånger beroende på vilken typ av
Tryck på Auto(
livsmedel som ska tinas. I tabellen på nästa sida får du mer information.
2 Ange vikten med hjälp av ratten.
3 Tryck på
knappen.
Resultat: ◆ Avfrostningen sätter igång.
◆ Ugnen avger en signal när avfrostningen har nått halvvägs, för
att påminna dig om att du måste vända på maten.
◆ Tryck på
en gång till för att fullfölja avfrostningen.
➢
Du kan även avfrosta livsmedel manuellt. Du väljer då tillagnings-/uppvärmningsfunktion
och effektnivå 180W. För mer information se avsnittet “Tillagning / Uppvärmning” på
sidan 16.
Manuell avfrostning (M1914)
Med avfrostningen kan du tina kött, kyckling eller fisk.
Placera först maten mitt på den roterande tallriken och stäng dörren.
1 Vrid EFFEKTKONTROLLEN till läge
2 Välj tid genom att vrida på TIMERN.
Resultat:
➢
22
Avfrostningen sätter igång.
Använd endast mikrovågssäkra behållare / kärl.
SAMSUNG ELECTRONICS
.
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 23
Ställa in autoavfrostning (M1974)
I tabellen nedan hittar du de olika programmen för autoavfrostning, kvantiteter,
hålltider och rekommendationer.
SV
Avlägsna allt förpackningsmaterial innan du tinar maten. Placera kött, kyckling
och fisk på keramiktallrik.
Kod
1
Livsmedel
Portions
storlek
Hålltid
Rekommendationer
Kött
0.2 - 2 kg
20 - 60 minuter
Täck kanterna med aluminiumfolie. Vänd på köttet
vid ljudsignalen. Programmet lämpar sig för
nötkött, lamm, gris, biffstek, kotletter och köttfärs.
2
Kyckling
0.2 - 2 kg
20 - 60 minuter
Täck ben och vingspetsar med aluminiumfolie.
Vänd kycklingen vid ljudsignalen. Programmet
lämpar sig för hel kyckling såväl som delar.
3
Fisk
0.2 - 2 kg
20 - 50 minuter
Täck stjärten - om du tinar hel fisk - med aluminiumfolie. Vänd fisken vid ljudsignalen. Programmet
lämpar sig för hel fisk såväl som filéer.
SAMSUNG ELECTRONICS
23
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 24
Använda deodoreringsfunktionen (M1974)
Använd den här funktionen när du har tillagat mat som avger lukt, eller då det har
bildats os inuti ugnen.
SV
Rengör först ugnen inuti.
1 Tryck på Deodorering(
➢
). Du hör fyra ljudsignaler när aktiviteten är klar.
Luktborttagningstiden är förinställd på 5 minuter. Du kan öka den 30 sekunder i taget
genom att trycka på +30s-knappen.
Du kan även ändra luktborttagningstiden genom att vrida knappen åt höger eller vänster.
Maximal luktborttagningstid är 15 minuter.
Manuellt stopp av roterande tallrik
Du kan stoppa den roterande tallriken (
) och på så sätt använda tallrikar eller
behållare som är så stora att de hindrar tallriken från att rotera.
☛
☛
Resultatet blir här inte lika bra eftersom tillagningen blir något mer ojämn. Vi
rekommenderar att du vrider på tallriken för hand efter halva tillagningen.
Viktigt : Låt aldrig glastallriken rotera utan att det finns mat i ugnen.
Anledning : Det kan orsaka brand eller skada enheten.
Modell : M1974
1 Tryck på Stanna tallrik(
).
Resultat: Tallriken slutar rotera.
2 När du vill återgå till roterande tallrik trycker du på Stanna tallrik(
)
en gång till.
Resultat: Tallriken börjar rotera igen.
➢
• Tryck inte på knappen Glastallrik Av/På(
) under tillagningen.
• När knapplampan är tänd, roterar inte glastallriken..
Modell : M1914
Tryck på tallriksknappen (
).
Resultat: Om tallriksknappen står i intryckt läge roterar tallriken. När den står i
utsläppt läge, roterar den inte.
➢
24
• Tryck inte på knappen Glastallrik Av/På(
SAMSUNG ELECTRONICS
) under tillagningen.
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 25
Stänga av ljudsignalen (M1974)
Du kan när som helst stänga av ljudsignalen.
SV
1 Tryck på
och
samtidigt.
Resultat: ◆ Ugnen avger ingen ljudsignal när du trycker på knapparna.
2 Om du vill aktivera ljudsignalerna igen, trycker du på
och
gång till.
Resultat: ◆ Ljudsignaler avges när du trycker på knapparna.
en
Säkerhetslåsning av mikrovågsugnen (M1974)
Din mikrovågsugn har ett speciellt barnsäkringsprogram, med vars hjälp du kan
“låsa” ugnen så att dina barn eller andra som inte kan med ugnen inte kommer
åt att manövrera den.
Du kan när som helst låsa ugnen.
1 Tryck på
och
samtidigt.
Resultat: ◆ Ugnen låses (inga funktioner kan väljas).
2 Lås upp ugnen genom att trycka på
och
en gång till.
Resultat: ◆ Ugnen kan användas som vanligt igen.
SAMSUNG ELECTRONICS
25
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 26
Användbara husgeråd
För att mat ska kunna tillagas i mikrovågsugnen, måste mikrovågorna kunna
tränga in i maten utan att reflekteras eller absorberas av den tallrik eller det fat
som används.
SV
Var därför noga när du väljer tallrik / fat / behållare. Om dessa är märkta som
mikrovågssäkra behöver du inte oroa dig.
I tabellen nedan listar vi olika typer av husgeråd och anger om dessa kan
användas i mikrovågsugnen eller ej.
Husgeråd
Kommentarer
✓ ✗
Kan användas i små mängder som skydd mot
för hård tillagning. Ljusbågar kan bildas om
folien ligger för nära ugnens väggar eller om du
använder för mycket folie.
Fraspanna
✓
Förvärm inte mer än åtta minuter.
Porslin och lergods
✓
Porslin, keramik, glaserat lergods och benporslin går vanligtvis bra, förutsatt att de inte
innehåller metalldekor.
Engångstallrikar i
plast/papp
✓
Viss fryst mat förpackas på det här viset.
Snabbmatsförpackningar
• Styrenplastbehållare
✓
✗
Kan användas för att värma mat. För hög
värme kan få styrenplasten att smälta.
Kan fatta eld.
✗
Kan leda till ljusbågsbildning.
✓
Går bra, såvida det inte innehåller metalldekor.
Kan användas för att värma mat eller vätska.
Ömtåligt glas kan gå sönder eller spricka om det
värms upp för hastigt.
Ta av locket. Endast för värmning.
•
•
Papperspåsar eller tid
ningspapper
Återvunnet papper eller met
alldekors
Glasvaror
• Ugnsfast glas
•
Finare glas
✓
•
Glasbehållare
✓
Metall
• Fat
• Fryspåsar med
metallförslutning
✗
✗
Kan leda till ljusbågsbildning eller eldsvåda.
Papper
• Tallrikar, muggar, servetter
och hushållspapper
• Återvunnet papper
✓
För kortare tillagningstider och uppvärmning.
Även för absorption av fukt.
Kan leda till ljusbågsbildning.|
Plast
• Behållare
•
Plastfilm
•
Fryspåsar
Vax- eller smörjpapper
26
Mikrovågssäker
Aluminiumfolie
SAMSUNG ELECTRONICS
✗
✓
✓
✓ ✗
✓
Speciellt värmebeständig termoplast.
Andra plasttyper kan bli skeva eller missfärgade vid
höga temperaturer. Använd inte melaminplast.
Kan användas för att hålla kvar fukt. Får inte vidröra
maten. Var försiktig när du avlägsnar filmen, eftersom
varm ånga bildas under.
Endast sådana påsar som kan kokas eller som tål
ugnsvärme. Får inte vara lufttäta. Vid behov kan du
sticka hål med gaffel.
Kan användas för att hålla kvar fukt och förhindra
stänk.
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 27
Tillagningsguide
MIKROVÅGOR
Mikrovågsenergi tränger igenom matvarorna tack vare att vattnet, fettet och sockerhal
ten i maten drar till sig och absorberar mikrovågorna.
Mikrovågorna får molekylerna i produkterna att röra sig snabbare. De hastiga rörelser
na hos molekylerna skapar friktion och resultatet blir att matvarorna tillagas / kokas.
SV
TILLAGNING
Behållare lämpliga för tillagning i mikrovågsugn:
För maximal effektivitet måste de behållare som används kunna släppa igenom
mikrovågsenergi. Mikrovågor reflekteras av metall, som t ex rostfritt stål, aluminium
och koppar, men tränger igenom keramik, glas, porslin och plast samt papper och trä.
Livsmedel får alltså inte tillagas i metallbehållare.
Livsmedel som lämpar sig för tillagning i mikrovågsugn:
Många typer av livsmedel lämpar sig för mikrovågstillagning, som t ex färska eller frys
ta grönsaker, frukt, pasta, ris, spannmål, bönor, fisk och kött. Såser, vaniljkräm, soppor,
ångkokta puddingar, sylter och chutney kan också kokas i mikrovågsugnen. Man kan
säga att mikrovågstillagning är idealiskt för allt sådant som normalt skulle tillagas på
en kokplatta. Som exempelvis smälta smör eller choklad (se vidare i kapitlet med tips).
Täcka över vid tillagning
Det är mycket viktigt att täcka över maten vid tillagningen eftersom avdunstat vatten
stiger upp i form av ånga och bidrar till själva kokprocessen. Du kan täcka över maten
på olika sätt, t ex med en keramiktallrik, plasthölje eller plastfilm avsedd för mikrovåg
sugnen.
Hålltider
När tillagningen är klar är det viktigt att följa anvisningarna avseende hålltider, så att
temperaturen inuti matvarorna hinner jämna ut sig.
Tillagningsguide för frysta grönsaker
Använd en lämplig, eldfast glasskål med lock. Tillaga övertäckt enligt minimitiden - se
tabell. Fortsätt tillagningen till dess att du erhåller önskat resultat.
Rör om två gånger under tillagningens gång och en gång efter avslutad tillagning.
Tillsätt salt, örter eller smör efter tillagningen. Låt locket ligga på under hålltiden.
Livsmedel
Portion
Effekt
(min)
Tid
(min)
Hålltid
Anvisningar
Spenat
300 g
600 W
10-11
2-3
Tillsätt 1 msk kallt
Broccolii
300 g
600 W
9-10
2-3
Tillsätt 1 msk kallt
Ärtor
300 g
600 W
8-9
2-3
Tillsätt 1 msk kallt
Gröna bönor
300 g
600 W
81/2-91/2
2-3
Tillsätt 1 msk kallt
Blandade grönsaker
(morötter/ärtor/majs)
300 g
600 W
8-9
2-3
Tillsätt 1 msk kallt
Blandade grönsaker
(wokgrönsaker)
300 g
600 W
9-10
2-3
Tillsätt 1 msk kallt
SAMSUNG ELECTRONICS
27
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 28
Tillagningsguide
Tillagningsguide för färska grönsaker
SV
Använd en lämplig, eldfast glasskål med lock. Tillsätt 2-3 msk kallt vatten per 250 g,
utom då annan vattenmängd rekommenderas - se tabell. Tillaga övertäckt enligt
minimitiden - se tabell. Fortsätt tillagningen till dess att du erhåller önskat resultat. Rör
om en gång under tillagningen och en gång efteråt. Tillsätt salt, örter eller smör efter
avslutad tillagning. Täck över och låt stå i 3 minuter.
Tips:
Dela de färska grönsakerna i lika stora bitar. Ju mindre bitar, desto snabbare
tillagas de.
Livsmedel
28
Portion Effekt
(min)
Tid
(min)
Hålltid
Anvisningar
Broccoli
250 g
500 g
4-41/2
71/2 -8
3
Förbered buketter. Rikta stjälkarna mot mitten.
Brysselkål
250 g
6-61/2
3
Tillsätt 5-6 msk vatten.
Morötter
250 g
4
1
/-5
3
Skär morötterna i skivor.
Blomkål
250 g
500 g
5-51/2
8-8 1/2
3
Förbered buketter. Dela stora buketter i två.
Rikta stjälkarna mot mitten.
Squash
250 g
4-41/2
3
Skär squashen i skivor. Tillsätt 2 msk vatten
eller en klick smör.
Tillaga till dess att den är mjuk.
Aubergine
250 g
3-31/2
3
Skär auberginen i tunna skivor och stänk 1
msk citronjuice över.
Purjolök
250 g
4-41/2
3
Skär purjolöken i tjocka skivor.
Champinjoner
125 g
250 g
11/2-2
21/2-3
3
Förbered små, hela eller skivade champinjoner. Tillsätt inget vatten. Stänk citronjuice över.
Krydda med salt och peppar. Häll av före
serveringen.
Lök
250 g
41/2-5
3
Skär löken i skivor eller dela i halvor. Tillsätt
endast 1 msk vatten.
Paprika
250 g
4-41/2
3
Skär paprikan i tunna skivor.
Potatis
250 g
500 g
41/2-51/2
71/2-81/2
3
Väg den skalade potatisen och skär i jämnstora halvor eller fjärdedelar.
Kålrot
250 g
5-51/2
3
Skär kålroten i små kuber.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 29
Tillagningsguide
Tillagningsguide för ris och pasta
SV
Ris:
Använd en stor, eldfast glasskål med lock - riset dubblerar sin volym under
tillagningen. Tillaga med locket på.
När tillagningen är klar, rör före hålltiden och tillsätt salt, örter och smör.
Anmärkning: det kan finnas vatten kvar även efter det att riset är klart.
Pasta: Använd en stor, eldfast glasskål med lock. Tillsätt kokande vatten, en nypa
salt och rör noga. Koka utan lock.
Rör då och då under tillagningens gång samt efter avslutad tillagning. Låt stå
med locket på och låt rinna av noga före servering.
Livsmedel
Portion
Effekt
(min)
Tid
(min)
Hålltid
Vitt ris
(förvällt)
250 g 1000 W
14-15
375 g
161/2-171/2
Brunt ris
(förvällt)
250 g 1000 W
375 g
Blandat ris
(ris + vildris)
250 g
375 g
1000 W
19-20
21-22
5-10
15-16
171/2-181/2
Blandat spannmål 250 g 1000 W
(ris + spannmål) 375 g
16-17
20-21
Pasta
10-11
12-14
250 g 1000 W
500 g
5
5
5-10
5
Anvisningar
Tillsätt 500 ml kallt
Tillsätt 750 ml kallt
Tillsätt 500 ml kallt
Tillsätt 750 ml kallt
Tillsätt 500 ml kallt
Tillsätt 750 ml kallt
Tillsätt 400 ml kallt
Tillsätt 550 ml kallt
Tillsätt 1000 ml varmt
Tillsätt 2000 ml varmt
Tillagningsguide för färsk fisk
Använd effektnivåerna och tiderna i denna tabell som riktlinjer vid tillagning.
Livsmedel
Portion
Effekt
Tid
Ståtid
(min.)
Anvisningar
(min.)
Fiskfilé
200 g
400 g
600 W
3 1/2 -4 1/2
6-7
3-5
Skölj i kallt vatten, droppa över några
droppar citronsaft och lägg fiskfiléerna
på en flatbottnad eldfast glasform.
Täck med plastfolié för mikrovågsbruk.
Låt stå i 3-5 minuter.
Hel fisk
350 g (1)
700 g (2)
600 W
4 1/2 -5 1/2
8 - 10
3-5
Skölj i kallt vatten, droppa över några
droppar citronsaft och lägg fiskfiléerna
i en oval eldfast glasform (2 fiskar
huvud mot stjärt). Täck med plastfolié
för mikrovågsbruk under tillagning och
ståtid. Låt stå i 3-5 minuter.
SAMSUNG ELECTRONICS
29
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 30
Tillagningsguide
UPPVÄRMNING
Med mikrovågsugnen kan du värma mat på en bråkdel av den tid det tar med en vanlig
ugn eller kokplatta.
Använd effektnivåerna och tiderna i tabellen som riktlinje. Tidsangivelserna i tabellen
avser vätskor med rumstemperatur på cirka +18 till +20( C, alternativt kylda matvaror
med temperaturen +5 till +7( C.
Förberedelse
Undvik att värma större, sammanhängande delar som till exempel hela köttstycken - de
tenderar att överhettas och torka innan de är genomvarma. Du får ett bättre resultat om
du värmer dem i små bitar.
Effektnivåer och omrörning
Viss mat kan värmas vid 1000 W effekt, medan andra värms vid 850 W, 600 W, 450 W
eller till och med 300 W.
Använd angivelserna i tabellen som riktlinjer. Det är bättre att värma mat vid en lägre
effektnivå, om det rör sig om lite mer ömtålig mat, stora kvantiteter eller om du mis
stänker att maten kommer att värmas snabbt (köttfärspaj, till exempel).
För bästa resultat, rör noga eller vänd på maten under uppvärmningens gång. Rör om
möjligt även före serveringen.
Var speciellt försiktig när du värmer vätska och barnmat. Undvik överkokning vilket medför risk för skållning, genom att röra före, under och efter värmningen. Låt behållaren stå
kvar i mikrovågsugnen under hela hålltiden. Vi rekommenderar att du placerar en plastsked eller en glaspinne i muggen med vätska. Undvik att värma för hårt (och därmed
förstöra) maten.
Välj hellre en kortare värmningstid och öka tiden vid behov.
Värmnings- och hålltider
Första gången du värmer mat i ugnen, kan du notera hur lång tid det tog - och använda
den noteringen som referens nästa gång du värmer.
Kontrollera alltid att den uppvärma maten är riktigt genomvarm.
Låt maten stå en stund efter uppvärmning - för att temperaturen ska jämna ut sig.
Rekommenderad hålltid efter uppvärmning är 2-4 minuter, om inte annat anges i
tabellen.
Var speciellt försiktig när du värmer vätska och barnmat. Se även kapitlet med säkerhetsåtgärder.
SV
VÄRMA VÄTSKA
Låt alltid muggen stå kvar i ugnen cirka 20 sekunder efter det att du har stängt av den,
så att temperaturen får jämna ut sig. Rör vid behov under uppvärmningens gång, rör
ALLTID efter uppvärmning. Undvik överkokning, vilket medför risk för skållning, genom
att placera en sked eller en glaspinne i drycken och rör om före, under och efter
uppvärmningen.
VÄRMA BARNMAT
BARNMAT: Töm i en djup keramikskål. Täck med plastlock. Rör noggrant efter
uppvärmningen! Låt stå 2-3 minuter före servering. Rör en gång till och kon
trollera temperaturen. Rekommenderad serveringstemperatur: mellan 30
och 40( C.
VÄLLING: Häll mjölken i en steriliserad glasflaska. Värm utan lock. Värm aldrig en
nappflaska med nappen på eftersom flaskan kan explodera vid överhet
tning. Skaka noga före hålltiden och en gång till före serveringen!
Kontrollera alltid vällingens eller matens temperatur noggrant innan du
serverar din baby. Rekommenderad serveringstemperatur: cirka 37( C.
ANMÄRKNING:
Speciellt barnmat måste kontrolleras väldigt noga innan du serverar, så att du inte brän
ner barnet.
Använd effektnivåer och tider i tabellen på nästa sida som riktlinjer vid uppvärmning.
30
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 31
Tillagningsguide
Värma vätska och mat
Använd effektnivåer och tider som riktlinjer vid uppvärmning.
Livsmedel
Drycker
(kaffe, te och
vatten)
Portion
Effekt
(min)
150 ml (1 kopp) 1000 W
300 ml (2 koppar)
450 ml (3 koppar)
600 ml (4 koppar)
SV
Tid
(min)
Hålltid
Anvisningar
1-11/2
11/2-2
21/2-3
31/2-4
1-2
Häll i koppar och värm utan lock: 1
kopp placeras i mitten, 2 koppar mitt
emot varandra, 3 koppar i en cirkel.
Låt stå i mikrovågsugnen under hålltiden och rör noga.
Soppa
(kyld)
350 g
450 g
550 g
1000 W
3-4
31/2 -41/2
4-5
2-3
Häll i djup keramiktallrik. Täck med
plastlock. Rör noga efter uppvärmning. Rör en gång till före servering.
Gryta
(kyld)
350 g
600 W
41/2-51/2
2-3
Häll grytan i en djup keramiktallrik.
Täck med plastlock. Rör då och då
under uppvärmningen och igen före
hålltid och servering.
Pasta med
sås(kyld)
350 g
600 W
31/2 - 41/2
3
Fylld pasta
med sås
(kyld)
350 g
600 W
4-5
3
Måltid på
tallrik (kyld)
350 g
450 g
550 g
600 W
41/2-51/2
51/2-61/2
61/2-71/2
3
Häll pasta (t ex spaghetti eller
äggnudlar) på flat keramiktallrik. Täck
med plastfilm avsedd för mikrovågsugn. Rör före serveringen.
Häll den fyllda pastan (t ex ravioli,
tortellini) i en djup keramiktallrik. Täck
med plastlock. Rör då och då under
uppvärmningen och rör igen före
hålltid och servering.
Placera en färdig måltid för 2-3 personer, kyld, på en keramiktallrik. Täck
med plastfilm avsedd för mikrovågsugn.
SAMSUNG ELECTRONICS
31
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 32
Tillagningsguide
Uppvärmning av fryst mat
SV
Använd effektnivåerna och tiderna i denna tabell som riktlinjer vid uppvärmning.
Livsmedel
Portion
Effekt
Tid
(min.)
Ståtid
(min.)
Anvisningar
Pasta
(fryst)
400 g
600 W
15 - 17
3
Lägg den frysta pastan, t.ex. tortellini
eller ravioli, på en flatbottnad eldfast
glasform. Täck med lock i plast. Rör om
emellanåt under tillagningen och innan du
låter rätten stå.
Köttbitar
i sås (fryst)
450 g
600 W
14 - 16
3
Lägg det frysta köttet (t.ex. currykyckling) i en flatbottnadglasform och täck
med lock. Rör om emellanåt under
tillagningen och innan du låter rätten stå.
Soppa
(fryst)
500 g
850 W
12 - 14
3
Lägg den frysta soppan i en
passande eldfast glasform med lock.
Tillaga under lock. Rör om emellanåt
under tillagningen och innan du låter
rätten stå.
Dumplings
(frysta)
150 g
300 g
600 W
2-3
3-4
3
Lägg 2-4 frysta dumplings sida vid
sida i en stor eldfast glasskål med lock.
Fukta ovansidan av dem med kallt vatten.
Tillaga under lock.
Värma barnmat och välling
Använd effektnivåerna och tiderna i tabellen som riktlinjer när du värmer.
32
Livsmedel
Portion
Effekt
(min)
Tid
(min)
Hålltid
Barnmat
(grönsaker
+ kött)
190 g
600 W
30 sek
2-3
Töm i djup keramiktallrik. Täck över.
Rör om efter tillagningen. Låt stå i 2-3
minuter. Rör noga och kontrollera
temperaturen innan du serverar.
Barngröt
(spannmål +
mjölk + frukt)
190 g
600 W
20 sek
2-3
Töm i djup keramiktallrik. Täck över.
Rör om efter tillagningen. Låt stå i 2-3
minuter. Rör noga och kontrollera
temperaturen innan du serverar.
Välling
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sek
1min 10sek1min 20sek
2-3
Rör om eller skaka ordentligt och häll
i en steriliserad glasflaska. Placera
mitt på den roterande tallriken. Tillaga
utan lock. Skaka noga och låt stå
minst 2 minuter. Skaka en gång till
och kontrollera temperaturen noggrant innan du serverar.
SAMSUNG ELECTRONICS
Anvisningar
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 33
Tillagningsguide
AVFROSTNING
SV
Med mikrovågor går det lätt att tina fryst mat. Mikrovågorna avfrostar frysta livsmedel
både snabbt och skonsamt. En bra lösning när du plötsligt får oväntade gäster.
Fryst kyckling måste tinas noggrant innan du tillagar den. Avlägsna eventuella metallk
lämmor och förpackningar så att tinad vätska kan torka.
Placera det frysta på en tallrik utan lock. Vänd efter halva tiden, torka bort eventuell
vätska och ta ur eventuellt krås så snart det är möjligt.
Kontrollera produkterna då och då så att de inte känns varma.
Om mindre delar av det frysta börjar kännas varmt, kan du skydda dessa genom att
slå små remsor aluminiumfolie runt dem under avfrostningen.
Om kycklingen börjar bli varm på ytan, avbryt avfrostningen och låt stå i 20 minuter
innan du fortsätter.
Låt fisk, kött och kyckling stå till dess att avfrostningen är helt klar. Hålltiden vid
avfrostning beror på den kvantitet som avfrostas. Se tabellen nedan.
Tips:
Livsmedel som är tunnare, utplattat tinar snabbare än tjockare, mindre kvan
titeter tinar snabbare än större. Kom ihåg detta när du fryser in och tinar mat.
När du ska tina livsmedel som håller en temperatur på cirka -18 till -20( C, använd
tabellen nedan som riktlinje.
Alla frysta livsmedel bör avfrostas på avfrostningseffekt (180 W).
Livsmedel
Kött
Hackad biff
Griskött
Höns
Kycklingdelar
Hel kyckling
Fisk
Fiskfiléer
Frukt
Bär
Bröd
Fralla
(ca 50 g per st)
Rostat bröd /
sandwich
Portion
Tid
(min)
Hålltid
(min)
Anvisningarr
200 g
400 g
71/2 - 81/2
14 - 16
5 - 20
250 g
81/2 - 91/2
Placera köttet på en flat keramiktallrik.
Skydda tunna kanter med aluminiumfolie.
Vänd efter halva tiden!
500 g
(2 bitar)
17 - 18
15 - 60
900 g
28 - 30
Placera först kycklingdelarna med skinnsidan
nedåt, hel kyckling med bröstsidan nedåt på
en flat keramiktallrik. Skydda de smalare
delarna, som vingar och stjärt, med aluminiumfolie. Vänd efter halva tiden!
200 g
(2 st)
400 g
(4 st)
7-8
5 - 20
Placera den frysta fisken mitt på en flat
keramiktallrik. Vik in de tunnare delarna under
de tjockare. Skydda smala kanter med aluminiumfolie. Vänd efter halva tiden!
14 - 15
250 g
8-9
5 - 15
Fördelar frukten på en flat, rund glastallrik
(stor).
2 st
4 st
250 g
11/2 - 2
3 - 31/2
6 - 61/2
5 - 10
Placera frallorna i en cirkel och lägg bröden
horisontellt på hushållspapper mitt på den
roterande tallriken. Vänd efter halva tiden!
SAMSUNG ELECTRONICS
33
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 34
Tillagningsguide
SV
SPECIELLA TIPS
SMÄLTA SMÖR
Placera 50 g smör i en liten, djup glasskål. Täck med plastlock. Värm i 30-40 sekunder på 1000 W, till dess att smöret har smält.
SMÄLTA CHOKLAD
Placera 100 g choklad i en liten, djup glasskål. Värm i 3-5 minuter, till dess att chokladen har smält. Rör en eller ett par gånger under smältningen.
SMÄLTA KRISTALLISERAD HONUNG
Placera 20 g kristalliserad honung i en liten, djup glasskål. Värm i 20-30 sekunder på
300 W, till dess att honungen har smält.
SMÄLTA GELATIN
Lägg torra gelatinark (10 g) i kallt vatten i 5 minuter. Placera det avrunna gelatinet i
en liten, eldfast glasskål. Värm i 1 minut på 300 W. Rör om efter smältningen.
KOKA GLASYR (TILL TÅRTOR OCH BAKELSER)
Blanda snabbglasyr (cirka 14 g) med 40 g socker och 250 ml kallt vatten. Koka utan
lock i eldfast glasskål i 31/2 till 41/2 minut på 1000 W, till dess att glasyren är transparent. Rör två gånger under tillagningen.
KOKA SYLT
Placera 600 g frukt (till exempel blandade bär) i en eldfast glasskål av lämplig storlek.
Skålen ska ha lock. Tillsätt 300 g konserverande socker och rör om noggrant. Koka
med lock i 10-12 minuter på 1000 W. Rör flera gånger under tillagningens gång. Töm
direkt i små syltburkar med skruvlock. Låt stå utan lock i 5 minuter.
TILLAGA PUDDING
Blanda puddingmix med socker och mjölk (500 ml) enligt tillverkarens anvisningar
och rör om noggrant. Använd eldfast glasskål av lämplig storlek, med lock. Koka med
lock i 61/2 till 71/2 minuter på 1000 W. Rör om flera gånger under tillagningen.
ROSTA MANDELSPÅN
Sprid ut 30 g mandelspån över en mellanstor keramiktallrik. Rör flera gånger under
tiden. Rosta i 31/2 till 41/2 minuter på 600 W. Låt stå i 2-3 minuter i ugnen. Använd
grytvantar när du tar ut tallriken!
34
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 35
Rengöra din mikrovågsugn
Följande delar i mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet så att inte fett- och
matpartiklar byggs på:
●
●
●
Inre och yttre väggar
Dörr och dörrklinkor
Tallriken och rullskenan
☛
Se ALLTID till att dörrklinkorna är rena och att dörren sluter tätt.
1.
Rengör de yttre väggarna med en mjuk trasa och varmt tvålvatten. Skölj och torka.
2.
Ta bort eventuella stänk eller fläckar på de inre väggarna eller på rullskenan, med en trasa
doppad i tvålvatten. Skölj och torka.
3.
Lös upp hårdnade matpartiklar och avlägsna odörer genom att placera en kopp utspädd cit
ronjuice på den roterande tallriken; värm i tio minuter på maxeffekt.
4.
Diska vid behov den roterande tallriken. Den klarar maskindisk.
➢
SV
Spill INTE vatten i ventilationsspringorna. Använd ALDRIG slipande produkter eller
kemiska lösningar. Var speciellt försiktig när du rengör dörrklinkorna så att inga partik
lar:
• Byggs upp
• Förhindrar att dörren sluter tätt
SAMSUNG ELECTRONICS
35
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 36
Förvara och reparera din mikrovågsugn
Några enkla förhållningsregler bör iakttas när det gäller förvaring eller reparation av
din mikrovågsugn.
Ugnen får inte användas om dörren eller dörrklinkorna är skadade:
SV
●
●
●
rasigt gångjärn
Dåliga klinkor
Ugnens ytterhölje är skevt eller böjt
Endast en kvalificerad mikrovågstekniker får utföra reparationer.
☛
➢
Montera ALDRIG av ugnens ytterhölje. Om det är något fel på ugnen som kräver service, eller
om du är tveksam:
• Koppla bort från vägguttaget
• Kontakta närmaste servicetekniker
Om du tillfälligt vill stuva undan ugnen bör du välja en torr, dammfri plats.
Orsak:
➢
36
Damm och fukt kan påverka ugnens rörliga delar.
Den här mikrovågsugnen är inte avsedd att användas i kommersiellt syfte.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 37
Tekniska specifikationer
SAMSUNG strävar efter att hela tid utveckla sina produkter. Båda de tekniska
specifikationerna och anvisningarna i den här bruksanvisningen kan därför
komma att ändras utan föregående meddelande.
Modell
M1974 / M1914
Effekt
230V ~ 50 Hz
Effektförbrukning
Mikrovåg
1400 W
Uteffekt
100 W / 1000 W (IEC-705)
Driftfrekvens
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Kylmetod
Fläktmotor
Mått ( b x h x d)
Yttermått
Ugnsrummet
517 x 297 x 399 mm
336 x 241 x 349 mm
Volym
28 liter
Vikt
Netto
cirka 16 kg
SAMSUNG ELECTRONICS
SV
37
M1974/14(SW2)
10/20/00 5:53 PM
Page 38
ELECTRONICS
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 1
MIKROBØLGEOVN
M1974 / M1914
Bruksanvisning
og jojebok
til mikrobølgeovnen
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 2
Hurtiganvisning (M1974)
Hvis du ønsker å lage mat
NO
1 Plasser maten i ovnen.
Velg effektnivå ved å trykke én eller flere ganger på
-knappen.
2 Velg ovnstid ved å dreie skalabryteren.
3 Trykk på
-knappen.
Resultat: Oppvarmingen starter.
Du hører 4 pipelyder når ovnstiden er ute.
Hvis du ønsker å tine dypfryst mat
1 Plasser den dypfryste maten i ovnen.
Trykk på Auto ( ) -knappen.
2 Velg vekt ved å dreie skalabryteren.
3 Trykk på
-knappen.
Hvis du ønsker å legge til et ekstra minutt
1 La maten bli stående i ovnen.
Trykk én eller flere ganger på +30s for å legge til det ønskede
antall halvminutter.
2
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 3
Hurtiganvisning (M1914)
Hvis du ønsker å lage mat
NO
1 Plasser maten i ovnen.
Velg effektnivå ved å dreie effektbryteren.
2 Velg ovnstid ved å dreie tidsbryteren.
Hvis du ønsker å tine dypfryst mat
1 Drei effektbryteren til symbolet for tining(
).
2 Velg passende tid ved å dreie tidsbryteren.
Hvis du ønsker å justere ovnstiden
1 La maten bli stående i ovnen.
Drei tidsbryteren til ønsket tid.
SAMSUNG ELECTRONICS
3
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 4
Innhold
NO
Hurtiganvisning ........................................................................................2
Ovn ..........................................................................................................5
Betjeningspanel ........................................................................................6
Tilbehør ....................................................................................................8
Å bruke denne bruksanvisningen ............................................................9
Sikkerhetsforskrifter ................................................................................10
Installering av mikrobølgeovnen ..............................................................12
Tidsinnstilling (M1974) ..............................................................................12
Hvordan mikrobølgeovnen virker ..............................................................13
Å kontrollere at ovnen fungerer riktig........................................................14
Hvis du er i tvil eller det oppstår et problem ............................................15
Matlaging/Oppvarming ............................................................................16
Effektnivåer ..............................................................................................17
Å slå av mikrobølgeovnen ........................................................................18
Å justere ovnstiden ..................................................................................18
Å bruke autofunksjonen til oppvarming/matlaging (M1974)......................19
Autofunksjonens innstillinger (M1974) ......................................................20
Å bruke hurtigfunksjon til oppvarming ......................................................21
Hurtigfunksjonens innstillinger ..................................................................20
Å bruke automatisk tinefunksjon (M1974) ................................................22
Manuell tinefunksjon (M1914) ..................................................................22
Innstilling av automatisk tinefunksjo (M1974) ..........................................23
Å bruke luktfjerningsfunksjonen (M1974) ................................................24
Manuell stopp av dreieskive ....................................................................24
Å slå av pipesignalet (M1974) ..................................................................25
Å bruke sikkerhetslåsen (M1974) ............................................................25
Råd om kokekar ......................................................................................26
Råd om matlaging ....................................................................................27
Rengjøring av mikrobølgeovnen ..............................................................35
Lagring og reparasjon av mikrobølgeovnen..............................................36
Tekniske spesifikasjone ............................................................................37
4
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 5
Ovn
Modell : M1974
NO
LYS
FUNKSJONSVINDU
VENTILASJONSHULL
BETJENINGSPANEL
DØRHÅNDTAK
RULLERING
DØR
ROTOR
DØRSPERRE
DREIESKIVE
HULL FOR
SIKKERHETSLÅS
Modell : 1914
EFFEKTBRYTER
LYS
VENTILASJONSHULL
TIDSBRYTER
DØRHÅNDTAK
RULLERING
DØR
ROTOR
DØRSPERRE
DREIESKIVE
HULL FOR
SIKKERHETSLÅS
SAMSUNG ELECTRONICS
5
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 6
Betjeningspanel (M1974)
NO
1
2
4
5
3
9
6
7
8
1. AUTOFUNKSJON FOR OPPVARM
ING/MATLAGING
2. AUTOFUNKSJON FOR TINING
3. INNSTILLING AV EFFEKTNIVÅ
4. KNAPP FOR DRIKKEVARER
5. LUKTFJERNINGSKNAPP
6
SAMSUNG ELECTRONICS
6. DREIESKIVE PÅ/AV
7. STOPP/AVBRYT-KNAPP
8. SKALABRYTER
(ovnstid, vekt og mengde)
9. URINNSTILLING
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 7
Betjeningspanel (M1914)
NO
1
2
3
1. TINING
2. HURTIGOPPVARMING
3. DREIESKIVE PÅ/AV
SAMSUNG ELECTRONICS
7
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 8
Tilbehør
NO
Avhengig av hvilken modell du har anskaffet, finnes det tilbehør som
du kan benytte på en rekke måter.
1
Rotor, allerede plassert over motorakselen nederst i
mikrobølgeovnen.
Formål: Rotoren får dreieskiven til å rotere.
2
Rullering, plasseres i midten av mikrobølgeovnen.
Formål: Rulleringen støtter dreieskiven.
3
☛
8
SAMSUNG ELECTRONICS
Dreieskive, plasseres på rulleringen og med det midterste
beslaget på rotoren.
Formål: Dreieskiven er hovedunderlaget for kokekar. Den kan
lett tas ut for rengjøring.
Mikrobølgeovnen må IKKE brukes uten rulleringen og
dreieskiven.
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 9
Å bruke denne bruksanvisningen
Du har nettopp anskaffet en SAMSUNG mikrobølgeovn. Denne bruksanvisningen inneholder mye verdifull informasjon for hvordan du bruker
mikrobølgeovnen:
◆ Sikkerhetsforskrifter
◆ Passende tilbehør og kokekar
◆ Nyttige tips for matlaging
NO
På innsiden av omslaget finner du en hurtiganvisning som forklarer
mikrobølgeovnens tre hovedoperasjoner:
◆ Matlaging/oppvarming
◆ Tining av dypfryste matvarer
◆ Justering av ovnstiden
Foran i heftet finner du illustrasjoner av mikrobølgeovnen og - enda viktigere av betjeningspanelet, slik at du lett kan lære deg knappenes funksjon.
“Trinn-for-trinn”-prosedyrene benytter tre forskjellige symboler:
☛
➢
Viktig
Merk
Drei
FORSIKTIGHETSREGLER FOR Å UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR
MULIG OVERSKYTENDE MIKROBØLGEENERGI
Den som ikke tar hensyn til følgende forsiktighetsregler, risikerer å bli utsatt for
skadelig mikrobølgeenergi.
(a) Under ingen omstendighet må det gjøres forsøk på å benytte ovnen med døren
åpen eller tukle med sikkerhetssperren (dørsperren) eller stikke noe inn i sikkerhetssperrens hull.
(b) Plasser aldri noen gjenstand mellom ovnsdør og front, og la aldri rester av mat
eller rengjøringsmiddel samle seg på tetningsflatene. Påse at dør og dørtetningsflater holdes rene ved å tørke av dem etter bruk, først med en fuktig klut og
deretter med en myk, tørr klut.
(c) Benytt aldri ovnen hvis den er skadet. Den må da først repareres av en kvalifisert
mikrobølgeovnreparatør utdannet av produsenten.
Det er spesielt viktig at ovnsdøren lukkes skikkelig, og at det ikke finnes skader på:
(1)dør, dørtetninger og tetningsflater
(2) dørhengsler (skadet eller løse)
(3) elektrisk kabel
(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly
qualified microwave service technician trained by the manufacturer.
SAMSUNG ELECTRONICS
9
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 10
Sikkerhetsforskrifter
Før du tilbereder mat eller drikke i mikrobølgeovnen, må du påse at du følger
disse forskriftene.
NO
1.
DO NOT skal IKKE brukes kokekar av metall i mikrobølgeovnen:
◆ Metallbegre eller beholdere
◆ Middagsservise med gull- eller sølvdekor
◆ Stekespidd, gafler e.l.
Forklaring: Det kan forekomme elektrisk lysbue eller gnistdannelse som kan skade mikrobølgeovnen.
2.
Sett ALDRI følgende inn i ovnen:
◆ Lufttette eller vakuumpakkede flasker, glass eller beholdere
Eksempel: Glass med barnemat
◆ Lufttett mat - mat med skall
Eksempel: Egg, nøtter med skall, tomater
Forklaring: Det økte trykket kan få beholderne eller matvarene til å eksplodere.
Tips: Ta av lokket og stikk hull på skall, pose osv.
3.
Mikrobølgeovnen må IKKE brukes når den er tom.
Forklaring: Veggene i ovnen kan skades.
Tips: La det alltid stå et glass med vann i mikrobølgeovnen. Vannet absorberer mikrobølgene
hvis mikrobølgeovnen ved en feiltagelse startes når den er tom.
10
4.
Ventilasjonsåpningene bak på mikrobølgeovnen må IKKE tildekkes med stoff eller papir.
Forklaring: Stoffet eller papiret kan antennes når den varme luften kommer ut av ventilasjon
såpningene.
5.
Du må ALLTID bruke grytekluter når du tar noe ut av ovnen.
Forklaring: Enkelte kokekar absorberer mikrobølgene, og det overføres alltid varme fra
maten til kokekaret. Kokekarene er derfor varme.
6.
Varmeelementene eller veggene inne i mikrobølgeovnen må ALDRI berøres.
Forklaring: Veggene kan være så varme at du brenner deg, selv om mikrobølgeovnen er
slått av og veggene ikke ser varme ut. Brannfarlig materiale må aldri komme i
kontakt med veggene inne i mikrobølgeovnen før ovnen er avkjølt.
7.
Risikoen for brann inne i mikrobølgeovnen reduseres hvis du:
◆ Ikke oppbevarer brannfarlig materiale inne i ovnen
◆ Fjerner lukkebånd med metalltråd eller lignende fra papir- eller plastposer
◆ Ikke bruker mikrobølgeovnen til å tørke avispapir
◆ Lar ovnsdøren være lukket hvis du oppdager røyk, og slår av ovnen eller trekker støpselet
ut av stikkontakten
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 11
Sikkerhetsforskrifter (forts.)
8.
Ta spesielt hensyn når du varmer opp væske eller barnemat.
◆ La ALLTID det oppvarmede stå i minst 20 sekunder etter at ovnen er slått av for å la tem
peraturen jevne seg ut.
◆ Rør om nødvendig under oppvarmingen og ALLTID etter oppvarmingen.
◆ Vær forsiktig når du behandler kokekaret etter oppvarming. Er kokekaret for varmt, kan du
brenne deg.
◆ Det er fare for forsinket overkoking.
◆ For å unngå overkoking og mulig skålding bør du stikke en plastskje eller en glasspinne
ned i væsken og røre før, under og etter oppvarming.
Forklaring: Ved oppvarming av væske kan kokepunktet bli forsinket. Det betyr at
overkoking kan starte etter at kokekaret er fjernet fra mikrobølgeovnen. Du
risikerer å bli skåldet.
NO
◆ Ved eventuell skålding gis følgende FØRSTEHJELP:
• Det skadede området spyles med kaldt vann i minst 10 minutter.
• Dekk med ren, tørr bandasje.
• Påfør ikke krem, olje eller lotion.
◆ Beholderen må ALDRI fylles helt. Velg en beholder som er videre øverst enn nederst for å
hindre at væsken koker over. Flasker med trang hals kan eksplodere hvis de overop
phetes.
◆ Kontroller ALLTID temperaturen i barnemat eller melk før du mater barnet.
◆ Varm ALDRI opp en tåteflaske med smokken på, slik at flasken kan eksplodere hvis den
overopphetes.
9.
Vær forsiktig så du ikke ødelegger den elektriske kabelen.
◆ Stikk aldri kabel eller støpsel ned i vann, og hold den elektriske kabelen borte fra varme
flater.
◆ Benytt aldri dette apparatet hvis kabel eller støpsel er ødelagt.
10. Stå i armlengdes avstand fra ovnen når du åpner døren.
Forklaring: Den varme luftstrømmen kan forårsake skålding.
11. Hold ovnens innside ren.
Forklaring: Matpartikler eller oljeflekker festet til veggene i ovnen kan ødelegge lakken og
redusere ovnens effekt.
12. En “klikkende” lyd kan høres når mikrobølgeovnen er i bruk, særlig ved tining av dypfryst mat.
Forklaring: Når den elektriske utgangseffekten varierer, kan du høre en slik lyd. Det er normalt.
13. Når mikrobølgeovnen blir overopphetet, vil strømmen automatisk brytes av sikkerhetsgrunner.
Etter 30 minutters ventetid kan ovnen benyttes som normalt.
VIKTIG SIKKERHETSREGEL
Når mat varmes opp eller tilberedes i engangsbeholdere av plast, papir eller andre brennbare
materialer, bør du kontrollere ovnen fra tid til annen.
VIKTIG
Barn må ALDRI få lov til å bruke eller leke med mikrobølgeovnen. De må heller ikke forlates uten
tilsyn i nærheten av ovn som er i bruk. Ting som interesserer barn, bør aldri oppbevares eller
gjemmes like over ovnen.
SAMSUNG ELECTRONICS
11
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 12
Installering av mikrobølgeovnen
Plasser mikrobølgeovnen på en plan, jevn, stabil flate som er kraftig nok til å
tåle ovnens vekt.
NO
20 cm
over
10 cm
bak
10 cm på
siden
1 Når du installerer ovnen, må du påse at det er tilstrekkelig ventilasjon for
ovnen ved å la det være spalter på minst 10 cm bak og på sidene og 20 cm
over ovnen.
2 Fjern all emballasje inne i ovnen.
Installer rullering og dreieskive.
Påse at dreieskiven roterer fritt.
✽
✽
✽
Blokker aldri ventilasjonsåpningene. Da kan ovnen bli overopphetet og automatisk avslått, og
den kan ikke brukes igjen før den er tilstrekkelig nedkjølt.
For din sikkerhets skyld, skal dll sette støpselet i en 3-bens, 230 Volt, 50 Hz ac, jordet
stikkontakt. Hvis apparatets stømledning er skadet, må den byttes med en spesialledning
(referanse I-SHENG SP022, KDK KKP 4819D, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E eller
EUROELECTRIC 3410). Kontakt din lokale forhandler.
Installer ikke mikrobølgeovnen i varme eller fuktige omgivelser, f.eks. nær en tradisjonell
komfyr eller en radiator. De elektriske spesifikasjonene for ovnen må respekteres, og en
eventuell skjøtekabel må være av samme standard som den kabelen ovnen leveres med.
Tørk innsiden og dørtetningen med en fuktig klut før du bruker mikrobølgeovnen for første
gang.
Tidsinnstilling (M1974)
Mikrobølgeovnen har et innebygget ur. Tiden kan vises i 12- eller 24-timers system. Du må stille inn uret:
◆ Når du installerer mikrobølgeovnen første gang
◆ Etter strømbrudd
➢
Du må ikke glemme å stille inn sommertid og vintertid.
1
For å vise tiden i ...
trykker du på
24-timers system
12-timers system
12
SAMSUNG ELECTRONICS
2
Still inn timene ved å dreie skalabryteren.
3
Trykk på
-knappen.
-knappen ...
én gang
to ganger
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 13
Tidsinnstilling (M1974) - (forts.)
4
Still inn minuttene ved å dreie skalabryteren.
NO
5
Trykk på
-knappen.
Hvordan mikrobølgeovnen virker
Mikrobølger er høyfrekvente elektromagnetiske bølger. Den frigitte energien
varmer opp matvarer uten at de forandrer form eller farge.
Med mikrobølgeovnen kan du:
◆ Tine dypfryst mat
◆ Hurtiglage mat
◆ Autolage/autovarme mat (M1974)
◆ Tilberede mat
Virkemåte
1 Mikrobølger generert av magnetronen (elektronrøret) fordeles jevnt når maten
roterer på dreieskiven. Maten varmes derfor jevnt opp.
2 Mikrobølgene absorberes i det ytterste laget av maten (2,5 cm). Oppvarmingen
fortsetter deretter etter hvert som varmen spres inne i maten.
3 Ovnstiden varierer med oppskriften og matvarenes beskaffenhet:
◆
◆
◆
☛
Mengde og tetthet
Vanninnhold
Opprinnelig temperatur (kjøleskaps- eller romtemperatur)
Ettersom det innerste av maten blir oppvarmet ved varmefordeling,
fortsetter oppvarmingen etter at du har tatt maten ut av
mikrobølgeovnen. Varmefordelingstider angitt i oppskrifter og i
denne bruksanvisningen skal derfor overholdes, slik at:
◆ Maten blir jevnt oppvarmet helt inn til midten
◆ Maten har jevn temperatur tvers igjennom
SAMSUNG ELECTRONICS
13
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 14
Å kontrollere at ovnen fungerer riktig
Ved hjelp av følgende enkle prosedyre kan du kontrollere at mikrobølgeovnen
alltid virker som den skal.
NO
Først plasserer du en bolle med vann på bolleskiven.
Modell : M1974
1 Trykk på
-knappen og still inn ovnstiden til 4-5 minutter ved å dreie skalabry
teren.
2 Trykk på
-knappen.
Resultat: Mikrobølgeovnen varmer opp vannet i 4-5 minutter.
Det bør være tilstrekkelig til at vannet koker.
Modell : M1914
1 Still inn på maksimalt effektnivå ved å dreie effektbryteren.
2 Still inn ovnstiden til 4-5 minutter ved å dreie tidsbryteren.
➢
14
Ovnen må være plugget inn i stikkontakten. Dreieskiven må være på
plass i ovnen. Hvis annet effektnivå enn det maksimale benyttes, tar det
lengre tid før vannet koker.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(NO1)
10/20/00 5:26 PM
Page 15
Hvis du er i tvil eller det oppstår et problem
Hvis et av problemene nedenfor oppstår, kan du prøve det foreslåtte tiltak.
NO
● Dette er normalt.
• Kondens inne i ovnen
• Luftstrøm rundt dør og ytterside
• Lett refleks rundt dør og ytterside
• Damp fra dørsprekk eller ventiler
● Ovnen starter ikke når du trykker på
• Er døren helt lukket?
-knappen (M1974).
● Ovnen starter ikke når du dreier tidsbryteren (M1914).
• Er døren helt lukket?
● Maten er på ingen måte ferdig.
• Har du innstilt tiden riktig og/eller trykket på
-knappen? (M1974)
• Har du innstilt tiden riktig? (M1914)
• Er døren lukket?
• Har du overbelastet strømkretsen, slik at sikringen har gått?
● Maten er enten for mye eller for lite oppvarmet.
• Var den innstilte tiden riktig for den aktuelle retten?
• Valgte du passende varmeeffekt?
● Knitring og spraking inne i ovnen (lysbue).
• Har du benyttet en tallerken med metalldekor?
• Har du latt en gaffel eller et annet metallredskap bli igjen i ovnen?
• Ligger aluminiumsfolie for nær veggene inne i ovnen?
● Ovnen gir interferens i radio eller fjernsyn.
• Det kan oppstå lett interferens i radio eller fjernsyn når ovnen benyttes. Dette
er normalt. For å løse dette problemet kan du installere ovnen lengst mulig
unna fjernsynsapparat, radioapparat og antenne.
•
Hvis ovnens mikroprosessor mottar interferens, må funksjonsvinduet innstilles
på nytt. For å løse dette problemet trekker du ut og setter inn igjen støpselet.
Still inn tiden på nytt. (M1974)
➢
Hvis disse retningslinjene ikke løser problemet ditt, må du kontakte din
lokale forhandler eller SAMSUNGs serviceavdeling.
SAMSUNG ELECTRONICS
15
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:27 PM
Page 16
Matlaging/Oppvarming
Den følgende fremgangsmåten beskriver hvordan du kan lage eller varme opp mat.
Du må ALLTID kontrollere mikrobølgeovnens innstillinger før du lar maten stå uten tilsyn.
NO
Først setter du maten midt på dreieskiven. Lukk døren.
Modell : M1974
1 Trykk på
-knappen.
Resultat: Funksjonsvinduet viser 1000 W (maksimal effekt). Velg andre
effektnivåer ved å trykke flere ganger på
-knappen til
funksjonsvinduet viser ønsket effekt. Jf. effektnivåtabellen på
neste side.
2 Still inn ovnstiden ved å dreie skalabryteren.
3 Trykk på
-knappen.
Resultat: Lyset i mikrobølgeovnen slås på, og dreieskiven begynner å rotere.
Oppvarmingen starter. Når den er ferdig, hører du 4 pipelyder fra
mikrobølgeovnen.
☛
➢
Du må aldri slå på mikrobølgeovnen når den er tom.
Hvis du ønsker å varme en rett en liten stund ved maksimal effekt (1000 W), trykker
du rett og slett på +30s-knappen én gang for hvert halvminutt du ønsker å varme
retten. Ovnen starter straks.
Modell : M1914
1 Still inn maksimal effekt ved å dreie effektbryteren.
(MAKSIMAL EFFEKT = 1000 W)
2 Still inn tiden ved å dreie tidsbryteren.
Resultat: Lyset i mikrobølgeovnen slås på, og dreieskiven begynner å
rotere.
16
☛
Du må aldri slå på mikrobølgeovnen når den er tom.
➢
Du kan forandre effektnivå underveis ved å dreie effektbryteren.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:27 PM
Page 17
Effektnivåer
Du kan velge mellom flere effektnivåer.
NO
Effektnivå
Utgangseffekt
FULLT
1000 W
HØYT
850 W
SAUTERING
700 W (M1914)
MIDDELS HØYT
600 W
MIDDELS
450 W
MIDDELS LAVT
300 W
TINING(
180 W
)
LAVT/HOLDE VARM
➢
100 W
◆ Hvis du velger høyere effektnivå, må ovnstiden reduseres.
◆ Hvis du velger lavere effektnivå, må ovnstiden økes.
SAMSUNG ELECTRONICS
17
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:27 PM
Page 18
Å slå av mikrobølgeovnen
Du kan slå av mikrobølgeovnen når som helst for å kontrollere maten.
NO
Modell : M1974
1 Du kan slå av ovnen midlertidig ved
å åpne døren
Resultat: Ovnen slås av. For å fortsette oppvarmingen lukker du døren og
trykkerpå
igjen.
2 Du kan slå av ovnen helt
ved å trykke på
-knappen.
Resultat: Innstillingene blir slettet.
☛
Du kan slette alle innstilling før start ved å trykke på knappen
.
Modell : M1914
1 Du kan slå av ovnen midlertidig ved
å åpne døren
Resultat: Ovnen slås av. For å fortsette oppvarmingen lukker du døren.
2 Du kan slå av ovnen helt
ved å dreie tidsbryteren til “0”.
Å justere ovnstiden
Modell : M1974
Du kan øke ovnstiden ved å trykke én gang på +30s-knappen for hvert halvminutt du ønsker å legge til.
Trykk én gang på +30s-knappen for hvert halvminutt du ønsker å legge til.
Matens koketid kan økes eller reduseres under kokingen ved å skru bryteren til
høyre eller til venstre.
18
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:27 PM
Page 19
Å justere ovnstiden
Modell : M1914
NO
Juster gjenværende ovnstid ved å dreie tidsbryteren.
Å bruke autofunksjonen til oppvarming/matlaging (M1974)
Autofunksjonen for oppvarming/matlaging har seks forprogrammerte ovnstider.
Du trenger verken stille inn ovnstid eller effektnivå.
Ved å dreie skalbryteren stiller du inn den aktuelle mengden.
Først setter du maten midt på dreieskiven og lukker døren.
1 Velg den aktuelle matvaren ved å trykke én eller flere ganger på auto
funksjonsknappen (
)
2 Velg den aktuelle mengden ved å dreie skalabryteren.
(Jf. tabellen på neste side.)
3 Trykk på
-knappen
Resultat: Oppvarmingen starter. Når den er ferdig:
1) Du hører 4 pipelyder.
2) Minnesignalet piper 3 ganger i minuttet.
3) Klokkeslettet kommer til syne igjen.
➢
Bruk bare mikrobølgesikkert servise.
SAMSUNG ELECTRONICS
19
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:27 PM
Page 20
Autofunksjonens innstillinger (M1974)
Tabellen nedenfor presenterer autofunksjonens forskjellige programmer for oppvarming og matlaging, kvanta, varmefordelingstider og tilhørende anbefalinger.
NO
Knapp
20
Produkt
Størrelse
Varmefor
delingstid
Ferdigmat
Avkjølt
300-350 g
400-450 g
500-550 g
3 min
Legg maten på en porselenstallerken og dekk
den med mikrobølgefolie. Dette programmet
passer for måltider bestående av 3 komponenter, f.eks. kjøtt med saus, grønnsaker og
poteter/ris/pasta.
Saus/suppe
Avkjølt
200
300
400
500
600
2-3 min
Helle suppen/sausen i en porselensskål eller kanne og la den stå under lokk den anbefalte
ovnstid og varmefordelingstid. Rør før og etter
varmefordelingen.
Dypfryst
ferdigmat
(pastaretter
som lasagne)
300 g
400 g
500 g
600 g
700 g
800 g
Friske
grønnsaker
200
300
400
500
600
700
-
250
350
450
550
650
750
Kokte
poteter/
Skrelte
poteter
200
300
400
500
600
700
-
Fersk fisk
200
300
400
500
600
700
-
SAMSUNG ELECTRONICS
-
250
350
450
550
650
ml
ml
ml
ml
ml
Anbefalinger
3 min
Ta den dypfryste ferdigmaten ut av emballasjen
og legg den på et flatt, ildfast fat. Dekk den med
mikrobølgefolie og sett retten på dreieskiven.
g
g
g
g
g
g
3 min
Vei grønnsakene etter at de er vasket, renset
og kuttet i like store stykker. Legg dem i en
glassbolle med lokk. Tilsett 45 ml (3 ss) vann til
200-450 g grønnsaker, 60 ml (4 ss) til 500-650
g og 75 ml (5 ss) til 700-750 g. Rør etter
tilberedningen. (Når du lager større kvanta,
rører du én gang underveis.)
250
350
450
550
650
750
g
g
g
g
g
g
3 min
Vei potetene etter at de er vasket, renset og
kuttet i like store stykker. Legg dem i en glassbolle med lokk. Tilsett 45 ml (3 ss) vann til 300450 g poteter, 60 ml (4 ss) til 500-650 g og 75
ml (5 ss) til 700-750 g.
250
350
450
550
650
750
g
g
g
g
g
g
3 min
Skyll under rennende vann og dusj med sitronsaft. Benytt glasstøy eller porselen som tåler
mikrobølgeovn. Legg hel fisk hode mot hale.
Dekk med mikrobølgefolie under oppvarming og
varmefordeling.
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:27 PM
Page 21
Å bruke hurtigfunksjon til oppvarming
Modell : M1974
Med hurtigfunksjonen innstilles ovnstiden automatisk. Du trenger ikke trykke på
knappen. Du kan stille inn på forskjellige mengder ved å trykke på riktig hurtigfunksjonsknapp det ønskede antall ganger.
NO
Først plasserer du maten midt på dreieskiven og lukker døren.
Trykk på den riktige drikkeknappen
det ønskede antall ganger.
Resultat: Mikrobølgeovnen starter etter ca. 2 sekunder. Når den er ferdig:
1) Du hører 4 pipelyder.
2) Minnesignalet piper 3 ganger i minuttet.
3) Klokkeslettet kommer til syne igjen.
Eksempel: Trykk tre ganger på
➢
knappen for å varme tre kopper kaffe. Se tabellen nedenfor.
Bruk bare mikrobølgesikkert servise.
Modell : M1914
Først plasserer du maten midt på dreieskiven og lukker døren.
1 Drei effektbryteren til maksimal effekt.
2 Velg hurtigoppvarming ved hjelp av tidsbryteren
(drikkevarer eller supper/sauser, friske grønnsaker)
➢
Bruk bare mikrobølgesikkert servise.
Hurtigfunksjonens innstillinger
Tabellen nedenfor presenterer hurtigfunksjonens forskjellige programmer for
oppvarming, kvanta, varmefordelingstider og tilhørende anbefalinger.
Modell : M1974
Knapp
Produkt
Størrelse Varmefor
delingstid
Drikkevarer
Kaffe, melk,
te, vann
150 ml (1 kopp) 1-2 mins
300 ml (2 kopper)
450 ml (3 kopper)
600 ml (4 kopper)
Anbefalinger
Hell væsken i porselenskopper og varm opp uten
tildekking. Still 1 kopp midt på dreieskiven, 2
kopper på hver sin side og 3 eller 4 kopper i en
sirkel. La dem stå slik i mikrobølgeovnen. Rør i
drikkevarene før og etter varmefordelingen og
vær forsiktig når du tar koppene ut (se sikkerhetsforskrifter vedr. væsker).
Modell : M1914
Symbol
Produkt
Drikkevarer
Suppe/saus
Størrelse
150 ml
200-250 ml
Ovnstid Varmefordelingstid
1 min
1-2 mins
2 min 50 sek
2-3 mins
Friske grønnsaker
300-350 g
5 min 30 sek
3 mins
SAMSUNG ELECTRONICS
21
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:27 PM
Page 22
Å bruke automatisk tinefunksjon (M1974)
Med den automatiske tinefunksjonen kan du tine kjøtt, fjærkre eller fisk. Tinetid
og effektnivå innstilles automatisk. Du velger rett og slett program og vekt.
NO
➢
Bruk bare mikrobølgesikkert servise.
Først plasserer du maten midt på dreieskiven og lukker døren.
1 Trykk på Auto(
) -knappen.
)-knappen, alt etter hvilken matvare
Trykk én eller flere ganger på Auto(
som skal tines. For nærmere detaljer, se tabellen på neste side.
2 Velg vekt ved å dreie skalabryteren.
3 Trykk på
-knappen.
Resultat: ◆ Tiningen begynner.
◆ En pipelyd halvveis i tiningen minner deg om å snu maten.
◆ Trykk på
igjen for å avslutte tiningen.
➢
Du kan også tine manuelt. For å gjøre det velger du den mikrobølgefunksjonen som
har effektnivå 180 W. Jf. avsnittet “Matlaging/Oppvarming” på side 16 for nærmere
detaljer.
Manuell tinefunksjon (M1914)
Med den manuelle tinefunksjonen kan du tine kjøtt, fjærkre, fisk eller frukt.
Først plasserer du maten midt på dreieskiven og lukker døren.
1 Drei effektbryteren til
.
2 Velg passende tid ved å dreie tidsbryteren.
Resultat: Tiningen starter.
➢
22
Bruk bare mikrobølgesikkert servise.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:27 PM
Page 23
Innstilling av automatisk tinefunksjon (M1974)
Tabellen nedenfor presenterer de forskjellige tineprogrammer, kvanta, varme
fordelingstider og tilhørende anbefalinger.
NO
Fjern all emballasje før tining. Legg kjøtt, fjærkre og fisk på en porselen
stallerken.
Kode
Produkt
Størrelse
Varmefordelingstid
Anbefalinger
1
Kjøtt
0.2 - 2 kg
20 - 60 min
Legg aluminiumsfolie rundt de utsatte kantene.
Snu kjøttet når du hører pipelyden. Dette programmet passer for oksekjøtt, lammekjøtt,
svinekjøtt, biff, koteletter og kjøttdeig.
2
Fjærkre
0.2 - 2 kg
20 - 60 min
Legg aluminiumsfolie rundt lår og vinger. Snu
fjærkreet når du hører pipelyden. Dette programmet passer for hel kylling og kyllingdeler.
3
Fisk
0.2 - 2 kg
20 - 50 min
Legg aluminiumsfolie rundt halen på hel fisk. Snu
fisken når du hører pipelyden. Dette programmet
passer for hel fisk og fiskefileter.
SAMSUNG ELECTRONICS
23
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:27 PM
Page 24
Å bruke luktfjerningsfunksjonen (M1974)
Bruk luktfjerningsfunksjonen etter at du har tilberedt mat med sterk lukt, eller
når det er en masse røyk inne i ovnen.
NO
1 Trykk på luktfjerningsknappen(
➢
) nederst, og du hører fire pipelyder.
1) Det er angitt en lukfjerningstid på 5 minutter. Den øker med 30 sekunder hver gang du
trykker på +30s-knappen.
2) Luktfjerningstiden kan også endres ved å vri bryteren til høyre eller til venstre.
3) Maksimal luktfjerningstid er 15 minutter.
Manuell stopp av dreieskive
Med knappen for å stoppe dreieskiven (
) kan du stoppe dreieskivens
roterende bevegelse for å få plass til store fat som fyller hele mikrobølgeovnen.
☛
☛
Resultatet vil bli mindre tilfredsstillende når det gjelder jevn oppvarming. Vi anbefaler
at du snur fatet for hånd midt i oppvarmingen.
Advarsel : den roterende tallerkenen må ikke kjøres uten at blet er mat i ovnen.
Årsak : Det kan forårsake brann eller skade enheten.
Modell : M1974
1 Trykk på(
) -knappen for å stoppe dreieskiven.
Resultat: Dreieskiven slutter å rotere.
2 For å starte dreieskiven igjen, trykker du en gang til på(
) -knappen.
Resultat: Dreieskiven roterer igjen.
➢
• Ikke trykk på på-lavknappen til den roterende tallerkenen under koketiden.
Når knappen lyser, går ikke tallerkenen rundt.
Modell : M1914
Trykk på knappen til den roterende tallerkenen (
).
Resultat: Hvis knappen til den roterende tallerkenen er inntrykt, roterer
tallerkenen. Hvis knappen ikke er inntrykt, roterer ikke
tallerkenen.
➢
24
• Ikke trykk på på-lavknappen til den roterende tallerkenen under koketiden.
Når knappen lyser, går ikke tallerkenen rundt.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 25
Å slå av pipesignalet (M1974)
Du kan slå av pipesignalet når du vil.
NO
1 Trykk samtidig på knappene
og
.
Resultat: ◆ Det kommer ingen pipelyd hver gang du trykker på en
knapp.
2 For å slå på pipesignalet igjen, trykker du igjen samtidig på knappene
og
.
Resultat: ◆ Pipesignalet er igjen innkoblet.
Å bruke sikkerhetslåsen (M1974)
Mikrobølgeovnen er utstyrt med en spesiell barnesikring. Med den kan du
“låse” ovnen slik at barn eller andre ukyndige ikke kan slå den på ved en feiltagelse.
Mikrobølgeovnen kan låses når som helst.
1 Trykk samtidig på knappene
og
.
Resultat: ◆ Mikrobølgeovnen er låst (ingen funksjoner kan innstilles).
2 For å låse opp ovnen, trykker du igjen samtidig på knappene
og
.
Resultat: ◆ Ovnen kan benyttes som normalt.
SAMSUNG ELECTRONICS
25
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 26
Råd om kokekar
For at det skal være mulig å lage mat i mikrobølgeovnen, må mikrobølgene ha
anledning til å trenge gjennom maten uten å bli reflektert eller absorbert av det
maten ligger i eller på (som vi her kaller kokekaret).
NO
Du må derfor legge vekt på å bruke riktig kokekar. Hvis kokekaret er merket
mikrobølgesikkert (microwave-proof), trenger du ikke bekymre deg.
Følgende tabell viser forskjellige typer kokekar og indikerer om og hvordan de
bør brukes i mikrobølgeovnen.
Kokekar
Mikrobølgesikkert
Aluminium foil
✓ ✗
Kan brukes i små mengder for å beskytte overflater mot for sterk koking. Lysbue kan dannes
hvis folien ligger for nær veggene inne i ovnen
eller det er brukt for mye.
Bruneskål
✓
Må ikke varmes i mer enn åtte minutter.
Porselen og stentøy
✓
Porselen, keramikk, glasert stentøy og benporselen er vanligvis velegnet, hvis det ikke finnes
metalldekor.
Engangsservise
av polyester og papp
✓
Dypfryst mat kan være pakket i servise av denne
typen.
✓
Kan benyttes til varming av mat. Overoppheting
kan få polystyren til å smelte.
Kan ta fyr.
Kan forårsake lysbue.
Hurtigmatpakninger
• Kopper og beholdere
av polystyren
• Papirposer
• Resirkulert papir eller metallpynt
Glassvarer
• Ildfaste fat
✗
✗
✓
•
Fine glassvarer
✓
•
Hermetikkglass
✓
Metall
• Spisebestikk
• Lukkebånd for fryseposer
Papir
• Tallerkener, kopper,
servietter og kjøkkenpapir
• Resirkulert papir
Plast
• Beholdere
Kan forårsake lysbue og brann.
✓
For kortvarig matlaging og oppvarming. Også til å
suge opp overflødig fuktighet.
Kan forårsake lysbue.
✗
✓
Plastfolie
✓
•
Fryseposer
✓ ✗
SAMSUNG ELECTRONICS
Kan benyttes hvis det ikke finnes metalldekor.
Kan benyttes til varming av mat og væsker. Tynt
glass kan knuses eller sprekke ved rask oppvarming.
Lokket må fjernes. Bare egnet til oppvarming.
✗
✗
•
Vokset eller fettbestandig papir
26
Kommentarer
✓
Særlig varmebestandig termoplast. Noen andre
plasttyper kan misdannes eller misfarges ved høye
temperaturer. Bruk ikke melaminplast.
Kan benyttes til å holde på fuktighet. Bør ikke
berøre maten. Vær forsiktig når folien skal fjernes,
da varm damp slippes ut.
Bare hvis koke- eller ovnssikker. Må ikke være helt
tett. Stikk om nødvendig hull med en gaffel.
Kan benyttes til å holde på fuktighet og hindre
sprut.
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 27
Råd om matlaging
MIKROBØLGER
NO
Mikrobølgeenergi trenger inn i maten, festet til og absorbert av matens vann-, fett- og
sukkerinnhold.
Mikrobølgeenergien får molekylene i maten til å bevege seg raskt. Disse molekylenes
raske bevegelse forårsaker friksjon, og resultatet blir at maten varmes opp.
MATLAGING
Kokekar for mikrobølgeovn:
For at effekten skal bli maksimal, må kokekaret tillate at mikrobølgeenergien passerer
gjennom det. Mikrobølger reflekteres av metall som rustfritt stål, aluminium og kobber,
men de kan trenge gjennom keramikk, glass, porselen, plast, papir og tre. Maten må
derfor aldri tilberedes i metallbeholdere.
Matvarer som kan tilberedes i mikrobølgeovn:
Mange slags matvarer kan tilberedes i mikrobølgeovn, inkludert friske og fryste
grønnsaker, frukt, pasta, ris, korn, bønner, fisk og kjøtt. Sauser (også vaniljesaus),
supper, puddinger og hermetikk kan også tilberedes i mikrobølgeovn. Generelt er
tilberedning i mikrobølgeovn ideell for alle matvarer som vanligvis kan tilberedes på
kokeplate. Det gjelder for eksempel smeltet smør eller sjokolade (se kapitlet med spe
sielle tips).
Tildekking under tilberedning:
Det er svært viktig at maten tildekkes under oppvarmingen, ettersom det fordampede
vannet blir varmt og er en del av oppvarmingsprosessen. Maten kan tildekkes på
forskjellige måter, f.eks. med en porselenstallerken, et plastlokk eller mikrobølgefolie.
Varmefordelingstid:
Etter oppvarmingen er varmefordelingstiden viktig, slik at temperaturen i maten kan
jevne seg ut.
Å tilberede fryste grønnsaker
Bruk et passende ildfast fat med lokk. Varm opp under lokk den minste av de angitte
tider - se tabell. La så oppvarmingen fortsette til resultatet er tilfredsstillende.
Rør to ganger i løpet av oppvarmingen og én gang etterpå. Tilsett salt, urter og smør
etter oppvarming. Dekk til under varmefordelingen.
Produkt
Størrelse
Effekt
Ovns-tid
(min)
Varme-for
Instruksjoner
delings-tid(min)
Spinat
300 g
600 W
10-11
2-3
Tilsett 15 ml (1 ts) kaldt vann.
Brokkoli
300 g
600 W
9-10
2-3
Tilsett 15 ml (1 ts) kaldt vann.
Erter
300 g
600 W
8-9
2-3
Tilsett 15 ml (1 ts) kaldt vann.
Grønne bønner
300 g
600 W
8 1/2 - 9 1/2
2-3
Tilsett 15 ml (1 ts) kaldt vann.
Grønnsakblanding 300 g
(gulrøtter/erter/mais)
600 W
8-9
2-3
Tilsett 15 ml (1 ts) kaldt vann.
Grønnsakblanding 300 g
(kinesisk)
600 W
9-10
2-3
Tilsett 15 ml (1 ts) kaldt vann.
SAMSUNG ELECTRONICS
27
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 28
Råd om matlaging
Å tilberede friske grønnsaker
NO
Bruk et passende ildfast fat med lokk. Tilsett 30-45 ml (2-3 ts) kaldt vann for hvert 250
g hvis ikke en annen vannmengde er anbefalt - se tabell. Varm opp under lokk den
minste av de angitte tider - se tabell. La så oppvarmingen fortsette til resultatet er tilfredsstillende.
Rør én gang i løpet av oppvarmingen og én gang etterpå.
Dekk til under varmefordelingen i 3 minutter.
Tips: Kutt de friske grønnsakene i like store biter. Jo mindre biter, desto kortere oppvarming.
Alle friske grønnsaker bør varmes opp med mikrobølgeovnen på full effekt (1000 W).
Produkt
28
Størrelse
Ovns- Varme-for
tid(min) delings-tid(min)
Instruksjoner
Lag like store buketter. Legg stilkene inn mot
sentrum.
Brokkoli
250 g
500 g
4-41/2
71/2-8
3
Rosenkål
250 g
6-61/2
3
Gulrøtter
250 g
41/2-5
3
Blomkål
250 g
500 g
5-51/2
8-81/2
3
Lag like store buketter. Kutt de største bukettene i to. Legg stilkene inn mot sentrum.
Squash
250 g
4-41/2
3
Kutt squashen i skiver. Tilsett 30 ml (2 ts)
vann eller en smørkule. Kok til den er akkurat
mør.
Aubergine
250 g
3-31/2
3
Kutt auberginen i skiver og dusj med 1 ts
sitronsaft.
Purre
250 g
4-41/2
3
Kutt auberginen i skiver og dusj med 1 ts
sitronsaft.
Sopp
125 g
250 g
11/2-2
21/2-3
3
Løk
250 g
41/2-5
3
Kutt løken i skiver eller halvdeler. Tilsett bare
15 ml (1 ts) vann.
Pepper
250 g
4-41/2
3
Kutt løken i skiver eller halvdeler. Tilsett bare
15 ml (1 ts) vann.
Poteter
250 g
500 g
41/2-51/2
71/2-81/2
3
Vei de skrelte potetene og kutt dem i to eller
fire - i like store stykker.
Kålrot
250 g
5-51/2
3
Kutt kålroten i små terninger.
SAMSUNG ELECTRONICS
Tilsett 60-75 (5-6 ts) vann.
Kutt gulrøttene i like store skiver.
Små sopp kan være hele, større kuttes i skiver.
Tilsett ikke vann. Dusj med sitronsaft. Krydre med
salt og pepper. Slå av vann før servering.
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 29
Råd om matlaging
Å tilberede ris og pasta
NO
Ris: Bruk et stort ildfast fat med lokk - ris dobler sitt volum under koking. Varm opp under
lokk. Etter at ovnstiden er over, rører du og tilsetter salt eller urter og smør før varme
fordelingstiden.
Merk: Det er ikke sikkert risen har absorbert alt vannet i løpet av ovnstiden.
Pasta: Bruk et stort ildfast fat. Tilsett kokende vann, en klype salt og rør godt. Varm
opp uten lokk.
Rør av og til under oppvarmingen. Legg på lokket før varmefordelingstiden og
slå av alt vann etterpå.
Produkt
Størrelse
Effekt
Ovns-tid
(min)
Polert ris
(parboiled)
250 g 1000 W 14-15
375 g
161/2-171/2
Upolert ris
(parboiled)
250 g 1000 W
375 g
Upolert ris
250 g 1000 W 15-16
375 g
171/2-181/2
Risblanding
(ris + villris)
250 g 1000 W
375 g
Pasta
250 g 1000 W
500 g
Varme-for
delings-tid(min)
Instructions
5
Tilsett 500 ml kaldt vann.
Tilsett 750 ml kaldt vann.
5-10
Tilsett 500 ml kaldt vann.
Tilsett 750 ml kaldt vann.
5
Tilsett 600 ml kaldt vann.
Tilsett 750 ml kaldt vann.
16-17
20-21
5-10
Tilsett 400 ml kaldt vann.
Tilsett 550 ml kaldt vann.
10-11
12-14
5
19-20
21-22
Tilsett 1000 ml varmt vann.
Tilsett 2000 ml varmt vann.
Tilberedning av fersk fisk
Bruk effektnivået og tidsangivelsene i denne tabellen som en veiledning ved tilberedning.
Matvare
Fiskefileter
Porsjon
Effekt
Tid
(min)
Hviletid
(min)
200 g
600 W
3 1/2 -4 1/2
3-5
Skyll med vann, dryss på
sitronsaft
og legg fiskefiletene på en flat
glasstallerken. Dekk med folie
beregnet på mikrobølgeovn. La
stå i 3 - 5 minutter.
3-5
Skyll med vann, dryss på
sitronsaft
og legg fisken i en oval glassform
(2 fisker skal ligge hode mot
hale). Dekk med folie for mikrobølgeovn under koke- og hviletid.
La stå i 3 - 5 minutter
400 g
Hel fisk
350 g (1)
700 g (2)
6-7
600 W
4 1/2 -5 1/2
8 - 10
Veiledning
SAMSUNG ELECTRONICS
29
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 30
Råd om matlaging
OPPVARMING
Mikrobølgeovnen varmer opp mat på en brøkdel av den tiden en vanlig stekeovn eller en
kokeplate trenger.
Velg effektnivå og oppvarmingstid i samsvar med tabellen. Tidene i tabellen gjelder for væske
med romtemperatur fra +18 til +20 °C eller avkjølt matvare med temperatur fra +5 til +7 °C.
NO
Størrelse og tildekking
Unngå å varme opp store stykker av f.eks. kjøtt - de kan bli overkokt eller tørke før
midten er varm. Oppvarming av små stykker blir mer vellykket.
Effektnivå og røring
Noen matvarer trenger å varmes opp på 1000 W, mens andre kan varmes opp på
850 W, 600 W, 450 W eller til og med 300 W.
Les tabellen. Vanligvis er det bedre å velge lavere effektnivå hvis matvaren er smått
oppdelt, i stort kvantum eller lett å varme opp (f.eks. kjøttpai).
Resultatet blir best hvis du rører godt eller snur matvaren i løpet av oppvarmingen. Hvis
mulig bør du også røre før servering.
Vær særlig varsom ved oppvarming av væsker og barnemat. For å unngå overkoking og
mulig skålding bør du røre før, under og etter oppvarming. La matvaren stå i mikrobølgeovnen i varmefordelingstiden. Vi anbefaler at du stikker en plastskje eller en
glasspinne ned i væsken. Unngå overoppheting (og tilhørende søl). Det er å foretrekke
at du om nødvendig forkorter ovnstiden og forlenger varmefordelingstiden.
Ovnstid og varmefordelingstid
Når du varmer opp en matvare for første gang, bør du notere tiden - til senere bruk.
Forsikre deg alltid om at den oppvarmede maten er helt gjennomvarm.
La maten stå en stund etter oppvarming - slik at varmen fordeler seg jevnt. Den anbefalte varmefordelingstiden ved oppvarming er 2-4 minutter, hvis ikke tabellen anbefaler
annet.
Vær særlig varsom ved oppvarming av væsker og barnemat. Se også kapitlet med
sikkerhetsforskrifter.
Å VARME OPP VÆSKER
Beregn alltid en varmefordelingstid på minst 20 sekunder etter at mikrobølgeovnen er
slått av, slik at varmen fordeler seg jevnt. Rør om nødvendig under oppvarmingen og
ALLTID etter oppvarmingen. For å unngå overkoking og mulig skålding bør du stikke en
plastskje eller en glasspinne ned i væsken og røre før, under og etter oppvarming.
Å VARME OPP BARNEMAT
BARNEMAT: Tøm maten på en ren, dyp porselenstallerken. Dekk med plastlokk. Rør
godt etter oppvarming! La maten stå i 2-3 minutter før servering. Rør igjen
og kontroller temperaturen. Anbefalt serveringstemperatur: mellom 30 og 40 °C.
MELK TIL SPEDBARN: Hell melken i en sterilisert glassflaske. Varm opp uten lokk.
Varm aldri opp en tåteflaske med smokken på, da flasken kan eksplodere
hvis den overopphetes. Rist godt før varmefordelingen og igjen før server
ing! Kontroller alltid melkens eller barnematens temperatur nøye før du gir
den til barnet. Anbefalt serveringstemperatur: ca. 37 °C.
MERK:
Barnemat må alltid kontrolleres nøye før servering for å hindre forbrenning. Bruk effekt
nivå og tid som i den neste tabellen som en veiledning ved oppvarming.
30
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 31
Råd om matlaging
Å varme opp væske og mat
Bruk tabellens effektnivå og tid som en veiledning ved oppvarming.
Produkt
Størrelse
Effekt
Drikkevarer 150 ml (1kopp) 1000 W
300 ml(2kopper)
(kaffe, te
450 ml(3kopper)
og vann)
600 ml(4kopper)
NO
Ovns-tid
(min)
Varme-for
delings-tid(min)
Instructions
1-11/2
11/2-2
21/2-3
31/2-4
1-2
Hell væsken i kopper og varm opp
uten tildekking: 1 kopp midt på, 2 kopper på hver sin side og 3 kopper i en
sirkel. La dem stå i mikrobølgeovnen
under varmefordelingen og rør godt.
Suppe
(avkjølt)
350 g
450 g
550 g
1000 W
3-4
31/2 - 41/2
4-5
2-3
Hell opp i dyp porselenstallerken.
Legg på lokk. Rør av og til under
oppvarming og igjen før varmefordeling og servering.
Gryterett
(avkjølt)
350 g
600 W
41/2 - 51/2
2-3
Legg gryteretten i dyp porselenstallerken og legg på lokk. Rør av
og til under oppvarming og igjen før
varmefordeling og servering.
Pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
31/2-41/2
3
Legg pastaen (f.eks. spaghetti eller
eggnudler) på flat porselenstallerken og dekk med mikrobølgefolie. Rør før servering.
Fylt pasta
med saus
(avkjølt)
350 g
600 W
4-5
3
Legg fylt pasta (f.eks. ravioli eller
tortellini) i dyp porselenstallerken og
dekk med mikrobølgefolie. Rør av
og til under oppvarming og igjen før
varmefordeling og servering.
Tallerkenrett
(avkjølt)
350 g
450 g
550 g
600 W
41/2 - 51/2
51/2 - 61/2
61/2 - 71/2
3
Legg tallerkenrett for 2-3 på en
porselenstallerken og dekk med
mikrobølgefolie.
SAMSUNG ELECTRONICS
31
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 32
Råd om matlaging
Oppvarming av frosne matvarer
NO
Bruk effektnivåene og tidsangivelsene i denne tabellen som en veiledning ved oppvarming.
Matvare
Porsjon
Effekt
Tid
(min)
Hviletid
(min)
Veiledning
Pasta
(frossen)
400 g
600 W
15 - 17
3
Legg frossen pasta, for eksempel
tortellini eller ravioli, på en flat
glasstallerken. Dekk med plastlokk.
Rør nå og da under koketiden og
før hviletiden.
Kjøttstykker
i saus (frosne)
450 g
600 W
14 - 16
3
Legg frossent kjøtt (f.eks. kylling i
karri) på en flat glasstallerken og
tildekk. Rør nå og da under
koketiden og før hviletiden.
Suppe
(frossen)
500 g
850 W
12 - 14
3
Legg frossen suppe i en glassform
av egnet størrelse, og med lokk.
Kok tildekt. Rør nå og da under
koketiden og før hviletiden.
Melboller
(frosne)
150 g
300 g
600 W
2-3
3-4
3
Legg 2 - 4 frosne melboller side ved
side i en stor glassbolle. Fukt
toppen av bollene med kaldt vann.
Kok tildekt.
Å varme opp barnemat og melk til spedbarn
Bruk tabellens effektnivå og tid som en veiledning ved oppvarming.
32
Produkt
Størrelse
Effekt
Ovns-tid
(min)
Barnemat
(grønnsaker
+ kjøtt)
190 g
600 W
30 sek
2-3
Tøm maten i en dyp tallerken. Dekk
til. Rør etter oppvarming. La stå i 23 minutter. Rør godt og kontroller
temperaturen før servering.
Barnegrøt
(korn + melk
+ frukt)
190 g
600 W
20 sek
2-3
Tøm maten i en dyp tallerken. Dekk
til. Rør etter oppvarming. La stå i 23 minutter. Rør godt og kontroller
temperaturen før servering.
Melk til
spedbarn
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sek
1 min 10 sek1 min 20 sek
2-3
Rør eller rist godt og hell melken i
en sterilisert glassflaske. Plasser
midt på dreieskiven. Varm opp uten
lokk. Rist godt og la stå i minst 2
minutter. Rist godt og kontroller
temperaturen før servering.
SAMSUNG ELECTRONICS
Varme-for
delings-tid(min)
Instructions
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 33
Råd om matlaging
TINING
NO
Mikrobølger tiner fryste matvarer på en utmerket måte. Mikrobølger tiner fryste matvarer var
somt på kort tid. Dette kan være en stor fordel hvis uventede gjester plutselig skulle dukke opp.
Fryst fjærkre må være godt tint før tilberedning. Fjern alle metallbånd og ta fjærkreet ut av
emballasjen slik at all væske renner av.
Legg den fryste maten på en tallerken uten tildekking. Snu maten halvveis i tiningen, hell av
all væske og fjern eventuell innmat så raskt som mulig.
Kontroller maten med jevne mellomrom for å forsikre deg om at den ikke føles varm.
Hvis små og tynne deler av den fryste maten begynner å bli varm, kan de skjermes ved at
svært små strimler med aluminiumsfolie brettes rundt dem under tiningen.
Hvis fjærkreet begynner å bli varmt på overflaten, stanses tiningen, og matvaren får stå i 20
minutter før tiningen fortsettes.
La fisk, kjøtt og fjærkre stå for å fullføre tiningen. Denne varmefordelingstiden for fullføring
av tining varierer avhengig av den mengden som skal tines. Vennligst se tabellen nedenfor.
Tips: Flate, tynne matvarer tiner bedre enn tykke, og små mengder trenger mindre tid enn
større. Husk dette tipset når du fryser ned og tiner matvarer.
For tining av fryste matvarer med en temperatur på omtrent -18 til -20 °C kan følgende tabell
brukes som veiledning.
All fryst mat bør tines på “tineeffektnivå” (180 W).
Produkt
Størrelse
Ovns-tid
Varme-for
delings-tid(min)
(min)
Kjøtt
Karbonadedeig 200 g
400 g
71/2 - 81/2
14 - 16
250 g
81/2 - 91/2
500 g
(2 stk.)
900 g
17 - 18
200 g
(2 stk.)
400 g
(4 stk.)
7-8
14 - 15
Frukt
Bær
250 g
8-9
5 - 15
Brød
Rundstykker
(ca. 50 g hver)
Loffskiver
2 stk.
4 stk.
250 g
11/2 - 2
3 - 31/2
6 - 61/2
5 - 10
Pork steaks
Svinefilet
Fjærkre
Kyllingdeler
Hel kylling
Fiskefilet
5 - 20
15 - 60
28 - 30
5 - 20
Instructions
Legg kjøttet på en flat porselenstallerken.
Dekk tynne kanter med aluminiumsfolie. Snu
halvveis i tiningen!
Legg først kyllingdelene med skinnsiden
ned. Hel kylling legges først med brystsiden
ned på en flat porselenstallerken. Legg aluminiumsfolie rundt tynne deler som lår og
vinger. Snu halvveis i tiningen!
Legg dypfryst fisk midt på en flat porselenstallerken. Legg tynnere deler under tykkere.
Legg aluminiumsfolie rundt halen på hel fisk.
Snu halvveis i tiningen!
Legg frukten utover en flat glasstallerken
(med stor diameter).
Legg rundstykker i en sirkel eller brødskiver
flatt på kjøkkenpapir midt på dreieskiven.
Snu halvveis i tiningen!
SAMSUNG ELECTRONICS
33
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 34
Råd om matlaging
SPESIALTIPS
NO
Å SMELTE SMØR
Legg 50 g smør i en liten, dyp glasstallerken. Dekk med plastlokk. Varm opp i 30-40
sek på 1000 W, til smøret er smeltet.
Å SMELTE SJOKOLADE
Legg 100 g sjokolade i en liten, dyp glasstallerken. Varm opp i 3-5 min, til sjokoladen
er smeltet. Rør én eller to ganger under smeltingen.
Å SMELTE KRYSTALLISERT HONNING
Legg 20 g krystallisert honning i en liten, dyp glasstallerken. Varm opp i 20-30 sek på
300 W, til honningen er smeltet.
Å SMELTE GELATIN
Legg tørre gelatinplater (10 g) i kaldt vann i 5 minutter. Legg den avrente gelatinen i
en liten ildfast bolle. Varm opp i 1 minutt på 300 W. Rør etter smeltingen.
Å LAGE VARM KAKEGLASUR
Rør ut glasuren i kaldt vann. Varm opp uten lokk i en ildfast bolle i 31/2 til 41/2 minutter
på 1000 W, til glasuren er klar. Rør to ganger under oppvarmingen.
Å LAGE SYLTETØY
Legg 600 g frukt eller bær (gjerne blanding) i en passe stor ildfast bolle med lokk.
Tilsett 300 g syltesukker og rør godt. Varm opp under lokk i 10-12 minutter på
1000 W. Rør flere ganger under oppvarmingen. Tøm rett ned i små syltetøyglass
med skrulokk. La glassene stå på lokket i 5 minutter.
Å LAGE PUDDING
Bland puddingpulver med sukker og melk (500 ml) i samsvar med oppskriften på
pakken og rør godt. Bruk en passe stor ildfast bolle. Varm opp under lokk i 61/2 til 71/2
minutter på 1000 W. Rør godt flere ganger under oppvarmingen.
Å BRUNE MANDELFLAK
Legg 30 g mandelflak jevnt utover en middels stor porselenstallerken. Rør flere
ganger under oppvarmingen i 31/2 til 41/2 minutter på 600 W. La stå i 2-3 minutter i
mikrobølgeovnen. Bruk grytekluter når du tar ut tallerkenen!
34
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 35
Rengjøring av mikrobølgeovnen
Følgende deler av mikrobølgeovnen bør rengjøres regelmessig for å hindre at
fett og matpartikler bygger seg opp:
●
●
●
NO
IInnvendige og utvendige flater
Dører og dørtetninger
Dreieskive og rulleringer
☛
Påse ALLTID at dørtetningene er rene, og at døren lukkes skikkelig.
1.
Rengjør utvendige flater med en myk klut og varmt såpevann. Skyll og tørk.
2.
Fjern sprut og flekker på innvendige flater eller på rulleringen med såpe og klut. Skyll og tørk.
3.
For å løsne herdede matpartikler og fjerne lukt plasseres en kopp med fortynnet sitronsaft på
dreieskiven og varmes opp i ti minutter på maksimal effekt.
4.
Vask den oppvaskmaskinsikre platen så ofte det er nødvendig.
➢
•
•
Søl IKKE vann i ventilasjonsåpningene. Bruk ALDRI produkter som inneholder slipemiddel
eller kjemiske løsemidler. Pass særlig godt på ved rengjøring av dørtetningene, slik at
ingen partikler:
bygger seg opp
hindrer døren i å lukkes riktig
SAMSUNG ELECTRONICS
35
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 36
Lagring og reparasjon av mikrobølgeovnen
Når du lagrer mikrobølgeovnen eller bringer den til service, er det noen få
forholdsregler du bør ta.
Ovnen må ikke brukes hvis dør eller dørtetninger er skadet:
NO
●
●
●
Ødelagt hengsel
Tetninger ute av stilling
Forvrengt eller bøyd ovnsinnfatning
Reparasjon må bare foretas av kvalifisert mikrobølgeovnreparatør
☛
Den ytre innfatningen må ALDRI fjernes fra mikrobølgeovnen. Hvis ovnen er defekt og
trenger service eller du er i tvil om dens tilstand:
• Trekk støpselet ut av stikkontakten
• Kontakt nærmeste serviceavdeling
➢
➢
36
Hvis du ønsker å lagre ovnen midlertidig, bør du velge et tørt, støvfritt sted.
Forklaring: Støv og fuktighet kan forringe aktive deler i ovnen.
Denne mikrobølgeovnen er ikke ment for kommersielt bruk.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 37
Tekniske Spesifikasjone
SAMSUNGs produkter utvikles kontinuerlig. Vi forbeholder oss derfor rett til å
forandre så vel konstruksjonen som denne bruksanvisningen uten forutgående
varsel.
Modell
M1974/M1914
Strømkilde
230V ~ 50 Hz
Strømforbruk
Mikrobølgeovn
1400 W
Varmeeffekt
100 W/1000 W (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
Magnetron (elektronrør)
OM75P(31)
Kjølemetode
Kjøleviftemotor
Mål (b, h, d)
Utvendig
517 x 297 x 399 mm
Innvendig
336 x 241 x 349 mm
Volum
281
Vekt
Netto
ca. 16 kg
SAMSUNG ELECTRONICS
NO
37
M1974/14(NO2)
10/20/00 5:28 PM
Page 38
ELECTRONICS
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:37 PM
Page 1
MIKROAALTOUUNI
M1974/M1914
Käyttöohjeet
ja
Ruoanlaitto-opas
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:37 PM
Page 2
Pikaopas (M1974)
Halutessasi kypsentää ruokaa
FI
1 Aseta ruoka uuniin.
Valitse tehotaso painamalla
painiketta kerran tai useammin.
2 Valitse valmistusaika säätöpyörää kiertämällä.
3 Paina
Tulos:
painiketta.
Valmistus alkaa.
Uuni piipittää 4 kertaa valmistusajan kuluttua loppuun.
Halutessasi sulattaa ruokaa
1 Aseta pakaste uuniin.
Paina Auto-painiketta (
).
2 Valitse paino säätöpyörää kiertämällä.
3 Paina
painiketta.
Halutessasi pidentää aikaa
1 Anna ruoan olla uunissa.
Paina +30s -painiketta kerran tai useammin jokaista pidennet
tävää 30 sekunnin pätkää kohti.
2
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:37 PM
Page 3
Pikaopas (M1914)
Halutessasi kypsentää ruokaa
FI
1 Aseta ruoka uuniin.
Valitse tehotaso kiertämällä KÄYTTÖTEHON säätöpyörää.
2 Valitse valmistusaika kiertämällä AJASTIN-pyörää.
Halutessasi sulattaa ruokaa
1 Kierrä KÄYTTÖTEHON säätöpyörä sulatussymbolin(
)kohdalle.
2 Valitse sulatusaika kiertämällä AJASTIN-pyörää.
Halutessasi säätää valmistusaikaa
1 Anna ruoan olla uunissa.
Kierrä AJASTIN-pyörä haluttuun aikaan.
SAMSUNG ELECTRONICS
3
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:37 PM
Page 4
Sisällysluettelo
FI
Pikaopas ..................................................................................................2
Uuni ..........................................................................................................5
Ohjauspaneeli ..........................................................................................6
Lisävarusteet ............................................................................................8
Tämän oppaan käyttö ..............................................................................9
Turvamääräykset ......................................................................................10
Mikroaaltouunin asentaminen ..................................................................12
Kellon asettaminen aikaan (M1974) ........................................................12
Mikroaaltouunin toimintaperiaatteet ..........................................................13
Uunin oikean toiminnan tarkistaminen ......................................................14
Käyttöongelmien ratkaiseminen ................................................................15
Kypsentäminen/kuumentaminen ..............................................................16
Tehotasot ..................................................................................................17
Kuumentamisen keskeyttäminen ..............................................................18
Valmistusajan säätäminen ........................................................................18
Automaattinen pikavalmistus/kypsennystoiminto
(M1974) ....................................................................................................19
Automaattisen valmistuksen /kypsennyksen
asetukset (M1974) ....................................................................................20
Pikavalmistustoiminnon käyttö ................................................................21
Pikavalmistusasetukset ............................................................................21
Automaattisulatuksen käyttö (M1974) ......................................................22
Käsisäätöinen sulatus (M1914) ................................................................22
Automaattisulatuksen asetukset (M1974) ................................................23
Tuuletustoiminnon käyttö (M1974)............................................................24
Pyörivän lautasen käsitoiminen pysäyttäminen ........................................24
Piippausäänen poiskytkeminen (M1974) ..................................................25
Lapsilukko (M1974) ..................................................................................25
Ruoka-astiaopas ......................................................................................26
Ruoanlaitto-opas ......................................................................................27
Puhdistaminen ..........................................................................................35
Uunin varastointi ja käytön valmistelu ......................................................36
Tekniset tiedot ..........................................................................................37
4
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:38 PM
Page 5
Uuni
Malli: M1974
FI
LAMPPU
OHJAUSPANEELI
TUULETUSAUKOT
TURVASALPOJEN AUKOT
NÄYTTÖ
KYTKINKAPPALE
OVEN SALVAT
OVI
PYÖRIVÄ KEHÄ
OVEN KAHVA
PYÖRIVÄ LAUTANEN
Malli: M1914
AJASTINPYÖRÄ
LAMPPU
TUULETUSAUKOT
TURVASALPOJEN AUKOT
KYTKINKAPPALE
KÄYTTÖTEHON
SÄÄTÖPYÖRÄ
OVEN SALVAT
OVI
PYÖRIVÄ KEHÄ
PYÖRIVÄ LAUTANEN
OVEN KAHVA
SAMSUNG ELECTRONICS
5
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:38 PM
Page 6
Ohjauspaneeli (M1974)
FI
1
2
4
5
3
9
6
7
8
1. AUTOMAATTISEN VALMISTUKSEN/KYPSENNYKSEN VALITSIN
2. AUTOMAATTISULATUKSEN VALINTA
3. TEHOTASON ASETUS
4. JUOMAPAINIKE
5. TUULETUSPAINIKE
6
SAMSUNG ELECTRONICS
6. PYÖRIVÄ LAUTANEN
PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
7. PYSÄYTYS/PERUUTUSPAINIKE
8. KÄYNNISTYSPYÖRÄ
(valmistusaika, paino ja annosastiat)
9. KELLON ASETUS
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:38 PM
Page 7
Ohjauspaneeli (M1914)
FI
1
2
3
1. SULATUS
2. PIKAVALMISTUS
3. PYÖRIVÄ LAUTANEN PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
SAMSUNG ELECTRONICS
7
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:38 PM
Page 8
Lisävarusteet
FI
Hankkimastasi mallista riippuen käytössäsi on useita eri lisävarusteita,
joita voi käyttää useilla eri tavoilla.
1
Kytkinkappale, joka on jo asennettu uunin pohjalla olevaan
moottoriakseliin.
\Merkitys: Kytkin pyörittää pyörivää lautasta.
2
Pyörivä kehä, joka asennetaan uunin keskikohtaan.
Merkitys: Pyörivä kehä tukee pyörivää lautasta.
3
☛
8
SAMSUNG ELECTRONICS
Pyörivä lautanen asetetaan pyörivän kehän päälle, keskikohta
kytkinkappaleen päälle.
Merkitys: Pyörivä lautanen toimii pääasiallisena ruoanvalmistusalus
tana; se voidaan helposti irrottaa puhdistusta varten.
ÄLÄ käytä mikrouunia ilman pyörivää kehää ja lautasta.
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:38 PM
Page 9
Tämän oppaan käyttö
Olet juuri hankkinut itsellesi SAMSUNG-mikroaaltouunin. Sen käyttöoppaassa annetaan paljon hyödyllistä tietoa ruoanvalmistuksesta mikrouunia
käyttäen:
◆ Turvaohjeista
◆ Sopivista lisävarusteista
◆ Hyödyllisistä ruoanlaittovihjeistä
Käyttöohjeiden sisäkannessa on pikaopas, jossa selitetään kolme perustoimintoa:
◆ Ruoan valmistus
◆ Pakasteruoan sulatus
◆ Valmistusajan pidentäminen
Opaskirjan alussa on kuvia uunista, ja mikä vieläkin tärkeämpää, kuvan sen
ohjauspaneelista, jotta löytäisit helpolla tarvitsemasi painikkeet.
FI
Yksityiskohtaisissa ohjeissa käytetään kolmea eri symbolia.
☛
➢
Tärkeää
Huomautus
Kierrä
TURVAOHJEITA MIKROAALLOILLE ALTISTUMISEN
ESTÄMISEKSI
Seuraavien turvaohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa altistumisen vahingollisille
mikroaalloille.
(a) Älä missään tilanteessa yritä käyttää uunia sen oviluukku auki, tai peukaloi turvasulkimia (oven salpoja) tai yritä laittaa mitään esineitä turvasuljinten lukitusaukkoihin.
(b) Älä pane mitään esinettä uunin oviluukun ja etupinnan väliin tai jätä ruoka- tai
pesuaineiden jäänteitä kertymään tiivistyspintoihin. Varmista, että oviluukku ja sen
tiivistyspinnat pysyisivät puhtaina pyyhkimällä ne käytön jälkeen ensin kostealla ja
sen jälkeen kuivalla, pehmeällä kankaalla.
(c) Älä käytä uunia, jos se on vioittunut, ennen kuin valmistajan kouluttama, mikrouuneihin erikoistunut valtuutettu huoltomies on korjannut vian.
On erityisen tärkeää, että ovi sulkeutuu kunnolla ja ettei seuraavissa osissa ole
vaurioita:
(1) Ovi, sen tiivisteet ja tiivistyspinnat
(2) Oven saranat (rikki tai löystyneet)
(3) Virtajohto
(d) Uunia ei saa säätää tai korjata kukaan muu valmistajan kouluttama, mikrouuneihin erikoistunut valtuutettu huoltomies.
SAMSUNG ELECTRONICS
9
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:38 PM
Page 10
Turvamääräykset
Ennen kuin lämmität ruokaa tai nesteitä mikrouunissa, varmistu että seuraavia
turvamääräyksiä noudatetaan.
FI
1. ÄLÄ käytä mitään metallisia astioita tai esineitä mikrouunissa:
◆ Metalliastioita
◆ Tarjoiluastioita, joissa on kulta- tai hopeakoristelua
◆ Vartaita, haarukoita yms.
Syy:
Tällöin voi syntyä sähkövalokaaria tai kipinöintiä, joka voi vahingoittaa uunia.
2. ÄLÄ kuumenna:
◆ Ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja pulloja, tölkkejä tai muita säilytysastioita
Esim. Vauvanruokatölkit
◆ ”Ilmatiiviitä” ruoka-aineita
Esim. Munat, kuorelliset pähkinät, tomaatit
Syy:
Paineen kasvu voi saada ne hajoamaan räjähdysmäisesti.
Poista kuoret ja puhkaise pinnat ja nahkamaiset päällysosat.
Vihje:
3. ÄLÄ käytä mikrouunia tyhjänä.
Syy:
Uunin seinämät voivat vaurioitua.
Pidä uunissa aina vedellä täytettyä vesilasia.
Vihje:
Vesi imee itseensä mikroaallot, jos sattuisit vahingossa laittamaan uunin päälle, kun
se on muuten tyhjänä.
4. ÄLÄ peitä takaosan tuuletusaukkoja kankaalla tai paperilla.
Syy:
Uunin erittämä kuuma ilma saattaa sytyttää kankaan tai paperin palamaan.
5. Käytä AINA patalappuja tai -kintaita ottaessasi astiaa uunista.
Syy:
Jotkut ruoka-astiat imevät itseensä mikroaaltoja ja lämpöä siirtyy aina
6. ÄLÄ kosketa kuumennusvastuksia tai uunin sisäseinämiä.
Syy:
Seinät voivat olla polttavan kuumat ruoan kuumentamisen jälkeenkin, vaikkeivat ne
siltä näyttäisikään. Älä päästä herkästi syttyviä aineita kosketuksiin uunin sisäpinto
jen kanssa. Anna uunin jäähtyä ensin.
7. Tulipalon välttämiseksi uunin sisätiloissa:
◆ Älä säilytä syttyviä aineita uunissa
◆ Poista paperi- ja muovipusseista niiden metallilankasulkimet.
◆ Älä käytä mikrouunia sanomalehtien kuivattamiseen.
◆ Jos havaitset savua uunissa, pidä uunin oviluukku suljettuna ja katkaise virta uunista sekä
irrota myös virtajohto seinästä.
10
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:38 PM
Page 11
Turvamääräykset (jatkoa)
8.
9.
Ole erityisen huolellinen kuumentaessasi nesteitä ja vauvanruokia.
◆ Anna AINA ruoan seistä vähintään 20 sekuntia uunin sammumisen jälkeen, jotta lämpö
ehtisi tasaantua.
◆ Sekoita ruokaa tarvittaessa valmistuksen aikana ja AINA kuumennuksen jälkeen.
◆ Ole varovainen astian käsittelyssä kuumennuksen jälkeen. Astia voi aiheuttaa palovam
moja, jos sen on liian kuuma
◆ On olemassa riski viivästyneen kiehahduksen aiheuttamasta äkillisestä purkautumisesta.
◆ Viivästyneen kiehahduksen ja siitä aiheutuvien palovammojen estämiseksi juomakuppei
hin tulisi asettaa muovilusikka tai lasipuikko, ja sekoittaa niitä ennen valmistusta, sen
aikana ja sen jälkeen.
Syy:
Nesteitä kuumennettaessa kiehumishetki saattaa viivästyä, jolloin neste aattaa
kuohahtaa senkin jälkeen kun astia on poistettu uunista.
Seurauksena voi olla palovammoja.
◆ Jos palovamma pääsee syntymään, seuraa näitä ENSIAPUOHJEITA:
• Pidä palanutta ihon aluetta kylmässä vedessä vähintään 10 minuutin ajan.
• Peitä palanut iho puhtaalla, kuivalla siteellä.
• Älä voitele palanutta ihoa rasvalla, öljyllä tai voiteilla.
◆ ÄLÄ KOSKAAN täytä kuumennettavaa astiaa reunojansa myöten, ja valitse ylikiehumisen
estämiseksi ylöspäin levenevä astia. Myös
kapeakaulaiset pullot voivat ylikuumentuessaan räjähtää.
◆ Tarkista AINA vauvanruoan ja maidon lämpötila ennen kuin annat niitä lapselle.
◆ ÄLÄ KOSKAAN lämmitä vauvan pulloa tutin ollessa pullon suulla, koska pullo voi yliku
umentuessaan räjähtää.
FI
Varo vahingoittamasta virtajohtoa.
◆ Älä upota virtajohtoa tai sen pistoketta veteen ja pidä se poissa kuumilta pinnoilta.
◆ Älä käytä tätä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on viallinen.
10. Seiso noin käsivarren mitan päässä uunista avatessasi sen oviluukkua.
Syy: Ulos virtaava kuuma ilma tai höyry voi aiheuttaa palovammoja.
11. Pidä uunin sisäpinnat puhtaina.
Syy: Uunin seinämiin piintynyt ruoka tai öljy vioittaa maalipintaa ja heikentää uunin tehoa.
12.
Käytön aikana saattaa kuulua nakutusta, erityisesti sulatuksen aikana.
Syy: Ääni aiheutuu sähköisen tehon muutoksesta, ja on täysin normaali ilmiö.
13. Kun mikrouuni toimii kuormittamattomana, sen virta katkeaa turvasyistä automaattisesti. Kun
uuni on tämän saanut seistä käyttämättömänä yli puoli tuntia, sitä voi taas alkaa käyttää nor
maalisti.
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
Katso silloin tällöin uuniin valmistuksen aikana, jos ruokaa lämmitetään tai keitetään muovisissa tai
paperisissa kertakäyttöastioissa tai muista palavista materiaaleista valmistetuissa astioissa.
TÄRKEÄ TIEDOTE
Lapsia EI saa KOSKAAN päästää käyttämään mikrouunia tai leikkimään sillä. Heitä ei saa
myöskään koskaan jättää mikrounin läheisyyteen ilman valvontaa uunia käytettäessä. Lapsia kiinnostavia tavaroita ei pidä säilyttää tai piilottaa juuri uunin yläpuolelle.
SAMSUNG ELECTRONICS
11
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:38 PM
Page 12
Mikroaaltouunin asentaminen
Valitse uunin käyttöpaikaksi tasainen ja vaakasuora pinta, joka on riittävän
tukeva kestämään sen painon.
FI
20 cm
above
10 cm
behind
10 cm of
the side
1 Asentaessasi uunia, varmistu, että uunin joka puolelle jää tarpeeksi tilaa
tuuletusta varten. Jätä sen vuoksi vapaaksi vähintään 10 cm (4”) tyhjää tilaa
uunin taakse ja sivuille sekä 20 cm (8”) sen yläpuolelle.
2 Poista uunin sisältä kaikki pakkausmateriaali.
Aseta pyörivä kehä ja lautanen paikalleen.
Tarkista, että pyörivä lautanen pyörii esteettä.
✽
✽
✽
Älä koskaan tuki uunin ilma-aukkoja, koska se voi tällöin ylikuumentua ja katkaista
automaattisesti pois virran. Uunia ei voi tällöin käyttää ennen kuin se on jäähtynyt riittävästi.
Oman turvallisuutesi vuoksi kytke virtajohdon pistoke 3-aukkoiseen AC 230 voltin, 50 Hz:n
maadoitettuun pistorasiaan. Jos laitteen virtajohto on viallinen, se tulee vaihtaa samanlaiseen
erikoisjohtoon (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B,
MOONSUNG EP-48E). Vaihdatuta johto sähköliikkeessä. ISRAELissa käytettävä virtajohto
on nimeltään PENCON(ZD16A), ETELÄAFRIKAssa sen nimi on APEX LEADS SA16 ja
NIGERIAssa, KENIAssa sekä ARABIEMI IRIKUNNISSA PENCON(UD13A1).
Älä asenna mikrouunia kuumaan tai kosteaan käyttöympäristöön, kuten perinteisen uunin tai
lämpöpatterin viereen. Uunin teholähdevaatimukset tulee myös ottaa huomioon ja kaikkien
käytettävien jatkojohtojen tulee olla laadultaan samanlaisia kuin uunin kanssa toimitettu virta
johto. Pyyhi uunin sisäosat ja oven tiivisteet kostealla kankaalla ennen kuin käytät mikrouuni
asi 1. kerran.
Kellon asettaminen aikaan (M1974)
Mikrouunissa on sisäänrakennettu kello, joka voidaan asettaa näyttämään aikaa
joko 24:n tai 12 tunnin järjestelmän mukaisesti. Kello pitää asettaa oikeaan
aikaan silloin kun:
◆ Mikrouuni otetaan käyttöön 1. kerran.
◆ Virrankatkoksen jälkeen
➢ Älä unohda tarvittaessa siirtää kelloa talvi- tai kesäaikaan.
1
Ajan näyttämiseksi..
24 tunnin järjestelmällä
12 tunnin järjestelmällä
12
SAMSUNG ELECTRONICS
2
Aseta tunnit säätöpyörällä.
3
Paina
painiketta.
Paina
painiketta...
Kerran
Kahdesti
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:38 PM
Page 13
Kellon asettaminen aikaan (M1974) - (jatkoa)
4
Kierrä säätöpyörää minuuttilukemien asettamiseksi.
FI
5
Paina
painiketta.
Mikroaaltouunin toimintaperiaatteet
Mikroaallot ovat korkeataajuisia sähkömagneettisia aaltoja, niistä vapautuva
energia kypsentää tai lämmittää ruoan muuttamatta sen muotoa tai väriä.
Mikroaaltouunia voi käyttää
◆ pakasteiden sulattamiseen
◆ ruoan pikalämmitykseen
◆ automaattiseen valmistukseen/kypsentämiseen (M1974)
◆ muuhun ruoanvalmistukseen
Valmistusperiaate
1 Magnetronin tuottamat mikroaallot jakautuvat tasaisesti lautasen pyöriessä.
Ruoka kypsyy tällöin tasaisesti.
2 Mikroaallot tunkeutuvat ruokaan noin 2,5 cm:n (1”) syvyyteen. Ruoan kypsymi
nen edistyy kuumuuden levitessä vähitellen koko ruoka-annokseen.
3 Kypsymisaika vaihtelee käytetyn astian ja ruoan ominaisuuksien mukaan:
◆
◆
◆
☛
Määrä ja paksuus
Vesipitoisuus
Ruoan alkulämpötila (pakastettu vai ei).
Koska ruoan sisäosat kypsyvät lämmön leviämisen myötä,
kypsyminen jatkuu vielä senkin jälkeen kun se on otettu pois
uunista. Siksi on noudatettava resepteissä ja näissä käyttöohjeissa
annettuja valmistusaikoja, jotta
◆ ruoka ehtisi kypsyä sisäosiaan myöten
◆ ruoan lämpötila olisi kauttaaltaan sama
SAMSUNG ELECTRONICS
13
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:38 PM
Page 14
Uunin oikean toiminnan tarkistaminen
Seuraavassa selostetulla yksinkertaisella tavalla voit milloin vain tarkistaa,
toimiiko mikrouunisi kunnolla.
FI
Aseta ensin vesikulho pyörivälle lautaselle.
Malli: M1974
1 Paina
2 Paina
Tulos:
painiketta ja aseta aika 4-5 minuuttiin kiertämällä säätöpyörää.
painiketta.
Uuni lämmittää vettä 4-5 minuuttia.
Veden tulisi kiehua.
Malli: M1914
1 Aseta maksimiteho päälle KÄYTTÖTEHON säätöpyörää kiertämällä.
2 Aseta aika 4-5 minuuttiin AJASTIN-pyörää kiertämällä.
➢
14
Uuni tulee kytkeä sopivaan pistorasiaan. Pyörivän lautasen tulee olla
paikallaan uunissa. Jos tehoasetus on jokin muu kuin maksimi, kestää
pitempään ennen kuin vesi alkaa kiehua.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(FI1)
10/20/00 5:38 PM
Page 15
Käyttöongelmien ratkaiseminen
Jos käytössä esiintyy jokin alla luetelluista ongelmista, yritä ratkaista se tarjottua ratkaisua käyttämällä.
FI
● Tämä on normaalia
• Höyryä tiivistyy uunin sisälle
• Ilmaa virtaa oviluukun ja ulkokotelon ympärillä
• Valon heijastuksia oviluukun ja ulkokotelon ympärillä.
• Höyryä virtaa oviluukun ympäriltä tai tuuletusaukoista
painiketta painettaessa. (M1974)
● Uuni ei käynnisty
• Onko ovi kunnolla kiinni?
● Uuni ei käynnisty AJASTIN-pyörää kiertämällä. (M1914)
• Onko ovi kunnolla kiinni?
● Ruoka ei kuumene laisinkaan
• Oletko asettanut ajastimen oikein ja/tai painanut
painiketta? (M1974)
• Oletko asettanut ajastimen oikein? (M1914)
• Onko ovi kiinni?
• Oletko ylikuormittanut sähköliitäntää niin, että sulake on palanut tai automaat
tivaroke lauennut?
●
Ruoka on joko liian kypsää tai ei tarpeeksi kypsää
• Onko aika-asetus oikea kyseiselle ruoalle?
• Onko tehotaso oikein asetettu?
● Uunissa kipinöi ja ritisee (valokaaria)
• Käytätkö astiaa, jossa on metallikoristeita?
• Oletko unohtanut uuniin haarukan tai muun metalliesineen?
• Onko alumiinifolio liian lähellä uunin seinämää?
● Uuni aiheuttaa häiriöitä radioon tai televisioon
• Uunin toimiessa voi radiossa tai televisiossa esiintyä pieniä häiriöitä. Tämä on
normaalia.
Ongelman ratkaisemiseksi sijoita uuni kauemmaksi televisioista, radioista ja
antenneista.
• Jos uunin mikroprosessori havaitsee häiriön, näyttö voi nollautua. Tämän
ongelman ratkaisemiseksi irrota uunin virtajohto pistorasiasta ja kytke se
uudelleen takaisin. Aseta kello uudelleen aikaan. (M1974)
➢
Elleivät yllä annetut ohjeet ratkaise ongelmaasi, ota yhteys uunin myyneeseen
liikkeeseen tai SAMSUNGin huoltoon.
SAMSUNG ELECTRONICS
15
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 16
Kypsentäminen/Kuumentaminen
Seuraavassa kappaleessa selostetaan ruoan kypsentäminen ja lämmittäminen.
Tarkista AINA uunin asetukset ennen jätät ruoan kypsymään.
FI
Aseta ensin ruoka keskelle lautasta. Sulje ovi.
Malli: M1974
1 Paina
Tulos:
painiketta
Näytölle ilmestyvät lukemat 1000W (maksimiteho).
Valitse sopiva teho painamalla uudelleen
painiketta, kunnes haluamasi
teho (W) on näytöllä. Lue seuraavalla sivulla oleva tehotaulukko.
2 Valitse valmistusaika kiertämällä säätöpyörää.
3 Paina
Tulos:
☛
➢
painiketta.
Uuniin syttyy valo ja sen lautanen alkaa pyöriä.
Valmistus käynnistyy ja sen loputtua uuni piippaa neljä kertaa.
Älä koskaan kytke mikrouunia päälle sen ollessa tyhjä.
Jos haluat kuumentaa annosta lyhyen ajan maksimiteholla (1000 W), paina +30s
-painiketta kerran jokaista 30:tä kuumennussekuntia kohti. Uuni käynnistyy
välittömästi.
Malli: M1914
1 Aseta maksimiteho päälle KÄYTTÖTEHON säätöpyörää kiertämällä.
(MAKSIMITEHO: 1000 W)
2 Aseta aika AJASTIN-pyörää kiertämällä.
Tulos: Uuniin syttyy valo ja sen lautanen alkaa pyöriä.
☛
➢
16
Älä koskaan kytke mikrouunia päälle sen ollessa tyhjä.
Tehotasoa voi muuttaa valmistuksen aikana KÄYTTÖTEHON säätöpyörää
kiertämällä.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 17
Tehotasot
Voit valita seitsemän tehotason väliltä.
FI
Tehotasonimike
Teho
FULL (täysi)
1000 W
HIGH (korkea)
850 W
REHEAT(paisto)
700 W (M1914)
MEDIUM HIGH (keskitasoa korkeampi)
600 W
MEDIUM (keskitaso)
450 W
MEDIUM LOW (keskitasoa matalampi)
300 W
DEFROST (sulatus)(
)
LOW/KEEP WARM
(matala/lämmön säilyttäminen)
180 W
100 W
➢
◆ Jos valitset korkean tehotason, pitää valmistusaikaa lyhentää.
◆ Jos valitset matalan tehotason, pitää valmistusaikaa pidentää.
SAMSUNG ELECTRONICS
17
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 18
Kuumentamisen keskeyttäminen
Voit keskeyttää kuumentamisen missä tahansa vaiheessa.
FI
Malli: M1974
1 Valmistuksen väliaikainen keskeyttäminen.
Avaa ovi.
Tulos: Valmistus keskeytyy. Sen jatkamiseksi tulee ovi sulkea ja painaa
painiketta uudelleen.
2 Valmistuksen lopullinen keskeyttäminen.
Paina
painiketta.
Tulos: Valmistusasetukset peruuntuvat.
☛
Voit myös peruuttaa minkä tahansa asetuksen painamalla Peruutus-painiketta
.
Malli: M1914
1 Valmistuksen väliaikainen keskeyttäminen.
Avaa ovi.
Tulos: Valmistus keskeytyy. Sen jatkamiseksi tulee ovi sulkea.
2 Valmistuksen lopullinen keskeyttäminen.
Kierrä TIMER-painike asentoon ”0”.
Valmistusajan säätäminen
Malli: M1974
Voit pidentää valmistusaikaa painamalla +30s -painiketta kerran jokaista pidennettävää 30:tä sekuntia kohti.
Paina +30s -painiketta kerran jokaista pidennettävää 30:tä sekuntia kohti.
Voit lisätä tai vähentää ruoan valmistusaikaa uunin ollessa toiminnassa
kiertämällä säädintö oikealle tai vasemmalle.
18
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 19
Valmistusajan säätäminen
Malli: M1914
FI
Lisää jäljellä oleva valmistusaikaa AJASTIN-pyörää kiertämällä.
Automaattinen pikavalmistus/kypsennystoiminto(M1974)
Automaattisessa pikavalmistus/kypsennystoiminnossa on kuusi esiohjelmoitua
valmistusaikaa.
Valmistusaikoja eikä tehotasoa tarvitse asettaa etukäteen. Annosten lukumäärän
voi säätää säätöpyörällä.
Aseta ensin ruoka-annos pyörivän lautasen keskelle, ja sulje ovi.
1 Valitse painamalla Automaattinen valmistus/kypsennys(
)
painiketta kerran tai useammin se ruokatyyppi, jota aiot valmistaa.
2 Valitse annosten määrä säätöpyörää kiertämällä.
(Lue seuraavan sivun taulukosta.)
3 Paina
Tulos:
➢
painiketta.
Valmistus käynnistyy. Kun se on suoritettu loppuun:
1) Uuni piippaa neljä kertaa.
2) Päättymistä ilmaiseva signaali piippaa 3 kertaa minuutissa.
3) Oikea aika ilmestyy jälleen näytölle.
Käytä ainoastaan mikrouunikestäviä astioita.
SAMSUNG ELECTRONICS
19
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 20
Automaattisen valmistuksen/kypsennyksen asetukset (M1974)
Seuraavassa taulukossa esitellään eri automaattisia valmistus/kypsennysohjelmia,
annosmääriä, jäähtymisaikoja ja sopivia suosituksia.
FI
Painike Ruokalaji
20
Annoksen
koko
Jäähtymisaika
Valmisateria
Kylmä
300-350 g
400-450 g
500-550 g
3 mins
Aseta annos keraamiselle lautaselle ja peitä se kelmulla. Tämä ohjelma on sopiva kolmesta osasta
koostuville aterioille, esim. kastikkeella höystetylle
liha-aterialle, jossa sen lisäksi on vihanneksia ja
lisukkeita, kuten perunoita, riisiä tai makarooneja.
Keitot/kastikkeet
Kylmä
200
300
400
500
600
2-3 mins
Kaada keitto/kastike syvään keraamiseen keittolautaseen tai -kulhoon, joka peitetään valmistuksen ja
jäähtymisajan ajaksi. Hämmennä keittoa/kastiketta
ennen lämmitystä ja sen jälkeen.
Pakasteruoka/
Valmisruoka
(Pastaruoat,
kuten lasagne)
300 g
400 g
500 g
600 g
700 g
800 g
3 mins
Ota pakasteruoka pakkauksestaan ja aseta se
laakeaan lasipyreksiastiaan. Peitä ateria kelmulla
ja aseta se pyörivälle lautaselle.
Tuoreet
vihannekset
200
300
400
500
600
700
-
250
350
450
550
650
750
g
g
g
g
g
g
3 mins
Punnitse vihannekset sen jälkeen kun olet pessyt,
puhdistanut ja leikannut ne saman kokoisiksi. Aseta
kannella varustettuun lasikulhoon. Lisää 45 ml (3
ruokalusikkaa) vettä silloin kun lämmität 200-450 g
vihanneksia, 60 ml (4 ruokalusikkaa) 500-650 g:aan
ja 75 ml vettä (5 ruokalusikkaa) 700-750 g:aan.
Hämmennä lämmityksen jälkeen. (Lämmittäessäsi
suurempia määriä hämmennä kerran kesken lämmityksen.)
Keitetyt
perunat/
Kuoritut
Potatoes
200
300
400
500
600
700
-
250
350
450
550
650
750
g
g
g
g
g
g
3 mins
Punnitse perunat sen jälkeen kun olet kuorinut,
pessyt ja leikannut ne saman kokoisiksi. Aseta ne
kannella varustettuun lasikulhoon. Lisää 45 ml (3
ruokalusikkaa) vettä silloin kun keität 300-450 g
perunoita, 60 ml (4 ruokalusikkaa) 500-650 g:aan ja
75 ml vettä (5 ruokalusikkaa) 700-750 g:aan
perunoita.
Tuore kala
200
300
400
500
600
700
-
250
350
450
550
650
750
g
g
g
g
g
g
3 mins
Huuhtele kalat vedellä ruiskuta niihin sitruunamehua. Käytä mikrouunikestävää lasikulhoa ja keramiikka-astiaa.
Aseta kalat astiaan kokonaisina.
Peitä ne kelmulla valmistuksen ja jäähtymisajan
ajaksi.
SAMSUNG ELECTRONICS
-
250
350
450
550
650
ml
ml
ml
ml
ml
Suositukset
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 21
Pikavalmistustoiminnon käyttö
(Malli: M1974)
Pikavalmistus/kypsennystoiminnolla valmistusaika asetetaan automaattisesti,
eikä
painiketta tarvitse painaa. Voit säätää kuumennettavien annosten
lukumäärän painamalla vastaavaa pikavalmistuspainiketta vaaditun monta kertaa.
Aseta ensin ruoka keskelle lautasta ja sulje ovi.
FI
Paina Drinks
painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Tulos: Valmistus käynnistyy noin kahden sekunnin kuluttua. Kun en
suoritet tu loppuun:
1) Uuni piippaa neljä kertaa.
2) Päättymisestä muistuttava signaali piippaa kolme kertaa minuutissa.
3) Oikea aika tulee näkyviin uudelleen.
Esimerkki: Paina
➢
painiketta kolme kertaa lämmittääksesi kolme kahvikuppia. Lue alla oleva taulukko.
Käytä ainoastaan mikrouunikestäviä astioita.
(Malli: M1914)
Aseta ensin ruoka keskelle lautasta ja sulje ovi.
1 Kierrä KÄYTTÖTEHON säätöpyörä maksimitehoonsa.
1 Valitse AJASTIN-pyörää kiertämällä pikavalmistus.
(juomat tai keitot/kastikkeet, tuoreet vihannekset)
➢
Käytä ainoastaan mikrouunikestäviä astioita.
Pikavalmistusasetukset
Seuraavassa taulukossa annetaan muutamia ohjeita ruoan pikavalmistuksesta,
määristä ja jäähtymisajoista sekä sopivia suosituksia.
(Malli: 1974)
Painike
Ruoka
Juomat
Kahvi, maito,
tee, vesi
Annos
Jäähtymisaika
150 ml (1 kuppi)
300 ml (2 kuppia)
450 ml (3 kuppia)
600 ml (4 kuppia)
1-2 mins
Suositukset
Kaada neste keraamisiin kuppeihin ja lämmitä ne
ilman päällystä. Jos käytät 1:tä kuppia, aseta se
keskelle, kaksi kuppia asetetaan vastakkain ja 3-4
kuppia ympyrän muotoon. Jätä ne näin paikalleen
mikrouuniin. Hämmennä juomia ennen lämmitystä
ja sen jälkeen ja ole varovainen ottaessasi kuppeja uunista (lue nesteiden lämmitystä koskevat
käyttöohjeet).
(Malli: M1914)
Symboli
Ruokalaji
Annoksen koko
Juomat
150 ml
Keitot/kastikkeet
200-250 ml
Tuoreet vihannekset
300-350g
Valmistusaika Jäähtymisaika
1 min
1-2 min
2 min 50 s
2-3 min
5 min 30 s
3 min
SAMSUNG ELECTRONICS
21
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 22
Automaattisulatuksen käyttö (M1974)
Automaattisulatuksen avulla voit sulattaa pakastettua lihaa, kanaa, kalaa, tai
hedelmiä. Sulatustason ja tehotason valinta tapahtuu automaattisesti.
Valitset ainoastaan ohjelman ja painon.
FI
➢
Käytä vain mikrouunikestäviä astioita.
Aseta ensin pakastettu ruoka keskelle pyörivää lautasta ja sulje uunin ovi.
1 Paina Auto-painiketta(
).
) kerran tai useammin sulatettavan ruokatyypin
Paina Auto-painiketta (
esiin saamiseksi. Lue seuraavalla sivulla oleva taulukko lisätietojen
saamiseksi.
2 Valitse ruoan paino säätöpyörää kiertämällä.
3 Paina
Tulos:
➢
painiketta.
◆ Sulatus käynnistyy.
◆ Uuni piippaa kun sulatusajasta on kulunut noin puolet, jolloin
ruoka-annos on käännettävä ympäri.
◆ Paina
painiketta uudelleen sulatuksen lopettamiseksi.
Sulatuksen voin suorittaa myös käsisäätöisesti. Mikäli haluat tehdä niin, valitse mikrou
unin valmistus/kypsennystoiminto ja tehotaso 180 W. Lue lisätietoja kap paleesta
”Kypsentäminen/Kuumentaminen”, sivulta 16.
Käsisäätöinen sulatus (M1914)
Sulatustoiminnolla voit sulattaa pakastettua lihaa, kanaa, kalaa, tai hedelmiä.
Aseta ensin pakastettu ruoka keskelle pyörivää lautasta ja sulje uunin ovi.
1 Kierrä KÄYTTÖTEHON säätöpyörä asentoon
2 Valitse aika kiertämällä AJASTIN-pyörää.
Tulos: Sulatus käynnistyy.
➢
22
Käytä vain mikrouunikestäviä astioita.
SAMSUNG ELECTRONICS
.
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 23
Automaattisulatuksen asetukset (M1974)
Seuraavasta taulukosta ilmenevät valittavissa olevat automaattisulatusohjelmat,
painot, jäähtymisajat ja sopivat käyttösuositukset.
FI
Poista kaikki pakkausmateriaali ennen sulatuksen aloittamista.
Aseta liha, kana, ja kala keraamiseen astiaan.
Koodi
Ruokalaji
Annoksen
koko
Jäähtymisaika
Suositukset
1
Liha
0,2-2 kg
20 - 60 min
Suoja reunat alumiinifoliolla. Käännä lihapala
uunin piipittäessä. Tämä ohjelma sopii härän- ja
lampaanlihan, sianlihan, pihvien, kyljysten ja
jauhelihan valmistukseen.
2
Kana
0,2-2 kg
20 - 60 min
Suoja koivet ja siipien kärjet alumiinifoliolla.
Käännä kana ympäri piipityksen kuuluessa. Tämä
ohjelma sopii kokonaisen kanan tai siitä lohkottujen osien valmistukseen.
3
Kala
0,2-2 kg
20 - 50 min
Suoja kalan pyrstö alumiinifoliolla. Käännä kala
ympäri piipityksen kuuluessa. Tämä ohjelma sopii
kokonaisen kalan tai kalafileiden valmistukseen.
SAMSUNG ELECTRONICS
23
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 24
Tuuletustoiminnon käyttö (M1974)
Käytä tätä toimintoa sen jälkeen kun olet valmistanut voimakkaasti tuoksuvaa
ruokaa tai silloin kun uunin sisällä on paljon savua.
FI
Puhdista ensin uuni sisältä.
1
➢
Paina lopuksi tuuletuspainiketta (
), tällöin kuullaan neljä piippausta.
Hajunpoistoajaksi on asetettu 5 minuuttia. Aika kasvaa 30 sekunnilla aina, kun
+30s-painiketta painetaan.
Voit säätää hajunpoistoaikaa myös kiertämällä söädintä oikealle tai vasemmalle.
Pisin hajunpoistoaika on 15 minuuttia.
Pyörivän lautasen käsitoiminen pysäyttäminen
Pyörivän lautasen pysäytyspainike(
) mahdollistaa suurten, koko uunin täyttävien astioiden käytön pysäyttämällä lautasen pyörintä.
☛
Ruoan valmistus kärsii tästä hieman, koska lämpö ei tällöin jakaudu tasaisesti.
Suosittelemme käytetyn astian kiertämistä käsin valmistuksen puolivälissä.
☛
Varoitus : Älä koskaan käytä pyörivää alustaa, jos uuni on tyhjä.
Syy : Tämä voi ajheuttaa palovaaran taj vahingoittaa laitetta.
Malli : M1974
1 Paina pyörivän lautasen pysäytys -painiketta(
).
Tulos: Lautanen ei pyöri.
2 Pyörinnän palauttamiseksi paina pyörivän lautasen pysäytys painiketta(
)uudelleen.
Tulos: Lautanen alkaa pyöriä.
➢
• Älä paina Turntable on/off(
)-painiketta uunin käytön aikana.
• Alusta ei pyöri, kun painikkeen valo paloa.
Malli : M1914
Paina Turntable-painiketta (
).
Tulos: Jos Turntable-painike on pohjassa, alusta pyörii. Jos se on
ylhäällä, alusta ei pyöri.
➢
24
• Älä paina Turntable on/off(
SAMSUNG ELECTRONICS
)-painiketta uunin käytön aikana.
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 25
Piippausäänen poiskytkeminen (M1974)
Voit milloin tahansa kytkeä piippausäänen pois päältä.
FI
1 Paina
ja
painikkeita yhtä aikaa.
Tulos: ◆ Uuni ei nyt piippaa joka kerta kun painat jotakin painiketta.
2 iippausäänen takaisin palauttamiseksi paina
ja
painikkeita
uudelleen yhtä aikaa.
Tulos: ◆ Uuni piippaa jälleen joka kerta kun painat jotakin painiketta.
Lapsilukko (M1974)
Mikrouuniin on asennettu erityinen lapsilukko-ohjelma, jonka avulla uuni
voidaan lukita niin, etteivät lapset tai kukaan uunin käyttöön perehtymätön voi
laittaa sitä vahingossa käyntiin.
Uuni voidaan lukita milloin tahansa.
1 Paina
ja
painikkeita yhtä aikaa.
Tulos: ◆ Uuni on nyt lukittu (eikä yhtäkään sen toiminnoista voi käyttää).
2 Uunin toimintaan palauttamiseksi paina
ja
painikkeita yhtä aikaa.
Tulos: ◆ Uunia voi nyt alkaa käyttää uudelleen normaalilla tavalla.
SAMSUNG ELECTRONICS
25
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 26
Ruoka-astiaopas
Jotta mikrouunissa voitaisiin valmistaa ruokaa, on mikroaaltojen päästävä
tunkeutumaan ruokaan heijastumatta astiasta tai imeytymättä siihen.
FI
Siksi ruoanlaittoastiat on valittava huolellisesti. Jos astiassa on merkintä
sopivuudesta mikrouunikäyttöön, ei asiasta tarvitse huolehtia sen enempää.
Seuraavassa taulukossa on lueteltu erilaisia astioita ja osoitettu, sopivatko ne
käytettäviksi mikrouunissa ja millä tavalla.
Ruoanlaittoastia
Mikrouunikäyttö
Alumiinifolio
✓ ✗
Voidaan käyttää pienissä määrissä suojaamaan
määrättyjä alueita liikakypsymiseltä. Jos folio on
liian lähellä uunin seinämää tai jos sitä on liikaa,
voi syntyä kipinöintiä.
Ruskistuslevy
✓
Esikuumennusaika on korkeintaan 8 minuuttia.
Posliini- ja saviastiat
✓
Posliini, kiviastiat, lasitetut saviastiat ja luuposliini ovat yleensä sopivia, ellei niissä ole metallikoristeita.
Kertakäyttöiset polyesteripahviastiat
✓
Jotkin pakasteet on pakattu tällaisiin astioihin.
Pikaruokapakkaukset
• Polystyreenikupit-ja astiat
✓
✗
✗
Voidaan käyttää ruoan lämmittämiseen. Liika
kuumuus voi sulattaa polystyreenin.
Voi syttyä palamaan.
Voi aiheuttaa kipinöintiä.
✓
Voidaan käyttää, ellei niissä ole metallikoristeita.
Voidaan käyttää ruoan tai nesteiden lämmittämiseen. Ohut lasi voi särkyä tai säröillä, jos se
kuumenee äkkiä.
Kansi poistettava. Sopivat vain lämmittämiseen.
•
•
Paperipussit tai sanomalehti
Uusiopaperi tai metalliosat
Lasiastiat
• Uunista-pöytään astiat
•
Hienot lasiastiat
✓
•
Lasitölkit
✓
Metalli
• Astiat
• Pakastepussin metallisiteet
Paperi
• Lautaset, kupit, lautasliinat ja
keittiörullapaperi
•
Uusiopaperi
Muovi
• Astiat
✗
✗
Voi aiheuttaa kipinöintiä tai palon.
✓
Lyhytaikaiseen kypsyttämiseen tai lämmittämiseen. Myös liian kosteuden imemiseen.
Voi aiheuttaa kipinöintiä.
✗
✓
•
Kelmu
✓
•
Pakastepussit
✓ ✗
Voipaperi tai vahapaperi
26
Kommentit
SAMSUNG ELECTRONICS
✓
Etenkin kuumuutta kestävät kestomuoviastiat.
Eräät muut muovit voivat vääntyä tai muuttaa väriä
kuumassa. Melamiinimuovia ei pidä käyttää.
Voidaan käyttää kuivumisen estämiseksi. Kelmu ei
saa koskettaa ruokaa. Varo polttamasta käsiäsi
höyryllä kelmua poistettaessa.
Vain keittämisen tai uuninkestävät. Ei saa olla
ilmatiivis. Puhkaise tarvittaessa haarukalla.
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 27
Ruoanlaitto-opas
MIKROAALLOT
Mikroaaltoenergia tunkeutuu ruokaan, jossa sitä vetää puoleensa vesi, rasva ja sokeri,
joihin se lopulta imeytyy.
Mikroaallot kiihdyttävät ruoka-aineen molekyylien liikettä. Molekyylien nopea liike luo
kitkaa, ja siitä aiheutuva kuumuus lämmittää ruoan.
FI
RUOANVALMISTUS
Mikrouunissa käytettävät astiat:
Ruoka-astioiden tulee päästä läpi mikroaaltoenergia mahdollisimman suuren tehon
aikaansaamiseksi. Mikroaallot heijastuvat takaisin metallista, kuten ruostumattomasta
teräksestä, alumiinista ja kuparista, mutta ne läpäisevät keramiikan, lasin, posliinin ja
muovin sekä paperin ja puun. Sen vuoksi ruokaa ei saa koskaan valmistaa uunissa
metalliastioita käyttäen.
Mikrouunivalmistukseen sopivat ruoat:
Useat ruokatavarat sopivat valmistettaviksi mikrouunissa. Näitä ovat esim. tuoreet ja
pakastevihannekset, hedelmät, pasta, riisi, vilja, pavut, kala ja liha. Etu- ja
jälkiruokakastikkeet, keitot, haudutetut vanukkaat, säilykkeet ja maustesäilykkeet
voidaan myös valmistaa mikrouunissa. Yleisesti ottaen mikrouunivalmistus on
ihanteellinen mille tahansa ruoalle, joka muuten valmistettaisiin keittolevyllä. Lisätietoja
voin tai suklaan sulattamisesta on erikoisvihjeitä käsittelevässä luvussa.
Ruoka-aineiden peittäminen kuumennuksen ajaksi
On tärkeää peittää ruoat kuumennuksen ajaksi, koska haihtuva vesi nousee ylöspäin
ja myötävaikuttaa kypsymisprosessiin. Ruoka voidaan peittää eri tavoilla, esim. ker
aamisella lautasella, muovikannella tai mikrouunikäyttöön sopivalla kelmulla.
Jäähtymisajat
Kun kuumennus on suoritettu valmiiksi on tärkeää, on tärkeää antaa lämmön tasaan
tua jonkin aikaa ruoka-annoksessa.
Pakastevihannesten kypsentäminen
Käytä sopivaa kannellista lasipyreksikulhoa. Kuumenna peitettynä minimiajan - katso
taulukosta. Jatka kuumentamista, kunnes olet tyytyväinen tulokseen.
Kuohkeuta vihanneksia pari kertaa kuumennuksen aikana ja kerran sen jälkeen. Lisää
suolaa, yrttejä tai voita kuumennuksen jälkeen. Pidä kannen alla jäähtymisajan ajan.
Ruoka
Annos
Teho
Aika
(min)
Jäähtymi- Ohjeet
saika(min)
Pinaatti
300 g
600 W
10-11
2-3
Lisää 15 ml (1 ruokalusikka)
kylmää vettä
Parsakaali
300 g
600 W
9-10
2-3
Lisää 15 ml (1 rkl)
kylmää vettä
Herneet
300 g
600 W
8-9
2-3
Lisää 15 ml (1 rkl)
kylmää vettä
Vihreät pavut
300 g
600 W
81/2-91/2
2-3
Lisää 15 ml (1 rkl)
kylmää vettä
Sekalaiset vihannekset
(porkkanat, herneet, maissi)
300 g
600 W
8-9
2-3
Lisää 15 ml (1 rkl)
kylmää vettä
Sekalaiset vihannekset
(kiinalaistyyppiset)
300 g
600 W
9-10
2-3
Lisää 15 ml (1 rkl)
kylmää vettä
SAMSUNG ELECTRONICS
27
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 28
Ruoanlaitto-opas
Tuoreiden vihannesten kypsentäminen
Käytä sopivaa kannellista lasipyreksikulhoa. Lisää 30-45 ml (2-3 rkl) kylmää vettä
jokaista 250 g kohti, ellei muuta vesimäärää suositella - katso taulukosta. Kuumenna
kansi päällä vähimmäisajan - katso taulukosta. Jatka kuumentamista, kunnes olet tyytyväinen tulokseen. Kuohkeuta vihanneksia kerran kuumennuksen aikana ja kerran
sen jälkeen. Lisää suolaa, yrttejä tai voita kuumennuksen jälkeen. Pidä kannen alla 3
minuutin jäähtymisajan ajan.
Vihje: Leikkaa tuoreet vihannekset samanpituisiksi. Mitä pienemmiksi ne leikataan,
sitä nopeampaa ne valmistuvat.
FI
Kaikki tuoreet vihannekset tulisi valmistaa käyttämällä mikrouunin suurinta
tehoa ( 1000 W).
28
Ruoka
Annos
Aika
(min)
Jäähtymisaika(min)
Parsakaali
250 g
500 g
4-41/2
71/2-8
3
Valmistele samankokoisiksi lohkoiksi, kannat
keskelle päin.
Brysselinkaal
250 g
6-61/2
3
Lisää 60-75 ml (5-6 rkl) vettä.
Porkkanat
250 g
41/2-5
3
Paloittele porkkanat yhtä suuriksi paloiksi.
Kukkakaali
250 g
500 g
5-51/2
8-81/2
3
Valmistele samankokoisiksi lohkoiksi. Paloittele
suuret lohkot puoliksi, kannat keskelle päin.
Kesäkurpitsat
250 g
4-41/2
3
Paloittele kesäkurpitsat lohkoiksi. Lisää 30 ml
(2 rkl) vettä tai voinokare. Kypsennä juuri ja
juuri pehmeiksi.
Munakoisot
250 g
3-31/2
3
Paloittele munakoisot siivuiksi tai puolikkaiksi.
Ripottele niiden päälle 1 rkl sitruunamehua.
Purjosipulit
250 g
4-41/2
3
Leikkaa purjosipuli siivuiksi.
Sienet
125 g
250 g
11/2-2
21/2-3
3
Valmista pienet sienet kokonaisina tai paloiteltuina. Älä lisää vettä. Ripottele päälle sitruunamehua. Mausta suolalla ja pippurilla. Poista
neste ennen tarjoilua.
Sipulit
250 g
41/2-5
3
Leikkaa sipulit viipaleiksi tai puolikkaiksi. Lisää
ainoastaan 15 ml (1 rkl) vettä.
Pippuri
250 g
4-41/2
3
Paloittele pippuri ohuiksi siivuiksi.
Perunat
250 g
500 g
41/2-51/2
71/2-81/2
3
Punnitse kuoritut perunat ja paloittele ne
samankokoisiksi puolikkaiksi tai neljäsosiksi.
Kyssäkaali
250 g
5-51/2
3
Paloittele kyssäkaali pieniksi kuutioiksi
SAMSUNG ELECTRONICS
Ohjeet
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 29
Ruoanlaitto-opas
Riisin ja pastan kypsentäminen
Riisi:
FI
Käytä suurta, kannella varustettua lasipyreksikulhoa - riisi kaksinkertaistuu
kooltaan kypsennettäessä. Kypsennä kansi päällä.
Kun kypsennys on suoritettu, kuohkeuta ennen jäähtymisajan alkamista ja
lisää suolaa tai yrttejä ja voita.
Huomautus: Riisi ei ole välttämättä imenyt kaikkea vettä kypsennyksen
aikana.
Pasta: Käytä suurta lasipyreksikulhoa. Lisää kiehuvaa vettä, ripaus suolaa ja häm
mennä hyvin.
Kypsennä ilman kantta.
Hämmennä silloin tällöin kypsennyksen aikana ja sen jälkeen. Peitä
jäähtymisajan ajaksi ja poista vesi kunnolla jälkeenpäin.
Ruoka
Annos
Teho
Aika
(min)
Valkoinen riisi
(pika)
250 g 1000 W 14-15
375 g
161/2-171/2
Ruskea riisi
(pika)
250 g 1000 W
375 g
Sekoitettu riisi
riisi + villiriisi
250 g 1000 W 15-16
375 g
171/2-181/2
Sekoitettu vilja
(riisi + vilja)
250 g 1000 W
375 g
Pasta
250 g 1000 W
500 g
19-20
21-22
Jäähtymisaika(min)
Ohjeet
5
Lisää 500 ml kylmää vettä.
Lisää 750 ml kylmää vettä.
5-10
Lisää 500 ml kylmää vettä.
Lisää 750 ml kylmää vettä.
5
Lisää 500 ml kylmää vettä.
Lisää 750 ml kylmää vettä.
16-17
20-21
5-10
Lisää 400 ml kylmää vettä.
Lisää 550 ml kylmää vettä.
10-11
12-14
5
Lisää 1000 ml kylmää vettä.
Lisää 2000 ml kylmää vettä.
Tuoreen kalan valmistusohje
Käytä valmistuksen perusarvoina oheisia tehoarvoja ja aikoja.
Ruoka
Annos
Teho
Aika
(min)
Seisontaaika (min)
Kalafileet
200 g
400 g
600 W
3 1/2 -4 1/2
6-7
3-5
Huuhtele fileet vedellä, pirskota
niiden päälle sitruunamehua ja aseta
ne matalaan Pyrex-lasivuokaan.
Peitä mikroaaltouunikäyttöä
kestävällä muovikelmulla.
Anna seistä 3-5 minuuttia.
350 g (1)
700 g (2)
600 W
4 1/2 -5 1/2
8 - 10
3-5
Huuhtele kala vedellä, pirskota sen
päälle sitruunamehua ja aseta se
soikeaan Pyrex-lasivuokaan.
Peitä mikroaaltouunikäyttöä
kestävällä muovikelmulla
kypsennyksen ja seistotuksen.
Anna seistä 3-5 minuuttia.
Kokonainen
kala
Valmistusohje
SAMSUNG ELECTRONICS
29
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 30
Ruoanlaitto-opas
KUUMENTAMINEN
Mikrouunisi kuumentaa ruoan vain murto-osassa siitä ajasta, joka menisi ruoanlaittoon
perinteistä uunia tai keittolevyä käytettäessä.
Käytä oppaana seuraavassa taulukossa esitettyjä tehotasoja ja kuumennusaikoja.
Taulukossa esitetyt ajat koskevat nesteitä, joiden lämpötila on noin +18 - +20 ∞C tai
kylmiä ruokia, joiden lämpötila on noin +5 - +7 ∞C.
Valmistelu ja peittäminen
Vältä suurempien ruokatavaroiden, kuten paistipalojen kuumentamista, niillä on taipumus
ylikuumentua ja kuivua ennen kuin niiden sisäosat ovat kuumenneet riittävästi.
Pienempien palojen kuumentaminen takaa paremman tuloksen.
Tehotasot ja ruoan sekoittaminen
Joitakin ruokia voi lämmittää 1000 W:n teholla, kun taas muita tulee kuumentaa 850W,
600W, 450W tai jopa 300 W teholla.
Tarkista taulukosta ohjetehot. Yleensä on parempi lämmittää ruokaa pienellä teholla ja
suuria määriä, mikäli ruoka on herkkää menemään pilalle tai mikäli se lämpiää nopeasti
(esim. engl. joulutortut).
Sekoita ruoka hyvin tai käännä ruoka ympäri kuumennuksen aikana parhaimman tulok
sen saavuttamiseksi. Jos mahdollista, hämmennä ruokaa uudelleen ennen tarjoilua.
Ole erityisen huolellinen lämmittäessäsi nesteitä ja lastenruokia. Viivästyneen kiehahduk
sen ja siitä aiheutuvien palovammojen estämiseksi niitä tulisi sekoittaa niitä ennen
valmistusta, sen aikana ja sen jälkeen. Suosittelemme, että juomakuppeihin asetettaisiin
muovilusikka tai lasipuikko. Vältä ylikuumentamasta (ja siten pilaamasta) ruokaa.
On parempi arvioida lämmitysaika hieman lyhyemmäksi kuin se todellisuudessa on ja
lämmittää sen jälkeen tarvittaessa uudelleen.
Lämmitys- ja jäähtymisajat
Kun määrätyntyyppistä ruokaa lämmitetään ensimmäisen kerran, on hyvä kirjoittaa läm
mitysaika muistiin vastaisuuden varalle.
Tarkista aina ennen ruoan nauttimista, että se on lämminnyt läpikotaisin.
Anna ruoan jäähtyä lyhyen ajan - lämmön jakautumiseksi tasaisemmin - ennen kuin sitä
lämmitetään uudestaan. Suositeltu lämmityksen jälkeinen jäähtymisaika on 2-4 minuuttia,
ellei taulukossa anneta muuta aikaa.
Ole erityisen huolellinen lämmittäessäsi nesteitä ja lastenruokia. Lue myös tur
vamääräyksiä käsittelevä luku.
NESTEIDEN LÄMMITTÄMINEN
Anna nesteiden jäähtyä ainakin 20 sekuntia sen jälkeen kun uuni on kytketty pois päältä,
jotta myös lämpötila pääsisi jakautumaan tasaisemmin. Sekoita juomia tarvittaessa läm
mityksen aikana, ja AINA sen jälkeen. Viivästyneen kiehahduksen ja siitä aiheutuvien
palo vammojen estämiseksi juomakuppeihin tulisi asettaa muovilusikka tai lasipuikko, ja
sekoittaa niitä ennen lämmitystä, sen aikana ja sen jälkeen.
LASTENRUOAN LÄMMITTÄMINEN
LASTENRUOKA: Laita lastenruoka syvälle keraamiselle lautaselle. Peitä se
muovikannel la. Sekoita hyvin lämmityksen jälkeen! Anna ruoan
jäähtyä 2-3 minuuttia ennen lapsen syöttämistä. Hämmennä
uudelleen ja tarkista ruoan läm pötila. Suositeltu nauttimislämpötila
on 30-40 ∞C.
LAPSENMAITO:
Kaada maitoa steriloituun lasipulloon. Lämmitä ilman korkkia. Älä
koskaan lämmitä lapsenmaitoa tutin ollessa pullon suulla, koska
pullo voi räjähtää ylikuumentuessaan. Sekoita hyvin ennen
jäähtymisaikaa ja uudelleen ennen juottamista! Tarkista lapsenruoan
tai -maidon lämpötila aina tarkoin ennen sen syöttämistä tai juot
tamista lapselle. Suositeltu nauttimislämpötila on noin 37 ∞C.
HUOMAUTUS:
Erityisesti lapsenruoan lämpötila tulee tarkistaa huolella ennen sen syöttämistä lapselle
palovammojen välttämiseksi. Käytä seuraavassa taulukossa annettuja tehotasoja ja läm
mitysaikoja lämmityksen ohjearvoina.
FI
30
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 31
Ruoanlaitto-opas
Nesteiden ja ruoan lämmittäminen
Käytä tässä taulukossa annettavia tehotasoja ja lämmitysaikoja lämmityksen suuntavi
ivoina.
Ruoka
Juomat
(kahvi, tee
ja vesi)
Annos
Teho
150 g (1 kuppi) 1000 W
300 g (2 kuppia)
450 g (3 kuppia)
600 g (4 kuppia)
Aika
(min)
Jäähtymisaika(min)
1-11/2
11/2-2
21/2-3
31/2-4
1-2
Kaada neste kuppeihin ja lämmitä
ilman kantta. Jos käytät 1:tä kuppia,
aseta se keskelle, kaksi kuppia
asetetaan vastakkain ja 3 kuppia
ympyrän muotoon.
FI
Ohjeet
Keitto
(kylmä)
350 g
450 g
550 g
1000 W
3-4
31/2-41/2
4-5
2-3
Jätä kupit uuniin jäähtymisajan
ajaksi ja sekoita ne hyvin.
Muhennos
(kylmä)
350 g
600 W
41/2-51/2
2-3
Kaada keitto syvään keraamiseen
lautaseen. Peitä muovikannella.
Hämmennä hyvin lämmityksen jälkeen. Sekoita uudelleen ennen tarjoilemista.
Pasta ja
sen kastike
(kylmä)
350 g
600 W
31/2-41/2
3
Laita muhennos syvään keraamiseen astiaan. Peitä muovikannella. Hämmennä silloin tällöin lämmityksen aikana ja uudelleen ennen
jäähdyttämistä ja tarjoilua.
Täytteellä
varustettu
pasta
(kylmä)
350 g
600 W
4-5
3
Laita pasta (esim. ravioli tai tortelliini) syvään keraamiseen astiaan.
Peitä muovikannella. Hämmennä
silloin tällöin lämmityksen aikana ja
uudelleen ennen jäähdyttämistä ja
tarjoilua.
Valmisruokalatanen
(kylmä)
350 g
450 g
550 g
600 W
41/2-51/2
51/2-61/2
61/2-71/2
3
Aseta lämmitettävä 2-3 hengen
valmisruoka-ateria keraamiseen
astiaan. Peitä kelmulla.
SAMSUNG ELECTRONICS
31
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 32
Ruoanlaitto-opas
Pakastetun ruoan lämmitys
FI
Käytä lämmityksen perusarvoina oheisia tehoarvoja ja aikoja.
Ruoka
Annos
Teho
Aika
(min)
Seisonta- Valmistusohje
aika (min)
Pasta
(pakastettu)
400 g
600 W
15 - 17
3
Aseta pakastettu pasta, esimerkiksi
tortellinit tai raviolit, laakeaan Pyrexlasiastiaan. Peitä muovikannella.
Ravista silloin tällöin lämmityksen
aikana ja ennen seisotusta.
Lihakastike
(pakastettu)
450 g
600 W
14 - 16
3
Aseta pakastettu ruoka (esim.
kanacurry) laakeaan lasiastiaan ja
peitä se. Ravista silloin tällöin
lämmityksen aikana ja ennen
seisotusta.
Keitto
(pakastettu)
500 g
850 W
12 - 14
3
Aseta pakastettu keitto sopivan
kokoiseen Pyrex-lasiaastiaan ja
peitä se kannella. Lämmitä keitto
kansi päällä. Ravista silloin tällöin
lämmityksen aikana ja ennen
seisotusta.
Sämpylät
(pakastetut)
150 g
300 g
600 W
2-3
3-4
3
Aseta 2-4 sämpylää vierekkäin
suureen, kannella varustettuun
Pyrex-lasiastiaan. Kostuta
sämpylöiden pinta kylmällä vedellä.
Lämmitä kansi päällä.
Lapsenruoan ja -maidon lämmitys
Käytä tässä taulukossa annettavia tehotasoja ja lämmitysaikoja lämmityksen suuntavi
ivoina.
32
Ruoka
Annos
Teho
Aika
(min)
Jäähtymisaika(min)
Lapsenruoka
(vihannekset
+ liha)
190 g
600 W
30 s
2-3
Kaada syvään keraamiseen lautaseen.
Lämmitä kansi päällä. Sekoita lämmityksen jälkeen. Jäähtymisaika 2-3 min.
Sekoita kunnolla ennen tarjoilemista ja
tarkista lämpötila huolellisesti.
Lasten puuro
(vilja + maito
+ hedelmät)
190 g
600 W
20 s
2-3
Kaada syvään keraamiseen lautaseen.
Lämmitä kansi päällä. Sekoita lämmityksen jälkeen. Jäähtymisaika 2-3 min.
Sekoita kunnolla ennen tarjoilemista ja
tarkista lämpötila huolellisesti.
Lapsen maito
100 ml
200 ml
300 W
30-40 s
1 min 10 s1 min 20 s
2-3
Sekoita ja ravistele kunnolla ja kaada
steriloituun lasipulloon. Sijoita keskelle
pyörivää lautasta. Lämmitä ilman kantta. Sekoita kunnolla lämmityksen jälkeen. Jäähtymisaika 2 min. Sekoita
kunnolla ennen tarjoilemista ja tarkista
lämpötila huolellisesti.
SAMSUNG ELECTRONICS
Ohjeet
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 33
Ruoanlaitto-opas
SULATUS
FI
Mikroaallot ovat erinomainen tapa sulattaa pakasteruokia. Ne sulattavat jäädytetyn
ruoan hellävaraisesti ja nopeasti. Tästä voi olla hyvinkin suurta hyötyä esim. silloin kun
odottamattomia vieraita tulee kylään.
Pakastetun kanan tulee antaa sulaa kunnolla ennen sen lämmittämistä. Poista siitä
kaikki metalliverkot ja pakkauskääreet sulaneen nesteen poisjohdattamiseksi.
Laita pakasteruoka lautaselle ilman kantta. Käännä sulatettava ruoka ympäri, kun sula
tusajasta on kulunut noin puolet, valuta pois sulanut neste ja poista sisäelimet niin pian
kuin mahdollista. Tarkista ruoka aika ajoin varmistaaksesi, ettei se ole lämminnyt liikaa.
Jos ruoan pienimmät ja ohuemmat osat alkavat lämmitä, ne voidaan suojata käärimäl
lä ne sulatuksen ajaksi hyvin pieniin alumiinifolion suikaleisiin.
Jos kanan ulkopinnat alkavat lämmitä, keskeytä sulattaminen ja anna kanan jäähtyä
20 minuuttia ennen kuin jatkat sulatusta.
Jätä kala, liha ja kana paikalleen uuniin sulatuksen loppuun suorittamiseksi.
Täydellisen sulatuksen jäähtymisaika vaihtelee riippuen sulatettavan ruoka-aineen
määrästä. Lue lisätietoja alla olevasta taulukosta.
Vihje: Litteä ruoka sulaa paremmin kuin paksu, ja pienemmät määrät sulavat nopeam
min kuin suuret. Muista nämä vihjeet pakastaessasi ja sulattaessasi ruokaa.
Lämpötilaltaan -18 ja -20 asteen välillä olevan pakasteruoan sulattamiseksi käytä alla
olevaa taulukkoa oppaana.
Kaikki pakasteruoat tulisi sulattaa käyttämällä sulatustehotasoa (180 W).
Ruoka
Annos
Teho
Jäähtymisaika(min)
200 g
400 g
71/2-81/2
14-16
5-20
250 g
81/2-91/2
Aseta liha laakealle keraamiselle lautaselle.
Suojaa ohuemmat reunat alumiinifoliolla.
Käännä liha, kun noin puolet sulatusajasta on
kulunut!
500 g
(2 kpl)
17-18
15-60
Kokonainen kana 900 g
28-30
Laita ensin kanapalat nahkapuoli alaspäin,
kokonainen kana ensin rintapuoli alaspäin
laakealle keraamiselle astialle. Suojaa ohuemmat kohdat, kuten siivet alumiinifoliolla. Käännä
ympäri, kun noin puolet sulatusajasta on
kulunut!
Liha
Jauheliha
Porsaankyljykset
Kana
Broileriannokset
Kala
Kalafileet
200 g
(2 kpl)
400 g
(4 kpl)
7-8
5-20
14-15
Hedelmät
Marjat
250 g
8-9
5-15
Sämpylät
(jokainen noin
50 g)Paahtoleipä
/voileipäSaks.
2 kpl
4 kpl
250 g
11/2-2
3-31/2
6-61/2
5-10
Ohjeet
Laita pakastekala keskelle keraamista lautasta.
Siirrä ohuemmat osat paksumpien alle. Suojaa
kapeammat päät alumiinifoliolla. Käännä
ympäri kun puolet sulatusajasta on kulunut.
Aseta hedelmät laakean ja pyöreään lasiastiaan (joka on läpimitaltaan suuri).
Aseta sämpylät ympyränmuotoiseksi ryhmäksi
tai leipä vaakasuoraan keittiöpaperille pyörivän
lautasen keskelle.
Käännä ympäri kun noin puolet sulatusajasta
on kulunut!
SAMSUNG ELECTRONICS
33
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 34
Ruoanlaitto-opas
ERIKOISVIHJEET
FI
VOIN SULATTAMINEN
Laita 50 g voita kapeaan ja syvään lasiin. Peitä muovikannella. Lämmitä 30-40 sekuntia
1000 W:lla, kunnes voi on sulanut.
SUKLAAN SULATTAMINEN
Laita 100 g suklaata kapeaan ja syvään lasiin. Lämmitä 3-5 minuuttia, kunnes suklaa on
sulanut.
Hämmennä kerran tai pari sulatuksen aikana.
KITEYTYNEEN HUNAJAN SULATTAMINEN
Laita 20 g kiteytynyttä hunajaa kapeaan ja syvään lasiin. Lämmitä 20-30 sekuntia 300
W:lla, kunnes hunaja on sulanut.
HYYTELÖN SULATTAMINEN
Laite kuivat hyytelösuikaleet (10 g) 5 minuutiksi kylmään veteen.
Nosta sen jälkeen hyytelö pieneen lasipyreksikulhoon.
Lämmitä 1 minuutti 300 W:llä.
Hämmennä sulatuksen jälkeen.
KUORRUTTEEN JA SOKERIKUORRUTUKSEN KEITTÄMINEN (KAKKUJA JA
LEIVONNAISIA VARTEN)
Sekoita keskenään pikakuorrute (noin 14 g) ja 40 g sokeria ja 250 g kylmää vettä.
Lämmitä ilman kantta lasipyreksikulhossa 31/2-41/2 minuuttia 1000 W:lla, kunnes kuorrute
on läpinäkyvää. Hämmennä kahdesti lämmityksen aikana.
HILLON KEITTÄMINEN
Aseta 600 g hedelmiä (esim. erilaisia marjoja) sopivankokoiseen, kannella varustettuun
lasipyreksikulhoon. Lisää 300 g säilöntäsokeria ja hämmennä kunnolla.
Lämmitä ilman kantta 10-12 minuuttia 1000 W:lla.
Hämmennä useita kertoja lämmityksen aikana. Kaada suoraan pieniin, kierrekansilla
varustettuihin hillopurkkeihin. Sulje kansi noin 5 minuutin kuluttua.
VANUKKAAN TEKEMINEN
Sekoita vanukasjauhe sokeriin ja maitoon (500 ml) seuraamalla valmistajan ohjeita, ja
hämmennä hyvin. Käytä sopivankokoista, kannella varustettua lasipyreksikulhoa. Lämmitä
kansi päällä 61/2-71/2 minuuttia 1000 W:lla. Hämmennä useamman kerran lämmityksen
aikana.
MANTELISUIKALEIDEN RUSKISTAMINEN
Levitä 30 g manteleita tasaisesti keskikokoiselle keraamiselle lautaselle.
Hämmennä useita kertoja 31/2-41/2 minuutin pituisen ruskistuksen 600 W:lla tehdyn aikana.
Anna jäähtyä uunissa 2-3 minuuttia. Käytä patalappuja lautasen ottamiseen uunista!
34
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 35
Puhdistaminen
Seuraavat mikrouunin osat tulisi puhdistaa säännöllisesti rasvan ruoanmurusten kerääntymisen estämiseksi.
●
●
●
Sisä- ja ulkopinnat
Oviluukku ja oven tiivisteet
Pyörivä lautanen ja pyörivä kehä
☛
Varmista AINA, että oven tiivisteet ovat puhtaat ja että oviluukku sulkeutuu kunnolla.
1.
Puhdista ulkopinnat pehmeällä liinalla ja lämpimällä saippuavedellä. Huuhdo ja kuivaa.
2.
Puhdista kaikki roiskeet ja tahrat sisäpinnoilta ja pyörivästä kehästä saippuavedellä.
Huuhdo ja kuivaa.
3.
Kovettuneet ruoantähteet saadaan pehmenemään ja hajut saadaan pois aittamalla kupillinen
laimennettua sitruunamehua pyörivälle lautaselle ja lämmittämällä täydellä teholla 10 minuut
tia.
4.
Pese konepesun kestävä lasialusta aina tarvittaessa.
➢
FI
ÄLÄ läikytä vettä tuuletusaukkoihin. ÄLÄ KOSKAAN käytä hankaavia pesuaineita tai kemi
allisia liuottimia.
Ole erityisen tarkka puhdistaessasi oven tiivisteitä, jotteivät ruoanmurut:
•
Alkaisi kerääntyä tiivisteihin
•
Estäisi ovea sulkeutumasta kunnolla.
SAMSUNG ELECTRONICS
35
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 36
Uunin varastointi ja käytön valmistelu
Mikrouunin varastoinnissa ja huollossa on otettava huomioon muutamia yksinkertaisia varotoimenpiteitä.
Uunia ei pidä käyttää, jos sen oviluukku tai oven tiivisteet ovat vahingoittuneet:
FI
●
●
●
Sarana rikki
Vialliset tiivisteet
Uunin kotelo vääntynyt tai vioittunut
Uunin korjaus on jätettävä valtuutetun, mikrouuneihin erikoistuneen huoltoteknikon
tehtäväksi.
☛
➢
➢
36
ÄLÄ KOSKAAN poista uunin ulkokoteloa uunista. Jos uunissa on vika ja se kaipaa korjausta
tai jos et ole varma sen kunnosta:
• Irrota virtajohto pistorasiasta
• Ota yhteys lähimpään Samsung-huoltoon.
Jos haluat varastoida uunin väliaikaisesti, valitse säilytyspaikaksi kuiva ja pölytön paikka.
Syy: Pöly ja kosteus voivat vaikutta haitallisesti uunin käyttöosiin.
Tätä mikrouunia ei ole tarkoitettu liikekäyttöön.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 37
Tekniset tiedot
SAMSUNG pyrkii koko ajan parantamaan tuotteidensa laatua. Sekä laitteen
rakennetta että näitä käyttöohjeita voidaan sen vuoksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Model
M1974 / M1914
Virtalähde
230 V - 50 Hz
Virrankulutus
Mikroaalto
1400 W
Lähtöteho
100 W/1000 W (IEC-705)
Käyttötaajuus
2450 MHz
Magnetroni
OM75P (31)
Jäähdytysjärjestelmä
Moottorilla varustettu tuuletin
Mitat (L x K x S)
Ulkopuoliset
517 x 297 x 399 mm
Vapaa sisätila
336 x 241 x 349 mm
Tilavuus
28 litraa
Paino
Netto
16 kg (noin)
SAMSUNG ELECTRONICS
FI
37
M1974/14(FI2)
10/20/00 5:39 PM
Page 38
ELECTRONICS
M1974-DK1
10/20/00 5:13 PM
Page 1
MIKROBØLGEOVN
M1974 / M1914
Betjeningsvejledning
og
madlavningsguide
M1974-DK1
10/20/00 5:13 PM
Page 2
Kort oversigt
Model : M1974
DK
Jeg vil lave mad i mikrobølgeovnen
1
Sæt maden i mikrobølgeovnen.
Indstil varmeeffekt ved at trykke på
gange.
-knappen en eller flere
2
Indstil kogetid ved at dreje på drejeknappen.
3
Tryk på
-knappen.
Resultat: Madlavningen starter.
Når tilberedningstiden er over, bipper ovnen fire gange.
Jeg vil optø dybfrossen mad
1
Sæt den frosne mad i mikrobølgeovnen.
Vælg hvilken madtype, der skal tøs op, ved at trykke på Auto
( )-knappen.
2
Indstil vægt ved at dreje på drejeknappen.
3
Tryk på
-knappen.
Jeg vil lægge et minut til
Lad maden stå i ovnen.
Tryk en eller flere gange på +30s -knappen for hver 30 sekunder,
du vil lægge til.
2
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK1
10/20/00 5:13 PM
Kort oversigt
Page 3
(fortsat)
Model : M1914
DK
Jeg vil lave mad i mikrobølgeovnen
1
Sæt maden i mikrobølgeovnen.
Indstil varmeeffekt ved at dreje knappen VARMEEFFEKT.
2
Indstil kogetid ved at dreje knappen TID.
Jeg vil optø dybfrossen mad
1
Drej knappen VARMEEFFEKT til symbolet for Optøning (
2
Drej knappen TID for at vælge den passende optøningstid.
).
Jeg vil justere kogetiden
Lad maden stå i ovnen.
Drej knappen TID til den ønskede tid.
SAMSUNG ELECTRONICS
3
M1974-DK1
10/20/00 5:13 PM
Page 4
Indholdsfortegnelse
DK
Kort oversigt ................................................................................................2~3
Ovnen ..............................................................................................................5
Kontrolpanel ................................................................................................6~7
Tilbehør ............................................................................................................8
Om denne betjeningsvejledning ......................................................................9
Sikkerhedsforskrifter ................................................................................10~11
Mikrobølgeovnens installation ........................................................................12
Hvordan du stiller uret (M1974)................................................................12~13
Sådan virker mikrobølgeovnen ......................................................................13
Kontroller, at mikrobølgeovnen fungerer korrekt ............................................14
Hvis du er i tvivl om noget eller der opstår et problem ..................................15
Lave mad/opvarme færdigmad ......................................................................16
Varmeeffekter ................................................................................................17
Sluk for mikrobølgeovnen ..............................................................................18
Juster tilberedningstiden ................................................................................18
Sådan anvendes funktionen Automatisk Opvarmning/Tilberedning (M1974) ..19
Indstillinger for Automatisk Opvarmning/Tilberedning (M1974)......................20
Sådan anvendes funktionen Hurtig Opvarmning ..........................................21
Indstillinger for Hurtig Opvarmning ..........................................................21~22
Automatisk Optøning (M1974) ......................................................................22
Indstillinger for Automatisk Optøning (M1974) ..............................................23
Manuel Optøning (M1914) ............................................................................23
Sådan anvendes funktionen Fjernelse af lugt (M1974) ................................24
Manuel standsning af pladen ........................................................................24
Hvordan man slukker bippelyd (M1974) ........................................................25
Børnesikring (M1974) ....................................................................................25
Kogegrejsguide ..............................................................................................26
Kogeguide ................................................................................................27~36
Rengøring af mikrobølgeovnen ....................................................................37
Reparation og opmagasinering af mikrobølgeovnen ....................................38
Tekniske specifikationer ................................................................................39
4
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK1
10/20/00 5:13 PM
Page 5
Ovnen
Model : M1974
DK
VENTILATIONSHULLER
HÅNDTAG
LYS
DISPLAY
KONTROLPANEL
DØR
ROTOR
PLADE
DØRHAGER
BØRNESIKRINGSHULLER
RULLERING
Model : M1914
HÅNDTAG
VENTILATIONSHULLER
LYS
KNAP TIL
INDSTILLING AF
VARMEEFFEKT
KNAP TIL
TIDSINDSTILLING
DØR
DØRHAGER
ROTOR
PLADE
BØRNESIKRINGSHULLER
RULLERING
SAMSUNG ELECTRONICS
5
M1974-DK1
10/20/00 5:13 PM
Page 6
Kontrolpanel
Model : M1974
DK
3
4
2
5
6
1
7
8
9
1.
2.
3.
4.
6
KNAPPEN FJERNELSE AF LUGT
DRIKKEVARER-KNAP
AUTOMATISK OPVARMNING/
TILBEREDNING
AUTOMATISK OPTØNING
SAMSUNG ELECTRONICS
5.
6.
7.
8.
9.
VARMEEFFEKT
KLOKKESLÆT
STEGEFUNKTION
STOPKNAP/AFBRYDKNAP
STARTKNAP/DREJEKNAP
(Tilberedningstid, vægt og antal portioner)
M1974-DK1
10/20/00 5:13 PM
Kontrolpanel
Page 7
(fortsat)
Model : M1914
DK
1
2
3
1.
2.
3.
OPTØNING
HURTIG OPVARMNING
STEGEFUNKTION
SAMSUNG ELECTRONICS
7
M1974-DK1
10/20/00 5:14 PM
Page 8
Tilbehør
Afhængig af hvilken model, du har købt, leveres mikrobølgeovnen med forskelligt
tilbehør, som kan bruges på en række forskellige måder.
DK
1 Rotor, som skal placeres korrekt over motorakslen nederst i
mikrobølgeovnen.
Formål:
Rotoren drejer pladen rundt.
2 Rullering, placeres i midten af mikrobølgeovnen.
Formål:
Rulleringen støtter pladen.
3 Plade, placeres på rulleringen og med det midterste beslag på rotoren.
Formål:
☛
8
Kogegrejet stilles på pladen, der er let at tage ud og gøre ren.
Mikrobølgeovnen må IKKE benyttes uden rotor, rullering og plade.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK1
10/20/00 5:14 PM
Page 9
Om denne betjeningsvejledning
Tillykke med din nye SAMSUNG mikrobølgeovn. Denne betjeningsvejledning
indeholder mange nyttige oplysninger om, hvordan du kan bruge mikrobølgeovnen:
◆ Sikkerhedsforskrifter
◆ Velegnet tilbehør og kogegrej
◆ Nyttige tips om tilberedning
DK
På indersiden af omslaget finder du en kort oversigt, som forklarer ovnens tre
grundlæggende funktioner:
◆ Madlavning
◆ Optøning
◆ Tilføje ekstra tilberedningstid
Forrest i vejledningen finder du illustrationer af mikrobølgeovnen, og hvad der er
endnu vigtigere, en oversigt over knapperne på kontrolpanelet.
Ved trin-for-trinprocedurer vil du støde på nedenstående tre symboler.
☛
➢
Vigtigt
Bemærk
Drej
UNDGÅ STRÅLING MED MIKROBØLGER
Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke følges, kan du blive udsat for skadelig stråling fra
mikrobølgeovnen.
(a) Mikrobølgeovnen må under ingen omstændigheder være tændt, når døren er åben. Forsøg
heller aldrig at pille ved sikkerhedslåsene (dørholdemekanismerne) eller stikke noget ind i
åbningerne.
(b) Der må ikke sættes noget i klemme i ovndøren. Pakningsoverfladerne på døren, og
mikrobølgeovnen skal altid aftørres, når mikrobølgeovnen har været i brug. Vask først med en
fugtig klud og derefter med en blød og tør klud.
(c) Mikrobølgeovnen må ikke bruges, hvis den er defekt. Reparationer skal foretages af kvalificerede
serviceteknikere med godt kendskab til Samsungs mikrobølgeovne.
Det er specielt vigtigt, at ovndøren kan lukkes, og at der ikke er skade på:
(1) Døren, pakningerne på døren og pakningsfladerne
(2) Dørholdermekanismerne (ødelagte eller løse)
(3) Strømledningen
(d) Ovnen bør ikke justeres på nogen måde eller repareres af andre end kvalificerede
serviceteknikere med godt kendskab til Samsungs mikrobølgeovne.
SAMSUNG ELECTRONICS
9
M1974-DK1
10/20/00 5:14 PM
Page 10
Sikkerhedsforskrifter
Inden du laver mad eller koger vand i mikrobølgeovnen, bør du kontrollere, at du
følger sikkerhedsforskrifterne, der er beskrevet nedenfor.
DK
1.
Der må IKKE bruges kogegrej af metal i mikrobølgeovnen:
◆ Metalbægre eller beholdere
◆ Middagsservice med guld- eller sølvdekorationer
◆ Stegespid, gafler el. lign.
Forklaring: Metalgenstande kan give anledning til elektriske lysbuer eller gnister, der kan
skade ovnen.
10
2.
Du må ALDRIG opvarme følgende:
◆ Lufttætte eller vakuumpakkede flasker, glas og beholdere
Eksempel: Glas med babymad.
◆ Mad med skal
Eksempel: Æg, nødder med skal, tomater.
Forklaring: Det øgede tryk kan få beholderen eller skallen på f.eks. æggene til at
eksplodere.
Tag låget af, og prik hul på skallerne, poserne o.s.v.
Tips:
3.
Mikrobølgeovnen må IKKE tændes, når den er tom.
Forklaring: Væggene i ovnen kan blive ødelagte.
Tips:
Der skal altid stå et glas vand i mikrobølgeovnen. Vandet absorberer
mikrobølgerne, hvis mikrobølgeovnen startes ved en fejltagelse.
4.
Hvis mikrobølgeovnen startes uden du har sat noget i den, vil strømmen automatisk blive
afbrudt af sikkerhedshensyn. Du vil kunne anvende ovnen igen efter 30 minutter.
5.
Ventilationsåbningerne bag på mikrobølgeovnen må IKKE tildækkes med stof eller papir.
Forklaring: Der kan gå ild i stoffet eller papiret, når den varme luft kommer ud af
ventilationsåbningerne.
6.
Du bør ALTID bruge grydelapper, når du tager noget ud af ovnen.
Forklaring: Nogle kogegrej absorberer mikrobølgerne, og der overføres altid varme fra
maden til kogegrejet. Kogegrejet er derfor varmt.
7.
Væggene inde i mikrobølgeovnen må IKKE berøres.
Forklaring: Væggene kan være så varme, at du brænder dig, selv om mikrobølgeovnen er
slukket, og væggene ikke ser ud til at være varme. Brændbart materiale
må aldrig komme i kontakt med væggene inde i mikrobølgeovnen, før ovnen er
afkølet.
8.
For at reducere risikoen for, at der opstår brand i mikrobølgeovnen må du:
◆ Ikke opbevare brændbart materiale i ovnen
◆ Fjerne ståltråd eller lignende fra papir- eller plastposer
◆ Ikke bruge mikrobølgeovnen til at tørre avispapir
◆ Holde ovndøren lukket, hvis du opdager røg, og slukker ovnen eller tager stikket ud af
kontakten
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK1
10/20/00 5:14 PM
Page 11
Sikkerhedsforskrifter
9.
(fortsat)
Vær især forsigtig, når du varmer drikkevarer og barnemad.
◆ Maden skal ALTID stå i mindst 20 sekunder, efter at ovnen er slukket (varmefordelingstid)
sådan, at temperaturen i maden jævnes ud.
◆ Rør rundt, hvis det er nødvendigt under opvarmning og ALTID efter opvarmning.
◆ Vær forsigtig med beholderen efter opvarmning. Du kan risikere skoldning, hvis beholderen
er for varm.
◆ Der er risiko for stødkogning efter opvarmningen.
◆ For at forhindre stødkogning og skoldning, kan du stikke en plastikske eller glaspind i
væsken, og omrøre før, under og efter opvarmning.
Forklaring: Under opvarmning af væsker kan kogepunktet indtræde med forsinkelse,
hvorved der kan opstå stødkogning, når beholderen fjernes fra ovnen.
Derved opstår risikoen for skoldning.
◆ Hvis du bliver skoldet, skal du følge disse FØRSTEHJÆLPSRÅD.
• Skyl det skoldede område i koldt vand i mindst 10 minutter.
• Læg en ren og tør forbinding på.
• Der må ikke smøres creme, olie eller salve på det skoldede område.
◆ Kogegrejet må ALDRIG fyldes til randen. Anvend kogegrej, som er bredere øverst end
nederst, så væsken ikke koger over. Flasker med smal flaskehals kan eksplodere, hvis de
bliver for varme.
◆ Kontroller ALTID, at barnemaden eller mælken ikke er for varm, før den gives til barnet.
◆ Sutteflasker må ALDRIG varmes op, medens sutten er skruet på. Flasken kan eksplodere,
hvis den bliver for varm.
DK
10. Vær forsigtig med strømledningen.
◆ Strømledningen eller stikket må aldrig komme i kontakt med vand eller varme overflader.
◆ Mikrobølgeovnen må ikke bruges, hvis strømledningen eller stikket er defekt.
11. Stå på en armlængdes afstand fra mikrobølgeovnen, når du åbner døren.
Forklaring: Du kan blive forbrændt af den varme luft eller damp, der strømmer ud af
mikrobølgeovnen.
12. Hold indersiden af ovnen ren.
Forklaring: Madrester, der har sat sig fast på indersiden af oven, kan beskadige malingen
og dermed ovnens ydeevne.
13. Det er muligt at du hører kliklyde når du anvender oven. Især ved optøning.
Forklaring: Lydene kan opstå ved ændringer i strømstyrken, hvilket er normalt.
VIGTIGE FORHOLDSREGLER
Når du laver mad eller tør frossen mad op og anvender engangs-kogegrej af plastik, papir eller andet
brændbart materiale, bør du holde øje med maden i mikrobølgeovnen.
VIGTIGT
Mindre børn må ALDRIG lege eller bruge mikrobølgeovnen. Børn skal ALTID holdes under opsyn,
når de opholder sig i nærheden af mikrobølgeovnen, medens den er i brug. Genstande, der tiltrækker
børns opmærksomhed, må ikke opbevares eller gemmes over mikrobølgeovnen.
SAMSUNG ELECTRONICS
11
M1974-DK1
10/20/00 5:14 PM
Page 12
Mikrobølgeovnens installation
Stil ovnen på en flad, jævn overflade, der er solid nok til at bære ovnens vægt.
DK
20 cm
over
10 cm
bag
1 Placer ovnen så den har tilstrækkelige ventilationsmuligheder. Der bør
være 10 cm luft på hver side af og bag ved ovnen og 20 cm over ovnen.
10 cm
på hver
side
2 Fjern al den emballage, som findes inde i mikrobølgeovnen ved levering.
Sæt rulleringen og pladen på plads.
Kontroller, at pladen roterer uhindret.
➢
◆ Ventilationshullerne må ALDRIG tildækkes. Ovnen kan blive overophedet, så den
automatisk bliver slået fra. Ovnen kan ikke bruges igen, før den er tilstrækkelig afkølet.
◆ Af hensyn til din egen sikkerhed, skal du sætte ledningen i et jordforbundet
◆
◆
vekselstrømsstik til 3 ben, 230 Volt, 50Hz. Hvis apparatets strømledning er ødelagt,
skal den udskiftes med en specialledning (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D,
EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E). Kontakt din forhandler
for at få den udskiftet. Specifikationerne for mikrobølgeovnens strømforsyning skal
respekteres. Hvis du er nødt til at benytte en forlængerledning, skal den opfylde
samme specifikation som strømledningen til mikrobølgeovnen.
Mikrobølgeovnen må IKKE placeres i varme eller fugtige omgivelser.
Eksempel: Ved siden af en almindelig ovn eller nær en radiator.
Mikrobølgeovnen skal aftørres indvendigt med en fugtig klud, før den tages i brug
den første gang. Det samme gælder pakningssiden på ovndøren.
Hvordan du stiller uret (M1974)
Mikrobølgeovnen har et indbygget ur. Klokkeslættet kan vises i 24-timers eller
12-timers format. I følgende situationer skal uret stilles:
◆ Når du lige har købt mikrobølgeovnen
◆ Når der lige har været strømafbrydelse
➢
Ved skift mellem sommer- og vintertid.
1 Klokkeslættet vises i...
hvis du trykker på
24-timers format
12-timers format
2 Indstil timer ved at dreje på drejeknappen.
12
SAMSUNG ELECTRONICS
en gang
to gange
-knappen...
M1974-DK1
10/20/00 5:14 PM
Page 13
Hvordan du stiller uret (M1974)
3 Tryk på
(fortsat)
-knappen.
DK
4 Indstil minutter ved at dreje på drejeknappen.
5 Tryk på
-knappen, når det rigtige klokkeslæt vises i displayet.
Sådan virker mikrobølgeovnen
Mikrobølger er højfrekvente elektromagnetiske bølger. Den udløste energi bruges
til at koge, opvarme eller optø mad, uden at maden ændrer form eller farve.
Du kan bruge mikrobølgeovnen til:
◆ Optøning
◆ Hurtig opvarmning
◆ Automatisk opvarmning/tilberedning (M1974)
◆ Tilberedning
Virkemåde
1 Magnetronen frembringer mikrobølger, som fordeles jævnt, når
maden på pladen drejer rundt. Maden bliver derfor opvarmet jævnt.
2 Mikrobølgerne absorberes i det yderste lag af maden (2,5 cm).
Opvarmningen fortsætter derefter, efterhånden som varmen spredes
inde i maden.
3 Der er stor forskel på, hvor lang ovntid de forskellige madvarer skal
have. Det afhænger af følgende forhold:
◆ Vægt og massefylde
◆ Vandindholdet
◆ Starttemperaturen (køleskabskold eller opvarmet til rumtemperatur)
☛
Inde i midten bliver maden varmet op, ved at varmen fra de yderste lag fordeles ind
mod midten. Madlavningen fortsætter derfor efter, at du har taget maden ud af ovnen.
Varmefordelingstiderne, der er anført i denne betjeningsvejledning, skal derfor
overholdes sådan, at:
◆ Varmen fordeles jævnt
◆ Maden ikke koldere i midten end i de yderste lag
SAMSUNG ELECTRONICS
13
M1974-DK1
10/20/00 5:14 PM
Page 14
Kontroller, at mikrobølgeovnen fungerer korrekt
Det er nemt at kontrollere, at mikrobølgeovnen fungerer korrekt, brug følgende
enkle fremgangsmåde.
DK
Stil en kop vand på pladen.
Model : M1974
1 Tryk på
-knappen og indstil tilberedningstiden til 4-5 minutter ved at
dreje på drejeknappen.
2 Tryk på
-knappen.
Resultat: Det skal være tilstrækkeligt til at bringe vandet i kog.
Model : M1914
1 Indstil varmeeffekten til maksimum ved at dreje knappen
VARMEEFFEKT.
2 Indstil tiden til 4-5 minutter ved at dreje knappen TID.
Resultat: Det skal være tilstrækkeligt til at bringe vandet i kog.
➢
14
Ovnen skal være tilsluttet en stikkontakt. Pladen skal sidde på rulleringen i ovnen.
Hvis du ikke benytter maksimal varmeeffekt, tager det længere tid at koge en kop
vand.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK1
10/20/00 5:14 PM
Page 15
Hvis du er i tvivl om noget eller der opstår et problem
Prøv de angivne løsningsforslag, hvis et af nedenstående problemer opstår.
DK
1.
Dette er normalt.
• Der er kondensvand i mikrobølgeovnen
• Der strømmer luft omkring mikrobølgeovnen
• Lyset reflekteres ved døren og det ydre kabinet
• Der kommer damp ud af ovndøren og ventilationshullerne
2.
Ovnen starter ikke, når du trykker på
• Er døren helt lukket?
3.
Ovnen starter ikke, når du drejer på knappen TID (M1914).
• Er døren helt lukket?
4.
Maden er slet ikke blevet varmet op.
• Er tiden indstillet korrekt og/eller er der trykket på
-knappen (M1974)?
• Er tiden indstillet korrekt (M1914)?
• Er døren helt lukket?
• Er det elektriske kredsløb blevet overbelastet, så der er sprunget en sikring eller et relæ
er slået fra?
5.
Maden har enten fået for lidt eller for meget varme.
• Var tilberedningstiden korrekt til denne type af madvarer?
• Har du valgt rigtig varmeeffekt?
6.
Der dannes gnister i mikrobølgeovnen.
• Har du brugt en skål med metalkant?
• Har du glemt en gaffel eller en anden metalgenstand i ovnen?
• En alufolien for tæt på mikrobølgeovnens indervæg?
7.
Mikrobølgeovnen forstyrrer radio- eller TV-modtagelsen.
• Når ovnen er tændt, kan den være en smule forstyrrende for radio- eller TVmodtagelsen. Dette er normalt. For at løse dette problem, skal du installere ovnen
fjernt fra TV, radio og antenner.
• Hvis mikrobølgeovnens mikroprocessor registrerer en forstyrrelse, kan displayet blive
nulstillet. For at løse dette problem, skal du trække strømstikket ud og sætte det i igen.
Stil uret igen (M1974).
➢
-knappen (M1974).
Hvis du ikke kan løse problemet vha. ovenstående retningslinier, kan du kontakte din
lokale SAMSUNG-forhandler eller SAMSUNGS service efter salg.
SAMSUNG ELECTRONICS
15
M1974-DK2
10/20/00 5:12 PM
Page 16
Lave mad/opvarme færdigmad
Denne vejledning beskriver, hvordan du kan lave mad i mikrobølgeovnen eller
varme færdigmad op. Du skal ALTID kontrollere indstillingen af mikrobølgeovnen,
inden du lader den stå uden opsyn.
DK
Åbn døren ved at trække i håndtaget på dørens højre side.
Stil en kop vand på pladen. Luk ovndøren.
Model : M1974
1 Tryk på
-knappen.
Resultat: Indikationen 1000 W (maksimal varmeeffekt) vises. Indstil
varmeeffekten ved at trykke på
-knappen igen, indtil den
ønskede varmeeffekt vises i displayet.
Se også tabellen for varmeeffekt på næste side.
2 Indstil kogetid ved at dreje på drejeknappen.
3 Tryk på
-knappen.
Resultat: Ovnlyset tændes, og pladen begynder at rotere. Kogning
starter, og når ovnen er færdig, vil du høre en bippelyd fire
gange.
☛
➢
Tænd aldrig for mikrobølgeovnen, når den er tom.
Hvis du bare vil varme noget mad en kort tid ved maksimal varmeeffekt (1000 W),
kan du trykke på +30s -knappen lige så mange gange, som ovntiden 30 sekunder.
Mikrobølgeovnen starter med det samme.
Model : M1914
1 Indstil varmeeffekt til maksimum ved at dreje knappen VARMEEFFEKT.
(maksimal varmeeffekt: 1000 W)
2 Indstil tiden ved at dreje knappen TID.
Resultat: Ovnlyset tændes, og pladen begynder at rotere.
☛
➢
16
Tænd aldrig for mikrobølgeovnen, når den er tom.
Du kan ændre varmeniveau ved at dreje knappen VARMEEFFEKT under kogningen.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK2
10/20/00 5:12 PM
Page 17
Varmeeffekter
Du kan vælge blandt nedenstående varmeeffekter.
DK
Varmeniveau
Strømforbrug
HØJ
1000 W
SAUTERING
850 W
OPVARMNING
700 W (kun M1914)
MEDIUM HØJ
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LAV
300 W
OPTØNING (
LAV / LUN
➢
)
180 W
100 W
◆ Hvis du vælger en høj varmeeffekt, skal du nedsætte kogetiden.
◆ Hvis du vælger en lav varmeeffekt, skal du øge kogetiden.
SAMSUNG ELECTRONICS
17
M1974-DK2
10/20/00 5:12 PM
Page 18
Sluk for mikrobølgeovnen
Du kan slukke for mikrobølgeovnen når som helst, så du kan se til maden.
DK
Model : M1974
1 Hvis du vil slukke ovnen midlertidigt, åbn døren.
Resultat: Tillavningen stoppes. Mikrobølgeovnen tændes igen, når du
lukker ovndøren og trykker på
-knappen igen.
2 Hvis du vil slukke ovnen helt, tryk på
-knappen.
Resultat: Tillavningen stoppes. Hvis du vil ophæve tillavningen, trykker
du på
-knappen igen.
☛
Du kan også annullere en hvilken som helst indstilling inden kogningen ved at trykke
på
-knappen.
Model : M1914
1 Hvis du vil slukke ovnen midlertidigt, åbn døren.
Resultat: Tillavningen stoppes. Mikrobølgeovnen tændes igen, når du
lukker ovndøren.
2 Hvis du vil slukke ovnen helt, drej knappen TID til “0”.
Juster tilberedningstiden
Model : M1974
Du kan øge tilberedningstiden ved at trykke på +30s -knappen en gang for hver
30 sekunder, der skal lægges til.
Tryk en eller flere gange på +30s -knappen for hver 30 sekunder, du vil
lægge til.
Under tilberedningen kan du øge eller nedsætte tilberedningstiden ved
at dreje drejeknappen til højre eller venstre.
Model : M1914
Juster den resterende tilberedningstid ved at dreje knappen TID.
18
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK2
10/20/00 5:12 PM
Page 19
Sådan anvendes funktionen Automatisk
Opvarmning/Tilberedning (M1974)
DK
Automatisk Opvarmning/Tilberedning har 6 forindstillede tillavningstider.
Det er hverken nødvendigt at indstille tilberedningstiden eller varmeeffekten.
Angiv serveringsportioner ved at dreje på drejeknappen.
Stil maden midt på pladen. Luk ovndøren.
1 Vælg madtype ved at trykke på Auto (
)-knappen en eller flere
gange.
2 Vælg portionsstørrelse ved at dreje på drejeknappen.
(Se tabellen på næste side.)
3 Tryk på
-knappen.
Resultat: Tilberedning starter. Når den er færdig:
1) Bipper ovnen fire gange.
2) Vil slutsignalet lyde en gang pr. minut.
3) Vises den aktuelle tid igen.
➢
Brug kun mikroovnfast service.
SAMSUNG ELECTRONICS
19
M1974-DK2
10/20/00 5:12 PM
Page 20
Indstillinger for Automatisk Opvarmning/
Tilberedning (M1974)
DK
Følgende tabel viser de forskellige programmer for Automatisk Opvarmning/
Tilberedning, portionsstørrelser, varmefordelingstider og relevante anbefalinger.
Type af
portion
20
Portionsstørrelse
Varmefordelingstid
Færdigret
Afkølet
300 - 350 g
400 - 450 g
500 - 550 g
3 min.
Suppe/sovs
Afkølet
200 - 250 ml
300 - 350 ml
400 - 450 ml
500 - 550 ml
600 - 650 ml
2 - 3 min.
Frosne
måltider/
færdigretter
(pastaretter
som f.eks.
lasagne)
300 g
400 g
500 g
600 g
700 g
800 g
3 min.
Den frosne ret tages ud af emballagen, og lægges
på et ildfast fad. Retten dækkes til med plastfolie,
der er egnet til mikrobølgeovne. Sæt fadet på
pladen.
Rå
grønsager
200 - 250 g
300 - 350 g
400 - 450 g
500 - 550 g
600 - 650 g
700 - 750 g
3 min.
Grønsagerne rengøres grundigt, hvorefter de
skæres i lige store stykker og vejes. Derefter
lægges de i en glasskål med låg. Ved kogning af
200 - 450 g tilsættes 45 ml vand (3 spsk.). Koges
500 - 650 g, tilsættes 60 ml (4 spsk.), koges 700 750 g, tilsættes 75 ml vand (5 spsk.). Rør rundt
efter kogningen. (Rør desuden rundt en enkelt gang
under kogningen, hvis du koger større mængder
grønsager.)
Kogte
kartofler/
skrællede
kartofler
200 - 250 g
300 - 350 g
400 - 450 g
500 - 550 g
600 - 650 g
700 - 750 g
3 min.
Kartoflerne skrælles og rengøres grundigt, hvorefter
de skæres i lige store stykker og vejes. Derefter
lægges de i en glasskål med låg. Ved kogning af
200 - 450 g tilsættes 45 ml vand (3 spsk.). Koges
500 - 650 g, tilsættes 60 ml (4 spsk.) og ved 700 750 g 75 ml vand (5 spsk.).
Frisk fisk
200 - 250 g
300 - 350 g
400 - 450 g
500 - 550 g
600 - 650 g
700 - 750 g
3 min.
Fisken skylles i vand og dryppes med citronsaft.
Læg fiskene på et ildfast fad eller en keramikplade.
Hele fisk skal placeresmed hovedet i samme retning.
Dæk fiskene med plastfolie, der er egnet til mikrobølgeovne, og lad dem stå under folien under såvel
tilberednings- somvarmefordelingstiden.
SAMSUNG ELECTRONICS
Anbefalinger
Sæt måltidet på en keramikplade og læg plastfolie
over. Programmet er egnet til retter bestående af
3 komponenter som f.eks. kød med sovs, grønsager
og tilbehør som kartofler, ris eller pasta.
Hæld suppen/sovsen i en suppetallerken eller
–skål, og dæk til under opvarmningstiden og
varmefordelingstiden. Rør rundt før, unter og efter
varmefordelingstiden.
M1974-DK2
10/20/00 5:12 PM
Page 21
Sådan anvendes funktionen Hurtig Opvarmning
Model : M1974
DK
Når du anvender funktionen Hurtig Opvarmning, indstilles tilberedningstiden
automatisk, og du behøver ikke trykke på
-knappen. Du kan ændre antal
portioner ved at trykke på Hurtig Opvarmning-knappen det ønskede antal gange.
Stil maden midt på pladen. Luk ovndøren.
Tryk på
-knappen.
Resultat: Tilberedning starter efter ca. 2 sekunder. Når den er færdig:
1) Bipper ovnen fire gange.
2) Vil slutsignalet lyde en gang pr. minut.
3) Vises den aktuelle tid igen.
Eksempel: Tryk på
➢
-knappen tre gange for at opvarme tre kopper kaffe. Se nedenstående tabel.
Brug kun mikroovnfast service.
Model : M1914
Stil maden midt på pladen. Luk ovndøren.
1 Drej knappen VARMEEFFEKT til maksimum.
2 Drej knappen TID for at vælge Hurtig Opvarmning (drikkevarer,
suppe/sovs eller rå grønsager).
➢
Brug kun mikroovnfast service.
Indstillinger for Hurtig Opvarmning
Følgende tabel viser de forskellige programmer for Hurtig Opvarmning,
portionsstørrelser, varmefordelingstider og relevante anbefalinger.
Model : M1974
Type af
portion
Drikkevarer
Kaffe, mælk,
te, vand
Portionsstørrelse
150 ml (1 kop)
300 ml (2 kopper)
450 ml (3 kopper)
600 ml (4 kopper)
VarmeAnbefalinger
fordelingstid
1 - 2 min.
Hæld drikkevarerne i keramikkopper og varm væsken uden
at dække den til. En kop placeres i midten, to kopper
overfor hinanden, tre eller fire kopper placeres i en cirkel.
Lad den stå i mikrobølgeovnen. Rør rundt før, under og
efter varmefordelingstiden, og vær forsigtig når du tager
kopperne ud (se sikkerhedsforskrifter for drikkevarer).
SAMSUNG ELECTRONICS
21
M1974-DK2
10/20/00 5:12 PM
Page 22
Indstillinger for Hurtig Opvarmning
(fortsat)
Model : M1914
DK
Symbol
Type af portion
Portionsstørrelse
Tilberedningstid Varmefordelingstid
Drikkevarer
150 ml
1 min.
1 - 2 min.
Suppe/sovs
200 - 250 ml
2 min. 50 sek.
2 - 3 min.
Rå grønsager
300 - 350 g
5 min. 30 sek.
3 min.
Automatisk Optøning (M1974)
Funktionen Automatisk Optøning er velegnet til optøning af kød, fjerkræ eller
fisk, der tages ud af fryseren.
Optøningstiden og varmeeffekten indstilles automatisk. Du skal kun vælge
program og angive vægten af maden, der skal tøs op.
➢
Brug kun mikroovnfast service.
Stil maden midt på pladen. Luk ovndøren.
1 Tryk på Auto (
)-knappen.
Tryk en eller flere gange på Auto ( )-knappen afhængig af, hvilken
type af madvare, der skal tøs op. Se i tabellen på næste side.
2 Indstil vægt ved at dreje på drejeknappen.
3 Tryk på
-knappen.
Resultat: ◆ Optøningen begynder.
◆ Der kommer en bippelyd fra ovnen, når halvdelen af
optøningstiden er gået, så du bliver mindet om, at maden
skal vendes.
◆ Tryk på
-knappen igen for at afslutte optøningen.
➢
22
Du kan også indstille optøningen manuelt. Vælg en varmeeffekt på 180 W.
Se afsnittet “Lave mad/opvarme færdigmad” på side 16 for yderligere oplysninger.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK2
10/20/00 5:12 PM
Page 23
Indstillinger for Automatisk Optøning (M1974)
Følgende tabel viser de forskellige optøningsprogrammer, portionsstørrelser,
varmefordelingstider og relevante anbefalinger.
DK
Fjern enhver form for emballage inden optøning. Læg kød, fjerkræ og fisk på en
keramikplade.
Kode
Mad
Portionsstørrelse
Varmefordelingstid
Anbefalinger
1
Kød
0,2 - 2 kg
20 - 60 min.
Tildæk de udsatte områder med alufolie.
Vend kødet, når der kommer en bippelyd
fra ovnen. Dette program er velegnet til
oksekød, svinekød, bøffer, lam, koteletter
og hakket kød.
2
Fjerkræ
0,2 - 2 kg
20 - 60 min.
Tildæk lår og vinger med alufolie.
Vend fjerkræet, når der kommer en
bippelyd fra ovnen. Du kan optø enten hele
kyllinger eller kyllingestykker.
3
Fisk
0,2 - 2 kg
20 - 50 min.
Tildæk hoved og hale med alufolie.
Vend fisken, når der kommer en bippelyd
fra ovnen. Programmet er velegnet til både
hele fisk og fiskefileter.
Manuel Optøning (M1914)
Med optøningsfunktionen kan du optø kød, fjerkræ eller fisk.
Stil maden midt på pladen. Luk ovndøren.
1 Drej knappen VARMEEFFEKT til symbolet for Optøning (
).
2 Drej knappen TID for at vælge den rigtige optøningstid.
Resultat: Optøningen begynder.
➢
Brug kun mikroovnfast service.
SAMSUNG ELECTRONICS
23
M1974-DK2
10/20/00 5:12 PM
Page 24
Sådan anvendes funktionen Fjernelse af lugt (M1974)
Anvend denne funktion, efter du har tilberedt stærkt lugtende mad, eller hvis
oven er tilrøget.
DK
Rengør ovnens indre.
Tryk på
-knappen og funktionen starter. Når funktionen er kørt, vil
ovnen bippe fire gange.
➢
◆ Tiden er normalt 5 minutter, men du kan øge den med 30 sekunder ved at trykke
på +30s -knappen.
◆ Du kan også indstille tiden ved at dreje drejeknappen til højre eller venstre.
◆ Den maksimale tid ved fjernelse af lugt er 15 minutter.
Manuel standsning af pladen
Ved hjælp af knappen Stegefunktion (
) kan du standse pladen så du kan
anvende store fade, der fylder hele ovnen og således er for store til at dreje
rundt (kun ved manuel tilberedning).
☛
Vær opmærksom på, at varmefordelingen bliver mindre jævn, når pladen ikke
roterer. Derfor anbefales det at vende fadet midtvejs under tilberedningen.
Advarsel: Start aldrig pladen når ovnen er tom, da det kan føre til beskadigelse eller
brand.
Model : M1974
1 Tryk på
-knappen.
Resultat: Pladens rotation er standset.
2 Tryk igen på
-knappen.
Resultat: Pladen vil genoptage rotationen.
➢
◆ Undlad at trykke på
-knappen under tilberedningen.
◆ Pladen vil ikke rotere, når knappen Stegefunktion lyser.
Model : M1914
Tryk på
-knappen.
Resultat: Hvis knappen Stegefunktion kan trykkes ind, roterer pladen.
Hvis knappen Stegefunktion stikker ud, roterer pladen ikke.
➢
24
Undlad at trykke på
SAMSUNG ELECTRONICS
-knappen under tilberedningen.
M1974-DK2
10/20/00 5:12 PM
Page 25
Hvordan man slukker bippelyd (M1974)
Du kan afbryde bippelyden når som helst.
DK
1 Tryk samtidigt på
og
-knapperne.
Resultat: Der kommer ingen bippelyd fra mikrobølgeovnen når ud
trykker på knappen, eller tilberedningen er færdig.
2 Du kan slå bippelyden til igen ved at trykke samtidigt på
og
-
knapperne.
Resultat: Ovnen fungerer normalt igen.
Børnesikring (M1974)
Mikrobølgeovnen kan “børnesikres”. Derved forhindres det, at børn eller andre,
der ikke har kendskab til mikrobølgeovnen, kommer til at tænde for den ved
en fejl.
Børnesikringen kan aktiveres når som helst.
1 Tryk samtidigt på
og
-knapperne.
Resultat: Børnesikringen aktiveres (der kan ikke vælges funktioner).
2 Børnesikringen afbrydes ved at trykke samtidigt på
og
knapperne igen.
Resultat: Mikrobølgeovnens funktioner kan aktiveres igen.
-
SAMSUNG ELECTRONICS
25
M1974-DK2
10/20/00 5:12 PM
Page 26
Kogegrejsguide
Når du laver mad i mikrobølgeovnen, skal du være opmærksom på, at
mikrobølgerne skal kunne trænge ind i madvarerne uden at blive reflekteret eller
absorberet af kogegrejet.
Du bør derfor vælge kogegrej med omhu. Hvis kogegrejet er mærket som
mikroovnfast, er du på den sikre side.
I tabellen nedenfor kan du se, om en bestemt type kogegrej egner sig til brug i
mikrobølgeovnen.
DK
Kogegrej
Alufolie
✓✗
Du kan dække udsatte stykker af maden med små stykker
alufolie. Hvis alufolien kommer for tæt på væggen i mikrobølgeovnen, eller hvis du bruger meget alufolie, kan der
ske elektrisk lysbuedannelse.
Stegeplade
✓
Må kun forvarmes i 8 minutter.
Porcelæn og stentøj
✓
Porcelæn, keramik, glaseret stentøj og porcelæn er
normalt velegnet til brug i mikrobølgeovnen, medmindre
der er metalkant på.
Polyesterbakker
✓
Frostvarer sælges ofte i polyesterbakker.
Emballage til færdigmad
• Emballage af polystyren
✓
Færdigmad kan varmes direkte i polystyrenemballagen.
Du skal dig være opmærksom på, at emballagen kan
smelte, hvis den bliver for varm.
Brandfarligt.
Kan forårsage elektrisk lysbuedannelse.
• Papirposer eller avispapir
• Genbrugspapir eller metalklemmer
Glasvarer
• Ildfast glas
• Tyndt glas
• Syltetøjsglas
✗
✗
✓
✓
✓
Kan benyttes, medmindre der findes en metalkant.
Kan bruges til at varme mad eller væske. Skørt glas kan
gå i stykker ved for hastig opvarmning.
Husk at tage låget af. Kun egnet til at varme mad.
Metal
• Skåle
• Metallklemmer på fryseposer
✗
✗
Kan forårsage brand eller elektrisk lysbuedannelse.
Paper
• Tallerkner, kopper, servietter
• Køkkenrulle
• Genbrugspapir
✓
✓
✗
Kan bruges ved korte ovntider og under opvarmning.
Kan bruges til at absorbere det overskydende vand eller fedt.
Kan forårsage elektrisk lysbuedannelse.
Plastik
• Plastikskåle
✓
• Plastfolie
✓
Ildfast termoplastik er specielt velegnet. Nogle typer plastik
deformeres og misfarves i stærk varme. Kogegrej af
melaminplastik må ikke bruges i mikrobølgeovnen.
Plastfolie er beregnet til at forhindre, at maden bliver tør.
Plastfolie bør ikke komme i kontakt med maden. Når du
fjerner plastfolien, skal du være forberedt på, at der kan
strømme varm damp op fra maden.
Fryseposer må kun sættes i ovnen, hvis de tåler
kogning/ovnvarme. Fryseposerne må ikke være lufttætte.
Prik hul på posen med en gaffel, hvis det er nødvendigt
• Fryseposer
Vokspapir eller fedttæt papir
26
Mikro- Kommentar
ovnfast
SAMSUNG ELECTRONICS
✓✗
✓
Kan bruges til at forhindre fedtstænk og udtørring af maden.
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Page 27
Kogeguide
MIKROBØLGER
Mikrobølgeenergi trænger ind i maden, idet den tiltrækkes af madens væske-, fedt- og
sukkerindhold.
Mikrobølgerne får molekylerne i maden til at bevæge sig hurtigt. Molekylernes hurtige bevægelser
skaber friktion, og maden koges ved den derved opståede varme.
DK
TILBEREDNING
Kogegrej til tilberedning ved mikrobølger
Det valgte kogegrej skal være af en type, der gør det muligt for mikrobølgeenergien at trænge i
maden. Mikrobølgerne kastes tilbage af metaller som f.eks. rustfrit stål, aluminium og kobber,
medens de trænger igennem keramik, glas, porcelæn og plastik, samt papir og træ. Anvend derfor
aldrig metalbeholdere ved tilberedningen.
Madvarer der er egnede til tilberedning ved mikrobølger
Flere typer madvarer er egnede til tilberedning ved mikrobølger, herunder friske og frosne
grønsager, frugt, pasta, ris, kornprodukter, bønner, fisk og kød. Sovse, cremesauce, suppe, kage,
henkogt frugt, og chutney kan tilberedes i en mikrobølgeovn. Som hovedregel kan mikrobølger
anvendes til enhver type madvare der normalt vil blive tilberedt på et komfur. Smeltning af smør
og chokolade, f.eks. (se kapitlet “Specielle vink”).
Tildækning under tilberedning
Tildækning af maden under tilberedning er vigtig, idet den fordampede væske frigøres som dampe
og bidrager til kogningsprocessen. Maden kan tildækkes på forskellige måder, f.eks. med en
keramikplade, plastikdeksel eller plastfolie.
Varmefordelingstid
Efter tilberedning skal maden ikke tages ud straks, men stå et stykke tid således, at temperaturen
kan udjævnes i maden.
Tilberedningsguide for frosne grønsager
Anvend en passende ildfast glasskål med låg. Kog tildækket i den angivne minimumstid – se tabel.
Fortsæt kogningen for at opnå det ønskede resultat.
Rør to gange under kogningen og en gang derefter. Tilsæt salt, krydderier og smør efter kogningen.
Læg låg på under varmefordelingstiden.
Madvare
Portion
Effekt
Tid
(min.)
Varmefordelingstid (min.)
Instruktioner
Spinat
300 g
600 W
10 - 11
2-3
Tilsæt 15 ml (1 spsk.)
koldt vand.
Broccoli
300 g
600 W
9 - 10
2-3
Tilsæt 15 ml (1 spsk.)
koldt vand.
Ærter
300 g
600 W
8-9
2-3
Tilsæt 15 ml (1 spsk.)
koldt vand.
Grønne bønner
300 g
600 W
8 1/2 - 9 1/2
2-3
Tilsæt 15 ml (1 spsk.)
koldt vand.
Grønsagsblanding
(gulerødder/ærter/
majs)
300 g
600 W
8-9
2-3
Tilsæt 15 ml (1 spsk.)
koldt vand.
Grønsagsblanding
(kinesisk)
300 g
600 W
9 - 10
2-3
Tilsæt 15 ml (1 spsk.)
koldt vand.
SAMSUNG ELECTRONICS
27
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Kogeguide
Page 28
(fortsat)
Tilberedningsguide for friske grønsager
Anvend en passende ildfast glasskål med låg. Tilsæt 30 - 45 ml koldt vand (2 - 3 spsk.)
pr. 250 g medmindre en anden mængde vand anbefales - se tabel. Kog tildækket i den
angivne minimumstid – se tabel. Fortsæt kogningen for at opnå det ønskede resultat.
Rør en gang under kogningen og en gang derefter. Tilsæt salt, krydderier og smør efter kogningen.
Lad grønsagerne stå tildækket i en varmefordelingstid på 3 minutter.
Vink: Skær grønsagerne i lige store stykker. Jo mindre stykker, desto kortere kogetid.
DK
Alle friske grønsager bør koges ved maksimal effekt (1000 W).
Madvare
Portion
Tid
(min.)
Varmefordelingstid (min.)
Broccoli
250 g
500 g
4 - 4 1/2
7 1/2 - 8
3
Kog i lige store buketter. Arranger
broccolien så stammen peger mod
centrum.
Rosenkål
250 g
6 - 6 1/2
3
Tilsæt 60 - 75 ml (5 - 6 spsk.) vand.
Gulerødder
28
1 2
Instruktioner
250 g
4 / -5
3
Skær gulerødderne i lige store stykker.
Blomkål
250 g
500 g
1 2
1 2
5-5 /
8-8 /
3
Kog i lige store buketter. Skær store
buketter over. Arranger så stammen
peger mod centrum.
Courgetter
250 g
4 - 4 1/2
3
Skær courgetterne i skiver. Tilsæt 30 ml
(2 spsk.) vand or en klat smør.
Kog indtil courgetterne er møre.
Auberginer
250 g
3 - 3 1/2
3
Skær auberginerne i små skiver og dryp
med 1 spsk. citronsaft.
Porrer
250 g
4 - 4 1/2
3
Skær porrerne i tykke skiver.
Champignoner
125 g
250 g
1 1/2 - 2
2 1/2 - 3
3
Kog champignonerne hele eller i skiver.
Tilsæt ikke vand. Dryp med citronsaft.
Tilsæt salt og peber. Lad væsken løbe fra
inden servering.
Løg
250 g
4 1/2 - 5
3
Skær løgene i halve eller skiver. Tilsæt
kun 15 ml (1 spsk.) vand.
Peberfrugter
250 g
4 - 4 1/2
3
Skær peberfrugterne i små stykker.
1 2
1 2
1 2
1 2
Kartofler
250 g
500 g
4 / -5 /
7 / -8 /
3
Vej kartoflerne og skær dem i lige store
halve eller kvarte stykker.
Kålrabi
250 g
5 - 5 1/2
3
Skær kålrabien i små terninger.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Kogeguide
Page 29
(fortsat)
Tilberedningsguide for ris og pasta
Ris:
DK
Anvend en stor ildfast glasskål med låg. Risens fylde vil blive fordoblet under kogningen.
Kog tildækket.
Rør rundt efter kogetiden og inden varmefordelingstiden, og tilsæt salt eller krydderier
og smør.
Vær opmærksom på, at risene måske ikke har absorberet alt vandet under kogetiden.
Pasta: Anvend en stor ildfast glasskål. Tilsæt kogende vand og en smule salt, og rør godt rundt.
Kog utildækket.
Rør rundt en gang i mellem under og efter kogningen. Dæk pastaen til under varmefordelingstiden, og si derefter vandet grundigt fra.
Madvare
Portion
Effekt
Tid
(min.)
Varmefordelingstid (min.)
Instruktioner
Hvide ris
(forkogt)
250 g
375 g
1000 W
14 - 15
16 1/2 - 17 1/2
5
Tilsæt 500 ml koldt vand.
Tilsæt 750 ml koldt vand.
Brune ris
(forkogt)
250 g
375 g
1000 W
19 - 20
21 - 22
5 - 10
Tilsæt 500 ml koldt vand.
Tilsæt 750 ml koldt vand.
Blandede ris
(ris + vandris)
250 g
375 g
1000 W
15 - 16
17 1/2 - 18 1/2
5
Tilsæt 500 ml koldt vand.
Tilsæt 750 ml koldt vand.
Majsblanding
(ris + majs)
250 g
375 g
1000 W
16 - 17
20 - 21
5 - 10
Tilsæt 400 ml koldt vand.
Tilsæt 550 ml koldt vand.
Pasta
250 g
500 g
1000 W
10 - 11
12 - 14
5
Tilsæt 1 l kogende vand.
Tilsæt 2 l kogende vand.
Tilberedningsguide for fersk fisk
Anvend tabellens varmeeffekter og tider som rettesnor ved tilberedning.
Madvare
Portion
Effekt
Tid
(min.)
Varmefordelingstid (min.)
Instruktioner
Fiskefilet
200 g
400 g
600 W
3 1/2 - 4 1/2
6-7
3-5
Fiskene skylles i vand og dryppes
med citronsaft. Læg fiskefileterne
på et ildfast fad. Dæk fiskene med
plastfolie, der er egnet til mikrobølgeovne. Lad fileterne stå i 3 5 minutter efter tilberedningen.
Hele fisk
350 g (1)
700 g (2)
600 W
4 1/2 - 5 1/2
8 - 10
3-5
Fiskene skylles i vand og dryppes
med citronsaft. Læg fiskene på et
ovalt ildfast fad med hovedet i
samme retning. Dæk fiskene med
plastfolie, der er egnet til mikrobølgeovne, og lad dem stå under
folien under såvel tilberedningssom varmefordelingstiden.
SAMSUNG ELECTRONICS
29
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Kogeguide
Page 30
(fortsat)
OPVARMNING
Mikrobølgeovnen genopvarmer mad på en brøkdel af den tid det tager, hvis man anvender
almindelig ovn eller komfur.
Anvend varmeeffekterne og opvarmningstiderne i den følgende tabel som rettesnor. Tiderne i
tabellen er udregnet på grundlag af drikkevarer med en stuetemperatur på +18 til +20°C, madvarer
med en temperatur på +5 til +7°C.
DK
Arrangement og tildækning
Undgå opvarmning af større stykker som f.eks. stege. Store stykker vil ofte koge for længe og
udtørre inden centrum er fuldt opvarmet. Opvarmning af mindre stykker giver de bedste resultater.
Varmeeffekter og omrøring
Nogle madvarer kan opvarmes ved en varmeeffekt på 1000 W, medens du ved andre bør anvende
850 W, 600 W, 450 W eller kun 300 W.
Anvend tabellen, hvis du er i tvivl. Som hovedregel er det bedst at opvarme mad ved lav
varmeeffekt, hvis madvaren skrøbelig, i store mængder, eller hvis den opvarmes meget hurtigt
(som f.eks. indbagte tærter).
Du får de bedste resultater, hvis du rører rundt eller vender maden under opvarmning. Rør
eventuelt også rundt inden servering.
Vær særlig forsigtig når du opvarmer drikkevarer og babymad. Rør rundt før, under og efter
opvarmning, for at undgå stødkogning og dermed risiko for skoldning. Behold mad- eller
drikkevaren i oven under varmefordelingstiden. Det kan anbefales at stikke en plastikske eller
glaspind i drikkevarerne. Undgå at overophede (og dermed ødelægge) maden.
Det er bedre at beregne en kort kogetid, for derefter at lægge yderligere tid til om nødvendigt.
Opvarmnings- og varmefordelingstider
Første gang du opvarmer madvarer, vil det være en god idé at notere den tid det tager - til
fremtidig brug.
Sørg altid for, at den opvarmede mad er rygende varm og gennemvarmet.
Lad maden stå et kort tidsrum efter opvarmningen, så temperaturen udjævnes.
Den anbefalede varmefordelingstid er 2 - 4 minutter, medmindre andet er angivet i tabellen.
Vær særlig forsigtig ved opvarmningen af drikkevarer og babymad. Se også kapitlet
indeholdende sikkerhedsforskrifter.
Opvarmning af drikkevarer
Beregn altid en varmefordelingstid på mindst 20 sekunder, så temperaturen kan udjævnes.
Rør rundt under opvarmning, hvis det er nødvendigt, og rør ALTID rundt efter. For at undgå
stødkogning og dermed risiko for skoldning, anbefales det at stikke en plastikske eller glaspind
i drikkevarerne og røre rundt før, under og efter opvarmningen.
Opvarmning af babymad
Babymad: Hæld babymaden i en dyb tallerken og læg et plastiklåg over. Rør maden grundigt
efter opvarmning! Lad den stå yderligere 2 - 3 minutter. Rør rundt igen og kontroller
temperaturen. Den anbefalede serveringstemperatur er 30 - 40°C.
30
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Kogeguide
Page 31
(fortsat)
Babymælk: Hæld mælken i en helt ren glasflaske. Opvarm uden låg. Hvis flasken opvarmes med
sutten på, kan den eksplodere, hvis mælken bliver overophedet. Ryst flasken
grundigt inden varmefordelingstiden og yderligere en gang inden servering! Kontroller
altid mælkens temperatur inden du giver den til barnet. Den anbefalede serveringstemperatur er ca. 37°C.
Bemærk:
DK
Babymad skal altid kontrolleres grundigt inden servering, for at forhindre, at barnet
brænder sig. Anvend nedenstående tabels varmeeffekter og tider som rettesnor ved
opvarmning.
Opvarmning af mad- og drikkevarer
Anvend tabellens varmeeffekter og tider som rettesnor ved opvarmning.
Madvare
Drikke
(kaffe, te
og vand)
Portion
Effekt
150 ml 1000 W
(1 kop)
300 ml
(2 kopper)
450 ml
(3 kopper)
600 ml
(4 kopper)
Tid
(min.)
1 - 1 1/2
Varmefordelings- Instruktioner
tid (min.)
1-2
Hæld drikken i kopper og opvarm uden
låg. Opvarmes en kop, placeres den i
midten. To kopper placeres overfor
hinanden og tre eller fire i en cirkel.
Lad drikken stå i ovnen under varmefordelingstiden og omrør grundigt.
1 2
1 / -2
2 1/2 - 3
3 1/2 - 4
Suppe
(afkølet)
350 g
450 g
550 g
1000 W
3-4
3 1/2 - 4 1/2
4-5
2-3
Hæld suppen i en dyb tallerken.
Læg et plastiklåg på.
Rør grundigt efter opvarmning og igen
inden servering.
Stuvning
(afkølet)
350 g
600 W
4 1/2 - 5 1/2
2-3
Hæld stuvningen på en dyb tallerken.
Læg et plastiklåg på. Rør rundt
lejlighedsvis under opvarmningen og
igen inden varmefordelingstiden og
serveringen.
Pasta
med sovs
(afkølet)
350 g
600 W
3 1/2 - 4 1/2
3
Læg pastaen (f.eks. spaghetti eller
nudler) på en flad tallerken. Dæk til
med plastfolie. Rør inden servering.
Fyldt pasta
med sovs
(afkølet)
350 g
600 W
4-5
3
Læg den fyldte pasta (f.eks. ravioli,
tortellini) i en dyb tallerken. Læg et
plastiklåg på. Rør rundt lejlighedsvis
under opvarmningen og igen inden
varmefordelingstid og servering.
Færdigret
(afkølet)
350 g
450 g
550 g
600 W
4 1/2 - 5 1/2
5 1/2 - 6 1/2
6 1/2 - 7 1/2
3
Læg en afkølet færdigret på
2 - 3 komponenter på en tallerken.
Dæk til med plastfolie.
SAMSUNG ELECTRONICS
31
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Kogeguide
Page 32
(fortsat)
Opvarmning af frosne madvarer
DK
Anvend tabellens varmeeffekter og tider som rettesnor ved opvarmning.
Madvare
32
Portion Effekt
Tid
(min.)
Varmefordelings- Instruktioner
tid (min.)
Pasta
(frossen)
400 g
600 W
15 - 17
3
Læg frossen pasta, f.eks. tortellini eller
ravioli, på et fladt ildfast fad. Læg et
plastiklåg på. Rør rundt af og til under
tilberedningen og igen inden servering.
Småkød
i sovs
(frossen)
450 g
600 W
14 - 16
3
Læg det frosne måltid (f.eks. karrykyllling) på en flad tallerken og læg låg
på. Rør rundt af og til under tilberedningen og igen inden servering.
Suppe
(frossen)
500 g
850 W
12 - 14
3
Hæld den frosne suppe i en passende
ildfast glasskål med låg. Kog under låg.
Rør rundt af og til under tilberedningen
og igen inden servering.
Gærboller
(frosne)
150 g
300 g
600 W
2-3
3-4
3
Læg 2 - 4 frosne gærboller ved siden
af hinanden i en ildfast skål med låg.
Bollernes top fugtes med koldt vand.
Kog under låg.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Kogeguide
Page 33
(fortsat)
Opvarmning af babymad og -mælk
DK
Anvend tabellens angivelser af varmeeffekt og tid som rettesnor ved opvarmning.
Madvare
Portion Effekt
Tid
Varmefordelings- Instruktioner
tid (min.)
Babymad
(grønsager
+ kød)
190 g
600 W
30 sek.
2-3
Hæld babymaden i en dyb tallerken.
Kog med låg. Rør rundt efter kogningen.
Lad maden stå i 2 - 3 minutter. Rør
rundt inden servering og kontroller
temperaturen omhyggeligt.
Babygrød
(korn
+ mælk
+ frugt)
190 g
600 W
20 sek.
2-3
Hæld grøden i en dyb tallerken.
Kog med låg. Rør rundt efter kogningen.
Lad grøden stå i 2 - 3 minutter.
Rør grundigt inden servering og
kontroller temperaturen omhyggeligt.
Babymælk
100 ml
200 ml
300 W
30 - 40 sek.
1 min. 10 sek.
1 min. 20 sek.
2-3
Ryst eller rør mælken grundigt og hæld
den på en helt ren glasflaske. Placer
flasken midt på pladen. Kog uden låg.
Ryst mælken grundigt og lad den stå i
mindst 2 minutter. Ryst grundigt igen,
inden servering og kontroller temperaturen omhyggeligt.
SAMSUNG ELECTRONICS
33
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Kogeguide
Page 34
(fortsat)
OPTØNING
DK
Mikrobølger er fremragende til optøning af frossen man. Mikrobølgerne tør maden nænsomt op i
løbet af kort tid. Dette kan være en stor fordel hvis man skulle få uventede gæster.
Frossen fjerkræ skal optøs meget grundigt inden tilberedning. Fjern eventuelle metalsnore og tag
fjerkræet ud af indpakning, så væsken fra optøningen kan løbe ud.
Sæt den frosne mad på en tallerken uden at dække den til. Vend den midtvejs under optøningen.
Hæld væske fra og fjern kråsen så hurtigt som muligt.
Kontroller undervejs om maden føles varm.
Hvis mindre dele af maden begynder at blive opvarmet, kan du beskytte dem ved at pakke dem
ind i mindre stykker aluminiumsfolie under optøningen.
Hvis det yderste af fjerkræet begynder blive opvarmet, kan du afbryde optøningen og lade maden
stå i 20 minutter inden du fortsætter.
Lad fisk, kød og fjerkræ hvile for at fuldbyrde optøningen. Varmefordelingstiden vil variere alt efter
hvor stor mængde der skal tøs op. Se nedenstående tabel.
Vink: Flade madvarer tør op hurtigere en tykke, små mængder kræver kortere optøningstid end
store. Vær opmærksom på dette når du fryser og optør mad.
34
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Kogeguide
Page 35
(fortsat)
Anvend følgende tabel som rettesnor ved optøning af mad med temperaturer på -18 to - 20 °C.
Alle frosne madvarer skal optøs ved den dertil egnede effekt (180 W
Madvare
Kød
Hakket oksekød
Svinekoteletter
Fjerkræ
Kyllingestykker
Hel kylling
Fisk
Fiskefileter
DK
).
Portion
Tid
(min.)
Varmefordelingstid (min.)
200 g
400 g
7 1/2 - 8 1/2
14 - 16
5 - 20
Læg kødet på en flad tallerken.
Beskyt tynde kanter med aluminiumsfolie.
Vend efter halvdelen af optøningstiden!
250 g
8 1/2 - 9 1/2
500 g
(2 stk.)
17 - 18
15 - 60
900 g
28 - 30
Læg kyllingestykkerne på en flad tallerken
med skindsiden, nedad. Hele kyllinger
lægges først med brystsiden nedad.
Beskyt de tynde dele såsom vinger og
endestykker med aluminiumsfolie. Vend
efter halvdelen af optøningstiden!
200 g
(2 stk)
400 g
(4 stk)
7-8
5 - 20
Læg de frosne fisk midt på en flad
tallerken. Gem tynde dele under tykke.
Beskyt tynde dele med aluminiumsfolie.
Vend efter halvdelen af optøningstiden!
14 - 15
Instruktioner
Frugt
Bær
250 g
8-9
5 - 15
Fordel frugten på en flad glastallerken
(med stor diameter).
Brød
Rundstykker
(á ca. 50 g)
Toast/Sandwich
2 stk
4 stk
250 g
1 1/2 - 2
3 - 3 1/2
6 - 6 1/2
5 - 10
Rundstykker arrangeres cirkulært, brød
horisontalt på et stykke køkkenrulle midt
på pladen. Vend efter halvdelen af
optøningstiden!
SAMSUNG ELECTRONICS
35
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Kogeguide
Page 36
(fortsat)
Specielle vink
DK
SMELTNING AF SMØR
Læg 50 g smør i en dyb glasskål. Læg et plastiklåg over.
Varm op i 30 - 40 sekunder ved 1000 W, indtil smørret er smeltet.
SMELTNING AF CHOKOLADE
Læg 100 g chokolade i en lille dyb glasskål.
Varm op i 3 - 5 minutter ved 450 W, til chokoladen er smeltet.
Rør en eller to gange under smeltningen. Anvend grydelapper når du tager den ud!
SMELTNING AF KRYSTALLISERET HONNING
Læg 20 g krystalliseret honning i en lille dyp glasskål.
Varm op i 20 - 30 sekunder ved 300 W, indtil honningen er smeltet.
SMELTNING AF GELATINE
Læg tørre gelatineplader (10 g) i koldt vand i 5 minutter.
Læg derefter den afdryppede gelatine i en lille ildfast glasskål.
Varm op i 1 minut ved 300 W.
Rør rundt efter smeltning.
TILBEREDNING AF GLASUR (TIL KAGER)
Bland glasurpulver (ca.14 g) med 40 g sukker og 250 ml koldt vand.
Kog uden låg i ildfast glasskål i 3 1/2 - 4 1/2 minutter ved 1000 W, til glasuren er gennemsigtig.
Rør to gange under kogningen.
TILBEREDNING AF SYLTETØJ
Hæld 600 g frugt (f.eks. blandede bær) i en passende ildfast glasskål med låg.
Tilsæt 300 g sukker og rør grundigt.
Kog med låg i 10 - 12 minutter ved 1000 W.
Rør flere gange under kogningen. Hæld syltetøjet direkte over i glas med skruelåg.
Lad glassene stå åbne i 5 minutter.
TILBEREDNING AF BUDDING
Bland buddingpulver med sukker og mælk (500 ml) i henhold til instruktionerne fra producenten og
rør grundigt. Anvend en passende ildfast glasskål med låg.
Kog med låg i 6 1/2 - 7 1/2 minutter ved 1000 W.
Rør grundigt flere gange under kogningen.
BRUNING AF HAKKEDE MANDLER
Drys 30 g hakkede mandler ud på en mellemstor tallerken.
Brun mandlerne 3 1/2 - 4 1/2 minutter ved 600 W, og rør flere gange under tilberedningen.
Lad retten stå i ovnen 2 - 3 minutter. Anvend grydelapper når du tager den ud!
36
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Page 37
Rengøring af mikrobølgeovnen
Med jævne mellemrum skal du rengøre følgende dele af mikrobølgeovnen. Ellers kan
madrester og fedtpletter sætte sig fast, så det bliver vanskeligt at få ovnen ren igen:
DK
◆ Indvendige og udvendige overflader
◆ Ovndør og dørholdemekanismer
◆ Plade og rullerring
☛
Du skal ALTID kontrollere, at dørholdemekanismerne er rene, og at døren lukker helt
tæt til.
1. Vask mikrobølgeovnen udvendigt med en blød klud og varmt sæbevand. Vask efter med en
fugtig klud uden sæbevand, og aftør ovnen med en tør klud.
2. Fjern stænk og fedtpletter på væggene indvendigt i mikrobølgeovnen og på rulleringen med
sæbevand. Vask efter med en fugtig klud uden sæbevand, og aftør mikrobølgeovnen med en
tør klud.
3. Fastbrændt snavs og dårlig lugt fjernes ved at stille en kop fortyndet citronsaft på pladen og
tænde ovnen i 10 min. med maksimal varmeeffekt.
4. Pladen kan vaskes i opvaskemaskinen.
➢
Der må IKKE komme vand i ventilationskanalerne.
Brug ALDRIG skurepulver eller opløsningsmiddel.
Pakningerne på ovndøren skal rengøres specielt omhyggeligt.
◆ Der må ikke sidde partikler på pakningerne
◆ Der må ikke være partikler, der kan komme i klemme i ovndøren, så den ikke
lukker helt til
SAMSUNG ELECTRONICS
37
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Page 38
Reparation og opmagasinering af mikrobølgeovnen
Du bør tage nogle få enkle forholdsregler, før du reparerer eller opmagasinerer
mikrobølgeovnen.
DK
Mikrobølgeovne må aldrig tages i brug, hvis ovndøren eller dørholdemekanismerne
er defekte:
◆ Ødelagte dørholdemekanismer
◆ Ødelagte pakninger
◆ Bøjet eller bulet ydre kabinet
Reparationer må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.
☛
Du må under INGEN omstændigheder afmontere mikrobølgeovnens ydre kabinet. Hvis
mikrobølgeovnen er defekt, eller hvis du ikke er sikker på, at den fungerer som den skal,
skal du:
◆ Tage stikket ud af kontakten
◆ Sende mikrobølgeovnen til reparation
➢
➢
38
Mikrobølgeovnen skal opmagasineres på et tørt og støvfrit sted.
Forklaring: Støv og fugt kan ødelægge komponenterne i mikrobølgeovnen.
Denne mikrobølgeovn må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Page 39
Tekniske specifikationer
SAMSUNGS produkter udvikles hele tiden.
Vi forbeholder os derfor ret til at ændre de tekniske specifikationer uden
foregående varsel.
Model
M1974 / M1914
Strømkilde
230V ~ 50 Hz AC
Strømforbrug
Mikrobølge
1400 W
Varmeeffekt
100 W / 1000 W (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Afkølingsmetode
Blæsermotor
Mål (W x D x H)
Ydermål
517 x 297 x 399 mm
Ovnrum
336 x 241 x 349 mm
Rumfang
28 liter
Vægt
Nettovægt
ca. 16 kg
SAMSUNG ELECTRONICS
DK
39
M1974-DK3
10/20/00 5:10 PM
Page 40
ELECTRONICS
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 1
MICROWAVE OVEN
M1974 / M1914
Owner’s Instructions
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 2
Quick Look-up Guide (M1974)
If you want to cook some food
GB
1 Place the food in the oven.
Select the power level by pressing the
times.
button once or more
2 Select the cooking time by turning the dial knob as required.
3 Press the
button.
Result: Cooking starts.
The oven beeps four times when cooking is over.
If you want to defrost some food
1 Place the frozen food in the oven.
Select the type of food by pressing the Auto (
) button.
2 Select the weight by turning the dial knob as required.
3 Press the
button.
If you want to add an extra minute
1 Leave the food in the oven.
Press +30s once or more times for each extra 30 seconds that
you wish to add.
2
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 3
Quick Look-up Guide (M1914)
If you want to cook some food
GB
1 Place the food in the oven.
Select the power level by rotating the COOKING POWER
CONTROL knob.
2 Select the cooking time by rotating the TIMER knob.
If you want to defrost some food
1 Turn the COOKING POWER CONTROL knob to defrost(
symbol.
)
2 Turn the TIMER knob to select the appropriate time.
If you want to adjust the cooking time
1 Leave the food in the oven.
Turn the TIMER knob to desired time.
SAMSUNG ELECTRONICS
3
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 4
Contents
GB
Quick Look-up Guide ............................................................................2~3
Oven ........................................................................................................5
Control Panel ........................................................................................6~7
Accessories ..............................................................................................8
Using this Instruction Booklet ..................................................................9
Safety Precautions..............................................................................10~11
Installing Your Microwave Oven................................................................12
Setting the Time(M1974) ....................................................................12~13
How a Microwave Oven Works ................................................................13
Checking that Your Oven is Operating Correctly ......................................14
What to Do if You are in Doubt or Have a Problem..................................15
Cooking/Reheating....................................................................................16
Power Levels ............................................................................................17
Stopping the Cooking................................................................................18
Adjusting the Cooking Time ......................................................................18
Using the Auto Reheat/Cook Feature (M1974) ........................................19
Auto Reheat/Cook Settings (M1974) ........................................................20
Using the Instant Reheat Feature ............................................................21
Instant Reheat Settings ............................................................................21
Using the Auto Defrost Feature (M1974)..................................................22
Manual Defrosting Food (M1914) ............................................................22
Auto Defrost Settings (M1974) ................................................................23
Using the Deodorization Feature (M1974) ..............................................24
Manual Stop Turntable Function ..............................................................24
Switching the Beeper Off (M1974)............................................................25
Safety-locking Your Microwave Oven (M1974) ........................................25
Cookware Guide ......................................................................................26
Cooking Guide ....................................................................................27~34
Cleaning Your Microwave Oven ................................................................35
Storing and Repairing Your Microwave Oven ..........................................36
Technical Specifications ............................................................................37
4
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 5
Oven
Model : M1974
GB
LIGHT
CONTROL PANEL
VENTILATION HOLES
DISPLAY
DOOR
HANDEL
ROLLER RING
DOOR
COUPLER
DOOR LATCHES
TURNTABLE
SAFETY
INTERLOCK HOLES
Model : M1914
LIGHT
TIMER KNOB
VENTILATION HOLES
VARIABLE COOKING
POWER CONTROL
KNOB
DOOR
HANDEL
ROLLER RING
DOOR
COUPLER
DOOR LATCHES
TURNTABLE
SAFETY
INTERLOCK HOLES
SAMSUNG ELECTRONICS
5
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 6
Control Panel (M1974)
GB
1
2
4
5
3
9
6
7
8
1. AUTO REHEAT/COOK SELECTION
2. AUTO DEFROST FEATURE SELECTION
3. POWER LEVEL SETTING
4. DRINKS BUTTON
5. DEODORIZATION BUTTON
6
SAMSUNG ELECTRONICS
6. TURNRABLE ON/OFF
7. STOP/CANCEL BUTTON
8. START DIAL KNOB
(Cook time, Weight and Serving dishes)
9. CLOCK SETTING
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 7
Control Panel (M1914)
GB
1
2
3
1. DEFROST
2. INSTANT REHEAT
3. TURNTABLE ON/OFF
SAMSUNG ELECTRONICS
7
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 8
Accessories
GB
Depending on the model that you have purchased, you are supplied
with several accessories that can be used in a variety of ways.
1
Coupler, already placed over the motor shaft in the base of the oven.
Purpose: The coupler rotates the turntable.
2
Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose: The roller ring supports the turntable.
3
☛
8
SAMSUNG ELECTRONICS
Turntable, to be placed on the roller ring with the centre fitting onto the
coupler.
Purpose: The turntable serves as the main cooking surface; it can be
easily removed for cleaning.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring
and turntable.
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 9
Using this Instruction Booklet
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain much valuable information on cooking with your
microwave oven:
◆ Safety precautions
◆ Suitable accessories and cookware
◆ Useful cooking tips
GB
Inside the cover you will find a quick look-up guide explaining three basic
cooking operations:
◆ Cooking food
◆ Defrosting food
◆ Adding extra cooking time
At the front of the booklet you will find illustrations of the oven, and more
importantly the control panel, so that you can find the buttons more easily.
The step-by-step procedures use three different symbols.
☛
➢
Important
Note
Turn
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with
the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert
anything into the safety interlock holes.
(b) Do not place any object between the oven door and front face or allow food or
cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and
door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth
and then with a soft dry cloth.
(c) Do not operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified
microwave service technician trained by the manufacturer.
It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no
damage to the:
(1) Door, door seals and sealing surfaces
(2) Door hinges (broken or loose)
(3) Power cable
(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly
qualified microwave service technician trained by the manufacturer.
SAMSUNG ELECTRONICS
9
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 10
Safety Precautions
Before cooking food or liquids in your microwave oven, please check that the
following safety precautions are taken.
GB
10
1.
DO NOT use any metallic cookware in the microwave oven:
◆ Metallic containers
◆ Dinnerware with gold or silver trimmings
◆ Skewers, forks, etc.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.
2.
DO NOT heat:
◆ Airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers
Ex) Baby food jars
◆ Airtight food.
Ex) Eggs, nuts in shells, tomatoes
Reason: The increase in pressure may cause them to explode.
Tip:
Remove lids and pierce skins, bags, etc.
3.
DO NOT operate the microwave oven when it is empty.
Reason: The oven walls may be damaged.
Tip:
Leave a glass of water inside the oven at all times.
The water will absorb the microwaves if you accidentally set the oven going when
it is empty.
4.
DO NOT cover the rear ventilation slots with cloths or paper.
Reason: The cloths or paper may catch fire as hot air is evacuated from the oven.
5.
ALWAYS use oven gloves when removing a dish from the oven.
Reason: Some dishes absorb microwaves and heat is always transferred from the food to
the dish.The dishes are therefore hot.
6.
DO NOT touch heating elements or interior oven walls.
Reason: These walls may be hot enough to burn even after cooking has finished, although
they do not appear to be so. Do not allow inflammable materials to come into
contact with any interior area of the oven. Let the oven cool down first.
7.
To
◆
◆
◆
◆
reduce the risk of fire in the oven cavity:
Do not store flammable materials in the oven
Remove wire twist ties from paper or plastic bags
Do not use your microwave oven to dry newspapers
If smoke is observed, keep the oven door closed and switch off or disconnect the oven
from the power supply
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 11
Safety Precautions
8.
9.
(continued)
Take particular care when heating liquids and baby foods.
◆ ALWAYS allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched
off so that the temperature can equalize.
◆ Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
◆ Take care when handling the container after heating. You may burn yourself, if the
container is too hot.
◆ A risk of delayed eruptive boiling exists.
◆ To prevent delayed boiling and possible scalding, you should put a plastic spoon or glass
stick into the beverages and stir before, during and after heating.
Reason: During the heating of liquids the boiling point can be delayed; this
means that eruptive boiling can start after the container is removed from the
oven. You may scald yourself.
◆ In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
• Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
◆ NEVER fill the container to the top and choose a container that is wider at the top than at
the bottom to prevent the liquid from boiling over. Bottles with narrow necks may also
explode if overheated.
◆ ALWAYS check the temperature of baby food or milk before giving it to the baby.
◆ NEVER heat a baby’s bottle with the teat on, as the bottle may explode if overheated.
GB
Be careful not to damage the power cable.
◆ Do not immerse the power cable or plug in water and keep the power cable away from
heated surfaces.
◆ Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug.
10. Stand at arm’s length from the oven when opening the door.
Reason: The hot air or steam released may cause scalding.
11. Keep the inside of the oven clean.
Reason: Food particles or spattered oils stuck to oven walls or floor can cause paint
damage and reduce the efficiency of the oven.
12. “Clicking” sound might be noticed while operating, especially at defrosting mode.
Reason: When the electrical power output is changing, you may hear that sound.
This is normal.
13. When the microwave oven is operating without any load, the power will be cut off automatically for safety. You can operate normally after letting it stand for over 30 minutes.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
During cooking, you should look into the oven from time to time when food is being heated or
cooked in disposable containers of plastic, paper or other combustible materials.
IMPORTANT
Young children should NEVER be allowed to use or play with the microwave oven. Nor should
they be left unattended near the microwave oven when it is in use. Items of interest to children
should not be stored or hidden just above the oven.
SAMSUNG ELECTRONICS
11
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 12
Installing Your Microwave oven
Place the oven on a flat, level surface strong enough to safely bear the weight
of the oven.
GB
20 cm
above
10 cm
behind
10 cm of
the side
1 When you install your oven, Make sure there is adequate ventilation for
your oven by leaving at least 10 cm (4 inches) of space behind, on the
sides of the oven and 20 cm (8 inches) of above.
2 Remove all packing materials inside the oven.
Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
✽
✽
✽
Never block the air vents as the oven may overheat and automatically switch itself off. It will
remain inoperable until it has cooled sufficiently.
For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50Hz, AC earthed socket. If
the power cable of this appliance is damaged, it must be replaced by a special cable
(I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG
EP-48E). Contact your local dealer to have it replaced. The power cable of ISRAEL is
PENCON(ZD16A), S/AFRICA APEX LEADS SA16 and NIGERIA, GHANA, KENYA and
U.A.E is PENCON(UD13A1).
Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a traditional oven
or radiator. The power supply specifications of the oven must be respected and any
extension cable used must be of the same standard as the power cable supplied with the
oven. Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your microwave
oven for the first time.
Setting the Time (M1974)
Your microwave oven has an inbuilt clock. The time can be displayed in either
the 24-hour or 12-hour notation. You must set the clock:
◆ When you first install your microwave oven
◆ After a power failure
➢
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and
winter time.
1
To display the time in the...
24-hour notation
12-hour notation
12
SAMSUNG ELECTRONICS
2
Turn the dial knob to set hour.
3
Press the
button.
Then press the
Once
Twice
button...
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 13
Setting the Time (M1974) - (continued)
4
Turn the dial knob to set minute.
GB
5
Press the
button.
How a Microwave Oven Works
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
◆ Defrost
◆ Instant Cook
◆ Auto Cook/Reheat (M1974)
◆ Cook
Cooking Principle
1 The microwaves generated by the magnetron are distributed uniformly as the
food rotates on the turntable. The food is thus cooked evenly.
2 The microwaves are absorbed by the food up to a depth of about
1 inch (2.5 cm). Cooking then continues as the heat is dissipated
within the food.
3 Cooking times vary according to the recipient used and the properties of the
food:
◆
◆
◆
☛
Quantity and density
Water content
Initial temperature (refrigerated or not)
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking
continues even when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must
therefore be respected to ensure:
◆ Even cooking of the food right to the centre
◆ The same temperature throughout the food
SAMSUNG ELECTRONICS
13
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 14
Checking that Your Oven is Operating Correctly
The following simple procedure enables you to check that your oven is working correctly at all times.
GB
First, place a bowl of water on the turntable.
Model : M1974
1 Press the
button and set the time to 4-5 minutes by turning the dial knob as
required.
2 Press
button.
Result: The oven heats the water for 4 to 5 minutes.
The water should then be boiling.
Model : M1914
1 Set the power level to maximum by turning COOKING POWER
CONTROL knob.
2 Set the time 4 to 5 minutes by turning the TIMER knob.
The water should then be boiling.
➢
14
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable
must be in position in the oven. If a power level other than the maximum
is used, the water takes longer to boil.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(GB1)
3/30/00 9:18 AM
Page 15
What to Do if You are in Doubt or Have a Problem
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
GB
● This is normal.
• Condensation inside the oven
• Air flow around the door and outer casing
• Light reflection around the door and outer casing
• Steam escaping from around the door or vents
● The oven does not start when you press the
• Is the door completely closed?
button.(M1974)
● The oven does not start when you turn the TIMER knob.(M1914)
• Is the door completely closed?
● The food is not cooked at all
• Have you set the timer correctly and/or pressed the
button?(M1974)
• Have you set the timer correctly? (M1914)
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker to
be triggered?
● The food is either overcooked or undercooked
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
● Sparking and cracking occur inside the oven (arcing)
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminium foil too close to the inside walls?
● The oven causes interference with radios or televisions
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven is
operating. This is normal.To solve this problem, install the oven away from
televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display may be
reset.To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset
the time.(M1974)
➢ If the above guidelines do not enable you to solve the problem, contact your
local dealer or SAMSUNG after-sales service.
SAMSUNG ELECTRONICS
15
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 16
Cooking / Reheating
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
GB
Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Model : M1974
1 Press the
button.
Result: The 1000W (maximum cooking power) indications are displayed:
Select the appropriate power level by pressing the
button again until
the corresponding wattage is displayed. Refer to the power level table
on the next page.
2 Set the cooking time by turning the dial knob as required.
3 Press the
button.
Result: The oven light comes on and the turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has finished the oven beeps four times.
☛
➢
Never switch the microwave oven on when it is empty.
If you wish to heat a dish for a short period of time at maximum power(1000W),
simply press the +30s button once for each 30 seconds of cooking time. The oven starts
immediately.
Model : M1914
1 Set the power level to maximum by turning COOKING POWER
CONTROL knob.
(MAXIMUM POWER : 1000 W)
2 Set the time by turning TIMER knob.
Result: The oven light comes on and the turntable starts rotating.
☛
➢
16
Never switch the microwave oven on when it is empty.
You can change the power level during cooking by turning the COOKING
POWER CONTROL knob.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 17
Power Levels
You can choose among the power levels below.
GB
Power Level
Output
FULL
1000 W
HIGH
850 W
REHEAT
700 W(M1914 only)
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
DEFROST(
300 W
)
LOW / KEEP WARM
➢
180 W
100 W
◆ If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
◆ If you select lower power level, the cooking time must be increased.
SAMSUNG ELECTRONICS
17
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 18
Stopping the Cooking
You can stop cooking at any time to check the food.
GB
Model : M1974
1 To stop temporarily;
Open the door.
Result: Cooking stops. To resume cooking, close the door and press
again.
2 To stop Completely;
Press the
button.
Result: The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the Cancel(
☛
You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing Cancel
) button.
.
Model : M1914
1 To stop temporarily;
Open the door.
Result: Cooking stops. To resume cooking, close the door.
2 To stop Completely;
Turn the TIMER knob to “0”.
Adjusting the Cooking Time
Model : M1974
You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for each
30 seconds to be added.
Press the +30s button once for each 30 seconds to be added.
During the cooking, to increase or decrease the cooking time of your food, turn
the dial knob right or left.
Model : M1914
Adjust the remaining cooking time by rotating the TIMER knob
18
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 19
Using the Auto Reheat/Cook Feature (M1974)
The Auto Reheat/Cook feature has six pre-programmed cooking time.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the number of servings by turning the dial knob.
GB
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1 Select the type of food that you are cooking by pressing the
Auto Reheat/Cook (
) button once or more times.
2 Select the size of the serving by turning the dial knob.
(Refer to the table on the next page.)
3 Press
Result:
➢
button
Cooking starts. When it has finished:
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
SAMSUNG ELECTRONICS
19
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 20
Auto Reheat / Cook Settings(M1974)
The following table presents the various Auto Reheat & Cook Programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
GB
Button
20
Food
Serving
Size
Ready Meal
Chilled
300-350 g
400-450 g
500-550 g
Soup/Sauce
Chilled
200
300
400
500
600
Frozen meal /
Frozen dinner
(Pasta dishes
like lasagne)
300 g
400 g
500 g
600 g
700 g
800 g
Fresh
Vegetables
200
300
400
500
600
700
-
250
350
450
550
650
750
Boiled
Potatoes
/ Peeled
Potatoes
200
300
400
500
600
700
-
Fresh Fish
200
300
400
500
600
700
-
SAMSUNG ELECTRONICS
-
Standing
Time
Recommendations
3 mins
Put the meal on a ceramic plate and cover it
with microwave cling film. This programme is
suitable for the meals consisting of 3
components e.g. meat with sauce, vegetables
and side dishes like potatoes, rice or pasta.
2-3 mins
Pour the soup/sauce into a deep ceramic soup
plate or bowl and cover during heating and
standing time. Stir before and after standing
time.
3 mins
Take the frozen meal out of the packaging and
place it into a flat glass pyrex container.
Cover with microwave-suitable cling film and place
the dish on the turntable.
g
g
g
g
g
g
3 mins
Weigh the vegetables after washing, cleaning
and cutting into a similar size. Put them into a
glass bowl with lid. Add 45 ml (3 tablespoons)
water when cooking 200-450 g, add 60 ml
(4 tablespoons) for 500-650 g and add 75 ml
(5 tablespoons) for 700-750 g. Stir after
cooking. (When cooking bigger quantities, stir
once during cooking.)
250
350
450
550
650
750
g
g
g
g
g
g
3 mins
Weigh the potatoes after peeling, washing
and cutting into a similar size. Put them into a
glass bowl with lid. Add 45 ml (3 tablespoons)
water when cooking 300-450 g, add 60 ml
(4 tablespoons) for 500-650 g and add 75 ml
(5 tablespoons) for 700-750 g.
250
350
450
550
650
750
g
g
g
g
g
g
3 mins
Rinse with water and sprinkle with lemon juice.
Use a microwave suitable glass or ceramic
dish.
Lay whole fishes head to tail.
Cover with microwave cling film during heating
and standing time.
250
350
450
550
650
ml
ml
ml
ml
ml
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 21
Using the Instant Reheat Feature
(Model :M1974)
With the Instant Reheat feature, the cooking time is set automatically and you
do not have to press the
button. You can adjust the number of servings by
pressing the appropriate Instant Reheat button the required number of times.
GB
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
Press the Drinks
button which you want the required number of times
Result: Cooking starts after about two seconds. When it has finished:
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3 times per 1 min.
3) The current time is displayed again.
Example: Press the
➢
button three times to reheat three cups of coffee. Refer to the table below.
Use only recipients that are microwave-safe.
(Model :M1914)
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1 Turn the COOKING POWER CONTROL knob to Max Power.
1 Turn the TIMER knob to select Instant Reheat.
(drinks or soup/sauce, fresh vegetables).
➢
Use only recipients that are microwave-safe.
Instant Reheat Settings
The following table presents the various Instant Reheat Programme,quantitie,
standing time and appropriate recommendations.
(Model :M1974)
Button
Food
Serving
Size
Standing
Time
Drinks
coffee, milk,
tea, water
150 ml (1 cup) 1-2 mins
300 ml (2 cups)
450 ml (3 cups)
600 ml (4 cups)
Recommendations
Pour the liquid into ceramic cups and reheat
uncovered. Place 1 cup in the centre, 2 cups
opposite of each other and 3 or 4 cups in a
circle. Leave them to stand in the microwave
oven. Stir the drinks before and after standing
time and be careful while taking the cups out
(see safety instructions for liquids).
(Model :M1914)
Symbol
Food
Drinks
Soup/Sauce
Fresh vegetables
Serving Size
150 ml
200-250 ml
300-350 g
Cooking Time Standing Time
1 min
1-2 mins
2 min 50 sec
2-3 mins
5 min 30 sec
3 mins
SAMSUNG ELECTRONICS
21
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 22
Using the Auto Defrost Feature (M1974)
The Auto Defrost feature enables you to defrost meat, poultry or fish.
The defrost time and power level are set automatically.
You simply select the programme and the weight.
GB
➢
Use only dishes that are microwave-safe.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1 Press the Auto(
) button.
Press the Auto(
) button one or more times according to the type of
food to be defrosted. Refer to the table on the opposite page for further details.
2 Select the food weight by turning the dial knob.
3 Press
Result:
➢
button.
◆ Defrosting begins.
◆ The oven beeps halfway through defrosting to remind you to
turn the food over.
◆ Press
again to finish defrosting
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave cooking/reheating
function with a power level of 180W. Refer to the section entitled “ Cooking/Reheating”
on page 16 for further details.
Manual Defrosting Food (M1914)
The Defrost feature enables you to defrost meat, poultry or fish.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1 Turn the COOKING POWER CONTROL knob to
2 Turn the TIMER knob to select the appropriate time.
Result:
➢
22
Defrosting begins.
Use only recipients that are microwave-safe.
SAMSUNG ELECTRONICS
.
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 23
Auto Defrost Settings (M1974)
The following table presents the various Auto Defrost programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
GB
Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat, poultry
and fish on a turntable.
Code
Food
Serving
Size
Standing
Time
Recommendation
1
Meat
0.2 - 2 kg
20 - 60 mins
Shield the edges with aluminium foil. Turn the
meat over when the oven beeps. This programme
is suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops and
minced meat.
2
Poultry
0.2 - 2 kg
20 - 60 mins
Shield the leg and wing tips with aluminium foil.
Turn the poultry over when the oven beeps. This
programme is suitable for whole chicken and
chicken portions.
3
Fish
0.2 - 2 kg
20 - 50 mins
Shield the tail of the whole fish with aluminium foil.
Turn the fish over when the oven beeps. This
programme is suitable for whole fishes and fish
fillets.
SAMSUNG ELECTRONICS
23
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 24
Using the Deodorization Feature (M1974)
Use this feature after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in
the oven interior.
GB
First clean the oven interior.
1 Press the Deodorization(
) button at the end, you will hear four beeps.
➢ • The deodorization time has been specified to 5 minutes. It increases by 30 seconds
whenever the +30s button is pressed.
• You can also adjust deodorization time by turning the dial knob right or left.
• The maximum deodorization time is 15 minutes.
Manual Stop Turntable Function
The turntable on/off(
) button enables you to use large dishes which fill the
whole oven by stopping the turntable from rotating (only maual cooking mode).
☛
☛
The results will be less satisfactory in this case as the cooking is less even.
We recommend that you turn the dish by hand halfway through the cooking process.
Warning ! Never operate the turntable without food in the oven.
Reason : This may cauce fire or damage to the unit.
Model : M1974
1 Press the Turntable on/off (
Result:
) button.
The turntable will not rotate.
2 To switch the turntable rotating back on, Press the Turntable on/off(
button again.
Result: The turntable will rotate.
➢
• Don’t press Turntable on/off(
) button during cooking process.
• Turntable would not rotate when the button light “ON”.
Model : M1914
1 Press the Turntable on/off (
Result:
➢
24
) button.
If the turntable button can be pressed, it will rotate.
If the turntable button pop, it will not rotate.
• Don’t press Turntable on/off(
SAMSUNG ELECTRONICS
) button during cooking process.
)
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 25
Switching the Beeper Off (M1974)
You can switch the beeper off whenever you want.
GB
1 Press the
and
buttons at the same time.
Result: ◆ The oven does not beep each time you press a button.
2 To switch the beeper back on, press the
and
buttons again at the
same time.
Result: ◆ The oven operates with the beeper on again.
Safety-Locking Your Microwave Oven (M1974)
Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which
enables the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it
cannot operate it accidentally.
The oven can be locked at any time.
1 Press the
and
buttons at the same time.
Result: ◆ The oven is locked (no funtions can be selected).
2 To unlock the oven, press the
and
buttons again at the
same time.
Result: ◆ The oven can be used normally.
SAMSUNG ELECTRONICS
25
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 26
Cookware Guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
GB
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and
how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwave-Safe
Aluminium foil
✓ ✗
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can occur if
the foil is too close to the oven wall or if too
much foil is used.
Browning plate
✓
Do not preheat for more than eight minutes.
China and earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware and
bone china are usually suitable, unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these dishes.
✓
Can be used to warm food. Overheating may
cause the polystyrene to melt.
May catch fire.
May cause arcing.
Fast-food packaging
• Polystyrene cups
containers
• Paper bags or newspaper
• Recycled paper or metal trims
Glassware
• Oven-to-table ware
✗
✗
✓
•
Fine glassware
✓
•
Glass jars
✓
Metal
• Dishes
• Freezer bag twist ties
Paper
• Plates, cups, napkins and
Kitchen paper
• Recycled paper
Plastic
• Containers
May cause arcing or fire.
✓
For short cooking times and warming. Also to
absorb excess moisture.
May cause arcing.
✗
✓
Cling film
✓
•
Freezer bags
✓ ✗
✓
SAMSUNG ELECTRONICS
Can be used, unless decorated with a metal
trim.
Can be used to warm foods or liquids. Delicate
glass may break or crack if heated suddenly.
Must remove the lid. Suitable for warming only.
✗
✗
•
Wax or grease-proof paper
26
Comments
Particularly if heat-resistant thermoplastic.
Some other plastics may warp or discolour at
high temperatures. Do not use Melamine plastic.
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing the
film as hot steam will escape.
Only if boilable or oven-proof. Should not be
airtight. Prick with a fork, if necessary.
Can be used to retain moisture and prevent
spattering.
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 27
Cooking Guide
MICROWAVES
GB
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water, fat
and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.
COOKING
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum efficiency.
Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium and copper, but
they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as well as paper and
wood. So food must never be cooked in metal containers.
Foods suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the chapter
with tips, techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises as
steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different ways: e.g.
with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over the standing time is important to allow the temperature to even
out within the food.
Cooking Guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time - see
table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during standing time.
Food
Portion
Power
Time
(min.)
Standing
Time (min.)
Spinach
300 g
600 W
10-11
2-3
Add 15 ml (1 tablespoon)
cold water.
Broccoli
300 g
600 W
9-10
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
Peas
300 g
600 W
8-9
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
Green Beans
300 g
600 W 8
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
Mixed Vegetables
(carrots/peas/corn)
300 g
600 W
8-9
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
Mixed Vegetables
(Chinese style)
300 g
600 W
9-10
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
/2 - 9 1/2
1
Instructions
SAMSUNG ELECTRONICS
27
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 28
Cooking Guide
Cooking Guide for fresh vegetables
GB
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.) for every
250 g unless another water quantity is recommended - see table. Cook covered for
the minimum time - see table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir once
during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking.
Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint: Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut, the
quicker they will cook.
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (1000W).
Food
28
Portion
Time
(min.)
Broccoli
250 g
500 g
4-41/2
71/2-8
3
Prepare even sized florets. Arrange the stems
to the centre.
Brussels Sprouts
250 g
6-61/2
3
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.) water.
Carrots
250 g
41/2-5
3
Cut carrots into even sized slices.
Cauliflower
250 g
500 g
5-51/2
8-81/2
3
Prepare even sized florets. Cut big florets
into halves. Arrange stems to the centre.
Courgettes
250 g
4-41/2
3
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp.)
water or a knob of butter.
Cook until just tender.
Egg Plants
250 g
3-31/2
3
Cut egg plants into small slices and sprinkle
with 1 tablespoon lemon juice.
Leeks
250 g
4-41/2
3
Cut leeks into thick slices.
Mushrooms
125 g
250 g
11/2-2
21/2-3
3
Prepare small whole or sliced mushrooms.
Do not add any water. Sprinkle with lemon juice.
Spice with salt and pepper. Drain before serving.
Onions
250 g
41/2-5
3
Cut onions into slices or halves. Add only
15 ml (1 tbsp.) water.
Pepper
250 g
4-41/2
3
Cut pepper into small slices.
Potatoes
250 g
500 g
41/2-51/2
71/2-81/2
3
Weigh the peeled potatoes and cut them into
similar sized halves or quarters.
Turnip Cabbage
250 g
5-51/2
3
Cut turnip cabbage into small cubes.
SAMSUNG ELECTRONICS
Standing Instructions
Time (min.)
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 29
Cooking Guide
Cooking Guide for rice and pasta
GB
Rice : Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during cook
ing. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and salt or add
herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking time is
finished.
Pasta : Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir well.
Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time and
drain thoroughly afterwards.
Food
Portion
Power
Time
(min.)
White Rice
(parboiled)
250 g 1000 W 14-15
375 g
161/2-171/2
Brown Rice
(parboiled)
250 g 1000 W
375 g
19-20
21-22
Mixed Rice
250 g 1000 W 15-16
(rice + wild rice) 375 g
171/2-181/2
Standing
Time (min.)
Instructions
5
Add 500 ml cold water.
Add 750 ml cold water.
5-10
Add 500 ml cold water.
Add 750 ml cold water.
5
Add 500 ml cold water.
Add 750 ml cold water.
Mixed Corn
(rice + grain)
250 g 1000 W
375 g
16-17
20-21
5-10
Add 400 ml cold water.
Add 550 ml cold water.
Pasta
250 g 1000 W
500 g
10-11
12-14
5
Add 1000 ml hot water.
Add 2000 ml hot water.
Cooking Guide for fresh fish
Use the power level and times in this table as a guide lines for cooking.
Food
Portion
Power
Time
(min.)
Standing
Time (min.)
Instructions
Fish Fillets
200 g
400 g
600 W
31/2-41/2
6-7
3-5
Rinse with water, sprinkle with
lemon juice and put the fish
fillets on a flat glass pyrex
plate. Cover with microwave
cling film.
Stand for 3-5 minutes.
Whole Fish
350 g(1)
700 g(2)
600 W
41/2-51/2
8-10
3-5
Rinse with water, sprinkle with
lemon juice and put the fish in
an oval glass pyrex dish(2
fishes head to tail). Cover
with microwave cling film
during cooking and standing
time. Stand for 3-5 minutes.
SAMSUNG ELECTRONICS
29
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 30
Cooking Guide
REHEATING
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional ovens
and hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The times in
the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20°C or a chilled
food with a temperature of about +5 to +7°C.
GB
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook and dry out
before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 1000 W power while others should be reheated using
850W, 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower power
level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up very quickly
(mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir again
before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive boiling of
liquids and possible scalding, stir before, during and after heating. Keep them in the
microwave oven during standing time. We recommend putting a plastic spoon or glass
stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if necessary.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time taken - for
future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another time is
recommended in the chart..
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with the
safety precautions.
REHEATING LIQUIDS
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off
to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir
after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding, you should put a spoon
or glass stick into the beverages and stir before, during and after heating.
REHEATING BABY FOOD
BABY FOOD: Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after
reheating! Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check
the temperature. Recommended serving temperature: between 30-40°C.
BABY MILK: Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a
baby’s bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake
well before standing time and again before serving ! Always carefully
check the temperature of baby milk or food before giving it to the baby.
Recommended serving temperature: ca. 37°C.
REMARK:
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for reheating.
The times in the chart consider baby milk and food with a room temperature of
about +18°C to +20°C.
30
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 31
Cooking Guide
Reheating Liquids and Food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks
(coffee, tea
and water)
Portion
Power
150 ml (1 cup) 1000 W
300 ml (2 cups)
450 ml (3 cups)
600 ml (4 cups)
Time
(min.)
Standing
Time (min.)
1-11/2
11/2-2
21/2-3
31/2-4
1-2
Pour into cups and reheat uncovered:
1 cup in the centre, 2 cups opposite
of each other, 3 cups in a circle. Keep
in microwave oven during standing
time and stir well.
Soup
(chilled)
350 g
450 g
550 g
1000 W
3-4
31/2 - 41/2
4-5
2-3
Pour into a deep ceramic plate.
Cover with plastic lid.
Stir well after reheating. Stir again
before serving.
Stew
(chilled)
350 g
600 W
41/2 - 51/2
2-3
Put stew in a deep ceramic plate.
Cover with plastic lid.Stir occasionally
during reheating and again before
standing and serving.
Pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
/2 - 4 1/2
3
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles)
on a flat ceramic plate. Cover with
microwave cling film. Stir before serving.
Filled pasta
with sauce
(chilled)
350 g
600 W
4-5
3
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini)
in a deep ceramic plate. Cover with
plastic lid. Stir occasionally during
reheating and again before standing
and serving.
Plated Meal
(chilled)
350 g
450 g
550 g
600 W
41/2 - 51/2
51/2 - 61/2
61/2 - 71/2
3
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover with
microwave cling-film.
3
1
GB
Instructions
SAMSUNG ELECTRONICS
31
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 32
Cooking Guide
Reheating Frozen Food
GB
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Portion
Power
Time
(min)
Standing
Time (min.)
Pasta
(frozen)
400 g
600 W
15 - 17
3
Put frozen pasta, for example tortellini
or ravioli in a flat glass pyrex dish.
Cover with plastic lid. Stir occasionally
during cooking and before standing.
Meat pieces in
sauce (frozen)
450 g
600 W
14 - 16
3
Put frozen meal (e.g. chicken curry) in
a flat glass dish ad cover. Stir occa
sionally during cooking and before
standing.
Soup
(frozen)
500 g
850 W
12 - 14
3
Put frozen soup in a suitable sized
glass pyrex dish with lid.
Cook covered. Stir occasionally during
cooking and before standing.
Yeast Dumpling
(frozen)
150 g
300 g
600 W
2-3
3-4
3
Put 2-4 frozen yeast dumplings side
by side in a big glass pyrex bowl with
lid. Moist the top of dumplings with
cold water. Cook covered.
Instructions
Reheating Baby Food and Milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
32
Portion
Power
Time
Standing
Time (min.)
Baby food
(vegetables
+ meat)
190 g
600 W
30 sec.
2-3
Empty into ceramic deep plate.
Cook covered. Stir after cooking
time. Stand for 2-3 minutes. Before
serving, stir well and check the
temperature carefully.
Baby porridge
(grain + milk
+ fruit)
190 g
600 W
20 sec.
2-3
Empty into ceramic deep plate.
Cook covered. Stir after cooking
time. Stand for 2-3 minutes. Before
serving, stir well and check the
temperature carefully.
Baby milk
100 ml
200 ml
300 W 30-40 sec.
1 min 10sec1 min 20sec
2-3
Stir or shake well and pour into a
sterilised glass bottle. Place into
the centre of turn-table. Cook
uncovered. Shake well and stand for
at least 2 minutes. Before serving,
shake well and check the
temperature carefully.
SAMSUNG ELECTRONICS
Instructions
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 33
Cooking Guide
DEFROSTING
GB
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently defrost
frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if unexpected
guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties and
take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over halfway, drain off any liquid and
remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield by
wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to
stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The standing
time for complete defrosting will vary depending on the quantity defrosted. Please refer
to the table below.
Hint: Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time than
bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to - 20 °C, use the following table as a guide.
All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180W
Food
Meat
Minced beef
Pork steaks
Portion
Time
(min.)
200 g
400 g
71/2 - 81/2
14 - 16
250 g
81/2 - 91/2
Poultry
Chicken pieces 500 g
(2 pc)
Whole chicken
Fish
Fish fillets
17 - 18
900 g
28 - 30
200 g
(2 pc)
400 g
(4 pc)
7-8
).
Standing Instructions
Time (min.)
5 - 20
Place the meat on a flat ceramic plate.
Shield thinner edges with aluminium foil.
Turn over after half of defrosting time!
15 - 60
First, put chicken pieces first skin-side down,
whole chicken first breast-side-down on a flat
ceramic plate. Shield the thinner parts like
wings and ends with aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time!
5 - 20
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic
plate. Arrange the thinner parts under the
thicker parts. Shield narrow ends with aluminium
foil. Turn over after half of defrosting time!
14 - 15
Fruits
Berries
250 g
8-9
5 - 15
Distribute fruits on a flat, round glass dish (with
a large diameter).
Bread
Bread rolls
(each ca. 50 g)
Toast/ Sandwich
2 pc
4 pc
250 g
11/2 - 2
3 - 31/2
6 - 61/2
5 - 10
Arrange rolls in a circle or bread vertically(like
a tower) on kitchen paper in the middle of
turntable. Turn over after half of defrosting
time!
SAMSUNG ELECTRONICS
33
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 34
Cooking Guide
GB
SPECIAL HINTS
MELTING BUTTER
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 1000 W, until butter is melted.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
MELTNG CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3 1/2 to 4 1/2 minutes using 1000 W,
until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass
pyrex bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 1000 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam
glasses with twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the
manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Cook covered for 6 1/2 to 7 1/2 minutes using 1000 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3 1/2 to 4 1/2 minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
34
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 35
Cleaning Your Microwave Oven
The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent grease and food particles from building up:
●
●
●
☛
ALWAYS ensure that the door seals are clean and the door closes properly.
1.
Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and dry.
2.
Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller ring with a soapy cloth.
Rinse and dry.
3.
To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted
lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at maximum power.
4.
Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.
➢
GB
Inside and outside surfaces
Door and door seals
Turntable and Roller rings
DO NOT spill water in the vents. NEVER use any abrasive products or chemical
solvents.Take particular care when cleaning the door seals to ensure that no particles:
• Accumulate
• Prevent the door from closing correctly
SAMSUNG ELECTRONICS
35
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 36
Storing and Repairing Your Microwave Oven
A few simple precautions should be taken when storing or having your
microwave oven serviced.
The oven must not be used if the door or door seals are damaged:
GB
●
●
●
Broken hinge
Deteriorated seals
Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician should perform repair
☛
➢
➢
36
NEVER remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty and needs servicing
or you are in doubt about its condition:
• Unplug it from the wall socket
• Contact the nearest after-sales service centre
If you wish to store your oven away temporarily, choose a dry, dust-free place.
Reason: Dust and damp may adversely affect the working parts in the oven.
This microwave oven is not intended for commercial use.
SAMSUNG ELECTRONICS
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 37
Technical Specification
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.
Model
M1974 / M1914
Power source
230V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
1400 W
Output power
100 W / 1000 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
517 x 297 x 399 mm
Oven cavity
GB
336 x 241 x 349 mm
Volume
28 liter
Weight
Net
16 kg approx
SAMSUNG ELECTRONICS
37
M1974/14(GB2)
3/30/00 9:21 AM
Page 38
ELECTRONICS
Printed in UK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising