Bosch | PKD7..N.. | Sildvirsma Kaitlentė Pliidipaat Варильна поверхня - My

Sildvirsma
Kaitlentė
Pliidipaat
Варильна поверхня
PKB6..F17., PKD6..F17., PKF6..F17., PKF6..F17G, PKF65.F17.,
PKF67.F17., PKN6..F17., PKG6..F17., PKG6..FB1., PKD7..FB1.
[lv] Lietošanas instrukcija ........ 3
[lt] Naudojimo instrukcija ...... 15
[et] Kasutusjuhend ................. 27
[uk] Інструкція з використання 39
3.%)
‘
‘
3.')
‘
‘
3.))
‘
‘
‘
‘
‘
‘
3.*)3.*)%
‘
‘
2
‘
‘
‘
3.))*
‘
3.))3.))
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
3.1)
‘
‘
‘
‘
3.')%
‘
‘
‘
Ø = cm
Satura rādītājs
evoL]tilš[anusrkjci
Drošības noteikumi ....................................................................3
Bojājumu iemesli.................................................................................4
Vides aizsardzība .......................................................................4
Videi draudzīga utilizācija ..................................................................4
Padomi, kā ietaupīt elektroenerģiju .................................................4
Iepazīšanās ar ierīci ...................................................................5
Vadības panelis...................................................................................5
Sildriņķi .................................................................................................5
Paliekošā siltuma indikators .............................................................5
Sildvirsmas iestatīšana..............................................................6
Sildvirsmas ieslēgšana un izslēgšana ............................................6
Sildriņķa noregulēšana ......................................................................6
Gatavošanas tabula............................................................................6
Uzvārīšanās elektronika ............................................................7
Uzvārīšanās kontroles elektronikas iestatīšana ............................7
Tabula gatavošanai ar uzvārīšanās elektroniku ............................8
Padomi uzvārīšanās elektronikas lietošanai ..................................8
Funkcija "Aizsardzība no bērniem" ..........................................8
Funkcijas „Bērnu aizsardzības sistēma” ieslēgšana un
izslēgšana.............................................................................................8
Automātiskā funkcija "Aizsardzība no bērniem" ...........................8
Taimeris ....................................................................................... 9
Sildriņķim jāizslēdzas automātiski ...................................................9
Automātisks taimeris ..........................................................................9
Taimeris ................................................................................................9
Automātiskais laika ierobežotājs ..............................................9
Tīrīšanas drošības sistēma ....................................................... 9
Enerģijas patēriņa rādījums ....................................................10
Pamatiestatījumi....................................................................... 10
Pamatiestatījumu maiņa.................................................................. 11
Tīrīšana un kopšana................................................................. 11
Stikla keramika ................................................................................. 11
Sildvirsmas rāmis............................................................................. 11
Traucējumu novēršana ............................................................ 12
Klientu serviss.......................................................................... 12
Pārbaudes ēdieni...................................................................... 13
Produktinfo
Plašāku informāciju par produkciju, rezerves daļām un servisu
atradīsiet tīmeklī: www.bosch-home.com un tiešsaistes veikalā:
www.bosch-eshop.com
: Drošības noteikumi
Rūpīgi izlasiet šo pamācību. Uzglabājiet
lietošanas un montāžas pamācību, kā arī
iekārtas pasi vēlākai izmantošanai vai arī
nodošanai tālāk nākamajam īpašniekam.
Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci.
Nepievienojiet ierīci, ja konstatējat
transportēšanas laikā izraisītus bojājumus.
Ierīces bez spraudņa drīkst uzstādīt tikai
sertificēts speciālists. Uz bojājumiem, kuri
izraisīti nepareiza pieslēguma dēļ, garantija
neattiecas.
Šo ierīci paredzēts izmantot tikai privātajās
mājsaimniecībās un mājas apstākļos. Ierīci
izmantojiet tikai ēdienu un dzērienu
gatavošanai.Uzraugiet ierīci tās darbības
laikā. Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
Neizmantojiet sildvirsmas pārsegus. Tie var
izraisīt negadījumus, piemēram, pārkarstot,
aizdegoties vai saplīstot.
Neizmantojiet nepiemērotas aizsargierīces
vai bērnu drošības aprīkojumu. Tie var
izraisīt negadījumus.
Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki
ar nepietiekamām fiziskajām, sensorajām
un garīgajām spējām vai bez pieredzes vai
atbilstošām zināšanām ierīci var lietot tikai
citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi
ir apmācīti to izmantot un ir apzinājušies
iespējamos riskus.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un
lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt
bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir vecāki
par 8 gadiem un tas tiek darīts kāda cita
cilvēka uzraudzībā.
Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8
gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma
kabeļa tuvumā.
Ugunsbīstami!
■ Karsta eļļa un tauki viegli uzliesmo.
Neatstājiet bez uzraudzības karstu eļļu un
taukus. Nedzēsiet uguns liesmas ar ūdeni.
Izslēdziet sildriņķi. Uzmanīgi apslāpējiet
liesmas ar vāciņu, dzēšamo drānu vai ko
līdzīgu.
■ Sildriņķi ļoti sakarst. Nenovietojiet uz
sildvirsmas viegli uzliesmojošus
priekšmetus. Nenovietojiet uz sildvirsmas
priekšmetus.
■ Iekārta ļoti sakarst. Neuzglabājiet
ugunsnedrošus priekšmetus vai aerosolus
atvilktnēs, kas atrodas tieši zem iekārtas.
Ugunsbīstami!
Ugunsbīstami!
Ugunsbīstami!
3
Sildvirsma patstāvīgi izslēdzas un vairs
nav izmantojama. Tā var negaidīti
ieslēgties vēlāk. Izslēdziet drošinātāju
kastē novietoto drošinātāju. Izsauciet
klientu servisu
Apdegumu risks!
■ Sildriņķi un virsma ap tiem, it īpaši
sildvirsmas rāmis (ja tāds ir), ļoti sakarst.
Nepieskarieties karstajām virsmām.
Raugieties, lai tām nepiekļūst bērni.
■ Sildriņķis silst, taču indikators nedarbojas
Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto
drošinātāju. Izsauciet klientu servisu
Elektriskā trieciena risks!
■ Neprofesionāli veikti remontdarbi ir
bīstami.Remontu drīkst veikt tikai
kvalificēts, apmācīts mūsu Klientu
dienesta tehniķis.Ja ierīce ir bojāta,
izņemiet kontaktdakšu no sienas
kontaktligzdas vai izslēdziet drošinātājus
drošinātāju kastē. Sazinieties ar Klientu
dienestu.
■
Apdedzināšanās draudi!
Ja ierīces iekšpusē nokļūst mitrums, tas
var izraisīt strāvas triecienu. Neizmantojiet
augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju.
■ Bojāta ierīce var radīt strāvas triecienu.
Nekad neieslēdziet bojātu ierīci. Atvienojiet
ierīci no elektriskās strāvas tīkla un
izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet
klientu servisu.
■ Stikla keramikā izveidojušās plaisas vai
lūzumi var izraisīt strāvas triecienu.
Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto
drošinātāju. Izsauciet klientu servisu
Traumu risks!
Starp katla pamatni un sildriņķi nokļuvušais
šķidrums var izraisīt pēkšņu katla
palēkšanos. Sildriņķiem un katlu pamatnēm
jābūt sausām.
Elektrotraumas risks!
■
Elektriskā trieciena risks!
Elektrotraumas risks!
Bojājumu iemesli
Uzmanību!
■
■
Raupjas katlu un pannu pamatnes saskrāpē stikla keramiku.
■
Nekarsējiet tukšus traukus. Tas var izraisīt bojājumus.
■
■
Nenovietojiet karstas pannas un katlus uz vadības paneļa,
indikatoru lauka vai apmales. Tas var izraisīt bojājumus.
Ja uz sildvirsmas uzkrīt cieti vai asi priekšmeti, var rasties
bojājumi.
Alumīnija folija vai plastmasas trauki piekūst pie karstajiem
sildriņķiem. Plīts aizsargfolija šai sildvirsmai nav piemērota.
Pārskats
Turpmāk redzamajā tabulā norādīti biežākie bojājumi:
Bojājums
Cēlonis
Rīcība
Traipi
Pārplūdis ēdiens
Pārplūdušu ēdienu nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi.
Švīkas
Izbalējusi krāsa
Nelīdzenumi
Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi
Izmantojiet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai.
Sāls, cukurs un smiltis
Neizmantojiet sildvirsmu par darba vai novietošanas virsmu.
Raupjas katlu un pannu pamatnes
skrāpē stikla keramiku
Pārbaudiet jūsu traukus.
Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi
Izmantojiet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai.
Katlu (piemēram, alumīnija) radīti
noberzumi
Pārvietojot katlus un pannas, paceliet tos.
Cukurs, ēdieni, kas satur daudz
cukura
Pārplūdušu ēdienu nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi.
Vides aizsardzība
Videi draudzīga utilizācija
Padomi, kā ietaupīt elektroenerģiju
Utilizējiet iepakojumu videi draudzīgā veidā.
■
Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/
19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm
(waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē
nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.
4
■
Noslēdziet katlus ar piemērotiem vākiem. Gatavojot ēdienu
bez vāka, jūs patērējat ievērojami vairāk elektroenerģijas.
Caur stikla vāciņu jūs labāk redzēsiet ēdienu, lieki nepaceļot
vāciņu.
Izmantojiet katlus un pannas ar gludiem dibeniem. Nelīdzens
dibens paaugstina elektroenerģijas patēriņu.
■
■
■
Katla vai pannas dibena diametram ir jāsakrīt ar sildvirsmas
izmēru. Izmantojot pārāk mazus katlus, uz sildvirsmām rodas
elektroenerģijas patēriņa zudumi. Ievērojiet: trauku ražotājs
ļoti bieži uzrāda lielāko katla diametru. Bieži tas pārsniedz
katla dibena diametru.
■
■
■
Nelielam ēdiena daudzumam izmantojiet maza tilpuma katlu.
Pārāk liels, tikai daļēji piepildīts katls tērē daudz enerģijas.
■
Tvaicējiet ēdienu ar mazu ūdens daudzumu. Tā var ietaupīt
enerģiju. Tvaicējot ar mazāku ūdens daudzumu, dārzeņi
saglabās vairāk vitamīnu un minerālvielu.
Sekojiet līdzi, lai ar katlu būtu nosegta pēc iespējas lielāka
sildriņķa daļa.
Savlaicīgi pārslēdziet uz zemāku sildīšanas pakāpi.
Iestatiet atbilstīgu tālākās gatavošanas līmeni. Ja ir iestatīts
pārāk liels tālākās gatavošanas līmenis, paaugstinās
elektroenerģijas patēriņš.
Izmantojiet sildvirsmas atlikušo siltumu. Ja ir ilgāks cepšanas
laiks, izslēdziet sildvirsmu jau 5–10 minūtes pirms cepšanas
laika beigām.
Iepazīšanās ar ierīci
Šī lietošanas pamācība attiecas uz dažādu modeļu
sildvirsmām. 2. lappusē atradīsiet pārskatu par to veidiem un
izmēriem.
Vadības panelis
Vadības lauki
Rādījumi
‚-Š
Gatavošanas līmeņi
1û2û3û4û Iestatīšanas intervāls
•/œ
Atlikušais siltums
ö
Zonu ieslēgšana
‘
Uzvārīšanās elektronika
0
Taimeris
‰‰
Taimeris
Norādījumi
■ Pieskaroties kādam no simboliem, tiek aktivizēta attiecīgā
funkcija.
Vadības lauki
#
Galvenais slēdzis
w
Uzkaršanas elektronika
$
Sildriņķa izvēle
-D
Tīrīšanas drošība/Bērnu aizsardzības sistēma
■
■
Vadības laukus vienmēr uzturiet sausus. Mitrums ietekmē
ierīces funkciju.
Nenovietojiet katlus displeja un sensoru tuvumā. Elektronika
var pārkarst.
Sildriņķi
Sildriņķis
Papildu riņķa ieslēgšana un izslēgšana
$
Vienriņķa sildriņķis
ð
Divriņķu sildriņķis
Izvēlieties sildriņķi, pieskarieties simbolam ö.
ò
Trīsriņķu sildriņķis
Izvēlieties sildriņķi, pieskarieties simbolam ö, 2. Sildriņķis tiek ieslēgts.
Atkārtoti pieskarieties simbolam ö , 3. Sildriņķis tiek ieslēgts.
î
Cepeštrauka zona
Izvēlieties sildriņķi, pieskarieties simbolam ö.
Papildu sildriņķa ieslēgšana: spīd attiecīgais rādījums.
Sildriņķa ieslēgšana: tiek automātiski atlasīts pēdējais atlasītais lielums.
Paliekošā siltuma indikators
Sildvirsmas katram sildriņķim ir divpakāpju paliekošā siltuma
indikators.
Ja indikatorā parādās •, sildriņķis vēl ir karsts. Tādējādi var,
piemēram, nelielu porciju uzturēt siltu vai kausēt glazūru. Kad
sildriņķis nedaudz atdziest, rādījums nomainās uz œ. Indikators
nodziest, kad sildriņķis ir pietiekami atdzisis.
5
Sildvirsmas iestatīšana
Šajā nodaļā uzzināsiet, kā iestatīt sildriņķus. Tabulā atradīsiet
gatavošanas līmeņus un laikus dažādiem ēdieniem.
1. Pieskarieties simbolam $, lai izvēlētos sildriņķi.
Sildvirsmas ieslēgšana un izslēgšana
2. Iestatījumu zonā iestatiet vajadzīgo gatavošanas līmeni.
Sildvirsmu ieslēdz un izslēdz ar galveno slēdzi.
Sildriņķa indikatorā spīd ‹, un zem tā spīd ¬.
Ieslēgšana: pieskarieties simbolam #. Atskan signāls. Spīd
indikatora spuldze virs galvenā slēdža un rādījumi ‹. Sildvirsma
ir gatava darbam.
Izslēgšana: pieskarieties simbolam #tik reižu, līdz nodziest
indikatora spuldze virs galvenā slēdža un rādījumi. Visi sildriņķi
ir izslēgti. Turpina spīdēt atlikušā siltuma rādījums, līdz sildriņķi
ir pietiekami atdzisuši.
Norādījumi
■ Sildvirsma automātiski izslēdzas, ja visi sildriņķi ir izslēgti
ilgāk par 20 sekundēm.
■
Iestatījumi saglabājas atmiņā 4 sekundes pēc izslēgšanas. Ja
šajā laikā sildvirsmu atkal ieslēgsiet, tā darbosies ar
iepriekšējiem iestatījumiem.
Sildriņķa noregulēšana
Iestatījumu zonā varat iestatīt vēlamo gatavošanas līmeni.
1. gatavošanas līmenis = mazākā jauda
9. gatavošanas līmenis = lielākā jauda
Katram gatavošanas līmenim ir papildu līmenis. Iestatījumu
zonā tas atzīmēts ar simbolu û.
Gatavošanas līmeņa maiņa
Izvēlieties sildriņķi un iestatījumu zonā iestatiet vēlamo
gatavošanas līmeni.
Sildriņķa izslēgšana
Ar simbolu $ izvēlieties sildriņķi. Iestatījumu zonā atlasiet 0.
Aptuveni pēc 10 sekundēm ir redzams atlikušā siltuma rādītājs.
Norādījumi
■ Pēdējais iestatītais sildriņķis paliek aktivizēts. Sildriņķi
nekavējoties var atkal ieslēgt, to neiestatot atkārtoti.
■
Sildriņķis tiek regulēts, ieslēdzot un izslēdzot sildīšanu. Arī
vislielākās jaudas režīmā karsēšanu var ieslēgt un izslēgt.
Gatavošanas līmeņa iestatīšana
Sildvirsmai jābūt ieslēgtai.
Gatavošanas tabula
Tabulā atradīsiet dažus piemērus ēdienu pagatavošanai.
Vārīšanai izmantojiet 9. gatavošanas līmeni.
Gatavošanas laiki un līmeņi ir atkarīgi no ēdiena veida, svara un
kvalitātes. Tāpēc ir iespējamas atšķirības.
Ik pa laikam apmaisiet biezus šķidros ēdienus.
Tālākās gatavošanas līmenis
Tālākās gatavošanas ilgums minūtēs
Šokolāde, glazūra
1–1.
-
Sviests, medus, želatīns
1–2
-
Kausēšana
Uzsildīšana un temperatūras uzturēšana
Sautējums (piemēram, lēcu sautējums)
1–2
-
Piens**
1.–2.
-
Desiņu uzsildīšana ūdenī**
3–4
-
Saldēti spināti
2.–3.
10–20 min
Saldēts gulašs
2.–3.
20–30 min
Knēdeļi, klimpas
4.–5.*
20–30 min
Zivis
4–5*
10–15 min
Baltās mērces, piemēram „Bechamel” mērce
1–2
3–6 min
Uzputotas mērces, piemēram, „Bernaise” mērce, „Hollondaise” mērce
3–4
8–12 min
Atkausēšana un uzsildīšana
Vārīt, uzturot temperatūru nedaudz zem vārīšanās līmeņa
* Tālākā gatavošana bez vāka
** Bez vāka
*** Apgroziet biežāk
6
Tālākās gatavošanas līmenis
Tālākās gatavošanas ilgums minūtēs
Rīsi (ar dubultu ūdens daudzumu)
2–3
15–30 min
Piena rīsi
1.–2.
35–45 min
Kartupeļi ar mizu
4–5
25–30 min
Nomizoti kartupeļi
4–5
15–25 min
Mīklas izstrādājumi, nūdeles
6–7*
6–10 min
Sautējumi, zupas
3.–4.
15–60 min
Dārzeņi
2.–3.
10–20 min
Dārzeņi, saldēti
3.–4.
10–20 min
Gatavošana ātrvārīšanas katlā
4–5
-
Ruletes
4–5
50–60 min
Sutināti cepeši
4–5
60–100 min
Gulašs
2.–3.
50–60 min
Vārīšana, tvaicēšana, sautēšana
Sutināšana
Cepšana**
Šnicele, vienkārša vai panēta
6–7
6–10 min
Saldēta šnicele
6–7
8–12 min
Karbonāde, vienkārša vai panēta***
6–7
8–12 min
Steiks (3 cm biezs)
7–8
8–12 min
Hamburgeri, kotletes (3 cm biezi)***
4.–5.
30–40 min
Putna krūtiņa (2 cm bieza)***
5–6
10–20 min
Saldēta putna krūtiņa***
5–6
10–30 min
Zivs un zivs fileja bez panējuma
5–6
8–20 min
Zivs un zivs fileja ar panējumu
6–7
8–20 min
Zivs un zivs fileja, panēta un saldēta, piemēram, zivju pirkstiņi
6–7
8–12 min
Vēžveidīgie un garneles
7–8
4–10 min
Saldēti, pannā gatavojami ēdieni
6–7
6–10 min
Pankūkas
6–7
turpināt
Omlete
3.–4.
turpināt
Vēršacis
5–6
3–6 min
Saldēti produkti, piemēram, frī kartupeļi, vistas gabaliņi
8–9
-
Kroketes
7–8
-
Gaļa, piemēram, vistas daļas
6–7
-
Panēta zivs vai zivs alus mīklā
5–6
-
Dārzeņi, sēnes, panēti vai alus mīklā
5–6
-
Cepumi, piemēram krapfeni/virtuļi, augļi alus mīklā
4–5
-
Fritēšana (150–200 g uz porciju, fritēt nepartraukti 1 līdz 2 litros eļļas**)
* Tālākā gatavošana bez vāka
** Bez vāka
*** Apgroziet biežāk
Uzvārīšanās elektronika
Uzvārīšanās elektronika uzkarsē sildriņķi ar lielāko jaudu un
pēc tam pārslēdzas uz jūsu izvēlēto gatavošanas līmeni.
Sildriņķa karsēšanas ilgums ir atkarīgs no iestatītā gatavošanas
līmeņa.
Uzvārīšanās kontroles elektronikas
iestatīšana
2. Pieskarieties simbolam w.
Uzvārīšanas kontroles elektronika ir aktivizēta. Indikatorā
pārmaiņus mirgo ‘ un turpmākās gatavošanas līmeņa rādījumi.
Pēc uzvārīšanās displejā redzams tikai turpmākās gatavošanas
līmeņa rādījums.
Uzvārīšanās elektroniku var aktivizēt tikai pirmajās 30 sekundēs
pēc sildriņķa ieslēgšanas.
1. Iestatiet vajadzīgo sildriņķa turpmākās gatavošanas līmeni.
7
Tabula gatavošanai ar uzvārīšanās elektroniku
Tabulā uzzināsiet, kādu ēdienu pagatavošanai piemērota
uzvārīšanās elektronika.
Mazākie lielumi attiecināmi uz mazajiem sildriņķiem, lielākie –
uz lielajiem. Vadieties pēc dotajām vērtībām.
Ik pa laikam apmaisiet biezus šķidros ēdienus.
Ar uzvārīšanās elektroniku gatavojams ēdiens
Daudzums
Gatavošanas
līmenis
Kopējais gatavošanas laiks minūtēs
Buljons
0,5–1 l
A 7–8
4–7 min
Zupas ar piedevām
0,5–1 l
A 2–3
3–6 min
Piens**
200–400 ml
A 1–2
4–7 min
400–800 g
A 1-2
-
Saldēti spināti
300–600 g
A 2.-3.
10–20 min
Saldēts gulašs
0,5–1 kg
A 2.-3.
20–30 min
300–600 g
A 4-5*
20–25 min
Rīsi (ar dubultu ūdens daudzumu)
125–250 g
A 2-3
20–25 min
Uzsildīšana
Uzsildīšana un temperatūras uzturēšana
Sautējums (piemēram, lēcu sautējums)
Atkausēšana un uzsildīšana
Vārīt, uzturot temperatūru nedaudz zem vārīšanās līmeņa
Zivis
Vārīšana
Nemizoti kartupeļi, 1–3 krūzes ūdens
0,75–1,5 kg
A 4-5
30–40 min
Nemizoti kartupeļi, 1–3 krūzes ūdens
0,75–1,5 kg
A 4-5
20–30 min
Dārzeņi, 1–3 krūzes ūdens
0,5–1 kg
A 2.–3.
15–20 min
Saldēti dārzeņi, 1–3 krūzes ūdens
0,5–1 kg
A 4.–5.
15–20 min
Ruletes
4 gab.
A 4–5
50–60 min
Sutināti cepeši
1 kg
A 4–5
80–100 min
Šnicele, vienkārša vai panēta
1–2 gab.
A 6–7
8–12 min
Sutināšana
Cepšana**
Karbonāde, vienkārša vai panēta
1–2 gab.
A 6–7
8–12 min
Steiks (3 cm biezs)
1–2 gab.
A 7–8
8–12 min
Zivs un zivs fileja ar panējumu
1–2 gab.
A 6–7
8–12 min
Zivs un zivs fileja, panēta un saldēta, piemēram, zivju pirkstiņi
200–300 g
A 6–7
8–12 min
A 6–7
cept līdz gatavībai
Pankūkas
* Tālākā gatavošana bez vāka
** Bez vāka
Padomi uzvārīšanās elektronikas lietošanai
■
Uzvārīšanās elektronika ir piemērota gatavošanai nelielā ūdens
daudzumā, saglabājot maksimālu uzturvielu daudzumu.
■
■
Lietojot lielos sildriņķus, pievienojiet gatavojamam ēdienam
tikai aptuveni 3 tases ūdens, bet lietojot mazos aptuveni 2 tases ūdens.
Nosedziet katlu ar vāku.
Ēdienu pagatavošanai lielā ūdens daudzumā (piem.,
makaroni), uzvārīšanās elektronika nav piemērota.
Funkcija "Aizsardzība no bērniem"
Ar funkciju "Aizsardzība no bērniem" jūs varat novērst to, ka
bērni ieslēdz sildvirsmu.
Automātiskā funkcija "Aizsardzība no
bērniem"
Funkcijas „Bērnu aizsardzības sistēma”
ieslēgšana un izslēgšana
Funkcija "Aizsardzība no bērniem" tiek automātiski aktivizēta
ikreiz, kad jūs izslēdzat sildvirsmu.
Sildvirsma ir jāizslēdz.
Ieslēgšana un izslēgšana
Ieslēgšana: pieskarieties simbolam D uz aptuveni
4 sekundēm. Indikatora spuldze simbolā D spīd 10 sekundes.
Sildvirsma ir bloķēta.
Kā aktivizēt automātisku funkciju "Aizsardzība no bērniem",
uzzināsiet nodaļā "Pamatiestatījumi".
Izslēgšana: pieskarieties simbolam D uz aptuveni
4 sekundēm. Bloķēšana ir pārtraukta.
8
Taimeris
Taimeri iespējams izmantot 2 dažādos veidos:
■
kad sildriņķim jāizslēdzas automātiski,
■
kā virtuves taimeri.
Norādījums: Darbības ilgumu var iestatīt līdz 99 minūtēm.
Automātisks taimeris
Sildriņķim jāizslēdzas automātiski
Ievadiet izvēlētā sildriņķa darbības ilgumu. Pēc iestatītā ilguma
beigām sildriņķis automātiski izslēgsies.
Ilguma iestatīšana
Ar šo funkciju varat iepriekš iestatīt visu sildriņķu darbības
ilgumu. Katru reizi ieslēdzot sildriņķi, tas darbosies iepriekš
iestatītā ilgumā. Pēc iestatītā ilguma beigām sildriņķis
automātiski izslēgsies.
Kā ieslēgt automātisko taimeri, uzzināsiet nodaļā
"Pamatiestatījumi".
Norādījums: Var mainīt sildriņķa sildīšanas ilgumu vai izslēgt
sildriņķa automātisko taimeri.
Atlasiet sildriņķi un pieskarieties simbolam 0. Nepieciešamais
rādījums x spīd gaiši. Iestatījumu zonā mainiet ilgumu vai
iestatiet uz ‹‹.
Jābūt izvēlētam un iestatītam sildriņķim.
1. Pieskarieties simbolam 0. Ir izgaismots izvēlētā sildriņķa
rādījums x. Taimera rādījumā redzams ‹‹.
2. Nākamo 10 sekunžu laikā iestatījumu zonā iestatiet
nepieciešamo ilgumu.
Taimeris
Ar taimeri var iestatīt laiku līdz 99 minūtēm. Tas ir neatkarīgs no
visiem citiem iestatījumiem.
Virtuves taimera iestatīšana
Virtuves taimerim var iestatīt divus dažādus darbības veidus:
■
■
ar atlasītu sildriņķi – piespiediet simbolu 0 divas reizes 10
sekunžu laikā;
bez atlasīta sildriņķa – pieskarieties simbolam 0.
Spīd rādījums V.
Ilguma rādītājs sāk skaitīt laiku. Ja ilgums ir iestatīts vairākiem
sildriņķiem, vienmēr parādās atlasītā sildriņķa rādījums.
Darbība pēc laika beigām
Kad sildīšanas ilgums beidzies, sildriņķis izslēdzas. Jūs
dzirdēsit signālu, un rādījumā 10 sekundes spīdēs ‹‹.
Rādījums x spīd gaiši. Pieskarieties jebkuram simbolam.
Rādījumi pazūd, un signāls beidzas.
Ilguma maiņa vai dzēšana
Atlasiet sildriņķi un pieskarieties simbolam 0. Rādījums x
spīd gaiši. Iestatījumu zonā mainiet ilgumu vai iestatiet uz ‹‹.
Virtuves taimera regulēšana
Iestatījumu zonā iestatiet vajadzīgo laiku.
Pēc iestatītā laika beigām
Iestatītā laika beigās atskan signāls. Taimera displejā
izgaismojas ‹‹. Virtuves taimera rādījums V deg gaišāk. Pēc
10 sekundēm indikators izslēdzas.
Laika rādījums
Ar simbolu 0 izvēlieties virtuves taimeri. Laika rādījums būs
redzams 10 sekundes.
Laika koriģēšana
Ar simbolu 0 izvēlieties virtuves taimeri un iestatiet to no jauna.
Automātiskais laika ierobežotājs
Ja sildriņķis ilgu laiku ir ieslēgts, nemainot iestatījumu, tiek
aktivizēts automātiskais laika ierobežojums.
Pieskaroties jebkurai vadības virsmai, rādījums pazūd. Var
iestatīt jaunus datus.
Sildriņķa sildīšana tiek pārtraukta. Sildriņķu rādījumā pārmaiņus
mirgo ” ‰ un atlikušā siltuma rādītājs •/œ.
Laika ierobežotāja aktivizēšanas brīdis ir atkarīgs no iestatītās
sildīšanas pakāpes (1 līdz 10 stundas).
Tīrīšanas drošības sistēma
Tīrot vadības paneli laikā, kad sildvirsma ir ieslēgta, iestatījumi
var mainīties.
Lai to novērstu, sildvirsmai ir funkcija „Tīrīšanas drošība”.
Pieskarieties simbolam - D. Atskan signāls, un virs simbola D sāk spīdēt lampiņa. Vadības panelis ir bloķēts uz
30 sekundēm. Jūs varat notīrīt vadības paneli, nemainot
iestatījumus.
Norādījums: Galvenais slēdzis nav pakļauts funkcijai „Tīrīšanas
drošība”. Jūs jebkurā brīdī varat sildvirsmu izslēgt.
9
Enerģijas patēriņa rādījums
Ar šo funkciju jūs varat kontrolēt kopējo enerģijas patēriņu no
sildvirsmas ieslēgšanas līdz izslēgšanai.
Vēl aptuveni 10 sekundes pēc sildvirsmas izslēgšanas tiks
uzrādīts elektroenerģijas patēriņš kilovatstundās, piemēram,
1,08 kWh.
N:K
Rādījumu precizitāte ir atkarīga arī no strāvas tīkla jaudas
kvalitātes.
Displejs nav aktivizēts. Kā mainīt rādījumus, uzzināsit nodaļā
„Pamatiestatījumi”.
Pamatiestatījumi
Iekārtai ir dažādi pamatiestatījumi. Jūs varat šos iestatījumus
pielāgot savām ērtībām.
Displejs
Funkcija
™‚
Automātiskā funkcija „Sistēma aizsardzībai no bērniem”
‹ Izslēgta.*
‚ Ieslēgta.
™ƒ
Signāla tonis
‹ Apstiprinājuma un vadības kļūdu signāls ir izslēgts.
‚ Ieslēgts ir tikai vadības kļūdu signāls.
ƒ Ieslēgts ir tikai apstiprinājuma signāls.
„ Apstiprinājuma un vadības kļūdu signāls ir ieslēgts.*
™„
Elektroenerģijas patēriņa rādījums (Vērsieties pie elektroenerģijas nodrošinātāja, lai noskaidrotu elektrotīkla spriegumu.)
‹ Patēriņa rādījums izslēgts.*
‚ Patēriņa rādījums ar 230 V tīkla spriegumu.
ƒ Patēriņa rādījums ar 400 V tīkla spriegumu.
„ Patēriņa rādījums ar 220 V tīkla spriegumu.
… Patēriņa rādījums ar 240 V tīkla spriegumu.
™†
Automātisks taimeris
‹ Izslēgts.*
‚-ŠŠ Kad šis laiks pagājis, sildriņķi izslēdzas.
™‡
Taimera beigu signāla ilgums
‚ 10 sekundes.*
ƒ n 30 sekundes.
„ 1 minūte.
™ˆ
Sildriņķu ieslēgšana
‹ Izslēgta.
‚ Ieslēgta.
ƒ Pēdējais iestatījums pirms sildriņķa izslēgšanas.*
™Š
Sildriņķa izvēles laiks
‹ Neierobežots: vienmēr var iestatīt pēdējo izvēlēto sildriņķi bez nepieciešamības izvēlēties vēlreiz.*
‚ Pēdējo izvēlēto sildriņķi var iestatīt 10 sekundes pēc izvēles izdarīšanas, pēc tam sildriņķis pirms iestatīšanas jāiz-
vēlas vēlreiz.
* Pamatiestatījums
10
Displejs
Funkcija
™‹
Atiestate uz pamatiestatījumiem
‹ Izslēgta.*
‚ Ieslēgta.
* Pamatiestatījums
Pamatiestatījumu maiņa
3. Pieskarieties simbolam 0 tik reižu, līdz displeja kreisajā pusē
ir redzams vajadzīgais rādījums.
Sildvirsmai jābūt izslēgtai.
4. Iestatījumu zonā iestatiet vajadzīgo vērtību.
1. Ieslēdziet sildvirsmu.
2. Nākamajās 10 sekundēs pieskarieties simbolam 0 uz
4 sekundēm.
5. Pieskarieties simbolam 0 uz 4 sekundēm.
Iestatījums ir aktivēts.
Displeja kreisajā pusē pārmaiņus mirgo ™ un ‚, labajā pusē
redzams ‹.
Izslēgšana
Lai izslēgtu pamatiestatījumu režīmu, ar galveno slēdzi
izslēdziet sildriņķi un veiciet iestatījumus no jauna.
Tīrīšana un kopšana
Šīs nodaļas norādījumi jums palīdzēs pareizi kopt sildvirsmu.
Sildvirsmas rāmis
Piemērotus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus varat iegādāties
klientu servisā vai mūsu e-veikalā.
Lai izvairītos no sildvirsmas rāmja bojājumiem, rīkojieties
atbilstoši turpmāk minētajiem norādījumiem.
Stikla keramika
■
Notīriet sildvirsmu ikreiz, kad esat beiguši gatavošanu. Šādā
veidā ēdiena atlikumi nepiedegs.
■
Tīriet sildriņķi tikai tad, kad tas ir atdzisis.
■
Neizmantojiet asus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.
Izmantojiet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai.
Ņemiet vērā norādījumus uz tīrīšanas līdzekļa iepakojuma.
■
Neizmantojiet stikla skrāpi.
Izmantojiet tikai siltu sārmainu šķidrumu.
Pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet jaunās mitrumu
uzsūcošās drāniņas.
Nekad neizmantojiet:
■
neatšķaidītu manuālās trauku mazgāšanas līdzekli,
■
trauku mazgājamās mašīnas tīrītāju,
■
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus,
■
agresīvus tīrīšanas līdzekļus, kā, piemēram, cepeškrāsns
aerosolus vai traipu noņēmējus,
■
abrazīvus sūkļus,
■
augsta spiediena tīrīšanas ierīci vai tvaika strūklu.
Lielus netīrumus vislabāk notīrīt ar stikla skrāpi, ko var
iegādāties jebkurā tirdzniecības vietā. Ņemiet vērā ražotāja
norādes.
Stikla skrāpi varat iegādāties arī mūsu klientu dienestā vai eveikalā.
Izmantojot stikla keramikai paredzētos speciālos tīrīšanas
sūkļus, jūs iegūsiet labāku tīrīšanas rezultātu.
11
Traucējumu novēršana
Bieži vien traucējumu iemesli ir maznozīmīgi. Lūdzu, ņemiet
vērā tabulā sniegtos norādījumus, pirms izsaucat klientu
apkalpošanas dienesta speciālistu.
Lai elektronika nepārkarstu, sildriņķi automātiski izslēdzas, ja
vajadzīgs. Pārmaiņus redzami rādījumi ”ƒ, ”…, vai ”† un
atlikušā siltuma rādījums • vai œ.
Sildvirsmas elektronika atrodas zem vadības paneļa. Dažādu
iemeslu dēļ temperatūra šajā ierīces daļā var ievērojami
palielināties.
Rādījums
Kļūda
Rīcība
Nav
Strāvas padeve ir pārtraukta.
Pārbaudiet iekārtas aizsardzības drošinātājus mājā. Pārbaudiet,
vai strāvas padeve ir pārtraukta, izmantojot citas elektroierīces.
Visi rādījumi mirgo.
Vadības virsma ir mitra, vai uz tās atrodas Nosusiniet vadības virsmu vai noņemiet priekšmetu.
kāds priekšmets.
”ƒ
Gatavošana notiek ilgāku laiku uz vairā- Nedaudz uzgaidiet. Tad pieskarieties jebkurai vadības virsmai.
kiem sildriņķiem ar lielu jaudu. Lai aizsar- Kad rādījums ”ƒ vairs nav redzams, elektronika ir pietiekam
gātu elektroniku, sildriņķis ir izslēgts.
atdzisusi. Jūs varat turpināt gatavot.
”…
Lai gan sildriņķi bijuši automātiski izslēgti Nedaudz uzgaidiet. Tad pieskarieties jebkurai vadības virsmai.
(”ƒ), elektronika turpina uzkarst. Tāpēc Kad rādījums ”… vairs nav redzams, varat turpināt gatavot.
visi sildriņķi ir izslēgti.
Pamīšus mirgo ”† Brīdinājums. Vadības paneļa zonā ir
un sildīšanas pakā- karsts katls. Elektronika var pārkarst.
pes rādījumi. Atskan
skaņas signāls.
Noņemiet no tās katlu. Pēc īsa brīža kļūmes rādījums vairs nav
redzams. Jūs varat turpināt gatavot.
”† un skaņas signāls
Vadības paneļa zonā ir karsts katls. Lai
aizsargātu elektroniku, sildriņķis ir
izslēgts.
”‰
Sildriņķis pārāk ilgi ir bijis izmantots un ir Sildriņķi nekavējoties var atkal ieslēgt.
izslēdzies.
Klientu serviss
Ja jūsu ierīcei nepieciešams remonts, mūsu klientu serviss ir
gatavs jums palīdzēt.
E numurs un FD numurs
Sazinoties ar mūsu klientu servisu, lūdzu, norādiet ierīces E
numuru un FD numuru. Datu plāksnīti ar numuriem atradīsiet uz
ierīces pases.
Ņemiet vērā, ka klientu servisa dienesta tehniķa apmeklējums
kļūdas novēršanai arī garantijas laikā nav bezmaksas.
Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā
Visu valstu kontaktdatus Jūs atradīsiet pielikumā esošajā
tehniskā servisa dienestu sarakstā.
Paļaujieties uz ražotāja lietpratību. Tādējādi jūs varat būt drošs,
ka remontdarbus veic apmācīti servisa tehniķi, kam pieejamas
jūsu ierīcei paredzētas oriģinālās rezerves daļas.
12
Noņemiet no tās katlu. Nedaudz uzgaidiet. Tad pieskarieties jebkurai vadības virsmai. Kad rādījums ”† vairs nav redzams, varat
turpināt gatavot.
Pārbaudes ēdieni
Šī tabula ir sagatavota pārbaudes iestāžu vajadzībām, lai
atvieglotu mūsu iekārtu pārbaudi.
■
Tabulā sniegtie dati attiecas uz mūsu piederumos iekļautajiem
„Schulte-Ufer” traukiem (četrdaļīgu indukcijas katlu komplektu
HEZ 390042) ar šādiem izmēriem:
■
katlu ar rokturi, Ø 16 cm, 1,2 l, paredzētu Ø 14,5 cm
vienriņķa sildriņķis;
■
■
kastroli, Ø 16 cm, 1,7 l, paredzētu Ø 14,5 cm vienriņķa
sildriņķis;
kastroli, Ø 22 cm, 4,2 l, paredzētu Ø 18 cm vai Ø 17 cm
sildriņķim;
cepampannu, Ø 24 cm, paredzētu Ø 18 cm vai Ø 17 cm
sildriņķim.
Uzkarsēšana/uzkaršana
Pārbaudes ēdieni
Pastāvīga sildīšana
Uzkaršanas
sildīšanas
pakāpe
Sildīšanas ilgums (min:sek)
Vāks
Turpmākās gatavošanas līmenis
Vāks
-
-
-
1.
Nē
Daudzums: 450 g uz 14,5 cm Ø sildriņķa
9
apmēram 2:00, bez maisīšanas
Jā
1.
Jā
Daudzums: 800 g uz 18 cm Ø vai 17 cm
Ø sildriņķa
9
apmēram 2:00, bez maisīšanas
Jā
1.
Jā
apmēram 2:00
Jā
1.
Jā
Jā
1.
Jā
Nē
1 1, 3
Nē
Šokolādes kausēšana
Trauks: tērauda katls
Šokolādes glazūra (piemēram, no „Dr.
Oetker Zartbitter” šokolādes %, 150 g)
uz 14,5 cm Ø sildriņķa
Lēcu biezeņzupas uzsildīšana un siltuma uzturēšana
Trauks: gatavošanai paredzēts katls
Lēcu biezeņzupa atbilstoši DIN 44550
Sākuma temperatūra 20 °C
Lēcu biezeņzupa konservētā veidā
piemēram, lēcu zupa ar „Erasco” desiņām: sākuma temperatūra 20 °C
Daudzums: 500 g uz 14,5 cm Ø sildriņķa
9
Daudzums: 1000 g uz 18 cm Ø vai 17
cm Ø sildriņķa
9
(maisīšana pēc apmēram 1:30)
apmēram 2:30
(maisīšana pēc apmēram 1:30)
Bešamela mērces karsēšana
Trauks: tērauda katls
Piena temperatūra: 7 °C
Recepte: 40 g sviesta, 40 g miltu, 0,5 l
piena (ar 3,5 % tauku saturu) un šķipsna
sāls uz 14,5 cm Ø sildriņķa
apmēram 5:20
92
1. Izkausēt sviestu, iemaisīt
miltus un sāli, maisījumu karsēt 3 minūtes.
Maisījumam pievienot pienu un, nepārtraukti maisot, uzvārīt.
2.
3. Kad Bešamela mērce ir
uzvārījusies, nākamās 2
minūtes, nepārtraukti maisot,
karsēt 1. pakāpē.
Rīsu piena zupas gatavošana
Trauks: gatavošanai paredzēts katls
Piena temperatūra: 7 °C
Recepte: 190 g pilngraudu rīsu, 22,5 g
cukura, 750 ml piena (ar 3,5 % tauku
saturu) un šķipsna sāls uz 14,5 cm Ø
sildriņķa
9
apmēram 6:30
Nē
2
Jā
Uzsildīt pienu, līdz tas sāk vārīties. Ieslēgt atpakaļ pastāvīgās
sildīšanas pakāpi un pievienot
pienam rīsus, cukuru un sāli.
Pēc 10 minūtēm samaisīt
piena zupu.
13
Uzkarsēšana/uzkaršana
Pārbaudes ēdieni
Recepte: 250 g pilngraudu rīsu, 30 g
cukura, 1 l piena (ar 3,5 % tauku saturu)
un šķipsna sāls uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø
sildriņķa
Pastāvīga sildīšana
Uzkaršanas
sildīšanas
pakāpe
Sildīšanas ilgums (min:sek)
Vāks
Turpmākās gatavošanas līmenis
Vāks
9
apmēram 6:30
Nē
2
Jā
Uzsildīt pienu, līdz tas sāk vārīties. Ieslēgt atpakaļ pastāvīgās
sildīšanas pakāpi un pievienot
pienam rīsus, cukuru un sāli.
Pēc 10 minūtēm samaisīt
piena zupu.
Rīsu vārīšana
Trauks: gatavošanai paredzēts katls
Ūdens temperatūra 20 °C
Recepte atbilstoši DIN 44550:
9
apmēram 2:48
Jā
2
Jā
9
apmēram 3:15
Jā
2.
Jā
9
apmēram 2:40
Nē
7
Nē
9
apmēram 2:40
Nē
6 vai 6. atkarībā no
apbrūninājuma
pakāpes
Nē
9
Līdz eļļa sakarst līdz 180 °C temperatūrai.
Nē
9
Nē
125 g pilngraudu rīsu, 300 g ūdens un
šķipsna sāls uz 14,5 cm Ø sildriņķa
Recepte atbilstoši DIN 44550:
250 g pilngraudu rīsu, 600 g ūdens un
šķipsna sāls uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø
sildriņķa
Cūkgaļas filejas steika cepšana
Trauks: cepampanna
Filejas steiku gatavošanas sākuma temperatūra: 7 °C
Daudzums: 3 filejas steiki (kopējais svars
apmēram 300 g, apmēram 1 cm biezas
šķēles), 15 g saulespuķu eļļas, uz 18 cm
Ø vai 17 cm Ø sildriņķa
Pankūku cepšana
Trauks: cepampanna
Recepte atbilstoši DIN EN 60350-2
Daudzums: 55 ml mīklas katrai pankūkai
uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa
Saldētu frī kartupeļu cepšana
Trauks: gatavošanai paredzēts katls
Daudzums: 1,8 kg saulespuķu eļļas, porcija: 200 g saldētu frī kartupeļu (piem.,
„McCain 123 Frites Original”) uz 18 cm
Ø vai 17 cm Ø sildriņķa
Ja mēģinājumus veic ar 18 cm Ø sildriņķi un 1500 W nominālo
jaudu, gatavošanas sākuma laiks pagarinās par apmēram 20 %
un turpmākās gatavošanas pakāpe jāpaaugstina par vienu
pakāpi.
14
Turinys
N]tal[udmoij
Saugos nurodymai ...................................................................15
Galimos gedimų priežastys............................................................ 16
Aplinkos apsauga.....................................................................16
Ekologiškas utilizavimas................................................................. 16
Energijos taupymo patarimai......................................................... 16
Susipažinkite su prietaisu .......................................................17
Valdymo skydelis ............................................................................. 17
Kaitvietės ........................................................................................... 17
Liekamosios šilumos rodmuo ....................................................... 17
Kaitlentės nustatymas .............................................................18
Kaitlentės įjungimas ir išjungimas ................................................ 18
Kaitvietės nustatymas ..................................................................... 18
Ruošimo lentelė ............................................................................... 18
Užvirimo režimas......................................................................19
Užvirimo elektroninės sistemos nustatymas............................... 19
Lentelė naudojama ruošiant užvirimo režimu ............................. 20
Patarimai verdant užvirimo režimu ............................................... 20
Apsauga nuo vaikų...................................................................20
Apsaugos nuo vaikų funkcijos įjungimas ir išjungimas............ 20
Automatinė apsauga nuo vaikų .................................................... 20
Laikmatis...................................................................................21
nursiaktjc
Kaitvietė turi išsijungti automatiškai ............................................. 21
Automatinis laikmatis ...................................................................... 21
Virtuvinis laikmatis ........................................................................... 21
Automatinis laiko ribojimas.....................................................21
Valymo apsauga ....................................................................... 21
Energijos sąnaudų rodmuo .....................................................22
Pagrindiniai nuostatai ..............................................................22
Pagrindinių nuostatų keitimas ....................................................... 23
Valymas ir priežiūra.................................................................. 23
Stiklo keramikos kaitlentė .............................................................. 23
Kaitlentės rėmas .............................................................................. 23
Gedimų šalinimas..................................................................... 24
Klientų aptarnavimo tarnyba ...................................................24
Bandomieji patiekalai............................................................... 25
Produktinfo
Daugiau informacijos apie gaminius, priedus, atsargines dalis ir
paslaugas rasite internete: www.bosch-home.com ir interneto
parduotuvėje: www.bosch-eshop.com
: Saugos nurodymai
Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
Išsaugokite šią naudojimo ir montavimo
instrukciją bei prietaiso pasą, kad
galėtumėte vėliau peržiūrėti arba perduoti
kitiems savininkams.
Išpakuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei
transportuojant prietaisas buvo pažeistas, jo
neprijunkite.
Tik įgaliotasis specialistas gali prietaisą
prijungti be kištuko. Dėl netinkamo
prijungimo atsiradusiai žalai garantija
nesuteikiama.
Šis prietaisas naudojamas tik buityje ir
namų aplinkoje. Prietaisą naudokite tik
patiekalams ir gėrimams ruošti. Nepalikite
naudojamo prietaiso be priežiūros. Prietaisą
naudokite tik uždarose patalpose.
Nenaudokite jokių kaitlenčių dangčių.
Priešingu atveju gali įvykti nelaimingų
atsitikimų, pvz., jie gali perkaisti, užsidegti ar
nuo jų gali atitrūkti medžiagos dalys.
Nenaudokite jokių netinkamų apsauginių
įrenginių ar vaikų apsaugos grotelių. Dėl jų
gali įvykti nelaimingų atsitikimų.
Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys,
kurių fiziniai, sensoriniai arba protiniai
gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji
patirties bei žinių šį prietaisą gali naudoti tik
prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens
arba jo instruktuoti apie saugų prietaiso
naudojimą bei supratę iš to kylančius
pavojus.
Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu.
Valymo ir naudotojo atliekamų techninės
priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent
jiems jau sukako 8 metai ir jie bus
prižiūrimi.
Jaunesnių nei 8 metų vaikų negalima leisti
būti arti prietaiso ir jungiamojo laido.
Gaisro pavojus!
■ Įkaitęs aliejus ir riebalai gali greitai
užsiliepsnoti. Niekada nepalikite be
priežiūros karšto aliejaus ir riebalų.
Niekada negesinkite ugnies vandeniu.
Išjunkite kaitvietę. Liepsną atsargiai
slopinkite dangčiu, gesinimo antklode
arba panašiu daiktu.
■ Kaitvietės labai įkaista. Niekada nedėkite
ant kaitlentės degių daiktų. Ant kaitlentės
nelaikykite jokių daiktų.
■ Prietaisas įkaista. Nelaikykite stalčiuose
tiesiogiai po kaitlentėmis jokių degių
daiktų ar aerozolinių purškiklių.
Gaisro pavojus!
Gaisro pavojus!
Gaisro pavojus!
15
Kaitlentė išsijungia automatiškai ir jos
nebegalima valdyti. Vėliau ji gali
neplanuotai įsijungti. Išjunkite saugiklius
skirstomojoje saugiklių dėžutėje.
Paskambinkite klientų aptarnavimo
tarnybai.
Pavojus nusideginti!
■ Kaitvietės ir aplinkiniai paviršiai, ypač
kaitlentės rėmas (jei yra), labai įkaista.
Nelieskite karštų paviršių. Neleiskite
prisiartinti vaikams.
■ Kaitvietė kaista, o indikatorius neveikia.
Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių
dėžutėje. Paskambinkite klientų
aptarnavimo tarnybai.
Elektros šoko pavojus!
■ Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai
yra pavojingi.Taisyti prietaisą gali tik
specialiai išmokytas klientų aptarnavimo
tarnybos technikas.Jei prietaisas sugedo,
ištraukite šakutę iš lizdo arba išjunkite
saugiklį saugiklių dėžėje. Paskambinkite
klientų aptarnavimo tarnybai.
■
Pavojus nusideginti!
Dėl prasiskverbusios drėgmės kyla
elektros smūgio pavojus. Nenaudokite
aukštu slėgiu ar garais valančių įrenginių.
■ Dėl sugedusio prietaiso gali įvykti elektros
smūgis. Niekada nejunkite sugadinto
prietaiso. Ištraukite kištuką iš lizdo arba
išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje.
Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.
■ Įtrūkus arba suskilus stiklo keramikos
paviršiui galimas elektros šokas. Išjunkite
saugiklius skirstomojoje saugiklių
dėžutėje. Paskambinkite klientų
aptarnavimo tarnybai.
Pavojus susižeisti!
Puodai dėl skysčio tarp puodo dugno ir
kaitvietės gali staiga pašokti į viršų.
Visuomet nusausinkite kaitvietę ir puodo
dugną.
Elektros smūgio pavojus!
■
Elektros smūgio pavojus!
Elektros smūgio pavojus!
Galimos gedimų priežastys
Dėmesio!
■
■
■
■
Šiurkštus puodų ir keptuvių dugnas braižo stiklo keramiką.
■
Jokiu būdu nepalikite ant įjungtos kaitvietės tuščių puodų.
Gali atsirasti gedimų.
Ant kaitlentės nukritę kieti ar smailūs daiktai gali ją sugadinti.
Aliuminio folija ir plastikiniai indai, pastatyti ant kaitviečių,
prikepa. Apsauginė viryklės folija jūsų kaitlentei netinka.
Niekada nestatykite karštų puodų ir keptuvių ant valdymo
skydelio, indikatorių ar rėmo. Gali atsirasti gedimų.
Apžvalga
Šioje lentelėje nurodyti dažniausiai pasitaikantys pažeidimai:
Pažeidimai
Priežastis
Dėmės
Išbėgę maisto produktai
Išbėgusius maisto produktus tuoj pat pašalinkite stiklo grandikliu.
Netinkamos valymo priemonės
Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemones
Druska, cukrus ir smėlis
Nenaudokite kaitlentės kaip darbastalio, nestatykite ant jo daiktų.
Šiurkštus puodų ir keptuvių dugnas
braižo stiklo keramiką
Patikrinkite indus.
Įbrėžimai
Priemonė
Spalvos pakitimai
Netinkamos valymo priemonės
Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemones
Puodų žymės (pvz., aliuminio)
Prieš perstumdami, pakelkite puodus ir keptuves.
Įrantos
Cukrus, daug cukraus turintys produktai
Išbėgusius maisto produktus tuoj pat pašalinkite stiklo grandikliu.
Aplinkos apsauga
Ekologiškas utilizavimas
Energijos taupymo patarimai
Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.
■
Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos
direktyvą 2012/19/EG dėl naudotų elektrinių ir
elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų
prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.
16
■
Puodus visada uždenkite tinkamais dangčiais. Ruošiant
neuždengus dangčiu, reikia daug daugiau energijos. Per
stiklinį dangtį matosi ruošiamas maistas, todėl jo nebūtina
nuimti.
Naudokite puodus ir keptuves lygiu dugnu. Dėl nelygaus
dugno padidėja elektros energijos sąnaudos.
■
■
Puodo ir keptuvės dugno skersmuo turi atitikti kaitvietės dydį.
Jei ant kaitvietės padedamas per mažas puodas,
prarandama energijos. Atkreipkite dėmesį: indų gamintojai
dažniausiai nurodo puodo viršaus skersmenį. Dažniausiai jis
yra didesnis nei puodo dugno skersmuo.
■
Mažesnius maisto kiekius ruoškite mažesniuose puoduose.
Dideliam, mažai pripildytam puodui reikia daugiau energijos.
Ruoškite nedideliame vandens kiekyje. Sutaupysite elektros
energijos. Daržovėse išliks vitaminai ir mineralinės
medžiagos.
■
Puodu visada uždenkite kuo didesnį kaitvietės plotą.
■
Laiku perjunkite žemesnę kaitinimo pakopą.
■
■
Parinkite tinkamą tolesnio virimo pakopą. Parinkus per aukštą
tolesnio virimo pakopą, suvartojama daugiau energijos.
Išnaudokite kaitlentės liekamąją šilumą. Jei ilgai ruošėte,
išjunkite kaitlentę likus 5–10 minučių iki ruošimo pabaigos.
Susipažinkite su prietaisu
Naudojimo instrukcija tinka įvairioms kaitlentėms. 2 puslapyje
pateikti prietaiso matmenys ir aprašymas.
Valdymo skydelis
Valdymo zonos
Rodmenys
Apsauga valant / apsauga nuo vaikų
‚-Š
Kaitinimo pakopos
-D
•/œ
Liekamoji šiluma
1û2û3û4û Nustatymo sritis
‘
Užvirimo režimas
ö
Zonų prijungimas
‰‰
Laikmatis
0
Laikmatis
Pastabos
■ Palietus atitinkamą simbolį, suaktyvinama reikiama funkcija.
Valdymo zonos
#
Pagrindinis jungiklis
w
Užvirimo režimas
$
Kaitvietės parinktis
■
■
Valdymo paviršiai visuomet turi būti sausi. Drėgmė kenkia jų
veikimui.
Puodų nelaikykite prie indikatorių ir jutiklių. Gali perkaisti
elektroninė sistema.
Kaitvietės
Kaitvietės
$
Vienguba kaitvietė
ð
Dviguba kaitvietė
ò
Triguba kaitvietė
įjungimas ir išjungimas
Parinkite kaitvietę, palieskite simbolį ö.
Parinkite kaitvietę, palieskite simbolį ö, 2-as kaitinimo kontūras bus prijungtas.
Vėl palieskite simbolį ö , 3-ias kaitinimo kontūras bus prijungtas.
î
Keptuvo zona
Parinkite kaitvietę, palieskite simbolį ö.
Kaitvietės prijungimas: šviečia atitinkamas rodmuo.
Kaitvietės įjungimas: automatiškai parenkamas anksčiau nustatytas dydis.
Liekamosios šilumos rodmuo
Kiekviena kaitlentės kaitvietė turi dviejų pakopų liekamosios
šilumos rodmenį.
Jei indikatoriuje pasirodo •, reiškia, kad kaitvietė dar karšta.
Jūs galite, pvz., palaikyti pastovią nedidelio patiekalo
temperatūrą (kad jis būtų šiltas) arba ištirpinti glajų. Kaitvietei
auštant, rodmuo pasikeičia į œ. Indikatorius užgęsta kaitvietei
visiškai atvėsus.
17
Kaitlentės nustatymas
Skaitydami šį skyrių sužinosite, kaip reikia nustatyti kaitvietes.
Lentelėje pateiktos įvairių patiekalų kaitinimo pakopos ir
gaminimo laikas.
Kaitlentės įjungimas ir išjungimas
Naudodami pagrindinį jungiklį, įjunkite ir išjunkite kaitlentę.
Įjungimas: palieskite simbolį #. Pasigirsta signalas. Užsidega
šalia pagrindinio jungiklio esanti indikatoriaus lemputė ir
rodmenys ‹. Kaitlentė paruošta naudoti.
Kaitinimo lygio nustatymas
Kaitlentė turi būti įjungta.
1. Jei norite parinkti kaitvietę, palieskite simbolį $.
Kaitinimo pakopų indikatoriuje šviečia ‹, po kaitinimo pakopų
indikatoriumi šviečia ¬.
2. Nustatymo srityje nustatykite norimą kaitinimo pakopą.
Išjungimas: simbolį #lieskite tol, kol užges indikatoriaus
lemputė virš pagrindinio jungiklio ir indikatoriai. Visos kaitvietės
išjungtos. Likutinės šilumos indikatoriai dega tol, kol
pakankamai atvėsta kaitvietės.
Pastabos
Kaitlentė išsijungia automatiškai, jei visos kaitvietės išjungtos
ilgiau nei 20 sekundžių.
■
■
Išjungus kaitlentę pirmas 4 sekundes nustatymai lieka. Jei
per šį laiką kaitlentę vėl įjungsite, ji veiks pagal ankstesnius
nustatymus.
Kaitvietės nustatymas
Kaitinimo pakopos keitimas
Parinkite kaitvietę ir nustatymo srityje nustatykite norimą
kaitinimo pakopą.
Nustatymo srityje pasirinkite pageidaujamą kaitinimo pakopą.
Kaitvietės išjungimas
1 kaitinimo pakopa = mažiausias galingumas
Simboliu $ parinkite kaitvietę. Nustatymo srityje nustatykite 0.
Maždaug po 10 sekundžių pasirodys liekamosios šilumos
indikatorius.
9 kaitinimo pakopa = didžiausias galingumas
Kiekviena kaitinimo pakopa turi ir tarpinę padėtį. Nustatymo
srityje ji pažymėta simboliu û.
Pastabos
■ Lieka aktyvinta paskutinį kartą nustatyta kaitvietė. Galite
nustatyti kaitvietę, nereikia parinkti iš naujo.
■
Kaitvietė reguliuoja įjungdama ir išjungdama kaitinimo
sistemą. Kaitinimo sistema gali būti įjungta ir išjungta net
parinkus didžiausią galingumą.
Ruošimo lentelė
Žemiau pateiktoje lentelėje surasite keletą pavyzdžių.
Norėdami užvirti naudokite 9 kaitinimo pakopą.
Patiekalo ruošimo laikas ir kaitinimo pakopos priklauso nuo jo
pobūdžio, svorio ir kokybės. Todėl gali būti nukrypimų nuo
lentelėje nurodytų skaičių.
Tirštus patiekalus retkarčiais pamaišykite.
Tolimesnio kaitinimo pakopa
Tolimesnio kaitinimo trukmė minutėmis
Šokoladas, šokoladinis glajus
1–1.
-
Sviestas, medus, želatina
1–2
-
Vienas patiekalas (pvz., lęšių patiekalas)
1–2
-
Pienas**
1.–2.
-
Dešrelių pašildymas vandenyje**
3–4
-
Užšaldyti špinatai
2.–3.
10–20 min.
Užšaldytas guliašas
2.–3.
20–30 min.
Virtinukai, kukuliai
4.–5.*
20–30 min.
Žuvis
4–5*
10–15 min.
Balti padažai, pvz., Bešamelio padažas
1–2
3–6 min.
Plakti padažai, pvz., Bearno, olandiškas padažas
3–4
8–12 min.
Tirpinimas
Pašildymas ir laikymas šiltai
Atitirpinimas ir pašildymas
Virimas ant silpnos ugnies, užvirinimas
* tolimesnis virimas neuždengus dangčiu
** neuždengus dangčiu
*** dažnai apversti
18
Tolimesnio kaitinimo pakopa
Tolimesnio kaitinimo trukmė minutėmis
Ryžiai (dvigubas vandens kiekis)
2–3
15–30 min.
Ryžių košė su pienu
1.–2.
35–45 min.
Bulvės su lupenomis
4–5
25–30 min.
Virtos bulvės
4–5
15–25 min.
Kepiniai iš tešlos, makaronai
6–7*
6–10 min.
Vienas patiekalas, sriubos
3.–4.
15–60 min.
Daržovės
2.–3.
10–20 min.
Daržovės, šaldytos
3.–4.
10–20 min.
Virti greitpuodyje
4–5
-
Vyniotiniai
4–5
50–60 min.
Troškinti kepsniai
4–5
60–100 min.
Guliašas
2.–3.
50–60 min.
Pjausnys, natūralus arba apvoliotas džiūvėsiuose
6–7
6–10 min.
Pjausnys, užšaldytas
6–7
8–12 min.
Kotletas, natūralus arba apvoliotas džiūvėsiuose***
6–7
8–12 min.
Kepsnys (3 cm storio)
7–8
8–12 min.
Mėsainis, kukuliai (3 cm storio)***
4.–5.
30–40 min.
Paukščio krūtinėlė (2 cm storio)***
5–6
10–20 min.
Paukščio krūtinėlė, užšaldyta***
5–6
10–30 min.
Žuvis ir žuvies filė, natūrali
5–6
8–20 min.
Žuvis ir žuvies filė, apvoliota džiūvėsiuose
6–7
8–20 min.
Virimas, garinimas, troškinimas
Troškinimas
Kepsniai**
Žuvis ir žuvies filė, apvoliota džiūvėsiuose ir užšaldyta, pvz., žuvies piršteliai
6–7
8–12 min.
Omarai ir krevetės
7–8
4–10 min.
Keptuvėje ruošiami patiekalai, užšaldyti
6–7
6–10 min.
Blynas
6–7
nuolat
Omletas
3.–4.
nuolat
Kiaušinienė
5–6
3–6 min.
Užšaldyti produktai, pvz., gruzdintos bulvytės, vištienos gabalėliai
8–9
-
Maltinukai
7–8
-
Mėsa, pvz., vištienos gabaliukai
6–7
-
Gruzdinimas (1–2 l aliejaus 150–200 g produktų nuolat gruzdinti**)
Žuvis, apvoliota džiūvėsiuose arba alaus tešloje
5–6
-
Daržovės, grybai apvolioti džiūvėsiuose arba alaus tešloje
5–6
-
Maži kepiniai, pvz., spurgos su įdaru / spurgos su vaisių įdaru, vaisiai alaus tešloje
4–5
-
* tolimesnis virimas neuždengus dangčiu
** neuždengus dangčiu
*** dažnai apversti
Užvirimo režimas
Įjungus užvirimo režimą, kaitvietė veikia didžiausia galia, po to
atgal persijungia į kitą, Jūsų pasirinktą, kaitinimo pakopą.
Kaip ilgai kaitvietė kais, priklauso nuo jūsų pasirinktos patiekalo
gaminimo temperatūros.
2. Palieskite simbolį w.
Užvirimo elektroninė sistema suaktyvinta. Indikatoriuose
pakaitomis blyksi ‘ ir tolesnio virimo pakopa.
Kai užverda, indikatoriuje blyksi tik tolesnio virimo pakopa.
Užvirimo elektroninės sistemos nustatymas
Užvirimo elektroninę sistemą galima aktyvinti tik per 30
sekundžių nuo to laiko, kai buvo įjungta kaitvietė.
1. Nustatykite kaitvietės tolesnio virimo pakopą.
19
Lentelė naudojama ruošiant užvirimo režimu
Kokiems patiekalams pritaikytas užvirimo režimas, sužinosite
perskaitę žemiau pateiktą lentelę.
Nurodytus mažesnius maisto kiekius reikia ruošti ant mažesnių
kaitviečių, didesnius – ant didesnių kaitviečių. Nurodytos vertės
yra orientacinės.
Tirštus patiekalus retkarčiais pamaišykite.
Patiekalas, ruošiamas užvirimo režimu
Kiekis
Kaitinimo pakopa Visas virimo laikas minutėmis
Sultinys
500 ml–1 l
A 7–8
4–7 min.
Tirštos sriubos
500 ml–1 l
A 2–3
3–6 min.
Pienas**
200–400 ml
A 1–2
4–7 min.
400–800 g
A 1–2
-
Užšaldyti špinatai
300–600 g
A 2.–3.
10–20 min.
Užšaldytas guliašas
500 g–1 kg
A 2.–3.
20–30 min.
300–600 g
A 4–5*
20–25 min.
Ryžiai (dvigubas vandens kiekis)
125–250 g
A 2–3
20–25 min.
Bulvės su lupenomis, 1–3 puodeliai vandens
750 g–1,5 kg
A 4–5
30–40 min.
Virtos bulvės, 1–3 puodeliai vandens
750 g–1,5 kg
A 4–5
20–30 min.
Daržovės, 1–3 puodeliai vandens
500 g–1 kg
A 2.–3.
15–20 min.
Daržovės, šaldytos, 1–3 puodeliai vandens
500 g–1 kg
A 4.–5.
15–20 min.
Vyniotiniai
4 vienetai
A 4–5
50–60 min.
Troškinti kepsniai
1 kg
A 4–5
80–100 min.
Pjausnys, natūralus arba apvoliotas džiūvėsiuose
1–2 vienetai
A 6–7
8–12 min.
Kotletas, natūralus arba apvoliotas džiūvėsiuose
1–2 vienetai
A 6–7
8–12 min.
Kepsnys (3 cm storio)
1–2 vienetai
A 7–8
8–12 min.
Žuvis ir žuvies filė, apvoliota džiūvėsiuose
1–2 vienetai
A 6–7
8–12 min.
A 6–7
8–12 min.
A 6–7
nuolatinis kepimas
Pašildymas
Pašildymas ir laikymas šiltai
Vienas patiekalas (pvz., lęšių patiekalas)
Atitirpinimas ir pašildymas
Virimas ant silpnos ugnies
Žuvis
Virimas
Troškinimas
Kepsniai**
Žuvis ir žuvies filė, apvoliota džiūvėsiuose ir užšaldyta, pvz., žuvies piršte- 200–300 g
liai
Blynas
* tolimesnis virimas neuždengus dangčiu
** neuždengus dangčiu
Patarimai verdant užvirimo režimu
■
Užvirimo režimas skirtas lėtam, maistingumą išlaikančiam
troškinimui su mažai vandens.
■
■
Naudodami dideles kaitvietes, į patiekalą įpilkite maždaug
3 puodelius vandens; naudojant mažas kaitvietes užtenka
maždaug 2 puodelių.
Uždenkite puodą dangčiu.
Užvirimo režimas netinka patiekalams, kurie verdami su daug
vandens (pvz., makaronai).
Apsauga nuo vaikų
Vaikų saugos funkcija skirta tam, kad vaikai neįjungtų
kaitlentės.
Išjungimas: simbolį D lieskite apie 4 sekundes. Blokuotė
išjungiama.
Apsaugos nuo vaikų funkcijos įjungimas ir
išjungimas
Automatinė apsauga nuo vaikų
Kaitlentė turi būti išjungta.
Įjungimas: simbolį D lieskite apie 4 sekundes. Indikatoriaus
lemputė virš simbolio D šviečia 10 sekundžių. Kaitlentė
užblokuota.
20
Naudojant šią funkciją, apsauga nuo vaikų aktyvinama
automatiškai, kai kaitlentė išjungiama.
Įjungimas ir išjungimas
Kaip įjungti automatinę vaikų saugos funkciją, perskaitykite
skyriuje „Pagrindiniai nustatymai“.
Laikmatis
Pastaba: Galite nustatyti iki 99 minučių trukmę.
Laikmatis gali būti naudojamas 2 skirtingais būdais:
■
Kaitvietė turi išsijungti automatiškai.
■
Kaip virtuvinis laikmatis.
Automatinis laikmatis
Naudojantis šia funkcija, galima nustatyti trukmę visoms
kaitvietėms. Kiekvieną kartą įjungus kaitvietę, pradedama
skaičiuoti nustatyta trukmė. Praėjus nustatytam laikui, kaitvietė
išsijungs automatiškai.
Kaitvietė turi išsijungti automatiškai
Nustatykite pasirinktos kaitvietės veikimo trukmę. Praėjus
nustatytam laikui, kaitvietė išsijungs automatiškai.
Apie automatinio laikmačio įjungimą skaitykite skyriuje
„Pagrindiniai nustatymai“.
Trukmės nustatymas
Kaitvietė turi būti parinkta ir nustatyta.
1. Palieskite simbolį 0. Šviečia kaitvietės indikatorius x.
Laikmačio indikatoriuje šviečia ‹‹.
2. Per kitas 10 sekundžių nustatymo srityje nustatykite norimą
trukmę.
Pastaba: Galite pakeisti kaitvietei nustatytą trukmę arba išjungti
automatinį kaitvietės laikmatį.
Parinkite kaitvietę ir palieskite simbolį 0. Apšviestas norimas
rodmuo x. Nustatymo srityje pakeiskite trukmę arba
nustatykite ties ‹‹.
Virtuvinis laikmatis
Virtuviniu laikmačiu galite nustatyti iki 99 minučių. Jo nuostatas
nepriklauso nuo visų kitų nuostatų.
Virtuvinio laikmačio įjungimas
Virtuvinį laikmatį galite įjungti 2 skirtingais būdais.
■
■
Jei kaitvietė parinkta, per 10 sekundžių 2 kartus palieskite
simbolį 0.
Jei kaitvietė neparinkta, palieskite simbolį 0.
Šviečia rodmuo V.
Skaičiuojama trukmė. Jei trukmę nustatėte kelioms kaitvietėms,
visada bus rodoma parinktos kaitvietės trukmė.
Pasibaigus laikui
Kai pasibaigia trukmė, kaitvietė išsijungia. Pasigirsta signalas ir
10 sekundžių šviečia rodmuo ‹‹. Rodmuo x apšviestas.
Palieskite bet kurį simbolį. Indikatoriai užgęsta ir signalas
nutyla.
Trukmės keitimas arba panaikinimas
Parinkite kaitvietę ir palieskite simbolį 0. Rodmuo x
apšviestas. Nustatymo srityje pakeiskite trukmę arba nustatykite
ties ‹‹.
Virtuvinio laikmačio nustatymas
Nustatymo srityje nustatykite norimą laiką.
Laikui pasibaigus
Pasibaigus laikui pasigirsta garsinis signalas, o laikmačio
indikatoriuje šviečia ‹‹. Ryškiai šviečia virtuvinio laikmačio
indikatorius V. Po 10 sekundžių indikatorius išsijungia.
Laiko rodymas
Simboliu 0 parinkite virtuvinį laikmatį. Laikas bus rodomas 10
sekundžių.
Laiko keitimas
Simboliu 0 parinkite ir iš naujo nustatykite virtuvinį laikmatį.
Automatinis laiko ribojimas
Jei kaitvietė veikia ilgai nepakeičiant nuostato, aktyvinamas
automatinis laiko ribojimas.
Rodmuo užges, jei paliesite bet kurį valdymo lauką. Galite
sureguliuoti iš naujo.
Kaitvietė nebekaitinama. Kaitviečių indikatoriuje pakaitomis
blyksi ” ‰ ir liekamosios šilumos indikatorius •/œ.
Laiko ribojimo aktyvinimas priklauso nuo nustatytos kaitinimo
pakopos (nuo 1 iki 10 valandų).
Valymo apsauga
Jei valdymo zoną valote, kai kaitlentė yra įjungta, galite pakeisti
nustatymus.
Kad to būtų galima išvengti, kaitlentėje yra integruota valymo
apsaugos funkcija. Palieskite simbolį - D. Pasigirsta signalas
ir virš simbolio - D šviečia indikatoriaus lemputė. Valdymo
zona užblokuojama 30 sekundžių. Galite valyti valdymo pultą ir
nesibaiminti, kad nustatymai pasikeis.
Pastaba: Pagrindinis jungiklis neturi valymo apsaugos
funkcijos. Kaitlentę galite išjungti bet kada.
21
Energijos sąnaudų rodmuo
Naudodami šią funkciją, galite peržiūrėti visas energijos
sąnaudas nuo kaitlentės įjungimo iki išjungimo.
Išjungus 10 sekundžių bus rodomos sąnaudos
kilovatvalandėmis, pvz., 1,08 kWh.
N:K
Rodmens tikslumas priklauso ir nuo srovės tinklo tiekiamos
įtampos kokybės.
Rodmuo nebuvo aktyvintas. Skyriuje „Pagrindiniai nuostatai“
sužinosite, kaip aktyvinti rodmenį.
Pagrindiniai nuostatai
Jūsų prietaisui parinkti įvairūs pagrindiniai nuostatai. Šiuos
nuostatus galite pritaikyti pagal savo poreikius.
Rodmuo
Funkcija
™‚
Automatinė apsauga nuo vaikų
‹ Išjungta.*
‚ Įjungta.
™ƒ
Signalas
‹ Patvirtinimo ir nuotolinio valdymo signalai išjungti.
‚ Įjungtas tik nuotolinio valdymo signalas.
ƒ Įjungtas tik patvirtinimo signalas.
„ Patvirtinimo ir nuotolinio valdymo signalai įjungti.*
™„
Energijos sąnaudų rodmuo (Tinklo įtampos pasiteiraukite savo elektros energijos tiekėjo)
‹ Energijos sąnaudų rodmuo išjungtas.*
‚ Energijos sąnaudų rodmuo, kai tinklo įtampa yra 230 V.
ƒ Energijos sąnaudų rodmuo, kai tinklo įtampa yra 400 V.
„ Energijos sąnaudų rodmuo, kai tinklo įtampa yra 220 V.
… Energijos sąnaudų rodmuo, kai tinklo įtampa yra 240 V.
™†
Automatinis laikmatis
‹ Išjungta.*
‚-ŠŠ Laikas, kuriam pasibaigus kaitvietės išsijungs
™‡
Laikmačio veikimo laiko pabaigos signalas
‚ 10 sekundžių.*
ƒ n 30 sekundžių
„ 1 minutė.
™ˆ
Kaitinimo kontūrų prijungimas
‹ Išjungta.
‚ Įjungta.
ƒ Paskutinis nustatymas prieš išjungiant kaitvietę.*
™Š
Kaitvietės pasirinkimo laikas
‹ Neribotas: paskutinę pasirinktą kaitvietę galite nustatyti visada – iš naujo parinkti nereikia.*
‚ Paskutinę pasirinktą kaitvietę galite nustatyti per 10 sekundžių po parinkties, o paskui prieš nustatant kaitvietes rei-
kės jas iš naujo parinkti.
* Pagrindiniai nuostatai
22
Rodmuo
Funkcija
™‹
Pagrindinio nuostato atkūrimas
‹ Išjungta.*
‚ Įjungta.
* Pagrindiniai nuostatai
Pagrindinių nuostatų keitimas
3. Simbolį 0 lieskite tol, kol kairiajame laikmačio ekrane
pasirodys norimas rodmuo.
Kaitlentė turi būti išjungta.
4. Nustatymo srityje nustatykite norimą reikšmę.
1. Įjunkite kaitlentę.
2. Per kitas 10 sekundžių simbolį 0 lieskite 4 sekundes.
5. Simbolį 0 lieskite 4 sekundes.
Nuostatas aktyvintas.
Kairiajame ekrane pakaitomis blyksi ™ ir ‚, dešiniajame ekrane
šviečia ‹.
Išjungimas
Norėdami išeiti iš pagrindinių nustatymų, kaitvietę išjunkite
pagrindiniu jungikliu ir nustatykite iš naujo.
Valymas ir priežiūra
Šiame skyriuje pateikti nurodymai padės jums prižiūrėti
kaitlentę.
Tinkamų valymo ir priežiūros priemonių įsigysite klientų
aptarnavimo centre arba mūsų el. parduotuvėje.
Stiklo keramikos kaitlentė
Kaitlentę nuvalykite po kiekvieno naudojimo. Tada virimo
likučiai neprikeps.
Kaitlentės rėmas
Kad nepažeistumėte kaitlentės rėmo, laikykitės šių nurodymų.
■
■
Naudokite tik šiltą šarmo tirpalą.
Prieš naudodami kruopščiai išplaukite naujas drėgmę
sugeriančias šluostes.
■
Nenaudokite aštrių arba šveičiamųjų priemonių.
■
Nenaudokite stiklo gremžtuko.
Valykite tik pakankamai atvėsusią kaitlentę.
Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemones.
Atkreipkite dėmesį į ant pakuotės pateiktus valymo nurodymus.
Niekada nenaudokite:
■
neskiestų indų ploviklių,
■
indaplovių valiklių,
■
šveičiamųjų priemonių,
■
agresyvių valiklių, pavyzdžiui, orkaitėms skirtų purškiklių arba
dėmių šalinimo priemonių,
■
braižančių kempinių,
■
aukšto slėgio ar garinių valymo prietaisų.
Didelius nešvarumus lengviausiai pašalinsite parduotuvėse
įsigyjamu stiklo grandikliu. Atkreipkite dėmesį į gamintojo
nurodymus.
Tinkamą stiklo grandiklį galite įsigyti ir klientų aptarnavimo
tarnyboje arba elektroninėje parduotuvėje.
Mit Spezialschwämmen zur Reinigung von Glaskeramik
erzielen Sie gute Reinigungsergebnisse.
23
Gedimų šalinimas
Gedimų priežastis dažnai gali būti tik maža smulkmena. Prieš
skambindami į klientų aptarnavimo tarnybą, atkreipkite dėmesį į
lentelėje pateiktas pastabas.
Kad neperkaistų elektroninė sistema, kaitvietės, jei reikia,
išjungiamos automatiškai. Rodmuo ”ƒ, ”…arba ”† atsiranda
pakaitomis su liekamosios šilumos rodmeniu • arba œ.
Kaitlentės elektroninė sistema yra po valdymo pultu. Dėl įvairių
priežasčių temperatūra šioje srityje gali labai pakilti.
Rodmuo
Triktis
Priemonės
Nėra
Srovės tiekimas nutrauktas.
Patikrinkite namų tinklo prietaiso saugiklį. Patikrinkite, ar kiti elektroniniai prietaisai veikia.
Blyksi visi indikatoriai Šlapias valdymo paviršius arba ant jo yra Nusausinkite valdymo paviršių arba nuimkite daiktą.
daiktas.
”ƒ
Kelios kaitvietės ilgesnį laiką veikė
didžiausiu galingumu. Kad būtų apsaugota elektroninė sistema, kaitvietė buvo
išjungta.
Šiek tiek palaukite. Palieskite bet kurį valdymo paviršių. Jei ”ƒ
užges, elektroninė sistema pakankamai atvėso. Galite ruošti
toliau.
”…
Nors buvo išjungta naudojant ”ƒ, elektroninė sistema kaito toliau. Todėl buvo
išjungtos visos kaitvietės.
Šiek tiek palaukite. Palieskite bet kurį valdymo paviršių. Jei ”…
užges, galite ruošti toliau.
Įspėjimas: karštas puodas stovi valdymo Nuimkite puodą. Klaidos rodmuo netrukus užges. Galite ruošti
pakopa blyksi pakai- pulto srityje. Elektroninė sistema gali per- toliau.
kaisti.
tomis. Suskamba
garsinis signalas.
Ӡ ir kaitinimo
”† ir garsinis signa- Karštas puodas stovi valdymo pulto srilas
Nuimkite puodą. Šiek tiek palaukite. Palieskite bet kurį valdymo
tyje. Kad būtų apsaugota elektroninė sis- paviršių. Jei ”† užges, galite ruošti toliau.
tema, kaitvietė buvo išjungta.
”‰
Kaitvietė per ilgai veikė, todėl išsijungė.
Klientų aptarnavimo tarnyba
Jeigu prietaisą reikia remontuoti, mūsų tarnyba - Jūsų
paslaugoms.
El. numeris ir FD numeris
Jeigu kviesite mūsų klientų aptarnavimo tarnybą, pasakykite
prietaiso el. ir FD numerį. Techninių duomenų lentelę su
numeriais surasite prietaiso pase.
Atminkite, kad dėl gedimų, atsiradusių netinkamai naudojantis
prietaisu, iškvietus techninės priežiūros specialistą, už jo
apsilankymą teks mokėti net ir garantinio laikotarpio metu.
Remonto pavedimai ir patarimai gedimų atvejais
Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų
aptarnavimo tarnybos skyrių sąraše.
Pasitikėkite gamintojo kompetencija. Būsite tikri, kad remonto
darbus atlieka išmokyti techninės priežiūros tarnybos technikai,
kurie turi Jūsų prietaisui tinkančias originalias atsargines dalis.
24
Kaitvietę vėl iš karto galite įjungti.
Bandomieji patiekalai
Ši lentelė buvo sukurta patikros institutams, kad būtų lengviau
išbandyti mūsų prietaisus.
Lentelės duomenys taikomi mūsų priedams – „Schulte-Ufer“
indams (4 indukcinių puodų rinkinys HEZ 390042), kurių
matmenys yra tokie:
■
16 cm Ø, 1,2 l puodas ilga rankena, skirtas 14,5 cm Ø
vienguba kaitvietė
■
16 cm Ø, 1,7 l puodas, skirtas 14,5 cm Ø vienguba kaitvietė
■
22 cm Ø, 4,2 l puodas, skirtas 18 arba 17 cm Ø kaitvietei
■
24 cm Ø, l puodas, skirtas 18 arba 17 cm Ø kaitvietei
Įkaitinimas / užvirinimas
Bandomieji patiekalai
Tolesnis virimas
Užvirinimo
pakopa
Trukmė (min.:sek.)
Dangtis
Tolesnio virimo
pakopa
Dangtis
-
-
-
1.
Ne
Kiekis 450 g, 14,5 cm Ø kaitvietė
9
Maždaug 2:00 nemaišant
Taip
1.
Taip
Kiekis: 800 g, 18 cm Ø arba 17 cm Ø
kaitvietė
9
Maždaug 2:00 nemaišant
Taip
1.
Taip
apie 2:00
Taip
1.
Taip
Taip
1.
Taip
Ne
1 1, 3
Ne
Šokolado lydymas
Indas: puodas ilga rankena
Šokoladinis glajus (pvz., „Dr. Oetker“
kartusis, 150 g) ant 14,5 cm Ø kaitvietės
Vieno patiekalo iš lęšių pašildymas ir
laikymas šiltai
Indas: puodas
Vienas patiekalas iš lęšių pagal DIN
44550
Pradinė temperatūra – 20 °C
Vienas patiekalas iš lęšių, kaip patiekalas
iš skardinės
pvz., lęšių paštetas su „Erasco“ dešrelėmis: pradinė temperatūra – 20 °C
Kiekis 500 g, 14,5 cm Ø kaitvietė
9
(Pamaišyti maždaug po 1:30)
Kiekis: 1000 g, 18 cm Ø arba 17 cm Ø
kaitvietė
9
apie 2:30
(Pamaišyti maždaug po 1:30)
Bešamelio padažo virinimas
Indas: puodas ilga rankena
Pieno temperatūra: 7 °C
Receptas: 40 g sviesto, 40 g miltų, 0,5 l
pieno (3,5 % riebumo) ir žiupsnelio druskos, 14,5 cm Ø kaitvietė
92
apie 5:20
1 Išlydykite sviestą, įmaišykite miltus ir druską, miltų ir
sviesto mišinį kaitinkite 3
minutes.
2 Į miltų ir sviesto mišinį įpilkite pieno ir
nuolat maišydami palaukite, kol užvirs.
3 Kai Bešamelio padažas
užverda, jį toliau 2 minutes
virkite įjungę 1 pakopą ir
nuolat maišykite.
Ryžių košės su pienu virimas
Indas: puodas
Pieno temperatūra: 7 °C
Receptas: 190 g apvaliagrūdžių ryžių,
22,5 g cukraus, 750 ml pieno (3,5 % riebumo) ir žiupsnelio druskos, 14,5 cm Ø
kaitvietė
9
apie 6:30
Ne
2
Taip
Kaitinkite pieną, kol jis pradės
kilti. Perjunkite tolesnio virimo
pakopą ir į pieną suberkite
ryžius, cukrų ir druską.
Ryžių košę su pienu pamaišykite po 10 minučių.
25
Įkaitinimas / užvirinimas
Bandomieji patiekalai
Receptas: 250 g apvaliagrūdžių ryžių, 30
g cukraus, 1 l pieno (3,5 % riebumo) ir
žiupsnelio druskos, 18 arba 17 cm Ø
kaitvietė
Užvirinimo
pakopa
9
Tolesnis virimas
Trukmė (min.:sek.)
Dangtis
Tolesnio virimo
pakopa
Dangtis
apie 6:30
Ne
2
Taip
Kaitinkite pieną, kol jis pradės
kilti. Perjunkite tolesnio virimo
pakopą ir į pieną suberkite
ryžius, cukrų ir druską.
Ryžių košę su pienu pamaišykite po 10 minučių.
Ryžių virimas
Indas: puodas
Vandens temperatūra 20 °C
Receptas pagal DIN 44550:
9
apie 2:48
Taip
2
Taip
9
apie 3:15
Taip
2.
Taip
9
apie 2:40
Ne
7
Ne
9
apie 2:40
Ne
6 arba 6-as, priklausomai nuo
apskrudinimo
laipsnio
Ne
9
Kol aliejus įkaista iki 180 °C
Ne
9
Ne
125 g ilgagrūdžių ryžių, 300 g vandens ir
žiupsnelio druskos, 14,5 cm Ø kaitvietė
Receptas pagal DIN 44550:
250 g ilgagrūdžių ryžių, 600 g vandens ir
žiupsnelio druskos, 18 Ø arba 17 cm Ø
kaitvietė
Kiaulienos išpjovos kepsnio kepimas
Indas: keptuvė
Pradinė temperatūra išpjovos kepsniui: 7
°C
Kiekis: 3 išpjovos kepsniai (bendras svoris apie 300 g, apie 1 cm storio) 15 g
saulėgrąžų aliejaus, 18 cm Ø arba 17
cm Ø kaitvietė
Lietinių kepimas
Indas: keptuvė
Receptas pagal DIN EN 60350-2
Kiekis: 55 ml tešlos kiekvienam lietiniui,
18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė
Užšaldytų bulvyčių gruzdinimas
Indas: puodas
Kiekis: 1,8 kg saulėgrąžų aliejaus, kiekvienai porcijai: 200 g šaldytų bulvyčių
(pvz., „McCain 123 Frites Original“), 18
cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė
Jei bandant naudojama 18 cm Ø kaitvietė ir nustatoma 1500 W
vardinė galia, užvirimo laikas pailgėja apie 20 % ir reikia viena
pakopa didesnės tolesnio virimo pakopos.
26
Sisukord
Ke][tasuhjnd
Ohutusnõuded ..........................................................................27
Kahjustuste põhjused...................................................................... 28
Keskkonnakaitse ......................................................................28
Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus .................................................. 28
Soovitusi energia säästmiseks...................................................... 28
Seadme tutvustus ....................................................................29
Juhtpaneel......................................................................................... 29
Keedualad ......................................................................................... 29
Jääksoojuse näit .............................................................................. 29
Pliidiplaadi seadistamine.........................................................30
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamine............................................... 30
Keeduala sisselülitamine ................................................................ 30
Keetmistabel ..................................................................................... 30
Elektrooniline kiirkuumutus ....................................................31
Elektroonilise kiirkuumutuse seadistamine ................................. 31
Toiduvalmistamistabel elektroonilise kiirkuumutuse jaoks ...... 32
Nõuandeid elektroonilise kiirkuumutuse kohta .......................... 32
Lapselukk..................................................................................32
Lapseluku sisse- ja väljalülitamine................................................ 32
Automaatne lapselukk .................................................................... 32
Taimer ........................................................................................33
Keeduala peab automaatselt välja lülituma ................................ 33
Automaatne taimer .......................................................................... 33
Signaalkell ......................................................................................... 33
Automaatne ajapiirang.............................................................33
Pühkimiskaitse ......................................................................... 33
Energiakulu näit ....................................................................... 34
Põhiseadistused....................................................................... 34
Põhiseadistuste muutmine ............................................................. 35
Puhastus ja hooldus ................................................................ 35
Klaaskeraamiline pind..................................................................... 35
Pliidiplaadi raam............................................................................... 35
Tõrke kõrvaldamine ................................................................. 36
Klienditeenindus ...................................................................... 36
Kontrollroad .............................................................................. 37
Produktinfo
Lisateavet toodete, lisatarvikute, varuosade ja teeninduse kohta
leiate Internetist: www.bosch-home.com ja Internetikauplusest:
www.bosch-eshop.com
: Ohutusnõuded
Lugege käesolevad nõuded hoolikalt läbi.
Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend ning
seadme pass alles hilisemaks kasutuseks
või seadme hilisemate omanike jaoks alles.
Kontrollige seade pärast pakendi
eemaldamist üle. Transpordil tekkinud
vigastuste tuvastamisel ärge ühendage
seadet vooluvõrku.
Ilma pistikuta seadmeid võib vooluvõrku
ühendada üksnes väljaõppinud elektrik.
Seadme garantii ei laiene kahjustustele, mis
on põhjustatud valest ühendamisest
vooluvõrku.
Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes
kodustest tingimustes. Kasutage seadet
vaid toitude ja jookide valmistamiseks. Ärge
jätke töötavat seadet järelevalveta.
Kasutage seadet üksnes suletud ruumides.
Ärge kasutage pliidiplaadi katteid. Need
võivad põhjustada ülekuumenemisest,
süttimisest või materjalide purunemisest
tingitud õnnetusi.
Ärge kasutage ebasobivaid kaitseseadiseid
ja reste laste kaitseks. Need võivad
põhjustada õnnetusi.
Üle 8-aastased lapsed ja isikud, kelle
füüsilised või vaimsed võimed on piiratud
või kellel puuduvad seadme kasutamiseks
vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad
seadet kasutada ainult juhul, kui nende üle
teostab järelevalvet nende turvalisuse eest
vastutav isik või kui neile on selgitatud
seadme ohutut käsitsemist ja kui nad on
mõistnud seadmest tulenevaid ohte.
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed
tohivad seadet puhastada ja hooldada vaid
juhul, kui nad on vanemad kui 8-aastased ja
nende üle teostatakse järelevalvet.
Alla 8-aastased lapsed hoidke seadmest ja
ühendusjuhtmest eemal.
Põletuse oht!
■ Kuum õli ja rasv süttivad kiiresti. Ärge
jätke kuuma õli ja rasva kunagi
järelevalveta. Ärge kunagi kustutage
põlengut veega. Lülitage keeduala välja.
Summutage leegid ettevaatlikult kaane,
kustutusteki või muu sarnase esemega.
■ Keedualad lähevad väga kuumaks. Ärge
kunagi asetage pliidiplaadile süttivaid
esemeid. Ärge jätke pliidiplaadile
esemeid.
■ Seade läheb väga kuumaks. Ärge kunagi
hoidke pliidiplaadi all olevas sahtlis
süttivaid esemeid ega aerosoole.
Põletuse oht!
Põletuse oht!
Põletuse oht!
27
Pliidiplaat lülitub automaatselt välja ja
seda ei saa enam käsitseda. Hiljem võib
see soovimatult sisse lülituda. Lülitage
elektrikilbist vool välja. Pöörduge
parandustöökotta.
Põletuse oht!
■ Keedualad ja neid ümbritsev piirkond,
iseäranis pliidiplaadi raam, lähevad väga
kuumaks. Ärge puudutage kuumi pindu.
Hoidke lapsed eemal.
■ Keeduala kuumeneb, kuid näidik ei tööta.
Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge
parandustöökotta.
Elektrilöögi oht!
■ Asjatundmatult teostatud parandustööd on
ohtlikud.Parandustöid tohib teha vaid
tootja väljaõppe läbinud tehnik.Kui seade
on defektne, eemaldage pistik
pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja
vool. Pöörduge hooldekeskusesse.
■
Põletuse oht!
Sissetungiv niiskus võib põhjustada
elektrilöögi. Ärge kasutage
kõrgsurvepesurit ega aurupuhastit.
■ Defektne seade võib põhjustada
elektrilöögi. Ärge kunagi lülitage sisse
defektset seadet. Eemaldage toitepistik
pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja
vool. Pöörduge hooldustöökotta.
■ Klaaskeraamilises pliidiplaadis olevad
mõrad võivad põhjustada elektrilöögi.
Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge
parandustöökotta.
Vigastuste oht!
Potid võivad potipõhja ja keeduala vahele
sattunud vedeliku tõttu äkitselt üles hüpata.
Hoidke keeduala ja potipõhi alati kuivad.
Elektrilöögi oht!
■
Elektrilöögi oht!
Elektrilöögi oht!
Kahjustuste põhjused
Tähelepanu!
■
■
■
■
Karedad poti- ja pannipõhjad kriimustavad klaaskeraamilist
pinda.
■
Vältige pottide tühjakskeemist. See võib tekitada kahjustusi.
Pliidiplaadile kukkuvad kõvad või teravad esemed võivad
pliidiplaati vigastada.
Alumiiniumfoolium ja plastnõud hakkavad kuumal pliidiplaadil
sulama. Pliidikaitsefoolium ei sobi pliidiplaadi jaoks.
Ärge kunagi asetage kuumi panne ja potte esipaneelile,
näidikualale ega raamile. See võib tekitada kahjustusi.
Ülevaade
Järgmisest tabelist leiate sagedasemad kahjustused:
Kahjustus
Põhjus
Kõrvaldamine
Plekid
Ülekeenud toit
Ülekeenud toit eemaldage kohe klaasist kaabitsa abil.
Ebasobivad puhastusvahendid
Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puhastusvahendeid.
Sool, suhkur ja liiv
Ärge kasutage pliidiplaati tööpinna ega alusena.
Kriimustused
Karedad poti- ja pannipõhjad kriimus- Kontrollige oma nõud üle.
tavad klaaskeraamilist pinda
Värvimuutused
Mikropraod
Ebasobivad puhastusvahendid
Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puhastusvahendeid.
Pinnale kinnijäänud potimaterjal (nt
alumiinium)
Nihutamisel kergitage potte ja panne.
Suhkur, suure suhkrusisaldusega
road
Ülekeenud toit eemaldage kohe klaasist kaabitsa abil.
Keskkonnakaitse
Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus
Soovitusi energia säästmiseks
Käidelge seadme pakendijäätmed keskkonnasõbralikult.
■
Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile
2012/19/EÜ elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmete
kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja
ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.
28
■
Pange pottidele alati peale sobiva suurusega kaas. Ilma
kaaneta keetmisel on energiakulu tunduvalt suurem. Klaasist
kaas võimaldab heita pilku potti, ilma et peaks kergitama
kaant.
Kasutage siledapõhjalisi potte ja panne. Ebatasase põhjaga
keedunõude kasutamisel on energiakulu suurem.
■
■
■
Poti või panni põhja läbimõõt peab vastama keeduala
läbimõõdule. Liiga väikeste pottide kasutamine keedualal
toob kaasa energiakao. Pange tähele: nõude tootjad toovad
sageli ära poti ülemise serva läbimõõdu. Tavaliselt on see
suurem kui poti põhja läbimõõt.
■
Katke potiga keeduala võimalikult suures ulatuses.
■
Lülitage keeduala õigeaegselt madalamale võimsusastmele.
■
Väikesteks kogusteks kasutage väikest potti. Suur, vaid
vähesel määral täidetud pott tarbib palju energiat.
■
Valmistage toitu väheses vees. Sellega hoiate kokku energiat.
Köögiviljas säilivad vitamiinid ja mineraalained.
Valige keetmise jätkamiseks sobiv võimsusaste. Keetmist
liiga kõrgel võimsusastmel jätkates raiskate asjatult energiat.
Kasutage ära pliidiplaadi jääkkuumus. Pikema keeduaja
korral lülitage keeduala välja juba 5-10 minutit enne keeduaja
lõppu.
Seadme tutvustus
Kasutusjuhend käib erinevate pliidiplaatide kohta. Leheküljelt 2
leiate ülevaate mudelitest koos mõõtmetega.
Juhtpaneel
Sensorlülitid
Näidud
pühkimiskaitse / lapselukk
‚-Š
võimsusastmed
-D
•/œ
jääksoojus
1û2û3û4û reguleerimisala
‘
elektrooniline kiirkuumutus
ö
täiendavate kuumutusringide sisselülitus
‰‰
taimer
0
taimer
Märkused
■ Sümboli puudutamisel aktiveerub vastav funktsioon.
Sensorlülitid
#
pealüliti
w
elektrooniline kiirkuumutus
$
keeduala valik
■
■
Hoidke sensorlülitid alati puhtad. Niiskus mõjutab nende
toimivust.
Ärge tõmmake potte näidikute ja sensorite lähedusse.
Elektroonika võib üle kuumeneda.
Keedualad
Keeduala
$
Üheringiline keeduala
ð
Kaheringiline keeduala
ò
Kolmeringiline keeduala
Sisselülitamine ja väljalülitamine
Valige keeduala välja, puudutage sümbolit ö
Valige keeduala välja, puudutage sümbolit ö,2. kuumutusring lülitub sisse
Puudutage sümbolit ö uuesti, 3. kuumutusring lülitub sisse
î
Ovaalselt laienev ala
Valige keeduala välja, puudutage sümbolit ö
Täiendava kuumutusringi sisselülitamine: Vastav näit süttib.
Keeduala sisselülitamine: Automaatselt valitakse viimati seadistatud väärtus.
Jääksoojuse näit
Pliidiplaadil on iga keeduala jaoks kaheastmeline jääksoojuse
näit.
Kui näidikule ilmub •, on keeduala veel kuum. Nii saate näiteks
hoida väikeses koguses rooga veel soojana või sulatada
glasuuri. Kui keeduala jahtub, ilmub näidikule œ. Näit kustub,
kui keeduala on piisavalt jahe.
29
Pliidiplaadi seadistamine
Käesolevast peatükist saate teada, kuidas keedualasid
seadistada. Tabelist leiate võimsusastmed ja keeduajad
erinevate roogade valmistamiseks.
1. Keeduala väljavalimiseks puudutage sümbolit $.
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamine
2. Reguleerimisalal reguleerige välja soovitud võimsusaste.
Pliidiplaadi lülitate sisse ja välja pealülitist.
Võimsusastme näidikul põleb ‹, keeduala näidiku all põleb
¬.
Sisselülitamine: puudutage sümbolit #. Kõlab helisignaal.
Pealüliti kohal olev indikaatortuli ja näidikud ‹ põlevad.
Pliidiplaat on kasutusvalmis.
Väljalülitamine: puudutage sümbolit #, kuni pealüliti kohal olev
indikaatortuli ja näidikud kustuvad. Kõik keedualad on välja
lülitatud. Jääkkuumuse näit põleb edasi seni, kuni keedualad
on piisavalt jahtunud.
Märkused
Pliidiplaat lülitub automaatselt välja, kui kõik keedualad on
olnud välja lülitatud üle 20 sekundi.
■
■
Seadistused jäävad pärast väljalülitamist 4 sekundiks
salvestatuks. Kui lülitate pliidiplaadi selle aja jooksul uuesti
sisse, hakkab pliidiplaat tööle eelnevate seadetega.
Keeduala sisselülitamine
Reguleerimisalal reguleerige välja soovitud võimsusaste.
Võimsusaste 1 = madalaim võimsus
Võimsusaste 9 = kõrgeim võimsus
Igal võimsusastmel on vaheaste. See on reguleerimisalal
tähistatud sümboliga û.
Võimsusastme seadistamine
Pliidiplaat peab olema sisse lülitatud.
Võimsusastme muutmine
Valige keeduala ja reguleerige reguleerimisalal välja soovitud
võimsusaste.
Pliidiplaadi väljalülitamine
Sümboliga $ valige välja keeduala. Reguleerimisalal
reguleerige välja 0. Umbes 10 sekundi pärast süttib
jääkkuumuse näit.
Märkused
■ Viimati seadistatud keeduala jääb aktiivseks. Võite keeduala
seadistada, ilma et peaksite seda uuesti välja valima.
■
Keeduala reguleerib kuumutuse sisse- ja väljalülitamine.
Kuumutus võib sisse ja välja lülituda ka kõrgeimal
võimsusastmel.
Keetmistabel
Järgnevast tabelist leiate mõned näited.
Keetmise alustamiseks kasutage võimsusastet 9.
Keeduajad ja võimsusastmed sõltuvad roogade liigist, kaalust
ja kvaliteedist. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded tabelis
toodud andmetest.
Paksemaid roogi segage aeg-ajalt.
Võimsusaste keetmise jätkamisel
Keeduaeg minutites
šokolaad, glasuur
1-1
-
või, mesi, želatiin
1-2
-
Supp, nt läätsesupp
1-2
-
Piim**
1.-2.
-
Vorstikeste kuumutamine vees**
3-4
-
Spinat, külmutatud
2.-3.
10-20 min
Guljašš, külmutatud
2.-3.
20-30 min
Kneedlid, klimbid
4.-5.*
20-30 min
Kala
4-5*
10-15 min
Valged kastmed, nt Bechameli kaste
1-2
3-6 min
Vahustatud kastmed, nt Bernaise kaste, Hollandaise kaste
3-4
8-12 min
Sulatamine
Soojendamine ja soojana hoidmine
Sulatamine ja soojendamine
Hüüvitamine, paisutamine
* ilma kaaneta edasi keeta
** ilma kaaneta
*** sageli keerata
30
Võimsusaste keetmise jätkamisel
Keeduaeg minutites
Riis (riisi kogusega võrreldes kahekordne kogus vett)
2-3
15-30 min
Riisipuder
1.-2.
35-45 min
Keedetud kartulid
4-5
25-30 min
Koorega keedetud kartulid
4-5
15-25 min
Tainatooted, nuudlid
6-7*
6-10 min
Ühepajatoidud, supid
3.-4.
15-60 min
Köögivili
2.-3.
10-20 min
Köögivili, külmutatud
3.-4.
10-20 min
Kiirkeedupotis keetmine
4-5
-
Rulaadid
4-5
50-60 min
Moorpraad
4-5
60-100 min
Guljašš
2.-3.
50-60 min
Šnitsel, naturaalne või paneeritud
6-7
6-10 min
Šnitsel, külmutatud
6-7
8-12 min
Karbonaad, naturaalne või paneeritud***
6-7
8-12 min
Lihalõigud (3 cm paksused)
7-8
8-12 min
Hamburger, lihapallid (3 cm läbimõõduga)***
4.-5.
30-40 min
Linnulihafilee (2 cm paksune)***
5-6
10-20 min
Linnulihafilee, sügavkülmutatud***
5-6
10-30 min
Kala ja kalafilee, naturaalne
5-6
8-20 min
Kala ja kalafilee, paneeritud
6-7
8-20 min
Kala ja kalafilee, paneeritud ja külmutatud, nt kalapulgad
6-7
8-12 min
Krabid ja krevetid
7-8
4-10 min
Panniroad, külmutatud
6-7
6-10 min
Pannkoogid
6-7
üksteise järel
Omlett
3.-4.
üksteise järel
Härjasilmad
5-6
3-6 min
Sügavkülmutatud tooted, nt friikartulid, kananagitsad
8-9
-
Kroketid
7-8
-
Liha, nt kanatükid
6-7
-
Kala, paneeritud või õlletainas
5-6
-
Köögivili, seened, paneeritud või õlletainas
5-6
-
Väikesed küpsetised, nt Berliini pannkoogid, puuvili õlletainas
4-5
-
Keetmine, aurutamine, hautamine
Moorimine
Praadimine**
Frittimine (150-200g ühe portsjoni kohta praadida järjest 1-2 ltr õlis**)
* ilma kaaneta edasi keeta
** ilma kaaneta
*** sageli keerata
Elektrooniline kiirkuumutus
Elektroonilise kiirkuumutuse toimel läheb keeduala kõrgeimal
võimsusastmel kuumaks ja lülitub siis Teie poolt valitud
võimsusastmele.
1. Reguleerige välja soovitud võimsusaste keetmise
Kui kaua keeduala kõrgeimal võimsusel töötab, sõltub valitud
võimsusastmest.
Elektrooniline kiirkuumutus on aktiveeritud. Näidikul vilguvad
vaheldumisi ‘ ja võimsusaste keetmise jätkamiseks.
Elektroonilise kiirkuumutuse seadistamine
Pärast keematõusmist põleb näidikul veel vaid
jätkuvõimsusaste.
Elektroonilist kiirkuumutust saab aktiveerida vaid esimese 30
sekundi jooksul pärast keeduala sisselülitamist:
jätkamiseks.
2. Puudutage sümbolit w.
31
Toiduvalmistamistabel elektroonilise kiirkuumutuse jaoks
Seda, milliste roogade jaoks sobib elektrooniline kiirkuumutus,
näete järgmisest tabelist.
Väiksem toodud kogus käib väiksemate keedualade kohta,
suurem kogus suuremate keedualade kohta. Toodud ajad ja
kogused on ligikaudsed.
Paksemaid roogi segage aeg-ajalt.
Elektroonilise kiirkuumutuse joaks sobivad road
Kogus
Võimsusaste
Keetmise kogukestus minutites
Puljong
500ml-1ltr
A 7-8
4-7 min
Paksemad supid
500ml-1ltr
A 2-3
3-6 min
Piim**
200-400ml
A 1-2
4-7 min
400-800g
A 1-2
-
Spinat, külmutatud
300-600g
A 2.-3.
10-20 min
Guljašš, külmutatud
500g-1kg
A 2.-3.
20-30 min
300-600g
A 4-5*
20-25 min
Riis (riisi kogusega võrreldes kahekordne kogus vett)
125-250g
A 2-3
20-25 min
Keedetud kartulid 1-3 tassis vees
750g-1,5kg
A 4-5
30-40 min
Koorega keedetud kartulid 1-3 tassis vees
750g-1,5kg
A 4-5
20-30 min
Köögivili 1-3 tassis vees
500g-1kg
A 2.-3.
15-20 min
Külmutatud köögivili 1-3 tassis vees
500g-1kg
A 4.-5.
15-20 min
Rulaadid
4 tükki
A 4-5
50-60 min
Moorpraad
1kg
A 4-5
80-100 min
Šnitsel, naturaalne või paneeritud
1-2 tk
A 6-7
8-12 min
Karbonaad, naturaalne või paneeritud
1-2 tk
A 6-7
8-12 min
Lihalõigud (3 cm paksused)
1-2 tk
A 7-8
8-12 min
Kala ja kalafilee, paneeritud
1-2 tk
A 6-7
8-12 min
Kala ja kalafilee, paneeritud ja külmutatud, nt kalapulgad
200-300g
A 6-7
8-12 min
A 6-7
üksteise järel praadida
Soojendamine
Soojendamine ja soojana hoidmine
Supp, nt läätsesupp
Sulatamine ja soojendamine
Hautamine
Kala
Keetmine
Moorimine
Praadimine**
Pannkoogid
* ilma kaaneta edasi keeta
** ilma kaaneta
Nõuandeid elektroonilise kiirkuumutuse
kohta
Elektrooniline kiirkuumutus sobib säästliku ja vähese veega
keetmise puhul.
■
■
■
Suurte keedualade puhul lisage roale ainult umbes 3 tassi
vett, väikeste keedualade puhul umbes 2 tassi vett.
Katke pott kaanega.
Toiduainete jaoks, mida valmistatakse rohkes vees (nt
nuudlid), ei ole elektrooniline kiirkuumutus sobiv.
Lapselukk
Lapselukk tõkestab lastel pliidiplaadi sisselülitamise.
Automaatne lapselukk
Lapseluku sisse- ja väljalülitamine
See funktsioon aktiveerib pliidiplaadi väljalülitamisel lapseluku.
Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.
Sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamine: puudutage sümbolit D ca 4 sekundit. Sümboli
D kohal olev indikaatortuli süttib 10 sekundiks. Pliidiplaat on
lukustatud.
Kuidas automaatset lapselukku sisse lülitada, saate teada
peatükist "Põhiseadistused".
Väljalülitamine: puudutage sümbolit D ca 4 sekundit.
Blokeering vabaneb.
32
Taimer
Märkus: Kestuseks võite seada kuni 99 minutit.
Taimerit võib kasutada 2 erineval viisil:
■
Keeduala peab automaatselt välja lülituma.
■
Signaalkellana.
Automaatne taimer
Keeduala peab automaatselt välja lülituma
Sisestage soovitud keeduala jaoks aeg. Pärast aja möödumist
lülitub keeduala automaatselt välja.
Kestuse seadistamine
Selle funktsiooniga saate välja reguleerida kestuse kõikide
keedualade jaoks. Pärast iga keeduala sisselülitamist hakkab
väljareguleeritud kestus jooksma. Pärast aja möödumist lülitub
keeduala automaatselt välja.
Kuidas sisse lülitada automaatset taimerit, saate teada
põhiseadistuste peatükist.
Märkus: Saate muuta keeduala jaoks seatud kestust või
lülitada välja keeduala jaoks seatud automaatse taimeri:
Valige keeduala välja ja puudutage sümbolit 0. Soovitud näit
x süttib heleda tulega. Reguleerimisalal muutke kestust või
seadke ‹‹ peale.
Keeduala peab olema välja valitud ja seadistatud.
1. Puudutage sümbolit 0. Keeduala näit x süttib. Taimeri
näidikul süttib ‹‹.
2. Järgmise 10 sekundi jooksul reguleerige reguleerimisalal
välja soovitud kestus.
Signaalkell
Signaalkellaga saate välja reguleerida kuni 99 minutit. See on
sõltumatu kõikidest teistest seadistustest.
Signaalkella sisselülitamine
Signaalkella saate sisse lülitada 2 eri viisil:
■
■
Kui keeduala on välja valitud, puudutage sümbolit 0 10
sekundi jooksul 2 korda.
Sümboli 0 puudutamine, ilma et keeduala oleks välja valitud.
Näit V süttib.
Kestus hakkab jooksma. Kui olete seadnud kestuse mitme
keeduala jaoks, kuvatakse alati viimati valitud keeduala kestust.
Pärast aja möödumist
Kui kestus on möödunud, lülitub keeduala välja. Kuulete
helisignaali ja näidikul süttib ‹‹ 10 sekundiks. Näit x põleb
heleda tulega. Puudutage mis tahes sümbolit. Näidud kustuvad
ja helisignaal vaibub.
Kestuse muutmine või kustutamine
Valige keeduala välja ja puudutage sümbolit 0. Näit x süttib
heleda tulega. Reguleerimisalal muutke kestust või seadke ‹‹
peale.
Signaalkella seadmine
Reguleerimisalal määrake soovitud aeg.
Kui kestus on möödunud
Pärast aja möödumist kuulete helisignaali. Taimeri näidikul
põleb ‹‹. Signaalkella näit V põleb eredalt. 10 sekundi pärast
lülitub näit välja.
Aja näitamine
Sümboliga 0 valige välja signaalkell. Aja näit ilmub 10
sekundiks.
Aja korrigeerimine
Sümboliga 0 valige välja signaalkell ja seadistage uuesti.
Automaatne ajapiirang
Kui keeduala on pikka aega sisse lülitatud ja seadistust ei
muudeta, aktiveerub automaatne ajapiirang.
Mis tahes sensorlüliti puudutamisel näit kustub. Võite
seadistada uuesti.
Keeduala kuumenemine katkeb. Keeduala näidikul vilguvad
vaheldumisi ” ‰ ja jääkkuumuse näit •/œ.
Automaatse ajapiirangu aktiveerumise aeg sõltub seadistatud
võimsusastmest (1 kuni 10 tundi).
Pühkimiskaitse
Juhtpaneeli pühkimisel võivad seadistused muutuda.
Selle vältimiseks on pliidiplaat varustatud pühkimiskaitse
funktsiooniga. Puudutage sümbolit - D. Kõlab helisignaal ja
sümboli - D kohal olev indikaatorlamp süttib. Juhtpaneel on
30 sekundiks lukustatud. Saate juhtpaneeli pühkida, ilma et
seadistused muutuksid.
Märkus: Pühkimiskaitse funktsioon ei laiene pealülitile.
Pliidiplaati saate alati välja lülitada.
33
Energiakulu näit
Selle funktsiooniga saate kuvada pliidiplaadi sisse- ja
väljalülitamise vahelisel ajal tarbitud elektrienergia näitu.
Pärast väljalülitamist ilmub ekraanile 10 sekundiks tarbitud
elektrienergia näit kilovatt-tundides, nt 1,08kWh
N:K
Näidu täpsus sõltub muu hulgas vooluvõrgu pinge kvaliteedist.
Näit ei ole aktiivne. Kuidas näitu aktiveerida, saate teada
peatükist Põhiseadistused.
Põhiseadistused
Seade on varustatud erinevate põhiseadistustega.
Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.
Näit
Funktsioon
™‚
Automaatne lapselukk
‹ Välja lülitatud.*
‚ Sisse lülitatud.
™ƒ
Helisignaal
‹ Kinnitussignaal ja vale käsitsuse signaal välja lülitatud.
‚ Ainult vale käsitsuse signaal sisse lülitatud.
ƒ Ainult kinnitussignaal sisse lülitatud.
„ Kinnitussignaal ja vale käsitsuse signaal sisse lülitatud.*
™„
Energiakulu näit (esitage päring võrgupinge kohta energiavarustusettevõttele)
‹ Tarbitud elektrienergia näit on välja lülitatud.*
‚ Tarbitud elektrienergia näit võrgupingel 230V.
ƒ Tarbitud elektrienergia näit võrgupingel 400V.
„ Tarbitud elektrienergia näit võrgupingel 220V.
… Tarbitud elektrienergia näit võrgupingel 240V.
™†
Automaatne taimer
‹ Välja lülitatud.*
‚-ŠŠ Aeg, mille möödudes lülituvad keedualad välja
™‡
Taimeri aja möödumise signaali kestus
‚ 10 sekundit.*
ƒ n 30 sekundit
„ 1 minut.
™ˆ
Kuumutusringide sisselülitamine
‹ Välja lülitatud.
‚ Sisse lülitatud.
ƒ Viimane seadistus enne keeduala väljalülitamist.*
™Š
Keeduala väljavalimise aeg
‹ Piiramatu: Viimati valitud keeduala võite seadistada kogu aeg, ilma et peaksite keeduala uuesti välja valima.*
‚ Viimati valitud keeduala võite seadistada 10 sekundi jooksul pärast väljavalimist, seejärel peate keeduala enne
seadistamist uuesti välja valima.
* Põhiseadistus
34
Näit
Funktsioon
™‹
Lähtestamine põhiseadistusele
‹ Välja lülitatud.*
‚ Sisse lülitatud.
* Põhiseadistus
Põhiseadistuste muutmine
3. Puudutage sümbolit 0 seni, kuni soovitud näit ilmub
vasakpoolsele näidikule.
Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.
4. Reguleerimisalal reguleerige välja soovitud väärtus.
1. Lülitage pliidiplaat sisse.
2. Järgmise 10 sekundi jooksul puudutage sümbolit 0
4 sekundit
5. Puudutage sümbolit 0 4 sekundit.
Seadistus on aktiveeritud.
Vasakpoolsel näidikul vilguvad vaheldumisi ™ ja ‚,
parempoolsel näidikul põleb ‹.
Väljalülitamine
Põhiseadistustest lahkumiseks lülitage pliidiplaat pealülitist
välja ja seadistage uuesti.
Puhastus ja hooldus
Käesolevas peatükis on toodud juhised pliidiplaadi hoolduseks.
Sobivad puhastus- ja hooldusvahendid on saadaval
müügiesindustes ja meie Interneti-kaupluses.
Klaaskeraamiline pind
Puhastage pliidiplaat iga kord pärast kasutamist. Nii ei kõrbe
toidujäägid sisse.
■
■
Kasutage üksnes sooja nõudepesuvahendilahust.
Uued puhastuslapid loputage enne kasutamist põhjalikult
läbi.
■
Ärge kasutage teravaid ega küüriva toimega vahendeid.
■
Ärge kasutage klaasist kaabitsat.
Puhastage pliidiplaati alles siis, kui see on piisaval määral
jahtunud.
Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid
puhastusvahendeid. Pöörake tähelepanu pakendil toodud
puhastusjuhistele.
Ärge kunagi kasutage:
■
käsipesuks ette nähtud nõudepesuvahendit lahjendamata
kujul
■
nõudepesumasinas kasutamiseks ette nähtud vahendit
■
küüriva toimega vahendeid
■
abrasiivse toimega vahendeid nagu ahjupuhastusaerosool
või plekieemaldi
■
küürimiskäsni
■
kõrgsurve- ega aurupuhastit
Kõvasti kinni olev mustus eemaldage kauplustes saadaoleva
klaasist kaabitsaga. Pöörake tähelepanu tootja juhistele.
Sobiva klaasist kaabitsa leiate ka meie müügiesindusest,
hooldustöökojast ja Interneti-poest.
Head tulemused saavutate klaaskeraamilise pinna
puhastamiseks ettenähtud spetsiaalseid puhastuskäsni
kasutades.
Pliidiplaadi raam
Et vältida pliidiplaadi raami kahjustamist, järgige järgmisi
juhiseid:
35
Tõrke kõrvaldamine
Tõrge on sageli tingitud vaid mõnest pisiasjast. Enne
klienditeenindusse pöördumist pöörake palun tähelepanu
järgmisele.
Et elektroonika üle ei kuumeneks, lülituvad keedualad vajaduse
korral automaatselt välja. Näitu ”ƒ, ”… või ”† kuvatakse
vaheldumisi jääkkuumuse näiduga • või œ.
Teie pliidiplaadi elektroonika paikneb juhtpaneeli all. Selles
piirkonnas võib temperatuur mitmesugustel põhjustel väga
kõrgele tõusta.
Näit
Viga
Abinõu
Puudub
Vooluvarustus on katkenud.
Kontrollige hoone elektrikilpi ja kaitsmeid. Tehke teiste elektritarvikute abil kindlaks, kas tegemist on voolukatkestusega.
Kõik näidud vilguvad Juhtpaneel on niiske või on sellele aseta- Kuivatage juhtpaneel või eemaldage ese.
tud mingi ese.
”ƒ
Mitut keeduala kasutati üheaegselt suurel Oodake veidi. Puudutage mis tahes sensorlülitit. Kui ”ƒ kustub,
võimsusel. Elektroonika kaitseks lülitus
on elektroonika piisavalt jahtunud. Võite keetmist jätkata.
keeduala välja.
”…
Hoolimata ”ƒ poolsest väljalülitumisest Oodake veidi. Puudutage mis tahes sensorlülitit. Kui ”… kustub,
jätkas elektroonika kuumenemist. Seepä- võite keetmist jätkata.
rast lülitusid välja kõik keedualad.
”† ja võimsusaste
Hoiatus: juhtpaneeli piirkonnas on kuum
keedunõu. Elektroonika ülekuumenemise oht.
Eemaldage keedunõu. Veateade kustub veidi peale seda. Võite
keetmist jätkata.
Ӡ ja helisignaal
Juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedunõu. Elektroonika kaitseks lülitus keeduala välja.
Eemaldage keedunõu. Oodake veidi. Puudutage mis tahes sensorlülitit. Kui ”† kustub, võite keetmist jätkata.
”‰
Keeduala oli liiga kaua töös ja lülitus
välja.
Võite keeduala kohe uuesti sisse lülitada.
vilguvad vaheldumisi. Kõlab helisignaal
Klienditeenindus
Kui seade vajab parandamist, pöörduge meie
klienditeenindusse.
E-number ja FD-number:
Klienditeenindusse pöördumisel teatage palun seadme Enumber ja FD-number. Andmesildi numbritega leiate seadme
passist.
Pidage meeles, et valest käsitsusest tingitud probleemide korral
on hooldustehniku poole pöördumine ka garantii kehtivuse ajal
tasuline.
Remonttööde tellimus ja konsultatsioon rikete korral
Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast
klienditeeninduste nimekirjast.
Tootja pädevuses võite kindel olla. Sellest lähtudes tagate, et
parandustöid teevad asjaomase kvalifikatsiooniga
hooldustehnikud, kes kasutavad seadme jaoks ettenähtud
originaalvaruosi.
36
Kontrollroad
Järgneva tabeli koostasid kontrolliasutused, et hõlbustada meie
kodumasinate testimist.
Tabelis toodud andmed on esitatud järgmiste mõõtmetega
Schulte-Uferi keedunõude kohta (4osaline
induktsioonpliidiplaadi pottide komplekt HEZ 390042):
■
■
■
■
keedupott Ø 16 cm, 1,7 L, 14,5 cm Ø üheringiline keeduala
jaoks
keedupott Ø 22 cm, 4,2 L, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala
jaoks
praepann Ø 24 cm, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks
kastrul Ø 16 cm, 1,2 L, 14,5 cm Ø üheringiline keeduala
jaoks
Kuumutamine / keema ajamine
Kontrollroad
Edasikeetmine
Võimsusaste
keema ajamisel
Kestus (min:sek)
Kaas
Võimsusaste edasikeetmisel
Kaas
-
-
-
1.
ei
Kogus 450 g 14,5 cm Ø keeduala jaoks
9
ca 2:00 ilma segamata
jah
1
jah
Kogus: 800 g 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks
9
ca 2:00 ilma segamata
jah
1
jah
9
ca 2:00
jah
1
jah
jah
1
jah
ei
1 1, 3
ei
Šokolaadi sulatamine
Nõu: Varrega kastrul
Šokolaadiglasuur (nt Oetkeri poolmõru,
150 g) 14,5 cm Ø keedualal
Läätsesupi soojendamine ja soojana
hoidmine
Nõu: Pott
Läätsesupp vastavalt standardile DIN
44550
Algtemperatuur 20 °C
Läätsesupp konservsupina
nt Erasco läätsesupp viineritega: Algtemperatuur 20 °C
Kogus 500 g 14,5 cm Ø keeduala jaoks
(segada, kui möödunud on ca
1:30)
Kogus: 1000 g 18 cm Ø või 17 cm Ø
keeduala jaoks
9
ca 2:30
(segada, kui möödunud on ca
1:30)
Bechameli kastme valmistamine
Nõu: Varrega kastrul
Piima temperatuur: 7 °C
Retsept: 40 g võid 40 g jahu, 0,5 l piima
(3,5%-list) ja pisut soola 14,5 cm Ø keeduala jaoks
92
ca 5:20
1 Sulatada või, segada hulka
jahu ja sool ning lasta 3
minutit kuumeneda
2 Lisada segule piim ja kuumutada see
pidevalt segades keemiseni
3 Pärast kastme kuumenemist keemiseni hoida seda
veel 2 minutit võimsusastmel
1, seejuures pidevalt segada
Riisipudru keemine
Nõu: Pott
Piima temperatuur: 7 °C
Retsept: 190 g ümarateralist riisi, 22,5 g
suhkrut, 750 ml piima (3,5%-list), veidi
soola, 14,5 cm Ø keeduala jaoks
9
ca 6:30
ei
2
jah
Kuumutada piim keemiseni. Lülitada keeduala madalamale võimsusastmele ning lisada piima
hulka riis, suhkur ja sool
10 minuti pärast segada läbi
37
Kuumutamine / keema ajamine
Kontrollroad
Retsept: 250 g ümarateralist riisi, 30 g
suhkrut, 1 ml piima (3,5%-list), veidi
soola 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala
jaoks
Edasikeetmine
Võimsusaste
keema ajamisel
Kestus (min:sek)
Kaas
Võimsusaste edasikeetmisel
Kaas
9
ca 6:30
ei
2
jah
Kuumutada piim keemiseni. Lülitada keeduala madalamale võimsusastmele ning lisada piima
hulka riis, suhkur ja sool
10 minuti pärast segada läbi
Riisi keetmine
Nõu: Pott
Veetemperatuur 20 °C
Retsept vastavalt standardile DIN 44550:
9
ca 2:48
jah
2
jah
9
ca 3:15
jah
2.
jah
9
ca 2:40
ei
7
ei
9
ca 2:40
ei
6 või 6. olenevalt
pruunistusastmest
ei
9
kuni õli kuumeneb tempertuurile
180 °C
ei
9
ei
125 g pikateralist riisi, 300 g vett ja pisut
soola, 14,5 cm Ø keeduala jaoks
Retsept vastavalt standardile DIN 44550:
250 g pikateralist riisi, 600 g vett ja pisut
soola, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala
jaoks
Seafilee praadimine
Nõu: Praepann
Seafilee algtemperatuur: 7 °C
Kogus: 3 seafileed (kogukaal ca 300 g,
umbes 1 cm paksused) 15 g päevalilleõli, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks
Pannkookide praadimine
Nõu: Praepann
Retsept vastavalt standardile DIN 603502
Kogus: 55 ml tainast ühe pannkoogi
kohta, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala
jaoks
Sügavkülmutatud friikartulite frittimine
Nõu: Pott
Kogus: 1,8 kg päevalilleõli, ühe portsjoni
kohta: 200 g sügavkülmutatud friikartuleid (nt McCain 123), 18 cm Ø või 17 cm
Ø keeduala jaoks
Kui katseid tehakse 18 cm Ø keedualal ja nimivõimsusega
1500 W, pikeneb kuumenemisaeg umbes 20% ja võimsusaste
edasikeetmisel on ühe astme võrra kõrgem.
38
Зміст
u[нkІс]трукяці
Техніка безпеки ............................................................................ 39
Причини несправностей ..................................................................... 40
Захист навколишнього середовища ........................................ 41
Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки ................ 41
Поради щодо заощадження енергії ................................................. 41
Знайомство з приладом .............................................................. 41
Панель управління................................................................................ 41
Конфорки................................................................................................ 42
Індикатор залишкового тепла ........................................................... 42
Регулювання конфорок .............................................................. 42
Увімкнення та вимкнення варильної поверхні .............................. 42
Регулювання конфорки....................................................................... 42
Таблиця тривалості готування........................................................... 43
Автоматика закипання ................................................................ 44
Регулювання автоматики закипання ............................................... 44
Таблиця тривалості готування для автоматики закипання........ 44
Поради щодо автоматики закипання .............................................. 45
Функція "Захист від дітей" ......................................................... 45
Увімкнення та вимкнення функції "Захист від дітей" ................... 45
Автоматична функція "Захист від дітей" ......................................... 45
Таймер............................................................................................ 45
з
викорстаня
Автоматичне вимкнення конфорки ..................................................45
Автоматичний таймер...........................................................................45
Кухонний таймер ...................................................................................46
Функція автоматичного обмеження часу ................................ 46
Захист від витирання ................................................................... 46
Індикація енергоспоживання ..................................................... 46
Основні установки........................................................................ 47
Зміна основних установок ..................................................................48
Чищення та догляд....................................................................... 48
Склокераміка..........................................................................................48
Рама варильної поверхні .....................................................................48
Усунення несправностей ............................................................ 49
Сервісна служба ........................................................................... 49
Тестові страви............................................................................... 50
Produktinfo
Более подробную информацию о продукции, принадлежностях,
запасных частях и службе сервиса можно найти на
официальном сайте www.bosch-home.com и на сайте интернетмагазина www.bosch-eshop.com
: Техніка безпеки
Ретельно прочитайте цю інструкцію.
Збережіть інструкції з монтажу та
експлуатації та паспорт приладу для
подальшого користування або передачі їх
іншому користувачу.
Перевірте прилад після розпакування. При
виявленні пошкодження, яке виникло під
час транспортування, не встановлюйте
прилад.
Право підключати прилад без штекеру має
тільки фахівець, що отримав відповідний
дозвіл. Гарантія не розповсюджується на
ушкодження, спричинені неправильним
монтажем.
Цей прилад призначений тільки для
домашнього побутового використання.
Використовуйте цей прилад виключно для
приготування страв і напоїв. Ніколи не
залишайте працюючий прилад без нагляду.
Експлуатуйте прилад лише в зачинених
приміщеннях.
Не застосовуйте захисну панель варильної
поверхні. Існує небезпека
травмування,наприклад, внаслідок
перегрівання, займання або
розтріскування матеріалів приладу.
Не використовуйте непридатні захисні
пристрої або решітки для безпеки дітей.
Існує небезпека травмування.
Діти до 8 років та особи із психічними,
сенсорними чи ментальними вадами, або
якщо їм бракує знань та досвіду, можуть
користуватися приладом лише під
наглядом людини, що несе відповідальність
за їхню безпеку, або якщо вони пройшли
підготовку з користування приладом та
розуміють можливу небезпеку.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Очищення та експлуатаційне
обслуговування можуть виконувати діти,
лише якщо їм 8 років або більше та якщо
вони під наглядом.
Тримайте дітей молодших за 8 років подалі
від приладу та кабелю підключення.
Небезпека пожежі!
■ Гаряча олія або жир швидко займаються.
Ніколи не залишайте без нагляду гарячі
олію та жир. Забороняється заливати
вогонь водою. Вимкніть конфорку.
Обережно закрийте полум'я кришкою або
аналогічним предметом.
■ Конфорки дуже сильно нагріваються.
Ніколи не кладіть займисті предмети на
варильну поверхню. Не кладіть предмети
на варильну поверхню.
■ Прилад дуже сильно нагрівається. Ніколи
не зберігайте займисті предмети або
спреї в шухлядах безпосередньо під
варильною поверхнею.
Небезпека пожежі!
Небезпека пожежі!
39
Варильна поверхня вимикається
самостійно, нею більше не можна
користуватись. Пізніше вона може
випадково увімкнутися. Вимкніть
запобіжник у розподільному блоці.
Зверніться до сервісної служби.
Небезпека опіків!
■ Конфорка та поверхня навколо неї
(особливо рама варильної поверхні)
сильно нагріваються. Не торкайтесь
гарячих поверхонь. Не підпускайте дітей
до приладу.
■ Конфорка нагрівається, але індикатор не
працює Вимкніть запобіжник у
розподільному блоці. Зверніться до
сервісної служби.
Небезпека ураження електричним
струмом!
■ При некваліфікованому ремонті прилад
може стати джерелом
небезпеки.Ремонтні роботи може
виконувати тільки підготований нами
технік сервісної служби.Якщо прилад
несправний, витягніть мережевий штекер
із розетки або вимкніть запобіжник у
коробці запобіжників. Зверніться до
сервісної служби.
■
Небезпека пожежі!
Небезпека опіків!
Проникаюча волога може спричинити
ураження електричним струмом. Не
використовуйте очищувач високого тиску
або пароочищувачі.
■ Несправність приладу може призвести до
ураження електричним струмом.
Забороняється вмикати пошкоджений
прилад. Витягніть мережевий штекер або
вимкніть запобіжник у розподільному
блоці. Зверніться до сервісної служби.
■ Тріщини або відколи на склокераміці
можуть призвести до ураження
електричним струмом. Вимкніть
запобіжник у розподільному блоці.
Зверніться до сервісної служби.
Небезпека травмування!!
Каструля може раптово підскочити на
конфорці через рідину між дном каструлі та
конфоркою. Дбайте про те, щоб конфорка
та дно каструлі завжди залишались сухими.
■
Небезпека ураження електричним струмом!
Небезпека ураження електричним струмом!
Небезпека ураження електричним струмом!
Причини несправностей
Увага!
■ Шорстке дно каструль та сковорідок дряпає склокераміку.
■
Не ставте на вогонь порожні каструлі. Це може призвести до
пошкоджень.
■
Ніколи не ставте гарячі сковорідки та каструлі на панель
управління, біля індикаторів та на раму. Це може призвести
до пошкоджень.
■
Падіння на варильну поверхню твердих та/або гострих
предметів може викликати пошкодження.
■
Алюмінієва фольга та ємності з пластмаси на гарячих
конфорках плавляться. Захисна фольга для плити не
підходить для Вашої варильної поверхні.
Огляд
У наступній таблиці Ви знайдете інформацію про проблеми, що
можуть виникнути найчастіше:
Проблема
Причина
Рішення
Плями
Страва збігла під час готування
Одразу ж видаляйте їжу, що потрапила на поверхню плити, за допомогою
шкребка для скла.
Очисні засоби, не призначені для
склокераміки
Застосовуйте лише очисні засоби, призначені для склокераміки.
Сіль, цукор та пісок
Ніколи не складайте речі на варильну поверхню і не використовуйте її як
робочий стіл.
Шорстке дно каструль та сковорідок
дряпає склокераміку
Перевіряйте ваш посуд.
Очисні засоби, не призначені для
склокераміки
Застосовуйте лише очисні засоби, призначені для склокераміки.
Стирання каструль (наприклад,
алюмінієвих)
Піднімайте каструлі і сковорідки, коли пересуваєте.
Цукор та страви з високим вмістом
цукру
Одразу ж видаляйте їжу, що потрапила на поверхню плити, за допомогою
шкребка для скла.
Подряпини
Потемніння
Нагар
40
Захист навколишнього середовища
Утилізація відповідно до правил екологічної
безпеки
■
Діаметр дна каструлі або сковорідки повинен відповідати
розміру конфорки. Занадто малі каструлі на конфорці
призводять до втрат енергії. Зверніть увагу: виробники посуду
часто зазначають верхній діаметр каструлі. Найчастіше він
більший за діаметр дна каструлі.
■
Для невеликої кількості використовуйте невелику каструлю.
Велика, тільки трохи наповнена каструля потребує багато
електроенергії.
■
Готуйте з невеликою кількістю води. Це заощадить енергію, а
овочі збережуть вітаміни та мінеральні речовини.
■
Намагайтеся закривати каструлею якомога більшу площу
конфорки.
■
Своєчасно перемикайте назад на слабкіший рівень
нагрівання.
■
Оберіть потрібний рівень подальшого нагрівання. Під час
готування із занадто високим рівнем витрачатиметься зайва
енергія.
■
Використовуйте залишкове тепло варильної поверхні. Під час
довгого готування вимикайте конфорку вже за 5­10 хвилин до
того, як знімете з плити каструлю чи сковорідку.
Обов'язково утилізуйте упаковку відповідно до правил
екологічної безпеки.
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно
електронних та електроприладів, що були у
використанні (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Директивою визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад
та утилізації бувших у використанні приладів.
Поради щодо заощадження енергії
■
Завжди накривайте каструлі відповідною кришкою. Під час
готування без кришки витрачається значно більше
електроенергії. За допомогою скляної кришки Ви зможете
спостерігати за приготуванням страви навіть у закритій
каструлі.
■
Використовуйте каструлі та сковорідки з рівним дном.
Нерівне дно підвищує витрати електроенергії.
Знайомство з приладом
Дана Інструкція по використанню дійсна для різних варильних
поверхонь. На стор. 2 Ви знайдете огляд типів із зазначенням
основних характеристик.
Панель управління
Індикація
‚-Š
рівнів нагрівання
•/œ
залишкового тепла
‘
автоматики закипання
‰‰
таймера
Вказівки
■ При натисненні на символ активується відповідна функція.
■
Стежте, щоб панель управління була завжди сухою. Волога
порушує функціональність.
■
Забороняється ставити каструлі в безпосередній близькості
до дисплея й сенсорів. Від цього може перегрітися
електроніка.
Панель управління
#
Головний вимикач
w
Автоматика закипання
$
Вибір конфорки
-D
Захист від витирання / функція "Захист від дітей"
1û2û3û4û Зона регулювання параметрів
ö
Підключення зон
0
Таймер
41
Конфорки
конфорка
$
Одноконтурна конфорка
ð
Двоконтурна конфорка
ò
Триконтурна конфорка
Підключення та відключення
Оберіть конфорку, доторкніться до символу ö
Оберіть конфорку, доторкніться до символу ö, підключиться другий нагрівальний контур
Знову доторкнуться до символу ö , підключиться третій нагрівальний контур
î
Овальна зона розширення
Оберіть конфорку, доторкніться до символу ö
Підключення конфорки: світиться відповідний індикатор.
Увімкнення конфорки: автоматично обирається попередня установка
Індикатор залишкового тепла
На варильній поверхні для кожної конфорки передбачений
двоступеневий індикатор залишкового тепла.
Якщо на індикаторі світиться •, конфорка ще гаряча. Ви
можете, наприклад, підтримувати в гарячому стані невеличку
страву або розтопити шоколадну глазур. Якщо конфорка
охолоджується далі, індикатор переключається на œ. Коли
конфорка достатньо остигла, індикатор згасає.
Регулювання конфорок
У цій главі Ви дізнаєтеся, як регулювати конфорки. У таблиці
нижче Ви знайдете рівні нагрівання та час готування різних
страв.
Увімкнення та вимкнення варильної поверхні
Варильна поверхня вмикається та вимикається за допомогою
головного вимикача.
Увімкнення: доторкніться до символу #. Лунає сигнал.
Загоряються індикаторна лампочка біля головного вимикача та
індикатори ‹. Варильна поверхня готова до експлуатації.
Вимкнення: доторкніться до символу # і тримайте, поки
індикаторна лампочка біля головного вимикача та індикатори
не згаснуть. Всі конфорки вимкнені. Індикатор залишкового
тепла буде світитися, поки конфорки достатньо не охолонуть.
Вказівки
■ Варильна поверхня вимикається автоматично, якщо всі
конфорки вимкнені довше, ніж 20 секунд.
■
Установки зберігаються у пам'яті перші 4 секунди після
вимкнення. Якщо Ви протягом цього часу знов увімкнете
варильну поверхню, вона працюватиме з попередніми
установками.
Регулювання конфорки
У зоні регулювання параметрів Ви можете встановити бажаний
рівень нагрівання.
Рівень нагрівання 1 = найнижча потужність
Рівень нагрівання 9 = найвища потужність
Кожний рівень нагрівання має проміжний рівень. Він
позначається у зоні регулювання параметрів символом û.
Встановлення рівня нагрівання:
Варильна поверхня повинна бути увімкненою.
1. Доторкніться до символу $, щоб обрати конфорку.
На індикаторі рівнів нагрівання світиться ‹, під ним
відображається ¬.
2. Задайте потрібні параметри для бажаної конфорки у зоні
регулювання параметрів.
42
Зміна рівня нагрівання
Оберіть конфорку та установіть рівень нагрівання у зоні
регулювання параметрів.
Вимкнення конфорки
Оберіть конфорку за допомогою символу $. Установіть 0 у зоні
регулювання параметрів. Через приблизно 10 секунд
відобразиться індикація залишкового тепла.
Вказівки
■ Активною залишається конфорка, налаштована останнього
разу. Її можна відрегулювати або обрати іншу.
■
Конфорка регулюється увімкненням та вимкненням
нагрівання. Нагрівання може вмикатись та вимикатись навіть
на максимальній потужності.
Таблиця тривалості готування
У наступній таблиці Ви знайдете деякі приклади.
Для доведення до кипіння застосовуйте рівень нагрівання 9.
Час готування та рівень нагрівання залежать від виду, ваги та
якості страв. Тому можливі відхилення від вказаних величин.
Періодично помішуйте густі страви.
Рівень подальшого Тривалість
нагрівання
готування на рівні
подальшого
нагрівання, хв.
Розтоплювання
Шоколад, глазур,
1-1.
-
вершкове масло, мед, желатин
1-2
-
Густий суп (наприклад, суп-пюре з чечевицею)
1-2
-
Молоко**
1-2
-
Розігрівання сосисок у воді**
3-4
-
Шпинат глибокого замороження
2.-3.
10-20 хв.
Гуляш глибокого замороження
2.-3.
20-30 хв.
Розігрівання та підтримання в теплому стані
Розморожування та розігрівання
Доведення до готовності, повільне кип'ятіння
Кнедлі, галушки
4.-5.*
20-30 хв.
Риба
4-5*
10-15 хв.
Білі соуси, наприклад, бешамель
1-2
3-6 хв.
Збиті соуси, наприклад, беарнський чи голландський
3-4
8-12 хв.
Варіння, приготування на парі, тушкування
Рис (з подвійною кількістю води)
2-3
15-30 хв.
Рис на молоці
1-2
35-45 хв.
25-30 хв.
Картопля "в мундирі"
4-5
Варена картопля
4-5
15-25 хв.
Вироби з тіста, макарони
6-7*
6-10 хв.
Рагу, супи
3-4
15-60 хв.
Овочі
2.-3.
10-20 хв.
Овочі, глибокого замороження
3-4
10-20 хв.
Готування у скороварці
4-5
-
Голубці
4-5
50-60 хв.
Печеня
4-5
60-100 хв.
Гуляш
2.-3.
50-60 хв.
Шніцель, з паніруванням або без
6-7
6-10 хв.
Тушкування
Смаження**
Шніцель, глибокого замороження
6-7
8-12 хв.
Котлети, з паніруванням або без***
6-7
8-12 хв.
Стейки (3 см товщиною)
7-8
8-12хв.
Гамбургер, фрикадельки (3 см товщиною)***
4.-5.
30-40 хв.
Філе птиці (2 см товщиною)***
5-6
10-20 хв.
10-30 хв.
Філе птиці глибокого замороження***
5-6
Риба або рибне філе, без панірування
5-6
8-20 хв.
Риба або рибне філе, паніровані
6-7
8-20 хв.
Риба та рибне філе, паніровані та глибокого замороження, наприклад, рибні палички 6-7
8-12 хв.
Омари та креветки
7-8
4-10 хв.
Продукти для смаження, глибокого замороження
6-7
6-10 хв.
Млинці
6-7
без перерв
Омлет
3-4
без перерв
Яєчня
5-6
3-6 хв.
* Подальше готування без кришки
** Без кришки
*** Часто перевертати
43
Рівень подальшого Тривалість
нагрівання
готування на рівні
подальшого
нагрівання, хв.
Готування у фритюрі (готування порцій по 150-200 г без перерв у 1-2 літрах олії**)
Заморожені продукти, наприклад, картопля фрі, паніровані шматочки курки
8-9
-
Крокети
7-8
-
М'ясо, наприклад, курча, порційні шматки
6-7
-
Риба панірована або у клярі
5-6
-
Овочі, гриби паніровані або у клярі
5-6
-
Дрібне печиво, наприклад, пончики або булочки, фрукти у клярі
4-5
-
* Подальше готування без кришки
** Без кришки
*** Часто перевертати
Автоматика закипання
Автоматика закипання розігріває конфорку із максимальною
потужністю, а потім перемикається на обраний Вами рівень
подальшого нагрівання.
1. Увімкніть конфорку на бажаному рівні подальшого нагрівання.
2. Натисніть на символ w.
Тривалість нагрівання конфорки обумовлена обраним рівнем
подальшого нагрівання.
Автоматика закипання вмикається. На індикаторі по черзі
відображаються ‘ та рівень слабкого нагрівання.
Регулювання автоматики закипання
Після закипання на індикаторі світиться тільки рівень
подальшого нагрівання.
Автоматику закипання можна активувати лише у перші
30 секунд після увімкнення конфорки:
Таблиця тривалості готування для автоматики закипання
Страви, при готуванні яких можна користуватись автоматикою
закипання, наведені у наступній таблиці.
Найменша кількість стосується найменших конфорок,
найбільша – великих. Вказані дані є лише орієнтовними.
Періодично помішуйте густі страви.
Готування страв за допомогою автоматики закипання
Кількість
Рівень нагрівання Загальний час
готування, хв.
Бульйон
500 мл-1 літр
A 7-8
4-7 хв.
Супи із заправкою
500 мл-1 літр
A 2-3
3-6 хв.
Молоко**
200-400 мл
A 1-2
4-7 хв.
400-800 г
A 1-2
-
Шпинат глибокого замороження
300-600 г
A 2.-3.
10-20 хв.
Гуляш глибокого замороження
500 г-1 кг
A 2.-3.
20-30 хв.
300-600 г
A 4-5*
20-25 хв.
Розігрівання
Розігрівання та підтримання в теплому стані
Густий суп (наприклад, суп-пюре з чечевицею)
Розморожування та розігрівання
Доведення до готовності
Риба
Варіння
Рис (з подвійною кількістю води)
125-250 г
A 2-3
20-25 хв.
Картопля "в мундирі" з 1-3 чашками води
750 г-1,5 кг
A 4-5
30-40 хв.
Варена картопля з 1-3 чашками води
750 г-1,5 кг
A 4-5
20-30 хв.
Овочі з 1-3 чашками води
500 г-1 кг
A 2.-3.
15­20 хв.
Овочі глибокого замороження з 1-3 чашками води
500 г-1 кг
A 4.­-5.
15­20 хв.
Голубці
4 шт.
A 4-5
50-60 хв.
Печеня
1 кг
A 4-5
80-100 хв.
Тушкування
* Подальше готування без кришки
** Без кришки
44
Готування страв за допомогою автоматики закипання
Кількість
Рівень нагрівання Загальний час
готування, хв.
Смаження**
Шніцель, з паніруванням або без
1-2 шт.
A 6-7
8-12 хв.
Котлети, з паніруванням або без
1-2 шт.
A 6-7
8-12 хв.
Стейки (3 см товщиною)
1-2 шт.
A 7-8
8-12 хв.
Риба або рибне філе, паніровані
1-2 шт.
A 6-7
8-12 хв.
Риба та рибне філе, паніровані та глибокого замороження, наприклад,
рибні палички
200-300 г
A 6-7
8-12 хв.
A 6-7
смажити без
перерв
Млинці
* Подальше готування без кришки
** Без кришки
Поради щодо автоматики закипання
■
Автоматика закипання призначена для оптимального
збереження корисних речовин у їжі та для готування із малою
кількості води.
Готуючи на великих конфорках, додавайте у страву лише
приблизно 3 чашки води, а на маленьких – 2.
■
Каструлю закрийте кришкою.
■
Для страв, які готуються у великій кількості води (наприклад,
макарони), автоматика закипання не використовується.
Функція "Захист від дітей"
Функція "Захист від дітей" дозволить запобігти випадковому
вмиканню варильної поверхні дітьми.
Вимкнення: доторкніться до символу D та утримуйте його
приблизно 4 секунди. Блокування знято.
Увімкнення та вимкнення функції "Захист від
дітей"
Автоматична функція "Захист від дітей"
Варильна поверхня має бути вимкненою.
Увімкнення: доторкніться до символу D та утримуйте його
приблизно 4 секунди. На 10 секунд загоряється індикаторна
лампочка над символом D . Варильна поверхня заблокована.
За допомогою цієї установки функція "Захист від дітей" завжди
автоматично включатиметься після того, як Ви вимкнули
варильну поверхню.
Увімкнення та вимкнення
Як увімкнути автоматичну функцію "Захист від дітей", Ви
дізнаєтеся в главі "Основні установки".
Таймер
Таймер можна використати у два різних способи:
■
коли необхідно, щоб конфорка вимкнулася автоматично
■
як кухонний будильник
Тривалість відраховується у зворотному напрямку. Якщо Ви
встановили час роботи для декількох конфорок, постійно
відображатиметься тривалість обраної конфорки.
Після того як час вийшов
Автоматичне вимкнення конфорки
Задайте тривалість роботи бажаної конфорки. Після того, як
час вийде, конфорка вимкнеться автоматично.
Встановлення тривалості
Коли час вийшов, конфорка вимикається. Пролунає сигнал, та
на індикаторі засвітиться ‹‹ протягом 10 секунд. Яскраво
світиться індикатор x. Доторкніться до будь-якого символу.
Індикація згасає, а сигнал замовкає.
Зміна або скасування тривалості
Конфорка повинна бути обрана та налаштована.
1. Доторкніться до символу 0. Загоряється індикатор x
конфорки. Індикатор таймера показує ‹‹.
Оберіть конфорку та доторкніться до символу 0. Яскраво
світиться індикатор x. Змініть тривалість у зоні регулювання
параметрів або встановіть її на ‹‹.
2. Протягом наступних 10 секунд установіть потрібну тривалість
у зоні регулювання параметрів.
Вказівка: Ви можете встановлювати тривалість до 99 хвилин.
Автоматичний таймер
За допомогою цієї функції Ви можете встановити час роботи
всіх конфорок. Після кожного увімкнення однієї з конфорок
починається відлік встановленого часу. Після того, як час
вийде, конфорка вимкнеться автоматично.
Як увімкнути автоматичний таймер, Ви можете дізнатись у
розділі "Основні установки".
Вказівка: Ви можете змінити тривалість роботи конфорки або
вимкнути її автоматичний таймер:
Оберіть конфорку та доторкніться до символу 0. Яскраво
світиться потрібний індикатор x. Змініть тривалість у зоні
регулювання параметрів або встановіть її на ‹‹.
45
Кухонний таймер
Встановлення кухонного таймера
За допомогою кухонного таймера Ви можете виставляти час
роботи до 99 хвилин. Він не залежить від всіх інших установок.
Після того як час вийшов
Увімкнення кухонного таймера
Кухонний таймер можна вмикати двома способами:
■
За обраної конфорки двічі доторкніться до символу 0
протягом 10 секунд.
■
Якщо конфорка не обрана, доторкніться до символу 0.
У зоні регулювання параметрів встановіть бажаний час.
Коли встановлений час сплине, пролунає сигнал, а на
індикаторі таймера засвітиться ‹‹. Загоряється індикатор
кухонного таймера V. Через 10 секунд індикатор гасне.
Індикація часу
Оберіть кухонний таймер за допомогою символу 0. Поточний
час відображатиметься на протязі 10 секунд.
Зміна встановленого часу
Загоряється індикатор V.
Оберіть кухонний таймер за допомогою символу 0 та зробіть
нові установки.
Функція автоматичного обмеження часу
Якщо конфорка тривалий час увімкнена і Ви не змінюєте режим
її роботи, автоматично вмикається функція обмеження часу.
Якщо торкнутись будь-якої панелі управління, індикатор гасне.
Ви можете заново ввести параметри.
Нагрівання конфорки переривається. На індикаторі конфорок
по черзі миготять ” ‰ та індикація залишкового тепла •/œ.
Коли функція обмеження часу активується, вона
встановлюється відповідно до обраного рівня нагрівання (від 1
до 10 годин).
Захист від витирання
Якщо протирати панель управління, коли варильна поверхня
увімкнена, можуть змінитися параметри.
Щоб запобігти цьому, на варильній поверхні можна увімкнути
функцію захисту від витирання. Доторкніться до символу - D.
Лунає сигнал та світиться індикаторна лампочка над
Індикація енергоспоживання
За допомогою цієї функції можна вивести на дисплей індикацію
загальної витрати електроенергії між увімкненням та
вимкненням варильної поверхні.
Після вимкнення на 10 секунд відображається витрата
електроенергії в кіловат-годинах, наприклад, 1,08 кВт-год.
Точність індикації зокрема залежить від якості напруги в
електромережі.
N:K
Індикатор не було активовано. Про те як активувати індикатор,
можна дізнатися з розділу "Основні установки".
46
символом - D. Панель управління блокується на 30 секунд. Ви
можете протирати панель управління, без ризику збити
налаштування.
Вказівка: Головний вимикач цією функцією не відключається.
Ви можете вимкнути варильну поверхню в будь-який час.
Основні установки
Ваш прилад має різноманітні основні установки. Ви можете
змінити їх за власним бажанням.
Дисплей
Функція
™‚
Автоматична активація функції "Захист від дітей"
‹ Вимкнено.*
‚ Увімкнено.
™ƒ
Акустичний сигнал
‹ Сигнал підтвердження та сигнал несправності вимкнені.
‚ Увімкнений лише сигнал несправності.
ƒ Увімкнений лише сигнал підтвердження.
„ Сигнал підтвердження та сигнал несправності увімкнені.*
™„
Індикація енергоспоживання (Дізнайтеся про напругу у Вашого постачальника електроенергії)
‹ Індикація енергоспоживання вимкнена.*
‚ Індикація енергоспоживання при напрузі в мережі 230 В.
ƒ Індикація енергоспоживання при напрузі в мережі 400 В.
„ Індикація енергоспоживання при напрузі в мережі 220 В.
… Індикація енергоспоживання при напрузі в мережі 240 В.
™†
Автоматичний таймер
‹ Вимкнено.*
‚-ŠŠ Тривалість, після якої конфорки вимкнуться
™‡
Тривалість сигналу завершення роботи таймера
‚ 10 секунд.*
ƒ n 30 секунд.
„ 1 хвилина.
™ˆ
Підключення нагрівального контуру
‹ Вимкнено.
‚ Увімкнено.
ƒ Остання установка перед вимкненням конфорки.*
™Š
Час вибору конфорки
‹ Необмежений: Ви завжди можете змінювати налаштування конфорки, що була увімкнена останньою, не обираючи
її заново.*
‚ Ви можете встановити параметри для обраної конфорки лише протягом 10 секунд; якщо час вийшов, для введення
нових параметрів конфорки її потрібно буде обирати знову.
™‹
Повернення до основних установок
‹ Вимкнено.*
‚ Увімкнено.
* Основна установка
47
Зміна основних установок
3. Доторкайтесь до символу 0, поки на дисплеї таймера не
висвітиться бажана установка.
Варильна поверхня має бути вимкненою.
4. У зоні регулювання параметрів встановіть бажаний параметр.
1. Увімкніть варильну поверхню.
2. Протягом наступних 10 секунд доторкніться до символу 0 та
утримуйте його 4 секунди
5. Доторкніться до символу 0 та утримуйте його протягом
4 секунд.
Установка активована.
На лівому дисплеї по черзі блимають ™ та ‚, на правому
дисплеї світиться ‹.
Вимкнення
Щоб вийти з основних установок, вимкніть конфорку за
допомогою головного вимикача та задайте нові параметри.
Чищення та догляд
Інформація у цій главі допоможе Вам правильно доглядати за
варильною поверхнею.
Відповідні засоби для чищення та догляду Ви можете отримати
у сервісній службі або через наш Інтернет-магазин.
Склокераміка
Після кожного приготування їжі витирайте варильну поверхню.
Таким чином залишки їжі не пригорятимуть.
Витирати варильну поверхню потрібно тоді, коли вона
достатньо охолола.
Застосовуйте лише миючі засоби, призначені для склокераміки.
Зверніть увагу на інформацію на упаковці.
Ніколи не використовуйте:
■
концентровані засоби для миття посуду руками;
■
засоби для миття посуду в посудомийній машині;
■
абразивні засоби;
■
агресивні очищувачі поверхонь, наприклад, спрей для
очищення духових шаф або засіб для видалення плям;
■
жорсткі губки;
■
очищувачі високого тиску або пароструменеві прилади.
Сильне забруднення краще за все видаляти за допомогою
шкребка для скла. Дотримуйтесь вказівок виробника.
Відповідний шкребок для скла Ви можете отримати додатково у
сервісній службі або через наш Інтернет-магазин.
При використанні спеціальних губок для склокерамічних
поверхонь, результат очистки будет кращий.
Рама варильної поверхні
Щоб запобігти пошкодженню рами, дотримуйтесь наступних
вказівок:
■
Для промивання застосовуйте лише теплий лужний розчин.
■
Перед використанням ретельно промивайте нові губки для
миття.
■
Не використовуйте гострих або абразивних засобів.
■
Не використовуйте шкребок для скла.
48
Усунення несправностей
Дуже часто неполадка спричинена дрібними проблемами.
Перед тим як викликати сервісну службу, просимо перевірити
вказівки.
Електроніка Вашої варильної поверхні знаходиться під панеллю
управління. По різним причинам температура в цій області
може значно підвищуватись.
Для того, щоб електроніка не перегрівалась, конфорки, при
виникненні необхідності, вимикаються автоматично.
Індикація ”ƒ, ”… чи ”† відображається почергово разом з
індикацією залишкового тепла • або œ.
Вказівка на дисплеї Помилка
Захід
Немає
Немає електричного струму.
Перевірте головний запобіжник приладу. За допомогою інших
електронних приладів перевірте, чи немає збою в живленні.
Мерехтять усі
індикатори
Панель управління мокра або на ній
лежить сторонній предмет.
Приберіть вологу з панелі управління або заберіть сторонній
предмет.
”ƒ
Забагато конфорок працювали тривалий Зачекайте деякий час. Доторкніться до панелі управління.
час в режимі підвищеної потужності. Для Якщо ”ƒ згасне, значить електроніка достатньо охолола. Можна
захисту електроніки від перегріву
продовжити готування.
конфорки вимкнулись.
”…
Попри відключення через ”ƒ
електроніка продовжує перегріватись.
Тому всі конфорки вимкнулись.
Зачекайте деякий час. Доторкніться до панелі управління.
Коли ”… згасне, можна продовжити готування.
”† і рівень
нагрівання миготять
почергово. Лунає
сигнал.
Попередження: гаряча каструля стоїть в
зоні панелі управління. Електроніці
загрожує перегрів.
Заберіть її. Індикація помилки незабаром згасне. Можна
продовжити готування.
”† зі звуковим
сигналом
Гаряча каструля стоїть в зоні панелі
управління. Для захисту електроніки від
перегріву конфорки вимкнулись.
Заберіть її. Зачекайте деякий час. Доторкніться до панелі
управління. Коли ”† згасне, можна продовжити готування.
”‰
Конфорка дуже довго працювала й
відключилася.
Ви можете одразу ввімкнути конфорку.
Сервісна служба
Якщо необхідно відремонтувати Ваш прилад, наша сервісна
служба завжди до Ваших послуг.
E­номер та FD­номер (дата виробництва):
Якщо Ви викликаєте нашу сервісну службу, не забудьте назвати
їй дані номери. Фірмову табличку із ними Ви знайдете у
паспорті приладу.
Зверніть увагу, що виклик техніка сервісної служби у випадку,
якщо несправність сталась внаслідок недбалого використання,
не буде безкоштовним навіть під час терміну дії гарантії.
Заявка на ремонт та консультація при неполадках
Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку
сервісних центрів.
Довіртеся компетентності виробника. Таким чином Ви будете
певні, що ремонт Вашого приладу виконується належно
підготовленим техніком сервісної служби із використанням
оригінальних запасних деталей.
49
Тестові страви
Таблиці були створені для тестових інституцій, щоб полегшити
тестування наших приладів.
■
Каструля з рукояткою Ø 16 см, 1,2 л, для oдноконтурна
конфорка 14,5 см Ø
Дані з таблиці чинні для готування на приладді й посуді від
Schulte-Ufer (набір індукційних каструль з 4 елементів
HEZ 390042) з такими габаритами:
■
Каструля Ø 16 см, 1,7 л, для oдноконтурна конфорка 14,5 см
Ø
■
Каструля Ø 22 см, 4,2 л, для конфорки 18 або 17 см Ø
■
Сковорода Ø 24 см, для конфорки 18 або 17 см Ø
Розігрівання / доведення до кипіння
Подальше готування
Рівень
доведення до
кипіння
Тривалість (хв.:сек.)
Кришка
Рівень
подальшого
нагрівання
Кришка
-
-
-
1.
ні
Кількість: 450 г для конфорки 14,5 см Ø
9
прибл. 2:00, не перемішуючи
так
1
так
Кількість: 800 г для конфорки 18 або
17 см Ø
9
прибл. 2:00, не перемішуючи
так
1
так
прибл. 2:00
так
1
так
так
1
так
ні
1 1, 3
ні
Тестові страви
Розтоплювання шоколаду
Посуд: каструля з рукояткою
Шоколадна глазур (напр., чорний
шоколад Dr. Oetker Zartbitter, 150 г) на
конфорці 14,5 см Ø
Розігрівання та підтримання в теплому
стані супу-пюре з чечевицею
Посуд: каструля
Суп-пюре з чечевицею за стандартом
DIN 44550
початкова температура - 20 °C
Суп-пюре з чечевицею, порційний
продукт
напр., миска супу з чечевиці з
ковбасками від Erasco: початкова
температура - 20 °C
Кількість: 500 г для конфорки 14,5см Ø
9
(перемішати через прибл. 1:30)
Кількість: 1000 г для конфорки 18 або
17 см Ø
9
прибл. 2:30
(перемішати через прибл. 1:30)
Соус бешамель, повільне кип'ятіння
Посуд: каструля з рукояткою
Температура молока: 7 °C
Рецепт: 40 г вершкового масла, 40 г
борошна, 0,5 л молока (3,5 % жиру) та
дрібка солі, готування на конфорці
14,5 см Ø
92
прибл. 5:20
Розтопити вершкове масло,
вмішати борошно із сіллю та
підбовтувати протягом
3 хвилин
1
2 Додати молоко до борошняної заправи і
довести до кипіння, постійно перемішуючи
3 Після того як соус
бешамель закипить, тримати
його на рівні 1 протягом
2 хвилин, при цьому постійно
перемішувати
Варіння рису на молоці
Посуд: каструля
Температура молока: 7 °C
Рецепт: 190 г круглого рису, 22,5 г
цукру, 750 мл молока (3,5 % жиру) та
дрібка солі, готування на конфорці
14,5 см Ø
50
9
прибл. 6:30
Розігріти молоко, поки воно не
почне закипати. Перемкнути на
рівень подальшого нагрівання та
додати в молоко рис, цукор і сіль
ні
2
так
Розігрівання / доведення до кипіння
Тестові страви
Рівень
доведення до
кипіння
Тривалість (хв.:сек.)
Подальше готування
Кришка
Рівень
подальшого
нагрівання
Кришка
Через 10 хвилин рис,
зварений на молоці,
перемішати
Рецепт: 250 г круглого рису, 30 г цукру,
1 л молока (3,5 % жиру) та дрібка солі,
готування на конфорці 18 або17 см Ø
9
прибл. 6:30
ні
2
так
Розігріти молоко, поки воно не
почне закипати. Перемкнути на
рівень подальшого нагрівання та
додати в молоко рис, цукор і сіль
Через 10 хвилин рис,
зварений на молоці,
перемішати
Варіння рису
Посуд: каструля
Температура води - 20 °C
Рецепт згідно зі стандартом DIN 44550:
9
прибл. 2:48
так
2
так
9
прибл. 3:15
так
Другий
так
9
прибл. 2:40
ні
7
ні
9
прибл. 2:40
ні
6 або шостий у
залежності від
рівня
підрум'янення
ні
9
До досягнення температури олії
180 °C
ні
9
ні
125 г довгозернистого рису, 300 г води
та дрібка солі, готування на конфорці
14,5 см Ø
Рецепт згідно зі стандартом DIN 44550:
250 г довгозернистого рису, 600 г води
та дрібка солі, готування на конфорці 18
або 17 см Ø
Смаження стейків зі свинячих стегон
Посуд: сковорода
Початкова температура стейків зі стегон:
7 °C
Кількість: 3 стейки зі стегон (загальна
вага - прибл. 300 г, прибл. 1 см
товщиною), 15 г сояшникової олії,
готування на конфорці 18 або 17 см Ø
Смаження млинців
Посуд: сковорода
Рецепт згідно зі стандартом DIN EN
60350-2
Кількість: по 55 мл тіста на кожний
млинець, готування на конфорці 18 або
17 см Ø
Готування у фритюрі картоплі фрі
глибокого замороження
Посуд: каструля
Кількість: 1,8 кг соняшникової олії, на
порцію: 200 г картоплі фрі глибокого
замороження (напр., McCain 123 Frites
Original), готування на конфорці 18
або17 см Ø
Якщо Ви пробуєте готувати на конфорці 18 см Ø з номінальною
потужністю 1500 Вт, час закипання подовжується на прибл.
20 %, а рівень подальшого нагрівання потрібно збільшити на
один.
51
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com
*9000737693*
9000737693
941002
Download PDF

advertising