BEKO KLIME NOVI MODEL
DALJINSKI UPRAVLJA^
1.Prozor~i}za slanje signala
{alje signal za unutra{nju jedinicu.
2.Operacioni displej
Prikazuje trenutne postavke
3.Tipka LIGHT-WAVE
Pogledajte pod light-wave opcija
4.Tipka za pode{avanje Tajmera
Pogledajte pod Automatski ON/OFF rad
tajmera
5.Tipka za grijanje
Pogledajte pod opcijom za grijanje.
6.Tipka za pode{avanje brzine ventilatora
Pritisnite ga kako biste podesili brzinu prema
redoslijedu slabo-srednje-jako-auto.
7.Tipka za ru~no pode{avanje smjera
puhanja
Pritisnite ga kako biste podesili ugao puhanja
prema gore ili prema dole (1-2-3-4-5)
8.Tipka za pokretanje/zaustavljanje
Uklju~uje i isklju~uje klima ure|aj.
9.Tipka za izbor opcije rada
Pritisnite ga kako biste odabrali `eljenu opciju
rada: Auto, Hla|enje, Grijanje, Ventilator,
Isu{ivanje.
10.Tipka za otkazivanje tajmera
Pritisnite ga kako biste otkazali postavke
tajmera
11.SLEEP tipka
Pritisnite kako biste zapo~eli ovu opciju, a
ponovo je pritisnite kako biste je otkazali.
12.SWING tipka
Pritisnite ga kako biste mjenjali smjer kretanja
zraka gore/dole.
13.Tipka za pode{avanje temperature
Pritisnite jednom i pove}ava se temperatura
za 1 stepen. Pritisnite i smanjujete
temperaturu za jedan stepen. Raspon
pode{avanja temperature je od 16 do 31
stepen.
14.Tipka za resetovanje
Ukoliko daljinski ne radi normalno pritisnite
ovu tipku.
1
9
2
3
10
4
11
5
12
6
7
8
14
NAPOMENA:
-Postoje odre|eni tipovi klima ure|aja
koji imaju samo opciju hla|enja.
-Kako biste koristili daljinski upravlja~
udaljenost od unutra{nje jedinice
mora biti max 6 metara.
-Uklonite baterije iz daljinskog ukoliko
ure|aj ne}ete koristiti dugo vremena.
AUTOMATSKI ON/OFF RAD TAJMERA
• Postavke za automatski ON/OFF rad tajmera
1. Pritisnite tipkusa oznakom sata kada je klima ure|aj isklju~en kako biste
pokrenuli automatsko uklju~enje tajmera. h I i brojevi od automatskog tajmera
}e se pojaviti na displeju daljinskog i oznaka za sat po~inje da treperi.
2. Pritisnite tipku sa oznakom sata kada je klima ure|aj ve}uklju~en kako biste
pokrenuli automatsko isklju~enje tajmera. h 0 i brojevi automatskog tajmera }e
se pojaviti na displeju daljinskog i oznaka za sat po~inje da treperi.
3. Svaki pritisak tipke sa oznakom sata pove}ava vrijeme automatskog tajmera
za jedan sat (12 sati najvi{e). Kada oznaka za sat prestane da treperi, jedinica
}e po~eti sa radom i zaustaviti }e se u ta~no pode{enom vremenu.
4. Pritisnite tipku sa oznakom za sat kada je ure|aj u funkciji i pojavi}e vam se
vrijeme na displeju daljinskog koje je preostalo za zavr{etak funkcije
automatskog tajmera.
• Otkazivanje automatskog tajmera
• Ukoliko `elite da otka`ete postavke automatskog tajmera pritisnite topku sa
oznakom sata dok se ne pojave brojevi automatskog tajmera i oznaka sata h 0
h I nestane na displeju daljinskog upravlja~a.
NAPOMENA:
1.Ukoliko do|e do nestanka struje morate ponovo podesiti automatski
tajmer.
2.Jednom kada podesite automatski tajmer i ukoliko `elite da promijenite
postavke morate prvo otkazati prethodne postavke automatskog tajmera.
PODE[AVANJE RADA URA\AJA
1.Automatski mod
U ovom modu klima ure|aj mo`e automatski pode{avati temperaturu u
prostoriji. Kada pokrenete ovu opciju klima ure|aj }e automatski izabirati
mod da bi temperaturu u prostoriji odr`avao konstantnom.
2.Mod za hla|enje
Pritiskom na tipku MANUAL SWING ili SWING tipku mijenjate smijer protoka
zraka.
Pritiskom na tipku FAN SPEED mijenjate brzinu ventilatora unutra{nje
jedinice.
Pritiskom na tipku TEMPERATURE ADJUSTMENT mijenjate vrijednost
temperature koju zelite da bude u prostoriji.
3.Mod za isu{ivanje
U ovom modu klima ure|aj automatski pode{ava temperaturu u prostoriji da
ne bi bila ve}a nego na displeju.
Tipke TEMPERATURE ADJUSTMENT i FAN SPEED u ovom modu ne
funkcioni{u.
Pritiskom na tipku MANUAL SWING ili SWING tipku mijenjate smijer protoka
zraka.
4.Mod za provjetravanje
U ovom modu vanjska jedinica ne radi, i samo radi unutra{nja jedinica.
Pritiskom na tipku MANUAL SWING ili SWING tipku mijenjate smijer protoka
zraka.
Pritiskom na tipku FAN SPEED mijenjate brzinu ventilatora unutra{nje
jedinice.
5.Mod za grijanje
Pritiskom na tipku MANUAL SWING ili SWING tipku mijenjate smijer protoka
vru}eg zraka.
Pritiskom na tipku FAN SPEED mijenjate brzinu ventilatora unutra{nje
jedinice.
Pritiskom na tipku TEMPERATURE ADJUSTMENT mijenjate vrijednost
temperature koju zelite da bude u prostoriji.
6. SLEEP mod
Sleep mod u modovima hla|enja i isu{ivanja
A. Ventilator unutra{nje jedinice radi sporije
B. Poslije 1 sata temperatura spada za 1 stepen, 1 sat kasnije temperatura
ponovo spada za jo{1 stepen. Klima ure|aj tada nastavlja da radi na 2
stepena ni`oj temperaturi od one koju ste odredili.
Sleep mod u modu grijanja
A. Ventilator unutra{nje jedinice radi sporije
B. Poslije 1 sata temperatura spada za 2 stepena, 1 sat kasnije temperatura
ponovo spada za jo{2 stepena. Klima ure|aj tada nastavlja da radi na 4
stepena ni`oj temperaturi od one koju ste odredili.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising