Motorola | Rapture | 2011-12-29_TC220 manual 4 language in 1 V5.cdr

• 1x ohjekirja
• 1x USB-kaapeli
Manual
2.Liittimen yhteensopivuus
Kunkin liittimen
etupuolella on merkintä,
joka kertoo mihin
sähkölaitteisiin liitin on
sopiva. Kattava luettelo
löytyy liittimen luettelosta.
Matkalaturi
TC220
Käyttäjän ohjekirja
www.nomenta.com
Lue seuraavat turvallisuusohjeet ja
varotoimet ennen laitteen käyttämistä.
Huom. Jos pienet lapset käyttävät tätä
laitetta, aikuisten tulee lukea heille tämä
käyttöopas ja valvoa laitteen käyttöä.
Tämän noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Käyttäjän ohjekirja (FI)
Esimerkiksi:
IP01 = iPod ja iPhone-mallit
Mini USB / Moto = Motorola, Mini USB
Micro USB = Micro USB
NK02 = Nokian mallit
SAM3 = Samsungin mallit
SE2: Sony Ericssonin mallit
(6 liitintä yhteensä)
laitetta. Muista pitää hyvä ilmanvaihto
latauksen aikana ja sen jälkeen.
Liittimien asettaminen
• Kytke sähkölaite liitäntään tai irrota
sähkölaite liitännästä.
• Muista aina työntää liittimen liitäntä
alaspäin, kun sähkölaitteita ei ole liitettynä
laturiin. Jos tuotetta ei käytetä pitkään
aikaan, muista irrottaa verkkolaite
pistorasiasta.
Paina
vapautuspainiketta
• Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai
äkillisille lämpötilan muutoksille. Tämä voi
vahingoittaa laitetta.
Liittimen liitäntä
voidaan kääntää
45°-kulmaan, jotta
liitin voidaan liittää
helpommin
45°
4.Käyttöohjeet
45°
Työnnä liitin 90°kulmaan, kunnes se
lukittuu
• Liitä verkkolaite pistorasiaan, laturin
pitäisi kytkeytyä päälle.
Liitin on nyt valmis
laitteen liittäämiseen
latausta varten.
Älä yritä väkisin sovittaa tuotteita mihinkään
liittimeen. Varmista, että liitin on
yhteensopiva tuotteesi kanssa. Tarkista
kohdasta 2 kunkin liittimen
yhteensopivuudet.
1) Työnnä virtakytkin "ON"-asentoon
käynnistääksesi latauksen. LED valo syttyy.
2) Työnnä virtakytkin "OFF"-asentoon
pysäyttääksesi laitteesi lataamisen. LED-valo
sammuu.
HUOMIO LIITTIMIEN VAIHTAMISESTA: Kytke
laturi pois päältä ennen kuin vaihdat latausliitintä.
Huom: Kaikki liittimet voidaan työntää
liitäntään missä tahansa suunnassa. Jotta
liittäisit laitteen oikein (matkapuhelin, MP3soitin jne.) ja vaurioiden välttämiseksi,
varmista, että liittimet ovat pystyasennossa
siten, että laite on matkalaturin tasaista
pintaa vasten, EI sen reunan yli.
3.2 Kun ostat uuden sähkölaitteen
Jotkut sähkölaitteiden valmistajat, kuten
matkapuhelinvalmistajat, suosittelevat akun
lataamista yhtäjaksoisesti 10–14 tuntia
ensimmäisellä latauskerralla.
Suosittelemme, että käytät tähän
ensimmäiseen lataukseen alkuperäistä
valmistajan toimittamaa laturia.
• Mini USB-portin tulo lataukseen USBkaapelin kautta
• 1x Matkalaturi TC220
Mini USB tehosyöttö
Virtakytkin
Liittimen portti
Vapautus painike
Latauksen merkkivalo
DC-virran tulo
• 1x AC-verkkolaite
• 6x liittimet
• Kun puhdistat koteloa, käytä vain
pehmeää, kosteaa liinaa. Älä kastele liittimiä
tai tuotteen AC-pistoketta. Älä käytä
liuottimia tai hankausaineita, sillä niistä voi
jäädä jälkiä koteloon.
• Älä kaada mitään nesteitä
latauslaitteeseen. Jos näin tapahtuu, irrota
verkkolaite, poista kaikki mahdollisesti liitetyt
sähkölaitteet, poista kaikki liittimet ja anna
laitteen kuivua vähintään 24 tuntia ennen
sen käynnistämistä uudelleen. Älä käytä
mitään ulkoista menetelmää, kuten uunia tai
hiustenkuivaajaa, laitteen kuivattamiseen.
• 1 x USB-kabel
Manual
2.Anslutningskompatibilitet
På framsidan av varje
anslutning finns ett namn
som visar vilken
elektronisk produkt som
anslutningen är kompatibel
med. En omfattande lista
finns i anslutningslistan.
Reseladdare
TC220
Bruksanvisning
www.nomenta.com
Läs följande säkerhetsvarningar och
försiktighetsåtgärder innan du använder
enheten.
Obs! Om enheten ska användas av små
barn är det viktigt att en vuxen läser upp
denna bruksanvisning för dem och att
deras användning övervakas.
Underlåtenhet att följa detta kan orsaka
personskada.
Bruksanvisning (SV)
Exempel:
IP01 = iPod- och iPhone-modeller
Mini USB/Moto = Motorola, Mini USB
Micro USB = Micro USB
NK02 = Nokia-modeller
SAM3 = Samsung-modeller
SE2: Sony Ericsson-modeller
(6 anslutningar totalt)
Jotkut laitteet eivät lataudu tässä tilassa johtuen PC
/ USB-portin tehosta.
Irrota liitin liitännästä.
• Etsi yhteensopivat liittimet (ks. kohta 2)
45°
• Aseta liittimet laturiin TC220 tai irrota
liittimet siitä.
över enheten. Kom ihåg att hålla en god
ventilation under och efter laddning.
Vissa tillverkare av elektroniska produkter,
t.ex. mobiltelefoner, rekommenderar att
batteriet laddas 10-14 timmar innan
produkten används för första gången. Vi
rekommenderar att tillverkarens nätadapter
som följer med produkten används för
denna första laddning.
1.Reseladdare TC220 förpackningens
innehåll
• 1 x Reseladdare TC220
Mini USB strömingång
Strömbrytare
Anslutningsport
Frigöringsknapp
Laddningslampa
Likströmsingång
• 6 x Anslutningar
• 1 x Nätadapter
• Vid rengöring av höljet, använd endast en
mjuk, fuktig trasa. Blöt inte ner exponerade
anslutningar eller produktens nätuttag.
Använd inte lösnings- eller skurmedel
eftersom det repar höljet.
• Spill inte någon vätska på
laddningsenheten. Om detta inträffar,
koppla ur nätadaptern, ta bort alla
elektroniska produkter som är anslutna, ta
bort alla anslutningar och låt enheten torka i
minst 24 timmar innan den slås på igen.
Använd inte någon extern metod för att torka
enheten, som t.ex. ugnar eller hårtorkare.
• För att förhindra överhettning, täck inte
Työnnä liittimen liitäntä
alaspäin, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Tämä voidaan tehdä
liittimen kanssa tai
ilman liitintä.
Sätta på kontakter
Tuotteen takana on säilytystila kolmannelle
liittimelle.
Jokainen liitin voidaan napsauttaa sisään ja
irrottaa vetämällä se ulos. Katso alla oleva
kuva napsautusasennosta.
• Kaikki suorituskyvyn muutokset tai
korjaukset, muut kuin alkuperäisen
toimittajan tekemät, mitätöivät tarjotun
takuun.
- Älä heitä roskiin.
• Tämä tuote on suunniteltu vain niiden
henkilöiden käyttöön, jotka ovat lukeneet ja
ymmärtäneet tämän ohjekirjan.
45°
4.Användarinstruktioner
Tryck in anslutningen i
uttaget. Se till att den
är korrekt på plats.
• Sätt in nätadaptern i Reseladdaren TC220
FCC: n huomautus (vain USA)
• Tämä tuote ei ole lelu. Pidettävä poissa
lasten ulottuvilta.
7. WEEE-ilmoitus
Huomio!
Käytä vain matkalaturin TC220 mukana
tullutta verkkolaitetta ja USB-kaapelia. Älä
koskaan käytä muunlaista tyyppiä/mallia!
Jos milloin tahansa
tulevaisuudessa hävität
tämän laitteen, ota
huomioon, että Vanhoja
sähkölaitteita ei saa hävittää
kotitalousjätteen seassa.
Toimita ne kierrätystä varten
keräyspisteeseen. Kysy
kierrätysohjeet paikallisilta
viranomaisilta tai
jälleenmyyjältä.
• Anslut nätadaptern till ett eluttag och slå
sedan på enheten.
1) Skjut strömbrytaren till "ON" för att påbörja
laddning av enheter. LED-lampan tänds.
2) Skjut strömbrytaren till "OFF" för att stoppa
laddningen till din enhet. LED-lampan slocknar.
MEDDELANDE FÖR BYTE AV ANSLUTNING:
Stäng alltid av laddaren innan laddningskontakterna
byts ut.
Obs! Alla anslutningar kan föras in i uttagets
alla riktningar. För korrekt anslutning av din
enhet (mobiltelefoner, MP3-spelare osv.) och
undvika skador, se till att anslutningarna är i
upprätt läge så att enheten som ska laddas
är mot Reseladdarens plana yta och INTE
över dess kant.
Ta bort och förvara dina anslutningar
• Strömförsörjning från Mini USB-port för
att ladda enheter via USB-kabel
"Made for iPod", "Made for iPhone"
tarkoittaa, että elektroniikkalaite on
suunniteltu kytkettäväksi nimenomaan
iPodiin tai iPhoneen,ja että laitteen kehittäjä
on sertifioinut laitteen täyttämään Applen
suoritusstandardit. Apple ei vastaa laitteen
toiminnasta eikä sen vastaavuudesta turvaja muihin säädöksiin. Huomaa, että tämän
lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhonen
kanssa voi vaikuttaa langattomaan
suorituskykyyn.
Ta bort anslutningen
från uttaget.
• Hitta dina kompatibla anslutningar
(se punkt 2)
45°
• Sätta på eller ta bort anslutningar på din
Reseladdare TC220.
Tryck ner
anslutningens skydd
tills den är i sin låsta
position. Detta kan
utföras med eller utan
ikopplad anslutning.
Uttaget är nu redo
för resan.
– Ota tarvittaessa yhteyttä radio- ja
televisiotekniikkaan erikoistuneeseen
henkilöön.
Huom. Tämä laite on testattu oheislaitteilla,
joissa on suojatut kaapelit. Suojattuja
kaapeleita on käytettävä yhteensopivuuden
varmistamiseksi.
Kassering av enhet
- Kasta inte produkten i sopkorgen.
• Laddnings-LED
• Varje utförande av reparationer eller
alterneringar av någon annan än den
ursprungliga leverantören kommer
ogiltigförklara garantin.
Varje anslutning har en individuell LEDlampa på laddaren som tänds när en enhet
är ansluten.
Den här produkten är endast utvecklad för
användning av personer som har läst och
förstått denna bruksanvisning.
Spara denna bruksanvisning och allt
förpackningsmaterial eftersom de innehåller
viktig information. Vid kassering, hänvisa till
ditt lokala återvinningssystem.
• Specifikationerna för denna produkt kan
ändras utan föregående meddelande.
FCC-meddelande (endast i USA)
• Ingen del av denna bruksanvisning får
reproduceras utan skriftligt medgivande från
tillverkaren.
Obs! När din enhet uppnår eller har nått en
full laddning, eller om det är en enhet med
låg strömförbrukning (t.ex. blåtandsheadset)
kan laddningen återgå till en långsam
laddning. LED-lampan för anslutning kan
lysa, flimmra eller stängas av, beroende på
den specifika utformning för enheten som
laddas.
• Förvaringsfack för extra anslutningar
Det finns ett förvaringsfack för en tredje
anslutning på produktens baksida.
En anslutning kan tryckas på plats eller tas
ut genom att dra ut anslutningen. Se
diagrammet nedan för hur den ska tryckas
på plats.
7. WEEE-deklaration
Varning!
Använd endast den nätadapter och USBkabel som följer med Reseladdaren Tc220.
Använd aldrig en annan typ/modell!
Om du någon gång i
framtiden behöver kassera
den här produkten, tänk då
på att: Elektroniska produkter
får inte kastas tillsammans
med hushållssopor. Återvinn
på befintlig anläggning.
Kontrollera med din kommun
eller återförsäljare för
återvinningsråd.
(Waste Electrical and Electronic Equipmentdirektivet)
Upphövsrätt som tillhör Apple
45°
Vissa enheter kan inte laddas i detta läge p.g.a.
uteffektens kapacitet från ansluten PC-/USBladdningsport.
– Liitä laite eri virtapiirissä olevaan
pistorasiaan kuin vastaanotin.
• Tillverkaren och leverantören accepterar
inte något ansvar för olämplig eller felaktig
användning och de eventuella konsekvenser
som uppstår.
Förvaringsfack
Anslutningens skydd
återgår till 45°
– Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi
toisistaan.
Återvinning och kassering
Tryck på
frigörningsknappen
Observera att MINI USB-porten är endast för
strömingång, inte för laddning av andra objekt.
Huom. Tämä laite on testattu FCCsäädösten osan 15 luokan B digitaalisille
laitteille asettamien vaatimusten mukaisesti,
ja laite täyttää mainitut vaatimukset.
Vaatimusten tarkoituksena on varmistaa
kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä
vastaan, kun laitetta käytetään
asuinrakennuksessa. Laite synnyttää,
käyttää ja saattaa säteillä
radiotaajuusenergiaa ja jos sitä ei asenneta
eikä käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa
aiheuttaa haitallisia häiriöitä
radioliikenteeseen. Ei voida taata, että
laitteen käyttö ei aiheuttaisi häiriöitä. Jos
tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai
televisio-ohjelmien vastaanottamisessa,
mikä voidaan tarkistaa sammuttamalla laite
ja käynnistämällä se uudelleen, on
suotavaa, että yrität poistaa häiriön
kokeilemalla seuraavia toimia:
6. Ansvarsfriskrivning
Tryck anslutningen
till en 90° position
tills den är låst
Anslutningen är nu
redo för att ladda
din enhet.
Varoitus: Muutokset tai muunnelmat tähän
laitteeseen, joita yhteensopivuudesta
vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti
hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän
oikeuden käyttää laitetta.
– Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä
se toiseen paikkaan.
• Den här produkten är inte en leksak. Håll
utom räckhåll för barn.
45°
Säilytä tämä käyttöopas ja kaikki
pakkausmateriaalit, sillä ne sisältävät
tärkeää tietoa. Jos hävität ne, tee se
paikallisen kierrätysjärjestelmän kautta.
Huom. Valmistaja ei ole vastuussa mistään
• Anslut eller koppla från din elektroniska
enhet till anslutningen.
Anslutningens skydd
roteras 45° för att
möjliggöra införandet
av anslutningar
Pakkauksen hävittäminen
Tämä laite on FCC:n sääntöjen 15. osan
mukainen. Käyttö on sallittu seuraavien
kahden ehdon täyttyessä: 1) laite ei saa
aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja 2) laitteen on
hyväksyttävä vastaanotettu häiriö silloinkin,
kun se aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
5. Tekniset tiedot
- Verkkolaitteen syöttäteho: 100V ~ 240V,
50/60Hz
- DC-lähtö: 5V, 5W
- Verkkolaitteen kaapelin pituus: 1,5 metriä
- Mitat:
(Matkalaturi) 12,5x7,6x2,4 cm
(Verkkolaite) 6,5x4,2x3,3 cm
- Laitteen paino: 84 g
Tämä laite tulee hävittää paikallisen
sähköisten tuotteiden kierrätysjärjestelmän
kautta.
• Tämän tuotteen tekniset ominaisuudet
voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
(Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi)
Tryck på
frigörningsknappen
• Utsätt inte enheten för extrema eller
plötsliga temperaturförändringar. Det kan
skada enheten.
3.3 Allmänna säkerhetsanvisningar
• Extrema temperaturer, vibrationer och
stötar bör undvikas då de kan skada
enheten.
Laitteen hävittäminen
Pistorasia on nyt
valmis matkustamista
varten.
Kom ihåg att alltid skjuta ner anslutningens
skydd när inga elektroniska enheter är
anslutna. Om produkten inte ska användas
under en längre tid, kom ihåg att koppla ur
nätadaptern från eluttaget.
3.1 Var försiktig med anslutningarna.
3.2 Vid köp av en ny elektronisk produkt
• Valmistaja tai toimittaja eivät hyväksy
mitään vastuuta mistään väärästä tai
virheellisestä käytöstä ja sen mahdollisista
seurauksista.
Applen lakihuomautus
Liitin ja liitäntä
voidaan vetää pois
45°-kulmassa
Huomaa, että mini-USB-portti on vain syöttövirta, ei
saa käyttää muiden laitteiden lataamiseen.
3.VARNINGS- och
säkerhetsinformation
Försök inte att tvinga fast en produkt på
någon av anslutningarna. Se till att
anslutningen är kompatibel med avsedd
produkt. Se punkt 2 för att kontrollera
kompatibiliteten hos varje anslutning.
• Varaliitinten säilytystila
Liittimen säilytys
• Ylikuumenemisen estämiseksi älä peitä
• 1 x Bruksanvisning
Huom. Kun laite on saavuttamassa tai on
saavuttanut täyden latauksen tai se on
alhaisen virrankulutuksen laite (esim Blue
Tooth kuulokkeet), se voi siirtyä hitaaseen
lataukseen. Liittimen LED-valo voi jäädä
palamaan, vilkkua tai sammua, tämä riippuu
ladattavasta laitteesta.
Liittimien poistaminen ja niiden säilytys
45°
• Äärimmäisiä lämpötiloja, tärinää ja iskuja
tulee välttää, koska ne voivat vahingoittaa
laitetta.
Kierrätys ja hävittäminen
• Mitään käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää
ilman valmistajan kirjallista lupaa.
Paina
vapautuspainiketta
3.3 Yleiset turvaohjeet
1.Matkalaturi TC220 Pakkauksen
sisältö
Jokaisessa liittimessä on oma LED-valo,
joka syttyy laitteen ollessa kytkettynä.
Työnnä liitin liittimen
liitäntään. Varmista,
että se on kunnolla
kiinni.
• Liitä verkkolaite laturiin TC220
3.VAROITUKSET ja turvallisuustiedot
3.1 Älä käytä voimaa liittimiin
• Latauksen merkkivalo
6. VASTUUVAPAUS
5. Tekniska specifikationer
- Nätadapter ineffekt: 100-240 V, 50/60 Hz
- Uteffekt: 5 V, 5 W
- Adapterns kabellängd: 1,5 meter/5 fot
- Dimension:
(Reseladdare) 12,5 x 7,6 x 2,4 cm/
4,9" x 3,0 " x1"
(Nätadapter) 6,5 x 4,2 x 3,3 cm/2,6" x 1,7" x
1,3"
- Enhetens vikt: 84 gram/2,96 uns
Denna enhet ska hanteras via ditt lokala
återvinningssystem för elektroniska
produkter.
Kassering av förpackningsmaterial
Denna enhet uppfyller del 15 i FCCreglerna. Användning är underställd följande
två villkor: (1) Enheten får inte orsaka
skadlig störning, och (2) Denna enhet måste
acceptera alla mottagna störningar, inklusive
störningar som kan orsaka oönskade
funktioner.
Varning! Ändringar eller modifieringar av
denna enhet som inte uttryckligen godkänts
av den part som ansvarar för
överensstämmelsen kan upphäva
användarens rätt att använda utrustningen.
Obs! Denna utrustning har testats och
befunnits överensstämma med gränserna
för en Klass B digital enhet, i enlighet med
del 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar
är utvecklade för att ge rimligt skydd mot
skadliga störningar vid installation i hemmet.
Denna utrustning genererar, använder och
kan utstråla radiofrekvensenergi, och om
den inte installeras och används i enlighet
med instruktionerna kan den orsaka skadliga
störningar på radiokommunikationen. Det
finns dock ingen garanti för att störningar
inte kan uppstå i en viss installation. Om
denna utrustning orsakar skadliga störningar
på radio- eller TV-mottagning, vilket kan
fastställas genom att utrustningen slås av
och på, uppmanas användaren att försöka
korrigera störningen genom att utföra en
eller fler av följande åtgärder:
– Rikta om eller flytta mottagarantennen.
"Made for iPod", "Made for iPhone" innebär
att ett elektroniskt tillbehör har utvecklats
särskilt för anslutning till iPod respektive
iPhone, och har certifierats av utvecklaren
för att möta Apple-standarder. Apple
ansvarar inte för driften av denna enhet eller
dess överensstämmelse med
säkerhetstandarder och regleringsnormer.
Observera att användningen av detta
tillbehör med iPod eller iPhone kan påverka
trådlös prestanda.
– Öka avståndet mellan utrustning och
mottagare.
– Anslut utrustningen till ett uttag på en
annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
– Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren
radio/TV-tekniker för hjälp.
Obs! Denna enhet har testats med
skärmade kablar på kringutrustning.
Skärmade kablar måste användas med
enheten för att garantera
överensstämmelse.
radio-tai TV-häiriöistä, jotka johtuvat
luvattomien muutosten tekemisestä tähän
laitteeseen. Kyseiset muutokset voivat
mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
SGH-L870 SGH-M110 SGH-M128 SGH-M150
SGH-M310 SGH-M318 SGH-M3200 SGH-M608
SGH-M618 SGH-M620 SGH-M628 SGH-M8800
SGH-P180 SGH-P520 SGH-P528 SGH-P777
SGH-S3030 SGH-S3600 SGH-T339 SGH-T409
SGH-T439 SGH-T729
6 liittimen yhteensopivuus
Nokia 02
1255 1315 2855i 3152 3250 5200 5500 6066
6088 6102 6152 6268 6275 7390 3610a 5000
5070 5200 5208 5220 5300 5310 5310C
5310XM 5320 5320xm 5500 5610 5610XM
5611XM 5700 5710xm 5800 5800XM 6066 6070
6080 6085 6086 6088 6101 6102i 6103 6110
6110c 6110n 6111 6120c 6121 6122C 6125
6126 6130 6131 6136 6151 6165 6210N 6210S
6212 6212C 6220C 6233 6234 6263 6265 6267
6268 6270 6275 6280 6288 6290 6300 6301
6305i 6315i 6330 6555 6600F 6600s 6650f 6708
7070 7088 7150 7020 7310 7310c 7360 7370
7373 7390 7500 7500P 7610C 7610S 8600L
8800Sirocco 8800SA 8801 8860 5630 Xpress
Music 5610 5700 5800 Xpress music 6070 6080
6085 6086 6101 6103 6110 Navigator 6111 6120
Classic 6124 6125 6131 6136 6151 6210
Navigator 6212 Classic 6220 Classic 6233 6234
6267 6270 6280 6288 6290 6300 6300i 6301
6500 Slide 6555 6600 Slide 6600 Fold 6650 Flip
7070 Prism 7210 Supernova 7310 Supernova
7360 7370 7373 7390 7500 Prism 7510
Supernova 7610 Supernove 8800 Sirocco E50
E51 E61 E61i E62 E63 E65 E66 E71 E72 E75
E90 N5000 N70 N71 N72 N73 N73i N75 N76
N77 N78 N80 N800 N81 N82 N85 N90 N91
N918g N93 N93i N93s N95 N96 N97 N98 PT-6
2700 Classic 2720 Fold 2730 Classic 5030
Xpress Radio 5130 Xpress Music 5330 Xpress
Music 6260 Slide 6600i Slide 6303 Classic 6700
Classic 6710 Navigator 6730 classic
Samsung 3
C3050C C3310C C3370U C3610C i568 IP830W L810 Steel P260 P270 S5230 S5600
S7330 SCH-B289 SCH-F669 SCH-F839 SCHi770 SCH-R200 SCH-R410 SCH-U470 SCHU940 SCH-W159 SCH-W599 SCH-W629 SCHZM600 SGH-B108 SGH-B2700 SGH-B300
SGH-B308 SGH-B5712C SGH-C180 SGH-C458
SGH-D610 SGH-D618 SGH-D780 SGH-D788
SGH-D880 SGH-D880 Duos SGH-D888 SGHD980 SGH-D988 SGH-E210 SGH-E218 SGHE251C SGH-F110 SGH-F110 Adidas SGH-F118
SGH-F200 SGH-F208 SGH-F210 SGH-F218
SGH-F250 SGH-F258 SGH-F260 SGH-F268
SGH-F330 SGH-F338 SGH-F400 SGH-F408
SGH-F480 SGH-F488 SGH-F488E SGH-F490
SGH-F498 SGH-F700 SGH-F708 SGH-G400
SGH-G600 SGH-G608 SGH-G800 SGH-G808
SGH-G808E SGH-G810 SGH-G818 SGH-i200
SGH-i400 SGH-i408 SGH-i450 SGH-i458 SGHi558 SGH-i560 SGH-i688 SGH-i700 SGH-i708
SGH-i720 SGH-i728 SGH-i780 SGH-i788 SGH858 SGH-i900 SGH-i908 SGH-J150 SGH-J618
SGH-J700 SGH-J708 SGH-J750 SGH-J758
SGH-J770 SGH-J800 SGH-L170 SGH-L258
SGH-L600 SGH-L608 SGH-L700 SGH-l708
SGH-L708E SGH-L760 SGH-L768 SGH-L770
Obs! Tillverkaren ansvarar inte för radioeller TV-störningar som orsakas av
obehöriga modifieringar av utrustningen.
Sådana modifikationer kan upphäva
användarens rätt att använda utrustningen.
Kompatibilitet för de sex
anslutningarna
Nokia 02
1255 1315 2855i 3152 3250 5200 5500 6066
6088 6102 6152 6268 6275 7390 3610a 5000
5070 5200 5208 5220 5300 5310 5310C
5310XM 5320 5320xm 5500 5610 5610XM
5611XM 5700 5710xm 5800 5800XM 6066 6070
6080 6085 6086 6088 6101 6102i 6103 6110
6110c 6110n 6111 6120c 6121 6122C 6125
6126 6130 6131 6136 6151 6165 6210N 6210S
6212 6212C 6220C 6233 6234 6263 6265 6267
6268 6270 6275 6280 6288 6290 6300 6301
6305i 6315i 6330 6555 6600F 6600s 6650f 6708
7070 7088 7150 7020 7310 7310c 7360 7370
7373 7390 7500 7500P 7610C 7610S 8600L
8800Sirocco 8800SA 8801 8860 5630 Xpress
Music 5610 5700 5800 Xpress music 6070 6080
6085 6086 6101 6103 6110 Navigator 6111 6120
Classic 6124 6125 6131 6136 6151 6210
Navigator 6212 Classic 6220 Classic 6233 6234
6267 6270 6280 6288 6290 6300 6300i 6301
6500 Slide 6555 6600 Slide 6600 Fold 6650 Flip
7070 Prism 7210 Supernova 7310 Supernova
7360 7370 7373 7390 7500 Prism 7510
Supernova 7610 Supernove 8800 Sirocco E50
E51 E61 E61i E62 E63 E65 E66 E71 E72 E75
E90 N5000 N70 N71 N72 N73 N73i N75 N76
N77 N78 N80 N800 N81 N82 N85 N90 N91
N918g N93 N93i N93s N95 N96 N97 N98 PT-6
2700 Classic 2720 Fold 2730 Classic 5030
Xpress Radio 5130 Xpress Music 5330 Xpress
Music 6260 Slide 6600i Slide 6303 Classic 6700
Classic 6710 Navigator 6730 classic
Samsung 3
C3050C C3310C C3370U C3610C i568 IP830W L810 Steel P260 P270 S5230 S5600
S7330 SCH-B289 SCH-F669 SCH-F839 SCHi770 SCH-R200 SCH-R410 SCH-U470 SCHU940 SCH-W159 SCH-W599 SCH-W629 SCHZM600 SGH-B108 SGH-B2700 SGH-B300
SGH-B308 SGH-B5712C SGH-C180 SGH-C458
SGH-D610 SGH-D618 SGH-D780 SGH-D788
SGH-D880 SGH-D880 Duos SGH-D888 SGHD980 SGH-D988 SGH-E210 SGH-E218 SGHE251C SGH-F110 SGH-F110 Adidas SGH-F118
SGH-F200 SGH-F208 SGH-F210 SGH-F218
SGH-F250 SGH-F258 SGH-F260 SGH-F268
SGH-F330 SGH-F338 SGH-F400 SGH-F408
SGH-F480 SGH-F488 SGH-F488E SGH-F490
SGH-F498 SGH-F700 SGH-F708 SGH-G400
SGH-G600 SGH-G608 SGH-G800 SGH-G808
SGH-G808E SGH-G810 SGH-G818 SGH-i200
SGH-i400 SGH-i408 SGH-i450 SGH-i458 SGHi558 SGH-i560 SGH-i688 SGH-i700 SGH-i708
SGH-i720 SGH-i728 SGH-i780 SGH-i788 SGH858 SGH-i900 SGH-i908 SGH-J150 SGH-J618
SGH-J700 SGH-J708 SGH-J750 SGH-J758
SGH-J770 SGH-J800 SGH-L170 SGH-L258
SonyEricsson 2
D750 D750i J100 J100a J100i J220 J220a J220i
J230 J230i K200a K310 K310a K310c K310i
K320i K510 K510a K510c K510i K550 K550i
K550im K610 K610c K610i K610im K618 K750
K750c K750i K758c K790 K790a K790c K790i
K800 K800c K800i K810i K818c M600i M608
P1i P990c 990i S500 S500i V630i W200 W200i
W300 W300c W300i W550c W550i W580c
W580i W600 W600c W600i W610 W610c W610i
W618c W660 660i W700 W700c W700i W710
W710c W710i W712 W800 W800c 800i W810
W810c W810i W830 W830c W830i W850 W850i
W880 880i W888c W900 W900c W900i W910
W950 W950i W958c W960 Z310a Z310i Z520a
Z520c Z520i Z525 Z525a Z525i Z530 Z530c
Z530i Z550 Z550a Z550c Z550i Z558 558c
Z558i Z610 Z610i Z710 Z710c Z710i Z712 Z750i
J120C
HTC566(SPV C550) HTC568 HTC575 HTC577
HTC577w HTC585 HTC586 TC586w HTC596
HTC700 HTC818 HTC818Pro HTC828
HTC828+ HTC830 HTC838 HTC838Pro
HTC900 HTCC600 HTCC730 HTCC730w
HTCC750 HTCC800 HTCC858 HTCCHT 9110
HTCCHT9000 HTCD600 HTCD802 HTCD805
HTCD810 HTCD900 HTCD9000 HTCE616
HTCE806c HTCM700 HTCP3300 HTCP3450
HTCP3452 HTCP3470 HTCP3600I HTCP3700
HTCP4550 HTCP660 HTCP800 HTCP800W
HTCP860 HTCS1 HTCS500 HTCS600
HTCTC600 HTCTouch Diamond(S900)
HTCTouch Dual HTCTouch HD HTCTouch Viva
HTCU1000 HTCXV6900 ACER N300 ACER
N50 ACER N35 ACER N30 ACER N10 ACER
C500 ACER DX650 ACER X960 ACER
neoTouch(F1) ACER M900 ACER F900 ACER
DX900 ACER beTouch E200(L1) ACER beTouch
E101(E1) ACER beTouch E100(C1)
IP01
iPod Classic iPod touch 2G iPod nano iPod
nano 2G iPod nano 3G iPod nano 4G iPod 5G
iPod photo iPod 4G iPod 3G iPod mini iPhone
2G iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone
4s
Micro USB
Kyocera Tempo E2000 LG AX830 LG LX400
Blue LG LX 400 Burgundy LG UX300 LG
VX8610 decoy LG VX9700 Dare LG Glimmer
UX830 LG enV2 VX9100 Motorola Z6c World
edition Motorola Q9h Motorola V8 Dark Pearl
Gray Motorola V8 Luxury Edition Motorola V9
Mahogany Motorola V9M Espresso NOKIA 6205
NOKIA 6500 Classic NOKIA 7900 Prism NOKIA
8600 Luna NOKIA 8800 Arte NOKIA 8800
Sapphire Arte Sanyo PRO-200 Sanyo PRO-700
Motorola V9x Motorola Z9 Motorola Rapture
Vu30 Motorola ROKR E8 Motorola Z9 Motorola
ZINE ZN5 Motorola i576 Sanyo S1 Motorola Q9
Motorola Krave ZN4 Motorola i776 Blackberry
Pearl Flip 8220 Blackberry Curve 8900
Blackberry Thunder 9500 Blackberry Storm
9530 Samsung M220 Samsung M320 Amazon
Kindle 2 Kyocera E1100 Neo Kyocera S1300
Melo Kyocera S4000 Mako PALM TREO 800W
PALM TREO PRO 850 NOKIA N96 NOKIA N85
Mini USB
Blackberry Pearl 8100 Blackberry Pearl 8100c
Blackberry Pearl 8100g Blackberry Pearl 8100v
Blackberry 8130 Blackberry 8830 Blackberry
8831 Blackberry 6210 Blackberry 6220
Blackberry 6230 Blackberry 6280 Blackberry
6510 Blackberry 7100g Blackberry 7100i
Blackberry 7100r Blackberry 7100t Blackberry
7100x Blackberry 7105t Blackberry 7130c
Blackberry 7130e Blackberry 7210 Blackberry
7230 Blackberry 7250 Blackberry 7270
Blackberry 7280 Blackberry 7290 Blackberry
7510 Blackberry 7520 Blackberry Curve 8300
Blackberry Curve 8310 Blackberry 8700c
Blackberry 8700f Blackberry 8700g Blackberry
8700r Blackberry 8700v Blackberry 8703e
Blackberry 8707v Blackberry 8800 Blackberry
8820 Blackberry 8830HTC310 HTC565
SGH-L600 SGH-L608 SGH-L700 SGH-l708
SGH-L708E SGH-L760 SGH-L768 SGH-L770
SGH-L870 SGH-M110 SGH-M128 SGH-M150
SGH-M310 SGH-M318 SGH-M3200 SGH-M608
SGH-M618 SGH-M620 SGH-M628 SGH-M8800
SGH-P180 SGH-P520 SGH-P528 SGH-P777
SGH-S3030 SGH-S3600 SGH-T339 SGH-T409
SGH-T439 SGH-T729
SonyEricsson 2
D750 D750i J100 J100a J100i J220 J220a J220i
J230 J230i K200a K310 K310a K310c K310i
K320i K510 K510a K510c K510i K550 K550i
K550im K610 K610c K610i K610im K618 K750
K750c K750i K758c K790 K790a K790c K790i
K800 K800c K800i K810i K818c M600i M608
P1i P990c 990i S500 S500i V630i W200 W200i
W300 W300c W300i W550c W550i W580c
W580i W600 W600c W600i W610 W610c W610i
W618c W660 660i W700 W700c W700i W710
W710c W710i W712 W800 W800c 800i W810
W810c W810i W830 W830c W830i W850 W850i
W880 880i W888c W900 W900c W900i W910
W950 W950i W958c W960 Z310a Z310i Z520a
Z520c Z520i Z525 Z525a Z525i Z530 Z530c
Z530i Z550 Z550a Z550c Z550i Z558 558c
Z558i Z610 Z610i Z710 Z710c Z710i Z712 Z750i
J120C
Micro USB
Kyocera Tempo E2000 LG AX830 LG LX400
Blue LG LX 400 Burgundy LG UX300 LG
VX8610 decoy LG VX9700 Dare LG Glimmer
UX830 LG enV2 VX9100 Motorola Z6c World
edition Motorola Q9h Motorola V8 Dark Pearl
Gray Motorola V8 Luxury Edition Motorola V9
Mahogany Motorola V9M Espresso NOKIA 6205
NOKIA 6500 Classic NOKIA 7900 Prism NOKIA
8600 Luna NOKIA 8800 Arte NOKIA 8800
Sapphire Arte Sanyo PRO-200 Sanyo PRO-700
Motorola V9x Motorola Z9 Motorola Rapture
Vu30 Motorola ROKR E8 Motorola Z9 Motorola
ZINE ZN5 Motorola i576 Sanyo S1 Motorola Q9
Motorola Krave ZN4 Motorola i776 Blackberry
Pearl Flip 8220 Blackberry Curve 8900
Blackberry Thunder 9500 Blackberry Storm
9530 Samsung M220 Samsung M320 Amazon
Kindle 2 Kyocera E1100 Neo Kyocera S1300
Melo Kyocera S4000 Mako PALM TREO 800W
PALM TREO PRO 850 NOKIA N96 NOKIA N85
Mini USB
Blackberry Pearl 8100 Blackberry Pearl 8100c
Blackberry Pearl 8100g Blackberry Pearl 8100v
Blackberry 8130 Blackberry 8830 Blackberry
8831 Blackberry 6210 Blackberry 6220
Blackberry 6230 Blackberry 6280 Blackberry
6510 Blackberry 7100g Blackberry 7100i
Blackberry 7100r Blackberry 7100t Blackberry
7100x Blackberry 7105t Blackberry 7130c
Blackberry 7130e Blackberry 7210 Blackberry
7230 Blackberry 7250 Blackberry 7270
Blackberry 7280 Blackberry 7290 Blackberry
7510 Blackberry 7520 Blackberry Curve 8300
Blackberry Curve 8310 Blackberry 8700c
Blackberry 8700f Blackberry 8700g Blackberry
8700r Blackberry 8700v Blackberry 8703e
Blackberry 8707v Blackberry 8800 Blackberry
8820 Blackberry 8830HTC310 HTC565
HTC566(SPV C550) HTC568 HTC575 HTC577
HTC577w HTC585 HTC586 TC586w HTC596
HTC700 HTC818 HTC818Pro HTC828
HTC828+ HTC830 HTC838 HTC838Pro
HTC900 HTCC600 HTCC730 HTCC730w
HTCC750 HTCC800 HTCC858 HTCCHT 9110
HTCCHT9000 HTCD600 HTCD802 HTCD805
HTCD810 HTCD900 HTCD9000 HTCE616
HTCE806c HTCM700 HTCP3300 HTCP3450
HTCP3452 HTCP3470 HTCP3600I HTCP3700
HTCP4550 HTCP660 HTCP800 HTCP800W
HTCP860 HTCS1 HTCS500 HTCS600
HTCTC600 HTCTouch Diamond(S900)
HTCTouch Dual HTCTouch HD HTCTouch Viva
HTCU1000 HTCXV6900 ACER N300 ACER
N50 ACER N35 ACER N30 ACER N10 ACER
C500 ACER DX650 ACER X960 ACER
neoTouch(F1) ACER M900 ACER F900 ACER
DX900 ACER beTouch E200(L1) ACER beTouch
E101(E1) ACER beTouch E100(C1)
IP01
iPod Classic iPod touch 2G iPod nano iPod
nano 2G iPod nano 3G iPod nano 4G iPod 5G
iPod photo iPod 4G iPod 3G iPod mini iPhone
2G iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone
4s
Download PDF

advertising