Protherm | 100 | PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S

Návod k obsluze a instalaci
válcových zásobníků TUV s nepřímým ohřevem
PROTHERM B 100 Z
PROTHERM B 200 Z
PROTHERM B 150 S
PROTHERM B 200 S
Výrobce: PROTHERM s.r.o., 252 19 Praha - Chrášťany
Tel: (02) 57 95 12 75, Fax: (02) 57 95 09 18
Vážený zákazníku,
vybral jste si zásobníkový ohřívač užitkové vody PROTHERM a budete-li jej správně
využívat, bude Vám dobře sloužit. K podrobnějšímu seznámení s jeho vlastnostmi
a uspořádáním slouží tento návod. Dále prosíme, abyste se vždy řídili následujícím
desaterem základních požadavků pro zacházení se zásobníky vůbec:
1) Zásobník lze provozovat jen ve vodovodním řádu s tlakem užitkové vody menším, nebo
jen nejvýše rovnajícím se jmenovitému (pracovnímu) tlaku zásobníku. Je-li tlak přiváděné
užitkové vody vyšší, než pracovní tlak zásobníku, je nezbytné osadit před vstup do
zásobníku redukční ventil, udržující tlak na hodnotě pod hodnotou pracovního tlaku
zásobníku!!!
2) Na přívodu užitkové vody (mezi eventuální redukční ventil a zásobník) se musí vždy
zařadit zařízení, které vhodným způsobem tlumí účinky tepelné roztažnosti vody během
ohřevu – nejčastěji to bývá pojistný ventil (upouštějící „zvětšený“ objem teplé vody) a
zpětná klapka (zamezující vodě „odebrané“ z řádu do zásobníku, vracet se zpět do řádu).
3) Je žádoucí zajistit, aby voda unikající z pojistného ventilu (který je neustále v činnosti)
byla odváděna trvale nainstalovaným odvodem – pak je ale nutné, aby takový odvod měl
plynulý spád do odpadu.
4) Na přívod užitkové vody je třeba osadit také uzávěr.
5) K uzávěru (není-li to přímo ventil kombinovaný s vypouštěcím ventilkem) před
zásobníkem je třeba zařadit i vypouštěcí ventil – uzavřením přívodu do zásobníku a
otevřením nejbližšího kohoutku teplé užitkové vody (dále jen TUV) nedojde nikdy
k úplnému vypuštění nádoby zásobníku.
6) Prvním krokem při montáži zásobníku je provedení instalací (vodovodní, elektrické …),
druhým napouštění zásobníku a teprve potom lze do zásobníku přivádět elektřinu
(zasunout vidlici pohyblivého přívodu do zásuvky, sepnout síťový spínač – je-li přívod
proveden jako pevný … apod.)!!! Při demontáži se musí postupovat v opačném pořadí!!!
7) Je-li v zásobníku voda, musí být zařízení na ochranu proti korozi v činnosti nepřetržitě
(elektronický systém ACI pod napětím, hořčíková elektroda „nespotřebována“) jinak se
na zásobník nevztahuje záruka na prorezavění nádoby!!!. Elektronický systém ACI před
vypouštěním zásobníku je naopak třeba odpojit od elektrické sítě.
8) Při zavěšování zásobníku je třeba vždy předem posoudit úchyty zhotovené ve zdi i
samotnou zeď z hlediska pevnosti pro úplné zatížení (tj. hmotnost zásobníku včetně
naplnění vodou) – v případě nedostatků pak užít zpevňovacích opatření a konstrukcí. Při
kladení zásobníku na podlahu, příp. předem připravenou podstavu, musí mít podklad
alespoň běžnou stavební únosnost a nesmí být příliš kluzký – jinak je nutno opět užít
vhodná dodatečná opatření.
9) Zásobník nesmí být vystaven účinkům teplot vyšších, než jsou běžné pracovní a
klimatické hodnoty, stejně tak nesmí být vystaven úderům, rázům, cyklickým silovým
účinkům, otřesům a vibracím, které jsou silnější, než-li projevy při vlastním provozu.
Dojde-li k tomu, že zásobník takovým účinkům přeci jen vystaven byl (požár „za zdí“
v přilehlé místnosti, pád zásobníku na zem při dopravě nebo montáži … apod), lze jej
dále provozovat jen po kladném výsledku jeho odborné revize, kterou provedla
organizace (osoba) oprávněná k takové činnosti, podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.18/1979
Sb. (ve znění vyhlášky č.97/1982 Sb. a vyhlášky č.551/1990 Sb.) na základě jeho tlakové
zkoušky.
10) Se zásobníkem zacházejte podle návodu, který je k němu přiložen, příp. podle pokynů
odborníků, kteří byli k eventuálním problémům přivoláni, neodstraňujte a nepoškozujte
žádná označení a nápisy na něm a po ukončení jeho životnosti s ním nakládejte
s ohledem na ochranu životního prostředí.
-1-
1. URČENÍ, CHARAKTERISTIKA A OZNAČENÍ __________________________________
Zásobníkové ohřívače (dále jen zásobníky) jsou válcového tvaru s nepřímým ohřevem
(prostřednictvím otopné vody z kotle) v provedení závěsném (PROTHERM B 100 Z
a B 200 Z), nebo stojacím (PROTHERM B 150 S a 200 S). Zásobníky jsou dodávány v bílé
barvě.
Smaltovaný povrch ocelové nádoby s výměníkem (ocelový trubkový had) umístěným ve
spodní části zásobníku zajišťuje optimální topný výkon v každém okamžiku. Trubkový had je
zdvojený (spirála o menším a větším průměru), má menší výšku vinutí a působí tak při
ohřevu užitkové vody v nádobě mnohem koncentrovaněji než u jiných zásobníků se spirálou
běžnou tj. jednoduchou. Umístěním hada ve spodní části zásobníku je k dispozici mnohem
více ohřáté vody. Patentovaný difuzor zajišťuje řízené proudění při doplňování studené vody
do zásobníku, tak aby nedocházelo k významnému promíchávání studené a teplé vody
v zásobníku TUV. Tím se zvyšuje využitelné množství ohřáté vody v zásobníku.
Polyuretanová izolace o tloušťce 35 mm snižuje tepelné ztráty na minimum. Zásobník je
vybaven zařízením na ochranu proti korozi. Tím je buď elektronický polarizační systém ACI
s titanovou elektrodou, nebo tyčová hořčíková elektroda.
2. VÝBAVA A POPIS
Nádoba, trubkový had, vstup (difuzor) i výstup užitkové vody, izolace i upevňovací části
(závěs či podstavec) jsou nedílným celkem, odnímatelné jsou termostat a zařízení na
ochranu proti korozi.
Pomocí termostatu se nastavuje teplota vody v zásobníku. Termostat je z výroby
přednastaven na teplotu 65°C (± 5°C), je 3-kontaktní (viz Obr. 2) a je umístěn společně
s ACI systémem pod šedým plastovým krytem (u závěsných zásobníků na jejich spodní
straně, u stojacích na boku).
Pokud je potřeba změnit teplotu na termostatu, odpojí se vždy zařízení od el. sítě (včetně
kotle, se kterým zásobník spolupracuje!), sejme se plastový kryt a pootočením ovládací
hřídelky termostatu se změní nastavení – otáčením doprava se teplota zvyšuje, doleva
snižuje).
Upozornění :
Termostat je umístěn v prostoru vyhrazeném pro elektrosoučásti. Sejmutí jeho
plastového krytu i další manipulace v tomto prostoru, které jsou zásahem do
elektroinstalace, musí bezpodmínečně provádět jen osoba s odbornou kvalifikací - viz
bod 4.2!!
Teplota 65°C je optimální z hlediska energetických ztrát, životnosti nádoby a zároveň i
rychlosti tvorby usazenin z vápenatých a hořečnatých složek obsažených ve vodě.
Zařízení na ochranu proti korozi neutralizuje ionty vznikající na vnitřním povrchu nádoby
jako následek elektrochemických reakcí při ohřevu vody a tedy i látek v ní rozpuštěných.
Systém ACI to vykonává prostřednictvím řízené elektronové emise. Tyčová hořčíková
elektroda je zašroubována do vodního prostoru nádrže, za provozu se „rozpouští“ a uvolňuje
tak ionty pro tento účel vhodně působící.
ACI systém se aktivuje připojením k elektrické síti (~230V/50Hz) pomocí přívodního
kabelu. Je třeba zkontrolovat, že po naplnění zásobníku vodou a připojení ACI systému k síti
se nejpozději do 15 minut rozbliká signálka (v šedém plastovém krytu) signalizující správnou
funkci ACI systému. ACI zařízení musí být v činnosti nepřetržitě. Hořčíková elektroda je
účinná po zalití vodou. Její úbytek závisí na složení (tvrdosti) a proteklém množství užitkové
vody. Rozrušené částečky („písek“) z elektrody usazené ve vodní nádrži nejsou na závadu
zdraví osob ani životnosti zásobníku – naopak podporují proces neutralizace (protikorozní
ochrany). Kontrolu stavu hořčíkové elektrody se doporučuje nechat provést do půl roku po
uvedení zásobníku do provozu. Je-li (při zachování intervalů kontroly) již spotřebováno více
než 50 % elektrody, je nutné ji vyměnit za novou (nebo stanovit jiné časové intervaly
kontroly, podle velikosti úbytku při kontrole).
-2-
3. FUNKCE A SPOLEČNÁ TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ
Pro ohřev TUV v zásobníku prostřednictvím OV je nejvhodnější použít některý z
plynových kotlů PROTHERM.
Kotle PROTHERM (s vyjímkou kombinovaných) jsou již funkčně upraveny pro ohřev TUV
v zásobníku. U všech těchto kotlů se doporučuje použít jednoho čerpadla pro oba okruhy.
Pro změnu průtoku OV mezi topnou soustavou a zásobníkem je použit motoricky řízený
trojcestný rozdělovací ventil s vestavěným spínacím elektrickým kontaktem a elektrické
svorkovnice kotlů jsou pro připojení třícestného ventilu i termostatu zásobníku upraveny.
Zásobníky PROTHERM lze použít i v kombinaci s kotli jiných značek. V takovém případě
je nutné připojení zásobníku ke kotli řešit individuálně pro daný typ kotle.
Pro elektrické připojení zásobníku přitom vždy platí všechny požadavky bodu 4.2.
Pro správnou funkci je třeba také dodržet zásadu, aby teplota OV byla vždy vyšší než-li
požadovaná teplota TUV (alespoň o 10–20°C).
4. MONTÁŽ
4.1. Mechanická část
Závěsné zásobníky se upevňují na zeď 4 šrouby M10.
Stojací zásobníky se kladou přímo na podlahu, příp. na předem připravenou podstavu.
Zásobníky mají koncovky pro připojení OV a TUV s těmito rozměry:
Typ
B 100 Z
B 200 Z
B 150 S
B 200 S
Připojení OV
G 1“ (vnitřní)
Připojení TUV
G 3/4“ (vnější)
G 1“ (vnější)
Rozteče koncovek a jejich orientace vůči základním rozměrům jsou na obr. 1.
Koncovky není dovoleno zatěžovat silami trubkového systému otopné soustavy, či
soustavy TUV. To předpokládá přesné dodržení rozměrů zakončení všech přípojek.
Při rekonstrukcích, nepříznivých stavebních dispozicích apod. je možno k připojení užít
flexibilní elementy (hadice), ale vždy jen k tomu určené. Měly by však být co nejkratší a
chráněné před mechanickým i chemickým namáháním a poškozováním a je třeba zajistit,
aby před ukončením jejich životnosti (podle údajů jejich výrobců) byly vždy vyměněny za
nové.
Pro usnadnění příp. odpojení zásobníku se doporučuje zařadit do přípojek odpovídající
uzávěry.
4.2. Elektroinstalace
Elektrické připojení zásobníku musí bezpodmínečně provádět osoba s elektrotechnickou
kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Rovněž servis elektrotechnické části může provádět
pouze osoba s výše uvedenou kvalifikací.
Elektrické připojení zásobníku na síťové napětí, které je zdrojem pro činnost zařízení ACI
na ochranu proti korozi, se provede 3-vodičovým pohyblivým přívodem s vidlicí. Pevná
zásuvka pro připojení zásobníku k el. síti musí být provedena podle ČSN 33 2000-4-46. Musí
mít vždy ochranný kontakt (kolík) spolehlivě spojený s vodičem PE nebo PEN (žlutozelené
barvy). Zásobník musí být vždy prostřednictvím svého přívodu připojen k ochrannému vodiči
a musí být nainstalován vždy tak, aby zásuvka s vidlicí zásobníku byla přístupná. Není
dovoleno užívat nejrůznějších „rozdvojek“, „prodlužovaček“ apod.
-3-
Z hlediska elektrotechnické části je zásobník určen pro prostředí normální AA5/AB5 podle
ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 (tj. rozsah teplot +5 až +40°C, vlhkost do 85%).
V prostorách s vanou, v koupelnách, umývacích prostorách a sprchách může být
zásobník instalován všude s vyjímkou zóny 0 podle ČSN 33 2000-7-701. Je-li takto
instalován, musí být podle téže normy také provedena současně ochrana před úrazem
elektrickým proudem.
Schéma elektrického zapojení zásobníku je na obr. 2.
4.3. Napouštění
Napouštět je možno až po dokončení mechanické montáže a elektroinstalace.
Zásobník je třeba řádně odvzdušnit (jak na cestě OV, tak části pro TUV) otevřením
kohoutků teplé vody.
Během prvního ohřevu je třeba zkontrolovat neuniká-li (zejména ve spojích) voda.
Předpokládá se, že zásobník bude provozován v soustavě, kde OV odpovídá nárokům
ČSN 07 7401 (především nesmí být kyselá, tj. mít hodnotu pH větší než 7, a má mít
minimální uhličitanovou tvrdost) a kde vlastnosti užitkové vody odpovídají ČSN 83 0616
(pitné vody ČSN 75 7111). U vody se součtem látkových koncentrací vápníku a hořčíku
větším než 1,8 mmol/lit. jsou již účelná další „nechemická“ opatření proti usazování vodního
kamene (např. působení magnetickým či elektrostatickým polem).
5. PROVOZ A ÚDRŽBA
Informativní doba ohřevu TUV z 10°C na 65°C výkonem kolem 24 kW je cca 1/2 hod u
zásobníků s objemem 100 l a cca 1 hod s objemem 200 l.
Jednou za rok doporučujeme provést kontrolu zásobníku – je vhodné ji spojit s obdobnou
kontrolou a seřízením kotle, příp. otopné soustavy. Tato prohlídka není součástí záruky.
Při odborné kontrole se prověřuje celkový stav jednotlivých částí zásobníku, rozsah
zanesení vodním kamenem a stav zařízení na ochranu před korozí.
Uživatel sám zajišťuje především čistotu zásobníku a jeho okolí suchým způsobem (např.
vysáváním). Zpozoruje-li výrazné zvýšení průtoku vody při otočení kohoutkem, je třeba
zajistit překontrolování tlaku přiváděné užitkové vody a případné užití redukčního ventilu (viz
bod 3.1.).
6. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na zásobník se poskytuje záruka podle ZÁRUČNÍHO LISTU a podmínek v něm
uvedených.
Zvýšené zanášení částí zásobníku vodním kamenem nelze kvalifikovat jako reklamaci.
7. KOMPLETNOST DODÁVKY
7.1. Dodávka vlastního zásobníku
Zásobník je dodáván kompletně smontován a funkčně odzkoušen.
Součástí dodávky je následující dokumentace:
– návod k obsluze
– osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku
– záruční list.
-4-
7.2. Zvláštní dodávka
Pro zajištění spolupráce zásobníků PROTHERM s kotli PROTHERM lze samostatně
dodat motoricky řízený trojcestný rozdělovací ventil s vestavěným elektrickým spínačem o
rozměru DN 3/4" (pro užití s nástěnnými kotli PROTHERM), nebo DN 1" (pro užití s litinovými
kotli PROTHERM).
8. Technické parametry zásobníků PROTHERM
Objem
Max. provozní tlak užitkové vody
Připojení otopné vody
litr
kPa
B 100 Z
100
B 200 Z
200
B 150 S
150
630
G 1“ (vnitřní)
Připojení užitkové vody
G 1“
(vnější)
G 3/4“ (vnější)
Elektrické napětí / frekvence
V/Hz
Krytí
Max. provozní proud a napětí kontaktů
A/V
termostatu
Rozměry – výška
mm
– průměr
mm
Hmotnost (bez vody)
kg
Teplosměnný výkon
kW
Hodinový průtok
litr
Průtok za 10 min dle ČSN EN 625
litr
Ztrátový tepelný tok
kW/24hod
B 200 S
200
~230 / 50
IP 25
16 (1,5) / 250
861
501
49
19,3
476
162
1,4
1571
505
73
30
740
323
1,8
1015
577
75
30
740
244
1,6
1270
577
90
43,2
1064
326
2
Teplota vstupující studené užitkové vody 10°C
Teplota vstupující vody z kotle 90°C
Hodinový průtok: představuje množství TUV, ohřáté na 65°C, které je možné odebrat ze
zásobníku za 60 minut. Počáteční množství TUV (například 80 l ve 100 l nástěnném
zásobníku) odpovídá teplé vodě uvnitř nádrže a další množství (například 396 l) odpovídá
okamžité přípravě TUV.
Průtok za 10 minut: představuje množství TUV, ohřáté na 65°C, které je možné odebrat ze
zásobníku za 10 minut. Toto měření nejlépe reprezentuje výkon našeho zásobníku.
Ztrátový tepelný tok: udává energii potřebnou na dohřátí vody v zásobníku na 65°C po 24
hodinách bez odčerpávání vody.
-5-
Stojací model
RC
B
TUV
H
OV
OV
A
SV
Závěsný model
H
OV
E
OV
TUV
SV
OV – Otopná Voda
TUV – Teplá Užitková Voda
SV – Studená Voda
RC – recirkulace (pouze typ s hořčíkovou elktrodou)
TYP
B 100 Z
B 200 Z
B 150 S
B 200 S
OBJEM
(litr)
100
200
150
200
ROZMĚRY (mm)
∅
501
505
577
577
H
861
1571
1015
1270
A
498
798
304
446
B
748
1048
420
533
C
393
437
455
543
D
497
541
356
465
Obr. 1 - Základní a připojovací rozměry
-6-
E
175
175
-
F
524
528
645
645
Tb/2
3
1
Tb/C
TB
2
Tb/1
PE
Tb1 - svorka termostatu – vstup fáze
Tb2 - svorka termostatu – výstup fáze
TB - termostat zásobníku
PE - ochranné zemnění
Obr. 2 – Schéma elektrického zapojení zásobníků PROTHERM
tlaková
ztráta
[m v.s.]
skutečná oblast nejčastějších,
prakticky dosahovaných průtoků
4
3
2
1
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
3
průtok [m /h]
Obr. 3 – Oblast tlakových ztrát zásobníků PROTHERM
-7-
okruh
vytápění
prostorový regulátor
zásobník TUV
(bojler)
kotel
PROTHERM
oběhové
čerpadlo
trojcestný motorický ventil
s pomocným kontaktem
Obr. 4 – Schematické znázornění „spolupráce“ kotle s vnějším
zásobníkovým ohřívačem
-8-
Download PDF

advertising