Uniden | UBC800XLT | Brugermanual - danita electronics

Brugermanual - danita electronics
UBC 800XLT
Programmérbar
Radiobasescanner
op til 6000 kanaler
fra 25 til 1300 MHz
Brugsanvisning
DK 3080
Indholdsfortegnelse
Hvad er radioscanning?...................................................... side 3
UBC 800XLT ..................................................................... side 4
Opsætning .......................................................................... side 5
Bagsiden............................................................................. side 6
Funktions oversigt.............................................................. side 7
Før Menu start .................................................................... side 9
MENU ................................................................................ side 10
Scanning ............................................................................ side 13
Søgning .............................................................................. side 14
Vedligeholdelse .................................................................. side 15
Resette scanneren............................................................... side 15
Birdies................................................................................ side 15
Garanti................................................................................ side 16
Båndplaner ......................................................................... side 17
SUB toner CTCSS DCS .................................................... side 18
Pakning
Tekniske specifikationer..................................................... side 19
Kom nemt igang................................................................. side 20
Uniden UBC 800XLT leveres med:
- Teleskopantenne
- Monterings bøjle til hjem eller bil
- Brugsanvisning på dansk og engelsk
- Strømforsyning til 220 Volt AC
- Strømledning til 12Volt DC.
- Data kabel.
Advarsel
Uniden Bearcat 800XLT er ikke vandtæt og er ikke konstrueret til brug under vand
eller under fugtige forhold.
Læs denne brugeranvisning grundigt før ibrugtagning af denne scanner.
2
Engelsk manual © 2008 Uniden
Dansk brugsanvisning © 2008 danita electronics a/s
Hvad er radioscanning?
En radioscanner er en radiomodtager, som kan modtage radiosignaler
indenfor et givet frekvensområde. Hvor stort dette frekvensområde er,
varierer fra apparat til apparat.
En radioscanner kan bruges til at aflytte analoge mobiltelefoner,
telegrafstationer osv., herunder politi, brandvæsen, havnevæsen,
skibstrafik, lufthavne mv.
Radioscanning kan med UBC 800XLT scanne over forudprogrammerede kanaler. Først skal man finde ønskede frekvenser ved søgning,
se dem på internettet eller få dem af en scanner ven. Nu kan man
scanne hurtigt gennem de frekvenser der sker noget på. (Scanning
er programmerede frekvenser. Søgning er frekvensstep gennem et
defineret frekvensområde)
Med scanning over faste kanaler er det let at overvåge et antal
forudbekendte frekvenser, f.eks. politi.
Vigtigt!
Apparatet må ikke smides væk i den daglige renovation, men
bortskaffes på en forsvarlig måde. F.eks. på en genbrugsstation.
Vigtigt!
Ingen licens er påkrævet for at eje eller bruge en radioscanner. Alligevel er brug af radioscannere underlagt visse restriktioner.
I følge Justitsministeriets bekendtgørelse 1993-02-15 nr. 17 har enhver bruger af en radiomodtager ubetinget tavshedspligt. Dette betyder, at udsendelsernes indhold ikke må udnyttes, videregives, nedskrives eller registreres; deres eksistens må end ikke røbes for uvedkommende.
Undtaget fra tavshedspligt er: 1) udsendelser fra radio- eller fjernsyns-stationer, amatørradioanlæg og 27MHz walkie-talkie-anlæg; 2) udsendelser fra radio- eller fjernsynsstationer
fremført via satellit; 3) udsendelser beregnet for enhver, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler e.lign.
3
UBC 800XLT
Uniden Bearcat UBC 800XLT er en kvalitetsbasescanner i et
elegant kompakt design. UBC 800XLT er designet til stationær
placering med net adaptor og eventuelt ekstra antennetilslutning.
Eller til montering i et køretøj.
Uniden Bearcat UBC 800XLT har op til 6000 progammérbare
kanaler for faste frekvenser, som kan fordeles i 500 systemer, hvor
hvert system kan have op til 20 grupper. Een gruppe kan f.eks.
indeholde forskellige frekvenser for politi, en anden med brand og
rednings tjenester. Derved bliver UBC 800XLT meget let i brug,
når først de interessante frekvenser er indprogrammeret.
Scanningen stopper ved første aktive kanal og fastholder denne
kanal så længe, der vedbliver med at være radiotrafik. Når
kommunikationen ophører, fortsætter scanneren til næste aktive
kanal.
Uniden Bearcat UBC 800XLT dækker frekvensområde fra 25MHz
til 1300MHz (dog med visse undtagelser).
Som noget særligt har UBC 800XLT indbygget tonesystemer så
scanneren kun stopper på frekvenser med SUB tone på.
De indprogrammerede frekvenser lagres i radioscannerens
hukommelse.
4
Opsætning
Uniden Bearcat UBC 800XLT får strøm fra den medfølgende
AC-adapter, som sættes i stikkontakten til 220 volt. (Ved ophold
i udlandet med anden spænding og/eller stik kræves speciel
strømforsyning). AC-adapteren forbindes til radioscanneren på
bagsiden af UBC 800XLT. Brug ikke andre strømforsyninger (ACadapter) end den, som medfølger. Brug af andre strømforsyninger
kan ødelægge UBC 800XLT.
UBC 800XLT kan også strøm forsynes fra en bils akkumulator
eller ciger plug fra de medfølgende DC kabeler.
UBC 800XLT er forsynet med standard 3,5 millimeter jackstick for
ekstern højttaler. Brug kun højttaler med en impedans på minimum
8 Ω. Højttalere med lavere impedans kan være ødelæggende for
radio-scanneren.
Den medfølgende antenne påsættes radioscanneren i antenne
stikket ANT på bagsiden af scanneren.
Endvidere vil modtagerækkevidden kunne øges med yderligere op
mod det dobbelte ved tilslutning af en udendørs antenne af typen
“discone“ monteret på toppen af en bygning og forbundet med et
50 Ω−koaksialkabel.
Båndplan indstilles når apparatet tændes første gang. (kan ændres
hver gang apparatet tændes, men lageret skal være tomt)
Der er 3 båndplaner, men båndplan 3 er bedst for scandinavien.
(Se evt. båndplanerne sidst i denne brugsanvisning)
Der skiftes mellem båndplanerne med tast 1, 2 eller 3.
Hold tast 3 og FUNC inde når apparatet tændes. og “Band Plan
3” vises i displayet. Denne indstilling huskes.
5
Bagsiden
2
4
5
3
6
1
1. Teleskop-antenne: Tilslut den medfølgende teleskopantenne til “ANT”
BNC-stikket på bagsiden af radioscanneren. Eller tilslut en ekstern antenne
(ekstra udstyr) med en impedans på 50 Ω.
2. TAPE OUT. Bruges til optagelse af lyd, giver lyd signal ud, når der er
indkommende signaler. Brug et 3,5mm stereo jack.
Husk at kanalen skal være programeret til ON i RECORD. (Se MENU)
3. EXT.SP: Ekstern højttaler, tilslut f.eks. en ekstern højttaler med en
impedans på 8 Ω med et 3,5 mm jackstik.
4+5. DC 13.8V: Stik for tilslutning af medfølgende strømforsyning. Eller
med 13Volt DC ekstern strøm kabel.
6. REMOTE: Data stik. Kan bruges til PC, men da SW ikke er et Uniden
produkt, kan et sådant produkt anskaffes på www.butelsoftware.com
Data kabler er inkluderet.
Eller for kloning. (kopiering af data fra en UBC800 til en anden)
6
Funktions oversigt
15 2
6
5 4
3
11
UBC800XLT
SRVC
16 1
13
7
9
8
10 14
12 17
Funktions oversigt:
1. ON/OFF + Volume + Display lys. Tænd apparatet ved at dreje knappen
med uret. Derefter øges lydstyrken.
Tryk på knappen for at ændre lyset i displayet.
2. Squelch + Close Call. Juster squelchen så støjen netop forsvinder.
Ved søgning og scanning kan en efter justering være nødvendig.
Tryk for at starte og slukke Close Call. (Signaler i nærheden søgning)
3. PUSH/FUNC. Bruges til alt der kan steppes igennem, f.eks. programvalg,
frekvenser, tekst og kanaler. Drej eller tryk. I menuer vælges ved tryk.
F. Funktions tast. Uden for menuer vises F i displayet ved tryk. F betyder at
knapper får anden funktion, normalt den der står som nr. 2 tekst ved knappen.
4. PRI Prioritets knap. Der er 3 valg muligheder:
PRIORITY ON scanner alle kanaler men PRI kaneler dobbelt så ofte.
PRIORITY PLUS er kun scanning af PRI kanaler.
PRIORITY OFF er normal scanning af alle kanaler.
Priority kanaler vises med P i displayet.
5. SRVC. Forud programerede søgebånd. Vælg og start søgning med Scroll
Control.
7
6. GPS. Bruges når udvendig GPS enhed er tilsluttet.
7. L/O udelukker en kanal, f.eks. ved støj. Hold knappen inde i 3 sekunder,
2 bip høres og alle L/O er åbnet igen. Der vælges mellem, Lock Out
Temporary som genindsætter kanalen når UBC800XLT slukkes. Lock Out
som manuelt skal gen indsættes og til sidst Unlucked som genindsætter
kanalen. Der kan L/O 250 kanaler, både i temporary og blivende.
8. Tastatur. Tast 0-9.
9. • No. Decimal tast ved frekvens indtastning. Slette tast. Med funktions tast
aktiveret, ATT attenuator, dæmpes et modtaget signal ca. 20 dB.
10. E Yes. Bruges i menu som Enter tast, og som Gem af indtastet frekvens.
11. SCAN/SEARCH. Starter scanning. Ved tryk på FUNC (3) først, starter
søgning ved tryk på SCAN/SEARCH.
12. HOLD/RESUME. Stopper og starter en igangværende scanning eller
søgning.
13. MENU. Starter menu styringen. Fortsæt med brug af FUNC (3) knappen,
både med tryk og drej.
14. Front Serial Port. Her indsættes det medfølgende data kabel for PC
brug. SW medfølger ikke, kan anskaffes på f.eks. www.butelsoftware.com
15. Close Call indikator. Lyser når et Close Call signal modtages.
16. Alarm indikator. Lyser op ved forskellige alarmer.
17. Headphone Jack. 3,5mm jack til headset.
8
Før Menu Start.
Menu tast.(13) Ved tryk på Menu tast kommer man første step ind
i Menu. I Menuen stepper man et skridt ud af menuen, eller går ud
af et punkt, uden at lagre en evt. ændringen.
FUNC knap(3). Dreje knappen til højre på scanneren har to funktioner.
Ved drej vælges et Menu punkt. Ved tryk gemmes valget, eller går
dybere i Menuen.
Tekst i Menu. Drej MENU knappen for bogstaver/tal/tegn. Step
til siderne med piltaster (Tast 4 og 6). Gem ved tryk på FUNC eller
Yes tast.
tast. I Menu kan der spørges om YES / NO her vælges nej.
Bruges også som decimal punkt ved f.eks. frekvens indkodning.
tast. I Menu kan der spørges om YES / NO her vælges ja.
Bruges også til gem eller et step dybere i Menu.
Faste kanaler for scanning. Man skal selv ved modtagelsen af UBC
800 oprette Systemer og Grupper (Tidligere tid kaldt Banke) for
isætning af frekvenser efter eget ønske. Der er fra Uniden’s side
indkodet en del frekvenser. Men passer frekvenserne ikke, til eget
brug, må man igang med kodning.
Øverst ligger Systemerne, der kan være op til 500 systemer. Hvert
system har mindst en gruppe under sig. Hvert system kan have op
til 20 grupper. I gruppen kommer så kanalerne der kan aflyttes.
Men da hukommelsen er dynamisk variere en gruppes størrelse
med antallet af programerede kanaler.
Der kan være op til 6000 kanaler, men indsættes tekst eller toner
bruges hukommelses pladsen også. Så det totale antal kanaler
bliver mindre.
Husk at øverst ligger Systemerne, derunder grupperne, derunder kanalerne. Kanalerne er dem som indeholder frekvenserne på de radio/
kommunikations stationer man ønsker at aflytte.
(1 kanal indeholder, 1 frekvens i lageret)
9
Menu
VIGTIG information !
Indsætte Systemer og Grupper i UBC 800 kræver lidt forståelse for
radioscanneres virkemåde.
Her beskrives hvad de enkelte Menu punkter bruges til.
Også undermenuernes tekst beskrives, i den rækkefølge som de kommer.
Husk at læs “Før Menu Start” ved første gangs kodning.
MENU har 9 start Menu punkter:
1: Program System. Systemer for scanning af kendte frekvenser.
2: Program Location. GPS opsætning. Se UK manual.
3: Srch/CloCall Opt. Søge valgmuligheder.
4: Search for .... Søgning af søgebånd.
5: Close Call. CC er modtagelse af stationer tæt på.
6: Set Priority. Prioritet af kanaler i scanning.
7: Tone-Out for. 2 tone brandsystem for USA.
8: Wired Clone. Ved cloning, vælg mellem Master eller Slave.
9: Settings. Viser UBC 800’s opsætning.
1: Program System (For Scanning)
Select system. Ændre et bestående system eller starte et nyt, ”New
System”
Eks. System 1.
Edit navn: Ændre “System 1” til andet navn med FUNC (3) . (Retur med
tryk på MENU13)
Edit Sys Option:
Set quick Key. Giver dette system hurtig tast, 1-99 (• er ingen). Bruges
hurtig tast med 2 cifret tal, tryk da først på “• no” knappen.
Set start up Key. Ved tænd af apparatet startes op i 1-9 (• er ingen).
Set Lockout. Udelukker systemet fra scanning.
Set Hold Time. Hvor mange sekunder skal dette system være aktiv i, i en
scanning. Nås ikke alle kanaler, fortsættes der i næste scan runde.
Set Delay time. Tiden efter at en modtaget frekvens ophører, til der scannes
igen. Normalen er 2 sek.
Set data skip. Stopper ikke på visse former for data transmissioner.
Set Location Info. Indtast GPS position og brugs distance til et base system.
Bruges med udvendig GPS modul, med standard NMEA-0183 adgang.
Set Record. Om der skal komme lyd ud på REC stikket, når signal
modtages.
Edit Group:
Her oprettes grupper i et system. Max. 20 grupper i hvert system.
Eks. Group 1.
Edit Name. Ændre “Gruppe1” til andet navn.
10
Set Quick Key. Giver denne gruppe hurtig tast, 1-9 ( • er ingen).
Edit Channel. Indsæt frekvensen på kanalen/opret ny kanal/paste en kanal.(copy)
/Edit Name. Ændre frekvensen til andet, evt. et navn.
/Edit Frequency. Indtast eller ændre ønsket frekvens, for aflytning.
/Set CTCSS/DCS. Er et tonesystem som ligger oven i frekvensen. Denne tone kan
man søge efter, eller kun stoppe på kanalen, når denne tone er til stede.(SUB tone)
/Set Modulation. Vælg modulations art. Auto følger båndplanerne.
/Set Attenuator. Dæmper ca. 20dB. Bruges kun ved kraftige signaler.
/Set Priority. Skal denne kanal scannes oftere end andre. ON/OFF. P i display.
/Set Alert. Vælg mellem OFF eller vælg 9 forskellige lyde, ved signal på kanalen.
/Set Record. Skal der lyd ud på REC stikket ved signal. ON/OFF.
/Set Lockout. Beholder frekvensen men udelukker frekvensen fra scanning.
/Copy Channel. Kopiere kanalen til hukommelse. Se “Edit Channel” for genbrug.
/Delete Channel. Y/N, slet kanalen ja / nej.
/New Channel. Indsæt ny frekvens.
Set Lockout. Her kan man udelukke gruppen fra scanning.
Delete Group. Fjern gruppen helt Y/N.
New Group. Opretter en ny gruppe. Eks Group 2.
Copy System: og Delete System:. Kopier eller slet et system.
2: Program Location. (GPS)
Dette Menu punkt handler om GPS brug. Der skal bruges et udvendigt GPS modul
som har standard NMEA-0183 adgang. Forbind seriel stikket med GPS enheden.
Det er iæsr som mobil brug man kan benytte UBC 800. Man kan i denne menu
indsætte farlige veje eller andre ting som man skal gøres opmærksom på.
Indtast koordinaterne for N og E. Samt indsætte afstanden til en basestation. Så kan
UBC 800 indtage og udtage de forskellige systemer, så UBC 800 kun scanner de
systemer som ligger inden for hørbar rækkevidde, når man kører gennem landet.
Distancen kan også indsættes i “1: Program System - Set Location Info”.
3: Srch/CloCall Opt (Søgnings valg)
Freq Lockouts: Under søgning kan der L/O (udelukkes) 250 midlertidige og 250
permanente frekvenser/kanaler.
Unlock All. Alle L/O kanaler (Frekvenser) indkluderes igen.
Rvw Search L/O. Gennemse alle L/O frekvenserne.
Broadcast Screen: Ved brug af Close Call vil UBC 800 stoppe på musikradio og
TV udsendelser. Disse bånd kan slås fra og til.
CTCSS/DCS Search: Man kan under søgning, undersøge om frekvenser har SUB
toner, samt hvilken type ? Sæt til ON eller OFF. (Se toner side 18)
Max Auto Store: Det maksimale antal kanaler som må lagres i søge mode.
Set Delay Time: Tiden efter en modtaget frekvens ophører, til der søges igen.
Normalen er 2 sekunder.
Set Modulation: Vælg modulations art. Auto følger båndplanerne.
Set Attenuator: Dæmper ca. 20dB. Bruges kun ved kraftige signaler.
Set Data Skip: Stopper ikke på visse former af data transmission. Vælg ON/OFF.
Set Step: Auto følger båndplan. Eller sæt xKHz som søgningen skal steppe med.
Air Band Step: Fly bånd step. 12,5 KHz eller 8.33 KHz step.
Set Record: Skal der komme lyd ud på REC bøsningen. Ja/Nej.
11
4: Search For... (Søgning af frekvensbånd)
Service Search: Vælg et bånd og tryk FUNC eller E yes.
Edit Service: Ændre Service Search opsætningen
Custom Search: Søger gennem 10 forprogramerede søge bånd. De små tal 1-0
nederst i displayet, viser de aktive søge bånd. Kun under søgning kan disse søge
bånd ind og udtages ved tryk på tastaturet 1-0.
Edit Custom: Vælg det bruger bånd som ønskes ændret.
Edit Srch Limit. indtast lavest søge frekvens, Tryk FUNC. Indtast højeste frekvens.
Search and Store: At lagre søge frekvenser i et System. Vælg med FUNC det
system som frekvenserne skal lagres i. Vælg derefter om det skal være fra bruger
eller et af de angivne bånd at frekvenserne skal tages fra.
Set Search Key: Vælg 1-6. Husk ved søgning at trykke FUNC, før SCAN/SEARCH
knappen.
Flere underpunkter er udeladt da de er gennemgået tidligere.
5: Close Call (søgning) CC.
Close Call Only: Søger kun CC, sendere med stor feltstyrke.
CC Auto Store: Lagre frekvenserne automatisk når en kraftig station fanges.
Hits with Scan: Scanner automatisk de sidste 10 lagrede CC frekvenser.
Set CC Mode: Vælg mellem “Off”, “CC DND” som ikke forstyrre, hvis man hører
på en anden frekvens, eller “CC Pri”, hvor CC har første prioritet og afbryder en evt.
aflytning af anden frekvens.
Set CC Override: Bryder CC ind i en bestående modtagelse. ON/OFF.
Set CC Alert: Ved CC modtagelse, kan en alarm gives. Vælg forskellig lyd.
Set CC Pause. Den tid en CC frekvens vises i displayet.
Set CC Bands: Ved tryk på FUNC vælges/fravælges, de bånd CC skal virke i.
VHF Low 1 og 2 = 25 - 54 og 54 - 108 MHz
Air Band
= 108 - 137 MHz
VHF High 1 og 2 = 137 - 225 og 225 - 320 MHz
UHF
= 320 - 512 MHz
800 MHz+
= 806 - 1300 MHz
6: Set Prioritet (scanning)
Der er 3 mulighedder for at scanne de kanaler der er programeret til P prioritets
kanal. Off, ingen prioritets scanning. On, scanner P kanaler oftere end de andre
kanaler. Plus On, scanner kun P kanaler.
8: Wired Clone. Vælg om apparatet er Master eller Slave. Data sendes fra
Master til Slave.
9: Settings. (Apparatets indstilling)
Punkterne angiver sig selv.
Set Audio AGC, er en indstilling som forsøger at gøre lyden fra de forskellige bånd
ens i lydstyrke.
12
Scanning
Når radioscanneren har indprogrammerede kanaler, mindst 2, er det
muligt at begynde scanning over lagrede frekvenser.
Tryk på SCAN, og scanning begynder. Kanaler som er L/O og
kanaler som ikke er programerede springes over.
Stopper scanneren på støj, tryk da på L/O, kanalen er nu udelukket
fra scanning og scanningen fortsætter. Der kan udelukkes op til
250 kanaler, derefter åbnes den ældste igen.
Displayet viser eks. “Sx: 1234567890”, de enkelte banke kan
indsættes og udtages ved tryk på tastaturet 1 - 0. Tryk “• No” ved
mere end 2 cifre. I displayet vises de aktive kanaler med tal og
udtagne kanaler med - . Vær opmærksom på at banke kun kan
indsættes og udtages når scanneren er i scan mode.
Tryk på HOLD for at stoppe scanningen. Når scanningen er stoppet
ved en given kanal, kan du skifte kanal op og ned med FUNC.
Prioritet. Fordelen ved P kanaler er at de scannes oftere. Men til
gengæld afbrydes de andre kanaler, når P kanalen aflyttes.
13
Søgning
Uniden Bearcat UBC 800XLT kan søge et defineret område for at aflytte
om der er interessante frekvenser i et bestemt område.
Søgningen gennem et område foregår i step som enten følger båndplanen
eller man kan ændre steppene i “3:Scrh-set step”. Begræns søgeområdet
til f.eks 158 - 168 MHz, da søgning tager lang tid.
Er det støj eller uinteressante frekvenser, tryk da på L/O og søgning
springer denne frekvens over ved næste søge runde. Der kan indsættes
op til 250 lockout’s, derefter genbruges den ældste lockout.
Ønsker man at lagre en frekvens under søgning, gøres dette under MENU
punkt “4: Search for - Search and store”.
Eller ved at trykke HOLD når UBC 800 stopper på en frekvens, tryk da
på “E yes” knappen.
14
Vedligeholdelse
Scanneren bør rengøres med en fugtig klud. Brug ikke organiske opløsningsstoffer, da plastmaterialet kan tage skade.
Udfør ikke reparationer eller modifikationer selv. Kontakt nærmeste
forhandler. Uautoriserede reparationer eller modifikationer vil føre til
bortfald af garanti.
Nulstille/ Resette UBC 800XLT
Har man efterhånden fået for mange ændringer, kan man nulstille
scanneren. Men husk inden da at nedskrive de frekvenser, som skal
bruges igen.
Sluk UBC 800XLT.
Hold knapperne 2, 9 og HOLD inde når UBC 800XLT tændes.
Displayet viser “All Memory Clear, Please Wait”.
Birdies
Birdies er et Amerikansk slangord for interne frekvenser i scanneren,
som scanneren kan stoppe på. Hvis man vil undersøge om en eller flere
af disse frekvenser forefindes, kan man tage antennen af og søge gennem
de frekvensområder, som ønskes benyttet. Høres susen / støj med lukket
squelch er det en Birdie og søgning henover en sådan bør undgås eller
indsætte en L/O.
15
Garanti
Kvittering eller faktura gælder som garantibevis, når den er forsynet
med forhandlernavn og dato.
Der ydes 6 måneders garanti efterfulgt af 18 måneders reklamationsret
på radioscanneren fra købsdato.
UBC 800XLT er ikke vandtæt. Skader opstået p.g.a. væske eller fugt er
ikke omfattet af garantien.
Garantien omfatter ikke skader opstået p.g.a. forkert betjening af radioscanneren eller p.g.a. modifikationer eller reparationer udført af uautoriseret reparatør.
Garantien omfatter ikke skader opstået på grund af utilsigtet brug af
scanneren. UBC 800XLT bør opbevares utilgængeligt for mindre børn.
UBC 800XLT er CE-godkendt og lever derfor op til de europæiske
standarder for elektronisk udstyr.
Ved fejl eller mangler, som er omfattet af garantien, skal radioscanneren
indleveres inden garantiperiodens udløb til autoriseret forhandler med
angivelse af fejl eller mangler.
16
Båndplaner
UBC 800XLT dækker frekvenser indenfor frekvensområdet 25 - 1300 MHz fordelt som følger:
Bemærk, at UBC 800XLT ikke kan modtage frekvenser indenfor følgende områder:
512 - 806 og 960 - 1240 MHz.
Ændring af båndplan 1-3. Hold tast 1, 2 eller 3, samt FUNC inde, når apparatet tændes, “ Band
Plan X “ står i displayet. Kan kun ændres hvis der ikke er nogen frekvenser gemt.
Ændring af båndplan, er for at ændre de step, som søgning foregår i.
De forskellige båndplaner bestemmer også hvordan den lagrede frekvens lagres, med hensyn til
KHz. Bånd 3 passer bedst til Danmark.
Frekvens
MHz
25-30
30-80
80-83
83-84
84-87,3
87-108
bånd 1
KHz
5,0
12,5
10,0
12,5
12,5
50,0
bånd 2
KHz
5,0
5,0
5,0
5,0
20,0
50,0
bånd 3
KHz
5,0
6,25
6,25
6,25
6,25
50,0
Transmission
Amatør bånd
Landmobil
VHF lav frekvens
VHF lav frekvens
VHF lav frekvens
Musik radio
108-137
12,5/8,33
12,5/8,33
12,5/8,33
Fly frekvenser
137-138
138-144
144-146
146-156
156-158
158-160,5
160,5-162,5
162,5-174
174-216
216-225
225-400
5,0
12,5
12,5
12,5
12,5
10,0
12,5
10,0
50,0
5,0
25,0
5,0
5,0
12,5
10,0
12,5
12,5
12,5
10,0
50,0
5,0
25,0
5,0
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
50,0
5,0
25,0
Trådløs mikrofon
Trådløs mikrofon
Amatør Radio
VHF Landmobile
VHF Landmobile
VHF Landmobil
VHF Landmobil
VHF Landmobil
TV Lyd
Militær
AM band
400-406
406-440
440-450
450-466
466-470
470-512
12,5
6,25
5,0
5,0
10,0
6,25
12,5
6,25
6,25
10,0
6,25
6,25
12,5
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
UHF Landmobil
UHF Landmobil
UHF Landmobil
UHF Landmobil
UHF Landmobil
UHF Landmobil
806-960
1240-1300
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
Offentlige tjenester
Amatør Radio
17
SUB toner, CTCSS og digital DCS
UBC 800 kan også benyttes sammen med SUB toner, som bruges til at
åbne modtageren i den land mobil radio verden.
Scanneren kan så benytte dette ved at udelukke kanalen, hvis en kanal
scrambles. Derved stopper UBC 800 kun når der er en hørbar bærebølge.
Scanneren kan også sættes op til selv at måle om kanalen har toner og
selv aflæse typen. (Se Menu side 11 for scanning 1: og for søgning 3:)
Herunder er CTCSS og DCS listen.
18
Tekniske specifikationer
Uniden Bearcat UBC 800XLT har følgende tekniske specifikationer:
Frekvenser:
25 - 1300 MHz. Se båndplan.
Antal kanaler:
Antal systems:
Søgebanke:
L/O kanaler:
Op til 6000
500
10
250 + 250
Scanningshastighed:
100 kanaler pr. sekund
Følsomhed:
0,4 µV (VHF)
Audio udgang:
5 W nominelt i 8 Ω højttaler
Ext. speaker 3,5 Ø-jack.
Antenne:
BNC connector, 50 Ω. Teleskopantenne.
Temperatur:
-20° C til +60° C.
Størrelse:
Vægt:
185 x 168 x 56 (B x D x H)
1,53 kg.
Strømforsyning:
13,8 VDC jack
220 Volt AC adaptor 700mA
19
Kom nemt igang
Hvis du ikke kender frekvensen for den trafik, som du
ønsker at aflytte, kan du benytte dig af UBC 800XLT’s
fremragende søgeegenskaber på følgende måde:
1. Tænd apparatet på VOL knappen.
2. Drej VOLUME med uret ca. halvt op.
3. Drej SQ knappen så støjen netop forsvinder.
4. Tryk SRVC. Drej FUNC knappen, til eks. Marine,
eller en anden valgbar, tryk på FUNC.
4A.Tryk MENU, drej FUNC knap, til “Search for”,
tryk FUNC, drej FUNC til “Custom Search”,
tryk FUNC, drej FUNC og søgning begynder.
Begræns søgeområdet ved at fjerne bånd. Tryk
på tal 0-9, og se at tal kommer og forsvinder
nederst i displayet. Tryk så f.eks. kun 4 er tilbage.
5. Nu søger UBC 800 gennem frekvenser. Stopper
UBC 800 på støj, tryk L/O og scanner fortsætter.
6. Drej FUNC for at ændre søge retning.
Tryk HOLD for at stoppe søgning.
20
Ret til ændringer forbeholdes
©2006 danita electronics a/s
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising