MPio HD 200
Strona 2
Dzi kujemy za zakup odtwarzacza MPIO.
SZYBKA INSTRUKCJA OBSŁUGI zawiera podstawowe informacje dotycz ce u ytkowania odtwarzacza.
Bardziej szczegółowych informacji nale y szuka w PRZEWODNIKU DLA U YTKOWNIKA.
Strona 3
1.
Nazwy cz ci i sposób korzystania z klawiszy
(1) LCD – wy wietla informacje o plikach i ustawieniach menu
(2) Gniazdo pilota i słuchawek
(3) Przywracanie ustawie fabrycznych
(4) Klawisz JOG
wyszukuje muzyk i zmienia ustawienia w opcjach menu
w celu wy wietlenia MENU ENTER/SETUP SAVE nale y klawisz ten ulokowa centralnie i nacisn w pionie.
(5) Wy wietla opcje UPPER FOLDER MOVE/REPEAT/RANGE REPEAT/RECORD
(6) Opcje wł czenie/wył czenie urz dzenia i odtwarzania /wstrzymywania plików muzycznych
(7) Wstrzymuje ustawienia
(8) Regulacja gło no ci (aby zwi kszy lub zmniejszy gło no szybko nale y przytrzyma klawisz dłu sz chwil )
(9) Gniazdo ł cza USB
(10) Gniazdo nagrywania
- pozwala na zapisywani plików w formacie MP3 z odtwarzacza CD lub magnetofonu kablem stereofonicznym i
zapisuje za pomoc wbudowanego radia FM.
(11) terminal podł czenia AC
Strona 4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
2.
gniazdo słuchawek
klawisz PLAY / PAUSE - wł cza / wył cza urz dzenia, odtwarza/wstrzymuje odtwarzania plików muzycznych
REW – odtwarza poprzedni utwór i wyszukuje stacje radiowe
FF – odtwarza nast pny utwór i wyszukuje stacje radiowe
Klawisz +/- reguluje gło no
FUNC przeł cza urz dzenie z trybu odtwarzania muzyki na tryb radio
HOLD – blokada klawiszy
Korzystanie z zasilacza AC
Zasilacz AC powinien by u ywany dla bezpiecze stwa.
Podł cz zasilacz do urz dzenia HD200 AC przed podł czeniem do głównego ródła pr du
Strona 5
3.
Nawigacja
wejd do katalogu: wybierz wybrany katalog za pomoc klawisza JOG i naci nij go
wyjd z katalogu: naci nij klawisz REC
4.
Odtwarzaj/wstrzymaj plik muzyczny
wybierz wybrany plik muzyczny za pomoc przycisku JOG i naci nij krótko / w celu odtworzenia muzyki
aby odtworzy poprzedni lub nast pny utwór porusz przycisk JOG w gór lub w dół
naci nij krótko przycisk JOG w kierunku REW 10 sek po rozpocz ciu odtwarzania aby odtworzy utwór od
pocz tku
chc c odtworzy poprzedni utwór naci nij krótko przycisk JOG w kierunku REW 10 sek przed rozpocz ciem
odtwarzania
aby skorzysta z funkcji szybkiego przesuwania do przodu lub do tyłu nale y przesun przycisk JOG w gór lub w
dół podczas odtwarzania
aby wstrzyma odtwarzanie naci nij klawisz /
Je li pojawi si komunikat „no song” nale y wgra plik muzyczny.
Strona 6
5.
Wgrywanie plików
Podł czanie odtwarzacza MOIP do komputera
w komputerach korzystaj cych z Windowsa 98/98SE nale y zainstalowa sterownik znajduj cy si na zał czonym
CD
wł cz i poł cz kablem USB komputer i gniazdo USB (gniazdo słuchawek) odtwarzacza
sprawd informacj o poł czeniu USB wy wietlaj c si na ekranie LCD odtwarzacza
w przypadku kopiowania plików przenie plik u ywaj c wyszukiwarki komputera kopiuj c go do katalogu music
! Nielegalne kopiowanie plików MP3 z zastrze onymi prawami autorskimi jest surowo wzbronione a firma nie
ponosi odpowiedzialno ci w tym zakresie.
! Dla odtworzenia muzyki pliki musz by zapami tane w folderze music.
Strona 7
6.
Nagrywanie głosu
1. Rozpocznij nagrywanie głosu przez naci ni cie i przytrzymanie klawisza REC w trybie muzycznym
2. Naci nij krótko klawisz / w czasie nagrywania aby wstrzyma nagrywanie. Naci nij ten klawisz ponownie w
celu powrotu do nagrywania
3. Naci nij klawisz REC podczas nagrywania w celu zako czenia i zapami tania pliku w katalogu voice
7.
Słuchanie radia
Naci nij klawisz pionowo JOG w trybie muzycznym aby wej do menu i wybra opcj FM radio
(rys.)tryb muzyczny
(rys.) menu
(rys.) tryb radiowy- zmiana cz stotliwo ci klawiszem JOG w gór lub w dół
Strona 8
8.
Nagrywanie z radia
1. Naci nij i przytrzymaj klawisz REC podczas słuchania radia aby rozpocz nagrywanie
2. Naci nij klawisz / podczas nagrywania aby wstrzyma nagrywanie, naci nij klawisz ponownie aby
kontynuowa
3. Nagrane pliki zapisywane s w formacie FM001.mp3, FM002.mp3... w folderze FM
9.
Odł czanie odtwarzacza od komputera
Nast puj ce ostrze enia słu bezpiecznemu odł czaniu. Nie przestrzeganie ich grozi uszkodzeniem lub utrat danych
1. Umie wska nik myszki na ikonie usuwania lub rozł czania i kliknij prawym klawiszem
2. Wybierz „Bezpieczne usuwanie sprz tu” w celu wy wietlenia poni szego ekranu
Strona 9
3.
4.
5.
Kiedy wy wietli si okno „Bezpieczne usuwanie sprz tu” wybierz „USB High Capacity Storage” i kliknij klawisz
stop
Kiedy wy wietli si okno „Zatrzymywanie urz dzenia sprz towego” wybierz „Masowe urz dzenie magazynuj ce
USB” i kliknij klawisz „Zatrzymaj”.
Kiedy wy wietli si okno „Sprz t mo e by bezpiecznie usuni ty” kliknij klawisz ok i odł cz odtwarzacz od
komputera
Strona 10
10. Ładowanie baterii
Kiedy pojawi si ikona „Low Battery” jak pokazano na rysunku i pr d jest odł czony nale y naładowa bateri .
Kiedy urz dzenie podł czone jest do zewn trznego ródła ładownie rozpoczyna si automatycznie a jego post p jest
wy wietlony na ekranie LCD
Informacje o baterii na wy wietlaczu LCD
(rys.) ikona wy wietlana w czasie ładowania
(rys.) ikona wy wietlana gdy ładowanie jest zako czone a ładowarka odł czona
Kiedy bateria jest całkowicie naładowana proces ko czy si automatycznie
czas ładowania: 3h
czas odtwarzania max 16h
! Czas ładowania i odtwarzania zale y od indywidualnych ustawie u ytkownika
Strona 11
11. Korzystanie z przycisku HOLD
przesu w dół klawisz HOLD znajduj cy si u dołu po prawej stronie urz dzenia w celu przeł czenia urz dzenia w
stan wstrzymania ustawie
funkcja zabezpiecza przed zmian ustawie podczas przenoszenia urz dzenia
funkcja jest aktywna kiedy na wy wietlaczu LCD pojawia si komunikat jak na ilustracji poni ej
(rys.) – aby zwolni stan wstrzymania nale y przesun klawisz HOLD w przeciwn stron
Informacje o funkcji HOLD na wy wietlaczu LCD
(rys.) wstrzymanie odtwarzacza
(rys.) wstrzymanie pilota
(rys.) wstrzymanie odtwarzacza i pilota
Strona 12
12. Korzystanie z pilota (opcja)
1. wł czanie i wył czanie za pomoc pilota
wł czanie poprzez naci ni cie i przytrzymanie / na pilocie
wył czanie poprzez naci ni cie i przytrzymanie /
2. Odtwarzanie i wstrzymywanie muzyki
naci ni cie ponowne / powoduje odtworzenie plików muzycznych w zapami tanej kolejno ci niezale nie od
katalogu
regulacja gło no ci przyciskami + i – na pilocie
naci nij klawisz FF lub REW aby odtworzy poprzedni lub nast pny utwór
naci nij klawisz FF lub REW dłu ej podczas odtwarzania aby uruchomi funkcj szybkiego przewijania
3. Słuchanie radia
naci nij klawisz FUNC aby przeł czy si w tryb radiowy
naci nij klawisz FF lub REW aby wybra stacj
naci nij klawisz FUNC ponownie aby powróci do trybu muzycznego
4. Klawisz HOLD u ywany z pilota
przesu w dół klawisz HOLD u dołu po prawej stronie pilota w celu wstrzymania ustawie
funkcja zabezpiecza przed zmian ustawie podczas przenoszenia urz dzenia
naci nij klawisz HOLD w przeciwnym kierunku aby anulowa wcze niejsze wstrzymanie ustawie
Ostrze enie: pilot mo e by u ywany jedynie w celu odtwarzania muzyki i słuchania radia
Download PDF

advertising