AirLive | ETHER-GSH2404W | AirLive Ether-GSH2404W Quick Setup Guide

Ether-GSH2404W
24+4 Pure Gigabit WEB Management Switch
English …………
Polski ................
Español ….…….
Deutsch ............
Česky …..………
Русский ……….
Português ...…..
日本語 ..…..…….
Slovensky ……..
Magyar .………..
Ελληνικός …….
1
5
8
11
14
17
19
22
24
27
30
Declaration of Conformity
We, Manufacturer/Importer
English
OvisLink Corp.
5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd.,
Hsin-Tien City, Taipei County, Taiwan
Declare that the product
24+4 Pure Gigabit WEB Management Switch
AirLive Ether-GSH2404W
is in conformity with
In accordance with 89/336 EEC-EMC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive
■
Clause
EN 55022:1998/A1
:2000/A2:2003
Description
Limits and methods of measurement of radio disturbance
characteristics of information technology equipment
■
EN 61000-3-2:2000
Disturbances in supply systems caused by household appliances
and similar electrical equipment "Harmonics"
■
EN 61000-3-3:1995/
A1:2001
Disturbances in supply systems caused by household appliances
and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
■
EN 55024:1998/A1
:2001/A2:2003
Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits
And methods of measurement
■
EN 60950-1:2001
Safety for information technology equipment including electrical
business equipment
■
CE marking
Manufacturer/Importer
Signature:
______________
Name :
Albert Yeh____
Position/ Title :
Date:
Vice President
2007/10/9_____
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
English
1
English
Note on the FCC standard
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interferences
when the equipment is operating in a commercial area. This equipment
generates, uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed
in accordance with the user guide, may cause interference in the
transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is
probable this equipment will cause harmful interference, in which case the
user will be required to try to correct this interference using his own means.
Note on CE Marking
This is a Class B product. In a residential area this product may cause radio
interference, in which case the user can be required to take the appropriate
measures. OvisLink Corp. hereby declares that AirLive Ether-GSH2404W
meets the basic requisites of directive 99/05/CE, and is therefore liable for the
accuracy of these data:
OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888
Warranties
This product has undergone various quality controls to ensure proper
operation.
This product is covered by a two-year warranty for countries inside European
Union. For other countries, the warranty period is one year only. In the
event of any manufacturing fault or breakdown, it will be repaired by OvisLink
Corp. Please contact your supplier for details on the procedure to follow.
This warranty shall not be applicable in the event of damage caused by
improper use of the product, accidents, faulty handling or manipulation nor
any future incompatibility with third party products.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
English
2
Package Contents
„
24*10/100/1000TX plus 4*Mini GBIC Web Managed Switch
„
Power Cord
„
Rack-mounted kit
„
Four Rubber Pads
„
QIG
„
CD
If any item is missing or damaged, please contact the local dealer for service.
Start to Manage This Switch
The Web-Based Management supports Internet Explorer 5.0. And, it is
applied with Java Applets for reducing network bandwidth consumption,
enhance access speed and present an easy viewing screen.
[NOTE] By default, IE5.0 or later version does not allow Java Applets to
activate sockets. In fact, the user has to explicitly modify the browser setting
to enable Java Applets to operate network ports.
The default values are as listed below:
„
IP Address:
192.168.10.1
„
Subnet Mask:
255.255.255.0
„
Default Gateway:
192.168.10.254
„
Password:
airlive
Here are the configuration steps:
1.
Launch the Internet Explorer.
2.
Key in “http://192.168.10.1” of the Switch, and then press “Enter”.
3.
Login screen will appear right after.
4.
Key in the password as “airlive”.
5.
Click ‘Apply’, and then configuration is ready to be set up.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
English
3
English
Unpack the contents and verify them against the checklist below:
Hardware
Front Panel
English
Rear Panel
Using AirLive Ether-GSH2404W
Application for Small Group
Application for Segment Bridge
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
English
4
Polski
Ostrzeżenie FCC
Ten produkt został przetestowany i uzyskał potwierdzenie zgodności z
rozporządzeniami na temat urządzeń cyfrowych należących do Klasy B
(Class B), według części 15 Reguł FCC. Ograniczenia te zostały
zaprojektowane w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed
szkodliwymi interferencjami, które mogą powstać podczas użytkowania
produktu w środowisku miejskim. Urządzenie wytwarza, używa i może
promieniować energię w postaci fal radiowych, o ile nie zostało
zainstalowane i nie jest używane zgodnie z podręcznikiem użytkownika.
Może wtedy spowodować powstanie szkodliwych interferencji i zakłócać
łączność radiową. Jeśli używanie tego produktu w terenie zamieszkałym
spowoduje szkodliwe interferencje, użytkownik może spotkać się z
wymaganiem usunięcia tych interferencji na własny koszt.
Ostrzeżenie CE
To urządzenie Klasy B (Class B). W środowisku zabudowanym może ono
spowodować powstanie szkodliwych interferencji radiowych. W takim
przypadku obowiązkiem jego użytkownika jest wykonanie odpowiednich
poprawek w celu wyeliminowania problemu. OvisLink Corp. niniejszym
oświadcza, że urządzenie AirLive Ether-GSH2404W spełnia podstawowe
wymagania dyrektywy 99/05/CE. Podaje też swoje dokładne dane:
OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888
Gwarancje
Niniejszy produkt przeszedł szczegółową kontrolę jakości, która
zweryfikowała jego właściwe działanie. Urządzenie objęte jest dwuletnią
gwarancją na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W innych krajach
okres gwarancji wynosi jeden rok. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub
błędów producenta, będzie naprawione na koszt OvisLink Corp. Prosimy o
kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania dokładnych informacji o przebiegu
procedury gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie produktu, wypadków
losowych, a także błędów spowodowanych samodzielną próbą zmian
parametrów produktu oraz niekompatybilności z urządzeniami innych
producentów.
.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Polski
5
Zawartość opakowania
Polski
Otwórz pudełko i porównaj jego zawartość z listą poniżej:
„
Przełącznik sieciowy 24x 10/100/1000TX plus 4x Mini GBIC
„
Kabel zasilania
„
Zestaw do montażu w racku
„
4 gumowe podkładki
„
Podręcznik szybkiej instalacji
„
Płyta CD
Jeśli któregoś elementu brakuje lub jest on zepsuty, skontaktuj się z lokalnym
dystrybutorem lub punktem serwisowym.
Rozpoczęcie zarządzania przełącznikiem
Zarządzanie może odbywać się przez przeglądarkę Internet Explorer 5.0 lub
nowszą. W module zarządzania zastosowano aplety Java w celu redukcji
obciążenia połączenia internetowego, zwiększenia szybkości komunikacji i
zaprezentowania czytelnego ekranu obsługi.
[UWAGA] Domyślne ustawienia przeglądarki IE5.0 lub nowszych nie
zezwalają apletom Java na aktywowanie portów. Użytkownik musi
samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, aby umożliwić apletom Java
operowanie na portach sieciowych.
Lista wartości ustawionych domyślnie:
„
Adres IP:
192.168.10.1
„
Maska podsieci:
255.255.255.0
„
Domyślna bramka:
192.168.10.254
„
Hasło:
airlive
Procedura konfiguracji urządzenia:
1.
Uruchom program Internet Explorer
2.
Wpisz „http://192.168.10.1” w oknie adresu i naciśnij Enter.
3.
Pojawi się ekran logowania
4.
Wpisz nazwę hasło (airlive).
5.
Kliknij „Zastosuj” – można rozpocząć konfigurację urządzenia.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Polski
6
Sprzęt
Panel przedni
Panel tylny
Polski
Użytkowanie AirLive Ether-GSH2404W
Wykorzystanie przez małe grupy robocze
Wykorzystanie do budowania połączeń między segmentami sieci
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Polski
7
Nota sobre el estándar FCC
Este equipo ha sido probado y funciona completamente bajo las regulaciones
para los equipos digitales Clase B, coincidentemente con la parte 15 de las
reglas de FCC. Estos limites se diseñan para proporcionar protección
razonable contra la interferencia dañosa cuando el equipo opera en un
ambiente comercial. Este equipo usa y puede generar frecuencia de radio y,
si no se instala y usa de acuerdo con la guía del usuario, puede causar
interferencia dañosa para otros transmisores de radio. Es probable que el
funcionamiento de este equipo en una área residencial cause interferencia,
en ese caso el usuario tendrá que corregir la interferencia por su propios
medios.
Español
Nota sobre CE Marking
Este es un producto Clase B, en un ambiente domestico puede causar
interferencia de radio, in este caso el usuario puede ser que requiera tomar
mediadas adecuadas. OvisLink S.A. declara por la presente que el AirLive
Ether-GSH2404W cumple con los requisitos básicos de las directivas
99/05/CE, y es por consiguiente responsable por la exactitud de estos datos:
OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888
Garantías
Este producto ha sido sometido a varios controles para asegurar el
funcionamiento apropiado.
Este producto esta cubierto por dos anos de garantía para los países que
componen la Unión Europea. Por otros países, el periodo de garantía es de
un ano. En el caso de un falla de fabricación o rotura, sera reparado por
Ovislink Corp. Por favor contáctese con su distribuidor para mayor
información de este procedimiento. Esta garantía no será aplicable en caso
de daño causado por el uso impropio del producto, accidentes, manejo
defectuoso o manipulación ni cualquier incompatibilidad futura con terceros
productos.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Español
8
Contenido de la caja
Abra la caja y verifique el contenido según la lista siguiente:
„
Un Switch de 24 puertos 10/100/1000TX + 4*Mini GBIC,
administración Web
„
Cable de corriente
„
Herraje para montar en rack
„
Cuatro bases de goma
„
Guía Rápida de Instalación QIG
„
CD
Si falta algún elemento o está averiado por favor consulte su suplidor para
servicio técnico.
Español
Administre el Switch
La interfaz de administración soporta Explorer 5.0 y se aplica con Java
Applets para reducir consumo de ancho de banda, mejorar velocidad de
acceso y presentar una interfaz fácil de ver.
[NOTA] Por defecto la version IE5.0 o mayor later no permite que Java
Applets active los puertos. El usuario tiene que expresamente modificar la
configuración del navegador para permitir que los Java Applets operen sobre
los puertos.
Los valores por defecto son los siguientes:
„
Dirección IP:
192.168.10.1
„
Máscara de Sub-red:
255.255.255.0
„
Compuerta de salida:
192.168.10.254
„
Clave:
airlive
A continuación los pasos de Configuración:
1.
Cargue el Internet Explorer.
2.
Introduzca la dirección del switch “http://192.168.10.1” y presione
“Enter”.
3.
4.
5.
La pantalla de Login aparecerá luego.
Introduzca el clave de acceso “airlive” respectivamente.
Haga click en “Apply” y así defines la configuración.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Español
9
Hardware
Panel Frontal
Panel Trasero
Español
Usando AirLive Ether-GSH2404W
Aplicaciones para grupos pequeños
Aplicaciones para segmentos Bridge
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Español
10
Anmerkungen zum FCC-Standard
Dieses Produkt wurde getestet und ist anerkannt worden, mit den Richtlinien
der FCC, Teil 15 für digitale Geräte der Kategorie B übereinzustimmen. Diese
Beschränkungen sind dafür bestimmt, einen angemessenen Schutz gegen
schädliche Störungen zu bieten wenn die Produkte in einer gewerblichen
Umgebung verwendet werden. Diese Produkte erzeugen und benutzten
Radiofrequenzen und können darüber hinaus solche ausstrahlen. Bei einer
Installation und Nutzung, die sich nicht nach dieser Bedienungsanleitung
richtet kann zudem eine schädliche Störung des Funkverkehrs auftreten.
Beim Betrieb dieser Produkte im Wohnbereich sind solche Störungen nicht
unwahrscheinlich. In diesem Fall wird der Benutzer dazu aufgefordert, die
Störungen auf eigene Kosten zu beseitigen.
Anmerkungen zum CE-Zeichen
Hier handelt es sich um ein Produkt der Kategorie B. In häuslicher Umgebung
können solche Produkte Funkstörungen hervorrufen. In diesem Fall kann der
Benutzer aufgefordert werden, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Die
Firma OvisLink erklärt hiermit, dass der AirLive Ether-GSH2404W die
Basisanforderungen der CE-Direktive 99/05/CE erfüllt und ist somit
verantwortlich für die Verlässlichkeit dieser Angaben:
Deutsch
OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888
Garantiebestimmungen
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten wurde dieses Produkt
verschiedenen Qualitätskontrollen unterzogen. Für dieses Produkt werden
innerhalb der Europäischen Union zwei Jahre Garantie gewährt. In anderen
Ländern beträgt die Garantiedauer nur 1 Jahr. Im Falle eines
Herstellungsfehlers oder Defektes wird das Gerät durch Ovislink repariert.
Bitte fragen Sie in einem solchen Fall Ihren Händler nach weiteren Details.
Diese Garantie gilt nicht im Falle eines Schadens durch unsachgemäße
Benutzung, Unfallschäden, Transportschäden oder einer Manipulation des
Gerätes, sowie auch nicht bei zukünftigen Inkompatibilitäten mit Produkten
eines Dritten
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Deutsch
11
Lieferumfang
Packe den Inhalt aus und überprüfe sie gegen die Checkliste unten:
„
24*10/100/1000TX + 4*Mini GBIC Netz-Gehandhabter Schalter
„
Stromkabel
„
Rack-mounted Installationssatz
„
Vier Gummiauflagen
„
QIG (Kurzbedienungsanleitung)
„
CD
Wenn überhaupt fehlt Einzelteil, oder beschädigt, tritt bitte mit dem lokalen
Händler für Service in Verbindung.
Beginn, diesen Schalter zu handhaben
Deutsch
Die web-basiert Managementunterstützungen Internet Explorer 5.0. Es wird
mit Java Applet für angewendet:
1.
Verkleinerung des Netzbandbreite Verbrauchs
2.
Erhöhte Zugang Geschwindigkeit
3.
Einfachbetrachtung Schirm
[Anmerkung] Die Voreinstellung Wahl von IE5.0 ist, dass sie Java Applet
Einfaßungen nicht aktivieren lässt. Tatsächlich muss der Benutzer die
Browser Einstellung ausdrücklich ändern, um Java applet zu ermöglichen,
Netzhäfen laufen zu lassen.
Die Standardwerte sind, wie nachstehend aufgeführt:
„
IP-Adresse:
192.168.10.1
„
Netzwerkmaske:
255.255.255.0
„
Werkseitig Gateway:
192.168.10.254
„
Passwort:
airlive
Konfigurationsschritte:
1.
Starte Internet Explorer.
2.
Geben Sie “http://192.168.10.1” des Schalters. Klicken Sie auf
“Enter”.
3.
Login-Schirm erscheint danach.
4.
Geben Sie das Passwort als “airlive”.
5.
Klicken Sie auf “Apply” und die Konfigurationen sind angewandt.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Deutsch
12
Hardware
Frontplatte
Geräte-Rückseite
Betrieb des AirLive Ether-GSH2404W
Anwendung für kleine Gruppen
Deutsch
Anwendung als Brückensegment
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Deutsch
13
FCC Standard - upozornění
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje předpisům třídy B pro digitální
zařízení, na základě odstavce 15, FCC pravidel. Tyto limity jsou vytvořeny po
poskytování účinné ochrany před škodlivými vlivy zařízení pracující
v komerční sféře. Toto zařízení vyzařuje radiové vlny a pokud není
instalováno a používáno v souladu s touto uživatelskou příručkou, tak může
vykazovat rušení okolní radiové komunikace. Provoz tohoto zařízení
v osídlených oblastech bude pravděpodobně příčinou nežádoucího rušení.
V tomto případě by měl uživatel přijmout opatření, která povedou ke korekci
rušení.
CE Marking - upozornění
Toto zařízení odpovídá třídě B. V domácím prostředí může způsobovat
radiové rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout odpovídající
opatření. Společnost OvisLink Corp. takto deklaruje, že AirLive
Ether-GSH2404W splňuje základní pravidla norem 99/05/CE, a je proto
odpovědná za správnost všech údajů:
OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888
Česky
Záruka
Tento produkt byl podrobený rozličným kontrolám kvality k zajištění všech
funkcí.
Tento produkt podléhá dvouleté záruce v krajinách Evropské Unie.
V ostatních krajinách je záruční doba stanovena na jeden rok. V případě
výrobních závad nebo nefunkčnosti bude zařízení opraveno společností
OvisLink Corp. Prosím kontaktujte svého dodavatele, který vám sdělí detailní
informace. Záruka nebude uznána pokud dojde k poškození zařízení vlivem
nestandardního užívání, např.: fyzické poničení následkem pádu, nesprávná
manipulace, neautorizované zásahy, provoz v extremních podmínkách atd.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Česky
14
Obsah balení
Rozbalte krabici a zkontrolujte si obsah balení s níže uvedeným seznamem:
„
„
„
„
„
„
Webově administrovatelný switch obsahující 24 portů
10/100/1000TX plus 4 porty Mini GBIC
Napájecí kabel
Montážní sada
Čtyři pryžové podložky
QIG
CD
Pokud některá z věcí chybí, tak prosím kontaktujte vašeho lokálního dealera.
Zahájení správy switche
Rozhraní pro správu podporuje prohlížeč Internet Explorer 5.0 a vyšší, a
využívá Java Apletu pro redukci vytížení sítě a zvýšení rychlosti přístupu a
jednoduchosti zobrazování stránek.
Poznámka: V základním nastavení prohlížeče Internet Explorer 5.0 nebo
vyššího, není Java Aplet povolený. Změnou uživatelského nastavení si ho
můžete sami povolit.
192.168.10.1
255.255.255.0
192.168.10.254
airlive
Česky
Základní hodnoty:
„
IP adresa:
„
Maska sítě:
„
Výchozí brána:
„
Heslo:
Postup konfigurace:
1.
Spusťte Internet Explorer.
2.
Zadejte do adresního řádku http://192.168.10.1 a stiskněte Enter.
3.
Objeví se přihlašovací obrazovka.
4.
Zadejte heslo. V základní verzi jsou tyto hodnoty nastaveny na:
airlive
5.
Stiskem tlačítka „Apply“ je zařízení připraveno ke konfiguraci.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Česky
15
Hardware
Čelní panel
Zadní panel
Používání AirLive Ether-GSH2404W
Aplikace pro menší skupinu
Česky
Aplikace pro část bridge spojení
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Česky
16
Комплектация
Откройте упаковку и убедитесь в том, что всё перечисленное на месте:
„
„
„
„
„
„
Сетевой свитч с 24 портами 10/100/1000TX и 4 портами Mini
GBIC
Шнур питания
Стоечный крепёж
Четыре резиновых подставки
Краткое руководство
Фирменный компакт-диск
Если любой из предметов отсутствует либо повреждён, обратитесь к
продавцу.
Начальные сведения
Программная часть поддерживает Internet Explorer 5.0, имеет
Java-апплеты, позволяющие экономичнее использовать пропускной
канал, повышающие скорость работы и имеющие удобный интерфейс.
[ПРИМЕЧАНИЕ] По умолчанию, IE версии 5.0 и выше не позволяет
Java-апплетам активировать подключения. Фактически, пользователь
должен намеренно изменить настройки браузера, чтобы позволить
апплетам работать с сетью.
Настройки по умолчанию:
„
IP-адрес:
Маска подсети:
„
„
Основной шлюз:
„
Пароль:
192.168.10.1
255.255.255.0
192.168.10.254
airlive
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Русский
17
Русский
Следуйте инструкциям по настройке:
1.
Запустите Internet Explorer
2.
Укажите в строке http://192.168.10.1 (адрес свитча) и нажмите
“Ввод”.
3.
На экране появится окно авторизации.
4.
Пароль: “airlive”
5.
Нажмите “Apply”, всё готово для применения настроек.
Аппаратная часть
Лицевая панель
Задняя панель
Работа с AirLive Ether-GSH2404W
Построение небольшой сети
Построение разветвлённой сети
Русский
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Русский
18
Nota sobre o padrão FCC
dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes
limites destinam-se a proporcionar protecção contra interferências prejudiciais
quando o equipamento está a funcionar numa área comercial. Este equipamento
gera, utiliza e pode emitir energia de rádio frequência e se não for instalado de
acordo com o manual de utilizador, pode causar interferências na transmissão de
comunicações via rádio. Se está a ser utilizado em área residencial, é provável que
este equipamento cause interferências prejudiciais, e nesse caso o utilizador
deverá tentar corrigir esta interferência usando os seus próprios meios.
Nota sobre a Etiqueta CE
Este é um produto de Classe B. Numa área residencial este produto pode causar
rádio interferência, e nesse caso o utilizador deverá tomar as devidas medidas
para a corrigir. A OvisLink Corp. declara para os devidos efeitos que o AirLive
Ether-GSH2404W cumpre os requisitos básicos da Directiva 99/05/CE e é por
conseguinte responsável pela precisão destes dados:
OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888
Garantias
Este produto sofre vários controlos de qualidade para assegurar o funcionamento
adequado.
Este produto está coberto por uma garantia de dois anos para os países da União
Europeia. Para outros países, o período de garantia é de um ano. Em caso de
algum defeito de fabrico ou falha, será reparado pela OvisLink Corp. Contacte o
seu fornecedor relativamente aos detalhes do procedimento para este efeito. Esta
garantia não se aplica em caso de avaria causada por utilização imprópria do
produto, acidentes, manuseamento faltoso ou manipulação nem por quaisquer
incompatibilidades futuras com outros produtos
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Português
19
Português
Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites para um
Conteúdo do pacote
Português
Desembalar o pacote e verificar com o check list em baixo:
„
„
„
„
„
„
24*10/100/1000TX mais 4*Mini GBIC WEB Switch de Gestão
Cabo de alimentação
Kit de montagem em Rack
Quatro almofadas de borracha
QIG
CD
Se alguma coisa está a faltar ou danificada, contacte por favor o seu dealer.
Começar a gerir este Switch
A gestão baseada em WEB suporta Internet Explorer 5.0. E aplicada em
Java Applets para reduzir o consumo da largura de banda de rede, melhora
a velocidade de acesso e apresenta uma visão fácil no ecran
[NOTA] Por defeito, IE5.0 ou a versão anterior não permitem Java Applets
activarem sockets, de facto, o utilizador tem que explicitamente modificar as
definições do Browser para permitir o Java Applets operar nas portas de
rede
Os valores por defeito são os listados em baixo:
„
Endereço IP:
192.168.10.1
„
Subnet Mask:
255.255.255.0
„
Gateway por defeito:
192.168.10.254
„
Password:
airlive
Aqui estão os passos de configuração:
1.
Abra o Internet Explorer.
2.
Escreva http://192.168.10.1 IP do switch, e depois prima “Enter”.
3.
Login, aparecerá no ecrã logo de seguida.
4.
Escreva o password como “airlive”.
5.
Clique “Apply”, assim a configuração está pronta para entrar no set
up.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Português
20
Hardware
Português
Painel Frontal
Painel de trazeiro
Usando AirLive Ether-GSH2404W
Aplicação para pequenos grupos
Aplicação para segmentos em Bridge
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Português
21
パッケージ‧コンテンツ
コンテンツを取り出して、そして、以下のチェックリストに対してそれらに
ついて確かめてください:
日本語
„
24*10/100/1000TX と 4*ミニ GBIC ウェブ管理 スイッチ
„
電源コード
„
ラック搭載のキット
„
4 つのゴムパッド
„
„
QIG
CD
何か項目が欠けるか破損するなら、地元のディーラーに連絡してください。
このスイッチの管理をスタート
ウェブ-ベース 管理は、インターネット‧エクスプローラー 5.0 をサポートしま
す。そして、それはネットワーク帯域幅の消費を減らすために Java Applets で適
用されます、アクセス速度を強化して、樂くに視聴画面を見ることができます。
[注意]
デフォルトで、IE5.0 か後のバージョンで、Java Applets はソケットを動
かしません。実際、ユーザーは Java Applets がネットワークポートを管理するの
を可能にするために、はっきりとブラウザーの設定を修正しなければなりません。
デフォルト値は、リストされた下記としてあります:
„
IP アドレス:
192.168.10.1
„
サブネット‧マスク:
255.255.255.0
„
デフォルトのゲートウェイ:
192.168.10.254
„
パスワード:
airlive
ここに、構成ステップがあります:
1.
インターネット・エクスプローラーを実行します。
2.
スイッチに“http://192.168.10.1” 入力し、そして、“Enter” を押します。
3.
ログインスクリーンが現れるでしょう。
4.
パスワードでは、"airlive"
5.
と入力して、「Apply」をクリックしてください。そうすれば、次に、構成
はセットアップされる準備ができています。
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
日本語
22
ハードウェア
フロントパネル
日本語
リヤ・パネル
AirLive Ether-GSH2404W の使用
小さいグループのアプリケーション
セグメントブリッジのアプリケーション
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
日本語
23
Pozn. o štandarde FCC
Toto zariadenie spĺňa limity digitálneho zariadenia Class B zodpovedajúceho časti
číslo 15 pravidiel FCC. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom ochrany proti
škodlivým interferenciám pre zariadenia pracujúce v komerčnom sektore. Toto
zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie
je nainštalované podľa návodu na použitie, môže spôsobiť interferencie v rádiovej
komunikácii. Ak je používané v obývanej oblasti, môže spôsobiť ohrozujúce
interferencie, ktoré môže používateľ odstrániť podľa vlastného uváženia.
Poznámka o značke CE
Slovensky
Toto je product triedy B. V obývanej oblasti môže tento product spôsobiť rádiové
interferencie, ktoré používateľ odstráni. OvisLink Corp. tu deklaruje, že AirLive
Ether-GSH2404W spĺňa základné požiadavky direktívy 99/05/CE. Za toto tvrdenie
zodpovedá:
OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888
Záruky
Aby bola zaručená správnosť fungovania, tento product podlieha náročným
kontrolám kvality.
V krajinách Európskej únie je na tento product poskytovaná dvojročná záruka. V
iných krajinách je záruka 1 rok. V prípade zlyhania z dôvodu výrobnej chyby bude
product opravený spoločnosťou OvisLink Corp.
dodávateľa, ktorý vám podá viac informácií.
Prosím kontaktujte vášho
Táto záruka nemôže byť aplikovaná v
prípade zlyhania z dôvodu nesprávneho použitia produktu, fyzického poškodenia či
nesprávneho uloženia alebo manipulácii či z dôvodu nekompatibility so
zariadeniami tretej strany.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Slovensky
24
Obsah balenia
Odbaľte obsah a skontroluje či sú v balení tieto časti:
„
Cez web manažovateľný switch 24*10/100/1000TX plus 4*Mini GBIC
„
Napäťový kábel
„
Súprava na montáž do racku
„
Štyri gumové podložky
„
Stručný návod na použitie
„
CD
Ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené, prosím kontaktujte
predávajúceho.
Slovensky
Správa prepínača
Webový manažment podporuje Internet Explorer 5.0. Stránka obsahuje
javové applety na zníženie záťaže siete a zároveň zrýchlenie prístupu.
[Pozn.] Prehliadač IE5.0 alebo neskoršia verzia neumožňujú prístup
javových appletov na sockety. Používateľ nemá možnosť zmeniť nastavenia
aby javové applety mohli pristupovať k sieťovým portom.
Štandardné nastavenia siete:
„
IP:
„
Maska podsiete:
„
Štandardná brána:
„
Heslo:
192.168.10.1
255.255.255.0
192.168.10.254
airlive
Kroky nastavenia:
1.
Spustite Internet Explorer.
2.
Otvorte adresu “http://192.168.10.1” prepínača a stlačte “Enter”.
3.
Prihláste sa.
4.
Zadajte heslo, štandardne je “airlive”.
5.
Kliknite na “Apply”, potom je konfigurácia pripravená na zmenu.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Slovensky
25
Hardvér
Predný panel
Zadný panel
Slovensky
Použitie AirLive Ether-GSH2404W
Práca v malej skupine
Spájanie segmentov v sieti
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Slovensky
26
Megjegyzés az FCC szabvánnyal kapcsolatban
Az elvégzett vizsgálatok szerint a készülék az FCC szabályok 15. részének
megfelelően összhangban áll a B osztályú digitális készülékek
határértékeivel. Ezek a határértékek kellő védelmet nyújtanak a káros
interferenciákkal szemben abban az esetben, ha a készülék kereskedelmi
(ipari) területen működik. A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál,
használ vagy sugározhat, és ha a telepítése nem a használati utasításban
leírtak szerint történik, a rádió-hírközlési adatátvitelben interferenciát okozhat.
A készülék sűrűn lakott területen való működtetésekor káros interferenciát
okozhat. Ebben az esetben ezt a zavaró hatást a felhasználónak magának
kell elhárítania.
Megjegyzés a CE jelzéssel kapcsolatban
B osztályba sorolt termék. Sűrűn lakott területen a termék rádiózavarokat
okozhat, amely esetben a felhasználónak kell megtennie a szükséges
intézkedéseket. Az OvisLink Corp. ezennel kijelenti, hogy az AirLive
Ether-GSH2404W az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek
megfelel, és egyben szavatolja az adatok pontosságát:
Magyar
OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888
Jótállás
A
termék
megfelelő
működését
a
végrehajtott
különböző
minőségellenőrzések biztosítják.
Az Európai Unió országaiban a termékre két év jótállást vállalunk. Egyéb
országokban a jótállási időszak mindössze egy év. Gyártási hiba vagy
üzemzavar esetén a javítást az OvisLink Corp. végzi. A szükséges teendőkre
vonatkozóan bővebb információért forduljon eladójához. A jótállás érvényét
veszti abban az esetben, ha a károsodás a termék nem rendeltetésszerű
használata, baleset, hibás kezelés vagy beavatkozás, vagy idegen (harmadik
fél által gyártott) termékekkel való később bekövetkező összeférhetetlenség
miatt következik be.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Magyar
27
A csomag tartalma
Felbontás után kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát:
„
„
„
„
„
„
24*10/100/1000TX plus 4*Mini GBIC Web Managed Switch
Tápkábel
Kellékel rack-be szereléshez
Négy gumitalp
Gyorstelepítési útmutató
CD
Bármely alkatrész hiánya esetén kérjük, forduljon a helyi kereskedőhöz.
A switch kezelésének első lépései
A webes alapú kezelőfelület az Internet Explorer 5.0-át és az újabb verziókat
támogatja. A Java-appleteknek köszönhetően sávszélesség-igénye
alacsony, működése gyors, kezelőfelülete áttekinthető
Magyar
[Megjegyzés] Az alapbeállítások szerint az IE5.0 és újabb verzióiban a
Java-appletek számára nem engedélyezett a hálózati kapcsolatok
megnyitása. Ezt a felhasználónak külön be kell állítani
böngészőprogramjában.
Az alapértelmezett értékek a következők:
„
IP cím:
192.168.10.1
„
Alhálózati maszk:
255.255.255.0
„
Alapértelmezett átjáró:
192.168.10.254
„
Jelszó:
airlive
A beállítás lépései:
1.
Indítsuk el az Internet Explorer-t.
2.
A címsorba írjuk be: http://192.168.10.1 és nyomjuk meg az Enter-t.
3.
Megjelenik a bejelentkezési képernyő.
4.
Írjuk be a jelszót (airlive).
5.
Kattintsunk az “Apply” gombra a beállítások elmentéséhez.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Magyar
28
Hardvér
Elülső panel
Hátsó panel
Az AirLive Ether-GSH2404W használata
SOHO (kiscsoportos) eszköz
Magyar
Segment Bridge eszköz
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Magyar
29
Σημείωση για το standard FCC
Αυτός ο εξοπλισμός έχει εξεταστεί και είναι συμβατός με τα όρια για μια
ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B σύμφωνα με την παράγραφο 15 των
κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν ως σκοπό να παρέχουν τη λογική
προστασία ενάντια στις επιβλαβείς παρεμβάσεις όταν λειτουργεί ο
εξοπλισμός σε μια εμπορική περιοχή. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει,
χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει την ενέργεια ραδιοσυχνότητας, και
εάν δεν εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως, μπορεί να
προκαλέσει την παρέμβαση στη μετάδοση των ραδιοεπικοινωνιών. Εάν
λειτουργεί σε μια κατοικημένη περιοχή, και δεν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσεως είναι πιθανό αυτός ο εξοπλισμός να προκαλέσει επιβλαβείς
παρεμβάσεις, οπότε σ' αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να
προσπαθήσει να διορθώσει αυτήν την παρέμβαση με τα δικά του μέσα.
Σημείωση για το CE
Αυτό είναι ένα προϊόν κατηγορίας Β. Σε μια κατοικημένη περιοχή αυτό το
προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβάσεις, οπότε σ' αυτή την
περίπτωση ο χρήστης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Η εταιρεία
OvisLink με το παρόν έγγραφο δηλώνει ότι το AirLive Ether-GSH2404W
συναντά τις βασικές προϋποθέσεις της οδηγίας 99/05/CE, και είναι επομένως
υπεύθυνη για την ακρίβεια αυτών των στοιχείων:
Ελληνικός
OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888
Εγγυήσεις
Αυτό το προϊόν έχει υποβληθεί σε διάφορους ποιοτικούς ελέγχους για την
εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από μια
(2)διετή εγγύηση για τις χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις άλλες
χώρες, η περίοδος εγγύησης είναι ένα (1) έτος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
ελαττώματος ή διακοπής κατασκευής, θα επισκευαστεί από την OvisLink
Corp. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον προμηθευτή σας για τις
λεπτομέρειες στη διαδικασία που ακολουθείται. Η εγγύηση δεν ισχύει σε
περίπτωση ζημιάς που θα προκληθεί από την ανάρμοστη χρήση του
προϊόντος, των ατυχημάτων, του ελαττωματικού χειρισμού ή του χειρισμού
ούτε οποιουδήποτε μελλοντικού ασυμβιβάστου με τα προϊόντα τρίτων.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Ελληνικός
30
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ανοίξτε την συσκευασία και ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω εντός.
„
„
„
„
„
„
24*10/100/1000TX με 4*Mini GBIC Web Managed Switch
Καλώδιο τροφοδοσίας
Rack-mounted kit
Τέσσερις βάσεις καουτσούκ
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
CD
Αν κάποιο από τα παραπάνω λείπει ή είναι κατεστραμμένο επικοινωνήστε
άμεσα με το κατάστημα που το προμηθευτήκατε.
Εκκίνηση της διαχείρισης του Switch
Η διαχείριση μέσω WEB υποστηρίζει Internet Explorer 5.0 και είναι
εφοδιασμένη με Java Applets για την μείωση του «φορτώματος» του
bandwidth του δικτύου σας. Ταυτόχρονα αυξάνουν την ταχύτητα
προσπέλασης και παρέχουν μια εύκολη οθόνη διαχείρισης.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ] Προκαθορισμένα ο IE5.0 και οι επόμενες εκδόσεις δεν
επιτρέπουν σε Java Applets να ενεργοποιούν θύρες. Ο χρήστης πρέπει να
ενεργοποιήσει στον IE την δυνατότητα οι Java Applets να διαχειρίζονται
πόρτες δικτύου.
Ελληνικός
ΟΙ προκαθορισμένες τιμές είναι:
„
IP Address:
„
Subnet Mask:
„
Default Gateway:
„
Password:
192.168.10.1
255.255.255.0
192.168.10.254
airlive
Τα βήματα για την ρύθμιση είναι:
1.
Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
2.
Πληκτρολογήστε http://192.168.10.1 και πιέστε το “Enter”.
3.
Θα εμφανιστεί η οθόνη εισόδου.
4.
Πληκτρολογήστε αντίστοιχα στα πεδία password τα airlive.
5.
Klik στο Apply και είστε έτοιμοι να διαχειριστείτε το GSH2404W.
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Ελληνικός
31
Προδιαγραφές Hardware
Πρόσοψη
Πίσω όψη
Χρησιμοποιώντας το AirLive Ether-GSH2404W
Εφαρμογή για Small Group
Ελληνικός
Εφαρμογή για Segment Bridge
24+4 Pure Gigabit
WEB Management Switch
Ether-GSH2404W
Ελληνικός
32
EN
PT
OvisLink Corporation declares that this device is in
compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of directive 1999/5/EC
RU
OvisLink Corporation declara que el dispositivo
cumple con los requerimientos básicos y otras
facilidades relevantes de la directriz 1999/5/EC
ES
Компания OvisLink Corporation заявляет, что это
устройство отвечает основным требованиям и
прочим родственным условиям, изложенным в
директиве 1999/5/EC.
A OvisLink Corporation declara que este dispositivo
está em conformidade com os requisitos essenciais
e outras solicitações relevantes da Directiva
1999/5/EC.
PL
SK
OvisLink Corporation potvrdzuje, že toto
zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším
predpisom smernice 1999/5/EC.
OvisLink deklaruje zgodność swoich urządzeń z
istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi
przepisami dyrektywy 1999/5/E/C
JP
CZ
Ovislink Corporation deklaruje, že toto zařízení
vyhovuje základním požadavkům a dalším
závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC
DE
この装置が指導的な1999/5/EC の必要な条件そし
て他の関連した準備に従ってあるとOvisLink
Corporation は宣言する
FR
OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses
Gerät den grundlegenden Vorschriften und
anderen relevanten Bestimmungen der
EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.
HU
OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce
document, que ce dispositif est conforme aux
conditions essentielles de la directive 99/05/CE
et, par conséquent, assume la responsabilité de la
véracité des informations suivantes.
GR
Az OvisLink Corporation kijelenti, hogy ez a
berendezés megfelel az 1999/05/CE irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek.
Η εταιρία OvisLink δηλώνει ότι η συσκευή αυτή
είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και
τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας
1999/5/EC
This equipment may be used in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL,PL,PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR
OvisLink Corporation declares that this device is in
compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of directive 1999/5/EC.
OvisLink Corp.
Tested To Comply
With FCC Standards.
FOR HOME OR OFFICE USE
5F, NO.6, LANE 130, MIN CHUAN RD., HSIN-TIEN CITY, TAIPEI COUNTY, TAIWAN
Download PDF

advertising