Asus | VN248QA | VN248HA/NA/QA LCD-monitor Handleiding

VN248HA/NA/QA
LCD-monitor
Handleiding
Inhoudsopgave
Mededelingen............................................................................................... iii
Veiligheidsinformatie................................................................................... iv
Onderhoud & reiniging................................................................................. v
1.1Welkom!......................................................................................... 1-1
1.2
Inhoud verpakking........................................................................ 1-1
1.3
De voet van de monitor installeren............................................. 1-2
1.4
De kabels aansluiten..................................................................... 1-2
1.5
Inleiding tot de monitor................................................................ 1-3
1.5.1
Voorzijde van de LCD-monitor......................................... 1-3
1.5.2
Achterzijde van de LCD-monitor...................................... 1-5
1.5.3QuickFit-functie................................................................ 1-6
2.1
De arm/voet ontkoppelen (voor VESA-wandbevestiging)......... 2-1
2.2
De monitor afstemmen................................................................. 2-2
3.1
OSD (On-Screen Display) menu.................................................. 3-1
3.1.1
Opnieuw configureren...................................................... 3-1
3.1.2
Inleiding tot OSD-functie.................................................. 3-1
3.2
Specificaties.................................................................................. 3-5
3.3
Probleemoplossing (Veelgestelde vragen)................................. 3-6
3.4
Ondersteunde timinglijst.............................................................. 3-7
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.
Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven,
mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. worden gereproduceerd,
verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of
door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. (“ASUS”).
De productgarantie of service zal niet worden verleend als: (1) het product is gerepareerd of gewijzigd, tenzij een
dergelijke reparatie of wijziging schriftelijk is goedgekeurd door ASUS; of (2) het serienummer van het product
vervormd is of ontbreekt.
ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK
OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF
VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN
GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE
(INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF
GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD
GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE
HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.
DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND
INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN
WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS.
ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF
ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE
PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.
Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of
auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in
het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.
ii
Mededelingen
FCC-verklaring (Federal Communications Commission)
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is
onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
• Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
• Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip
van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een
digitaal apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de
FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke
beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële
installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie
uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming
met de instructies van d e fabrikant, schadelijke storing veroorzaken in
radiocommunicatie. Er bestaat echter geen garantie dat er geen ruis
optreedt in een bepaalde installatie. Als dit apparaat toch schadelijke
storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden
vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker
aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of meer van
de volgende maatregelen:
• Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat
waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.
Als partner van Energy Star® heeft ons bedrijf vastgesteld dat
dit product voldoet aan de richtlijnen van Energy Star® met
betrekking tot efficiënt energiebeheer.
Verklaring Canadees Ministerie voor Communicatie
Dit digitaal apparaat overschrijdt de limieten niet van Klasse B voor
zendruisemissies van digitale apparaten, zoals vastgesteld in de
voorschriften met betrekking tot radiostoring van het Canadees Ministerie
voor Communicatie.
Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.
iii
Veiligheidsinformatie
• Lees alle documentatie die bij de verpakking is geleverd aandachtig
door voordat u de monitor installeert.
• Om het risico op brand of schokken te voorkomen, mag u de monitor
nooit blootstellen aan regen of vocht.
• Probeer nooit de behuizing van de monitor te openen. De gevaarlijke
hoge spanning in de monitor kan ernstige lichamelijke letsels
veroorzaken.
• Als de voeding defect is, mag u niet proberen deze zelf te repareren.
Neem contact op met een bevoegde servicetechnicus of met uw
verkoper.
• Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en of de
voedingskabels niet beschadigd zijn voordat u het product gebruikt.
Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als u schade ontdekt.
• De sleuven en openingen op de achterkant of de bovenkant van
de behuizing zijn bedoeld voor de ventilatie. Blokkeer deze sleuven
niet. Plaats dit product nooit in de buurt van of op een radiator of een
warmtebron, tenzij de geschikte ventilatie is voorzien.
• De monitor mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat
op het label is aangegeven. Als u niet zeker bent van het stroomtype
in uw huis, kunt u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale
elektriciteitsmaatschappij.
• Gebruik de gepaste voedingsstekker die voldoet aan uw lokale
elektriciteitsstandaard.
• Zorg dat u geen powerstrips en verlengkabels overbelast. Een
overbelasting kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Vermijd stof, vochtigheid en extreme temperaturen. Plaats de monitor
niet op een plaats waar deze nat kan worden. Plaats de monitor op
een stabiel oppervlak.
• Koppel het apparaat los tijdens een onweer of als u het gedurende
langere tijd niet zult gebruiken. Dit zal de monitor beschermen tegen
schade door stroompieken.
• Duw nooit objecten in de sleuven van de monitorbehuizing of mors
geen vloeistof op de behuizing.
• Voor een bevredigende werking, mag u de monitor alleen gebruiken
met UL-gecertificeerde computers die over de correct geconfigureerde
contactdoos beschikken met een markering 100 ~ 240V AC.
• De wandcontactdoos moet in de buurt van het apparaat voorzien zijn
en moet gemakkelijk toegankelijk zijn
• Als u technische problemen met de monitor ondervindt, moet u contact
opnemen met een bevoegde servicetechnicus of uw verkoper.
iv
Onderhoud & reiniging
• Wij raden u aan de kabels en de voedingskabels los te koppelen
voordat u de monitor optilt of verplaatst. Volg de correcte tiltechnieken
wanneer u de monitor plaatst. Wanneer u de monitor optilt of draagt,
neemt u de randen van de monitor vast. Til het scherm niet op bij de
voet of de kabel.
• Reinigen. Schakel de monitor uit en koppel de voedingskabel los.
Reinig het oppervlak van de monitor met een vezelvrije, niet schurende
doek. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een doek
die met een mild reinigingsmiddel is bevochtigd.
• Vermijd het gebruik van een reinigingsmiddel dat alcohol of aceton
bevat. Gebruik een reinigingsmiddel voor gebruik met een LCD. Spuit
het reinigingsmiddel nooit rechtstreeks op het scherm omdat het
anders in de monitor kan lopen en elektrische schokken veroorzaken.
De volgende symptomen zijn normaal voor de monitor:
• Door de aard van de fluorescentielamp, kan het scherm flikkeren
tijdens het eerste gebruik. Schakel de voedingsschakelaar uit en
schakel deze opnieuw zodat in om de flikkering te laten verdwijnen.
• Afhankelijk van het bureaubladpatroon dat u gebruikt, is het mogelijk
dat de helderheid op het scherm niet volledig gelijkmatig is.
• Wanneer hetzelfde beeld meerdere uren wordt weergegeven, kan
een schaduwbeeld van het vorige scherm achterblijven nadat u
naar een ander beeld bent geschakeld. Het scherm zal zichzelf
langzaam herstellen. U kunt de voeding ook gedurende meerdere uren
uitschakelen.
• Wanneer het scherm zwart wordt of knippert, of als het niet meer
werkt, moet u contact opnemen met uw verkoper of servicecentrum
voor de reparatie. Repareer het scherm nooit zelf!
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt
WAARSCHUWING: informatie om lichamelijke letsels te
voorkomen wanneer u een taak probeert uit te voeren.
LET OP: Informatie om schade aan de onderdelen te voorkomen
wanneer u een taak probeert uit te voeren.
BELANGRIJK: instructies die u MOET volgen om een taak te
voltooien.
OPMERKING/ tips en extra informatie om u te helpen bij het
voltooien van uw taak.
v
Hier vindt u meer informatie
Raadpleeg de volgende bronnen voor extra informatie en voor product- en
software-updates.
vi
1.
ASUS-websites
De wereldwijde ASUS-websites bieden bijgewerkte informatie over
hardware- en softwareproducten van ASUS. Raadpleeg
http://www.asus.com
2.
Optionele documentatie
Uw productverpakking kan optionele documentatie bevatten die door
uw leverancier werd toegevoegd. Deze documenten maken geen
deel uit van het standaardpakket.
1.1Welkom!
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de ASUS® LCD-monitor!
De nieuwste breedbeeld LCD-monitor van ASUS biedt een zuiverder,
breder en helderder beeldscherm, aangevuld met talrijke functies die uw
kijkervaring verbeteren.
Al deze functies maken van de de monitor een onvergelijkelijk product dat
u optimaal gebruiksgemak en een fantastische visuele ervaring biedt!
1.2
Inhoud verpakking
Controleer of de volgende items aanwezig zijn in de verpakking:
LCD-monitor
Monitorvoet
Beknopte handleiding
Garantiekaart
Voedingskabel
1x VGA-kabel
1x audiokabel (optie)
1x HDMI-kabel (optie)
1x DVI-kabel (optie)
1x DP-kabel (optie)
•
Als een van de bovenstaande items beschadigd is of ontbreekt, moet u
onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier.
ASUS LCD-monitor VN248HA/NA/QA
1-1
1.3
De voet van de monitor installeren
1.
Bevestig de voet op de arm.
2.
Lijn de grendel uit met de inkeping in de voet.
3.
Het uiteinde van de arm steekt iets uit de voet. U hoeft deze niet in te
drukken.
4.
Bevestig de voet stevig op de arm.
3
2
•
1.4
1
4
Wij raden u aan het tafelblad af te dekken met een zachte doek om schade
aan de monitor te voorkomen.
De kabels aansluiten
Sluit de kabels die u nodig hebt aan op basis van hoofdstuk 1.5.2,
pagina 1-5.
•
1-2
Klap de deksel over de I/O-poorten omhoog om de kabels aan te sluiten.
Sluit het deksel weer nadat de kabels zijn aangesloten en druk het met
twee duimen aan weerskanten van het deksel voorzichtig omhoog in de
oorspronkelijke stand.
Hoofdstuk 1: Kennismaken met het product
1.5
Inleiding tot de monitor
1.5.1
Voorzijde van de LCD-monitor
VN248QA/VN248HA
1
2
4
5
6
7
8
VN248NA
1
1.
2
3
5
6
7
8
QuickFit-knop:
•
Dit is een sneltoets om de functie QuickFit te activeren die voor uitlijning
bedoeld is.
•
De QuickFit-functie bevat 7 pagina's algemene rasterpatronen,
papierformaten en fotoformaten. Zie pagina 1-6 voor details.
•
Houd deze knop 2 tot 4 seconden ingedrukt om het beeld automatisch
aan te passen naar de optimale instellingen voor positie, klok en fase
(alleen voor VGA-modus).
•
Gebruik deze sneltoets om te wisselen tussen de acht vooringestelde
modi (Landschap, Standaard, Theater, Spel, Nacht, sRGB, Lees en
Donkere Kamer) met SplendidPlus Video Intelligence Technology.
•
Sluit het OSD-menu af of keer terug naar het vorige menu wanneer het
OSD-menu actief is.
2.
Knop:
ASUS LCD-monitor VN248HA/NA/QA
1-3
3.
Knop:
•
Druk op deze knop om de waarde van de geselecteerde functie te
verlagen of om naar de volgende functie te gaan.
•
Dit is ook een sneltoets voor de contrastaanpassing.
•
Druk op deze knop om de waarde van de geselecteerde functie te
verlagen of om naar de volgende functie te gaan.
•
Dit is ook een sneltoets voor de volumeregeling.
4.
5.
Knop:
De knop MENU:
•
Druk op deze knop om het OSD-menu te openen.
•
Druk op deze knop om het pictogram (functie) dat is gemarkeerd
wanneer het OSD-menu is geactiveerd, in te voeren/te selecteren.
•
Houd deze knop minstens vijf seconden ingedrukt om de
toetsvergrendelingsfunctie in of uit te schakelen.
•
Druk op deze knop om de waarde te verhogen van de geselecteerde
functie of om naar de vorige functie te gaan.
•
Dit is ook een sneltoets voor het aanpassen van de Helderheid.
•
Gebruik deze sneltoets om te wisselen tussen de ingangssignalen
van VGA, DVI (VN248NA), HDMI (VN248HA/VN248QA),
DisplayPort (VN248QA).
6.
Knop:
7.
Ingangsselectieknop:
8.
1-4
Voedingsknop/voedingsindicator:
•
Druk op deze knop om de monitor in/uit te schakelen.
•
In de onderstaande tabel vindt u de omschrijving van de kleuren van de
voedingsindicator.
Status
Beschrijving
Wit
AAN
Oranje
Stand-bymodus
Uit
Uit
Hoofdstuk 1: Kennismaken met het product
1.5.2
Achterzijde van de LCD-monitor
8
9
1
2
HDMI
VGA
3
5
HDMI 1 HDMI 2
1
3
3
1
1.
Wisselstroomingang
2.
DisplayPort
3.
HDMI-poort
4.
DVI-poort
5.
VGA-poort
6.
Audio-ingang
7.
Oortelefoon-uit poort
8.
Kensington slot
9.
Bedieningsknoppen
ASUS LCD-monitor VN248HA/NA/QA
VN248QA
6
7
VGA
5
VN248HA
6
7
DVI
VGA
4
5
VN248NA
1-5
1.5.3QuickFit-functie
De QuickFit-functie bevat drie patronen: (1) Raster (2) Papierformaat (3)
Fotoformaat.
1.
Rasterpatronen: maken het ontwerpers en gebruikers gemakkelijk
om inhoud en opmaak op een pagina te ordenen en een consequent
uiterlijk te bieden.
Alignment Grid
EXIT
2.
Papierformaat: bied gebruikers de mogelijkheid hun documenten op
ware grootte te zien op het scherm.
Brief
A4
Letter
EXIT
3.
Fotoformaat: biedt fotografen en andere gebruikers de mogelijkheid
hun foto's nauwkeurig op ware grootte weer te geven en te bewerken
op het scherm.
4x6
3x5
2x2
EXIT
1-6
EXIT
8x10
5x7
EXIT
Hoofdstuk 1: Kennismaken met het product
2.1
De arm/voet ontkoppelen (voor VESAwandbevestiging)
Het afneembare voetstuk van deze monitor is speciaal ontworpen voor
VESA-wandmontage.
1.
Ontkoppel de stroom- en signaalkabels. Plaats de voorzijde van de
monitor voorzichtig plat op een schone tafel.
2.
Draai de schroef op de onderkant van de voet met uw vingers los te
draaien en verwijder de kolom van de voet.
3.
U kunt ook een schroevendraaier gebruiken om de schroeven te
verwijderen die de standaard met de monitor verbinden om deze los
te maken.
•
Wij raden u aan het tafelblad af te dekken met een zachte doek om schade
aan de monitor te voorkomen.
•
Houd de voet monitor vast tijdens het verwijderen van de schroeven.
1
2
3
•
De VESA-wandbevestigingset (100 x 100 mm) kan afzonderlijk worden
aangeschaft.
•
Gebruik alleen de wandmontagehaak met UL-classificatie met een minimaal
gewicht/minimale belasting van 22,7kg (schroefgrootte: M4 x 10 mm).
ASUS LCD-monitor VN248HA/NA/QA
2-1
2.2
De monitor afstemmen
• Voor een optimale weergave, raden wij u aan recht voor de monitor te
gaan zitten en de monitor vervolgens af te stellen in een hoek die voor
u het meeste comfort biedt.
• Hou de voet vast om te voorkomen dat de monitor valt bij het wijzigen
van de hoek.
• U kunt de hoek van de monitor veranderen van -5˚ tot 20˚.
-5 ~ 20
2-2
Hoofdstuk 2: Instelling
3.1
OSD (On-Screen Display) menu
3.1.1
Opnieuw configureren
VN248
Splendid
Landschap
Kleur
Standaard
Beeldinst
Theater
Ingangsselectie
Spel
Systeem-instelling
Nacht
sRGB
Leesmodus
Modus Donkere Kamer
Move
Menu
Exit
1.
Druk op de MENU-knop om het OSD-menu te activeren.
2.
Druk op  en  om te navigeren door de functies. Markeer en
activeer de gewenste functie door op de MENU-knop te drukken.
Als de functie een submenu heeft, drukt u nogmaals op  en  om
door de functies van het submenu te navigeren. Markeer en activeer
de gewenste functie van het submenu door op de MENU-knop te
drukken.
3.
Druk op  en  om de instellingen van de geselecteerde functie te
wijzigen.
4.
Druk op de knop
om het OSD-menu te sluiten. Herhaal
stappen 2 en 3 om een andere functie aan te passen.
3.1.2
Inleiding tot OSD-functie
1.Splendid
Deze functie bevat acht functies die u kunt selecteren naar uw
voorkeur. Elke modus bevat de optie Reset zodat u uw instellingen
kunt behouden of kunt terugkeren naar de vooraf ingestelde modus.
VN248
Splendid
Landschap
Kleur
Standaard
Beeldinst
Theater
Ingangsselectie
Spel
Systeem-instelling
Nacht
sRGB
Leesmodus
Modus Donkere Kamer
Move
•
Menu
Exit
Landschap: dit is de beste keuze voor het weergeven van
landschapsfoto's met de SplendidPlus Video Intelligence Technology.
ASUS LCD-monitor VN248HA/NA/QA
3-1
•
Standaard: dit is de beste keuze voor het bewerken van documenten
met de SplendidPlus Video Intelligence Technology.
•
Theater: dit is de beste keuze voor het bekijken van films met de
SplendidPlus Video Intelligence Technology.
•
Spel: dit is de beste keuze voor spelen met de SplendidPlus Video
Intelligence Technology.
•
Nacht: dit is de beste keuze voor het spelen van games met donkere
scènes of het bekijken van films met donkere scènes met de
SplendidPlus Video Intelligence Technology.
•
sRGB: dit is de beste keuze voor het weergeven van foto's en
afbeeldingen van pc's.
•
Leesmodus: dit is de beste keuze voor het lezen van een boek met de
SplendidPlus Video Intelligence Technology.
•
Modus Donkere Kamer: dit is de beste keuze voor omgeving met een
zwakke verlichting met de SplendidPlus Video Intelligence Technology.
•
In de modus Standaard kunnen de functies Kleurverzadiging, Huidskleur,
Scherpte en ASCR niet door de gebruiker worden geconfigureerd.
•
In de modus sRGB kunnen de functies Kleurverzadiging, Kleur, Huidskleur,
Scherpte, Helderheid, Contrast en ASCR niet door de gebruiker worden
geconfigureerd.
2.Kleur
In deze functie kunt u de gewenste beeldkleur selecteren.
VN248
Helderheid
Kleur
Contrast
Beeldinst
Kleurverzadiging
Ingangsselectie
Kleur
Gebruiker
Systeem-instelling
Huidskleur
Natuurlijk
Move
3-2
100
Splendid
Menu
80
50
Exit
•
Helderheid: Het aanpassingsbereik ligt tussen 0 en 100. De knop
is ook een sneltoets om deze functie te activeren.
•
Contrast: het aanpassingsbereik ligt tussen 0 en 100.
•
Kleurverzadiging: Het aanpassingsbereik ligt tussen 0 en 100.
•
Kleur: bevat drie vooringestelde kleurmodi (Koel, Normaal, Warm) en
één modus Gebruiker.
•
Huidskleur: Bevat drie kleurmodi, waaronder Roodachtig, Natuurlijk en
Geelachtig.
Hoofdstuk 3: Algemene instructies
•
In de stand Gebruiker, kunnen de kleuren R (Rood), G (Groen) en B (Blauw)
door de gebruiker worden ingesteld; het instelbereik loopt van 0 tot 100.
3.Beeldinst
U kunt de Scherpte, Trace Free, Beeldaspect aanpassen, ASCR,
Positie (alleen VGA) en Scherpstellen (alleen VGA) afstemmen vanaf
deze hoofdfunctie.
VN248
Splendid
Scherpte
Kleur
Trace Free
0
60
Beeldaspect aanpassen
Beeldinst
Ingangsselectie
Systeem-instelling
Volledig scherm
Vividpixel
25
ASCR
Uit
Positie
Scherpstellen
Move
Menu
Exit
•
Scherpte: past de scherpte van het beeld aan. Het aanpassingsbereik
ligt tussen 0 en 100.
•
Trace Free: verhoogt de responstijd middels Over Drive technologie. Het
afstembereik is van langzaam 0 tot snel 100.
•
Beeldaspect aanpassen: past de beeldverhouding aan naar “Volledig
scherm”, “4:3”,“Overscan”.
•
Vividpixel: ASUS Exclusive Technology die levensechte beelden
verzorgt voor een kristalheldere en gedetailleerde weergave. Het
aanpassingsbereik ligt tussen 0 en 100.
•
ASCR: Selecteer Aan of Uit om de optie dynamische contrastverhouding
in of uit te schakelen.
•
Positie: past de horizontale positie (H-Positie) en de verticale positie
(V-Positie) van het beeld aan. Het afstembereik is van 0 tot 100 (alleen
beschikbaar voor VGA-ingang).
•
Scherpstellen: vermindert de horizontale-lijnruis en de verticale-lijnruis
van het beeld door (Fase) en (Clock) afzonderlijk af te stemmen. Het
afstembereik is van 0 tot 100 (alleen beschikbaar voor VGA-ingang).
•
4:3 is alleen beschikbaar als de invoerbron in 4:3-formaat is. OverScan is
uitsluitend beschikbaar voor de HDMI-bron.
•
Fase past de fase aan van het pixelkloksignaal. Wanneer een fase verkeerd is
ingesteld, zal het scherm horizontale storingen vertonen.
•
Clock (pixelfrequentie) beheert het aantal pixels dat door één horizontale haal
wordt gescand. Als de frequentie niet juist is, zal het scherm verticale strepen
tonen en is het beeld niet in verhouding.
ASUS LCD-monitor VN248HA/NA/QA
3-3
4.Ingangsselectie
Gebruik deze sneltoets om te wisselen tussen de ingangssignalen
van VGA, DVI (VN248NA), HDMI (VN248HA/VN248QA), DisplayPort
(VN248QA).
VN248
Splendid
VGA
Kleur
HDMI-1
Beeldinst
HDMI-2
Ingangsselectie
Systeem-instelling
Move
Menu
Exit
5.Systeeminstelling
Stemt de systeemconfiguratie af.
VN248
Splendid
Splendid Demo Mode
Kleur
Volume
50
ECO Mode
Uit
Beeldinst
Uit
OSD-instelling
Ingangsselectie
Taal
Systeem-instelling
Toetsvergrendeling
Nederlands
Informatie
Reset alles
Move
•
•
•
•
•
•
•
•
3-4
Menu
Exit
Splendid Demo Mode: activeert de demomodus voor de Splendid-functie.
Volume: het niveau van het uitgangsvolume van de luidspreker en
oortelefoon. Het aanpassingsbereik ligt tussen 0 en 100.
ECO Mode: activeer de ecologiemodus voor energiebesparing.
OSD-instelling: past de horizontale positie (H-positie), verticale positie
(V-positie), OSD Timeout, DDC/CI en Doorzichtigheid van het OSDscherm aan.
Taal: Selecteer de OSD-taal. De mogelijkheden zijn: Engels, Frans,
Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Traditioneel Chinees,
Vereenvoudigd Chinees, Japans, Iraans, Thaïs, Indonesisch, Polen,
Turkije, Portugees, Tsjechisch, Kroatisch, Hongaars, Roemeens en
Koreaans.
Toetsvergrendeling: Om alle functietoetsten uit te schakelen. Houd de
knop MENU langer dan vijf seconden ingedrukt om de toetsvergrendeling
te annuleren.
Informatie: toont de monitorgegevens.
Reset alles: selecteert "Ja" om alle instellingen opnieuw in te stellen op de
standaard fabrieksmodus.
Hoofdstuk 3: Algemene instructies
3.2
Specificaties
Model
VN248HA
Beeldschermgrootte
Max. resolutie
250cd/m2
Intrinsieke contrastverhouding
(std.)
1000:1
Kijkhoek (CR≤10)
178°(V) ; 178°(H)
Schermkleuren
16,7 M
Responstijd (std.)
5 ms (grijs naar grijs)
D-sub-ingang
HDMI-ingang
DisplayPort-ingang
VN248QA
1920 x 1080
Helderheid (std.)
DVI-ingang
VN248NA
60,45 cm (23,8") B
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Stroom Aan verbruik
35 W
Luidspreker
Ja
Nee
Ja
Hoofdtelefoon
Ja
Nee
Ja
Energiebesparingsmodus
Uitschakelmodus
Kantelen
VESA-wandmontage
< 0,5 W
< 0,5 W
-5° ~ +20°
Ja (100mm x 100mm)
Fys. afmetingen (BxHxD)
554,5 x 393 x 194,2 mm
Doosafmetingen (BxHxD)
610 x 476 x 130 mm
Netto gewicht (bij benadering)
Brutogewicht (bij benadering)
Spanningswaarde
4,3 kg
6,4 kg
WS 100 ~ 240 V (intern)
*De specificaties zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande aankondiging.
ASUS LCD-monitor VN248HA/NA/QA
3-5
3.3
Probleemoplossing (Veelgestelde vragen)
Probleem
Mogelijke oplossing
De voedings-LED is niet AAN
• Druk op de knop om te controleren of de monitor
aan staat.
• Controleer of de voedingskabel correct is
aangesloten op de monitor en het stopcontact.
De voedings-LED licht oranje
op en er is geen beeld op het
scherm
• Controleer of de monitor en de computer zijn
INGESCHAKELD.
• Controleer of de signaalkabel correct is
aangesloten op de monitor en de computer.
• Inspecteer de signaalkabel en controleer of er geen
pins zijn verbogen.
• Sluit de computer aan op een andere beschikbare
monitor om te controleren of de computer correct
werkt.
Het beeld op het scherm is te
helder of te donker
• Pas de instellingen voor het Contrast en de
Helderheid aan via het OSD.
Het beeld op het scherm is niet
correct gecentreerd of heeft niet
het correcte formaat
• Houd de knop
gedurende twee seconden
ingedrukt om de afbeelding automatisch aan te
passen.
• Pas de instellingen voor de H-Positie en V-Positie
positie aan via het OSD.
Het beeld op het scherm stuitert
of er is een golvend patroon
zichtbaar in het beeld
• Controleer of de signaalkabel correct is
aangesloten op de monitor en de computer.
• Verplaats elektrische apparaten die mogelijk
elektrische storingen kunnen veroorzaken.
Het beeld op het scherm vertoont • Inspecteer de signaalkabel en controleer of er geen
afwijkende kleuren (het wit ziet er
pins zijn gebogen.
niet wit uit)
• Voer een reset uit via het OSD.
• Pas de R/G/B-kleurinstellingen aan of selecteer de
kleurtemperatuur via het OSD.
Het beeld op het scherm is wazig • Houd de knop
gedurende twee seconden
ingedrukt om de afbeelding automatisch aan te
passen (alleen VGA-modus).
• Pas de instellingen voor de Fase en de Clock aan
via het OSD.
Geen of heel weinig geluid (voor
VN248HA /VN248QA)
3-6
• Controleer of de audiokabel goed is aangesloten op
de monitor.
• Pas de volume-instellingen van uw monitor en uw
computer aan.
• Controleer of het stuurprogramma van de
geluidskaart van de computer goed is geïnstalleerd
en geactiveerd.
Hoofdstuk 3: Algemene instructies
3.4
Ondersteunde timinglijst
Ondersteunende timing modi VESA / IBM
Resolutie
Vernieuwingsfrequentie
640 x 350
640 x 480
640 x 480
640 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1080
70Hz
60Hz
67Hz
75Hz
70Hz
56Hz
60Hz
72Hz
75Hz
60Hz
60Hz
70Hz
75Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Horizontale
frequentie
31,469KHz
31,469KHz
35KHz
37,5KHz
31,469KHz
35,156KHz
37,879KHz
48,077KHz
46,875KHz
31,02KHz
48,363KHz
56,476KHz
60,023KHz
67,5KHz
44,772KHz
49,702KHz
60KHz
63,981KHz
79,976KHz
47,712KHz
55,935KHz
65,29KHz
64,674KHz
67,5KHz
66,587KHz
Ondersteunde timing voor indelingen HDMI 1.3 CEA-861
Resolutie
Vernieuwingsfrequentie
640 x 480P
720 x 480P
720 x 576P
1280 x 720P
1280 x 720P
1440 x 480P
1440 x 576P
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080P
1920 x 1080P
1920 x 1080P
59,94 / 60 Hz
59,94 / 60 Hz
50Hz
50Hz
59,94 / 60 Hz
59,94 / 60 Hz
50Hz
50Hz
59,94 / 60 Hz
30 HZ
50Hz
59,94 / 60 Hz
Horizontale
frequentie
31,469 / 31,5KHz
31,469 / 31,5KHz
31,25KHz
37,5KHz
44,955 / 45KHz
31,469 / 31,5KHz
31,25KHz
28,125KHz
33,716 / 33,75KHz
33,75 KHZ
56,25KHz
67,433 / 67,5KHz
* De modi die niet in de bovenstaande tabellen staan vermeld, kunnen mogelijk niet ondersteund
worden. Voor een optionele resolutie, raden wij aan dat u een modus selecteert die in de
bovenstaande tabellen staat vermeld.
ASUS LCD-monitor VN248HA/NA/QA
3-7
Download PDF

advertising