Electrolux | EKK6450AO | Downloaded from www.vandenborre.be

nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
................................................ .............................................
NL FORNUIS
GEBRUIKSAANWIJZING
2
FR CUISINIÈRE
NOTICE D'UTILISATION
35
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
EKK6450AO
www.electrolux.com
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VOOR HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KOOKPLAAT - DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KOOKPLAAT - HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KOOKPLAAT - ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OVEN - DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OVEN - KLOKFUNCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
OVEN - HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
OVEN - ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
d
de
oa
INHOUD
nl
ow
D
2
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
nl
ow
D
3
d
de
oa
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE
NEDERLANDS
m
fro
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een
foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
e
.b
re
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is
heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging,
raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan
worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
www.electrolux.com
nl
ow
D
4
d
de
oa
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie
kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de
vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
• Wees voorzichtig als u de opslaglade aanraakt. Deze
kan heet worden.
• Om de inschuifrailen te verwijderen trekt u eerst de
voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit de
zijwanden. Installeer de inschuifrail in de omgekeerde
volgorde.
• Verwijder spillage van het deksel voordat u het opent.
Laat de kookplaat afkoelen voordat u het deksel sluit.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de volgende
markten: BE LU
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
• De zijkanten van het apparaat moeten
naast apparaten of units staan van dezelfde hoogte.
• Installeer het apparaat niet op een platform.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat hete pennen van het apparaat vallen als de deur of het raam wordt geopend.
WAARSCHUWING!
Installeer een stabilisator om te
voorkomen dat het apparaat kantelt. Raadpleeg de installatiegids.
nl
ow
D
• Alle gasaansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
• Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
in het apparaat aanwezig is.
• Op het typeplaatje staat informatie over
de gastoevoer.
• Dit apparaat mag niet aangesloten worden op een inrichting dat producten afvoert voor verbranding. Sluit het apparaat aan volgens de geldende installatieregels. Let op de vereisten voor voldoende ventilatie.
m
2.2 Gebruik
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Neem contact op met
de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te
vervangen.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat,
met name niet als deze heet is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat
moet een contactopening hebben met
een minimale breedte van 3 mm.
Gasaansluiting
fro
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
5
d
de
oa
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na gebruik uit.
• Van binnen wordt het apparaat heet als
het in werking is. Raak de verwarmingselementen in het apparaat niet aan. Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen of
verwijderen.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het apparaat aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
• Oefen geen kracht uit op een geopende
deur.
• Houd de deur van het apparaat altijd
dicht als het apparaat in werking is.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Ze zijn heet.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
www.electrolux.com
nl
ow
D
6
m
•
•
•
•
e
.b
•
re
•
•
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of
verwarmde voorwerpen uit de buurt van
vet en olie als u er mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Open de deur van het apparaat voorzichtig. Als u alcoholische toevoegingen
gebruikt, kan er alcohol-luchtmengsel
ontstaan.
•
fro
WAARSCHUWING!
Brand- of explosiegevaar.
– haal vochtige schotels en eten uit het
apparaat als u klaar bent met koken.
– wees voorzichtig bij het verwijderen
of bevestigen van accessoires.
Verkleuring van het email heeft geen
ongewenst effect op de werking van
het apparaat. Dit is geen defect dat
geldt voor het recht op garantie.
Gebruik voor cakes met veel vocht een
diep bakblik. Fruitsappen kunnen permanente vlekken maken.
Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
Activeer de kookzones niet met leeg
kookgerei of zonder kookgerei erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet
verplaatsen op de kookplaat.
d
de
oa
• Zorg voor een goede ventilatie in de
ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd.
• Gebruik alleen stabiel kookgerei met de
juiste vorm en een diameter groter dan
de afmetingen van de branders.
• Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de
knop snel van de maximale stand naar
de minimale stand draait.
• Zorg ervoor dat de pannen in het midden van de ringen worden gezet en niet
uitsteken over de randen van de kookplaat.
• Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Plaats geen vlamverdeler op de brander.
Deksel
• De specificatie van de deksel mag niet
worden veranderd.
• Maak de deksel regelmatig schoon.
• Open het deksel niet als er is geknoeid
op het oppervlak.
• Schakel alle branders uit voordat u het
deksel sluit.
• Sluit het deksel niet tot de kookplaat en
de oven volledig zijn afgekoeld.
• Glazen deksels kunnen breken als ze
warm worden (indien van toepassing).
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
• Om schade of verkleuring van het email
te voorkomen:
– Zet geen kookgerei of andere voorwerpen direct op de bodem van het
apparaat.
– Leg geen aluminiumfolie op de bodem van het apparaat.
– plaats geen water direct in het hete
apparaat.
2.3 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en schade aan het apparaat.
nl
ow
D
2.4 Binnenverlichting
m
fro
• De gloeilampen of halogeenlampen in
dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet voor andere
doeleinden.
w
or
nb
de
an
.v
w
w
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken!
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
3.1 Algemeen overzicht
2
3
4
1 Toetsen voor de kookplaat
5
2 Elektronische tijdschakelklok
3 Knop voor ovenfuncties
6
5
9
4
3
2
1
7
8
4 Knop voor de temperatuur
5 Temperatuurweergave
6 Verwarmingselement
7 Ovenlampje
8 Ventilator- en verwarmingselement
9 Inzetniveaus
e
.b
re
• Voordat u het lampje vervangt, dient u
de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
7
d
de
oa
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er bestaat een risico dat de glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem contact
op met de service-afdeling.
• Wees voorzichtig bij het verwijderen van
de deur uit het apparaat. De deur is
zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Resterend vet of voedsel in het apparaat kan brand veroorzaken.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt eerst de aanwijzingen op de verpakking.
• Reinig niet het katalytisch emaille (indien
van toepassing) met een schoonmaakmiddel.
• De branders niet in de afwasautomaat
reinigen.
NEDERLANDS
nl
ow
D
8
www.electrolux.com
d
de
oa
3.2 Indeling kookplaat
3 Sudderbrander
4 Snelle brander
4
3
5 Normale brander
3.3 Accessoires
• Ovenrek
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
• Vlakke bakplaat
Voor gebak en koekjes.
• Braadpan
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
2 Normale brander
w
2
5
w
1 Stoomuitlaat
m
fro
1
Voor braden en roosteren of als pan om
vet op te vangen.
• Bewaarlade
Onder de ovenruimte bevindt zich een
bewaarlade.
4. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
4.1 Eerste reiniging
• Verwijder alle accessoires en uitneembare rails (indien van toepassing).
• Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.
Zie het hoofdstuk "Onderhoud en
reiniging".
4.2 Tijd instellen
U moet de tijd instellen voordat u
de oven bedient.
Als het apparaat wordt aangesloten op de
stroomtoevoer of na een stroomonderbreking, gaat het indicatielampje voor de tijd
knipperen.
Druk op de toets + of - om de juiste tijd in
te stellen.
Na ongeveer 5 seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde tijd
van de dag weer.
Druk om de tijd te wijzigen herhaaldelijk op
tot het indicatielampje voor de tijd knippert. U
moet de functie Bereidingsduur
of Einde
niet gelijktijdig instellen.
4.3 Voorverwarmen
Verwarm het apparaat voor om het resterende vet weg te branden.
en de maximum-
e
.b
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
A
5.1 De branders aansteken
B
WAARSCHUWING!
Ga voorzichtig te werk bij het gebruik van branders (open vuur) in
de keuken. De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden in
geval van onjuist gebruik van de
vlam.
De brander steeds aansteken alvorens het kookgerei erop te
plaatsen.
1.
2.
3.
Druk de knop helemaal in en draai
hem naar de maximale stand
. Bij
het indrukken van de knop wordt de
vonkontsteking automatisch geactiveerd.
Houd de bedieningsknop ongeveer
10 seconden ingedrukt. Het thermokoppel kan dan opwarmen. Als u dat
niet doet, wordt de gastoevoer onderbroken.
Stel de vlam af zodra deze regelmatig
brandt.
Als de brander na enkele pogingen niet aan gaat, controleer dan
of de kroon en het branderdeksel
goed op hun plaats zitten.
re
5. KOOKPLAAT - DAGELIJKS GEBRUIK
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Stel de functie
temperatuur in.
Laat het apparaat tien minuten aan
staan.
Accessoires kunnen heter worden dan
normaal. Het apparaat kan een vreemde
geur en rook afgeven. Dit is normaal. Zorg
dat er voldoende luchtcirculatie is.
m
5.
6.
fro
4.
Stel de functie
en de maximumtemperatuur in.
Laat het apparaat tien minuten aan
staan.
9
d
de
oa
2.
3.
Stel de functie
en de maximumtemperatuur in.
Laat het apparaat een uur aan staan.
nl
ow
D
1.
NEDERLANDS
C
D
A)
B)
C)
D)
Branderdeksel
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Thermokoppeling
WAARSCHUWING!
Als de brander na 10 seconden
niet aan gaat, laat u de knop los
en draait u de knop naar de uitstand. Wacht 1 minuut voordat u
de brander nogmaals probeert
aan te steken.
U kunt de brander aansteken zonder elektrisch apparaat (bijvoorbeeld wanneer er geen elektriciteit
is in de keuken). Breng hiertoe de
vlam dicht bij de brander, druk de
knop 10 seconden in en draai de
knop naar de stand voor maximale gasuitgifte.
Als de brander per ongeluk dooft,
draait u de knop naar de uitstand.
Wacht 1 minuut voordat u de
brander nogmaals probeert aan te
steken.
nl
ow
D
10 www.electrolux.com
WAARSCHUWING!
Draai de vlam altijd lager of schakel de brander uit voordat u de
pan van de brander haalt.
d
de
oa
m
fro
De vonkontsteking kan automatisch starten wanneer u de stekker
in het stopcontact steekt, na de
installatie of na een stroomonderbreking. Dat is normaal.
w
om
6. KOOKPLAAT - HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Energiebesparing
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
het kookgerei.
• Wanneer de vloeistof begint te koken,
draait u de vlam omlaag, totdat de
vloeistof zachtjes pruttelt.
Brander
Diameter van het
kookgerei
Snel
160 - 240 mm
Normaal
120 - 220 mm
Sudder
80 - 160 mm
e
.b
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
re
or
nb
de
an
.v
w
Draai de knop naar het symbool
de vlam te doven.
w
5.2 De brander uitschakelen
Gebruik kookgerei met een bodem die zo
dik en plat mogelijk is.
WAARSCHUWING!
Gebruik pannen met een bodem
die geschikt zijn voor de afmeting
van de brander.
7. KOOKPLAAT - ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd pannen met een schone bodem.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit en laat
het afkoelen voordat u het
schoonmaakt. Trek de stekker
van het apparaat uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden aan het
apparaat gaat uitvoeren.
WAARSCHUWING!
Reiniging van het apparaat met
een stoom- of hogedrukreiniger is
om veiligheidsredenen niet toegestaan.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, sponzen van
staalwol of zuren. Deze kunnen
het apparaat beschadigen.
Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed
op de werking van het apparaat.
• U kunt de pannendrager verwijderen
voor een gemakkelijke reiniging van de
kookplaat.
nl
ow
D
11
nekkige vlekken zo nodig met een pastareiniger.
• Zorg ervoor dat u de pannendrager na
de reiniging correct terugplaatst.
• Om ervoor te zorgen dat de branders
goed werken, moeten de armen van de
pannendrager in het midden van de
brander worden geplaatst.
• Ga zeer voorzichtig te werk bij het
vervangen van de pannendrager, dit
om schade aan het oppervlak van
de kookplaat te vermijden.
Droog het apparaat na reiniging af met
een zachte doek.
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Was de geëmailleerde delen, het deksel
en de kroon met een warm sopje en
laat ze goed drogen alvorens ze terug
te plaatsen.
• Was de onderdelen van roestvrij staal af
met water en droog ze vervolgens met
een zachte doek.
• De pannendrager mag niet in de afwasautomaat worden afgewassen. Hij
moet met de hand worden afgewassen.
• Als u de pannendrager met de hand afwast, let dan op bij het afdrogen, omdat hij door het emailleerproces soms
scherpe randen heeft. Verwijder hard-
NEDERLANDS
8. OVEN - DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
2.
8.1 Koelventilator
Als het apparaat in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van het apparaat
koel te houden. Na het uitschakelen van
het apparaat blijft de ventilatie door werken totdat de temperatuur in het apparaat
is afgekoeld.
3.
Draai de knop voor de temperatuur
naar een temperatuur.
Het temperatuurlampje gaat aan zolang de temperatuur in het apparaat
stijgt.
Draai om het apparaat uit te schakelen, de knop voor de ovenfuncties en
de knop voor de temperatuur in de
uit-stand.
8.2 Het apparaat aan- en
uitzetten
1.
Draai de knop voor de ovenfuncties
naar een ovenfunctie.
8.3 Ovenfuncties
Ovenfunctie
Uit-stand
Applicatie
Het apparaat staat uit.
Voor het braden of braden en bakken van gerechten
waarvoor dezelfde bereidingstemperatuur nodig is, op
meer dan één steunhoogte, zonder dat er smaken worMulti hetelucht
den overgebracht van het ene naar het andere gerecht.
Stel de oventemperatuur (20-40 °C) lager in dan bij bereiding met onder- en bovenwarmte.
Applicatie
d
de
oa
Ovenfunctie
nl
ow
D
12 www.electrolux.com
Pizzafunctie
Om pizza, quiche of pasteitjes te maken. Stel de oventemperatuur (20-40 °C) lager in dan bij bereiding met onder- en bovenwarmte.
Circulatiegrill
Voor het bakken van grote stukken vlees. Het grillelement
en de ovenventilator werken samen, zodat de hetelucht
rond de gerechten circuleert.
m
fro
Boven + Onderwarmte
Bakken en braden op één ovenniveau. De bovenste en
onderste verwarmingselementen worden gelijktijdig ingeschakeld.
Drogen
Voor het drogen van gesneden fruit (zoals appels, pruimen, perziken) en groenten (zoals tomaten, courgette of
champignons).
Ontdooien
Voor het ontdooien van diepvriesvoedsel.
Ovenlampje
Het ovenlampje activeren zonder een bereidingsfunctie.
8.4 De ovenaccessoires plaatsen
De diepe pan en het ovenrooster
hebben zijranden. Deze randen en
de vorm van de geleidestangen
vormen een speciaal accessoire
om te zorgen dat het kookgerei
niet verschuift.
Het ovenrooster en de diepe pan samen plaatsen
Plaats het ovenrooster op de diepe pan.
Plaats de diepe pan tussen de geleidestangen van een van de ovenniveaus.
e
.b
Voor het grillen van plat voedsel in grote hoeveelheden.
Voor het maken van toast. Het volledige grillelement
wordt geactiveerd.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Grill intens
nl
ow
D
9.1 Elektronische tijdschakelklok
1
1 Functie-indicatielampjes
5 Toets -
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
4 Keuzetoets
hr min
w
3 Toets +
w
2 Tijdindicatie
m
2
fro
1
13
d
de
oa
9. OVEN - KLOKFUNCTIES
NEDERLANDS
5
4
3
Klokfunctie
Tijdstip van de
dag
Toepassing
Het tijdstip van de dag instellen, wijzigen of controleren.
Kookwekker
Voor het instellen van een afteltijd. Deze functie heeft
geen invloed op de werking van de oven.
Duur
Instellen hoe lang het apparaat in werking moet zijn.
Einde
Instellen wanneer het apparaat moet worden uitgeschakeld.
U kunt Duur en Eindtijd tegelijkertijd gebruiken om in te stellen
wanneer het apparaat moet worden geactiveerd, en vervolgens
gedeactiveerd. Stel eerst de Duur
in, en daarna de Eindtijd.
hr min
9.2 De klokfuncties instellen
1.
2.
Stel voor Bereidingsduur
en Einde
een ovenfunctie en temperatuur
in. Dit is niet nodig voor de kookwekker
.
Druk meerdere malen op de keuzetoets tot het functielampje voor de benodigde klokfunctie knippert.
3.
4.
Druk op + of - om de benodigde
klokfunctie in te stellen.
Het display toont de weergave voor
de klokfunctie die u instelt. Wanneer
de ingestelde tijd is verlopen, knippert
het indicatielampje en klinkt er gedurende twee minuten een geluidssignaal.
Bij de functies Bereidingsduur
en Einde
schakelt het apparaat
automatisch uit.
Druk op een toets om het signaal uit
te zetten.
5.
2.
Druk op de toets - en houdt de toets
ingedrukt.
De klokfunctie gaat na een paar seconden uit.
d
de
oa
Draai de knop voor de ovenfuncties
en de temperatuurknop naar de uit
stand.
nl
ow
D
14 www.electrolux.com
fro
9.3 De klokfuncties annuleren
m
Druk meerdere malen op de keuzetoets tot het gewenste functielampje
knippert.
10. OVEN - HANDIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
LET OP!
Gebruik voor cakes met veel
vocht een diep bakblik. Vruchtensappen kunnen het emaille beschadigen.
10.1 Bakken
Algemene aanwijzingen
• Uw nieuwe oven kan een andere bak-/
braadverhouding hebben dan het apparaat dat u tot nu toe gebruikt heeft.
Pas uw normale instellingen (temperatuur, gaartijden) en de ovenniveaus aan
de tabelwaarden aan.
Aanwijzigen bij de baktabellen
• Wij raden aan om de eerste keer de lagere temperatuur in te stellen.
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt
vinden voor uw eigen recept, kijkt u dan
bij een soortgelijk product.
• Bij het bakken van gebak op meerdere
niveaus kan de baktijd ca. 10-15 minuten langer zijn.
• Als het gebak niet overal even hoog is,
wordt het gebak in het begin van het
bakproces niet overal even bruin. Verander in dit geval de temperatuurinstelling niet. De verschillen verminderen tijdens het bakproces.
10.2 Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van de cake is te licht van kleur.
Verkeerde rekstand.
Plaats de cake lager.
De cake zakt in (wordt
klef, klonterig, streperig).
De oventemperatuur is te
hoog.
De volgende keer dat u
een cake bakt, stelt u de
baktemperatuur lager in.
Te korte baktijd.
Baktijd verlengen. Baktijden kunnen niet worden verkort door hogere baktemperaturen.
De cake zakt in (wordt
klef, klonterig, streperig).
e
.b
De temperaturen en baktijden in
de tabellen zijn slechts als richtlijn
bedoeld. Deze zijn afhankelijk van
de recepten en de kwaliteit en de
hoeveelheid van de gebruikte ingrediënten.
• Bij langere baktijden kunt u de oven ca.
10 minuten voor het einde van de baktijd uitschakelen, om te profiteren van
de restwarmte.
Wanneer u diepgevroren levensmiddelen gebruikt, kunnen de platen in
de oven tijdens het bakken vervormen. Wanneer de platen afkoelen,
verdwijnt de vervorming.
re
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.
nl
ow
D
Oplossing
Er zit te veel vloeistof in
het mengsel.
Minder vocht gebruiken.
Let op de kneedtijden,
vooral bij het gebruik van
keukenmachines.
m
fro
De cake zakt in (wordt
klef, klonterig, streperig).
15
Mogelijke oorzaak
d
de
oa
Bakresultaat
NEDERLANDS
w
De oventemperatuur is te
laag.
De volgende keer dat u
een cake bakt, stelt u de
baktemperatuur hoger in.
De cake is te droog.
Te lange baktijd.
De volgende keer dat u
een cake bakt, gebruikt u
een kortere baktijd.
De cake wordt ongelijkmatig bruin.
De oventemperatuur is te
hoog en de baktijd te
kort.
De baktemperatuur lager
instellen en de baktijd
verlengen.
De cake wordt ongelijkmatig bruin.
Het deeg is niet gelijkmatig verdeeld.
Verdeel het deeg gelijkmatig over de bakplaat.
De cake wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd.
De oventemperatuur is te
laag.
De volgende keer dat u
een cake bakt, stelt u de
baktemperatuur een
beetje hoger in.
10.3 Multi hetelucht
Bakken op één gebruiksniveau
Bakken in vormen
Verwarmingssoort
Plaathoogte
Temperatuur °C
Tijd in min.
Tulband of brioche
2
150 - 160
50 - 70
Zandgebak/vruchtencake
1-2
140 - 160
50 - 90
Fatless sponge
cake
3
150 - 160 1)
25 - 40
Taartbodem van
zandtaartdeeg
2
170-180 1)
10 - 25
Taartbodem roerdeeg
2
150 - 170
20 - 25
2-3
160
60 - 90
Apple pie (2 vormen Ø20cm, diagonaal geplaatst)
1) Oven voorverwarmen
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
De cake is te droog.
nl
ow
D
16 www.electrolux.com
Verwarmingssoort
d
de
oa
Gebak op bakplaat
Temperatuur °C
3
150 - 160
3
150
3
160 - 170
Plaathoogte
Temperatuur °C
Tijd in min.
Zandkoekjes
3
150 - 160
10 - 20
Short bread / Pastry Stripes
3
140
20 - 35
Roerdeegkoekjes
3
150 - 160
15 - 20
Eiwitgebak,
schuimgebak
3
80 - 100
120 - 150
Bitterkoekjes
3
100 - 120
30 - 50
Klein gerezen gebak
3
150 - 160
20 - 40
Klein bladerdeeggebak
3
170 - 180 1)
20 - 30
Bolletjes
3
160 1)
10 - 35
Small cakes (20
per plaat)
3
150 1)
20 - 35
35 - 55
40 - 80
e
.b
re
1) Gebruik diepe pan
or
nb
de
an
.v
w
Vruchtentaart met
kruimeldeeg
w
1)
20 - 40
w
Vruchtentaart (op
gistdeeg/roerdeeg)
m
Kruimeltaart
(droog)
Tijd in min.
fro
Plaathoogte
Koekjes
Verwarmingssoort
1) Oven voorverwarmen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Schotel
Plaathoogte
Temperatuur °C
Tijd in min.
Stokbroden bedekt met gesmolten kaas
1
160 - 170 1)
15 - 30
Gevulde groente
1
160 - 170
30- 60
1) Oven voorverwarmen
nl
ow
D
Plaathoogte
Temperatuur °C
160 - 180 1)
Kruimeltaart
2/4
150 - 160
1) Oven voorverwarmen
2 niveaus
30 - 45
Temperatuur °C
Tijd in min.
Zandkoekjes
2/4
150 - 160
20 - 40
Zandtaartdeeg/
Deegreepjes
2/4
140
25 - 45
Roerdeegkoekjes
2/4
160 - 170
25 - 40
Eiwitgebak,
schuimgebak
2/4
80 - 100
130 - 170
Bitterkoekjes
2/4
100 - 120
40 - 80
Klein gerezen gebak
2/4
160 - 170
30 - 60
Klein bladerdeeggebak
2/4
170 - 180 1)
30 - 50
Bolletjes
2/4
180 1)
25- 40
Small cakes (20
per plaat)
2/4
150 1)
20 - 40
1) Oven voorverwarmen
10.4 Bakken op één niveau:
Bakken in vormen
Verwarmingssoort
Plaathoogte
Temperatuur °C
Tijd in min.
Tulband of brioche
2
160 - 180
50 - 70
Zandgebak/vruchtencake
1-2
150 - 170
50 - 90
Fatless sponge
cake
3
170 1)
25 - 40
Taartbodem van
zandtaartdeeg
2
190 - 210 1)
10 - 25
e
.b
Plaathoogte
25 - 45
re
Koekjes/small cakes/gebak/broodjes
or
nb
de
an
.v
w
2/4
w
Roomsoezen/tompoezen
Verwarmingssoort
Tijd in min.
w
2 niveaus
m
Verwarmingssoort
fro
Gebak op bakplaat
17
d
de
oa
Bakken op meerdere niveaus
NEDERLANDS
nl
ow
D
18 www.electrolux.com
d
de
oa
Verwarmingssoort
Temperatuur °C
Tijd in min.
2
170 - 190
20 - 25
Apple pie (2 vormen Ø20cm, diagonaal geplaatst)
1-2
180
Hartige taart (bijv.
quiche lorraine)
1
180 - 220
1-2
160 - 180
Plaathoogte
Temperatuur °C
Tijd in min.
Vlechtbrood/
broodkrans
2
170 - 190
40 - 50
Kerststol
2
160 - 180 1)
50 - 70
Taartbodem roerdeeg
m
60 - 90
or
nb
de
an
.v
w
w
1) Oven voorverwarmen
w
Kwarktaart
fro
Plaathoogte
35- 60
60 - 90
re
Verwarmingssoort
Brood (roggebrood):
1. Eerste deel
van het bakproces.
2. Tweede deel
van het bakproces.
e
.b
Gebak op bakplaat
1-2
1.
230 1)
1.
2.
160 - 180 1)
2.
20
30 - 60
Roomsoezen/tompoezen
3
190 - 210 1)
20 - 35
Koninginnenbrood
(opgerolde cake
met jam)
3
180 - 200 1)
10 - 20
Kruimeltaart
(droog)
3
160 - 180
20 - 40
Amandelcake/suikertaart
3
190 - 210 1)
20 - 30
3
170
35 - 55
Vruchtentaart met
kruimeldeeg
3
170 - 190
40 - 60
Plaatkoek met
kwetsbare garnering (bijv. kwark,
room, puddingvulling)
3
160 - 180 1)
40 - 80
Vruchtentaart (op
gistdeeg/roerdeeg)
2)
nl
ow
D
d
de
oa
Verwarmingssoort
NEDERLANDS
Temperatuur °C
Tijd in min.
Pizza (met veel
garnering) 2)
1-2
190 - 210 1)
30 - 50
Pizza (dunne korst)
1-2
220 - 250 1)
Ongedesemd
brood
1
230 - 250
Vlaaien (CH)
1
210 - 230
Inzetniveaus
Temperatuur °C
Tijd in min.
Zandkoekjes
3
170 - 190
10 - 20
Short bread/ Pastry Stripes
3
160 1)
20 - 35
Roerdeegkoekjes
3
170 - 190
20 - 30
Eiwitgebak,
schuimgebak
3
80 - 100
120- 150
Bitterkoekjes
3
120 - 130
30 - 60
Klein gerezen gebak
3
170 - 190
20 - 40
Klein bladerdeeggebak
3
190 - 210 1)
20 - 30
Bolletjes
3
190 - 2101)
10 - 55
3-4
170 1)
20 - 30
m
fro
Plaathoogte
15 - 25
10 - 15
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1) Oven voorverwarmen
2) Gebruik diepe pan
35 - 50
re
Small cakes (20
per plaat)
e
.b
Koekjes
Verwarmingssoort
1) Oven voorverwarmen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Schotel
19
Inzetniveaus
Temperatuur °C
Tijd in min.
Pastaschotel
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
1
180 - 200
35 - 50
Groentegratin
1
180 - 200 1)
15 - 30
Stokbroden bedekt met gesmolten kaas
1
200 - 220 1)
15 - 30
Zoete ovenschotels
1
180 - 200
40 - 60
Visschotels
1
180 - 200
40 - 60
Temperatuur °C
Tijd in min.
1
180 - 200
40 - 60
Plaathoogte
Temperatuur °C
1)
1-2
200 - 230 2)
Pizza (met veel
garnering) 1)
1-2
180 - 200
Taarten
1-2
170 - 200
35 - 55
Spinazietaart
1-2
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
(hartige taart)
1-2
170 - 190
45 - 55
Zwitserse flan
1-2
170 - 200
35 - 55
Kwarktaart
1-2
140 - 160
60 - 90
Appeltaart, bedekt
1-2
150 - 170
50 - 60
Groentetaart
1-2
160 - 180
50 - 60
Ongedesemd
brood
2-3
230 - 250 2)
10 - 20
Bladerdeegtaart
2-3
160 - 180 2)
45 - 55
Flammekuchen
2-3
230 - 250 2)
12 - 20
Piroggen (Russische variant op
calzone)
2-3
180 - 200 2)
15 - 25
Gevulde groente
Inzetniveaus
m
fro
1) Oven voorverwarmen
d
de
oa
Schotel
nl
ow
D
20 www.electrolux.com
or
nb
de
an
.v
w
Pizza (dunne korst)
w
Verwarmingssoort
w
10.5 Pizzafunctie
Tijd min.
10 - 20
e
.b
re
20 - 35
1) Gebruik diepe pan
2) Oven voorverwarmen
10.6 Braden
Braadservies
• Gebruik hittebestendig servies om te
braden (lees de instructies van de fabrikant).
• Grote braadstukken kunt u direct in de
diepe braadpan braden (indien aanwe-
zig) of op een rooster boven de braadpan.
• Braad mager vlees in een braadpan
met deksel. Op die manier blijft het
vlees sappiger.
• Alle soorten vlees, die een korst moeten
krijgen, kunt u in de braadschaal zonder deksel braden.
nl
ow
D
NEDERLANDS
21
d
de
oa
10.7 Braden met boven- en onderwarmte
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd in min.
1-1,5 kg
1
200 - 230
105 - 150
Rosbief of ossehaas: rood
per cm dikte
1
230 - 2501)
Rosbief of ossehaas: medium
per cm dikte
1
220 - 230
Rosbief of ossehaas: gaar
per cm dikte
1
200 - 220
10 - 12
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Stoofvlees
m
Soort vlees
fro
Rundvlees
6-8
8 - 10
Varkensrug
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd in min.
Schouderstuk,
nekstuk, hamlap
1-1,5 kg
1
210 - 220
90 - 120
Kotelet, ribbetje
1-1,5 kg
1
180 - 190
60 - 90
Gehaktbrood
750 g -1 kg
1
170 - 190
50 - 60
Varkensschenkel
(voorgekookt)
750 g -1 kg
1
200 - 220
90 - 120
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd in min.
1 kg
1
210 - 220
90 - 120
1,5-2 kg
1
200 - 220
150 - 180
Kalfsvlees
Soort vlees
Geroosterd
kalfsvlees1)
Kalfsschenkel
1) gebruik een afgesloten braadpan
Lamsvlees
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd in min.
Lamsbout, geroosterd lamsvlees
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
90 - 120
Lamsrug
1 - 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
e
.b
re
1) Oven voorverwarmen
nl
ow
D
22 www.electrolux.com
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd in min.
Hazenrug, hazenbout
tot 1 kg
1
220 - 240 1)
30 - 40
Reerug, hertenrug
1,5-2 kg
1
210 - 220
Reebout, hertenbout
1,5-2 kg
1
200 - 210
m
fro
Soort vlees
or
nb
de
an
.v
w
d
de
oa
Wild
w
w
1) Oven voorverwarmen
35 - 40
90 - 120
re
e
.b
Gevogelte
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd in min.
Stukken gevogelte
200-250g elk
1
220 - 250
20 - 40
Halve kip
400-500 g elk
1
220 - 250
35 - 50
Kip, haantje
1-1,5 kg
1
220 - 250
50 - 70
Eend
1,5-2 kg
1
210 - 220
80 - 100
Gans
3,5-5 kg
1
200 - 210
150 - 180
Kalkoen
2,5-3,5 kg
1
200 - 210
120 - 180
Kalkoen
4-6 kg
1
180 - 200
180 - 240
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd in min.
1-1,5 kg
1
210 - 220
40 - 70
Vis
Soort vlees
Hele vis
10.8 Braden met circulatiegrill
Rundvlees
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd min.
Rosbief of ossehaas: rood
per cm dikte
1
190 - 200 1)
5-6
Rosbief of ossehaas: medium
per cm dikte
1
180 - 190
6-8
Rosbief of ossehaas: gaar
per cm dikte
1
170 - 180
8 - 10
1) Oven voorverwarmen
nl
ow
D
d
de
oa
Varkensrug
NEDERLANDS
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Schouderstuk,
nekstuk, hamlap
1-1,5 kg
1
160 - 180
Kotelet, ribbetje
1-1,5 kg
1
170 - 180
Gehaktbrood
750 g -1 kg
1
160 - 170
Varkensschenkel (voorgekookt)
750 g -1 kg
1
150 - 170
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd min.
1 kg
1
160 - 180
90 - 120
1,5-2 kg
1
160 - 180
120 - 150
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd min.
Lamsbout, geroosterd lamsvlees
1-1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Lamsrug
1-1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Soort vlees
Hoeveelheid
Plaathoogte
Temperatuur
°C
Tijd min.
Stukken gevogelte
200-250 g elk
1
200 - 220
30 - 50
Halve kip
400-500 g elk
1
190 - 210
35 - 50
Kip, haantje
1-1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Eend
1,5-2 kg
1
180 - 200
80 - 100
23
Tijd min.
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
90 - 120
60 - 90
50 - 60
e
.b
re
90 - 120
Kalfsvlees
Soort vlees
Geroosterd
kalfsvlees
Kalfsschenkel
Lamsvlees
Gevogelte
Gans
3,5-5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Kalkoen
2,5-3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Kalkoen
4-6 kg
1
140 - 160
150 - 240
10.9 Grillen
Gebruik de grilfunctie altijd met maximale temperatuurinstelling
Tijdens het grillen moet de ovendeur altijd gesloten zijn
Lege oven met grilfuncties altijd 5
minuten voorverwarmen.
nl
ow
D
24 www.electrolux.com
d
de
oa
• Rooster op inschuifhoogte plaatsen,
zoals aangeraden in grilleertabel.
• Altijd de pan plaatsen om vet op te vangen op de eerste inschuifhoogte.
• Alleen platte stukken vlees of vis grillen.
De grillzone bevindt zich in het midden
van het rooster
m
fro
w
w
Burgers
4
Maximaal 1)
9 - 15
or
nb
de
an
.v
w
Grillen
Varkenshaas
4
Maximaal
10 - 12
6 - 10
Worstjes
4
Maximaal
10 - 12
6-8
Runderfilet,
kalfsbiefstukken
4
Maximaal
7 - 10
6-8
4-5
Maximaal 1)
1-4
1-4
4
Maximaal
6-8
-
VoedingsPlaathoogsoorten voor
te
grillen
2e kant
8 - 13
e
.b
Brood met iets
erop
1e kant
re
Geroosterd
brood
Grilltijd in min.
Temperatuur °C
1) Oven voorverwarmen
tijd uit. Open de deur en laat het apparaat
afkoelen. Hierna kunt u het droogproces
afronden.
10.10 Drogen
Dek de ovenroosters met bakpapier af.
Voor de beste resultaten: schakel het apparaat na de eerste helft van de vereiste
Groenten
Voedsel om
te drogen
Plaathoogte
Temperatuur Tijd in uren
°C
(richtwaarde)
1 niveau
2 niveaus
Bonen
3
2/4
60 - 70
6-8
Paprika's
3
2/4
60 - 70
5-6
Groente in het
zuur
3
2/4
60 - 70
5-6
Paddestoelen
3
2/4
50 - 60
6-8
Kruiden
3
2/4
40 - 50
2-3
Fruit
Voedsel om
te drogen
Plaathoogte
Temperatuur Tijd in uren
°C
(richtwaarde)
1 niveau
2 niveaus
Pruimen
3
2/4
60 - 70
8 - 10
Abrikozen
3
2/4
60 - 70
8 - 10
nl
ow
D
2 niveaus
Schijfjes appel
3
2/4
Peren
3
2/4
25
Temperatuur Tijd in uren
°C
(richtwaarde)
60 - 70
6-8
60 - 70
6-9
m
fro
1 niveau
d
de
oa
Plaathoogte
Voedsel om
te drogen
NEDERLANDS
w
Gebruik voor het afdekken geen borden
of schotels. Hierdoor kan de ontdooitijd
worden verlengd.
Gebruik de eerste rekstand van de oven.
Het inzetniveau onderaan.
Haal het voedsel uit de verpakking. Doe
het voedsel op een bord.
or
nb
de
an
.v
w
w
10.11 Ontdooien
Ontdooitijd
in min.
Verdere ontdooitijd in min.
Opmerking
Kip 1000 g
100 - 140
20 - 30
Kip op een omgedraaid
schoteltje in een groot
bord leggen, halverwege de tijd omdraaien
Vlees, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
Vlees, 500 g
90 - 120
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
Forel, 150g
25 - 35
10 - 15
-
Aardbeien, 300g
30 - 40
10 - 20
-
Boter, 250g
30 - 40
10 - 15
-
Room, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Room kan ook met nog
licht bevroren deeltjes
goed worden geklopt
60
60
Schotel
-
11. OVEN - ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
• Maak de voorkant van het apparaat
schoon met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik voor metalen oppervlakken een
universeel reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van de oven na
elk gebruik. Vuil laat zich dan het makkelijkst verwijderen en kan niet aanbranden.
• Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.
• Reinig alle accessoires na elk gebruik
en laat ze drogen. Gebruik een zachte
doek met warm water en een schoonmaakmiddel.
• Accessoire met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen
met scherpe randen of een afwasautomaat. Hierdoor kan de antiaanbaklaag
onherstelbaar worden beschadigd.
e
.b
re
Taart, 1400 g
nl
ow
D
26 www.electrolux.com
11.1 Inschuifrails
d
de
oa
U kunt de inschuifrails verwijderen om de
zijwanden te reinigen.
m
fro
Verwijderen van de inschuifrails
1.
Trek de inschuifrails bij de voorkant uit
de zijwand.
2.
Trek de inschuifrail bij de achterkant
uit de zijwand en verwijder deze.
e
.b
re
1
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Apparaten van roestvrij staal
of aluminium:
Maak de ovendeur alleen met een
natte spons schoon. Drogen met
een zachte doek.
Vermijd het gebruik van staalwol,
zure of schurende producten, deze kunnen de oppervlakken van
de oven beschadigen. Maak het
bedieningspaneel van de oven net
zo voorzichtig schoon.
2
De inschuifrails installeren
11.2 De ovendeur reinigen
Installeer de inschuifrails in de omgekeerde volgorde.
Om het reinigen te vergemakkelijken, verwijdert u best de ovendeur.
Geldig bij de telescopische geleiders:
De pinnetjes op de telescopische
geleiders moeten naar voren wijzen!
WAARSCHUWING!
Zorg dat het glas is afgekoeld alvorens u de glasplaat schoonmaakt. De glazen panelen kunnen
breken.
LET OP!
Zorg ervoor dat de langste bevestigingsdraad voorin wordt aangebracht. De uiteinden van de twee
draden moeten naar achteren wijzen. Incorrecte installatie kan
schade aan het email toebrengen.
WAARSCHUWING!
Als de glasplaten beschadigd raken of bekrast worden, worden ze
zwak en kunnen ze breken. Om
dit te voorkomen, moet u ze vervangen. Voor meer informatie,
neemt u contact op met de service afdeling.
nl
ow
D
Open de deur helemaal.
Verplaats de schuif totdat u een klik
hoort.
Sluit de deur tot de schuif vergrendelt.
Verwijder de deur.
m
fro
1.
2.
27
d
de
oa
De deur verwijderen:
NEDERLANDS
or
nb
de
an
.v
w
2
w
3.
4.
w
1
Om de deur te verwijderen, trek
de deur eerst aan de ene zijde
naar buiten en daarna aan de andere zijde.
e
.b
re
Wanneer u klaar bent met reinigen, plaatst
u de ovendeur terug in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat u een klik hoort
wanneer u de deur terugplaatst. Gebruik
indien nodig enige kracht.
11.3 Ovenglasplaten
De glasplaten van de ovendeur op
uw product kunnen in type en
vorm verschillen van de voorbeelden die u hier ziet. Het aantal
glasplaten kan ook verschillen.
Verwijderen en reinigen van de deurglazen
1.
Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten vastpakken en naar binnen drukken om
de klemsluiting te ontgrendelen.
2.
Trek de deur naar voor om deze te
verwijderen.
Houd de deurglasplaten aan de bovenkant vast en trek deze een voor
een omhoog uit de geleiding.
Reinig de glasplaten.
B
3.
4.
Voer de bovenstaande stappen uit in omgekeerde volgorde om de panelen te installeren.
LET OP!
De verwijderbare glasplaten hebben een markering aan één zijde.
Zorg ervoor dat de markering zich
in de linkerbovenhoek bevindt.
nl
ow
D
28 www.electrolux.com
1.
Trek de lade volledig naar buiten, tot
deze niet verder kan.
d
de
oa
11.4 Ovenlampje
m
fro
WAARSCHUWING!
Wees voorzichtig als u de ovenlamp vervangt. Er bestaat risico
op elektrische schokken.
1
e
.b
Til de lade iets schuin omhoog en verwijder de lade uit de steunrails.
De lade plaatsen
Plaats de lade op de steunrails. Zorg
ervoor dat de uitsparingen goed in de
rails vallen.
2. Laat de lade tot horizontale stand
zakken en duw de lade naar binnen.
1.
Gebruik hetzelfde ovenlamptype.
4.
re
2.
2
or
nb
de
an
.v
w
Het ovenlampje vervangen
1. Het afdekglas van het lampje bevindt
zich in de achterkant van de ovenruimte.
Draai het afdekglas van de lamp naar
rechts en verwijder het.
2. Reinig het afdekglas.
3. Vervang het ovenlampje met de relevante tegen 300 °C hittebestendig
ovenlampje.
w
Leg een doek op de bodem van
de oven om schade aan het ovenlampje en het afdekglaasje te
voorkomen.
w
Voordat u het ovenlampje vervangt:
• Schakel de oven uit.
• Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast, of schakel de stroomonderbreker uit.
Plaats het afdekglas terug.
WAARSCHUWING!
Wanneer de oven in gebruik is,
kan de lade heet worden. Bewaar
geen ontvlambare dingen in de
oven (bijv. schoonmaakmiddelen,
plastic zakken, ovenhandschoenen, papier, reinigingssprays,
enz).
11.5 De lade verwijderen
De lade onder de oven kan worden verwijderd om gemakkelijker te worden
schoongemaakt.
12. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is geen vonk als de
brander wordt aangestoken
Er is geen elektrische
voeding
Controleer of het apparaat goed is aangesloten
en de elektrische voeding
is ingeschakeld.
Er is geen vonk als de
brander wordt aangestoken
Er is geen elektrische
voeding
Onderzoek de huisinstallatie (zekeringenkast).
nl
ow
D
NEDERLANDS
29
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De branderdeksel en
kroon zitten niet goed op
hun plaats
Controleer of de branderdeksel en kroon goed op
hun plaats zitten.
De vlam gaat meteen na
de ontsteking uit
Het thermokoppel is niet
voldoende opgewarmd
Houd, na het ontsteken
van de vlam, de knop circa 5 sec. ingedrukt.
De gasring brandt onregelmatig
De branderkroon is verstopt met etensresten
Controleer of de hoofdsproeier niet verstopt is
en of de branderkroon
schoon is.
De oven wordt niet warm
De oven is niet ingeschakeld
Schakel de oven in
De oven wordt niet warm
De klok is niet ingesteld
Stel de klok in
d
de
oa
Probleem
Er is geen vonk als de
brander wordt aangestoken
m
fro
Controleer de kookstanden
De oven wordt niet warm
De zekering in de zekeringkast is doorgebrand
Controleer de zekering.
Als de zekering meer dan
een keer doorslaat, raadpleeg dan een bevoegde
elektricien.
Het ovenlampje brandt
niet
Het ovenlampje is kapot
Vervang het ovenlampje
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en
in de ovenruimte
Het gerecht heeft te lang
in de oven gestaan
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan
15-20 minuten in de oven
staan
Op het display verschijnt
"12.00"
Een stroomonderbreking
Stel de klok opnieuw in
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de klantenservice.
De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje. Het type-
plaatje bevindt zich aan de voorkant van
de binnenkant van de oven.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
Afmetingen
Hoogte
847 - 867 mm
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De oven wordt niet warm. De benodigde kookstanden zijn niet ingesteld
nl
ow
D
30 www.electrolux.com
Diepte
600 mm
74 l
42
Categorie Apparaat
II2E+3+
Ø By-pass in
1/100 mm
Sudder
28
Normaal
32
G20/G25 (2E+)
20/25 mbar
or
nb
de
an
.v
w
Gastoevoer
w
Brander
Snel
w
Bypassdiameter
Ø By-pass in
1/100 mm
m
Ovencapaciteit
Brander
fro
596 mm
d
de
oa
Afmetingen
Breedte
G30/G31 (3+)
28-30/37 mbar
re
e
.b
Gasbranders
BRANDER
AARDGAS
G20
20 mbar
LPG
(Butaan/Propaan) G30
28-30 mbar
Stadsgas
G110
8 mbar1)
Stadsgas
G130
8 mbar1)
Sudderbrander
Normale
brander
Rapid
(Snel)
Nominaal vermogen
(kW)
1
1.9
3
Branderbelasting
(m3/h)
0.095
0.181
0.286
Inspuitermarkering
1/100 mm
70
96
121
Nominaal vermogen
(kW)
1
2
2.9
Branderbelasting (g/
h)
73
145
211
Inspuitermarkering
1/100 mm
50
71
88
Nominaal vermogen
(kW)
1
2
2.8
Branderbelasting
(m3/h)
0.227
0.453
0.635
Inspuitermarkering
1/100 mm
142
210
291
Diameter luchtregelaar (mm)
10
10
16
Nominaal vermogen
(kW)
1
2
2.9
Branderbelasting
(m3/h)
0.140
0.280
0.406
Inspuitermarkering
1/100 mm
127
195
255
1) Om het gastype te wijzigen, moeten de inspuiters apart worden aangevoerd.
nl
ow
D
– niet in aanraking komt met scherpe
randen of hoeken;
– gemakkelijk onderzocht kan worden om
de toestand ervan te controleren.
De controle van de staat van de flexibele
leiding bestaat erin te controleren of:
– de leiding geen barsten, sneden, vlekken of brandsporen vertoont op de
twee uiteinden en over de volledige
lengte;
– het materiaal niet gehard is, maar de
juiste elasticiteit vertoont;
– de bevestigingsklemmen niet verroest
zijn;
– de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten waarneembaar zijn, mag de leiding niet worden
gerepareerd, maar moet deze worden
vervangen.
m
fro
U kunt uw vrijstaand apparaat met kasten
aan een of twee zijden en in de hoek
plaatsen.
31
d
de
oa
13.1 Locatie van het apparaat
NEDERLANDS
e
.b
re
A
A
or
nb
de
an
.v
w
w
w
B
Minimum afstanden
Afmetingen
mm
A
2
B
685
13.2 Gasaansluiting
Controleer wanneer de installatie
is voltooid of alle leidingfittingen
goed zijn afgedicht. Gebruik een
zeepoplossing, geen vlam!
De gastoevoer bevindt zich aan de achterkant van het bedieningspaneel.
WAARSCHUWING!
Trek de stekker uit het stopcontact of trek de zekering uit
vóór u het gas aansluit. Sluit
de hoofdkraan van de gastoevoer.
Kies vaste aansluitingen of gebruik een
flexibele leiding van roestvrij staal, in overeenstemming met de voorschriften die
van kracht zijn. Als u flexibele metalen leidingen gebruikt, moet u opletten dat deze
niet in aanraking komen met bewegende
onderdelen, of dat ze niet vastgeklemd
worden.
A
B
C
13.3 Aansluiting van flexibele
niet-metalen leidingen
Als het mogelijk is om de aansluiting overal in de aansluitzone gemakkelijk te controleren, kunt u een flexibele leiding gebruiken. De flexibele leiding moet goed
worden aangespannen door klemmen.
Montage: gebruik de leidinghouder. Koppel altijd de pakking vast. Ga vervolgens
door met de gasaansluiting. De flexibele
leiding is klaar voor gebruik als de leiding:
– niet warmer wordt dan kamertemperatuur, warmer dan 30 °C;
– niet langer is dan 1500 mm;
– geen knikken vertoont;
– niet onderworpen is aan tractie of torsie;
E
D
A) Gasaansluitingspunt (er is slechts één
B)
C)
D)
E)
punt geschikt voor het apparaat)
Pakking
Instelbare aansluiting
Houder voor de aardgaspijp
LPG leidinghouder
Om naar stadsgas te veranderen
(G110/G120/G2.350), bevestigt u
de luchtregelaar op de hoofdinspuiter. Draai deze zo goed mogelijk vast.
d
de
oa
m
fro
Het toestel is ingesteld op standaard gas. Als u de instelling wilt
wijzigen, kiest u de bijbehorende
pijphouder uit de lijst. Gebruik altijd de pakkingafdichting.
nl
ow
D
32 www.electrolux.com
or
nb
de
an
.v
w
w
w
13.4 Aanpassing aan
verschillende types gas
WAARSCHUWING!
Alleen bevoegde personen mogen
de afstelling aan verschillende types gas uitvoeren.
13.5 Vervanging van
gasinspuiters
1.
2.
3.
Verwijder de pannendrager.
Verwijder de branderkappen en -kronen.
Verwijder de inspuiters met dopsleutel
nr. 7. Vervang ze door de inspuiters
die nodig zijn voor het type gas dat u
gebruikt.
e
.b
WAARSCHUWING!
Alvorens de inspuiters te plaatsen,
moet u ervoor zorgen dat de gasbedieningsknoppen in de uitstand
zijn gedraaid en het apparaat niet
op het elektriciteitsnet is aangesloten. Laat het apparaat volledig
afkoelen. U kunt letsel oplopen.
re
Dit apparaat is bedoeld om met
aardgas te werken.
Met de correcte gasinspuiters kan
het apparaat ook met vloeibaar
gas werken.
4.
Monteer de onderdelen opnieuw.
Voer dezelfde procedure uit, maar begin in omgekeerde volgorde.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje
voor het nieuwe type gastoevoer. U
kunt het plaatje vinden in de zak die
bij het apparaat geleverd is.
Als de druk van de gastoevoer niet constant is of verschilt van de vereiste druk,
moet u een geschikte drukregelaar op de
gastoevoerleiding monteren.
13.6 Instellen van het
minimumniveau
Het minimumniveau van de branders afstellen:
1. Steek de brander aan.
2. Draai de knop op de minimumstand.
3. Verwijder de knop.
4. Stel de branderschroefstand (A) af
met een dunne schroevendraaier. De
branderschroefstand (A) verschilt per
model.
A
• Draai de instelschroef helemaal vast als
u overstapt van aardgas op vloeibaar
gas.
• Als u overschakelt van vloeibaar gas op
aardgas, draait u de instelschroef ongeveer 1/4 los.
nl
ow
D
Zorg dat u de anti-kantelbescherming op de correcte hoogte installeert.
1.
Stel de correcte hoogte in en bepaal
waar op het apparaat u de anti-kantelbescherming gaat plaatsen.
Installeer de anti-kantelbescherming
77 mm onder het bovenvlak van het
apparaat en 49 mm van de zijkant
van het apparaat in de ronde opening
op een steun (zie afb.). Schroef de
beveiliging stevig in solide materiaal of
gebruik geschikte versteviging (muur).
U vindt de opening aan de linker- en
rechterachterkant van het apparaat.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
3.
w
2.
Gebruik kleine pootjes aan de onderkant
van het apparaat om het kookoppervlak
aan de bovenkant waterpas met andere
oppervlakken te brengen.
w
13.7 Waterpas zetten
33
d
de
oa
WAARSCHUWING!
Zorg dat de vlam niet uit gaat als
u de knop snel van de maximale
stand naar de minimale stand
draait.
NEDERLANDS
Het apparaat is voorzien van een
steun aan de linkerkant. U kunt bij
uw plaatselijke leverancier ook een
steun voor de rechterkant aanschaffen.
13.8 Anti-kantelbescherming
LET OP!
U moet de anti-kantelbescherming installeren. Als u dat niet
doet, kan het apparaat kantelen.
Uw apparaat is vorozien van het
symbool weergegeven in de afbeelding (indien van toepassing)
om u te herinneren aan de montage van de anti-kantelbescherming.
Til de voorkant van het apparaat op
(1) en plaats dit in het midden van de
ruimte tussen de kastjes (2). Als de
afstand tussen de aanrechtkastjes
groter is dan de breedte van het apparaat, moet u de zijmaten aanpassen als u het apparaat wilt centreren.
Zorg ervoor dat het oppervlak achter
het apparaat glad is.
49 mm
77 mm
1
2
13.9 Elektrische installatie
De fabrikant is niet verantwoordelijk als u de veiligheidsmaatregelen
uit het hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie' niet opvolgt.
Dit apparaat wordt geleverd met stekker
en netsnoer.
d
de
oa
14. MILIEUBESCHERMING
nl
ow
D
34 www.electrolux.com
elektronische apparaten. Gooi apparaten
niet weg
gemarkeerd met het symbool
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
m
fro
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
d
de
oa
CONSIGNES DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABLE DE CUISSON - UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABLE DE CUISSON - CONSEILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABLE DE CUISSON - ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOUR - UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOUR - FONCTIONS DE L'HORLOGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOUR - CONSEILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOUR - ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m
fro
35
36
37
41
41
42
43
44
44
46
47
59
63
64
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années
d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour
vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.electrolux.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
nl
ow
D
SOMMAIRE
FRANÇAIS
d
de
oa
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
nl
ow
D
36 www.electrolux.com
m
fro
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être
tenu pour responsable des dommages et blessures liés à
une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer
ultérieurement.
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
1.2 Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent
chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas
les éléments chauffants.
nl
ow
D
FRANÇAIS
37
d
de
oa
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse
ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson
car cela pourrait provoquer un incendie.
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à l'arrêt l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.
• Soyez prudent lorsque vous manipulez le tiroir de rangement. Il peut devenir chaud.
• Pour retirer les supports de grille, tirez d'abord sur
l'avant de ceux-ci, puis sur l'arrière, pour les écarter
des parois extérieures. Installez les supports de grille
selon la même procédure, mais dans l'ordre inverse.
• Enlevez toute éclaboussure du couvercle avant de l'ouvrir. Laissez la surface de la table de cuisson refroidir
avant de refermer le couvercle.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Cet appareil est adapté aux marchés
suivants : BE LU
2.1 Installation
AVERTISSEMENT
L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd. Portez toujours des gants de sécurité.
• Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils et éléments.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous
et à proximité de structures sûres.
• Les côtés de l'appareil doivent rester à
côté d'appareils ou d'éléments ayant la
même hauteur.
• N'installez pas l'appareil sur un socle.
e
.b
Raccordement au gaz
re
or
nb
de
an
.v
w
w
• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si
ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise antichoc correctement installée.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple
(risque d'incendie).
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Contactez un professionnel qualifié ou un
électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
• Ne laissez pas les câbles d'alimentation
secteur entrer en contact avec la porte
de l'appareil, particulièrement lorsque la
porte est chaude.
• La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit être fixée de telle manière qu'elle ne peut pas
être enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
w
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
m
Branchement électrique
fro
AVERTISSEMENT
Veillez toujours à installer des stabilisateurs afin d'éviter que l'appareil ne bascule. Reportez-vous au
chapitre « Installation ».
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la fiche.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être
retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.
• L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
d
de
oa
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber
de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
nl
ow
D
38 www.electrolux.com
• Tous les raccordements au gaz doivent
être effectués par une personne qualifiée.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Les informations concernant l'alimentation en gaz se trouvent sur la plaque signalétique.
• Cet appareil n'est pas raccordé à un
dispositif d'évacuation des produits de
combustion. Assurez-vous de brancher
l'appareil selon les réglementations
d'installation en vigueur. Veillez à respecter les exigences en matière d'aération.
2.2 Utilisation
AVERTISSEMENT
Risque de blessures, de brûlures
ou d'électrocution.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
• Éteignez l'appareil après chaque utilisation.
• L'intérieur de l'appareil devient chaud
lorsqu'il est en fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants se
trouvant dans l'appareil. Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer
ou enfourner des accessoires ou des
plats allant au four.
nl
ow
D
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
AVERTISSEMENT
Risque d'endommagement de
l'appareil.
re
• Pour éviter tout endommagement ou
décoloration de l'émail :
– Ne mettez pas de plats allant au four
ni aucun autre objet directement sur
le fond de l'appareil.
– Ne placez jamais de feuilles d'aluminium directement sur le fond de l'appareil.
– ne versez jamais d'eau directement
dans l'appareil lorsqu'il est chaud.
– une fois la cuisson terminée, ne laissez jamais d'aliments ou de plats humides à l'intérieur de l'appareil.
– faites attention lorsque vous retirez
ou remettez en place les accessoires.
• La décoloration de l'émail est sans effet
sur les performances de l'appareil. Il ne
s'agit pas d'un défaut dans le cadre de
la garantie.
• Pour faire cuire des gâteaux moelleux,
utilisez un plateau de cuisson. Les jus
de fruits causent des taches qui peuvent être permanentes.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur
le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de
cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou
en aluminium, ni de récipients dont le
e
.b
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds
éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile
n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur ou à proximité
de l'appareil, ni sur celui-ci.
• Ne laissez pas des étincelles ou des
flammes nues entrer en contact avec
l'appareil lorsque vous ouvrez la porte.
• Ouvrez prudemment la porte de l'appareil. Si vous utilisez des ingrédients contenant de l'alcool, un mélange d'alcool
et d'air facilement inflammable peut
éventuellement se former.
fro
AVERTISSEMENT
Risque d'explosion ou d'incendie.
39
d
de
oa
• Soyez prudent lors de l'ouverture de la
porte de l'appareil lorsque celui-ci est
en fonctionnement. De l'air brûlant peut
s'en échapper.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.
• N'exercez jamais de pression sur la
porte ouverte.
• Maintenez toujours la porte de l'appareil
fermée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles
sont chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Veillez à ce que la pièce où est installé
l'appareil soit bien aérée.
• Utilisez uniquement des récipients stables ayant une forme adaptée et un diamètre supérieur à celui des brûleurs.
• Assurez-vous que la flamme ne s'éteint
pas lorsque vous tournez rapidement la
manette de la position maximale à la
position minimale.
• Veillez à ce que les récipients se trouvent bien au centre des zones de cuisson et qu'ils ne dépassent pas des rebords de la table de cuisson.
• N'utilisez que les accessoires fournis
avec l'appareil.
• N'installez pas de diffuseur de flamme
sur le brûleur.
FRANÇAIS
nl
ow
D
40 www.electrolux.com
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Ne modifiez pas les caractéristiques du
couvercle.
• Nettoyez le couvercle régulièrement.
• N'ouvrez pas le couvercle en cas
d'éclaboussures.
• Éteignez tous les brûleurs avant de fermer le couvercle.
• Ne refermez pas le couvercle jusqu'à
ce que la table de cuisson et le four
soient complètement froids.
• Les couvercles en verre peuvent éclater
sous l'effet de la chaleur.
fro
Couvercle
• Des graisses ou de la nourriture restant
dans l'appareil peuvent provoquer un
incendie.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas
de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
• Si vous utilisez un spray pour four, suivez les consignes de sécurité figurant
sur l'emballage.
• N'utilisez aucun produit détergent pour
nettoyer l'émail catalytique (le cas
échéant).
• Ne lavez pas les brûleurs au lave-vaisselle.
d
de
oa
fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets
lorsque vous devez les déplacer sur la
surface de cuisson.
2.4 Éclairage interne
• Les ampoules classiques ou halogènes
utilisées dans cet appareil sont destinées uniquement à un usage avec des
appareils ménagers. Ne l'utilisez pas
pour éclairer votre logement.
AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution.
2.3 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT
Risque de blessure corporelle,
d'incendie ou de dommage matériel à l'appareil.
• Avant toute opération d'entretien, mettez à l'arrêt l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Vérifiez que l'appareil est froid. Les
panneaux de verre risquent de se briser.
• Remplacez immédiatement les vitres de
la porte si elles sont endommagées.
Contactez le service de maintenance.
• Soyez prudent lorsque vous ôtez la
porte de l'appareil. Elle est lourde.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon état.
• Avant de changer l'ampoule, débranchez l'appareil de la prise secteur.
• N'utilisez que des ampoules ayant les
mêmes spécifications.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
nl
ow
D
3.1 Vue d'ensemble
3
4
1 Manettes de la table de cuisson
5
m
2
fro
1
41
d
de
oa
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
FRANÇAIS
w
w
2 Programmateur électronique
du four
5
9
4
3
6
4 Manette du thermostat
7
5 Indicateur de température
8
2
1
6 Élément chauffant
7 Éclairage du four
9 Positions des grilles
e
.b
8 Ventilateur et résistance
re
or
nb
de
an
.v
w
3 Manette de sélection des fonctions
3.2 Description de la table de cuisson
1
1 Sortie de la vapeur
2
5
2 Brûleur semi-rapide
3 Brûleur auxiliaire
4 Brûleur rapide
4
3
3.3 Accessoires
• Grille
Permet de poser des plats (rôtis, gratins) et des moules à gâteau/pâtisserie.
• Plateau multi-usages
Pour la cuisson de gâteaux et de biscuits/gâteaux secs.
5 Brûleur semi-rapide
• Lèchefrite
Pour cuire et griller ou à utiliser comme
lèchefrite pour recueillir la graisse.
• Tiroir de rangement
Le tiroir de rangement se trouve sous le
four.
4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
AVERTISSEMENT
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.
4.1 Premier nettoyage
• Retirez tous les accessoires et les supports de grille amovibles (si présents).
m
fro
Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
4.3 Préchauffage
or
nb
de
an
.v
w
w
Préchauffez le four à vide afin de faire brûler les résidus de graisse.
1.
2.
4.
Sélectionnez la fonction
et la température maximale.
Laissez l'appareil en fonctionnement
pendant dix minutes.
5.
Au bout d'environ 5 secondes, le clignotement s'arrête et l'écran indique l'heure
réglée.
Sélectionnez la fonction
et la température maximale.
6. Laissez l'appareil en fonctionnement
pendant dix minutes.
Les accessoires peuvent devenir plus
chauds que d'habitude. L'appareil peut
émettre une odeur et de la fumée. C'est
normal. Assurez-vous que la ventilation
est suffisante.
5. TABLE DE CUISSON - UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.
2.
5.1 Allumage des brûleurs
AVERTISSEMENT
Faites très attention lorsque vous
utilisez une flamme nue dans une
cuisine. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de mauvaise
utilisation de la flamme.
Allumez toujours le brûleur avant
de poser un récipient dessus.
1.
Enfoncez la manette et tournez-la jusqu'à la position maximale
. Lorsque vous enfoncez la manette, le gé-
3.
nérateur d'étincelles s'active automatiquement.
Maintenez la manette enfoncée pendant 10 secondes environ. Cela permet au thermocouple de chauffer. Sinon, l'alimentation en gaz est interrompue.
Une fois que la flamme brûle régulièrement, réglez son débit.
Si, après plusieurs tentatives, le
brûleur ne s'allume pas, vérifiez
que la couronne et son chapeau
sont correctement placés.
e
.b
3.
Sélectionnez la fonction
et la température maximale.
Laissez l'appareil en fonctionnement
pendant une heure.
re
Lorsque vous branchez l'appareil à l'alimentation électrique ou après une coupure de courant, l'indicateur de la fonction
Heure clignote.
Appuyez sur la touche + ou - pour régler
l'heure.
w
4.2 Réglage de l'heure
Vous devez régler l'heure avant de
mettre le four en marche.
Pour modifier l'heure, appuyez sur
à plusieurs reprises jusqu'à ce
que l'indicateur de la fonction
Heure clignote. La fonction Durée
ou Fin
ne doit pas être réglée en même temps.
d
de
oa
• Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser
pour la première fois.
nl
ow
D
42 www.electrolux.com
nl
ow
D
FRANÇAIS
43
d
de
oa
Si le brûleur s'éteint accidentellement, tournez la Attendez une minute, puis essayez à nouveau
d'allumer le brûleur.
A
fro
B
m
Le générateur d'étincelles peut
s'activer automatiquement lorsque vous allumez l'alimentation
secteur, après l'installation ou
après une coupure de courant.
C'est normal.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
C
D
5.2 Arrêt du brûleur
Pour éteindre la flamme, tournez la manette sur le symbole
.
AVERTISSEMENT
Abaissez toujours la flamme ou
éteignez le brûleur avant de retirer
les récipients du brûleur.
AVERTISSEMENT
Si le brûleur ne s'allume pas au
bout de 10 secondes, relâchez la
manette et tournez-la jusqu'à la
position Arrêt. Attendez une minute, puis essayez à nouveau d'allumer le brûleur.
Vous pouvez allumer le brûleur
sans appareil électrique (par
exemple, en cas de coupure
d'électricité dans la cuisine). Pour
cela, approchez la flamme du brûleur, enfoncez la manette pendant
10 secondes et tournez-la jusqu'à
la position d'arrivée de gaz maximale.
6. TABLE DE CUISSON - CONSEILS
AVERTISSEMENT
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.
6.1 Économies d’énergie
• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle pendant la
cuisson.
• Dès que le liquide commence à bouillir,
baissez la flamme juste assez pour laisser le liquide frémir.
AVERTISSEMENT
Utilisez des casseroles et des
poêles dont le diamètre est compatible avec la dimension du brûleur.
Brûleur
Diamètres des récipients
Rapide
160 - 240 mm
Semi-rapide
120 - 220 mm
Auxiliaire
80 - 160 mm
e
.b
Chapeau du brûleur
Couronne du brûleur
Bougie d'allumage
Thermocouple
re
A)
B)
C)
D)
nl
ow
D
44 www.electrolux.com
d
de
oa
Le fond de l'ustensile de cuisson doit être
aussi plat et épais que possible.
fro
m
7. TABLE DE CUISSON - ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Les rayures ou les taches sombres sur la surface n'ont aucune
incidence sur le fonctionnement
de l'appareil.
• Vous pouvez retirer les supports de
casserole pour nettoyer facilement la
table de cuisson.
e
.b
AVERTISSEMENT
N'utilisez aucun nettoyant abrasif,
acide ni paille de fer. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
re
AVERTISSEMENT
Pour des raisons de sécurité, ne
nettoyez pas l'appareil avec des
appareils à vapeur ou à haute
pression.
or
nb
de
an
.v
w
AVERTISSEMENT
Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Avant
toute opération de nettoyage ou
intervention technique, assurezvous que l'appareil est débranché
de la prise électrique.
• Nettoyez les éléments en émail, le chapeau et la couronne avec de l'eau
chaude savonneuse et séchez-les soigneusement avant de les remettre en
place.
• Lavez les éléments en acier inoxydable
à l'eau, puis séchez-les à l'aide d'un
chiffon doux.
• Les supports de casserole ne doivent
pas être placés dans le lave-vaisselle.
Ils doivent être lavés à la main.
• Lorsque vous lavez les supports à la
main, faites bien attention lorsque vous
les essuyez, car le processus d'émaillage laisse parfois des arêtes risquant de
vous blesser. Si nécessaire, retirez les
taches tenaces à l'aide d'une pâte nettoyante.
• Après avoir lavé les supports de casseroles, veillez à les remettre correctement en place.
• Pour que les brûleurs fonctionnent correctement, assurez-vous que les bras
des supports de casseroles sont au milieu du brûleur.
• Replacez les supports de casserole
avec soin afin de ne pas endommager le dessus de la table de cuisson.
Après le nettoyage, séchez l'appareil à
l'aide d'un chiffon doux.
w
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours un plat de cuisson sont le
fond est propre.
w
AVERTISSEMENT
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.
8. FOUR - UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.
8.1 Ventilateur de
refroidissement
Lorsque le four fonctionne, le ventilateur
de refroidissement se met automatique-
ment en marche pour refroidir les surfaces
de l'appareil. Lorsque le four est mis à
l'arrêt, le ventilateur de refroidissement
continue à fonctionner jusqu'à ce que
l'appareil refroidisse.
3.
L'indicateur de température s'allume
lorsque la température du four augmente.
Pour éteindre l'appareil, tournez la
manette de sélection des fonctions
du four et celle du thermostat sur la
position Arrêt.
m
fro
8.3 Fonctions du four
Fonction du four
Utilisation
Position Arrêt
L'appareil est éteint.
Chaleur tournante
Pour cuire ou rôtir simultanément sur plusieurs niveaux
des aliments nécessitant une température de cuisson
identique, sans que les saveurs ne se mélangent. Diminuez les températures du four de 20 à 40 °C par rapport
à la cuisson traditionnelle.
Cuisson traditionnelle
Pour cuire et rôtir sur un seul niveau du four. Les résistances supérieure et inférieure fonctionnent en même
temps.
Pour cuire une pizza, une quiche ou une tarte. Diminuez
Fonction Pizza les températures du four de 20 à 40 °C par rapport à la
cuisson traditionnelle.
Turbo gril
Pour cuire de gros morceaux de viande. Le gril et le ventilateur du four fonctionnent en alternance pour faire circuler de l'air chaud autour des aliments.
Gril rapide
Pour griller des aliments peu épais en grandes quantités.
Pour faire griller du pain. Le gril complet fonctionne.
Pour déshydrater des fruits (pommes, prunes, pêches,
Déshydratation etc.) et des légumes (tomates, courgettes, champignons,
etc.) coupés en rondelles.
Décongélation Pour décongeler des aliments surgelés.
Éclairage du
four
Pour allumer l'éclairage du four même si aucune fonction
de cuisson n'est sélectionnée.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2.
Tournez la manette de sélection des
fonctions du four sur la fonction souhaitée.
Tournez la manette du thermostat
pour sélectionner la température souhaitée.
45
d
de
oa
1.
nl
ow
D
8.2 Activation et désactivation
de l'appareil
FRANÇAIS
nl
ow
D
46 www.electrolux.com
d
de
oa
8.4 Installation des accessoires du four
m
fro
La lèchefrite et la grille possèdent
des rebords latéraux. Ces rebords, ainsi que la forme des guides d'insertion, empêchent les récipients de glisser.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
9. FOUR - FONCTIONS DE L'HORLOGE
9.1 Programmateur électronique
1
2
1
1 Indicateurs de fonction
2 Affichage de l'heure
3 Touche +
4 Touche de sélection
hr min
5
4
Fonction de l'horloge
Heure
Minuteur
Durée
Fin
5 Touche -
3
Utilisation
Pour régler, modifier ou vérifier l'heure du jour.
Pour régler un décompte. Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement du four.
Pour régler la durée de fonctionnement de l'appareil.
Pour régler l'heure à laquelle l'appareil s'éteint.
e
.b
re
Installation simultanée de la grille et
de la lèchefrite
Posez la grille sur la lèchefrite. Poussez la
lèchefrite entre les guides de l'un des niveaux.
nl
ow
D
3.
m
w
4.
Avec les fonctions Durée
et Fin
, le four se met à l'arrêt automatiquement.
Appuyez sur n'importe quelle touche
pour arrêter le signal.
Tournez la manette des fonctions du
four et la manette du thermostat sur
la position Arrêt.
e
.b
re
5.
or
nb
de
an
.v
w
w
2.
Pour les fonctions Durée
et Fin
, réglez une fonction du four et une
température. Ce n'est pas nécessaire
pour la fonction Minuterie
.
Appuyez plusieurs fois sur la touche
de sélection jusqu'à ce que le symbole de la fonction souhaitée clignote.
Appuyez sur + ou - pour régler la
fonction de l'horloge souhaitée.
L'indicateur de la fonction de l'horloge que vous avez définie s'affiche.
Lorsque la durée programmée s'est
écoulée, l'indicateur clignote et un signal sonore retentit pendant deux minutes.
fro
9.2 Réglage des fonctions de
l'horloge
1.
47
d
de
oa
Vous pouvez utiliser simultanément les fonctions Durée et Fin
pour définir l'heure à laquelle l'appareil doit s'allumer et s'éteindre.
Réglez d’abord la fonction Durée,
puis la fonction Fin.
FRANÇAIS
9.3 Annulation des fonctions de
l'horloge
hr min
1.
2.
Appuyez sur la touche de sélection à
plusieurs reprises jusqu'à ce que le
voyant approprié clignote.
Appuyez sur la touche - et maintenez-la enfoncée.
La fonction de l'horloge s'éteint au
bout de quelques secondes.
10. FOUR - CONSEILS
AVERTISSEMENT
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.
La température et les temps de
cuisson indiqués sont fournis uniquement à titre indicatif. Ils varient
en fonction des recettes, de la
qualité et de la quantité des ingrédients utilisés.
ATTENTION
Pour faire cuire des gâteaux très
juteux, utilisez une lèchefrite. Les
jus de fruits laissent des taches
qui sont ensuite indélébiles sur
l'émail.
10.1 Cuire
Informations générales
• Votre nouveau four peut cuire les aliments d'une manière complètement
différente par rapport à votre ancien appareil. Adaptez vos réglages habituels
(température, temps de cuisson, etc.)
et les positions des grilles aux recommandations fournies dans les tableaux
suivants.
• Avec des temps de cuisson plus longs,
vous pouvez éteindre le four environ
10 minutes avant la fin du temps de
cuisson afin de profiter de la chaleur résiduelle.
Lorsque des aliments surgelés sont
déposés à même le plateau multiusages, celui-ci peut se déformer en
cours de cuisson. Une fois refroidi, le
plateau retrouvera sa forme d'origine.
• La cuisson de gâteaux sur plusieurs niveaux peut prolonger la durée de cuisson de 10 à 15 minutes.
• Les gâteaux placés sur plusieurs niveaux peuvent commencer à brunir
avec une rapidité différente. Dans ce
cas, ne modifiez pas la température.
Les différences s'estompent pendant le
processus de cuisson.
d
de
oa
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Résultats de cuisson
m
10.2 Conseils de cuisson
fro
Conseils relatifs aux tableaux de
cuisson
• Nous vous recommandons de régler la
valeur de la température la plus basse
lors de la première utilisation.
• Si vous ne trouvez pas d'informations
concrètes pour l'une de vos recettes
personnelles, prenez exemple sur un
aliment à la cuisson similaire.
nl
ow
D
48 www.electrolux.com
Solution
Le fond du gâteau n'a
pas suffisamment bruni.
Mauvaise position de la
grille.
Placez le gâteau sur un
gradin inférieur.
Le gâteau s'effrite (il est
pâteux, plein de grumeaux, juteux).
Température de cuisson
trop élevée.
Réglez une température
de cuisson légèrement inférieure la prochaine fois.
Durée de cuisson trop
courte.
Réglez un temps de cuisson plus long. Les durées de cuisson ne
peuvent pas être réduites en réglant des températures plus élevées.
Le gâteau s'effrite (il est
pâteux, plein de grumeaux, juteux).
Diminuez la quantité de liquide. Attention aux
Le mélange est trop liquitemps de malaxage, node.
tamment si vous utilisez
un robot ménager.
Le gâteau est trop sec.
Température de cuisson
trop basse.
Réglez une température
de cuisson supérieure la
prochaine fois.
Le gâteau est trop sec.
Durée de cuisson trop
longue.
Réglez un temps de cuisson inférieur la prochaine
fois.
La coloration du gâteau
n'est pas homogène.
Température du four trop
élevée et durée de cuisson trop courte.
Diminuez la température
du four et allongez le
temps de cuisson.
La coloration du gâteau
n'est pas homogène.
La préparation est mal répartie.
Étalez la préparation de
façon homogène sur le
plateau de cuisson.
Température de cuisson
trop basse.
Réglez une température
de cuisson légèrement
supérieure la prochaine
fois.
Le gâteau n'est pas cuit à
la fin de la durée de cuisson.
10.3 Chaleur tournante
e
.b
Le gâteau s'effrite (il est
pâteux, plein de grumeaux, juteux).
re
Cause probable
nl
ow
D
fro
Cuisson dans des moules
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Kouglof ou brioche
2
150 - 160
Gâteau de madère/cake aux fruits
1-2
140 - 160
Fatless sponge
cake
3
150 - 160 1)
Fond de tarte –
pâte brisée
2
170-180 1)
Fond de tarte –
génoise
2
150 - 170
20 - 25
2-3
160
60 - 90
m
Type de cuisson
50 - 70
or
nb
de
an
.v
w
w
w
50 - 90
25 - 40
10 - 25
Gâteaux/viennoiseries/pains sur plateaux de cuisson
Type de cuisson
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Gâteaux avec garniture de type
crumble (sec)
3
150 - 160
20 - 40
Gâteau aux fruits
(pâte levée / génoise) 1)
3
150
35 - 55
Gâteau aux fruits
(pâte brisée)
3
160 - 170
40 - 80
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Biscuits sablés
3
150 - 160
10 - 20
Short bread / Pastry Stripes
3
140
20 - 35
Biscuits à base de
génoise
3
150 - 160
15 - 20
Pâtisseries à base
de blancs d'œufs,
meringues
3
80 - 100
120 - 150
1) Utilisez la lèchefrite
Biscuits
Type de cuisson
e
.b
1) Préchauffez le four.
re
Apple pie (2 moules de 20 cm de
diamètre, décalés
en diagonale)
49
d
de
oa
Cuisson sur un seul niveau
FRANÇAIS
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
30 - 50
d
de
oa
Type de cuisson
nl
ow
D
50 www.electrolux.com
3
100 - 120
Biscuits à pâte levée
3
150 - 160
Pâtisseries feuilletées
3
170 - 180 1)
Petits pains
3
160 1)
Small cakes
(20 par plaque)
3
150 1)
fro
Macarons
m
20 - 40
or
nb
de
an
.v
w
w
w
10 - 35
20 - 35
e
.b
re
1) Préchauffez le four.
20 - 30
Tableau des soufflés et gratins
Plat
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Baguettes garnies
de fromage fondu
1
160 - 170 1)
15 - 30
Légumes farcis
1
160 - 170
30- 60
1) Préchauffez le four.
Cuisson sur plusieurs gradins
Gâteaux/viennoiseries/pains sur plateaux de cuisson
Type de cuisson
Position de la
grille
2 niveaux
Température
en °C
Durée en min
Choux à la crème/
éclairs
2/4
160 - 180 1)
25 - 45
Crumble sec
2/4
150 - 160
30 - 45
1) Préchauffez le four.
Biscuits/small cakes/viennoiseries/petits pains
Type de cuisson
Position de la
grille
2 niveaux
Température
en °C
Durée en min
Biscuits sablés
2/4
150 - 160
20 - 40
Biscuits sablés
2/4
140
25 - 45
Biscuits à base de
génoise
2/4
160 - 170
25 - 40
Biscuits à base de
blancs d'œufs,
meringues
2/4
80 - 100
130 - 170
2 niveaux
d
de
oa
Position de la
grille
nl
ow
D
Type de cuisson
FRANÇAIS
Température
en °C
Durée en min
fro
Pâtisseries feuilletées
2/4
170 - 180 1)
Petits pains
2/4
180 1)
Small cakes
(20 par plaque)
2/4
150 1)
30 - 60
30 - 50
25- 40
20 - 40
e
.b
re
160 - 170
or
nb
de
an
.v
w
2/4
40 - 80
w
100 - 120
w
2/4
Biscuits à pâte levée
m
Macarons
1) Préchauffez le four.
10.4 Cuisson par convection naturelle sur un niveau
Cuisson dans des moules
Type de cuisson
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
Kouglof ou brioche
2
160 - 180
50 - 70
Gâteau de madère/cake aux fruits
1-2
150 - 170
50 - 90
Fatless sponge
cake
3
170 1)
25 - 40
Fond de tarte –
pâte brisée
2
190 - 210 1)
10 - 25
Fond de tarte –
génoise
2
170 - 190
20 - 25
Apple pie (2 moules de 20 cm de
diamètre, décalés
en diagonale)
1-2
180
60 - 90
Tarte salée (par
ex., quiche lorraine)
1
180 - 220
35- 60
Gâteau au fromage
1-2
160 - 180
60 - 90
1) Préchauffez le four.
Gâteaux/viennoiseries/pains sur plateaux de cuisson
Type de cuisson
Tresse/couronne
de pain
51
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
2
170 - 190
40 - 50
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
160 - 180 1)
50 - 70
d
de
oa
Type de cuisson
nl
ow
D
52 www.electrolux.com
2
Pain (pain de
seigle) :
1. Première partie du processus de cuisson.
2. Deuxième partie du processus de cuisson.
1-2
Choux à la crème/
éclairs
3
190 - 210 1)
20 - 35
Gâteau roulé
3
180 - 200 1)
10 - 20
Gâteaux avec garniture de type
crumble (sec)
3
160 - 180
20 - 40
Gâteau au beurre
et aux amandes / tartes au sucre
3
190 - 210 1)
20 - 30
Gâteau aux fruits
(pâte levée / génoise) 2)
3
170
35 - 55
Gâteau aux fruits
(pâte brisée)
3
170 - 190
40 - 60
Gâteaux à pâte levée avec garniture
délicate (par
exemple fromage
blanc, crème, crème anglaise)
3
160 - 180 1)
40 - 80
2)
1-2
190 - 210 1)
30 - 50
Pizza (pâte fine)
1-2
220 - 250 1)
15 - 25
Pain sans levain
1
230 - 250
10 - 15
Tartes (Suisse)
1
210 - 230
35 - 50
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.
230 1)
1.
2.
160 - 180 1)
2.
20
30 - 60
e
.b
re
1) Préchauffez le four.
2) Utilisez la lèchefrite
m
Pizza (bien garnie)
fro
Brioche de Noël
aux fruits (Stollen)
nl
ow
D
d
de
oa
Biscuits
FRANÇAIS
Température
en °C
Durée en min
Biscuits sablés
3
170 - 190
10 - 20
Short bread/ Pastry Stripes
3
160 1)
Biscuits à base de
génoise
3
170 - 190
Pâtisseries à base
de blancs d'œufs,
meringues
3
80 - 100
Macarons
3
120 - 130
30 - 60
Biscuits à pâte levée
3
170 - 190
20 - 40
Pâtisseries feuilletées
3
190 - 210 1)
20 - 30
Petits pains
3
190 - 2101)
10 - 55
3-4
170 1)
20 - 30
Position des gradins
Température
en °C
Durée en min
Gratin de pâtes
1
180 - 200
45 - 60
Lasagnes
1
180 - 200
35 - 50
Gratin de légumes
1
180 - 200 1)
15 - 30
Baguettes garnies
de fromage fondu
1
200 - 220 1)
15 - 30
Gratins sucrés
1
180 - 200
40 - 60
Gratins de poisson
1
180 - 200
40 - 60
Légumes farcis
1
180 - 200
40 - 60
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
1-2
200 - 230 2)
10 - 20
1-2
180 - 200
20 - 35
m
20 - 35
or
nb
de
an
.v
w
w
w
20 - 30
120- 150
Tableau des soufflés et gratins
Plat
1) Préchauffez le four.
10.5 Réglage Pizza
Type de cuisson
Pizza (pâte fine)1)
Pizza (bien garnie)
1)
e
.b
1) Préchauffez le four.
re
Small cakes
(20 par plaque)
fro
Position des gradins
Type de cuisson
53
Position de la
grille
Température
en °C
Durée en min
35 - 55
d
de
oa
Type de cuisson
nl
ow
D
54 www.electrolux.com
1-2
170 - 200
Quiche aux épinards
1-2
160 - 180
Quiche Lorraine
(tarte salée)
1-2
170 - 190
Flan suisse
1-2
170 - 200
Gâteau au fromage
1-2
140 - 160
Gâteau aux pommes, couvert
1-2
150 - 170
Tourte aux légumes
1-2
160 - 180
50 - 60
Pain sans levain
2-3
230 - 250 2)
10 - 20
Quiche à pâte
feuilletée
2-3
160 - 180 2)
45 - 55
Flammekuche
2-3
230 - 250 2)
12 - 20
Piroggen (version
russe de la calzone)
2-3
180 - 200 2)
15 - 25
fro
Tartes
m
45 - 60
or
nb
de
an
.v
w
w
w
45 - 55
35 - 55
60 - 90
e
.b
re
50 - 60
1) Utilisez la lèchefrite
2) Préchauffez le four.
sur la grille métallique en plaçant la lèchefrite en dessous.
• Faites rôtir les viandes maigres dans
une cocotte munie d'un couvercle. La
viande sera ainsi plus succulente.
• Tous les types de viandes pouvant être
dorées ou grillées peuvent être rôties
dans le plat sans couvercle.
10.6 Rôtissage
Plats à rôtir
• Utilisez des plats résistant à la chaleur
pour rôtir (veuillez lire les consignes du
fabricant).
• Vous pouvez cuire de gros rôtis directement dans la lèchefrite (si présente) ou
10.7 Rôtissage avec la convection naturelle
Bœuf
Type de viande
Quantité
Position de
la grille
Bœuf braisé
Température Durée en min
en °C
1-1,5 kg
1
200 - 230
105 - 150
Rôti ou filet de
bœuf : saignant
par cm
d'épaisseur
1
230 - 2501)
6-8
Rôti ou filet de
bœuf : A point
par cm
d'épaisseur
1
220 - 230
8 - 10
Température Durée en min
en °C
1
fro
200 - 220
10 - 12
m
par cm
d'épaisseur
Position de
la grille
55
d
de
oa
Rôti ou filet de
bœuf : bien
cuit
Quantité
nl
ow
D
Type de viande
FRANÇAIS
Type de
viande
Quantité
Position de
la grille
Épaule, collier,
jambon à l'os
1-1,5 kg
1
210 - 220
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1) Préchauffez le four.
Côtelette, côte
1-1,5 kg
1
180 - 190
60 - 90
Pâté à la viande
750 g-1 kg
1
170 - 190
50 - 60
Jarret de porc
(pré-cuit)
750 g-1 kg
1
200 - 220
90 - 120
Type de
viande
Quantité
Position de
la grille
Rôti de veau1)
1 kg
1
210 - 220
90 - 120
Jarret de veau
1,5-2 kg
1
200 - 220
150 - 180
Porc
Température
Durée en min
en °C
90 - 120
Température
Durée en min
en °C
1) utilisez un plat à rôtir couvert
Agneau
Type de
viande
Quantité
Position de
la grille
Température
Durée en min
en °C
Gigot
d'agneau, rôti
d'agneau
1- 1,5 kg
1
210 - 220
90 - 120
Selle d’agneau
1- 1,5 kg
1
210 - 220
40 - 60
Type de
viande
Quantité
Position de
la grille
Râble de lièvre, cuisse de
lièvre
jusqu'à 1 kg
1
220 - 240 1)
30 - 40
Selle de chevreuil
1,5-2 kg
1
210 - 220
35 - 40
Cuissot de
chevreuil
1,5-2 kg
1
200 - 210
90 - 120
Gibier
1) Préchauffez le four.
Température
Durée en min
en °C
e
.b
re
Viande de veau
nl
ow
D
56 www.electrolux.com
Quantité
Position de
la grille
Température
Durée en min
en °C
Morceaux de
volaille
200-250 g
chacun
1
220 - 250
Demi-poulet
400-500 g
chacun
1
220 - 250
Poulet, poularde
1-1,5 kg
1
220 - 250
Canard
1,5-2 kg
1
210 - 220
Oie
3,5-5 kg
1
200 - 210
Dinde
2,5-3,5 kg
1
200 - 210
120 - 180
Dinde
4-6 kg
1
180 - 200
180 - 240
Type de
viande
Quantité
Position de
la grille
Poisson entier
1-1,5 kg
1
210 - 220
40 - 70
m
fro
Type de
viande
d
de
oa
Volaille
20 - 40
or
nb
de
an
.v
w
w
w
35 - 50
50 - 70
80 - 100
Poisson
Température
Durée en min
en °C
10.8 Rôtissage au turbo gril
Bœuf
Type de
viande
Quantité
Position de
la grille
Température
en °C
Durée en min
Rôti ou filet de
bœuf : saignant
par cm
d'épaisseur
1
190 - 200 1)
5-6
Rôti ou filet de
bœuf : A point
par cm
d'épaisseur
1
180 - 190
6-8
Rôti ou filet de
bœuf : bien
cuit
par cm
d'épaisseur
1
170 - 180
8 - 10
1) Préchauffez le four.
Porc
Type de viande
Quantité
Position de
la grille
Température
en °C
Durée en min
Épaule, collier,
jambon à l'os
1-1,5 kg
1
160 - 180
90 - 120
Côtelette, côte
1-1,5 kg
1
170 - 180
60 - 90
Pâté à la viande
750 g-1 kg
1
160 - 170
50 - 60
e
.b
re
150 - 180
nl
ow
D
FRANÇAIS
57
Quantité
Position de
la grille
Température
en °C
Durée en min
Jarret de porc
(pré-cuit)
750 g-1 kg
1
150 - 170
90 - 120
Quantité
Position de
la grille
Température
en °C
1 kg
1
160 - 180
1,5-2 kg
1
160 - 180
Type de
viande
Quantité
Position de
la grille
Température
en °C
Durée en min
Gigot
d'agneau, rôti
d'agneau
1-1,5 kg
1
150 - 170
100 - 120
Selle d’agneau
1-1,5 kg
1
160 - 180
40 - 60
Quantité
Position de
la grille
Température
en °C
Durée en min
Morceaux de
volaille
200-250 g
chacun
1
200 - 220
30 - 50
Demi-poulet
400-500 g
chacun
1
190 - 210
35 - 50
Poulet, poularde
1-1,5 kg
1
190 - 210
50 - 70
Canard
1,5-2 kg
1
180 - 200
80 - 100
d
de
oa
Type de viande
m
fro
Jarret de veau
90 - 120
120 - 150
e
.b
re
Agneau
Durée en min
or
nb
de
an
.v
w
Rôti de veau
w
Type de
viande
w
Viande de veau
Volaille
Type de
viande
Oie
3,5-5 kg
1
160 - 180
120 - 180
Dinde
2,5-3,5 kg
1
160 - 180
120 - 150
Dinde
4-6 kg
1
140 - 160
150 - 240
10.9 Gril
Utilisez toujours la fonction Gril avec
le réglage de température maximum
Fermez toujours la porte du four
lorsque vous grillez un aliment
Préchauffez toujours le four à vide
pendant 5 minutes avec les fonctions du gril.
• Placez la grille au niveau recommandé
dans le tableau de gril.
• Placez toujours la lèchefrite au premier
niveau pour récupérer la graisse.
• Ne faites griller que des morceaux plats
de viande ou de poisson.
L'espace pour griller se trouve au centre
de la grille
nl
ow
D
58 www.electrolux.com
d
de
oa
Gril
Types d'aliments à griller
Durée de grillade en min
Température
en °C
Burgers
4
max1)
9 - 15
Filet de porc
4
max
10 - 12
Saucisses
4
max
10 - 12
Tournedos,
steaks de
veau
4
max
7 - 10
4-5
max1)
1-4
1-4
4
max
6-8
-
2ème face
8 - 13
6 - 10
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6-8
6-8
1) Préchauffez le four.
la porte de l'appareil et laissez-le refroidir.
Ensuite, finissez le processus de déshydratation.
10.10 Déshydratation
Recouvrez les grilles du four de papier
sulfurisé.
Pour de meilleurs résultats : éteignez l'appareil à la moitié du temps requis. Ouvrez
Légumes
Aliments à
déshydrater
Position de la grille
Temps en
heures (indicatif)
1 niveau
2 niveaux
Température
en °C
Haricots
3
2/4
60 - 70
6-8
Poivrons
3
2/4
60 - 70
5-6
Légumes pour
potage
3
2/4
60 - 70
5-6
Champignons
3
2/4
50 - 60
6-8
Fines herbes
3
2/4
40 - 50
2-3
Temps en
heures (indicatif)
Fruits
Aliments à
déshydrater
Position de la grille
1 niveau
2 niveaux
Température
en °C
Quetsches
3
2/4
60 - 70
8 - 10
Abricots
3
2/4
60 - 70
8 - 10
Pommes, lamelles
3
2/4
60 - 70
6-8
Poires
3
2/4
60 - 70
6-9
e
.b
re
Toasts avec
garniture
1re face
m
Toasts
fro
Position
de la grille
nl
ow
D
59
Ne les couvrez pas d'un bol ni d'une assiette. Cela peut prolonger le temps de
décongélation.
Utilisez le premier niveau de la grille, c'està-dire celui du bas.
d
de
oa
10.11 Décongélation
FRANÇAIS
Retirez l'emballage des aliments. Disposez les aliments sur une assiette.
w
Description
or
nb
de
an
.v
w
w
Durée supplémentaire de décongélation en
min
m
fro
Plat
Durée de
décongélation en min
100 - 140
20 - 30
Viande, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Retournez à la moitié du
temps
Viande, 500 g
90 - 120
20 - 30
Retournez à la moitié du
temps
Truite, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Fraises, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Beurre, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Crème, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
La crème fraîche peut
être battue même si elle
n'est pas complètement
décongelée
Gâteau, 1 400 g
60
60
e
.b
re
Volaille, 1 000 g
Placez le poulet sur une
soucoupe retournée,
placée dans une grande
assiette, retournez à la
moitié du temps de décongélation
-
11. FOUR - ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.
• Nettoyez la façade du four à l'aide
d'une éponge humide additionnée
d'eau savonneuse.
• Utilisez les produits spécifiques vendus
dans le commerce pour l'entretien des
surfaces en métal
• Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation. Les salissures s'éliminent alors plus facilement et ne risquent
pas de brûler.
• En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide d'un nettoyant pour four.
• Après chaque utilisation, lavez tous les
accessoires du four et séchez-les. Utili-
sez un chiffon doux additionné d'eau
savonneuse tiède.
• Si vous avez des accessoires anti-adhérents, ne les nettoyez pas avec des
produits agressifs, des objets pointus ni
au lave-vaisselle. Vous risqueriez de détruire le revêtement anti-adhérent.
nl
ow
D
60 www.electrolux.com
11.1 Support de grille
d
de
oa
Les supports de grille sont amovibles,
pour permettre le nettoyage du four.
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Appareils en acier inoxydable
ou en aluminium
Nettoyez la porte uniquement
avec une éponge humidifiée. Séchez-la avec un chiffon doux.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs, d'éponges métalliques, de substances acides ou
d'objets tranchants qui susceptibles d'endommager le revêtement
du four. Nettoyez le bandeau de
commandes du four en observant
ces mêmes recommandations.
1.
Écartez l'avant du support de grille de
la paroi latérale.
2.
Écartez l'arrière de la glissière de la
paroi latérale et retirez-la.
e
.b
1
re
Retrait des supports de grille
2
Remontage des supports de
grille
Installez les supports de grille en suivant la
même procédure, mais dans l'ordre inverse.
Remarque concernant les glissières télescopiques :
Les tiges de retenue des glissières
télescopiques doivent pointer vers
l'avant !
ATTENTION
Assurez-vous que le plus long fil
de fixation se trouve sur le devant.
L'extrémité des deux fils doit être
tournée vers l'arrière. Une mauvaise installation peut causer des
dommages à l'émail.
11.2 Nettoyage de la porte du
four
Pour faciliter le nettoyage, démontez la
porte du four.
nl
ow
D
61
AVERTISSEMENT
Lorsque les panneaux en verre de
la porte sont endommagés ou
s'ils présentent des rainures, la vitre s'affaiblit et peut se briser.
Pour éviter cela, vous devez alors
les remplacer. Pour obtenir des
instructions supplémentaires,
veuillez contacter votre service
après-vente.
d
de
oa
m
fro
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que les panneaux
de verre sont froids avant de nettoyer la vitre de la porte. Le verre
risque de se briser.
FRANÇAIS
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Retrait de la porte :
3.
2
4.
e
.b
1
Ouvrez complètement la porte.
Déplacez la glissière jusqu'à ce que
vous entendiez un clic.
Fermez la porte jusqu'à ce que la glissière se verrouille.
Retirez la porte.
re
1.
2.
Pour retirer la porte, tirez-la
d'abord vers l'extérieur d'un côté,
puis de l'autre.
Une fois le nettoyage terminé, remontez la
porte du four en répétant la procédure
dans l'ordre inverse. Assurez-vous d'entendre un clic lorsque vous insérez la porte. Forcez si nécessaire.
11.3 Panneaux de verre du four
Le panneau de verre de la porte
de votre appareil peut être de type
et de forme différents des exemples illustrés. Le nombre de panneaux de verre peut également
varier.
Retrait et nettoyage des vitres de la porte
1.
B
Saisissez les deux côtés du cache (B)
situé sur l'arête supérieure de la porte
et poussez-le vers l'intérieur pour permettre le déverrouillage du système
de fermeture.
nl
ow
D
62 www.electrolux.com
3.
Retirez le cache de la porte en le tirant vers l'avant.
Saisissez un panneau de verre à la
fois par son bord supérieur et dégagez-le du guide en le soulevant.
Nettoyez les panneaux de verre de la
porte.
d
de
oa
2.
m
fro
Pour mettre en place les panneaux, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Installez le diffuseur en verre.
11.5 Retrait du tiroir
Le tiroir situé sous le four peut être retiré
pour pouvoir être nettoyé plus facilement.
1. Tirez le tiroir jusqu'à la butée.
e
.b
re
ATTENTION
Les panneaux de verre comportent un marquage sur l'un de leurs
côtés. Assurez-vous que ce marquage se trouve dans le coin supérieur gauche.
4.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4.
11.4 Éclairage du four
2
AVERTISSEMENT
Soyez prudent lorsque vous changez l'éclairage du four. Risque de
choc électrique.
Avant de remplacer l'éclairage du
four :
• Éteignez le four.
• Retirez les fusibles de la boîte à fusibles
ou coupez le disjoncteur.
Placez un chiffon sur la sole du
four afin de protéger l'éclairage du
four et le diffuseur en verre.
Remplacement de l'éclairage du four
Le diffuseur de l'éclairage se trouve
dans le fond de l'intérieur du four.
Retirez le diffuseur en verre de l'ampoule en le tournant vers la gauche.
2. Nettoyez le diffuseur en verre.
3. Remplacez l'éclairage du four par une
ampoule résistante à une température
de 300 °C.
1.
Utilisez le même type d'ampoule.
1
2.
Soulevez le tiroir en le mettant légèrement en angle et retirez-le des glissières.
Insertion du tiroir
Placez le tiroir sur ses glissières. Assurez-vous que les prises s'engagent
correctement dans les glissières.
2. Baissez le tiroir en position horizontale
et poussez-le.
1.
AVERTISSEMENT
Lorsque le four fonctionne, de la
chaleur peut s'accumuler dans le
tiroir. N'y rangez pas de produits
inflammables (tels que des produits nettoyants, des sacs en
plastique, des gants de cuisine,
du papier, des aérosols de nettoyage, etc.).
nl
ow
D
FRANÇAIS
63
Solution
w
Cause possible
m
Problème
fro
AVERTISSEMENT
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.
d
de
oa
12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Absence d'alimentation
électrique
Vérifiez que l'appareil est
bien branché et allumé.
Aucune étincelle ne se
produit à l'allumage du
gaz
Absence d'alimentation
électrique
Vérifiez le fusible de votre
tableau électrique.
Aucune étincelle ne se
produit à l'allumage du
gaz
Le chapeau et la couronne du brûleur sont mal
positionnés
Assurez-vous que le chapeau et la couronne du
brûleur sont bien positionnés.
La flamme s'éteint immédiatement après l'allumage
Le thermocouple n'est
Maintenez la manette enpas suffisamment chauffé foncée pendant 5 secondes environ une fois la
flamme allumée.
Les flammes du brûleur à
gaz sont irrégulières
La couronne du brûleur
Assurez-vous que l'injecest encrassée par des ré- teur n'est pas bouché et
sidus alimentaires
qu'il n'y a pas de particules alimentaires dans la
couronne.
Le four ne chauffe pas
Le four n'est pas allumé
Le four ne chauffe pas
L'horloge n'est pas réglée Réglez l'horloge
Le four ne chauffe pas
Les réglages nécessaires
n'ont pas été effectués
Le four ne chauffe pas
Le fusible de la boîte à fu- Vérifiez le fusible. Si les
sibles a disjoncté
fusibles disjonctent plusieurs fois, faites appel à
un électricien qualifié.
L'éclairage du four ne
fonctionne pas
L'éclairage du four est
défectueux
Remplacez l'éclairage du
four
De la vapeur et de l'eau
de condensation se déposent sur les aliments et
dans la cavité du four
Le plat est resté trop
longtemps dans le four
Une fois la cuisson terminée, ne laissez jamais les
plats dans le four plus de
15 à 20 minutes
L'affichage indique
« 12.00 »
Coupure d'électricité
Réglez l'horloge
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur
ou le service après-vente.
Les informations à fournir au service
après-vente figurent sur la plaque signalé-
w
Aucune étincelle ne se
produit à l'allumage du
gaz
Mettez le four en marche.
Vérifiez les réglages
tique. La plaque signalétique se trouve sur
le cadre avant de la cavité du four.
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
nl
ow
D
64 www.electrolux.com
.........................................
d
de
oa
Modèle (MOD.)
Numéro du produit (PNC)
.........................................
.........................................
m
fro
Numéro de série (S.N.)
w
w
AVERTISSEMENT
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.
or
nb
de
an
.v
w
13. INSTALLATION
Brûleur
Ø by-pass en
1/100 mm
Semi-rapide
847 - 867 mm
Largeur
596 mm
Profondeur
600 mm
Capacité du four
74 l
Rapide
42
Catégorie de l'appareil
II2E+3+
Alimentation en
gaz
G20/G25 (2E+)
20/25 mbar
G30/G31 (3+)
28-30/37 mbar
Diamètres de by-pass
Brûleur
Ø by-pass en
1/100 mm
Auxiliaire
28
Brûleurs à gaz
BRÛLEUR
GAZ NATUREL
G20
20 mbar
LPG
(Butane/Propane) G30
28-30 mbar
Gaz de ville
G110
8 mbar1)
Auxiliaire
Semi-rapide
Rapide
Puissance normale
(kW)
1
1.9
3
Puissance (m3/h)
0.095
0.181
0.286
Modèles d'injecteurs
1/100 mm
70
96
121
Puissance normale
(kW)
1
2
2.9
Puissance (g/h)
73
145
211
Modèles d'injecteurs
1/100 mm
50
71
88
Puissance normale
(kW)
1
2
2.8
Puissance (m3/h)
0.227
0.453
0.635
Modèles d'injecteurs
1/100 mm
142
210
291
Diamètre du régulateur d'air (mm)
10
10
16
e
.b
Hauteur
32
re
Dimensions
nl
ow
D
Semi-rapide
Rapide
Puissance normale
(kW)
1
2
2.9
Puissance (m3/h)
0.140
Modèles d'injecteurs
1/100 mm
127
m
fro
0.280
65
0.406
195
255
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gaz de ville
G130
8 mbar1)
Auxiliaire
d
de
oa
BRÛLEUR
FRANÇAIS
1) Pour modifier le type de gaz, vous devez acquérir les injecteurs séparément.
13.1 Emplacement de l'appareil
A
A
Distances minimales
Dimension
mm
A
2
B
685
13.2 Raccordement au gaz
Effectuez un raccordement fixe (« rigide »)
ou utilisez un tuyau flexible en acier inoxydable selon les normes en vigueur. Si
vous utilisez des tuyaux flexibles métalliques, ils ne doivent pas entrer en contact
avec des parties mobiles ni être serrés.
13.3 Raccordement avec des
tuyaux flexibles non métalliques
Si le raccordement peut être facilement
contrôlé dans son ensemble, vous pouvez
utiliser un tuyau flexible. Le tuyau flexible
doit être fermement fixé au moyen de colliers de serrage.
Installation : utilisez le support de tuyau.
Intercalez toujours le joint. Continuez alors
e
.b
B
re
Vous pouvez installer votre appareil avec
des meubles d'un côté, des deux côtés
ou dans un angle.
le raccordement au gaz. L'utilisation d'un
tuyau flexible s'applique lorsque :
– il ne peut pas devenir plus chaud que la
température ambiante, à savoir plus de
30 °C ;
– il n'est pas plus long que 1 500 mm ;
– il ne montre aucun étranglement ;
– il n'est soumis à aucune traction ni aucune torsion ;
– il n'entre pas en contact avec des
bords ni des coins tranchants ;
– il peut être facilement contrôlé sur toute
sa longueur afin de vérifier son état.
Vérifiez les points suivants pour contrôler
le bon état du tuyau flexible :
– il ne présente aucune fente, coupure,
marque de brûlure sur les deux extrémités et sur toute sa longueur ;
– le matériau n'est pas durci, mais présente une élasticité correcte ;
– les colliers de serrage ne sont pas rouillés ;
– la date d'expiration n'est pas dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces défauts, ne réparez pas le tuyau, mais remplacez-le.
Lorsque l'installation est terminée,
assurez-vous que chaque raccord
est étanche. Utilisez une solution
savonneuse et pas de flamme !
La rampe d'arrivée de gaz est située à
l'arrière du bandeau de commande.
AVERTISSEMENT
Avant tout raccordement au
gaz, débranchez l'appareil
électriquement ou déconnectez le fusible dans la boîte à
fusible. Fermez le clapet principal de l'arrivée de gaz.
nl
ow
D
66 www.electrolux.com
B
2.
C
3.
Démontez les chapeaux et les couronnes du brûleur.
Démontez les injecteurs à l'aide d'une
clé de 7. Remplacez-les par des injecteurs appropriés au type de gaz
que vous utilisez.
d
de
oa
A
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
E
D
A) Point de raccordement au gaz (un seul
point valable pour l'appareil)
Joint
Raccordement réglable
Support du tuyau de gaz naturel
Support du tuyau de LPG
e
.b
re
B)
C)
D)
E)
Pour passer au Gaz de ville
(G110/G120/G2.350), fixez le régulateur d'air sur les injecteurs
principaux. Vissez-le au maximum.
L'appareil est réglé sur le gaz par
défaut. Afin de modifier le paramètre, choisissez un support de
tuyau dans la liste. N'oubliez jamais d'utiliser le joint plat d'étanchéité
13.4 Raccordement aux
différents types de gaz
AVERTISSEMENT
Le raccordement aux différents types de gaz ne doit être effectué
que par un professionnel qualifié.
Cet appareil est prévu pour fonctionner au gaz naturel.
Avec les injecteurs appropriés,
vous pouvez également le faire
fonctionner au gaz liquide.
AVERTISSEMENT
Avant de remplacer les injecteurs,
assurez-vous que les manettes de
gaz sont bien en position Arrêt et
débranchez l'appareil de la prise
secteur. Laissez l'appareil refroidir
complètement. Risque de blessure !
13.5 Remplacement des
injecteurs
1.
Démontez les supports des casseroles.
4.
Remontez les pièces. Suivez la même
procédure mais commencez par la
fin.
5. Remplacez la plaque signalétique (qui
se trouve près du tuyau d'arrivée de
gaz) par celle correspondant au nouveau type d'alimentation en gaz. Vous
trouverez cette plaque dans le sachet
fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz
n'est pas constante ou est différente de la
pression nécessaire, installez un régulateur de pression sur le tuyau d'arrivée de
gaz.
nl
ow
D
67
13.8 Protection anti-bascule
d
de
oa
13.6 Réglage du niveau minimal
FRANÇAIS
ATTENTION
Vous devez installer la protection
anti-bascule. Si vous ne l'installez
pas, l'appareil peut basculer.
Votre appareil dispose du symbole illustré ci-dessous (si applicable)
afin de vous rappeler d'installer la
protection anti-bascule.
m
fro
Pour régler le niveau minimal des brûleurs :
1. Allumez le brûleur.
2. Tournez la manette en position minimale.
3. Retirez la manette.
4. À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la
position de la vis de réglage (A). La
position de la vis de réglage (A) varie
selon les modèles.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
A
• Si vous passez du gaz naturel au gaz liquéfié, serrez au maximum la vis de réglage.
• Si vous passez du gaz liquéfié au gaz
naturel, desserrez la vis de réglage
d'environ un quart de tour.
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que la flamme ne
s'éteint pas lorsque vous tournez
rapidement la manette de la position maximale à la position minimale.
Assurez-vous d'installer la protection anti-bascule à la bonne hauteur.
13.7 Mise à niveau
Utilisez les petits pieds situés sous l'appareil pour mettre la surface supérieure de
l'appareil de niveau avec les autres surfaces environnantes.
1.
2.
3.
Réglez la hauteur et l'emplacement
de l'appareil avant de commencer à
fixer la protection anti-bascule.
Installez la protection anti-bascule
77 mm en-dessous de la surface supérieure de l'appareil et à 49 mm à
côté de l'appareil, dans l'orifice circulaire situé sur un support (voir la figure). Vissez-la dans un matériau solide
ou utilisez un renfort adapté (mur).
L'orifice se trouve sur les côté gauche
et droit, à l'arrière de l'appareil.
L'appareil est livré avec un support pour le côté gauche. Vous
pouvez acheter un support pour le
côté droit chez votre vendeur.
Soulevez l'avant de l'appareil (1) et
placez-le au milieu de l'espace entre
les placards (2). Si l'espace entre les
placards est supérieur à la largeur de
nl
ow
D
68 www.electrolux.com
13.9 Installation électrique
d
de
oa
Le fabricant ne pourra être tenu
pour responsable si vous ne respectez pas les précautions de sécurité du chapitre « Consignes de
sécurité ».
fro
l'appareil, vous devez ajuster la mesure latérale si vous souhaitez centrer
l'appareil.
Vérifiez que la surface derrière l'appareil est lisse.
m
49 mm
w
w
Cet appareil est fourni avec une fiche et
un câble d'alimentation.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
77 mm
1
2
14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
électroniques. Ne jetez pas les appareils
avec les ordures
portant le symbole
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
69
nl
ow
D
FRANÇAIS
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
70 www.electrolux.com
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
71
nl
ow
D
FRANÇAIS
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
892950897-B-432012
nl
ow
D
www.electrolux.com/shop
Download PDF

advertising