Electrolux | EHG 671 | mikosoft praha sro mikosoft praha sro mikosoft praha

mikosoft praha sro mikosoft praha sro mikosoft praha
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Plynov· a kombinovan· varn· deska
a
ra
h
of
tp
os
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
ik
o
Modely EHG 671 ñ EHM 6731 ñ EHM 6722
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
N¡VOD K POUéITÕ
35679-4801
D˘leûitÈ bezpeËnostnÌ pokyny
m
ik
o
so
ft
2
s.
r.o
.
a
ra
h
of
tp
os
Informace o ûivotnÌm prost¯edÌ
s.
r.o
.
ï Veöker˝ obalov˝ materi·l po instalaci desky
zlikvidujte dle mÌstnÌch pravidel co nejbezpeËnÏji a
s co moûn· nejmenöÌm negativnÌm vlivem na ûivotnÌ
prost¯edÌ.
ï Jestliûe likvidujete vlastnÌ spot¯ebiË, znehodnoùte
ho od¯ÌznutÌm p¯ÌvodnÌho elektrickÈho kabelu.
a
Jak pouûÌvat tento n·vod k pouûitÌ
ah
N·sledujÌcÌ symboly se objevujÌ v textu a budou v·s
prov·dÏt cel˝m tÌmto n·vodem:
pr
pr
ï Tento n·vod k pouûitÌ uchovejte dostupn˝ v blÌzkosti
vlastnÌho spot¯ebiËe po celou dobu jeho ûivotnosti.
Jestliûe bude spot¯ebiË p¯ed·n nebo prod·n jinÈmu
majiteli, vûdy se ujistÏte, ûe tento n·vod k pouûitÌ je
p¯ed·n spolu se spot¯ebiËem, aby tak i nov˝ majitel
mÏl moûnost se sezn·mit se vöemi bezpeËnostnÌmi
pokyny a funkcemi spot¯ebiËe.
ï Tato varn· deska je urËena pouze pro provoz v
dom·cnostech. V û·dnÈm p¯ÌpadÏ nenÌ urËena pro
komerËnÌ nebo pr˘myslovÈ pouûitÌ. Tato varn· deska
je urËena pouze pro va¯enÌ pokrm˘ a nesmÌ b˝t
pouûÌv·na pro û·dnou jinou Ëinnost.
ï Je velice nebezpeËnÈ prov·dÏt jakÈkoliv zmÏny Ëi
modifikace spot¯ebiËe.
ï Tato varn· deska je urËen· pro obsluhu dospÏl˝mi
osobami nebo dÏtmi pod dozorem dospÏlÈ osoby.
Nedovolte mal˝m dÏtem, aby si mohli v blÌzkosti
varnÈ desky nebo p¯Ìmo s nÌ hr·t nebo s nÌ
manipulovat.
ï Varn· deska se p¯i provozu zah¯Ìv· na vysokou
teplotu. Dokud se deska neochladÌ na teplotu okolÌ,
dÏti se nesmÌ k desce p¯ibliûovat.
BezpeËnostnÌ pokyny
so
ft
BÏhem provozu
BezpeËnost dÏtÌ
PracovnÌ postup jednotliv˝ch operacÌ
Pokyny a tipy
ik
o
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
ï Je nutnÈ zd˘raznit, ûe tuto plynovou varnou desku
mohou instalovat pouze kvalifikovanÌ pracovnÌci a to
ve shodÏ s tÌmto n·vodem a platn˝mi legislativnÌmi
poûadavky.
ï P¯ed zah·jenÌm jakÈkoliv opravy nebo ˙drûby
spot¯ebiËe je nutnÈ ho odpojit od p¯Ìvodu elektrickÈ
energie.
ï ZabezpeËte, aby kolem varnÈ desky mohl dostateËnÏ
proudit vzduch. NedostateËn· ventilace m˘ûe
zp˘sobit mal˝ obsah kyslÌku ve vzduchu.
ï UjistÏte se, ûe parametry dod·vanÈho plynu a
elektrickÈ energie a zp˘soby instalacÌ odpovÌdajÌ
hodnot·m uveden˝m na typovÈm ötÌtku, kter˝ je
umÌstÏn v blÌzkosti p¯ÌvodnÌ plynovÈ trubky.
ï Plynov· varn· deska bude produkovat v
mÌstnosti, kde je instalov·na, teplo a vlhkost.
Z tÏchto d˘vod˘ zabezpeËte trvale dobrÈ
odvÏtr·v·nÌ mÌstnosti a volnÈ ventilaËnÌ otvory
nebo instalujte digesto¯ s vnÏjöÌm odvÏtr·v·nÌm.
ï V p¯ÌpadÏ, ûe budete plynovou varnou desku
intenzivnÏ pouûÌvat po delöÌ Ëasov˝ ˙sek, zajistÏte
v˝konnÏjöÌ odvÏtr·v·nÌ mÌstnosti nap¯Ìklad
otev¯enÌm oken nebo nastavenÌm vyööÌho
ods·vacÌho stupnÏ na digesto¯i.
ï P¯ed pouûitÌm varnÈ desky odstraÚte veöker˝ obalov˝
materi·l a ihned se p¯esvÏdËete, ûe p¯ÌvodnÌ
elektrick˝ kabel nenÌ nijak poökozen. ZjistÌte-li
jakoukoliv vadu, tak jeötÏ p¯ed vlastnÌ instalacÌ
kontaktujte prodejce vaöeho spot¯ebiËe.
ï V˝robce tÈto plynovÈ varnÈ desky se z¯Ìk·
jakÈkoliv odpovÏdnosti za ökody, jestliûe
nebudou dodrûena bezpeËnostnÌ pravidla
uveden· v tomto n·vodu.
ï Nikdy se nepokouöejte varnou desku jak˝mkoliv
zp˘sobem upravovat nebo opravovat. Prov·dÏnÌ
oprav neodborn˝m person·lem m˘ûe b˝t p¯ÌËinou
zranÏnÌ osob nebo v·ûnÈho poökozenÌ vlastnÌho
spot¯ebiËe. Vûdy v takov˝chto p¯Ìpadech kontaktujte
odbornou opravnu nebo z·kaznick˝ servis. Vûdy
trvejte pouze na pouûitÌ origin·lnÌch n·hradnÌch dÌl˘.
ï Z hygienick˝ch a bezpeËnostnÌch d˘vod˘ je d˘leûitÈ
spot¯ebiË udrûovat trvale v ËistotÏ. Zbytky tuku
nebo jin˝ch potravin mohou b˝t p¯ÌËinou poû·ru.
ï Nikdy se nepokouöejte varnou desku jak˝mkoliv
zp˘sobem upravovat nebo opravovat. Prov·dÏnÌ
oprav neodborn˝m person·lem m˘ûe b˝t p¯ÌËinou
zranÏnÌ osob nebo v·ûnÈho poökozenÌ vlastnÌho
spot¯ebiËe. Vûdy v takov˝chto p¯Ìpadech kontaktujte
odbornou opravnu nebo z·kaznick˝ servis. Vûdy
trvejte pouze na pouûitÌ origin·lnÌch n·hradnÌch dÌl˘.
ï NenÌ-li varn· deska pouûÌv·na, musÌ b˝t vöechny
ovl·dacÌ prvky ve vypnutÈ poloze (ÑOFFì).
ï Jestliûe v blÌzkosti desky pouûÌv·te jinÈ elektrickÈ
spot¯ebiËe, ujistÏte se, ûe p¯ÌvodnÌ elektrickÈ kabely
nejsou v kontaktu s hork˝m povrchem varnÈ desky
a ûe jsou umÌstÏny v dostateËnÈ vzd·lenosti od
nich.
ï Jestliûe dojde k poruöe spot¯ebiËe, vûdy ho odpojte
od p¯Ìvodu elektrickÈ energie.
m
ik
Instalace, ˙drûba a ËiötÏnÌ
Informace se vztahem k ûivotnÌmu prost¯edÌ
m
s.
r.o
.
Tyto bezpeËnostnÌ pokyny byly vytvo¯eny v z·jmu vaöÌ bezpeËnosti. Je bezpodmÌneËnÏ
NUTN…, abyste se p¯ed vlastnÌ instalacÌ a pouûÌv·nÌm spot¯ebiËe s tÏmito
bezpeËnostnÌmi informacemi d˘kladnÏ sezn·mili.
Obsah
Informace pro uûivatele
Informace pro instalaËnÌ techniky
Technick· data
Informace urËenÈ pro uûivatele
3
Instrukce urËenÈ pro instalaËnÌ techniky
6
⁄drûba a ËiötÏnÌ
5
P¯ipojenÌ plynu
7
8
a
a
ElektrickÈ zapojenÌ
9
ra
h
ra
h
P¯izp˘sobenÌ na r˘znÈ druhy plynu
of
tp
V›ROBCE:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298
47 100 FORLI (It·lie)
os
os
Tento spot¯ebiË byl vyroben ve shodÏ
s n·sledujÌcÌmi evropsk˝mi normami a
instrukcemi v jejich aktu·lnÌm znÏnÌm:
73/23 - 90/683 (Direktiva o nÌzkÈm napÏtÌ);
89/336 (Direktiva a elektromagnetickÈ kompatibilitÏ);
93/68 (Vöeobecn· direktiva);
ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘.
10
m
ik
of
tp
Zabudov·nÌ do kuchyÚskÈ linky
m
ik
-
6
s.
r.o
.
2
s.
r.o
.
D˘leûitÈ bezpeËnostnÌ pokyny
Informace pro uûivatele
Po instalaci varnÈ desky je bezpodmÌneËnÏ
nutnÈ z nÌ odstranit veökerÈ ochrannÈ
p¯epravnÌ pom˘cky a dÌly, kterÈ byly na desku
instalov·ny ve v˝robnÌm z·vodÏ.
Jestliûe se ho¯·k nezap·lil ani po nÏkolika
pokusech, zkontrolujte, zda jsou krouûek (Obr·zek
1, pÌsmeno B) a korunka (Obr·zek 1, pÌsmeno A
spr·vnÏ instalov·ny.
Plamen vypnete otoËenÌm knoflÌku na symbol l.
Ovl·dacÌ prvky plynovÈ varnÈ desky
ï Plamen zhasnÏte vûdy p¯ed odejmutÌm varnÈ
n·doby.
Ovl·dacÌ prvky jsou umÌstÏnÈ na pravÈ stranÏ varnÈ
desky. VyznaËenÈ symboly majÌ n·sledujÌcÌ v˝znam:
Plyn je uzav¯en
P¯Ìvod plynu je otev¯en na maximum
r.o
.
s.
s.
Zap·lenÌ ho¯·k˘
r.o
.
p¯Ìvod plynu je otev¯en na minimum
a
ah
so
ft
ik
o
Obr. 1
A
B
C
D
-
korunka ho¯·ku
krouûek ho¯·ku
zapalovacÌ svÌËka
termoËl·nek
m
m
ik
o
so
ft
pr
Jestliûe chcete zap·lit ho¯·k, zatlaËte odpovÌdajÌcÌ
knoflÌk do p¯ednÌho panelu a pak jÌm otoËte do
krajnÌ polohy ve smÏru proti chodu hodinov˝ch
ruËiËek (doleva).
Po zap·lenÌ ho¯·ku drûte knoflÌk po dobu 5 sekund
zam·Ëknut˝. Tato doba je dostateËn· na proh¯·tÌ
termoËl·nku a odpojenÌ bezpeËnostnÌho
zh·öecÌho systÈmu (Obr·zek 1, pÌsmeno D).
Nebyla-li doba dostateËn·, ho¯·k po uvolnÏnÌ
knoflÌku zhasne.
Po uvolnÏnÌ knoflÌku zkontrolujte, zda je plamen
pravideln˝ a nastavte poûadovanou ˙roveÚ.
pr
ah
a
Ho¯·ky lze zapalovat jednoduöeji tak, ûe se
n·doba poloûÌ na nosnou m¯Ìûku aû po zap·lenÌ
plamene.
3
Spr·vnÈ pouûÌv·nÌ varnÈ desky
minim·lnÌ
pr˘mÏr
Velk˝ (rychl˝)
180 mm
St¯ednÌ (st¯ednÏ rychl˝)
120 mm
Mal˝ (pomocn˝)
80 mm
a
160 mm
of
tp
m
ik
PouûÌv·nÌ elektrick˝ch varn˝ch ploten
m
ik
220 mm
os
os
of
tp
Pokrmy s obsahem tuku nebo oleje vûdy
p¯ipravujte pod dostateËn˝m dohledem,
protoûe tyto druhy pokrm˘ se p¯i p¯eh¯·tÌ
mohou vznÌtit a zp˘sobit poû·r.
Plotnu zapnÏte otoËenÌm odpovÌdajÌcÌho p¯epÌnaËe do
poûadovanÈ polohy.
V˝kon jednotliv˝ch ploten je ovl·d·n 7-polohov˝mi
p¯epÌnaËi:
Poloha 0:vypnuto
Poloha 1:minim·lnÌ v˝kon plotny
Poloha 6:maxim·lnÌ v˝kon plotny
Kdyû je plotna zapnut·, svÌtÌ odpovÌdajÌcÌ kontrolka.
260 mm
ra
h
ra
h
PouûÌvejte pouze n·doby s rovn˝m dnem.
(Modely EHM 6731 ñ EHM 6722)
maxim·lnÌ
pr˘mÏr
s.
r.o
.
Ho¯·k
a
s.
r.o
.
Abyste vyuûili energii ho¯·ku v co nejvÏtöÌ m̯e,
pouûÌvejte pouze n·dobÌ s rovn˝m dnem a
odpovÌdajÌcÌch rozmÏr˘ a aby tak plamen nezasahoval
mimo dno n·doby (viz obr·zek 2-a).
TakÈ v·m doporuËujeme, abyste v okamûiku, kdy se
tekutina zaËne va¯it, snÌûili v˝kon ho¯·ku na takovou
˙roveÚ, kdy se obsah n·doby bude va¯it pouze zvolna.
Obr. 2-a
Jestliûe je plotna pouûit· poprvÈ, m˘ûe se z nÌ
uvolÚovat nep¯Ìjemn˝ z·pach nebo d˝m. Tento
efekt je zcela p¯irozen˝ a neökodn˝ a bÏhem
kr·tkÈ doby zmizÌ.
Jestliûe p¯ipravujete pokrmy na tuku nebo
oleji, je nutnÈ mÌt p¯ipravovan˝ pokrm vûdy
pod peËliv˝m dohledem, protoûe p¯i p¯eh¯·tÌ
m˘ûe dojÌt k samovznÌcenÌ!
4
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
ï Jestliûe pro va¯enÌ pouûÌv·te elektrickou plotnu, tak
by pouûit· varn· n·doba mÏla mÌt dostateËnÏ silnÈ
a rovnÈ dno, aby se tak zabezpeËil jejÌ dokonal˝
kontakt s plotnou a tÌm i ide·lnÌ vedenÌ tepla (Obr·zek
2-b).
ï NÏkterÈ varnÈ n·doby majÌ tenk· dna a ta se bÏhem
pouûÌv·nÌ zaËÌnajÌ deformovat. Z tohoto d˘vodu se
ztr·cejÌ dvÏ v˝hody pouûÌv·nÌ elektrick˝ch varn˝ch
ploten majÌcÌ za n·sledek-ztr·tu rovnomÏrnÈho
rozvodu tepla a vyööÌ spot¯ebu elektrickÈ energie.
Z·roveÚ dojde i k prodlouûenÌ doby va¯enÌ.
ï A co se t˝k· velikosti varn˝ch n·dob: ide·lnÌ stav je
kdy dno n·doby a varn· plotna majÌ stejn˝ pr˘mÏr.
Pr˘mÏr dna varnÈ n·doby m˘ûe b˝t o nÏco vÏtöÌ.
NedoporuËujeme pouûÌvat n·doby s menöÌm
pr˘mÏrem dna neû je pr˘mÏr varnÈ plotny.
ï Nikdy neponech·vejte zapnutou plotnu bez n·doby!
Plotnu vypnÏte o nÏco d¯Ìve, neû ukonËÌte probÌhajÌcÌ
va¯enÌ. Teplo akumulovanÈ ve varnÈ plotnÏ bude
staËit na dostateËnÈ dova¯enÌ p¯ipravovanÈho
pokrmu a tÌm i uöet¯Ìte elektrickou energii.
r.o
.
Spr·vnÈ pouûÌv·nÌ elektrick˝ch ploten
Obr. 2-b
⁄drûba a ËiötÏnÌ
s.
r.o
.
s.
r.o
.
P¯i jakÈkoliv ˙drûbÏ nebo ËiötÏnÌ varnÈ
desky je nutnÈ ji odpojit od p¯Ìvodu
elektrickÈ energie.
ra
h
of
tp
os
m
ik
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
EmailovÈ dÌly ËistÏte horkou m˝dlovou vodou. Nikdy
nepouûÌvejte abrazivnÌ mycÌ prost¯edky.
Korunky a krouûky um˝vejte pravidelnÏ v horkÈ m˝dlovÈ
vodÏ. Vûdy odstraÚte opatrnÏ vöechny zbytky potravin.
PravidelnÏ ËistÏte povrch varnÈ desky pomocÌ mÏkkÈho
had¯Ìku navlhËenÈho v horkÈ vodÏ s mal˝m obsahem
ËistÌcÌho prost¯edku. V û·dnÈm p¯ÌpadÏ nepouûÌvejte
n·sledujÌcÌ ËistÌcÌ prost¯edky:
- dom·cÌ Ëistidla a bÏlidla
- impregnovanÈ ËistÌcÌ houbiËky, kterÈ nejsou urËenÈ
pro ˙drûbu teflonov˝ch a jin˝ch neadheznÌch povrch˘
- ocelovÈ dr·tÏnky a ocelovou vlnu
- odstraÚovaË skvrn na vany a umyvadla
V p¯ÌpadÏ silnÈho zneËiötÏnÌ doporuËujeme pouûÌt
˙ËinnÏjöÌ mycÌ prost¯edek.
a
VöeobecnÈ informace
Obr. 3
NosnÈ m¯Ìûky
Servis a origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly
NosnÈ m¯Ìûky lze um˝vat v myËce n·dobÌ.
P¯ÌpadnÈ skvrny odstraÚte pomocÌ jemnÈho
neabrazivnÌho krÈmovÈho ËistiËe.
Nikdy nepouûÌvejte ocelovou vlnu, dr·tÏnky nebo
kyseliny.
JeötÏ neû tento spot¯ebiË opustil v˝robnÌ z·vod,
byl p¯ekontrolov·n a provϯen mnoha odbornÌky a
specialisty, aby tak byla zabezpeËena maxim·lnÌ
bezpeËnost a funkËnost.
VeökerÈ opravy, kterÈ je nutnÈ prov·dÏt, se musÌ
prov·dÏt s maxim·lnÌ pÈËÌ a pozornostÌ.
so
ft
r.o
.
m
ik
o
ik
o
Pravideln· ˙drûba
Nechejte si prost¯ednictvÌm servisnÌho st¯ediska
pravidelnÏ prov·dÏt revizi varnÈ desky, p¯ÌvodnÌ trubky
resp. hadice a p¯ipojenÈho regul·toru, je-li instalov·n.
Aby byla zabezpeËena dlouhodob· spr·vn· funkce
varnÈ desky, je nutnÈ pravidelnÏ mazat kohouty
vhodn˝m tukem.
ï PeriodickÈ promaz·nÌ kohout˘ m˘ûe prov·dÏt
jen kvalifikovan˝ pracovnÌk, kterÈmu z·roveÚ
sdÏlte veökerÈ zjiötÏnÈ z·vady a poruchy.
s.
a
Naöe servisnÌ st¯ediska a
specializovanÈ
prodejny
n·hradnÌch dÌl˘ pouûÌvajÌ pouze
origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly, kterÈ jsou
certifikov·ny jejich v˝robcem a
jsou oznaËeny n·sledujÌcÌm
logem.
ah
pr
ah
a
PomocÌ mÏkkÈho had¯Ìku navlhËenÈho v horkÈ vodÏ s
mal˝m obsahem ËistÌcÌho prost¯edku pravidelnÏ
odstraÚujte z varnÈ desky vöechny zbytky potravin.
TakÈ lze Ëas od Ëasu p¯eleötit povrch desky such˝m
had¯Ìkem s kapkou olivovÈho oleje (jeötÏ kdyû je deska
tepl·).
Z tohoto d˘vodu V·m doporuËujeme kontaktovat v
takov˝chto p¯Ìpadech vaöeho prodejce nebo nejbliûöÌ
servisnÌ st¯edisko, kde popÌöete zjiötÏn˝ problÈm. D·le
identifikujete v·mi vlastnÏn˝ spot¯ebiË a sdÏlÌte n·zev
modelu desky (Mod.), v˝robnÌ ËÌslo (Prod. No.) a
sÈriovÈ ËÌslo (Ser. No.). Tyto informace naleznete na
typovÈm ötÌtku.
pr
s.
Povrch varnÈ desky
r.o
.
Zap·lenÌ plamene je umoûnÏno pomocÌ keramickÈ
ÑsvÌËkyì s vestavÏnou elektrodou. (Obr·zek 1,
pÌsmeno C). Udrûujte tento prvek v dokonalÈ ËistotÏ.
Tak docÌlÌte snadnÈho zapalov·nÌ plamene.
Zkontrolujte, zda otvory v korunk·ch nejsou zanesenÈ
neËistotami.
so
ft
ZapalovacÌ svÌËky
m
FO 2110
5
Technick· data
s.
r.o
.
s.
r.o
.
V˝kon ho¯·k˘
Rychl˝ ho¯·k (velk˝)
3,0 kW (G20)-2,8 kW (G30-G31)
St¯ednÏ rychl˝ ho¯·k (st¯ednÌ)
2,0 kW
Pomocn˝ ho¯·k (mal˝)
1,0 kW
a
ra
h
a
3
II 2H3+
ra
h
T¯Ìda spot¯ebiËe
Kategorie spot¯ebiËe
P¯ipojenÌ plynu
of
tp
of
tp
NastavenÌ p¯Ìvodu plynu
ZemnÌ plyn G20-20 mbar
G 1/2"
m
ik
1500 W
1000 W
2000 W
os
Model EHM 6731
Mal· plotna
∅ 145 mm
Model EHM 6722
Mal· plotna
∅ 145 mm
Velk· plotna ∅ 180 mm
m
ik
os
ElektrickÈ plotny
ElektrickÈ p¯ipojenÌ
230V, 50Hz
RozmÏry varnÈ desky
DÈlka
ä̯ka
550 mm
470 mm
Informace pro instalaËnÌ techniky
m
6
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
V›ROBCE NEBUDE V é¡DN…M PÿÕPADÃ
AKCEPTOVAT é¡DNOU ODPOVÃDNOST ZA
VZNIKL… äKODY, NEBUDOU-LI DODRéOV¡NA
VEäKER¡ BEZPE»NOSTNÕ PRAVIDLA
UVEDEN¡ V TOMTO N¡VODU A VäEOBECNÃ
PLATN¡ RESP. Z¡KONN¡ PRAVIDLA
VZTAHUJÕCÕ SE K TOMUTO DRUHU V›ROBKU.
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
ï N·sledujÌcÌ instalaËnÌ a servisnÌ pokyny musÌ b˝t
v kaûdÈm p¯ÌpadÏ dodrûeny a mohou b˝t
prov·dÏnÈ pouze kvalifikovan˝m pracovnÌkem,
kter˝ je sezn·men s platn˝mi p¯edpisy
vztahujÌcÌmi se k tomuto typu v˝robku.
ï StÏny n·bytku, ve kterÈm bude varn· deska
instalov·na, nesmÌ v û·dnÈm p¯ÌpadÏ p¯esahovat
v˝öku pracovnÌ desky.
ï V û·dnÈm p¯ÌpadÏ neinstalujte varnou desku v
blÌzkosti snadno ho¯lav˝ch materi·l˘ jako jsou
nap¯Ìklad z·clony, utÏrky, apod.
ï P¯ed jak˝mkoliv z·sahem do varnÈ desky je
nutnÈ ji odpojit od elektrickÈ sÌtÏ. Jestliûe je
nutnÈ bÏhem mont·ûnÌ Ëi servisnÌ pr·ce mÌt
elektrick˝ p¯Ìvod zapojen, ujistÏte se, ûe jsou
dodrûov·na nutn· bezpeËnostnÌ pravidla.
ZapojenÌ plynu
s.
r.o
.
a
ra
h
of
tp
m
ik
m
ik
os
P¯Ìpojka plynu je umÌstÏna na rampÏ a vybaven· maticÌ
s vnit¯nÌm z·vitem o rozmÏru G 1".
NezapomeÚte mezi matku a p¯ipojovacÌ Ëlen vloûit
odpovÌdajÌcÌ tÏsnÏnÌ ( viz obr·zek 4).
Naöroubujte p¯ipojovacÌ Ëlen bez pouûitÌ hrubÈ sÌly,
nastavte ho do poûadovanÈ polohy a dob¯e ut·hnÏte.
os
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
Pro p¯ipojenÌ plynu k varnÈ desce pouûijte pruûnou
hadici s kovov˝m pl·ötÏm nebo nerezovou trubku,
kterÈ jsou urËenÈ pro tento typ pouûitÌ.
P¯i pouûitÌ pruûnÈ kovovÈ hadice se ujistÏte, ûe hadice
nenÌ v kontaktu s pohybliv˝mi dÌly nebo nenÌ nÏkde
p¯isk¯Ìpnut·. Stejnou pozornost vÏnujte tomuto pravidlu
i p¯i kombinovanÈ mont·ûi s troubou.
DŸLEéIT…: Jestliûe chcete, aby varn· deska pracovala
spr·vnÏ po dlouhou dobu a aby jste öet¯ili energii, je
nutnÈ aby hodnoty elektrickÈho p¯ipojenÌ a tlak plynu
odpovÌdaly p¯edepsan˝m hodnot·m.
FO 0067
Obr. 4
P¯ipojenÌ pomocÌ pruûnÈ nekovovÈ
hadice
A)
B)
C)
D)
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
D˘leûitÈ
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
LPG (propan-butan): pouûijte gumov˝ n·stavec ÑDì
(Obr·zek 4)
Nikdy nezapomeÚte do spoje vloûit tÏsnÏnÌ ÑBì. D·le
pokraËujte s p¯ipojov·nÌm na rozvod plynu.
Pouûit· pruûn· hadice musÌ splÚovat n·sledujÌcÌ
poûadavky:
- nikdy nesmÌ b˝t vystavena teplot·m vyööÌm neû je
teplota mÌstnosti, vyööÌ neû 30∞C, jestliûe hadice
musÌ b˝t vedena zadem, aby tak dos·hla uzavÌracÌho
kohoutu, je nutnÈ ji p¯ipojit dle obr·zku 4,
- nenÌ delöÌ neû 1500 mm,
- nesmÌ b˝t na nÌ û·dnÈ p¯iökrcenÌ nebo deformace,
- nenÌ nikde mechanicky nam·h·na a to jak krutem
nebo tahem,
- nenÌ nikde v kontaktu s ostr˝mi hranami nebo rohy,
- je vûdy dob¯e dostupn· v p¯ÌpadÏ kontroly jejÌho
stavu.
Zp˘sob kontroly jejÌho stavu a ochrana proti jejÌmu
poökozenÌ spoËÌv· v n·sledujÌcÌch bodech:
- na hadici nejsou patrnÈ û·dnÈ trhliny, ¯ezy, stopy po
op·lenÌ a to jak na jejÌch koncÌch, tak i na celÈ jejÌ
dÈlce,
- materi·l hadice nikde neztvrdl nebo nezpuch¯el a je
st·le dostateËnÏ pruûn·,
- p¯ipojovacÌ Ëleny nejsou zrezivÏlÈ,
- nenÌ p¯ekroËena jejÌ ûivotnost.
Jestliûe se objevÌ nÏkter· z v˝öe uveden˝ch vad, tak
hadici neopravujte, ale vymÏÚte ji za novou.
r.o
.
Jestliûe je moûnÈ jednoduch˝m zp˘sobem kontrolovat
celou dÈlku p¯ÌvodnÌ hadice, tak je moûnÈ pouûÌt pro
p¯Ìvod plynu pruûnou nekovovou hadici, kter· splÚuje
poûadovanÈ legislativnÌ poûadavky. Hadice musÌ b˝t
pevnÏ p¯ipojen· pomocÌ spojek, kterÈ splÚujÌ z·konnÈ
poûadavky na tento druh pouûitÌ.
Rampa s p¯ipojovacÌ matkou
TÏsnÏnÌ
Nastaviteln˝ p¯ipojovacÌ Ëlen
Gumov˝ n·stavec na p¯ipojenÌ
hadice s LPG (propan-butan)
Po provedenÌ koneËnÈho zapojenÌ je nutnÈ
provÈst zkouöku tÏsnosti. Ke zkouöce tÏsnosti
plynovÈho p¯ipojenÌ pouûijte m˝dlov˝ roztok
nebo speci·lnÌ prost¯edek ve spreji, kter˝ je
urËen˝ pro tento typ pouûitÌ. NIKDY
NEPOUéÕVEJTE OTEVÿEN› PLAMEN!
7
ElektrickÈ zapojenÌ
N·sledujÌcÌ p¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti m˘ûe
prov·dÏt pouze kvalifikovan˝ elektrik·¯,
kter˝ m· pro tento druh pr·ce poûadovanou
kvalifikaci.
PEVN¡ MÃDÃN¡ TRUBKA
NEBO PRUéN¡ HADICE
Z NEREZOV… OCELI
s.
r.o
.
s.
r.o
.
ANO
a
ra
h
ra
h
a
Spot¯ebiË je urËen pro p¯ipojenÌ na jednof·zov˝ p¯Ìvod
o napÏtÌ 230 V.
of
tp
of
tp
ElektrickÈ zapojenÌ musÌ b˝t provedeno ve shodÏ
s platn˝mi p¯edpisy a z·kony.
P¯ed vlastnÌm zapojenÌm :
NE
Obr. 5
FO 0238
r.o
.
Spot¯ebiË je dod·v·n s p¯ÌvodnÌm kabelem. Tento
kabel musÌ b˝t opat¯en odpovÌdajÌcÌ elektrickou
z·strËkou, kter· umoûnÌ p¯en·öet v˝kon uveden˝ na
typovÈm ötÌtku. Z·strËka musÌ b˝t zapojiteln· do urËenÈ
z·suvky. P¯ÌvodnÌ kabel p¯ipojte k urËenÈ z·strËce dle
obr·zku 5. Jestliûe bude spot¯ebiË zapojen p¯Ìmo do
sÌtÏ, je nutnÈ vedenÌ p¯eruöit dvoupÛlov˝m vypÌnaËem
s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt˘ 3 mm a typu urËenÈm
pro tento druh pouûitÌ.
P¯ipojovacÌ kabel musÌ b˝t instalov·n tak, aby û·dn·
jeho Ë·st nebyla ve styku s vyööÌ teplotou neû 90∞C.
HnÏd˝ vodiË (zapojen do svorkovnice u symbolu ÑLì)
musÌ b˝t vûdy zapojen do f·ze.
VIST
r.o
.
3) zkontrolujte z·suvku, p¯ÌpadnÏ dvoupÛlov˝ vypÌnaË
urËen˝ pro p¯ipojenÌ desky a provϯte snadnou
dostupnost jeötÏ p¯ed vlastnÌ mont·ûÌ na urËenÈ
mÌsto.
os
m
ik
2) zkontrolujte zda je p¯Ìvod spr·vnÏ uzemnÏn ve
spot¯ebiËi ve shodÏ s platn˝mi p¯edpisy.
m
ik
os
1) Zkontrolujte zda hlavnÌ pojistka a dom·cÌ elektrick·
instalace m˘ûe b˝t pouûita pro p¯ipojenÌ varnÈ
desky (viz hodnoty na typovÈm ötÌtku)
V˝mÏna elektrickÈho kabelu
8
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
FO 0073
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
Pro tento druh spot¯ebiËe lze pouûÌt pouze kabel typu
H05 V2V2-F T90 nebo H05 BB-F (Kabel: 3 x 1,5 mm2.
Zelenoûlut˝ zemnÌcÌ vodiË musÌ b˝t o p¯ibliûnÏ 2 cm
delöÌ neû zb˝vajÌcÌ dva vodiËe (viz obr·zek 6).
Nulov˝
vodiË
ZemnÌcÌ vodiË
(zelenoûlut˝)
Obr. 6
P¯izp˘sobenÌ pro r˘znÈ druhy plynu
s.
r.o
.
s.
r.o
.
V˝mÏna trysek
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
ï SejmÏte m¯Ìûku
ï Sundejte korunku a krouûek ho¯·ku
ï trubkov˝m klÌËem ËÌslo 7 trysku vyöroubujte a
vyjmÏte (obr·zek 7) a vymÏÚte ji za poûadovanou
dle druhu plynu (viz tabulka 2).
ï OpaËn˝m postupem varnou desku sestavte do
v˝chozÌho stavu.
ï VymÏÚte ötÌtek (umÌstÏn˝ v blÌzkosti p¯Ìvodu
plynu) odpovÌdajÌcÌ pouûitÈmu plynu. Tento
ötÌtek naleznete v balÌËku spolu s odpovÌdajÌcÌmi
tryskami.
Jelikoû tlak p¯iv·dÏnÈho plynu m˘ûe b˝t r˘zn˝ nebo
i kolÌsat, je nutnÈ nainstalovat na p¯ÌvodnÌ trubku
odpovÌdajÌcÌ regul·tor tlaku a to ve shodÏ s platn˝mi
p¯edpisy.
FO 0392
os
m
ik
m
ik
os
Obr. 7
NastavenÌ minim·lnÌho v˝konu
ho¯·k˘
Obr. 8
NastavenÌ minim·lnÌho v˝konu plynov˝ch ho¯·ku
proveÔte n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
ï Zapalte ho¯·k.
ï OtoËte ho¯·k na minim·lnÌ hodnotu.
ï Sundejte vröek ovladaËe ho¯·ku
ï Tenk˝m öroubov·kem nastavte obtokov˝ öroub
(viz obr·zek 8). P¯i zmÏnÏ ze zemnÌho plynu na
propan-butan (LPG), öroub zaöroubujte aû na
doraz ve smÏru chodu hodinov˝ch ruËiËek,dokud
se nedos·hne klidnÈho malÈho plamene. Jestliûe
p¯epojujete z LPG (propan-butan) na zemnÌ plyn,
tak vyöroubujte öroubek asi o 1/4 ot·Ëky, dokud
nedos·hnete klidnÈho malÈho plamene.
ï Nakonec zkontrolujte, zda plamen nezhasne p¯i
prudkÈ zmÏnÏ z maxim·lnÌho na minim·lnÌ v˝kon.
Tento proces je velice jednoduch˝ a lze ho prov·dÏt
kdykoliv po instalaci varnÈ desky do linky.
RegulaËnÌ örouby
Tabulka 1: Pr˘mÏr obtokovÈho v˝vodu
40
32
28
a
a
s.
Rychl˝
St¯ednÏ rychl˝
Pomocn˝
m
ah
Redukovan˝
v˝kon
kW
pr
Nomin·lnÌ
p¯Ìkon
kW
Nomin·lnÌ
spot¯eba
so
ft
ZnaËka
trysky
1/100 mm
3
zemnÌ
plyn
G20
rychl˝ (velk˝)
st¯ednÏ rychl˝ (st¯ednÌ)
pomocn˝ (mal˝)
119
96
70
3,0
2,0
1,0
propan /
butan
LPG
rychl˝ (velk˝)
st¯ednÏ rychl˝ (st¯ednÌ)
pomocn˝ (mal˝)
86
71
50
2,8
2,0
1,0
Nomin·lnÌ
tlak
mbar
m /h
g/h
0,65
0,45
0,33
0,286
0,190
0,095
-
20
0,65
0,45
0,33
-
202
144
72
28-30/37
ik
o
ik
o
so
ft
Typ ho¯·ku
m
pr
ah
Tabulka 2: Trysky
Druh
plynu
r.o
.
Pr˘mÏr
obtokovÈho
v˝vodu
1/100 mm
s.
r.o
.
Ho¯·k
9
P
P
SR
A
Model EHM 6731
SR
of
tp
os
m
ik
58
0
0
50
0
50
os
58
0
m
ik
of
tp
A
ra
h
ra
h
a
SR
a
R
P
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Zabudov·nÌ do linky
Model EHM 6722
SR
R
A
58
0
0
50
Model EHG 671
r.o
.
s.
a
ah
pr
pr
ah
a
s.
r.o
.
Tento typ varn˝ch desek lze zabudovat do linky,
v rozsahu hloubek 550-600 mm. RozmÏry desky jsou
uvedenÈ v odpovÌdajÌcÌm diagramu. RozmÏry jsou
uvedenÈ v milimetrech.
Minim·lnÌ vzd·lenost zadnÌ hrany v˝¯ezu od stÏny musÌ
b˝t 55 mm.
Jestliûe jsou kolem varnÈ desky stÏny nebo jin˝
kuchyÚsk˝ n·bytek, tak musÌ b˝t hrany boËnÌch v˝¯ez˘
od nich vzd·leny minim·lnÏ 100 mm.
m
10
so
ft
ik
o
m
= Rychl˝ ho¯·k
= St¯ednÏ rychl˝ ho¯·k
= Pomocn˝ ho¯·k
= Elektrick· plotna
ik
o
R
SR
A
P
so
ft
Bude-li nad varnou deskou instalov·na digesto¯ nebo
jin˝ n·bytek, tak je nutnÈ je umÌstit nejmÈnÏ 650 mm
nad deskou.
Zabudov·nÌ do kuchyÚskÈ linky
s.
r.o
.
a
ra
h
30
of
tp
470
FO 2098
os
Obr. 9
550
FO 0199
m
ik
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
Tento druh varn˝ch desek lze instalovat do kuchyÚskÈho n·bytku s otvorem o rozmÏrech uveden˝ch na
obr·zku 9. Instalaci desky do linky proveÔte
n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
1) SejmÏte nosnÈ m¯Ìûky, korunky ho¯·k˘ a desku
otoËte vzh˘ru nohama a to tak abyste nepoökodili
zapalovacÌ svÌËky.
2) TÏsnÏnÌ dodanÈ spolu s deskou poloûte kolem
celÈho okraje v˝¯ezu pracovnÌ desky kuchyÚskÈ
linky, poloûte jej p¯esnÏ na p¯ednÌ a zadnÌ okraj
hrany desky a to tak, ûe nikde nep¯esahuje.
3) Varnou desku otoËte zpÏt a mÌrn˝m tlakem ji vloûte
do vy¯ÌznutÈho otvoru a p¯ipevnÏte ji pomocÌ öroub˘
(obr·zek 10). SmÏrov·nÌm öroubu lze dorovnat
spr·vnÈ uloûenÌ tÏsnÏnÌ. P¯ÌpadnÈ p¯ebytky tÏsnÏnÌ
lze jednoduöe odstranit.
Hrana varnÈ desky vytvo¯Ì spolu s tÏsnÏnÌm dvojit˝
labyrint, kter˝ zaruËÌ dokonalÈ utÏsnÏnÌ proti p¯ÌpadnÈmu
pronik·nÌ kapalin pod desku.
55 m
i n.
s.
r.o
.
RozmÏry na obr·zcÌch jsou v milimetrech
a
UPOZORNÃNÕ: Vûdy kdyû p¯ipevÚujete desku
pomocÌ svorky v blÌzkosti p¯Ìvodu elektrickÈho
kabelu, tak se ubezpeËte, ûe kabel nenÌ nikde
s touto svorkou v kontaktu (viz obr·zek 11).
Obr. 10
r.o
.
ah
A
B
Obr. 11
ik
o
so
ft
pr
A
m
so
ft
ik
o
m
s.
NE
pr
ah
a
ANO
a
s.
r.o
.
a) TÏsnÏnÌ
B
A) Mont·ûnÌ svorka
B) P¯ÌvodnÌ kabel
11
R˘znÈ moûnosti zabudov·nÌ
V tomto p¯ÌpadÏ je nutnÈ n·bytkov˝ dÌl sestavit tak,
aby nemohlo dojÌt ke kontaktu se spodkem varnÈ
desky, kter· se bÏhem provozu zah¯Ìv·. MoûnÈ ¯eöenÌ
je naznaËeno na obr·zku 12.
Instalovan˝ panel pod varnou deskou musÌ b˝t
jednoduöe demontovateln˝ v p¯ÌpadÏ opravy spot¯ebiËe.
RozmÏry varnÈ desky musÌ odpovÌdat rozmÏr˘m
uveden˝m na obr·zcÌch 13 a 14 a z·roveÚ musÌ b˝t
varn· deska vybaven· podpÏrami, kterÈ budou
zajiöùovat dobrÈ vÏtr·nÌ.
Aby se zamezilo p¯eh¯·tÌ spot¯ebiËe, musÌ se instalace
provÈst zp˘sobem zn·zornÏn˝m na obr·zcÌch 15 a 16.
ElektrickÈ p¯ipojenÌ varnÈ desky a trouby musÌ b˝t
vedeno samostatnÏ, jednak z d˘vodu bezpeËnosti a
jednak z d˘vodu lehkÈ demont·ûe v p¯ÌpadÏ pot¯eby.
Bude-li nad varnou deskou instalov·na digesto¯ nebo
sk¯ÌÚky, tak musÌ b˝t instalov·ny minim·lnÏ 650mm
nad deskou (obr·zek 17).
a
ra
h
of
tp
os
m
ik
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
KuchyÚsk· sk¯ÌÚka s troubou
s.
r.o
.
KuchyÚsk· sk¯ÌÚka s dv̯ky
Obr. 13
Obr. 12
30
30
470
Obr. 14
b
560 min.
591
20 min
380
140
FO 0198
s.
r.o
.
a) Demontovateln˝ panel
b) Prostor vhodn˝ pro p¯ipojovacÌ
prvky
r.o
.
FO 0947
FO 1013
Obr. 17
50 cm2
180 cm2
12
360 cm2
FO 0938
FO 2099
650 mm
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
120 cm 2
FO 0939
pr
ah
a
pr
ah
a
Obr. 16
Obr. 15
s.
a
60
550 min.
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly
-
a
os
-
ra
h
-
poökozenÌ nebo poûadavky vzniklÈ v d˘sledku
p¯epravy, nespr·vnÈho pouûitÌ nebo nedbalosti,
v˝mÏny û·rovek a snÌmateln˝ch Ë·stÌ ze skla nebo
plastick˝ch hmot
n·klady spojenÈ s poûadavky na odstranÏnÌ z·vad
spot¯ebiËe, kter˝ je nespr·vnÏ instalov·n
spot¯ebiËe, kterÈ jsou pouûÌv·ny v komerËnÌm
prost¯edÌ vËetnÏ pronajÌman˝ch
zemÏ EvropskÈho spoleËenstvÌ. Lze pouûÌt
standardnÌ z·ruku, ale zajiötÏnÌ, ûe spot¯ebiË splÚuje
normy platnÈ v p¯ÌsluönÈ zemi, kam byl spot¯ebiË
dopraven, je na zodpovÏdnosti a na n·klady
vlastnÌka. M˘ûe b˝t vyûadov·n doklad o koupi.
of
tp
-
s.
r.o
.
V˝jimky - tato z·ruka se nevztahuje na:
m
ik
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte v nÏm
uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech si budete
moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout
se zbyteËn˝m vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·sti
nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû ..." a "Servis" obsahujÌ
doporuËenÌ, co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû
zavol·te servisnÌho technika.
Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje,
zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ st¯edisko
Electrolux.
UjistÏte se, ûe m˘ûete sdÏlit model a seriovÈ ËÌslo
spot¯ebiËe. Tyto informace naleznete na datovÈm ötÌtku
p¯Ìstroje.
Origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly lze koupit od autorizovan˝ch
st¯edisek servisu Electrolux.
Model ...........................................................
PodmÌnky z·ruky
»Ìslo v˝robku (E/PNC No.) ............................
SeriovÈ ËÌslo (F/Serial. No.) ............................
eventuelnÏ KD ... ... ... / ...
V p¯ÌpadÏ technick˝ch problÈm˘ v·m bude
i n·ö znaËkov˝ servis kdykoliv k dispozici, volejte
2 6112 6112. Adresy:
ServisnÌ st¯edisko Electrolux
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ na
zaË·tku tohoto n·vodu. V˝robce nezodpovÌd· za
vady zp˘sobenÈ nespr·vnÏ pouûÌvan˝m v˝robkem
nebo v˝robkem pouûÌvan˝m pro jinÈ ˙Ëely neû jsou
˙Ëely specifikovanÈ v tomto n·vodu.
m
so
ft
ik
o
m
r.o
.
BezpeËnost
pr
ah
a
s.
r.o
.
My, v˝robce, zaruËujeme, ûe jestliûe bÏhem 24 mÏsÌc˘
od data zakoupenÌ tohoto spot¯ebiËe Electrolux se
tento spot¯ebiË nebo jak·koli jeho Ë·st uk·ûou jako
vadnÈ pouze z d˘vodu vadnÈho zpracov·nÌ nebo
vadnÈho materi·lu, provedeme podle naöeho uv·ûenÌ
buÔ opravu nebo v˝mÏnu tÈhoû bez placenÌ za pr·ci,
materi·l nebo p¯epravu za p¯edpokladu, ûe:
- spot¯ebiË byl spr·vnÏ instalov·n a pouûÌv·n pouze
na napÏtÌ uvedenÈ na ötÌtku jmenovit˝ch hodnot
- spot¯ebiË byl pouûÌv·n pouze pro norm·lnÌ dom·cÌ
˙Ëely a v souladu s pokyny v˝robce pro provoz a
˙drûbu
- na spot¯ebiËi neprov·dÏla servis, ˙drûbu ani opravu
jin· neû n·mi autorizovan· osoba, kter· spot¯ebiË
nerozebÌrala ani s nÌm jinak nemanipulovala
- vöechny servisnÌ pr·ce podle tÈto z·ruky musÌ
prov·dÏt servis Electrolux nebo jÌm autorizovanÈ
st¯edisko
- kaûd˝ vymÏnÏn˝ spot¯ebiË nebo vymÏnÏn· vadn·
souË·st se stanou naöÌm vlastnictvÌm
- tato z·ruka platÌ vedle vaöich z·konn˝ch nebo jinak
pr·vnÏ podloûen˝ch pr·v
- rozhodujÌcÌ podmÌnky z·ruky jsou uvedeny na
z·ruËnÌm listu
13
m
m
so
ft
ik
o
so
ft
ik
o
a
ah
pr
a
ah
pr
s.
s.
r.o
.
r.o
.
of
tp
os
m
ik
of
tp
os
m
ik
ra
h
ra
h
a
a
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising