KINO DOMOWE Wielokana³owe systemy g³oœnikowe
Francuska firma Cabasse wyœmienicie radzi sobie w projektach,
przepraszam za wyra¿enie, dizajnerskich. Oferuje zarówno konstrukcje
monumentalne, unikalne i piekielnie drogie, jak i zgrabne systemiki
sk³adaj¹ce siê z seksownych g³oœniczków w metalowych mundurkach.
Zestaw Gallia jest dostêpny na rynku ju¿ od ponad roku, ale dla
produktów g³oœnikowych to ¿aden wiek.
S
ystem ma klasyczne sk³adniki - piêæ identycznych satelitów oraz aktywny subwoofer. Elementy dostêpne s¹ w kolorach
czarnym i srebrnym. Obudowy satelitów s¹
aluminiowe – solidne, ale doœæ p³askie – a wiêc
wygodne, równie¿ dla monta¿u naœciennego.
Mamy jednak kilka opcji zamocowania: mo¿na
je postawiæ, powiesiæ na specjalnych haczykach lub zainstalowaæ na wolnostoj¹cym standzie z prêtów. W komplecie (równie¿ dla subwoofera) s¹ maskownice w dwóch wersjach:
szara i czarna. Obydwie wygl¹daj¹ znakomicie.
Przetworniki ujawniaj¹ce siê po zdjêciu os³onki ujawniaj¹ dwudro¿ny uk³ad koaksjalny o symbolu DOM15/ 10T15. Membrana 15-cm niskoœredniotonowego jest zrobiona z firmowego materia³u kaladex – znamy go od dawna, ale do tej
pory spotykaliœmy tylko w g³oœnikach wysokotonowych. Tymczasem tutaj kopu³ka tweetera
(œrednica 19-mm) zrobiona jest z metalu.
Wylot bas-refleksu znajduje siê pod przetwornikami. Zaciski g³oœnikowe, ulokowane
w niewielkiej wnêce tylnego panelu, s¹ sprê¿ynkowe, akceptuj¹ kabel o przekroju do 1,5 mm 2.
Subwoofer nie jest ani szczególnie urodziwy,
ani brzydki czy k³opotliwie du¿y. Ot, prostopad³oœcienny klocek, który pnie siê w górê, jest g³êboki, ale za to w¹ski. Urz¹dzenie ma nieco konSumator Cabasse zbiera sygna³y z piêciu
kana³ów amplitunera AV i przekazuje
ich mix do subwoofera.
O
D
S
£
U
C
H
C
32
abasse zawsze kojarzy mi siê z dwoma gatunkami brzmieniowymi: brzytwiast¹ ostroœci¹ znan¹ z normalnych, wolnostoj¹cych kolumn
oraz rozleniwiaj¹c¹ ³agodnoœci¹, któr¹ prezentowa³y systemy sub-sat. Gallia nie ³amie tej regu³y,
zachodz¹ jednak pewne odstêpstwa, które wychodz¹ na korzyœæ. Satelitki zion¹ dŸwiêkiem
gêstym, ³agodnym, w którym najwa¿niejsza jest
œrednica. Jej dŸwiêki s¹ spokojne, obszerne i zaokr¹glone, zwykle jednak maj¹ dobrze zarysowane kontury. Wci¹¿ daleko do krystalicznej analitycznoœci, brzmienie pozostaje po stronie lepkiej
muzykalnoœci, i obraz by³by nieco zbyt ciemny,
gdyby nie charakterystyczna góra, zasypuj¹ca
s³uchacza jakby opi³kami szczegó³ów. Jej dŸwiêki
s¹ w gruncie rzeczy ciche i stonowane, a jednoczeœnie nasycone ostroœci¹ i energi¹. Ten styl
CabasseSobowtór
GALLIA
z sumatorem
funduj¹cy system pod³¹czeniowy, ale jego specyfika wynika bardziej z charakterystyki satelitów,
ni¿ subwoofera, a tak¿e z zapobiegliwoœci konstruktora systemu, aby zapewniæ jak najlepsze
brzmienie. Otó¿ by uruchomiæ system w najw³aœciwszy sposób, do subwoofera nale¿y dostarczyæ
nie tylko sygna³ LFE z amplitunera, ale równie¿
doprowadziæ, wykorzystuj¹c drugie wejœcie,
przebieg ze specjalnego sumatora, który za pomoc¹ piêciu koñcówek ³¹czymy z wyjœciami g³oœnikowymi wszystkich piêciu kana³ów amplitunera
(równolegle z kablami prowadz¹cymi do satelitów). Skomplikowane, niewygodne (chocia¿ dla
os³ody, razem ze swym sumatorem, Cabasse
funduje zaciski, w których mo¿na komfortowo
œcisn¹æ kable o znacznym przekroju), ale ma
operowania wysokimi czêstotliwoœciami pomaga
w tworzeniu wra¿enia przestrzennoœci. Ogólne
wra¿enie otwartoœci sceny jest dobre, rozstawienie instrumentów w³aœciwe.
W systemie Gallia satelity rzeczywiœcie doskonale ³¹cz¹ siê z modu³em basowym – o ile poœwiêcimy trochê czasu na znalezienie jego optymalnego ustawienia w pomieszczeniu. Subwoofer brnie przecie¿ doœæ wysoko na skali czêstotliwoœci. Charakter basu jest ciekawy – trochê
twardy, na pewno dobrze zorganizowany i kontrolowany. Pojawiaj¹ siê nawet bardzo niskie tony,
choæ elektronicznie wytworzone efekty potrafi¹
ju¿ os³abiæ dynamikê. Sobowtór Cabasse gra jednak w sposób dziarski i odwa¿ny, nie pozwalaj¹c
ca³oœci brzmienia zbytnio siê rozleniwiæ.
wrzesieñ 2006
W satelitach zainstalowano koaksjalny uk³ad
przetworników.
GALLIA
Cena [z³]
Dystrybutor
6000
THE HI-END
www.hiend.pl
Estetyka i funkcjonalnoϾ
Subwoofer wygl¹da przeciêtnie, ale satelity bêd¹ siê
podobaæ. Dobre mo¿liwoœci instalacyjne.
Wykonanie i komponenty
Obudowy satelitów w ca³oœci metalowe. Oryginalne
przetworniki w uk³adzie koaksjalnym. Skomplikowany,
ale akustycznie korzystny sposób pod³¹czenia.
Brzmienie
Nasycony, stabilny œrodek pasma, wyraziste, choæ
wcale nie przerysowane wysokie tony. Mocny bas.
Dobra spójnoœæ i otwartoœæ w ca³ym pasmie.
Wielokana³owy system g³oœnikowy KINO DOMOWE
Po wyregulowaniu
subwoofera,
manipulatory
mo¿emy zakryæ
szar¹ lub czarn¹
maskownic¹
(obydwie na
wyposa¿eniu).
sens. Otó¿ tak ma³e satelity, jak w systemie Gallia, niezale¿nie od ustawieñ
czêstotliwoœci podzia³u (miêdzy nimi a kana³em LFE), jakie mo¿emy zadysponowaæ w procesorze wielokana³owym (amplitunerze), po prostu nie s¹
zdolne przetwarzaæ czêstotliwoœci poni¿ej ok. 200Hz. Je¿eli wiêc ustawienia te nie pozwalaj¹ ustaliæ tak wysokiej czêstotliwoœci podzia³u, to pomiêdzy zakresem przetwarzanym przez subwoofer a satelitami pojawi siê
przerwa – tzw. dziura subwooferowa”. Jak najbardziej zasadne jest wiêc
skierowanie czêstotliwoœci z tego zakresu, pojawiaj¹cych siê na wyjœciach
g³oœnikowych (a nie LFE), do subwoofera. Oczywiœcie subwoofer przefiltruje sobie odpowiedni zakres i zmiksuje go z sygna³em z wejœcia LFE. Na
przedniej p³ycie subwoofera, na metalowym talerzyku, znalaz³y siê trzy
regulatory: czêstotliwoœci odciêcia (minimum i maksimum), g³oœnoœci oraz
fazy (p³ynnie pomiêdzy 0 O i 180O). G³oœnik ma 21 cm œrednicy i membranê
z materia³u przypominaj¹cego polipropylen (firmowy kod: P2C). Przetwornik siedzi w dolnej p³ycie, tam te¿ ulokowano dwa otwory bas-refleks.
S atelity
S ubwoofer g³oœnik centralny
P O D S T A W O W E DANE:
Pasmo przenoszenia [Hz] (+/-3dB) 150-20 000
Moc znamionowa [W]
70
EfektywnoϾ [dB]
92
Wymiary (WxSxG)[cm]
23x20x10
Masa [kg]
2,2
Pasmo przenoszenia [Hz] (+/-3dB)
Moc wzmacniacza [W]
Wymiary (WxSxG)[cm]
Masa [kg]
30-170
150
42x26x44
16
Subwoofer systemu Gallia ma dwa wejœcia – i od razy obydwa
wykorzystujemy, jedno sygna³em LFE, drugie sygna³em z sumatora.
21-cm g³oœnik
i jego
towarzystwo
- dwa otwory
bas-refleks.
guzik do pdf v2
wrzesieñ 2006
33
Download PDF

advertising