AEG FRESH AROMA KAM300 Specifications

AEG FRESH AROMA KAM300 Specifications
COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300
D • GR • NL • F • GB
DAnleitung........................... 3–23
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR Βιβλίο οδηγιών................. 3–23
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά το μιξεράκι, παρακαλούμε
διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας
στη σελίδα 4.
NLGebruiksaanwijzing........ 3–23
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 5 voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
F
Mode d’emploi................. 3–23
Avant d'utiliser cet appareil pour
la première fois, veuillez lire les
consignes de sécurité en page 5.
GB Instruction book............25–35
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 26.
D
GR
A
B
NL
I
C
F
K
R
J
Q
GB
D
M
N
L
O
P
H
E
F
G
D
GR
NL
Teile
Εξαρτήματα
Onderdelen
Éléments
A. Kaffeebohnenbehälter für
Mahlwerk
B. Wahlschalter für Mahlgrad
C.Mahlwerkskanal
D.Schwenkfilter
E. Kaffeekanne mit Deckel
F. Beschichtete Warmhalteplatte
G. Drehbare Bodenplatte
H. Taste zum Öffnen des
Schwenkfilters
I.Wasserbehälter
J.Display
K. Taste zum Einstellen der
Tassenanzahl
L. Taste zum Einstellen der
Kaffeestärke
M. Taste zum Einstellen eines
Programms
N. Taste zum Einstellen der
Uhrzeit (Stunden)
O. Taste zum Einstellen der
Uhrzeit (Minuten)
P.EIN/AUS-Schalter
Q. Wahltaste für vor gemahlenen Kaffee
R. Taste „Aroma“
A.
B.
C.
D.
E.
A.Koffiebonencontainer
B. Instelling fijnheid
C.Maalkanaal
D.Filterbakje
E. Koffiepot en deksel
F.Gelaagde
verwarmingsplaat
G. Draaibare basis
H. Filterbakje openen
I.Waterbak
J.Display
K. Toets voor aantal kopjes
L. Toets voor sterkte van de
koffie
M. Toets voor programmaactivering
N. Insteltoets, uren
O. Insteltoets, minuten
P.AAN/UIT-knop
Q. Toets voor gebruik van
voorgemalen koffie
R.Aromatoets
A. Réservoir à grains du
moulin à café
B. Réglage de la finesse de la
mouture
C.Goulotte
D. Filtre sur pivot
E. Verseuse et couvercle
F. Plaque chauffante
G. Base rotative
H. Déverrouillage du filtre sur
pivot
I. Réservoir d’eau
J.Affichage
K. Touche de sélection du
nombre de tasses
L. Touche de sélection de
l’intensité du café
M. Touche d’activation
du programme”
N. Touche de réglage de
l’heure
O. Touche de réglage des
minutes
P. Interrupteur marche/
arrêt
Q. Touche pour café prémoulu
R. Touche Arôme
Δοχείο κόκκων μύλου καφέ
Ρύθμιση λεπτότητας άλεσης
Κανάλι μύλου
Περιστρεφόμενο φίλτρο
Κανάτα καφέ και καπάκι
κανάτας
F. Πλάκα θέρμανσης με
επίστρωση
G. Περιστρεφόμενη βάση
H. Άνοιγμα περιστρεφόμενου
φίλτρου
I. Δοχείο φρέσκου νερού
JΟθόνη
K. Κουμπί για τον αριθμό των
φλιτζανιών
L. Κουμπί έντασης καφέ
M. Κουμπί ενεργοποίησης
προγράμματος
N. Κουμπί ρύθμισης ρολογιού,
ώρα
O. Κουμπί ρύθμισης ρολογιού,
λεπτά
P. Κουμπί ενεργοποίησης
Q. Κουμπί προαλεσμένου καφέ
R. Κουμπί αρώματος
F
3
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
Lesen Sie sich die folgenden
Anweisungen sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät zum ersten Mal
verwenden.
• Das Gerät kann durch Kinder
ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder
Erfahrung/mangelndem Wissen
benutzt werden, wenn sie durch
eine für ihre Sicherheit zuständige
Person beaufsichtigt werden oder von
dieser Person Anweisungen erhielten,
wie das Gerät sicher zu bedienen
ist, und welche Gefahren bei nicht
ordnungsgemäßer Bedienung
bestehen. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen
oder Wartungsarbeiten durchführen,
es sei denn, sie sind älter als 8 und
werden beaufsichtigt.
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom
Gerät und dem Netzkabel fern.
• Das Gerät darf nur an eine
Stromversorgung angeschlossen
werden, deren Spannung und
D
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρη σιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηρια κές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν
επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν
τους κινδύνους που ενέχονται. Τα
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με
τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση
από το χρήστη δεν πρέπει να πραγ ματοποιούνται από παιδιά παρά
μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών και
εφόσον επιβλέπονται.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώ διό της μακριά από παιδιά κάτω των
8ετών.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο
σε παροχή ρεύματος του οποίου η
τάση και η συχνότητα συμμορφώ νονται με τις προδιαγραφές που
αναγράφονται στην πλακέτα με τα
GR
4
•
•
•
•
•
•
•
Frequenz mit den Angaben auf dem
Typenschild übereinstimmt!
Das Gerät niemals verwenden, wenn–
das Netzkabel oder– das Gehäuse
beschädigt ist.
Das Gerät darf nur mit einer
geerdeten Steckdose verbunden
werden. Falls notwendig kann
ein Verlängerungskabel für 10 A
verwendet werden.
Wenn das Gerät oder das Netzkabel
beschädigt ist, muss es zur
Vermeidung von Gefahren vom
Hersteller, vom Kundendienst oder
von einer entsprechend qualifizierten
Person ausgetauscht werden.
Das Gerät immer auf eine ebene
Fläche stellen.
Das Gerät nie unbeaufsichtigt
lassen, wenn es mit dem Stromnetz
verbunden ist.
Das Gerät muss nach jeder
Verwendung vor der Reinigung
und Wartung ausgeschaltet werden
und der Netzstecker muss gezogen
werden.
Während des Betriebs können sich
Gerät und Zubehör erhitzen. Nur
ausgewiesene Griffe und Knöpfe
verwenden. Das Gerät abkühlen
χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην
πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται
μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρει αστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για
10 A.
• Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή
στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατα σκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις
ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για
την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε
επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή
χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδε μένη στην παροχή ρεύματος.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή και
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα κάθε φορά μετά τη
χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν
τη συντήρηση.
• Η συσκευή και τα εξαρτήματά της
θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας. Χρησι-
•
•
•
•
•
•
lassen, bevor es gereinigt oder
aufbewahrt wird.
Das Netzkabel darf mit den heißen
Teilen des Geräts nicht in Kontakt
kommen.
Das Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
Die auf den Geräten angegebene
maximale Füllhöhe nicht
überschreiten.
Das Gerät nicht auf einer heißen
Fläche oder in der Nähe einer
Wärmequelle abstellen oder
verwenden.
Das Gerät darf nicht im Freien
verwendet werden.
Dieses Gerät ist nur für den Einsatz
im Haushalt geeignet. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für durch
unsachgemäßen Einsatz verursachte
mögliche Schäden.
μοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες
λαβές και χερούλια. Αφήστε τη
συσκευή να κρυώσει πριν την καθα ρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
• Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη
της συσκευής.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή
σε άλλο υγρό.
• Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο
πλήρωσης που αναγράφεται στις
συσκευές.
• Μη χρησιμοποιείται και μη τοποθε τείτε τη συσκευή σε καυτή επιφά νεια ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
• Η συσκευή προορίζεται μόνο για
χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακή χρήση. Ο κατασκευα στής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχό μενη ζημιά που προκλήθηκε από
ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
Veiligheidsadvies / Consignes de sécurité
NL
F
Lees de volgende aanwijzing
zorgvuldig door voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder
en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, indien
zij onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen over het veilig
gebruiken van het apparaat en indien
zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
• Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
• Reiniging en onderhoud mag niet
worden uitgevoerd door kinderen
tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er
toezicht is.
• Houd het apparaat en de snoeren
buiten het bereik van kinderen jonger
dan 8 jaar.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stopcontact
met een voltage en frequentie die
overeenkomen met de specificaties
op het modelplaatje.
Les instructions suivantes doivent être
lues attentivement avant d’utiliser la
machine pour la première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par
des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles
et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l’expérience
sont insuffisantes, à condition
d’être surveillés ou d’avoir reçu des
instructions concernant l’utilisation
sécurisée de l’appareil et de
comprendre les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil.
• Seuls les enfants âgés de plus de
8 ans, surveillés par un adulte,
peuvent entreprendre une opération
de nettoyage ou de maintenance sur
l’appareil.
• L’appareil et son cordon
d’alimentation doivent être conservés
hors de portée des enfants âgés de
moins de 8 ans.
• L’appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik of til het apparaat nooit op
als - de voedingskabel is beschadigd, de behuizing is beschadigd.
Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. Indien nodig kunt u een
verlengkabel gebruiken die geschikt
is voor 10 A.
Als het apparaat of de
voedingskabel is beschadigd,
moet deze door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een
andere gekwalificeerde persoon
worden vervangen om risico’s te
vermijden.
Plaats het apparaat altijd op een
horizontale, vlakke ondergrond.
Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter als de stekker in het
stopcontact zit.
Schakel het apparaat na elk gebruik
uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u het reinigt of
onderhoudt.
Het apparaat en de accessoires
worden heet tijdens het gebruik.
Gebruik alleen originele hendels en
knoppen. Laat het apparaat afkoelen
voordat u dit reinigt of wegzet.
d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
Ne jamais utiliser ou mettre en
marche l’appareil si – le cordon
d’alimentation est endommagé ; – le
corps de l’appareil est endommagé.
L’appareil doit être branché à une
prise électrique reliée à la terre. Une
rallonge électrique adaptée à une
intensité de 10 A peut être utilisée si
nécessaire.
Si l’appareil ou le cordon
d’alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant,
l’un de ses réparateurs ou toute
autre personne dûment qualifiée afin
d’éviter tout danger.
L’appareil doit toujours être placé
sur une surface de travail plane et
horizontale.
Ne jamais laisser l’appareil sans
surveillance lorsqu’il est branché sur le
réseau électrique.
L’appareil doit être éteint et
débranché du réseau électrique
après chaque utilisation et avant tout
nettoyage ou entretien.
L’appareil et ses accessoires
deviennent chauds en cours de
fonctionnement. Utiliser les poignées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De voedingskabel mag de hete delen
van het apparaat niet raken.
Dompel het apparaat nooit in water
of andere vloeistoffen.
Overschrijd niet het maximale
vulvolume, zoals aangegeven op het
apparaat.
Plaats of gebruik het apparaat niet
op een heet oppervlak of bij een
warmtebron.
Het apparaat is enkel bedoeld voor
gebruik binnenshuis.
Dit apparaat is enkel bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor mogelijke schade die het gevolg
is van onjuist gebruik.
D
GR
NL
F
GB
et les boutons prévus à cet effet
uniquement. Laisser l’appareil
refroidir avant de le nettoyer ou de le
ranger.
Le cordon d’alimentation ne doit
pas entrer en contact avec les pièces
chaudes de l’appareil.
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau
ou tout autre liquide.
Ne pas dépasser le volume de
remplissage maximum indiqué sur
l’appareil.
Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur
une surface brûlante ou à proximité
d’une source de chaleur.
Cet appareil est réservé à une
utilisation à l’intérieur uniquement.
Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d’une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
5
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
F
1. Führen Sie vor der ersten Nutzung
des Geräts einen Durchlauf nur
mit Wasser durch. Füllen Sie den
Wasserbehälter bis zur obersten
Markierung (10 Tassen) mit frischem,
kalten Wasser. Schließen Sie den
Deckel des Wasserbehälters. Drücken
Sie die Taste „EIN/AUS“ , um
das Gerät einzuschalten. Lassen
Sie das Wasser vollständig in die
Kaffeekanne durchlaufen. Wenn der
Brühvorgang beendet ist, leeren Sie
die Kaffeekanne aus.
2. Füllen Sie den Wasserbehälter mit
frischem, kaltem Leitungswasser.
Orientieren Sie sich zum Bestimmen
der erforderlichen Wassermenge
an den Tassenmarkierungen (2-10
Tassen), die auf der Kaffeekanne
angebracht sind. Schließen Sie den
Deckel des Wasserbehälters.
1. Πριν ετοιμάσετε καφέ για πρώτη
φορά, πραγματοποιήστε ένα
βράσιμο μόνο με νερό. Γεμίστε το
δοχείο φρέσκου νερού με κρύο νερό
έως την επάνω ένδειξη φλιτζανιών.
Κλείστε το καπάκι. Πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Αφήστε το νερό να τρέξει στην
κανάτα καφέ. Όταν ολοκληρωθεί το
βράσιμο, αδειάστε την κανάτα καφέ.
2. Γεμίστε το δοχείο νερού με
καθαρό, κρύο νερό βρύσης.
Υπάρχουν ενδείξεις φλιτζανιών στην
κανάτα καφέ για τη μέτρηση της
απαιτούμενης ποσότητας. Κλείστε το
καπάκι του δοχείου φρέσκου νερού.
1. Alvorens voor het eerst koffie te
zetten, voer 1 programma uit met
enkel water. Vul de waterbak tot aan
de bovenste markering met koud
water. Sluit het deksel. Druk op de
AAN/UIT-toets om het apparaat
in te schakelen. Laat het water in de
koffiepot lopen. Als het programma is
afgerond, ledig de koffiepot.
2. Vul de waterbak met zuiver en koud
leidingwater. Op de koffiepot staan
markeringen voor het afmeten van
het aantal kopjes. Sluit het deksel van
de waterbak.
3. Open het filterbakje. Plaats een
filterpapier. Draai de filterbak terug.
1. Avant de préparer votre premier
café, effectuez un cycle à l’eau
claire. Remplissez le réservoir d’eau
froide jusqu’à la limite maximale.
Fermez le couvercle. Appuyez sur la
touche Marche/Arrêt pour allumer
l’appareil. Laissez l’eau couleur dans
la verseuse. Une fois le cycle terminé,
videz la verseuse.
2. Remplissez le réservoir d’eau du
robinet froide. La verseuse est dotée
de repères indiquant le volume
requis (nombre de tasses). Fermez le
couvercle du réservoir d’eau.
3. Sortez le filtre sur pivot. Placez-y
un filtre papier. Refermez le filtre sur
pivot.
* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model /
6
3. Schwenken Sie den Schwenkfilter
nach außen. Setzen Sie einen
Papierfilter ein. Schwenken Sie den
Schwenkfilter wieder nach innen.
3. Ανοίξτε το περιστρεφόμενο φίλτρο.
Τοποθετήστε ένα χάρτινο φίλτρο.
Κλείστε το περιστρεφόμενο φίλτρο.
* selon le modèle
D
GR
NL
F
GB
4. Stellen Sie die Kaffeekanne mit
geschlossenem Deckel auf die
Warmhalteplatte.
5. Füllen Sie den
Kaffeebohnenbehälter mit
Kaffeebohnen. Das Mahlwerk ist
mit einem Kaffeebohnenbehälter
ausgestattet, der die Kaffeebohnen
konstant frisch und aromatisch hält.
Füllen Sie den Kaffeebohnenbehälter
vollständig mit Kaffeebohnen, und
verschließen Sie den Deckel fest. Das
maximale Fassungsvermögen des
Kaffeebohnenbehälters beträgt 250 g.
6. Drehen Sie den Wahlschalter
zum Einstellen des Mahlgrades in
die gewünschte Position. Achten
Sie darauf, dass Sie den Mahlgrad
entsprechend der Röststärke
der Kaffeebohnen einstellen. Wir
empfehlen, mit einer mittleren
Einstellung zu beginnen, da diese
für die meisten handelsüblichen
Kaffeesorten geeignet ist.
GR
4. Τοποθετήστε την κανάτα με το
καπάκι στην πλάκα θέρμανσης.
5. Τοποθετήστε κόκκους καφέ στο
δοχείο κόκκων. Ο μύλος καφέ
διαθέτει ένα δοχείο που διατηρεί
πάντα φρέσκο το άρωμα των κόκκων.
Γεμίστε το δοχείο έως επάνω και
κλείστε καλά το καπάκι. Το δοχείο
κόκκων χωράει περίπου 250g κόκκων
καφέ.
6. Γυρίστε τη ρύθμιση λεπτότητας
άλεσης στην επιθυμητή θέση.
Αλλάξτε το μέγεθος του αλεσμένου
καφέ ανάλογα με την ένταση του
καβουρδίσματος. Συνιστάται να
ξεκινήσετε με μια μεσαία ρύθμιση που
είναι κατάλληλη για τα είδη καφέ που
είναι συνήθως διαθέσιμα στο εμπόριο.
NL
4. Plaats de koffiepot met deksel op
de verwarmingsplaat.
5. Doe koffiebonen in de
bonencontainer. De koffiemolen
beschikt over een container die
het aroma van de bonen optimaal
bewaart. Vul de container tot
bovenaan en maak het deksel
stevig vast. De bonencontainer kan
ongeveer 250 gram koffiebonen
bevatten.
6. Draai de instelknop voor de
fijnheid in de gewenste positie.
Wijzig de korrelgrootte van de koffie
voor de gepaste sterkte. Het wordt
aanbevolen om te starten met een
gemiddelde instelling, die geschikt is
voor de koffietypes die gewoonlijk in
de winkel verkrijgbaar zijn.
4. Placez la verseuse fermée sur la
plaque chauffante.
5. Mettez des grains de café dans
le réservoir à grains. Le moulin
à café est doté d’un réservoir
préservant tout l’arôme des grains
de café. Remplissez complètement le
réservoir et enclenchez fermement le
couvercle. Le réservoir à grains a une
capacité d’environ 250 g.
6. Ajustez le réglage de la finesse
de la mouture comme nécessaire.
Adaptez le calibre de la mouture
selon la force de torréfaction. Il est
recommandé de commencer avec
un réglage moyen, adapté à tous
les types de café vendus dans le
commerce.
D
F
7
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
D
GR
NL
F
7. Stecken Sie den Netzstecker in
eine Steckdose. Im Display blinkt die
folgende Zeitanzeige: 12:00.
8. Stellen Sie die Uhrzeit ein. Das Gerät
ist mit einem Timer ausgestattet, über
den sowohl die Uhrzeit als auch die
„Auto“-Funktion (Programmieren
der Startzeit bis zu 24 Stunden im
Voraus) eingestellt werden können.
Stellen Sie die Stunden über die Taste
ein.
zum Einstellen der Stunden
Stellen Sie die Minuten mit der Taste
ein.
zum Einstellen der Minuten
9. Nach dem Starten des
Brühvorgangs wird vom
Gerät automatisch die 40
Minuten Warmhaltefunktion
eingeschaltet. Diese kann
durch Drücken der Taste „EIN/
AUS“ wieder ausgeschaltet
werden. Nach 40 Minuten wird die
Warmhaltefunktion automatisch
ausgeschaltet, und das Gerät geht in
den Standby-Modus über.
7. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
Στην οθόνη αναβοσβήνει η αρχική
ώρα εμφανίζοντας την ένδειξη:
12:00.
8. Ρυθμίστε την ώρα. Η συσκευή
διαθέτει χρονοδιακόπτη για
τη ρύθμιση της ώρας και τον
προγραμματισμό της ώρας έναρξης
έως και 24 ώρες πριν (Αυτόματη
λειτουργία).
Ρυθμίστε την ώρα με το κουμπί ώρας
. Ρυθμίστε τα λεπτά με το κουμπί
.
λεπτών
9. Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα
μια 40 Λεπτών λειτουργία
κατά
διατήρησης θερμότητας
την προετοιμασία του καφέ. Κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας διατήρησης
θερμότητας, πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
για να την ακυρώσετε. Η λειτουργία
διατήρησης θερμότητας διακόπτεται
αυτόματα μετά από 40 Λεπτών και
η συσκευή περνάει σε κατάσταση
αναμονής.
7. Sluit het apparaat aan op de
netstroom. Het display zal knipperen
en de eerste tijdaanduiding
weergeven: 12:00.
8. Stel de tijd in. Het apparaat beschikt
over een timer om de tijd in te
stellen en de starttijd tot 24 uren op
voorhand te programmeren (Autofunctie). Stel de uren in d.m.v. de Uur. Stel de minuten in d.m.v.
toets
.
de Min.-toets
9. Tijdens het koffiezetten start
het apparaat automatisch
een 40 minuten durende
warmhoudfunctie . Om deze te
annuleren, druk tijdens deze functie
op de AAN/UIT-toets .
De warmhoudfunctie zal na 40
minuten automatisch worden
uitgeschakeld en het apparaat
schakelt dan in stand-by.
7. Branchez la fiche dans la prise
secteur. L’affichage clignote,
indiquant l’heure par défaut :
12:00.
8. Réglez l’heure. L’appareil est doté
d’une horloge permettant de régler
l’heure et de programmer l’heure
de mise en route, 24 h à l’avance
(fonction Auto).
Réglez l’heure avec la touche
.
correspondante
Réglez les minutes avec la touche
.
correspondante
9. L’appareil active automatiquement
le maintien au chaud pour une
lors de la
durée de 40 minutes
préparation du café. Vous pouvez
arrêter la fonction de maintien au
chaud en appuyant sur la touche
Marche/Arrêt . La fonction
de maintien au chaud s’arrête
automatiquement au bout de 40
minutes et l’appareil passe en mode
veille.
* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model /
8
* selon le modèle
Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας
Gebruiksaanwijzing / Consignes d’utilisation
D
GR
NL
F
GB
D
GR
NL
F
1. Wenn bereits fertig gemahlener
Kaffee verwendet wird, kann die
Kaffeezubereitung entweder
unmittelbar erfolgen, oder die
Startzeit kann vorprogrammiert
werden („Auto“-Funktion). Die
Einstellungen der Kaffeestärke, der
Tassenanzahl und der Aromafunktion
sind bei der Verwendung von fertig
gemahlenem Kaffee nicht relevant.
Füllen Sie den Wasserbehälter mit
frischem Leitungswasser
2. Schwenken Sie den Schwenkfilter
nach außen. Setzen Sie einen
Papierfilter ein. Füllen Sie
gemahlenen Kaffee in den Filter.
Schwenken Sie den Schwenkfilter
wieder nach innen.
3. Unmittelbare Kaffeezubereitung:
Drücken Sie die Taste „EIN/AUS“ .
Der Brühvorgang beginnt.
1. Μπορείτε να ετοιμάσετε καφέ με
έτοιμο αλεσμένο καφέ είτε αμέσως
είτε προγραμματίζοντας την ώρα
έναρξης (Αυτόματη λειτουργία).
Για την προετοιμασία καφέ
χρησιμοποιώντας έτοιμο αλεσμένο
καφέ, οι ρυθμίσεις για την ένταση του
καφέ, του αριθμού των φλιτζανιών και
της ρύθμισης αρώματος δεν ισχύουν.
Ρίξτε νερό στο δοχείο φρέσκου νερού.
2. Ανοίξτε το περιστρεφόμενο φίλτρο.
3 Για να ετοιμάσετε καφέ αμέσως.
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης . Θα ξεκινήσει
η διαδικασία προετοιμασίας του καφέ.
1. Het is mogelijk om koffie te
zetten met voorgemalen koffie,
ofwel onmiddellijk, ofwel door
de starttijd te programmeren
(Auto-functie). Bij het koffiezetten
met voorgemalen koffie zullen de
instellingen voor sterkte, aantal
kopjes en aroma geen invloed
hebben. Giet water in de waterbak.
2. Open het filterbakje. Plaats een
filterpapier. Doe voorgemalen
koffie in het koffiefilter. Draai de
filterbak terug.
3. Om onmiddellijk koffie te zetten.
Druk op de AAN/UIT-toets . De
procedure zal gestart worden.
1. Préparez votre café immédiatement
avec du café pré-moulu ou utilisez
la fonction de programmation de
la préparation (fonction Auto).
Si vous utilisez du café pré-moulu,
les réglages de la force du café, du
nombre de tasses et de l’arôme
n’auront aucun impact.
Versez de l’eau froide dans le
réservoir.
2. Sortez le filtre sur pivot. Placez-y
un filtre papier. Ajoutez du café
moulu. Refermez le filtre sur pivot.
3. Pour préparer votre café tout de
suite.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt . La préparation du café
commence.
Τοποθετήστε ένα χάρτινο φίλτρο.
Προσθέστε τον αλεσμένο καφέ.
Κλείστε το περιστρεφόμενο φίλτρο.
9
Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας
Gebruiksaanwijzing / Consignes d’utilisation
D
GR
NL
F
5. Wenn Sie mit der
Programmeinstellung fertig sind,
drücken Sie kurz die Programmtaste
, um die „Auto“-Funktion
einzuschalten. Wenn die Funktion
eingeschaltet ist, wird im Display
„Auto“ angezeigt. Drücken Sie die
erneut, um die
Programmtaste
„Auto“-Funktion wieder auszuschalten.
Wenn Sie die Startzeitvorwahl einmal
eingestellt haben, wird diese nicht
geändert.
4. Ετοιμασία καφέ
προγραμματίζοντας την ώρα
έναρξης (Αυτόματη λειτουργία).
Πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί προγράμματος. Ρυθμίστε
την επιθυμητή ώρα έναρξης
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ώρας
και λεπτών
.
6. Όταν έρθει η προρυθμισμένη ώρα, η
5. Πατήστε σύντομα το κουμπί
συσκευή θα αρχίσει την προετοιμασία
αφού
προγράμματος
του καφέ.
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του
προγράμματος για να ενεργοποιηθεί
η Αυτόματη λειτουργία. Όταν
ενεργοποιηθεί, στην οθόνη εμφανίζεται
η ένδειξη «Auto». Πατήστε ξανά το το
για να
κουμπί προγράμματος
ακυρώσετε την Αυτόματη λειτουργία.
Αφού προγραμματιστεί, η ώρα έναρξης
δεν μπορεί να αλλάξει.
4. Koffie zetten d.m.v. het
programmeren van de starttijd
(Auto-functie). Houd de
Programmeer-toets enkele seconden
ingedrukt. Stel de gewenste starttijd
en Min.-toets
in d.m.v. de Uur.
5. Druk kortstondig op de
Programmeertoets
na
het afronden van de instellingen
om de Auto-functie te activeren.
Wanneer deze functie is ingeschakeld,
verschijnt “Auto” op het display. Druk
nogmaals op de Programmeertoets
om de Auto-functie
te annuleren. De starttijd kan
niet worden gewijzigd eens het
programma is ingesteld.
6. Als de vooraf ingestelde tijd wordt
bereikt, dan zal de machine koffie
beginnen te zetten.
4. Pour programmer la préparation
du café (fonction Auto). Appuyez
longuement sur la touche
Programme. Réglez l’heure de départ
et
avec les touches Heures
.
Minutes
5. Appuyez brièvement sur la touche
une fois la
Programme
programmation effectuée pour
activer la fonction Auto. Lorsqu’elle
est activée, l’affichage indique
« Auto ». Appuyez de nouveau sur
pour
la touche Programme
annuler la fonction Auto. Une fois préprogrammée, l’heure de préparation
ne peut être modifiée.
6. Lorsque l’appareil atteint l’heure
réglée, il commence à préparer le
café.
* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model /
10
6. Wenn die programmierte Uhrzeit
erreicht ist, beginnt die Maschine mit
dem Brühvorgang.
4. Kaffeezubereitung über die
Startzeitvorwahl („Auto“-Funktion):
Halten Sie die Programmtaste
etwas länger gedrückt. Stellen die
gewünschte Startzeit ein. Benutzen
Sie dazu die Tasten zum Einstellen der
und Minuten
.
Stunden
* selon le modèle
D
GR
NL
F
GB
D
GR
NL
F
7. Auch die Zubereitung von Kaffee
aus ganzen Bohnen kann entweder
unmittelbar oder über die
Startzeitvorwahl („Auto“-Funktion)
verwendet werden. Wenn Kaffee
aus ganzen Bohnen zubereitet
wird, müssen die Kaffeestärke, die
Tassenanzahl und ggf. auch die
Aromafunktion eingestellt werden.
Füllen den Kaffeebohnenbehälter
mit Kaffeebohnen. Schließen Sie
den Deckel fest zu.
8. Unmittelbare Kaffeezubereitung:
Füllen Sie den Wasserbehälter mit
frischem Wasser. Schwenken Sie den
Schwenkfilter nach außen. Setzen Sie
einen Papierfilter ein.
9. Stellen Sie die Kaffeekanne mit
geschlossenem Deckel auf die
Warmhalteplatte. Stellen Sie die
Aromafunktion für 2 bis 4 Tassen
ein. Drücken Sie die Taste „Aroma“
.
7. Ετοιμασία καφέ από κόκκους είτε
άμεσα είτε προγραμματίζοντας
την ώρα έναρξης (Αυτόματη
λειτουργία). Για την ετοιμασία καφέ
από κόκκους, ρυθμίστε τον αριθμό
των φλιτζανιών, την ένταση του
καφέ και την απαιτούμενη ρύθμιση
αρώματος.
Τοποθετήστε τους κόκκους καφέ
στο δοχείο κόκκων. Κλείστε καλά
το καπάκι.
8. Ετοιμασία του καφέ αμέσως.
Ρίξτε νερό στο δοχείο φρέσκου
νερού. Ανοίξτε το περιστρεφόμενο
φίλτρο. Τοποθετήστε ένα χάρτινο
φίλτρο.
9. Τοποθετήστε την κανάτα με το
καπάκι στην πλάκα θέρμανσης.
Επιλέξτε τη ρύθμιση αρώματος στα
2 ή 4 φλιτζάνια.
.
Πιέστε το κουμπί αρώματος
7. Koffie zetten met bonen d.m.v. het
programmeren van de starttijd
(Auto-functie). Stel voor het zetten
van koffie met bonen het aantal
kopjes, de sterkte van de koffie, en
indien gewenst, het aroma in. Doe de
koffiebonen in de bonencontainer.
Doe het deksel stevig dicht.
8. Onmiddellijk koffie zetten. Giet
water in de waterbak. Open het
filterbakje. Plaats een filterpapier.
9. Plaats de koffiepot met deksel
op de verwarmingsplaat. Stel het
Aroma in op 2 of 4 kopjes. Druk op
.
de Aroma-toets
7. Préparez votre café en grains
immédiatement ou avec la
fonction de programmation de la
préparation (fonction Auto). Pour
préparer du café en grains, réglez le
nombre de tasses, la force du café et
lorsque requis, l’arôme.
Mettez les grains de café dans
le réservoir à grains. Fermez le
couvercle.
8. Pour préparer votre café tout de
suite.
Versez de l’eau froide dans le
réservoir. Sortez le filtre sur pivot.
Placez-y un filtre papier.
9. Placez la verseuse fermée sur la
plaque chauffante. Réglez l’arôme
sur 2 ou 4 tasses.
.
Appuyez sur la touche Arôme
11
Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας
Gebruiksaanwijzing / Consignes d’utilisation
D
GR
NL
F
10.Drücken Sie die Wahltaste für
vorgemahlenen Kaffee , um
das Mahlwerk auszuschalten.
Standardmäßig ist das Mahlwerk
eingeschaltet. Wenn das Mahlwerk
ausgeschaltet ist, wird im Display das
Symbol für „Mahlwerk aus“ angezeigt.
11.Drücken Sie die Taste „EIN/
AUS“. Der Mahlvorgang wird
unmittelbar gestartet. Nachdem
der Kaffee gemahlen wurde,
startet der Brühvorfang, und
die Warmhaltefunktion wird
eingeschaltet .
12.Zubereitung von Kaffee aus ganzen
Bohnen bei eingeschaltetem
Mahlwerk und mit Startzeitvorwahl
(„Auto“-Funktion): Halten Sie die
länger
Programmtaste
gedrückt. Stellen die gewünschte
Startzeit ein. Benutzen Sie dazu die
Tasten zum Einstellen der Stunden
und Minuten
.
10.Πατήστε το κουμπί προαλεσμένου
καφέ για να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία αλέσματος. Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η
ενεργοποιημένη λειτουργία.
Αφού απενεργοποιηθεί, το εικονίδιο
του κλειστού μύλου εμφανίζεται στην
οθόνη.
11.Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης. Το άλεσμα θα
ξεκινήσει αμέσως. Μόλις αλεστεί ο καφές
ξεκινάει η προετοιμασία και η λειτουργία
διατήρησης θερμότητας
.
12.Ετοιμασία καφέ χρησιμοποιώντας
το μύλο καφέ με προγραμματισμό
της έναρξης (Αυτόματη λειτουργία).
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
. Ρυθμίστε
προγράμματος
την επιθυμητή ώρα έναρξης
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ώρας
και λεπτών
.
10.Druk op de toets voor voorgemalen
koffie om de koffiemolenfunctie
te sluiten. De standaardinstelling is
open. Eens gesloten, verschijnt het
pictogram Koffiemolen gesloten op
het display.
11.Druk op de AAN/UIT-toets. Het
apparaat start onmiddellijk met het
malen van de koffie. Eens de koffie
gemalen is, wordt de koffie gezet en
.
start de warmhoudfunctie
12.Koffie zetten met de koffiemolen
d.m.v. het programmeren van
de starttijd (Auto-functie). Houd
de Programma-toets
enkele seconden ingedrukt. Stel de
gewenste starttijd in d.m.v. de Uuren Min.-toets
.
10.Appuyez sur la touche du café prémoulu pour verrouiller le moulin
à café. Celui-ci est déverrouillé par
défaut.
Une fois le moulin verrouillé, son
icône apparaît sur l’affichage.
11.Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt. La mouture commence. Une
fois les grains moulus, la préparation
du café commence et la fonction de
maintien au chaud s’active .
12.Préparez du café en grains avec
la fonction de programmation de
la préparation (fonction Auto).
Appuyez longuement sur la touche
. Réglez l’heure
Programme
de départ avec les touches Heures
et Minutes
.
* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model /
12
* selon le modèle
D
GR
NL
F
GB
D
GR
NL
F
13.Stellen Sie die gewünschte
ein.
Anzahl der Tassen
Die Tassenanzahl wird im Display
angezeigt: Sie können zwischen 2, 4,
6, 8 und 10 Tassen wählen.
14.Stellen Sie die Kaffeestärke ein,
indem Sie die entsprechende Taste
drücken. Die verfügbaren Symbole
für die Kaffeestärke werden im
Display angezeigt: mild, mittelstark,
kräftig.
15.Stellen Sie die Aromafunktion für
2 bis 4 Tassen ein. Drücken Sie die
Taste „Aroma“.
13.Ρυθμίστε τον αριθμό φλιτζανιών
που θέλετε να ετοιμαστούν.
Ο αριθμός των φλιτζανιών
εμφανίζεται στην οθόνη: μπορούν να
ρυθμιστούν 2, 4, 6, 8 και 10 φλιτζάνια.
14.Ρυθμίστε την ένταση του καφέ
πατώντας το κουμπί έντασης καφέ
. Τα σύμβολα της έντασης καφέ
εμφανίζονται στην οθόνη: ελαφρύς,
μέτριος, δυνατός.
15.Επιλέξτε τη ρύθμιση αρώματος στα
2 ή 4 φλιτζάνια.
Πιέστε το κουμπί αρώματος.
13.Stel het aantal te zetten kopjes
in. Het aantal kopjes
koffie
wordt weergegeven op het display:
Men kan 2, 4, 6, 8 of 10 kopjes
selecteren.
14.Stel de sterkte van de koffie in door
op de toets voor sterkte van de
koffie te drukken. De pictogrammen
voor sterkte van de koffie worden
weergegeven op het display: mild,
normaal, sterk.
13.Réglez le nombre de tasses à
. Le nombre de tasses
préparer
est indiqué sur l’affichage : 2, 4, 6, 8
ou10 tasses.
14.Réglez la force du café en appuyant
sur la touche correspondante.
L’icône de la force du café apparaît sur
l’affichage : Doux, Normal, Fort.
15.Stel het Aroma in op 2 of 4 kopjes.
Druk op de Aroma-toets.
15.Réglez l’arôme sur 2 ou 4 tasses.
Appuyez sur la touche Arôme.
13
Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας
Gebruiksaanwijzing / Consignes d’utilisation
D
GR
NL
F
14
16.Nachdem Sie mit der
Programmeinstellung fertig sind,
drücken Sie kurz die Programmtaste
, um die „Auto“-Funktion
einzuschalten. Wenn die „Auto“Funktion eingeschaltet ist, können keine
anderen Tasten mehr bedient werden.
Vergewissern Sie sich also unbedingt
vor dem Einschalten der „Auto“Funktion, dass Sie die richtige Startzeit,
Tassenanzahl und Kaffeestärke gewählt
haben. Drücken Sie Programmtaste, um
die „Auto“-Funktion einzuschalten.
17.Wenn die programmierte
Uhrzeit erreicht ist, beginnt die
Maschine mit dem Brühvorgang,
und die Warmhaltefunktion wird
eingeschaltet.
16.Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του
17.Όταν έρθει η προρυθμισμένη ώρα, η
προγράμματος, πατήστε σύντομα
συσκευή θα αρχίσει την προετοιμασία
το κουμπί προγράμματος
του καφέ και τη λειτουργία διατήρησης
για να ενεργοποιηθεί η Αυτόματη
θερμότητας.
λειτουργία. Όταν ενεργοποιηθεί,
όλα τα άλλα κουμπιά δεν θα
αποκρίνονται αν πατηθούν. Αφού
προγραμματιστούν, η ώρα έναρξης, ο
αριθμός των φλιτζανιών και η ένταση
του καφέ δεν μπορούν να αλλάξουν.
Πατήστε το κουμπί προγράμματος
για να ενεργοποιηθεί η Αυτόματη
λειτουργία.
16.Druk na het afronden van de
programmering kortstondig op
om
de Programmeertoets
de Auto-functie in te schakelen.
Als deze functie is ingeschakeld,
zullen andere toetsen niet reageren
wanneer ze worden ingedrukt. Eens
geprogrammeerd kunnen de starttijd,
het aantal kopjes en de sterkte van de
koffie niet worden gewijzigd. Druk op
de Programmeertoets om de Autofunctie in te schakelen.
17.Als de vooraf ingestelde tijd wordt
bereikt, dan zal de machine koffie
beginnen te zetten en wordt de
warmhoudfunctie ingeschakeld.
16.Une fois la programmation
terminée, appuyez brièvement sur
pour
la touche Programme
activer la fonction Auto. Lorsque la
programmation est activée, les autres
touches ne répondent plus. L’heure
de mise en route, le nombre de
tasses et la force du café ne peuvent
être modifiés une fois programmés.
Appuyez sur la touche Programme
pour activer la fonction Auto.
17.Lorsque l’appareil atteint l’heure
réglée, il commence à préparer le
café et active la fonction de maintien
au chaud.
* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model /
18.Wenn Sie das Gerät bereits über die
„Auto“-Funktion vorprogrammiert haben,
jedoch schon vor der eingestellten Startzeit
Kaffee zubereiten möchten: Schalten Sie
die „Auto“-Funktion aus, indem Sie die
Programmtaste drücken. Hinweis: Wenn
Sie Kaffee aus ganzen Bohnen zubereiten:
Wenn die „Auto“-Funktion eingeschaltet ist,
erfolgt die Kaffeezubereitung mit den beim
letzten Brühvorgang dafür vorgenommenen
Einstellungen. Wenn Sie diese Einstellungen
für den aktuellen Brühvorgang nicht
übernehmen möchten, müssen Sie
die „Auto“-Funktion zunächst einmal
ausschalten, um die Einstellungen zu ändern.
18.Αν η συσκευή έχει προγραμματιστεί
χρησιμοποιώντας την Αυτόματη
λειτουργία, αλλά θέλετε τον καφέ πριν
από την ώρα έναρξης. Απενεργοποιήστε
την Αυτόματη λειτουργία πατώντας το
κουμπί προγράμματος. Σημείωση: Κατά την
ετοιμασία καφέ από κόκκους: Η ετοιμασία
του καφέ πραγματοποιείται με τις ρυθμίσεις
στην κανονική λειτουργία. Όταν οι ρυθμίσεις
διαφέρουν από την Αυτόματη λειτουργία,
πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αντίστοιχα
στην κανονική λειτουργία πριν από την
έναρξη.
18.Als het apparaat geprogrammeerd is
d.m.v. de Auto-functie, maar u wenst
koffie voor de ingesteld starttijd.
Schakel de Auto-functie uit door op de
Programmeertoets te drukken. Let op: Bij
het koffiezetten met bonen: Het zetten
van koffie gebeurt met alle instellingen
in de normale modus. Als de instellingen
verschillen van de Auto-functie, dan
moeten de instellingen voor het starten
in de normale modus worden gezet.
18.Si l’appareil est programmé avec la
fonction Auto, mais si vous voulez
préparer du café avant. Désactivez
la fonction Auto en appuyant sur la
touche Programme.
Remarque : lorsque vous préparez du
café en grains, le café est préparé avec
les réglages du mode normal.
Si les réglages diffèrent de la fonction
Auto, vous devez les modifier selon
le mode normal avant de lancer la
préparation.
* selon le modèle
D
GR
NL
F
GB
D
GR
NL
F
19.Ausschalten der „Auto“-Funktion:
Wenn das Programm trotz
eingestellter „Auto“-Funktion nicht
gestartet werden soll, drücken Sie die
Programmtaste.
20.Ausschalten des Geräts. Drücken Sie
die Taste „EIN/AUS“.
Warmhalteplatte: Die
Warmhalteplatte hält den frisch
gebrühten Kaffee in der Glaskanne
warm. Zwei Stunden nach dem
Brühvorgang geht das Gerät
automatisch in den Standby-Modus
über.
Herausnehmen der Kaffeekanne:
Wenn Sie die Kanne herausnehmen,
verhindert das Antitropfventil ein
Auslaufen des Kaffees.
19.Απενεργοποίηση της Αυτόματης
λειτουργίας. Αν η Αυτόματη
λειτουργία είναι ενεργοποιημένη
αλλά το πρόγραμμα δεν πρόκειται
να ξεκινήσει, πατήστε το κουμπί
προγράμματος.
20.Απενεργοποίηση της συσκευής.
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.
Πλάκα θέρμανσης. Μετά την
προετοιμασία, η πλάκα θέρμανσης
διατηρεί ζεστό τον καφέ στη γυάλινη
κανάτα. Δύο ώρες μετά από την
προετοιμασία του καφέ, η συσκευή
περνάει αυτόματα στην κατάσταση
αναμονής.
Απομάκρυνση της κανάτας. Όταν
απομακρύνεται η κανάτα, η βαλβίδα
διακοπής ροής αποτρέπει το στάξιμο.
19.De Auto-function uitschakelen. Als
de Auto-function geactiveerd is maar
het programma mag niet starten,
druk dan op de Programmeertoets.
20.Uitschakelen. Druk op de AAN/UITtoets.
Verwarmingsplaat. Na het
bereiden van de koffie houdt de
verwarmingsplaat de koffie in de
koffiepot warm. Twee uur nadat de
koffie is gezet, zal het apparaat zich
automatisch in stand-by schakelen.
De koffiepot verwijderen. Als de
koffiepot verwijderd is, dan voorkomt
de anti-druppelklep mogelijke lekken.
19.Pour désactiver la fonction Auto.
Si la fonction Auto est activée alors
que le programme ne doit pas
s’enclencher, appuyez sur la touche
Programme.
20.Mise à l’arrêt. Appuyez sur la touche
Marche/Arrêt.
Plaque chauffante. Une fois le café
prêt, il est maintenu au chaud dans la
verseuse grâce à la plaque chauffante.
L’appareil passe automatiquement en
mode veille au bout de deux heures.
Retrait de la verseuse. Lorsque la
verseuse n’est pas en place, le système
anti-goutte est enclenché.
15
Reinigung und Pflege / Καθαρισμός
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien
D
GR
NL
F
1. Der Filtereinsatz kann zum
Entleeren und Reinigen
herausgenommen werden.
Schwenken Sie den Schwenkfilter
nach außen. Stecken Sie einen
Finger in die hintere Griffaussparung,
und ziehen Sie die Halterung nach
oben. Der Filtereinsatz wird dadurch
entriegelt und kann zum Reinigen
herausgenommen werden. Aktivieren
Sie das Antitropfventil mehrmals
während der Reinigung.
2. Bringen Sie den Schwenkfilter nach
der Reinigung des Filtereinsatzes
wieder an. Bringen Sie die Halterung
wieder an. Der Filtereinsatz ist nun
wieder verriegelt. Bitte achten Sie
darauf, dass er ordnungsgemäß
positioniert und verriegelt ist.
1. Η θήκη φίλτρου μπορεί να
αφαιρεθεί για άδειασμα
και καθάρισμα. Ανοίξτε το
περιστρεφόμενο φίλτρο. Τοποθετήστε
ένα δάκτυλο στην εσοχή της πίσω
λαβής και ανασηκώστε το βραχίονα.
Έτσι ξεκλειδώνει η θήκη φίλτρου και
μπορεί να αφαιρεθεί για καθάρισμα.
Ενεργοποιήστε τη βαλβίδα διακοπής
ροής αρκετές φορές κατά το
καθάρισμα.
2. Μετά το καθάρισμα της θήκης
φίλτρου, τοποθετήστε το
περιστρεφόμενο φίλτρο στη θέση
του. Τοποθετήστε το βραχίονα
στη θέση του. Η θήκη φίλτρου έχει
ασφαλίσει στη θέση της. Ελέγξτε
ότι έχει τοποθετηθεί και ασφαλιστεί
σωστά!
3. Καθαρίζετε τη συσκευή
χρησιμοποιώντας μόνο ένα
βρεγμένο πανί. Μην τη βυθίζετε ποτέ
σε νερό. Μόνο η κανάτα του καφέ και
το καπάκι της κανάτας μπορούν να
πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.
1. Het filterbakje kan worden
verwijderd om het leeg te
maken en te reinigen. Open het
filterbakje. Plaats een vinger in
de hendelopening achteraan en
trek de beugel omhoog. Hierdoor
komt de filterbak los en kan deze
worden verwijderd. Activeer tijdens
het reinigen de anti-druppelklep
meerdere keren.
2. Na het reinigen van de filterbak,
plaats deze terug in de draaifilter.
Zet de beugel terug. De filterbak is
nu opnieuw vergrendeld. Controleer
of het filter goed geplaatst en
vergrendeld is!
3. Het apparaat mag enkel gereinigd
worden met een vochtige doek.
Nooit onderdompelen in water. Enkel
de koffiepot en het potdeksel zijn
geschikt voor de afwasautomaat.
1. Le boîtier du filtre peut être retiré
pour le vider et le nettoyer. Sortez
le filtre sur pivot. Placez un doigt dans
la poignée en creux à l’arrière et tirez
le crochet vers le haut. Le boîtier du
filtre est alors déverrouillé et peut être
démonté pour le nettoyer. Actionnez
plusieurs fois le système anti-goutte
pendant le nettoyage.
2. Après avoir nettoyé le boîtier du
filtre, montez le filtre sur pivot.
Repositionnez le crochet. Le boîtier du
filtre est alors verrouillé. Vérifiez qu’il
est placé et enclenché correctement.
3. N’utilisez qu’un chiffon humide
pour nettoyer l’appareil. Ne
l’immergez pas. Seuls la verseuse et
son couvercle peuvent passer au lavevaisselle.
* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model /
16
3. Verwenden Sie zum Reinigen des
Gerätes nichts weiter als einen
feuchten Lappen. Tauchen Sie das
Gerät niemals in Wasser. Nur die
Kaffeekanne und deren Deckel dürfen
im Geschirrspüler gereinigt werden.
* selon le modèle
D
GR
NL
F
GB
D
GR
NL
F
6. Drücken Sie die Abdeckung des
Mahlwerkskanals wieder an,
bis sie einrastet. Drücken Sie die
Verriegelung dabei mit dem Finger an.
Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung
ordnungsgemäß angebracht ist.
Die Kaffeemaschine ist nun wieder
betriebsbereit. Achten Sie darauf,
dass der Kaffeebohnenbehälter
immer verschlossen bleibt. Reinigen
Sie das Mahlwerk regelmäßig mit
einem trockenen Tuch, um ölige
Kaffeerückstände zu beseitigen.
4. Reinigen Sie den Mahlwerkskanal
regelmäßig, um ölige
Kaffeerückstände zu beseitigen.
Ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose. Entriegeln Sie die
Abdeckung des Mahlwerkskanals mit
einem spitzen Gegenstand.
5. Setzen Sie einen Papierfilter in
den Schwenkfilter ein. Verwenden
Sie eine Bürste oder einen
ähnlichen Gegenstand, um Reste
von gemahlenem Kaffee in den
Papierfilter zu bürsten. Sie können
auch einen Staubsauger verwenden,
um Kaffeerückstände zu entfernen.
Wischen Sie den Mahlwerkskanal
anschließend mit einem trockenen
Lappen aus. Entfernen Sie den
Papierfilter.
4. Καθαρίζετε τακτικά το κανάλι του
μύλου για την απομάκρυνση των
λιπαρών υπολειμμάτων καφέ.
Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό
αντικείμενο για να απασφαλίσετε το
κάλυμμα του καναλιού του μύλου.
5. Τοποθετήστε ένα χάρτινο φίλτρο
στο περιστρεφόμενο φίλτρο.
Σκουπίστε τα υπολείμματα
καφέ μέσα στο χάρτινο φίλτρο
χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο
αντικείμενο. Τα υπολείμματα καφέ
μπορούν επίσης να αφαιρεθούν με τη
χρήση ηλεκτρικής σκούπας.
Στη συνέχεια, σκουπίστε το κανάλι του
μύλου με ένα στεγνό πανί. Αδειάστε
το χάρτινο φίλτρο.
6. Σπρώξτε το κάλυμμα του καναλιού
του μύλου στη θέση του έως ότου
ασφαλίσει. Καθώς το σπρώχνετε,
πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια με
ένα δάκτυλο. Ελέγξτε ότι το κάλυμμα
έχει τοποθετηθεί σωστά. Η καφετιέρα
είναι πλέον έτοιμη για χρήση πάλι.
Διατηρείτε πάντα κλειστό το δοχείο
των κόκκων καφέ. Καθαρίζετε το
μύλο καφέ τακτικά από τα λιπαρά
υπολείμματα των κόκκων καφέ
χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
4. Reinig regelmatig het maalkanaal
om olieachtige koffieresten
te verwijderen. Trek de stekker
uit het stopcontact. Gebruik een
puntig object om de cover van het
maalkanaal te openen.
5. Plaats een nieuw papierfilter in de
filterbak. Veeg de koffieresten in
het papierfilter d.m.v. een geschikt
voorwerp. De koffieresten kunnen
ook worden verwijderd d.m.v. een
stofzuiger. Veeg dan het maalkanaal
uit met een droge doek. Maak het
papierfilter leeg.
6. Duw de cover van het maalkanaal
terug op zijn plaats tot het
vastklikt. Duw tegelijk de
vergrendeling omlaag met een
vinger. Controleer of de cover goed
geplaatst is. De koffiemachine is nu
opnieuw klaar voor gebruik. Houd
de bonencontainer altijd gesloten.
Verwijder regelmatig de olieachtige
koffieresten uit de koffiemolen d.m.v.
een droge doek.
4. Nettoyez régulièrement la goulotte
pour éliminer tout résidu de café.
Débranchez la fiche de la prise
électrique. Utilisez un objet pointu
pour déverrouiller le bouchon de la
goulotte.
5. Placez un filtre papier dans le filtre
sur pivot. Brossez les résidus de
café dans le filtre papier avec un
objet adapté. Les résidus de café
peuvent également être nettoyés
avec un aspirateur.
Frottez ensuite la goulotte avec un
chiffon sec. Videz le filtre papier.
6. Poussez le bouchon de la goulotte
jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Simultanément, appuyez sur le
loquet. Assurez-vous que le bouchon
est bien positionné. La machine à
café est alors prête à être réutilisée.
Le réservoir à grains doit toujours
être fermé. Nettoyez régulièrement
le moulin à café pour éliminer toute
trace de gras des grains de café à
l’aide d’un chiffon sec.
17
Entkalkt / Καθαρισμός
Ontkalken / Détartrage
D
GR
NL
F
18
1. Als Vorsichtsmaßnahme
empfehlen wir, das Gerät
nach je 70. Brühvorgängen
zu entkalken. Verwenden Sie
dazu ein umweltfreundliches
Entkalkungsmittel, und beachten Sie
stets die Anweisungen des Herstellers.
2. Füllen Sie den Wasserbehälter mit
Wasser, und fügen Sie dann das
Entkalkungsmittel hinzu. Stellen Sie die
leere Kaffeekanne mit geschlossenem
Deckel auf die Warmhalteplatte.
Lassen Sie das Entkalkungsmittel erst
ca. 15 Minuten lang einwirken, bevor
Sie das Gerät einschalten. Wenn die
Entkalkungslösung komplett durchgelaufen
ist, schalten Sie das Gerät aus. Sie können
den Entkalkungsvorgang bei Bedarf
wiederholen. Führen Sie im Anschluss an
den Entkalkungsvorgang mindestens zwei
Durchläufe mit nur klarem Wasser durch.
1. Προληπτικά, συνιστάται η
αφαίρεση των αλάτων μετά από
70 χρήσεις. Χρησιμοποιείτε μόνο
προϊόντα αφαίρεσης των αλάτων που
είναι φιλικά προς το περιβάλλον και
ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
2. Πρώτα γεμίστε το δοχείο φρέσκου νερού
1. Als voorzorgsmaategel bevelen
we aan om na 70 koffiezetbeurten
het apparaat te ontkalken. Gebruik
uitsluitend milieuvriendelijke
ontkalkingsmiddelen en volg steeds
de instructies van de fabrikant.
2. Vul de waterbak eerst met water en
voeg dan het ontkalkingsmiddel
toe. Plaats de koffiepot met deksel
op de verwarmingsplaat. Laat het
ontkalkingsmiddel gedurende
15 minuten inwerken en schakel
dan het apparaat in. Als al het
ontkalkingsmiddel is doorgelopen,
schakel het apparaat uit. Indien nodig,
herhaal de ontkalkingsprocedure.
Herhaal de procedure ten minste
twee maal met zuiver water.
3. Spoel de koffiepot, het potdeksel
en de filterbak grondig onder
stromend water. Activeer tijdens
het reinigen de anti-druppelklep
meerdere keren.
1. Nous recommandons de procéder
à un détartrage toutes les
70 utilisations. Utilisez un agent
détartrant écologique et respectez
toujours les instructions du fabricant.
2. Pour commencer, versez de l’eau
froide dans le réservoir et ajoutez
l’agent détartrant. Placez la verseuse
fermée sur la plaque chauffante.
Laissez agir la solution détartrante
pendant environ 15 minutes, puis
allumez l’appareil. Une fois que toute la
solution est passée, arrêtez l’appareil.
Si nécessaire, répétez la procédure de
détartrage. Répétez la procédure au
moins deux fois à l’eau claire.
3. Rincez soigneusement la verseuse,
le couvercle et le boîtier du filtre
sous l’eau du robinet. Actionnez
plusieurs fois le système anti-goutte
pendant que vous le rincez.
με νερό και στη συνέχεια προσθέστε
το προϊόν αφαίρεσης των αλάτων.
Τοποθετήστε την κανάτα καφέ με το
καπάκι στην πλάκα θέρμανσης. Αφήστε
το διάλυμα αφαίρεσης των αλάτων να
λειτουργήσει για περίπου 15 λεπτά και,
στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Μόλις το διάλυμα αφαίρεσης των αλάτων
έχει φιλτραριστεί, απενεργοποιήστε
τη συσκευή. Αν είναι απαραίτητο,
επαναλάβετε τη διαδικασία αφαίρεσης
των αλάτων. Επαναλάβετε τη διαδικασία
τουλάχιστον δύο φορές χρησιμοποιώντας
καθαρό νερό.
* modellabhängig / * εξαρτάται από το μοντέλο / * afhankelijk van het model /
3. Spülen Sie die Kaffeekanne, deren
Deckel und den Filtereinsatz
sorgfältig unter fließendem Wasser
aus. Aktivieren Sie während des
Spülens mehrmals das Antitropfventil.
3. Ξεπλύνετε την κανάτα καφέ, το καπάκι της
κανάτας και τη θήκη φίλτρου πολύ καλά
κάτω από τρεχούμενο νερό. Ενεργοποιήστε
τη βαλβίδα διακοπής ροής αρκετές φορές
καθώς την ξεπλένετε.
* selon le modèle
Fehlersuche
D
Problem
Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.
Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
Stellen Sie sicher, dass die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser.
Wenn ich das Mahlwerk verwende, wird der Kaffee zu
dünn.
Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen über die entsprechende Taste (2
bis 10 Tassen) ausgewählte Kaffeetassenanzahl mit der Wassermenge
im Wasserbehälter übereinstimmt. Bitte beachten Sie, dass das Gerät
das ganze Wasser im Wasserbehälter verbraucht.
D
GR
NL
F
GB
Benutzen Sie die Taste zum Einstellen der Kaffeestärke, um die
Kaffeestärke auf „kräftig“ einzustellen.
Wenn Sie ganze Kaffeebohnen verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie
NICHT die Wahltaste für gemahlenen Kaffee drücken, da dadurch das
Mahlwerk ausgeschaltet wird.
Verwenden Sie eine stärkere Kaffeesorte mit mehr Aroma.
Um die Kaffeestärke zu erhöhen, wählen Sie mit der entsprechenden
Taste (2-10 Tassen) eine höhere Anzahl Tassen aus, als die Anzahl der
Tassen Wasser, die Sie in den Wasserbehälter füllen.
Wenn ich gemahlenen Kaffee verwende, wird der Kaffee
zu dünn.
Vergewissern Sie sich, dass die Menge des gemahlenen Kaffees im
Filter mit der Menge des Wassers im Wasserbehälter übereinstimmt.
Bitte beachten Sie, dass das Gerät das ganze Wasser im Wasserbehälter
verbraucht.
Verwenden Sie eine stärkere Sorte gemahlenen Kaffee mit mehr
Aroma.
Um die Kaffeestärke zu erhöhen, verwenden Sie mehr gemahlenen
Kaffee oder weniger Wasser.
Ich habe die Kaffeestärke mit der entsprechenden Taste
auf „kräftig“ eingestellt, jedoch ist der Kaffee trotzdem
zu dünn.
Wenn das Mahlwerk ausgeschaltet ist, können Sie die Kaffeestärke
nicht mit der Taste zum Einstellen der Kaffeestärke ändern. In diesem
Fall können Sie die Kaffeestärke nur durch eine größere Menge an
gemahlenem Kaffee oder eine kleinere Wassermenge erhöhen, oder
aber Sie verwenden eine stärkere Kaffeesorte mit mehr Aroma.
Der Filter läuft über, wenn ich die Kaffeekanne während
des Brühvorgangs aus dem Gerät nehme.
Wenn Sie die Kanne während des Brühvorgangs für länger als 20
Sekunden herausnehmen, verursacht die Antitropffunktion ein
Überlaufen des Filterhalters.
Bitte beachten Sie außerdem, dass der Kaffee erst am Ende des
Brühvorgangs sein volles Aroma entfaltet.
Wir empfehlen daher, die Kaffeekanne nicht aus dem Gerät zu
nehmen, bevor der Brühvorgang abgeschlossen ist.
Das Gerät tropft noch eine Weile nach Ablauf des
Brühvorgangs.
Das Tropfen wird durch die Kondensation von Dampf verursacht. Es
ist völlig
normal, dass das Gerät noch eine Weile tropft.
Wenn das Tropfen nicht aufhört, ist das Antitropfventil möglicherweise
verstopft. Um das Antitropfventil zu reinigen, öffnen Sie es durch
leichten Druck, und spülen es dann unter fließendem Wasser aus.
Wenn Sie die Kaffeekanne bei laufendem Brühvorgang für länger als
20 Sekunden aus dem Gerät nehmen, verursacht die Antitropffunktion
ein Überlaufen des Filterkorbs.
Der Kaffee wird nicht heiß genug.
Stellen Sie die Kanne ordnungsgemäß auf die Warmhalteplatte.
Vergewissern Sie sich, dass die Warmhalteplatte und der Boden der
Kanne sauber sind.
Verwenden Sie dünnwandige Tassen, da diese dem Kaffee weniger
Wärme entziehen als Tassen mit dickeren Wänden.
Benutzen Sie keine Milch, die direkt aus dem Kühlschrank kommt.
Entkalken Sie das Gerät. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel
„Wartung und Reinigung“ unter „Entkalken“.
19
Επίλυση προβλημάτων
Πρόβλημα
Επίλυση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τάση του τοπικού δικτύου.
Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό.
Όταν χρησιμοποιώ το μύλο, ο καφές είναι πολύ
αδύναμος.
Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φλιτζανιών που επιλέγετε με το κουμπί
2-10 φλιτζάνια αντιστοιχεί στην ποσότητα του νερού στο δοχείο νερού.
Λάβετε υπόψη σας ότι η συσκευή χρησιμοποιεί όλο το νερό στο δοχείο
νερού.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ΕΝΤΑΣΗΣ για να ρυθμίστε την ένταση σε
«δυνατή».
Όταν χρησιμοποιείτε κόκκους καφέ, φροντίστε να μην πατήσετε το
κουμπί προαλεσμένου καφέ, καθώς απενεργοποιεί το μύλο.
Χρησιμοποιήστε κόκκους καφέ από πιο δυνατό χαρμάνι ή με πιο
δυνατή γεύση.
Για να αυξήσετε την ένταση του καφέ, επιλέξτε ένα μεγαλύτερο
αριθμό φλιτζανιών με το κουμπί 2-10 φλιτζανιών από τον αριθμό των
φλιτζανιών που έχετε προσθέσει στο δοχείο νερού.
Όταν χρησιμοποιώ προαλεσμένο καφέ, ο καφές είναι
πολύ αδύναμος.
Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του προαλεσμένου καφέ στο φίλτρο
αντιστοιχεί στην ποσότητα του νερού στο δοχείο νερού. Λάβετε υπόψη
σας ότι η συσκευή χρησιμοποιεί όλο το νερό στο δοχείο νερού.
Χρησιμοποιήστε αλεσμένο καφέ από πιο δυνατό χαρμάνι ή με πιο
δυνατή γεύση.
Για να αυξήσετε την ένταση του καφέ, αυξήστε την ποσότητα του
προαλεσμένου καφέ ή μειώστε την ποσότητα του νερού.
Έχω ρυθμίσει την ένταση του καφέ σε «δυνατή» με το
κουμπί ΕΝΤΑΣΗΣ, αλλά ο καφές είναι πολύ αδύναμος.
Όταν ο μύλος είναι απενεργοποιημένος, δεν μπορείτε να αλλάξετε
την ένταση του καφέ με το κουμπί ΕΝΤΑΣΗΣ. Σε αυτή την περίπτωση,
μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του καφέ μόνο αυξάνοντας την
ποσότητα του προαλεσμένου καφέ ή μειώνοντας την ποσότητα του
νερού ή χρησιμοποιώντας καφέ από πιο δυνατό χαρμάνι ή με πιο
δυνατή γεύση.
Το φίλτρο υπερχειλίζει όταν απομακρύνω την κανάτα
από τη συσκευή ενώ προετοιμάζει τον καφέ.
Αν απομακρύνετε την κανάτα για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας, η βαλβίδα διακοπής
ροής προκαλεί την υπερχείλιση της θήκης του φίλτρου.
Επίσης σημειώστε ότι ο καφές δεν επιτυγχάνει την πλήρη γεύση του
πριν από το τέλος της διαδικασίας προετοιμασίας.
Επομένως, συνιστάται να μην απομακρύνετε την κανάτα και
βάζετε καφέ στο φλιτζάνι σας πριν από το τέλος της διαδικασίας
προετοιμασίας.
Η συσκευή συνεχίζει να στάζει για μεγάλο χρονικό
διάστημα μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
προετοιμασίας.
Το στάξιμο προκαλείται από τη συμπύκνωση ατμού. Είναι απολύτως
φυσιολογικό η συσκευή να στάζει για λίγη ώρα.
Αν το στάξιμο δεν σταματήσει, η βαλβίδα διακοπής ροής ενδέχεται
να είναι φραγμένη. Για να καθαρίσετε τη βαλβίδα διακοπής ροής,
σπρώξτε την για να ανοίξει και ξεπλύνετέ την κάτω από τη βρύση.
Αν απομακρύνετε την κανάτα για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας, η βαλβίδα διακοπής
ροής προκαλεί την υπερχείλιση της θήκης του φίλτρου.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.
Τοποθετήστε την κανάτα σωστά επάνω στην πλάκα θέρμανσης.
Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα θέρμανσης και το κάτω μέρος της κανάτας
είναι καθαρά.
Χρησιμοποιείτε λεπτά φλιτζάνια, καθώς απορροφούν λιγότερη
θερμότητα από τον καφέ από ότι τα χοντρά φλιτζάνια.
Μη χρησιμοποιείτε γάλα που μόλις βγάλατε από το ψυγείο.
Αφαιρέστε τα άλατα από τη συσκευή. Βλ. ενότητα «Αφαίρεση αλάτων»
στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
20
Problemen oplossen
NL
Probleem
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Steek de stekker in het stopcontact.
Zorg ervoor dat de spanning die aangeduid staat op het apparaat
overeenstemt met de spanning van het stroomnet.
Vul de waterbak met water.
Als ik de koffiemolen gebruik, is de koffie te slap.
Zorg ervoor dat het aantal kopjes dat u selecteert d.m.v. de toets 2-10
kopjes overeenstemt met de hoeveelheid water in de waterbak. Denk
eraan dat het apparaat al het water in de waterbak gebruikt.
Gebruik de toets STERKTE om de instelling op 'sterk' te zetten.
D
GR
NL
F
GB
Wanneer u koffiebonen gebruikt, zorg er dan voor dat u niet op de
toets voor voorgemalen koffie drukt, omdat dan de koffiemolen wordt
uitgeschakeld.
Gebruik koffiebonen met een sterkere smaak.
Om de sterkte van de koffie te verhogen, selecteer een hoger aantal
kopjes d.m.v. de toets voor 2-10 kopjes dan het aantal kopjes water
waarmee u de waterbak vult.
Als ik voorgemalen koffie gebruik, is de koffie te slap.
Zorg ervoor dat de hoeveelheid voorgemalen koffie in het filter
overeenstemt met de hoeveelheid water in de waterbak. Denk eraan
dat het apparaat al het water in de waterbak gebruikt.
Gebruik gemalen koffie met een sterkere smaak.
Om de sterkte van de koffie te verhogen, verhoog de hoeveelheid
voorgemalen koffie of verlaag de hoeveelheid water.
Ik heb de sterkte van de koffie ingesteld op ‘sterk’ d.m.v.
de STERKTE-toets, maar de koffie is te slap.
Als de koffiemolen uitgeschakeld is, kunt u de sterkte van de koffie niet
wijzigen d.m.v. de STERKTE-toets. In dat geval kunt u de sterkte van
de koffie enkel verhogen door de hoeveelheid voorgemalen koffie te
verhogen of de hoeveelheid water te verlagen, of door een koffie met
een sterkere smaak te gebruiken.
Het filter loopt over wanneer ik de koffiepot van het
apparaat haal tijdens het koffiezetten.
Als u de koffiepot tijdens het koffiezetten langer dan 20 seconden
verwijdert, dan loopt het filter over omwille van de anti-druppelklep.
De smaak van de koffie is ook niet optimaal tot na het einde van het
koffiezetten.
Daarom adviseren we u om de koffiepot niet te verwijderen en de
koffie niet te schenken voor het einde van het proces.
Het apparaat blijft druppelen, lang nadat het koffiezetten
beëindigd is.
Dit wordt veroorzaakt door condensatie van stoom. Het is geheel
normaal dat het apparaat nog enige tijd nadruppelt.
Als het druppelen niet stopt, dan is de anti-druppelklep mogelijk
verstopt. Om deze te reinigen, duw ze open en spoel ze onder
stromend water.
Als u de koffiepot tijdens het koffiezetten langer dan 20 seconden
verwijdert, dan loopt het filter over omwille van de anti-druppelklep.
De koffie is niet warm genoeg.
Plaats de koffiepot goed op de verwarmingsplaat.
Zorg ervoor dat de verwarmingsplaat en de onderkant van de
koffiepot schoon zijn.
Gebruik dunne koffiekopjes; deze absorberen minder warmte van de
koffie van dikke kopjes.
Gebruik geen melk die rechtstreeks uit de koelkast komt.
Ontkalk het apparaat. Raadpleeg de paragraaf ‘Ontkalken’ in het
hoofdstuk ‘Reiniging en onderhoud’.
21
Gestion des pannes
F
Problème
Solution
L’appareil ne fonctionne pas.
Insérez la fiche dans la prise secteur.
Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la
tension secteur.
Remplissez le réservoir d'eau.
Lorsque j’utilise le moulin, le café est trop doux.
Assurez-vous que le nombre de tasses que vous sélectionnez avec
la touche 2-10 tasses correspond au volume d'eau présent dans le
réservoir. Gardez à l'esprit que l'appareil utilise toute l'eau contenue
dans le réservoir.
Réglez la force du café sur « Fort » avec la touche correspondante.
Lorsque vous utilisez du café en grains, assurez-vous de ne pas
appuyer sur la touche pour le café pré-moulu, car cela désactive le
moulin.
Utilisez du café en grains à la saveur plus puissante.
Pour adoucir la force de votre café, sélectionnez avec la touche
2-10 tasses un nombre de tasses supérieur au volume d'eau versé dans
le réservoir.
Lorsque j’utilise du café pré-moulu, le café est trop doux.
Assurez-vous que la quantité de café moulu présente dans le filtre
correspond au volume d'eau versé dans le réservoir. Gardez à l'esprit
que l'appareil utilise toute l'eau contenue dans le réservoir.
Utilisez du café moulu à la saveur plus puissante.
Pour un café plus fort, augmentez la dose de café moulu ou réduisez
le volume d'eau.
J’ai réglé la puissance du café sur « Fort » avec la touche
correspondante mais le café est trop doux.
Lorsque le moulin est désactivé, vous ne pouvez pas utiliser la
touche de réglage de la force. Dans ce cas, la seule solution consiste
à augmenter la dose de café moulu ou à réduire le volume d’eau, ou
encore à utiliser un café plus puissant en termes de mélange ou de
saveur.
Le filtre déborde lorsque j’enlève la verseuse de l’appareil où le
café est en train de couler.
Si vous enlevez la verseuse pendant plus de 20 secondes alors que le
café est en train de couler, le système anti-goutte fait déborder le filtre.
Sachez également que votre café n’aura un goût parfait qu’une fois la
préparation terminée.
Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas ôter la verseuse
tant que le café coule.
L’appareil continue de goutter alors que toute l’eau est passée.
Ces gouttes proviennent de la condensation de la vapeur. Il est
parfaitement
normal que l'appareil continue de goutter pendant quelque temps.
S'il ne s'arrête pas, le système anti-goutte est peut-être bouché. Pour le
nettoyer, ouvrez-le et rincez-le sous le robinet.
Si vous enlevez la verseuse pendant plus de 20 secondes alors que le
café est en train de couler, le système anti-goutte fait déborder le filtre.
Le café n’est pas assez chaud.
Placez correctement la verseuse sur la plaque chauffante.
Assurez-vous que la plaque chauffante et le dessous de la verseuse
sont parfaitement propres.
Utilisez des tasses fines qui absorberont moins de chaleur que des
tasses épaisses.
N'utilisez pas de lait sortant tout juste du réfrigérateur.
Détartrez l’appareil. Consultez la section « Détartrage » du chapitre
« Nettoyage et entretien ».
22
Entsorgung / Απόρριψη
Verwijdering / Mise au rebut
D
GR
NL
F
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind
umweltfreundlich und wiederverwertbar.
Die Kunststoffteile tragen
Kennzeichnungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Bitte entsorgen Sie die
Verpackungsmaterialien in einem
geeigneten Container eines
Wertstoffhofes.
Altgerät
Διάθεση
Υλικών συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς
το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Τα
πλαστικά μέρη έχουν σήμανση, για
παράδειγμα, > PE <,> PS <, κλπ.
Παρακαλώ πετάξτε όλα τα υλικά
συσκευασίας σε ένα κατάλληλο δοχείο
από ένα κέντρο ανακύκλωσης.
Παλαιά συσκευή
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is
milieuvriendelijk en geschikt voor
recycling. De plastic onderdelen
worden aangeduid door markeringen,
bijvoorbeeld >PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de
daarvoor bestemde afvalcontainer.
Oude apparaten
Mise au rebut
Matériaux d’emballage
Les matériaux d’emballage sont sans
danger pour l’environnement et
recyclables. Les éléments en plastique
sont identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
Appareils usagés
an Produkt oder
as Symbol
Verpackungweist darauf hin, dass
das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss
stattdessen bei der entsprechenden
Sammelstelle für Recycling von Elektround Elektronikschrott abgegeben
werden. Durch die ordnungsgemäße
Entsorgung des Produkts können
negative Folgen für Umwelt und
Gesundheit vermieden werden.
του προϊόντος ή της
Το σύμβολο
συσκευασίας έχει αναφέρει ότι το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Αντ ‘αυτού, πρέπει
να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
αποβλήτων. Με την κατάλληλη διάθεση
του προϊόντος μπορεί να έχει αρνητικές
συνέπειες για το περιβάλλον και για τις
op het product
Het symbool
of de verpakking geeft aan dat dit
product niet als gewoon huisvuil mag
worden behandeld. Het moet naar een
inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur
worden gebracht. Als u ervoor zorgt dat
u dit product op de juiste wijze weggooit,
helpt u om mogelijk negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid
sur le produit ou sur
Le symbole
son emballage indique qu’il ne doit pas
être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit de préférence être confié à un
centre de recyclage adapté au traitement
des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce
produit est recyclé correctement, vous
contribuerez à éviter les conséquences
néfastes pour l’environnement et la
santé que pourrait avoir une mauvaise
Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
D
GR
NL
F
GB
διαδικασίες werden.Detaillierte υγείας
για την ανακύκλωση της προσφοράς των
προϊόντων της κοινότητας, τη διάθεση
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το
οποίο αγοράστηκε το προϊόν.
te voorkomen, die kunnen worden
veroorzaakt door het onjuist verwijderen
van dit product. Neem voor meer
informatie over de recycling van dit
product contact op met uw gemeente,
het afvalbedrijf of de winkel waar u het
product hebt aangeschaft.
gestion de ce produit en fin de vie. Pour
plus d’informations sur le recyclage de
ce produit, contactez votre centre local,
votre service de traitement des ordures
ménagères, ou le magasin qui vous a
vendu ce produit.
23
This page is left blank intentionally
24
D
GR
A
B
NL
I
C
F
K
J
R
Q
GB
D
M
N
L
O
P
H
E
F
G
GB
Components
A. Coffee grinder bean
container
B. Finess setting
C. Grinder channel
D. Swivel filter
E. Coffee jug and jug lid
F. Coated warming plate
G. Rotatable base
H. Swivel filter open
I. Fresh water tank
J.Display
K. Button for number of cups
L. Button for coffee strength
M. Button for programme
activation
N. Clock setting button, hour
O. Clock setting button,
minute
P. On/Off button
Q. Pre-ground coffee powder
button
R. Aroma button
25
Safety advice
GB
26
Read the following instruction
carefully before using the appliance for
the first time.
• This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance.
• Children shall not play with the
appliance.
• Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless they
are older than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be
connected to an earthed socket. If
•
•
•
•
•
•
•
•
•
necessary an extension cable suitable
for 10 A can be used.
If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
Always place the appliance on a flat,
level surface.
Never leave the appliance unattended
while connected to the supply mains.
The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and
maintenance.
The appliance and accessories
become hot during operation. Use
only designated handles and knobs.
Allow to cool down before cleaning or
storage.
The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the
appliance.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
Do not exceed the maximum
filling volume as indicated on the
appliances.
Do not use or place the appliance on
a hot surface or near source of heat.
•
•
Appliance is for indoor use only.
This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
Getting started
D
GR
NL
F
GB
GB
1. Prior to prepearing coffee for the
first time, perform one brew with
water only. Fill the fresh water tank
up to the top cup marking with cold
water. Close the lid. Press the ON/OFF
button to switch on the appliance.
Allow the water to flow through into
the coffee jug. When brewing is
finished, empty the coffee jug.
2. Fill the water tank with clear, cold
tap water. There are cup markings
on the coffee jug for measuring the
required quantity. Close the lid of the
fresh water tank.
3. Swing out the swivel filter. Insert
a filter paper. Swing the swivel filter
back again.
4. Place the jug with lid on the
warming plate.
5. Place coffee beans in the bean
container. The coffee grinder has
a container which keeps the beans
constantly aroma fresh. Fill the
container to the top and fasten the
lid firmly. The bean container holds
approximately 250g of coffee beans.
6. Turn the Finess settings to the
desired position. Change the size
of coffee ground to suit the strength
of roast. It is recommended to begin
with a medium setting which is
suitable for the types of coffee that
are usually commercially available.
27
Getting started
GB
7. Connect to the main supply. The
display will flash the initial time
showing: 12:00.
8. Set the time. The appliance
has a timer, to set time and preprogramming the start time to 24
hours in advance: (Auto function).Set
. Set
hours with the Hours button
.
minutes with the Min button
9. The appliance will start a 40
minutes keep warm function
automatically when brewing.
During keep warm function press ON/
OFF button to cancel it. The keep
will automatically
warm function
stop after 40 minutes and the
appliance turns to stand by condition.
2. Swing out the swivel filter. Insert
a filter paper. Add ground coffee.
Swing swivel filter back.
3. To make coffee instantaneously.
Place the coffee jug on the warming
plate. Press the ON/OFF button .
The brewing procedure will start.
Operating instructions
1. It is possible to make coffee
using ready ground coffee
either immediately, or by pre
-programming the start time, (Auto
function). For preparation using
ready ground coffee, the settings for
coffee strength, number of cups and
aroma setting will have no effect.
Pour in water in the fresh water
tank.
28
Operating instructions
D
GR
NL
F
GB
GB
4. Making coffee by pre-programming
the start time, (Auto function). Long
press the Program button. Set the
desired start time using the Hour
button.
and Minute
5. Short press Program button
after finishing the program
setup, to activate the Auto function.
When activated, “Auto” will show up
on the display. Press Program button
again to cancel the Auto
function. If once pre-programmed,
the start time will not be changed.
6. When reached the pre-set time, the
machine will start brewing coffee. 7. Prepare coffee with beans either
immediately or by
pre-programming the start time,
(Auto function). For preparing coffee
with beans, set number of cups,
coffee strength and where required
the aroma setting. Place the coffee
beans in the bean container. Close
the lid firmly.
8. Preparing coffee instantaneously.
Pour in water in the fresh water
tank. Swing out swivel filter, insert
filter paper.
9. Place the jug on the warming plate.
Set Aroma setting at 2 or 4 cups.
.
Press the Aroma button
29
Operating instructions
GB
30
10.Press the pre-ground coffee powder
button to close the grinder
function. Default setting is open.
Once closed, the icon Grinder closed
will show up on the display.
11. Press the ON/OFF button. Brewing
will start at once and the keep warm
function . 12.How to prepare coffee using
the coffee grinder with preprogramming of the start (Auto
function). Long press the Program
. Set the desired start
button
and Minute
time using the Hour
button.
13.Set the desired number of cups
to be prepared. The number
of cups is indicated in the display: 2, 4,
6, 8 and 10 cups can be set.
14.Set the coffee strength by pressing
the Strength coffee button.
The symbols of coffee strength
is indicated on the display: mild,
medium, strong.
15. Set Aroma setting at 2 or 4 cups. Press the Aroma button.
D
GR
NL
F
GB
GB
16. After finishing program setup,
short press Program button
to activate the Auto function.
When activated, other buttons will
not response if pressed. If once preprogrammed, the start time, number
of cups and coffee strength are not
to be changed. Press the Program
button to activate the Auto function.
17. When reached the pre-set time, the
machine will start brewing coffee and
the keep warm function. 19.Deactivating the Auto function.
If the Auto function is activated but
the program is not intended to start,
press the Program button.
20. Switching off. Press the ON/OFF
button.
Warming plate. After brewing, the
warming plate keeps the coffee in
the glass jug warm. Two hours after
brewing, the appliance will go into
standby mode automatically.
Removing the jug. When the jug is
removed, the anti-drip valve prevents
dripping.
18.If the appliance is pre-programmed
using the Auto function, but the
coffee is requested before the start
time. Switch off the Auto function by
pressing the Program button.
Note - When preparing coffee with
beans: Coffee preparation takes place
with the settings in normal mode.
When the settings differ from the
Auto function, it is needed to change
the settings accordingly in the normal
mode prior to the start.
31
Cleaning and care
GB
32
1. The filter insert can be removed
for emptying and cleaning. Swing
out the swivel filter. Place a finger in
the rear handle recess and pull the
bracket up. This unlocks the filter
insert and it can be removed for
cleaning. Activate the anti-drip valve
several times during cleaning.
2. After cleaning the filter insert,
fit the swivel filter. Reposition
the bracket. The filter insert is now
relocked. Please check that it is
positioned and locked correctly!
3. Only clean the appliance using
a damp cloth. Never immerse it in
water. Only the coffee jug and the jug
lid are dishwasher safe .
4. Clean the grinder channel regularly
to remove oily coffee residues.
Remove the plug from the mains
during grinding mode. Use a pointed
object to unlock the cover of the
grinding channel.
5. Insert a paper filter in the swivel
filter. Brush the coffee residue into
the paper filter using a suitable
item. The coffee residue can also be
removed using a vacuum cleaner.
Then wipe the grinding channel with
a dry cloth. Empty the paper filter.
6. Push the cover of the grinding
channel back on until it engages.
When doing so, press the catch down
with a finger. Check that the cover
is correctly positioned. The coffee
machine is now fully ready for use
again. Always keep the container for
the coffee beans closed. Clean the
coffee grinder regularly from oily
residues from the coffee beans using
a dry cloth .
Decalcifying
D
GR
NL
F
GB
GB
1. As a precaution we recommend
descaling after 70 uses. Use
only an environmentally friendly
descaling agent and always follow the
manufacturer’s instructions.
2. First fill the fresh water container
with water and then add the
descaling agent. Place the coffee
jug with the lid on the warming plate.
Allow the descaling solution to work
for approximately 15 minutes, then
switch on the appliance. Once the
descaling solution has percolated
through, switch the appliance off.
If necessary, repeat the descaling
procedure. Repeat the procedure at
least twice using clear water.
3. Rinse the coffee jug, jug lid and
filter insert thoroughly under
running water. Activate the anti-drip
valve several times as it is rinsed.
33
Troubleshooting
GB
Problem
Solution
The appliance does not work.
Put the mains plug in the wall socket.
Make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds to
the local mains voltage.
Fill the water reservoir with water.
When I use the grinder, the coffee is too weak.
Make sure the number of cups you select with the 2-10 cups button is
consistent with the amount of water in the water reservoir. Please keep
in mind that the appliance uses all the water in the water reservoir.
Use the STRENGTH button to set the coffee strength to ‘strong’.
When you use coffee beans, make sure you do not press the preground
coffee button, as this switches off the grinder.
Use coffee beans of a stronger blend or flavour.
To increase the coffee strength, select a higher number of cups with
the 2-10 cups button than the number of cups you fill the water
reservoir with.
When I use pre-ground coffee, the coffee is too weak.
Make sure the amount of pre-ground coffee in the filter is consistent
with the amount of water in the water reservoir. Please keep in mind
that the appliance uses all the water in the water reservoir.
Use ground coffee of a stronger blend or flavour.
To increase the coffee strength, increase the amount of pre-ground
coffee or decrease the amount of water.
I have set the coffee strength to ‘strong’ with the
STRENGTH button, but the coffee is too weak.
When the grinder is switched off, you cannot change the coffee
strength with the STRENGTH button. In this case you can only increase
the coffee strength by increasing the amount of pre-ground coffee or
decreasing the amount of water, or by using coffee of a stronger blend
or flavour.
The filter overflows when I remove the jug from the
appliance while it is brewing coffee.
If you remove the jug for more than 20 seconds during the brewing
process, the drip stop causes the filter holder to overflow. Also note
that the coffee does not reach its full taste before the end of the
brewing process. Therefore we advise you not to remove the jug and
pour out the coffee before the end of the brewing process.
The appliance continues to drip long after the brewing
process has ended.
The dripping is caused by condensation of steam. It is completely
normal that the appliance drips for some time.
If the dripping does not stop, the drip stop may be clogged. To clean
the drip stop, push it to open it and then rinse it under the tap.
If you remove the jug for more than 20 seconds during the brewing
process, the drip stop causes the filter basket to overflow.
The coffee is not hot enough.
Place the jug properly on the hotplate.
Make sure that the hotplate and the bottom of the jug are clean.
Use thin cups, because they absorb less heat from the coffee than
thick cups.
Do not use milk that comes directly out of the fridge.
Descale the appliance. See section ‘Descaling’ in chapter ‘Cleaning and
maintenance’.
34
Disposal
GB
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ­
mentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified by
markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose of the packaging materials
in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Old appliance
on the product or
The symbol
on its packaging indicates that this
product may not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
D
GR
NL
F
GB
35
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
3480 A KAM300 02010512
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement