Asus | CP240 Series | Seria CP220 / CP240 Wyświetlacz dla systemu Zero client

Seria CP220 / CP240 Wyświetlacz dla systemu Zero client
Seria CP220 / CP240
Wyświetlacz dla
systemu Zero client
Podręcznik
użytkownika
Spis treści
Uwagiiv
Informacje związane z bezpieczeństwem................................................... v
Dbanie i czyszczenie................................................................................... vi
ii
1.1
Powitanie....................................................................................... 1-1
1.2
Zawartość opakowania................................................................. 1-1
1.3
Montaż podstawy monitora.......................................................... 1-2
1.4
Informacje ogólne o monitorze.................................................... 1-3
1.4.1
Przód monitora................................................................. 1-3
1.4.2
Tył monitora..................................................................... 1-4
1.4.3
Uruchomienie systemu klienta......................................... 1-5
1.4.4
Zachowanie wskaźnika klienta......................................... 1-6
2.1
Odłączanie wspornika/podstawy (przy montażu ściennym)..... 2-1
2.2
Regulacja monitora....................................................................... 2-2
3.1
Menu OSD (menu ekranowe)....................................................... 3-1
3.1.1
Jak wykonać ponowną konfigurację................................ 3-1
3.1.2
Wprowadzenie do funkcji OSD........................................ 3-1
3.2
Ustawienie Client.......................................................................... 3-5
3.3
Dane techniczne.......................................................................... 3-11
3.4
Rozwiązywanie problemów (FAQ)............................................. 3-12
3.5
Lista obsługiwanego taktowania............................................... 3-13
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać,
przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w
jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji
otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany,
modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez
pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO
Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. WŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ
DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA
JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE
SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA LUB UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET,
JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU
JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE
CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ
POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS
DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,
KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I
OPROGRAMOWANIEM.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu
identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
iii
Uwagi
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federalna Komisja
Łączności
Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie
wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:
• Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i
• Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.
Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia
ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15
przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia
właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w
instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje, może emitować
energię częstotliwości radiowej, zakłócające komunikację radiową, jeśli
nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami
producenta. Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie
wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość
odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie
i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie
usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących
czynności:
• Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odstępu między urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych
obwodów.
• Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Jako partner Energy Star®, nasza firma wykazała, że
ten product spełnia zalecenia Energy Star® dotyczące
efektywności energetycznej.
Oświadczenie Kanadyjski Departament Komunikacji
To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji
zakłóceń radiowych, ustalonych przez Przepisy dotyczące zakłóceń
radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji.
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.
Ostrzeżenie: klient ten jest zgodny z dyrektywą EMC tylko w przypadku
korzystania z ekranowanego kabla Ethernet.
iv
Informacje związane z bezpieczeństwem
Należy używać wyłącznie wskazanego modelu zasilacza
sieciowego: EXA1203YH
• Przed wykonaniem ustawień monitora należy uważnie przeczytać całą,
dostarczoną w opakowaniu dokumentację.
• Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie
należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.
• Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie
napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia
fizyczne.
• W przypadku uszkodzenia zasilacza nie wolno naprawiać go samemu.
Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
• Przed rozpoczęciem używania produktu należy sprawdzić, czy
wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz, czy nie są
uszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia należy jak
najszybciej skontaktować się z dostawcą.
• Szczeliny i otwory w tylnej lub górnej części obudowy, służą do
wentylacji. Nie należy zakrywać tych szczelin. Nigdy nie należy
umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub źródłem
ciepła, dopóki nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.
• Monitor należy zasilać wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego
na etykiecie. Przy braku pewności co do typu zasilania w sieci
domowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem
energetycznym.
• Należy używać właściwą wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnymi
standardami.
• Nie należy przeciążać listew zasilających lub przedłużaczy.
Przeciążenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
• Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy
trzymać monitora w miejscu, gdzie może on się zamoczyć. Monitor
należy ustawić na stabilnej powierzchni.
• Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z wyładowaniami
atmosferycznymi lub, jeśli nie będzie długo używane. Zabezpieczy to
monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.
• Nigdy nie należy wpychać do szczelin obudowy monitora żadnych
przedmiotów lub wlewać płynów.
• Aby zapewnić oczekiwane działanie, monitor należy używać wyłącznie
z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami zasilania o napięciu
prądu zmiennego 100 ~ 240 V.
• Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i
powinno być łatwo dostępne.
• W przypadku wystąpienia problemów technicznych z monitorem
należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub
ze sprzedawcą.
v
Dbanie i czyszczenie
• Przed zmianą pozycji monitora zaleca się odłączenie kabli i
przewodu zasilającego. Podczas zmiany pozycji monitora należy
stosować właściwe techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia
lub przenoszenia należy chwycić za krawędzie monitora. Nie należy
podnosić monitora za podstawę lub za przewód.
• Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Oczyść
powierzchnię monitora pozbawioną luźnych włókien, nie szorstką
szmatką. Trudniejsze do usunięcia plamy, można usunąć szmatką
zwilżoną w łagodnym środku do czyszczenia.
• Należy unikać środków czyszczących zawierających alkohol
lub aceton. Należy używać środek czyszczący przeznaczony
do czyszczenia ekranów. Nigdy nie należy spryskiwać środkiem
czyszczącym bezpośrednio ekranu, ponieważ może on dostać się do
wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Następujące objawy są normalne podczas działania monitora:
• Ze względu na naturę światła jarzeniowego, podczas początkowego
używania ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go
ponownie, aby upewnić się, że miganie zniknęło.
• W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie może
wystąpić lekkie zróżnicowanie jasności.
• Kilkugodzinne wyświetlanie tego samego obrazu, może spowodować
utrzymywanie się poobrazu, po przełączeniu obrazu. Właściwy ekran
zostanie powoli przywrócony, po wyłączeniu zasilania na kilka godzin.
• Gdy ekran stanie się czarny lub zacznie migać albo gdy nie można
dłużej pracować należy skontaktować się z dostawcą lub punktem
serwisowym. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy
monitora.
Konwencje stosowane w tym podręczniku
OSTRZEŻENIE: Informacja zapobiegająca odniesieniu obrażeń
podczas wykonywania zadania.
PRZESTROGA: Informacja zapobiegająca uszkodzeniu
komponentów podczas wykonywania zadania.
WAŻNE: Informacja, którą NALEŻY wziąć pod rozwagę w celu
dokończenia zadania.
UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w
dokończeniu zadania.
vi
Gdzie można znaleźć więcej informacji
W celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu i
oprogramowania, sprawdź następujące źródła.
1.
Strony sieci web ASUS
Ogólnoświatowe strony sieci web ASUS zapewniają zaktualizowane
informacje o urządzeniach i oprogramowaniu firmy ASUS. Sprawdź
http://www.asus.com
2.
Opcjonalna dokumentacja
Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację,
która mogła zostać dodana przez dostawcę. Te dokumenty nie są
części standardowego opakowania.
vii
1.1
Powitanie
Dziękujemy za zakupienie monitora ASUS®.
Najnowszy monitor ASUS zapewnia wyraźny, szerszy i bardziej jasny
ekran, plus funkcje zwiększające doznania podczas oglądania.
Dzięki tym funkcjom, można cieszyć się wygodnymi i wspaniałymi
obrazami, jakie zapewnia monitor!
1.2
Zawartość opakowania
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:
Monitor
Podstawa monitora i wkręt
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Karta gwarancyjna
Kabel zasilający
Adapter
Kabel DVI
Kabel VGA
•
1-1
Jeśli którekolwiek z podanych wyżej elementów są uszkodzone lub, gdy ich
brak należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.
Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu
1.3
Montaż podstawy monitora
1.
Zamontuj podstawę do wspornika i zamocuj śrubą w celu ich
mocnego połączenia. Śrubę można łatwo dokręcić palcami.
2.
Wyreguluj kąt nachylenia monitora, do najbardziej wygodnej pozycji.
2
1
•
Zalecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby zabezpieczyć
monitor przed uszkodzeniem.
Monitor LCD ASUS serii CP220/CP240
1-2
1.4
Informacje ogólne o monitorze
1.4.1
Przód monitora
LED1 LED2
1.
Wskaźnik LED klienta:
•
2.
Wskaźnik zasilania:
•
1-3
Poniżej pokazano kolory wskaźnika LED klienta.
Poniżej pokazano znaczenie kolorów wskaźnika zasilania.
Stan
opis
LED1
Biały
włączenie zasilania
klienta
LED1
Bursztynowy
Wyłączenie zasilania i
wybudzenie przez sieć
Lan/Wybudzenie przez
USB
LED2
Biały
połączenie z wirtualnym
pulpitem
Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu
1.4.2
Tył monitora
9
10
11
6
12
USB
1
2
3
4 5
7
8
1.
RJ45
2.
Złącze DVI
3.
Złącze VGA
4.
Wejście mikrofonu
5.
gniazdo wejścia audio
6.
wyjście słuchawek
7.
Złącze USB
8.
Gniazdo wejścia zasilania
9.
Otwory wkrętów interfejsu montażowego
10. Złącze USB
11. Blokada Kensington
12. Klawiatura sterowania
Monitor LCD ASUS serii CP220/CP240
1-4
1.4.3
Uruchomienie systemu klienta
Pozycja
Przycisk
Zasilanie
Wybór wejścia
Jasność i W górę
MENU
Menu
Głośność i W dół
A
Opis
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć monitor
Naciśnij, aby wybrać inne źródło wejścia
jasność/naciśnij, aby zwiększyć wartość
numeryczną wybranej funkcji
Naciśnij, aby przejść do menu OSD
głośność/naciśnij, aby zmniejszyć wartość
numeryczną wybranej funkcji
AUTOM. regulacja
AUTOM. regulacja/Powrót do poprzedniego wyboru
i powrót
Połączenie (LED) Połączenie z serwerem
Białe światło diody LED po włączeniu klienta
Bursztynowe światło diody LED, gdy klient jest
Klient (LED)
wyłączony/Włączone wybudzanie przez sieć LAN
lub wybudzanie przez USB
przycisk
Źródło
Funkcja
Opis
Automatyczna regulacja
VGA
Natychmiastowe
połączenie
*AUTOM.
regulacja i
powrót
Klient
1-5
Przełącznik trybu
Splendid
Wyjście z menu OSD,
naciśnij krótko, aby
wybrać rozłączenie,
wyłączenie stacji
roboczej lub anulowanie
Rozłącz i powróć
do okna logowania
interfejsu użytkownika
przy źródle VGA
(>2 sekund)
do krótkiego naciśnięcia
przy źródle VGA.
(<2 sekund)
Naciśnij krótko przy
aktywnym oknie logowania
(<2 sekund)
Naciśnij krótko podczas
sesji hosta (<2 sekund)
Naciśnij krótko podczas
sesji serwera (<2 sekund)
Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu
1.4.4
Zachowanie wskaźnika klienta
Stan
Włączenie zasilania
Wyłączenie zasilania
Włączenie zasilania i
połączenie z wirtualnym
pulpitem
Wyłączenie zasilania i
wybudzenie przez sieć
Lan
Wyłączenie zasilania i
wybudzenie przez USB
ZASILANIE
Biały
Wył.
ŁĄCZE
Wył.
Wył.
Klient
Biały
Wył.
Biały
Biały
Biały
Bursztynowy
Wył.
Bursztynowy
Bursztynowy
Wył.
Bursztynowy
Białe
(włączane
na 12s, a
następnie
wyłączane)
Białe (12s miganie,
a następnie
wyłączenie)/
Bursztynowe (stale
włączone)
Białe (12s miganie,
Włączenie zasilania do a następnie
wyłączenia zasilania i wyłączenie)/
wybudzenie przez USB Bursztynowe (stale
włączone)
Monitor LCD ASUS serii CP220/CP240
1-6
2.1
Odłączanie wspornika/podstawy (przy
montażu ściennym)
W celu odłączenia wspornika/podstawy.
1.
Odłacz kable zasialnia i sygnałowy. Ostrożnie połóż monitor ekranem
w dół na czystym stole.
2.
Delikatnie odciągnij palcami płytę, która zakrywa wspornik podstawy.
Użyj śrubokręta do odkręcenia czterech śrub mocujących podstawę
do monitora.
3.
Odłącz podstawę od monitora.
•
Zalecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby zabezpieczyć
monitor przed uszkodzeniem.
•
Przytrzymaj podstawę podczas odkręcania śrub.
1
2
3
2-1
•
Zestaw do montażu ściennego (100 x 100 mm) nie wchodzi w skład
zakupionego produktu.
•
Należy używać wyłącznie wsporników do montażu na ścianie z certyfikatem
UL o minimalnej wadze/obciążeniu 14kg (Wielkość śrub: M4 x 10 mm).
Rozdział 2: Ustawienia
2.2
Regulacja monitora
• Dla uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się, aby spojrzeć
na pełny ekran monitora, a następnie wyregulować monitor pod
najbardziej wygodnym kątem.
• Przytrzymaj podstawę, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem
podczas zmiany jego kąta nachylenia.
• Kąt widzenia monitora możesz regulować w zakresie -5˚ do 23˚.
-5 ~ 23
Monitor LCD ASUS serii CP220/CP240
2-2
3.1
Menu OSD (menu ekranowe)
3.1.1
Jak wykonać ponowną konfigurację
CP220
Splendid
Tryb Sceneria
Kolor
Tryb Standardowy
Picture
Tryb Teatr
Wybór wejścia
Tryb Gra
Menu
Tryb Widok nocny
sRGB
Move
OK
Exit
1.
Naciśnij przycisk MENU, aby uaktywnić menu OSD.
2.
Naciśnij przycisk  i  w celu przechodzenia pomiędzy funkcjami.
Naciśnij przycisk OK, aby podświetlić i aktywować wymaganą
funkcję. Jeśli wybrana funkcja posiada podmenu, ponownie naciśnij
przyciski  i  w celu przechodzenia pomiędzy funkcjami podmenu.
Naciśnij przycisk OK, aby podświetlić i aktywować wymaganą funkcję
podmenu.
3.
Naciśnij przycisk  i  w celu zmiany ustawień wybranej funkcji.
4.
Aby opuścić menu OSD, naciśnij przycisk MENU. Powtórz czynność
2 i czynność 3 w celu dostosowania innej funkcji.
3.1.2
1.
Wprowadzenie do funkcji OSD
Splendid
Ta funkcja zawiera sześć podfunkcji, które można wybrać według
preferencji. Każdy tryb posiada opcję Wyzeruj, która umożliwia
zachowanie ustawień lub powrót do trybu ustawień wstępnych.
CP220
Splendid
Tryb Sceneria
Kolor
Tryb Standardowy
Picture
Tryb Teatr
Wybór wejścia
Tryb Gra
Menu
Tryb Widok nocny
sRGB
Move
3-1
OK
Exit
Rozdział 3: Ogólne instrukcje
•
Tryb Sceneria: Najlepszy wybór do wyświetlania zdjęć scenerii
z wykorzystaniem technologii inteligentnego poprawiania wideo
SPLENDID™.
•
Tryb Standardowy: Najlepszy wybór do edycji dokumentów z
wykorzystaniem technologii inteligentnego poprawiania wideo
SPLENDID™.
•
Tryb Teatr: Najlepszy wybór do oglądania filmów z wykorzystaniem
technologii inteligentnego poprawiania wideo SPLENDID™.
•
Tryb Gra: Najlepszy wybór do korzystania z gier z wykorzystaniem
technologii inteligentnego poprawiania wideo SPLENDID™.
•
Tryb Widok nocny: Najlepszy wybór do korzystania z gier z ciemną
scenerią z wykorzystaniem technologii inteligentnego poprawiania wideo
SPLENDID™.
•
sRGB: To najlepszy wybór do przeglądania zdjęć i grafiki z komputerów
PC.
•
2.
W opcji Tryb Użytkownika menu Temp. barwowa, użytkownik może
konfigurować wartości kolorów podstawowych R (Czerwony), G (Zielony) i B
(Niebieski) w zakresie od 0 do 100.
Kolor
Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego koloru obrazu.
CP220
100
Splendid
Jasność
Kolor
Kontrast
Picture
ASCR
Wybór wejścia
Nasycenie
Menu
Temp. barwowa
80
WYŁ.
50
Tryb Użytkownik
18
Gamma
Move
OK
Exit
•
Jasność: Zakres regulacji wynosi 0 do 100. Przycisk
przycisk skrótu do uaktywniania tej funkcji.
•
Kontrast: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
•
ASCR: Służy do regulacji Pozycja pozioma i Pozycja pionowa obrazu
pochodzącego z wejścia VGA. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
•
Nasycenie: Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
•
Temp. barwowa: Dostępne są trzy wstępnie ustawione tryby balansu
bieli (D50, D65 i 9300K) oraz jeden Tryb Użytkownik.
•
Gamma: Do zmiany gamma odcieni szarości pomiędzy 18/2,2/2,5.
Monitor LCD ASUS serii CP220/CP240
to także
3-2
3.
•
Regulacja fazy sygnału zegara pikseli. Przy nieprawidłowej regulacji fazy, na
ekranie widoczne są zakłócenia.
•
Zegar (częstotliwość pikseli) steruje liczbą pikseli zeskanowanych przy
jednym poziomym przejściu. Jeśli częstotliwość nie jest prawidłowa, na
ekranie wyświetlane są pionowe pasy i obraz nie jest proporcjonalny.
Picture (Obraz)
Ta pozycja menu umożliwia dostosowanie parametrów Kontrola
proporcji, OverScan, Pozycja (wyłącznie VGA) i Ostrość (wyłącznie
VGA).
CP220:
CP220
Splendid
Ostrość
Kolor
Kontrola proporcji
Picture
Pozycja
Wybór wejścia
Ostrość
50
Pełny
Menu
Move
OK
Exit
CP240:
CP240
Splendid
Ostrość
Kolor
Trace Free
Picture
Kontrola proporcji
Wybór wejścia
Pozycja
Menu
Ostrość
Move
3-3
40
OK
60
Pełny
Exit
•
Ostrość: Regulacja ostrości obrazu. Zakres regulacji wynosi 0 do
100.
•
Trace Free: Przyspieszenie czasu odpowiedzi poprzez użycie
technologii Over Drive. Zakres regulacji wynosi od 0 (wolniejszy)
do 100 (szybszy) (tylko dla CP240).
•
Kontrola proporcji: Wyreguluj współczynnik kształtu na “Pełny”,
“4:3”.
•
Pozycja: Regulacja pozycji poziomej H-Position (Pozycja
pozioma) i V-Position (Pozycja pionowa) obrazu. Zakres regulacji
wynosi od 0 do 100 (dostępna wyłącznie dla wejścia VGA).
Rozdział 3: Ogólne instrukcje
•
4.
Ostrość: Zmniejsza liniowe zakłócenia poziome i liniowe
zakłócenia pionowe obrazu, poprzez oddzielną regulację Phase
(Faza) oraz Clock (Zegar). Zakres regulacji wynosi od 0 do 100
(dostępna wyłącznie dla wejścia VGA).
Wybór wejścia
Wybierz źródło wejścia spośród VGA, sygnału wejścia źródła klienta.
CP220
Splendid
VGA
Kolor
Client
Picture
Input Select
Wybór
wejścia
Menu
Move
5.
Exit
OK
Menu
Regulacja konfiguracji systemu.
CP220
Splendid
Ustawienia OSD
Kolor
Informacje
Picture
Język
Wybór wejścia
Wyzeruj wszystko
Angielski
Menu
Move
OK
Exit
•
Ustawienia OSD: Do regulacji Czas zakończenia, DDC/CI,
Przezroczystość i Wskaźnik zasilania.
•
Informacje: Umożliwia wyświetlanie informacji na ekranie.
•
Język: Służy do wyboru języka menu ekranowego. Dostępne opcje
to: Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Włoski, Holenderski,
Rosyjski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Japoński, Perski,
Tajski, Indonezyjski, Polski, Turecki, Portugalski, Czeski, Chorwacki,
Węgierski, Rumuński i Koreański.
•
Wyzeruj wszystko: Wybór opcji “Tak” pozwala przywrócić domyślny tryb
fabryczny wszystkich ustawień.
Monitor LCD ASUS serii CP220/CP240
3-4
3.2
Ustawienie Client
1. Włącz zasilanie i naciśnij
, aby wybrać [Client] jako źródło wejścia.
Client
MENU:Exit
2. Zaloguj do widżetu Client, kliknij “[Options]” (Opcje) w górny, lewym
rogu.
Options
3. Wybierz “[Options]” (Opcje) --> “[Configuration]” (Konfiguracja).
Options
Configuration
Diagnostics
Information
User Settings
3-5
Rozdział 3: Ogólne instrukcje
4. Przejdź do “[Configuration]” (Konfiguracja) --> [Network] (Sieć) i
wybierz “Enable DHCP” (Włącz DHCP).
Configuration
Network IPv6 SCEP Label Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset
Change the network settings for the device
Enable DHCP:
IP Address:
192 . 168 . 100 . 51
Subnet Mask:
255 . 255 . 255 . 0
Gateway:
192 . 168 . 100 . 1
Primary DNS Server:
192 . 168 . 100 . 2
Secondary DNS Server:
0
. 0
.0
.0
Domain Name:
FQDN:
Auto
Ethernet Mode:
Enable 802.1X Security:
Identity:
Client Certificate:
OK
Cancel
Apply
5. Wybierz arkusz [Session] (Sesja) i wprowadź “DNS Name or IP
Address” (Nazwa DNS lub adres IP), a następnie kliknij “Apply”
(Zastosuj) w celu wykonania.
Configuration
Network IPv6 SCEP Label Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset
vmware Horizon View Client
TM
Configure the connection to a peer device
Connection Type:
DNS Name or IP Address:
View Connection Server
192.168.100.252
Advanced
OK
Monitor LCD ASUS serii CP220/CP240
Cancel
Apply
3-6
6. Wybierz arkusz [Language] (Język) i wybierz wymagany język, a
następnie kliknij “Apply” (Zastosuj) w celu wykonania.
Configuration
Network IPv6 SCEP Label Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset
Select language for the user interface
Language:
Keyboard Layout:
English
US
OK
Cancel
Apply
7. Wybierz [OK], aby zakończyć [Configuration] (Konfiguracja).
8. Powróć do głównego podręcznika, wybierz [Options] (Opcje)
w górnym, lewym rogu i przejdź do [User settings] (Ustawienia
użytkownika).
Options
Configuration
Diagnostics
Information
User Settings
3-7
Rozdział 3: Ogólne instrukcje
9. Wybierz arkusz [Certificate] (Certyfikat), wybierz element i ustawienie,
a następnie kliknij [OK].
User Settings
Certificate Mouse Keyboard Image
Display Topology Touch Screen
vmware Horizon View Client
TM
Certificate Checking Mode:
This mode determines how the client proceeds when it cannot verify that
your connection to the server is secure. It is not recommended that you
change this setting unless instructed to do so by your system administrator.
Never connect to untrusted servers
Warn before connecting to untrusted servers
Do not verify server identity certificates
OK
Cancel
Apply
10.Połącz z IP serwera i wprowadź interfejs połączenia, kliknij [Connect]
(Połącz).
Enter the address of the View
Connection Server.
Server:
192.168.100.252
Connect
Monitor LCD ASUS serii CP220/CP240
3-8
11.Wprowadź “User name” (Nazwa użytkownika) i “password” (hasło), a
następnie kliknij [Login] (Zaloguj).
https://192.168.100.252
Enter your user name and password
User name:
Password:
Server:
192.168.100.252
Login
Cancel
12.Kliknij [Connect] (Połącz).
win7
Connect
Log on to desktop
Reser VM
Cancel
13.Wprowadź interfejs client.
3-9
Rozdział 3: Ogólne instrukcje
14.Wybierz pulpit “Start”, wybierz “Logout” (Wyloguj), aby opuścić client.
Monitor LCD ASUS serii CP220/CP240
3-10
3.3
Dane techniczne
Model
Wielkość panelu
Maks. rozdzielczość
Jasność (typowy)
Rzeczywisty współczynnik
kontrastu (typowy)
CP240
23,8" (60,47 cm)
1920 x 1080
1920 x 1080
250 cd/m
250 cd/m2
2
1000:1
1000:1
Kąt widzenia (CR≧0)
160°(w pionie) ; 170°(w
poziomie)
178°(w pionie) ; 178°(w
poziomie)
Kolory wyświetlacza
16,7 M
16,7 M
Czas reakcji (typowy)
5 ms
5 ms (Szary do szarego)
Wejście D-Sub
Tak
Tak
Tryb ON (WŁ.): < 50 W*
Tryb ON (WŁ.): < 50 W*
Uwaga
*W oparciu o standard
Energy Star 6.0
*W oparciu o standard
Energy Star 6.0
Głośnik
Tak
Tak
Telefon z mikrofonem
Tak
Tak
Zużycie energii przy
włączonym zasilaniu
Słuchawki
Tryb oszczędzania energii
Tryb wyłączenia zasilania
Nachylenie
Interfejs mocowania
Wymiary fizyczne (SxWxG)
Wymiary opakowania
(SxWxG)
Masa netto (przybliżona)
Masa brutto (przybliżona)
Napięcie znamionowe
Procesor
Tak
Tak
<6W
<6W
< 0,5 W
< 0,5 W
-5° do +23°
-5° do +23°
100 mm x 100 mm
100 mm x 100 mm
523,2 x 497,0 x 224,8 mm
567,60 x 517,15 x 244,81
mm
654 x 397 x 176 mm
685 x 421 x 179 mm
5,3 kg
6,0 kg
7,6 kg
8,5 kg
Prąd zmienny 100~240V
(zasilanie zewnętrzne)
Prąd zmienny 100~240V
(zasilanie zewnętrzne)
SCALER TERA2321 FCBGA-396
ROM
FLASH MX25L25635FMI-10G 256MB SOP-16
RAM
DRAM H5TQ2G63D(F)FR-H9C/MT41J128M16JT-107G-K
2Gb x 2
Rozwiązanie client
3-11
CP220
21,5" (54,61 cm)
Vmware
Rozdział 3: Ogólne instrukcje
3.4
Rozwiązywanie problemów (FAQ)
Problem
Możliwe rozwiązanie
• Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy monitor
znajduje się w trybie WŁĄCZENIE.
WŁĄCZONA dioda LED zasilania • Sprawdź, czy przewód zasilający jest
prawidłowo podłączony do monitora i do gniazda
zasilania.
Pomarańczowe światło diody
LED zasilania i brak obrazu na
ekranie
• Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie
WŁĄCZENIE.
• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo
podłączony do monitora i komputera.
• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest
wygięty żaden styk złącza.
• Podłącz komputer do innego dostępnego
monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa
prawidłowo.
Obraz na ekranie jest za jasny
lub za ciemny
• Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasność przez
menu OSD.
Obraz ekranowy nie jest
wyśrodkowany lub ma
nieprawidłową wielkość
• Naciśnij na dwie sekundy przycisk A
, aby
automatycznie wyregulować obraz.
• Wyreguluj ustawienia Pozycja pozioma lub Pozycja
pionowa w menu OSD.
Obraz na ekranie drży lub na
obrazie wyświetlane są falujące
wzory
• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo
podłączony do monitora i komputera.
• Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą
powodować zakłócenia elektryczne.
Defekty kolorów na obrazie
ekranowym (biały nie wygląda
jak biały)
• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest
wygięty żaden styk złącza.
• Wykonaj polecenie Wyzeruj w menu OSD.
• Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lub wybierz
opcję Temp. barwowa w menu OSD.
Obraz na ekranie jest zamazany
lub rozmyty
• Naciśnij na dwie sekundy przycisk
, aby
automatycznie wyregulować obraz (wyłącznie dla
trybu VGA).
• Wyreguluj ustawienia Faza i Zegar w menu
OSD.
Brak dźwięku lub słaby dźwięk
• Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo
podłączony do monitora.
• Wyreguluj ustawienia głośności monitora i
komputera.
• Upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany
i aktywny sterownik karty dźwiękowej
komputera.
A
Monitor LCD ASUS serii CP220/CP240
3-12
3.5
Lista obsługiwanego taktowania
Obsługiwane taktowanie trybów VESA/IBM (wejście D-SUB)
Rozdzielczość
640 x 350
640 x 480
640 x 480
640 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1080
Częstotliwość
odświeżania
70Hz
60Hz
67Hz
75Hz
70Hz
56Hz
60Hz
72Hz
75Hz
60Hz
60Hz
70Hz
75Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Częstotliwość
pozioma
31,469KHz
31,469KHz
35KHz
37,5KHz
31,469KHz
35,156KHz
37,879KHz
48,077KHz
46,875KHz
31,02KHz
48,363KHz
56,476KHz
60,023KHz
67,5KHz
44,772KHz
49,702KHz
60KHz
63,981KHz
79,976KHz
47,712KHz
55,935KHz
65,29KHz
64,674KHz
67,5KHz
66,587KHz
* Tryby nie wymienione w tabelach powyżej mogą nie być obsługiwane. Dla uzyskania optymalnej
rozdzielczości, zaleca się wybór trybu wymienionego w zamieszczone powyżej tabeli.
3-13
Rozdział 3: Ogólne instrukcje
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising