555555-31 PL
DW077
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ROTACYJNY NIWELATOR LASEROWY DW077
Serdeczne gratulacje!
Napięcie elektryczne
Dziękujemy za zakupienie przyrządu
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Niebezpieczeństwo pożaru
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 rotacyjny niwelator laserowy
1 podstawka do mocowania na ścianie
1 pilot zdalnego sterowania
1 płytka celownicza
1 okulary celownicze
1 walizka transportowa
1 ładowarka do akumulatorów (DW077K/
DW077kH)
1 akumulator (DW077K/DW077kH)
1 instrukcja obsługi
Dane techniczne
DW077
Napięcie
V
Szybkość
wirowania
obr/min
Klasa lasera
Dokładność
mm/min
Klasa ochrony
Zakres
samopoziomowania
°
Temperatura pracy
°C
Otwór gwintowany
do mocowania
Masa (bez akumulatora) kg
9,6/12/14,4/18
Akumulator
DE9095 DE9039
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Masa
NiCd
18
1,1
V
kg
0/10/80/280/ 800
3R
+/-0,1
IP 54
Rotacyjny niwelator laserowy DW077 jest
przeznaczony do rzutowania linii laserowych
jako pomoc przy profesjonalnych pomiarach
różnic wysokości. Przyrząd ten można
wykorzystywać do poziomowania i pionowania
w zamkniętych pomieszczeniach i na wolnym
powietrzu. Pozwala on także na uzyskanie
nieruchomej plamki świetlnej, która może
być nakierowywana ręcznie dla ustalania
lub przenoszenia znaków. Przykładami
zastosowań mogą być tutaj poziomowanie
sufitów podwieszanych i fundamentów oraz
pionowanie konstrukcji ściennych.
Przyrząd wymaga akumulatorów D E WALT
o napięciach 9,6 V, 12 V, 14,4 V i 18 V.
1 Wyłącznik
2 Rękojeść
3 Pokrętło poziomujące
4 Podstawka do mocowania na ścianie
5 Pokrętło ustalające zębnika
6 Zacisk do mocowania na ścianie
7 Blokada zacisku do mocowania na
ścianie
8 Pokrętło mocujące
9 Pokrętło zębnika (do przesuwania
zębatki)
10 Rotacyjna głowica laserowa
11 Akumulator
5/8” x 11
2,5
VAC
230
min
kg
60
0,4
NiMH
18
1,1
DE9116
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Przyrządy zasilane napięciem 230 V
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis przyrządu (rys. A)
+/- 5
-5 - +45
Ładowarka do akumulatorów
Napięcie sieciowe
Czas ładowania
(w przybliżeniu)
Masa
•
10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
12
Ładowarka do akumulatorów
Rozpakowanie
Ładowarka DE9116 jest przystosowana do
ładowania akumulatorów niklowo-wodorkowych
i niklowo-kadmowych DEWALT o napięciu od
7,2 V do 18 V.
11 Akumulator
12 Guziki zwalniające
13 Ładowarka
14 Lampka kontrolna ładowania (czerwona)
Zamocowanie tabliczki ostrzegawczej
(rys. B)
Ostrzeżenia na tabliczce przyrządu muszą
być napisane w języku ojczystym operatora.
Z tego powodu do zakresu dostawy niwelatora
laserowego należy oddzielny arkusz
z samoprzylepnymi naklejkami.
• Sprawdź, czy ostrzeżenia na tabliczce
przyrządu są napisane w języku ojczystym
operatora.
Konsola operatorska
15
16
17
18
19
20
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik poziomowania (w osi X)
Wskaźnik poziomowania (w osi Y)
Przycisk trybu skanowania
Przycisk nastawczy szybkości wirowania
Przyciski nastawcze poziomowania w osi
X
Ostrzeżenia te muszą zawierać następujące
informacje:
PROMIENIOWANIE LASEROWE!
NIE PATRZ W PROMIEŃ LASEROWY!
LASER KLASY 3R
•
Pilot zdalnego sterowania
18 Przycisk trybu skanowania
19 Przycisk nastawczy szybkości wirowania
20 Przyciski nastawcze poziomowania w osi
X
21 Przyciski nastawcze poziomowania w osi
Y
22 Przycisk trybu poziomowania ręcznego
Gdy ostrzeżenia na tabliczce przyrządu są
napisane w obcym dla operatora języku:
- Ściągnij z arkusza odpowiednią
naklejkę.
- Ostrożnie przyłóż ją do naklejki w obcym
języku.
- Dociśnij naklejkę na swoim miejscu.
Montaż i regulacja
Bezpieczeństwo elektryczne
•
Ładowarka do akumulatorów jest przystosowana
do zasilania tylko jednym napięciem. Dlatego
zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej ładowarki.
•
Przed rozpoczęciem montażu
i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator.
Przed włożeniem lub wyjęciem
akumulatora zawsze najpierw
wyłączaj przyrząd.
Używaj tylko akumulatorów i ładowarek
firmy DEWALT.
Ładowarka DEWALT zgodnie z normą
EN 60335 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Akumulator (rys. rys. A i C1 - C4)
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy
lub po dłuższym okresie składowania,
jego ładunek osiąga tylko 80% pojemności
znamionowej. Akumulator daje się naładować
do pełna dopiero po kilku cyklach ładowania
i rozładowania. Przed rozpoczęciem ładowania
akumulatora sprawdź zasilanie ładowarki. Gdy
jest ona prawidłowo zasilana, a akumulator
pomimo to nie ładuje się, oddaj ładowarkę
do warsztatu serwisowego DEWALT w celu
przeglądu. Podczas ładowania akumulator
i ładowarka mogą się nagrzewać, ale jest to
zjawisko normalne i nie świadczy o jakiejś
usterce.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą
być wymienione tylko przez autoryzowany,
s p e c j a l i s t y c z n y w a r s z t a t n a p r a w c z y.
Wymieniony kabel sieciowy lub wtyczkę
należy następnie fachowo zutylizować zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
ładowarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
13
Nie ładuj akumulatora w temperaturze
otoczenia poniżej 4 °C lub powyżej
40 °C. Zalecana temperatura ładowania
wynosi około 24 °C.
•
•
•
•
By naładować akumulator (11), zgodnie
z rysunkiem umieść go w ładowarce (13)
i przyłącz ładowarkę do sieci. Upewnij się,
czy akumulator został prawidłowo włożony
do ładowarki. Musi migać czerwona lampka
kontrolna ładowania (14). Po około godzinie
lampka ta przestaje migać i zaczyna się
świecić na stałe. Świadczy to o całkowitym
naładowaniu akumulatora, po czym
ładowarka przechodzi do trybu ładowania
wyrównawczego. Po około czterech
godzinach ładowarka zostaje przełączona
na tryb ładowania konserwacyjnego.
Akumulator można w każdej chwili wyjąć
lub pozostawić w przyłączonej ładowarce
na nieograniczony okres czasu.
Gdy czerwona lampka kontrolna ładowania
szybko miga, to znaczy że występuje jakaś
usterka. Jeszcze raz włóż akumulator
lub na próbę zastosuj inny. Gdy także
nowy akumulator nie jest ładowany, oddaj
ładowarkę do warsztatu serwisowego firmy
DEWALT.
Gdy ładowarka jest przyłączona do takich
źródeł napięcia przemiennego, jak agregat
prądotwórczy lub falownik, może się
zdarzyć, że lampka kontrolna ładowania
dwukrotnie mignie, a następnie zgaśnie,
i cykl ten będzie się powtarzać. Świadczy
to o przejściowym zakłóceniu napięcia
zasilania. Po ustabilizowaniu się napięcia
ładowarka ponownie automatycznie
przechodzi do normalnego trybu pracy.
ochronną (24).
Bezpośrednio po wyjęciu akumulatora
z ładowarki lub przyrządu załóż zakrywkę
ochronna na bieguny.
Przed odłożeniem lub transportem
akumulatora sprawdź, czy zakrywka
ochronna znajduje się na swoim
miejscu.
Ładowanie wyrównawcze
Ładowanie wyrównawcze
przyczynia się do długofalowego
utrzymania maksymalnej
sprawności akumulatora. Zaleca
się przeprowadzać je raz na
tydzień lub co 10 cykli ładowania/
rozładowania.
•
•
Rozpocznij ładowanie zgodnie z powyższym
opisem.
Gdy lampka kontrolna ładowania przestanie
migać, pozostaw akumulator w ładowarce
jeszcze przez około cztery godziny.
Wyłączanie w celu ochłodzenia
akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
gorący, automatycznie się wyłącza, a następnie
znów samoczynnie włącza po ochłodzeniu
akumulatora. Funkcja ta zapewnia maksymalną
trwałość użytkową akumulatora. W czasie
tego wyłączenia w celu ochłodzenia czerwona
lampka kontrolna ładowania (14) najpierw miga
powoli, a następnie szybko.
Wskaźnik ładunku akumulatora (rys. C1)
Przyrząd jest wyposażony we wskaźnik ładunku
akumulatora (15) na konsoli operatorskiej.
Wskaźnik ten świeci się przy załączonym
przyrządzie. Miganie wskaźnika oznacza,
że akumulator trzeba naładować i niwelator
laserowy automatycznie się wyłącza.
• Gdy tylko wskaźnik zacznie migać, wyłącz
przyrząd i wyjmij akumulator (11), by go
naładować.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
(rys. C1)
• Włóż akumulator (11) do przyrządu aż do
zatrzaśnięcia.
• By wyjąć akumulator, jednocześnie
naciśnij obydwa przyciski zwalniające (12)
i wyciągnij akumulator z przyrządu.
Gdy akumulator jest rozładowany,
przyrząd pozostaje wyłączony.
Zakrywka ochronna akumulatora (rys. C2)
Do zakrywania biegunów wyjętego akumulatora
służy specjalna zakrywka ochronna. Bez niej
bieguny łatwo mogą zostać zwarte przez
luźne metalowe przedmioty, co grozi pożarem
i uszkodzeniem akumulatora.
• Przed włożeniem akumulatora (11) do
ładowarki lub przyrządu zdejmij zakrywkę
Rodzaj akumulatora (rys. rys. C3 i C4)
Przyrząd może być zasilany z akumulatorów
o różnych napięciach.
• By korzystać z akumulatora o napięciu 18 V,
płytkę adaptacyjną (25) obróć do pozycji
A.
14
•
By korzystać z akumulatora o napięciu
9,6 V, 12 V lub 14,4 V, płytkę adaptacyjną
(25) obróć do pozycji B.
-
Rodzaje wymiennych akumulatorów
wyszczególniono w tabeli w dalszej części
instrukcji.
•
Ustawianie przyrządu (rys. rys. D1 - D5)
•
Przyrząd może być ustawiony w różnych
pozycjach, co zwiększa możliwości jego
zastosowania.
Mocowanie na statywie (rys. D5)
Przyrząd zawiera otwór do mocowania na
statywie. Może to być statyw DE0735/DE0736
lub każdy inny spełniający wymagania określone
w danych technicznych.
• Ustaw statyw (28) na względnie gładkiej i
płaskiej powierzchni.
• Zamocuj przyrząd na statywie, wkręcając
kołek gwintowany (29) w otwór (30)
w podstawie.
• Ustaw przyrząd w pozycji odpowiedniej dla
pomiarów w poziomie lub w pionie.
Ustawienie na podłodze (rys. D1)
• Ustaw przyrząd na względnie gładkiej
i płaskiej powierzchni.
• Ustaw przyrząd w pozycji odpowiedniej dla
pomiarów w poziomie lub w pionie.
Mocowanie na ścianie (rys. rys. D2 - D4)
Przyrząd zawiera podstawkę do mocowania
na ścianie (4), która jest bardzo pomocna przy
poziomowaniu sufitów podwieszanych i w
innych skomplikowanych sytuacjach (rys. D2).
• Ustaw przyrząd na podstawce, wprowadź
kołek gwintowany (26) w jeden z otworów
do mocowania przyrządu i dokręć pokrętło
(8).
• Obróć przyrząd na bok tak, by zacisk do
mocowania (6) znalazł się w odpowiedniej
pozycji względem szyny ściennej
(rys. D3).
• Przy podstawce (4) zwróconej do ściany
obróć w prawo blokadę zacisku (7), by
otworzyć szczęki.
• Załóż szczęki na szynę ścienną i obróć
w lewo blokadę zacisku (7), by zacisnąć
szczęki na szynie.
• Sprawdź, czy zacisk do mocowania na
ścianie (7) jest prawidłowo zablokowany.
Ustawienie przyrządu (rys. rys. A, E1 i E2)
Przyrząd można tak ustawić, by móc wykonywać
pomiary w poziomie (rys. E1) lub w pionie
(rys. E2).
Samopoziomowanie (rys. A)
• Załącz przyrząd, by zainicjować procedurę
poziomowania. O jej zapoczątkowaniu
informuje miganie dwóch wskaźników
poziomowania (16 i 17) i promienia
laserowego. Gdy tylko przyrząd znajdzie
się w poziomie, wskaźniki oraz promień
laserowy przestają migać i zapalają się na
stałe.
• Wskaźniki poziomowania i promień
laserowy sekwencyjnie szybko migają
trzykrotnie, by poinformować, że przyrząd
został ustawiony w skośnym położeniu
poza zakresem samopoziomowania 5°.
Wyłącz przyrząd, ustaw go w zakresie
samopoziomowania i ponownie załącz.
Przed zamocowaniem przyrządu na
szynie ściennej sprawdź, czy jest ona
dobrze przytwierdzona do ściany.
•
Włóż odpowiedni kołek rozporowy
w każdy z otworów.
- W każdy z kołków wkręć wkręt
6 x 50 mm.
- Powieś przyrząd na wkrętach.
W razie potrzeby tak wyreguluj pokrętło
poziomujące (3), by przyrząd przyjął
stabilną pozycję.
Ustaw przyrząd w pozycji odpowiedniej dla
pomiarów w poziomie.
Alternatywnie przyrząd można powiesić
na ścianie, korzystając z otworów do
mocowania (27) wykonanych w podstawce
(rys. D2).
- Przyłóż przyrząd do ściany w żądanej
pozycji i zaznacz miejsce obydwu
otworów do mocowania (rys. D4).
- Wywierć otwory w zaznaczonych
miejscach (ø 6 mm, głębokość ok.
35 mm).
Ustawienie w pozycji odpowiedniej dla
pomiarów w poziomie (rys. E1)
• Ustaw przyrząd w pozycji pokazanej na
rysunku:
• Załącz przyrząd, by zainicjować procedurę
poziomowania.
15
Ustawienie w pozycji odpowiedniej dla
pomiarów w pionie (rys. E2)
• Ustaw przyrząd w pozycji pokazanej na
rysunku:
• Załącz przyrząd, by zainicjować procedurę
poziomowania. Ponieważ przy pomiarach
w pionie jest konieczne jedynie ustawienie
w osi Y, działa tylko odpowiedni wskaźnik
poziomowania (17).
Nakierowywanie w pionie (rys. rys. A, F4
i F5):
• Gdy przyrząd jest załączony i głowica
laserowa obraca się, zgraj linię laserową
ze znakiem.
Sposób regulacji jest następujący:
• Przyciskami (20) tak przestaw głowicę
laserową, aż linia laserowa pokryje się ze
znakiem (rys. A).
Poziomowanie ręczne (rys. A)
Za pomocą pilota zdalnego sterowania
przyrząd można ustawić ręcznie. Funkcja ta
jest szczególnie przydatna, gdy są pochylone
obie osie X i Y.
• Naciśnij przycisk (22), by włączyć tryb
poziomowania ręcznego. Gasną wskaźniki
poziomowania (16 i 17).
• Przyciskami (20) ustaw przyrząd w osi X.
• Przyciskami (21) ustaw przyrząd w osi Y.
• By wyłączyć tryb poziomowania ręcznego,
ponownie naciśnij przycisk (22).
Nakierowywanie w skośnym położeniu
przyrządu (rys. A)
W razie potrzeby skośnego przebiegu linii
laserowej wykonaj następujące operacje.
• Przy załączonym przyrządzie i obracającej
się głowicy laserowej włącz tryb
poziomowania ręcznego.
• Nakieruj skośnie linię laserową:
- Przyciskami (20) ustaw przyrząd w osi
X.
- Przyciskami (21) ustaw przyrząd w osi
Y.
W chwili wyłączenia trybu poziomowania
ręcznego automatycznie włącza się
funkcja samopoziomowania i przyrząd
znów ustawia się w poziomie.
Ustawienia ręczne są przy tym
natychmiast anulowane!
•
Nakierowywanie linii laserowej (rys. rys. A
i F1 - F5)
•
Instrukcja obsługi
Zawsze przestrzegaj obowiązujących
przepisów, a zwłaszcza
bezpieczeństwa.
•
Nakierowywanie w poziomie
• Gdy przyrząd jest załączony i głowica
laserowa obraca się, zgraj linię laserową
ze znakiem jednym z następujących
sposobów:
Przyrząd można ustawić na dowolnym stabilnym
przedmiocie tak, by znalazł się na wymaganej
wysokości (rys. F1).
•
W przyrządzie zamocowanym na ścianie
(rys. F2):
• zwolnij pokrętło ustalające (5) i tak obróć
pokrętło zębnika (9), by przyrząd znalazł
się w odpowiedniej pozycji. Dokręć pokrętło
ustalające (5).
•
•
Gdy przyrząd jest zamocowany na statywie
(rys. F3):
• tak wyreguluj statyw, by przyrząd znalazł
się na wymaganej wysokości.
16
Zawsze zaznaczaj środek linii laserowej
bądź plamki świetlnej.
By zwiększyć zasięg i dokładność lasera,
ustaw przyrząd w środku obszaru pracy.
Silne wahania temperatury mogą
spowodować przesunięcie się wewnętrznych
elementów i w konsekwencji pogorszyć
dokładność przyrządu. Gdy przyrząd jest
wykorzystywany w takich warunkach,
regularnie sprawdzaj jego dokładność.
Chociaż przyrząd automatycznie koryguje
niewielkie niedokładności poziomowania,
w razie ich stwierdzenia może zajść
konieczność ponownego ustawienia lub
kalibracji.
W razie upadku przyrządu trzeba go
oddać do specjalistycznego warsztatu, by
wykalibrować głowicę laserową.
Dla ułatwienia pracy zawsze korzystaj
z pilota zdalnego sterowania. Umożliwia
on nie tylko obsługę na odległość, lecz
także zapobiega dotykaniu przyrządu, co
zmniejsza ryzyko odchylenia od poziomu
i rozkalibrowania.
Przede rozpoczęciem pracy:
• Przeprowadź kalibracje na miejscu, by
sprawdzić dokładność.
• Pamiętaj o stabilnym ustawieniu
przyrządu.
•
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
•
•
By załączyć przyrząd, naciśnij wyłącznik
(1).
By wyłączyć przyrząd, ponownie naciśnij
wyłącznik (1).
•
Nastawianie szybkości wirowania (rys. G)
Głowica laserowa może być nastawiona na
różne szybkości wirowania, co pozwala na
uzyskanie lepszej widoczności linii laserowej.
• Naciśnij przycisk (19). Przy każdym
naciśnięciu przycisku szybkość wirowania
zmienia się cyklicznie, przyjmując
ustawienia: „szybko”, „średnio”, „wolno”,
„bardzo wolno” i „zatrzymanie”.
• By uzyskać jasną linię, nastaw małą
szybkość wirowania głowicy laserowej.
• By uzyskać ciągłą linię, nastaw dużą
szybkość wirowania głowicy laserowej.
•
szybkość skanowania.
By nastawić inną szybkość skanowania,
naciśnij przycisk (19). Każde naciśnięcie
przycisku powoduje cykliczną zmianę
ustawienia między „bardzo wolno”, „wolno”,
„średnio” i „szybko”.
Przy pomiarach w poziomie:
- przyciskami (20) przemieść obszar
skanowania w żądanym kierunku;
- przyciskami (21) nastaw zakres
skanowania.
Przy pomiarach w pionie:
- przyciskami (21) przemieść obszar
skanowania w żądanym kierunku.
By wyłączyć tryb skanowania, naciśnij
przycisk (18).
Funkcja pionowego przenoszenia punktu
pozycyjnego (rys. rys. J1 i J2)
Żebra osiujące (31) pomagają w pionowym
przenoszeniu punktu pozycyjnego na podłodze
za pomocą skierowanego do góry promienia
laserowego (32).
• Wyznacz prostopadłe linie przechodzące
przez punkt pozycyjny na podłodze.
• Umieść przyrząd nad punktem przecięcia się
linii tak, by żebra pokryły się z wyznaczonymi
liniami.
• Przenieś punkt za pomocą skierowanego
do góry promienia laserowego.
Obracanie głowicy laserowej (rys. rys. H1
i H2)
W stanie stacjonarnym głowicę laserową można
obracać w lewo lub w prawo.
Przy pomiarach w poziomie:
• przyciskami (20) obróć głowicę laserową
w żądanym kierunku.
Przy pomiarach w pionie:
• przyciskami (21) obróć głowicę laserową
w żądanym kierunku.
Zwraca się uwagę, że funkcja ta działa
dobrze tylko na płaskiej powierzchni i nadaje
się do zgrubnego przenoszenia punktu
pozycyjnego. Dla dokładnego przenoszenia
polecamy zastosowanie specjalnego wskaźnika
laserowego DEWALT.
Ręczne obracanie głowicy laserowej
(rys. H2)
Głowicę laserową można także obracać
ręcznie.
• Obróć głowicę laserową (10) do żądanej
pozycji.
Alarm błędu poziomowania
Alarm błędu poziomowania włącza się
automatycznie po upływie 8 sekund od
chwili zakończenia procedury poziomowania.
Po uaktywnieniu alarmu przyrząd zaczyna
w sposób ciągły kontrolować swoją pozycję.
Zależnie od stwierdzonej odchyłki od poziomu
przyrząd reaguje następująco:
- Przy odchyłkach < 2 mm ma odcinku
10 m: błąd poziomowania jest korygowany
automatycznie bez powiadomienia.
- Przy odchyłkach od 2 do 20 mm ma odcinku
10 m: błąd poziomowania jest korygowany
automatycznie.
Głowica laserowa na chwilę przestaje się
obracać i zaczyna migać promień laserowy, by
Nigdy nie próbuj przemieszczać głowicy
laserowej, gdy obraca się z nastawioną
szybkością.
Tryb skanowania (rys. I)
Głowica laserowa może z różną szybkością
obracać się o pewien kąt tam i z powrotem
w lewo i w prawo, rzutując linię o określonej
długości.
• Naciśnij przycisk (18), by włączyć tryb
skanowania. Na początku ustala się duża
17
w ten sposób poinformować użytkownika, że
przyrząd powraca do poziomu.
- Przy odchyłkach > 20 mm ma odcinku 10 m:
błąd poziomowania powoduje przerwanie
pracy przyrządu. Głowica laserowa
zatrzymuje się, a promień laserowy gaśnie.
Rozlega się szybki sygnał akustyczny
i jednocześnie zaczyna migać wyłącznik
zasilania. By wznowić pracę:
• wyłącz przyrząd. Sprawdź ustawienie
w poziomie i kalibrację przyrządu. Ew.
ponownie go ustaw przed załączeniem.
Podstawka do mocowania na ścianie
(rys. K4)
Podstawkę do mocowania na ścianie można
wykorzystywać także jako podstawę dla
polepszenia stabilności przyrządu.
Dostępne wyposażenie dodatkowe
Więcej informacji na temat dostępnego
wyposażenia dodatkowego można uzyskać
od swojego dilera.
Należą do niego następujące akcesoria:
- Cyfrowy detektor laserowy DE0772
- Łata niwelacyjna DE0734
- Statyw DE0735
- Statyw DE0736
Narzędzia pomocnicze (rys. rys. K1 - K4)
Wraz z przyrządem są dostarczane różne
narzędzia pomocnicze, które ułatwiają
wykonywanie pomiarów.
Akumulatory
Napięcie
Pilot zdalnego sterowania (rys. K1)
9,6 V
12 V
14,4 V
18 V
Pilotem zdalnego sterowania można ręcznie
ingerować w proces samopoziomowania,
gdyby zaszła konieczność skośnego ustawienia
przyrządu. Maksymalny kąt pochylenia
odpowiada zakresowi samopoziomowania.
Pilotem można też włączać linię laserową
i sterować głowicę laserową z odległości do
30 m.
NiCd
DE9061
DE9071/DE9075
DE9091/DE9092
DE9095/DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
DE9038
DE9039
Konserwacja
Przyrządy firmy DEWALT odznaczają się dużą
trwałością i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest ich regularne czyszczenie.
Okulary celownicze (rys. K2)
Czerwone szkło okularów przy jasnym
oświetleniu zewnętrznym lub przy dużych
odległościach polepsza widoczność promienia
laserowego. W zamkniętych pomieszczeniach
soczewka odfiltrowuje otaczające światło
i intensyfikuje rzutowaną plamkę świetlną lub
linię laserową. Okulary nie tłumią jednak światła
laserowego padającego w oczy.
Kalibracja na miejscu (rys. rys. F5, L1 i L2)
By uzyskać wiarygodne wyniki, kalibracja na
miejscu musi być przeprowadzona starannie
i dokładnie. W razie stwierdzenia nadmiernego
błędu oddaj przyrząd do specjalistycznego
warsztatu w celu naprawy.
Kalibrację głowicy laserowej zlecaj tylko
specjalistycznemu warsztatowi.
Nawet mając założone okulary, nigdy
nie patrz bezpośrednio w promień
laserowy.
Kontrola błędu pochylenia (rys. L1)
By sprawdzić, czy głowica laserowa wiruje
dokładnie w płaszczyźnie poziomej, trzeba
wykonać następujące czynności:
• Ustaw przyrząd w odległości o około 15 m
od pionowej powierzchni.
• W przyrządzie zamocowanym na statywie
ustaw głowicę na pomiar w płaszczyźnie
poziomej.
Płytka celownicza DE0730 (rys. K3)
Płytka celownicza poprawia widoczność
padającego na nią promienia laserowego.
Światło przechodzi przez czerwoną plastikową
warstwę i jest odbijane przez zwierciadlaną
powierzchnię na spodzie płytki. Dla ułatwienia
pracy przy pionowaniu i poziomowaniu płytkę
wyposażono w calową i metryczną skalę. U góry
znajdują się magnesy, za pomocą których płytkę
można przyczepić do szyny sufitowej lub
jakiegoś innego stalowego elementu.
Kontrola błędu pochylenia w osi X (rys. L1):
• Tak ustaw przyrząd, by oś X przebiegała
równolegle do pionowej powierzchni.
• Załącz przyrząd i obróć głowicę laserową,
aż na pionowej powierzchni ukaże się
plamka świetlna.
18
•
•
•
•
•
•
•
Zaznacz środek promienia laserowego.
Wyłącz przyrząd i obróć go o 180°, by oś X
znów przebiegała równolegle do pionowej
powierzchni.
Załącz przyrząd i, obracając głowicę
laserową, ponownie zaznacz środek
promienia laserowego na powierzchni.
Wyłącz przyrząd.
Zmierz różnicę wysokości zaznaczonych
punktów.
Gdy różnica wysokości zaznaczonych
punktów wynosi 3,2 mm lub jest mniejsza, to
znaczy że głowica laserowa jest prawidłowo
wykalibrowana.
Gdy różnica wysokości zaznaczonych
punktów jest większa niż 3,2 mm, głowicę
laserową trzeba wykalibrować.
•
Gdy promień laserowy pokryje się z górnym
znakiem, to znaczy że głowica laserowa jest
prawidłowo wykalibrowana.
Gdy promień laserowy nie pokryje się
z górnym znakiem, głowicę laserową trzeba
wykalibrować.
Czyszczenie
•
•
•
Kontrola błędu pochylenia w osi Y (rys. L2):
• Tak ustaw przyrząd, by oś Y przebiegała
równolegle do pionowej powierzchni.
• Wykonaj takie same, opisanej wyżej
operacje. Przy tym ustawieniu przyrządu
zaznacz środek promienia laserowego na
powierzchni. Następnie obróć przyrząd
o 180° i ponownie zaznacz środek promienia
laserowego.
• Zmierz różnicę wysokości zaznaczonych
punktów.
• Gdy różnica wysokości zaznaczonych
punktów wynosi 3,2 mm lub jest mniejsza, to
znaczy że głowica laserowa jest prawidłowo
wykalibrowana.
• Gdy różnica wysokości zaznaczonych
punktów przekracza 3,2 mm, głowicę
laserową trzeba wykalibrować.
•
Obudowę ładowarki do akumulatorów czyść
miękką szmatą. Uprzednio wyjmij wtyczkę
kabla ładowarki z gniazda sieciowego.
Przed rozpoczęciem czyszczenia przyrządu
wyjmij z niego akumulator.
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj
obudowę miękką szmatką.
W razie potrzeby oczyść soczewkę
miękką szmatką lub wacikiem zwilżonym
alkoholem. Nie używaj żadnych innych
środków czyszczących.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Kontrola błędu pionu (rys. F5)
By sprawdzić dokładność ustawienia głowicy
laserowej w pozycji odpowiedniej dla pomiarów
w pionie, wykonaj następujące czynności:
• Umieść przyrząd w odległości około 1 m od
pionowej powierzchni.
• W przyrządzie umieszczonym na podłodze
ustaw głowicę w pozycji odpowiedniej dla
pomiarów w pionie.
• Za pomocą pionu zaznacz punkty na
spodzie i górze pionowej powierzchni.
• Załącz przyrząd i nakieruj promień laserowy
na dolny znak.
• Pilotem zdalnego sterowania przemieść
promień laserowy w kierunku górnego
znaku.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego produktu.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
19
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw firmy DEWALT, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Przy korzystaniu z przyrządów elektrycznych
przestrzegaj obowiązujących przepisów
bhp, by nie narazić się na porażenie prądem
elektrycznym, pożar i doznanie urazu ciała.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj podane
niżej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
Wskazówki ogólne
1
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak pojemność
akumulatora maleje i wykonanie zaplanowanej
pracy staje się coraz trudniejsze. Zużyty
akumulator zutylizuj zgodnie z przepisami
o ochronie środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z przyrządu.
• Akumulatory niklowo-wodorkowe i niklowokadmowe nadają się do powtórnego
wykorzystania. W celu zawrócenia do
obiegu i usunięcia w sposób niezagrażający
środowisku oddaj akumulator do lokalnego
punktu skupu lub wyślij go bezpośrednio
do firmy DEWALT. W żadnym wypadku nie
wolno wyrzucać akumulatorów do śmieci
z gospodarstw domowych.
2
3
4
5
6
20
Utrzymuj porządek w miejscu pracy
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia
Nie wystawiaj przyrządu na działanie
wilgoci. Zapewnij dobre oświetlenie miejsca
pracy. Nie używaj przyrządu w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym
Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. W ekstremalnych warunkach
zastosowania (jak na przykład duża
wilgotność, unoszenie się pyłu metalowego
itp.) bezpieczeństwo elektryczne
można zwiększyć przez zastosowanie
transformatora separującego lub wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca
pracy!
Pilnuj, by dzieci nie dotykały przyrządów
ani kabli. Młodociani poniżej 16 lat mogą
używać narzędzi tylko pod fachowym
nadzorem.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych
W niniejszej instrukcji obsługi opisano
zastosowanie przyrządu zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani
przystawek. Maksymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy
użyciu właściwego przyrządu.
Ostrzeżenie! Używanie innych przystawek
i akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji,
lub wykonywanie prac niezgodnych z ich
przeznaczeniem może doprowadzić do
wypadku.
Starannie konserwuj swoje narzędzia
robocze
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze, gdyż jest to warunkiem
bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Regularnie kontroluj wtyczkę i kabel,
a gdyby uległy uszkodzeniu, zleć wymianę
warsztatowi serwisowemu firmy DEWALT.
Regularnie kontroluj przedłużacz i w razie
uszkodzenia wymień go na nowy. Wszystkie
wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
7 Bezpiecznie przechowuj swoje
przyrządy
Nieużywane przyrządy powinny być
przechowywane w suchych, zamkniętych
pomieszczeniach, niedostępnych dla
dzieci.
8 Kontroluj przyrząd pod względem
uszkodzeń
Przed użyciem sprawdź przyrząd, czy
jest całkowicie sprawny. Nie zapomnij
przy tym o ruchomych elementach. By
zapewnić nienaganną pracę przyrządu,
wszystkie części powinny być prawidłowo
zamontowane. Uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające muszą być
prawidłowo naprawione lub wymienione.
Nie używaj przyrządu z uszkodzonym
wyłącznikiem. W razie potrzeby zleć
wymianę warsztatowi serwisowemu
DEWALT.
9 Wyjmuj akumulator
W razie nieużywania przyrządu,
przed rozpoczęciem wykonywania
prac konserwacyjnych zawsze wyjmuj
akumulator.
10 Naprawy zlecaj tylko warsztatowi
serwisowemu firmy DEWALT.
Przyrząd ten jest zgodny z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Naprawy mogą być wykonywane tylko
przez warsztat serwisowy DEWALT, gdyż
inaczej narażasz się na nieprzewidywalne
konsekwencje.
Instalacją, regulacją i eksploatacją niwelatora
laserowego mogą się zajmować tylko specjaliści.
Obszary, w których jest wykorzystywany laser
klasy 3R, muszą być oznakowane odpowiednią
tabliczką.
• Niwelatora laserowego używaj wyłącznie
do rzutowania linii laserowych.
• Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy
wskazówki bezpieczeństwa zamieszczone
na tabliczce są napisane w języku ojczystym
operatora. W przeciwnym razie zabrania się
używania przyrządu.
• Nie zdejmuj z przyrządu żadnych tabliczek
ostrzegawczych.
• Pilnuj, by niwelatora laserowego nie
dotykały dzieci.
Ponieważ promień lasera klasy 3R jest dobrze
widoczny nawet z dużych odległości, ew.
zagrożenie oczu występuje w całym obszarze
pracy niwelatora laserowego.
• Nigdy nie patrz umyślnie bezpośrednio
w promień laserowy.
• Nie używaj żadnych przyrządów optycznych
do obserwowania promieniowania
laserowego, chyba że wyraźnie zezwala
na to osoba odpowiedzialna za niwelator
laserowy.
• Nie stawiaj przyrządu w takim miejscu,
w którym promień laserowy jest emitowany
na wysokości głowy przechodzących osób.
Zachowuj szczególna ostrożność, gdy
w pobliżu znajdują się schody lub lustrzane
powierzchnie.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów
Niebezpieczeństwo pożaru! Uważaj, by
jakieś metalowe elementy nie zwarły
biegunów wyjętego akumulatora. Nie
składuj ani nie transportuj akumulatora
bez zakrywki ochronnej założonej na
bieguny.
•
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy rotacyjnych niwelatorów laserowych
•
Niwelator laserowy odpowiada klasie
3R według normy EN 60825-1:2001-11.
Nie wymieniaj diody laserowej na diodę
innego rodzaju. Naprawę uszkodzonego
lasera zleć właściwemu warsztatowi
serwisowemu.
•
21
Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku
potasowego o stężeniu od 25 do 35 %, który
jest szkodliwy dla zdrowia. Gdyby roztwór
ten zetknął się ze skórą, natychmiast
obficie spłucz ją wodą. Zobojętnij roztwór
łagodnym kwasem, jak sok cytrynowy
lub ocet. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je dużą ilością czystej wody przez
przynajmniej 10 minut. Zasięgnij porady
lekarza.
Nigdy nie próbuj otwierać akumulatora.
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze
Naklejki na przyrządzie
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Naklejki na przyrządzie zawierają następujące
piktogramy:
Akumulator jest ładowany
Przed użyciem dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi
Akumulator jest naładowany
Ostrzeżenie przed
promieniowaniem laserowym
Laser klasy 3R
Akumulator jest uszkodzony
Nie patrz w promień laserowy
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Klasa ochrony IP54
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora, lecz natychmiast
wymień go na nowy
Deklaracja zgodności z normami UE
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi
DW077
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
rotacyjny niwelator laserowy DW077 został
wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 6100-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1
i EN 61010-1.
Używaj tylko akumulatorów
DEWALT; inne akumulatory mogą
pęknąć, co niechybnie prowadzi do
szkód rzeczowych i osobowych.
Nie wystawiaj ładowarki na
działanie wilgoci
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Natychmiast wymieniaj uszkodzone
kable
Akumulator ładuj tylko
w temperaturze otoczenia między
+4 °C i +40 °C
Poziom ciśnienia akustycznego < 70 dB (A)*
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszeń na podstawie
< 2,5 m/s2
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj
go zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
12.10.2005
Nie wrzucaj akumulatora do
ognia.
22
Informacja o bezpieczeństwie laserów
Lasery budowlane firmy DEWALT o widocznym
czerwonym promieniu zaliczają się do klasy 2
lub 3R. Lasery rotacyjne DEWALT klasy 3R
odznaczają się zwiększonym zasięgiem do
zastosowań przemysłowych i jest to związane
z widocznością promienia.
Wprowadzenie
Lasery firmy DEWALT mają doskonałą renomę
pod względem bezpieczeństwa pracy na placu
budowy. By zapewnić to bezpieczeństwo,
europejscy ustawodawcy opracowali odnośne
normy dotyczące bezpiecznego posługiwania
się przyrządami laserowymi. W związku z tym
przyrządy niwelacyjne i poziomujące firmy
DEWALT są zgodne z normą DIN EN 60825-1
(VDE 0837, część 1): 2001-11, Wytycznymi
do zapobiegania wypadkom „Laser radiation”
(= promieniowanie laserowe) (BGV B2)
i wytycznymi do bezpiecznego posługiwania
się przyrządami laserowymi wydanymi przez
Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy
(BGI 832).
Użytkownik
Najważniejsze wytyczne do bezpieczeństwa
laserów z punktu widzenia użytkownika
zostały wydane przez poszczególne
regionalne europejskie inspektoraty zdrowia
i bezpieczeństwa pracy, przy czym opierają
się one na normie DIN EN 60825. BGI 832
wymaga, co następuje:
• Do instalowania, regulacji i eksploatacji
przyrządów laserowych mogą być
upoważnieni tylko wykwalifikowani
pracownicy. W ramach tych kwalifikacji
użytkownik musi mieć możliwość
zapoznania się z możliwymi zagrożeniami
oraz środkami bezpieczeństwa opisanymi
w instrukcji obsługi D E WALT. Jako
potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji
użytkownik musi otrzymać świadectwo
kwalifikacji użytkownika przyrządów
laserowych DEWALT (patrz rysunek 1).
Operator używający przyrządu laserowego
musi mieć to świadectwo przy sobie
do okazania. Takie świadectwa muszą
posiadać także osoby zajmujące się
ustawianiem i regulacją laserów. Nie muszą
jednak mieć go ze sobą osoby używające
detektorów laserowych. Więcej informacji
na ten temat znajduje się w normie DIN
EN 60825-1:2001. Jej kopię można
zamówić w odpowiednich publikatorach
technicznych.
• Przedsiębiorca budowlany musi
w widocznym miejscu w pobliżu miejsca
Producent
Od 1. stycznia 2004 r. norma DIN EN 608251: 2001-11 wymaga m. in. spełnienia
następujących wymagań dotyczących
przyrządów laserowych:
• Ciągła moc laserów o widocznym czerwonym
promieniu nie może przekraczać 5 mW.
• Zależnie od mocy i trybu pracy lasery
muszą być podzielone na klasy 1, 2 lub
3R.
• Lasery o maksymalnym natężeniu
promieniowania poniżej 1 mW (klasa 2)
i poniżej 5 mW (klasa 3R) muszą być
oznakowane napisem „Niebezpieczne
promieniowanie - nie patrzeć w promień
laserowy!”. W przypadku laserów klasy 1
nie są konieczne żadne ostrzeżenia.
• Lasery klasy 2 lub klasy 3R muszą zawierać
osłabiacz promieniowania i wskaźnik emisji
promieniowania laserowego.
• Przyrządy laserowe muszą być prawidłowo
oznakowane i dysponować instrukcją
obsługi.
23
•
•
•
zastosowania lasera umieścić przynajmniej
jeden znak ostrzegawczy taki, jak np.
pokazany na rysunku 2.
Gdy laser nie jest używany lub pozostawia
się go bez nadzoru na dłuższy okres czasu,
musi być wyłączony lub osłonięty.
W miarę możliwości laser powinien być
ustawiony wyraźnie poniżej lub powyżej
poziomu głowy pracownika. Pracownikom
zabrania się bezpośredniego patrzenia
w stacjonarny promień laserowy i kierowania
lasera na inne osoby.
Wszystkie przyrządy laserowe DEWALT
zawierają tabliczkę taką, jak np.
przedstawiona na rysunku 3, na której
podano maksymalną moc użyteczną
promienia. W przypadku laserów klasy 3R
nie jest konieczna osłona oczu ani skóry.
Podsumowanie
Bezwypadkowa historia laserów budowlanych i
rolniczych pokazuje, że są one już bezpiecznie
użytkowane i że producent dostarcza
wystarczających informacji dla zapewnienia
bezpiecznej eksploatacji na placu budowy.
Ta bezwypadkowa historia nie jest przypadkiem.
Lasery budowlane i rolnicze są nadzwyczaj
bezpieczne - pod warunkiem, że użytkownicy
sami rozmyślnie się nie okaleczą.
Jak na razie nie są znane udowodnione
przypadki okaleczenia przez lasery tego typu
na placach budów i w rolnictwie.
Największym zagrożeniem przy użytkowaniu
laserów jest ewentualne uszkodzenie oka.
W żadnym przypadku osobom nie wolno
patrzeć bezpośrednio w widoczny promień
laserowy. Na szczęście ludzie mają naturalną
niechęć do patrzenia na jasne źródło światła.
Nie gra przy tym żadnej roli, czy jest to światło
słoneczne, żarówka, czy laser. Widoczny
czerwony promień laserowy przy normalnej
eksploatacji mógłby stanowić ewentualne
zagrożenie, gdyby osoba umyślnie i wbrew
swojej naturalnej skłonności do niekierowania
wzroku na jasne światło na siłę przez pewien
czas patrzyła bezpośrednio w oślepiający
czerwony promień. Niebezpieczeństwo to
byłoby tak duże, jak bezpośrednie patrzenie na
słońce przy bezchmurnym niebie.
24
Świadectwo kwalifikacji użytkownika
przyrządów laserowych
Zasady bezpiecznego użytkowania
przyrządów laserowych
Zaświadcza się, że niżej podpisany(a)
Przy eksploatacji lasera o mocy wyjściowej
poniżej 0,005 W (5 mW) obowiązują następujące
zasady:
• W miejscu użytkowania lasera trzeba umieścić
przynajmniej jeden znak ostrzegawczy.
• Wyłączać laser, gdy nie jest potrzebny
w dłuższym okresie czasu lub pozostawia się
go bez nadzoru.
• Nie patrzeć bezpośrednio w promień laserowy
i nie kierować go na inne osoby, chyba że jest
używana specjalna soczewka, a użytkownik
znajduje się w odległości przynajmniej 150 m.
• W miarę możliwości laser powinien być ustawiony
nad lub poniżej poziomu głów pracowników.
634765-00
______________________ użytkownik(czka)
zapoznał(a) się z podanymi na odwrocie tej
karty zasadami bezpiecznego użytkowania
przyrządów laserowych i posiada kwalifikacje do
obsługi laserów DEWALT o mocy poniżej 0,005 W
(5 mW).
________________________
Podpis użytkownika
___________
Data
Świadectwo to musi pozostawać w posiadaniu
użytkownika lasera.
DEWALT IDSTEIN NIEMCY
www.2helpU.com
1
OSTRZEŻENIE
PROMIENIOWANIE LASEROWE
NIE PATRZ BEZPOŚREDNIO
W PROMIEŃ LASEROWY
LASER KLASY 3R
ŚWIATŁO LASEROWE
< 5 mW@633nm-670 nm
IEC 60825-1:2001
UNIKAJ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU
Z OCZAMI
3
2
25
Kupon na bezpłatne kalibrowanie
Firma DEWALT potwierdza niniejszym, że przedmiotowy laser został skalibrowany.
Firma DEWALT oferuje bezpłatne kalibrowanie w trakcie pierwszego roku od daty zakupu. Prosimy
przesłać załączony kupon razem z laserem i dowodem zakupu na adres Centralnego Serwisu
wymieniony w karcie gwarancyjnej.
Bardzo dziękujemy.
Nazwisko
____________________________________________________________
Nazwa firmy
____________________________________________________________
Adres firmy
____________________________________________________________
Kod pocztowy
____________________________________________________________
Miasto
____________________________________________________________
Kraj
____________________________________________________________
Numer telefonu
____________________________________________________________
Numer faksu
____________________________________________________________
E-mail
____________________________________________________________
Branża
____________________________________________________________
Data sprzedaży
__________________________________
Numer katalogowy __________________________________
Numer seryjny
__________________________________
26
CERTYFIKAT PRODUCENTA
PRODUKT: lasery rotacyjne
Numer katalogowy: DW077, DW076, DW071
Gratulacje!
Wybrałeś narzędzie DEWALT. Lata doświadczeń, rozwój produkcji i innowacji czynią firmę DEWALT
jednym z najbardziej wiarygodnych partnerów dla użytkowników narzędzi profesjonalnych oraz
konstrukcji instrumentalnych.
DEWALT zaświadcza, że wymienione powyżej produkty zostały sprawdzone przed wysyłką i są
zgodne z instrukcją obsługi. Całe wyposażenie testujące zastosowane do analizy tych produktów
jest zgodne ze standardami krajowymi
i standardami pochodzącymi z akceptowanych wartości uznanych stałych fizycznych.
Ten dokument został ustanowiony przez nasz zespół ds. kontroli jakości zgodnie z ISO 9001.
Dyrektor ds. Konstrukcji i Rozwoju Produktów
Horst Grossman
DEWALT
Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Niemcy
OSTRZEŻENIE
ŚWIATŁO LASEROWE
UNIKAJ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z OCZAMI
27
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, oraz elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie są objęte
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00050874 - 06-09-2007
28
DW077K - - - - B
LASER 2
©
29
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising