DeWalt | DW933K | Technical data | DeWalt DW933K Technical data

®
DW933K
DW933K2
Dansk
1
Deutsch
8
English
16
Español
23
Français
30
Italiano
37
Nederlands
45
Norsk
52
Português
59
Suomi
66
Svenska
73
Türkçe
80
EÏÏËÓÈη
88
Copyright DEWALT
10
2
9
11
7
8
6
5
3
4
11
12
14
13
A
4
10
5
C
B
15
16
D
E
17
F
G
6
18
H
I
DANSK
BATTERIDREVET STIKSAV DW933K(2)
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Sikringer:
230 V maskiner
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
da - 7
10 A
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
EU-Overensstemmelseserklæring
Tekniske data
Spænding
Slagtal/min ubelastet
Slaglængde
Savdybde i:
- træ
- aluminium
- stål
Smigvinkelområde
Vægt (uden batteri)
Batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
V
mm
mm
mm
mm
(venstre og højre)
kg
DW933K(2)
18,0
0-2.000
26
65
20
10
0 - 45°
2,3
DW933K(2)
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
V
Ah
kg
DE9095
18,0
2,0
1,0
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
LpA
V
DE9108
230
DW933K(2)
Lader
Spænding (lysnet)
Ladestrøm
normal
neutral
vedligeholdelse
Ladetid
Vægt
da - 1
(lydniveau)
dB(A)*
88
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
93
* ved operatørens øre
A
mA
mA
min
kg
2,8
120
40
50
0,4
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
1
DANSK
DW933K(2)
< 2,5 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj eller lader for regn.
Anvend ikke elværktøj på fugtige eller våde
pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsområdet. Anvend ikke elværktøj i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
5 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
2
6 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
7 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
8 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
9 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade.
Hvis der opstår meget støv, bruges også
ansigtsmaske.
10 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
11 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
12 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Hold håndtagene tørre,
rene og fri for olie og fedt.
13 Fjern batteriet
Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør
såsom savklinge, bor eller fræsere.
14 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
15 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
16 Kontroller elværktøjet for skader
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer,
at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er
da - 2
DANSK
rigtigt monterede, og at andre forhold, der kan
påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del,
som er beskadiget, skal repareres eller udskiftes
af et anerkendt serviceværksted, hvis intet andet
er anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede
afbrydere skal udskiftes hos et autoriseret
serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
17 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
18 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batteriet
Batteriet er defekt
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages i
brug
Må kun anvendes til opladning af
DEWALT-batterier; andre batterier kan
revne og forårsage skader.
Må ikke udsættes for væske
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
Brandfare. Undgå at kortslutte
kontakterne på et frakoblet batteri med
metalgenstande (ved f.eks. at have
nøgler i samme lomme som batteriet).
• Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroksid, kan være skadelig.
Ved hudkontakt skal der omgående skylles med
vand. Neutraliser med en mildsyre såsom
citronsaft eller eddike. Ved øjenkontakt skylles
med rigeligt med vand i mindst 10 minutter.
Opsøg læge.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
100%
Batteriet oplader
100%
Batteriet er opladet
da - 3
Følg givne anbefalinger med hensyn til at
skille sig af med batteriet
Brænd ikke batteriet
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Batteridrevet stiksav
1 Batteri (DW933K)
2 Batterier (DW933K2)
1 Lader
3 Klinge
1 Splintbeskyttelse
1 Ridseafskærmning
1 Kasse
1 Lige/rundt savstyr (tilbehør)
1 Parallel afstandsholder (tilbehør)
1 Brugervejledning
3
DANSK
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din batteridrevet stiksav DW933K(2) er konstrueret til
professionel savning af træ, stål, aluminium og PVC.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Startspærre for afbryder
3 Pendulvælger
4 Låsehåndtag til savfod
5 Savfod
6 Styrerulle
7 Spånudsugningsdæksel
8 Klingeholder
9 Håndtag for savsmuldsblæser
10 Klingeholderhåndtag
11 Batteri
Lader
Din DEWALT lader kan oplade batterier fra 7,2 til 18 V.
11 Batteri
12 Udløserknapper
13 Lader
14 Ladeindikator (rød)
Batteri (fig. A)
Opladning af batteriet
Når batteriet skal oplades for første gang eller efter
længere tids opbevaring, kan det kun oplades 80%.
Efter flere opladninger og afladninger vil batteriet nå
op på fuld kapacitet. Kontroller altid lysnettets strøm,
før batteriet oplades. Hvis lysnettet er i orden,
men batteriet ikke oplades, skal laderen indleveres
hos en autoriseret DEWALT forhandler. Under
opladningen kan laderen og batteriet blive varme.
Dette er normalt og indebærer ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C. Anbefalet
ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (11) oplades ved at sætte det i laderen
(13) som vist på tegningen og tilslutte laderen.
Sørg for at batteriet sidder korrekt i laderen.
Den røde ladeindikator (14) blinker.
Efter ca. 1 time holder den op med at blinke og
begynder at lyse konstant. Batteriet er nu helt
opladet. Batteriet kan derefter tages af når som
helst eller det kan blive siddende i laderen,
så længe det skal være.
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 50144; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Samling og justering
Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
Slå altid værktøjet fra (OFF), før batteriet
monteres eller afmonteres.
4
Montering og afmontering af batteriet
• Sæt batteriet ind i pistolgrebet, indtil der høres
et klik.
• Batteriet fjernes ved at trykke på de to
udløserknapper (12) samtidigt og trække batteriet
ud af pistolgrebet.
Montering og afmontering af klingen (fig. A, B & I)
Elu’s værktøjsfri værktøjssystem sikrer hurtig og nem
udskiftning af savklinger.
• Træk håndtaget (10) helt op.
• Løsn håndtaget ved at dreje som vist.
• Indsæt savklingen i klingeholderen (8) ved at føre
bagsiden af klingen ind i sporet på føringsrullen (6).
• Drej håndtaget (10) i retning låst stilling til der
høres et klik.
• Tryk håndtaget halvvejs ned (i frihjuls-stilling) og
fortsæt med at dreje håndtaget til låst stilling.
• Tryk håndtaget (10) helt ned.
• Savklingen fjernes i omvendt rækkefølge.
da - 4
DANSK
Indstilling af smigvinklen (fig. C)
Den justerbare savfod (5) gør det muligt at lave snit
til højre og til venstre på op til 45°. Indstillingerne 0°
og 45° er indstillet på forhånd.
• Løsn håndtaget (4).
• Skyd foden (5) væk fra savklingen.
• Vip foden og indstil den ønskede smigvinkel ved
hjælp af skalaen.
• Finindstil smigvinklen og spænd håndtaget (4).
• For at fastsætte indstillingerne 0° og 45° skydes
foden tilbage til forreste position.
Indstilling af savsmuldsblæseren (fig. A)
Savsmuldsblæseren leder en justerbar luftstrøm
mod savklingen for at holde arbejdsemnet frit for
savspåner under arbejdet.
• Indstil savsmuldsblæseren ved hjælp af
håndtaget (9), som har to indstillinger:
OFF Til arbejde med metaller, når man
anvender kølevæsker og smøremidler og
til brug med støvsuging.
ON Til arbejde med træ og tilsvarende
materialer ved høj hastighed.
Montering og afmontering af splintbeskyttelsen
(fig. D)
Splintbeskyttelsen (15) som monteres tæt på
savklingen, forhindrer splinter i arbejdsemnet ved
savning.
• Monter splintbeskyttelsen (15) på foden som vist.
• Afmonter splintbeskyttelsen i omvendt
rækkefølge.
Montering og afmontering af ridseafskærmning
(fig. E)
Ridseafskærmningen (16) forhindrer at (skrøbelige)
arbejdsemner bliver ridset i overfladen.
• Klik afskærmningen på foden som vist.
Indstilling af pendulbevægelse (fig. F)
• Skub pendulvælgeren (3) til position 0 for fine snit
i fynde arbejdsemner. Position 2 er for tykke
arbejdsemner. Position 1 er for alle andre snit.
Montering af parallel afstandsholder (fig. G)
• Monter den parallelle afstandsholder (17) som vist.
Montering af passer (fig. H)
• Monter passeren (18) som vist.
• Fastgør passeren i centrum af det hul som skal
saves ud.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for at arbejdsemnet er ordentligt
fastspændt. Fjern søm, skruer og andet,
som kan beskadige klingen.
• Kontroller at der er tilstrækkeligt med plads
under arbejdsemnet til at klingen kan
bevæge sig frit. Sav ikke i materialer, der er
tykkere end den maksimale savdybde.
• Brug kun skarpe savklinger.
Beskadigede eller bøjede klinger skal
omgående udskiftes.
• Brug aldrig værktøjet uden savklinge.
• For at opnå optimale resultater skal
værktøjet bevæges jævnt og konstant
over arbejdsemnet. Pres ikke sidelæns
på klingen. Hold skoen plant mod
arbejdsemnet. Ved savning af kurver,
cirkler og andre runde former skubbes
værktøjet blidt fremad.
• Fjern ikke værktøjet fra arbejdsemnet,
før det er standset helt. Klingen kan være
meget varm efter savningen. Rør ikke
ved klingen.
Starte og stoppe (fig. A)
Af sikkerhedsårsager er afbryderen udstyret med en
startspærre (2).
• Tryk på startspærren for at låse værktøjet op og
start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Hvis værktøjet har været anvendt i lang
tid med lav hastighed, skal det køres i
ca. 3 minutter med maksimal hastighed
uden belastning.
Savning i træ
• Tegn en streg, hvis det er nødvendigt.
• Start værktøjet.
da - 5
5
DANSK
• Hold værktøjet mod arbejdsemnet og følg stregen.
• Når man skal save parallelt med kanten af
arbejdsemnet, monteres den parallelle
afstandsholder og stiksaven styres langs emnet
som vist i fig. G.
Savning i træ med start i et i forboret hul
• Tegn en streg, hvis det er nødvendigt.
• Bor et hul (ø min. 12 mm) og sæt savklingen i hullet.
• Start værktøjet.
• Følg stregen.
• For at save perfekte runde former, monteres
passeren og den ønskede radius indstilles.
Savning langs en kant (fig. C)
• Fjern det lige/runde savstyr, hvis det er monteret.
• Indstil pendulvælgeren på 0.
• Løsn håndtaget (4).
• Skyd foden (5) helt tilbage.
• Spænd håndtaget (4).
• Start værktøjet.
Savning i metal
• Monter en passende savklinge.
• Gør som ovenfor beskrevet.
Brug kølevæske (skæreolie) for at
forhindre at savklingen eller
arbejdsemnet bliver for varmt.
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
Miljø
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiCad-batterier kan genanvendes. Af miljøhensyn
bør batterierne afleveres til et af de
opsamlingssteder, der findes i din kommune,
eller til et DEWALT serviceværksted.
De indsamlede batterier vil blive genanvendt eller
korrekt affaldshåndteret.
OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
batteriet afhændes på bedste vis.
Sådan saves cirkler (fig. H)
• Monter passeren som vist.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring af styrerullen (fig. I)
• Smør styrerullen (6) med jævne mellemrum for at
forhindre blokering.
6
Opslidt værktøj
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
da - 6
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
da - 7
7
DEUTSCH
AKKU-STICHSÄGE DW933K(2)
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht
zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
Ladegerät
Netzspannung
Ladestrom
Normalmodus
Ausgleichmodus
Pflegemodus
Ladezeit
Gewicht
(Volt)
DE9108
230
(A)
(mA)
(mA)
(min)
(kg)
2,8
120
40
50
0,4
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
de - 7
de - 8
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
elektrische Spannung
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Leerlaufhubzahl
(min-1)
Hublänge
(mm)
Schnittiefe in:
- Holz
(mm)
- Aluminium
(mm)
- Stahl
(mm)
Neigungswinkelbereich (links und rechts)
Gewicht (ohne Akku)
(kg)
Akku
Spannung
Kapazität
Gewicht
(Volt)
(Ah)
(kg)
DW933K(2)
18,0
0-2.000
26
65
20
10
0 - 45°
2,3
DE9095
18,0
2,0
1,0
Feuergefahr
EG-Konformitätserklärung
DW933K(2)
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
8
de - 1
DEUTSCH
DW933K(2)
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
88
dB(A)
93
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW933K(2)
< 2,5 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
de - 2
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren.
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
6 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
7 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
8 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
10 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
11 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie
müde sind.
12 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
9
DEUTSCH
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahr führen.
14 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
15 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen,
um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte Teile und
Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
16 Entnehmen Sie den Akku
Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch,
vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
17 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus
Feuergefahr! Vermeiden Sie, daß Metallteile
die Anschlüsse eines nicht am Werkzeug
befindlichen Akkus kurzschließen (z.B.
Schlüssel, die mit dem Akku zusammen in
einer Tasche getragen werden).
• Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein.
Falls die Lösung mit der Haut in Berührung
kommt, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser.
Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden
Säure wie Zitronensaft oder Essig. Falls die
Lösung mit den Augen in Berührung kommt,
spülen Sie mindestens 10 Minuten lang mit
reichlich klarem Wasser.
• Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen folgende Symbole:
100%
Akku wird geladen
100%
Akku ist geladen
Akku ist defekt
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus;
andere Akkus könnten platzen und zu
Sach- und Personenschäden führen
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
10
de - 3
DEUTSCH
+40 ˚c
+4 ˚c
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
10 Drehknopf für DSS-System
11 Akku
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Ladegerät
Ihr Elu-Ladegerät kann Akkus im Bereich von 7,2
bis 18 V laden.
11 Akku
12 Löseknöpfe
13 Ladegerät
14 Ladekontrolleuchte (rot)
Lassen Sie den Akku am Ende des
technischen Lebens mit Rücksicht auf
die Umwelt fachgerecht entsorgen
Elektrische Sicherheit
Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Stichsäge
1 Akku (DW933K)
2 Akkus (DW933K2)
1 Ladegerät
3 Sägeblätter
1 Splitterschutz
1 Schutzschuh
1 Transportkoffer
1 Führung für gerade/runde Schnitte (Zubehör)
1 Parallelführung (Zubehör)
1 Bedienungsanleitung
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert;
eine Erdleitung ist aus diesem Grunde
überflüssig.
CH
CH
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre Akku-Stichsäge DW933K(2) wurde zum professionellen Sägen in Holz, Stahl, Aluminium und PVC
entwickelt.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Einschaltsperre
3 Vorwahl Pendelhub
4 Schuhhebel
5 Schuh
6 Führungsrolle
7 Sägespanführung
8 Sägeblatthalter
9 Einstellhebel für Sägespangebläse
de - 4
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 0,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
11
DEUTSCH
Zusammenbauen und Einstellen
Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
Schalten Sie das Werkzeug immer AUS,
bevor Sie den Akku anbringen oder
entfernen.
Akku (Abb. A)
Laden des Akkus
Wenn der Akku zum ersten Mal oder nach längerer
Lagerung geladen wird, wird er nur 80% der Nennkapazität erreichen. Erst nach mehreren Lade- und
Entladezyklen wird der Akku die volle Kapazität erreichen. Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die
Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung funktioniert, der Akku aber nicht geladen
wird, sollten Sie Ihr Ladegerät von einer DEWALTKundendienstwerkstatt nachsehen lassen. Während
des Ladens können sich Ladegerät und Akku erwärmen. Dies gehört zum normalen Betrieb und deutet
nicht auf irgendein Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C. Empfohlene Ladetemperatur: zirka 24 °C.
• Um den Akku (11) zu laden, stecken Sie ihn
gemäß der Abbildung in das Ladegerät (13) und
schließen dieses an die Stromversorgung an.
Vergewissern Sie sich, daß der Akku vollständig in
das Ladegerät eingeführt wurde.
Die rote Ladekontrolleuchte (14) muß blinken.
Nach ungefähr einer Stunde schaltet die Ladekontrolleuchte von Blink- auf Dauerbetrieb.
Der Akku ist nun vollständiggeladen. Der Akku
kann jederzeit aus dem Ladegerät entfernt oder
auf unbegrenzte Zeit im angeschlossenen Ladegerät gelassen werden.
Anbringen und Entfernen des Akkus
• Stecken Sie den Akku in den Handgriff, bis er
arretiert.
12
• Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die
beiden Löseknöpfe (12) gleichzeitig ein und
ziehen den Akku aus dem Handgriff heraus.
Einsetzen und Entfernen eines Sägeblattes
(Abb. A, B & I)
Das DEWALT DSS-System erlaubt einen schnellen
und einfachen Sägeblattwechsel ohne Werkzeuge.
• Ziehen Sie den Drehknopf (10) ganz nach oben.
• Entriegeln Sie den Drehknopf, indem Sie ihn
gemäß der Abbildung drehen.
• Stecken Sie das Sägeblatt in den Sägeblatthalter
(8), indem Sie es mit der Rückseite in die Rille der
Führungsrolle (6) führen.
• Spannen Sie das Sägeblatt ein, indem Sie den
Drehknopf (10) in die Arretierposition drehen,
bis er hörbar einrastet.
• Drücken Sie den Drehknopf bis zur Hälfte ein
(Freilaufposition) und drehen Sie ihn weiter in die
Arretierposition.
• Drücken Sie den Drehknopf (10) ganz nach
unten, um das Sägeblattwechselsystem zu
schließen.
• Gehen Sie zum Entfernen des Sägeblatts in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Einstellen des Neigungswinkels (Abb. C)
Der einstellbare Schuh (5) erlaubt das Sägen auf linke und rechte Neigung mit Winkeln bis zu 45°.
Die Positionen 0° und 45° sind vorgewählt.
• Lösen Sie den Schuhhebel (4).
• Bewegen Sie den Schuh (5) weg vom Sägeblatt.
• Ziehen Sie den Schuh hoch und stellen Sie
anhand der Skala den gewünschten Neigungswinkel ein.
• Stellen Sie den genauen Neigungswinkel ein und
ziehen Sie den Schuhhebel (4) an.
• Zum Sichern der Positionen 0° und 45° schieben
Sie den Schuh zurück in die vordere Position.
Einstellen des Spangebläses (Abb. A)
Das Spangebläse führt einen einstellbaren Luftstrom
zum Sägeblatt, um das Werkstück während der
Arbeit spanfrei zu halten.
• Stellen Sie das Spangebläse mit dem Hebel
(9) ein.
de - 5
DEUTSCH
Es gibt zwei Stufen:
AUS Für die Metallbearbeitung, bei der
Verwendung von Kühlflüssigkeit oder
Schneidöl sowie bei der Verwendung der
Spanabsaugung.
EIN Bei der Bearbeitung von Holz und ähnlichen Werkstoffen bei hoher
Geschwindigkeit.
Einsetzen und Entfernen des Splitterschutzes
(Abb. D)
Der Splitterschutz (15), der nahe zum Sägeblatt montiert wird, verhindert das Splittern des Werkstückes.
• Setzen Sie den Splitterschutz (15) gemäß der
Abbildung in den Schuh ein.
• Zum Entfernen des Splitterschutzes gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Montieren und Entfernen des Schutzschuhs
(Abb. E)
Der Schutzschuh (16) beugt Schäden an der Oberfläche von (empfindlichen) Werkstücken vor.
• Drücken Sie den Schutzschuh gemäß der
Abbildung auf den Schuh,bis er einrastet.
Einstellen des Pendelhubs (Abb. F)
• Schieben Sie den Vorwahlknopf (3) in die
Position 0 für feine Schnitte in dünnen Werkstükken. Verwenden Sie die Position 2 nur für starke
Werkstücke. Verwenden Sie für alle anderen
Schnitte die Position 1.
Montieren der Führung für Parallelschnitte (Abb. G)
• Montieren Sie die Parallelführung (17) gemäß der
Abbildung.
Montieren der Führung für Rundschnitte (Abb. H)
• Montieren Sie den Zirkelarm (18) gemäß der
Abbildung.
• Sichern Sie den Zirkelarm in der Mitte des zu
schneidenden Loches.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu
sägende Material gut gesichert wurde.
de - 6
• Stellen Sie sicher, daß unter dem
Werkstück genug Freiraum für das Sägeblatt ist. Sägen Sie keine Werkstücke,
deren Stärke größer ist als die maximale
Schnittiefe.
• Es sollten ausschließlich scharfe und
einwandfrei arbeitende Sägeblätter
verwendet werden; rissige oder
verbogene Sägeblätter sind sofort
auszuwechseln.
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht zum
Sägen von Rohren.
• Schalten Sie das Werkzeug nie ein,
wenn kein Sägeblatt montiert ist.
• Für optimale Ergebnisse führen Sie das
Werkzeug mit festen, fließenden
Bewegungen über das Werkstück.
Üben Sie nie seitlichen Druck auf das
Sägeblatt aus. Halten Sie den
Sägeschuh flach auf dem Werkstück.
Schieben Sie das Werkzeug beim Sägen
von Kurven, Kreisen und anderen ründlichen Formen leicht vor.
• Ziehen Sie das Sägeblatt erst aus dem
Werkstück heraus, wenn es zum
Stillstand gekommen ist. Das Sägeblatt
kann nach dem Sägen sehr heiß sein.
Fassen Sie es nicht an.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Aus Sicherheitsgründen ist diese Stichsäge mit einer
Einschaltsperre (2) versehen.
• Einschalten: drücken Sie zuerst die Einschaltsperre (2), um den Schalter zu entriegeln.
Drücken Sie dann den Drehzahl-Regelschalter
(1). Je tiefer der Drehzahl-Regelschalter gedrückt
wird, um so höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
• Ausschalten: lassen Sie den Schalter (1) los.
Falls Sie das Werkzeug für längere Zeit
bei niedriger Hubzahl verwendet haben,
schalten Sie es für etwa 3 Minuten auf
Leerlauf bei höchster Hubzahl.
Sägen in Holz
• Zeichnen Sie bei Bedarf eine Schnittlinie.
• Schalten Sie das Werkzeug ein.
13
DEUTSCH
• Halten Sie das Werkzeug am Werkstück und
folgen Sie der Linie.
• Um parallel zur Kante des Werkstückes zu
sägen, montieren Sie die Parallelführung und
führen die Stichsäge gemäß Abb. G am Werkstück entlang.
Sägen von Ausschnitten in Holz
• Zeichnen Sie bei Bedarf eine Schnittlinie.
• Bohren Sie ein Loch (mindestens 12 mm ø) und
stecken Sie das Sägeblatt hinein.
• Schalten Sie das Werkzeug ein.
• Folgen Sie der Linie.
• Um einwandfreie Rundschnitte zu erzielen,
montieren Sie den Zirkelarm und stellen ihn auf
den gewünschten Radius ein.
Randnahes Sägen (Abb. C)
• Entfernen Sie die Führung für gerade/runde
Schnitte (falls montiert).
• Stellen Sie den Vorwahlknopf für den Pendelhub
auf 0.
• Lösen Sie den Schuhhebel (4).
• Drücken Sie den Sägeschuh (5) ganz nach hinten.
• Ziehen Sie den Schuhhebel fest.
• Schalten Sie das Werkzeug ein.
Sägen in Metall
• Montieren Sie ein geeignetes Sägeblatt.
• Gehen Sie wie oben vor.
Verwenden Sie eine Kühlflüssigkeit
(Schneidöl), um eine Überhitzung des
Sägeblatts oder des Werkstücks zu
verhindern.
Schmieren der Führungsrolle (Abb. I)
• Schmieren Sie die Führungsrolle (6) regelmäßig,
um ein Festlaufen zu verhindern.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmässig mit einem weichen Tuch.
Ausgediente Werkzeuge
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen Lebens
sollte der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt fachgerecht entsorgt werden:
• Entladen Sie den Akku vollständig und entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiCd-Akkus sind wiederverwertbar. Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen Entsorgung
können sie beim Handel abgegeben oder direkt
an DEWALT eingeschickt werden.
Sägen von Kreisen (Abb. H)
• Montieren Sie den Zirkelarm gemäß der Abbildung.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
14
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht.
de - 7
DEUTSCH
Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALTWerkzeuge können beim Handel abgegeben oder
direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement
von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß.
In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
de - 8
15
ENGLISH
CORDLESS JIGSAW DW933K(2)
Congratulations!
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools 10 Amperes, mains
230 V tools 13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 7
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard!
EC-Declaration of conformity
Technical data
DW933K(2)
18.0
0-2,000
26
Voltage
V
No load speed
min-1
Stroke length
mm
Cutting depth in:
- wood
mm
- aluminium
mm
- steel
mm
Bevel angle range
(left and right)
Weight (without battery pack)
kg
65
20
10
0 - 45°
2.3
Battery pack
Voltage
Capacity
Weight
V
Ah
kg
DE9095
18.0
2.0
1.0
V
DE9108
230
DW933K(2)
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
DW933K(2)
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
Charger
Mains voltage
Charge current
normal mode
equalise mode
maintenance mode
Charging time
Weight
16
A
mA
mA
min
kg
2.8
120
40
50
0.4
dB(A)*
88
dB(A)
93
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
en - 1
ENGLISH
DW933K(2)
< 2.5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause
accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers andrefrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
6 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery.
en - 2
They can be caught in moving parts.
Preferably wear rubber gloves and non-slip
footwear when working outdoors. Wear protective
hair covering to keep long hair out of the way.
7 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
8 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
10 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
11 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
12 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool.
The tool will do the job better and safer at the
rate for which it was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
14 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance.
Follow the instructions for maintenance and
changing accessories. Inspect the tool cords at
regular intervals and, if damaged, have them
repaired by an authorized DEWALT repair agent.
Keep all controls dry, clean and free from oil and
grease.
15 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation.
17
ENGLISH
Have damaged guards or other defective parts
repaired or replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
16 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use,
before servicing and when changing accessories.
17 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Do not charge damaged battery packs
Read instruction manual before use
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
Additional safety instructions for battery packs
+40 ˚c
+4 ˚c
Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack
(e.g. keys carried in the same pocket as
a battery pack).
• The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin
contact, flush immediately with water.
Neutralize with a mild acid such as lemon juice or
vinegar. In case of eye contact, rinse abundantly
with clean water for at least 10 minutes.
Consult a physician.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
100%
Battery charging
100%
Charge only between 4 °C and 40 °C
Discard the battery pack with due care
for the environment
Do not incinerate the battery pack
Package contents
The package contains:
1 Cordless jigsaw
1 Battery pack (DW933K)
2 Battery packs (DW933K2)
1 Charger
3 Blades
1 Anti-splinter shoe insert
1 Anti-scratch shoe cover
1 Kitbox
1 Straight/round cut guide (option)
1 Parallel guide (option)
1 Instruction manual
Battery charged
Battery defective
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Do not probe with conductive objects
18
en - 3
ENGLISH
Description (fig. A)
Your cordless jigsaw DW933K(2) has been designed
for professional cutting of wood, steel, aluminium
and PVC.
1 Variable speed switch
2 Lock-off button
3 Pendulum stroke selector
4 Shoe lever
5 Shoe
6 Guide roller
7 Chip extraction shroud
8 Blade holder
9 Lever for sawdust blower
10 Rotating handle for DSS system
11 Battery pack
Charger
Your DEWALT charger accepts battery packs
ranging from 7.2 V to 18 V.
11 Battery pack
12 Release buttons
13 Charger
14 Charging indicator (red)
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
power corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 50144.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs.
en - 4
Attach the wires to their respective points in the
plug (see below). Brown is for Live (L) (2) and
Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
0.5 mm2; the maximum length is 30 m.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
Always switch OFF the tool before
inserting or removing the battery pack.
Battery pack (fig. A)
Charging the battery pack
When charging the battery pack for the first time,
or after prolonged storage, it will only accept an
80% charge. After several charge and discharge
cycles, the battery pack will attain full capacity.
Always check the mains prior to charging the battery
pack. If the mains is functioning but the battery pack
does not charge, take your charger to an authorised
DEWALT repair agent. Whilst charging, the charger
and the battery pack may become warm to touch.
This is a normal condition and does not indicate a
problem.
19
ENGLISH
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures <4 °C or >40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (11), insert it into the
charger (13) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger. The red charging indicator (14) will blink.
After approx. 1 hour, it will stop blinking and
remain on. The battery pack is now fully charged.
The battery pack can be removed at any time or
left in the connected charger indefinitely.
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack into the grip until it clicks
in place.
• To remove the battery pack, press the two
release buttons (12) simultaneously and pull the
pack out of the grip.
Fitting and removing a saw blade (fig. A, B & I)
The DEWALT tool-free system ensures quick and
easy changing of saw blades.
• Pull the rotating handle (10) up completely.
• Unlock the handle by rotating it as shown.
• Insert the saw blade into the blade holder (8)
guiding the back of the blade into the groove of
the guide roller (6).
• Turn the rotating handle (10) towards locked
position until a click is heard.
• Press the rotating handle halfway down
(freewheeling position) and continue rotating the
handle towards locked position.
• Press the handle (10) down completely.
• To remove the saw blade proceed in reverse order.
Setting the bevel angle (fig. C)
The adjustable shoe (5) allows cutting of LH and RH
bevel angles up to 45°. The 0° and 45° positions are
preset.
• Release the shoe lever (4).
• Slide the shoe (5) away from the saw blade.
• Tilt the shoe and set the desired bevel angle with
the help of the scale.
• Fine-tune the bevel angle and tighten the shoe
lever (4).
• To secure the 0° and 45° positions, slide the
shoe back to the front position.
20
Setting the sawdust blower (fig. A)
The sawdust blower conducts an adjustable stream
of air to the saw blade to keep the workpiece clear
of sawdust during operation.
• Set the sawdust blower using the lever (9).
It has two levels:
OFF For working with metals, when using
coolants and lubricants and for use with
dust extraction.
ON For working with wood and similar
materials in high speed.
Mounting and removing the anti-splinter shoe
insert (fig. D)
The anti-splinter shoe insert (15) which fits close to
the saw blade prevents splintering of the workpiece.
• Mount the anti-splinter shoe insert (15) into the
shoe as shown.
• To remove the anti-splinter shoe insert do the
above process in reverse order.
Mounting and removing the plastic anti-scratch
shoe cover (fig. E)
The anti-scratch shoe cover (16) prevents damage
to the surface of (sensitive) workpieces.
• Click the cover onto the shoe as shown.
Setting the pendulum stroke (fig. F)
• Slide the selector (3) to position 0 for fine cuts in
thin workpieces. Use position 2 for thick
workpieces only. Use position 1 for any other cuts.
Installing the parallel fence (fig. G)
• Install the parallel fence (17) as shown.
Installing the trammel bar (fig. H)
• Install the trammel bar (18) as shown.
• Secure the trammel bar in the centre of the hole
to be cut.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Make sure your workpiece is well
secured. Remove nails, screws and other
fasteners that may damage the blade.
• Check that there is sufficient space for
the blade underneath the workpiece.
en - 5
ENGLISH
•
•
•
•
Do not cut materials that are thicker than
the maximum cutting depth.
Use sharp saw blades only.
Damaged or bent saw blades must be
removed immediately.
Never run your tool without a saw blade.
For optimal results, move the tool
smoothly and constantly over the
workpiece. Do not exert lateral pressure
on the saw blade. Keep the shoe flat on
the workpiece. When sawing curves,
circles or other round shapes, push the
tool gently forward.
Wait until the tool has come to a
standstill before removing the saw blade
from the workpiece. After sawing the
blade may be very hot. Do not touch.
Switching ON and OFF (fig. A)
For safety reasons your tool is equipped with a lockoff button (2).
• Switching ON: press the lock-off button (2) to
unlock the tool and press the variable speed
switch (1). The sawing speed of the tool varies
with the pressure exerted on the variable speed
switch.
• Switching OFF: release the variable speed
switch (1).
After using the tool for an extended period
on low speed settings, run it for approx.
3 minutes on maximum no-load speed.
Sawing in wood
• If necessary, draw a cutting line.
• Switch the tool ON.
• Hold the tool against the workpiece and follow
the line.
• For sawing parallel to the edge of your
workpiece, install the parallel fence and guide
your jigsaw along the workpiece a shown in
figure G.
Sawing in wood using a pilot hole
• If necessary, draw a cutting line.
• Drill a hole (ø min. 12 mm) and introduce the saw
blade.
• Switch the tool on.
en - 6
• Follow the line.
• For cutting perfectly round shapes, install the
trammel bar and set it to the required radius.
Sawing up to a projecting edge (fig. C)
• Remove the straight/round cut guide, if installed.
• Set the pendulum stroke selector to 0.
• Release the shoe lever (4).
• Push the shoe (5) all the way backward.
• Tighten the shoe lever (4).
• Switch the tool on.
Sawing in metal
• Mount an appropriate saw blade.
• Proceed as described above.
Use a cooling lubricant (cutting oil) to
prevent overheating of the saw blade or
the workpiece.
Sawing circles (fig. H)
• Install the trammel bar as shown.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubricating the guide roller (fig. I)
• Lubricate the guide roller (6) at regular intervals to
prevent jamming.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
Power Tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
21
ENGLISH
Environment
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely,
then remove it from the tool.
• NiCd cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
Unwanted tools
Take your tool to an authorised DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
22
en - 7
ESPAÑOL
SIERRA DE VAIVÉN SIN CABLE DW933K(2)
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Fusibles
Herramientas 230 V:
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 6
es - 7
es - 7
Características técnicas
DW933K(2)
18,0
0-2.000
26
65
20
10
Voltaje
V
Velocidad en vacío
min-1
Recorrido de cada pasada
mm
Profundidad de corte en: - madera mm
- aluminio mm
- acero mm
Ángulo de corte en bisel
(a izquierda
y derecha)
Peso (sin batería)
kg
0 - 45°
2,3
Batería
Voltaje
Capacidad
Peso
DE9095
18,0
2,0
1,0
V
Ah
kg
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
Declaración CE de conformidad
DW933K(2)
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
DW933K(2)
LpA
Cargador
Tensión de la red
Corriente de carga
modo normal
modo de ecualización
modo de mantenimiento
Tiempo de carga
Peso
es - 1
V
A
mA
mA
min
kg
DE9108
230
2,8
120
40
50
0,4
10 A
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
88
dB(A)
93
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
23
ESPAÑOL
DW933K(2)
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones
de seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvometálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años,
se requiere supervisión.
24
5 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
6 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas.
Estos podrían ser atrapados por piezas en
movimiento. Para trabajos al exterior,
se recomienda llevar guantes de goma y calzado
de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
7 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
8 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
11 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo.
Use el sentido común. No maneje la herramienta
cuando está cansado.
12 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables
de potencia demasiado débil para ejecutar
trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCIÓN! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
es - 2
ESPAÑOL
14 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
15 Compruebe que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
16 Extraiga la batería
Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento y
cuando cambie algún accesorio.
17 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas
eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Neutralícelo con un ácido suave como zumo de
limón o vinagre. En caso de que entre en
contacto con los ojos, láveselos con agua limpia
abundante durante al menos 10 minutos.
Consulte a un médico.
• No intente nunca abrir una batería.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
100%
Cargando
100%
Cargado
Batería defectuosa
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Usar sólo con baterías de DEWALT.
Otras baterías pueden explotar
causando daños personales y materiales
No exponer a la lluvia
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Normas de seguridad adicionales para baterías
¡Peligro de incendio! Evite que se
produzcan cortocircuitos metálicos en
los contactos de una batería suelta
(por ejemplo, no lleve llaves en el mismo
bolsillo que una batería).
+40 ˚c
+4 ˚c
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Una vez terminada la vida técnica de la
batería, elimínela sin dañar el medio
ambiente
• El líquido una solución de un 25-30% de
hidróxido de potasio, puede resultar nocivo.
En caso de que entre en contacto con la piel,
lávese inmediatamente con agua.
es - 3
25
ESPAÑOL
Seguridad eléctrica
No arroje la batería al fuego
El cargador ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra de vaivén sin cable
1 Batería (DW933K)
2 Baterías (DW933K2)
1 Cargador
3 Hoja
1 Protector anti-astillas
1 Protector anti-rayas
1 Caja de transporte
1 Guía de corte recto/circular (opción)
1 Guía paralela (opción)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 0,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Descripción (fig. A)
La sierra de vaivén sin cable DW933K(2) está
diseñada para el corte profesional de madera,
acero, aluminio y PVC.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Botón de bloqueo del interruptor
3 Ajuste de la acción pendular
4 Palanca de zapata
5 Zapata
6 Rodillo de guía
7 Cubierta de extracción de virutas
8 Soporte de la hoja
9 Selector de ajuste del soplador de serrín
10 Empuñadura giratoria
11 Batería
Cargador
Su cargador DEWALT acepta baterías desde 7,2
hasta 18 V.
11 Batería
12 Pulsadores de arranque
13 Cargador
14 Indicador de carga (rojo)
26
Montaje y ajustes
Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
Desconecte siempre la herramienta
antes de introducir o extraer la batería.
Batería (fig. A)
Carga de la batería
Cuando cargue la batería por primera vez,
o después de que haya estado guardada durante
mucho tiempo, únicamente aceptará una carga del
80%. Tras varios ciclos de carga y descarga,
la batería alcanzará su capacidad completa.
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones de
DEWALT. Es posible que el cargador y la batería se
calienten durante la carga; esto es normal y no
significa que exista ningún problema.
es - 4
ESPAÑOL
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores a
40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (11), introdúzcala en el
cargador (13) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador. El indicador de carga
rojo (14) parpadeará. Después de una hora
aproximadamente, dejará de parpadear y
permanecerá encendido. En ese momento la
batería está totalmente cargada. Se puede sacar
en cualquier momento o dejarse indefinidamente
en el cargador conectado.
Introducción y extracción de la batería
• Introduzca la batería en la empuñadura hasta
que esté bien colocada (se oirá un «clic»).
• Para extraerla, apriete los dos pulsadores de
arranque (12) a la vez y sáquela de la
empuñadura.
Montaje y extracción de la hoja de sierra
(fig. A, B & I)
El sistema DEWALT que no requiere herramientas
garantiza la rapidez y facilidad en el cambio de las
hojas de sierra.
• Extraiga por completo la empuñadura giratoria (10)
tirando de ella hacia arriba.
• Desbloquee la empuñadura haciéndola girar de
la manera indicada.
• Inserte la hoja de sierra en su soporte (8).
Para ello, desplace la parte posterior de la hoja a
la ranura del rodillo de guía (6).
• Dé vuelta a la empuñadura giratoria (10) hacia la
posición de bloqueo hasta que oiga un
chasquido.
• Baje la empuñadura giratoria a la mitad
(posición de giro libre) y continúe haciéndola girar
hacia la posición de bloqueo.
• Empuje la empuñadura (10) completamente
hacia abajo.
• Para extraer la hoja de sierra siga el
procedimiento inverso.
es - 5
Ajuste del ángulo de corte en bisel (fig. C)
La zapata ajustable (5) permite cortes en ángulos a
I y D de hasta 45°. Las posiciones de 0° y 45° están
prefijadas.
• Afloje la palanca (4).
• Deslice la zapata (5) de la hoja de sierra.
• Incline la zapata y fije el ángulo de corte en bisel
con la ayuda de la escala.
• Ajuste con precisión el ángulo de corte y apriete
la palanca (4).
• Para asegurar las posiciones de 0° y 45° deslice
la zapata hacia la posición delantera.
Ajuste del soplador de serrín (fig. A)
El soplador de serrín dirige una corriente ajustable
de aire a la hoja de sierra para eliminar el serrín de la
pieza con que se trabaja.
• Ajuste el soplador de serrín mediante el selector
de ajuste (9). Éste tiene dos niveles:
OFF Para el trabajo con metales, en el que se
utilizan refrigerantes y lubricantes, y para el
uso con la extracción de polvo.
ON Para el trabajo con madera y materiales
semejantes a alta velocidad.
Montaje y extracción del protector anti-astillas
(fig. D)
El protector anti-astillas (15), que se monta junto a la
hoja de la sierra evita el astillamiento de los materiales.
• Monte el protector anti-astillas (15) en la zapata,
de la manera indicada.
• Para quitar el protector anti-astillas proceda en
orden inverso.
Montaje y extracción del protector anti-rayas
(fig. E)
El protector anti-rayas (16) evita que se produzcan
daños en la superficie de los materiales (frágiles).
• Encaje el protector sobre la zapata de la manera
indicada.
Ajuste de la acción pendular (fig. F)
• Deslice el selector (3) a la posición 0 para cortes
finos en tablas finas. Utilice la posición 2
solamente para tablas gruesas.
Utilice la posición 1 para todos otros cortes.
27
ESPAÑOL
Instalación de la guía paralela (fig. G)
• Instale la guía paralela (17) de la manera indicada.
Instalación del compás de barra (fig. H)
• Instale el compás de barra (18) de la manera
indicada.
• Asegure el compás de barra en el centro del
orificio que vaya a cortar.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Compruebe que el material esté bien
sujeto. Retire clavos, tornillos u otros
objetos que podrían dañar la hoja.
• Verifique que el espacio debajo del
material sea suficiente para la hoja.
No corte materiales más gruesos que la
profundidad de corte máxima.
• Utilice sólo hojas afiladas. Descarte de
inmediato las hojas dañadas o dobladas.
• Nunca ponga en marcha la herramienta
sin la hoja correspondiente.
• Para obtener los mejores resultados,
mueva la herramienta sobre el material
de manera suave y constante. No ejerza
presión lateral sobre la hoja de la sierra.
Mantenga la zapata de la sierra apoyada
sobre el material. Cuando corte curvas,
círculos u otras formas redondeadas,
empuje la herramienta hacia adelante
con suavidad.
• Espere hasta que la herramienta se
detenga por completo antes de retirar la
hoja de la pieza con la que trabaja.
Después de efectuar un corte es posible
que la hoja se encuentre muy caliente.
No la toque.
Encendido y apagado (fig. A)
Por razones de seguridad, el conmutador (1) de la
sierra lleva un botón de bloqueo (2).
• Pulse este botón para desbloquear la
herramienta y pulse el conmutador de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
Después de usar la sierra mucho rato a
velocidad baja, hágala funcionar envacío
durante unos 3 minutos a velocidad
máxima.
Corte de madera
• Si es necesario, trace una línea de referencia.
• Encienda la herramienta.
• Presione la herramienta contra el material y siga
la línea trazada.
• Para cortar en línea paralela al borde de la pieza
en la que trabaja, instale la guía paralela y dirija la
sierra de calar a lo largo de la pieza, tal como se
indica en la figura G.
Corte de madera con un orificio de referencia
• Si es necesario, trace una línea para el corte.
• Perfore un orificio (ø mín. 12 mm) e introduzca la
hoja de la sierra.
• Encienda la herramienta.
• Siga la línea trazada.
• Para cortar formas perfectamente redondas,
instale el compás de barra y ajústelo con el radio
que desee.
Corte hasta un borde saliente (fig. C)
• Retire la guía de corte recto/circular, si estuviese
instalada.
• Ajuste el selector de acción pendular a 0.
• Afloje la palanca (4).
• Empuje la zapata (5) completamente hacia atrás.
• Apriete la palanca (4).
• Encienda la herramienta.
Corte de metal
• Monte una hoja de sierra adecuada.
• Proceda de la manera antes descrita.
Utilice un lubricante refrigerante
(aceite para cuchillas) para evitar el
sobrecalentamiento de la hoja de la
sierra o del material con que trabaja.
Corte de círculos (fig. H)
• Instale el compás de barra de la manera
indicada.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
28
es - 6
ESPAÑOL
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación del rodillo de guía (fig. I)
• Lubrique el rodillo de guía (6) a intervalos
regulares para evitar que se atasque.
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
Medio ambiente
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad.
Una vez terminada su vida técnica, elimínela sin
dañar el medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o a un centro de reciclaje local.
Las baterías recogidas se reciclarán o se
desecharán adecuadamente.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
Herramientas desechadas
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
es - 7
29
FRANÇAIS
SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE SANS FIL
DW933K(2)
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 6
fr - 7
fr - 7
Chargeur
Tension secteur
Courant de charge
mode normal
mode de compensation
mode de maintien de charge
Temps de charge
Poids
V
A
mA
mA
min
kg
Fusible:
Outils 230 V
DE9108
230
2,8
120
40
50
0,4
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Caractéristiques techniques
DW933K(2)
18,0
0-2.000
26
Tension
V
Vitesse à vide/min
Course de la lame
mm
Profondeur de coupe dans:
- le bois
mm
- l’aluminium
mm
- l’acier
mm
Inclinaison
(gauche et droite)
Poids (sans pack-batteries)
kg
65
20
10
0 - 45°
2,3
Pack-batteries
Tension
Capacité
Poids
DE9095
18,0
2,0
1,0
V
Ah
kg
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
Déclaration CE de conformité
DW933K(2)
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE &
89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
30
fr - 1
FRANÇAIS
DW933K(2)
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
dB(A)*
88
dB(A)
93
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
DW933K(2)
< 2,5 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
fr - 2
Sous des conditions de travail extrêmes
(par exemple: humidité élevée, dépôt depoussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
6 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
7 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
8 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
10 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
11 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
12 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
31
FRANÇAIS
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
14 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement.
Observer les instructions d’entretien de
changement d’accessoires. Vérifier régulièrement
l’état du câble d’alimentation et, s’il est
endommagé, le faire changer par votre Service
agréé DEWALT. Vérifier périodiquement le câble
de rallonge et le remplacer s’il est endommagé.
Maintenir les poignées sèches et exemptes
d’huile et de graisse.
15 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux.
Faire remplacer l’interrupteur par un Service
agréé DEWALT.
16 Enlever le pack-batteries
Enlever le pack-batteries lors de la non-utilisation,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
17 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
• Le liquide du pack-batteries, une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-30%,
est toxique. En cas de contact avec la peau,
rincer abondamment à l’eau. Neutraliser avec un
acide doux tel que du citron ou du vinaigre.
En cas de contact avec les yeux,
rincer abondamment à l’eau durant au moins
10 minutes. Consulter un médecin.
• Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
quelque raison que ce soit.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
100%
Pack-batteries en charge
100%
Pack-batteries chargé
Pack-batteries défectueux
Ne pas introduire d’objet conducteur
Pack-batteries endommagé.
Ne pas charger.
Lire le manuel d’abord
Pour éviter tout risque, introduire
uniquement les pack-batteries DEWALT
Directives de sécurité additionnelles pour packbatteries
Risque d’incendie! Eviter toute possibilité
de court-circuit au niveau des contacts
d’un pack-batteries (exemple: porter des
clés dans la même poche qu’un packbatteries).
32
Ne pas exposer à l’eau
Remplacer immédiatement
+40 ˚c
+4 ˚c
Utiliser uniquement entre 4 °C et 40 °C
fr - 3
FRANÇAIS
Au moment de jeter un pack-batteries,
penser à notre environnement
12 Boutons de dégagement
13 Chargeur
14 Voyant rouge
Sécurité électrique
Ne pas incinérer un pack-batteries
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie sauteuse pendulaire sans fil
1 Pack-batteries (DW933K)
2 Pack-batteries (DW933K2)
1 Chargeur
3 Lames de scie
1 Pare-éclats
1 Semelle anti-rayure
1 Coffret de transport
1 Guide pour coupes droites/rondes (option)
1 Guide parallèle (option)
1 Manuel d’instructions
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du packbatteries correspond à la tension indiquée sur la
plaque d’identification. Contrôler que la tension du
votre chargeur correspond à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 50144;
un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
CH
CH
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre scie sauteuse pendulaire DW933K(2) est un
outil professionnel mis au point pour découper le
bois, l’acier, l’aluminium et le PVC.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Bouton de blocage/déblocage
3 Bouton de réglage de la position pendulaire
4 Levier de semelle
5 Semelle
6 Galet guide
7 Coiffe d’aspiration de copeaux
8 Porte-lame
9 Levier de réglage de la soufflerie
10 Poignée rotative
11 Pack-batteries
Chargeur
Votre chargeur DEWALT accepte des packsbatteries de 7,2 à 18 V.
11 Pack-batteries
fr - 4
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 0,5 mm2
et la longueur maximum est de 30 m.
Assemblage et réglage
Toujours enlever le pack-batteries avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
Toujours mettre l’outil à l’ARRET avant
d’introduire ou d’enlever le packbatteries.
33
FRANÇAIS
Pack-batteries (fig. A)
Chargement du pack-batteries
Lors de la première charge, ou après un arrêt
prolongé, votre pack-batteries n’accepte que 80%
de charge. Après plusieurs cycles de charge décharge, votre pack-batteries atteindra sa pleine
capacité. Toujours vérifier la tension secteur avant
de procéder au chargement. Si la tension secteur
est présente tandis que le chargeur ne fonctionne
pas, envoyer votre chargeur à un Service agréé
DEWALT. En cours de charge, le chargeur et le
pack-batteries ont tendance à s’échauffer.
Ceci est tout à fait normal et ne constitue pas un
signe de défectuosité.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes <4 °C ou >40 °C.
Température de charge recommandée:
environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batteries (11), l’introduire
dans le chargeur (13) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond.
Le voyant rouge (14) se met à clignoter. Au bout
d’environ 1 heure, le clignotement s’arrête et le
voyant s’allume en continu pour indiquer que le
pack-batteries est entièrement chargé. Le packbatteries peut être enlevé à tout moment ou
laissé connecté dans le chargeur indéfiniment.
Montage et démontage du pack-batteries
• Introduire le pack-batteries dans la poignée
jusqu’au déclic.
• Pour démonter le pack-batteries, enfoncer
simultanément les deux boutons de dégagement
(12) et tirer le pack-batteries hors de la poignée.
Remplacement de la lame de scie (fig. A, B & I)
Le système DEWALT d’échange des lames sans
outils permet un échange simple et rapide des
lames de scie.
• Tirer la poignée rotative (10) complètement vers
le haut.
• Débloquer la poignée en tournant comme
l’indique le dessin.
• Introduire la lame de scie dans le porte-lame (8)
en guidant le dos de la lame dans la rainure du
galet guide (6).
34
• Tourner la poignée rotative (10) dans le sens de
la position bloquée jusqu’au premier déclic.
• Enfoncer la poignée rotative d’un palier
(position libre) et la tourner en position bloquée.
• Enfoncer complètement la poignée rotative (10).
• Pour enlever la lame de scie, procéder en ordre
inverse.
Réglage de l’inclinaison (fig. C)
La semelle réglable (5) permet de réaliser des
coupes inclinées à droite ou à gauche jusqu’à 45°.
Les positions 0° et 45° sont préréglées.
• Débloquer le levier (4).
• Tirer la semelle (5) dans le sens opposé de la
lame de scie.
• Incliner la semelle jusqu’à obtention de
l’inclinaison désirée au moyen de la graduation.
• Ajuster l’inclinaison et bloquer le levier (4).
• Pour bloquer les positions de 0° et 45°,
rétracter la semelle.
Réglage de la soufflerie (fig. A)
La soufflerie dirige un courant d’air réglable vers la
lame de scie pour garantir une vue optimale durant
le sciage de la pièce.
• Régler la soufflerie au moyen du levier (9).
Il y a deux niveaux:
OFF Pour le travail du métal, pour une
utilisation combinée avec un produit
refroidissant ou lubrifiant ou avec un
système d’aspiration.
ON Pour le travail du bois et de matériaux
similaires à haute vitesse.
Montage et démontage du pare-éclats (fig. D)
Le pare-éclats (15) s’installe tout près de la lame de
scie pour éviter l’éclatement du matériau au niveau
de la coupe.
• Monter le pare-éclats (15) dans la semelle
comme l’indique le dessin.
• Pour enlever le pare-éclats, procéder en ordre
inverse.
Montage et démontage de la semelle anti-rayure
(fig. E)
La semelle anti-rayure (16) protège la surface des
ouvrages (fragiles).
• Engager la semelle anti-rayure sur la semelle
principale comme l’indique le dessin.
fr - 5
FRANÇAIS
Réglage de la position pendulaire (fig. F)
• Mettre le bouton de réglage (3) dans la position 0
pour des coupes précises dans des pièces fines.
Utiliser la position 2 seulement pour des pièces
épaisses. Utiliser la position 1 pour toutes autres
coupes.
Montage du guide parallèle (fig. G)
• Monter le guide parallèle (17) comme l’indique
la figure.
Montage du compas à verge (fig. H)
• Monter le compas à verge (18) comme l’indique
la figure.
• Fixer le compas à verge au centre du cercle à
découper.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Bien fixer la pièce à scier. Avant de scier,
éloigner tous les clous et outils
métalliques de l’aire de travail.
• La lame de scie doit pouvoir avancer
librement sous la pièce à scier.
Ne pas couper des pièces dont
l’épaisseur dépasse la profondeur de
coupe maximale.
• Utiliser uniquement des lames de scie
solides et en parfait état. Les lames de
scie fendues ou voilées doivent être
remplacées immédiatement.
• Ne jamais faire marcher l’outil sans lame
de scie dans le porte-lame.
• Pour un résultat parfait, déplacer l’outil
en avançant sans à-coups. Ne pas
exercer de pression latérale sur la lame
de scie. La semelle doit rester bien à plat
sur l’ouvrage. Pour scier des formes
sinueuses, faire avancer l’outil tout
doucement.
• Attendre que l’outil soit complètement
immobilisé avant de retirer la lame de
scie de l’ouvrage. Après le travail, la lame
de scie risque d’être chaude.
Ne pas la toucher.
fr - 6
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A)
Pour plus de sécurité, l’interrupteur (1) de votre scie
a été équipé d’un bouton de blocage/déblocage (2).
• Appuyer sur le bouton de blocage/déblocage de
l’interrupteur pour débloquer l’interrupteur.
Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Après utilisation prolongée à basse vitesse,
faire fonctionner l’outil à vide(vitesse maxi.)
durant 3 minutes environ.
Pour scier le bois
• Si nécessaire, tracer une ligne de coupe.
• Mettre l’outil en MARCHE.
• Bien maintenir l’outil et suivre la ligne tracée sur
l’ouvrage.
• Pour scier parallèlement au bord de la pièce à
scier, installer le guide parallèle et guider la scie le
long de la pièce comme l’indique la figure G.
Pour scier le bois en utilisant un trou guide
• Si nécessaire, tracer une ligne de coupe.
• Percer un trou (ø mini. 12 mm) et y introduire la
lame de scie.
• Mettre l’outil en marche.
• Suivre la ligne tracée sur l’ouvrage.
• Pour découper des formes circulaires, installer le
compas à verge et régler le rayon désiré.
Pour scier jusqu’au bord de l’ouvrage (fig. C)
• Le cas échéant, enlever le guide pour coupes
droites/rondes.
• Mettre le bouton (3) sur 0.
• Débloquer le levier (4).
• Pousser la semelle (5) en arrière jusqu’à la butée.
• Bloquer le levier (4).
• Mettre l’outil en marche.
Pour scier le métal
• Monter une lame de scie adaptée.
• Procéder comme décrit ci-dessus.
Utiliser un lubrifiant de refroidissement
(huile de coupe) pour éviter la surchauffe
de la lame de scie et de l’ouvrage.
35
FRANÇAIS
Pour scier des cercles (fig. H)
• Monter le compas à verge comme l’indique la
figure.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Graissage du galet guide (fig. I)
• Graisser le galet guide (6) régulièrement pour
éviter son calage.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
Environnement
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement:
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet.
Ensuite, enlever le pack-batteries.
• Les cellules au NiCd sont recyclables.
Apporter vos packs-batteries à un Service agréé
DEWALT ou à un centre de recyclage publique
où ils seront soit recyclés, soit détruits en
respectant l’environnement.
36
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
fr - 7
ITALIANO
SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA
DW933K(2)
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 6
it - 7
it - 8
Caricabatterie
Tensione di rete
Corrente di carica
modo normale
modo equalizzazione
modo conservazione di carica
Tempo di carica
Peso
V
A
mA
mA
min
kg
Fusibili:
Modelli da 230 V
DE9108
230
2,8
120
40
50
0,4
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Dati tecnici
Tensione
Velocità a vuoto
Lunghezza corsa
Capacità di taglio su:
- legno
- alluminio
- acciaio
Angolo di taglio orientabile
Peso (senza batterie)
Gruppo batterie
Tensione
Capacità
Peso
V
min-1
mm
mm
mm
mm
(sinistra
e destra)
kg
V
Ah
kg
DW933K(2)
18,0
0-2.000
26
65
20
10
0 - 45°
2,3
DE9095
18,0
2,0
1,0
Indica la tensione elettrica.
Pericolo d’incendio.
Dichiarazione CE di conformità
DW933K(2)
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
it - 1
37
ITALIANO
DW933K(2)
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
88
LWA (potenza sonora)
dB(A)
93
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW933K(2)
< 2,5 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro.
Non usare gli utensili elettrici in luoghi con
atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
38
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore
disicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga.
Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta
la supervisione di un adulto.
5 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti mobili
dell’utensile.
Lavorando all’aperto indossare guanti di gomma e
scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
7 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
8 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
11 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far funzionare
l’utensile in caso di stanchezza.
12 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
it - 2
ITALIANO
14
15
16
17
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
Rimuovere il gruppo batterie
Rimuovere il gruppo batterie quando
l’elettroutensile rimane inutilizzato, prima di
effettuare gli interventi e durante la sostituzione
degli accessori.
Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
• Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
In caso di contaminazione della pelle, lavare
immediatamente con abbondante acqua,
quindi neutralizzare l’azione con una soluzione
leggermente acida come succo di limone o
aceto. In caso di contatto con gli occhi,
risciacquare abbondantemente con acqua pulita
per 10 minuti almeno. Rivolgersi a un medico.
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
100%
Batteria sotto carica
100%
Batteria carica
Batteria difettosa
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Usate solamente batterie DEWALT.
Altri tipi di batterie potrebbero bruciare
causando ferimenti e danni personali
Non usare in ambiente umido
Norme di sicurezza specifiche per batterie
Pericolo d’incendio! Evitare di
cortocircuitare mediante metallo i
contatti del gruppo batterie rimosso
(ad es.con un mazzo di chiavi tenute
nello stesso scomparto insieme al
gruppo batterie).
it - 3
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatura di utilizzo tra 4 °C e 40 °C
39
ITALIANO
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, eliminarlo con le dovute
precauzioni per l’ambiente
Caricabatterie
Il caricabatterie DEWALT carica gruppi batterie
variabili da 7,2 V a 18 V.
11 Gruppo batterie
12 Pulsanti di rilascio
13 Caricabatterie
14 Indicatore di carica (rosso)
Non incenerire il gruppo batterie
Norme di sicurezza elettrica
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Seghetto alternativo a batteria
1 Gruppo batterie (DW933K)
2 Gruppi batterie (DW933K2)
1 Caricabatterie
3 Lama
1 Inserto antischeggiatura
1 Protezione antigraffio per scarpa
1 Cassetta di trasporto
1 Guida per tagli rettilinei/circolari (opzione)
1 Guida parallela (opzione)
1 Manuale istruzione
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il vostro seghetto alternativo a batteria DW933K(2) è
stato concepito per applicazioni di tipo professionale
su legno, acciaio, alluminio e PVC.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Pulsante blocco interruttore
3 Selettore di oscillazione del movimento a pendolo
4 Leva di scarpa
5 Scarpa
6 Rullino di guida
7 Riparo di aspirazione trucioli
8 Portalama
9 Leva di regolazione per la soffiante di
evacuazione polveri
10 Impugnatura girevole
11 Gruppo batterie
40
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, per le quali non è
richiesta la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 0,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
it - 4
ITALIANO
Assemblaggio e regolazione
Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l’utensile.
Gruppo batterie (fig. A)
Carica gruppo batterie
Quando la carica è effettuata per la prima volta,
o dopo un periodo prolungato di
immagazzinamento, il gruppo batterie raggiunge
solo l’80% della carica. Dopo vari cicli di carica e
scarica, il gruppo batterie raggiunge il massimo della
capacità di carica. Controllare sempre la rete prima
di caricare il gruppo batterie. Se c’e’ tensione,
ma il gruppo batterie non si carica, affidare il
caricabatterie a un Riparatore Autorizzato DEWALT.
Durante la carica, il caricabatterie e il gruppo batterie
possono risultare caldi al tatto. Si tratta di una
condizione normale, che non indica alcun
inconveniente.
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente <4 °C o >40 °C.
Temperatura di carica consigliata:
circa 24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (11), inserirlo nel
caricabatterie (13) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie.
A questo punto l’indicatore rosso di carica (14)
inizia a lampeggiare. Dopo circa un’ora cessa di
lampeggiare e rimane attivato. Ciò significa che il
gruppo batterie è completamente caricato.
Il gruppo batterie si può estrarre in qualsiasi
momento o si può lasciare indefinitivamente nel
caricabatterie collegato.
Inserimento e rimozione gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie nell’impugnatura del
trapano facendolo scattare in posizione.
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di rilascio (12)
ed estrarre il gruppo dall’impugnatura.
it - 5
Montaggio e rimozione della lama (fig. A, B & I)
Il sistema DEWALT consente la rapida e agevole
sostituzione delle lame senza che sia necessario
ricorrere ad attrezzi.
• Tirare completamente verso l’alto l’impugnatura
girevole (10).
• Sbloccare l’impugnatura ruotandola come
indicato.
• Inserire la lama nel portalama (8) guidandone la
parte posteriore nella scanalatura del rullino di
guida (6).
• Girare l’impugnatura girevole (10) verso la
posizione di bloccaggio sino a che non si avverta
lo scatto di serraggio.
• Abbassare per metà l’impugnatura girevole
(posizione di rotazione libera) e continuare a
girarla verso la posizione di bloccaggio.
• Abbassare completamente l’impugnatura (10).
• Procedere in senso inverso per rimuovere la lama.
Regolazione dell’angolo di taglio (fig. C)
La scarpa orientabile (5) consente l’esecuzione di
tagli angolati sino a 45° verso sinistra o destra.
Le posizioni 0° e 45° sono pre-impostate.
• Allentare la leva di scarpa (4).
• Far scorrere la scarpa (5) via della lama.
• Inclinare la scarpa e impostare l’angolo di taglio
desiderato avvalendosi della scala graduata.
• Registrare finemente l’angolo orientabile e
stringere la leva (4).
• Per fissare le posizioni 0° e 45°, far scorrere la
scarpa versa la posizione anteriore.
Regolazione della soffiante di evacuazione
polveri (fig. A)
La soffiante di evacuazione polveri dirige un flusso di
aria contro la lama per mantenere pulito il pezzo in
fase di lavorazione.
• Regolare la soffiante di evacuazione polveri
avvalendosi della leva (9).
La leva presenta due livelli di regolazione:
OFF Per il lavoro su metalli, quando si
impieghino refrigeranti e lubrificanti e per
l’uso con l’aspiratore polveri.
ON Per il lavoro ad alta velocità su legno e
materiali analoghi.
41
ITALIANO
Montaggio e rimozione dell’inserto
antischeggiatura per scarpa (fig. D)
L’inserto antischeggiatura (15), che si posiziona in
prossimità della lama, ha lo scopo di evitare lo
scheggiamento del pezzo in lavorazione.
• Montare sulla scarpa l’inserto antischeggiatura
(15) come mostrato in figura.
• Procedere in senso inverso per rimuovere
l’inserto antischeggiatura.
Montaggio e rimozione della protezione
antigraffio (fig. E)
La protezione antigraffio (16) ha la funzione di evitare
che si danneggi la superficie del materiale (fragile) in
lavorazione.
• Inserire a scatto la protezione sulla scarpa come
mostrato in figura.
Regolazione del movimento a pendolo (fig. F)
• Impostare il selettore (3) sulla posizione 0 per
tagli precisi in pezzi sottili. Utilizzare la posizione 2
solo per pezzi spessi. Utilizzare la posizione 1 per
gli altri tagli.
Installazione della guida parallela (fig. G)
• Montare la guida parallela (17) come mostrato in
figura.
Installazione della barra di allineamento (fig. H)
• Montare la barra di allineamento (18) come
mostrato in figura.
• Fissare la barra di allineamento al centro del foro
da praticare.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Verificare che il pezzo in lavorazione sia
saldamente fissato. Togliere chiodi,
viti o altri dispositivi di fissaggio che
potrebbero danneggiare la lama
dell’elettroutensile.
• Verificare che vi sia spazio sufficiente per
la lama al di sotto del pezzo da lavorare.
Non tagliare materiali di spessore
superiore a quello massimo consentito.
42
• Impiegare solo lame affilate.
Sostituire immediatamente le lame che
risultino danneggiate o piegate.
• Non mettere mai in funzione
l’elettroutensile senza la lama.
• Per ottenere i migliori risultati, fate
avanzare l’elettroutensile in maniera
costante e regolare sul pezzo in
lavorazione. Non esercitare pressioni
laterali sulla lama. Mantenere la lama
piatta sul pezzo di lavorazione.
Per il taglio di curve, cerchi o altre forme
arrotondate, spingere leggermente in
avanti l’elettroutensile.
• Prima di rimuovere la lama dal pezzo in
lavorazione, attendere che
l’elettroutensile si sia completamente
fermato. Dopo l’impiego la lama può
essere rovente. Si eviti pertanto di
toccarla.
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore della sega è
dotato di un pulsante blocco interruttore (2).
• Premere il pulsante blocco interruttore (2) per
sbloccare l’utensile e premere il interrutore a
velocità variabile (1). La pressione esercitata sul
interrutore determina la velocità dell’utensile.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Dopo che si sia impiegato
l’elettroutensile per prolungati periodi di
tempo a basse velocità, farlo funzionare
per circa 3 minuti alla massima velocità
in assenza di carico.
Taglio su legno
• Se necessario, tracciare sul pezzo in lavorazione
una linea di riferimento.
• Attivare l’elettroutensile.
• Mantenere fermo l’elettroutensile contro il pezzo
in lavorazione e seguire la linea di riferimento
precedentemente tracciata.
• Per eseguire tagli paralleli al bordo del pezzo di
lavorazione, montare la guida parallela e guidare
il seghetto alternativo lungo il pezzo di
lavorazione come mostrato alla figura G.
it - 6
ITALIANO
Taglio su legno con foro pilota
• Se necessario, tracciare sul pezzo di lavorazione
una linea di riferimento.
• Praticare un foro sul pezzo di lavorazione
(ø min. 12 mm) ed inserirvi la lama del seghetto.
• Attivare l’elettroutensile.
• Seguire la linea di riferimento precedentemente
tracciata.
• Per eseguire perfettamente forme arrotondate,
montare la barra di allineamento e impostare il
raggio richiesto.
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
Ambiente
Taglio con bordo sporgente (fig. C)
• Smontare la guida per tagli rettilinei/circolari,
se installata.
• Impostare a 0 il selettore del movimento a pendolo.
• Allentare la leva di scarpa (4).
• Spingere completamente all’indietro la scarpa (5).
• Stringere la leva (4).
• Attivare l’elettroutensile.
Taglio su metallo
• Montare l’apposita lama per metallo.
• Procedere come descritto in precedenza.
Impiegare un lubrificante di
raffreddamento (olio da taglio) per evitare
surriscaldamenti della lama o del pezzo
in lavorazione.
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
precedenza. Al termine della durata utile, scartarlo
con le dovute precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
• Le batterie all’NiCd (nichel-cadmio) sono
ricaricabili. Per la ricarica rivolgersi al proprio
concessionario o a un centro di ricarica locale.
A seguito della raccolta, i gruppi batterie saranno
riciclati o eliminati nel rispetto delle direttive
vigenti.
Esecuzione di cerchi (fig. H)
• Montare la barra di allineamento come mostrato
in figura.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Utensili inutilizzabili
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Lubrificazione del rullino di guida (fig. I)
• Onde evitare grippaggi, lubrificare ad intervalli
regolari il rullino di guida (6).
it - 7
43
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale).
44
it - 8
NEDERLANDS
SNOERLOZE DECOUPEERZAAG DW933K(2)
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Zekeringen:
230 V machines
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
nl - 7
Technische gegevens
Spanning
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Zaagdiepte in:
- hout
- aluminium
- staal
Verstek
Gewicht (zonder accu)
Accu
Spanning
Vermogen
Gewicht
V
min-1
mm
mm
mm
mm
(links en rechts)
kg
V
Ah
kg
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW933K(2)
18,0
0-2.000
26
DW933K(2)
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
65
20
10
0 - 45°
2,3
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
DE9095
18,0
2,0
1,0
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW933K(2)
LpA
Oplader
Netspanning
Laadstroom
laadstand
compensatiestand
druppellaadstand
Oplaadduur
Gewicht
nl - 1
V
A
mA
mA
min
kg
10 A
DE9108
230
2,8
120
40
50
0,4
(geluidsdruk)
dB(A)*
88
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
93
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
45
NEDERLANDS
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW933K(2)
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizenen
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
46
5 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
6 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
7 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
8 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
10 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
11 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
12 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
14 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
nl - 2
NEDERLANDS
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWALT
Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
15 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze
naar behoren zal functioneren. Controleer of de
bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan alle
andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
16 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
17 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
wordenuitgevoerd.
• Probeer nooit een accu open te maken.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
100%
Laadproces op gang
100%
Laadproces beëindigd
Accu defect
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Lees voor het gebruik de handleiding
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DEWALT-accu’s; andere accu’s kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
Niet aan water blootstellen
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Voorkom kortsluiting tussen de
contactpunten van een losse accu
(bijv. door het bewaren van sleutels in
dezelfde zak als de accu).
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30%
oplossing van kalium hydroxide en kan gevaarlijk
zijn. Indien accuvloeistof met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de
accuvloeistof in de ogen is gekomen, spoel de
ogen dan gedurende minimaal 10 minuten met
schoon stromend water.
Raadpleeg vervolgens een arts.
nl - 3
Beschadigd snoer direct laten vervangen
+40 ˚c
+4 ˚c
Alleen laden bij temperaturen tussen 4 °C
en 40 °C
Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
47
NEDERLANDS
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze decoupeerzaag
1 Accu (DW933K)
2 Accu's (DW933K2)
1 Oplader
3 Zaagbladen
1 Anti-splinterplaatje
1 Anti-kraszool
1 Transportkoffer
1 Geleider voor rechte/ronde sneden (optie)
1 Parallelgeleider (optie)
1 Handleiding
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw snoerloze decoupeerzaag DW933K(2) is
speciaal ontworpen voor het zagen van hout, staal,
aluminium en synthetische materialen.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Ontgrendelknop
3 Schakelaar voor pendelbeweging
4 Hendel voor bodemplaat
5 Bodemplaat
6 Geleiderol
7 Stofafzuigmantel
8 Zaagbladhouder
9 Instelhendel voor zaagsel-blower
10 Draaigreep
11 Accu
Oplader
Uw DEWALT oplader is geschikt voor DEWALT
accu’s van 7,2 V tot 18 V.
11 Accu
12 Accu-vergrendelingsknoppen
13 Oplader
14 Oplaadindicatie (rood)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
spanning. Controleer altijd of de accuspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Controleer tevens of de ingangsspanning van de
oplader overeenkomt met uw netspanning.
48
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 0,5 mm2;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de boormachine.
Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
Accu (fig. A)
Opladen
Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige
opslag oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80%
worden opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaadcycli wordt de accu echter compleet opgeladen.
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen <4 °C of >40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
• Plaats de accu (11) in de oplader (13) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit. De rode oplaad-indicatie (14)
begint te knipperen. Na ca. 1 uur stopt het
knipperen en brandt de indicatie continu.
De accu is nu volledig opgeladen.
nl - 4
NEDERLANDS
De accu kan op elk gewenst moment uit de
oplader worden gehaald of voor onbepaalde tijd
in de op het net aangesloten oplader blijven
zitten.
Plaatsen en verwijderen van de accu
• Duw de accu in de greep totdat de accu vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (12).
Trek dan de accu uit de greep.
Plaatsen en verwijderen van een zaagblad
(fig. A, B & I)
Het DEWALT gereedschaploze wisselsysteem
garandeert een even snelle als eenvoudige
zaagbladwissel.
• Trek de draaigreep (10) geheel naar boven.
• Ontgrendel de draaigreep. De pijl die het open
slot aanwijst geeft de juiste richting aan.
• Steek de schacht van het zaagblad in de
zaagbladhouder (8). Zorg ervoor dat de rug van
het zaagblad daarbij in de groef van de geleiderol
loopt (6).
• Draai de draaigreep (10) in de richting van het
gesloten slot totdat deze hoorbaar klikt.
• Druk de draaigreep half naar beneden
(vrijloopstand) en draai de draaigreep dan verder
tot in de geheel gesloten stand.
• Druk de draaigreep (10) helemaal naar beneden.
• Verwijder het zaagblad in omgekeerde volgorde.
Instellen van de verstekhoek (fig. C)
Dankzij de kantelbare bodemplaat (5) kan er links en
rechts in verstek gezaagd worden tot 45°.
De 0° en 45° standen zijn vast ingesteld.
• Draai de hendel (4) los.
• Schuif de bodemplaat (5) weg van het zaagblad.
• Kantel de bodemplaat en stel met behulp van de
schaalverdeling de gewenste verstekhoek in.
• Stel de verstekhoek bij en zet de hendel (4) vast.
• Zet de 0°- en 45°-standen vast door de
bodemplaat terug naar de voorste positie te
schuiven.
Instellen van de zaagsel-blower (fig. A)
De zaagsel-blower stuurt een instelbare luchtstroom
in de richting van het zaagblad zodat de zaaglijn
tijdens het zagen goed zichtbaar blijft.
• Stel de luchtstroom in met de instelhendel (9).
nl - 5
Deze heeft twee standen:
OFF Voor het zagen van metaal, bij zagen met
gebruikmaking van koel- of
smeermiddelen en voor gebruik in
combinatie met stofafzuiging.
ON Bij het zagen van hout en soortgelijke
materialen met hoge snelheden.
Monteren en demonteren van het antisplinterplaatje (fig. D)
Het anti-splinterplaatje (15) voorkomt splinteren van
het werkstuk.
• Plaats het anti-splinterplaatje (15) in de
bodemplaat zoals afgebeeld.
• Demonteer het anti-splinterplaatje in omgekeerde
volgorde.
Monteren en demonteren van de anti-kraszool
(fig. E)
De anti-kraszool (16) voorkomt beschadiging van het
werkstuk tijdens het zagen.
• Klik de anti-kraszool vast op de bodemplaat
zoals afgebeeld.
Instellen van de pendelbeweging (fig. F)
• Zet de schakelaar (3) in stand 0 voor fijn zagen in
dunne werkstukken. Gebruik stand 2 alleen voor
dikke werkstukken. Gebruik in alle andere
gevallen stand 1.
Monteren van de parallelgeleider (fig. G)
• Monteer de parallelgeleider (17) zoals afgebeeld.
Monteren van de zaagspil (fig. H)
• Monteer de zaagspil (18) zoals afgebeeld.
• Bevestig de zaagspil in het centrum van het te
zagen gat.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn. Verwijder
spijkers, schroeven en andere voorwerpen
die het zaagblad kunnen beschadigen.
• Controleer of er onder het werkstuk
voldoende ruimte is voor het zaagblad.
49
NEDERLANDS
•
•
•
•
Zaag geen voorwerpen die dikker zijn
dan de maximum zaagcapaciteit.
Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
Vervang beschadigde of verbogen
zaagbladen onmiddellijk.
Laat de machine uitsluitend draaien met
gemonteerd zaagblad.
Beweeg de machine tijdens het zagen
altijd rustig en gelijkmatig voort en oefen
geen zijdelingse druk op het zaagblad
uit. Zorg ervoor dat de bodemplaat
geheel op het werkstuk rust. Bij het
zagen van bogen, cirkels of andere
ronde vormen zeer langzaam duwen.
Verwijder het zaagblad uit het werkstuk
wanneer de machine helemaal stilstaat.
Raak het zaagblad niet aan onmiddellijk na
het zagen. Het zaagblad kan erg heet zijn.
In- en uitschakelen (fig. A)
Uw decoupeerzaag is met het oog op de veiligheid
voorzien van een ontgrendelknop (2).
• Druk op de ontgrendelknop en vervolgens op de
schakelaar (1) om de machine te starten.
Het toerental van de machine wordt bepaald door
de druk die op de schakelaar wordt uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Gebruik voor het zagen van ronde vormen de
zaagspil en stel de juiste straal in.
Zagen tot aan opstaande randen (fig. C)
• Verwijder de geleider voor rechte/ronde sneden
(indien gemonteerd).
• Zet de schakelaar voor pendelbeweging op 0.
• Maak de hendel (4) los.
• Schuif de bodemplaat (5) geheel naar achteren.
• Zet de hendel (4) vast.
• Schakel de machine in.
Zagen in metaal
• Monteer het gewenste zaagblad met de juiste
vertanding.
• Ga te werk zoals hierboven beschreven.
Gebruik een koelmiddel (smeerolie) om
oververhitting van het zaagblad en/of het
werkstuk te voorkomen.
Cirkels zagen (fig. H)
• Monteer de zaagspil zoals afgebeeld.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Wanneer gedurende langere tijd op een
lage snelheid is gezaagd, laat de zaag
dan gedurende ca. 3 minuten op het
maximum toerental onbelast draaien.
Zagen in hout
• Teken eventueel een zaaglijn.
• Schakel de machine in.
• Houd de machine tegen het werkstuk en volg
de zaaglijn.
• Monteer voor zaagsneden die parallel met de
rand van het werkstuk lopen de parallelgeleider
en ga te werk als afgebeeld in figuur G.
Zagen in hout met voorboren
• Teken eventueel een zaaglijn.
• Boor een gat (ø minimaal 12 mm) en voer het
zaagblad in.
• Schakel de machine in.
• Volg de zaaglijn.
50
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smeren van de geleiderol (fig. I)
• Smeer regelmatig de geleiderol (6) om vastlopen
te voorkomen.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
nl - 6
NEDERLANDS
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Het milieu
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen,
zodra deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de boormachine.
• NiCd-accu’s zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of naar een
plaatselijk verwerkingscentrum voor klein
chemisch afval. De ingezamelde accu’s worden
dan op milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of
verwijderd.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een DEWALT Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
nl - 7
51
NORSK
OPPLADBAR STIKKSAG DW933K(2)
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Sikring:
230 V
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
10 A
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
no - 7
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
CE-Sikkerhetserklæring
Tekniske data
Spenning
V
Slagtall/min, tomgang
Slaglengde
mm
Skjæredybde i:
- tre
mm
- aluminium
mm
- stål
mm
Skråsnittvinkel-område (venstre og høyre)
Vekt
kg
Batteripakke
Spenning
Kapasitet
Vekt
V
Ah
kg
DW933K(2)
18,0
0-2.000
26
65
20
10
0 - 45°
2,3
DE9095
18,0
2,0
1,0
DW933K(2)
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW933K(2)
LpA
Lader
Nettspenning
Ladestrøm
normal ladning
utligningslading
vedlikeholdslading
Ladetid
Vekt
52
V
A
mA
mA
min
kg
DE9108
230
2,8
120
40
50
0,4
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
88
dB(A)
93
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
no - 1
NORSK
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW933K(2)
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen, lett kan finne denne.
I tillegg til forskriftene under må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn.
Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for
god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen.
no - 2
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
6 Overbelast ikke maskinen
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for.
8 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
9 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
10 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast
arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke å
bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
arbeide med.
11 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
13 Fjern skrunøkler
Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
14 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
15 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
16 Kontroller skadde deler
Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket, og sjekk at alt er riktig montert og er
53
NORSK
slik det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
17 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
18 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT-serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn i
laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas i
bruk
Må bare anvendes for lading av DEWALT
batterier; andre batteripakker kan revne
og forårsake skader
Må ikke utsettes for fukt
Skift skadet ledning
+40 ˚c
+4 ˚c
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
Brannfare! Unngå at metall kortslutter
kontaktene på en batteripakke som er
tatt ut (f.eks. ved at nøkler legges i
samme lomme som en batteripakke).
• Batterivæsken, en 25-30% løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre,
f.eks. sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i
øynene, må du rense dem med rikelig rent vann i
minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
100%
Batteriet lader
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Ikke brenn batteripakken
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar stikksag
1 Batteripakke (DW933K)
2 Batteripakker (DW933K2)
1 Lader
3 Blad
1 Sponvern for sagsko
1 Ripevern for sagsko
1 Koffert
1 Rett/rund sagstyring (tilleggsutstyr)
1 Parallell avstandsholder (tilleggsutstyr)
1 Instruksjonshåndbok
100%
Batteri ladet
Batteri defekt
54
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
no - 3
NORSK
Beskrivelse (fig. A)
Batteripakke (fig. A)
Din oppladbar stikksag DW933K(2) er utformet for
profesjonell saging av tre, stål, aluminium og PVC.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Sperre for strømbryter
3 Pendelbevegelse-velger
4 Sagskohåndtak
5 Sagsko
6 Føringsrulle
7 Vernedeksel
8 Bladholder
9 Innstillings-håndtak for sagsponblåser
10 Omdreinings-håndtak
11 Batteripakke
Lading av batteripakken
Når du lader batteripakken for første gang, eller etter
en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot 80%
opplading. Etter flere oppladninger og utladninger,
vil batteripakken oppnå full kapasitet.
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring.
Dette er normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Lader
Din Elu-lader kan bruke batteripakker som gir
mellom 7,2 til 18 V.
11 Batteripakke
12 Sperrer
13 Lader
14 Ladelampe (rød)
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Montering og justering
Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
Slå alltid AV verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
no - 4
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er <4 °C eller
>40 °C. Anbefalt oppladningstemperatur:
ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (11), setter du den
inn i laderen (13) slik det vist på tegningen, og
kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde
ladelampen (14) vil blinke. Etter ca. 1 time vil
blinkingen stanse og lyse jevnt. Batteripakken er
nå fulladet. Batteripakken kan tas ut når som
helst eller bli liggende i laderen i et ubegrenset
tidsrom.
Innsetting og uttaking av batteripakken
• Sett batteripakken inn i pistolgrepet til det
smekker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to uløserknappene (12) samtidig og trekker
pakken ut av pistolgrepet.
Montering og fjerning av sagblad (fig. A, B & I)
Elu redskapsfrie-system garanterer raskt og lett
skifte av sagblader.
• Trekk omdreinings-håndtaket (10) helt opp.
• Løsne håndtaket ved å vri som vist.
• Sett inn sagbladet i bladholderen (8) ved å føre
baksiden av bladet inn i sporet på føringsrullen (6).
• Vri omdreinings-håndtaket (10) i retning låst
posisjon til du hører et klikk.
• Trykk omdreinings-håndtaket halvveis ned
(i frihjuls-posisjon) og fortsett å vri håndtaket til
låst posisjon.
• Trykk håndtaket (10) helt ned.
55
NORSK
• Sagbladet fjernes ved å gå fram i motsatt
rekkefølge.
Innstilling av skråsnittvinkel (fig. C)
Den stillbare sagskoen (5) tillater saging av
skråsnittvinkler (høyre/venstre) opptil 45°.
Innstillingene 0° og 45° er forhåndsvalgte.
• Løsne håndtaket (4).
• Skyv skoen (5) bort fra sagbladet.
• Vipp skoen og still inn ønsket skråsnittvinkel.
• Fininnstill skråsnittvinkelen og stram håndtaket (4).
• For å sikre innstillingene 0° og 45° skyves skoen
tilbake til forreste posisjon.
Innstilling av sagsponblåseren (fig. A)
Sagsponblåseren leder en justerbar luftstrøm,
mot sagbladet for å holde arbeidsstykket fritt for
sagspon under arbeidets gang.
• Innstill sagsponblåseren ved å bruke armen (9).
Den har to innstillinger:
OFF For arbeid med metaller, når en bruker
kjølevæsker og smøremidler og for bruk
ved støvsuging
ON For arbeid med tre og tilsvarende
materialer i høy hastighet
Montering og fjerning av sponvern for sagsko
(fig. D)
Sponvernet for sagskoen (15) hindrer oppflising av
arbeidsemnet.
• Monter sponvernet (15) på skoen som vist.
• Fjern sponvernet i motsatt rekkefølge.
Montering og fjerning av ripevern for sagsko (fig. E)
Ripevernet for sagsko (16) hindrer skade på
overflaten av (skjøre) arbeidsemner.
• Klikk vernet på skoen som vist.
Innstilling av pendelbevegelse (fig. F)
• Skyv velgeren (3) i stilling 0 for fine snitt i tynne
arbeidsemner. Bruk stilling 2 for tykke
arbeidsemner. Bruk stilling 1 for andre snitt.
Montering av parallell avstandsholder (fig. G)
• Monter den parallelle avstandsholderen (17)
som vist.
56
Montering av passerstav (fig. H)
• Monter passerstaven (18) som vist.
• Pass på at passerstaven står i senter av hullet
som skal skjæres.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Pass på at arbeidsemnet er godt sikret.
Fjern spikre, skruer og andre
festeinnretninger som kan skade bladet.
• Kontroller at det er tilstrekkelig plass til
bladet under arbeidsemnet. Skjær ikke
materialer som er tykkere enn maksimal
skjæredybde.
• Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller
bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig.
• La aldri maskinen gå uten sagblad.
• For optimale resultater bør maskinen
beveges jevnt og kontinuerlig over
arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet for
sidetrykk. Hold sagskoen flatt på
arbeidsemnet. Ved saging av buer,
sirkler eller andre runde former,
skyves maskinen forsiktig fremover.
• Vent med å fjerne bladet fra
arbeidsemnet til maskinen har stanset.
Etter saging kan bladet være svært
varmt. Ikke ta på det.
Skru PÅ og AV (fig. A)
Av sikkerhetsgrunner er sagen utstyret med en
låseknapp (2).
• Trykk på låseknappen for å låse opp verktøyet og
start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Etter at maskinen har gått med lav
hastighet i en lengre periode, må den gå
ubelastet på maksimal hastighet i
ca. 3 min.
Saging av tre
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Start maskinen.
• Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg streken.
no - 5
NORSK
• Når du skal sage parallelt med kanten av
arbeidsstykket, monterers den parallelle
avstandsholderen og stikksagen styres langs
arbeidsstykket som vist i fig. G.
Saging i tre ved hjelp av et rundt hull
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet inn
i det.
• Start maskinen.
• Følg streken.
• For å skjære perfekte runde former, monteres
passerstaven og innstilles ønsket radius.
Saging mot en fremspringende kant (fig. C)
• Fjern den rett/runde sagstyringen dersom den er
montert.
• Sett pendelslagvelgeren på 0.
• Løsne håndtaket (4).
• Skyv skoen (5) hele vegen bakover.
• Stram håndtaket (4).
• Start maskinen.
Saging av metall
• Monter et passende sagblad.
• Gå frem som beskrevet ovenfor.
Bruk et kjølende smøremiddel
(skjæreolje) for å unngå overoppheting av
sagbladet eller arbeidsemnet.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Miljø
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken,
med riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
• Nikkel/kadmium-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et DEWALT serviceverksted.
De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet
eller avhendet på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Å sage sirkler (fig. H)
• Monter passerstaven som vist.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring av føringsrulle (fig. I)
• Smør føringsrullen (6) regelmessig for å unngå at
den blir sittende fast.
no - 6
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
57
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
58
no - 7
PORTUGUÊS
SERRA DE RECORTES SEM FIO DW933K(2)
Parabéns!
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 6
pt - 7
Dados técnicos
Voltagem
V
Velocidade em vazio/min
Curso
mm
Profundidade de
- madeira
mm
corte em:
- alumínio
mm
- aço
mm
Ângulo de corte em bisel
(à esquerda
e à direita)
Peso (sem a bateria)
kg
Bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
V
Ah
kg
DW933K(2)
18,0
0-2.000
26
65
20
10
0 - 45°
2,3
DE9095
18,0
2,0
1,0
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
Declaração CE de conformidade
DW933K(2)
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
DW933K(2)
LpA
Carregador
Voltagem
Corrente de carga
modalidade normal
modalidade compensação
modalidade manutenção de carga
Tempo de carga
Peso
pt - 1
V
A
mA
mA
min
kg
DE9108
230
2,8
120
40
50
0,4
10 Ampéres
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
88
dB(A)
93
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
59
PORTUGUÊS
DW933K(2)
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas
(tais como humidade elevada, execução de
soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada intercalando-se um transformador de
separação ou um disjuntor de corrente de
defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
60
5 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio
seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
6 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel.
Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar
o uso de luvas de borracha e de calçado
antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver cabelo
comprido.
7 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
8 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
9 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar a
trabalhar. É mais seguro e permite manter as
duas mãos livres para trabalhar.
10 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
11 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
12 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
13 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte.
A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
14 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afiadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios.
pt - 2
PORTUGUÊS
Verifique regularmente os cabos da ferramenta e,
no caso de estes estarem danificados, mandeos consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
15 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
16 Retire o jogo de baterias
Retire o jogo de baterias quando não estiverem
em uso, antes de manutenção e ao substituir
accessórios.
17 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Regras adicionais de segurança para baterias
Consulte um médico.
• Nunca tente abrir um jogo de baterias,
por qualquer razão que seja.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
100%
Em carga
100%
Carregada
Bateria defeituosa
Não toque nos terminais com objectos
condutores
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Leia o manual de instruções antes
de usar
Use só baterias DEWALT, outras podem
explodir causando ferimentos e danos
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
+40 ˚c
+4 ˚c
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Perigo de incêndio! Evite curto-circuito
metálico nos contactos de uma bateria
(p.e. chaves de porcas na mesma caixa
que as baterias).
• O líquido da bateria, uma solução de hidróxido
de potássio, pode ser nocivo. Em caso de
contacto com a pele, lave imediatamente com
água. Neutralize com um ácido suave, como
sumo de limão ou vinagre. Em caso de contacto
com os olhos, enxague abundantemente com
água limpa durante 10 minutos.
pt - 3
Ao fim da actividade desta bateria,
desfaça-se dela da maneira menos
nociva para o nosso ambiente
Não queime as baterias
61
PORTUGUÊS
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de recortes sem fio
1 Bateria (DW933K)
2 Baterias (DW933K2)
1 Carregador
3 Lâminas
1 Dispositivo anti-estilhaço
1 Cobertura anti-risco
1 Caixa de transporte
1 Guia paralela/guia de corte em circulo (opção)
1 Instalação da guia paralela (opção)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
A sua serra de recortes sem fio DW933K(2) foi
projectada para aplicações de tipo profissional para
cortar madeira, aço, alumínio e PVC.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Fecho automático
3 Selector de amplitude do movimento pendular
4 Alavanca para a base
5 Base
6 Rolo guia
7 Elemento de aspiração das aparas
8 Suporte da lâmina
9 Alavanca de ajuste para o soprador de serragem
10 Manípulo rotativo
11 Bateria
Carregador
O seu carregador DEWALT aceita bateria de entre
7,2 e 18 V.
11 Bateria
12 Manipulos de fixação
13 Carregador
14 Indicator da carga (vermelho)
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 0,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar a bateria.
Bateria (fig. A)
Carregador
A bateria, após a primeira carga, só aceita uma
carga de 80%. Depois de diversos ciclos de carga e
descarga, já aceita a capacidade total.
Controle sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se a corrente funciona bem e a bateria não
é carregada, leve o seu carregador a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Durante a carga,
o carregador e a bateria poderão ficar um pouco
quentes. Isto é normal e não indica qualquer
problema.
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C. Recomendamos uma
temperatura de carga de: aprox. 24 °C.
Segurança eléctrica
O carregador foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão corresponde à
voltagem indicada na placa de identificação.
62
• Para carregar a bateria (11), insira-a no
carregador (13) como indicado e ligue-o.
pt - 4
PORTUGUÊS
Certifique-se de que a bateria está
completamente colocada no carregador.
O indicator de carga vermelho (14) começa a
piscar. Depois de aprox. 1 hora, o indicador fica
permanentemente aceso. A bateria está então
completamente carregada. A bateria pode ser
retirada em qualquer altura ou continuar a ser
carregada indefinidamente.
Colocação e remoção da bateria
• Coloque a bateria no punho até se ouvir um
estalido.
• Para retirar a bateria, carregue nos dois botões (12)
ao mesmo tempo e puxe-a para fora do punho.
Colocação e remoção da lâmina da serra
(fig. A, B & I)
O sistema da DEWALT que dispensa o uso de
ferramentas, garante uma troca rápida e fácil das
lâminas da serra.
• Puxe o manípulo rotativo (10) totalmente para cima.
• Gire-o para desbloqueá-lo, como mostrado.
• Introduza a lâmina da serra no suporte de lâmina
(8) dirigindo a parte de trás na ranhura do rolo
guia (6).
• Gire o manípulo rotativo (10) na direcção da
posição de bloqueio até ouvir um clique.
• Carregue o manípulo rotativo para baixo até a
metade (posição de rotação em vazio) e continue
a girar o manípulo na direcção da posição de
bloqueio.
• Carregue o manípulo (10) totalmente para baixo.
• Para remover a lâmina da serra proceda na
ordem inversa.
Ajuste para corte em bisel (fig. C)
A base regulável (5) permite cortes em bisel à direita
e à esquerda até 45°. As posições de 0° e 45° são
programadas previamente.
• Desaperte a alavanca (4).
• Deslize o calço (5) daqui da lâmina da serra.
• Incline o calço e ajuste o ângulo desejado com a
ajuda da graduação.
• Regule o ângulo com precisão e aperte a
alavanca (4).
• Para garantir as posições com 0° e 45°,
deslize o calço volta na posição dianteira.
Ajuste do soprador de serragem (fig. A)
O soprador de serradura dirige um jacto de ar
regulável para a lâmina da serra para manter a peça
limpa de serradura durante a operação.
• Ajuste o soprador de serragem usando a
alavanca (9), que tem duas posições:
OFF Para trabalhar com metais, ao utilizar
líquidos refrigerantes e lubrificantes e para
usar com o extractor de poeiras.
ON Para trabalhar com madeira e materiais
similares com alta velocidade.
Montagem e remoção do dispositivo antiestilhaços (fig. D)
O dispositivo anti-estilhaços (15) encaixa-se perto
da lâmina e tem a finalidade de evitar os estilhaços
na peça a cortar.
• Monte o dispositivo anti-estilhaços (15) na base,
segundo figura.
• Para remover o dispositivo anti-estilhaços,
proceda na ordem inversa.
Montagem e remoção da cobertura anti-risco
(fig. E)
A cobertura anti-risco (16) tem a função de evitar
que se danifique a superfície do material (frágil) a
trabalhar.
• Insira com uma leve pressão a cobertura na base
como mostra a figura.
Ajuste do movimento pendular (fig. F)
• Desloque o selector (3) na posição 0 para cortes
precisos em peças finas. Use a posição 2
sómente para peças grossas. Use a posição 1
para todos outros cortes.
Instalação da guia paralela (fig. G)
• Instale a guia paralela (17) como mostrado.
Instalação da guia de corte em circulo (fig. H)
• Instale a guia de corte em circulo (18) como
mostrado.
• Fixe a guia de corte em circulo no centro do
orifício a ser cortado.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
pt - 5
63
PORTUGUÊS
• Assegure-se que a peça a cortar está
bem presa. Remova pregos, parafusos e
outros dispositivos de bloqueio que
possam danificar a lâmina.
• Controle que haja espaço suficiente à
lâmina embaixo da peça a trabalhar.
Não corte materiais de espessura
superior àquela máxima permitida.
• Use sómente lâminas afiadas.
Lâminas danificadas ou dobradas devem
ser substituídas imediatamente.
• Nunca coloque em funcionamento a
ferramenta sem a lâmina.
• Para optimizar os resultados, accione a
ferramenta gradual e constantemente
sobre a peça. Não efectue pressões
laterais na lâmina. Mantenha a base
achatada sobre a peça a cortar. Para o
corte de curvas, círculos ou outras
superfícies arredondadas, empurre a
ferramenta ligeiramente para frente.
• Espere até que a ferramenta tenha
parado de funcionar antes de remover a
lâmina da peça trabalhada. Depois de
serrar a lâmina pode estar quente.
Não toque.
Ligar (ON) e desligar (OFF) (fig. A)
A sua serra está equipada com um botão de
segurança (2).
• Carregue o botão de segurança para destrancar
a ferramenta e prima o interruptor de velocidade
variável (1). A pressao exercida sobre o
interruptor de velocidade variável determina a
velocidade de ferramenta.
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Após ter utilizado a serra durante
períodos extensos com velocidades
baixas, deixe a serra funcionar em vazio
durante 3 minutos na máxima
velocidade, para arrefecê-la.
Para serrar madeira
• Se for necessário, desenhe uma linha de corte
para referência na peça a trabalhar.
• Ligue a ferramenta.
• Segure a ferramenta contra a peça e siga a linha
de corte desenhada anteriormente.
64
• Para serrar paralelamente à borda da peça,
instale a guia paralela e dirija a sua serra de
recortes ao longo da peça como mostrado na
figura G.
Para serrar madeira utilizando um orifício piloto
• Se for necessário, desenhe uma linha de corte
para referência na peça a trabalhar.
• Faça um orifício (ø mín. 12 mm) e introduza
a lâmina.
• Ligue a ferramenta.
• Siga a linha de corte desenhada anteriormente.
• Para cortar formas perfeitamente redondas,
instale a guia de corte em circulo e regule-a no
raio que for requerido.
Para serrar numa borda saliente (fig. C)
• Remova a guia paralela se estiver instalada.
• Ajuste o selector de movimento pendular no zero.
• Desaperte a alavanca (4).
• Empurre o calço (5) para trás até o fim.
• Aperte a alavanca (4).
• Ligue a ferramenta.
Para serrar metais
• Monte uma lâmina apropriada.
• Proceda como descrito anteriormente.
Utilize um lubrificante de refrigeração
(óleo para corte) para evitar o
sobreaquecimento da lâmina ou da peça.
Corte de círculos (fig. H)
• Instale a guia de corte em circulo como
mostrado.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
pt - 6
PORTUGUÊS
GARANTIA
Para lubrificar o rolo guia (fig. I)
• Lubrifique ocasionalmente o rolo guia (6) para
prevenir o bloqueamento.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo do carregador utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação e
limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
Ambiente
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NlCd são recicláveis. Leve-as ao seu
concessionário ou a uma estação de reciclagem.
As bateria podem ser recidadas ou serão
destruidas de maneira conveniente.
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos,
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
Ferramentas já usadas
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
pt - 7
65
SUOMI
AKKUPISTOSAHA DW933K(2)
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sulakkeet:
230 V
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 6
fi - 7
10 A
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Palovaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Tekniset tiedot
DW933K(2)
18,0
0-2.000
26
Jännite
V
Iskun nopeus/min
Iskun pituus
mm
Suurin materiaalin vahvuus:
- puu
mm
- alumiini
mm
- teräs
mm
Viistosahausalue (vasemmalle ja oikealle)
Paino (ilman akkua)
kg
65
20
10
0 - 45°
2,3
Akkupaketti
Jännite
Teho
Paino
DE9095
18,0
2,0
1,0
V
Ah
kg
DW933K(2)
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen,
mitattu EN 50144:n mukaisesti:
DW933K(2)
LpA
Latauslaite
Jännite
Latausvirta
normaalitila
tasaustila
huoltotila
Latausaika
Paino
66
V
A
mA
mA
min
kg
DE9108
230
2,8
120
40
50
0,4
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
88
dB(A)
93
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
fi - 1
SUOMI
DW933K(2)
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella ja kohoaa toisinaan yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
4 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat
tarvitsevatvalvontaa.
5 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
6 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa koneen.
fi - 2
Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille
suunnitellulla suoritusalueella.
7 Valitse oikea sähkötyökalu
Käytä työkalua ainoastaan työhön, johon se on
tarkoitettu.
8 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
9 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
10 Kiinnitä työkappale oikein
Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä,
jotta työstökappale pysyy kunnolla paikoillaan.
Näin vapautat molemmat kädet työhön.
11 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
12 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon
kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
13 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
14 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
15 Tarkista, että laturi on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
67
SUOMI
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
16 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
17 Akun poistaminen
Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
18 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
+40 ˚c
+4 ˚c
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Palovaara! Vältä irrotetun akkupaketin
liittimien oikosulku (esim. älä säilytä
avaimia samassa taskussa akkujen
kanssa.)
• Akkuneste, 25-30% hydroksidiliuos, saattaa olla
haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
100%
Lataus käynnissä
100%
Akku latautunut
Akku viallinen
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
68
Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla
Älä missään tapauksessa polta
akkupakettia
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Akkupistosaha
1 Akkupaketti (DW933K)
2 Akkupaketti (DW933K2)
1 Latauslaite
3 Terä
1 Repimissuoja
1 Suojalevy
1 Laukku
1 Reunaohjain/harppi (lisävarusteet)
1 Reunaohjain (lisävarusteet)
1 Käyttöohje
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
fi - 3
SUOMI
Kuvaus (kuva A)
DW933K(2) akkupistosaha on suunniteltu
ammattimaiseen puun, teräksen, alumiinin ja PVC:n
sahaukseen.
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Käynnistyksen vapautinkytkin
3 Heiluriliikkeen valitsin
4 Vipu
5 Sahausjalka
6 Tukirulla
7 Purunpoistosuojus
8 Teränpidin
9 Säätövipu sahanpurupuhallinta varten
10 Pyörivä kahva
11 Akkupaketti
Latauslaite
Elu-latauslaite lataa 7,2 - 18 V akku.
11 Akkupaketti
12 Vapautinpainikkeet
13 Latauslaite
14 Latausvalo (punainen)
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Asennus ja säädöt
Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
Sammuta kone aina (OFF) ennen kuin
poistat akkupaketin.
fi - 4
Akkupaketti (kuva A)
Akkujen lataaminen
Kun akut ladataan ensimmäisen kerran tai pitkän
varastoajan jälkeen, ne varautuvat vain noin 80 %:sti.
Usean purkaus/latauskerran jälkeen akut latautuvat
täyteen tehoonsa. Tarkista verkkokytkentä aina
ennen kuin alat ladata akkuja. Jos sähköverkko
antaa virtaa, mutta akut eivät lataudu, vie latauslaite
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Latauksen aikana latauslaite ja akut voivat lämmetä,
mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4° C tai yli 40° C.
Suositeltava latauslämpötila noin 24 °C.
• Laita akkupaketti (11) latausta varten
latauslaitteeseen (13) kuten kuvassa on esitetty ja
kytke latauslaite sähköverkkoon.
Varmista, että akku on tukevasti paikallaan
latauslaitteessa. Punainen latausvalo (14) vilkkuu.
Noin yhden tunnin varausajan jälkeen punainen
valo alkaa palaa yhtäjaksoisesti.
Tällöinakkupaketti on täysin latautunut.
Akkupaketti voidaan poistaa latauslaitteesta tai
se voidaan jättää latauslaitteeseen, kunnes
akkuja jälleen tarvitaan.
Akun irrottaminen ja kiinnittäminen
• Kiinnitä akku kahvaan kunnes se naksahtaa
paikoilleen.
• Kun irrotat akun, paina kahta vapautinnappulaa (12)
samanaikaisesti, ja irrota akku kahvasta.
Sahanterän asentaminen ja poisto (kuva A, B & I)
DEWALTin avaimeton järjestelmä takaa, että terän
vaihto sujuu helposti ja nopeasti ilman työkaluja.
• Vedä pyörivä kahva (10) kokonaan ylös.
• Avaa kahvan lukitus pyörittämällä sitä kuvan
mukaisesti.
• Asenna sahanterä terän pidikkeeseen (8)
ohjaamalla terän selkäpuoli ohjaustelan (6) uraan.
• Käännä pyörivää kahvaa (10), kunnes se lukittuu
naksahtaen.
• Paina pyörivä kahva puoleenväliin asti
(kahva pyörii vapaasti) ja jatka kahvan
pyörittämistä, kunnes se lukittuu.
69
SUOMI
• Paina kahva (10) kokonaan alas.
• Kun haluat poistaa sahanterän,
toimi päinvastaisessa järjestyksessä.
Viistosahauskulman säätö (kuva C)
Säädettävän sahausjalkan (5) avulla on mahdollista
sahata viistekulmia sekä oikealle että vasemmalle
45°:een saakka. Esisäädetyt asennot ovat: 0° ja 45°.
• Löysää vipu (4).
• Liu’uta jalustaa (5) poispäin sahanterästä.
• Kallista jalustaa ja aseta viistekulma haluamaksesi
asteikon avulla.
• Hienosäädä viistekulma kohdalleen ja kiristä
vipu (4).
• Lukitaksesi kulmat 0° ja 45° vie jalusta takaisin
etuasentoon.
Sahanpurupuhaltimen säätäminen (kuva A)
Sahanpurupuhallin puhaltaa säädettävän ilmavirran
sahanterään, jolloin työstettävä kappale pysyy
puhtaana sahanpurusta sahauksen aikana.
• Säädä sahanpurupuhallinta vivun (9) avulla.
Vivussa on kaksi asentoa:
OFF Metallien sahaukseen jäähdytys- ja
voiteluaineita sekä pölynpoistoa käyttäen.
ON Puun tms. sahaukseen suurilla nopeuksilla.
Repimissuojuksen asentaminen ja poistaminen
(kuva D)
Lähelle sahanterää kiinnitettävä repimissuojus (15)
estää sahattavan materiaalin pinnan rikkoutumisen.
• Kiinnitä sälesuojus sahausjalkaan kuten kuvassa.
• Irrota repimissuojus päinvastaisessa
järjestyksessä.
Suojalevyn asentaminen ja poistaminen (kuva E)
Suojalevy (16) estää työkappaleen (herkkien) pintojen
naarmuuntumisen.
• Kiinnitä suojalevy (16) sahausjalkaan kuten
kuvassa.
Heiluriliikkeen säätö (kuva F)
• Liu’uta valitsin (3) asentoon 0 (siisti leikkausjälki,
ohuet työkappaleet), 2 (paksut työkappaleet) tai 1
(muussa tapauksessa).
Reunaohjaimen asentaminen (kuva G)
• Asenna reunaohjain (17) kuvan mukaisesti.
70
Harppitangon asentaminen (kuva H)
• Asenna harppitanko (18) kuvan mukaisesti.
• Kiinnitä harppitanko leikattavan reiän keskelle.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista että työkappale on kiinnitetty
kunnolla paikalleen. Poista naulat,
ruuvit yms. kiinnittimet työkappaleesta,
koska ne voivat vahingoittaa terää.
• Huolehdi että työkappaleen alla on terälle
tarpeeksi liikkumatilaa. Älä sahaa laitteen
maksimisahaussyvyyttä paksumpia
materiaaleja.
• Käytä vain teräviä teriä.
Vaurioituneet tai taipuneet sahanterät on
poistettava välittömästi.
• Älä käytä konetta ilman sahanterää.
• Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sahaa
työstökappaletta tasaisesti ja
rauhallisesti. Älä käytä sivusuuntaista
työntövoimaa terään. Pidä sahausjalka
tasaisesti työstökappaleessa. Kun sahaat
kaaria, ympyröitä tai muita pyöreitä
muotoja, työnnä sahaa kevyesti.
• Anna koneen pysähtyä täydellisesti
ennen kuin irrotat terän työkappaleesta.
Sahauksen jälkeen terä voi olla kuuma.
Älä kosketa sitä heti.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Turvallisuussyistä pistosahasi on varustettu
käynnistyksen varmistinnupilla (2).
• Paina käynnistyksen varmistinnuppia.
Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Kun olet käyttänyt sahaa pitkään pienillä
nopeuksilla, käytä sitä noin 3 minuuttia
kuormittamattomana huippunopeudella.
Sahaaminen puuhun
• Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
• Käynnistä kone.
fi - 5
SUOMI
• Pidä konetta työstökappaletta vasten ja seuraa
viivaa.
• Sahatessasi työstettävän kappaleen reunan
suuntaisesti: asenna reunaohjain ja ohjaa
pistosahaa työstettävää kappaletta pitkin kuvan G
mukaisesti.
Sahaaminen puuhun ohjausreiän kautta
• Piirrä tarvittaessa leikkuuviiva.
• Poraa reikä (ø väh. 12 mm) ja työnnä sahanterä
reikään.
• Käynnistä saha.
• Seuraa viivaa.
• Sahatessasi täysin pyöreitä muotoja: asenna
harppitanko sahaan ja säädä säde haluamaksesi.
Sahaaminen pystyseinämää vasten (kuva C)
• Irrota reunaohjain, jos se on asennettuna.
• Säädä heiluriliikkeen säädin asentoon 0.
• Löysää vipu (4).
• Työnnä jalusta (5) kokonaan taakse.
• Kiristä vipu (4).
• Käynnistä saha.
Metallin sahaaminen
• Asenna sopiva sahanterä.
• Etene kuten edellä on kuvattu.
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta,
ennenkuin puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristö
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen.
Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd-akkuja voidaan kierrättää. Jätä akku
johonkin paikkakuntasi kierrätyskeskuksista tai
valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään
asianmukaisesti.
Käytä jäähdytysainetta (leikkuuöljyä)
estääksesi sahanterän tai työkappaleen
ylikuumenemisen.
Ympyröiden sahaaminen (kuva H)
• Asenna harppitanko kuvan mukaisesti.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
Koneet, joita ei enää tarvita
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Tukirullan voitelu (kuva I)
• Voitele tukirulla (6) säännöllisin väliajoin
jumiutumisen estämiseksi.
fi - 6
71
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
72
fi - 7
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR STICKSÅG DW933K(2)
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Säkring:
230 V
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
sv -7
10 A
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
CE-Försäkran om överensstämmelse
Tekniska data
Spänning
V
Slagtal obelastad/min
Slaglängd
mm
Sågdjup i:
- trä
mm
- aluminium
mm
- stål
mm
Lutningsvinkel
(höger och vänster)
Vikt (utan batteripaket)
kg
Batteripaket
Spänning
Kapacitet
Vikt
DW933K(2)
18,0
0-2.000
26
65
20
10
0 - 45°
2,3
DW933K(2)
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
V
Ah
kg
DE9095
18,0
2,0
1,0
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
LpA
V
DE9108
230
DW933K(2)
Laddare
Nätspänning
Laddningsström
normal laddning
utjämningsladdning
underhållsladdning
Laddningstid
Vikt
sv - 1
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
88
dB(A)
93
* vid användarens öra
A
mA
mA
min
kg
2,8
120
40
50
0,4
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
73
SVENSKA
DW933K(2)
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg eller laddare för regn.
Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta platser.
Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte elverktyg i närheten av lättantändliga
vätskor ellergaser.
4 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
5 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
74
6 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
7 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för.
8 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
9 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
10 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
11 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
12 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör.
13 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet från verktyget när det inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör
såsom sågklinga, borr och fräs.
14 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
15 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
16 Kontrollera laddare för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
sv - 2
SVENSKA
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
17 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
18 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
batteripaket
Brandfara! Undvik att ett löstaget
batteripakets kontakter kortsluts av
metall (t ex nycklar som ligger i samma
ficka som ett batteripaket).
• Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
100%
Batteriet laddar
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Läs bruksanvisningen
Endast för laddning av DEWALT batterier;
andra batterier kan spricka och förorsaka
personskada och skada på verktyget
Får ej utsättas för väta
Byt ut defekt sladd omedelbart
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde för uppladdning +4 °C
till +40 °C
När detta batteripaket har nått sin
tekniska livslängd, tänk på miljön och
släng batteripaketet enligt gällande
miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar sticksåg
1 Batteripaket (DW933K)
2 Batteripaket (DW933K2)
1 Laddare
3 Blad
1 Splitterskydd
1 Repskydd
1 Låda
1 Ledare rakt/runt snitt (tillbehör)
1 Parallelledare (tillbehör)
1 Instruktionshandbok
100%
Batteri laddat
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
Batteri defekt
sv - 3
75
SVENSKA
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Stäng alltid av maskinen innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
Batteripaket (fig. A)
Beskrivning (fig. A)
Din uppladdningsbar sticksåg DW933K(2) är
konstruerad för professionell sågning av trä,
stål, aluminium och PVC.
1 Steglös strömbrytare
2 Startspärr för strömbrytare
3 Pendelväljare
4 Fotspak
5 Fot
6 Ledarrulle
7 Hölje dammutsug
8 Bladhållare
9 Inställningsspak för spånavblåsning
10 Vridhandtag
11 Batteripaket
Laddare
Din DEWALT laddare fungerar för batteripaket från
7,2 till 18 V.
11 Batteripaket
12 Frikoppling batteripaket
13 Laddare
14 Laddningsindikator (röd)
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 50144; jordledare är således
överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Montering och inställning
Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
76
Laddning av batteripaketet
Första gången ett batteri laddas, eller när det har
legat en längre tid, kan det bara laddas till 80%.
Efter några laddnings-/urladdningscykler uppnår
batteripaketet full kapacitet. Kontrollera alltid
nätanslutningen innan batteripaketet laddas.
Om nätanslutningen fungerar men batteripaketet inte
laddas, tag laddaren till en godkänd DEWALT
serviceverkstad. Under laddningen kan laddaren och
batteripaketet kännas varma. Detta är normalt och
betyder inte att något problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på <4 °C eller
>40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (11), placera det i
laddaren (13) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt i
laddaren. Den röda laddningsindikatorn (14)
blinkar. Efter ca. 1 timme slutar den blinka och
börjar lysa stadigt. Batteripaketet är nu helt
laddat. Batteripaketet kan avlägsnas när som
helst eller lämnas obegränsat i den anslutna
laddaren.
Insättning och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i pistolhandtaget tills det
klickar på plats.
• För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
knapparna (12) samtidigt och drag ut paketet ur
pistolhandtaget.
Isättning och avlägsnande av sågblad (fig. A, B & I)
Med DEWALTs verktygsfria system går det snabbt
och lätt att byta sågblad.
• Drag upp vridhandtaget (10) helt.
• Lossa handtaget genom att vrida det enligt
bilden.
• Sätt in sågbladet i bladhållaren (8). Se till att
bladets baksida faller i skåran i ledarrullen (6).
• Vrid handtaget (10) mot sitt låsta läge tills du hör
ett klick.
sv - 4
SVENSKA
• Tryck vridhandtaget halvvägs nedåt
(frikopplat läge) och fortsätt vrida handtaget mot
låst position.
• Tryck ned handtaget (10) helt.
• Avlägsna sågbladet genom att utföra
handlingarna i omvänd ordning.
Inställning av lutningsvinkel (fig. C)
Med den inställbara foten (5) kan du såga lutningar
åt höger och vänster till 45°.
Positionerna 0° och 45° är förinställda.
• Lossa fotspaken (4).
• Skjut foten (5) bort från sågbladet.
• Luta foten och ställ in önskad lutningsvinkel med
hjälp av gradskalan.
• Fininställ vinkeln och drag åt fotspaken.
• Spärra i läge för 0° och 45° med att skjuta foten
tillbaka till främre position.
Inställning av spånavblåsningen (fig. A)
Spånavblåsaren för en jämn luftström till sågbladet
så att arbetsstycket hålls spånfritt under arbetet.
• Ställ in sågavblåsaren med spaken (9).
Den har två nivåer:
OFF För arbete i metall, vid bruk av kylmedel
och för användning med spånutsugning.
ON För arbete i trä och liknande material vid
hög hastighet.
Montering och avlägsnande av splitterskyddet
(fig. D)
Splitterskyddet (15) som omsluter sågbladet
förhindrar att arbetsstycket flisar.
• Montera splitterskyddet (15) i foten enligt bilden.
• Gör tvärtom för att avlägsna splitterskyddet.
Montering och avlägsnande av repskyddet (fig. E)
Repskyddet (16) förhindrar att ytan av (ömtåliga)
arbetsstycken tar skada.
• Klicka skyddet på foten enligt bilden.
Inställning av pendeln (fig. F)
• Skjut väljaren (3) till position 0 för fina sågsnitt i
tunna arbetsstycken. Använd position 2 endast
för tjocka arbetsstycken. Använd position 1 för
andra snitt.
Montering av parallelledare (fig. G)
• Montera parallelledaren (17) enligt bilden.
sv - 5
Montering av rundledare (fig. H)
• Montera rundledaren (18) enligt bilden.
• Fäst rundledaren i mitten av hålet som ska sågas.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att arbetsstycket är ordentligt
fastsatt. Avlägsna spik, skruvar och
andra föremål som kan skada bladet.
• Se till att bladet har tillräckligt utrymme
under arbetsstycket. Såga aldrig i
material som är tjockare än det maximala
sågdjupet.
• Använd alltid vassa sågblad. Avlägsna
omedelbart böjda eller skadade blad.
• Kör aldrig maskinen utan sågblad.
• För optimalt resultat, för maskinen med
lugna, jämna rörelser över arbetsstycket.
Tryck aldrig i sidled mot sågbladet.
Håll foten platt på arbetsstycket.
Tryck försiktigt vid sågning av bågar,
cirklar eller andra runda former.
• Vänta tills sågen har stannat innan du
lyfter redskapet från arbetsstycket.
Efter sågning kan bladet vara mycket
hett. Vidrör det inte.
Strömbrytare (fig. A)
Av säkerhetsskäl är din sticksåg utrustad med en
startspärr (2).
• Tryck in spärren för att frigöra strömbrytaren och
tryck på strömbrytaren (1). Hastigheten är
beroende på hur hårt brytaren trycks in.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
När sågen har kört på låg hastighet en
längre tid måste den köras obelastad vid
maxhastighet under tre minuter.
Sågning i trä
• Drag en såglinje om så behövs.
• Starta maskinen.
• Håll redskapet mot arbetsstycket och följ linjen.
• För sågning parallellt med arbetsstyckets kant,
montera parallelledaren och led sticksågen längs
arbetsstycket enligt figur G.
77
SVENSKA
Sågning i trä med styrhål
• Drag en såglinje om så behövs.
• Borra ett hål (ø min. 12 mm) och stick in sågbladet.
• Starta maskinen.
• Följ linjen.
• För sågning av helt runda förmer, montera
rundledaren och ställ in den på önskad radie.
Sågning fram till en uppskjutande kant (fig. C)
• Avlägsna ledaren för rakt/runt snitt om denna är
monterad.
• Ställ in pendelväljaren på 0.
• Lossa fotspaken (4).
• Skjut foten (5) helt bakåt.
• Drag åt fotspaken (4).
• Starta maskinen.
Sågning i metall
• Montera ett lämpligt sågblad.
• Gör som ovan.
Använd kylsmörjning (skärolja) så att
sågbladet eller arbetsstycket inte blir för
hett.
Sågning av cirklar (fig. H)
• Montera rundledaren enligt bilden.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
Miljö
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
• NiCd-celler kan återanvändas. Av miljöhänsyn,
lämna batteripaketet till något av de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun eller
till en DEWALT serviceverkstad. De insamlade
batteripaketen kommer att återanvändas eller
kastas enligt gällande bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning av ledarrullen (fig. I)
• Smörj ledarrullen (6) regelbundet för att förhindra
att den fastnar.
Förbrukade maskiner
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
78
sv - 6
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
sv - 7
79
TÜRKÇE
KABLOSUZ DEKUPAJ TESTERE DW933K(2)
Tebrikler!
Sigortalar:
230 V aletler
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
İçindekiler
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalaj n içindekiler
Tan m
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj ve ayarlar
Kullan m talimatlar
Bak m
Garanti
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
10 A
-
1
1
2
4
4
4
4
4
6
7
8
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
Yang n tehlikesi.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan.
Teknik veriler
Voltaj
V
Yüksüz h z
min -1
Hareket uzunluğu
mm
Farkl malzemelerde
kesme derinliği:
- ahşap
mm
- aluminyum
mm
- çelik
mm
Gönye aç s aral ğ (sol ve sağ)
Ağ rl k (aküsüz)
kg
Akü
Voltaj
Kapasitesi
Ağ rl k
Şarj adaptör
Şebeke voltaj
Şarj ak m
normal modu
bedel modu
bak m modu
Şarj süresi
Ağ rl k
80
DW933K(2)
18,0
0-2.000
26
65
20
10
0 - 45°
2,3
DE9095
V 18,0
Ah 2,0
kg 1,0
V
A
mA
mA
min
kg
DE9108
230
2,8
120
40
50
0,4
DW933K(2)
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3’e uygun olarak
tasarland ğ n beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde,
ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC &
89/392/EEC’ye uygundur:
DW933K(2)
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
88
L WA (akustik gücü)
dB(A)
93
* kullan c n n kulağ nda
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
tr - 1
TÜRKÇE
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
6
DW933K(2)
< 2,5 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
7
8
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
Güvenlik talimatlar.
Elektrikli aletleri kullan rken daima,
yangin, elektrik çarpmas ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar na uyun.
Bu ürünü kullanma girişiminde bulunmadan
önce, aşağ daki güvenlik talimatlar n
dikkatle okuyun. Bu talimatlar güvenli bir
yerde saklay n.
9
10
11
Genel Bilgiler
12
1 Çal.şma alan.n.z. temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal.şma alan.n.z.n çevre koşullar.na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n. Çal şma alan n z iyi
ayd nlat n. Elektrikli aletleri, yan c s v
ve gazlar n bulunduğu ortamlarda
kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas.na karş. önlem al.n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar. aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin.
Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Kullan.lmayan aletleri saklay.n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
tr - 2
13
14
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Aç k havada çal şken,
tercihen lastik eldiven kullan n ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
Koruyucu gözlük tak.n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa,
kulağ n z korumak için gerekli
önlemleri al n.
İşlediğiniz parçay. iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n.
Bu hem daha güvenli olur, hem de iki
elinizde serbest kalm ş olur.
Aş.r. uzanarak çal.şmay.n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
Ayar anahtarlar.n. ve aparatlar.n.
ç.kart.n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
İşe uygun alet kullan.n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda
tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve
parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
Aletlerinize iyi bak.n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onart n.
81
TÜRKÇE
Tüm komuta mekanizmas n kuru,
temiz ve yağlardan uzak tutun.
15 Hasarl. parça kontrolü yap.n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için,
özenle hasar kontrolü yap n.
Hareketli parçalar n ayars z olup
olmad ğ veya tutukluk yap p
yapmad ğ n , k r k parça olup olmad ğ n
ve çal şmas n etkileyebilecek diğer
durumlar kontrol edin. Hasarl siperleri
veya diğer ar zal parçalar talimatlar
uyar nca onart n veya yeniletin.
Tetiği ar zal ise, aleti kullanmay n.
Tetiği yetkili bir D E WALT onar m
merkezinde değiştirin.
16 Aletin akü grubunu ç.kar.n
Kullan lmad ğ nda, bak mdan önce ve
aksesuarlar değiştiriyorken akü
grubunu ç kar n.
17 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar.m
merkezinde onart.n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu k lavuzda kullan lan resimyaz lara ek
olarak şarj adaptörü ve akü üzerindeki
etiketler aşağ daki resimyaz lar
gösterirler:
100%
Akü şarj oluyor
100%
Akü şarj oldu
Akü kusurlu
Zararl cisimleri sokmay n
Hasara uğram ş aküleri şarj
etmeyin
Kullanmadan önce k lavuzu
okuyun
Sadece D E WALT aküleri ile
kullan n, diğerleri patlayarak can
ve mal kayb na yol açabilir
Aküler için ilave emniyet talimatlar
Su ile temas ettirmeyin
Yang n tehlikesi! Metallerin
ayr lm ş bir akünün temaslar na
k sa devre yapt rmas n önleyin.
(örneğin bir akü olarak ayn cepte
taş nan anahtarlar).
• % 25-30’ luk bir potasyum hidroksit
eriyiği olan akü s v s zararl olabilir.
Deriye temas etmesi durumunda derhal
bol su ile y kay n. Limon suyu veya sirke
gibi yumuşak bir asit ile nötrleştirin.
Göze temas etmesi halinde en az
10 dakika temiz bol su ile y kay n.
Bir doktora dan ş n.
• Ne sebeple olursa olsun bir aküyü açmay
asla denemeyin.
82
Kusurlu kablolar derhal değiştirin
+40 ˚c
+4 ˚c
Sadece 4 °C ile 40 °C aras nda
şarj edin
Aküyü çevreye gereken özeni
göstererek at n
Aküyü yakmay n
tr - 3
TÜRKÇE
Ambalaj.n içindekiler
Elektrik güvenliği
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Kablosuz dekupaj testere
1 Akü (DW933K)
2 Akü (DW933K2)
1 Şarj adaptör
3 B çaklar
1 K ym k önleyici taban parças
1 Çizilme önleyici taban kaplama
1 Kutu
1 Düz/yuvarlak kesme ayna (seçenek)
1 Paralel ayna (seçenek)
1 Kullan m k lavuzu
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için
tasarlanm şt r. Daima şebeke voltaj n n,
adaptörünüzün üstünde yaz l olan voltajla
ayn olmas na dikkat edin.
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
Tan.m (şekil A)
DW933K(2) kablosuz dekupaj testereniz
profesyonel ahşap, aluminyum ya da PCV
kesme işlerinde kullan lmak üzere
tasarlanm şt r.
1 Değişken h z anahtar
2 Kapatma kilit düğmesi
3 Sarkaç hareketi seçici
4 Taban kolu
5 Taban
6 K lavuz rulman
7 K ym k atma çarm ğ
8 B çak yuvas
9 Kesme tozu için ayarlama kolu
10 Döner kol
11 Akü
Şarj adaptör
Şarj edebilen D E WALT şarj cihaz n z 7,2 - 18 V
aras D E WALT aküler için kullan labilmektedir.
11 Akü
12 Kurtarma düğmeler
13 Şarj adaptör
14 Şarj lamba (k rm z )
tr - 4
D E WALT adaptörünüz, EN 50144
uyar nca çift yal t ml d r,
bu nedele topraklanmas gerekmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
ç kart n.
Aküyü takmadan ya da
ç kartmadan önce aleti daima
kapat n.
Akü (şekil A)
Akünün şarj edilmesi
Aküyü ilk kez ya da uzun bir süre
kullanmad ktan sonra şarj ettiğinizde,
yaln zca %80 oran nda şarj olacakt r.
Akü birkeç kez şarj edilip deşarj olduktan
sonra tam kapasite şarjr ulaşacakt r.
Aküyü şarj etmeden önce aletin elektrik
bağlant s n kontrol edin. elektrik
bağlant n zda bir sorun olmad ğ halde
akünüz şarj olmuyorsa, şarj cihaz n z
yetkili bir D E WALT servisine getirin.
Şarj s ras nda akü ve şarj cihaz s nabilir.
Bu normal bir durumdur ve herhangi bir
sorunun olduğunu göstermez.
83
TÜRKÇE
Aküyü <4 °C ya da >40 °C aras
çevre s cakl klar nda şarj etmeyin.
Önerilen şarj s cakl ğ : ortalama
24 °C.
• Aküyü (11) şarj etmek için şekilde
gösterildiği gibi şarj cihaz na (13) tak n
ve şarj cihaz n n fişini prize tak n.
Akünün, şarj cihaz na tam olarak oturup
oturmad ğ n kontrol edin. K rm z şarj
göstergesi (14) yan p sönmeye
başlayacakt r. Gösterge, takriben bir saat
sonra yan p sönmeye son vercek ve
sürekli yanmaya başlayacakt r.
Akünüz art k tam olarak şarj edilmiştir.
Akü şarj cihaz ndan istenildiği zaman
ç kart labilmekte ya da elektriğe bağl
şarj cihaz n n içinde belirsiz bir süre
b rak labilmektedir.
Akünün tak.lmas. ve ç.kart.lmas.
• Aküyü şarj yerine oturtun.
• Aküyü şarj yerinden almak için iki
serbest b rakma düğmesine (12) ayn
anda bas p aküyü ç kart n.
Testere bçağnn taklmas ve sökülmesi
(şekil A, B & I)
D E WALT sistemi sayesinde, testere b çaklar
herhangi bir alet kullanmadan h zl ve
kolay bir şekilde değiştirilebilmektedir.
• Döner kolu (10) tamamen yukar çekin.
• Kolu şekilde gösterildiği şekilde
çevirerek aç n.
• B çağ n arkas n k lavuz rulman n n (6)
oluğuna yerleştirerek testere b çağ n
b çak yuvas na (8) tak n.
• Döner kolu (10), bir klik sesi duyulana
kadar kilitleme konumuna çevirin.
• Döner kolu yar yar ya aşağ ya
(serbest dönme konumu) bast r n ve kolu
kilitleme konumuna doğru çevirmeye
devam edin.
• Kolu (10) sonuna kadar aşağ ya bast r n.
• Testere b çağ n sökmek için ayn işlemi
ters s ra ile yap n.
84
Gönye açsnn ayarlanmas (şekil C)
Ayarlanabilir taban (5) 45°’ye kadar sol ve
sağ aç l kesime olanak tan r. 0° ve 45°
konumlar önceden ayarlanm şt r.
• Kolu (4) gevşetin.
• Taban (6), testere b çağ ndan geriye itin.
• Taban yat r n ve ölçek ile istenilen
gönye aç s ayar n yap n.
• Gönye aç s n n hassas ayar n yap n ve
kolu (4) s k n.
• 0° ve 45° konumlar n sabitlemek için
taban yeniden ön tarafa doğru itin.
Kesme tozu fan (şekil A)
Kesme tozu fan , testere b çağ na yönelik
şiddeti ayarlanabilir bir hava ak m yla,
kesilen parçay çal şma s ras nda temiz
tutar.
• Kesme tozu fan n , kolu (9) kullanarak
ayarlay n.
İki ayr ayar mevcuttur:
OFF Soğutucu ve yağlama maddesi
kullanarak metal keserken ve toz
çekme ile kullanmak için.
ON Yüksek h zda ahşap ve benzeri
malzemelerle çal şmak için.
Kymk önleyici taban parçasnn
taklmas ve sökülmesi (şekil D)
B çağ n yak n nda bulunan k ym k önleyici
taban parças (15), kesilen parçan n
k ym klanmas n önlemektedir.
• K ym k önleyici taban parças n (15)
tabana aşağ daki şekilde tak n.
• K ym k önleyici taban parças n sökmek
için yukar daki işlemi ters s rayla yap n.
Plastik çizilme önleyici taban
kaplamasnn taklmas ve sökülmesi
(şekil E)
Çizilmeyi önleyici taban kaplamas (16),
kesilen (hassas) parçalar n yüzeyinin hasar
görmesini önler.
• Kaplamay tabana şekilde gösterildiği
gibi oturtun.
tr - 5
TÜRKÇE
Sarkaç strokunun ayarlanmas (şekil F)
• Hassas kesimler ince parçalarda için
aşağ daki tablodan faydalanarak seçiciyi
(3) konuma 0 getirin. Kal n parçalar için
konum 2 kullan n. Başka kesimler için
konum 1 kullan n.
Paralel aynan.n tak.lmas. (şekil G)
• Paralel aynay (17) şekilde gösterildiği
şekilde tak n.
Pergel kolu tak.lmas. (şekil H)
• Pergel kolu (18) şekilde gösterildiği
şekilde tak n.
• Pergel kolu, kesilek deliğin merkezinde
sabitleyin.
Kullan.m talimatlar.
• Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
Kesilecek parçay iyice sabitleyin.
B çağa zarar verebilecek çivi,
vida ve diğer bağlant parçalar n
sökün.
• Kesilecek parçan n alt nda b çak
için yeterli yer olmas na dikkat
edin. Azami kesim derinliğinden
daha kal n olan parçalar kesmeyin.
• Daima keskin testere b çaklar
kullan n. Hasarl ya da bükülmüş
testere b çaklar derhal
ç kart lmal d r.
• Testerenizi asla b çaks z
kullanmay n.
• En iyi sonuçlar alabilmek için,
aleti kesilen parça üzerinde yavaş
ve sürekli bir biçimde hareket
ettirin. B çağa yan bas nç
uygulamay n. Taban kesilen
parçaya tam oturtun. Eğri, daire
ya da başka dairesel şekiller
keserken aleti yavaşça ileri itin.
• Testere b çağ n , kesilen
malzemeden kald rmadan önce
aletin tamamen durmas n
bekleyin. Kesimden sonra b çak
çok s cak olabilir.
Dokunmaktan kaç n n.
tr - 6
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
Testereniz bir kapatma kilit düğmeli (2)
donat lm şt r.
• Cihaz yeniden açmak için önce
düğmesini (2) bas n. Değişken h z
anahtar n (1) bas n. Değişken h z
anahtar n uygulanan bas nç, aletin
h z n belirlemektedir.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi b rak n z.
Aleti uzun bir süre düşük h zda
kulland ktan sonra 3 dakika kadar
en yüksek h zda yüksüz çal şt r n.
Ahşap kesme
• Gerekli hallerde bir kesme çizgisi çizin.
• Aleti çal şt r n.
• Aleti kesilecek parçaya bast r n ve
çizgiyi takip edin.
• Kesilecek parçan n kenar na paralel
olarak kesmek için testerenize bir
paralel ayna tak n ve testereyi şekil G’de
gösterildiği gibi parça boyunca hareket
ettirin.
Klavuz delik ile ahşap kesimi
• Gerekli hallerde bir kesme çizgisi çizin.
• Bir delik aç n (asg. ø 12 mm) ve testere
b çağ n buraya yerleştirin.
• Aleti çal şt r n.
• Çizgiyi takip edin.
• Daire şekili kesmek için pergel kolu tak n
ve istenilen çapa ayarlay n.
Çkntl kenarlarn kesimi (şekil C)
• Aletin üzerindeyse, düz/yuvarlak kesim
k lavuzunu sökün.
• Sarkaç strok seçicisini 0’a ayarlay n.
• Kolu (4) gevşetin.
• Taban (5) tam geriye itin.
• Kolu (4) s k n.
• Aleti çal şt r n.
Metal kesme
• Uygun bir testere b çağ tak n.
• Yukar da anlat lan işlemleri uygulay n.
85
TÜRKÇE
Testere b çağ n n ya da kesilen
parçan n aş r s nmas n önlemek
için bir soğutucu yağlama
maddesi (kesme yağ ) kullan n.
• NiCd hücreler geri kazan labilir.
Onlar bayinize veya yerel bir geri
kazanma istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri kazan lacak veya uygun
şekilde imha edilecektir.
Daire kesme (şekil H)
• Pergel kolu şekilde gösterildiği gibi tak n.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak.m
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
Klavuz rulmann yağlanmas (şekil I)
• S k şmas n önlemek için k lavuz rulman
(6) düzenli aral klarla yağlay n.
Temizlik
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
prizinden ç kart n.
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
• Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
Çevre
Şarj edilebilir akü grubu
Bu uzun ömürlü akü daha önceden kolayca
yap lan işlerde yeterli güç üretemediğinde
yeniden şarj edilmelidir. Teknik ömrünün
sonunda çevremize gereken özeni
göstererek at n:
• Aküyü tamamen boşalt n, sonra aletten
ç kar n.
86
tr - 7
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Sat n alma belgesinin
ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi
şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n.
tr - 8
87
∂§§∏¡π∫∞
E¶∞¡∞º√ƒ∆π∑√ªE¡√ ™E°∞ DW933K(2)
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 6
el - 7
el - 8
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ƒÂ‡Ì· ÊfiÚÙÈÛ˘
ηٿÛÙ·ÛË normal
ηٿÛÙ·ÛË Â͛ۈÛ˘
ηٿÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘
µ¿ÚÔ˜
V
A
mA
mA
min
kg
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
DE9108
230
2,8
120
40
50
0,4
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
ª‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÛÂ:
- ͇ÏÔ
- ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ
- ¯¿Ï˘‚·
E‡ÚÔ˜ ÙÔÌ‹˜ ÁˆÓ›·˜
V
min-1
mm
DW933K(2)
18,0
0-2.000
26
mm
mm
mm
(‰ÂÍÈ¿ ηÈ
·ÚÈÛÙÂÚ¿)
65
20
10
µ¿ÚÔ˜ (¯ˆÚ›˜
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ)
kg
2,3
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·
µ¿ÚÔ˜
V
Ah
kg
DE9095
18,0
2,0
1,0
0 - 45°
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
DW933K(2)
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
88
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW933K(2)
88
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
93
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW933K(2)
< 2,5 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
el - 2
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜
ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ‹
ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
6 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ.
°È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È
Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â
ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
7 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
8 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
11 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
12 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
89
∂§§∏¡π∫∞
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ·
Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ
Ì Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ.
EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ DEWALT. EϤÁ¯ÂÙÂ
ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
15 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È
‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó
Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ
ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
16 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
90
17 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Úη˚¿˜! ∞ÔʇÁÂÙÂ
‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ Ì ̤ٷÏÏÔ ÙˆÓ
Â·ÊÒÓ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(.¯. ÎÏÂȉȿ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙÛ¤Ë
Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ).
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙÂ
Ì ¿ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ.
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
100%
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
100%
ºÔÚÙÈÛÂ
EÏϷو̷ÙÈÎË Ì·Ù·ÚÈ·
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ
DEWALT. ∞ÏϘ ÌÔÚÂÈ Ó· ηԢÓ
ÚÔηψÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ˘˜ Î·È ˙ËÌȘ
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
+40 ˚c
+4 ˚c
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4° ˆ˜ 40 °C
∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜,
·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ªË η›Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 E·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ Û¤Á·
1 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (DW933K)
2 £‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (DW933K2)
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
3 §Â›‰·
1 ∞ÓÙÈÛ¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÓıÂÙÔ ¤ÏÌ·˜
1 ¶¤ÏÌ· Ì Â¤Ó‰˘ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂΉÔÚÒÓ
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 √‰ËÁfi˜ ÎÔ‹˜ ¢ı›·˜/·ÎÏÔ˘ (ÂÍ·ÚÙ‹Ì·)
1 √‰ËÁfi˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ· ¢ı›˜ (ÂÍ·ÚÙ‹Ì·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
el - 4
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô DW933K(2) Û¤Á· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘, ¯¿Ï˘‚·, ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
Î·È PVC.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì›
3 EÈÏÔÁ¤·˜ ΛÓËÛ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜
4 ªÔ¯Ïfi˜ ÁÈ· ¤ÏÌ·
5 ¶¤ÏÌ·
6 ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘
7 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÚÈÓÈÛÌ¿ÙˆÓ
8 ∫Ú·ÙËÙ‹ÚÈ ÏÂ›‰·˜
9 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÁÈ· Ê˘ÛËÙ‹Ú·
ÚÔηÓȉÈÒÓ
10 ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Ï·‚‹
11 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DEWALT Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ù¿Ûˆ˜ ·fi 7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
11 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
12 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
13 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
14 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ
·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·).
91
∂§§∏¡π∫∞
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 0,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
¶¿ÓÙ· ı¤ÙÂÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ
‚¿ÏÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. ∞)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√Ù·Ó ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·
·Ôı‹Î¢ÛË, ı· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 80%.
ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ ηÈ
ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ·
ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰ÂÓ
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
EÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô DEWALT.
∫·Ù¿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù·
·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ
·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ <4 °C ‹ >40 °C.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 °C.
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(11), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (13) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ
ηı‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (14) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓÔ.
∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È ÙÒÚ· Ï‹Úˆ˜
ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ.
92
∏ ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı›
ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‹ Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· ·fiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• µ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙË Ï·‚‹
ÙÔ˘ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ ̤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
ȤÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (12) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÏÈÔ‡.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
(ÂÈÎ. A, B & I)
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· DEWALT ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È
ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Ï·‚‹ (10)
ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ.
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙËÓ
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙÔ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ
ÏÂ›‰·˜ (8) Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÛÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘
Ô‰ËÁÔ‡ (6).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Ï·‚‹ (10) ÚÔ˜
ÙË ı¤ÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Ï·‚‹ ÌÈÛ‹ ÛÙÚÔÊ‹
ÚÔ˜ Ù· οو (ı¤ÛË ÂχıÂÚ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜
ΛÓËÛ˘) Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘
Ï·‚‹˜ ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
• ¶È¤ÛÙ ÙË Ï·‚‹ (10) ÚÔ˜ Ù· οو ÂÓÙÂÏÒ˜.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë ÛÂÈÚ¿.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÙÔÌ‹˜ (ÂÈÎ. C)
∆Ô Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ¤ÏÌ· (5) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÎÔ‹
‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊˆÓ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊˆÓ ÏÔÍÒÓ
ÁˆÓÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ 45°. √È ı¤ÛÂȘ 0° Î·È 45° ›ӷÈ
ÚÔ-Ú˘ıÌÈṲ̂Ó˜.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (4).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ¤ÏÌ· (5) ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• µ¿ÏÙ ÙÔ ¤ÏÌ· ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË Ìˉ¤Ó Î·È ÔÚ›ÛÙÂ
ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· ÙÔÌ‹˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘
Îϛ̷η˜.
• √Ú›ÛÙ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙË ÁˆÓ›· ÙÔÌ‹˜ Î·È ÛÊ›ÍÙÂ
ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (4).
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
• °È· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 0° Î·È 45°,
ȤÛÙ ÙÔ ¤ÏÌ· Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ê˘ÛËÙ‹Ú· ÚÔηÓȉÈÒÓ (ÂÈÎ. A)
√ Ê˘ÛËÙ‹Ú·˜ ÚÔηÓȉÈÒÓ Ô‰ËÁ› ¤Ó·
Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Ú‡̷ ·¤Ú· ÛÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·ı·Úfi ·fi ÚÔηӛ‰È· ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ê˘ÛËÙ‹Ú· ÚÔηÓȉÈÒÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (9).
¢È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô Â›‰·:
OFF °È· ÂÚÁ·Û›· Ì ̤ٷÏÏ·, fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È „˘ÎÙÈο Î·È ÏÈ·ÓÙÈο
Î·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘.
ON °È· ÂÚÁ·Û›· Ì ͇ÏÔ Î·È ·ÚfiÌÔÈ· ˘ÏÈο
Û ˘„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛ¯ÈÛÙÈÎÔ‡
¤ÓıÂÙÔ˘ ¤ÏÌ·˜ (ÂÈÎ. D)
∆Ô ·ÓÙÈ-Û¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÓıÂÌ· ¤ÏÌ·˜ (15) ÙÔ ÔÔ›Ô
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ Û¯›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÓÙÈ-Û¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÓıÂÌ· ¤ÏÌ·˜
(15) ÛÙË ¤ÏÌ· fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ·ÓÙÈ-Û¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÓıÂÌ· ¤ÏÌ·˜
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ‰È·‰Èηۛ·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
Â¤Ó‰˘ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂΉÔÚÒÓ (ÂÈÎ. E)
∆Ô ¤ÏÌ· Ì Â¤Ó‰˘ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂΉÔÚÒÓ (16)
·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ
(‡ıÚ·˘ÛÙˆÓ) ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∫Ô˘ÌÒÛÙ ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ¤ÏÌ·,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ (ÂÈÎ. F)
• °˘Ú›ÛÙÂ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ (3) ÛÙËÓ ı¤ÛË 0 ÁÈ·
ÏÂÙ¤˜ ÎÔ¤˜ Î·È ÏÂÙ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜,
ÛÙËÓ ı¤ÛË 2 ÁÈ· ¯ÔÓ‰Ú¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
ÛÙËÓ ı¤ÛË 1 ÁÈ· ¿ÏϘ ÎÔ¤˜.
EÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÎÔ‹˜ ÁÈ· ¢ı›˜
(ÂÈÎ. G)
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Ͽη
ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ (17) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
el - 6
EÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÎÔ‹˜ ÁÈ· ·ÎÏÔ˘˜
(ÂÈÎ. H)
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌËÎfiÌÂÙÚÔ (18) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌËÎfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘
Ô‹˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÔ›.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜
Â›Ó·È Î·Ï¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ηÚÊÈ¿, ‚›‰Â˜ ηÈ
¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ÏÂ›‰·.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜
¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂ›‰· οو ·fi ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ªËÓ Îfi‚ÂÙ ˘ÏÈο
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿¯Ô˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ
̤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÎÔÊÙÂÚ¤˜
ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡. √È Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ‹
Ï˘ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• °È· ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÎÈÓ›Ù ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ··Ï¿ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ¿Óˆ
ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ªËÓ ·ÛΛÙÂ
Ï¢ÚÈ΋ ›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡. ∫·Ù‹ÛÙ ÙÔ ¤ÏÌ· Â›‰Ô
¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
√Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ηÌ‡Ï˜, ·ÎÏÔ˘˜ ‹
¿ÏÏ· ΢ÎÏÈο Û¯‹Ì·Ù·, ȤÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ··Ï¿ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜.
• ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰·
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·fi ÙÔ ÙÂ̤¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
ªÂÙ¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·, Ë ÏÂ›‰·
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙ‹.
ªËÓ ÙËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ.
93
∂§§∏¡π∫∞
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
°È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› (2).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó·
··ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ¶È¤ÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Ô›˙ÂÈ Ë
Ù·¯‡ÙËÙ·.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
ªÂÙ¿ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÈ·
ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÁÈ· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ
‚Ú·‰Â›·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÈ· 3 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘ ÛÙË
̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ͇ÏÔ
• ∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ۯ‰ȿÛÙ ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹
ÎÔ‹˜.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹.
• °È· ÚÈfiÓÈÛÌ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ
·Ú¿ÏÏËÏË Ͽη Ô‰ËÁfi Î·È Ô‰ËÁ‹ÛÙ ÙË
Û¤Á· Û·˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. G.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ͇ÏÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ô‹
ÈÏfiÙÔ
• ∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ۯ‰ȿÛÙ ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹
ÎÔ‹˜.
• ∞ÓÔ›ÍÙ Ì ÙÚ˘¿ÓÈ ÌÈ· Ô‹
(ÂÏ¿¯ÈÛÙË ø 12 mm) Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡.
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹.
• °È· ÎÔ‹ Ù¤ÏÂÈˆÓ ÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌËÎfiÌÂÙÚÔ Î·È ÔÚ›ÛÙ ÙÔ ÛÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ·ÎÙ›Ó·.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· ̤¯ÚÈ ¤Ó· ÚÔÂͤ¯ÔÓ ¿ÎÚÔ (ÂÈÎ. C)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÎÔ‹˜ ¢ıÂÈÒÓ/·ÎψÓ,
·Ó ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı›.
• √Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜
ÛÙÔ 0.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (4).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ¤ÏÌ· (5) Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜
Ù· ›Ûˆ.
94
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (4).
• £¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ̤ٷÏÏÔ
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ηٿÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È
·ÓˆÙ¤Úˆ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤Ó· „˘ÎÙÈÎfi ÏÈ·ÓÙÈÎfi
(Ï¿‰È ÎÔ‹˜) ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ë
˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· ·ÎÏˆÓ (ÂÈÎ. H)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌËÎfiÌÂÙÚÔ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ (ÂÈÎ. I)
• §È¿Ó·Ù ÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ Î·Ù‡ı˘ÓÛ˘ (6) ·Ó¿
Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÒÛÙ ӷ
·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ·.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
el - 7
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û·
ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· ¡ÈÎÂÏ›Ô˘-∫·‰Ì›Ô˘ ›ӷÈ
·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·. ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ Û ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
·Ó·Î‡ÎψÛ˘. √È Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó
ηٿÏÏËÏ·.
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
∞ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÚÁ·Ï›·
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 8
95
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
05-98
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Tel: 021 26 39 06 26
Faks: 021 26 39 06 35
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
Download PDF

advertising