h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
ALL-IN-WONDER® 9000 PRO
P/N: 137-70296-10
Copyright © 2002, ATI Technologies Inc. All rights reserved.
ATI ATI ATI Technologies Inc. / . / / . , !" #$% & '( . " )*+ ,-. ATI /012
34 & '( .
5 67
8 /9: ATI Technologies Inc. 7; <
!" =>? @ABC D1 EF GH. I2J .
i
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
5 67: KL1;7 MN?
O
: PQ2R, ATI
Technologies Inc. ATI 1ST= , UVT= 5
67W7 XYZ 67
[+ \]1^ ,
"_ 67` \]Z ATI Na"b c[
de , 7Lf gh , i
jb ik gh , lm&n
o: Lp1^ , ATI 1ST= , UVT= , 5
67W7 XYZ 67
qY , rs [BC t? t+u , vwu xwu jW N?
yz4 22 3( .
ATI Technologies Inc. {| , }t4
~1 F 5 67W7 XYZ €f4
ar !" #$‚ ƒ?4 „… . 5 67`
\]Z ATI W N , ATI i , †, ‡uW
uˆ LF‰ W N? Š€ut ‹4 Lp1^ ,
" + \]Z =>? €u Š€u ‹4
Œ9ˆ .
Dolby* Laboratories, Inc.
Dolby Laboratories . .
(c) 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.
Macrovision
4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 4,907,093 ! "# $%&'(.
) *+ , - ./0 123 .
45 6 7 Macrovision Corporation 8 9: ;"$
9:<0 = 9:3> ?@&'( . 123 . 4 "#
Macrovision Corporation , ABCD <E , Macrovision
Corporation A<= F0 GH I# 8 ! "#/JD &'( . KL='JM N0 KJ
OPQ0 R=S'( .
ATI 0 TU VWX =Y IZ<[ \]'( .
ATI $^X _`a<bc _d VWX .:<[ \JD
&'( . ATI VW,0 :# V^ / e f$).g 8
hi % ).$ jJ \]'( .
ii
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
.......................................................................... 1
ALL-IN-WONDER Ž ? ............................................................ 1
€f ‘’“................................................................................. 3
, ............................................................................................ 4
”•t –—˜ .............................................................................. 4
ATI Multimedia Center 67 ..................................................... 4
™„ š›7 ’1 .................................................................. 4
‹ , ............................................................................................ 5
œ 7Lf ................................................................................. 5
1ST= ‹ 7Lf Xž ...................................................... 5
‹ 7Lf ................................................................................. 6
? “ ..................................................................................... 6
.................................... 9
Ÿ i4 ¡¢ 1£€¤ ! .............................................................. 9
¥ )¦§ ¨S UVT= Œ1 ........................................... 10
ALL-IN-WONDER ¨S601...................................................... 11
Windows® © 1ST= ª« .................................................... 13
CATALYST Software Suite 601 ........................................ 13
ž¬ ‘­ .................................................................................. 15
g }f®¯" 2° ...................................................................... 15
± & ² ........................................................................... 16
ATI Multimedia Center € 1 ..................................................... 17
³´ =µ¶ .................................................................................. 18
TV ¤}¤ ´[ rS ¨S ·¸¶ ¹1 ....................... 21
Windows® º» ¼½ ....................................................................... 21
ALL-IN-WONDER ..................................
23
L}¤ fW PC w¬1 ............................................................. 23
¨SW TV w¬1 ......................................................................... 24
¾ TV [ SCART ·¸¶ [1 .............................................. 27
TV Out [ ¼,1 ........................................................... 27
TV }f®¯"„ ¿ÀZ ÁW7 Windows® € 1 ....... 28
¶ TV }f®¯" [ L .......................................... 28
¶ }f®¯" ¼,1 ..................................................... 28
TV &{ ™„, ...................................................................... 29
TV W7 ÃfV .................................................................. 29
7 Ä* Å2 ....................................................................... 30
}f®¯" 6, #$ ................................................................ 31
Æz a[ UC)Ç [1................................................ 31
v
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
....................................................................... 33
ž ¬.......................................................................................... 33
5 ž ¬ ™„, ........................................................... 34
ž ¬ ™„, .................................................................... 35
¤}¤ L}¤ ž ¬ ............................................................. 36
¤}¤ ž ............................................................................... 36
L}¤ ž ... .......................................................................... 38
CD ¤}¤ ·¸¶ ............................................................................ 41
c9 ¤}¤ / L}¤ ÈÉ ........................................................................ 42
ATI Multimedia Center Œ1...................................................... 43
ALL-IN-WONDER S•"Ê Œ1 ....................................... 43
Compliance Information ................................................................... 44
............................................................................... 47
vi
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGXGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
1
1 PC ` TV, L}¤
RË4 Ìsˆ ! ©Cr ÍC PC
W7 TV, )¦§ L}¤: º & '( .
ALL-IN-WONDER Ž ¨S œ TV ÎÏ , DVD
ÐÑ , ~t L}¤ ÒÀ` 2D 3D )¦§ , L}¤
„Ó . cÔZ Õ PC )¦§+ L}¤
4 Ÿ hÖC ×€Ø Ù .
" 67 ALL-IN-WONDER ¨S: 601 F
x‘? , : qˆ .
ALL-IN-WONDER ?
ALL-IN-WONDER Ž ¨S œY ÚÛÜ}=
+ ÝÞ œ 3D ` 2D )¦§4 qˆ . Æz ,
TV L}¤ €ß , ¤}¤ CD ßà , t¶á â± ,
Windows® i 4 ã. ©Cr ÅäBC ‚ &
'( .
TV-On-Demand TV Listings : TV œY 4
[‚ & '( . ALL-IN-WONDER Ž w¬Z
L}¤ ¨å•: [1^ æ a[ UC)ÇW [ç
€è $+ L}¤ ÒÀ é ª L}¤ ÒÀ 4
qˆ . L}¤ ¨S
œY L}¤ ÒÀ ê…
4 [1^ L}¤ CD DVD : ‚ &– '(
.
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGYGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
2
ALL-IN-WONDER : [1^ ëì¶: TV ` w¬‚ &
'( . " Æz , U¯íî"é , sÀ o t¶á ⱀ [1Æ [‚ & '( . ( ›?
c[ 24 TV : ï¼1£€¤ .)
ALL-IN-WONDER : PC : Ÿ 4 „ð 2@
TV C [‚ & '( .
• TV-On-Demand™
• ThruView™
•
•
•
•
•
•
•
"Hot Words™ ( !" #$ )
TV Magazine
• %& '( ) *+ • +,-./ 012 ( 34 50 )
• Dolby 5.1® 6782 82 9:; AC-3 9<
=>
• REMOTE WONDER USB RF :? @A ( BC D )
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGZGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
• Pentium® 4 / III / II / Celeron™,
AMD® K6/Athlon®, E; AGP 2X E; AGP 2X/4X
F GHI JK .
• 128MB L MNO .
• PQRA STUV CD-ROM E; DVD
271/0 WAX YZ[ .
• DVD =>UV DVD 271/0 WAX
YZ[ .
• 0 7+ \]1 W; , Windows® 9:
82 ^2 .
• +,-./ 012 %_UV +,`
ab1 cdYZ[ ( ! e ).
• REMOTE WONDERf; 0 USB gQ0
cdYZ[ .
PCI ^2; PCI GHh i AGP ^2; AGP
2x/4x GHh YZ[ .
Windows® 98/SE✱, Windows® Me, Windows®
2000, Windows® XP.
✱Windows® Me 271F; Window® 98/SE f
STjZ[ .
kP 640x480 #lm 9:; VGA. VESA
no1 pq (DDC1 E; DDC2b) h
9:; nr s no1 NZ,0 WAX
DDC1/DDC2b h 9:t u WvZ[ .
ALL-IN-WONDER 9000 PRO ^2) DVI-I
+,w1; xyz DVI-I-VGA-A{, |
DVI no1 E; }~ VGA NZ,
ab # YZ[ .
Hydravision™ € DVI E; CRT NZ,‚ TV 9:YZ[ .
3
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒG[GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
4
™„ –—˜"b " 67W ñÝç2 3 ,
? $vW Ÿ4 ï¼1£€¤ .
„ x‘
™„ , „ x‘1; , Windows® 98, Windows®
Millennium Edition, Windows® 2000 Windows® XP ”•t –—˜W7 ATI œY S•"Ê [W \? , :
ò4 & '( .
¨S
)¦§ W \? , : ó; À;
¤ôõ
ö¦W ' ATI ö"÷4 ø ù úû1£€¤ .
ATI Multimedia Center The online ATI Multimedia Center ATI
Multimedia Center „ q1 †ü? 4 [1
ÅäW N 6ˆ . ATI Multimedia Center .
1
ATI 60 CD-ROM 4 CD-ROM S•"ýW þ Ÿ ,
:
úûˆ .
Adobe® Acrobat® Reader™ .
2
:
úû1œ , ATI Multimedia Center
: úû? Ÿ , ATI Multimedia Center :
úûˆ .
ATI W [ç ™„ Â8[ " , 60
CD-ROM, 67 , )œ š›7 ”•t ATI
Ôt http://www.ati.com/online/accessories W7 ’
„ˆ .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒG\GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
5
ATI 4 [1 ÅäW N? ›? 2 , ATI
60 CD-ROM W ' ”•t [ æc7:
ï¼1£€¤ .
W N? ™„ 2°" x‘? $v , Ÿ g ? „2
Åä4 [1£€¤ .
:
, , L}¤ S•"Ê , O =¤ ž (FAQ)
vê 2° :
http://www.ati.com 4 Ş1œ ATI Ñ W N? œ
7Lf: ¹1£€¤ .
:
<9 K€ (EST) KBC ‘/9¶ I‘/2 ,
9:00 AM - 7:00 PM W "[ „ .
905-882-2626
:
ATI TECHNOLOGIES INC.
Attention: Customer Service
33 Commerce Valley Drive East
Markham, Ontario
Canada L3T 7N6 ATI „ h1W " ‹ è cW œÔ $v ,
ATI ÐW • 4 &­? € &1Œb <
BC Â8ˆ . Â8Z 9 ATI Ð .
5 ‹ UVT= ’‘: Lp1^ , œ ,
¤[ , [ , Z 60 , 24 K&12
3 [ , w ~t Ð , „2 3 #$ , &
~¼ BC t? jZ W u[ç2
3( .
ATI 1ST= ‹ 7Lf XžW N? ›? 6
Ÿ "V: Ş1£€¤ .
http://www.ati.com/online/warranty/statement
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒG]GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
6
‹ 7Lf 2 "V :
http://www.ati.com/online/warranty : Ş1Œb Í?
Åä g 1b: [1^ œ 7Lf WÆ
ž
1£€¤ .
• Ô0: &1 F ª1 W ,
F? RMA ù: ö ˆ .
‹ 7Lf:
• 4 ª‚ , æ1Æ ñÔ1œ , ñÔ 9W
RMA /] ù: €? Ÿ ,  ÀC ª1£€¤ .
• ATI ªZ j W N? yz4
22 3( .
!
• 5 ‹ ’/C9¶ 30 / "cW
[C9¶ Z ‹ ¨S: &à? $vWR
ˆ .
• 5 4 BC ’? $v: KBC , 5
W N? ‹ €u" Š€u" M
’/C9¶ 3 ! * "W R#J .
*ATI REMOTE WONDER 1 .
DV WONDER 2 .
HDTV 1 .
90 .
• €ut Š€u" 5 4 gœBC ’?
[WÆ 5 ‹" u[ç2 3( .
• jZ W N? ATI yz & </ Â8C $?J . ATI Â8 9BC { {+ <? 4 [‚ & '( . jZ
& Â8 ‡uBCR ‰J .
ATI 5 + \]1^ †, ‡uW
uˆ , i
W N =>? %"b ‹4 12 3( . W
XYZ & "
ô % , ‹ ¼“ ,\
ô 'W cñç= '2 3( .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒG^GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
7
Ÿ °tBC ªÑ1 ³ &n o` (
jW N , ATI =>? $vW– yz4 22
3( .
• [ ,
• [ gh , • ")? j" *+u , è+u , xwu †ü1Œb ô °tBC ªÑ? $v:
Lp1^ , " ‹" u[ç , 3 W j" ªÑZ $v• 1ɕ– , ATI :
-=b . , Ì$ , E< [
¬+C j"
ªÑZ $vW ATI „ yz4 22 3( .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒG_GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
8
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒG`GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
9
2 !
ALL-IN-WONDER : quBC 601ó; , %Ð
)¦§ ¨S: Â81 Ÿ i4 ¡¢ ˆ .
L Intel /0 ‰ 1É S[ AGP S•"Ê:
601£€¤ . /9 AGP 1É S ¼i8 L Intel
AGP /04 [ˆ . ")? /0
¼i8C
Acer Laboratories (ALI), Silicon Integrated Systems (SIS),
)œ VIA Technologies, Inc. " '( . L -Intel
/04 [1 $v , [ ,
„ GART(AGP)
S•"Ê: 60 ˆ . [
1É SW7
©Cr ATI ¨S„ 23C <1ó; "_ S•"ʄ
x‘ˆ . €fW AGP L}¤ ¨S: 601 W
23ô AGP S•"Ê: 60 ˆ .
GART GART
, AGP Windows® !"#$ .
[
€fW =4 1É S /0" Ô5ç= '2
-t1 Åä Ÿ+ (( .
1
[ c ëì¶ ] : 1vfC ¤ôõ úû? Ÿ , [ , ] : úûˆ .
2
[ Ô0 \ ] 6 (Windows® 2000 Windows® XP
W7 [ 1ST= ] 6 ) 4 úû? Ÿ , Ô0 ‡
ö¦õBC f78ˆ .
3
[ €f Ô0 ] : ¹ˆ .
4
AGP 9V8) ‡4 ò4 2 [ €f Ô0 ] ‡4 f78ˆ . Ô0 ":BC /0 ¼i8
":" ۍ= '4 & .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGXWGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
10
%&' ( )*+&' %,
1É S
/ ¼i8: -t? " , Ÿ "VW7
M{ AGP S•"Ê: ’1£€¤ .
VIA Technologies http://www.viaarena.com
Acer Laboratories (ALI) http://www.ali.com.tw
Silicon Integrated Systems (SIS) http://www.sis.com
Advanced Micro Devices (AMD) http://www.amd.com
Intel Technologies http://support.intel.com
/‰ 1É
S / /0 ,
http://www.motherboards.org
5 “‡W N? ›? , http://www.ati.com/support/faq/agpchipsetdrivers.html 4
ï¼1£€¤ .
ALL-IN-WONDER ¨S: quBC 601ó; , ¥
)¦§ ¨S: Œ1 W ¥ )¦§ ¨S
)¦§
S•"Ê: Œ ˆ .
.
¥ )¦§ ¨S„ ëì¶W 60ç= ' ÁW7
1
%Ð E gt a[ UC)Ç ;( .
2
, , 4
<=C úû? Ÿ / :
¹ˆ .
3
%Ð )¦§ S•"Ê: ¹? Ÿ , / ... :
úûˆ .
4
* 1ä„ ¥
}f®¯" S•"Ê Œ i4
–` > & .
5
S•"Ê: Œ? "W €f4 € € ˆ .
* ¥W 60Z )¦§ ¨SW N? ™„ UVT=„
60ç= ' $v , " hÖW7 Œ ˆ . ( l:
Õ= , DVD ÐÑ , ÚÛÜ}= a[ UC)Ç , )
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGXXGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
%&' ( )*+&' %,
11
ALL-IN-WONDER " ¨S: 60‚ KL„ ç?( . ¨S„ PCI t2
AGP t2 -{‚ & !4 $v , Ÿ )*4 ï¼1^
¨S
1h îø: LÂ1£€¤ .
1
ëì¶ ¶
°4 @ .
2
ëì¶ A;W7 ¶ "4 ˆ .
3
ëì¶ ·Ê: Œˆ . x‘1; ëì¶ €f
67: ï¼1^ ·Ê: Œˆ .
-./ 0123 456 78 2' 9:3
;<, =<%>!? .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGXYGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
12
%&' ( )*+&' %,
4
ëì¶W7 ¥
)¦§ ¨S: Œˆ .
,
!"
#$% . &'( ) , *+
,-./0 1-23 45.678 .
5
AGP PCI Bp4 òœ , x‘1; IÓ ·Ê:
Œ? "
• ALL-IN-WONDER ¨S: AGP PCI BpW
CD .
• ¨S„ ã. Ô5% 2 EF dG .
6
b: [1^ ¨S: œ,€Hœ ëì¶ ·Ê:
€ ;( .
7
¶ "4 ¨SW w¬ˆ .
8
ëì¶` ¶: I . ALL-IN-WONDER ¨S„
DVI-I ·¸¶` ÝÞ qç $v , ö¦ )*JK
·¸¶W L
}f®¯": w¬‚ & '( .
VGA ( )
(DVI )
VGA
DVI-I-TO
VGA
PCI ALL-INWONDER
9000 PRO DVI-I .
DVI-I
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGXZGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
13
Windows® Windows® :
€ 1^ K
VGA S•"Ê: 60ˆ . © 1ST=: 23C
601ó; Ÿ ½<: M£€¤ .
Windows® 2000 Windows® XP : [1 $v ,
1ä: 1œ
13 CATALYST Software Suite
C ðE1£€¤ .
„
bb2 3 $v ,
13 CATALYST Software Suite C
ðE1£€¤ .
„
b $v
1
4
úû1^ Windows®„ K VGA K PCI
)¦§ =µ¶: â±1– 1£€¤ .
Windows® CD-ROM ,
CD-ROM .
2
Ÿ+ (" ´ˆ . D:\< rs 8 ": > l:
Õ= , D:\WinME
D CD-ROM %& '() .
, D ! "#$
3
4
úûˆ .
4
4
N) 1ä: ;( . ëì¶: €
€ ˆ .
CATALYST Software Suite ATI CATALYST Software Suite ALL-IN-WONDER
¨S
4 [1 F x‘? UVT=:
qˆ . CATALYST Software Suite Ÿ
4 „2
UVT= ‘C ’J .
• S•"Ê
• Multimedia Center
• HydraVision( *$ 60W ñÝç2 3Ÿ )
• Remote Wonder Software
M{ S•"Ê: 601ó; , ALL-IN-WONDER ¨S`
ÝÞ qZ ATI 60 CD : [1£€¤ .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGX[GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
14
CATALYST Software Suite .
1
CD-ROM S•"ýW ATI 60 CD-ROM 4 þ( .
Windows® + CD-ROM ,-& ./0 ,
12 6 & 3/) .
2
4
úûˆ .
3
4
¹ˆ .
4
Ÿ+ (" ´ˆ . D:\ATISETUP
(D „ %Ð CD-ROM S•"ý„ öO $v , D :
23ô S•"ý ":BC Â8ˆ .)
5
4
úûˆ .
6
UVT= 60W ' :
úûˆ .
7
4
úûˆ .
8
[ƒ ÖPW7 : úûˆ .
9
ATI :
N) 60 1ä: € ˆ .
10 1ä
À; 2€ “W • 60: ã#ˆ .
45 6789 :;) . ATI <=>
?@ AB CDEFG HIJK ,-&
L .
! 67 MNOP KQRSG
HIJK! TUV W X Y .
ATI REMOTE WONDER™ UVT=
CATALYST Software Suite ` ÝÞ <BC
60J . 601 ÅäW N? 2€ “
ATI REMOTE WONDER Z[+:
ï¼1£€¤ .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGX\GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
15
• .
• ! "#$%& '() "#$%& *&+& ,,- ./
0 .
• 1)2 34)! 56 *&+& 78 0. 56& 9 :
.
• ;<= , >?@A BC DEF GH IJ KLM
/ . NOP BJQ , 34) IJ RAS TUVW
XUYZ [!\]: . ( T. : ^_ XUYZ! X`A BC
DEFH IJ KVW @U "#$%& /a b cd .)
• ATI e&fS a g hiP "#$%& 2 DEF jk .
• [X8 <l mP NOP BJQ nY o]p 0 ATI q&rH
>s# :tu vwP x , H
jk .
• ]#yH ]n z{ [X |}= , ]n\]: .
~= Microsoft Windows® ]n € W‚ gƒ Ctrl „S …†.
‡\]: . ˆ‰S jk. ,Enter „S …†\]: . (F8 „S
IJL Microsoft Windows® ]n €S Š b 0d .) A
S
‹Œ x , P Ž! DEF  IJa
s , ‘’ "#$%& “)2 1) ”•& 0
\]: .
• – 6& ;<P s , Windows® L—˜ 0 S
IJVW 34) XUYZ [!\]: .
• ATI [!™= , {BAS
@\]: .
g ¶: [‚ $v ALL-IN-WONDER ¨S: 1 <
)¦§ ¨SC 2, ˆ . /‰uBC €f BIOS
W7 AGP ¨S` PCI ¨S g =4 ¨S: 1 <C 2,‚
&t2 ¬,ˆ .
PCI ¨S
$v , €f /‰uBC @W • ¨S
Bp
v QF: ‚ˆ . g }f®¯" 2°W
N? M{ , : ó; , ATI 60 CD W ' Readme
R/4 SB£€¤ .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGX]GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
16
1
3TÀ;W7 1vfC ¤ôõ úû? Ÿ , : úûˆ .
2
4
úûˆ .
, . Windows® ! "# , $% &' . ( )* $% +, .
3
W7 , (16 ), (24 )
(32 ) : ¹ˆ .
- ./0 12 345 67 8 +
9%: .
ALL-IN-WONDER ¨S
œY DirectX 8.1 OpenGL 3D
„Ó ÚÛÃfJU , VR Wˆ æ~ + +
( ›? X) )¦§ 3D 4 qˆ . ?
ALL-IN-WONDER 9000 PRO [ }f®¯" , ]
Y"2: Z´? 2D )¦§ 4 qˆ .
, , !"# $% &'( )* .
+,- , ./ 01
23 451 67* .
89 :; <*= >? !# @,AB C D!
EA , F# $% &'( G E 7* .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGX^GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
AHIJ KLMIJ 5A
17
ATI 60 CD-ROM W ' ALL-IN-WONDER }f®¯"
S•"Ê M{ S•"Ê"[ „Ô j\Æ ’‚ &
'( . ))b ATI 2ÓuBC 4 ~1œ
'B]C ATI "V (http://www.ati.com) : Ş1^
M{ UVT=: ’1€ 3^ .
• CUSTOMER SERVICE W7 , S•"Ê: ò Ÿ ,
2€ “4 M£€¤ .
ATI • < _` E R/4 ø ù úû1^ 60:
€ ˆ .
i
HN!O 5P Windows®
STU +SV7* .
0QR
ATI Multimedia Center LaunchPad .
LaunchPad Multimedia Center 4 h ?ù
úûBC
€ 1 èê? Åä4 qˆ . ëì¶: € 1;
LaunchPad „ <BC Eç2R , [
x‘W •
LaunchPad : 1vfC ¤ôõ úû1^ Sar
åbW7 ¹4 à1; " 4
‚ & '( .
Windows® .
1
Windows® i€>W7 , 4
úûˆ .
2
3
ATI Multimedia Center
4
TV, !" CD File Player : úûˆ .
i
4 2€ˆ .
: 2€ˆ .
TV WFQR SVAB X , TV G WFY= Z[\ ]^AB 5 _`
abc 7* . !d% A , _` S
8eA\ fB ! , _`B +8eP\ f)* .
ATI Multimedia Center .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGX_GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
18
AHIJ KLMIJ 5A
ALL-IN-WONDER 9000 PRO ¨SW ¤}¤ L}¤
Ô0 (TV, VCR, ¯"¢ }f7 ÐÑ cdÉ ) :
w¬‚ & ' ³´ =µ¶: [ˆ .
i
ALL-IN-WONDER gH TV h i
jH kQl , ALL-IN-WONDER gH >?
m!n! jH gH op=# qrPJ
Jc 7* . 20 s6AtSu . CD
uvu op=# w ^x 41 s6At
Su .
ALL-IN-WONDER 9000 PRO 1 Video
In
2 CATV
CATV
In
3 Video
Out
4 DVI-I
Out
DVI-I
1
2
3
ALL-IN-WONDER
4
ALL-IN-WONDER 9000 PRO
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGX`GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
AHIJ KLMIJ 5A
19
PC , VCR, ATI ALL-IN-WONDER VCR, ! "#$% .
VCR, yz{ |B }! vT +, uvu ~vu op=B
€1 7* . ‚ƒ\M ~vu >? S-~vu >?
AtSu . S- ~vu A E „x r; … †‡* .
COMP.
VIDEO
OUT
S-VIDEO
OUT
ˆ#
S- ~vu
‰'Š B
m!n .
L. AUDIO
OUT
R. AUDIO
OUT
ˆ# RCA
‰'Š B
m!n ( ‹
9Œ#Ž
R ‡
F ).
S
L
R
A/V IN
CATV
ATI ( ‘w Š’ )
A/V OUT
ALL-IN-WONDER
9000 PRO
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGYWGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
20
AHIJ KLMIJ 5A
TV PC ! PC ATI & ALL-IN-WONDER TV, VCR '
"#$% .
TV, yz{ |B VCR uvu1 ~vu op=B €1
7* . ‚ƒ\M ~vu ‡? S-~vu ‡? AtSu .
S- ~vu A E „x r; … †‡* .
TV vT‰}!R Al TV
COMP.
R. AUDIO L. AUDIO
S-VIDEO
Out G c
VIDEO
IN
IN
IN
IN
7* . 27 TV Out s6AtSu .
RCA
( ).
S- .
ATI
>?
J“=
CATV
A/V OUT
LINE OUT
VCR TV
, !"
RCA # , $% &'() LINE IN
*+ &'( ,
-./01 . 2 3%* .
S/PDIF ALL-INWONDER
9000 PRO
S/PDIF
Dolby AC-3 A/V IN
RCA ( )
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGYXGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
AHIJ KLMIJ 5A
21
TV ATI Multimedia Center .
1
TV Player [ (# $%) .
2
!"# $%& ' , !"#
$%* TV '+ ,-. /01 2 .
3
ATI 3 45 6 787
9:# $%) . (ALL-IN-WONDER ;:
<= > 9: (Line-In) 45? @ AB > 9: CD 787 9:
E .) FG 45? @H IJK L MNO ,
P 'Q (CD 787 , > 9: , R ) # $%*
1 S TUV7 .
i
] !"# $%& ' ,
ALL-IN-WONDER gH >? m!n! jH
gH N” ‡? op=# qrPJ B\
‘”AtSu .
Windows® 787 WX# YZ[O > 9:
\]^_ ) . Windows® `a >
9: # CV[O ' b1 cUV7 .
1
\dCVe ( fghNi .O Bj k @' ) @ lm no
# /Bli 7pq $%) .
2
1
$%) .
3
> 9: CV?H rNO #
sp ' 1
$%) .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGYYGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
22
AHIJ KLMIJ 5A
4
I>t# $%& ' , #
$%) . I>t uv? @NO ,
I>t# wx 'yz1 {y) .
V•–S—# T˜o !™! š X , F ›D
œtSu .
• Windows® V• –S—#Ž , žŸA , ¡ F , žŸ7* .
• ¢ £ žŸ7* .
• ¤#Ž , ¡7* .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGYZGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
23
3
ALL-IN-WONDER
ALL-IN-WONDER |}~8 -X & €&
T 3 ‚ƒ „? ATI Multimedia Center 1 …UV7 .
ATI Multimedia Center †‡ ˆ‰1 Š[O '
b1 cUV7 .
1
ATI ‹ CD-ROM # CD-ROM Œ Ž ' ,
†‡ ˆ‰1 $%) .

>  Adobe® Acrobat® Reader™ Š‘ .
2
†‡ ˆ‰1 $%’ , ATI Multimedia Center
ˆ‰1 $%& ' , ATI Multimedia Center 1
$%) .
|}~8 -X# “”i \][O
ALL-IN-WONDER 9000 Pro `•– —˜ 1 b
™š› i H ?_ ) . ‡& ‰†# T[O
15 œH # …UV7 .
PC VCR  žŸ —˜1 45[O VCR
 žŸ ATI 9;: i <=# 45) . ¡¢£ VCR ¤
žŸ ¥¦H§ ¨87 ;: ( ©ª 
RCA ;:
’« ‚ ) @¬ . ‡&
‰†# T[O 18 œH 1
…UV7 .
¡¢£ VCR ­ žŸ ¥¦H§
¨87T u ®Ž .¯# „
S- ¨87 ;: @¬ .
S- h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGY[GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
24
ALL-IN-WONDER VCR ALL-IN-WONDER 1
—˜3 VCR  žŸ1 ° .
2
™š› ¡i ‹?±H I>UV7 .
3
VCR  žŸ S- ¨87  ¥¦H§ ¨87
45 l k‡ @H I>UV7 .
4
—˜ ²O ™š› ³‹1 I>UV7 .
ATI 9;: 1 †* <= & qŽ ™š›
45’ p qŽ VCR  žŸ
45) .
5
—˜3 VCR  žŸ1 ´ .
TV ALL-IN-WONDER ¥¦H§  S-¨87 ;:#
†O TV 1 —˜ 8lµ¶i 45K L @¬ .
1 †* TV ·¸ —˜ ;:# L
@¬ . TV ¹º NTSC  PAL »¼#
uvK L @¬ . TV 3 VGA ½ ]V
~H1 CVK L @¬ .
ALL-IN-WONDER G¾ , ¿¶ÀÁ , Ã. Ā
­ >Å ÆÇ È6Ž ÉÁ>ʧ PC 1 ³& ¡»
lËÌ# „Í —˜ 8lµ¶1 ¨87 Á¿
Î.K L @¬ .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGY\GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
ALL-IN-WONDER i
25
DVI TV . ! "# !
$% & TV '() *+, - .
TV
• TV ;:# ÏÐ- Ñ ÊÒ TV 1 45^_ ) .
• VCR 7871 Î'zÓ TV lmi 7871
SN[O 787 <=# 45^_ ) (20 … ).
• TV 9: <=Ô @ 7šÕ -¹f AB , 787
9: X& VCR  RF ½Ö¶ ( ¡¢£ ч
×Ø Ù9 X ) 1 †* TV ™š›
1 45K L @¬ . ALL-IN-WONDER 787 ;:# RF ½Ö¶ 787 9:
45) .
1
—˜3 TV 1 ° .
2
TV S- ¨87 45  RCA ¨87 9: 45
@H I>) .
3
—˜ ²O ™š› ³‹1 I>) .
4
„Õ ;:† <= 1 A/V ;:
45) (18 œH … ).
5
S-¨87  RCA 1 †* & qŽ ;:†
<= 45’ , p qŽ TV 45) .
6
—˜3 TV 1 ´ .
TV Out . 27 œH TV Out !"# .
$% &' ()* #+# ,-. /0 120 3
18 œH !"# .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGY]GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
26
ALL-IN-WONDER VCR . TV 4 ,-5 63 78 TV 9:
+;<=> ? @ 6A . TV VCR >
,-3 3 VCR * BC DEF &GH
!"# .
i
ALL-IN-WONDER . A/V /0 123 VCR
TV ) 124+ *5 , TV 67(
8 5 *9: ; <=3 DVD
>!?@ A5 +BC !: DE8 FGH * .
IJ. KL PC '( TV M . IJN TV O
P!:
'(M TV . QRS$) 50Hz 8 TUV . K
L
'( QRS$ W X YZ [\
] * .
• '( T^N _`a 50Hz W
_`b.
50Hz
(
)
TV
!" #$%&.
#$%&
TV OP! Ec dec f@ 27 g
. TV h
ib .
IJ. KL TV N SCART 12j - .
SCART "# TV PC 12 k
27 g. TV SCART l9b .
!"#$$$%&'()**%+,-*./**0&12+34*!5,567*8$4*.$$.**9.:;/*!<
ALL-IN-WONDER 27
TV SCART TV VCR ( = )
( = )
1
SCART
2
( )
SCART SCART . !"#
SCART $ %&" '( )#* .
TV + S- ,- . /0 TV $1 PC
2345 67"89 S- ( :;<= >?
@AB$1 C, +D ) !EF . S- %& ) GHI JK 2345
@L .
TV Out TV 1
Windows® 5 7M .
2
[ ] NO .
3
[ ] $1 [ ] NO .
4
[ ] 5 P Q NO .
5
[ATI ] R NO .
Windows® 98 [ ...] [ATI
] .
6
"TV" S? T= UV [ / ] WX5 !"#
TV 2345 YZ["\] YZ[ .
7
[ ] ^ [ ] _` a/
b cd .
TV ATI [ ] !" .
!"#$$$%&'()**%+,-*.=**0&12+34*!5,567*8$4*.$$.**9.:;/*!<
28
ALL-IN-WONDER TV Windows®
TV Windows® . !" # .
$%& ' TV Out ()* +,& -, .
' /0" 1 , . %& 23& TV ! . ' 4 5 67 TV
89:;< = %& > 5? # .
TV TV 89:;& "@ , A;BCD , E F G
HI JK L' MNO . -HP
89:;& QR1/ -S T(UV W . & TV P XY 89:;<
= % Z[ \& ] . -H
89:;< = %^ -H _`a \<
MN%b cd e0< =fg .
)1/ ch i j -H& TV 89:;h
kla m $2% . TV
89:;h kla m 89:; [h
no% TV 89:;< Xklp -H
89:;< qrg .
TV 89:;h kl1 -H 89:;P ch
$s/ tu vw e0% .
TV fx 89:;< y%& > z{x
QRM| Z[ !& }'] .
-H ~ W € (ATI 89:; €
[ ] ‚ ƒ„ ) [ = ] …P \< MN%
-H 89:;† = ‡ . [TV] ‚<
ˆ‰ TV 89:;† = ‡ .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGY`GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
ALL-IN-WONDER 29
TV • [TV Š‹ ] … Œ Ž& 3C & .
ˆ‘ .
• ’“ 3C ” h_ •" %^ –—h ˜™
3C< MN% , hšx -H ›7
œ\5 g .
• Œ ] [h Rž ”Ÿ –—h ”
š ¡ .
TV !"
TV d PC -HP o¢ £¤ ‰ Z[ PC P ¥
¦9§& TV ¨ ©5 £O ] .
i ª« MN% [< ¬}‡ .
1
Windows® < $g .
2
[ ] ˆ‘ .
3
[ ] [ ] ˆ‘ .
4
[ ] < ­ ® ˆ‘ .
5
[ ] … ˆ‘ .
6
[ ] ¯ r%& c< ƒ„g .
Windows® 98 [ ...] .
7
ª« c< MN¯ P%^ [ ]
Ž& [ ] < MNg .
8
[ ]
‚< ˆ° ± [ ] ‚< ˆ‘. [ ]
‚< ²U 9³ $%b ´ . Ng
.
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGZWGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
30
ALL-IN-WONDER TV < PC 89:; MN%& Rž , TV µž
-7h ¶7" W . TV md
PC ·N A(¸ ¹º ‰" !» .
-7 ¶¼ ½¾%^ ¿ c< ÀÁ .
1
Windows® < $g .
2
[ ] ˆ‘ .
3
[ ] [ ] ˆ‘ .
4
[ ] < ­ ® ˆ‘ .
5
[ATI ] … ˆ‘ .
Windows® 98 [ ...] [ATI
] .
6
[TV] ‚< ˆ‘ .
7
[ ] … ˆ‘ .
8
¿ s) & Â% (+) ‚< ²U TV
P ¿ c< =fg .
9
[ ] Ž& [
] ²U QRM| Ã_g .
Ä< Åb -7 ¶¼ Å .
1
Windows® < $g .
2
[ ] ˆ‘ .
3
[ ] [ ] ˆ‘ .
4
[ ] < ­ ® ˆ‘ .
5
[ATI ] … ˆ‘ .
Windows® 98 [ ...] [ATI
] .
6
[TV] ‚< ˆ‘ .
7
! "#$<
"#$ ÆÇ ?Èb Ä< Å] .
8
[ ] Ž& [
] ²U QRM| Ã_g .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGZXGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
ALL-IN-WONDER 31
TV 89:;† MN‡ _¾ ÉÊH< Ë^ ÌÃ
TV 89:; š kl1Í& t%Î (27
€P TV Ï= ).
Ð ÑÒ "@ G ·N A(¸ ()* +,h j
89:; -, ÈÓ $2%5 = g . (U
TV ¯2 Ô/ £1 (PC -H& E Õ ± ).
"@ Ö×%/ 9³ Ø$% TV 89:;h
qr# .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGZYGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
32
ALL-IN-WONDER h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGZZGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
33
4
_& ALL-IN-WONDER +,P [ ¬} ‚h
ÙÚ1\ .
Wh
[h no% ±P [ ¬} ‚h W< ÛÜ
WÎ . ATI P .Ý& ÞNx .0 / Ñl
‚h Wd ! v{x š Wh ß\ .
 ¯àx á [ ¬} âã Ñ]ä [P%Î .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGZ[GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
34
• .
!" #$ % & ' .
• ()* +,-, .. / 0
.
• ()*1 23*4 56 +,-, 78/ 0 56,
9/ .
• :;" <='> ? @AB C%
DEFGH)# . IJ KL 23* MN>O
PQR PST 4 ( : UV
PST ? @AB% DEFGQR 'P
WXYZ, [ \ ]^_ `a)# ).
• b c,d Me fgJ ()* hi
H)# .
TV • jK klRO mn op? (q% "
rs, tuv)# . 5w x&O x y& PC
()*> z{J |} Me .
• +,- ~ klR €h% " ‚ƒ rs,
„v)# . z4 \‚ rs% y& +,- ~
klRO …† 78 .
• W 4 c €, EFG/ 0
(21 €4 Windows® P ).
• ALL-IN-WONDER > ‡ 4 LINE IN
ˆ‰*Š W +,-% 78` .
• ‡ ‹G <ŒO # j .
1. [ M ] dŽ% H)# .
2. [ WXYZ, ] ‘% H)# .
3. [ ‹G <Œ ] dŽ% H)# .
4. #’ > % “ ”J #’ , [ W € ] M%
H)# .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGZ\GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
35
[ ¬} ‚h W x ¯àx “N $å £Å
& ATI sæ çž9 °Ç ‚ ˆ° ± [ ] ƒ„g .
9³ $‡ Z [h no% 3è -,
$%Î .
Windows® 1
ÉÊH< é .
2
Windows $ êëh !» Zì Ctrl í< ˆ°
m h 3è -, ¬î%& ®Ÿ< ƒ„x
± Enter < ˆ‘ ( Ð ÉÊHP Rž Ctrl ”
F8 ²U Windows® $ êë< £‡ ). 3è -, _0 ï7¯< ð x ñP
()* +,† MN‡ Rž vq1& 89:;
\òHd -H |ó & t%Î .
• Windows®< $‡ Z ¯2 $1&
A(¸ -­ Xklg.
• 89:; ~ W -Hd 89:;
,ºôh t%" ƒ„1\ & tg.
¯àx “N W^ [$] êëP [5?õ]
ˆ‰Î.
• ê-7 ï7¯h ö Ñl1\ &
t%Î.
• ATI .0 CD-ROMP ÷§ 8øù7 &
Windows® README ú ¯àx “N
Ï=%Î.
• û r z{‡ Rž û r [< Ï=%/
yáåü [P%Î .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGZ]GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
36
...
.
•? X–ˆO — mn , 56, 9/˜ ( 56
™š, ›œ 0’ ), ‡ 4 c € ~
X–ˆ € ˆ‰* 78/ 0 .
‡ c € ˆ‰*O 78 .
20 4 @ž% P .
?
WAV .
1 [
]%
Ÿ [
]%
}¡ #’ [
]%
hi [
]O
“ ” ¢£)#.
2 [
]
]O
¢$ #’ [
]
¤¥> [
¤¥> .WAV wU% ¢£)#.
3 ¦}O §} 9¨©" [ª!] .«
O ¢£)#.
¬­ ¦}^ 9} ®% mn [ ¯° Pg ] % ±)# .
[ ] % ¢$ ² [ !" ] - [ #$ !" ] [ %&'( ] - [ )* $+ ] % hiH)# .
~ X–ˆ ¬,³
( U´f¨Š G" $µ .
0’ ) % <nX $µ .«Š ¢$ #’ [ )* $+
,- ] O ¢£)# .
X–ˆ ¬,³, ¶S ™· ]% mn #’%
\ .
Windows ¶S ™·> [ ] % ¢ [ ] %
hiJ #’ [ ] % ¢ [ ./01 ] O “ ”
¢£)# . [ 212 ] ‘> [ 3 45 )* $+
] O hiH)# .
• [ ¯° Pg ] ¸ [Wave] ¹º, ’¦Q ®»
~ ¼­ ½¾ ¦} M/ 0 .
X–ˆ> ¦} 9}" ¶¿ À)# .
W [ mn ALL-IN-WONDER 4
W 78% .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGZ^GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
37
TV 56 ALL-IN-WONDER RAD 1 ‡ Á4 W
78, ÂÃ$ . IJ K% '©" 18
4 O P .
7 8
9 : ;
.
1 [
]%
¢ [
!"]
#$ !"]
!" > [#$
!" >
[%&'(
%&'(]
)* $+]%
hiH)#.
%&'( > [)*
$+
~ X–ˆ ¬,³ (U´f¨Š G" $µ .
0’)% <nX $µ .«Š ¢$ #’ [)*
)* $+
,-]O
¢£)#.
,2 [)*
)* $+]
<=]
>? #]
8]%
$+ ÄÅ> [<=
<= > [>?
# > [8
8
¢$ #’ [@(
@(]%
¢£)#. [8
8 $+],
ÆÇ)#.
@(
$+
3 A((~
TV !"# $%> hiJ W
A(
€ - 21 P), hi/ 0 J #’
% Ÿ {GuO Èa)#.
B12 '
7 8C9 D 7 89
: ;
VCR
EFG
D B12 '
56 PC & VCR '
()
.
VCR 4 ɵ¸ $µ W €, ALL-IN-WONDER
9000 PRO 78/Ê H)# (S-DW W
78% Ë ®’ ). IJ K% '©" 18 4 O P .
VCR & PC '
()
.
VCR 4 ɵ¸ $µ W €, ALL-IN-WONDER
9000 Pro 78/Ê H)# (S-DW W
78% Ë ®’ ). IJ K% '©" 18 4 O P .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGZ_GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
38
...
B12 HI
JKL MN
O #P
ÂÃ$ xÌ ™Í ?Î% 0 .
• ÂÃ$ ¶¿% y& TV ¹º ‹G <Œ>
ÏO &Ê H)# .
• #$ \‚> 9/ TV ‚ƒ4 rs% . \‚ ÐÑ, 6, [ \ 0a)# .
• Ò¼O +,- TV ~ klR …† 78H)# .
+,- XY}* ¼­ Ó, 0¨" ‚ƒ FC% „
v)# .
B12L 21
2 ;
• +,-,R klR 78/ 0 .
• TV DW M Ô,> DW ˆ‰* ÂÃ$
¦XŠ M/ 0 .
• W Õ DW ˆ‰* J Ö .. ×Ø
0 • DW &Ù .. ×Ø 0
. ye Ú&> MN>O
P .
B12 8C
QR- S
• U´f¨Š DW wUL Ûn Ü)# . ÝÞJ WXß
ËÁ, 0 .
• ÂÃ$ WXߊ àG 0 .
á DW àG M Ô, 0 [ 1TU VW
] dŽ%  .
• FAT 32 wU Xâ4 z{ wU ß 4 GB )# .
á DW àGM> àG4 ãZä ßO
·," wU ßO ·U \ œ 0a)# . U´f¨Š
MPEG wUL AVI wU'# åæ ¶a)# .
• àG ¿k G"'ƒO ç .
• àG ¿k 56 Ú} C% ç .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒGZ`GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
39
B12 8C7
JX YI Z
P [\]
DW àG ãZä, ¢è éuL Xâ UV
àGO êcë \ 0% ìí î ®# À%
ïH)# . DW àG ðL ñ4 Xâ>^
j Ûn /©‡ ¶S)# . zu4 8¸O
ò¨©" , PC O àG 5¨Š àG
jó ãŠ@ô, ] .
• c,õ4 Pö% } .
• DW àGO Ó, — ÷,c" , Ñ, ø 5
WXß % «ùH)# .
• WXß úIX ^O ð, Xâ CPU 4 ûüý%
·, y& c,õ DMA O 0
.
• Xâ þZ, 0 , S Ä Ã, X
X¼ š% j ó ( ¶S%
Ȩ .
• ( ¶S Ú}O È .
• þß Š@ < .
• àG ¿k USB eO 78 < .
• àG ¿k CD-ROM þZ,O ÆQR È
< .
• àG ¿k <nXO ,¿ < .
MPEG 8CX B127 (^J- _` ab cd CPU
7 efgh .
• M> [ á DW àG ] ‘ 0 [I ãZä
5 ] % hi .
• àG4 ãZä ßO ·, .
AVI 8CX ij k lmn ab cop qr cd
J 1TU Tsn efgh .
¶L ãZä ߊ ^ ( : 320x240).
320x240 ãZä ßO — ãZä, ó
®ì , = ø ãZä ß> ó[ mn WXß
^ ÝÞ î ®# À)# .
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒG[WGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
40
8Ct B12
5 uv :w
x #P
• AVI ?؊ mn , ãZä ß> c
\O ·, . O 9/ ãZä ßO 480x480
> 480x240 Š m . á DW àG
M Ô,> [ iR y ...] dŽ% J
#’ , [ z{ ...] dŽ%  AVI M%
hiJ #’ , ãZä ßO .
• MPEG ?؊ mn [ B| } ` ] hi/ 0/Ê H)# . á DW àG M
Ô,> [ iR y ...] dŽ% J #’ ,
[ ...] dŽ%  MPEG M% hiJ
#’ , [ B|} ⁄ ` ] O hi .
CD ALL-IN-WONDER 9000 Pro CD .
CD . (!")# $ %&'
(.
CD (
)
~
CD OUT
CD OUT ,
) 2 * 4(+ ,
)
ALL-IN-WONDER
ALL-IN WONDER 9000 PRO
CD .
ALL-IN-WONDER
9000 Pro
J1
Pin 1 - GND
CD OUT
J1
Pin 2 - ɵ €
CD OUT
J1
Pin 3 - GND
CD OUT
J1
Pin 4 - $µ €
CD OUT
41
42
/ ALL-IN-WONDER 9000 PRO /
.
1
8
CD OUT
/
! "#
ALL-IN-WONDER
ALL-IN WONDER 9000 PRO
/
.
1
CVBS / Y 2
3
Luma / Pr 4
5
Chroma / Pb 6
7
8
"! ! h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒG[ZGGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
43
ATI Multimedia Center 1
Windows® [ ] .
2
[ 3
[ ] .
4
[ / ] .
] .
[ / ] .
5
[ / ] .
6
[ATI Multimedia Center] .
7
[ / ... ] .
8
[ ] ATI Multimedia Center .
9
[ ] .
ALL-IN-WONDER 1
Windows® [ ] .
2
[ 3
[ ] .
4
[ / ] .
] .
[ / ] .
5
[ / ] .
ATI .
6
[ ATI ] .
7
[ / ... ] .
8
[ ] ALL-IN-WONDER 9000 Pro
.
9
[ ] .
!"#
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒG[[GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
44
Compliance Information
FCC Compliance Information
The ALL-IN-WONDER 9000 PRO complies with FCC Rules
Part 15. Operation is subject to the following two conditions
• This device may not cause harmful interference, and
• This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
• Re-orient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
• The use of shielded cables for connection of the monitor to
the graphics card is required to ensure compliance with
FCC regulations.
• Changes or modifications to this unit not expressly
approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate this equipment.
Industry Canada Compliance Statement
ICES-003 This Class B digital apparatus complies with
Canadian ICES=003.
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒG[\GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
45
For further compliance information:
ATI Research Inc.
4 Mount Royal Ave.
Marlborough, MA
01752-1976
USA
508-303-3900
CE Compliance Information
EMC Directive 89/336/EEC and Amendment 92/31/EEC, Class
B Digital Device
EN 50081-1, Generic Emissions Standard for Residential,
Commercial and Light Industrial Products
(EN 55022/CISPR 22, Limits and Methods of Measurement of
Radio Interference Characteristics Information Technology
Equipment) Warning: This is a Class B product. In a domestic
environment this product may cause radio interference in which
case the user may be required to take adequate measures.
EN 50082-1, Generic Immunity Standard for Residential,
Commercial and Light Industrial Products
(IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4) Directive EMC
89/336/CEE et amendement 92/31/CEE, dispositif numérique
de Classe B
EN 50081-1, Norme sur les émissions génériques pour les
produits domestiques, commerciaux et industriels légers
(EN 55022/CISPR 22, Limites et méthodes de mesure des
caractéristiques d'interférences radiophoniques, Matériel des
technologies de l'information) Mise en garde: ceci est un
produit de Classe B. Il risque produire des interférences
radiophoniques dans un environnement domestique auquel cas
l'utilisateur peut se voir demandé de prendre des mesures
adéquates.
EN 50082-1, Norme sur l'immunité générique pour produits
domestiques, commerciaux et industriels légers.
(CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4)
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒG[]GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
46
EMC Richtlinie 89/336/EEC und Änderung 92/31/EEC,
Digitales Gerät der Klasse B
EN 50081-1, Allgemeiner Emissions-Standard für Haushaltund kommerzielle Produkte sowie Erzeugnisse der
Leichtindustrie
(EN 55022/CISPR 22, Beschränkungen und Verfahren der
Messung von informationstechnischen Ausrüstungen mit
Funkstörmerkmalen) Warnung: Dies ist ein Erzeugnis der
Klasse B. Dieses Erzeugnis kann Funkstörungen im
Wohnbereich verursachen; in diesem Fall können
entsprechende Maßnahmen seitens des Benutzers erforderlich
sein.
EN 50082-1. Allgemeiner Unempfindlichkeits-Standard für
Haushalt-und kommerzielle Produkte sowie Erzeugnisse der
Leichtindustrie
(IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4)
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒG[^GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
A
ATI Multimedia Center
4
43
ATI REMOTE WONDER 14
&' ( 29
)*+ ,- 24
./ 012( 29
PC 34 56 20
TV 77 86 9* )* :
;< => 21
TV Out
?3 , , @2 27
TV PC 20
C
CATALYST Software Suite
13
CD 41
W
Windows 21
G
GART 9
10
H
Hydravision 3
!"#$ %&
L
LaunchPad 17
'
() / * 42
M
Multimedia Center
17
+, -./ 01 15
ATI A '+ B9* 17
P
PC 19
2
345 14
S
S- 19
SCART 27
46
@2 28
C< TV 28
7% 89 35
D 34
77 E7 36
T
TV
31
31
! "# $% 30
47
h~`WWWw™U‰’GGwˆŽŒG[_GGm™‹ˆ SGhœŽœš›GZWSGYWWYGGXYa[^Ght
7% 89 :;< 33
7%89 => 15
?@ ABC 4
NO 4
Windows * 35
$P
856 18
FG%' E7 , S- E7 , SVHS 23
19
7% 89 36
D!
PC 20
21
7% 89 36
CD 41
* $P 18
PC + J3 ( E7 K
3 19
TV + PC 34 56 E
7 L+ K3 20
E-F =GHI 3
JK
. H! 16
JK L
H! 16
HM TV 77 86I =>
21
QR 11
ST0" 19
#$ !"#$ QR 9
856 MN< 18
48
Download PDF

advertising